Procedūra : 2018/0423(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0196/2019

Pateikti tekstai :

A8-0196/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/04/2019 - 8.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0394

REKOMENDACIJA     ***
PDF 172kWORD 54k
11.4.2019
PE 634.718v02-00 A8-0196/2019

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją protokolo, kuriuo į to susitarimo taikymo sritį įtraukiama prieiga teisėsaugos tikslais, sudarymo projekto

(15822/2018 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Ignazio Corrao

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją protokolo, kuriuo į to susitarimo taikymo sritį įtraukiama prieiga teisėsaugos tikslais, sudarymo projekto

(15822/2018 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (15822/2018),

–  atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją protokolo, kuriuo į to susitarimo taikymo sritį įtraukiama prieiga teisėsaugos tikslais, projektą (15823/2018),

–  atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 87 straipsnio 2 dalies a punktą, 88 straipsnio 2 dalies a punktą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0151/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0196/2019),

1.  pritaria protokolo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir Danijos Karalystės bei kitų valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pagal naujos redakcijos EURODAC reglamentą (Reglamentas (ES) Nr. 603/2013) teisėsaugos institucijoms leidžiama susipažinti su sistemos EURODAC duomenimis teroristinių ir kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, susekimo ir tyrimo tikslais. Taip norima sudaryti teisėsaugos institucijoms galimybę prašyti palyginti pirštų atspaudų duomenis su EURODAC centrinėje duomenų bazėje saugomais duomenimis, kai jos siekia tiksliai nustatyti asmens tapatybę arba gauti daugiau informacijos teroristinių ar kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, susekimo arba tyrimo tikslu.

Vadovaujantis prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos Karalystės pozicijos 1 ir 2 straipsniais, Danija nedalyvauja priimant acquis V antraštinę dalį ir todėl nedalyvauja įgyvendinant su Reglamentu (ES) Nr. 603/2013 susijusią veiklą.

Nuo 2006 m. Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimas dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir EURODAC sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją, apima ir su Dublino sistema susijusių EURODAC dalių taikymą. Tačiau teisėsaugos institucijų prieiga – naujas naujos redakcijos EURODAC reglamento elementas, lyginant su pradine EURODAC sistema (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2725/2000) – pagal minėtąjį susitarimą iki šiol reglamentuojama nebuvo.

Baigus derybas dėl Europos Sąjungos ir Danijos susitarimo dėl Danijos dalyvavimo palyginimo ir duomenų perdavimo procedūroje teisėsaugos tikslais, kuri numatyta naujos redakcijos EURODAC reglamento VI skyriuje, sąlygų, buvo parafuotas susitarimas, sudarytas minėtojo 2006 m. kovo 8 d. susitarimo protokolo, kuriuo 2006 m. kovo 8 d. susitarimo taikymas išplečiamas įtraukiant teisėsaugos institucijas, forma.

Reglamento (ES) Nr. 603/2013 nuostatas dėl teisėsaugos institucijų pradėjus taikyti Danijai, šios šalies teisėsaugos institucijos galėtų prašyti palyginti pirštų atspaudų duomenis su kitų dalyvaujančių valstybių įvestais duomenimis, saugomais EURODAC duomenų bazėje, kai jos siekia nustatyti asmens, įtariamo sunkiu nusikaltimu ar teroristine veikla, tapatybę arba gauti išsamesnės informacijos apie jį ar auką. Be to, taip visų kitų dalyvaujančių valstybių – tiek ES valstybių narių, tiek asocijuotųjų šalių – teisėsaugos institucijos galėtų prašyti palyginti pirštų atspaudų duomenis su Danijos įvestais, EURODAC duomenų bazėje saugomais, duomenimis.

Taryba sprendimą priims kvalifikuota balsų dauguma po to, kai susitarimas bus pasirašytas Sąjungos vardu, ir tik gavusi Europos Parlamento pritarimą, kaip nustatyta SESV 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktyje ir 218 straipsnio 8 dalyje.

Atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytas aplinkybes, pranešėjas rekomenduoja Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariams paremti šį pranešimą, o Europos Parlamentui – jam pritarti.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją protokolo, kuriuo į to susitarimo taikymo sritį įtraukiama prieiga teisėsaugos tikslais, sudarymas

Nuorodos

15822/2018 – C8-0151/2019 – COM(2018)08352018/0423(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

29.3.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Ignazio Corrao

7.2.2019

 

 

 

Svarstymas komitete

2.4.2019

11.4.2019

 

 

Priėmimo data

11.4.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Malin Björk, Caterina Chinnici, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Axel Voss, Maria Gabriela Zoană

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Francesc Gambús, Susanne Melior, Annie Schreijer-Pierik, Babette Winter


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

24

+

ALDE

Sophia in 't Veld

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál, Francesc Gambús, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Babette Winter, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

GUE/NGL

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika