Procedūra : 2019/0031(APP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0197/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0197/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 17/04/2019 - 16.4
CRE 17/04/2019 - 16.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0412

IETEIKUMS     ***
PDF 165kWORD 52k
11.4.2019
PE 634.809v02-00 A8-0197/2019

par projektu Padomes regulai par pasākumiem attiecībā uz Savienības vispārējā budžeta izpildi un finansēšanu 2019. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

(06823/1/2019 – C8‑0155/2019 – 2019/0031(APP))

Budžeta komiteja

Referents: Jean Arthuis

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes regulai par pasākumiem attiecībā uz Savienības vispārējā budžeta izpildi un finansēšanu 2019. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

(06823/1/2019 – C8‑0155/2019 – 2019/0031(APP))

(Īpašā likumdošanas procedūra — piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes regulas projektu (06823/1/2019),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 352. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 203. pantu (C8-0155/2019),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ieteikumu (A8-0197/2019),

1.  sniedz piekrišanu Padomes regulas projektam;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Padomes regulai par pasākumiem attiecībā uz Savienības vispārējā budžeta izpildi un finansēšanu 2019. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

Atsauces

06823/2019 – C8-0155/2019 – COM(2019)00642019/0031(APP)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

8.4.2019

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

 

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Jean Arthuis

7.2.2019

 

 

 

Izskatīšana komitejā

7.2.2019

7.3.2019

 

 

Pieņemšanas datums

11.4.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Bernd Kölmel, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Heidi Hautala

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jonathan Bullock, Carlos Coelho, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Jarosław Wałęsa, Babette Winter

Iesniegšanas datums

11.4.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

15

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

PPE

Carlos Coelho, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Daniele Viotti, Babette Winter

Verts/ALE

Heidi Hautala

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ENF

Marco Zanni

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 12. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika