Postup : 2019/0031(APP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0197/2019

Předložené texty :

A8-0197/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/04/2019 - 16.4
CRE 17/04/2019 - 16.4

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0412

DOPORUČENÍ     ***
PDF 164kWORD 52k
11.4.2019
PE 634.809v02-00 A8-0197/2019

k návrhu nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie

(06823/1/2019 – C8‑0155/2019 – 2019/0031(APP))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Jean Arthuis

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie

(06823/1/2019 – C8‑0155/2019 – 2019/0031(APP))

(Zvláštní legislativní postup – souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh nařízení Rady (06823/2019),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 352 Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 203 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (C8–0155/2013),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Rozpočtového výboru (A8-0197/2019),

1.  uděluje souhlas s návrhem nařízení Rady;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a parlamentům členských států.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie

Referenční údaje

06823/2019 – C8-0155/2019 – COM(2019)00642019/0031(APP)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

8.4.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

 

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Jean Arthuis

7.2.2019

 

 

 

Projednání ve výboru

7.2.2019

7.3.2019

 

 

Datum přijetí

11.4.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Bernd Kölmel, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Heidi Hautala

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jonathan Bullock, Carlos Coelho, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Jarosław Wałęsa, Babette Winter

Datum předložení

11.4.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

15

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

PPE

Carlos Coelho, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Daniele Viotti, Babette Winter

Verts/ALE

Heidi Hautala

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ENF

Marco Zanni

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 15. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí