Procedura : 2018/0423(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0196/2019

Teksty złożone :

A8-0196/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/04/2019 - 8.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0394

ZALECENIE     ***
PDF 178kWORD 55k
11.4.2019
PE 634.718v02-00 A8-0196/2019

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w Danii lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, i systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania konwencji dublińskiej

(15822/2018 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Ignazio Corrao

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w Danii lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, i systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania konwencji dublińskiej

(15822/2018 – C8-0151/2019 – 2018/0423(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (15822/2018),

–  uwzględniając projekt protokołu dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w Danii lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, i systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania konwencji dublińskiej (15823/2018),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 87 ust. 2 lit. a), art. 88 ust. 2 lit. a) i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0151/2019),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0196/2019),

1.  wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom Królestwa Danii i pozostałych państw członkowskich.


UZASADNIENIE

Przekształcone rozporządzenie Eurodac (rozporządzenie (UE) nr 603/2013) umożliwiło organom ścigania dokonywanie sprawdzeń w Eurodac na potrzeby zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie. Ma to umożliwiać organom ścigania występowanie z wnioskiem o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi przechowywanymi w centralnej bazie Eurodac, gdy organy te dążą do ustalenia dokładnej tożsamości danej osoby lub do uzyskania dodatkowych informacji na potrzeby zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania lub prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie.

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Królestwa Danii, załączonego do TUE i do TFUE, Dania nie uczestniczy w przyjmowaniu dorobku prawnego w ramach tytułu V i tym samym nie uczestniczy w rozporządzeniu (UE) nr 603/2013.

Od 2006 r. Umowa między Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl wniesionego w Danii lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania konwencji dublińskiej obejmuje również stosowanie elementów Eurodac związanych z systemem dublińskim. Jednakże w umowie tej nie został dotąd uregulowany dostęp na potrzeby ochrony porządku publicznego, stanowiący nowy – w porównaniu z pierwotnym systemem Eurodac (rozporządzenie Rady (WE) nr 2725/2000) – element przekształconego rozporządzenia Eurodac.

Negocjacje w sprawie umowy między Unią Europejską a Danią w sprawie warunków udziału Danii w procedurze porównywania i przekazywania danych na potrzeby ochrony porządku publicznego, przewidzianej w rozdziale VI przekształconego rozporządzenia Eurodac, zakończono parafowaniem umowy w formie protokołu do wspomnianej umowy z dnia 8 marca 2006 r. rozszerzającego zakres jej stosowania na ochronę porządku publicznego.

Rozszerzenie przepisów rozporządzenia (UE) nr 603/2013 dotyczących ochrony porządku publicznego na Danię umożliwiłoby organom ścigania Danii występowanie z wnioskiem o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi wprowadzonymi przez inne państwa uczestniczące i przechowywanymi w bazie danych Eurodac, gdy organy te dążą do ustalenia tożsamości osoby podejrzanej o popełnienie poważnego przestępstwa lub przestępstwa terrorystycznego lub do uzyskania dalszych informacji o takiej osobie albo o ofierze przestępstwa. Z drugiej strony umożliwiłoby ono organom ścigania wszystkich innych uczestniczących państw, zarówno innych państw członkowskich UE, jak i państw stowarzyszonych, występowanie z wnioskiem o porównanie danych daktyloskopijnych, w tym samym celu, z danymi wprowadzonymi przez Danię i przechowywanymi w bazie danych Eurodac.

Rada podejmie decyzję kwalifikowaną większością głosów po podpisaniu umowy w imieniu Unii i wyłącznie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt v) oraz art. 218 ust. 8 TFUE.

Z powyższych względów sprawozdawca zaleca członkom parlamentarnej Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych poparcie niniejszego sprawozdania, a Parlamentowi Europejskiemu wyrażenie zgody.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zawarcie Protokołu do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w Danii lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, i systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej, rozszerzającego tę umowę na ochronę porządku publicznego

Odsyłacze

15822/2018 – C8-0151/2019 – COM(2018)08352018/0423(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

29.3.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Ignazio Corrao

7.2.2019

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

2.4.2019

11.4.2019

 

 

Data przyjęcia

11.4.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Malin Björk, Caterina Chinnici, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Axel Voss, Maria Gabriela Zoană

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Francesc Gambús, Susanne Melior, Annie Schreijer-Pierik, Babette Winter

Data złożenia

11.4.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

24

+

ALDE

Sophia in 't Veld

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál, Francesc Gambús, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Babette Winter, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

GUE/NGL

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 15 kwietnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności