Menettely : 2018/0423(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0196/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0196/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/04/2019 - 8.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0394

SUOSITUS     ***
PDF 158kWORD 55k
11.4.2019
PE 634.718v02-00 A8-0196/2019

esityksestä neuvoston päätökseksi niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan Tanskassa tai jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi tehtyyn Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan pöytäkirjan tekemisestä

(15822/2018 – C8‑0151/2019 – 2018/0423(NLE))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Ignazio Corrao

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan Tanskassa tai jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi tehtyyn Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan pöytäkirjan tekemisestä

(15822/2018 – C8‑0151/2019 – 2018/0423(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (15822/2018),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan Tanskassa tai jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi liitettäväksi lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevaksi pöytäkirjaksi (15823/2018),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan, 88 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0151/2019),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A8-0196/2019),

1.  antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä Tanskan kuningaskunnan ja muiden jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Uudelleenlaadittu Eurodac-asetus (asetus (EU) N:o 603/2013) mahdollistaa sen, että lainvalvontaviranomaiset voivat tehdä hakuja Eurodac-tietokannasta silloin, kun hakujen tarkoituksena on terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjuminen, havaitseminen ja tutkiminen. Tarkoituksena on antaa lainvalvontaviranomaisille oikeus pyytää sormenjälkitietojen vertailua Eurodac-keskustietokantaan tallennettuihin tietoihin, kun pyritään selvittämään tarkka henkilöllisyys tai hankkimaan lisätietoja terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumista, havaitsemista tai tutkimista varten.

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Tanskan kuningaskunnan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu V osaston säännöstön hyväksymiseen eikä siksi osallistu asetukseen (EU) N:o 603/2013.

Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välinen sopimus niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan Tanskassa tai jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi on kattanut myös Dublin-säännöstöön liittyvät Eurodacin osat vuodesta 2006 lähtien. Kyseisellä sopimuksella ei ole kuitenkaan tähän mennessä säännelty Eurodaciin pääsyä lainvalvontatarkoituksessa, joka oli uusi asia uudelleenlaaditussa Eurodac-asetuksessa verrattuna alkuperäiseen Eurodac-järjestelmään (neuvoston asetus (EY) N:o 2725/2000).

Neuvottelut Euroopan unionin ja Tanskan välisestä sopimuksesta, joka koskee järjestelyjä Tanskan osallistumiseksi uudelleenlaaditun Eurodac-asetuksen VI luvun mukaiseen lainvalvontatarkoituksessa tapahtuvaan vertailuun ja tiedonsiirtoon, on saatu päätökseen, ja yllä mainittuun 8. maaliskuuta 2006 tehtyyn sopimukseen pöytäkirjan muodossa liitettävä sopimus 8. maaliskuuta 2006 tehdyn sopimuksen soveltamisen laajentamisesta lainvalvontaan on parafoitu.

Asetuksen (EU) N:o 603/2013 lainvalvontasäännösten laajentaminen koskemaan Tanskaa antaisi Tanskan lainvalvontaviranomaisille oikeuden pyytää sormenjälkitietojen vertailua muiden osallistuvien valtioiden syöttämiin ja Eurodac-tietokantaan tallennettuihin tietoihin, kun tarkoituksena on selvittää vakavasta rikoksesta tai terrorismista epäillyn henkilöllisyys tai hankkia lisätietoja tällaisesta henkilöstä tai uhrista. Toisaalta se antaisi kaikkien muiden osallistuvien valtioiden eli muiden EU:n jäsenvaltioiden tai assosioituneiden maiden lainvalvontaviranomaisille oikeuden pyytää sormenjälkitietojen vertailua Tanskan syöttämiin ja Eurodac-tietokantaan tallennettuihin tietoihin samoissa tarkoituksissa.

Neuvosto päättää asiasta määräenemmistöllä sen jälkeen, kun sopimus on allekirjoitettu unionin puolesta ja kun Euroopan parlamentti on antanut SEUT-sopimuksen 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan sekä 218 artiklan 8 kohdan mukaisesti hyväksyntänsä.

Edellä esitetyn perusteella esittelijä suosittelee, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsenet tukevat tätä mietintöä ja että Euroopan parlamentti antaa hyväksyntänsä.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan Tanskassa tai jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi liitettävän lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan pöytäkirjan tekeminen

Viiteasiakirjat

15822/2018 – C8-0151/2019 – COM(2018)08352018/0423(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

29.3.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Ignazio Corrao

7.2.2019

 

 

 

Valiokuntakäsittely

2.4.2019

11.4.2019

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.4.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Malin Björk, Caterina Chinnici, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Axel Voss, Maria Gabriela Zoană

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Francesc Gambús, Susanne Melior, Annie Schreijer-Pierik, Babette Winter


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

24

+

ALDE

Sophia in 't Veld

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál, Francesc Gambús, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Babette Winter, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

GUE/NGL

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 15. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö