Menetlus : 2019/0031(APP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0197/2019

Esitatud tekstid :

A8-0197/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/04/2019 - 16.4
CRE 17/04/2019 - 16.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0412

SOOVITUS     ***
PDF 153kWORD 53k
11.4.2019
PE 634.809v02-00 A8-0197/2019

mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb 2019. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmeid seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

(06823/1/2019 – C8‑0155/2019 – 2019/0031(APP))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Jean Arthuis

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb 2019. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmeid seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

(06823/1/2019 – C8‑0155/2019 – 2019/0031(APP))

(Seadusandlik erimenetlus – nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu määruse eelnõu (06823/1/2019),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 352 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklile 203 (C8-0155/2019),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni soovitust (A8-0197/2019),

1.  annab nõusoleku nõukogu määruse eelnõule;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus 2019. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmete kohta seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega

Viited

06823/2019 – C8-0155/2019 – COM(2019)00642019/0031(APP)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

8.4.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

 

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Jean Arthuis

7.2.2019

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

7.2.2019

7.3.2019

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.4.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Bernd Kölmel, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Heidi Hautala

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jonathan Bullock, Carlos Coelho, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Jarosław Wałęsa, Babette Winter

Esitamise kuupäev

11.4.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

15

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

PPE

Carlos Coelho, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Daniele Viotti, Babette Winter

Verts/ALE

Heidi Hautala

1

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ENF

Marco Zanni

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 15. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika