Διαδικασία : 2018/0218(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0198/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0198/2019

Συζήτηση :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0289

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1100kWORD 421k
7.5.2019
PE 623.922v02-00 A8-0198/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, (ΕΕ) αριθ. 251/2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και (ΕΕ) αριθ. 229/2013 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων για τη γεωργία υπέρ των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων στα μικρά νησιά του Αιγαίου

(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Εισηγητής: Eric Andrieu

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝΤΗΣ Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, (ΕΕ) αριθ. 251/2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και (ΕΕ) αριθ. 229/2013 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων για τη γεωργία υπέρ των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων στα μικρά νησιά του Αιγαίου

(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0394),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 114, το άρθρο 118 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0246/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 5ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, καθώς και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0198/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας», της 29ης Νοεμβρίου 2017, εκτίθενται οι προκλήσεις, οι στόχοι και οι προσανατολισμοί για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2020. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάγκη να καταστεί η ΚΓΠ μια πολιτική που θα εστιάζει περισσότερο στα αποτελέσματα, θα ενισχύει τον εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και κλιματικής βιωσιμότητας του γεωργικού και δασοκομικού τομέα και των αγροτικών περιοχών, και θα συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με νομοθεσία της Ένωσης.

(1)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας», της 29ης Νοεμβρίου 2017, εκτίθενται οι προκλήσεις, οι στόχοι και οι προσανατολισμοί για την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2020. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανάγκη να καταστεί η ΚΓΠ μια πολιτική που θα εστιάζει περισσότερο στα αποτελέσματα, θα ενισχύει, σύμφωνα με την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, τον εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και κλιματικής βιωσιμότητας του γεωργικού και δασοκομικού τομέα και των αγροτικών περιοχών (μεταξύ άλλων μέσω μιας αυξημένης εστίασης στην αγροδασοκομία), θα μετριάζει τη σπατάλη τροφίμων και θα προωθεί την εκπαίδευση για τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες, θα παράγει υγιεινά τρόφιμα και θα συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με νομοθεσία της Ένωσης. Στην ανακοίνωση τονίζεται επίσης η παγκόσμια διάσταση της ΚΓΠ και δηλώνεται η δέσμευση της Ένωσης για την ενίσχυση της συνοχής της πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΠΒΑ).

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Η σύναψη εμπορικών συμφωνιών θα οδηγήσει, αφενός, στην αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργικών παραγωγών στο εξωτερικό, προσφέροντάς τους παράλληλα νέες προοπτικές. Για να διατηρηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και να διασφαλισθεί αμοιβαιότητα στις διεθνείς συναλλαγές, η Ένωση θα πρέπει να επιβάλει την τήρηση των ίδιων προτύπων παραγωγής με εκείνα που έχει θεσπίσει για τους δικούς της παραγωγούς, ιδίως σε θέματα περιβάλλοντος και υγείας, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Δεδομένου ότι η ΚΓΠ πρέπει να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο απαντά στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες καθώς αυτές εκδηλώνονται σε ενωσιακό, διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, είναι αναγκαίος ο εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της ΚΓΠ, η καλύτερη υλοποίηση των στόχων της Ένωσης και η σημαντική μείωση του διοικητικού φόρτου. Στο πλαίσιο της βασιζόμενης στις επιδόσεις ΚΓΠ («μοντέλο υλοποίησης»), η Ένωση θα πρέπει να ορίσει τις βασικές παραμέτρους πολιτικής, όπως τους στόχους της ΚΓΠ και τις βασικές απαιτήσεις, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνουν τους στόχους. Η ενισχυμένη επικουρικότητα καθιστά δυνατή την καλύτερη συνεκτίμηση των τοπικών συνθηκών και αναγκών, με την κατάλληλη προσαρμογή της στήριξης για τη μεγιστοποίηση της συμβολής στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης.

(2)  Δεδομένου ότι η ΚΓΠ πρέπει να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο απαντά στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες καθώς αυτές εκδηλώνονται σε ενωσιακό, διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, είναι αναγκαίος ο εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της ΚΓΠ, η καλύτερη υλοποίηση των στόχων της Ένωσης και η σημαντική μείωση του διοικητικού φόρτου. Στο πλαίσιο της βασιζόμενης στις επιδόσεις ΚΓΠ («μοντέλο υλοποίησης») και λαμβάνοντας υπόψη ως κύρια εστίαση τον στόχο παροχής βιώσιμου εισοδήματος για παραγωγούς, η Ένωση θα πρέπει να ορίσει τις βασικές παραμέτρους πολιτικής, όπως τους στόχους της ΚΓΠ και τις βασικές απαιτήσεις, ενώ τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνουν τους στόχους. Η ενισχυμένη επικουρικότητα καθιστά δυνατή την καλύτερη συνεκτίμηση των τοπικών συνθηκών και αναγκών, με την κατάλληλη προσαρμογή της στήριξης για τη μεγιστοποίηση της συμβολής στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Μολονότι μπορεί να παρέχεται στα κράτη μέλη μεγαλύτερη αυτονομία όσον αφορά την κατανομή των κονδυλίων της ΚΓΠ, ορισμένα ωστόσο κράτη μέλη εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ένα άδικο σύστημα με βάση την έκταση, το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη τους γεωργούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, δηλαδή τους μικροκαλλιεργητές.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Ωστόσο, λόγω της αυξανόμενης αστάθειας των τιμών και της μείωσης των εισοδημάτων των αγροτών, που εντείνονται καθώς η ΚΓΠ εστιάζει όλο και περισσότερο στις αγορές, γεννιέται η ανάγκη να δημιουργηθούν νέα δημόσια μέσα για τη ρύθμιση της προσφοράς που θα εγγυώνται δίκαιη κατανομή της παραγωγής μεταξύ χωρών και μεταξύ των αγροτών.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Για να διασφαλιστεί η συνοχή της ΚΓΠ, όλες οι μελλοντικές παρεμβάσεις θα πρέπει να εντάσσονται σε ένα στρατηγικό σχέδιο στήριξης που θα περιλαμβάνει ορισμένες τομεακές παρεμβάσεις που είχαν ήδη θεσπιστεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10.

(3)  Για να διασφαλιστεί η συνοχή της ΚΓΠ, όλες οι μελλοντικές παρεμβάσεις θα πρέπει να τηρούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να εντάσσονται σε ένα στρατηγικό σχέδιο στήριξης που θα περιλαμβάνει ορισμένες τομεακές παρεμβάσεις που είχαν ήδη θεσπιστεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10.

_________________

_________________

10 Κανονισμός (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).

10 Κανονισμός (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Προκειμένου να δοθεί ουσία στους στόχους της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς και να διασφαλιστεί ότι η Ένωση αντιμετωπίζει επαρκώς τις πλέον πρόσφατες προκλήσεις της, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ένα σύνολο γενικών στόχων που να αντικατοπτρίζουν τους προσανατολισμούς οι οποίοι περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας». Με την επιφύλαξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, θα πρέπει επίσης να θεσπιστεί ένα σύνολο πρόσθετων και ειδικών στόχων σχετικά με την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών.

Αιτιολόγηση

Στόχος αυτής της τροπολογίας είναι ο καθορισμός ειδικών στόχων σχετικά με την κοινή οργάνωση των αγορών και πρέπει να συνδυάζεται με την πρόταση ενός νέου άρθρου 1α.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 καθορίζει ορισμένους ορισμούς που αφορούν τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού. Οι ορισμοί που αφορούν τον τομέα της ζάχαρης και παρουσιάζονται στο μέρος ΙΙ τμήμα Β του εν λόγω παραρτήματος θα πρέπει να απαλειφθούν επειδή δεν ισχύουν πλέον. Για να επικαιροποιηθούν οι ορισμοί που αφορούν άλλους τομείς που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα, υπό το πρίσμα των νέων επιστημονικών γνώσεων ή των εξελίξεων της αγοράς, η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά την τροποποίηση αυτών των ορισμών. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Επιτροπή τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να μεριμνά για την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Συνεπώς, η εξουσιοδότηση της Επιτροπής, η οποία προβλέπεται στο μέρος ΙΙ τμήμα Α σημείο 4 του εν λόγω παραρτήματος για την τροποποίηση του ορισμού του σιροπιού ινουλίνης θα πρέπει να απαλειφθεί.

(4)  Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 καθορίζει ορισμένους ορισμούς που αφορούν τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού. Οι ορισμοί που αφορούν τον τομέα της ζάχαρης και παρουσιάζονται στο μέρος ΙΙ τμήμα Β του εν λόγω παραρτήματος θα πρέπει να απαλειφθούν επειδή δεν ισχύουν πλέον. Για να επικαιροποιηθούν οι ορισμοί που αφορούν άλλους τομείς που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα, υπό το πρίσμα των νέων επιστημονικών γνώσεων ή των εξελίξεων της αγοράς, η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά την επικαιροποίηση αυτών των ορισμών χωρίς ωστόσο να προστεθούν νέοι. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διεξάγει η Επιτροπή τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να μεριμνά για την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Συνεπώς, η εξουσιοδότηση της Επιτροπής, η οποία προβλέπεται στο μέρος ΙΙ τμήμα Α σημείο 4 του εν λόγω παραρτήματος για την τροποποίηση του ορισμού του σιροπιού ινουλίνης θα πρέπει να απαλειφθεί.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο να διευκρινίσει ότι η ανάθεση της αρμοδιότητας έχει ως αντικείμενο την επικαιροποίηση των ορισμών στο βαθμό του δυνατού αναλόγως της εξέλιξης της αγοράς.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Δεδομένης της μείωσης της πραγματικής έκτασης των αμπελώνων σε πολλά κράτη μέλη το διάστημα 2014-2017 και ενόψει της πιθανής απώλειας της παραγωγής που προκύπτει, κατά τον καθορισμό της έκτασης για νέες άδειες φυτεύσεων που αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ της υφιστάμενης βάσης και ενός ποσοστού του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων στην επικράτειά τους στις 31 Ιουλίου 2015, προσαυξημένο κατά μια έκταση που αντιστοιχεί στα δικαιώματα φύτευσης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για μετατροπή σε άδειες στο εκάστοτε κράτος μέλος την 1η Ιανουαρίου 2016.

(8)  Χωρίς να αμφισβητείται η διαπίστωση ότι μια υπερβολικά ταχεία αύξηση των νέων αμπελώνων ώστε να ανταποκρίνονται στην προβλεπόμενη εξέλιξη της διεθνούς ζήτησης θα μπορούσε να οδηγήσει εκ νέου σε μια κατάσταση πλεονάζουσας προσφοράς σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, πρέπει να ληφθούν υπόψη η μείωση της πραγματικής έκτασης των αμπελώνων σε πολλά κράτη μέλη το διάστημα 2014-2017 και η πιθανή απώλεια της παραγωγής που προκύπτει, κατά τον καθορισμό της έκτασης για νέες άδειες φυτεύσεων που αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μεταξύ της υφιστάμενης βάσης και ενός ποσοστού του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων στην επικράτειά τους στις 31 Ιουλίου 2015, προσαυξημένο κατά μια έκταση που αντιστοιχεί στα δικαιώματα φύτευσης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για μετατροπή σε άδειες στο εκάστοτε κράτος μέλος την 1η Ιανουαρίου 2016.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο να υπενθυμίσει ποια ήταν η κατάσταση που οδήγησε στη βιώσιμη διατήρηση ενός καθεστώτος αδειοδότησης φυτεύσεων στον αμπελοοινικό τομέα.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις καταστρατήγησης που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, τα κράτη μέλη πρέπει να εξουσιοδοτούνται ώστε να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέτρα για την αποφυγή της καταστρατήγησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας ή προτεραιότητας από τους αιτούντες άδεια των οποίων οι ενέργειές δεν καλύπτονται ήδη από τις συγκεκριμένες διατάξεις για την αντιμετώπιση της καταστρατήγησης που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τα ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία θα πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με τις τροπολογίες που κατατέθηκαν σχετικά με τα άρθρα 63 και 64 για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να διαθέτουν την κανονιστική τους εξουσία ώστε να διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις δεν προσπαθούν να καταστρατηγήσουν αφ’ ενός τα μέτρα περιορισμού και αφ’ ετέρου τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Θα πρέπει να τροποποιηθούν οι κανόνες για την ταξινόμηση των ποικιλιών αμπέλου από τα κράτη μέλη ώστε να συμπεριληφθούν οι οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton και Herbemont που είχαν εξαιρεθεί στο παρελθόν. Για να διασφαλιστεί ότι η παραγωγή οίνου στην Ένωση θα αναπτύξει μεγαλύτερη αντοχή στις ασθένειες και ότι θα χρησιμοποιεί ποικιλίες αμπέλου καλύτερα προσαρμοσμένες στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι επιτρέπεται η φύτευση των ποικιλιώνVitis Labrusca και ποικιλιών που προκύπτουν από διασταυρώσεις μεταξύ των ειδών Vitis vinifera, Vitis Labrusca και άλλων ειδών του γένους Vitis για την παραγωγή οίνου στην Ένωση.

διαγράφεται

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Οι διατάξεις σχετικά με τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και τις εκθέσεις ανάλυσης για τις εισαγωγές οίνου θα πρέπει να εφαρμόζονται υπό το πρίσμα των διεθνών συμφωνιών που συνάπτονται σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»).

(11)  Οι διατάξεις σχετικά με τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και τις εκθέσεις ανάλυσης για τις εισαγωγές οίνου θα πρέπει να εφαρμόζονται υπό το πρίσμα των διεθνών συμφωνιών που συνάπτονται σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), διασφαλίζοντας ότι τα πρότυπα ιχνηλασιμότητας και ποιότητας ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Ο ορισμός της ονομασίας προέλευσης θα πρέπει να εναρμονιστεί με τον ορισμό που προβλέπεται στη συμφωνία για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου12 («συμφωνία TRIPS»), η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου13, και ιδίως με το άρθρο 22 παράγραφος 1, υπό την έννοια ότι η ονομασία πρέπει να ταυτοποιεί το προϊόν ως καταγόμενο από συγκεκριμένη περιοχή ή συγκεκριμένο τόπο.

διαγράφεται

__________________

 

12 Πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994) - Παράρτημα 1 - Παράρτημα 1Γ - Συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (

 

) (ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 214).

 

13 Απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994) (ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1).

 

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι έχουμε υιοθετήσει τον ορισμό της ονομασίας προέλευσης που προβλέπεται στη διεθνή Συμφωνία της Λισαβόνας, η αιτιολογική αυτή σκέψη είναι ακατάλληλη, διότι αναφέρεται σε άλλον ορισμό της ονομασίας προέλευσης που προβλέπεται στη συμφωνία για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS).

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Για τη διασφάλιση της συνοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά τις αιτήσεις προστασίας και τις ενστάσεις που υποβάλλονται στην εθνική προκαταρκτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 96 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1308/2013, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα και σε τακτά χρονικά διαστήματα για την έναρξη τέτοιων διαδικασιών ενώπιον εθνικών δικαστηρίων ή άλλων φορέων σχετικά με την αίτηση προστασίας που διαβιβάζεται από το κράτος μέλος στην Επιτροπή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 96 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή προκειμένου να αναστέλλει, υπό τις συνθήκες αυτές και κατά περίπτωση, την εξέταση της αίτησης έως ότου το εθνικό δικαστήριο ή άλλος εθνικός φορέας αποφανθεί επί της αμφισβήτησης της αξιολόγησης της αίτησης από το κράτος μέλος στο πλαίσιο της εθνικής προκαταρκτικής διαδικασίας.

(13)  Για τη διασφάλιση της συνοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά τις αιτήσεις προστασίας και τις ενστάσεις που υποβάλλονται στην εθνική προκαταρκτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 96 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1308/2013, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα και σε τακτά χρονικά διαστήματα για την έναρξη τέτοιων διαδικασιών ενώπιον εθνικών δικαστηρίων ή άλλων φορέων σχετικά με την αίτηση προστασίας που διαβιβάζεται από το κράτος μέλος στην Επιτροπή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 96 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι η απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής η οποία θα μπορούσε να προσδώσει δικαστικό χαρακτήρα στο σύστημα των ΠΟΠ/ΓΕ και να δημιουργήσει εμπλοκή σε όλο το σύστημα λόγω του χρόνου που απαιτείται για τη διεξαγωγή των δικαστικών διαδικασιών. Εκτός του ότι δημιουργεί νομική αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις, αντιβαίνει στην αρχή σύμφωνα με την οποία οι προσφυγές ακύρωσης ενώπιον των εθνικών ή ευρωπαϊκών δικαστηρίων δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Η καταχώριση των γεωγραφικών ενδείξεων θα πρέπει να καταστεί απλούστερη και ταχύτερη με τον διαχωρισμό της αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τους κανόνες διανοητικής ιδιοκτησίας από την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προδιαγραφών προϊόντος με τις απαιτήσεις των προτύπων εμπορίας και των κανόνων επισήμανσης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής, δεδομένου ότι η πολιτική ποιότητας της ΕΕ μπορεί μόνο να οριστεί ως ένας απλός μηχανισμός προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας των γεωγραφικών ενδείξεων.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Τα κράτη μέλη που έχουν προσχωρήσει στην Ένωση από το 2004 θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να κινήσουν διαδικασίες για την καταχώριση των γεωγραφικών ενδείξεων διευκολύνοντας τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14β)  Οι εταίροι στις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει επομένως να βοηθηθούν ώστε να αναπτύξουν ένα σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων και σημάτων. Αυτές οι ενδείξεις και τα σήματα θα πρέπει να αναγνωρίζονται επίσης από την Ένωση και τα κράτη μέλη της.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Η αξιολόγηση που διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αποτελεί ουσιαστικό βήμα της διαδικασίας. Τα κράτη μέλη διαθέτουν γνώσεις, εμπειρογνωμοσύνη και πρόσβαση δεδομένα και στοιχεία που τα καθιστούν τα πλέον αρμόδια να εξακριβώνουν αν οι πληροφορίες που περιλαμβάνει η αίτηση είναι ακριβείς και αξιόπιστες. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται ότι το αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης, το οποίο καταγράφεται πιστά σε ένα ενιαίο έγγραφο που συνοψίζει τα σχετικά στοιχεία των προδιαγραφών προϊόντος, είναι αξιόπιστο και ακριβές. Έχοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, η Επιτροπή θα πρέπει κατόπιν να εξετάζει ενδελεχώς τις αιτήσεις ώστε να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν πρόδηλα σφάλματα και ότι έχουν ληφθεί υπόψη η νομοθεσία της Ένωσης και τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων που βρίσκονται εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

(15)  Η αξιολόγηση που διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αποτελεί ουσιαστικό βήμα της διαδικασίας. Τα κράτη μέλη διαθέτουν γνώσεις, εμπειρογνωμοσύνη και πρόσβαση δεδομένα και στοιχεία που τα καθιστούν τα πλέον αρμόδια να εξακριβώνουν αν οι πληροφορίες που περιλαμβάνει η αίτηση είναι ακριβείς και αξιόπιστες. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται ότι το αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης, το οποίο καταγράφεται πιστά σε ένα ενιαίο έγγραφο που συνοψίζει τα σχετικά στοιχεία των προδιαγραφών προϊόντος, είναι αξιόπιστο και ακριβές. Έχοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, η Επιτροπή θα πρέπει κατόπιν να εξετάζει ενδελεχώς τις αιτήσεις ώστε να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν πρόδηλα σφάλματα και ότι έχουν ληφθεί υπόψη η νομοθεσία της Ένωσης και τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων που βρίσκονται εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση και εκτός της Ένωσης.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο της προστασίας των ονομασιών προέλευσης ή των γεωγραφικών ενδείξεων στον αμπελοοινικό τομέα έχει καταδείξει ότι οι ισχύουσες διαδικασίες για την καταχώριση, την τροποποίηση και την ακύρωση των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης ή των τρίτων χωρών μπορούν να είναι περίπλοκες, περιοριστικές και χρονοβόρες. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 δημιούργησε νομικά κενά, κυρίως όσον αφορά τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τις αιτήσεις τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος. Οι διαδικαστικοί κανόνες όσον αφορά τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις στον αμπελοοινικό τομέα δεν συνάδουν με τους ισχύοντες κανόνες για τα συστήματα ποιότητας στον τομέα των προϊόντων διατροφής, των αλκοολούχων ποτών και των αρωματισμένων οίνων που διέπονται από το δίκαιο της Ένωσης. Αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει σε ασυνέπειες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται αυτή η κατηγορία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Αυτές οι ασυνέπειες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν υπό το πρίσμα του δικαίου που διέπει την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να απλοποιεί, διευκρινίζει, συμπληρώνει και εναρμονίζει τις σχετικές διαδικασίες. Οι διαδικασίες θα πρέπει, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, να θεσπιστούν κατά το υπόδειγμα αποτελεσματικών και επαρκών δοκιμασμένων διαδικασιών που εφαρμόζονται σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα, κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 και τους κανονισμούς εφαρμογής που εγκρίθηκαν με βάση αυτόν, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του αμπελοοινικού τομέα.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο την ευθυγράμμιση του κειμένου της κοινής ΚΟΑ με την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) της 17ης Οκτωβρίου 2018 που εγκρίθηκε δυνάμει του κανονισμού 1308/2013, καθώς και την εισαγωγή σε αυτήν τη βασική πράξη των υποκείμενων πολιτικών αρχών γι’ αυτήν την αναθεώρηση. Η παρούσα τροπολογία αντιστοιχεί στην αιτιολογική σκέψη 2 του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17β)  Υπάρχει εγγενής σχέση των ονομασιών και των γεωγραφικών ενδείξεων με την επικράτεια κάθε κράτους μέλους. Οι εθνικές και τοπικές αρχές έχουν την καλύτερη εμπειρογνωμοσύνη και την καλύτερη γνώση των σχετικών στοιχείων. Οι οικείοι διαδικαστικοί κανόνες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αρχή της επικουρικότητας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο την ευθυγράμμιση του κειμένου της κοινής ΚΟΑ με την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) της 17ης Οκτωβρίου 2018 που εγκρίθηκε δυνάμει του κανονισμού 1308/2013, καθώς και την εισαγωγή σε αυτήν τη βασική πράξη των υποκείμενων πολιτικών αρχών γι’ αυτήν την αναθεώρηση. Η παρούσα τροπολογία αντιστοιχεί στην αιτιολογική σκέψη 3 του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17γ)  Η αξιολόγηση που διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αποτελεί ουσιαστικό βήμα της διαδικασίας. Τα κράτη μέλη διαθέτουν γνώσεις, εμπειρογνωμοσύνη και πρόσβαση σε δεδομένα και στοιχεία που τα καθιστούν τα πλέον αρμόδια να εξακριβώνουν αν μια αίτηση σχετικά με μια ονομασία προέλευσης ή μια γεωγραφική ένδειξη πληροί τους όρους χορήγησης της προστασίας. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται ότι τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης, τα οποία καταγράφονται σε ένα ενιαίο έγγραφο που συνοψίζει τα σχετικά στοιχεία των προδιαγραφών προϊόντος, είναι αξιόπιστα και ακριβή. Έχοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, η Επιτροπή θα πρέπει κατόπιν να εξετάζει ενδελεχώς τις αιτήσεις ώστε να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν πρόδηλα σφάλματα και ότι έχει ληφθεί υπόψη η νομοθεσία της Ένωσης και τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων που βρίσκονται εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο την ευθυγράμμιση του κειμένου της κοινής ΚΟΑ με την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) της 17ης Οκτωβρίου 2018 που εγκρίθηκε δυνάμει του κανονισμού 1308/2013, καθώς και την εισαγωγή σε αυτήν τη βασική πράξη των υποκείμενων πολιτικών αρχών γι’ αυτήν την αναθεώρηση. Η παρούσα τροπολογία αντιστοιχεί στην αιτιολογική σκέψη 9 του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17δ)  Οι παραγωγοί αμπελοοινικών προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη εξελίσσονται σε μια απαιτητική αγορά που αλλάζει. Παρότι έχουν ανάγκη διαδικασίες που τους επιτρέπουν να προσαρμόζονται γρήγορα στις απαιτήσεις της αγοράς, επιβαρύνονται ωστόσο από την έκταση και την περιπλοκότητα της ισχύουσας διαδικασίας τροποποίησης, που περιορίζουν τη δυνατότητα αντίδρασής τους στην αγορά. Οι παραγωγοί αμπελοοινικών προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν υπόψη την εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων καθώς και των περιβαλλοντικών αλλαγών. Προκειμένου να μειωθούν τα βήματα των εν λόγω διαδικασιών και να εφαρμόζεται στον τομέα αυτό η αρχή της επικουρικότητας, είναι σημαντικό οι αποφάσεις σχετικά με τις τροποποιήσεις που δεν αφορούν στα βασικά στοιχεία των προδιαγραφών προϊόντος να μπορούν να εγκρίνονται σε επίπεδο κράτους μέλους. Οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν αυτές τις τροποποιήσεις από τη στιγμή της ολοκλήρωσης της εθνικής διαδικασίας. Δεν θα πρέπει να απαιτείται επανεξέταση της αίτησης για έγκριση στο επίπεδο της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο την ευθυγράμμιση του κειμένου της κοινής ΚΟΑ με την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) της 17ης Οκτωβρίου 2018 που εγκρίθηκε δυνάμει του κανονισμού 1308/2013, καθώς και την εισαγωγή σε αυτήν τη βασική πράξη των υποκείμενων πολιτικών αρχών γι’ αυτήν την αναθεώρηση. Η παρούσα τροπολογία αντιστοιχεί στην αιτιολογική σκέψη 15 του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17ε)  Ωστόσο, για την προστασία των συμφερόντων τρίτων προσώπων που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη από εκείνο στο οποίο πραγματοποιείται η επεξεργασία των αμπελοοινικών προϊόντων, είναι σημαντικό η έγκριση των τροποποιήσεων που απαιτούν μια διαδικασία ένστασης στο επίπεδο της Ένωσης να εξακολουθεί να προέρχεται από την Επιτροπή. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί μια νέα ταξινόμηση των τροποποιήσεων: οι συνήθεις τροποποιήσεις, οι οποίες δεν οδηγούν σε διαδικασίες ένστασης στο επίπεδο της Ένωσης και ως εκ τούτου εφαρμόζονται από τη στιγμή της έγκρισης από το κράτος μέλος· και οι τροποποιήσεις στο επίπεδο της Ένωσης, οι οποίες εφαρμόζονται αποκλειστικά κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή, στο τέλος της διαδικασίας ένστασης που υλοποιείται στο επίπεδο της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο την ευθυγράμμιση του κειμένου της κοινής ΚΟΑ με την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) της 17ης Οκτωβρίου 2018 που εγκρίθηκε δυνάμει του κανονισμού 1308/2013, καθώς και την εισαγωγή σε αυτήν τη βασική πράξη των υποκείμενων πολιτικών αρχών γι’ αυτήν την αναθεώρηση. Η παρούσα τροπολογία αντιστοιχεί στην αιτιολογική σκέψη 16 του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17στ)  Θα πρέπει να εισαχθεί η έννοια της «προσωρινής τροποποίησης» προκειμένου να είναι δυνατόν τα αμπελοοινικά προϊόντα που φέρουν προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη να εξακολουθούν να διατίθενται στην αγορά υπό τις εν λόγω προστατευόμενες ονομασίες σε περίπτωση φυσικής καταστροφής ή δυσμενών καιρικών συνθηκών ή ακόμα και σε περίπτωση εφαρμογής υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών μέτρων που εμποδίζουν προσωρινά τις εταιρείες να τηρούν τις προδιαγραφές προϊόντος. Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα τους, είναι σημαντικό οι προσωρινές τροποποιήσεις να εφαρμόζονται από τη στιγμή της έγκρισής τους από το κράτος μέλος. Ο κατάλογος των περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης που αιτιολογούν την εφαρμογή προσωρινών τροποποιήσεων είναι εξαντλητικός, λόγω του έκτακτου χαρακτήρα των εν λόγω τροποποιήσεων.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο την ευθυγράμμιση του κειμένου της κοινής ΚΟΑ με την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) της 17ης Οκτωβρίου 2018 που εγκρίθηκε δυνάμει του κανονισμού 1308/2013, καθώς και την εισαγωγή σε αυτήν τη βασική πράξη των υποκείμενων πολιτικών αρχών γι’ αυτήν την αναθεώρηση. Η παρούσα τροπολογία αντιστοιχεί στην αιτιολογική σκέψη 17 του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17ζ)  Είναι σημαντικό οι τροποποιήσεις της Ένωσης να ακολουθούν τη διαδικασία που διέπει τις αιτήσεις προστασίας ώστε να έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα και τις ίδιες εγγυήσεις. Θα πρέπει να εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, με εξαίρεση ορισμένα στάδια, τα οποία θα πρέπει να εξαλειφθούν ώστε να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση. Θα πρέπει να καθοριστεί η διαδικασία που θα ακολουθείται για τις συνήθεις τροποποιήσεις και τις προσωρινές τροποποιήσεις ούτως ώστε τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν καταλλήλως τις αιτήσεις και να εγγυώνται τη συνοχή της προσέγγισης που υιοθετείται στο σύνολο των κρατών μελών. Η αξιολόγηση που πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι αντίστοιχης αυστηρότητας και πληρότητας με την αξιολόγηση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας που διέπει τις αιτήσεις προστασίας.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο την ευθυγράμμιση του κειμένου της κοινής ΚΟΑ με την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) της 17ης Οκτωβρίου 2018 που εγκρίθηκε δυνάμει του κανονισμού 1308/2013, καθώς και την εισαγωγή σε αυτήν τη βασική πράξη των υποκείμενων πολιτικών αρχών γι’ αυτήν την αναθεώρηση. Η παρούσα τροπολογία αντιστοιχεί στην αιτιολογική σκέψη 18 του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17η)  Είναι σημαντικό οι συνήθεις τροποποιήσεις και οι προσωρινές τροποποιήσεις σχετικά με τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις των τρίτων χωρών να πραγματοποιούνται σύμφωνα με την προσέγγιση που προβλέπεται για τα κράτη μέλη, και οι αποφάσεις έγκρισης να λαμβάνονται σύμφωνα με το ισχύον σύστημα στην οικεία τρίτη χώρα.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο την ευθυγράμμιση του κειμένου της κοινής ΚΟΑ με την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) της 17ης Οκτωβρίου 2018 που εγκρίθηκε δυνάμει του κανονισμού 1308/2013, καθώς και την εισαγωγή σε αυτήν τη βασική πράξη των υποκείμενων πολιτικών αρχών γι’ αυτήν την αναθεώρηση. Η παρούσα τροπολογία αντιστοιχεί στην αιτιολογική σκέψη 19 του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 θ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17θ)  Προκειμένου να προστατεύονται τα έννομα συμφέροντα των εταιρειών, λαμβανομένης παράλληλα υπόψη της αρχής του ανταγωνισμού και της υποχρέωσης παροχής επαρκών πληροφοριών στους καταναλωτές, θα πρέπει να υιοθετηθούν κανόνες σχετικά με την προσωρινή επισήμανση και την παρουσίαση των αμπελοοινικών προϊόντων των οποίων η ονομασία έχει αποτελέσει αντικείμενο αίτησης προστασίας ως ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο την ευθυγράμμιση του κειμένου της κοινής ΚΟΑ με την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) της 17ης Οκτωβρίου 2018 που εγκρίθηκε δυνάμει του κανονισμού 1308/2013, καθώς και την εισαγωγή σε αυτήν τη βασική πράξη των υποκείμενων πολιτικών αρχών γι’ αυτήν την αναθεώρηση. Η παρούσα τροπολογία αντιστοιχεί στην αιτιολογική σκέψη 21 του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)  Κατά την εφαρμογή, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, του άρθρου 119 παράγραφος 1 στοιχείο ζ β) σχετικά με την υποχρεωτική επισήμανση του καταλόγου συστατικών που περιέχονται στο κρασί, ο εν λόγω κατάλογος δεν θα πρέπει να υποβάλλεται για κάθε παρτίδα ξεχωριστά.

Αιτιολόγηση

Κατά την εφαρμογή των μέτρων εφαρμογής της επισήμανσης του καταλόγου συστατικών που περιέχονται στο κρασί, θα πρέπει η παροχή των πληροφοριών να αφορά το σύνολο της παραγωγής για την εκάστοτε χρονιά και όχι κάθε παρτίδα που πωλείται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους εντός της χρονιάς, ούτως ώστε να μην περιπλέκεται υπερβολικά το έργο των οινοπαραγωγών.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί νομική ασφάλεια ενόψει της βιώσιμης ανάπτυξης της ευρωπαϊκής παραγωγής γάλακτος και να λαμβάνεται υπόψη η συρρίκνωση της ενιαίας αγοράς μετά από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν τα ενωσιακά ποσοτικά όρια που ισχύουν στις δυνατότητες των οργανώσεων γαλακτοπαραγωγών ή των ενώσεών τους, να διαπραγματεύονται συλλογικά με τις γαλακτοβιομηχανίες τους όρους των συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, για μέρος ή το σύνολο της παραγωγής νωπού γάλακτος των μελών τους.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τις τροπολογίες που κατατίθενται για το άρθρο 149, οι οποίες έχουν στόχο την τεχνική προσαρμογή των κανόνων που επιτρέπουν στους γαλακτοπαραγωγούς να διεξάγουν συμβατικές διαπραγματεύσεις εφόσον η ποσότητα του νωπού γάλακτος δεν υπερβαίνει το 3,5% της συνολικής παραγωγής της Ένωσης. Επίσης, επειδή η εσωτερική αγορά θα είναι πιο περιορισμένη λόγω της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, προτείνεται απλώς η προσαρμογή της ποσότητας νωπού γάλακτος στην εσωτερική αγορά των 27 κρατών μελών από το 3,5 στο 4%.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23β)  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις που επήλθαν με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2393 και να καταργηθούν ορισμένοι ειδικοί κανόνες που έχουν καταστεί περιοριστικοί σε σχέση με το γενικό καθεστώς, πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι οργανώσεις παραγωγών που συγκροτούνται από γαλακτοπαραγωγούς ή οι ενώσεις τους μπορούν να αναγνωρίζονται δυνάμει των άρθρων 152 και 161 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και να καταργηθούν οι ειδικοί κανόνες που αφορούν τις διεπαγγελματικές οργανώσεις που αναγνωρίζονται στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, όσον αφορά την αναγνώρισή τους, καθώς και οι κανόνες απόσυρσης της εν λόγω αναγνώρισης.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία πρέπει να διαβάζεται μαζί με τις τροποποιήσεις που κατατέθηκαν για τα άρθρα 150, 157, 158 και 163, οι οποίες έχουν στόχο να διευκρινίσουν τις δυνατότητες αναγνώρισης των οργανώσεων γαλακτοπαραγωγών και να ευθυγραμμίσουν εν μέρει το καθεστώς παρέκκλισης των διεπαγγελματικών οργανώσεων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων με το γενικό καθεστώς των διεπαγγελματικών οργανώσεων. Αυτή η τελευταία διαφοροποίηση που προέρχεται από τη δέσμη προτάσεων για το γάλα δεν έχει επί της ουσίας πλέον λόγο ύπαρξης και η κατάργησή της θα προσφέρει στις διεπαγγελματικές οργανώσεις του γαλακτοκομικού τομέα ορισμένες νέες αρμοδιότητες.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23γ)  Θα πρέπει να κωδικοποιηθούν οι κανόνες σχετικά με την αναγνώριση διακρατικών οργανώσεων παραγωγών, διακρατικών ενώσεων οργανώσεων παραγωγών και διακρατικών διεπαγγελματικών οργανώσεων, καθώς και κανόνες για αποσαφήνιση της ευθύνης των κρατών μελών που συμμετέχουν. Με σεβασμό στην ελευθερία εγκατάστασης αλλά και λαμβανομένων υπόψη των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν αυτές οι οργανώσεις όσον αφορά την αναγνώρισή τους από το κράτος μέλος στο οποίο οι οργανώσεις και ενώσεις συγκεντρώνουν ένα σημαντικό αριθμό μελών ή στο οποίο διαθέτουν εμπορεύσιμη παραγωγή σημαντικής ποσότητας ή σημαντικής αξίας, ή των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι διεπαγγελματικές οργανώσεις στο κράτος μέλος στο οποίο έχουν την έδρα τους σχετικά με την απόφαση για την αναγνώρισή τους, πρέπει να ανατεθεί η ευθύνη για την αναγνώριση των εν λόγω οργανώσεων και ενώσεων στην Επιτροπή και να καθιερωθούν κανόνες σχετικά με την εφαρμογή της απαραίτητης διοικητικής βοήθειας εκ μέρους των κρατών μελών μεταξύ τους και έναντι της Επιτροπής προκειμένου αυτή να μπορεί να καθορίζει εάν μια οργάνωση ή μια ένωση πληροί τους όρους αναγνώρισης ή να αντιμετωπίζει τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με την πρόταση νέου άρθρου 158β που έχει στόχο την κωδικοποίηση των κανόνων σχετικά με τις αναγνωρισμένες διακρατικές οργανώσεις (οργανώσεις παραγωγών, ΠΟΠ ή διεπαγγελματικές οργανώσεις) στη βασική πράξη που περιέχεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό 2016/232. Πραγματοποιεί ωστόσο μια σημαντική αλλαγή, που στοχεύει στην ανάθεση της αρμοδιότητας σχετικά με τη λήψη απόφασης για τις εν λόγω διακρατικές οργανώσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς η επιτυχία των αρχών διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την αναγνώριση αυτών των οντοτήτων δεν έχει ακόμη αποδειχθεί.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23δ)  Προκειμένου να δοθεί στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη συγκέντρωση των άλλων κρίκων της αλυσίδας αξίας τόσο ανάντη όσο και κατάντη της προσφοράς γεωργικών προϊόντων, πρέπει να δοθεί στις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών η δυνατότητα να συμμετάσχουν στη δημιουργία ενώσεων οργανώσεων παραγωγών. Ομοίως, προκειμένου να επιτευχθούν οι ίδιοι στόχοι, πρέπει να δοθεί στις διεπαγγελματικές οργανώσεις η δυνατότητα να δημιουργούν ενώσεις διεπαγγελματικών οργανώσεων.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τις τροπολογίες σχετικά με το άρθρο 156 και την πρόταση νέου άρθρου 158α που στοχεύουν στην εξουσιοδότηση των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών να συμμετάσχουν στη δημιουργία ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, και στην εισαγωγή στον κανονισμό 1308/2013 της δυνατότητας να αναγνωρίζουν ενώσεις διεπαγγελματικών οργανώσεων κατά το υπόδειγμα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23ε)  Δεδομένης της σημασίας των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ) και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ) στην ενωσιακή γεωργική παραγωγή και λαμβανομένης υπόψη της επιτυχημένης εφαρμογής κανόνων διαχείρισης της προσφοράς τυριών και ωριμασμένου χοιρομεριού που φέρουν σήμα ποιότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστιθέμενη αξία και να διατηρείται η ποιότητα αυτών των προϊόντων, πρέπει να επεκταθεί το ευεργέτημα αυτών των κανόνων στο σύνολο των γεωργικών προϊόντων που φέρουν σήματα ποιότητας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να εξουσιοδοτούνται να εφαρμόζουν κανόνες που προορίζονται να διέπουν το σύνολο της προσφοράς για τα γεωργικά προϊόντα που φέρουν σήμα ποιότητας και που παράγονται σε μια οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή κατόπιν αίτησης μιας διεπαγγελματικής οργάνωσης, μιας οργάνωσης παραγωγών ή ενός ομίλου κατά τα οριζόμενα από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, εφόσον μια μεγάλη πλειονότητα παραγωγών του εκάστοτε προϊόντος και, ενδεχομένως, παραγωγών γεωργικών προϊόντων της οικείας γεωγραφικής περιοχής, τάσσεται υπέρ των εν λόγω κανόνων.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τις τροπολογίες που κατατέθηκαν για το άρθρο 172 και έχει στόχο να λαμβάνεται υπόψη η επιτυχία των μηχανισμών διαχείρισης της προσφοράς τυριών και χοιρομεριού, οι οποίοι προβλέπονται στα άρθρα 150 και 172 του παρόντος κανονισμού, καθώς και να επεκτείνει τις εν λόγω δυνατότητες στα άλλα γεωργικά προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφοι 1) και 2), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012. Διατηρεί ωστόσο τις ιδιαιτερότητες που προβλέπονται για τα τυριά στο άρθρο 150.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23στ)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η καλύτερη μετάδοση των μηνυμάτων της αγοράς και να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των τιμών παραγωγού και της προστιθέμενης αξίας καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, πρέπει να επεκταθούν οι μηχανισμοί επιμερισμού της αξίας μεταξύ γεωργών, συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων γεωργών, με τους πρώτους αγοραστές τους, σε όλους τους άλλους κλάδους προϊόντων που φέρουν σήμα ποιότητας αναγνωρισμένο από το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο. Οι γεωργοί, συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων γεωργών, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξουσιοδοτούνται να συμφωνούν με τους φορείς που δραστηριοποιούνται σε διάφορα στάδια της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορικής διάθεσης σχετικά με ρήτρες επιμερισμού της αξίας, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων ή εκπτώσεων στις εμπορικές τιμές.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23ζ)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση όλων των τύπων ρητρών επιμερισμού της αξίας, πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι εν λόγω ρήτρες θα μπορούσαν να βασίζονται κυρίως σε οικονομικούς δείκτες που αφορούν το σχετικό κόστος παραγωγής και εμπορικής διάθεσης και την εξέλιξή τους, τις τιμές των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που διαπιστώνονται στην(στις) οικεία(ες) αγορά(ές) και την εξέλιξή τους ή τις ποσότητες, τη σύνθεση, την ποιότητα, την ανιχνευσιμότητα ή, ενδεχομένως, την τήρηση των προδιαγραφών προϊόντος.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27α)  Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της συμμετοχής στη σταθερότητα των αγορών γεωργικών προϊόντων, πρέπει να ενισχυθούν τα εργαλεία που προσφέρουν τη διαφάνεια των αγορών γεωργικών προϊόντων. Δεδομένου ότι η εμπειρία των διαφόρων τομεακών ευρωπαϊκών παρατηρητηρίων των αγορών γεωργικών προϊόντων έχει αποδειχθεί θετική όσον αφορά την ενημέρωση των επιλογών των οικονομικών φορέων και του συνόλου των δημόσιων αρχών, καθώς και τη διευκόλυνση της διαπίστωσης και της καταγραφής των εξελίξεων της αγοράς, πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο αγορών γεωργικών προϊόντων και να εφαρμοστεί ένα σύστημα παροχής των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για το έργο του Παρατηρητηρίου.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με την πρόταση νέου άρθρου 218α που έχει στόχο την εισαγωγή στον κανονισμό για την κοινή οργάνωση της αγοράς (ΚΟΑ) ενός παρατηρητηρίου αγορών γεωργικών προϊόντων βάσει του έργου των διαφόρων τομεακών παρατηρητηρίων και την εφαρμογή ενός συστήματος παροχής των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για το έργο του Παρατηρητηρίου.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27β)  Προκειμένου να τεκμηριώνονται οι επιλογές των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης και διαχείρισης της διατάραξης των αγορών, θα πρέπει να προβλεφθεί ένας μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης μέσω του οποίου το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο αγορών γεωργικών προϊόντων θα ενημέρωνε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τις απειλές διατάραξης των αγορών και θα διατύπωνε, ενδεχομένως, συστάσεις σχετικά με μέτρα προς έγκριση. Η Επιτροπή, η οποία είναι η μόνη που διαθέτει εξουσία πρωτοβουλίας στον τομέα αυτό, θα διέθετε τριάντα ημέρες για να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης των εν λόγω διαταράξεων της αγοράς ή να αιτιολογήσει την απουσία τους.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με την πρόταση δημιουργίας ενός νέου άρθρου 218β που έχει στόχο την εφαρμογή ενός μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απειλές διατάραξης των αγορών και την πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνει μέτρα ή να αιτιολογήσει την απουσία μέτρων τριάντα ημέρες μετά από την προειδοποίησης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Ενόψει της κατάργησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 με τον κανονισμό (ΕΕ) ... / ... (κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ), οι διατάξεις σχετικά με τους ελέγχους και τις κυρώσεις που αφορούν τα πρότυπα εμπορίας και τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις παραδοσιακές ενδείξεις θα πρέπει να ενσωματωθούν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

(29)  Ενόψει της κατάργησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17 με τον κανονισμό (ΕΕ) ... / ... (οριζόντιος κανονισμός), οι διατάξεις σχετικά με τους ελέγχους και τις κυρώσεις που αφορούν τα πρότυπα εμπορίας και τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις παραδοσιακές ενδείξεις θα πρέπει να ενσωματωθούν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 με διευκρίνιση, για λόγους αποτελεσματικότητας, ότι οι εν λόγω έλεγχοι μπορούν να συνίστανται σε ελέγχους εγγράφων και επιτόπιους ελέγχους που θα ήταν απαραίτητοι εφόσον οι προδιαγραφές προϊόντος προβλέπουν απαιτήσεις που δεν μπορούν να ελέγχονται με ασφάλεια μέσω ελέγχου εγγράφων.

__________________

__________________

17 Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549).

17 Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549).

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αμιγώς τεχνική και έχει στόχο να διορθώσει ένα σφάλμα σύνταξης της Επιτροπής καθώς και να διευκρινίσει σε σχέση με τη νέα παράγραφο 3α που προτείνεται στο πλαίσιο του άρθρου 116α, για λόγους αποτελεσματικότητας, ότι οι εν λόγω έλεγχοι συνίστανται σε ελέγχους εγγράφων και σε επιτόπιους ελέγχους και ότι ο επιτόπιος έλεγχος είναι απαραίτητος μόνο όταν οι προδιαγραφές προϊόντος προβλέπουν απαιτήσεις που δεν μπορούν να ελέγχονται με ασφαλή τρόπο από έλεγχο εγγράφων.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(30α)  Προκειμένου να συνεχιστεί η πλαισίωση του τομέα της ζάχαρης όσον αφορά την εξέλιξή του και τη μετάβασή του μετά το τέλος του καθεστώτος των ποσοστώσεων, πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι κοινοποιήσεις τιμών των αγορών καλύπτουν επίσης την αιθανόλη, να επιτραπεί η προσφυγή στους μηχανισμούς συμβιβασμού ή διαμεσολάβησης ως εναλλακτική της διαιτησίας και να κωδικοποιηθεί στον παρόντα κανονισμό η ρήτρα σχετικά με τον επιμερισμό της αξίας.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τις τροπολογίες που κατατίθενται για το άρθρο 126 και το παράρτημα X.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33α)  Θα πρέπει να θεσπιστούν νομικοί μηχανισμοί ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα τα οποία φέρουν την προαιρετική ένδειξη ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» διατίθενται στην αγορά άλλων χωρών μόνο υπό τον όρο ότι δεν παραβαίνουν τις απαιτήσεις όσον αφορά τη χρήση της εν λόγω ένδειξης ποιότητας στη συγκεκριμένη χώρα, εάν υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(34α)  Ο κατάλογος των προϊόντων που μπορούν να τεθούν υπό προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριληφθούν τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο ολοένα αυξανόμενης ζήτησης εκ μέρους των καταναλωτών της Ένωσης, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στην περίπτωση του κεριού μέλισσας, το οποίο τυγχάνει ολοένα ευρύτερης χρήσης στη βιομηχανία τροφίμων και καλλυντικών.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Τα ποσά των χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για τη χρηματοδότηση μέτρων δυνάμει των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/201320 και (ΕΕ) αριθ. 229/201321 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

(35)  Τα ποσά των χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για τη χρηματοδότηση μέτρων δυνάμει των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/201320 και (ΕΕ) αριθ. 229/201321 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να διατηρηθούν.

__________________

__________________

20 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, σ. 23).

20 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, σ. 23).

21 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, σ. 41).

21 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 78 της 20.3.2013, σ. 41).

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο την αποκατάσταση των ποσών που διατίθενται για τις άκρως απόκεντρες περιφέρειες στο πλαίσιο του προγράμματος POSEI, σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει μιας συμφωνίας και οι δεσμεύσεις που έχουν ληφθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Jean-Claude Juncker στην Καγιέν στις 27 Οκτωβρίου 2017.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(35α)  Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις που αναγνωρίζονται δυνάμει του άρθρου 157 του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 αποτελούν βασικούς παράγοντες για την ανάπτυξη διαφοροποιημένων γεωργικών τομέων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ιδίως στους τομείς της κτηνοτροφίας. Λόγω του μικρού τους μεγέθους και του νησιωτικού τους χαρακτήρα, οι τοπικές αγορές των εξόχως απόκεντρων περιοχών είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στις διακυμάνσεις των τιμών που συνδέονται με τις ροές των εισαγωγών από την υπόλοιπη Ένωση ή από τρίτες χώρες. Οι εν λόγω διεπαγγελματικές οργανώσεις συγκεντρώνουν το σύνολο των φορέων εκμετάλλευσης, από όλα τα στάδια της αγοράς, που δραστηριοποιούνται σε αυτήν και, υπό αυτή την ιδιότητα, θέτουν σε εφαρμογή συλλογικές δράσεις που επιτρέπουν στην τοπική παραγωγή να παραμείνει στην αγορά της, ιδίως μέσω δράσεων συλλογής δεδομένων ή διάδοσης πληροφοριών. Για τον σκοπό αυτό, κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 28, 29 και 110 της ΣΛΕΕ και με επιφύλαξη των άρθρων 164 και 165 του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, το οικείο κράτος μέλος, στο πλαίσιο εκτεταμένων διεπαγγελματικών συμφωνιών, πρέπει να μπορεί, κατόπιν διαβουλεύσεων των εμπλεκόμενων φορέων, να καθιστά υπεύθυνους τους μεμονωμένους οικονομικούς παράγοντες ή τους ομίλους φορέων που δεν είναι μέλη της οργάνωσης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην τοπική αγορά, χωρίς διάκριση της προέλευσής τους, συμπεριλαμβανομένου όταν τα έσοδα των εν λόγω εισφορών χρηματοδοτούν δράσεις υπέρ της διατήρησης της τοπικής παραγωγής ή όταν οι εν λόγω εισφορές συγκεντρώνονται σε διαφορετικό εμπορικό στάδιο.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο την προσαρμογή των κανόνων επέκτασης των διεπαγγελματικών κανόνων στις πραγματικές συνθήκες των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Οι οργανώσεις αυτές αποτελούν βασικούς παράγοντες για την ανάπτυξη των εξόχως απόκεντρων κλάδων, οι οποίοι έχουν αγορές εκτεθειμένες στις διακυμάνσεις τιμών. Οι οργανώσεις αυτές υλοποιούν δράσεις συλλογής ή διάδοσης δεδομένων και οι εισφορές που λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών θα πρέπει να μπορούν να εκτείνονται από το κράτος μέλος στο σύνολο των γεωργικών προϊόντων που διατίθενται στην τοπική αγορά, χωρίς διάκριση της προέλευσής τους.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1)  Προστίθεται η ακόλουθη αιτιολογική σκέψη:

 

«(25α)  Η ενίσχυση που παρέχεται στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος για τη διανομή του προϊόντος θα πρέπει, ει δυνατόν, να προωθεί τα προϊόντα βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού.»

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Αιτιολογική σκέψη 127 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1α)  Προστίθεται η ακόλουθη αιτιολογική σκέψη:

 

«(127α)  Οι γραπτές συμβάσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων που ενδέχεται να είναι υποχρεωτικές σε ορισμένα κράτη μέλη ή που οι παραγωγοί, οι οργανώσεις παραγωγών ή η ένωση οργανώσεων παραγωγών έχουν σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αιτούνται θα πρέπει μεταξύ άλλων να καθορίζουν την τιμή που καταβάλλεται κατά την παράδοση, η οποία τιμή θα πρέπει ιδανικά να καλύπτει το κόστος παραγωγής και μπορεί να υπολογίζεται βάσει εύκολα προσβάσιμων και κατανοητών δεικτών παραγωγής και του κόστους της αγοράς που μπορεί να καθορίσουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια και βάσει μελετών με αντικείμενο την παραγωγή και την τροφική αλυσίδα.»

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Αιτιολογική σκέψη 139 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1β)  Προστίθεται η ακόλουθη αιτιολογική σκέψη:

 

«(139α)  Οι γραπτές συμβάσεις που ενδέχεται να είναι υποχρεωτικές σε ορισμένα κράτη μέλη ή που οι παραγωγοί, οι οργανώσεις παραγωγών ή η ένωση οργανώσεων παραγωγών έχουν σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αιτούνται, θα πρέπει μεταξύ άλλων να καθορίζουν την τιμή που καταβάλλεται κατά την παράδοση, η οποία τιμή θα πρέπει ιδανικά να καλύπτει το κόστος παραγωγής και μπορεί να υπολογίζεται βάσει εύκολα προσβάσιμων και κατανοητών δεικτών παραγωγής και του κόστους της αγοράς που μπορεί να καθορίσουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια και βάσει μελετών με αντικείμενο την παραγωγή και την τροφική αλυσίδα.»

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-1γ)  Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 1

«Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων για όλα τα προϊόντα του παραρτήματος Ι των Συνθηκών, εκτός από τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ως ορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία περί κοινής οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργείας.

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων για όλα τα προϊόντα του παραρτήματος Ι των Συνθηκών, εκτός από τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ως ορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία περί κοινής οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργείας. Ο παρών κανονισμός ορίζει τα δημόσια πρότυπα, τους κανόνες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια της αγοράς και τα εργαλεία διαχείρισης κρίσεων που επιτρέπουν στις δημόσιες αρχές και κυρίως στην Επιτροπή να παρακολουθούν, να διαχειρίζονται και να ρυθμίζουν τις γεωργικές αγορές.

2.  Τα γεωργικά προϊόντα που ορίζονται στην παράγραφο 1 υποδιαιρούνται στους ακόλουθους τομείς, όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα του παραρτήματος Ι:

2.  Τα γεωργικά προϊόντα που ορίζονται στην παράγραφο 1 υποδιαιρούνται στους ακόλουθους τομείς, όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα του παραρτήματος Ι:

α) σιτηρά, μέρος Ι·

α) σιτηρά, μέρος Ι·

β) ρύζι, μέρος ΙΙ·

β) ρύζι, μέρος ΙΙ·

γ) ζάχαρη, μέρος III·

γ) ζάχαρη, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμο, μέρος III·

δ) αποξηραμένες χορτονομές, μέρος IV·

δ) αποξηραμένες χορτονομές, μέρος IV·

ε) σπόροι προς σπορά, μέρος V·

ε) σπόροι προς σπορά, μέρος V·

στ) λυκίσκος, μέρος VI·

στ) λυκίσκος, μέρος VI·

ζ) ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές, μέρος VII·

ζ) ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές, μέρος VII·

η) λίνος και κάνναβη, μέρος VIII·

η) λίνος και κάνναβη, μέρος VIII·

θ) φρούτα και λαχανικά, μέρος IX·

θ) φρούτα και λαχανικά, μέρος IX·

ι) μεταποιημένα οπωροκηπευτικά προϊόντα, μέρος X·

ι) μεταποιημένα οπωροκηπευτικά προϊόντα, μέρος X·

ια) μπανάνες, μέρος XI·

ια) μπανάνες, μέρος XI·

ιβ) οίνος, μέρος XII·

ιβ) οίνος, μέρος XII·

ιγ) ζώντα δένδρα και άλλα φυτά, βολβοί, ρίζες και παρεμφερή προϊόντα, κομμένα άνθη και διακοσμητικά φυλλώματα, μέρος ΧΙΙΙ·

ιγ) ζώντα δένδρα και άλλα φυτά, βολβοί, ρίζες και παρεμφερή προϊόντα, κομμένα άνθη και διακοσμητικά φυλλώματα, μέρος ΧΙΙΙ·

ιδ) καπνός, μέρος XIV·

ιδ) καπνός, μέρος XIV·

ιε) βόειο κρέας, μέρος XV·

ιε) βόειο κρέας, μέρος XV·

ιστ) γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, μέρος XVI·

ιστ) γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, μέρος XVI·

ιζ) χοίρειο κρέας, μέρος XVII·

ιζ) χοίρειο κρέας, μέρος XVII·

ιη) αιγοπρόβειο κρέας, μέρος XVIII·

ιη) αιγοπρόβειο κρέας, μέρος XVIII·

ιθ) αυγά, μέρος XIX·

ιθ) αυγά, μέρος XIX·

κ) κρέας πουλερικών, μέρος XX·

κ) κρέας πουλερικών, μέρος XX·

κα) αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, μέρος ΧΧΙ·

κα) αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, μέρος ΧΧΙ·

κβ) προϊόντα μελισσοκομίας, μέρος XXII·

κβ) προϊόντα μελισσοκομίας, μέρος XXII·

κγ) μεταξοσκώληκες, μέρος XXIII·

κγ) μεταξοσκώληκες, μέρος XXIII·

κδ) λοιπά προϊόντα, μέρος XXIV.

κδ) λοιπά προϊόντα, μέρος XXIV.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1δ)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 1α

 

Ειδικοί στόχοι

 

Με επιφύλαξη της εφαρμογής των γενικών και ειδικών στόχων που ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [Στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ] και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 39 της ΣΛΕΕ, η κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων που αναφέρεται στο άρθρο 1 συμβάλλει στην υλοποίηση των ακόλουθων ειδικών στόχων:

 

α) συμμετοχή στη σταθεροποίηση των γεωργικών αγορών και ενίσχυση της διαφάνειάς τους·

 

β) προώθηση της καλής λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών ειδών διατροφής και διασφάλιση ισότιμου εισοδήματος για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων·

 

γ) βελτίωση της θέσης των παραγωγών στην αλυσίδα αξίας και προώθηση της συγκέντρωσης της γεωργικής προσφοράς·

 

δ) συμβολή στη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών παραγωγής και εμπορικής διάθεσης των γεωργικών προϊόντων και ενίσχυση της ποιότητας της ευρωπαϊκής γεωργικής παραγωγής.»

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο να εισαχθούν στην κοινή οργάνωση των αγορών της ΚΓΠ οι στόχοι που θα εφαρμόζονταν με επιφύλαξη της εφαρμογής των στόχων που αναφέρονται στον κανονισμό ΕΕ (Στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και σύμφωνα με το άρθρο 39 της ΣΛΕΕ

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 ε (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-1ε)  το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 2

«Άρθρο 2

Γενικές διατάξεις κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ)

Γενικές διατάξεις κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ)

Για τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και οι διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει αυτού.

Για τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) […/…] (οριζόντιος κανονισμός) και οι διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει αυτού.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=EL)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποτελεί απλώς τεχνική τροποποίηση σχετικά με την τρέχουσα μεταρρύθμιση του οριζόντιου κανονισμού της ΚΓΠ.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 227 για την τροποποίηση των ορισμών που αφορούν τους τομείς που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, στο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο για την επικαιροποίηση των ορισμών με βάση τις εξελίξεις της αγοράς.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 227 για την τροποποίηση, με στόχο την επικαιροποίηση υπό το φως των εξελίξεων στην αγορά, των ορισμών που αφορούν τους τομείς που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, χωρίς να δημιουργούνται νέοι ορισμοί.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  το άρθρο 6 απαλείφεται·

διαγράφεται

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 6

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(3α)  Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 6

«Άρθρο 6

Περίοδοι εμπορίας

Περίοδοι εμπορίας

Καθορίζονται οι ακόλουθες περίοδοι εμπορίας:

Καθορίζονται οι ακόλουθες περίοδοι εμπορίας:

α) από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου ενός έτους για τους τομείς των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της μπανάνας·

α) από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου ενός έτους για τους τομείς των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της μπανάνας·

β) από την 1η Απριλίου έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους για τους τομείς των αποξηραμένων χορτονομών και των μεταξοσκωλήκων·

β) από την 1η Απριλίου έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους για τους τομείς των αποξηραμένων χορτονομών και των μεταξοσκωλήκων·

γ) από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους για:

γ) από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους για:

i) τον τομέα των σιτηρών·

i) τον τομέα των σιτηρών·

ii) τον τομέα των σπόρων προς σπορά·

ii) τον τομέα των σπόρων προς σπορά·

iii) τον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών·

iii) τον τομέα του λίνου και της κάνναβης·

iv) τον τομέα του λίνου και της κάνναβης·

iv) τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων·

κβ) τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων·

 

δ) από την 1η Αυγούστου έως τις 31 Ιουλίου του επόμενου έτους για τον αμπελοοινικό τομέα·

δ) από την 1η Αυγούστου έως τις 31 Ιουλίου του επόμενου έτους για τον αμπελοοινικό τομέα·

ε) από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους για τον τομέα του ρυζιού·

ε) από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους για τους τομείς του ρυζιού και της επιτραπέζιας ελιάς·

στ) από την 1η Οκτωβρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους για τον τομέα της ζάχαρης.

στ) από την 1η Οκτωβρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους για τους τομείς της ζάχαρης και της επιτραπέζιας ελιάς.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 11

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(3β)  Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 11

«Άρθρο 11

Προϊόντα επιλέξιμα για δημόσια παρέμβαση

Προϊόντα επιλέξιμα για δημόσια παρέμβαση

Η δημόσια παρέμβαση εφαρμόζεται υπό τους όρους του παρόντος τμήματος και με τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις και όρους που μπορεί να καθορίσει η Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 19 και με εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20, για τα ακόλουθα προϊόντα:

Η δημόσια παρέμβαση εφαρμόζεται υπό τους όρους του παρόντος τμήματος και με τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις και όρους που μπορεί να καθορίσει η Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 19 και με εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20, για τα ακόλουθα προϊόντα:

α) μαλακό σιτάρι, σκληρό σιτάρι, κριθάρι και καλαμπόκι·

α) μαλακό σιτάρι, σκληρό σιτάρι, κριθάρι και καλαμπόκι·

β) αναποφλοίωτο ρύζι·

β) αναποφλοίωτο ρύζι·

γ) νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη κρέας του τομέα του βοείου κρέατος των κωδικών ΣΟ 0201 10 00 και 0201 20 20 έως 0201 20 50·

γ) νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη κρέας του τομέα του βοείου κρέατος των κωδικών ΣΟ 0201 10 00 και 0201 20 20 έως 0201 20 50·

δ) βούτυρο παραγόμενο απευθείας και αποκλειστικά από παστεριωμένη κρέμα που λαμβάνεται απευθείας και αποκλειστικά από αγελαδινό γάλα σε εγκεκριμένη επιχείρηση της Ένωσης, ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες βουτύρου 82 % κατά βάρος και μέγιστης περιεκτικότητας σε νερό 16 % κατά βάρος·

δ) βούτυρο παραγόμενο απευθείας και αποκλειστικά από παστεριωμένη κρέμα που λαμβάνεται απευθείας και αποκλειστικά από αγελαδινό γάλα σε εγκεκριμένη επιχείρηση της Ένωσης, ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες βουτύρου 82 % κατά βάρος και μέγιστης περιεκτικότητας σε νερό 16 % κατά βάρος·

ε) αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη πρώτης ποιότητας που παρασκευάζεται από αγελαδινό γάλα με τη μέθοδο του καταιονισμού σε εγκεκριμένη επιχείρηση της Ένωσης, με ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 34,0 % κατά βάρος επί του στερεού υπολείμματος χωρίς λίπος.

ε) αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη πρώτης ποιότητας που παρασκευάζεται από αγελαδινό γάλα με τη μέθοδο του καταιονισμού σε εγκεκριμένη επιχείρηση της Ένωσης, με ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 34,0 % κατά βάρος επί του στερεού υπολείμματος χωρίς λίπος·

 

ε α) λευκή ζάχαρη·

 

ε β) πρόβειο κρέας των κωδικών ΣΟ 0104 10 30 ή 0204·

 

ε γ) χοίρειο κρέας, νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο του κωδικού ΣΟ 0203·

 

ε δ) κοτόπουλα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα του κωδικού ΣΟ 0207.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 12

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(3γ)  Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 12

«Άρθρο 12

Περίοδοι δημόσιας παρέμβασης

Περίοδοι δημόσιας παρέμβασης

Οι περίοδοι δημόσιας παρέμβασης είναι οι εξής:

Οι περίοδοι δημόσιας παρέμβασης είναι οι εξής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα προϊόντα που παρατίθενται στο άρθρο 11

α) για το μαλακό σιτάρι, το σκληρό σιτάρι, το κριθάρι και το καλαμπόκι, από την 1η Νοεμβρίου έως την 31η Μαΐου·

 

β) για το αναποφλοίωτο ρύζι, από την 1η Απριλίου έως τις 31 Ιουλίου·

 

γ) για το βόειο κρέας, καθ’ όλο το έτος·

 

δ) για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, από την 1η Μαρτίου έως την 30ή Σεπτεμβρίου.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 13

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(3δ)  το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 13

«Άρθρο 13

Άνοιγμα και κλείσιμο της δημόσιας παρέμβασης

Άνοιγμα και κλείσιμο της δημόσιας παρέμβασης

1.  Κατά τη διάρκεια των περιόδων που αναφέρονται στο άρθρο 12, η δημόσια παρέμβαση:

1.  Κατά τη διάρκεια των περιόδων που αναφέρονται στο άρθρο 12, η δημόσια παρέμβαση:

α) είναι ανοικτή για το μαλακό σιτάρι, το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη·

α) είναι ανοικτή για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη·

β) μπορεί να ανοιχθεί από την Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, για το σκληρό σιτάρι, το κριθάρι, το καλαμπόκι και το αναποφλοίωτο ρύζι (συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων ποικιλιών ή τύπων αναποφλοίωτου ρυζιού) εφόσον το απαιτεί η κατάσταση της αγοράς. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2·

β) μπορεί να ανοιχθεί από την Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, για το μαλακό σιτάρι, το σκληρό σιτάρι, το κριθάρι, το καλαμπόκι και το αναποφλοίωτο ρύζι (συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων ποικιλιών ή τύπων αναποφλοίωτου ρυζιού), τη λευκή ζάχαρη, το πρόβειο κρέας, το χοίρειο κρέας ή τα κοτόπουλα εφόσον το απαιτεί η κατάσταση της αγοράς. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2·

γ) μπορεί να ανοιχθεί για τον τομέα του βοείου κρέατος από την Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις εκδιδόμενες χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3, εάν, κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου καθορισμένης σύμφωνα με το άρθρο 20 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) η μέση αγοραία τιμή σε ένα κράτος μέλος ή σε περιφέρεια κράτους μέλους η οποία καταγράφεται βάσει της ενωσιακής κλίμακας για την ταξινόμηση των σφαγίων βοοειδών που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Α, είναι χαμηλότερη από το 85 % της κατώτατης τιμής αναφοράς που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

γ) μπορεί να ανοιχθεί για τον τομέα του βοείου κρέατος από την Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις εκδιδόμενες χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3, εάν, κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου καθορισμένης σύμφωνα με το άρθρο 20 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) η μέση αγοραία τιμή σε ένα κράτος μέλος ή σε περιφέρεια κράτους μέλους η οποία καταγράφεται βάσει της ενωσιακής κλίμακας για την ταξινόμηση των σφαγίων βοοειδών που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Α, είναι χαμηλότερη από το 85 % της κατώτατης τιμής αναφοράς που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

2.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που να κλεί τη δημόσια παρέμβαση στον τομέα του βοείου κρέατος εφόσον κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) δεν πληρούνται πλέον οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται χωρίς να εφαρμοστεί η διαδικασία του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3.

2.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που να κλεί τη δημόσια παρέμβαση στον τομέα του βοείου κρέατος εφόσον κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) δεν πληρούνται πλέον οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται χωρίς να εφαρμοστεί η διαδικασία του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ε (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 14

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(3ε)  Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 14

«Άρθρο 14

Αγορά σε καθορισμένη τιμή ή με διαγωνισμό

Αγορά σε καθορισμένη τιμή ή με διαγωνισμό

Αν ανοιχθεί δημόσια παρέμβαση σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1, το Συμβούλιο λαμβάνει, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, μέτρα για τον καθορισμό τιμών αγοράς των προϊόντων του άρθρου 11 και, εφόσον ενδείκνυνται, μέτρα επιβολής ποσοτικών περιορισμών όταν η αγορά γίνεται σε καθορισμένη τιμή.

Αν ανοιχθεί δημόσια παρέμβαση σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1, το Συμβούλιο υιοθετεί, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, ρυθμίσεις για τον καθορισμό τιμών αγοράς των προϊόντων του άρθρου 11.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=EL)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία στοχεύει στην εξέλιξη της παρέμβασης για την καλύτερη ανταπόκριση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των εργαλείων.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 στ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(3στ)  Το άρθρο 15 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.  Ως τιμή δημόσιας παρέμβασης νοείται:

«1.  Ως τιμή δημόσιας παρέμβασης νοείται η ανώτατη τιμή στην οποία μπορούν να αγορασθούν τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για δημόσια παρέμβαση, όταν η αγορά πραγματοποιείται με διαγωνισμό.»

α) η τιμή στην οποία αγοράζονται τα προϊόντα στο πλαίσιο δημόσιας παρέμβασης, όταν η αγορά πραγματοποιείται σε καθορισμένη τιμή· ή

 

β) η ανώτατη τιμή στην οποία μπορούν να αγορασθούν τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για δημόσια παρέμβαση, όταν η αγορά πραγματοποιείται με διαγωνισμό.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=EL)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία στοχεύει στην εξέλιξη της παρέμβασης για την καλύτερη ανταπόκριση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των εργαλείων.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ζ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(3ζ)  Το άρθρο 15 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Τα μέτρα για τον καθορισμό του ύψους της τιμής δημόσιας παρέμβασης συμπεριλαμβανομένων των ποσών των αυξήσεων και των μειώσεων, λαμβάνονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.

«2.  Οι ρυθμίσεις για τον καθορισμό του ύψους της τιμής δημόσιας παρέμβασης συμπεριλαμβανομένων των ποσών των αυξήσεων και των μειώσεων, υιοθετούνται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=EL)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία στοχεύει στην εξέλιξη της παρέμβασης για την καλύτερη ανταπόκριση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των εργαλείων.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 η (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3η)  Στο άρθρο 16 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«3α.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τη δημόσια παρέμβαση και των αγοραστών αποθεμάτων της δημόσιας παρέμβασης, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις παραγράφους 1 και 3.»

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των αγοραστών αποθεμάτων της δημόσιας παρέμβασης δεν κοινοποιούνται συστηματικά στην Επιτροπή, γεγονός που δεν της επιτρέπει να χαρακτηρίσει τις επιπτώσεις διατάραξης της αγοράς και να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις διεθνείς συμφωνίες. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό, καθώς με τις διαδικασίες υποβολής προσφορών η πώληση των αποθεμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε επίπεδο πολύ χαμηλότερο από την τιμή αγοράς, ενώ η διαφορά μπορεί να θεωρηθεί ως μορφή στήριξης.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 θ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(3θ)  Το άρθρο 17 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) τροποποιείται ως εξής:

β) ελαιόλαδο·

«β) ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές·»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=EL)

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 ι (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο i α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3ι)  Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 17 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

«i α) ρύζι.»

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 23 α – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 – τελευταία πρόταση

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  στην παράγραφο 2 τρίτο εδάφιο, η τελευταία πρόταση απαλείφεται·

διαγράφεται

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ – σημείο iii – εισαγωγικό μέρος

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 23 α – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

iii)  στην παράγραφο 4, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 61

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(4α)  το άρθρο 61 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 61

«Άρθρο 61

Διάρκεια ισχύος

Διάρκεια ισχύος

Το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων που θεσπίζεται στο παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030· η Επιτροπή θα διενεργήσει ενδιάμεση επανεξέταση για να αξιολογήσει την λειτουργία του καθεστώτος και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να υποβάλει προτάσεις.

Το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων που θεσπίζεται στο παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2050· η Επιτροπή θα διενεργεί εξέταση κάθε δέκα χρόνια και για πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου 2023 για να αξιολογήσει την λειτουργία του καθεστώτος και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να υποβάλει προτάσεις προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 62 – παράγραφος 4

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(4β)  Στο άρθρο 62, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

4.  Το παρόν κεφάλαιο δεν ισχύει για τη φύτευση ή αναφύτεση εκτάσεων που προορίζονται για πειραματικούς σκοπούς ή για τη σύσταση μητρικών φυτειών εμβολιοληψίας, για εκτάσεις των οποίων ο οίνος ή τα αμπελοοινικά προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για οικιακή κατανάλωση του αμπελοκαλλιεργητή ή για εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση, ως αποτέλεσμα υποχρεωτικών αγορών υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, οι οποίες προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.

«4.  Το παρόν κεφάλαιο δεν ισχύει για τη φύτευση ή αναφύτεση εκτάσεων που προορίζονται για πειραματικούς σκοπούς ή για τη σύσταση μητρικών φυτειών εμβολιοληψίας, για τη φύτευση ή αναφύτευση εκτάσεων, τα αμπελοοινικά προϊόντα των οποίων προορίζονται αποκλειστικά για την παραγωγή χυμού σταφυλιών, για εκτάσεις των οποίων ο οίνος ή τα αμπελοοινικά προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για οικιακή κατανάλωση του αμπελοκαλλιεργητή ή για εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση, ως αποτέλεσμα υποχρεωτικών αγορών υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, οι οποίες προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 63 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  στο άρθρο 63, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«1.  Τα κράτη μέλη χορηγούν ετησίως άδειες για νέες φυτεύσεις που αντιστοιχούν είτε:

 

α)  στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της επικράτειάς τους ως είχε την 31η Ιουλίου του προηγούμενου έτους, ή

 

β)  στο 1% μιας έκτασης που περιλαμβάνει το σύνολο των αμπελουργικών εκτάσεων της επικράτειάς τους, ως είχε την 31η Ιουλίου 2015, και τις εκτάσεις για τις οποίες ισχύουν δικαιώματα φύτευσης που έχουν χορηγηθεί στους παραγωγούς της επικράτειάς τους σύμφωνα με το άρθρο 85η, το άρθρο 85θ ή το άρθρο 85ια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, τα οποία ήταν διαθέσιμα για μετατροπή σε άδειες την 1η Ιανουαρίου 2016, όπως αναφέρεται στο άρθρο 68 του παρόντος κανονισμού.»

 

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 63

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(5α)  Το άρθρο 63 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 63

«Άρθρο 63

Μηχανισμός διασφάλισης για τις νέες φυτεύσεις

Μηχανισμός διασφάλισης για τις νέες φυτεύσεις

1.  Τα κράτη μέλη χορηγούν ετησίως άδειες για νέες φυτεύσεις που αντιστοιχούν στο 1 % του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της επικράτειάς τους ως είχε την 31η Ιουλίου του προηγούμενου έτους.

1.  Τα κράτη μέλη χορηγούν ετησίως άδειες για νέες φυτεύσεις που αντιστοιχούν είτε:

 

α) στο 1 % του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της επικράτειάς τους ως είχε την 31η Ιουλίου του προηγούμενου έτους· ή

 

β) στο 1 % μιας έκτασης που περιλαμβάνει το σύνολο των αμπελουργικών εκτάσεων της επικράτειάς τους, ως είχε την 31η Ιουλίου 2015, και τις εκτάσεις για τις οποίες ισχύουν δικαιώματα φύτευσης που έχουν χορηγηθεί στους παραγωγούς της επικράτειάς τους σύμφωνα με το άρθρο 85η, το άρθρο 85θ ή το άρθρο 85ια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, τα οποία ήταν διαθέσιμα για μετατροπή σε άδειες την 1η Ιανουαρίου 2016, όπως αναφέρεται στο άρθρο 68 του παρόντος κανονισμού.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν:

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν:

α) να εφαρμόζουν χαμηλότερο εθνικό ποσοστό από το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 1·

α) να εφαρμόζουν χαμηλότερο εθνικό ποσοστό από το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 1·

β) να περιορίζουν την έκδοση αδειών σε περιφερειακό επίπεδο, για συγκεκριμένες περιοχές, επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή για περιοχές χωρίς γεωγραφική ένδειξη.

β) να περιορίζουν την έκδοση αδειών σε περιφερειακό επίπεδο, για συγκεκριμένες περιοχές, επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή για περιοχές χωρίς γεωγραφική ένδειξη· οι εν λόγω άδειες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιφέρειες.

3.  Όλοι οι περιορισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 2 συμβάλλουν στη μεθοδική αύξηση των αμπελοφυτεύσεων, ορίζονται σε επίπεδο άνω του 0 % και στηρίζονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους ειδικούς λόγους:

3.  Όλοι οι περιορισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 2 συμβάλλουν στη μεθοδική αύξηση των αμπελοφυτεύσεων, ορίζονται σε επίπεδο άνω του 0 % και στηρίζονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους ειδικούς λόγους:

α) ανάγκη αποφυγής αποδεδειγμένου κινδύνου υπερπροσφοράς σε σχέση με τις προοπτικές των αμπελοοινικών προϊόντων στην αγορά, χωρίς την υπέρβαση των απαραίτητων μέτρων για την κάλυψη της ανάγκης αυτής·

α) ανάγκη αποφυγής αποδεδειγμένου κινδύνου υπερπροσφοράς σε σχέση με τις προοπτικές των αμπελοοινικών προϊόντων στην αγορά, χωρίς την υπέρβαση των απαραίτητων μέτρων για την κάλυψη της ανάγκης αυτής·

β) ανάγκη αποφυγής αποδεδειγμένου κινδύνου σημαντικής υποτίμησης μιας συγκεκριμένης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης.

β) ανάγκη αποφυγής αποδεδειγμένου κινδύνου υποτίμησης μιας συγκεκριμένης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης.

 

β α) επιθυμία συμβολής στην ανάπτυξη των σχετικών προϊόντων διατηρώντας παράλληλα την ποιότητά τους.

 

3α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία κανονιστικά μέτρα προκειμένου να αποφύγουν την παράκαμψη από τις επιχειρήσεις των περιοριστικών μέτρων που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3.

4.  Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν και αιτιολογούν δεόντως κάθε απόφαση που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή τις εν λόγω αποφάσεις και τους σχετικούς λόγους.

4.  Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν και αιτιολογούν δεόντως κάθε απόφαση που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή τις εν λόγω αποφάσεις και τους σχετικούς λόγους.

 

4α.  Είναι δυνατή η χορήγηση από τα κράτη μέλη αδειοδοτήσεων που υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπονται στο παρόν άρθρο για φυτεύσεις που πραγματοποιούνται με σκοπό τη διατήρηση των γενετικών πόρων της αμπέλου.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 64

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(5β)  Το άρθρο 64 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 64

«Άρθρο 64

Χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις

Χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις

1.  Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις αδειοδότησης που υποβάλλονται εντός ορισμένου έτους αφορούν συνολική έκταση μικρότερη από την έκταση που παραχωρεί το κράτος μέλος, εγκρίνονται όλες οι σχετικές άδειες.

1.  Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις αδειοδότησης που υποβάλλονται εντός ορισμένου έτους αφορούν συνολική έκταση μικρότερη από την έκταση που παραχωρεί το κράτος μέλος, εγκρίνονται όλες οι σχετικές άδειες.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια επιλεξιμότητας:

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη μπορούν, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, να εφαρμόζουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια επιλεξιμότητας:

α) ο αιτών διαθέτει γεωργική έκταση τουλάχιστον ίση με την έκταση για την οποία αιτείται την άδεια·

α) ο αιτών διαθέτει γεωργική έκταση τουλάχιστον ίση με την έκταση για την οποία αιτείται την άδεια·

β) ο αιτών διαθέτει επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες·

β) ο αιτών διαθέτει επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες·

γ) από την αίτηση δεν προκύπτει σημαντικός κίνδυνος κατάχρησης της φήμης συγκεκριμένων προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης, κάτι που θεωρείται δεδομένο, εκτός εάν οι δημόσιες αρχές τεκμηριώσουν την ύπαρξή τέτοιου κινδύνου·

γ) από την αίτηση δεν προκύπτει σημαντικός κίνδυνος κατάχρησης της φήμης συγκεκριμένων προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης, κάτι που θεωρείται δεδομένο, εκτός εάν οι δημόσιες αρχές τεκμηριώσουν την ύπαρξή τέτοιου κινδύνου·

γ α) ο αιτών δεν έχει προβεί σε φύτευση αμπέλων χωρίς άδεια όπως αναφέρεται στο άρθρο 71 του παρόντος κανονισμού ή χωρίς δικαίωμα φύτευσης όπως αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007·

γ α) ο αιτών δεν έχει προβεί σε φύτευση αμπέλων χωρίς άδεια όπως αναφέρεται στο άρθρο 71 του παρόντος κανονισμού ή χωρίς δικαίωμα φύτευσης όπως αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007·

δ) κατόπιν δέουσας αιτιολόγησης, ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια της παραγράφου 2, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται με αντικειμενικό και μη μεροληπτικό τρόπο.

δ) κατόπιν δέουσας αιτιολόγησης, ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια της παραγράφου 2, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται με αντικειμενικό και μη μεροληπτικό τρόπο.

2.  Εάν, σε δεδομένο έτος, η συνολική έκταση που καλύπτεται από τις επιλέξιμες αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπερβαίνει την έκταση που παραχωρεί το κράτος μέλος, οι άδειες χορηγούνται βάσει κατανομής εκταρίων κατ' αναλογία σε όλους τους αιτούντες, ανάλογα με την έκταση για την οποία έχουν αιτηθεί άδεια. Η εν λόγω χορήγηση μπορεί να καθορίσει ελάχιστη ή/και μέγιστη έκταση ανά αιτούντα και μπορεί επίσης να πραγματοποιείται εν μέρει ή εν όλω σύμφωνα με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια προτεραιότητας:

2.  Εάν, σε δεδομένο έτος, η συνολική έκταση που καλύπτεται από τις επιλέξιμες αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπερβαίνει την έκταση που παραχωρεί το κράτος μέλος, οι άδειες χορηγούνται βάσει κατανομής εκταρίων κατ' αναλογία σε όλους τους αιτούντες, ανάλογα με την έκταση για την οποία έχουν αιτηθεί άδεια. Η εν λόγω χορήγηση μπορεί να καθορίσει ελάχιστη ή/και μέγιστη έκταση ανά αιτούντα και μπορεί επίσης να πραγματοποιείται εν μέρει ή εν όλω σύμφωνα με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια προτεραιότητας:

α) παραγωγοί που φυτεύουν αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι)·

α) παραγωγοί που φυτεύουν αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι)·

β) εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος·

β) εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος ή στη διατήρηση των γενετικών πόρων του αμπελιού·

γ) εκτάσεις που προορίζονται για νέες φυτεύσεις στο πλαίσιο μέτρων αναδασμού·

γ) εκτάσεις που προορίζονται για νέες φυτεύσεις στο πλαίσιο μέτρων αναδασμού·

δ) εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς·

δ) εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς·

ε) βιωσιμότητα των αναπτυξιακών σχεδίων ή των σχεδίων αναφύτευσης βάσει οικονομικής αξιολόγησης·

ε) βιωσιμότητα των αναπτυξιακών σχεδίων ή των σχεδίων αναφύτευσης βάσει οικονομικής αξιολόγησης·

στ) εκτάσεις προοριζόμενες για νέα φύτευση που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και περιφέρειας·

στ) εκτάσεις προοριζόμενες για νέα φύτευση που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο·

ζ) σχέδια βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων με γεωγραφικές ενδείξεις·

ζ) σχέδια βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων με γεωγραφικές ενδείξεις·

η) εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.

η) εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.

2α.  Αν το κράτος μέλος αποφασίσει να εφαρμόσει ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2, μπορεί να προσθέσει επιπλέον τον όρο ότι ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης.

2α.  Αν το κράτος μέλος αποφασίσει να εφαρμόσει ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2, μπορεί να προσθέσει επιπλέον τον όρο ότι ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης.

 

2β.  Τα κράτη μέλη μπορεί να λάβουν τα αναγκαία κανονιστικά μέτρα για να αποτρέψουν την παράκαμψη από τις επιχειρήσεις των περιοριστικών κριτηρίων που εφαρμόζουν σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 2α.

3.  Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα κριτήρια των παραγράφων 1, 2 και 2α τα οποία εφαρμόζουν και τα κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή.

3.  Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν τα κριτήρια των παραγράφων 1, 2 και 2α τα οποία εφαρμόζουν και τα κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή.

 

3α.  Σε περίπτωση περιορισμού σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 2 στοιχείο β) σε περιφερειακό επίπεδο, μπορούν να εφαρμοστούν τα κριτήρια προτεραιότητας και παραδεκτού που θεωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 64 στο εν λόγω επίπεδο.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 65 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5γ)  Στο άρθρο 65, παρεμβάλλεται το εξής εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο:

 

Κατά την εφαρμογή του άρθρου 63 παράγραφος 2, ένα κράτος μέλος εφαρμόζει πρότερη διαδικασία που του επιτρέπει να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων αναγνωρισμένων σε περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των εθνικών και περιφερειακών επαγγελματικών οργανώσεων στη διαδικασία έκδοσης νέων αδειοδοτήσεων φυτεύσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 2.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5δ)  Στο άρθρο 69 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

ε α) τα κριτήρια που σχετίζονται με τη διατήρηση των γενετικών πόρων του αμπελιού.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να καθορίζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, τα κριτήρια που σχετίζονται με τη διατήρηση των γενετικών πόρων του αμπελιού.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 ε (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 73

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(5ε)  Το άρθρο 73 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 73

«Άρθρο 73

Πεδίο εφαρμογής

Πεδίο εφαρμογής

Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων εφαρμοστέων στα γεωργικά προϊόντα, καθώς και των διατάξεων που θεσπίζονται στον κτηνιατρικό και στον φυτοϋγειονομικό τομέα, καθώς και στον τομέα των τροφίμων με σκοπό να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των προϊόντων με τα πρότυπα υγιεινής και καταλληλότητας και η προστασία της υγείας των ανθρώπων, των φυτών και των ζώων, το παρόν τμήμα περιλαμβάνει κανόνες που αφορούν τα πρότυπα εμπορίας.

Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων εφαρμοστέων στα γεωργικά προϊόντα, καθώς και των διατάξεων που θεσπίζονται στον κτηνιατρικό και στον φυτοϋγειονομικό τομέα, καθώς και στον τομέα των τροφίμων με σκοπό να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των προϊόντων με τα πρότυπα υγιεινής και καταλληλότητας και η προστασία της υγείας των ανθρώπων, των φυτών και των ζώων, και να διασφαλιστεί η ισότητα του ανταγωνισμού μεταξύ παραγωγών της Ένωσης και παραγωγών σε τρίτες χώρες, το παρόν τμήμα περιλαμβάνει κανόνες που αφορούν τα πρότυπα εμπορίας.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Αιτιολόγηση

Η ΚΟΑ καθορίζει κανόνες εμπορίας για μεγάλο αριθμό προϊόντων. Χωρίς συμμόρφωση με τους κανόνες αυτούς, τα προϊόντα δεν μπορούν να διατεθούν στην αγορά της ΕΕ. Αυτά τα πρότυπα εμπορίας πρέπει να περιλαμβάνουν τον σεβασμό των ίσων όρων ανταγωνισμού των ευρωπαίων παραγωγών με εκείνους των τρίτων χωρών, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρχή της ισοδυναμίας.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 στ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 75

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(5στ)  Το άρθρο 75 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 75

«Άρθρο 75

Θέσπιση και περιεχόμενο

Θέσπιση και περιεχόμενο

1.  Τα πρότυπα εμπορίας μπορούν να εφαρμόζονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς και/ή προϊόντα:

1.  Τα πρότυπα εμπορίας μπορούν να εφαρμόζονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς και/ή προϊόντα:

α) ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές·

α) ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές·

β) οπωροκηπευτικά·

β) οπωροκηπευτικά·

γ) μεταποιημένα οπωροκηπευτικά·

γ) μεταποιημένα οπωροκηπευτικά·

δ) μπανάνες·

δ) μπανάνες·

ε) ζώντα φυτά·

ε) ζώντα φυτά·

στ) αυγά·

στ) αυγά·

ζ) κρέας πουλερικών·

ζ) κρέας πουλερικών·

η) λιπαρές ουσίες για επάλειψη που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση·

η) λιπαρές ουσίες για επάλειψη που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση·

θ) λυκίσκος.

θ) λυκίσκος·

 

θ α) ρύζι·

 

θ β) γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα·

 

θ γ) μέλι και προϊόντα κυψέλης·

 

θ δ) βόειο κρέας·

 

θ ε) πρόβειο κρέας·

 

θ στ) χοίρειο κρέας·

2.  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι προσδοκίες των καταναλωτών και να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες παραγωγής και εμπορίας, καθώς και η ποιότητα των γεωργικών προϊόντων που καλύπτονται από τις παραγράφους 1 και 4 του παρόντος άρθρου, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με τα πρότυπα εμπορίας ανά τομέα ή προϊόν σε όλα τα στάδια της εμπορίας, καθώς και τις παρεκκλίσεις και τις εξαιρέσεις από τα εν λόγω πρότυπα, με σκοπό την προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, τις εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών και τις εξελίξεις στα σχετικά διεθνή πρότυπα, καθώς και την αποφυγή της δημιουργίας εμποδίων στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.

2.  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι προσδοκίες των καταναλωτών και να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες παραγωγής και εμπορίας, καθώς και η ποιότητα των γεωργικών προϊόντων που καλύπτονται από τις παραγράφους 1 και 4 του παρόντος άρθρου, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με τα πρότυπα εμπορίας ανά τομέα ή προϊόν σε όλα τα στάδια της εμπορίας, καθώς και τις παρεκκλίσεις και τις εξαιρέσεις από τα εν λόγω πρότυπα, με σκοπό την προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, τις εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών και τις εξελίξεις στα σχετικά διεθνή πρότυπα, καθώς και την αποφυγή της δημιουργίας εμποδίων στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.

3.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να καλύπτουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα, που καθορίζονται ανά τομέα ή προϊόν και βασίζονται στα χαρακτηριστικά κάθε τομέα, την ανάγκη ρύθμισης της διάθεσης στην αγορά και τους όρους της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου:

3.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), τα πρότυπα εμπορίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να καλύπτουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα, που καθορίζονται ανά τομέα ή προϊόν και βασίζονται στα χαρακτηριστικά κάθε τομέα, την ανάγκη ρύθμισης της διάθεσης στην αγορά και τους όρους της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου:

α) τους τεχνικούς ορισμούς, την ονομασία και τις ονομασίες πώλησης για τομείς εκτός εκείνων που καθορίζονται στο άρθρο 78·

α) τους τεχνικούς ορισμούς, την ονομασία και τις ονομασίες πώλησης για τομείς εκτός εκείνων που καθορίζονται στο άρθρο 78·

β) τα κριτήρια ταξινόμησης, όπως η κατάταξη σε κατηγορίες, το βάρος, το μέγεθος, η ηλικία και η κατηγορία·

β) τα κριτήρια ταξινόμησης, όπως η κατάταξη σε κατηγορίες, το βάρος, το μέγεθος, η ηλικία και η κατηγορία·

γ) το είδος, τη φυτική ποικιλία ή τη φυλή του ζώου ή τον εμπορικό τύπο·

γ) το είδος, τη φυτική ποικιλία ή τη φυλή του ζώου ή τον εμπορικό τύπο·

δ) την παρουσίαση, την επισήμανση ως προς τα υποχρεωτικά πρότυπα εμπορίας, τη συσκευασία, τους κανόνες που ισχύουν για τα συσκευαστήρια, τη σήμανση, το έτος συγκομιδής και τη χρήση ειδικών ενδείξεων, με την επιφύλαξη των άρθρων 92 έως 123·

δ) την παρουσίαση, την επισήμανση ως προς τα υποχρεωτικά πρότυπα εμπορίας, τη συσκευασία, τους κανόνες που ισχύουν για τα συσκευαστήρια, τη σήμανση, το έτος συγκομιδής και τη χρήση ειδικών ενδείξεων, με την επιφύλαξη των άρθρων 92 έως 123·

ε) κριτήρια όπως η εμφάνιση, η σύσταση, η διάπλαση, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος η ποσοστιαία περιεκτικότητα σε νερό

 

ε) κριτήρια όπως η εμφάνιση, η σύσταση, η διάπλαση, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος η ποσοστιαία περιεκτικότητα σε νερό

στ) ειδικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ή κατασκευαστικά στοιχεία ή συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των περιεχόμενων ποσοτήτων, της καθαρότητας και της ταυτοποίησής τους·

στ) ειδικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ή κατασκευαστικά στοιχεία ή συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των περιεχόμενων ποσοτήτων, της καθαρότητας και της ταυτοποίησής τους·

ζ) τον τύπο καλλιέργειας ή εκτροφής και τη μέθοδο παραγωγής, περιλαμβανόμενων των οινολογικών πρακτικών και των προηγμένων συστημάτων βιώσιμης παραγωγής·

ζ) τον τύπο καλλιέργειας ή εκτροφής και τη μέθοδο παραγωγής, περιλαμβανόμενων των οινολογικών πρακτικών, των πρακτικών διατροφής των ζώων και των προηγμένων συστημάτων βιώσιμης παραγωγής·

η) την ανάμειξη γλευκών σταφυλιών και οίνων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ορισμών, τη σύμμειξη και τους σχετικούς περιορισμούς·

η) την ανάμειξη γλευκών σταφυλιών και οίνων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ορισμών, τη σύμμειξη και τους σχετικούς περιορισμούς·

θ) τη συχνότητα συλλογής, την παράδοση, τη συντήρηση και την επεξεργασία, τη μέθοδο και τη θερμοκρασία διατήρησης, την αποθήκευση και τη μεταφορά·

θ) τη συχνότητα συλλογής, την παράδοση, τη συντήρηση και την επεξεργασία, τη μέθοδο και τη θερμοκρασία διατήρησης, την αποθήκευση και τη μεταφορά·

ι) τον τόπο της καλλιέργειας ή εκτροφής και/ή καταγωγής, εκτός του κρέατος πουλερικών και των λιπαρών ουσιών για επάλειψη·

ι) τον τόπο της καλλιέργειας ή εκτροφής και/ή καταγωγής·

ια) τους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση ορισμένων ουσιών και πρακτικών·

ια) τους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση ορισμένων ουσιών και πρακτικών·

ιβ) ειδικές χρήσεις·

ιβ) ειδικές χρήσεις·

ιγ) τους όρους που διέπουν τη διάθεση, κατοχή, κυκλοφορία και χρήση των προϊόντων που δεν συνάδουν με τα πρότυπα εμπορίας που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 ή με τους ορισμούς, τις ονομασίες και τις ονομασίες πώλησης που αναφέρονται στο άρθρο 78, καθώς και τη διάθεση των υποπροϊόντων.

ιγ) τους όρους που διέπουν τη διάθεση, κατοχή, κυκλοφορία και χρήση των προϊόντων που δεν συνάδουν με τα πρότυπα εμπορίας που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 ή με τους ορισμούς, τις ονομασίες και τις ονομασίες πώλησης που αναφέρονται στο άρθρο 78, καθώς και τη διάθεση των υποπροϊόντων.

 

ιγ α) την καλή μεταχείριση των ζώων.

4.  Επιπροσθέτως της παραγράφου 1α, οι προδιαγραφές εμπορίας μπορούν να εφαρμόζονται στον τομέα του οίνου. Τα στοιχεία στ), ζ), η), ι) και ιγ) της παραγράφου 3 εφαρμόζονται επί του προκειμένου τομέως.

4.  Επιπροσθέτως της παραγράφου 1α, οι προδιαγραφές εμπορίας μπορούν να εφαρμόζονται στον τομέα του οίνου. Τα στοιχεία στ), ζ), η), ι) και ιγ) της παραγράφου 3 εφαρμόζονται επί του προκειμένου τομέως.

5.  Τα πρότυπα εμπορίας ανά τομέα ή προϊόν που εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθορίζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 84 έως 88 και του παραρτήματος ΙΧ και λαμβανομένων υπόψη των εξής:

5.  Τα πρότυπα εμπορίας ανά τομέα ή προϊόν που εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθορίζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 84 έως 88 και του παραρτήματος ΙΧ και λαμβανομένων υπόψη των εξής:

α) των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των σχετικών προϊόντων·

α) των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των σχετικών προϊόντων·

β) της ανάγκης να εξασφαλιστούν οι συνθήκες για τη διευκόλυνσης της διάθεσης των προϊόντων στην αγορά·

β) της ανάγκης να εξασφαλιστούν οι συνθήκες για τη διευκόλυνσης της διάθεσης των προϊόντων στην αγορά·

γ) του συμφέροντος των παραγωγών να γνωστοποιούν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τα χαρακτηριστικά καλλιέργειας ή εκτροφής και του συμφέροντος των καταναλωτών να λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς πληροφορίες για τα προϊόντα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους τόπους καλλιέργειας ή εκτροφής, που προσδιορίζονται κατά περίπτωση στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο, έπειτα από εκτίμηση, ιδίως, του κόστους και της διοικητικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων και των ωφελειών για τους παραγωγούς και τον τελικό καταναλωτή·

γ) του συμφέροντος των παραγωγών να γνωστοποιούν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τα χαρακτηριστικά καλλιέργειας ή εκτροφής και του συμφέροντος των καταναλωτών να λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς πληροφορίες για τα προϊόντα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους τόπους καλλιέργειας ή εκτροφής, που προσδιορίζονται κατά περίπτωση στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο, έπειτα από εκτίμηση, ιδίως, του κόστους και της διοικητικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων και των ωφελειών για τους παραγωγούς και τον τελικό καταναλωτή·

δ) των μεθόδων που είναι διαθέσιμες για τον προσδιορισμό των φυσικών, χημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων·

δ) των μεθόδων που είναι διαθέσιμες για τον προσδιορισμό των φυσικών, χημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων·

ε) των τυποποιημένων συστάσεων που εκδίδονται από διεθνείς φορείς·

ε) των τυποποιημένων συστάσεων που εκδίδονται από διεθνείς φορείς·

στ) της ανάγκης να διαφυλάσσονται τα φυσικά και ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων και να αποφεύγεται η ουσιαστική μεταβολή της σύνθεσης του οικείου προϊόντος.

στ) της ανάγκης να διαφυλάσσονται τα φυσικά και ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων και να αποφεύγεται η ουσιαστική μεταβολή της σύνθεσης του οικείου προϊόντος.

6.  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι προσδοκίες των καταναλωτών και η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας και των οικονομικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για την τροποποίηση του καταλόγου των τομέων της παραγράφου 1. Οι συγκεκριμένες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις περιορίζονται αυστηρά στις αποδεδειγμένες ανάγκες που προκύπτουν από τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, την τεχνική πρόοδο ή την ανάγκη για καινοτόμα προϊόντα, και αποτελούν αντικείμενο έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία αξιολογούνται, ειδικότερα, οι ανάγκες των καταναλωτών, οι δαπάνες και η διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων, περιλαμβανομένου του αντικτύπου στην εσωτερική αγορά και το διεθνές εμπόριο και τα οφέλη για τους παραγωγούς και τους τελικούς καταναλωτές.

6.  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι προσδοκίες των καταναλωτών και η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας και των οικονομικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για την τροποποίηση του καταλόγου των τομέων της παραγράφου 1. Οι συγκεκριμένες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις περιορίζονται αυστηρά στις αποδεδειγμένες ανάγκες που προκύπτουν από τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, την τεχνική πρόοδο ή την ανάγκη για καινοτόμα προϊόντα, και αποτελούν αντικείμενο έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στην οποία αξιολογούνται, ειδικότερα, οι ανάγκες των καταναλωτών, οι δαπάνες και η διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων, περιλαμβανομένου του αντικτύπου στην εσωτερική αγορά και το διεθνές εμπόριο και τα οφέλη για τους παραγωγούς και τους τελικούς καταναλωτές.

_________________

_________________

10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304, της 22.11.2011, σ. 18).

10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304, της 22.11.2011, σ. 18).»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 ζ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 78

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(5ζ)  Το άρθρο 78 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 78

«Άρθρο 78

Ορισμοί, ονομασίες και ονομασίες πώλησης για ορισμένους τομείς και προϊόντα

Ορισμοί, ονομασίες και ονομασίες πώλησης για ορισμένους τομείς και προϊόντα

1.  Κατά περίπτωση, επιπλέον των εφαρμοστέων προτύπων εμπορίας, οι ορισμοί, οι ονομασίες και οι ονομασίες πώλησης που προβλέπονται στο παράρτημα VΙΙ ισχύουν για τους εξής τομείς ή προϊόντα:

1.  Κατά περίπτωση, επιπλέον των εφαρμοστέων προτύπων εμπορίας, οι ορισμοί, οι ονομασίες και οι ονομασίες πώλησης που προβλέπονται στο παράρτημα VΙΙ ισχύουν για τους εξής τομείς ή προϊόντα:

α) βόειο κρέας·

α) βόειο κρέας·

 

α α) αιγοπρόβειο κρέας·

β) οίνος·

β) οίνος·

γ) γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση·

γ) γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση·

δ) κρέας πουλερικών·

δ) κρέας πουλερικών·

ε) αυγά·

ε) αυγά·

στ) λιπαρές ουσίες για επάλειψη που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση· και

στ) λιπαρές ουσίες για επάλειψη που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση· και

ζ) ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές·

ζ) ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές·

2.  Οι ορισμοί, οι ονομασίες ή οι ονομασίες πώλησης που προβλέπονται στο παράρτημα VΙΙ μπορούν να χρησιμοποιούνται στην Ένωση μόνο για την εμπορία προϊόντων τα οποία πληρούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις του εν λόγω παραρτήματος.

2.  Οι ορισμοί, οι ονομασίες ή οι ονομασίες πώλησης που προβλέπονται στο παράρτημα VIΙ μπορούν να χρησιμοποιούνται στην Ένωση μόνο για την εμπορία και την προώθηση προϊόντων τα οποία πληρούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις του εν λόγω παραρτήματος. Το παράρτημα VII μπορεί να προβλέπει τους όρους υπό τους οποίους οι εν λόγω ονομασίες ή ονομασίες πώλησης προστατεύονται, κατά την εμπορία ή προώθηση, έναντι περιπτώσεων εμπορικής χρήσης, αθέμιτης χρήσης, απομίμησης ή παράνομης επίκλησης.

3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, όσον αφορά τις τροποποιήσεις των ορισμών και των ονομασιών πώλησης που προβλέπονται στο παράρτημα VΙΙ, καθώς και τις παρεκκλίσεις ή τις εξαιρέσεις από αυτές. Οι πράξεις αυτές περιορίζονται αυστηρώς στις αποδεδειγμένες ανάγκες που προκύπτουν από την μεταβαλλομένη καταναλωτική ζήτηση, την τεχνική πρόοδο ή τις ανάγκες για καινοτόμα προϊόντα.

3.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, όσον αφορά τις τροποποιήσεις των ορισμών και των ονομασιών πώλησης που προβλέπονται στο παράρτημα VΙΙ, καθώς και τις παρεκκλίσεις ή τις εξαιρέσεις από αυτές. Οι πράξεις αυτές περιορίζονται αυστηρώς στις αποδεδειγμένες ανάγκες που προκύπτουν από την μεταβαλλομένη καταναλωτική ζήτηση, την τεχνική πρόοδο ή τις ανάγκες για καινοτόμα προϊόντα.

4.  Προκειμένου να έχουν οι επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη σαφή και κατάλληλη αντίληψη των ορισμών και των ονομασιών πώλησης που προβλέπονται στο παράρτημα VΙΙ, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με τους κανόνες για τον καθορισμό και την εφαρμογή τους.

4.  Προκειμένου να έχουν οι επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη σαφή και κατάλληλη αντίληψη των ορισμών και των ονομασιών πώλησης που προβλέπονται στο παράρτημα VΙΙ, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με τους κανόνες για τον καθορισμό και την εφαρμογή τους.

5.  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι προσδοκίες των καταναλωτών και η εξέλιξη της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον προσδιορισμό των γαλακτοκομικών προϊόντων για τα οποία πρέπει να αναφέρεται το ζωικό είδος από το οποίο προέρχεται το γάλα, αν δεν προέρχεται από βοοειδή, και για τη θέσπιση των απαραίτητων κανόνων.

5.  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι προσδοκίες των καταναλωτών και η εξέλιξη της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, για τον προσδιορισμό των γαλακτοκομικών προϊόντων για τα οποία πρέπει να αναφέρεται το ζωικό είδος από το οποίο προέρχεται το γάλα, αν δεν προέρχεται από βοοειδή, και για τη θέσπιση των απαραίτητων κανόνων.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 η (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 79 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5η)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

Άρθρο 79a

 

Ανάμειξη ελαιολάδου με άλλα φυτικά έλαια

 

1.  Απαγορεύεται η ανάμιξη ελαιολάδου με άλλα φυτικά έλαια.

 

2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 227 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, θεσπίζοντας κυρώσεις για τους φορείς που δεν συμμορφώνονται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Στα μείγματα ελαίων που αποτελούνται από ελαιόλαδο με άλλους τύπους φυτικών ελαίων δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός του % κάθε ελαίου διαφορετικής προέλευσης. Για να μην παραπλανάται ο καταναλωτής είναι απαραίτητη η απαγόρευση των εν λόγω αναμείξεων.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 θ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 79 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5θ)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

Άρθρο 79β

 

Κανόνες εμπορίας σχετικά με τους τομείς των ελιών και του ελαιολάδου

 

Για να ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των τομέων των ελιών και του ελαιολάδου, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 227 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, εναρμονίζοντας τους κανόνες εμπορίας για τις επιτραπέζιες ελιές και το ελαιόλαδο.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 81 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  στο άρθρο 81, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη ταξινομούν τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που επιτρέπεται να φυτεύονται, να αναφυτεύονται ή να εμβολιάζονται στα εδάφη τους προς οινοπαραγωγή.

 

Τα κράτη μέλη δύνανται να ταξινομούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου εφόσον:

 

α)  η εν λόγω ποικιλία ανήκει στο είδος Vitis vinifera ή Vitis Labrusca· ή

 

β)  η εν λόγω ποικιλία προέρχεται από διασταύρωση μεταξύ των ειδών Vitis vinifera, Vitis Labrusca και άλλων ειδών του γένους Vitis.

 

Όταν μια οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου διαγράφεται από την ταξινόμηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η εκρίζωση της εν λόγω ποικιλίας πραγματοποιείται εντός 15 ετών από τη διαγραφή της·»·

 

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 81 – παράγραφος 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(6α)  Το άρθρο 81 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη ταξινομούν τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που επιτρέπεται να φυτεύονται, να αναφυτεύονται ή να εμβολιάζονται στα εδάφη τους προς οινοπαραγωγή.

«2.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη ταξινομούν τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που επιτρέπεται να φυτεύονται, να αναφυτεύονται ή να εμβολιάζονται στα εδάφη τους προς οινοποίηση.

Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να ταξινομούν μόνον τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που πληρούν τους εξής όρους:

Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να ταξινομούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου εφόσον:

α) η ποικιλία ανήκει στο είδος Vitis vinifera ή προέρχεται από διασταύρωση μεταξύ του είδους Vitis vinifera και άλλων ειδών του γένους Vitis·

α) η ποικιλία ανήκει στο είδος Vitis vinifera ή η συγκεκριμένη ποικιλία προέρχεται από διασταύρωση μεταξύ του είδους Vitis vinifera και άλλων ειδών του γένους Vitis.

β) η ποικιλία δεν είναι μία από τις ακόλουθες: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton και Herbemont.

β) η ποικιλία δεν είναι μία από τις ακόλουθες: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton και Herbemont.

 

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την αναφύτευση του είδους Vitis Labrusca ή των ποικιλιών που αναφέρονται στο στοιχείο β) σε υφιστάμενους ιστορικούς αμπελώνες, εφόσον δεν αυξάνεται η υπάρχουσα φυτευθείσα επιφάνεια.

Όταν μια οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου διαγράφεται από την ταξινόμηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η εκρίζωση της εν λόγω ποικιλίας πραγματοποιείται εντός 15 ετών από τη διαγραφή της.

Όταν μια οινοποιήσιμη ποικιλία αμπέλου διαγράφεται από την ταξινόμηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η εκρίζωση της εν λόγω ποικιλίας πραγματοποιείται εντός 15 ετών από τη διαγραφή της.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 90 α – παράγραφος 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τη δημιουργία αναλυτικής τράπεζας δεδομένων με ισοτοπικά στοιχεία που θα συμβάλει στον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης και η οποία θα δημιουργηθεί με βάση δείγματα συλλεγόμενα από τα κράτη μέλη·

α)  τη δημιουργία ή τη διατήρηση αναλυτικής τράπεζας δεδομένων με ισοτοπικά στοιχεία που θα συμβάλει στον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης και η οποία θα δημιουργηθεί με βάση δείγματα συλλεγόμενα από τα κράτη μέλη·

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη μια αναλυτική βάση ισοτοπικών στοιχείων. Αρκεί η διατήρηση αυτής της βάσης δεδομένων, ας μη δημιουργηθεί καινούργια.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 92 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(8α)  Στο άρθρο 92, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

1.  Οι κανόνες για τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις παραδοσιακές ενδείξεις που ορίζονται στο παρόν τμήμα εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ σημεία 1, 3 έως 6, 8, 9, 11, 15 και 16.

1.  Οι κανόνες για τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις παραδοσιακές ενδείξεις που ορίζονται στο παρόν τμήμα εφαρμόζονται μόνο στα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ σημεία 1, 3 έως 6, 8, 9, 11, 15 και 16.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 93 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «ονομασία προέλευσης»: ονομασία που ταυτοποιεί ένα προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1:

α)  «ονομασία προέλευσης»: ονομασία περιοχής, συγκεκριμένης τοποθεσίας ή, σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, χώρας η οποία χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1:

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημεί 9 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 93 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του οποίου οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον με τους εγγενείς φυσικούς και, κατά περίπτωση, ανθρώπινους παράγοντες που το χαρακτηρίζουν·

i)  η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του οποίου οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον με τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες που το χαρακτηρίζουν·

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 93 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  ως καταγόμενο από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χώρα·

διαγράφεται

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 93 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο v α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

v α)  από το οποίο δεν «έχει αφαιρεθεί μέρος της αλκοόλης» ή από το οποίο δεν «έχει αφαιρεθεί η αλκοόλη» κατά την έννοια των σημείων 18 και 19 του παραρτήματος VII μέρος ΙΙ.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 94 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  στο άρθρο 94 παράγραφος 1, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Οι αιτήσεις προστασίας ονομασιών ως ονομασιών προέλευσης ή γεωγραφικών ενδείξεων περιλαμβάνουν:»

 

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 94

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(10α)  Το άρθρο 94 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 94

Άρθρο 94

Αιτήσεις προστασίας

Αιτήσεις προστασίας

1.  Οι αιτήσεις προστασίας ονομασιών ως ονομασιών προέλευσης ή γεωγραφικών ενδείξεων συνοδεύονται από τεχνικό φάκελο που περιλαμβάνει:

«1.  Οι αιτήσεις προστασίας ονομασιών ως ονομασιών προέλευσης ή γεωγραφικών ενδείξεων περιλαμβάνουν:

α) την ονομασία για την οποία ζητείται προστασία·

α) την ονομασία για την οποία ζητείται προστασία·

β) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αιτούντος·

β) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αιτούντος·

γ) τις προδιαγραφές του προϊόντος που αναφέρονται στην παράγραφο 2· και

γ) τις προδιαγραφές του προϊόντος που αναφέρονται στην παράγραφο 2· και

δ) ενιαίο έγγραφο στο οποίο συνοψίζονται οι προδιαγραφές του προϊόντος που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

δ) ενιαίο έγγραφο στο οποίο συνοψίζονται οι προδιαγραφές του προϊόντος που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

2.  Οι προδιαγραφές του προϊόντος επιτρέπουν στα ενδιαφερόμενα μέρη να ελέγχουν τις σχετικές συνθήκες παραγωγής του προϊόντος που φέρει την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.Οι προδιαγραφές του προϊόντος περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

2.  Οι προδιαγραφές του προϊόντος επιτρέπουν στα ενδιαφερόμενα μέρη να ελέγχουν τις σχετικές συνθήκες παραγωγής του προϊόντος που φέρει την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη.Οι προδιαγραφές του προϊόντος περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α) την ονομασία για την οποία ζητείται προστασία·

α) την ονομασία για την οποία ζητείται προστασία·

β) περιγραφή του οίνου ή των οίνων:

β) περιγραφή του οίνου ή των οίνων:

i) για την ονομασία προέλευσης, τα βασικά αναλυτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά·

i) για την ονομασία προέλευσης, τα βασικά αναλυτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά·

ii) για την γεωγραφική ένδειξη, τα βασικά αναλυτικά χαρακτηριστικά, καθώς και αξιολόγηση ή ένδειξη των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών·

ii) για την γεωγραφική ένδειξη, τα βασικά αναλυτικά χαρακτηριστικά, καθώς και αξιολόγηση ή ένδειξη των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών·

γ) κατά περίπτωση, τις ειδικές οινολογικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του οίνου ή των οίνων, καθώς και τους σχετικούς περιορισμούς για την παραγωγή τους·

γ) κατά περίπτωση, τις ειδικές οινολογικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του οίνου ή των οίνων, καθώς και τους σχετικούς περιορισμούς για την παραγωγή τους·

δ) την οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής περιοχής·

δ) την οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής περιοχής·

ε) την ανώτατη απόδοση ανά εκτάριο

ε) την ανώτατη απόδοση ανά εκτάριο

στ) ένδειξη της ή των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από τις οποίες προέρχεται ο οίνος ή οι οίνοι·

στ) ένδειξη της ή των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από τις οποίες προέρχεται ο οίνος ή οι οίνοι·

ζ) τα λεπτομερή στοιχεία από τα οποία συνάγεται ο δεσμός που αναφέρεται στο στοιχείο α) σημείο i) ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 93 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i)·

ζ) τα λεπτομερή στοιχεία από τα οποία συνάγεται ο δεσμός που αναφέρεται στο στοιχείο α) σημείο i) ή, κατά περίπτωση, στο άρθρο 93 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i):

 

i) όσον αφορά προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, τον δεσμό μεταξύ της ποιότητας ή των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του γεωγραφικού περιβάλλοντος που αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i), οι λεπτομέρειες σχετικά με τους ανθρώπινους παράγοντες του εν λόγω γεωγραφικού περιβάλλοντος μπορούν, κατά περίπτωση, να περιορίζονται σε περιγραφή της διαχείρισης του εδάφους και του τοπίου, στις πρακτικές καλλιέργειας ή σε κάθε άλλη ανθρώπινη συμβολή στη διατήρηση των φυσικών παραγόντων του γεωγραφικού περιβάλλοντος κατά την έννοια του άρθρου 93 παράγραφος 1·

 

ii) όσον αφορά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, τον δεσμό μεταξύ μιας συγκεκριμένης ποιότητας, της φήμης ή άλλου χαρακτηριστικού του προϊόντος και της γεωγραφικής προέλευσης κατά την έννοια του άρθρου 93 παράγραφος 2·

η) τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που ορίζονται σε ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία ή, εφόσον προβλέπεται από τα κράτη μέλη, από οργάνωση που διαχειρίζεται την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να είναι αντικειμενικές, χωρίς διακρίσεις και σύμφωνες προς το ενωσιακό δίκαιο·

η) τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που ορίζονται σε ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία ή, εφόσον προβλέπεται από τα κράτη μέλη, από οργάνωση που διαχειρίζεται την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να είναι αντικειμενικές, χωρίς διακρίσεις και σύμφωνες προς το ενωσιακό δίκαιο·

θ) την ονομασία και τη διεύθυνση των αρχών ή των οργανισμών που ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων των προδιαγραφών του προϊόντος, καθώς και τα συγκεκριμένα καθήκοντά τους.

θ) την ονομασία και τη διεύθυνση των αρχών ή των οργανισμών που ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων των προδιαγραφών του προϊόντος, καθώς και τα συγκεκριμένα καθήκοντά τους.

3.  Σε περίπτωση που η αίτηση παροχής προστασίας αφορά γεωγραφική περιοχή τρίτης χώρας, περιλαμβάνει, επιπλέον των στοιχείων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η σχετική ονομασία προστατεύεται στη χώρα προέλευσης.

3.  Σε περίπτωση που η αίτηση παροχής προστασίας αφορά γεωγραφική περιοχή τρίτης χώρας, περιλαμβάνει, επιπλέον των στοιχείων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η σχετική ονομασία προστατεύεται στη χώρα προέλευσης.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 96 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Στο άρθρο 96 παράγραφος 5, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

Κατά τη διαβίβαση του αιτήματος προστασίας στην Επιτροπή δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, το κράτος μέλος περιλαμβάνει μια δήλωση στην οποία αναφέρει πως εκτιμά ότι το αίτημα που κατατίθεται από τον αιτούντα πληροί τους όρους σχετικά με την προστασία που προβλέπονται στο παρόν εδάφιο και στην οποία πιστοποιεί ότι το ενιαίο έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 94 παράγραφος 1 σημείο δ) αποτελεί πιστή σύνοψη των προδιαγραφών προϊόντος.

 

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις παραδεκτές ενστάσεις που έχει λάβει στο πλαίσιο της εθνικής διαδικασίας.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 96 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή της εξέτασης της αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 97 παράγραφος 2 έως ότου ένα εθνικό δικαστήριο ή άλλος εθνικός φορέας αποφανθεί επί της αμφισβήτησης αίτησης για την παροχή προστασίας στην περίπτωση που το κράτος μέλος έκρινε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις στο πλαίσιο εθνικής προκαταρκτικής διαδικασίας σύμφωνα με την παράγραφο 5.

διαγράφεται

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται χωρίς να εφαρμοστεί η διαδικασία του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3.

 

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 97 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις που λαμβάνει για παροχή προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 5. Τις ελέγχει για πρόδηλα σφάλματα, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της προκαταρκτικής εθνικής διαδικασίας που διεξήχθη από το οικείο κράτος μέλος.

Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις που λαμβάνει για παροχή προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 5. Τις ελέγχει για πρόδηλα σφάλματα, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της προκαταρκτικής εθνικής διαδικασίας που διεξήχθη από το οικείο κράτος μέλος. Αυτή η εξέταση αφορά ιδίως το ενιαίο έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο την ευθυγράμμιση του κειμένου της κοινής ΚΟΑ με την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) της 17ης Οκτωβρίου 2018 που εγκρίθηκε δυνάμει του κανονισμού 1308/2013, καθώς και την εισαγωγή σε αυτήν τη βασική πράξη των υποκείμενων πολιτικών αρχών γι’ αυτήν την αναθεώρηση. Η παρούσα τροπολογία αντιστοιχεί στο άρθρο 10 του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 103 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  στο άρθρο 103, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

διαγράφεται

«4.  Η προστασία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εφαρμόζεται επίσης στα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης χωρίς να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, καθώς και στα εμπορεύματα που πωλούνται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ένωση.»·

 

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 103

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(14α)  Το άρθρο 103 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 103

«Άρθρο 103

Προστασία

Προστασία

1.  Οι προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις δύνανται να χρησιμοποιούνται από οποιαδήποτε επιχείρηση διαθέτει στην αγορά οίνο που παράγεται σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή προϊόντος.

1.  Οι προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις δύνανται να χρησιμοποιούνται από οποιαδήποτε επιχείρηση διαθέτει στην αγορά οίνο που παράγεται σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή προϊόντος.

2.  Οι προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις καθώς και οι οίνοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται οι εν λόγω προστατευόμενες ονομασίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος προστατεύονται από:

2.  Οι προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις καθώς και οι οίνοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται οι εν λόγω προστατευόμενες ονομασίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος προστατεύονται από:

α) κάθε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση της εν λόγω προστατευόμενης ονομασίας:

α) κάθε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση της εν λόγω προστατευόμενης ονομασίας:

i) από παρόμοια προϊόντα που δεν πληρούν την προδιαγραφή προϊόντος της προστατευόμενης ονομασίας· ή

i) από παρόμοια προϊόντα που δεν πληρούν την προδιαγραφή προϊόντος της προστατευόμενης ονομασίας· ή

ii) στον βαθμό που η χρήση αυτή εκμεταλλεύεται τη φήμη της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης·

ii) στον βαθμό που η χρήση αυτή εκμεταλλεύεται, αποδυναμώνει ή μειώνει τη φήμη της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες μια καταχωρισμένη ονομασία χρησιμοποιείται ως συστατικό·

β) κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η πραγματική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή εάν η προστατευόμενη ονομασία χρησιμοποιείται σε μετάφραση, μεταγραφή ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «τρόπος», «τύπος», «μέθοδος», «όπως παράγεται στ…», «απομίμηση», «γεύση», «είδος» ή άλλες ανάλογες·

β) κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση, έστω και αν αναφέρεται η πραγματική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή εάν η προστατευόμενη ονομασία χρησιμοποιείται σε μετάφραση, μεταγραφή ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «τρόπος», «τύπος», «μέθοδος», «όπως παράγεται στ…», «απομίμηση», «γεύση», «είδος» ή άλλες ανάλογες, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες οι καταχωρισμένες αυτές ονομασίες χρησιμοποιούνται ως συστατικά·

γ) κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη σχετική με την προέλευση, την καταγωγή, τον χαρακτήρα ή τις βασικές ιδιότητες του προϊόντος στην εξωτερική ή εσωτερική συσκευασία, το διαφημιστικό υλικό ή τα έγγραφα που αφορούν τον σχετικό οίνο καθώς και στη συσκευασία του προϊόντος σε δοχείο που μπορεί να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις όσον αφορά την προέλευσή του·

γ) κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη σχετική με την προέλευση, την καταγωγή, τον χαρακτήρα ή τις βασικές ιδιότητες του προϊόντος στην εξωτερική ή εσωτερική συσκευασία, το διαφημιστικό υλικό ή τα έγγραφα που αφορούν τον σχετικό οίνο καθώς και στη συσκευασία του προϊόντος σε δοχείο που μπορεί να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις όσον αφορά την προέλευσή του·

δ) οποιαδήποτε άλλη πρακτική ικανή να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον αφορά την πραγματική προέλευση του προϊόντος.

δ) οποιαδήποτε άλλη πρακτική ικανή να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον αφορά την πραγματική προέλευση του προϊόντος.

 

δ α) οποιαδήποτε κακόπιστη πληροφορία σχετικά με όνομα τομέα που είναι παρόμοιο ή ενδεχομένως προκαλεί, εν όλω ή εν μέρει, σύγχυση με προστατευόμενη ονομασία.

3.  Οι προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης ή προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις δεν καθίστανται κοινές στην Ένωση κατά την έννοια του άρθρου 101 παράγραφος 1.

3.  Οι προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης ή προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις δεν καθίστανται κοινές στην Ένωση κατά την έννοια του άρθρου 101 παράγραφος 1.

 

3α.  Η προστασία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εφαρμόζεται επίσης στα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης χωρίς να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, καθώς και στα εμπορεύματα που πωλούνται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ένωση.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 105

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(14β)  Το άρθρο 105 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 105

«Άρθρο 105

Τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος

Τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος

Κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τους όρους του άρθρου 95 μπορεί να υποβάλλει αίτηση για έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, ιδίως με σκοπό την προσαρμογή στην εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων ή την εκ νέου οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής που αναφέρεται στο άρθρο 94 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ). Στις αιτήσεις περιγράφονται και αιτιολογούνται οι ζητούμενες τροποποιήσεις.

1.  Κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τους όρους του άρθρου 95 μπορεί να υποβάλλει αίτηση για έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, ιδίως με σκοπό την προσαρμογή στην εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων ή την εκ νέου οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής που αναφέρεται στο άρθρο 94 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ). Στις αιτήσεις περιγράφονται και αιτιολογούνται οι ζητούμενες τροποποιήσεις.

 

1a.  Οι τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες όσον αφορά τη σημασία τους: τροποποιήσεις που απαιτούν διαδικασία ένστασης σε επίπεδο Ένωσης («ενωσιακές τροποποιήσεις») και τροποποιήσεις που πρέπει να εξετάζονται σε επίπεδο κρατών μελών ή σε επίπεδο τρίτων χωρών («συνήθεις τροποποιήσεις»).

 

Μια τροποποίηση θεωρείται ενωσιακή τροποποίηση όταν:

 

α) περιλαμβάνει αλλαγή της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης·

 

β) συνίσταται σε αλλαγή, κατάργηση ή προσθήκη κατηγορίας αμπελοοινικών προϊόντων που προβλέπεται στο παράρτημα VII μέρος II·

 

γ) θα μπορούσε ενδεχομένως να ακυρώσει τον δεσμό που αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 1 στοιχείο α i) ή στοιχείο β i)·

 

δ) συνεπάγεται περαιτέρω περιορισμούς στην εμπορία του προϊόντος.

 

Αιτήσεις για ενωσιακές τροποποιήσεις που υποβάλλονται από τρίτες χώρες ή από παραγωγούς τρίτων χωρών περιέχουν αποδείξεις ότι η ζητούμενη τροποποίηση συμμορφώνεται με τους νόμους για την προστασία των ονομασιών προέλευσης ή των γεωγραφικών ενδείξεων που ισχύουν στις εν λόγω τρίτες χώρες.

 

Όλες οι άλλες τροποποιήσεις θεωρούνται συνήθεις τροποποιήσεις.

 

1β.  Μια προσωρινή τροποποίηση είναι επίσης συνήθης τροποποίηση που αφορά προσωρινή αλλαγή των προδιαγραφών προϊόντος λόγω της επιβολής υποχρεωτικών υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων από τις δημόσιες αρχές ή που σχετίζεται με φυσικές καταστροφές ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες αναγνωρίζονται επίσημα από τις αρμόδιες αρχές.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 105 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14γ)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

Άρθρο 105α

 

Τροποποιήσεις στο επίπεδο της Ένωσης

 

1.  Μια αίτηση έγκρισης μιας ενωσιακής τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος ακολουθεί κατ’ αναλογία τη διαδικασία που καθορίζεται στα άρθρα 94 και 96 έως 99. Οι αιτήσεις έγκρισης μιας ενωσιακής τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος κρίνονται παραδεκτές εφόσον υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 105 και εφόσον είναι πλήρεις, ολοκληρωμένες και συμπληρωμένες δεόντως. Η έγκριση από την Επιτροπή αίτησης έγκρισης ενωσιακής τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος καλύπτει μόνο τις τροποποιήσεις που υποβάλλονται στην ίδια την αίτηση.

 

2.  Όταν, βάσει της εξετάσεως που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 2, η Επιτροπή κρίνει ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 97 παράγραφος 3, δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την αίτηση ενωσιακής τροποποίησης. Η τελική απόφαση έγκρισης της τροποποίησης λαμβάνεται χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 229 παράγραφος 2, εκτός εάν υποβληθεί παραδεκτή ένσταση ή εάν απορριφθεί η αίτηση τροποποίησης, στην οποία περίπτωση εφαρμόζεται το άρθρο 99 παράγραφος 2.

 

3.  Αν η αίτηση κριθεί μη παραδεκτή, ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή εκείνες της τρίτης χώρας ή ο αιτών που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα για τους λόγους για τους οποίους η αίτηση κρίνεται μη παραδεκτή.

 

4.  Οι αιτήσεις έγκρισης ενωσιακών τροποποιήσεων περιέχουν αποκλειστικά ενωσιακές τροποποιήσεις. Αν μια αίτηση ενωσιακής τροποποίησης περιέχει επίσης συνήθεις ή προσωρινές τροποποιήσεις, η διαδικασία για τις ενωσιακές τροποποιήσεις ισχύει μόνο για τις ενωσιακές τροποποιήσεις. Οι συνήθεις ή προσωρινές τροποποιήσεις θεωρούνται μη υποβληθείσες.

 

5.  Κατά την εξέταση της αίτησης τροποποιήσεων, η Επιτροπή επικεντρώνεται στις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 105 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14δ)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

Άρθρο 105β

 

Συνήθεις τροποποιήσεις

 

1.  Οι συνήθεις τροποποιήσεις εγκρίνονται και δημοσιοποιούνται από τα κράτη μέλη τα οποία αφορά η γεωγραφική περιοχή της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης.

 

Η αίτηση για την έγκριση συνήθους τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος υποβάλλεται στις αρχές του κράτους μέλους το οποίο αφορά η γεωγραφική περιοχή της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης. Οι αιτούντες πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 95. Εάν η αίτηση για την έγκριση συνήθους τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος δεν προέρχεται από τον αιτούντα που έχει υποβάλει την αίτηση προστασίας της ονομασίας ή των ονομασιών στην οποία αναφέρονται οι προδιαγραφές προϊόντος, το κράτος μέλος παρέχει σε αυτόν τον αιτούντα τη δυνατότητα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικά με την αίτηση, εφόσον ο αιτών εξακολουθεί να υφίσταται.

 

Η αίτηση συνήθους τροποποίησης περιλαμβάνει περιγραφή των συνήθων τροποποιήσεων, περίληψη των λόγων για τους οποίους απαιτούνται οι τροποποιήσεις και καταδεικνύει ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις χαρακτηρίζονται συνήθεις σύμφωνα με το άρθρο 105.

 

2.  Εάν το κράτος μέλος κρίνει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις, μπορεί να εγκρίνει και να δημοσιοποιήσει τη συνήθη τροποποίηση. Η απόφαση έγκρισης περιλαμβάνει το τροποποιημένο ενοποιημένο ενιαίο έγγραφο, κατά περίπτωση, και τις τροποποιημένες ενοποιημένες προδιαγραφές προϊόντος.

 

Η συνήθης τροποποίηση εφαρμόζεται στο κράτος μέλος από τη στιγμή της δημοσιοποίησής της. Το κράτος μέλος κοινοποιεί τις συνήθεις τροποποιήσεις στην Επιτροπή το αργότερο έναν μήνα μετά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της εθνικής απόφασης έγκρισης.

 

3.  Οι αποφάσεις έγκρισης των συνήθων τροποποιήσεων που αφορούν αμπελοοινικά προϊόντα προέλευσης τρίτων χωρών λαμβάνονται σύμφωνα με το ισχύον σύστημα της οικείας τρίτης χώρας και γνωστοποιούνται στην Επιτροπή από μεμονωμένο παραγωγό ή από ομάδα παραγωγών που έχει έννομο συμφέρον, είτε κατευθείαν στην Επιτροπή είτε μέσω των αρχών της εν λόγω τρίτης χώρας, το αργότερο έναν μήνα μετά την ημερομηνία δημοσιοποίησής τους.

 

4.  Αν η γεωγραφική περιοχή καλύπτει περισσότερα του ενός κράτη μέλη, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εφαρμόζουν ξεχωριστά τη διαδικασία των συνήθων τροποποιήσεων για το τμήμα της περιοχής που βρίσκεται στην επικράτειά τους. Η συνήθης τροποποίηση εφαρμόζεται μετά την εφαρμογή της τελευταίας εθνικής απόφασης έγκρισης. Το τελευταίο κράτος μέλος που εγκρίνει τη συνήθη τροποποίηση την αποστέλλει στην Επιτροπή, το αργότερο έναν μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία δημοσιοποιήθηκε η απόφασή του για την έγκριση της συνήθους τροποποίησης.

 

Αν ένα ή περισσότερα από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεν εγκρίνουν την εθνική απόφαση έγκρισης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορεί να υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας ενωσιακής τροποποίησης. Ο εν λόγω κανόνας εφαρμόζεται επίσης τηρουμένων των αναλογιών όταν μία ή περισσότερες από τις ενδιαφερόμενες χώρες είναι τρίτη χώρα.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 ε (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 105 γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14ε)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

Άρθρο 105γ

 

Προσωρινές τροποποιήσεις

 

1.  Οι προσωρινές τροποποιήσεις εγκρίνονται και δημοσιοποιούνται από το κράτος μέλος το οποίο αφορά η γεωγραφική περιοχή της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης. Κοινοποιούνται στην Επιτροπή μαζί με τους λόγους υπέρ των προσωρινών τροποποιήσεων το αργότερο έναν μήνα μετά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της εθνικής απόφασης έγκρισης. Η προσωρινή τροποποίηση εφαρμόζεται στο κράτος μέλος από τη στιγμή της δημοσιοποίησής της.

 

2.  Όταν η γεωγραφική περιοχή καλύπτει περισσότερα του ενός κράτη μέλη, η διαδικασία για την προσωρινή τροποποίηση εφαρμόζεται ξεχωριστά στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για το τμήμα της περιοχής που βρίσκεται στην επικράτειά τους. Οι προσωρινές τροποποιήσεις εφαρμόζονται μόνο μετά την έναρξη ισχύος της τελευταίας εθνικής απόφασης έγκρισης. Το κράτος μέλος που εγκρίνει τελευταίο την προσωρινή τροποποίηση, την κοινοποιεί στην Επιτροπή το αργότερο έναν μήνα μετά την ημερομηνία δημοσιοποίησης της απόφασης έγκρισης. Ο εν λόγω κανόνας εφαρμόζεται επίσης τηρουμένων των αναλογιών όταν μία ή περισσότερες από τις ενδιαφερόμενες χώρες είναι τρίτη χώρα.

 

3.  Οι προσωρινές τροποποιήσεις που αφορούν αμπελοοινικά προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών κοινοποιούνται στην Επιτροπή, μαζί με τους λόγους υπέρ των προσωρινών τροποποιήσεων, σε μεμονωμένο παραγωγό ή ομάδα παραγωγών με έννομο συμφέρον, είτε απευθείας είτε μέσω των αρχών της εν λόγω τρίτης χώρας, το αργότερο έναν μήνα μετά την ημερομηνία έγκρισής τους.

 

4.  Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις εν λόγω τροποποιήσεις εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης από το κράτος μέλος, την τρίτη χώρα ή τον μεμονωμένο παραγωγό ή την ομάδα παραγωγών τρίτης χώρας. Η προσωρινή τροποποίηση εφαρμόζεται στην επικράτεια της Ένωσης από τη στιγμή της δημοσιοποίησής της από την Επιτροπή.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 106

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  το άρθρο 106 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Άρθρο 106

 

Ανάκληση

 

Η Επιτροπή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος κράτους μέλους, τρίτης χώρας ή φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την ανάκληση της προστασίας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α)  εάν δεν εξασφαλίζεται πλέον η τήρηση των αντίστοιχων προδιαγραφών προϊόντος·

 

β)  εάν δεν έχει διατεθεί στην αγορά κανένα προϊόν που φέρει την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη επί τουλάχιστον επτά συναπτά έτη·

 

γ)  εάν ο αιτών που πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 95 δηλώνει ότι δεν επιθυμεί πλέον να διατηρήσει την προστασία μιας ονομασίας προέλευσης ή μιας γεωγραφικής ένδειξης.

 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.»·

 

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 106

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(15α)  Το άρθρο 106 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 106

«Άρθρο 106

Ανάκληση

Ανάκληση

Η Επιτροπή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος κράτους μέλους, τρίτης χώρας ή φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που να ανακαλούν την προστασία ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, εάν δεν εξασφαλίζεται πλέον η τήρηση των αντίστοιχων προδιαγραφών του προϊόντος. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

1.  Η Επιτροπή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος κράτους μέλους, τρίτης χώρας ή φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την ανάκληση της προστασίας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α) εάν δεν εξασφαλίζεται πλέον η τήρηση των αντίστοιχων προδιαγραφών προϊόντος·

 

β) εάν δεν έχει διατεθεί στην αγορά κανένα προϊόν που φέρει την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη επί τουλάχιστον επτά συναπτά έτη·

 

γ) εάν ο αιτών που πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 95 δηλώνει ότι δεν επιθυμεί πλέον να διατηρήσει την προστασία μιας ονομασίας προέλευσης ή μιας γεωγραφικής ένδειξης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

 

1a.  Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι η αίτηση ανάκλησης δεν είναι παραδεκτή, ενημερώνει την αρχή του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπέβαλε την αίτηση για τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η διαπίστωση του απαραδέκτου.

 

1β.  Τεκμηριωμένες δηλώσεις ένστασης όσον αφορά την ανάκληση γίνονται αποδεκτές μόνον εφόσον τεκμηριώνουν την εμπορική εξάρτηση του ενδιαφερομένου από την καταχωρισμένη ονομασία.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 106 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15β)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

Άρθρο 106α

 

Προσωρινή επισήμανση και παρουσίαση

 

Μετά την προώθηση αίτησης προστασίας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης στην Επιτροπή, οι παραγωγοί μπορούν να την αναφέρουν στην επισήμανση και στην παρουσίαση και να χρησιμοποιούν εθνικά λογότυπα και ενδείξεις, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, και ειδικότερα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011.

 

Τα σύμβολα της Ένωσης που δηλώνουν την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, οι ενδείξεις της Ένωσης «προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» ή «προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη» και οι συντομογραφίες της Ένωσης «ΠΟΠ» ή «ΠΓΕ» μπορούν να αναγράφονται στην επισήμανση μόνο μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης βάσει της οποίας παρέχεται προστασία στην εν λόγω ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη.

 

Στις περιπτώσεις απόρριψης της αίτησης, όλα τα αμπελοοινικά προϊόντα που έχουν επισημανθεί σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο μπορούν να διατίθενται στην αγορά μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 107 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15γ)  Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 107α

 

Εφαρμογή προδιαγραφών προϊόντος σε περιοχές παραγωγής αποσταγμάτων οίνου

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τις προδιαγραφές ενός προϊόντος κατά την έννοια του άρθρου 94, παράγραφος 2, στις εκτάσεις που παράγουν οίνους κατάλληλους για την παραγωγή αποσταγμάτων οίνου με γεωγραφική ένδειξη η οποία είναι καταχωρισμένη στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008.»

Αιτιολόγηση

Αυτό το νέο άρθρο έχει στόχο να προσφέρει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εφαρμόζουν στις εκτάσεις που παράγουν οίνους κατάλληλους για την παραγωγή αποσταγμάτων οίνου με ΓΕ καταχωρισμένη στο παράρτημα III του κανονισμού για τα αλκοολούχα ποτά, προδιαγραφές προϊόντος κατά την έννοια του άρθρου 94 παρ. 2, προκειμένου να διασφαλίζεται καλύτερη προσαρμογή της προσφοράς προς τη ζήτηση.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 116 α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στο πλαίσιο της Ένωσης, η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή ένα ή περισσότερα εξουσιοδοτημένα όργανα κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 που λειτουργούν ως οργανισμός πιστοποίησης προϊόντων σύμφωνα με τα κριτήρια του τίτλου ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ του εν λόγω κανονισμού, διενεργεί ετήσιο έλεγχο της τήρησης των προδιαγραφών προϊόντος, κατά το στάδιο της παραγωγής του οίνου και κατά το στάδιο της συσκευασίας ή μετά απ’ αυτό.

3.  Στο πλαίσιο της Ένωσης, η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή ένα ή περισσότερα εξουσιοδοτημένα όργανα κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 που λειτουργούν ως οργανισμός πιστοποίησης προϊόντων σύμφωνα με τα κριτήρια του τίτλου ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ του εν λόγω κανονισμού, διενεργεί ετήσιο έλεγχο της τήρησης των προδιαγραφών προϊόντος, κατά το στάδιο της παραγωγής του οίνου και κατά το στάδιο της συσκευασίας ή μετά απ’ αυτό, συμπεριλαμβανομένου ελέγχου στο κράτος μέλος όπου λαμβάνει χώρα η παραγωγή του οίνου.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 116 α – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 3 είναι διοικητικοί έλεγχοι και επιτόπιοι έλεγχοι. Οι εν λόγω έλεγχοι μπορούν να περιορίζονται μόνο στους διοικητικούς ελέγχους όταν αυτοί είναι ασφαλείς και επιτρέπουν την πλήρη διασφάλιση της τήρησης των απαιτήσεων και των όρων που προβλέπονται στις προδιαγραφές προϊόντος.

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 17

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 116 α – παράγραφος 3 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Για να ελέγχεται η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές προϊόντος, οι αρμόδιες αρχές ή οι οργανισμοί ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 3 μπορούν να ελέγχουν τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον εμπλέκονται στο στάδιο της συσκευασίας ενός προϊόντος με καταχωρημένη ΠΟΠ στην επικράτειά τους. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπιστοσύνη που ενδέχεται να έχουν στις επιχειρήσεις και τα προϊόντα τους με βάση τα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων, οι οργανισμοί ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 3 μπορούν να εστιάσουν τις ενέργειές τους σε βασικά σημεία που πρέπει να επαληθευτούν όσον αφορά τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί εκ των προτέρων και έχουν γνωστοποιηθεί στις εν λόγω επιχειρήσεις.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 119 – παράγραφοι 1 και 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  το άρθρο 119 τροποποιείται ως εξής:

διαγράφεται

α)   στην παράγραφο 1, η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«Η επισήμανση και η παρουσίαση των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ σημεία 1 έως 11, 13, 15, 16, 18 και 19 και τα οποία διατίθενται στην αγορά της Ένωσης ή εξάγονται περιλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεωτικές ενδείξεις:»·

 

β)   προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

 

«4.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα οποία δεν έχουν επισημανθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν διατίθενται στην αγορά ή, σε περίπτωση που έχουν ήδη διατεθεί, αποσύρονται από αυτή.»

 

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 18 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 119

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(18α)  Το άρθρο 119 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 119

«Άρθρο 119

Υποχρεωτικές ενδείξεις

Υποχρεωτικές ενδείξεις

1. Η επισήμανση και η παρουσίαση των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ σημεία 1 έως 11, 13, 15 και 16 και τα οποία διατίθενται στην αγορά στην Ένωση ή εξάγονται περιλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεωτικές ενδείξεις:

1. Η επισήμανση και η παρουσίαση των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ σημεία 1 έως 11, 13, 15, 16, 18 και 19 και τα οποία διατίθενται στην αγορά της Ένωσης ή εξάγονται περιλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεωτικές ενδείξεις:»·

α) την ονομασία της κατηγορίας του αμπελοοινικού προϊόντος σύμφωνα με το παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ·

α) την ονομασία της κατηγορίας του αμπελοοινικού προϊόντος σύμφωνα με το παράρτημα VΙΙ μέρος ΙΙ·

β) για τους οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη:

β) για τους οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη:

i) την ένδειξη «προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» ή «προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη»· και

i) την ένδειξη «προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» ή «προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη»·

ii) την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη·

και ii) την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη·

γ) τον αποκτημένο κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο·

γ) τον αποκτημένο κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο·

δ) την ένδειξη προέλευσης·

δ) την ένδειξη προέλευσης·

ε) την ένδειξη του εμφιαλωτή ή, στην περίπτωση του αφρώδους οίνου, του αεριούχου αφρώδους οίνου, του αφρώδους οίνου ποιότητας ή του αφρώδους οίνου ποιότητας αρωματικού τύπου, το όνομα του παραγωγού ή του πωλητή·

ε) την ένδειξη του εμφιαλωτή ή, στην περίπτωση του αφρώδους οίνου, του αεριούχου αφρώδους οίνου, του αφρώδους οίνου ποιότητας ή του αφρώδους οίνου ποιότητας αρωματικού τύπου, το όνομα του παραγωγού ή του πωλητή·

στ) την ένδειξη του εισαγωγέα στην περίπτωση εισαγόμενων οίνων· και

στ) την ένδειξη του εισαγωγέα στην περίπτωση εισαγόμενων οίνων·

ζ) στην περίπτωση αφρώδους οίνου, αεριούχου αφρώδους οίνου, αφρώδους οίνου ποιότητας ή αφρώδους οίνου ποιότητας αρωματικού τύπου, ένδειξη της περιεκτικότητας σε σάκχαρα.

ζ) στην περίπτωση αφρώδους οίνου, αεριούχου αφρώδους οίνου, αφρώδους οίνου ποιότητας ή αφρώδους οίνου ποιότητας αρωματικού τύπου, ένδειξη της περιεκτικότητας σε σάκχαρα·

 

ζ α) τη διατροφική δήλωση της οποίας το περιεχόμενο μπορεί να περιλαμβάνει μόνο την ενεργειακή αξία· και

 

ζ β) τον κατάλογο των συστατικών.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α), η μνεία της κατηγορίας του αμπελοοινικού προϊόντος μπορεί να παραλείπεται για τους οίνους των οποίων οι ετικέτες περιλαμβάνουν προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α), η μνεία της κατηγορίας του αμπελοοινικού προϊόντος μπορεί να παραλείπεται για τους οίνους των οποίων οι ετικέτες περιλαμβάνουν προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη.

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο β), η μνεία των ενδείξεων «προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» ή «προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη» μπορεί να παραλείπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο β), η μνεία των ενδείξεων «προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» ή «προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη» μπορεί να παραλείπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν αναγράφεται στην ετικέτα παραδοσιακή ένδειξη δυνάμει του άρθρου 112 στοιχείο α), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος που αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 2·

α) όταν αναγράφεται στην ετικέτα παραδοσιακή ένδειξη δυνάμει του άρθρου 112 στοιχείο α), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος που αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 2·

β) σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που προσδιορίζονται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 227, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με υφιστάμενες πρακτικές επισήμανσης.

β) σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που προσδιορίζονται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 227, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με υφιστάμενες πρακτικές επισήμανσης.

 

3α.  Προκειμένου να διασφαλιστεί ομοιόμορφη εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχείο ζ α), η ενεργειακή αξία:

 

α) εκφράζεται με αριθμούς και λέξεις ή σύμβολα και ιδίως με το σύμβολο (Ε) για την Ενέργεια·

 

β) υπολογίζεται με τη χρήση των συντελεστών μετατροπής που απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011·

 

γ) εκφράζεται ως μέσες τιμές που ορίζονται σε kcal βάσει:

 

i) της ανάλυσης του οίνου από τον παραγωγό· ή

 

ii) υπολογισμού με χρήση γενικώς καθορισμένων και αποδεκτών δεδομένων με βάση τις μέσες τιμές τυπικών και χαρακτηριστικών οίνων·

 

δ) εκφράζεται ανά 100 ml. Επιπλέον, μπορεί να εκφράζεται ανά μονάδα κατανάλωσης, που αναγνωρίζεται εύκολα από τον καταναλωτή, υπό τον όρο ότι η χρησιμοποιούμενη μονάδα ορίζεται ποσοτικά στην ετικέτα και ότι δηλώνεται ο αριθμός των μονάδων που περιέχονται στη συσκευασία.

 

3β.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο ζ β), ο κατάλογος των συστατικών μπορεί επίσης να κοινοποιείται με άλλον τρόπο πλην της ετικέτας που τοποθετείται στη φιάλη ή οποιοδήποτε άλλο δοχείο, εφόσον υπάρχει σαφής και άμεσος σύνδεσμος στην ετικέτα. Δεν πρέπει να εμφανίζεται μαζί με άλλες πληροφορίες για σκοπούς πωλήσεων ή εμπορίας.

 

3γ.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα οποία δεν έχουν επισημανθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν διατίθενται στην αγορά ή, σε περίπτωση που έχουν ήδη διατεθεί, αποσύρονται από αυτή.

 

3δ.  Οι φορείς εκμετάλλευσης που επιθυμούν οικειοθελώς να γνωστοποιήσουν στους καταναλωτές τις θερμίδες των αμπελοοινικών προϊόντων μιας περιόδου εμπορίας που αρχίζει πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζουν στο σύνολό του το άρθρο 119.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 19 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 120 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

στ α) όροι που σχετίζονται με τη διατήρηση των γενετικών πόρων του αμπελιού·

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 122 – παράγραφος 1 – στοιχεία β, γ και δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  στο άρθρο 122, η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

διαγράφεται

α)  στο στοιχείο β), το σημείο ii) απαλείφεται·

 

β)  στο στοιχείο γ) προστίθεται το ακόλουθο σημείο iii):

 

«iii)  τις ενδείξεις που αναφέρονται σε μια γεωργική εκμετάλλευση και τις προϋποθέσεις χρήσης τους.»·

 

γ)  στο στοιχείο δ), το σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«i)  τις προϋποθέσεις χρήσης ορισμένων σχημάτων φιαλών και πωμάτων και κατάλογο ορισμένων ειδικών σχημάτων φιαλών·»·

 

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 20 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 122

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(20α)  Το άρθρο 122 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 122

«Άρθρο 122

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

1.  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αμπελοοινικού τομέα, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με κανόνες και περιορισμούς που αφορούν:

1.  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αμπελοοινικού τομέα, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με κανόνες και περιορισμούς που αφορούν:

α) την παρουσίαση και τη χρήση άλλων ενδείξεων επισήμανσης πέραν εκείνων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα·

α) την παρουσίαση και τη χρήση άλλων ενδείξεων επισήμανσης πέραν εκείνων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα·

β) τις υποχρεωτικές ενδείξεις όσον αφορά:

β) τις υποχρεωτικές ενδείξεις όσον αφορά:

i) τις ενδείξεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον σχηματισμό των υποχρεωτικών ενδείξεων και τις προϋποθέσεις χρήσης τους·

i) τις ενδείξεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον σχηματισμό των υποχρεωτικών ενδείξεων και τις προϋποθέσεις χρήσης τους·

ii) τις ενδείξεις που αναφέρονται σε μια γεωργική εκμετάλλευση και τις προϋποθέσεις χρήσης τους·

 

iii) διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη μέλη παραγωγής να θεσπίζουν συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με τις υποχρεωτικές ενδείξεις·

iii) διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη μέλη παραγωγής να θεσπίζουν συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με τις υποχρεωτικές ενδείξεις·

iv) διατάξεις που επιτρέπουν περαιτέρω παρεκκλίσεις, πέραν εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 119 παράγραφος 2, όσον αφορά την παράλειψη της μνείας της κατηγορίας του αμπελοοινικού προϊόντος· και

iv) διατάξεις που επιτρέπουν περαιτέρω παρεκκλίσεις, πέραν εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 119 παράγραφος 2, όσον αφορά την παράλειψη της μνείας της κατηγορίας του αμπελοοινικού προϊόντος·

v) διατάξεις σχετικά με τη χρήση των γλωσσών·

v) διατάξεις σχετικά με τη χρήση των γλωσσών· και

 

v α) τις διατάξεις σχετικά με το άρθρο 119 παράγραφος 1 στοιχείο ζ β)·

γ) τις προαιρετικές ενδείξεις όσον αφορά:

γ) τις προαιρετικές ενδείξεις όσον αφορά:

i) τις ενδείξεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον σχηματισμό των προαιρετικών ενδείξεων και τις προϋποθέσεις χρήσης τους·

i) τις ενδείξεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον σχηματισμό των προαιρετικών ενδείξεων και τις προϋποθέσεις χρήσης τους·

ii) διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη μέλη παραγωγής να θεσπίζουν συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με τις προαιρετικές ενδείξεις·

ii) διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη μέλη παραγωγής να θεσπίζουν συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με τις προαιρετικές ενδείξεις·

 

ii α) τις ενδείξεις που αναφέρονται σε μια γεωργική εκμετάλλευση και τις προϋποθέσεις χρήσης τους·

δ) την παρουσίαση όσον αφορά:

δ) την παρουσίαση όσον αφορά:

i) τις προϋποθέσεις χρήσης ορισμένων σχημάτων φιαλών και κατάλογο ορισμένων ειδικών σχημάτων φιαλών·

i) τις προϋποθέσεις χρήσης ορισμένων σχημάτων φιαλών και πωμάτων και κατάλογο ορισμένων ειδικών σχημάτων φιαλών·

ii) προϋποθέσεις χρήσης φιαλών και συστημάτων πωματισμού τύπου «αφρώδους οίνου»·

ii) προϋποθέσεις χρήσης φιαλών και συστημάτων πωματισμού τύπου «αφρώδους οίνου»·

iii) διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη μέλη παραγωγής να θεσπίζουν συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με την παρουσίαση·

iii) διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη μέλη παραγωγής να θεσπίζουν συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με την παρουσίαση·

iv) διατάξεις σχετικά με τη χρήση των γλωσσών.

iv) διατάξεις σχετικά με τη χρήση των γλωσσών.

 

Η Επιτροπή εγκρίνει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) σημείο v a) το αργότερο 18 μήνες μετά την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

2.  Προκειμένου να προστατεύονται τα έννομα συμφέροντα των επιχειρήσεων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, οι οποίες περιέχουν κανόνες σχετικά με την προσωρινή επισήμανση και παρουσίαση οίνων που φέρουν ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, εφόσον η ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

2.  Προκειμένου να προστατεύονται τα έννομα συμφέροντα των επιχειρήσεων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, οι οποίες περιέχουν κανόνες σχετικά με την προσωρινή επισήμανση και παρουσίαση οίνων που φέρουν ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη, εφόσον η ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

3.  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θίγονται οι οικονομικοί φορείς, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με μεταβατικές διατάξεις όσον αφορά τους οίνους που έχουν διατεθεί στην αγορά και επισημανθεί σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες που εφαρμόζονταν πριν από την 1η Αυγούστου 2009.

3.  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θίγονται οι οικονομικοί φορείς, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με μεταβατικές διατάξεις όσον αφορά τους οίνους που έχουν διατεθεί στην αγορά και επισημανθεί σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες που εφαρμόζονταν πριν από την 1η Αυγούστου 2009.

4.  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εμπορίου μεταξύ της Ένωσης και ορισμένων τρίτων χωρών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με παρεκκλίσεις από το παρόν τμήμα όσον αφορά προϊόντα προς εξαγωγή, σε περίπτωση που απαιτείται από το δίκαιο της οικείας τρίτης χώρας.

4.  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εμπορίου μεταξύ της Ένωσης και ορισμένων τρίτων χωρών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 227, σχετικά με παρεκκλίσεις από το παρόν τμήμα όσον αφορά προϊόντα προς εξαγωγή, σε περίπτωση που απαιτείται από το δίκαιο της οικείας τρίτης χώρας.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21 – στοιχείο β α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 125 – τίτλος

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

β α)  Στο άρθρο 125, ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Συμφωνίες στον τομέα της ζάχαρης

«Συμφωνίες στον τομέα των ζαχαρότευτλων και του ζαχαροκάλαμου»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=EL)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο τη σαφή προσθήκη των όρων «ζαχαρότευτλα» και «ζαχαροκάλαμο» στη σειρά με τον ορισμό του τομέα της ζάχαρης που αναφέρεται στο παράρτημα I, μέρος III του παρόντος κανονισμού, ώστε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς και του παράγωγου δικαίου.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 126 – τίτλος

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

β β)  Στο άρθρο 126, ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Κοινοποίηση τιμών στην αγορά ζάχαρης

«Κοινοποίηση τιμών στις αγορές»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=EL)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο τη σαφή προσθήκη των όρων «ζαχαρότευτλα» και «ζαχαροκάλαμο» στη σειρά με τον ορισμό του τομέα της ζάχαρης που αναφέρεται στο παράρτημα I, μέρος III του παρόντος κανονισμού, ώστε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς και του παράγωγου δικαίου. Προτείνεται επίσης η προσθήκη της αιθανόλης στις υποχρεώσεις κοινοποίησης τιμών καθώς η αιθανόλη αποτελεί αγορά-κλειδί για την ισορροπία της αγοράς της ζάχαρης.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 21 – στοιχείο β γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 126 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

β γ)  Στο άρθρο 126, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζει σύστημα κοινοποίησης των τιμών στην αγορά της ζάχαρης, όπου θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις για τη δημοσίευση των επιπέδων των τιμών στην εν λόγω αγορά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2. Το σύστημα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο βασίζεται σε πληροφορίες που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις παραγωγής λευκής ζάχαρης ή άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ζάχαρης. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές.

«Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν σύστημα κοινοποίησης των τιμών στην αγορά των ζαχαρότευτλων και του ζαχαροκάλαμου αφ’ ενός και αφ’ ετέρου στην αγορά της ζάχαρης και της αιθανόλης, όπου θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ρυθμίσεις για τη δημοσίευση των επιπέδων των τιμών στην εν λόγω αγορά. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2. Το σύστημα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο βασίζεται σε πληροφορίες που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις παραγωγής ζάχαρης ή αιθανόλης ή άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ζάχαρης ή αιθανόλης. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=EL)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο τη σαφή προσθήκη των όρων «ζαχαρότευτλα» και «ζαχαροκάλαμο» στη σειρά με τον ορισμό του τομέα της ζάχαρης που αναφέρεται στο παράρτημα I, μέρος III του παρόντος κανονισμού, ώστε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς και του παράγωγου δικαίου. Προτείνεται επίσης η προσθήκη της αιθανόλης στις υποχρεώσεις κοινοποίησης τιμών καθώς η αιθανόλη αποτελεί αγορά-κλειδί για την ισορροπία της αγοράς της ζάχαρης.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 148

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(22α)  Το άρθρο 148 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 148

«Άρθρο 148

Συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

Συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

1.  Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει ότι κάθε παράδοση νωπού γάλακτος στην επικράτειά του από γεωργό σε μεταποιητή νωπού γάλακτος πρέπει να καλύπτεται από έγγραφη σύμβαση μεταξύ των μερών και/ή αποφασίσει ότι οι πρώτοι αγοραστές οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά σύμβασης για την παράδοση νωπού γάλακτος από τους γεωργούς, η σύμβαση και/ή η προσφορά σύμβασης αυτή πληρούν τους όρους της παραγράφου 2.

1.  Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει ότι κάθε παράδοση νωπού γάλακτος στην επικράτειά του από γεωργό σε μεταποιητή νωπού γάλακτος πρέπει να καλύπτεται από έγγραφη σύμβαση μεταξύ των μερών και/ή αποφασίσει ότι οι πρώτοι αγοραστές οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά σύμβασης για την παράδοση νωπού γάλακτος από τους γεωργούς, η σύμβαση και/ή η προσφορά σύμβασης αυτή πληρούν τους όρους της παραγράφου 2.

Σε περίπτωση που κράτος μέλος αποφασίσει ότι οι παραδόσεις νωπού γάλακτος από γεωργό σε μεταποιητή νωπού γάλακτος πρέπει να καλύπτονται από γραπτή σύμβαση μεταξύ των μερών, αποφασίζει επίσης ποιο στάδιο ή ποια στάδια της παράδοσης καλύπτονται από τη σύμβαση, εφόσον η παράδοση νωπού γάλακτος γίνεται μέσω ενός ή περισσοτέρων συλλεκτών.

Σε περίπτωση που κράτος μέλος αποφασίσει ότι οι παραδόσεις νωπού γάλακτος από γεωργό σε μεταποιητή νωπού γάλακτος πρέπει να καλύπτονται από γραπτή σύμβαση μεταξύ των μερών, αποφασίζει επίσης ποιο στάδιο ή ποια στάδια της παράδοσης καλύπτονται από τη σύμβαση, εφόσον η παράδοση νωπού γάλακτος γίνεται μέσω ενός ή περισσοτέρων συλλεκτών.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «συλλέκτης» νοείται κάθε επιχείρηση που μεταφέρει νωπό γάλα από γεωργό ή άλλο συλλέκτη σε μεταποιητή νωπού γάλακτος ή άλλο συλλέκτη, με μεταβίβαση της κυριότητας επί του νωπού γάλακτος σε κάθε περίπτωση.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «συλλέκτης» νοείται κάθε επιχείρηση που μεταφέρει νωπό γάλα από γεωργό ή άλλο συλλέκτη σε μεταποιητή νωπού γάλακτος ή άλλο συλλέκτη, με μεταβίβαση της κυριότητας επί του νωπού γάλακτος σε κάθε περίπτωση.

1α.  Όπου τα κράτη μέλη δεν κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι παραγωγοί, οι οργανώσεις παραγωγών ή οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγής μπορούν να θέτουν ως απαίτηση, οποιαδήποτε παράδοση νωπού γάλακτος σε μεταποιητή νωπού γάλακτος να αποτελεί αντικείμενο γραπτής σύμβασης μεταξύ των μερών και/ή γραπτής προσφοράς σύμβασης από τους πρώτους αγοραστές, υπό τους όρους που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

1α.  Όπου τα κράτη μέλη δεν κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι παραγωγοί, οι οργανώσεις παραγωγών ή οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγής μπορούν να θέτουν ως απαίτηση, οποιαδήποτε παράδοση νωπού γάλακτος σε μεταποιητή νωπού γάλακτος να αποτελεί αντικείμενο γραπτής σύμβασης μεταξύ των μερών και/ή γραπτής προσφοράς σύμβασης από τους πρώτους αγοραστές, υπό τους όρους που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

Αν ο πρώτος αγοραστής είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ, η σύμβαση και/ή η προσφορά σύμβασης δεν είναι υποχρεωτική, με την επιφύλαξη της δυνατότητας των διαδίκων να χρησιμοποιήσουν τυποποιημένη σύμβαση που καταρτίζεται από διεπαγγελματική οργάνωση.

Αν ο πρώτος αγοραστής είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ, η σύμβαση και/ή η προσφορά σύμβασης δεν είναι υποχρεωτική, με την επιφύλαξη της δυνατότητας των διαδίκων να χρησιμοποιήσουν τυποποιημένη σύμβαση που καταρτίζεται από διεπαγγελματική οργάνωση.

2.  Η σύμβαση και/ή η προσφορά σύμβασης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 1α:

2.  Η σύμβαση και/ή η προσφορά σύμβασης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 1α:

α) προηγούνται της παράδοσης·

α) προηγούνται της παράδοσης·

β) συντάσσονται γραπτώς· και

β) συντάσσονται γραπτώς· και

γ) να περιλαμβάνει, ιδίως, τα ακόλουθα στοιχεία:

γ) να περιλαμβάνει, ιδίως, τα ακόλουθα στοιχεία:

i) την τιμή που καταβάλλεται για την παράδοση, η οποία:

i) την τιμή που καταβάλλεται για την παράδοση, η οποία:

— είναι σταθερή και ορίζεται στη σύμβαση, και/ή

— είναι σταθερή και ορίζεται στη σύμβαση, και/ή

— υπολογίζεται με συνδυασμό διαφόρων παραγόντων οριζόμενων στη σύμβαση, όπως δεικτών της αγοράς που αποτυπώνουν τις αλλαγές των συνθηκών στην αγορά, της παραδιδόμενης ποσότητας και της ποιότητας ή της σύνθεσης του παραδιδόμενου νωπού γάλακτος,

— υπολογίζεται με συνδυασμό διαφόρων παραγόντων οριζόμενων στη σύμβαση, όπως αντικειμενικών δεικτών του κόστους παραγωγής και της αγοράς που είναι εύκολα προσβάσιμοι και κατανοητοί και αποτυπώνουν τις αλλαγές των συνθηκών στην αγορά, της παραδιδόμενης ποσότητας και της ποιότητας ή της σύνθεσης του παραδιδόμενου νωπού γάλακτος.

 

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη που έχουν αποφασίσει να εφαρμόσουν την παράγραφο 1 μπορούν να καθορίζουν δείκτες, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια και βάσει μελετών για την παραγωγή και την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, με σκοπό τον έγκαιρο καθορισμό τους.

ii) την ποσότητα του νωπού γάλακτος που μπορεί και/ή πρέπει να παραδοθεί και το χρονοδιάγραμμα αυτών των παραδόσεων,

ii) την ποσότητα του νωπού γάλακτος που μπορεί ή πρέπει να παραδοθεί και το χρονοδιάγραμμα αυτών των παραδόσεων. Δεν μπορούν να θεσπίζονται ρήτρες επιβολής κυρώσεων λόγω μηνιαίας μη συμμόρφωσης,

iii) τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, η οποία μπορεί να είναι είτε ορισμένης είτε αόριστης διάρκειας με ρήτρες λύσης·

iii) τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, η οποία μπορεί να είναι είτε ορισμένης είτε αόριστης διάρκειας με ρήτρες λύσης·

iv) λεπτομέρειες σχετικά με τις περιόδους και διαδικασίες πληρωμής·

iv) λεπτομέρειες σχετικά με τις περιόδους και διαδικασίες πληρωμής·

v) ρυθμίσεις για τη συλλογή ή την παράδοση του νωπού γάλακτος· και

v) ρυθμίσεις για τη συλλογή ή την παράδοση του νωπού γάλακτος· και

vi) κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

vi) κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

3.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 1α, δεν απαιτείται σύμβαση και/ή προσφορά σύμβασης όταν μέλος συνεταιρισμού παραδίδει νωπό γάλα στον συνεταιρισμό του οποίου είναι μέλος, εάν το καταστατικό του εν λόγω συνεταιρισμού ή οι κανόνες και οι αποφάσεις που προβλέπονται σε αυτό ή προκύπτουν από αυτό περιλαμβάνουν διατάξεις που παράγουν αποτελέσματα παρόμοια με τις διατάξεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ).

3.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 1α, δεν απαιτείται σύμβαση και/ή προσφορά σύμβασης όταν μέλος συνεταιρισμού παραδίδει νωπό γάλα στον συνεταιρισμό του οποίου είναι μέλος, εάν το καταστατικό του εν λόγω συνεταιρισμού ή οι κανόνες και οι αποφάσεις που προβλέπονται σε αυτό ή προκύπτουν από αυτό περιλαμβάνουν διατάξεις που παράγουν αποτελέσματα παρόμοια με τις διατάξεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ).

4.  Όλα τα στοιχεία των συμβάσεων παράδοσης νωπού γάλακτος που συνάπτονται από γεωργούς, συλλέκτες ή μεταποιητές νωπού γάλακτος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) αποτελούν αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών.

4.  Όλα τα στοιχεία των συμβάσεων παράδοσης νωπού γάλακτος που συνάπτονται από γεωργούς, συλλέκτες ή μεταποιητές νωπού γάλακτος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) αποτελούν αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών.

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζεται μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω διατάξεις:

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, εφαρμόζεται μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω διατάξεις:

α) σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει να καταστήσει υποχρεωτική τη γραπτή σύμβαση για την παράδοση νωπού γάλακτος σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ορίσει:

α) σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει να καταστήσει υποχρεωτική τη γραπτή σύμβαση για την παράδοση νωπού γάλακτος σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ορίσει:

i) την υποχρέωση των μερών να συμφωνήσουν για μια σχέση μεταξύ συγκεκριμένης ποσότητας που παραδίδεται και της τιμής που καταβάλλεται για την εν λόγω παράδοση·

i) την υποχρέωση των μερών να συμφωνήσουν για μια σχέση μεταξύ συγκεκριμένης ποσότητας που παραδίδεται και της τιμής που καταβάλλεται για την εν λόγω παράδοση·

ii) ελάχιστη διάρκεια, η οποία θα ισχύει μόνο σε γραπτές συμβάσεις μεταξύ γεωργού και του πρώτου αγοραστή νωπού γάλακτος, Η ελάχιστη διάρκεια αυτή είναι τουλάχιστον έξι μήνες και δεν διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

ii) ελάχιστη διάρκεια, η οποία θα ισχύει μόνο σε γραπτές συμβάσεις μεταξύ γεωργού και του πρώτου αγοραστή νωπού γάλακτος, Η ελάχιστη διάρκεια αυτή είναι τουλάχιστον έξι μήνες και δεν διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

β) σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει ότι ο πρώτος αγοραστής νωπού γάλακτος πρέπει να υποβάλλει γραπτή προσφορά σύμβασης στον γεωργό σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ορίσει ότι στην προσφορά πρέπει να προβλέπεται ελάχιστη διάρκεια για τη σύμβαση, όπως καθορίζεται σχετικώς από την εθνική νομοθεσία· η ελάχιστη διάρκεια αυτή είναι τουλάχιστον έξι μήνες και δεν διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

β) σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει ότι ο πρώτος αγοραστής νωπού γάλακτος πρέπει να υποβάλλει γραπτή προσφορά σύμβασης στον γεωργό σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ορίσει ότι στην προσφορά πρέπει να προβλέπεται ελάχιστη διάρκεια για τη σύμβαση, όπως καθορίζεται σχετικώς από την εθνική νομοθεσία· η ελάχιστη διάρκεια αυτή είναι τουλάχιστον έξι μήνες και δεν διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Το δεύτερο εδάφιο δεν θίγει το δικαίωμα του γεωργού να αρνηθεί την ελάχιστη αυτή διάρκεια, εφόσον το πράξει γραπτώς. Σε αυτή την περίπτωση, τα μέρη είναι ελεύθερα να διαπραγματευθούν όλα τα στοιχεία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ).

Το δεύτερο εδάφιο δεν θίγει το δικαίωμα του γεωργού να αρνηθεί την ελάχιστη αυτή διάρκεια, εφόσον το πράξει γραπτώς. Σε αυτή την περίπτωση, τα μέρη είναι ελεύθερα να διαπραγματευθούν όλα τα στοιχεία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ).

5.  Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση των επιλογών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο ενημερώνουν την Επιτροπή για τον τρόπο εφαρμογής τους.

5.  Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση των επιλογών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο ενημερώνουν την Επιτροπή για τον τρόπο εφαρμογής τους.

6.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για την ομοιόμορφη εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχεία α) και β) και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και μέτρων σχετικά με τις κοινοποιήσεις που πρέπει να γίνονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

6.  Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα για την ομοιόμορφη εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχεία α) και β) και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και μέτρων σχετικά με τις κοινοποιήσεις που πρέπει να γίνονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 149

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(22β)  Το άρθρο 149 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 149

«Άρθρο 149

Συμβατικές διαπραγματεύσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

Συμβατικές διαπραγματεύσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

1.  Μια οργάνωση παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων αναγνωρισμένη δυνάμει του άρθρου 152 παράγραφος 3 μπορεί να διαπραγματεύεται εξ ονόματος των γεωργών που είναι μέλη της, όσον αφορά μέρος ή το σύνολο της κοινής παραγωγής τους, τις συμβάσεις παράδοσης νωπού γάλακτος από γεωργό σε μεταποιητή νωπού γάλακτος ή σε συλλέκτη σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο.

1.  Μια οργάνωση παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων αναγνωρισμένη δυνάμει του άρθρου 152 παράγραφος 3 μπορεί να διαπραγματεύεται εξ ονόματος των γεωργών που είναι μέλη της, όσον αφορά μέρος ή το σύνολο της κοινής παραγωγής τους, τις συμβάσεις παράδοσης νωπού γάλακτος από γεωργό σε μεταποιητή νωπού γάλακτος ή σε συλλέκτη σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο.

2.  Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να διεξάγονται από την οργάνωση παραγωγών:

2.  Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να διεξάγονται από την οργάνωση παραγωγών:

α) είτε μεταβιβάζεται είτε όχι η κυριότητα του νωπού γάλακτος από τους γεωργούς στην οργάνωση παραγωγών·

α) είτε μεταβιβάζεται είτε όχι η κυριότητα του νωπού γάλακτος από τους γεωργούς στην οργάνωση παραγωγών·

β) είτε είναι ίδια είτε όχι η τιμή διαπραγμάτευσης όσον αφορά την κοινή παραγωγή μέρους ή του συνόλου των παραγωγών που είναι μέλη της·

β) είτε είναι ίδια είτε όχι η τιμή διαπραγμάτευσης όσον αφορά την κοινή παραγωγή μέρους ή του συνόλου των παραγωγών που είναι μέλη της·

γ) υπό την προϋπόθεση ότι, για τη συγκεκριμένη οργάνωση παραγωγών, πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

γ) υπό την προϋπόθεση ότι, για τη συγκεκριμένη οργάνωση παραγωγών, πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

i) η καλυπτόμενη από τις διαπραγματεύσεις ποσότητα νωπού γάλακτος δεν υπερβαίνει το 3,5 % της συνολικής παραγωγής της Ένωσης·

i) η καλυπτόμενη από τις διαπραγματεύσεις ποσότητα νωπού γάλακτος δεν υπερβαίνει το 4,5 % της συνολικής παραγωγής της Ένωσης·

ii) η καλυπτόμενη από τις διαπραγματεύσεις ποσότητα νωπού γάλακτος που παράγεται στο εκάστοτε κράτος μέλος δεν υπερβαίνει το 33 % της συνολικής εθνικής παραγωγής του εν λόγω κράτους μέλους· και

ii) η καλυπτόμενη από τις διαπραγματεύσεις ποσότητα νωπού γάλακτος που παράγεται στο εκάστοτε κράτος μέλος δεν υπερβαίνει το 33 % της συνολικής εθνικής παραγωγής του εν λόγω κράτους μέλους· και

iii) η καλυπτόμενη από τις διαπραγματεύσεις ποσότητα νωπού γάλακτος που παραδίδεται στο εκάστοτε κράτος μέλος δεν υπερβαίνει το 33 % της συνολικής εθνικής παραγωγής του εν λόγω κράτους μέλους·

iii) η καλυπτόμενη από τις διαπραγματεύσεις ποσότητα νωπού γάλακτος που παραδίδεται στο εκάστοτε κράτος μέλος δεν υπερβαίνει το 33 % της συνολικής εθνικής παραγωγής του εν λόγω κράτους μέλους·

δ) υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικοί γεωργοί δεν είναι μέλη άλλης οργάνωσης παραγωγών που επίσης διαπραγματεύεται τέτοιου είδους συμβάσεις εξ ονόματός τους. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να παρεκκλίνουν του όρου αυτού σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας γεωργός διατηρεί δύο χωριστές μονάδες παραγωγής σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές·

δ) υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικοί γεωργοί δεν είναι μέλη άλλης οργάνωσης παραγωγών που επίσης διαπραγματεύεται τέτοιου είδους συμβάσεις εξ ονόματός τους. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να παρεκκλίνουν του όρου αυτού σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας γεωργός διατηρεί δύο χωριστές μονάδες παραγωγής σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές·

ε) υπό την προϋπόθεση ότι το νωπό γάλα δεν καλύπτεται από υποχρέωση παράδοσης προκύπτουσα από τη συμμετοχή του γεωργού σε συνεταιρισμό σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού του συνεταιρισμού ή τους κανόνες και τις αποφάσεις που προβλέπονται ή προκύπτουν από αυτό· και

ε) υπό την προϋπόθεση ότι το νωπό γάλα δεν καλύπτεται από υποχρέωση παράδοσης προκύπτουσα από τη συμμετοχή του γεωργού σε συνεταιρισμό σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού του συνεταιρισμού ή τους κανόνες και τις αποφάσεις που προβλέπονται ή προκύπτουν από αυτό· και

στ) υπό τον όρο ότι η οργάνωση παραγωγών γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή των κρατών μελών στα οποία ασκεί τις δραστηριότητές της την καλυπτόμενη από τις διαπραγματεύσεις ποσότητα του νωπού γάλακτος.

στ) υπό τον όρο ότι η οργάνωση παραγωγών γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή των κρατών μελών στα οποία ασκεί τις δραστηριότητές της την καλυπτόμενη από τις διαπραγματεύσεις ποσότητα του νωπού γάλακτος.

3.  Κατά παρέκκλιση από τους όρους της παραγράφου 2 στοιχείο γ) σημεία ii) και iii), η διαπραγμάτευση από οργάνωση παραγωγών σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον για την εν λόγω οργάνωση παραγωγών η καλυπτόμενη από τις διαπραγματεύσεις ποσότητα νωπού γάλακτος που παράγεται ή παραδίδεται σε κράτος μέλος με συνολική ετήσια παραγωγή νωπού γάλακτος μικρότερη των 500 000 τόνων δεν υπερβαίνει το 45 % της συνολικής εθνικής παραγωγής του εν λόγω κράτους μέλους.

3.  Κατά παρέκκλιση από τους όρους της παραγράφου 2 στοιχείο γ) σημεία ii) και iii), η διαπραγμάτευση από οργάνωση παραγωγών σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον για την εν λόγω οργάνωση παραγωγών η καλυπτόμενη από τις διαπραγματεύσεις ποσότητα νωπού γάλακτος που παράγεται ή παραδίδεται σε κράτος μέλος με συνολική ετήσια παραγωγή νωπού γάλακτος μικρότερη των 500 000 τόνων δεν υπερβαίνει το 45 % της συνολικής εθνικής παραγωγής του εν λόγω κράτους μέλους.

4.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι αναφορές στις οργανώσεις παραγωγών περιλαμβάνουν τις ενώσεις αυτών.

4.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι αναφορές στις οργανώσεις παραγωγών περιλαμβάνουν τις ενώσεις αυτών.

5.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 2 στοιχείο γ) και της παραγράφου 3, η Επιτροπή δημοσιεύει, με τον ενδεδειγμένο κατά την κρίση της τρόπο, τις ποσότητες της παραγωγής νωπού γάλακτος στην Ένωση και στα κράτη μέλη, χρησιμοποιώντας τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες.

5.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 2 στοιχείο γ) και της παραγράφου 3, η Επιτροπή δημοσιεύει, με τον ενδεδειγμένο κατά την κρίση της τρόπο, τις ποσότητες της παραγωγής νωπού γάλακτος στην Ένωση και στα κράτη μέλη, χρησιμοποιώντας τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες.

6.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 στοιχείο γ) και την παράγραφο 3, ακόμη και όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση των ορίων που προβλέπονται σε αυτές, η αρχή ανταγωνισμού που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μπορεί να αποφασίσει, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, είτε να ανοίξει εκ νέου μια συγκεκριμένη διαπραγμάτευση είτε να μην επιτρέψει καθόλου τη διεξαγωγή διαπραγμάτευσης από την οργάνωση παραγωγών, εφόσον το κρίνει αναγκαίο για την αποφυγή του αποκλεισμού του ανταγωνισμού ή την αποτροπή της πρόκλησης σοβαρής ζημίας σε ΜΜΕ μεταποίησης νωπού γάλακτος στην επικράτειά της.

6.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 στοιχείο γ) και την παράγραφο 3, ακόμη και όταν δεν σημειώνεται υπέρβαση των ορίων που προβλέπονται σε αυτές, η αρχή ανταγωνισμού που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μπορεί να αποφασίσει, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, είτε να ανοίξει εκ νέου μια συγκεκριμένη διαπραγμάτευση είτε να μην επιτρέψει καθόλου τη διεξαγωγή διαπραγμάτευσης από την οργάνωση παραγωγών, εφόσον το κρίνει αναγκαίο για την αποφυγή του αποκλεισμού του ανταγωνισμού ή την αποτροπή της πρόκλησης σοβαρής ζημίας σε ΜΜΕ μεταποίησης νωπού γάλακτος στην επικράτειά της.

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις που αφορούν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, η απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο λαμβάνεται από την Επιτροπή χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3. Στις λοιπές περιπτώσεις, η εν λόγω απόφαση λαμβάνεται από την εθνική αρχή ανταγωνισμού του κράτους μέλους το οποίο αφορούν οι διαπραγματεύσεις.

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις που αφορούν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, η απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο λαμβάνεται από την Επιτροπή χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3. Στις λοιπές περιπτώσεις, η εν λόγω απόφαση λαμβάνεται από την εθνική αρχή ανταγωνισμού του κράτους μέλους το οποίο αφορούν οι διαπραγματεύσεις.

Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζονται πριν από την ημερομηνία της κοινοποίησής τους στις σχετικές επιχειρήσεις.

Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζονται πριν από την ημερομηνία της κοινοποίησής τους στις σχετικές επιχειρήσεις.

7.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

7.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

α) ως «εθνική αρχή ανταγωνισμού» νοείται η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου22·

α) ως «εθνική αρχή ανταγωνισμού» νοείται η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου22·

β) ως «ΜΜΕ» νοείται η πολύ μικρή, η μικρή ή η μεσαία επιχείρηση κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ.

β) ως «ΜΜΕ» νοείται η πολύ μικρή, η μικρή ή η μεσαία επιχείρηση κατά την έννοια της Σύστασης 2003/361/ΕΚ.

8.  Τα κράτη μέλη στα οποία οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχείο στ) και της παραγράφου 6.

8.  Τα κράτη μέλη στα οποία οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχείο στ) και της παραγράφου 6.

__________________

__________________

22 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 101 και 102 της συνθήκης, (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1).

22 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 101 και 102 της συνθήκης, (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1).»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 150

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(22γ)  Το άρθρο 150 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 150

«Άρθρο 150

Ρύθμιση της προσφοράς τυριού προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης

Ρύθμιση της προσφοράς τυριού προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης

1.  Κατόπιν αιτήσεως οργάνωσης παραγωγών αναγνωρισμένης δυνάμει του άρθρου 152 παράγραφος 3, διεπαγγελματικής οργάνωσης αναγνωρισμένης δυνάμει του άρθρου 157 παράγραφος 3 ή ομάδας επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν, για περιορισμένη χρονική περίοδο, δεσμευτικούς κανόνες για τη ρύθμιση της προσφοράς τυριού προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

1.  Κατόπιν αιτήσεως οργάνωσης παραγωγών αναγνωρισμένης δυνάμει του άρθρου 152 παράγραφος 1 ή του άρθρου 161 παράγραφος 1, διεπαγγελματικής οργάνωσης αναγνωρισμένης δυνάμει του άρθρου 157 παράγραφος 1 ή ομάδας επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν, για περιορισμένη χρονική περίοδο, δεσμευτικούς κανόνες για τη ρύθμιση της προσφοράς τυριού προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

2.  Οι κανόνες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ των μερών στη γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ τουλάχιστον των δύο τρίτων των παραγωγών γάλακτος ή των αντιπροσώπων τους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα του νωπού γάλακτος που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του τυριού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και, κατά περίπτωση, τουλάχιστον των δύο τρίτων των παραγωγών του εν λόγω τυριού που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα της παραγωγής του εν λόγω τυριού στη γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

2.  Οι κανόνες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ των μερών στη γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ τουλάχιστον των δύο τρίτων των παραγωγών γάλακτος ή των αντιπροσώπων τους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα του νωπού γάλακτος που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του τυριού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και, κατά περίπτωση, τουλάχιστον των δύο τρίτων των παραγωγών του εν λόγω τυριού, ή των εκπροσώπων τους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα της παραγωγής του εν λόγω τυριού στη γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

3.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 και όσον αφορά τα τυριά προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, η γεωγραφική περιοχή προέλευσης του νωπού γάλακτος, όπως ορίζεται στην προδιαγραφή προϊόντος για το τυρί, είναι η ίδια με τη γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 σχετικά με το εν λόγω τυρί.

3.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 και όσον αφορά τα τυριά προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, η γεωγραφική περιοχή προέλευσης του νωπού γάλακτος, όπως ορίζεται στην προδιαγραφή προϊόντος για το τυρί, είναι η ίδια με τη γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 σχετικά με το εν λόγω τυρί.

4.  Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

4.  Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

α) καλύπτουν μόνο τη ρύθμιση της προσφοράς του σχετικού προϊόντος και αποσκοπούν στην προσαρμογή της προσφοράς του εν λόγω τυριού στη ζήτηση·

α) καλύπτουν μόνο τη ρύθμιση της προσφοράς του σχετικού προϊόντος και αποσκοπούν στην προσαρμογή της προσφοράς του εν λόγω τυριού στη ζήτηση·

β) έχουν επίπτωση μόνο στο σχετικό προϊόν·

β) έχουν επίπτωση μόνο στο σχετικό προϊόν·

γ) μπορεί να είναι δεσμευτικοί για τρία χρόνια κατ’ ανώτατο όριο και μπορεί να ανανεώνονται μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής κατόπιν νέου αιτήματος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1·

γ) μπορεί να είναι δεσμευτικοί για πέντε χρόνια κατ’ ανώτατο όριο και μπορεί να ανανεώνονται μετά την παρέλευση της περιόδου αυτής κατόπιν νέου αιτήματος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1·

δ) δεν ζημιώνουν το εμπόριο προϊόντων άλλων από εκείνα στα οποία εφαρμόζονται οι εν λόγω κανόνες·

δ) δεν ζημιώνουν το εμπόριο προϊόντων άλλων από εκείνα στα οποία εφαρμόζονται οι εν λόγω κανόνες·

ε) δεν αφορούν καμία συναλλαγή μετά την πρώτη εμπορία του σχετικού τυριού·

ε) δεν αφορούν καμία συναλλαγή μετά την πρώτη εμπορία του σχετικού τυριού·

στ) δεν επιτρέπουν τον καθορισμό της τιμής, ακόμη και αν πρόκειται για ενδεικτική ή συνιστώμενη·

στ) δεν επιτρέπουν τον καθορισμό της τιμής, ακόμη και αν πρόκειται για ενδεικτική ή συνιστώμενη·

ζ) δεν παρεμποδίζουν τη διάθεση υπερβολικά μεγάλου μέρους του σχετικού προϊόντος το οποίο, διαφορετικά, θα ήταν διαθέσιμο·

ζ) δεν παρεμποδίζουν τη διάθεση υπερβολικά μεγάλου μέρους του σχετικού προϊόντος το οποίο, διαφορετικά, θα ήταν διαθέσιμο·

η) δεν δημιουργούν διακρίσεις, δεν συνιστούν εμπόδιο για τους νεοεισερχομένους στην αγορά και δεν αποβαίνουν σε βάρος των μικροπαραγωγών·

η) δεν δημιουργούν διακρίσεις, δεν συνιστούν εμπόδιο για τους νεοεισερχομένους στην αγορά και δεν αποβαίνουν σε βάρος των μικροπαραγωγών·

θ) συμβάλλουν στη διατήρηση της ποιότητας και/ή την ανάπτυξη του εν λόγω προϊόντος·

θ) συμβάλλουν στη διατήρηση της ποιότητας και/ή την ανάπτυξη του εν λόγω προϊόντος·

ι) δεν θίγουν την εφαρμογή του άρθρου 149.

ι) δεν θίγουν την εφαρμογή του άρθρου 149.

5.  Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δημοσιεύονται σε επίσημο φύλλο του οικείου κράτους μέλους.

5.  Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δημοσιεύονται σε επίσημο φύλλο του οικείου κράτους μέλους.

6.  Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν ελέγχους προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι πληρούνται οι όροι της παραγράφου 4 και, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ότι δεν πληρούνται αυτοί οι όροι, προβαίνουν στην κατάργηση των κανόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

6.  Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν ελέγχους προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι πληρούνται οι όροι της παραγράφου 4 και, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ότι δεν πληρούνται αυτοί οι όροι, προβαίνουν στην κατάργηση των κανόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

7.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 κανόνες που εγκρίνουν. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για οποιαδήποτε κοινοποίηση τέτοιων κανόνων.

7.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 κανόνες που εγκρίνουν. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για οποιαδήποτε κοινοποίηση τέτοιων κανόνων.

8.  Η Επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις που να υποχρεώνουν ένα κράτος μέλος να καταργήσει τους κανόνες που έχει ορίσει σύμφωνα με την παράγραφο 1, εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι οι εν λόγω κανόνες δεν πληρούν τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 4, ότι εμποδίζουν ή στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό σε σημαντικό τμήμα της εσωτερικής αγοράς ή ότι θέτουν σε κίνδυνο το ελεύθερο εμπόριο ή την επίτευξη των στόχων του άρθρου 39 ΣΛΕΕ. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3 του παρόντος κανονισμού.

8.  Η Επιτροπή μπορεί ανά πάσα στιγμή να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις που να υποχρεώνουν ένα κράτος μέλος να καταργήσει τους κανόνες που έχει ορίσει σύμφωνα με την παράγραφο 1, εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι οι εν λόγω κανόνες δεν πληρούν τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 4, ότι εμποδίζουν ή στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό σε σημαντικό τμήμα της εσωτερικής αγοράς ή ότι θέτουν σε κίνδυνο το ελεύθερο εμπόριο ή την επίτευξη των στόχων του άρθρου 39 ΣΛΕΕ. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3 του παρόντος κανονισμού.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 151

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(22δ)  Το άρθρο 151 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 151

«Άρθρο 151

Υποχρεωτικές δηλώσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

Υποχρεωτικές δηλώσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

Από 1ης Απριλίου 2015, οι πρώτοι αγοραστές νωπού γάλακτος δηλώνουν στην αρμόδια εθνική αρχή την ποσότητα νωπού γάλακτος που τους παραδίδεται κάθε μήνα.

Από 1ης Απριλίου 2015, οι πρώτοι αγοραστές νωπού γάλακτος δηλώνουν στην αρμόδια εθνική αρχή την ποσότητα νωπού γάλακτος που τους παραδίδεται κάθε μήνα και τη μέση τιμή που καταβάλλεται. Γίνεται διάκριση ανάλογα με το αν πρόκειται για προϊόντα βιολογικής γεωργίας ή όχι. Εάν ο πρώτος αγοραστής είναι συνεταιρισμός, η μέση τιμή γνωστοποιείται κατά τη λήξη της περιόδου εμπορίας που αναφέρεται στο άρθρο 6 στοιχείο γ) σημείο v).

 

Οι πληροφορίες σχετικά με τη μέση τιμή θεωρούνται εμπιστευτικές και η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι δεν δημοσιεύονται συγκεκριμένες μέσες τιμές ή ονόματα μεμονωμένων οικονομικών φορέων.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και του άρθρου 148, ως «πρώτος αγοραστής» νοείται επιχείρηση ή ομάδα η οποία αγοράζει γάλα από παραγωγούς προκειμένου:

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και του άρθρου 148, ως «πρώτος αγοραστής» νοείται επιχείρηση ή ομάδα η οποία αγοράζει γάλα από παραγωγούς προκειμένου:

α) να το υποβάλει σε διεργασία συλλογής, συσκευασίας, αποθήκευσης, ψύξης ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένων διεργασιών βάσει σύμβασης·

α) να το υποβάλει σε διεργασία συλλογής, συσκευασίας, αποθήκευσης, ψύξης ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένων διεργασιών βάσει σύμβασης·

β) να το διαθέσει σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επεξεργασίας ή μεταποίησης γάλακτος ή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων·

β) να το διαθέσει σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επεξεργασίας ή μεταποίησης γάλακτος ή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων·

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την ποσότητα νωπού γάλακτος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την ποσότητα νωπού γάλακτος και τη μέση τιμή που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με το περιεχόμενο, τη μορφή και το χρονοδιάγραμμα των εν λόγω δηλώσεων, καθώς και μέτρων σχετικά με τις κοινοποιήσεις που πρέπει να πραγματοποιούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με το περιεχόμενο, τη μορφή και το χρονοδιάγραμμα των εν λόγω δηλώσεων, καθώς και μέτρων σχετικά με τις κοινοποιήσεις που πρέπει να πραγματοποιούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 229 παράγραφος 2.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 ε (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 152

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(22ε)  Το άρθρο 152 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 152

«Άρθρο 152

Οργανώσεις παραγωγών

Οργανώσεις παραγωγών

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από αίτηση, να αναγνωρίζουν τις οργανώσεις παραγωγών οι οποίες:

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από αίτηση, να αναγνωρίζουν τις οργανώσεις παραγωγών οι οποίες:

α) αποτελούνται και ελέγχονται σύμφωνα το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο γ) από παραγωγούς συγκεκριμένου τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2·

α) αποτελούνται και ελέγχονται σύμφωνα το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο γ) από παραγωγούς συγκεκριμένου τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2·

β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών και ασκούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών και ασκούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

i) κοινή μεταποίηση·

i) κοινή μεταποίηση·

ii) κοινή διάθεση, κοινή οργάνωση πώλησης ή κοινή μεταφορά·

ii) κοινή διάθεση, κοινή οργάνωση πώλησης ή κοινή μεταφορά·

iii) κοινή συσκευασία, επισήμανση ή προώθηση·

iii) κοινή συσκευασία, επισήμανση ή προώθηση·

iv) κοινή οργάνωση του ποιοτικού ελέγχου·

iv) κοινή οργάνωση του ποιοτικού ελέγχου·

v) κοινή χρήση εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων αποθήκευσης·

v) κοινή χρήση εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων αποθήκευσης·

vi) κοινή διαχείριση των αποβλήτων που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή·

vi) κοινή διαχείριση των αποβλήτων που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή·

vii) κοινή ανάθεση των εισροών·

vii) κοινή ανάθεση των εισροών·

viii) οποιεσδήποτε άλλες κοινές δραστηριότητες υπηρεσιών που επιδιώκουν την επίτευξη ενός εκ των στόχων που απαριθμούνται στο στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου·

viii) οποιεσδήποτε άλλες κοινές δραστηριότητες υπηρεσιών που επιδιώκουν την επίτευξη ενός εκ των στόχων που απαριθμούνται στο στοιχείο γ) της παρούσας παραγράφου·

γ) επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους στόχους:

γ) επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους στόχους:

i) την εξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής και της προσαρμογής της στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας και ποσότητας·

i) την εξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής και της προσαρμογής της στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας και ποσότητας·

ii) τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που παράγονται από τα μέλη τους, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης προϊόντων·

ii) τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που παράγονται από τα μέλη τους, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης προϊόντων·

iii) τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και την απόδοση των επενδύσεων ως προς τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και τη σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού·

iii) τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και την απόδοση των επενδύσεων ως προς τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και τη σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού·

iv) τη διεξαγωγή ερευνών και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών με αντικείμενο τις βιώσιμες μεθόδους παραγωγής, τις καινοτόμους πρακτικές, την οικονομική ανταγωνιστικότητα και τις εξελίξεις της αγοράς·

iv) τη διεξαγωγή ερευνών και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών με αντικείμενο τις βιώσιμες μεθόδους παραγωγής, τις καινοτόμους πρακτικές, την οικονομική ανταγωνιστικότητα και τις εξελίξεις της αγοράς·

v) την προώθηση και την παροχή τεχνικής βοήθειας για τη χρήση καλλιεργητικών πρακτικών και τεχνικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον, καθώς και κατάλληλων πρακτικών και τεχνικών καλής μεταχείρισης των ζώων·

v) την προώθηση και την παροχή τεχνικής βοήθειας για τη χρήση καλλιεργητικών πρακτικών και τεχνικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον, καθώς και κατάλληλων πρακτικών και τεχνικών καλής μεταχείρισης των ζώων·

vi) την προώθηση και παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη χρήση προτύπων παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την ανάπτυξη προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή προϊόντων καλυπτόμενων από εθνικό σήμα ποιότητας·

vi) την προώθηση και παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη χρήση προτύπων παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την ανάπτυξη προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή προϊόντων καλυπτόμενων από εθνικό σήμα ποιότητας·

vii) τη διαχείριση των υποπροϊόντων και των αποβλήτων, ιδίως για την προστασία της ποιότητας των υδάτων, του εδάφους και του τοπίου και τη διαφύλαξη ή την προώθηση της βιοποικιλότητας·

vii) τη διαχείριση και την αξιοποίηση των υποπροϊόντων, των ροών υπολειμμάτων και των αποβλήτων, ιδίως για την προστασία της ποιότητας των υδάτων, του εδάφους και του τοπίου και τη διαφύλαξη ή την προώθηση της βιοποικιλότητας, καθώς και την τόνωση της κυκλικότητας·

viii) τη συμβολή στη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής·

viii) τη συμβολή στη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής·

ix) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα της προώθησης και της εμπορίας·

ix) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα της προώθησης και της εμπορίας·

x) τη διαχείριση των ταμείων αλληλοβοήθειας που προβλέπονται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων στον τομέα των οπωροκηπευτικών τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 σημείο δ) του παρόντος κανονισμού και στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013·

x) τη διαχείριση των ταμείων αλληλοβοήθειας·

xi) την παροχή της απαραίτητης τεχνικής βοήθειας για τη χρησιμοποίηση των προθεσμιακών αγορών και των ασφαλιστικών συστημάτων.

xi) την παροχή της απαραίτητης τεχνικής βοήθειας για τη χρησιμοποίηση των προθεσμιακών αγορών και των ασφαλιστικών συστημάτων.

1α.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, μια οργάνωση παραγωγών η οποία έχει αναγνωριστεί βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να προγραμματίζει την παραγωγή, να βελτιστοποιεί το κόστος παραγωγής, να διαθέτει στην αγορά και να διαπραγματεύεται συμβάσεις για την προμήθεια γεωργικών προϊόντων, για λογαριασμό των μελών της για το σύνολο ή μέρος της συνολικής παραγωγής τους.

1α.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, μια οργάνωση παραγωγών η οποία έχει αναγνωριστεί βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να προγραμματίζει την παραγωγή, να βελτιστοποιεί το κόστος παραγωγής, να διαθέτει στην αγορά και να διαπραγματεύεται συμβάσεις για την προμήθεια γεωργικών προϊόντων, για λογαριασμό των μελών της για το σύνολο ή μέρος της συνολικής παραγωγής τους.

Ο δραστηριότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορούν να πραγματοποιούνται:

Ο δραστηριότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορούν να πραγματοποιούνται:

α) υπό τον όρο ότι μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο στοιχείο β) σημείο i) έως vii) της παραγράφου 1 όντως ασκούνται, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ·

α) υπό τον όρο ότι μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο στοιχείο β) σημείο i) έως vii) της παραγράφου 1 όντως ασκούνται, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ·

β) υπό τον όρο ότι η οργάνωση παραγωγών συγκεντρώνει την προσφορά και διαθέτει στην αγορά τα προϊόντα των μελών της, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι μεταβίβαση της κυριότητας γεωργικών προϊόντων από τους παραγωγούς στην οργάνωση παραγωγών·

β) υπό τον όρο ότι η οργάνωση παραγωγών συγκεντρώνει την προσφορά και διαθέτει στην αγορά τα προϊόντα των μελών της, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι μεταβίβαση της κυριότητας γεωργικών προϊόντων από τους παραγωγούς στην οργάνωση παραγωγών·

γ) είτε είναι ίδια είτε όχι η τιμή διαπραγμάτευσης όσον αφορά την κοινή παραγωγή μέρους ή του συνόλου των παραγωγών που είναι μέλη της·

γ) είτε είναι ίδια είτε όχι η τιμή διαπραγμάτευσης όσον αφορά την κοινή παραγωγή μέρους ή του συνόλου των παραγωγών που είναι μέλη της·

δ) υπό τον όρο ότι οι σχετικοί γεωργοί δεν είναι μέλη άλλης οργάνωσης παραγωγών όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία καλύπτονται από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο·

δ) υπό τον όρο ότι οι σχετικοί γεωργοί δεν είναι μέλη άλλης οργάνωσης παραγωγών όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία καλύπτονται από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο·

ε) υπό τον όρο ότι η γεωργική παραγωγή δεν καλύπτεται από υποχρέωση παράδοσης προκύπτουσα από τη συμμετοχή του γεωργού σε συνεταιρισμό ο οποίος δεν είναι μέλος των οικείων οργανώσεων παραγωγών σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού του συνεταιρισμού ή τους κανόνες και τις αποφάσεις που προβλέπονται ή προκύπτουν από αυτό.

ε) υπό τον όρο ότι η γεωργική παραγωγή δεν καλύπτεται από υποχρέωση παράδοσης προκύπτουσα από τη συμμετοχή του γεωργού σε συνεταιρισμό ο οποίος δεν είναι μέλος των οικείων οργανώσεων παραγωγών σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού του συνεταιρισμού ή τους κανόνες και τις αποφάσεις που προβλέπονται ή προκύπτουν από αυτό.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να παρεκκλίνουν του όρου που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ) σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μέλη οργανώσεων διατηρούν δύο χωριστές μονάδες παραγωγής σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη δύνανται να παρεκκλίνουν του όρου που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ) σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μέλη οργανώσεων διατηρούν δύο χωριστές μονάδες παραγωγής σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

1β.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι αναφορές στις οργανώσεις παραγωγών περιλαμβάνουν επίσης τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που είναι αναγνωρισμένες δυνάμει του άρθρου 156 παράγραφος 1, εάν οι εν λόγω ενώσεις πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

1β. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι αναφορές στις οργανώσεις παραγωγών περιλαμβάνουν επίσης τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που είναι αναγνωρισμένες δυνάμει του άρθρου 156 παράγραφος 1, εάν οι εν λόγω ενώσεις πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

1γ.  Η εθνική αρχή ανταγωνισμού, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, μπορεί να αποφασίσει σε μεμονωμένες περιπτώσεις ότι, μελλοντικά, μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1α θα τροποποιηθούν, θα διακοπούν ή δεν θα υλοποιηθούν καθόλου, εάν θεωρεί ότι αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να αποτραπεί ο αποκλεισμός του ανταγωνισμού ή εάν κρίνει ότι τίθενται σε κίνδυνο οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ.

1γ.  Η εθνική αρχή ανταγωνισμού, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, μπορεί να αποφασίσει σε μεμονωμένες περιπτώσεις ότι, μελλοντικά, μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1α θα τροποποιηθούν, θα διακοπούν ή δεν θα υλοποιηθούν καθόλου, εάν θεωρεί ότι αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να αποτραπεί ο αποκλεισμός του ανταγωνισμού ή εάν κρίνει ότι τίθενται σε κίνδυνο οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ.

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις που αφορούν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, η απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου λαμβάνεται από την Επιτροπή χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3.

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις που αφορούν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, η απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου λαμβάνεται από την Επιτροπή χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 229 παράγραφος 2 ή 3.

Όταν ενεργεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η εθνική αρχή ανταγωνισμού ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή πριν ή αμέσως μετά την έναρξη του πρώτου τυπικού μέτρου έρευνας και κοινοποιεί στην Επιτροπή τις αποφάσεις αμέσως μετά τη λήψη τους.

Όταν ενεργεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η εθνική αρχή ανταγωνισμού ενημερώνει γραπτώς την Επιτροπή πριν ή αμέσως μετά την έναρξη του πρώτου τυπικού μέτρου έρευνας και κοινοποιεί στην Επιτροπή τις αποφάσεις αμέσως μετά τη λήψη τους.

Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζονται πριν από την ημερομηνία της κοινοποίησής τους στις σχετικές επιχειρήσεις.

Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζονται πριν από την ημερομηνία της κοινοποίησής τους στις σχετικές επιχειρήσεις.

2.  Μια οργάνωση παραγωγών που είναι αναγνωρισμένη βάσει της παραγράφου 1 μπορεί να παραμείνει αναγνωρισμένη εάν δραστηριοποιείται στην εμπορία προϊόντων που καλύπτονται από τον κώδικα ΣΟ ex 22 08 πλην εκείνων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι των Συνθηκών, υπό την προϋπόθεση ότι η αναλογία των προϊόντων αυτών δεν υπερβαίνει το 49 % της συνολικής παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο η οργάνωση παραγωγών και ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν λαμβάνουν στήριξη από την Ένωση. Για τις οργανώσεις παραγωγών στον οπωροκηπευτικό τομέα, τα εν λόγω προϊόντα δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο για τους σκοπούς του άρθρου 34 παράγραφος 2.

2.  Μια οργάνωση παραγωγών που είναι αναγνωρισμένη βάσει της παραγράφου 1 μπορεί να παραμείνει αναγνωρισμένη εάν δραστηριοποιείται στην εμπορία προϊόντων που καλύπτονται από τον κώδικα ΣΟ ex 2208 πλην εκείνων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι των Συνθηκών, υπό την προϋπόθεση ότι η αναλογία των προϊόντων αυτών δεν υπερβαίνει το 49 % της συνολικής παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο η οργάνωση παραγωγών και ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν λαμβάνουν στήριξη από την Ένωση. Για τις οργανώσεις παραγωγών στον οπωροκηπευτικό τομέα, τα εν λόγω προϊόντα δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο για τους σκοπούς του άρθρου 34 παράγραφος 2.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 στ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 153

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(22στ)  Το άρθρο 153 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 153

«Άρθρο 153

Καταστατικό των οργανώσεων παραγωγών

Καταστατικό των οργανώσεων παραγωγών

1.  Το καταστατικό της οργάνωσης παραγωγών επιβάλλει στους παραγωγούς που είναι μέλη της τις ακόλουθες, κυρίως, υποχρεώσεις:

1.  Το καταστατικό της οργάνωσης παραγωγών επιβάλλει στους παραγωγούς που είναι μέλη της τις ακόλουθες, κυρίως, υποχρεώσεις:

α) να εφαρμόζουν τους κανόνες που θεσπίζει η οργάνωση παραγωγών όσον αφορά την παροχή πληροφοριών σχετικά με την παραγωγή, την εμπορία και την προστασία του περιβάλλοντος·

α) να εφαρμόζουν τους κανόνες που θεσπίζει η οργάνωση παραγωγών όσον αφορά την παροχή πληροφοριών σχετικά με την παραγωγή, την εμπορία και την προστασία του περιβάλλοντος·

β) να είναι μέλη μίας μόνο οργάνωσης παραγωγών για ένα συγκεκριμένο προϊόν της εκμετάλλευσης· με την επιφύλαξη ενδεχόμενης παρέκκλισης που χορήγησε το εμπλεκόμενο κράτος μέλος σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συμβαλλόμενοι παραγωγοί διαθέτουν δύο χωριστές μονάδες παραγωγής σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές·

β) να είναι μέλη μίας μόνο οργάνωσης παραγωγών για ένα συγκεκριμένο προϊόν της εκμετάλλευσης· με την επιφύλαξη ενδεχόμενης παρέκκλισης που χορήγησε το εμπλεκόμενο κράτος μέλος σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συμβαλλόμενοι παραγωγοί διαθέτουν δύο χωριστές μονάδες παραγωγής σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές ή κατά τις οποίες τα εν λόγω προϊόντα των συμβαλλόμενων παραγωγών ορίζονται σαφώς και προορίζονται για διαφορετικές χρήσεις·

γ) να παρέχουν τις πληροφορίες που ζητούν οι οργανώσεις παραγωγών για στατιστικούς σκοπούς.

γ) να παρέχουν τις πληροφορίες που ζητούν οι οργανώσεις παραγωγών για στατιστικούς σκοπούς.

2.  Το καταστατικό των οργανώσεων παραγωγών προβλέπει επίσης:

2.  Το καταστατικό των οργανώσεων παραγωγών προβλέπει επίσης:

α) τις διαδικασίες για τον καθορισμό, την έγκριση και την τροποποίηση των κανόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α)·

α) τις διαδικασίες για τον καθορισμό, την έγκριση και την τροποποίηση των κανόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α)·

β) την υποχρέωση των μελών να καταβάλλουν τις χρηματικές εισφορές που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της οργάνωσης παραγωγών·

β) την υποχρέωση των μελών να καταβάλλουν τις χρηματικές εισφορές που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της οργάνωσης παραγωγών·

γ) τους κανόνες που εξασφαλίζουν στους παραγωγούς-μέλη τον δημοκρατικό έλεγχο της οργάνωσής τους και των αποφάσεών της·

γ) τους κανόνες που εξασφαλίζουν στους παραγωγούς-μέλη τον δημοκρατικό έλεγχο της οργάνωσής τους και των αποφάσεών της, καθώς και των λογαριασμών και των προϋπολογισμών της·

δ) κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων των καθηκόντων που απορρέουν από το καταστατικό, ιδίως σε περίπτωση μη καταβολής χρηματικών εισφορών, ή των κανόνων που έχει θεσπίσει η οργάνωση παραγωγών·

δ) κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων των καθηκόντων που απορρέουν από το καταστατικό, ιδίως σε περίπτωση μη καταβολής χρηματικών εισφορών, ή των κανόνων που έχει θεσπίσει η οργάνωση παραγωγών·

ε) τους κανόνες σχετικά με την αποδοχή νέων μελών, κυρίως όσον αφορά την ελάχιστη διάρκεια της συμμετοχής στην οργάνωση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους·

ε) τους κανόνες σχετικά με την αποδοχή νέων μελών, κυρίως όσον αφορά την ελάχιστη διάρκεια της συμμετοχής στην οργάνωση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους·

στ) τους λογιστικούς και οικονομικούς κανόνες που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία της οργάνωσης.

στ) τους λογιστικούς και οικονομικούς κανόνες που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία της οργάνωσης.

3.  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

3.  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 ζ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 154

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(22ζ)  Το άρθρο 154 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 154

«Άρθρο 154

Αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών

Αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών

1.  Προκειμένου να αναγνωριστεί από ένα κράτος μέλος, η οργάνωση παραγωγών που υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης αποτελεί νομική οντότητα ή σαφώς οριζόμενο μέρος νομικής οντότητας η οποία:

1.  Προκειμένου να αναγνωριστεί από ένα κράτος μέλος, η οργάνωση παραγωγών που υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης αποτελεί νομική οντότητα ή σαφώς οριζόμενο μέρος νομικής οντότητας η οποία:

α) πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 152 παράγραφος 1 στοιχεία α) β) και γ)·

α) πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 152 παράγραφος 1 στοιχεία α) β) και γ)·

β) διαθέτει έναν ελάχιστο αριθμό μελών και/ή καλύπτει μία ελάχιστη ποσότητα ή αξία εμπορεύσιμης παραγωγής, όπως καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, στην περιοχή δραστηριότητάς της·

β) διαθέτει έναν ελάχιστο αριθμό μελών και/ή καλύπτει μία ελάχιστη ποσότητα ή αξία εμπορεύσιμης παραγωγής, όπως καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, στην περιοχή δραστηριότητάς της. Αυτού του είδους οι διατάξεις δεν εμποδίζουν την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών που ασχολούνται με οριακή παραγωγή·

γ) παρέχει επαρκή εχέγγυα για την ορθή εκτέλεση των δραστηριοτήτων της από τη σκοπιά τόσο της διάρκειά τους όσο και της αποτελεσματικότητας, της στήριξης των μελών τους με ανθρώπινους, υλικούς και τεχνικούς πόρους, καθώς και, κατά περίπτωση, της συγκέντρωσης της προσφοράς·

γ) παρέχει επαρκή εχέγγυα για την ορθή εκτέλεση των δραστηριοτήτων της από τη σκοπιά τόσο της διάρκειά τους όσο και της αποτελεσματικότητας, της στήριξης των μελών τους με ανθρώπινους, υλικούς και τεχνικούς πόρους, καθώς και, κατά περίπτωση, της συγκέντρωσης της προσφοράς·

δ) διαθέτει καταστατικά σύμφωνα με τα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου.

δ) διαθέτει καταστατικά σύμφωνα με τα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου.

1α.  Τα κράτη μέλη μπορούν, κατόπιν αίτησης, να αποφασίσουν τη χορήγηση περισσότερων της μιας αναγνωρίσεων σε οργάνωση παραγωγών που δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς του άρθρου 1 παράγραφος 2, υπό τον όρο ότι η οργάνωση πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για κάθε τομέα του οποίου την αναγνώριση επιδιώκει.

1α.  Τα κράτη μέλη μπορούν, κατόπιν αίτησης, να αποφασίσουν τη χορήγηση περισσότερων της μιας αναγνωρίσεων σε οργάνωση παραγωγών που δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς του άρθρου 1 παράγραφος 2, υπό τον όρο ότι η οργάνωση πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για κάθε τομέα του οποίου την αναγνώριση επιδιώκει.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι οργανώσεις παραγωγών οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από την1η Ιανουαρίου 2018 και οι οποίες πληρούν τους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θα θεωρηθούν αναγνωρισμένες ως οργανώσεις παραγωγών δυνάμει του άρθρου 152.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι οργανώσεις παραγωγών οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από την1η Ιανουαρίου 2018 και οι οποίες πληρούν τους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θα θεωρηθούν αναγνωρισμένες ως οργανώσεις παραγωγών δυνάμει του άρθρου 152.

3.  Για τις οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη ανακαλούν την αναγνώρισή τους το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

3.  Για τις οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη ανακαλούν την αναγνώρισή τους το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

4.  Τα κράτη μέλη:

4.  Τα κράτη μέλη:

α) αποφασίζουν σχετικά με τη χορήγηση αναγνώρισης σε οργάνωση παραγωγών εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή αίτησης, συνοδευόμενης από όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία· η αίτηση υποβάλλεται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η οργάνωση·

α) αποφασίζουν σχετικά με τη χορήγηση αναγνώρισης σε οργάνωση παραγωγών εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή αίτησης, συνοδευόμενης από όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία· η αίτηση υποβάλλεται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η οργάνωση·

β) διενεργούν, σε διαστήματα που ορίζουν τα ίδια, ελέγχους για να βεβαιώνονται ότι οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών συμμορφούνται προς το παρόν κεφάλαιο·

β) διενεργούν, σε διαστήματα που ορίζουν τα ίδια, ελέγχους για να βεβαιώνονται ότι οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών συμμορφούνται προς το παρόν κεφάλαιο·

γ) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή παρατυπιών όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, επιβάλλουν στις εν λόγω οργανώσεις και ενώσεις τις εφαρμοστέες κυρώσεις που έχουν θεσπίσει τα ίδια και αποφασίζουν αν πρέπει, εφόσον είναι αναγκαίο, να ανακαλέσουν την αναγνώρισή τους·

γ) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή παρατυπιών όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, επιβάλλουν στις εν λόγω οργανώσεις και ενώσεις τις εφαρμοστέες κυρώσεις που έχουν θεσπίσει τα ίδια και αποφασίζουν αν πρέπει, εφόσον είναι αναγκαίο, να ανακαλέσουν την αναγνώρισή τους·

δ) ενημερώνουν την Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους για κάθε απόφαση χορήγησης, άρνησης ή ανάκλησης αναγνώρισης την οποία έλαβαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

δ) ενημερώνουν την Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους για κάθε απόφαση χορήγησης, άρνησης ή ανάκλησης αναγνώρισης την οποία έλαβαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 η (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 156

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(22η)  Το άρθρο 156 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 156

«Άρθρο 156

Ενώσεις οργανώσεων παραγωγών

Ενώσεις οργανώσεων παραγωγών

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από αίτηση, να αναγνωρίζουν τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών συγκεκριμένου τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 οι οποίες συγκροτούνται με πρωτοβουλία αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 173, οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών μπορούν να ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες ή τις λειτουργίες μιας οργάνωσης παραγωγών.

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από αίτηση, να αναγνωρίζουν τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών συγκεκριμένου τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 οι οποίες συγκροτούνται με πρωτοβουλία αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών και/ή ενώσεων οργανώσεων παραγωγών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 173, οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών μπορούν να ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες ή τις λειτουργίες μιας οργάνωσης παραγωγών.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από αίτηση, να αναγνωρίζουν μια ένωση αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, εφόσον κρίνουν ότι η ένωση αυτή είναι ικανή να εκτελέσει αποτελεσματικά κάθε δραστηριότητα αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών και πληροί τους όρους της παραγράφου 161 παράγραφος 1.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από αίτηση, να αναγνωρίζουν μια ένωση αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, εφόσον κρίνουν ότι η ένωση αυτή είναι ικανή να εκτελέσει αποτελεσματικά κάθε δραστηριότητα αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών και πληροί τους όρους της παραγράφου 161 παράγραφος 1.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 θ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 157

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(22θ)  Το άρθρο 157 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 157

«Άρθρο 157

Διεπαγγελματικές οργανώσεις

Διεπαγγελματικές οργανώσεις

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από αίτηση, να αναγνωρίζουν τις διεπαγγελματικές οργανώσεις συγκεκριμένου τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 οι οποίες:

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από αίτηση, να αναγνωρίζουν τις διεπαγγελματικές οργανώσεις συγκεκριμένου τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 οι οποίες:

α) αποτελούνται από εκπροσώπους οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παραγωγή, και αφορούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού: τη μεταποίηση ή το εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της διανομής, προϊόντων σε έναν ή περισσότερους τομείς·

α) αποτελούνται από εκπροσώπους οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παραγωγή, και αφορούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού: τη μεταποίηση ή το εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της διανομής, προϊόντων σε έναν ή περισσότερους τομείς·

β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία όλων ή ορισμένων από τις οργανώσεις ή ενώσεις από τις οποίες αποτελούνται·

β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία όλων ή ορισμένων από τις οργανώσεις ή ενώσεις από τις οποίες αποτελούνται·

γ) επιδιώκουν, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των μελών τους και των καταναλωτών, συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει, ειδικότερα, έναν από τους ακόλουθους στόχους:

γ) επιδιώκουν, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των μελών τους και των καταναλωτών, συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει, ειδικότερα, έναν από τους ακόλουθους στόχους:

i) βελτίωση των γνώσεων και της διαφάνειας όσον αφορά την παραγωγή και την αγορά, μεταξύ άλλων με τη δημοσίευση συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για το κόστος παραγωγής, τις τιμές, περιλαμβανομένων όπου απαιτείται, των δεικτών τιμών, τις ποσότητες και τη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί προηγουμένως και με την παροχή αναλύσεων για δυνητικές μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο·

i) βελτίωση των γνώσεων και της διαφάνειας όσον αφορά την παραγωγή και την αγορά, μεταξύ άλλων με τη δημοσίευση συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για το κόστος παραγωγής, τις τιμές, περιλαμβανομένων όπου απαιτείται, των δεικτών τιμών, τις ποσότητες και τη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί προηγουμένως και με την παροχή αναλύσεων για δυνητικές μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο·

ii) πρόβλεψη του δυναμικού παραγωγής και καταγραφή των τιμών της αγοράς·

ii) πρόβλεψη του δυναμικού παραγωγής και καταγραφή των τιμών της αγοράς·

iii) συμβολή στον καλύτερο συντονισμό του τρόπου διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, ιδίως με έρευνες και μελέτες αγοράς·

iii) συμβολή στον καλύτερο συντονισμό του τρόπου διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, ιδίως με έρευνες και μελέτες αγοράς·

iv) διερεύνηση δυνητικών εξαγωγικών αγορών·

iv) διερεύνηση δυνητικών εξαγωγικών αγορών·

v) με την επιφύλαξη των άρθρων 148 και 168, κατάρτιση υποδειγμάτων συμβάσεων σύμφωνων με τους ενωσιακούς κανόνες για την πώληση γεωργικών προϊόντων σε αγοραστές και/ή τη διάθεση μεταποιημένων προϊόντων σε διανομείς και λιανοπωλητές, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να επιτευχθούν δίκαιοι όροι ανταγωνισμού και να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς·

v) με την επιφύλαξη των άρθρων 148 και 168, κατάρτιση υποδειγμάτων συμβάσεων σύμφωνων με τους ενωσιακούς κανόνες για την πώληση γεωργικών προϊόντων σε αγοραστές και/ή τη διάθεση μεταποιημένων προϊόντων σε διανομείς και λιανοπωλητές, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να επιτευχθούν δίκαιοι όροι ανταγωνισμού και να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς. Τα εν λόγω υποδείγματα συμβάσεων μπορεί να περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις, καθεμία εκ των οποίων λειτουργεί σε διαφορετικό επίπεδο της αλυσίδας παραγωγής, μεταποίησης ή διανομής και περιέχουν σχετικούς δείκτες και οικονομικούς δείκτες με βάση το σχετικό κόστος παραγωγής και την εξέλιξή του, αλλά επίσης λαμβάνουν υπόψη τις κατηγορίες προϊόντων και τις διάφορες ευκαιρίες αγοράς τους, δείκτες αποτίμησης των προϊόντων, τιμές γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που παρατηρούνται στις αγορές και τις διαφοροποιήσεις τους, καθώς και κριτήρια σχετικά με τη σύνθεση, την ποιότητα, την ανιχνευσιμότητα και το περιεχόμενο των προδιαγραφών προϊόντος·

vi) πληρέστερη αξιοποίηση του δυναμικού των προϊόντων, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο αγορών διάθεσης, και ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενίσχυσης της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας·

vi) πληρέστερη αξιοποίηση του δυναμικού των προϊόντων, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο αγορών διάθεσης, και ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενίσχυσης της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας·

vii) παροχή των πληροφοριών και διεξαγωγή των ερευνών που είναι αναγκαίες για την καινοτομία, τον εξορθολογισμό, τη βελτίωση και την ανακατεύθυνση της παραγωγής, και, κατά περίπτωση, της μεταποίησης και της εμπορίας, προς προϊόντα που ανταποκρίνονται περισσότερο στις απαιτήσεις της αγοράς και τις προτιμήσεις και τις προσδοκίες των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, περιλαμβανομένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, και την προστασία του περιβάλλοντος·

vii) παροχή των πληροφοριών και διεξαγωγή των ερευνών που είναι αναγκαίες για την καινοτομία, τον εξορθολογισμό, τη βελτίωση και την ανακατεύθυνση της παραγωγής, και, κατά περίπτωση, της μεταποίησης και της εμπορίας, προς προϊόντα που ανταποκρίνονται περισσότερο στις απαιτήσεις της αγοράς και τις προτιμήσεις και τις προσδοκίες των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, περιλαμβανομένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, και την προστασία του περιβάλλοντος, τη δράση για το κλίμα, την υγεία των ζώων και την ορθή μεταχείριση των ζώων·

viii) αναζήτηση τρόπων για περιορισμό της χρήσης φυτοπροστατευτικών ή κτηνιατρικών προϊόντων, καλύτερη διαχείριση άλλων εισροών, διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων καθώς και της προστασίας του εδάφους και των υδάτων, ενίσχυση της υγειονομικής ασφάλειας των τροφίμων, ειδικότερα μέσω της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, και βελτίωση της υγείας και των συνθηκών διαβίωσης των ζώων·

viii) αναζήτηση τρόπων για περιορισμό της χρήσης φυτοπροστατευτικών ή κτηνιατρικών προϊόντων, καλύτερη διαχείριση άλλων εισροών, διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων καθώς και της προστασίας του εδάφους και των υδάτων, ενίσχυση της υγειονομικής ασφάλειας των τροφίμων, ειδικότερα μέσω της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, και βελτίωση της υγείας και των συνθηκών διαβίωσης των ζώων·

ix) ανάπτυξη μεθόδων και μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής και εμπορίας και, κατά περίπτωση, μεταποίησης και εμπορίας·

ix) ανάπτυξη μεθόδων και μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής και εμπορίας και, κατά περίπτωση, μεταποίησης και εμπορίας·

x) ανάληψη κάθε δυνατής δράσης για την διατήρηση, προάσπιση και προστασία της βιολογικής γεωργίας καθώς και των ονομασιών προέλευσης, των σημάτων ποιότητας και των γεωγραφικών ενδείξεων·

x) ανάληψη κάθε δυνατής δράσης για την διατήρηση, προάσπιση και προστασία της βιολογικής γεωργίας καθώς και των ονομασιών προέλευσης, των σημάτων ποιότητας και των γεωγραφικών ενδείξεων·

xi) προώθηση και διενέργεια ερευνών για ολοκληρωμένη και βιώσιμη παραγωγή ή άλλες μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον·

xi) προώθηση και διενέργεια ερευνών για ολοκληρωμένη και βιώσιμη παραγωγή ή άλλες μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον·

xii) ενθάρρυνση της υγιεινής και υπεύθυνης κατανάλωσης των προϊόντων που διατίθενται στην εσωτερική αγορά και/ή ενημέρωση σχετικά με τις βλάβες που συνδέονται με επικίνδυνες συνήθειες κατανάλωσης·

xii) ενθάρρυνση της υγιεινής και υπεύθυνης κατανάλωσης των προϊόντων που διατίθενται στην εσωτερική αγορά και/ή ενημέρωση σχετικά με τις βλάβες που συνδέονται με επικίνδυνες συνήθειες κατανάλωσης·

xiii) προώθηση της κατανάλωσης γάλακτος ή/και γαλακτοκομικών προϊόντων και παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτά, τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές αγορές·

xiii) προώθηση της κατανάλωσης γάλακτος ή/και γαλακτοκομικών προϊόντων και παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτά, τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές αγορές·

xiv) συμβολή στη διαχείριση των υποπροϊόντων και στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και στη διαχείριση αυτών·

xiv) συμβολή στη διαχείριση και ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση των υποπροϊόντων και τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και τη διαχείριση αυτών.

xv) για τη δημιουργία τυποποιημένων ρητρών επιμερισμού της αξίας, κατά την έννοια του άρθρου 172α, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων ή εκπτώσεων στις εμπορικές τιμές, που θα καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οποιαδήποτε εξέλιξη των σχετικών τιμών στην αγορά των οικείων προϊόντων ή σε άλλες αγορές βασικών προϊόντων μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επιμερισμού μεταξύ τους·

xv) για τη δημιουργία τυποποιημένων ρητρών επιμερισμού της αξίας, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων ή εκπτώσεων στις εμπορικές τιμές, που θα καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οποιαδήποτε εξέλιξη των σχετικών τιμών στην αγορά των οικείων προϊόντων ή σε άλλες αγορές βασικών προϊόντων μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επιμερισμού μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης στην αλυσίδα εφοδιασμού·

 

xv α) καθιέρωση τυποποιημένων όρων για δίκαιη αποζημίωση των αγροτών για το κόστος που προκύπτει από την τήρηση των πρόσθετων νομικών απαιτήσεων ως προς το περιβάλλον, το κλίμα, την υγεία των ζώων και την ορθή μεταχείριση των ζώων, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων υπολογισμού του εν λόγω κόστους·

xvi) εκτελεστικά μέτρα για την πρόληψη και τη διαχείριση των υγειονομικών, φυτοϋγειονομικών και περιβαλλοντικών κινδύνων.

xvi) εκτελεστικά μέτρα για την πρόληψη και τη διαχείριση των υγειονομικών, φυτοϋγειονομικών και περιβαλλοντικών κινδύνων ή την προώθηση της φυτοϋγειονομικής πρόληψης και του ελέγχου, μεταξύ άλλων μέσω της σύστασης και της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων.

 

xvi α) συμβολή στη διαφάνεια των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας, ιδίως μέσω του σχεδιασμού, της εφαρμογής και του ελέγχου της τήρησης των τεχνικών προτύπων από τα μέλη του τομέα.

1α.  Τα κράτη μέλη μπορούν, κατόπιν αίτησης, να αποφασίσουν τη χορήγηση περισσότερων της μιας αναγνωρίσεων σε διεπαγγελματική οργάνωση που δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, υπό τον όρο ότι η οργάνωση πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και, κατά περίπτωση, της παραγράφου 3 για κάθε τομέα του οποίου την αναγνώριση επιδιώκει.

1α.  Τα κράτη μέλη μπορούν, κατόπιν αίτησης, να αποφασίσουν τη χορήγηση περισσότερων της μιας αναγνωρίσεων σε διεπαγγελματική οργάνωση που δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, υπό τον όρο ότι η οργάνωση πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 και, κατά περίπτωση, της παραγράφου 3 για κάθε τομέα του οποίου την αναγνώριση επιδιώκει.

2.  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων ότι η προϋπόθεση του άρθρου 158 παράγραφος 1 στοιχείο γ) πληρούται με τον περιορισμό του αριθμού των διεπαγγελματικών οργανώσεων σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, εφόσον προβλέπεται από εθνικές διατάξεις που ισχύουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφόσον αυτό δεν διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

2.  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων ότι η προϋπόθεση του άρθρου 158 παράγραφος 1 στοιχείο γ) πληρούται με τον περιορισμό του αριθμού των διεπαγγελματικών οργανώσεων σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, εφόσον προβλέπεται από εθνικές διατάξεις που ισχύουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφόσον αυτό δεν διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.»

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όσον αφορά τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν διεπαγγελματικές οργανώσεις εφόσον αυτές:

 

α) έχουν επισήμως ζητήσει αναγνώριση και αποτελούνται από εκπροσώπους οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή νωπού γάλακτος και σχετίζονται με ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού: τη μεταποίηση ή το εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της διανομής, προϊόντων του τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων·

 

β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία όλων ή ορισμένων από τους εκπροσώπους που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

 

γ) ασκούν, σε μία ή περισσότερες περιφέρειες της Ένωσης, και λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των μελών των εν λόγω διεπαγγελματικών οργανώσεων και των καταναλωτών, μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 

i) βελτίωση των γνώσεων και της διαφάνειας όσον αφορά την παραγωγή και την αγορά, μεταξύ άλλων με τη δημοσίευση στατιστικών στοιχείων για τις τιμές, τις ποσότητες και τη διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί και με την παροχή αναλύσεων για δυνητικές μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο·

 

ii) συμβολή στον καλύτερο συντονισμό του τρόπου διάθεσης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων στην αγορά, ιδίως με έρευνες και μελέτες αγοράς·

 

iii) προώθηση της κατανάλωσης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και παροχή πληροφοριών σχετικά με αυτά, τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές αγορές·

 

iv) διερεύνηση δυνητικών εξαγωγικών αγορών·

 

v) κατάρτιση υποδειγμάτων συμβάσεων σύμφωνων με τους ενωσιακούς κανόνες για την πώληση νωπού γάλακτος σε αγοραστές ή τη διάθεση μεταποιημένων προϊόντων σε διανομείς και λιανοπωλητές, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να επιτευχθούν δίκαιοι όροι ανταγωνισμού και να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς·

 

vi) παροχή των πληροφοριών και διεξαγωγή των ερευνών που είναι αναγκαίες για την ανακατεύθυνση της παραγωγής προς προϊόντα που ανταποκρίνονται περισσότερο στις απαιτήσεις της αγοράς και τις προτιμήσεις και τις προσδοκίες των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος·

 

vii) διατήρηση και ανάπτυξη του δυναμικού παραγωγής του γαλακτοκομικού τομέα, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης της καινοτομίας και της στήριξης προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης, με σκοπό την αξιοποίηση όλου του δυναμικού του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, ιδίως για τη δημιουργία ελκυστικότερων για τους καταναλωτές προϊόντων με προστιθέμενη αξία·

 

viii) αναζήτηση μεθόδων για τον περιορισμό της χρήσης κτηνιατρικών προϊόντων, τη βελτίωση της διαχείρισης άλλων εισροών και την ενίσχυση της ασφάλειας των τροφίμων και της υγείας των ζώων·

 

ix) ανάπτυξη μεθόδων και μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής και εμπορίας·

 

x) εκμετάλλευση του δυναμικού της βιολογικής γεωργίας και προστασία και προώθηση του συγκεκριμένου γεωργικού κλάδου και της παραγωγής προϊόντων με ονομασίες προέλευσης, σήματα ποιότητας και γεωγραφικές ενδείξεις· και

 

xi) προώθηση μεθόδων ολοκληρωμένης παραγωγής ή άλλων μεθόδων παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον·

 

xii) για τη δημιουργία τυποποιημένων ρητρών επιμερισμού της αξίας, κατά την έννοια του άρθρο 172α, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων ή εκπτώσεων στις εμπορικές τιμές, που θα καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οποιαδήποτε εξέλιξη των σχετικών τιμών στην αγορά των οικείων προϊόντων ή σε άλλες αγορές βασικών προϊόντων μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επιμερισμού μεταξύ τους· και

 

xiii) εκτελεστικά μέτρα για την πρόληψη και τη διαχείριση των υγειονομικών, φυτοϋγειονομικών και περιβαλλοντικών κινδύνων.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 ι (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 158 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22ι)  Στο κεφάλαιο III, τμήμα Ι, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 158α

 

Ενώσεις διεπαγγελματικών οργανώσεων

 

Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από αίτηση, να αναγνωρίζουν τις ενώσεις διεπαγγελματικών οργανώσεων συγκεκριμένου τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 οι οποίες συγκροτούνται με πρωτοβουλία αναγνωρισμένων διεπαγγελματικών οργανώσεων.

 

Με την επιφύλαξη των κανόνων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 173, οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών μπορούν να ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες ή τις λειτουργίες των διεπαγγελματικών οργανώσεων.»

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο να εισαγάγει στον κανονισμό 1308/2013 τη δυνατότητα αναγνώρισης ενώσεων διεπαγγελματικών οργανώσεων κατά το υπόδειγμα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών.

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 ια (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 158 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22ια)  Στο κεφάλαιο III, τμήμα Ι, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

Άρθρο 158β

 

Διεθνικές οργανώσεις παραγωγών και οι διεθνικές ενώσεις τους καθώς και διεθνικές διεπαγγελματικές οργανώσεις

 

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι αναφορές στις οργανώσεις παραγωγών, στις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και στις διεπαγγελματικές οργανώσεις περιλαμβάνουν επίσης τις διεθνικές οργανώσεις παραγωγών, τις διεθνικές ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και διεθνικές διεπαγγελματικές οργανώσεις που αναγνωρίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

 

2.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 

α) «διεθνική οργάνωση παραγωγών»: κάθε οργάνωση παραγωγών της οποίας οι παραγωγοί-μέλη έχουν γεωργικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη·

 

β) «διεθνική ένωση οργανώσεων παραγωγών»: κάθε ένωση οργανώσεων παραγωγών της οποίας οι οργανώσεις-μέλη βρίσκονται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη·

 

γ) «διεθνική διεπαγγελματική οργάνωση»: κάθε διεπαγγελματική οργάνωση της οποίας τα μέλη ασκούν δραστηριότητα παραγωγής, μεταποίησης ή εμπορικής διάθεσης των προϊόντων που καλύπτονται από τις δραστηριότητες της οργάνωσης σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

 

3.  Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την αναγνώριση των διεθνικών οργανώσεων παραγωγών, των διεθνικών ενώσεων οργανώσεων παραγωγών και των διεθνικών διεπαγγελματικών οργανώσεων.

 

Οι γενικοί κανόνες αναγνώρισης που προβλέπονται στα άρθρα 154, 156 και 158 και οι ειδικοί κανόνες αναγνώρισης στον τομέα της παραγωγής γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, που προβλέπονται στα άρθρα 161 και 163 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

 

4.  Το κράτος μέλος στο οποίο μια διεθνική οργάνωση παραγωγών ή μια διεθνική ένωση οργανώσεων παραγωγών περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό μελών ή οργανώσεων-μελών ή διαθέτει εμπορεύσιμη παραγωγή σημαντικού όγκου ή σημαντικής αξίας, ή το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η έδρα μιας διεθνικής διεπαγγελματικής οργάνωσης, καθώς και τα άλλα κράτη μέλη στα οποία είναι εγκατεστημένα τα μέλη της εν λόγω οργάνωσης ή ένωσης, διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις απαραίτητες πληροφορίες που της επιτρέπουν να επαληθεύουν την τήρηση των όρων αναγνώρισης και της παρέχουν κάθε απαραίτητη διοικητική βοήθεια.

 

5.  Η Επιτροπή και το κράτος μέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 4 θέτουν, κατόπιν αίτησης, όλες τις σχετικές πληροφορίες στη διάθεση ενός άλλου κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα μέλη της εν λόγω οργάνωσης ή ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο την κωδικοποίηση των κανόνων σχετικά με τις αναγνωρισμένες διεθνικές οργανώσεις (οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικές οργανώσεις) στη βασική πράξη που περιέχεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/232. Πραγματοποιεί ωστόσο μια σημαντική αλλαγή, που στοχεύει στην ανάθεση της αρμοδιότητας σχετικά με τη λήψη απόφασης για τις εν λόγω διακρατικές οργανώσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς η επιτυχία των αρχών διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την αναγνώριση αυτών των οντοτήτων δεν έχει ακόμη αποδειχθεί.

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 ιβ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 160

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(22ιβ)  Το άρθρο 160 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 160

«Άρθρο 160

Οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών

Οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών

Οι οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών επιδιώκουν τουλάχιστον έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 152 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία (i), (ii) και iii).

1.  Οι οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών επιδιώκουν τουλάχιστον έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 152 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημεία (i), (ii) και iii).

Τα καταστατικά των οργανώσεων παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών υποχρεώνει απαιτούν από τους παραγωγούς που είναι μέλη τους να διαθέτουν στο εμπόριο το σύνολο της σχετικής παραγωγής τους μέσω της οργάνωσης παραγωγών.

1α.  Τα καταστατικά των οργανώσεων παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών υποχρεώνει απαιτούν από τους παραγωγούς που είναι μέλη τους να διαθέτουν στο εμπόριο το σύνολο της σχετικής παραγωγής τους μέσω της οργάνωσης παραγωγών.

 

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, σε περίπτωση που η οργάνωση παραγωγών το επιτρέπει μέσω του καταστατικού της, οι παραγωγοί-μέλη μπορούν:

 

α) να διαθέτουν προϊόντα προς πώληση απευθείας στους καταναλωτές για την κάλυψη των προσωπικών τους αναγκών, στις εγκαταστάσεις της εκμετάλλευσης ή εκτός αυτής·

 

β) να διαθέτουν στην αγορά, οι ίδιοι ή μέσω άλλης οργάνωσης παραγωγών που ορίζεται από την οργάνωση παραγωγών τους, ποσότητες προϊόντων οι οποίες, όσον αφορά τον όγκο ή την αξία τους, είναι αμελητέες σε σύγκριση με τον όγκο ή την αξία της εμπορεύσιμης παραγωγής των σχετικών προϊόντων της οργάνωσής τους·

 

γ) να διαθέτουν στην αγορά, οι ίδιοι ή μέσω άλλης οργάνωσης παραγωγών που ορίζεται από την οργάνωσή τους, προϊόντα τα οποία, λόγω των χαρακτηριστικών τους ή λόγω της περιορισμένης σε όγκο ή αξία παραγωγής των παραγωγών-μελών, δεν εμπίπτουν κανονικά στις εμπορικές δραστηριότητες της συγκεκριμένης οργάνωσης παραγωγών.

 

2.  Το ποσοστό της παραγωγής σε όγκο ή σε αξία της εμπορεύσιμης παραγωγής κάθε παραγωγού-μέλους που αυτός διαθέτει στην αγορά εκτός της οργάνωσης παραγωγών δεν υπερβαίνει το ποσοστό που καθορίζεται με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 173 του παρόντος κανονισμού.

 

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν χαμηλότερο ποσοστό παραγωγής που μπορούν να διαθέτουν στην αγορά οι παραγωγοί-μέλη εκτός της οργάνωσης παραγωγών από εκείνο που καθορίζεται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το οποίο ωστόσο δεν θα είναι χαμηλότερο του 10%.

 

3.  Στην περίπτωση προϊόντων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου ή όταν οι παραγωγοί-μέλη διαθέτουν στην αγορά την παραγωγή τους μέσω άλλης οργάνωσης παραγωγών που έχει καθοριστεί από τη δική τους οργάνωση, το ποσοστό της παραγωγής που διαθέτουν στην αγορά οι παραγωγοί-μέλη εκτός της οργάνωσης παραγωγών, κατά την έννοια της παραγράφου 1α, δεν υπερβαίνει το ποσοστό που καθορίζεται με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 173 του παρόντος κανονισμού σε όγκο ή σε αξία της εμπορεύσιμης παραγωγής κάθε παραγωγού-μέλους.

 

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν χαμηλότερο ποσοστό παραγωγής που μπορούν να διαθέτουν στην αγορά αυτοί οι παραγωγοί-μέλη εκτός της οργάνωσης παραγωγών από εκείνο που καθορίζεται με την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το οποίο ωστόσο δεν θα είναι χαμηλότερο του 10%.

Οι οργανώσεις παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών και οι ενώσεις των οργανώσεων αυτών τεκμαίρεται ότι ενεργούν εξ ονόματος των μελών τους και για λογαριασμό τους όσον αφορά οικονομικά θέματα στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους.

Οι οργανώσεις παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών και οι ενώσεις των οργανώσεων αυτών τεκμαίρεται ότι ενεργούν εξ ονόματος των μελών τους και για λογαριασμό τους όσον αφορά οικονομικά θέματα στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EL)

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 22 ιγ (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Άρθρο 163

<

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(22ιγ)  Το άρθρο 163 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 163

«Άρθρο 163

Αναγνώριση διεπαγγελματικών οργανώσεων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

Αναγνώριση διεπαγγελματικών οργανώσεων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν διεπαγγελματικές οργανώσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, εφόσον οι οργανώσεις αυτές:

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αναγνωρίζουν διεπαγγελματικές οργανώσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, εφόσον οι οργανώσεις αυτές:

α) πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 157 παράγραφος 3·

α) πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 157 παράγραφος 3·

β) ασκούν τις δραστηριότητές τους σε μία ή περισσότερες περιοχές του οικείου εδάφους·

β) ασκούν τις δραστηριότητές τους σε μία ή περισσότερες περιοχές του οικείου εδάφους·

γ) αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 157 παράγραφος 3 στοιχείο α)·

γ) αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 157 παράγραφος 3 στοιχείο α)·

δ) δεν δραστηριοποιούνται οι ίδιες στην παραγωγή, τη μεταποίηση ή το εμπόριο προϊόντων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

δ) δεν δραστηριοποιούνται οι ίδιες στην παραγωγή, τη μεταποίηση ή το εμπόριο προϊόντων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι διεπαγγελματικές οργανώσεις οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από τις 2 Απριλίου 2012 βάσει του εθνικού δικαίου και οι οποίες πληρούν τους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θεωρούνται αναγνωρισμένες ως οργανώσεις παραγωγών δυνάμει του άρθρου 157 παράγραφος 3.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι διεπαγγελματικές οργανώσεις οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί πριν από τις 2 Απριλίου 2012 βάσει του εθνικού δικαίου και οι οποίες πληρούν τους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θεωρούνται αναγνωρισμένες ως οργανώσεις παραγωγών δυνάμει του άρθρου 157 παράγραφος 3.

3.  Όταν χρησιμοποιούν την επιλογή να αναγνωρίσουν μια διεπαγγελματική οργάνωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 2, τα κράτη μέλη:

3.  Όταν χρησιμοποιούν την επιλογή να αναγνωρίσουν μια διεπαγγελματική οργάνωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 2, τα κράτη μέλη:

α) αποφασίζουν σχετικά με τη χορήγηση αναγνώρισης στη διεπαγγελματική οργάνωση εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή αίτησης, συνοδευόμενης από όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία· η αίτηση υποβάλλεται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η οργάνωση·

α) αποφασίζουν σχετικά με τη χορήγηση αναγνώρισης στη διεπαγγελματική οργάνωση εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή αίτησης, συνοδευόμενης από όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία· η αίτηση υποβάλλεται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η οργάνωση·

β) διενεργούν, σε διαστήματα που ορίζουν τα ίδια, ελέγχους για να βεβαιώνονται ότι οι αναγνωρισμένες διεπαγγελματικές οργανώσεις τηρούν τους όρους που διέπουν την αναγνώρισή τους·

β) διενεργούν, σε διαστήματα που ορίζουν τα ίδια, ελέγχους για να βεβαιώνονται ότι οι αναγνωρισμένες διεπαγγελματικές οργανώσεις τηρούν τους όρους που διέπουν την αναγνώρισή τους·