JELENTÉS a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet, az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet és az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló 229/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

7.5.2019 - (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD)) - ***I

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Előadó: Eric Andrieu


Eljárás : 2018/0218(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0198/2019

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet, az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet és az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló 229/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0394),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 43. cikkének (2) bekezdésére, 114. cikkére, 118. cikkének első albekezdésére és 349. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0246/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i véleményére, [1],

–  tekintettel a Régiók Bizottság 2018. december 5-i véleményére, [2],

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményeire és módosítások formájában megfogalmazott álláspontjára (A8-0198/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, 2017. november 29-i bizottsági közlemény meghatározza a 2020 utáni közös agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E célkitűzések között szerepel egyebek mellett, hogy a KAP-nak eredményorientáltabbá kell válnia, nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a korszerűsítésre és a fenntarthatóságra – ezen belül a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és vidéki területek gazdasági, társadalmi, környezeti és éghajlati fenntarthatóságára –, valamint elő kell segítenie a kedvezményezettek uniós jogszabályokból adódó adminisztratív terheinek csökkentését.

(1)  „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, 2017. november 29-i bizottsági közlemény meghatározza a 2020 utáni közös agrárpolitika (a továbbiakban: KAP) kihívásait, célkitűzéseit és irányvonalait. E célkitűzések között szerepel egyebek mellett, hogy a KAP-nak eredményorientáltabbá kell válnia, a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrenddel és a Párizsi Megállapodással összhangban nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a korszerűsítésre és a fenntarthatóságra – ezen belül a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és vidéki területek gazdasági, társadalmi, környezeti és éghajlati fenntarthatóságára (többek között az agrárerdészet szerepének növelése révén) –, mérsékelnie kell az élelmiszer-pazarlást, és népszerűsítenie kell az egészséges táplálkozási szokásokat, egészséges élelmiszert kell termelnie, valamint elő kell segítenie a kedvezményezettek uniós jogszabályokból adódó adminisztratív terheinek csökkentését. A közlemény kiemeli továbbá a KAP globális dimenzióját, és hangot ad az Unió arra irányuló kötelezettségvállalásának, hogy elősegíti a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciát.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A kereskedelmi megállapodások kialakítása egyfelől a mezőgazdasági termelők közötti nemzetközi verseny fokozódásához vezet, másfelől új lehetőségeket is megnyit előttük. A tisztességes verseny fenntartása és a nemzetközi kereskedelmen belüli viszonosság biztosítása érdekében az Uniónak olyan termelési szabványokat kell érvényre juttatnia, amelyek összhangban állnak a saját termelői számára előírtakkal, különös tekintettel a környezetvédelem és az egészségügy területére, fenntartva a viszonosságot.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Mivel a KAP-nak konkrétabb válaszokat kell adnia az uniós, nemzetközi, nemzeti, regionális, helyi és mezőgazdasági üzemi szinten felmerülő kihívásokra és lehetőségekre, korszerűsíteni kell az irányítását, javítani kell az uniós célkitűzések terén felmutatott eredményeit, és jelentősen csökkenteni kell a vele járó adminisztratív terheket. A jövőbeli, teljesítményalapú KAP (az ún. „teljesítési modell”) keretében az Unió határozza meg az olyan alapvető politikai paramétereket, mint a KAP célkitűzései és alapkövetelményei, míg a tagállamok nagyobb felelősséget viselnek a tekintetben, hogy hogyan valósítják meg ezeket a konkrét célokat és célkitűzéseket. A nagyobb fokú szubszidiaritás révén hatékonyabban figyelembe vehetők a helyi körülmények és szükségletek, és a támogatások úgy alakíthatók, hogy maximálisan hozzájáruljanak az uniós célkitűzésekhez.

(2)  Mivel a KAP-nak konkrétabb válaszokat kell adnia az uniós, nemzetközi, nemzeti, regionális, helyi és mezőgazdasági üzemi szinten felmerülő kihívásokra és lehetőségekre, korszerűsíteni kell az irányítását, javítani kell az uniós célkitűzések terén felmutatott eredményeit, és jelentősen csökkenteni kell a vele járó adminisztratív terheket. A jövőbeli, teljesítményalapú KAP (az ún. „teljesítési modell”) keretében – és szem előtt tartva, hogy az elsődleges cél a fenntartható jövedelem biztosítása a termelők számára – az Unió határozza meg az olyan alapvető politikai paramétereket, mint a KAP célkitűzései és alapkövetelményei, míg a tagállamok nagyobb felelősséget viselnek a tekintetben, hogy hogyan valósítják meg ezeket a konkrét célokat és célkitűzéseket. A nagyobb fokú szubszidiaritás révén hatékonyabban figyelembe vehetők a helyi körülmények és szükségletek, és a támogatások úgy alakíthatók, hogy maximálisan hozzájáruljanak az uniós célkitűzésekhez.

Indokolás

Bár a tagállamok önállóbbá válhatnak a KAP finanszírozásának elosztási módja terén, néhányan még mindig nem méltányos területalapú rendszert alkalmaznak, és nem veszik figyelembe a leginkább rászorulókat, a kisebb mezőgazdasági termelőket.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Ugyanakkor az árak növekvő volatilitása és a mezőgazdasági termelők jövedelmének csökkenése – amit a KAP fokozódó piacközpontúsága tovább súlyosbított – új állami kínálatszabályozási eszközök létrehozását teszik szükségessé, amelyek biztosítják a termelés országok és mezőgazdasági termelők közötti méltányos elosztását.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A KAP koherenciájának biztosítása érdekében a jövőbeli KAP valamennyi beavatkozásának egy stratégiai támogatási tervbe kell illeszkednie, amely egyes olyan ágazati beavatkozásokat is magába foglal, melyekről korábban az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezett10.

(3)  A KAP koherenciájának biztosítása érdekében a jövőbeli KAP valamennyi beavatkozásának tiszteletben kell tartania a fenntartható fejlődés, a nemek közötti egyenlőség és az alapvető jogok elveit, és egy stratégiai támogatási tervbe kell illeszkednie, amely egyes olyan ágazati beavatkozásokat is magába foglal, melyekről korábban az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet10 rendelkezett.

_________________

_________________

10 Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).

10 Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Annak érdekében, hogy mélyebb tartalmat lehessen adni az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 39. cikkével létrehozott közös agrárpolitika céljainak, és biztosítható legyen, hogy az Unió megfelelően reagáljon a legújabb kihívásokra, indokolt rendelkezni „Az élelmiszer-ágazat és mezőgazdaság jövője” című közleményben kijelölt irányvonalakat tükröző általános célkitűzésekről. Emellett a KAP-ra vonatkozó stratégiai tervekben rögzített egyedi célkitűzések sérelme nélkül további célkitűzéseket is meg kell határozni, amelyek kifejezetten a mezőgazdasági piacok közös szervezésére vonatkoznak.

Indokolás

A módosítás a közös piacszervezésre vonatkozó konkrét célkitűzések meghatározását célozza, és az új 1a. cikkre irányuló javaslattal összefüggésben értelmezendő.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az 1308/2013/EU rendelet II. melléklete tartalmaz egyes, az említett rendelet hatálya alá tartozó ágazatokhoz kapcsolódó fogalommeghatározásokat. Az említett melléklet II. részének B. szakaszában szereplő, a cukorágazatra vonatkozó fogalommeghatározásokat törölni kell, mivel azok a továbbiakban nem alkalmazandók. A mellékletben említett egyéb ágazatokra vonatkozó fogalommeghatározásoknak az új tudományos ismeretek és a piaci fejlemények figyelembevételével történő naprakésszé tétele érdekében az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 290. cikkével összhangban a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a fogalommeghatározások módosítása céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról. Mindezek fényében az inulinszirup fogalommeghatározásának módosítása céljából a Bizottság részére az említett melléklet II. része A. szakaszának 4. pontjában adott egyedi felhatalmazást törölni kell.

(4)  Az 1308/2013/EU rendelet II. melléklete tartalmaz egyes, az említett rendelet hatálya alá tartozó ágazatokhoz kapcsolódó fogalommeghatározásokat. Az említett melléklet II. részének B. szakaszában szereplő, a cukorágazatra vonatkozó fogalommeghatározásokat törölni kell, mivel azok a továbbiakban nem alkalmazandók. A mellékletben említett egyéb ágazatokra vonatkozó fogalommeghatározásoknak az új tudományos ismeretek és a piaci fejlemények figyelembevételével történő naprakésszé tétele érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a fogalommeghatározások aktualizálása céljából, új fogalommeghatározások felvétele nélkül. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról. Mindezek fényében az inulinszirup fogalommeghatározásának módosítása céljából a Bizottság részére az említett melléklet II. része A. szakaszának 4. pontjában adott egyedi felhatalmazást törölni kell.

Indokolás

A módosítás azt hivatott egyértelműsíteni, hogy a felhatalmazás célja a fogalommeghatározások aktualizálása a piaci fejlemények lehető legmegfelelőbb tükrözése érdekében.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Tekintettel a szőlővel beültetett területek tényleges nagyságának a 2014–2017-es időszakban több tagállamban bekövetkezett csökkésére, illetve az ebből eredő esetleges termeléskiesésre, az 1308/2013/EU rendelet 63. cikkének (1) bekezdése szerinti, új szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyek kiállításakor lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy válasszanak a jelenlegi számítási alap, illetve a területükön 2015. július 31-én ténylegesen szőlővel beültetett terület bizonyos százaléka között, mely utóbbit növelni kell az adott tagállamban 2016. január 1-jén engedélyekké történő átváltásra rendelkezésre álló, az 1234/2007/EK rendelet szerinti telepítési jogoknak megfelelő területtel.

(8)  Nem vitatva, hogy az új szőlőtelepítések számának a nemzetközi kereslet várható növekedésének kielégítése érdekében történő túl gyors növelése középtávon ismét többletkapacitást eredményezhet a kínálati oldalon, az 1308/2013/EU rendelet 63. cikkének (1) bekezdése szerinti új szőlőtelepítések számára engedélyezett terület meghatározásakor figyelembe kell venni a szőlővel beültetett területek tényleges nagyságának a 2014–2017-es időszakban több tagállamban bekövetkezett csökkenését, illetve az ebből eredő esetleges termeléskiesést. Lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy válasszanak a jelenlegi számítási alap, illetve a területükön 2015. július 31-én ténylegesen szőlővel beültetett terület bizonyos százaléka között, mely utóbbit növelni kell az adott tagállamban 2016. január 1-jén engedélyekké történő átváltásra rendelkezésre álló, az 1234/2007/EK rendelet szerinti telepítési jogoknak megfelelő területtel.

Indokolás

A módosítás rá kíván mutatni arra a helyzetre, amely a borágazaton belüli telepítésengedélyezési rendszer fenntartható megőrzéséhez vezetett.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Annak érdekében, hogy reagálni tudjanak a szabályozás kijátszásának azon eseteire, amelyekről e rendelet nem rendelkezik, a tagállamoknak – amennyiben vonatkozó tevékenységeikre nem terjed ki eleve az e rendeletben a konkrét jogosultsági és elsőbbségi kritériumok kijátszásának megelőzésére megállapított egyedi rendelkezések hatálya – intézkedéseket kell elfogadniuk annak megakadályozására, hogy az engedélyt kérelmezők kijátsszák a jogosultsági, illetve az elsőbbségi kritériumokat.

Indokolás

Ez a módosítás a 63. és a 64. cikk módosításával együttesen értelmezendő, amelyek felhatalmazzák a tagállamokat szabályozói hatáskörük gyakorlására annak biztosítása érdekében, hogy a gazdasági szereplők ne próbálják kijátszani egyrészről a korlátozó intézkedéseket, másrészről pedig a jogosultsági és az elsőbbségi kritériumokat.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Módosítani kell a borszőlőfajták tagállamonkénti osztályozásának szabályait, azokba belefoglalva a korábban kizárt Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton és Herbemont szőlőfajtákat. Annak biztosítása érdekében, hogy az Unió bortermelése ellenállóbb legyen a betegségekkel szemben, és a változó éghajlati körülményekhez jobban alkalmazkodó szőlőfajtákat is felhasználhasson, rendelkezni kell arról, hogy a Vitis Labrusca fajhoz tartozó, illetve a Vitis vinifera, Vitis Labrusca faj és a Vitis nemzetséghez tartozó egyéb fajok keresztezéséből létrejött fajok is telepíthetők legyenek bortermelési céllal az Unióban.

törölve

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A borimportra vonatkozó megfelelőségi igazolásokra és analitikai bizonylatokra vonatkozó rendelkezéseket az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel (a továbbiakban: EUMSZ) összhangban megkötött nemzetközi megállapodások fényében kell alkalmazni.

(11)  A borimportra vonatkozó megfelelőségi igazolásokra és analitikai bizonylatokra vonatkozó rendelkezéseket az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel (a továbbiakban: EUMSZ) összhangban megkötött nemzetközi megállapodások fényében kell alkalmazni, biztosítva, hogy a nyomonkövethetőségre vonatkozó és a minőségi előírások megfeleljenek az európai normáknak.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az eredetmegjelölés fogalommeghatározását össze kell hangolni a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló – a 94/800/EK tanácsi határozattal13 jóváhagyott – megállapodásban12 (ún. TRIPS-megállapodás) szereplő fogalommeghatározással, különösen annak 22. cikke (1) bekezdésével, amely szerint a megnevezésnek a terméket egy meghatározott régióból vagy területről származóként kell azonosítania.

törölve

__________________

 

12 A többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulója (1986–1994) – 1. melléklet – 1C. melléklet – Megállapodás a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól (WTO) (HL L 336., 1994.12.23., 214. o.).

 

13 A Tanács 94/800/EK határozata (1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások uruguayi fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében történő megkötéséről (HL L 336., 1994.12.23., 1. o.).

 

Indokolás

Mivel az eredetmegjelölés tekintetében a nemzetközi Lisszaboni Megállapodásban meghatározott fogalommeghatározást fogadtuk el, ez a preambulumbekezdés nem helyes, mert az eredetmegjelölés egy másik, a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodásban (TRIPS-megállapodás) szereplő fogalommeghatározására hivatkozik.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Az 1308/2013/EU rendelet 96. cikkében említett előzetes nemzeti eljárások keretében benyújtott oltalom iránti kérelmekre és az azokkal szemben emelt kifogásokra vonatkozó következetes döntéshozatal biztosítása érdekében a Bizottságot kellő időben és rendszeresen tájékoztatni kell arról, ha a nemzeti bíróságok vagy más szervek előtt eljárások indulnak a tagállam által a Bizottságnak az 1308/2013/EU rendelet 96. cikke (5) bekezdésének megfelelően bejelentett oltalom iránti kérelmekkel kapcsolatban. A Bizottságra megfelelő végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy ilyen esetekben adott esetben felfüggeszthesse a kérelem vizsgálatát mindaddig, amíg a nemzeti bíróság vagy egyéb nemzeti szerv meghozza határozatát az adott kérelem előzetes nemzeti eljárás során végzett tagállami értékelésével szembeni keresettel kapcsolatban.

(13)  Az 1308/2013/EU rendelet 96. cikkében említett előzetes nemzeti eljárások keretében benyújtott oltalom iránti kérelmekre és az azokkal szemben emelt kifogásokra vonatkozó következetes döntéshozatal biztosítása érdekében a Bizottságot kellő időben és rendszeresen tájékoztatni kell arról, ha a nemzeti bíróságok vagy más szervek előtt eljárások indulnak a tagállam által a Bizottságnak az 1308/2013/EU rendelet 96. cikke (5) bekezdésének megfelelően bejelentett oltalom iránti kérelmekkel kapcsolatban.

Indokolás

A módosítás célja a Bizottság javaslatának elvetése, mivel az az oltalom alatt álló eredetmegjelölések/földrajzi jelzések rendszeréhez kapcsolódó bírósági ügyek számának jelentős emelkedéséhez vezetne és az egész rendszert megbéníthatná, tekintettel a bírósági eljárások lefolytatásához szükséges időre. Ez amellett, hogy jogbizonytalanságot eredményezne a gazdasági szereplők számára, ellentétes azzal az elvvel, hogy a nemzeti vagy európai bíróságok előtt indított, megsemmisítés iránti keresetek nem rendelkezhetnek felfüggesztő hatállyal.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A földrajzi árujelzők bejegyzését egyszerűsíteni kell és gyorsabbá kell tenni azzal, hogy szét kell választani a szellemi tulajdonhoz fűződő szabályozásnak való megfelelés értékelését a termékleírás forgalmazási előírásoknak és címkézési szabályoknak való megfelelésének értékelésétől.

törölve

Indokolás

A módosítás célja a Bizottság javaslatának elvetése, tekintettel arra, hogy az uniós minőségpolitika nem értelmezhető csupán a földrajzi árujelzőkhöz fűződő szellemi tulajdon védelmét szolgáló egyszerű mechanizmusként.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a)  A 2004 után az Unióhoz csatlakozott tagállamokat a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjének elősegítésével ösztönözni kell arra, hogy indítsák meg a földrajzi árujelzők bejegyzésére irányuló eljárásokat.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14b)  A fejlődő országokbeli partnereknek segíteni kell abban, hogy kidolgozzák a földrajzi jelzések és címkék rendszerét. Ezeket a jelzéseket és címkéket az Uniónak és tagállamainak is el kell ismerniük.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A tagállami illetékes hatóságok által végzett értékelés az eljárás kulcsfontosságú eleme. Ismereteik, szakértelmük, illetve a rendelkezésükre álló adatok és tények alapján a tagállamok a legalkalmasabbak annak értékelésére, hogy a kérelemben szereplő információk pontosak és valósak-e. Ezért a tagállamoknak garantálniuk kell, hogy az értékelés eredménye, amelyet a termékleírás releváns elemeit összefoglaló egységes dokumentumban hitelt érdemlően rögzítenek, megbízható és pontos. Ezt követően a szubszidiaritás elvének megfelelően a Bizottságnak is meg kell vizsgálnia a kérelmeket, hogy meggyőződjön egyrészt arról, hogy nem tartalmaznak nyilvánvaló hibákat, másrészt pedig arról, hogy mind az uniós jogot, mind a kérelmet benyújtó tagállamon kívüli felek érdekeit kellő mértékben figyelembe veszik.

(15)  A tagállami illetékes hatóságok által végzett értékelés az eljárás kulcsfontosságú eleme. Ismereteik, szakértelmük, illetve a rendelkezésükre álló adatok és tények alapján a tagállamok a legalkalmasabbak annak értékelésére, hogy a kérelemben szereplő információk pontosak és valósak-e. Ezért a tagállamoknak garantálniuk kell, hogy az értékelés eredménye, amelyet a termékleírás releváns elemeit összefoglaló egységes dokumentumban hitelt érdemlően rögzítenek, megbízható és pontos. Ezt követően a szubszidiaritás elvének megfelelően a Bizottságnak is meg kell vizsgálnia a kérelmeket, hogy meggyőződjön egyrészt arról, hogy nem tartalmaznak nyilvánvaló hibákat, másrészt pedig arról, hogy mind az uniós jogot, mind a kérelmet benyújtó tagállamon kívüli és az Unión kívüli felek érdekeit kellő mértékben figyelembe veszik.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  Az eredetmegjelölések és földrajzi jelzések védelmével összefüggésben a borágazatban szerzett tapasztalatok rávilágítottak arra, hogy az uniós vagy harmadik országbeli eredetmegjelölések, illetve földrajzi jelzések bejegyzésére, módosítására, illetve törlésére irányuló jelenlegi eljárások olykor túlságosan bonyolultak, terhesek és időigényesek lehetnek. Az 1308/2013/EU rendelet joghézagokat teremtett, különösen a termékleírások módosításának kérelmezése esetén lefolytatandó eljárás tekintetében. A borágazati eredetmegjelölésekkel és földrajzi jelzésekkel kapcsolatos eljárási szabályok nincsenek összhangban az uniós jognak az élelmiszer-, a szeszesital- és az ízesítettbor-ágazatban működő minőségi rendszerekre vonatkozó szabályaival. Ez következetlenségekhez vezetett a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok e kategóriájának alkalmazása tekintetében. Ezeket a következetlenségeket a szellemi tulajdon védelméhez fűződő, az Európai Unió Alapjogi Chartája 17. cikkének (2) bekezdésében rögzített jog fényében orvosolni kell. E rendeletnek ezért egyszerűbbé és egyértelművé kell tennie a vonatkozó eljárásokat, továbbá ki kell egészítenie és össze kell hangolnia azokat. Az eljárásoknak a lehető legnagyobb mértékben követniük kell a mezőgazdasági termékekre és az élelmiszerekre vonatkozó szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmére irányuló, az 1151/2012/EU rendeletben és a végrehajtási rendeletekben meghatározott hatékony és bevált eljárások mintáját, szem előtt tartva mindeközben a borágazat sajátosságait.

Indokolás

A módosítás célja, hogy az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet szövegét hozzáigazítsa a Bizottság által az 1308/2013/EU rendelet alapján elfogadott, 2018. október 17-i felhatalmazáson alapuló rendelethez, és bevezesse ebbe az alap-jogiaktusba a felülvizsgálat alapjául szolgáló politikai elveket. A módosítás megfelel az említett felhatalmazáson alapuló rendelet (2) preambulumbekezdésének.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17b)  Az eredetmegjelölések és a földrajzi jelzések szervesen kapcsolódnak egy adott tagállam területéhez. A releváns tények tekintetében a nemzeti és a helyi hatóságok rendelkeznek a legalaposabb szakértelemmel és ismeretekkel. Ezt – tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének (3) bekezdésében foglalt szubszidiaritási elvre – tükrözniük kell a vonatkozó eljárási szabályoknak.

Indokolás

A módosítás célja, hogy az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet szövegét hozzáigazítsa a Bizottság által az 1308/2013/EU rendelet alapján elfogadott, 2018. október 17-i felhatalmazáson alapuló rendelethez, és bevezesse ebbe az alap-jogiaktusba a felülvizsgálat alapjául szolgáló politikai elveket. A módosítás megfelel az említett felhatalmazáson alapuló rendelet (3) preambulumbekezdésének.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

17 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17c)  A tagállami illetékes hatóságok által végzett értékelés az eljárás kulcsfontosságú eleme. Ismereteik, szakértelmük, illetve a rendelkezésükre álló adatok és tények alapján a tagállamok a legalkalmasabbak annak értékelésére, hogy egy eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel kapcsolatos kérelem megfelel-e az oltalom követelményeinek. Ezért a tagállamoknak garantálniuk kell, hogy az értékelés eredménye, amelyet a termékleírás releváns elemeit összefoglaló egységes dokumentumban hitelt érdemlően rögzíteni kell, megbízható és pontos legyen. Ezt követően a szubszidiaritás elvének megfelelően a Bizottságnak is meg kell vizsgálnia a kérelmeket, hogy meggyőződjön egyrészt arról, hogy nem tartalmaznak nyilvánvaló hibákat, másrészt pedig arról, hogy mind az uniós jogot, mind a kérelmet benyújtó tagállamon kívüli felek érdekeit kellő mértékben figyelembe veszik.

Indokolás

A módosítás célja, hogy az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet szövegét hozzáigazítsa a Bizottság által az 1308/2013/EU rendelet alapján elfogadott, 2018. október 17-i felhatalmazáson alapuló rendelethez, és bevezesse ebbe az alap-jogiaktusba a felülvizsgálat alapjául szolgáló politikai elveket. A módosítás megfelel az említett felhatalmazáson alapuló rendelet (9) preambulumbekezdésének.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

17 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17d)  Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott elnevezést viselő, szőlőből készült termékek termelőinek változó és kihívásokkal teli piacon kell helyt állniuk. Miközben az őket érintő eljárásoknak lehetővé kell tenniük, hogy gyorsan alkalmazkodni tudjanak a piaci igényekhez, ehelyett a jelenlegi módosítási eljárás hossza és összetettsége hátrányos a termelőkre nézve, és hátráltatja gyors piaci reagálási képességüket. Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott elnevezést viselő, szőlőből készült termékek termelői számára módot kell teremteni arra is, hogy figyelembe vegyék a tudományos és műszaki ismeretek fejlődését és a környezeti változásokat is. Az eljárási szakaszok számának csökkentése és a szubszidiaritás elvének érvényre juttatása érdekében a termékleírás alapvető elemeit nem érintő módosításokról szóló határozatokat tagállami szinten kell jóváhagyni. A termelők számára lehetővé kell tenni, hogy a szóban forgó módosításokat a nemzeti eljárás lezárását követően haladéktalanul alkalmazhassák. Nem szükséges előírni a jóváhagyási kérelem uniós szintű újbóli vizsgálatát.

Indokolás

A módosítás célja, hogy az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet szövegét hozzáigazítsa a Bizottság által az 1308/2013/EU rendelet alapján elfogadott, 2018. október 17-i felhatalmazáson alapuló rendelethez, és bevezesse ebbe az alap-jogiaktusba a felülvizsgálat alapjául szolgáló politikai elveket. A módosítás megfelel az említett felhatalmazáson alapuló rendelet (15) preambulumbekezdésének.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

17 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17e)  Mindazonáltal a szőlőből készült termékek előállításának tagállamától eltérő tagállamokban letelepedett harmadik felek érdekeinek védelme érdekében továbbra is a Bizottság hatáskörében kell maradnia azon módosítások jóváhagyásának, amelyek uniós szintű kifogásolási eljárást tesznek szükségessé. Mindezek alapján a módosítások új osztályozását kell bevezetni: egyfelől a standard módosításokat, amelyek a tagállam jóváhagyását követően azonnal alkalmazhatók, mivel nem igényelnek uniós szintű kifogásolási eljárást, és másfelől az uniós módosításokat, amelyek csak az uniós szintű kifogásolási eljárás lezárása után, a Bizottság jóváhagyását követően alkalmazhatók.

Indokolás

A módosítás célja, hogy az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet szövegét hozzáigazítsa a Bizottság által az 1308/2013/EU rendelet alapján elfogadott, 2018. október 17-i felhatalmazáson alapuló rendelethez, és bevezesse ebbe az alap-jogiaktusba a felülvizsgálat alapjául szolgáló politikai elveket. A módosítás megfelel az említett felhatalmazáson alapuló rendelet (16) preambulumbekezdésének.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

17 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17f)  Be kell vezetni az „átmeneti módosítások” fogalmát annak érdekében, hogy az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott, szőlőből készült termékek továbbra is forgalmazhatók legyenek az oltalom alatt álló megnevezéssel, amennyiben természeti katasztrófák vagy kedvezőtlen időjárási viszonyok, illetve egészségügyi vagy növényegészségügyi intézkedések miatt a gazdasági szereplők átmenetileg nem tudnak eleget tenni a termékleírás előírásainak. Sürgős jellegük miatt fontos, hogy az átmeneti módosítások a tagállam jóváhagyását követően azonnal alkalmazhatók legyenek. Az átmeneti módosítások rendkívüli jellege miatt az ilyen módosításokat igazoló sürgősségi indokok jegyzékének bővítésére nincs lehetőség.

Indokolás

A módosítás célja, hogy az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet szövegét hozzáigazítsa a Bizottság által az 1308/2013/EU rendelet alapján elfogadott, 2018. október 17-i felhatalmazáson alapuló rendelethez, és bevezesse ebbe az alap-jogiaktusba a felülvizsgálat alapjául szolgáló politikai elveket. A módosítás megfelel az említett felhatalmazáson alapuló rendelet (17) preambulumbekezdésének.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

17 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17g)  Az uniós módosításoknak a változatlan hatékonyság és garanciák megőrzése érdekében követniük kell az oltalom iránti kérelmekre irányadó eljárást. A szóban forgó eljárást értelemszerűen kell alkalmazni, bizonyos eljárási szakaszok kivételével, amelyeket az adminisztratív terhek csökkentése jegyében el kell hagyni. Meg kell állapítani a standard módosításokra és az átmeneti módosításokra vonatkozó eljárást, hogy a tagállamok megfelelően elvégezhessék a kérelmek értékelését, és ennek során egységes megközelítést alkalmazzanak. A tagállami értékelésnek a pontosság és a teljesség tekintetében egyenértékűnek kell lennie az oltalom iránti kérelmekre irányadó eljárás keretében végzett értékeléssel.

Indokolás

A módosítás célja, hogy az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet szövegét hozzáigazítsa a Bizottság által az 1308/2013/EU rendelet alapján elfogadott, 2018. október 17-i felhatalmazáson alapuló rendelethez, és bevezesse ebbe az alap-jogiaktusba a felülvizsgálat alapjául szolgáló politikai elveket. A módosítás megfelel az említett felhatalmazáson alapuló rendelet (18) preambulumbekezdésének.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

17 h preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17h)  Fontos, hogy a harmadik országok oltalom alatt álló eredetmegjelöléseit és földrajzi jelzéseit érintő standard és átmeneti módosításokra a tagállamok számára előírt eljárással összhangban kerüljön sor, és hogy a jóváhagyó határozatot az érintett harmadik országban hatályos rendszernek megfelelően hozzák meg.

Indokolás

A módosítás célja, hogy az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet szövegét hozzáigazítsa a Bizottság által az 1308/2013/EU rendelet alapján elfogadott, 2018. október 17-i felhatalmazáson alapuló rendelethez, és bevezesse ebbe az alap-jogiaktusba a felülvizsgálat alapjául szolgáló politikai elveket. A módosítás megfelel az említett felhatalmazáson alapuló rendelet (19) preambulumbekezdésének.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

17 i preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17i)  A piaci szereplők jogos érdekeinek védelme érdekében – szem előtt tartva a tisztességes verseny elvét és a fogyasztók megfelelő tájékoztatásának követelményét – szabályokat kell elfogadni az olyan, szőlőből készült termékek ideiglenes címkézésére és kiszerelésére vonatkozóan, amelyek elnevezése oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés iránti kérelem tárgyát képezte.

Indokolás

A módosítás célja, hogy az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet szövegét hozzáigazítsa a Bizottság által az 1308/2013/EU rendelet alapján elfogadott, 2018. október 17-i felhatalmazáson alapuló rendelethez, és bevezesse ebbe az alap-jogiaktusba a felülvizsgálat alapjául szolgáló politikai elveket. A módosítás megfelel az említett felhatalmazáson alapuló rendelet (21) preambulumbekezdésének.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a)  A 119. cikk (1) bekezdésének gb) pontja szerinti, a bor összetevőinek a címkén történő kötelező feltüntetésére vonatkozó rendelkezés felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén történő alkalmazása esetén ezt a felsorolást nem tételenként kell benyújtani.

Indokolás

A bor összetevőinek a címkén történő feltüntetésére irányuló intézkedések meghozatalakor kerülni kell a bortermelők feladatának túlbonyolítását, biztosítva, hogy az információkat a teljes éves termelés vonatkozásában kelljen megadni, nem pedig az év különböző időszakaiban értékesített egyes tételek vonatkozásában.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a)  Az európai uniós tejtermelés fenntartható fejlődéséhez szükséges jogbiztonság biztosítása érdekében, valamint figyelembe véve az egységes piacnak az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépését követő zsugorodását, aktualizálni kell az alkalmazandó európai uniós mennyiségi korlátokat, lehetővé téve a tejtermelők vagy társulásaik által létrehozott termelői szervezetek számára, hogy tagjaik nyerstejtermelésének egy részére vagy egészére vonatkozóan kollektív tárgyalásokat folytassanak egy tejüzemmel a szerződéses feltételekről és azon belül az árakról.

Indokolás

A módosítást a 149. cikk javasolt módosításával összefüggésben kell értelmezni, amelynek célja a szabályok technikai jellegű kiigazítása, lehetővé téve a tejtermelők számára, hogy tárgyalásokat folytassanak a szerződésekre irányulóan, feltéve, hogy a nyers tej mennyisége nem haladja meg a teljes uniós termelés 3,5%-át. Ugyanakkor az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépésének következtében a belső piac mérete csökken, ezért egyszerűen javasoljuk a 27 tagállam belső piacán belüli nyerstejmennyiség felfelé történő kiigazítását, 3,5%-ról 4%-ra.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23b)  Az (EU) 2017/2393 rendelet szerinti közelmúltbeli jogalkotási fejlemények figyelembevétele érdekében, valamint megszüntetve egyes külön szabályokat, amelyek korlátozó jellegűek voltak az általános rendszerhez képest, rögzíteni kell, hogy a tejtermelők vagy társulásaik által létrehozott termelői szervezetek az 1308/2013/EU rendelet 152. és a 161. cikke értelmében elismerhetők, valamint hogy törölni kell a tej- és tejtermékágazaton belüli elismert szakmaközi szervezetek esetében alkalmazandó, az elismerésükre és elismerésük visszavonására vonatkozó külön szabályokat.

Indokolás

A módosítást a 150., 157., 158. és 163. cikk módosításaival összefüggésben kell értelmezni, amelyek célja, hogy tisztázzák a tejtermelői szervezetek elismertetésének lehetőségeit, és hogy a tej- és tejtermékágazaton belüli szakmaközi szervezetekre vonatkozó eltérési rendszert részben hozzáigazítsák a szakmaközi szervezetekre alkalmazandó általános rendszerhez. Ez utóbbi különbségtétel, amely a tejágazati csomagra nyúlik vissza, már nem szükséges, eltörlése pedig lehetővé fogja tenni a tejágazaton belüli szakmaközi szervezetek számára, hogy hozzájussanak bizonyos új hatáskörökhöz.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

23 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23c)  Kodifikálni kell a transznacionális termelői szervezetek, a termelői szervezetek transznacionális társulásai és a transznacionális szakmaközi szervezetek elismerésére vonatkozó szabályokat, valamint az érintett tagállamok felelősségét egyértelműsítő szabályokat. A letelepedés szabadságának tiszteletben tartása érdekében, és egyidejűleg elismerve azokat a nehézségeket, amelyekkel ezeknek a szervezeteknek szembe kell nézniük ahhoz, hogy megkapják az elismerést abban a tagállamban, amelyben jelentős számú taggal rendelkeznek, vagy amelyben jelentős mennyiségben vagy értékben rendelkeznek forgalomba hozható termékekkel, vagy – szakmaközi szervezetek esetében – ahhoz, hogy a letelepedési helyük szerinti tagállam határozzon elismerésükről, helyénvaló, hogy az ilyen szervezetek és társulások elismeréséért a Bizottság legyen felelős, továbbá helyénvaló szabályokat hozni a tagállamok által egymásnak és a Bizottságnak nyújtandó szükséges adminisztratív támogatásra vonatkozóan, hogy ezáltal a Bizottság megállapíthassa, hogy egy szervezet vagy társulás teljesíti-e az elismerés feltételeit, és kezelni tudja a meg nem felelés eseteit.

Indokolás

A módosítás az új 158b. cikkre irányuló javaslattal együttesen értelmezendő, amelynek célja az (EU) 2016/232 felhatalmazáson alapuló rendeletben foglalt, elismert transznacionális szervezetekre (termelői szervezetekre, termelői szervezetek társulásaira és szakmaközi szervezetekre) vonatkozó szabályoknak az alap-jogiaktusban történő kodifikálása. Ugyanakkor jelentős változást hoz, azt célozva, hogy a transznacionális szervezetekről való döntés a Bizottság hatáskörébe tartozzon, mivel az e szervezetek elismerésére irányuló, tagállamok közötti igazgatási együttműködés elvei nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

23 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23d)  Annak lehetővé tétele érdekében, hogy a mezőgazdasági termelők reagálni tudjanak a mezőgazdasági ellátási értéklánc többi elemének a lánc egészében tapasztalható fokozódó koncentrációjára, lehetővé kell tenni a termelői szervezetek társulásai számára, hogy részt vegyenek termelői szervezetek társulásainak létrehozásában. Ugyanezen célok elérése érdekében a szakmaközi szervezetek számára hasonlóképpen lehetővé kell tenni szakmaközi szervezetek társulásainak felállítását.

Indokolás

A módosítás a 156. cikk módosításával és az új 158a. cikkre irányuló javaslattal együttesen értelmezendő, amelyek célja annak lehetővé tétele, hogy a termelői szervezetek társulásai részt vegyenek termelői szervezetek társulásainak létrehozásában, valamint amelyek beillesztenék a 1308/2013/EU rendeletbe a szakmaközi szervezetek társulásainak a termelői szervezetek társulásai mintájára történő elismerhetőségét.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

23 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23e)  Tekintettel az oltalom alatt álló eredetmegjelölések (OEM) és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések (OFJ) európai mezőgazdasági termelésen belüli jelentőségére, és szem előtt tartva a kínálatszabályozási előírások bevezetésének sikerét a minőségjelzéssel ellátott sajtok és szárazon pácolt sonkák vonatkozásában, amelyek célja e termékek hozzáadott értékének szavatolása és minőségének megóvása, ezen előírások előnyeit minden minőségjelzéssel ellátott mezőgazdasági termékre ki kell terjeszteni. A tagállamokat ezért fel kell hatalmazni arra, hogy egy szakmaközi szervezet, termelői szervezet vagy az 1151/2012/EU rendeletben meghatározott csoportosulás kérésére alkalmazzák ezeket az előírásokat a valamely meghatározott földrajzi területen előállított minőségi mezőgazdasági termékek egész kínálatának szabályozása érdekében, amennyiben az adott termék termelőinek és – adott esetben – az érintett földrajzi terület mezőgazdasági termelőinek nagy többsége támogatja ezeket az előírásokat.

Indokolás

A módosítás a 172. cikk módosításával együttesen értelmezendő, célja pedig a sajt és a sonka kínálatának szabályozására szolgáló, e rendelet 150. és 172. cikke szerinti mechanizmusok sikerének elismerése, valamint a lehetőségek egyéb, az 1151/2012/EU rendelet 5. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott mezőgazdasági termékekre történő kiterjesztése. Ugyanakkor fenntartja a 150. cikk értelmében a sajt esetében fennálló egyedi jellemzőket.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

23 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23f)  A piaci jelzések megfelelőbb közvetítésének előmozdítása, valamint a termelői árak és a hozzáadott érték közötti kapcsolatnak az ellátási lánc egészében történő erősítése érdekében a mezőgazdasági termelők – beleértve a termelői társulásokat – és első felvásárlóik közötti értékmegosztásra szolgáló mechanizmusokat ki kell terjeszteni az összes többi olyan termékcsoportra, amelyre vonatkozóan létezik uniós és nemzeti jogszabályokban elismert minőségjelzés. A mezőgazdasági termelők – beleértve a termelői társulásokat is – számára engedélyezni kell, hogy értékmegosztási záradékokban állapodjanak meg a piaci nyereségekre és veszteségekre is kiterjedően a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás különböző szakaszaiban tevékenykedő szereplőkkel.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

23 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23g)  Az értékmegosztási záradékok valamennyi típusának tényleges alkalmazását biztosítandó rögzíteni kell, hogy ezek a záradékok különösen a releváns termelési és forgalmazási költségekre és azok alakulására, a mezőgazdasági és élelmiszertermékek adott piacon vagy piacokon tapasztalt árára és az árak alakulására vonatkozó gazdasági mutatókon, valamint olyan tényezőkön alapulhatnak, mint a mennyiségek, az összetétel, a minőség, a nyomonkövethetőség, illetve adott esetben a termékleírásnak való megfelelés.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a)  A mezőgazdasági piacok stabilitásához való hozzájárulás célkitűzésének megvalósítása érdekében erősíteni kell azokat az eszközöket, amelyek biztosítják a mezőgazdasági piacok átláthatóságát. Mivel a mezőgazdasági piacok különböző európai ágazati megfigyelőközpontjaival kapcsolatban szerzett tapasztalatok kedvezőnek bizonyultak abban a tekintetben, hogy információkkal szolgáltak a gazdasági szereplők és az állami hatóságok összességének döntéseihez, valamint megkönnyítették a piaci fejlemények megfigyelését és regisztrálását, létre kell hozni a mezőgazdasági termékpiacok európai megfigyelőközpontját, és be kell vezetni egy értesítési rendszert a megfigyelőközpont munkájához szükséges információk jelentéséhez.

Indokolás

A módosítást az új 218a. cikkre irányuló javaslattal összefüggésben kell értelmezni, amely a különféle ágazati megfigyelőközpontok munkájának alapulvételével be kívánja vezetni az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletbe a mezőgazdasági termékpiacok európai megfigyelőközpontját, és értesítési rendszert kíván felállítani a megfigyelőközpont munkájához szükséges információk jelentéséhez.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

27 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27b)  Annak érdekében, hogy valamennyi uniós szerv és intézmény tájékozottan tudjon dönteni, valamint nőjön a piaci zavarok megelőzését és kezelését szolgáló intézkedések hatékonysága, rendelkezni kell egy korai előrejelző mechanizmusról, amelynek keretében a mezőgazdasági piacok európai megfigyelőközpontja értesítené az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot a piaci zavarokkal fenyegető helyzetekről, és adott esetben ajánlásokat adna ki az elfogadandó intézkedésekre vonatkozóan. A Bizottságnak – az egyetlen szervnek, amely ezen a téren kezdeményezési joggal rendelkezik – 30 nap állna rendelkezésére ahhoz, hogy megfelelő intézkedéseket terjesszen az Európai Parlament és a Tanács elé a szóban forgó piaci zavarok kezeléséhez, vagy megindokolja azok hiányát.

Indokolás

A módosítást az új 218b. cikkre irányuló javaslattal összefüggésben kell értelmezni, amelynek értelmében korai előrejelző mechanizmust kell létrehozni, amely figyelmezteti a Bizottságot, az Európai Parlamentet és a Tanácsot a piaci zavarokkal fenyegető helyzetekre, felhívva a Bizottságot, hogy az Európai Parlament és a Tanács értesítését követő 30 napon belül javasoljon intézkedéseket vagy indokolja meg azok hiányát.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  Tekintettel arra, hogy az (EU) …/… rendelet (a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet) hatályon kívül helyezi az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet17, a forgalmazási előírásokkal, valamint az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekkel, földrajzi jelzésekkel és hagyományos kifejezésekkel kapcsolatos ellenőrzésekre és szankciókra vonatkozó rendelkezéseket be kell építeni az 1308/2013/EU rendeletbe.

(29)  Tekintettel arra, hogy az (EU) …/… rendelet (horizontális rendelet) hatályon kívül helyezi az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet, a forgalmazási előírásokkal, valamint az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekkel, földrajzi jelzésekkel és hagyományos kifejezésekkel kapcsolatos ellenőrzésekre és szankciókra vonatkozó rendelkezéseket be kell építeni az 1308/2013/EU rendeletbe, egyidejűleg – a hatékonyság érdekében – rögzítve, hogy ezek az ellenőrzések okmányellenőrzéseket, valamint helyszíni ellenőrzést foglalhatnak magukban, amelyre csak abban az esetben van szükség, ha a termékleírás olyan követelményeket tartalmaz, amelyek okmányellenőrzés révén biztos módon nem vizsgálhatók.

__________________

__________________

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/1306/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről és a 352/78/EK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, a 1290/2005/EK és a 485/2008/EK rendeletek hatályon kívül helyezéséről (HL L 347, 20.12.2013, 549 o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/1306/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről és a 352/78/EK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, a 1290/2005/EK és a 485/2008/EK rendeletek hatályon kívül helyezéséről (HL L 347, 20.12.2013, 549 o.).

Indokolás

A módosítás pusztán technikai jellegű, és célja a Bizottság szövegezési hibájának javítása, valamint – a 116a. cikkhez kapcsolódóan javasolt új (3a) bekezdéssel összefüggésben – annak egyértelműsítése, hogy a hatékonyság érdekében ezek az ellenőrzések okmányellenőrzésekből, valamint helyszíni ellenőrzésekből állnának, és hogy a helyszíni ellenőrzésekre csak akkor lenne szükség, ha a termékleírás olyan követelményeket tartalmaz, amelyek okmányellenőrzésekkel nem vizsgálhatók meg biztos módon.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30a)  Annak érdekében, hogy a cukorágazat továbbra is támogatást kapjon a kvótarendszer eltörlését követő fejlődéséhez és átalakulásához, rögzíteni kell, hogy a piaci árakkal kapcsolatos értesítések az etanolra is kiterjednek, emellett engedélyezni kell a békéltetési és közvetítési mechanizmusok alkalmazását a választottbíráskodás alternatívájaként, és kodifikálni kell az értékmegosztási záradékokat ebben a rendeletben.

Indokolás

A módosítást a 126. cikk és a X. melléklet módosításaival összefüggésben kell értelmezni.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(33a)  Jogi mechanizmusokról kell gondoskodni annak biztosítása érdekében, hogy a „hegyvidéki termék” minőségre utaló választható kifejezést viselő termékek csak akkor legyenek jelen egy másik ország piacán, ha nem ütköznek az e minőségre utaló választható kifejezés adott országban történő használatára vonatkozó szabályokba, amennyiben léteznek ilyenek.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(34a)  Az OEM-ként és OFJ-ként oltalomban részesíthető termékek listáját ki kell bővíteni olyan termékekkel, amelyek iránt egyre nagyobb a kereslet az európai fogyasztók körében, ideértve a méhviaszt, amelyet egyre szélesebb körben alkalmaznak a kozmetikai és az élelmiszeriparban.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  Aktualizálni kell a 228/2013/EU rendelet20 és a 229/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet21 keretében hozott intézkedések finanszírozására rendelkezésre álló pénzügyi források összegét.

(35)  A 228/2013/EU rendelet20 és a 229/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet21 keretében hozott intézkedések finanszírozására rendelkezésre álló pénzügyi források összegét szinten kell tartani.

__________________

__________________

20 Az Európai Parlament és a Tanács 228/2013/EU rendelete (2013. március 13.) az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról és a 247/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 23. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács 228/2013/EU rendelete (2013. március 13.) az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról és a 247/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 23. o.).

21 Az Európai Parlament és a Tanács 229/2013/EU rendelete (2013. március 13.) egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról és az 1405/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 41. o.).

21 Az Európai Parlament és a Tanács 229/2013/EU rendelete (2013. március 13.) egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról és az 1405/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 78., 2013.3.20., 41. o.).

Indokolás

A módosítás célja a legkülső régiók számára a POSEI keretében előirányzott összegek visszaállítása, összhangban „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat – a Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című 2018. november 14-i európai parlamenti állásfoglalással, valamint a Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker által 2017. október 27-ben Cayenne-ben tett kötelezettségvállalásokkal.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(35a)  Az 1308/2013/EU rendelet 157. cikke értelmében elismert szakmaközi szervezetek alapvető gazdasági szereplőknek számítanak a legkülső régiók – különösen az állattenyésztési ágazatok – diverzifikált mezőgazdasági ellátási láncainak fejlesztése szempontjából. Kis méretük és elszigeteltségük miatt a legkülső régiók helyi piacai különösen ki vannak téve az Unió más részeiről vagy harmadik országokból érkező behozatallal kapcsolatos árváltozásoknak. Ezek a szakmaközi szervezetek tömörítik a piacon bármely szakaszban tevékenységet folytató összes gazdasági szereplőt, és ekként olyan kollektív fellépéseket hajtanak végre, különösen az adatgyűjtésre és az információterjesztésre irányulóan, amelyeknek célja, hogy biztosítsák a helyi termények adott piacon belüli versenyképességének megmaradását. E célból az EUMSZ 28., 29. és 110. cikke ellenére és az 1308/2013/EU rendelet 164. és 165. cikkének sérelme nélkül a kibővített szakmaközi megállapodások összefüggésében helyénvaló engedélyezni, hogy az adott tagállam az érintett szereplőkkel folytatott konzultációt követően fizetésre kötelezzen olyan egyéni gazdasági szereplőket vagy gazdasági szereplők olyan csoportjait, akik nem tagjai a szervezetnek, és akik a helyi piacon tevékenykednek, származási helyüktől függetlenül, azokban az esetekben is, amikor az e hozzájárulásokból származó bevétel csak az adott helyi termelés javát szolgáló fellépéseket finanszíroz, illetve amikor e hozzájárulásokat más kereskedelmi szinten szedik be.

Indokolás

A módosítás célja a szakmaközi szabályok kiterjesztésére vonatkozó szabályoknak a legkülső régiók körülményeihez való hozzáigazítása. Ezek a szervezetek alapvető szereplők a legkülső régiók ágazatainak fejlődése tekintetében, amelyek piacai áringadozásoknak vannak kitéve. Ezek a szervezetek adatgyűjtési és információterjesztési tevékenységeket folytatnak, és az e megállapodások keretében beszedett hozzájárulásokat a tagállamoknak ki kell tudniuk terjeszteni a helyi piacaikon forgalomba hozott valamennyi mezőgazdasági termékre, függetlenül azok származásától.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

1308/2013/EU rendelet

25 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1.  A szöveg a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:

 

„(25a)  Az iskolaprogram keretében a termékek elosztásához nyújtott támogatásnak lehetőség szerint a rövid ellátási láncon belüli termékek népszerűsítését kell szolgálnia.”

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)

1308/2013/EU rendelet

127 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1a.  A szöveg a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:

 

„(127a)  A tej- és tejtermékágazatban kötött olyan írásbeli szerződésekben, amelyek egyes tagállamokban kötelezők lehetnek, vagy amelyeket a termelők, a termelői szervezeteket vagy termelői szervezetek társulásai bármilyen esetben kérhetnek, többek között meg kell meghatározni a szállításért fizetendő árat, amely ideális esetben fedezi a termelési költséget, és amelynek kiszámítása könnyen hozzáférhető és érthető termelési mutatók és piaci költségek – amelyeket a tagállamok objektív kritériumokkal összhangban határozhatnak meg –, valamint a termelésről és élelmiszerláncról készült tanulmányok alapján történhet.”

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 b pont (új)

1308/2013/EU rendelet

139 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1b.  A szöveg a következő preambulumbekezdéssel egészül ki:

 

„(139a)  Az írásbeli szerződésekben, amelyek egyes tagállamokban kötelezők lehetnek, vagy amelyeket a termelők, a termelői szervezeteket vagy termelői szervezetek társulásai bármilyen esetben kérhetnek, többek között meg kell meghatározni a szállításért fizetendő árat, amely ideális esetben fedezi a termelési költséget, és amelynek kiszámítása könnyen hozzáférhető és érthető termelési mutatók és piaci költségek – amelyeket a tagállamok objektív kritériumokkal összhangban határozhatnak meg –, valamint a termelésről és élelmiszerláncról készült tanulmányok alapján történhet.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 c pont (új)

1308/2013/EU rendelet

1 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1c.  Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

1. cikk

„1. cikk

Hatály

Hatály

(1)  Ez a rendelet létrehozza a mezőgazdasági termékek piacának közös szervezését, azaz halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló uniós jogalkotási aktusokban meghatározott halászati és akvakultúra-termékek kivételével a Szerződések I. mellékletében felsorolt valamennyi termék, a piacának közös szervezését.

(1)  Ez a rendelet létrehozza a mezőgazdasági termékek piacának közös szervezését, azaz halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről szóló uniós jogalkotási aktusokban meghatározott halászati és akvakultúra-termékek kivételével a Szerződések I. mellékletében felsorolt valamennyi termék, a piacának közös szervezését. Ez a rendelet meghatározza azokat a hatósági előírásokat, piaci átláthatóságra vonatkozó szabályokat és válságkezelési eszközöket, amelyek lehetővé teszik a hatóságok – különösen a Bizottság – számára, hogy gondoskodjanak a mezőgazdasági piacok felügyeletéről, irányításáról és szabályozásáról.

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott mezőgazdasági termékeket az I. melléklet megfelelő részeiben felsorolt alábbi ágazatok szerint kell csoportosítani:

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott mezőgazdasági termékeket az I. melléklet megfelelő részeiben felsorolt alábbi ágazatok szerint kell csoportosítani:

a) gabonafélék, I. rész;

a) gabonafélék, I. rész;

b) rizs, II. rész;

b) rizs, II. rész;

c) cukor, III. rész;

c) cukor, cukorrépa és cukornád, III. rész;

d) szárított takarmány, IV. rész;

d) szárított takarmány, IV. rész;

e) vetőmagok, V. rész;

e) vetőmagok, V. rész;

f) komló, VI. rész;

f) komló, VI. rész;

g) olívaolaj és étkezési olajbogyó, VII. rész;

g) olívaolaj és étkezési olajbogyó, VII. rész;

h) len és kender, VIII. rész;

h) len és kender, VIII. rész;

i) gyümölcs- és zöldségfélék, IX. rész;

i) gyümölcs- és zöldségfélék, IX. rész;

j) feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek, X. rész;

j) feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek, X. rész;

k) banán, XI. rész;

k) banán, XI. rész;

l) bor, XII. rész;

l) bor, XII. rész;

m) élő fák és egyéb növények, gumók, gyökerek és hasonlók, vágott virágok és díszítőlombozat, XIII. rész;

m) élő fák és egyéb növények, gumók, gyökerek és hasonlók, vágott virágok és díszítőlombozat, XIII. rész;

n) dohány, XIV. rész;

n) dohány, XIV. rész;

o) marha- és borjúhús, XV. rész;

o) marha- és borjúhús, XV. rész;

p) tej és tejtermékek, XVI. rész;

p) tej és tejtermékek, XVI. rész;

q) sertéshús, XVII. rész;

q) sertéshús, XVII. rész;

r) juh- és kecskehús, XVIII. rész;

r) juh- és kecskehús, XVIII. rész;

s) tojás, XIX. rész;

s) tojás, XIX. rész;

t) baromfihús, XX. rész;

t) baromfihús, XX. rész;

u) mezőgazdasági eredetű etil-alkohol, XXI. rész;

u) mezőgazdasági eredetű etil-alkohol, XXI. rész;

v) méhészeti termékek, XXII. rész;

v) méhészeti termékek, XXII. rész;

w) selyemhernyó, XXIII. rész;

w) selyemhernyó, XXIII. rész;

x) egyéb termékek, XXIV. rész.

x) egyéb termékek, XXIV. rész.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=HU)

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 d pont (új)

1308/2013/EU rendelet

1 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1d.   A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„1a. cikk

 

Egyedi célkitűzések

 

Az (EU) .../... rendelet [KAP-stratégiai terv] 5. és 6. cikkében meghatározott általános és egyedi célkitűzések alkalmazásának sérelme nélkül és az EUMSZ 39. cikkével összhangban az 1. cikkben említett mezőgazdasági termékek piacának közös szervezése hozzájárul az alábbi egyedi célkitűzések megvalósításához:

 

a) részvétel a mezőgazdasági piacok stabilizálásában és a mezőgazdasági piacok átláthatóságának fokozása;

 

b) az agrár-élelmiszeripari ellátási lánc megfelelő működésének előmozdítása, valamint méltányos jövedelem biztosítása a mezőgazdasági termelők számára;

 

c) a termelők értékláncon belüli helyzetének javítása és a mezőgazdasági kínálat koncentrációjának előmozdítása;

 

d) a gazdasági körülmények javulásának elősegítése a mezőgazdasági termékek termelése és forgalmazása tekintetében, valamint az európai mezőgazdasági termelés minőségének erősítése.”

Indokolás

A módosítás olyan célkitűzések bevezetését szorgalmazza a KAP közös piacszervezése tekintetében, amelyek az (EU) .../... rendeletben [KAP-stratégiai terv] foglalt célkitűzések alkalmazásának sérelme nélkül és az EUMSZ 39. cikkével összhangban alkalmazandók.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 e pont (új)

1308/2013/EU rendelet

2 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1e.  A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

2. cikk

2. cikk

A közös agrárpolitikára (KAP) vonatkozó általános rendelkezések

A közös agrárpolitikára (KAP) vonatkozó általános rendelkezések

Az e rendeletben meghatározott intézkedésekkel kapcsolatban az 1306/2013/EU rendelet, valamint az annak értelmében elfogadott rendelkezések alkalmazandók.

Az e rendeletben meghatározott intézkedésekkel kapcsolatban az (EU) […/…] rendelet [horizontális rendelet], valamint az annak értelmében elfogadott rendelkezések alkalmazandók.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=HU)

Indokolás

Csupán technikai jellegű módosítás a KAP-ra vonatkozó horizontális rendelet folyamatban lévő reformjához kapcsolódóan.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

1308/2013/EU rendelet

3 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a fogalommeghatározásoknak a piaci fejlemények fényében történő naprakésszé tételéhez szükséges mértékben a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. mellékletben szereplő ágazatokra vonatkozó fogalommeghatározások módosítása céljából.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy új fogalommeghatározások bevezetése nélkül a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a II. mellékletben szereplő ágazatokra vonatkozó fogalommeghatározások módosítása céljából azok piaci fejlemények fényében történő aktualizálása érdekében.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1308/2013/EU rendelet

6 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  A 6. cikket el kell hagyni;

törölve

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

1308/2013/EU rendelet

6 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3a.  A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

6. cikk

6. cikk

Gazdasági évek

Gazdasági évek

A gazdasági évek a következők:

A gazdasági évek a következők:

a) egy adott év január 1-jétől december 31-ig a gyümölcs- és zöldség-, a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint a banánágazat esetében;

a) egy adott év január 1-jétől december 31-ig a gyümölcs- és zöldség-, a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint a banánágazat esetében;

b) április 1-jétől a következő év március 31-ig a szárított-takarmány-ágazat és a selyemhernyó-ágazat esetében;

b) április 1-jétől a következő év március 31-ig a szárított-takarmány-ágazat és a selyemhernyó-ágazat esetében;

c) július 1-jétől a következő év június 30-ig az alábbi ágazatok esetében:

c) július 1-jétől a következő év június 30-ig az alábbi ágazatok esetében:

i. gabonaágazat;

i. gabonaágazat;

ii vetőmagágazat;

ii. vetőmagágazat;

iii. az olívaolaj és az étkezési olajbogyó ágazata;

iii. len- és kenderágazat;

iv. len- és kenderágazat;

iv. tej- és tejtermékágazat;

v. tej- és tejtermékágazat;

 

d) augusztus 1-jétől a következő év július 31-ig a borágazat esetében;

d) augusztus 1-jétől a következő év július 31-ig a borágazat esetében;

e) szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig a rizságazat esetében;

e) szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig a rizságazat és az étkezési olajbogyó ágazata esetében;

f) október 1-jétől a következő év szeptember 30-ig a cukorágazat esetében.

f) október 1-jétől a következő év szeptember 30-ig a cukorágazat és az olívaolaj ágazata esetében.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=HU)

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)

1308/2013/EU rendelet

11 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3b.  A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

11. cikk

11. cikk

Az állami intervencióra jogosult termékek

Az állami intervencióra jogosult termékek

Az ebben a szakaszban meghatározott feltételekkel, valamint a Bizottság által a 19. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban és a 20. cikk értelmében elfogadott végrehajtási jogi aktusokban meghatározható további követelményekkel és feltételekkel összhangban állami intervenció a következő termékek tekintetében alkalmazandó:

Az ebben a szakaszban meghatározott feltételekkel, valamint a Bizottság által a 19. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban és a 20. cikk értelmében elfogadott végrehajtási jogi aktusokban meghatározható további követelményekkel és feltételekkel összhangban állami intervenció a következő termékek tekintetében alkalmazandó:

a) közönséges búza, durumbúza, árpa és kukorica;

a) közönséges búza, durumbúza, árpa és kukorica;

b) hántolatlan rizs;

b) hántolatlan rizs;

c) a 0201 10 00 és a 0201 20 20 – 0201 20 50 KN-kód alá tartozó, marha- és borjúhús-ágazati friss vagy hűtött hús;

c) a 0201 10 00 és a 0201 20 20 – 0201 20 50 KN-kód alá tartozó, marha- és borjúhús-ágazati friss vagy hűtött hús;

d) jóváhagyott uniós vállalkozás által előállított vaj, amelynek minimális vajzsírtartalma 82 tömegszázalék, maximális víztartalma pedig 16 tömegszázalék, és amely közvetlenül és kizárólag olyan pasztőrözött tejszínből készült, amelyet közvetlenül és kizárólag tehéntejből nyertek;

d) jóváhagyott uniós vállalkozás által előállított vaj, amelynek minimális vajzsírtartalma 82 tömegszázalék, maximális víztartalma pedig 16 tömegszázalék, és amely közvetlenül és kizárólag olyan pasztőrözött tejszínből készült, amelyet közvetlenül és kizárólag tehéntejből nyertek;

e) jóváhagyott uniós vállalkozás által tehéntejből porlasztásos eljárással előállított kiváló minőségű sovány tejpor, amelynek minimális fehérjetartalma a zsírmentes szárazanyag 34,0 tömegszázaléka.

e) jóváhagyott uniós vállalkozás által tehéntejből porlasztásos eljárással előállított kiváló minőségű sovány tejpor, amelynek minimális fehérjetartalma a zsírmentes szárazanyag 34,0 tömegszázaléka;

 

ea) fehér cukor.

 

eb) a 0104 10 30 vagy 0204 KN-kód alá tartozó juhhús,

 

ec) a 0203 KN-kód alá tartozó sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva;

 

ed) a 0207 KN-kód alá tartozó baromfihús frissen, hűtve vagy fagyasztva.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=HU)

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 c pont (új)

1308/2013/EU rendelet

12 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3c.  A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

12. cikk

12. cikk

Állami intervenciós időszakok

Állami intervenciós időszakok

Állami intervencióra az alábbiak szerint van lehetőség:

Állami intervencióra a 11. cikkben felsorolt termékek tekintetében egész évben van lehetőség.”

a) a közönséges búza, a durumbúza, az árpa és a kukorica tekintetében november 1-jétől május 31-ig;

 

b) a hántolatlan rizs tekintetében április 1-jétől július 31-ig;

 

c) a marha- és borjúhús tekintetében egész évben;

 

d) a vaj és a sovány tejpor tekintetében március 1-jétől szeptember 30-ig.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=HU)

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 d pont (új)

1308/2013/EU rendelet

13 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3d.  A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

13. cikk

13. cikk

Az állami intervenció megnyitása és lezárása

Az állami intervenció megnyitása és lezárása

(1)  A 12. cikkben említett időszakok során az állami intervenciót:

(1)  A 12. cikkben említett időszakok során az állami intervenciót:

a) meg kell nyitni a közönséges búza, a vaj és a sovány tejpor tekintetében;

a) meg kell nyitni a vaj és a sovány tejpor tekintetében;

b) a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján megnyithatja a durumbúza, az árpa, a kukorica és a hántolatlan rizs (beleértve a hántolatlan rizs meghatározott fajtáit és típusait is) tekintetében, ha azt a piaci helyzet szükségessé teszi. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni;

b) a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján megnyithatja a közönséges búza, a durumbúza, az árpa, a kukorica és a hántolatlan rizs (beleértve a hántolatlan rizs meghatározott fajtáit és típusait is),a fehér cukor, a juhhús, a sertéshús és a baromfihús tekintetében, ha azt a piaci helyzet szükségessé teszi. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni;

c) a Bizottság a 229. cikk (2) vagy (3) bekezdésben említett eljárás alkalmazása nélkül elfogadott, egyéb végrehajtási jogi aktusok útján megnyithatja a marha- és borjúhúságazat tekintetében, ha a 20. cikk első bekezdésének c) pontja alapján meghatározott reprezentatív időszakban egy tagállamban vagy egy tagállam valamely régiójában a IV. melléklet A. pontjában említett, a szarvasmarhafélék hasított testére vonatkozó uniós osztályozási rendszer alapján jegyzett piaci átlagár nem éri el a 7. cikk (1) bekezdésének d) pontjában megállapított referencia-küszöbérték 85%-át.

c) a Bizottság a 229. cikk (2) vagy (3) bekezdésben említett eljárás alkalmazása nélkül elfogadott, egyéb végrehajtási jogi aktusok útján megnyithatja a marha- és borjúhúságazat tekintetében, ha a 20. cikk első bekezdésének c) pontja alapján meghatározott reprezentatív időszakban egy tagállamban vagy egy tagállam valamely régiójában a IV. melléklet A. pontjában említett, a szarvasmarhafélék hasított testére vonatkozó uniós osztályozási rendszer alapján jegyzett piaci átlagár nem éri el a 7. cikk (1) bekezdésének d) pontjában megállapított referencia-küszöbérték 85%-át.

(2)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az állami intervenciónak a marha- és borjúhúságazat tekintetében való lezárására vonatkozóan, amennyiben a 20. cikk első bekezdésének c) pontja alapján meghatározott reprezentatív időszakban az e cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott feltételek már nem teljesülnek. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül kell elfogadni.

(2)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az állami intervenciónak a marha- és borjúhúságazat tekintetében való lezárására vonatkozóan, amennyiben a 20. cikk első bekezdésének c) pontja alapján meghatározott reprezentatív időszakban az e cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott feltételek már nem teljesülnek. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül kell elfogadni.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=HU)

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 e pont (új)

1308/2013/EU rendelet

14 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3e.  A 14. cikk helyébe a következő szöveg lép:

14. cikk

14. cikk

Felvásárlás rögzített áron vagy pályázati eljárás útján

Felvásárlás rögzített áron vagy pályázati eljárás útján

A 13. cikk (1) bekezdése alapján megnyitott állami intervenció esetében a 11. cikkben említett termékek felvásárlási árának megállapításáról szóló intézkedéseket, továbbá adott esetben – rögzített áron való felvásárlás esetén – a mennyiségi korlátozásokra vonatkozó intézkedéseket a Tanács hozza meg az EUMSZ 43. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

A 13. cikk (1) bekezdése alapján megnyitott állami intervenció esetében a 11. cikkben említett termékek felvásárlási árának megállapítására vonatkozó rendelkezéseket a Tanács hozza meg az EUMSZ 43. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=HU)

Indokolás

A módosítás célja az intervenció javítása annak érdekében, hogy az eszközök megfelelőbben reagáljanak és eredményesebbek legyenek.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 f pont (új)

1308/2013/EU rendelet

15 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3f.  A 15. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(1)  Az állami intervenciós ár:

(1)  Az állami intervenciós ár az a legmagasabb ár, amelyen az állami intervencióra jogosult termékek felvásárlásra kerülnek, amennyiben az intervenció pályázati eljárás útján történik.

a) az az ár, amelyen a termékek állami intervenció keretében felvásárlásra kerülnek, amennyiben az intervenció rögzített áron történik; vagy

 

b) az a legmagasabb ár, amelyen az állami intervencióra jogosult termékek felvásárlásra kerülnek, amennyiben az intervenció pályázati eljárás útján történik.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=HU)

Indokolás

A módosítás célja az intervenció javítása annak érdekében, hogy az eszközök megfelelőbben reagáljanak és eredményesebbek legyenek.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 g pont (új)

1308/2013/EU rendelet

15 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3g.  A 15. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(2)  Az állami intervenciós ár szintjének meghatározására vonatkozó intézkedéseket, beleértve az árnövelések, illetve árcsökkentések összegét is, a Tanács hozza meg az EUMSZ 43. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

(2)  Az állami intervenciós ár szintjének meghatározására vonatkozó rendelkezéseket, beleértve az árnövelések, illetve árcsökkentések összegét is, a Tanács hozza meg az EUMSZ 43. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=HU)

Indokolás

A módosítás célja az intervenció javítása annak érdekében, hogy az eszközök megfelelőbben reagáljanak és eredményesebbek legyenek.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 h pont (új)

1308/2013/EU rendelet

16 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3h.  A 16. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a)  Annak érdekében, hogy a Bizottság eleget tudjon tenni az (1) és (3) bekezdésben meghatározottaknak, a tagállamok közlik a Bizottsággal az állami intervenciót igénybe vett vállalkozások, valamint az állami intervenciós készletek felvásárlóinak személyazonosságára vonatkozó információkat.

Indokolás

Az állami intervenciós készletek felvásárlóinak személyazonosságára vonatkozó információkat nem közlik szisztematikusan a Bizottsággal, ennek következtében a Bizottság nem tudja meghatározni a piaci zavar hatásait, és nem tud meggyőződni a nemzetközi megállapodások betartásáról. Ez azért is fontos, mert a közbeszerzési eljárások keretében a készletek eladása a vételárnál jóval alacsonyabb árszinten is történhet, a különbözet pedig egyfajta támogatásnak tekinthető.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 i pont (új)

1308/2013/EU rendelet

17 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

3i.  az 17. cikk első bekezdésének b) pontja a következőképpen módosul:

b) olívaolaj;

„b) olívaolaj és étkezési olajbogyó;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=FR)

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 j pont (új)

1308/2013/EU rendelet

17 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3j.  A 17. cikk első bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„ia) rizs.”

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – ii alpont

1308/2013/EU rendelet

23a cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés – utolsó mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  a (2) bekezdés harmadik albekezdésében az utolsó mondatot el kell hagyni;

törölve

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont – iii alpont – bevezető rész

1308/2013/EU rendelet

23a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

iii.  a (4) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)

1308/2013/EU rendelet

61. cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

4a.  A 61. cikk helyébe a következő szöveg lép:

61. cikk

61. cikk

Időtartam

Időtartam

Az e fejezetben létrehozott, szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer 2016. január 1-jétől2030. december 31-ig alkalmazandó, és azt a Bizottság félidős felülvizsgálatnak veti alá, hogy értékelje a rendszer működését, és adott esetben javaslatokat nyújtson be.

Az e fejezetben létrehozott, szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer 2016. január 1-jétől 2050. december 31-ig alkalmazandó, és azt a Bizottság tízévente és első ízben 2023. január 1-jén felülvizsgálatnak veti alá, hogy értékelje a rendszer működését, és adott esetben javaslatokat nyújtson be hatékonyságának javítása céljából.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=HU)

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 b pont (új)

1308/2013/EU rendelet

62 cikk – 4 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

4b.  A 62. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(4)  Ez a fejezet nem alkalmazandó a kísérleti célokat szolgáló telepítésekre és újratelepítésekre, az oltványiskolákra, a kizárólag a bortermelő háztartási fogyasztására szánt bor- vagy szőlőtermékek termesztését szolgáló területekre, valamint a nemzeti jog értelmében közérdekből történő kisajátítási intézkedések keretében újonnan telepítendő területekre.

„(4)  Ez a fejezet nem alkalmazandó a kísérleti célokat szolgáló telepítésekre és újratelepítésekre, az oltványiskolákra, a kizárólag szőlőlé előállítására szánt szőlőtermékek termesztését szolgáló területeken végzett telepítésekre és újratelepítésekre, a kizárólag a bortermelő háztartási fogyasztására szánt bor- vagy szőlőtermékek termesztését szolgáló területekre, valamint a nemzeti jog értelmében közérdekből történő kisajátítási intézkedések keretében újonnan telepítendő területekre.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=HU)

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

1308/2013/EU rendelet

63 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  a 63. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„(1)  A tagállamok minden évben akkora területre biztosítanak engedélyt új telepítések számára, amely megfelel:

 

a)  a területükön már szőlővel betelepített teljes terület 1 %-ának, az előző év július 31-i adatokat figyelembe véve; vagy

 

b)  a területükön már szőlővel betelepített terület 1%-ának, a 2015. július 31-i adatokat figyelembe véve, valamint a területükön a termelők részére az 1234/2007/EK rendelet 85h., 85i. és 85k. cikkének megfelelően megadott és e rendelet 68. cikke értelmében engedélyekre átváltható, 2016. január 1-jén rendelkezésre álló telepítési jogok által lefedett területnek.; ”

 

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

1308/2013/EU rendelet

63 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5a.  A 63. cikk helyébe a következő szöveg lép:

63. cikk

63. cikk

Az új telepítésekre vonatkozó védelmi mechanizmus

Az új telepítésekre vonatkozó védelmi mechanizmus

(1)  A tagállamok minden évben akkora területre biztosítanak engedélyt új telepítések számára, amely megfelel a területükön már szőlővel betelepített teljes terület 1 %-ának, az előző év július 31-i adatokat figyelembe véve.

(1)  A tagállamok minden évben akkora területre biztosítanak engedélyt új telepítések számára, amely megfelel:

 

a) a területükön már szőlővel betelepített teljes terület 1 %-ának, az előző év július 31-i adatokat figyelembe véve; vagy

 

b) a területükön már szőlővel betelepített terület 1 %-ának, a 2015. július 31-i adatokat figyelembe véve, valamint a területükön a termelők részére az 1234/2007/EK rendelet 85h., 85i. és 85k. cikkének megfelelően megadott és e rendelet 68. cikke értelmében engedélyekre átváltható, 2016. január 1-jén rendelkezésre álló telepítési jogok által lefedett területnek.

(2)  A tagállamok:

(2)  A tagállamok:

a) nemzeti szinten az (1) bekezdésben meghatározottnál alacsonyabb százalékos értéket is alkalmazhatnak;

a) nemzeti szinten az (1) bekezdésben meghatározottnál alacsonyabb százalékos értéket is alkalmazhatnak;

b) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel bíró borok termelésére jogosult területek, vagy földrajzi jelzést nem viselő területek esetében regionális szinten korlátozhatják az engedélyek kibocsátását.

b) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel bíró borok termelésére jogosult területek, vagy földrajzi jelzést nem viselő területek esetében regionális szinten korlátozhatják az engedélyek kibocsátását; ezek az engedélyek az adott régiókban használandók.

(3)  A (2) bekezdésben említett korlátozásoknak hozzá kell járulniuk a szőlőtelepítések rendes növekedéséhez, meg kell haladniuk a 0%-ot, és az alábbi konkrét indokok legalább egyikén kell alapulniuk:

(3)  A (2) bekezdésben említett korlátozásoknak hozzá kell járulniuk a szőlőtelepítések rendes növekedéséhez, meg kell haladniuk a 0%-ot, és az alábbi konkrét indokok legalább egyikén kell alapulniuk:

a) annak szükségessége, hogy elkerüljék a bortermékek piaci kilátásokhoz viszonyított túlkínálatának kellően bizonyított kockázatát, az intézkedések ugyanakkor nem haladhatják meg az e cél eléréséhez szükséges mértéket;

a) annak szükségessége, hogy elkerüljék a bortermékek piaci kilátásokhoz viszonyított túlkínálatának kellően bizonyított kockázatát, az intézkedések ugyanakkor nem haladhatják meg az e cél eléréséhez szükséges mértéket;

b) annak szükségessége, hogy elkerüljék valamely konkrét oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés elértéktelenedésének kellően bizonyított kockázatát.

b) annak szükségessége, hogy elkerüljék valamely konkrét oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés elértéktelenedésének kellően bizonyított kockázatát;

 

ba) annak szándéka, hogy hozzájáruljanak a szóban forgó termékek fejlődéséhez, azok minőségének megőrzése mellett.

 

(3a)  A tagállamok meghozhatják a szükséges szabályozási intézkedéseket a (2) és (3) bekezdés szerinti korlátozó intézkedések gazdasági szereplők általi kijátszásának megelőzésére.

(4)  A tagállamok közzétesznek minden olyan döntést, amelyet a (2) bekezdés értelmében hoznak, és azt kellően megindokolják. A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot az elfogadott döntéseikről és azok indokolásáról.

(4)  A tagállamok közzétesznek minden olyan döntést, amelyet a (2) bekezdés értelmében hoznak, és azt kellően megindokolják. A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot az elfogadott döntéseikről és azok indokolásáról.

 

(4a)  A tagállamok az e cikkben rögzített határértékeket meghaladóan engedélyeket adhatnak ki a szőlőfajták genetikai erőforrásainak megőrzésére szánt szőlőültetvényekre.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=HU)

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)

1308/2013/EU rendelet

64. cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5b.  A 64. cikk helyébe a következő szöveg lép:

64. cikk

64. cikk

Az új telepítésekre vonatkozó engedélyek megadása

Az új telepítésekre vonatkozó engedélyek megadása

(1)  Ha a jogosult kérelmek által lefedett területek nagysága egy adott évben összességében nem haladja meg a tagállam által e célra szánt terület nagyságát, minden kérelmet jóvá kell hagyni.

(1)  Ha a jogosult kérelmek által lefedett területek nagysága egy adott évben összességében nem haladja meg a tagállam által e célra szánt terület nagyságát, minden kérelmet jóvá kell hagyni.

A tagállamok e cikk alkalmazása során az alábbi objektív és megkülönböztetésmentes jogosultsági kritériumok közül alkalmazhatnak egyet vagy többet:

A tagállamok e cikk alkalmazása során az alábbi objektív és megkülönböztetésmentes jogosultsági kritériumok közül nemzeti vagy regionális szinten alkalmazhatnak egyet vagy többet:

a) a kérelmezőnek az engedélykérelem tárgyát képező területtel legalább megegyező méretű mezőgazdasági területtel kell rendelkeznie;

a) a kérelmezőnek az engedélykérelem tárgyát képező területtel legalább megegyező méretű mezőgazdasági területtel kell rendelkeznie;

b) a kérelmezőnek megfelelő szakmai készségekkel és kompetenciákkal kell rendelkeznie;

b) a kérelmezőnek megfelelő szakmai készségekkel és kompetenciákkal kell rendelkeznie;

c) a kérelem nem hordozhatja magában konkrét oltalom alatt álló eredetmegjelölések jó hírnevével való visszaélés jelentős kockázatát, ami vélelmezhető, hacsak az állami hatóságok be nem bizonyítják ilyen kockázat fennállását;

c) a kérelem nem hordozhatja magában konkrét oltalom alatt álló eredetmegjelölések jó hírnevével való visszaélés jelentős kockázatát, ami vélelmezhető, hacsak az állami hatóságok be nem bizonyítják ilyen kockázat fennállását;

ca) a kérelmező nem rendelkezhet az e rendelet 71. cikke szerinti engedély vagy az 1234/2007/EK rendelet 85a. és 85b. cikke szerinti telepítési jog nélkül telepített szőlővel;

ca) a kérelmező nem rendelkezhet az e rendelet 71. cikke szerinti engedély vagy az 1234/2007/EK rendelet 85a. és 85b. cikke szerinti telepítési jog nélkül telepített szőlővel;

d) kellően indokolt esetben a (2) bekezdésben szereplő kritériumok közül egy vagy több, feltéve, hogy objektív és megkülönböztetésmentes módon alkalmazzák őket.

d) kellően indokolt esetben a (2) bekezdésben szereplő kritériumok közül egy vagy több, feltéve, hogy objektív és megkülönböztetésmentes módon alkalmazzák őket.

(2)  Ha az (1) bekezdésben említett jogosult kérelmek által lefedett területek nagysága egy adott évben összességében meghaladja a tagállam által e célra szánt terület nagyságát, az engedélyeket az engedélykérelmek tárgyát képező területek mérete alapján, a hektárok minden kérelmező közötti arányos elosztásának megfelelően kell odaítélni. Az engedélyek odaítélése során kérelmezőnként minimális és/vagy maximális területet lehet meghatározni, továbbá az engedélyek odaítélése részben vagy egészben történhet az alábbi objektív és megkülönböztetésmentes elsőbbségi kritériumok közül egynek vagy többnek megfelelően is:

(2)  Ha az (1) bekezdésben említett jogosult kérelmek által lefedett területek nagysága egy adott évben összességében meghaladja a tagállam által e célra szánt terület nagyságát, az engedélyeket az engedélykérelmek tárgyát képező területek mérete alapján, a hektárok minden kérelmező közötti arányos elosztásának megfelelően kell odaítélni. Az engedélyek odaítélése során kérelmezőnként minimális és/vagy maximális területet lehet meghatározni, továbbá az engedélyek odaítélése részben vagy egészben történhet az alábbi objektív és megkülönböztetésmentes elsőbbségi kritériumok közül egynek vagy többnek megfelelően is:

a) olyan termelők, akik első alkalommal telepítenek szőlőt, és hivatalosan a mezőgazdasági üzem vezetői (a piacra újonnan belépők);

a) olyan termelők, akik első alkalommal telepítenek szőlőt, és hivatalosan a mezőgazdasági üzem vezetői (a piacra újonnan belépők);

b) olyan területek, amelyeken a szőlőültetvények hozzájárulnak a környezet megőrzéséhez;

b) olyan területek, amelyeken a szőlőültetvények hozzájárulnak a környezet megőrzéséhez vagy a szőlőfajták genetikai erőforrásainak megőrzéséhez;

c) területrendezési projektek keretében újonnan telepítendő területek;

c) területrendezési projektek keretében újonnan telepítendő területek;

d) hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek;

d) hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek;

e) a fejlesztési vagy újratelepítési projektek gazdasági értékelés alapján megállapított fenntarthatósága;

e) a fejlesztési vagy újratelepítési projektek gazdasági értékelés alapján megállapított fenntarthatósága;

f) azon újratelepítendő területek, amelyek hozzájárulnak a versenyképesség mezőgazdasági üzemi és regionális szintű növeléséhez;

f) azon újratelepítendő területek, amelyek hozzájárulnak a mezőgazdasági üzem versenyképességének regionális, nemzeti és nemzetközi szintű növeléséhez;

g) a földrajzi jelzéssel ellátott termékek minőségének javítására potenciállal rendelkező projektek;

g) a földrajzi jelzéssel ellátott termékek minőségének javítására potenciállal rendelkező projektek;

h) a kis- és közepes méretű mezőgazdasági üzemek méretének növelése keretében újratelepített területek.

h) a kis- és közepes méretű mezőgazdasági üzemek méretének növelése keretében újratelepített területek.

(2a)  Ha a tagállam úgy dönt, hogy a (2) bekezdésben említett kritériumok közül egyet vagy többet alkalmaz, kiegészítheti azt, illetve azokat azzal a további feltétellel, hogy a kérelmező természetes személy a kérelem benyújtásának évében legfeljebb 40 éves.

(2a)  Ha a tagállam úgy dönt, hogy a (2) bekezdésben említett kritériumok közül egyet vagy többet alkalmaz, kiegészítheti azt, illetve azokat azzal a további feltétellel, hogy a kérelmező természetes személy a kérelem benyújtásának évében legfeljebb 40 éves.

 

(2b)  A tagállamok meghozhatják a szükséges szabályozási intézkedéseket az (1), (2) és (2a) bekezdés szerint általuk alkalmazott korlátozó jellegű kritériumok gazdasági szereplők általi kijátszásának megelőzésére.

(3)  A tagállamok közzéteszik az (1), (2) és (2a) bekezdésben említett, általuk alkalmazott kritériumokat, és azokról haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

(3)  A tagállamok közzéteszik az (1), (2) és (2a) bekezdésben említett, általuk alkalmazott kritériumokat, és azokról haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

 

(3a)  A 63. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti, regionális szintű korlátozás fennállása esetén ezen a szinten a 64. cikkel összhangban álló elsőbbségi és jogosultsági kritériumok alkalmazhatók.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=HU)

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 c pont (új)

1308/2013/EU rendelet

65 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5c.  A 65. cikk az (1) bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:

 

A 63. cikk (2) bekezdésének alkalmazásakor a tagállam hivatalos előzetes eljárást vezet be, amely lehetővé teszi számára, hogy figyelembe vegye az említett tagállam jogszabályaival összhangban regionális szinten elismert, reprezentatív szakmai szervezetek véleményét.

Indokolás

Fontos, hogy a nemzeti és regionális szakmai szervezetek képviselőit bevonják az új telepítésekre vonatkozó engedélyeknek a 63. cikk (2) bekezdésében meghatározott kiadási eljárásába.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 d pont (új)

1308/2013/EU rendelet

69 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5d.  A 69. cikk a következő ponttal egészül ki:

 

ea) a szőlőfajták genetikai erőforrásainak megőrzéséhez kapcsolódó kritériumok.

Indokolás

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén a szőlőfajták genetikai erőforrásainak megőrzéséhez kapcsolódó kritériumokat határozzon meg.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 e pont (új)

1308/2013/EU rendelet

73 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5e.  A 73. cikk helyébe a következő szöveg lép:

73. cikk

73. cikk

Hatály

Hatály

A mezőgazdasági termékekre alkalmazandó egyéb rendelkezések, valamint az állat- és növény-egészségügyi és élelmiszer-ipari ágazat termékei esetében a higiéniai és az egészségügyi szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében, illetve az állatok, a növények és az emberek egészségének védelme céljából elfogadott rendelkezések sérelme nélkül, e szakasz megállapítja a forgalmazási előírásokkal kapcsolatos szabályokat.

A mezőgazdasági termékekre alkalmazandó egyéb rendelkezések, valamint az állat- és növény-egészségügyi és élelmiszer-ipari ágazat termékei esetében a higiéniai és az egészségügyi szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében, illetve az állatok, a növények és az emberek egészségének védelme, valamint az uniós termelők és a harmadik országok termelői közötti tisztességes verseny biztosítása céljából elfogadott rendelkezések sérelme nélkül, e szakasz megállapítja a forgalmazási előírásokkal kapcsolatos szabályokat.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

A közös piacszervezésről szóló rendelet nagyon sok termékre vonatkozóan határoz meg forgalmazási szabályokat. E szabályok betartása nélkül a termékek nem hozhatók forgalomba az EU piacán. Az egyenértékűség elvének biztosítása érdekében e forgalmazási előírásoknak magukban kell foglalniuk az európai termelők és a harmadik országok termelői közötti tisztességes versenyfeltételek tiszteletben tartását.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 f pont (új)

1308/2013/EU rendelet

75 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5f.  A 75. cikk helyébe a következő szöveg lép:

75. cikk

75. cikk

Az előírások megállapítása és tartalma

Az előírások megállapítása és tartalma

(1)  A forgalmazási előírások az alábbi ágazatok és termékek közül egyre vagy többre alkalmazhatók:

(1)  A forgalmazási előírások az alábbi ágazatok és termékek közül egyre vagy többre alkalmazhatók:

a) olívaolaj és étkezési olajbogyó;

a) olívaolaj és étkezési olajbogyó;

b) zöldség és gyümölcs;

b) zöldség és gyümölcs;

c) feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek;

c) feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek;

d) banán;

d) banán;

e) élő növény;

e) élő növény;

f) tojás;

f) tojás;

g) baromfihús;

g) baromfihús;

h) emberi fogyasztásra szánt kenhető zsírok;

h) emberi fogyasztásra szánt kenhető zsírok;

i) komló.

i) komló;

 

ia) rizs;

 

ib) tej- és tejtermékek;

 

ic) méz és méhészeti termékek;

 

id) marha- és borjúhús;

 

ie) juhhús;

 

if) sertéshús.

(2)  A fogyasztói elvárások figyelembevétele, valamint az e cikk (1) és (4) bekezdésének hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek előállítását és forgalmazását, továbbá minőségét érintő gazdasági feltételeknek a javítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el egyrészt a forgalmazás valamennyi szakaszára vonatkozóan az ágazatok vagy termékek szerinti forgalmazási előírásokról, másrészt az előírásoktól való eltérésekről és az előírások alóli mentességekről, biztosítandó a folyamatosan változó piaci feltételekhez, a változó fogyasztói kereslethez és a vonatkozó nemzetközi előírásokban bekövetkező változásokhoz való alkalmazkodást, valamint a termékinnováció akadályozásának elkerülését.

(2)  A fogyasztói elvárások figyelembevétele, valamint az e cikk (1) és (4) bekezdésének hatálya alá tartozó mezőgazdasági termékek előállítását és forgalmazását, továbbá minőségét érintő gazdasági feltételeknek a javítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el egyrészt a forgalmazás valamennyi szakaszára vonatkozóan az ágazatok vagy termékek szerinti forgalmazási előírásokról, másrészt az előírásoktól való eltérésekről és az előírások alóli mentességekről, biztosítandó a folyamatosan változó piaci feltételekhez, a változó fogyasztói kereslethez és a vonatkozó nemzetközi előírásokban bekövetkező változásokhoz való alkalmazkodást, valamint a termékinnováció akadályozásának elkerülését.

(3)  Az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet10 26. cikkének sérelme nélkül az (1) bekezdésben említett forgalmazási előírások az egyes ágazatok jellemzői, a forgalomba hozatal szabályozásának szükségessége és az e cikk (5) bekezdésében foglalt feltételek alapján ágazatonként vagy termékenként meghatározandó alábbi kérdések közül egyre vagy többre vonatkozhatnak:

(3)  Az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet10 26. cikkének sérelme nélkül az (1) bekezdésben említett forgalmazási előírások az egyes ágazatok jellemzői, a forgalomba hozatal szabályozásának szükségessége és az e cikk (5) bekezdésében foglalt feltételek alapján ágazatonként vagy termékenként meghatározandó alábbi kérdések közül egyre vagy többre vonatkozhatnak:

a) a 78. cikkben említettektől eltérő ágazatokra vonatkozó műszaki meghatározások, megjelölések és kereskedelmi megnevezések;

a) a 78. cikkben említettektől eltérő ágazatokra vonatkozó műszaki meghatározások, megjelölések és kereskedelmi megnevezések;

b) osztályozási kritériumok, például osztályok, súly, méret, kor és kategória szerinti besorolás;

b) osztályozási kritériumok, például osztályok, súly, méret, kor és kategória szerinti besorolás;

c) a fajok, a növényfajta vagy az állatfaj, illetve a kereskedelmi típus;

c) a fajok, a növényfajta vagy az állatfaj, illetve a kereskedelmi típus;

d) kiszerelés, a kötelező forgalmazási előírásokhoz kapcsolódó címkézés, csomagolás, a csomagolóközpontokra alkalmazandó szabályok, jelölés, a betakarítás éve és különleges kifejezések használata, a 92–123. cikk sérelme nélkül;

d) kiszerelés, a kötelező forgalmazási előírásokhoz kapcsolódó címkézés, csomagolás, a csomagolóközpontokra alkalmazandó szabályok, jelölés, a betakarítás éve és különleges kifejezések használata, a 92–123. cikk sérelme nélkül;

e) olyan kritériumok, mint a küllem, az állag, a húsosság, a termékjellemzők és a víztartalom százalékos aránya;

e) olyan kritériumok, mint a küllem, az állag, a húsosság, a termékjellemzők és a víztartalom százalékos aránya;

f) a termelés során használt különleges anyagok, illetve összetevők vagy alkotóelemek, ideértve ezek mennyiségét, tisztaságát és azonosítását;

f) a termelés során használt különleges anyagok, illetve összetevők vagy alkotóelemek, ideértve ezek mennyiségét, tisztaságát és azonosítását;

g) a gazdálkodás típusa és a termelési módszer – ideértve a borászati eljárásokat is –, valamint a fenntartható termelés fejlett rendszerei;

g) a gazdálkodás típusa és a termelési módszer – ideértve a borászati eljárásokat, a takarmányozási gyakorlatokat is –, valamint a fenntartható termelés fejlett rendszerei;

h) must és bor házasítása – ideértve a vonatkozó fogalommeghatározásokat is –, keverés és az arra vonatkozó korlátozások;

h) must és bor házasítása – ideértve a vonatkozó fogalommeghatározásokat is –, keverés és az arra vonatkozó korlátozások;

i) a begyűjtés gyakorisága, szállítás, tartósítás és kezelés, tárolási módszer és hőmérséklet, tárolás és szállítás;

i) a begyűjtés gyakorisága, szállítás, tartósítás és kezelés, tárolási módszer és hőmérséklet, tárolás és szállítás;

j) a termelés helye és a származási hely, a baromfihús és a kenhető zsírok kivételével;

j) melés helye és a származási hely;

k) egyes anyagok és eljárások alkalmazására vonatkozó korlátozások;

k) egyes anyagok és eljárások alkalmazására vonatkozó korlátozások;

l) egyedi felhasználás;

l) egyedi felhasználás;

m) az (1) bekezdéssel összhangban elfogadott forgalmazási előírásoknak vagy a 78. cikkben említett meghatározásoknak, jelöléseknek és kereskedelmi megnevezéseknek meg nem felelő termékek elhelyezésére, tartására, értékesítésére és felhasználására, valamint a melléktermékek elhelyezésére vonatkozó feltételek

m) az (1) bekezdéssel összhangban elfogadott forgalmazási előírásoknak vagy a 78. cikkben említett meghatározásoknak, jelöléseknek és kereskedelmi megnevezéseknek meg nem felelő termékek elhelyezésére, tartására, értékesítésére és felhasználására, valamint a melléktermékek elhelyezésére vonatkozó feltételek

 

ma) állatjólét.

(4)  Az (1) bekezdés mellett forgalmazási előírások a borágazatra is alkalmazhatók. A (3) bekezdés f), g), h), k) és m) pontját a borágazatra alkalmazni kell.

(4)  Az (1) bekezdés mellett forgalmazási előírások a borágazatra is alkalmazhatók. A (3) bekezdés f), g), h), k) és m) pontját a borágazatra alkalmazni kell.

(5)  Az e cikk (1) bekezdésével összhangban elfogadott, ágazatok vagy termékek szerinti forgalmazási előírásokat a 84–88. cikk és IX. melléklet sérelme nélkül, a következők figyelembevételével kell megállapítani:

(5)  Az e cikk (1) bekezdésével összhangban elfogadott, ágazatok vagy termékek szerinti forgalmazási előírásokat a 84–88. cikk és IX. melléklet sérelme nélkül, a következők figyelembevételével kell megállapítani:

a) az érintett termék sajátosságai;

a) az érintett termék sajátosságai;

b) a termékek forgalomba hozatalát megkönnyítő feltételek biztosításának szükségessége;

b) a termékek forgalomba hozatalát megkönnyítő feltételek biztosításának szükségessége;

c) a termelők azon érdeke, hogy közöljék a termék és a termelés jellemzőit, és különösen a gazdasági szereplőket terhelő költségekkel és adminisztratív terhekkel, valamint a termelők és a végfogyasztók számára kínált előnyökkel kapcsolatos értékelés elvégzését követően a termékekre vonatkozó megfelelő és átlátható tájékoztatás – többek között a termelés helyének eseti alapon, a megfelelő földrajzi szinten történő meghatározása – iránti fogyasztói igény;

c) a termelők azon érdeke, hogy közöljék a termék és a termelés jellemzőit, és különösen a gazdasági szereplőket terhelő költségekkel és adminisztratív terhekkel, valamint a termelők és a végfogyasztók számára kínált előnyökkel kapcsolatos értékelés elvégzését követően a termékekre vonatkozó megfelelő és átlátható tájékoztatás – többek között a termelés helyének eseti alapon, a megfelelő földrajzi szinten történő meghatározása – iránti fogyasztói igény;

d) a termékek fizikai, kémiai és érzékszervi jellemzőinek meghatározásához rendelkezésre álló módszerek;

d) a termékek fizikai, kémiai és érzékszervi jellemzőinek meghatározásához rendelkezésre álló módszerek;

e) az előírásokra vonatkozóan a megfelelő nemzetközi szervezetek által elfogadott ajánlások;

e) az előírásokra vonatkozóan a megfelelő nemzetközi szervezetek által elfogadott ajánlások;

f) annak szükségessége, hogy a termékek természetes és alapvető jellemzői megmaradjanak az érintett termék összetételének lényegi megváltoztatása nélkül.

f) annak szükségessége, hogy a termékek természetes és alapvető jellemzői megmaradjanak az érintett termék összetételének lényegi megváltoztatása nélkül.

(6)  A fogyasztói elvárások, továbbá annak figyelembevétele érdekében, hogy javítani kell a mezőgazdasági termékek minőségét, valamint az előállításukat és forgalmazásukat érintő gazdasági feltételeket, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az (1) bekezdésben szereplő ágazatlista módosítása céljából a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak szigorúan a változó fogyasztói keresletből és a műszaki fejlődésből eredő bizonyított szükségletekre, illetve a termékinnovációból eredő szükségletekre kell korlátozódniuk, és azokról a Bizottságnak jelentést kell benyújtania az Európai Parlament és a Tanács számára, amelyben értékelnie kell különösen a fogyasztói igényeket, a gazdasági szereplőkre háruló költségeket és adminisztratív terheket – ideértve a belső piacra és a nemzetközi kereskedelemre gyakorolt hatásokat is –, továbbá a termelők és a végfogyasztók számára kínált előnyöket.

(6)  A fogyasztói elvárások, továbbá annak figyelembevétele érdekében, hogy javítani kell a mezőgazdasági termékek minőségét, valamint az előállításukat és forgalmazásukat érintő gazdasági feltételeket, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az (1) bekezdésben szereplő ágazatlista módosítása céljából a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak szigorúan a változó fogyasztói keresletből és a műszaki fejlődésből eredő bizonyított szükségletekre, illetve a termékinnovációból eredő szükségletekre kell korlátozódniuk, és azokról a Bizottságnak jelentést kell benyújtania az Európai Parlament és a Tanács számára, amelyben értékelnie kell különösen a fogyasztói igényeket, a gazdasági szereplőkre háruló költségeket és adminisztratív terheket – ideértve a belső piacra és a nemzetközi kereskedelemre gyakorolt hatásokat is –, továbbá a termelők és a végfogyasztók számára kínált előnyöket.

_________________

_________________

10Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22., 18. o.).

10Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22., 18. o.).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=HU)

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 g pont (új)

1308/2013/EU rendelet

78 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

5g.  A 78. cikk helyébe a következő szöveg lép:

78. cikk

78. cikk

Egyes ágazatokra és termékekre vonatkozó meghatározások, megjelölések és kereskedelmi megnevezések

Egyes ágazatokra és termékekre vonatkozó meghatározások, megjelölések és kereskedelmi megnevezések

(1)  Az 59. cikkben említett, alkalmazandó forgalmazási előírások mellett – adott esetben – a VII. mellékletben szereplő meghatározások, megjelölések és kereskedelmi megnevezések alkalmazandók a következő ágazatokra vagy termékekre:

(1)  Az 59. cikkben említett, alkalmazandó forgalmazási előírások mellett – adott esetben – a VII. mellékletben szereplő meghatározások, megjelölések és kereskedelmi megnevezések alkalmazandók a következő ágazatokra vagy termékekre:

a) marha- és borjúhús;

a) marha- és borjúhús;

 

aa) juh- és bárányhús;

b) bor;

b) bor;

c) emberi fogyasztásra szánt tej és tejtermékek;

c) emberi fogyasztásra szánt tej és tejtermékek;

d) baromfihús;

d) baromfihús;

e) tojás;

e) tojás;

f) emberi fogyasztásra szánt kenhető zsírok; valamint

f) emberi fogyasztásra szánt kenhető zsírok; valamint

g) olívaolaj és étkezési olajbogyó.

g) olívaolaj és étkezési olajbogyó.

(2)  A VII. mellékletben szereplő meghatározások, megjelölések és kereskedelmi megnevezések csak olyan termék forgalmazására használhatók az Unióban, amely megfelel az említett mellékletben megállapított vonatkozó követelményeknek.

(2)  A VII. mellékletben szereplő meghatározások, megjelölések és kereskedelmi megnevezések csak olyan termék forgalmazására és népszerűsítésére használhatók az Unióban, amely megfelel az említett mellékletben megállapított vonatkozó követelményeknek. A VII. melléklet előírhatja azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén ezek a megjelölések vagy kereskedelmi megnevezések forgalmazásuk vagy népszerűsítésük során oltalomban részesülnek a jogellenes kereskedelmi használattal, a visszaéléssel, az utánzással vagy a jogellenes utalásokkal szemben.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a VII. mellékletben szereplő meghatározásokkal és kereskedelmi megnevezésekkel kapcsolatos módosításokra, eltérésekre vagy mentesítésekre vonatkozóan. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak szigorúan a változó fogyasztói keresletből és a műszaki fejlődésből eredő bizonyított szükségletekre, illetve a termékinnovációból eredő szükségletekre kell korlátozódniuk.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a VII. mellékletben szereplő meghatározásokkal és kereskedelmi megnevezésekkel kapcsolatos módosításokra, eltérésekre vagy mentesítésekre vonatkozóan. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak szigorúan a változó fogyasztói keresletből és a műszaki fejlődésből eredő bizonyított szükségletekre, illetve a termékinnovációból eredő szükségletekre kell korlátozódniuk.

(4)  Annak biztosítása érdekében, hogy a gazdasági szereplőknek és a tagállamoknak egyaránt pontos és megfelelő ismereteik legyenek a VII. mellékletben szereplő meghatározásokról és kereskedelmi megnevezésekről, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az azokra vonatkozó előírások, illetve azok alkalmazása tekintetében.

(4)  Annak biztosítása érdekében, hogy a gazdasági szereplőknek és a tagállamoknak egyaránt pontos és megfelelő ismereteik legyenek a VII. mellékletben szereplő meghatározásokról és kereskedelmi megnevezésekről, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az azokra vonatkozó előírások, illetve azok alkalmazása tekintetében.

(5)  A fogyasztói elvárásoknak és a tejtermékpiac alakulásának a figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben egyrészt meghatározza azokat a tejtermékeket, amelyek tekintetében fel kell tüntetni azon állatfaj nevét, amelytől a tej származik, amennyiben nem szarvasmarháról van szó, másrészt pedig megállapítja a szükséges szabályokat.

(5)  A fogyasztói elvárásoknak és a tejtermékpiac alakulásának a figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyekben egyrészt meghatározza azokat a tejtermékeket, amelyek tekintetében fel kell tüntetni azon állatfaj nevét, amelytől a tej származik, amennyiben nem szarvasmarháról van szó, másrészt pedig megállapítja a szükséges szabályokat.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=HU)

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 h pont (új)

1308/2013/EU rendelet

79 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5h.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

79a. cikk

 

Az olívaolaj más növényi olajokkal való keverése

 

(1)  Az olívaolaj más növényi olajokkal való keverése tilos.

 

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek az e cikk (1) bekezdésének eleget nem tevő gazdasági szereplőkkel szembeni szankciók megállapítása céljából történő kiegészítésére vonatkozóan.

Indokolás

Lehetetlen megmérni az egyes olajfajták százalékos arányát az olívaolajból és más típusú növényi olajokból álló olajkeverékeken belül. Ezeket a keverékeket be kell tiltani, elkerülendő a fogyasztó félrevezetését.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 i pont (új)

1308/2013/EU rendelet

79 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5i.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

79b. cikk

 

Az olajbogyó- és olívaolaj-ágazatra vonatkozó forgalmazási szabályok

 

Az olajbogyó- és olívaolaj-ágazat sajátosságainak figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek az étkezési olajbogyóra és az olívaolajra alkalmazandó forgalmazási szabályok harmonizálása céljából történő kiegészítésére vonatkozóan.”

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1308/2013/EU rendelet

81 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  A 81. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„(2)  A tagállamok – a (3) bekezdésre is figyelemmel – osztályba sorolják azokat a borszőlőfajtákat, amelyek a területükön bortermelés céljából telepíthetők, újratelepíthetők és olthatók.

 

A tagállamok az alábbi feltételeknek megfelelő borszőlőfajtákat sorolhatják osztályba:

 

a)  az érintett szőlőfajta a Vitis vinifera vagy a Vitis Labrusca fajhoz tartozik; vagy

 

b)  az érintett szőlőfajta a Vitis vinifera, Vitis Labrusca faj és a Vitis nemzetséghez tartozó egyéb fajok keresztezéséből jött létre.

 

Amennyiben valamely borszőlőfajtát törlik az első albekezdésben említett osztályozásból, az adott fajta egyedeit a törléstől számított tizenöt éven belül ki kell vágni.; ”

 

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

1308/2013/EU rendelet

81 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

6a.  A 81. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(2)  A tagállamok – a (3) bekezdésre is figyelemmel – osztályba sorolják azokat a borszőlőfajtákat, amelyek a területükön bortermelés céljából telepíthetők, újratelepíthetők és olthatók.

„(2)  A tagállamok – a (3) bekezdésre is figyelemmel – osztályba sorolják azokat a borszőlőfajtákat, amelyek a területükön borkészítés céljából telepíthetők, újratelepíthetők és olthatók.

A tagállamok kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő borszőlőfajtákat sorolhatják osztályba:

A tagállamok az alábbi feltételeknek megfelelő borszőlőfajtákat sorolhatják osztályba:

a) az érintett szőlőfajta a Vitis vinifera fajhoz tartozik, vagy a Vitis vinifera faj és a Vitis nemzetséghez tartozó egyéb fajok keresztezéséből jött létre;

a) az érintett szőlőfajta a Vitis vinifera fajhoz tartozik, vagy az érintett szőlőfajta a Vitis vinifera faj és a Vitis nemzetséghez tartozó egyéb fajok keresztezéséből jött létre;

b) az érintett szőlőfajta nem lehet az alábbiak valamelyike: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton és Herbemont.

b) az érintett szőlőfajta nem lehet az alábbiak valamelyike: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton és Herbemont.

 

A második albekezdéstől eltérve a tagállamok engedélyezhetik a Vitis Labrusca vagy a második albekezdés b) pontjában említett fajták meglévő történelmi szőlőterületeken történő újratelepítését mindaddig, amíg a meglévő beültetett terület nem növekszik.

Amennyiben valamely borszőlőfajtát törlik az első albekezdésben említett osztályozásból, az adott fajta egyedeit a törléstől számított tizenöt éven belül ki kell vágni.

Amennyiben valamely borszőlőfajtát törlik az első albekezdésben említett osztályozásból, az adott fajta egyedeit a törléstől számított tizenöt éven belül ki kell vágni.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=HU)

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1308/2013/EU rendelet

90a cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a csalások felderítése érdekében az izotóp adatok analitikai adatbankjának létrehozása, amelynek alapját a tagállamok által gyűjtött minták képezik;

a)  a csalások felderítése érdekében az izotóp adatok analitikai adatbankjának létrehozása vagy fenntartása, amelynek alapját a tagállamok által gyűjtött minták képezik;

Indokolás

Egyes tagállamokban már létezik az izotóp adatok analitikai adatbankja, ezért új adatbank létrehozása helyett elegendő lesz a meglévő fenntartása.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

1308/2013/EU rendelet

92 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

8a.  A 92. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

(1)  Az e szakaszban megállapított, eredetmegjelölésekkel, földrajzi jelzésekkel és hagyományos kifejezésekkel kapcsolatos szabályok a VII. melléklet II. részének 1., 3–6., 8., 9., 11., 15. és 16. pontjában említett termékekre alkalmazandók.

(1)  Az e szakaszban megállapított, eredetmegjelölésekkel, földrajzi jelzésekkel és hagyományos kifejezésekkel kapcsolatos szabályok kizárólag a VII. melléklet II. részének 1., 3–6., 8., 9., 11., 15. és 16. pontjában említett termékekre alkalmazandók.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=HU)

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont

1308/2013/EU rendelet

93 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  „eredetmegjelölés”: a 92. cikk (1) bekezdésében említett olyan termék jelölésére használt megnevezés:

a)  „eredetmegjelölés”: valamely régió, meghatározott hely vagy – kivételes és kellően indokolt esetben – ország neve, amelyet a 92. cikk (1) bekezdésében említett olyan termék jelölésére használnak:

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont

1308/2013/EU rendelet

93 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  amelynek minősége vagy jellemzői főként vagy kizárólag egy adott földrajzi környezetnek és az ahhoz kapcsolódó természeti és adott esetben emberi tényezőknek köszönhetők;

i.  amelynek minősége vagy jellemzői főként vagy kizárólag egy adott földrajzi környezetnek és az ahhoz kapcsolódó természeti és emberi tényezőknek köszönhetők;

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont

1308/2013/EU rendelet

93. cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  amely egy meghatározott helyről, régióból vagy – kivételes esetekben – országból származik;

törölve

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont

(EU) 1308/2013 rendelet

93 cikk – 1 bekezdés – a pont – v a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

va.  amely nem tartozik a VII. melléklet II. részének 18. és 19. pontja szerinti „részlegesen alkoholmentesített” vagy „alkoholmentesített” kategóriába.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

1308/2013/EU rendelet

94 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10.  A 94. cikk (1) bekezdésének bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„A megnevezések oltalom alatt álló eredetmegjelöléssé vagy földrajzi jelzéssé való minősítése iránti kérelemnek magában kell foglalnia a következőket:”

 

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

1308/2013/EU rendelet

94 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

10a.  A 94. cikk helyébe a következő szöveg lép:

94. cikk

„94. cikk

Oltalom iránti kérelem

Oltalom iránti kérelem

(1)  Az elnevezések oltalom alatt álló eredetmegjelöléssé vagy földrajzi jelzéssé való minősítése iránti kérelemnek magában kell foglalnia a következőket tartalmazó technikai jellegű dokumentációt:

(1)  A megnevezések oltalom alatt álló eredetmegjelöléssé vagy földrajzi jelzéssé való minősítése iránti kérelemnek magában kell foglalnia a következőket:

a) az oltalomban részesítendő elnevezés;

a) az oltalomban részesítendő elnevezés;

b) a kérelmező neve és címe;

b) a kérelmező neve és címe;

c) a (2) bekezdésben említett termékleírás; valamint

c) a (2) bekezdésben említett termékleírás; valamint

d) a (2) bekezdésben említett termékleírást összefoglaló egységes dokumentum.

d) a (2) bekezdésben említett termékleírást összefoglaló egységes dokumentum.

(2)  A termékleírásnak lehetővé kell tennie az érdekelt felek számára az eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott termék előállítási körülményeinek ellenőrzését. A termékleírás legalább a következőket tartalmazza:

(2)  A termékleírásnak lehetővé kell tennie az érdekelt felek számára az eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott termék előállítási körülményeinek ellenőrzését. A termékleírás legalább a következőket tartalmazza:

a) az oltalomban részesítendő elnevezés;

a) az oltalomban részesítendő elnevezés;

b) a bor vagy borok leírása:

b) a bor vagy borok leírása:

i. az eredetmegjelölés tekintetében a főbb analitikai és érzékszervi jellemzők;

i. az eredetmegjelölés tekintetében a főbb analitikai és érzékszervi jellemzők;

ii. a földrajzi jelzés tekintetében a főbb analitikai jellemzők, valamint az érzékszervi jellemzőik értékelése vagy feltüntetése;

ii. a földrajzi jelzés tekintetében a főbb analitikai jellemzők, valamint az érzékszervi jellemzőik értékelése vagy feltüntetése;

c) adott esetben a bor(ok) előállítására alkalmazott konkrét borászati eljárások, valamint a borkészítésre vonatkozó korlátozások;

c) adott esetben a bor(ok) előállítására alkalmazott konkrét borászati eljárások, valamint a borkészítésre vonatkozó korlátozások;

d) az érintett földrajzi terület körülhatárolása;

d) az érintett földrajzi terület körülhatárolása;

e) a hektáronkénti maximális hozamok;

e) a hektáronkénti maximális hozamok;

f) a borszőlőfajta vagy -fajták, amely(ek)ből a bor vagy borok készülnek;

f) a borszőlőfajta vagy -fajták, amely(ek)ből a bor vagy borok készülnek;

g) a 93. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában, illetve a 93. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett kapcsolatot igazoló adatok;

g) a 93. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában, illetve a 93. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett kapcsolatot igazoló adatok:

 

i. az oltalom alatt álló eredetmegjelölést illetően a termék minősége vagy jellemzői és a 93. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említett földrajzi környezet közötti kapcsolat; a szóban forgó földrajzi környezet emberi tényezőire vonatkozó adatok adott esetben a talaj- és tájgazdálkodásnak, a termesztési gyakorlatoknak vagy egyéb olyan releváns emberi hozzájárulásnak az ismertetésére korlátozódhatnak, amelynek célja a 93. cikk (1) bekezdésében említett földrajzi környezet természeti tényezőinek a megőrzése;

 

ii. az oltalom alatt álló földrajzi jelzést illetően a termék egyedi minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője és a 93. cikk (2) bekezdésében említett földrajzi eredet közötti kapcsolat;

h) az uniós vagy nemzeti jogszabályokban, illetve – amennyiben ezt a tagállamok előírják – az oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzést kezelő szervezet által megállapított alkalmazandó követelmények, feltéve, hogy e követelmények objektívek, megkülönböztetéstől mentesek és összeegyeztethetők az uniós joggal;

h) az uniós vagy nemzeti jogszabályokban, illetve – amennyiben ezt a tagállamok előírják – az oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzést kezelő szervezet által megállapított alkalmazandó követelmények, feltéve, hogy e követelmények objektívek, megkülönböztetéstől mentesek és összeegyeztethetők az uniós joggal;

i) a termékleírás tekintetében a rendelkezések betartását ellenőrző hatóságok vagy szervek neve, címe és konkrét feladatai.

i) a termékleírás tekintetében a rendelkezések betartását ellenőrző hatóságok vagy szervek neve, címe és konkrét feladatai.

(3)  Harmadik országbeli földrajzi területre vonatkozó oltalom iránti kérelem esetén az (1) és (2) bekezdésben előírtakon túl bizonyítani kell, hogy a szóban forgó elnevezés a származási országban oltalom alatt áll.

(3)  Harmadik országbeli földrajzi területre vonatkozó oltalom iránti kérelem esetén az (1) és (2) bekezdésben előírtakon túl bizonyítani kell, hogy a szóban forgó elnevezés a származási országban oltalom alatt áll.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=HU)

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

1308/2013/EU rendelet

96 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a.  Az 96. cikk (5) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

Az oltalom iránti kérelemnek az első albekezdéssel összhangban a Bizottság részére történő továbbításakor a tagállam nyilatkozatot mellékel a kérelemhez, amelyben kijelenti, hogy megítélése szerint a kérelmező által benyújtott kérelem megfelel az oltalomra vonatkozóan e szakaszban előírt feltételeknek, továbbá igazolja, hogy a 94. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett egységes dokumentum a termékleírás valósághű összefoglalását képezi.

 

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a nemzeti eljárás keretében benyújtott minden elfogadható felszólalásról.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

1308/2013/EU rendelet

96 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A Bizottság szükség esetén végrehajtási jogi aktust fogad el a 97. cikk (2) bekezdésében említett kérelem vizsgálatának felfüggesztése céljából, amíg a nemzeti bíróság vagy egyéb nemzeti szerv meghozza határozatát az oltalom iránti kérelemmel szembeni keresettel kapcsolatban, amely esetében a tagállam az előzetes nemzeti eljárás keretében korábban úgy ítélte meg, hogy az (5) bekezdésnek megfelelően teljesíti az előírt követelményeket.

törölve

E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül kell elfogadni.”;

 

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

1308/2013/EU rendelet

97 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság megvizsgálja a 94. cikk és a 96. cikk (5) bekezdése alapján részére továbbított oltalom iránti kérelmeket. Ellenőrzi, hogy nem tartalmaznak-e nyilvánvaló hibákat, figyelembe véve az érintett tagállam által lefolytatott előzetes nemzeti eljárás eredményeit.

A Bizottság megvizsgálja a 94. cikk és a 96. cikk (5) bekezdése alapján részére továbbított oltalom iránti kérelmeket. Ellenőrzi, hogy nem tartalmaznak-e nyilvánvaló hibákat, figyelembe véve az érintett tagállam által lefolytatott előzetes nemzeti eljárás eredményeit. Ez a vizsgálat különösen a 94. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett egységes dokumentumra összpontosít.

Indokolás

E módosítás célja, hogy az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet szövegét összahangolja az Európai Bizottság 2018. október 17-i, az 1308/2013/EU rendelettel összefüggésben elfogadott felhatalmazáson alapuló rendeletével, és hogy az alap-jogiaktusba bevezesse az e felülvizsgálat alapjául szolgáló politikai elveket. Ez a módosítás az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikkének felel meg.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

1308/2013/EU rendelet

103 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14.  A 103. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

törölve

„(4)  A (2) bekezdésben említett oltalom az Unió vámterületére belépő, de az Unió vámterületén belüli szabad forgalmazásra nem bocsátott árukra, valamint az Unióban elektronikus kereskedelmi eszközök útján forgalomba hozott árukra is alkalmazandó.; ”

 

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)

1308/2013/EU rendelet

103 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

14a.  A 103. cikk helyébe a következő szöveg lép:

103. cikk

103. cikk

Oltalom

Oltalom

(1)  Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléseket és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéseket bármely forgalmazó használhatja az olyan borok esetében, amelyek a vonatkozó termékleírásnak megfelelően készültek.

(1)  Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléseket és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéseket bármely forgalmazó használhatja az olyan borok esetében, amelyek a vonatkozó termékleírásnak megfelelően készültek.

(2)  Az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések, valamint az ezek egyikével a vonatkozó termékleírásnak megfelelően ellátott borok a következőkkel szemben élveznek oltalmat:

(2)  Az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések, valamint az ezek egyikével a vonatkozó termékleírásnak megfelelően ellátott borok a következőkkel szemben élveznek oltalmat:

a) az oltalom alatt álló elnevezés bármilyen közvetlen vagy közvetett kereskedelmi célú használata:

a) az oltalom alatt álló elnevezés bármilyen közvetlen vagy közvetett kereskedelmi célú használata:

i. olyan, az oltalom alatt álló elnevezéssel ellátott termékhez hasonló termékek esetében, amelyek nem felelnek meg a termékleírásának; vagy

i. olyan, az oltalom alatt álló elnevezéssel ellátott termékhez hasonló termékek esetében, amelyek nem felelnek meg a termékleírásának; vagy

ii. amennyiben az ilyen használat visszaél az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés hírnevével;

ii. amennyiben az ilyen használat visszaél az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés hírnevével, illetve gyengíti vagy csorbítja azt, beleértve azokat az eseteket is, ha bejegyzett elnevezést használnak összetevőként;

b) az elnevezés bármilyen visszaélésszerű használata, utánzása vagy idézése, még abban az esetben is, ha a termék vagy a szolgáltatás tényleges származása fel van tüntetve, vagy ha az oltalom alatt álló elnevezés fordítását használják, illetve ha azt a „jellegű”, „típusú”, „módszerrel készített”, „hasonlóan készített”, „utánzat”, „ízű”, „-szerű” vagy ezekhez hasonló kifejezések kísérik;

b) az elnevezés bármilyen visszaélésszerű használata, utánzása vagy idézése, még abban az esetben is, ha a termék vagy a szolgáltatás tényleges származása fel van tüntetve, vagy ha az oltalom alatt álló elnevezés fordítását használják, illetve ha azt a „jellegű”, „típusú”, „módszerrel készített”, „hasonlóan készített”, „utánzat”, „ízű”, „-szerű” vagy ezekhez hasonló kifejezések kísérik, ideértve azokat az eseteket is, amikor e bejegyzett elnevezéseket összetevőként használják fel;

c) a termék származására, eredetére, jellegére vagy alapvető tulajdonságaira vonatkozó bármely egyéb, a belső vagy a külső csomagoláson, az adott borászati termékhez kapcsolódó reklámanyagon vagy dokumentumon elhelyezett hamis vagy félrevezető jelzés, valamint a termék eredetét illetően hamis benyomást keltő tárolóedénybe történő csomagolás;

c) a termék származására, eredetére, jellegére vagy alapvető tulajdonságaira vonatkozó bármely egyéb, a belső vagy a külső csomagoláson, az adott borászati termékhez kapcsolódó reklámanyagon vagy dokumentumon elhelyezett hamis vagy félrevezető jelzés, valamint a termék eredetét illetően hamis benyomást keltő tárolóedénybe történő csomagolás;

d) bármilyen egyéb olyan gyakorlat, amely a termék tényleges származása tekintetében a fogyasztó megtévesztéséhez vezethet.

d) bármilyen egyéb olyan gyakorlat, amely a termék tényleges származása tekintetében a fogyasztó megtévesztéséhez vezethet.

 

da) egy domainnév minden olyan rosszhiszemű feltüntetése, amely valamely oltalom alatt álló elnevezéshez hasonló vagy azzal teljes egészében vagy részben összetéveszthető.

(3)  Az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések nem válhatnak a 101. cikk (1) bekezdésének értelmében vett köznevesült elnevezésekké az Unióban.

(3)  Az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és az oltalom alatt álló földrajzi jelzések nem válhatnak a 101. cikk (1) bekezdésének értelmében vett köznevesült elnevezésekké az Unióban.

 

(3a)  A (2) bekezdésben említett oltalom az Unió vámterületére belépő, de az Unió vámterületén belüli szabad forgalmazásra nem bocsátott árukra, valamint az Unióban elektronikus kereskedelmi eszközök útján forgalomba hozott árukra is alkalmazandó.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=HU)

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 b pont (új)

1308/2013/EU rendelet

105 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

14b.  A 105. cikk helyébe a következő szöveg lép:

105. cikk

„105. cikk

A termékleírás módosítása

A termékleírás módosítása

A 95. cikkben szereplő feltételeket teljesítő kérelmező kérelmezheti az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzés termékleírását érintő módosítás jóváhagyását, különösen a tudományos és technikai ismeretek fejlődésének figyelembevétele, illetve a 94. cikk (2) bekezdése második albekezdésének d) pontjában említett földrajzi terület határainak újbóli meghatározása érdekében. A kérelemben ismertetni és indokolni kell a kért módosításokat.

(1)  A 95. cikkben szereplő feltételeket teljesítő kérelmező kérelmezheti az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzés termékleírását érintő módosítás jóváhagyását, különösen a tudományos és technikai ismeretek fejlődésének figyelembevétele, illetve a 94. cikk (2) bekezdése második albekezdésének d) pontjában említett földrajzi terület határainak újbóli meghatározása érdekében. A kérelemben ismertetni és indokolni kell a kért módosításokat.

 

(1a)  A termékleírások módosításai fontosságuk szerint két kategóriába sorolandók: uniós szintű kifogásolási eljárást igénylő módosítások (a továbbiakban: uniós módosítások), illetve tagállami vagy harmadik országbeli szinten kezelendő módosítások (a továbbiakban: standard módosítások).

 

A módosítás uniós módosításnak minősül, amennyiben:

 

a) az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés elnevezésének megváltozását vonja magával;

 

b) a szőlőből készült termékek VII. melléklet II. részében említett valamely kategóriájának megváltoztatását, törlését vagy új kategória hozzáadását vonja magával;

 

c) potenciálisan érvénytelenítheti a 93. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában, illetve b) pontjának i. alpontjában említett kapcsolatot;

 

d) további korlátozásokat von magával a termék forgalmazásának tekintetében.

 

A harmadik országok vagy harmadik országbeli termelők által benyújtott uniós módosítások iránti kérelmeknek bizonyítékot kell tartalmazniuk arról, hogy a kérelmezett módosítás megfelel az eredetmegjelölések vagy földrajzi jelzések oltalmára vonatkozóan az említett harmadik országokban hatályos jogszabályoknak.

 

Minden egyéb módosítás standard módosításnak minősül.

 

(1b)  Az átmeneti módosítás a termékleírásnak a kötelező egészségügyi vagy növényegészségügyi intézkedések hatósági bevezetéséből fakadó vagy az illetékes hatóságok által hivatalosan elismert természeti katasztrófákhoz vagy kedvezőtlen időjárási viszonyokhoz kapcsolódó átmeneti megváltoztatására irányuló standard módosításnak minősül.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=HU)

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 c pont (új)

1308/2013/EU rendelet

105 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14c.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

105a. cikk

 

Uniós szintű módosítások

 

(1)  A termékleírás uniós módosításának jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásakor a 94. és 96–99. cikkben megállapított eljárást kell értelemszerűen követni. A termékleírás uniós módosításának jóváhagyására irányuló kérelmek abban az esetben minősülnek elfogadhatónak, ha azokat a 105. cikkel összhangban nyújtják be, és azok hiánytalanok, kimerítőek, és megfelelően kitöltöttek. A termékleírás uniós módosításának jóváhagyására irányuló kérelem Bizottság általi jóváhagyása csak magában a kérelemben ismertetett módosításokra vonatkozik.

 

(2)  Ha a Bizottság a 97. cikk (2) bekezdésének megfelelően lefolytatott vizsgálat alapján úgy ítéli meg, hogy a 97. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi az uniós módosítás iránti kérelmet. A módosítás jóváhagyásáról szóló végleges határozatot a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás alkalmazása nélkül kell elfogadni, kivéve, ha elfogadható kifogást nyújtottak be azzal szemben, vagy ha a módosítási kérelem elutasításra kerül; ez utóbbi esetben a 99. cikk (2) bekezdését kell alkalmazni.

 

(3)  Ha a kérelem elfogadhatatlannak minősül, a Bizottság tájékoztatja a tagállam vagy a harmadik ország illetékes hatóságait, illetve a harmadik országban letelepedett kérelmezőt az elfogadhatatlanság indokairól.

 

(4)  Az uniós módosítások jóváhagyására irányuló kérelmek kizárólag uniós módosításokat tartalmazhatnak. Amennyiben az uniós módosítások iránti kérelem standard vagy átmeneti módosításokat is tartalmaz, az uniós módosításokra vonatkozó eljárás csak az uniós módosításokra alkalmazandó. A standard vagy átmeneti módosítások nem tekintendők benyújtottnak.

 

(5)  A módosítási kérelem vizsgálata során a Bizottság az előterjesztett módosításokra összpontosít.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 d pont (új)

1308/2013/EU rendelet

105 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14d.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

105b. cikk

 

Standard módosítások

 

(1)  A standard módosításokat azok a tagállamok hagyják jóvá és teszik közzé, amelyekhez az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés földrajzi területe kapcsolódik.

 

A termékleírás standard módosításának jóváhagyására irányuló kérelmeket azon tagállam hatóságaihoz kell benyújtani, amelyhez az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés földrajzi területe kapcsolódik. A kérelmezőknek meg kell felelniük a 95. cikkben megállapított feltételeknek. Amennyiben a termékleírás standard módosításának jóváhagyása iránti kérelmet nem az a kérelmező nyújtotta be, amely a termékleírásban hivatkozott név vagy nevek oltalma iránti kérelmet benyújtotta, a tagállam – ha az eredeti kérelmező még létezik – az eredeti kérelmező számára lehetőséget biztosít, hogy a kérelemhez megjegyzéseket fűzzön.

 

A standard módosítás iránti kérelemnek ismertetnie kell a standard módosításokat, össze kell foglalnia a módosítások szükségességének indokait és bizonyítania kell, hogy a javasolt módosítások a 105. cikk értelmében vett standard módosításoknak minősülnek.

 

(2)  Amennyiben a tagállam úgy ítéli meg, hogy teljesülnek a követelmények, jóváhagyhatja és közzéteheti a standard módosítást. A jóváhagyó határozatnak tartalmaznia kell az egységes szerkezetbe foglalt módosított egységes dokumentumot és adott esetben az egységes szerkezetbe foglalt módosított termékleírást.

 

A standard módosítás a tagállamban a közzétételének időpontjától alkalmazandó. A tagállam a standard módosításról legkésőbb a nemzeti jóváhagyó határozat közzétételét követő egy hónapon belül értesíti a Bizottságot.

 

(3)  A harmadik országokból származó, szőlőből készült termékekre vonatkozó standard módosításokat jóváhagyó határozatokat az érintett harmadik országban hatályos rendszerrel összhangban kell meghozni, és azokról az egyéni termelő vagy a jogos érdekkel rendelkező termelői csoport küld értesítést a Bizottságnak vagy közvetlenül, vagy pedig az adott harmadik ország hatóságain keresztül, legkésőbb egy hónappal a közzétételüket követően.

 

(4)  Amennyiben a földrajzi terület egynél több tagállamra terjed ki, az érintett tagállamoknak a földrajzi terület saját területükhöz tartozó részére vonatkozóan külön-külön kell kezdeményezniük a standard módosításokra vonatkozó eljárást. A standard módosítás az utolsó nemzeti jóváhagyó határozat alkalmazandóvá válását követően alkalmazandó. A standard módosítást utolsóként jóváhagyó tagállam legkésőbb a standard módosítást jóváhagyó határozatának közzétételét követő egy hónapon belül megküldi azt a Bizottságnak.

 

Ha egy vagy több érintett tagállam nem fogadja el az első albekezdésben említett nemzeti jóváhagyó határozatot, bármelyik érintett tagállam benyújthat kérelmet az uniós módosításokra vonatkozó eljárás keretében. Ez a szabály értelemszerűen alkalmazandó abban az esetben is, ha egy vagy több érintett ország harmadik ország.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 e pont (új)

1308/2013/EU rendelet

105 c cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14e.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

105c. cikk

 

Átmeneti módosítások

 

(1)  Az átmeneti módosításokat azok a tagállamok hagyják jóvá és teszik közzé, amelyekhez az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés földrajzi területe kapcsolódik. A tagállam az átmeneti módosításról és az azt alátámasztó indokokról legkésőbb a nemzeti jóváhagyó határozat közzétételét követő egy hónapon belül értesíti a Bizottságot. Az átmeneti módosítás a tagállamban a közzétételének időpontjától alkalmazandó.

 

(2)  Amennyiben a földrajzi terület egynél több tagállamra terjed ki, az átmeneti módosításokra vonatkozó eljárás külön-külön alkalmazandó az érintett tagállamokban a földrajzi terület saját területükhöz tartozó részére vonatkozóan. Az átmeneti módosítás csak az utolsó nemzeti jóváhagyó határozat alkalmazandóvá válását követően alkalmazandó. Az átmeneti módosítást utolsóként jóváhagyó tagállam a módosításról legkésőbb a nemzeti jóváhagyó határozat közzétételét követő egy hónapon belül értesíti a Bizottságot. Ez a szabály értelemszerűen alkalmazandó abban az esetben is, ha egy vagy több érintett ország harmadik ország.

 

(3)  A harmadik országokból származó, szőlőből készült termékeket érintő átmeneti módosításokról az azokat alátámasztó indokokkal együtt az egyéni termelő vagy a jogos érdekkel rendelkező termelői csoport értesítést küld a Bizottságnak vagy közvetlenül, vagy pedig az adott harmadik ország hatóságain keresztül, legkésőbb egy hónappal a jóváhagyásuk időpontját követően.

 

(4)  A Bizottság az ilyen módosításokat a tagállam, harmadik ország vagy harmadik országbeli egyéni termelő vagy termelői csoport értesítése kézhezvételének időpontjától számított három hónapon belül közzéteszi. Az átmeneti módosítás a Bizottság által történő közzétételének időpontjától fogva alkalmazandó az Unió területén.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

1308/2013/EU rendelet

106 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15.  A 106. cikk helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„106. cikk

 

Törlés

 

A Bizottság – saját kezdeményezésére vagy egy tagállam, harmadik ország, illetve jogos érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személy kellőképpen megindokolt kérésére – végrehajtási jogi aktusok útján határozhat az olyan eredetmegjelölések vagy földrajzi jelzések oltalmának törléséről, amelyek esetében az alábbi feltételek legalább egyike fennáll:

 

a)  a kapcsolódó termékleírásnak való megfelelés már nem biztosított;

 

b)  legalább hét egymást követő évben nem hoztak forgalomba az adott eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést viselő terméket;

 

c)  a 95. cikkben előírt feltételeknek megfelelő kérelmező kijelenti, hogy a továbbiakban nem igényli az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés oltalmának fenntartását.

 

E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni. ”

 

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új)

1308/2013/EU rendelet

106 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

15a.  A 106. cikk helyébe a következő szöveg lép:

106. cikk

106. cikk

Törlés

Törlés

A Bizottság – saját kezdeményezésére vagy egy tagállam, harmadik ország, illetve jogos érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személy kellőképpen megindokolt kérésére – végrehajtási jogi aktusok útján határozhat az olyan eredetmegjelölések vagy földrajzi jelzések oltalmának törléséről, amelyek esetében a kapcsolódó termékleírásnak való megfelelés már nem biztosított. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(1)  A Bizottság – saját kezdeményezésére vagy egy tagállam, harmadik ország, illetve jogos érdekkel rendelkező természetes vagy jogi személy kellőképpen megindokolt kérésére – végrehajtási jogi aktusok útján határozhat az olyan eredetmegjelölések vagy földrajzi jelzések oltalmának törléséről, amelyek esetében az alábbi feltételek legalább egyike fennáll:

 

a) a kapcsolódó termékleírásnak való megfelelés már nem biztosított;

 

b) legalább hét egymást követő évben nem hoztak forgalomba az adott eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést viselő terméket;

 

c) a 95. cikkben előírt feltételeknek megfelelő kérelmező kijelenti, hogy a továbbiakban nem igényli az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés oltalmának fenntartását. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

 

(1a)  Amennyiben a Bizottság elfogadhatatlannak ítéli a törlési kérelmet, tájékoztatja a tagállam vagy harmadik ország hatóságát, illetve a kérelmet benyújtó természetes vagy jogi személyt az elfogadhatatlanság megállapítását megalapozó okokról.

 

(1b)  A törlésre vonatkozó, indokolással ellátott kifogásolási nyilatkozat csak akkor fogadható el, ha bizonyítja, hogy valamely érdekelt fél használja a kereskedelemben a bejegyzett elnevezést. „

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=HU)

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 b pont (új)

1308/2013/EU rendelet

106 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15b.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

106a. cikk

 

Ideiglenes címkézés és kiszerelés

 

Az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés oltalma iránti kérelemnek a Bizottság részére történő továbbítását követően a termelők feltüntethetik az eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést a címkén és a kiszerelésen, illetve az uniós joggal és különösen az 1169/2011/EU rendelettel összhangban nemzeti logókat és jelzéseket használhatnak.

 

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzést jelölő uniós szimbólumok, az „oltalom alatt álló eredetmegjelölés” vagy az „oltalom alatt álló földrajzi jelzés” uniós jelölések, illetve az „OEM” vagy „OFJ” uniós rövidítések csak az eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés oltalmáról rendelkező határozat kihirdetését követően tüntethetők fel a címkén.

 

A kérelem elutasítása esetén az első albekezdésnek megfelelően címkézett, szőlőből készült termékek a készletek kimerüléséig forgalmazhatók.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 c pont (új)

1308/2013/EU rendelet

107 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15c.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„107a. cikk

 

Termékleírás alkalmazása borpárlatokat előállító területekre

 

A tagállamok olyan területekre is alkalmazhatják a 94. cikk (2) bekezdése szerinti termékleírást, amelyeken a 110/2008/EK rendelet III. mellékletének megfelelően nyilvántartásba vett földrajzi jelzésekkel ellátott borpárlatok készítésére alkalmas bort termelnek.”

Indokolás

Ez az új cikk azt célozza, hogy a kínálat és a kereslet jobb összehangolása érdekében lehetővé tegye a tagállamok számára, hogy a 94. cikk (2) bekezdése szerinti termékleírást alkalmazzanak azon területek vonatkozásában, amelyeken a szeszes italokról szóló rendelet III. mellékletének megfelelően bejegyzett földrajzi jelzéssel ellátott borpárlatok előállítására alkalmas bort termelnek.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

1308/2013/EU rendelet

116a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Unión belül a termékleírásnak való megfelelés éves ellenőrzését a bor készítése során, valamint kiszerelése közben vagy után a (2) bekezdésben említett illetékes hatóság, vagy az (EU) 2017/625 rendelet 3. cikkének 5. pontja szerinti, az említett rendelet II. címének III. fejezetében megállapított kritériumoknak megfelelően terméktanúsító szervként eljáró egy vagy több felhatalmazással rendelkező szervezet biztosítja.

(3)  Az Unión belül a termékleírásnak való megfelelés éves ellenőrzését a bor készítése során, valamint kiszerelése közben vagy után a (2) bekezdésben említett illetékes hatóság, vagy az (EU) 2017/625 rendelet 3. cikkének 5. pontja szerinti, az említett rendelet II. címének III. fejezetében megállapított kritériumoknak megfelelően terméktanúsító szervként eljáró egy vagy több felhatalmazással rendelkező szervezet biztosítja, többek között abban a tagállamban is, ahol a bort előállítják.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

1308/2013/EU rendelet

116a cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A (3) bekezdésben említett ellenőrzések adminisztratív és helyszíni ellenőrzésekből állnak. Az ellenőrzések csak akkor korlátozódhatnak adminisztratív ellenőrzésekre, ha biztonságosak, és lehetővé teszik a termékleírásokban meghatározott követelmények és feltételek maradéktalan teljesítésének biztosítását.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

1308/2013/EU rendelet

116a cikk – 3 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A termékleírás betartásának ellenőrzése érdekében az illetékes hatóságok vagy a (3) bekezdésben említett ellenőrző szervek ellenőrizhetik a más tagállamban letelepedett gazdasági szereplőket, amennyiben azok közreműködnek a területükön bejegyzett oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott termék kiszerelésében. Tekintettel a korábbi ellenőrzések eredményei alapján a gazdasági szereplők és termékeik által kiérdemelt bizalomra, a (3) bekezdésben említett ellenőrző szervek a termékleírás előre meghatározott és az említett gazdasági szereplők tudomására hozott főbb ellenőrizendő pontjaira irányíthatják tevékenységeiket.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont

1308/2013/EU rendelet

119 cikk – 1 és 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

18.  A 119. cikk a következőképpen módosul:

törölve

a)   az (1) bekezdés bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

 

„Az Unióban forgalmazott vagy kivitelre szánt, a VII. melléklet II. részének 1–11., 13., 15., 16., 18. és 19. pontjában említett termékek címkézésének és kiszerelésének a következő kötelező adatokat kell tartalmaznia: ”;

 

b)   a cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

 

„(4)  A tagállamok intézkedéseket tesznek annak biztosítására, hogy az (1) bekezdésben említett azon termékek, amelyek címkézése nem felel meg az e rendeletben foglaltaknak, ne kerüljenek piaci forgalomba, illetve amennyiben már forgalomba kerültek, kivonják őket a forgalomból.”

 

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 18 a pont (új)

1308/2013/EU rendelet

119 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

18a.  A 119. cikk helyébe a következő szöveg lép:

119. cikk

119. cikk

Kötelező adatok

Kötelező adatok

(1) Az Unióban forgalmazott vagy kivitelre szánt, a VII. melléklet II. részének 1–11., 13., 15. és 16. pontjában említett termékek címkézésének és kiszerelésének a következő kötelező adatokat kell tartalmaznia:

(1) Az Unióban forgalmazott vagy kivitelre szánt, a VII. melléklet II. részének 1–11., 13., 15., 16., 18. és 19. pontjában említett termékek címkézésének és kiszerelésének a következő kötelező adatokat kell tartalmaznia:

a) a szőlőből készült termék kategóriájának megnevezése a VII. melléklet II. részének megfelelően;

a) a szőlőből készült termék kategóriájának megnevezése a VII. melléklet II. részének megfelelően;

b) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok esetében:

b) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok esetében:

i. az „oltalom alatt álló eredetmegjelölés” vagy az „oltalom alatt álló földrajzi jelzés” kifejezés; és valamint

i. az „oltalom alatt álló eredetmegjelölés” vagy az „oltalom alatt álló földrajzi jelzés” kifejezés; és

ii. az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzés neve;

az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzés neve;

c) a tényleges alkoholtartalom térfogatszázalékban;

c) a tényleges alkoholtartalom térfogatszázalékban;

d) a származás feltüntetése;

d) a származás feltüntetése;

e) a palackozó vagy – pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor, minőségi pezsgő és illatos szőlőfajtából készült minőségi pezsgő esetében – a termelő vagy az eladó nevének feltüntetése;

e) a palackozó vagy – pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor, minőségi pezsgő és illatos szőlőfajtából készült minőségi pezsgő esetében – a termelő vagy az eladó nevének feltüntetése;

f) importbor esetében az importőr feltüntetése; valamint

f) importbor esetében az importőr feltüntetése;

g) pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor, minőségi pezsgő és illatos szőlőfajtából készült minőségi pezsgő esetében a cukortartalom feltüntetése.

g) pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor, minőségi pezsgő és illatos szőlőfajtából készült minőségi pezsgő esetében a cukortartalom feltüntetése.

 

ga) a tápértékjelölés, amelynek tartalma csupán az energiatartalomra is korlátozódhat; valamint

 

gb) az összetevők listája.

(2)  Az (1) bekezdés a) pontjától eltérve, a szőlőből készült termék kategóriájára történő hivatkozás elhagyható azon borok esetében, amelyek címkéjén szerepel az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzés elnevezése.

(2)  Az (1) bekezdés a) pontjától eltérve, a szőlőből készült termék kategóriájára történő hivatkozás elhagyható azon borok esetében, amelyek címkéjén szerepel az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzés elnevezése.

(3)  Az (1) bekezdés b) pontjától eltérve az „oltalom alatt álló eredetmegjelölés” vagy az „oltalom alatt álló földrajzi jelzés” kifejezés elhagyható a következő esetekben:

(3)  Az (1) bekezdés b) pontjától eltérve az „oltalom alatt álló eredetmegjelölés” vagy az „oltalom alatt álló földrajzi jelzés” kifejezés elhagyható a következő esetekben:

a) amennyiben a címkén szerepel egy, a 112. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hagyományos kifejezés a 94. cikk (2) bekezdésében említett termékleírással összhangban;

a) amennyiben a címkén szerepel egy, a 112. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hagyományos kifejezés a 94. cikk (2) bekezdésében említett termékleírással összhangban;

b) a Bizottság által a 227. cikknek megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján meghatározandó kivételes és kellően indokolt körülmények fennállása esetén, a meglévő címkézési gyakorlatoknak való megfelelés biztosítása érdekében.

b) a Bizottság által a 227. cikknek megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján meghatározandó kivételes és kellően indokolt körülmények fennállása esetén, a meglévő címkézési gyakorlatoknak való megfelelés biztosítása érdekében.

 

(3a)  Az (1) bekezdés ga) pontja egységes alkalmazásának biztosítása érdekében az energiatartalmat

 

a) számokkal és szavakkal, illetve jelekkel, és különösen az energia jelével (E) kell kifejezni;

 

b) az 1169/2011/EU rendelet XIV. mellékletében felsorolt átszámítási együttható alkalmazásával kell kiszámítani;

 

c) az alábbiak alapján meghatározott, kcal-ban megadott átlagértékek formájában kell kifejezni:

 

i. a bortermelő által végzett vizsgálatok; vagy

 

általánosan meghatározott és elfogadott adatokból kiinduló számítások, amelyek jellegzetes és karakterisztikus borok átlagértékein alapulnak.

 

d) 100 ml-re vetítve kell megadni. Ezenkívül a fogyasztók számára könnyen felismerhető fogyasztási egységenként is meg lehet adni, feltéve, hogy a fogyasztási egység számszerűsített formáját, valamint az egy csomagban található fogyasztási egységek számát a jelölésen feltüntetik.

 

(3b)  Az (1) bekezdés gb) pontjától eltérve az összetevők listája a palackra vagy bármilyen más típusú tárolóedényre ragasztott címkén való feltüntetéstől eltérő módon is közölhető, feltéve, hogy a címkén egyértelműen és közvetlenül feltüntetik az elérhetőséget. Az összetevők felsorolása nem tüntethető fel a kereskedelmi vagy marketing célokra szánt egyéb információkkal együtt.

 

(3c)  A tagállamok intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy az (1) bekezdésben említett azon termékek, amelyek címkézése nem felel meg az e rendeletben foglaltaknak, ne kerüljenek piaci forgalomba, illetve amennyiben már forgalomba kerültek, kivonják őket a forgalomból.

 

(3d)  Azok a gazdasági szereplők, akik az e rendelet hatálybalépését megelőző valamely gazdasági évtől kezdve önkéntes alapon tájékoztatni kívánják a fogyasztókat a borászati termékek kalóriatartalmáról.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=HU)

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 19 a pont (új)

1308/2013/EU rendelet

120 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

19a.  A szöveg a következő ponttal egészül ki:

 

fa) a szőlő genetikai erőforrásainak megőrzésére vonatkozó kifejezések;

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont

1308/2013/EU rendelet

122 cikk – 1 bekezdés – b, c és d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

20.  A 122. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

törölve

a)  a b) pont ii. alpontját el kell hagyni;

 

b)  a c) pont a következő iii. alponttal egészül ki:

 

„iii.  az adott gazdaságra utaló kifejezések és a használatukra vonatkozó feltételek.; ”

 

c)  a d) pont i. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

 

„i.  bizonyos palackformák és záróelemek használatára vonatkozó feltételek, valamint egyes egyedi palackformák jegyzéke; ”

 

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 20 a pont (új)

1308/2013/EU rendelet

122 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

20a.  A 122. cikk helyébe a következő szöveg lép:

122. cikk

122. cikk

Felhatalmazáson alapuló hatáskörök

Felhatalmazáson alapuló hatáskörök

(1)  A borágazat sajátosságainak figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiakkal kapcsolatos szabályokra és korlátozásokra vonatkozóan:

(1)  A borágazat sajátosságainak figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiakkal kapcsolatos szabályokra és korlátozásokra vonatkozóan:

a) az e szakaszban előírtaktól eltérő címkézési adatok megjelenítése és használata;

a) az e szakaszban előírtaktól eltérő címkézési adatok megjelenítése és használata;

b) a kötelező adatok, és ezen belül:

b) a kötelező adatok, és ezen belül:

i. a kötelező adatok megszövegezéséhez használandó kifejezések és a használatukra vonatkozó feltételek;

i. a kötelező adatok megszövegezéséhez használandó kifejezések és a használatukra vonatkozó feltételek;

ii. az adott gazdaságra utaló kifejezések és a használatukra vonatkozó feltételek;

 

iii. olyan rendelkezések, amelyek lehetővé teszik a termelő tagállamok számára, hogy a kötelező adatokkal kapcsolatosan kiegészítő szabályokat határozzanak meg;

iii. olyan rendelkezések, amelyek lehetővé teszik a termelő tagállamok számára, hogy a kötelező adatokkal kapcsolatosan kiegészítő szabályokat határozzanak meg;

iv. olyan rendelkezések, amelyek a 119 cikk (2) bekezdésében említetteken túl további eltéréseket tesznek lehetővé a szőlőből készült termékek kategóriájára történő hivatkozás elhagyását illetően; valamint

iv. olyan rendelkezések, amelyek a 119 cikk (2) bekezdésében említetteken túl további eltéréseket tesznek lehetővé a szőlőből készült termékek kategóriájára történő hivatkozás elhagyását illetően;

v. a nyelvek használatára vonatkozó rendelkezések;

v. a nyelvek használatára vonatkozó rendelkezések; valamint

 

va. a 119. cikk (1) bekezdésének ga) pontjára vonatkozó rendelkezések;

 

 

c) választható adatok, és ezen belül:

c) választható adatok, és ezen belül:

i. a választható adatok megszövegezéséhez használandó kifejezések és a használatukra vonatkozó feltételek;

i. a választható adatok megszövegezéséhez használandó kifejezések és a használatukra vonatkozó feltételek;

ii. olyan rendelkezések, amelyek lehetővé teszik a termelő tagállamok számára, hogy a választható adatokkal kapcsolatosan kiegészítő szabályokat határozzanak meg;

ii. olyan rendelkezések, amelyek lehetővé teszik a termelő tagállamok számára, hogy a választható adatokkal kapcsolatosan kiegészítő szabályokat határozzanak meg;

 

iia. egy adott gazdaságra utaló kifejezések és a használatukra vonatkozó feltételek;

d) a kiszerelés, és ezen belül:

d) a kiszerelés, és ezen belül:

i. bizonyos palackformák használatára vonatkozó feltételek, valamint egyes egyedi palackformák jegyzéke;

i. bizonyos palackformák és záróelemek használatára vonatkozó feltételek, valamint egyes egyedi palackformák jegyzéke;

ii. a „pezsgős” típusú palackok és záróelemek használatára vonatkozó feltételek;

ii. a „pezsgős” típusú palackok és záróelemek használatára vonatkozó feltételek;

iii. olyan rendelkezések, amelyek lehetővé teszik a termelő tagállamok számára, hogy a kiszereléssel kapcsolatosan kiegészítő szabályokat határozzanak meg;

iii. olyan rendelkezések, amelyek lehetővé teszik a termelő tagállamok számára, hogy a kiszereléssel kapcsolatosan kiegészítő szabályokat határozzanak meg;

iv. a nyelvek használatára vonatkozó rendelkezések.

iv. a nyelvek használatára vonatkozó rendelkezések.

 

A Bizottság a b) pont va. alpontjában említett felhatalmazáson alapuló aktusokat ... [ezen irányelv hatálybalépésének időpontja] után legkésőbb 18 hónappal elfogadja.

(2)  A gazdasági szereplők jogos érdekeinek védelme érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azoknak az eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott boroknak az ideiglenes címkézésére és kiszerelésére vonatkozóan, amelyek eredetmegjelölése vagy földrajzi jelzése megfelel a szükséges követelményeknek.

(2)  A gazdasági szereplők jogos érdekeinek védelme érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azoknak az eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott boroknak az ideiglenes címkézésére és kiszerelésére vonatkozóan, amelyek eredetmegjelölése vagy földrajzi jelzése megfelel a szükséges követelményeknek.

(3)  Annak biztosítása érdekében, hogy a gazdasági szereplőket ne érje hátrány, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 2009. augusztus 1. előtt hatályban lévő idevágó szabályoknak megfelelően forgalomba hozott és címkézett borokra vonatkozó átmeneti rendelkezéseket illetően.

(3)  Annak biztosítása érdekében, hogy a gazdasági szereplőket ne érje hátrány, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 2009. augusztus 1. előtt hatályban lévő idevágó szabályoknak megfelelően forgalomba hozott és címkézett borokra vonatkozó átmeneti rendelkezéseket illetően.

(4)  Az Unió és bizonyos harmadik országok közötti kereskedelem sajátosságainak figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e szakasztól való – a kivitelre szánt termékeket érintő – eltérésekre vonatkozóan, amennyiben azt az érintett harmadik ország joga szükségessé teszi.

(4)  Az Unió és bizonyos harmadik országok közötti kereskedelem sajátosságainak figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e szakasztól való – a kivitelre szánt termékeket érintő – eltérésekre vonatkozóan, amennyiben azt az érintett harmadik ország joga szükségessé teszi.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=HU)

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont – b a pont (új)

1308/2013/EU rendelet

125 cikk – cím

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

ba)  A 125. cikk címének helyébe a következő cím lép:

A cukorágazatban létrejött megállapodások

„A cukorrépa- és cukornád-ágazatban létrejött megállapodások”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=HU)

Indokolás

E módosítás célja, hogy a jelenlegi piaci helyzetnek és másodlagos jogszabályoknak megfelelően egyértelműen bevezesse a „cukorrépa” és „cukornád” kifejezéseket, összhangban a cukorágazat e rendelet III. része I. melléklete szerinti meghatározásával.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont – b b pont (új)

1308/2013/EU rendelet

126 cikk – cím

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

bb)  a 126. cikk címének helyébe a következő cím lép:

Árak bejelentése a cukorpiacon

„Árak bejelentése a piacokon”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=HU)

Indokolás

E módosítás célja, hogy a jelenlegi piaci helyzetnek és másodlagos jogszabályoknak megfelelően egyértelműen bevezesse a „cukorrépa” és „cukornád” kifejezéseket, összhangban a cukorágazat e rendelet III. része I. melléklete szerinti meghatározásával. Javasoljuk továbbá az árbejelentési kötelezettségek kiterjesztését az etanolra, mivel az etanol a cukorpiac egyensúlya szempontjából lényeges piacot jelent.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont – b c pont (új)

1308/2013/EU rendelet

126 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

bc)  A 126. cikk első bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén a cukorpiaci árak jelentésére szolgáló információs rendszert hozhat létre, amely a cukorpiaci árszintek közzétételére szolgáló intézkedéseket is magában foglal. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni. Az első albekezdésben említett rendszer alapját a fehércukrot gyártó vállalkozások vagy a cukorkereskedelemben érdekelt egyéb gazdasági szereplők által szolgáltatott információk képezik. Ezen információkat bizalmasan kell kezelni.

„A Bizottság végrehajtási jogi aktusok révén egyrészt a cukorrépa- és a nádcukorpiac, másrészt a cukor- és az etanolpiac árainak jelentésére szolgáló információs rendszert hozhat létre, amely a piaci árszintek közzétételére szolgáló intézkedéseket is magában foglal. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni. Az első albekezdésben említett rendszer alapját a cukrot vagy etanolt gyártó vállalkozások vagy a cukor- vagy etanolkereskedelemben érdekelt egyéb gazdasági szereplők által szolgáltatott információk képezik. Ezen információkat bizalmasan kell kezelni.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=HU)

Indokolás

E módosítás célja, hogy a jelenlegi piaci helyzetnek és másodlagos jogszabályoknak megfelelően egyértelműen bevezesse a „cukorrépa” és „cukornád” kifejezéseket, összhangban a cukorágazat e rendelet III. része I. melléklete szerinti meghatározásával. Javasoljuk továbbá az árbejelentési kötelezettségek kiterjesztését az etanolra, mivel az etanol a cukorpiac egyensúlya szempontjából lényeges piacot jelent.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 a pont (új)

1308/2013/EU rendelet

148 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

22a.  A 148. cikk helyébe a következő szöveg lép:

148. cikk

148. cikk

Szerződéses kapcsolatok a tej- és tejtermékágazatban

Szerződéses kapcsolatok a tej- és tejtermékágazatban

(1)  Ha valamely tagállam úgy dönt, hogy írásbeli szerződést kell kötni minden olyan esetben, amikor a területén belül egy mezőgazdasági termelő egy nyerstej-feldolgozónak nyers tejet szállít, és/vagy ha úgy dönt, hogy az első felvásárlók kötelesek a nyers tej mezőgazdasági termelők általi szállítására vonatkozó írásbeli szerződéses ajánlatot tenni, akkor e szerződésnek és/vagy szerződésre vonatkozó ajánlatnak meg kell felelnie a (2) bekezdésben megállapított feltételeknek.

(1)  Ha valamely tagállam úgy dönt, hogy írásbeli szerződést kell kötni minden olyan esetben, amikor a területén belül egy mezőgazdasági termelő egy nyerstej-feldolgozónak nyers tejet szállít, és/vagy ha úgy dönt, hogy az első felvásárlók kötelesek a nyers tej mezőgazdasági termelők általi szállítására vonatkozó írásbeli szerződéses ajánlatot tenni, akkor e szerződésnek és/vagy szerződésre vonatkozó ajánlatnak meg kell felelnie a (2) bekezdésben megállapított feltételeknek.

Ha a tagállam úgy dönt, hogy írásbeli szerződést kell kötni minden olyan esetben, amikor egy mezőgazdasági termelő egy nyerstej-feldolgozónak nyers tejet szállít, arról is döntenie kell, hogy a felek között kötött ilyen szerződés a szállítás mely szakaszára vagy szakaszaira vonatkozik, ha a nyers tej szállítását egy vagy több begyűjtő végzi.

Ha a tagállam úgy dönt, hogy írásbeli szerződést kell kötni minden olyan esetben, amikor egy mezőgazdasági termelő egy nyerstej-feldolgozónak nyers tejet szállít, arról is döntenie kell, hogy a felek között kötött ilyen szerződés a szállítás mely szakaszára vagy szakaszaira vonatkozik, ha a nyers tej szállítását egy vagy több begyűjtő végzi.

E cikk alkalmazásában a „begyűjtő” olyan vállalkozás, amely egy mezőgazdasági termelőtől vagy egy másik begyűjtőtől elszállítja a nyers tejet egy nyerstej-feldolgozóhoz vagy egy másik begyűjtőhöz, és a nyers tej tulajdonjoga minden esetben átszáll.

E cikk alkalmazásában a „begyűjtő” olyan vállalkozás, amely egy mezőgazdasági termelőtől vagy egy másik begyűjtőtől elszállítja a nyers tejet egy nyerstej-feldolgozóhoz vagy egy másik begyűjtőhöz, és a nyers tej tulajdonjoga minden esetben átszáll.

(1a)  Amennyiben a tagállamok nem élnek az e cikk (1) bekezdésében foglalt lehetőségekkel, a termelő, a termelői szervezet vagy a termelői szervezetek társulása megkövetelheti, hogy a nyers tej valamely nyerstej-feldolgozó részére történő bármely szállításához a felek írásbeli szerződést kössenek, és/vagy az első felvásárlók – az e. cikk (4) bekezdésének első albekezdésében foglaltakkal megegyező feltételekkel – szerződésre vonatkozó írásbeli ajánlatot tegyenek.

(1a)  Amennyiben a tagállamok nem élnek az e cikk (1) bekezdésében foglalt lehetőségekkel, a termelő, a termelői szervezet vagy a termelői szervezetek társulása megkövetelheti, hogy a nyers tej valamely nyerstej-feldolgozó részére történő bármely szállításához a felek írásbeli szerződést kössenek, és/vagy az első felvásárlók – az e. cikk (4) bekezdésének első albekezdésében foglaltakkal megegyező feltételekkel – szerződésre vonatkozó írásbeli ajánlatot tegyenek.

Amennyiben az első felvásárló a 2003/361/EK ajánlás szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás, a szerződés és/vagy a szerződéses ajánlat nem kötelező, de ez nem érinti a feleknek azt a lehetőségét, hogy egy szakmaközi szervezet által kidolgozott szabványos szerződésmintát használjanak fel.

Amennyiben az első felvásárló a 2003/361/EK ajánlás szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás, a szerződés és/vagy a szerződéses ajánlat nem kötelező, de ez nem érinti a feleknek azt a lehetőségét, hogy egy szakmaközi szervezet által kidolgozott szabványos szerződésmintát használjanak fel.

(2)  Az (1) és az (1a) bekezdésben említett szerződést és/vagy szerződéses ajánlatot:

(2)  Az (1) és az (1a) bekezdésben említett szerződést és/vagy szerződéses ajánlatot:

a) a szállítás megkezdése előtt kell elkészíteni;

a) a szállítás megkezdése előtt kell elkészíteni;

b) írásban kell rögzíteni; és

b) írásban kell rögzíteni; és

c) oly módon kell megfogalmazni, hogy tartalmazza különösen az alábbi elemeket:

c) oly módon kell megfogalmazni, hogy tartalmazza különösen az alábbi elemeket:

i. a szállított termékekért fizetendő ár, amely:

i. a szállított termékekért fizetendő ár, amely:

— állandó és a szerződésben rögzített, és/vagy

— állandó és a szerződésben rögzített és/vagy

— kiszámítására a szerződésben megállapított különböző tényezők összesítésével kerül sor, amelyek között szerepelhetnek a piaci fejlemények változását tükröző piaci mutatók, a szállított mennyiség és a szállított nyers tej minősége vagy összetétele,

— kiszámítására a szerződésben megállapított különböző tényezők összesítésével kerül sor, amelyek között szerepelhetnek a piaci fejlemények változását tükröző, könnyen hozzáférhető és érthető, objektív termelési és piaci költségmutatók, a szállított mennyiség és a szállított nyers tej minősége vagy összetétele.

 

E célból azok a tagállamok, amelyek az (1) bekezdés alkalmazása mellett döntöttek, objektív kritériumok és a termelésre és az élelmiszerláncra vonatkozó vizsgálatok alapján meghatározhatják az említett mutatókat annak érdekében, hogy bármikor megállapíthassák azokat,

ii. a szállítható és/vagy szállítandó nyers tej mennyiségét és e szállítások ütemezését,

ii. a szállítható vagy szállítandó nyers tej mennyiségét és e szállítások ütemezését. A havi szerződésszegésekabálysértések tekintetében nem lehet szankciókat tartalmazó záradékokat meghatározni,

iii. a szerződés időtartamát, amely lehet határozott vagy határozatlan, és a felmondási záradékot,

iii. a szerződés időtartamát, amely lehet határozott vagy határozatlan, és a felmondási záradékot,

iv. a kifizetési időszakokra és eljárásokra vonatkozó részletek,

iv. a kifizetési időszakokra és eljárásokra vonatkozó részletek,

v. a nyers tej átvételére vagy szállítására vonatkozó rendelkezéseket, valamint

v. a nyers tej átvételére vagy szállítására vonatkozó rendelkezéseket, valamint

vi. a vis maior esetén alkalmazandó szabályok.

vi. a vis maior esetén alkalmazandó szabályok.

(3)  Az (1) és az (1a) bekezdéstől eltérve, nem írható elő szerződés és/vagy szerződéses ajánlat akkor, ha a nyers tejet szövetkezet tagja szállítja annak a szövetkezetnek, amelynek a tagja, és ha e szövetkezet alapszabálya vagy az abban megállapított, illetve abból eredő szabályok és határozatok a (2) bekezdés a), b) és c) pontjában megállapított rendelkezésekhez hasonló hatályú rendelkezéseket tartalmaznak.

(3)  Az (1) és az (1a) bekezdéstől eltérve, nem írható elő szerződés és/vagy szerződéses ajánlat akkor, ha a nyers tejet szövetkezet tagja szállítja annak a szövetkezetnek, amelynek a tagja, és ha e szövetkezet alapszabálya vagy az abban megállapított, illetve abból eredő szabályok és határozatok a (2) bekezdés a), b) és c) pontjában megállapított rendelkezésekhez hasonló hatályú rendelkezéseket tartalmaznak.

(4)  A mezőgazdasági termelők, nyerstej-begyűjtők vagy -feldolgozók által kötött nyerstej-szállítási szerződések valamennyi eleméről – ideértve a (2) bekezdés c) pontjában említett elemeket is – a felek szabadon tárgyalhatnak.

(4)  A mezőgazdasági termelők, nyerstej-begyűjtők vagy -feldolgozók által kötött nyerstej-szállítási szerződések valamennyi eleméről – ideértve a (2) bekezdés c) pontjában említett elemeket is – a felek szabadon tárgyalhatnak.

Az első albekezdés ellenére az alábbiak közül az egyik vagy mindkettő alkalmazandó:

Az első albekezdés ellenére az alábbiak közül az egyik vagy mindkettő alkalmazandó:

a) ha egy tagállam úgy dönt, hogy a nyers tej szállítására az (1) bekezdésnek megfelelően kötelezővé teszi írásbeli szerződés megkötését, akkor előírhatja:

a) ha egy tagállam úgy dönt, hogy a nyers tej szállítására az (1) bekezdésnek megfelelően kötelezővé teszi írásbeli szerződés megkötését, akkor előírhatja:

i. a feleknek arra vonatkozó kötelezettségét, hogy egy meghatározott szállítandó mennyiség és az e szállításért fizetendő ár közötti összefüggésről megállapodjanak;

i. a feleknek arra vonatkozó kötelezettségét, hogy egy meghatározott szállítandó mennyiség és az e szállításért fizetendő ár közötti összefüggésről megállapodjanak;

ii. azt a minimális időtartamot, amely csak a mezőgazdasági termelő és a nyers tej első felvásárlója közötti írásbeli szerződésekre alkalmazandó; e minimális időtartamnak legalább hat hónapnak kell lennie, és nem akadályozhatja a belső piac megfelelő működését;

ii. azt a minimális időtartamot, amely csak a mezőgazdasági termelő és a nyers tej első felvásárlója közötti írásbeli szerződésekre alkalmazandó; e minimális időtartamnak legalább hat hónapnak kell lennie, és nem akadályozhatja a belső piac megfelelő működését;

b) ha egy tagállam úgy dönt, hogy a nyers tej első felvásárlója köteles az (1) bekezdés szerint írásbeli szerződésajánlatot tenni a mezőgazdasági termelőnek, akkor úgy is rendelkezhet, hogy a szerződés vonatkozásában az ajánlatnak tartalmaznia kell a nemzeti jogszabályok szerint e célra meghatározott minimális időtartamot; e minimális időtartamnak legalább hat hónapnak kell lennie, és nem akadályozhatja a belső piac megfelelő működését.

b) ha egy tagállam úgy dönt, hogy a nyers tej első felvásárlója köteles az (1) bekezdés szerint írásbeli szerződésajánlatot tenni a mezőgazdasági termelőnek, akkor úgy is rendelkezhet, hogy a szerződés vonatkozásában az ajánlatnak tartalmaznia kell a nemzeti jogszabályok szerint e célra meghatározott minimális időtartamot; e minimális időtartamnak legalább hat hónapnak kell lennie, és nem akadályozhatja a belső piac megfelelő működését.

A második albekezdés nem érinti a mezőgazdasági termelő arra vonatkozó jogát, hogy visszautasítsa e minimális időtartamot, feltéve, hogy azt írásban teszi. Ebben az esetben a felek szabadon tárgyalhatnak a szerződés valamennyi eleméről, ideértve a (2) bekezdés c) pontjában említett elemeket is.

A második albekezdés nem érinti a mezőgazdasági termelő arra vonatkozó jogát, hogy visszautasítsa e minimális időtartamot, feltéve, hogy azt írásban teszi. Ebben az esetben a felek szabadon tárgyalhatnak a szerződés valamennyi eleméről, ideértve a (2) bekezdés c) pontjában említett elemeket is.

(5)  Azon tagállamok, amelyek az e cikkben említett lehetőségeket alkalmazzák, kötelesek értesíteni a Bizottságot azok alkalmazásának módjáról.

(5)  Azon tagállamok, amelyek az e cikkben említett lehetőségeket alkalmazzák, kötelesek értesíteni a Bizottságot azok alkalmazásának módjáról.

(6)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyekben meghatározza az e cikk (2) bekezdése a) és b) pontjának, valamint (3) bekezdésének egységes alkalmazásához szükséges intézkedéseket, továbbá a tagállamok által az e cikknek megfelelően megküldendő értesítésekkel kapcsolatos intézkedéseket. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(6)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyekben meghatározza az e cikk (2) bekezdése a) és b) pontjának, valamint (3) bekezdésének egységes alkalmazásához szükséges intézkedéseket, továbbá a tagállamok által az e cikknek megfelelően megküldendő értesítésekkel kapcsolatos intézkedéseket. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=HU)

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 b pont (új)

1308/2013/EU rendelet

149 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

22b.  A 149. cikk helyébe a következő szöveg lép:

149. cikk

149. cikk

Szerződésre irányuló tárgyalások a tej- és tejtermékágazatban

Szerződésre irányuló tárgyalások a tej- és tejtermékágazatban

(1)  A 161. cikk (1) bekezdésének megfelelően elismert, tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek tárgyalásokat folytathatnak mezőgazdasági termelő tagjaik nevében közös termelésük egy része vagy egésze tekintetében a nyers tejnek a termelő által a nyers tej feldolgozója vagy a 148. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti begyűjtője számára történő szállítására vonatkozó szerződésről.

(1)  A 161. cikk (1) bekezdésének megfelelően elismert, tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek tárgyalásokat folytathatnak mezőgazdasági termelő tagjaik nevében közös termelésük egy része vagy egésze tekintetében a nyers tejnek a termelő által a nyers tej feldolgozója vagy a 148. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdése szerinti begyűjtője számára történő szállítására vonatkozó szerződésről.

(2)  A termelői szervezet tárgyalásokat folytathat:

(2)  A termelői szervezet tárgyalásokat folytathat:

a) függetlenül attól, hogy a mezőgazdasági termelők átruházzák-e a nyers tej feletti tulajdonjogot a termelői szervezetre vagy sem;

a) függetlenül attól, hogy a mezőgazdasági termelők átruházzák-e a nyers tej feletti tulajdonjogot a termelői szervezetre vagy sem;

b) függetlenül attól, hogy a tárgyalt ár azonos-e a mezőgazdasági termelő tagok egy részének vagy összességének közös termelése tekintetében;

b) függetlenül attól, hogy a tárgyalt ár azonos-e a mezőgazdasági termelő tagok egy részének vagy összességének közös termelése tekintetében;

c) feltéve, hogy az adott termelői szervezet tekintetében valamennyi alábbi feltétel teljesül:

c) feltéve, hogy az adott termelői szervezet tekintetében valamennyi alábbi feltétel teljesül:

i. az ilyen tárgyalások által érintett nyers tej mennyisége nem haladja meg a teljes uniós termelés 3,5 %-át;

i. az ilyen tárgyalások által érintett nyers tej mennyisége nem haladja meg a teljes uniós termelés 4,5 %-át;

ii. az ilyen tárgyalások által érintett nyers tejnek bármely adott tagállamban termelt mennyisége nem haladja meg az adott tagállam teljes nemzeti termelésének 33 %-át; és

ii. az ilyen tárgyalások által érintett nyers tejnek bármely adott tagállamban termelt mennyisége nem haladja meg az adott tagállam teljes nemzeti termelésének 33 %-át; és

iii. az ilyen tárgyalások által érintett nyers tejnek bármely tagállamba szállított mennyisége nem haladja meg az adott tagállam teljes nemzeti termelésének 33 %-át;

iii. az ilyen tárgyalások által érintett nyers tejnek bármely tagállamba szállított mennyisége nem haladja meg az adott tagállam teljes nemzeti termelésének 33 %-át;

d) feltéve, hogy az érintett mezőgazdasági termelők nem tagjai más termelői szervezetnek, amely szintén ilyen szerződésekre irányuló tárgyalásokat folytat a nevükben; a tagállamok azonban kellően indokolt esetben eltérhetnek ettől a feltételtől, amennyiben a mezőgazdasági termelők két különálló termelői egységgel rendelkeznek különböző földrajzi területeken;

d) feltéve, hogy az érintett mezőgazdasági termelők nem tagjai más termelői szervezetnek, amely szintén ilyen szerződésekre irányuló tárgyalásokat folytat a nevükben; a tagállamok azonban kellően indokolt esetben eltérhetnek ettől a feltételtől, amennyiben a mezőgazdasági termelők két különálló termelői egységgel rendelkeznek különböző földrajzi területeken;

e) feltéve, hogy a nyers tejre nem vonatkozik egyéb, a mezőgazdasági termelő szövetkezeti tagságából származó olyan kötelezettség, hogy a szövetkezet alapszabályában lefektetett feltételeknek, vagy az abban megállapított, illetve abból eredő szabályoknak és határozatoknak megfelelően a tejet le kell adni; valamint

e) feltéve, hogy a nyers tejre nem vonatkozik egyéb, a mezőgazdasági termelő szövetkezeti tagságából származó olyan kötelezettség, hogy a szövetkezet alapszabályában lefektetett feltételeknek, vagy az abban megállapított, illetve abból eredő szabályoknak és határozatoknak megfelelően a tejet le kell adni; valamint

f) feltéve, hogy a termelői szervezet értesíti a tárgyalások által érintett nyers tej mennyiségéről azon tagállam vagy tagállamok illetékes hatóságait, amelyben vagy amelyekben tevékenységet folytat.

f) feltéve, hogy a termelői szervezet értesíti a tárgyalások által érintett nyers tej mennyiségéről azon tagállam vagy tagállamok illetékes hatóságait, amelyben vagy amelyekben tevékenységet folytat.

(3)  A termelői szervezet a (2) bekezdés c) pontja ii. és iii. alpontjában meghatározott feltételektől függetlenül tárgyalásokat folytathat az (1) bekezdés értelmében, ha az adott termelői szervezet esetében a tárgyalások által érintett – 500 000 tonnánál alacsonyabb teljes éves nyerstej-termeléssel rendelkező tagállamban termelt, vagy ilyen tagállamba szállított – nyers tej mennyisége nem haladja meg az adott tagállam teljes nemzeti termelésének 45%-át.

(3)  A termelői szervezet a (2) bekezdés c) pontja ii. és iii. alpontjában meghatározott feltételektől függetlenül tárgyalásokat folytathat az (1) bekezdés értelmében, ha az adott termelői szervezet esetében a tárgyalások által érintett – 500 000 tonnánál alacsonyabb teljes éves nyerstej-termeléssel rendelkező tagállamban termelt, vagy ilyen tagállamba szállított – nyers tej mennyisége nem haladja meg az adott tagállam teljes nemzeti termelésének 45%-át.

(4)  E cikk alkalmazásában a termelői szervezetekre történő hivatkozás a termelői szervezetek társulásaira is vonatkozik.

(4)  E cikk alkalmazásában a termelői szervezetekre történő hivatkozás a termelői szervezetek társulásaira is vonatkozik.

(5)  A (2) bekezdés c) pontja és a (3) bekezdés alkalmazása során a Bizottság az általa megfelelőnek tartott módon és a legfrissebb rendelkezésre álló információk alapján közzéteszi az Unióban és a tagállamokban termelt nyers tej mennyiségét.

(5)  A (2) bekezdés c) pontja és a (3) bekezdés alkalmazása során a Bizottság az általa megfelelőnek tartott módon és a legfrissebb rendelkezésre álló információk alapján közzéteszi az Unióban és a tagállamokban termelt nyers tej mennyiségét.

(6)  A (2) bekezdés c) pontjától és a (3) bekezdéstől eltérve – még akkor is, ha nem valósul meg az ezekben megállapított küszöbértékek túllépése – az e bekezdés második albekezdésében említett versenyhatóság eseti alapon dönthet úgy, hogy a termelői szervezetnek egy adott tárgyalást vagy újból meg kell nyitnia, vagy arra egyáltalán nem kerülhet sor, ha ezt a verseny fenntartása érdekében szükségesnek ítéli, vagy azért, hogy a tejfeldolgozást végző kis- és középvállalkozások ne kerüljenek súlyosan hátrányos helyzetbe a területén.

(6)  A (2) bekezdés c) pontjától és a (3) bekezdéstől eltérve – még akkor is, ha nem valósul meg az ezekben megállapított küszöbértékek túllépése – az e bekezdés második albekezdésében említett versenyhatóság eseti alapon dönthet úgy, hogy a termelői szervezetnek egy adott tárgyalást vagy újból meg kell nyitnia, vagy arra egyáltalán nem kerülhet sor, ha ezt a verseny fenntartása érdekében szükségesnek ítéli, vagy azért, hogy a tejfeldolgozást végző kis- és középvállalkozások ne kerüljenek súlyosan hátrányos helyzetbe a területén.

Egynél több tagállamot érintő tárgyalások esetén az első albekezdésben említett határozatot a Bizottság a 229. cikk (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül hozza meg. Más esetekben e határozatot annak a tagállamnak a nemzeti versenyhatósága hozza meg, amelyre a tárgyalások vonatkoznak.

Egynél több tagállamot érintő tárgyalások esetén az első albekezdésben említett határozatot a Bizottság a 229. cikk (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül hozza meg. Más esetekben e határozatot annak a tagállamnak a nemzeti versenyhatósága hozza meg, amelyre a tárgyalások vonatkoznak.

Az e bekezdésben említett határozatok az érintett vállalkozások értesítésének időpontjától kezdődően alkalmazandók.

Az e bekezdésben említett határozatok az érintett vállalkozások értesítésének időpontjától kezdődően alkalmazandók.

(7)  E cikk alkalmazásában:

(7)  E cikk alkalmazásában:

a) „nemzeti versenyhatóság”: az 1/2003/EK tanácsi rendelet22 5. cikkében említett hatóság22;

a) „nemzeti versenyhatóság”: az 1/2003/EK tanácsi rendelet22 5. cikkében említett hatóság22;

b) „kis- és középvállalkozás”: a 2003/361/EK ajánlás szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás.

b) „kis- és középvállalkozás”: a 2003/361/EK ajánlás szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás.

(8)  Az a tagállam, ahol e cikknek megfelelően tárgyalásokat folytatnak, értesíti a Bizottságot a (2) bekezdés f) pontjának és a (6) bekezdésnek az alkalmazásáról.

(8)  Az a tagállam, ahol e cikknek megfelelően tárgyalásokat folytatnak, értesíti a Bizottságot a (2) bekezdés f) pontjának és a (6) bekezdésnek az alkalmazásáról.

__________________

__________________

22A Tanács 1/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).

22A Tanács 1/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról (HL L 1., 2003.1.4., 1. o.).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=HU)

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 c pont (új)

1308/2013/EU rendelet

150 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

22c.  A 150. cikk helyébe a következő szöveg lép:

150. cikk

150. cikk

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt áll földrajzi jelzéssel ellátott sajt kínálatának szabályozása

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt áll földrajzi jelzéssel ellátott sajt kínálatának szabályozása

(1)  A 152. cikk (3) bekezdése értelmében elismert termelői szervezet, a 157. cikk (3) bekezdése értelmében elismert szakmaközi szervezet vagy az 1151/2012/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében említett csoportosulás kérelme alapján a tagállamok – korlátozott időtartamra – kötelező szabályokat állapíthatnak meg az 1151/2012/EU rendelet 5. cikke (1) és (2) bekezdése szerinti oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott sajt kínálatának a szabályozására.

(1)  A 152. cikk (1) bekezdése vagy a 161. cikk (1) bekezdése értelmében elismert termelői szervezet, a 157. cikk (1) bekezdése értelmében elismert szakmaközi szervezet vagy az 1151/2012/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében említett csoportosulás kérelme alapján a tagállamok – korlátozott időtartamra – kötelező szabályokat állapíthatnak meg az 1151/2012/EU rendelet 5. cikke (1) és (2) bekezdése szerinti oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott sajt kínálatának a szabályozására.

(2)  Az e cikk (1) bekezdésében említett szabályoknak előfeltételük az 1151/2012/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett földrajzi területen lévő felek közötti előzetes megállapodás. E megállapodásnak a tejtermelők legalább kétharmada vagy az e cikk (1) bekezdésben említett sajt előállításához felhasznált nyers tej legalább kétharmadát képviselő képviselőik, és adott esetben az 1151/2012/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett földrajzi területen előállított ilyen sajt termelésének legalább kétharmadát képviselő termelők legalább kétharmada között kell létrejönnie.

(2)  Az e cikk (1) bekezdésében említett szabályoknak előfeltételük az 1151/2012/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett földrajzi területen lévő felek közötti előzetes megállapodás. E megállapodásnak a tejtermelők legalább kétharmada vagy az e cikk (1) bekezdésben említett sajt előállításához felhasznált nyers tej legalább kétharmadát képviselő képviselőik, és adott esetben az 1151/2012/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett földrajzi területen előállított ilyen sajt termelésének legalább kétharmadát képviselő termelők legalább kétharmada vagy képviselőik között kell létrejönnie.

(3)  Az (1) bekezdés alkalmazásában, az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott sajt vonatkozásában a nyers tej e sajt termékleírásában szereplő származási földrajzi területének meg kell egyeznie az e sajt vonatkozásában az 1151/2012/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett földrajzi területtel.

(3)  Az (1) bekezdés alkalmazásában, az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott sajt vonatkozásában a nyers tej e sajt termékleírásában szereplő származási földrajzi területének meg kell egyeznie az e sajt vonatkozásában az 1151/2012/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett földrajzi területtel.

(4)  Az (1) bekezdésben említett szabályok:

(4)  Az (1) bekezdésben említett szabályok:

a) csak az érintett termék kínálatának szabályozására vonatkoznak, és céljuk e sajt kínálatának a kereslethez történő igazítása;

a) csak az érintett termék kínálatának szabályozására vonatkoznak, és céljuk e sajt kínálatának a kereslethez történő igazítása;

b) csak az érintett termékre érvényesek;

b) csak az érintett termékre érvényesek;

c) legfeljebb három évre tehetők kötelezővé, mely időszak után az (1) bekezdésben említett új kérelem alapján megújíthatók;

c) legfeljebb öt évre tehetők kötelezővé, mely időszak után az (1) bekezdésben említett új kérelem alapján megújíthatók;

d) nem okozhatnak kárt az említett szabályok hatálya alá tartozó termékeken kívüli egyéb termékek kereskedelmében;

d) nem okozhatnak kárt az említett szabályok hatálya alá tartozó termékeken kívüli egyéb termékek kereskedelmében;

e) nem vonatkoznak az érintett sajt első alkalommal történő forgalmazása utáni ügyletekre;

e) nem vonatkoznak az érintett sajt első alkalommal történő forgalmazása utáni ügyletekre;

f) nem tesznek lehetővé árrögzítést, ideértve az árak tájékoztató vagy ajánlás jellegű rögzítését is;

f) nem tesznek lehetővé árrögzítést, ideértve az árak tájékoztató vagy ajánlás jellegű rögzítését is;

g) nem tarthatják vissza az érintett termék egyébként rendelkezésre álló mennyiségének túlságosan nagy részét;

g) nem tarthatják vissza az érintett termék egyébként rendelkezésre álló mennyiségének túlságosan nagy részét;

h) nem eredményezhetnek megkülönböztetést, nem állíthatnak akadályt a piacra újonnan belépők elé, illetve nem érinthetik hátrányosan a kistermelőket;

h) nem eredményezhetnek megkülönböztetést, nem állíthatnak akadályt a piacra újonnan belépők elé, illetve nem érinthetik hátrányosan a kistermelőket;

i) hozzájárulnak az érintett termék minőségének fenntartásához és/vagy a termék fejlesztéséhez;

i) hozzájárulnak az érintett termék minőségének fenntartásához és/vagy a termék fejlesztéséhez;

j) a 149. cikk sérelme nélkül alkalmazandók.

j) a 149. cikk sérelme nélkül alkalmazandók.

(5)  Az (1) bekezdésben említett szabályokat közzé kell tenni az érintett tagállam egy hivatalos kiadványában.

(5)  Az (1) bekezdésben említett szabályokat közzé kell tenni az érintett tagállam egy hivatalos kiadványában.

(6)  A tagállamok ellenőrzéseket folytatnak a (4) bekezdésben megállapított feltételek teljesülésének biztosítása érdekében, és ha az illetékes nemzeti hatóságok úgy ítélik meg, hogy a feltételek nem teljesülnek, a tagállamok hatályon kívül helyezik az (1) bekezdésben említett szabályokat.

(6)  A tagállamok ellenőrzéseket folytatnak a (4) bekezdésben megállapított feltételek teljesülésének biztosítása érdekében, és ha az illetékes nemzeti hatóságok úgy ítélik meg, hogy a feltételek nem teljesülnek, a tagállamok hatályon kívül helyezik az (1) bekezdésben említett szabályokat.

(7)  A tagállamok azonnal értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett, általuk elfogadott szabályokról. A Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot az ilyen szabályokról szóló értesítésekről.

(7)  A tagállamok azonnal értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett, általuk elfogadott szabályokról. A Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot az ilyen szabályokról szóló értesítésekről.

(8)  A Bizottság bármikor elfogadhat végrehajtási jogi aktusokat egy tagállam arra való kötelezésére vonatkozóan, hogy helyezze hatályon kívül az általa az (1) bekezdésnek megfelelően megállapított szabályokat, amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy e szabályok nem felelnek meg a (4) bekezdésben megállapított feltételeknek, a belső piac jelentős részén akadályozzák vagy torzítják a versenyt, vagy veszélyeztetik a szabad kereskedelmet vagy az EUMSZ 39. cikke célkitűzéseinek az elérését. E végrehajtási jogi aktusokat az e rendelet 229. cikkének (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül kell elfogadni.

(8)  A Bizottság bármikor elfogadhat végrehajtási jogi aktusokat egy tagállam arra való kötelezésére vonatkozóan, hogy helyezze hatályon kívül az általa az (1) bekezdésnek megfelelően megállapított szabályokat, amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy e szabályok nem felelnek meg a (4) bekezdésben megállapított feltételeknek, a belső piac jelentős részén akadályozzák vagy torzítják a versenyt, vagy veszélyeztetik a szabad kereskedelmet vagy az EUMSZ 39. cikke célkitűzéseinek az elérését. E végrehajtási jogi aktusokat az e rendelet 229. cikkének (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül kell elfogadni.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=HU)

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 d pont (új)

1308/2013/EU rendelet

151 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

22d.  A 151. cikk helyébe a következő szöveg lép:

151. cikk

151. cikk

Kötelező bejelentések a tej- és tejtermékágazatban

Kötelező bejelentések a tej- és tejtermékágazatban

2015. április 1-jétől kezdődően a nyers tej első felvásárlói havonta bejelentik az illetékes nemzeti hatóságnak a hozzájuk szállított nyers tej mennyiségét.

2015. április 1-jétől kezdődően a nyers tej első felvásárlói havonta bejelentik az illetékes nemzeti hatóságnak a hozzájuk szállított nyers tej mennyiségét és a fizetett átlagárat. Különbséget kell tenni az ökológiai és nem ökológiai termékek között. Ha az első felvásárló szövetkezet, akkor az átlagárat az e rendelet 6. cikke c) pontjának v. alpontjában említett gazdasági év végén kell közölni.

 

Az átlagárra vonatkozó információkat bizalmas adatnak kell tekinteni, és az illetékes hatóság gondoskodik arról, hogy az egyes gazdasági szereplők konkrét átlagárai vagy neve ne kerüljenek nyilvánosságra.

E cikk és a 148. cikk alkalmazásában az „első felvásárló” olyan vállalkozás vagy csoport, amely a termelőktől az alábbi célokból tejet vásárol:

E cikk és a 148. cikk alkalmazásában az „első felvásárló” olyan vállalkozás vagy csoport, amely a termelőktől az alábbi célokból tejet vásárol:

a) begyűjtés, csomagolás, tárolás, hűtés vagy feldolgozás, többek között szerződés alapján;

a) begyűjtés, csomagolás, tárolás, hűtés vagy feldolgozás, többek között szerződés alapján;

b) egy vagy több, tej vagy egyéb tejtermékek kezelésével vagy feldolgozásával foglalkozó vállalkozás részére történő értékesítés.

b) egy vagy több, tej vagy egyéb tejtermékek kezelésével vagy feldolgozásával foglalkozó vállalkozás részére történő értékesítés.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az első albekezdésben említett nyerstej-mennyiségről.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az első albekezdésben említett nyerstej-mennyiségről és átlagárról.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyekben meghatározza az ilyen bejelentések tartalmára, formájára és időzítésére vonatkozó szabályokat, valamint a tagállamok által e cikknek megfelelően megküldendő értesítésekkel kapcsolatos intézkedéseket. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyekben meghatározza az ilyen bejelentések tartalmára, formájára és időzítésére vonatkozó szabályokat, valamint a tagállamok által e cikknek megfelelően megküldendő értesítésekkel kapcsolatos intézkedéseket. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=HU)

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 e pont (új)

1308/2013/EU rendelet

152 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

22e.  A 152. cikk helyébe a következő szöveg lép:

152. cikk

152. cikk

Termelői szervezetek

Termelői szervezetek

(1)  A tagállamok – kérelem alapján – elismerhetik azokat a termelői szervezeteket, amelyek:

(1)  A tagállamok – kérelem alapján – elismerhetik azokat a termelői szervezeteket, amelyek:

a) az 1. cikk (2) bekezdésében szereplő valamely meghatározott ágazatban működő termelőkből állnak, és e termelőknek a 153. cikk (2) bekezdése c) pontjával összhangban lévő ellenőrzése alatt állnak;

a) az 1. cikk (2) bekezdésében szereplő valamely meghatározott ágazatban működő termelőkből állnak, és e termelőknek a 153. cikk (2) bekezdése c) pontjával összhangban lévő ellenőrzése alatt állnak;

b) melők kezdeményezésére jöttek létre és legalább a következő tevékenységek egyikét végzik:

b) melők kezdeményezésére jöttek létre és legalább a következő tevékenységek egyikét végzik:

i. közös feldolgozás;

i. közös feldolgozás;

ii. közös forgalmazás, ideértve a közös értékesítési platformokat vagy közös szállítást is;

ii. közös forgalmazás, ideértve a közös értékesítési platformokat vagy közös szállítást is;

iii. közös csomagolás, címkézés vagy promóció;

iii. közös csomagolás, címkézés vagy promóció;

iv. a minőség-ellenőrzés közös szervezése;

iv. a minőség-ellenőrzés közös szervezése;

v. berendezések vagy raktárlétesítmények közös használata;

v. berendezések vagy raktárlétesítmények közös használata;

vi. a termeléshez közvetlenül kapcsolódó hulladék közös kezelése;

vi. a termeléshez közvetlenül kapcsolódó hulladék közös kezelése;

vii. az inputanyagok közös beszerzése;

vii. az inputanyagok közös beszerzése;

viii. az e bekezdés c) pontjában felsorolt célok elérését célzó bármilyen más közös szolgáltatási tevékenység;

viii. az e bekezdés c) pontjában felsorolt célok elérését célzó bármilyen más közös szolgáltatási tevékenység;

c) meghatározott célokkal működnek, amelyek legalább egyike az alábbiakra vonatkozhat:

c) meghatározott célokkal működnek, amelyek legalább egyike az alábbiakra vonatkozhat:

i. a termelés megtervezésének és a kereslethez való hozzáigazításának biztosítása, különösen a minőség és a mennyiség tekintetében;

i. a termelés megtervezésének és a kereslethez való hozzáigazításának biztosítása, különösen a minőség és a mennyiség tekintetében;

ii. a kínálati oldal koncentrációja és a tagok által előállított termékek forgalomba hozatala, többek között közvetlen üzletszerzés révén;

ii. a kínálati oldal koncentrációja és a tagok által előállított termékek forgalomba hozatala, többek között közvetlen üzletszerzés révén;

iii. a termelési költségeknek és a környezetvédelmi és állatjóléti előírások teljesítése céljából végrehajtott beruházások megtérülésének optimalizálása és a termelői árak stabilizálása,

iii. a termelési költségeknek és a környezetvédelmi és állatjóléti előírások teljesítése céljából végrehajtott beruházások megtérülésének optimalizálása és a termelői árak stabilizálása,

iv. kutatások folytatása és kezdeményezések kidolgozása a fenntartható termelési módszerekkel, innovatív gyakorlatokkal, a gazdasági versenyképességgel és a piac alakulásával kapcsolatban;

iv. kutatások folytatása és kezdeményezések kidolgozása a fenntartható termelési módszerekkel, innovatív gyakorlatokkal, a gazdasági versenyképességgel és a piac alakulásával kapcsolatban;

v. a környezetkímélő termesztési gyakorlatok és termelési technikák, illetve megfelelő állatjóléti gyakorlatok és technikák használatának előmozdítása, valamint technikai segítségnyújtás az ilyen gyakorlatok és technikák alkalmazásához;

v. a környezetkímélő termesztési gyakorlatok és termelési technikák, illetve megfelelő állatjóléti gyakorlatok és technikák használatának előmozdítása, valamint technikai segítségnyújtás az ilyen gyakorlatok és technikák alkalmazásához;

vi. a termelési szabványok használatának előmozdítása és az ehhez biztosított technikai segítségnyújtás, a termékminőség javítása, valamint oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel vagy nemzeti minőségigazoló címkével ellátott termékek fejlesztése;

vi. a termelési szabványok használatának előmozdítása és az ehhez biztosított technikai segítségnyújtás, a termékminőség javítása, valamint oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel vagy nemzeti minőségigazoló címkével ellátott termékek fejlesztése;

vii. a melléktermékek és a hulladékok kezelése, különösen a víz, a talaj és a táj minőségvédelme tekintetében, valamint a biológiai sokféleség megőrzése vagy előmozdítása;

vii. a melléktermékek, maradványanyagok és a hulladékok kezelése és hasznosítása, különösen a víz, a talaj és a táj minőségvédelme tekintetében, valamint a biológiai sokféleség megőrzése vagy előmozdítása és a körforgásosság erősítése;

viii. hozzájárulás a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodáshoz és az éghajlatváltozás mérsékléséhez;

viii. hozzájárulás a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodáshoz és az éghajlatváltozás mérsékléséhez;

ix. kezdeményezések kidolgozása a promóció és a forgalmazás terén;

ix. kezdeményezések kidolgozása a promóció és a forgalmazás terén;

x. az e rendelet 33. cikke (3) bekezdésének d) pontjában említett, a gyümölcs- és zöldségágazatban működő operatív programok keretében és az 1305/2013/EU rendelet 36. cikkében említett kölcsönös kockázatkezelési alapok kezelése;

x. a kölcsönös kockázatkezelési alapok kezelése;

xi. a szükséges technikai segítségnyújtás biztosítása a határidős piacok és a biztosítási rendszerek alkalmazásához;

xi. a szükséges technikai segítségnyújtás biztosítása a határidős piacok és a biztosítási rendszerek alkalmazásához;

(1a)  Az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az e cikk (1) bekezdése alapján elismert termelői szervezetek a tagjaik nevében, a tagok összesített termelésének egésze vagy része tekintetében megtervezhetik a termelést, optimalizálhatják a termelési költségeket, forgalomba hozhatják a mezőgazdasági termékeket és tárgyalásokat folytathatnak a mezőgazdasági termékek szállítására vonatkozó szerződésekről.

(1a)  Az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az e cikk (1) bekezdése alapján elismert termelői szervezetek a tagjaik nevében, a tagok összesített termelésének egésze vagy része tekintetében megtervezhetik a termelést, optimalizálhatják a termelési költségeket, forgalomba hozhatják a mezőgazdasági termékeket és tárgyalásokat folytathatnak a mezőgazdasági termékek szállítására vonatkozó szerződésekről.

Az első albekezdésben említett tevékenységekre a következő esetekben kerülhet sor:

Az első albekezdésben említett tevékenységekre a következő esetekben kerülhet sor:

a) ha az (1) bekezdés b) pontjának i–vii. alpontjában említett tevékenységek közül egyet vagy többet ténylegesen végeznek, hozzájárulva ezzel az EUMSZ 39. cikkében foglalt célkitűzések teljesítéséhez;

a) ha az (1) bekezdés b) pontjának i–vii. alpontjában említett tevékenységek közül egyet vagy többet ténylegesen végeznek, hozzájárulva ezzel az EUMSZ 39. cikkében foglalt célkitűzések teljesítéséhez;

b) ha a termelői szervezet koncentrálja a kínálati oldalt és forgalomba hozza a tagjai által előállított termékeket, függetlenül attól, hogy a mezőgazdasági termékek tulajdonjoga átszáll-e a termelőkről a termelői szervezetre;

b) ha a termelői szervezet koncentrálja a kínálati oldalt és forgalomba hozza a tagjai által előállított termékeket, függetlenül attól, hogy a mezőgazdasági termékek tulajdonjoga átszáll-e a termelőkről a termelői szervezetre;

c) függetlenül attól, hogy a kialkudott ár a tagok egy részének vagy mindegyikének összesített termelése tekintetében azonos-e;

c) függetlenül attól, hogy a kialkudott ár a tagok egy részének vagy mindegyikének összesített termelése tekintetében azonos-e;

d) ha az érintett mezőgazdasági termelők az első albekezdésben említett tevékenységek által érintett termékek vonatkozásában nem tagjai más termelői szervezetnek;

d) ha az érintett mezőgazdasági termelők az első albekezdésben említett tevékenységek által érintett termékek vonatkozásában nem tagjai más termelői szervezetnek;

e) ha a mezőgazdasági termékre nem vonatkozik olyan szállítási kötelezettség, amely a mezőgazdasági termelőnek a nem az érintett termelői szervezethez tartozó szövetkezetben lévő tagságából ered, a szövetkezet alapszabályában meghatározott feltételeknek, vagy az alapszabályban megállapított, illetve abból eredő szabályoknak és határozatoknak megfelelően.

e) ha a mezőgazdasági termékre nem vonatkozik olyan szállítási kötelezettség, amely a mezőgazdasági termelőnek a nem az érintett termelői szervezethez tartozó szövetkezetben lévő tagságából ered, a szövetkezet alapszabályában meghatározott feltételeknek, vagy az alapszabályban megállapított, illetve abból eredő szabályoknak és határozatoknak megfelelően.

A tagállamok azonban kellően indokolt esetekben eltérhetnek a második albekezdés d) pontjában említett feltételtől, amennyiben a termelői szervezet tagja két különálló, különböző földrajzi helyeken található termelési egységgel rendelkezik.

A tagállamok azonban kellően indokolt esetekben eltérhetnek a második albekezdés d) pontjában említett feltételtől, amennyiben a termelői szervezet tagja két különálló, különböző földrajzi helyeken található termelési egységgel rendelkezik.

(1b)  E cikk alkalmazásában a termelői szervezetekre történő bármely hivatkozást úgy kell tekinteni, mint amely a termelői szervezeteknek a 156. cikk (1) bekezdése értelmében elismert társulásaira is vonatkozik, amennyiben e társulások teljesítik az e cikk (1) bekezdésében foglalt követelményeket.

(1b)  E cikk alkalmazásában a termelői szervezetekre történő bármely hivatkozást úgy kell tekinteni, mint amely a termelői szervezeteknek a 156. cikk (1) bekezdése értelmében elismert társulásaira is vonatkozik, amennyiben e társulások teljesítik az e cikk (1) bekezdésében foglalt követelményeket.

(1c)  Az 1/2003/EK rendelet 5. cikkében említett tagállami versenyhatóság egyedi esetekben úgy határozhat, hogy a továbbiakban az (1a) bekezdés első albekezdésében említett tevékenységek közül egyet vagy többet módosítani kell, azok végzése nem folytatható vagy azok egyáltalán nem végezhetők, amennyiben úgy ítéli meg, hogy ez a verseny megszűnésének megelőzése érdekében szükséges, illetve amennyiben úgy ítéli meg, hogy az EUMSZ 39. cikkében említett célkitűzések teljesítése veszélyben forog.

(1c)  Az 1/2003/EK rendelet 5. cikkében említett tagállami versenyhatóság egyedi esetekben úgy határozhat, hogy a továbbiakban az (1a) bekezdés első albekezdésében említett tevékenységek közül egyet vagy többet módosítani kell, azok végzése nem folytatható vagy azok egyáltalán nem végezhetők, amennyiben úgy ítéli meg, hogy ez a verseny megszűnésének megelőzése érdekében szükséges, illetve amennyiben úgy ítéli meg, hogy az EUMSZ 39. cikkében említett célkitűzések teljesítése veszélyben forog.

Több tagállamot érintő tárgyalások esetén az e cikk első albekezdésében említett határozatot a Bizottság hozza meg, a 229. cikk (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül.

Több tagállamot érintő tárgyalások esetén az e cikk első albekezdésében említett határozatot a Bizottság hozza meg, a 229. cikk (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül.

Amikor a tagállami versenyhatóság e cikk első albekezdése szerint jár el, az első hivatalos vizsgálati intézkedés megkezdését megelőzően vagy azt követően haladéktalanul, írásban tájékoztatnia kell a Bizottságot, a határozatokról pedig azok elfogadását követően haladéktalanul értesítenie kell a Bizottságot.

Amikor a tagállami versenyhatóság e cikk első albekezdése szerint jár el, az első hivatalos vizsgálati intézkedés megkezdését megelőzően vagy azt követően haladéktalanul, írásban tájékoztatnia kell a Bizottságot, a határozatokról pedig azok elfogadását követően haladéktalanul értesítenie kell a Bizottságot.

Az e bekezdésben említett határozatok az érintett vállalkozások értesítésének időpontjától kezdődően alkalmazandók.

Az e bekezdésben említett határozatok az érintett vállalkozások értesítésének időpontjától kezdődően alkalmazandók.

(2)  Az (1) bekezdés alapján elismert termelői szervezet továbbra is elismert szervezet maradhat, ha a Szerződések I. mellékletében említett termékektől eltérő, az ex 2208 KN-kód alá tartozó termékeket forgalmaz, feltéve, hogy az említett termékek aránya nem haladja meg a termelői szervezet által forgalmazott termékek összértékének 49 %-át, és hogy az említett termékek nem részesülnek uniós támogatásban. Ezen termékek a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek esetében nem számítanak bele a forgalmazott termékek értékének a 34. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában történő kiszámításába.

(2)  Az (1) bekezdés alapján elismert termelői szervezet továbbra is elismert szervezet maradhat, ha a Szerződések I. mellékletében említett termékektől eltérő, az ex 2208 KN-kód alá tartozó termékeket forgalmaz, feltéve, hogy az említett termékek aránya nem haladja meg a termelői szervezet által forgalmazott termékek összértékének 49 %-át, és hogy az említett termékek nem részesülnek uniós támogatásban. Ezen termékek a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek esetében nem számítanak bele a forgalmazott termékek értékének a 34. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában történő kiszámításába.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=HU)

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 f pont (új)

1308/2013/EU rendelet

153 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

22f.  A 153. cikk helyébe a következő szöveg lép:

153. cikk

153. cikk

A termelői szervezetek alapszabálya

A termelői szervezetek alapszabálya

(1)  A termelői szervezet alapszabálya megköveteli a termelő tagoktól különösen a következőket:

(1)  A termelői szervezet alapszabálya megköveteli a termelő tagoktól különösen a következőket:

a) a termelői szervezet által a termelési jelentéstétellel, a termeléssel, a forgalmazással és a környezetvédelemmel kapcsolatban elfogadott szabályok alkalmazása;

a) a termelői szervezet által a termelési jelentéstétellel, a termeléssel, a forgalmazással és a környezetvédelemmel kapcsolatban elfogadott szabályok alkalmazása;

b) a mezőgazdasági üzem egy adott terméke tekintetében egyetlen termelői szervezethez való tartozás, a tagállamok azonban kellően indokolt esetben eltérhetnek e feltételtől, amennyiben a társult mezőgazdasági termelők két különálló termelői egysége különböző földrajzi területen helyezkedik el;

b) a mezőgazdasági üzem egy adott terméke tekintetében egyetlen termelői szervezethez való tartozás, a tagállamok azonban kellően indokolt esetben eltérhetnek e feltételtől, amennyiben a társult mezőgazdasági termelők két különálló termelői egysége különböző földrajzi területen helyezkedik el, vagy amennyiben a termelő tagok adott termékei egyértelműen azonosítva vannak és különböző rendeltetésűek;

c) a termelői szervezet által statisztikai célokra igényelt adatok biztosítása.

c) a termelői szervezet által statisztikai célokra igényelt adatok biztosítása.

(2)  A termelői szervezet alapszabálya az alábbiakat is előírja:

(2)  A termelői szervezet alapszabálya az alábbiakat is előírja:

a) az (1) bekezdés a) pontjában említett szabályok meghatározására, elfogadására és módosítására szolgáló eljárások;

a) az (1) bekezdés a) pontjában említett szabályok meghatározására, elfogadására és módosítására szolgáló eljárások;

b) a termelői szervezet finanszírozásához szükséges pénzügyi hozzájárulásnak a tagokra történő kiszabása;

b) a termelői szervezet finanszírozásához szükséges pénzügyi hozzájárulásnak a tagokra történő kiszabása;

c) olyan szabályok, amelyek a termelő tagok számára lehetővé teszik a termelői szervezet tevékenységének és döntéseinek demokratikus módon történő, alapos vizsgálatát;

c) olyan szabályok, amelyek a termelő tagok számára lehetővé teszik a termelői szervezet tevékenységének és döntéseinek, valamint elszámolásainak és költségvetéseinek demokratikus módon történő, alapos vizsgálatát;

d) az alapszabályban meghatározott kötelezettségek megszegéséért – különösen a pénzügyi hozzájárulások be nem fizetéséért – vagy a termelői szervezet által megállapított szabályok megsértéséért kiróható szankciók;

d) az alapszabályban meghatározott kötelezettségek megszegéséért – különösen a pénzügyi hozzájárulások be nem fizetéséért – vagy a termelői szervezet által megállapított szabályok megsértéséért kiróható szankciók;

e) az új tagok belépésére vonatkozó szabályok, különös tekintettel a minimális tagsági időtartamra, amely nem lehet kevesebb egy évnél;

e) az új tagok belépésére vonatkozó szabályok, különös tekintettel a minimális tagsági időtartamra, amely nem lehet kevesebb egy évnél;

f) a szervezet működéséhez szükséges könyvelési és költségvetési szabályok.

f) a szervezet működéséhez szükséges könyvelési és költségvetési szabályok.

(3)  Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetekre.

(3)  Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetekre.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=HU)

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 g pont (új)

1308/2013/EU rendelet

154 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

22g.  A 154. cikk helyébe a következő szöveg lép:

154. cikk

154. cikk

A termelői szervezetek elismerése

A termelői szervezetek elismerése

(1)  Ahhoz hogy valamely tagállam elismerjen egy termelői szervezetet, az ilyen elismerést kérelmező szervezetnek olyan jogi személynek, vagy egy olyan jogi személy egyértelműen meghatározott részének kell lennie, amely:

(1)  Ahhoz hogy valamely tagállam elismerjen egy termelői szervezetet, az ilyen elismerést kérelmező szervezetnek olyan jogi személynek, vagy egy olyan jogi személy egyértelműen meghatározott részének kell lennie, amely:

a) teljesíti a 152. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában foglalt követelményeket;

a) teljesíti a 152. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában foglalt követelményeket;

b) a működési területén rendelkezik egy, az érintett tagállam által meghatározandó minimális taglétszámmal és/vagy minimális forgalmazható termelési mennyiséggel vagy értékkel;

b) a működési területén rendelkezik egy, az érintett tagállam által meghatározandó minimális taglétszámmal és/vagy minimális forgalmazható termelési mennyiséggel vagy értékkel. E rendelkezések nem akadályozhatják azon termelői szervezetek elismerését, amelyek marginális szintű termesztéssel foglalkoznak;

c) elegendő bizonyítékot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy megfelelően végzi tevékenységét, mind a ráfordított idő, mind a hatékonyság, mind pedig a ténylegesen a tagok rendelkezésére bocsátott emberi, anyagi és technikai segítségnyújtási eszközök és adott esetben a kínálati oldal összefogása tekintetében;

c) elegendő bizonyítékot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy megfelelően végzi tevékenységét, mind a ráfordított idő, mind a hatékonyság, mind pedig a ténylegesen a tagok rendelkezésére bocsátott emberi, anyagi és technikai segítségnyújtási eszközök és adott esetben a kínálati oldal összefogása tekintetében;

d) alapszabálya összhangban áll e bekezdés a), b) és c) pontjával.

d) alapszabálya összhangban áll e bekezdés a), b) és c) pontjával.

(1a)  A tagállamok – kérelem alapján – dönthetnek úgy, hogy az 1. cikk (2) bekezdésében említett, több ágazatban is tevékenykedő termelői szervezet számára több elismerést adnak ki, feltéve, hogy az adott termelői szervezet minden olyan ágazatban teljesíti az e cikk (1) bekezdésében említett feltételeket, amelyre vonatkozóan az elismerést kezdeményezi.

(1a)  A tagállamok – kérelem alapján – dönthetnek úgy, hogy az 1. cikk (2) bekezdésében említett, több ágazatban is tevékenykedő termelői szervezet számára több elismerést adnak ki, feltéve, hogy az adott termelői szervezet minden olyan ágazatban teljesíti az e cikk (1) bekezdésében említett feltételeket, amelyre vonatkozóan az elismerést kezdeményezi.

(2)  A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 2018. január 1-jét megelőzően elismert és az e cikk (1) bekezdésében megállapított feltételeket teljesítő termelői szervezeteket a 152. cikk alapján elismert termelői szervezetnek kell tekinteni.

(2)  A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 2018. január 1-jét megelőzően elismert és az e cikk (1) bekezdésében megállapított feltételeket teljesítő termelői szervezeteket a 152. cikk alapján elismert termelői szervezetnek kell tekinteni.

(3)  A 2018. január 1-jét megelőzően elismert, de az e cikk (1) bekezdésében foglalt feltételeket nem teljesítő termelői szervezetek esetében a tagállamok legkésőbb 2020. december 31-ig visszavonják az elismerést.

(3)  A 2018. január 1-jét megelőzően elismert, de az e cikk (1) bekezdésében foglalt feltételeket nem teljesítő termelői szervezetek esetében a tagállamok legkésőbb 2020. december 31-ig visszavonják az elismerést.

(4)  A tagállamok:

(4)  A tagállamok:

a) a kérelem és valamennyi vonatkozó bizonyíték benyújtásától számított négy hónapon belül határoznak a termelői szervezet elismeréséről; e kérelmet abban a tagállamban kell benyújtani, ahol a szervezet székhelye található;

a) a kérelem és valamennyi vonatkozó bizonyíték benyújtásától számított négy hónapon belül határoznak a termelői szervezet elismeréséről; e kérelmet abban a tagállamban kell benyújtani, ahol a szervezet székhelye található;

b) saját maguk által meghatározott időközönként ellenőrzik, hogy az elismert termelői szervezetek megfelelnek-e az e fejezetben foglaltaknak;

b) saját maguk által meghatározott időközönként ellenőrzik, hogy az elismert termelői szervezetek megfelelnek-e az e fejezetben foglaltaknak;

c) az e fejezetben előírt intézkedések be nem tartása vagy az alkalmazás során fellépő szabálytalanságok esetén az általuk meghatározott megfelelő szankciókat alkalmazzák az érintett szervezetekre és ezek társulásaira, és adott esetben úgy döntenek, hogy visszavonják az elismerést;

c) az e fejezetben előírt intézkedések be nem tartása vagy az alkalmazás során fellépő szabálytalanságok esetén az általuk meghatározott megfelelő szankciókat alkalmazzák az érintett szervezetekre és ezek társulásaira, és adott esetben úgy döntenek, hogy visszavonják az elismerést;

d) minden évben legkésőbb március 31-ig tájékoztatják a Bizottságot az előző naptári évben hozott, elismerés megadására, megtagadására vagy visszavonására vonatkozó valamennyi határozatukról.

d) minden évben legkésőbb március 31-ig tájékoztatják a Bizottságot az előző naptári évben hozott, elismerés megadására, megtagadására vagy visszavonására vonatkozó valamennyi határozatukról.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 h pont (új)

1308/2013/EU rendelet

156 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

22h.  A 156. cikk helyébe a következő szöveg lép:

156. cikk

156. cikk

Termelői szervezetek társulásai

Termelői szervezetek társulásai

(1)  A tagállamok – kérelem alapján – elismerhetik a termelői szervezetek azon társulásait, amelyek az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt valamely meghatározott ágazatban működnek és elismert termelői szervezetek kezdeményezésére jöttek létre. A termelői szervezetek társulásai – a 173. cikk alapján elfogadott szabályok figyelembevételével – a termelői szervezetek bármely tevékenységét végezhetik, illetve szerepét betölthetik.

(1)  A tagállamok – kérelem alapján – elismerhetik a termelői szervezetek azon társulásait, amelyek az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt valamely meghatározott ágazatban működnek és elismert termelői szervezetek és/vagy termelői szervezetek társulásai kezdeményezésére jöttek létre. A termelői szervezetek társulásai – a 173. cikk alapján elfogadott szabályok figyelembevételével – a termelői szervezetek bármely tevékenységét végezhetik, illetve szerepét betölthetik.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok kérelem alapján elismerhetik a tej- és tejtermékágazatban működő elismert termelői szervezetek társulását, ha az érintett tagállam úgy ítéli meg, hogy a társulás képes eredményesen elvégezni egy elismert termelői szervezet minden tevékenységét, és megfelel a 161. cikk (1) bekezdésben előírt feltételeknek.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok kérelem alapján elismerhetik a tej- és tejtermékágazatban működő elismert termelői szervezetek társulását, ha az érintett tagállam úgy ítéli meg, hogy a társulás képes eredményesen elvégezni egy elismert termelői szervezet minden tevékenységét, és megfelel a 161. cikk (1) bekezdésben előírt feltételeknek.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 i pont (új)

1308/2013/EU rendelet

157 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

22i.  A 157. cikk helyébe a következő szöveg lép:

157. cikk

157. cikk

Szakmaközi szervezetek

Szakmaközi szervezetek

(1)  A tagállamok – kérelem alapján – elismerhetik az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt valamely meghatározott ágazatban működő azon szakmaközi szervezeteket, amelyek:

(1)  A tagállamok – kérelem alapján – elismerhetik az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt valamely meghatározott ágazatban működő azon szakmaközi szervezeteket, amelyek:

a) a termeléshez és az élelmiszer-ellátási lánc következő szakaszainak legalább egyikéhez kapcsolódó gazdasági tevékenységek képviselőiből állnak: egy vagy több ágazat termékeinek előállítása vagy kereskedelme, a forgalmazást is beleértve;

a) a termeléshez és az élelmiszer-ellátási lánc következő szakaszainak legalább egyikéhez kapcsolódó gazdasági tevékenységek képviselőiből állnak: egy vagy több ágazat termékeinek előállítása vagy kereskedelme, a forgalmazást is beleértve;

b) az őket alkotó szervezetek vagy egyesületek összességének vagy egy részének a kezdeményezésére jöttek létre;

b) az őket alkotó szervezetek vagy egyesületek összességének vagy egy részének a kezdeményezésére jöttek létre;

c) tagjaik és a fogyasztók érdekeit figyelembe véve, meghatározott céllal működnek, amelyek egyike többek között az alábbiakra vonatkozhat:

c) minden tagjuk és a fogyasztók érdekeit figyelembe véve, meghatározott céllal működnek, amelyek egyike többek között az alábbiakra vonatkozhat:

i. a termelés és a piac ismeretének és átláthatóságának növelése, többek között a már megkötött szerződések tekintetében a termelési költségekre, az árakra – adott esetben árindexekkel kiegészítve –, a mennyiségekre és a szerződéses időtartamra vonatkozó összesített statisztikai adatok közzététele és a potenciális jövőbeli regionális, nemzeti vagy nemzetközi szintű piaci fejlemények elemzése révén,

i. a termelés és a piac ismeretének és átláthatóságának növelése, többek között a már megkötött szerződések tekintetében a termelési költségekre, az árakra – adott esetben árindexekkel kiegészítve –, a mennyiségekre és a szerződéses időtartamra vonatkozó összesített statisztikai adatok közzététele és a potenciális jövőbeli regionális, nemzeti vagy nemzetközi szintű piaci fejlemények elemzése révén,

ii. a termelési potenciál előrejelzése és a piaci ártendenciák feljegyzése;

ii. a termelési potenciál előrejelzése és a piaci ártendenciák feljegyzése;

iii. a termékek forgalomba hozatala jobb koordinációjának elősegítése, különösen piackutatás és piaci tanulmányok révén,

iii. a termékek forgalomba hozatala jobb koordinációjának elősegítése, különösen piackutatás és piaci tanulmányok révén,

iv. a potenciális exportpiacok felkutatása,

iv. a potenciális exportpiacok felkutatása,

v. a 148. cikk és a 168. cikk sérelme nélkül az uniós szabályoknak megfelelő szabványos szerződésminták kidolgozása a mezőgazdasági termékek felvásárlók számára történő eladása és/vagy a feldolgozott termékek nagy- és kiskereskedők számára történő szállítása tekintetében, figyelembe véve a tisztességes versenyfeltételek kialakításának és a piaci torzulások elkerülésének szükségességét,

v. a 148. cikk és a 168. cikk sérelme nélkül az uniós szabályoknak megfelelő szabványos szerződésminták kidolgozása a mezőgazdasági termékek felvásárlók számára történő eladása és/vagy a feldolgozott termékek nagy- és kiskereskedők számára történő szállítása tekintetében, figyelembe véve a tisztességes versenyfeltételek kialakításának és a piaci torzulások elkerülésének szükségességét. E szabványos szerződésminták két vagy több olyan vállalkozásra is kiterjedhetnek, amelyek mindegyike a termelési, feldolgozási vagy elosztási lánc különböző szintjén tevékenykedik, valamint tartalmazhatnak releváns mutatókat és a vonatkozó termelési költségeken és azok alakulásán alapuló gazdasági indexeket, ugyanakkor figyelembe veszik a termékkategóriákat és azok különböző felvevőpiacait, a termékértékesítési mutatókat, a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek piaci árait és ezek alakulását, valamint a termékleírások összeállításával, minőségével, nyomonkövethetőségével és tartalmával kapcsolatos kritériumokat is,

vi. a termékekben rejlő lehetőségek teljesebb körű kiaknázása, többek között az értékesítési piacok szintjén, valamint a gazdasági versenyképesség és az innováció megerősítésére irányuló kezdeményezések kidolgozása,

vi. a termékekben rejlő lehetőségek teljesebb körű kiaknázása, többek között az értékesítési piacok szintjén, valamint a gazdasági versenyképesség és az innováció megerősítésére irányuló kezdeményezések kidolgozása,

vii. azon információk biztosítása és kutatások elvégzése, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a termelés innovatívabbá, ésszerűbbé és hatékonyabbá váljon, illetve a piaci igényeknek, valamint a fogyasztói ízlésnek és elvárásoknak jobban megfelelő termékek előállítására, és adott esetben feldolgozására és forgalmazásra irányuljon, különös tekintettel a termékminőségre, és ezen belül is az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott termékek sajátosságainak megőrzésére, valamint a környezetvédelemre,

vii. azon információk biztosítása és kutatások elvégzése, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a termelés innovatívabbá, ésszerűbbé és hatékonyabbá váljon, illetve a piaci igényeknek, valamint a fogyasztói ízlésnek és elvárásoknak jobban megfelelő termékek előállítására, és adott esetben feldolgozására és forgalmazásra irányuljon, különös tekintettel a termékminőségre, és ezen belül is az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott termékek sajátosságainak megőrzésére, valamint a környezetvédelemre, az éghajlat-politikára, az állategészségügyre és az állatjólétre,

viii. az állat-egészségügyi készítmények, növényvédő szerek használatának csökkentését, az egyéb adalékok jobb kezelését, a termékek minőségének, valamint a talaj- és vízvédelemnek a biztosítását, az élelmiszer-biztonságnak – elsősorban a termékek nyomon követhetősége révén történő – előmozdítását, valamint az állatok egészségének és jóllétének javítását célzó lehetőségek felkutatása,

viii. az állat-egészségügyi készítmények, növényvédő szerek használatának csökkentését, az egyéb adalékok jobb kezelését, a termékek minőségének, valamint a talaj- és vízvédelemnek a biztosítását, az élelmiszer-biztonságnak – elsősorban a termékek nyomon követhetősége révén történő – előmozdítását, valamint az állatok egészségének és jóllétének javítását célzó lehetőségek felkutatása,

ix. olyan módszerek és eszközök kidolgozása, amelyek segítségével a termék minősége a termelés és adott esetben a feldolgozás és a forgalomba hozatal összes szakaszában javítható,

ix. olyan módszerek és eszközök kidolgozása, amelyek segítségével a termék minősége a termelés és adott esetben a feldolgozás és a forgalomba hozatal összes szakaszában javítható,

x. az ökológiai termelés, valamint az eredetmegjelölések, minőségi védjegyek és földrajzi árujelzők védelme, oltalma és előmozdítása érdekében történő bármilyen tevékenység végzése,

x. az ökológiai termelés, valamint az eredetmegjelölések, minőségi védjegyek és földrajzi árujelzők védelme, oltalma és előmozdítása érdekében történő bármilyen tevékenység végzése,

xi. kutatások ösztönzése és folytatása az integrált termesztés, a fenntartható termelés vagy egyéb környezetbarát termesztési módszerek terén,

xi. kutatások ösztönzése és folytatása az integrált termesztés, a fenntartható termelés vagy egyéb környezetbarát termesztési módszerek terén,

xii. egészséges és felelős fogyasztási minták előmozdítása a belső piacon és/vagy a veszélyes fogyasztási mintákhoz kapcsolódó ártalmakról szóló tájékoztatás;

xii. egészséges és felelős fogyasztási minták előmozdítása a belső piacon és/vagy a veszélyes fogyasztási mintákhoz kapcsolódó ártalmakról szóló tájékoztatás;

xiii. a belső és külső piacokon a termékek fogyasztásának előmozdítása és/vagy a termékekkel kapcsolatos információk nyújtása;

xiii. a belső és külső piacokon a termékek fogyasztásának előmozdítása és/vagy a termékekkel kapcsolatos információk nyújtása;

xiv. a melléktermékek kezeléséhez, valamint a hulladék csökkentéséhez és kezeléséhez való hozzájárulás,

xiv. a melléktermékek kezeléséhez és azok hasznosítását célzó kezdeményezések kidolgozásához, valamint a hulladék csökkentéséhez és kezeléséhez való hozzájárulás;

xv. a 172a. cikk szerinti, értékmegosztásra vonatkozó, piaci ártöbbletekre és árveszteségekre is kiterjedő egységes záradékok kidolgozása, amelyekben meghatározzák, hogy az érintett termékek piaci árainak változásaiból vagy az egyéb árutőzsdei fejleményekből fakadó következmények viselését a felek hogyan osztják meg egymás között,

xv. az értékmegosztásra vonatkozó, piaci ártöbbletekre és árveszteségekre is kiterjedő egységes záradékok kidolgozása, amelyekben meghatározzák, hogy az érintett termékek piaci árainak változásaiból vagy az egyéb árutőzsdei fejleményekből fakadó következmények viselését az ellátási lánc szereplői hogyan osztják meg egymás között,

 

xva. a mezőgazdasági termelők által a környezetre, az éghajlatra, az állategészségügyre és az állatjólétre vonatkozó, jogszabályokon kívüli követelmények teljesítése érdekében viselt költségek méltányos ellentételezésére vonatkozó szabványos záradékok meghatározása, beleértve az e költségek kiszámításának módszereit;

xvi. az állategészségügyi, növényvédelmi és környezeti kockázatok megelőzését és kezelését szolgáló intézkedések végrehajtása.

xvi. az állategészségügyi, növényvédelmi és környezeti kockázatok megelőzését és kezelését vagy a növényegészségügyi megelőzés és ellenőrzés előmozdítását szolgáló intézkedések végrehajtása, többek között kölcsönös kockázatkezelési alapok létrehozása és kezelése révén;

 

xvia. az ellátási lánc különböző szakaszai közötti kereskedelmi kapcsolatok átláthatóságához való hozzájárulás, különösen műszaki szabványok ágazati gazdasági szereplők általi kidolgozása, végrehajtása és megfelelőség-ellenőrzése révén.

(1a)  A tagállamok – kérelem alapján – dönthetnek úgy, hogy az 1. cikk (2) bekezdésében említet, több ágazatban tevékenykedő szakmaközi szervezet számára több elismerést adnak ki, feltéve, hogy az adott szakmaközi szervezet minden olyan ágazatban teljesíti az (1) és adott esetben a (3) bekezdésben említett feltételeket, amelyre vonatkozóan az elismerést kezdeményezi.

(1a)  A tagállamok – kérelem alapján – dönthetnek úgy, hogy az 1. cikk (2) bekezdésében említett, több ágazatban tevékenykedő szakmaközi szervezet számára több elismerést adnak ki, feltéve, hogy az adott szakmaközi szervezet minden olyan ágazatban teljesíti az (1) és adott esetben a (3) bekezdésben említett feltételeket, amelyre vonatkozóan az elismerést kezdeményezi.

(2)  A tagállamok objektív és megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján úgy dönthetnek, hogy a 158. cikk (1) bekezdésének c) pontjában foglalt feltétel teljesül a szakmaközi szervezetek számának regionális vagy nemzeti szintű korlátozásával, amennyiben ezt a 2014. január 1-je előtt hatályban lévő nemzeti szabályok előírják, és amennyiben ez nem akadályozza a belső piac megfelelő működését.

(2)  A tagállamok objektív és megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján úgy dönthetnek, hogy a 158. cikk (1) bekezdésének c) pontjában foglalt feltétel teljesül a szakmaközi szervezetek számának regionális vagy nemzeti szintű korlátozásával, amennyiben ezt a 2014. január 1-je előtt hatályban lévő nemzeti szabályok előírják, és amennyiben ez nem akadályozza a belső piac megfelelő működését.

(3)  Az (1) bekezdéstől eltérve a tej- és tejtermékágazat vonatkozásában a tagállamok elismerhetik azokat a szakmaközi szervezeteket, amelyek:

 

a) hivatalosan kérték elismerésüket, és olyan gazdasági tevékenységek képviselőiből állnak, melyek a nyerstej előállításához és az ellátási lánc következő elemei közül legalább az egyikhez kapcsolódnak: a tej- és tejtermékágazat termékeinek feldolgozása vagy kereskedelme, beleértve a forgalmazást;

 

b) az a) pontban említett képviselők összességének vagy egy részének a kezdeményezésére jöttek létre;

c) az adott szakmaközi szervezetek tagjai és a fogyasztók érdekeinek figyelembevételével az Unió egy vagy több régiójában az alább felsorolt tevékenységek közül egyet vagy többet folytatnak:

 

i. a termelés és a piac ismeretének és átláthatóságának növelése, többek között a már megkötött nyerstej-szállítási szerződések tekintetében az árakra, mennyiségekre és a szerződéses időtartamra vonatkozó statisztikai adatok közzététele és a potenciális jövőbeli regionális, nemzeti és nemzetközi szintű piaci fejlemények elemzése révén,

 

ii. hozzájárulás a tej és a tejtermékek forgalomba hozatalának jobb koordinációjához, különösen kutatás és piacelemzés révén,

 

iii. a belső és külső piacokon forgalmazott tej és tejtermékek fogyasztásának előmozdítása, valamint az azokra vonatkozó információk szolgáltatása,

 

iv. a potenciális exportpiacok felkutatása,

 

v. az uniós szabályoknak megfelelő szabványos szerződésminták kidolgozása a nyers tej felvásárlók számára történő eladása vagy feldolgozott termékek nagy- és kiskereskedők számára történő szállítása tekintetében, figyelembe véve a tisztességes versenyfeltételek kialakításának és a piaci torzulások elkerülésének szükségességét,

 

vi. azon információk biztosítása és kutatások elvégzése, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a termelés a piaci igényeknek, valamint a fogyasztói ízlésnek és elvárásoknak jobban megfelelő termékekhez igazodjon, különös tekintettel a termékminőségre és a környezetvédelemre,

 

vii. a tejágazat termelési potenciáljának fenntartása és fejlesztése, többek között az innováció előmozdítása és az alkalmazott kutatási és fejlesztési programok támogatása révén a tej és tejtermékek kínálta lehetőségek maradéktalan kihasználása érdekében, különös tekintettel a fogyasztó számára vonzóbb, hozzáadott értéket képviselő termékek létrehozására,

 

viii. az állat-egészségügyi termékek kisebb mértékű felhasználását, az egyéb inputanyagok jobb kezelését, valamint az élelmiszer-biztonság és az állategészségügy javítását lehetővé tévő módszerek felkutatása,

 

ix. olyan módszerek és eszközök kidolgozása, amelyek segítségével a termék minősége a termelés és a forgalmazás összes szakaszában javítható,

 

x. az ökológiai termelésben rejlő lehetőségek kiaknázása, az ilyen típusú termelés, valamint az eredetmegjelöléssel, minőségi védjegyekkel (tanúsító védjegyekkel) és földrajzi jelzésekkel ellátott termékek termelésének védelme és előmozdítása; valamint

 

xi. az integrált termelés vagy egyéb környezetbarát termelési módszerek előmozdítása,

 

xii. a 172a. cikk szerinti, értékmegosztásra vonatkozó, piaci ártöbbletekre és árveszteségekre is kiterjedő egységes záradékok kidolgozása, amelyekben meghatározzák, hogy az érintett termékek piaci árainak változásaiból vagy az egyéb árutőzsdei fejleményekből fakadó következmények viselését a felek hogyan osztják meg egymás között, valamint

 

xiii. az állategészségügyi, növényvédelmi és környezeti kockázatok megelőzését és kezelését szolgáló intézkedések végrehajtása.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 j pont (új)

1308/2013/EU rendelet

158 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

22j.  A III. fejezet I. szakasza a következő cikkel egészül ki:

 

„158a. cikk

 

Szakmaközi szervezetek társulásai

 

A tagállamok – kérelem alapján – elismerhetik a szakmaközi szervezetek azon társulásait, amelyek az 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt valamely meghatározott ágazatban működnek és elismert szakmaközi szervezetek kezdeményezésére jöttek létre.

 

A 173. cikknek megfelelően elfogadott szabályok szerint a szakmaközi szervezetek társulásai a szakmaközi szervezetek tevékenységeinek vagy feladatainak bármelyikét végrehajthatják.

Indokolás

E módosítás célja, hogy termelői szervezetek társulásainak modellje alapján az 1308/2013 rendeletbe bevezesse a szakmaközi szervezetek társulásai elismerésének lehetőségét.

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 k pont (új)

1308/2013/EU rendelet

158 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

22k.  A III. fejezet I. szakasza a következő cikkel egészül ki:

 

158b. cikk

 

Több tagállamban működő termelői szervezetek és több tagállamban működő társulásaik és több tagállamban működő szakmaközi szervezetek

 

(1)  E rendelet alkalmazásában a termelői szervezetekre, a termelői szervezetek társulásaira és a szakmaközi szervezetekre történő hivatkozások magukban foglalják az e cikk alapján elismert, több tagállamban működő termelői szervezeteket, termelői szervezetek több tagállamban működő társulásait és több tagállamban működő szakmaközi szervezeteket.

 

(2)  Fogalommeghatározások e rendelet alkalmazásában:

 

a) „több tagállamban működő termelői szervezet” olyan termelői szervezet, amelynek esetében a tagtermelők mezőgazdasági üzemei egynél több tagállamban találhatók;

 

b) „termelői szervezetek több tagállamban működő társulása” termelői szervezetek olyan társulása, amelynek tagszervezetei egynél több tagállamban találhatók;

 

c) „több tagállamban működő szakmaközi szervezet”: olyan szakmaközi szervezet, amelynek tagjai a szervezet tevékenységei által érintett termékek egynél több tagországban való termelését, feldolgozását vagy forgalmazását végzik.

 

(3)  A több tagállamban működő termelői szervezetek, a termelői szervezetek több tagállamban működő társulásai és a több tagállamban működő szakmaközi szervezetek elismeréséről a Bizottság határoz.

 

A 154, 156. és 158. cikkben említett, az elismerésre vonatkozó általános szabályokat, illetve a 161. és 163. cikkben említett, a tej- és tejtermékágazatban történő elismerésre vonatkozó egyedi szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

 

(4)  Az a tagállam, amelyben a több tagállamban működő termelői szervezet vagy a termelői szervezetek több tagállamban működő társulása tagjainak vagy tagszervezeteinek száma jelentős, illetve amelyben forgalmazható termékeik mennyisége vagy értéke jelentős, vagy az a tagállam, amelyben a több tagállamban működő szakmaközi szervezet székhelye található, valamint az a másik tagállam, amelyben az említett szervezet vagy társulás tagjai találhatók, benyújtja a Bizottságnak az elismerés feltételeinek való megfelelés ellenőrzését lehetővé tevő, szükséges információkat, és minden szükséges adminisztratív segítséget megad a Bizottságnak.

 

(5)  A Bizottság és a (4) bekezdésben említett tagállam kérésre minden vonatkozó információt annak a tagállamnak a rendelkezésére bocsát, amelyben az említett szervezet vagy társulás tagjai találhatók.

Indokolás

E módosítás célja, hogy belefoglalja az alap-jogiaktusba az (EU) 2016/232 felhatalmazáson alapuló rendeletben foglalt, a több tagállamban működő szervezetekre vonatkozó szabályokat. A módosítás azonban jelentős változtatást vezet be: az Európai Bizottságot hatáskörrel ruházza fel arra, hogy határozzon az ilyen több tagállamban működő szervezetekkel kapcsolatban, mivel a tagállamok közötti igazgatási együttműködés elvei az ilyen szervezetek elismerése tekintetében nem váltak be.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 l pont (új)

1308/2013/EU rendelet

160 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

22l.  A 160. cikk helyébe a következő szöveg lép:

160. cikk

160. cikk

A gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek

A gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek

A gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezeteknek a 152. cikk (1) bekezdése c) pontjának i., ii. és iii. alpontjában említett célok közül legalább egynek a megvalósítására törekedniük kell.

(1)  A gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezeteknek a 152. cikk (1) bekezdése c) pontjának i., ii. és iii. alpontjában említett célok közül legalább egynek a megvalósítására törekedniük kell.

A gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek alapszabályában elő kell írni azt, hogy a szervezet tagjainak teljes termelésüket a termelői szervezeten keresztül kell forgalomba hozniuk.

(1a)  A gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek alapszabályában elő kell írni azt, hogy a szervezet tagjainak teljes termelésüket a termelői szervezeten keresztül kell forgalomba hozniuk.

 

Az első albekezdéstől eltérve, amennyiben a termelői szervezet ezt alapszabályában jóváhagyja, a termelő tagok:

 

a) közvetlenül vagy gazdaságukon kívül a fogyasztók személyes szükségleteinek kielégítésére értékesíthetnek termékeket;

 

b) akár saját maguk, akár a saját termelői szervezetük által kijelölt másik termelői szervezeten keresztül értékesíthetnek a saját szervezetük által forgalmazható megfelelő termékek mennyiségéhez vagy értékéhez képest – a mennyiséget vagy értéket tekintve – csekély jelentőségű mennyiségeket az érintett termékekből;

 

c) akár saját maguk, akár egy saját termelői szervezetük által kijelölt másik termelői szervezeten keresztül értékesíthetnek olyan termékeket, amelyek tulajdonságaik révén vagy pedig a termelő tagok termelésének mennyiségileg vagy értékét tekintve korlátozott volta miatt rendes esetben nem tartoznak a termelői szervezet kereskedelmi tevékenységébe.

 

(2)  A termelő tagok által a termelői szervezeten kívül forgalmazott termelésnek az egyes termelő tagok forgalmazható termelésének mennyiségében vagy értékében kifejezett százalékos aránya nem haladhatja meg az e rendelet 173. cikkében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján meghatározott százalékos arányt.

 

A tagállamok azonban az első albekezdésben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározottnál alacsonyabb százalékos arányt is meghatározhatnak azon termelés tekintetében, amelyet a termelő tagok a termelői szervezeten kívül forgalmazhatnak, de ez nem lehet 10%-nál alacsonyabb.

 

(3)  A 834/2007/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó termékek esetében, vagy amennyiben a termelő tagok termelésüket a saját termelői szervezetük által kijelölt másik termelői szervezeten keresztül értékesítik, az adott termelő tagok által a termelői szervezeten kívül forgalmazott termelés első bekezdés szerinti, az egyes termelő tagok forgalmazható termelésének mennyiségében vagy értékében kifejezett százalékos aránya nem haladhatja meg az e rendelet 173. cikkében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján meghatározott százalékos arányt.

 

A tagállamok azonban az első albekezdésben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározottnál alacsonyabb százalékos arányt is meghatározhatnak azon termelés tekintetében, amelyet e termelő tagok a termelői szervezeten kívül forgalmazhatnak, de ez nem lehet 10%-nál alacsonyabb.

A gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetekre és a termelői szervezetek társulásaira úgy kell tekinteni, mint amelyek tagjaik nevében és megbízásából járnak el gazdasági ügyekben saját hatáskörükön belül.

A gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetekre és a termelői szervezetek társulásaira úgy kell tekinteni, mint amelyek tagjaik nevében és megbízásából járnak el gazdasági ügyekben saját hatáskörükön belül.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 m pont (új)

1308/2013/EU rendelet

163 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

22m.  A 163. cikk helyébe a következő szöveg lép:

163. cikk

163. cikk

A tej- és tejtermékágazatban működő szakmaközi szervezetek elismerése

A tej- és tejtermékágazatban működő szakmaközi szervezetek elismerése

(1)  A tagállamok tej- és tejtermékágazatban működő szakmaközi szervezeteket akkor ismerhetnek el, ha az említett szervezetek:

(1)  A tagállamok tej- és tejtermékágazatban működő szakmaközi szervezeteket akkor ismerhetnek el, ha az említett szervezetek:

a) megfelelnek a 157. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek;

a) megfelelnek a 157. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek;

b) az érintett terület egy vagy több régiójában folytatják tevékenységeiket;

b) az érintett terület egy vagy több régiójában folytatják tevékenységeiket;

c) a 157. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett gazdasági tevékenységek jelentős részét végzik;

c) a 157. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett gazdasági tevékenységek jelentős részét végzik;

d) ők maguk nem foglalkoznak tej- és tejtermékek előállításával, feldolgozásával, illetve kereskedelmével.

d) ők maguk nem foglalkoznak tej- és tejtermékek előállításával, feldolgozásával, illetve kereskedelmével.

(2)  A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 2012. április 2-át megelőzően, a nemzeti jog alapján elismert és az e cikk (1) bekezdésében megállapított feltételeknek megfelelő szakmaközi szervezeteket a 157. cikk (3) bekezdése alapján elismerendő szakmaközi szervezetnek kell tekinteni.

(2)  A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 2012. április 2-át megelőzően, a nemzeti jog alapján elismert és az e cikk (1) bekezdésében megállapított feltételeknek megfelelő szakmaközi szervezeteket a 157. cikk (3) bekezdése alapján elismerendő szakmaközi szervezetnek kell tekinteni.

(3)  Amennyiben a tagállamok élnek azzal a lehetőséggel, hogy az (1) vagy a (2) bekezdés értelmében elismerjenek egy szakmaközi szervezetet, a tagállamok:

(3)  Amennyiben a tagállamok élnek azzal a lehetőséggel, hogy az (1) vagy a (2) bekezdés értelmében elismerjenek egy szakmaközi szervezetet, a tagállamok:

a) a kérelem és valamennyi vonatkozó bizonyíték benyújtásától számítva négy hónapon belül határoznak a szakmaközi szervezet elismeréséről; e kérelmet abban a tagállamban kell benyújtani, ahol a szervezet székhelye található;

a) a kérelem és valamennyi vonatkozó bizonyíték benyújtásától számítva négy hónapon belül határoznak a szakmaközi szervezet elismeréséről; e kérelmet abban a tagállamban kell benyújtani, ahol a szervezet székhelye található;

b) általuk meghatározott időközönként ellenőrzik, hogy az elismert szakmaközi szervezetek megfelelnek-e az elismerésükre vonatkozó feltételeknek;

b) általuk meghatározott időközönként ellenőrzik, hogy az elismert szakmaközi szervezetek megfelelnek-e az elismerésükre vonatkozó feltételeknek;

c) az e rendeletben előírt intézkedések be nem tartása vagy a végrehajtás során fellépő szabálytalanságok esetén az általuk meghatározott megfelelő szankciókat alkalmazzák az érintett szervezetekre, és adott esetben úgy döntenek, hogy visszavonják az elismerést;

c) az e rendeletben előírt intézkedések be nem tartása vagy a végrehajtás során fellépő szabálytalanságok esetén az általuk meghatározott megfelelő szankciókat alkalmazzák az érintett szervezetekre, és adott esetben úgy döntenek, hogy visszavonják az elismerést;

d) visszavonják az elismerést, amennyiben:

d) visszavonják az elismerést, amennyiben az elismerés tekintetében e cikkben meghatározott követelmények és feltételek már nem teljesülnek;

i. az elismerés tekintetében e cikkben meghatározott követelmények és feltételek már nem teljesülnek,

 

ii. a szakmaközi szervezet részt vesz bármely, a 210. cikk (4) bekezdésében említett megállapodásban, döntésben vagy összehangolt magatartásban; az elismerés efféle visszavonása nem érinti a nemzeti jog alapján alkalmazandó egyéb szankciókat,

 

iii. a szakmaközi szervezet nem tesz eleget a 210. cikk (2) bekezdése első albekezdésének a) pontjában említett értesítési kötelezettségnek;

 

e) minden évben legkésőbb március 31-ig tájékoztatják a Bizottságot az előző naptári évben hozott, elismerés megadására, megtagadására vagy visszavonására vonatkozó valamennyi határozatukról.

e) minden évben legkésőbb március 31-ig tájékoztatják a Bizottságot az előző naptári évben hozott, elismerés megadására, megtagadására vagy visszavonására vonatkozó valamennyi határozatukról.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 n pont (új)

1308/2013/EU rendelet

164 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

22n.  A 164. cikk helyébe a következő szöveg lép:

164. cikk

164. cikk

A szabályok kiterjesztése

A szabályok kiterjesztése

(1)  Abban az esetben, ha egy tagállam adott gazdasági térségében vagy térségeiben működő, elismert termelői szervezet, termelői szervezetek elismert társulása vagy elismert szakmaközi szervezet egy adott termék előállításának, kereskedelmének vagy feldolgozásának tekintetében reprezentatívnak minősül, az érintett tagállam a szervezet kérésére – korlátozott időtartamra – kötelezővé teheti a szóban forgó gazdasági térségben vagy térségekben működő egyéb, a szervezethez nem tartozó gazdasági szereplők – egyének vagy csoportok – számára az említett szervezeten belüli egyes megállapodásokat, döntéseket vagy összehangolt magatartásokat.

(1)  Abban az esetben, ha egy tagállam adott gazdasági térségében vagy térségeiben működő, elismert termelői szervezet, termelői szervezetek elismert társulása vagy elismert szakmaközi szervezet egy adott termék előállításának, kereskedelmének vagy feldolgozásának tekintetében reprezentatívnak minősül, az érintett tagállam a szervezet kérésére – korlátozott időtartamra – kötelezővé teheti a szóban forgó gazdasági térségben vagy térségekben működő egyéb, a szervezethez nem tartozó gazdasági szereplők – egyének vagy csoportok – számára az említett szervezeten belüli egyes megállapodásokat, döntéseket vagy összehangolt magatartásokat.

(2)  E szakasz alkalmazásában „gazdasági térség” olyan határos vagy szomszédos termelési régiókból álló földrajzi övezet, amelyekben a termelési és a piaci értékesítési körülmények azonosak.

(2)  E szakasz alkalmazásában „gazdasági térség” olyan határos vagy szomszédos termelési régiókból álló földrajzi övezet, amelyekben a termelési és a piaci értékesítési körülmények azonosak.

(3)  Egy szervezet vagy társulás akkor minősül reprezentatívnak, ha az adott tagállam érintett gazdasági térségében vagy térségeiben:

(3)  Egy szervezet vagy társulás akkor minősül reprezentatívnak, ha az adott tagállam érintett gazdasági térségében vagy térségeiben:

a) az érintett termék vagy termékek előállításának, kereskedelmének vagy feldolgozásának alábbi részét lefedi:

a) az érintett termék vagy termékek előállításának, kereskedelmének vagy feldolgozásának alábbi részét lefedi:

i. i. a gyümölcs- és zöldségágazati termelői szervezetek esetében a 60 %-ot, illetve

i. i. a gyümölcs- és zöldségágazati termelői szervezetek esetében a 60%-ot, illetve

ii. más esetekben legalább kétharmadot; és

ii. más esetekben legalább kétharmadot; és

b) a termelői szervezetek esetében az érintett termelők legalább 50 %-a a termelői szervezetek tagjai közé tartozik.

b) a termelői szervezetek esetében az érintett termelők legalább 50%-a a termelői szervezetek tagjai közé tartozik.

A szakmaközi szervezetek esetében azonban – amennyiben az érintett termék vagy termékek előállítási, kereskedelmi vagy feldolgozási arányának meghatározása gyakorlati nehézségekbe ütközik –, a tagállamok nemzeti szabályokat állapíthatnak meg az első albekezdés a) pontjának ii. alpontjában említett meghatározott reprezentativitási szint megállapítására.

A szakmaközi szervezetek esetében azonban – amennyiben az érintett termék vagy termékek előállítási, kereskedelmi vagy feldolgozási arányának meghatározása gyakorlati nehézségekbe ütközik –, a tagállamok nemzeti szabályokat állapíthatnak meg az első albekezdés a) pontjának ii. alpontjában említett meghatározott reprezentativitási szint megállapítására.

Amennyiben a szervezet vagy a társulás szabályainak az egyéb gazdasági szereplőkre történő kiterjesztése iránti kérelem egynél több gazdasági térséget érint, a szervezetnek vagy társulásnak az összes általa összefogott ágazatban, és az érintett gazdasági térségek mindegyikében igazolnia kell a reprezentativitás első albekezdésben meghatározott minimális szintjét.

Amennyiben a szervezet vagy a társulás szabályainak az egyéb gazdasági szereplőkre történő kiterjesztése iránti kérelem egynél több gazdasági térséget érint, a szervezetnek vagy társulásnak az összes általa összefogott ágazatban, és az érintett gazdasági térségek mindegyikében igazolnia kell a reprezentativitás első albekezdésben meghatározott minimális szintjét.

(4)  Azon szabályoknak, amelyek kiterjesztése az (1) bekezdés szerint kérhető az egyéb gazdasági szereplőkre, az alábbi célok egyikére kell irányulniuk:

(4)  Azon szabályoknak, amelyek kiterjesztése az (1) bekezdés szerint kérhető az egyéb gazdasági szereplőkre, az alábbi célok egyikére kell irányulniuk:

a) a termelésre és a piacra vonatkozó jelentéstétel;

a) a termelésre és a piacra vonatkozó jelentéstétel;

b) a termelésre vonatkozóan az uniós vagy nemzeti szabályokban meghatározottaknál szigorúbb szabályok;

b) a termelésre vonatkozóan az uniós vagy nemzeti szabályokban meghatározottaknál szigorúbb szabályok;

c) az uniós szabályoknak megfelelő szabványos szerződésminták kidolgozása;

c) az uniós szabályoknak megfelelő szabványos szerződésminták, valamint az értékmegosztásra és a méltányos ellentételezésre vonatkozó záradékminták kidolgozása;

d) forgalmazás;

d) forgalmazás;

e) környezetvédelem;

e) környezetvédelem;

f) a termékekben rejlő lehetőségek előmozdítását és kiaknázását szolgáló intézkedések;

f) a termékekben rejlő lehetőségek előmozdítását és kiaknázását szolgáló intézkedések;

g) az ökológiai termelés, valamint az eredetmegjelölések, a minőségi védjegyek és a földrajzi jelzések védelmét szolgáló intézkedések;

g) az ökológiai termelés, valamint az eredetmegjelölések, a minőségi védjegyek és a földrajzi jelzések védelmét szolgáló intézkedések;

h) a termékek értékének különösen a közegészséget nem veszélyeztető új felhasználási módok által történő növelésére irányuló kutatások;

h) a termékek értékének különösen a közegészséget nem veszélyeztető új felhasználási módok által történő növelésére irányuló kutatások;

i) a termékek minőségének javítását célzó tanulmányok;

i) a termékek minőségének javítását célzó tanulmányok;

j) kutatás, különösen az olyan művelési módszerek területén, amelyek lehetővé teszik a növényvédő szerek és az állat-egészségügyi készítmények használatának csökkentését, és biztosítják a talaj védelmét, valamint a környezet állapotának védelmét vagy fejlesztését;

j) kutatás, különösen az olyan művelési módszerek területén, amelyek lehetővé teszik a növényvédő szerek és az állat-egészségügyi készítmények használatának csökkentését, és biztosítják a talaj védelmét, valamint a környezet állapotának védelmét vagy fejlesztését;

k) a minőségi minimumkövetelmények, valamint a csomagolásra és a kiszerelésre vonatkozó minimumszabályok meghatározása;

k) a minőségi minimumkövetelmények, valamint a csomagolásra és a kiszerelésre vonatkozó minimumszabályok meghatározása;

l) a minősített vetőmag használata és a termékminőség ellenőrzése;

l) a minősített vetőmag használata és a termékminőség ellenőrzése;

m) állat-egészségügyi, növény-egészségügyi és élelmiszerbiztonság;

m) állat-egészségügyi, növény-egészségügyi és élelmiszerbiztonság;

n) a melléktermékek kezelése.

n) a melléktermékek kezelése és hasznosítása;

 

na) a termék jellemzőinek pontos értékelését lehetővé tevő műszaki szabványok kidolgozása, végrehajtása és ellenőrzése.

A szóban forgó szabályok nem okozhatnak kárt más gazdasági szereplőknek az érintett tagállamban vagy az Unióban, nem eredményezhetik a 210 cikk (4) bekezdésében felsorolt hatásokat, és nem lehetnek egyéb módon összeegyeztethetetlenek a hatályban lévő uniós jogszabályokkal és nemzeti szabályokkal.

A szóban forgó szabályok nem okozhatnak kárt más gazdasági szereplőknek, köztük a biogazdálkodást folytató gazdasági szereplőknek, illetve nem akadályozhatják új gazdasági szereplők piacra lépését sem az érintett tagállamban vagy az Unióban, nem eredményezhetik a 210. cikk (4) bekezdésében felsorolt hatásokat, és nem lehetnek egyéb módon összeegyeztethetetlenek a hatályban lévő uniós jogszabályokkal és nemzeti szabályokkal.

 

(4a)  Amennyiben a Bizottság e rendelet 222. cikke alapján az EUMSZ 101. cikke (1) bekezdésének az e rendelet 222. cikke (1) bekezdésében említett megállapodásokra és döntésekre való nem alkalmazását engedélyező végrehajtási jogi aktusokat fogad el, ezek a megállapodások és döntések az e cikk feltételei szerint kiterjeszthetők.

 

(4b)  Amennyiben a tagállam kiterjeszti az (1) bekezdésben említett szabályokat, az érintett szervezetnek arányos intézkedésekről kell gondoskodnia a kiterjesztés révén kötelezővé tett ilyen megállapodásokra vonatkozó szabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében.

(5) A szabályok (1) bekezdésben említett kiterjesztését teljes terjedelmében a gazdasági szereplők tudomására kell hozni oly módon, hogy azokat az érintett tagállam közzéteszi valamely hivatalos kiadványában.

(5)  A szabályok (1) bekezdésben említett kiterjesztését teljes terjedelmében a gazdasági szereplők tudomására kell hozni oly módon, hogy azokat az érintett tagállam közzéteszi valamely hivatalos kiadványában.

(6) A tagállamok értesítik a Bizottságot az e cikk alapján hozott határozatokról.

(6)  A tagállamok értesítik a Bizottságot az e cikk alapján hozott határozatokról.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 o pont (új)

1308/2013/EU rendelet

165 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

22o.  A 165. cikk helyébe a következő szöveg lép:

165. cikk

165. cikk

A tagsági viszonnyal nem rendelkezők által fizetendő pénzügyi hozzájárulás

A tagsági viszonnyal nem rendelkezők által fizetendő pénzügyi hozzájárulás

Abban az esetben, amikor egy elismert termelői szervezet, termelői szervezetek elismert társulása vagy elismert szakmaközi szervezet szabályai a 164. cikk értelmében kiterjesztésre kerülnek, és amennyiben az említett szabályok által érintett tevékenységek azoknak a gazdasági szereplőknek az általános gazdasági érdekét szolgálják, akiknek a tevékenysége az érintett termékekkel kapcsolatos, akkor az elismerést megadó tagállam – az érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően – úgy határozhat, hogy azoknak a gazdasági szereplőknek vagy csoportoknak, akik vagy amelyek nem tagjai a szervezetnek, de akik vagy amelyek élvezik az említett tevékenységekből fakadó előnyöket, be kell fizetniük a szervezet számára az annak tagjai által fizetett pénzügyi hozzájárulás egészét vagy annak egy részét, amennyiben e hozzájárulás a szóban forgó tevékenységek végzésének következtében közvetlenül felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Abban az esetben, amikor egy elismert termelői szervezet, termelői szervezetek elismert társulása vagy elismert szakmaközi szervezet szabályai a 164. cikk értelmében kiterjesztésre kerülnek, és amennyiben az említett szabályok által érintett tevékenységek azoknak a gazdasági szereplőknek az általános gazdasági érdekét szolgálják, akiknek a tevékenysége az érintett termékekkel kapcsolatos, akkor az elismerést megadó tagállam – az érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően – úgy határozhat, hogy azoknak a gazdasági szereplőknek vagy csoportoknak, akik vagy amelyek nem tagjai a szervezetnek, de akik vagy amelyek a gyakorlatban élvezik az említett tevékenységekből fakadó előnyöket, be kell fizetniük a szervezet számára az annak tagjai által fizetett pénzügyi hozzájárulás egészét vagy annak egy részét, amennyiben e hozzájárulás a 164. cikk (4) bekezdésében említett egy vagy több tevékenység végzésének következtében felmerülő költségek fedezésére szolgál. Az e tevékenységek végzéséhez kapcsolódó részletes költségvetést átlátható módon rendelkezésre kell bocsátani, hogy azokat valamennyi hozzájáruló gazdasági szereplő, illetve csoport megvizsgálhassa attól függetlenül, hogy a szervezet tagja-e vagy sem. ”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&qid=1553179697934&from=EN)

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 p pont (új)

1308/2013/EU rendelet

166 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

22p.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„166a. cikk

 

Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott, sajttól, bortól és sonkától eltérő mezőgazdasági termékek kínálatának szabályozása

 

(1)  A 150., 167. és 172. cikk sérelme nélkül az e rendelet 152. cikke (1) bekezdésének értelmében elismert termelői szervezet, az e rendelet 157. cikkének (1) bekezdése értelmében elismert szakmaközi szervezet vagy az 1151/2012/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében említett csoportosulás kérelme alapján a tagállamok – korlátozott időtartamra – kötelező szabályokat állapíthatnak meg az 1151/2012/EU rendelet 5. cikke (1) és (2) bekezdése szerinti oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott mezőgazdasági termékek – kivéve a sajt, bor és sonka – kínálatának a szabályozására.

 

(2)  Az e cikk (1) bekezdésében említett szabályok előfeltétele az 1151/2012/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett földrajzi területen lévő felek közötti előzetes megállapodás.

 

E megállapodás az alábbiak között jön létre:

 

a) az 1151/2012/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett földrajzi területen előállított ilyen termék termelőinek vagy az ilyen termék előállításához felhasznált alapanyag termelőinek legalább kétharmada vagy a képviselőik; valamint

 

b) adott esetben a fenti pontban említett földrajzi területen előállított ilyen mezőgazdasági termék termelésének legalább kétharmadát képviselő feldolgozók legalább kétharmada vagy a képviselőik.

 

Kellően indokolt esetekben, amennyiben az ezen albekezdés a) pontjában és/vagy b) pontjában említett képviseleti szintek nem érhetők el az 1151/2012/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett földrajzi területen, vagy amennyiben ez utóbbi meghatározása gyakorlati nehézségekbe ütközik, a tagállamok a felek közötti előzetes megállapodás érdekében nemzeti szabályokat állapíthatnak meg a megfelelő képviseleti szintek és a konzultációra vonatkozó rendelkezések meghatározása céljából.

 

(3)  Az (1) bekezdésben említett szabályok:

 

a) csak az érintett termék kínálatának szabályozására vonatkoznak, és céljuk e termék kínálatának a kereslethez történő igazítása;

 

b) csak az érintett termékre érvényesek;

 

c) legfeljebb három évre tehetők kötelezővé, mely időszak után az (1) bekezdésben említett új kérelem alapján megújíthatók;

 

d) nem okozhatnak kárt az említett szabályok hatálya alá tartozó termékeken kívüli egyéb termékek kereskedelmében;

 

e) nem vonatkoznak az érintett termék első forgalomba hozatala utáni ügyletekre;

 

f) nem tesznek lehetővé árrögzítést, ideértve az árak tájékoztató vagy ajánlás jellegű rögzítését is;

 

g) nem tarthatják vissza az érintett termék egyébként rendelkezésre álló mennyiségének túlságosan nagy részét;

 

h) nem eredményezhetnek megkülönböztetést, nem állíthatnak akadályt a piacra újonnan belépők elé, illetve nem érinthetik hátrányosan a kistermelőket;

 

i) hozzájárulnak az érintett termék minőségének fenntartásához (az egészségügyi szempontot is beleértve) és/vagy fejlesztéséhez.

 

(4)  Az (1) bekezdésben említett szabályokat közzé kell tenni az érintett tagállam egy hivatalos kiadványában.

 

(5)  A tagállamok ellenőrzéseket folytatnak a (3) bekezdésben megállapított feltételek teljesülésének biztosítása érdekében, és ha az illetékes nemzeti hatóságok úgy ítélik meg, hogy a feltételek nem teljesülnek, a tagállamok hatályon kívül helyezik az (1) bekezdésben említett szabályokat.

 

(6)  A tagállamok azonnal értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett, általuk elfogadott szabályokról. A Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot az ilyen szabályokról szóló értesítésekről.

 

(7)  A Bizottság bármikor elfogadhat végrehajtási jogi aktusokat egy tagállam arra való kötelezésére vonatkozóan, hogy helyezze hatályon kívül az általa az (1) bekezdésnek megfelelően megállapított szabályokat, amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy e szabályok nem felelnek meg a (3) bekezdésben megállapított feltételeknek, a belső piac jelentős részén akadályozzák vagy torzítják a versenyt, vagy veszélyeztetik a szabad kereskedelmet vagy az EUMSZ 39. cikke célkitűzéseinek az elérését. E végrehajtási jogi aktusokat az e rendelet 229. cikkének (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül kell elfogadni.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&qid=1553179697934&from=EN)

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 q pont (új)

1308/2013/EU rendelet

167 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

22q.  A II. cím III. fejezetének 4. szakasza a következő cikkel egészül ki:

 

167a. cikk

 

A közös olajbogyó- és olívaolaj-piac jobb működését és stabilizálását szolgáló forgalmazási szabályok

 

(1)  A olívaolaj-ágazat közös piaca működésének javítása és stabilizálása érdekében a termelő tagállamok forgalmazási szabályokat írhatnak elő az ellátás szabályozása érdekében.

 

E szabályoknak a kitűzött céllal arányosaknak kell lenniük, valamint:

 

a) nem vonatkozhatnak az érintett termék első forgalmazása utáni ügyletekre;

 

b) nem tehetnek lehetővé árrögzítést, még az árak tájékoztató vagy ajánlás jellegű rögzítését sem;

 

c) nem tarthatják vissza az egyébként rendelkezésre álló terméshozam túlságosan nagy részét.

 

(2)  Az (1) bekezdésben említett szabályokat a gazdasági szereplők tudomására kell hozni oly módon, hogy azokat teljes terjedelmükben közzéteszik az érintett tagállam valamely hivatalos kiadványában.

 

(3)  A tagállamok értesítik a Bizottságot az e cikk alapján hozott határozatokról.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&qid=1543573613250&from=ES)

Indokolás

A módosítás egy új cikket illeszt be azzal a céllal, hogy a borágazatra vonatkozóan a 167. cikkben leírthoz hasonló mechanizmust lehessen alkalmazni az olívaolaj-ágazatra, amely – az önszabályozásra való képességének javítása révén – lehetővé teheti az ágazat sajátos igényeinek a kielégítését.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 r pont (új)

1308/2013/EU rendelet

168 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

22r.  A 168. cikk helyébe a következő szöveg lép:

168. cikk

168. cikk

Szerződéses kapcsolatok

Szerződéses kapcsolatok

(1)  A tej és tejtermékek ágazatára vonatkozó 148. cikk, valamint a cukorágazatra vonatkozó 125. cikk sérelme nélkül, ha valamely tagállam az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott ágazatba tartozó mezőgazdasági termékek – a tej és tejtermékek, valamint a cukor kivételével – tekintetében úgy dönt, hogy:

(1)  A tej és tejtermékek ágazatára vonatkozó 148. cikk, valamint a cukorágazatra vonatkozó 125. cikk sérelme nélkül, ha valamely tagállam az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott ágazatba tartozó mezőgazdasági termékek – a tej és tejtermékek, valamint a cukor kivételével – tekintetében úgy dönt, hogy:

a) az említett termékek valamennyi, a területén belül egy mezőgazdasági termelő által valamely feldolgozónak vagy forgalmazónak való szállítására a feleknek írásbeli szerződést kell kötniük; és/vagy

a) az említett termékek valamennyi, a területén belül egy mezőgazdasági termelő által valamely feldolgozónak vagy forgalmazónak való szállítására a feleknek írásbeli szerződést kell kötniük; és/vagy

b) az első felvásárlóknak írásbeli ajánlatot kell tenniük a mezőgazdasági termékek termelő általi szállítására vonatkozó szerződésre, akkor e szerződésnek vagy ajánlatnak teljesítenie kell az e cikk (4) és (6) bekezdésében megállapított feltételeket.

b) az első felvásárlóknak írásbeli ajánlatot kell tenniük a mezőgazdasági termékek termelő általi szállítására vonatkozó szerződésre, akkor e szerződésnek vagy ajánlatnak teljesítenie kell az e cikk (4) és (6) bekezdésében megállapított feltételeket.

(1a)  Amennyiben a tagállamok nem élnek az e cikk (1) bekezdésében foglalt lehetőségekkel, a termelő, a termelői szervezet vagy a termelői szervezetek társulása az 1. cikk (2) bekezdésében említett ágazatokba tartozó mezőgazdasági termékek tekintetében – a tej és tejtermék-, valamint a cukorágazat kivételével – megkövetelheti, hogy a termékeinek valamely feldolgozó vagy forgalmazó részére történő bármely szállításához a felek írásbeli szerződést kössenek és/vagy az első felvásárlók az e cikk (4) bekezdésében és (6) bekezdésének első albekezdésében foglaltakkal megegyező feltételekkel a szerződésre vonatkozó írásbeli ajánlatot tegyenek.

(1a)  Amennyiben a tagállamok nem élnek az e cikk (1) bekezdésében foglalt lehetőségekkel, a termelő, a termelői szervezet vagy a termelői szervezetek társulása az 1. cikk (2) bekezdésében említett ágazatokba tartozó mezőgazdasági termékek tekintetében – a tej és tejtermék-, valamint a cukorágazat kivételével – megkövetelheti, hogy a termékeinek valamely feldolgozó vagy forgalmazó részére történő bármely szállításához a felek írásbeli szerződést kössenek és/vagy az első felvásárlók az e cikk (4) bekezdésében és (6) bekezdésének első albekezdésében foglaltakkal megegyező feltételekkel a szerződésre vonatkozó írásbeli ajánlatot tegyenek.

Amennyiben az első felvásárló a 2003/361/EK ajánlás szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás, a szerződés és/vagy a szerződéses ajánlat nem kötelező, de ez nem érinti a feleknek azt a lehetőségét, hogy egy szakmaközi szervezet által kidolgozott szabványos szerződésmintát használjanak fel.

Amennyiben az első felvásárló a 2003/361/EK ajánlás szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás, a szerződés és/vagy a szerződéses ajánlat nem kötelező, de ez nem érinti a feleknek azt a lehetőségét, hogy egy szakmaközi szervezet által kidolgozott szabványos szerződésmintát használjanak fel.

(2)  Ha valamely tagállam úgy dönt, hogy írásbeli szerződést kell kötni minden olyan esetben, amikor egy mezőgazdasági termelő egy feldolgozónak az e cikk hatálya alá tartozó termékeket szállít, a tagállamnak – ha az adott termékek szállítása egy vagy több közvetítőn keresztül történik – arról is döntenie kell, hogy az ilyen szerződés a szállítás mely szakaszaira vonatkozik.

(2)  Ha valamely tagállam úgy dönt, hogy írásbeli szerződést kell kötni minden olyan esetben, amikor egy mezőgazdasági termelő egy feldolgozónak az e cikk hatálya alá tartozó termékeket szállít, a tagállamnak – ha az adott termékek szállítása egy vagy több közvetítőn keresztül történik – arról is döntenie kell, hogy az ilyen szerződés a szállítás mely szakaszaira vonatkozik.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az e cikk alapján elfogadott intézkedéseik ne akadályozzák a belső piac megfelelő működését.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az e cikk alapján elfogadott intézkedéseik ne akadályozzák a belső piac megfelelő működését.

(3)  Az (2) bekezdésben említett esetben a tagállam közvetítő mechanizmust hozhat létre az olyan esetekre, amelyekben nincsen kölcsönös megállapodás ilyen szerződés megkötésére, biztosítva ezáltal a szerződéses kapcsolatok méltányosságát.

(3)  Az (2) bekezdésben említett esetben a tagállam közvetítő mechanizmust hozhat létre az olyan esetekre, amelyekben nincsen kölcsönös megállapodás ilyen szerződés megkötésére, biztosítva ezáltal a szerződéses kapcsolatok méltányosságát.

(4)  Az (1) és az (1a) bekezdésben említett szerződést és/vagy szerződéses ajánlatot:

(4)  Az (1) és az (1a) bekezdésben említett szerződést és/vagy szerződéses ajánlatot:

a) a szállítás megkezdése előtt el kell készíteni;

a) a szállítás megkezdése előtt el kell készíteni;

b) írásban rögzíteni kell; és

b) írásban rögzíteni kell; és

c) oly módon kell megfogalmazni, hogy tartalmazza különösen az alábbi elemeket:

c) oly módon kell megfogalmazni, hogy tartalmazza különösen az alábbi elemeket:

i. a szállított termékekért fizetendő ár, amely:állandó és a szerződésben rögzített, és/vagy kiszámítására a szerződésben megállapított különböző tényezők összesítésével kerül sor, amelyek között szerepelhetnek a piaci fejlemények változását tükröző piaci mutatók, a szállított mennyiség és a szállított mezőgazdasági termékek minősége vagy összetétele,

i. a szállított termékekért fizetendő ár, amely:állandó és a szerződésben rögzített, és/vagy kiszámítására a szerződésben megállapított különböző tényezők összesítésével kerül sor, amelyek között szerepelhetnek a piaci fejlemények változását tükröző, könnyen hozzáférhető és érthető, objektív termelési és piaciköltség-mutatók, a szállított mennyiségek és a szállított mezőgazdasági termékek minősége vagy összetétele. E célból azok a tagállamok, amelyek az (1) bekezdés alkalmazása mellett döntöttek, objektív kritériumok és a termelésre és az élelmiszerláncra vonatkozó vizsgálatok alapján meghatározhatják az említett mutatókat annak érdekében, hogy bármikor megállapíthassák azokat,

ii. a szállítható vagy szállítandó termékek mennyisége és minősége, valamint e szállítások ütemezése,

ii. a szállítható vagy szállítandó termékek mennyisége és minősége, valamint e szállítások ütemezése,

iii. a szerződés időtartama, amely lehet határozott vagy határozatlan, és a felmondási záradék,

iii. a szerződés időtartama, amely lehet határozott vagy határozatlan, és a felmondási záradék,

iv. a kifizetési időszakokra és eljárásokra vonatkozó részletek,

iv. a kifizetési időszakokra és eljárásokra vonatkozó részletek,

v. a mezőgazdasági termékek átvételére vagy szállítására vonatkozó rendelkezések, valamint vi. a vis maior esetén alkalmazandó szabályok.

v. a mezőgazdasági termékek átvételére vagy szállítására vonatkozó rendelkezések, valamint a vis maior esetén alkalmazandó szabályok.

(5)  Az (1) és az (1a) bekezdéstől eltérve, nem írható elő szerződés és/vagy szerződéses ajánlat akkor, ha a szóban forgó termékeket szövetkezet tagja szállítja annak a szövetkezetnek, amelynek a tagja, és ha e szövetkezet alapszabálya vagy az abban megállapított, illetve abból eredő szabályok és határozatok a (4) bekezdés a), b) és c) pontjában megállapított rendelkezésekhez hasonló hatású rendelkezéseket tartalmaznak.

(5)  Az (1) és az (1a) bekezdéstől eltérve, nem írható elő szerződés és/vagy szerződéses ajánlat akkor, ha a szóban forgó termékeket szövetkezet tagja szállítja annak a szövetkezetnek, amelynek a tagja, és ha e szövetkezet alapszabálya vagy az abban megállapított, illetve abból eredő szabályok és határozatok a (4) bekezdés a), b) és c) pontjában megállapított rendelkezésekhez hasonló hatású rendelkezéseket tartalmaznak.

(6)  A felek szabadon tárgyalhatnak a termelők, begyűjtők, feldolgozók vagy forgalmazók által a mezőgazdasági termékek szállítására kötött szerződések valamennyi eleméről, köztük a (4) bekezdés c) pontjában említett elemekről.Az első albekezdés ellenére a következő pontok közül egyet vagy mindkettőt alkalmazni kell:

(6)  A felek szabadon tárgyalhatnak a termelők, begyűjtők, feldolgozók vagy forgalmazók által a mezőgazdasági termékek szállítására kötött szerződések valamennyi eleméről, köztük a (4) bekezdés c) pontjában említett elemekről.Az első albekezdés ellenére a következő pontok közül egyet vagy mindkettőt alkalmazni kell:

a) ha valamely tagállam úgy dönt, hogy a mezőgazdasági termékek szállítására az (1) bekezdésnek megfelelően kötelezővé teszi írásbeli szerződés megkötését, megszabhatja azt a minimális időtartamot, amelyet kizárólag a mezőgazdasági termékek termelője és első felvásárlója közötti szerződés esetén kell alkalmazni. E minimális időtartamnak legalább hat hónapnak kell lennie, és nem akadályozhatja a belső piac megfelelő működését;

a) ha valamely tagállam úgy dönt, hogy a mezőgazdasági termékek szállítására az (1) bekezdésnek megfelelően kötelezővé teszi írásbeli szerződés megkötését, megszabhatja azt a minimális időtartamot, amelyet kizárólag a mezőgazdasági termékek termelője és első felvásárlója közötti szerződés esetén kell alkalmazni. E minimális időtartamnak legalább hat hónapnak kell lennie, és nem akadályozhatja a belső piac megfelelő működését;

b) ha valamely tagállam úgy dönt, hogy a mezőgazdasági termékek első felvásárlója köteles a mezőgazdasági termelőnek az (1) bekezdésnek megfelelően szerződésre irányuló írásbeli ajánlatot tenni, akkor úgy is rendelkezhet, hogy a szerződés vonatkozásában az ajánlat tartalmazza a nemzeti jogban az e célra rögzített minimális időtartamot. E minimális időtartamnak legalább hat hónapnak kell lennie, és nem akadályozhatja a belső piac megfelelő működését.

b) ha valamely tagállam úgy dönt, hogy a mezőgazdasági termékek első felvásárlója köteles a mezőgazdasági termelőnek az (1) bekezdésnek megfelelően szerződésre irányuló írásbeli ajánlatot tenni, akkor úgy is rendelkezhet, hogy a szerződés vonatkozásában az ajánlat tartalmazza a nemzeti jogban az e célra rögzített minimális időtartamot. E minimális időtartamnak legalább hat hónapnak kell lennie, és nem akadályozhatja a belső piac megfelelő működését.

A második albekezdés nem érinti a mezőgazdasági termelő arra vonatkozó jogát, hogy visszautasítsa e minimális időtartamot, feltéve, hogy azt írásban teszi. Ebben az esetben a felek szabadon tárgyalhatnak a szerződés valamennyi eleméről, ideértve a (4) bekezdés c) pontjában említett elemeket is.

A második albekezdés nem érinti a mezőgazdasági termelő arra vonatkozó jogát, hogy visszautasítsa e minimális időtartamot, feltéve, hogy azt írásban teszi. Ebben az esetben a felek szabadon tárgyalhatnak a szerződés valamennyi eleméről, ideértve a (4) bekezdés c) pontjában említett elemeket is.

(7)  Az e cikkben említett lehetőségekkel élő tagállamok gondoskodnak arról, hogy a hozott intézkedések ne akadályozzák a belső piac megfelelő működését.A tagállamok értesítik a Bizottságot arról, hogy miként hajtják végre az e cikk alapján hozott intézkedéseket.

(7)  Az e cikkben említett lehetőségekkel élő tagállamok gondoskodnak arról, hogy a hozott intézkedések ne akadályozzák a belső piac megfelelő működését.A tagállamok értesítik a Bizottságot arról, hogy miként hajtják végre az e cikk alapján hozott intézkedéseket.

(8)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyekben meghatározza az e cikk (4) bekezdése a) és b) pontjának, valamint (5) bekezdésének egységes alkalmazásához szükséges intézkedéseket, továbbá a tagállamok által e cikknek megfelelően megküldendő értesítésekkel kapcsolatos intézkedéseket.

(8)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyekben meghatározza az e cikk (4) bekezdése a) és b) pontjának, valamint (5) bekezdésének egységes alkalmazásához szükséges intézkedéseket, továbbá a tagállamok által e cikknek megfelelően megküldendő értesítésekkel kapcsolatos intézkedéseket.

E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 s pont (új)

1308/2013/EU rendelet

172 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

22s.  A 172. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(2)  Az e cikk (1) bekezdésében említett szabályoknak előfeltételük az 1151/2012/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett földrajzi területen lévő felek közötti előzetes megállapodás. E megállapodásnak a földrajzi terület sertéstermelőivel folytatott konzultációkat követően kell létrejönnie, egyrészt az adott sonka feldolgozóinak legalább kétharmada között – akik az 1151/2012/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett földrajzi terület sonkatermelésének legalább kétharmadát képviselik –, másrészt, amennyiben azt az adott tagállam megfelelőnek ítéli, az 1151/2012/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett földrajzi területen működő sertéstenyésztők legalább kétharmada között.

„(2)  Az e cikk (1) bekezdésében említett szabályoknak előfeltételük az 1151/2012/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett földrajzi területen lévő felek közötti előzetes megállapodás. E megállapodásnak a földrajzi terület sertéstermelőivel folytatott konzultációkat követően kell létrejönnie, egyrészt az adott sonka feldolgozóinak legalább kétharmada vagy képviselőik között – akik az 1151/2012/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett földrajzi terület sonkatermelésének legalább kétharmadát képviselik –, másrészt, amennyiben azt az adott tagállam megfelelőnek ítéli, a fenti pontban említett földrajzi területen működő sertéstenyésztők legalább kétharmada között.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

A 150. cikk úgy rendelkezik, hogy a termelők nevében eljárhatnak képviselők, de a (2) bekezdés szövege azt sugallhatja, hogy a feldolgozókat nem lehet képviselni. Ez a szabály a számos feldolgozó létesítményt működtető ágazatok esetében problematikus. Az, hogy a szöveg csak a sajttermelők tekintetében rendelkezik a képviseletről és a feldolgozók esetében nem, tévedésnek tűnik.

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 t pont (új)

1308/2013/EU rendelet

172 a cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

22t.  A 172a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

172a. cikk

172a. cikk

Értékmegosztás

Értékmegosztás

A cukorágazatra vonatkozó egyedi értékmegosztási záradékok sérelme nélkül a mezőgazdasági termelők – ideértve a mezőgazdasági termelők társulásait is – és az első felvásárlók az értékmegosztásra vonatkozó, piaci ártöbbletekre és árveszteségekre is kiterjedő záradékokról állapodhatnak meg, amelyekben meghatározzák, hogy az érintett termékek piaci árainak változásaiból vagy az egyéb árutőzsdei fejleményekből fakadó következmények viselését a felek hogyan osztják meg egymás között.

A cukorágazatra vonatkozó egyedi értékmegosztási záradékok sérelme nélkül a mezőgazdasági termelők – ideértve a mezőgazdasági termelők társulásait is – és az első felvásárlók, valamint a termelési, feldolgozási vagy elosztási lánc különböző szintjén tevékenykedő egy vagy több vállalkozás az értékmegosztásra vonatkozó, piaci ártöbbletekre és árveszteségekre is kiterjedő záradékokról állapodhatnak meg, amelyekben meghatározzák, hogy az érintett termékek piaci árainak változásaiból vagy az egyéb árutőzsdei fejleményekből fakadó következmények viselését a felek hogyan osztják meg egymás között.

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 u pont (új)

1308/2013/EU rendelet

172 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

22u.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„172b. cikk

 

Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel termékeket érintő értékmegosztás

 

Az uniós jogszabályok alapján elismert oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott termékek tekintetében a mezőgazdasági termelők – ideértve a mezőgazdasági termelők társulásait is – és az ágazaton belül a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás különböző szakaszaiban részt vevő gazdasági szereplők az értékmegosztásra vonatkozó, piaci ártöbbletekre és árveszteségekre is kiterjedő záradékokról állapodhatnak meg, amelyekben meghatározzák, hogy az érintett termékek piaci árainak változásaiból vagy az egyéb árutőzsdei fejleményekből fakadó következmények viselését a felek hogyan osztják meg egymás között.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 v pont (új)

1308/2013/EU rendelet

173 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

22v.  A 173. cikk (1) bekezdése b) pontja következőképpen módosul:

b) e szervezetek és társulások szabályai, a termelői szervezetektől eltérő szervezetek alapszabályai, a bizonyos ágazatokban a termelői szervezetek alapszabályára alkalmazandó különös feltételek – beleértve a 160. cikk második bekezdésében említett azon kötelezettségtől való eltéréseket, mely szerint a teljes termelést a termelői szervezeten keresztül kell forgalomba hozni –, az ilyen szervezetek és társulások szervezeti felépítése, tagsági időtartama, mérete, elszámoltathatósága és tevékenységei, továbbá az elismerésnek, az elismerés visszavonásának és az egyesüléseknek a következményei;

b) e szervezetek és társulások szabályai, a termelői szervezetektől eltérő szervezetek alapszabályai, a bizonyos ágazatokban a termelői szervezetek alapszabályára alkalmazandó különös feltételek – beleértve a 160. cikk (1a) bekezdésének második albekezdésében említett azon kötelezettségtől való eltérést, mely szerint a teljes termelést a termelői szervezeten keresztül kell forgalomba hozni, rögzítve az ezen cikk (2) és (3) bekezdésében említett százalékos értékeket, valamint az (1a) bekezdés szerinti azon termékkategóriákat, amelyekre ezek a százalékos értékek alkalmazandók –, az ilyen szervezetek és társulások szervezeti felépítése, tagsági időtartama, mérete, elszámoltathatósága és tevékenységei, továbbá az elismerésnek, az elismerés visszavonásának és az egyesüléseknek a következményei;

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&qid=1553179697934&from=EN)

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 w pont (új)

1308/2013/EU rendelet

176 cikk – 3 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

22w.  A 176. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(3)  Az engedélyek az Unió egész területén érvényesek.

(3)  Az engedélyek az Unió egész területén érvényesek. A tagállamok által az engedélyek kibocsátásakor a kérelmezőkre vonatkozóan összegyűjtött összes információt havonta továbbítani kell a Bizottságnak.

Indokolás

Bár a 177. cikk jelentős hatásköröket biztosít számára, úgy tűnik, a Bizottság ezekkel nem él szisztematikusan. Az információkat csak egyszer kell összegyűjteni, ami nem teszi bonyolultabbá a felhasználók adminisztratív feladatait. A Bizottság ezenkívül felkérést kap arra, hogy a felhasználók terheinek csökkentése és az információk felhasználásának optimalizálása érdekében az új információs és kommunikációs technológiákat teljes mértékben kiaknázó eljárásokra tegyen javaslatot.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 x pont (új)

1308/2013/EU rendelet

177 cikk – 2 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

22x.  Az 177. cikk (2) bekezdésének d) pontját el kell hagyni.

Indokolás

Ezt a d) pontot a kender- és kendermag-behozatalra vonatkozó 189. cikk Bizottság által kért törlésével összhangban kell törölni.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 y pont (új)

1308/2013/EU rendelet

182 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

22y.  A 182. cikk (1) bekezdésének első albekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

ba) az Unió és harmadik országok közötti szabadkereskedelmi megállapodások keretében megállapított kedvezményes vámtételek mellett történő behozatal mennyisége egy adott évben egy meghatározott szintet (a továbbiakban: „kereskedelmi kitettségi mennyiség”) meghalad.

Indokolás

Ez a módosítás egy új kritériumot javasol a WTO-megállapodásban meghatározott kiegészítő importvám alkalmazásához, és lehetővé teszi azon káros hatások elkerülését vagy semlegesítését, amelyeket a behozatal gyakorolhat az Unió piacára.

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 z pont (új)

1308/2013/EU rendelet

182 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

22z.  A 182. cikk (1) bekezdésének első albekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

bb) a növényvédelem vagy az állatjólét terén az uniós szabályok be nem tartása harmadik országok által.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Indokolás

A harmadik országokkal folytatott kereskedelemben javítani kell a kölcsönösséget a növényvédelem terén.

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 aa pont (új)

1308/2013/EU rendelet

182 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

22aa.  A 182. cikk (1) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

A küszöbmennyiség megállapításához az adott termék piacra jutási lehetősége szolgál alapul, amely az importnak a három előző évre vonatkozóan megállapított hazai fogyasztáshoz viszonyított százalékos arányában fejezhető ki.

„A küszöbmennyiség megállapításához az adott termék piacra jutási lehetősége szolgál alapul, amely az importnak a három előző évre vonatkozóan megállapított hazai fogyasztáshoz viszonyított százalékos arányában fejezhető ki. A küszöbmennyiséget az uniós piac nagysága alakulásának figyelembevétele érdekében a rendszeresen aktualizálni kell. A küszöbárat a nemzetközi piacok és a termelési költségek alakulásának figyelembevétele érdekében rendszeresen aktualizálni kell.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

A módosítás a több mint 20 évvel ezelőtt bejelentett küszöbáraknak és -mennyiségeknek a piac nagyságának alakulása alapján történő aktualizálását javasolja (a húsfogyasztás csökkenése, brexit és átállás egy 27 tagállamot számláló piacra). Emlékeztetőül, a 182. cikk lehetővé teszi azon káros hatások elkerülését vagy semlegesítését, amelyeket a behozatal gyakorolhat az Unió piacára.

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 ab pont (új)

1308/2013/EU rendelet

182 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

22ab.  A 182. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

A kereskedelmi kitettségi mennyiség megállapításához a kedvezményes vámtétellel történő behozatal szolgál alapul, amely az érintett ágazatok számára elviselhető teljes kereskedelmi kitettségi szint százalékos arányában fejezhető ki.”

Indokolás

Ez a módosítás egy új kritériumot javasol a kiegészítő importvám alkalmazásához, és lehetővé teszi azon káros hatások elkerülését vagy semlegesítését, amelyeket a behozatal gyakorolhat az Unió piacára.

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 ac pont (új)

1308/2013/EU rendelet

184 cikk – 2 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

22ac.  A 184. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(2)  A vámkontingensek kezelésének az érintett gazdasági szereplők közötti megkülönböztetés nélkül, a következő módszerek valamelyikének vagy e módszerek kombinációjának, illetve más megfelelő módszernek az alkalmazásával kell történnie:

„(2)  A vámkontingensek kezelésének az érintett gazdasági szereplők közötti megkülönböztetés nélkül, a következő módszerek valamelyikének vagy e módszerek kombinációjának, illetve más megfelelő módszernek az alkalmazásával kell történnie:

a) a kérelmek benyújtásának időrendi sorrendjén alapuló módszer (az „érkezési sorrend” elve);

a) a kérelmek benyújtásának időrendi sorrendjén alapuló módszer (az „érkezési sorrend” elve);

b) a kérelmek benyújtásakor igényelt mennyiségek arányában történő elosztás módszere (a párhuzamos vizsgálat módszere);

b) a kérelmek benyújtásakor igényelt mennyiségek arányában történő elosztás módszere (a párhuzamos vizsgálat módszere);

c) a kialakult kereskedelmi szokások figyelembevételén alapuló módszer (a hagyományos/újonnan érkező importőrök módszere).

c) a kialakult kereskedelmi szokások figyelembevételén alapuló módszer (a hagyományos/újonnan érkező importőrök módszere).

 

d) a különféle gazdasági szereplőknek történő elosztást lehetővé tevő módszer, többek között a vonatkozó szociális és környezetvédelmi előírások figyelembevétele révén, mint például az alapvető ILO-egyezmények és többoldalú környezetvédelmi megállapodások, amelyeknek az EU részes fele.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Indokolás

E módszer bevezetése ösztönzi, hogy a vámkontingenseket a gazdasági szereplők sokféleségének figyelembevételével kezeljék, ne pedig a nagyobb szereplők előnyben részesítésével, és hogy a vámkontingensek elosztása során figyelembe vegyék a szociális és környezetvédelmi előírásokat.

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 22 ad pont (új)

1308/2013/EU rendelet

188 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

22ad.  A III. fejezet a következő cikkel egészül ki:

 

„188a. cikk

 

Harmadik országokból behozott mezőgazdasági és agrár-élelmiszeripari termékek

 

Mezőgazdasági és agrár-élelmiszeripari termékek csak abban az esetben importálhatók harmadik országokból, ha azok teljesítik – különösen a környezet- és egészségvédelem tekintetében – az Unióban betakarított ugyanolyan termékekre vagy az azokból előállított termékekre vonatkozóan elfogadott termelési előírásokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő előírásokat és kötelezettségeket. A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a gazdasági szereplőkre az import tekintetében alkalmazandó megfelelőségi szabályok meghatározása céljából, figyelembe véve a harmadik országokkal megkötött kölcsönösségi megállapodásokat. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.”

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 23 pont

1308/2013/EU rendelet

189 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

23.  A 189. cikket el kell hagyni.

törölve

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 26 a pont (új)

1308/2013/EU rendelet

206 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

26a.  A 206. cikk helyébe a következő szöveg lép:

206. cikk

206. cikk

Bizottsági iránymutatások a versenyszabályoknak a mezőgazdaságra való alkalmazásáról

Bizottsági iránymutatások a versenyszabályoknak a mezőgazdaságra való alkalmazásáról

Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az EUMSZ 42. cikkének megfelelően az EUMSZ 101–106. cikkét, valamint az azok végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket kell – e rendelet 207–210. cikkére is figyelemmel – alkalmazni az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdése és 102. cikke szerinti valamennyi olyan megállapodásra, döntésre és összehangolt magatartásra, amely a mezőgazdasági termékek előállításához vagy kereskedelméhez kapcsolódik.

Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az EUMSZ 42. cikkének megfelelően az EUMSZ 101–106. cikkét, valamint az azok végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket kell – e rendelet 207–210. cikkére is figyelemmel – alkalmazni az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdése és 102. cikke szerinti valamennyi olyan megállapodásra, döntésre és összehangolt magatartásra, amely a mezőgazdasági termékek előállításához vagy kereskedelméhez kapcsolódik.

A belső piac működésének és az uniós versenyszabályok egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság és a tagállamok versenyhatóságai szoros együttműködés keretében alkalmazzák az uniós versenyszabályokat.

„A belső piac működésének és az uniós versenyszabályok egységes értelmezésének és alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság és a tagállamok versenyhatóságai szorosan együttműködnek, és amennyire lehetséges, az intézkedéseiket koordinálva alkalmazzák az uniós versenyszabályokat.

Ezen túlmenően a Bizottság adott esetben iránymutatásokat tesz közzé a nemzeti versenyhatóságok és a vállalkozások munkájának segítése érdekében.

Ezen túlmenően a Bizottság adott esetben iránymutatásokat tesz közzé a nemzeti versenyhatóságok és a vállalkozások munkájának segítése érdekében.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=FR)

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 26 b pont (új)

1308/2013/EU rendelet

207 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

26b.  A 207. cikk helyébe a következő szöveg lép:

207. cikk

207. cikk

Az érintett piac

Az érintett piac

Az érintett piac fogalmának meghatározásával azonosítható és meghatározható az a kör, amelyen belül a vállalkozások közötti verseny működik, és két kumulatív dimenzió körül tagolódik:

Az érintett piac fogalmának meghatározásával azonosítható és meghatározható az a kör, amelyen belül a vállalkozások közötti verseny működik, és két kumulatív dimenzió körül tagolódik:

a) az érintett termékpiac: e fejezet alkalmazásában „termékpiac” az a piac, amely tartalmaz minden olyan terméket, amely a fogyasztó megítélése szerint a termék jellemzői, ára és tervezett felhasználása alapján egymással felcserélhető vagy helyettesíthető;

a) az érintett termékpiac: e fejezet alkalmazásában „termékpiac” az a piac, amely tartalmaz minden olyan terméket, amely az ügyfél és a fogyasztó megítélése szerint a termék jellemzői, ára és tervezett felhasználása alapján egymással felcserélhető vagy helyettesíthető;

b) az érintett földrajzi piac: e fejezet alkalmazásában „földrajzi piac” az a piac, amely magában foglalja azt a területet, ahol az érintett vállalkozások az érintett termékeket kínálják, ahol a versenyfeltételek megfelelő mértékben homogének, és amely – különösen a versenyfeltételek érzékelhetően eltérő volta miatt – megkülönböztethető a szomszédos területektől.

b) az érintett földrajzi piac: e fejezet alkalmazásában „földrajzi piac” az a piac, amely magában foglalja azt a területet, ahol az érintett vállalkozások az érintett termékeket kínálják, ahol a versenyfeltételek megfelelő mértékben homogének, és amely – különösen a versenyfeltételek érzékelhetően eltérő volta miatt – megkülönböztethető a szomszédos területektől.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=FR)

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 26 c pont (új)

1308/2013/EU rendelet

208 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

26c.  A 208. cikk helyébe a következő szöveg lép:

208. cikk

208. cikk

Erőfölény

Erőfölény

E fejezet alkalmazásában az „erőfölény” olyan helyzet, amelyben a vállalkozás az általa képviselt gazdasági erő következtében képes megszüntetni a tényleges versenyt az érintett piacon. azáltal hogy piaci magatartását csak viszonylag kis mértékben befolyásolja versenytársainak, vevőinek és végső soron a fogyasztóknak a magatartása,.

E fejezet alkalmazásában az „erőfölény” olyan helyzet, amelyben a vállalkozás az általa képviselt gazdasági erő következtében képes megszüntetni a tényleges versenyt az érintett piacon, azáltal, hogy piaci magatartását csak viszonylag kis mértékben befolyásolja versenytársainak, beszállítóinak, vevőinek és végső soron a fogyasztóknak a magatartása.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=FR)

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 26 d pont (új)

1308/2013/EU rendelet

210 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

26d.  A 210. cikk helyébe a következő szöveg lép:

210. cikk

210. cikk

Megállapodások és összehangolt magatartások elismert szakmaközi szervezetekben

Megállapodások és összehangolt magatartások elismert szakmaközi szervezetekben

(1) Az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazandó az e rendelet 157. cikke (1) bekezdésének c) pontjában és a tej- és tejtermékágazat tekintetében az e rendelet 157. cikke (3) bekezdésének c) pontjában felsorolt tevékenységeket, illetve az olívaolaj és az étkezési olajbogyó ágazata esetében az e rendelet 162. cikkében felsorolt tevékenységeket végző, az e rendelet 157. cikke szerint elismert szakmaközi szervezetek megállapodásaira, döntéseire és összehangolt magatartásaira.

(1) Az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazandó az e rendelet 157. cikke (1) bekezdésének c) pontjában felsorolt célok, illetve az olívaolaj és az étkezési olajbogyó ágazata esetében az e rendelet 162. cikkében felsorolt célok eléréséhez szükséges, az e rendelet 157. cikke szerint elismert szakmaközi szervezetek megállapodásaira, döntéseire és összehangolt magatartásaira.

 

Az e bekezdés első albekezdésében említett feltételeket teljesítő megállapodások, döntések és összehangolt magatartások minden ilyen természetű előzetes döntés igénye nélkül érvényesek és alkalmazandók. Mindazonáltal, az e rendelet 157. cikke szerint elismert szakmaközi szervezetek felkérhetik a Bizottságot arra, hogy adjon ki egy véleményt az ilyen megállapodások, döntések és összehangolt magatartások összeegyeztethetőségéről az EUMSZ 39. cikkében foglalt célokkal. A Bizottság késedelem nélkül kezeli a vélemény iránti megkereséseket, és a hiánytalan kérelem átvételétől számított négy hónapon belül megküldi véleményét a kérelmezőnek. A Bizottság saját hatáskörben vagy egy tagállam kérésére kezdeményezheti egy vélemény tartalmi módosítását, különösen, ha a kérelmező pontatlan információkat szolgáltatott vagy visszaélt a véleménnyel.

(2)  Az (1) bekezdés alkalmazandó, feltéve, hogy:

(2)  Az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazandó az e rendelet 157. cikke (1) bekezdésének c) pontjában felsorolt céloktól, illetve az olívaolaj és az étkezési olajbogyó ágazata esetében az e rendelet 162. cikkében felsorolt céloktól eltérő tevékenységekre vonatkozó, az e rendelet 157. cikke szerint elismert szakmaközi szervezetek megállapodásaira, döntéseire és összehangolt magatartásaira, feltéve, hogy:

a) az abban említett megállapodásokról, döntésekről és összehangolt magatartásokról a Bizottság értesítést kapott; és

a) az abban említett megállapodásokról, döntésekről és összehangolt magatartásokról a Bizottság értesítést kapott; és

b) az összes kért információ kézhezvételét követő két hónapon belül a Bizottság nem állapította meg, hogy e megállapodások, döntések vagy összehangolt magatartások összeegyeztethetetlenek az uniós szabályokkal.

b) az összes kért információ kézhezvételét követő két hónapon belül a Bizottság nem állapította meg, hogy e megállapodások, döntések vagy összehangolt magatartások összeegyeztethetetlenek az uniós szabályokkal.

Amennyiben azonban a Bizottság azt állapítja meg, hogy az (1) bekezdésben említett megállapodások, döntések és összehangolt magatartások összeegyeztethetetlenek az uniós szabályokkal, ezt a megállapítását a 229. cikk (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül kell megtennie.

Amennyiben azonban a Bizottság azt állapítja meg, hogy az (2) bekezdésben említett megállapodások, döntések és összehangolt magatartások összeegyeztethetetlenek az uniós szabályokkal, ezt a megállapítását a 229. cikk (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül kell megtennie.

(3)  Az (1) bekezdésben említett megállapodások, döntések és összehangolt magatartások a (2) bekezdés első albekezdésének b) pontjában említett kéthónapos időszak lejártáig nem léptethetők hatályba.

(3)  Az (2) bekezdésben említett megállapodások, döntések és összehangolt magatartások a (2) bekezdés első albekezdésének b) pontjában említett kéthónapos időszak lejártakor lépnek hatályba.

(4)  Az uniós szabályokkal mindenképpen összeegyeztethetetlennek kell minősíteni azokat a megállapodásokat, döntéseket és összehangolt magatartásokat, amelyek:

(4)  Az uniós szabályokkal mindenképpen összeegyeztethetetlenek azok a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások, amelyek:

a) az Unión belül a piac bármilyen formában történő felosztásához vezethetnek;

a) az Unión belül a piac bármilyen formában történő felosztásához vezethetnek;

b) befolyásolhatják a piacszervezés zavartalan működését;

b) befolyásolhatják a piacszervezés zavartalan működését;

c) a verseny olyan jellegű torzulásait okozhatják, amelyek nem feltétlenül szükségesek a szakmaközi szervezet tevékenysége során követett KAP-célok eléréséhez;

c) a verseny olyan jellegű torzulásait okozhatják, amelyek nem feltétlenül szükségesek a szakmaközi szervezet tevékenysége során követett KAP-célok eléréséhez;

d) árak vagy kvóták rögzítését vonják maguk után;

d) rögzített ár vagy rögzített mennyiség alkalmazását vonják maguk után;

e) hátrányos megkülönböztetéshez vagy a verseny megszűnéséhez vezethetnek az adott termékek jelentős részének vonatkozásában.

e) hátrányos megkülönböztetéshez vagy a verseny megszűnéséhez vezethetnek az adott termékek jelentős részének vonatkozásában.

(5)  Ha a Bizottság a (2) bekezdés első albekezdésének b) pontjában említett kéthónapos időszak lejártát követően úgy találja, hogy az (1) bekezdés alkalmazásának feltételei nem teljesülnek, akkor a 229. cikk (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül határozatot hoz, amelyben kimondja, hogy a szóban forgó megállapodásra, döntésre vagy összehangolt magatartásra az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

(5)  Ha a Bizottság úgy találja, hogy nem teljesültek vagy a továbbiakban már nem teljesülnek az (1) bekezdés alkalmazásának feltételei, illetve a (2) bekezdés első albekezdésének b) pontjában említett kéthónapos időszak lejártát követően a (2) bekezdésben említett feltételek, akkor a 229. cikk (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül határozatot hoz, amelyben kimondja, hogy a jövőben a szóban forgó megállapodásra, döntésre vagy összehangolt magatartásra az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó.

Az említett bizottsági határozat nem alkalmazandó az érintett szakmaközi szervezet határozatról való értesítésének időpontját megelőzően, kivéve, ha a szóban forgó szakmaközi szervezet helytelen tájékoztatást adott vagy visszaélt az (1) bekezdésben biztosított mentességgel.

Az említett bizottsági határozat nem alkalmazandó az érintett szakmaközi szervezet határozatról való értesítésének időpontját megelőzően, kivéve, ha a szóban forgó szakmaközi szervezet helytelen tájékoztatást adott vagy visszaélt az (1) vagy (2) bekezdésben biztosított mentességgel.

(6)  Több évre szóló megállapodások esetében az első évben tett értesítés érvényes a megállapodás következő éveire is. Mindemellett ebben az esetben a Bizottság saját kezdeményezésére vagy egy másik tagállam kérésére bármikor összeférhetetlenséget állapíthat meg.

(6)  Több évre szóló megállapodások esetében az első évben tett értesítés érvényes a megállapodás következő éveire is. Mindemellett ebben az esetben a Bizottság saját kezdeményezésére vagy egy másik tagállam kérésére bármikor összeférhetetlenséget állapíthat meg.

(7)  A Bizottság az e cikk egységes alkalmazásához szükséges intézkedéseket meghatározó végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(7)  A Bizottság az e cikk egységes alkalmazásához szükséges intézkedéseket meghatározó végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 26 e pont (új)

1308/2013/EU rendelet

210 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

26e.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„210a. cikk

 

Vertikális fenntarthatósági kezdeményezések

 

(1)  Az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazandó az 1. cikk (2) bekezdésében említett termékekhez kapcsolódó olyan vertikális megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra, amelyek célja az uniós vagy nemzeti jogszabályok által kötelezően előírtaknál szigorúbb környezetvédelmi, állategészségügyi vagy állatjóléti szabványok alkalmazása, feltéve, hogy az ezek által biztosított, a köz érdekét szolgáló előnyök felülmúlják a fogyasztókat érő hátrányokat, valamint feltéve, hogy csak a céljuk eléréséhez feltétlenül szükséges korlátozásokat írnak elő.

 

(2)  Az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazandó az (1) bekezdésben említett megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra, amennyiben:

 

a) az abban említett megállapodásokról, döntésekről és összehangolt magatartásokról a Bizottság értesítést kapott; valamint

 

b) az összes kért információ kézhezvételét követő két hónapon belül a Bizottság nem állapította meg, hogy e megállapodások, döntések vagy összehangolt magatartások összeegyeztethetetlenek az uniós szabályokkal.

 

Amennyiben azonban a Bizottság azt állapítja meg, hogy az (1) bekezdésben említett megállapodások, döntések és összehangolt magatartások összeegyeztethetetlenek az uniós szabályokkal, ezt a megállapítását a 229. cikk (2) vagy (3) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül kell megtennie.

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 26 f pont (új)

1308/2013/EU rendelet

214a cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

26f.  A 214a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

214a. cikk

214a. cikk

Nemzeti kifizetések bizonyos ágazatok számára Finnországban

Nemzeti kifizetések bizonyos ágazatok számára Finnországban

A Bizottság engedélye alapján Finnország a 2014–2020 közötti időszakban is nyújthatja a termelőknek azokat a nemzeti támogatásokat, amelyeket a 2013-as évben az 1994-es csatlakozási okmány 141. cikke alapján nyújtott számukra, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

A Bizottság engedélye alapján Finnország a 2021–2027 közötti időszakban is nyújthatja a termelőknek a 2020-ban nyújtott nemzeti támogatásokat, feltéve, hogy:

a) a jövedelemtámogatás összege az egész időszak alatt fokozatosan csökken és 2020-ban nem haladja meg a 2013-ban nyújtott összeg 30 %-át; valamint

a) a jövedelemtámogatás teljes összege az egész időszak alatt fokozatosan csökken, és

b) ennek a lehetőségnek az igénybevétele előtt teljes mértékben kihasználták az érintett ágazatok számára a KAP keretében rendelkezésre álló támogatási rendszereket.

b) ennek a lehetőségnek az igénybevétele előtt teljes mértékben kihasználták az érintett ágazatok számára a KAP keretében rendelkezésre álló támogatási rendszereket.

A Bizottság engedélyének elfogadásához nem kell alkalmazni az e rendelet [229. cikkének (2), illetve (3) bekezdésében említett eljárást.

A Bizottság engedélyének elfogadásához nem kell alkalmazni az e rendelet 229. cikkében említett eljárást.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 26 g pont (új)

1308/2013/EU rendelet

IV rész – II a fejezet (új) – 218a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

26g.  A IV. cím a következő fejezettel és cikkel egészül ki:

 

„IIa. fejezet

 

A mezőgazdasági termékpiacok átláthatósága

 

218a. cikk

 

A mezőgazdasági piacok uniós megfigyelőközpontja

 

(1)  A Bizottság az agrár-élelmiszeripari ellátási lánc átláthatóságának növelése, a gazdasági szereplők és valamennyi állami hatóság lehetőségeinek megvilágítása, valamint a piaci fejlemények azonosításának és rögzítésének elősegítése érdekében létrehozza a mezőgazdasági piacok európai megfigyelőközpontját (a megfigyelőközpont).

 

(2)  A megfigyelőközpont legalább az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott következő mezőgazdasági ágazatokat fedi le:

 

a) gabonák;

 

b) cukor, cukorrépa és cukornád;

 

c) olívaolaj;

 

d) zöldség és gyümölcs;

 

e) bor;

 

f) tej- és tejtermékek;

 

g) marha- és borjúhús;

 

h) sertéshús;

 

i) juh- és kecskehús;

 

j) baromfihús.

 

(3)  A megfigyelőközpont összegyűjti az elemzésekhez és tanulmányokhoz szükséges statisztikai adatokat és információkat az alábbiakkal kapcsolatban:

 

a) termelés és beszállítás;

 

b) árképzési mechanizmus és – a lehetőségekhez mérten – haszonkulcsok az agrár-élelmiszeripari ellátási lánc minden szintjén az Unióban és a tagállamokban;

 

c) ártrendek és – a lehetőségekhez mérten – haszonkulcsok az élelmiszeripari ellátási lánc minden szintjén az Unióban és a tagállamokban, valamint az összes mezőgazdasági és agrár-élelmiszeripari ágazatban;

 

d) rövid és középtávú piaci előrejelzések;

 

e) a mezőgazdasági termékek import- és exporttrendjei, különösen az Unió területére importált mezőgazdasági termékekhez tartozó vámkontingensek kimerítése.

 

A megfigyelőközpont éves jelentéseket készít, amelyek tartalmazzák az első albekezdésben említett elemeket, és a jelentéseket megküldi az Európai Parlament és a Tanács részére.

 

(4)  A tagállamok összegyűjtik a (3) bekezdésben említett adatokat a mezőgazdasági termékeket feldolgozó vállalkozásoktól vagy a mezőgazdasági termékek kereskedelmével foglalkozó egyéb gazdasági szereplőktől, és megküldik azokat a megfigyelőközpontnak.

 

Ezeket az adatokat bizalmas adatnak kell tekinteni, és a megfigyelőközpont gondoskodik arról, hogy az egyes gazdasági szereplők konkrét árai vagy neve ne kerüljenek nyilvánosságra.

 

A Bizottság az e cikk alkalmazását szolgáló értesítési és jelentési rendszer létrehozása érdekében végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el. E végrehajtási jogi aktusokat a 229. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 26 h pont (új)

1308/2013/EU rendelet

218 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

26h.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„218b. cikk

 

A piaci zavarok jelzésére szolgáló korai előrejelző mechanizmus és riasztási küszöbértékek

 

(1)  A megfigyelőközpont létrehoz egy korai előrejelző mechanizmust és meghatározza a riasztási küszöbértékeket, valamint a vonatkozó riasztási küszöbértékek túllépése esetén értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot a lehetséges piaci zavarokról, különösen azokról, amelyeket a belső vagy külső piacokon jelentkező jelentős áremelkedések vagy árcsökkenések, illetve hasonló hatású egyéb események vagy körülmények okoznak.

 

A riasztási küszöbértéket akkor állapítják meg,

 

a) ha a súlyozott piaci átlagár a heti árak esetében [X] egymást követő héten keresztül, a havi árak esetében pedig [X] egymást követő hónapon keresztül – a legmagasabb és a legalacsonyabb referenciaértékek eltávolítását követően – alacsonyabb az átlagár [XX%]-ánál;

 

b) ha a súlyozott piaci átlagár a heti árak esetében [X] egymást követő héten keresztül, a havi árak esetében pedig [X] egymást követő hónapon keresztül – a legmagasabb és a legalacsonyabb referenciaértékek eltávolítását követően – magasabb az átlagár [XX%]-ánál.

 

A Bizottság a legkésőbb megfigyelőközpont értesítésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az érintett termék piaci helyzetéről, a piaci zavarok okairól, valamint adott esetben a lehetséges meghozandó intézkedésekről, különös tekintettel az e rendelet II. része I. címének I. fejezetében és/vagy a 219., 220., 221. és 222. cikkben előírt intézkedésekre, vagy megindokolja, hogy miért nem hozott ilyen intézkedéseket.

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 26 i pont (új)

1308/2013/EU rendelet

219 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

26i.  A 219. cikk helyébe a következő szöveg lép:

219. cikk

219. cikk

A piaci zavarokkal szembeni intézkedések

A piaci zavarokkal szembeni, valamint a piaci zavarok kezelésére szolgáló intézkedések

(1)  Annak érdekében, hogy hatékonyan és eredményesen lehessen fellépni azokban az esetekben, amikor a belső vagy a külső piacokon bekövetkező jelentős áremelkedés vagy -csökkenés piaci zavar kialakulásának veszélyével fenyeget, illetve amikor egyéb, a piacot jelentősen megzavaró vagy ennek veszélyét előrevetítő események és körülmények merülnek fel, és ha ez a helyzet vagy annak a piacra gyakorolt hatásai valószínűsíthetően fennmaradnak vagy tovább romlanak, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a EUMSZ-nek megfelelően megkötött nemzetközi megállapodásokból származó kötelezettségvállalások tiszteletben tartásával, a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján meghozza az adott piaci helyzet kezeléséhez szükséges intézkedéseket, mely utóbbi intézkedések azonban csak abban az esetben hozhatók meg, ha az e rendelet szerinti egyéb intézkedések elégtelennek bizonyulnak.

(1)  Annak érdekében, hogy hatékonyan és eredményesen lehessen fellépni azokban az esetekben, amikor a belső vagy a külső piacokon bekövetkező jelentős áremelkedés vagy -csökkenés piaci zavar kialakulásának veszélyével fenyeget, illetve amikor egyéb, a piacot jelentősen megzavaró vagy ennek veszélyét előrevetítő események és körülmények merülnek fel, és ha ez a helyzet vagy annak a piacra gyakorolt hatásai valószínűsíthetően fennmaradnak vagy tovább romlanak, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a EUMSZ-nek megfelelően megkötött nemzetközi megállapodásokból származó kötelezettségvállalások tiszteletben tartásával, a 227. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján meghozza az adott piaci helyzet kezeléséhez szükséges intézkedéseket.

Amennyiben piaci zavar kialakulásával fenyegető, az e bekezdés első albekezdésében említett esetben rendkívül sürgető okok azt szükségessé teszik, a 228. cikkben meghatározott eljárást kell alkalmazni az e bekezdés első albekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra.

Amennyiben piaci zavar kialakulásával fenyegető, az e bekezdés első albekezdésében említett esetben rendkívül sürgető okok azt szükségessé teszik, a 228. cikkben meghatározott eljárást kell alkalmazni az e bekezdés első albekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra.

E rendkívül sürgető okok között szerepelhetnek az olyan helyzetek, amikor azonnal fel kell lépni a piaci zavar kezelése vagy megelőzése érdekében, mivel a piaci zavar kialakulásának veszélye olyan gyorsan vagy váratlanul jelentkezik, hogy azonnali fellépésre van szükség a helyzet hatékony és eredményes kezelése vagy annak megakadályozása érdekében, hogy a piaci zavar kialakuljon, fennmaradjon, és súlyosabb vagy elhúzódó piaci zavarrá fajuljon, illetve amikor az azonnali fellépés késleltetése a piaci zavar tényleges bekövetkezéséhez vagy súlyosbításához vezetne, illetve a későbbiekben már több intézkedést tenne szükségessé a veszély vagy zavar orvoslására, vagy pedig káros hatást gyakorolna a termelésre vagy a piaci feltételekre.

E rendkívül sürgető okok között szerepelhetnek az olyan helyzetek, amikor azonnal fel kell lépni a piaci zavar kezelése vagy megelőzése érdekében, mivel a piaci zavar kialakulásának veszélye olyan gyorsan vagy váratlanul jelentkezik, hogy azonnali fellépésre van szükség a helyzet hatékony és eredményes kezelése