Procedūra : 2019/0031(APP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0197/2019

Pateikti tekstai :

A8-0197/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/04/2019 - 16.4
CRE 17/04/2019 - 16.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0412

REKOMENDACIJA     ***
PDF 164kWORD 55k
11.4.2019
PE 634.809v02-00 A8-0197/2019

dėl Tarybos reglamento dėl Sąjungos 2019 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo priemonių, susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, projekto

(06823/1/2019 – C8-0155/2019 – 2019/0031(APP))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Jean Arthuis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos reglamento dėl Sąjungos 2019 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo priemonių, susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, projekto

(06823/1/2019 – C8-0155/2019 – 2019/0031(APP))

(Speciali teisėkūros procedūra: pritarimas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos reglamento projektą (06823/1/2019),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 352 straipsnį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 203 straipsnį (C8-0155/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto rekomendaciją (A8-0197/2019),

1.  pritaria Tarybos reglamento projektui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Sąjungos 2019 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo priemonių, susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos

Nuorodos

06823/2019 – C8-0155/2019 – COM(2019)00642019/0031(APP)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

8.4.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

 

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Jean Arthuis

7.2.2019

 

 

 

Svarstymas komitete

7.2.2019

7.3.2019

 

 

Priėmimo data

11.4.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Bernd Kölmel, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Daniele Viotti, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Heidi Hautala

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jonathan Bullock, Carlos Coelho, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Jarosław Wałęsa, Babette Winter

Pateikimo data

11.4.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

15

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

PPE

Carlos Coelho, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Daniele Viotti, Babette Winter

Verts/ALE

Heidi Hautala

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ENF

Marco Zanni

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika