ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři

7.5.2019 - (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD)) - ***I

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Zpravodaj: Eric Andrieu


Postup : 2018/0218(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0198/2019

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři

(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0394),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2, článek 114, čl. 118 první pododstavec a článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0246/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018[1],

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 5. října 2018[2],

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanoviska a postoj ve formě pozměňovacích návrhů Výboru pro rozvoj, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro regionální rozvoj (A8-0198/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 29. listopadu 2017 nazvané „Budoucnost potravinářství a zemědělství“ uvádí problémy, cíle a směry společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020. Mezi tyto cíle patří mimo jiné větší orientace SZP na výsledky, aby se podpořila modernizace a udržitelnost, včetně hospodářské, sociální, environmentální a klimatické udržitelnosti zemědělských, lesnických a venkovských oblastí, a aby se pomohlo snížit administrativní zátěž spojenou s právními předpisy Unie pro příjemce.

(1)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 29. listopadu 2017 nazvané „Budoucnost potravinářství a zemědělství“ uvádí problémy, cíle a směry společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020. Mezi tyto cíle patří mimo jiné větší orientace SZP na výsledky, aby se v souladu s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 a Pařížskou dohodou podpořila modernizace a udržitelnost, včetně hospodářské, sociální, environmentální a klimatické udržitelnosti zemědělských, lesnických a venkovských oblastí (a to i prostřednictvím většího zaměření na agrolesnictví), s cílem omezit plýtvání potravinami, podporovat vzdělávání v oblasti zdravých stravovacích návyků a produkovat zdravé potraviny a zároveň pomáhat snížit administrativní zátěž spojenou s právními předpisy Unie pro příjemce. Sdělení také zdůrazňuje globální rozměr SZP a uvádí odhodlání Unie posílit soudržnost politik ve prospěch udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Rozvoj obchodních dohod povede na jedné straně k větší mezinárodní hospodářské soutěži mezi zemědělskými výrobci a na druhé straně jim otevírá nové možnosti. V zájmu zachování spravedlivé hospodářské soutěže a zajištění reciprocity v mezinárodním obchodě by Unie měla prosazovat výrobní normy, které jsou v souladu s normami stanovenými pro její vlastní výrobce, zejména v oblastech životního prostředí a zdraví, a to s výhradou reciprocity.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Vzhledem k tomu, že SZP musí zdokonalit svou reakci na výzvy a příležitosti, které se objevují na úrovni Unie, na úrovni mezinárodní, vnitrostátní, regionální, místní i na úrovni zemědělských podniků, je nutné zjednodušit správu a řízení SZP, zlepšit její plnění cílů Unie a výrazně snížit administrativní zátěž. V SZP založené na dodání výsledků („model provádění“) by Unie měla stanovit základní parametry politiky, jako jsou cíle SZP a základní požadavky, a členské státy by měly nést větší odpovědnost, pokud jde o způsob, jakým se bude cílů dosahovat. Díky silnější subsidiaritě je možné lépe zohlednit místní podmínky a potřeby a uzpůsobit podporu s cílem maximalizovat příspěvek k cílům Unie.

(2)  Vzhledem k tomu, že SZP musí zdokonalit svou reakci na výzvy a příležitosti, které se objevují na úrovni Unie, na úrovni mezinárodní, vnitrostátní, regionální, místní i na úrovni zemědělských podniků, je nutné zjednodušit správu a řízení SZP, zlepšit její plnění cílů Unie a výrazně snížit administrativní zátěž. V SZP založené na dodání výsledků („model provádění“) a zaměřené primárně na cíl, kterým je poskytování udržitelného příjmu producentům, by Unie měla stanovit základní parametry politiky, jako jsou cíle SZP a základní požadavky, a členské státy by měly nést větší odpovědnost, pokud jde o způsob, jakým se bude cílů dosahovat. Díky silnější subsidiaritě je možné lépe zohlednit místní podmínky a potřeby a uzpůsobit podporu s cílem maximalizovat příspěvek k cílům Unie.

Odůvodnění

Přestože členské státy mohou získat větší autonomii, pokud jde o způsob, jakým rozdělují finanční prostředky SZP, některé dosud používají nespravedlivý systém založený na ploše, který nezohledňuje ty nejpotřebnější, tj. drobnější zemědělce.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Avšak vzrůstající volatilita cen a snižující se příjmy zemědělců, které byly vystupňovány zvyšujícím se zaměřením SZP na trhy, vedou k potřebě vytvářet nové veřejné nástroje k regulaci nabídky, které zajistí spravedlivé rozdělení produkce mezi jednotlivé země a zemědělce.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  K zajištění soudržnosti SZP by všechna opatření budoucí SZP měla být součástí strategického plánu podpory, jenž by zahrnoval určité odvětvové intervence, které byly stanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/201310.

(3)  K zajištění soudržnosti SZP by všechna opatření budoucí SZP měla být v souladu se zásadami udržitelného rozvoje, rovnosti žen a mužů a základních práv a měla by být součástí strategického plánu podpory, jenž by zahrnoval určité odvětvové intervence, které byly stanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/201310.

_________________

_________________

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Pro naplnění cílů SZP, jak jsou stanoveny v článku 39 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), jakož i v zájmu toho, aby Unie adekvátně řešila nejnovější výzvy, je třeba stanovit soubor obecných cílů reflektujících směry vytýčené ve sdělení „Budoucnost potravin a zemědělství“. Aniž jsou dotčeny specifické cíle stanovené ve strategických plánech SZP, je třeba ještě stanovit soubor dodatečných cílů konkrétně zaměřených na společnou organizaci zemědělských trhů.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je stanovit konkrétní cíle pro společnou organizaci trhů a je třeba jej vykládat ve spojení s návrhem nového článku 1a.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Příloha II nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví některé definice, které se týkají odvětví spadajících do oblasti působnosti uvedeného nařízení. Definice týkající se odvětví cukru, které jsou stanoveny v části II oddíle B uvedené přílohy, by měly být zrušeny, protože již nejsou použitelné. Aby se s ohledem na nové vědecké poznatky nebo vývoj na trhu aktualizovaly definice týkající se jiných odvětví uvedené ve zmíněné příloze, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie za účelem změny těchto definic. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě. V důsledku toho by mělo být zrušeno individuální zmocnění přenesené na Komisi v části II oddíle A bodě 4 uvedené přílohy za účelem změny definice inulinového sirupu.

(4)  Příloha II nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví některé definice, které se týkají odvětví spadajících do oblasti působnosti uvedeného nařízení. Definice týkající se odvětví cukru, které jsou stanoveny v části II oddíle B uvedené přílohy, by měly být zrušeny, protože již nejsou použitelné. Aby se s ohledem na nové vědecké poznatky nebo vývoj na trhu aktualizovaly definice týkající se jiných odvětví uvedené ve zmíněné příloze, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie za účelem aktualizace těchto definic, aniž by byly přidávány definice nové. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě. V důsledku toho by mělo být zrušeno individuální zmocnění přenesené na Komisi v části II oddíle A bodě 4 uvedené přílohy za účelem změny definice inulinového sirupu.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je objasnit, že účelem přenesení pravomocí je aktualizovat definice tak, aby v co největší možné míře odrážely vývoj trhu.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Vzhledem ke snížení plochy skutečně osázené révou v některých členských státech v letech 2014 až 2017 a vzhledem k možným následným ztrátám na produkci by členské státy při stanovení velikosti plochy pro vydání nových povolení pro výsadbu podle čl. 63 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 měly mít možnost si vybrat mezi stávajícím základem a procentem celkové plochy skutečně osázené révou na jejich území ke dni 31. července 2015 zvýšené o plochu odpovídající právům na výsadbu podle nařízení (ES) č. 1234/2007, která byla k dispozici pro převedení na povolení v dotyčných členských státech dne 1. ledna 2016.

(8)  Aniž by byla zpochybňována skutečnost, že příliš rychlý nárůst počtu nových vinic s cílem uspokojit očekávaný nárůst mezinárodní poptávky by ve střednědobém výhledu mohl opět vést k nadměrné nabídce, je třeba vzít v úvahu snížení plochy skutečně osázené révou v některých členských státech v letech 2014 až 2017 a možné následné ztráty na produkci při stanovení velikosti plochy pro vydání nových povolení pro výsadbu podle čl. 63 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013. Členské státy by měly mít možnost si vybrat mezi stávajícím základem a procentem celkové plochy skutečně osázené révou na jejich území ke dni 31. července 2015 zvýšené o plochu odpovídající právům na výsadbu podle nařízení (ES) č. 1234/2007, která byla k dispozici pro převedení na povolení v dotyčných členských státech dne 1. ledna 2016.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upozornit na situaci, která vedla k udržitelnému zachování systému pro povolování vinic.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  S cílem reagovat na případy obcházení kritérií, které toto nařízení neupravuje, by členské státy měly mít možnost přijmout opatření, jimiž zabrání tomu, aby žadatelé o povolení obcházeli kritéria způsobilosti nebo prioritní kritéria, pokud se na tyto případy již nyní nevztahují specifická ustanovení proti obcházení konkrétních kritérií způsobilosti a prioritních kritérií uvedená v tomto nařízení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba vykládat společně s pozměňovacími návrhy k článkům 63 a 64, které členským státům povolují uplatnit svou regulační pravomoc k zajištění toho, aby provozovatelé neusilovali o obcházení restriktivních opatření na jedné straně a kritérií způsobilosti a prioritních kritérií na straně druhé.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Pravidla pro klasifikaci moštových odrůd členskými státy by měla být pozměněna, aby zahrnovala moštové odrůdy Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton a Herbemont, které byly dříve vyloučeny. Aby se zajistilo, že produkce vín v Unii bude odolnější vůči chorobám a že budou používány odrůdy vinné révy lépe přizpůsobené měnícím se klimatickým podmínkám, mělo by se přijmout ustanovení, jež umožní pěstovat v Unii za účelem produkce vína odrůdy druhu Vitis Labrusca a odrůdy pocházející z křížení Vitis vinifera, Vitis Labrusca a dalších druhů rodu Vitis.

vypouští se

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Ustanovení týkající se osvědčení o shodě a zpráv o výsledku analýzy pro účely dovozu vína by měla být uplatňována s ohledem na mezinárodní dohody uzavřené v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“).

(11)  Ustanovení týkající se osvědčení o shodě a zpráv o výsledku analýzy pro účely dovozu vína by měla být uplatňována s ohledem na mezinárodní dohody uzavřené v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) a zajišťovat, aby normy v oblasti sledovatelnosti a kvality byly v souladu s evropskými normami.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Definice označení původu by měla být sladěna s definicí v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví12 (dále jen „Dohoda TRIPS“), která byla schválena rozhodnutím Rady 94/800/ES13, a zejména s čl. 22 odst. 1 této dohody v tom, že název by měl identifikovat výrobek jako pocházející z konkrétní oblasti nebo konkrétního místa.

vypouští se

__________________

 

12 Uruguayské kolo mnohostranných obchodních jednání (1986–1994) – příloha 1 – příloha 1C – Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (WTO), (Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 214).

 

13 Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994) (Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1).

 

Odůvodnění

Jelikož jsme se rozhodli pro definici označení původu uvedenou v Lisabonské dohodě, tento bod odůvodnění již není vhodný, protože odkazuje na jinou definici označení původu, která je uvedena v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (dohoda TRIPS).

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Aby se zajistilo soudržné rozhodování, pokud jde o žádosti o ochranu a námitky předložené v rámci předběžného vnitrostátního postupu podle článku 96 nařízení (EU) č. 1308/2013, Komise by měla být včas a náležitým způsobem informována o tom, je-li u vnitrostátních soudních nebo jiných orgánů zahájeno řízení týkající se žádosti o ochranu předložené dotyčným členským státem Komisi podle čl. 96 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013. Komisi by měly být svěřeny prováděcí pravomoci, aby za těchto podmínek a v případě potřeby pozastavila posuzování žádosti, dokud vnitrostátní soud nebo jiný vnitrostátní orgán nerozhodne o napadeném posouzení žádosti členským státem v předběžném vnitrostátním řízení.

(13)  Aby se zajistilo soudržné rozhodování, pokud jde o žádosti o ochranu a námitky předložené v rámci předběžného vnitrostátního postupu podle článku 96 nařízení (EU) č. 1308/2013, Komise by měla být včas a náležitým způsobem informována o tom, je-li u vnitrostátních soudních nebo jiných orgánů zahájeno řízení týkající se žádosti o ochranu předložené dotyčným členským státem Komisi podle čl. 96 odst. 5 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zamítnout návrh Komise, který by vedl k výraznému navýšení počtu soudních případů týkajících se systému chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, což by mohlo paralyzovat celý systém, vzhledem k času, který je nezbytný k dokončení soudních řízení. Nejenže by tak pro hospodářské subjekty vznikla situace právní nejistoty, ale je to i v rozporu se zásadou, že žaloby na neplatnost podané k vnitrostátním nebo evropským soudům by neměly mít odkladný účinek.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Zápis zeměpisných označení by se měl provádět jednodušeji a rychleji, a to oddělením posouzení souladu s pravidly o duševním vlastnictví od posouzení souladu specifikací produktu s požadavky stanovenými v obchodních normách a pravidlech pro označování.

vypouští se

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zamítnout návrh Komise, vzhledem k tomu, že politika EU v oblasti jakosti nemůže být definována jako pouhý mechanismus pro ochranu duševního vlastnictví zeměpisných označení.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Členské státy, které přistoupily k Unii po roce 2004, je třeba vybízet k tomu, aby zahájily postupy pro registraci zeměpisných označení, a to prostřednictvím podpory výměny osvědčených postupů mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14b)  Partnerům z rozvojových zemí je tedy třeba pomoci při vytváření systému zeměpisných označení a značek. Tato označení a značky by měly být také uznávány Unií a jejími členskými státy.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Zásadním krokem v tomto postupu je posouzení prováděné příslušnými orgány členských států. Členské státy mají znalosti, odborné zkušenosti a přístup k údajům a skutečnostem, a tím pádem nejlepší předpoklady pro to, aby ověřily, zda jsou informace uvedené v žádosti správné a pravdivé. Členské státy by proto měly zaručit, aby výsledek uvedeného posouzení, který se věrně zaznamená v jednotném dokumentu shrnujícím podstatné prvky specifikace produktu, byl spolehlivý a přesný. S ohledem na zásadu subsidiarity by Komise měla následně žádosti zkontrolovat, aby bylo zajištěno, že neobsahují zjevné chyby a že je zohledněno právo Unie a zájmy zúčastněných stran mimo členský stát žádosti.

(15)  Zásadním krokem v tomto postupu je posouzení prováděné příslušnými orgány členských států. Členské státy mají znalosti, odborné zkušenosti a přístup k údajům a skutečnostem, a tím pádem nejlepší předpoklady pro to, aby ověřily, zda jsou informace uvedené v žádosti správné a pravdivé. Členské státy by proto měly zaručit, aby výsledek uvedeného posouzení, který se věrně zaznamená v jednotném dokumentu shrnujícím podstatné prvky specifikace produktu, byl spolehlivý a přesný. S ohledem na zásadu subsidiarity by Komise měla následně žádosti zkontrolovat, aby bylo zajištěno, že neobsahují zjevné chyby a že je zohledněno právo Unie a zájmy zúčastněných stran mimo členský stát žádosti a mimo Unii.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Zkušenosti získané v rámci ochrany označení původu a zeměpisných označení v odvětví vína ukazují, že postupy pro registraci, změnu a zrušení označení původu a zeměpisných označení platné v Unii a ve třetích zemích mohou být složité, zatěžující a zdlouhavé. Nařízení (EU) č. 1308/2013 vytvořilo právní mezery, zejména pokud jde o postup, který je třeba dodržet v případě žádostí o změnu specifikací produktu. Pravidla pro postup týkající se označení původu a zeměpisných označení v odvětví vína neodpovídají pravidlům právních předpisů Unie, která se vztahují na systémy jakosti v odvětvích potravin, lihovin a aromatizovaných vín. Tato situace vede k nesrovnalostem, pokud jde o způsob, jakým je tato kategorie práv duševního vlastnictví uplatňována. Tyto nesrovnalosti je nutno řešit s ohledem na právo na ochranu duševního vlastnictví stanovené v čl. 17 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie. Toto nařízení by proto mělo příslušné postupy zjednodušit, vyjasnit, doplnit a harmonizovat. Tyto postupy by měly být v co největší možné míře stanoveny na základě účinných a řádně prověřených postupů pro ochranu práv duševního vlastnictví týkajících se zemědělských produktů a potravin, jak je stanoveno v nařízení (EU) č. 1151/2012 a v prováděcích předpisech přijatých na jeho základě, a zároveň zohledňovat specifika odvětví vína.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je uvést do souladu znění jednotného nařízení o společné organizaci trhů s přijetím nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 17. října 2018 přijatým podle nařízení (EU) č. 1308/2013 a zavést do základního aktu politické zásady, na nichž je založena tato revize. Tento pozměňovací návrh odpovídá bodu odůvodnění 2 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17b)  Označení původu a zeměpisná označení jsou neoddělitelně spojena s územím členských států. Vnitrostátní a místní orgány mají o příslušných skutečnostech nejvíce odborných znalostí a nejlépe jim rozumějí. To je třeba v příslušných procesních pravidlech zohlednit, s ohledem na zásadu subsidiarity zakotvenou v čl. 5 odst. 3 SFEU.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je uvést do souladu znění jednotného nařízení o společné organizaci trhů s přijetím nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 17. října 2018 přijatým podle nařízení (EU) č. 1308/2013 a zavést do základního aktu politické zásady, na nichž je založena tato revize. Tento pozměňovací návrh odpovídá bodu odůvodnění 3 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17c)  Zásadním krokem v tomto postupu je posouzení prováděné příslušnými orgány členských států. Členské státy mají poznatky, odborné znalosti a přístup k údajům a skutečnostem, a mají proto nejlepší předpoklady, aby ověřily, zda žádost týkající se označení původu nebo zeměpisného označení splňuje podmínky pro ochranu. Členské státy by proto měly zajistit, aby výsledky uvedeného posouzení zaznamenané v jednotném dokumentu shrnujícím podstatné prvky specifikací produktu, byly spolehlivé a přesné. S ohledem na zásadu subsidiarity by Komise měla následně žádosti zkontrolovat, aby bylo zajištěno, že neobsahují zjevné chyby a že je zohledněno právo Unie a zájmy zúčastněných stran mimo členský stát žádosti.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je uvést do souladu znění jednotného nařízení o společné organizaci trhů s přijetím nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 17. října 2018 přijatým podle nařízení (EU) č. 1308/2013 a zavést do základního aktu politické zásady, na nichž je založena tato revize. Tento pozměňovací návrh odpovídá bodu odůvodnění 9 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17d)  Výrobci produktů z révy vinné s názvem chráněným jako označení původu nebo zeměpisné označení čelí měnícímu se a náročnému trhu. Přestože potřebují postupy, které by jim umožňovaly rychle se přizpůsobovat požadavkům trhu, jsou namísto toho znevýhodňováni délkou a složitostí stávajícího postupu provádění změn, což omezuje jejich schopnost reagovat na trh. Výrobcům produktů z révy vinné s názvy chráněnými jako označení původu nebo zeměpisné označení by mělo být také umožněno zohledňovat vývoj vědeckých a technických poznatků a změny v životním prostředí. S cílem snížit počet kroků v rámci těchto postupů a uplatnit na tuto oblast princip subsidiarity je nezbytné, aby rozhodnutí o změnách, které se netýkají podstatných prvků specifikace produktu, mohla být schvalována na úrovni členského státu. Výrobci by měli mít možnost tyto změny uplatnit ihned po dokončení vnitrostátního postupu. Nemělo by být nezbytné, aby žádost byla přezkoumávána ke schválení na úrovni Unie.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je uvést do souladu znění jednotného nařízení o společné organizaci trhů s přijetím nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 17. října 2018 přijatým podle nařízení (EU) č. 1308/2013 a zavést do základního aktu politické zásady, na nichž je založena tato revize. Tento pozměňovací návrh odpovídá bodu odůvodnění 15 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17e)  Aby však byly chráněny zájmy třetích stran usazených v jiných členských státech, než je členský stát, v němž se produkty z révy vinné vyrábějí, je důležité, aby za schvalování změn vyžadujících námitkové řízení na úrovni Unie byla i nadále odpovědná Komise. Je proto nezbytné zavést novou klasifikaci změn: standardní změny, které nevyžadují námitková řízení na úrovni Unie, a začnout tedy platit ihned poté, co jsou schváleny členským státem, a změny na úrovni Unie, které platí až poté, co je schválí Komise, po ukončení námitkového řízení na úrovni Unie.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je uvést do souladu znění jednotného nařízení o společné organizaci trhů s přijetím nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 17. října 2018 přijatým podle nařízení (EU) č. 1308/2013 a zavést do základního aktu politické zásady, na nichž je založena tato revize. Tento pozměňovací návrh odpovídá bodu odůvodnění 16 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17f)  Měl by být zaveden koncept „dočasné změny“, aby produkty z révy vinné s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením mohly být i nadále uváděny na trh pod těmito chráněnými názvy v případě přírodních katastrof nebo nepříznivých povětrnostních podmínek nebo v případě přijetí sanitárních a fytosanitárních opatření, která provozovatelům dočasně znemožní dodržování specifikací produktu. Z důvodu jejich naléhavosti je nezbytné, aby dočasné změny začaly platit ihned po schválení členským státem. Vzhledem k výjimečné povaze těchto změn je seznam naléhavých důvodů, které přijetí dočasných změn odůvodňují, úplný.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je uvést do souladu znění jednotného nařízení o společné organizaci trhů s přijetím nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 17. října 2018 přijatým podle nařízení (EU) č. 1308/2013 a zavést do základního aktu politické zásady, na nichž je založena tato revize. Tento pozměňovací návrh odpovídá bodu odůvodnění 17 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17g)  Je důležité, aby se změny na úrovni Unie řídily postupem používaným pro žádosti o ochranu, aby tak měly tutéž účinnost i tytéž záruky. Měly by se uplatňovat mutatis mutandis, s výjimkou některých kroků, které je třeba odstranit, aby se snížila administrativní zátěž. Je vhodné vymezit postup pro přijímání standardních a dočasných změn s cílem umožnit členským státům řádné posouzení žádostí a zajistit jednotný přístup ve všech členských státech. Posouzení prováděné členskými státy by mělo být z hlediska přísnosti a úplnosti rovnocenné s posouzením prováděným v rámci postupu používaného pro žádosti o ochranu.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je uvést do souladu znění jednotného nařízení o společné organizaci trhů s přijetím nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 17. října 2018 přijatým podle nařízení (EU) č. 1308/2013 a zavést do základního aktu politické zásady, na nichž je založena tato revize. Tento pozměňovací návrh odpovídá bodu odůvodnění 18 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 h (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17h)  Je důležité, aby standardní a dočasné změny týkající se chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení třetích zemí byly prováděny v souladu s přístupem stanoveným pro členské státy a aby rozhodnutí o schválení byla přijímána v souladu se systémem, který platí v příslušné třetí zemí.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je uvést do souladu znění jednotného nařízení o společné organizaci trhů s přijetím nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 17. října 2018 přijatým podle nařízení (EU) č. 1308/2013 a zavést do základního aktu politické zásady, na nichž je založena tato revize. Tento pozměňovací návrh odpovídá bodu odůvodnění 19 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 i (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17i)  S cílem chránit legitimní zájmy provozovatelů a zároveň zohlednit zásadu hospodářské soutěže a povinnost poskytovat spotřebitelům příslušné informace je třeba přijmout pravidla pro dočasné označování a obchodní úpravu produktů z révy vinné, jejichž název je předmětem žádosti o chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je uvést do souladu znění jednotného nařízení o společné organizaci trhů s přijetím nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 17. října 2018 přijatým podle nařízení (EU) č. 1308/2013 a zavést do základního aktu politické zásady, na nichž je založena tato revize. Tento pozměňovací návrh odpovídá bodu odůvodnění 21 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Pokud je čl. 119 odst. 1 písm. gb o povinném uvádění seznamu složek obsažených ve víně na etiketě uplatňován prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci, neměl by být tento seznam předkládán pro jednotlivé šarže.

Odůvodnění

Při přijímání opatření týkajících se uvádění seznamu složek obsažených ve víně na etiketě je třeba usilovat o to, aby se tím příliš nekomplikovala činnost vinařů, a zajistit, aby informace byly poskytovány pro celou produkci za celý rok, a nikoliv pro jednotlivé šarže prodávané v různých obdobích roku.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a)  Aby se zajistila právní jistota z hlediska udržitelného rozvoje výroby mléka v Evropské unii a zohlednilo zmenšení jednotného trhu po vystoupení Spojeného království z Evropské unie, je nezbytné aktualizovat platné množstevní limity Evropské unie, aby se organizacím producentů, které založili producenti mléka nebo jejich sdružení, umožnilo kolektivně vyjednávat s mlékárenskými podniky o smluvních podmínkách (včetně cen) týkajících se celé produkce syrového mléka jejich členů nebo její části.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba vykládat ve spojení s navrhovanými pozměňovacími návrhy k článku 149, jejichž cílem je provést technickou úpravu pravidel umožňujících výrobcům mléka vést smluvní jednání za předpokladu, že objem syrového mléka nepřesáhne 3,5 % celkové výroby v Unii. V důsledku vystoupení Spojeného království z Unie však bude vnitřní trh menší, takže se jednoduše navrhuje, aby se objem syrového mléka na vnitřním trhu 27 členských států upravil směrem nahoru ze 3,5 % na 4 %.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23b)  Aby se zohlednil nedávný legislativní vývoj stanovený v nařízení (EU) 2017/2393 a ukončila určitá specifická pravidla, která se v souvislosti s obecným režimem stala restriktivními, je třeba upřesnit, že organizace producentů zřízené producenty mléka nebo jejich sdruženími mohou být uznané podle článků 152 a 161 nařízení (EU) č. 1308/2013 a že by se měla vypustit specifická pravidla vztahující se na uznané meziodvětvové organizace v odvětví mléka a mléčných výrobků, pokud jde o jejich uznávání a pravidla pro odebrání tohoto uznávání.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba vykládat ve spojení s pozměňovacími návrhy k článkům 150, 157, 158 a 163, jejichž cílem je vyjasnit možnosti uznávání organizací producentů mléka a částečně harmonizovat režim výjimek pro meziodvětvové organizace v odvětví mléka a mléčných výrobků s obecným režimem pro meziodvětvové organizace. Toto poslední rozlišení, které je součástí mléčného balíčku, již není potřebné a jeho vypuštění umožní meziodvětvovým organizacím v odvětví mléka a mléčných výrobků přístup k některým novým pravomocem.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23c)  Měla by být kodifikována pravidla pro uznávání nadnárodních organizací producentů, nadnárodních sdružení organizací producentů a nadnárodních mezioborových organizací, jakož i pravidla vyjasňující odpovědnost zapojených členských států. Aby bylo možné respektovat svobodu usazování a zároveň zohlednit obtíže, kterým tyto organizace čelí při procesu uznávání členským státem, v němž mají významný počet členů nebo v němž mají významný objem nebo hodnotu tržní produkce nebo, v případě meziodvětvových organizací, o jejichž uznávání rozhoduje členský stát, v němž jsou usazeny, je vhodné poskytnout odpovědnost za uznávání takovýchto organizací a sdružení Komisi a stanovit pravidla pro poskytování nezbytné vzájemné administrativní pomoci mezi členskými státy a Komisi, aby mohla stanovit, zda určitá organizace nebo sdružení splňuje podmínky pro uznávání a může řešit případy nedodržování předpisů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba vykládat ve spojení s navrhovaným novým článkem 158b, jehož cílem je kodifikovat v základním aktu pravidla týkající se uznaných nadnárodních organizací (organizace producentů, sdružení organizací producentů nebo meziodvětvové organizace) obsažená v nařízení v přenesené pravomoci č. 2016/232. Významnou změnu však představuje poskytnutí pravomoci Evropské komisi rozhodovat o těchto nadnárodních organizacích, jelikož zásady správní spolupráce mezi členskými státy, pokud jde o uznávání těchto subjektů, se neosvědčily.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23d)  Aby zemědělští producenti mohli reagovat na rostoucí koncentraci jiných vazeb v celém hodnotovém řetězci zemědělských dodávek, měla by mít sdružení organizací producentů možnost podílet se na vytváření sdružení organizací producentů. Ze stejného důvodu by měly mít meziodvětvové organizace možnost zřizovat sdružení meziodvětvových organizací.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba vykládat ve spojení s pozměňovacími návrhy k článku 156 a navrhovaným novým článkem 158a, jejichž cílem je umožnit sdružením organizací producentů podílet se na vytváření sdružení organizací producentů a zavést do nařízení č. 1308/2013 možnost uznávat sdružení meziodvětvových organizací po vzoru sdružení organizací producentů.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23e)  Vzhledem k významu chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení pro zemědělskou výrobu v Unii a s ohledem na úspěch zavedení pravidel pro řízení dodávek sýrů a sušených šunek se značkou kvality pro zajištění přidané hodnoty a zachování kvality těchto výrobků by se měly přínosy těchto pravidel rozšířit na všechny zemědělské výrobky se značkou kvality. Členským státům by proto mělo být dovoleno uplatňovat tato pravidla k regulaci celkové nabídky kvalitních zemědělských výrobků vyprodukovaných v definované zemědělské oblasti na žádost meziodvětvové organizace, organizace producentů nebo skupiny definované v nařízení (EU) č. 1151/2012, za předpokladu, že velká většina výrobců daného produktu a případně zemědělských producentů v dotčené zemědělské oblasti tato pravidla podporuje.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba vykládat ve spojení s pozměňovacími návrhy zavedenými v článku 172 a jeho cílem je zohlednit úspěch mechanismů pro řízení dodávek sýrů a šunky stanovených v článcích 150 a 172 tohoto nařízení a rozšířit tyto možnosti na další zemědělské výrobky s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením podle čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1151/2012. Zachovává však stávající zvlástní ustanovení pro sýry v článku 150.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23f)  S cílem podpořit lepší přenos tržních signálů a posílit vazby mezi cenami producentů a přidanou hodnotou v celém dodavatelském řetězci je třeba rozšířit mechanismy pro sdílení hodnot mezi zemědělci, včetně sdružení zemědělců, s jejich prvními kupujícími i na ostatní produktová odvětví, která mají značku kvality uznanou Unií a vnitrostátními právními předpisy. Zemědělcům, včetně sdružení zemědělců, by mělo být povoleno dohodnout se na ustanoveních o sdílení hodnoty, včetně tržních zisků a ztrát, se subjekty působícími v různých fázích výroby, zpracovávání a uvádění na trh.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23g)  Aby se zajistilo účinné využívání všech typů ustanovení o sdílení hodnoty, je třeba specifikovat, že tato ustanovení mohou být založena zejména na hospodářských ukazatelích týkajících se příslušných výrobních a marketingových nákladů a jejich vývoje, cen zemědělských a potravinových produktů zjištěných na dotčeném trhu nebo trzích a jejich vývoje nebo na množství, složení, jakosti, sledovatelnosti nebo případně souladu se specifikacemi produktu.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a)  K dosažení cíle přispívat ke stabilitě zemědělských trhů je třeba posílit nástroje zajišťující transparentnost zemědělských trhů. Jak dokázala pozitivní zkušenost s různými evropskými odvětvovými středisky pro sledování zemědělských trhů, které hospodářským subjektům i veřejným orgánům jako celku poskytují informace potřebné pro rozhodování a zároveň usnadňují sledování a zaznamenávání tržního vývoje, bylo by vhodné zřídit evropské středisko pro sledování trhů se zemědělskými produkty a zavést systém pro oznamování informací potřebných pro činnost takového střediska.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba vykládat ve spojení s návrhem nového článku 218a, jehož cílem je zavést do nařízení o jednotné společné organizaci trhů středisko pro sledování trhů se zemědělskými produkty, a to na základě činnosti různých odvětvových středisek pro sledování a zřídit systém pro oznamování informací nezbytných pro činnost střediska.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27b)  S cílem poskytovat orgánům a institucím Unie informace potřebné pro jejich rozhodování a zvýšit účinnost opatření k předcházení a řízení narušení trhu je třeba zavést mechanismus včasného varování, jehož prostřednictvím by Evropské středisko pro sledování trhů informovalo Evropský parlament, Radu a Komisi o hrozbách tržních narušení a případně vydávalo doporučení ohledně opatřeních, která mají být přijata. Komise jako jediný orgán s pravomocí iniciativy v této oblasti by měla 30 dní na to, aby Evropskému parlamentu a Radě předložila vhodná opatření k řešení těchto tržních narušení nebo aby zdůvodnila jejich absenci.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba vykládat ve spojení s návrhem na vytvoření nového článku 218b, jehož cílem je zřídit mechanismus včasného varování, který Komisi, Evropský parlament a Radu upozorní na hrozby narušení trhu, a vyzve Evropskou komisi, aby do 30 dnů od oznámení Evropskému parlamentu a Radě navrhla opatření nebo zdůvodnila jejich absenci.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Vzhledem ke zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/201317 nařízením (EU) …/… (nařízení o strategických plánech SZP) by ustanovení týkající se kontrol a sankcí týkajících se obchodních norem a chráněných označení původu, chráněných zeměpisných označení a chráněných tradičních výrazů měla být začleněna do nařízení (EU) č. 1308/2013.

(29)  Vzhledem ke zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/201317 nařízením (EU) …/… (horizontální nařízení) by ustanovení týkající se kontrol a sankcí týkajících se obchodních norem a chráněných označení původu, chráněných zeměpisných označení a chráněných tradičních výrazů měla být začleněna do nařízení (EU) č. 1308/2013, a zároveň v zájmu účinnosti specifikovat, že tyto kontroly mohou spočívat v kontrole dokladů a kontrolách na místě, které jsou potřebné jen v případě, že specifikace produktu obsahují požadavky, které není možné bezpečně ověřit kontrolou dokladů.

__________________

__________________

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je čistě technického rázu a jeho cílem je opravit chybnou formulaci Komise a v souvislosti s novým odstavcem 3a navrhovaným v rámci článku 116a uvést, že v zájmu účinnosti by takovéto kontroly spočívaly v kontrole dokladů a že kontroly na místě by byly nezbytné pouze tehdy, pokud specifikace produktu obsahují požadavky, které není možné bezpečně ověřit kontrolou dokladů.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30a)  S cílem nadále podporovat odvětví cukru v jeho vývoji a přeměně po ukončení systému kvót je třeba ustanovit, že oznámení o tržních cenách se vztahují také na etanol, povolit používání dohodovacích a mediačních mechanismů jakožto alternativu k arbitrážím a kodifikovat ustanovení o rozdělení hodnot v tomto nařízení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je třeba vykládat ve spojení s pozměňovacími návrhy zavedenými v článku 126 a příloze X.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33a)  Je třeba zavést právní mechanismy k zajištění toho, aby výrobky s nepovinným označením kvality „horský produkt“ byly uváděny na trh v jiné zemi pouze v případě, že neporušují požadavky na používání tohoto označení kvality v dotčené zemi, pokud takové požadavky existují.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(34a)  Seznam výrobků, které lze chránit jako chráněná označení původu nebo jako chráněná zeměpisná označení je třeba rozšířit o produkty, o něž mají spotřebitelé v Unii stále větší zájem, jako je včelí vosk, který je stále častěji používán v potravinovém a kosmetickém průmyslu.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  Částky finančních zdrojů, které jsou k dispozici na finanční opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/201320 a (EU) č. 229/2013, by měly být aktualizovány.

(35)  Částky finančních zdrojů, které jsou k dispozici na finanční opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/201320 a (EU) č. 229/2013, by měly být dodrženy.

__________________

__________________

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 247/2006 (Úř. věst. L 78, 20.3.2013, s. 23).

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 247/2006 (Úř. věst. L 78, 20.3.2013, s. 23).

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1405/2006 (Úř. věst. L 78, 20.3.2013, s. 41).

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 229/2013 ze dne 13. března 2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1405/2006 (Úř. věst. L 78, 20.3.2013, s. 41).

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je obnovit částky přidělené na nejvzdálenější regiony v rámci programu POSEI v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Evropského parlamentu, s cílem dosáhnout dohody a splnit závazky, které dne 27. října 2017 v Cayenne přijal předseda Komise Jean-Claude Juncker.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(35a)  Meziodvětvové organizace uznané podle článku 157 nařízení (EU) 1308/2013 jsou hospodářské subjekty, které hrají klíčovou úlohu při rozvoji diverzifikovaných zemědělských odvětví v nejvzdálenějších regionech, zejména v odvětví skotu. Místní trhy nejvzdálenějších regionů jsou vzhledem ke své malé velikosti a ostrovní povaze obzvláště zranitelné vůči kolísání cen v souvislosti s dovozními toky ze zbytku Unie nebo ze třetích zemí. Tyto meziodvětvové organizace sdružují všechny hospodářské subjekty, které jsou aktivní na trhu, a to v každé fázi, a jako takové zavádějí společná opatření zejména v oblasti shromažďování údajů nebo šíření informací, která umožňují, aby místní produkce byla na dotčeném trhu konkurenceschopná. Za tímto účelem, aniž jsou dotčeny články 28, 29 a 110 SFEU a články 164 a 165 nařízení (EU) č. 1308/2013, je vhodné v rámci rozšířených meziodvětvových dohod umožnit příslušnému členskému státu po konzultaci s dotčenými hospodářskými subjekty, aby ukládal poplatky jednotlivým hospodářským subjektům nebo skupinám hospodářských subjektů, které nejsou členy organizace a působí na místním trhu, bez ohledu na jejich původ, včetně případů, kdy příjmy z těchto příspěvků financují opatření pouze ve prospěch zachování místní produkce nebo kdy jsou tyto příspěvky vybírány v jiné fázi uvádění na trh.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je přizpůsobit pravidla pro rozšiřování meziodvětvových ujednání situaci v nejvzdálenějších regionech. Tyto organizace jsou klíčovými subjekty pro rozvoj příslušných odvětví v nejvzdálenějších regionech, jejichž trhy čelí kolísání cen. Tyto organizace přijímají opatření ke sběru údajů a šíření informací a členské státy by měly mít možnost rozšířit příspěvky shromažďované v rámci těchto dohod na všechny zemědělské produkty uváděné na místní trhy, a to bez ohledu na jejich původ.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Bod odůvodnění 25 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1)  Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:

 

„(25a)  Podpora v rámci školního projektu přidělená na distribuci produktů by měla, je-li to možné, podporovat produkty s krátkým dodavatelským řetězcem.“

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Bod odůvodnění 127 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a)  Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:

 

„(127a)  Písemné smlouvy v odvětví mléka a mléčných výrobků, které mohou být v některých členských státech povinné nebo které mají producenti, organizace producentů nebo sdružení organizací producentů v každém případě právo požadovat, by měly kromě jiných prvků stanovit cenu splatnou za dodávku, která by v ideálním případě pokrývala výrobní náklady a která může být vypočtena na základě snadno dostupných a srozumitelných ukazatelů produkce a tržních nákladů, jež mohou členské státy určit v souladu s objektivními kritérii a na základě studií zabývajících se produkcí a potravinovým řetězcem.“

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 b (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Bod odůvodnění 139 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1b)  Vkládá se nový bod odůvodnění, který zní:

 

„(139a)  Písemné smlouvy, které mohou být v některých členských státech povinné nebo které mají producenti, organizace producentů nebo sdružení organizací producentů v každém případě právo požadovat, by měly kromě jiných prvků stanovit cenu splatnou za dodávku, která by v ideálním případě pokrývala výrobní náklady a která může být vypočtena na základě snadno dostupných a srozumitelných ukazatelů produkce a tržních nákladů, jež mohou členské státy určit v souladu s objektivními kritérii a na základě studií zabývajících se produkcí a potravinovým řetězcem.“

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 c (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1c)  Článek 1 se nahrazuje tímto:

Článek 1

„Článek 1

Oblast působnosti

Oblast působnosti

1.  Tímto nařízením se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, kterými se rozumí všechny produkty uvedené v příloze I Smluv s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury, jak jsou vymezeny v právních aktech Unie o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury.

1.  Tímto nařízením se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, kterými se rozumí všechny produkty uvedené v příloze I Smluv s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury, jak jsou vymezeny v právních aktech Unie o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury. Toto nařízení vymezuje veřejné standardy, pravidla transparentnosti trhu a nástroje krizového řízení, které umožní orgánům veřejné správy, a zejména Komisi, zajistit dohled nad zemědělskými trhy, jejich řízení a regulaci.

2.  Zemědělské produkty vymezené v odstavci 1 jsou rozděleny do těchto odvětví podle příslušných částí přílohy I:

2.  Zemědělské produkty vymezené v odstavci 1 jsou rozděleny do těchto odvětví podle příslušných částí přílohy I:

a) obiloviny, část I;

a) obiloviny, část I;

b) rýže, část II;

b) rýže, část II;

c) cukr, část III;

c) cukr, řepa cukrovka a cukrová třtina, část III;

d) sušené krmivo, část IV;

d) sušené krmivo, část IV;

e) osiva, část V;

e) osiva, část V;

f) chmel, část VI;

f) chmel, část VI;

g) olivový olej a stolní olivy, část VII;

g) olivový olej a stolní olivy, část VII;

h) len a konopí, část VIII

h) len a konopí, část VIII

i) ovoce a zelenina, část IX;

i) ovoce a zelenina, část IX;

j) výrobky z ovoce a zeleniny, část X;

j) výrobky z ovoce a zeleniny, část X;

k) banány, část XI;

k) banány, část XI;

l) víno, část XII;

l) víno, část XII;

m) živé dřeviny a jiné rostliny, cibule, kořeny a podobné, řezané květiny a okrasná zeleň, část XIII;

m) živé dřeviny a jiné rostliny, cibule, kořeny a podobné, řezané květiny a okrasná zeleň, část XIII;

n) tabák, část XIV;

n) tabák, část XIV;

o) hovězí a telecí maso, část XV;

o) hovězí a telecí maso, část XV;

p) mléko a mléčné výrobky, část XVI;

p) mléko a mléčné výrobky, část XVI;

q) vepřové maso, část XVII;

q) vepřové maso, část XVII;

r) skopové a kozí maso, část XVIII;

r) skopové a kozí maso, část XVIII;

s) vejce, část XIX;

s) vejce, část XIX;

t) drůbeží maso, část XX;

t) drůbeží maso, část XX;

u) ethylalkohol zemědělského původu, část XXI;

u) ethylalkohol zemědělského původu, část XXI;

v) produkty včelařství, část XXII;

v) produkty včelařství, část XXII;

w) bourec morušový, část XXIII;

w) bourec morušový, část XXIII;

x) ostatní produkty, část XXIV.

x) ostatní produkty, část XXIV.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 d (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1d)   Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 1a

 

Specifické cíle

 

Aniž by bylo dotčeno uplatňování obecných a specifických cílů vymezených v článcích 5 a 6 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP] a v souladu s článkem 39 SFEU, přispívá společná organizace trhů se zemědělskými produkty podle článku 1 k dosahování těchto specifických cílů:

 

a) podílet se na stabilizaci zemědělských trhů a posilovat jejich transparentnost;

 

b) podporovat řádné fungování zemědělsko-potravinářského dodavatelského řetězce a zajistit spravedlivý příjem zemědělským producentům;

 

c) posilovat postavení producentů v hodnotovém řetězci a podporovat koncentraci na straně nabídky zemědělských produktů;

 

d) napomáhat zlepšování hospodářských podmínek pro produkci zemědělských produktů a jejich uvádění na trh a zvýšit kvalitu evropské zemědělské produkce.“

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh si klade za cíl zavést cíle pro společnou organizaci trhu SZP, které by se uplatňovaly, aniž by bylo dotčeno uplatňování cílů stanovených v nařízení (EU) [nařízení o strategických plánech SZP] a v souladu s článkem 39 SFEU.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 e (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1e)  Článek 2 se nahrazuje tímto:

Článek 2

„Článek 2

Obecná ustanovení o společné zemědělské politice (SZP)

Obecná ustanovení o společné zemědělské politice (SZP)

Nařízení (EU) č. 1306/2013 a předpisy přijaté podle uvedeného nařízení platí ve vztahu k opatřením stanoveným v tomto nařízení.

Nařízení (EU) […/…] [horizontální nařízení] […] a předpisy přijaté podle uvedeného nařízení platí ve vztahu k opatřením stanoveným v tomto nařízení.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=CS)

Odůvodnění

Jedná se o čistě technický pozměňovací návrh spojený s probíhající revizí horizontálního nařízení o SZP.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 3 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, kterými se mění definice týkající se odvětví uvedených v příloze II v rozsahu nezbytném k aktualizaci definic s ohledem na vývoj trhu.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, kterými aktualizuje s ohledem na vývoj trhu definice týkající se odvětví uvedených v příloze II, aniž by vytvářela definice nové.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  Článek 6 se zrušuje.

vypouští se

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 6

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3a)  Článek 6 se nahrazuje tímto:

Článek 6

„Článek 6

Hospodářské roky

Hospodářské roky

Stanoví se tyto hospodářské roky:

Stanoví se tyto hospodářské roky:

a) od 1. ledna do 31. prosince daného roku pro odvětví ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny a pro odvětví banánů;

a) od 1. ledna do 31. prosince daného roku pro odvětví ovoce a zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny a pro odvětví banánů;

b) od 1. dubna do 31. března následujícího roku pro odvětví sušeného krmiva a odvětví bource morušového:

b) od 1. dubna do 31. března následujícího roku pro odvětví sušeného krmiva a odvětví bource morušového:

c) od 1. července do 30. června následujícího roku pro:

c) od 1. července do 30. června následujícího roku pro:

i) odvětví obilovin,

i) odvětví obilovin,

ii) odvětví osiv,

ii) odvětví osiv,

iii) odvětví olivového oleje a stolních oliv,

iii) odvětví lnu a konopí,

iv) odvětví lnu a konopí,

iv) odvětví mléka a mléčných výrobků;

v) odvětví mléka a mléčných výrobků;

 

d) od 1. srpna do 31. července následujícího roku pro odvětví vína;

d) od 1. srpna do 31. července následujícího roku pro odvětví vína;

e) od 1. září do 31. srpna následujícího roku pro odvětví rýže;

e) od 1. září do 31. srpna následujícího roku pro odvětví rýže a stolních oliv;

f) od 1. října do 30. září následujícího roku pro odvětví cukru.

f) od 1. října do 30. září následujícího roku pro odvětví cukru a olivového oleje.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 11

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3b)  Článek 11 se nahrazuje tímto:

Článek 11

„Článek 11

Produkty způsobilé pro veřejnou intervenci

Produkty způsobilé pro veřejnou intervenci

Veřejná intervence se použije podle podmínek stanovených v tomto oddíle a podle veškerých dalších požadavků a podmínek, které může stanovit Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 19 a prováděcích aktů podle článku 20, na tyto produkty:

Veřejná intervence se použije podle podmínek stanovených v tomto oddíle a podle veškerých dalších požadavků a podmínek, které může stanovit Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 19 a prováděcích aktů podle článku 20, na tyto produkty:

a) pšenici obecnou, pšenici tvrdou, ječmen a kukuřici;

a) pšenici obecnou, pšenici tvrdou, ječmen a kukuřici;

b) neloupanou rýži;

b) neloupanou rýži;

c) čerstvé nebo chlazené maso z odvětví hovězího a telecího masa kódů KN 0201 10 00 a 0201 20 20 až 0201 20 50;

c) čerstvé nebo chlazené maso z odvětví hovězího a telecího masa kódů KN 0201 10 00 a 0201 20 20 až 0201 20 50;

d) máslo vyrobené přímo a výhradně z pasterizované smetany získané přímo a výhradně z kravského mléka ve schváleném podniku Unie, s minimálním obsahem tuku 82 % hmotnostních a maximálním obsahem vody 16 % hmotnostních;

d) máslo vyrobené přímo a výhradně z pasterizované smetany získané přímo a výhradně z kravského mléka ve schváleném podniku Unie, s minimálním obsahem tuku 82 % hmotnostních a maximálním obsahem vody 16 % hmotnostních;

e) sušené odstředěné mléko nejvyšší jakosti vyrobené z kravského mléka rozprašovacím sušením ve schváleném podniku Unie, s minimálním obsahem bílkovin 34,0 % hmotnostních v tukuprosté sušině.

e) sušené odstředěné mléko nejvyšší jakosti vyrobené z kravského mléka rozprašovacím sušením ve schváleném podniku Unie, s minimálním obsahem bílkovin 34,0 % hmotnostních v tukuprosté sušině.

 

ea) bílý cukr;

 

eb) skopové maso kódu KN 0104 10 30 nebo 0204;

 

ec) čerstvé, chlazené nebo mražené vepřové maso kódu KN 0203;

 

ed) čerstvé, chlazené nebo mražené kuře kódu KN 0207. “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 c (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 12

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3c)  Článek 12 se nahrazuje tímto:

Článek 12

„Článek 12

Období veřejné intervence

Období veřejné intervence

Veřejná intervence se použije u:

Veřejná intervence se použije během celého roku u produktů uvedených v článku 11. “

a) pšenice obecné, pšenice tvrdé, ječmene a kukuřice od 1. listopadu do 31. května;

 

b) neloupané rýže od 1. dubna do 31. července;

 

c) hovězího a telecího masa během celého roku;

 

d) másla a sušeného odstředěného mléka od 1. března do 30. září.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 d (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 13

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3d)  Článek 13 se nahrazuje tímto:

Článek 13

„Článek 13

Zahájení a ukončení veřejné intervence

Zahájení a ukončení veřejné intervence

1.  Veřejná intervence během období uvedených v článku 12

1.  Veřejná intervence během období uvedených v článku 12

a) se zahajuje pro pšenici obecnou, máslo a sušené odstředěné mléko;

a) se zahajuje pro máslo a sušené odstředěné mléko;

b) může být zahájena Komisí prostřednictvím prováděcích aktů pro pšenici tvrdou, ječmen, kukuřici a neloupanou rýži (včetně konkrétních odrůd nebo druhů neloupané rýže), pokud to vyžaduje situace na trhu. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2;

b) může být zahájena Komisí prostřednictvím prováděcích aktů pro pšenici obecnou, pšenici tvrdou, ječmen, kukuřici a neloupanou rýži (včetně konkrétních odrůd nebo druhů neloupané rýže), bílý cukr, skopové maso, vepřové maso nebo kuřecí maso, pokud to vyžaduje situace na trhu. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2;

c) může být zahájena pro odvětví hovězího a telecího masa Komisí prostřednictvím prováděcích aktů přijatých bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3, pokud je během reprezentativního období stanoveného podle čl. 20 prvního pododstavce písm. c) průměrná tržní cena v některém členském státě nebo některém regionu členského státu, zjištěná na základě klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu podle přílohy IV části A, nižší než 85 % referenční prahové hodnoty stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. d).

c) může být zahájena pro odvětví hovězího a telecího masa Komisí prostřednictvím prováděcích aktů přijatých bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3, pokud je během reprezentativního období stanoveného podle čl. 20 prvního pododstavce písm. c) průměrná tržní cena v některém členském státě nebo některém regionu členského státu, zjištěná na základě klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu podle přílohy IV části A, nižší než 85 % referenční prahové hodnoty stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. d).

2.  Komise může přijmout prováděcí akty, kterými ukončí veřejnou intervenci pro odvětví hovězího a telecího masa, pokud po určité reprezentativní období stanovené podle čl. 20 prvního pododstavce písm. c) již nejsou splněny podmínky stanovené v odst. 1 písm. c) tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3.

2.  Komise může přijmout prováděcí akty, kterými ukončí veřejnou intervenci pro odvětví hovězího a telecího masa, pokud po určité reprezentativní období stanovené podle čl. 20 prvního pododstavce písm. c) již nejsou splněny podmínky stanovené v odst. 1 písm. c) tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 e (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 14

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3e)  Článek 14 se nahrazuje tímto:

Článek 14

Článek 14

Nákup za pevně stanovenou cenu nebo prostřednictvím nabídkového řízení

Nákup za pevně stanovenou cenu nebo prostřednictvím nabídkového řízení

Je-li veřejná intervence zahájena podle čl. 13 odst. 1, opatření týkající se stanovení nákupních cen u produktů uvedených v článku 11, jakož i případná opatření týkající se množstevních omezení v případě nákupu za pevně stanovenou cenu přijme Rada v souladu s čl. 43 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.

Je-li veřejná intervence zahájena podle čl. 13 odst. 1, ustanovení týkající se stanovení nákupních cen u produktů uvedených v článku 11 přijme Rada v souladu s čl. 43 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=CS)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o zdokonalení intervencí tak, aby byly příslušné nástroje flexibilnější a účinnější.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 f (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 15 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3f)  V článku 15 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1.  Cenou v rámci veřejné intervence se rozumí:

„1.  maximální cena, za kterou mohou být produkty způsobilé pro veřejnou intervenci nakoupeny, je-li nákup prováděn prostřednictvím nabídkového řízení.

a) cena, za kterou jsou produkty nakupovány v rámci veřejné intervence, je-li nákup prováděn za pevně stanovenou cenu, nebo

 

b) maximální cena, za kterou mohou být produkty způsobilé pro veřejnou intervenci nakoupeny, je-li nákup prováděn prostřednictvím nabídkového řízení.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=CS)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o zdokonalení intervencí tak, aby byly příslušné nástroje flexibilnější a účinnější.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 g (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 15 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3g)  V článku 15 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  Opatření týkající se stanovení úrovně ceny v rámci veřejné intervence, včetně částek, o které se cena zvýší a sníží, přijme Rada v souladu s čl. 43 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.

„2.  Ustanovení týkající se stanovení úrovně ceny v rámci veřejné intervence, včetně částek, o které se cena zvýší a sníží, přijme Rada v souladu s čl. 43 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=CS)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o zdokonalení intervencí tak, aby byly příslušné nástroje flexibilnější a účinnější.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 h (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 16 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3h)  V článku 16 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„3a.  Členské státy oznámí Komisi informace o identitě podniků, které využívají veřejnou intervenci, a informace o identitě odběratelů veřejných intervenčních zásob, aby splnily odstavce 1 a 3.“

Odůvodnění

Informace o identitě odběratelů veřejných intervenčních zásob nejsou Komisi systematicky sdělovány, a ona proto nemůže zjišťovat dopady narušení trhu ani zajišťovat dodržování mezinárodních dohod. To je důležité tím spíše, že díky zadávacím řízením mohou být zásoby prodávány hluboko pod kupní cenou a vzniklý rozdíl lze považovat za formu podpory.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 i (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3i)  V článku 17 se první pododstavec písm. b) mění takto:

b) olivový olej;

„b) olivový olej a stolní olivy, “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=CS)

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 j (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 17 – odst. 1 – písm. i a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3j)  V článku 17 prvním pododstavci se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

„ia) rýže. “

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. c – bod ii

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 23a – odst. 2 – pododstavec 3 – poslední věta

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  v odst. 2 třetím pododstavci se zrušuje poslední věta;

vypouští se

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. c – bod iii – návětí

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 23a – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  odstavec 4 se nahrazuje tímto:

iii)  v odstavci 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 61

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

4a)  Článek 61 se nahrazuje tímto:

Článek 61

„Článek 61

Doba platnosti

Doba platnosti

Systém povolení pro výsadbu révy stanovený v této kapitole se použije v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2030, přičemž Komise provede přezkum v polovině období za účelem zhodnocení fungování tohoto systému a případného předložení návrhů.

Systém povolení pro výsadbu révy stanovený v této kapitole se použije v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2050, přičemž Komise provede každých deset let přezkum za účelem zhodnocení fungování tohoto systému a případného předložení návrhů ke zvýšení jeho efektivity, přičemž první přezkum proběhne k 1. lednu 2023. “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 b (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 62 – odst. 4

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

4b)  V článku 62 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

4.  Tato kapitola se nevztahuje na výsadbu nebo opětovnou výsadbu vinic k pokusným účelům nebo za účelem produkce roubů, na vinice, jejichž víno nebo výrobky z révy vinné jsou určeny výhradně ke spotřebě v domácnosti daného vinaře, ani na plochy, které mají být nově osázeny jako výsledek vyvlastnění ve veřejném zájmu podle vnitrostátního práva.

„4.  Tato kapitola se nevztahuje na výsadbu nebo opětovnou výsadbu vinic k pokusným účelům nebo za účelem produkce roubů, na výsadbu nebo opětovnou výsadbu vinic, jejichž výrobky z révy vinné jsou určeny výhradně k výrobě hroznové šťávy, na vinice, jejichž víno nebo výrobky z révy vinné jsou určeny výhradně ke spotřebě v domácnosti daného vinaře, ani na plochy, které mají být nově osázeny jako výsledek vyvlastnění ve veřejném zájmu podle vnitrostátního práva.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 63 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5)  V článku 63 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

vypouští se

„1.  Členské státy pro každý rok vyčlení takové množství povolení pro novou výsadbu, které odpovídá buď:

 

a)  1 % celkové plochy skutečně osazené révou na jejich území, a to ve stavu ke dni 31. července předcházejícího roku, nebo

 

b)  1 % plochy sestávající z plochy skutečně osazené révou na jejich území, a to ve stavu ke dni 31. července 2015, a plochy, na niž se vztahují práva na výsadbu, která byla producentům na jejich území udělena v souladu s články 85h, 85i nebo 85k nařízení (ES) č. 1234/2007 a která byla k dispozici pro převedení na povolení dne 1. ledna 2016 podle článku 68 tohoto nařízení.“

 

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 63

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5a)  Článek 63 se nahrazuje tímto:

Článek 63

„Článek 63

Ochranný mechanismus pro novou výsadbu

Ochranný mechanismus pro novou výsadbu

1.  Členské státy pro každý rok vyčlení takové množství povolení pro novou výsadbu, které odpovídá 1 % celkové plochy osazené révou na jejich území, a to ve stavu ke dni 31. července předcházejícího roku.

1.  Členské státy pro každý rok vyčlení takové množství povolení pro novou výsadbu, které odpovídá buď:

 

a) 1 % celkové plochy skutečně osazené révou na jejich území, a to ve stavu ke dni 31. července předcházejícího roku, nebo

 

b) 1 % plochy sestávající z plochy skutečně osazené révou na jejich území, a to ve stavu ke dni 31. července 2015, a plochy, na niž se vztahují práva na výsadbu, která byla producentům na jejich území udělena v souladu s články 85h, 85i nebo 85k nařízení (ES) č. 1234/2007 a která byla k dispozici pro převedení na povolení dne 1. ledna 2016 podle článku 68 tohoto nařízení.

2.  Členské státy mohou

2.  Členské státy mohou

a) uplatnit na vnitrostátní úrovni nižší procentuální podíl než procentuální podíl stanovený v odstavci 1;

a) uplatnit na vnitrostátní úrovni nižší procentuální podíl než procentuální podíl stanovený v odstavci 1,

b) omezit vydávání povolení na regionální úrovni na konkrétní plochy způsobilé pro výrobu vín s chráněným označením původu, na plochy způsobilé pro výrobu vín s chráněným zeměpisným označením, nebo na plochy bez zeměpisného označení.

b) omezit vydávání povolení na regionální úrovni na konkrétní plochy způsobilé pro výrobu vín s chráněným označením původu, na plochy způsobilé pro výrobu vín s chráněným zeměpisným označením, nebo na plochy bez zeměpisného označení; tato povolení by měla být použita v těchto regionech.

3.  Jakékoli z omezení stanovených v odst. 2 musí přispívat k přiměřenému nárůstu výsadby révy, musí být stanoveno na úrovni vyšší než 0 % nárůstu a odůvodněno jedním nebo více z těchto konkrétních důvodů:

3.  Jakékoli z omezení stanovených v odst. 2 musí přispívat k přiměřenému nárůstu výsadby révy, musí být stanoveno na úrovni vyšší než 0 % nárůstu a odůvodněno jedním nebo více z těchto konkrétních důvodů:

a) potřeba zabránit tomu, aby jasně prokázané riziko nadměrné nabídky vinařských výrobků s ohledem na jejich tržní uplatnitelnost nepřesáhlo to, co je nezbytné k uspokojení uvedené potřeby;

a) potřeba zabránit tomu, aby jasně prokázané riziko nadměrné nabídky vinařských výrobků s ohledem na jejich tržní uplatnitelnost nepřesáhlo to, co je nezbytné k uspokojení uvedené potřeby;

b) potřeba zabránit jasně prokázanému riziku značného znehodnocení konkrétního chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení.

b) potřeba zabránit jasně prokázanému riziku značného znehodnocení konkrétního chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení;

 

ba) snaha přispívat k rozvoji dotčených produktů a zároveň zachovat jejich kvalitu.

 

3a.  Členské státy mohou přijmout veškerá nezbytná regulační opatření, aby zabránily obcházení omezujících opatření přijatých podle odstavců 2 a 3 ze strany hospodářských subjektů.

4.  Členské státy zveřejní veškerá a řádně odůvodněná rozhodnutí přijatá podle odstavce 2. Členské státy o uvedených rozhodnutích a důvodech neprodleně uvědomí Komisi.

4.  Členské státy zveřejní veškerá a řádně odůvodněná rozhodnutí přijatá podle odstavce 2. Členské státy o uvedených rozhodnutích a důvodech neprodleně uvědomí Komisi.

 

4a.  Členské státy mohou vydávat povolení překračující mezní hodnoty stanovené v tomto článku pro výsadbu vinic určených ke konzervaci genetických zdrojů vinné révy. “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 64

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5b)  Článek 64 se nahrazuje tímto:

Článek 64

„Článek 64

Udělování povolení pro novou výsadbu

Udělování povolení pro novou výsadbu

1.  Pokud celková rozloha plochy, k níž se v daném roce vztahují způsobilé žádosti, nepřesahuje rozlohu plochy vyčleněné členským státem, všechny uvedené žádosti se přijmou.

1.  Pokud celková rozloha plochy, k níž se v daném roce vztahují způsobilé žádosti, nepřesahuje rozlohu plochy vyčleněné členským státem, všechny uvedené žádosti se přijmou.

Pro účely tohoto článku mohou členské státy použít jedno nebo více z těchto objektivních a nediskriminujících kritérií způsobilosti:

Pro účely tohoto článku mohou členské státy na celostátní nebo regionální úrovni použít jedno nebo více z těchto objektivních a nediskriminujících kritérií způsobilosti:

a) žadatel disponuje zemědělskou plochou, která není menší než plocha, pro kterou žádá o povolení;

a) žadatel disponuje zemědělskou plochou, která není menší než plocha, pro kterou žádá o povolení;

b) žadatel má odpovídající odborné znalosti a způsobilost;

b) žadatel má odpovídající odborné znalosti a způsobilost;

c) má se za to, že žadatel nepředstavuje významné riziko z hlediska zneužití pověsti daných chráněných označení původu, pokud veřejné orgány existenci takového rizika neprokáží;

c) má se za to, že žadatel nepředstavuje významné riziko z hlediska zneužití pověsti daných chráněných označení původu, pokud veřejné orgány existenci takového rizika neprokáží;

ca) žadatel nevysadil révu bez povolení, jak je uvedeno v článku 71 tohoto nařízení, nebo bez práva na výsadbu, jak se uvádí v článcích 85a a 85b nařízení (ES) č. 1234/2007;

ca) žadatel nevysadil révu bez povolení, jak je uvedeno v článku 71 tohoto nařízení, nebo bez práva na výsadbu, jak se uvádí v článcích 85a a 85b nařízení (ES) č. 1234/2007;

d) v řádně odůvodněných případech jedno nebo více z kritérií uvedených v odstavci 2, pokud jsou uplatněna objektivním a nediskriminujícím způsobem.

d) v řádně odůvodněných případech jedno nebo více z kritérií uvedených v odstavci 2, pokud jsou uplatněna objektivním a nediskriminujícím způsobem.

2.  Pokud celková rozloha plochy, na niž se v daném roce vztahují způsobilé žádosti podle odstavce 1, přesahuje rozlohu plochy vyčleněné členským státem, povolení se udělí podle poměrného rozdělení hektarů všem žadatelům na základě plochy, ve vztahu k níž o povolení žádali. Povolení může stanovit minimální nebo maximální plochu na žadatele a může rovněž být částečně nebo plně uděleno podle jednoho nebo více z těchto objektivních a nediskriminujících prioritních kritérií:

2.  Pokud celková rozloha plochy, na niž se v daném roce vztahují způsobilé žádosti podle odstavce 1, přesahuje rozlohu plochy vyčleněné členským státem, povolení se udělí podle poměrného rozdělení hektarů všem žadatelům na základě plochy, ve vztahu k níž o povolení žádali. Povolení může stanovit minimální nebo maximální plochu na žadatele a může rovněž být částečně nebo plně uděleno podle jednoho nebo více z těchto objektivních a nediskriminujících prioritních kritérií:

a) pěstitelé, kteří provádějí výsadbu révy poprvé a zastávají funkci vedoucího podniku (nové podniky);

a) pěstitelé, kteří provádějí výsadbu révy poprvé a zastávají funkci vedoucího podniku (nové podniky);

b) oblasti, ve kterých vinice přispívají k ochraně životního prostředí;

b) oblasti, ve kterých vinice přispívají k ochraně životního prostředí nebo ke konzervaci genetických zdrojů vinné révy;

c) plochy, které mají být nově osázeny v rámci projektů v oblasti scelování pozemků;

c) plochy, které mají být nově osázeny v rámci projektů v oblasti scelování pozemků;

d) oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními;

d) oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními;

e) udržitelnost projektů rozvoje nebo opětovné výsadby na základě ekonomického hodnocení;

e) udržitelnost projektů rozvoje nebo opětovné výsadby na základě ekonomického hodnocení;

f) plochy, které mají být nově osázeny, což přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti na úrovni zemědělských podniků i na regionální úrovni;

f) plochy, které mají být nově osázeny, což přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělského podniku na regionální, celostátní a mezinárodní úrovni;

g) projekty, které mohou zlepšit jakost výrobků se zeměpisným označením;

g) projekty, které mohou zlepšit jakost výrobků se zeměpisným označením;

h) plochy, které mají být nově osázeny v rámci zvětšení rozlohy malých a středních zemědělských podniků.

h) plochy, které mají být nově osázeny v rámci zvětšení rozlohy malých a středních zemědělských podniků.

2a.  Rozhodne-li se členský stát použít jedno nebo více kritérií uvedených v odstavci 2, může doplnit další podmínku, totiž že žadatel musí být fyzickou osobou, které v roce podání žádosti není více než 40 let.

2a.  Rozhodne-li se členský stát použít jedno nebo více kritérií uvedených v odstavci 2, může doplnit další podmínku, totiž že žadatel musí být fyzickou osobou, které v roce podání žádosti není více než 40 let.

 

2b.  Členské státy mohou přijmout veškerá nezbytná regulační opatření, aby zabránily obcházení omezujících kritérií používaných podle odstavců 1, 2 a 2a ze strany hospodářských subjektů.

3.  Členské státy zveřejní kritéria uvedená v odstavcích 1, 2 a 2a, která používají, a neprodleně je oznámí Komisi.

3.  Členské státy zveřejní kritéria uvedená v odstavcích 1, 2 a 2a, která používají, a neprodleně je oznámí Komisi.

 

3a.  Pokud by existovalo omezení podle čl. 63 odst. 2 písm. b) na regionální úrovni, mohou být na této úrovni uplatněna prioritní kritéria a kritéria způsobilosti, u kterých se má za to, že jsou v souladu s článkem 64. “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 c (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 65 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5c)  V článku 65 se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

 

Před uplatněním čl. 63 odst. 2 zavede členský stát předběžný postup, který mu umožní zohledňovat stanoviska reprezentativních profesních organizací uznávaných na regionální úrovni v souladu s právními předpisy dotčeného členského státu.

Odůvodnění

Je důležité, aby do postupu vydávání povolení pro novou výsadbu stanoveného v čl. 63 odst. 2 byli zapojeni zástupci celostátních i regionálních profesních organizací.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 d (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 69 – odst. 1 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5d)  V článku 69 se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

ea) kritéria týkající se konzervace genetických zdrojů vinné révy.

Odůvodnění

Komisi by měla být svěřena pravomoc vymezit prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci kritéria týkající se konzervace genetických zdrojů vinné révy.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 e (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 73

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5e)  Článek 73 se nahrazuje tímto:

Článek 73

„Článek 73

Oblast působnosti

Oblast působnosti

Aniž jsou dotčena jakákoli jiná ustanovení vztahující se na zemědělské produkty, jakož i předpisy přijaté ve veterinárním, fytosanitárním a v potravinářském odvětví s cílem zajistit u produktů dodržování hygienických a zdravotních norem a chránit zdraví zvířat, rostlin a lidí, stanoví tento oddíl pravidla týkající se obchodních norem.

Aniž jsou dotčena jakákoli jiná ustanovení vztahující se na zemědělské produkty, jakož i předpisy přijaté ve veterinárním, fytosanitárním a v potravinářském odvětví s cílem zajistit u produktů dodržování hygienických a zdravotních norem a chránit zdraví zvířat, rostlin a lidí a zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi unijními producenty a producenty ze třetích zemí, stanoví tento oddíl pravidla týkající se obchodních norem.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Nařízení o společné organizaci trhů stanoví pravidla pro uvádění na trh pro velký počet produktů. Pokud tato pravidla nejsou dodržována, nemohou být dotčené produkty uvedeny na trh v EU. Tyto obchodní normy musí zaručovat spravedlivou hospodářskou soutěž jak ze strany evropských producentů, tak ze strany producentů ze třetích zemí, aby byla zajištěna zásada rovnocennosti.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 f (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 75

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5f)  Článek 75 se nahrazuje tímto:

Článek 75

„Článek 75

Stanovení a obsah

Stanovení a obsah

1.  Obchodní normy lze použít na jedno nebo více těchto odvětví nebo jeden a více těchto produktů:

1.  Obchodní normy lze použít na jedno nebo více těchto odvětví nebo jeden a více těchto produktů:

a) olivový olej a stolní olivy,

a) olivový olej a stolní olivy,

b) ovoce a zelenina;

b) ovoce a zelenina;

c) výrobky z ovoce a zeleniny,

c) výrobky z ovoce a zeleniny,

d) banány;

d) banány;

e) živé rostliny;

e) živé rostliny;

f) vajec,

f) vejce;

g) drůbežího masa;

g) drůbeží maso;

h) roztíratelné tuky určené pro lidskou spotřebu,

h) roztíratelné tuky určené pro lidskou spotřebu;

i) chmel

i) chmel;

 

ia) rýže;

 

ib) mléko a mléčné výrobky;

 

ic) med a včelí produkty;

 

id) hovězí a telecí maso,

 

ie) skopové maso;

 

if) vepřové maso.

2.  S cílem zohlednit očekávání spotřebitelů a zlepšit hospodářské podmínky produkce zemědělských produktů uvedených v odstavcích 1 a 4 tohoto článku a jejich uvádění na trh, jakož i jejich jakost, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o obchodní normy podle jednotlivých odvětví či produktů, ve všech stádiích uvádění na trh, a rovněž pokud jde o odchylky od použití těchto norem a výjimky z nich, s cílem přizpůsobit se neustále se měnícím tržním podmínkám, vyvíjející se poptávce spotřebitelů, vývoji příslušných mezinárodních norem a zabránit vytváření překážek při inovaci produktů.

2.  S cílem zohlednit očekávání spotřebitelů a zlepšit hospodářské podmínky produkce zemědělských produktů uvedených v odstavcích 1 a 4 tohoto článku a jejich uvádění na trh, jakož i jejich jakost, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o obchodní normy podle jednotlivých odvětví či produktů, ve všech stádiích uvádění na trh, a rovněž pokud jde o odchylky od použití těchto norem a výjimky z nich, s cílem přizpůsobit se neustále se měnícím tržním podmínkám, vyvíjející se poptávce spotřebitelů, vývoji příslušných mezinárodních norem a zabránit vytváření překážek při inovaci produktů.

3.  Aniž je dotčen článek 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011(10), obchodní normy uvedené v odstavci 1 mohou zahrnovat jeden nebo více z následujících požadavků, jež mají být určeny podle odvětví či produktů a na základě povahy každého odvětví, potřeby regulovat uvádění na trh a podmínek definovaných v odstavci 5 tohoto článku:

3.  Aniž je dotčen článek 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011(10), obchodní normy uvedené v odstavci 1 mohou zahrnovat jeden nebo více z následujících požadavků, jež mají být určeny podle odvětví či produktů a na základě povahy každého odvětví, potřeby regulovat uvádění na trh a podmínek definovaných v odstavci 5 tohoto článku:

a) technické definice, označení a obchodní názvy pro odvětví jiná než ta, jež jsou uvedena v článku 78;

a) technické definice, označení a obchodní názvy pro odvětví jiná než ta, jež jsou uvedena v článku 78;

b) klasifikační kritéria, jako je rozdělení do tříd, hmotnost, velikost, věk a kategorie;

b) klasifikační kritéria, jako je rozdělení do tříd, hmotnost, velikost, věk a kategorie;

c) druhy, odrůda nebo plemeno či obchodní typ;

c) druhy, odrůda nebo plemeno či obchodní typ;

d) úprava, označování související se závaznými obchodními normami, balení, pravidla platná pro balírny/třídírny, označení, rok sklizně a použití zvláštních údajů, aniž jsou dotčeny články 92 až 123;

d) úprava, označování související se závaznými obchodními normami, balení, pravidla platná pro balírny/třídírny, označení, rok sklizně a použití zvláštních údajů, aniž jsou dotčeny články 92 až 123;

e) kritéria, jako jsou vzhled, konzistenci, zmasilost, vlastnosti produktu a procentní podíl obsahu vody;

e) kritéria, jako jsou vzhled, konzistenci, zmasilost, vlastnosti produktu a procentní podíl obsahu vody;

f) zvláštní látky použité při produkci, nebo součásti či složky, včetně jejich množstevního obsahu, čistoty a identifikace;

f) zvláštní látky použité při produkci, nebo součásti či složky, včetně jejich množstevního obsahu, čistoty a identifikace;

g) způsob hospodaření a metoda produkce, včetně enologických postupů a vyspělých systémů udržitelné produkce;

g) způsob hospodaření a metoda produkce, včetně enologických postupů, postupů krmení zvířat a vyspělých systémů udržitelné produkce;

h) scelování moštů a vín, včetně jeho definic, míchání a jeho omezení;

h) scelování moštů a vín, včetně jeho definic, míchání a jeho omezení;

i) četnost sběru, dodávky, konzervace a manipulace, metoda ošetření a teplota, skladování a přeprava;

i) četnost sběru, dodávky, konzervace a manipulace, metoda ošetření a teplota, skladování a přeprava;

j) místo hospodaření nebo původ, s výjimkou drůbežího masa a roztíratelných tuků;

j) místo hospodaření a/nebo původ;

k) omezení, pokud jde o použití některých látek nebo postupů;

k) omezení, pokud jde o použití některých látek nebo postupů;

l) zvláštní použití;

l) zvláštní použití;

m) podmínky uvolnění, držení, oběhu a použití produktů, které nejsou v souladu s obchodními normami přijatými podle odstavce 1 nebo s definicemi, označeními a obchodními názvy uvedenými v článku 78, jakož i nakládání s vedlejšími výrobky.

m) podmínky uvolnění, držení, oběhu a použití produktů, které nejsou v souladu s obchodními normami přijatými podle odstavce 1 nebo s definicemi, označeními a obchodními názvy uvedenými v článku 78, jakož i nakládání s vedlejšími výrobky.

 

ma) dobré životní podmínky zvířat.

4.  Kromě ustanovení odstavce 1 se obchodní normy mohou vztahovat na odvětví vína. Na uvedené odvětví se použijí požadavky uvedené v odst. 3 písm. f), g), h), k) a m).

4.  Kromě ustanovení odstavce 1 se obchodní normy mohou vztahovat na odvětví vína. Na uvedené odvětví se použijí požadavky uvedené v odst. 3 písm. f), g), h), k) a m).

5.  Obchodní normy podle odvětví nebo produktů přijaté podle odstavce 1 tohoto článku se stanoví, aniž jsou dotčeny články 84 až 88 a příloha IX, a zohlední:

5.  Obchodní normy podle odvětví nebo produktů přijaté podle odstavce 1 tohoto článku se stanoví, aniž jsou dotčeny články 84 až 88 a příloha IX, a zohlední:

a) zvláštní vlastnosti dotčeného produktu;

a) zvláštní vlastnosti dotčeného produktu;

b) potřebu zajistit podmínky v zájmu snazšího uvádění produktů na trh;

b) potřebu zajistit podmínky v zájmu snazšího uvádění produktů na trh;

c) zájem producentů na sdělování informací o vlastnostech produktů a povaze hospodaření a zájem spotřebitelů získávat odpovídající a transparentní informace o produktech, včetně místa hospodaření, které má být určeno podle jednotlivých případů na odpovídající zeměpisné úrovni, a to po provedení posouzení zejména nákladů a administrativní zátěže pro hospodářské subjekty a přínosů pro producenty a konečné spotřebitele;

c) zájem producentů na sdělování informací o vlastnostech produktů a povaze hospodaření a zájem spotřebitelů získávat odpovídající a transparentní informace o produktech, včetně místa hospodaření, které má být určeno podle jednotlivých případů na odpovídající zeměpisné úrovni, a to po provedení posouzení zejména nákladů a administrativní zátěže pro hospodářské subjekty a přínosů pro producenty a konečné spotřebitele;

d) dostupné metody k určení fyzikálních, chemických a organoleptických vlastností produktů;

d) dostupné metody k určení fyzikálních, chemických a organoleptických vlastností produktů;

e) doporučené normy přijaté mezinárodními subjekty;

e) doporučené normy přijaté mezinárodními subjekty;

f) nutnost zachovat přirozené a podstatné vlastnosti produktů a nezpůsobit zásadní změnu ve složení dotčeného produktu.

f) nutnost zachovat přirozené a podstatné vlastnosti produktů a nezpůsobit zásadní změnu ve složení dotčeného produktu.

6.  S cílem zohlednit očekávání spotřebitelů a potřebu zlepšit jakost a hospodářské podmínky produkce zemědělských produktů a jejich uvádění na trh je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o změnu seznamu odvětví uvedených v odstavci 1. Tyto akty v přenesené pravomoci jsou přísně omezeny na prokázané potřeby vyplývající z vyvíjející se poptávky spotřebitelů, technického pokroku nebo nezbytných inovací produktů a uvedené ve zprávě Komise Evropskému parlamentu a Radě, v níž jsou zejména hodnoceny potřeby spotřebitelů, náklady a administrativní zátěž pro hospodářské subjekty včetně dopadu na vnitřní trh a na mezinárodní obchod a i přínosy pro producenty a konečné spotřebitele.

6.  S cílem zohlednit očekávání spotřebitelů a potřebu zlepšit jakost a hospodářské podmínky produkce zemědělských produktů a jejich uvádění na trh je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o změnu seznamu odvětví uvedených v odstavci 1. Tyto akty v přenesené pravomoci jsou přísně omezeny na prokázané potřeby vyplývající z vyvíjející se poptávky spotřebitelů, technického pokroku nebo nezbytných inovací produktů a uvedené ve zprávě Komise Evropskému parlamentu a Radě, v níž jsou zejména hodnoceny potřeby spotřebitelů, náklady a administrativní zátěž pro hospodářské subjekty včetně dopadu na vnitřní trh a na mezinárodní obchod a i přínosy pro producenty a konečné spotřebitele.

_________________

_________________

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18).

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 g (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 78

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5g)  Článek 78 se nahrazuje tímto:

Článek 78

„Článek 78

Definice, označení a obchodní názvy u některých odvětví a produktů

Definice, označení a obchodní názvy u některých odvětví a produktů

1.  Kromě případných použitelných obchodních norem platí, že se použijí definice, označení a obchodní názvy stanovené v příloze VII na tato odvětví nebo produkty:

1.  Kromě případných použitelných obchodních norem platí, že se použijí definice, označení a obchodní názvy stanovené v příloze VII na tato odvětví nebo produkty:

a) hovězího a telecího masa,

a) hovězí a telecí maso;

 

aa) skopové a jehněčí maso;

b) víno;

b) víno;

c) mléko a mléčné výrobky určené pro lidskou spotřebu,

c) mléko a mléčné výrobky určené pro lidskou spotřebu;

d) drůbežího masa;

d) drůbeží maso;

e) vajec,

e) vejce;

f) roztíratelné tuky určené pro lidskou spotřebu, a

f) roztíratelné tuky určené pro lidskou spotřebu; a

g) olivový olej a stolní olivy,

g) olivový olej a stolní olivy.

2.  Definice, označení nebo obchodní názvy stanovené v příloze VII lze v Unii použít pro uvádění na trh pouze v případě produktu, který splňuje odpovídající požadavky stanovené v uvedené příloze.

2.  Definice, označení nebo obchodní názvy stanovené v příloze VII lze v Unii použít pro uvádění na trh a propagaci pouze v případě produktu, který splňuje odpovídající požadavky stanovené v uvedené příloze. Příloha VII může stanovit podmínky, za nichž jsou tyto označení nebo obchodní názvy v době, kdy jsou uváděny na trh nebo propagovány, chráněny před nezákonným komerčním užíváním, zneužitím, napodobením nebo připomenutím.

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o změny definic a obchodních názvů stanovených v příloze VII, odchylky od nich a výjimky z nich. Tyto akty v přenesené pravomoci jsou přísně omezeny na prokázané potřeby vyplývající z vyvíjející se poptávky spotřebitelů, technického pokroku nebo nutnosti inovace produktů.

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o změny definic a obchodních názvů stanovených v příloze VII, odchylky od nich a výjimky z nich. Tyto akty v přenesené pravomoci jsou přísně omezeny na prokázané potřeby vyplývající z vyvíjející se poptávky spotřebitelů, technického pokroku nebo nutnosti inovace produktů.

4.  S cílem zajistit, aby hospodářské subjekty a členské státy jasně a náležitě rozuměly definicím a obchodním názvům stanoveným v příloze VII, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o pravidla pro jejich stanovování a uplatňování.

4.  S cílem zajistit, aby hospodářské subjekty a členské státy jasně a náležitě rozuměly definicím a obchodním názvům stanoveným v příloze VII, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o pravidla pro jejich stanovování a uplatňování.

5.  S cílem zohlednit očekávání spotřebitelů a vývoj na trhu s mléčnými výrobky je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, kterými vymezí mléčné výrobky, u nichž se v případě, že jsou vyrobeny z jiného než kravského mléka, má uvést druh zvířete, od něhož mléko pochází, a kterými stanoví příslušná nezbytná pravidla.

5.  S cílem zohlednit očekávání spotřebitelů a vývoj na trhu s mléčnými výrobky je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, kterými vymezí mléčné výrobky, u nichž se v případě, že jsou vyrobeny z jiného než kravského mléka, má uvést druh zvířete, od něhož mléko pochází, a kterými stanoví příslušná nezbytná pravidla.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 h (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 79 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5h)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

Článek 79a

 

Míchání olivového oleje s jinými rostlinnými oleji

 

1.  Míchání olivového oleje s jinými rostlinnými oleji se zakazuje.

 

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, jimiž doplní toto nařízení stanovením sankcí proti hospodářským subjektům porušujícím odstavec 1 tohoto článku.

Odůvodnění

Není možné změřit procentní podíl každého typu oleje ve směsích olejů složených z olivového oleje a z dalších typů rostlinných olejů. Abychom zabránili klamání spotřebitele, je třeba tyto směsi zakázat.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 i (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 79 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5i)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

Článek 79b

 

Pravidla pro uvádění na trh týkající se odvětví oliv a olivového oleje

 

S cílem zohlednit zvláštní vlastnosti odvětví oliv a olivového oleje je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227 s cílem doplnit toto nařízení prostřednictvím harmonizace pravidel pro uvádění na trh u stolních oliv a olivového oleje.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 81 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6)  V článku 81 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

vypouští se

„2.  S výhradou odstavce 3 zatřídí členské státy moštové odrůdy mezi ty, které mohou být vysazovány, opětovně vysazovány nebo štěpovány na jejich území pro účely výroby vína.

 

Členské státy mohou zatřídit moštové odrůdy, pokud:

 

a)  daná odrůda náleží k druhu réva vinná (Vitis vinifera L.) nebo Vitis Labrusca nebo

 

b)  daná odrůda pochází z křížení druhů Vitis vinifera, Vitis Labrusca a jiných druhů rodu Vitis.

 

Je-li moštová odrůda vyňata ze zatřídění uvedeného v prvním pododstavci, musí se do 15 let po vynětí vyklučit. “

 

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 81 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

6a)  V článku 81 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  S výhradou odstavce 3 zatřídí členské státy moštové odrůdy mezi ty, které mohou být vysazovány, opětovně vysazovány nebo štěpovány na jejich území pro účely výroby vína.

„2.  S výhradou odstavce 3 zatřídí členské státy moštové odrůdy mezi ty, které mohou být vysazovány, opětovně vysazovány nebo štěpovány na jejich území pro účely vinifikace.

Členské státy mohou zatřídit pouze moštové odrůdy, které splňují tyto podmínky:

Členské státy mohou zatřídit moštové odrůdy, pokud:

a) daná odrůda náleží k druhu réva vinná (Vitis vinifera L.) nebo pochází z křížení révy vinné s jinými druhy rodu Vitis;

a) daná odrůda náleží k druhu réva vinná (Vitis vinifera L.) nebo dotčená odrůda pochází z křížení tohoto druhu a jiných druhů rodu Vitis.

b) daná odrůda není jednou z těchto odrůd: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton a Herbemont.

b) daná odrůda není jednou z těchto odrůd: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton a Herbemont.

 

Odchylně od druhého pododstavce mohou členské státy povolit opětovnou výsadbu Vitis Labrusca nebo odrůd uvedených v písmeni b) uvedeného pododstavce ve stávajících historických vinicích, pokud se stávající osázená plocha nezvětší.

Je-li moštová odrůda vyňata ze zatřídění uvedeného v prvním pododstavci, musí se do 15 let po vynětí vyklučit.

Je-li moštová odrůda vyňata ze zatřídění uvedeného v prvním pododstavci, musí se do 15 let po vynětí vyklučit.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 90a – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zřízení databanky analytických údajů o izotopech, která napomůže k odhalování podvodů a která bude vytvořena na základě vzorků shromážděných členskými státy;

a)  zřízení nebo údržbu databanky analytických údajů o izotopech, která napomůže k odhalování podvodů a která bude vytvořena na základě vzorků shromážděných členskými státy;

Odůvodnění

Databanka analytických údajů o izotopech již v některých členských státech existuje, takže již nemusí být nově zřizována a postačí zajistit její údržbu.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 92 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

8a)  V článku 92 se odstavec 1 mění takto:

1.  Na výrobky uvedené v příloze VII části II bodech 1, 3 až 6, 8, 9, 11, 15 a 16 se vztahují pravidla týkající se označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů stanovená v tomto oddíle.

1.  Pravidla týkající se označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů stanovená v tomto oddíle se vztahují pouze na výrobky uvedené v příloze VII části II bodech 1, 3 až 6, 8, 9, 11, 15 a 16.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 93 – odst. 1 – písm. a – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „označením původu“ název, který označuje výrobek uvedený v čl. 92 odst. 1:

a)  „označením původu“ název regionu, konkrétního místa nebo – ve výjimečných a řádně odůvodněných případech – země, který se používá k popisu výrobku uvedeného v čl. 92 odst. 1:

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 93 – odst. 1 – písm. a – bod i

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  jehož jakost a vlastnosti jsou převážně nebo výlučně dány zvláštním zeměpisným prostředím zahrnujícím přírodní a případně lidské činitele;

i)  jehož jakost nebo vlastnosti jsou převážně nebo výlučně dány konkrétním zeměpisným prostředím s jeho přírodními a lidskými činiteli;

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 93 – odst. 1 – písm. a – bod ii

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  pocházející z určitého místa či regionu nebo ve výjimečných případech z určité země;

vypouští se

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a

Nařízení (EU) 1308/2013

Čl. 93 – odst. 1 – písm. a – bod v a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

va)  který není „částečně dealkoholizovaný“ nebo „dealkoholizovaný“, jak je uvedeno v příloze VII části II bodech 18 a 19.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 94 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10)  V čl. 94 odst. 1 se úvodní věta nahrazuje tímto:

vypouští se

„Žádosti o ochranu názvů jako označení původu nebo zeměpisná označení zahrnují:“.

 

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 94

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

10a)  Článek 94 se nahrazuje tímto:

Článek 94

Článek 94

Žádosti o ochranu

Žádosti o ochranu

1.  Žádosti o ochranu názvů jako označení původu nebo zeměpisná označení zahrnují formální část, ve které se uvádí:

„1.  Žádosti o ochranu názvů jako označení původu nebo zeměpisná označení zahrnují:

a) název, který se má chránit;

a) název, který se má chránit;

b) jméno a adresa žadatele;

b) jméno a adresa žadatele;

c) specifikace výrobku uvedená v odstavci 2 a

c) specifikace výrobku uvedená v odstavci 2 a

d) jediný doklad shrnující specifikaci výrobku uvedenou v odstavci 2.

d) jediný doklad shrnující specifikaci výrobku uvedenou v odstavci 2.

2.  Specifikace výrobku umožňuje zúčastněným stranám zkontrolovat příslušné podmínky výroby týkající se daného označení původu nebo zeměpisného označení. Specifikace výrobku obsahuje alespoň tyto údaje:

2.  Specifikace výrobku umožňuje zúčastněným stranám zkontrolovat příslušné podmínky výroby týkající se daného označení původu nebo zeměpisného označení. Specifikace výrobku obsahuje alespoň tyto údaje:

a) název, který se má chránit;

a) název, který se má chránit;

b) popis vína nebo vín:

b) popis vína nebo vín:

i) u vín s označením původu základní analytické a organoleptické vlastnosti daného vína,

i) u vín s označením původu základní analytické a organoleptické vlastnosti daného vína,

ii) u vín se zeměpisným označením základní analytické vlastnosti, jakož i hodnocení nebo uvedení organoleptických vlastností daného vína;

ii) u vín se zeměpisným označením základní analytické vlastnosti, jakož i hodnocení nebo uvedení organoleptických vlastností daného vína;

c) případně zvláštní enologické postupy používané při výrobě daného vína nebo daných vín a příslušná omezení pro jejich výrobu,

c) případně zvláštní enologické postupy používané při výrobě daného vína nebo daných vín a příslušná omezení pro jejich výrobu,

d) vymezení příslušné zeměpisné oblasti;

d) vymezení příslušné zeměpisné oblasti;

e) maximální hektarový výnos;

e) maximální hektarový výnos;

f) označení moštové odrůdy nebo odrůd, ze kterých se dané víno nebo daná vína vyrábí;

f) označení moštové odrůdy nebo odrůd, ze kterých se dané víno nebo daná vína vyrábí;

g) podrobnosti potvrzující souvislost uvedenou v čl. 93 odst. 1 písm. a) bodě i) nebo případně v čl. 93 odst. 1 písm. b) bodě i);

g) podrobnosti potvrzující souvislost uvedenou v čl. 93 odst. 1 písm. a) bodě i) nebo případně v čl. 93 odst. 1 písm. b) bodě i);

 

i) v případě chráněného označení původu souvislost mezi jakostí nebo vlastnostmi produktu a zeměpisným prostředím podle čl. 93 odst. 1 písm. a) bodu i); podrobnosti týkající se lidských faktorů v tomto zeměpisném prostředí mohou být případně omezeny na popis způsobu hospodaření s půdou a péče o krajinu, pěstitelských postupů nebo jiné relevantní lidské činnosti přispívající k zachování přírodních faktorů zeměpisného prostředí podle čl. 93 odst. 1;

 

ii) v případě chráněného zeměpisného označení souvislost mezi určitou jakostí, pověstí či jinou vlastností produktu a zeměpisným původem podle čl. 93 odst. 2;

h) příslušné požadavky stanovené v předpisech Unie nebo ve vnitrostátních předpisech, nebo pokud tak stanoví členské státy, stanovené organizací, která spravuje chráněná označení původu nebo chráněná zeměpisná označení, s přihlédnutím ke skutečnosti, že tyto požadavky musí být objektivní, nediskriminující a slučitelné s právem Unie;

h) příslušné požadavky stanovené v předpisech Unie nebo ve vnitrostátních předpisech, nebo pokud tak stanoví členské státy, stanovené organizací, která spravuje chráněná označení původu nebo chráněná zeměpisná označení, s přihlédnutím ke skutečnosti, že tyto požadavky musí být objektivní, nediskriminující a slučitelné s právem Unie;

i) název a adresu orgánů nebo subjektů, které ověřují soulad s ustanoveními specifikace výrobku, a jejich konkrétní úkoly.

i) název a adresu orgánů nebo subjektů, které ověřují soulad s ustanoveními specifikace výrobku, a jejich konkrétní úkoly.

3.  Pokud se žádost o ochranu týká zeměpisné oblasti ve třetí zemi, musí kromě údajů stanovených v odstavcích 1 a 2 obsahovat údaje, které potvrzují, že daný název je chráněn v zemi původu.

3.  Pokud se žádost o ochranu týká zeměpisné oblasti ve třetí zemi, musí kromě údajů stanovených v odstavcích 1 a 2 obsahovat údaje, které potvrzují, že daný název je chráněn v zemi původu.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 96 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10a)  V čl. 96 odst. 5 se vkládá nový pododstavec, který zní:

 

Při předávání žádosti o ochranu Komisi v souladu s prvním pododstavcem tohoto odstavce přiloží členský stát prohlášení o tom, že se domnívá, že žádost předložená žadatelem splňuje podmínky týkající se ochrany stanovené v tomto oddíle, a že osvědčuje, že jednotný dokument podle čl. 94 odst. 1 písm. d) představuje pravdivé shrnutí specifikace produktu.

 

Členské státy informují Komisi o veškerých přípustných námitkách předložených během vnitrostátního řízení.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 96 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Komise může případně přijmout prováděcí akty, jimiž pozastaví přezkum žádosti podle čl. 97 odst. 2, dokud vnitrostátní soud nebo jiný vnitrostátní orgán nerozhodne o napadené žádosti o ochranu, pokud členský stát v souladu s článkem 5 v předběžném vnitrostátním řízení shledal, že podmínky jsou splněny.

vypouští se

Tyto prováděcí akty se přijímají bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3.“

 

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 97 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise posoudí žádosti o ochranu, které obdrží v souladu s článkem 94 a čl. 96 odst. 5. Přezkoumá je, zda neobsahují zjevné chyby, a přihlédne k výsledku předběžného vnitrostátního řízení, které provedl daný členský stát.

Komise posoudí žádosti o ochranu, které obdrží v souladu s článkem 94 a čl. 96 odst. 5. Přezkoumá je, zda neobsahují zjevné chyby, a přihlédne k výsledku předběžného vnitrostátního řízení, které provedl daný členský stát. Přezkoumání se zaměří zejména na jednotný dokument podle čl. 94 odst. 1 písm. d).

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je uvést do souladu znění jednotného nařízení o společné organizaci trhů s přijetím nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 17. října 2018 přijatým podle nařízení (EU) č. 1308/2013 a zavést do základního aktu politické zásady, na nichž je založena tato revize. Tento pozměňovací návrh odpovídá článku 10 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 103 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

14)  V článku 103 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

vypouští se

„4.  Ochrana podle odstavce 2 se vztahuje také na zboží, které vstupuje na celní území Unie, aniž by zde bylo propuštěno do volného oběhu, a na zboží prodávané prostředky elektronického obchodování v Unii. “

 

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 103

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

14a)  Článek 103 se nahrazuje tímto:

Článek 103

„Článek 103

Ochrana

Ochrana

1.  Chráněné označení původu a chráněné zeměpisné označení může použít každý hospodářský subjekt, který uvádí na trh víno, jež bylo vyrobeno v souladu s příslušnou specifikací výrobku.

1.  Chráněné označení původu a chráněné zeměpisné označení může použít každý hospodářský subjekt, který uvádí na trh víno, jež bylo vyrobeno v souladu s příslušnou specifikací výrobku.

2.  Chráněné označení původu a chráněné zeměpisné označení, jakož i víno s tímto chráněným názvem v souladu se specifikací výrobku jsou chráněna před:

2.  Chráněné označení původu a chráněné zeměpisné označení, jakož i víno s tímto chráněným názvem v souladu se specifikací výrobku jsou chráněna před:

a) jakýmkoli přímým či nepřímým obchodním použitím tohoto chráněného názvu

a) jakýmkoli přímým či nepřímým obchodním použitím tohoto chráněného názvu

i) u srovnatelných výrobků, které nevyhovují specifikaci výrobku s chráněným názvem, nebo

i) u srovnatelných výrobků, které nevyhovují specifikaci výrobku s chráněným názvem, nebo

ii) pokud takové použití zneužívá pověst označení původu nebo zeměpisného označení;

ii) pokud takové použití zneužívá, oslabuje nebo zhoršuje pověst označení původu nebo zeměpisného označení, včetně pokud se zapsaný název používá jako přísada;

b) jakýmkoli zneužitím, napodobením nebo použitím názvů, které jej evokují, a to i tehdy, je-li uveden skutečný původ výrobku nebo služby nebo je-li chráněný název přeložen, přepsán nebo transliterován nebo doprovázen výrazy jako „druh“, „typ“, „způsob“, „jak se vyrábí v“, „napodobenina“, „chuť“, „jako“ nebo podobnými výrazy;

b) jakýmkoli zneužitím, napodobením nebo použitím názvů, které jej evokují, a to i tehdy, je-li uveden skutečný původ výrobku nebo služby nebo je-li chráněný název přeložen, přepsán nebo transliterován nebo doprovázen výrazy jako „druh“, „typ“, „způsob“, „jak se vyrábí v“, „napodobenina“, „chuť“, „jako“ nebo podobnými výrazy, včetně pokud se tyto zapsané názvy používají jako přísada;

c) jakýmkoli jiným nepravdivým nebo zavádějícím údajem o provenienci, původu, povaze nebo základních vlastnostech výrobku použitým na vnitřním nebo vnějším obalu, na reklamních materiálech nebo v dokumentech týkajících se daného vinařského výrobku, a před použitím takové nádoby, která by mohla vyvolat mylný dojem, pokud jde o původ výrobku;

c) jakýmkoli jiným nepravdivým nebo zavádějícím údajem o provenienci, původu, povaze nebo základních vlastnostech výrobku použitým na vnitřním nebo vnějším obalu, na reklamních materiálech nebo v dokumentech týkajících se daného vinařského výrobku, a před použitím takové nádoby, která by mohla vyvolat mylný dojem, pokud jde o původ výrobku;

d) všem ostatním praktikám, které by mohly spotřebitele uvést v omyl, pokud jde o skutečný původ produktu.

d) všem ostatním praktikám, které by mohly spotřebitele uvést v omyl, pokud jde o skutečný původ produktu.

 

da) jakýmkoli uvedením, ve zlém úmyslu, názvu podobné oblasti nebo názvu, který by mohl vést k částečné nebo úplné záměně s chráněným názvem.

3.  Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení nesmějí v Unii zdruhovět ve smyslu čl. 101 odst. 1.

3.  Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení nesmějí v Unii zdruhovět ve smyslu čl. 101 odst. 1.

 

3a.  Ochrana podle odstavce 2 se vztahuje také na zboží, které vstupuje na celní území Unie, aniž by zde bylo propuštěno do volného oběhu, a na zboží prodávané prostředky elektronického obchodování v Unii. “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 b (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 105

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

14b)  Článek 105 se nahrazuje tímto:

Článek 105

„Článek 105

Změny specifikace výrobku

Změny specifikace výrobku

Žadatel, který splňuje podmínky stanovené v článku 95, může požádat o schválení změny specifikace výrobku s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením, zejména za účelem zohlednění vývoje vědeckých a technických poznatků nebo nového vymezení zeměpisné oblasti podle čl. 94 odst. 2 druhého pododstavce písm. d). V žádosti se uvedou požadované změny a jejich odůvodnění.

1.  Žadatel, který splňuje podmínky stanovené v článku 95, může požádat o schválení změny specifikace výrobku s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením, zejména za účelem zohlednění vývoje vědeckých a technických poznatků nebo nového vymezení zeměpisné oblasti podle čl. 94 odst. 2 druhého pododstavce písm. d). V žádosti se uvedou požadované změny a jejich odůvodnění.

 

1a.  Změny specifikace produktu se podle jejich důležitosti rozdělí do dvou kategorií: změny, které vyžadují námitkové řízení na úrovni Unie („změny v rámci Unie“), a změny, které je možné řešit na úrovni členských států nebo třetích zemí („standardní změny“).

 

Změna je považována za změnu v rámci Unie, pokud:

 

a) zahrnuje změnu názvu chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení;

 

b) sestává ze změny, vypuštění nebo přidání kategorie výrobků z révy vinné uvedených v příloze VII části II;

 

c) by případně mohla zneplatnit souvislost uvedenou v čl. 93 odst. 1 písm. a) bodě i) nebo písm. b) bodě i);

 

d) znamená další omezení uvádění výrobku na trh.

 

Žádosti o změny na úrovni Unie podané třetími zeměmi nebo výrobci ze třetích zemí musí obsahovat důkaz, že požadovaná změna je v souladu s právními předpisy o ochraně označení původu nebo zeměpisných označení, které platí v těchto třetích zemí.

 

Všechny ostatní změny se považují za standardní změny.

 

1b.  Dočasná změna je standardní změna týkající se dočasné změny specifikace produktu z důvodu povinných hygienických a rostlinolékařských opatření stanovených orgány veřejné moci nebo související s přírodními katastrofami nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami, které byly oficiálně uznány příslušnými orgány. “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 c (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 105 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

14c)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

Článek 105a

 

Změny v rámci Unie

 

1.  Žádost o schválení změny specifikace výrobku v rámci Unie se vyřizuje mutatis mutandis podle postupu stanoveného v článcích 94 a 96 až 99. Žádosti o schválení změny specifikace výrobku v rámci Unie se považují za přípustné, pokud jsou předloženy v souladu s článkem 105 a pokud jsou úplné, vyčerpávající a náležitě vyplněné. Schválení žádosti o schválení změny specifikace výrobku na úrovni Unie Komisí se týká pouze změn předložených v samotné žádosti.

 

2.  Pokud se Komise na základě přezkumu provedeného podle čl. 97 odst. 2 domnívá, že jsou splněny podmínky stanovené v čl. 97 odst. 3, zveřejní žádost o schválení změny v rámci Unie v Úředním věstníku Evropské unie. Konečné rozhodnutí o schválení změny bude přijato, aniž by se uplatnil přezkumný postup uvedený v čl. 229 odst. 2, ledaže byla podána přípustná námitka nebo že byla žádost o změnu zamítnuta, přičemž v takovém případě se uplatní čl. 99 odst. 2.

 

3.  V případě, že žádost není považována za přípustnou, sdělí se příslušným orgánům členského státu nebo třetí země či žadateli usazenému ve třetí zemi důvody shledání nepřípustnosti.

 

4.  Žádosti o schválení změn v rámci Unie smějí obsahovat výlučně změny na úrovni Unie. V případě, že žádost o změny v rámci Unie obsahuje rovněž standardní nebo dočasné změny, použije se postup pro změny na úrovni Unie pouze na změny na úrovni Unie. Standardní nebo dočasné změny se nepovažují za podané.

 

5.  Při přezkumu žádosti o změnu se Komise zaměří na navrhované změny.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 d (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 105 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

14d)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

Článek 105b

 

Standardní změny

 

1.  Standardní změny schvalují a zveřejňují členské státy, v nichž se nachází zeměpisná oblast označení původu nebo zeměpisného označení.

 

Žádost o schválení standardní změny specifikace výrobku se předkládá orgánům členského státu, v němž se nachází zeměpisná oblast označení. Žadatelé musí splňovat podmínky stanovené v článku 95. Pokud žádost o schválení standardní změny specifikace výrobku nepochází od žadatele, který předložil žádost o ochranu názvu nebo názvů, jichž se specifikace výrobku týká, umožní členský stát tomuto žadateli v případě, že stále existuje, podat k žádosti připomínky.

 

Žádost o standardní změnu musí obsahovat popis standardních změn, uvést souhrn důvodů, proč jsou změny potřebné, a prokázat, že navrhované změny lze považovat za standardní v souladu s článkem 105.

 

2.  Pokud se členské státy domnívají, že jsou splněny požadavky, mohou standardní změny schválit a zveřejnit. Rozhodnutí o schválení zahrnuje změněný konsolidovaný jediný doklad, pokud je to relevantní, a změněnou konsolidovanou specifikaci výrobku.

 

Standardní změna je v daném členském státě použitelná ihned po zveřejnění. Členský stát oznámí standardní změny Komisi nejpozději do jednoho měsíce ode dne zveřejnění vnitrostátního rozhodnutí o schválení.

 

3.  Rozhodnutí, kterými se schvalují standardní změny, jež se týkají výrobků z révy vinné pocházejících z třetích zemí, se přijímají v souladu se systémem platným v dotčené třetí zemi a Komisi je oznamuje jednotlivý výrobce nebo seskupení výrobců s oprávněným zájmem buď přímo, nebo prostřednictvím orgánů dané třetí země nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejich zveřejnění.

 

4.  Pokud se příslušná zeměpisná oblast nachází na území více než jednoho členského státu, provedou dotčené členské státy postup pro standardní změny odděleně pro tu část dané oblasti, která se nachází na jejich území. Standardní změna je použitelná až okamžikem použitelnosti posledního vnitrostátního rozhodnutí o schválení. Členský stát, který schválí standardní změnu jako poslední, ji Komisi zašle nejpozději do jednoho měsíce ode dne zveřejnění svého rozhodnutí o schválení standardní změny.

 

Nepřijme-li jeden nebo více dotčených členských států vnitrostátní rozhodnutí o schválení uvedené v prvním pododstavci, může kterýkoliv z dotčených členských států podat žádost v rámci řízení o změnách na úrovni Unie. Stejné pravidlo platí obdobně v případě, kdy je jednou nebo více dotčenými zeměmi třetí země.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 e (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 105 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

14e)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

Článek 105c

 

Dočasné změny

 

1.  Dočasné změny schvaluje a zveřejňuje členský stát, v němž se nachází zeměpisná oblast označení původu nebo zeměpisného označení. Oznamují se Komisi společně s důvody na podporu dočasných změn nejpozději do jednoho měsíce ode dne zveřejnění vnitrostátního rozhodnutí o schválení. Dočasná změna je v daném členském státě použitelná ihned po zveřejnění.

 

2.  Pokud se zeměpisná oblast nachází na území více než jednoho členského státu, provede se postup pro dočasné změny v dotčených členských státech odděleně pro tu část dané oblasti, která se nachází na jejich území. Dočasné změny jsou použitelné až okamžikem použitelnosti posledního vnitrostátního rozhodnutí o schválení. Členský stát, který schválí dočasnou změnu jako poslední, ji Komisi oznámí nejpozději do jednoho měsíce ode dne zveřejnění svého rozhodnutí o schválení. Toto pravidlo platí obdobně také v případě, kdy je jednou nebo více dotčenými zeměmi třetí země.

 

3.  Dočasné změny, jež se týkají výrobků z révy vinné pocházejících z třetích zemí, se oznamují Komisi spolu s důvody na podporu dočasných změn, jednotlivému výrobci nebo seskupení výrobců s oprávněným zájmem buď přímo, nebo prostřednictvím orgánů dané třetí země nejpozději do jednoho měsíce od jejich schválení.

 

4.  Komise zveřejní takové změny do tří měsíců ode dne, kdy obdržela oznámení od daného členského státu, třetí země nebo jednotlivého výrobce či seskupení výrobců z třetí země. Dočasná změna je na území Unie použitelná od okamžiku jejího zveřejnění Komisí.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 15

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 106

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

15)  Článek 106 se nahrazuje tímto:

vypouští se

„Článek 106

 

Zrušení ochrany

 

Komise může z vlastního podnětu nebo na základě řádně odůvodněné žádosti členského státu, třetí země nebo fyzické nebo právnické osoby s oprávněným zájmem přijmout prováděcí akty, kterými zruší ochranu označení původu nebo zeměpisného označení, je-li splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 

a)  pokud již není zaručen soulad s příslušnou specifikací produktu;

 

b)  pokud po dobu alespoň sedmi po sobě jdoucích let nebyl na trh uveden žádný výrobek s tímto označením původu nebo zeměpisným označením;

 

c)  pokud žadatel, který splňuje podmínky stanovené v článku 95, prohlásí, že již nechce ochranu označení původu nebo zeměpisného označení dále zachovávat.

 

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2. “

 

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 106

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

15a)  Článek 106 se nahrazuje tímto:

Článek 106

„Článek 106

Zrušení ochrany

Zrušení ochrany

Komise může z vlastního podnětu nebo na základě řádně odůvodněné žádosti členského státu, třetí země nebo fyzické nebo právnické osoby s legitimním zájmem přijmout prováděcí akty, kterými zruší ochranu označení původu nebo zeměpisného označení, pokud již není zajištěn soulad s příslušnou specifikací výrobku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.

1.  Komise může z vlastního podnětu nebo na základě řádně odůvodněné žádosti členského státu, třetí země nebo fyzické nebo právnické osoby s legitimním zájmem přijmout prováděcí akty, kterými zruší ochranu označení původu nebo zeměpisného označení, je-li splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 

a) pokud již není zaručen soulad s příslušnou specifikací výrobku;

 

b) pokud po dobu alespoň sedmi po sobě jdoucích let nebyl na trh uveden žádný výrobek s tímto označením původu nebo zeměpisným označením;

 

c) pokud žadatel, který splňuje podmínky stanovené v článku 95, prohlásí, že již nechce ochranu označení původu nebo zeměpisného označení dále zachovávat. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.

 

1a.  V případě, že Komise usoudí, že žádost o zrušení není přípustná, sdělí orgánu členského státu či třetí země nebo fyzické či právnické osobě, jež žádost podaly, důvody shledání nepřípustnosti.

 

1b.  Odůvodněná prohlášení o námitkách vůči zrušení zápisu jsou přípustná pouze tehdy, pokud prokazují, že zainteresovaná osoba na zapsaný název trvale komerčně spoléhá. “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 b (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 106 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

15b)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

Článek 106a

 

Dočasné označování a obchodní úprava

 

Po předání žádosti o ochranu označení původu nebo zeměpisného označení Komisi je výrobci mohou uvádět na etiketách a používat při obchodní úpravě a používat vnitrostátní loga a označení v souladu s právními předpisy Unie a zejména s nařízením (EU) č. 1169/2011.

 

Symboly Unie pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení, označení Unie „chráněné označení původu“ nebo „chráněné zeměpisné označení“ a zkratky Unie „CHOP“ nebo „CHZO“ se mohou na etiketách použít až po zveřejnění rozhodnutí o ochraně daného označení původu nebo zeměpisného označení.

 

Je-li žádost zamítnuta, mohou být všechny výrobky z révy vinné označené v souladu s prvním odstavcem uváděny na trh až do vyčerpání zásob.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 c (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 107 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

15c)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 107a

 

Uplatnění specifikace výrobku na plochy, které produkují vinné destiláty

 

Členské státy mohou uplatňovat specifikaci výrobku ve smyslu čl. 94 odst. 2 na oblasti, které produkují víno vhodné k výrobě vinných destilátů se zeměpisným označením registrovaným v souladu s přílohou III nařízení (ES) č. 110/2008.“

Odůvodnění

Cílem tohoto nového článku je umožnit členským státům uplatňovat specifikaci výrobku ve smyslu čl. 94 odst. 2 na oblasti, které produkují víno vhodné k výrobě vinných destilátů se zeměpisným označením registrovaným v souladu s přílohou III nařízení o lihovinách, aby zajistily, že nabídka bude lépe odpovídat poptávce.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 17

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 116a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Příslušný orgán uvedený v odstavci 2 nebo jeden nebo více pověřených subjektů ve smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení (EU) 2017/625, který působí jako orgán pro osvědčování výrobků v souladu s kritérii stanovenými v hlavě II kapitole III uvedeného nařízení, každoročně ověřuje v rámci Unie soulad se specifikací produktu během výroby a úpravy nebo po úpravě vína.

3.  Příslušný orgán uvedený v odstavci 2 nebo jeden nebo více pověřených subjektů ve smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení (EU) 2017/625, který působí jako orgán pro osvědčování výrobků v souladu s kritérii stanovenými v hlavě II kapitole III uvedeného nařízení, každoročně ověřuje v rámci Unie soulad se specifikací produktu během výroby a úpravy nebo po úpravě vína, mimo jiné i v členském státě, kde výroba vína probíhá.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 17

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 116a – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Kontroly uvedené v odstavci 3 sestávají ze správních kontrol a kontrol na místě. Tyto kontroly mohou být omezeny na správní kontroly, pouze pokud jsou zabezpečené a umožňují zajistit plný soulad s požadavky a podmínkami stanovenými ve specifikacích produktu.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 17

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 116a – odst. 3 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Za účelem ověření souladu se specifikacemi produktu mohou příslušné orgány nebo kontrolní subjekty uvedené v odstavci 3 provést audit hospodářských subjektů usazených v jiném členském státě, pokud tyto subjekty zasahují do úpravy produktu nesoucího označení CHOP zapsané na jejich území. Vzhledem k důvěře, kterou mohou vkládat do hospodářských subjektů a jejich produktů, pokud jde o výsledky předchozích kontrol, mohou kontrolní subjekty uvedené v odstavci 3 zaměřit svou činnost na hlavní aspekty kontroly ve specifikacích produktu, které byly předem vymezeny a na které byly tyto hospodářské subjekty upozorněny.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 119 – odst. 1 a 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

18)  Článek 119 se mění takto:

vypouští se

a)   v odstavci 1 se úvodní věta nahrazuje tímto:

 

„Označení a obchodní úprava výrobků uvedených v příloze VII části II bodech 1 až 11, 13, 15, 16, 18 a 19, které jsou uváděny na trh v Unii nebo vyváženy, obsahují tyto povinné údaje:“;

 

b)   doplňuje se nový odstavec 4, který zní:

 

„4.  Členské státy přijmou opatření k zajištění toho, aby výrobky uvedené v odstavci 1, které nejsou označeny v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, nebyly uvedeny na trh, nebo pokud již byly na trh uvedeny, aby z něj byly staženy.“

 

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 119

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

18a)  Článek 119 se nahrazuje tímto:

Článek 119

„Článek 119

Povinné údaje

Povinné údaje

1. Označení a obchodní úprava výrobků uvedených v příloze VII části II bodech 1 až 11, 13, 15 a 16, které jsou uváděny na trh v Unii nebo vyváženy, obsahují tyto povinné údaje:

1. Označení a obchodní úprava výrobků uvedených v příloze VII části II bodech 1 až 11, 13, 15, 16, 18 a 19, které jsou uváděny na trh v Unii nebo vyváženy, obsahují tyto povinné údaje:

a) označení druhu výrobku z révy vinné v souladu s částí II přílohy VII;

a) označení druhu výrobku z révy vinné v souladu s částí II přílohy VII;

b) u vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením:

b) u vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením:

i) výraz „chráněné označení původu“ nebo „chráněné zeměpisné označení“ a

i) výraz „chráněné označení původu“ nebo „chráněné zeměpisné označení“ a

ii) název chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení;

ii) název chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení;

c) skutečný obsah alkoholu v procentech objemových;

c) skutečný obsah alkoholu v procentech objemových;

d) uvedení provenience;

d) uvedení provenience;

e) název stáčírny nebo v případě šumivého vína, šumivého vína dosyceného oxidem uhličitým, jakostního šumivého vína nebo jakostního aromatického šumivého vína název producenta nebo prodejce;

e) název stáčírny nebo v případě šumivého vína, šumivého vína dosyceného oxidem uhličitým, jakostního šumivého vína nebo jakostního aromatického šumivého vína název producenta nebo prodejce;

f) u dovážených vín název dovozce; a

f) u dovážených vín název dovozce; a

g) v případě šumivého vína, šumivého vína dosyceného oxidem uhličitým, jakostního šumivého vína nebo jakostního aromatického šumivého vína údaj o obsahu cukru.

g) v případě šumivého vína, šumivého vína dosyceného oxidem uhličitým, jakostního šumivého vína nebo jakostního aromatického šumivého vína údaj o obsahu cukru.

 

ga) výživové údaje, jejichž obsah se může omezovat pouze na energetickou hodnotu a

 

gb) seznam složek.

2.  Odchylně od odst. 1 písm. a) lze odkaz na druh výrobku z révy vinné vynechat u vín, jejichž etikety obsahují název chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení.

2.  Odchylně od odst. 1 písm. a) lze odkaz na druh výrobku z révy vinné vynechat u vín, jejichž etikety obsahují název chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení.

3.  Odchylně od odst. 1 písm. b) lze vynechat výrazy „chráněné označení původu“ nebo „chráněné zeměpisné označení“ v těchto případech:

3.  Odchylně od odst. 1 písm. b) lze vynechat výrazy „chráněné označení původu“ nebo „chráněné zeměpisné označení“ v těchto případech:

a) pokud je na etiketě v souladu se specifikací výrobku podle čl. 94 odst. 2 uveden tradiční výraz v souladu s čl. 112 odst. 1 písm. a);

a) pokud je na etiketě v souladu se specifikací výrobku podle čl. 94 odst. 2 uveden tradiční výraz v souladu s čl. 112 odst. 1 písm. a);

b) za výjimečných a řádně odůvodněných okolností, které stanoví Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s článkem 227 s cílem zajistit dodržování stávajících postupů označování.

b) za výjimečných a řádně odůvodněných okolností, které stanoví Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s článkem 227 s cílem zajistit dodržování stávajících postupů označování.

 

3a.  Aby se zajistilo jednotné provádění odst. 1 písm. ga), energetická hodnota se:

 

a) vyjadřuje čísly a slovy nebo symboly, a zejména symbolem (E) jako energie;

 

b) se vypočítává pomocí převodního faktoru uvedeného v příloze XIV nařízení (EU) č. 1169/2011;

 

c) vyjadřuje v průměrných hodnotách v kilokaloriích (kcal) na základě:

 

i) analýzy vína provedené výrobcem nebo

 

ii) výpočtu s použitím obecně stanovených a přijímaných údajů na základě průměrných hodnot typických a charakteristických vín;

 

d) se vyjadřuje na 100 ml. Dále může být vyjádřena na jednotku spotřeby, která je pro spotřebitele snadno rozpoznatelná, a to za předpokladu, že použitá jednotka je na etiketě kvantifikována a že je uveden počet jednotek obsažených v balení.

 

3b.  Odchylně od ustanovení odst. 1 písm. gb) může být rovněž poskytnut seznam složek jinak než na etiketě připevněné na lahvi nebo na jiném druhu obalu, pokud je na etiketě uvedena jasná a přímá souvislost. Nesmí být uveden spolu s jinými informacemi, které mají obchodní nebo marketingové účely.

 

3c.  Členské státy přijmou opatření k zajištění toho, aby výrobky uvedené v odstavci 1, které nejsou označeny v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, nebyly uvedeny na trh, nebo pokud již byly na trh uvedeny, aby z něj byly staženy.

 

3d.  Hospodářské subjekty, které dobrovolně chtějí sdělit spotřebitelům kalorie vinných výrobků z hospodářského roku před vstupem tohoto nařízení v platnost, uplatní článek 119 v celém rozsahu. “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 120 – odst. 1 – písm. f a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

19a)  Vkládá se nové písmeno, které zní:

 

fa) výrazy odkazující na konzervaci genetických zdrojů vinné révy;

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 20

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 122 – odst. 1 – písm. b, c a d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

20)  V článku 122 se odstavec 1 mění takto:

vypouští se

a)  v písmeni b) se zrušuje bod ii);

 

b)  v písmeni c) se doplňuje nový bod iii), který zní:

 

„iii)  výrazů odkazujících na zemědělský podnik a podmínek jejich použití.“;

 

c)  v písmenu d) se bod i) nahrazuje tímto:

 

„i)  podmínky pro použití některých tvarů lahví a uzávěrů a seznam některých zvláštních tvarů lahví;“.

 

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 20 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 122

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

20a)  Článek 122 se nahrazuje tímto:

Článek 122

„Článek 122

Přenesené pravomoci

Přenesené pravomoci

1.  S cílem zohlednit zvláštní vlastnosti odvětví vína je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o pravidla a omezení pro:

1.  S cílem zohlednit zvláštní vlastnosti odvětví vína je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o pravidla a omezení pro:

a) jiné údaje o obchodní úpravě a použití označování než ty, které jsou stanoveny v tomto oddíle;

a) jiné údaje o obchodní úpravě a použití označování než ty, které jsou stanoveny v tomto oddíle;

b) povinné údaje týkající se:

b) povinné údaje týkající se:

i) výrazů použitých pro vyjádření povinných údajů a podmínek jejich použití,

i) výrazů použitých pro vyjádření povinných údajů a podmínek jejich použití,

ii) výrazů odkazujících na zemědělský podnik a podmínek jejich použití,

 

iii) ustanovení, která povolují producentským členským státům zavést další pravidla týkající se povinných údajů,

iii) ustanovení, která povolují producentským členským státům zavést další pravidla týkající se povinných údajů,

iv) ustanovení, která umožňují další odchylky kromě odchylek uvedených v čl. 119 odst. 2, pokud jde o vynechání odkazu na druh výrobku z révy vinné, a

iv) ustanovení, která umožňují další odchylky kromě odchylek uvedených v čl. 119 odst. 2, pokud jde o vynechání odkazu na druh výrobku z révy vinné,

v) ustanovení o použití jazyků;

v) ustanovení o použití jazyků; a

 

va) ustanovení týkající se čl. 119 odst. 1 písm. gb);

 

 

c) nepovinné údaje týkající se:

c) nepovinné údaje týkající se:

i) výrazů použitých pro vyjádření nepovinných údajů a podmínek jejich použití,

i) výrazů použitých pro vyjádření nepovinných údajů a podmínek jejich použití,

ii) ustanovení, která umožňují producentským členským státům zavést další pravidla týkající se nepovinných údajů;

ii) ustanovení, která umožňují producentským členským státům zavést další pravidla týkající se nepovinných údajů;

 

iia) výrazů odkazujících na zemědělský podnik a podmínek jejich použití,

d) obchodní úpravu, pokud jde o:

d) obchodní úpravu, pokud jde o:

i) podmínky pro použití některých tvarů lahví a seznam některých zvláštních tvarů lahví,

i) podmínky pro použití některých tvarů lahví a uzávěrů a seznam některých zvláštních tvarů lahví,

ii) podmínky pro použití typu lahví a uzávěrů používaných pro „šumivá vína“,

ii) podmínky pro použití typu lahví a uzávěrů používaných pro „šumivá vína“,

iii) ustanovení, která umožňují producentským členským státům zavést další pravidla týkající se obchodní úpravy,

ii) ustanovení, která umožňují producentským členským státům zavést další pravidla týkající se obchodní úpravy,

iv) ustanovení o použití jazyků.

iv) ustanovení o použití jazyků.

 

Komise přijme akty v přenesené pravomoci uvedené v písm. b) bodě va) nejpozději 18 měsíců po ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

2.  S cílem zajistit ochranu legitimních zájmů hospodářských subjektů je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227 týkající se pravidel, pokud jde o dočasné označování a obchodní úpravu vín, která nesou označení původu nebo zeměpisné označení, pokud toto označení původu nebo zeměpisné označení splňuje nezbytné požadavky.

2.  S cílem zajistit ochranu legitimních zájmů hospodářských subjektů je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227 týkající se pravidel, pokud jde o dočasné označování a obchodní úpravu vín, která nesou označení původu nebo zeměpisné označení, pokud toto označení původu nebo zeměpisné označení splňuje nezbytné požadavky.

3.  S cílem zajistit, aby nebyly dotčeny hospodářské subjekty, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227 týkající se přechodných ustanovení, pokud jde o víno uvedené na trh a označené v souladu s příslušnými pravidly platnými před 1. srpnem 2009.

3.  S cílem zajistit, aby nebyly dotčeny hospodářské subjekty, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227 týkající se přechodných ustanovení, pokud jde o víno uvedené na trh a označené v souladu s příslušnými pravidly platnými před 1. srpnem 2009.

4.  S cílem zohlednit zvláštní vlastnosti obchodu mezi Unií a některými třetími zeměmi je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227 týkající se odchylek od tohoto oddílu, pokud jde o výrobky určené na vývoz, v případě, že je vyžaduje právo dotčené třetí země.

4.  S cílem zohlednit zvláštní vlastnosti obchodu mezi Unií a některými třetími zeměmi je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227 týkající se odchylek od tohoto oddílu, pokud jde o výrobky určené na vývoz, v případě, že je vyžaduje právo dotčené třetí země.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 – písm. b a (nové)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 125 – název

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ba)  Název článku 125 se nahrazuje tímto:

Dohody v odvětví cukru

„Dohody v odvětví cukrové řepy a cukrové třtiny“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=CS)

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je jasně uvést pojmy „cukrová řepa“ a „cukrová třtina“, aby se zohlednila současná situace na trhu a sekundární právní předpisy v souladu s definicí odvětví cukru uvedenou v příloze I, části III tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 – písm. b b (nové)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 126 – název

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

bb)  název článku 126 se nahrazuje tímto:

Oznamování cen na trhu s cukrem

Oznamování cen na trzích

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=CS)

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je jasně uvést pojmy „cukrová řepa“ a „cukrová třtina“, aby se zohlednila současná situace na trhu a sekundární právní předpisy v souladu s definicí odvětví cukru uvedenou v příloze I, části III tohoto nařízení. Navrhuje se zahrnout do povinnosti vykazování cen rovněž etanol, neboť představuje klíčový trh pro rovnováhu trhu s cukrem.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 – písm. b c (nové)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 126 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

bc)  V článku 126 se první pododstavec nahrazuje tímto:

Komise může přijmout prováděcí akty, kterými zřídí informační systém pro ceny na trhu s cukrem, včetně systému pro zveřejňování úrovní cen pro tento trh. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2. Systém uvedený v prvním pododstavci je založen na informacích, které poskytují podniky vyrábějící bílý cukr nebo jiné hospodářské subjekty zapojené do obchodu s cukrem. Tyto informace se považují za důvěrné.

Komise může přijmout prováděcí akty, kterými zřídí informační systém pro ceny na trhu s cukrovou řepou a cukrovou třtinou na jedné straně a na trhu s cukrem a etanolem na straně druhé, včetně systému pro zveřejňování úrovní cen pro tento trh. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2. Systém uvedený v prvním pododstavci je založen na informacích, které poskytují podniky vyrábějící cukr nebo etanol nebo jiné hospodářské subjekty zapojené do obchodu s cukrem nebo etanolem. Tyto informace se považují za důvěrné.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=CS)

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je jasně uvést pojmy „cukrová řepa“ a „cukrová třtina“, aby se zohlednila současná situace na trhu a sekundární právní předpisy v souladu s definicí odvětví cukru uvedenou v příloze I, části III tohoto nařízení. Navrhuje se zahrnout do povinnosti vykazování cen rovněž etanol, neboť představuje klíčový trh pro rovnováhu trhu s cukrem.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 148

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

22a)  Článek 148 se nahrazuje tímto:

Článek 148

„Článek 148

Smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků

Smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků

1.  Pokud se členský stát rozhodne, že každá dodávka syrového mléka na jeho území od zemědělce ke zpracovateli syrového mléka musí být podložena písemnou smlouvou mezi stranami nebo se rozhodne, že první kupující musí předložit písemný návrh na uzavření smlouvy o dodávkách syrového mléka od zemědělců, řídí se tato smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy podmínkami stanovenými v odstavci 2.

1.  Pokud se členský stát rozhodne, že každá dodávka syrového mléka na jeho území od zemědělce ke zpracovateli syrového mléka musí být podložena písemnou smlouvou mezi stranami nebo se rozhodne, že první kupující musí předložit písemný návrh na uzavření smlouvy o dodávkách syrového mléka od zemědělců, řídí se tato smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy podmínkami stanovenými v odstavci 2.

Pokud se členský stát rozhodne, že dodávky syrového mléka od zemědělce ke zpracovateli syrového mléka musí být podloženy písemnou smlouvou mezi stranami, rozhodne také, která fáze dodávky musí být touto smlouvou podložena, pokud je dodávka syrového mléka prováděna prostřednictvím jednoho nebo více odběratelů.

Pokud se členský stát rozhodne, že dodávky syrového mléka od zemědělce ke zpracovateli syrového mléka musí být podloženy písemnou smlouvou mezi stranami, rozhodne také, která fáze dodávky musí být touto smlouvou podložena, pokud je dodávka syrového mléka prováděna prostřednictvím jednoho nebo více odběratelů.

Pro účely tohoto článku se „odběratelem“ rozumí podnik, který převáží syrové mléko od zemědělce nebo jiného odběratele ke zpracovateli syrového mléka nebo k jinému odběrateli, přičemž vlastnictví syrového mléka je v každém případě převáděno.

Pro účely tohoto článku se „odběratelem“ rozumí podnik, který převáží syrové mléko od zemědělce nebo jiného odběratele ke zpracovateli syrového mléka nebo k jinému odběrateli, přičemž vlastnictví syrového mléka je v každém případě převáděno.

1a.  Pokud členské státy nevyužijí možností stanovených v odstavci 1 tohoto článku, mohou producent, organizace producentů nebo sdružení organizací producentů požadovat, aby veškeré dodávky syrového mléka ke zpracovateli syrového mléka byly předmětem písemné smlouvy mezi stranami nebo písemného návrhu na uzavření smlouvy od prvních kupujících, za podmínek stanovených v prvním pododstavci odstavce 4 tohoto článku.

1a.  Pokud členské státy nevyužijí možností stanovených v odstavci 1 tohoto článku, mohou producent, organizace producentů nebo sdružení organizací producentů požadovat, aby veškeré dodávky syrového mléka ke zpracovateli syrového mléka byly předmětem písemné smlouvy mezi stranami nebo písemného návrhu na uzavření smlouvy od prvních kupujících, za podmínek stanovených v prvním pododstavci odstavce 4 tohoto článku.

Pokud je prvním kupujícím mikropodnik nebo malý či střední podnik ve smyslu doporučení 2003/361/ES, nejsou smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy povinné, aniž je dotčena možnost, aby strany využily standardní smlouvu vypracovanou mezioborovou organizací.

Pokud je prvním kupujícím mikropodnik nebo malý či střední podnik ve smyslu doporučení 2003/361/ES, nejsou smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy povinné, aniž je dotčena možnost, aby strany využily standardní smlouvu vypracovanou mezioborovou organizací.

2.  Smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy uvedené v odstavcích 1 a 1a:

2.  Smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy uvedené v odstavcích 1 a 1a:

a) se uzavře nebo předloží před dodávkou,

a) se uzavře nebo předloží před dodávkou,

b) je v písemné formě a

b) je v písemné formě a

c) obsahuje zejména tyto náležitosti:

c) obsahuje zejména tyto náležitosti:

i) cenu splatnou za dodávku, která je:

i) cenu splatnou za dodávku, která je:

— stálá a stanovená ve smlouvě, nebo

— stálá a stanovená ve smlouvě, nebo

— vypočtena kombinací různých faktorů stanovených ve smlouvě, jež mohou zahrnovat tržní ukazatele odrážející změny v tržních podmínkách, dodaný objem a jakost nebo složení dodaného syrového mléka;

— vypočtena kombinací různých faktorů stanovených ve smlouvě, jež mohou zahrnovat objektivní ukazatele výroby a tržních nákladů, které jsou snadno dostupné a srozumitelné a odrážejí změny v tržních podmínkách, dodaný objem a jakost nebo složení dodaného syrového mléka.

 

Za tímto účelem mohou členské státy, které se rozhodly uplatňovat odstavec 1, stanovit ukazatele v souladu s objektivními kritérii a na základě studií zabývajících se produkcí a potravinovým řetězcem, a kdykoliv tak tyto ukazatele určit.

ii) objem syrového mléka, který může nebo musí být dodán, a časový rozvrh těchto dodávek,

ii) objem syrového mléka, který může nebo musí být dodán, a časový rozvrh těchto dodávek. Není možné stanovit doložku o sankcích za porušení, ke kterému dochází každý měsíc,

iii) dobu trvání smlouvy, která může být uzavřena buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou s ustanoveními pro skončení smlouvy,

iii) dobu trvání smlouvy, která může být uzavřena buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou s ustanoveními pro skončení smlouvy,

iv) podrobné údaje o dobách splatnosti a postupech,

iv) podrobné údaje o dobách splatnosti a postupech,

v) opatření týkající se odběru či dodávání syrového mléka, a

v) opatření týkající se odběru či dodávání syrového mléka, a

vi) pravidla použitelná v případě vyšší moci.

vi) pravidla použitelná v případě vyšší moci.

3.  Odchylně od odstavců 1 a 1a se smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy nevyžaduje, pokud syrové mléko dodává člen družstva družstvu, jehož je členem, jestliže stanovy tohoto družstva nebo pravidla a rozhodnutí stanovená v rámci nebo podle těchto stanov obsahují ustanovení, která mají podobné účinky jako ustanovení uvedená v odst. 2 písm. a), b) a c).

3.  Odchylně od odstavců 1 a 1a se smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy nevyžaduje, pokud syrové mléko dodává člen družstva družstvu, jehož je členem, jestliže stanovy tohoto družstva nebo pravidla a rozhodnutí stanovená v rámci nebo podle těchto stanov obsahují ustanovení, která mají podobné účinky jako ustanovení uvedená v odst. 2 písm. a), b) a c).

4.  Všechny náležitosti smluv o dodávkách syrového mléka uzavřených zemědělci, odběrateli nebo zpracovateli syrového mléka, včetně náležitostí uvedených v odst. 2 písm. c), jsou volně sjednány mezi stranami.

4.  Všechny náležitosti smluv o dodávkách syrového mléka uzavřených zemědělci, odběrateli nebo zpracovateli syrového mléka, včetně náležitostí uvedených v odst. 2 písm. c), jsou volně sjednány mezi stranami.

Bez ohledu na první pododstavec se použije jedna nebo více z těchto možností:

Bez ohledu na první pododstavec se použije jedna nebo více z těchto možností:

a) pokud se členský stát rozhodne, že je uzavření písemné smlouvy o dodávkách syrového mléka povinné v souladu s odstavcem 1, může stanovit:

a) pokud se členský stát rozhodne, že je uzavření písemné smlouvy o dodávkách syrového mléka povinné v souladu s odstavcem 1, může stanovit:

i) povinnost stran dohodnout se na vazbě mezi určitým dodaným množstvím a cenou za tuto dodávku;

i) povinnost stran dohodnout se na vazbě mezi určitým dodaným množstvím a cenou za tuto dodávku;

ii) minimální dobu trvání, která se uplatní pouze na písemné smlouvy mezi zemědělcem a prvním kupujícím syrového mléka; minimální doba trvání musí být alespoň šest měsíců a nesmí narušovat řádné fungování vnitřního trhu;

ii) minimální dobu trvání, která se uplatní pouze na písemné smlouvy mezi zemědělcem a prvním kupujícím syrového mléka; minimální doba trvání musí být alespoň šest měsíců a nesmí narušovat řádné fungování vnitřního trhu;

b) pokud se členský stát rozhodne, že první kupující syrového mléka musí zemědělci předložit písemný návrh na uzavření smlouvy v souladu s odstavcem 1, může stanovit, že návrh musí obsahovat minimální dobu trvání smlouvy, jak za tímto účelem stanoví vnitrostátní právní předpisy minimální doba trvání musí být alespoň šest měsíců a nesmí narušovat řádné fungování vnitřního trhu.

b) pokud se členský stát rozhodne, že první kupující syrového mléka musí zemědělci předložit písemný návrh na uzavření smlouvy v souladu s odstavcem 1, může stanovit, že návrh musí obsahovat minimální dobu trvání smlouvy, jak za tímto účelem stanoví vnitrostátní právní předpisy minimální doba trvání musí být alespoň šest měsíců a nesmí narušovat řádné fungování vnitřního trhu.

Druhým pododstavcem není dotčeno právo zemědělce tuto minimální dobu trvání odmítnout, pokud tak učiní písemně. V takovém případě mohou strany volně sjednat všechny náležitosti smlouvy, včetně náležitostí uvedených v odst. 2 písm. c).

Druhým pododstavcem není dotčeno právo zemědělce tuto minimální dobu trvání odmítnout, pokud tak učiní písemně. V takovém případě mohou strany volně sjednat všechny náležitosti smlouvy, včetně náležitostí uvedených v odst. 2 písm. c).

5.  Členské státy, které využívají možností uvedených v tomto článku, informují Komisi o způsobu jejich uplatňování.

5.  Členské státy, které využívají možností uvedených v tomto článku, informují Komisi o způsobu jejich uplatňování.

6.  Komise může přijmout prováděcí akty, které stanoví opatření nezbytná pro jednotné uplatňování odst. 2 písm. a) a b) a odstavce 3 tohoto článku a opatření týkající se oznámení, která mají členské státy učinit v souladu s tímto článkem. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.

6.  Komise může přijmout prováděcí akty, které stanoví opatření nezbytná pro jednotné uplatňování odst. 2 písm. a) a b) a odstavce 3 tohoto článku a opatření týkající se oznámení, která mají členské státy učinit v souladu s tímto článkem. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 b (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 149

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

22b)  Článek 149 se nahrazuje tímto:

Článek 149

Článek 149

Smluvní jednání v odvětví mléka a mléčných výrobků

Smluvní jednání v odvětví mléka a mléčných výrobků

1.  Organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků, která je uznána podle čl. 161 odst. 1, může jménem zemědělců, kteří jsou jejími členy, jednat o smlouvách na dodávky syrového mléka od zemědělce zpracovateli syrového mléka nebo odběrateli ve smyslu čl. 148 odst. 1 třetího pododstavce, pokud jde o jejich celou společnou produkci nebo její část.

1.  Organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků, která je uznána podle čl. 161 odst. 1, může jménem zemědělců, kteří jsou jejími členy, jednat o smlouvách na dodávky syrového mléka od zemědělce zpracovateli syrového mléka nebo odběrateli ve smyslu čl. 148 odst. 1 třetího pododstavce, pokud jde o jejich celou společnou produkci nebo její část.

2.  Jednání organizace producentů mohou probíhat:

2.  Jednání organizace producentů mohou probíhat:

a) ať došlo k převodu vlastnictví syrového mléka od zemědělců na organizaci producentů, či nikoli;

a) ať došlo k převodu vlastnictví syrového mléka od zemědělců na organizaci producentů, či nikoli;

b) ať je dohodnutá cena stejná, pokud jde o společnou produkci některých nebo všech zemědělských členů, či nikoli;

b) ať je dohodnutá cena stejná, pokud jde o společnou produkci některých nebo všech zemědělských členů, či nikoli;

c) pokud jsou pro danou organizaci producentů splněny všechny následující podmínky:

c) pokud jsou v případě dané organizace producentů splněny všechny následující podmínky:

i) objem syrového mléka, kterého se uvedená jednání týkají, nepřesahuje 3,5 % celkové produkce v Unii;

i) objem syrového mléka, kterého se uvedená jednání týkají, nepřesahuje 4,5 % celkové produkce v Unii,

ii) objem syrového mléka, kterého se uvedená jednání týkají a který je vyprodukován v kterémkoli členském státě, nepřesahuje 33 % celkové vnitrostátní produkce tohoto členského státu a

ii) objem syrového mléka, kterého se uvedená jednání týkají a který je vyprodukován v kterémkoli členském státě, nepřesahuje 33 % celkové vnitrostátní produkce tohoto členského státu a

iii) objem syrového mléka, kterého se uvedená jednání týkají a který je dodáván v kterémkoli členském státě, nepřesahuje 33 % celkové vnitrostátní produkce tohoto členského státu;

iii) objem syrového mléka, kterého se uvedená jednání týkají a který je dodáván v kterémkoli členském státě, nepřesahuje 33 % celkové vnitrostátní produkce tohoto členského státu;

d) pokud dotyční zemědělci nejsou členy žádné jiné organizace producentů, která by rovněž vedla smluvní jednání jejich jménem, členské státy se však mohou od této podmínky odchýlit v řádně odůvodněných případech, kdy zemědělci mají dvě různé produkční jednotky nacházející se v různých zeměpisných oblastech;

d) pokud dotyční zemědělci nejsou členy žádné jiné organizace producentů, která by rovněž vedla smluvní jednání jejich jménem, členské státy se však mohou od této podmínky v řádně odůvodněných případech, kdy zemědělci mají dvě různé produkční jednotky nacházející se v různých zeměpisných oblastech, odchýlit;

e) pokud se na syrové mléko nevztahuje povinnost vyplývající z členství zemědělce v družstvu, které jej zavazuje k tomu, aby syrové mléko dodával za podmínek uvedených ve stanovách družstva nebo v pravidlech a rozhodnutích stanovených v rámci nebo podle těchto stanov, a

e) pokud se na syrové mléko nevztahuje povinnost vyplývající z členství zemědělce v družstvu, které jej zavazuje k tomu, aby syrové mléko dodával za podmínek uvedených ve stanovách družstva nebo v pravidlech a rozhodnutích stanovených v rámci nebo podle těchto stanov, a

f) pokud organizace producentů informuje příslušné orgány členského státu nebo členských států, ve kterých působí, o objemu syrového mléka, kterého se uvedená jednání týkají.

f) pokud organizace producentů informuje příslušné orgány členského státu nebo členských států, ve kterých působí, o objemu syrového mléka, kterého se uvedená jednání týkají.

3.  Odchylně od podmínek stanovených v odst. 2 písm. c) bodech ii) a iii) se jednání organizace producentů mohou uskutečnit podle odstavce 1, pokud se v případě uvedené organizace producentů jednání týká objemu syrového mléka, který je produkován nebo dodáván v členském státě, jehož celková roční produkce syrového mléka nedosahuje 500 000 tun, a tento objem nepřesahuje 45 % celkové vnitrostátní produkce dotyčného členského státu.

3.  Odchylně od podmínek stanovených v odst. 2 písm. c) bodech ii) a iii) se jednání organizace producentů mohou uskutečnit podle odstavce 1, pokud se v případě uvedené organizace producentů jednání týká objemu syrového mléka, který je produkován nebo dodáván v členském státě, jehož celková roční produkce syrového mléka nedosahuje 500 000 tun, a tento objem nepřesahuje 45 % celkové vnitrostátní produkce dotyčného členského státu.

4.  Pro účely tohoto článku se odkazem na organizaci producentů rozumí rovněž odkaz na sdružení takových organizací producentů.

4.  Pro účely tohoto článku se odkazem na organizaci producentů rozumí rovněž odkaz na sdružení takových organizací producentů.

5.  Pro účely odst. 2 písm. c) a odst. 3 Komise způsobem, který uzná za vhodný, zveřejní množství produkce syrového mléka v Unii a členských státech, přičemž využije nejaktuálnější informace, které má k dispozici.

5.  Pro účely odst. 2 písm. c) a odstavce 3 zveřejní Komise způsobem, který uzná za vhodný, množství produkce syrového mléka v Unii a členských státech, přičemž využije nejaktuálnější informace, které má k dispozici.

6.  Odchylně od odst. 2 písm. c) a odstavce 3 může orgán pro hospodářskou soutěž uvedený ve druhém pododstavci tohoto odstavce v jednotlivých případech rozhodnout, a to i v případě, že nebyly překročeny prahové hodnoty stanovené ve zmíněných ustanoveních, že některá jednání vedená organizací producentů by buď měla znovu proběhnout, nebo by se vůbec neměla uskutečnit, pokud to považuje za nezbytné k tomu, aby se zabránilo vyloučení hospodářské soutěže nebo aby se předešlo vážné újmě pro malé a střední podniky zpracovávající syrové mléko na jeho území.

6.  Odchylně od odst. 2 písm. c) a odstavce 3 může orgán pro hospodářskou soutěž uvedený ve druhém pododstavci tohoto odstavce v jednotlivých případech rozhodnout, a to i v případě, že nebyly překročeny prahové hodnoty stanovené ve zmíněných ustanoveních, že některá jednání vedená organizací producentů by buď měla znovu proběhnout, nebo by se vůbec neměla uskutečnit, pokud to považuje za nezbytné k tomu, aby se zabránilo vyloučení hospodářské soutěže nebo aby se předešlo vážné újmě pro malé a střední podniky zpracovávající syrové mléko na jeho území.

V případě jednání zahrnujících více členských států přijme rozhodnutí uvedené v prvním pododstavci Komise, a to bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3. V ostatních případech přijímá uvedené rozhodnutí vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž toho členského státu, jehož se jednání týkají.

V případě jednání zahrnujících více členských států přijme rozhodnutí uvedené v prvním pododstavci Komise, a to bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3. V ostatních případech přijímá uvedené rozhodnutí vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž toho členského státu, jehož se jednání týkají.

Rozhodnutí uvedená v tomto odstavci se nepoužijí přede dnem jejich oznámení dotčeným podnikům.

Rozhodnutí uvedená v tomto odstavci se nepoužijí přede dnem jejich oznámení dotyčným podnikům.

7.  Pro účely tohoto článku se:

7.  Pro účely tohoto článku se:

a) „vnitrostátním orgánem pro hospodářskou soutěž“ rozumí orgán uvedený v článku 5 nařízení Rady (ES) č. 1/200322;

a) „vnitrostátním orgánem pro hospodářskou soutěž“ rozumí orgán uvedený v článku 5 nařízení Rady (ES) č. 1/200322;

b) „malým a středním podnikem“ rozumí mikropodnik, malý nebo střední podnik ve smyslu doporučení 2003/361/ES.

b) „malým a středním podnikem“ rozumí mikropodnik, malý nebo střední podnik ve smyslu doporučení 2003/361/ES.

8.  Členské státy, v nichž se konají jednání v souladu s tímto článkem, informují Komisi o použití odst. 2 písm. f) a odstavce 6.

8.  Členské státy, v nichž se konají jednání v souladu s tímto článkem, informují Komisi o použití odst. 2 písm. f) a odstavce 6.

__________________

__________________

22 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1).

22 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 c (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 150

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

22c)  Článek 150 se nahrazuje tímto:

Článek 150

Článek 150

Regulace nabídky sýrů s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením

Regulace nabídky sýrů s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením

1.  Na žádost organizace producentů uznané podle čl. 152 odst. 3, mezioborové organizace uznané podle čl. 157 odst. 3 nebo seskupení hospodářských subjektů uvedené v čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, mohou členské státy na omezené období stanovit závazná pravidla pro regulaci nabídky sýrů s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením podle čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1151/2012.

1.  Na žádost organizace producentů uznané podle čl. 151 odst. 1 nebo čl. 161 odst. 1, mezioborové organizace uznané podle čl. 157 odst. 1 nebo seskupení hospodářských subjektů uvedeného v čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012 mohou členské státy na omezené období stanovit závazná pravidla pro regulaci nabídky sýrů s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením podle čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1151/2012.

2.  Pravidla uvedená v odstavci 1 tohoto článku podléhají předchozí dohodě mezi stranami v dané zeměpisné oblasti podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012. Taková dohoda je uzavřena nejméně mezi dvěma třetinami producentů mléka nebo jejich zástupců, kteří zastupují producenty nejméně dvou třetin syrového mléka používaného pro výrobu sýra uvedeného v odstavci 1 tohoto článku a případně nejméně dvěma třetinami výrobců tohoto sýra, kteří vyrábějí nejméně dvě třetiny z celkové výroby tohoto sýra v zeměpisné oblasti podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012.

2.  Pravidla uvedená v odstavci 1 tohoto článku podléhají předchozí dohodě mezi stranami v dané zeměpisné oblasti podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012. Taková dohoda je uzavřena nejméně mezi dvěma třetinami producentů mléka nebo jejich zástupců, kteří zastupují producenty nejméně dvou třetin syrového mléka používaného pro výrobu sýra uvedeného v odstavci 1 tohoto článku a případně nejméně dvěma třetinami výrobců tohoto sýra nebo jejich zástupců, kteří vyrábějí nejméně dvě třetiny z celkové výroby tohoto sýra v zeměpisné oblasti podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012.

3.  Pro účely odstavce 1 je v případě sýra s chráněným zeměpisným označením zeměpisná oblast původu syrového mléka uvedená ve specifikaci výrobku pro daný sýr totožná se zeměpisnou oblastí podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012 týkající se tohoto sýra.

3.  Pro účely odstavce 1 je v případě sýra s chráněným zeměpisným označením zeměpisná oblast původu syrového mléka uvedená ve specifikaci výrobku pro daný sýr totožná se zeměpisnou oblastí podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012 týkající se tohoto sýra.

4.  Pravidla uvedená v odstavci 1:

4.  Pravidla uvedená v odstavci 1:

a) se vztahují pouze na regulaci nabídky daného výrobku a jejich cílem je přizpůsobit nabídku tohoto sýra poptávce;

a) se vztahují pouze na regulaci nabídky daného výrobku a jejich cílem je přizpůsobit nabídku tohoto sýra poptávce;

b) platí pouze pro daný výrobek;

b) platí pouze pro daný výrobek;

c) mohou být závazná na období maximálně tří let a poté mohou být obnovena na základě nové žádosti v souladu s odstavcem 1;

c) mohou být závazná na období maximálně pěti let a poté mohou být v souladu s odstavcem 1 na základě nové žádosti obnovena;

d) nesmějí poškodit obchod s jinými výrobky, než jsou ty, na něž se vztahují uvedená pravidla;

d) nesmějí poškodit obchod s jinými výrobky, než jsou ty, na něž se vztahují uvedená pravidla;

e) nesmějí se týkat transakcí provedených po prvním uvedení daného sýra na trh;

e) nesmějí se týkat transakcí provedených po prvním uvedení daného sýra na trh;

f) nesmějí umožnit pevné stanovení cen, ani pokud by ceny byly stanoveny orientačně či jako ceny doporučené;

f) nesmějí umožnit pevné stanovení cen, ani pokud by ceny byly stanoveny orientačně či jako ceny doporučené;

g) nesmějí vést k tomu, že nadměrný podíl dotyčného výrobku nebude k dispozici, ačkoli by jinak k dispozici byl;

g) nesmějí vést k tomu, že nadměrný podíl dotyčného výrobku nebude k dispozici, ačkoli by jinak k dispozici byl;

h) nesmějí vést k diskriminaci, vytvářet překážky pro nové subjekty na trhu ani negativně ovlivňovat drobné výrobce;

h) nesmějí vést k diskriminaci, vytvářet překážky pro nové subjekty na trhu ani negativně ovlivňovat drobné výrobce;

i) přispívají k zachování jakosti nebo k rozvoji daného výrobku;

i) přispívají k zachování jakosti nebo k rozvoji daného výrobku;

j) nedotýkají se článku 149.

j) nedotýkají se článku 149.

5.  Pravidla uvedená v odstavci 1 se zveřejní v úředním tisku daného členského státu.

5.  Pravidla uvedená v odstavci 1 se zveřejní v úředním tisku daného členského státu.

6.  Členské státy provádí kontroly k zajištění toho, že podmínky stanovené v odstavci 4 jsou splněny, a v případě, že příslušné vnitrostátní orgány zjistí, že tyto podmínky dodržovány nejsou, zruší pravidla uvedená v odstavci 1.

6.  Členské státy provádějí kontroly k zajištění toho, aby byly podmínky stanovené v odstavci 4 splněny, a v případě, že příslušné vnitrostátní orgány zjistí, že tyto podmínky dodržovány nejsou, zruší pravidla uvedená v odstavci 1.

7.  Členské státy neprodleně oznámí Komisi pravidla, která přijaly podle odstavce 1. Komise o oznámeních týkajících se těchto pravidel informuje ostatní členské státy.

7.  Členské státy neprodleně oznámí Komisi pravidla, která přijaly podle odstavce 1. Komise o oznámeních týkajících se těchto pravidel informuje ostatní členské státy.

8.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů kdykoli rozhodnout, že členský stát musí zrušit pravidla, jež stanovil podle odstavce 1, pokud Komise zjistí, že tato pravidla nejsou v souladu s podmínkami stanovenými v odstavci 4 nebo na významné části vnitřního trhu vylučují či narušují hospodářskou soutěž nebo že ohrožují volný obchod či dosažení cílů článku 39 Smlouvy o fungování EU. Tyto prováděcí akty se přijímají bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3 tohoto nařízení.

8.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů kdykoli rozhodnout, že členský stát musí zrušit pravidla, jež stanovil podle odstavce 1, pokud Komise zjistí, že tato pravidla nejsou v souladu s podmínkami stanovenými v odstavci 4 nebo na významné části vnitřního trhu vylučují či narušují hospodářskou soutěž nebo že ohrožují volný obchod či dosažení cílů článku 39 Smlouvy o fungování EU. Tyto prováděcí akty se přijímají bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3 tohoto nařízení.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 d (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 151

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

22d)  Článek 151 se nahrazuje tímto:

Článek 151

Článek 151

Povinné výkazy v odvětví mléka a mléčných výrobků

Povinné výkazy v odvětví mléka a mléčných výrobků

Od 1. dubna 2015 vykazují první kupující syrového mléka příslušnému vnitrostátnímu orgánu množství syrového mléka, které jim bylo každý měsíc dodáno.

Od 1. dubna 2015 vykazují první kupující syrového mléka příslušnému vnitrostátnímu orgánu množství syrového mléka, které jim bylo každý měsíc dodáno, a uplatňovanou průměrnou cenu. Rozlišuje se mezi produkcí pocházející z ekologického zemědělství a ostatní produkcí. Pokud je prvním kupujícím družstvo, musí být průměrná cena sdělena na konci hospodářského roku uvedeného v čl. 6 písm. c) bodu v).

 

Informace o průměrné ceně se považují za důvěrné a příslušný orgán zajistí, aby nebyly zveřejňovány konkrétní průměrné ceny ani názvy jednotlivých hospodářských subjektů.

Pro účely tohoto článku a článku 148 se „prvním kupujícím“ rozumí podnik nebo seskupení, které kupují mléko od producentů, za účelem:

Pro účely tohoto článku a článku 148 se „prvním kupujícím“ rozumí podnik nebo seskupení, které kupují mléko od producentů, za účelem:

a) jeho odběru, balení, skladování, chlazení nebo zpracování, včetně smluvního provádění této činnosti,

a) jeho odběru, balení, skladování, chlazení nebo zpracování, včetně smluvního provádění této činnosti,

b) jeho prodeje jednomu nebo více podnikům, které ošetřují nebo zpracovávají mléko či jiné mléčné výrobky.

b) jeho prodeje jednomu nebo více podnikům, které ošetřují nebo zpracovávají mléko či jiné mléčné výrobky.

Členské státy oznámí Komisi množství syrového mléka podle prvního pododstavce.

Členské státy oznámí Komisi množství syrového mléka a průměrnou cenu podle prvního pododstavce.

Komise může přijmout prováděcí akty, které stanoví pravidla pro obsah, formát a časový rozvrh těchto výkazů a opatření týkajících se oznámení, jež mají členské státy podávat v souladu s tímto článkem. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.

Komise může přijmout prováděcí akty, které stanoví pravidla pro obsah, formát a časový rozvrh těchto výkazů a opatření týkajících se oznámení, jež mají členské státy podávat v souladu s tímto článkem. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 e (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 152

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

22e)  Článek 152 se nahrazuje tímto:

Článek 152

Článek 152

Organizace producentů

Organizace producentů

1.  Členské státy mohou na požádání uznat organizace producentů, které:

1.  Členské státy mohou na požádání uznat organizace producentů, které:

a) založili, a ovládají v souladu s čl. 153 odst. 2 písm. c), producenti v konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 odst. 2;

a) založili a ovládají v souladu s čl. 153 odst. 2 písm. c) producenti v konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 odst. 2;

b) byly vytvořeny z podnětu producentů a provádějí alespoň jednu z těchto činností:

b) byly vytvořeny z podnětu producentů a provádějí alespoň jednu z těchto činností:

i) společné zpracování;

i) společné zpracování,

ii) společnou distribuci, včetně pomocí společných prodejních platforem nebo společné přepravy;

ii) společnou distribuci, mj. pomocí společných prodejních platforem nebo společné přepravy,

iii) společné balení, označování nebo propagaci;

iii) společné balení, označování nebo propagaci,

iv) společnou organizaci kontroly jakosti;

iv) společnou organizaci kontroly jakosti,

v) společné využívání zařízení nebo skladovacích kapacit;

v) společné využívání zařízení nebo skladovacích kapacit,

vi) společné nakládání s odpady přímo souvisejícími s produkcí;

vi) společné nakládání s odpady přímo souvisejícími s produkcí,

vii) společné pořizování vstupů;

vii) společné pořizování vstupů,

viii) jakékoliv jiné společné činnosti spojené se službami, jež sledují některý z cílů uvedených v písmenu c) tohoto odstavce;

viii) jakékoliv jiné společné činnosti spojené se službami, jež sledují některý z cílů uvedených v písmenu c) tohoto odstavce;

c) mají konkrétní zaměření, které může zahrnovat alespoň jeden z těchto cílů:

c) mají konkrétní zaměření, které může zahrnovat alespoň jeden z těchto cílů:

i) zajištění plánování produkce a její přizpůsobení poptávce, zejména pokud jde o jakost a množství;

i) zajištění plánování produkce a její přizpůsobení poptávce, zejména pokud jde o jakost a množství,

ii) soustředění nabídky a uvádění produktů vyprodukovaných jejími členy na trh, mimo jiné i prostřednictvím přímého prodeje,

ii) soustředění nabídky a uvádění produktů vyprodukovaných jejími členy na trh, mimo jiné i prostřednictvím přímého prodeje,

iii) optimalizace produkčních nákladů a návratnosti investic v reakci na normy v oblasti životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat a zajišťování stálosti cen producentů,

iii) optimalizaci produkčních nákladů a návratnosti investic v reakci na normy v oblasti životního prostředí a dobrých životních podmínek zvířat a zajišťování stálosti cen producentů,

iv) provádění výzkumu a rozvíjení iniciativ se zaměřením na udržitelné metody produkce, inovativní postupy, hospodářskou konkurenceschopnost a rozvoj trhu,

iv) provádění výzkumu a rozvíjení iniciativ se zaměřením na udržitelné metody produkce, inovativní postupy, hospodářskou konkurenceschopnost a rozvoj trhu,

v) podpora a poskytování technické pomoci pro používání pěstitelských postupů a technologií produkce šetrných k životnímu prostředí a vhodných postupů a technologií, pokud jde o dobré životní podmínky zvířat,

v) podporu a poskytování technické pomoci pro používání pěstitelských postupů a technologií produkce šetrných k životnímu prostředí a vhodných postupů a technologií, pokud jde o dobré životní podmínky zvířat,

vi) podpora a poskytování technické pomoci pro používání norem produkce, zvyšování jakosti produktů a vývoj produktů s chráněným označením původu, chráněným zeměpisným označením nebo vnitrostátní značkou jakosti,

vi) podporu a poskytování technické pomoci pro používání norem produkce, zvyšování jakosti produktů a vývoj produktů s chráněným označením původu, chráněným zeměpisným označením nebo vnitrostátní značkou jakosti,

vii) nakládání s vedlejšími produkty a odpady, zejména za účelem ochrany jakosti vod, půdy a krajiny, jakož i k zachování nebo podpoře biologické rozmanitosti,

vii) nakládání s vedlejšími produkty, reziduálními toky a odpady a jejich zhodnocení, zejména za účelem ochrany jakosti vod, půdy a krajiny, jakož i k zachování nebo podpoře biologické rozmanitosti a ke zvýšení oběhovosti,

viii) přispívání k udržitelnému využívání přírodních zdrojů a ke zmírňování změny klimatu,

viii) přispívání k udržitelnému využívání přírodních zdrojů a ke zmírňování změny klimatu,

ix) rozvoj iniciativ v oblasti propagace a uvádění na trh,

ix) rozvoj iniciativ v oblasti propagace a uvádění na trh,

x) správa vzájemných fondů uvedených v rámci operačních programů v odvětví ovoce a zeleniny stanovených v čl. 33 odst. 3 písm. d) tohoto nařízení a v článku 36 nařízení (EU) č. 1305/2013,

x) správu vzájemných fondů,

xi) poskytování technické pomoci nezbytné pro využívání termínových trhů a systémů pojištění.

xi) poskytování odborné pomoci nezbytné pro využívání termínových trhů a systémů pojištění.

1a.  Odchylně od čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU může organizace producentů uznaná podle odstavce 1 tohoto článku plánovat produkci zemědělských produktů, optimalizovat jejich produkční náklady, umisťovat je na trh a sjednávat smlouvy na jejich dodávku jménem svých členů pro veškerou produkci nebo její část.

1a.  Odchylně od čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU může organizace producentů uznaná podle odstavce 1 tohoto článku plánovat produkci zemědělských produktů, optimalizovat jejich produkční náklady, umisťovat je na trh a sjednávat smlouvy na jejich dodávku jménem svých členů pro veškerou produkci nebo její část.

Činnosti uvedené v prvním pododstavci mohou probíhat:

Činnosti uvedené v prvním pododstavci mohou probíhat:

a) za předpokladu, že jedna nebo více z činností uvedených v odst. 1 písm. b) bodech i) až vii) jsou skutečně vykonávány, a přispívají tak k plnění cílů stanovených v článku 39 Smlouvy o fungování EU;

a) za předpokladu, že jedna nebo více z činností uvedených v odst. 1 písm. b) bodech i) až vii) jsou skutečně vykonávány, a přispívají tak k plnění cílů stanovených v článku 39 Smlouvy o fungování EU;

b) za předpokladu, že organizace producentů soustředí nabídku a uvádí produkty svých členů na trh, ať došlo k převodu vlastnictví zemědělských produktů z producentů na organizaci producentů, či nikoli;

b) za předpokladu, že organizace producentů soustředí nabídku a uvádí produkty svých členů na trh, ať došlo k převodu vlastnictví zemědělských produktů z producentů na organizaci producentů, či nikoli;

c) ať je dohodnutá cena stejná, pokud jde o souhrnnou produkci některých nebo všech členů, či nikoli;

c) ať je dohodnutá cena stejná, pokud jde o souhrnnou produkci některých nebo všech členů, či nikoli;

d) za předpokladu, že dotčení producenti nejsou členy žádné jiné organizace producentů, pokud jde o produkty, kterých se týkají činnosti uvedené v prvním pododstavci;

d) za předpokladu, že dotyční producenti nejsou členy žádné jiné organizace producentů, pokud jde o produkty, kterých se týkají činnosti uvedené v prvním pododstavci;

e) za předpokladu, že se na dotyčný zemědělský produkt nevztahuje povinnost vyplývající z členství zemědělce v družstvu, které samo není členem dotyčné organizace producentů, aby tento produkt dodával za podmínek uvedených ve stanovách družstva nebo v pravidlech a rozhodnutích stanovených v rámci nebo podle těchto stanov.

e) za předpokladu, že se na dotyčný zemědělský produkt nevztahuje povinnost vyplývající z členství zemědělce v družstvu, které samo není členem dotyčné organizace producentů, aby tento produkt dodával za podmínek uvedených ve stanovách družstva nebo v pravidlech a rozhodnutích stanovených v rámci nebo podle těchto stanov.

Dotčený členský stát však může udělit výjimku z podmínky uvedené v druhém pododstavci písm. d) v řádně odůvodněných případech, kdy členové organizace producentů mají dvě různé produkční jednotky nacházející se v různých zeměpisných oblastech.

Dotyčný členský stát však může v řádně odůvodněných případech, kdy členové organizace producentů mají dvě různé produkční jednotky nacházející se v různých zeměpisných oblastech, udělit z podmínky uvedené v druhém pododstavci písm. d) výjimku.

1b.  Pro účely tohoto článku se odkazy na organizaci producentů rozumí rovněž sdružení organizací producentů uznané podle čl. 156 odst. 1, pokud toto sdružení splňuje požadavky stanovené v odstavci 1 tohoto článku.

1b.  Pro účely tohoto článku se odkazy na organizaci producentů rozumí rovněž sdružení organizací producentů uznané podle čl. 156 odst. 1, pokud toto sdružení splňuje požadavky stanovené v odstavci 1 tohoto článku.

1c.  Vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž uvedený v článku 5 nařízení (ES) č. 1/2003 může v jednotlivých případech rozhodnout, že jedna nebo více z činností uvedených v odst. 1a prvním pododstavci má být do budoucna změněna, ukončena nebo vůbec neuskutečněna, pokud to považuje za nezbytné k tomu, aby se zabránilo vyloučení hospodářské soutěže, nebo pokud se domnívá, že jsou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy o fungování EU.

1c.  Vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž uvedený v článku 5 nařízení (ES) č. 1/2003 může v jednotlivých případech rozhodnout, že jedna nebo více z činností uvedených v odst. 1a prvním pododstavci má být do budoucna změněna, ukončena nebo vůbec neuskutečněna, pokud to považuje za nezbytné k tomu, aby se zabránilo vyloučení hospodářské soutěže, nebo pokud se domnívá, že jsou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy o fungování EU.

V případě jednání zahrnujících více členských států přijme rozhodnutí uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce Komise bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3.

V případě jednání zahrnujících více členských států přijme rozhodnutí uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce Komise bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3.

Při jednání podle prvního pododstavce tohoto odstavce informuje vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž písemně Komisi před zahájením prvního formálního vyšetřovacího opatření nebo neprodleně poté a oznámí jí rozhodnutí neprodleně po jejich přijetí.

Při jednání podle prvního pododstavce tohoto odstavce informuje vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž písemně Komisi před zahájením prvního formálního vyšetřovacího opatření nebo neprodleně poté a oznámí jí rozhodnutí neprodleně po jejich přijetí.

Rozhodnutí uvedená v tomto odstavci se nepoužijí přede dnem jejich oznámení dotčeným podnikům.

Rozhodnutí uvedená v tomto odstavci se nepoužijí přede dnem jejich oznámení dotyčným podnikům.

2.  Organizace producentů uznaná podle odstavce 1 může být uznána i nadále, jestliže uvádí na trh výrobky kódu KN ex 22 08 jiné než výrobky uvedené v příloze I Smluv, a to za předpokladu, že podíl těchto výrobků nepřesahuje 49 % celkové hodnoty produkce uváděné organizací producentů na trh a že na tyto výrobky není poskytována podpora Unie. Tyto výrobky se v případě organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny nezohledňují při výpočtu hodnoty produktů uváděných na trh pro účely čl. 34 odst. 2.

2.  Organizace producentů uznaná podle odstavce 1 může být uznána i nadále, jestliže uvádí na trh jiné výrobky kódu KN ex 22 08 než výrobky uvedené v příloze I Smluv, a to za předpokladu, že podíl těchto výrobků nepřesahuje 49 % celkové hodnoty produkce uváděné organizací producentů na trh a že na tyto výrobky není poskytována podpora Unie. Tyto výrobky se v případě organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny při výpočtu hodnoty produktů uváděných na trh pro účely čl. 34 odst. 2 nezohledňují.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 f (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 153

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

22f)  Článek 153 se nahrazuje tímto:

Článek 153

Článek 153

Stanovy organizací producentů

Stanovy organizací producentů

1.  Stanovy organizace producentů zavazují její členy zejména k tomu, aby:

1.  Stanovy organizace producentů zavazují její členy zejména k tomu, aby:

a) uplatňovali pravidla přijatá organizací producentů ohledně podávání zpráv o produkci, produkce samotné, uvádění produktů na trh a ochrany životního prostředí;

a) uplatňovali pravidla přijatá organizací producentů ohledně podávání zpráv o produkci, produkce samotné, uvádění produktů na trh a ochrany životního prostředí;

b) byli členy pouze jedné organizace producentů, pokud jde o určitý produkt jejich podniku; dotčený členský stát však v řádně odůvodněných případech může udělit výjimku z této podmínky, kdy členové organizace producentů mají dvě různé produkční jednotky nacházející se v různých zeměpisných oblastech;

b) byli členy pouze jedné organizace producentů, pokud jde o určitý produkt jejich podniku; dotyčný členský stát však může v řádně odůvodněných případech, kdy členové organizace producentů mají dvě různé produkční jednotky nacházející se v různých zeměpisných oblastech nebo kdy jsou dané výrobky členů organizace producentů jasně identifikovány a určeny k jiným účelům, udělit z této podmínky výjimku;

c) poskytovali informace požadované organizací producentů ke statistickým účelům.

c) poskytovali informace požadované organizací producentů ke statistickým účelům.

2.  Stanovy organizace producentů rovněž stanoví:

2.  Stanovy organizace producentů stanovují rovněž:

a) postupy pro určení, přijetí a změnu pravidel uvedených v odst. 1 písm. a);

a) postupy pro určení, přijetí a změnu pravidel uvedených v odst. 1 písm. a);

b) předepisování členských příspěvků nezbytných k financování organizace producentů;

b) předepisování členských příspěvků nezbytných k financování organizace producentů;

c) pravidla umožňující členům organizace producentů demokratickou kontrolu jejich organizace a jejích rozhodnutí;

c) pravidla umožňující členům organizace producentů demokratickou kontrolu své organizace a jejích rozhodnutí a také jejího účetnictví a rozpočtu;

d) sankce za porušení povinností vyplývajících ze stanov, zejména za neplacení příspěvků, nebo za porušení pravidel stanovených organizací producentů;

d) sankce za porušení povinností vyplývajících ze stanov, zejména za neplacení příspěvků, nebo za porušení pravidel stanovených organizací producentů;

e) pravidla pro přijímání nových členů, zejména minimální dobu členství, která nesmí být kratší než jeden rok;

e) pravidla pro přijímání nových členů, zejména minimální dobu členství, která nesmí být kratší než jeden rok;

f) účetní a rozpočtová pravidla nezbytná pro fungování organizace.

f) účetní a rozpočtová pravidla nezbytná pro fungování organizace.

3.  Odstavce 1 a 2 se nevztahují na organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků.

3.  Odstavce 1 a 2 se nevztahují na organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 g (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 154

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

22g)  Článek 154 se nahrazuje tímto:

Článek 154

Článek 154

Uznávání organizací producentů

Uznávání organizací producentů

1.  Aby byla uznána členským státem, musí být organizace producentů žádající o uznání právním subjektem nebo jednoznačně vymezenou částí právního subjektu, který:

1.  Aby byla uznána členským státem, musí být organizace producentů žádající o uznání právním subjektem nebo jednoznačně vymezenou částí právního subjektu, který:

a) splňuje požadavky uvedené v čl. 152 odst. 1 písm. a), b) a c);

a) splňuje požadavky uvedené v čl. 152 odst. 1 písm. a), b) a c);

b) má minimální počet členů nebo disponuje minimálním objemem nebo hodnotou tržní produkce, který stanoví daný členský stát, v oblasti, v níž vyvíjí svoji činnost;

b) má minimální počet členů nebo disponuje minimálním objemem nebo hodnotou tržní produkce, který stanoví daný členský stát, v oblasti, v níž vyvíjí svoji činnost. Tato ustanovení nesmějí bránit uznávání organizací producentů, které se věnují okrajové výrobě;

c) poskytne dostatečné důkazy, že je schopen řádně vykonávat svoji činnost z časového hlediska i z hlediska efektivity, poskytování lidské, materiální a technické podpory svým členům a případně soustředění nabídky;

c) poskytne dostatečné důkazy, že je schopen řádně vykonávat svoji činnost z časového hlediska i z hlediska efektivity, poskytování lidské, materiální a technické podpory svým členům a případně soustředění nabídky;

d) má stanovy, jež jsou v souladu s ustanoveními písmen a), b) a c) tohoto odstavce.

d) má stanovy, jež jsou v souladu s ustanoveními písmen a), b) a c) tohoto odstavce.

1a.  Členské státy mohou na žádost rozhodnout, že organizaci producentů působící ve více odvětvích uvedených v čl. 1 odst. 2 uznají více než jednou, pokud splňuje podmínky podle odstavce 1 tohoto článku pro každé odvětví, pro které žádá o uznání.

1a.  Členské státy mohou na žádost rozhodnout, že organizaci producentů působící ve více odvětvích uvedených v čl. 1 odst. 2 uznají více než jednou, pokud splňuje podmínky podle odstavce 1 tohoto článku pro každé odvětví, pro které žádá o uznání.

2.  Členské státy mohou rozhodnout, že organizace producentů, které byly uznány před 1. lednem 2018 a které splňují podmínky uvedené v odstavci 1 tohoto článku, se považují za uznané organizace producentů podle článku 152.

2.  Členské státy mohou rozhodnout, že organizace producentů, které byly uznány před 1. lednem 2018 a které splňují podmínky uvedené v odstavci 1 tohoto článku, se považují za uznané organizace producentů podle článku 152.

3.  Organizacím producentů, které byly uznány před 1. lednem 2018, ale nesplňují podmínky stanovené v odstavci 1 tohoto článku, členské státy odeberou uznání nejpozději 31. prosince 2020.

3.  Organizacím producentů, které byly uznány před 1. lednem 2018, ale nesplňují podmínky stanovené v odstavci 1 tohoto článku, členské státy odeberou uznání nejpozději 31. prosince 2020.

4.  Členské státy:

4.  Členské státy:

a) rozhodnou o uznání organizace producentů do čtyř měsíců od podání žádosti doplněné všemi příslušnými podklady; tato žádost se podává v členském státě, v němž má organizace své ústředí;

a) rozhodnou o uznání organizace producentů do čtyř měsíců od podání žádosti doplněné všemi příslušnými podklady; tato žádost se podává v členském státě, v němž má organizace své ústředí;

b) v intervalech, jež samy určí, provádějí kontroly s cílem ověřit, zda uznané organizace producentů dodržují ustanovení této kapitoly;

b) v intervalech, jež samy určí, provádějí kontroly s cílem ověřit, zda uznané organizace producentů dodržují ustanovení této kapitoly;

c) v případě, že zjistí nedodržování opatření stanovených v této kapitole či nesrovnalosti při jejich provádění, uloží těmto organizacím a sdružením odpovídající sankce, které stanovily, a, pokud je to nezbytné, rozhodnou o odebrání uznání;

c) v případě, že zjistí nedodržování opatření stanovených v této kapitole či nesrovnalosti při jejich provádění, uloží těmto organizacím a sdružením odpovídající sankce, které stanovily, a pokud je to nezbytné, rozhodnou o odebrání uznání;

d) každý rok nejpozději do 31. března, informují Komisi o všech rozhodnutích o udělení, zamítnutí nebo odebrání uznání, která přijaly v předchozím kalendářním roce.

d) každý rok nejpozději do 31. března informují Komisi o všech rozhodnutích o udělení, zamítnutí nebo odebrání uznání, která přijaly v předchozím kalendářním roce.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 h (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 156

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

22h)  Článek 156 se nahrazuje tímto:

Článek 156

Článek 156

Sdružení organizací producentů

Sdružení organizací producentů

1.  Členské státy mohou na požádání uznat sdružení organizací producentů v konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 odst. 2, která byla vytvořena z podnětu uznaných organizací producentů. Sdružení organizací producentů mohou provádět jakoukoli z činností nebo funkcí organizací producentů, a sice podle pravidel přijatých v souladu s článkem 173.

1.  Členské státy mohou na požádání uznat sdružení organizací producentů v konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 odst. 2, která byla vytvořena z podnětu uznaných organizací producentů nebo sdružení organizací producentů. Sdružení organizací producentů mohou provádět kteroukoli z činností nebo funkcí organizací producentů, a sice podle pravidel přijatých v souladu s článkem 173.

2.  Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy na požádání při posuzování žádosti uznat sdružení uznaných organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků, pokud má dotčený členský stát za to, že sdružení je schopné efektivně vykonávat kteroukoli z činností uznané organizace producentů a splňuje podmínky stanovené v čl. 161 odst. 1.

2.  Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy na požádání při posuzování žádosti uznat sdružení uznaných organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků, pokud má dotyčný členský stát za to, že sdružení je schopno efektivně vykonávat kteroukoli z činností uznané organizace producentů a splňuje podmínky stanovené v čl. 161 odst. 1.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 i (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 157

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

22i)  Článek 157 se nahrazuje tímto:

Článek 157

Článek 157

Mezioborové organizace

Mezioborové organizace

1.  Členské státy mohou na požádání uznat mezioborové organizace v konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 odst. 2, které:

1.  Členské státy mohou na požádání uznat mezioborové organizace v konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 odst. 2, které:

a) se skládají ze zástupců hospodářských činností souvisejících s produkcí a alespoň s jednou z těchto fází dodavatelského řetězce: zpracování produktů nebo obchod s nimi včetně distribuce v jednom nebo více odvětvích;

a) se skládají ze zástupců hospodářských činností souvisejících s produkcí a alespoň s jednou z těchto fází dodavatelského řetězce: zpracování produktů nebo obchod s nimi včetně distribuce v jednom nebo více odvětvích;

b) vznikly z podnětu všech nebo některých organizací nebo sdružení, které je tvoří;

b) vznikly z podnětu všech nebo některých organizací nebo sdružení, které je tvoří;

c) mají konkrétní zaměření zohledňující zájmy svých členů a zájmy spotřebitelů, které může zahrnovat zejména jeden z těchto cílů:

c) mají konkrétní zaměření zohledňující zájmy všech svých členů a zájmy spotřebitelů, které může zahrnovat zejména jeden z těchto cílů:

i) zlepšení znalostí a transparentnosti produkce a trhu, mimo jiné prostřednictvím zveřejňování souhrnných statistických údajů o produkčních nákladech, cenách a případně i cenových indexech, objemech a dobách trvání dříve uzavřených smluv a poskytování analýz možného budoucího rozvoje trhu na regionální, celostátní nebo mezinárodní úrovni,

i) zlepšení znalostí a transparentnosti produkce a trhu, mimo jiné prostřednictvím zveřejňování souhrnných statistických údajů o produkčních nákladech, cenách a případně i cenových indexech, objemech a dobách trvání dříve uzavřených smluv a poskytování analýz možného budoucího rozvoje trhu na regionální, celostátní nebo mezinárodní úrovni,

ii) prognózy produkčního potenciálu a zaznamenávání cen na veřejných trzích;

ii) prognózy produkčního potenciálu a zaznamenávání cen na veřejných trzích,

iii) přispívání k lepší koordinaci způsobu uvádění produktů na trh, zejména prostřednictvím průzkumu a studií trhu,

iii) přispívání k lepší koordinaci způsobu uvádění produktů na trh, zejména prostřednictvím průzkumu a studií trhu,

iv) průzkum potenciálních vývozních trhů;

iv) průzkum potenciálních vývozních trhů,

v) aniž jsou dotčeny články 148 a 168, vypracovávání vzorů smluv slučitelných s pravidly Unie pro prodej zemědělských produktů kupujícím nebo dodávky zpracovaných výrobků distributorům a maloobchodníkům s ohledem na potřebu zajištění spravedlivých podmínek hospodářské soutěže a zabránění narušení trhu,

v) aniž jsou dotčeny články 148 a 168, vypracovávání vzorů smluv slučitelných s pravidly Unie pro prodej zemědělských produktů kupujícím nebo dodávky zpracovaných výrobků distributorům a maloobchodníkům s ohledem na potřebu zajištění spravedlivých podmínek hospodářské soutěže a zabránění narušení trhu. Tyto vzory smluv mohou zahrnovat dva a více podniků, z nichž každý působí na jiné úrovni výrobního, zpracovatelského nebo distribučního řetězce, a obsahují příslušné ukazatele a hospodářské ukazatele založené na příslušných výrobních nákladech a jejich vývoji a také zohledňují kategorie produktů a jejich různá odbytiště, ukazatele oceňování produktů, ceny zemědělských a potravinářských produktů zjištěné na trzích a jejich vývoj a dále kritéria týkající se složení, kvality, sledovatelnosti a specifikace obsahu produktů,

vi) plnější využívání potenciálu produktů i na úrovni odbytišť a rozvoj iniciativ k posílení hospodářské konkurenceschopnosti a inovací,

vi) plnější využívání potenciálu produktů i na úrovni odbytišť a rozvoj iniciativ k posílení hospodářské konkurenceschopnosti a inovací,

vii) poskytování informací a provádění výzkumu nezbytného k inovacím, racionalizaci, zlepšení a změně zaměření produkce a případně i zpracování a prodeje na produkty, které lépe vyhovují požadavkům trhu a chuti a očekávání spotřebitelů, zejména pokud jde o jakost produktů, včetně zvláštních vlastností produktů s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením, a ochranu životního prostředí,

vii) poskytování informací a provádění výzkumu nezbytného k inovacím, racionalizaci, zlepšení a změně zaměření produkce a případně i zpracování a prodeje na produkty, které lépe vyhovují požadavkům trhu a chuti a očekávání spotřebitelů, zejména pokud jde o jakost produktů, včetně zvláštních vlastností produktů s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením, a ochranu životního prostředí, opatření v oblasti klimatu a zdraví zvířat a jejich dobré životní podmínky,

viii) hledání způsobů, jak omezit používání veterinárních léčivých přípravků nebo přípravků na ochranu rostlin, umožnit lepší řízení jiných vstupů, zajistit jakost produktů a ochranu půdy a vod, zvýšit bezpečnost potravin, zejména prostřednictvím vysledovatelnosti produktů, a zlepšit zdraví a životní podmínky zvířat,

viii) hledání způsobů, jak omezit používání veterinárních léčivých přípravků nebo přípravků na ochranu rostlin, umožnit lepší řízení jiných vstupů, zajistit jakost produktů a ochranu půdy a vod, zvýšit bezpečnost potravin, zejména prostřednictvím vysledovatelnosti produktů, a zlepšit zdraví a životní podmínky zvířat,

ix) vyvíjení metod a nástrojů ke zlepšení jakosti produktů ve všech fázích produkce a případně zpracování a uvádění na trh,

ix) vyvíjení metod a nástrojů ke zlepšení jakosti produktů ve všech fázích produkce a případně zpracování a uvádění na trh,

x) přijetí veškerých možných opatření s cílem obhajovat, chránit a podporovat ekologické zemědělství a označení původu, značky jakosti a zeměpisná označení,

x) přijetí veškerých možných opatření s cílem obhajovat, chránit a podporovat ekologické zemědělství a označení původu, značky jakosti a zeměpisná označení,

xi) podpora a provádění výzkumu zaměřeného na integrovanou a udržitelnou produkci nebo jiné metody produkce šetrné k životnímu prostředí,

xi) podpora a provádění výzkumu zaměřeného na integrovanou a udržitelnou produkci nebo jiné metody produkce šetrné k životnímu prostředí,

xii) podpora zdravé a odpovědné spotřeby produktů na vnitřním trhu; nebo informování o škodlivých účincích spotřeby v nebezpečné míře;

xii) podpora zdravé a odpovědné spotřeby produktů na vnitřním trhu nebo informování o škodlivých účincích spotřeby v nebezpečné míře,

xiii) podpora spotřeby nebo poskytování informací o produktech na vnitřním trhu a na vnějších trzích;

xiii) podpora spotřeby nebo poskytování informací o produktech na vnitřním trhu a na vnějších trzích,

xiv) přispění k nakládání s vedlejšími produkty a snížení množství odpadů a nakládání s nimi,

xiv) přispění k nakládání s vedlejšími produkty a vyvíjení iniciativ na zhodnocení těchto produktů a snížení množství odpadů a nakládání s nimi,

xv) zavedení standardních ustanovení o sdílení hodnoty ve smyslu článku 172a, včetně tržních bonusů a ztrát, jež stanoví, jak má být mezi rozdělen případný vývoj příslušných tržních cen dotčených produktů nebo trhů s jinými komoditami,

xv) zavedení standardních ustanovení o sdílení hodnoty, včetně tržních bonusů a ztrát, jež stanoví, jak má být mezi hospodářské subjekty v dodavatelském řetězci rozdělen případný vývoj příslušných tržních cen dotyčných produktů nebo trhů s jinými komoditami,

 

xva) zavedení standardních doložek zajišťujících spravedlivou kompenzaci nákladů, které zemědělcům vznikly v souvislosti s plněním jiných požadavků týkajících se životního prostředí, klimatu, zdraví zvířat a jejich dobrých životních podmínek, než jsou požadavky uvedené v právních předpisech, včetně metod pro výpočet těchto nákladů,

xvi) provedení opatření k předcházení rizikům pro zdraví zvířat, ochranu rostlin a životní prostředí a jejich řízení.

xvi) zavedení opatření k předcházení rizikům pro zdraví zvířat, ochranu rostlin a životní prostředí a jejich řízení nebo podpora fytosanitární prevence a kontroly, a to i zřízením a správou vzájemných fondů,

 

xvia) přispění k transparentnosti obchodních vztahů mezi jednotlivými fázemi řetězce, zejména díky tvorbě a zavádění technických standardů a kontrole jejich dodržování ze strany hospodářských subjektů v daném odvětví.

1a.  Členské státy mohou na žádost rozhodnout, že mezioborovou organizaci působící ve více odvětvích uvedených v čl. 1 odst. 2 uznají více než jednou, pokud splňuje podmínky podle odstavce 1 a případně odstavce 3 tohoto článku pro každé odvětví, pro které žádá o uznání.

1a.  Členské státy mohou na žádost rozhodnout, že mezioborovou organizaci působící ve více odvětvích uvedených v čl. 1 odst. 2 uznají více než jednou, pokud splňuje podmínky podle odstavce 1 a případně odstavce 3 tohoto článku pro každé odvětví, pro které žádá o uznání.

2.  V řádně odůvodněných případech mohou členské státy na základě objektivních a nediskriminujících kritérií rozhodnout, že podmínka stanovená v čl. 158 odst. 1 písm. c) je splněna prostřednictvím omezení počtu mezioborových organizací na regionální nebo celostátní úrovni, pokud tak stanoví vnitrostátní právní předpisy přijaté před 1. lednem 2014 a pokud to nenarušuje řádné fungování vnitřního trhu.

2.  V řádně odůvodněných případech mohou členské státy na základě objektivních a nediskriminačních kritérií rozhodnout, že podmínka stanovená v čl. 158 odst. 1 písm. c) je splněna prostřednictvím omezení počtu mezioborových organizací na regionální nebo celostátní úrovni, pokud tak stanovují vnitrostátní právní předpisy přijaté před 1. lednem 2014 a pokud to nenarušuje řádné fungování vnitřního trhu.

3.  Pokud jde o odvětví mléka a mléčných výrobků, mohou členské státy odchylně od odstavce 1 uznat mezioborové organizace, které:

 

a) formálně požádaly o uznání a sdružují zástupce hospodářských činností souvisejících s produkcí syrového mléka alespoň v jedné z těchto fází dodavatelského řetězce: zpracování produktů v odvětví mléka a mléčných výrobků nebo obchod s nimi, včetně jejich distribuce;

 

b) vznikly z podnětu všech nebo některých zástupců uvedených v písmeni a);

 

c) vykonávají v jednom nebo více regionech Unie jednu nebo více z následujících činností a zohledňují při tom zájmy členů uvedených mezioborových organizací a spotřebitelů:

 

i) zlepšení znalosti a transparentnosti produkce a trhu, včetně zveřejňování statistických údajů o cenách, objemech a dobách trvání dříve uzavřených smluv na dodávku syrového mléka a poskytování analýz možného budoucího rozvoje trhu na regionální, vnitrostátní a mezinárodní úrovni;

 

ii) přispívání k lepší koordinaci uvádění produktů odvětví mléka a mléčných výrobků na trh, zejména prostřednictvím výzkumu nebo studií trhu;

 

iii) podpora spotřeby a poskytování informací o mléku a mléčných výrobcích na vnitřních i vnějších trzích;

 

iv) průzkum potenciálních vývozních trhů;

 

v) vypracovávání vzorů smluv slučitelných s pravidly Unie pro prodej syrového mléka kupujícím nebo nabídku zpracovaných výrobků distributorům a maloobchodům, při zohlednění potřeby dosáhnout spravedlivých a konkurenceschopných podmínek a zabránit narušení trhu;

 

vi) poskytování informací a provádění výzkumu nezbytného ke změně zaměření produkce na produkty lépe vyhovující požadavkům trhu a chuti a očekáváním spotřebitelů, zejména pokud jde o jakost produktů a ochranu životního prostředí;

 

vii) udržování a rozvoj produkčního potenciálu odvětví mléka a mléčných výrobků mimo jiné prostřednictvím podpory inovace a programů aplikovaného výzkumu a vývoje s cílem plně využít potenciálu mléka a mléčných výrobků, zejména proto, aby byly vytvářeny produkty s přidanou hodnotou, které budou atraktivnější pro spotřebitele;

 

viii) hledání postupů omezujících používání veterinárních léčiv, zlepšení řízení jiných vstupů a zvýšení bezpečnosti potravin a zdraví zvířat;

 

ix) vyvíjení metod a nástrojů ke zlepšení jakosti produktů ve všech fázích produkce a uvádění na trh;

 

x) využívání možností ekologického zemědělství a ochrana a podpora tohoto zemědělství, jakož i výroba výrobků s označením původu, značkami jakosti a zeměpisnými označeními; a

 

xi) propagace integrované produkce nebo jiných metod produkce šetrných k životnímu prostředí;

 

xii) zavedení standardních ustanovení o sdílení hodnoty ve smyslu článku 172a, včetně tržních bonusů a ztrát, jež stanoví, jak má být mezi ně rozdělen případný vývoj příslušných tržních cen dotčených produktů nebo trhů s jinými komoditami, a

 

xiii) provedení opatření k předcházení rizikům pro zdraví zvířat, ochranu rostlin a životní prostředí a jejich řízení.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 j (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 158 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

22j)  V oddíle 1 kapitoly III se doplňuje nový článek, který zní:

 

„Článek 158a

 

Sdružení mezioborových organizací

 

Členské státy mohou na požádání uznat sdružení mezioborových organizací v konkrétním odvětví uvedeném v čl. 1 odst. 2, která byla vytvořena z podnětu uznaných mezioborových organizací.

 

Sdružení organizací producentů mohou provádět kteroukoli z činností nebo funkcí mezioborových organizací, a sice podle pravidel přijatých v souladu s článkem 173.“

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zapracovat do nařízení č. 1308/2013 možnost uznávat sdružení meziodvětvových organizací po vzoru sdružení organizací producentů.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 k (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 158 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

22k)  V oddíle 1 kapitoly III se doplňuje nový článek, který zní:

 

„Článek 158b

 

Tradiční organizace producentů a jejich nadnárodní sdružení a nadnárodní mezioborové organizace

 

1.  Pro účely tohoto nařízení zahrnují odkazy na organizace producentů, sdružení organizací producentů a na meziodvětvové organizace také nadnárodní organizace producentů, nadnárodní sdružení organizací producentů a nadnárodní mezioborové organizace uznané podle tohoto článku.

 

2.  Pro účely tohoto nařízení se použijí následující definice:

 

a) „nadnárodní organizací producentů“ se rozumí každá organizace producentů, podniky jejíchž členů se nacházejí ve více než jednom členském státě,

 

b) „nadnárodním sdružením organizací producentů“ se rozumí každé sdružení organizací producentů, jehož členské organizace se nacházejí ve více než jednom členském státě,

 

c) „nadnárodní mezioborovou organizací“ se rozumí každá mezioborová organizace, jejíž členové jsou zapojeni do produkce a zpracování produktů nebo obchodu s nimi, na něž se vztahuje činnost této organizace ve více než jednom členském státě.

 

3.  O uznání nadnárodních organizací producentů, nadnárodních sdružení organizací producentů a nadnárodních mezioborových organizací rozhoduje Komise.

 

Obecná pravidla týkající se uznávání těchto organizací uvedená v článku 154, 156 a 158 a specifická pravidla týkající se jejich uznávání v odvětví mléka a mléčných výrobků uvedená v článku 161 a 163 se použijí obdobně.

 

4.  Členský stát, v němž má nadnárodní organizace producentů nebo nadnárodní sdružení organizací producentů podstatný počet svých členů nebo členských organizací nebo jehož tržní produkce dosahuje významného objemu nebo hodnoty, a členský stát, v němž se nachází sídlo nadnárodní mezioborové organizace, a dále jiné členské státy, v nichž se nacházejí členové této organizace nebo tohoto sdružení, poskytnou Komisi informace, které jsou nutné k ověření toho, zda jsou dodržovány podmínky jejich uznání, a také veškerou nezbytnou administrativní pomoc.

 

5.  Komise a členský stát uvedený v odstavci 4 poskytne na vyžádání jinému členskému státu, v němž se nacházejí členové takové organizace nebo takového sdružení, veškeré relevantní informace.“

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je kodifikovat v základním aktu pravidla týkající se uznaných nadnárodních organizací (organizací producentů, sdružení organizací producentů nebo meziodvětvových organizací) obsažená v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/232. Zavádí však významnou změnu, kterou představuje poskytnutí pravomoci Evropské komisi rozhodovat o těchto nadnárodních organizacích, jelikož se zásady správní spolupráce mezi členskými státy, pokud jde o uznávání těchto subjektů, neosvědčily.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 l (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 160

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

22l)  Článek 160 se nahrazuje tímto:

Článek 160

Článek 160

Organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny

Organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny

V odvětví ovoce a zeleniny sledují organizace producentů alespoň jeden z cílů uvedených v čl. 152 odst. 1 písm. c) bodech i, ii) a iii).

1.  V odvětví ovoce a zeleniny sledují organizace producentů alespoň jeden z cílů uvedených v čl. 152 odst. 1 písm. c) bodech i, ii) a iii).

Stanovy organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny ukládají členům povinnost, aby celou svoji produkci uváděli na trh prostřednictvím své příslušné organizace producentů.

1a.  Stanovy organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny ukládají členům povinnost, aby celou svoji produkci uváděli na trh prostřednictvím své příslušné organizace producentů.

 

Pokud to organizace producentů povolí ve svých stanovách, mohou členové organizace odchylně od prvního pododstavce:

 

a) prodávat produkty spotřebitelům pro jejich osobní potřebu přímo ve svých podnicích nebo mimo ně;

 

b) uvádět na trh sami nebo prostřednictvím jiné organizace producentů, kterou určí jejich vlastní organizace producentů, takové množství produktů, které je s ohledem na jejich objem a hodnotu ve srovnání s objemem a hodnotou obchodované produkce dotyčných produktů jejich organizace nepatrné;

 

c) uvádět na trh sami nebo prostřednictvím jiné organizace producentů, kterou určí jejich vlastní organizace, produkty, které nejsou vzhledem ke své povaze nebo v důsledku toho, že členové omezili objem nebo hodnotu jejich produkce, běžně pokryty obchodní činností dotyčné organizace producentů.

 

2.  Procentní podíl objemu nebo hodnoty tržní produkce každého člena organizace producentů, který členové organizace producentů uvádějí na trh mimo organizaci producentů, nesmí překročit procentní podíl stanovený aktem v přenesené pravomoci uvedeným v článku 173 tohoto nařízení.

 

Členské státy však mohou stanovit nižší procentní podíl produkce, který mohou členové organizace producentů uvádět na trh mimo organizaci producentů, než je podíl stanovený v aktu v přenesené pravomoci uvedeném v prvním pododstavci, tento podíl však nesmí být nižší než 10 %.

 

3.  V případě produktů, na které se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nebo pokud členové organizace producentů uvádějí svou produkci na trh prostřednictvím jiné organizace producentů určené jejich vlastní organizací producentů, nesmí procentní podíl produkce, kterou členové organizace producentů uvádějí na trh mimo organizaci producentů, jak je stanoveno v odstavci 1a, překročit procentní podíl stanovený aktem v přenesené pravomoci uvedeným v článku 173 tohoto nařízení, pokud jde o jeho objem nebo o hodnotu tržní produkce každého člena organizace producentů.

 

Členské státy však mohou stanovit nižší procentní podíl produkce, který mohou tito členové organizace producentů uvádět na trh mimo organizaci producentů, než je podíl stanovený v aktu v přenesené pravomoci uvedeném v prvním pododstavci, tento podíl však nesmí být nižší než 10 %.

Organizace producentů a sdružení organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny se považují za organizace, které v rámci své působnosti jednají v hospodářských záležitostech za své členy a jejich jménem.

Organizace producentů a sdružení organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny se považují za organizace, které v rámci své působnosti jednají v hospodářských záležitostech za své členy a jejich jménem.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 m (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 163

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

22m)  Článek 163 se nahrazuje tímto:

Článek 163

Článek 163

Uznávání mezioborových organizací v odvětví mléka a mléčných výrobků

Uznávání mezioborových organizací v odvětví mléka a mléčných výrobků

1.  Členské státy mohou uznat mezioborové organizace v odvětví mléka a mléčných výrobků, za předpokladu, že uvedené organizace:

1.  Členské státy mohou uznat mezioborové organizace v odvětví mléka a mléčných výrobků, za předpokladu, že uvedené organizace:

a) splňují požadavky uvedené v čl. 157 odst. 3;

a) splňují požadavky uvedené v čl. 157 odst. 3;

b) vykonávají svou činnost v jednom nebo více regionech daného území;

b) vykonávají svou činnost v jednom nebo více regionech daného území;

c) představují významnou část hospodářských činností uvedených v čl. 157 odst. 3 písm. a);

c) představují významnou část hospodářských činností uvedených v čl. 157 odst. 3 písm. a);

d) nejsou samy zapojeny do produkce, zpracovávání nebo obchodování v odvětví mléka a mléčných výrobků.

d) nejsou samy zapojeny do produkce, zpracovávání nebo obchodování v odvětví mléka a mléčných výrobků.

2.  Členské státy mohou rozhodnout, že mezioborové organizace, které byly uznány před 2. dubnem 2012 na základě vnitrostátních právních předpisů a které splňují podmínky uvedené v odstavci 1, se považují za uznané mezioborové organizace podle čl. 157 odst. 3.

2.  Členské státy mohou rozhodnout, že mezioborové organizace, které byly uznány před 2. dubnem 2012 na základě vnitrostátních právních předpisů a které splňují podmínky uvedené v odstavci 1, se považují za uznané mezioborové organizace podle čl. 157 odst. 3.

3.  Pokud členské státy využijí možnosti uznat mezioborovou organizaci v souladu s odstavcem 1 nebo 2:

3.  Pokud členské státy využijí možnosti uznat mezioborovou organizaci v souladu s odstavcem 1 nebo 2:

a) rozhodnou o uznání mezioborové organizace do čtyř měsíců od podání žádosti doplněné všemi příslušnými podklady; tato žádost se podává v členském státě, v němž má organizace své ústředí;

a) rozhodnou o uznání mezioborové organizace do čtyř měsíců od podání žádosti doplněné všemi příslušnými podklady; tato žádost se podává v členském státě, v němž má organizace své ústředí;

b) v intervalech, jež samy určí, provádějí kontroly s cílem ověřit, zda uznané mezioborové organizace dodržují podmínky, jimiž se řídí jejich uznání;

b) v intervalech, jež samy určí, provádějí kontroly s cílem ověřit, zda uznané mezioborové organizace dodržují podmínky, jimiž se řídí jejich uznání;

c) v případě, že zjistí nedodržování opatření stanovených v tomto nařízení či nesrovnalosti při jejich provádění, uloží těmto organizacím odpovídající sankce, které stanovily, a, pokud je to nezbytné. rozhodnou o odebrání uznání;

c) v případě, že zjistí nedodržování opatření stanovených v tomto nařízení či nesrovnalosti při jejich provádění, uloží těmto organizacím odpovídající sankce, které stanovily, a pokud je to nezbytné, rozhodnou o odebrání uznání;

d) odeberou uznání, pokud:

d) odeberou uznání, pokud již nejsou splněny požadavky a podmínky pro uznání stanovené v tomto článku;

i) již nejsou splněny požadavky a podmínky pro uznání stanovené v tomto článku;

 

ii) se mezioborová organizace účastní dohod, rozhodnutí či jednání ve vzájemné shodě uvedených v čl. 210 odst. 4, tímto odebráním uznání nejsou dotčeny jakékoli další sankce ukládané v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

 

iii) mezioborová organizace neplní oznamovací povinnost uvedenou v čl. 210 odst. 2 prvním pododstavci písm. a);

 

e) každý rok do 31. března, informují Komisi o všech rozhodnutích o udělení, zamítnutí nebo odebrání uznání, která přijaly v předchozím kalendářním roce.

e) každý rok do 31. března informují Komisi o všech rozhodnutích o udělení, zamítnutí nebo odebrání uznání, která přijaly v předchozím kalendářním roce.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 n (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 164

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

22n)  Článek 164 se nahrazuje tímto:

Článek 164

Článek 164

Rozšíření působnosti pravidel

Rozšíření působnosti pravidel

1.  Je-li uznaná organizace producentů, uznané sdružení organizací producentů nebo uznaná mezioborová organizace působící v konkrétním hospodářském prostoru nebo prostorech členského státu považována za reprezentativní, pokud jde o produkci nebo zpracování daného produktu nebo obchod s ním, může dotyčný členský stát na její žádost učinit určité dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě, sjednané v rámci této organizace, závaznými na omezenou dobu i pro jiné jednotlivé hospodářské subjekty a jejich seskupení, které působí v dotyčném hospodářském prostoru nebo prostorech a nejsou členy této organizace nebo tohoto sdružení.

1.  Je-li uznaná organizace producentů, uznané sdružení organizací producentů nebo uznaná mezioborová organizace působící v konkrétním hospodářském prostoru nebo prostorech členského státu považována za reprezentativní, pokud jde o produkci nebo zpracování daného produktu nebo obchod s ním, může dotyčný členský stát na její žádost učinit určité dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě, sjednané v rámci této organizace, závaznými na omezenou dobu i pro jiné jednotlivé hospodářské subjekty a jejich seskupení, které působí v dotyčném hospodářském prostoru nebo prostorech a nejsou členy této organizace nebo tohoto sdružení.

2.  Pro účely tohoto oddílu se „hospodářským prostorem“ rozumí zeměpisné území tvořené přilehlými nebo sousedními pěstitelskými regiony, v nichž jsou pěstitelské i obchodní podmínky stejnorodé.

2.  Pro účely tohoto oddílu se „hospodářským prostorem“ rozumí zeměpisné území tvořené přilehlými nebo sousedními pěstitelskými regiony, v nichž jsou pěstitelské i obchodní podmínky stejnorodé.

3.  Organizace nebo sdružení se považuje za reprezentativní, pokud v dotčeném hospodářském prostoru nebo v prostorech členského státu zastupuje:

3.  Organizace nebo sdružení se považuje za reprezentativní, pokud v dotyčném hospodářském prostoru nebo v prostorech členského státu zastupuje:

a) následující podíl objemu produkce nebo zpracování dotčeného produktu nebo produktů nebo obchodu s nimi:

a) následující podíl objemu produkce nebo zpracování dotyčného produktu nebo produktů nebo obchodu s nimi:

i) u organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny alespoň 60 % nebo

i) u organizací producentů v odvětví ovoce a zeleniny alespoň 60 % nebo

ii) v ostatních případech alespoň dvě třetiny a

ii) v ostatních případech alespoň dvě třetiny a

b) v případě organizací producentů více než 50 % dotčených producentů.

b) v případě organizací producentů více než 50 % dotyčných producentů.

V případě mezioborových organizací, u nichž stanovení podílu objemu produkce nebo zpracování dotčeného produktu nebo produktů nebo obchodu s nimi vyvolává v praxi potíže, však členské státy mohou stanovit vnitrostátní pravidla pro určení konkrétní úrovně reprezentativnosti uvedené v prvním pododstavci písm. a) bodě ii).

V případě mezioborových organizací, u nichž stanovení podílu objemu produkce nebo zpracování dotyčného produktu nebo produktů nebo obchodu s nimi vyvolává v praxi potíže, však členské státy mohou stanovit vnitrostátní pravidla pro určení konkrétní úrovně reprezentativnosti uvedené v prvním pododstavci písm. a) bodě ii).

Zahrnuje-li žádost o rozšíření působnosti pravidel na další hospodářské subjekty více hospodářských prostorů, musí organizace nebo sdružení prokázat minimální úroveň reprezentativnosti vymezené v prvním pododstavci pro každý z oborů, které v každém z dotyčných hospodářských prostorů sdružuje.

Zahrnuje-li žádost o rozšíření působnosti pravidel na další hospodářské subjekty více hospodářských prostorů, musí organizace nebo sdružení prokázat minimální úroveň reprezentativnosti vymezené v prvním pododstavci pro každý z oborů, které v každém z dotyčných hospodářských prostorů sdružuje.

4.  Pravidla, u nichž lze požadovat rozšíření působnosti na jiné hospodářské subjekty, jak je stanoveno v odstavci 1, musí sledovat jeden z těchto cílů:

4.  Pravidla, u nichž lze požadovat rozšíření působnosti na jiné hospodářské subjekty, jak je stanoveno v odstavci 1, musí sledovat jeden z těchto cílů:

a) informování o produkci a trhu;

a) informování o produkci a trhu;

b) pravidla produkce, která jsou přísnější než pravidla Unie nebo vnitrostátní pravidla;

b) pravidla produkce, která jsou přísnější než pravidla Unie nebo vnitrostátní pravidla;

c) vypracovávání vzorových smluv slučitelných s právními předpisy Unie;

c) vypracovávání vzorových smluv a doložek týkajících se rozdělení hodnoty a spravedlivé kompenzace, které by byly v souladu s právními předpisy Unie;

d) uvádění produktů na trh;

d) uvádění produktů na trh;

e) ochrana životního prostředí;

e) ochrana životního prostředí;

f) opatření na podporu a využívání potenciálu produktů;

f) opatření na podporu a využívání potenciálu produktů;

g) opatření na podporu ekologického zemědělství a používání označení původu, značek jakosti a zeměpisných označení;

g) opatření na podporu ekologického zemědělství a používání označení původu, značek jakosti a zeměpisných označení;

h) výzkum zaměřený na další zhodnocení produktů, zejména prostřednictvím nových způsobů využití, které neohrožují veřejné zdraví;

h) výzkum zaměřený na další zhodnocení produktů, zejména prostřednictvím nových způsobů využití, které neohrožují veřejné zdraví;

i) studie v zájmu zlepšení jakosti produktů;

i) studie v zájmu zlepšení jakosti produktů;

j) výzkum, zaměřený především na způsoby pěstování, které umožňují použití menšího množství přípravků na ochranu rostlin nebo veterinárních léčivých přípravků a zaručují ochranu půdy a ochranu nebo zlepšení životního prostředí;

j) výzkum zaměřený především na způsoby pěstování, které umožňují použití menšího množství přípravků na ochranu rostlin nebo veterinárních léčivých přípravků a zaručují ochranu půdy a ochranu nebo zlepšení životního prostředí;

k) stanovení minimální jakosti a stanovení minimálních norem pro obalovou a obchodní úpravu;

k) stanovení minimální jakosti a stanovení minimálních norem pro obalovou a obchodní úpravu;

l) použití certifikovaného osiva a kontroly jakosti produktů;

l) použití certifikovaného osiva a kontroly jakosti produktů;

m) zdraví zvířat a rostlin nebo bezpečnost potravin;

m) zdraví zvířat a rostlin nebo bezpečnost potravin;

n) nakládání s vedlejšími produkty.

n) nakládání s vedlejšími produkty a jejich zhodnocování;

 

na) vývoj, zavádění a kontrola technických standardů umožňujících přesné hodnocení vlastností výrobku.

Tato pravidla nesmějí způsobit újmu jiným hospodářským subjektům dotčeného členského státu nebo Unii a nesmějí mít žádné účinky uvedené v čl. 210 odst. 4 nebo být jinak neslučitelné s platnými právními předpisy Unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

Tato pravidla nesmějí způsobit újmu jiným hospodářským subjektům, včetně těch, které se věnují bioprodukci, ani bránit vstupu nových hospodářských subjektů na trh dotyčného členského státu nebo Unie a nesmějí mít žádné účinky uvedené v čl. 210 odst. 4 nebo být jinak neslučitelné s platnými právními předpisy Unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

 

4a.  Když Komise přijme prováděcí akt podle článku 222 tohoto nařízení, kterým se povoluje neuplatňování čl. 101 odst. 1 SFEU na dohody a rozhodnutí uvedené v čl. 222 odst. 1 tohoto nařízení, může být působnost těchto dohod a rozhodnutí za podmínek stanovených v tomto článku rozšířena.

 

4b.  Pokud členský stát rozšíří působnost pravidel uvedených v odstavci 1, přijme dotyčná organizace přiměřená opatření, aby zajistila soulad s pravidly uvedenými těchto dohodách, která se kvůli rozšíření stala povinnými.

5. Rozšíření působnosti pravidel uvedených v odstavci 1 je hospodářským subjektům dáno na vědomí prostřednictvím zveřejnění jejich plného znění v úředním tisku dotčeného členského státu.

5.  Rozšíření působnosti pravidel uvedených v odstavci 1 je hospodářským subjektům dáno na vědomí prostřednictvím zveřejnění jejich plného znění v úředním tisku dotyčného členského státu.

6. Členské státy informují Komisi o všech rozhodnutích přijatých podle tohoto článku.

6.  Členské státy informují Komisi o všech rozhodnutích přijatých podle tohoto článku.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 o (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 165

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

22o)  Článek 165 se nahrazuje tímto:

Článek 165

Článek 165

Finanční příspěvky producentů, kteří nejsou členy organizace

Finanční příspěvky producentů, kteří nejsou členy organizace

Jestliže je působnost pravidel uznané organizace producentů, uznaného sdružení organizací producentů nebo uznané mezioborové organizace rozšířena podle článku 164 a jestliže jsou činnosti, na něž se tato pravidla vztahují, v obecném hospodářském zájmu hospodářských subjektů, jejichž činnosti jsou spojeny s dotyčnými produkty, může členský stát, který udělil uznání, po konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami rozhodnout, že jednotlivé hospodářské subjekty nebo seskupení, které nejsou členy organizace, které však mají z těchto činností prospěch, uhradí organizaci v plné nebo částečné výši finanční příspěvky placené jejími členy v rozsahu, v jakém jsou tyto příspěvky určeny ke krytí nákladů bezprostředně vzniklých v důsledku provozování dotyčných činností.

Jestliže je působnost pravidel uznané organizace producentů, uznaného sdružení organizací producentů nebo uznané mezioborové organizace rozšířena podle článku 164 a jestliže jsou činnosti, na něž se tato pravidla vztahují, v obecném hospodářském zájmu hospodářských subjektů, jejichž činnosti jsou spojeny s dotyčnými produkty, může členský stát, který udělil uznání, po konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami rozhodnout, že jednotlivé hospodářské subjekty nebo seskupení, které nejsou členy organizace, které však mají z těchto činností v praxi prospěch, uhradí organizaci v plné nebo částečné výši finanční příspěvky placené jejími členy v rozsahu, v jakém jsou tyto příspěvky určeny ke krytí nákladů vzniklých v důsledku provozování jedné nebo více činností uvedených v čl. 164 odst. 4. Podrobné rozpočty týkající se výkonu těchto činností jsou zpřístupněny transparentně, tak aby je mohly prozkoumat veškeré přispívající hospodářské subjekty nebo skupiny, ať už jsou členy organizace, či nikoliv. “

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&qid=1553179697934&from=CS)

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 p (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 166 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

22p)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 166a

 

Regulace nabídky zemědělských produktů s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením kromě sýra, vína a šunky

 

1.  Aniž by byly dotčeny články 150, 167 a 172, mohou členské státy na žádost organizace producentů uznané podle čl. 152 odst. 1 tohoto nařízení, mezioborové organizace uznané podle čl. 157 odst. 1 tohoto nařízení nebo seskupení hospodářských subjektů uvedeného v čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1151/2012 na omezené období stanovit závazná pravidla pro regulaci nabídky zemědělských produktů s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením podle čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1151/2012 kromě sýru, vína a šunky.

 

2.  Pravidla uvedená v odstavci 1 tohoto článku podléhají předchozí dohodě mezi stranami v dané zeměpisné oblasti podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012.

 

Taková dohoda je uzavřena:

 

a) nejméně mezi dvěma třetinami producentů daného produktu nebo surovin používaných pro výrobu tohoto produktu nebo jejich zástupci v zeměpisné oblasti podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012 a

 

b) případně nejméně mezi dvěma třetinami zpracovatelů daného zemědělského produktu, kteří vyrábějí alespoň dvě třetiny daného produktu, nebo jejich zástupců v zeměpisné oblasti podle daného písmene.

 

V řádně odůvodněných případech pokud není možné dosáhnout úrovně reprezentativnosti uvedené v písmenu a) nebo b) tohoto odstavce v zeměpisné oblasti podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012 nebo pokud její stanovení činí v praxi problémy, mohou členské státy stanovit vnitrostátní pravidla k určení dostatečné úrovně reprezentativnosti a ujednání pro konzultace s ohledem na předchozí dohodu mezi stranami.

 

3.  Pravidla uvedená v odstavci 1:

 

a) se vztahují pouze na regulaci nabídky daného výrobku a jejich cílem je přizpůsobit nabídku dotčeného produktu poptávce;

 

b) platí pouze pro daný výrobek;

 

c) mohou být závazná na období maximálně tří let a poté mohou být obnovena na základě nové žádosti v souladu s odstavcem 1;

 

d) nesmějí poškodit obchod s jinými výrobky, než jsou ty, na něž se vztahují uvedená pravidla;

 

e) se nesmí týkat transakcí provedených po prvním uvedení dotčeného produktu na trh;

 

f) nesmějí umožnit určování cen, a to ani orientačních nebo doporučených;

 

g) nesmějí vést k tomu, že nadměrný podíl dotyčného výrobku nebude k dispozici, ačkoli by jinak k dispozici byl;

 

h) nesmějí vést k diskriminaci, vytvářet překážky pro nové subjekty na trhu ani negativně ovlivňovat drobné výrobce;

 

i) přispívají k zachování jakosti (také z hlediska zdraví) nebo k rozvoji daného výrobku.

 

4.  Pravidla uvedená v odstavci 1 se zveřejní v úředním tisku daného členského státu.

 

5.  Členské státy provádí kontroly k zajištění toho, že podmínky stanovené v odstavci 3 jsou dodržovány, a v případě, že příslušné vnitrostátní orgány zjistí, že tyto podmínky dodržovány nejsou, pravidla uvedená v odstavci 1 zruší.

 

6.  Členské státy neprodleně oznámí Komisi pravidla, která přijaly podle odstavce 1. Komise o oznámeních týkajících se těchto pravidel informuje ostatní členské státy.

 

7.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů kdykoli rozhodnout, že členský stát musí zrušit pravidla, jež stanovil podle odstavce 1, pokud Komise zjistí, že tato pravidla nejsou v souladu s podmínkami stanovenými v odstavci 3 nebo na významné části vnitřního trhu vylučují či narušují hospodářskou soutěž nebo že ohrožují volný obchod či dosažení cílů článku 39 Smlouvy o fungování EU. Tyto prováděcí akty se přijímají bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3 tohoto nařízení.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&qid=1553179697934&from=CS)

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 q (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 167 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

22q)  V oddílu 4 kapitoly III hlavy II se vkládá nový článek, který zní:

 

Článek 167a

 

Pravidla pro uvádění na trh za účelem zlepšení a stabilizace fungování společného trhu s olivovým olejem

 

1.  V zájmu zlepšení a stabilizace fungování společného trhu v odvětví olivového oleje mohou producentské členské státy stanovit pravidla pro uvádění na trh s cílem regulovat nabídku.

 

Tato pravidla musí být úměrná sledovanému cíli a nesmějí:

 

a) se týkat transakcí provedených po prvním uvedení daného produktu na trh;

 

b) umožnit určování cen, a to ani orientačních nebo doporučených;

 

c) vést k tomu, že nebude k dispozici nadměrný podíl sklizně, který by jinak k dispozici byl.

 

2.  Pravidla uvedená v odstavci 1 jsou hospodářským subjektům dána na vědomí prostřednictvím zveřejnění jejich plného znění v úředním tisku dotčeného členského státu.

 

3.  Členské státy informují Komisi o všech rozhodnutích přijatých podle tohoto článku.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&qid=1543573613250&from=CS)

Odůvodnění

Vložení nového článku s cílem umožnit používání podobného mechanismu, který je uveden v článku 167 pro odvětví vína, i v odvětví olivového oleje, což by umožnilo uspokojit zvláštní potřeby tohoto odvětví na základě jeho větší pravomoci provádět samoregulaci.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 r (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 168

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

22r)  Článek 168 se nahrazuje tímto:

Článek 168

Článek 168

Smluvní vztahy

Smluvní vztahy

1.  Aniž je dotčen článek 148 týkající se odvětví mléka a mléčných výrobků a článek 125 týkající se odvětví cukru, pokud členský stát rozhodne, pokud jde o zemědělské produkty pocházející z odvětví jiných než odvětví mléka a mléčných výrobků a odvětví cukru uvedených v čl. 1 odst. 2:

1.  Aniž je dotčen článek 148 týkající se odvětví mléka a mléčných výrobků a článek 125 týkající se odvětví cukru, pokud členský stát rozhodne, pokud jde o zemědělské produkty pocházející z odvětví jiných než odvětví mléka a mléčných výrobků a odvětví cukru uvedených v čl. 1 odst. 2:

a) že na jeho území musí být veškeré dodávky uvedených produktů od producenta ke zpracovateli nebo distributorovi podloženy písemnou smlouvou mezi stranami; nebo

a) že na jeho území musí být veškeré dodávky uvedených produktů od producenta ke zpracovateli nebo distributorovi podloženy písemnou smlouvou mezi stranami; nebo

b) že první kupující musí předložit písemný návrh na uzavření smlouvy o dodávce zemědělských produktů na jeho území od producenta, řídí se tato smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy podmínkami stanovenými v odstavcích 4 a 6 tohoto článku.

b) že první kupující musí předložit písemný návrh na uzavření smlouvy o dodávce zemědělských produktů na jeho území od producenta, řídí se tato smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy podmínkami stanovenými v odstavcích 4 a 6 tohoto článku.

1a.  Pokud členské státy nevyužijí možností stanovených v odstavci 1 tohoto článku, mohou producent, organizace producentů nebo sdružení organizací producentů požadovat, aby veškeré dodávky jejich zemědělských produktů pocházejících z odvětví, která jsou uvedena v čl. 1 odst. 2 kromě odvětví mléka a mléčných výrobků a odvětví cukru, zpracovateli nebo distributorovi byly předmětem písemné smlouvy mezi stranami nebo písemného návrhu na uzavření smlouvy od prvních kupujících, za podmínek stanovených v odstavci 4 a v odst. 6 prvním pododstavci tohoto článku.

1a.  Pokud členské státy nevyužijí možností stanovených v odstavci 1 tohoto článku, mohou producent, organizace producentů nebo sdružení organizací producentů požadovat, aby veškeré dodávky jejich zemědělských produktů pocházejících z odvětví, která jsou uvedena v čl. 1 odst. 2 kromě odvětví mléka a mléčných výrobků a odvětví cukru, zpracovateli nebo distributorovi byly předmětem písemné smlouvy mezi stranami nebo písemného návrhu na uzavření smlouvy od prvních kupujících, za podmínek stanovených v odstavci 4 a v odst. 6 prvním pododstavci tohoto článku.

Pokud je prvním kupujícím mikropodnik nebo malý či střední podnik ve smyslu doporučení 2003/361/ES, nejsou smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy povinné, aniž je dotčena možnost, aby strany využily standardní smlouvu vypracovanou mezioborovou organizací.

Pokud je prvním kupujícím mikropodnik nebo malý či střední podnik ve smyslu doporučení 2003/361/ES, nejsou smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy povinné, aniž je dotčena možnost, aby strany využily standardní smlouvu vypracovanou mezioborovou organizací.

2.  Pokud členský stát rozhodne, že dodávky produktů, na které se vztahuje tento článek, od producenta ke zpracovateli musí být podloženy písemnou smlouvou mezi stranami, rozhodne také, která fáze dodávky musí být touto smlouvou mezi stranami podložena, pokud je dodávka dotčených produktů prováděna prostřednictvím jednoho nebo více zprostředkovatelů.

2.  Pokud členský stát rozhodne, že dodávky produktů, na které se vztahuje tento článek, od producenta ke zpracovateli musí být podloženy písemnou smlouvou mezi stranami, rozhodne také, která fáze dodávky musí být touto smlouvou mezi stranami podložena, pokud je dodávka dotčených produktů prováděna prostřednictvím jednoho nebo více zprostředkovatelů.

Členské státy zajistí, aby ustanovení přijatá podle tohoto článku nenarušila řádné fungování vnitřního trhu.

Členské státy zajistí, aby ustanovení přijatá podle tohoto článku nenarušila řádné fungování vnitřního trhu.

3.  V případě popsaném ve odstavci 2 mohou členské státy zavést mechanismus zprostředkování pro účely případů, kdy taková smlouva nemůže být uzavřena vzájemnou dohodou, čímž zajistí spravedlivé smluvní vztahy.

3.  V případě popsaném ve odstavci 2 mohou členské státy zavést mechanismus zprostředkování pro účely případů, kdy taková smlouva nemůže být uzavřena vzájemnou dohodou, čímž zajistí spravedlivé smluvní vztahy.

4.  Smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy uvedené v odstavcích 1 a 1a:

4.  Smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy uvedené v odstavcích 1 a 1a:

a) se uzavře nebo předloží před dodávkou;

a) se uzavře nebo předloží před dodávkou;

b) je v písemné formě; a

b) je v písemné formě; a

c) obsahuje zejména tyto náležitosti:

c) obsahuje zejména tyto náležitosti:

i) cenu splatnou za dodávku, která je:— stálá a stanovená ve smlouvě, nebo— je vypočtena kombinací různých faktorů stanovených ve smlouvě, jež mohou zahrnovat tržní ukazatele odrážející změny v tržních podmínkách, dodaná množství a jakost nebo složení dodaných zemědělských produktů,

i) cenu splatnou za dodávku, která je:— stálá a stanovená ve smlouvě, nebo— je vypočtena kombinací různých faktorů stanovených ve smlouvě, jež mohou zahrnovat objektivní ukazatele výroby a tržních nákladů, které jsou snadno dostupné a srozumitelné a odrážejí změny v tržních podmínkách, dodaná množství a jakost nebo složení dodaných zemědělských produktů. Za tímto účelem mohou členské státy, které se rozhodly uplatňovat odstavec 1, stanovit ukazatele v souladu s objektivními kritérii a na základě studií zabývajících se produkcí a potravinovým řetězcem, s cílem je kdykoli určit.

ii) množství a jakost dotčených produktů, které mohou nebo musí být dodány, a časový rozvrh těchto dodávek,

ii) množství a jakost dotčených produktů, které mohou nebo musí být dodány, a časový rozvrh těchto dodávek,

iii) dobu trvání smlouvy, která může být buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou s ustanoveními pro ukončení smlouvy,

iii) dobu trvání smlouvy, která může být buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou s ustanoveními pro ukončení smlouvy,

iv) podrobné údaje o dobách splatnosti a postupech,

iv) podrobné údaje o dobách splatnosti a postupech,

v) opatření týkající se odběru či dodávání zemědělských produktů avi) pravidla použitelná v případě vyšší moci.

v) opatření týkající se odběru či dodávání zemědělských produktů avi) pravidla použitelná v případě vyšší moci.

5.  Odchylně od odstavců 1 a 1a se smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy nevyžaduje, pokud dotčené produkty dodává člen družstva družstvu, jehož je členem, jestliže stanovy tohoto družstva nebo pravidla a rozhodnutí stanovená v rámci nebo podle těchto stanov obsahují ustanovení, která mají podobné účinky jako ustanovení uvedená v odst. 4 písm. a), b) a c).

5.  Odchylně od odstavců 1 a 1a se smlouva nebo návrh na uzavření smlouvy nevyžaduje, pokud dotčené produkty dodává člen družstva družstvu, jehož je členem, jestliže stanovy tohoto družstva nebo pravidla a rozhodnutí stanovená v rámci nebo podle těchto stanov obsahují ustanovení, která mají podobné účinky jako ustanovení uvedená v odst. 4 písm. a), b) a c).

6.  Všechny náležitosti smluv o dodávkách zemědělských produktů uzavřených producenty, odběrateli, zpracovateli nebo distributory, včetně náležitostí uvedených v odst. 4 písm. c), jsou mezi stranami volně sjednány.Odchylně od prvního pododstavce se použije jedna nebo obě z těchto možností:

6.  Všechny náležitosti smluv o dodávkách zemědělských produktů uzavřených producenty, odběrateli, zpracovateli nebo distributory, včetně náležitostí uvedených v odst. 4 písm. c), jsou mezi stranami volně sjednány.Odchylně od prvního pododstavce se použije jedna nebo obě z těchto možností:

a) pokud se členský stát rozhodne, že uzavírání písemných smluv na dodávky zemědělských produktů bude povinné v souladu s odstavcem 1, může stanovit minimální dobu trvání, která se uplatní pouze na písemné smlouvy mezi producentem a prvním kupujícím zemědělských produktů. Minimální doba trvání musí být alespoň šest měsíců a nesmí narušovat řádné fungování vnitřního trhu;

a) pokud se členský stát rozhodne, že uzavírání písemných smluv na dodávky zemědělských produktů bude povinné v souladu s odstavcem 1, může stanovit minimální dobu trvání, která se uplatní pouze na písemné smlouvy mezi producentem a prvním kupujícím zemědělských produktů. Minimální doba trvání musí být alespoň šest měsíců a nesmí narušovat řádné fungování vnitřního trhu;

b) pokud se členský stát rozhodne, že první kupující zemědělských produktů musí producentovi předložit písemný návrh na uzavření smlouvy v souladu s odstavcem 1, může stanovit, že návrh musí obsahovat minimální dobu trvání smlouvy, jak za tímto účelem stanoví vnitrostátní právní předpisy. Minimální doba trvání musí být alespoň šest měsíců a nesmí narušovat řádné fungování vnitřního trhu.

b) pokud se členský stát rozhodne, že první kupující zemědělských produktů musí producentovi předložit písemný návrh na uzavření smlouvy v souladu s odstavcem 1, může stanovit, že návrh musí obsahovat minimální dobu trvání smlouvy, jak za tímto účelem stanoví vnitrostátní právní předpisy. Minimální doba trvání musí být alespoň šest měsíců a nesmí narušovat řádné fungování vnitřního trhu.

Druhým pododstavcem není dotčeno právo producenta tuto minimální dobu trvání odmítnout, pokud tak učiní písemně. V takovém případě mohou strany volně sjednat všechny náležitosti smlouvy, včetně náležitostí uvedených v odst. 4 písm. c).

Druhým pododstavcem není dotčeno právo producenta tuto minimální dobu trvání odmítnout, pokud tak učiní písemně. V takovém případě mohou strany volně sjednat všechny náležitosti smlouvy, včetně náležitostí uvedených v odst. 4 písm. c).

7.  Členské státy, které využívají možností uvedených v tomto článku, zajistí, aby přijatá ustanovení nenarušila řádné fungování vnitřního trhu.Členské státy oznámí Komisi způsob uplatňování veškerých opatření zavedených podle tohoto článku.

7.  Členské státy, které využívají možností uvedených v tomto článku, zajistí, aby přijatá ustanovení nenarušila řádné fungování vnitřního trhu.Členské státy oznámí Komisi způsob uplatňování veškerých opatření zavedených podle tohoto článku.

8.  Komise může přijmout prováděcí akty, které stanoví opatření nezbytná pro jednotné uplatňování odst. 4 písm. a) a b) a odstavce 5 tohoto článku a opatření týkající se oznámení, která mají členské státy učinit v souladu s tímto článkem.

8.  Komise může přijmout prováděcí akty, které stanoví opatření nezbytná pro jednotné uplatňování odst. 4 písm. a) a b) a odstavce 5 tohoto článku a opatření týkající se oznámení, která mají členské státy učinit v souladu s tímto článkem.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 s (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 172 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

22s)  V článku 172 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  Pravidla uvedená v odstavci 1 tohoto článku podléhají předchozí dohodě mezi stranami v dané zeměpisné oblasti podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012. Taková dohoda je po konzultaci s chovateli prasat v dané zeměpisné oblasti uzavřena nejméně mezi dvěma třetinami výrobců šunky, kteří zastupují výrobce nejméně dvou třetin celkové výroby této šunky v dané zeměpisné oblasti podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012 a, pokud to příslušný členský stát považuje za vhodné, nejméně dvěma třetinami chovatelů prasat v dané zeměpisné oblasti podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012.

„2.  Pravidla uvedená v odstavci 1 tohoto článku podléhají předchozí dohodě mezi stranami v dané zeměpisné oblasti podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012. Taková dohoda je po konzultaci s chovateli prasat v dané zeměpisné oblasti uzavřena nejméně mezi dvěma třetinami výrobců šunky, kteří zastupují výrobce nejméně dvou třetin celkové výroby této šunky, nebo jejich zástupci, v dané zeměpisné oblasti podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1151/2012 a, pokud to příslušný členský stát považuje za vhodné, nejméně dvěma třetinami chovatelů prasat v dané zeměpisné oblasti podle tohoto písmene.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Článek 150 stanoví, že producenti mohou být zastoupeni, avšak znění odstavce 2 by mohlo naznačovat, že zpracovatelé zastoupeni být nemohou. Toto pravidlo je problematické pro odvětví s mnoha zpracovatelskými zařízeními. Pokud se stanovuje pouze možnost zastupování výrobců sýra, a nikoli zpracovatelů, jeví se to jako opomenutí.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 t (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 172a

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

22t)  Článek 172a se nahrazuje tímto:

Článek 172a

Článek 172a

Sdílení hodnoty

Sdílení hodnoty

Aniž jsou dotčena případná zvláštní ustanovení o sdílení hodnoty v odvětví cukru, mohou se zemědělci, včetně sdružení zemědělců, a jejich první kupující dohodnout na ustanoveních o sdílení hodnoty, včetně tržních bonusů a ztrát, jež stanoví, jak má být mezi ně rozdělen případný vývoj příslušných tržních cen dotčených produktů nebo trhů s jinými komoditami.

Aniž jsou dotčena případná zvláštní ustanovení o sdílení hodnoty v odvětví cukru, mohou se zemědělci, včetně sdružení zemědělců, a jejich první kupující, jakož i jeden nebo více podniků, z nichž každý působí na jiné úrovni výrobního, zpracovatelského nebo distribučního řetězce, dohodnout na ustanoveních o sdílení hodnoty, včetně tržních bonusů a ztrát, jež stanoví, jak má být mezi ně rozdělen případný vývoj příslušných tržních cen dotčených produktů nebo trhů s jinými komoditami.

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 u (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 172 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

22u)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 172b

 

Sdílení hodnoty u produktů s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením

 

V případě produktů s chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením uznávaným podle evropského práva se zemědělci, včetně sdružení zemědělců, a hospodářské subjekty v různých fázích výroby, zpracování nebo uvádění na trhu v daném odvětví mohou dohodnout na ustanoveních o sdílení hodnoty, včetně tržních bonusů a ztrát, jež stanoví, jak má být mezi ně rozdělen případný vývoj příslušných tržních cen dotčených produktů nebo vývoj na trzích s jinými komoditami.“

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 v (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 173 – odst. 1 – písm. b

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

22v)  V čl. 173 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

b) pravidla těchto organizací a sdružení, stanovy organizací jiných než organizací producentů, konkrétní podmínky týkající se stanov organizací producentů v některých odvětvích, včetně výjimek z povinnosti uvádět celou produkci na trh prostřednictvím organizace producentů uvedené v čl. 160 druhém pododstavci, struktura, doba členství, velikost, odpovědnost a činnosti těchto organizací a sdružení, účinky vyplývající z uznání, odebrání uznání a sloučení,

b) pravidla těchto organizací a sdružení, stanovy organizací jiných než organizací producentů, konkrétní podmínky týkající se stanov organizací producentů v některých odvětvích, včetně výjimky z povinnosti uvádět celou produkci na trh prostřednictvím organizace producentů uvedené v čl. 160 odst. 1a druhém pododstavci stanovením procentních podílů uvedených v odstavcích 2 a 3 tohoto článku, jakož i kategorií produktů z odstavce 1a daného článku, kterých se tyto procentní podíly týkají, struktura, doba členství, velikost, odpovědnost a činnosti těchto organizací a sdružení, účinky vyplývající z uznání, odebrání uznání a sloučení,

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&qid=1553179697934&from=CS)

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 w (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 176 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

22w)  V článku 176 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3.  Licence platí v celé Unii.

3.  Licence platí v celé Unii. Veškeré informace o žadatelích shromážděné členskými státy při vydávání licencí se sdělují Komisi každý měsíc.

Odůvodnění

Článek 177 sice Komisi svěřuje důležité pravomoci, Komise je však zjevně systematickým způsobem nevyužívá. Informace budou shromažďovány pouze jednou, čímž pro uživatele nebudou vznikat administrativní komplikace. Komise bude rovněž podněcována k tomu, aby navrhla postupy, které budou v plné míře využívat nové informační a komunikační technologie, s cílem snížit zátěž pro uživatele a optimalizovat využívání příslušných informací.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 x (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 177 – odst. 2 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

22x)  V čl. 177 odst. 2 se zrušuje písmeno d).

Odůvodnění

Písmeno d) se zrušuje v souladu s žádostí Komise, aby byl zrušen článek 189 týkající se dovozu konopí a konopných semen.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 y (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 182 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

22y)  V čl. 182 odst. 1 prvním pododstavci se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

ba) objem dovozu za daný rok za preferenční sazby, na nichž se Unie dohodla s třetími zeměmi v rámci dohod o volném obchodu, přesahuje určitou úroveň (dále jen „objem obchodní expozice“).

Odůvodnění

Navrhuje se nové kritérium týkající se uplatňování dodatečného dovozního cla stanoveného v dohodě o společné organizaci trhů, které pomáhá předcházet nepříznivým účinkům na trh Unie, které mohou vyplynout z dovozu, nebo je neutralizovat.

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 z (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 182 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

22z)  V čl. 182 odst. 1 prvním pododstavci se doplňuje nové písmeno, které zní:

 

bb) nedodržování norem Unie ze strany třetích zemí, pokud jde o ochranu rostlin a dobré životní podmínky zvířat.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=CS)

Odůvodnění

Je nezbytné podporovat lepší reciprocitu, pokud jde o ochranu rostlin v rámci výměn s třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 aa (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 182 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

22aa)  V čl. 182 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

Spouštěcí objem se stanoví na základě možností přístupu na trh vymezených jako dovoz vyjádřený v procentním podílu odpovídající domácí spotřeby během tří předcházejících let.

„Spouštěcí objem se stanoví na základě možností přístupu na trh vymezených jako dovoz vyjádřený v procentním podílu odpovídající domácí spotřeby během tří předcházejících let. Jeho výše se pravidelně aktualizuje tak, aby se zohledňoval vývoj velikosti evropského trhu. Spouštěcí cena se pravidelně aktualizuje tak, aby zohledňovala vývoj na světových trzích a vývoj výrobních nákladů. ”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Navrhuje se, aby byly spouštěcí ceny a objemy oznámené v rámci společné organizace trhů před více než 20 lety aktualizovány s ohledem na změny ve velikosti trhu (snížení spotřeby masa, brexit a přechod na trh čítající 27 členských států). Připomínáme, že článek 182 umožňuje předcházet nepříznivým účinkům na trh Unie, které mohou vyplynout z dovozu, nebo je neutralizovat.

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 ab (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 182 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

22ab)  V čl. 182 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Objem obchodní expozice se určuje na základě dovozu za preferenční sazby, který je vyjádřen jakožto procentuální podíl celkové míry obchodní expozice, která je pro dotčená odvětví udržitelná.“

Odůvodnění

Navrhuje se nové kritérium týkající se uplatňování dodatečného dovozního cla stanoveného v dohodě o společné organizaci trhů, které pomáhá předcházet nepříznivým účinkům na trh Unie, jež mohou vyplynout z dovozu, nebo je neutralizovat.

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 ac (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Čl. 184 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

22ac)  V článku 184 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  Celní kvóty jsou spravovány tak, aby nedošlo k žádné diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty, přičemž se použije jedna z těchto metod, kombinace těchto metod nebo jiná vhodná metoda:

„2.  Celní kvóty jsou spravovány tak, aby nedošlo k žádné diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty, přičemž se použije jedna z těchto metod, kombinace těchto metod nebo jiná vhodná metoda:

a) metoda založená na časovém pořadí podání žádostí (podle zásady „kdo dříve přijde, je dříve na řadě“);

a) metoda založená na časovém pořadí podání žádostí (podle zásady „kdo dříve přijde, je dříve na řadě“);

b) metoda rozdělování kvót úměrně k požadovaným množstvím v době podání žádosti (tzv. „metoda souběžného zkoumání“);

b) metoda rozdělování kvót úměrně k požadovaným množstvím v době podání žádosti (tzv. „metoda souběžného zkoumání“);

c) metoda přihlížející k tradičním obchodním tokům (tzv. „metoda tradičních dovozců / nových žadatelů“).

c) metoda přihlížející k tradičním obchodním tokům (tzv. „metoda tradičních dovozců / nových žadatelů“).

 

d) metoda umožňující rozdělení kvót různým hospodářským subjektům, a to i s ohledem na příslušné sociální a environmentální normy, jako jsou základní úmluvy MOP, a vícestranné dohody v oblasti životního prostředí, jichž je Unie smluvní stranou.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Odůvodnění

Začlenění této metody by mělo vést k tomu, aby celní kvóty byly spravovány s přihlédnutím k různorodosti hospodářských subjektů, a nikoli k upřednostňování velkých subjektů, a aby při rozdělování celních kvót byly brány v úvahu sociální a environmentální normy.

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 1– paragraph 1 – bod 22 ad (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 188 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

22ad)  V kapitole III se vkládá nový článek, který zní:

 

„Článek 188a

 

Dovoz zemědělských produktů a zemědělsko-potravinářských produktů ze třetích zemí

 

Zemědělské a zemědělsko-potravinářské produkty lze dovážet z třetích zemí, pouze pokud splňují výrobní normy a podmínky, zejména v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví, které jsou stanoveny pro stejné produkty sklízené nebo z nich vyráběné v Unii. Komise může přijmout prováděcí akty, které budou stanovovat pravidla týkající se dodržování norem ze strany subjektů, pokud jde o dovoz, s přihlédnutím k recipročním dohodám se třetími zeměmi. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.“

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 23

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 189

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

23)  Článek 189 se zrušuje.

vypouští se

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 206

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

26a)  Článek 206 se nahrazuje tímto:

Článek 206

„Článek 206

Pokyny Komise k uplatňování pravidel hospodářské soutěže v zemědělství

Pokyny Komise k uplatňování pravidel hospodářské soutěže v zemědělství

Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak a v souladu s článkem 42 Smlouvy o fungování EU, použijí se články 101 až 106 Smlouvy o fungování EU a prováděcí předpisy k těmto článkům s výhradou článků 207 až 210 tohoto nařízení na všechny dohody, rozhodnutí a jednání uvedené v čl. 101 odst. 1 a článku 102 Smlouvy o fungování EU, které se týkají produkce zemědělských produktů a obchodu s nimi.

Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak a v souladu s článkem 42 Smlouvy o fungování EU, použijí se články 101 až 106 Smlouvy o fungování EU a prováděcí předpisy k těmto článkům s výhradou článků 207 až 210 tohoto nařízení na všechny dohody, rozhodnutí a jednání uvedené v čl. 101 odst. 1 a článku 102 Smlouvy o fungování EU, které se týkají produkce zemědělských produktů a obchodu s nimi.

S cílem zajistit fungování vnitřního trhu a jednotné uplatňování pravidel Unie v oblasti hospodářské soutěže uplatňují Komise a orgány členských států pro hospodářskou soutěž tato pravidla v úzké spolupráci.

S cílem zajistit fungování vnitřního trhu a jednotné uplatňování a výklad pravidel Unie v oblasti hospodářské soutěže uplatňují Komise a orgány členských států pro hospodářskou soutěž úzce spolupracují a pokud možno své činnosti při uplatňování těchto pravidel koordinují.

Ve vhodných případech Komise navíc zveřejní pokyny jako vodítko pro vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž a pro podniky.

Ve vhodných případech Komise navíc zveřejní pokyny jako vodítko pro vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž a pro podniky.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=CS)

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 b (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 207

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

26b)  Článek 207 se nahrazuje tímto:

Článek 207

„Článek 207

Relevantní trh

Relevantní trh

Definice relevantního trhu umožňuje určit a vymezit prostor, v němž probíhá hospodářská soutěž mezi podniky, přičemž tato definice má současně dva rozměry:

Definice relevantního trhu umožňuje určit a vymezit prostor, v němž probíhá hospodářská soutěž mezi podniky, přičemž tato definice má současně dva rozměry:

a) relevantní produktový trh:pro účely této kapitoly se „produktovým trhem“ rozumí trh zahrnující veškeré produkty, které spotřebitelé považují s ohledem na jejich vlastnosti, ceny a účel, k němuž jsou určeny, za vzájemně zaměnitelné nebo nahraditelné;

a) relevantní produktový trh: pro účely této kapitoly se „produktovým trhem“ rozumí trh zahrnující veškeré produkty, které zákazníci a spotřebitelé považují s ohledem na jejich vlastnosti, ceny a účel, k němuž jsou určeny, za vzájemně zaměnitelné nebo nahraditelné;

b) relevantní zeměpisný trh: pro účely této kapitoly se „zeměpisným trhem“ rozumí trh zahrnující oblast, ve které dotyčné podniky nabízejí relevantní produkty, ve které jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně stejnorodé a kterou lze odlišit od sousedních zeměpisných oblastí, a to zejména proto, že podmínky hospodářské soutěže jsou v těchto oblastech zjevně odlišné.

b) relevantní zeměpisný trh: pro účely této kapitoly se „zeměpisným trhem“ rozumí trh zahrnující oblast, ve které dotyčné podniky nabízejí relevantní produkty, ve které jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně stejnorodé a kterou lze odlišit od sousedních zeměpisných oblastí, a to zejména proto, že podmínky hospodářské soutěže jsou v těchto oblastech zjevně odlišné.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=CS)

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 c (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 208

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

26c)  Článek 208 se nahrazuje tímto:

Článek 208

Článek 208

Dominantní postavení

Dominantní postavení

Pro účely této kapitoly se „dominantním postavením“ rozumí situace, v níž má určitý podnik hospodářskou sílu, která mu umožňuje bránit zachování účinné hospodářské soutěže na relevantním trhu tím, že mu poskytuje možnost jednat do značné míry nezávisle na jeho soutěžitelích, zákaznících a nakonec i spotřebitelích.

Pro účely této kapitoly se „dominantním postavením“ rozumí situace, v níž má určitý podnik hospodářskou sílu, která mu umožňuje bránit zachování účinné hospodářské soutěže na relevantním trhu tím, že mu poskytuje možnost jednat do značné míry nezávisle na jeho soutěžitelích, dodavatelích, zákaznících a nakonec i spotřebitelích.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=CS)

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 d (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 210

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

26d)  Článek 210 se nahrazuje tímto:

Článek 210

Článek 210

Dohody a jednání ve vzájemné shodě mezi uznanými mezioborovými organizacemi

Dohody a jednání ve vzájemné shodě mezi uznanými mezioborovými organizacemi

1. Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU se nepoužije na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi mezioborovými organizacemi uznanými podle článku 157 tohoto nařízení, jejichž cílem je provádění činností uvedených v čl. 157 odst. 1 písm. c) a pro mléko a odvětví mléčných výrobků čl. 157 odst. 3 písm. c) tohoto nařízení a v případě odvětví olivového oleje a stolních oliv a tabáku v článku 162 tohoto nařízení.

1. Ustanovení čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU se nepoužije na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi mezioborovými organizacemi uznanými podle článku 157 tohoto nařízení, jež jsou nezbytné pro dosažení cílů uvedených v čl. 157 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení a v případě odvětví olivového oleje a stolních oliv a tabáku v článku 162 tohoto nařízení.

 

Dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, které splňují podmínky uvedené v pododstavci 1 tohoto odstavce, se použijí, aniž by bylo za tímto účelem nutné jakékoliv předchozí rozhodnutí. Mezioborové organizace uznané podle článku 157 tohoto nařízení však mohou požádat Komisi o stanovisko ke slučitelnosti těchto dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě s cíli uvedenými v článku 39 SFEU. Komise žádosti o stanovisko bezodkladně vyřídí zašle žadateli své stanovisko do čtyř měsíců od obdržení úplné žádosti. Komise může z vlastního podnětu nebo na žádost členského státu změnit obsah stanoviska, zejména pokud žadatel poskytl nepřesné informace nebo stanovisko zneužil.

2.  Odstavec 1 se použije, pokud:

2.  Ustanovení čl. 101 odst. 1 SFEU se nepoužije na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě mezi mezioborovými organizacemi uznanými podle čl. 157 odst. 1 tohoto nařízení, jež se týkají činností, které nejsou cíli uvedenými v čl. 157 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení a v případě odvětví olivového oleje a stolních oliv a tabáku v článku 162 tohoto nařízení, pokud:

a) dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v nich uvedené byly oznámeny Komisi;

a) dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v nich uvedené byly oznámeny Komisi;

b) Komise ve lhůtě dvou měsíců po obdržení všech požadovaných údajů neshledala, že tyto dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě nejsou slučitelné s pravidly Unie.

b) Komise ve lhůtě dvou měsíců po obdržení všech požadovaných údajů neshledala, že tyto dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě nejsou slučitelné s pravidly Unie.

Pokud Komise shledá, že dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě uvedené v odstavci 1 nejsou slučitelné s pravidly Unie, informuje o svém zjištění bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3.

Pokud Komise shledá, že dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě uvedené v odstavci 2 nejsou slučitelné s pravidly Unie, informuje o svém zjištění bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3.

3.  Dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě podle odstavce 1 nesmějí nabýt účinnosti před uplynutím dvouměsíční lhůty uvedené v odst. 2 prvním pododstavci písm. b).

3.  Dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě podle odstavce 2 nabydou účinnosti po uplynutí dvouměsíční lhůty uvedené v odst. 2 prvním pododstavci písm. b).

4.  Za neslučitelné s pravidly Unie jsou prohlášeny dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, které:

4.  Neslučitelné s pravidly Unie jsou dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, které:

a) mohou vést k jakékoli formě rozdělení trhů uvnitř Unie;

a) mohou vést k jakékoli formě rozdělení trhů uvnitř Unie;

b) mohou ovlivnit řádné fungování organizace trhů;

b) mohou ovlivnit řádné fungování organizace trhů;

c) mohou způsobit narušení hospodářské soutěže a nemají zásadní význam pro dosažení cílů SZP, jež svou činností sledují mezioborové organizace;

c) mohou způsobit narušení hospodářské soutěže a nemají zásadní význam pro dosažení cílů SZP, jež svou činností sledují mezioborové organizace;

d) zahrnují stanovování cen nebo stanovení kvót;

d) zahrnují povinnost uplatnit pevnou cenu nebo pevně stanovený objem;

e) mohou vést k diskriminaci nebo vyloučit hospodářskou soutěž u podstatné části dotčených produktů.

e) mohou vést k diskriminaci nebo vyloučit hospodářskou soutěž u podstatné části dotčených produktů.

5.  Zjistí-li Komise po uplynutí dvouměsíční lhůty uvedené v odst. 2 prvním pododstavci písm. b), že podmínky pro použití odstavce 1 nejsou splněny, přijme bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3 rozhodnutí, v němž uvede, že se na danou dohodu, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě použije čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

5.  Zjistí-li Komise, že podmínky pro použití odstavce 1 nebo podmínky pro použití odstavce 2 po uplynutí dvouměsíční lhůty uvedené v odst. 2 prvním pododstavci písm. b) nejsou nebo již nejsou splněny, přijme bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3 rozhodnutí, v němž uvede, že se na danou dohodu, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě v budoucnu použije čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.

Uvedené rozhodnutí Komise se nepoužije dříve než v den jeho oznámení dotčené mezioborové organizaci, ledaže tato mezioborová organizace poskytla nesprávné údaje nebo zneužila výjimky stanovené v odstavci 1.

Uvedené rozhodnutí Komise se nepoužije dříve než v den jeho oznámení dotčené mezioborové organizaci, ledaže tato mezioborová organizace poskytla nesprávné údaje nebo zneužila výjimky stanovené v odstavci 1 nebo v odstavci 2.

6.  V případě víceletých dohod platí oznámení za první rok i pro následující roky dohody. V takovém případě však může Komise z vlastního podnětu nebo na žádost některého členského státu kdykoliv vydat rozhodnutí o neslučitelnosti.

6.  V případě víceletých dohod platí oznámení za první rok i pro následující roky dohody. V takovém případě však může Komise z vlastního podnětu nebo na žádost některého členského státu kdykoliv vydat rozhodnutí o neslučitelnosti.

7.  Komise může přijmout prováděcí akty, které stanoví opatření nezbytná pro jednotné uplatňování tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.

7.  Komise může přijmout prováděcí akty, které stanoví opatření nezbytná pro jednotné uplatňování tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS)

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 e (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 210 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

26e)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 210a

 

Vertikální iniciativy pro udržitelnost

 

1.  Ustanovení čl. 101 odst. 1 SFEU se nepoužije na vertikální dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě v souvislosti s produkty uvedenými v čl. 1 odst. 2, jejichž cílem je uplatňovat vyšší normy v oblasti životního prostředí, zdraví zvířat a jejich dobrých životních podmínek, než jsou ty, které jsou podle právních předpisů EU nebo vnitrostátních právních předpisů povinné, pokud výhody pro veřejný zájem, které takto vznikají, převažují nad nevýhodami, co se týče spotřebitele, a pokud ukládají pouze taková omezení, která jsou nezbytná k dosažení jejich cíle.

 

2.  Ustanovení čl. 101 odst. 1 SFEU se nepoužije na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě uvedené v odstavci 1, pokud:

 

a) dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v nich uvedené byly oznámeny Komisi; a

 

b) Komise ve lhůtě dvou měsíců po obdržení všech požadovaných údajů neshledala, že tyto dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě nejsou slučitelné s pravidly Unie.

 

Pokud Komise shledá, že dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě uvedené v odstavci 1 nejsou slučitelné s pravidly Unie, informuje o svém zjištění bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3.“

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 f (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 214a

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

26f)  Článek 214a se nahrazuje tímto:

Článek 214a

Článek 214a

Vnitrostátní platby pro určitá odvětví ve Finsku

Vnitrostátní platby pro určitá odvětví ve Finsku

S výhradou povolení Komise může Finsko v období let 20142020 nadále poskytovat vnitrostátní podpory, které poskytlo producentům v roce 2013 na základě článku 141 aktu o přistoupení z roku 1994, pokud:

S výhradou povolení Komise může Finsko v období 20212027 i nadále poskytovat vnitrostátní podpory, které poskytlo producentům v roce 2020, pokud:

a) je částka podpory příjmů v průběhu celého období postupně snižována a v roce 2020 nepřesahuje 30 % částky poskytnuté v roce 2013 a

a) je celková částka podpory příjmů v průběhu celého období postupně snižována a

b) před případným využitím této možnosti byly plně využity režimy podpor v rámci SZP určené pro dotčená odvětví.

b) před případným využitím této možnosti byly plně využity režimy podpor v rámci SZP určené pro dotčená odvětví.

Komise povolení vydá bez použití postupu podle čl. 229 odst. 2 nebo 3 tohoto nařízení.

Komise povolení vydá bez použití postupu podle článku 229 tohoto nařízení.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=CS

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 g (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Část IV – kapitola II a (nová) – čl. 218 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

26g)  V části IV se vkládá nová kapitola a článek, které zní:

 

„Kapitola IIa

 

Transparentnost trhů se zemědělskými produkty

 

Článek 218a

 

Středisko EU pro sledování zemědělských trhů

 

1.  S cílem zvýšit transparentnost v rámci zemědělsko-potravinářského dodavatelského řetězce a v zájmu objasnění možností rozhodování hospodářských subjektů a všech orgánů veřejné moci a pro usnadnění identifikace a zaznamenávání vývoje trhu zřídí Komise středisko EU pro sledování zemědělských trhů („středisko“).

 

2.  Středisko bude sledovat alespoň tato zemědělská odvětví ve smyslu definice uvedené v čl. 1 odst. 1:

 

a) obiloviny;

 

b) cukr, řepa cukrovka a cukrová třtina;

 

c) olivový olej;

 

d) ovoce a zelenina;

 

e) víno;

 

f) mléko a mléčné výrobky;

 

g) hovězí a telecí maso;

 

h) vepřové maso;

 

i) skopové a kozí maso;

 

j) drůbeží maso.

 

3.  Středisko shromažďuje statistické údaje a informace nezbytné k vypracování analýz a studií o:

 

a) produkci a zásobování;

 

b) mechanismech tvorby cen a pokud možno o maržích v celém zemědělsko-potravinovém dodavatelském řetězci v Unii a v členských státech;

 

c) vývoji cen a pokud možno o maržích na všech úrovních potravinového dodavatelského řetězce v Unii a v členských státech a ve všech zemědělských a zemědělsko-potravinářských odvětvích;

 

d) krátkodobých a střednědobých odhadech vývoje trhu;

 

e) vývoji v oblasti dovozu a vývozu zemědělských produktů, zejména pak o naplnění celních kvót pro dovoz zemědělských produktů na území Unie.

 

Středisko vypracovává výroční zprávy obsahující náležitosti uvedené v prvním pododstavci a zasílá je Evropskému parlamentu a Radě.

 

4.  Členské státy shromažďují informace uvedené v odstavci 3 od podniků zpracovávajících zemědělské produkty a jiných hospodářských subjektů působících v obchodu se zemědělskými produkty a zasílají je středisku.

 

Tyto informace se považují za důvěrné a středisko zajistí, aby nebyly zveřejňovány konkrétní ceny ani názvy jednotlivých hospodářských subjektů.

 

Komise může přijmout prováděcí akty pro zavedení systému oznamování a podávání zpráv s cílem uplatňovat tento článek. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.“

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 h (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 218 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

26h)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 218b

 

Mechanismus včasného varování v případě narušení trhu a prahové hodnoty pro vydání upozornění

 

1.  Středisko zřídí mechanismus včasného varování a stanoví prahové hodnoty pro vydání upozornění a uvědomí Evropský parlament a Radu, pokud budou příslušné prahové hodnoty pro vydání upozornění překročeny, o hrozbách v podobě narušení trhu, zejména pokud byly vyvolány značným nárůstem cen nebo jejich poklesem na vnitřním trhu nebo vnějších trzích nebo pokud byly jejich příčinou jiné události nebo okolnosti, které mají podobné účinky.

 

Prahové hodnoty pro vydání upozornění se stanoví:

 

a) pokud je vážený průměr tržní ceny nižší než [XX %] průměrné ceny za [X] po sobě jdoucích týdnů po nezohlednění nejvyšších a nejnižších hodnot týdenních cen nebo za [X] po sobě jdoucích měsíců v případě měsíčních cen;

 

b) pokud je vážený průměr tržní ceny vyšší než [XX %] průměrné ceny za [X] po sobě jdoucích týdnů po nezohlednění nejvyšších a nejnižších hodnot týdenních cen nebo za [X] po sobě jdoucích měsíců v případě měsíčních cen.

 

Komise ve lhůtě nejvýše 30 dnů ode dne vydání oznámení střediskem představí Evropskému parlamentu a Radě situaci na trhu s daným produktem, příčiny narušení trhu a případně možná opatření, která je třeba přijmout, zejména opatření stanovená v kapitole 1 hlavy I části II tohoto nařízení a/nebo v článcích 219, 219a, 220, 221 a 222, nebo uvede důvody, proč taková opatření nepřijala.“

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 i (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 219

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

26i)  Článek 219 se nahrazuje tímto:

Článek 219

„Článek 219

Opatření proti narušení trhů

Opatření proti narušení trhů a pro zvládání těchto narušení

1.  S cílem účinně a účelně reagovat na hrozby narušení trhů v důsledku výrazného zvýšení nebo snížení cen na vnitřních nebo vnějších trzích nebo jiných událostí a okolností, které závažně narušují nebo by mohly narušit trh, pokud je pravděpodobné, že tato situace nebo její dopady na trh budou přetrvávat nebo se zhoršovat, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o přijetí opatření nezbytných k řešení dané situace na trhu, při současném dodržení všech závazků vyplývajících z mezinárodních dohod uzavřených v souladu se Smlouvou o fungování EU a za předpokladu, že jakákoli jiná opatření dostupná podle tohoto nařízení se ukáží jako nedostatečná.

1.  S cílem účinně a účelně reagovat na hrozby narušení trhů v důsledku výrazného zvýšení nebo snížení cen na vnitřních nebo vnějších trzích nebo jiných událostí a okolností, které závažně narušují nebo by mohly narušit trh, pokud je pravděpodobné, že tato situace nebo její dopady na trh budou přetrvávat nebo se zhoršovat, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, pokud jde o přijetí opatření nezbytných k řešení dané situace na trhu, při současném dodržení všech závazků vyplývajících z mezinárodních dohod uzavřených v souladu se Smlouvou o fungování EU.

Pokud to v případech hrozeb narušení trhů uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce vyžadují naléhavé závažné důvody, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle prvního pododstavce tohoto odstavce postup stanovený v článku 228.

Pokud to v případech hrozeb narušení trhů uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce vyžadují naléhavé závažné důvody, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle prvního pododstavce tohoto odstavce postup stanovený v článku 228.

Tyto naléhavé závažné důvody mohou zahrnovat i nutnost učinit okamžitý zásah s cílem řešit narušení trhu nebo takovému narušení zabránit v případech, v nichž se hrozby narušení trhu objevily tak náhle nebo neočekávaně, že v zájmu účinného a účelného řešení situace je nezbytný okamžitý zásah, nebo v případech, v nichž by zásah zabránil tomu, aby se tyto hrozby narušení trhu staly skutečností, aby přetrvávaly nebo se přeměnily v závažnější či déle trvající narušení trhu, nebo v případech, v nichž by odklad okamžitého zásahu mohl způsobit nebo zhoršit narušení nebo by se v důsledku tohoto odkladu zvýšil rozsah opatření, která by byla později nezbytná k řešení dané hrozby nebo narušení trhu, nebo by tento odklad měl negativní dopad na produkci či tržní podmínky.

Tyto naléhavé závažné důvody mohou zahrnovat i nutnost učinit okamžitý zásah s cílem řešit narušení trhu nebo takovému narušení zabránit v případech, v nichž se hrozby narušení trhu objevily tak náhle nebo neočekávaně, že v zájmu účinného a účelného řešení situace je nezbytný okamžitý zásah, nebo v případech, v nichž by zásah zabránil tomu, aby se tyto hrozby narušení trhu staly skutečností, aby přetrvávaly nebo se přeměnily v závažnější či déle trvající narušení trhu, nebo v případech, v nichž by odklad okamžitého zásahu mohl způsobit nebo zhoršit narušení nebo by se v důsledku tohoto odkladu zvýšil rozsah opatření, která by byla později nezbytná k řešení dané hrozby nebo narušení trhu, nebo by tento odklad měl negativní dopad na produkci či tržní podmínky.

Tato opatření mohou v rozsahu nezbytném a na dobu nezbytnou k vyřešení případu narušení trhu či hrozby narušení trhu rozšířit nebo pozměnit oblast působnosti, dobu trvání nebo jiné aspekty dalších opatření stanovených tímto nařízením nebo stanovit vývozní náhrady nebo zcela či částečně pozastavit dovozní cla, a to dle potřeby i na určitá množství nebo období.

Tato opatření mohou v rozsahu nezbytném a na dobu nezbytnou k vyřešení případu narušení trhu či hrozby narušení trhu rozšířit nebo pozměnit oblast působnosti, dobu trvání nebo jiné aspekty dalších opatření stanovených tímto nařízením a jiných opatření stanovených v článcích 39 až 63 kapitoly III nařízení o strategických plánech nebo posílit dovozní kontroly nebo zcela či částečně pozastavit či upravit dovozní cla, a to dle potřeby i na určitá množství nebo období. Mohou se rovněž týkat přizpůsobení vstupního režimu pro ovoce a zeleninu prostřednictvím konzultací se třetími zeměmi vyvážejícími do Unie.

2.   Opatření uvedená v odstavci 1 se nepoužijí na produkty uvedené v příloze I části XXIV oddíle 2.

2.  Opatření uvedená v odstavci 1 se nepoužijí na produkty uvedené v příloze I části XXIV oddíle 2.

Komise však může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých postupem pro naléhavé případy podle článku 228 rozhodnout, že opatření uvedená v odstavci 1 se použijí na jeden nebo více produktů uvedených v příloze I části XXIV oddíle 2.

Komise však může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých postupem pro naléhavé případy podle článku 228 rozhodnout, že opatření uvedená v odstavci 1 se použijí na jeden nebo více produktů uvedených v příloze I části XXIV oddíle 2.

3.  Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví nezbytná procedurální pravidla a technická kritéria pro použití opatření uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.

3.  Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví nezbytná procedurální pravidla a technická kritéria pro použití opatření uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 229 odst. 2.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=CS)

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 j (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 219 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

26j)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 219a

 

Režim snižování objemu

 

1.  V případě závažných výkyvů na trhu, a pokud to techniky produkce umožňují, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, jimiž se toto nařízení doplňuje o poskytování podpory producentům v odvětví uvedeném v čl. 1 odst. 2, kteří po určitou stanovenou dobu sníží dodávky ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

 

Za účelem zajištění účinného a náležitého provádění uvedeného režimu stanoví tyto akty v přenesené pravomoci:

 

a) maximální celkový objem nebo množství dodávek, které se mají na úrovni Unie snížit v rámci režimu snižování;

 

b) délku období, na které se režim snižování vztahuje, a popřípadě jeho prodloužení;

 

c) částku podpory v souladu se sníženým objemem nebo množstvím a ujednání o jejím financování;

 

d) kritéria pro žadatele způsobilé pro danou podporu a pro přípustné žádosti o podporu;

 

e) zvláštní podmínky pro provádění tohoto režimu.

 

2.  Podpora se poskytne na základě žádosti, kterou producenti podají v členském státě, v němž jsou usazeni, za použití metody stanovené dotčeným členským státem.

 

Členské státy mohou rozhodnout, že žádosti o podporu při snížení předloží jménem producentů uznaná organizace nebo družstvo zřízené podle vnitrostátního práva a/nebo jednotliví producenti. V takovém případě členské státy zajistí, aby podpora byla v plné výši předána producentům, kteří skutečně snížili své dodávky.“

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 k (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Článek 219 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

26k)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 219b

 

Opatření ke stabilizaci produkce v období závažného narušení trhu

 

1.  Pokud Komise přijme akty v přenesené pravomoci podle článku 219a, je v případě, že pravděpodobně budou i nadále trvat nebo se zhoršovat závažné tržní nerovnováhy, zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, které doplní toto nařízení s ohledem na doplnění opatření podle článku 219a tak, že uloží každému producentovi v odvětví uvedeném v čl. 1 odst. 2, který zvýší své dodávky oproti témuž období předešlého roku, poplatek:

 

a) za téže období vymezené podle článku 219a z řádně odůvodněných závažných naléhavých důvodů;

 

b) za nové období snižování produkce, pokud účast producentů podle článku 219a nestačila k obnovení rovnováhy trhu.

 

2.  Při zavedení opatření podle odstavce 1 zohlední Komise vývoj produkčních nákladů, zejména cen vstupů.

 

3.  Za účelem zajištění účinného a řádného provádění tohoto režimu je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 227, jež doplní toto nařízení tak, že stanoví:

 

a) výši poplatku uloženého producentům, kteří během období snížení výroby navýší své objemy nebo množství, a podmínky, jimiž se ukládání tohoto poplatku řídí;

 

b) zvláštní podmínky pro provádění tohoto režimu, jež budou doplňkové k režimu snižování objemu produkce uvedenému v článku 219a.

 

4.  Tato opatření mohou v případě potřeby doprovázet další opatření podle tohoto nařízení, zejména opatření podle článku 222.

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 l (nový)

Nařízení (EU) č. 1308/2013

Část V – kapitola I – oddíl 4 – název

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

26l)  V oddílu 4 se název nahrazuje tímto:

Dohody a rozhodnutí v období závažných výkyvů na trzích