Postupak : 2018/0423(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0196/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0196/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 8.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0394

PREPORUKA     ***
PDF 167kWORD 57k
11.4.2019
PE 634.718v02-00 A8-0196/2019

o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u Danskoj ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije i sustava „Eurodac” za uspoređivanje otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije proširenjem tog sporazuma na kazneni progon

(15822/2018 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Ignazio Corrao

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u Danskoj ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije i sustava „Eurodac” za uspoređivanje otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije proširenjem tog sporazuma na kazneni progon

(15822/2018 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt Odluke Vijeća (15822/2018),

–  uzimajući u obzir Protokol uz Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u Danskoj ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije i sustava „Eurodac” za uspoređivanje otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona (15823/2018),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 87. stavkom 2. točkom (a), člankom 88. stavkom 2. točkom (a) i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a)(v) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0000/2019),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0196/2019),

1.  daje suglasnost za sklapanje Protokola;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima Kraljevine Danske i drugih država članica.


OBRAZLOŽENJE

Preinakom Uredbe o Eurodacu (Uredba (EU) br. 603/2013) omogućio se tijelima kaznenog progona pristup Eurodacu u svrhu sprečavanja, otkrivanja i istrage terorističkih kaznenih djela i drugih teških kaznenih djela. Time se želi tijelima kaznenog progona omogućiti da zatraže usporedbu podataka o otiscima prstiju s onima pohranjenima u središnjoj bazi podataka Eurodaca kad žele utvrditi točan identitet ili dobiti dodatne informacije u svrhu sprečavanja, otkrivanja ili istrage terorističkih kaznenih djela i drugih teških kaznenih djela.

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Kraljevine Danske priloženog UEU-u i UFEU-u, Danska ne sudjeluje u donošenju pravne stečevine iz glave V. te stoga ne sudjeluje u Uredbi (EU) br. 603/2013.

Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u Danskoj ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije i sustava „Eurodac” za uspoređivanje otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije od 2006. obuhvaća i primjenu dijelova Eurodaca „povezanih s Dublinskom konvencijom”. Međutim, pristup tijela kaznenog progona, koji je bio novi element preinake Uredbe o Eurodacu u usporedbi s izvornim sustavom Eurodaca (Uredba Vijeća (EZ) br. 2725/2000), dosad nije bio uređen navedenim Sporazumom.

Završeni su pregovori o sporazumu između Europske unije i Danske o načinima sudjelovanja Danske u postupku usporedbe i slanja podataka u svrhu kaznenog progona u skladu s poglavljem VI. preinake Uredbe o Eurodacu, a pokrenut je Sporazum u obliku Protokola uz navedeni Sporazum od 8. ožujka 2006., kojim se primjena Sporazuma od 8. ožujka 2006. proširuje na kazneni progon.

Proširenjem odredbi o kaznenom progonu iz Uredbe (EU) br. 603/2013 na Dansku omogućilo bi se tijelima kaznenog progona Danske da zatraže usporedbu podataka o otiscima prstiju na temelju podataka koje su druge države sudionice unijele i pohranile u bazu podataka Eurodaca kad žele utvrditi identitet ili dobiti dodatne informacije o osobi koju se sumnjiči za teško kazneno djelo ili terorizam ili o žrtvi. S druge strane, tijelima kaznenog progona svih ostalih država sudionica, bilo drugih država članica EU-a bilo pridruženih zemalja, omogućilo bi se da zatraže usporedbu podataka o otiscima prstiju na temelju podataka koje je Danska unijela i pohranila u bazu podataka Eurodac u iste svrhe.

Vijeće će odlučiti kvalificiranom većinom nakon potpisivanja Sporazuma u ime Unije te tek nakon što dobije suglasnost Europskog parlamenta u skladu s člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v. i člankom 218. stavkom 8. UFEU-a.

S obzirom na navedeno izvjestitelj preporučuje da članovi Odbora Parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove podrže ovo izvješće te da Europski parlament da svoju suglasnost.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sklapanje Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u Danskoj ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije i sustava „Eurodac” za uspoređivanje otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije proširenjem tog sporazuma na kazneni progon

Referentni dokumenti

15822/2018 – C8-0151/2019 – COM(2018)08352018/0423(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

29.3.2019

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Ignazio Corrao

7.2.2019

 

 

 

Razmatranje u odboru

2.4.2019

11.4.2019

 

 

Datum usvajanja

11.4.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Malin Björk, Caterina Chinnici, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Axel Voss, Maria Gabriela Zoană

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Francesc Gambús, Susanne Melior, Annie Schreijer-Pierik, Babette Winter

 

 


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

24

+

ALDE

Sophia in 't Veld

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál, Francesc Gambús, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Babette Winter, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

GUE/NGL

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 15. travnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti