BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, (EU) nr. 251/2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter, (EU) nr. 228/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og (EU) nr. 229/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav

7.5.2019 - (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD)) - ***I

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Eric Andrieu


Procedure : 2018/0218(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0198/2019

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for

landbrugsprodukter, (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, (EU) nr. 251/2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter, (EU) nr. 228/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og (EU) nr. 229/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav

(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0394),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, artikel 144, artikel 118, stk. 1 og artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0246/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

–  der henviser til udtalelse af 5. december 2018 fra Regionsudvalget[2],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelser og holdninger i form af ændringsforslag fra Udviklingsudvalget, Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Regionaludviklingsudvalget (A8-0198/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "Fremtiden for fødevarer og landbrug" af 29. november 2017 handler om den fremtidige fælles landbrugspolitiks udfordringer, målsætninger og retning i tiden efter 2020. Disse målsætninger omfatter blandt andet behovet for, at den fælles landbrugspolitik er mere resultatorienteret, fremmer modernisering og bæredygtighed, herunder økonomisk, miljømæssig og klimamæssig bæredygtighed i landbruget, skovbruget og landdistrikterne og mindsker den EU-relaterede administrative byrde for støttemodtagerne.

(1)  Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "Fremtiden for fødevarer og landbrug" af 29. november 2017 handler om den fremtidige fælles landbrugspolitiks udfordringer, målsætninger og retning i tiden efter 2020. Disse målsætninger omfatter blandt andet behovet for, at den fælles landbrugspolitik er mere resultatorienteret, i overensstemmelse med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og Parisaftalen om klimaændringer fremmer modernisering og bæredygtighed, herunder økonomisk, miljømæssig og klimamæssig bæredygtighed i landbruget, skovbruget og landdistrikterne (herunder gennem øget fokus på skovlandbrug), mindsker fødevarespild og fremmer uddannelse om sunde spisevaner, producerer sunde fødevarer og bidrager til at mindske den EU-relaterede administrative byrde for støttemodtagerne. Meddelelsen understreger også den fælles landbrugspolitiks globale dimension og nævner Unionens tilsagn om at fremme politikkohærens for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Udviklingen af handelsaftaler fører dels til øget konkurrence mellem landbrugsproducenterne på det internationale marked, dels til, at de får nye muligheder. For at bevare lige konkurrencevilkår og sikre gensidighed i den internationale samhandel bør Unionen kræve overholdelse af samme produktionsnormer som dem, der gælder for EU's egne producenter navnlig på miljø- og sundhedsområdet, under forudsætning af gensidighed.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Det er nødvendigt at skærpe den fælles landbrugspolitiks reaktion på udfordringer og muligheder, i takt med at de opstår på EU-plan, internationalt, nationalt, regionalt og lokalt plan samt på den enkelte bedrift, og det er derfor nødvendigt at strømline styringen af den fælles landbrugspolitik, forbedre opfyldelsen af EU's målsætninger, og lette den administrative byrde betydeligt. Unionen bør under en fælles landbrugspolitik baseret på performance ("gennemførelsesmodellen") fastlægge de grundlæggende politiske parametre, såsom den fælles landbrugspolitiks målsætninger og grundlæggende krav, mens medlemsstaterne bør påtage sig et større ansvar for, hvordan målsætningerne opfyldes og de aftalte mål nås. Øget nærhed vil i videre udstrækning gøre det muligt at tage hensyn til lokale forhold og behov og skræddersy støtten med henblik på at maksimere bidraget til opfyldelse af Unionens målsætninger.

(2)  Det er nødvendigt at skærpe den fælles landbrugspolitiks reaktion på udfordringer og muligheder, i takt med at de opstår på EU-plan, internationalt, nationalt, regionalt og lokalt plan samt på den enkelte bedrift, og det er derfor nødvendigt at strømline styringen af den fælles landbrugspolitik, forbedre opfyldelsen af EU's målsætninger, og lette den administrative byrde betydeligt. Unionen bør under en fælles landbrugspolitik baseret på performance ("gennemførelsesmodellen") og primært med fokus på målet om at sikre producenterne en stabil indkomst fastlægge de grundlæggende politiske parametre, såsom den fælles landbrugspolitiks målsætninger og grundlæggende krav, mens medlemsstaterne påtager sig et større ansvar for, hvordan målsætningerne opfyldes og de aftalte mål nås. Øget nærhed vil i videre udstrækning gøre det muligt at tage hensyn til lokale forhold og behov og skræddersy støtten med henblik på at maksimere bidraget til opfyldelse af Unionens målsætninger.

Begrundelse

Medlemsstaterne kan få større selvbestemmelse for så vidt angår den måde, hvorpå de fordeler midlerne fra den fælles landbrugspolitik, men nogle af dem anvender stadig et uretfærdigt arealbaseret system, hvor der ikke tages hensyn til dem, der har de største behov, nemlig de mindre landbrugere.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Ikke desto mindre skaber den stigende prisvolatilitet og faldet i landbrugernes indkomster, som er blevet forværret af den fælles landbrugspolitiks stigende fokus på markeder, behov for at skabe nye offentlige instrumenter til regulering af udbuddet, der sikrer en retfærdig fordeling af produktionen mellem lande og landbrugere.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  For at sikre sammenhæng i den fælles landbrugspolitik bør alle interventioner under den fremtidige fælles landbrugspolitik være en del af en strategisk støtteplan, som omfatter visse sektorbestemte interventioner, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/201310.

(3)  For at sikre sammenhæng i den fælles landbrugspolitik bør alle interventioner under den fremtidige fælles landbrugspolitik respektere principperne om bæredygtig udvikling, ligestilling mellem kønnene og de grundlæggende rettigheder og være en del af en strategisk støtteplan, som omfatter visse sektorbestemte interventioner, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/201310.

_________________

_________________

10 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

10 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Med henblik på at opfylde målsætningerne for den fælles landbrugspolitik som fastsat i artikel 39 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF") og med henblik på at sikre, at Unionen på passende vis tager hånd om de nyeste udfordringer, bør der fastsættes en række overordnede målsætninger med afsæt i retningslinjerne i meddelelsen "Fremtiden for fødevarer og landbrug". Uden at berøre de specifikke målsætninger i de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik bør der desuden fastsættes en række yderligere målsætninger, som er specifikke for den fælles markedsordning for landbrugsprodukter.

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at fastsætte specifikke målsætninger for den fælles markedsordning og skal ses i lyset af forslaget til en ny artikel 1a.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Der er i bilag II til forordning (EU) nr. 1308/2013 fastsat visse definitioner vedrørende sektorer, der er omfattet af nævnte forordnings anvendelsesområde. De definitioner vedrørende sukkersektoren, der er fastsat i del II, afsnit B, i nævnte bilag, bør udgå, da de ikke længere finder anvendelse. For at ajourføre definitionerne vedrørende andre sektorer, der er omhandlet i nævnte bilag, i lyset af ny videnskabelig viden eller udviklingen på markedet bør Kommissionen få delegeret beføjelse til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændringen af de pågældende definitioner. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. Den individuelle beføjelse, der er delegeret til Kommissionen i del II, afsnit A, punkt 4, i nævnte bilag med henblik på at ændre definitionen af inulinsirup, bør derfor udgå.

(4)  Der er i bilag II til forordning (EU) nr. 1308/2013 fastsat visse definitioner vedrørende sektorer, der er omfattet af nævnte forordnings anvendelsesområde. De definitioner vedrørende sukkersektoren, der er fastsat i del II, afsnit B, i nævnte bilag, bør udgå, da de ikke længere finder anvendelse. For at ajourføre definitionerne vedrørende andre sektorer, der er omhandlet i nævnte bilag, i lyset af ny videnskabelig viden eller udviklingen på markedet bør Kommissionen få delegeret beføjelse til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ajourføringen af de pågældende definitioner uden dog at indføje nye definitioner. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. Den individuelle beføjelse, der er delegeret til Kommissionen i del II, afsnit A, punkt 4, i nævnte bilag med henblik på at ændre definitionen af inulinsirup, bør derfor udgå.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til sigte at præcisere, at formålet med beføjelserne er at ajourføre definitionerne, så de så vidt muligt afspejler udviklingen på markedet.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  I betragtning af faldet i det faktiske vindyrkningsareal i flere medlemsstater i årene 2014-2017 og i betragtning af det potentielle tab i den efterfølgende produktion bør medlemsstaterne ved fastsættelse af arealet for tilladelser til nyplantning, jf. artikel 63, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013, kunne vælge mellem det eksisterende grundlag og en procentdel af det samlede areal, der reelt er beplantet med vinstokke på deres territorium den 31. juli 2015, forhøjet med et areal svarende til de plantningsrettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 1234/2007, der kan konverteres til tilladelser i den pågældende medlemsstat den 1. januar 2016.

(8)  Selv om der ikke er tvivl om, at den for hastigt tiltagende nyplantning af vinstokke for at imødekomme den forventede udvikling i den internationale efterspørgsel på ny kan føre til en situation med overkapacitet i udbuddet på mellemlang sigt, bør der tages hensyn til faldet i det faktiske vindyrkningsareal i flere medlemsstater i årene 2014-2017 og det potentielle tab i den efterfølgende produktion ved fastsættelse af arealet for tilladelser til nyplantning, jf. artikel 63, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013. Medlemsstaterne bør kunne vælge mellem det eksisterende grundlag og en procentdel af det samlede areal, der reelt er beplantet med vinstokke på deres territorium den 31. juli 2015, forhøjet med et areal svarende til de plantningsrettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 1234/2007, der kan konverteres til tilladelser i den pågældende medlemsstat den 1. januar 2016.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at henlede opmærksomheden på den situation, der har ført til, at der opretholdes en vedvarende plantningstilladelsesordning i vinsektoren.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Med henblik på at imødegå tilfælde af omgåelse, der ikke er omfattet af denne forordning, bør medlemsstaterne kunne vedtage foranstaltninger for at undgå, at ansøgere, der søger om tilladelser, omgår støtteberettigelses- eller prioritetskriterierne for så vidt angår tilfælde, hvor ansøgerens handlinger ikke allerede er omfattet af de specifikke bestemmelser om modvirkning af omgåelse af specifikke støtteberettigelses- eller prioritetskriterier, der er fastsat i denne forordning.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i lyset af ændringerne til artikel 63 og 64, som giver medlemsstaterne mulighed for at bruge deres reguleringsmæssige beføjelser til at sikre, at aktørerne ikke forsøger at omgå restriktive foranstaltninger eller støtteberettigelses- eller prioritetskriterierne.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Reglerne for medlemsstaternes klassificering af druesorter til vinfremstilling bør ændres til at omfatte druesorterne Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton og Herbemont, som tidligere var udelukket. For at sikre, at vinproduktionen i Unionen udvikler en større modstandsdygtighed over for sygdomme, og at den anvender druesorter, der er bedre tilpasset til de ændrede klimaforhold, bør det fastsættes, at sorter af arten Vitis Labrusca og sorter, der stammer fra krydsninger mellem Vitis vinifera, Vitis Labrusca og andre arter af slægten Vitis, kan plantes med henblik på vinproduktion i Unionen.

udgår

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Bestemmelserne vedrørende attester om overholdelse og analyseerklæringer for import af vin bør anvendes i lyset af de internationale aftaler, der er indgået i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF").

(11)  Bestemmelserne vedrørende attester om overholdelse og analyseerklæringer for import af vin bør anvendes i lyset af de internationale aftaler, der er indgået i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF"), så det sikres, at sporbarheds- og kvalitetsstandarderne opfylder europæiske standarder.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Definitionen af en oprindelsesbetegnelse bør bringes i overensstemmelse med definitionen i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder12 ("TRIPS-aftalen"), der blev godkendt ved Rådets afgørelse 94/800/EF13, særlig med artikel 22, stk. 1, idet navnet skal identificere, at produktet har oprindelse i en bestemt region eller et bestemt sted.

udgår

__________________

 

12 Multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens (1986-1994) — Bilag 1 — Bilag IC — Aftale om Handelsrelaterede Intellektuelle Ejendomsrettigheder (WTO) (EFT L 336 af 23.12.1994, s. 214).

 

13 Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence (EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1).

 

Begrundelse

Eftersom vi har valgt definitionen af oprindelsesbetegnelse fra den internationale Lissabonaftale, er denne betragtning ikke hensigtsmæssig, da den henviser til en anden definition af oprindelsesbetegnelse, der er indeholdt i aftalen om handelsrelaterede aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS).

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at sikre en sammenhængende beslutningstagning for så vidt angår ansøgninger om beskyttelse og indsigelse i forbindelse med den forudgående nationale procedure, der er omhandlet i artikel 96 i forordning (EU) nr. 1308/2013, bør Kommissionen underrettes rettidigt og regelmæssigt, når der indledes procedurer ved nationale domstole eller andre organer vedrørende en ansøgning om beskyttelse, som medlemsstaten har fremsendt til Kommissionen, jf. artikel 96, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1308/2013. Kommissionen bør tillægges gennemførelsesbeføjelser med henblik på at suspendere behandlingen af ansøgningen under de omstændigheder, og hvor det er relevant, indtil den nationale domstol eller et andet nationalt organ har truffet afgørelse vedrørende indsigelsen mod medlemsstatens vurdering af ansøgningen i den forudgående nationale procedure.

(13)  For at sikre en sammenhængende beslutningstagning for så vidt angår ansøgninger om beskyttelse og indsigelse i forbindelse med den forudgående nationale procedure, der er omhandlet i artikel 96 i forordning (EU) nr. 1308/2013, bør Kommissionen underrettes rettidigt og regelmæssigt, når der indledes procedurer ved nationale domstole eller andre organer vedrørende en ansøgning om beskyttelse, som medlemsstaten har fremsendt til Kommissionen, jf. artikel 96, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1308/2013.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag forkastes Kommissionens forslag, som kunne føre til en væsentlig stigning i antallet af retssager vedrørende ordningen for beskyttede oprindelsesbetegnelser/geografiske betegnelser og blokere hele ordningen som følge af den tid, det tager at afvikle retslige procedurer. Ud over at skabe juridisk usikkerhed for aktørerne strider det mod princippet om, at annulleringssøgsmål indbragt for nationale eller europæiske retsinstanser ikke bør have opsættende virkning.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Det bør gøres enklere og hurtigere at registrere geografiske betegnelser ved at adskille vurderingen af, om reglerne om intellektuel ejendomsret er overholdt, fra vurderingen af, om produktspecifikationerne overholder de krav, der er fastsat i handelsnormerne og mærkningsreglerne.

udgår

Begrundelse

Med dette ændringsforslag forkastes Kommissionens forslag, da EU's kvalitetspolitik ikke udelukkende kan defineres som en simpel mekanisme til beskyttelse af intellektuel ejendomsret til geografiske betegnelser.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  De medlemsstater, der tiltrådte Unionen efter 2004, bør opfordres til at indlede procedurerne for registrering af geografiske betegnelser ved at lette udvekslingen af bedste praksis mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14b)  Partnerne i udviklingslandene bør således hjælpes med at udvikle et system med geografiske betegnelser og mærker. Disse betegnelser bør også anerkendes af Unionen og dens medlemsstater.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Den vurdering, der foretages af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, er et væsentligt led i proceduren. Medlemsstaterne har viden, ekspertise og adgang til data og fakta, hvilket gør dem bedst placeret til at kontrollere, om oplysningerne i ansøgningen er korrekte og sandfærdige. Derfor bør medlemsstaterne garantere, at resultatet af den pågældende vurdering, som skal registreres korrekt i et enhedsdokument, der sammenfatter de relevante elementer af produktspecifikationen, er pålideligt og nøjagtigt. Under hensyntagen til nærhedsprincippet bør Kommissionen derefter gennemgå ansøgningerne for at sikre, at de ikke indeholder åbenlyse fejl, og at der er taget hensyn til EU-retten og interesserne hos interessenter uden for ansøgningsmedlemsstaten.

(15)  Den vurdering, der foretages af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, er et væsentligt led i proceduren. Medlemsstaterne har viden, ekspertise og adgang til data og fakta, hvilket gør dem bedst placeret til at kontrollere, om oplysningerne i ansøgningen er korrekte og sandfærdige. Derfor bør medlemsstaterne garantere, at resultatet af den pågældende vurdering, som skal registreres korrekt i et enhedsdokument, der sammenfatter de relevante elementer af produktspecifikationen, er pålideligt og nøjagtigt. Under hensyntagen til nærhedsprincippet bør Kommissionen derefter gennemgå ansøgningerne for at sikre, at de ikke indeholder åbenlyse fejl, og at der er taget hensyn til EU-retten og interesserne hos interessenter uden for ansøgningsmedlemsstaten og uden for Unionen.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Erfaringerne med beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser i vinsektoren har vist, at de nuværende procedurer for registrering, ændring og annullering af Unionens eller tredjelandes oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser kan være komplekse, besværlige og tidskrævende. Forordning (EU) nr. 1308/2013 skabte et retligt tomrum, navnlig hvad angår den procedure, der skal anvendes ved ansøgninger om ændring af produktspecifikationer. Procedurereglerne vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser i vinsektoren er ikke i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for kvalitetsordninger inden for sektorerne for fødevarer, spiritus og aromatiserede vine i EU-retten. Dette har givet anledning til manglende overensstemmelse med hensyn til, hvordan denne kategori af intellektuelle ejendomsrettigheder gennemføres. Der bør i lyset af retten til beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret som fastsat i artikel 17, stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder rettes op på disse uoverensstemmelser. Denne forordning bør derfor forenkle, præcisere, supplere og harmonisere de pågældende procedurer. Procedurerne bør i videst muligt omfang udformes på grundlag af de effektive og gennemtestede procedurer til beskyttelse af intellektuelle rettigheder vedrørende landbrugsprodukter og fødevarer, der er fastsat i forordning (EU) nr. 1151/2012 og de gennemførelsesforordninger, der er vedtaget i henhold hertil, samtidig med at der tages hensyn til vinsektorens særlige forhold.

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at bringe retsakten om fusionsmarkedsordningen i overensstemmelse med Europa-Kommissionens delegerede forordning (EU) af 17. oktober 2018, som blev vedtaget i medfør af forordning (EU) nr. 1308/2013, og at indføje de politiske principper, som ligger bag denne revision, i denne basisretsakt. Ændringsforslaget svarer til betragtning 2 i nævnte delegerede forordning.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17b)  Oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser er uløseligt knyttet til medlemsstaternes område. De nationale og lokale myndigheder råder over den bedste fagkundskab og er bedst fortrolig med de relevante faktiske omstændigheder. Dette bør under hensyn til nærhedsprincippet som fastsat i artikel 5, stk. 3, i TEUF afspejles i de relevante procedureregler.

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at bringe retsakten om fusionsmarkedsordningen i overensstemmelse med Europa-Kommissionens delegerede forordning (EU) af 17. oktober 2018, som blev vedtaget i medfør af forordning (EU) nr. 1308/2013, og at indføje de politiske principper, som ligger bag denne revision, i denne basisretsakt. Ændringsforslaget svarer til betragtning 3 i nævnte delegerede forordning.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 17 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17c)  Den vurdering, der foretages af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, er et væsentligt led i proceduren. Medlemsstaterne råder over fagkundskab og viden og adgang til data og oplysninger, og er således bedst i stand til at vurdere, hvorvidt en ansøgning vedrørende en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse opfylder kravene med henblik på beskyttelse. Derfor bør medlemsstaterne sikre, at resultatet af denne vurdering er pålideligt og nøjagtigt, og at det registreres i et enhedsdokument, som sammenfatter de relevante elementer i produktspecifikationen. Under hensyntagen til nærhedsprincippet bør Kommissionen derefter undersøge ansøgningerne for at sikre, at de ikke indeholder åbenlyse fejl, og at der er taget hensyn til EU-retten og interesserne hos interessenter uden for ansøgningsmedlemsstaten.

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at bringe retsakten om fusionsmarkedsordningen i overensstemmelse med Europa-Kommissionens delegerede forordning (EU) af 17. oktober 2018, som blev vedtaget i medfør af forordning (EU) nr. 1308/2013, og at indføje de politiske principper, som ligger bag denne revision, i denne basisretsakt. Ændringsforslaget svarer til betragtning 9 i nævnte delegerede forordning.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 17 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17d)  Producenter af vinavlsprodukter med en betegnelse, der er beskyttet som oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, står over for vanskelige vilkår på et marked i stadig forandring. De har behov for procedurer, der sætter dem i stand til hurtigt at tilpasse sig markedets behov, men de stilles ugunstigt på grund af længden og kompleksiteten af den nuværende ændringsprocedure, som hæmmer deres evne til at reagere på markedet. Producenter af vinavlsprodukter med en betegnelse, der er beskyttet som oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, bør også have mulighed for at tage hensyn til udviklingen inden for den videnskabelige og tekniske viden og til miljøforandringer. For at reducere antallet af trin i disse procedurer og for at gennemføre nærhedsprincippet på dette område er det vigtigt, at beslutninger om ændringer, der ikke vedrører væsentlige elementer i produktspecifikationen, kan godkendes på medlemsstatsplan. Producenterne bør have mulighed for at anvende disse ændringer straks efter, at den nationale procedure af afsluttet. Der bør ikke være krav om, at ansøgningen behandles på ny med henblik på godkendelse på EU-plan.

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at bringe retsakten om fusionsmarkedsordningen i overensstemmelse med Europa-Kommissionens delegerede forordning (EU) af 17. oktober 2018, som blev vedtaget i medfør af forordning (EU) nr. 1308/2013, og at indføje de politiske principper, som ligger bag denne revision, i denne basisretsakt. Ændringsforslaget svarer til betragtning 15 i nævnte delegerede forordning.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 17 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17e)  For at beskytte tredjeparters interesser, når tredjeparterne er etableret i andre medlemsstater end den medlemsstat, hvor vinavlsprodukterne produceres, er det vigtigt, at Kommissionen fortsat er ansvarlig for at godkende ændringer, for hvilke der kræves en indsigelsesprocedure på EU-plan. Derfor bør der indføres en ny inddeling af ændringer: standardændringer, som ikke giver anledning til indsigelsesprocedurer på EU-plan, og som derfor finder anvendelse, så snart de er godkendt af medlemsstaten, og EU-ændringer, som først finder anvendelse efter Kommissionens godkendelse, efter at en indsigelsesprocedure på EU-plan er afsluttet.

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at bringe retsakten om fusionsmarkedsordningen i overensstemmelse med Europa-Kommissionens delegerede forordning (EU) af 17. oktober 2018, som blev vedtaget i medfør af forordning (EU) nr. 1308/2013, og at indføje de politiske principper, som ligger bag denne revision, i denne basisretsakt. Ændringsforslaget svarer til betragtning 16 i nævnte delegerede forordning.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 17 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17f)  Der bør indføres midlertidige ændringer for at give mulighed for, at vinavlsprodukter med en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse fortsat kan afsættes med de beskyttede betegnelser i tilfælde af naturkatastrofer eller ugunstige vejrforhold eller vedtagelse af sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger, som midlertidigt forhindrer aktørerne i at overholde produktspecifikationen. På grund af deres hastende karakter bør midlertidige ændringer straks finde anvendelse efter medlemsstatens godkendelse heraf. Listen over presserende grunde til midlertidige ændringer er udtømmende på grund af disse ændringers undtagelsesvise karakter.

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at bringe retsakten om fusionsmarkedsordningen i overensstemmelse med Europa-Kommissionens delegerede forordning (EU) af 17. oktober 2018, som blev vedtaget i medfør af forordning (EU) nr. 1308/2013, og at indføje de politiske principper, som ligger bag denne revision, i denne basisretsakt. Ændringsforslaget svarer til betragtning 17 i nævnte delegerede forordning.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 17 g (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17g)  Det er vigtigt, at EU-ændringer følger proceduren for ansøgninger om beskyttelse, så de har samme grad af effektivitet og sikkerhed. De bør finde anvendelse med de fornødne ændringer, idet visse skridt bør udelades for at mindske den administrative byrde. Proceduren for standardændringer og midlertidige ændringer bør fastlægges, så medlemsstaterne kan foretage en passende vurdering af ansøgningerne, og der sikres en ensartet tilgang i medlemsstaterne. Den vurdering, medlemsstaterne gennemfører, bør med hensyn til stringens og fuldstændighed svare til den vurdering, der gennemføres under proceduren for ansøgninger om beskyttelse.

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at bringe retsakten om fusionsmarkedsordningen i overensstemmelse med Europa-Kommissionens delegerede forordning (EU) af 17. oktober 2018, som blev vedtaget i medfør af forordning (EU) nr. 1308/2013, og at indføje de politiske principper, som ligger bag denne revision, i denne basisretsakt. Ændringsforslaget svarer til betragtning 18 i nævnte delegerede forordning.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 17 h (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17h)  Det er vigtigt, at standardændringer og midlertidige ændringer i relation til beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser i tredjelande foretages i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er fastsat for medlemsstaterne, og at beslutningen om godkendelse træffes i overensstemmelse med det system, der er gældende i det pågældende tredjeland.

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at bringe retsakten om fusionsmarkedsordningen i overensstemmelse med Europa-Kommissionens delegerede forordning (EU) af 17. oktober 2018, som blev vedtaget i medfør af forordning (EU) nr. 1308/2013, og at indføje de politiske principper, som ligger bag denne revision, i denne basisretsakt. Ændringsforslaget svarer til betragtning 19 i nævnte delegerede forordning.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 17 i (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17i)  Der bør vedtages bestemmelser om midlertidig mærkning og præsentation af vinavlsprodukter, hvis betegnelse har været genstand for en ansøgning om beskyttelse som oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, for at sikre beskyttelsen af aktørernes legitime interesser under hensyntagen til princippet om konkurrence og forpligtelsen til at give relevante oplysninger til forbrugerne.

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at bringe retsakten om fusionsmarkedsordningen i overensstemmelse med Europa-Kommissionens delegerede forordning (EU) af 17. oktober 2018, som blev vedtaget i medfør af forordning (EU) nr. 1308/2013, og at indføje de politiske principper, som ligger bag denne revision, i denne basisretsakt. Ændringsforslaget svarer til betragtning 21 i nævnte delegerede forordning.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a)  Når artikel 119, stk. 1, litra gb), om obligatorisk angivelse på etiketten af listen over ingredienser i vin anvendes ved delegeret retsakt, bør denne liste ikke forelægges pr. parti.

Begrundelse

Når der træffes foranstaltninger til gennemførelse af bestemmelsen om angivelse af listen over ingredienser i vin, bør der tages skridt til at sikre, at vinavlernes arbejde ikke gøres alt for kompliceret ved at sikre, at informationen kan præsenteres for hele det pågældende års produktion og ikke for hvert parti, som sælges på forskellige tidspunkter i årets løb.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a)  Med henblik på at skabe retssikkerhed vedrørende den bæredygtige udvikling af EU's mælkeproduktion og tage højde for indskrænkningen af det indre marked, når Det Forenede Kongerige forlader Den Europæiske Union, er det nødvendigt at ajourføre Den Europæiske Unions kvantitative grænser for at give producentorganisationer, der er etableret af mælkeproducenter eller deres sammenslutninger, mulighed for kollektivt at forhandle kontraktbestemmelser, herunder priser, for en del af eller for alle deres medlemmers produktion af råmælk med et mejeri.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal læses i sammenhæng med de foreslåede ændringer af artikel 149, der har til formål at foretage en teknisk tilpasning af reglerne, der giver mælkeproducenterne mulighed for at forhandle kontrakter, såfremt mængden af råmælk ikke overstiger 3,5 % af Unionens samlede produktion. Men når Det Forenede Kongerige forlader Unionen, bliver det indre marked mindre, og derfor foreslås det ganske enkelt at tilpasse mængden af råmælk på det indre marked med 27 medlemsstater ved at gå fra 3,5 til 4 %.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23b)  Med henblik på at tage højde for den seneste udvikling af lovgivningen som fastsat i forordning (EU) 2017/2393 og afskaffe visse specifikke bestemmelser, der er blevet restriktive i forhold til den generelle ordning, bør det præciseres, at producentorganisationer, der er oprettet af mælkeproducenter eller sammenslutninger af disse, kan anerkendes i henhold til artikel 152 og 161 i forordning (EU) 1308/2013, og at de specifikke bestemmelser vedrørende anerkendte brancheorganisationer inden for sektoren for mælk og mejeriprodukter for så vidt angår deres anerkendelse og bestemmelserne for ophævelse af denne anerkendelse bør afskaffes.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal læses i sammenhæng med ændringerne af artikel 150, 157, 158 og 163, der har til formål at præcisere mulighederne for anerkendelse af organisationer af mælkeproducenter og at foretage en delvis tilpasning af undtagelsesordningen for brancheorganisationer i sektoren for mælk og mejeriprodukter til den generelle ordning for brancheorganisationer. Denne sidste differentiering, der stammer fra mælkepakken, er ikke længere nødvendig, og hvis den afskaffes, vil brancheorganisationerne inden for mælkesektoren få mulighed for at opnå visse nye beføjelser.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 23 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23c)  Det er nødvendigt at kodificere bestemmelserne om anerkendelsen af tværnationale producentorganisationer, tværnationale sammenslutninger af producentorganisationer og tværnationale brancheorganisationer samt bestemmelserne, der præciserer de involverede medlemsstaters ansvar. Med henblik på at respektere etableringsfriheden og samtidig tage højde for de problemer, som sådanne organisationer har med at blive anerkendt i den medlemsstat, hvor de har et stort antal medlemmer, eller hvor de har en salgbar produktion af en betydelig størrelse eller til en betydelig værdi, eller for så vidt angår brancheorganisationer med at få den medlemsstat, hvor de har deres hovedsæde, til at træffe beslutning om deres anerkendelse, er det hensigtsmæssigt at tildele Kommissionen ansvaret for anerkendelsen af sådanne organisationer og sammenslutninger, og at indføre regler om tilvejebringelsen af den nødvendige administrative bistand medlemsstaterne imellem og til Kommissionen, således at den kan afgøre, om en organisation eller sammenslutning opfylder betingelserne for anerkendelse, og kan adressere tilfælde af manglende overensstemmelse.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal læses i sammenhæng med forslaget til en ny artikel 158 b), der har til formål at kodificere de regler vedrørende anerkendte tværnationale sammenslutninger (producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer og brancheorganisationer), som er indeholdt i den delegerede forordning 2016/232, i basisretsakten. Der foretages imidlertid en vigtig ændring, der har til formål at give Europa-Kommissionen beføjelser til at træffe beslutning om disse tværnationale organisationer, idet principperne for administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne om anerkendelse af sådanne enheder har vist sig ikke at fungere ordentligt.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 23 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23d)  For at give landbrugsproducenter mulighed for at imødegå den stigende koncentration af andre led i forsyningsværdikæden for landbruget, bør man give sammenslutninger af producentorganisationer mulighed for at deltage i oprettelsen af sammenslutninger af producentorganisationer. For at opnå de samme mål bør brancheorganisationer også have mulighed for at oprette sammenslutninger af brancheorganisationer.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal læses i sammenhæng med ændringerne af artikel 156 og forslaget om en ny artikel 158a, der har til formål at give sammenslutninger af producentorganisationer mulighed for at deltage i oprettelsen af sammenslutninger af producentorganisationer og i forordning 1308/2013 at indføre muligheden for at anerkende sammenslutninger af brancheorganisationer efter samme model som sammenslutninger af producentorganisationer

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 23 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23e)  I betragtning af den vigtige rolle, som beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB) og beskyttede geografiske betegnelser (BGB) spiller i EU's landbrugsproduktion, og i betragtning af succesen med indførelsen af regler for forvaltning af udbuddet af ost og tørret skinke med kvalitetsmærker for at sikre merværdien og opretholde kvaliteten af disse produkter, bør fordelene ved disse regler udvides til samtlige landbrugsprodukter med kvalitetsmærker. Medlemsstaterne bør derfor have tilladelse til at anvende disse regler til at regulere hele udbuddet af kvalitetslandbrugsprodukter produceret i et afgrænset geografisk område efter anmodning fra en brancheorganisation, en producentorganisation eller en sammenslutning som defineret i forordning (EU) nr. 1151/2012, når et stort flertal af producenterne af det pågældende produkt og, hvor det er relevant, af landbrugsproducenterne i det pågældende geografiske område støtter disse regler.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal læses i sammenhæng med ændringerne til artikel 172 og har til formål at tage højde for succesen med mekanismerne til forvaltning af udbuddet af ost og skinke som fastsat i artikel 150 og 172 i denne forordning og skal udvide disse muligheder til andre landbrugsprodukter, der er omfattet af en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse i henhold til artikel 5, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012. Det fastholder imidlertid de særlige bestemmelser for ost i artikel 150.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 23 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23f)  Med henblik på at fremme en bedre overførsel af markedssignaler og styrke sammenhængen mellem produktionspriser og merværdien gennem hele forsyningskæden bør mekanismerne for værdifordeling mellem landbrugerne, herunder sammenslutninger af landbrugere, med deres første opkøbere udvides til de øvrige produktsektorer, der er omfattet af et kvalitetsmærke, som er anerkendt af EU-retten og af den nationale lovgivning. Landbrugerne, herunder sammenslutninger af landbrugere, bør have tilladelse til at indgå aftaler med aktører i de forskellige led af produktion, forarbejdning og markedsføring om klausuler for værdifordeling, herunder gevinster og tab på markedet.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 23 g (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23g)  Med henblik på at sikre en effektiv udnyttelse af alle former for klausuler for værdifordeling bør det præciseres, at disse klausuler navnlig kan være baseret på økonomiske indikatorer for relevante produktions- og markedsføringsomkostninger og udviklingen heraf, priser på landbrugs- og fødevareprodukter konstateret på det eller de pågældende markeder og udviklingen heraf eller på mængder, sammensætning, kvalitet, sporbarhed eller, hvor det er relevant, overholdelse af produktspecifikationerne.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a)  Med henblik på at nå målet om at bidrage til stabilitet på landbrugsmarkederne bør de instrumenter, der sikrer gennemsigtighed på landbrugsmarkederne, styrkes. Erfaringerne med de forskellige europæiske sektorobservatorier for landbrugsmarkederne har været nyttige med hensyn til at sætte de økonomiske aktører og offentlige myndigheder som helhed i stand til træffe informerede valg og lette observation og registrering af markedsudvikling, og derfor bør der oprettes et europæisk observatorium for landbrugsmarkederne og indføres et system til indberetning af de oplysninger, der er nødvendige for observatoriets arbejde.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal læses i sammenhæng med forslaget til en ny artikel 218a, der har til formål at indføre et observatorium for landbrugsmarkeder i fusionsmarkedsordningen, der er baseret på arbejdet i de forskellige sektorobservatorier, og at etablere et system til indberetning af de oplysninger, der er nødvendige for observatoriets arbejde.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 27 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27b)  For at gøre det muligt for alle EU-organer og -institutioner at træffe informerede valg og styrke effektiviteten af foranstaltninger til forebyggelse og forvaltning af markedsforstyrrelser bør der indføres en tidlig varslingsmekanisme, hvorigennem det europæiske observatorium for landbrugsmarkeder giver meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om trusler om markedsforstyrrelser og, hvor det er relevant, fremsætter anbefalinger til de foranstaltninger, der skal indføres. Kommissionen har som den eneste initiativret på dette område og har 30 dage til at fremsætte forslag til hensigtsmæssige foranstaltninger for Europa-Parlamentet og Rådet til at imødegå disse markedsforstyrrelser eller til at begrunde, hvorfor der ikke fremsættes forslag til foranstaltninger.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal læses i sammenhæng med forslaget om en ny artikel 218b, der har til formål at indføre en tidlig varslingsmekanisme, der skal advare Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet om trusler om markedsforstyrrelser og få Kommissionen til senest 30 dage efter meddelelsen at fremsætte forslag til foranstaltninger for Europa-Parlamentet og Rådet eller begrunde, hvorfor der ikke fremsættes forslag til foranstaltninger.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Med henblik på ophævelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/201317 ved forordning (EU) .../... ("forordningen om strategiske planer") bør bestemmelser om kontrol og sanktioner i forbindelse med handelsnormer og beskyttede oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser integreres i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(29)  Med henblik på ophævelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/201317 ved forordning (EU) .../... ("den horisontale forordning") bør bestemmelser om kontrol og sanktioner i forbindelse med handelsnormer og beskyttede oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser integreres i forordning (EU) nr. 1308/2013, idet det ud fra et effektivitetshensyn præciseres, at sådanne kontroller kan bestå af skrivebordskontroller og kontroller på stedet, som kun vil være nødvendige, når produktspecifikationerne indeholder krav, der ikke kan kontrolleres på en sikker måde gennem en skrivebordskontrol.

__________________

__________________

17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549).

17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549).

Begrundelse

Dette ændringsforslag er udelukkende af teknisk karakter og har til formål at rette en formuleringsfejl fra Kommissionen og i sammenhæng med det nye stk. 3a, der foreslås inden for rammerne af artikel 116a, at præcisere, at sådanne kontroller af effektivitetshensyn vil bestå af skrivebordskontroller og kontroller på stedet, og at kontrollerne på stedet kun vil være nødvendige, når produktspecifikationen indeholder krav, der ikke kan kontrolleres på en sikker måde ved en skrivebordskontrol.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30a)  Med henblik på fortsat at støtte sukkersektoren i dens udvikling og omstilling efter kvoteordningens ophør bør det præciseres, at indberetningerne af markedspriser ligeledes omfatter ethanol, bør der gives tilladelse til adgang til mæglingsmekanismer som et alternativ til voldgift, og klausulen om værdifordeling bør kodificeres i denne forordning.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal læses i sammenhæng med ændringen i artikel 126 og i bilag X.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33a)  Der bør sørges for retlige mekanismer til at sikre, at produkter med den fakultative kvalitetsbetegnelse "bjergprodukt" kun findes på markedet i et andet land, hvis de ikke er i strid med kravene for anvendelsen af denne kvalitetsbetegnelse i det pågældende land, hvis sådanne krav findes.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(34a)  Listen over produkter, der kan beskyttes som BOB eller BGB, bør udvides med produkter, som Unionens forbrugere i stigende grad efterspørger, såsom bivoks, der finder stadig bredere anvendelse i fødevare- og kosmetikindustrien.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Beløbene for de finansielle midler, der er til rådighed til finansiering af foranstaltninger under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/201320 og forordning (EU) nr. 229/201321, bør ajourføres.

(35)  Beløbene for de finansielle midler, der er til rådighed til finansiering af foranstaltninger under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/201320 og forordning (EU) nr. 229/201321, bør opretholdes.

__________________

__________________

20 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013 af 13. marts 2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 (EUT L 78 af 20.3.2013, s. 23).

20 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013 af 13. marts 2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 (EUT L 78 af 20.3.2013, s. 23).

21 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 229/2013 af 13. marts 2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1405/2006 (EUT L 78 af 20.3.2013, s. 41).

21 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 229/2013 af 13. marts 2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1405/2006 (EUT L 78 af 20.3.2013, s. 41).

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at genopføre de beløb, der ydes til regioner i den yderste periferi under POSEI, i tråd med Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2018 om den flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale og tilsagnet fra Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, i Cayenne den 27. oktober 2017.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(35a)  Brancheorganisationer, der er anerkendt i henhold til artikel 157 i forordning (EU) nr. 1308/2013, spiller en afgørende rolle for udviklingen af diversificerede landbrugssektorer i regionerne i den yderste periferi, navnlig i husdyrsektorerne. På grund af deres ubetydelige størrelse og deres økarakter er de lokale markeder i regionerne i den yderste periferi særligt udsatte for prisudsving, der er knyttet til importstrømme fra resten af Unionen eller fra tredjelande. Disse brancheorganisationer samler alle aktører, som er aktive på markedet, og på alle trin, og træffer som sådan kollektive foranstaltninger, der har til formål at sikre, at lokale afgrøder forbliver konkurrencedygtige på det pågældende marked, bl.a. gennem indsamling af data eller formidling af oplysninger. Med henblik herpå og uanset artikel 28, 29 og 110 i TEUF, og uden at det berører artikel 164 og 165 i forordning (EU) 1308/2013, bør det tillades, at den berørte medlemsstat inden for rammerne af udvidede brancheaftaler og efter høring af de berørte aktører opkræver bidrag af individuelle aktører eller grupper af aktører, der ikke er medlemmer af organisationen, og som opererer på det lokale marked, uanset deres oprindelse, herunder når indtægterne fra sådanne bidrag finansierer foranstaltninger til opretholdelse udelukkende af den lokale produktion, eller når sådanne bidrag opkræves på forskellige stadier i markedsføringsprocessen.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag tilpasses reglerne for udvidelse af brancheregler til forholdene i regionerne i den yderste periferi. Disse organisationer er vigtige aktører for udviklingen af sektorerne i regionerne i den yderste periferi, hvor markederne er udsat for prisudsving. Disse organisationer iværksætter tiltag for indsamling eller formidling af data, og medlemsstaten bør kunne udvide de bidrag, som opkræves i forbindelse med sådanne aftaler, til at omfatte samtlige landbrugsprodukter, som afsættes på det lokale marked, uanset deres oprindelse.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Betragtning 25 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1)  Følgende betragtning indsættes:

 

"25a)  Den støtte, der ydes inden for skoleordningen til uddeling af produkter, bør, når det er muligt, fremme produkter med korte forsyningskæder."

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Betragtning 127 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a)  Følgende betragtning indsættes:

 

"127a)  Skriftlige kontrakter i mejerisektoren, som kan være obligatoriske i nogle medlemsstater, eller som producenter, producentorganisationer eller sammenslutninger af producentorganisationer under alle omstændigheder har ret til at anmode om, bør bl.a. fastsætte den pris, der skal betales for leveringen, og som ideelt set skal dække produktionsomkostningerne, og som kan udregnes på grundlag af lettilgængelige og letforståelige indikatorer for produktions- og markedsomkostninger, som medlemsstaterne kan fastsætte i overensstemmelse med objektive kriterier og på grundlag af undersøgelser vedrørende produktion og fødevarekæden."

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 b (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Betragtning 139 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1b)  Følgende betragtning indsættes:

 

“139a)  Skriftlige kontrakter, som kan være obligatoriske i nogle medlemsstater, eller som producenter, producentorganisationer eller sammenslutninger af producentorganisationer under alle omstændigheder har ret til at anmode om, bør bl.a. fastsætte den pris, der skal betales for leveringen, og som ideelt set skal dække produktionsomkostningerne, og som kan udregnes på grundlag af lettilgængelige og letforståelige indikatorer for produktions- og markedsomkostninger, som medlemsstaterne kan fastsætte i overensstemmelse med objektive kriterier og på grundlag af undersøgelser vedrørende produktion og fødevarekæden."

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 c (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-1c)  Artikel 1 affattes således:

Artikel 1

"Artikel 1

Anvendelsesområde

Anvendelsesområde

1.  Ved denne forordning fastlægges der en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, hvorved forstås alle de produkter, der er nævnt i bilag I til traktaterne, undtagen de fiskevarer og akvakulturprodukter, der er defineret i EU-retsakter om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter.

1.  Ved denne forordning fastlægges der en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, hvorved forstås alle de produkter, der er nævnt i bilag I til traktaterne, undtagen de fiskevarer og akvakulturprodukter, der er defineret i EU-retsakter om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter. Forordningen fastlægger de offentlige standarder, regler om markedsgennemsigtighed og krisestyringsværktøjer, der skal gøre det muligt for offentlige myndigheder, navnlig Kommissionen, at sikre overvågning, forvaltning og regulering af landbrugsmarkederne.

2.  Landbrugsprodukter som defineret i stk. 1 inddeles i følgende sektorer, der er anført i de respektive dele af bilag I:

2.  Landbrugsprodukter som defineret i stk. 1 inddeles i følgende sektorer, der er anført i de respektive dele af bilag I:

a) korn, del I

a) korn, del I

b) ris, del II

b) ris, del II

c) sukker, del III

c) sukker, sukkerroer og sukkerrør, del III

d) tørret foder, del IV

d) tørret foder, del IV

e) frø, del V

e) frø, del V

f) humle, del VI

f) humle, del VI

g) olivenolie og spiseoliven, del VII

g) olivenolie og spiseoliven, del VII

h) hør og hamp, del VIII

h) hør og hamp, del VIII

i) frugt og grøntsager, del IX

i) frugt og grøntsager, del IX

j) forarbejdede frugter og grøntsager, del X

j) forarbejdede frugter og grøntsager, del X

k) bananer, del XI

k) bananer, del XI

l) vin, del XII

l) vin, del XII

m) levende træer og andre levende planter; løg, rødder og lign.; afskårne blomster og blade, del XIII

m) levende træer og andre levende planter; løg, rødder og lign.; afskårne blomster og blade, del XIII

n) tobak, del XIV

n) tobak, del XIV

o) oksekød, del XV

o) oksekød, del XV

p) mælk og mejeriprodukter, del XVI

p) mælk og mejeriprodukter, del XVI

q) svinekød, del XVII

q) svinekød, del XVII

r) fåre- og gedekød, del XVIII

r) fåre- og gedekød, del XVIII

s) æg, del XIX

s) æg, del XIX

t) fjerkrækød, del XX

t) fjerkrækød, del XX

u) landbrugsethanol (ethylalkohol), del XXI

u) landbrugsethanol (ethylalkohol), del XXI

v) biavlsprodukter, del XXII

v) biavlsprodukter, del XXII

w) silkeorme, del XXIII

w) silkeorme, del XXIII

x) andre produkter, del XXIV.

x) andre produkter, del XXIV. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 d (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 1 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1d)   Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 1a

 

Specifikke målsætninger

 

Uanset anvendelsen af de generelle og specifikke målsætninger, der er defineret i artikel 5 og 6 i forordning (EU) .../... [de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik], og i overensstemmelse med artikel 39 i TEUF bidrager den fælles markedsordning for landbrugsprodukter, jf. artikel 1, til opfyldelsen af følgende specifikke målsætninger:

 

a) at bidrage til stabiliseringen af landbrugsmarkederne og styrke deres gennemsigtighed

 

b) at fremme en velfungerende forsyningskæde for landbrugsfødevarer og sikre en rimelig indkomst for landbrugsproducenterne

 

c) at forbedre producenternes position i værdikæden og fremme koncentrationen af udbuddet af landbrugsprodukter

 

d) at bidrage til forbedringen af de økonomiske vilkår for produktion og afsætning af landbrugsprodukter og styrke kvaliteten af den europæiske landbrugsproduktion."

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at opstille målsætninger for den fælles landbrugspolitiks fælles markedsordning, som skal gælde uanset anvendelsen af målsætningerne i forordning EU [de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik], og som er i overensstemmelse med artikel 39 i TEUF.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 e (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-1e)  Artikel 2 affattes således:

Artikel 2

"Artikel 2

Almindelige bestemmelser for den fælles landbrugspolitik

Almindelige bestemmelser for den fælles landbrugspolitik

Forordning (EU) nr. 1306/2013 og de bestemmelser, der er vedtaget i henhold hertil, finder anvendelse på foranstaltningerne i denne forordning.

Forordning (EU) […/…] [den horisontale forordning] og de bestemmelser, der er vedtaget i henhold hertil, finder anvendelse på foranstaltningerne i denne forordning."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=EN)

Begrundelse

Dette ændringsforslag er blot en teknisk ændring som følge af den igangværende reform af den horisontale forordning om den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 3 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 227 om ændring af definitionerne i sektorerne i bilag II i det omfang, det er nødvendigt for at ajourføre definitionerne i lyset af markedsudviklingen.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 227 om ændring med henblik på ajourføring, i lyset af markedsudviklingen, af definitionerne i sektorerne i bilag II, uden at der fastsættes nye definitioner.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  Artikel 6 udgår

udgår

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 6

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3a)  Artikel 6 affattes således:

Artikel 6

"Artikel 6

Produktionsår

Produktionsår

Der fastsættes følgende produktionsår:

Der fastsættes følgende produktionsår:

a) 1. januar til 31. december samme år for frugt- og grøntsagssektoren, sektoren for forarbejdede frugter og grøntsager og banansektoren

a) 1. januar til 31. december samme år for frugt- og grøntsagssektoren, sektoren for forarbejdede frugter og grøntsager og banansektoren

b) 1. april til 31. marts året efter for sektoren for tørret foder og silkeormesektoren

b) 1. april til 31. marts året efter for sektoren for tørret foder og silkeormesektoren

c) 1. juli til 30. juni året efter for:

c) 1. juli til 30. juni året efter for:

i) kornsektoren

i) kornsektoren

ii) frøsektoren

ii) frøsektoren

iii) olivenolie- og spiseolivensektoren

iii) hør- og hampesektoren

iv) hør- og hampesektoren

iv) sektoren for mælk og mejeriprodukter

v) sektoren for mælk og mejeriprodukter

 

d) 1. august til 31. juli året efter for vinsektoren

d) 1. august til 31. juli året efter for vinsektoren

e) 1. september til 31. august året efter for rissektoren

e) 1. september til 31. august året efter for sektorerne for ris og spiseoliven

f) 1. oktober til 30. september året efter for sukkersektoren.

f) 1. oktober til 30. september året efter for sektorerne for sukker og olivenolie. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 11

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3b)  Artikel 11 affattes således:

Artikel 11

"Artikel 11

Produkter, der er berettiget til offentlig intervention

Produkter, der er berettiget til offentlig intervention

Offentlig intervention finder anvendelse for følgende produkter i overensstemmelse med betingelserne i denne afdeling såvel som de yderligere krav og betingelser, som Kommissionen måtte fastsætte ved delegerede retsakter i henhold til artikel 19 og gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 20, er opfyldt:

Offentlig intervention finder anvendelse for følgende produkter i overensstemmelse med betingelserne i denne afdeling såvel som de yderligere krav og betingelser, som Kommissionen måtte fastsætte ved delegerede retsakter i henhold til artikel 19 og gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 20, er opfyldt:

a) blød hvede, hård hvede, byg og majs

a) blød hvede, hård hvede, byg og majs

b) uafskallet ris

b) uafskallet ris

c) fersk eller kølet kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0201 10 00 og 0201 20 20 til 0201 20 50

c) fersk eller kølet kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0201 10 00 og 0201 20 20 til 0201 20 50

d) smør, der direkte og udelukkende er fremstillet af pasteuriseret fløde, der direkte og udelukkende er fremstillet af komælk på en autoriseret virksomhed i Unionen, med et smørfedtindhold på mindst 82 vægtprocent og et vandindhold på højst 16 vægtprocent

d) smør, der direkte og udelukkende er fremstillet af pasteuriseret fløde, der direkte og udelukkende er fremstillet af komælk på en autoriseret virksomhed i Unionen, med et smørfedtindhold på mindst 82 vægtprocent og et vandindhold på højst 16 vægtprocent

e) spraytørret skummetmælkspulver af bedste kvalitet, der er fremstillet af komælk på en autoriseret virksomhed i Unionen, og som har et proteinindhold på mindst 34,0 vægtprocent beregnet på fedtfrit tørstof.

e) spraytørret skummetmælkspulver af bedste kvalitet, der er fremstillet af komælk på en autoriseret virksomhed i Unionen, og som har et proteinindhold på mindst 34,0 vægtprocent beregnet på fedtfrit tørstof

 

ea) hvidt sukker

 

eb) fårekød henhørende under KN-kode 0104 10 30 eller 0204

 

ec) svinekød, fersk, kølet eller frosset, henhørende under KN-kode 0203

 

ed) kyllingekød, fersk, kølet eller frosset, henhørende under KN-kode 0207. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 c (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 12

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3c)  Artikel 12 affattes således:

Artikel 12

"Artikel 12

Tidsrum for offentlig intervention

Tidsrum for offentlig intervention

Offentlig intervention finder anvendelse for:

Offentlig intervention finder anvendelse hele året for de produkter, der er anført i artikel 11. "

a) blød hvede, hård hvede, byg og majs fra 1. november til 31. maj

 

b) uafskallet ris fra 1. april til 31. juli

 

c) oksekød hele året

 

d) smør og skummetmælkspulver fra 1. marts til 30. september.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 d (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 13

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3d)  Artikel 13 affattes således:

Artikel 13

"Artikel 13

Indledning og ophør af offentlig intervention

Indledning og ophør af offentlig intervention

1.  I de perioder, der er nævnt i artikel 12:

1.  I de perioder, der er nævnt i artikel 12:

a) indledes der offentlig intervention for blød hvede, smør og skummetmælkspulver

a) indledes der offentlig intervention for smør og skummetmælkspulver

b) indledes offentlig intervention af Kommissionen ved gennemførelsesretsakter for hård hvede, byg, majs og uafskallet ris (herunder visse sorter eller typer af uafskallet ris), hvis markedssituationen kræver det. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 2.

b) indledes offentlig intervention af Kommissionen ved gennemførelsesretsakter for blød hvede, hård hvede, byg, majs og uafskallet ris (herunder visse sorter eller typer af uafskallet ris), hvidt sukker, fårekød, svinekød eller kyllingekød, hvis markedssituationen kræver det. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 2.

c) indledes offentlig intervention for oksekød af Kommissionen ved gennemførelsesretsakter, der vedtages uden anvendelse af proceduren i artikel 229, stk. 2 eller 3, hvis den gennemsnitlige markedspris noteret på grundlag af EU-handelsklasseskemaet for slagtekroppe af kvæg som omhandlet i bilag IV, punkt A, falder til under 85 % af referencetærsklen i artikel 7, stk. 1, litra d,) i en medlemsstat eller et område i en medlemsstat i en i artikel 20, stk. 1, litra c), fastsat repræsentativ periode.

c) indledes offentlig intervention for oksekød af Kommissionen ved gennemførelsesretsakter, der vedtages uden anvendelse af proceduren i artikel 229, stk. 2 eller 3, hvis den gennemsnitlige markedspris noteret på grundlag af EU-handelsklasseskemaet for slagtekroppe af kvæg som omhandlet i bilag IV, punkt A, falder til under 85 % af referencetærsklen i artikel 7, stk. 1, litra d,) i en medlemsstat eller et område i en medlemsstat i en i artikel 20, stk. 1, litra c), fastsat repræsentativ periode.

2.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der afslutter den offentlige intervention for oksekødssektoren, hvis betingelserne i stk. 1, litra c), ikke længere er opfyldt i den i artikel 20, stk. 1, litra c), fastsatte repræsentative periode. Gennemførelsesretsakterne vedtages uden anvendelse af proceduren i artikel 229, stk. 2 eller 3.

2.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der afslutter den offentlige intervention for oksekødssektoren, hvis betingelserne i stk. 1, litra c), ikke længere er opfyldt i den i artikel 20, stk. 1, litra c), fastsatte repræsentative periode. Gennemførelsesretsakterne vedtages uden anvendelse af proceduren i artikel 229, stk. 2 eller 3. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 e (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 14

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3e)  Artikel 14 affattes således:

Artikel 14

Artikel 14

Opkøb til en fast pris eller ved licitation

Opkøb til en fast pris eller ved licitation

Når offentlig intervention er åben i henhold til artikel 13, stk. 1, træffes foranstaltninger til fastsættelse af opkøbspriser for de i artikel 11 omhandlede produkter samt, hvis det er relevant, foranstaltninger til kvantitative begrænsninger, hvis opkøb foretages til en fast pris, af Rådet i overensstemmelse med artikel 43, stk. 3, i TEUF.

Når offentlig intervention er åben i henhold til artikel 13, stk. 1, vedtages foranstaltninger til fastsættelse af opkøbspriser for de i artikel 11 omhandlede produkter af Rådet i overensstemmelse med artikel 43, stk. 3, i TEUF.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=EN)

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at udvikle intervention for at gøre instrumenterne mere reaktive og effektive.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 f (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 15 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3f)  Artikel 15, stk. 1, affattes således:

1.  Ved offentlig interventionspris forstås:

‘1.  Ved offentlig interventionspris forstås den maksimumspris, som produkter, der er berettiget til offentlig intervention, kan opkøbes til, når det sker ved licitation.

a) den pris, som produkter opkøbes til ved offentlig intervention, når det sker til en fast pris, eller

 

b) den maksimumspris, som produkter, der er berettiget til offentlig intervention, kan opkøbes til, når det sker ved licitation.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=EN)

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at udvikle intervention for at gøre instrumenterne mere reaktive og effektive.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 g (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 15 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3g)  Artikel 15, stk. 2, affattes således:

2.  Foranstaltninger til fastsættelse af den offentlige interventionspris, herunder forhøjelser og nedsættelser, træffes af Rådet i overensstemmelse med artikel 43, stk. 3, i TEUF.

"2.  Foranstaltninger til fastsættelse af den offentlige interventionspris, herunder forhøjelser og nedsættelser, vedtages af Rådet i overensstemmelse med artikel 43, stk. 3, i TEUF. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=EN)

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at udvikle intervention for at gøre instrumenterne mere reaktive og effektive.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 h (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3h)  I artikel 16 tilføjes følgende stykke:

 

"3a  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om identiteten af de virksomheder, der har anvendt offentlig intervention, og om købere af offentlige interventionslagre for at kunne opfylde kravene i stk. 1 og 3.

Begrundelse

Kommissionen underrettes ikke systematisk om identiteten af købere af offentlige interventionslagre. Den er derfor ikke i stand til at karakterisere virkninger af markedsforstyrrelser eller at sikre overholdelse af internationale aftaler. Dette er så meget desto vigtigere, fordi udbudsprocedurer gør det muligt at sælge lagrene på et niveau, der ligger langt under købsprisen, og hvor forskellen kan betragtes som en form for støtte.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 i (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 17 – stk. 1 – litra b

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

3i)  I artikel 17, stk. 1, litra b), foretages følgende ændringer:

b) olivenolie

"b) olivenolie og spiseoliven "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=FR)

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 j (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 17 – stk. 1 – litra i a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3j)  I artikel 17, stk. 1, indsættes følgende litra:

 

"ia) ris. "

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra c – nr. ii

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 23a – stk. 2 – afsnit 3 –sidste sætning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  I stk. 2, tredje afsnit, udgår sidste punktum

udgår

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra c – nr. iii – indledning

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 23a – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  Stk. 4 affattes således:

iii)  Stk. 4, første afsnit, affattes således:

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 61

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

4a)  Artikel 61 affattes således:

Artikel 61

"Artikel 61

Varighed

Varighed

Den tilladelsesordning for plantning af vinstokke, der er fastsat i dette kapitel, gælder fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2030, med en midtvejsrevision, der skal foretages af Kommissionen med henblik på at evaluere anvendelsen af ordningen og fremsætte passende lovgivningsforslag.

Den tilladelsesordning for plantning af vinstokke, der er fastsat i dette kapitel, gælder fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2050, med en revision, der skal foretages af Kommissionen hvert tiende år og for første gang den 1. januar 2023 med henblik på at evaluere anvendelsen af ordningen og fremsætte passende lovgivningsforslag, der har til formål at forbedre ordningens effektivitet. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 62 – stk. 4

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

4b)  Artikel 62, stk. 4, affattes således:

4.  Dette kapitel finder ikke anvendelse på plantning, genplantning af arealer, der er bestemt til forsøg eller podningsgartneri, på arealer, hvis vin eller vinavlsprodukter udelukkende er bestemt til vinproducentens privatforbrug eller på arealer, der nybeplantes som følge af obligatoriske indkøb i offentlighedens interesse efter national lovgivning.

"4.  Dette kapitel finder ikke anvendelse på plantning, genplantning af arealer, der er bestemt til forsøg eller podningsgartneri, på plantning eller genplantning af arealer, hvis vinprodukter alene er bestemt til fremstilling af druesaft, på arealer, hvis vin eller vinavlsprodukter udelukkende er bestemt til vinproducentens privatforbrug eller på arealer, der nybeplantes som følge af obligatoriske indkøb i offentlighedens interesse efter national lovgivning. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 63 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5)  Artikel 63, stk. 1, affattes således:

udgår

‘1.  Medlemsstaterne stiller hvert år tilladelser til nyplantning af vinstokke til rådighed svarende til enten:

 

a)  1 % af det samlede areal, der reelt er beplantet med vinstokke på deres territorium som målt den 31. juli det foregående år eller

 

b)  1 % af et område, som udgør det areal, der reelt er beplantet med vinstokke på deres territorium som målt den 31. juli 2015, og det areal, der er omfattet af de plantningsrettigheder, som blev tildelt producenterne på deres territorium i henhold til artikel 85h, artikel 85i eller artikel 85k i forordning (EF) nr. 1234/2007, og som kan konverteres til tilladelser den 1. januar 2016, jf. artikel 68 i nærværende forordning. ”

 

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 63

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

5a)  Artikel 63 affattes således:

Artikel 63

"Artikel 63

Sikkerhedsmekanisme for nyplantning af vinstokke

Sikkerhedsmekanisme for nyplantning af vinstokke

1.  Medlemsstaterne stiller hvert år tilladelser til nyplantning af vinstokke til rådighed svarende til 1 % af det samlede areal, der reelt er beplantet med vinstokke på deres territorium som målt den 31. juli det foregående år.

1.  Medlemsstaterne stiller hvert år tilladelser til nyplantning af vinstokke til rådighed svarende til enten:

 

a) 1 % af det samlede areal, der reelt er beplantet med vinstokke på deres territorium som målt den 31. juli det foregående år eller

 

b) 1 % af et areal, som omfatter det areal, der reelt er beplantet med vinstokke på deres territorium som målt den 31. juli 2015, og det areal, der er omfattet af de plantningsrettigheder, som blev tildelt producenterne på deres territorium i henhold til artikel 85h, artikel 85i eller artikel 85k i forordning (EF) nr. 1234/2007, og som kan konverteres til tilladelser den 1. januar 2016, jf. artikel 68 i nærværende forordning.

2.  Medlemsstaterne kan vælge:

2.  Medlemsstaterne kan vælge:

a) at anvende en lavere procentsats på nationalt plan end den, der er fastsat i stk. 1

a) at anvende en lavere procentsats på nationalt plan end den, der er fastsat i stk. 1

b) at begrænse udstedelsen af tilladelser på regionalt niveau for specifikke områder, der er berettiget til produktion af vine med en beskyttet oprindelsesbetegnelse, for områder, der er berettiget til produktion af vine med en beskyttet geografisk betegnelse eller for områder uden en geografisk betegnelse.

b) at begrænse udstedelsen af tilladelser på regionalt niveau for specifikke områder, der er berettiget til produktion af vine med en beskyttet oprindelsesbetegnelse, for områder, der er berettiget til produktion af vine med en beskyttet geografisk betegnelse eller for områder uden en geografisk betegnelse; tilladelserne bør anvendes i de pågældende regioner.

3.  Enhver af de begrænsninger, der henvises til under stk. 2, bidrager til en ordnet udvidelse af plantningen af vinstokke, fastsættes til over 0 % vækst og begrundes med en eller flere af følgende specifikke grunde:

3.  Enhver af de begrænsninger, der henvises til under stk. 2, bidrager til en ordnet udvidelse af plantningen af vinstokke, fastsættes til over 0 % vækst og begrundes med en eller flere af følgende specifikke grunde:

a) behovet for at undgå en veldokumenteret risiko for overforsyning med vinavlsprodukter i forhold til markedsudsigterne for disse produkter og ikke overstige, hvad der er nødvendigt for at tilgodese dette behov

a) behovet for at undgå en veldokumenteret risiko for overforsyning med vinavlsprodukter i forhold til markedsudsigterne for disse produkter og ikke overstige, hvad der er nødvendigt for at tilgodese dette behov

b) behovet for at undgå en veldokumenteret risiko for betydelig værdiforringelse af en særligt beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse.

b) behovet for at undgå en veldokumenteret risiko for værdiforringelse af en særligt beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse

 

ba) ønsket om at bidrage til udviklingen af de pågældende produkter, samtidig med at kvaliteten bevares.

 

3a.  Medlemsstaterne kan træffe alle de lovgivningsmæssige foranstaltninger, der er nødvendige for at forhindre aktørernes omgåelse af de restriktive foranstaltninger, der er truffet i henhold til stk. 2 og 3.

4.  Medlemsstaterne offentliggør enhver afgørelse vedtaget i henhold til stk. 2, som skal være behørigt begrundet. Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om disse afgørelser og om begrundelserne.

4.  Medlemsstaterne offentliggør enhver afgørelse vedtaget i henhold til stk. 2, som skal være behørigt begrundet. Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om disse afgørelser og om begrundelserne.

 

4a.  Medlemsstaterne kan udstede tilladelser, som går ud over de begrænsninger, der er fastsat i nærværende artikel, til plantninger, der har sigte på at bevare vins genressourcer. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 64

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

5b)  Artikel 64 affattes således:

Artikel 64

"Artikel 64

Tildeling af tilladelser til nyplantning

Tildeling af tilladelser til nyplantning

1.  Hvis det samlede areal, som de støtteberettigede ansøgninger i et givet år vedrører, ikke er større end det areal, medlemsstaten stiller til rådighed, godkendes alle disse ansøgninger.

1.  Hvis det samlede areal, som de støtteberettigede ansøgninger i et givet år vedrører, ikke er større end det areal, medlemsstaten stiller til rådighed, godkendes alle disse ansøgninger.

Medlemsstaterne kan med henblik på denne artikel anvende et eller flere objektive og ikkediskriminerende støtteberettigelseskriterier:

Medlemsstaterne kan med henblik på denne artikel på nationalt eller regionalt niveau anvende et eller flere objektive og ikkediskriminerende støtteberettigelseskriterier:

a) ansøgerens landbrugsareal er ikke mindre end det areal, han ansøger om tilladelse til

a) ansøgerens landbrugsareal er ikke mindre end det areal, han ansøger om tilladelse til

b) ansøgeren har tilstrækkelige faglige kvalifikationer og faglig kompetence

b) ansøgeren har tilstrækkelige faglige kvalifikationer og faglig kompetence

c) ansøgningen udgør ikke en betydelig risiko for uretmæssig brug af den specifikke beskyttede oprindelsesbetegnelse, hvilket formodes at være tilfældet medmindre en sådan risiko påvises af de offentlige myndigheder

c) ansøgningen udgør ikke en betydelig risiko for uretmæssig brug af den specifikke beskyttede oprindelsesbetegnelse, hvilket formodes at være tilfældet medmindre en sådan risiko påvises af de offentlige myndigheder

ca) ansøgeren har ikke vinstokke, der er plantet uden tilladelse, jf. denne forordnings artikel 71, eller uden en plantningsrettighed, jf. artikel 85a og 85b i forordning (EF) nr. 1234/2007

ca) ansøgeren har ikke vinstokke, der er plantet uden tilladelse, jf. denne forordnings artikel 71, eller uden en plantningsrettighed, jf. artikel 85a og 85b i forordning (EF) nr. 1234/2007

d) i behørigt begrundede tilfælde et eller flere af de kriterier, der er nævnt i stk. 2, under forudsætning af at de anvendes på en objektiv og ikkediskriminerende måde.

d) i behørigt begrundede tilfælde et eller flere af de kriterier, der er nævnt i stk. 2, under forudsætning af at de anvendes på en objektiv og ikkediskriminerende måde.

2.  Hvis det samlede areal, som de støtteberettigede ansøgninger i stk. 1 i et givet år vedrører, er større end det område, medlemsstaten stiller til rådighed, gives tilladelserne efter en forholdsmæssig fordeling af hektar til alle ansøgere på grundlag af det areal, som de har ansøgt om tilladelse til. I forbindelse med ydelse af sådan støtte kan der fastsættes et minimums- og/eller maksimumsareal pr. ansøger, og ydelsen kan også ske helt eller delvist i henhold til et eller flere af følgende objektive og ikkediskriminerende prioritetskriterier:

2.  Hvis det samlede areal, som de støtteberettigede ansøgninger i stk. 1 i et givet år vedrører, er større end det område, medlemsstaten stiller til rådighed, gives tilladelserne efter en forholdsmæssig fordeling af hektar til alle ansøgere på grundlag af det areal, som de har ansøgt om tilladelse til. I forbindelse med ydelse af sådan støtte kan der fastsættes et minimums- og/eller maksimumsareal pr. ansøger, og ydelsen kan også ske helt eller delvist i henhold til et eller flere af følgende objektive og ikkediskriminerende prioritetskriterier:

a) producenter, der planter vinstokke for første gang, og som er bedriftens driftsleder (nye markedsaktører)

a) producenter, der planter vinstokke for første gang, og som er bedriftens driftsleder (nye markedsaktører)

b) arealer, hvor vindyrkningsarealer bidrager til miljøbevarelse

b) arealer, hvor vindyrkningsarealer bidrager til miljøbevarelse eller til bevarelse af vins genressourcer

c) arealer, der nybeplantes som led i jordfordelingsprojekter

c) arealer, der nybeplantes som led i jordfordelingsprojekter

d) arealer med naturlige eller andre specifikke begrænsninger

d) arealer med naturlige eller andre specifikke begrænsninger

e) bæredygtigheden for udviklings- eller genplantningsprojekter på grundlag af en økonomisk evaluering

e) bæredygtigheden for udviklings- eller genplantningsprojekter på grundlag af en økonomisk evaluering

f) arealer, der nybeplantes, og som bidrager til at øge konkurrenceevnenbedriftsniveau og regionalt

f) arealer, der nybeplantes, og som bidrager til at øge bedriftens konkurrenceevne på regionalt, nationalt og internationalt niveau

g) projekter med mulighed for at forbedre kvaliteten af produkter med geografiske betegnelser

g) projekter med mulighed for at forbedre kvaliteten af produkter med geografiske betegnelser

h) arealer, der nybeplantes i forbindelse med at størrelsen på små og mellemstore bedrifter øges.

h) arealer, der nybeplantes i forbindelse med at størrelsen på små og mellemstore bedrifter øges.

2a.  Såfremt medlemsstaten beslutter at anvende et eller flere af de kriterier, der er omhandlet i stk. 2, kan medlemsstaten tilføje en yderligere betingelse om, at ansøgeren skal være en fysisk person, som er højst 40 år det år, hvor ansøgningen indgives.

2a.  Såfremt medlemsstaten beslutter at anvende et eller flere af de kriterier, der er omhandlet i stk. 2, kan medlemsstaten tilføje en yderligere betingelse om, at ansøgeren skal være en fysisk person, som er højst 40 år det år, hvor ansøgningen indgives.

 

2b.  Medlemsstaterne kan træffe alle de reguleringsmæssige foranstaltninger, der er nødvendige for at forhindre aktørernes omgåelse af de restriktive kriterier, de anvender i henhold til stk. 1, 2 og 2a.

3.  Medlemsstaterne offentliggør de kriterier i stk. 1, 2 og 2a, som de anvender, og underretter straks Kommissionen herom.

3.  Medlemsstaterne offentliggør de kriterier i stk. 1, 2 og 2a, som de anvender, og underretter straks Kommissionen herom.

 

3a.  Såfremt der er en begrænsning i henhold til artikel 63, stk. 2, litra b), på regionalt niveau, kan prioritets- og støtteberettigelseskriterier anvendes på det niveau, der skønnes at være i overensstemmelse med artikel 64. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 c (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 65 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5 c)  I artikel 65 indsættes følgende stykke efter stk. 1:

 

Ved anvendelsen af artikel 63, stk. 2, indfører en medlemsstat en forudgående procedure, der giver den mulighed for at tage hensyn til udtalelser fra repræsentative brancheorganisationer, der er anerkendt på regionalt niveau i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats lovgivning.

Begrundelse

Det er vigtigt, at nationale og regionale brancheorganisationer inddrages i proceduren for udstedelse af tilladelser til nyplantning, jf. artikel 63, stk. 2.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 d (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 69 – stk. 1 – litra e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5d)  I artikel 69 indsættes følgende litra:

 

ea) kriterierne for bevarelse af vins genressourcer

Begrundelse

Kommissionen bør tillægges beføjelser til ved delegeret retsakt at fastlægge kriterierne for bevarelse af vins genressourcer.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 e (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 73

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

5e)  Artikel 73 affattes således:

Artikel 73

"Artikel 73

Anvendelsesområde

Anvendelsesområde

I denne afdeling fastsættes der regler for handelsnormer, uden at det indskrænker gyldigheden af andre bestemmelser for landbrugsprodukter eller af bestemmelser, der er vedtaget på veterinær-, plantesundheds- og fødevareområdet for at sikre, at produkterne opfylder hygiejne- og sundhedsnormerne, og for at beskytte dyre-, plante- og folkesundheden.

I denne afdeling fastsættes der regler for handelsnormer, uden at det indskrænker gyldigheden af andre bestemmelser for landbrugsprodukter eller af bestemmelser, der er vedtaget på veterinær-, plantesundheds- og fødevareområdet for at sikre, at produkterne opfylder hygiejne- og sundhedsnormerne, og for at beskytte dyre-, plante- og folkesundheden og sikre fair konkurrence mellem EU-producenter og producenter i tredjelande.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Begrundelse

Fusionsmarkedsordningen fastsætter afsætningsregler for et stort antal produkter. Produkter, som ikke overholder disse regler, kan ikke afsættes i EU. For at sikre ækvivalensprincippet skal disse handelsnormer sikre fair konkurrencevilkår for europæiske producenter i forhold til producenter i tredjelande.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 f (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 75

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

5f)  Artikel 75 affattes således:

Artikel 75

"Artikel 75

Fastsættelse og indhold

Fastsættelse og indhold

1.  Handelsnormer kan finde anvendelse på en eller flere af følgende sektorer og et eller flere af følgende produkter:

1.  Handelsnormer kan finde anvendelse på en eller flere af følgende sektorer og et eller flere af følgende produkter:

a) olivenolie- og spiseoliven

a) olivenolie- og spiseoliven

b) frugt og grøntsager

b) frugt og grøntsager

c) produkter af forarbejdede frugter og grøntsager

c) produkter af forarbejdede frugter og grøntsager

d) bananer

d) bananer

e) levende planter

e) levende planter

f) æg

f) æg

g) fjerkrækød

g) fjerkrækød

h) smørbare fedtstoffer til konsum

h) smørbare fedtstoffer til konsum

i) humle.

i) humle

 

ia) ris

 

ib) mælk og mejeriprodukter

 

ic) honning og bistadeprodukter

 

id) oksekød

 

ie) fårekød

 

if) svinekød.

2.  For at tage hensyn til forbrugernes forventninger og forbedre de økonomiske vilkår for produktion og afsætning af samt kvaliteten af de landbrugsprodukter, der er omfattet af denne artikels stk. 1 og 4, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 227 om sektor- eller produktspecifikke handelsnormer i alle afsætningsled samt dispensationer og undtagelser fra anvendelsen af sådanne normer med det formål at foretage tilpasning til stadigt skiftende markedsforhold, til udvikling i forbrugernes efterspørgsel, til udvikling i de relevante internationale standarder og at undgå, at der opstår hindringer for produktinnovationen.

2.  For at tage hensyn til forbrugernes forventninger og forbedre de økonomiske vilkår for produktion og afsætning af samt kvaliteten af de landbrugsprodukter, der er omfattet af denne artikels stk. 1 og 4, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 227 om sektor- eller produktspecifikke handelsnormer i alle afsætningsled samt dispensationer og undtagelser fra anvendelsen af sådanne normer med det formål at foretage tilpasning til stadigt skiftende markedsforhold, til udvikling i forbrugernes efterspørgsel, til udvikling i de relevante internationale standarder og at undgå, at der opstår hindringer for produktinnovationen.

3.  Med forbehold af artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 ( 10 ) kan handelsnormerne omhandlet i stk. 1 vedrøre et eller flere af følgende krav, som fastsættes på sektor- eller produktspecifikt grundlag og baseres på de enkelte sektorers særlige forhold, nødvendigheden af at regulere afsætningen og de betingelser, der er fastsat i stk. 5 i denne artikel:

3.  Med forbehold af artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 (10) kan handelsnormerne omhandlet i stk. 1 vedrøre et eller flere af følgende krav, som fastsættes på sektor- eller produktspecifikt grundlag og baseres på de enkelte sektorers særlige forhold, nødvendigheden af at regulere afsætningen og de betingelser, der er fastsat i stk. 5 i denne artikel:

a) tekniske definitioner, betegnelser og varebetegnelser for sektorer, bortset fra dem, der er fastsat i artikel 78

a) tekniske definitioner, betegnelser og varebetegnelser for sektorer, bortset fra dem, der er fastsat i artikel 78

b) klassifikationskriterier som f.eks. klasseinddeling, vægt, størrelsessortering, alder og kategori

b) klassifikationskriterier som f.eks. klasseinddeling, vægt, størrelsessortering, alder og kategori

c) arten, plantesorten eller dyreracen eller handelstypen

c) arten, plantesorten eller dyreracen eller handelstypen

d) præsentationen, mærkningen i tilknytning til obligatoriske handelsnormer, emballeringen, reglerne for pakkerier, mærkningen, høståret og anvendelsen af bestemte udtryk med forbehold af artikel 92-123

d) præsentationen, mærkningen i tilknytning til obligatoriske handelsnormer, emballeringen, reglerne for pakkerier, mærkningen, høståret og anvendelsen af bestemte udtryk med forbehold af artikel 92-123

e) kriterier som f.eks. udseende, konsistens, kropsbygning og produktegenskaber og vandindhold i procent

e) kriterier som f.eks. udseende, konsistens, kropsbygning og produktegenskaber og vandindhold i procent

f) bestemte stoffer eller bestanddele, der anvendes i produktionen, herunder deres mængde, renhed og identifikation

f) bestemte stoffer eller bestanddele, der anvendes i produktionen, herunder deres mængde, renhed og identifikation

g) landbrugstypen og produktionsmetoden, herunder ønologiske fremgangsmåder og avancerede bæredygtige produktionssystemer

g) landbrugstypen og produktionsmetoden, herunder ønologiske fremgangsmåder, fodringspraksis og avancerede bæredygtige produktionssystemer.

h) forskæring af most og vin, inklusive definitioner, sammenstikning og restriktioner for sammenstikning

h) forskæring af most og vin, inklusive definitioner, sammenstikning og restriktioner for sammenstikning

i) indsamlingshyppigheden, leveringen, opbevaringen og behandlingen, konserveringsmetoden og -temperaturen, oplagringen og transporten

i) indsamlingshyppigheden, leveringen, opbevaringen og behandlingen, konserveringsmetoden og -temperaturen, oplagringen og transporten

j) produktionsstedet og/eller oprindelsen, bortset fra fjerkrækød og smørbare fedtstoffer

j) produktionsstedet og/eller oprindelsen

k) restriktioner for brugen af visse stoffer og/eller fremgangsmåder

k) restriktioner for brugen af visse stoffer og/eller fremgangsmåder

l) bestemt anvendelsesformål

l) bestemt anvendelsesformål

m) betingelserne for bortskaffelse, oplagring, omsætning og anvendelse af produkter, der ikke er i overensstemmelse med handelsnormerne som omhandlet i stk. 1 eller definitionerne, betegnelserne og varebetegnelserne som omhandlet i artikel 78, samt bortskaffelse af biprodukter.

m) betingelserne for bortskaffelse, oplagring, omsætning og anvendelse af produkter, der ikke er i overensstemmelse med handelsnormerne som omhandlet i stk. 1 eller definitionerne, betegnelserne og varebetegnelserne som omhandlet i artikel 78, samt bortskaffelse af biprodukter.

 

ma) dyrevelfærd.

4.  Udover stk. 1, kan handelsnormer finde anvendelse på vinsektoren. Stk. 3, litra f), g), h), k) og m) finder anvendelse på den pågældende sektor.

4.  Udover stk. 1, kan handelsnormer finde anvendelse på vinsektoren. Stk. 3, litra f), g), h), k) og m) finder anvendelse på den pågældende sektor.

5.  De sektor- eller produktspecifikke handelsnormer vedtaget i henhold til denne artikels stk. 1 fastsættes, uden at dette berører i artikel 84-88 og bilag IX, under hensyn til:

5.  De sektor- eller produktspecifikke handelsnormer vedtaget i henhold til denne artikels stk. 1 fastsættes, uden at dette berører i artikel 84-88 og bilag IX, under hensyn til:

a) særlige forhold vedrørende de pågældende produkter

a) særlige forhold vedrørende de pågældende produkter

b) nødvendigheden af at skabe betingelser for at lette produkternes afsætning på markedet

b) nødvendigheden af at skabe betingelser for at lette produkternes afsætning på markedet

c) producenternes interesse i at oplyse om produkternes karakteristika og produktionsmetoderne, og forbrugernes interesse i at få tilstrækkelige og gennemsigtige produktoplysninger, herunder oplysninger om produktionssted, idet disse fastlægges på et passende geografisk niveau i hvert enkelt tilfælde, efter at der er foretaget en evaluering, navnlig af de udgifter og administrative byrder, der pålægges aktøren, samt de fordele, som producenterne og den endelige forbruger opnår

c) producenternes interesse i at oplyse om produkternes karakteristika og produktionsmetoderne, og forbrugernes interesse i at få tilstrækkelige og gennemsigtige produktoplysninger, herunder oplysninger om produktionssted, idet disse fastlægges på et passende geografisk niveau i hvert enkelt tilfælde, efter at der er foretaget en evaluering, navnlig af de udgifter og administrative byrder, der pålægges aktøren, samt de fordele, som producenterne og den endelige forbruger opnår

d) de metoder, der er til rådighed til at bestemme produkternes fysiske, kemiske og organoleptiske egenskaber

d) de metoder, der er til rådighed til at bestemme produkternes fysiske, kemiske og organoleptiske egenskaber

e) de standarder, der anbefales af internationale organer

e) de standarder, der anbefales af internationale organer

f) nødvendigheden af at bevare produkternes naturlige og væsentlige karakteristika og undgå væsentlige ændringer i det pågældende produkts sammensætning.

f) nødvendigheden af at bevare produkternes naturlige og væsentlige karakteristika og undgå væsentlige ændringer i det pågældende produkts sammensætning.

6.  For at tage hensyn til forbrugernes forventninger og behovet for at forbedre kvaliteten og de økonomiske vilkår for produktion og afsætning af landbrugsprodukter, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 227 for at ændre listen over sektorer i stk. 1. Sådanne delegerede retsakter gælder udelukkende påviste behov som følge af udviklingen i forbrugernes efterspørgsel, tekniske fremskridt eller behovet for produktinnovation og skal være genstand for en rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, bl.a. med en evaluering af forbrugerens behov, omkostningerne og de administrative byrder for aktører, herunder indvirkningen på det indre marked og den internationale handel, samt de fordele, det vil have for producenterne og for den endelige forbruger.

6.  For at tage hensyn til forbrugernes forventninger og behovet for at forbedre kvaliteten og de økonomiske vilkår for produktion og afsætning af landbrugsprodukter, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 227 for at ændre listen over sektorer i stk. 1. Sådanne delegerede retsakter gælder udelukkende påviste behov som følge af udviklingen i forbrugernes efterspørgsel, tekniske fremskridt eller behovet for produktinnovation og skal være genstand for en rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, bl.a. med en evaluering af forbrugerens behov, omkostningerne og de administrative byrder for aktører, herunder indvirkningen på det indre marked og den internationale handel, samt de fordele, det vil have for producenterne og for den endelige forbruger.

_________________

_________________

10Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18).

10Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18). "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 g (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 78

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

5g)  Artikel 78 affattes således:

Artikel 78

"Artikel 78

Definitioner, betegnelser og varebetegnelser for bestemte sektorer og produkter

Definitioner, betegnelser og varebetegnelser for bestemte sektorer og produkter

1.  Ud over de gældende handelsnormer gælder det, hvor det er relevant, at de definitioner, betegnelser og varebetegnelser, der er fastsat i bilag VII, finder anvendelse på følgende sektorer og produkter:

1.  Ud over de gældende handelsnormer gælder det, hvor det er relevant, at de definitioner, betegnelser og varebetegnelser, der er fastsat i bilag VII, finder anvendelse på følgende sektorer og produkter:

a) oksekød

a) oksekød

 

aa) fåre- og lammekød

b) vin

b) vin

c) mælk og mejeriprodukter til konsum

c) mælk og mejeriprodukter til konsum

d) fjerkrækød

d) fjerkrækød

e) æg

e) æg

f) smørbare fedtstoffer til konsum, og

f) smørbare fedtstoffer til konsum og

g) olivenolie og spiseoliven.

g) olivenolie og spiseoliven.

2.  De definitioner, betegnelser eller varebetegnelser, der er anført i bilag VII, må i Unionen kun bruges til afsætning af et produkt, der opfylder de tilsvarende relevante krav i nævnte bilag.

2.  De definitioner, betegnelser eller varebetegnelser, der er anført i bilag VII, må i Unionen kun bruges til afsætning og salgsfremme af et produkt, der opfylder de tilsvarende relevante krav i nævnte bilag. Bilag VII kan fastsætte, under hvilke betingelser sådanne betegnelser eller varebetegnelser i forbindelse med afsætning eller salgsfremme er beskyttet mod ulovlig kommerciel brug, uretmæssig anvendelse, efterligning eller antydning.

3.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 227 vedrørende ændringer, dispensationer eller undtagelser fra de definitioner og varebetegnelser, der er anført i bilag VII. Disse delegerede retsakter gælder udelukkende påviste behov som følge af udviklingen i forbrugernes efterspørgsel, tekniske fremskridt eller behovet for produktinnovation.

3.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 227 vedrørende ændringer, dispensationer eller undtagelser fra de definitioner og varebetegnelser, der er anført i bilag VII. Disse delegerede retsakter gælder udelukkende påviste behov som følge af udviklingen i forbrugernes efterspørgsel, tekniske fremskridt eller behovet for produktinnovation.

4.  For at sikre, at erhvervsdrivende og medlemsstaterne har en klar og korrekt forståelse af de definitioner og varebetegnelser, der er fastsat i bilag VII, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 227 vedrørende regler for deres specifikation og anvendelse.

4.  For at sikre, at erhvervsdrivende og medlemsstaterne har en klar og korrekt forståelse af de definitioner og varebetegnelser, der er fastsat i bilag VII, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 227 vedrørende regler for deres specifikation og anvendelse.

5.  For at tage hensyn til forbrugernes forventninger og udviklingen på markedet for mejeriprodukter tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 227 for at angive de mejeriprodukter, i forbindelse med hvilke den dyreart, som mælken stammer fra, anføres, hvis mælken ikke stammer fra køer, og fastlægge de relevante nødvendige regler.

5.  For at tage hensyn til forbrugernes forventninger og udviklingen på markedet for mejeriprodukter tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 227 for at angive de mejeriprodukter, i forbindelse med hvilke den dyreart, som mælken stammer fra, anføres, hvis mælken ikke stammer fra køer, og fastlægge de relevante nødvendige regler. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 h (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 79 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5h)  Følgende artikel indsættes:

 

Artikel 79a

 

Blanding af olivenolie med andre vegetabilske olier

 

1.  Det er forbudt at blande olivenolie og andre vegetabilske olier.

 

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 227 for at supplere denne forordning med fastsættelsen af sanktioner for aktører, som ikke overholder denne artikels stk. 1.

Begrundelse

Det er ikke muligt at måle procentdelen af de enkelte typer olie i olieblandinger bestående af olivenolie og andre typer vegetabilske olier. For ikke at vildlede forbrugeren er det nødvendigt at forbyde disse blandinger.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 i (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 79 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5i)  Følgende artikel indsættes:

 

Artikel 79b

 

Afsætningsregler vedrørende oliven- og olivenoliesektoren

 

For at tage hensyn til de specifikke karakteristika i oliven- og olivenoliesektoren tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 227 for at supplere denne forordning ved at harmonisere afsætningsreglerne for bordoliven og olivenolie.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 81 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6)  Artikel 81, stk. 2, affattes således:

udgår

‘2.  Medlemsstaterne klassificerer de druesorter til vinfremstilling, der må plantes, genplantes eller podes på deres respektive områder med henblik på produktion af vin, jf. dog stk. 3.

 

Medlemsstaterne kan klassificere druesorter til vinfremstilling, hvor:

 

a)  den pågældende sort skal tilhøre arten Vitis vinifera eller være en krydsning af arten Vitis vinifera med andre arter af Vitisslægten eller

 

b)  den pågældende sort er en krydsning mellem arten Vitis vinifera, arten Vitis Labrusca og andre arter af slægten Vitis.

 

Hvis en druesort til vinfremstilling udgår af klassificeringen i første afsnit, skal den ryddes senest 15 år efter, at den er udgået. ’

 

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 81 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

6a)  Artikel 81, stk. 2, affattes således:

2.  Medlemsstaterne klassificerer de druesorter til vinfremstilling, der må plantes, genplantes eller podes på deres respektive områder med henblik på produktion af vin, jf. dog stk. 3.

"2.  Medlemsstaterne klassificerer de druesorter til vinfremstilling, der må plantes, genplantes eller podes på deres respektive områder med henblik på fremstilling af vin, jf. dog stk. 3.

Medlemsstaterne må kun klassificere druesorter, der opfylder følgende betingelser:

Medlemsstaterne kan klassificere druesorter til vinfremstilling, hvis:

a) den pågældende sort skal tilhøre arten Vitis vinifera eller være en krydsning af arten Vitis vinifera med andre arter af Vitisslægten

a) den pågældende sort tilhører arten Vitis vinifera eller den pågældende sort er en krydsning af arten Vitis vinifera med andre arter af Vitisslægten

b) sorten er ikke en af følgende: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton og Herbemont.

b) sorten ikke er en af følgende: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton og Herbemont.

 

Uanset afsnit 2 kan medlemsstaterne give tilladelse til genplantning af Vitis labrusca eller af de sorter, som er anført i litra b), på eksisterende historiske vindyrkningsarealer, så længe det eksisterende beplantede areal ikke forøges.

Hvis en druesort til vinfremstilling udgår af klassificeringen i første afsnit, skal den ryddes senest 15 år efter, at den er udgået.

Hvis en druesort til vinfremstilling udgår af klassificeringen i første afsnit, skal den ryddes senest 15 år efter, at den er udgået. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 90a – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  oprettelse af en analysedatabank for isotopdata, der skal hjælpe med at afsløre svig, og som skal opbygges på basis af prøver, som medlemsstaterne udtager

a)  oprettelse eller opretholdelse af en analysedatabank for isotopdata, der skal hjælpe med at afsløre svig, og som skal opbygges på basis af prøver, som medlemsstaterne udtager

Begrundelse

I visse medlemsstater findes der allerede en analysedatabank for isotopdata, og det vil derfor være tilstrækkeligt at opretholde denne databank fremfor at oprette en ny.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 92 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

8a)  Artikel 92, stk. 1, ændres således:

1.  De bestemmelser om oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser, der er fastsat i denne afdeling, finder anvendelse på de produkter, der er nævnt i bilag VII, del II, punkt 1, 3-6, 8, 9, 11, 15 og 16.

1.  De bestemmelser om oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser, der er fastsat i denne afdeling, finder alene anvendelse på de produkter, der er nævnt i bilag VII, del II, punkt 1, 3-6, 8, 9, 11, 15 og 16.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 93 – stk. 1 – litra a – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "en oprindelsesbetegnelse": betegnelse, der identificerer et produkt, jf. artikel 92, stk. 1:

a)  "en oprindelsesbetegnelse": betegnelsen for en region, et bestemt sted eller undtagelsesvis og i behørigt begrundede tilfælde et land, der bruges til at beskrive et produkt, jf. artikel 92, stk. 1:

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 93 – stk. 1 – litra a – nr. i

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  hvis kvalitet eller karakteristika hovedsagelig eller fuldstændig kan tilskrives et geografisk miljø med dets naturbetingede faktorer og, hvor det er relevant, menneskelige faktorer

i)  hvis kvalitet eller karakteristika hovedsagelig eller fuldstændig kan tilskrives et bestemt geografisk miljø med dets naturlige faktorer og menneskelige faktorer

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 93 – stk. 1 – litra a – nr. ii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  som har oprindelse et bestemt sted, i en region eller, i undtagelsestilfælde, i et land

udgår

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 93 – stk. 1 – litra a – nr. v a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

va)  som ikke er "delvis alkoholfri" eller "alkoholfri", jf. bilag VII, del II, punkt 18 og 19.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 94 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10)  I artikel 94, stk. 1, affattes indledningen således:

udgår

”Ansøgninger om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser skal bl.a. indeholde:"

 

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 94

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

10a)  Artikel 94 affattes således:

Artikel 94

Artikel 94

Ansøgninger om beskyttelse

Ansøgninger om beskyttelse

1.  Ansøgninger om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser skal bl.a. indeholde et teknisk dossier med følgende:

"1.  Ansøgninger om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser skal bl.a. indeholde:

a) den betegnelse, der skal beskyttes

a) den betegnelse, der skal beskyttes

b) ansøgerens navn og adresse

b) ansøgerens navn og adresse

c) produktspecifikationen omhandlet i stk. 2, og

c) produktspecifikationen omhandlet i stk. 2 og

d) et enhedsdokument, der sammenfatter produktspecifikationen omhandlet i stk. 2.

d) et enhedsdokument, der sammenfatter produktspecifikationen omhandlet i stk. 2.

2.  Produktspecifikationen skal gøre det muligt for interesserede parter at verificere de relevante produktionsvilkår i forbindelse med oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse. Produktspecifikationen skal mindst bestå af:

2.  Produktspecifikationen skal gøre det muligt for interesserede parter at verificere de relevante produktionsvilkår i forbindelse med oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse. Produktspecifikationen skal mindst bestå af:

a) den betegnelse, der skal beskyttes

a) den betegnelse, der skal beskyttes

b) en beskrivelse af vinen eller vinene:

b) en beskrivelse af vinen eller vinene:

i) for vine med oprindelsesbetegnelse det vigtigste analytiske og organoleptiske kendetegn

i) for vine med oprindelsesbetegnelse det vigtigste analytiske og organoleptiske kendetegn

ii) for vine med geografisk betegnelse det vigtigste analytiske kendetegn samt en vurdering eller angivelse af dens/deres organoleptiske kendetegn

ii) for vine med geografisk betegnelse det vigtigste analytiske kendetegn samt en vurdering eller angivelse af dens/deres organoleptiske kendetegn

c) i givet fald de særlige ønologiske fremgangsmåder, der anvendes til at fremstille vinen eller vinene, samt de relevante restriktioner for fremstilling heraf

c) i givet fald de særlige ønologiske fremgangsmåder, der anvendes til at fremstille vinen eller vinene, samt de relevante restriktioner for fremstilling heraf

d) en afgrænsning af det geografiske område

d) en afgrænsning af det geografiske område

e) de maksimale udbytter pr. hektar

e) de maksimale udbytter pr. hektar

f) angivelse af den eller de druesorter, som vinen eller vinene er fremstillet af

f) angivelse af den eller de druesorter, som vinen eller vinene er fremstillet af

g) nærmere oplysninger til bekræftelse af sammenhængen som omhandlet i artikel 70, stk. 1, litra a), nr. i), eller, alt efter tilfældet, artikel 93, stk. 1, litra b), nr. i)

g) nærmere oplysninger til bekræftelse af sammenhængen som omhandlet i artikel 70, stk. 1, litra a), nr. i), eller, alt efter tilfældet, artikel 93, stk. 1, litra b), nr. i):

 

i) for så vidt angår en beskyttet oprindelsesbetegnelse, sammenhængen mellem produktets kvalitet eller kendetegn og det geografiske miljø som omhandlet i artikel 93, stk. 1, litra a), nr. i; de nærmere oplysninger om de menneskelige faktorer i det pågældende geografiske miljø kan, hvor det er relevant, være begrænset til en beskrivelse af jord- og landskabsforvaltningen, dyrkningsmetoder eller andet relevant menneskeligt bidrag til bevarelsen af det geografiske miljøs naturlige faktorer, jf. artikel 93, stk. 1

 

ii) for så vidt angår en beskyttet geografisk betegnelse, sammenhængen mellem produktets særlige kvalitet, omdømme eller andre kendetegn og den geografiske oprindelse som omhandlet i artikel 93, stk. 2

h) gældende krav, der er fastlagt i EU-lovgivningen eller i national lovgivning, eller, når medlemsstaterne har foreskrevet det, af en organisation, der forvalter den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller geografiske betegnelse under hensyntagen til, at sådanne krav skal være objektive, ikkediskriminerende og forenelige med EU-retten generelt

h) gældende krav, der er fastlagt i EU-lovgivningen eller i national lovgivning, eller, når medlemsstaterne har foreskrevet det, af en organisation, der forvalter den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller geografiske betegnelse under hensyntagen til, at sådanne krav skal være objektive, ikkediskriminerende og forenelige med EU-retten generelt

i) navn og adresse på de myndigheder eller organer, der verificerer, at bestemmelserne i produktspecifikationen er overholdt, og angivelse af deres specifikke opgaver.

i) navn og adresse på de myndigheder eller organer, der verificerer, at bestemmelserne i produktspecifikationen er overholdt, og angivelse af deres specifikke opgaver.

3.  Vedrører ansøgningen om beskyttelse et geografisk område i et tredjeland, skal den ud over de elementer, der anført i stk. 1 og 2, også indeholde bevis for, at den pågældende betegnelse er beskyttet i oprindelseslandet.

3.  Vedrører ansøgningen om beskyttelse et geografisk område i et tredjeland, skal den ud over de elementer, der anført i stk. 1 og 2, også indeholde bevis for, at den pågældende betegnelse er beskyttet i oprindelseslandet. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 96 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10a)  I artikel 96, stk. 5, indsættes følgende afsnit:

 

Når medlemsstaten videresender ansøgningen om beskyttelse til Kommissionen i henhold til første afsnit i dette stykke, skal medlemsstaten vedlægge en erklæring, hvoraf det fremgår, at den skønner, at ansøgerens ansøgning opfylder betingelserne for beskyttelse i dette afsnit, og at den attesterer, at enhedsdokumentet som omhandlet i artikel 94, stk. 1, litra d), udgør en korrekt gengivelse af produktspecifikationen.

 

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle antagelige indsigelser, der er indkommet i forbindelse med den nationale procedure.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 96 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Kommissionen kan, hvor det er relevant, vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at suspendere behandlingen af den ansøgning, der er omhandlet i artikel 97, stk. 2, indtil en national domstol eller et andet nationalt organ har truffet afgørelse vedrørende en indsigelse mod en ansøgning om beskyttelse, når medlemsstaten i en forudgående national procedure i henhold til stk. 5 har fundet, at kravene er opfyldt.

udgår

Gennemførelsesretsakterne vedtages uden anvendelse af proceduren i artikel 229, stk. 2 eller 3."

 

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 97 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen undersøger de ansøgninger om beskyttelse, som den har modtaget i henhold til artikel 94 og artikel 96, stk. 5. Den gennemgår dem for åbenlyse fejl under hensyntagen til resultaterne af den forudgående nationale procedure, som den pågældende medlemsstat har gennemført.

Kommissionen undersøger de ansøgninger om beskyttelse, som den har modtaget i henhold til artikel 94 og artikel 96, stk. 5. Den gennemgår dem for åbenlyse fejl under hensyntagen til resultaterne af den forudgående nationale procedure, som den pågældende medlemsstat har gennemført. Denne undersøgelse vedrører navnlig det i artikel 94, stk. 1, litra d), omhandlede enhedsdokument.

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at bringe retsakten om fusionsmarkedsordningen i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) af 17. oktober 2018, som blev vedtaget i medfør af forordning (EU) nr. 1308/2013, og i denne grundlæggende retsakt at indføre de politiske principper, som ligger bag denne revision. Ændringsforslaget svarer til artikel 10 i nævnte delegerede forordning.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 103 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14)  I artikel 103 tilføjes følgende stk. 4:

udgår

‘4.  Den i stk. 2 omhandlede beskyttelse finder også anvendelse på varer, der indføres i Unionens toldområde, uden at disse overgår til fri omsætning inden for Unionens toldområde, og på varer, der sælges ved hjælp af elektronisk handel i Unionen." ’

 

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 103

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

14a)  Artikel 103 affattes således:

Artikel 103

"Artikel 103

Beskyttelse

Beskyttelse

1.  En beskyttet oprindelsesbetegnelse og beskyttet geografisk betegnelse kan anvendes af enhver aktør, der markedsfører en vin, som er fremstillet i overensstemmelse med den dertil svarende produktspecifikation.

1.  En beskyttet oprindelsesbetegnelse og beskyttet geografisk betegnelse kan anvendes af enhver aktør, der markedsfører en vin, som er fremstillet i overensstemmelse med den dertil svarende produktspecifikation.

2.  En beskyttet oprindelsesbetegnelse og en beskyttet geografisk betegnelse og den vin, der anvender det pågældende navn i overensstemmelse med produktspecifikationen, er beskyttet mod:

2.  En beskyttet oprindelsesbetegnelse og en beskyttet geografisk betegnelse og den vin, der anvender det pågældende navn i overensstemmelse med produktspecifikationen, er beskyttet mod:

a) enhver direkte eller indirekte kommerciel anvendelse af den beskyttede betegnelse:

a) enhver direkte eller indirekte kommerciel anvendelse af den beskyttede betegnelse:

i) for lignende produkter, som ikke er i overensstemmelse med den beskyttede betegnelses produktspecifikation, eller

i) for lignende produkter, som ikke er i overensstemmelse med den beskyttede betegnelses produktspecifikation, eller

ii) for så vidt en sådan anvendelse udnytter en oprindelsesbetegnelses eller en geografisk betegnelses omdømme

ii) for så vidt en sådan anvendelse udnytter, svækker eller udvander en oprindelsesbetegnelses eller en geografisk betegnelses omdømme, herunder når en registreret betegnelse anvendes som ingrediens

b) enhver uretmæssig anvendelse, efterligning eller antydning, selv om produktets eller tjenesteydelsens virkelige oprindelse er angivet, eller den beskyttede betegnelse er oversat, transskriberet eller translittereret eller ledsaget af udtryk såsom »art«, »type«, »måde«, »som fremstillet i«, »efterligning«, »smag«, »som« eller tilsvarende

b) enhver uretmæssig anvendelse, efterligning eller antydning, selv om produktets eller tjenesteydelsens virkelige oprindelse er angivet, eller den beskyttede betegnelse er oversat, transskriberet eller translittereret eller ledsaget af udtryk såsom "art", "type", "måde", "som fremstillet i", "efterligning", "smag", "som" eller tilsvarende, herunder når de registrerede betegnelser anvendes som ingrediens

c) enhver anden form for falsk eller vildledende angivelse af produktets herkomst, oprindelse, art eller væsentlige egenskaber på den indre eller ydre emballage og i reklamer for eller dokumenter vedrørende det pågældende vinavlsprodukt samt anvendelse af emballager, der kan give et fejlagtigt indtryk af produktets oprindelse

c) enhver anden form for falsk eller vildledende angivelse af produktets herkomst, oprindelse, art eller væsentlige egenskaber på den indre eller ydre emballage og i reklamer for eller dokumenter vedrørende det pågældende vinavlsprodukt samt anvendelse af emballager, der kan give et fejlagtigt indtryk af produktets oprindelse

d) enhver anden praksis, der kan vildlede forbrugerne med hensyn til produktets virkelige oprindelse.

d) enhver anden praksis, der kan vildlede forbrugerne med hensyn til produktets virkelige oprindelse.

 

da) enhver angivelse i ond tro af et domænenavn, som ligner eller helt eller delvist kan forveksles med en beskyttet betegnelse.

3.  Beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser kan ikke blive artsbetegnelser i EU som defineret i artikel 101, stk. 1.

3.  Beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser kan ikke blive artsbetegnelser i EU som defineret i artikel 101, stk. 1.

 

3a.  Den i stk. 2 omhandlede beskyttelse finder også anvendelse på varer, der indføres i Unionens toldområde, uden at disse overgår til fri omsætning inden for Unionens toldområde, og på varer, der sælges ved hjælp af elektronisk handel i Unionen. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 b (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 105

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

14b)  Artikel 105 affattes således:

Artikel 105

"Artikel 105

Ændringer af produktspecifikationer

Ændringer af produktspecifikationer

En ansøger, der opfylder betingelserne i artikel 95, kan ansøge om godkendelse af en ændring af en beskyttet oprindelsesbetegnelses eller af en beskyttet geografisk betegnelses produktspecifikation, navnlig for at tage hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling eller for at omdefinere afgrænsningen af det geografiske område, der er omhandlet i artikel 94, stk. 2, andet afsnit, litra d). I ansøgningen beskrives og angives begrundelserne for de ønskede ændringer.

1.  En ansøger, der opfylder betingelserne i artikel 95, kan ansøge om godkendelse af en ændring af en beskyttet oprindelsesbetegnelses eller af en beskyttet geografisk betegnelses produktspecifikation, navnlig for at tage hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling eller for at omdefinere afgrænsningen af det geografiske område, der er omhandlet i artikel 94, stk. 2, andet afsnit, litra d). I ansøgningen beskrives og angives begrundelserne for de ønskede ændringer.

 

1a.  Ændringer af en produktspecifikation inddeles i to kategorier af vigtighed: ændringer, der kræver en indsigelsesprocedure på EU-niveau ("EU-ændringer"), og ændringer, der behandles i medlemsstaten eller tredjelandet ("standardændringer").

 

En ændring anses for at være en EU-ændring, hvis:

 

a) den omfatter en ændring af navnet på den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller den beskyttede geografiske betegnelse

 

b) den består i en ændring, en sletning eller en tilføjelse af en kategori af vinavlsprodukter som omhandlet i bilag VII, del II

 

c) den potentielt kan ugyldiggøre den i artikel 93, stk. 1, litra a), nr. i), eller litra b), nr. i), omhandlede tilknytning

 

d) den medfører yderligere restriktioner for afsætningen af produktet.

 

Ansøgninger om EU-ændringer, der indgives af tredjelande eller af producenter i tredjelande, skal indeholde dokumentation for, at den ændring, der anmodes om, er i overensstemmelse med den lovgivning om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser, der er gældende i de pågældende tredjelande.

 

Alle andre ændringer betragtes som standardændringer.

 

1b.  En midlertidig ændring er en standardændring, der vedrører en midlertidig ændring af produktspecifikationen, som følger af, at de offentlige myndigheder har indført obligatoriske sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, eller som er forbundet med naturkatastrofer eller ugunstige vejrforhold, der formelt er anerkendt af de kompetente myndigheder. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 c (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 105 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

14c)  Følgende artikel indsættes:

 

Artikel 105a

 

Ændringer på EU-niveau

 

1.  En ansøgning om godkendelse af en EU-ændring af produktspecifikationer følger, med de fornødne ændringer, proceduren i artikel 94 og 96 til 99. Ansøgninger om godkendelse af en EU-ændring af produktspecifikationer anses for at være antagelige, hvis de er indgivet i overensstemmelse med artikel 105, og hvis de er fuldstændige, udtømmende og veldokumenterede. Kommissionens godkendelse af en ansøgning om godkendelse af en EU-ændring af produktspecifikationer gælder kun de ændringer, der indgives i selve ansøgningen.

 

2.  Hvis Kommissionen på grundlag af den undersøgelse, den har foretaget i henhold til artikel 97, stk. 2, finder, at betingelserne i artikel 97, stk. 3, er opfyldt, offentliggør den ansøgningen om EU-ændringen i Den Europæiske Unions Tidende. Den endelige afgørelse om godkendelse af ændringen vedtages, uden at den i artikel 229, stk. 2, omhandlede undersøgelsesprocedure finder anvendelse, medmindre der er indgivet en antagelig indsigelse, eller ansøgningen om ændring er blevet afvist, i hvilket tilfælde artikel 99, andet afsnit, finder anvendelse.

 

3.  Såfremt ansøgningen ikke kan antages, underrettes de kompetente myndigheder i medlemsstaten eller tredjelandet eller ansøgeren, der er etableret i det pågældende tredjeland, om årsagerne hertil.

 

4.  Ansøgninger om godkendelse af EU-ændringer må udelukkende omfatte EU-ændringer. Hvis en ansøgning om EU-ændringer også omfatter standardændringer eller midlertidige ændringer, finder proceduren for EU-ændringer kun anvendelse på EU-ændringerne. Standardændringerne eller de midlertidige ændringer vil blive anset for ikke at være indgivet.

 

5.  Ved behandlingen af ansøgningen om ændringer koncentrerer Kommissionen sig om de foreslåede ændringer.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 d (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 105 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

14d)  Følgende artikel indsættes:

 

Artikel 105b

 

Standardændringer

 

1.  Standardændringer godkendes og offentliggøres af de medlemsstater, til hvis geografiske område oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse er knyttet.

 

Ansøgningen om godkendelse af en standardændring af en produktspecifikation indgives til myndighederne i den medlemsstat, til hvis geografiske område oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse er knyttet. Ansøgere skal opfylde de i artikel 95 fastsatte betingelser. Såfremt ansøgningen om godkendelse af en standardændring af en produktspecifikation ikke kommer fra den ansøger, der indgav ansøgningen om beskyttelse af den eller de betegnelser, som produktspecifikationen vedrører, giver medlemsstaten nævnte ansøger lejlighed til at fremsætte bemærkninger til ansøgningen, hvis nævnte ansøger stadig eksisterer.

 

Ansøgningen om en standardændring skal indeholde en beskrivelse af standardændringerne, en kort redegørelse for årsagerne til ændringerne og godtgøre, at de foreslåede ændringer kan betragtes som standardændringer i henhold til artikel 105.

 

2.  Såfremt medlemsstaten finder, at betingelserne er opfyldt, kan den godkende og offentliggøre standardændringen. Beslutningen om godkendelse skal indeholde det ændrede konsoliderede enhedsdokument, og, hvor det er relevant, den ændrede konsoliderede produktspecifikation.

 

Standardændringen finder anvendelse i medlemsstaten, så snart den er offentliggjort. Medlemsstaten meddeler Kommissionen standardændringerne senest en måned efter den dato, hvor den nationale beslutning om godkendelse blev offentliggjort.

 

3.  Beslutninger om godkendelse af standardændringer vedrørende vinavlsprodukter med oprindelse i tredjelande træffes i henhold til det gældende system i det pågældende tredjeland og meddeles Kommissionen af en individuel producent eller en gruppe af producenter med en legitim interesse, enten direkte til Kommissionen eller via myndighederne i det pågældende tredjeland senest en måned efter den dato, hvor de blev offentliggjort.

 

4.  Hvis det geografiske område omfatter mere end én medlemsstat, skal de berørte medlemsstater anvende proceduren for standardændringer særskilt for den del af området, der ligger inden for deres område. Standardændringen finder anvendelse, når den seneste nationale beslutning om godkendelse finder anvendelse. Den medlemsstat, der sidst godkender standardændringen, sender den til Kommissionen senest en måned efter den dato, hvor medlemsstatens beslutning om at godkende standardændringen blev offentliggjort.

 

Såfremt en eller flere af de berørte medlemsstater ikke vedtager den nationale beslutning om godkendelse som omhandlet i første afsnit, kan en hvilken som helst af de berørte medlemsstater indgive en ansøgning i henhold til proceduren for EU-ændringer. En sådan bestemmelse finder også anvendelse med de fornødne ændringer, hvis et eller flere af de berørte lande er et tredjeland.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 e (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 105 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

14e)  Følgende artikel indsættes:

 

Artikel 105c

 

Midlertidige ændringer

 

1.  Midlertidige ændringer godkendes og offentliggøres af den medlemsstat, til hvis geografiske område oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse er knyttet. De meddeles Kommissionen sammen med årsagerne til de midlertidige ændringer senest en måned efter den dato, hvor den nationale beslutning om godkendelse blev offentliggjort. En midlertidig ændring finder anvendelse i medlemsstaten, så snart den er offentliggjort.

 

2.  Såfremt det geografiske område omfatter mere end én medlemsstat, finder proceduren for midlertidige ændringer særskilt anvendelse i de berørte medlemsstater for den del af området, der ligger inden for deres område. Den midlertidige ændring finder først anvendelse, når den sidste nationale beslutning om godkendelse finder anvendelse. Den medlemsstat, som sidst godkender den midlertidige ændring, giver Kommissionen meddelelse herom senest en måned efter den dato, hvor den nationale beslutning om godkendelse offentliggøres. Denne bestemmelse finder også anvendelse med de fornødne ændringer, hvis et eller flere af de berørte lande er et tredjeland.

 

3.  Midlertidige ændringer vedrørende vinavlsprodukter med oprindelse i tredjelande meddeles Kommissionen, sammen med begrundelsen for de midlertidige ændringer, til en individuel producent eller en gruppe af producenter med en legitim interesse enten direkte eller via myndighederne i nævnte tredjeland senest en måned efter datoen for deres godkendelse.

 

4.  Kommissionen offentliggør sådanne ændringer inden for tre måneder fra den dato, hvor meddelelsen er modtaget fra medlemsstaten, tredjelandet eller fra den individuelle producent eller gruppen af producenter i tredjelandet. En midlertidig ændring finder anvendelse på Unionens område, så snart den er offentliggjort af Kommissionen.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 106

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

15)  Artikel 106 affattes således:

udgår

‘Artikel 106

 

Annullering

 

Kommissionen kan på eget initiativ eller efter behørigt begrundet anmodning fra en medlemsstat, et tredjeland eller en fysisk eller juridisk person med en legitim interesse vedtage gennemførelsesretsakter, der annullerer beskyttelsen af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse i en eller flere af følgende omstændigheder:

 

a)  hvor det ikke længere er garanteret, at den tilsvarende produktspecifikation er overholdt

 

b)  hvor der ikke er bragt noget produkt i omsætning med oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse i mindst syv på hinanden følgende år

 

c)  hvor en ansøger, der opfylder betingelserne i artikel 95, erklærer, at vedkommende ikke længere ønsker at opretholde beskyttelsen af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse.

 

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 2. ’

 

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 106

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

15a)  Artikel 106 affattes således:

Artikel 106

"Artikel 106

Annullering

Annullering

Kommissionen kan på eget initiativ eller efter behørigt begrundet anmodning fra en medlemsstat, et tredjeland eller en fysisk eller juridisk person med en legitim interesse vedtage gennemførelsesretsakter, der annullerer beskyttelsen af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse, hvis den tilsvarende produktspecifikation ikke længere er overholdt. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 2.

1.  Kommissionen kan på eget initiativ eller efter behørigt begrundet anmodning fra en medlemsstat, et tredjeland eller en fysisk eller juridisk person med en legitim interesse vedtage gennemførelsesretsakter, der annullerer beskyttelsen af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse, under en eller flere af følgende omstændigheder:

 

a) hvor det ikke længere er garanteret, at den tilsvarende produktspecifikation er overholdt

 

b) hvor der ikke er bragt noget produkt i omsætning med oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse i mindst syv på hinanden følgende år

 

c) hvor en ansøger, der opfylder betingelserne i artikel 95, erklærer, at vedkommende ikke længere ønsker at opretholde beskyttelsen af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 2.

 

1a.  Hvis Kommissionen finder, at annulleringsanmodningen ikke kan antages, underretter den myndigheden i medlemsstaten eller i tredjelandet eller den fysiske eller juridiske person, der indgav anmodningen, om grundene til, at den ikke kan antages.

 

1b.  Begrundede indsigelser mod annullering antages kun, hvis det godtgøres, at den registrerede betegnelse har erhvervsmæssig betydning for en berørt part. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 b (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 106 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

15b)  Følgende artikel indsættes:

 

Artikel 106a

 

Midlertidig mærkning og præsentation

 

Når en ansøgning om beskyttelse af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse er fremsendt til Kommissionen, kan producenter anvende den ved mærkning og præsentation og anvende nationale logoer og angivelser i overensstemmelse med EU-retten, særlig forordning (EU) nr. 1169/2011.

 

EU-symboler for den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller beskyttede geografiske betegnelse, EU-angivelserne "beskyttet oprindelsesbetegnelse" eller "beskyttet geografisk betegnelse" og EU-forkortelserne "BOB" eller "BGB" må først anføres på mærkningen efter offentliggørelsen af beslutningen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse.

 

Hvis ansøgningen afvises, kan eventuelle vinavlsprodukter, der er mærket i overensstemmelse med stk. 1, fortsat afsættes, indtil lagrene er opbrugt.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 c (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 107 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

15c)  Følgende artikel tilføjes:

 

"Artikel 107a

 

Anvendelse af en produktspecifikation på områder, hvor der produceres vinbrændevin

 

Medlemsstaterne kan anvende en produktspecifikation i henhold til artikel 94, stk. 2, på områder, der producerer vin egnet til fremstilling af vinbrændevin med en geografisk betegnelse, der er registreret i overensstemmelse med bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008."

Begrundelse

Formålet med denne nye artikel er at give medlemsstaterne mulighed for at anvende en produktspecifikation i henhold til artikel 94, stk. 2, på områder, der producerer vin egnet til fremstilling af vinbrændevin med en geografisk betegnelse, der er registreret i overensstemmelse med bilag III til forordningen om spiritus, med henblik på at sikre en bedre tilpasning af udbuddet til efterspørgslen.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 116a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Inden for Unionen kontrolleres overholdelsen af produktspecifikationen under vinfremstillingen og under og efter aftapningen en gang om året af den i stk. 2 omhandlede kompetente myndighed eller af et eller flere organer med delegerede opgaver som defineret i artikel 3, nr. 5), i forordning (EU) 2017/625, der fungerer som produktcertificeringsorgan i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i afsnit II, kapitel III, i nævnte forordning.

3.  Inden for Unionen kontrolleres overholdelsen af produktspecifikationen under vinfremstillingen og under og efter aftapningen en gang om året af den i stk. 2 omhandlede kompetente myndighed eller af et eller flere organer med delegerede opgaver som defineret i artikel 3, nr. 5), i forordning (EU) 2017/625, der fungerer som produktcertificeringsorgan i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i afsnit II, kapitel III, i nævnte forordning, herunder i den medlemsstat, hvor fremstillingen af vinen finder sted.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 116a – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  De i stk. 3 omhandlede kontroller omfatter administrative kontroller og kontroller på stedet. Kontrollerne kan begrænses til administrative kontroller alene, hvis disse er sikre og gør det muligt at sikre, at kravene og betingelserne i produktspecifikationen overholdes fuldt ud.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 116a – stk. 3 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Med henblik på at kontrollere overholdelsen af produktspecifikationer kan de kompetente myndigheder eller de i stk. 3 omhandlede kontrolorganer kontrollere aktører, der er etableret i en anden medlemsstat, forudsat at de er involveret i aftapningen af et produkt med en oprindelsesbetegnelse registreret på deres område. De i stk. 3 anførte kontrolorganer kan, under hensyntagen til den tillid, de måtte have til aktørerne og deres produkter på baggrund af resultaterne fra tidligere inspektioner, fokusere deres kontrol på de væsentligste aspekter i produktspecifikationerne, som er fastlagt tidligere, og som de pågældende aktører er blevet informeret om.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 119 – stk. 1 og 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

18)  I artikel 119 foretages følgende ændringer:

udgår

a)   I stk. 1 affattes indledningen således:

 

”Mærkningen og præsentationen af de produkter, der er omhandlet i punkt 1-11, 13, 15, 16, 18 og 19 i del II i bilag VII, og som afsættes i EU eller eksporteres, skal omfatte følgende obligatoriske angivelser:" ';

 

b)   Følgende tilføjes som stk. 4:

 

'4.  ”4. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger for at sikre, at de produkter, der omhandles i stk. 1, og som ikke er mærket i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning, ikke bringes i omsætning eller trækkes tilbage fra markedet, hvis de allerede er bragt i omsætning."

 

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 18 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 119

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

18a)  Artikel 119 affattes således:

Artikel 119

"Artikel 119

Obligatoriske angivelser

Obligatoriske angivelser

1. Mærkningen og præsentationen af de produkter, der er omhandlet i punkt 1-11, 13, 15 og 16 i del II i bilag VII, og som afsættes i EU eller eksporteres, skal omfatte følgende obligatoriske angivelser:

1. Mærkningen og præsentationen af de produkter, der er omhandlet i punkt 1-11, 13, 15, 16, 18 og 19 i del II i bilag VII, og som afsættes i EU eller eksporteres, skal omfatte følgende obligatoriske angivelser:

a) kategorien af vinavlsprodukter i henhold til del II i bilag VII

a) kategorien af vinavlsprodukter i henhold til del II i bilag VII

b) for vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse:

b) for vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse:

i) udtrykket »beskyttet oprindelsesbetegnelse« eller »beskyttet geografisk betegnelse« og

i) udtrykket "beskyttet oprindelsesbetegnelse" eller "beskyttet geografisk betegnelse"

ii) navnet på den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller den beskyttede geografiske betegnelse

og ii) navnet på den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller den beskyttede geografiske betegnelse

c) virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen

c) virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen

d) herkomst

d) herkomst

e) aftapningsvirksomheden eller for mousserende vin, mousserende vin tilsat kulsyre, mousserende kvalitetsvin eller aromatisk mousserende kvalitetsvin navnet på producenten eller sælgeren

e) aftapningsvirksomheden eller for mousserende vin, mousserende vin tilsat kulsyre, mousserende kvalitetsvin eller aromatisk mousserende kvalitetsvin navnet på producenten eller sælgeren

f) importøren, når det drejer sig om importerede vine, og

f) importøren, når det drejer sig om importerede vine

g) for mousserende vin, mousserende vin tilsat kulsyre, mousserende kvalitetsvin eller aromatisk mousserende kvalitetsvin angivelse af sukkerindholdet.

g) for mousserende vin, mousserende vin tilsat kulsyre, mousserende kvalitetsvin eller aromatisk mousserende kvalitetsvin angivelse af sukkerindholdet

 

ga) næringsdeklarationen, hvis indhold kan begrænses til kun at omfatte energiværdien, og

 

gb) ingredienslisten.

2.  Uanset stk. 1, litra a), kan kategorien af vinavlsprodukter udelades for vine, hvis etiket angiver navnet på en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse.

2.  Uanset stk. 1, litra a), kan kategorien af vinavlsprodukter udelades for vine, hvis etiket angiver navnet på en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse.

3.  Uanset stk. 1, litra b), kan udtrykket »beskyttet oprindelsesbetegnelse« eller »beskyttet geografisk betegnelse« udelades i følgende tilfælde:

3.  Uanset stk. 1, litra b), kan udtrykket »beskyttet oprindelsesbetegnelse« eller »beskyttet geografisk betegnelse« udelades i følgende tilfælde:

a) hvis en traditionel benævnelse i overensstemmelse med artikel 112, litra a), er anført på etiketten i overensstemmelse med produktspecifikationen som omhandlet i artikel 94, stk. 2

a) hvis en traditionel benævnelse i overensstemmelse med artikel 112, litra a), er anført på etiketten i overensstemmelse med produktspecifikationen som omhandlet i artikel 94, stk. 2

b) under særlige og behørigt begrundede omstændigheder, der skal fastlægges af Kommissionen ved delegerede retsakter i henhold til artikel 227 for at sikre, at gældende mærkningspraksis overholdes.

b) under særlige og behørigt begrundede omstændigheder, der skal fastlægges af Kommissionen ved delegerede retsakter i henhold til artikel 227 for at sikre, at gældende mærkningspraksis overholdes.

 

3a.  For at sikre en ensartet anvendelse af stk. 1, litra ga), skal energiværdien:

 

a) udtrykkes med tal og ord eller symboler og navnlig symbolet (E) for energi

 

b) beregnes ved hjælp af omregningsfaktoren i bilag XIV til forordning (EU) nr. 1169/2011

 

c) udtrykkes i form af gennemsnitsværdier i kcal baseret på:

 

i) producentens analyse af vinen eller

 

ii) en beregning på basis af sædvanligvis fastlagte og accepterede data baseret på gennemsnitsværdier for typiske og karakteristiske vine

 

d) udtrykkes pr. 100 ml. Desuden kan den udtrykkes pr. forbrugsenhed, som er let genkendelig for forbrugeren, forudsat at den anvendte enhed er anført på etiketten, og at antallet af enheder i pakningen er angivet.

 

3b.  Uanset stk. 1, litra gb), kan ingredienslisten også formidles på andre måder end ved angivelse på etiketten, der er påklistret flasken eller enhver anden beholder, forudsat at der er en klar og direkte henvisning på etiketten. Den kan ikke vises sammen med andre oplysninger med erhvervsmæssigt eller markedsføringsmæssigt sigte.

 

3c.  Medlemsstaterne træffer foranstaltninger for at sikre, at de produkter, der er omhandlet i stk. 1, og som ikke er mærket i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning, ikke bringes i omsætning eller trækkes tilbage fra markedet, hvis de allerede er bragt i omsætning.

 

3d.  Aktører, der frivilligt ønsker at give forbrugerne oplysninger om kalorieindhold i vinprodukter fra et produktionsår, der går forud for denne forordnings ikrafttræden, anvender artikel 119 i sin helhed. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 120 – stk. 1 – litra f a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

19a)  Følgende punkt indsættes:

 

fa) forhold relateret til bevarelse af vins genressourcer

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 122 – stk. 1 – litra b, c og d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

20)  I artikel 122, stk. 1, foretages følgende ændringer:

udgår

a)  I litra b) udgår nr. ii)

 

b)  I litra c) tilføjes følgende nr. iii):

 

‘ iii)  udtryk vedrørende en bedrift og betingelserne for deres anvendelse" ’

 

c)  Litra d), nr. i), affattes således:

 

‘ i)  betingelserne for at anvende bestemte flaskeformer og lukkeanordninger og en liste over særlige flaskeformer" ’

 

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 122

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

20a)  Artikel 122 affattes således:

Artikel 122

"Artikel 122

Delegerede beføjelser

Delegerede beføjelser

1.  For at tage hensyn til de særlige forhold, der kendetegner vinsektoren, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 227 vedrørende regler og restriktioner for:

1.  For at tage hensyn til de særlige forhold, der kendetegner vinsektoren, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 227 vedrørende regler og restriktioner for:

a) anvendelsen af andre angivelser i mærkningen end dem, der er omhandlet i denne afdeling, og deres præsentation

a) anvendelsen af andre angivelser i mærkningen end dem, der er omhandlet i denne afdeling, og deres præsentation

b) obligatoriske angivelser vedrørende følgende:

b) obligatoriske angivelser vedrørende følgende:

i) udtryk, der skal anvendes i forbindelse med obligatoriske angivelser, og betingelserne for deres anvendelse  

i) udtryk, der skal anvendes i forbindelse med obligatoriske angivelser, og betingelserne for deres anvendelse

ii) udtryk vedrørende en bedrift og betingelserne for deres anvendelse

 

iii) bestemmelser om, at producentmedlemsstaterne kan fastsætte supplerende regler for obligatoriske angivelser

iii) bestemmelser om, at producentmedlemsstaterne kan fastsætte supplerende regler for obligatoriske angivelser

iv) bestemmelser om, at der kan fastsættes yderligere undtagelser ud over dem, der er nævnt i artikel 119, stk. 2, og som går ud på, at det kan undlades at nævne vinavlsproduktets kategori, og

iv) bestemmelser om, at der kan fastsættes yderligere undtagelser ud over dem, der er nævnt i artikel 119, stk. 2, og som går ud på, at det kan undlades at nævne vinavlsproduktets kategori,

v) bestemmelser om anvendelse af sprog

v) bestemmelser om anvendelse af sprog og

 

va) bestemmelserne vedrørende artikel 119, stk. 1, litra gb)

 

 

c) fakultative angivelser vedrørende følgende:

c) fakultative angivelser vedrørende følgende:

i) udtryk, der skal anvendes i forbindelse med fakultative angivelser, og betingelserne for deres anvendelse

i) udtryk, der skal anvendes i forbindelse med fakultative angivelser, og betingelserne for deres anvendelse

ii) bestemmelser om, at producentmedlemsstaterne kan fastsætte supplerende regler for fakultative angivelser

ii) bestemmelser om, at producentmedlemsstaterne kan fastsætte supplerende regler for fakultative angivelser

 

iia) udtryk vedrørende en bedrift og betingelserne for deres anvendelse

d) angivelser vedrørende præsentationen:

d) angivelser vedrørende præsentationen:

i) betingelserne for at anvende bestemte flaskeformer og en liste over særlige flaskeformer

i) betingelserne for at anvende bestemte flaskeformer og lukkeanordninger og en liste over særlige flaskeformer

ii) betingelserne for at anvende flasker og lukkeanordninger af den type, der anvendes til "mousserende vin"

ii) betingelserne for at anvende flasker og lukkeanordninger af den type, der anvendes til "mousserende vin"

iii) bestemmelser om, at producentmedlemsstaterne kan fastsætte supplerende regler for præsentation

iii) bestemmelser om, at producentmedlemsstaterne kan fastsætte supplerende regler for præsentation

iv) bestemmelser om anvendelse af sprog.

iv) bestemmelser om anvendelse af sprog.

 

Kommissionen vedtager senest 18 måneder efter … [datoen for nærværende forordnings ikrafttræden] de delegerede retsakter, der er omhandlet i litra b), nr. va).

2.  For at sikre beskyttelsen af aktørernes legitime interesser tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 227 vedrørende regler for midlertidig mærkning og præsentation af vine med oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, hvis oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse opfylder kravene.

2.  For at sikre beskyttelsen af aktørernes legitime interesser tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 227 vedrørende regler for midlertidig mærkning og præsentation af vine med oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, hvis oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse opfylder kravene.

3.  For at de økonomiske aktører ikke skal lide skade, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 227 vedrørende overgangsbestemmelser for vin, der er bragt i omsætning og mærket i overensstemmelse med de relevante regler, som var gældende før den 1. august 2009.

3.  For at de økonomiske aktører ikke skal lide skade, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 227 vedrørende overgangsbestemmelser for vin, der er bragt i omsætning og mærket i overensstemmelse med de relevante regler, som var gældende før den 1. august 2009.

4.  For at tage hensyn til de særlige forhold i samhandelen mellem EU og bestemte tredjelande tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 227 vedrørende undtagelser fra denne afdeling med hensyn til produkter, der skal eksporteres, når dette er krævet i henhold til det pågældende tredjelands ret.

4.  For at tage hensyn til de særlige forhold i samhandelen mellem EU og bestemte tredjelande tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 227 vedrørende undtagelser fra denne afdeling med hensyn til produkter, der skal eksporteres, når dette er krævet i henhold til det pågældende tredjelands ret. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 – litra b a (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 125 – overskrift

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

ba)  I artikel 125 affattes overskriften således:

Aftaler i sukkersektoren

"Aftaler i sektoren for sukkerroer og sukkerrør"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=EN)

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er tydeligt at tilføje betegnelserne "sukkerroer" og "sukkerrør" for at afspejle den aktuelle markedssituation og den sekundære lovgivning i overensstemmelse med definitionen af sukkersektoren i bilag I, del III i denne forordning.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 – litra b b (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 126 – overskrift

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

bb)  I artikel 126 affattes overskriften således:

Prisindberetning på sukkermarkedet

"Prisindberetning på markederne"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=EN)

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er tydeligt at tilføje betegnelserne "sukkerroer" og "sukkerrør" for at afspejle den aktuelle markedssituation og den sekundære lovgivning i overensstemmelse med definitionen af sukkersektoren i bilag I, del III i denne forordning. Det foreslås ligeledes, at ethanol omfattes af prisindberetningsforpligtelserne, eftersom ethanol udgør et nøglemarked for balancen på sukkermarkedet.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 – litra b c (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 126 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

bc)  Artikel 126, stk. 1, affattes således:

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at oprette et indberetningssystem for priser på sukkermarkedet, herunder et system for offentliggørelse af priser på dette marked. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 2. Systemet i første afsnit baseres på oplysninger fra virksomheder, der fremstiller hvidt sukker, eller andre aktører, der er involveret i sukkerhandlen. Sådanne oplysninger behandles fortroligt.

"Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at oprette et indberetningssystem for priser på markedet for sukkerroer og sukkerrør på den ene side og for markedet for sukker og ethanol på den anden side, herunder et system for offentliggørelse af priser på dette marked. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 2. Systemet i første afsnit baseres på oplysninger fra virksomheder, der fremstiller sukker eller ethanol, eller andre aktører, der er involveret i handlen med sukker eller ethanol. Sådanne oplysninger behandles fortroligt."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=EN)

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er tydeligt at tilføje betegnelserne "sukkerroer" og "sukkerrør" for at afspejle den aktuelle markedssituation og den sekundære lovgivning i overensstemmelse med definitionen af sukkersektoren i bilag I, del III i denne forordning. Det foreslås ligeledes, at ethanol medtages under forpligtelserne til prisindberetning, eftersom ethanol udgør et nøglemarked for balancen på sukkermarkedet.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 148

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

22a)  Artikel 148 affattes således:

Artikel 148

"Artikel 148

Kontraktforhold i mælke- og mejerisektoren

Kontraktforhold i mælke- og mejerisektoren

1.  Hvis en medlemsstat beslutter, at hver leverance af råmælk på dens område fra en landbruger til en virksomhed, der forarbejder råmælk, skal være omfattet af en skriftlig kontrakt mellem parterne, og/eller beslutter, at de første opkøbere skal afgive skriftligt tilbud om en kontrakt om landbrugeres levering af råmælk, skal en sådan kontrakt og/eller et sådant tilbud om en kontrakt opfylde betingelserne i stk. 2.

1.  Hvis en medlemsstat beslutter, at hver leverance af råmælk på dens område fra en landbruger til en virksomhed, der forarbejder råmælk, skal være omfattet af en skriftlig kontrakt mellem parterne, og/eller beslutter, at de første opkøbere skal afgive skriftligt tilbud om en kontrakt om landbrugeres levering af råmælk, skal en sådan kontrakt og/eller et sådant tilbud om en kontrakt opfylde betingelserne i stk. 2.

Såfremt en medlemsstat beslutter, at leverancer af de af denne artikel omfattede produkter fra en producent til en forarbejdningsvirksomhed skal være omfattet af en skriftlig kontrakt mellem parterne, skal medlemsstaten samtidig beslutte, hvilke trin i leveringen der skal være omfattet af en sådan kontrakt, i tilfælde af at de pågældende produkter leveres gennem et eller flere mellemled.

Såfremt en medlemsstat beslutter, at leverancer af de af denne artikel omfattede produkter fra en producent til en forarbejdningsvirksomhed skal være omfattet af en skriftlig kontrakt mellem parterne, skal medlemsstaten samtidig beslutte, hvilke trin i leveringen der skal være omfattet af en sådan kontrakt, i tilfælde af at de pågældende produkter leveres gennem et eller flere mellemled.

I denne artikel og artikel 105 forstås ved en "virksomhed, der indsamler mælk": en virksomhed, der transporterer råmælk fra en landbruger eller en anden virksomhed, der indsamler mælk, til en virksomhed, der forarbejder råmælk, eller en anden virksomhed, der indsamler mælk, hvor ejendomsretten til råmælken i hvert tilfælde overdrages.

I denne artikel og artikel 105 forstås ved en "virksomhed, der indsamler mælk": en virksomhed, der transporterer råmælk fra en landbruger eller en anden virksomhed, der indsamler mælk, til en virksomhed, der forarbejder råmælk, eller en anden virksomhed, der indsamler mælk, hvor ejendomsretten til råmælken i hvert tilfælde overdrages.

1a.  Hvis medlemsstaterne ikke gør brug af de muligheder, der er nævnt i denne artikels stk. 1, kan en producent, en producentorganisation eller en sammenslutning af producentorganisationer kræve, at enhver leverance af råmælk til en virksomhed, der forarbejder råmælk, skal være omfattet af en skriftlig kontrakt mellem parterne og/eller være genstand for et skriftligt tilbud om en kontrakt fra de første opkøbere, på betingelserne i denne artikels stk. 4, første afsnit.

1a.  Hvis medlemsstaterne ikke gør brug af de muligheder, der er nævnt i denne artikels stk. 1, kan en producent, en producentorganisation eller en sammenslutning af producentorganisationer kræve, at enhver leverance af råmælk til en virksomhed, der forarbejder råmælk, skal være omfattet af en skriftlig kontrakt mellem parterne og/eller være genstand for et skriftligt tilbud om en kontrakt fra de første opkøbere, på betingelserne i denne artikels stk. 4, første afsnit.

Hvis den første opkøber er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed som defineret i henstilling 2003/361/EF, er kontrakten og/eller tilbuddet om en kontrakt ikke obligatorisk, uden at dette berører parternes mulighed for at gøre brug af en standardkontrakt udarbejdet af en brancheorganisation.

Hvis den første opkøber er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed som defineret i henstilling 2003/361/EF, er kontrakten og/eller tilbuddet om en kontrakt ikke obligatorisk, uden at dette berører parternes mulighed for at gøre brug af en standardkontrakt udarbejdet af en brancheorganisation.

2.  Kontrakten og/eller tilbuddet om en kontrakt som omhandlet i stk. 1 og 1a skal:

2.  Kontrakten og/eller tilbuddet om en kontrakt som omhandlet i stk. 1 og 1a skal:

a) indgås før leveringen

a) indgås før leveringen

b) foreligge skriftligt og

b) foreligge skriftligt og

c) bl.a. indeholde følgende oplysninger:

c) bl.a. indeholde følgende oplysninger:

i) den pris, der skal betales for leveringen, og som:

i) den pris, der skal betales for leveringen, og som:

— er fast og fastsat i kontrakten, og/eller

— er fast og fastsat i kontrakten og/eller

— beregnes ud fra forskellige faktorer i kontrakten, som kan omfatte markedsindikatorer, der afspejler ændringer i markedsforholdene, den leverede mængde og kvaliteten eller sammensætningen af den leverede rå mælk

—  beregnes ud fra forskellige faktorer i kontrakten, som kan omfatte objektive indikatorer for produktions- og markedsomkostninger, der er lettilgængelige og letforståelige, og som afspejler ændringer i markedsforholdene, den leverede mængde og kvaliteten eller sammensætningen af den leverede rå mælk.

 

Med henblik herpå kan de medlemsstater, der har besluttet at anvende stk. 1, fastsætte indikatorer i overensstemmelse med objektive kriterier og på grundlag af undersøgelser vedrørende produktion og fødevarekæden, så disse kan fastsættes til enhver tid.

ii) den mængde råmælk, der kan og/eller skal leveres, og tidspunktet for sådanne leverancer

ii) den mængde råmælk, der kan/eller skal leveres, og tidspunktet for sådanne leverancer. Der kan ikke fastsættes sanktionsbestemmelser for misligholdelse af de månedlige leveringer

iii) kontraktens varighed, som kan være enten tidsbegrænset eller tidsubegrænset med opsigelsesbestemmelser

iii) kontraktens varighed, som kan være enten tidsbegrænset eller tidsubegrænset med opsigelsesbestemmelser

iv) oplysninger om betalingsperioder og -procedurer

iv) oplysninger om betalingsperioder og -procedurer

v) aftaler om indsamling eller levering af råmælken og

v) aftaler om indsamling eller levering af råmælken og

vi) bestemmelser, der finder anvendelse i tilfælde af force majeure.

vi) bestemmelser, der finder anvendelse i tilfælde af force majeure.

3.  Uanset stk. 1 og 1a er det ikke nødvendigt med en kontrakt og/eller et tilbud om en kontrakt, hvis råmælken leveres af et medlem af et kooperativ til det kooperativ, vedkommende er medlem af, hvis kooperativets vedtægter eller de regler og afgørelser, der er fastsat i eller truffet i henhold til vedtægterne, indeholder bestemmelser, der har tilsvarende virkning som dem, der er fastsat i stk. 2, litra a), b) og c).

3.  Uanset stk. 1 og 1a er det ikke nødvendigt med en kontrakt og/eller et tilbud om en kontrakt, hvis råmælken leveres af et medlem af et kooperativ til det kooperativ, vedkommende er medlem af, hvis kooperativets vedtægter eller de regler og afgørelser, der er fastsat i eller truffet i henhold til vedtægterne, indeholder bestemmelser, der har tilsvarende virkning som dem, der er fastsat i stk. 2, litra a), b) og c).«

4.  Alle elementerne i de kontrakter om levering af råmælk, som landbrugere, virksomheder, der indsamler råmælk, eller virksomheder, der forarbejder råmælk, har indgået, herunder de elementer, der er omhandlet i stk. 2, litra c), forhandles frit mellem parterne.

4.  Alle elementerne i de kontrakter om levering af råmælk, som landbrugere, virksomheder, der indsamler råmælk, eller virksomheder, der forarbejder råmælk, har indgået, herunder de elementer, der er omhandlet i stk. 2, litra c), forhandles frit mellem parterne.

Uanset første afsnit gælder ét eller flere af følgende:

Uanset første afsnit gælder ét eller flere af følgende:

a) Hvis en medlemsstat beslutter at gøre en skriftlig kontrakt om levering af råmælk obligatorisk i henhold til stk. 1, kan den fastsætte:

a) Hvis en medlemsstat beslutter at gøre en skriftlig kontrakt om levering af råmælk obligatorisk i henhold til stk. 1, kan den fastsætte:

i) en forpligtelse for parterne til at aftale et forhold mellem en given leveret mængde og den pris, der skal betales for den pågældende levering

i) en forpligtelse for parterne til at aftale et forhold mellem en given leveret mængde og den pris, der skal betales for den pågældende levering

ii) En minimumsvarighed, der kun finder anvendelse på skriftlige kontrakter mellem en landbruger og den første opkøber af råmælk. En sådan minimumsvarighed skal være mindst seks måneder og må ikke hæmme det indre markeds funktion.

ii) En minimumsvarighed, der kun finder anvendelse på skriftlige kontrakter mellem en landbruger og den første opkøber af råmælk. En sådan minimumsvarighed skal være mindst seks måneder og må ikke hæmme det indre markeds funktion.

b) Hvis en medlemsstat beslutter, at den første opkøber af råmælk skal afgive skriftligt tilbud om en kontrakt med landbrugeren i henhold til stk. 1, kan den bestemme, at tilbuddet skal omfatte en minimumsvarighed for kontrakten som fastsat i national ret med henblik herpå. En sådan minimumsvarighed skal være mindst seks måneder og må ikke hæmme det indre markeds funktion.

b) Hvis en medlemsstat beslutter, at den første opkøber af råmælk skal afgive skriftligt tilbud om en kontrakt med landbrugeren i henhold til stk. 1, kan den bestemme, at tilbuddet skal omfatte en minimumsvarighed for kontrakten som fastsat i national ret med henblik herpå. En sådan minimumsvarighed skal være mindst seks måneder og må ikke hæmme det indre markeds funktion.

Andet afsnit berører ikke landbrugerens ret til at afvise en sådan minimumsvarighed, forudsat at det sker skriftligt. I så fald kan parterne frit forhandle alle elementerne i kontrakten, herunder de elementer, der er omhandlet i stk. 2, litra c).

Andet afsnit berører ikke landbrugerens ret til at afvise en sådan minimumsvarighed, forudsat at det sker skriftligt. I så fald kan parterne frit forhandle alle elementerne i kontrakten, herunder de elementer, der er omhandlet i stk. 2, litra c).

5.  De medlemsstater, der gør brug af mulighederne i denne artikel, giver Kommissionen meddelelse om, hvordan de anvendes.

5.  De medlemsstater, der gør brug af mulighederne i denne artikel, giver Kommissionen meddelelse om, hvordan de anvendes.

6.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter om foranstaltninger, der er nødvendige for en ensartet anvendelse af stk. 2, litra a) og b), og stk. 3, og foranstaltninger vedrørende de meddelelser, som medlemsstaterne skal give i henhold til denne artikel. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 2.

6.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter om foranstaltninger, der er nødvendige for en ensartet anvendelse af stk. 2, litra a) og b), og stk. 3, og foranstaltninger vedrørende de meddelelser, som medlemsstaterne skal give i henhold til denne artikel. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 2. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 b (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 149

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

22b)  Artikel 149 affattes således:

Artikel 149

"Artikel 149

Kontraktforhandlinger i mælke- og mejerisektoren

Kontraktforhandlinger i mælke- og mejerisektoren

1.  En producentorganisation i mælke- og mejerisektoren, som er anerkendt i henhold til artikel 161, stk. 1, kan på vegne af sine tilsluttede landbrugere for så vidt angår en del af eller hele deres fælles produktion føre forhandlinger om kontrakter om levering af råmælk fra en landbruger til en virksomhed, der forarbejder råmælk, eller til en virksomhed, der indsamler råmælk, i den i artikel 148, stk. 1, tredje afsnit, anvendte betydning.

1.  En producentorganisation i mælke- og mejerisektoren, som er anerkendt i henhold til artikel 161, stk. 1, kan på vegne af sine tilsluttede landbrugere for så vidt angår en del af eller hele deres fælles produktion føre forhandlinger om kontrakter om levering af råmælk fra en landbruger til en virksomhed, der forarbejder råmælk, eller til en virksomhed, der indsamler råmælk, i den i artikel 148, stk. 1, tredje afsnit, anvendte betydning.

2.  Producentorganisationens forhandlinger kan finde sted:

2.  Producentorganisationens forhandlinger kan finde sted:

a) uanset om ejerskabet til råmælken overgår fra landbrugerne til producentorganisationen

a) uanset om ejerskabet til råmælken overgår fra landbrugerne til producentorganisationen

b) uanset om den forhandlede pris er den samme for alle de tilsluttede landbrugeres eller kun nogle af de tilsluttede landbrugeres fælles produktion

b) uanset om den forhandlede pris er den samme for alle de tilsluttede landbrugeres eller kun nogle af de tilsluttede landbrugeres fælles produktion

c) såfremt samtlige følgende betingelser er opfyldt for en bestemt producentorganisation:

c) såfremt samtlige følgende betingelser er opfyldt for en bestemt producentorganisation:

i) at den mængde råmælk, der er omfattet af forhandlingerne, ikke overstiger 3,5 % af den samlede EU-produktion

i) at den mængde råmælk, der er omfattet af forhandlingerne, ikke overstiger 4,5 % af den samlede EU-produktion

ii) at den mængde råmælk, der er omfattet af forhandlingerne, og som produceres i en bestemt medlemsstat, ikke overstiger 33 % af den samlede nationale produktion i denne medlemsstat, og

ii) at den mængde råmælk, der er omfattet af forhandlingerne, og som produceres i en bestemt medlemsstat, ikke overstiger 33 % af den samlede nationale produktion i denne medlemsstat, og

iii) at den mængde råmælk, der er omfattet af forhandlingerne, og som leveres i en bestemt medlemsstat, ikke overstiger 33 % af den samlede nationale produktion i denne medlemsstat

iii) at den mængde råmælk, der er omfattet af forhandlingerne, og som leveres i en bestemt medlemsstat, ikke overstiger 33 % af den samlede nationale produktion i denne medlemsstat

d) såfremt de pågældende landbrugere ikke er medlemmer af nogen anden producentorganisation, som også forhandler sådanne kontrakter på deres vegne; medlemsstaterne kan dog fravige denne betingelse i behørigt begrundede tilfælde, hvor landbrugere har to forskellige produktionsenheder beliggende i forskellige geografiske områder

d) såfremt de pågældende landbrugere ikke er medlemmer af nogen anden producentorganisation, som også forhandler sådanne kontrakter på deres vegne; medlemsstaterne kan dog fravige denne betingelse i behørigt begrundede tilfælde, hvor landbrugere har to forskellige produktionsenheder beliggende i forskellige geografiske områder

e) såfremt råmælken ikke er omfattet af en leveringsforpligtelse, der skyldes landbrugerens medlemskab af et kooperativ, i overensstemmelse med betingelserne i kooperativets vedtægter eller de regler og afgørelser, der er fastsat i eller truffet i henhold til vedtægterne, og

e) såfremt råmælken ikke er omfattet af en leveringsforpligtelse, der skyldes landbrugerens medlemskab af et kooperativ, i overensstemmelse med betingelserne i kooperativets vedtægter eller de regler og afgørelser, der er fastsat i eller truffet i henhold til vedtægterne, og

f) såfremt producentorganisationen underretter de kompetente myndigheder i den eller de medlemsstater, hvor den har sit virke, om den mængde råmælk, der er omfattet af sådanne forhandlinger.

f) såfremt producentorganisationen underretter de kompetente myndigheder i den eller de medlemsstater, hvor den har sit virke, om den mængde råmælk, der er omfattet af sådanne forhandlinger.

3.  Uanset betingelserne i stk. 2, litra c), nr. ii) og iii), kan en producentorganisation føre forhandlinger i henhold til stk. 1, forudsat at denne producentorganisations mængde råmælk, der er omfattet af forhandlingerne, og som produceres eller leveres i en medlemsstat med en samlet årlig råmælksproduktion på under 500 000 t, ikke overstiger 45 % af den samlede nationale produktion i denne medlemsstat.

3.  Uanset betingelserne i stk. 2, litra c), nr. ii) og iii), kan en producentorganisation føre forhandlinger i henhold til stk. 1, forudsat at denne producentorganisations mængde råmælk, der er omfattet af forhandlingerne, og som produceres eller leveres i en medlemsstat med en samlet årlig råmælksproduktion på under 500 000 t, ikke overstiger 45 % af den samlede nationale produktion i denne medlemsstat.

4.  I denne artikel omfatter producentorganisationer sammenslutninger af producentorganisationer.

4.  I denne artikel omfatter producentorganisationer sammenslutninger af producentorganisationer.

5.  Med henblik på anvendelsen af stk. 2, litra c), og stk. 3 offentliggør Kommissionen på en måde, som den finder hensigtsmæssig, produktionsmængderne af råmælk i Unionen og medlemsstaterne ved anvendelse af de mest aktuelle tilgængelige oplysninger.

5.  Med henblik på anvendelsen af stk. 2, litra c), og stk. 3 offentliggør Kommissionen på en måde, som den finder hensigtsmæssig, produktionsmængderne af råmælk i Unionen og medlemsstaterne ved anvendelse af de mest aktuelle tilgængelige oplysninger.

6.  Uanset stk. 2, litra c), og stk. 3 kan den konkurrencemyndighed, der henvises til i andet afsnit, selv om tærsklerne i stk. 2, litra c), og stk. 3 ikke er overskredet, i individuelle tilfælde træffe afgørelse om, at producentorganisationen enten skal genoptage en bestemt forhandling, eller at forhandlingen slet ikke må finde sted, hvis myndigheden finder, at dette er nødvendigt for at forhindre, at konkurrence udelukkes, eller for at undgå alvorligt at skade SMV'er, der forarbejder råmælk på dens område.

6.  Uanset stk. 2, litra c), og stk. 3 kan den konkurrencemyndighed, der henvises til i andet afsnit, selv om tærsklerne i stk. 2, litra c), og stk. 3 ikke er overskredet, i individuelle tilfælde træffe afgørelse om, at producentorganisationen enten skal genoptage en bestemt forhandling, eller at forhandlingen slet ikke må finde sted, hvis myndigheden finder, at dette er nødvendigt for at forhindre, at konkurrence udelukkes, eller for at undgå alvorligt at skade SMV'er, der forarbejder råmælk på dens område.

For så vidt angår forhandlinger, der omfatter mere end én medlemsstat, træffes den afgørelse, der er omhandlet i første afsnit, af Kommissionen uden anvendelse af proceduren i artikel 229, stk. 2 eller 3. I andre tilfælde træffes denne afgørelse af den nationale konkurrencemyndighed i den medlemsstat, som forhandlingerne vedrører.

For så vidt angår forhandlinger, der omfatter mere end én medlemsstat, træffes den afgørelse, der er omhandlet i første afsnit, af Kommissionen uden anvendelse af proceduren i artikel 229, stk. 2 eller 3. I andre tilfælde træffes denne afgørelse af den nationale konkurrencemyndighed i den medlemsstat, som forhandlingerne vedrører.

De afgørelser, der er omhandlet i dette stykke, anvendes først fra den dato, hvor de meddeles de pågældende virksomheder.

De afgørelser, der er omhandlet i dette stykke, anvendes først fra den dato, hvor de meddeles de pågældende virksomheder.

7.  I denne artikel forstås ved:

7.  I denne artikel forstås ved:

a) "national konkurrencemyndighed" : den myndighed, der er nævnt i artikel 5 i Rådets forordning (EF) nr. 1/200322

a) "national konkurrencemyndighed" den myndighed, der er nævnt i artikel 5 i Rådets forordning (EF) nr. 1/200322

b) "SMV" : mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder som defineret i henstilling 2003/361/EF.

b) "SMV" : mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder som defineret i henstilling 2003/361/EF.

8.  De medlemsstater, hvor forhandlingerne finder sted i henhold til denne artikel, giver Kommissionen meddelelse om anvendelsen af stk. 2, litra f), og af stk. 6.

8.  De medlemsstater, hvor forhandlingerne finder sted i henhold til denne artikel, giver Kommissionen meddelelse om anvendelsen af stk. 2, litra f), og af stk. 6.

__________________

__________________

22Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1).

22Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1). "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 c (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 150

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

22c)  Artikel 150 affattes således:

Artikel 150

"Artikel 150

Regulering af udbuddet af ost med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse

Regulering af udbuddet af ost med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse

1.  På anmodning af en producentorganisation, der er anerkendt i henhold til artikel 152, stk. 3, en brancheorganisation, der er anerkendt i henhold til artikel 157, stk. 3, eller en sammenslutning af aktører, jf. artikel 3, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012, kan medlemsstaterne i en begrænset periode fastsætte bindende regler for regulering af udbuddet af ost, der er omfattet af en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse i henhold til artikel 5, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012.

1.  På anmodning af en producentorganisation, der er anerkendt i henhold til artikel 152, stk. 1, eller artikel 161, stk. 1, en brancheorganisation, der er anerkendt i henhold til artikel 157, stk. 1, eller en sammenslutning af aktører, jf. artikel 3, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012, kan medlemsstaterne i en begrænset periode fastsætte bindende regler for regulering af udbuddet af ost, der er omfattet af en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse i henhold til artikel 5, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012."

2.  Reglerne i stk. 1 i denne artikel skal være genstand for en forudgående aftale mellem parterne i det geografiske område, der er nævnt artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1151/2012. En sådan aftale skal være indgået mellem mindst to tredjedele af mælkeproducenterne eller deres repræsentanter, der repræsenterer mindst to tredjedele af den råmælk, der anvendes til produktion af den ost, der er omhandlet i i denne artikels stk. 1, og, hvis det er relevant, mindst to tredjedele af producenterne af denne ost, der repræsenterer mindst to tredjedele af produktionen af osten i det geografiske område, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1151/2012.

2.  Reglerne i stk. 1 i denne artikel skal være genstand for en forudgående aftale mellem parterne i det geografiske område, der er nævnt artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1151/2012. En sådan aftale skal være indgået mellem mindst to tredjedele af mælkeproducenterne eller deres repræsentanter, der repræsenterer mindst to tredjedele af den råmælk, der anvendes til produktion af den ost, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, og, hvis det er relevant, mindst to tredjedele af producenterne af denne ost eller deres repræsentanter, der tegner sig for mindst to tredjedele af produktionen af osten i det geografiske område, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1151/2012.

3.  Med henblik på stk. 1 skal det geografiske område, som råmælken stammer fra i henhold til ostens varespecifikation, for så vidt angår ost med beskyttet geografisk betegnelse, være det samme som det geografiske område, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1151/2012, og som vedrører denne ost.

3.  Med henblik på stk. 1 skal det geografiske område, som råmælken stammer fra i henhold til ostens produktspecifikation, for så vidt angår ost med beskyttet geografisk betegnelse, være det samme som det geografiske område, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1151/2012, og som vedrører denne ost.

4.  De regler, der er omhandlet i stk. 1,

4.  De regler, der er omhandlet i stk. 1:

a) må kun omfatte regulering af udbuddet af det pågældende produkt og skal have til formål at tilpasse udbuddet af osten til efterspørgslen

a) må kun omfatte regulering af udbuddet af det pågældende produkt og skal have til formål at tilpasse udbuddet af osten til efterspørgslen

b) må kun gælde for det pågældende produkt

b) må kun gælde for det pågældende produkt

c) må højst være bindende i tre år og kan efter denne periode forlænges efter en ny anmodning, jf. stk. 1

c) må højst være bindende i fem år og kan efter denne periode forlænges efter en ny anmodning, jf. stk. 1;

d) må ikke være til skade for handelen med andre produkter end dem, der er omfattet af disse regler

d) må ikke være til skade for handelen med andre produkter end dem, der er omfattet af disse regler

e) må ikke vedrøre transaktioner, der foretages efter den første markedsføring af den pågældende ost

e) må ikke vedrøre transaktioner, der foretages efter den første markedsføring af den pågældende ost

f) må ikke tillade prisfastsættelse, herunder vejledende eller anbefalede priser

f) må ikke tillade prisfastsættelse, herunder vejledende eller anbefalede priser

g) må ikke medføre, at en alt for stor del af det pågældende produkt, der eller ville være tilgængeligt, bliver utilgængeligt

g) må ikke medføre, at en alt for stor del af det pågældende produkt, der ellers ville være tilgængeligt, bliver utilgængeligt

h) må ikke medføre forskelsbehandling, udgøre en hindring for nye markedsaktører eller føre til skadelige virkninger for små producenter

h) må ikke medføre forskelsbehandling, udgøre en hindring for nye markedsaktører eller føre til skadelige virkninger for små producenter

i) skal bidrage til at bevare kvaliteten og/eller udviklingen af det pågældende produkt.

i) skal bidrage til at bevare kvaliteten og/eller udviklingen af det pågældende produkt.

j) må ikke berøre artikel 149.

j) må ikke berøre artikel 149.

5.  De regler, der er omhandlet i stk. 1, offentliggøres i en officiel publikation i den pågældende medlemsstat.

5.  De regler, der er omhandlet i stk. 1, offentliggøres i en officiel publikation i den pågældende medlemsstat.

6.  Medlemsstaterne foretager kontrol for at sikre, at betingelserne i stk. 4 er opfyldt, og ophæver reglerne i stk. 1, hvis de kompetente nationale myndigheder har konstateret, at betingelserne ikke er opfyldt.

6.  Medlemsstaterne foretager kontrol for at sikre, at betingelserne i stk. 4 er opfyldt, og ophæver reglerne i stk. 1, hvis de kompetente nationale myndigheder har konstateret, at betingelserne ikke er opfyldt.

7.  Medlemsstaterne giver straks Kommissionen meddelelse om de regler, som de har vedtaget i henhold til stk. 1. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater om enhver meddelelse om sådanne regler.

7.  Medlemsstaterne giver straks Kommissionen meddelelse om de regler, som de har vedtaget i henhold til stk. 1. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater om enhver meddelelse om sådanne regler.

8.  Kommissionen kan til enhver tid vedtage gennemførelsesretsakter, der kræver, at en medlemsstat ophæver de regler, som den har fastsat i henhold til stk. 1, hvis Kommissionen finder, at reglerne ikke opfylder betingelserne i stk. 4, hindrer eller forvrider konkurrencen på en væsentlig del af det indre marked eller bringer den frie samhandel eller opfyldelsen af formålet i artikel 39 i TEUF i fare. Disse gennemførelsesretsakter vedtages uden at anvende proceduren i artikel 229, stk. 2 eller 3 i denne forordning.

8.  Kommissionen kan til enhver tid vedtage gennemførelsesretsakter, der kræver, at en medlemsstat ophæver de regler, som den har fastsat i henhold til stk. 1, hvis Kommissionen finder, at reglerne ikke opfylder betingelserne i stk. 4, hindrer eller forvrider konkurrencen på en væsentlig del af det indre marked eller bringer den frie samhandel eller opfyldelsen af formålet i artikel 39 i TEUF i fare. Disse gennemførelsesretsakter vedtages uden at anvende proceduren i artikel 229, stk. 2 eller 3 i denne forordning. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 d (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 151

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

22d)  Artikel 151 affattes således:

Artikel 151

"Artikel 151

Obligatoriske erklæringer i mælke- og mejerisektoren

Obligatoriske erklæringer i mælke- og mejerisektoren

Fra den 1. april 2015 erklærer de første opkøbere af råmælk til den kompetente nationale myndighed, hvor meget råmælk de har fået leveret hver måned.

Fra den 1. april 2015 erklærer de første opkøbere af råmælk til den kompetente nationale myndighed, hvor meget råmælk de har fået leveret hver måned, samt den gennemsnitlige pris, de har betalt. Der skal skelnes mellem økologiske og ikke-økologiske landbrugsprodukter. Hvis den første opkøber er et kooperativ, meddeles gennemsnitsprisen ved afslutningen af produktionsåret, jf. artikel 6, litra c), nr. v).

 

Oplysninger om den gennemsnitlige pris betragtes som fortrolige, og den kompetente myndighed skal sikre, at specifikke gennemsnitspriser eller navne på de enkelte økonomiske aktører ikke offentliggøres.

I denne artikel og i artikel 148 forstås ved "første opkøber": en virksomhed eller en sammenslutning, der køber mælk af producenter med henblik på:

I denne artikel og i artikel 148 forstås ved "første opkøber": en virksomhed eller en sammenslutning, der køber mælk af producenter med henblik på:

a) indsamling, emballering, oplagring, afkøling eller forarbejdning, herunder på kontrakt

a) indsamling, emballering, oplagring, afkøling eller forarbejdning, herunder på kontrakt

b) salg til en eller flere virksomheder, der behandler eller forarbejder mælk eller andre mejeriprodukter.

b) salg til en eller flere virksomheder, der behandler eller forarbejder mælk eller andre mejeriprodukter.

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om den mængde råmælk, der er omhandlet i første afsnit.

Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om mængden af råmælk og gennemsnitsprisen som omhandlet i første afsnit.

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter om regler for indholdet og formatet af og tidspunktet for sådanne erklæringer og foranstaltninger vedrørende de meddelelser, som medlemsstaterne skal give i henhold til denne artikel. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 2.

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter om regler for indholdet og formatet af og tidspunktet for sådanne erklæringer og foranstaltninger vedrørende de meddelelser, som medlemsstaterne skal give i henhold til denne artikel. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 2. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 e (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 152

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

22e)  Artikel 152 affattes således:

Artikel 152

"Artikel 152

Producentorganisationer

Producentorganisationer

1.  Medlemsstaterne kan efter anmodning anerkende producentorganisationer,

1.  Medlemsstaterne kan efter anmodning anerkende producentorganisationer,

a) der består af og i henhold til artikel 153, stk. 2, litra c), kontrolleres af producenter fra en specifik sektor, der er nævnt i artikel 1, stk. 2

a) der består af og i henhold til artikel 153, stk. 2, litra c), kontrolleres af producenter fra en specifik sektor, der er nævnt i artikel 1, stk. 2

b) der er oprettet på initiativ af producenterne, og som udfører mindst en af følgende aktiviteter:

b) der er oprettet på initiativ af producenterne, og som udfører mindst en af følgende aktiviteter:

i) fælles forarbejdning

i) fælles forarbejdning

ii) fælles distribution, herunder i form af fælles salgsplatform eller fælles transport

ii) fælles distribution, herunder i form af fælles salgsplatform eller fælles transport

iii) fælles emballering, mærkning eller salgsfremstød

iii) fælles emballering, mærkning eller salgsfremstød

iv) fælles tilrettelæggelse af kvalitetskontrol

iv) fælles tilrettelæggelse af kvalitetskontrol

v) fælles brug af udstyr eller lagerfaciliteter

v) fælles brug af udstyr eller lagerfaciliteter

vi) fælles forvaltning af affald direkte forbundet med produktionen

vi) fælles forvaltning af affald direkte forbundet med produktionen

vii) fælles indkøb af rå- og hjælpestoffer

vii) fælles indkøb af rå- og hjælpestoffer

viii) andre fælles aktiviteter i form af tjenesteydelser, der forfølger et af de mål, der er anført i dette stykkes litra c)

viii) andre fælles aktiviteter i form af tjenesteydelser, der forfølger et af de mål, der er anført i dette stykkes litra c)

c) der forfølger et bestemt mål, der har mindst ét af følgende formål:

c) der forfølger et bestemt mål, der har mindst ét af følgende formål:

i) at sikre, at produktionen planlægges og tilpasses efter efterspørgslen, navnlig hvad angår kvalitet og mængde

i) at sikre, at produktionen planlægges og tilpasses efter efterspørgslen, navnlig hvad angår kvalitet og mængde

ii) at koncentrere udbuddet og afsætningen af medlemmernes produktion, navnlig gennem direkte salg

ii) at koncentrere udbuddet og afsætningen af medlemmernes produktion, navnlig gennem direkte salg

iii) at optimere produktionsomkostningerne og afkast på investeringer som svar på miljø- og dyrevelfærdskrav og stabilisere producentpriserne

iii) at optimere produktionsomkostningerne og afkast på investeringer som svar på miljø- og dyrevelfærdskrav og stabilisere producentpriserne

iv) at forske i og udvikle initiativer inden for bæredygtige produktionsmetoder, innovativ praksis, økonomisk konkurrenceevne og markedsudvikling

iv) at forske i og udvikle initiativer inden for bæredygtige produktionsmetoder, innovativ praksis, økonomisk konkurrenceevne og markedsudvikling

v) at fremme og yde teknisk bistand til anvendelse af miljøvenlige dyrknings- og produktionsmetoder og forsvarlig dyrevelfærdspraksis og -teknikker

v) at fremme og yde teknisk bistand til anvendelse af miljøvenlige dyrknings- og produktionsmetoder og forsvarlig dyrevelfærdspraksis og -teknikker

vi) at fremme og yde teknisk bistand til anvendelse af produktionsnormer, forbedring af produktkvalitet og udvikling af produkter med beskyttet oprindelsesbetegnelse, beskyttet geografisk betegnelse eller med et nationalt kvalitetsmærke

vi) at fremme og yde teknisk bistand til anvendelse af produktionsnormer, forbedring af produktkvalitet og udvikling af produkter med beskyttet oprindelsesbetegnelse, beskyttet geografisk betegnelse eller med et nationalt kvalitetsmærke

vii) at forvalte biprodukter og især affald med henblik på beskyttelse af kvaliteten af vand, jord og landskaber samt bevare eller fremme den biologiske mangfoldighed

vii) at forvalte og udnytte biprodukter, overskydende strømme og især affald med henblik på beskyttelse af kvaliteten af vand, jord og landskaber samt bevare eller fremme den biologiske mangfoldighed og fremme cirkularitet

viii) at bidrage til bæredygtig anvendelse af naturressourcer og afbødning af klimaændringer

viii) at bidrage til bæredygtig anvendelse af naturressourcer og afbødning af klimaændringer

ix) at udvikle initiativer inden for salgsfremstød og markedsføring

ix) at udvikle initiativer inden for salgsfremstød og markedsføring

x) at forvalte de gensidige fonde, som er omhandlet i driftsprogrammerne i sektoren for frugt og grøntsager, jf. artikel 33, stk. 3, litra d), i denne forordning, og i artikel 36 i forordning (EU) nr. 1305/2013

x) at forvalte de gensidige fonde

xi) at yde nødvendig teknisk bistand til anvendelse af terminsmarkeder og sikringsordninger

xi) at yde nødvendig teknisk bistand til anvendelse af terminsmarkeder og sikringsordninger

1a.  Uanset artikel 101, stk. 1, i TEUF kan en producentorganisation, der er anerkendt i henhold til nærværende artikels stk. 1, planlægge produktionen, optimere produktionsomkostningerne, markedsføre og forhandle kontrakter om levering af landbrugsprodukter på vegne af sine medlemmer for hele eller en del af deres samlede produktion.

1a.  Uanset artikel 101, stk. 1, i TEUF kan en producentorganisation, der er anerkendt i henhold til nærværende artikels stk. 1, planlægge produktionen, optimere produktionsomkostningerne, markedsføre og forhandle kontrakter om levering af landbrugsprodukter på vegne af sine medlemmer for hele eller en del af deres samlede produktion.

De aktiviteter, der er omhandlet i første afsnit, kan finde sted:

De aktiviteter, der er omhandlet i første afsnit, kan finde sted:

a) såfremt en eller flere af de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1, litra b), nr. i)-vii), udøves reelt og således bidrager til opfyldelse af målene i artikel 39 i TEUF

a) såfremt en eller flere af de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1, litra b), nr. i)-vii), udøves reelt og således bidrager til opfyldelse af målene i artikel 39 i TEUF

b) såfremt producentorganisationen koncentrerer udbuddet og afsætter sine medlemmers produkter til markedet, uanset om ejerskabet til landbrugsprodukter overgår fra producenterne til producentorganisationen eller ej

b) såfremt producentorganisationen koncentrerer udbuddet og afsætter sine medlemmers produkter til markedet, uanset om ejerskabet til landbrugsprodukter overgår fra producenterne til producentorganisationen eller ej

c) uanset om den forhandlede pris er den samme for den samlede produktion fra nogle af eller alle medlemmerne eller ej

c) uanset om den forhandlede pris er den samme for den samlede produktion fra nogle af eller alle medlemmerne eller ej

d) såfremt de pågældende producenter ikke er medlemmer af nogen anden producentorganisation for så vidt angår de produkter, der er omfattet af aktiviteterne i første afsnit

d) såfremt de pågældende producenter ikke er medlemmer af nogen anden producentorganisation for så vidt angår de produkter, der er omfattet af aktiviteterne i første afsnit

e) såfremt landbrugsproduktet ikke er omfattet af en leveringsforpligtelse, der følger af landbrugerens medlemskab af et kooperativ, som ikke selv er medlem af den pågældende producentorganisation, i henhold til bestemmelserne i kooperativets vedtægter eller til de regler og afgørelser, der er fastlagt i eller truffet i medfør af disse vedtægter.

e) såfremt landbrugsproduktet ikke er omfattet af en leveringsforpligtelse, der følger af landbrugerens medlemskab af et kooperativ, som ikke selv er medlem af den pågældende producentorganisation, i henhold til bestemmelserne i kooperativets vedtægter eller til de regler og afgørelser, der er fastlagt i eller truffet i medfør af disse vedtægter.

Medlemsstaterne kan dog i behørigt begrundede tilfælde fravige betingelsen i andet afsnit, litra d), hvor tilsluttede medlemmer har to særskilte produktionsenheder beliggende i forskellige geografiske områder.

Medlemsstaterne kan dog i behørigt begrundede tilfælde fravige betingelsen i andet afsnit, litra d), hvor tilsluttede medlemmer har to særskilte produktionsenheder beliggende i forskellige geografiske områder.

1b.  I denne artikel omfatter henvisninger til producentorganisationer også sammenslutninger af producentorganisationer, der er anerkendt i henhold til artikel 156, stk. 1, hvis sådanne sammenslutninger opfylder de krav, der er fastsat i nærværende artikels stk. 1.

1b.  I denne artikel omfatter henvisninger til producentorganisationer også sammenslutninger af producentorganisationer, der er anerkendt i henhold til artikel 156, stk. 1, hvis sådanne sammenslutninger opfylder de krav, der er fastsat i nærværende artikels stk. 1.

1c.  Den nationale konkurrencemyndighed, der er omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1/2003, kan i konkrete tilfælde beslutte, at en eller flere af de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1a, første afsnit, fremover skal ændres, ophøre eller slet ikke finde sted, hvis den finder, at dette er nødvendigt for at forhindre, at konkurrence udelukkes, eller hvis den finder, at formålene i artikel 39 i TEUF bringes i fare.

1c.  Den nationale konkurrencemyndighed, der er omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1/2003, kan i konkrete tilfælde beslutte, at en eller flere af de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 1a, første afsnit, fremover skal ændres, ophøre eller slet ikke finde sted, hvis den finder, at dette er nødvendigt for at forhindre, at konkurrence udelukkes, eller hvis den finder, at formålene i artikel 39 i TEUF bringes i fare.

For så vidt angår forhandlinger, der omfatter mere end én medlemsstat, træffes den afgørelse, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, af Kommissionen uden anvendelse af proceduren i artikel 229, stk. 2 eller 3.

For så vidt angår forhandlinger, der omfatter mere end én medlemsstat, træffes den afgørelse, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, af Kommissionen uden anvendelse af proceduren i artikel 229, stk. 2 eller 3.

Når den nationale konkurrencemyndighed handler i henhold til nærværende stykkes første afsnit, giver den Kommissionen skriftlig meddelelse, inden eller straks efter at den har iværksat den første formelle foranstaltning som led i undersøgelsen, og den giver Kommissionen meddelelse om de beslutninger, der er truffet, straks efter at de er vedtaget.

Når den nationale konkurrencemyndighed handler i henhold til nærværende stykkes første afsnit, giver den Kommissionen skriftlig meddelelse, inden eller straks efter at den har iværksat den første formelle foranstaltning som led i undersøgelsen, og den giver Kommissionen meddelelse om de beslutninger, der er truffet, straks efter at de er vedtaget.

De afgørelser, der er omhandlet i dette stykke, finder tidligst anvendelse fra den dato, hvor de meddeles de pågældende virksomheder.

De afgørelser, der er omhandlet i dette stykke, finder tidligst anvendelse fra den dato, hvor de meddeles de pågældende virksomheder.

2.  Producentorganisationer anerkendt i henhold til stk. 1 kan fortsat opnå anerkendelse, hvis de deltager i afsætningen af produkter, der henhører under KN-kode ex 22 08 undtagen produkter i bilag I til traktaterne, hvis andelen af sådanne produkter ikke overstiger 49 % af den samlede værdi af producentorganisationers afsatte produktion og sådanne produkter ikke modtager EU-støtte. Disse produkter tæller for producentorganisationerne i frugt- og grøntsagssektoren ikke med i beregningen af den afsatte produktion med henblik på artikel 34, stk. 2.

2.  Producentorganisationer anerkendt i henhold til stk. 1 kan fortsat opnå anerkendelse, hvis de deltager i afsætningen af produkter, der henhører under KN-kode ex 2208 undtagen produkter i bilag I til traktaterne, hvis andelen af sådanne produkter ikke overstiger 49 % af den samlede værdi af producentorganisationers afsatte produktion og sådanne produkter ikke modtager EU-støtte. Disse produkter tæller for producentorganisationerne i frugt- og grøntsagssektoren ikke med i beregningen af den afsatte produktion med henblik på artikel 34, stk. 2. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 f (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 153

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

22f)  Artikel 153 affattes således:

Artikel 153

"Artikel 153

Vedtægt for producentorganisationer

Vedtægt for producentorganisationer

1.  Producentorganisationens vedtægter forpligter bl.a. de tilsluttede producenter til:

1.  Producentorganisationens vedtægter forpligter bl.a. de tilsluttede producenter til:

a) at følge de regler, producentorganisationen har vedtaget for indberetning af produktionsdata og for produktion, afsætning og miljøbeskyttelse

a) at følge de regler, producentorganisationen har vedtaget for indberetning af produktionsdata og for produktion, afsætning og miljøbeskyttelse

b) kun at være medlem af én producentorganisation for en given bedrift, medlemsstaterne kan dog fravige denne betingelse i behørigt begrundede tilfælde, hvor de tilsluttede producenter ejer to forskellige produktionsenheder i forskellige geografiske områder

b) kun at være medlem af én producentorganisation for en given bedrift, medlemsstaterne kan dog fravige denne betingelse i behørigt begrundede tilfælde, hvor de tilsluttede producenter ejer to forskellige produktionsenheder i forskellige geografiske områder, eller hvor de tilsluttede producenters produkter er tydeligt angivet og bestemt til forskellige formål

c) at give producentorganisationen de oplysninger, den ønsker til statistiske formål,

c) at give producentorganisationen de oplysninger, den ønsker til statistiske formål,

2.  Producentorganisationens vedtægter indeholder bestemmelser om:

2.  Producentorganisationens vedtægter indeholder bestemmelser om:

a) procedurer for fastlæggelse, vedtagelse og ændringsforslag af reglerne i stk. 1, litra a)

a) procedurer for fastlæggelse, vedtagelse og ændring af reglerne i stk. 1, litra a)

b) at medlemmerne skal erlægge de finansielle bidrag, der er nødvendige til at finansiere producentorganisationen

b) at medlemmerne skal erlægge de finansielle bidrag, der er nødvendige til at finansiere producentorganisationen

c) regler, der sikrer, at de tilsluttede producenter kan føre demokratisk kontrol med producentorganisationen og dens beslutninger

c) regler, der sikrer, at de tilsluttede producenter kan føre demokratisk kontrol med producentorganisationen og dens beslutninger samt dens regnskaber og budgetter

d) sanktioner såvel for overtrædelse af de vedtægtsbestemte forpligtelser, bl.a. manglende betaling af finansielle bidrag, som for overtrædelse af producentorganisationens regler

d) sanktioner såvel for overtrædelse af de vedtægtsbestemte forpligtelser, bl.a. manglende betaling af finansielle bidrag, som for overtrædelse af producentorganisationens regler

e) regler for optagelse af nye medlemmer og navnlig minimumsperioden for medlemskab, som ikke må være på under et år

e) regler for optagelse af nye medlemmer og navnlig minimumsperioden for medlemskab, som ikke må være på under et år

f) de regnskabsmæssige og budgetmæssige regler, der kræves, for at organisationen kan fungere.

f) de regnskabsmæssige og budgetmæssige regler, der kræves, for at organisationen kan fungere.

3.  Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på producentorganisationer i mælke- og mejerisektoren.

3.  Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på producentorganisationer i mælke- og mejerisektoren. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 g (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 154

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

22g)  Artikel 154 affattes således:

Artikel 154

"Artikel 154

Anerkendelse af producentorganisationer

Anerkendelse af producentorganisationer

1.  For at blive anerkendt af en medlemsstat skal producentorganisationen, som ansøger om en sådan anerkendelse, være en juridisk enhed eller klart defineret del af en juridisk enhed, som

1.  For at blive anerkendt af en medlemsstat skal producentorganisationen, som ansøger om en sådan anerkendelse, være en juridisk enhed eller klart defineret del af en juridisk enhed, som

a) opfylder kravene i artikel 152, stk. 1, litra a), b) og c)

a) opfylder kravene i artikel 152, stk. 1, litra a), b) og c)

b) har et mindsteantal medlemmer og/eller dækker en mindstemængde eller -værdi af salgbar produktion, som fastlægges af den berørte medlemsstat, i det område, hvor den udøver sin virksomhed

b) har et mindsteantal medlemmer og/eller dækker en mindstemængde eller -værdi af salgbar produktion, som fastlægges af den berørte medlemsstat, i det område, hvor den udøver sin virksomhed. Disse bestemmelser er ikke til hinder for, at producentorganisationer, der beskæftiger sig med marginal produktion, bliver anerkendt

c) forelægger tilstrækkelig garanti for, at den kan udføre sine aktiviteter behørigt, både i henseende til varighed og effektivitet, tilrådighedsstillelse af menneskelig, materiel og faglig støtte til dets medlemmer samt til koncentration af udbuddet

c) forelægger tilstrækkelig garanti for, at den kan udføre sine aktiviteter behørigt, både i henseende til varighed og effektivitet, tilrådighedsstillelse af menneskelig, materiel og faglig støtte til dets medlemmer samt til koncentration af udbuddet

d) har vedtægter, der er i overensstemmelse med litra a), b) og c).

d) har vedtægter, der er i overensstemmelse med litra a), b) og c).

1a.  Medlemsstaterne kan efter anmodning beslutte at udstede mere end en anerkendelse til en producentorganisation, der opererer i flere af de sektorer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, forudsat at producentorganisationen opfylder betingelserne i nærværende artikels stk. 1 for hver sektor, for hvilken den søger om anerkendelse.

1a.  Medlemsstaterne kan efter anmodning beslutte at udstede mere end en anerkendelse til en producentorganisation, der opererer i flere af de sektorer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, forudsat at producentorganisationen opfylder betingelserne i nærværende artikels stk. 1 for hver sektor, for hvilken den søger om anerkendelse.

2.  Medlemsstaterne kan bestemme, at producentorganisationer, der har opnået anerkendelse inden den 1. januar 2018, og som opfylder betingelserne i stk. 1, skal betragtes som anerkendte producentorganisationer i henhold til artikel 152.

2.  Medlemsstaterne kan bestemme, at producentorganisationer, der har opnået anerkendelse inden den 1. januar 2018, og som opfylder betingelserne i stk. 1, skal betragtes som anerkendte producentorganisationer i henhold til artikel 152.

3.  For så vidt angår producentorganisationer, som er anerkendt inden den 1. januar 2018, men som ikke opfylder de betingelser, der er fastsat i denne artikels stk. 1, tilbagekalder medlemsstaterne deres anerkendelse senest den 31. december 2020.

3.  For så vidt angår producentorganisationer, som er anerkendt inden den 1. januar 2018, men som ikke opfylder de betingelser, der er fastsat i denne artikels stk. 1, tilbagekalder medlemsstaterne deres anerkendelse senest den 31. december 2020.

4.  Medlemsstaterne:

4.  Medlemsstaterne

a) træffer beslutning om, hvorvidt en producentorganisation skal anerkendes, senest fire måneder efter, at der er indgivet ansøgning med al den relevante dokumentation; ansøgningen indgives til den medlemsstat, hvor organisationen har sit hovedkvarter

a) træffer beslutning om, hvorvidt en producentorganisation skal anerkendes, senest fire måneder efter, at der er indgivet en ansøgning med al den relevante dokumentation; ansøgningen indgives til den medlemsstat, hvor organisationen har sit hovedkvarter

b) fører med jævne mellemrum, som de selv fastsætter, tilsyn med, om anerkendte producentorganisationer overholder nærværende kapitel

b) fører med jævne mellemrum, som de selv fastsætter, tilsyn med, om anerkendte producentorganisationer overholder nærværende kapitel

c) pålægger i tilfælde af manglende overholdelse eller uregelmæssigheder i anvendelsen af foranstaltningerne i dette kapitel de pågældende organisationer og sammenslutninger de gældende sanktioner, som medlemsstaterne har fastsat, og beslutter om nødvendigt om anerkendelsen skal tilbagekaldes

c) pålægger i tilfælde af manglende overholdelse eller uregelmæssigheder i anvendelsen af foranstaltningerne i dette kapitel de pågældende organisationer og sammenslutninger de gældende sanktioner, som medlemsstaterne har fastsat, og beslutter om nødvendigt om anerkendelsen skal tilbagekaldes

d) underretter Kommissionen senest den 31. marts hvert år om alle beslutninger om udstedelse, nægtelse eller tilbagekaldelse af anerkendelse, der er truffet i løbet af det foregående kalenderår.

d) underretter Kommissionen senest den 31. marts hvert år om alle beslutninger om udstedelse, nægtelse eller tilbagekaldelse af anerkendelse, der er truffet i løbet af det foregående kalenderår. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 h (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 156

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

22h)  Artikel 156 affattes således:

Artikel 156

"Artikel 156

Sammenslutninger af producentorganisationer

Sammenslutninger af producentorganisationer

1.  Medlemsstaterne kan på anmodning anerkende sammenslutninger af producentorganisationer i en specifik sektor, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, som er oprettet på initiativ af anerkendte producentorganisationer. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 173 må sammenslutninger af producentorganisationer udøve samme aktiviteter eller funktioner som producentorganisationer.

1.  Medlemsstaterne kan på anmodning anerkende sammenslutninger af producentorganisationer i en specifik sektor, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, som er oprettet på initiativ af anerkendte producentorganisationer og/eller sammenslutninger af producentorganisationer. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 173 må sammenslutninger af producentorganisationer udøve samme aktiviteter eller funktioner som producentorganisationer.

2.  Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne på anmodning anerkende en sammenslutning af anerkendte producentorganisationer i mælke- og mejerisektoren, hvis den pågældende medlemsstat mener, at denne sammenslutning er i stand til effektivt at udøve en anerkendt producentorganisations aktiviteter, og at den opfylder betingelserne i artikel 161, stk. 1.

2.  Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne på anmodning anerkende en sammenslutning af anerkendte producentorganisationer i mælke- og mejerisektoren, hvis den pågældende medlemsstat mener, at denne sammenslutning er i stand til effektivt at udøve en anerkendt producentorganisations aktiviteter, og at den opfylder betingelserne i artikel 161, stk. 1. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 i (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 157

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

22i)  Artikel 157 affattes således:

Artikel 157

"Artikel 157

Brancheorganisationer

Brancheorganisationer

1.  Medlemsstaterne kan på anmodning anerkende brancheorganisationer inden for en specifik sektor, der er nævnt i artikel 1, stk. 2,

1.  Medlemsstaterne kan på anmodning anerkende brancheorganisationer inden for en specifik sektor, der er nævnt i artikel 1, stk. 2,

a) der består af repræsentanter for økonomiske aktiviteter, der er knyttet til produktion og til mindst ét af følgende led i forsyningskæden: forarbejdning af eller handel med, herunder distribution af, produkter inden for en eller flere sektorer

a) der består af repræsentanter for økonomiske aktiviteter, der er knyttet til produktion og til mindst ét af følgende led i forsyningskæden: forarbejdning af eller handel med, herunder distribution af, produkter inden for en eller flere sektorer

b) der er oprettet på initiativ af alle eller nogle af de organisationer eller sammenslutninger, som de er sammensat af

b) der er oprettet på initiativ af alle eller nogle af de organisationer eller sammenslutninger, som de er sammensat af

c) der forfølger et bestemt mål under hensyntagen til medlemmernes og forbrugernes interesser, og som især har ét af følgende formål:

c) der forfølger et bestemt mål under hensyntagen til alle deres medlemmers og forbrugernes interesser, og som især har ét af følgende formål:

i) forbedring af kendskabet til produktionen og markedet og gennemsigtigheden i produktionen og på markedet, f.eks. ved at offentliggøre aggregerede statistiske data om produktionsomkostninger, priser, herunder om relevant ledsaget af prisindikatorer, mængder og varigheden af tidligere indgåede kontrakter og ved at fremskaffe analyser af den mulige fremtidige markedsudvikling på regionalt, nationalt eller internationalt plan

i) forbedring af kendskabet til produktionen og markedet og gennemsigtigheden i produktionen og på markedet, f.eks. ved at offentliggøre aggregerede statistiske data om produktionsomkostninger, priser, herunder om relevant ledsaget af prisindikatorer, mængder og varigheden af tidligere indgåede kontrakter og ved at fremskaffe analyser af den mulige fremtidige markedsudvikling på regionalt, nationalt eller internationalt plan

ii) prognoser for produktionspotentialet og fastlæggelsen af markedspriser

ii) prognoser for produktionspotentialet og fastlæggelsen af markedspriser

iii) medvirken til bedre koordinering af den måde, som produkter bringes i omsætning på, bl.a. ved markedsforskning og markedsundersøgelser

iii) medvirken til bedre koordinering af den måde, som produkter bringes i omsætning på, bl.a. ved markedsforskning og markedsundersøgelser

iv) undersøgelse af mulige eksportmarkeder

iv) undersøgelse af mulige eksportmarkeder

v) uden at det berører artikel 148 og 168, udarbejdelse af standardkontrakter, der er forenelige med EU-reglerne, vedrørende salg af landbrugsprodukter til købere eller levering af forarbejdede produkter til distributører og/eller detailhandlere under hensyntagen til behovet for at opnå fair konkurrenceforhold og undgå markedsforvridning

v) uden at det berører artikel 148 og 168, udarbejdelse af standardkontrakter, der er forenelige med EU-reglerne, vedrørende salg af landbrugsprodukter til købere eller levering af forarbejdede produkter til distributører og/eller detailhandlere under hensyntagen til behovet for at opnå fair konkurrenceforhold og undgå markedsforvridning. Disse standardkontrakter kan omfatte to eller flere virksomheder, som hver især opererer på forskellige niveauer i produktions-, forarbejdnings eller forsyningskæden, og kan indeholde relevante indikatorer og økonomiske indekser, der er baseret på relevante produktionsomkostninger og deres udvikling, men også tage hensyn til produktkategorier og deres forskellige afsætningsmuligheder, indikatorer for produktvurdering, priser på landbrugs- og fødevarer observeret på markeder og variationer deri samt kriterier vedrørende sammensætning, kvalitet, sporbarhed og indhold af produktspecifikationer

vi) bedre udnyttelse af produkternes potentiale, herunder omfanget af afsætningsmuligheder, og udvikling af initiativer til at styrke den økonomiske konkurrenceevne og innovation

vi) bedre udnyttelse af produkternes potentiale, herunder omfanget af afsætningsmuligheder, og udvikling af initiativer til at styrke den økonomiske konkurrenceevne og innovation

vii) tilvejebringelse af informationer og gennemførelse af forskning for at nyskabe, rationalisere, forbedre og omlægge produktion og i påkommende tilfælde forarbejdning og afsætning til produkter, som er bedre tilpasset markedets behov og forbrugernes smag og ønsker, navnlig hvad angår produktkvalitet, herunder de særlige karakteristika ved produkter med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse, og miljøbeskyttelse

vii) tilvejebringelse af informationer og gennemførelse af forskning for at nyskabe, rationalisere, forbedre og omlægge produktion og i påkommende tilfælde forarbejdning og afsætning til produkter, som er bedre tilpasset markedets behov og forbrugernes smag og ønsker, navnlig hvad angår produktkvalitet, herunder de særlige karakteristika ved produkter med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse, og miljøbeskyttelse, klimaindsats, dyresundhed og dyrevelfærd

viii) forskning i metoder, der gør det muligt at begrænse anvendelsen af veterinærlægemidler og plantebeskyttelsesmidler, bedre at forvalte andre rå- og hjælpestoffer, sikre produktkvaliteten og beskyttelse af jorden og vandet, fremme fødevaresikkerhed, navnlig gennem produkternes sporbarhed, og forbedre dyresundhed og -velfærd

viii) forskning i metoder, der gør det muligt at begrænse anvendelsen af veterinærlægemidler og plantebeskyttelsesmidler, bedre at forvalte andre rå- og hjælpestoffer, sikre produktkvaliteten og beskyttelse af jorden og vandet, fremme fødevaresikkerhed, navnlig gennem produkternes sporbarhed, og forbedre dyresundhed og -velfærd

ix) udvikling af metoder og instrumenter til forbedring af produktkvaliteten i alle produktions- og i påkommende tilfælde forarbejdnings- og afsætningsled

ix) udvikling af metoder og instrumenter til forbedring af produktkvaliteten i alle produktions- og i påkommende tilfælde forarbejdnings- og afsætningsled

x) træffe enhver foranstaltning for at fastholde, beskytte og fremme økologisk landbrug og oprindelsesbetegnelser, kvalitetsmærker og geografiske betegnelser

x) træffe enhver foranstaltning for at fastholde, beskytte og fremme økologisk landbrug og oprindelsesbetegnelser, kvalitetsmærker og geografiske betegnelser

xi) fremme og gennemførelse af forskning i integreret, bæredygtig produktion eller andre miljøvenlige produktionsmetoder

xi) fremme og gennemførelse af forskning i integreret, bæredygtig produktion eller andre miljøvenlige produktionsmetoder

xii) tilskyndelse til sundt og ansvarligt forbrug af produkter på det indre marked og/eller oplysning om de skadelige virkninger af farlige forbrugsmønstre

xii) tilskyndelse til sundt og ansvarligt forbrug af produkter på det indre marked og/eller oplysning om de skadelige virkninger af farlige forbrugsmønstre

xiii) fremme af forbruget og/eller formidling af oplysninger om produkter på det indre og ydre marked

xiii) fremme af forbruget og/eller formidling af oplysninger om produkter på det indre og ydre marked

xiv) bidrage til forvaltningen af biprodukter og mindskelsen og forvaltningen af affald.

xiv) bidrage til forvaltningen og udviklingen af initiativer til udnyttelse af biprodukter og mindskelsen og forvaltningen af affald

xv) fastsættelse af standardklausuler om værdideling som omhandlet i artikel 172a, herunder deling af markedsbonusser og -tab, der fastsætter, hvordan en eventuel udvikling af relevante markedspriser på de pågældende produkter eller andre råvaremarkeder skal fordeles mellem dem

xv) fastsættelse af standardklausuler om værdideling, herunder deling af markedsbonusser og -tab, der fastsætter, hvordan en eventuel udvikling af relevante markedspriser på de pågældende produkter eller andre råvaremarkeder skal fordeles mellem aktørerne i forsyningskæden

 

xv a) fastsættelse af standardklausuler med henblik på rimelig kompensation for de omkostninger, som landbrugerne har pådraget sig for at overholde de udenretslige krav med hensyn til miljø, klima, dyresundhed og dyrevelfærd, herunder metoder til at beregne disse omkostninger

xvi) gennemførelse af foranstaltninger til at forebygge og styre risici vedrørende dyresundhed og plantebeskyttelse samt miljømæssige risici.

xvi) gennemførelse af foranstaltninger til at forebygge og styre risici vedrørende dyresundhed og plantebeskyttelse samt miljømæssige risici eller fremme plantesundhedsmæssig forebyggelse og kontrol, herunder ved at oprette og forvalte gensidige fonde.

 

xvi a) bidrage til gennemsigtighed i handelsforbindelserne mellem de forskellige led i kæden, navnlig gennem udformning, gennemførelse og kontrol af, at medlemmerne i sektoren overholder de tekniske forskrifter.

1a.  Medlemsstaterne kan efter anmodning beslutte at udstede mere end en anerkendelse til en brancheorganisation, der opererer i flere af de sektorer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, forudsat at brancheorganisationen opfylder betingelserne i stk. 1 og, hvor det er relevant, stk. 3, for hver sektor, for hvilken den søger om anerkendelse.

1a.  Medlemsstaterne kan efter anmodning beslutte at udstede mere end en anerkendelse til en brancheorganisation, der opererer i flere af de sektorer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, forudsat at brancheorganisationen opfylder betingelserne i stk. 1 og, hvor det er relevant, stk. 3, for hver sektor, for hvilken den søger om anerkendelse.

2.  I behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstaterne ud fra objektive og ikkediskriminerende kriterier træffe afgørelse om, at betingelsen i artikel 158, stk. 1, litra c), er opfyldt ved at begrænse antallet af brancheorganisationer på regionalt eller nationalt niveau, hvis der inden den 1. januar 2014 er fastsat bestemmelse herom i de nationale regler, og såfremt dette ikke skader det indre markeds funktion.

2.  I behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstaterne ud fra objektive og ikkediskriminerende kriterier træffe afgørelse om, at betingelsen i artikel 158, stk. 1, litra c), er opfyldt ved at begrænse antallet af brancheorganisationer på regionalt eller nationalt niveau, hvis der inden den 1. januar 2014 er fastsat bestemmelse herom i de nationale regler, og såfremt dette ikke skader det indre markeds funktion.

3.  Uanset stk. 1 for så vidt angår mælke- og mejerisektoren kan medlemsstaterne anerkende brancheorganisationer,

 

a) der formelt har anmodet om anerkendelse og består af repræsentanter for økonomiske aktiviteter, som er knyttet til produktion af råmælk og til mindst ét af følgende led i forsyningskæden: forarbejdningen af eller handlen med, herunder distribution af, produkter i mælke- og mejerisektoren

 

b) der er oprettet på initiativ af alle eller nogle af de repræsentanter, der er nævnt i litra a)

"

c) der under hensyntagen til disse brancheorganisationers medlemmers og forbrugernes interesser udøver en eller flere af følgende aktiviteter i en eller flere af Unionens regioner:

 

i) forbedring af kendskabet til og gennemsigtigheden af produktionen og markedet, f.eks. ved at offentliggøre statistiske data om priser, mængder og varighed af tidligere indgåede kontrakter om levering af råmælk og ved at levere analyser af den mulige fremtidige markedsudvikling på regionalt, nationalt og internationalt plan

 

ii) medvirken til bedre koordinering af den måde, som mælk og mejeriprodukter bringes i omsætning på, bl.a. ved markedsforskning og markedsundersøgelser

 

iii) fremme af forbruget af og levering af information om mælk og mejeriprodukter på både det indre marked og på eksterne markeder

 

iv) undersøgelse af mulige eksportmarkeder

 

v) udarbejdelse af standardkontrakter, der er i overensstemmelse med EU-bestemmelserne om salg af råmælk til opkøbere eller levering af forarbejdede produkter til distributører og forhandlere, under hensyntagen til behovet for at opnå rimelige konkurrencevilkår og undgå markedsforvridning

 

vi) levering af information og udførelse af den forskning, der er nødvendig for at tilpasse produktionen i retning af produkter, som er bedre tilpasset markedets behov og forbrugernes smag og ønsker, navnlig hvad angår produktkvalitet og miljøbeskyttelse

 

vii) opretholdelse og udvikling af mejerisektorens produktionspotentiale, bl.a. ved at fremme innovation og støtte programmer for anvendt forskning og udvikling med henblik på at udnytte mælks og mejeriprodukters fulde potentiale, navnlig for at skabe produkter med merværdi, som er mere tiltrækkende for forbrugeren

 

viii) undersøgelse af måder til at begrænse anvendelsen af veterinærlægemidler, forbedring af håndteringen af andre rå- og hjælpestoffer og forøgelse af fødevaresikkerheden og dyresundheden

 

ix) udvikling af metoder og instrumenter til forbedring af produktkvaliteten i alle produktions- og afsætningsled

 

x) udnyttelse af potentialet i økologisk landbrug og beskyttelse og fremme af sådant landbrug samt produktion af produkter med oprindelsesbetegnelse, kvalitetsmærke og geografisk betegnelse og

 

xi) fremme af integreret produktion eller andre miljøvenlige produktionsmetoder.

 

xii) fastsættelse af standardklausuler om værdideling som omhandlet i artikel 172a, herunder deling af markedsbonusser og -tab, der fastsætter, hvordan en eventuel udvikling af relevante markedspriser på de pågældende produkter eller andre råvaremarkeder skal fordeles mellem dem og

 

xiii) gennemførelse af foranstaltninger til at forebygge og styre risici vedrørende dyresundhed og plantebeskyttelse samt miljømæssige risici.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 j (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 158 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

22j)  I kapitel III, afdeling 1, tilføjes følgende artikel:

 

"Artikel 158a

 

Sammenslutninger af brancheorganisationer

 

Medlemsstaterne kan på anmodning anerkende sammenslutninger af brancheorganisationer i en specifik sektor, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, som er oprettet på initiativ af anerkendte brancheorganisationer.

 

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 173 må sammenslutninger af producentorganisationer udøve samme aktiviteter eller funktioner som brancheorganisationer.

Begrundelse

Formålet med denne ændring er i forordning 1308/2013 at indføre muligheden for, at sammenslutninger af brancheorganisationer anerkendes på linje med sammenslutninger af producentorganisationer.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 k (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 158 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

22k)  I kapitel III, afdeling 1, tilføjes følgende artikel:

 

Artikel 158b

 

Tværnationale producentorganisationer og deres tværnationale sammenslutninger og tværnationale brancheorganisationer

 

1.  I nærværende forordning omfatter henvisninger til producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer og brancheorganisationer også tværnationale producentorganisationer, tværnationale sammenslutninger af producentorganisationer og tværnationale brancheorganisationer, som er anerkendt i medfør af denne artikel.

 

2.  Følgende definitioner gælder ved anvendelsen af denne forordning:

 

a) "tværnational producentorganisation" en producentorganisation, hvis medlemmer har bedrifter, der er beliggende i mere end én medlemsstat

 

b) "tværnational sammenslutning af producentorganisationer" en sammenslutning af producentorganisationer, hvis medlemsorganisationer er beliggende i mere end én medlemsstat

 

c) "tværnational brancheorganisation" en brancheorganisation, hvis medlemmer udøver en produktions-, forarbejdnings- eller afsætningsaktivitet for de produkter, der er omfattet af organisationens aktiviteter, i mere end én medlemsstat.

 

3.  Kommissionen træffer afgørelse om anerkendelse af tværnationale producentorganisationer, tværnationale sammenslutninger af producentorganisationer og tværnationale brancheorganisationer.

 

De generelle regler for anerkendelse som omhandlet i artikel 154, 156 og 158 og de specifikke regler for anerkendelse i mælke- og mejerisektoren som omhandlet i artikel 161 og 163 anvendes med de fornødne ændringer.

 

4.  Den medlemsstat, hvori en tværnational producentorganisation eller en tværnational sammenslutning af producentorganisationer har et betydeligt antal medlemmer eller medlemsorganisationer eller råder over en afsættelig produktion af et betydeligt omfang eller af en betydelig værdi, eller den medlemsstat, hvori hovedkvarteret for en tværnational sammenslutning af brancheorganisationer er beliggende, samt de øvrige medlemsstater, hvori medlemmerne af den pågældende organisation eller sammenslutning er etableret, tilsender Kommissionen de nødvendige oplysninger, der sætter denne i stand til at kontrollere, om betingelserne for anerkendelse er overholdt, og yder Kommissionen enhver nødvendig administrativ bistand.

 

5.  Kommissionen og den medlemsstat, der er omhandlet i stk. 4, skal give adgang til alle relevante oplysninger efter anmodning fra en anden medlemsstat, hvori medlemmer af den pågældende organisation eller sammenslutning er beliggende.

Begrundelse

Formålet med denne ændring er at kodificere de regler vedrørende anerkendte tværnationale organisationer (producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer eller brancheorganisationer), som er indeholdt i den delegerede forordning (EU) 2016/232, i basisretsakten. Der foretages imidlertid en vigtig ændring, der har til formål at give Kommissionen beføjelser til at træffe beslutning om disse tværnationale organisationer, idet principperne for administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne om anerkendelse af sådanne enheder har vist sig ikke at fungere ordentligt.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 l (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 160

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

22 l)  Artikel 160 affattes således:

Artikel 160

"Artikel 160

Producentorganisationer i frugt- og grøntsagssektoren

Producentorganisationer i frugt- og grøntsagssektoren

Producentorganisationer i frugt- og grøntsagssektoren skal have mindst et af de mål, der er nævnt i artikel 152, stk. 1, litra c), nr. i), ii) og iii).

1.  Producentorganisationer i frugt- og grøntsagssektoren skal have mindst et af de mål, der er nævnt i artikel 152, stk. 1, litra c), nr. i), ii) og iii).

Vedtægterne fra en producentorganisation i frugt- og grøntsagssektoren skal kræve, at dens tilsluttede producenter afsætter hele deres produktion af det pågældende produkt gennem producentorganisationen

1a.  Vedtægterne fra en producentorganisation i frugt- og grøntsagssektoren skal kræve, at dens tilsluttede producenter afsætter hele deres produktion af det pågældende produkt gennem producentorganisationen

 

Uanset første afsnit kan de tilsluttede producenter, såfremt producentorganisationen har givet tilladelse hertil i vedtægterne:

 

a) sælge produkter direkte eller uden for deres bedrifter til forbrugerne til deres personlige brug

 

b) selv eller gennem en anden producentorganisation, der er udpeget af deres egen producentorganisation, afsætte produkter, som mængde- eller værdimæssigt udgør en beskeden andel i forhold til den mængde eller værdi af den salgbare produktion af det pågældende produkt, der kan afsættes gennem deres egen producentorganisation

 

c) selv eller gennem en anden producentorganisation, der er udpeget af deres egen producentorganisation, afsætte produkter, som på grund af deres kendetegn eller på grund af de tilsluttede producenters beskedne produktion målt i mængde eller værdi ikke normalt hører med til deres egen producentorganisations forretningsmæssige aktiviteter.

 

2.  Procentsatsen for den del af hvert tilsluttet medlems salgbare produktion, beregnet på grundlag af produktionsmængde eller -værdi, som afsættes uden for producentorganisationen, må ikke overstige den procentsats, der er fastsat i den delegerede retsakt, jf. artikel 173 i nærværende forordning.

 

Medlemsstaterne kan dog fastsætte en lavere procentsats for den del af produktionen, som de tilsluttede producenter må afsætte uden for producentorganisationen, end den sats, der er fastsat i den delegerede retsakt som omhandlet i første afsnit, men den må ikke være under 10 %.

 

3.  Såfremt produkterne er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007, eller de tilsluttede medlemmer afsætter deres produktion gennem andre producentorganisationer, der er udpeget af deres egen producentorganisation, må procentsatsen for den del af produktionen, som de tilsluttede medlemmer afsætter uden for den i stykke 1a omhandlede producentorganisation, ikke overstige den procentsats, der er fastsat i den delegerede retsakt, jf. artikel 173 i nærværende forordning, beregnet ud fra hvert tilsluttet medlems salgbare produktion målt i mængde eller værdi.

 

Medlemsstaterne kan dog fastsætte en lavere procentsats for den del af produktionen, som de pågældende tilsluttede producenter må afsætte uden for producentorganisationen, end den sats, der er fastsat i den delegerede retsakt som omhandlet i det første afsnit, men ikke mindre end 10 %.

Producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer i frugt- og grøntsagssektoren anses for at handle i deres medlemmers navn og på deres vegne i økonomiske anliggender inden for deres kompetenceområde.

Producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer i frugt- og grøntsagssektoren anses for at handle i deres medlemmers navn og på deres vegne i økonomiske anliggender inden for deres kompetenceområde. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 m (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 163

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

22m)  Artikel 163 affattes således:

Artikel 163

"Artikel 163

Anerkendelse af brancheorganisationer i mælke- og mejerisektoren

Anerkendelse af brancheorganisationer i mælke- og mejerisektoren

1.  Medlemsstaterne kan anerkende brancheorganisationer i mælke- og mejerisektoren, såfremt de:

1.  Medlemsstaterne kan anerkende brancheorganisationer i mælke- og mejerisektoren, såfremt de:

a) opfylder kravene i artikel 157, stk. 3

a) opfylder kravene i artikel 157, stk. 3

b) udøver deres aktiviteter i en eller flere regioner på det pågældende område

b) udøver deres aktiviteter i en eller flere regioner på det pågældende område

c) tegner sig for en betydelig andel af de økonomiske aktiviteter, der er omhandlet i artikel 157, stk. 3, litra a)

c) tegner sig for en betydelig andel af de økonomiske aktiviteter, der er omhandlet i artikel 157, stk. 3, litra a)

d) ikke selv producerer, forarbejder eller handler med produkter i mælke- og mejerisektoren.

d) ikke selv producerer, forarbejder eller handler med produkter i mælke- og mejerisektoren.

2.  Medlemsstaterne kan beslutte, at brancheorganisationer, der er anerkendt efter national ret inden den 2. april 2012, og som opfylder betingelserne i stk. 1, skal betragtes som anerkendte brancheorganisationer i henhold til artikel 157, stk. 3.

2.  Medlemsstaterne kan beslutte, at brancheorganisationer, der er anerkendt efter national ret inden den 2. april 2012, og som opfylder betingelserne i stk. 1, skal betragtes som anerkendte brancheorganisationer i henhold til artikel 157, stk. 3.

3.  Når medlemsstaterne gør brug af muligheden for at anerkende en brancheorganisation i medfør af stk. 1 eller stk. 2,

3.  Når medlemsstaterne gør brug af muligheden for at anerkende en brancheorganisation i medfør af stk. 1 eller stk. 2,

a) træffer de beslutning om, hvorvidt brancheorganisationen skal anerkendes, senest fire måneder efter indgivelsen af en ansøgning med al den relevante dokumentation; ansøgningen indgives til den medlemsstat, hvor organisationen har hovedkontor

a) træffer de beslutning om, hvorvidt brancheorganisationen skal anerkendes, senest fire måneder efter indgivelsen af en ansøgning med al den relevante dokumentation; ansøgningen indgives til den medlemsstat, hvor organisationen har hovedkontor

b) foretager de med bestemte mellemrum, som de selv fastsætter, kontrol for at sikre, at de anerkendte brancheorganisationer opfylder betingelserne for anerkendelse

b) foretager de med bestemte mellemrum, som de selv fastsætter, kontrol for at sikre, at de anerkendte brancheorganisationer opfylder betingelserne for anerkendelse

c) pålægger de i tilfælde af manglende opfyldelse eller uregelmæssigheder i gennemførelsen af foranstaltningerne i denne forordning de pågældende organisationer de gældende sanktioner, som medlemsstaterne har fastsat, og beslutter om nødvendigt om anerkendelsen skal tilbagekaldes

c) pålægger de i tilfælde af manglende opfyldelse eller uregelmæssigheder i gennemførelsen af foranstaltningerne i denne forordning de pågældende organisationer de gældende sanktioner, som medlemsstaterne har fastsat, og beslutter om nødvendigt om anerkendelsen skal tilbagekaldes

d) tilbagekalder de anerkendelsen, hvis:

d) tilbagekalder de anerkendelsen, hvis kravene til og betingelserne for anerkendelse i denne artikel ikke længere er opfyldt

i) kravene til og betingelserne for anerkendelse i denne artikel ikke længere er opfyldt  

 

ii) brancheorganisationen deltager i en af de aftaler, vedtagelser eller former for samordnet praksis, der er nævnt i artikel 210, stk. 4; sådan tilbagekaldelse af anerkendelsen berører ikke andre sanktioner, som skal pålægges i medfør af national ret,

 

iii) hvis brancheorganisationen ikke foretager den påbudte meddelelse som omhandlet i artikel 210, stk. 2, første afsnit, litra a)

 

e) underretter de Kommissionen senest den 31. marts hvert år om alle beslutninger om udstedelse, nægtelse eller tilbagekaldelse af anerkendelse, der er truffet i løbet af det foregående kalenderår.

 

e) underretter de Kommissionen senest den 31. marts hvert år om alle beslutninger om udstedelse, nægtelse eller tilbagekaldelse af anerkendelse, der er truffet i løbet af det foregående kalenderår. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 n (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 164

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

22n)  Artikel 164 affattes således:

Artikel 164

"Artikel 164

Udvidelse af regler

Udvidelse af regler

1.  Hvis en anerkendt producentorganisation, en anerkendt sammenslutning af producentorganisationer eller en anerkendt brancheorganisation, der udøver sin virksomhed i et eller flere bestemte områder i en medlemsstat, anses for at være repræsentativ for produktionen af, forarbejdningen af eller handelen med et givet produkt, kan den pågældende medlemsstat efter anmodning fra den pågældende organisation i en begrænset periode gøre nogle af de aftaler, vedtagelser eller former for samordnet praksis, som der er opnået enighed om i organisationen, bindende for andre aktører, der udøver virksomhed i det eller de pågældende økonomiske områder, uanset om de er selvstændige eller sammenslutninger, og som ikke er medlem af organisationen eller sammenslutningen.

1.  Hvis en anerkendt producentorganisation, en anerkendt sammenslutning af producentorganisationer eller en anerkendt brancheorganisation, der udøver sin virksomhed i et eller flere bestemte områder i en medlemsstat, anses for at være repræsentativ for produktionen af, forarbejdningen af eller handelen med et givet produkt, kan den pågældende medlemsstat efter anmodning fra den pågældende organisation i en begrænset periode gøre nogle af de aftaler, vedtagelser eller former for samordnet praksis, som der er opnået enighed om i organisationen, bindende for andre aktører, der udøver virksomhed i det eller de pågældende økonomiske områder, uanset om de er selvstændige eller sammenslutninger, og som ikke er medlem af organisationen eller sammenslutningen.

2.  Ved "økonomisk område" forstås i denne afdeling et geografisk område, der omfatter dyrkningsområder, som grænser op til eller ligger nær ved hinanden, og som har ensartede produktions- og afsætningsvilkår.

2.  Ved "økonomisk område" forstås i denne afdeling et geografisk område, der omfatter dyrkningsområder, som grænser op til eller ligger nær ved hinanden, og som har ensartede produktions- og afsætningsvilkår.

3.  En organisation eller sammenslutning anses for at være repræsentativ, hvis den i det eller de pågældende økonomiske områder i en medlemsstat:

3.  En organisation eller sammenslutning anses for at være repræsentativ, hvis den i det eller de pågældende økonomiske områder i en medlemsstat:

a) tegner sig for følgende andel af produktionen eller forarbejdningen af eller handelen med det eller de pågældende produkter:

a) tegner sig for følgende andel af produktionen eller forarbejdningen af eller handelen med det eller de pågældende produkter:

i) for producentorganisationer i frugt- og grøntsagssektoren mindst 60 % eller

i) for producentorganisationer i frugt- og grøntsagssektoren mindst 60 % eller

ii) i andre tilfælde mindst to tredjedele og

ii) i andre tilfælde mindst to tredjedele og

b) tegner sig for, når der er tale om producentorganisationer, mere end 50 % af de pågældende producenter.

b) tegner sig for, når der er tale om producentorganisationer, mere end 50 % af de pågældende producenter.

Med hensyn til brancheorganisationer, hvor fastsættelse af produktionsmængdens andel eller handel med eller forarbejdelse af det eller de pågældende produkter forvolder praktiske vanskeligheder, kan en medlemsstat imidlertid fastlægge nationale regler for fastsættelse af den specificerede repræsentativitet, jf. første afsnit, litra a), nr. ii.

Med hensyn til brancheorganisationer, hvor fastsættelse af produktionsmængdens andel eller handel med eller forarbejdelse af det eller de pågældende produkter forvolder praktiske vanskeligheder, kan en medlemsstat imidlertid fastlægge nationale regler for fastsættelse af den specificerede repræsentativitet, jf. første afsnit, litra a), nr. ii.

Hvis ansøgningen om en udvidelse af reglerne til flere aktører vedrører flere økonomiske områder, skal organisationen eller sammenslutningen fremlægge bevis for en mindsterepræsentativitet for hver af de i første afsnit nævnte erhvervsgrene, som den repræsenterer, i hvert af de pågældende økonomiske områder.

Hvis ansøgningen om en udvidelse af reglerne til flere aktører vedrører flere økonomiske områder, skal organisationen eller sammenslutningen fremlægge bevis for en mindsterepræsentativitet for hver af de i første afsnit nævnte erhvervsgrene, som den repræsenterer, i hvert af de pågældende økonomiske områder.

4.  De regler, for hvilke der kan ansøges om udvidelse af reglernes anvendelsesområde til at omfatte andre aktører, jf. stk. 1, skal have et af følgende mål:

4.  De regler, for hvilke der kan ansøges om udvidelse af reglernes anvendelsesområde til at omfatte andre aktører, jf. stk. 1, skal have et af følgende mål:

a) indberetning af produktionsdata og markedsforhold

a) indberetning af produktionsdata og markedsforhold

b) strengere produktionsregler end dem, der er fastsat i EU-reglerne og de nationale regler

b) strengere produktionsregler end dem, der er fastsat i EU-reglerne og de nationale regler

c) udarbejdelse af standardkontrakter, som er i overensstemmelse med EU-reglerne

c) udarbejdelse af standardkontrakter og klausuler vedrørende værdideling og rimelig kompensation, som er i overensstemmelse med EU-reglerne

d) afsætning

d) afsætning

e) miljøbeskyttelse

e) miljøbeskyttelse

f) foranstaltninger til salgsfremme og bedre udnyttelse af produktionen

f) foranstaltninger til salgsfremme og bedre udnyttelse af produktionen

g) foranstaltninger til beskyttelse af økologisk landbrug, oprindelsesbetegnelser, kvalitetsmærker og geografiske betegnelser

g) foranstaltninger til beskyttelse af økologisk landbrug, oprindelsesbetegnelser, kvalitetsmærker og geografiske betegnelser

h) forskning med henblik på at øge produkternes værdi, bl.a. gennem nye anvendelsesformål, som ikke indebærer en risiko for folkesundheden

h) forskning med henblik på at øge produkternes værdi, bl.a. gennem nye anvendelsesformål, som ikke indebærer en risiko for folkesundheden

i) undersøgelser til forbedring af produktkvaliteten

i) undersøgelser til forbedring af produktkvaliteten

j) forskning, navnlig i dyrkningsmetoder, der gør det muligt at begrænse anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler og veterinærlægemidler og sikrer, at jorden beskyttes og miljøet beskyttes eller forbedres

j) forskning, navnlig i dyrkningsmetoder, der gør det muligt at begrænse anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler og veterinærlægemidler og sikrer, at jorden beskyttes og miljøet beskyttes eller forbedres

k) fastlæggelse af minimumskvaliteter og -standarder for emballering og præsentation

k) fastlæggelse af minimumskvaliteter og -standarder for emballering og præsentation

l) brug af certificerede frø og kontrol af produktkvaliteten.

l) brug af certificerede frø og kontrol af produktkvaliteten.

m) dyresundhed, plantesundhed eller fødevaresikkerhed

m) dyresundhed, plantesundhed eller fødevaresikkerhed

n) forvaltningen af biprodukter.

n) forvaltningen og udnyttelse af biprodukter

 

na) udformning, gennemførelse og kontrol af tekniske standarder med henblik på at få en præcis vurdering af et produkts egenskaber.

Disse regler må ikke skade andre producenter i den pågældende medlemsstat eller i Unionen og må ikke have nogen af de virkninger, der er nævnt i artikel 210, stk. 4, eller på anden måde være uforenelige med gældende EU-lovgivning eller nationale regler.

Disse regler må ikke skade andre producenter, herunder økologiske producenter, eller hindre nye producenter i indrejse i den pågældende medlemsstat eller i Unionen og må ikke have nogen af de virkninger, der er nævnt i artikel 210, stk. 4, eller på anden måde være uforenelige med gældende EU-lovgivning eller nationale regler.

 

4a.  Når Kommissionen vedtager en gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 222 i denne forordning, der giver tilladelse til, at artikel 101, stk. 1, i TEUF ikke finder anvendelse på de aftaler og vedtagelser, der er omhandlet i artikel 222, stk. 1, i denne forordning, kan disse aftaler og vedtagelser udvides i henhold til betingelserne i denne artikel.

 

4b.  Såfremt medlemsstaten udvider de i stk. 1 omhandlede regler, fastsætter den berørte organisation forholdsmæssige foranstaltninger for at sikre overholdelse af reglerne i sådanne aftaler, der er blevet obligatoriske som følge af udvidelsen.

5. Udvidelsen af bestemmelserne som omtalt i stk. 1 skal som helhed videreformidles til aktørerne gennem offentliggørelse i en officiel publikation i den pågældende medlemsstat.

5.  Udvidelsen af bestemmelserne som omtalt i stk. 1 skal som helhed videreformidles til aktørerne gennem offentliggørelse i en officiel publikation i den pågældende medlemsstat.

6. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle afgørelser, der træffes i henhold til denne artikel.

6.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle afgørelser, der træffes i henhold til denne artikel.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 o (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 165

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

22o)  Artikel 165 affattes således:

Artikel 165

"Artikel 165

Finansielle bidrag fra producenter, der ikke er medlemmer

Finansielle bidrag fra producenter, der ikke er medlemmer

Udvides reglerne for en anerkendt producentorganisation, en anerkendt sammenslutning af producentorganisationer eller en anerkendt brancheorganisation i henhold til artikel 164, og er aktiviteterne, der er omfattet af disse regler, af generel økonomisk interesse for økonomiske aktører, hvis aktiviteter har forbindelse med de pågældende produkter, kan den medlemsstat, der har givet anerkendelsen, efter høring af de relevante parter beslutte, at selvstændige økonomiske aktører eller sammenslutninger, som ikke er medlem af organisationen, men som drager fordel af disse aktiviteter, over for organisationen helt eller delvis skal yde de finansielle bidrag, som medlemmerne betaler, såfremt bidragene skal dække de udgifter, som er en direkte følge af varetagelsen af de pågældende aktiviteter.

Udvides reglerne for en anerkendt producentorganisation, en anerkendt sammenslutning af producentorganisationer eller en anerkendt brancheorganisation i henhold til artikel 164, og er aktiviteterne, der er omfattet af disse regler, af generel økonomisk interesse for økonomiske aktører, hvis aktiviteter har forbindelse med de pågældende produkter, kan den medlemsstat, der har givet anerkendelsen, efter høring af de relevante parter beslutte, at selvstændige økonomiske aktører eller sammenslutninger, som ikke er medlem af organisationen, men som i praksis drager fordel af disse aktiviteter, over for organisationen helt eller delvis skal yde de finansielle bidrag, som medlemmerne betaler, såfremt bidragene skal dække de udgifter, som er en følge af varetagelsen af en eller flere af de i artikel 164, stk. 4, omhandlede aktiviteter. De detaljerede budgetter for varetagelsen af disse aktiviteter stilles til rådighed på en gennemsigtig måde, der sikrer, at alle bidragende økonomiske aktører eller grupper, hvad enten de er medlemmer af organisationen eller ej, kan granske dem. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&qid=1553179697934&from=EN)

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 p (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 166 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

22p)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 166a

 

Regulering af udbuddet af landbrugsprodukter med en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse med undtagelse af ost, vin og skinke

 

1.  Uden at det berører artikel 150, 167 og 172, kan medlemsstaterne på anmodning af en producentorganisation, der er anerkendt i henhold til artikel 152, stk. 1, i denne forordning, en brancheorganisation, der er anerkendt i henhold til artikel 157, stk. 1, i denne forordning, eller en sammenslutning af erhvervsdrivende, jf. artikel 3, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012, i en begrænset periode fastsætte bindende regler for regulering af udbuddet af landbrugsprodukter med en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse i henhold til artikel 5, stk. 1 og stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012 med undtagelse af ost, vin og skinke.

 

2.  Reglerne i stk. 1 i denne artikel skal være genstand for en forudgående aftale mellem parterne i det geografiske område, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1151/2012.

 

Denne aftale skal indgås af:

 

a) mindst to tredjedele af producenterne af det produkt eller den råvare, der anvendes til produktion af dette produkt, eller deres repræsentanter i det geografiske område, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1152/2012, og

 

b) hvis relevant, mindst to tredjedele af forarbejdningsvirksomhederne, der forarbejder det pågældende landbrugsprodukt, og som repræsenterer mindst to tredjedele af produktionen af det pågældende produkt, eller deres repræsentanter i det geografiske område, der er omhandlet i det pågældende litra.

 

I behørigt begrundede tilfælde, hvor den repræsentativitet, der er omhandlet i dette stykkes litra a) og/eller b), ikke kan opnås i det geografiske område, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) Nr. 1151/2012, eller hvor bestemmelsen af sidstnævnte udgør et praktisk problem, kan medlemsstaterne vedtage nationale regler med det formål at fastlægge et passende niveau af repræsentativitet og høringsordninger med henblik på en forudgående aftale mellem parterne.

 

3.  De regler, der er omhandlet i stk. 1:

 

a) omfatter kun regulering af udbuddet af det pågældende produkt og skal have til formål at tilpasse udbuddet af det pågældende produkt til efterspørgslen

 

b) gælder kun for det pågældende produkt

 

c) må højst være bindende i tre år og kan efter denne periode forlænges efter en ny anmodning, jf. stk. 1

 

d) må ikke være til skade for handelen med andre produkter end dem, der er omfattet af disse regler

 

e) må ikke vedrøre transaktioner, der foretages efter den første afsætning af det pågældende produkt

 

f) må ikke tillade prisfastsættelse, herunder vejledende eller anbefalede priser

 

g) må ikke medføre, at en alt for stor del af det pågældende produkt, der ellers ville være tilgængelig, bliver utilgængelig

 

h) må ikke medføre forskelsbehandling, udgøre en hindring for nye markedsaktører eller føre til skadelige virkninger for små producenter

 

i) skal bidrage til at bevare kvaliteten (herunder for så vidt angår sundhed) og/eller til udviklingen af det pågældende produkt.

 

4.  De regler, der er omhandlet i stk. 1, offentliggøres i en officiel publikation i den pågældende medlemsstat.

 

5.  Medlemsstaterne foretager kontrol for at sikre, at betingelserne i stk. 3 er opfyldt, og ophæver reglerne i stk. 1, hvis de kompetente nationale myndigheder har konstateret, at betingelserne ikke er opfyldt.

 

6.  Medlemsstaterne giver straks Kommissionen meddelelse om de regler, som de har vedtaget i henhold til stk. 1. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater om enhver meddelelse om sådanne regler.

 

7.  Kommissionen kan til enhver tid vedtage gennemførelsesretsakter, der kræver, at en medlemsstat ophæver de regler, som den har fastsat i henhold til stk. 1, hvis Kommissionen finder, at reglerne ikke opfylder betingelserne i stk. 3, hindrer eller forvrider konkurrencen på en væsentlig del af det indre marked eller bringer den frie samhandel eller opfyldelsen af formålet i artikel 39 i TEUF i fare. Disse gennemførelsesretsakter vedtages uden at anvende proceduren i artikel 229, stk. 2 eller 3 i denne forordning."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&qid=1553179697934&from=EN)

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 q (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 167 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

22q)  I afsnit II, kapitel III, afdeling 4, tilføjes følgende artikel:

 

Artikel 167a

 

Afsætningsregler til at forbedre og stabilisere det fælles marked for olivenolie

 

1.  For at det fælles marked inden for olivenoliesektoren kan fungere bedre og mere stabilt, kan producentmedlemsstaterne fastsætte afsætningsregler for at regulere udbuddet.

 

De pågældende regler skal stå i rimeligt forhold til formålet og må ikke:

 

a) vedrøre transaktioner, der foretages efter den første afsætning af det pågældende produkt

 

b) tillade prisfastsættelse, herunder vejledende eller anbefalede priser

 

c) medføre, at en for stor en del af den årlige høst, der ellers ville være tilgængelig, bliver utilgængelig.

 

2.  De regler, der er nævnt i stk. 1, skal meddeles aktørerne ved, at de offentliggøres i deres helhed i en officiel publikation i den pågældende medlemsstat.

 

3.  Medlemsstaterne underretter Kommissionen om eventuelle beslutninger, der træffes i henhold til denne artikel.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&qid=1543573613250&from=ES)

Begrundelse

Det foreslås at inkludere en ny artikel med henblik på at anvende en mekanisme, som svarer til den, der anvendes på vinsektoren i artikel 167, på olivenoliesektoren for at imødekomme sektorens specifikke behov gennem forbedring af dens evne til selvregulering.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 r (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 168

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

22r)  Artikel 168 affattes således:

Artikel 168

"Artikel 168

Aftalemæssige forhold

Aftalemæssige forhold

1.  Uanset artikel 148 om sektoren for mælk og mejeriprodukter og artikel 125 om sukkersektoren, hvis en medlemsstat for så vidt angår landbrugsprodukter fra en sektor, bortset fra mælk og mejeriprodukter og sukker som opført på listen i artikel 1, stk. 2, beslutter følgende:

1.  Uanset artikel 148 om sektoren for mælk og mejeriprodukter og artikel 125 om sukkersektoren, hvis en medlemsstat for så vidt angår landbrugsprodukter fra en sektor, bortset fra mælk og mejeriprodukter og sukker som opført på listen i artikel 1, stk. 2, beslutter følgende:

a) at alle leveringer i dens område af disse produkter fra en producent til en forarbejdningsvirksomhed eller en distributør skal være omfattet af en skriftlig kontrakt mellem parterne og/eller

a) at alle leveringer i dens område af disse produkter fra en producent til en forarbejdningsvirksomhed eller en distributør skal være omfattet af en skriftlig kontrakt mellem parterne og/eller

b) at de første købere skal fremsætte et skriftligt kontrakttilbud om levering i dens område af disse landbrugsprodukter fra producenten, skal en sådan kontrakt eller et sådant kontrakttilbud opfylde kravene i denne artikels stk. 4 og 6.

b) at de første købere skal fremsætte et skriftligt kontrakttilbud om levering i dens område af disse landbrugsprodukter fra producenten, skal en sådan kontrakt eller et sådant kontrakttilbud opfylde kravene i denne artikels stk. 4 og 6.

1a.  Hvis medlemsstaterne ikke gør brug af de muligheder, der er nævnt i denne artikels stk. 1, kan en producent, en producentorganisation eller en sammenslutning af producentorganisationer for så vidt angår landbrugsprodukter fra en sektor omhandlet i artikel 1, stk. 2, bortset fra sektorerne for mælk, mejeriprodukter og sukker, kræve, at enhver leverance af dens produkter til en forarbejdningsvirksomhed eller en distributør skal være omfattet af en skriftlig kontrakt mellem parterne og/eller være genstand for et skriftligt tilbud om en kontrakt fra de første købere på de betingelser, der er fastsat i nærværende artikels stk. 4 og stk. 6, første afsnit.

1a.  Hvis medlemsstaterne ikke gør brug af de muligheder, der er nævnt i denne artikels stk. 1, kan en producent, en producentorganisation eller en sammenslutning af producentorganisationer for så vidt angår landbrugsprodukter fra en sektor omhandlet i artikel 1, stk. 2, bortset fra sektorerne for mælk, mejeriprodukter og sukker, kræve, at enhver leverance af dens produkter til en forarbejdningsvirksomhed eller en distributør skal være omfattet af en skriftlig kontrakt mellem parterne og/eller være genstand for et skriftligt tilbud om en kontrakt fra de første købere på de betingelser, der er fastsat i nærværende artikels stk. 4 og stk. 6, første afsnit.

Hvis den første køber er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed som defineret i henstilling 2003/361/EF, er kontrakten og/eller tilbuddet om en kontrakt ikke obligatorisk, uden at dette berører parternes mulighed for at gøre brug af en standardkontrakt udarbejdet af en brancheorganisation.

Hvis den første køber er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed som defineret i henstilling 2003/361/EF, er kontrakten og/eller tilbuddet om en kontrakt ikke obligatorisk, uden at dette berører parternes mulighed for at gøre brug af en standardkontrakt udarbejdet af en brancheorganisation.

2.  Såfremt medlemsstaten beslutter, at leverancer af de af denne artikel omfattede produkter fra en producent til en forarbejdningsvirksomhed skal være omfattet af en skriftlig kontrakt mellem parterne, skal medlemsstaten samtidig beslutte, hvilke trin i leveringen der skal være omfattet af en sådan kontrakt, i tilfælde af at de pågældende produkter leveres gennem et eller flere mellemled.

2.  Såfremt medlemsstaten beslutter, at leverancer af de af denne artikel omfattede produkter fra en producent til en forarbejdningsvirksomhed skal være omfattet af en skriftlig kontrakt mellem parterne, skal medlemsstaten samtidig beslutte, hvilke trin i leveringen der skal være omfattet af en sådan kontrakt, i tilfælde af at de pågældende produkter leveres gennem et eller flere mellemled.

Medlemsstaterne sikrer, at de bestemmelser, som de vedtager i henhold til denne artikel, ikke hæmmer det indre markeds funktion.

Medlemsstaterne sikrer, at de bestemmelser, som de vedtager i henhold til denne artikel, ikke hæmmer det indre markeds funktion.

3.  I det tilfælde, der er beskrevet i stk. 2, kan medlemsstaten indføre en mæglingsordning med henblik på de tilfælde, hvor der ikke er nogen fælles forståelse om, at indgå en sådan kontrakt, for at sikre rimelige aftaleforhold.

3.  I det tilfælde, der er beskrevet i stk. 2, kan medlemsstaten indføre en mæglingsordning med henblik på de tilfælde, hvor der ikke er nogen fælles forståelse om, at indgå en sådan kontrakt, for at sikre rimelige aftaleforhold.

4.  Enhver kontrakt eller ethvert kontrakttilbud, jf. stk. 1 og 1a, skal:

4.  Enhver kontrakt eller ethvert kontrakttilbud, jf. stk. 1 og 1a, skal:

a) indgås før leveringen

a) indgås før leveringen

b) foreligge skriftligt, og

b) foreligge skriftligt og

c) bl.a. indeholde følgende oplysninger:

c) bl.a. indeholde følgende oplysninger:

i) den pris, der skal betales for leveringen, og som: — er fast og fastsat i kontrakten og/eller — beregnes ud fra forskellige faktorer i kontrakten, som kan omfatte markedsindikatorer, der afspejler ændringer i markedsforholdene, den leverede mængde og kvaliteten eller sammensætningen af de leverede landbrugsprodukter

i) den pris, der skal betales for leveringen, og som: er fast og fastsat i kontrakten og/eller beregnes ud fra forskellige faktorer i kontrakten, som kan omfatte objektive indikatorer for produktions- og markedsomkostninger, der er lettilgængelige og letforståelige, og som afspejler ændringer i markedsforholdene, den leverede mængde og kvaliteten eller sammensætningen af de leverede landbrugsprodukter. Med henblik herpå kan medlemsstater, der har besluttet at anvende stk. 1, fastsætte indikatorer i overensstemmelse med objektive kriterier og på grundlag af undersøgelser vedrørende produktion og fødevarekæden, så disse kan fastsættes til enhver tid.

ii) mængden og kvaliteten af de pågældende produkter, der kan eller skal leveres, og tidspunktet for sådanne leverancer,

ii) mængden og kvaliteten af de pågældende produkter, der kan eller skal leveres, og tidspunktet for sådanne leverancer,

iii) kontraktens varighed, som kan være enten tidsbegrænset eller tidsubegrænset eller tidsubegrænset med opsigelsesbestemmelser

iii) kontraktens varighed, som kan være enten tidsbegrænset eller tidsubegrænset eller tidsubegrænset med opsigelsesbestemmelser

iv) oplysninger om betalingsperioder og -procedurer

iv) oplysninger om betalingsperioder og -procedurer

v) ordninger for indsamling eller levering af landbrugsprodukter, og vi) | bestemmelser, der finder anvendelse i tilfælde af force majeure.

v) ordninger for indsamling eller levering af landbrugsprodukter, og vi) bestemmelser, der finder anvendelse i tilfælde af force majeure.

5.  Uanset stk. 1 og 1a er en kontrakt eller et tilbud om en kontrakt ikke nødvendig, hvis de pågældende produkter leveres af et medlem af et kooperativ til det kooperativ, vedkommende er medlem af, hvis kooperativets vedtægter eller regler og afgørelser fastlagt i eller truffet i henhold til disse vedtægter indeholder bestemmelser, der har tilsvarende virkning som dem, der er fastsat i stk. 4, litra a), b) og c).

5.  Uanset stk. 1 og 1a er en kontrakt eller et tilbud om en kontrakt ikke nødvendig, hvis de pågældende produkter leveres af et medlem af et kooperativ til det kooperativ, vedkommende er medlem af, hvis kooperativets vedtægter eller regler og afgørelser fastlagt i eller truffet i henhold til disse vedtægter indeholder bestemmelser, der har tilsvarende virkning som dem, der er fastsat i stk. 4, litra a), b) og c).

6.  Alle elementer i de kontrakter om levering af landbrugsprodukter, som producenter, virksomheder, der indsamler produkterne, virksomheder, der forarbejder produkterne, eller distributører, herunder de elementer, der henvises til i stk. 4, litra c), forhandles frit mellem parterne. Uanset første afsnit gælder ét eller begge af følgende:

6.  Alle elementer i de kontrakter om levering af landbrugsprodukter, som producenter, virksomheder, der indsamler produkterne, virksomheder, der forarbejder produkterne, eller distributører, herunder de elementer, der henvises til i stk. 4, litra c), forhandles frit mellem parterne. Uanset første afsnit gælder ét eller begge af følgende:

a) såfremt en medlemsstat beslutter at gøre skriftlige kontrakter om levering af landbrugsprodukter obligatoriske i henhold til stk. 1, kan den fastsætte en mindste gyldighedsperiode, der kun gælder for skriftlige kontrakter mellem en producent og den første køber af landbrugsprodukterne. En sådan minimumsvarighed skal være mindst seks måneder og må ikke hæmme det indre markeds funktion.

a) såfremt en medlemsstat beslutter at gøre skriftlige kontrakter om levering af landbrugsprodukter obligatoriske i henhold til stk. 1, kan den fastsætte en mindste gyldighedsperiode, der kun gælder for skriftlige kontrakter mellem en producent og den første køber af landbrugsprodukterne. En sådan minimumsvarighed skal være mindst seks måneder og må ikke hæmme det indre markeds funktion.

b) hvis en medlemsstat beslutter, at den første køber af landbrugsprodukter skal afgive skriftligt tilbud om en kontrakt med producenten i henhold til stk. 1, kan den bestemme, at tilbuddet skal omfatte en minimumsvarighed for kontrakten som fastsat i national ret med henblik herpå. En sådan minimumsvarighed skal være mindst seks måneder og må ikke hæmme det indre markeds funktion.

b) hvis en medlemsstat beslutter, at den første køber af landbrugsprodukter skal afgive skriftligt tilbud om en kontrakt med producenten i henhold til stk. 1, kan den bestemme, at tilbuddet skal omfatte en minimumsvarighed for kontrakten som fastsat i national ret med henblik herpå. En sådan minimumsvarighed skal være mindst seks måneder og må ikke hæmme det indre markeds funktion.

Andet afsnit berører ikke producentens ret til at afvise en sådan minimumsvarighed, forudsat at det sker skriftligt. I så fald kan parterne frit forhandle alle elementerne i kontrakten, herunder dem, der er omhandlet i stk. 4, litra c).

Andet afsnit berører ikke producentens ret til at afvise en sådan minimumsvarighed, forudsat at det sker skriftligt. I så fald kan parterne frit forhandle alle elementerne i kontrakten, herunder dem, der er omhandlet i stk. 4, litra c).

7.  De medlemsstater, der gør brug af mulighederne i denne artikel, sikrer, at de bestemmelser, som de indfører, ikke hæmmer det indre markeds funktion. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, hvordan de anvender alle foranstaltninger indført i henhold til denne artikel.

7.  De medlemsstater, der gør brug af mulighederne i denne artikel, sikrer, at de bestemmelser, som de indfører, ikke hæmmer det indre markeds funktion. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, hvordan de anvender alle foranstaltninger indført i henhold til denne artikel.

8.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter foranstaltninger, der er nødvendige for en ensartet anvendelse af stk. 4, litra a) og b), og stk. 5, og foranstaltninger vedrørende de meddelelser, som medlemsstaterne skal give i henhold til denne artikel.

8.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter foranstaltninger, der er nødvendige for en ensartet anvendelse af stk. 4, litra a) og b), og stk. 5, og foranstaltninger vedrørende de meddelelser, som medlemsstaterne skal give i henhold til denne artikel.

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 2.

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 2. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 s (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 172 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

22s)  Artikel 172, stk. 2, affattes således:

2.  Reglerne i stk. 1 i denne artikel skal være genstand for en forudgående aftale mellem parterne i det geografiske område, der er nævnt artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1151/2012. En sådan aftale skal være indgået efter konsultation med svineproducenterne i det geografiske område, mellem mindst to tredjedele af forarbejdningsvirksomhederne, der forarbejder den pågældende skinke, og som repræsenterer mindst to tredjedele af produktionen af den pågældende skinke i det geografiske område, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1151/2012, og, hvis medlemsstaten finder det relevant, mindst to tredjedele af svineproducenterne i det geografiske område, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1151/2012.

‘2.  Reglerne i stk. 1 i denne artikel skal være genstand for en forudgående aftale mellem parterne i det geografiske område, der er nævnt artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1151/2012. En sådan aftale skal være indgået efter konsultation med svineproducenterne i det geografiske område, mellem mindst to tredjedele af forarbejdningsvirksomhederne, der forarbejder den pågældende skinke, og som repræsenterer mindst to tredjedele af produktionen af den pågældende skinke, eller deres repræsentanter i det geografiske område, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1151/2012, og, hvis medlemsstaten finder det relevant, mindst to tredjedele af svineproducenterne i det geografiske område, der er omhandlet i det pågældende litra."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Begrundelse

Artikel 150 foreskriver, at producenterne kan være repræsenteret, men ordlyden af stk. 2 kan give indtryk af, at forarbejdningsvirksomhederne ikke kan repræsenteres. Denne regel er problematisk for sektorer med mange forarbejdningsfaciliteter. Det må være en forglemmelse, at der kun åbnes op for repræsentanter for osteproducenter og ikke for forarbejdningsvirksomheder.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 t (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 172a

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

22t)  Artikel 172a affattes således:

Artikel 172a

"Artikel 172a

Værdideling

Værdideling

Uden at dette berører eventuelle særlige klausuler om værdideling inden for sukkersektoren, kan landbrugere, herunder sammenslutninger af landbrugere, og deres første opkøber aftale klausuler om værdideling, herunder deling af markedsbonusser og -tab, der fastsætter, hvordan en eventuel udvikling af relevante markedspriser på de pågældende produkter eller andre råvaremarkeder skal fordeles mellem dem.

Uden at dette berører eventuelle særlige klausuler om værdideling inden for sukkersektoren, kan landbrugere, herunder sammenslutninger af landbrugere, og deres første opkøber samt en eller flere virksomheder, der hver især opererer på forskellige niveauer i produktions-, forarbejdnings- eller forsyningskæden, aftale klausuler om værdideling, herunder deling af markedsbonusser og -tab, der fastsætter, hvordan en eventuel udvikling af relevante markedspriser på de pågældende produkter eller andre råvaremarkeder skal fordeles mellem dem".

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 u (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 172 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

22u)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 172b

 

Værdideling for så vidt angår produkter med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse

 

For så vidt angår produkter med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse, som er anerkendt i henhold til EU-retten, kan landbrugere, herunder sammenslutninger af landbrugere, og aktører i sektorens produktions-, forarbejdnings- og afsætningsled, vedtage klausuler om værdideling, herunder deling af markedsbonusser og -tab, med henblik på at fastsætte, hvordan en eventuel udvikling af relevante markedspriser på de pågældende produkter eller på andre råvaremarkeder skal fordeles mellem dem.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 v (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 173 – stk. 1 – litra b

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

22v)  I artikel 173, stk. 1, affattes litra b) således:

b) reglerne for sådanne organisationer og sammenslutninger, vedtægter fra organisationerne, dog ikke producentorganisationerne, de specifikke betingelser gældende for vedtægterne fra producentorganisationer inden for visse sektorer, herunder undtagelserne fra forpligtelsen fra at markedsføre den samlede produktion gennem producentorganisationen omhandlet i artikel 160, stk. 2, sådanne organisationers og sammenslutningers struktur, medlemsperiode, ansvarsforhold og aktiviteter, konsekvenserne af, at de anerkendes, eller at anerkendelsen trækkes tilbage og sammenlægninger

b) reglerne for sådanne organisationer og sammenslutninger, vedtægter fra organisationerne, dog ikke producentorganisationerne, de specifikke betingelser gældende for vedtægterne fra producentorganisationer inden for visse sektorer, herunder undtagelsen fra forpligtelsen fra at afsætte den samlede produktion gennem producentorganisationen omhandlet i artikel 160, stk. 1a, andet afsnit, ved at fastsætte de i stk. 2 og 3 i denne artikel omhandlede procentsatser samt de produktkategorier fra stk. 1a, som disse procentsatser finder anvendelse på, sådanne organisationers og sammenslutningers struktur, medlemsperiode, ansvarsforhold og aktiviteter, konsekvenserne af, at de anerkendes, eller at anerkendelsen trækkes tilbage og sammenlægninger

 

"

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&qid=1553179697934&from=EN)

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 w (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 176 – stk. 3

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

22w)  I artikel 176 affattes stk. 3 således:

3.  Licenser er gyldige i hele Unionen.

3.  Licenser er gyldige i hele Unionen. Alle oplysninger om ansøgere, som medlemsstaterne indsamler i forbindelse med udstedelsen af licenser, meddeles hver måned Kommissionen.

Begrundelse

Selv om artikel 177 giver Kommissionen vigtige beføjelser, synes den ikke systematisk at gøre brug af dem. Der skal kun indsamles oplysninger én gang, uden at det skaber administrativ kompleksitet for brugerne. Kommissionen skal også anmodes om at foreslå procedurer, der fuldt ud gør brug af de nye informations- og kommunikationsteknologier for at mindske byrden for brugerne og optimere anvendelsen af disse oplysninger.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 x (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 177 – stk. 2 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

22x)  Artikel 177, stk. 2, litra d), udgår.

Begrundelse

Litra d) udgår i tråd med den udeladelse, som Kommissionen har anmodet om, fra artikel 189 vedrørende import af hamp og hampefrø.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 y (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 182 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

22y)  I artikel 182, stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende litra:

 

ba) importmængden i et år til præferencetoldsatser, der er aftalt mellem Unionen og tredjelande som led i frihandelsaftaler, overstiger et vist niveau (i det følgende benævnt "handelseksponeringsvolumen").

Begrundelse

Dette ændringsforslag foreslår et nyt kriterium for anvendelsen af den tillægsimporttold, der er fastsat i aftalen om den fælles markedsordning, og som bidrager til at undgå eller modvirke skadelige virkninger på EU-markedet, som kan opstå som følge af import.

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 z (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 182 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

22z)  I artikel 182, stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende litra:

 

bb) tredjelande ikke opfylder EU-standarder for plantesundhed og dyrevelfærd.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Begrundelse

Det er nødvendigt at fremme en større gensidighed i udvekslingen med tredjelande inden for plantesundhed.

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 aa (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 182 – stk. 1 – afsnit 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

22aa)  Artikel 182, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

Udløsningsmængden fastlægges på basis af afsætningsmulighederne, der defineres som importen udtrykt som procentdel af det tilsvarende indenlandske forbrug i de tre forudgående år.

"Udløsningsmængden fastlægges på basis af afsætningsmulighederne, der defineres som importen udtrykt som procentdel af det tilsvarende indenlandske forbrug i de tre forudgående år. Den omdefineres regelmæssigt for at tage hensyn til udviklingen i EU-markedets størrelse. Udløsningsprisen omdefineres regelmæssigt for at tage hensyn til udviklingen på verdensmarkedet og i produktionsomkostningerne."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Begrundelse

Med dette ændringsforslag foreslås det, at de udløsningspriser og -mængder, der blev anmeldt for mere end 20 år siden, opdateres for at afspejle ændringerne i markedets størrelse (reduktion af forbruget af kød, brexit og overgangen til et marked med 27 medlemsstater). Der mindes om, at artikel 182 gør det muligt at forebygge eller modvirke skadelige virkninger på EU-markedet, som kan opstå som følge af import.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 ab (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 182 – stk. 1 – afsnit 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

22ab)  I artikel 182, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

 

"Markedseksponeringsvolumen fastlægges på grundlag af importen til præferencesats udtrykt som en procentdel af det samlede niveau af markedseksponering, som de berørte sektorer kan bære."

Begrundelse

Med dette ændringsforslag foreslås et nyt kriterium for anvendelsen af en tillægsimporttold for at forebygge eller modvirke skadelige virkninger på EU-markedet, som kan opstå som følge af import.

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 ac (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 184 – stk. 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

22ac)  Artikel 184, stk. 2, affattes således:

2.  Toldkontingenterne forvaltes på en sådan måde, at aktørerne ikke forskelsbehandles, ved anvendelse af en af følgende metoder eller en kombination heraf eller en anden passende metode:

“2.  Toldkontingenterne forvaltes på en sådan måde, at aktørerne ikke forskelsbehandles, ved anvendelse af en af følgende metoder eller en kombination heraf eller en anden passende metode:

a) en metode, der er baseret på den kronologiske rækkefølge, som ansøgningerne indgives i ("først til mølle"-princippet)

a) en metode, der er baseret på den kronologiske rækkefølge, som ansøgningerne indgives i ("først til mølle"-princippet)

b) en metode, hvor der fordeles i forhold til de mængder, der er indgivet ansøgning om (metoden "samtidig behandling")

b) en metode, hvor der fordeles i forhold til de mængder, der er indgivet ansøgning om (metoden "samtidig behandling")

c) en metode, der tager hensyn til de traditionelle handelsmønstre (metoden "traditionelle/nye mønstre").

c) en metode, der tager hensyn til de traditionelle handelsmønstre (metoden "traditionelle/nye mønstre").

 

d) en metode, der gør det muligt at fordele til en række forskellige aktører, herunder ved at tage højde for relevante sociale og miljømæssige standarder såsom de grundlæggende ILO-konventioner, og multilaterale miljøaftaler, som EU er part i."

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Begrundelse

Tilføjelsen af denne metode bør tilskynde til, at toldkontingenter administreres under hensyntagen til flere forskellige aktører i stedet for at tilgodese større aktører, og til at der tages højde for sociale og miljømæssige standarder i forbindelse med distributionen af toldkontingenter.

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 ad (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 188 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

22ad)  I kapitel III indsættes følgende som artikel

 

"Artikel 188a

 

Import af landbrugsprodukter og landbrugsfødevarer fra tredjelande

 

Landbrugsprodukter og landbrugsfødevarer må kun importeres fra tredjelande, hvis de overholder produktionsnormer og -forpligtelser, navnlig vedrørende miljø og sundhed, der svarer til dem, der gælder for tilsvarende produkter, der er høstet i Unionen, eller som er fremstillet af sådanne produkter. Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastlægger regler for aktørers overholdelse i forbindelse med import under hensyntagen til gensidighedsaftaler med tredjelande. De pågældende gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 2."

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 189

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

23)  Artikel 189 udgår

udgår

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 a (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 206

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

26 a)  Artikel 206 affattes således:

Artikel 206

"Artikel 206

Kommissionens retningslinjer om anvendelse af konkurrenceregler på landbruget

Kommissionens retningslinjer om anvendelse af konkurrenceregler på landbruget

Medmindre andet er bestemt i denne forordning og i henhold til artikel 42 i TEUF, finder artikel 101-106 i TEUF og gennemførelsesbestemmelserne hertil anvendelse på alle aftaler, afgørelser og former for praksis, der er omhandlet i artikel 101, stk. 1, og artikel 102 i TEUF, og som vedrører produktionen af eller handelen med landbrugsprodukter, jf. dog artikel 207-210 i denne forordning.

Medmindre andet er bestemt i denne forordning og i henhold til artikel 42 i TEUF, finder artikel 101-106 i TEUF og gennemførelsesbestemmelserne hertil anvendelse på alle aftaler, afgørelser og former for praksis, der er omhandlet i artikel 101, stk. 1, og artikel 102 i TEUF, og som vedrører produktionen af eller handelen med landbrugsprodukter, jf. dog artikel 207-210 i denne forordning.

For at sikre det indre markeds funktion og en ensartet anvendelse af Unionens konkurrenceregler anvender Kommissionen og medlemsstaternes konkurrencemyndigheder Unionens konkurrenceregler i tæt samarbejde.

For at sikre det indre markeds funktion og en ensartet fortolkning og anvendelse af Unionens konkurrenceregler arbejder Kommissionen og medlemsstaternes konkurrencemyndigheder tæt sammen og koordinerer i videst muligt omfang deres foranstaltninger, når de anvender Unionens konkurrenceregler

I tillæg hertil offentliggør Kommissionen i givet fald retningslinjerne for at bistå de nationale konkurrencemyndigheder såvel som virksomheder.

I tillæg hertil offentliggør Kommissionen i givet fald retningslinjerne for at bistå de nationale konkurrencemyndigheder såvel som virksomheder. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=FR)

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 b (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 207

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

26b)  Artikel 207 affattes således:

Artikel 207

"Artikel 207

Det relevante marked

Det relevante marked

Definitionen af det relevante marked er et værktøj til at identificere og definere grænserne for konkurrencen mellem virksomheder, som skal baseres på to kumulative elementer:

Definitionen af det relevante marked er et værktøj til at identificere og definere grænserne for konkurrencen mellem virksomheder, som skal baseres på to kumulative elementer:

a) det relevante produktmarked : nærværende kapitel betyder "produktmarked" det marked, der omfatter de produkter, der betragtes som udskiftelige eller substituerbare af forbrugerne i kraft af produktets egenskaber, pris og anvendelsesformål

a) det relevante produktmarked: Med henblik på nærværende kapitel betyder "produktmarked" det marked, der omfatter de produkter, der betragtes som udskiftelige eller substituerbare af kunderne og af forbrugerne i kraft af produktets egenskaber, pris og anvendelsesformål

b) det relevante geografiske marked: Med henblik på nærværende kapitel betyder "geografisk marked" markedet på det område, inden for hvilket de deltagende virksomheder afsætter de relevante varer og tjenesteydelser, som frembyder tilstrækkeligt homogene konkurrencevilkår, og som kan adskilles fra tilgrænsende geografiske områder, navnlig på grund af væsentlige forskelle i konkurrencevilkårene.

b) det relevante geografiske marked: Med henblik på nærværende kapitel betyder "geografisk marked" markedet på det område, inden for hvilket de deltagende virksomheder afsætter de relevante varer og tjenesteydelser, som frembyder tilstrækkeligt homogene konkurrencevilkår, og som kan adskilles fra tilgrænsende geografiske områder, navnlig på grund af væsentlige forskelle i konkurrencevilkårene. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=FR)

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 c (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 208

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

26c)  Artikel 208 affattes således:

Artikel 208

"Artikel 208

Dominerende stilling

Dominerende stilling

Med henblik på dette kapitel betyder "dominerende stilling" en virksomheds økonomiske magtposition, som sætter den i stand til at hindre, at der opretholdes en effektiv konkurrence på det relevante marked, idet den kan udvise en i betydeligt omfang uafhængig adfærd over for sine konkurrenter og kunder og i sidste instans over for forbrugerne.

Med henblik på dette kapitel betyder "dominerende stilling" en virksomheds økonomiske magtposition, som sætter den i stand til at hindre, at der opretholdes en effektiv konkurrence på det relevante marked, idet den kan udvise en i betydeligt omfang uafhængig adfærd over for sine konkurrenter, leverandører, kunder og i sidste instans over for forbrugerne. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=FR)

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 d (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 210

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

26d)  Artikel 210 affattes således:

Artikel 210

"Artikel 210

Aftaler og samordnet praksis i anerkendte brancheorganisationer

Aftaler og samordnet praksis i anerkendte brancheorganisationer

1. Artikel 101, stk. 1, i TEUF finder ikke anvendelse på aftaler, afgørelser og former for samordnet praksis i brancheorganisationer, der er anerkendt i henhold til denne forordnings artikel 157 og som har til formål at udøve de aktiviteter, der er nævnt i artikel 157, stk. 1, litra c) og for sektoren for mælk og mælkeprodukter, i artikel 157, stk. 2, litra c), i denne forordning, og for så vidt angår olivenolie- og spiseolivensektoren og tobakssektoren i denne forordnings artikel 162.

1. Artikel 101, stk. 1, i TEUF finder ikke anvendelse på aftaler, afgørelser og former for samordnet praksis i brancheorganisationer, der er anerkendt i henhold til denne forordnings artikel 157, som er nødvendige for at opfylde de målsætninger, der er nævnt i artikel 157, stk. 1, litra c), i denne forordning, for så vidt angår olivenolie- og spiseolivensektoren og tobakssektoren i denne forordnings artikel 162.

 

Aftaler, afgørelser og former for samordnet praksis, der opfylder betingelserne i første afsnit i dette stk. 1, finder anvendelse, uden at der stilles krav om, at der forud er truffet afgørelse herom. Brancheorganisationer, der er anerkendt i henhold til denne forordnings artikel 157, kan dog anmode Kommissionen om en udtalelse om foreneligheden af disse aftaler, afgørelser og former for samordnet praksis med de målsætninger, der er anført i artikel 39 i TEUF. Kommissionen behandler omgående anmodninger om udtalelser og tilsender ansøgeren sin udtalelse senest fire måneder efter modtagelsen af en fuldstændig anmodning. Kommissionen kan på eget initiativ eller på anmodning af en medlemsstat ændre indholdet af en udtalelse, navnlig hvis ansøgeren har afgivet urigtige oplysninger eller har misbrugt udtalelsen.

2.  Stk. 1 finder anvendelse, hvis

2.  Artikel 101, stk. 1, i TEUF finder ikke anvendelse på aftaler, afgørelser og former for samordnet praksis i brancheorganisationer, der er anerkendt i henhold til denne forordnings artikel 157, som vedrører aktiviteter ud over de mål der er anført i artikel 157, stk. 1, litra c), og for så vidt angår sektoren for olivenolie og spiseolie og tobak i denne forordnings artikel 162, hvis:

a) de deri omhandlede aftaler, afgørelser og samordnede praksis er blevet meddelt Kommissionen, og

a) de deri omhandlede aftaler, afgørelser og samordnede praksis er blevet meddelt Kommissionen, og

b) ikke Kommissionen inden for en frist på to måneder regnet fra modtagelsen af alle de oplysninger, der er nødvendige for en vurdering, finder, at disse aftaler, afgørelser og former for samordnet praksis er uforenelige med EU-reglerne.

b) ikke Kommissionen inden for en frist på to måneder regnet fra modtagelsen af alle de oplysninger, der er nødvendige for en vurdering, finder, at disse aftaler, afgørelser og former for samordnet praksis er uforenelige med EU-reglerne.

Hvis Kommissionen finder, at de i stk. 1 omhandlede aftaler, afgørelser eller samordnede praksis er uforenelige med Unionens regler, fremlægger den sine resultater uden anvendelse af proceduren i artikel 229, stk. 2 eller 3.

Hvis Kommissionen finder, at de i stk. 2 omhandlede aftaler, afgørelser eller samordnede praksis er uforenelige med Unionens regler, fremlægger den sine resultater uden anvendelse af proceduren i artikel 229, stk. 2 eller 3.

3.  Aftalerne, afgørelserne og formerne for samordnet praksis omhandlet i stk. 1 må først bringes i anvendelse efter udløbet af fristen på to måneder i stk. 2, første afsnit, litra b).

3.  Aftalerne, afgørelserne og formerne for samordnet praksis omhandlet i stk. 2 får virkning, når fristen på to måneder i stk. 2, første afsnit, litra b) er udløbet.

4.  Aftaler, afgørelser og samordnet praksis erklæres under alle omstændigheder for uforenelige med EU-reglerne, hvis de:

4.  Aftaler, afgørelser og samordnet praksis erklæres under alle omstændigheder for uforenelige med EU-reglerne, hvis de:

a) på nogen måde kan medføre en opdeling af markederne i Unionen

a) på nogen måde kan medføre opdeling af markederne i Unionen

b) kan påvirke markedsordningens tilfredsstillende funktion

b) kan påvirke markedsordningens tilfredsstillende funktion

c) kan skabe konkurrenceforvridninger, som ikke er absolut nødvendige for at nå de mål for den fælles landbrugspolitik, der tilsigtes med brancheorganisationens aktiviteter

c) kan skabe konkurrenceforvridninger, som ikke er absolut nødvendige for at nå de mål for den fælles landbrugspolitik, der tilsigtes med brancheorganisationens aktiviteter

d) medfører fastsættelse af priser eller kvoter

d) medfører forpligtelser til at anvende en fast pris eller faste mængder

e) kan skabe forskelsbehandling eller udelukke konkurrence for så vidt angår en væsentlig del af de pågældende produkter.

e) kan skabe forskelsbehandling eller udelukke konkurrence for så vidt angår en væsentlig del af de pågældende produkter.

5.  Konstaterer Kommissionen efter udløbet af fristen på to måneder i stk. 2, første afsnit, litra b), at betingelserne for at anvende stk. 1 ikke er opfyldt, vedtager den uden anvendelse af proceduren i artikel 229, stk. 2 eller 3, en afgørelse om, at artikel 101, stk. 1, i TEUF finder anvendelse på den pågældende aftale, afgørelse eller form for samordnet praksis.

5.  Hvis Kommissionen konstaterer, at betingelserne for at anvende stk. 1 eller, efter udløbet af fristen på to måneder i stk. 2, første afsnit, litra b), at de betingelser, der henvises til i stk. 2, ikke er opfyldt eller ikke længere er opfyldt, vedtager den uden anvendelse af proceduren i artikel 229, stk. 2 eller 3, en afgørelse om, at artikel 101, stk. 1, i TEUF fremover finder anvendelse på den pågældende aftale, afgørelse eller form for samordnet praksis.

Kommissionens afgørelse anvendes først, når den er meddelt den pågældende brancheorganisation, medmindre denne har givet urigtige oplysninger eller har misbrugt den undtagelse, der er omhandlet i stk. 1.

Kommissionens afgørelse anvendes først, når den er meddelt den pågældende brancheorganisation, medmindre denne har givet urigtige oplysninger eller har misbrugt den undtagelse, der er omhandlet i stk. 1 eller 2.

6.  For flerårige aftaler gælder meddelelsen for det første år også for aftalens følgende år. I dette tilfælde kan Kommissionen dog på eget initiativ eller efter anmodning fra en anden medlemsstat til enhver tid afgive udtalelse om manglende overensstemmelse.

6.  For flerårige aftaler gælder meddelelsen for det første år også for aftalens følgende år. I dette tilfælde kan Kommissionen dog på eget initiativ eller efter anmodning fra en anden medlemsstat til enhver tid afgive udtalelse om manglende overensstemmelse.

7.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter de foranstaltninger, der er nødvendige for en ensartet anvendelse af denne artikel. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 2.

7.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter de foranstaltninger, der er nødvendige for en ensartet anvendelse af denne artikel. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 2. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 e (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 210 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

26 e)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 210a

 

Vertikale initiativer vedrørende bæredygtighed

 

1.  Artikel 101, stk. 1, i TEUF finder ikke anvendelse på vertikale aftaler, afgørelser og former for samordnet praksis vedrørende de i artikel 1, stk. 2, omhandlede produkter, der har til formål at anvende højere standarder for miljø, dyresundhed eller dyrevelfærd end dem, der er obligatoriske i henhold til EU-ret eller national ret, forudsat at de fordele, som produkterne medfører for almenheden, opvejer ulemperne for forbrugerne, og at de alene pålægger restriktioner, der er absolut nødvendige for at nå deres målsætning.

 

2.  Artikel 101, stk. 1, i TEUF finder ikke anvendelse på de aftaler, afgørelser og former for samordnet praksis, der er omhandlet i stk. 1, hvis:

 

a) de deri omhandlede aftaler, afgørelser og former for samordnet praksis er blevet meddelt Kommissionen, og

 

b) ikke Kommissionen inden for en frist på to måneder regnet fra modtagelsen af alle de oplysninger, der er nødvendige for en vurdering, finder, at disse aftaler, afgørelser og former for samordnet praksis er uforenelige med EU-reglerne.

 

Hvis Kommissionen finder, at de i stk. 1 omhandlede aftaler, afgørelser eller former for samordnet praksis er uforenelige med Unionens regler, fremlægger den sine resultater uden anvendelse af proceduren i artikel 229, stk. 2 eller 3."

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 f (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 214a

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

26f)  Artikel 214a affattes således:

Artikel 214a

Artikel 214a

Nationale betalinger for visse sektorer i Finland

Nationale betalinger for visse sektorer i Finland

Med forbehold af Kommissionens tilladelse kan Finland for perioden 2014-2020 fortsætte med at yde den nationale støtte til producenter, som det ydede i 2013 på grundlag af artikel 141 i tiltrædelsesakten af 1994, forudsat at:

Med forbehold af Kommissionens tilladelse kan Finland for perioden 2021-2027 fortsætte med at yde den nationale støtte til producenter, som det ydede i 2020, forudsat at:

a) indkomststøttebeløbet er degressivt over hele perioden og i 2020 ikke overstiger 30 % af det beløb, der blev ydet i 2013, og

a) det samlede indkomststøttebeløb er degressivt over hele perioden og

b) der, før denne mulighed anvendes, er gjort fuld brug af den fælles landbrugspolitiks støtteordninger for de pågældende sektorer.

b) der, før denne mulighed anvendes, er gjort fuld brug af den fælles landbrugspolitiks støtteordninger for de pågældende sektorer.

Kommissionen vedtager sin tilladelse uden at anvende proceduren i artikel 29, stk. 2 eller 3, i nærværende forordning.

Kommissionen vedtager sin tilladelse uden at anvende proceduren i artikel 229 i nærværende forordning. "

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 g (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Del IV – kapitel II a (nyt) – artikel 218 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

26 g)  I del IV indsættes følgende kapitel og artikel:

 

"Kapitel IIa

 

Gennemsigtighed på markederne for landbrugsprodukter

 

Artikel 218a

 

EU-observatorium for landbrugsmarkeder

 

1.  For at forbedre gennemsigtigheden i forsyningskæden for landbrugsfødevarer, kaste lys over de økonomiske aktørers og alle offentlige myndigheders valg og fremme udpegning og registrering af markedsudviklinger opretter Kommissionen et EU-observatorium for landbrugsmarkeder ("observatoriet"):

 

2.  Observatoriet dækker som minimum følgende landbrugssektorer som defineret i artikel 1, stk. 1:

 

a) korn

 

b) sukker, sukkerroer og sukkerrør

 

c) olivenolie

 

d) frugt og grøntsager

 

e) vin

 

f) mælk og mejeriprodukter

 

g) oksekød

 

h) svinekød

 

i) fåre- og gedekød

 

j) fjerkrækød.

 

3.  Observatoriet indsamler de statistiske data og oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre analyser og undersøgelser vedrørende:

 

a) produktion og forsyning

 

b) prisdannelsesmekanismerne og så vidt muligt fortjenstmarginerne i hele forsyningskæden for landbrugsfødevarer i EU og medlemsstaterne

 

c) pristendenser og så vidt muligt fortjenstmarginer i alle led af fødevareforsyningskæden i EU og medlemsstaterne og i alle landbrugs- og landbrugsfødevaresektorer

 

d) prognoser for markedsudviklingen på kort og mellemlang sigt

 

e) tendenser i import og eksport af landbrugsvarer, navnlig opfyldelse af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter til EU.

 

Observatoriet udarbejder årsberetninger indeholdende de elementer, der er omhandlet i første afsnit, og sender dem til Europa-Parlamentet og Rådet.

 

4.  Medlemsstaterne indsamler de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, fra virksomheder, der forarbejder landbrugsprodukter, eller andre aktører, som beskæftiger sig med handel med landbrugsprodukter, og sender dem til observatoriet.

 

Disse oplysninger betragtes som fortrolige, og observatoriet sikrer, at specifikke priser eller navne på enkelte økonomiske aktører ikke offentliggøres.

 

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter til indførelse af en ordning for meddelelser og rapporter med henblik på at anvende denne artikel. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 2."

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 h (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 218 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

26 h)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 218b

 

Mekanismer til tidlig varsling af markedsforstyrrelser og varslingstærskelværdier

 

1.  Observatoriet etablerer en mekanisme til tidlig varsling og varslingstærskelværdier og underretter, såfremt de relevante varslingstærskelværdier overskrides, Europa-Parlamentet og Rådet om truende markedsforstyrrelser, som navnlig forårsages af væsentlige prisstigninger eller prisfald på interne eller eksterne markeder eller andre begivenheder eller omstændigheder med tilsvarende virkninger.

 

Varslingstærskelværdierne fastsættes:

 

a) når den vægtede gennemsnitspris på markedet er mindre end [XX %] af gennemsnitsprisen i [X] på hinanden følgende uger efter at have udelukket de højeste og laveste referencer for ugentlige priser eller [X] på hinanden følgende måneder for månedlige priser

 

b) når den vægtede gennemsnitspris på markedet er mere end [XX %] af gennemsnitsprisen i [X] på hinanden følgende uger efter at have udelukket de højeste og laveste referencer for ugentlige priser eller [X] på hinanden følgende måneder for månedlige priser.

 

Kommissionen skal inden for en periode på højst 30 dage fra datoen for observatoriets meddelelse forelægge Europa-Parlamentet og Rådet markedssituationen for det pågældende produkt, årsagerne til markedsforstyrrelserne og, hvor det er relevant, de mulige foranstaltninger, der skal træffes, navnlig dem, der er omhandlet i denne forordnings del II, afsnit I, kapitel I og/eller i artikel 219, 219a, 220, 221 og 222, eller angive årsagerne til, at sådanne foranstaltninger ikke træffes.

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 i (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 219

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

26 i)  Artikel 219 affattes således:

Artikel 219

"Artikel 219

Foranstaltninger mod markedsforstyrrelser

Foranstaltninger til forebyggelse og håndtering af markedsforstyrrelser

1.  For at kunne reagere effektivt over for truende markedsforstyrrelser som følge af betydelige prisstigninger eller -fald på markeder inden for eller uden for Unionen eller andre begivenheder og omstændigheder, som i betydelig grad forstyrrer eller truer med at forstyrre markedet, hvis situationen eller dens virkninger på markedet sandsynligvis fortsætter eller forværres, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 227 for at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at håndtere den pågældende markedssituation, samtidig med at de forpligtelser, der følger af internationale aftaler indgået i henhold til TEUF, overholdes, og hvis alle andre tilgængelige foranstaltninger i henhold til denne forordning forekommer at være utilstrækkelige.

1.  For at kunne reagere effektivt over for truende markedsforstyrrelser som følge af betydelige prisstigninger eller -fald på markeder inden for eller uden for Unionen eller andre begivenheder og omstændigheder, som i betydelig grad forstyrrer eller truer med at forstyrre markedet, hvis situationen eller dens virkninger på markedet sandsynligvis fortsætter eller forværres, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 227 for at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at håndtere den pågældende markedssituation, samtidig med at de forpligtelser, der følger af internationale aftaler indgået i henhold til TEUF, overholdes.

I tilfælde af særligt hastende karakter af truende markedsforstyrrelser som omhandlet i dette stykkes første afsnit finder proceduren i artikel 228 anvendelse på delegerede retsakter vedtaget i henhold til dette stykkes første afsnit.

I tilfælde af særligt hastende karakter af truende markedsforstyrrelser som omhandlet i dette stykkes første afsnit finder proceduren i artikel 228 anvendelse på delegerede retsakter vedtaget i henhold til dette stykkes første afsnit.

Disse tilfælde af særligt hastende karakter kan omfatte nødvendigheden af at træffe øjeblikkelige foranstaltninger med henblik på at håndtere eller forebygge markedsforstyrrelser, hvis truende markedsforstyrrelser forekommer så hurtigt eller uventet, at et øjeblikkeligt indgreb er nødvendigt for effektivt at rette op på situationen, eller hvor et øjeblikkeligt indgreb vil forhindre, at sådanne truende markedsforstyrrelser opstår, fortsætter eller udvikler sig til en alvorligere eller langvarig forstyrrelse, eller hvor udsættelse af det øjeblikkelige indgreb truer med at forårsage eller forværre forstyrrelsen eller øger omfanget af de foranstaltninger, der senere bliver nødvendige for at håndtere truslen eller forstyrrelsen, eller ville være til skade for produktionen eller markedsforholdene.

Disse tilfælde af særligt hastende karakter kan omfatte nødvendigheden af at træffe øjeblikkelige foranstaltninger med henblik på at håndtere eller forebygge markedsforstyrrelser, hvis truende markedsforstyrrelser forekommer så hurtigt eller uventet, at et øjeblikkeligt indgreb er nødvendigt for effektivt at rette op på situationen, eller hvor et øjeblikkeligt indgreb vil forhindre, at sådanne truende markedsforstyrrelser opstår, fortsætter eller udvikler sig til en alvorligere eller langvarig forstyrrelse, eller hvor udsættelse af det øjeblikkelige indgreb truer med at forårsage eller forværre forstyrrelsen eller øger omfanget af de foranstaltninger, der senere bliver nødvendige for at håndtere truslen eller forstyrrelsen, eller ville være til skade for produktionen eller markedsforholdene.

Sådanne foranstaltninger kan for så vidt og så længe det er nødvendigt for at håndtere markedsforstyrrelsen eller truslen herom udvide eller ændre anvendelsesområdet, varigheden eller andre aspekter i denne forordning eller yde eksportrestitutioner eller suspendere importtolden helt eller delvis, herunder om nødvendigt for visse mængder eller perioder.

Sådanne foranstaltninger kan for så vidt og så længe det er nødvendigt for at håndtere markedsforstyrrelsen eller truslen herom udvide eller ændre anvendelsesområdet, varigheden eller andre aspekter i denne forordning og andre foranstaltninger som omhandlet i kapitel III, artikel 39 til 63, i forordningen om "strategiplaner" eller skærpe importkontrollen eller suspendere eller justere importtolden helt eller delvis, herunder om nødvendigt for visse mængder eller perioder. De kan også vedrøre tilpasningen af indførelsesordningen for frugt og grøntsager på grundlag af konsultationer med tredjelande, der eksporterer til Unionen.

2.   Foranstaltningerne i stk. 1 finder ikke anvendelse på produkterne i bilag I, del XXIV, afdeling 2.

2.  Foranstaltningerne i stk. 1 finder ikke anvendelse på produkterne i bilag I, del XXIV, afdeling 2.

Kommissionen kan imidlertid ved delegerede retsakter vedtaget i overensstemmelse med hasteproceduren i artikel 228 beslutte, at de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger finder anvendelse på et eller flere af produkterne i bilag I, del XXIV, afdeling 2.

Kommissionen kan imidlertid ved delegerede retsakter vedtaget i overensstemmelse med hasteproceduren i artikel 228 beslutte, at de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger finder anvendelse på et eller flere af produkterne i bilag I, del XXIV, afdeling 2.

3.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter de nødvendige procedurebestemmelser og tekniske kriterier til anvendelse foranstaltninger omhandlet i nærværende artikels stk. 1 og 1a. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 2.

3.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter de nødvendige procedurebestemmelser og tekniske kriterier til anvendelse foranstaltninger omhandlet i nærværende artikels stk. 1 og 1a. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 2. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=FR)

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 j (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 219 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

26j)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 219a

 

Ordning for volumenreduktion

 

1.  Såfremt der indtræffer alvorlige skævheder på markedet, og forudsat at produktionsteknikkerne tillader det, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 227 med henblik på at supplere denne forordning ved at yde støtte til producenter i en sektor, jf. artikel 1, stk. 2, som over en bestemt periode skal reducere deres leverancer i forhold til samme periode året før.

 

For at sikre, at denne ordning gennemføres på en effektiv og korrekt måde, skal de delegerede retsakter fastsætte:

 

a) den maksimale samlede volumen eller leveringsmængde, der skal reduceres på EU-plan inden for rammerne af reduktionsordningen

 

b) varigheden af reduktionsperioden og om nødvendigt forlængelsen heraf

 

c) støttebeløbet i forhold til den reducerede volumen eller mængde og tilhørende finansieringsordninger

 

d) kriterierne for ansøgernes støtteberettigelse og for, at ansøgninger om støtte kan tages i betragtning

 

e) de specifikke betingelser for gennemførelsen af denne ordning.

 

2.  Støtten ydes på grundlag af princippet om, at producenter indgiver en ansøgning i den medlemsstat, hvor de er etableret, ved brug af den metode, der er fastsat af den pågældende medlemsstat.

 

Medlemsstaterne kan beslutte, at ansøgninger om reduktionsstøtte skal indgives på producenternes vegne af anerkendte organisationer eller kooperativer, der er oprettet i overensstemmelse med national lovgivning, og/eller af individuelle producenter. I så fald skal medlemsstaterne sikre, at støtten videregives fuldt ud til de producenter, der reelt har reduceret deres leverancer."

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 k (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 219 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

26k)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 219b

 

Foranstaltninger til at stabilisere produktionen i perioder med alvorlige markedsforstyrrelser

 

1.  Såfremt Kommissionen har vedtaget delegerede retsakter i henhold til artikel 219a i det tilfælde, at de alvorlige skævheder på markedet sandsynligvis vil fortsætte eller forværres, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 227, der skal supplere nærværende forordning med henblik på at komplementere de i artikel 219a anførte foranstaltninger, ved at alle producenterne i en sektor, jf. artikel 1, stk. 2, der har øget deres leverancer i forhold til samme periode året før, pålægges en afgift:

 

a) i den samme periode som defineret i artikel 219a i behørigt begrundede tilfælde

 

b) i en ny reduktionsperiode, såfremt deltagelsen af producenter i henhold til artikel 219a ikke har været tilstrækkelig til at genskabe balancen på markedet.

 

2.  Når Kommissionen iværksætter den i stk. 1 omhandlede foranstaltning, skal den tage hensyn til udviklingen i produktionsomkostningerne, især udgifterne til input.

 

3.  For at sikre, at ordningen gennemføres på en effektiv og korrekt måde, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 227 med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge:

 

a) beløbet og betingelserne for den afgift, som pålægges producenter, der øger deres volumen eller mængde i løbet af reduktionsperioden

 

b) de særlige betingelser for gennemførelsen og komplementariteten af denne ordning i forhold til ordningen for volumenreduktion, jf. artikel 219a.

 

4.  De pågældende foranstaltninger kan om nødvendigt ledsages af andre foranstaltninger i henhold til nærværende forordning, navnlig dem, der omhandlet i artikel 222.

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 l (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Del V – kapitel I – afdeling 4 – overskrift

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

26l)  I afdeling 4 affattes overskriften således:

Aftaler og afgørelser i perioder med alvorlige skævheder på markederne

Aftaler og afgørelser med henblik på at forebygge markedsforstyrrelser og håndtere alvorlige skævheder på markederne

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 m (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 222

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

26m)  Artikel 222 affattes således:

Artikel 222

Artikel 222

Anvendelse af artikel 101, stk. 1, i TEUF

Anvendelse af artikel 101, stk. 1, i TEUF

1.  I perioder med alvorlige skævheder på markederne kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter med den hensigt, at artikel 101, stk. 1, i TEUF ikke finder anvendelse på aftaler og vedtagelser mellem landbrugere, landbrugssammenslutninger eller sammenslutninger af sådanne sammenslutninger eller anerkendte producentorganisationer, sammenslutninger af anerkendte producentorganisationer og anerkendte brancheorganisationer inden for en af de i denne forordnings artikel 1, stk. 2, nævnte sektorer, under forudsætning af at sådanne aftaler og vedtagelser ikke underminerer et velfungerende indre marked, ene og alene har til formål at stabilisere den berørte sektor og henhører under en eller flere af følgende kategorier:

1.  Med henblik på at forebygge markedsforstyrrelser og håndtere alvorlige skævheder på markederne kan Kommissionen i overensstemmelse med artikel 219 vedtage gennemførelsesretsakter med den hensigt, at artikel 101, stk. 1, i TEUF ikke finder anvendelse på aftaler og vedtagelser mellem landbrugere, landbrugssammenslutninger eller sammenslutninger af sådanne sammenslutninger eller anerkendte producentorganisationer, sammenslutninger af anerkendte producentorganisationer og anerkendte brancheorganisationer inden for en af de i denne forordnings artikel 1, stk. 2, nævnte sektorer, under forudsætning af at sådanne aftaler og vedtagelser ikke underminerer et velfungerende indre marked, ene og alene har til formål at stabilisere den berørte sektor og henhører under en eller flere af følgende kategorier:

a) tilbagetrækning fra markedet eller gratis uddeling af deres produkter

a) tilbagetrækning fra markedet eller gratis uddeling af deres produkter

b) omdannelse og forarbejdning

b) omdannelse og forarbejdning

c) oplagring hos private aktører

c) oplagring hos private aktører

d) fælles salgsfremmende foranstaltninger

d) fælles salgsfremmende foranstaltninger

e) aftaler om kvalitetskrav

e) aftaler om kvalitetskrav

f) fælles indkøb af produkter, der er nødvendige for at bekæmpe spredning af skadedyr og dyre- og plantesygdomme i Unionen, eller af produkter, der er nødvendige for at håndtere virkningerne af naturkatastrofer i Unionen

f) fælles indkøb af produkter, der er nødvendige for at bekæmpe spredning af skadedyr og dyre- og plantesygdomme i Unionen, eller af produkter, der er nødvendige for at håndtere virkningerne af naturkatastrofer i Unionen

g) midlertidig planlægning af produktion under hensyntagen til produktionscyklussens særlige karakter.

g) midlertidig planlægning af produktion under hensyntagen til produktionscyklussens særlige karakter.

I Kommissionens gennemførelsesretsakter præciseres denne undtagelses materielle og geografiske anvendelsesområde og undtagelsens anvendelsesperiode, jf. dog stk. 3. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 2.

I Kommissionens gennemførelsesretsakter præciseres denne undtagelses materielle og geografiske anvendelsesområde og undtagelsens anvendelsesperiode, jf. dog stk. 3. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 2.

 

1a.  Aftalerne og afgørelserne vedtaget i overensstemmelse med stk. 1 af anerkendte producentorganisationer eller anerkendte sammenslutninger af producentorganisationer eller anerkendte brancheorganisationer kan udvides i henhold til artikel 164 og på de af medlemsstaterne fastsatte betingelser. Udvidelsen af reglerne må ikke overskride tidsrammen i stk. 3.

3.  De i stk. 1 omtalte aftaler og afgørelser må højst have en varighed på 6 måneder.

3.  De i stk. 1 omtalte aftaler og afgørelser må højst have en varighed på 6 måneder.

Kommissionen kan imidlertid vedtage gennemførelsesretsakter, der giver tilladelse til sådanne aftaler og afgørelser for yderligere en periode på op til 6 måneder. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 2.

Kommissionen kan imidlertid vedtage gennemførelsesretsakter, der giver tilladelse til sådanne aftaler og afgørelser for yderligere en periode på op til 6 måneder. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 229, stk. 2. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 26 n (nyt)

Forordning (EU) nr. 1308/2013

Artikel 223 – stk. 1 – afsnit 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

26n)  Artikel 223,