Eljárás : 2018/0423(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0196/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0196/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 17/04/2019 - 8.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0394

AJÁNLÁS     ***
PDF 167kWORD 55k
11.4.2019
PE 634.718v02-00 A8-0196/2019

a Dániában vagy az Európai Unió egy másik tagállamában benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról, valamint a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekébenaz ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló, az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáférésről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(15822/2018 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Ignazio Corrao

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Dániában vagy az Európai Unió egy másik tagállamában benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról, valamint a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekébenaz ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló, az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáférésről szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(15822/2018 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (15822/2018),

–  tekintettel a Dániában vagy az Európai Unió egy másik tagállamában benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról, valamint a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló, az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti megállapodáshoz csatolt, az Eurodachoz való bűnüldözési célú hozzáférésről szóló jegyzőkönyv tervezetére (15823/2018),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 87. cikke (2) bekezdésének a) pontjával, 88. cikke (2) bekezdésének a) pontjával, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0000/2019),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A8-0196/2019),

1.  egyetért a jegyzőkönyv megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a Dán Királyság és a többi tagállam kormányának és parlamentjének.


INDOKOLÁS

Az „átdolgozott” Eurodac-rendelet (a 603/2013/EU rendelet) lehetővé tette az Eurodacba történő betekintést a bűnüldöző hatóságok számára a terrorcselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása céljából. Ennek célja, hogy a bűnüldöző hatóságok kérhessék ujjnyomatadatoknak az Eurodac központi adatbázisában tárolt ujjnyomatadatokkal való összehasonlítását, hogy megállapítsák terrorista cselekményekkel vagy más súlyos bűncselekményekkel gyanúsított személyek pontos személyazonosságát, illetve hogy ilyen cselekmények és bűncselekmények megelőzése, feltárása vagy kinyomozása érdekében további információkat szerezzenek.

Az EUSZ-hez és az EUMSZ-hez csatolt, a Dán Királyság helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt az V. cím alá tartozó vívmányok elfogadásában, és ezért nem vesz részt a 603/2013/EU rendeletben.

Az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti, a Dániában vagy az Európai Unió egy másik tagállamában benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról, valamint a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló megállapodás 2006 óta kiterjed az Eurodac dublini egyezménnyel kapcsolatos részeinek alkalmazására is. A bűnüldözési célú hozzáférést azonban – amely az „átdolgozott” Eurodac rendelet egyik új eleme volt az eredeti Eurodac-rendszerhez (a 2725/2000/EK tanácsi rendelethez) képest – a nevezett megállapodás mindeddig nem került szabályozta.

A Dániának az „átdolgozott” Eurodac-rendelet VI. fejezetében előírt bűnüldözési célú összehasonlítási és adattovábbítási eljárásban való részvételével kapcsolatos módozatokra vonatkozó megállapodásra irányuló tárgyalások végleges lezárulását követően parafálták a fent nevezett 2006. március 8-i megállapodás alkalmazását a bűnüldözési célú hozzáférésre is kiterjesztő jegyzőkönyvet.

A 603/2013/EU rendelet bűnüldözési rendelkezéseinek Dániára történő kiterjesztése lehetővé tenné Dánia bűnüldöző hatóságai számára, hogy ujjnyomatadatok összehasonlítását kérelmezzék a többi részt vevő állam által az Eurodac-adatbázisban tárolt adatokkal azokban az esetekben, amikor meg kívánják állapítani egy terrorizmussal vagy súlyos bűncselekménnyel gyanúsított személy vagy egy áldozat pontos személyazonosságát, illetve további információt kívánnak szerezni e személlyel kapcsolatban. Másfelől így lehetővé válna az összes többi részt vevő állam – uniós tagállam vagy társult ország – számára, hogy ujjnyomatadataik összehasonlítását kérjék a Dánia által bevitt és az Eurodac-adatbázisban tárolt ujjnyomatadatokkal, a fentiekkel azonos célból.

A megállapodás Unió nevében történő aláírása után – és csak az Európai Parlamentnek az EUMSZ 218. cikke (8) bekezdése második albekezdésének a) pontja szerinti egyetértését követően – minősített többséggel határoz majd.

A fenti megfontolások fényében az előadó javasolja, hogy a Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának tagjai támogassák ezt a jelentést, és hogy az Európai Parlament adja meg egyetértését.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti, a Dániában vagy az Európai Unió egy másik tagállamában benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról, valamint a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról szóló megállapodáshoz csatolt, az említett megállapodást a bűnüldözésre kiterjesztő jegyzőkönyv megkötése

Hivatkozások

15822/2018 – C8-0151/2019 – COM(2018)08352018/0423(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

29.3.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Ignazio Corrao

7.2.2019

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

2.4.2019

11.4.2019

 

 

Az elfogadás dátuma

11.4.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Malin Björk, Caterina Chinnici, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Axel Voss, Maria Gabriela Zoană

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Francesc Gambús, Susanne Melior, Annie Schreijer-Pierik, Babette Winter

Benyújtás dátuma

11.4.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

24

+

ALDE

Sophia in 't Veld

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál, Francesc Gambús, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Babette Winter, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

GUE/NGL

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. április 15.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat