Procedure : 2019/0031(APP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0197/2019

Ingediende teksten :

A8-0197/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/04/2019 - 16.4
CRE 17/04/2019 - 16.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0412

AANBEVELING     ***
PDF 157kWORD 52k
11.4.2019
PE 634.809v02-00 A8-0197/2019

over het ontwerp van verordening van de Raad houdende maatregelen voor de uitvoering en de financiering van de algemene begroting van de Unie in 2019 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

(06823/1/2019 – C8-0155/2019 – 2019/0031(APP))

Begrotingscommissie

Rapporteur: Jean Arthuis

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van verordening van de Raad houdende maatregelen voor de uitvoering en de financiering van de algemene begroting van de Unie in 2019 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

(06823/1/2019 – C8-0155/2019 – 2019/0031(APP))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van verordening van de Raad (06823/1/2019),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 352 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 203 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (C8-0155/2019),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Begrotingscommissie (A8-0197/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van verordening van de Raad;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende maatregelen voor de uitvoering en de financiering van de algemene begroting van de Unie in 2019 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

Document- en procedurenummers

06823/2019 – C8-0155/2019 – COM(2019)00642019/0031(APP)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

8.4.2019

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

BUDG

 

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Jean Arthuis

7.2.2019

 

 

 

Behandeling in de commissie

7.2.2019

7.3.2019

 

 

Datum goedkeuring

11.4.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

15

1

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Bernd Kölmel, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Daniele Viotti, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Heidi Hautala

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Jonathan Bullock, Carlos Coelho, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Jarosław Wałęsa, Babette Winter

Datum indiening

11.4.2019


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

15

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

PPE

Carlos Coelho, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Daniele Viotti, Babette Winter

Verts/ALE

Heidi Hautala

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ENF

Marco Zanni

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 12 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid