Menetlus : 2018/0423(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0196/2019

Esitatud tekstid :

A8-0196/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/04/2019 - 8.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0394

SOOVITUS     ***
PDF 158kWORD 54k
11.4.2019
PE 634.718v02-00 A8-0196/2019

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli sõlmimise kohta, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelisele lepingule, mis käsitleb kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist selle riigi määramiseks, kes vastutab Taanis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest, ning sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise eesmärgil

(15822/2018 – C8‑0151/2019 – 2018/0423(NLE))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Ignazio Corrao

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli sõlmimise kohta, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelisele lepingule, mis käsitleb kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist selle riigi määramiseks, kes vastutab Taanis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest, ning sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise eesmärgil

(15822/2018 – C8‑0151/2019 – 2018/0423(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (15822/2018),

–  võttes arvesse protokolli eelnõu, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelisele lepingule, mis käsitleb kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist selle riigi määramiseks, kes vastutab Taanis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest, ning sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise eesmärgil,

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 87 lõike 2 punktiga a, artikli 88 lõike 2 punktiga a ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktiga v (C8-0151/2019),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A8-0196/2019),

1.  annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning Taani Kuningriigi ja teiste liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


SELETUSKIRI

Uuesti sõnastatud Eurodaci määrus (määrus (EL) nr 603/2013) võimaldab õiguskaitseasutustel kasutada Eurodac-süsteemi andmebaasi, et vältida, avastada ja uurida terroriakte ja muid raskeid kuritegusid. Eesmärk on, et õiguskaitseasutused saaksid taotleda sõrmejälgede andmete võrdlemist Eurodaci keskandmebaasi salvestatud andmetega, kui nad püüavad terrorismis või raskes kuriteos kahtlustatavat isikut täpselt tuvastada või tema kohta täiendavat teavet saada, et vältida, avastada ja uurida terroriakte ja muid raskeid kuritegusid.

ELi lepingule ja ELi toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani V jaotisel põhineva acquis’ vastuvõtmisel ning seetõttu ei osale ta määruse (EL) nr 603/2013 rakendamisel.

Alates 2006. aastast hõlmab Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vaheline leping, mis käsitleb kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist selle riigi määramiseks, kes vastutab Taanis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest, ning sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise eesmärgil, ka Eurodac-süsteemi Dublini konventsiooniga seotud osade kohaldamist. Kuid seni ei ole nimetatud lepinguga reguleeritud õiguskaitseasutuste juurdepääsu, mis on uuesti sõnastatud Eurodaci määruse uus element võrreldes Eurodaci algse korraga (nõukogu määrus (EÜ) nr 2725/2000).

Euroopa Liidu ja Taani läbirääkimised, millel arutati Taani osalemise üksikasju õiguskaitse eesmärgil toimuva andmete võrdlemise ja edastamise korras, mis on ette nähtud uuesti sõnastatud Eurodaci määruse VI peatükis, on nüüd lõpule viidud. Parafeeritud on protokolli vormis leping, mis lisatakse eespool nimetatud 8. märtsi 2006. aasta lepingule ja millega laiendatakse 8. märtsi 2006. aasta lepingu kohaldamisala õiguskaitsele.

Määruse (EL) nr 603/2013 õiguskaitset käsitlevate sätete laiendamine Taanile võimaldaks Taani õiguskaitseasutustel esitada taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks teiste osalevate riikide sisestatud ja Eurodaci andmebaasi salvestatud andmetega, kui nad püüavad terrorismis või raskes kuriteos kahtlustatavat isikut või kuriteoohvrit tuvastada või tema kohta täiendavat teavet saada. Teisalt võimaldaks see kõikide teiste osalevate riikide (teiste ELi liikmesriikide või assotsieerunud riikide) õiguskaitseasutustel esitada samal eesmärgil taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Taani sisestatud ja Eurodaci andmebaasi salvestatud andmetega.

Nõukogu teeb oma otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega pärast lepingu allkirjastamist liidu nimel ning pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ja ELi toimimise lepingu artikli 218 lõikele 8.

Eespool nimetatut arvesse võttes soovitab raportöör Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil käesolevat raportit toetada ning Euroopa Parlamendil oma nõusolek anda.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelisele lepingule (mis käsitleb kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist selle riigi määramiseks, kes vastutab Taanis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest, ning sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise eesmärgil) lisatava protokolli (millega laiendatakse kõnealuse lepingu kohaldamisala õiguskaitsele) sõlmimine

Viited

15822/2018 – C8-0151/2019 – COM(2018)08352018/0423(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

29.3.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Ignazio Corrao

7.2.2019

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

2.4.2019

11.4.2019

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.4.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

24

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Malin Björk, Caterina Chinnici, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Axel Voss, Maria Gabriela Zoană

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Francesc Gambús, Susanne Melior, Annie Schreijer-Pierik, Babette Winter


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

24

+

ALDE

Sophia in 't Veld

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál, Francesc Gambús, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Babette Winter, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

GUE/NGL

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 15. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika