Procedure : 2019/0031(APP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0197/2019

Indgivne tekster :

A8-0197/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/04/2019 - 16.4
CRE 17/04/2019 - 16.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0412

HENSTILLING     ***
PDF 158kWORD 55k
11.4.2019
PE 634.809v02-00 A8-0197/2019

om udkast til Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2019 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

(06823/1/2019 – C8-0155/2019 – 2019/0031(APP))

Budgetudvalget

Ordfører: Jean Arthuis

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2019 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

(06823/1/2019 – C8-0155/2019 – 2019/0031(APP))

(Særlig lovgivningsprocedure – godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets forordning (06823/1/2019),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 352 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 203 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (C8-0155/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4,

–  der henviser til henstilling fra Budgetudvalget (A8-0197/2019),

1.  godkender udkastet til Rådets forordning;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Forslag til Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2019 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

Referencer

06823/2019 – C8-0155/2019 – COM(2019)00642019/0031(APP)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

8.4.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

 

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Jean Arthuis

7.2.2019

 

 

 

Behandling i udvalg

7.2.2019

7.3.2019

 

 

Dato for vedtagelse

11.4.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Bernd Kölmel, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Daniele Viotti, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Heidi Hautala

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jonathan Bullock, Carlos Coelho, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Jarosław Wałęsa, Babette Winter

Dato for indgivelse

11.4.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

15

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

PPE

Carlos Coelho, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Daniele Viotti, Babette Winter

Verts/ALE

Heidi Hautala

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ENF

Marco Zanni

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 15. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik