Procedure : 2018/0423(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0196/2019

Indgivne tekster :

A8-0196/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/04/2019 - 8.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0394

HENSTILLING     ***
PDF 163kWORD 56k
11.4.2019
PE 634.718v02-00 A8-0196/2019

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i Danmark eller en anden EU-medlemsstat, og om Eurodac til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse

(15822/2018 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Ignazio Corrao

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i Danmark eller en anden EU-medlemsstat, og om Eurodac til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse

(15822/2018 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (15822/2018),

–  der henviser til udkast til protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i Danmark eller en anden EU-medlemsstat, og om Eurodac til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse (15823/2018),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 87, stk. 2, litra a), artikel 88, stk. 2, litra a), og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0151/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0196/2019),

1.  godkender indgåelsen af protokollen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til Kongeriget Danmarks og de øvrige medlemsstaters regeringer og parlamenter.


BEGRUNDELSE

Den "omarbejdede" Eurodacforordning (forordning (EU) nr. 603/2013) gjorde det muligt for retshåndhævende myndigheder at tilgå Eurodac med henblik på forebyggelse, opdagelse og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige lovovertrædelser. Dette har til formål at gøre det muligt for retshåndhævende myndigheder at anmode om sammenligning af fingeraftryksoplysninger med dem, der er lagret i Eurodacs centrale database, når de søger at fastslå en persons nøjagtige identitet eller at indhente yderligere oplysninger med henblik på forebyggelse, opdagelse eller efterforskning af terrorhandlinger eller andre alvorlige lovovertrædelser.

I medfør af artikel 1 og 2 i protokol nr. 22 om Kongeriget Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til TEU og til TEUF, er Danmark ikke part i vedtagelsen af acquisets afsnit V og deltager derfor ikke i forordning (EU) nr. 603/2013.

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i Danmark eller en anden EU-medlemsstat, og om Eurodac til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen har siden 2006 også omfattet anvendelsen af de "Dublinrelaterede" dele af Eurodac. Imidlertid har adgang med henblik på retshåndhævelse, som var et nyt element i den "omarbejdede" Eurodacforordning i forhold til den oprindelige Eurodacordning (Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000), hidtil ikke været reguleret af den omhandlede aftale.

Forhandlingerne om aftalen mellem Den Europæiske Union og Danmark om vilkårene for Danmarks deltagelse i proceduren for sammenligning og dataoverførsel med henblik på retshåndhævelse som omhandlet i kapitel VI i den "omarbejdede" Eurodacforordning er afsluttet, og en aftale i form af en protokol til den ovennævnte aftale af 8. marts 2006, hvorved anvendelsen af aftalen af 8. marts 2006 udvides til også at omfatte retshåndhævelse, er blevet paraferet.

Udvidelsen af retshåndhævelsesbestemmelserne i forordning (EU) nr. 603/2013 til at omfatte Danmark vil sætte Danmarks retshåndhævende myndigheder i stand til at anmode om en sammenligning af fingeraftryksoplysninger med de oplysninger, som andre deltagende stater indfører og lagrer i Eurodacdatabasen, når de søger at fastslå identiteten på eller at indsamle yderligere oplysninger om en person, der er mistænkt i forbindelse med grov kriminalitet eller terrorhandlinger, eller om et offer. Desuden vil den sætte de retshåndhævende myndigheder i alle andre deltagende stater, uanset om de er andre EU-medlemsstater eller associerede lande, i stand til at anmode om en sammenligning af fingeraftryksoplysninger med de oplysninger, der er indført af Danmark og lagret i Eurodacdatabasen, med samme formål.

Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal efter at have undertegnet aftalen på Unionens vegne og først efter at have opnået Europa-Parlamentets godkendelse, jf. artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 8, i TEUF.

I lyset af ovenstående betragtninger anbefaler ordføreren, at medlemmerne af Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender støtter denne betænkning, og at Europa-Parlamentet giver sin godkendelse.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Indgåelse af en protokol til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i Danmark eller en anden EU-medlemsstat, og om Eurodac til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen, hvorved denne aftale udvides til at omfatte retshåndhævelse

Referencer

15822/2018 – C8-0151/2019 – COM(2018)08352018/0423(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

29.3.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Ignazio Corrao

7.2.2019

 

 

 

Behandling i udvalg

2.4.2019

11.4.2019

 

 

Dato for vedtagelse

11.4.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Malin Björk, Caterina Chinnici, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Axel Voss, Maria Gabriela Zoană

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Francesc Gambús, Susanne Melior, Annie Schreijer-Pierik, Babette Winter

Dato for indgivelse

11.4.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

24

+

ALDE

Sophia in 't Veld

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál, Francesc Gambús, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Babette Winter, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

GUE/NGL

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 15. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik