Διαδικασία : 2018/0423(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0196/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0196/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 8.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0394

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 185kWORD 59k
11.4.2019
PE 634.718v02-00 A8-0196/2019

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται στη Δανία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με το «Eurodac», για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου, αναφορικά με την πρόσβαση στο «Eurodac» για σκοπούς επιβολής του νόμου

(COM(2018)0835 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Ignazio Corrao

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται στη Δανία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με το «Eurodac», για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου, αναφορικά με την πρόσβαση στο «Eurodac» για σκοπούς επιβολής του νόμου

(COM(2018)0835 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15822)2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται στη Δανία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με το «Eurodac», για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου, αναφορικά με την πρόσβαση στο «Eurodac» για σκοπούς επιβολής του νόμου (15823/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α), το άρθρο 88 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0151/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0196/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια του Βασιλείου της Δανίας και των άλλων κρατών μελών.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο «αναδιατυπωμένος» κανονισμός Eurodac (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013) επέτρεψε τη χορήγηση πρόσβασης στο Eurodac σε αρχές επιβολής του νόμου με σκοπό την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Σκοπός είναι να επιτρέπεται στις αρχές επιβολής του νόμου να ζητούν την αντιπαραβολή δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων με δεδομένα που φυλάσσονται στην κεντρική βάση δεδομένων Eurodac προκειμένου να εξακριβώσουν την ακριβή ταυτότητα ή να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες με σκοπό την πρόληψη, εξακρίβωση ή διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση του Βασιλείου της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ, η Δανία δεν συμμετέχει στην υιοθέτηση του κεκτημένου του τίτλου V και, ως εκ τούτου, δεν συμμετέχει στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 603/2013.

Από το 2006, η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται στη Δανία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με το Eurodac, για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου καλύπτει και την εφαρμογή των πτυχών του Eurodac «που συνδέονται με το Δουβλίνο». Ωστόσο, η πρόσβαση για σκοπούς επιβολής του νόμου, η οποία αποτελεί νέο στοιχείο του «αναδιατυπωμένου» κανονισμού Eurodac σε σύγκριση με το αρχικό καθεστώς του Eurodac (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2725/2000 του Συμβουλίου), δεν έχει ρυθμιστεί μέχρι σήμερα από την εν λόγω συμφωνία.

Οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δανίας σχετικά με τις λεπτομέρειες της συμμετοχής της Δανίας στη διαδικασία αντιπαραβολής και διαβίβασης δεδομένων για σκοπούς επιβολής του νόμου που προβλέπονται στο κεφάλαιο VI του «αναδιατυπωμένου» κανονισμού Eurodac έχουν ολοκληρωθεί, και έχει μονογραφεί συμφωνία υπό τη μορφή πρωτοκόλλου της προαναφερθείσας συμφωνίας της 8ης Μαρτίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας της 8ης Μαρτίου 2006 και στην επιβολή του νόμου.

Η επέκταση των διατάξεων περί επιβολής του νόμου του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013 στη Δανία θα επιτρέψει στις αρχές της Δανίας να ζητούν αντιπαραβολή δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων με τα δεδομένα που καταγράφονται από άλλα συμμετέχοντα κράτη και καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων Eurodac προκειμένου να εξακριβώσουν την ταυτότητα ή να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με άτομο που είναι ύποπτο για σοβαρό έγκλημα ή τρομοκρατία ή σχετικά με θύμα. Από την άλλη πλευρά, η επέκταση θα επιτρέψει στις αρχές επιβολής του νόμου όλων των άλλων συμμετεχόντων κρατών, είτε άλλων κρατών μελών της ΕΕ είτε συνδεδεμένων χωρών, να ζητούν αντιπαραβολή δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων με τα δεδομένα που καταγράφονται από τη Δανία και καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων Eurodac, για τους ίδιους σκοπούς.

Το Συμβούλιο θα αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία, μετά την υπογραφή της συμφωνίας, εξ ονόματος της Ένωσης, και μόνο αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της ΣΛΕΕ.

Με βάση τα ανωτέρω, ο εισηγητής συνιστά στα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να υποστηρίξουν την έκθεση αυτή, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή του.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Σύναψη πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται στη Δανία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με το Eurodac, για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου, αναφορικά με την επέκταση της εν λόγω συμφωνίας στην επιβολή του νόμου

Έγγραφα αναφοράς

15822/2018 – C8-0151/2019 – COM(2018)08352018/0423(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

29.3.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Date announced in plenary

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Εισηγητές

       Date appointed

Ignazio Corrao

7.2.2019

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

2.4.2019

11.4.2019

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.4.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Malin Björk, Caterina Chinnici, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Axel Voss, Maria Gabriela Zoană

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francesc Gambús, Susanne Melior, Annie Schreijer-Pierik, Babette Winter


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE

Sophia in 't Veld

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál, Francesc Gambús, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Babette Winter, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

GUE/NGL

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

0

0

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 15 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου