Процедура : 2018/0218(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0198/2019

Внесени текстове :

A8-0198/2019

Разисквания :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2020)0289

ДОКЛАД     ***I
PDF 1080kWORD 436k
7.5.2019
PE 629.648v02-00 A8-0198/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти, (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море

(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Докладчик: Ерик Андрийо

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по развитие
 ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯНА комисията по бюджетен контрол
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по регионално развитие
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти, (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и (ЕС) № 229/2013 за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море

(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0394),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2, член 114, член 118, първа алинея и член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0246/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 декември 2018 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становищата и позицията под формата на изменения на комисията по развитие, на комисията по бюджетен контрол, на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по регионално развитие (A8-0198/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 29 ноември 2017 г., озаглавено „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, се посочват предизвикателствата, целите и насоките за бъдещето на общата селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2020 г. Тези цели включват, inter alia, необходимостта ОСП да бъде в по-голяма степен ориентирана към постигането на резултати, с цел стимулиране на модернизацията и устойчивостта, в това число устойчивостта, свързана с икономическите и социалните аспекти, околната среда и климата, на селското стопанство, горското стопанство и селските райони, и да допринесе за намаляване на свързаната с ЕС административна тежест за бенефициерите.

(1)  В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 29 ноември 2017 г., озаглавено „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, се посочват предизвикателствата, целите и насоките за бъдещето на общата селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2020 г. Тези цели включват, inter alia, необходимостта ОСП да бъде в по-голяма степен ориентирана към постигането на резултати, да стимулира в съответствие с Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и Парижкото споразумение за климата модернизацията и устойчивостта, в това число устойчивостта, свързана с икономическите и социалните аспекти, околната среда и климата, на селското стопанство, горското стопанство и селските райони (включително чрез засилен акцент върху агро-лесовъдството), да произвежда здравословна храна и да допринесе за намаляване на свързаната с ЕС административна тежест за бенефициерите. В съобщението също така се подчертава глобалното измерение на ОСП и се посочва ангажиментът на Съюза за повишаване на съгласуваността на политиките за устойчиво развитие (СПУР).

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а)  Развитието на международните търговски споразумения води, от една страна, до повишаване на конкурентоспособността на земеделските производители, като същевременно им разкрива нови възможности. С цел запазването на равни условия на конкуренция и гарантирането на реципрочност в международната търговия, Съюзът следва да налага спазване на производствени стандарти, съответстващи на тези, установени за собствените му производители, по-специално в областта на околната среда и здравето, при спазване на реципрочност.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Тъй като е необходимо ОСП да усъвършенства начина, по който реагира на предизвикателствата и възможностите, когато такива се проявят на равнището на Съюза, на международно, национално, регионално, местно равнище и на равнището на земеделските стопанства, ОСП трябва да рационализира управлението си и да постигне по-добри резултати с оглед на целите на ЕС, както и значително да намали бюрокрацията и административната тежест. В модела на ОСП, основан на постигането на резултати („модела за постигане на резултати“), Съюзът би трябвало да определя основните политически параметри, като цели на ОСП и основни изисквания, а държавите членки да носят по-голяма отговорност и да се отчитат в по-голяма степен, що се отнася до начините, по които постигат целите и целевите стойности. По-голямата субсидиарност би направила възможно по-успешното съобразяване с местните условия и потребности, посредством приспособяване на намесите на ОСП, така че подпомагането да има максимален принос за постигане на целите на ЕС.

(2)  Тъй като е необходимо ОСП да усъвършенства начина, по който реагира на предизвикателствата и възможностите, когато такива се проявят на равнището на Съюза, на международно, национално, регионално, местно равнище и на равнището на земеделските стопанства, ОСП трябва да рационализира управлението си и да постигне по-добри резултати с оглед на целите на ЕС, както и значително да намали бюрокрацията и административната тежест. В модела на ОСП, основан на постигането на резултати („модела за постигане на резултати“), и като се има предвид основната цел да се обезпечат устойчиви доходи за производителите, Съюзът би трябвало да определя основните политически параметри, като цели на ОСП и основни изисквания, а държавите членки да носят по-голяма отговорност и да се отчитат в по-голяма степен, що се отнася до начините, по които постигат целите и целевите стойности. По-голямата субсидиарност би направила възможно по-успешното съобразяване с местните условия и потребности, посредством приспособяване на намесите на ОСП, така че подпомагането да има максимален принос за постигане на целите на ЕС.

Обосновка

Макар че на държавите членки може да се даде по-голяма независимост по отношение на начина, по който разпределят финансирането по ОСП, някои от тях все още използват несправедлива система въз основа на площта, без да отделят внимание на най-нуждаещите се, а именно по-малките земеделски стопанства.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а)  При все това все по-големите колебания в цените и свиващите се доходи на земеделските стопани, затруднени допълнително от засилващия се фокус на ОСП върху пазарите, са причина за необходимостта от създаване на нови публични инструменти за регулиране на предлагането, гарантиращи справедливо разпределение на производството между държавите и земеделските стопани.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  С цел да се осигури съгласуваност на ОСП, всичките интервенции на бъдещата ОСП следва да бъдат част от стратегически план за подпомагане, който да включва някои секторни интервенции, установени в Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета10.

(3)  С цел да се осигури съгласуваност на ОСП, всичките интервенции на бъдещата ОСП следва да зачитат принципите на устойчиво развитие, равенство между половете и основни права и следва да бъдат част от стратегически план за подпомагане, който да включва някои секторни интервенции, установени в Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета10.

_________________

_________________

10 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

10 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  За да се даде възможност за осъществяване на целите на ОСП, установени в член 39 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), както и да се гарантира, че Съюзът преодолява адекватно най-новите предизвикателства пред него, е целесъобразно да се предвиди набор от общи цели, които отразяват насоките, заложени в съобщението относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“. Освен това следва да бъдат установени редица допълнителни и специфични цели за общата организация на селскостопанските пазари, без да се засягат специфичните цели, посочени в рамките на стратегическите планове по ОСП.

Обосновка

Това изменение има за цел да определи специфичните цели за общата организация на пазарите и следва да се разглежда във връзка с предложението за нов член 1а.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  В приложение II към Регламент (ЕС) № 1308/2013 са установени някои определения във връзка със секторите, попадащи в обхвата на посочения регламент. Определенията във връзка със сектора на захарта, установени в част II, раздел Б от посоченото приложение следва да бъдат заличени, тъй като вече не са приложими. С цел да се актуализират определенията във връзка с други сектори, посочени в същото приложение, предвид новите научни знания или пазарни промени, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на тези определения. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета. Съответно конкретното правомощие, делегирано на Комисията в част II, раздел А, точка 4 от посоченото приложение за изменение на определението за инулинов сироп, следва да бъде заличено.

(4)  В приложение II към Регламент (ЕС) № 1308/2013 са установени някои определения във връзка със секторите, попадащи в обхвата на посочения регламент. Определенията във връзка със сектора на захарта, установени в част II, раздел Б от посоченото приложение следва да бъдат заличени, тъй като вече не са приложими. С цел да се актуализират определенията във връзка с други сектори, посочени в същото приложение, предвид новите научни знания или пазарни промени, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с актуализирането на тези определения, без обаче да се добавят нови. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета. Съответно конкретното правомощие, делегирано на Комисията в част II, раздел А, точка 4 от посоченото приложение за изменение на определението за инулинов сироп, следва да бъде заличено.

Обосновка

Това изменение има за цел да изясни, че предоставянето на правомощия е насочено към актуализиране на определенията, доколкото това е възможно в зависимост от развитието на пазара.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Предвид факта, че в периода 2014—2017 г. в няколко държави членки действителната площ, засадена с лози, е намаляла, и с оглед на произтичащите от това потенциални загуби в производството, при определянето на площта за разрешения за нови насаждения, посочени в член 63, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, държавите членки следва да имат възможност да избират между съществуващата база и процент от общата площ, действително засадена с лози на територията им към 31 юли 2015 г., увеличен с площ, съответстваща на правата на засаждане по Регламент (ЕО) № 1234/2007, налични за превръщане в разрешения към 1 януари 2016 г.

(8)  Без да се поставя под въпрос констатацията, че едно прекалено бързо увеличаване на новите лозови насаждения в отговор на предвиденото развитие на международното търсене би могло да доведе в средносрочен план отново до свръхпредлагане, следва да се вземе предвид фактът, че в периода 2014—2017 г. в няколко държави членки действителната площ, засадена с лози, е намаляла, и произтичащите от това потенциални загуби в производството, при определянето на площта за разрешения за нови насаждения, посочени в член 63, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. държавите членки следва да имат възможност да избират между съществуващата база и процент от общата площ, действително засадена с лози на територията им към 31 юли 2015 г., увеличен с площ, съответстваща на правата на засаждане по Регламент (ЕО) № 1234/2007, налични за превръщане в разрешения към 1 януари 2016 г.

Обосновка

Това изменение има за цел да припомни ситуацията, довела до трайно запазване на системата за разрешаване на насаждения в лозаро-винарския сектор.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а)  С цел да бъдат обхванати и случаите на заобикаляне, които не са предвидени от настоящия регламент, на държавите членки следва да се предостави правото да приемат мерки за предотвратяване на заобикалянето на критериите за допустимост или критериите за приоритетност от заявители, чиито действия не са били обхванати от специалните разпоредби за предотвратяване на заобикалянето, предвидени в настоящия регламент по отношение на специфичните критерии за допустимост и приоритетност.

Обосновка

Това изменение следва да се разглежда във връзка с внесените изменения в членове 63 и 64, които предоставят на държавите членки регулаторно правомощие, за да се гарантира, че операторите не търсят начини да заобикалят ограничителните мерки, от една страна, и критериите за допустимост и за приоритетност, от друга страна.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Правилата за класифициране на винените сортове лози от държавите членки следва да бъдат изменени, за да бъдат включени винените сортове лози Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton и Herbemont, които преди това бяха изключени. С цел да се гарантира, че винопроизводството в Съюза ще развие по-висока устойчивост към болести и че използва сортове лози, които са по-добре адаптирани към изменящите се климатични условия, следва да се предвиди разпоредба, с която да се разреши засаждането на сортовете Vitis Labrusca, както и на получените от кръстоски на Vitis vinifera, Vitis Labrusca и други видове от рода Vitis за производство на вино в Съюза.

заличава се

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Разпоредбите относно сертификатите за съответствие и докладите от извършен анализ за вноса на вино следва да се прилагат с оглед на международните споразумения, сключени в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“).

(11)  Разпоредбите относно сертификатите за съответствие и докладите от извършен анализ за вноса на вино следва да се прилагат с оглед на международните споразумения, сключени в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“), с което да се гарантира, че стандартите по отношение на проследимостта и качеството отговарят на европейските стандарти.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Определението на понятието „наименование за произход“ следва да бъде приведено в съответствие с определението от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост12, прието с Решение 94/800/ЕО на Съвета13, и по-специално с член 22, параграф 1 от него, във връзка с това, че с наименованието трябва продуктът да се идентифицира като произхождащ от конкретен район или конкретно място.

заличава се

__________________

 

12 Уругвайски кръг на многостранните търговски преговори (1986—1994 г.) — Приложение 1 — Приложение 1В — Споразумение за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (СТО) (ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 214).

 

13 Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 г. относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994 г.) (ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1).

 

Обосновка

Поради това, че запазихме определението на понятието „наименование за произход“, предвидено в международната спогодба от Лисабон, това съображение е станало неподходящо, тъй като се позовава на друго определение на същото понятие, съществуващо в Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  С цел да се гарантира съгласуваност при вземането на решения по заявки за предоставяне на правна закрила и възражения, подадени в рамките на предварителната национална процедура по член 96 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, Комисията следва да бъде уведомявана своевременно и редовно при започване на производства пред националните съдилища или други органи във връзка със заявка за предоставяне на правна закрила, препратена от държавата членка до Комисията съгласно посоченото в член 96, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. На Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, така че при тези обстоятелства и когато е целесъобразно тя да може да спира разглеждането на заявката до вземането на решение от национално съдилище или друг национален орган по спора във връзка с преценката на държавата членка по отношение на заявката при предварителната национална процедура.

(13)  С цел да се гарантира съгласуваност при вземането на решения по заявки за предоставяне на правна закрила и възражения, подадени в рамките на предварителната национална процедура по член 96 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, Комисията следва да бъде уведомявана своевременно и редовно при започване на производства пред националните съдилища или други органи във връзка със заявка за предоставяне на правна закрила, препратена от държавата членка до Комисията съгласно посоченото в член 96, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Обосновка

Това изменение има за цел да отхвърли предложението на Комисията, което ще доведе до зависимост на системата за ЗНП/ГУ от съдебен контрол и би могло да блокира цялата система с оглед на необходимото време за протичане на съдебните производства. Освен това създаването на правна несигурност за операторите противоречи на принципа, според който жалбите за отмяна пред национални или европейски юрисдикции нямат суспензивен ефект.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Регистрацията на географските указания следва да се опрости и ускори чрез отделянето на оценката на спазването на правата на интелектуална собственост от оценката на съответствието на продуктовите спецификации с изискванията, установени в пазарните стандарти и в правилата относно етикетирането.

заличава се

Обосновка

Това изменение има за цел да отхвърли предложението на Комисията, като се има предвид, че политиката за качество на ЕС не може да се определя само като механизъм за защита на интелектуалната собственост на географските указания.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14а)  Присъединилите се от 2004 г. насам към Европейския съюз държави следва да бъдат насърчени да започнат процедурите за регистрация на географските указания, улеснявайки обмена на най-добри практики между държавите членки.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14б)  Ето защо партньорите в развиващите се държави следва да бъдат подпомогнати при разработването на система за географски указания и етикети. Тези указания и етикети следва да бъдат признати също така от Съюза и неговите държави членки.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Оценката, извършена от компетентните органи на държавите членки, е съществена стъпка в процедурата. Държавите членки разполагат със знания, експертен опит и достъп до данни и сведения, поради което най-добре могат да проверяват дали информацията в заявката е точна и отговаряща на действителността. Ето защо държавите членки следва да гарантират, че резултатът от посочената оценка, който трябва да бъде вярно записан в единен документ, обобщавайки съответните елементи от продуктовата спецификация, е надежден и правилен. Като взе предвид принципа на субсидиарност, Комисията впоследствие следва да извършва подробна проверка на заявленията, за да се гарантира, че не са допуснати явни грешки и че законодателството на Съюза и интересите на заинтересованите страни извън държавата членка на подаване на заявката са взети предвид.

(15)  Оценката, извършена от компетентните органи на държавите членки, е съществена стъпка в процедурата. Държавите членки разполагат със знания, експертен опит и достъп до данни и сведения, поради което най-добре могат да проверяват дали информацията в заявката е точна и отговаряща на действителността. Ето защо държавите членки следва да гарантират, че резултатът от посочената оценка, който трябва да бъде вярно записан в единен документ, обобщавайки съответните елементи от продуктовата спецификация, е надежден и правилен. Като взе предвид принципа на субсидиарност, Комисията впоследствие следва да извършва подробна проверка на заявленията, за да се гарантира, че не са допуснати явни грешки и че законодателството на Съюза и интересите на заинтересованите страни извън държавата членка на подаване на заявката и извън Съюза са взети предвид.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17а)  Натрупаният опит в рамките на закрилата на наименованията за произход или на географските указания в лозаро-винарския сектор показва, че действащите процедури за регистрация, изменение и отмяна на наименования за произход и на географски указания на Съюза или на трети държави може да се окажат сложни, утежняващи и продължителни. Регламент (ЕС) № 1308/2013 създаде правни пропуски, по-специално по отношение на процедурата, която трябва да се спазва при заявленията за изменение на продуктовите спецификации. Правилата за процедурата относно наименованията за произход и географските указания в лозаро-винарския сектор не съответстват на приложимите към системите за качество правила в сектора на хранителните продукти, спиртните напитки и ароматизираните вина съгласно правото на Съюза. Тази ситуация доведе до несъответствия в начина, по който се прилага тази категория права върху интелектуалната собственост. Тези несъответствия следва да бъдат разглеждани в светлината на правото за защита на интелектуалната собственост, установено в член 17, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Поради това настоящият регламент следва да опростява, изяснява, допълва и хармонизира съответните процедури. Във възможно най-голяма степен той следва да установява процедурите по модела на утвърдени ефикасни и надлежни процедури, приложими при защитата на правата върху интелектуалната собственост относно съответните селскостопански и хранителни продукти, установени в Регламент (EС) № 1151/2012 и приетите впоследствие регламенти за прилагане, като същевременно се вземат предвид особеностите на лозаро-винарския сектор.

Обосновка

Това изменение има за цел да се приведе текстът на Общия регламент за ООП в съответствие с приемането от страна на Европейската комисия на Делегирания регламент (ЕС) от 17 октомври 2018 г., приет съгласно Регламент № 1308/2013, и да въведе в този основен акт политическите принципи, залегнали в тази редакция. Настоящото изменение отговаря на съображение 2 от горепосочения делегиран регламент.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17б)  Наименованията за произход и географските указания са неразривно свързани с територията на държавите членки. Националните и местните органи имат най-добрия експертен опит в областта на съответните факти и ги познават най-добре. Това следва да се има предвид при съответните процедурни правила с оглед на принципа на субсидиарност по член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз.

Обосновка

Това изменение има за цел да се приведе текстът на Общия регламент за ООП в съответствие с приемането от страна на Европейската комисия на Делегирания регламент (ЕС) от 17 октомври 2018 г., приет съгласно Регламент № 1308/2013, и да въведе в този основен акт политическите принципи, залегнали в тази редакция. Настоящото изменение отговаря на съображение 3 от горепосочения делегиран регламент.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 17 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17в)  Оценката, извършена от компетентните органи на държавите членки, е съществена стъпка в процедурата. Държавите членки разполагат със знания, експертен опит и достъп до данни и сведения, поради което най-добре могат да проверяват дали заявката относно наименование за произход или географско указание отговаря на условията за предоставяне на закрила. Ето защо държавите членки следва да гарантират, че резултатът от посочената оценка, който трябва да бъде записан в единен документ, обобщавайки съответните елементи от продуктовата спецификация, е надежден и правилен. Предвид принципа на субсидиарност, впоследствие Комисията следва да извършва подробна проверка на заявленията, за да се гарантира, че не са допуснати явни грешки и че са взети предвид законодателството на Съюза и интересите на заинтересованите страни извън държавата членка на подаване на заявлението.

Обосновка

Това изменение има за цел да се приведе текстът на Общия регламент за ООП в съответствие с приемането от страна на Европейската комисия на Делегирания регламент (ЕС) от 17 октомври 2018 г., приет съгласно Регламент № 1308/2013, и да въведе в този основен акт политическите принципи, залегнали в тази редакция. Настоящото изменение отговаря на съображение 9 от горепосочения делегиран регламент.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 17 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17г)  Производителите на лозаро-винарски продукти със защитено наименование като наименование за произход или географско указание се развиват в условията на променящ се и взискателен пазар. Въпреки че се нуждаят от процедури, които да им позволят да се адаптират бързо към изискванията на пазара, те, напротив, биват ощетени от продължителността и сложността на действаща процедура за изменение, която ограничава възможността им за реакция на пазара. Производителите на лозаро-винарски продукти със защитено наименование като наименование за произход или географско указание следва също така да разполагат с възможността да вземат предвид развитието на научно-техническите познания и промени в околната среда. С цел да се намалят етапите на тези процедури и в тази област да се прилага принципът на субсидиарността, е важно съответните решения за изменения, които не засягат съществени елементи от продуктовите спецификации, да могат да бъдат одобрени на равнището на държавата членка. Производителите следва да могат да прилагат тези изменения след приключване на националната процедура. Не следва да е необходимо да се извършва преразглеждане на заявката за одобрение на равнището на Съюза.

Обосновка

Това изменение има за цел да се приведе текстът на Общия регламент за ООП в съответствие с приемането от страна на Европейската комисия на Делегирания регламент (ЕС) от 17 октомври 2018 г., приет съгласно Регламент № 1308/2013, и да въведе в този основен акт политическите принципи, залегнали в тази редакция. Настоящото изменение отговаря на съображение 15 от горепосочения делегиран регламент.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 17 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17д)  С цел защита на интересите на трети лица, установени в държави членки, различни от тези, в които са произведени лозаро-винарските продукти, е важно обаче одобряването на изменения, за които се изисква прилагането на процедура по предявяване на възражения на равнището на Съюза, да продължава да бъде от компетентността на Комисията. Поради това следва да се изготви нова класификация на измененията: стандартни изменения, които не изискват прилагането на процедура по предявяване на възражения на равнището на Съюза, и изменения на равнището на Съюза, които се прилагат само след одобрение от страна на Комисията при приключване на процедурата по предявяване на възражения, проведена на равнището на Съюза.

Обосновка

Това изменение има за цел да се приведе текстът на Общия регламент за ООП в съответствие с приемането от страна на Европейската комисия на Делегирания регламент (ЕС) от 17 октомври 2018 г., приет съгласно Регламент № 1308/2013, и да въведе в този основен акт политическите принципи, залегнали в тази редакция. Настоящото изменение отговаря на съображение 16 от горепосочения делегиран регламент.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 17 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17е)  Следва да се въведе понятието „временно изменение“ с цел лозаро-винарските продукти със защитено наименование за произход или със защитено географско указание да могат да продължат да бъдат предлагани на пазара под защитените наименования в случай на природни бедствия и лоши метеорологични условия или в случай на приемане на санитарни или фитосанитарни мерки, които временно възпрепятстват операторите да спазват продуктовите спецификации. Поради тяхната неотложност е важно временните изменения да се прилагат след одобрението им от страна на държавата членка. Списъкът със съображения за спешност, които обосновават приемането на временни изменения, е изчерпателен поради изключителния характер на тези изменения.

Обосновка

Това изменение има за цел да се приведе текстът на Общия регламент за ООП в съответствие с приемането от страна на Европейската комисия на Делегирания регламент (ЕС) от 17 октомври 2018 г., приет съгласно Регламент № 1308/2013, и да въведе в този основен акт политическите принципи, залегнали в тази редакция. Настоящото изменение отговаря на съображение 17 от горепосочения делегиран регламент.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 17 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17ж)  Важно е измененията на Съюза да следват процедурата, уреждаща разглеждането на заявленията за предоставяне на закрила, така че да разполагат със същата ефикасност и същите гаранции. Измененията се прилагат mutatis mutandis, с изключение на някои етапи, които следва да бъдат премахнати с цел намаляване на административната тежест. Следва да се определи процедурата, която трябва да се спазва за стандартните и временните изменения, за да се даде възможност на държавите членки да разглеждат заявленията по подходящ начин и да гарантират съгласуваността на възприетия подход във всички държави членки. Извършената от държавите членки оценка следва да бъде равностойна по прецизност и изчерпателност на оценката, извършвана в рамките на процедурата, уреждаща разглеждането на заявленията за предоставяне на закрила.

Обосновка

Това изменение има за цел да се приведе текстът на Общия регламент за ООП в съответствие с приемането от страна на Европейската комисия на Делегирания регламент (ЕС) от 17 октомври 2018 г., приет съгласно Регламент № 1308/2013, и да въведе в този основен акт политическите принципи, залегнали в тази редакция. Настоящото изменение отговаря на съображение 18 от горепосочения делегиран регламент.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 17 з (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17з)  Важно е стандартните и временните изменения на защитените наименования за произход и на защитените географските указания на трети държави да се извършват съгласно предвидения за държавите членки подход и решенията за одобряване да се вземат в съответствие с действащата система в съответната трета държава.

Обосновка

Това изменение има за цел да се приведе текстът на Общия регламент за ООП в съответствие с приемането от страна на Европейската комисия на Делегирания регламент (ЕС) от 17 октомври 2018 г., приет съгласно Регламент № 1308/2013, и да въведе в този основен акт политическите принципи, залегнали в тази редакция. Настоящото изменение отговаря на съображение 19 от горепосочения делегиран регламент.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 17 и (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17и)  С цел да се защитят законните интереси на операторите, като същевременно се взема предвид принципа на конкуренция и задължението за предоставяне на необходимата информация на потребителите, следва да се приемат правила относно временното етикетиране и представянето на лозаро-винарските продукти, за които се иска закрила като наименование за произход или географско указание.

Обосновка

Това изменение има за цел да се приведе текстът на Общия регламент за ООП в съответствие с приемането от страна на Европейската комисия на Делегирания регламент (ЕС) от 17 октомври 2018 г., приет съгласно Регламент № 1308/2013, и да въведе в този основен акт политическите принципи, залегнали в тази редакция. Настоящото изменение отговаря на съображение 21 от горепосочения делегиран регламент.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22а)  При прилагането чрез делегиран акт на член 119, параграф 1, буква жб) относно задължителното етикетиране на списъка със съставките, съдържащи се във виното, този списък не следва да се представя по партида.

Обосновка

При предприемането на мерки за прилагане на етикетиране на списъка със съставки, съдържащи се във виното, следва да се гарантира, че не се усложнява прекомерно задачата на винопроизводителите, като информацията се поставя върху цялото производството от съответната година, а не върху всяка партида, закупена по различно време през годината.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23а)  С цел да се гарантира правна сигурност с оглед на жизнеспособното развитие на европейското млекопроизводство и да се вземе предвид свиването на единния пазар в резултат на излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, следва да се актуализират количествените ограничения в ЕС, приложими към възможностите, предоставени на организациите на производители, създадени от млекопроизводители, или на техните асоциации да договарят съвместно с дадено млекопреработвателно предприятие условията на договорите, включително цената, за част или за цялото количество сурово мляко на своите членове.

Обосновка

Това изменение следва да се разглежда във връзка с предложените изменения в член 149, с които се предвижда да се извърши техническа корекция на правилата, които дават възможност на млекопроизводителите да водят преговори за сключване на договори, при положение че количеството сурово мляко не надвишава 3,5% от цялото производство на Съюза. Тъй като Обединеното кралство напуска Съюза, вътрешният пазар ще бъде по-малък, и поради това се предлага просто да се коригира количеството на суровото мляко на вътрешния пазар на 27-те държави членки от 3,5% на 4%.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 23 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23б)  С цел да се вземат предвид неотдавнашните законодателни промени, извършени в Регламент (EС) 2017/2393, и да се прекрати действието на някои специфични правила, които са станали ограничаващи по отношение на общия режим, следва да се уточни, че организациите на производителите, създадени от млекопроизводители, или техните асоциации са признати съгласно членове 152 и 161 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, както и да се отменят специфичните правила относно междубраншовите организации, признати в сектора на млякото и млечните продукти, по отношение на тяхното признаване и на правилата за оттегляне на посоченото признаване.

Обосновка

Това изменение следва да се разглежда във връзка с внесените изменения в членове 150, 157, 158 и 163, които имат за цел да конкретизират възможностите за признаване на организациите на млекопроизводителите и да се приведе частично в съответствие с дерогационния режим на междубраншовите организации в сектора на млякото и млечните продукти с общия режим на междубраншовите организации. Посоченото разграничение, произтичащо от Пакета за млякото, действително няма основание да продължава да съществува и неговото премахване ще позволи на междубраншовите организации в сектора на млякото и млечните продукти да получат достъп до някои нови правомощия.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 23 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23в)  Следва да бъдат кодифицирани правилата за признаване на транснационални организации на производители, транснационални асоциации на организации на производители и транснационални междубраншови организации, както и правила, с които се уточнява отговорността на съответните държави членки. Същевременно като се зачита свободата на установяване, но като се вземат предвид и трудностите пред тези организации, за да бъдат признати от държавата членка, в която тези организации и асоциации наброяват значителен брой членове или в която разполагат със значително количество или на значителна стойност годна за предлагане на пазара продукция, или – за междубраншовите организации – решението за тяхното признаване да се взема от държавата членка, в която се намира тяхното седалище, следва възможността за признаване на тези организации и асоциации да се предостави на Комисията и да се определят съответните правила относно предоставянето на необходимата административна помощ от страна на държавите членки помежду им и на Комисията, за да може тя да определи дали дадена организация или асоциация отговаря на условията за признаване или е налице случай на несъответствие.

Обосновка

Това изменение следва да се разглежда във връзка с предложението за нов член 158б, който предвижда да се кодифицират в основния акт правилата за признати транснационални организации (ОП, АОП или МО), съдържащи се в Делегиран регламент 2016/232. Прави се обаче важна промяна, насочена към даване на правомощия на Комисията да взема решения по отношение на тези транснационални организации, ако принципите на административно сътрудничество между държавите членки за признаването на такива организации, са се оказали неефективни.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 23 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23г)  С цел да се позволи на селскостопанските производители да преодолеят нарастващата концентрация на други звена нагоре и надолу по веригата на стойността на предлагането на селскостопански продукти, следва да се предостави възможност на асоциациите на организациите на производителите да участват в създаването на асоциация на организации на производители. По аналогичен начин, за да се отговори на същите цели, следва да се даде възможност на междубраншовите организации да създават асоциации на междубраншови организации.

Обосновка

Това изменение следва да се разглежда във връзка със съответните изменения в член 156 и предложението за нов член 158а, които предвиждат да се разреши на асоциациите на организациите на производителите да участват в създаването на асоциации на организациите на производители, за да се въведе в Регламент 1308/2013 възможността за признаване на асоциациите на междубраншовите организации по подобие на асоциациите на организациите на производители.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 23 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23д)  С оглед на значението на защитените наименования за произход (ЗНП) и на защитените географски указания (ЗГУ) в селскостопанското производство в Съюза и като се взема предвид успехът на прилагането на правилата за управление на предлагането на сирена и сушена шунка със знак за качество, за да се гарантира добавената стойност и да се запази качеството на тези продукти, следва да се разширят ползите от тези правила по отношение на всички селскостопански продукти със знак за качество. По тази причина на държавите членки следва да се разреши да прилагат правилата за регулиране на цялото предлагане на селскостопански продукти със знак за качество, произведени в определен географски район, по искане на междубраншова организация, на организация на производители или на обединение съгласно определението в Регламент (EС) № 1151/2012, при условие че мнозинството от производителите на посочения продукт и, когато е приложимо, селскостопанските производители в съответния географски район подкрепят тези правила.

Обосновка

Това изменение следва да се разглежда във връзка с внесените изменения в член 172 и има за цел да се отбележи успехът на механизмите за управление на доставките на сирене и шунка, предвидени в членове 150 и 172 от настоящия регламент, и да се въведат тези възможности и за други селскостопански продукти със защитено наименование за произход или със защитено географско указание съгласно член 5, параграфи 1, и 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012. Запазва се обаче съществуващата специфика за сирената в член 150.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 23 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23е)  С цел да се насърчи по-доброто предаване на пазарните сигнали и да се засили връзките между цените на производителя и добавената стойност по цялата верига на доставки, следва да се разшири обхватът на механизмите за поделяне на стойността между земеделските стопани, включително асоциациите на земеделските стопани с техните първи изкупвачи, по отношение на останалата част от цялата верига продукти със знак за качество, признато от правото на Съюза и от националното законодателство. Земеделските стопани, включително асоциациите на земеделските стопани, следва да могат да бъдат оправомощени да предвидят заедно с участниците, извършващи дейност в различни етапи от производството, преработката и предлагането на пазара, клауза за поделяне на стойността, включително регистрираните на пазара печалби и загуби.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 23 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23ж)  С цел да се гарантира ефикасното използване на всички видове клаузи за поделяне на стойността, следва да се уточни, че посочените клаузи биха могли да се основават по-специално на икономически показатели, свързани със съответните разходи за производство и предлагане на пазара и с техните промени, с цените на селскостопанските и хранителните продукти, регистрирани на съответния пазар или пазари, и с техните промени или с количествата, състава, качеството, проследимостта или, когато е приложимо, със спазването на продуктовите спецификации.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 27 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27а)  За да се постигне целта за участие в стабилността на селскостопанските пазари, следва да се засилят инструментите, които осигуряват прозрачност на селскостопанските пазари. Опитът на различни европейски обсерватории в сектора на селскостопанските пазари е положителен, като за да могат икономическите оператори и всички публични власти да направят своя информиран избор и да се улесни установяването и регистрирането на тенденциите на пазара, следва да се създаде европейска обсерватория на пазара на селскостопанските продукти и да се приложи система за оповестяване на необходимата информация за работата на обсерваторията.

Обосновка

Това изменение следва да се разглежда във връзка с предложението за нов член 218а, който предвижда в Общия регламент за ООП да се въведе обсерватория на пазарите на селскостопански продукти, като се основава на работата на различни секторни обсерватории и да се приложи система за оповестяване на необходимата информация за работата на обсерваторията.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 27 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27б)  С цел органите и институциите на Съюза да имат информиран избор и да се засили ефикасността на превантивните мерки и на управлението на смущенията на пазарите, следва да се предвиди механизъм за ранно предупреждение, чрез който европейската обсерватория на селскостопанските пазари да уведомява Европейския парламент, Съвета и Комисията за заплахите от смущения на пазарите и да отправя, когато е приложимо, препоръка за мерките, които следва да се предприемат. Комисията, като единствен носител на правото на инициатива в тази област, ще разполага с тридесет дни, за да представи на Европейския парламент и на Съвета подходящи мерки за справяне със смущенията на пазара или да обоснове непредставянето на такива.

Обосновка

Това изменение следва да се разглежда във връзка с предложението за създаване на нов член 218б за прилагане на механизъм за ранно предупреждение с цел отправяне на предупреждение до Комисията, Европейския парламент и до Съвета относно заплахите от смущения на пазарите и призоваване на Европейската комисия да предложи мерки или да обоснове непредставянето на такива в срок от тридесет дни след уведомяването на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Предвид отмяната на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета17 с Регламент (ЕС) …/… (Регламента за стратегическите планове по ОСП), разпоредбите относно проверките и санкциите във връзка с пазарните стандарти и защитените наименования за произход, географски указания и традиционни наименования следва да бъдат включени в Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(29)  Предвид отмяната на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета17 с Регламент (ЕС) …/… [Хоризонтален регламент], разпоредбите относно проверките и санкциите във връзка с пазарните стандарти и защитените наименования за произход, географски указания и традиционни наименования следва да бъдат включени в Регламент (ЕС) № 1308/2013, като същевременно от съображения за ефективност се уточнява, че тези проверки може да се състоят от проверки на документацията и проверки на място, като последните са необходими, само когато продуктовите спецификации предвиждат изисквания, които не могат да бъдат проверени по сигурен начин чрез проверка на документацията.

__________________

__________________

17 Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

17 Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

Обосновка

Това изменение е изцяло техническо и с него се цели да се коригира редакционна грешка на Комисията и да се уточни във връзка с предложения нов параграф 3а в член 116а от съображения за ефективност, че тези проверки се състоят от проверки на документацията и проверки на място, както и че проверките на място са необходими, само когато продуктовите спецификации предвиждат изисквания, които не могат да бъдат проверени по сигурен начин чрез проверка на документацията.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30a)  С цел да продължи подпомагането на развитието и прехода на сектора на захарта след отпадане на системата от квоти, следва да се уточни, че уведомленията за цените на пазара обхващат и етанола, да се разреши използването на механизми за помирение или за медиация като алтернатива на арбитража и да се кодифицира в настоящия регламент клаузата за поделяне на стойността.

Обосновка

Това изменение следва да се разглежда във връзка с внесените изменения в член 126 и в приложение Х.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 33 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33a)  Следва да се предвидят правни механизми, които да гарантират, че продуктите, носещи незадължителния термин за качество „планински продукт“, присъстват на пазара на друга страна само ако не нарушават изискванията за използване на този термин за качество в дадената страна, ако такива съществуват.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(34а)  списъкът с продукти, които могат да бъдат защитени като ЗНП или ЗГУ, следва да бъде разширен с продукти, които намират все по-широко търсене от потребителите в Съюза, какъвто е например пчелният восък, който намира все по-широко приложение в хранителната и козметичната индустрия.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Размерът на финансовите средства, налични за финансиране на мерки по регламенти (ЕС) № 228/201320 и (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета21, следва да бъде актуализиран.

(35)  Размерът на финансовите средства, налични за финансиране на мерки по регламенти (ЕС) № 228/201320 и (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета21, следва да бъде запазен.

__________________

__________________

20 Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 23).

20 Регламент (ЕС) № 228/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 23).

21 Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 41).

21 Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2013 г. за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета (ОВ L 78, 20.3.2013 г., стр. 41).

Обосновка

Това изменение има за цел да установи сумите, предназначени за най-отдалечените региони в рамките на POSEI в съответствие с резолюцията на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. – позицията на Парламента относно споразумение и поетите ангажименти от председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер в Кайен на 27 октомври 2017 г.

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 35 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(35a)  Междубраншовите организации, признати съгласно член 157 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 са основни оператори за развитието на селскостопански сектори за диверсификация на най-отдалечените региони, по-специално в секторите на животновъдството. И наистина, поради малкия си размер и островния си характер местните пазари в най-отдалечените региони са особено изложени на колебанията на цените, свързани с потоците на внос от останалата част на Съюза или от трети държави. Тези междубраншови организации събират всички оператори, участващи на пазара нагоре и надолу по веригата, и по този начин те осъществяват колективни действия, които дават възможност на местното производство да се задържи на своя пазар, по-специално чрез събиране на данни или разпространяване на информация. За тази цел, независимо от членове 28, 29 и 110 от ДФЕС и без да се засягат членове 164 и 165 от Регламент (EС) 1308/2013, следва да се даде възможност в рамките на разширените междубраншови споразумения засегнатата държава членка да може след консултация със съответните участници да задължава отделните икономически оператори или обединения от оператори, които не са членове на организацията, която участва на местния пазар, независимо от техния произход, да плащат вноски, включително когато резултатът от тези вноски финансира действия за запазване на местното производство или когато тези вноски са изплатени на различен етап на търговията.

Обосновка

Това изменение има за цел да адаптира към реалностите на най-отдалечените региони правилата за разширяване на междубраншовите правила. Тези организации са незаменими оператори за развитието на отраслите в най-отдалечените региони, чиито пазари са изложени на ценови промени. Те предприемат действия за събиране или разпространение на информация, а получените съгласно тези споразумения вноски следва да могат да бъдат разширени от държавата членка по отношение на всички селскостопански продукти, предлагани на местния пазар, независимо от техния произход.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Съображение 25 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)  Вмъква се следното съображение:

 

„(25a)  Помощта по схемата за училищата, предоставяна за предлагането на продукти, следва да насърчава, когато е възможно, продуктите от късите вериги на доставки.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 a (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Съображение 127 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1a)  Вмъква се следното съображение:

 

„(127a)  В писмените договори в сектора на млякото и млечните продукти, които може да бъдат задължителни в някои държави членки или които производителите, организациите на производителите или асоциациите на организациите на производителите във всички случаи имат право да поискат, следва, наред с другите елементи, да се посочва цената, платима за доставката, която в идеалния случай следва да обхваща производствените разходи и която може да се изчисли въз основа на лесно достъпни и разбираеми показатели за производство и пазарни разходи, които държавите членки могат да определят в съответствие с обективни критерии и въз основа на проучвания относно производството и хранителната верига.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1б (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Съображение 139 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1б)  Вмъква се следното съображение:

 

„(139a)  В писмените договори, които може да бъдат задължителни в някои държави членки или които производителите, организациите на производителите или асоциациите на организациите на производителите във всички случаи имат право да поискат, следва, наред с другите елементи, да се посочва цената, платима за доставката, която в идеалния случай следва да обхваща производствените разходи и която може да се изчисли въз основа на лесно достъпни и разбираеми показатели за производство и пазарни разходи, които държавите членки могат да определят в съответствие с обективни критерии и въз основа на проучвания относно производството и хранителната верига.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 в (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1в)  Член 1 се заменя със следното:

Член 1

Член 1

Обхват

Обхват

1.  С настоящия регламент се установява обща организация на пазарите на селскостопански продукти, което означава всички продукти, изброени в приложение I към Договорите, с изключение на продуктите от риболов и аквакултури, съгласно определението им в законодателните актове на Съюза за общата организация на пазарите на продуктите от риболов и аквакултури.

1.  С настоящия регламент се установява обща организация на пазарите на селскостопански продукти, което означава всички продукти, изброени в приложение I към Договорите, с изключение на продуктите от риболов и аквакултури, съгласно определението им в законодателните актове на Съюза за общата организация на пазарите на продуктите от риболов и аквакултури. С настоящия регламент се определят публичните стандарти, правилата за прозрачност на пазара и инструментите за управление при криза, които ще позволят на публичните органи, по-специално на Комисията, да гарантират упражняването на надзор по отношение на селскостопанските пазари, както и тяхното управление и регулация.

2.  Селскостопанските продукти, определени в параграф 1, се разпределят в следните сектори, посочени в съответните части на приложение I:

2.  Селскостопанските продукти, определени в параграф 1, се разпределят в следните сектори, посочени в съответните части на приложение I:

a) зърнени култури, част I

a) зърнени култури, част I

б) ориз, част II;

б) ориз, част II;

в) захар, част III;

в) захар, захарно цвекло и захарна тръстика, част ІІІ;

г) сух фураж, част IV;

г) сух фураж, част IV;

д) семена, част V;

д) семена, част V;

е) хмел, част VI;

е) хмел, част VI;

ж) маслиново масло и трапезни маслини, част VII;

ж) маслиново масло и трапезни маслини, част VII;

з) лен и коноп, част VIII;

з) лен и коноп, част VIII;

й) плодове и зеленчуци, част IX;

и) плодове и зеленчуци, част IX;

й) преработени плодови и зеленчукови продукти, част X;

й) преработени плодови и зеленчукови продукти, част X;

к) банани, част XI;

к) банани, част XI;

л) вино, част XII;

л) вино, част XII;

м) живи дървета и други растения, луковици, корени и други подобни, рязан цвят и декоративна растителност, част ХIII;

м) живи дървета и други растения, луковици, корени и други подобни, рязан цвят и декоративна растителност, част ХIII;

н) тютюн, част XIV;

н) тютюн, част XIV;

о) говеждо и телешко месо, част XV;

о) говеждо и телешко месо, част XV;

п) мляко и млечни продукти, част XVI;

п) мляко и млечни продукти, част XVI;

р) свинско месо, част XVII;

р) свинско месо, част XVII;

с) овче месо и козе месо, част XVIII;

с) овче месо и козе месо, част XVIII;

т) яйца, част XIX;

т) яйца, част XIX;

у) птиче месо, част XX;

у) птиче месо, част XX;

ф) етилов алкохол от земеделски произход, част XXI;

ф) етилов алкохол от земеделски произход, част XXI;

х) пчелни продукти, част XXII;

х) пчелни продукти, част XXII;

ц) копринени буби, част XXIII;

ц) копринени буби, част XXIII;

x) други продукти, част XXIV.

x) други продукти, част XXIV.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 г (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1г)   Добавя се следният член:

 

„Член 1a

 

Специфични цели

 

Без да засяга прилагането на общите и специфичните цели, определени в членове 5 и 6 от Регламент (EС) [стратегически планове по ОСП], и в съответствие с член 39 от Договора за функциониране на Европейския съюз, общата организация на пазарите на селскостопански продукти, посочена в член 1, допринася за постигане на следните специфични цели:

 

a) да се участва в стабилизирането на селскостопанските пазари и да се повиши тяхната прозрачност;

 

б) да се насърчава доброто функциониране на веригата на доставки на хранително-вкусови продукти и да се осигури справедлив доход на земеделските производители;

 

в) да се подобрява положението на производителите в рамките на веригата на стойността и да се насърчава концентрацията на предлагането на селскостопански продукти;

 

г) да се допринася за подобряване на икономическите условия на производството и предлагането на пазара на селскостопански продукти и да се повиши качеството на селскостопанското производство в ЕС.“

Обосновка

Това изменение има за цел да въведе целите на общата организация на пазарите на ОСП, които биха се прилагали, без да се засяга прилагането на целите, посочени в рамките на Регламент (EС) [стратегически планове по ОСП], и в съответствие с член 39 от ДФЕС

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 д (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1д)  Член 2 се заменя със следното:

Член 2

„Член 2

Общи разпоредби на общата селскостопанска политика (ОСП)

Общи разпоредби на общата селскостопанска политика (ОСП)

Регламент (ЕС) № 1306/2013 и разпоредбите, приети в съответствие с него, се прилагат по отношение на мерките, определени в настоящия регламент.

Регламент (ЕС) […/…] [Хоризонтален регламент] и разпоредбите, приети в съответствие с него, се прилагат по отношение на мерките, определени в настоящия регламент.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=EN)

Обосновка

Това изменение представлява само техническо изменение, свързано с текущата реформа на Хоризонталния регламент за ОСП.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 3 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за изменение на определенията относно секторите, посочени в приложение II, в степента, необходима за актуализирането им съобразно пазарните промени.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за изменение, с цел актуализиране, съобразно пазарните промени на определенията относно секторите, посочени в приложение II, без да се създават нови определения.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Член 6 се заличава;

заличава се

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 6

 

Текст в сила

Изменение

 

(3a)  Член 6 се заменя със следното:

Член 6

„Член 6

Пазарни години

Пазарни години

Определят се следните пазарни години:

Определят се следните пазарни години:

a) от 1 януари до 31 декември на дадена година за секторите на плодовете и зеленчуците, на преработените плодове и зеленчуци и на бананите;

a) от 1 януари до 31 декември на дадена година за секторите на плодовете и зеленчуците, на преработените плодове и зеленчуци и на бананите;

б) от 1 април до 31 март на следващата година за сектора на сухия фураж и сектора на бубарството;

б) от 1 април до 31 март на следващата година за сектора на сухия фураж и сектора на бубарството;

в) от 1 юли до 30 юни на следващата година за:

в) от 1 юли до 30 юни на следващата година за:

и) сектора на зърнените култури;

и) сектора на зърнените култури;

ii) сектора на семената;

ii) сектора на семената;

iii) сектора на маслиновото масло и трапезните маслини;

iii) сектора на лена и конопа;

iv) сектора на лена и конопа;

iv) сектора на млякото и млечните продукти;

v) сектора на млякото и млечните продукти;

 

г) от 1 август до 31 юли на следващата година за лозаро-винарския сектор;

г) от 1 август до 31 юли на следващата година за лозаро-винарския сектор;

д) от 1 септември до 31 август на следващата година за сектора на ориза;

д) от 1 септември до 31 август на следващата година за сектора на ориза и на трапезната маслина;

е) от 1 октомври до 30 септември на следващата година за сектора на захарта.

е) от 1 октомври до 30 септември на следващата година за сектора на захарта и маслиновото масло.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 11

 

Текст в сила

Изменение

 

(3б)  Член 11 се заменя със следното:

Член 11

„Член 11

Продукти, отговарящи на условията за публична интервенция

Продукти, отговарящи на условията за публична интервенция

Публична интервенция се прилага по отношение на следните продукти при условията, установени в настоящия раздел, и при всички допълнителни изисквания и условия, които могат да бъдат определени от Комисията чрез делегирани актове в съответствие с член 19 и актове за изпълнение в съответствие с член 20:

Публична интервенция се прилага по отношение на следните продукти при условията, установени в настоящия раздел, и при всички допълнителни изисквания и условия, които могат да бъдат определени от Комисията чрез делегирани актове в съответствие с член 19 и актове за изпълнение в съответствие с член 20:

a) обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик и царевица;

a) обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик и царевица;

б) неолющен ориз;

б) неолющен ориз;

в) прясно или охладено месо от сектора на говеждото и телешкото месо, попадащо под кодове по КН 0201 10 00 и от 0201 20 20 до 0201 20 50;

в) прясно или охладено месо от сектора на говеждото и телешкото месо, попадащо под кодове по КН 0201 10 00 и от 0201 20 20 до 0201 20 50;

г) масло, произведено директно и изключително от пастьоризирана сметана, получена директно и изключително от краве мляко в одобрено предприятие в Съюза, с минимално тегловно съдържание на млечни мазнини 82 % и максимално тегловно съдържание на вода 16 %;

г) масло, произведено директно и изключително от пастьоризирана сметана, получена директно и изключително от краве мляко в одобрено предприятие в Съюза, с минимално тегловно съдържание на млечни мазнини 82 % и максимално тегловно съдържание на вода 16 %;

д) обезмаслено мляко на прах от най-високо качество, произведено от краве мляко в одобрено предприятие в Съюза чрез процес на впръскване, с минимално тегловно съдържание на протеини 34,0 % от обезмасленото сухо вещество.

д) обезмаслено мляко на прах от най-високо качество, произведено от краве мляко в одобрено предприятие в Съюза чрез процес на впръскване, с минимално тегловно съдържание на протеини 34,0 % от обезмасленото сухо вещество;

 

да) бяла захар;

 

дб) овче месо, попадащо под кодове по КН 0104 10 30 или 0204;

 

дв) прясно, охладено или замразено свинско месо, попадащо под код по КН 0203;

 

дг) прясно, охладено или замразено пилешко месо, попадащо под код по КН 0207. „

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 в (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 12

 

Текст в сила

Изменение

 

(3в)  Член 12 се заменя със следното:

Член 12

„Член 12

Периоди на публична интервенция

Периоди на публична интервенция

Публична интервенция се прилага за:

Публична интервенция се прилага през цялата година за продуктите, изброени в член 11. „

a) обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик и царевица — от 1 ноември до 31 май;

 

б) неолющен ориз — от 1 април до 31 юли;

 

в) говеждо и телешко месо — през цялата година;

 

г) масло и обезмаслено мляко на прах — от 1 март до 30 септември.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 г (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 13

 

Текст в сила

Изменение

 

(3г)  Член 13 се заменя със следното:

Член 13

„Член 13

Откриване и закриване на публичната интервенция

Откриване и закриване на публичната интервенция

1.  През периодите, посочени в член 12, публичната интервенция:

1.  През периодите, посочени в член 12, публичната интервенция:

a) е открита за обикновена пшеница, масло и обезмаслено мляко на прах;

a) е открита за масло и обезмаслено мляко на прах;

б) може да бъде открита от Комисията, чрез актове за изпълнение, за твърда пшеница, ечемик, царевица и неолющен ориз (включително конкретни сортове или видове неолющен ориз), ако го изисква положението на пазара. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2;

б) може да бъде открита от Комисията, чрез актове за изпълнение, за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, царевица и неолющен ориз (включително конкретни сортове или видове неолющен ориз), бяла захар, овче, свинско или пилешко месо, ако го изисква положението на пазара. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2;

в) може да бъде открита от Комисията за сектора на говеждото и телешкото месо, чрез актове за изпълнение, приети, без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграф 2 или 3, ако за определен съгласно член 20, първа алинея, буква в) представителен период средната пазарна цена в дадена държава членка или регион на държава членка, регистрирана въз основа на скалата на Съюза за класификация на кланични трупове на едър рогат добитък, посочена в приложение IV, буква А е под 85 % от референтния праг, определен в член 7, параграф 1, буква г).

в) може да бъде открита от Комисията за сектора на говеждото и телешкото месо, чрез актове за изпълнение, приети, без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграф 2 или 3, ако за определен съгласно член 20, първа алинея, буква в) представителен период средната пазарна цена в дадена държава членка или регион на държава членка, регистрирана въз основа на скалата на Съюза за класификация на кланични трупове на едър рогат добитък, посочена в приложение IV, буква А е под 85 % от референтния праг, определен в член 7, параграф 1, буква г).

2.  Комисията може да приема актове за изпълнение относно закриване на публичната интервенция за сектора на говеждото и телешкото месо, когато за представителен период, определен съгласно член 20, първа алинея, буква в), вече не са изпълнени условията, предвидени в параграф 1, буква в) от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат, без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграф 2 или 3.

2.  Комисията може да приема актове за изпълнение относно закриване на публичната интервенция за сектора на говеждото и телешкото месо, когато за представителен период, определен съгласно член 20, първа алинея, буква в), вече не са изпълнени условията, предвидени в параграф 1, буква в) от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат, без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграф 2 или 3.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 д (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 14

 

Текст в сила

Изменение

 

(3д)  Член 14 се заменя със следното:

Член 14

Член 14

Изкупуване на фиксирана цена или чрез тръжна процедура

Изкупуване на фиксирана цена или чрез тръжна процедура

Когато е открита публична интервенция съгласно член 13, параграф 1, мерките за определяне на изкупните цени за продуктите, посочени в член 11, както и, когато е приложимо, мерките за количествени ограничения, когато изкупуването се извършва на фиксирана цена, се приемат от Съвета в съответствие с член 43, параграф 3 от ДФЕС.

Когато е открита публична интервенция съгласно член 13, параграф 1, правилата за определяне на изкупните цени за продуктите, посочени в член 11, се приемат от Съвета в съответствие с член 43, параграф 3 от ДФЕС.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=EN)

Обосновка

Това изменение има за цел да промени интервенцията, за да може инструментите да позволяват по-бърза реакция и да станат по-ефикасни.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 e (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 15 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(3e)  В член 15 параграф 1 се заменя със следното:

1.  Публична интервенционна цена означава:

„1.  Публична интервенционна цена означава: максималната цена, на която могат да се изкупуват продукти, отговарящи на условията за публична интервенция, когато това изкупуване става чрез тръжна процедура.

a) цената, на която продуктите се изкупуват при публична интервенция, когато това изкупуване става на фиксирана цена; или и

 

б) максималната цена, на която могат да се изкупуват продукти, отговарящи на условията за публична интервенция, когато това изкупуване става чрез тръжна процедура.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=EN)

Обосновка

Това изменение има за цел да промени интервенцията, за да може инструментите да позволяват по-бърза реакция и да станат по-ефикасни.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 ж (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 15 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(3ж)  В член 15 параграф 2 се заменя със следното:

2.  Мерките за определяне на равнището на публичната интервенционна цена, в т.ч. размерите на увеличенията и намаленията, се приемат от Съвета в съответствие с член 43, параграф 3 от ДФЕС

„2.  Правилата за определяне на равнището на публичната интервенционна цена, в т.ч. размерите на увеличенията и намаленията, се приемат от Съвета в съответствие с член 43, параграф 3 от ДФЕС

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=EN)

Обосновка

Това изменение има за цел да промени интервенцията, за да може инструментите да позволяват по-бърза реакция и да станат по-ефикасни.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 з (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 16 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3з)  В член 16 се добавя следният параграф:

 

„3a.   Държавите членки уведомяват Комисията за информацията относно идентификацията на предприятията, използващи публична интервенция, както и на купувачите на публични интервенционни запаси, за да могат да отговорят на изискванията на параграфи 1 и 3.“

Обосновка

Информацията относно самоличността на купувачите на публични интервенционни запаси не се съобщава систематично на Комисията; поради това последният не е в състояние да характеризира ефектите на смущения на пазара или да гарантира спазването на международните споразумения. Особено важно е, че с процедурите за обществени поръчки продажбата на запаси може да бъде реализирана на много по-ниско от покупната цена равнище, а разликата може да се счита за форма на подпомагане.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 и (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 17 – параграф 1 - буква б

 

Текст в сила

Изменение

 

(3и)  първата алинея от член 17, буква б), се изменя както следва:

б) маслиново масло;

маслиново масло и трапезни маслини;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=BG)

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 3 й (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 17 – параграф 1 – буква и а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3й)  В член 17, първа алинея се добавя следната буква:

 

„иа) ориз. „

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в – подточка ii

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 23 а– параграф 2 – алинея 3 – последно изречение

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  в параграф 2, третата алинея последното изречение се заличава;

заличава се

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в – подточка iii – уводна част

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 23a – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  параграф 4 се заменя със следното:

iii)  в параграф 4 първата алинея се заменя със следното:

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 61

 

Текст в сила

Изменение

 

(4а)  Член 61 се заменя със следното:

Член 61

„Член 61

Срок на действие

Срок на действие

Установената в настоящата глава схема за разрешаване на лозови насаждения се прилага от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2030 г., като Комисията извършва междинен преглед, за да оцени функционирането на схемата, и по целесъобразност представя предложения.

Установената в настоящата глава схема за разрешаване на лозови насаждения се прилага от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2050 г., като Комисията извършва преглед на всеки десет години и първоначално на 1 януари 2023 г., за да оцени функционирането на схемата, и по целесъобразност представя предложения за подобряване на нейната ефективност.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4 б (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 62 – параграф 4

 

Текст в сила

Изменение

 

(4б)  В член 62 параграф 4 се заменя със следното:

4.  Настоящата глава не се прилага за засаждането и презасаждането на площи, предназначени за експериментални цели или за лозов посадъчен материал, за площите, чието вино или лозаро-винарски продукти са предназначени единствено за консумация в домакинството на винопроизводителя или за площи, които ще бъдат засадени с нови лози в резултат на отчуждаване на имоти в обществен интерес в съответствие с националното право.

„4.  Настоящата глава не се прилага за засаждането и презасаждането на площи, предназначени за експериментални цели или за лозов посадъчен материал, за засаждането и презасаждането на площи, чиито лозаро-винарски продукти са предназначени единствено за производство на гроздов сок, за площите, чието вино или лозаро-винарски продукти са предназначени единствено за консумация в домакинството на винопроизводителя или за площи, които ще бъдат засадени с нови лози в резултат на отчуждаване на имоти в обществен интерес в съответствие с националното право.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 63 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  В член 63 параграф 1 се заменя със следното:

заличава се

„1.  Всяка година държавите членки дават разрешения за нови насаждения в размер, съответстващ на:

 

a)  1 % от общата площ, действително засадена с лози на територията им по данни от измерванията към 31 юли предходната година; и

 

б)  1 % от площ, която обхваща площта, действително засадена с лози на територията им по данни от измерванията към 31 юли 2015 г., и площта, обхваната от правата на засаждане, предоставени на производителите на територията им в съответствие с член 85з, 85и или 85к от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и налични за превръщане в разрешения към 1 януари 2016 г. съгласно посоченото в член 68 от настоящия регламент.“; “

 

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 63

 

Текст в сила

Изменение

 

(5а)  Член 63 се заменя със следното:

Член 63

„Член 63

Предпазен механизъм за новите насаждения

Предпазен механизъм за новите насаждения

1.  Всяка година държавите членки дават разрешения за нови насаждения в размер, съответстващ на 1 % от общата площ на територията им, която е била засадена с лози към 31 юли предходната година.

1.  Всяка година държавите членки дават разрешения за нови насаждения в размер, съответстващ на:

 

a) 1 % от общата площ, действително засадена с лози на територията им по данни от измерванията към 31 юли предходната година; или

 

б) 1 % от площ, която обхваща площта, действително засадена с лози на територията им по данни от измерванията към 31 юли 2015 г., и площта, обхваната от правата на засаждане, предоставени на производителите на територията им в съответствие с член 85з, 85и или 85к от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и налични за превръщане в разрешения към 1 януари 2016 г. съгласно посоченото в член 68 от настоящия регламент.“;

2.  Държавите членки могат:

2.  Държавите членки могат:

a) да прилагат на национално равнище по-нисък процент от предвидения в параграф 1;

a) да прилагат на национално равнище по-нисък процент от предвидения в параграф 1,

б) да ограничат издаването на разрешения на регионално равнище само за определени площи, които отговарят на изискванията за производство на вина със защитено наименование за произход, за площи, които отговарят на изискванията за производството на вина със защитено географско указание, или за площи без географско указание.

б) да ограничат издаването на разрешения на регионално равнище само за определени площи, които отговарят на изискванията за производство на вина със защитено наименование за произход, за площи, които отговарят на изискванията за производството на вина със защитено географско указание, или за площи без географско указание; тези ограничения следва да се използват в тези региони.

3.  Евентуалните ограничения, посочени в параграф 2, които допринасят за организираното нарастване на броя на лозовите насаждения, се фиксират в размер над 0 % и се обосновават с един или няколко от следните доводи:

3.  Евентуалните ограничения, посочени в параграф 2, които допринасят за организираното нарастване на броя на лозовите насаждения, се фиксират в размер над 0 % и се обосновават с един или няколко от следните доводи:

a) необходимостта да се избегне доказан риск от прекомерно предлагане на лозаро-винарски продукти предвид пазарните перспективи за тези продукти, като ограниченията не трябва да надхвърлят необходимото за постигане на тази цел;

a) необходимостта да се избегне доказан риск от прекомерно предлагане на лозаро-винарски продукти предвид пазарните перспективи за тези продукти, като ограниченията не трябва да надхвърлят необходимото за постигане на тази цел;

б) необходимостта да се избегне доказан риск от значително обезценяване на определено защитено наименование за произход или защитено географско указание.

б) необходимостта да се избегне доказан риск от обезценяване на определено защитено наименование за произход или защитено географско указание;

 

ба) желанието за принос в разработването на въпросните продукти, като се запази качеството им.

 

3а.  Държавите членки могат да предприемат всички регулаторни мерки, за да възпрепятстват заобикалянето от операторите на ограничителните мерки, наложени в съответствие с параграфи 2 и 3.

4.  Държавите членки публикуват решенията, приети съгласно параграф 2, и надлежно ги обосновават. Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за тези решения и обосновката им.

4.  Държавите членки публикуват решенията, приети съгласно параграф 2, и надлежно ги обосновават. Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за тези решения и обосновката им.

 

4a.  Разрешенията, които превишават предвидените в настоящия член ограничения, могат да бъдат издадени от държавите членки за насаждения, предназначени за запазване на генетичните ресурси на лозите. „

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 64

 

Текст в сила

Изменение

 

(5б)  Член 64 се заменя със следното:

Член 64

„Член 64

Издаване на разрешения за нови лозови насаждения

Издаване на разрешения за нови лозови насаждения

1.  Ако общият размер на площите, за които са подадени допустими заявления за дадена година, не надвишава обявената от държавата членка площ, всички такива заявления се одобряват.

1.  Ако общият размер на площите, за които са подадени допустими заявления за дадена година, не надвишава обявената от държавата членка площ, всички такива заявления се одобряват.

За целите на настоящия член държавите членки могат да прилагат един или няколко от следните обективни и недискриминационни критерии за допустимост:

За целите на настоящия член държавите членки могат да прилагат на национално или регионално равнище един или няколко от следните обективни и недискриминационни критерии за допустимост:

a) заявителят да притежава земеделска площ, не по-малка от площта, за която иска разрешение;

a) заявителят да притежава земеделска площ, не по-малка от площта, за която иска разрешение;

б) заявителят да притежава адекватни професионални умения и компетентност;

б) заявителят да притежава адекватни професионални умения и компетентност;

в) заявлението да не представлява значителен риск от злоупотреба с репутацията на определено защитено наименование за произход, което условие се приема за изпълнено по подразбиране, освен в случаите, когато публичните органи са доказали наличието на такъв риск;

в) заявлението да не представлява значителен риск от злоупотреба с репутацията на определено защитено наименование за произход, което условие се приема за изпълнено по подразбиране, освен в случаите, когато публичните органи са доказали наличието на такъв риск;

ва) заявителят не притежава лозя, засадени без разрешение, съгласно посоченото в член 71 от настоящия регламент, или без права за засаждане, съгласно посоченото в членове 85а и 85б от Регламент (ЕО) № 1234/2007;

ва) заявителят не притежава лозя, засадени без разрешение, съгласно посоченото в член 71 от настоящия регламент, или без права за засаждане, съгласно посоченото в членове 85а и 85б от Регламент (ЕО) № 1234/2007;

г) при надлежна обосновка — един или няколко от критериите, изброени в параграф 2, при условие че се прилагат по обективен и недискриминационен начин.

г) при надлежна обосновка — един или няколко от критериите, изброени в параграф 2, при условие че се прилагат по обективен и недискриминационен начин.

2.  Ако общият размер на площите, за които са подадени допустими заявления по параграф 1, за дадена година надвишава обявената от държавата членка площ, разрешенията се издават при пропорционално разпределение на хектарите между всички заявители въз основа на площта, за която са поискали разрешение. Разрешенията може да се издават в зависимост от определена минимална и/или максимална площ на заявител, както и при спазване, частично или изцяло, на един или няколко от следните обективни и недискриминационни критерии:

2.  Ако общият размер на площите, за които са подадени допустими заявления по параграф 1, за дадена година надвишава обявената от държавата членка площ, разрешенията се издават при пропорционално разпределение на хектарите между всички заявители въз основа на площта, за която са поискали разрешение. Разрешенията може да се издават в зависимост от определена минимална и/или максимална площ на заявител, както и при спазване, частично или изцяло, на един или няколко от следните обективни и недискриминационни критерии:

a) производители, които засаждат лозови насаждения за първи път и ръководят стопанството (нови участници);

a) производители, които засаждат лозови насаждения за първи път и ръководят стопанството (нови участници);

б) площи, чиито лозови насаждения допринасят за опазването на околната среда;

б) площи, чиито лозови насаждения допринасят за опазването на околната среда или за запазването на генетичните ресурси на лозите;

в) площи, които ще бъдат засадени с нови лози в рамките на проекти за комасация на земята;

в) площи, които ще бъдат засадени с нови лози в рамките на проекти за комасация на земята;

г) площи, изложени на природни или други специфични неблагоприятни условия;

г) площи, изложени на природни или други специфични неблагоприятни условия;

д) устойчивост на проекти за развитие или презасаждане въз основа на икономическа оценка;

д) устойчивост на проекти за развитие или презасаждане въз основа на икономическа оценка;

е) площи, които ще бъдат засадени с нови лозови насаждения и допринасят за повишаване на конкурентоспособността на ниво стопанство и в регионален план;

е) площи, които ще бъдат засадени с нови лозови насаждения и допринасят за повишаване на конкурентоспособността на ниво стопанство, в регионален, национален и международен план;

ж) проекти с потенциал за подобряване на качеството на продуктите с географски указания;

ж) проекти с потенциал за подобряване на качеството на продуктите с географски указания;

з) площи, които ще бъдат засадени с нови лози в рамките на увеличаване на мащаба на малки и средни стопанства.

з) площи, които ще бъдат засадени с нови лози в рамките на увеличаване на мащаба на малки и средни стопанства.

2а.  Ако държавата членка реши да прилага един или повече от критериите, посочени в параграф 2, тя може да добави допълнително условие, според което заявителят трябва да е физическо лице на възраст не повече от 40 години към момента на подаване на заявлението.

2а.  Ако държавата членка реши да прилага един или повече от критериите, посочени в параграф 2, тя може да добави допълнително условие, според което заявителят трябва да е физическо лице на възраст не повече от 40 години към момента на подаване на заявлението.

 

2б.  Държавите членки могат да предприемат всички необходими регулаторни мерки, за да възпрепятстват заобикалянето от операторите на критериите, които те прилагат съгласно параграфи 1, 2 и 2а.

3.  Държавите членки обявяват публично критериите по параграфи 1, 2 и 2а, които прилагат, и незабавно ги съобщават на Комисията.

3.  Държавите членки обявяват публично критериите по параграфи 1, 2 и 2а, които прилагат, и незабавно ги съобщават на Комисията.

 

3а.  В случай на ограничение съгласно член 63, параграф 2, буква б) на регионално ниво, могат да се прилагат критериите за приоритет и допустимост, които се разглеждат в рамките на установените в член 64 на това равнище. „

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 в (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 65 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5в)  В член 65, след първата алинея се вмъква следната алинея:

 

„Когато прилага член 63, параграф 2, дадена държава членка въвежда предварителна процедура, която ѝ позволява да вземе предвид становищата на представителните професионални организации, признати на регионално равнище съгласно законодателството на посочената държава членка.“

Обосновка

Важно е представителите на националните и регионалните професионални организации да участват в процедурата за издаване на разрешения за нови насаждения, предвидена в член 63, параграф 2.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 г (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 69 – параграф 1 – буква д a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5г)  В член 69 се добавя следната буква:

 

да) критерии, отнасящи се до запазване на генетичните ресурси на лозите.“

Обосновка

На Комисията се предоставя правомощието да определя чрез делегиран акт критериите, отнасящи се до запазване на генетичните ресурси на лозите.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 д (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 73

 

Текст в сила

Изменение

 

(5д)  Член 73 се заменя със следното:

Член 73

„Член 73

Обхват

Обхват

Без да се засягат каквито и да е други разпоредби, приложими за селскостопанските продукти, както и разпоредбите, приети във ветеринарния и фитосанитарния сектор и в сектора на храните, за да се осигури съответствието на продуктите с хигиенните и здравни стандарти, както и със стандартите за защита на здравето на животните, растенията и човека, в настоящия раздел се определят правилата относно пазарните стандарти.

Без да се засягат каквито и да е други разпоредби, приложими за селскостопанските продукти, както и разпоредбите, приети във ветеринарния и фитосанитарния сектор и в сектора на храните, за да се осигури съответствието на продуктите със здравните и хигиенните стандарти, както и със стандартите за защита на здравето на животните, растенията и човека, и за да се гарантират равни условия на конкуренция между производители от Съюза и производителите от трети държави, в настоящия раздел се определят правилата относно пазарните стандарти“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Обосновка

С ООП се определят правилата за търговия на голям брой продукти. Продуктите не може да бъдат пуснати на пазара на ЕС, без да са спазени тези правила. Тези пазарни стандарти следва да включват зачитане на равните условия на конкуренция на европейските производители с тези от трети държави, за да се гарантира спазването на принципа на еквивалентност.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 e (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 75

 

Текст в сила

Изменение

 

(5e)  Член 75 се заменя със следното:

Член 75

„Член 75

Установяване и съдържание

Установяване и съдържание

1.  Пазарните стандарти могат да се прилагат за един или повече от следните сектори и продукти:

1.  Пазарните стандарти могат да се прилагат за един или повече от следните сектори и продукти:

a) маслиново масло и трапезни маслини;

a) маслиново масло и трапезни маслини;

б) плодове и зеленчуци;

б) плодове и зеленчуци;

в) преработени плодови и зеленчукови продукти;

в) преработени плодови и зеленчукови продукти;

г) банани;

г) банани;

д) живи растения;

д) живи растения;

е) яйца;

е) яйца;

ж) птиче месо;

ж) птиче месо;

з) мазнини за мазане, предназначени за консумация от човека;

з) мазнини за мазане, предназначени за консумация от човека;

и) хмел.

й) хмел,

 

иа) ориз;

 

иб) мляко и млечни продукти;

 

ив) мед и пчелни продукти;

 

иг) говеждо и телешко месо;

 

ид) овче месо;

 

ие) свинско месо.

2.  За да се вземат предвид очакванията на потребителите и за да се подобряват икономическите условия за производство и предлагане на пазара, както и качеството на селскостопанските продукти, обхванати от параграфи 1 и 4 на настоящия член, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 по отношение на секторни или продуктови пазарни стандарти, на всички етапи от предлагането на пазара, както и дерогации и освобождавания от тези стандарти с цел адаптиране към постоянно променящите се пазарни условия, към развиващите се изисквания на потребителите и към промените в съответните международни стандарти, както и за да се избегне създаването на пречки пред продуктовите иновации.

2.  За да се вземат предвид очакванията на потребителите и за да се подобряват икономическите условия за производство и предлагане на пазара, както и качеството на селскостопанските продукти, обхванати от параграфи 1 и 4 на настоящия член, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 по отношение на секторни или продуктови пазарни стандарти, на всички етапи от предлагането на пазара, както и дерогации и освобождавания от тези стандарти с цел адаптиране към постоянно променящите се пазарни условия, към развиващите се изисквания на потребителите и към промените в съответните международни стандарти, както и за да се избегне създаването на пречки пред продуктовите иновации.

3.  Без да се засяга член 26 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета10, пазарните стандарти, посочени в параграф 1, могат да включват едно или повече от следното, което да бъде определено на секторна или продуктова основа в зависимост от характеристиките на всеки сектор, необходимостта от регулиране на пускането на пазара и условията, посочени в параграф 5 от настоящия член:

3.  Без да се засяга член 26 от Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета10, пазарните стандарти, посочени в параграф 1, могат да включват едно или повече от следното, което да бъде определено на секторна или продуктова основа в зависимост от характеристиките на всеки сектор, необходимостта от регулиране на пускането на пазара и условията, посочени в параграф 5 от настоящия член:

a) техническите определения, наименованията и търговските наименования за сектори, различни от посочените в член 78;

a) техническите определения, наименованията и търговските наименования за сектори, различни от посочените в член 78;

б) критериите за класификация като категоризиране, тегло, оразмеряване, възраст и категория;

б) критериите за класификация като категоризиране, тегло, оразмеряване, възраст и категория;

в) видът, сорта растения или породата животни или търговския вид;

в) видът, сорта растения или породата животни или търговския вид;

г) представянето, свързаното със задължителните пазарни стандарти етикетиране, опаковането, правилата, които да се прилагат по отношение на пакетиращите центрове, маркирането, годината на реколтата и използването на специални наименования, без да се засягат разпоредбите на членове 92—123;

г) представянето, свързаното със задължителните пазарни стандарти етикетиране, опаковането, правилата, които да се прилагат по отношение на пакетиращите центрове, маркирането, годината на реколтата и използването на специални наименования, без да се засягат разпоредбите на членове 92—123;

д) критерии като външен вид, консистенция, форма, характеристики на продукта и съдържание на вода в проценти;

д) критерии като външен вид, консистенция, форма, характеристики на продукта и съдържание на вода в проценти;

е) специфични вещества, използвани при производството, или компоненти или съставки, включително тяхното количествено съдържание, чистота и идентификация;

е) специфични вещества, използвани при производството, или компоненти или съставки, включително тяхното количествено съдържание, чистота и идентификация;

ж) вида на отглеждане и производствения метод, включително енологичните практики, и усъвършенстваните системи за устойчиво производство;

ж) вида на отглеждане и производствения метод, включително енологичните практики, практиките в областта на храненето на животните, и усъвършенстваните системи за устойчиво производство;

з) купажирането на гроздова мъст и вина, включително определенията за него, смесването и ограниченията за него;

з) купажирането на гроздова мъст и вина, включително определенията за него, смесването и ограниченията за него;

и) честотата на събиране, доставка, консервиране и обработка, методът и температурата на съхраняване, складирането и транспорта;

и) честотата на събиране, доставка, консервиране и обработка, методът и температурата на съхраняване, складирането и транспорта;

й) мястото на отглеждане и/или произход с изключение на птичето месо и мазнините за мазане;

й) мястото на отглеждане и/или произход;

к) ограниченията по отношение на използването на някои вещества и практики;

к) ограниченията по отношение на използването на някои вещества и практики;

л) специфичната употреба;

л) специфичната употреба;

м) условията, на които се подчиняват пласирането, държането, разпространението и използването на продукти, които не съответстват на пазарните стандарти, приети съгласно параграф 1, или на определенията, наименованията и търговските наименования, посочени в член 78, както и отстраняване на вторичните продукти.

м) условията, на които се подчиняват пласирането, държането, разпространението и използването на продукти, които не съответстват на пазарните стандарти, приети съгласно параграф 1, или на определенията, наименованията и търговските наименования, посочени в член 78, както и отстраняване на вторичните продукти.

 

ма) хуманното отношение към животните.

4.  В допълнение към параграф 1 пазарните стандарти могат да се прилагат за лозаро-винарския сектор. Букви е), ж), з), к) и м) от параграф 3 се прилагат в посочения сектор.

4.  В допълнение към параграф 1 пазарните стандарти могат да се прилагат за лозаро-винарския сектор. Букви е), ж), з), к) и м) от параграф 3 се прилагат в посочения сектор.

5.  Секторните или продуктови пазарни стандарти, приети съгласно параграф 1 от настоящия член, се установяват, без да се засягат членове 84—88 и приложение IX, и в тях се отчитат:

5.  Секторните или продуктови пазарни стандарти, приети съгласно параграф 1 от настоящия член, се установяват, без да се засягат членове 84—88 и приложение IX, и в тях се отчитат:

a) специфичните характеристики на съответния продукт;

a) специфичните характеристики на съответния продукт;

б) необходимостта да се осигурят условия за улесняване на пускането на продуктите на пазара;

б) необходимостта да се осигурят условия за улесняване на пускането на продуктите на пазара;

в) интересът на производителите да предоставят информация за характеристиките на своите продукти и тяхното отглеждане и интересът на потребителите да получават подходяща и прозрачна информация за продуктите, включително за мястото на отглеждане, което да се определя за всеки случай поотделно на подходящото географско равнище, след извършването на оценка на въздействието в частност на разходите и административната тежест върху операторите и ползите за производителите и крайния потребител;

в) интересът на производителите да предоставят информация за характеристиките на своите продукти и тяхното отглеждане и интересът на потребителите да получават подходяща и прозрачна информация за продуктите, включително за мястото на отглеждане, което да се определя за всеки случай поотделно на подходящото географско равнище, след извършването на оценка на въздействието в частност на разходите и административната тежест върху операторите и ползите за производителите и крайния потребител;

г) наличните методи за определяне на физичните, химичните и органолептичните характеристики на продуктите;

г) наличните методи за определяне на физичните, химичните и органолептичните характеристики на продуктите;

д) препоръките за стандарти, приети от международни органи;

д) препоръките за стандарти, приети от международни органи;

е) необходимостта да се запазят естествените и съществени характеристики на продуктите и да не се извършват сериозни промени в състава на съответния продукт.

е) необходимостта да се запазят естествените и съществени характеристики на продуктите и да не се извършват сериозни промени в състава на съответния продукт.

6.  За да се вземат предвид очакванията на потребителите и необходимостта от подобряване на качеството и икономическите условия за производство и предлагане на пазара на селскостопанските продукти, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за промени на секторите, изброени в параграф 1. Тези делегирани актове са стриктно ограничени до доказани нужди, произтичащи от променящите се изисквания на потребителите, техническия прогрес или необходимостта от продуктови иновации, и са предмет на доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, в който се оценяват по-специално нуждите на потребителите, разходите и административната тежест по отношение на операторите, включително въздействието върху вътрешния пазар и международната търговия и ползите за производителите и за крайния потребител.

6.  За да се вземат предвид очакванията на потребителите и необходимостта от подобряване на качеството и икономическите условия за производство и предлагане на пазара на селскостопанските продукти, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за промени на секторите, изброени в параграф 1. Тези делегирани актове са стриктно ограничени до доказани нужди, произтичащи от променящите се изисквания на потребителите, техническия прогрес или необходимостта от продуктови иновации, и са предмет на доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, в който се оценяват по-специално нуждите на потребителите, разходите и административната тежест по отношение на операторите, включително въздействието върху вътрешния пазар и международната търговия и ползите за производителите и за крайния потребител.

_________________

_________________

10 Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18).

10 Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 ж (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 78

 

Текст в сила

Изменение

 

(5ж)  Член 78 се заменя със следното:

Член 78

„Член 78

Определения, наименования и търговски наименования за някои сектори и продукти

Определения, наименования и търговски наименования за някои сектори и продукти

1.  В допълнение към приложимите пазарни стандарти и където е уместно, определенията, наименованията и търговските наименования, предвидени в приложение VII, се прилагат за следните сектори или продукти:

1.  В допълнение към приложимите пазарни стандарти и където е уместно, определенията, наименованията и търговските наименования, предвидени в приложение VII, се прилагат за следните сектори или продукти:

a) говеждо и телешко месо;

a) говеждо и телешко месо;

 

aа) овче и агнешко месо;

б) вино;

б) вино;

в) мляко и млечни продукти, предназначени за консумация от човека;

в) мляко и млечни продукти, предназначени за консумация от човека;

г) птиче месо;

г) птиче месо;

д) яйца;

д) яйца;

е) мазнини за мазане, предназначени за консумация от човека; както и

е) мазнини за мазане, предназначени за консумация от човека; както и

ж) маслиново масло и трапезни маслини;

ж) маслиново масло и трапезни маслини;

2.  Определенията, наименованията или търговските наименования, предвидени в приложение VII, могат да се използват в Съюза единствено за предлагането на пазара на продукт, който отговаря на съответните изисквания, посочени в това приложение.

2.  „Определенията, наименованията или търговските наименования, предвидени в приложение VII, могат да се използват в Съюза единствено за предлагането на пазара и рекламирането на продукт, който отговаря на съответните изисквания, посочени в това приложение. В приложение VII може да се предвидят условията, при които тези наименования или търговски наименования при предлагането им на пазара или рекламирането им са защитени срещу търговска употреба, злоупотреби, имитации или незаконно пресъздаване.

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно измененията, дерогациите или изключенията от определенията и търговските наименования, предвидени в приложение VII. Тези делегирани актове са стриктно ограничени до доказани нужди, произтичащи от променящите се изисквания на потребителите, техническия прогрес или необходимостта от продуктови иновации.

3.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно измененията, дерогациите или изключенията от определенията и търговските наименования, предвидени в приложение VII. Тези делегирани актове са стриктно ограничени до доказани нужди, произтичащи от променящите се изисквания на потребителите, техническия прогрес или необходимостта от продуктови иновации.

4.  С цел да се гарантира, че операторите и държавите членки ясно и точно разбират определенията и търговските наименования, предвидени в приложение VII, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно правилата за тяхното уточняване и прилагане.

4.  С цел да се гарантира, че операторите и държавите членки ясно и точно разбират определенията и търговските наименования, предвидени в приложение VII, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно правилата за тяхното уточняване и прилагане.

5.  За да бъдат взети предвид очакванията на потребителите и развитието на пазара на млечни продукти, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, да определи млечните продукти по отношение на които трябва да се посочват животинските видове, от които произхожда млякото, в случай че са различни от едър рогат добитък, и да установи необходимите правила.

5.  За да бъдат взети предвид очакванията на потребителите и развитието на пазара на млечни продукти, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227, да определи млечните продукти по отношение на които трябва да се посочват животинските видове, от които произхожда млякото, в случай че са различни от едър рогат добитък, и да установи необходимите правила.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 з (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 79 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5з)  Добавя се следният член:

 

Член 79a

 

Смесване на маслиновото масло с други растителни масла

 

1.  Смесване на маслиново масло с други растителни масла е забранено

 

2.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 227 за допълване на настоящия регламент чрез въвеждане на санкции за тези оператори, които не спазват изискванията на параграф 1 от настоящия член.

Обосновка

При смесването на маслиновото масло с други растителни масла е невъзможно да се измери процентното съотношение на произхода на всяко масло. За да не бъде заблуждаван потребителят, е необходимо да не се допуска такова смесване.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 и (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 79 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5и)  Вмъква се следният член:

 

Член 79б

 

Правила за предлагане на пазара по отношение на секторите на маслиновото масло и маслините

 

За да се вземат под внимание специфичните характеристики на секторите на маслиновото масло и маслините, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 с цел допълване на настоящия регламент чрез хармонизиране на правилата за предлагане на пазара на трапезни маслини и маслиново масло.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 81 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  В член 81 параграф 2 се заменя със следното:

заличава се

„2.  При спазване на параграф 3 държавите членки изготвят класификация на винените сортове лози, които могат да се засаждат, презасаждат или присаждат на тяхна територия за целите на винопроизводството.

 

Държавите членки могат да класифицират винените сортове лози, когато:

 

a)  съответният сорт принадлежи към вида Vitis vinifera или Vitis Labrusca; или

 

б)  съответният сорт принадлежи към кръстоска на видовете Vitis vinifera, Vitis Labrusca и други видове от рода Vitis.

 

При заличаване на винен сорт лоза от класификацията по първа алинея изкореняването му се извършва в срок до 15 години от заличаването.; ’

 

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 81 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(6а)  В член 81 параграф 2 се заменя със следното:

2.  При спазване на параграф 3 държавите членки изготвят класификация на винените сортове лози, които могат да се засаждат, презасаждат или присаждат на тяхна територия за целите на винопроизводството.

„2.  При спазване на параграф 3 държавите членки изготвят класификация на винените сортове лози, които могат да се засаждат, презасаждат или присаждат на тяхна територия за целите на винопроизводството.

Държавите членки могат да класифицират единствено винените сортове лози, които отговарят на следните условия:

Държавите членки могат да класифицират винените сортове лози, когато:

a) въпросният сорт принадлежи към вида Vitis vinifera или произхожда от кръстоска на вида Vitis vinifera и други видове от рода Vitis;

a) въпросният сорт принадлежи към вида Vitis vinifera или произхожда от кръстоска на вида Vitis vinifera и други видове от рода Vitis;

б) сортът не е един от следните: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton и Herbemont.

б) сортът не е един от следните: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton и Herbemont.

 

Чрез дерогация от втора алинея държавите членки могат да разрешат презасаждането на Vitis Labrusca или на сортовете, посочени в буква б), в съществуващи исторически лозя, доколкото не се увеличава съществуващата засадена площ.

При заличаване на винен сорт лоза от класификацията по първа алинея изкореняването му се извършва в срок до 15 години от заличаването.

При заличаване на винен сорт лоза от класификацията по първа алинея изкореняването му се извършва в срок до 15 години от заличаването.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 90а – параграф 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  създаването на аналитична база данни за изотопни данни, която ще помогне за разкриването на измами и ще бъде изградена на базата на проби, събрани от държавите членки;

a)  създаването или поддържането на аналитична база данни за изотопни данни, която ще помогне за разкриването на измами и ще бъде изградена на базата на проби, събрани от държавите членки;

Обосновка

Вече има аналитична база данни за изотопните данни в някои държави членки. Достатъчно е да се поддържа тази база данни, а не да се създава нова такава.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8 a (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 92 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(8а)  В член 92 параграф 1 се изменя, както следва:

1.  Правилата относно наименованията за произход, географските указания и традиционните наименования, предвидени в настоящия раздел, се прилагат за продуктите, посочени в приложение VII, част II, точки 1, 3—6, 8, 9, 11, 15 и 16.

1.  Правилата относно наименованията за произход, географските указания и традиционните наименования, предвидени в настоящия раздел, се прилагат само за продуктите, посочени в приложение VII, част II, точки 1, 3—6, 8, 9, 11, 15 и 16.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 93 – параграф 1 – буква а – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  „наименование за произход“ означава наименование, с което се идентифицира продукт, посочен в член 92, параграф 1:

a)  „наименование за произход“ означава наименование на регион, определена местност или в изключителни и надлежно обосновани случаи – наименование на държава, което се използва за описание на продукт, посочен в член 92, параграф 1:

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 93 – параграф 1 – буква а – подточка i

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  чието качество или характеристики се дължат основно или изключително на специфична географска среда с присъщите ѝ природни и — когато е приложимо — човешки фактори;

i)  чието качество или характеристики се дължат основно или изключително на специфична географска среда с нейните природни и човешки фактори;

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 93 – параграф 1 – буква а – подточка ii

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  като произхождащ от специфично място, регион или, в изключителни случаи, държава;

заличава се

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а

Регламент (ЕС) 1308/2013

Член 93 – параграф 1 – буква а – подточка v а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

vа)  което не е „с частично намалено алкохолно съдържание“ или „с намалено алкохолно съдържание“, както е посочено в приложение VII, част II, точки 18 и 19.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 94 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  В член 94, параграф 1 уводното изречение се заменя със следното:

заличава се

„Заявките за предоставяне на правна закрила на означения като наименования за произход или географски указания включват:“

 

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10 a (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 94

 

Текст в сила

Изменение

 

(10a)  Член 94 се заменя със следното:

Член 94

Член 94

Заявки за предоставяне на правна закрила

Заявки за предоставяне на правна закрила

1.  Заявките за предоставяне на правна закрила на означения като наименования за произход или географски указания включват техническо досие, което съдържа:

„1.  Заявките за предоставяне на правна закрила на означения като наименования за произход или географски указания включват:

a) наименованието, за което се иска правна закрила;

a) наименованието, за което се иска правна закрила;

б) името и адреса на заявителя;

б) името и адреса на заявителя;

в) спецификация на продукта, посочена в параграф 2; и

в) спецификация на продукта, посочена в параграф 2; и

г) единен документ, съдържащ обобщение на спецификацията на продукта, посочена в параграф 2.

г) единен документ, съдържащ обобщение на спецификацията на продукта, посочена в параграф 2.

2.  Спецификацията на продукта дава възможност на заинтересованите страни да проверят дали са спазени съответните условия на производство, с които се свързва наименованието за произход или географското указание. Спецификацията на продукта включва най-малко:

2.  Спецификацията на продукта дава възможност на заинтересованите страни да проверят дали са спазени съответните условия на производство, с които се свързва наименованието за произход или географското указание. Спецификацията на продукта включва най-малко:

a) наименованието, за което се иска правна закрила;

a) наименованието, за което се иска правна закрила;

б) описание на виното или вината:

б) описание на виното или вината:

i) по отношение на вина с наименование за произход — основните аналитични и органолептични характеристики;

i) по отношение на вина с наименование за произход — основните аналитични и органолептични характеристики;

ii) по отношение на вина с географско указание — основните аналитични характеристики, както и оценка или посочване на техните органолептични характеристики;

ii) по отношение на вина с географско указание — основните аналитични характеристики, както и оценка или посочване на техните органолептични характеристики;

в) където е приложимо — специфичните енологични практики, използвани за производството на виното или вината, както и съответните ограничения върху производството им;

в) където е приложимо — специфичните енологични практики, използвани за производството на виното или вината, както и съответните ограничения върху производството им;

г) очертаването на границите на съответния географски район;

г) очертаването на границите на съответния географски район;

д) максималния добив от хектар;

д) максималния добив от хектар;

е) посочване на винения сорт или сортовете лозя, от които е (са) получено(и) виното или вината;

е) посочване на винения сорт или сортовете лозя, от които е (са) получено(и) виното или вината;

ж) данни, потвърждаващи връзката, посочена в член 93, параграф 1, буква а), подточка i) или съответно в член 93, параграф 1, буква б), подточка i);

ж) данни, потвърждаващи връзката, посочена в член 93, параграф 1, буква а), подточка i) или съответно в член 93, параграф 1, буква б), подточка i);

 

i) по отношение на защитено наименование за произход – връзката между качеството или характеристиките на продукта и географската среда, както е посочено в член 93, параграф 1, буква а), подточка i); подробностите относно човешкия фактор на съответната географска среда могат, по целесъобразност, да бъдат ограничени до описание на управлението на почвата и на ландшафта, на практиките за отглеждане или друг вид съответна човешка дейност, свързана с поддържането на природните фактори на географската среда, посочени в член 93, параграф 1;

 

ii) по отношение на защитено географско указание – връзката между определено качество, репутацията или друга характеристика на продукта и географския произход съгласно член 93, параграф 2;

з) приложими изисквания, установени в законодателството на Съюза или в националното законодателство или, когато това е предвидено от държавите членки, от организация, която управлява защитеното наименование за произход или защитеното географско указание, като се отчита обстоятелството, че тези изисквания трябва да са обективни, недискриминационни и съвместими правото на Съюза;

з) приложими изисквания, установени в законодателството на Съюза или в националното законодателство или, когато това е предвидено от държавите членки, от организация, която управлява защитеното наименование за произход или защитеното географско указание, като се отчита обстоятелството, че тези изисквания трябва да са обективни, недискриминационни и съвместими правото на Съюза;

и) наименованието и адреса на органите или структурите, които проверяват спазването на разпоредбите за спецификация на продукта, заедно с описание на техните задачи.

и) наименованието и адреса на органите или структурите, които проверяват спазването на разпоредбите за спецификация на продукта, заедно с описание на техните задачи.

3.  Когато заявката за предоставяне на правна закрила засяга географски район в трета държава, тя съдържа, освен елементите, предвидени в параграфи 1 и 2, и доказателство, че съответното наименование е защитено в неговата държава на произход.

3.  Когато заявката за предоставяне на правна закрила засяга географски район в трета държава, тя съдържа, освен елементите, предвидени в параграфи 1 и 2, и доказателство, че съответното наименование е защитено в неговата държава на произход.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 10 a (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 96 - параграф 5 - алинея 1 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  В член 96, параграф 5 се добавя следната алинея:

 

Когато заявката за предоставяне на правна закрила се предава на Комисията съгласно първа алинея от настоящия параграф, държавата членка включва декларация, с която изразява своето убеждение, че заявката, подадена от заявителя, отговаря на условията за предоставяне на правна закрила, предвидени в настоящия раздел, и потвърждава, че единният документ, посочен в член 94, параграф 1, буква г), представлява достоверно резюме на спецификацията на продукта.

 

Държавите членки информират Комисията относно допустимите възражения, подадени в рамките на националната процедура.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 11

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 96 – параграф 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Когато е целесъобразно, Комисията може да приема актове за изпълнение за спиране на разглеждането на заявката по член 97, параграф 2, до вземането на решение от национално съдилище или друг национален орган по спор във връзка с дадена заявка за предоставяне на правна закрила, по отношение на която при предварителна национална процедура по параграф 5 държавата членка е преценила, че изискванията са изпълнени.

заличава се

Тези актове за изпълнение се приемат, без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграф 2 или 3.“;

 

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 97 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията разглежда заявките за предоставяне на правна закрила, които е получила в съответствие с член 94 и член 96, параграф 5. Тя ги проверява подробно за явни грешки, като взема предвид резултата от предварителната национална процедура, проведена от съответната държава членка.

Комисията разглежда заявките за предоставяне на правна закрила, които е получила в съответствие с член 94 и член 96, параграф 5. Тя ги проверява подробно за явни грешки, като взема предвид резултата от предварителната национална процедура, проведена от съответната държава членка. Тази проверка е насочена по-конкретно към единния документ, посочен в член 94, параграф 1, буква г).

Обосновка

Това изменение цели да приведе в съответствие текста за единната обща организация на пазара с приемането от Европейската комисия на Делегирания регламент (ЕС) от 17 октомври 2018 г., приет съгласно Регламент № 1308/2013, и да въведе в този основен акт политическите принципи, залегнали в основата на този преглед. Настоящото изменение отговаря на член 10 от горепосочения делегиран регламент.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 103 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  В член 103 се добавя следният параграф 4:

заличава се

„4.  Закрилата по параграф 2 се прилага и по отношение на стоките, които се въвеждат на митническата територия на Съюза, без да бъдат освобождавани за свободно обращение в рамките на митническата територия на Съюза, и по отношение на стоки, продавани чрез средства за електронна търговия в Съюза.; “

 

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 a (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 103

 

Текст в сила

Изменение

 

(14а)  Член 103 се заменя със следното:

Член 103

Член 103

Правна закрила

Правна закрила

1.  Защитено наименование за произход и защитено географско указание може да се използва от всеки оператор, предлагащ на пазара вино, което е било произведено в съответствие със съответната спецификация на продукта.

1.  Защитено наименование за произход и защитено географско указание може да се използва от всеки оператор, предлагащ на пазара вино, което е било произведено в съответствие със съответната спецификация на продукта.

2.  Защитено наименование за произход и защитено географско указание, както и виното, използващо това защитено наименование в съответствие със спецификацията на продукта, се ползват с правна закрила срещу:

2.  Защитено наименование за произход и защитено географско указание, както и виното, използващо това защитено наименование в съответствие със спецификацията на продукта, се ползват с правна закрила срещу:

a) всяка пряка или непряка търговска употреба на това защитено наименование:

a) всяка пряка или непряка търговска употреба на това защитено наименование:

i) от сходни продукти, за които не е спазена спецификацията на продукта на защитеното наименование; или

i) от сходни продукти, за които не е спазена спецификацията на продукта на защитеното наименование; или

ii) доколкото при такава употреба се експлоатира репутацията на наименованието за произход или географското указание;

ii) доколкото при такава употреба се експлоатира, отслабва или размива репутацията на наименованието за произход или географското указание, включително когато дадено регистрирано наименование се използва като съставка;

б) всякаква злоупотреба, имитация или позоваване, дори ако е посочен истинският произход на продукта или услугата или ако защитеното наименование е преведено, транскрибирано, транслитерирано или придружено от израз като „стил“, „тип“, „метод“, „както е произведено в“, „имитация“, „с аромат на“, „като“ или друг подобен израз;

б) всякаква злоупотреба, имитация или позоваване, дори ако е посочен истинският произход на продукта или услугата или ако защитеното наименование е преведено, транскрибирано, транслитерирано или придружено от израз като „стил“, „тип“, „метод“, „както е произведено в“, „имитация“, „с аромат на“, „като“ или друг подобен израз, включително когато тези регистрирани наименования се използват като съставки;

в) всяко друго невярно или въвеждащо в заблуждение означение на мястото, откъдето идва продуктът, произхода, естеството или основни свойства на продукта, върху вътрешната или външната опаковка, рекламни материали или документи, свързани със съответния лозаро-винарски продукт, както и опаковането на продукта в контейнер по начин, който може да създаде невярна представа за неговия произход;

в) всяко друго невярно или въвеждащо в заблуждение означение на мястото, откъдето идва продуктът, произхода, естеството или основни свойства на продукта, върху вътрешната или външната опаковка, рекламни материали или документи, свързани със съответния лозаро-винарски продукт, както и опаковането на продукта в контейнер по начин, който може да създаде невярна представа за неговия произход;

г) всяка друга практика, която би могла да въведе в заблуждение потребителите относно истинския произход на продукта.

г) всяка друга практика, която би могла да въведе в заблуждение потребителите относно истинския произход на продукта.

 

га) всяко недобросъвестно посочване на наименование на домейн, който е сходен или който може да доведе до пълна или частична заблуда по отношение на защитено наименование.

3.  Защитените наименования за произход и защитените географски указания не стават родови в Съюза по смисъла на член 101, параграф 1.

3.  Защитените наименования за произход и защитените географски указания не стават родови в Съюза по смисъла на член 101, параграф 1.

 

3а.  Закрилата по параграф 2 се прилага и по отношение на стоките, които се въвеждат на митническата територия на Съюза, без да бъдат освобождавани за свободно обращение в рамките на митническата територия на Съюза, и по отношение на стоки, продавани чрез средства за електронна търговия в Съюза. “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 б (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 105

 

Текст в сила

Изменение

 

(14б)  Член 105 се заменя със следното:

Член 105

Член 105

Изменение на спецификациите на продуктите

Изменение на спецификациите на продуктите

Заявител, който отговаря на условията, определени в член 95, може да подаде заявка за одобрение на изменение на спецификацията на продукт със защитено наименование за произход или на защитено географско указание, по-специално с оглед отчитане развитието на научно-техническите знания или с оглед преразглеждане на границите на географския район, посочен в член 94, параграф 2, втора алинея, буква г). В заявката се описват исканите изменения и се излагат основанията за тях.

1.  Заявител, който отговаря на условията, определени в член 95, може да подаде заявка за одобрение на изменение на спецификацията на продукт със защитено наименование за произход или на защитено географско указание, по-специално с оглед отчитане развитието на научно-техническите знания или с оглед преразглеждане на границите на географския район, посочен в член 94, параграф 2, втора алинея, буква г). В заявката се описват исканите изменения и се излагат основанията за тях.

 

1а.  Измененията в продуктовата спецификация се разделят на две категории, в зависимост от тяхното значение: изменения, изискващи прилагането на процедура за предявяване на възражения на равнището на Съюза („изменения на равнището на Съюза“), и изменения, които се разглеждат на равнището на държавите членки или на трети държави („стандартни изменения“).

 

Дадено изменение се счита за изменение на равнището на Съюза, когато:

 

a) включва промяна на името на защитеното наименование за произход или на защитеното географско указание;

 

б) се състои в промяна, заличаване или добавяне на категория лозаро-винарски продукти, посочена в приложение VII, част ІI;

 

в) би могло потенциално да попречи на връзката, посочена в член 93, параграф 1, буква а), подточка i) или буква б), подточка i);

 

г) води до допълнителни ограничения по отношение на предлагането на продукта на пазара.

 

Заявленията за изменения на равнището на Съюза, подадени от трети държави или от производители от трети държави, следва да съдържат доказателство, че исканото изменение съответства на действащите в тези трети държави закони за закрила на наименованията за произход или географските указания.

 

Всички останали изменения се считат за стандартни изменения.

 

1б.  Временното изменение представлява стандартно изменение, отнасящо се до временна промяна в продуктовата спецификация, която произтича от налагането на задължителни санитарни и фитосанитарни мерки от страна на публичните органи или е свързана с природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, официално признати от компетентните органи. “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 в (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 105 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14в)  Вмъква се следният член:

 

Член 105a

 

Изменения на равнището на Съюза

 

1.  Всяко заявление за одобрение на изменение на равнището на Съюза относно спецификациите на продукт следва mutatis mutandis процедурата, посочена в членове 94 и 96 – 99. Заявленията за одобрение на изменение на равнището на Съюза относно спецификациите на продукт се считат за допустими, ако са представени в съответствие с член 105 и ако са пълни, подробни и надлежно попълнени. Одобрението от Комисията на дадено заявление за одобрение на изменение на равнището на Съюза в спецификациите на продукт включва само измененията, представени в самото заявление.

 

2.  Ако въз основа на прегледа, извършен съгласно член 97, параграф 2, Комисията прецени, че условията по член 97, параграф 3 са изпълнени, тя публикува заявлението за изменение на равнището на Съюза в Официален вестник на Европейския съюз. Окончателното решение за одобрението на изменението се приема, без да се прилага процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2, освен ако не е било подадено допустимо възражение или ако заявлението за изменение е било отхвърлено, като в този случай се прилага член 99, параграф 2.

 

3.  Ако заявлението се счита за недопустимо, компетентните органи на държавата членка или на съответната трета държава, или установеният в трета държава заявител биват уведомени за основанията за недопустимост.

 

4.  Заявленията за одобрение на изменения на равнището на Съюза съдържат само изменения на равнището на Съюза. Ако дадено заявление за изменение на равнището на Съюза съдържа също така стандартни или временни изменения, процедурата за изменения на равнището на Съюза се прилага само по отношение на измененията на равнището на Съюза. Стандартните или временните изменения се считат за неподадени.

 

5.  При разглеждане на заявление за изменения Комисията се съсредоточава върху предложените изменения.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 г (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 105 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14г)  Вмъква се следният член:

 

Член 105б

 

Стандартни изменения

 

1.  Стандартните изменения се одобряват и оповестяват публично от държавите членки, за които се отнася географският район на наименованието за произход или географското указание.

 

Заявлението за одобрение на стандартно изменение в дадена спецификация на продукт се подава до органите на държавата членка, за която се отнася географският район на наименованието или указанието. Заявителите следва да отговарят на условията, предвидени в член 95. Ако заявлението за одобрение на стандартно изменение в дадена спецификация на продукт не произхожда от заявителя, който е подал заявлението за предоставяне на закрила за наименованието или наименованията, за които се отнася спецификацията на продукта, държавата членка дава възможност на този заявител да представи мнение по заявлението, ако въпросният заявител все още съществува.

 

В заявлението за стандартно изменение се съдържа описание на стандартните изменения, представя се обобщение на причините, налагащи приемането на тези изменения, и се доказва, че предлаганите изменения се считат за стандартни съгласно член 105.

 

2.  Когато държавата членка счита, че изискванията са изпълнени, тя може да одобри и да оповести публично стандартното изменение. Решението за одобрение включва изменения консолидиран единен документ, по целесъобразност, и изменената консолидирана спецификация на продукта.

 

Стандартното изменение е приложимо в държавата членка, след като бъде публично оповестено. Държавата членка информира Комисията за стандартните изменения не по-късно от един месец след датата на публично оповестяване на националното решение за одобрение.

 

3.  Решенията за одобрение на стандартните изменения относно лозаро-винарски продукти, произхождащи от трети държави, се вземат в съответствие с действащата система в съответната трета държава и се предават на Комисията от отделен производител или от група производители, имащи законен интерес по въпроса (директно на Комисията или посредством органите на дадената трета държава), най-късно до един месец след датата на публичното им оповестяване.

 

4.  Ако географският район обхваща повече от една държава членка, заинтересованите държави членки прилагат процедурата за стандартни изменения поотделно за частта от района, която попада в рамките на тяхната територия. Стандартното изменение е приложимо едва след като започне да се прилага последното национално решение за одобрение. Държавата членка, която последно одобрява стандартното изменение, го изпраща на Комисията най-късно до един месец след датата, на която нейното решение за одобрение на стандартното изменение е било публично оповестено.

 

Ако една или повече заинтересовани държави членки не приемат посоченото в първа алинея национално решение за одобрение, всяка от заинтересованите държави членки може да подаде заявление по процедурата за изменение на равнището на Съюза. Това правило се прилага mutatis mutandis и когато една или няколко от заинтересованите държави са трети държави.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 д (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 105 в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14д)  Вмъква се следният член:

 

Член 105в

 

Временни изменения

 

1.  Временните изменения се одобряват и оповестяват публично от държавата членка, за която се отнася географският район на наименованието за произход или географското указание. Временните изменения се съобщават на Комисията, заедно с основанията в тяхна подкрепа, не по-късно от един месец след датата на публично оповестяване на националното решение за одобрение. Дадено временно изменение е приложимо в държавата членка едва след като бъде публично оповестено.

 

2.  Когато географският район обхваща повече от една държава членка, процедурата за временно изменение се прилага поотделно в заинтересованите държави членки за частта от района, която попада в рамките на тяхната територия. Временните изменения са приложими едва след като започне да се прилага последното национално решение за одобрение. Държавата членка, която одобрява последна временното изменение, го съобщава на Комисията не по-късно от един месец след датата на публично оповестяване на нейното решение за одобрение. Това правило се прилага mutatis mutandis и когато една или няколко от заинтересованите държави са трети държави.

 

3.  Временните изменения, отнасящи се до лозаро-винарските продукти с произход от трети държави, се съобщават на Комисията, заедно с основанията в тяхна подкрепа, от отделен производител или от група производители, имащи законен интерес по въпроса, пряко или чрез органите на съответната трета държава, не по-късно от един месец след одобряването им.

 

4.  Комисията оповестява публично тези изменения в срок до три месеца от датата, на която е получено съобщението от държавата членка, третата държава или установения в трета държава отделен производител или група производители. Временното изменение е приложимо на територията на Съюза едва след като бъде публично оповестено от Комисията.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 15

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 106

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Член 106 се заменя със следното:

заличава се

„Член 106

 

Отмяна

 

Комисията може по своя инициатива или въз основа на надлежно обосновано искане от държава членка, от трета държава или от физическо или юридическо лице, имащо законен интерес, да приема актове за изпълнение за отмяна на правната закрила на наименование за произход или географско указание при едно или повече от следните обстоятелства:

 

a)  ако спазването на съответната продуктова спецификация вече не е гарантирано;

 

б)  ако в продължение най-малко на седем последователни години на пазара не е пуснат нито един продукт с наименованието за произход или защитеното географско указание;

 

в)  ако заявител, който отговаря на условията, установени в член 95, обяви, че не желае повече да поддържа правото на закрила на дадено наименование за произход или географско указание.

 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2; “

 

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 15 a (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 106

 

Текст в сила

Изменение

 

(15a)  Член 106 се заменя със следното:

Член 106

Член 106

Отмяна

Отмяна

Комисията може по своя инициатива или въз основа на надлежно обосновано искане от държава членка, от трета държава или от физическо или юридическо лице, имащо законен интерес, да приеме актове за изпълнение за отмяна на правна закрила на наименование за произход или географско указание, ако спазването на съответната продуктова спецификация вече не е гарантирано. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

1.  Комисията може по своя инициатива или въз основа на надлежно обосновано искане от държава членка, от трета държава или от физическо или юридическо лице, имащо законен интерес, да приема актове за изпълнение за отмяна на правната закрила на наименование за произход или географско указание при едно или повече от следните обстоятелства:

 

a) ако спазването на съответната продуктова спецификация вече не е гарантирано;

 

б) ако в продължение най-малко на седем последователни години на пазара не е пуснат нито един продукт с наименованието за произход или защитеното географско указание;

 

в) ако заявител, който отговаря на условията, установени в член 95, обяви, че не желае повече да поддържа правото на закрила на дадено наименование за произход или географско указание. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

 

1а.  Когато Комисията счита искането за отмяна за недопустимо, тя информира органа на държавата членка или на съответната трета държава, или физическото или юридическото лице, което е подало искането, за основанията в подкрепа на констатацията за недопустимост.

 

1б.  Обоснованите декларации за възражение срещу отмяната са допустими само когато доказват търговска употреба на регистрираното наименование от заинтересовано лице. “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 15 б (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 106 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15б)  Вмъква се следният член:

 

Член 106a

 

Временно етикетиране и представяне

 

След изпращането до Комисията на заявление за предоставяне на закрила на наименование за произход или географско указание производителите могат да го посочват при етикетиране и представяне и да използват национални лога и означения в съответствие с правото на Съюза, и по-специално Регламент (ЕС) № 1169/2011.

 

Символите на Съюза, указващи защитеното наименование за произход или защитеното географско указание, означенията на Съюза „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“ и съкращенията на Съюза „ЗНП“ или „ЗГУ“ могат да се поставят върху етикетите едва след публикуване на решението за предоставяне на закрила на съответното наименование за произход или географско указание.

 

При отхвърляне на заявлението всички лозаро-винарски продукти, етикетирани в съответствие с първия параграф, могат да се предлагат на пазара до изчерпване на складовите наличности.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 15 в (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 107 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15в)  Добавя се следният член:

 

„Член 107a

 

Прилагане на продуктови спецификации за райони, произвеждащи спиртни напитки от вино

 

Държавите членки могат да прилагат продуктови спецификации по смисъла на член 94, параграф 2 за винопроизводителни райони, подходящи за производството на спиртни напитки от вино и разполагащи с географско указание, регистрирано в съответствие с приложение III към Регламент (ЕО) 110/2008.“

Обосновка

Този нов член има за цел да даде възможност на държавите членки да прилагат продуктови спецификации по смисъла на член 94, параграф 2 за винопроизводителни райони, подходящи за производството на спиртни напитки от вино и разполагащи с географско указание, регистрирано в съответствие с приложение III към Регламента за спиртните напитки, за да подобрят баланса между търсенето и предлагането.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 17

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 116a – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В рамките на Съюза компетентният орган, посочен в параграф 2, или един или повече органи с делегирани правомощия по смисъла на член 3, точка 5 от Регламент (ЕС) 2017/625, които действат като органи за сертифициране на продукти в съответствие с критериите, установени в дял II, глава III от същия регламент, извършват годишна проверка на съответствието със спецификацията на продуктите по време на производството и по време на или след опаковането на виното.

3.  В рамките на Съюза компетентният орган, посочен в параграф 2, или един или повече органи с делегирани правомощия по смисъла на член 3, точка 5 от Регламент (ЕС) 2017/625, които действат като органи за сертифициране на продукти в съответствие с критериите, установени в дял II, глава III от същия регламент, извършват годишна проверка на съответствието със спецификацията на продуктите по време на производството и по време на или след опаковането на виното, включително в държавата членка, в която се извършва производството на виното.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 17

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 116а – параграф 3 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Проверките, посочени в параграф 3, представляват административни проверки и проверки на място. Тези проверки могат да се ограничат до административен контрол единствено ако този контрол е надежден и позволява да се гарантира пълно спазване на изискванията и условията, предвидени в продуктовите спецификации.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 17

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 116 а – параграф 3 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  За да проверят съответствието с продуктовите спецификации, оправомощените органи или компетентните контролни органи, предвидени в параграф 3, могат да проверяват операторите, установени в друга държава членка, ако те участват в опаковането на продукт със защитено наименование за произход, регистриран на тяхна територия. Предвид факта, че контролните органи, посочени в параграф 3, могат да имат доверие в операторите и техните продукти във връзка с извършвани предишни проверки, те могат да насочат действията си към проверка на основните аспекти от продуктовите спецификации, които са предварително определени и за които операторите са уведомени.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 18

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 119 – параграфи 1 и 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Член 119 се изменя, както следва:

заличава се

a)   в параграф 1 уводното изречение се заменя със следното:

 

„Етикетирането и представянето на продуктите, посочени в приложение VII, част II, точки 1—11, 13, 15, 16, 18 и 19, които се предлагат на пазара в Съюза или са предназначени за износ, съдържат следните задължителни данни:“; “;

 

б)   добавя се следният параграф 4:

 

„4.  Държавите членки предприемат мерки, за да гарантират, че продуктите, посочени в параграф 1, които не са етикетирани съгласно разпоредбите на настоящия регламент, не се пускат на пазара или в случай че вече са пуснати на пазара, те се изтеглят от него.“

 

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 18 a (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 119

 

Текст в сила

Изменение

 

(18a)  Член 119 се заменя със следното:

Член 119

Член 119

Задължителни данни

Задължителни данни

1. Етикетирането и представянето на продуктите, посочени в приложение VII, част II, точки 1—11, 13, 15 и 16, които се предлагат на пазара в Съюза или са предназначени за износ, съдържат следните задължителни данни:

1. Етикетирането и представянето на продуктите, посочени в приложение VII, част II, точки 1—11, 13, 15, 16, 18 и 19, които се предлагат на пазара в Съюза или са предназначени за износ, съдържат следните задължителни данни:

a) обозначение на категорията лозаро-винарски продукт в съответствие с приложение VII, част II;

a) обозначение на категорията лозаро-винарски продукт в съответствие с приложение VII, част II;

б) за вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание:

б) за вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание:

i) означението „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“; и

i) означението „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“;

ii) името на защитеното наименование за произход или на защитеното географско указание;

и ii) името на защитеното наименование за произход или на защитеното географско указание;

в) действителното алкохолно съдържание по обем;

в) действителното алкохолно съдържание по обем;

г) обозначение на мястото на произход на виното;

г) обозначение на мястото на произход на виното;

д) обозначение на бутилиращото предприятие или — за пенливото вино, газираното пенливо вино, качественото пенливо вино или качественото ароматизирано пенливо вино — наименованието на производителя или търговеца;

д) обозначение на бутилиращото предприятие или — за пенливото вино, газираното пенливо вино, качественото пенливо вино или качественото ароматизирано пенливо вино — наименованието на производителя или търговеца;

е) посочване на вносителя при вина от внос; и

е) посочване на вносителя при вина от внос;

ж) при пенливо вино, газирано пенливо вино, качествено пенливо вино или качествено ароматизирано пенливо вино — посочване на съдържанието на захар.

ж) при пенливо вино, газирано пенливо вино, качествено пенливо вино или качествено ароматизирано пенливо вино — посочване на съдържанието на захар.

 

жа) обявяване на хранителната стойност, чието съдържание може да бъде ограничено само до енергийната стойност; и

 

жб) списъка на съставките.

2.  Чрез дерогация от параграф 1, буква а), за вина, чиито етикети включват името на защитено наименование за произход или на защитено географско указание, може да не се посочва категорията лозаро-винарски продукт.

2.  Чрез дерогация от параграф 1, буква а), за вина, чиито етикети включват името на защитено наименование за произход или на защитено географско указание, може да не се посочва категорията лозаро-винарски продукт.

3.  Чрез дерогация от параграф 1, буква б), означенията „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“ може да не се посочват в следните случаи:

3.  Чрез дерогация от параграф 1, буква б), означенията „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“ може да не се посочват в следните случаи:

a) когато, в съответствие със спецификацията на продукта, посочена в член 94, параграф 2, на етикета е изписано традиционно наименование в съответствие с член 112, буква а);

a) когато, в съответствие със спецификацията на продукта, посочена в член 94, параграф 2, на етикета е изписано традиционно наименование в съответствие с член 112, буква а);

б) в изключителни и надлежно обосновани случаи, които подлежат на определяне от Комисията чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 227, за да се осигури съответствие със съществуващите практики за етикетиране.

б) в изключителни и надлежно обосновани случаи, които подлежат на определяне от Комисията чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 227, за да се осигури съответствие със съществуващите практики за етикетиране.

 

3а.  За да се осигури еднакво прилагане на параграф 1, буква жа), енергийната стойност:

 

a) се изразява с числа и думи или символи, и по-специално със символа (E) за енергия;

 

б) се изчислява с помощта на фактора на превръщане, посочен в приложение XIV към Регламент (ЕС) № 1169/2011;

 

в) се изразява под формата на средни стойности в kcal на базата на:

 

i) анализ на виното, извършен от производителя; или

 

ii) изчисление въз основа на установени и приети данни въз основа на средните стойности на типични и характерни вина;

 

г) се изразява за 100 ml. Освен това тя може да бъде изразена като единица за консумация, която да бъде лесно разпознаваема за потребителите, при условие че използваната единица е определена количествено на етикета и че е посочен броят на единиците, съдържащи се в опаковката.

 

3б.  Чрез дерогация от параграф 1, буква жб), списъкът на съставките може да бъде представен и по друг начин, освен с етикет, залепен на бутилката или на друг съд, при условие че върху етикета е посочена ясна и пряка препратка. Той не трябва да фигурира заедно с друга информация, предназначена за търговски или маркетингови цели.

 

3в.  Държавите членки предприемат мерки, за да гарантират, че продуктите, посочени в параграф 1, които не са етикетирани съгласно разпоредбите на настоящия регламент, не се пускат на пазара или в случай че вече са пуснати на пазара, те се изтеглят от него.

 

3г.  Операторите, които доброволно желаят да уведомят потребителите за калориите във винени продукти, произведени през пазарна година, започнала преди влизането в сила на настоящия регламент, прилагат член 119 в неговата цялост. “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 19 a (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 120 – параграф 1 – буква e a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  Добавя се следната буква:

 

еа) наименования, отнасящи се до запазването на генетичните ресурси на лозите;

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 20

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 122 - параграф 1 – букви б, в и г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  В член 122 параграф 1 се изменя, както следва:

заличава се

a)  в буква б) подточка ii) се заличава;

 

б)  в буква в) се добавя следната подточка iii):

 

„iii)  наименованията, които се отнасят до стопанство, и условията за тяхното използване; “

 

в)  в буква г) подточка i) се заменя със следното:

 

„i)  условията за използване на някои форми и запушалки на бутилки, както и списък на някои специфични форми на бутилки;“; “

 

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 20 a (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 122

 

Текст в сила

Изменение

 

(20a)  Член 122 се заменя със следното:

Член 122

Член 122

Делегирани правомощия

Делегирани правомощия

1.  За да се вземат предвид специфичните характеристики на лозаро-винарския сектор, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 във връзка с правилата и ограниченията относно:

1.  За да се вземат предвид специфичните характеристики на лозаро-винарския сектор, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 във връзка с правилата и ограниченията относно:

a) представянето и използването на данни върху етикетите, различни от предвидените в настоящия раздел;

a) представянето и използването на данни върху етикетите, различни от предвидените в настоящия раздел;

б) задължителните данни относно:

б) задължителните данни относно:

i) наименованията, които да се използват за формулиране на задължителните данни, и условията за тяхното използване;

i) наименованията, които да се използват за формулиране на задължителните данни, и условията за тяхното използване;

ii) наименованията, които се отнасят до стопанство, и условията за тяхното използване;

 

iii) разпоредбите, които разрешават на държавите членки производители да въвеждат допълнителни правила, свързани със задължителните данни;

iii) разпоредбите, които разрешават на държавите членки производители да въвеждат допълнителни правила, свързани със задължителните данни;

iv) разпоредбите, които разрешават допълнителни дерогации, освен посочените в член 119, параграф 2, що се отнася до непосочването на категорията лозаро-винарски продукт; и

iv) разпоредбите, които разрешават допълнителни дерогации, освен посочените в член 119, параграф 2, що се отнася до непосочването на категорията лозаро-винарски продукт; и

v) разпоредбите относно използването на езици;

v) разпоредбите относно използването на езици; и

 

vа) разпоредби, свързани с член 119, параграф 1, буква жб);

 

 

в) незадължителните данни относно:

в) незадължителните данни относно:

i) наименованията, които да се използват за формулиране на незадължителните данни, и условията за тяхното използване;

i) наименованията, които да се използват за формулиране на незадължителните данни, и условията за тяхното използване;

ii) разпоредбите, които разрешават на държавите членки производители да въвеждат допълнителни правила, свързани с незадължителните данни;

ii) разпоредбите, които разрешават на държавите членки производители да въвеждат допълнителни правила, свързани с незадължителните данни;

 

iiа) наименованията, които се отнасят до стопанство, и условията за тяхното използване;

г) представянето по отношение на:

г) представянето по отношение на:

i) условията за използване на някои форми на бутилки, както и списък на някои специфични форми на бутилки;

i) условията за използване на някои форми и запушалки на бутилки, както и списък на някои специфични форми на бутилки;

ii) условията за използване на бутилки и тапи от типа за „пенливо вино“;

ii) условията за използване на бутилки и тапи от типа за „пенливо вино“;

iii) разпоредбите, които разрешават на държавите членки производители да въвеждат допълнителни правила, свързани с представянето;

iii) разпоредбите, които разрешават на държавите членки производители да въвеждат допълнителни правила, свързани с представянето;

iv) разпоредбите относно използването на езици.

iv) разпоредбите относно използването на езици.

 

Комисията приема делегираните актове, посочени в буква б), подточка va), не по-късно от 18 месеца след … [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

2.  За да се осигури правната закрила на законните интереси на операторите, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно правилата за временното етикетиране и представяне на вина с наименование за произход или географско указание, когато това наименование за произход или географско указание изпълнява необходимите изисквания.

2.  За да се осигури правната закрила на законните интереси на операторите, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно правилата за временното етикетиране и представяне на вина с наименование за произход или географско указание, когато това наименование за произход или географско указание изпълнява необходимите изисквания.

3.  За да се направи необходимото икономическите оператори да не бъдат засегнати, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно преходни разпоредби за вината, пуснати на пазара и етикетирани в съответствие с приложимите правила, валидни преди 1 август 2009 г.

3.  За да се направи необходимото икономическите оператори да не бъдат засегнати, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно преходни разпоредби за вината, пуснати на пазара и етикетирани в съответствие с приложимите правила, валидни преди 1 август 2009 г.

4.  За да се вземат предвид характерните особености на търговията между Съюза и някои трети държави, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно дерогации от настоящия раздел по отношение на продукти, които предстои да бъдат изнесени, когато това се изисква от правото на съответната трета държава.

4.  За да се вземат предвид характерните особености на търговията между Съюза и някои трети държави, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 227 относно дерогации от настоящия раздел по отношение на продукти, които предстои да бъдат изнесени, когато това се изисква от правото на съответната трета държава.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 21 – буква б а (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 125 – заглавие

 

Текст в сила

Изменение

 

ба)  В член 125 заглавието се заменя със следното:

Споразумения в сектора на захарта

Споразумения в сектора на захарното цвекло и захарната тръстика“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=BG)

Обосновка

С това изменение се цели да се включат ясно термините „захарно цвекло“ и „захарна тръстика“, за да се отрази текущото състояние на пазара и вторичното законодателство, в съответствие с определението за сектора на захарта, посочено в приложение I, част III от настоящия регламент.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 21 – буква б б (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 126 – заглавие

 

Текст в сила

Изменение

 

бб)  В член 126 заглавието се заменя със следното:

Отчитане на цените на пазара на захар

Отчитане на цените на пазарите

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=BG)

Обосновка

С това изменение се цели да се включат ясно термините „захарно цвекло“ и „захарна тръстика“, за да се отрази текущото състояние на пазара и вторичното законодателство, в съответствие с определението за сектора на захарта, посочено в приложение I, част III от настоящия регламент. Предлага се също включването на етанола в задълженията за отчитане на цените, тъй като етанолът представлява ключов пазар за равновесието на пазара на захар.

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 21 – буква б в (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 126 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

бв)  в член 126 параграф 1 се заменя със следното:

Комисията може да приеме актове за изпълнение за създаване на информационна система за цените на пазара на захар, включително инструмент за публикуване на ценовите равнища за този пазар. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2. Системата, посочена в първа алинея, се основава на информация, предоставена от предприятията, произвеждащи бяла захар, или от други оператори, участващи в търговията със захар. Тази информация се разглежда като поверителна.

Комисията може да приеме актове за изпълнение за създаване на информационна система за цените на пазара на захарно цвекло и захарна тръстика, от една страна, и на пазара на захар и етанол, от друга страна, включително инструмент за публикуване на ценовите равнища за този пазар. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2. Системата, посочена в първа алинея, се основава на информация, предоставена от предприятията, произвеждащи захар или етанол, или от други оператори, участващи в търговията със захар или етанол. Тази информация се разглежда като поверителна.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=BG)

Обосновка

С това изменение се цели да се включат ясно термините „захарно цвекло“ и „захарна тръстика“, за да се отрази текущото състояние на пазара и вторичното законодателство, в съответствие с определението за сектора на захарта, посочено в приложение I, част III от настоящия регламент. Предлага се също включването на етанола в задълженията за отчитане на цените, тъй като етанолът представлява ключов пазар за равновесието на пазара на захар.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 22 a (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 148

 

Текст в сила

Изменение

 

(22а)  Член 148 се заменя със следното:

Член 148

Член 148

Договорни отношения в сектора на млякото и млечните продукти

Договорни отношения в сектора на млякото и млечните продукти

1.  Когато дадена държава членка реши, че всяка доставка на сурово мляко на нейна територия от земеделски стопанин на преработвател на сурово мляко трябва да е предмет на писмен договор между страните, и/или реши, че първите изкупвачи трябва да направят писмена оферта за сключване на договор за доставката на сурово мляко от земеделските стопани, този договор и/или тази оферта за сключване на договор отговарят на предвидените в параграф 2 условия.

1.  Когато дадена държава членка реши, че всяка доставка на сурово мляко на нейна територия от земеделски стопанин на преработвател на сурово мляко трябва да е предмет на писмен договор между страните, и/или реши, че първите изкупвачи трябва да направят писмена оферта за сключване на договор за доставката на сурово мляко от земеделските стопани, този договор и/или тази оферта за сключване на договор отговарят на предвидените в параграф 2 условия.

Когато дадена държава членка реши, че за доставка на сурово мляко от земеделски стопанин на преработвател на сурово мляко трябва да се сключи писмен договор между страните, тя решава и кой етап или етапи от доставката се уреждат в такъв договор, ако доставката на сурово мляко се извършва посредством един или повече изкупвачи.

Когато дадена държава членка реши, че за доставка на сурово мляко от земеделски стопанин на преработвател на сурово мляко трябва да се сключи писмен договор между страните, тя решава и кой етап или етапи от доставката се уреждат в такъв договор, ако доставката на сурово мляко се извършва посредством един или повече изкупвачи.

За целите на настоящия член „изкупвач“ означава предприятие, което превозва сурово мляко от земеделски стопанин или друг изкупвач до преработвател на сурово мляко или друг изкупвач, като на всеки етап има прехвърляне на собствеността върху суровото мляко.

За целите на настоящия член „изкупвач“ означава предприятие, което превозва сурово мляко от земеделски стопанин или друг изкупвач до преработвател на сурово мляко или друг изкупвач, като на всеки етап има прехвърляне на собствеността върху суровото мляко.

1а.  Ако държавите членки не използват възможностите, предвидени в параграф 1 от настоящия член, производителите, организациите на производители или асоциациите на организации на производителите могат да изискат всяка доставка на сурово мляко към преработвател на сурово мляко да бъде предмет на писмен договор между страните и/или на писмена оферта за сключване на договор от страна на първите изкупвачи, при условията, определени в параграф 4, първа алинея от настоящия член.

1а.  Ако държавите членки не използват възможностите, предвидени в параграф 1 от настоящия член, производителите, организациите на производители или асоциациите на организации на производителите могат да изискат всяка доставка на сурово мляко към преработвател на сурово мляко да бъде предмет на писмен договор между страните и/или на писмена оферта за сключване на договор от страна на първите изкупвачи, при условията, определени в параграф 4, първа алинея от настоящия член.

Ако първият изкупвач е микро-, малко или средно предприятие по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО, договорът и/или офертата за сключване на договор не са задължителни, без да се засяга възможността страните да използват типов договор, изготвен от междубраншова организация.

Ако първият изкупвач е микро-, малко или средно предприятие по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО, договорът и/или офертата за сключване на договор не са задължителни, без да се засяга възможността страните да използват типов договор, изготвен от междубраншова организация.

2.  Договорът и/или офертата за сключване на договор, посочени в параграфи 1 и 1а:

2.  Договорът и/или офертата за сключване на договор, посочени в параграфи 1 и 1а:

a) се изготвят преди доставката,

a) се изготвят преди доставката,

б) се изготвят в писмена форма; и

б) се изготвят в писмена форма; и

в) включват по-специално следните елементи:

в) включват по-специално следните елементи:

i) цената на доставката, която:

i) цената на доставката, която:

– е непроменлива и определена в договора и/или

– е непроменлива и определена в договора и/или

се изчислява въз основа на комбинация от различни фактори, посочени в договора, които може да включват пазарни показатели, отразяващи промените в пазарните условия, доставеното количество и качеството или състава на доставеното сурово мляко,

се изчислява въз основа на комбинация от различни фактори, посочени в договора, които може да включват обективни показатели за производствените и пазарните разходи, които са лесно достъпни и разбираеми, отразяващи промените в пазарните условия, доставеното количество и качеството или състава на доставеното сурово мляко.

 

За тази цел държавите членки, които са решили да прилагат параграф 1, могат да установят показатели, в съответствие с обективни критерии и въз основа на проучвания за производството и хранителната верига, с оглед на определянето им по всяко време.

ii) обема сурово мляко, който може и/или трябва да бъде доставен, и графика за тези доставки,

ii) обема сурово мляко, който може или трябва да бъде доставен, и графика за тези доставки. Не е възможно да се определят наказателни клаузи за месечни нарушения,

iii) срока на договора, което може да включва срочен или безсрочен договор с клаузи за прекратяване,

iii) срока на договора, което може да включва срочен или безсрочен договор с клаузи за прекратяване,

iv) подробности относно сроковете и реда на плащане,

iv) подробности относно сроковете и реда на плащане,

v) правила за събирането или доставянето на суровото мляко, и

v) правила за събирането или доставянето на суровото мляко, и

vi) правилата, приложими в случай на непреодолима сила.

vi) правилата, приложими в случай на непреодолима сила.

3.  Чрез дерогация от параграфи 1 и 1а, не се изисква договор и/или оферта за сключване на договор за доставка на сурово мляко от член на кооперация с кооперацията, в която той членува, ако уставът на тази кооперация или правилата и решенията, установени в устава или произтичащи от него, съдържат разпоредби с действие, сходно с действието на разпоредбите, предвидени в параграф 2, букви а), б) и в).

3.  Чрез дерогация от параграфи 1 и 1а, не се изисква договор и/или оферта за сключване на договор за доставка на сурово мляко от член на кооперация с кооперацията, в която той членува, ако уставът на тази кооперация или правилата и решенията, установени в устава или произтичащи от него, съдържат разпоредби с действие, сходно с действието на разпоредбите, предвидени в параграф 2, букви а), б) и в).

4.  Всички елементи на договорите за доставка на сурово мляко, сключени от земеделски стопани, изкупвачи или преработватели на сурово мляко, включително елементите, посочени в параграф 2, буква в) се договарят свободно между страните.

4.  Всички елементи на договорите за доставка на сурово мляко, сключени от земеделски стопани, изкупвачи или преработватели на сурово мляко, включително елементите, посочени в параграф 2, буква в) се договарят свободно между страните.

Независимо от разпоредбите на първа алинея, се прилага едно или няколко от следните условия:

Независимо от разпоредбите на първа алинея, се прилага едно или няколко от следните условия:

a) ако държава членка реши да наложи задължение за сключването на писмен договор за доставки на сурово мляко в съответствие с параграф 1, тя може да предвиди:

a) ако държава членка реши да наложи задължение за сключването на писмен договор за доставки на сурово мляко в съответствие с параграф 1, тя може да предвиди:

i) задължение за страните за постигане на съгласие за връзката между определено доставено количество и цената за тази доставка;

i) задължение за страните за постигане на съгласие за връзката между определено доставено количество и цената за тази доставка;

ii) минимален срок, приложим само за писмените договори между земеделски стопанин и първия изкупвач на сурово мляко; Този минимален срок трябва да е с продължителност от най-малко шест месеца и не трябва да нарушава правилното функциониране на вътрешния пазар;

ii) минимален срок, приложим само за писмените договори между земеделски стопанин и първия изкупвач на сурово мляко; Този минимален срок трябва да е с продължителност от най-малко шест месеца и не трябва да нарушава правилното функциониране на вътрешния пазар;

б) ако държава членка реши, че първият изкупвач на сурово мляко трябва да направи писмена оферта за сключване на договор на земеделски стопанин в съответствие с параграф 1, тя може да предвиди, че офертата трябва да включва минималния срок на договора, определен от националното законодателство за тази цел; Този минимален срок трябва да е с продължителност от най-малко шест месеца и не трябва да нарушава правилното функциониране на вътрешния пазар;

б) ако държава членка реши, че първият изкупвач на сурово мляко трябва да направи писмена оферта за сключване на договор на земеделски стопанин в съответствие с параграф 1, тя може да предвиди, че офертата трябва да включва минималния срок на договора, определен от националното законодателство за тази цел; Този минимален срок трябва да е с продължителност от най-малко шест месеца и не трябва да нарушава правилното функциониране на вътрешния пазар;

Втората алинея не засяга правото на отказ на земеделския стопанин от прилагането на подобен минимален срок, при условие че отказът е в писмена форма. В такъв случай страните са свободни да договорят всички елементи на договора, включително елементите, посочени в параграф 2, буква в).

Втората алинея не засяга правото на отказ на земеделския стопанин от прилагането на подобен минимален срок, при условие че отказът е в писмена форма. В такъв случай страните са свободни да договорят всички елементи на договора, включително елементите, посочени в параграф 2, буква в).

5.  Държавите членки, които използват възможностите, посочени в настоящия член, уведомяват Комисията за начина на тяхното прилагане.

5.  Държавите членки, които използват възможностите, посочени в настоящия член, уведомяват Комисията за начина на тяхното прилагане.

6.  Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на мерките, необходими за еднаквото прилагане на параграф 2, букви а) и б) и параграф 3 от настоящия член, както и мерките във връзка с уведомленията, изпращани от държавите членки в съответствие с настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

6.  Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на мерките, необходими за еднаквото прилагане на параграф 2, букви а) и б) и параграф 3 от настоящия член, както и мерките във връзка с уведомленията, изпращани от държавите членки в съответствие с настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 22 б (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 149

 

Текст в сила

Изменение

 

(22б)  Член 149 се заменя със следното:

Член 149

Член 149

Договаряне в сектора на млякото и млечните продукти

Договаряне в сектора на млякото и млечните продукти

1.  Организация на производителите в сектора на млякото и млечните продукти, призната съгласно член 161, параграф 1, може да договаря от името на земеделски стопани, които са нейни членове, във връзка с цялата или част от общата им продукция, договори за доставка на сурово мляко от земеделски стопанин на преработвател на сурово мляко или на изкупвач по смисъла на член 148, параграф 1, трета алинея.

1.  Организация на производителите в сектора на млякото и млечните продукти, призната съгласно член 161, параграф 1, може да договаря от името на земеделски стопани, които са нейни членове, във връзка с цялата или част от общата им продукция, договори за доставка на сурово мляко от земеделски стопанин на преработвател на сурово мляко или на изкупвач по смисъла на член 148, параграф 1, трета алинея.

2.  Преговорите от страна на организацията на производителите могат да се водят:

2.  Преговорите от страна на организацията на производителите могат да се водят:

a) независимо дали собствеността върху суровото мляко преминава от земеделските стопани към организацията на производителите;

a) независимо дали собствеността върху суровото мляко преминава от земеделските стопани към организацията на производителите;

б) независимо дали договорената цена е една и съща за общата продукция на някои или на всички членуващи земеделски стопани;

б) независимо дали договорената цена е една и съща за общата продукция на някои или на всички членуващи земеделски стопани;

в) при условие че за определена организация на производители, е изпълнено всяко едно от следните условия:

в) при условие че за определена организация на производители, е изпълнено всяко едно от следните условия:

i) количеството на суровото мляко, което е предмет на подобни преговори, не надхвърля 3,5 % от общото производство на Съюза,

i) количеството на суровото мляко, което е предмет на подобни преговори, не надхвърля 4,5% от общото производство на Съюза,

ii) количеството на суровото мляко, което е предмет на подобни преговори и е произведено в дадена държава членка, не надхвърля 33 % от общата национална продукция в тази държава членка, и

ii) количеството на суровото мляко, което е предмет на подобни преговори и е произведено в дадена държава членка, не надхвърля 33 % от общата национална продукция в тази държава членка, и

iii) количеството на суровото мляко, което е предмет на подобни преговори и е доставено в дадена държава членка, не надхвърля 33 % от общата национална продукция в тази държава членка,

iii) количеството на суровото мляко, което е предмет на подобни преговори и е доставено в дадена държава членка, не надхвърля 33 % от общата национална продукция в тази държава членка,

г) при условие че заинтересованите земеделски стопани не членуват в друга организация на производители, която също води преговори за такива договори от тяхно име, държавите членки обаче могат да направят дерогация от това условие в надлежно обосновани случаи, когато земеделските стопани притежават две отделни производствени единици, разположени в различни географски области; държавите членки обаче могат да направят дерогация от това условие в надлежно обосновани случаи, когато земеделските стопани притежават две отделни производствени единици, разположени в различни географски области;

г) при условие че заинтересованите земеделски стопани не членуват в друга организация на производители, която също води преговори за такива договори от тяхно име, държавите членки обаче могат да направят дерогация от това условие в надлежно обосновани случаи, когато земеделските стопани притежават две отделни производствени единици, разположени в различни географски области; държавите членки обаче могат да направят дерогация от това условие в надлежно обосновани случаи, когато земеделските стопани притежават две отделни производствени единици, разположени в различни географски области;

д) при условие че суровото мляко не е предмет на задължение за доставка, произтичащо от членството на земеделския стопанин в кооперация, в съответствие с условията, предвидени в устава на кооперацията, или с правилата и решенията, установени съгласно този устав или произтичащи от него; и

д) при условие че суровото мляко не е предмет на задължение за доставка, произтичащо от членството на земеделския стопанин в кооперация, в съответствие с условията, предвидени в устава на кооперацията, или с правилата и решенията, установени съгласно този устав или произтичащи от него; и

е) при условие че организацията на производителите уведоми компетентните органи на държавата членка или държавите членки, на чиято територия извършва дейност, за количеството сурово мляко, което е предмет на преговорите.

е) при условие че организацията на производителите уведоми компетентните органи на държавата членка или държавите членки, на чиято територия извършва дейност, за количеството сурово мляко, което е предмет на преговорите.

3.  Независимо от условията, предвидени в параграф 2, буква в), подточки ii) и iii), дадена организация на производителите може да води преговори съгласно параграф 1, при условие че по отношение на тази организация на производителите количеството сурово мляко, предмет на преговорите, което се произвежда или доставя в държава членка с обща годишна продукция на сурово мляко под 500 000 тона, не надхвърля 45 % от общата национална продукция на тази държава членка.

3.  Независимо от условията, предвидени в параграф 2, буква в), подточки ii) и iii), дадена организация на производителите може да води преговори съгласно параграф 1, при условие че по отношение на тази организация на производителите количеството сурово мляко, предмет на преговорите, което се произвежда или доставя в държава членка с обща годишна продукция на сурово мляко под 500 000 тона, не надхвърля 45 % от общата национална продукция на тази държава членка.

4.  За целите на настоящия член позоваванията на организации на производители включват асоциациите на такива организации на производители.

4.  За целите на настоящия член позоваванията на организации на производители включват асоциациите на такива организации на производители.

5.  За целите на прилагането на параграф 2, буква в) и параграф 3 Комисията публикува по начин, който прецени за подходящ, информация за количествата сурово мляко, произведено в Съюза и в държавите членки, като използва най-актуалната налична информация.

5.  За целите на прилагането на параграф 2, буква в) и параграф 3 Комисията публикува по начин, който прецени за подходящ, информация за количествата сурово мляко, произведено в Съюза и в държавите членки, като използва най-актуалната налична информация.

6.  Чрез дерогация от параграф 2, буква в) и параграф 3, дори когато определените в тях прагове не са превишени, органът за защита на конкуренцията, посочен във втората алинея от настоящия параграф, може да реши в конкретен случай, че конкретна организация на производителите следва да поднови определени преговори или изобщо не следва да води преговори, ако той сметне това за необходимо за запазване на конкуренцията или за предотвратяване на сериозни щети за МСП на преработватели на сурово мляко на територията, за която е компетентен.

6.  Чрез дерогация от параграф 2, буква в) и параграф 3, дори когато определените в тях прагове не са превишени, органът за защита на конкуренцията, посочен във втората алинея от настоящия параграф, може да реши в конкретен случай, че конкретна организация на производителите следва да поднови определени преговори или изобщо не следва да води преговори, ако той сметне това за необходимо за запазване на конкуренцията или за предотвратяване на сериозни щети за МСП на преработватели на сурово мляко на територията, за която е компетентен.

При преговори, включващи повече от една държава членка, посоченото в първа алинея решение се взема от Комисията, без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграфи 2 или 3. Във всички други случаи това решение се взема от националния орган за защита на конкуренцията на държавата членка, за която се отнасят преговорите.

При преговори, включващи повече от една държава членка, посоченото в първа алинея решение се взема от Комисията, без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграфи 2 или 3. Във всички други случаи това решение се взема от националния орган за защита на конкуренцията на държавата членка, за която се отнасят преговорите.

Решенията съгласно настоящия параграф започват да се прилагат не по-рано от датата, на която са съобщени на засегнатите предприятия.

Решенията съгласно настоящия параграф започват да се прилагат не по-рано от датата, на която са съобщени на засегнатите предприятия.

7.  За целите на настоящия член:

7.  За целите на настоящия член:

a) „национален орган за защита на конкуренцията“ означава органът, посочен в член 5 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета22;

a) „национален орган за защита на конкуренцията“ означава органът, посочен в член 5 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета22;

б) „МСП“ означава микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО.

б) „МСП“ означава микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО.

8.  Държавата членка, в която се провеждат преговорите в съответствие с настоящия член, уведомява Комисията за прилагането на параграф 2, буква е) и параграф 6.

8.  Държавата членка, в която се провеждат преговорите в съответствие с настоящия член, уведомява Комисията за прилагането на параграф 2, буква е) и параграф 6.

__________________

__________________

22 Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 101 и 102 от ДФЕС (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).

22 Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 101 и 102 от ДФЕС (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 22 в (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 150

 

Текст в сила

Изменение

 

(22в)  Член 150 се заменя със следното:

Член 150

Член 150

Регулиране на предлагането на сирене със защитено наименование за произход или защитено географско указание

Регулиране на предлагането на сирене със защитено наименование за произход или защитено географско указание

1.  По искане от страна на организация на производителите, призната съгласно член 152, параграф 3, междубраншова организация, призната съгласно член 157, параграф 3, или група от оператори, посочена в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, държавите членки могат да определят за ограничен период от време задължителни правила за регулирането на предлагането на сирене със защитено наименование за произход или със защитено географско указание съгласно член 5, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1151/2012.

1.  По искане от страна на организация на производителите, призната съгласно член 152, параграф 1 или член 161, параграф 1, междубраншова организация, призната съгласно член 157, параграф 1, или група от оператори, посочена в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, държавите членки могат да определят за ограничен период от време задължителни правила за регулирането на предлагането на сирене със защитено наименование за произход или със защитено географско указание съгласно член 5, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1151/2012.

2.  Правилата, посочени в параграф 1 от настоящия член са предмет на предварително споразумение между заинтересованите страни в географския район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012. Подобно споразумение се сключва между най-малко две трети от млекопроизводителите или техните представители, съответстващи на две трети от суровото мляко, използвано за производството на сиренето, посочено в параграф 1 от настоящия член и, когато е уместно, най-малко две трети от производителите на това сирене, представляващи най-малко две трети от производството на това сирене в географския район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

2.  Правилата, посочени в параграф 1 от настоящия член са предмет на предварително споразумение между заинтересованите страни в географския район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012. Подобно споразумение се сключва между най-малко две трети от млекопроизводителите или техните представители, съответстващи на две трети от суровото мляко, използвано за производството на сиренето, посочено в параграф 1 от настоящия член и, когато е уместно, най-малко две трети от производителите на това сирене или техните представители, съответстващи на най-малко две трети от производството на това сирене в географския район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

3.  За целите на параграф 1 за сирене със защитено географско указание географският район на произход на суровото мляко, посочен в спецификацията на продукта за сиренето, е същият като географският район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012, във връзка с това сирене.

3.  За целите на параграф 1 за сирене със защитено географско указание географският район на произход на суровото мляко, посочен в спецификацията на продукта за сиренето, е същият като географският район, посочен в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012, във връзка с това сирене.

4.  Правилата, посочени в параграф 1:

4.  Правилата, посочени в параграф 1:

a) се отнасят единствено до регулирането на предлагането на съответния продукт и имат за цел предлагането да се приведе в съответствие с търсенето на това сирене;

a) се отнасят единствено до регулирането на предлагането на съответния продукт и имат за цел предлагането да се приведе в съответствие с търсенето на това сирене;

б) пораждат действие единствено за съответния продукт;

б) пораждат действие единствено за съответния продукт;

в) могат да бъдат направени задължителни за период не по-дълъг от три години и след този период могат да бъдат подновявани след ново искане, както е посочено в параграф 1;

в) могат да бъдат направени задължителни за период не по-дълъг от пет години и след този период могат да бъдат подновявани след ново искане, както е посочено в параграф 1;

г) не ощетяват търговията на продукти, различни от включените в тези правила;

г) не ощетяват търговията на продукти, различни от включените в тези правила;

д) не засягат сделките след първоначалното предлагане на съответното сирене на пазара;

д) не засягат сделките след първоначалното предлагане на съответното сирене на пазара;

е) не позволяват фиксиране на цените, включително когато цените са установени като насока или препоръка;

е) не позволяват фиксиране на цените, включително когато цените са установени като насока или препоръка;

ж) не водят до липса на прекомерно голяма част от съответния продукт, която иначе би била налична;

ж) не водят до липса на прекомерно голяма част от съответния продукт, която иначе би била налична;

з) не водят до дискриминация, не представляват пречка пред новите участници на пазара и не засягат неблагоприятно дребните производители;

з) не водят до дискриминация, не представляват пречка пред новите участници на пазара и не засягат неблагоприятно дребните производители;

и) спомагат за поддържането на качеството и/или развитието на съответния продукт;

и) спомагат за поддържането на качеството и/или развитието на съответния продукт;

й) не засягат член 149.

й) не засягат член 149.

5.  Правилата, посочени в параграф 1, се публикуват в официално издание на съответната държава членка.

5.  Правилата, посочени в параграф 1, се публикуват в официално издание на съответната държава членка.

6.  Държавите членки извършват проверки, за да следят за спазването на условията, предвидени в параграф 4, и когато компетентните национални органи установят, че тези условия не са спазени, отменят правилата, посочени в параграф 1.

6.  Държавите членки извършват проверки, за да следят за спазването на условията, предвидени в параграф 4, и когато компетентните национални органи установят, че тези условия не са спазени, отменят правилата, посочени в параграф 1.

7.  Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за правилата, посочени в параграф 1, които са приели. Комисията информира държавите членки за всяко уведомление за подобни правила.

7.  Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за правилата, посочени в параграф 1, които са приели. Комисията информира държавите членки за всяко уведомление за подобни правила.

8.  Комисията може по всяко време да приеме актове за изпълнение, с които да изиска от определена държава членка да отмени приетите от нея правила съгласно параграф 1, в случай че Комисията установи, че въпросните правила не съответстват на условията, установени в параграф 4, възпрепятстват или нарушават конкуренцията в значителна част от вътрешния пазар или застрашават свободната търговия или постигането на целите на член 39 от ДФЕС. Тези актове за изпълнение се приемат, без да се прилага процедурата по член 229, параграф 2 или член 229, параграф 3 от настоящия регламент.

8.  Комисията може по всяко време да приеме актове за изпълнение, с които да изиска от определена държава членка да отмени приетите от нея правила съгласно параграф 1, в случай че Комисията установи, че въпросните правила не съответстват на условията, установени в параграф 4, възпрепятстват или нарушават конкуренцията в значителна част от вътрешния пазар или застрашават свободната търговия или постигането на целите на член 39 от ДФЕС. Тези актове за изпълнение се приемат, без да се прилага процедурата по член 229, параграф 2 или член 229, параграф 3 от настоящия регламент.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 22 г (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 151

 

Текст в сила

Изменение

 

(22г)  Член 151 се заменя със следното:

Член 151

Член 151

Задължителни декларации в сектора на млякото и млечните продукти

Задължителни декларации в сектора на млякото и млечните продукти

Считано от 1 април 2015 г. първите изкупвачи на сурово мляко декларират пред компетентния национален орган доставяните им количества сурово мляко всеки месец.

Считано от 1 април 2015 г. първите изкупвачи на сурово мляко декларират пред компетентния национален орган доставяните им количества сурово мляко всеки месец и платената средна цена. Прави се разлика в зависимост от това дали производството е от биологично земеделие или не. Ако първият изкупвач е кооперация, средната цена се декларира в края на пазарната година, посочена в член 6, буква в), подточка v).

 

Информацията относно средната цена се счита за поверителна и компетентният орган гарантира, че конкретните средни цени или имената на отделните икономически оператори не се публикуват.

За целите на настоящия член и на член 148 „първи изкупвач“ означава предприятие или група, която купува мляко от производители с цел:

За целите на настоящия член и на член 148 „първи изкупвач“ означава предприятие или група, която купува мляко от производители с цел:

a) да го събира, пакетира, съхранява, охлажда или преработва, включително съгласно договор;

a) да го събира, пакетира, съхранява, охлажда или преработва, включително съгласно договор;

б) да го продава на едно или повече предприятия, обработващи или преработващи мляко или други млечни продукти.

б) да го продава на едно или повече предприятия, обработващи или преработващи мляко или други млечни продукти.

Държавите членки уведомяват Комисията за количеството сурово мляко, посочено в първа алинея.

Държавите членки уведомяват Комисията за количеството сурово мляко и средната цена, посочени в първа алинея.

Комисията може да приеме актове за изпълнение за определяне на правилата относно съдържанието, формата и сроковете на тези декларации, както и на мерките, свързани с уведомленията, изпращани от държавите членки на Комисията в съответствие с настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

Комисията може да приеме актове за изпълнение за определяне на правилата относно съдържанието, формата и сроковете на тези декларации, както и на мерките, свързани с уведомленията, изпращани от държавите членки на Комисията в съответствие с настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 229, параграф 2.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 22 д (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 152

 

Текст в сила

Изменение

 

(22д)  Член 152 се заменя със следното:

Член 152

Член 152

Организации на производители

Организации на производители

1.  Държавите членки могат, при поискване, да признават организации на производители, които:

1.  Държавите членки могат, при поискване, да признават организации на производители, които:

a) са създадени и контролирани в съответствие с член 153, параграф 2, буква в) от производители в конкретен сектор, посочен в член 1, параграф 2;

a) са създадени и контролирани в съответствие с член 153, параграф 2, буква в) от производители в конкретен сектор, посочен в член 1, параграф 2;

б) са учредени по инициатива на производители и извършват най-малко една от следните дейности:

б) са учредени по инициатива на производители и извършват най-малко една от следните дейности:

i) съвместна преработка;

i) съвместна преработка;

ii) съвместно разпространение, включително чрез съвместни платформи за продажба или съвместно транспортиране;

ii) съвместно разпространение, включително чрез съвместни платформи за продажба или съвместно транспортиране;

iii) съвместно пакетиране, етикетиране или реклама;

iii) съвместно пакетиране, етикетиране или реклама;

iv) съвместна организация на контрола на качеството;

iv) съвместна организация на контрола на качеството;

v) съвместно използване на оборудване или съоръжения за съхранение;

v) съвместно използване на оборудване или съоръжения за съхранение;

vi) съвместно управление на отпадъците, пряко произтичащи от производството;

vi) съвместно управление на отпадъците, пряко произтичащи от производството;

vii) съвместно снабдяване със суровини;

vii) съвместно снабдяване със суровини;

viii) всякакви други съвместни дейности в областта на услугите с оглед постигането на една от целите, посочени в буква в) от настоящия параграф;

viii) всякакви други съвместни дейности в областта на услугите с оглед постигането на една от целите, посочени в буква в) от настоящия параграф;

в) имат конкретна цел, която може да включва поне една от следните цели:

в) имат конкретна цел, която може да включва поне една от следните цели:

i) осигуряване на планиране и адаптиране на производството към търсенето, по-специално по отношение на качеството и количеството;

i) осигуряване на планиране и адаптиране на производството към търсенето, по-специално по отношение на качеството и количеството;

ii) концентриране на предлагането и пускане на пазара на продуктите, произведени от членовете им, включително чрез директно предлагане на пазара;

ii) концентриране на предлагането и пускане на пазара на продуктите, произведени от членовете им, включително чрез директно предлагане на пазара;

iii) оптимизиране на производствените разходи и на възвръщаемостта на инвестициите за постигане на стандартите в областта на околната среда и хуманното отношение към животните и стабилизиране на цените на производителите;

iii) оптимизиране на производствените разходи и на възвръщаемостта на инвестициите за постигане на стандартите в областта на околната среда и хуманното отношение към животните и стабилизиране на цените на производителите;

iv) провеждане на научни изследвания и разработване на инициативи относно устойчивите производствени методи, иновативните практики, икономическата конкурентоспособност и развитието на пазарите;

iv) провеждане на научни изследвания и разработване на инициативи относно устойчивите производствени методи, иновативните практики, икономическата конкурентоспособност и развитието на пазарите;

v) насърчаване и осигуряване на техническа помощ за използването на екологосъобразни практики за отглеждане, производствени техники и стабилни практики и методи за хуманно отношение към животните;

v) насърчаване и осигуряване на техническа помощ за използването на екологосъобразни практики за отглеждане, производствени техники и стабилни практики и методи за хуманно отношение към животните;

vi) насърчаване и предоставяне на техническа помощ за използването на производствени стандарти, подобряване на качеството на продуктите и разработване на продукти със защитено наименование за произход, със защитено географско указание или с национални означения за качество;

vi) насърчаване и предоставяне на техническа помощ за използването на производствени стандарти, подобряване на качеството на продуктите и разработване на продукти със защитено наименование за произход, със защитено географско указание или с национални означения за качество;

vii) управление на вторичните продукти и на отпадъците, по-специално с цел опазване на качеството на водата, почвите и ландшафта и запазване или насърчаване на биологичното разнообразие;

vii) управление и оползотворяване на вторичните продукти, на остатъците и на отпадъците, по-специално с цел опазване на качеството на водата, почвите и ландшафта и запазване или насърчаване на биологичното разнообразие и стимулиране на кръговата икономика;

viii) допринасяне за устойчивото използване на природните ресурси и за смекчаване на последиците от изменението на климата;

viii) допринасяне за устойчивото използване на природните ресурси и за смекчаване на последиците от изменението на климата;

ix) развиване на инициативи в сферата на популяризирането и предлагането на пазара;

ix) развиване на инициативи в сферата на популяризирането и предлагането на пазара;

x) управление на взаимоспомагателните фондове, посочени в оперативните програми в сектора на плодовете и зеленчуците, посочени в член 33, параграф 3, буква г) от настоящия регламент и член 36 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

x) управление на взаимоспомагателните фондове;

xi) предоставяне на необходимата техническа помощ за използването на фючърсните пазари и системите за застраховане.

xi) предоставяне на необходимата техническа помощ за използването на фючърсните пазари и системите за застраховане.

1а.  Чрез дерогация от член 101, параграф 1 от ДФЕС, организация на производители, която е призната в съответствие с параграф 1 от настоящия член, може да планира производството, да оптимизира производствените разходи, да предлага на пазара и да сключва договори за доставка на селскостопански продукти от името на своите членове, за цялото или част от съвкупното им производство.

1а.  Чрез дерогация от член 101, параграф 1 от ДФЕС, организация на производители, която е призната в съответствие с параграф 1 от настоящия член, може да планира производството, да оптимизира производствените разходи, да предлага на пазара и да сключва договори за доставка на селскостопански продукти от името на своите членове, за цялото или част от съвкупното им производство.

Дейностите, посочени в първа алинея, могат да се извършват:

Дейностите, посочени в първа алинея, могат да се извършват:

a) при условие че действително се извършва една или повече от дейностите, посочени в параграф 1, буква б), подточки i–vii), като с това допринася за постигането на целите, определени в член 39 от ДФЕС;

a) при условие че действително се извършва една или повече от дейностите, посочени в параграф 1, буква б), подточки i–vii), като с това допринася за постигането на целите, определени в член 39 от ДФЕС;

б) при условие че организацията на производители концентрира доставката и пуска на пазара продуктите на своите членове, независимо от това дали има прехвърляне на собствеността на селскостопански продукти от производителите към организацията на производители;

б) при условие че организацията на производители концентрира доставката и пуска на пазара продуктите на своите членове, независимо от това дали има прехвърляне на собствеността на селскостопански продукти от производителите към организацията на производители;

в) независимо дали договорената цена е една и съща за общата продукция на някои или на всички членове;

в) независимо дали договорената цена е една и съща за общата продукция на някои или на всички членове;

г) при условие че съответните производители не са членове на друга организация на производители за продуктите, обхванати от дейностите, посочени в първа алинея;

г) при условие че съответните производители не са членове на друга организация на производители за продуктите, обхванати от дейностите, посочени в първа алинея;

д) при условие че селскостопанският продукт не е предмет на задължение за доставка, произтичащо от членството на земеделския стопанин в кооперация, която не членува в съответните организации на производители, в съответствие с условията, предвидени в устава на кооперацията, или с правилата и решенията, установени в устава или произтичащи от него.

д) при условие че селскостопанският продукт не е предмет на задължение за доставка, произтичащо от членството на земеделския стопанин в кооперация, която не членува в съответните организации на производители, в съответствие с условията, предвидени в устава на кооперацията, или с правилата и решенията, установени в устава или произтичащи от него.

Въпреки това държавите членки имат право на дерогация от условието, предвидено във втора алинея, буква г), в надлежно обосновани случаи, когато членуващите в организацията производители стопанисват две отделни производствени единици, разположени в различни географски области.

Въпреки това държавите членки имат право на дерогация от условието, предвидено във втора алинея, буква г), в надлежно обосновани случаи, когато членуващите в организацията производители стопанисват две отделни производствени единици, разположени в различни географски области.

1б.  За целите на настоящия член позоваванията на организации на производители включват и асоциации на организации на производители, признати съгласно член 156, параграф 1, ако тези асоциации отговарят на изискванията, предвидени в параграф 1 от настоящия член.

1б.  За целите на настоящия член позоваванията на организации на производители включват и асоциации на организации на производители, признати съгласно член 156, параграф 1, ако тези асоциации отговарят на изискванията, предвидени в параграф 1 от настоящия член.

1в.  Националният орган за защита на конкуренцията, посочен в член 5 от Регламент (ЕО) № 1/2003, може в отделни случаи да реши, че в бъдеще една или повече от дейностите, посочени в първа алинея на параграф 1a, трябва да бъдат променени, преустановени или изобщо да не се провеждат, ако сметне това за необходимо за защита на конкуренцията или ако счете, че е застрашено постигането на целите, определени в член 39 от ДФЕС.

1в.  Националният орган за защита на конкуренцията, посочен в член 5 от Регламент (ЕО) № 1/2003, може в отделни случаи да реши, че в бъдеще една или повече от дейностите, посочени в първа алинея на параграф 1a, трябва да бъдат променени, преустановени или изобщо да не се провеждат, ако сметне това за необходимо за защита на конкуренцията или ако счете, че е застрашено постигането на целите, определени в член 39 от ДФЕС.

При преговори, включващи повече от една държава членка, посоченото в първа алинея от настоящия параграф решение се взема от Комисията, без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграфи 2 или 3.

При преговори, включващи повече от една държава членка, посоченото в първа алинея от настоящия параграф решение се взема от Комисията, без да се прилага процедурата, посочена в член 229, параграфи 2 или 3.

Когато предприема действия съгласно първа алинея от настоящия параграф, националният орган за защита на конкуренцията информира писмено Комисията преди или незабавно след началото на първото формално действие в рамките на разследването и уведомява Комисията за решенията без забавяне след приемането им.

Когато предприема действия съгласно първа алинея от настоящия параграф, националният орган за защита на конкуренцията информира писмено Комисията преди или незабавно след началото на първото формално действие в рамките на разследването и уведомява Комисията за решенията без забавяне след приемането им.

Решенията съгласно настоящия параграф започват да се прилагат не по-рано от датата, на която са съобщени на засегнатите предприятия.

Решенията съгласно настоящия параграф започват да се прилагат не по-рано от датата, на която са съобщени на засегнатите предприятия.

2.  Организации на производителите, признати съгласно параграф 1 могат да продължат да бъдат признавани, ако участват в предлагането на пазара на продукти, попадащи в обхвата на код по КН ex2208, различни от посочените в приложение I към Договорите, при условие че делът на тези продукти не надвишава 49% от общата стойност на предлаганите на пазара продукти от съответната организация на производителите и че тези продукти не се подпомагат от Съюза. За организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците тези продукти не се отчитат при изчисляването на стойността на предлаганата на пазара продукция за целите на член 34, параграф 2.

2.  Организации на производителите, признати съгласно параграф 1 могат да продължат да бъдат признавани, ако участват в предлагането на пазара на продукти, попадащи в обхвата на код по КН ex2208, различни от посочените в приложение I към Договорите, при условие че делът на тези продукти не надвишава 49% от общата стойност на предлаганите на пазара продукти от съответната организация на производителите и че тези продукти не се подпомагат от Съюза. За организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците тези продукти не се отчитат при изчисляването на стойността на предлаганата на пазара продукция за целите на член 34, параграф 2.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 22 e (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 153

 

Текст в сила

Изменение

 

(22е)  Член 153 се заменя със следното:

Член 153

„Член 153

Устав на организациите на производители

Устав на организациите на производители

1.  Уставът на организацията на производители изисква от производителите, които са нейни членове, по-специално:

1.  Уставът на организацията на производители изисква от производителите, които са нейни членове, по-специално:

a) да прилагат приетите от организацията на производителите правила, свързани с отчитането на продукцията, производството, предлагането на пазара и опазването на околната среда;

a) да прилагат приетите от организацията на производителите правила, свързани с отчитането на продукцията, производството, предлагането на пазара и опазването на околната среда;

б) да бъдат членове само на една организация на производители за всеки конкретен продукт на стопанството; държавите членки обаче могат да направят дерогация от това условие в надлежно обосновани случаи, когато членуващите в организацията производители притежават две отделни производствени единици, разположени в различни географски области;

б) да бъдат членове само на една организация на производители за всеки конкретен продукт на стопанството; държавите членки обаче могат да направят дерогация от това условие в надлежно обосновани случаи, когато членуващите в организацията производители притежават две отделни производствени единици, разположени в различни географски области, или когато дадените продукти на членуващите производители са ясно определени и предназначени за различна употреба;

в) да предоставят информацията, искана от организацията на производителите за статистически цели.

в) да предоставят информацията, искана от организацията на производителите за статистически цели.

2.  Уставът на организацията на производителите предвижда също така:

2.  Уставът на организацията на производителите предвижда също така:

a) процедури за определяне, приемане и изменение на правилата, посочени в параграф 1, буква а);

a) процедури за определяне, приемане и изменение на правилата, посочени в параграф 1, буква а);

б) налагането на задължение на членовете за финансови вноски, необходими за финансиране на организацията на производителите;

б) налагането на задължение на членовете за финансови вноски, необходими за финансиране на организацията на производителите;

в) правила, които позволяват на членуващите производители да контролират по демократичен начин своята организация и нейните решения;

в) правила, които позволяват на членуващите производители да контролират по демократичен начин своята организация и нейните решения, както и нейните сметки и бюджет;

г) санкции за нарушаване на задълженията, залегнали в устава, по-специално за неплащане на финансови вноски, или за нарушаване на правилата, приети от организацията на производителите;

г) санкции за нарушаване на задълженията, залегнали в устава, по-специално за неплащане на финансови вноски, или за нарушаване на правилата, приети от организацията на производителите;

д) правила за приемане на нови членове, и по-специално минимален срок на членство, който не може да бъде по-кратък от една година;

д) правила за приемане на нови членове, и по-специално минимален срок на членство, който не може да бъде по-кратък от една година;

е) счетоводни и бюджетни правила, необходими за работата на организацията.

е) счетоводни и бюджетни правила, необходими за работата на организацията.

3.  Параграфи 1 и 2 не се прилагат за организациите на производители в сектора на млякото и млечните продукти.

3.  Параграфи 1 и 2 не се прилагат за организациите на производители в сектора на млякото и млечните продукти.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 22 ж (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 154

 

Текст в сила

Изменение

 

(22ж)  Член 154 се заменя със следното:

Член 154

„Член 154

Признаване на организации на производители

Признаване на организации на производители

1.  За да бъде призната от държава членка, организацията на производителите, кандидатстваща за такова признаване е юридическо лице или ясно обособена част от юридическо лице, което:

1.  За да бъде призната от държава членка, организацията на производителите, кандидатстваща за такова признаване е юридическо лице или ясно обособена част от юридическо лице, което:

a) отговаря на изискванията, определени в член 152, параграф 1, букви а), б) и в);

a) отговаря на изискванията, определени в член 152, параграф 1, букви а), б) и в);

б) отговаря на определените от съответната държава членка условия за минимален брой членове и/или минимален обем или стойност на предлаганата на пазара продукция в областта, в която извършва дейност,;

б) отговаря на определените от съответната държава членка условия за минимален брой членове и/или минимален обем или стойност на предлаганата на пазара продукция в областта, в която извършва дейност. Тези разпоредби не възпрепятстват признаването на организации на производителите, които са насочени към маргинално производство;

в) представя достатъчно доказателства за правилно изпълнение на своята дейност по отношение на сроковете, ефективността, предоставянето на човешка, материална и техническа подкрепа за своите членове, както и по отношение на концентрацията на предлагането, когато е уместно;

в) представя достатъчно доказателства за правилно изпълнение на своята дейност по отношение на сроковете, ефективността, предоставянето на човешка, материална и техническа подкрепа за своите членове, както и по отношение на концентрацията на предлагането, когато е уместно;

г) има устав, който е съобразен с букви а), б) и в) от настоящия параграф.

г) има устав, който е съобразен с букви а), б) и в) от настоящия параграф.

1а.  Държавите членки могат, при поискване, да решат да признаят повече от веднъж организация на производители, която действа в няколко от секторите, посочени в член 1, параграф 2, при условие че организацията на производители отговаря на условията, посочени в параграф 1 от настоящия член, за всеки от секторите, за които иска да бъде призната.

1а.  Държавите членки могат, при поискване, да решат да признаят повече от веднъж организация на производители, която действа в няколко от секторите, посочени в член 1, параграф 2, при условие че организацията на производители отговаря на условията, посочени в параграф 1 от настоящия член, за всеки от секторите, за които иска да бъде призната.

2.  Държавите членки могат да решат, че организациите на производители, които са признати преди 1 януари 2018 г. и които отговарят на условията, определени в параграф 1 от настоящия член, се считат за признати като организации на производители по смисъла на член 152.

2.  Държавите членки могат да решат, че организациите на производители, които са признати преди 1 януари 2018 г. и които отговарят на условията, определени в параграф 1 от настоящия член, се считат за признати като организации на производители по смисъла на член 152.

3.  Когато организации на производители са били признати преди 1 януари 2018 г., но не отговарят на условията, определени в параграф 1 от настоящия член, държавите членки отменят акта за признаването им не по-късно от 31 декември 2020 г.

3.  Когато организации на производители са били признати преди 1 януари 2018 г., но не отговарят на условията, определени в параграф 1 от настоящия член, държавите членки отменят акта за признаването им не по-късно от 31 декември 2020 г.

4.  Държавите членки:

4.  Държавите членки:

a) решават дали да признаят дадена организация на производителите в срок от четири месеца от подаването на заявление, придружено от всички съответни подкрепящи доказателства. това заявление се подава в държавата членка, в която се намира седалището на организацията;

a) решават дали да признаят дадена организация на производителите в срок от четири месеца от подаването на заявление, придружено от всички съответни подкрепящи доказателства. това заявление се подава в държавата членка, в която се намира седалището на организацията;

б) извършват проверки с определена от самите тях периодичност, за да установят дали признатите организации на производители спазват разпоредбите на настоящата глава;

б) извършват проверки с определена от самите тях периодичност, за да установят дали признатите организации на производители спазват разпоредбите на настоящата глава;

в) при неспазване или нередности при прилагането на предвидените в настоящата глава мерки, налагат на тези организации и асоциации определените от тях приложими санкции и, при необходимост, решават дали признаването да бъде оттеглено;

в) при неспазване или нередности при прилагането на предвидените в настоящата глава мерки, налагат на тези организации и асоциации определените от тях приложими санкции и, при необходимост, решават дали признаването да бъде оттеглено;

г) информират Комисията до 31 март ежегодно за всяко решение за признаване, за отказ за признаване или за оттегляне на признаване, взето през предходната календарна година.

г) информират Комисията до 31 март ежегодно за всяко решение за признаване, за отказ за признаване или за оттегляне на признаване, взето през предходната календарна година.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 22 з (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 156

 

Текст в сила

Изменение

 

(22з)  Член 156 се заменя със следното:

Член 156

„Член 156

Асоциации на организации на производители

Асоциации на организации на производители

1.  Държавите членки могат да признават, при поискване, асоциациите на организации на производители в конкретен сектор, посочен в член 1, параграф 2, които са учредени по инициатива на признати организации на производители. При спазване на правилата, приети съгласно член 173, асоциациите на организациите на производители могат да осъществяват която и да е от дейностите или функциите на организациите на производители.

1.  Държавите членки могат да признават, при поискване, асоциациите на организации на производители в конкретен сектор, посочен в член 1, параграф 2, които са учредени по инициатива на признати организации на производители и/или на асоциации на организации на производители. При спазване на правилата, приети съгласно член 173, асоциациите на организациите на производители могат да осъществяват която и да е от дейностите или функциите на организациите на производители.

2.  Чрез дерогация от параграф 1, държавите членки могат при поискване да признаят дадена асоциация на организации на производителите в сектора на млякото и млечните продукти, ако съответната държава членка счете, че тази асоциация е в състояние да извършва ефективно някоя от дейностите на призната организация на производителите и да изпълнява условията, предвидени в член 161, параграф 1.

2.  Чрез дерогация от параграф 1, държавите членки могат при поискване да признаят дадена асоциация на организации на производителите в сектора на млякото и млечните продукти, ако съответната държава членка счете, че тази асоциация е в състояние да извършва ефективно някоя от дейностите на призната организация на производителите и да изпълнява условията, предвидени в член 161, параграф 1.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 22 и (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 157

 

Текст в сила

Изменение

 

(22и)  Член 157 се заменя със следното:

Член 157

„Член 157

Междубраншови организации

Междубраншови организации

1.  Държавите членки могат при поискване да признават междубраншовите организации в конкретен сектор, посочен в член 1, параграф 2, които:

1.  Държавите членки могат при поискване да признават междубраншовите организации в конкретен сектор, посочен в член 1, параграф 2, които:

a) се състоят от представители на икономическите дейности, свързани с производството и с поне един от следните етапи на веригата на доставка: преработката или търговията, в това число разпространението, на продукти в един или повече сектори;

a) се състоят от представители на икономическите дейности, свързани с производството и с поне един от следните етапи на веригата на доставка: преработката или търговията, в това число разпространението, на продукти в един или повече сектори;

б) са учредени по инициатива на всички или някои от организациите или асоциациите, от които се състоят;

б) са учредени по инициатива на всички или някои от организациите или асоциациите, от които се състоят;

в) имат специфична цел, която отчита интересите на членовете им и на потребителите и която може да включва по-специално една от следните цели:

в) имат специфична цел, която отчита интересите на всичките им членове и на потребителите и която може да включва по-специално една от следните цели:

i) повишаване на осведомеността и на прозрачността на производството и на пазара, включително чрез публикуването на обобщени статистически данни за производствените разходи, за цените, включително при целесъобразност ценовите показатели, количествата и продължителността на предварително сключените договори и чрез предоставяне на анализи за потенциалното бъдещо развитие на пазара на регионално, национално или международно равнище;

i) повишаване на осведомеността и на прозрачността на производството и на пазара, включително чрез публикуването на обобщени статистически данни за производствените разходи, за цените, включително при целесъобразност ценовите показатели, количествата и продължителността на предварително сключените договори и чрез предоставяне на анализи за потенциалното бъдещо развитие на пазара на регионално, национално или международно равнище;

ii) прогнозиране на производствения потенциал и регистриране на публичните цени на пазара;

ii) прогнозиране на производствения потенциал и регистриране на публичните цени на пазара;

iii) подкрепа за по-добро координиране на начина на пускане на продуктите на пазара, по-специално чрез научни изследвания и проучвания на пазара;

iii) подкрепа за по-добро координиране на начина на пускане на продуктите на пазара, по-специално чрез научни изследвания и проучвания на пазара;

iv) проучване на потенциалните пазари за износ;

iv) проучване на потенциалните пазари за износ;

v) без да се засягат членове 148 и 168, изготвяне на стандартни договори, съобразени с правилата на Съюза за продажбата на селскостопански продукти на купувачи и/или за доставката на преработени продукти на дистрибутори и търговци на дребно, като се отчита нуждата от постигане на справедливи конкурентни условия и избягване на нарушения на пазарите;

v) без да се засягат членове 148 и 168, изготвяне на стандартни договори, съобразени с правилата на Съюза за продажбата на селскостопански продукти на купувачи и/или за доставката на преработени продукти на дистрибутори и търговци на дребно, като се отчита нуждата от постигане на справедливи конкурентни условия и избягване на нарушения на пазарите. Тези стандартни договори, които може да включват две или повече предприятия, всяко от които действа на различно равнище по веригата на производство, преработка и разпространение и които съдържат съответни показатели и икономически индекси, базирани на съответните производствени разходи и техните промени, но също така отчитащи категорията на продуктите и техните различни пазарни възможности, показатели за оползотворяване на продуктите, наблюдаваните на пазара цени на селскостопанските и хранителните продукти и техните промени, както и критериите, свързани със състава, качеството, проследимостта и съдържанието на спецификациите на продуктите;

vi) по-пълно използване на потенциала на продуктите, в това число на равнището на пазарната реализация, и развиване на инициативи за засилване на икономическата конкурентоспособност и иновациите;

vi) по-пълно използване на потенциала на продуктите, в това число на равнището на пазарната реализация, и развиване на инициативи за засилване на икономическата конкурентоспособност и иновациите;

vii) предоставяне на необходимата информация и извършване на необходимите научни изследвания за иновации, рационализиране, подобряване и адаптиране на производството и по целесъобразност на преработката и предлагането на пазара, за получаването на продукти, които съответстват в по-голяма степен на пазарните изисквания и на вкусовете и очакванията на потребителите, по-специално по отношение на качеството на продуктите, включително характерните особености на продуктите със защитено наименование за произход или защитено географско указание, и опазването на околната среда;

vii) предоставяне на необходимата информация и извършване на необходимите научни изследвания за иновации, рационализиране, подобряване и адаптиране на производството и по целесъобразност на преработката и предлагането на пазара, за получаването на продукти, които съответстват в по-голяма степен на пазарните изисквания и на вкусовете и очакванията на потребителите, по-специално по отношение на качеството на продуктите, включително характерните особености на продуктите със защитено наименование за произход или защитено географско указание, и опазването на околната среда, действия в областта на климата, здравето на животните и хуманното отношение към животните;

viii) търсене на начини за ограничаване на използването на ветеринарно-санитарни продукти или продукти за растителна защита, за по-добро управление на други вложени продукти, за гарантиране на качеството на продуктите и опазването на почвите и водите, за повишаване на безопасността на храните, по-специално чрез проследяване на произхода на продуктите, и подобряване на здравето и хуманното отношение към животните;

viii) търсене на начини за ограничаване на използването на ветеринарно-санитарни продукти или продукти за растителна защита, за по-добро управление на други вложени продукти, за гарантиране на качеството на продуктите и опазването на почвите и водите, за повишаване на безопасността на храните, по-специално чрез проследяване на произхода на продуктите, и подобряване на здравето и хуманното отношение към животните;

ix) разработване на методи и инструменти за подобряване на качеството на продуктите на всички етапи от производството и по целесъобразност на преработката и предлагането на пазара;

ix) разработване на методи и инструменти за подобряване на качеството на продуктите на всички етапи от производството и по целесъобразност на преработката и предлагането на пазара;

x) предприемане на всякакви действия с оглед на защитата, опазването и насърчаването на биологичното земеделие и наименованията за произход, означенията за качество и географските указания;

x) предприемане на всякакви действия с оглед на защитата, опазването и насърчаването на биологичното земеделие и наименованията за произход, означенията за качество и географските указания;

xi) насърчаване и извършване на научни изследвания по отношение на интегрираното и устойчиво производство или на други екологично чисти производствени методи;

xi) насърчаване и извършване на научни изследвания по отношение на интегрираното и устойчиво производство или на други екологично чисти производствени методи;

xii) насърчаване на здравословната и отговорна консумация на продукти на вътрешния пазар и/или информиране за вредите, свързани с опасни модели на консумация;

xii) насърчаване на здравословната и отговорна консумация на продукти на вътрешния пазар и/или информиране за вредите, свързани с опасни модели на консумация;

xiii) насърчаване на консумацията и/или предоставяне на информация относно продуктите на вътрешния и външния пазар;

xiii) насърчаване на консумацията и/или предоставяне на информация относно продуктите на вътрешния и външния пазар;

xiv) допринасяне за управлението на вторичните продукти и намаляването и управлението на отпадъците;

xiv) допринасяне за управлението и разработването на инициативи за оползотворяването на вторичните продукти и намаляването и управлението на отпадъците.

xv) определяне на стандартни клаузи за споделяне на стойността по смисъла на член 172а, включително пазарните печалби и загуби, с цел да се установи как се разпределят помежду им евентуалните промени на съответните пазарни цени на засегнатите продукти или на други стокови пазари;

xv) определяне на стандартни клаузи за споделяне на стойността, включително пазарните печалби и загуби, с цел да се установи как се разпределят между операторите във веригата на доставки евентуалните промени на съответните пазарни цени на засегнатите продукти или на други стокови пазари;

 

xv а) въвеждане на стандартни клаузи за справедлива компенсация на разходите, направени от земеделските стопани във връзка с изпълнението на допълнителните изисквания по отношение на околната среда, климата, здравето на животните и хуманното отношение към животните, включително на методи за изчисляване на тези разходи;

xvi) изпълнение на мерки за предотвратяване и управление на рисковете за здравето на животните, защитата на растенията и околната среда.

xvi) изпълнение на мерки за предотвратяване и управление на рисковете за здравето на животните, защитата на растенията и околната среда или за насърчаване на фитосанитарните превенция и контрол, в това число чрез създаване и управление на взаимоспомагателни фондове.

 

xvi а) принос за прозрачността на търговските отношения между различните етапи във веригата, по-специално чрез разработване, прилагане и проверка за съответствие на техническите стандарти от страна на операторите в сектора.

1а.  Държавите членки могат, при поискване, да решат да признаят повече от веднъж междубраншова организация, която действа в няколко от секторите, посочени в член 1, параграф 2, ако междубраншовата организация отговаря на условията, посочени в параграф 1, и когато е приложимо — параграф 3, за всеки от секторите, за които иска да бъде призната.

1а.  Държавите членки могат, при поискване, да решат да признаят повече от веднъж междубраншова организация, която действа в няколко от секторите, посочени в член 1, параграф 2, ако междубраншовата организация отговаря на условията, посочени в параграф 1, и когато е приложимо — параграф 3, за всеки от секторите, за които иска да бъде призната.

2.  В надлежно обосновани случаи държавите членки могат да решат, въз основа на обективни и недискриминационни критерии, да изпълнят условието по член 158, параграф 1, буква в) чрез ограничаване на броя на междубраншовите организации на регионално или национално равнище, ако тази възможност е предвидена в действащите национални правила преди 1 януари 2014 г. и когато това не нарушава правилното функциониране на вътрешния пазар.

2.  В надлежно обосновани случаи държавите членки могат да решат, въз основа на обективни и недискриминационни критерии, да изпълнят условието по член 158, параграф 1, буква в) чрез ограничаване на броя на междубраншовите организации на регионално или национално равнище, ако тази възможност е предвидена в действащите национални правила преди 1 януари 2014 г. и когато това не нарушава правилното функциониране на вътрешния пазар.

3.  Чрез дерогация от параграф 1, по отношение на сектора на млякото и млечните продукти държавите членки могат да признават междубраншови организации, които:

 

a) официално са отправили искане да бъдат признати и са съставени от представители на икономически дейности, свързани с производството на сурово мляко и с поне един от следните етапи на веригата на доставка: преработката или търговията, в това число разпространението, на продукти от сектора на млякото и млечните продукти;

 

б) са създадени по инициатива на всички или някои от представителите, посочени в буква а);

в) като вземат предвид интересите на своите членове и на потребителите, извършват в един или повече региони на Съюза една или повече от следните дейности:

 

i) повишаване на знанията и на прозрачността на производството и на пазара, включително чрез публикуването на статистически данни за цените, количествата и сроковете на сключените предходни договори за доставка на сурово мляко и чрез осигуряването на анализи на потенциалното бъдещо развитие на пазара на регионално, национално и международно равнище;

 

ii) съдействие за по-добро координиране на пускането на пазара на продукти от сектора на млякото и млечните продукти, по-специално посредством научни изследвания и пазарни проучвания;

 

iii) насърчаване на потреблението и предоставяне на информация относно млякото и млечните продукти на вътрешния и външния пазар;

 

iv) проучване на потенциалните пазари за износ;

 

v) изготвяне, в съответствие с правилата на Съюза, на типови образци на договори за продажбата на сурово мляко на изкупвачите или доставянето на преработени продукти на дистрибуторите и търговците на дребно, като отчитат нуждата от постигане на справедливи конкурентни условия и избягване на нарушения на пазара;

 

vi) предоставяне на информация и провеждане на проучвания, необходими за ориентиране на производството към продукти, които са по-добре съобразени с пазарните изисквания и с вкусовете и очакванията на потребителите, най-вече по отношение на качеството на продуктите и опазването на околната среда;

 

vii) поддържане и развитие на производствения потенциал на сектора на млякото и млечните продукти, inter alia, чрез насърчаване на иновациите и оказване на подкрепа за програмите за приложна научноизследователска и развойна дейност с оглед на използването на целия потенциал на млякото и млечните продукти, по-специално с цел създаване на продукти с добавена стойност, които са по-привлекателни за потребителите;

 

viii) търсене на начини за ограничаване на използването на ветеринарно-санитарни продукти, подобряване на управлението на други вложени продукти и подобряване на безопасността на храните и на здравето на животните;

 

ix) разработване на методи и инструменти за подобряване на качеството на продуктите на всички етапи от производството и предлагането на пазара;

 

x) използване на потенциала на биологичното земеделие, опазване и насърчаване на този тип земеделие, както и на производството на продукти с наименования за произход, означения за качество и географски указания; и

 

xi) насърчаване на интегрираното производство или други екологосъобразни производствени методи;

 

xii) определяне на стандартни клаузи за споделяне на стойността по смисъла на член 172а, включително пазарните печалби и загуби, с цел да се установи как се разпределят помежду им евентуалните промени на съответните пазарни цени на засегнатите продукти или на други стокови пазари; и

 

xiii) изпълнение на мерки за предотвратяване и управление на рисковете за здравето на животните, защитата на растенията и околната среда.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 22 й (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 158 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22й)  В глава III, раздел I се вмъква следният член:

 

„Член 158a

 

Асоциации на междубраншови организации

 

Държавите членки могат да признават, при поискване, асоциациите на междубраншови организации в конкретен сектор, посочен в член 1, параграф 2, които са учредени по инициатива на признати междубраншови организации.

 

При спазване на правилата, приети съгласно член 173, асоциациите на организациите на производители могат да осъществяват която и да е от дейностите или функциите на организациите на производители.

Обосновка

С това изменение се цели да се въведе в Регламент 1308/2013 възможността за признаване на асоциации на междубраншови организации по модела на асоциациите на организации на производители.

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 22 к (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 158 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22к)  В глава III, раздел I се вмъква следният член:

 

Член 158б

 

Транснационални организации на производители и техните транснационални асоциации и транснационални междубраншови организации

 

1.  За целите на настоящия регламент позоваванията на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации включват също транснационални организации на производители, транснационални асоциации на организации на производители и транснационални междубраншови организации, признати съгласно настоящия член.

 

2.  За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

 

a) „транснационална организация на производители“ означава всяка организация на производители, чиито стопанства на членуващите производители са разположени в повече от една държава членка;

 

б) „транснационална асоциация на организации на производители“ означава всяка асоциация на организации на производители, чиито членуващи организации са разположени в повече от една държава членка;

 

в) „транснационална междубраншова организация“ означава всяка междубраншова организация, чиито членове извършват производствена дейност, преработка или предлагане на пазара на продуктите, за които се отнасят дейностите на организацията, в повече от една държава членка.

 

3.  Комисията взема решение относно признаването на транснационални организации на производители, транснационални асоциации на организации на производители и транснационални междубраншови организации.

 

Общите правила за признаване, посочени в членове 154, 156 и 158, и специфичните правила за признаване в сектора на млякото и млечните продукти, посочени в членове 161 и 163, се прилагат mutatis mutandis.

 

4.  Държавата членка, в която транснационална организация на производители или транснационална асоциация на организации на производители има значителен брой членове или членуващи организации или има значителна по обем или по стойност предлагана на пазара продукция, или държавата членка, в която е установено седалището на транснационална междубраншова организация, и другите държави членки, в които са установени членовете на тази организация или асоциация, изпращат на Комисията необходимата информация, която ѝ позволява да провери спазването на условията за признаване, като ѝ предоставят цялата необходима административна помощ.

 

5.  Държавата членка, посочена в параграф 4, предоставя при поискване цялата необходима информация на друга държава членка, в която са установени членовете на тази организация или асоциация.

Обосновка

С това изменение се цели да се кодифицират в основния акт правилата за признати транснационални организации (ОП, АОП или МО), съдържащи се в Делегиран регламент (ЕС) 2016/232. Прави се обаче важна промяна, насочена към даване на правомощия на Комисията да взема решения по отношение на тези транснационални организации, ако принципите на административно сътрудничество между държавите членки за признаването на такива организации са се оказали неефективни.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 22 л (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 160

 

Текст в сила

Изменение

 

(22л)  Член 160 се заменя със следното:

Член 160

„Член 160

Организации на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците

Организации на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците

В сектора на плодовете и зеленчуците организациите на производителите преследват поне една от целите, посочени в член 152, параграф 1, буква в), подточки i), ii) и iii).

1.  В сектора на плодовете и зеленчуците организациите на производителите преследват поне една от целите, посочени в член 152, параграф 1, буква в), подточки i), ii) и iii).

Уставът на организацията на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците изисква от производителите, които са нейни членове, да предлагат на пазара цялата си съответна продукция посредством организацията на производителите.

1а.  Уставът на организацията на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците изисква от производителите, които са нейни членове, да предлагат на пазара цялата си съответна продукция посредством организацията на производителите.

 

Чрез дерогация от първия параграф, когато е разрешено в устава на организацията на производители, членуващите производители могат:

 

a) да продават пряко или извън своите стопанства продукти на потребителите за техни лични нужди;

 

б) да предлагат на пазара сами или чрез друга организация на производители, определена от тяхната собствена организация на производители, количества продукти, които по обем или по стойност са незначителни в сравнение с обема или стойността на годната за предлагане на пазара продукция на тяхната организация за съответните продукти;

 

в) да предлагат на пазара сами или чрез друга организация на производители, определена от тяхната собствена организация на производители, продукти, които, поради своите характеристики или поради ограничената по обем или по стойност продукция от членуващите производители, обикновено не попадат в обхвата на търговските дейности на организацията на производители.

 

2.  Процентът от обема или стойността на годната за предлагане на пазара продукция на всеки членуващ производител, която членуващите производители предлагат на пазара извън организацията на производители, не надвишава определения с посочения в член 173 от настоящия регламент делегиран акт процент.

 

Държавите членки могат обаче да определят по-нисък процент на продукцията, която членуващите производители могат да предлагат на пазара извън организацията на производители, от определения в първа алинея процент, но не по-малко от 10%.

 

3.  Когато продуктите са обхванати от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета или когато членуващите производители предлагат продукцията си на пазара чрез друга организация на производители, определена от тяхната собствена организация на производители, процентът на продукцията, която членуващите производители предлагат на пазара извън организацията на производители съгласно параграф 1а, не надвишава определения с посочения в член 173 от настоящия регламент делегиран акт процент от обема или стойността на годната за предлагане на пазара продукция на всеки членуващ производител.

 

Държавите членки могат обаче да определят по-нисък процент на продукцията, която тези членуващи производители могат да предлагат на пазара извън организацията на производители, от определения в първата алинея процент, но не по-малко от 10%.

Счита се, че организациите на производителите и асоциациите на организации на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците действат от името на членовете си и за тяхна сметка по отношение на икономическите въпроси в рамките на правомощията си.

Счита се, че организациите на производителите и асоциациите на организации на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците действат от името на членовете си и за тяхна сметка по отношение на икономическите въпроси в рамките на правомощията си.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 22 м (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 163

 

Текст в сила

Изменение

 

(22м)  Член 163 се заменя със следното:

Член 163

„Член 163

Признаване на междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти

Признаване на междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти

1.  Държавите членки могат да признават междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти, при условие че тези организации:

1.  Държавите членки могат да признават междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти, при условие че тези организации:

a) изпълняват изискванията, определени в член 157, параграф 3;

a) изпълняват изискванията, определени в член 157, параграф 3;

б) извършват дейността си в един или повече региони на съответната територия;

б) извършват дейността си в един или повече региони на съответната територия;

в) представляват значителен дял от икономическите дейности, посочени в член 157, параграф 3, буква а);

в) представляват значителен дял от икономическите дейности, посочени в член 157, параграф 3, буква а);

г) самите те не участват пряко в производството, преработката или търговията с продукти от сектора на млякото и млечните продукти.

г) самите те не участват пряко в производството, преработката или търговията с продукти от сектора на млякото и млечните продукти.

2.  Държавите членки могат да решат, че междубраншовите организации, които са признати преди 2 април 2012 г. въз основа на националното законодателство и които отговарят на условията, предвидени в параграф 1, се считат за признати като междубраншови организации съгласно член 157, параграф 3.

2.  Държавите членки могат да решат, че междубраншовите организации, които са признати преди 2 април 2012 г. въз основа на националното законодателство и които отговарят на условията, предвидени в параграф 1, се считат за признати като междубраншови организации съгласно член 157, параграф 3.

3.  Когато използват възможността за признаване на междубраншова организация в съответствие с параграф 1 или 2, държавите членки:

3.  Когато използват възможността за признаване на междубраншова организация в съответствие с параграф 1 или 2, държавите членки:

a) решават дали да признаят дадена междубраншова организация в срок от четири месеца от подаването на заявление, придружено от всички съответни подкрепящи доказателства; това заявление се подава в държавата членка, в която се намира седалището на организацията;

a) решават дали да признаят дадена междубраншова организация в срок от четири месеца от подаването на заявление, придружено от всички съответни подкрепящи доказателства; това заявление се подава в държавата членка, в която се намира седалището на организацията;

б) извършват проверки с определена от тях периодичност, за да установят дали признатите междубраншови организации спазват условията за тяхното признаване;

б) извършват проверки с определена от тях периодичност, за да установят дали признатите междубраншови организации спазват условията за тяхното признаване;

в) при неспазване или нередности при изпълнението на предвидените в настоящия регламент мерки налагат на тези организации съответните определени от тях приложими санкции и, при необходимост, решават дали признаването да бъде оттеглено;

в) при неспазване или нередности при изпълнението на предвидените в настоящия регламент мерки налагат на тези организации съответните определени от тях приложими санкции и, при необходимост, решават дали признаването да бъде оттеглено;

г) оттеглят признаване, когато:

г) оттеглят признаване, когато вече не се изпълняват изискванията и условията за признаване, предвидени в настоящия член;

i) вече не са изпълнени изискванията и условията за признаване, предвидени в настоящия член;

 

ii) междубраншовата организация участва в някое от споразуменията, решенията и съгласуваните практики, посочени в член 210, параграф 4; с оттеглянето на признаването не се засягат другите санкции, които се налагат съгласно националното право;

 

iii) междубраншовата организация не спазва задължението за уведомяване, посочено в член 210, параграф 2, първа алинея, буква а);

 

д) информират Комисията ежегодно до 31 март за всяко решение за признаване, за отказ за признаване или за оттегляне на признаване, взето през предходната календарна година.

д) информират Комисията ежегодно до 31 март за всяко решение за признаване, за отказ за признаване или за оттегляне на признаване, взето през предходната календарна година.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=BG)

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 22 н (нова)

Регламент (ЕС) № 1308/2013

Член 164

 

Текст в сила

Изменение

 

(22н)  Член 164 се заменя със следното:

Член 164

„Член 164

Разширяване на обхвата на правилата

Разширяване на обхвата на правилата

1.  В случаите, когато призната организация на производители, призната асоциация на организации на производители или призната междубраншова организация, действаща в определена икономическа област или области на държава членка, се счита за представителна по отношение на производството, търговията или преработката на даден продукт, съответната държава членка може, по искане на тази организация, да направи някои от споразуменията, решенията или съгласуваните практики, договорени в рамките на същата организация, задължителни за ограничен период за другите оператори, които действат във въпросната икономическа област или области, независимо дали са физически лица или групи, които не членуват в организацията или асоциацията.

1.  В случаите, когато призната организация на производители, призната асоциация на организации на производители или призната междубраншова организация, действаща в определена икономическа област или области на държава членка, се счита за представителна по отношение на производството, търговията или преработката на даден продукт, съответната държава членка може, по искане на тази организация, да направи някои от споразуменията, решенията или съгласуваните практики, договорени в рамките на същата организация, задължителни за ограничен период за другите оператори, които действат във въпросната икономическа област или области, независимо дали са физически лица или групи, които не членуват в организацията или асоциацията.

2.  За целите на настоящия раздел „икономическа област“ означава географска зона, съставена от граничещи или съседни производствени райони, в които условията за производство и търговия са еднородни.

2.  За целите на настоящия раздел „икономическа област“ означава географска зона, съставена от граничещи или съседни производствени райони, в които условията за производство и търговия са еднородни.

3.  Дадена организация или асоциация се считат за представителни, когато в съответната икономическа област или области на дадена държава членка:

3.  Дадена организация или асоциация се считат за представителни, когато в съответната икономическа област или области на дадена държава членка:

a) представляват като дял от обема на продукцията, на търговията или на преработката на съответния продукт или продукти:

a) представляват като дял от обема на продукцията, на търговията или на преработката на съответния продукт или продукти:

i) поне 60% — за организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците, или

i) поне 60% — за организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците, или

ii) поне две трети — в останалите случаи, и

ii) поне две трети — в останалите случаи, и

б) представляват над 50% от съответните производители — за организациите на производители.

б) представляват над 50% от съответните производители — за организациите на производители.

При междубраншови организации обаче, когато определянето на дела от обема на продукцията или на търговията, или на преработката на съответния продукт или продукти поражда практически затруднения, държавата членка може да определи национални разпоредби за определяне на конкретното равнище на представителност, посочено в първата алинея, буква а), подточка ii) от настоящата алинея.

При междубраншови организации обаче, когато определянето на дела от обема на продукцията или на търговията, или на преработката на съответния продукт или продукти поражда практически затруднения, държавата членка може да определи национални разпоредби за определяне на конкретното равнище на представителност, посочено в първата алинея, буква а), подточка ii) от настоящата алинея.

Когато искането за разширяване на обхвата на правилата спрямо други оператори обхваща повече от една икономическа област, организацията или асоциацията представят доказателства за наличие на определеното в първа алинея минимално равнище на представителност за всеки един от браншовете, които обхващат, във всяка от съответните икономически области.

Когато искането за разширяване на обхвата на правилата спрямо други оператори обхваща повече от една икономическа област, организацията или асоциацията представят доказателства за наличие на определеното в първа алинея минимално равнище на представителност за всеки един от браншовете, които обхващат, във всяка от съответните икономически области.

4.  Правилата, за които може да се иска предвиденото в параграф 1 разширяване на обхвата спрямо други оператори, имат една от следните цели:

4.  Правилата, за които може да се иска предвиденото в параграф 1 разширяване на обхвата спрямо други оператори, имат една от следните цели:

a) предоставяне на информация за производството и пазарите;

a) предоставяне на информация за производството и пазарите;

б) по-строги правила за производство от тези на Съюза или от националните правила;

б) по-строги правила за производство от тези на Съюза или от националните правила;

в) изготвянето на стандартни договори, съобразени с правилата на Съюза;

в) изготвянето на стандартни договори и клаузи за разпределение на стойността и за справедливо обезщетяване, които да са съобразени с правилата на Съюза;

г) предлагане на пазара;

г) предлагане на пазара;

д) опазване на околната среда;

д) опазване на околната среда;

е) мерки за насърчаване и използване на потенциала на продуктите;

е) мерки за насърчаване и използване на потенциала на продуктите;

ж) мерки за защита на биологичното земеделие, както и на наименованията за произход, означенията за качество и географските указания;

ж) мерки за защита на биологичното земеделие, както и на наименованията за произход, означенията за качество и географските указания;

з) изследвания за добавяне на стойност към продуктите, по-специално чрез нови приложения, които не представляват заплаха за общественото здраве;

з) изследвания за добавяне на стойност към продуктите, по-специално чрез нови приложения, които не представляват заплаха за общественото здраве;

и) проучвания за подобряване на качеството на продуктите;

и) проучвания за подобряване на качеството на продуктите;

й) изследвания, по-специално върху методите на отглеждане, които позволяват намалена употреба на продукти за растителна защита или ветеринарно-санитарни продукти и гарантират опазване на почвата и опазване или подобряване на околната среда;

й) изследвания, по-специално върху методите на отглеждане, които позволяват намалена употреба на продукти за растителна защита или ветеринарно-санитарни продукти и гарантират опазване на почвата и опазване или подобряване на околната среда;

к) определянето на минимални качества и определяне на минимални стандарти за пакетиране и представяне;

к) определянето на минимални качества и определяне на минимални стандарти за пакетиране и представяне;

л) използването на сертифицирани семена и контрол на качеството на продукта;

л) използването на сертифицирани семена и контрол на качеството на продукта;

м) здравето на животните и на растенията или безопасността на храните;

м) здравето на животните и на растенията или безопасността на храните;

н) управление на вторичните продукти.

н) управление и оползотворяване на вторичните продукти;