Förfarande : 2019/0031(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0197/2019

Ingivna texter :

A8-0197/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 16.4
CRE 17/04/2019 - 16.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0412

REKOMMENDATION     ***
PDF 155kWORD 53k
11.4.2019
PE 634.809v02-00 A8-0197/2019

om utkastet till rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen

(06823/1/2019 – C8‑0155/2019 – 2019/0031(APP))

Budgetutskottet

Föredragande: Jean Arthuis

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen

(06823/1/2019 – C8‑0155/2019 – 2019/0031(APP))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets förordning (06823/1/2019),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 203 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (C8-0155/2019),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från budgetutskottet (A8-0197/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets förordning.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förslag till rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen

Referensnummer

06823/2019 – C8-0155/2019 – COM(2019)00642019/0031(APP)

Datum för samråd/begäran om godkännande

8.4.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

 

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Jean Arthuis

7.2.2019

 

 

 

Behandling i utskott

7.2.2019

7.3.2019

 

 

Antagande

11.4.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

 

15

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Bernd Kölmel, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Heidi Hautala

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jonathan Bullock, Carlos Coelho, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Jarosław Wałęsa, Babette Winter

Ingivande

11.4.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

15

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

PPE

Carlos Coelho, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Daniele Viotti, Babette Winter

Verts/ALE

Heidi Hautala

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ENF

Marco Zanni

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 15 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy