Procedūra : 2018/0423(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0196/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0196/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 17/04/2019 - 8.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0394

IETEIKUMS     ***
PDF 177kWORD 48k
11.4.2019
PE 634.718v02-00 A8-0196/2019

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti Dānijā vai kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un par Eurodac sistēmu pirkstu nospiedumu salīdzināšanai, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju, ar ko minēto nolīgumu attiecina uz tiesībaizsardzību

(15822/2018 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Ignazio Corrao

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti Dānijā vai kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un par Eurodac sistēmu pirkstu nospiedumu salīdzināšanai, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju, ar ko minēto nolīgumu attiecina uz tiesībaizsardzību

(15822/2018 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (15822/2018),

–  ņemot vērā Protokola projektu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti Dānijā vai kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un par Eurodac sistēmu pirkstu nospiedumu salīdzināšanai, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju, ar ko minēto nolīgumu attiecina uz tiesībaizsardzību (15823/2018),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu, 88. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) punkta v) apakšpunktu (C8-0000/2019),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu (A8-0196/2019),

1.  sniedz piekrišanu protokola noslēgšanai;

2.  uzdod tā priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī Dānijas Karalistes un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.


PASKAIDROJUMS

Ar pārstrādāto Eurodac regulu (Regula (ES) Nr. 603/2013) ir atļauta tiesībaizsardzības iestāžu piekļuve Eurodac konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristiskus nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus. Tās mērķis ir ļaut tiesībaizsardzības iestādēm pieprasīt daktiloskopisko datu salīdzināšanu ar Eurodac centrālajā datubāzē uzglabātajiem datiem, kad tās mēģina noteikt precīzu identitāti vai iegūt papildu informāciju, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristiskus nodarījumus vai citus smagus noziedzīgus nodarījumus.

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas Karalistes nostāju, kas pievienots LES un LESD, Dānija nepiedalās V sadaļas acquis pieņemšanā un tādējādi nepiedalās Regulā (ES) Nr. 603/2013.

Kopš 2006. gada Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par kritērijiem un mehānismiem tās valsts noteikšanai, kas ir atbildīga par to patvēruma lūgumu izskatīšanu, kuri iesniegti Dānijā vai kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un par Eurodac sistēmu pirkstu nospiedumu salīdzināšanai, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju, attiecas arī uz to Eurodac daļu piemērošanu, kas saistītas ar Dublinas sistēmu. Tomēr līdz šim ar minēto nolīgumu nav reglamentēta piekļuve Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos, kas salīdzinājumā ar sākotnējo Eurodac režīmu (Padomes Regula (EK) Nr. 2725/2000) bija jauns elements pārstrādātajā regulā.

Sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Dāniju, no otras puses, par kārtību, kādā Dānija piedalās salīdzināšanas un datu pārsūtīšanas tiesībaizsardzības nolūkos procedūrā, kas paredzēta pārstrādātās regulas VI nodaļā, ir pabeigtas, un tika parafēts nolīgums 2006. gada 8. marta nolīgumam pievienota protokola veidā, ar ko 2006. gada 8. marta nolīgumu attiecina uz tiesībaizsardzību.

Regulā (ES) Nr. 603/2013 iekļauto tiesībaizsardzības noteikumu attiecināšana uz Dāniju ļautu Dānijas tiesībaizsardzības iestādēm pieprasīt daktiloskopisko datu salīdzināšanu ar citu iesaistīto valstu Eurodac datubāzē ievadītajiem un uzglabātajiem datiem, kad tās mēģina noteikt personas identitāti vai iegūt papildu informāciju par personu, kas tiek turēta aizdomās par smagu noziegumu vai terorismu, vai par cietušo personu. No otras puses, tas ļautu visu pārējo iesaistīto valstu, neatkarīgi no tā, vai tās ir citas ES dalībvalstis vai asociētās valstis, tiesībaizsardzības iestādēm tiem pašiem nolūkiem pieprasīt daktiloskopisko datu salīdzināšanu ar Dānijas Eurodac datubāzē ievadītajiem un uzglabātajiem datiem.

Padome pieņems lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu pēc tam, kad nolīgums tiks parakstīts Savienības vārdā un no Eiropas Parlamenta būs saņemta piekrišana saskaņā ar LESD 218. panta 6. punkta otrās daļas a) punkta v) apakšpunktu un 218. panta 8. punktu.

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, referents iesaka Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas locekļiem atbalstīt šo ziņojumu un Eiropas Parlamentam — sniegt savu piekrišanu.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Protokola noslēgšana Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti Dānijā vai kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un par Eurodac sistēmu pirkstu nospiedumu salīdzināšanai, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju, ar ko minēto nolīgumu attiecina uz tiesībaizsardzību

Atsauces

15822/2018 – C8-0151/2019 – COM(2018)08352018/0423(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

29.3.2019

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Ignazio Corrao

7.2.2019

 

 

 

Izskatīšana komitejā

2.4.2019

11.4.2019

 

 

Pieņemšanas datums

11.4.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

24

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Malin Björk, Caterina Chinnici, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Axel Voss, Maria Gabriela Zoană

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Francesc Gambús, Susanne Melior, Annie Schreijer-Pierik, Babette Winter

Iesniegšanas datums

11.4.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

24

+

ALDE

Sophia in 't Veld

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál, Francesc Gambús, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Babette Winter, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

GUE/NGL

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 12. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika