Pranešimas - A8-0198/2019Pranešimas
A8-0198/2019

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams, ir (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms

7.5.2019 - (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD)) - ***I

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Pranešėjas: Eric Andrieu


Procedūra : 2018/0218(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0198/2019

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams, ir (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms

(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0394),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį, 118 straipsnio pirmą pastraipą ir 349 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0246/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 5 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto bei Regioninės plėtros komiteto nuomones ir poziciją pakeitimų forma (A8-0198/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, skatinti modernizavimą ir didinti tvarumą, įskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato tvarumą, ir padėti mažinti su Sąjungos teisės aktais susijusią paramos gavėjų administracinę naštą;

(1)  2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, skatinti, atsižvelgiant į Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir Paryžiaus klimato susitarimą, modernizavimą ir didinti tvarumą, įskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato tvarumą (be kita ko, skiriant daugiau dėmesio žemės ūkiui ir miškininkystei), sumažinti maisto švaistymą, skatinti švietimą sveikos mitybos įpročių temomis, gaminti sveiką maistą ir padėti mažinti su Sąjungos teisės aktais susijusią paramos gavėjų administracinę naštą. Komunikate taip pat pabrėžiamas visuotinis BŽŪP aspektas ir nurodoma, kad Sąjunga yra įsipareigojusi stiprinti politikos suderinamumą darnaus vystymosi labui;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  didesnis pasirašytų prekybos sutarčių skaičius didina žemės ūkio produktų gamintojų konkurenciją pasaulio mastu ir atveria naujų perspektyvų. Norėdama išsaugoti sąžiningą konkurenciją ir užtikrinti tarptautinės prekybos abipusiškumą, Sąjunga turėtų laikytis tokių pat gamybos standartų, kokie yra nustatyti Sąjungos gamintojams, visų pirma aplinkos ir sveikatos srityse, ir taikyti abipusiškumo sąlygą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  kadangi vykdant BŽŪP reikia geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant Sąjungos tikslų ir labai sumažinti administracinę naštą. Veiklos rezultatų pasiekimu grindžiamoje BŽŪP („įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų nustatyti pagrindines politikos nuostatas, tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai reikalavimai, o valstybės narės turėtų prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas reikšmes. Padidinus subsidiarumą taip pat galima geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir poreikius, derinant paramą taip, kad jos įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo didesnis;

(2)  kadangi vykdant BŽŪP reikia geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant Sąjungos tikslų ir labai sumažinti administracinę naštą. Veiklos rezultatų pasiekimu grindžiamoje BŽŪP („įgyvendinimo modelis“), pirmiausia dėmesio skiriant tam, kad būtų siekiama tikslo gamintojams suteikti tvarias pajamas, Sąjunga turėtų nustatyti pagrindines politikos nuostatas, tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai reikalavimai, o valstybės narės turėtų prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas reikšmes. Padidinus subsidiarumą taip pat galima geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir poreikius, derinant paramą taip, kad jos įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo didesnis;

Pagrindimas

Nors valstybėms narėms gali būti suteiktas didesnis savarankiškumas skirstant BŽŪP lėšas, kai kuriose valstybėse narėse vis dar naudojama nesąžininga teritorija pagrįsta sistema, pagal kurią neatsižvelgiama į mažesnius ūkininkus, kuriems labiausiai reikia pagalbos.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  nepaisant to, didėjantis kainų nepastovumas ir ūkininkų pajamų mažėjimas, kuriuos dar labiau apsunkino BŽŪP didėjantis dėmesys rinkoms, lemia poreikį sukurti naujas viešąsias priemones, skirtas pasiūlai reguliuoti, kurios užtikrintų sąžiningą gamybos paskirstymą tarp šalių ir ūkininkų;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  siekiant užtikrinti BŽŪP nuoseklumą, visos būsimos BŽŪP intervencinės priemonės turėtų būti įtrauktos į strateginį paramos planą, kuris apimtų ir tam tikras sektorines intervencines priemones, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1308/201310;

(3)  siekiant užtikrinti BŽŪP nuoseklumą, visos būsimos BŽŪP intervencinės priemonės turėtų atitikti darnaus vystymosi, lyčių lygybės bei pagrindinių teisių principus ir turėtų būti įtrauktos į strateginį paramos planą, kuris apimtų ir tam tikras sektorines intervencines priemones, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1308/201310;

_________________

_________________

10 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

10 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  siekiant konkrečiau nustatyti BŽŪP tikslus, nurodytus Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 39 straipsnyje, ir pasiekti, kad Sąjunga adekvačiai reaguotų į naujausius iššūkius, su kuriais ji susiduria, reikia nustatyti bendrų tikslų visumą, kurioje atsispindėtų Komisijos komunikate „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ pateiktos gairės. Nedarant poveikio BŽŪP strateginiuose planuose nustatytiems konkretiems tikslams, turėtų būti nustatyti papildomi su bendru žemės ūkio rinkų organizavimu susiję konkretūs tikslai;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti konkrečius su bendru žemės ūkio rinkų organizavimu susijusius tikslus. Šis pakeitimas turi būti skaitomas kartu su naujo 1a straipsnio pasiūlymu.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II priede nustatytos kai kurių konkrečiuose sektoriuose, kuriems taikomas tas reglamentas, vartojamų terminų apibrėžtys. To priedo II dalies B skirsnyje nustatytas cukraus sektoriaus terminų apibrėžtis reikėtų išbraukti, nes jos nebetaikytinos. Siekiant atnaujinti kitų tame priede nurodytų sektorių terminų apibrėžtis atsižvelgiant į naujas mokslo žinias arba rinkos pokyčius, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl tų apibrėžčių pakeitimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai. Todėl atskiras Komisijai deleguotas įgaliojimas iš dalies keisti inulino sirupo apibrėžtį to priedo II dalies A skirsnio 4 punkte turėtų būti panaikintas;

(4)  Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II priede nustatytos kai kurių konkrečiuose sektoriuose, kuriems taikomas tas reglamentas, vartojamų terminų apibrėžtys. To priedo II dalies B skirsnyje nustatytas cukraus sektoriaus terminų apibrėžtis reikėtų išbraukti, nes jos nebetaikytinos. Siekiant atnaujinti kitų tame priede nurodytų sektorių terminų apibrėžtis atsižvelgiant į naujas mokslo žinias arba rinkos pokyčius, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl tų apibrėžčių atnaujinimo, nepridedant naujų apibrėžčių. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai. Todėl atskiras Komisijai deleguotas įgaliojimas iš dalies keisti inulino sirupo apibrėžtį to priedo II dalies A skirsnio 4 punkte turėtų būti panaikintas;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti, kad įgaliojimų suteikimo tikslas – atnaujinti, kiek tai įmanoma, apibrėžtis, atsižvelgiant į rinkos pokyčius.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  atsižvelgiant į faktiškai apsodinto vynmedžiais ploto sumažėjimą 2014–2017 m. keliose valstybėse narėse ir atsižvelgiant į galimą gamybos sumažėjimą dėl šios priežasties, nustatydamos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 63 straipsnio 1 dalyje nurodytą plotą, dėl kurio išduodami leidimai sodinti naujus vynmedžius, valstybės narės turėtų turėti galimybę rinktis: remtis šiuo metu galiojančiu pagrindu arba procentine bendro ploto, faktiškai apsodinto vynmedžiais jų teritorijoje 2015 m. liepos 31 d., dalimi, prie jos pridedant plotą, dėl kurio suteiktos sodinimo teisės pagal Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, kurias 2016 m. sausio 1 d. buvo galima pakeisti leidimais toje valstybėje narėje;

(8)  nekvestionuojant fakto, kad dėl pernelyg greitos naujų vynuogių plantacijų plėtros siekiant prisitaikyti prie prognozuojamos tarptautinės paklausos pokyčių gali ir vėl pasikartoti vidutinės trukmės perteklinės pasiūlos padėtis, reikia atsižvelgti į faktiškai apsodinto vynmedžiais ploto sumažėjimą 2014–2017 m. keliose valstybėse narėse ir atsižvelgiant į galimą gamybos sumažėjimą dėl šios priežasties, nustatydamos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 63 straipsnio 1 dalyje nurodytą plotą, dėl kurio išduodami leidimai sodinti naujus vynmedžius, valstybės narės turėtų turėti galimybę rinktis: remtis šiuo metu galiojančiu pagrindu arba procentine bendro ploto, faktiškai apsodinto vynmedžiais jų teritorijoje 2015 m. liepos 31 d., dalimi, prie jos pridedant plotą, dėl kurio suteiktos sodinimo teisės pagal Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, kurias 2016 m. sausio 1 d. buvo galima pakeisti leidimais toje valstybėje narėje;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama priminti, dėl kokios priežasties vyno sektoriuje teko ilgą laiką taikyti leidimų sodinti išdavimo sistemą.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  siekiant kovoti su šiame reglamente neaptariamais vengimo atvejais, valstybėms narėms turi būti suteikta teisė priimti priemones, kurios neleistų paramos prašytojams, kurių veiklai netaikomos šiame reglamente nustatytos konkrečios nuostatos dėl vengimo prevencijos, apeiti tinkamumo finansuoti arba pirmenybės suteikimo kriterijų;

Pagrindimas

Šis pakeitimas turi būti skaitomas kartu su 63 ir 64 straipsniuose padarytais pakeitimais, pagal kuriuos valstybėms narėms leidžiama pasinaudoti įgaliojimais siekiant užtikrinti, kad ūkio subjektai negalėtų apeiti apribojimų ir tinkamumo finansuoti bei pirmenybės suteikimo kriterijų.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  reikėtų pakeisti taisykles, pagal kurias valstybės narės klasifikuoja vyninių vynuogių veisles, įtraukiant vyninių vynuogių veisles Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton ir Herbemont, kurios anksčiau nebuvo įtrauktos. Siekiant užtikrinti, kad vykdant vyno gamybą Sąjungoje būtų padidintas vynmedžių atsparumas ligoms ir būtų naudojamos geriau prie kintančių klimato sąlygų prisitaikiusios vynuogių veislės, reikėtų priimti nuostatą, kad vyno gamybai Sąjungoje būtų leidžiama sodinti veisles Vitis Labrusca ir veisles, išvestas sukryžminus rūšių Vitis vinifera, Vitis Labrusca ir kitų genties Vitis rūšių vynmedžius;

Išbraukta.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  nuostatos dėl importuojamo vyno atitikties sertifikatų ir analizės ataskaitų turėtų būti taikomos atsižvelgiant į tarptautinius susitarimus, sudarytus pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV);

(11)  nuostatos dėl importuojamo vyno atitikties sertifikatų ir analizės ataskaitų turėtų būti taikomos atsižvelgiant į tarptautinius susitarimus, sudarytus pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV), užtikrinant, kad atsekamumo ir kokybės standartai atitiktų Europos standartus;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  kilmės vietos nuorodos apibrėžtis turėtų būti suderinta su apibrėžtimi, pateikta Sutartyje dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba12 (TRIPS sutartyje), patvirtintoje Tarybos sprendimu 94/800/EB13, ir ypač su jos 22 straipsnio 1 dalimi, taigi, jos pavadinime turi būti nurodoma, kad produktas kilęs iš konkretaus regiono ar iš konkrečios vietos;

Išbraukta.

__________________

 

12 Daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundas (1986–1994 m.). 1 priedas. 1C priedas. Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (PPO) (OL L 336, 1994 12 23, p. 214).

 

13 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu (OL L 336, 1994 12 23, p. 1).

 

Pagrindimas

Kadangi mes pasirinkome Lisabonos tarptautiniame susitarime nustatytą kilmės vietos nuorodos apibrėžtį, ši konstatuojamoji dalis tampa netinkama, nes joje pateikiama nuoroda į kitą kilmės vietos nuorodos apibrėžtį, pateiktą Sutartyje dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS sutartyje).

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  siekiant užtikrinti, kad būtų nuosekliai priimami sprendimai dėl apsaugos paraiškų ir prieštaravimo, pateiktų per Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 96 straipsnyje nurodytą preliminarią nacionalinę procedūrą, Komisijai turėtų būti laiku ir reguliariai pranešama, kada nacionaliniuose teismuose ar kituose organuose pradedama procedūra dėl apsaugos paraiškos, valstybės narės persiųstos Komisijai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 96 straipsnio 5 dalyje. Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, kad ji galėtų tomis aplinkybėmis ir tinkamais atvejais sustabdyti paraiškos nagrinėjimą iki tol, kol nacionalinis teismas arba kitas nacionalinis organas priims sprendimą dėl to užginčyto paraiškos įvertinimo, valstybės narės atlikto per preliminarią nacionalinę procedūrą;

(13)  siekiant užtikrinti, kad būtų nuosekliai priimami sprendimai dėl apsaugos paraiškų ir prieštaravimo, pateiktų per Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 96 straipsnyje nurodytą preliminarią nacionalinę procedūrą, Komisijai turėtų būti laiku ir reguliariai pranešama, kada nacionaliniuose teismuose ar kituose organuose pradedama procedūra dėl apsaugos paraiškos, valstybės narės persiųstos Komisijai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 96 straipsnio 5 dalyje.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atmesti Komisijos pasiūlymą, pagal kurį SKVN ir SGN sistema turėtų priklausyti nuo teismo sprendimo ir dėl kurio visos sistemos veikimas gali būti blokuojamas, atsižvelgiant į laiką, kurio reikia teismo procedūroms. Be to, toks pasiūlymas sukuria ūkio subjektų teisinį nesaugumą, o tai prieštarauja principui, pagal kurį nacionalinėms arba Europos teismo institucijoms teikiami ieškiniai dėl panaikinimo neturi turėti sustabdymo poveikio.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  geografinių nuorodų registravimas turėtų būti supaprastintas ir paspartintas atskiriant vertinimą, ar laikomasi intelektinės nuosavybės taisyklių, nuo vertinimo, ar produktų specifikacijos atitinka prekybos standartuose ir ženklinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atmesti Komisijos pasiūlymą, atsižvelgiant į tai, kad ES kokybės politika negali būti tapatinama tik su geografinių nuorodų intelektinės nuosavybės apsaugos mechanizmu.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  2004 m. į ES įstojusios valstybės narės turėtų būti skatinamos pradėti geografinių nuorodų registravimo procedūras, sudarant valstybėms narėms palankesnes sąlygas keistis geriausia patirtimi;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14b)  todėl partneriams besivystančiose šalyse turėtų būti padedama sukurti geografinių nuorodų ir ženklų sistemą. Juos taip pat turėtų pripažinti Sąjunga ir jos valstybės narės;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  valstybių narių kompetentingų institucijų atliekamas vertinimas yra labai svarbus šios procedūros etapas. Valstybės narės turi žinių, praktinės patirties ir galimybių gauti duomenų ir faktų, todėl gali geriausiai patikrinti, ar paraiškoje pateikta informacija yra tikra ir teisinga. Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad to vertinimo rezultatas, kuris turi būti tiksliai užrašytas bendrajame dokumente glaustai apibendrinant svarbius produkto specifikacijos elementus, būtų patikimas ir tikslus. Tada, atsižvelgdama į subsidiarumo principą, Komisija turėtų patikrinti paraiškas ir įsitikinti, kad jose nėra akivaizdžių klaidų ir kad vadovaujamasi Sąjungos teise ir atsižvelgiama į suinteresuotųjų subjektų už valstybės narės, kurioje pateikta paraiška, ribų, interesus;

(15)  valstybių narių kompetentingų institucijų atliekamas vertinimas yra labai svarbus šios procedūros etapas. Valstybės narės turi žinių, praktinės patirties ir galimybių gauti duomenų ir faktų, todėl gali geriausiai patikrinti, ar paraiškoje pateikta informacija yra tikra ir teisinga. Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad to vertinimo rezultatas, kuris turi būti tiksliai užrašytas bendrajame dokumente glaustai apibendrinant svarbius produkto specifikacijos elementus, būtų patikimas ir tikslus. Tada, atsižvelgdama į subsidiarumo principą, Komisija turėtų patikrinti paraiškas ir įsitikinti, kad jose nėra akivaizdžių klaidų ir kad vadovaujamasi Sąjungos teise ir atsižvelgiama į suinteresuotųjų subjektų už valstybės narės, kurioje pateikta paraiška, ribų ir už Sąjungos ribų, interesus;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  patirtis, įgyta vyno kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos srityje, parodė, kad dabartinės Sąjungos arba trečiosios šalies kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų registravimo, pakeitimo ir panaikinimo procedūros gali būti sudėtingos, apsunkinančios ir reikalaujančios daug laiko. Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 buvo sukurtas teisinis vakuumas, visų pirma dėl procedūros, kurios reikia laikytis produktų specifikacijų pakeitimo paraiškų atveju. Su kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis susijusios vyno sektoriaus darbo tvarkos taisyklės nėra suderintos su Sąjungos teisės aktuose nustatytomis taisyklėmis, taikomomis maisto produktų, spiritinių gėrimų ir aromatizuotų vynų sektorių kokybės sistemoms. Dėl to atsiranda tos kategorijos intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo nenuoseklumas. Tie neatitikimai turėtų būti pašalinti atsižvelgiant į teisę į intelektinės nuosavybės apsaugą, nustatytą Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnio 2 dalyje. Todėl šiuo reglamentu atitinkamos procedūros turėtų būti supaprastintos, išaiškintos, užbaigtos ir suderintos. Procedūros turėtų būti kuo labiau pagrįstos veiksmingomis ir tinkamai patikrintomis žemės ūkio produktų ir maisto produktų intelektinės nuosavybės teisių apsaugos procedūromis, nustatytomis Reglamente (ES) Nr. 1151/2012 ir pagal jį priimtuose įgyvendinimo reglamentuose, atsižvelgiant į vyno sektoriaus ypatumus;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti vieno BRO tekstą su Europos Komisijos 2018 m. spalio 17 d. deleguotojo reglamento (ES), kuris buvo priimtas pagal Reglamentą Nr. 1308/2013, priėmimu ir įtraukti į šį pagrindinį aktą politinius principus, susijusius su šia peržiūra. Šis pakeitimas atitinka minėto deleguotojo reglamento 2 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17b)  kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos yra iš esmės susijusios su valstybių narių teritorija. Nacionalinės ir vietos valdžios institucijos yra sukaupusios geriausią patirtį ir turi daugiausiai žinių apie susijusius faktus. Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytu subsidiarumo principu, į tai turėtų būti atsižvelgiama susijusiose procedūrinėse taisyklėse;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti vieno BRO tekstą su Europos Komisijos 2018 m. spalio 17 d. deleguotojo reglamento (ES), kuris buvo priimtas pagal Reglamentą Nr. 1308/2013, priėmimu ir įtraukti į šį pagrindinį aktą politinius principus, susijusius su šia peržiūra. Šis pakeitimas atitinka minėto deleguotojo reglamento 3 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

17 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17c)  valstybių narių kompetentingų institucijų atliekamas vertinimas yra labai svarbus šios procedūros etapas. Valstybės narės turi žinių, praktinės patirties ir galimybių gauti duomenų ir faktų, todėl gali geriausiai patikrinti, ar paraiškoje pateikta informacija ar geografinė nuoroda atitinka apsaugos suteikimo sąlygas. Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad to vertinimo rezultatas, kuris turi būti užrašytas bendrajame dokumente glaustai apibendrinant svarbius produkto specifikacijos elementus, būtų patikimas ir tikslus. Tada, atsižvelgdama į subsidiarumo principą, Komisija turėtų patikrinti paraiškas ir įsitikinti, kad jose nėra akivaizdžių klaidų ir kad vadovaujamasi Sąjungos teise ir atsižvelgiama į suinteresuotųjų subjektų už valstybės narės, kurioje pateikta paraiška, ribų, interesus;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti vieno BRO tekstą su Europos Komisijos 2018 m. spalio 17 d. deleguotojo reglamento (ES), kuris buvo priimtas pagal Reglamentą Nr. 1308/2013, priėmimu ir įtraukti į šį pagrindinį aktą politinius principus, susijusius su šia peržiūra. Šis pakeitimas atitinka minėto deleguotojo reglamento 9 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

17 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17d)  vynuogių produktų, turinčių pavadinimus kaip saugomas kilmės vietos nuorodas arba geografines nuorodas, gamintojai keičiasi pagal kintančios ir reiklios rinkos aplinkybes. Nors jiems praverstų procedūros, padedančios greitai prisitaikyti prie rinkos paklausos, priešingai, jie baudžiami ilgalaikėmis ir sudėtingomis galiojančių keitimų procedūromis, kurios riboja jų galimybes reaguoti rinkoje. Vynuogių produktų, turinčių pavadinimus kaip saugomas kilmės vietos nuorodas arba geografines nuorodas, gamintojai taip pat turėtų turėti galimybę atsižvelgti į mokslo ir technikos žinių raidą bei aplinkos pokyčius. Siekiant sumažinti tų procedūrų etapų skaičių ir toje srityje taikyti subsidiarumo principą, svarbu, kad sprendimai, susiję su keitimais, nesusijusiais su esminėmis specifikacijų dalimis, galėtų būti tvirtinami valstybės narės lygmeniu. Gamintojai turėtų turėti galimybę taikyti tuos keitimus, kai tik jie nustatomi atliekant nacionalinę procedūrą. Neturėtų būti reikalaujama persvarstyti prašymą, kad keitimas būtų patvirtintas Sąjungos lygmeniu;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti vieno BRO tekstą su Europos Komisijos 2018 m. spalio 17 d. deleguotojo reglamento (ES), kuris buvo priimtas pagal Reglamentą Nr. 1308/2013, priėmimu ir įtraukti į šį pagrindinį aktą politinius principus, susijusius su šia peržiūra. Šis pakeitimas atitinka minėto deleguotojo reglamento 15 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

17 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17e)  tačiau, siekiant apsaugoti trečiųjų šalių iš kitų valstybių narių, negu ta, kurioje gaminami vynuogių produktai, interesus, svarbu, kad keitimų, reikalaujančių prieštaravimo procedūros Sąjungos lygmeniu, patvirtinimai ir toliau būtų Komisijos kompetencija. Todėl reikėtų sukurti naują keitimų klasifikavimo sistemą: standartiniai keitimai, kuriems nereikia prieštaravimo procedūros Sąjungos lygmeniu, ir kurie pradedami taikyti iškart, kai juos patvirtina valstybė narė, ir Sąjungos lygmens keitimai, kurie pradedami taikyti tik po Komisijos patvirtinimo, kai Sąjungos lygmeniu atliekama prieštaravimo procedūra;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti vieno BRO tekstą su Europos Komisijos 2018 m. spalio 17 d. deleguotojo reglamento (ES), kuris buvo priimtas pagal Reglamentą Nr. 1308/2013, priėmimu ir įtraukti į šį pagrindinį aktą politinius principus, susijusius su šia peržiūra. Šis pakeitimas atitinka minėto deleguotojo reglamento 16 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

17 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17f)  reikėtų įtraukti laikino keitimo sąvoką, kuri būtų reikalinga tam, kad vynuogių produktais, turinčiais pavadinimus kaip saugomas kilmės vietos nuorodas arba geografines nuorodas, ir toliau galėtų būti prekiaujama su tais saugomais pavadinimais įvykus gaivalinei nelaimei arba esant nepalankioms oro sąlygoms, arba nustačius sanitarijos ar fitosanitarijos priemones, laikinai trukdančias ūkio subjektams laikytis specifikacijų. Svarbu, kad laikini keitimai būtų taikomi iškart, kai juos patvirtina valstybė narė, nes juos taikyti reikia skubiai. Priežasčių, kodėl laikinus keitimus reikia priimti skubiai, sąrašas yra itin išsamus, nes tie keitimai yra išskirtinio pobūdžio;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti vieno BRO tekstą su Europos Komisijos 2018 m. spalio 17 d. deleguotojo reglamento (ES), kuris buvo priimtas pagal Reglamentą Nr. 1308/2013, priėmimu ir įtraukti į šį pagrindinį aktą politinius principus, susijusius su šia peržiūra. Šis pakeitimas atitinka minėto deleguotojo reglamento 17 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

17 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17g)  svarbu, kad Sąjungos keitimams būtų atliekamos procedūros, taikomos apsaugos paraiškoms, kad jos būtų vienodai veiksmingos ir joms būtų suteikiamos tos pačios garantijos. Jiems turėtų būti taikoma procedūra mutatis mutandis, išskyrus kai kuriuos etapus, kurie turėtų būti panaikinti siekiant sumažinti administracinę naštą. Reikėtų nustatyti procedūrą, taikytiną standartiniams keitimams ir laikiniems keitimams, siekiant suteikti galimybes valstybėms narėms tinkamai vertinti paraiškas ir užtikrinti visų valstybių narių pozicijų suderinamumą. Valstybės narės atliktas vertinimas tikslumo ir apimties aspektais turėtų būti lygiavertis vertinimui, atliktam pagal procedūrą, taikomą apsaugos paraiškoms;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti vieno BRO tekstą su Europos Komisijos 2018 m. spalio 17 d. deleguotojo reglamento (ES), kuris buvo priimtas pagal Reglamentą Nr. 1308/2013, priėmimu ir įtraukti į šį pagrindinį aktą politinius principus, susijusius su šia peržiūra. Šis pakeitimas atitinka minėto deleguotojo reglamento 18 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

17 h konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17h)  svarbu, kad standartiniai keitimai ir laikini keitimai, susiję su trečiųjų šalių saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir su saugomomis geografinėmis nuorodomis, būtų taikomi pagal valstybėms narėms taikomus metodus, ir kad patvirtinimo sprendimai būtų priimami pagal susijusioje trečiojoje šalyje galiojančią sistemą;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti vieno BRO tekstą su Europos Komisijos 2018 m. spalio 17 d. deleguotojo reglamento (ES), kuris buvo priimtas pagal Reglamentą Nr. 1308/2013, priėmimu ir įtraukti į šį pagrindinį aktą politinius principus, susijusius su šia peržiūra. Šis pakeitimas atitinka minėto deleguotojo reglamento 19 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

17 i konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17i)  siekiant apsaugoti teisėtus ūkio subjektų interesus, taip pat atsižvelgiant į konkurenciją ir prievolę pateikti tinkamą informaciją vartotojams, reikėtų sukurti taisykles dėl laikino ženklinimo ir vynuogių produktų pristatymo, kurių pavadinimams pateikta apsaugos paraiška dėl saugomos kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti vieno BRO tekstą su Europos Komisijos 2018 m. spalio 17 d. deleguotojo reglamento (ES), kuris buvo priimtas pagal Reglamentą Nr. 1308/2013, priėmimu ir įtraukti į šį pagrindinį aktą politinius principus, susijusius su šia peržiūra. Šis pakeitimas atitinka minėto deleguotojo reglamento 21 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  kai deleguotuoju teisės aktu pradedamas taikyti 119 straipsnio 1 dalies gb punktas dėl privalomo ženklinimo su vyno sudedamųjų dalių sąrašu, šis sąrašas neturėtų būti pateikiamas kiekvienai siuntai;

Pagrindimas

Kai imtasi priemonių dėl vyno sudedamųjų dalių sąrašo nurodymo etiketėje, reikėtų stebėti, kad vynuogių augintojams nebūtų pernelyg didelė našta, todėl siūloma informaciją pateikti tą pačią visiems metams, o ne kiekvienai parduodamai siuntai skirtingais metų laikais.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  siekiant užtikrinti teisinį saugumą, siekiant tvaraus pieno gamybos vystymosi Europoje, taip pat siekiant atsižvelgti į bendrosios rinkos sumažėjimą, susijusį su Jungtinės Karalystės pasitraukimu iš Europos Sąjungos, reikėtų atnaujinti Europos kokybės ribas, taikomas galimybėms, teikiamoms gamintojų organizacijoms, kurias sudaro pieno gamintojai ar jų asociacijos, kartu derėtis su pienine dėl sutarčių sąlygų, įskaitant kainą, dėl narių viso pagaminto žalio pieno ar jo dalies;

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas kartu su keitimais, siūlomais 149 straipsniui, kuriais siekiama techniškai sureguliuoti taisykles, pagal kurias pieno gamintojams leidžiama derėtis dėl sutarčių sąlygų, jeigu žalio pieno kiekis neviršija 3,5 proc. visos Sąjungos produkcijos. Tačiau, atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės pasitraukimą iš Sąjungos, vidaus rinka bus mažesnė, todėl paprasčiausiai siūloma sureguliuoti žalio pieno kiekį vidaus rinkai 27 valstybėms narėms ir pereiti nuo 3,5 proc. prie 4 proc.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23b)  siekiant atsižvelgti į teisėkūros pokyčius, neseniai nustatytus Reglamentu (ES) 2017/2393, ir panaikinti kai kurias konkrečias taisykles, kurios tapo ribojančiomis palyginti su bendra sistema, reikėtų patikslinti, kad gamintojų organizacijos, kurias sudaro pieno gamintojai ar jų asociacijos, gali būti pripažintos pagal Reglamento (ES) NR. 1308/2013 152 ir 161 straipsnius, taip pat reikėtų panaikinti konkrečias taisykles, susijusias su tarpšakinėmis organizacijomis, pripažįstamomis pieno ir pieno produktų sektoriuje, kalbant apie jų pripažinimą ir šio pripažinimo atšaukimo taisykles;

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas kartu su keitimais, taikomais 150, 157, 158 ir 163 straipsniams, kuriais siekiama patikslinti pieno gamintojų organizacijų pripažinimo galimybes ir iš dalies suderinti pieno ir pieno gaminių sektoriaus tarpšakinių organizacijų leidžiančių nukrypti nuostatų sistemą su bendra tarpšakinių organizacijų sistema. Šis diferencijavimas pagal pieno sektoriaus teisės aktų rinkinį nebegalioja, todėl jį panaikinus pieno sektoriaus tarpšakinės organizacijos galėtų įgauti naujų galių.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

23 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23c)  reikėtų kodifikuoti tarpvalstybinių gamintojų organizacijų, tarpvalstybinių gamintojų organizacijų asociacijų, tarpvalstybinių tarpšakinių organizacijų pripažinimo taisykles, taip pat taisykles, kuriomis paaiškinama susijusių valstybių narių atsakomybė. Visiškai atsižvelgiant į steigimosi laisvę, tačiau pripažįstant sunkumus, kuriuos patiria šios organizacijos, kad jas pripažintų valstybė narė, kurioje šios organizacijos ir asociacijos turi daug narių, arba kurioje ji turi didelį kiekį arba didelės vertės parduoti tinkamos produkcijos, arba tarpšakinės organizacijos valstybėje narėje, kurioje jos turi savo buveines, nuspręsti dėl jų pripažinimo, atsakomybė dėl šių organizacijų ir asociacijų pripažinimo turėtų tekti Europos Komisijai, taip pat reikėtų nustatyti taisykles dėl reikalingos administracinės pagalbos suteikimo valstybėms narėms tarpusavyje arba iš Komisijos, siekiant, kad ji galėtų nustatyti, ar organizacija ar asociacija atitinka pripažinimo sąlygas, ar tai yra taisyklių nesilaikymo atvejis;

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas kartu su siūlomu nauju 158b straipsniu, kuriuo siekiama kodifikuoti pagrindiniame akte taisykles, susijusias su pripažįstamomis tarpvalstybinėmis organizacijomis (SKV, SKVN ar OI), nustatytu Deleguotajame reglamente 2016/232. Tačiau atliekamas svarbus pakeitimas, kuriuo siekiama suteikti galią Europos Komisijai šiose tarpvalstybinėse organizacijose nustatyti administracinio bendradarbiavimo tarp valstybių narių principus, kad būtų pripažinti šie nauji subjektai.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

23 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23d)  siekiant užtikrinti, kad ūkininkai galėtų reaguoti į vis didėjančią kitų pradinės ir galutinės žemės ūkio produktų pasiūlos vertės grandinės grandžių koncentraciją, reikėtų suteikti galimybę gamintojų organizacijų asociacijoms dalyvauti steigiant gamintojų organizacijų asociaciją. Taip pat siekiant laikytis tų pačių tikslų reikėtų leisti tarpšakinėms organizacijoms steigti tarpšakinių organizacijų asociacijas;

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia skaityti kartu su 156 straipsnio pakeitimais ir naujo 158a straipsnio pasiūlymu, kuriais siekiama leisti gamintojų organizacijų asociacijoms dalyvauti steigiant gamintojų organizacijų asociacijas, taip pat į Reglamentą Nr. 1308/2013 įtraukti galimybę pripažinti tarpšakinių organizacijų asociacijas, remiantis gamintojų organizacijų asociacijų pavyzdžiu.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

23 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23e)  atsižvelgiant į saugomų kilmės vietos nuorodų (SKVN) ir saugomų geografinių nuorodų (SGN) svarbą Sąjungos žemės ūkio gamybos srityje ir į tai, kad sėkmingai parengtos kokybės ženklais paženklintų sūrių ir vytinto kumpio pasiūlos valdymo taisyklės siekiant užtikrinti pridėtinę vertę ir išlaikyti šių produktų kokybę, reikėtų išplėsti šių taisyklių taikymą visiems žemės ūkio produktams, paženklintiems kokybės ženklais. Taigi valstybėms narėms turėtų būti leidžiama tarpšakinei organizacijai, gamintojų organizacijai arba grupei, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1151/2012, paprašius taikyti taisykles, kuriomis siekiama reguliuoti visą kokybės ženklu paženklintų žemės ūkio produktų, pagamintų apibrėžtoje geografinėje vietovėje, pasiūlą, jeigu toms taisyklėms pritaria didžioji šių produktų gamintojų ir, kai taikytina, atitinkamoje geografinėje vietovėje veikiančių ūkininkų dauguma;

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia skaityti kartu su 172 straipsnio pakeitimais; juo siekiama atkreipti dėmesį į tai, kad sėkmingai taikomi šio reglamento 150 ir 172 straipsniuose numatyti sūrio ir kumpio pasiūlos valdymo mechanizmai, taip pat išplėsti šias galimybes ir taikyti jas kitiems žemės ūkio produktams, paženklintiems saugoma kilmės vietos nuoroda ar saugoma geografine nuoroda pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 5 straipsnio 1 ir 2 dalis. Vis dėlto pakeitime išlaikomi 150 straipsnyje nurodyti ypatumai, susiję su sūriu.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

23 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23f)  siekiant sudaryti palankesnes sąlygas geresniam rinkos signalų perdavimui ir sustiprinti gamintojų kainų ir pridėtinės vertės ryšius visoje tiekimo grandinėje, reikėtų išplėsti ūkininkų, įskaitant ūkininkų asociacijas, vertės pasidalijimo su jų pirmaisiais pirkėjais mechanizmų taikymą – taikyti juos visiems likusiems produktų, paženklintų Sąjungos ir nacionalinėje teisėje pripažįstamu kokybės ženklu, sektoriams. Ūkininkams, įskaitant ūkininkų asociacijas, turėtų būti leidžiama susitarti su įvairiais gamybos, perdirbimo ir prekybos etapais veikiančiais subjektais dėl vertės pasidalijimo sąlygų, įskaitant rinkos pelną ir nuostolius;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

23 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23g)  siekiant užtikrinti, kad visų rūšių vertės pasidalijimo sąlygos būtų veiksmingai taikomos, reikėtų nurodyti, kad šias sąlygas galima grįsti, be kita ko, ekonominiais rodikliais, susijusiais su atitinkamomis gamybos bei prekybos išlaidomis ir šių išlaidų pokyčiu, žemės ūkio ir maisto produktų kainomis, nustatytomis atitinkamoje (-ose) rinkoje (-ose), ir jų pokyčiu arba produktų kiekiu, sudėtimi, kokybe, atsekamumu ar, kai taikytina, specifikacijų laikymusi;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a)  tam, kad būtų pasiektas tikslas padėti užtikrinti žemės ūkio rinkų stabilumą, reikėtų stiprinti priemones, kuriomis užtikrinamas žemės ūkio rinkų skaidrumas. Kadangi įvairiuose Europos žemės ūkio rinkų sektorių stebėjimo centruose pasiekta teigiamų rezultatų siekiant informuoti apie ekonominės veiklos vykdytojų ir visų valdžios institucijų pasirinkimus, taip pat palengvinti rinkos tendencijų stebėjimą ir registravimą, reikėtų įsteigti Europos žemės ūkio produktų rinkų stebėjimo centrą ir sukurti šio centro darbui būtinos informacijos pateikimo sistemą;

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia skaityti kartu su naujo 218a straipsnio pasiūlymu, kuriuo siekiama į Vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą įtraukti žemės ūkio produktų rinkų stebėjimo centrą, remiantis įvairių sektorių stebėjimo centrų darbu, ir sukurti šio centro darbui būtinos informacijos pateikimo sistemą.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

27 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27b)  siekiant, kad Sąjungos įstaigos ir institucijos galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus, ir norint didinti prevencinių priemonių bei priemonių, skirtų rinkos trikdymams valdyti, veiksmingumą, reikėtų numatyti išankstinio perspėjimo mechanizmą, kuriuo naudodamasis Europos žemės ūkio rinkų stebėjimo centras Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai praneštų apie rinkų trikdymo pavojus ir, kai tikslinga, pateiktų rekomendaciją dėl priemonių, kurias reikia priimti. Komisija, kuri vienintelė turi iniciatyvos teisę šioje srityje, per 30dienų Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti tinkamas priemones, kad būtų reaguojama į tuos rinkos trikdymus, arba pagrįsti, kad jų nėra;

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia skaityti kartu su pasiūlymu parengti naują 218b straipsnį, kuriuo siekiama sukurti išankstinio perspėjimo mechanizmą, kad Europos Komisija, Europos Parlamentas ir Taryba būtų perspėjami apie rinkos trikdymų pavojus, ir kuriame Europos Komisija raginama per 30 dienų nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlyti priemonių arba pagrįsti, kad rinkos trikdymų nėra.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/201317 panaikinimą Reglamentu (ES) …/… (Reglamentu dėl BŽŪP strateginių planų), į Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013 turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl patikrinimų ir nuobaudų, susijusių su prekybos standartais ir saugomomis kilmės vietos nuorodomis, geografinėmis nuorodomis ir tradiciniais terminais;

(29)  atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/201317 panaikinimą Reglamentu (ES) …/… (Horizontaliuoju reglamentu), į Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013 turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl patikrinimų ir nuobaudų, susijusių su prekybos standartais ir saugomomis kilmės vietos nuorodomis, geografinėmis nuorodomis ir tradiciniais terminais, taip pat, siekiant veiksmingumo, jame turėtų būti nurodyta, kad atliekant šiuos patikrinimus gali būti tikrinami dokumentai ir vykdomos patikros vietoje, kurių reikėtų tik jeigu specifikacijose yra numatyti reikalavimai, kurių, tikrinant dokumentus, negalima saugiai patikrinti;

__________________

__________________

17 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).

17 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra vien techninis, juo siekiama ištaisyti Komisijos redakcinę klaidą ir, atsižvelgiant į pasiūlytą naują 116a straipsnio 3a dalį, siekiant veiksmingumo nurodyti, kad atliekant šiuos patikrinimus tikrinami dokumentai ir vykdomos patikros vietoje ir kad šių patikrų reikia tik jeigu specifikacijose yra numatyti reikalavimai, kurių, tikrinant dokumentus, negalima saugiai patikrinti.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30a)  siekiant toliau padėti cukraus sektoriui vystytis ir pereiti prie naujos tvarkos baigus taikyti kvotų sistemą, reikėtų nurodyti, kad pranešimuose apie rinkų kainas taip pat pateikiama informacija apie etanolį, leisti naudotis taikinimo arba mediacijos mechanizmais kaip alternatyva arbitražui ir šiame reglamente kodifikuoti sąlygą dėl vertės pasidalijimo;

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikia skaityti kartu su 126 straipsnio ir X priedo pakeitimais.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33a)  turėtų būti numatyti teisiniai mechanizmai, kuriais užtikrinama, kad produktai, apibūdinami neprivalomu kokybės terminu „kalnų produktas“, būtų pateikti kitos šalies rinkai tik tuo atveju, jei jie nepažeidžia to kokybės termino naudojimo konkrečioje šalyje reikalavimų, jeigu tokie reikalavimai nustatyti;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(34a)  produktų, kurie gali būti saugomi SKVN arba SGN, sąrašas turėtų būti išplėstas įtraukiant produktus, kurie sulaukia vis didesnės paklausos iš Sąjungos vartotojų, pvz., bičių vaškas, kuris vis plačiau naudojamas maisto ir kosmetikos pramonėje;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  turėtų būti atnaujintos finansinių išteklių, skirtų priemonėms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (ES) Nr. 228/201320 ir (ES) Nr. 229/201321 finansuoti, sumos;

(35)  turėtų būti paliktos nepakitusios finansinių išteklių, skirtų priemonėms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (ES) Nr. 228/201320 ir (ES) Nr. 229/201321 finansuoti, sumos;

__________________

__________________

20 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 247/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 23).

20 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 247/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 23).

21 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1405/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 41).

21 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1405/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 41).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkurti pagal programą POSEI atokiausiems regionams skiriamas sumas, atsižvelgiant į 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento rezoliuciją „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“ ir į įsipareigojimus, kuriuos Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker prisiėmė Kajene 2017 m. spalio 27 d.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(35a)  tarpšakinės organizacijos, pripažintos pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 157 straipsnį, yra pagrindiniai ūkio subjektai siekiant užtikrinti atokiausių regionų žemės ūkio sektorių, skirtų produkcijai įvairinti, vystymąsi, visų pirma gyvulininkystės sektoriaus vystymąsi. Iš tikrųjų dėl mažo dydžio ir izoliuotumo vietos rinkos atokiausiuose regionuose ypač jautriai reaguoja į kainų svyravimus, susijusius su importo iš likusios Sąjungos dalies ar trečiųjų šalių srautais. Tos tarpšakinės organizacijos apima visus pradinės ir galutinės grandies ūkio subjektus, veikiančius rinkoje, todėl jos, visų pirma taikydamos duomenų rinkimo ar informacijos platinimo priemones, imasi kolektyvinių veiksmų, kad vietos produkcija išliktų konkurencinga atitinkamoje vietos rinkoje. Tuo tikslu, neatsižvelgiant į SESV 28, 29 ir 110 straipsnius ir nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 164 ir 165 straipsnių, reikėtų suteikti galimybę atitinkamai valstybei narei, pasikonsultavus su atitinkamais subjektais, pagal išplėstus tarpšakinius susitarimus įpareigoti vietos rinkoje veikiančius atskirus ūkio subjektus arba organizacijai nepriklausančių ūkio subjektų grupes, neatsižvelgiant į jų kilmę, mokėti mokesčius, taip pat ir tuo atveju, jeigu šių mokesčių pajamomis finansuojamos priemonės, kuriomis siekiama išlaikyti vietos gamybą, arba jeigu šie mokesčiai renkami skirtingais prekybos etapais;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama taisykles, kuriomis išplečiamos tarpšakinės taisyklės, pritaikyti prie atokiausių regionų realijų. Šios organizacijos yra atokiausių regionų, kurių rinkos ypač jautriai reaguoja į kainų svyravimus, sektorių vystymuisi būtini ūkio subjektai. Jos imasi kolektyvinių veiksmų arba platina duomenis, ir valstybei narei turėtų būti leidžiama išplėsti pagal šiuos susitarimus renkamus mokesčius – jais apmokestinti visus žemės ūkio produktus, pateikiamus vietos rinkai, neatsižvelgiant į jų kilmę.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1)  Įterpiama tokia konstatuojamoji dalis:

 

„(25a)  pagal mokykloms skirtą programą skiriama pagalba produktų paskirstymui, kai įmanoma, turėtų būti skatinami trumpojoje tiekimo grandinėje esantys produktai;“;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies -1 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

127 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1a)  Įterpiama tokia konstatuojamoji dalis:

 

„(127a)  pieno ir pieno produktų sektoriuje sudaromose rašytinėse sutartyse, kurios gali būti privalomos kai kuriose valstybėse narėse arba kurių gamintojai, gamintojų organizacijos ar gamintojų organizacijų asociacijos turi teisę prašyti, be kitų sąlygų, turėtų būti nurodyta už pristatymą mokėtina kaina, kuri idealiai padengtų gamybos sąnaudas ir kuri gali būti apskaičiuojama remiantis lengvai prieinamais ir suprantamais gamybos ir rinkos sąnaudų rodikliais, kuriuos valstybės narės gali nustatyti pagal objektyvius kriterijus ir remdamosi tyrimais apie gamybą ir maisto grandinę;“;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos -1 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

139 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1b)  Įterpiama tokia konstatuojamoji dalis:

 

„(139a)  rašytinėse sutartyse, kurios gali būti privalomos kai kuriose valstybėse narėse arba kurių gamintojai, gamintojų organizacijos ar gamintojų organizacijų asociacijos turi teisę prašyti, be kitų sąlygų, turėtų būti nurodyta už pristatymą mokėtina kaina, kuri idealiai padengtų gamybos sąnaudas ir kuri gali būti apskaičiuojama remiantis lengvai prieinamais ir suprantamais gamybos ir rinkos sąnaudų rodikliais, kuriuos valstybės narės gali nustatyti pagal objektyvius kriterijus ir remdamosi tyrimais apie gamybą ir maisto grandinę;“;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos -1 c punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

1 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1c)  1 straipsnis pakeičiamas taip:

1 straipsnis

1 straipsnis

Taikymo sritis

Taikymo sritis

1.  Šiuo reglamentu nustatomas bendras žemės ūkio produktų – Sutarčių I priede išvardytų visų produktų, išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus, kaip apibrėžta Sąjungos teisės aktuose dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, rinkų organizavimas.

1.  Šiuo reglamentu nustatomas bendras žemės ūkio produktų – Sutarčių I priede išvardytų visų produktų, išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus, kaip apibrėžta Sąjungos teisės aktuose dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, rinkų organizavimas. Šiame reglamente nustatyti viešieji standartai, rinkos skaidrumo taisyklės ir krizės valdymo priemonės, kuriomis viešojo sektoriaus institucijoms, visų pirma Komisijai, bus suteikta galimybė užtikrinti žemės ūkio rinkų stebėseną, valdymą ir reguliavimą.

2.  1 dalyje apibrėžti žemės ūkio produktai suskirstomi į šio reglamento I priedo atitinkamose dalyse išvardytus šiuos sektorius:

2.  1 dalyje apibrėžti žemės ūkio produktai suskirstomi į šio reglamento I priedo atitinkamose dalyse išvardytus šiuos sektorius:

a) grūdų, I dalis;

a) grūdų, I dalis;

b) ryžių, II dalis;

b) ryžių, II dalis;

c) cukraus, III dalis;

c) cukraus, cukrinių runkelių ir cukranendrių, III dalis;

d) sausųjų pašarų, IV dalis;

d) sausųjų pašarų, IV dalis;

e) sėklų, V dalis;

e) sėklų, V dalis;

f) apynių, VI dalis;

f) apynių, VI dalis;

g) alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių, VII dalis;

g) alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių, VII dalis;

h) linų ir kanapių, VIII dalis;

h) linų ir kanapių, VIII dalis;

i) vaisių ir daržovių, IX dalis;

i) vaisių ir daržovių, IX dalis;

j) perdirbtų vaisių ir daržovių produktų, X dalis;

j) perdirbtų vaisių ir daržovių produktų, X dalis;

k) bananų, XI dalis;

k) bananų, XI dalis;

l) vyno, XII dalis;

l) vyno, XII dalis;

m) augančių medžių ir kitų augalų, svogūnėlių, šaknų ir kitų panašių augalų dalių, skintų gėlių ir dekoratyvinių žalumynų, XIII dalis;

m) augančių medžių ir kitų augalų, svogūnėlių, šaknų ir kitų panašių augalų dalių, skintų gėlių ir dekoratyvinių žalumynų, XIII dalis;

n) tabako, XIV dalis;

n) tabako, XIV dalis;

o) galvijienos, XV dalis;

o) galvijienos, XV dalis;

p) pieno ir pieno produktų, XVI dalis;

p) pieno ir pieno produktų, XVI dalis;

q) kiaulienos, XVII dalis;

q) kiaulienos, XVII dalis;

r) avienos ir ožkienos, XVIII dalis;

r) avienos ir ožkienos, XVIII dalis;

s) kiaušinių, XIX dalis;

s) kiaušinių, XIX dalis;

t) paukštienos, XX dalis;

t) paukštienos, XX dalis;

u) žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, XXI dalis;

u) žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, XXI dalis;

v) bitininkystės produktų, XXII dalis;

v) bitininkystės produktų, XXII dalis;

w) šilkaverpių, XXIII dalis;

w) šilkaverpių, XXIII dalis;

x) kitų produktų, XXIV dalis.

x) kitų produktų, XXIV dalis.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos -1 d punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

1 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1d)   Įterpiamas šis straipsnis:

 

„1a straipsnis

 

Konkretūs tikslai

 

Nedarant poveikio bendrųjų ir konkrečių tikslų, nustatytų Reglamento (ES) (dėl BŽŪP strateginių planų) 5 ir 6 straipsniuose, įgyvendinimui ir taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 39 straipsnį, 1 straipsnyje nurodytas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas padeda įgyvendinti šiuos konkrečius tikslus:

 

a) padėti stabilizuoti žemės ūkio rinkas ir didinti jų skaidrumą;

 

b) skatinti gerą žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinės veikimą ir užtikrinti, kad ūkininkai gautų deramą atlygį;

 

c) gerinti gamintojų padėtį vertės grandinėje ir skatinti žemės ūkio pasiūlos koncentraciją;

 

d) padėti gerinti ekonomines žemės ūkio produktų gamybos bei prekybos jais sąlygas ir gerinti Europos žemės ūkio produkcijos kokybę.“;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama į BŽŪP bendrą rinkų organizavimą įtraukti tikslus, kurie būtų įgyvendinami nedarant poveikio ES reglamente (dėl BŽŪP strateginių planų) nurodytų tikslų įgyvendinimui ir atsižvelgiant į SESV 39 straipsnį.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos -1 e punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

2 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1e)  2 straipsnis pakeičiamas taip:

2 straipsnis

2 straipsnis

Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) bendrosios nuostatos

Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) bendrosios nuostatos

Šiame reglamente nustatytoms priemonėms taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 ir pagal jį priimtos nuostatos.

Šiame reglamente nustatytoms priemonėms taikomas Reglamentas (ES) […/…] (Horizontalusis reglamentas) ir pagal jį priimtos nuostatos.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=LT)

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra tik techninis pakeitimas, susijęs su tuo, kad šiuo metu iš dalies keičiamas BŽŪP horizontalusis reglamentas.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

3 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos II priede nustatytos su tam tikrais sektoriais susijusios apibrėžtys tiek, kiek būtina šioms apibrėžtims atnaujinti atsižvelgiant į rinkos pokyčius.

Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į rinkos pokyčius, atnaujinimo tikslais iš dalies keičiamos II priede nustatytos su tam tikrais sektoriais susijusios apibrėžtys, nesukuriant naujų apibrėžčių.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

6 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  6 straipsnis išbraukiamas;

Išbraukta.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

6 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3a)  6 straipsnis pakeičiamas taip:

6 straipsnis

6 straipsnis

Prekybos metai

Prekybos metai

Nustatomi tokie prekybos metai:

Nustatomi tokie prekybos metai:

a) nuo atitinkamų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. – vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų sektoriuose;

a) nuo atitinkamų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. – vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų sektoriuose;

b) nuo balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 31 d. sausųjų pašarų ir šilkaverpių sektoriuje;

b) nuo balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 31 d. sausųjų pašarų ir šilkaverpių sektoriuje;

c) nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d.:

c) nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d.:

i) grūdų sektoriuje;

i) grūdų sektoriuje;

ii) sėklų sektoriuje;

ii) sėklų sektoriuje;

iii) alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriuje;

iii) linų ir kanapių sektoriuje;

iv) linų ir kanapių sektoriuje;

iv) pieno ir pieno produktų sektoriuje;

v) pieno ir pieno produktų sektoriuje;

 

d) nuo rugpjūčio 1 d. iki kitų metų liepos 31 d. – vyno sektoriuje;

d) nuo rugpjūčio 1 d. iki kitų metų liepos 31 d. – vyno sektoriuje;

e) nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 31 d. – ryžių sektoriuje;

e) nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 31 d. – ryžių ir valgomųjų alyvuogių sektoriuose;

f) nuo spalio 1 d. iki kitų metų rugsėjo 30 d. – cukraus sektoriuje.

f) nuo spalio 1 d. iki kitų metų rugsėjo 30 d. – cukraus ir alyvuogių aliejaus sektoriuose.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

11 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3b)  11 straipsnis pakeičiamas taip:

11 straipsnis

11 straipsnis

Valstybės intervencijos reikalavimus atitinkantys produktai

Valstybės intervencijos reikalavimus atitinkantys produktai

Valstybės intervencija taikoma toliau nurodytiems produktams laikantis šiame skirsnyje nustatytų sąlygų ir papildomų reikalavimų bei sąlygų, kuriuos pagal 19 straipsnį priimdama deleguotuosius aktus ir pagal 20 straipsnį priimdama įgyvendinimo aktus gali nustatyti Komisija:

Valstybės intervencija taikoma toliau nurodytiems produktams laikantis šiame skirsnyje nustatytų sąlygų ir papildomų reikalavimų bei sąlygų, kuriuos pagal 19 straipsnį priimdama deleguotuosius aktus ir pagal 20 straipsnį priimdama įgyvendinimo aktus gali nustatyti Komisija:

a) paprastiesiems kviečiams, kietiesiems kviečiams, miežiams ir kukurūzams;

a) paprastiesiems kviečiams, kietiesiems kviečiams, miežiams ir kukurūzams;

b) žaliaviniams ryžiams;

b) žaliaviniams ryžiams;

c) šviežiai arba atšaldytai galvijų mėsai, kurios KN kodai yra 0201 10 00 ir nuo 0201 20 20 iki 0201 20 50 ;

c) šviežiai arba atšaldytai galvijų mėsai, kurios KN kodai yra 0201 10 00 ir nuo 0201 20 20 iki 0201 20 50;

d) sviestui, pagamintam tiesiogiai ir tik iš pasterizuotos grietinėlės, kuri gauta tiesiogiai ir tik iš karvės pieno, patvirtintoje Sąjungos įmonėje; pieno riebalų kiekis svieste turi būti ne mažesnis kaip 82 % masės, o vandens kiekis – ne didesnis kaip 16 % masės;

d) sviestui, pagamintam tiesiogiai ir tik iš pasterizuotos grietinėlės, kuri gauta tiesiogiai ir tik iš karvės pieno, patvirtintoje Sąjungos įmonėje; pieno riebalų kiekis svieste turi būti ne mažesnis kaip 82 proc. masės, o vandens kiekis – ne didesnis kaip 16 proc. masės;

e) aukščiausios kokybės nugriebto pieno milteliams, kurie patvirtintoje Sąjungos įmonėje pagaminti iš karvės pieno purškimo būdu ir kurių baltymų kiekis ne mažesnis kaip 34,0 % neriebalinės sausosios medžiagos masės.

e) aukščiausios kokybės nugriebto pieno milteliams, kurie patvirtintoje Sąjungos įmonėje pagaminti iš karvės pieno purškimo būdu ir kurių baltymų kiekis ne mažesnis kaip 34,0 proc. neriebalinės sausosios medžiagos masės;

 

ea) baltajam cukrui;

 

eb) avienai, klasifikuojamai pagal KN kodą 0104 10 30 arba 0204;

 

ec) šviežiai, atšaldytai ar užšaldytai kiaulienai, klasifikuojamai pagal KN kodą 0203;

 

ed) šviežiai, atšaldytai ar užšaldytai vištienai, klasifikuojamai pagal KN kodą 0207.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 c punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

12 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3c)  12 straipsnis pakeičiamas taip:

12 straipsnis

12 straipsnis

Valstybės intervencijos laikotarpiai

Valstybės intervencijos laikotarpiai

Valstybės intervencija taikoma:

Valstybės intervencija taikoma visus metus 11 straipsnyje išvardytiems produktams.“;

a) paprastiesiems kviečiams, kietiesiems kviečiams, miežiams ir kukurūzams – nuo lapkričio 1 d. iki gegužės 31 d.;

 

b) žaliaviniams ryžiams – nuo balandžio 1 d. iki liepos 31 d.;

 

c) galvijienai – visus metus;

 

d) sviestui ir nugriebto pieno milteliams – nuo kovo 1 d. iki rugsėjo 30 d.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 d punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

13 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3d)  13 straipsnis pakeičiamas taip:

13 straipsnis

13 straipsnis

Valstybės intervencijos taikymo pradžia ir pabaiga

Valstybės intervencijos taikymo pradžia ir pabaiga

1.  12 straipsnyje nurodytais laikotarpiais valstybės intervencija:

1.  12 straipsnyje nurodytais laikotarpiais valstybės intervencija:

a) taikoma paprastiesiems kviečiams, sviestui ir nugriebto pieno milteliams;

a) taikoma sviestui ir nugriebto pieno milteliams;

b) įgyvendinimo aktais Komisijos gali būti pradėta taikyti kietiesiems kviečiams, miežiams, kukurūzams ir žaliaviniams ryžiams (įskaitant konkrečių veislių arba rūšių žaliavinius ryžius), jei to reikia atsižvelgiant į padėtį rinkoje. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros;

b) įgyvendinimo aktais Komisijos gali būti pradėta taikyti paprastiesiems kviečiams, kietiesiems kviečiams, miežiams, kukurūzams ir žaliaviniams ryžiams (įskaitant konkrečių veislių arba rūšių žaliavinius ryžius), baltajam cukrui, avienai, kiaulienai ar vištienai, jei to reikia atsižvelgiant į padėtį rinkoje. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

c) įgyvendinimo aktais, priimtais netaikant procedūros numatytos 229 straipsnio 2 ar 3 dalyje, Komisijos gali būti pradėta taikyti galvijienos sektoriuje, jeigu pagal 20 straipsnio pirmos pastraipos a punktą nustatytu reprezentatyviuoju laikotarpiu vidutinė rinkos kaina valstybėje narėje arba jos regione, užregistruota remiantis Sąjungos galvijų skerdenų klasifikavimo skale, nurodyta IV priedo A punkte, yra mažesnė nei 85 % referencinės ribinės kainos, nustatytos 7 straipsnio 1 dalies d punkte.

c) įgyvendinimo aktais, priimtais netaikant procedūros numatytos 229 straipsnio 2 ar 3 dalyje, Komisijos gali būti pradėta taikyti galvijienos sektoriuje, jeigu pagal 20 straipsnio pirmos pastraipos a punktą nustatytu reprezentatyviuoju laikotarpiu vidutinė rinkos kaina valstybėje narėje arba jos regione, užregistruota remiantis Sąjungos galvijų skerdenų klasifikavimo skale, nurodyta IV priedo A punkte, yra mažesnė nei 85 proc. referencinės ribinės kainos, nustatytos 7 straipsnio 1 dalies d punkte.

2.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatytų, kad valstybės intervencija galvijienos sektoriuje baigiama taikyti, jeigu pagal 20 straipsnio pirmos pastraipos a punktą nustatytu reprezentatyviuoju laikotarpiu nebetenkinamos šio straipsnio 1 dalies c punkte numatytos sąlygos. Tie įgyvendinimo aktai priimami netaikant 229 straipsnio 2 ar 3 dalyse nurodytos procedūros.

2.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatytų, kad valstybės intervencija galvijienos sektoriuje baigiama taikyti, jeigu pagal 20 straipsnio pirmos pastraipos a punktą nustatytu reprezentatyviuoju laikotarpiu nebetenkinamos šio straipsnio 1 dalies c punkte numatytos sąlygos. Tie įgyvendinimo aktai priimami netaikant 229 straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytos procedūros.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 e punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

14 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3e)  14 straipsnis pakeičiamas taip:

14 straipsnis

14 straipsnis

Supirkimas nustatyta kaina arba konkurso būdu

Supirkimas nustatyta kaina arba konkurso būdu

Kai valstybės intervencija pradedama taikyti pagal 13 straipsnio 1 dalį, priemones dėl 11 straipsnyje nurodytų produktų supirkimo kainų nustatymo, taip pat, jei taikoma, priemones dėl kiekybinių apribojimų, kai supirkimas yra vykdomas nustatyta kaina, patvirtina Taryba pagal SESV 43 straipsnio 3 dalį.

Kai valstybės intervencija pradedama taikyti pagal 13 straipsnio 1 dalį, taisykles dėl 11 straipsnyje nurodytų produktų supirkimo kainų nustatymo patvirtina Taryba pagal SESV 43 straipsnio 3 dalį.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=LT)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pagerinti intervenciją, kad taikant priemones būtų galima sparčiau reaguoti ir jos taptų veiksmingesnės.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 f punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

15 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3f)  15 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.  Valstybės intervencine kaina laikoma:

1.  Valstybės intervencine kaina laikoma didžiausia kaina, kuria galima supirkti valstybės intervencijos reikalavimus atitinkančius produktus (kai superkama konkurso būdu).“;

a) kaina, kuria taikant valstybės intervenciją superkami produktai (kai superkama nustatyta kaina), arba

 

b) didžiausia kaina, kuria galima supirkti valstybės intervencijos reikalavimus atitinkančius produktus (kai superkama konkurso būdu).

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=LT)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pagerinti intervenciją, kad taikant priemones būtų galima sparčiau reaguoti ir jos taptų veiksmingesnės.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 g punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

15 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3g)  15 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Priemones dėl valstybės intervencinių kainų lygio, įskaitant padidinimo ir sumažinimo sumas, nustatymo Taryba patvirtina pagal SESV 43 straipsnio 3 dalį.

„2.  Valstybės intervencinių kainų lygio, įskaitant padidinimo ir sumažinimo sumas, nustatymo taisykles Taryba patvirtina pagal SESV 43 straipsnio 3 dalį.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=LT)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pagerinti intervenciją, kad taikant priemones būtų galima sparčiau reaguoti ir jos taptų veiksmingesnės.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 h punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3h)  16 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„3a.  Siekdamos įvykdyti 1 ir 3 dalyse nustatytus reikalavimus, valstybės narės perduoda Komisijai valstybės intervencija pasinaudojusių įmonių ir taikant valstybės intervenciją supirktų produktų pirkėjų duomenis.“;

Pagrindimas

Taikant valstybės intervenciją supirktų produktų pirkėjų duomenys nėra sistemingai perduodami Komisijai, todėl ji negali apibūdinti rinkos sutrikdymo padarinių ir užtikrinti tarptautinių sutarčių laikymosi. Tai ypač svarbu dėl to, kad vykdant sutarčių skyrimo procedūras supirkti produktai gali būti parduodami už gerokai žemesnę kainą nei pirkimo kaina, o kainų skirtumą galima laikyti paramos forma.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 i punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

17 straipsnio 1 pastraipos b punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3i)  17 straipsnio b punktas iš dalies keičiamas taip:

b) alyvuogių aliejų;

„b) alyvuogių aliejų ir valgomąsias alyvuoges;“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=LT)

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 j punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

17 straipsnio 1 pastraipos i a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3j)  17 straipsnio pirma pastraipa papildoma šiuo punktu:

 

„ia) ryžius.“;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto c papunkčio ii punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

23a straipsnio 2 dalies 3 pastraipos paskutinis sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  2 dalies trečios pastraipos paskutinis sakinys išbraukiamas;

Išbraukta.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto c papunkčio iii punkto įžanginė dalis

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

23a straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  4 dalis pakeičiama taip:

iii)  4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

61 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4a)  61 straipsnis pakeičiamas taip:

61 straipsnis

61 straipsnis

Trukmė

Trukmė

Šiame skyriuje nustatyta leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarka taikoma nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2030 m. gruodžio 31 d.; Komisija atlieka laikotarpio vidurio peržiūrą, kad būtų įvertintas šios tvarkos veikimas, ir prireikus pateikia pasiūlymus.

Šiame skyriuje nustatyta leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarka taikoma nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2050 m. gruodžio 31 d.; Komisija kas dešimt metų atlieka peržiūrą, kad būtų įvertintas šios tvarkos veikimas, ir prireikus pateikia pasiūlymus, siekdama pagerinti jos veiksmingumą; pirmoji peržiūra bus atlikta 2023 m. sausio 1 d.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

62 straipsnio 4 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4b)  62 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

4.  Šis skyrius netaikomas sodinimui plotuose ar plotų atsodinimui eksperimentiniais tikslais ar skiepų daigynams arba plotams, kurių vynas arba vynuogių produktai, skirti vynmedžių augintojo namų ūkio reikmėms, arba plotams, kurie turi būti naujai užsodinti dėl privalomo pirkimo dėl viešųjų interesų pagal nacionalinę teisę.

4.  Šis skyrius netaikomas sodinimui plotuose ar plotų atsodinimui eksperimentiniais tikslais ar skiepų daigynams, sodinimui plotuose ar plotų atsodinimui, kurių vynuogių produktai skirti tik vynuogių sultims gaminti, arba plotams, kurių vynas arba vynuogių produktai, skirti vynmedžių augintojo namų ūkio reikmėms, arba plotams, kurie turi būti naujai užsodinti dėl privalomo pirkimo dėl viešųjų interesų pagal nacionalinę teisę.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

63 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5)  63 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

Išbraukta.

„1.  Valstybės narės kiekvienais metais sudaro galimybes gauti tokį leidimų naujiems vynmedžiams sodinti skaičių, kuris atitinka arba

 

a)  1 proc. bendro ploto, faktiškai apsodinto vynmedžiais jų teritorijoje, išmatuoto ankstesnių metų liepos 31 d., arba

 

b)  1 proc. ploto, kurį sudaro jų teritorijoje faktiškai apsodintas vynmedžiais plotas, išmatuotas 2015 m. liepos 31 d., ir plotas, kuriam taikomos sodinimo teisės, kurios suteiktos gamintojams jų teritorijoje remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 85h, 85i arba 85k straipsniu ir kurios 2016 m. sausio 1 d. gali būti pakeistos leidimais, kaip nurodyta šio reglamento 68 straipsnyje.“;

 

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

63 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5a)  63 straipsnis pakeičiamas taip:

63 straipsnis

63 straipsnis

Naujų vynmedžių sodinimo apsauginis mechanizmas

Naujų vynmedžių sodinimo apsauginis mechanizmas

1.  Valstybės narės kiekvienais metais sudaro galimybes gauti tokį leidimų naujiems vynmedžiams sodinti skaičių, kuris atitinka 1 proc. faktiškai apsodinto vynmedžiais bendro ploto jų teritorijoje, kaip išmatuota ankstesnių metų liepos 31 d.

1.  Valstybės narės kiekvienais metais sudaro galimybes gauti tokį leidimų naujiems vynmedžiams sodinti skaičių, kuris atitinka arba

 

a) 1 proc. bendro ploto, faktiškai apsodinto vynmedžiais jų teritorijoje, išmatuoto ankstesnių metų liepos 31 d., arba

 

b) 1 proc. ploto, kurį sudaro jų teritorijoje faktiškai apsodintas vynmedžiais plotas, išmatuotas 2015 m. liepos 31 d., ir plotas, kuriam taikomos sodinimo teisės, kurios suteiktos gamintojams jų teritorijoje remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 85h, 85i arba 85k straipsniu ir kurios 2016 m. sausio 1 d. gali būti pakeistos leidimais, kaip nurodyta šio reglamento 68 straipsnyje.

2.  Valstybės narės gali:

2.  Valstybės narės gali:

a) nacionaliniu lygiu taikyti mažesnę procentinę dalį, nei nurodyta 1 dalyje;

a) nacionaliniu lygiu taikyti mažesnę procentinę dalį, nei nurodyta 1 dalyje;

b) apriboti leidimų išdavimą regionų lygiu ir juos išduoti tik konkretiems plotams, kurie atitinka vynų su saugoma kilmės vietos nuoroda gamybos reikalavimus, plotams, kurie atitinka vynų su saugoma geografine nuoroda gamybos reikalavimus, arba plotams be geografinės nuorodos.

b) apriboti leidimų išdavimą regionų lygiu ir juos išduoti tik konkretiems plotams, kurie atitinka vynų su saugoma kilmės vietos nuoroda gamybos reikalavimus, plotams, kurie atitinka vynų su saugoma geografine nuoroda gamybos reikalavimus, arba plotams be geografinės nuorodos; šie leidimai turėtų būti naudojami tuose regionuose.

3.  Bet kuris iš 2 dalyje nurodytų apribojimų turi prisidėti prie tvarkingo vynmedžių sodinimo didinimo, turi būti didesnis nei 0 proc. ir turi būti pagrįstas viena arba daugiau iš toliau išvardytų konkrečių priežasčių:

3.  Bet kuris iš 2 dalyje nurodytų apribojimų turi prisidėti prie tvarkingo vynmedžių sodinimo didinimo, turi būti didesnis nei 0 proc. ir turi būti pagrįstas viena arba daugiau iš toliau išvardytų konkrečių priežasčių:

a) poreikiu išvengti akivaizdžios rizikos, kad vyno produktų pasiūla rinkoje bus pernelyg didelė, palyginti su rinkos perspektyva tiems produktams, neviršijant to, kas būtina šiam poreikiui patenkinti;

a) poreikiu išvengti akivaizdžios rizikos, kad vyno produktų pasiūla rinkoje bus pernelyg didelė, palyginti su rinkos perspektyva tiems produktams, neviršijant to, kas būtina šiam poreikiui patenkinti;

b) poreikiu išvengti akivaizdžios rizikos, kad bus smarkiai nuvertinta kuri nors saugoma kilmės vietos nuoroda ar saugoma geografinė nuoroda.

b) poreikiu išvengti akivaizdžios rizikos, kad bus nuvertinta kuri nors saugoma kilmės vietos nuoroda ar saugoma geografinė nuoroda;

 

ba) noru prisidėti prie atitinkamų produktų vystymo, kartu išsaugant jų kokybę.

 

3a.  Valstybės narės gali imtis visų reguliavimo priemonių, kad užkirstų kelią ūkio subjektų vengimui taikyti ribojamąsias priemones, nustatytas remiantis 2 ir 3 dalių nuostatomis.

4.  Valstybės narės viešai paskelbia visus sprendimus, priimtus pagal 2 dalį; jie turi būti tinkamai pagrįsti. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tuos sprendimus ir nurodo juos pagrindžiančias priežastis.

4.  Valstybės narės viešai paskelbia visus sprendimus, priimtus pagal 2 dalį; jie turi būti tinkamai pagrįsti. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie tuos sprendimus ir nurodo juos pagrindžiančias priežastis.

 

4a.  Valstybės narės gali išduoti leidimus, kuriais viršijami šiame straipsnyje nustatyti apribojimai, jeigu šie leidimai skirti sodinimui, kurio tikslas – išsaugoti vynmedžių genetinius išteklius.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

64 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5b)  64 straipsnis pakeičiamas taip:

64 straipsnis

64 straipsnis

Leidimų sodinti naujus vynmedžius išdavimo tvarka

Leidimų sodinti naujus vynmedžius išdavimo tvarka

1.  Jei bendras reikalavimus atitinkančiose paraiškose nurodytas plotas atitinkamais metais neviršija ploto, kuriuo naudotis sudarė galimybę valstybė narė, priimamos visos tokios paraiškos.

1.  Jei bendras reikalavimus atitinkančiose paraiškose nurodytas plotas atitinkamais metais neviršija ploto, kuriuo naudotis sudarė galimybę valstybė narė, priimamos visos tokios paraiškos.

Šio straipsnio taikymo tikslais valstybės narės gali taikyti vieną ar daugiau šių objektyvių ir nediskriminacinio pobūdžio kriterijų:

Šio straipsnio taikymo tikslais valstybės narės gali nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu taikyti vieną ar daugiau šių objektyvių ir nediskriminacinio pobūdžio kriterijų:

a) pareiškėjo turimos žemės ūkio paskirties žemės plotas nėra mažesnis nei plotas, dėl kurio jis prašo leidimo;

a) pareiškėjo turimos žemės ūkio paskirties žemės plotas nėra mažesnis nei plotas, dėl kurio jis prašo leidimo;

b) pareiškėjas turi pakankamai profesinių įgūdžių ir kompetencijos;

b) pareiškėjas turi pakankamai profesinių įgūdžių ir kompetencijos;

c) nėra didelės rizikos, kad pareiškėjas neteisėtai pasinaudos saugomų kilmės vietos nuorodų reputacija; daroma prielaida, kad tokios rizikos nėra, nebent tokios rizikos buvimą įrodo viešosios valdžios institucijos;

c) nėra didelės rizikos, kad pareiškėjas neteisėtai pasinaudos saugomų kilmės vietos nuorodų reputacija; daroma prielaida, kad tokios rizikos nėra, nebent tokios rizikos buvimą įrodo viešosios valdžios institucijos;

ca) pareiškėjas neturi vynmedžių, pasodintų neturint leidimo, kaip nurodyta šio reglamento 71 straipsnyje, arba neturint sodinimo teisių, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 85a ir 85b straipsniuose;

ca) pareiškėjas neturi vynmedžių, pasodintų neturint leidimo, kaip nurodyta šio reglamento 71 straipsnyje, arba neturint sodinimo teisių, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 85a ir 85b straipsniuose;

d) tinkamai pagrįstais atvejais – vieną ar kelis 2 dalyje nurodytų kriterijų, su sąlyga, kad jie taikomi objektyviai ir nediskriminuojant.

d) tinkamai pagrįstais atvejais – vieną ar kelis 2 dalyje nurodytų kriterijų, su sąlyga, kad jie taikomi objektyviai ir nediskriminuojant.

2.  Jei 1 dalyje minėtas bendras reikalavimus atitinkančiose paraiškose nurodytas plotas atitinkamais metais viršija plotą, kuriuo naudotis sudarė galimybę valstybė narė, leidimai suteikiami hektarus pro rata principu paskirstant visiems pareiškėjams remiantis plotu, dėl kurio jie prašo leidimo. Suteikiant tokį leidimą gali būti nustatomas mažiausias ir (arba) didžiausias plotas pagal pareiškėją, ši procedūra taip pat gali būti atliekama iš dalies arba visiškai vadovaujantis vienu ar keliais šių objektyvių ir nediskriminacinio pobūdžio prioriteto nustatymo kriterijų:

2.  Jei 1 dalyje minėtas bendras reikalavimus atitinkančiose paraiškose nurodytas plotas atitinkamais metais viršija plotą, kuriuo naudotis sudarė galimybę valstybė narė, leidimai suteikiami hektarus pro rata principu paskirstant visiems pareiškėjams remiantis plotu, dėl kurio jie prašo leidimo. Suteikiant tokį leidimą gali būti nustatomas mažiausias ir (arba) didžiausias plotas pagal pareiškėją, ši procedūra taip pat gali būti atliekama iš dalies arba visiškai vadovaujantis vienu ar keliais šių objektyvių ir nediskriminacinio pobūdžio prioriteto nustatymo kriterijų:

a) gamintojai, kurie sodina vynmedžius pirmą kartą ir kurie yra valdos valdytojai (nauji dalyviai);

a) gamintojai, kurie sodina vynmedžius pirmą kartą ir kurie yra valdos valdytojai (nauji dalyviai);

b) plotai, kuriuose vynuogynais prisidedama prie aplinkos išsaugojimo;

b) plotai, kuriuose vynuogynais prisidedama prie aplinkos arba vynmedžių genetinių išteklių išsaugojimo;

c) plotai, kurie turi būti naujai apsodinti įgyvendinant žemės stambinimo projektus;

c) plotai, kurie turi būti naujai apsodinti įgyvendinant žemės stambinimo projektus;

d) plotai, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių;

d) plotai, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių;

e) plėtros arba atsodinimo projektų tvarumas, nustatytas remiantis ekonominiu įvertinimu;

e) plėtros arba atsodinimo projektų tvarumas, nustatytas remiantis ekonominiu įvertinimu;

f) plotai, kurie turi būti naujai apsodinti, kurių apsodinimas padeda didinti konkurencingumą ūkio ir regioniniu lygmeniu;

f) plotai, kurie turi būti naujai apsodinti, kurių apsodinimas padeda didinti ūkio konkurencingumą regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis;

g) projektai, kuriais suteikiama galimybė pagerinti geografinėmis nuorodomis pažymėtų produktų kokybę;

g) projektai, kuriais suteikiama galimybė pagerinti geografinėmis nuorodomis pažymėtų produktų kokybę;

h) plotai, kurie turi būti naujai apsodinti didinant mažų ir vidutinio dydžio valdų dydį.

h) plotai, kurie turi būti naujai apsodinti didinant mažų ir vidutinio dydžio valdų dydį.

2a.  Jeigu valstybė narė nusprendžia taikyti vieną ar kelis iš 2 dalyje nurodytų kriterijų, ji gali įtraukti papildomą sąlygą, kad pareiškėjas turi būti fizinis asmuo ir kad paraiškos pateikimo metais jam turi būti ne daugiau kaip 40 metų.

2a.  Jeigu valstybė narė nusprendžia taikyti vieną ar kelis iš 2 dalyje nurodytų kriterijų, ji gali įtraukti papildomą sąlygą, kad pareiškėjas turi būti fizinis asmuo ir kad paraiškos pateikimo metais jam turi būti ne daugiau kaip 40 metų.

 

2b.  Valstybės narės gali imtis visų reguliavimo priemonių, kad užkirstų kelią ūkio subjektų vengimui taikyti kriterijus, nustatytus remiantis 1, 2 ir 2a dalių nuostatomis.

3.  Valstybės narės viešai paskelbia savo taikomus 1, 2 ir 2a dalyse nurodytus kriterijus ir nedelsdamos apie tuos kriterijus praneša Komisijai.

3.  Valstybės narės viešai paskelbia savo taikomus 1, 2 ir 2a dalyse nurodytus kriterijus ir nedelsdamos apie tuos kriterijus praneša Komisijai.

 

3a.  Jei regioniniu lygmeniu taikomas apribojimas pagal 63 straipsnio 2 dalies b punktą, tuo lygmeniu gali būti taikomi prioriteto suteikimo ir tinkamumo finansuoti kriterijai, jei jie atitinka 64 straipsnio nuostatas.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 c punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

65 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5c)  65 straipsnyje po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

 

„Taikydama 63 straipsnio 2 dalį, valstybė narė nustato parengiamąją procedūrą, kuri sudaro sąlygas atsižvelgti į regioniniu lygmeniu pripažintų atstovaujančių profesinių organizacijų nuomones pagal tos valstybės narės įstatymus.“;

Pagrindimas

Svarbu, kad nacionalinių ir regioninių profesinių organizacijų atstovai būtų įtraukti į 63 straipsnio 2 dalyje nustatytą leidimų naujiems vynmedžiams sodinti išdavimo procedūrą.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 d punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

69 straipsnio 1 pastraipos e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5d)  69 straipsnis papildomas šiuo punktu:

 

„ea) kriterijų, susijusių su vynmedžių genetinių išteklių išsaugojimu;“;

Pagrindimas

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai deleguotuoju aktu nustatyti kriterijus, susijusius su vynmedžių genetinių išteklių išsaugojimu.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 e punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

73 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5e)  73 straipsnis pakeičiamas taip:

73 straipsnis

73 straipsnis

Taikymo sritis

Taikymo sritis

Nedarant poveikio kitoms nuostatoms, taikytinoms žemės ūkio produktams, taip pat nuostatoms, priimtoms veterinarijos, fitosanitarijos ir maisto sektoriuose siekiant užtikrinti produktų atitiktį higienos bei sveikatos standartams ir apsaugoti gyvūnų, augalų ir žmonių sveikatą, šiame skirsnyje nustatomos su žemės ūkio produktų prekybos standartais susijusios taisyklės.

Nedarant poveikio kitoms nuostatoms, taikytinoms žemės ūkio produktams, taip pat nuostatoms, priimtoms veterinarijos, fitosanitarijos ir maisto sektoriuose siekiant užtikrinti produktų atitiktį higienos bei sveikatos standartams ir apsaugoti gyvūnų, augalų ir žmonių sveikatą, ir siekiant užtikrinti sąžiningą Sąjungos ir trečiųjų šalių gamintojų konkurenciją, šiame skirsnyje nustatomos su žemės ūkio produktų prekybos standartais susijusios taisyklės.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

BRO nustato daugelio produktų pardavimo taisykles. Nepaisant šių taisyklių, produktai negali būti pateikti ES rinkai. Nustatant prekybos standartus, turi būti paisoma nuostatos, kad, siekiant užtikrinti lygiavertiškumo principo laikymąsi, ES ir trečiųjų šalių gamintojams turi būti užtikrinamos sąžiningos konkurencijos sąlygos.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 f punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

75 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5f)  75 straipsnis pakeičiamas taip:

75 straipsnis

75 straipsnis

Prekybos standartų nustatymas ir turinys

Prekybos standartų nustatymas ir turinys

1.  Prekybos standartai gali būti taikomi vienam ar daugiau šių sektorių ir produktų:

1.  Prekybos standartai gali būti taikomi vienam ar daugiau šių sektorių ir produktų:

a) alyvuogių aliejui ir valgomosioms alyvuogėms;

a) alyvuogių aliejui ir valgomosioms alyvuogėms;

b) vaisius ir daržoves;

b) vaisius ir daržoves;

c) perdirbtiems vaisių ir daržovių produktams;

c) perdirbtiems vaisių ir daržovių produktams;

d) bananus;

d) bananus;

e) gyvus augalus;

e) gyvus augalus;

f) kiaušinių;

f) kiaušinių;

g) paukštieną;

g) paukštieną;

h) žmonėms vartoti skirtiems tepiesiems riebalams;

h) žmonėms vartoti skirtiems tepiesiems riebalams;

i) apyniams.

i) apyniams;

 

ia) ryžiams;

 

ib) pienui ir pieno produktams;

 

ic) medui ir bitininkystės produktams;

 

id) galvijienai;

 

ie) avienai;

 

if) kiaulienai.

2.  Siekiant atsižvelgti į vartotojų lūkesčius ir pagerinti žemės ūkio produktų, kuriems taikomos šio straipsnio 1 ir 4 dalys, gamybos ir pardavimo ekonomines sąlygas, taip pat jų kokybę, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kiekvienam sektoriui ar produktui taikomų prekybos standartų visais prekybos etapais, taip pat dėl nuo tokių standartų leidžiančių nukrypti nuostatų ir tokių standartų išimčių, siekiant, kad būtų prisitaikoma prie nuolat besikeičiančių rinkos sąlygų, kintančių vartotojų poreikių bei atitinkamų tarptautinių standartų pokyčių ir nebūtų kuriama kliūčių produktų naujovėms.

2.  Siekiant atsižvelgti į vartotojų lūkesčius ir pagerinti žemės ūkio produktų, kuriems taikomos šio straipsnio 1 ir 4 dalys, gamybos ir pardavimo ekonomines sąlygas, taip pat jų kokybę, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kiekvienam sektoriui ar produktui taikomų prekybos standartų visais prekybos etapais, taip pat dėl nuo tokių standartų leidžiančių nukrypti nuostatų ir tokių standartų išimčių, siekiant, kad būtų prisitaikoma prie nuolat besikeičiančių rinkos sąlygų, kintančių vartotojų poreikių bei atitinkamų tarptautinių standartų pokyčių ir nebūtų kuriama kliūčių produktų naujovėms.

3.  Nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011( 10 ) 26 straipsniui, 1 dalyje nurodyti prekybos standartai gali apimti vieną ar daugiau toliau išvardytų elementų, nustatytų sektoriui ar produktui ir grindžiamų kiekvieno sektoriaus charakteristikomis, būtinybe reglamentuoti pateikimą rinkai ir šio straipsnio 5 dalyje apibrėžtomis sąlygomis:

3.  Nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011( 10 ) 26 straipsniui, 1 dalyje nurodyti prekybos standartai gali apimti vieną ar daugiau toliau išvardytų elementų, nustatytų sektoriui ar produktui ir grindžiamų kiekvieno sektoriaus charakteristikomis, būtinybe reglamentuoti pateikimą rinkai ir šio straipsnio 5 dalyje apibrėžtomis sąlygomis:

a) technines apibrėžtis, pavadinimą ir prekinius pavadinimus, taikomus sektoriams, išskyrus nurodytuosius 78 straipsnyje;

a) technines apibrėžtis, pavadinimą ir prekinius pavadinimus, taikomus sektoriams, išskyrus nurodytuosius 78 straipsnyje;

b) klasifikavimo kriterijus, pavyzdžiui, suskirstymą pagal klases, svorį, dydį, amžių ir kategorijas;

b) klasifikavimo kriterijus, pavyzdžiui, suskirstymą pagal klases, svorį, dydį, amžių ir kategorijas;

c) rūšį, augalų ar gyvūnų veislę arba prekinį tipą;

c) rūšį, augalų ar gyvūnų veislę arba prekinį tipą;

d) pateikimą, su privalomais prekybos standartais susijusį ženklinimą, įpakavimą, pakavimo centrams taikomas taisykles, žymėjimą, derliaus metus ir konkrečių terminų vartojimą, nedarant poveikio 92–123 straipsniams;

d) pateikimą, su privalomais prekybos standartais susijusį ženklinimą, įpakavimą, pakavimo centrams taikomas taisykles, žymėjimą, derliaus metus ir konkrečių terminų vartojimą, nedarant poveikio 92–123 straipsniams;

e) kriterijus, pavyzdžiui, išvaizdą, konsistenciją, raumeningumą, produkto savybes ir vandens kiekio procentinę dalį;

e) kriterijus, pavyzdžiui, išvaizdą, konsistenciją, raumeningumą, produkto savybes ir vandens kiekio procentinę dalį;

f) konkrečias gamyboje naudojamas medžiagas arba komponentus ar sudedamąsias dalis, įskaitant jų kiekybinę sudėtį, grynumą ir identifikavimo duomenis;

f) konkrečias gamyboje naudojamas medžiagas arba komponentus ar sudedamąsias dalis, įskaitant jų kiekybinę sudėtį, grynumą ir identifikavimo duomenis;

g) ūkininkavimo rūšį ir gamybos metodą, įskaitant vynininkystės metodus, ir pažangias tvarios gamybos sistemas;

g) ūkininkavimo rūšį ir gamybos metodą, įskaitant vynininkystės ir gyvulių šėrimo metodus, ir pažangias tvarios gamybos sistemas;

h) misos ir vyno kupažavimą, įskaitant jų apibrėžtis, maišymą ir jo apribojimus;

h) misos ir vyno kupažavimą, įskaitant jų apibrėžtis, maišymą ir jo apribojimus;

i) surinkimo, pristatymo, laikymo ir tvarkymo periodiškumą, konservavimo būdą ir temperatūrą, sandėliavimą ir transportavimą;

i) surinkimo, pristatymo, laikymo ir tvarkymo periodiškumą, konservavimo būdą ir temperatūrą, sandėliavimą ir transportavimą;

j) ūkininkavimo vietą ir (arba) kilmę, išskyrus paukštieną ir tepiuosius riebalus;

j) ūkininkavimo vietą ir (arba) kilmę,

k) tam tikrų medžiagų ir metodų naudojimo apribojimus;

k) tam tikrų medžiagų ir metodų naudojimo apribojimus;

l) specialų naudojimą;

l) specialų naudojimą;

m) sąlygas, kuriomis reglamentuojamas produktų, neatitinkančių pagal 1 dalį priimtų prekybos standartų ir 78 straipsnyje nurodytų apibrėžčių, pavadinimų ir prekinių pavadinimų, šalinimas, laikymas, pateikimas į apyvartą ir naudojimas, taip pat šalutinių produktų likvidavimas.

m) sąlygas, kuriomis reglamentuojamas produktų, neatitinkančių pagal 1 dalį priimtų prekybos standartų ir 78 straipsnyje nurodytų apibrėžčių, pavadinimų ir prekinių pavadinimų, šalinimas, laikymas, pateikimas į apyvartą ir naudojimas, taip pat šalutinių produktų likvidavimas.

 

ma) gyvūnų gerovę.

4.  Papildomai prie 1 dalies, prekybos standartai gali būti taikomi vyno sektoriui. Tam sektoriui taikomi 3 dalies f, g, h, k ir m punktai.

4.  Papildomai prie 1 dalies, prekybos standartai gali būti taikomi vyno sektoriui. Tam sektoriui taikomi 3 dalies f, g, h, k ir m punktai.

5.  Pagal šio straipsnio 1 dalį priimti konkretiems sektoriams arba produktams skirti prekybos standartai nustatomi nedarant poveikio 84–88 straipsniam ir IX priedui, ir jais atsižvelgiama į:

5.  Pagal šio straipsnio 1 dalį priimti konkretiems sektoriams arba produktams skirti prekybos standartai nustatomi nedarant poveikio 84–88 straipsniams ir IX priedui, ir jais atsižvelgiama į:

a) atitinkamo produkto specifinius ypatumus;

a) atitinkamo produkto specifinius ypatumus;

b) poreikį užtikrinti tokias sąlygas, kad produktus būtų lengviau pateikti rinkai;

b) poreikį užtikrinti tokias sąlygas, kad produktus būtų lengviau pateikti rinkai;

c) gamintojų suinteresuotumą informuoti apie produkto savybes bei ūkininkavimo ypatybes ir vartotojų suinteresuotumą gauti tinkamos ir skaidrios informacijos apie produktą, įskaitant ūkininkavimo vietą, kuri kiekvienu individualiu atveju turi būti nustatoma tinkamu geografiniu lygmeniu, atlikus vertinimą, kuriame visų pirma būtų įvertintos ūkio subjektų išlaidos ir jiems tenkanti administracinė našta, irt nauda gamintojams ir galutiniam vartotojui;

c) gamintojų suinteresuotumą informuoti apie produkto savybes bei ūkininkavimo ypatybes ir vartotojų suinteresuotumą gauti tinkamos ir skaidrios informacijos apie produktą, įskaitant ūkininkavimo vietą, kuri kiekvienu individualiu atveju turi būti nustatoma tinkamu geografiniu lygmeniu, atlikus vertinimą, kuriame visų pirma būtų įvertintos ūkio subjektų išlaidos ir jiems tenkanti administracinė našta, ir nauda gamintojams ir galutiniam vartotojui;

d) esamus metodus produktų fizinėms, cheminėms bei organoleptinėms savybėms nustatyti;

d) esamus metodus produktų fizinėms, cheminėms bei organoleptinėms savybėms nustatyti;

e) tarptautinių organizacijų priimtas tipines rekomendacijas;

e) tarptautinių organizacijų priimtas tipines rekomendacijas;

f) būtinybę išsaugoti natūralias ir esmines produktų savybes ir išvengti sukelti didelių atitinkamo produkto sudėties pokyčių.

f) būtinybę išsaugoti natūralias ir esmines produktų savybes ir išvengti sukelti didelių atitinkamo produkto sudėties pokyčių.

6.  Siekiant atsižvelgti į vartotojų lūkesčius ir į poreikį gerinti žemės ūkio produktų gamybos ir pardavimo ekonomines sąlygas, taip pat tų produktų kokybę, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais keičiamas 1 dalyje pateikiamas sektorių sąrašas. Tokiuose deleguotuosiuose aktuose turi būti remiamasi išimtinai tik įrodytais poreikiais, atsirandančiais dėl kintančių vartotojų poreikių, techninės pažangos ar poreikio diegti produkto inovacijas, ir jie turi būti grindžiami Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje visų pirma turėtų būti įvertinti vartotojų poreikiai, ūkio subjektų išlaidos ir jiems tenkanti administracinė našta, įskaitant poveikį vidaus rinkai ir tarptautinei prekybai, ir nauda gamintojams ir galutiniam vartotojui.

6.  Siekiant atsižvelgti į vartotojų lūkesčius ir į poreikį gerinti žemės ūkio produktų gamybos ir pardavimo ekonomines sąlygas, taip pat tų produktų kokybę, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais keičiamas 1 dalyje pateikiamas sektorių sąrašas. Tokiuose deleguotuosiuose aktuose turi būti remiamasi išimtinai tik įrodytais poreikiais, atsirandančiais dėl kintančių vartotojų poreikių, techninės pažangos ar poreikio diegti produkto inovacijas, ir jie turi būti grindžiami Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje visų pirma turėtų būti įvertinti vartotojų poreikiai, ūkio subjektų išlaidos ir jiems tenkanti administracinė našta, įskaitant poveikį vidaus rinkai ir tarptautinei prekybai, ir nauda gamintojams ir galutiniam vartotojui.

_________________

_________________

10 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL L 304, 2011 11 22, p. 18).

10 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL L 304, 2011 11 22, p. 18).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 g punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

78 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5g)  78 straipsnis pakeičiamas taip:

78 straipsnis

78 straipsnis

Tam tikriems sektoriams ir produktams taikomos apibrėžtys, pavadinimai ir prekiniai pavadinimai

Tam tikriems sektoriams ir produktams taikomos apibrėžtys, pavadinimai ir prekiniai pavadinimai

1.  Be to, kai tai svarbu taikytinų prekybos standartų požiūriu, VII priede pateiktos apibrėžtys, pavadinimai ir prekiniai pavadinimai taikomi šiems sektoriams arba produktams:

1.  Be to, kai tai svarbu taikytinų prekybos standartų požiūriu, VII priede pateiktos apibrėžtys, pavadinimai ir prekiniai pavadinimai taikomi šiems sektoriams arba produktams:

a) galvijienai;

a) galvijienai;

 

aa) avienai ir ėrienai;

b) vynui;

b) vynui;

c) žmonėms vartoti skirtam pienui ir pieno produktams;

c) žmonėms vartoti skirtam pienui ir pieno produktams;

d) paukštienai;

d) paukštienai;

e) kiaušiniams;

e) kiaušiniams;

f) žmonėms vartoti skirtiems tepiesiems riebalams; ir

f) žmonėms vartoti skirtiems tepiesiems riebalams ir

g) alyvuogių aliejui ir valgomosioms alyvuogėms.

g) alyvuogių aliejui ir valgomosioms alyvuogėms.

2.  VII priede nurodytos apibrėžtys, pavadinimai arba prekiniai pavadinimai Sąjungoje gali būti naudojami tik prekiaujant produktais, kurie atitinka tame priede nustatytus atitinkamus reikalavimus.

2.  VII priede nurodytos apibrėžtys, pavadinimai arba prekiniai pavadinimai Sąjungoje gali būti naudojami tik prekiaujant produktais arba skatinant produktų, kurie atitinka tame priede nustatytus atitinkamus reikalavimus, pardavimą. VII priede gali būti nurodytos sąlygos, kuriomis, prekiaujant produktais arba skatinant tokių produktų pardavimą, šie pavadinimai arba prekiniai pavadinimai apsaugomi nuo jų neteisėto naudojimo komerciniais tikslais, netinkamo naudojimo, imitavimo ar mėgdžiojimo.

3.  Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais keičiamos VII priede pateiktos apibrėžtys ir prekiniai pavadinimai, leidžiama nuo jų nukrypti arba taikyti su jais susijusias išimtis. Priimant tuos deleguotuosius aktus turi būti remiamasi išimtinai tik įrodytais poreikiais, atsirandančiais dėl kintančių vartotojų poreikių, techninės pažangos ar poreikio diegti produkto inovacijas.

3.  Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais keičiamos VII priede pateiktos apibrėžtys ir prekiniai pavadinimai, leidžiama nuo jų nukrypti arba taikyti su jais susijusias išimtis. Priimant tuos deleguotuosius aktus turi būti remiamasi išimtinai tik įrodytais poreikiais, atsirandančiais dėl kintančių vartotojų poreikių, techninės pažangos ar poreikio diegti produkto inovacijas.

4.  Siekiant užtikrinti, kad ūkio subjektai ir valstybės narės aiškiai ir tinkamai suprastų VII priede pateiktas apibrėžtis ir prekinius pavadinimus, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl jų specifikavimo ir taikymo taisyklių.

4.  Siekiant užtikrinti, kad ūkio subjektai ir valstybės narės aiškiai ir tinkamai suprastų VII priede pateiktas apibrėžtis ir prekinius pavadinimus, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl jų specifikavimo ir taikymo taisyklių.

5.  Siekiant atsižvelgti į vartotojų lūkesčius ir pieno produktų rinkos pokyčius, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi pieno produktai, kurių atveju nurodoma gyvūno, iš kurio gaunamas pienas, rūšis, jei tai nėra galvijas, ir išdėstomos būtinos taisyklės.

5.  Siekiant atsižvelgti į vartotojų lūkesčius ir pieno produktų rinkos pokyčius, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi pieno produktai, kurių atveju nurodoma gyvūno, iš kurio gaunamas pienas, rūšis, jei tai nėra galvijas, ir išdėstomos būtinos taisyklės.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 h punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

79 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5h)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

79a straipsnis

 

Alyvuogių aliejaus ir kito augalinio aliejaus maišymas

 

1.  Alyvuogių aliejaus ir kitokio augalinio aliejaus maišymas draudžiamas.

 

2.  Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad šis reglamentas būtų papildytas nustatant sankcijas ūkio subjektams, nesilaikantiems šio straipsnio 1 dalies nuostatų.“;

Pagrindimas

Alyvuogių aliejaus ir kitos rūšies augalinio aliejaus mišinyje neįmanoma nustatyti, kokią procentinę dalį sudaro kiekvienos rūšies aliejus. Siekiant neklaidinti vartotojų, būtina užkirsti kelią tokiam maišymui.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 i punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

79 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5i)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„79b straipsnis

 

Prekybos taisyklės, susijusios su alyvuogių ir alyvuogių aliejaus sektoriais

 

Siekiant atsižvelgti į alyvuogių ir alyvuogių aliejaus sektorių specifinius ypatumus, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais suderinamos valgomųjų alyvuogių ir alyvuogių aliejaus prekybos taisyklės.“;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

81 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  81 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

Išbraukta.

„2.  Laikydamosi 3 dalies, valstybės narės į klasifikatorių įtraukia vyninių vynuogių veisles, kurių vynmedžius leidžiama sodinti, atsodinti arba skiepyti jų teritorijoje vyno gamybos tikslu.

 

Valstybės narės gali į klasifikatorių įtraukti vyninių vynuogių veisles, jei:

 

a)  atitinkama veislė priklauso rūšiai Vitis vinifera arba Vitis Labrusca, arba

 

b)  atitinkama veislė išvesta sukryžminus rūšis Vitis vinifera, Vitis Labrusca ir kitas genties Vitis rūšis.

 

Tuo atveju, kai vyninių vynuogių veislė pašalinama iš pirmoje pastraipoje nurodyto klasifikatoriaus, tokios veislės vynmedžiai išnaikinami per 15 metų nuo jos išbraukimo iš klasifikatoriaus dienos.“;

 

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 6 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

81 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

6a)  81 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Laikydamosi 3 dalies, valstybės narės į klasifikatorių įtraukia vyninių vynuogių veisles, kurių vynmedžius leidžiama sodinti, atsodinti arba skiepyti jų teritorijoje vyno gamybos tikslu.

2.  Laikydamosi 3 dalies, valstybės narės į klasifikatorių įtraukia vyninių vynuogių veisles, kurių vynmedžius leidžiama sodinti, atsodinti arba skiepyti jų teritorijoje vyno gamybos tikslu.

Valstybės narės gali į klasifikatorių įtraukti tik tas vyninių vynuogių veisles, kurios atitinka šias sąlygas:

Valstybės narės gali į klasifikatorių įtraukti vyninių vynuogių veisles, jei:

a) atitinkama veislė priklauso Vitis vinifera rūšiai arba yra išvesta sukryžminus Vitis vinifera rūšį su kitomis Vitis genties rūšimis;

a) atitinkama veislė priklauso Vitis vinifera rūšiai ar susijusioms rūšims arba yra išvesta sukryžminus Vitis vinifera rūšį su kitomis Vitis genties rūšimis;

b) tai nėra viena iš šių veislių: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton ir Hebermont.

b) tai nėra viena iš šių veislių: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton ir Hebermont.

 

Nukrypstant nuo antros pastraipos, valstybės narės gali leisti atsodinti Vitis Labrusca arba jos b punkte nurodytas rūšis esamuose istoriniuose vynuogynuose, jei nedidinamas esamas apsodintas plotas.

Tuo atveju, kai vyninių vynuogių veislė pašalinama iš pirmoje pastraipoje nurodyto klasifikatoriaus, tokios veislės vynmedžiai išnaikinami per 15 metų nuo jos išbraukimo iš klasifikatoriaus dienos.

Tuo atveju, kai vyninių vynuogių veislė pašalinama iš pirmoje pastraipoje nurodyto klasifikatoriaus, tokios veislės vynmedžiai išnaikinami per 15 metų nuo jos išbraukimo iš klasifikatoriaus dienos.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

90a straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  analitinio izotopinių duomenų, kurie padės aptikti sukčiavimo atvejus, banko, kurį sudarytų valstybių narių surinkti mėginiai, sukūrimo;

a)  analitinio izotopinių duomenų, kurie padės aptikti sukčiavimo atvejus, banko, kurį sudarytų valstybių narių surinkti mėginiai, sukūrimo arba priežiūros;

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse jau yra sukurtas analitinis izotopinių duomenų bankas, užtenka šį duomenų banką išlaikyti, nereikia kurti naujo.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 8 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

92 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

8a)  92 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

1.  Šiame skirsnyje nustatytos su kilmės vietos nuorodomis, geografinėmis nuorodomis ir tradiciniais terminais susijusios taisyklės taikomos VII priedo II dalies 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 ir 16 punktuose nurodytiems produktams.

1.  Šiame skirsnyje nustatytos su kilmės vietos nuorodomis, geografinėmis nuorodomis ir tradiciniais terminais susijusios taisyklės taikomos tik VII priedo II dalies 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 ir 16 punktuose nurodytiems produktams.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

93 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kilmės vietos nuoroda pavadinimas, kuriuo apibūdinamas 92 straipsnio 1 dalyje nurodytas produktas:

a)  kilmės vietos nuoroda – regiono, konkrečios vietovės arba, išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais, šalies pavadinimas, vartojamas apibūdinti 92 straipsnio 1 dalyje nurodytam produktui:

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

93 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  kurio kokybę ar savybes iš esmės arba išimtinai nulėmė tam tikra geografinė aplinka su jai būdingais gamtos ir, jei tinkama, žmogaus veiklos veiksniais;

i)  kurio kokybę ar savybes iš esmės arba išimtinai nulėmė tam tikra geografinė aplinka su gamtos ir žmogaus veiklos veiksniais;

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

93 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  kurio kilmės vieta yra konkreti vietovė, regionas arba išimtiniais atvejais šalis;

Išbraukta.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a papunktis

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

93 straipsnio 1 dalies a punkto v a papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

va)  jis nėra „sumažinto alkoholio kiekio“ ar „nealkoholinis“, kaip nurodyta VII priedo II dalies 18 ir 19 punktuose;

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

94 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10)  94 straipsnio 1 dalies įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„Į pavadinimų kaip kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų apsaugos paraiškas įtraukiama:“;

 

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 10 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

94 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

10a)  94 straipsnis pakeičiamas taip:

94 straipsnis

94 straipsnis

Apsaugos paraiškos

Apsaugos paraiškos

1.  Į pavadinimų kaip kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų apsaugos paraiškas įtraukiama techninė byla, kurioje pateikiami tokie duomenys:

1.  Į pavadinimų kaip kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų apsaugos paraiškas įtraukiama:

a) saugotinas pavadinimas;

a) saugotinas pavadinimas;

b) pareiškėjo vardas, pavardė (arba pavadinimas) ir adresas;

b) pareiškėjo vardas, pavardė (arba pavadinimas) ir adresas;

c) 2 dalyje nurodyta produkto specifikacija; ir

c) 2 dalyje nurodyta produkto specifikacija; ir

d) bendrasis dokumentas, kuriame apibendrinama 2 dalyje nurodyta produkto specifikacija.

d) bendrasis dokumentas, kuriame apibendrinama 2 dalyje nurodyta produkto specifikacija.

2.  Produkto specifikacija suinteresuotosioms šalims suteikia galimybę įvertinti atitinkamas produkto gamybos sąlygas, susijusias su suteiktos kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda. Produkto specifikaciją sudaro bent:

2.  Produkto specifikacija suinteresuotosioms šalims suteikia galimybę įvertinti atitinkamas produkto gamybos sąlygas, susijusias su suteiktos kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda. Produkto specifikaciją sudaro bent:

a) saugotinas pavadinimas;

a) saugotinas pavadinimas;

b) vyno ar vynų aprašymas:

b) vyno ar vynų aprašymas:

i) su kilmės vietos nuoroda atveju – pagrindinės analizinės ir organoleptinės savybės;

i) su kilmės vietos nuoroda atveju – pagrindinės analizinės ir organoleptinės savybės;

ii) su geografine nuoroda atveju – pagrindinės analizinės savybės ir organoleptinių savybių įvertinimas arba nuoroda į jas;

ii) su geografine nuoroda atveju – pagrindinės analizinės savybės ir organoleptinių savybių įvertinimas arba nuoroda į jas;

c) kai taikytina, konkretūs vynininkystės metodai, naudojami vynui ar vynams gaminti, ir atitinkami jų gamybos apribojimai;

c) kai taikytina, konkretūs vynininkystės metodai, naudojami vynui ar vynams gaminti, ir atitinkami jų gamybos apribojimai;

d) atitinkamos geografinės vietovės apibrėžimas;

d) atitinkamos geografinės vietovės apibrėžimas;

e) didžiausias derlius iš hektaro;

e) didžiausias derlius iš hektaro;

f) nuoroda į vyninę vynuogių veislę arba veisles, iš kurios gaunamas (-i) vynas (-ai);

f) nuoroda į vyninę vynuogių veislę arba veisles, iš kurios gaunamas (-i) vynas (-ai);

g) duomenys, kuriais patvirtinamas 93 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje arba, atitinkamais atvejais, 93 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodytas ryšys;

g) duomenys, kuriais patvirtinamas 93 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje arba, atitinkamais atvejais, 93 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodytas ryšys;

 

i) kalbant apie saugomą kilmės vietos nuorodą – produkto kokybės ar savybių ir geografinės aplinkos ryšys, nurodytas 93 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje; duomenys apie tos geografinės aplinkos žmogaus veiklos veiksnius gali, kai aktualu, apsiriboti dirvožemio ir kraštovaizdžio valdymo, auginimo praktikos arba kito svarbaus žmogaus indėlio išlaikant 93 straipsnio 1 dalyje nurodytus geografinės aplinkos gamtos veiksnius aprašymu;

 

ii) kalbant apie saugomą geografinę nuorodą – produkto tam tikros kokybės, reputacijos ar kitos savybės ir geografinės kilmės ryšys, nurodytas 93 straipsnio 2 dalyje;

h) taikytini reikalavimai, kurie nustatyti Sąjungos arba nacionalinės teisės aktuose, arba, tais atvejais, kai tai numatė valstybės narės, kuriuos nustatė organizacija, tvarkanti saugomas kilmės vietos nuorodas arba saugomas geografines nuorodas, atsižvelgiant į tai, kad tokie reikalavimai turi būti objektyvūs, nediskriminaciniai ir atitinkantys Sąjungos teisę;

h) taikytini reikalavimai, kurie nustatyti Sąjungos arba nacionalinės teisės aktuose, arba, tais atvejais, kai tai numatė valstybės narės, kuriuos nustatė organizacija, tvarkanti saugomas kilmės vietos nuorodas arba saugomas geografines nuorodas, atsižvelgiant į tai, kad tokie reikalavimai turi būti objektyvūs, nediskriminaciniai ir atitinkantys Sąjungos teisę;

i) valdžios institucijų arba įstaigų, tikrinančių atitiktį produkto specifikacijos nuostatoms, pavadinimas bei adresas ir jų konkrečios užduotys.

i) valdžios institucijų arba įstaigų, tikrinančių atitiktį produkto specifikacijos nuostatoms, pavadinimas bei adresas ir jų konkrečios užduotys.

3.  Kai pateikiama apsaugos paraiška yra susijusi su trečiosios šalies geografine vietove, joje kartu su 1 ir 2 dalyse nurodytais duomenimis pateikiamas įrodymas, kad atitinkamas pavadinimas yra saugomas jo kilmės šalyje.

3.  Kai pateikiama apsaugos paraiška yra susijusi su trečiosios šalies geografine vietove, joje kartu su 1 ir 2 dalyse nurodytais duomenimis pateikiamas įrodymas, kad atitinkamas pavadinimas yra saugomas jo kilmės šalyje.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 10 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

96 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a)  96 straipsnio 5 dalis papildoma šia pastraipa:

 

„Prie Komisijai teikiamos apsaugos paraiškos pagal šios dalies pirmą pastraipą valstybė narė prideda pareiškimą, kuriame nurodo, kad, jos manymu, pareiškėjo pateikta paraiška atitinka šiame skirsnyje nustatytus apsaugos reikalavimus, ir patvirtina, kad 94 straipsnio 1 dalies d punkte minimas bendrasis dokumentas yra tiksli specifikacijos santrauka.

 

Valstybės narės praneša Komisijai apie priimtinus prieštaravimus, gautus vykdant nacionalinę procedūrą.“;

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

96 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Prireikus Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 97 straipsnio 2 dalyje nurodytas paraiškos nagrinėjimas sustabdomas tol, kol nacionalinis teismas ar kita nacionalinė įstaiga priims sprendimą dėl ginčijamos apsaugos paraiškos, kurios atveju valstybė narė per preliminarią nacionalinę procedūrą, taikomą pagal 5 dalį, laikė, kad reikalavimai yra įvykdyti.

Išbraukta.

Tie įgyvendinimo aktai priimami netaikant 229 straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytos procedūros.“;

 

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

97 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija nagrinėja pagal 94 straipsnį ir 96 straipsnio 5 dalį gautas apsaugos paraiškas. Ji tikrina, ar nėra akivaizdžių klaidų, atsižvelgdama į atitinkamos valstybės narės atliktos preliminarios nacionalinės procedūros rezultatus.

Komisija nagrinėja pagal 94 straipsnį ir 96 straipsnio 5 dalį gautas apsaugos paraiškas. Ji tikrina, ar nėra akivaizdžių klaidų, atsižvelgdama į atitinkamos valstybės narės atliktos preliminarios nacionalinės procedūros rezultatus. Komisija visų pirma išnagrinėja 94 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą bendrąjį dokumentą.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti BRO tekstą su pagal Reglamentą Nr. 1308/2013 Europos Komisijos 2018 m. spalio 17 d. priimtu deleguotuoju reglamentu ir į pagrindinį aktą įtraukti šios peržiūros politinius principus. Šis pakeitimas atitinka minėto deleguotojo reglamento 10 straipsnį.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

103 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14)  103 straipsnis papildomas 4 dalimi:

Išbraukta.

„4.  2 dalyje nurodyta apsauga taip pat taikoma prekėms, įvežamoms į Sąjungos muitų teritoriją neišleidžiant jų į laisvą apyvartą toje teritorijoje, ir prekėms, parduodamoms Sąjungoje elektroninės prekybos būdu.“;

 

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

103 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

14a)  103 straipsnis pakeičiamas taip:

103 straipsnis

103 straipsnis

Apsauga

Apsauga

1.  Vyną parduodantis ūkio subjektas gali naudoti saugomą kilmės vietos nuorodą ar saugomą geografinę nuorodą, jei toks vynas buvo pagamintas laikantis atitinkamos produkto specifikacijos.

1.  Vyną parduodantis ūkio subjektas gali naudoti saugomą kilmės vietos nuorodą ar saugomą geografinę nuorodą, jei toks vynas buvo pagamintas laikantis atitinkamos produkto specifikacijos.

2.  Saugoma kilmės vietos nuoroda bei saugoma geografinė nuoroda, taip pat ir vynas, kuriam suteiktas tas saugomas pavadinimas laikantis produktų specifikacijų, saugomi nuo:

2.  Saugoma kilmės vietos nuoroda bei saugoma geografinė nuoroda, taip pat ir vynas, kuriam suteiktas tas saugomas pavadinimas laikantis produktų specifikacijų, saugomi nuo:

a) bet kokio tiesioginio ar netiesioginio to saugomo pavadinimo vartojimo komerciniais tikslais:

a) bet kokio tiesioginio ar netiesioginio to saugomo pavadinimo vartojimo komerciniais tikslais:

i) panašiems produktams, neatitinkantiems produkto su saugomu pavadinimu specifikacijos; arba

i) panašiems produktams, neatitinkantiems produkto su saugomu pavadinimu specifikacijos; arba

ii) jeigu taip naudojant išnaudojamas kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos geras vardas;

ii) jeigu taip naudojant išnaudojamas, pabloginamas ar susilpninamas kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos geras vardas, taip pat kai registruotas pavadinimas naudojamas kaip sudedamoji dalis;

b) bet kokio netinkamo naudojimo, imitavimo ar mėgdžiojimo, net jei nurodoma tikroji produkto ar paslaugos kilmė arba jei saugomas pavadinimas yra išverstas, transkribuotas ar transliteruotas arba prie jo rašomi tokie žodžiai kaip „rūšis“, „tipas“, „metodas“, „pagamintas kaip“, „imitacija“, „skonis“, „panašus“ ar pan.;

b) bet kokio netinkamo naudojimo, imitavimo ar mėgdžiojimo, net jei nurodoma tikroji produkto ar paslaugos kilmė arba jei saugomas pavadinimas yra išverstas, transkribuotas ar transliteruotas arba prie jo rašomi tokie žodžiai kaip „rūšis“, „tipas“, „metodas“, „pagamintas kaip“, „imitacija“, „skonis“, „panašus“ ar pan., įskaitant atvejus, kai tie registruoti pavadinimai naudojami kaip sudedamosios dalys;

c) bet kokios melagingos ar klaidinančios nuorodos į produkto kilmės vietą, kilmę, pobūdį ar esmines savybes, esančios ant produkto išorinės ar vidinės pakuotės, reklaminėje medžiagoje arba su atitinkamu vyno produktu susijusiuose dokumentuose, taip pat nuo produkto pakavimo į tokią tarą, kuri gali sukelti klaidingą įspūdį apie produkto kilmę;

c) bet kokios melagingos ar klaidinančios nuorodos į produkto kilmės vietą, kilmę, pobūdį ar esmines savybes, esančios ant produkto išorinės ar vidinės pakuotės, reklaminėje medžiagoje arba su atitinkamu vyno produktu susijusiuose dokumentuose, taip pat nuo produkto pakavimo į tokią tarą, kuri gali sukelti klaidingą įspūdį apie produkto kilmę;

d) bet kokios kitos praktikos, dėl kurios vartotojai gali susidaryti klaidingą įspūdį apie tikrąją produkto kilmę.

d) bet kokios kitos praktikos, dėl kurios vartotojai gali susidaryti klaidingą įspūdį apie tikrąją produkto kilmę.

 

da) bet kokios domeno vardo, kuris yra panašus į saugomą nuorodą arba gali būti visiškai arba iš dalies su ja painiojamas, piktavališkos nuorodos.

3.  Saugomos kilmės vietos nuorodos ir saugomos geografinės nuorodos negali tapti bendriniais pavadinimais Sąjungoje, kaip apibrėžta 101 straipsnio 1 dalyje.

3.  Saugomos kilmės vietos nuorodos ir saugomos geografinės nuorodos negali tapti bendriniais pavadinimais Sąjungoje, kaip apibrėžta 101 straipsnio 1 dalyje.

 

3a.  2 dalyje nurodyta apsauga taip pat taikoma prekėms, įvežamoms į Sąjungos muitų teritoriją neišleidžiant jų į laisvą apyvartą toje teritorijoje, ir prekėms, parduodamoms Sąjungoje elektroninės prekybos būdu.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

105 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

14b)  105 straipsnis pakeičiamas taip:

105 straipsnis

105 straipsnis

Produktų specifikacijų pakeitimai

Produktų specifikacijų pakeitimai

95 straipsnyje nustatytas sąlygas atitinkantis pareiškėjas gali teikti paraišką, kad būtų patvirtinti produkto su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda specifikacijos pakeitimai, visų pirma siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos žinių raidą arba iš naujo nustatyti 94 straipsnio 2 dalies antros pastraipos d punkte nurodytos geografinės vietovės ribas. Paraiškose išdėstomi prašomi pakeitimai ir pateikiamas jų pagrindimas.

1.  95 straipsnyje nustatytas sąlygas atitinkantis pareiškėjas gali teikti paraišką, kad būtų patvirtinti produkto su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda specifikacijos pakeitimai, visų pirma siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos žinių raidą arba iš naujo nustatyti 94 straipsnio 2 dalies antros pastraipos d punkte nurodytos geografinės vietovės ribas. Paraiškose išdėstomi prašomi pakeitimai ir pateikiamas jų pagrindimas.

 

1a.  Produkto specifikacijos keitimai pagal svarbą skirstomi į dvi kategorijas: pakeitimus, kuriems turi būti taikoma Sąjungos lygmens prieštaravimo procedūra („Sąjungos lygmens pakeitimai“) ir pakeitimus, kurie turi būti vertinami valstybių narių arba trečiųjų šalių lygmeniu („standartiniai pakeitimai“).

 

Keitimas laikomas Sąjungos lygmens keitimu, jeigu:

 

a) keičiamas saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos pavadinimas;

 

b) keičiama, panaikinama ar pridedama VII priedo II dalyje nurodyta vynuogių produktų kategorija;

 

c) pakeitimu gali būti panaikinta 93 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje arba b punkto i papunktyje numatyta sąsaja;

 

d) dėl jo kyla papildomų prekiavimo produktu apribojimų.

 

Trečiųjų šalių arba trečiųjų šalių gamintojų pateiktose paraiškose dėl Sąjungos lygmens pakeitimų turi būti įrodymas, kad prašomas pakeitimas atitinka tose trečiosiose šalyse galiojančius kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų apsaugos įstatymus.

 

Visi kiti pakeitimai laikomi standartiniais keitimais.

 

1b.  Laikinas pakeitimas yra standartinis pakeitimas, susijęs su laikinu produkto specifikacijos pakeitimu dėl institucijų nustatytų privalomų sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių ar dėl kompetentingų institucijų oficialiai pripažintų gaivalinių nelaimių ar nepalankių oro sąlygų.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 c punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

105 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14c)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„105a straipsnis

 

Sąjungos lygmens pakeitimai

 

1.  Paraiškai dėl Sąjungos produkto specifikacijos pakeitimo patvirtinimo mutatis mutandis taikoma 94 ir 96–99 straipsniuose nustatyta procedūra. Paraiškos dėl Sąjungos produkto specifikacijos pakeitimo patvirtinimo laikomos priimtinomis, jeigu yra pateikiamos pagal 105 straipsnį ir jeigu yra visiškai užpildytos, išsamios bei tinkamai parengtos. Tvirtindama paraišką dėl Sąjungos produkto specifikacijos pakeitimo patvirtinimo, Komisija tvirtina tik pačioje paraiškoje nurodytus pakeitimus.

 

2.  Tais atvejais, kai, remdamasi pagal 97 straipsnio 2 dalį atliktu tyrimu, Komisija mano, kad 97 straipsnio 3 dalyje nustatytos sąlygos yra įvykdytos, ji paskelbia paraišką dėl Sąjungos produkto specifikacijos pakeitimo patvirtinimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Galutinis sprendimas dėl pakeitimo patvirtinimo yra priimamas netaikant 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, nebent pateikiamas priimtinas prieštaravimas arba paraiška dėl pakeitimo patvirtinimo atmetama: tokiu atveju taikomos 99 straipsnio 2 dalies nuostatos.

 

3.  Jei nustatoma, kad paraiška yra nepriimtina, valstybės narės ar trečiosios šalies kompetentingos valdžios institucijos ar trečiojoje šalyje įsisteigęs pareiškėjas informuojamos (-as) apie priežastis, dėl kurių paraiška laikoma nepriimtina.

 

4.  Paraiškos dėl Sąjungos pakeitimų patvirtinimo gali būti susijusios tik su Sąjungos pakeitimais. Jei paraiška dėl Sąjungos pakeitimo patvirtinimo taip pat susijusi su standartiniais arba laikinais pakeitimais, Sąjungos pakeitimų procedūra taikoma tik Sąjungos pakeitimams. Laikoma, kad standartiniai arba laikini pakeitimai nebuvo pateikti.

 

5.  Nagrinėdama paraišką dėl pakeitimų, Komisija pagrindinį dėmesį skiria siūlomiems pakeitimams.“;

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 d punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

105 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14d)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„105b straipsnis

 

Standartiniai pakeitimai

 

1.  Standartinius pakeitimus tvirtina ir skelbia tos valstybės narės, su kuriomis susijusi kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos geografinė vietovė.

 

Paraiškos dėl produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimo teikiamos valstybės narės, su kuria susijusi kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos geografinė vietovė, valdžios institucijoms. Pareiškėjai atitinka 95 straipsnyje nustatytas sąlygas. Jei paraišką dėl produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimo pateikia ne pareiškėjas, kuris pateikė toje produkto specifikacijoje nurodyto pavadinimo ar pavadinimų apsaugos paraišką, valstybė narė suteikia pirmajam pareiškėjui, jei ji dar egzistuoja, galimybę pateikti pastabas dėl paraiškos.

 

Paraiškoje dėl standartinio pakeitimo pateikiamas standartinių pakeitimų apibūdinimas, priežasčių, dėl kurių pakeitimai yra reikalingi, apibendrinimas ir įrodoma, kad siūlomi pakeitimai gali būti laikomi standartiniais remiantis 105 straipsniu.

 

2.  Kai valstybė narė laikosi nuomonės, kad reikalavimai yra įvykdyti, ji gali patvirtinti ir paskelbti standartinį pakeitimą. Patvirtinimo sprendimą sudaro iš dalies pakeistas konsoliduotas bendrasis dokumentas, jei tai reikalinga, ir iš dalies pakeista konsoliduota produkto specifikacija.

 

Standartinis pakeitimas taikomas valstybėje narėje po to, kai jis paskelbiamas viešai. Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dienos, kai nacionalinis sprendimas dėl patvirtinimo paskelbiamas viešai, valstybė narė praneša apie standartinius pakeitimus Komisijai.

 

3.  Sprendimai patvirtinti trečiosiose šalyse pagamintų vynuogių produktų standartinius pakeitimus priimami vadovaujantis atitinkamoje trečiojoje šalyje galiojančia sistema ir teisėtai suinteresuotas atskiras gamintojas arba gamintojų grupė tiesiogiai arba per tos trečiosios šalies institucijas perduoda jį Komisijai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jų paskelbimo dienos.

 

4.  Jei geografinė vietovė apima daugiau nei vieną valstybę narę, susijusios valstybės narės taiko atskirą standartinių pakeitimų procedūrą dėl savo teritorijoje esančios vietovės dalies. Standartinis pakeitimas taikomas tada, kai pradedamas taikyti paskutinis nacionalinis sprendimas dėl patvirtinimo. Valstybė narė, kuri paskutinė patvirtina standartinį pakeitimą, pateikia jį Komisijai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dienos, kai buvo paskelbtas valstybės priimtas patvirtinamasis sprendimas.

 

Jei viena ar daugiau susijusių valstybių narių nepriima pirmoje pastraipoje nurodyto nacionalinio sprendimo dėl patvirtinimo, bet kuri iš susijusių valstybių narių gali pateikti tą paraišką pagal Sąjungos lygmens pakeitimo procedūrą. Tokia taisyklė taip pat taikoma mutatis mutandis, kai viena ar daugiau susijusių šalių yra trečioji (-iosios) šalis (-ys).“;

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 e punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

105 c straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14e)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„105c straipsnis

 

Laikini pakeitimai

 

1.  Laikinus pakeitimus tvirtina ir skelbia tos valstybės narės, su kuriomis susijusi kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos geografinė vietovė. Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dienos, kai nacionalinis sprendimas dėl patvirtinimo paskelbiamas viešai, valstybės narės praneša apie laikinus pakeitimus Komisijai, kartu nurodydamos tokių pakeitimų priežastis. Laikinas pakeitimas taikomas valstybėje narėje po to, kai jis paskelbiamas viešai.

 

2.  Jei geografinė vietovė apima daugiau nei vieną valstybę narę, susijusios valstybės narės taiko atskirą laikino pakeitimo procedūrą dėl savo teritorijoje esančios vietovės dalies. Laikini pakeitimai taikomi tik tada, kai pradedamas taikyti paskutinis nacionalinis sprendimas dėl patvirtinimo. Paskutinė laikiną pakeitimą patvirtinusi valstybė narė ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dienos, kai jos sprendimas dėl patvirtinimo paskelbiamas viešai, praneša apie tai Komisijai. Ši taisyklė mutatis mutandis taikoma ir tada, kai viena ar daugiau susijusių šalių yra trečioji (-iosios) šalis (-ys).

 

3.  Apie laikinus pakeitimus, susijusius su vynuogių produktais, kurių kilmės vieta yra trečiosios šalys, ir tokius pakeitimus pagrindžiančias priežastis Komisijai praneša atskiras gamintojas arba teisėtą interesą turinti gamintojų grupė tiesiogiai arba per tos trečiosios šalies valdžios institucijas ne vėliau kaip per mėnesį nuo tokių pakeitimų patvirtinimo.

 

4.  Komisija tokius pakeitimus paskelbia viešai per tris mėnesius nuo tos dienos, kai gauna valstybės narės, trečiosios šalies arba trečiosios šalies atskiro gamintojo ar gamintojų grupės pranešimą. Laikinas pakeitimas taikomas Sąjungos teritorijoje po to, kai Komisija jį paskelbia viešai.“;

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

106 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15)  106 straipsnis pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„106 straipsnis

 

Panaikinimas

 

Komisija savo iniciatyva arba pagal tinkamai pagrįstą valstybės narės, trečiosios šalies ar teisėtą interesą turinčio fizinio arba juridinio asmens prašymą gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais panaikinama kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos apsauga esant vienai ar kelioms iš šių aplinkybių:

 

a)  jeigu nebeužtikrinamas atitinkamos produkto specifikacijos laikymasis;

 

b)  jeigu produktas, kuris pažymėtas kilmės vietos nuoroda arba geografine nuoroda, bent septynerius metus iš eilės nebuvo pateiktas rinkai;

 

c)  jeigu 95 straipsnyje nustatytas sąlygas atitinkantis pareiškėjas pareiškia, kad jis nebenori išlaikyti kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos apsaugos.

 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

 

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 15 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

106 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

15a)  106 straipsnis pakeičiamas taip:

106 straipsnis

106 straipsnis

Panaikinimas

Panaikinimas

Jeigu atitinkamos produkto specifikacijos laikymasis nebeužtikrinamas, Komisija savo iniciatyva arba pagal tinkamai pagrįstą valstybės narės, trečiosios šalies ar teisėtą interesą turinčio fizinio arba juridinio asmens prašymą gali priimti įgyvendinimo aktus dėl kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos apsaugos panaikinimo. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

1.  Komisija savo iniciatyva arba pagal tinkamai pagrįstą valstybės narės, trečiosios šalies ar teisėtą interesą turinčio fizinio arba juridinio asmens prašymą gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais panaikinama kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos apsauga esant vienai ar kelioms iš šių aplinkybių:

 

a) jeigu nebeužtikrinamas atitinkamos produkto specifikacijos laikymasis;

 

b) jeigu produktas, kuris pažymėtas kilmės vietos nuoroda arba geografine nuoroda, bent septynerius metus iš eilės nebuvo pateiktas rinkai;

 

c) jeigu 95 straipsnyje nustatytas sąlygas atitinkantis pareiškėjas pareiškia, kad jis nebenori išlaikyti kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos apsaugos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

 

1a.  Jei Komisija mano, kad panaikinimo prašymas yra nepriimtinas, ji nurodo prašymą pateikusios valstybės narės ar trečiosios valstybės valdžios institucijai arba fiziniam ar juridiniam asmeniui priežastis, dėl kurių prašymas laikomas nepriimtinu.

 

1b.  Pagrįsti prieštaravimo pareiškimai dėl panaikinimo priimami, tik jei juose įrodoma, kad suinteresuotas asmuo yra komerciškai priklausomas nuo įregistruoto pavadinimo.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 15 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

106 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15b)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„106a straipsnis

 

Laikinas ženklinimas ir pateikimas

 

Po to, kai paraiška dėl kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos apsaugos išsiunčiama Komisijai, gamintojai gali ją nurodyti savo etiketėse ir pateikime, taip pat vartoti nacionalinius logotipus, laikydamiesi Sąjungos teisės ir, visų pirma, Reglamento (ES) Nr. 1169/2011.

 

Sąjungos simboliai, nurodantys saugomą kilmės vietos nuorodą arba saugomą geografinę nuorodą, Sąjungos nuorodos „saugoma kilmės vietos nuoroda“ arba „saugoma geografinė nuoroda“ ir Sąjungos santrumpos SKVN arba SGN etiketėse gali būti vartojamos tik paskelbus sprendimą, kuriuo tai kilmės vietos nuorodai arba geografinei nuorodai suteikiama apsauga.

 

Jei paraiška atmetama, pagal pirmą pastraipą paženklinti vynuogių produktai gali būti parduodami tol, kol baigsis jų atsargos.“;

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 15 c punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

107 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15c)  Pridedamas šis straipsnis:

 

„107a straipsnis

 

Paraiška dėl produkto specifikacijos taikymo vietovėms, kuriose gaminami vyno spiritai

 

Valstybės narės gali taikyti 94 straipsnio 2 dalyje minimą specifikaciją vietovėms, kuriose gaminamas vynas, tinkantis gaminti vyno spiritams su geografine nuoroda, įregistruota pagal Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priedą.“;

Pagrindimas

Šiuo nauju straipsniu siekiama suteikti valstybėms narėms galimybę, siekiant geriau pritaikyti pasiūlą prie paklausos, 94 straipsnio 2 dalyje minimą specifikaciją taikyti vietovėms, kuriose gaminamas vynas, tinkantis gaminti vyno spiritams su geografine nuoroda, įregistruota pagal Spiritinių gėrimų reglamento III priedą.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 17 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

116a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  2 dalyje nurodyta kompetentinga institucija arba viena ar kelios įgaliotosios įstaigos, apibrėžtos Reglamento (ES) 2017/625 3 straipsnio 5 punkte ir veikiančios kaip produktų sertifikavimo įstaigos pagal to reglamento II antraštinės dalies III skyriuje nustatytus kriterijus, Sąjungoje kasmet vyno gamybos etapu ir išpilstymo etapu arba po jo tikrina jo atitiktį produkto specifikacijai.

3.  2 dalyje nurodyta kompetentinga institucija arba viena ar kelios įgaliotosios įstaigos, apibrėžtos Reglamento (ES) 2017/625 3 straipsnio 5 punkte ir veikiančios kaip produktų sertifikavimo įstaigos pagal to reglamento II antraštinės dalies III skyriuje nustatytus kriterijus, Sąjungoje kasmet vyno gamybos etapu ir išpilstymo etapu arba po jo tikrina jo atitiktį produkto specifikacijai, be kita ko, ir valstybėje narėje, kurioje vynas gaminamas.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 17 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

116a straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  3 dalyje nurodytos patikros yra administracinės patikros ir patikros vietoje. Tos patikros gali apsiriboti tik administracinėmis patikromis, jeigu jų metu yra užtikrinamas saugumas ir jos sudaro sąlygas užtikrinti visišką produkto specifikacijoje nustatytų reikalavimų bei sąlygų atitiktį.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 17 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

116a straipsnio 3 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Siekdamos patikrinti, ar paisoma produktų specifikacijų, 3 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos arba kontrolės įstaigos gali kontroliuoti kitoje valstybėje narėje įsisteigusius ūkio subjektus, jeigu jie dalyvauja pilstant produktą, kuriam taikoma jos teritorijoje įregistruota saugoma kilmės vietos nuoroda. Atsižvelgdamos į galimą pasitikėjimą ūkio subjektais ir jų produktais, grindžiamą ankstesnių patikrinimų rezultatais, 3 dalyje nurodytos kontrolės įstaigos gali savo veiksmus nukreipti į pagrindinius tikrintinus specifikacijos aspektus, kurie nustatomi iš anksto ir nurodomi minėtiems ūkio subjektams.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 18 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

119 straipsnio 1 ir 4 dalys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

18)  119 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

Išbraukta.

a)  1 dalies įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

 

„Ženklinant ir pateikiant VII priedo II dalies 1–11, 13, 15, 16, 18 ir 19 punktuose nurodytus Sąjungoje parduodamus arba eksportuojamus produktus, nurodomi šie privalomi duomenys:“;

 

b)  įrašoma 4 dalis:

 

„4.  Valstybės narės imasi priemonių siekdamos užtikrinti, kad 1 dalyje nurodyti produktai nebūtų pateikiami rinkai arba, jei buvo pateikti rinkai, būtų pašalinami iš jos, jei jie nėra paženklinti pagal šio reglamento nuostatas.“;

 

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 18 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

119 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

18a)  119 straipsnis pakeičiamas taip:

119 straipsnis

119 straipsnis

Privalomi duomenys

Privalomi duomenys

1. Ženklinant ir pateikiant VII priedo II dalies 1–11, 13, 15 ir 16 punktuose nurodytus Sąjungoje parduodamus arba eksportuojamus produktus, nurodomi šie privalomi duomenys:

1. Ženklinant ir pateikiant VII priedo II dalies 1–11, 13, 15, 16, 18 ir 19 punktuose nurodytus Sąjungoje parduodamus arba eksportuojamus produktus, nurodomi šie privalomi duomenys:

a) vynuogių produkto kategorijos pavadinimas pagal VII priedo II dalį;

a) vynuogių produkto kategorijos pavadinimas pagal VII priedo II dalį;

b) vynų su saugoma kilmės vietos nuoroda ar saugoma geografine nuoroda atveju:

b) vynų su saugoma kilmės vietos nuoroda ar saugoma geografine nuoroda atveju:

i) terminas „saugoma kilmės vietos nuoroda“ arba „saugoma geografinė nuoroda“; ir

i) terminas „saugoma kilmės vietos nuoroda“ arba „saugoma geografinė nuoroda“; ir

ii) saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos pavadinimas;

ii) saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos pavadinimas;

c) faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais;

c) faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais;

d) kilmės vietos nuoroda;

d) kilmės vietos nuoroda;

e) išpilstytojo nuoroda arba putojančio vyno, gazuoto putojančio vyno, rūšinio putojančio vyno ar rūšinio aromatinio putojančio vyno gamintojo ar pardavėjo pavadinimas;

e) išpilstytojo nuoroda arba putojančio vyno, gazuoto putojančio vyno, rūšinio putojančio vyno ar rūšinio aromatinio putojančio vyno gamintojo ar pardavėjo pavadinimas;

f) importuojamų vynų importuotojo nuoroda; ir

f) importuojamų vynų importuotojo nuoroda;

g) putojančio vyno, gazuoto putojančio vyno, rūšinio putojančio vyno ar rūšinio aromatinio putojančio vyno cukraus kiekio nuoroda.

g) putojančio vyno, gazuoto putojančio vyno, rūšinio putojančio vyno ar rūšinio aromatinio putojančio vyno cukraus kiekio nuoroda;

 

ga) maistingumo deklaracija, kurios turinį gali sudaryti tik energinė vertė, ir

 

gb) sudedamųjų dalių sąrašas.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto, nuorodos į vynuogių produkto kategoriją galima nepateikti, jei tai vynas, kurio etiketėse nurodomas saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos pavadinimas.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto, nuorodos į vynuogių produkto kategoriją galima nepateikti, jei tai vynas, kurio etiketėse nurodomas saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos pavadinimas.

3.  Nukrypstant nuo 1 dalies b punkto, nuoroda į terminus „saugoma kilmės vietos nuoroda“ arba „saugoma geografinė nuoroda“ gali būti nepateikta šiais atvejais:

3.  Nukrypstant nuo 1 dalies b punkto, nuoroda į terminus „saugoma kilmės vietos nuoroda“ arba „saugoma geografinė nuoroda“ gali būti nepateikta šiais atvejais:

a) kai tradicinis terminas pagal 112 straipsnio a punktą pateikiamas etiketėje laikantis šio reglamento 94 straipsnio 2 dalyje nurodytos produkto specifikacijos;

a) kai tradicinis terminas pagal 112 straipsnio a punktą pateikiamas etiketėje laikantis šio reglamento 94 straipsnio 2 dalyje nurodytos produkto specifikacijos;

b) išskirtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais, kuriuos nustato Komisija pagal 227 straipsnį priimdama deleguotuosius aktus, kad būtų užtikrinta atitiktis galiojančiai ženklinimo praktikai, nustato priimamais deleguotaisiais aktais.

b) išskirtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais, kuriuos nustato Komisija pagal 227 straipsnį priimdama deleguotuosius aktus, kad būtų užtikrinta atitiktis galiojančiai ženklinimo praktikai, nustato priimamais deleguotaisiais aktais.

 

3a.  Siekiant užtikrinti vienodą 1 dalies ga punkto taikymą, nurodoma produkto energinė vertė:

 

a) reiškiama skaičiais ir žodžiais ar simboliais, būtent simboliu E, reiškiančiu energiją;

 

b) apskaičiuota taikant Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 XIV priede pateikiamus perskaičiavimo koeficientus;

 

c) reiškiama vidutine verte kcal, kuri apibrėžiama remiantis:

 

i) gamintojo atlikta vyno analize arba

 

ii) skaičiavimu pagal duomenis, kurie visuotinai nustatyti ir priimti remiantis tipinių ir specifinių vynų vidutinėmis vertėmis.

 

d) nurodyta 100 ml produkto. Be to, gali būti nurodoma lengvai vartotojo atpažįstamo vartojimo vieneto energinė vertė, jei vartojimo vienetas kiekybiškai apibrėžiamas etiketėje ir nurodomas pakuotėje esančių vienetų skaičius.

 

3b.  Nukrypstant nuo 1 dalies gb punkto, sudedamųjų dalių sąrašas gali būti pateikiamas ir kita nei prie butelio ar bet kokios kitos talpyklos klijuojamos etiketės forma, jeigu etiketėje pateikiama aiški ir tiesioginė nuoroda į jį. Šis sąrašas neturi būti skelbiamas kartu su kita komercine ar rinkodaros informacija.

 

3c.  Valstybės narės imasi priemonių siekdamos užtikrinti, kad 1 dalyje nurodyti produktai nebūtų pateikiami rinkai arba, jei buvo pateikti rinkai, būtų pašalinami iš jos, jei jie nėra paženklinti pagal šio reglamento nuostatas.

 

3d.  Ūkio subjektams, kurie pageidauja savanoriškai pranešti vartotojams apie vyno produktų kalorijas nuo prekybos metų, prasidedančių iki šio reglamento įsigaliojimo.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 19 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

120 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

19a)  Įterpiamas šis punktas:

 

„fa) terminams, susijusiems su vynuogynų genetinių išteklių išsaugojimu;“;

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 20 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

122 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktai

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

20)  122 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

Išbraukta.

a)  b punkto ii papunktis išbraukiamas;

 

b)  c punktas papildomas iii papunkčiu:

 

„iii)  terminais, kuriais nurodomas ūkis, ir jų vartojimo sąlygomis;“;

 

c)  d punkto i papunktis pakeičiamas taip:

 

„i)  tam tikrų formų butelių ir jų uždarymo priemonių naudojimo sąlygomis ir tam tikrų specialiųjų butelių formų sąrašu;“;

 

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 20 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

122 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

20a)  122 straipsnis pakeičiamas taip:

122 straipsnis

122 straipsnis

Deleguotieji įgaliojimai

Deleguotieji įgaliojimai

1.  Siekiant atsižvelgti į vyno sektoriaus specifinius ypatumus, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių ir apribojimų, susijusių su:

1.  Siekiant atsižvelgti į vyno sektoriaus specifinius ypatumus, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių ir apribojimų, susijusių su:

a) ženklinimo duomenų, išskyrus numatytuosius šiame skirsnyje, pateikimu ir naudojimu;

a) ženklinimo duomenų, išskyrus numatytuosius šiame skirsnyje, pateikimu ir naudojimu;

b) privalomais duomenimis, susijusiais su:

b) privalomais duomenimis, susijusiais su:

i) terminais, vartotinais siekiant suformuluoti privalomus duomenis, ir jų vartojimo sąlygomis;

i) terminais, vartotinais siekiant suformuluoti privalomus duomenis, ir jų vartojimo sąlygomis;

ii) terminais, kuriais nurodomas ūkis, ir jų vartojimo sąlygomis;

 

iii) nuostatomis, kuriomis gaminančioms valstybėms narėms leidžiama nustatyti papildomas su privalomais duomenimis susijusias taisykles;

iii) nuostatomis, kuriomis gaminančioms valstybėms narėms leidžiama nustatyti papildomas su privalomais duomenimis susijusias taisykles;

iv) nuostatomis, kuriomis kartu su nurodytosiomis 119 straipsnio 2 dalyje leidžiama taikyti kitas nukrypti leidžiančias nuostatas dėl nuorodos į vynuogių produkto kategoriją nepateikimo; ir

iv) nuostatomis, kuriomis kartu su nurodytosiomis 119 straipsnio 2 dalyje leidžiama taikyti kitas nukrypti leidžiančias nuostatas dėl nuorodos į vynuogių produkto kategoriją nepateikimo;

v) nuostatomis dėl kalbų vartojimo;

v) nuostatomis dėl kalbų vartojimo ir

 

va) nuostatomis, susijusiomis su 119 straipsnio 1 dalies gb punktu;

 

 

c) neprivalomais duomenimis, susijusiais su:

c) neprivalomais duomenimis, susijusiais su:

i) terminais, vartotinais siekiant suformuluoti papildomus duomenis, ir jų vartojimo sąlygomis;

i) terminais, vartotinais siekiant suformuluoti papildomus duomenis, ir jų vartojimo sąlygomis;

ii) nuostatomis, kuriomis gaminančioms valstybėms narėms leidžiama nustatyti papildomas su neprivalomais duomenimis susijusias taisykles;

ii) nuostatomis, kuriomis gaminančioms valstybėms narėms leidžiama nustatyti papildomas su neprivalomais duomenimis susijusias taisykles;

 

iia) terminais, kuriais nurodomas ūkis, ir jų vartojimo sąlygomis;

d) pateikimu, susijusiu su:

d) pateikimu, susijusiu su:

i) tam tikrų formų butelių naudojimo sąlygomis ir tam tikrų specialiųjų butelių formų sąrašu;

i) tam tikrų formų butelių ir jų uždarymo priemonių naudojimo sąlygomis ir tam tikrų specialiųjų butelių formų sąrašu;

ii) putojančio vyno butelių ir tokios rūšies butelių uždarymo priemonių naudojimo sąlygomis;

ii) putojančio vyno butelių ir tokios rūšies butelių uždarymo priemonių naudojimo sąlygomis;

iii) nuostatomis, kuriomis gaminančioms valstybėms narėms leidžiama nustatyti pateikimą reglamentuojančias papildomas taisykles;

iii) nuostatomis, kuriomis gaminančioms valstybėms narėms leidžiama nustatyti pateikimą reglamentuojančias papildomas taisykles;

iv) nuostatomis dėl kalbų vartojimo.

iv) nuostatomis dėl kalbų vartojimo.

 

Komisija priima b punkto va papunktyje nurodytus deleguotuosius aktus ne vėliau kaip praėjus 18 mėnesių nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo diena].

2.  Siekiant užtikrinti teisėtų ūkio subjektų interesų apsaugą, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, susijusių su laikinu vynų, kuriems suteikta kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda ir kurių kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda atitinka būtinus reikalavimus, ženklinimu ir pateikimu.

2.  Siekiant užtikrinti teisėtų ūkio subjektų interesų apsaugą, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, susijusių su laikinu vynų, kuriems suteikta kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda ir kurių kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda atitinka būtinus reikalavimus, ženklinimu ir pateikimu.

3.  Siekiant atsižvelgti į poreikį užtikrinti, kad nebūtų pakenkta ūkio subjektams, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų dėl vyno, kuris pateiktas rinkai ir paženklintas pagal atitinkamas taisykles, taikomas iki 2009 m. rugpjūčio 1 d.

3.  Siekiant atsižvelgti į poreikį užtikrinti, kad nebūtų pakenkta ūkio subjektams, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų dėl vyno, kuris pateiktas rinkai ir paženklintas pagal atitinkamas taisykles, taikomas iki 2009 m. rugpjūčio 1 d.

4.  Siekiant atsižvelgti į Sąjungos prekybos su tam tikromis trečiosiomis šalimis specifinius ypatumus, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl nuo šio skirsnio leidžiančių nukrypti nuostatų, susijusių su eksportuoti skirtais produktais, jeigu to reikalaujama pagal atitinkamos trečiosios šalies teisę

4.  Siekiant atsižvelgti į Sąjungos prekybos su tam tikromis trečiosiomis šalimis specifinius ypatumus, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl nuo šio skirsnio leidžiančių nukrypti nuostatų, susijusių su eksportuoti skirtais produktais, jeigu to reikalaujama pagal atitinkamos trečiosios šalies teisę.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 21 punkto b a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

125 straipsnio antraštinė dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ba)  125 straipsnio antraštė pakeičiama taip:

Cukraus sektoriuje taikomi susitarimai

„Cukrinių runkelių ir cukranendrių sektoriuje taikomi susitarimai

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=LT)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškiai įtraukti terminus „cukriniai runkeliai“ ir „cukranendrės“, siekiant atspindėti esamą rinkos ir antrinės teisės aktų padėtį, atsižvelgiant į cukraus sektoriaus apibrėžtį šio reglamento I priedo III dalyje.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 21 punkto b b papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

126 straipsnio antraštinė dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

bb)  126 straipsnio antraštė pakeičiama taip:

Pranešimas apie cukraus rinkos kainas

Pranešimas apie rinkos kainas“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=LT)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškiai įtraukti terminus „cukriniai runkeliai“ ir „cukranendrės“, siekiant atspindėti esamą rinkos ir antrinės teisės aktų padėtį, atsižvelgiant į cukraus sektoriaus apibrėžtį šio reglamento I priedo III dalyje. Taip pat siūloma tarp privalomų pranešti kainų nurodyti etanolį, nes etanolio rinka yra viena iš svarbiausių rinkų užtikrinant cukraus rinkos pusiausvyrą.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 21 punkto b c papunktis (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

126 straipsnio 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

bc)  126 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma informavimo apie cukraus rinkos kainas sistema, įskaitant šios rinkos kainų lygių skelbimo priemones. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Pirmoje pastraipoje nurodyta sistema grindžiama informacija, kurią pateikia baltąjį cukrų gaminančios įmonės ar kiti cukraus verslu užsiimantys ūkio subjektai. Ši informacija yra konfidenciali.

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma informavimo apie cukrinių runkelių ir cukranendrių rinkos kainas bei cukraus ir etanolio rinkos kainas sistema, įskaitant šios rinkos kainų lygių skelbimo priemones. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Pirmoje pastraipoje nurodyta sistema grindžiama informacija, kurią pateikia cukrų arba etanolį gaminančios įmonės ar kiti cukraus arba etanolio verslu užsiimantys ūkio subjektai. Ši informacija yra konfidenciali.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=LT)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškiai įtraukti terminus „cukriniai runkeliai“ ir „cukranendrės“, siekiant atspindėti esamą rinkos ir antrinės teisės aktų padėtį, atsižvelgiant į cukraus sektoriaus apibrėžtį šio reglamento I priedo III dalyje. Taip pat siūloma tarp privalomų pranešti kainų nurodyti etanolį, nes etanolio rinka yra viena iš svarbiausių rinkų užtikrinant cukraus rinkos pusiausvyrą.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

148 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

22a)  148 straipsnis pakeičiamas taip:

148 straipsnis

148 straipsnis

Sutartiniai santykiai pieno ir pieno produktų sektoriuje

Sutartiniai santykiai pieno ir pieno produktų sektoriuje

1.  Kai valstybė narė nusprendžia, kad kaskart, kai ūkininkas jos teritorijoje žalią pieną pristato žalio pieno perdirbimo įmonei, privalo būti taikoma šalių rašytinė sutartis, ir (arba) nusprendžia, kad pirmieji pirkėjai privalo ūkininkams pateikti rašytinį pasiūlymą sudaryti sutartį dėl žalio pieno tiekimo, tokia sutartis ir (arba) toks pasiūlymas sudaryti sutartį turi atitikti 2 dalyje nustatytas sąlygas.

1.  Kai valstybė narė nusprendžia, kad kaskart, kai ūkininkas jos teritorijoje žalią pieną pristato žalio pieno perdirbimo įmonei, privalo būti taikoma šalių rašytinė sutartis, ir (arba) nusprendžia, kad pirmieji pirkėjai privalo ūkininkams pateikti rašytinį pasiūlymą sudaryti sutartį dėl žalio pieno tiekimo, tokia sutartis ir (arba) toks pasiūlymas sudaryti sutartį turi atitikti 2 dalyje nustatytas sąlygas.

Kai valstybė narė nusprendžia, kad žalio pieno, kurį ūkininkas pristato žalio pieno perdirbimo įmonei, pristatymui turi būti taikoma rašytinė šalių sutartis, ji taip pat nusprendžia, kuriam pristatymo etapui ar etapams tokia sutartis taikoma, jei žalią pieną pristato vienas ar daugiau surinkėjų.

Kai valstybė narė nusprendžia, kad žalio pieno, kurį ūkininkas pristato žalio pieno perdirbimo įmonei, pristatymui turi būti taikoma rašytinė šalių sutartis, ji taip pat nusprendžia, kuriam pristatymo etapui ar etapams tokia sutartis taikoma, jei žalią pieną pristato vienas ar daugiau surinkėjų.

Šiame straipsnyje surinkėjas – tai įmonė, kuri žalią pieną gabena iš ūkininko ar kito surinkėjo žalio pieno perdirbimo įmonei ar kitam surinkėjui, kai kiekvienu atveju yra perleidžiama nuosavybės teisė į žalią pieną.

Šiame straipsnyje surinkėjas – tai įmonė, kuri žalią pieną gabena iš ūkininko ar kito surinkėjo žalio pieno perdirbimo įmonei ar kitam surinkėjui, kai kiekvienu atveju yra perleidžiama nuosavybės teisė į žalią pieną.

1a.  Jeigu valstybės narės nepasinaudoja šio straipsnio 1 dalyje numatytomis galimybėmis, gamintojas, gamintojų organizacija arba gamintojų organizacijų asociacijos gali reikalauti, kad šalys sudarytų rašytinę sutartį dėl žalio pieno pristatymo žalio pieno perdirbimo įmonei ir (arba) pirmieji pirkėjai šio straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nustatytomis sąlygomis pateiktų rašytinį pasiūlymą šiuo tikslu sudaryti sutartį.

1a.  Jeigu valstybės narės nepasinaudoja šio straipsnio 1 dalyje numatytomis galimybėmis, gamintojas, gamintojų organizacija arba gamintojų organizacijų asociacijos gali reikalauti, kad šalys sudarytų rašytinę sutartį dėl žalio pieno pristatymo žalio pieno perdirbimo įmonei ir (arba) pirmieji pirkėjai šio straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nustatytomis sąlygomis pateiktų rašytinį pasiūlymą šiuo tikslu sudaryti sutartį.

Jeigu pirmasis pirkėjas yra labai maža, mažoji arba vidutinė įmonė, kaip apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB, sudaryti sutartį ir (arba) pateikti pasiūlymą sudaryti sutartį nėra privaloma, nedarant poveikio šalių galimybei pasinaudoti tarpšakinės organizacijos parengta standartine sutartimi.

Jeigu pirmasis pirkėjas yra labai maža, mažoji arba vidutinė įmonė, kaip apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB, sudaryti sutartį ir (arba) pateikti pasiūlymą sudaryti sutartį nėra privaloma, nedarant poveikio šalių galimybei pasinaudoti tarpšakinės organizacijos parengta standartine sutartimi.

2.  Sutartis ir (arba) pasiūlymas sudaryti sutartį, nurodyti 1 ir 1a dalyse, turi būti:

2.  Sutartis ir (arba) pasiūlymas sudaryti sutartį, nurodyti 1 ir 1a dalyse, turi būti:

a) sudaroma / pateikiamas prieš pristatymą;

a) sudaroma / pateikiamas prieš pristatymą;

b) rašytiniai ir

b) rašytiniai ir

c) juose visų pirma nurodoma:

c) juose visų pirma nurodoma:

i) už pristatymą mokėtina kaina, kuri:

i) už pristatymą mokėtina kaina, kuri:

— yra pastovi ir nustatoma sutartyje ir (arba)

— yra pastovi ir nustatoma sutartyje ir (arba)

apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius sutartyje nurodytus veiksnius, kurie gali apimti rinkos sąlygų pokyčius atspindinčius rinkos rodiklius, pristatyto žalio pieno kiekį, taip pat jo kokybę ar sudėtį;

— apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius sutartyje nurodytus veiksnius, kurie gali apimti sąlygų pokyčius atspindinčius lengvai prieinamus ir suprantamus objektyvius gamybos ir rinkos sąnaudų rodiklius, pristatyto žalio pieno kiekį, taip pat jo kokybę ar sudėtį.

 

Todėl valstybės narės, nusprendusios taikyti 1 dalį, remdamosi objektyviais ir gamybos bei maisto grandinės tyrimais pagrįstais kriterijais, gali nustatyti rodiklius, kad galėtų juos nustatyti bet kuriuo metu;

ii) žalio pieno, kuris gali būti ir (arba) turi būti pristatytas, kiekis, taip pat tokio pristatymo tvarkaraštis;

ii) žalio pieno, kuris gali būti arba turi būti pristatytas, kiekis, taip pat tokio pristatymo tvarkaraštis. Negalima nustatyti sąlygų dėl nuobaudų už mėnesinius pažeidimus;

iii) sutarties, kuri gali būti terminuota arba neterminuota, trukmė; pastaruoju atveju nustatomos nutraukimo sąlygos;

iii) sutarties, kuri gali būti terminuota arba neterminuota, trukmė; pastaruoju atveju nustatomos nutraukimo sąlygos;

iv) su mokėjimo laikotarpiais ir tvarka susijusi išsami informacija;

iv) su mokėjimo laikotarpiais ir tvarka susijusi išsami informacija;

v) žalio pieno surinkimo ar pristatymo tvarka ir

v) žalio pieno surinkimo ar pristatymo tvarka ir

vi) force majeure atveju taikytinos taisyklės.

vi) force majeure atveju taikytinos taisyklės.

3.  Nukrypstant nuo 1 ir 1a dalių, sutartis ir (arba) pasiūlymas sudaryti sutartį yra neprivalomi, jei kooperatyvo narys žalią pieną pristato kooperatyvui, kuriam jis priklauso, jei to kooperatyvo įstatuose arba į tuos įstatus įtrauktose arba pagal juos priimtose taisyklėse ir sprendimuose yra nuostatos, kurių poveikis panašus į 2 dalies a, b ir c punktuose išdėstytų nuostatų poveikį.

3.  Nukrypstant nuo 1 ir 1a dalių, sutartis ir (arba) pasiūlymas sudaryti sutartį yra neprivalomi, jei kooperatyvo narys žalią pieną pristato kooperatyvui, kuriam jis priklauso, jei to kooperatyvo įstatuose arba į tuos įstatus įtrauktose arba pagal juos priimtose taisyklėse ir sprendimuose yra nuostatos, kurių poveikis panašus į 2 dalies a, b ir c punktuose išdėstytų nuostatų poveikį.

4.  Dėl visų žalio pieno pristatymo sutarčių, kurias sudaro ūkininkai, surinkėjai ar žalio pieno perdirbimo įmonės, aspektų, įskaitant 2 dalies c punkte nurodytus aspektus, šalys derasi laisvai.

4.  Dėl visų žalio pieno pristatymo sutarčių, kurias sudaro ūkininkai, surinkėjai ar žalio pieno perdirbimo įmonės, aspektų, įskaitant 2 dalies c punkte nurodytus aspektus, šalys derasi laisvai.

Nepaisant pirmos pastraipos, taikoma viena ar daugiau iš šių nuostatų:

Nepaisant pirmos pastraipos, taikoma viena ar daugiau iš šių nuostatų:

a) kai valstybė narė nusprendžia, kad privaloma sudaryti rašytinę šalių sutartį dėl žalio pieno pristatymo pagal 1 dalį, ji gali nustatyti:

a) kai valstybė narė nusprendžia, kad privaloma sudaryti rašytinę šalių sutartį dėl žalio pieno pristatymo pagal 1 dalį, ji gali nustatyti:

i) pareigą šalims susitarti dėl tam tikro pristatomo kiekio ir už šį pristatymą mokėtinos kainos santykio;

i) pareigą šalims susitarti dėl tam tikro pristatomo kiekio ir už šį pristatymą mokėtinos kainos santykio;

ii) minimalią galiojimo trukmę, taikomą tik ūkininko ir pirmojo žalio pieno pirkėjo sudaromoms rašytinėms sutartims; tokia minimali trukmė turi būti bent šeši mėnesiai ir turi nekenkti tinkamam vidaus rinkos veikimui;

ii) minimalią galiojimo trukmę, taikomą tik ūkininko ir pirmojo žalio pieno pirkėjo sudaromoms rašytinėms sutartims; tokia minimali trukmė turi būti bent šeši mėnesiai ir turi nekenkti tinkamam vidaus rinkos veikimui;

b) kai valstybė narė nusprendžia, kad pirmasis žalio pieno pirkėjas turi ūkininkui pateikti rašytinį pasiūlymą sudaryti sutartį pagal 1 dalį, ji gali reikalauti, kad pasiūlyme būtų nurodyta minimali sutarties galiojimo trukmė, šiuo tikslu nustatyta nacionalinės teisės aktais; tokia minimali trukmė turi būti bent šeši mėnesiai ir turi nekenkti tinkamam vidaus rinkos veikimui.

b) kai valstybė narė nusprendžia, kad pirmasis žalio pieno pirkėjas turi ūkininkui pateikti rašytinį pasiūlymą sudaryti sutartį pagal 1 dalį, ji gali reikalauti, kad pasiūlyme būtų nurodyta minimali sutarties galiojimo trukmė, šiuo tikslu nustatyta nacionalinės teisės aktais; tokia minimali trukmė turi būti bent šeši mėnesiai ir turi nekenkti tinkamam vidaus rinkos veikimui.

Antra pastraipa nedaromas poveikis ūkininko teisei nesutikti su tokia minimalia trukme, jeigu jis tai padaro raštu. Tokiu atveju šalys laivai derasi dėl visų sutarties sąlygų, įskaitant 2 dalies c punkte nurodytus aspektus.

Antra pastraipa nedaromas poveikis ūkininko teisei nesutikti su tokia minimalia trukme, jeigu jis tai padaro raštu. Tokiu atveju šalys laivai derasi dėl visų sutarties sąlygų, įskaitant 2 dalies c punkte nurodytus aspektus.

5.  Valstybės narės, kurios pasinaudoja šiame straipsnyje nurodytomis galimybėmis, informuoja Komisiją apie tai, kaip jos yra taikomos.

5.  Valstybės narės, kurios pasinaudoja šiame straipsnyje nurodytomis galimybėmis, informuoja Komisiją apie tai, kaip jos yra taikomos.

6.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos priemonės, būtinos šio straipsnio 2 dalies a ir b punktams ir 3 daliai vienodai taikyti, ir priemonės, susijusios su pranešimais, kuriuos pagal šį straipsnį turi pateikti valstybės narės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

6.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos priemonės, būtinos šio straipsnio 2 dalies a ir b punktams ir 3 daliai vienodai taikyti, ir priemonės, susijusios su pranešimais, kuriuos pagal šį straipsnį turi pateikti valstybės narės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

149 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

22b)  149 straipsnis pakeičiamas taip:

149 straipsnis

149 straipsnis

Derybos dėl sutarčių pieno ir pieno produktų sektoriuje

Derybos dėl sutarčių pieno ir pieno produktų sektoriuje

1.  Pagal 161 straipsnio 1 dalį pripažinta pieno ir pieno produktų sektoriaus gamintojų organizacija savo ūkininkų narių vardu gali derėtis dėl visai jų bendrai produkcijai ar jos daliai taikytinų sutarčių dėl žalio pieno, kurį ūkininkai pristato žalio pieno perdirbimo įmonei arba surinkėjui, kaip apibrėžta 148 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje.

1.  Pagal 161 straipsnio 1 dalį pripažinta pieno ir pieno produktų sektoriaus gamintojų organizacija savo ūkininkų narių vardu gali derėtis dėl visai jų bendrai produkcijai ar jos daliai taikytinų sutarčių dėl žalio pieno, kurį ūkininkai pristato žalio pieno perdirbimo įmonei arba surinkėjui, kaip apibrėžta 148 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje.

2.  Gamintojų organizacijos gali derėtis:

2.  Gamintojų organizacijos gali derėtis:

a) nepaisant to, ar ūkininkai perleidžia gamintojų organizacijai nuosavybės teisę į žalią pieną;

a) nepaisant to, ar ūkininkai perleidžia gamintojų organizacijai nuosavybės teisę į žalią pieną;

b) nepaisant to, ar visų arba kai kurių ūkininkų narių visai pagamintai produkcijai taikoma tokia pati suderėta kaina;

b) nepaisant to, ar visų arba kai kurių ūkininkų narių visai pagamintai produkcijai taikoma tokia pati suderėta kaina;

c) su sąlyga, kad atskiros gamintojų organizacijos atveju išpildomos visos šios sąlygos:

c) su sąlyga, kad atskiros gamintojų organizacijos atveju išpildomos visos šios sąlygos:

i) žalio pieno, dėl kurio deramasi, kiekis neviršija 3,5 % viso Sąjungoje pagaminamo kiekio,

i) žalio pieno, dėl kurio deramasi, kiekis neviršija 4,5 proc. viso Sąjungoje pagaminamo kiekio,

ii) žalio pieno, dėl kurio deramasi ir kuris gaminamas bet kurioje konkrečioje valstybėje narėje, kiekis neviršija 33 % tos valstybės narės bendro pagaminamo kiekio, ir

ii) žalio pieno, dėl kurio deramasi ir kuris gaminamas bet kurioje konkrečioje valstybėje narėje, kiekis neviršija 33 proc. tos valstybės narės bendro pagaminamo kiekio, ir

iii) žalio pieno, dėl kurio deramasi ir kuris pristatomas bet kurioje konkrečioje valstybėje narėje, kiekis neviršija 33 % tos valstybės narės bendro pagaminamo kiekio,

iii) žalio pieno, dėl kurio deramasi ir kuris pristatomas bet kurioje konkrečioje valstybėje narėje, kiekis neviršija 33 proc. tos valstybės narės bendro pagaminamo kiekio,

d) su sąlyga, kad atitinkami ūkininkai nepriklauso jokiai kitai gamintojų organizacijai, kuri taip pat jų vardu derasi dėl tokių sutarčių; vis dėlto tinkamai pagrįstais atvejais valstybės narės gali nukrypti nuo šio reikalavimo, jei ūkininkai turi du atskirus gamybos padalinius skirtingose geografinėse teritorijose;

d) su sąlyga, kad atitinkami ūkininkai nepriklauso jokiai kitai gamintojų organizacijai, kuri taip pat jų vardu derasi dėl tokių sutarčių; vis dėlto tinkamai pagrįstais atvejais valstybės narės gali nukrypti nuo šio reikalavimo, jei ūkininkai turi du atskirus gamybos padalinius skirtingose geografinėse teritorijose;

e) su sąlyga, kad žaliam pienui netaikoma prievolė jį pristatyti, susijusi su ūkininko naryste kooperatyve, laikantis kooperatyvo įstatuose išdėstytų sąlygų arba į tuos įstatus įtrauktų arba pagal juos priimtų taisyklių ir sprendimų; ir

e) su sąlyga, kad žaliam pienui netaikoma prievolė jį pristatyti, susijusi su ūkininko naryste kooperatyve, laikantis kooperatyvo įstatuose išdėstytų sąlygų arba į tuos įstatus įtrauktų arba pagal juos priimtų taisyklių ir sprendimų, ir

f) su sąlyga, kad gamintojų organizacija praneša valstybės narės ar valstybių narių, kurioje (-iose) ji veikia, kompetentingoms valdžios institucijoms apie žalio pieno, dėl kurio vyksta tokios derybos, kiekį.

f) su sąlyga, kad gamintojų organizacija praneša valstybės narės ar valstybių narių, kurioje (-iose) ji veikia, kompetentingoms valdžios institucijoms apie žalio pieno, dėl kurio vyksta tokios derybos, kiekį.

3.  Nepaisant 2 dalies c punkto ii ir iii papunkčiuose nustatytų sąlygų, gamintojų organizacija gali derėtis pagal 1 dalį su sąlyga, kad tos gamintojų organizacijos atveju pagaminto ar pristatyto žalio pieno, dėl kurio deramasi, bendras kiekis valstybėje narėje, kurioje iš viso per metus žalio pieno pagaminama mažiau kaip 500 000 tonų, neviršija 45 % bendro toje valstybėje narėje pagaminamo kiekio.

3.  Nepaisant 2 dalies c punkto ii ir iii papunkčiuose nustatytų sąlygų, gamintojų organizacija gali derėtis pagal 1 dalį su sąlyga, kad tos gamintojų organizacijos atveju pagaminto ar pristatyto žalio pieno, dėl kurio deramasi, bendras kiekis valstybėje narėje, kurioje iš viso per metus žalio pieno pagaminama mažiau kaip 500 000 tonų, neviršija 45 proc. bendro toje valstybėje narėje pagaminamo kiekio.

4.  Taikant šį straipsnį nuorodos į gamintojų organizacijas apima ir tokių gamintojų organizacijų asociacijas.

4.  Taikant šį straipsnį nuorodos į gamintojų organizacijas apima ir tokių gamintojų organizacijų asociacijas.

5.  2 dalies c punkto ir 3 dalies taikymo tikslais Komisija, naudodamasi naujausia turima informacija, jai priimtinomis priemonėmis paskelbia, kiek žalio pieno pagaminama Sąjungoje ir valstybėse narėse.

5.  2 dalies c punkto ir 3 dalies taikymo tikslais Komisija, naudodamasi naujausia turima informacija, jai priimtinomis priemonėmis paskelbia, kiek žalio pieno pagaminama Sąjungoje ir valstybėse narėse.

6.  Nukrypstant nuo 2 dalies c punkto ir 3 dalies, net kai neviršijamos juose nustatytos ribos, šios dalies antroje pastraipoje nurodyta konkurencijos institucija atskiru atveju gali nuspręsti, kad gamintojų organizacija turėtų vėl pradėti konkrečias derybas arba visai jų nerengti, jeigu, tos konkurencijos institucijos nuomone, tai yra būtina norint išsaugoti konkurenciją arba tam, kad būtų išvengta didelės žalos jos teritorijoje veikiančioms žalią pieną perdirbančioms MVĮ.

6.  Nukrypstant nuo 2 dalies c punkto ir 3 dalies, net kai neviršijamos juose nustatytos ribos, šios dalies antroje pastraipoje nurodyta konkurencijos institucija atskiru atveju gali nuspręsti, kad gamintojų organizacija turėtų vėl pradėti konkrečias derybas arba visai jų nerengti, jeigu, tos konkurencijos institucijos nuomone, tai yra būtina norint išsaugoti konkurenciją arba tam, kad būtų išvengta didelės žalos jos teritorijoje veikiančioms žalią pieną perdirbančioms MVĮ.

Kai derybos apima daugiau nei vieną valstybę narę, pirmoje pastraipoje nurodytą sprendimą priima Komisija, netaikydama 229 straipsnio 2 arba 3 dalyje nurodytos procedūros. Kitais atvejais tą sprendimą priima valstybės narės, su kuria susijusios derybos, nacionalinė konkurencijos institucija.

Kai derybos apima daugiau nei vieną valstybę narę, pirmoje pastraipoje nurodytą sprendimą priima Komisija, netaikydama 229 straipsnio 2 arba 3 dalyje nurodytos procedūros. Kitais atvejais tą sprendimą priima valstybės narės, su kuria susijusios derybos, nacionalinė konkurencijos institucija.

Šioje dalyje nurodyti sprendimai pradedami taikyti ne anksčiau nei apie juos pranešama atitinkamoms įmonėms.

Šioje dalyje nurodyti sprendimai pradedami taikyti ne anksčiau nei apie juos pranešama atitinkamoms įmonėms.

7.  Šiame straipsnyje:

7.  Šiame straipsnyje:

a) nacionalinė konkurencijos institucija – Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/200322 5 straipsnyje nurodyta institucija;

a) nacionalinė konkurencijos institucija – Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/200322 5 straipsnyje nurodyta institucija;

b) MVĮ – labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė, kaip apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB.

b) MVĮ – labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė, kaip apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB.

8.  Valstybės narės, kuriose vyksta derybos pagal šį straipsnį, praneša Komisijai apie 2 dalies f punkto ir 6 dalies taikymą.

8.  Valstybės narės, kuriose vyksta derybos pagal šį straipsnį, praneša Komisijai apie 2 dalies f punkto ir 6 dalies taikymą.;“

__________________

__________________

22 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 101 ir 102 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).

22 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 101 ir 102 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 c punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

150 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

22c)  150 straipsnis pakeičiamas taip:

150 straipsnis

150 straipsnis

Sūrio, pažymėto saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda, pasiūlos reguliavimas

Sūrio, pažymėto saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda, pasiūlos reguliavimas

1.  Pagal 152 straipsnio 3 dalį pripažintos gamintojų organizacijos, pagal 157 straipsnio 3 dalį pripažintos tarpšakinės organizacijos arba Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos ūkio subjektų grupės prašymu valstybės narės gali ribotam laikotarpiui nustatyti privalomas taisykles, skirtas sūrio, pažymėto saugoma kilmės vietos nuoroda ar saugoma geografine nuoroda pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 5 straipsnio 1 ir 2 dalis, pasiūlai reguliuoti.

1.  Pagal 152 straipsnio 1 dalį arba 161 straipsnio 1 dalį pripažintos gamintojų organizacijos, pagal 157 straipsnio 1 dalį pripažintos tarpšakinės organizacijos arba Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos ūkio subjektų grupės prašymu valstybės narės gali ribotam laikotarpiui nustatyti privalomas taisykles, skirtas sūrio, pažymėto saugoma kilmės vietos nuoroda ar saugoma geografine nuoroda pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 5 straipsnio 1 ir 2 dalis, pasiūlai reguliuoti.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos taisyklės nustatomos tuo atveju, jei Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos geografinės vietovės subjektai yra sudarę išankstinį susitarimą. Tokį susitarimą turi būti sudarę ne mažiau kaip du trečdaliai pieno gamintojų arba jų atstovų, gaminančių ne mažiau kaip du trečdalius žalio pieno, naudojamo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sūrio gamybai, kiekio, ir atitinkamais atvejais ne mažiau kaip du trečdaliai to sūrio gamintojų, kurių gaminamo tos rūšies sūrio dalis sudaro ne mažiau kaip du trečdalius bendro geografinėje vietovėje, nurodytoje Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte, gaminamo kiekio.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos taisyklės nustatomos tuo atveju, jei Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos geografinės vietovės subjektai yra sudarę išankstinį susitarimą. Tokį susitarimą turi būti sudarę ne mažiau kaip du trečdaliai pieno gamintojų arba jų atstovų, gaminančių ne mažiau kaip du trečdalius žalio pieno, naudojamo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sūrio gamybai, kiekio, ir atitinkamais atvejais ne mažiau kaip du trečdaliai to sūrio gamintojų arba jų atstovų, kurių gaminamo tos rūšies sūrio dalis sudaro ne mažiau kaip du trečdalius bendro geografinėje vietovėje, nurodytoje Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte, gaminamo kiekio.

3.  1 dalies tikslais sūrio su saugoma geografine nuoroda atveju žalio pieno kilmės geografinė vietovė, kaip nurodyta sūrio specifikacijoje, yra ta pati su tuo sūriu siejama geografinė vietovė, minima Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte.

3.  1 dalies tikslais sūrio su saugoma geografine nuoroda atveju žalio pieno kilmės geografinė vietovė, kaip nurodyta sūrio specifikacijoje, yra ta pati su tuo sūriu siejama geografinė vietovė, minima Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte.

4.  1 dalyje minimos taisyklės:

4.  1 dalyje minimos taisyklės:

a) yra skirtos tik atitinkamo produkto pasiūlai reguliuoti ir jomis siekiama to sūrio pasiūlą pritaikyti prie paklausos;

a) yra skirtos tik atitinkamo produkto pasiūlai reguliuoti ir jomis siekiama to sūrio pasiūlą pritaikyti prie paklausos;

b) turi poveikį tik atitinkamam produktui;

b) turi poveikį tik atitinkamam produktui;

c) gali būti privalomos ilgiausiai trejus metus, o po šio laikotarpio jų galiojimas gali būti atnaujintas, jei buvo pateiktas naujas prašymas, kaip nurodyta 1 dalyje;

c) gali būti privalomos ilgiausiai penkerius metus, o po šio laikotarpio jų galiojimas gali būti atnaujintas, jei buvo pateiktas naujas prašymas, kaip nurodyta 1 dalyje;

d) nedaro neigiamo poveikio prekybai produktais, kuriems netaikomos tos taisyklės;

d) nedaro neigiamo poveikio prekybai produktais, kuriems netaikomos tos taisyklės;

e) nėra susijusios su jokiu sandoriu po atitinkamos rūšies sūrio pateikimo rinkai pirmą kartą;

e) nėra susijusios su jokiu sandoriu po atitinkamos rūšies sūrio pateikimo rinkai pirmą kartą;

f) pagal jas neleidžiama nustatyti kainų, įskaitant atvejus, kai kainos nustatomos kaip orientacinės ar rekomenduojamos kainos;

f) pagal jas neleidžiama nustatyti kainų, įskaitant atvejus, kai kainos nustatomos kaip orientacinės ar rekomenduojamos kainos;

g) neatima galimybės naudoti perteklinę atitinkamo produkto dalį, kurią įprastai būtų galima naudoti;

g) neatima galimybės naudoti perteklinę atitinkamo produkto dalį, kurią įprastai būtų galima naudoti;

h) pagal jas nediskriminuojama, nesukuriamos kliūtys naujiems dalyviams patekti į rinką ir nedaromas neigiamas poveikis mažiems gamintojams;

h) pagal jas nediskriminuojama, nesukuriamos kliūtys naujiems dalyviams patekti į rinką ir nedaromas neigiamas poveikis mažiems gamintojams;

i) padeda išlaikyti atitinkamo produkto kokybę ir (arba) jį plėtoti.

i) padeda išlaikyti atitinkamo produkto kokybę ir (arba) jį plėtoti.

j) nedaro poveikio 149 straipsniui.

j) nedaro poveikio 149 straipsniui.

5.  1 dalyje nurodytos taisyklės skelbiamos atitinkamos valstybės narės oficialiajame leidinyje.

5.  1 dalyje nurodytos taisyklės skelbiamos atitinkamos valstybės narės oficialiajame leidinyje.

6.  Valstybės narės atlieka patikrinimus siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi 4 dalyje nustatytų sąlygų, o kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms nustačius, kad šių sąlygų nesilaikoma, 1 dalyje nurodytas taisykles panaikina.

6.  Valstybės narės atlieka patikrinimus siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi 4 dalyje nustatytų sąlygų, o kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms nustačius, kad šių sąlygų nesilaikoma, 1 dalyje nurodytas taisykles panaikina.

7.  Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie jų priimtas 1 dalyje nurodytas taisykles. Komisija informuoja kitas valstybes nares apie visus atvejus, kai jai buvo pranešta apie tokias taisykles.

7.  Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie jų priimtas 1 dalyje nurodytas taisykles. Komisija informuoja kitas valstybes nares apie visus atvejus, kai jai buvo pranešta apie tokias taisykles.

8.  Komisija bet kuriuo metu gali priimti įgyvendinimo aktus, įpareigojančius taisykles pagal 1 dalį nustačiusią valstybę narę jas panaikinti, jei Komisija nustato, kad tos taisyklės neatitinka 4 dalyje nustatytų sąlygų, jomis užkertamas kelias konkurencijai arba ji iškraipoma didelėje vidaus rinkos dalyje arba dėl jų kyla pavojus laisvajai prekybai ar kyla grėsmė, kad nebus pasiekti SESV 39 straipsnyje nustatyti tikslai. Tie įgyvendinimo aktai priimami netaikant šio reglamento 229 straipsnio 2 ar 3 dalyse nurodytos procedūros.

8.  Komisija bet kuriuo metu gali priimti įgyvendinimo aktus, įpareigojančius taisykles pagal 1 dalį nustačiusią valstybę narę jas panaikinti, jei Komisija nustato, kad tos taisyklės neatitinka 4 dalyje nustatytų sąlygų, jomis užkertamas kelias konkurencijai arba ji iškraipoma didelėje vidaus rinkos dalyje arba dėl jų kyla pavojus laisvajai prekybai ar kyla grėsmė, kad nebus pasiekti SESV 39 straipsnyje nustatyti tikslai. Tie įgyvendinimo aktai priimami netaikant šio reglamento 229 straipsnio 2 ar 3 dalyse nurodytos procedūros.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 d punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

151 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

22d)  151 straipsnis pakeičiamas taip:

151 straipsnis

151 straipsnis

Privalomas deklaravimas pieno ir pieno produktų sektoriuje

Privalomas deklaravimas pieno ir pieno produktų sektoriuje

Nuo 2015 m. balandžio 1 d. pirmieji žalio pieno pirkėjai pateikia nacionalinei kompetentingai valdžios institucijai deklaraciją apie jiems kas mėnesį pristatyto žalio pieno kiekį.

Nuo 2015 m. balandžio 1 d. pirmieji žalio pieno pirkėjai pateikia nacionalinei kompetentingai valdžios institucijai deklaraciją apie jiems kas mėnesį pristatyto žalio pieno kiekį ir vidutinę taikomą kainą. Atskiriami ekologiški ir neekologiški žemės ūkio produktai. Jeigu pirmas pirkėjas yra kooperatyvas, vidutinė kaina nurodoma prekybos metų, nustatytų 6 straipsnio c punkto v papunktyje, pabaigoje.

 

Informacija apie vidutinę kainą laikoma konfidencialia ir kompetentinga institucija užtikrina, kad skirtingų ekonominės veiklos vykdytojų konkrečios vidutinės kainos arba jų pavadinimai nebūtų paviešinti.

Šiame straipsnyje ir 148 straipsnyje „pirmasis pirkėjas“ – tai įmonė ar įmonių grupė, perkanti pieną iš gamintojų siekiant:

Šiame straipsnyje ir 148 straipsnyje „pirmasis pirkėjas“ – tai įmonė ar įmonių grupė, perkanti pieną iš gamintojų siekiant:

a) pieną surinkti, supakuoti, laikyti, atšaldyti ar perdirbti, įskaitant pagal sutartį;

a) pieną surinkti, supakuoti, laikyti, atšaldyti ar perdirbti, įskaitant pagal sutartį;

b) parduoti pieną vienai ar daugiau įmonių, užsiimančių pieno ar kitų pieno produktų apdorojimu ar perdirbimu.

b) parduoti pieną vienai ar daugiau įmonių, užsiimančių pieno ar kitų pieno produktų apdorojimu ar perdirbimu.

Valstybės narės praneša Komisijai apie pirmoje pastraipoje nurodyto žalio pieno kiekį.

Valstybės narės praneša Komisijai apie pirmoje pastraipoje nurodyto žalio pieno kiekį ir vidutinę kainą.

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos tokių deklaracijų turinio, formos ir pateikimo tvarkaraščio taisyklės ir priemonės, susijusios su pranešimais, kuriuos valstybės narės turi pateikti pagal šį straipsnį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos tokių deklaracijų turinio, formos ir pateikimo tvarkaraščio taisyklės ir priemonės, susijusios su pranešimais, kuriuos valstybės narės turi pateikti pagal šį straipsnį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 e punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

152 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

22e)  152 straipsnis pakeičiamas taip:

152 straipsnis

152 straipsnis

Gamintojų organizacijos

Gamintojų organizacijos

1.  Gavusios prašymą valstybės narės gali pripažinti gamintojų organizacijas:

1.  Gavusios prašymą valstybės narės gali pripažinti gamintojų organizacijas:

a) kurias sudaro ir pagal 153 straipsnio 2 dalies c punktą kontroliuoja konkrečiame sektoriuje, įtrauktame į 1 straipsnio 2 dalyje pateiktą sąrašą, veikiantys gamintojai;

a) kurias sudaro ir pagal 153 straipsnio 2 dalies c punktą kontroliuoja konkrečiame sektoriuje, įtrauktame į 1 straipsnio 2 dalyje pateiktą sąrašą, veikiantys gamintojai;

b) kurios yra suformuotos gamintojų iniciatyva ir kurios vykdo bent vienos iš šių rūšių veiklą:

b) kurios yra suformuotos gamintojų iniciatyva ir kurios vykdo bent vienos iš šių rūšių veiklą:

i) bendrą perdirbimą;

i) bendrą perdirbimą;

ii) bendrą platinimą, įskaitant bendras pardavimo platformas arba bendrą transportavimą;

ii) bendrą platinimą, įskaitant bendras pardavimo platformas arba bendrą transportavimą;

iii) bendrą pakavimą, ženklinimą arba pardavimo skatinimo priemones;

iii) bendrą pakavimą, ženklinimą arba pardavimo skatinimo priemones;

iv) bendrą kokybės kontrolės organizavimą;

iv) bendrą kokybės kontrolės organizavimą;

v) bendrą įrangos arba saugyklų naudojimą;

v) bendrą įrangos arba saugyklų naudojimą;

vi) bendrą atliekų, tiesiogiai susijusių su gamyba, valdymą;

vi) bendrą atliekų, tiesiogiai susijusių su gamyba, valdymą;

vii) bendrą išteklių įsigijimą;

vii) bendrą išteklių įsigijimą;

viii) bet kurią kitą bendrą paslaugų teikimo veiklą siekiant vieno iš šios dalies c punkte nurodytų tikslų;

viii) bet kurią kitą bendrą paslaugų teikimo veiklą siekiant vieno iš šios dalies c punkte nurodytų tikslų;

c) kurios siekia konkretaus tikslo, galinčio apimti bent vieną iš toliau nurodytų tikslų:

c) kurios siekia konkretaus tikslo, galinčio apimti bent vieną iš toliau nurodytų tikslų:

i) užtikrinti, kad gamyba būtų planuojama ir pritaikoma prie paklausos, ypač kokybės ir kiekio atžvilgiu;

i) užtikrinti, kad gamyba būtų planuojama ir pritaikoma prie paklausos, ypač kokybės ir kiekio atžvilgiu;

ii) koncentruoti savo narių pagamintų produktų pasiūlą ir tiesiogiai pateikti juos į rinką, be kita ko, naudojant tiesioginę rinkodarą;

ii) koncentruoti savo narių pagamintų produktų pasiūlą ir tiesiogiai pateikti juos į rinką, be kita ko, naudojant tiesioginę rinkodarą;

iii) optimizuoti gamybos išlaidas ir investicijų grąžą atsižvelgiant į aplinkosaugos bei gyvūnų gerovės standartus ir stabilizuoti gamintojo kainas;

iii) optimizuoti gamybos išlaidas ir investicijų grąžą atsižvelgiant į aplinkosaugos bei gyvūnų gerovės standartus ir stabilizuoti gamintojo kainas;

iv) vykdyti su tvariais gamybos metodais, naujoviška praktika, ekonominiu konkurencingumu bei rinkos pokyčiais susijusius mokslinius tyrimus ir rengti su šiomis sritimis susijusias iniciatyvas;

iv) vykdyti su tvariais gamybos metodais, naujoviška praktika, ekonominiu konkurencingumu bei rinkos pokyčiais susijusius mokslinius tyrimus ir rengti su šiomis sritimis susijusias iniciatyvas;

v) teikti ir skatinti techninę pagalbą, kuri reikalinga norint taikyti aplinką tausojančią auginimo praktiką bei gamybos metodus ir tinkamą gyvūnų gerovės praktiką bei būdus;

v) teikti ir skatinti techninę pagalbą, kuri reikalinga norint taikyti aplinką tausojančią auginimo praktiką bei gamybos metodus ir tinkamą gyvūnų gerovės praktiką bei būdus;

vi) skatinti ir teikti techninę pagalbą, reikalingą gamybos standartams taikyti, gerinti produktų kokybę ir kurti produktus, kuriems būtų taikoma saugoma kilmės vietos nuoroda, saugoma geografinė nuoroda ar suteiktas nacionalinis kokybės ženklas;

vi) skatinti ir teikti techninę pagalbą, reikalingą gamybos standartams taikyti, gerinti produktų kokybę ir kurti produktus, kuriems būtų taikoma saugoma kilmės vietos nuoroda, saugoma geografinė nuoroda ar suteiktas nacionalinis kokybės ženklas;

vii) tvarkyti šalutinius produktus ir atliekas, visų pirma siekiant išsaugoti vandens, dirvožemio ir kraštovaizdžio kokybę ir išsaugoti ar didinti biologinę įvairovę;

vii) tvarkyti ir naudoti šalutinius produktus, galutinių atliekų srautus ir atliekas, visų pirma siekiant išsaugoti vandens, dirvožemio ir kraštovaizdžio kokybę ir išsaugoti ar didinti biologinę įvairovę, taip pat didinti žiediškumą;

viii) padėti tausiai naudoti gamtinius išteklius ir švelninti klimato kaitą;

viii) padėti tausiai naudoti gamtinius išteklius ir švelninti klimato kaitą;

ix) rengti iniciatyvas pardavimo skatinimo ir rinkodaros srityje;

ix) rengti iniciatyvas pardavimo skatinimo ir rinkodaros srityje;

x) valdyti vaisių ir daržovių sektoriaus veiksmų programose numatytus savitarpio pagalbos fondus, nurodytus šio reglamento 33 straipsnio 3 dalies d punkte ir Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 36 straipsnyje;

x) valdyti savitarpio pagalbos fondus;

xi) teikti būtiną techninę pagalbą, kad būtų galima naudotis ateities rinkomis ir draudimo sistemomis.

xi) teikti būtiną techninę pagalbą, kad būtų galima naudotis ateities rinkomis ir draudimo sistemomis.

1a.  Nukrypstant nuo SESV 101 straipsnio 1 dalies, pagal šio straipsnio 1 dalį pripažinta gamintojų organizacija savo narių vardu gali planuoti visos ar dalies savo produkcijos gamybą, optimizuoti gamybos išlaidas, pateikti ją rinkai ir derėtis dėl žemės ūkio produktų tiekimo sutarčių.

1a.  Nukrypstant nuo SESV 101 straipsnio 1 dalies, pagal šio straipsnio 1 dalį pripažinta gamintojų organizacija savo narių vardu gali planuoti visos ar dalies savo produkcijos gamybą, optimizuoti gamybos išlaidas, pateikti ją rinkai ir derėtis dėl žemės ūkio produktų tiekimo sutarčių.

Pirmoje pastraipoje nurodyta veikla gali būti vykdoma:

Pirmoje pastraipoje nurodyta veikla gali būti vykdoma:

a) su sąlyga, kad vienos ar daugiau 1 dalies b punkto i–vii papunkčiuose nurodytų rūšių veikla iš tikrųjų yra vykdoma, taip padedant siekti SESV 39 straipsnyje nustatytų tikslų;

a) su sąlyga, kad vienos ar daugiau 1 dalies b punkto i–vii papunkčiuose nurodytų rūšių veikla iš tikrųjų yra vykdoma, taip padedant siekti SESV 39 straipsnyje nustatytų tikslų;

b) su sąlyga, kad gamintojų organizacija sukoncentruoja savo narių produktų pasiūlą ir pateikia juos rinkai, nepaisant to, ar gamintojai perleidžia gamintojų organizacijai nuosavybės teisę į produktus;

b) su sąlyga, kad gamintojų organizacija sukoncentruoja savo narių produktų pasiūlą ir pateikia juos rinkai, nepaisant to, ar gamintojai perleidžia gamintojų organizacijai nuosavybės teisę į produktus;

c) nepaisant to, ar kai kurių arba visų narių visai pagamintai produkcijai taikoma tokia pati suderėta kaina;

c) nepaisant to, ar kai kurių arba visų narių visai pagamintai produkcijai taikoma tokia pati suderėta kaina;

d) su sąlyga, kad atitinkami gamintojai nepriklauso jokiai kitai gamintojų organizacijai, kiek tai susiję su produktais, kuriuos apima pirmoje pastraipoje nurodyta veikla;

d) su sąlyga, kad atitinkami gamintojai nepriklauso jokiai kitai gamintojų organizacijai, kiek tai susiję su produktais, kuriuos apima pirmoje pastraipoje nurodyta veikla;

e) su sąlyga, kad žemės ūkio produktui netaikoma pareiga jį pristatyti, susijusi su ūkininko naryste kooperatyve, kuris pats nėra atitinkamos gamintojų organizacijos narys, laikantis kooperatyvo įstatuose išdėstytų sąlygų arba į tuos įstatus įtrauktų arba pagal juos priimtų taisyklių ir sprendimų.

e) su sąlyga, kad žemės ūkio produktui netaikoma pareiga jį pristatyti, susijusi su ūkininko naryste kooperatyve, kuris pats nėra atitinkamos gamintojų organizacijos narys, laikantis kooperatyvo įstatuose išdėstytų sąlygų arba į tuos įstatus įtrauktų arba pagal juos priimtų taisyklių ir sprendimų.

Tačiau valstybės narės tinkamai pagrįstais atvejais gali nukrypti nuo sąlygos, nurodytos antros pastraipos d punkte, kai gamintojai nariai turi du atskirus skirtingose geografinėse vietovėse esančius gamybos padalinius.

Tačiau valstybės narės tinkamai pagrįstais atvejais gali nukrypti nuo sąlygos, nurodytos antros pastraipos d punkte, kai gamintojai nariai turi du atskirus skirtingose geografinėse vietovėse esančius gamybos padalinius.

1b.  Šiame straipsnyje nuorodos į gamintojų organizacijas taip pat apima gamintojų organizacijų asociacijas, pripažintas pagal 156 straipsnio 1 dalį, jeigu tokios asociacijos atitinka šio straipsnio 1 dalyje išdėstytus reikalavimus.

1b.  Šiame straipsnyje nuorodos į gamintojų organizacijas taip pat apima gamintojų organizacijų asociacijas, pripažintas pagal 156 straipsnio 1 dalį, jeigu tokios asociacijos atitinka šio straipsnio 1 dalyje išdėstytus reikalavimus.

1c.  Reglamento (EB) Nr. 1/2003 5 straipsnyje nurodyta nacionalinė konkurencijos institucija gali atskirais atvejais nuspręsti, kad ateityje vienos ar daugiau 1a dalies pirmoje pastraipoje nurodytų rūšių veikla turi būti pakeista, nutraukta arba visai nevykdoma, jei ji mano, kad tai yra būtina norint išsaugoti konkurenciją, arba jei ji mano, kad kilo pavojus SESV 39 straipsnyje nustatytiems tikslams.

1c.  Reglamento (EB) Nr. 1/2003 5 straipsnyje nurodyta nacionalinė konkurencijos institucija gali atskirais atvejais nuspręsti, kad ateityje vienos ar daugiau 1a dalies pirmoje pastraipoje nurodytų rūšių veikla turi būti pakeista, nutraukta arba visai nevykdoma, jei ji mano, kad tai yra būtina norint išsaugoti konkurenciją, arba jei ji mano, kad kilo pavojus SESV 39 straipsnyje nustatytiems tikslams.

Kai derybos apima daugiau nei vieną valstybę narę, šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą sprendimą priima Komisija, netaikydama 229 straipsnio 2 arba 3 dalyje nurodytos procedūros.

Kai derybos apima daugiau nei vieną valstybę narę, šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytą sprendimą priima Komisija, netaikydama 229 straipsnio 2 arba 3 dalyje nurodytos procedūros.

Veikdama pagal šios dalies pirmą pastraipą, nacionalinė konkurencijos institucija, prieš imdamasi pirmosios oficialios tyrimo priemonės arba nedelsiant po to, kai jos imamasi, raštu apie tai informuoja Komisiją, taip pat praneša Komisijai apie sprendimus nedelsiant po to, kai jie priimami.

Veikdama pagal šios dalies pirmą pastraipą, nacionalinė konkurencijos institucija, prieš imdamasi pirmosios oficialios tyrimo priemonės arba nedelsiant po to, kai jos imamasi, raštu apie tai informuoja Komisiją, taip pat praneša Komisijai apie sprendimus nedelsiant po to, kai jie priimami.

Šioje dalyje nurodyti sprendimai pradedami taikyti ne anksčiau nei apie juos pranešama atitinkamoms įmonėms.

Šioje dalyje nurodyti sprendimai pradedami taikyti ne anksčiau nei apie juos pranešama atitinkamoms įmonėms.

2.  Pagal 1 dalį pripažinta gamintojų organizacija gali būti toliau pripažįstama, jei ji užsiima produktų, kuriems taikomas KN kodas ex 22 08, neįtrauktų į Sutarčių I priedą, prekyba, jeigu tokių produktų dalis neviršija 49 % gamintojų organizacijos parduotos produkcijos bendros vertės ir jeigu tokiems produktams neteikiama Sąjungos parama. Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų atveju į tuos produktus neatsižvelgiama, 34 straipsnio 2 dalies tikslais apskaičiuojant parduotos produkcijos vertę.

2.  Pagal 1 dalį pripažinta gamintojų organizacija gali būti toliau pripažįstama, jei ji užsiima produktų, kuriems taikomas KN kodas ex 22 08, neįtrauktų į Sutarčių I priedą, prekyba, jeigu tokių produktų dalis neviršija 49 proc. gamintojų organizacijos parduotos produkcijos bendros vertės ir jeigu tokiems produktams neteikiama Sąjungos parama. Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų atveju į tuos produktus neatsižvelgiama, 34 straipsnio 2 dalies tikslais apskaičiuojant parduotos produkcijos vertę.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 f punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

153 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

22f)  153 straipsnis pakeičiamas taip:

153 straipsnis

153 straipsnis

Gamintojų organizacijų įstatai

Gamintojų organizacijų įstatai

1.  Gamintojų organizacijos įstatuose reikalaujama, kad jos gamintojai nariai pirmiausia:

1.  Gamintojų organizacijos įstatuose reikalaujama, kad jos gamintojai nariai pirmiausia:

a) taikytų gamintojų organizacijos priimtas taisykles, susijusias su duomenų apie gamybą teikimu, gamyba, prekyba ir aplinkos apsauga;

a) taikytų gamintojų organizacijos priimtas taisykles, susijusias su duomenų apie gamybą teikimu, gamyba, prekyba ir aplinkos apsauga;

b) kiekvieno konkretaus valdos gaminamo produkto atveju būtų tik vienos gamintojų organizacijos nariai; tačiau valstybės narės tinkamai pagrįstais atvejais gali nukrypti nuo šios sąlygos, kai gamintojai nariai turi du atskirus skirtingose geografinėse vietovėse esančius gamybos padalinius;

b) kiekvieno konkretaus valdos gaminamo produkto atveju būtų tik vienos gamintojų organizacijos nariai; tačiau valstybės narės tinkamai pagrįstais atvejais gali nukrypti nuo šios sąlygos, kai gamintojai nariai turi du atskirus skirtingose geografinėse vietovėse esančius gamybos padalinius arba jeigu atitinkami gamintojų narių produktai yra tiksliai identifikuoti ir skirtingos paskirties;

c) teiktų informaciją, kurios gamintojų organizacija reikalauja statistiniais tikslais.

c) teiktų informaciją, kurios gamintojų organizacija reikalauja statistiniais tikslais.

2.  Gamintojų organizacijos įstatuose taip pat numatoma:

2.  Gamintojų organizacijos įstatuose taip pat numatoma:

a) 1 dalies a punkte nurodytų taisyklių nustatymo, priėmimo ir keitimo tvarka;

a) 1 dalies a punkte nurodytų taisyklių nustatymo, priėmimo ir keitimo tvarka;

b) reikalavimas nariams mokėti gamintojų organizacijai finansuoti reikalingus finansinius įnašus;

b) reikalavimas nariams mokėti gamintojų organizacijai finansuoti reikalingus finansinius įnašus;

c) taisyklės, pagal kurias gamintojams nariams leidžiama demokratiškai tikrinti savo organizacijos veiklą ir sprendimus;

c) taisyklės, pagal kurias gamintojams nariams leidžiama demokratiškai tikrinti savo organizacijos veiklą ir sprendimus, taip pat apskaitą ir biudžetus;

d) nuobaudos už įsipareigojimų, prisiimtų pagal įstatus, pažeidimą, visų pirma už finansinių įnašų nemokėjimą, arba už gamintojų organizacijos nustatytų taisyklių pažeidimą;

d) nuobaudos už įsipareigojimų, prisiimtų pagal įstatus, pažeidimą, visų pirma už finansinių įnašų nemokėjimą, arba už gamintojų organizacijos nustatytų taisyklių pažeidimą;

e) taisyklės, susijusios su naujų narių priėmimu, ypač su minimaliu narystės laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis nei vieni metai;

e) taisyklės, susijusios su naujų narių priėmimu, ypač su minimaliu narystės laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis nei vieni metai;

f) organizacijos veiklai būtinos apskaitos ir biudžeto taisyklės.

f) organizacijos veiklai būtinos apskaitos ir biudžeto taisyklės.

3.  1 ir 2 dalys netaikomos pieno ir pieno produktų sektoriaus gamintojų organizacijoms.

3.  1 ir 2 dalys netaikomos pieno ir pieno produktų sektoriaus gamintojų organizacijoms.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 g punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

154 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

22g)  154 straipsnis pakeičiamas taip:

154 straipsnis

154 straipsnis

Gamintojų organizacijų pripažinimas

Gamintojų organizacijų pripažinimas

1.  Kad būtų pripažinta valstybės narės, tokio pripažinimo prašanti gamintojų organizacija turi būti juridinis asmuo arba aiškiai apibrėžta juridinio asmens dalis, kurie:

1.  Kad būtų pripažinta valstybės narės, tokio pripažinimo prašanti gamintojų organizacija turi būti juridinis asmuo arba aiškiai apibrėžta juridinio asmens dalis, kurie:

a) atitinka 152 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose pateiktus reikalavimus;

a) atitinka 152 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose pateiktus reikalavimus;

b) teritorijoje, kurioje ji vykdo veiklą, turi mažiausią būtiną narių skaičių ir (arba) pagamina mažiausią būtiną tinkamos parduoti produkcijos kiekį ar vertę, kuriuos nustato atitinkama valstybė narė;

b) teritorijoje, kurioje ji vykdo veiklą, turi mažiausią būtiną narių skaičių ir (arba) pagamina mažiausią būtiną tinkamos parduoti produkcijos kiekį ar vertę, kuriuos nustato atitinkama valstybė narė. Šiomis nuostatomis neužkertamas kelias pripažinti papildoma gamyba užsiimančias gamintojų organizacijas;

c) pateikia pakankamai įrodymų, kad gali tinkamai vykdyti savo veiklą tiek tam tikrą laikotarpį, tiek veiksmingumo, žmogiškųjų išteklių, materialinės ir techninės paramos savo nariams ir atitinkamais atvejais pasiūlos koncentravimo požiūriu;

c) pateikia pakankamai įrodymų, kad gali tinkamai vykdyti savo veiklą tiek tam tikrą laikotarpį, tiek veiksmingumo, žmogiškųjų išteklių, materialinės ir techninės paramos savo nariams ir atitinkamais atvejais pasiūlos koncentravimo požiūriu;

d) turi įstatus, atitinkančius šios dalies a, b ir c punktus.

d) turi įstatus, atitinkančius šios dalies a, b ir c punktus.

1a.  Gavusios prašymą valstybės narės gali nuspręsti suteikti daugiau nei vieną pripažinimą gamintojų organizacijai, vykdančiai veiklą keliuose 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose sektoriuose, su sąlyga, kad ta gamintojų organizacija kiekvieno sektoriaus, kuriame ji yra pripažįstama, atveju atitinka šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas.

1a.  Gavusios prašymą valstybės narės gali nuspręsti suteikti daugiau nei vieną pripažinimą gamintojų organizacijai, vykdančiai veiklą keliuose 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose sektoriuose, su sąlyga, kad ta gamintojų organizacija kiekvieno sektoriaus, kuriame ji yra pripažįstama, atveju atitinka šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas.

2.  Valstybės narės gali nuspręsti, kad gamintojų organizacijos, pripažintos anksčiau nei 2018 m. sausio 1 d. ir atitinkančios šio straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, būtų laikomos pripažintomis gamintojų organizacijomis pagal 152 straipsnį.

2.  Valstybės narės gali nuspręsti, kad gamintojų organizacijos, pripažintos anksčiau nei 2018 m. sausio 1 d. ir atitinkančios šio straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, būtų laikomos pripažintomis gamintojų organizacijomis pagal 152 straipsnį.

3.  Jeigu gamintojų organizacijos buvo pripažintos anksčiau nei 2018 m. sausio 1 d.], tačiau neatitinka šio straipsnio 1 dalyje išdėstytų sąlygų, valstybės narės ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.] panaikina jų pripažinimą.

3.  Jeigu gamintojų organizacijos buvo pripažintos anksčiau nei 2018 m. sausio 1 d., tačiau neatitinka šio straipsnio 1 dalyje išdėstytų sąlygų, valstybės narės ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. panaikina jų pripažinimą.

4.  Valstybės narės:

4.  Valstybės narės:

a) per keturis mėnesius nuo paraiškos ir visų reikalingų patvirtinamųjų dokumentų pateikimo nusprendžia, ar pripažinti gamintojų organizaciją; ši paraiška pateikiama valstybėje narėje, kurioje yra organizacijos buveinė;

a) per keturis mėnesius nuo paraiškos ir visų reikalingų patvirtinamųjų dokumentų pateikimo nusprendžia, ar pripažinti gamintojų organizaciją; ši paraiška pateikiama valstybėje narėje, kurioje yra organizacijos buveinė;

b) tam tikrais laiko tarpais, kuriuos jos pačios nustato, atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, jog pripažintos gamintojų organizacijos atitinka šio skyriaus nuostatas;

b) tam tikrais laiko tarpais, kuriuos jos pačios nustato, atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, jog pripažintos gamintojų organizacijos atitinka šio skyriaus nuostatas;

c) neatitikties ar šiame skyriuje numatytų priemonių taikymo pažeidimų atvejais skiria toms organizacijoms ir asociacijoms savo nustatytas taikytinas nuobaudas ir sprendžia, jei reikia, ar panaikinti pripažinimą;

c) neatitikties ar šiame skyriuje numatytų priemonių taikymo pažeidimų atvejais skiria toms organizacijoms ir asociacijoms savo nustatytas taikytinas nuobaudas ir sprendžia, jei reikia, ar panaikinti pripažinimą;

d) ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d. informuoja Komisiją apie visus ankstesnių kalendorinių metų laikotarpiu priimtus sprendimus suteikti, atsisakyti suteikti arba panaikinti pripažinimą.

d) ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d. informuoja Komisiją apie visus ankstesnių kalendorinių metų laikotarpiu priimtus sprendimus suteikti, atsisakyti suteikti arba panaikinti pripažinimą.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 h punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

156 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

22h)  156 straipsnis pakeičiamas taip:

156 straipsnis

156 straipsnis

Gamintojų organizacijų asociacijos

Gamintojų organizacijų asociacijos

1.  Gavusios prašymą valstybės narės gali pripažinti konkrečiame sektoriuje, įtrauktame į 1 straipsnio 2 dalyje pateiktą sąrašą, veikiančias gamintojų organizacijų asociacijas, kurios suformuotos pripažintų gamintojų organizacijų iniciatyva. Laikydamosi taisyklių, priimtų pagal 173 straipsnį, gamintojų organizacijų asociacijos gali vykdyti bet kokią gamintojų organizacijų veiklą ar funkcijas.

1.  Gavusios prašymą valstybės narės gali pripažinti konkrečiame sektoriuje, įtrauktame į 1 straipsnio 2 dalyje pateiktą sąrašą, veikiančias gamintojų organizacijų asociacijas, kurios suformuotos pripažintų gamintojų organizacijų ir (arba) gamintojų organizacijų asociacijų iniciatyva. Laikydamosi taisyklių, priimtų pagal 173 straipsnį, gamintojų organizacijų asociacijos gali vykdyti bet kokią gamintojų organizacijų veiklą ar funkcijas.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, gavusios prašymą valstybės narės gali pripažinti pieno ir pieno produktų sektoriaus pripažintų gamintojų organizacijų asociaciją, jei, atitinkamos valstybės narės nuomone, tokia asociacija yra pajėgi veiksmingai vykdyti bet kurią iš pripažintos gamintojų organizacijos veiklos rūšių ir jei tokia asociacija atitinka 161 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, gavusios prašymą valstybės narės gali pripažinti pieno ir pieno produktų sektoriaus pripažintų gamintojų organizacijų asociaciją, jei, atitinkamos valstybės narės nuomone, tokia asociacija yra pajėgi veiksmingai vykdyti bet kurią iš pripažintos gamintojų organizacijos veiklos rūšių ir jei tokia asociacija atitinka 161 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 i punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

157 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

22i)  157 straipsnis pakeičiamas taip:

157 straipsnis

157 straipsnis

Tarpšakinės organizacijos

Tarpšakinės organizacijos

1.  Gavusios prašymą valstybės narės gali pripažinti konkrečiame sektoriuje, įtrauktame į 1 straipsnio 2 dalyje pateiktą sąrašą, veikiančias tarpšakines organizacijas:

1.  Gavusios prašymą valstybės narės gali pripažinti konkrečiame sektoriuje, įtrauktame į 1 straipsnio 2 dalyje pateiktą sąrašą, veikiančias tarpšakines organizacijas:

a) kurias sudaro ekonominės veiklos, susijusios su gamyba ir su bent vienu iš šių tiekimo grandinės etapų – vieno ar kelių sektorių produktų perdirbimo arba prekybos jais, įskaitant jų platinimą, etapu – atstovai;

a) kurias sudaro ekonominės veiklos, susijusios su gamyba ir su bent vienu iš šių tiekimo grandinės etapų – vieno ar kelių sektorių produktų perdirbimo arba prekybos jais, įskaitant jų platinimą, etapu – atstovai;

b) kurios yra suformuotos visų ar kai kurių jas sudarančių organizacijų ar asociacijų iniciatyva;

b) kurios yra suformuotos visų ar kai kurių jas sudarančių organizacijų ar asociacijų iniciatyva;

c) kurios, atsižvelgdamos į savo narių ir vartotojų interesus, siekia konkretaus tikslo, galinčio apimti pirmiausia vieną iš toliau nurodytų tikslų:

c) kurios, atsižvelgdamos į savo visų narių ir vartotojų interesus, siekia konkretaus tikslo, galinčio apimti pirmiausia vieną iš toliau nurodytų tikslų:

i) tobulinti žinias ir didinti gamybos bei rinkos skaidrumą, be kita ko, skelbiant suvestinius statistinius duomenis apie gamybos sąnaudas, kainas, atitinkamais atvejais įskaitant kainų indeksus, kiekius ir anksčiau sudarytų sutarčių galiojimo trukmę, taip pat teikiant galimų būsimų rinkos pokyčių analizę regioniniu, nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu;

i) tobulinti žinias ir didinti gamybos bei rinkos skaidrumą, be kita ko, skelbiant suvestinius statistinius duomenis apie gamybos sąnaudas, kainas, atitinkamais atvejais įskaitant kainų indeksus, kiekius ir anksčiau sudarytų sutarčių galiojimo trukmę, taip pat teikiant galimų būsimų rinkos pokyčių analizę regioniniu, nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu;

ii) prognozuoti gamybos potencialą ir registruoti viešas rinkos kainas;

ii) prognozuoti gamybos potencialą ir registruoti viešas rinkos kainas;

iii) padėti geriau koordinuoti produktų pateikimo rinkai būdus, visų pirma pasitelkiant mokslinius ir rinkos tyrimus;

iii) padėti geriau koordinuoti produktų pateikimo rinkai būdus, visų pirma pasitelkiant mokslinius ir rinkos tyrimus;

iv) tiria potencialias eksporto rinkas;

iv) tiria potencialias eksporto rinkas;

v) nedarant poveikio 148 ir 168 straipsniams, parengti Sąjungos taisykles atitinkančias tipines sutarčių formas, kurios būtų naudojamos parduodant žemės ūkio produktus pirkėjams ir (arba) tiekiant perdirbtus produktus platintojams ir mažmenininkams, atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti sąžiningos konkurencijos sąlygas ir išvengti rinkos iškraipymų;

v) nedarant poveikio 148 ir 168 straipsniams, parengti Sąjungos taisykles atitinkančias tipines sutarčių formas, kurios būtų naudojamos parduodant žemės ūkio produktus pirkėjams ir (arba) tiekiant perdirbtus produktus platintojams ir mažmenininkams, atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti sąžiningos konkurencijos sąlygas ir išvengti rinkos iškraipymų. Į tas tipines sutartis gali būti įtrauktos dvi ar daugiau įmonių, kurių kiekviena veikia skirtingu gamybos, perdirbimo ar paskirstymo grandinės lygmeniu, taip pat atitinkami rodikliai ir ekonominiai indeksai, grindžiami atitinkamos gamybos sąnaudomis ir jų pokyčiais, kuriais taip pat atsižvelgiama į produktų kategoriją ir jų skirtingas galimybes rinkoje, produkto vertinimo rodiklius, žemės ūkio ir maisto produktų rinkos kainas ir jų pokyčius, ir kriterijai, susiję su sudėtimi, kokybe, atsekamumu ir produktų specifikacijų turiniu;

vi) geriau išnaudoti produktų potencialą, įskaitant prekybos rinkų lygiu, ir rengti iniciatyvas ekonominiam konkurencingumui ir inovacijoms didinti;

vi) geriau išnaudoti produktų potencialą, įskaitant prekybos rinkų lygiu, ir rengti iniciatyvas ekonominiam konkurencingumui ir inovacijoms didinti;

vii) teikti informaciją ir atlikti mokslinius tyrimus, būtinus siekiant atnaujinti, racionalizuoti, patobulinti ir pritaikyti gamybą ir atitinkamais atvejais perdirbimą bei prekybą, orientuojant juos į produktus, kurie geriau atitinka rinkos poreikius ir vartotojų skonį bei lūkesčius, visų pirma teikti informaciją ir atlikti mokslinius tyrimus, susijusius su produktų kokybe (įskaitant produktų, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda, specifinius ypatumus) ir aplinkos apsauga;

vii) teikti informaciją ir atlikti mokslinius tyrimus, būtinus siekiant atnaujinti, racionalizuoti, patobulinti ir pritaikyti gamybą ir atitinkamais atvejais perdirbimą bei prekybą, orientuojant juos į produktus, kurie geriau atitinka rinkos poreikius ir vartotojų skonį bei lūkesčius, visų pirma teikti informaciją ir atlikti mokslinius tyrimus, susijusius su produktų kokybe (įskaitant produktų, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda, specifinius ypatumus) ir aplinkos apsauga, klimato politikos veiksmais, gyvūnų sveikata ir gyvūnų gerove;

viii) ieškoti būdų apriboti gyvūnų sveikatos apsaugos ar augalų apsaugos produktų naudojimą, geriau valdyti kitas medžiagas, užtikrinti produktų kokybę ir išsaugoti dirvožemio bei vandens kokybę, skatinti maisto saugą, visų pirma taikant produktų atsekamumą, ir gerinti gyvūnų sveikatą ir gerovę;

viii) ieškoti būdų apriboti gyvūnų sveikatos apsaugos ar augalų apsaugos produktų naudojimą, geriau valdyti kitas medžiagas, užtikrinti produktų kokybę ir išsaugoti dirvožemio bei vandens kokybę, skatinti maisto saugą, visų pirma taikant produktų atsekamumą, ir gerinti gyvūnų sveikatą ir gerovę;

ix) rengti metodus ir priemones produktų kokybei gerinti visais gamybos ir atitinkamais atvejais perdirbimo bei prekybos etapais;

ix) rengti metodus ir priemones produktų kokybei gerinti visais gamybos ir atitinkamais atvejais perdirbimo bei prekybos etapais;

x) imtis visų įmanomų veiksmų siekiant remti, saugoti bei skatinti ekologinį ūkininkavimą ir kilmės vietos nuorodas, kokybės ženklus ir geografines nuorodas;

x) imtis visų įmanomų veiksmų siekiant remti, saugoti bei skatinti ekologinį ūkininkavimą ir kilmės vietos nuorodas, kokybės ženklus ir geografines nuorodas;

xi) skatinti integruotą tvarią gamybą ar kitus aplinką tausojančius gamybos metodus ir vykdyti šių sričių mokslinius tyrimus;

xi) skatinti integruotą tvarią gamybą ar kitus aplinką tausojančius gamybos metodus ir vykdyti šių sričių mokslinius tyrimus;

xii) skatinti sveikai ir atsakingai vartoti produktus vidaus rinkoje ir (arba) informuoti apie žalą, susijusią su kenksmingais vartojimo įpročiais;

xii) skatinti sveikai ir atsakingai vartoti produktus vidaus rinkoje ir (arba) informuoti apie žalą, susijusią su kenksmingais vartojimo įpročiais;

xiii) skatinti vartoti produktus ir (arba) teikti informaciją apie produktus vidaus rinkoje ir išorės rinkose;

xiii) skatinti vartoti produktus ir (arba) teikti informaciją apie produktus vidaus rinkoje ir išorės rinkose;

xiv) prisidėti prie šalutinių produktų tvarkymo ir prie atliekų mažinimo bei tvarkymo;

xiv) prisidėti prie šalutinių produktų tvarkymo bei iniciatyvų, kuriomis skatinama naudoti šalutinius produktus, kūrimo ir prie atliekų mažinimo bei tvarkymo.

xv) nustatyti standartines vertės pasidalijimo sąlygas, kaip apibrėžta 172a straipsnyje, kurios apima rinkos pelną ir nuostolius, nustatant, kaip tarp turi būti paskirstomi susijusių produktų atitinkamų rinkos kainų ar kitų prekių rinkų pokyčiai;

xv) nustatyti standartines vertės pasidalijimo sąlygas, kurios apima rinkos pelną ir nuostolius, nustatant, kaip tarp vertės grandinėje dalyvaujančių ūkio subjektų turi būti paskirstomi susijusių produktų atitinkamų rinkos kainų ar kitų prekių rinkų pokyčiai;

 

xva) nustatyti tipines išlaidų, kurias ūkininkai patiria siekdami atitikti įstatymais nenumatytus reikalavimus, susijusius su aplinkos, klimato, gyvūnų sveikatos ir gyvūnų gerovės apsauga, teisingo kompensavimo sąlygas, įskaitant šių išlaidų apskaičiavimo metodus;

xvi) įgyvendina gyvūnų sveikatai, augalų apsaugai ir aplinkai kylančios rizikos prevencijos ir valdymo priemones.

xvi) įgyvendina gyvūnų sveikatai, augalų apsaugai ir aplinkai kylančios rizikos prevencijos ir valdymo priemones arba skatina fitosanitarinę prevenciją ir kontrolę, be kita ko, steigdamos ir valdydamos savitarpio fondus;

 

xvia) kurios prisideda prie skirtingų grandinės etapų komercinių ryšių skaidrumo, visų pirma rengdamos ir diegdamos techninius standartus bei kontroliuodamos, kaip sektoriaus dalyviai jų laikosi;

1a.  Gavusios prašymą valstybės narės gali nuspręsti suteikti daugiau nei vieną pripažinimą tarpšakinei organizacijai, vykdančiai veiklą keliuose 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose sektoriuose, su sąlyga, kad ta tarpšakinė organizacija kiekvieno sektoriaus, kuriame ji siekia pripažinimo, atveju atitinka 1 dalyje ir, kai taikoma, 3 dalyje nurodytas sąlygas.

1a.  Gavusios prašymą valstybės narės gali nuspręsti suteikti daugiau nei vieną pripažinimą tarpšakinei organizacijai, vykdančiai veiklą keliuose 1 straipsnio 2 dalyje nurodytuose sektoriuose, su sąlyga, kad ta tarpšakinė organizacija kiekvieno sektoriaus, kuriame ji siekia pripažinimo, atveju atitinka 1 dalyje ir, kai taikoma, 3 dalyje nurodytas sąlygas.

2.  Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės narės, remdamosi objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, gali nuspręsti, kad 158 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta sąlyga tenkinama, regioniniu arba nacionaliniu lygiu apribojus tarpšakinių organizacijų skaičių, jeigu tai numatyta nacionalinėmis taisyklėmis, galiojusiomis prieš 2014 m. sausio 1 d., ir jeigu tai nekliudo tinkamam vidaus rinkos veikimui.

2.  Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės narės, remdamosi objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, gali nuspręsti, kad 158 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyta sąlyga tenkinama, regioniniu arba nacionaliniu lygiu apribojus tarpšakinių organizacijų skaičių, jeigu tai numatyta nacionalinėmis taisyklėmis, galiojusiomis prieš 2014 m. sausio 1 d., ir jeigu tai nekliudo tinkamam vidaus rinkos veikimui.;“

3.  Nukrypstant nuo 1 dalies, pieno ir pieno produktų sektoriuje valstybės narės gali pripažinti tarpšakines organizacijas, kurios:

 

a) oficialiai paprašė jas pripažinti ir kurias sudaro ekonominės veiklos, susijusios su žalio pieno gamyba ir su bent vienu iš šių tiekimo grandinės etapų – pieno ir pieno produktų sektoriaus produktų perdirbimo arba prekybos jais etapu, įskaitant platinimą – atstovai;

 

b) yra suformuotos visų arba kai kurių a punkte nurodytų atstovų iniciatyva;

 

c) atsižvelgdamos į tų tarpšakinių organizacijų narių ir vartotojų interesus, viename ar keliuose Sąjungos regionuose vykdo vienos ar kelių toliau nurodytų rūšių veiklą:

 

i) gerina informuotumą apie gamybą bei rinką ir didina jų skaidrumą, be kita ko, skelbdamos statistinius duomenis apie kainas, kiekius ir anksčiau sudarytų žalio pieno pristatymo sutarčių galiojimo trukmę, taip pat pateikdamos galimų būsimų rinkos pokyčių regioniniu, nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu analizę;

 

ii) padeda geriau koordinuoti pieno ir pieno produktų sektoriaus produktų pateikimo rinkai būdus, visų pirma pasitelkdamos mokslinius ir rinkos tyrimus;

 

iii) skatina pieno ir pieno produktų vartojimą ir teikia informaciją apie pieną ir pieno produktus vidaus ir išorės rinkose;

 

iv) tiria potencialias eksporto rinkas;

 

v) rengia Sąjungos taisykles atitinkančias tipines sutarčių formas, naudojamas parduodant žalią pieną pirkėjams arba tiekiant perdirbtus produktus platintojams ir mažmenininkams, atsižvelgdamos į būtinybę sudaryti sąžiningos konkurencijos sąlygas ir išvengti rinkos iškraipymų;

 

vi) teikia informaciją ir atlieka mokslinius tyrimus, kad gamybą būtų galima pritaikyti gaminti geriau rinkos reikalavimus ir vartotojų skonį bei lūkesčius (visų pirma susijusius su produkto kokybe ir aplinkos apsauga) atitinkančius produktus;

 

vii) išlaiko ir plėtoja pieno sektoriaus gamybos potencialą, inter alia, skatindamos inovacijas ir remdamos taikomųjų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programas, kad būtų išnaudojamos visos su pienu ir pieno produktais susijusios galimybės, visų pirma siekiant kurti pridėtinės vertės turinčius produktus, kurie yra patrauklesni vartotojui;

 

viii) ieško būdų, kaip apriboti gyvūnų sveikatos apsaugos produktų naudojimą, gerinti kitų medžiagų tvarkymą, gerinti maisto saugą ir gyvūnų sveikatą;

 

ix) rengia produktų kokybės gerinimo visuose gamybos ir pardavimo etapuose metodus ir priemones;

 

x) išnaudoja ekologinio ūkininkavimo galimybes, saugo ir propaguoja tokį ūkininkavimą, taip pat produktų su kilmės vietos nuorodomis, kokybės ženklais ir geografinėmis nuorodomis gamybą;

 

xi) skatina integruotą gamybą arba kitus aplinką tausojančius gamybos metodus;

 

xii) nustato standartines vertės pasidalijimo sąlygas, kaip apibrėžta 172a straipsnyje, kurios apima rinkos pelną ir nuostolius, nustatydamos, kaip tarp jų turi būti paskirstomi susijusių produktų atitinkamų rinkos kainų ar kitų prekių rinkų pokyčiai ir

 

xiii) įgyvendina gyvūnų sveikatai, augalų apsaugai ir aplinkai kylančios rizikos prevencijos ir valdymo priemones.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 j punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

158 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22j)  Į III skyriaus 1 skirsnį įterpiamas šis straipsnis:

 

„158a straipsnis

 

Tarpšakinių organizacijų asociacijos

 

Gavusios prašymą valstybės narės gali pripažinti konkrečiame sektoriuje, įtrauktame į 1 straipsnio 2 dalyje pateiktą sąrašą, veikiančias tarpšakinių organizacijų asociacijas, kurios yra įsteigtos pripažintų tarpšakinių organizacijų iniciatyva.

 

Laikydamosi taisyklių, priimtų pagal 173 straipsnį, gamintojų organizacijų asociacijos gali vykdyti bet kokią tarpšakinių organizacijų veiklą ar funkcijas.“;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama į Reglamentą 1308/2013 įtraukti galimybę pripažinti tarpšakinių organizacijų asociacijas tokia pat tvarka kaip gamintojų organizacijų asociacijas.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 k punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

158 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22k)  Į III skyriaus 1 skirsnį įterpiamas šis straipsnis:

 

„158b straipsnis

 

Gamintojų organizacijos ir asociacijos bei tarpšakinės organizacijos

 

1.  Šio reglamento tikslais nuorodos į gamintojų organizacijas, gamintojų organizacijų asociacijas ir tarpšakines organizacijas taip pat yra nuorodos į tarpvalstybines gamintojų organizacijas, tarpvalstybines gamintojų organizacijų asociacijas ir tarpvalstybines tarpšakines organizacijas, kurios pripažįstamos pagal šį straipsnį.

 

2.  Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

 

a) tarpvalstybinė gamintojų organizacija – bet kuri gamintojų organizacija, kuriai priklausančių gamintojų valdos yra daugiau nei vienoje valstybėje narėje;

 

b) tarpvalstybinė gamintojų organizacijų asociacija – bet kuri gamintojų organizacijų asociacija, kuriai priklausančios organizacijos veikia daugiau nei vienoje valstybėje narėje;

 

c) tarpvalstybinė tarpšakinė organizacija – bet kuri tarpšakinė organizacija, kurios nariai vykdo su organizacijos veikla susijusių produktų gamybos, perdirbimo ar pardavimo veiklą daugiau nei vienoje valstybėje narėje.

 

3.  Komisija sprendžia dėl tarpvalstybinių gamintojų organizacijų, tarpvalstybinių gamintojų organizacijų asociacijų ir tarpvalstybinių tarpšakinių organizacijų pripažinimo.

 

154, 156 ir 158 straipsniuose nustatytos bendrosios pripažinimo taisyklės ir 161 bei 163 straipsniuose nustatytos pieno produktų sektoriuje taikomos specialiosios taisyklės yra taikomos mutatis mutandis.

 

4.  Valstybė narė, kurioje tarpvalstybinė gamintojų organizacija turi daug narių arba tarpvalstybinei gamintojų organizacijų asociacijai priklauso daug organizacijų arba valdo didelį parduodamos produkcijos kiekį ar didelės vertės produkciją, arba valstybė narė, kurioje yra tarpvalstybinės tarpšakinės organizacijos buveinė, ir kitos valstybės narės, kuriose yra įsisteigę tos organizacijos arba asociacijos nariai, pateikia Komisijai reikalingą informaciją, kad ji galėtų patikrinti, ar laikomasi pripažinimo sąlygų, bei suteikia jai visą reikalingą administracinę pagalbą.

 

5.  Europos Komisija ir 4 dalyje nurodyta valstybė narė paprašius pateikia visą reikiamą informaciją kitai valstybei narei, kurioje yra įsisteigę tokios organizacijos ar asociacijos nariai.“;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pagrindiniame akte susisteminti Deleguotajame reglamente (ES) 2016/32 nustatytas su pripažintomis tarpvalstybinėmis organizacijomis (gamintojų organizacijomis, gamintojų organizacijų asociacijomis ir tarpšakinėmis organizacijomis) susijusias taisykles. Tačiau juo atliekamas svarbus pakeitimas, kuriuo siekiama Europos Komisijai suteikti įgaliojimus priimti sprendimus dėl šių tarpvalstybinių organizacijų, nes valstybių narių administracinio bendradarbiavimo tokių subjektų pripažinimo srityje principų taikymas nedavė rezultatų.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 l punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

160 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

22l)  160 straipsnis pakeičiamas taip:

160 straipsnis

160 straipsnis

Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijos

Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijos

Vaisių ir daržovių sektoriuje gamintojų organizacijos siekia bent vieno iš tikslų, išdėstytų 152 straipsnio 1 dalies c punkto i, ii ir iii papunkčiuose.

1.  Vaisių ir daržovių sektoriuje gamintojų organizacijos siekia bent vieno iš tikslų, išdėstytų 152 straipsnio 1 dalies c punkto i, ii ir iii papunkčiuose.

Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijos įstatuose turi būti numatytas reikalavimas, kad organizacijos gamintojai nariai visą savo atitinkamą produkciją parduotų per gamintojų organizaciją.

1a.  Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijos įstatuose turi būti numatytas reikalavimas, kad organizacijos gamintojai nariai visą savo atitinkamą produkciją parduotų per gamintojų organizaciją.

 

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, kai gamintojų organizacija tai leidžia savo įstatuose, gamintojai nariai gali:

 

a) parduoti produktus tiesiogiai ar už savo ūkio ribų vartotojams jų asmeninėms reikmėms;

 

b) savarankiškai arba per savo gamintojų organizacijos paskirtą kitą gamintojų organizaciją parduoti produktus, kurių kiekis ar vertė, palyginti su jų organizacijos parduodamų atitinkamų produktų kiekiu ar verte, yra nedideli;

 

c) savarankiškai arba per savo gamintojų organizacijos paskirtą kitą gamintojų organizaciją parduoti produktus, kurie dėl savo savybių arba dėl narių gamintojų pagaminamos produkcijos riboto kiekio arba ribotos vertės į gamintojų organizacijos komercinės veiklos sritį paprastai nepatenka.

 

2.  Kiekvieno gamintojo nario tinkamos parduoti produkcijos, kurią gamintojai nariai parduoda už gamintojų organizacijos ribų, kiekio arba vertės procentinė dalis neviršija šio reglamento 173 straipsnyje nurodytame deleguotajame akte nustatytos procentinės dalies.

 

Tačiau valstybės narės gali nustatyti mažesnę produkcijos, kurią gamintojai nariai gali parduoti už gamintojų organizacijos ribų, procentinę dalį nei nurodyta pirmoje pastraipoje nurodytame deleguotajame akte, bet ji neturi būti mažesnė nei 10 proc.

 

3.  Jei produktai patenka į Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 taikymo sritį arba jei gamintojai nariai savo produkciją parduoda per kitą jų gamintojų organizacijos paskirtą gamintojų organizaciją, produkcijos, kurią gamintojai nariai parduoda už gamintojų organizacijos ribų, procentinė dalis, kaip nurodyta pastraipoje, neviršija šio reglamento 173 straipsnyje nurodytame deleguotajame akte nustatytos kiekvieno gamintojo nario tinkamos parduoti produkcijos kiekio arba vertės procentinės dalies.

 

Tačiau valstybės narės gali nustatyti mažesnę produkcijos, kurią šie gamintojai nariai gali parduoti už gamintojo organizacijos ribų, procentinę dalį nei nurodyta pirmoje pastraipoje nurodytame deleguotajame akte, bet ji neturi būti mažesnė nei 10 proc.

Ekonominių klausimų srityje vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijos ir gamintojų organizacijų asociacijos laikomos pagal savo įgaliojimus veikiančiomis savo narių vardu ir jų naudai.

Ekonominių klausimų srityje vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijos ir gamintojų organizacijų asociacijos laikomos pagal savo įgaliojimus veikiančiomis savo narių vardu ir jų naudai.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 m punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

163 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

22m)  163 straipsnis pakeičiamas taip:

163 straipsnis

163 straipsnis

Tarpšakinių organizacijų pieno ir pieno produktų sektoriuje pripažinimas

Tarpšakinių organizacijų pieno ir pieno produktų sektoriuje pripažinimas

1.  Valstybės narės gali pripažinti tarpšakines pieno ir pieno produktų sektoriaus organizacijas, jei:

1.  Valstybės narės gali pripažinti tarpšakines pieno ir pieno produktų sektoriaus organizacijas, jei:

a) jos atitinka reikalavimus, nustatytus 157 straipsnio 3 dalyje;

a) jos atitinka reikalavimus, nustatytus 157 straipsnio 3 dalyje;

b) jos vykdo veiklą viename ar keliuose atitinkamos teritorijos regionuose;

b) jos vykdo veiklą viename ar keliuose atitinkamos teritorijos regionuose;

c) joms tenka didelė ekonominės veiklos, nurodytos 157 straipsnio 3 dalies a punkte, dalis;

c) joms tenka didelė ekonominės veiklos, nurodytos 157 straipsnio 3 dalies a punkte, dalis;

d) jos pačios nedalyvauja pieno ir pieno produktų sektoriaus produktų gamybos, jų perdirbimo ar prekybos jais veikloje.

d) jos pačios nedalyvauja pieno ir pieno produktų sektoriaus produktų gamybos, jų perdirbimo ar prekybos jais veikloje.

2.  Valstybės narės gali nuspręsti, kad tarpšakinės organizacijos, pagal nacionalinę teisę pripažintos anksčiau nei 2012 m. balandžio 2 d. ir atitinkančios 1 dalyje nustatytas sąlygas, būtų laikomos pripažintomis tarpšakinėmis organizacijomis pagal 157 straipsnio 3 dalį.

2.  Valstybės narės gali nuspręsti, kad tarpšakinės organizacijos, pagal nacionalinę teisę pripažintos anksčiau nei 2012 m. balandžio 2 d. ir atitinkančios 1 dalyje nustatytas sąlygas, būtų laikomos pripažintomis tarpšakinėmis organizacijomis pagal 157 straipsnio 3 dalį.

3.  Kai valstybės narės pasinaudoja galimybe pripažinti tarpšakinę organizaciją pagal 1 arba 2 dalį, jos:

3.  Kai valstybės narės pasinaudoja galimybe pripažinti tarpšakinę organizaciją pagal 1 arba 2 dalį, jos:

a) per keturis mėnesius nuo paraiškos ir visų reikalingų patvirtinamųjų dokumentų pateikimo nusprendžia, ar pripažinti tarpšakinę organizaciją; ši paraiška pateikiama valstybėje narėje, kurioje yra organizacijos buveinė;

a) per keturis mėnesius nuo paraiškos ir visų reikalingų patvirtinamųjų dokumentų pateikimo nusprendžia, ar pripažinti tarpšakinę organizaciją; ši paraiška pateikiama valstybėje narėje, kurioje yra organizacijos buveinė;

b) tam tikrais laiko tarpais, kuriuos jos pačios nustato, atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, jog pripažintos tarpšakinės organizacijos atitinka jų pripažinimo sąlygas;

b) tam tikrais laiko tarpais, kuriuos jos pačios nustato, atlieka patikrinimus, kad įsitikintų, jog pripažintos tarpšakinės organizacijos atitinka jų pripažinimo sąlygas;

c) neatitikties ar šiame reglamente numatytų priemonių įgyvendinimo pažeidimų atvejais skiria toms organizacijoms savo nustatytas taikytinas nuobaudas ir sprendžia, jei reikia, ar pripažinimas neturėtų būti panaikintas;

c) neatitikties ar šiame reglamente numatytų priemonių įgyvendinimo pažeidimų atvejais skiria toms organizacijoms savo nustatytas taikytinas nuobaudas ir sprendžia, jei reikia, ar pripažinimas neturėtų būti panaikintas;

d) panaikina pripažinimą, jeigu:

d) panaikina pripažinimą, jeigu nebesilaikoma šiame straipsnyje nustatytų pripažinimo reikalavimų ir sąlygų;

i) nebesilaikoma šiame straipsnyje nustatytų pripažinimo reikalavimų ir sąlygų;

 

ii) tarpšakinė organizacija dalyvauja 210 straipsnio 4 dalyje nurodytuose susitarimuose, sprendimuose ar suderintuose veiksmuose; toks pripažinimo panaikinimas nedaro poveikio kitoms nuobaudoms, kurios turi būti skiriamos pagal nacionalinę teisę;

 

iii) tarpšakinė organizacija nesilaiko 210 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytos prievolės pranešti;

 

e) kiekvienais metais ne vėliau kaip kovo 31 d. informuoja Komisiją apie visus ankstesnių kalendorinių metų laikotarpiu priimtus sprendimus suteikti, atsisakyti suteikti arba panaikinti pripažinimą.

e) ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d. informuoja Komisiją apie visus ankstesnių kalendorinių metų laikotarpiu priimtus sprendimus suteikti, atsisakyti suteikti arba panaikinti pripažinimą.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 n punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

164 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

22n)  164 straipsnis pakeičiamas taip:

164 straipsnis

164 straipsnis

Taisyklių taikymo išplėtimas

Taisyklių taikymo išplėtimas

1.  Tais atvejais, kai valstybės narės konkrečioje ekonominėje zonoje arba zonose veikianti pripažinta gamintojų organizacija, pripažinta gamintojų organizacijų asociacija arba pripažinta tarpšakinė organizacija yra laikoma atstovaujamąja tam tikro produkto gamybai, prekybai juo arba jo perdirbimui, atitinkama valstybė narė tos organizacijos prašymu gali ribotam laikotarpiui nustatyti, kad kai kurie susitarimai, sprendimai ar suderinti veiksmai, dėl kurių susitarta toje organizacijoje, būtų privalomi kitiems toje ekonominėje zonoje ar zonose atskirai ar grupėmis veikiantiems ūkio subjektams, kurie tai organizacijai ar asociacijai nepriklauso.

1.  Tais atvejais, kai valstybės narės konkrečioje ekonominėje zonoje arba zonose veikianti pripažinta gamintojų organizacija, pripažinta gamintojų organizacijų asociacija arba pripažinta tarpšakinė organizacija yra laikoma atstovaujamąja tam tikro produkto gamybai, prekybai juo arba jo perdirbimui, atitinkama valstybė narė tos organizacijos prašymu gali ribotam laikotarpiui nustatyti, kad kai kurie susitarimai, sprendimai ar suderinti veiksmai, dėl kurių susitarta toje organizacijoje, būtų privalomi kitiems toje ekonominėje zonoje ar zonose atskirai ar grupėmis veikiantiems ūkio subjektams, kurie tai organizacijai ar asociacijai nepriklauso.

2.  Šiame skirsnyje ekonominė zona – tai geografinė zona, kurią sudaro gretimi arba kaimyniniai gamybos regionai, kuriuose gamybos ir pardavimo sąlygos yra vienodos.

2.  Šiame skirsnyje ekonominė zona – tai geografinė zona, kurią sudaro gretimi arba kaimyniniai gamybos regionai, kuriuose gamybos ir pardavimo sąlygos yra vienodos.

3.  Organizacija arba asociacija laikoma atstovaujamąja, jei valstybės narės atitinkamoje ekonominėje zonoje arba ekonominėse zonose:

3.  Organizacija arba asociacija laikoma atstovaujamąja, jei valstybės narės atitinkamoje ekonominėje zonoje arba ekonominėse zonose:

a) jai tenkanti atitinkamo (-ų) produkto (-ų) gamybos, prekybos juo (jais) arba jo (jų) perdirbimo dalis yra:

a) jai tenkanti atitinkamo (-ų) produkto (-ų) gamybos, prekybos juo (jais) arba jo (jų) perdirbimo dalis yra:

i) vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų atveju – bent 60 %, arba

i) vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų atveju – bent 60 %, arba

ii) kitais atvejais – bent du trečdaliai, ir

ii) kitais atvejais – bent du trečdaliai, ir

b) gamintojų organizacijų atveju ji apima daugiau kaip 50 % atitinkamų gamintojų.

b) gamintojų organizacijų atveju ji apima daugiau kaip 50 % atitinkamų gamintojų.

Tačiau tarpšakinių organizacijų atveju, jeigu kyla praktinių sunkumų nustatant atitinkamo (-ų) produkto (-ų) gamybos, prekybos juo (jais) arba jo (jų) perdirbimo dalį, valstybė narė gali nustatyti nacionalines taisykles, pagal kurias nustatomas apibrėžtas atstovaujamumo lygis, nurodytas pirmos pastraipos a punkto ii papunktyje.

Tačiau tarpšakinių organizacijų atveju, jeigu kyla praktinių sunkumų nustatant atitinkamo (-ų) produkto (-ų) gamybos, prekybos juo (jais) arba jo (jų) perdirbimo dalį, valstybė narė gali nustatyti nacionalines taisykles, pagal kurias nustatomas apibrėžtas atstovaujamumo lygis, nurodytas pirmos pastraipos a punkto ii papunktyje.

Jei prašyme išplėsti jos taisyklių taikymą kitiems ūkio subjektams nurodyta daugiau kaip viena ekonominė zona, organizacija arba asociacija turi įrodyti esanti bent minimaliai atstovaujanti, kaip apibrėžta pirmoje pastraipoje, kiekvienos iš ją sudarančių šakų kiekvienoje iš tų ekonominių zonų atveju.

Jei prašyme išplėsti jos taisyklių taikymą kitiems ūkio subjektams nurodyta daugiau kaip viena ekonominė zona, organizacija arba asociacija turi įrodyti esanti bent minimaliai atstovaujanti, kaip apibrėžta pirmoje pastraipoje, kiekvienos iš ją sudarančių šakų kiekvienoje iš tų ekonominių zonų atveju.

4.  Taisyklėmis, kurių taikymą gali būti prašoma išplėsti kitiems ūkio subjektams kitiems ūkio subjektams, kaip numatyta 1 dalyje, turi būti siekiama vieno iš šių tikslų:

4.  Taisyklėmis, kurių taikymą gali būti prašoma išplėsti kitiems ūkio subjektams kitiems ūkio subjektams, kaip numatyta 1 dalyje, turi būti siekiama vieno iš šių tikslų:

a) teikti ataskaitas apie gamybą ir rinką;

a) teikti ataskaitas apie gamybą ir rinką;

b) taikyti griežtesnes gamybos taisykles negu Sąjungoje nustatytos ar nacionalinės taisyklės;

b) taikyti griežtesnes gamybos taisykles negu Sąjungoje nustatytos ar nacionalinės taisyklės;

c) rengti Sąjungos taisykles atitinkančias tipines sutartis;

c) rengti Sąjungos taisykles atitinkančias tipines sutartis bei vertės paskirstymo ir teisingos kompensacijos sąlygas;

d) reglamentuoti perkybą;

d) reglamentuoti prekybą;

e) reglamentuoti aplinkos apsaugą;

e) reglamentuoti aplinkos apsaugą;

f) taikyti priemones, kuriomis siekiama didinti ir išnaudoti produktų potencialą;

f) taikyti priemones, kuriomis siekiama didinti ir išnaudoti produktų potencialą;

g) taikyti priemones, kuriomis siekiama apsaugoti ekologinį ūkininkavimą, taip pat kilmės vietos nuorodas, kokybės ženklus ir geografines nuorodas;

g) taikyti priemones, kuriomis siekiama apsaugoti ekologinį ūkininkavimą, taip pat kilmės vietos nuorodas, kokybės ženklus ir geografines nuorodas;

h) vykdyti mokslinius tyrimus, siekiant suteikti produktams pridėtinės vertės, visų pirma taikant naujus naudojimo būdus, kurie nekelia grėsmės visuomenės sveikatai;

h) vykdyti mokslinius tyrimus, siekiant suteikti produktams pridėtinės vertės, visų pirma taikant naujus naudojimo būdus, kurie nekelia grėsmės visuomenės sveikatai;

i) vykdyti produktų kokybės gerinimo tyrimus;

i) vykdyti produktų kokybės gerinimo tyrimus;

j) vykdyti mokslinius tyrimus, visų pirma susijusius su tokiais auginimo metodais, kuriuos taikant galima sunaudoti mažiau augalų apsaugos arba gyvūnų sveikatos apsaugos produktų ir kuriais užtikrinama dirvožemio apsauga ir aplinkos kokybės išsaugojimas arba gerinimas;

j) vykdyti mokslinius tyrimus, visų pirma susijusius su tokiais auginimo metodais, kuriuos taikant galima sunaudoti mažiau augalų apsaugos arba gyvūnų sveikatos apsaugos produktų ir kuriais užtikrinama dirvožemio apsauga ir aplinkos kokybės išsaugojimas arba gerinimas;

k) nustatyti pakuotėms ir pateikimui taikomus minimalius kokybės reikalavimus ir būtiniausius standartus;

k) nustatyti pakuotėms ir pateikimui taikomus minimalius kokybės reikalavimus ir būtiniausius standartus;

l) naudoti sertifikuotą sėklą ir vykdyti produktų kokybės stebėseną;

l) naudoti sertifikuotą sėklą ir vykdyti produktų kokybės stebėseną;

m) reglamentuoti gyvūnų sveikatą, augalų sveikatą ir maisto saugą;

m) reglamentuoti gyvūnų sveikatą, augalų sveikatą ir maisto saugą;

n) reglamentuoti šalutinių produktų tvarkymą.

n) reglamentuoti šalutinių produktų tvarkymą ir naudojimą.

 

na) parengti, įdiegti ir kontroliuoti techninius standartus, pagal kuriuos būtų galima tiksliai įvertinti produkto ypatumus.

Tomis taisyklėmis neturi būti kenkiama kitiems atitinkamos valstybės narės arba Sąjungos ūkio subjektams, jos negali turėti 210 straipsnio 4 dalyje nurodyto poveikio arba būti kitaip nesuderinamos su Sąjungos teise arba galiojančiomis nacionalinėmis taisyklėmis.

Tomis taisyklėmis neturi būti kenkiama kitiems ūkio subjektams, įskaitant ekologinės gamybos veiklą vykdančius ūkio subjektus, taip pat neturi būti užkertamas kelias naujiems atitinkamos valstybės narės arba Sąjungos ūkio subjektams patekti į rinką, jos negali turėti 210 straipsnio 4 dalyje nurodyto poveikio arba būti kitaip nesuderinamos su Sąjungos teise arba galiojančiomis nacionalinėmis taisyklėmis.

 

4a.  Kai Komisija priima įgyvendinimo aktą pagal šio reglamento 222 straipsnį, kuriuo leidžiama netaikyti SESV 101 straipsnio 1 dalies nuostatų šio reglamento 222 straipsnio 1 dalyje nurodytiems susitarimams ir sprendimams, tie susitarimai ir sprendimai gali būti išplėsti šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

4b.  Kai valstybė narė išplečia 1 dalyje nustatytas taisykles, atitinkama organizacija numato proporcingas priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad bus laikomasi susitarimuose, kurie po išplėtimo taps privalomi, nustatytų taisyklių.

5. Ūkio subjektų dėmesys į 1 dalyje nurodytų taisyklių taikymo išplėtimą atkreipiamas, jas visas paskelbiant atitinkamos valstybės narės oficialiajame leidinyje.

5.  Ūkio subjektų dėmesys į 1 dalyje nurodytų taisyklių taikymo išplėtimą atkreipiamas, jas visas paskelbiant atitinkamos valstybės narės oficialiajame leidinyje.

6. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus pagal šį straipsnį priimtus sprendimus.

6.  Valstybės narės praneša Komisijai apie visus pagal šį straipsnį priimtus sprendimus.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 o punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

165 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

22o)  165 straipsnis pakeičiamas taip:

165 straipsnis

165 straipsnis

Ne narių finansiniai įnašai

Ne narių finansiniai įnašai

Jei pripažintos gamintojų organizacijos, pripažintos gamintojų organizacijų asociacijos arba pripažintos tarpšakinės organizacijos taisyklių taikymas išplečiamas pagal 164 straipsnį, o veikla, kuriai taikomos tos taisyklės, atitinka ūkio subjektų, kurių veikla susijusi su atitinkamais produktais, bendrą ekonominį interesą, pripažinimą suteikusi valstybė narė pasikonsultavusi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais gali nuspręsti, kad tai organizacijai nepriklausantys, bet iš tos veiklos naudos gaunantys atskiri ūkio subjektai ar jų grupės mokėtų organizacijai visus jos narių mokamus finansinius įnašus arba jų dalį tiek, kiek tokie įnašai yra skirti vykdant tą veiklą tiesiogiai patirtoms išlaidoms padengti.

Jei pripažintos gamintojų organizacijos, pripažintos gamintojų organizacijų asociacijos arba pripažintos tarpšakinės organizacijos taisyklių taikymas išplečiamas pagal 164 straipsnį, o veikla, kuriai taikomos tos taisyklės, atitinka ūkio subjektų, kurių veikla susijusi su atitinkamais produktais, bendrą ekonominį interesą, pripažinimą suteikusi valstybė narė pasikonsultavusi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais gali nuspręsti, kad tai organizacijai nepriklausantys, bet iš tos veiklos praktiškai naudos gaunantys atskiri ūkio subjektai ar jų grupės mokėtų organizacijai visus jos narių mokamus finansinius įnašus arba jų dalį tiek, kiek tokie įnašai yra skirti vykdant vieną ar daugiau 164 straipsnio 4 dalyje nurodytų veiklos rūšių patirtoms išlaidoms padengti. Išsamūs biudžetai, susiję su šių veiklos rūšių vykdymu, turi būti pateikiami skaidriai, kad visi dalyvaujantys ekonominės veiklos vykdytojai arba jų grupės, nepriklausomai nuo to, ar jie yra organizacijos nariai, ar ne, galėtų juos išnagrinėti.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&qid=1553179697934&from=LT)

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 p punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

166 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22p)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„166a straipsnis

 

Žemės ūkio produktų, pažymėtų saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda, išskyrus sūrius, vynus ir kumpį, pasiūlos reguliavimas

 

1.  Nedarant poveikio 150, 167 ir 172 straipsniams, valstybės narės gali pagal šio reglamento 152 straipsnio 1 dalį pripažintos gamintojų organizacijos, pagal šio reglamento 157 straipsnio 1 dalį pripažintos tarpšakinės organizacijos arba Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos ūkio subjektų grupės prašymu ribotam laikotarpiui nustatyti privalomas taisykles, skirtas žemės ūkio produktų, pažymėtų saugoma kilmės vietos nuoroda ar saugoma geografine nuoroda pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 5 straipsnio 1 ir 2 dalis, išskyrus sūrius, vynus ir kumpį, pasiūlai reguliuoti.

 

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos taisyklės nustatomos tuo atveju, jei Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos geografinės vietovės subjektai yra sudarę išankstinį susitarimą.

 

Tą susitarimą sudaro:

 

a) ne mažiau kaip du trečdaliai minėto produkto arba jo gamyboje naudojamos žaliavos gamintojų arba jų atstovų Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytoje geografinėje vietovėje ir,

 

b) esant reikalui, bent du trečdaliai to žemės ūkio produkto perdirbėjų, perdirbančių ne mažiau kaip du trečdalius to produkto, arba jų atstovų tame pačiame punkte nurodytoje geografinėje vietovėje.

 

Deramai pagrįstais atvejais, kai Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytoje geografinėje vietovėje negalima pasiekti šios dalies a ir (arba) b punktuose nurodyto atstovavimo lygmens arba kai nustatant šį lygmenį iškyla praktinių problemų, valstybės narės gali apibrėžti nacionalines taisykles tinkamam atstovavimo lygmeniui ir konsultavimosi siekiant gauti išankstinį šalių sutikimą sąlygoms nustatyti.

 

3.  1 dalyje minimos taisyklės:

 

a) yra skirtos tik atitinkamo produkto pasiūlai reguliuoti ir jomis siekiama to produkto pasiūlą pritaikyti prie paklausos;

 

b) turi poveikį tik atitinkamam produktui;

 

c) gali būti privalomos ilgiausiai trejus metus, o po šio laikotarpio jų galiojimas gali būti atnaujintas, jei buvo pateiktas naujas prašymas, kaip nurodyta 1 dalyje;

 

d) nedaro neigiamo poveikio prekybai produktais, kuriems netaikomos tos taisyklės;

 

e) nėra susijusios su jokiu sandoriu po atitinkamos rūšies produkto pateikimo rinkai pirmą kartą;

 

f) pagal jas neleidžiama nustatyti kainų, įskaitant atvejus, kai kainos nustatomos kaip orientacinės ar rekomenduojamos kainos;

 

g) neatima galimybės naudoti perteklinę atitinkamo produkto dalį, kurią įprastai būtų galima naudoti;

 

h) pagal jas nediskriminuojama, nesukuriamos kliūtys naujiems dalyviams patekti į rinką ir nedaromas neigiamas poveikis mažiems gamintojams;

 

i) prisideda prie aptariamo produkto kokybės (įskaitant sveikatingumą) išsaugojimo ir (arba) vystymo.

 

4.  1 dalyje nurodytos taisyklės skelbiamos atitinkamos valstybės narės oficialiajame leidinyje.

 

5.  Valstybės narės atlieka patikrinimus siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi 3 dalyje nustatytų sąlygų, o kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms nustačius, kad šių sąlygų nesilaikoma, 1 dalyje nurodytas taisykles panaikina.

 

6.  Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie jų priimtas 1 dalyje nurodytas taisykles. Komisija informuoja kitas valstybes nares apie visus atvejus, kai jai buvo pranešta apie tokias taisykles.

 

7.  Komisija bet kuriuo metu gali priimti įgyvendinimo aktus, įpareigojančius taisykles pagal 1 dalį nustačiusią valstybę narę jas panaikinti, jei Komisija nustato, kad tos taisyklės neatitinka 3 dalyje nustatytų sąlygų, jomis užkertamas kelias konkurencijai arba ji iškraipoma didelėje vidaus rinkos dalyje arba dėl jų kyla pavojus laisvajai prekybai ar kyla grėsmė, kad nebus pasiekti SESV 39 straipsnyje nustatyti tikslai. Tie įgyvendinimo aktai priimami netaikant šio reglamento 229 straipsnio 2 ar 3 dalyse nurodytos procedūros.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&qid=1553179697934&from=LT)

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 q punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

167 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22q)  II antraštinės dalies III skyriaus 4 skirsnyje įterpiamas šis straipsnis:

 

„167a straipsnis

 

Prekybos taisyklės, skirtos bendrosios alyvuogių aliejaus rinkos veikimui gerinti ir stabilizuoti

 

1.  Siekdamos gerinti ir stabilizuoti alyvuogių aliejaus bendrosios rinkos veikimą, šiuos produktus gaminančios valstybės narės gali nustatytą pasiūlai reguliuoti skirtas prekybos taisykles.

 

Tokios taisyklės turi būti proporcingos siekiamam tikslui ir neturi:

 

a) būti susijusios su jokiu sandoriu po atitinkamo produkto pateikimo rinkai pirmą kartą;

 

b) leisti nustatyti kainų, įskaitant atvejus, kai kainos nustatomos orientaciniais ar rekomendaciniais tikslais;

 

c) atimti galimybės naudoti perteklinę derliaus dalį, kurią įprastai būtų galima naudoti.

 

2.  Į 1 dalyje nurodytas taisykles ūkio subjektų dėmesys atkreipiamas jas visas paskelbiant atitinkamos valstybės narės oficialiajame leidinyje.

 

3.  Valstybės narės praneša Komisijai apie visus pagal šį straipsnį priimtus sprendimus.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&qid=1543573613250&from=LT)

Pagrindimas

Siūloma įtraukti naują straipsnį siekiant sudaryti sąlygas alyvuogių aliejaus sektoriuje taikyti panašų mechanizmą, kaip nustatyta 167 straipsnyje dėl vyno sektoriaus, nes taip būtų galima atsižvelgti į konkrečius sektoriaus poreikius didinant jo savireguliavimo pajėgumus.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 r punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

168 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

22r)  168 straipsnis pakeičiamas taip:

168 straipsnis

168 straipsnis

Sutartiniai santykiai

Sutartiniai santykiai

1.  Nedarant poveikio 148 straipsniui dėl pieno ir pieno produktų sektoriaus ir 125 straipsniui dėl cukraus sektoriaus, jei valstybė narė nusprendžia dėl 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų sektorių žemės ūkio produktų, išskyrus pieną ir pieno produktus ir cukrų:

1.  Nedarant poveikio 148 straipsniui dėl pieno ir pieno produktų sektoriaus ir 125 straipsniui dėl cukraus sektoriaus, jei valstybė narė nusprendžia dėl 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų sektorių žemės ūkio produktų, išskyrus pieną ir pieno produktus ir cukrų:

a) bet kuris pristatymas tų produktų jos teritorijoje, kurį atlieka gamintojas perdirbėjui arba platintojui, privalo tarp šalių būti įtvirtintas rašytine sutartimi; ir (arba)

a) bet kuris pristatymas tų produktų jos teritorijoje, kurį atlieka gamintojas perdirbėjui arba platintojui, privalo tarp šalių būti įtvirtintas rašytine sutartimi; ir (arba)

b) pirmieji pirkėjai privalo pateikti rašytinį pasiūlymą sudaryti sutartį dėl tų žemės ūkio produktų tiekimo jos teritorijoje, kurį vykdo gamintojas, tokia sutartis ir (arba) toks pasiūlymas sudaryti sutartį turi atitikti šio straipsnio 4 ir 6 dalyse nustatytas sąlygas.

b) pirmieji pirkėjai privalo pateikti rašytinį pasiūlymą sudaryti sutartį dėl tų žemės ūkio produktų tiekimo jos teritorijoje, kurį vykdo gamintojas, tokia sutartis ir (arba) toks pasiūlymas sudaryti sutartį turi atitikti šio straipsnio 4 ir 6 dalyse nustatytas sąlygas.

1a.  kai valstybės narės nepasinaudoja šio straipsnio 1 dalyje numatytomis galimybėmis, gamintojas, gamintojų organizacija arba gamintojų organizacijų asociacijos 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų sektorių, išskyrus pieno, pieno produktų ir cukraus sektorių, žemės ūkio produktų atžvilgiu gali reikalauti, kad šalys sudarytų rašytinę sutartį dėl jų produktų tiekimo perdirbėjui ar platintojui ir (arba) pirmieji pirkėjai šio straipsnio 4 dalyje ir 6 dalies pirmoje pastraipoje nustatytomis sąlygomis pateiktų rašytinį pasiūlymą šiuo tikslu sudaryti sutartį.

1a.  kai valstybės narės nepasinaudoja šio straipsnio 1 dalyje numatytomis galimybėmis, gamintojas, gamintojų organizacija arba gamintojų organizacijų asociacijos 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų sektorių, išskyrus pieno, pieno produktų ir cukraus sektorių, žemės ūkio produktų atžvilgiu gali reikalauti, kad šalys sudarytų rašytinę sutartį dėl jų produktų tiekimo perdirbėjui ar platintojui ir (arba) pirmieji pirkėjai šio straipsnio 4 dalyje ir 6 dalies pirmoje pastraipoje nustatytomis sąlygomis pateiktų rašytinį pasiūlymą šiuo tikslu sudaryti sutartį.

Jeigu pirmasis pirkėjas yra labai maža, mažoji arba vidutinė įmonė, kaip apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB, sudaryti sutartį ir (arba) pateikti pasiūlymą sudaryti sutartį nėra privaloma, nedarant poveikio šalių galimybei pasinaudoti tarpšakinės organizacijos parengta standartine sutartimi.

Jeigu pirmasis pirkėjas yra labai maža, mažoji arba vidutinė įmonė, kaip apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB, sudaryti sutartį ir (arba) pateikti pasiūlymą sudaryti sutartį nėra privaloma, nedarant poveikio šalių galimybei pasinaudoti tarpšakinės organizacijos parengta standartine sutartimi.

2.  Kai valstybė narė nusprendžia, kad atitinkamų produktų, kuriems taikomas šis straipsnis ir kuriuos gamintojas pristato perdirbėjui, pristatymui turi būti taikoma rašytinė šalių sutartis, ji taip pat nusprendžia, kuriam pristatymo etapui ar etapams tokia sutartis taikoma, jei atitinkami produktai pristatomi per vieną ar kelis tarpininkus.

2.  Kai valstybė narė nusprendžia, kad atitinkamų produktų, kuriems taikomas šis straipsnis ir kuriuos gamintojas pristato perdirbėjui, pristatymui turi būti taikoma rašytinė šalių sutartis, ji taip pat nusprendžia, kuriam pristatymo etapui ar etapams tokia sutartis taikoma, jei atitinkami produktai pristatomi per vieną ar kelis tarpininkus.

Valstybės narės užtikrina, kad jų pagal šį straipsnį priimtos nuostatos nekenktų tinkamam vidaus rinkos veikimui.

Valstybės narės užtikrina, kad jų pagal šį straipsnį priimtos nuostatos nekenktų tinkamam vidaus rinkos veikimui.

3.  2 dalyje nurodytu atveju valstybė narė gali nustatyti tarpininkavimo mechanizmą, kuris būtų taikomas tais atvejais, kai nėra abipusio sutarimo sudaryti tokią sutartį, ir taip būtų užtikrinti sąžiningi sutartiniai santykiai.

3.  2 dalyje nurodytu atveju valstybė narė gali nustatyti tarpininkavimo mechanizmą, kuris būtų taikomas tais atvejais, kai nėra abipusio sutarimo sudaryti tokią sutartį, ir taip būtų užtikrinti sąžiningi sutartiniai santykiai.

4.  1 ir 1a dalyse nurodyta sutartis arba pasiūlymas sudaryti sutartį turi būti:

4.  1 ir 1a dalyse nurodyta sutartis arba pasiūlymas sudaryti sutartį turi būti:

a) sudaroma / pateikiamas prieš pristatymą;

a) sudaroma / pateikiamas prieš pristatymą;

b) rašytiniai; ir

b) rašytiniai; ir

c) juose visų pirma nurodoma:

c) juose visų pirma nurodoma:

i) už pristatymą mokėtina kaina, kuri:— yra pastovi ir nustatoma sutartyje ir (arba)— apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius sutartyje nurodytus veiksnius, kurie gali apimti rinkos sąlygų pokyčius atspindinčius rinkos rodiklius, pristatytą kiekį ir pristatytų žemės ūkio produktų kokybę ar sudėtį;

i) už pristatymą mokėtina kaina, kuri:— yra pastovi ir nustatoma sutartyje ir (arba)— apskaičiuojama atsižvelgiant į įvairius sutartyje nurodytus veiksnius, kurie gali apimti sąlygų pokyčius atspindinčius lengvai prieinamus ir suprantamus objektyvius gamybos ir rinkos sąnaudų rodiklius, pristatytą kiekį ir pristatytų žemės ūkio produktų kokybę ar sudėtį. Todėl valstybės narės, nusprendusios taikyti 1 dalį, gali nustatyti rodiklius, remdamosi objektyviais ir gamybos bei maisto grandinės tyrimais pagrįstais kriterijais, kad galėtų juos nustatyti bet kuriuo metu;

ii) atitinkamų produktų, kurie gali būti arba turi būti pristatyti, kiekis ir kokybė, taip pat tokio pristatymo tvarkaraštis;

ii) atitinkamų produktų, kurie gali būti arba turi būti pristatyti, kiekis ir kokybė, taip pat tokio pristatymo tvarkaraštis;

iii) sutarties, kuri gali būti terminuota arba neterminuota, trukmė; pastaruoju atveju nustatomos nutraukimo sąlygos;

iii) sutarties, kuri gali būti terminuota arba neterminuota, trukmė; pastaruoju atveju nustatomos nutraukimo sąlygos;

iv) su mokėjimo laikotarpiais ir tvarka susijusi išsami informacija;

iv) su mokėjimo laikotarpiais ir tvarka susijusi išsami informacija;

v) žemės ūkio produktų surinkimo ar pristatymo tvarka ir vi) force majeure atveju taikytinos taisyklės.

v) žemės ūkio produktų surinkimo ar pristatymo tvarka ir vi) force majeure atveju taikytinos taisyklės.

5.  Nukrypstant nuo 1 ir 1a dalių, sutartis arba pasiūlymas sudaryti sutartį yra neprivalomi, jei kooperatyvo narys atitinkamus produktus pristato kooperatyvui, kuriam jis priklauso, jei to kooperatyvo įstatuose arba į tuos įstatus įtrauktose arba pagal juos priimtose taisyklėse ir sprendimuose yra nuostatos, kurių poveikis panašus į 4 dalies a, b ir c punktuose išdėstytų nuostatų poveikį.

5.  Nukrypstant nuo 1 ir 1a dalių, sutartis arba pasiūlymas sudaryti sutartį yra neprivalomi, jei kooperatyvo narys atitinkamus produktus pristato kooperatyvui, kuriam jis priklauso, jei to kooperatyvo įstatuose arba į tuos įstatus įtrauktose arba pagal juos priimtose taisyklėse ir sprendimuose yra nuostatos, kurių poveikis panašus į 4 dalies a, b ir c punktuose išdėstytų nuostatų poveikį.

6.  Dėl visų žemės ūkio produktų pristatymo sutarčių, kurias sudaro gamintojai, surinkėjai, perdirbėjai ar platintojai, aspektų, įskaitant 4 dalies c punkte nurodytus aspektus, šalys derasi laisvai. Nepaisant pirmos pastraipos, taikoma viena ar abi iš šių nuostatų:

6.  Dėl visų žemės ūkio produktų pristatymo sutarčių, kurias sudaro gamintojai, surinkėjai, perdirbėjai ar platintojai, aspektų, įskaitant 4 dalies c punkte nurodytus aspektus, šalys derasi laisvai. Nepaisant pirmos pastraipos, taikoma viena ar abi iš šių nuostatų:

a) kai valstybė narė nusprendžia, kad privaloma sudaryti rašytines sutartis dėl žemės ūkio produktų pristatymo pagal 1 dalį, ji gali nustatyti minimalią galiojimo trukmę, taikomą tik žemės ūkio produktų gamintojo ir pirmojo pirkėjo sudaromoms rašytinėms sutartims. Tokia minimali trukmė turi būti bent šeši mėnesiai ir turi nekenkti tinkamam vidaus rinkos veikimui;

a) kai valstybė narė nusprendžia, kad privaloma sudaryti rašytines sutartis dėl žemės ūkio produktų pristatymo pagal 1 dalį, ji gali nustatyti minimalią galiojimo trukmę, taikomą tik žemės ūkio produktų gamintojo ir pirmojo pirkėjo sudaromoms rašytinėms sutartims. Tokia minimali trukmė turi būti bent šeši mėnesiai ir turi nekenkti tinkamam vidaus rinkos veikimui;

b) kai valstybė narė nusprendžia, kad pirmasis žemės ūkio produktų pirkėjas turi gamintojui pateikti rašytinį pasiūlymą sudaryti sutartį pagal 1 dalį, ji gali reikalauti, kad pasiūlyme būtų nurodyta minimali sutarties galiojimo trukmė, šiuo tikslu nustatyta nacionalinės teisės aktais. Tokia minimali trukmė turi būti bent šeši mėnesiai ir turi nekenkti tinkamam vidaus rinkos veikimui.

b) kai valstybė narė nusprendžia, kad pirmasis žemės ūkio produktų pirkėjas turi gamintojui pateikti rašytinį pasiūlymą sudaryti sutartį pagal 1 dalį, ji gali reikalauti, kad pasiūlyme būtų nurodyta minimali sutarties galiojimo trukmė, šiuo tikslu nustatyta nacionalinės teisės aktais. Tokia minimali trukmė turi būti bent šeši mėnesiai ir turi nekenkti tinkamam vidaus rinkos veikimui.

Antra pastraipa nedaromas poveikis gamintojo teisei nesutikti su tokia minimalia trukme, jei jis tai padaro raštu. Tokiu atveju šalys laisvai derasi dėl visų sutarties aspektų, įskaitant 4 dalies c punkte nurodytus aspektus.

Antra pastraipa nedaromas poveikis gamintojo teisei nesutikti su tokia minimalia trukme, jei jis tai padaro raštu. Tokiu atveju šalys laisvai derasi dėl visų sutarties aspektų, įskaitant 4 dalies c punkte nurodytus aspektus.

7.  Valstybės narės, kurios pasinaudoja šiame straipsnyje nurodytomis galimybėmis, užtikrina, kad nustatytomis nuostatomis nebūtų kenkiama tinkamam vidaus rinkos veikimui. Valstybės narės praneša Komisijai apie tai, kaip jos taiko pagal šį straipsnį nustatytas priemones.

7.  Valstybės narės, kurios pasinaudoja šiame straipsnyje nurodytomis galimybėmis, užtikrina, kad nustatytomis nuostatomis nebūtų kenkiama tinkamam vidaus rinkos veikimui. Valstybės narės praneša Komisijai apie tai, kaip jos taiko pagal šį straipsnį nustatytas priemones.

8.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos priemonės, būtinos šio straipsnio 4 dalies a ir b punktams ir 5 daliai vienodai taikyti, ir priemonės, susijusios su pranešimais, kuriuos pagal šį straipsnį turi pateikti valstybės narės.

8.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos priemonės, būtinos šio straipsnio 4 dalies a ir b punktams ir 5 daliai vienodai taikyti, ir priemonės, susijusios su pranešimais, kuriuos pagal šį straipsnį turi pateikti valstybės narės.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 s punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

172 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

22s)  172 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos taisyklės nustatomos tuo atveju, jei Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos geografinės vietovės subjektai yra sudarę išankstinį susitarimą. Tokį susitarimą, pasikonsultavę su geografinės vietovės kiaulių augintojais, turi būti sudarę ne mažiau kaip du trečdaliai to kumpio perdirbėjų, gaminančių ne mažiau kaip du trečdalius Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytoje geografinėje vietovėje pagaminamo to kumpio kiekio, ir, jei valstybės narė laiko tai esant reikalinga, ne mažiau kaip du trečdaliai Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos geografinės vietovės kiaulių augintojų.

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos taisyklės nustatomos tuo atveju, jei Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos geografinės vietovės subjektai yra sudarę išankstinį susitarimą. Tokį susitarimą, pasikonsultavę su geografinės vietovės kiaulių augintojais, turi būti sudarę ne mažiau kaip du trečdaliai to kumpio perdirbėjų, gaminančių ne mažiau kaip du trečdalius Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytoje geografinėje vietovėje pagaminamo to kumpio kiekio, arba jų atstovų, ir, jei valstybės narė laiko tai esant reikalinga, ne mažiau kaip du trečdaliai tame punkte nurodytos geografinės vietovės kiaulių augintojų.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

150 straipsnyje nurodyta, kad gali būti atstovaujama gamintojams, bet dėl 2 dalies formuluotės galima manyti, kad negali būti atstovaujama perdirbėjams. Dėl tokios taisyklės kyla problemų toms tiekimo grandinėms, kuriose yra daug perdirbimo įmonių. Galiausiai, atrodo, kad tiesiog buvo pamiršta įtraukti atstovavimo perdirbėjams galimybę.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 t punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

172a straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

22t)  172a straipsnis pakeičiamas taip:

172a straipsnis

172a straipsnis

Vertės pasidalijimas

Vertės pasidalijimas

Nedarant poveikio konkrečioms vertės pasidalijimo cukraus sektoriuje sąlygoms, ūkininkai, įskaitant ūkininkų asociacijas, ir jų pirmasis pirkėjas gali susitarti dėl vertės pasidalijimo sąlygų, kurios apima rinkos pelną ir nuostolius, nustatydami, kaip tarp jų turi būti paskirstomi atitinkamų rinkos kainų ar kitų prekių rinkų pokyčiai.

Nedarant poveikio konkrečioms vertės pasidalijimo cukraus sektoriuje sąlygoms, ūkininkai, įskaitant ūkininkų asociacijas, ir jų pirmasis pirkėjas, taip pat dvi ar daugiau įmonių, kurių kiekviena veikia skirtingu gamybos, perdirbimo ar paskirstymo grandinės lygmeniu, gali susitarti dėl vertės pasidalijimo sąlygų, kurios apima rinkos pelną ir nuostolius, nustatydami, kaip tarp jų turi būti paskirstomi atitinkamų rinkos kainų ar kitų prekių rinkų pokyčiai.“;

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 u punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

172 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22u)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„172b straipsnis

 

Produktų, pažymėtų saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda, vertės pasidalijimas

 

Produktų su pagal Sąjungos teisę pripažįstama saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda atveju ūkininkai, įskaitant ūkininkų asociacijas, ir įvairiais gamybos, perdirbimo bei prekybos etapais dirbantys ūkio subjektai gali susitarti dėl vertės, visų pirma rinkos pelno ir nuostolių, pasidalijimo sąlygų, siekdami nustatyti, kaip tarp jų turi būti paskirstomi bet kokie atitinkamų produktų rinkos kainų ar kitų žaliavų rinkos kainų pokyčiai.“;

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 v punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

173 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

22v)  173 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

b) tokių organizacijų ir asociacijų taisyklių, organizacijų (išskyrus gamintojų organizacijas) įstatų, konkrečių sąlygų, taikomų tam tikrų sektorių gamintojų organizacijų įstatams, įskaitant nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo 160 straipsnio antroje dalyje nurodyto reikalavimo visą produkciją parduoti per gamintojų organizaciją, tokių organizacijų ir asociacijų struktūros, narystės laikotarpio, dydžio, atskaitomybės ir veiklos, pripažinimo bei jo panaikinimo pasekmių, ir susijungimų;

„b) tokių organizacijų ir asociacijų taisyklių, organizacijų (išskyrus gamintojų organizacijas) įstatų, konkrečių sąlygų, taikomų tam tikrų sektorių gamintojų organizacijų įstatams, įskaitant nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo 160 straipsnio 1a dalies antroje pastraipoje nurodyto reikalavimo visą produkciją parduoti per gamintojų organizaciją, nustatant procentines dalis, nurodytas to straipsnio 2 ir 3 dalyse, taip pat jo 1a dalyje nurodytų produktų kategorijas, kurioms šios procentinės dalys turi būti taikomos, tokių organizacijų ir asociacijų struktūros, narystės laikotarpio, dydžio, atskaitomybės ir veiklos, pripažinimo bei jo panaikinimo pasekmių, ir susijungimų;

 

;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&qid=1553179697934&from=LT)

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 w punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

176 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

22w)  176 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3.  Licencijos galioja visoje Sąjungoje.

3.  Licencijos galioja visoje Sąjungoje. Visa informacija apie pareiškėjus, kurią valstybės narės surenka išduodamos licencijas, kas mėnesį perduodama Komisijai.“;

Pagrindimas

Nors 177 straipsniu Komisijai suteikiamos didelės prerogatyvos, atrodo, kad ji jomis sistemingai nesinaudoja, Informacija renkama tiktai vieną kartą, siekiant išvengti sudėtingų administracinių formalumų naudotojams. Be to, Komisija raginama pasiūlyti procedūras, kurias taikant naujosios informacinės ir ryšių technologijos būtų naudojamos siekiant sumažinti naudotojams tenkančią naštą ir optimizuoti šios informacijos panaudojimą.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 x punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

177 straipsnio 2 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22x)  177 straipsnio 2 dalies d punktas išbraukiamas.

Pagrindimas

Šis d punktas išbraukiamas atsižvelgiant į tai, kad Komisija prašo išbraukti 189 straipsnį, susijusį su kanapių ir kanapių sėklų importu.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 y punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

182 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22y)  182 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa papildoma šiuo punktu:

 

„ba) kiekis, atitinkamais metais importuotas taikant lengvatinius tarifus, nustatytus Sąjungos ir trečiųjų šalių laisvosios prekybos sutartyse, viršija tam tikrą lygį (toliau vadinamą „komercinės rizikos lygiu“).“;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pasiūlomas naujas PPO susitarime numatyto papildomo importo muito taikymo kriterijus, kuriuo remiantis galima išvengti dėl importo galimų neigiamų padarinių Sąjungos rinkai arba juos neutralizuoti.

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 z punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

182 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22z)  182 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa papildoma tokiu punktu:

 

„bb) trečiosios šalys nesilaiko ES augalų apsaugos ir gyvūnų gerovės standartų;“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=LT)

Pagrindimas

Būtina skatinti didesnį abipusiškumą vykdant mainus su trečiosiomis šalimis augalų apsaugos srityje.

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 aa punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

182 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

22aa)  182 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

Ribinis kiekis nustatomas remiantis patekimo į rinką galimybėmis, kurios apibrėžiamos kaip importas, išreikštas atitinkamo vidaus suvartojimo per trejus ankstesnius metus procentine dalimi.

Ribinis kiekis nustatomas remiantis patekimo į rinką galimybėmis, kurios apibrėžiamos kaip importas, išreikštas atitinkamo vidaus suvartojimo per trejus ankstesnius metus procentine dalimi. Jis reguliariai nustatomas iš naujo, atsižvelgiant į Sąjungos rinkos dydžio pokyčius. Ribinė kaina reguliariai perskaičiuojama atsižvelgiant į pasaulinių rinkų ir gamybos sąnaudų pokyčius.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma iš naujo nustatyti ribines kainas ir ribinius kiekius, kurie buvo nurodyti prieš daugiau kaip 20 metų, atsižvelgiant į rinkos masto pasikeitimą (mėsos suvartojimo sumažėjimą, „Brexit’ą“ ir rinkos perėjimą prie 27 valstybių narių). Primintina, kad taikant 182 straipsnį galima išvengti neigiamo importo poveikio Sąjungos rinkai arba jį neutralizuoti.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 ab punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

182 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22ab)  182 straipsnio 1 dalyje įterpiama ši pastraipa:

 

„Komercinės rizikos lygis nustatomas atsižvelgiant į importuojamą produktų, kuriems taikomas lengvatinis muito tarifas, kiekį, išreiškiamą bendro atitinkamiems sektoriams tenkančios komercinės rizikos lygio procentine dalimi.“;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pasiūlomas naujas papildomo importo muito taikymo kriterijus, kuriuo remiantis galima išvengti dėl importo galimų neigiamų padarinių Sąjungos rinkai arba juos neutralizuoti.

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 ac punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

184 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

22ac)  184 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Tarifinės kvotos administruojamos nediskriminuojant atitinkamų ūkio subjektų ir taikant vieną iš toliau nurodytų metodų arba jų derinį, arba kitą tinkamą metodą:

2.  Tarifinės kvotos administruojamos nediskriminuojant atitinkamų ūkio subjektų ir taikant vieną iš toliau nurodytų metodų arba jų derinį, arba kitą tinkamą metodą:

a) metodą, grindžiamą chronologine paraiškų teikimo tvarka (eiliškumo principas);

a) metodą, grindžiamą chronologine paraiškų teikimo tvarka (eiliškumo principas);

b) proporcingo paskirstymo pagal pateiktose paraiškose prašomą kiekį metodą (vienalaikio nagrinėjimo metodas);

b) proporcingo paskirstymo pagal pateiktose paraiškose prašomą kiekį metodą (vienalaikio nagrinėjimo metodas);

c) metodą, grindžiamą tuo, kad atsižvelgiama į tradicinius prekybos modelius (taikant tradicinių arba naujų ūkio subjektų metodą).

c) metodą, grindžiamą tuo, kad atsižvelgiama į tradicinius prekybos modelius (taikant tradicinių arba naujų ūkio subjektų metodą).

 

d) metodą, įgalinantį paskirstymą įvairiems ūkio subjektams, be kita ko, atsižvelgiant į atitinkamus socialinius ir aplinkos standartus, tokius kaip pagrindinės TDO konvencijos ir daugiašaliai aplinkos susitarimai, kuriuos Sąjunga yra pasirašiusi.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Šio metodo įtraukimu turėtų būti paskatinta administruojant tarifines kvotas atsižvelgti į ūkio subjektų įvairovę, o ne teikti privilegijas didesniems rinkos dalyviams, taip pat skirstant tarifines kvotas atsižvelgti į socialinius ir aplinkos standartus.

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 22 ad punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

188 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

22ad)  III skyrius papildomas šiuo straipsniu:

 

„188a straipsnis

 

Žemės ūkio ir žemės ūkio maisto produktų importas iš trečiųjų šalių

 

Žemės ūkio ir žemės ūkio maisto produktai negali būti importuojami iš trečiųjų šalių, kurios nesilaiko gamybos standartų ir reikalavimų, atitinkančių priimtus dėl Sąjungoje išaugintų tokių pačių produktų arba iš jų pagamintų produktų, pirmiausia aplinkos ir sveikatos apsaugos srityje. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos ūkio subjektams taikytinos importuojamų produktų atitikties taisyklės, atsižvelgiant į abipusius susitarimus su trečiosiomis šalimis. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 23 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

189 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

23)  189 straipsnis išbraukiamas;

Išbraukta.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 26 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

206 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

26a)  206 straipsnis pakeičiamas taip:

206 straipsnis

206 straipsnis

Komisijos gairės dėl konkurencijos taisyklių taikymo žemės ūkiui

Komisijos gairės dėl konkurencijos taisyklių taikymo žemės ūkiui

Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip ir pagal SESV 42 straipsnį visiems SESV 101 straipsnio 1 dalyje ir 102 straipsnyje nurodytiems susitarimams, sprendimams ir veiksmams, susijusiems su žemės ūkio produktų gamyba arba prekyba jais, taikomi SESV 101–106 straipsniai ir jų įgyvendinimo nuostatos, laikantis šio reglamento 207–210 straipsnių.

Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip ir pagal SESV 42 straipsnį visiems SESV 101 straipsnio 1 dalyje ir 102 straipsnyje nurodytiems susitarimams, sprendimams ir veiksmams, susijusiems su žemės ūkio produktų gamyba arba prekyba jais, taikomi SESV 101–106 straipsniai ir jų įgyvendinimo nuostatos, laikantis šio reglamento 207–210 straipsnių.

Siekdamos užtikrinti vidaus rinkos veikimą ir vienodą Sąjungos konkurencijos taisyklių taikymą, Komisija ir valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos glaudžiai bendradarbiaudamos taiko Sąjungos konkurencijos taisykles.

Siekdamos užtikrinti vidaus rinkos veikimą ir vienodą Sąjungos konkurencijos taisyklių aiškinimą ir taikymą, Komisija ir valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos glaudžiai bendradarbiauja ir, kiek įmanoma, derina savo veiksmus taikydamos Sąjungos konkurencijos taisykles.

Be to, Komisija atitinkamais atvejais skelbia gaires, skirtas padėti nacionalinėms konkurencijos institucijoms ir įmonėms.

Be to, Komisija atitinkamais atvejais skelbia gaires, skirtas padėti nacionalinėms konkurencijos institucijoms ir įmonėms.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=LT)

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 26 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

207 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

26b)  207 straipsnis pakeičiamas taip:

207 straipsnis

207 straipsnis

Atitinkama rinka

Atitinkama rinka

Atitinkamos rinkos apibrėžtis padeda nustatyti ir apibrėžti sritį, kurioje vyksta įmonių konkurencija, ir yra grindžiama dviem vienas kitą papildančiais elementais:

Atitinkamos rinkos apibrėžtis padeda nustatyti ir apibrėžti sritį, kurioje vyksta įmonių konkurencija, ir yra grindžiama dviem vienas kitą papildančiais elementais:

a) atitinkama produktų rinka : šiame skyriuje „produktų rinka“ laikoma rinka, kurioje prekiaujama visais produktais, kuriuos dėl jų ypatybių, kainos ir vartojimo paskirties vartotojas laiko vienas kitą pakeičiančiais arba pakeičiamais;

a) atitinkama produktų rinka: šiame skyriuje „produktų rinka“ laikoma rinka, kurioje prekiaujama visais produktais, kuriuos dėl jų ypatybių, kainos ir vartojimo paskirties klientas ir vartotojas laiko vienas kitą pakeičiančiais arba pakeičiamais

b) atitinkama geografinė rinka : šiame skyriuje „atitinkama geografine rinka“ laikoma rinka, apimanti teritoriją, kurioje atitinkamos įmonės tiekia atitinkamus produktus, kurioje konkurencijos sąlygos yra pakankamai vienodos ir kuri gali būti atskirta nuo gretimų teritorijų, visų pirma dėl to, kad konkurencijos sąlygos tose teritorijose yra aiškiai skirtingos.

b) atitinkama geografinė rinka : šiame skyriuje „atitinkama geografine rinka“ laikoma rinka, apimanti teritoriją, kurioje atitinkamos įmonės tiekia atitinkamus produktus, kurioje konkurencijos sąlygos yra pakankamai vienodos ir kuri gali būti atskirta nuo gretimų teritorijų, visų pirma dėl to, kad konkurencijos sąlygos tose teritorijose yra aiškiai skirtingos.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=LT)

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 26 c punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

208 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

26c)  208 straipsnis pakeičiamas taip:

208 straipsnis

208 straipsnis

Dominuojanti padėtis

Dominuojanti padėtis

Šiame skyriuje „dominuojančia padėtimi“ vadinama įmonės padėtis, kai dėl turimos ekonominės galios ji gali trukdyti palaikyti tikrą konkurenciją atitinkamoje rinkoje ir turi galimybę elgtis kone savarankiškai savo konkurentų, klientų ir galiausiai vartotojų atžvilgiu.

Šiame skyriuje „dominuojančia padėtimi“ vadinama įmonės padėtis, kai dėl turimos ekonominės galios ji gali trukdyti palaikyti tikrą konkurenciją atitinkamoje rinkoje ir turi galimybę elgtis kone savarankiškai savo konkurentų, tiekėjų, klientų ir galiausiai vartotojų atžvilgiu.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=LT)

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 26 d punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

210 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

26d)  210 straipsnis pakeičiamas taip:

210 straipsnis

210 straipsnis

Pripažintų tarpšakinių organizacijų susitarimai ir suderinti veiksmai

Pripažintų tarpšakinių organizacijų susitarimai ir suderinti veiksmai

1. SESV 101 straipsnio 1 dalis netaikoma pagal šio reglamento 157 straipsnį pripažintų tarpšakinių organizacijų susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, kai jų tikslas – vykdyti 157 straipsnio 1 dalies c punkte ir, jei tai pieno ir pieno produktų sektorių pripažintos tarpšakinės organizacijos – 157 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytą veiklą, o jeigu tai alyvuogių aliejaus, valgomųjų alyvuogių ir tabako sektorių pripažintos tarpšakinės organizacijos – vykdyti šio reglamento 162 straipsnyje nurodytą veiklą.

1. SESV 101 straipsnio 1 dalis netaikoma pagal šio reglamento 157 straipsnį pripažintų tarpšakinių organizacijų susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, reikalingiems įgyvendinti 157 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytus tikslus, o jeigu tai alyvuogių aliejaus, valgomųjų alyvuogių ir tabako sektorių pripažintos tarpšakinės organizacijos – vykdyti šio reglamento 162 straipsnyje nurodytą veiklą.

 

Susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai, atitinkantys 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas sąlygas, taikomi nereikalaujant išankstinio sprendimo tuo klausimu. Tačiau pagal šio reglamento 157 straipsnį pripažintos tarpšakinės organizacijos gali prašyti Komisijos pateikti nuomonę dėl šių susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų suderinamumo su SESV 39 straipsnyje nurodytais tikslais. Komisija prašymus pateikti nuomonę išnagrinėja nedelsdama ir pareiškėjui per keturis mėnesius nuo išsamaus prašymo gavimo dienos išsiunčia savo nuomonę. Komisija savo iniciatyva arba valstybei narei paprašius gali pakeisti nuomonės turinį, ypač tuo atveju, jeigu pareiškėjas pateikė netikslią informaciją arba nuomone piktnaudžiavo.

2.  1 dalis taikoma, kai:

2.  SESV 101 straipsnio 1 dalis netaikoma pagal šio reglamento 157 straipsnį pripažintų tarpšakinių organizacijų susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, susijusiems su veikla, nesusijusia su 157 straipsnio 1 dalies c punkte išvardytais tikslais, o alyvuogių aliejaus, valgomųjų alyvuogių ir tabako sektorių atveju – nesusijusia su šio reglamento 162 straipsnyje išvardytais tikslais, jeigu:

a) apie nurodytus susitarimus, sprendimus ir suderintus veiksmus buvo pranešta Komisijai; ir

a) apie nurodytus susitarimus, sprendimus ir suderintus veiksmus buvo pranešta Komisijai; ir

b) per du mėnesius nuo visos reikiamos informacijos gavimo Komisija nenustato, kad tie susitarimai, sprendimai ar suderinti veiksmai yra nesuderinami su Sąjungos taisyklėmis.

b) per du mėnesius nuo visos reikiamos informacijos gavimo Komisija nenustato, kad tie susitarimai, sprendimai ar suderinti veiksmai yra nesuderinami su Sąjungos taisyklėmis.

Jei Komisija nustato, kad susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai, nurodyti 1 dalyje, yra nesuderinami su Sąjungos taisyklėmis, ji išdėsto savo išvadas netaikydama 229 straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytos procedūros.

Jei Komisija nustato, kad susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai, nurodyti 2 dalyje, yra nesuderinami su Sąjungos taisyklėmis, ji išdėsto savo išvadas netaikydama 229 straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytos procedūros.

3.  1 dalyje nurodyti susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai negali būti įgyvendinami anksčiau, nei baigiasi 2 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytas dviejų mėnesių laikotarpis.

3.  2 dalyje nurodyti susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai įsigalioja, kai baigiasi 2 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytas dviejų mėnesių laikotarpis.

4.  Visais atvejais susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai bet kuriuo atveju pripažįstami nesuderinamais su Sąjungos taisyklėmis, jeigu:

4.  Visais atvejais susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai bet kuriuo atveju yra nesuderinami su Sąjungos taisyklėmis, jeigu:

a) dėl jų Sąjungoje gali būti kuriuo nors būdu pasidalyta rinka;

a) dėl jų Sąjungoje gali būti kuriuo nors būdu pasidalyta rinka;

b) jie gali turėti įtakos tinkamam rinkos organizavimui;

b) jie gali turėti įtakos tinkamam rinkos organizavimui;

c) jie gali sukelti konkurencijos iškraipymus, kurie nėra būtini, kad būtų pasiekti BŽŪP tikslai, kurių siekiama vykdant tarpšakinės organizacijos veiklą;

c) jie gali sukelti konkurencijos iškraipymus, kurie nėra būtini, kad būtų pasiekti BŽŪP tikslai, kurių siekiama vykdant tarpšakinės organizacijos veiklą;

d) jie susiję su kainų ar kvotų nustatymu;

d) jie susiję su įpareigojimu taikyti nustatytą kainą ar kiekį;

e) dėl jų gali atsirasti diskriminacija arba būti panaikinta konkurencija didelės atitinkamų produktų dalies atžvilgiu.

e) dėl jų gali atsirasti diskriminacija arba būti panaikinta konkurencija didelės atitinkamų produktų dalies atžvilgiu.

5.  Jei praėjus 2 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytam dviejų mėnesių laikotarpiui Komisija nustato, kad neįvykdytos 1 dalies taikymo sąlygos, ji, netaikydama 229 straipsnio 2 ar 3 dalyse nurodytos procedūros, priima sprendimą, kuriuo paskelbiama, kad atitinkamam susitarimui, sprendimui ar suderintiems veiksmams taikoma SESV 101 straipsnio 1 dalis.

5.  Jei Komisija nustato, kad neįvykdytos 1 dalies taikymo sąlygos arba, praėjus 2 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytam dviejų mėnesių laikotarpiui, neįvykdytos arba nebevykdomos 2 dalyje nurodytos sąlygos, ji, netaikydama 229 straipsnio 2 ar 3 dalyse nurodytos procedūros, priima sprendimą, kuriuo paskelbiama, kad ateityje atitinkamam susitarimui, sprendimui ar suderintiems veiksmams taikoma SESV 101 straipsnio 1 dalis.

Tas Komisijos sprendimas taikomas ne anksčiau, nei apie jį pranešama atitinkamai tarpšakinei organizacijai, nebent ta tarpšakinė organizacija yra pateikusi neteisingą informaciją ar piktnaudžiavusi 1 dalyje numatyta išimtimi.

Tas Komisijos sprendimas taikomas ne anksčiau, nei apie jį pranešama atitinkamai tarpšakinei organizacijai, nebent ta tarpšakinė organizacija yra pateikusi neteisingą informaciją ar piktnaudžiavusi 1 arba 2 dalyje numatyta išimtimi.

6.  Daugiamečio susitarimo atveju pranešimas pirmaisiais susitarimo metais galioja ir vėlesniems susitarimo taikymo metams. Tačiau tokiu atveju Komisija bet kuriuo metu savo iniciatyva arba kitos valstybės narės prašymu gali paskelbti apie nustatytą neatitikimą.

6.  Daugiamečio susitarimo atveju pranešimas pirmaisiais susitarimo metais galioja ir vėlesniems susitarimo taikymo metams. Tačiau tokiu atveju Komisija bet kuriuo metu savo iniciatyva arba kitos valstybės narės prašymu gali paskelbti apie nustatytą neatitikimą.

7.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos priemonės, būtinos šio straipsnio vienodam taikymui. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

7.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos priemonės, būtinos šio straipsnio vienodam taikymui. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 26 e punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

210 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

26e)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„210a straipsnis

 

Vertikaliosios tvarumo iniciatyvos

 

1.  SESV 101 straipsnio 1 dalis netaikoma vertikaliesiems susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, susijusiems su 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais produktais, siekiant taikyti aukštesnius aplinkos, gyvūnų sveikatos ar gyvūnų gerovės standartus nei pagal ES ar nacionalinės teisės aktus privalomi standartai, jeigu viešojo intereso nauda, kurią jie sukuria, yra didesnė už trūkumus, susijusius su vartotojais, ir jeigu jais tik nustatomi apribojimai, būtini jų tikslui pasiekti.

 

2.  SESV 101 straipsnio 1 dalis netaikoma 1 dalyje nurodytiems susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, jeigu:

 

a) apie nurodytus susitarimus, sprendimus ir suderintus veiksmus buvo pranešta Komisijai ir

 

b) per du mėnesius nuo visos reikiamos informacijos gavimo Komisija nenustato, kad tie susitarimai, sprendimai ar suderinti veiksmai yra nesuderinami su Sąjungos taisyklėmis.

 

Jei Komisija nustato, kad susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai, nurodyti 1 dalyje, yra nesuderinami su Sąjungos taisyklėmis, ji išdėsto savo išvadas netaikydama 229 straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytos procedūros.“;

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 26 f punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

214a straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

26f)  214a straipsnis pakeičiamas taip:

214a straipsnis

214a straipsnis

Nacionalinės išmokos tam tikriems Suomijos sektoriams

Nacionalinės išmokos tam tikriems Suomijos sektoriams

Komisijai suteikus leidimą, 20142020 m. laikotarpiu Suomija gali ir toliau teikti nacionalinę paramą, kurią ji gamintojams paskyrė 2013 m. remdamasi 1994 m. Stojimo akto 141 straipsniu su sąlyga, kad:

Komisijai suteikus leidimą, 20212027 m. laikotarpiu Suomija gali ir toliau teikti nacionalinę paramą, kurią ji gamintojams paskyrė 2020 m., jeigu:

a) paramos pajamoms suma visą laikotarpį laipsniškai mažinama ir 2020 m. jos suma nėra didesnė nei 30 % 2013 m. suteiktos paramos sumos; ir

a) bendra paramos pajamoms suma visą laikotarpį laipsniškai mažinama ir

b) prieš pasinaudojant šia galimybe, buvo visapusiškai pasinaudota atitinkamiems sektoriams skirtomis paramos schemomis pagal BŽŪP.

b) prieš pasinaudojant šia galimybe, buvo visapusiškai pasinaudota atitinkamiems sektoriams skirtomis paramos schemomis pagal BŽŪP.

Komisija priima savo leidimą netaikydama šio reglamento 229 straipsnio 2 arba 3 dalyse nurodytos procedūros.

Komisija priima savo leidimą netaikydama šio reglamento 229 straipsnyje nurodytos procedūros.“;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 26 g punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

IV dalies II a skyriaus (naujo) 218 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

26g)  Į IV dalį įterpiamas šis skyrius ir straipsnis:

 

„IIa skyrius

 

Žemės ūkio produktų rinkų skaidrumas

 

218a straipsnis

 

ES žemės ūkio rinkų stebėsenos centras

 

1.  Siekiant didinti skaidrumą žemės ūkio maisto produktų tiekimo grandinėje, teikti informaciją apie ekonominės veiklos vykdytojų ir visų valstybės valdžios institucijų pasirinkimus bei sudaryti palankesnes sąlygas nustatyti ir registruoti rinkos pokyčius, Komisija įsteigia ES žemės ūkio rinkų stebėsenos centrą (toliau – Stebėsenos centras).

 

2.  Stebėsenos centras apima bent šiuos 1 straipsnio 1 dalyje apibrėžtus žemės ūkio sektorius:

 

a) grūdų;

 

b) cukraus, cukrinių runkelių ir cukranendrių;

 

c) alyvuogių aliejaus;

 

d) vaisių ir daržovių;

 

e) vyno;

 

f) pieno ir pieno produktų;

 

g) galvijienos;

 

h) kiaulienos;

 

i) avienos ir ožkienos;

 

j) paukštienos.

 

3.  Stebėsenos centras renka statistinius duomenis ir informaciją, reikalingą rengiant analizes ir tyrimus, susijusius su:

 

a) gamyba ir tiekimu;

 

b) kainodaros mechanizmais ir, jei įmanoma, pelno maržomis visoje žemės ūkio maisto produktų tiekimo grandinėje Sąjungoje ir valstybėse narėse;

 

c) kainų pokyčių tendencijomis ir, jei įmanoma, pelno maržomis visoje maisto tiekimo grandinėje Sąjungoje ir valstybėse narėse, taip pat visuose žemės ūkio ir žemės ūkio maisto produktų sektoriuose;

 

d) trumpalaikėmis ir vidutinio laikotarpio rinkos pokyčių prognozėmis;

 

e) žemės ūkio produktų importo ir eksporto pokyčiais, ypač tarifinių kvotų žemės ūkio produktų importui Sąjungos teritorijoje taikymu.

 

Kiekvienais metais Stebėsenos centras parengia ataskaitą, apimančią pirmoje pastraipoje nurodytus elementus, ir ją pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

4.  Valstybės narės renka 3 dalyje nurodytą informaciją iš žemės ūkio produktų perdirbimo įmonių arba kitų ūkio subjektų, dalyvaujančių žemės ūkio produktų prekyboje, ir ją pateikia Stebėsenos centrui.

 

Ta informacija laikoma konfidencialia ir Stebėsenos centras užtikrina, kad skirtingų ekonominės veiklos vykdytojų konkrečiai taikomos kainos arba jų pavadinimai nebūtų paviešinti.

 

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma pranešimo ir ataskaitų teikimo sistema, siekiant taikyti šį straipsnį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 26 h punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

218 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

26h)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„218 b straipsnis

 

Išankstinio perspėjimo apie rinkos trikdymus mechanizmas ir perspėjimo ribos

 

1.  Stebėsenos centras nustato išankstinio perspėjimo mechanizmą bei perspėjimo ribas ir, kai viršijama atitinkama perspėjimo riba, praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie rinkų sutrikdymo pavojų, pirmiausia dėl didelio kainų kilimo arba mažėjimo vidaus arba išorės rinkose arba dėl kitų panašų poveikį turinčių įvykių ir aplinkybių.

 

Perspėjimo ribos nustatomos:

 

a) jeigu vidutinė svertinė rinkos kaina yra mažesnė už [XX proc.] vidutinę kainą, buvusią per [X] savaites paeiliui, panaikinus aukščiausias ir žemiausias nuorodas, vertinant savaitės kainas, ir per [X] mėnesius paeiliui, vertinant mėnesio kainas.

 

b) jeigu vidutinė svertinė rinkos kaina yra didesnė už [XX proc.] vidutinę kainą, buvusią per [X] savaites paeiliui, panaikinus aukščiausias ir žemiausias nuorodas, vertinant savaitės kainas, ir per [X] mėnesius paeiliui, vertinant mėnesio kainas.

 

Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Stebėsenos centro pranešimo dienos Komisija pateikia Parlamentui ir Tarybai informaciją apie atitinkamo produkto padėtį rinkoje, rinkos trikdymų priežastis ir prireikus galimas priemones, kurių reikia imtis, visų pirma priemones, numatytas šio reglamento II dalies I antraštinės dalies 1 skyriuje ir (arba) 219, 219a, 220, 221 ir 222 straipsniuose, arba priežastis, dėl kurių tokios priemonės neturi būti taikomos.“;

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 26 i punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

219 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

26i)  219 straipsnis pakeičiamas taip:

219 straipsnis

219 straipsnis

Kovos su rinkos sutrikdymu priemonės

Kovos su rinkos sutrikdymu ir jo valdymo priemonės

1.  Siekiant efektyviai ir veiksmingai reaguoti į rinkos sutrikdymo pavojų, kurį sukėlė didelis kainų kilimas arba kritimas vidaus ar išorės rinkose arba kiti įvykiai ir aplinkybės, smarkiai sutrikdantys ar galintys sutrikdyti rinką, jeigu tikėtina, kad tokia padėtis tęsis toliau arba jos pasekmės sunkės, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais aktais patvirtinti priemones, būtinas tokiai padėčiai rinkoje ištaisyti, laikantis pagal SESV sudarytuose tarptautiniuose susitarimuose nustatytų prievolių, jeigu visos kitos pagal šį reglamentą galimos priemonės pasirodo esančios nepakankamos.

1.  Siekiant efektyviai ir veiksmingai reaguoti į rinkos sutrikdymo pavojų, kurį sukėlė didelis kainų kilimas arba kritimas vidaus ar išorės rinkose arba kiti įvykiai ir aplinkybės, smarkiai sutrikdantys ar galintys sutrikdyti rinką, jeigu tikėtina, kad tokia padėtis tęsis toliau arba jos pasekmės sunkės, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais aktais patvirtinti priemones, būtinas tokiai padėčiai rinkoje ištaisyti, laikantis pagal SESV sudarytuose tarptautiniuose susitarimuose nustatytų prievolių.

Tais atvejais, kai kyla rinkos sutrikdymo pavojus, kaip nurodyta šios dalies pirmoje pastraipoje, ir jei yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šios dalies pirmą pastraipą priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 228 straipsnyje numatyta tvarka.

Tais atvejais, kai kyla rinkos sutrikdymo pavojus, kaip nurodyta šios dalies pirmoje pastraipoje, ir jei yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šios dalies pirmą pastraipą priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 228 straipsnyje numatyta tvarka.

Tos priežastys, dėl kurių privaloma skubėti, gali būti susijusios su būtinybe imtis neatidėliotinų veiksmų siekiant išspręsti rinkos sutrikdymo problemą arba užkirsti kelią rinkos sutrikdymui, kai rinkos sutrikdymo pavojus kyla taip greitai ar netikėtai, kad būtina imtis neatidėliotinų veiksmų siekiant efektyviai ir veiksmingai ištaisyti padėtį, arba kai veiksmais būtų neleista, kad toks rinkos sutrikdymo pavojus atsirastų, kad jis tęstųsi arba jis virstų gilesniu ar ilgiau trunkančiu sutrikdymu, arba kai atidėjus neatidėliotinus veiksmus kiltų rinkos sutrikdymo atsiradimo ar padidėjimo pavojus arba padidėtų priemonių, kurios vėliau būtų būtinos pavojui pašalinti arba sutrikdymo problemai išspręsti, apimtis, arba toks atidėjimas pakenktų gamybai ar rinkos sąlygoms.

Tos priežastys, dėl kurių privaloma skubėti, gali būti susijusios su būtinybe imtis neatidėliotinų veiksmų siekiant išspręsti rinkos sutrikdymo problemą arba užkirsti kelią rinkos sutrikdymui, kai rinkos sutrikdymo pavojus kyla taip greitai ar netikėtai, kad būtina imtis neatidėliotinų veiksmų siekiant efektyviai ir veiksmingai ištaisyti padėtį, arba kai veiksmais būtų neleista, kad toks rinkos sutrikdymo pavojus atsirastų, kad jis tęstųsi arba jis virstų gilesniu ar ilgiau trunkančiu sutrikdymu, arba kai atidėjus neatidėliotinus veiksmus kiltų rinkos sutrikdymo atsiradimo ar padidėjimo pavojus arba padidėtų priemonių, kurios vėliau būtų būtinos pavojui pašalinti arba sutrikdymo problemai išspręsti, apimtis, arba toks atidėjimas pakenktų gamybai ar rinkos sąlygoms.

Tokiomis priemonėmis tiek, kiek būtina, ir tokiam laikui, kuris būtinas, kad būtų išspręsta rinkos sutrikdymo problema arba pašalintas jos pavojus, galima išplėsti arba pakeisti kitų šiame reglamente numatytų priemonių taikymo sritį, trukmę ar kitus aspektus, numatyti eksporto grąžinamąsias išmokas arba visiškai ar iš dalies sustabdyti importo muitų taikymą, įskaitant, jei reikia, tam tikriems kiekiams ar laikotarpiams.

Tokiomis priemonėmis tiek, kiek būtina, ir tokiam laikui, kuris būtinas, kad būtų išspręsta rinkos sutrikdymo problema arba pašalintas jos pavojus, galima išplėsti arba pakeisti kitų šiame reglamente numatytų priemonių ir kitų Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų III skyriaus 39–63 straipsniuose numatytų priemonių taikymo sritį, trukmę ar kitus aspektus arba sustiprinti importo kontrolę arba visiškai ar iš dalies sustabdyti arba koreguoti importo muitų taikymą, įskaitant, jei reikia, tam tikriems kiekiams ar laikotarpiams. Šios priemonės taip pat gali būti susijusios su vaisių ir daržovių įvežimo sistemos koregavimu, konsultuojantis su į Sąjungą eksportuojančiomis trečiosiomis šalimis.

2.   1 dalyje nurodytos priemonės netaikomos I priedo XXIV dalies 2 skirsnyje išvardytiems produktams.

2.  1 dalyje nurodytos priemonės netaikomos I priedo XXIV dalies 2 skirsnyje išvardytiems produktams.

Tačiau Komisija įgyvendinimo aktais, priimamais taikant 228 straipsnyje numatytą skubos procedūrą, gali nuspręsti, kad 1 dalyje nurodytos priemonės taikomos vienam ar keliems iš I priedo XXIV dalies 2 skirsnyje išvardytų produktų.

Tačiau Komisija įgyvendinimo aktais, priimamais taikant 228 straipsnyje numatytą skubos procedūrą, gali nuspręsti, kad 1 dalyje nurodytos priemonės taikomos vienam ar keliems iš I priedo XXIV dalies 2 skirsnyje išvardytų produktų.

3.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms priemonėms būtinos taikyti procedūrinės taisyklės ir techniniai kriterijai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms priemonėms būtinos taikyti procedūrinės taisyklės ir techniniai kriterijai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=LT)

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 26 j punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

219 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

26j)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„219a straipsnis

 

Kiekio mažinimo schema

 

1.  Didelio rinkos sutrikdymo atveju ir jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į gamybos metodus, Komisija pagal 227 straipsnį yra įgaliota priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas teikiant paramą 1 straipsnio 2 dalyje tiksliai įvardyto sektoriaus gamintojams, kurie per apibrėžtą laikotarpį sumažina savo tiekimo mastą, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.

 

Siekiant užtikrinti, kad ši schema būtų veiksmingai ir tinkamai įgyvendinta, Komisija deleguotuoju aktu nustato:

 

a) didžiausią bendrą tiekimo apimtį arba kiekį, kuris turi būti mažinamas Sąjungos lygmeniu pagal mažinimo schemą;

 

b) mažinimo laikotarpio trukmę ir, jei reikia, jo pratęsimą;

 

c) paramos sumą pagal sumažintą apimtį arba kiekį ir jos finansavimo struktūrą;

 

d) pareiškėjų, kurie atitinka paramos gavimo reikalavimus, ir priimtinų paramos paraiškų kriterijus;

 

e) konkrečias šios schemos įgyvendinimo sąlygas.

 

2.  Parama teikiama laikantis principo, kad gamintojai teiktų paraišką toje valstybėje narėje, kurioje jie yra įsisteigę, naudojant atitinkamos valstybės narės nurodytą metodą.

 

Valstybės narės gali nuspręsti, kad paraišką dėl paramos gamybos mažinimui gamintojų vardu turi pateikti pripažintos organizacijos arba pagal nacionalinę teisę įsteigti kooperatyvai ir (arba) atskiri gamintojai. Tuo atveju valstybės narės užtikrina, kad parama būtų visiškai perduodama gamintojams, kurie veiksmingai sumažino savo tiekimą.“;

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 26 k punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

219 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

26k)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„219b straipsnis

 

Priemonės, skirtos gamybai stabilizuoti didelių rinkos sutrikdymų laikotarpiu

 

1.  Jeigu Komisija priėmė deleguotuosius aktus pagal 219a straipsnį ir jeigu tikėtina, kad dideli rinkos sutrikdymai tęsis toliau arba jų pasekmės sunkės, Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, siekiant papildyti priemones pagal 219a straipsnį, nustatant mokestį visiems 1 straipsnio 2 dalyje nurodyto sektoriaus gamintojams, kurie per apibrėžtą laikotarpį padidina savo tiekimo mastą palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu:

 

a) per tą patį laikotarpį, apibrėžtą 219a straipsnyje, jeigu yra tinkamai pagrįstų priežasčių;

 

b) per naują mažinimo laikotarpį, jei gamintojų dalyvavimas pagal 219a straipsnį nebuvo pakankamas pusiausvyrai rinkoje atstatyti;

 

2.  Taikant 1 dalyje nurodytą priemonę Komisija atsižvelgia į gamybos kainų tendencijas, ir ypač į išlaidas sąnaudoms.

 

3.  Siekiant užtikrinti, kad ši schema būtų veiksmingai ir tinkamai įgyvendinta, Komisija pagal 227 straipsnį yra įgaliota priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustato:

 

a) mažinimo laikotarpiu savo gamybos apimtis ar kiekį didinantiems gamintojams taikomo mokesčio dydį ir sąlygas;

 

b) konkrečias šios schemos įgyvendinimo ir papildymo sąlygas pagal 219a straipsnyje nurodytą kiekio mažinimo schemą.

 

4.  Prireikus šios priemonės gali būti papildomos kitomis šio reglamento priemonėmis, visų pirma nustatytomis 222 straipsnyje.“;

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 26 l punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

V dalies I skyriaus 4 skirsnio antraštinė dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

26l)  4 skirsnio antraštinė dalis pakeičiama taip:

Susitarimai ir sprendimai didelių rinkų pusiausvyros sutrikimų laikotarpiais

Susitarimai ir sprendimai, kuriais siekiama užkirsti kelią rinkų trikdymui ir šalinti didelius rinkų pusiausvyros sutrikimus“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 26 m punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

222 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

26m)  222 straipsnis pakeičiamas taip:

222 straipsnis

222 straipsnis

SESV 101 straipsnio 1 dalies taikymas

SESV 101 straipsnio 1 dalies taikymas

1.  Didelio rinkos pusiausvyros sutrikimo laikotarpiais Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kad SESV 101 straipsnio 1 dalis būtų netaikoma bet kurio iš reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų sektorių ūkininkų, ūkininkų asociacijų ar tokių asociacijų susivienijimų arba pripažintų gamintojų organizacijų, pripažintų gamintojų organizacijų asociacijų ir pripažintų tarpšakinių organizacijų susitarimams ir sprendimams, su sąlyga, kad tokiais susitarimais ir sprendimais nekenkiama tinkamam vidaus rinkos veikimui, kad jais siekiama tik stabilizuoti atitinkamą sektorių ir kad jie patenka į vieną ar daugiau iš šių kategorijų:

1.  Siekiant užkirsti kelią rinkų trikdymui ir šalinti didelius rinkos pusiausvyros sutrikimus, remiantis 219 straipsniu, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kad SESV 101 straipsnio 1 dalis būtų netaikoma bet kurio iš reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų sektorių ūkininkų, ūkininkų asociacijų ar tokių asociacijų susivienijimų arba pripažintų gamintojų organizacijų, pripažintų gamintojų organizacijų asociacijų ir pripažintų tarpšakinių organizacijų susitarimams ir sprendimams, su sąlyga, kad tokiais susitarimais ir sprendimais nekenkiama tinkamam vidaus rinkos veikimui, kad jais siekiama tik stabilizuoti atitinkamą sektorių ir kad jie patenka į vieną ar daugiau iš šių kategorijų:

a) jų produktų pašalinimas iš rinkos arba nemokamas paskirstymas;

a) jų produktų pašalinimas iš rinkos arba nemokamas paskirstymas;

b) transformavimas ir perdirbimas;

b) transformavimas ir perdirbimas;

c) privačių ūkio subjektų vykdomas sandėliavimas;

c) privačių ūkio subjektų vykdomas sandėliavimas;

d) bendros pardavimo skatinimo priemonės;

d) bendros pardavimo skatinimo priemonės;

e) susitarimai dėl kokybės reikalavimų;

e) susitarimai dėl kokybės reikalavimų;

f) bendras išteklių, kurių reikia kovojant su gyvūnų ir augalų kenkėjų ir ligų plitimu Sąjungoje, arba išteklių, kurių reikia siekiant pašalinti gaivalinių nelaimių padarinius Sąjungoje, pirkimas,

f) bendras išteklių, kurių reikia kovojant su gyvūnų ir augalų kenkėjų ir ligų plitimu Sąjungoje, arba išteklių, kurių reikia siekiant pašalinti gaivalinių nelaimių padarinius Sąjungoje, pirkimas,

g) laikinas gamybos planavimas atsižvelgiant į specifinį gamybos ciklo pobūdį.

g) laikinas gamybos planavimas atsižvelgiant į specifinį gamybos ciklo pobūdį.

Komisija įgyvendinimo aktuose apibrėžia šios nukrypti leidžiančios nuostatos apimtį turinio prasme ir geografinę taikymo sritį ir, laikantis 3 dalies, šios nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimo laikotarpį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Komisija įgyvendinimo aktuose apibrėžia šios nukrypti leidžiančios nuostatos apimtį turinio prasme ir geografinę taikymo sritį ir, laikantis 3 dalies, šios nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimo laikotarpį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

 

1a.  Susitarimų ir sprendimų, kuriuos pagal 1 dalį priima pripažintos gamintojų organizacijos, pripažintos gamintojų organizacijų asociacijos ar pripažintos tarpšakinės organizacijos, taikymas gali būti išplėstas pagal 164 straipsnį ir valstybės narės nustatytomis sąlygomis. Taisyklių taikymo išplėtimas negali viršyti 3 dalyje nurodyto laikotarpio.

3.  1 dalyje nurodyti susitarimai ir sprendimai galioja ne ilgiau kaip šešis mėnesius.

3.  1 dalyje nurodyti susitarimai ir sprendimai galioja ne ilgiau kaip šešis mėnesius.

Tačiau Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais leidžiama tokių susitarimų ir sprendimų galiojimą pratęsti ne ilgesniu kaip šešių mėnesių laikotarpiu. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Tačiau Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais leidžiama tokių susitarimų ir sprendimų galiojimą pratęsti ne ilgesniu kaip šešių mėnesių laikotarpiu. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 229 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LT)

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 26 n punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

223 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

26n)  223 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

Gauta informacija gali būti perduota tarptautinėms organizacijoms ir trečiųjų šalių kompetentingoms valdžios institucijoms arba joms gali būti suteiktos galimybės su ta informacija susipažinti, taip pat informacija gali būti viešai skelbiama su sąlyga, kad bus užtikrinta asmens duomenų apsauga ir teisėtas įmonių interesas apsaugoti savo verslo paslaptis, įskaitant informaciją apie kainas.

Gauta informacija gali būti perduota tarptautinėms organizacijoms, Europos finansų rinkų institucijoms ir trečiųjų šalių kompetentingoms valdžios institucijoms arba joms gali būti suteiktos galimybės su ta informacija susipažinti, taip pat informacija gali būti viešai skelbiama su sąlyga, kad bus užtikrinta asmens duomenų apsauga ir teisėtas įmonių interesas apsaugoti savo verslo paslaptis, įskaitant informaciją apie kainas.“;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pagrindimas

Persvarstant direktyvas, kuriomis reglamentuojamos Europos finansų rinkos, turi būti nustatyta Komisijos ir nacionalinių institucijų pareiga bendradarbiauti su finansų institucijomis.

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 26 o punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013

223 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

26o)  223 straipsnio 3 dalis papildoma šia pastraipa: