Процедура : 2019/0031(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0197/2019

Внесени текстове :

A8-0197/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/04/2019 - 16.4
CRE 17/04/2019 - 16.4

Приети текстове :

P8_TA(2019)0412

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 177kWORD 54k
11.4.2019
PE 634.809v02-00 A8-0197/2019

относно проекта на регламент на Съвета относно мерките за изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2019 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

(06823/1/2019 – C8‑0155/2019 – 2019/0031(APP))

Комисия по бюджети

Докладчик: Жан Артюи

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на регламент на Съвета относно мерките за изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2019 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

(06823/1/2019 – C8‑0155/2019 – 2019/0031(APP))

(Специална законодателна процедура – одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на регламент на Съвета (06823/1/2019),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 352 от Договора за функционирането на ЕС и член 203 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (C8-0155/2019),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по бюджети (A8-0197/2019),

1.  дава своето одобрение за проекта на регламент на Съвета;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за регламент на Съвета относно мерките за изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2019 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

Позовавания

06823/2019 – C8-0155/2019 – COM(2019)00642019/0031(APP)

Дата на консултацията / искането за одобрение

8.4.2019

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

 

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Jean Arthuis

7.2.2019

 

 

 

Разглеждане в комисия

7.2.2019

7.3.2019

 

 

Дата на приемане

11.4.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Bernd Kölmel, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Heidi Hautala

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jonathan Bullock, Carlos Coelho, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Jarosław Wałęsa, Babette Winter

Дата на внасяне

11.4.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

15

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

PPE

Carlos Coelho, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Daniele Viotti, Babette Winter

Verts/ALE

Heidi Hautala

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ENF

Marco Zanni

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 15 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност