Postup : 2019/0031(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0197/2019

Predkladané texty :

A8-0197/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/04/2019 - 16.4
CRE 17/04/2019 - 16.4

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0412

ODPORÚČANIE     ***
PDF 172kWORD 47k
11.4.2019
PE 634.809v02-00 A8-0197/2019

k návrhu nariadenia Rady o opatreniach týkajúcich sa plnenia a financovania všeobecného rozpočtu Únie v roku 2019 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie

(06823/1/2019 – C8-0155/2019 – 2019/0031(APP))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Jean Arthuis

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady o opatreniach týkajúcich sa plnenia a financovania všeobecného rozpočtu Únie v roku 2019 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie

(06823/1/2019 – C8-0155/2019 – 2019/0031(APP))

(Mimoriadny legislatívny postup – súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Rady (06823/1/2019),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 352 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a s článkom 203 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (C8-0155/2019),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rozpočet (A8-0197/2019),

1.  udeľuje súhlas s návrhom nariadenia Rady;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh nariadenia Rady o opatreniach týkajúcich sa plnenia a financovania všeobecného rozpočtu Únie v roku 2019 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie

Referenčné čísla

06823/2019 – C8-0155/2019 – COM(2019)00642019/0031(APP)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

8.4.2019

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

 

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Jean Arthuis

7.2.2019

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

7.2.2019

7.3.2019

 

 

Dátum prijatia

11.4.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Bernd Kölmel, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníčka prítomná na záverečnom hlasovaní

Heidi Hautala

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jonathan Bullock, Carlos Coelho, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Jarosław Wałęsa, Babette Winter

Dátum predloženia

11.4.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

15

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

PPE

Carlos Coelho, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Daniele Viotti, Babette Winter

Verts/ALE

Heidi Hautala

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ENF

Marco Zanni

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 15. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia