Διαδικασία : 2019/0031(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0197/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0197/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 16.4
CRE 17/04/2019 - 16.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0412

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 173kWORD 54k
11.4.2019
PE 634.809v02-00 A8-0197/2019

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τη λήψη μέτρων σχετικά με την εκτέλεση και τη χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2019 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

(06823/1/2019 – C8‑0155/2019 – 2019/0031(APP))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Jean Arthuis

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τη λήψη μέτρων σχετικά με την εκτέλεση και τη χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2019 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

(06823/1/2019 – C8‑0155/2019 – 2019/0031(APP))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου (06823/1/2019),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 352 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 203 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (C8-0155/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 και παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0197/2019),

1.  εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη λήψη μέτρων σχετικά με την εκτέλεση και τη χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2019 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

Έγγραφα αναφοράς

06823/2019 – C8-0155/2019 – COM(2019)00642019/0031(APP)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

8.4.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

 

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Jean Arthuis

7.2.2019

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

7.2.2019

7.3.2019

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.4.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Bernd Kölmel, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Daniele Viotti, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heidi Hautala

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Bullock, Carlos Coelho, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Jarosław Wałęsa, Babette Winter

Ημερομηνία κατάθεσης

11.4.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

15

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

PPE

Carlos Coelho, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Daniele Viotti, Babette Winter

Verts/ALE

Heidi Hautala

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ENF

Marco Zanni

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 15 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου