Postup : 2018/0423(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0196/2019

Predkladané texty :

A8-0196/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/04/2019 - 8.2

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0394

ODPORÚČANIE     ***
PDF 174kWORD 55k
11.4.2019
PE 634.718v02-00 A8-0196/2019

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme „Eurodac” na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva

(15822/2018 – C8‑0151/2019 – 2018/0423(NLE))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Ignazio Corrao

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme „Eurodac” na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva

(15822/2018 – C8‑0151/2019 – 2018/0423(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15822/2018),

–  so zreteľom na návrh Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme „Eurodac” na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie dublinského dohovoru, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva (15823/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 87 ods. 2 písm. a), článkom 88 ods. 2 písm. a) a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0151/2019),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0196/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom Dánskeho kráľovstva a ostatných členských štátov.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Prepracované znenie nariadenia Eurodac (nariadenie (EÚ) č. 603/2013) umožňuje okrem iného orgánom presadzovania práva nahliadať do systému Eurodac na účely prevencie, odhaľovania alebo vyšetrovania teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov. Cieľom je, aby orgány presadzovania práva mohli požiadať o porovnanie údajov o odtlačkoch prstov s údajmi, ktoré sú uložené v centrálnej databáze systému Eurodac, keď chcú zistiť presnú totožnosť alebo získať informácie na účely prevencie, odhaľovania alebo vyšetrovania teroristických trestných činov alebo iných závažných trestných činov.

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánskeho kráľovstva, ktorý je pripojený k ZEÚ a ZFEÚ, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí hlavy V acquis, a preto sa nezúčastňuje na uplatňovaní nariadenia (EÚ) č. 603/2013.

Od roku 2006 sa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme „Eurodac“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru týka tiež uplatňovania častí Eurodacu súvisiacich s Dublinským dohovorom. Prístup na účely presadzovania práva, ktorý bol novým prvkom prepracovaného nariadenia Eurodac v porovnaní s pôvodným režimom Eurodac (nariadenie Rady (ES) č. 2725/2000) predmetná dohoda však doposiaľ neupravovala.

Rokovania o dohode medzi Európskou úniou na jednej strane a Dánskom na strane druhej o dojednaní foriem účasti Dánska na postupe porovnávania a prenosu údajov na účely presadzovania práva uvedené v kapitole VI prepracovaného znenia nariadenia Eurodac boli ukončené a bola parafovaná dohoda vo forme protokolu k uvedenej dohode z 8. marca 2006, ktorou sa rozširuje uplatňovanie dohody zo 8. marca 2006 na presadzovanie práva.

Rozšírenie ustanovení nariadenia (EÚ) č. 603/2013 týkajúcich sa presadzovania práva na Dánsko by umožnilo dánskym orgánom presadzovania práva požiadať o porovnanie údajov o odtlačkoch prstov s údajmi uloženými v databáze systému Eurodac, ktoré vložili iné zúčastnené štáty, keď chcú zistiť totožnosť osoby podozrivej zo závažnej trestnej činnosti alebo terorizmu, resp. obete týchto činov, alebo o nich získať ďalšie informácie. Na druhej strane by to umožnilo orgánom presadzovania práva všetkých ostatných zúčastnených štátov, či už iných členských štátov EÚ alebo pridružených krajín, požiadať na tie isté účely o porovnanie údajov o odtlačkoch prstov s údajmi uloženými v databáze systému Eurodac, ktoré vložilo Dánsko.

Rada rozhodne kvalifikovanou väčšinou po podpise dohody v mene Únie a až po získaní súhlasu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom písm. a) bodu v) a článkom 218 ods. 8 ZFEÚ.

Na základe uvedených úvah spravodajca odporúča, aby členovia Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci túto správu podporili a aby Európsky parlament udelil svoj súhlas.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Uzavretie Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru, ktorým sa rozširuje uplatňovanie uvedenej dohody o účely presadzovania práva

Referenčné čísla

15822/2018 – C8-0151/2019 – COM(2018)08352018/0423(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

29.3.2019

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Ignazio Corrao

7.2.2019

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

2.4.2019

11.4.2019

 

 

Dátum prijatia

11.4.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Malin Björk, Caterina Chinnici, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Axel Voss, Maria Gabriela Zoană

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Francesc Gambús, Susanne Melior, Annie Schreijer-Pierik, Babette Winter


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

24

+

ALDE

Sophia in 't Veld

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál, Francesc Gambús, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Babette Winter, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

GUE/NGL

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 15. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia