Förfarande : 2018/0423(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0196/2019

Ingivna texter :

A8-0196/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 8.2

Antagna texter :

P8_TA(2019)0394

REKOMMENDATION     ***
PDF 161kWORD 55k
11.4.2019
PE 634.718v02-00 A8-0196/2019

om rådets beslut om ingående av protokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredjeland har gett in i Danmark eller någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, och om Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål

(15822/2018 – C8-0000/2019 – 2018/0423(NLE))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Ignazio Corrao

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets beslut om ingående av protokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredjeland har gett in i Danmark eller någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, och om Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål

(15822/2018 – C8-0000/2019 – 2018/0423(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15822/2018),

–  Protokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredjeland har gett in i Danmark eller någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, och om Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål (15823/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 87.2 a och 88.2 a samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0151/2019),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0196/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i Konungariket Danmark och de övriga medlemsstaterna parlamentets ståndpunkt.


MOTIVERING

Den omarbetade Eurodacförordningen (förordning (EU) nr 603/2013) gör det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att söka i Eurodac för att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott. Syftet är att brottsbekämpande myndigheter ska kunna begära jämförelser av fingeravtrycksuppgifter med sådana som lagras i Eurodacs centrala databas när de försöker fastställa den exakta identiteten eller få mer information för att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott.

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Konungariket Danmarks ställning, fogat till EU-fördraget och EUF-fördraget, deltar Danmark inte i antagandet av bestämmelser enligt avdelning V och deltar därför inte i förordning (EU) nr 603/2013.

Sedan 2006 täcker avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredjeland har gett in i Danmark eller någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, och om Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen också tillämpningen av de delar av Eurodac som rör Dublinkonventionen. Åtkomst för brottsbekämpande ändamål, som var en ny del i den omarbetade Eurodacförordningen i förhållande till den ursprungliga Eurodacordningen (rådets förordning (EG) nr 2725/2000), har emellertid hittills inte reglerats av ovannämnda avtal.

Förhandlingarna om ett avtal mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Danmark, å andra sidan, om formerna för Danmarks deltagande i det förfarande för jämförelse och överföring av uppgifter för brottsbekämpande ändamål som föreskrivs i kapitel VI i den omarbetade Eurodacförordningen har slutförts, och ett avtal i form av ett protokoll till det ovannämnda avtalet av den 8 mars 2006 varigenom tillämpningen av avtalet av den 8 mars 2006 utvidgas till att omfatta brottsbekämpande ändamål har paraferats.

Utvidgningen av brottsbekämpningsbestämmelserna i förordning (EU) nr 603/2013 till att även omfatta Danmark skulle göra det möjligt för de brottsbekämpande myndigheterna i Danmark att begära en jämförelse av fingeravtrycksuppgifter mot uppgifter som förts in av andra deltagande stater och lagrats i Eurodacdatabasen när de försöker fastställa identiteten för eller få mer information om en person som misstänks för ett grovt brott eller terrorism eller om ett brottsoffer. Det skulle också bli möjligt för de brottsbekämpande myndigheterna i alla andra deltagande stater, oavsett om de är EU-medlemsstater eller associerade länder, att för samma ändamål begära en jämförelse av fingeravtrycksuppgifter mot uppgifter som förts in av Danmark och lagrats i Eurodacdatabasen.

Rådet kommer att besluta med kvalificerad majoritet efter det att avtalet undertecknats för unionens räkning och efter att ha inhämtat Europaparlamentets godkännande i enlighet med artikel 218.6 andra stycket a led v och artikel 218.8 i EUF-fördraget.

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar föredraganden att ledamöterna i parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor stöder detta betänkande och att Europaparlamentet ger sitt godkännande.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ingående av ett protokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredjeland har gett in i Danmark eller någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, och om Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen, i syfte att utvidga detta avtal till att omfatta brottsbekämpning

Referensnummer

15822/2018 – C8-0151/2019 – COM(2018)08352018/0423(NLE)

Framläggande för parlamentet / begäran om godkännande

29.3.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

3.4.2019

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Ignazio Corrao

7.2.2019

 

 

 

Behandling i utskott

2.4.2019

11.4.2019

 

 

Antagande

11.4.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Malin Björk, Caterina Chinnici, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Axel Voss, Maria Gabriela Zoană

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Francesc Gambús, Susanne Melior, Annie Schreijer-Pierik, Babette Winter

Ingivande

11.4.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

24

+

ALDE

Sophia in 't Veld

ENF

Auke Zijlstra

PPE

Kinga Gál, Francesc Gambús, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Babette Winter, Maria Gabriela Zoană

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

GUE/NGL

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 15 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy