Procedūra : 2018/0218(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0198/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0198/2019

Debates :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5

Balsojumi :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0289

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 944kWORD 284k
7.5.2019
PE 629.648v02-00 A8-0198/2019

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām, Regulu (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, Regulu (ES) Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem, un Regulu (ES) Nr. 229/2013, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām

(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Referents: Eric Andrieu

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Attīstības komitejas ATZINUMS
 Budžeta kontroles komitejas NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ
 Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ATZINUMS
 Reģionālās attīstības komitejas ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām, Regulu (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, Regulu (ES) Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem, un Regulu (ES) Nr. 229/2013, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām

(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0394),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, 114. pantu, 118. punkta pirmo daļu un 349. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0246/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 17. oktobra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2018. gada 5. decembra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas, Budžeta kontroles komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Reģionālās attīstības komitejas atzinumus un nostāju grozījumu veidā (A8-0198/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Komisijas 2017. gada 29. novembra paziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” ir izklāstīts, ar kādām problēmām saskarsies turpmākā kopējā lauksaimniecības politika (KLP) laikposmā pēc 2020. gada, kādi būs tās mērķi un orientācija. Šie mērķi cita starpā ir padarīt KLP vairāk orientētu uz rezultātiem, veicināt lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauku apvidu modernizāciju un ilgtspēju, kas aptver ekonomisko, sociālo, vidisko un klimatisko ilgtspēju, un palīdzēt samazināt saņēmēju slogu, kas ir saistīts ar Savienības tiesību aktiem.

(1)  Komisijas 2017. gada 29. novembra paziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” ir izklāstīts, ar kādām problēmām saskarsies turpmākā kopējā lauksaimniecības politika (KLP) laikposmā pēc 2020. gada, kādi būs tās mērķi un orientācija. Šie mērķi cita starpā ir padarīt KLP vairāk orientētu uz rezultātiem, saskaņā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un Parīzes klimata nolīgumu veicināt lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauku apvidu modernizāciju un ilgtspēju, kas aptver ekonomisko, sociālo, vidisko un klimatisko ilgtspēju (tostarp pievēršot lielāku uzmanību lauksaimniecībai un mežsaimniecībai), lai mazinātu pārtikas izšķērdēšanu un veicinātu izglītošanu par veselīgas ēšanas ieradumiem, ražot veselīgu pārtiku un palīdzēt samazināt saņēmēju slogu, kas ir saistīts ar Savienības tiesību aktiem. Paziņojumā ir uzsvērta arī KLP globālā dimensija un izklāstīta Savienības apņemšanās uzlabot ilgtspējīgas attīstības politikas saskaņotību (PCSD).

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a)  Tirdzniecības nolīgumu slēgšana gan palielina starptautisko konkurenci lauksaimniekiem, gan paver tiem jaunas perspektīvas. Lai saglabātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus un nodrošinātu starptautiskās tirdzniecības savstarpību, Savienībai būtu jāpanāk, ka tiek ievēroti tādi ražošanas standarti, kas atbilst vietējiem ražotājiem piemērojamajiem standartiem, it īpaši vides un veselības jomā, ievērojot savstarpīgumu.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Tā kā KLP ir asāk jāreaģē uz problēmām un iespējām, kas rodas Savienības, starptautiskā, valstu, reģionu, vietējā un lauku saimniecību līmenī, ir jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo tās rezultāti Savienības mērķu sasniegšanā, un ievērojami jāsamazina administratīvais slogs. Uz veikuma konkrētību vērstā (uz “īstenošanas modeli” balstītā) kopējā lauksaimniecības politikā Savienībai būtu jāparedz politikas pamatparametri, piemēram, KLP mērķi un pamatprasības, bet dalībvalstīm būtu jāuzņemas lielāka atbildība par izvirzīto mērķu un mērķrādītāju sasniegšanu. Lielāka subsidiaritāte dod iespēju labāk ņemt vērā vietējos apstākļus un vajadzības, pielāgojot atbalstu tā, lai tas sniegtu pēc iespējas lielāku devumu Savienības mērķu sasniegšanā.

(2)  Tā kā KLP ir asāk jāreaģē uz problēmām un iespējām, kas rodas Savienības, starptautiskā, valstu, reģionu, vietējā un lauku saimniecību līmenī, ir jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo tās rezultāti Savienības mērķu sasniegšanā, un ievērojami jāsamazina administratīvais slogs. Uz veikuma konkrētību vērstā (uz “īstenošanas modeli” balstītā) kopējā lauksaimniecības politikā un paturot prātā, ka galvenais mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgus ienākumus ražotājiem, Savienībai būtu jāparedz politikas pamatparametri, piemēram, KLP mērķi un pamatprasības, bet dalībvalstis uzņemas lielāku atbildību par izvirzīto mērķu un mērķrādītāju sasniegšanu. Lielāka subsidiaritāte dod iespēju labāk ņemt vērā vietējos apstākļus un vajadzības, pielāgojot atbalstu tā, lai tas sniegtu pēc iespējas lielāku devumu Savienības mērķu sasniegšanā.

Pamatojums

Lai gan dalībvalstīm var piešķirt lielāku autonomiju attiecībā uz to, kā tās sadala KLP finansējumu, dažas dalībvalstis joprojām izmanto negodīgu platībatkarīgu sistēmu, neņemot vērā tos, kam tie ir visvairāk vajadzīgi, proti, mazākos lauksaimniekus.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a)  Tomēr aizvien lielākās cenu svārstības un lauksaimnieku ienākumu samazināšanās, ko saasina pastiprināta KLP pievēršanās tirgiem, liek izstrādāt jaunus publiskos instrumentus piedāvājuma regulēšanai, kas nodrošina taisnīgu produkcijas sadali starp valstīm un lauksaimniekiem.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Lai nodrošinātu KLP saskaņotību, visām turpmākām KLP intervencēm vajadzētu būt ietvertām stratēģiskā atbalsta plānā, kurā būtu iekļautas dažas nozariskas intervences, kas bija noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1308/201310.

(3)  Lai nodrošinātu KLP saskaņotību, visām turpmākām KLP intervencēm vajadzētu atbilst ilgtspējīgas attīstības, dzimumu līdztiesības un pamattiesību principiem un būt ietvertām stratēģiskā atbalsta plānā, kurā būtu iekļautas dažas nozariskas intervences, kas bija noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1308/201310.

_________________

_________________

10 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

10 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  Lai saturiski piepildītu Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 39. pantā nospraustos KLP mērķus un nodrošinātu to, ka Savienība pienācīgi stājas pretī tās nesenākajiem izaicinājumiem, ir lietderīgi izvirzīt vispārīgu mērķu kopumu, kas atspoguļotu Komisijas paziņojumā “Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” doto ievirzi. Neskarot konkrētos mērķus, kas izvirzīti KLP stratēģiskajos plānos, būtu arī jānosaka virkne papildu mērķu, kuri konkrēti attiektos uz lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikt konkrētus tirgu kopīgās organizācijas mērķus, un tas skatāms kopā ar ierosināto jauno 1.a pantu.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Regulas (ES) Nr. 1308/2013 II pielikumā ir iekļautas dažas definīcijas, kas attiecas uz minētās regulas darbības jomā ietilpstošām nozarēm. Minētā pielikuma II daļas B iedaļā izklāstītās definīcijas, kas attiecas uz cukura nozari, būtu jāsvītro, jo tās vairs nepiemēro. Lai, ņemot vērā jaunas zinātniskās atziņas vai tirgus attīstību, atjauninātu minētajā pielikumā iekļautās definīcijas, kas attiecas uz citām nozarēm, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus minēto definīciju grozīšanai. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. Tāpēc būtu jāsvītro minētā pielikuma II daļas A iedaļas 4. punktā Komisijai deleģētās individuālās pilnvaras grozīt inulīna sīrupa definīciju.

(4)  Regulas (ES) Nr. 1308/2013 II pielikumā ir iekļautas dažas definīcijas, kas attiecas uz minētās regulas darbības jomā ietilpstošām nozarēm. Minētā pielikuma II daļas B iedaļā izklāstītās definīcijas, kas attiecas uz cukura nozari, būtu jāsvītro, jo tās vairs nepiemēro. Lai, ņemot vērā jaunas zinātniskās atziņas vai tirgus attīstību, atjauninātu minētajā pielikumā iekļautās definīcijas, kas attiecas uz citām nozarēm, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus minēto definīciju atjaunināšanai, tomēr ne jaunu definīciju pievienošanai. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei. Tāpēc būtu jāsvītro minētā pielikuma II daļas A iedaļas 4. punktā Komisijai deleģētās individuālās pilnvaras grozīt inulīna sīrupa definīciju.

Pamatojums

Grozījuma nolūks ir precizēt, ka pilnvaru mērķis ir, ciktāl iespējams, atjaunināt definīcijas, ņemot vērā tirgus attīstību.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Ņemot vērā, ka vairākās dalībvalstīs 2014.–2017. gadā samazinājās faktiski apstādītā vīnogulāju platība un tā rezultātā var samazināties ražošanas apjoms, dalībvalstīm, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 63. panta 1. punktu nosakot platību, par kuru izdodamas jaunas stādīšanas atļaujas, vajadzētu būt iespējai izvēlēties starp pastāvošo bāzi un procentuālo daļu no faktiski apstādītās vīnogulāju kopējās platības, kāda to teritorijā bija 2015. gada 31. jūlijā un kam pieskaitīta platība, kura atbilst saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 piešķirtajām stādīšanas tiesībām, ko attiecīgā dalībvalsts, sākot no 2016. gada 1. janvāra, var pārveidot par atļaujām.

(8)  Neatkāpjoties no secinājuma, ka pārlieku straujš jaunu vīnogulāju stādīšanas pieaugums, reaģējot uz paredzēto pieprasījuma pieaugumu starptautiskajā mērogā, var atkal novest pie tā, ka veidojas piegādes spēju pārpalikums vidējā termiņā, būtu jāņem vērā, ka vairākās dalībvalstīs 2014.–2017. gadā samazinājās faktiski apstādītā vīnogulāju platība un tā rezultātā var samazināties ražošanas apjoms, un tādēļ dalībvalstīm, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 63. panta 1. punktu nosakot platību, par kuru izdodamas jaunas stādīšanas atļaujas, vajadzētu būt iespējai izvēlēties starp pastāvošo bāzi un procentuālo daļu no faktiski apstādītās vīnogulāju kopējās platības, kāda to teritorijā bija 2015. gada 31. jūlijā un kam pieskaitīta platība, kura atbilst saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 piešķirtajām stādīšanas tiesībām, ko attiecīgā dalībvalsts, sākot no 2016. gada 1. janvāra, var pārveidot par atļaujām.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir atgādināt, kādu apstākļu dēļ vīna nozarē tika ilgstoši uzturēta stādīšanas atļauju sistēma.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Lai cīnītos pret šajā regulā neparedzētas apiešanas gadījumiem, dalībvalstīm būtu jādod tiesības pieņemt pasākumus, kas novērstu to, ka atbilstības un prioritātes kritērijus apiet tādi pieteikumu iesniedzēji, uz kuru darbībām neattiecas īpašie pretapiešanas pasākumi, kas šajā regulā noteikti attiecībā uz konkrētiem atbilstības un prioritātes kritērijiem.

Pamatojums

Šis grozījums skatāms kopā ar 63. un 64. panta grozījumiem, kas paredz atļaut dalībvalstīm izmantot savas likumdošanas pilnvaras, lai nodrošinātu, ka uzņēmēji nemēģina apiet, pirmkārt, ierobežojošos pasākumus un, otrkārt, atbilstības un prioritātes kritērijus.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Lai iekļautu vīna vīnogu šķirnes ‘Noah’, ‘Othello’, ‘Isabelle’, ‘Jacquez’, ‘Clinton’ un ‘Herbemont’, kuras iepriekš bija izslēgtas, būtu jāmaina noteikumi par to, kā dalībvalstis klasificē vīna vīnogu šķirnes. Lai nodrošinātu, ka palielinās Savienībā vīna ražošanā izmantoto vīnogulāju izturība pret slimībām un ka ražošanā izmanto tādas vīnogulāju šķirnes, kas ir labāk pielāgojušās mainīgiem klimata apstākļiem, būtu jānosaka, ka vīna ražošanai Savienībā drīkst stādīt Vitis labrusca sugas šķirnes un šķirnes, kas iegūtas no krustojumiem starp Vitis vinifera sugu, Vitis labrusca sugu un citām Vitis ģints sugām.

svītrots

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Noteikumi, kas attiecas uz vīna importam vajadzīgajiem atbilstības sertifikātiem un analīzes protokoliem, būtu jāpiemēro, ņemot vērā starptautiskos nolīgumus, kas noslēgti saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD).

(11)  Noteikumi, kas attiecas uz vīna importam vajadzīgajiem atbilstības sertifikātiem un analīzes protokoliem, būtu jāpiemēro, ņemot vērā starptautiskos nolīgumus, kas noslēgti saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD), nodrošinot izsekojamības un kvalitātes standartu atbilstību Eiropas standartiem.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Cilmes vietas nosaukuma definīcija būtu jāsaskaņo ar definīciju, kas sniegta Līgumā par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem12 (“TRIPS līgums”), kurš apstiprināts ar Padomes Lēmumu 94/800/EK13, jo īpaši ar līguma 22. panta 1. punktu, proti, būtu jānosaka, ka nosaukumā ir jāatspoguļo, ka produkta izcelsme ir konkrēts reģions vai konkrēta vieta.

svītrots

__________________

 

12 Daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārta (1986–1994), 1. pielikums, 1.C pielikums, Līgums par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (PTO) (OV L 336, 23.12.1994., 214. lpp.).

 

13 Padomes 1994. gada 22. decembra Lēmums 94/800/EK par daudzpusējo sarunu Urugvajas kārtā (no 1986. gada līdz 1994. gadam) panākto nolīgumu slēgšanu Eiropas Kopienas vārdā jautājumos, kas ir tās kompetencē (OV L 336, 23.12.1994., 1. lpp.).

 

Pamatojums

Tā kā ir saglabāta cilmes vietas nosaukuma definīcija, kas paredzēta ar starptautisko Lisabonas Vienošanos, šis apsvērums kļūst nepiemērots, jo ietver atsauci uz citu cilmes vietas nosaukuma definīciju, kas minēta līgumā par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS).

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Lai nodrošinātu, ka lēmumi par aizsardzības pieteikumiem un iebildumiem, kas iesniegti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 96. pantā paredzētās iepriekšējās valsts procedūras ietvaros, tiek pieņemti konsekventi, Komisijai būtu laikus un regulāri jāsaņem informācija gadījumos, kad valstu tiesās vai citās struktūrās ir sākta procedūra par aizsardzības pieteikumu, ko dalībvalsts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 96. panta 5. punktu ir pārsūtījusi Komisijai. Būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras, lai šādos apstākļos un attiecīgā gadījumā apturētu pieteikuma izskatīšanu, līdz valsts tiesa vai cita valsts struktūra ir pasludinājusi spriedumu lietā, kurā apstrīdēts pieteikuma novērtējums, ko dalībvalsts sagatavojusi iepriekšējā valsts procedūrā.

(13)  Lai nodrošinātu, ka lēmumi par aizsardzības pieteikumiem un iebildumiem, kas iesniegti Regulas (ES) Nr. 1308/2013 96. pantā paredzētās iepriekšējās valsts procedūras ietvaros, tiek pieņemti konsekventi, Komisijai būtu laikus un regulāri jāsaņem informācija gadījumos, kad valstu tiesās vai citās struktūrās ir sākta procedūra par aizsardzības pieteikumu, ko dalībvalsts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 96. panta 5. punktu ir pārsūtījusi Komisijai.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noraidīt Komisijas priekšlikumu, ar ko paredz nodot ACVN/ĢIN sistēmu tiesu iestāžu pārziņā un kas varētu bloķēt visu sistēmu, ņemot vērā tiesas procesu norises ilgumu. Tas ne tikai radītu juridisku nenoteiktību uzņēmējiem, bet arī ir pretrunā principam, ka atcelšanas prasības iesniegšanai valsts vai Eiropas tiesā nav apturoša efekta.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācija būtu jāvienkāršo un jāpaātrina, nošķirot intelektuālā īpašuma noteikumu ievērošanas novērtējumu no novērtējuma par produkta specifikāciju atbilstību tirdzniecības standartos un marķēšanas noteikumos noteiktajām prasībām.

svītrots

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noraidīt Komisijas priekšlikumu, ņemot vērā, ka ES kvalitātes politiku nevar pielīdzināt tikai vienkāršam ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu intelektuālā īpašuma aizsardzības mehānismam.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a)  Dalībvalstis, kuras pievienojās Savienībai kopš 2004. gada, būtu jāmudina sākt procedūras šeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācijai, atvieglojot apmaiņu ar labu praksi dalībvalstu starpā.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

14.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14b)  Līdz ar to būtu jāpalīdz partneriem jaunattīstības valstīs izstrādāt ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un marķējumu sistēmu. Šīs norādes un marķējumi būtu arī jāatzīst Savienībai un tās dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Dalībvalstu kompetento iestāžu veiktais novērtējums ir svarīgs procedūras solis. Dalībvalstīm ir zināšanas, kompetence un piekļuve datiem un faktiem, kas dod tām vislabākās iespējas pārliecināties par to, vai pieteikumā sniegtā informācija ir pareiza un patiesa. Tāpēc dalībvalstīm būtu jāgarantē, ka minētā novērtējuma rezultāts, kas ir precīzi jādokumentē vienotajā dokumentā, kurā ir rezumēti produkta specifikācijas attiecīgie elementi, ir uzticams un pareizs. Ievērojot subsidiaritātes principu, pēc tam pieteikumi būtu jāizskata Komisijai, lai pārliecinātos, ka tajos nav acīmredzamu kļūdu un ka tiek ņemti vērā Savienības tiesību akti un to ieinteresēto personu intereses, kas atrodas ārpus dalībvalsts, kurā iesniegts pieteikums.

(15)  Dalībvalstu kompetento iestāžu veiktais novērtējums ir svarīgs procedūras solis. Dalībvalstīm ir zināšanas, kompetence un piekļuve datiem un faktiem, kas dod tām vislabākās iespējas pārliecināties par to, vai pieteikumā sniegtā informācija ir pareiza un patiesa. Tāpēc dalībvalstīm būtu jāgarantē, ka minētā novērtējuma rezultāts, kas ir precīzi jādokumentē vienotajā dokumentā, kurā ir rezumēti produkta specifikācijas attiecīgie elementi, ir uzticams un pareizs. Ievērojot subsidiaritātes principu, pēc tam pieteikumi būtu jāizskata Komisijai, lai pārliecinātos, ka tajos nav acīmredzamu kļūdu un ka tiek ņemti vērā Savienības tiesību akti un to ieinteresēto personu intereses, kas atrodas ārpus dalībvalsts, kurā iesniegts pieteikums, un ārpus Savienības.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17a)  Vīna nozares cilmes vietas nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzībā gūtā pieredze ir apliecinājusi, ka pašreizējās procedūras Savienības vai trešo valstu cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācijai, grozīšanai un anulēšanai var būt sarežģītas, apgrūtinošas un laikietilpīgas. Regula (ES) Nr. 1308/2013 ir radījusi juridisko vakuumu, jo īpaši attiecībā uz procedūru, kas jāievēro produkta specifikācijas grozījumu pieteikumos. Reglaments attiecībā uz cilmes vietas nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm vīna nozarē neatbilst noteikumiem, kas piemērojami pārtikas produktu, stipro alkoholisko dzērienu un aromatizētā vīna nozaru kvalitātes shēmām Savienības tiesību aktos. Tas izraisa nekonsekvenci attiecībā uz to, kā tiek piemērotas šīs kategorijas intelektuālā īpašuma tiesības. Šāda nekonsekvence būtu jārisina, ņemot vērā tiesības uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, kas paredzētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 17. panta 2. punktā. Tāpēc ar šo regulu būtu jāvienkāršo, jāprecizē, jāpilnīgo un jāsaskaņo attiecīgās procedūras. Procedūras, cik vien iespējams, būtu jāveido pēc to efektīvo un labi pārbaudīto intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības procedūru parauga, kas attiecas uz lauksaimniecības un pārtikas produktiem un ir noteiktas Regulā (ES) Nr. 1151/2012 un tās īstenošanas regulās, un jāpielāgo tā, lai tiktu ņemtas vērā vīna nozares īpašās iezīmes.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir saskaņot Vienotas TKO regulas tekstu ar Eiropas Komisijas pieņemto 2018. gada 17. oktobra deleģēto regulu, kas pieņemta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, un ieviest šajā pamataktā politiskos principus, kuri ir veicamās pārskatīšanas pamatā. Šis grozījums atbilst minētās deleģētās regulas 2. apsvērumam.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17b)  Cilmes vietas nosaukumi un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ir neatraujami saistītas ar dalībvalstu teritoriju. Nacionālajām un vietējām iestādēm ir vislabākā izpratne un speciālas zināšanas par attiecīgajiem faktiem. Tas būtu jāatspoguļo attiecīgajos procesuālajos noteikumos, ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 3. punktā noteikto subsidiaritātes principu.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir saskaņot Vienotas TKO regulas tekstu ar Eiropas Komisijas pieņemto 2018. gada 17. oktobra deleģēto regulu, kas pieņemta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, un ieviest šajā pamataktā politiskos principus, kuri ir veicamās pārskatīšanas pamatā. Šis grozījums atbilst minētās deleģētās regulas 3. apsvērumam.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

17.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17c)  Dalībvalstu kompetento iestāžu veiktais novērtējums ir svarīgs procedūras solis. Dalībvalstīm ir vispārīgas un speciālas zināšanas un piekļuve datiem un faktiem, kas tām sniedz vislabākās iespējas novērtēt, vai pieteikums par cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi atbilst aizsardzības prasībām. Tāpēc dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka šā novērtējuma rezultāts, kas būtu jāreģistrē vienotā dokumentā, kurā apkopoti attiecīgie produkta specifikācijas elementi, ir uzticams un pareizs. Ievērojot subsidiaritātes principu, pēc tam pieteikumi būtu jāizskata Komisijai, lai pārliecinātos, ka tajos nav acīmredzamu kļūdu un ka tiek ņemti vērā Savienības tiesību akti un to ieinteresēto personu intereses, kas atrodas ārpus dalībvalsts, kurā iesniegts pieteikums.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir saskaņot Vienotas TKO regulas tekstu ar Eiropas Komisijas pieņemto 2018. gada 17. oktobra deleģēto regulu, kas pieņemta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, un ieviest šajā pamataktā politiskos principus, kuri ir veicamās pārskatīšanas pamatā. Šis grozījums atbilst minētās deleģētās regulas 9. apsvērumam.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

17.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17d)  Vīnkopības produktu, kam ir aizsargāts cilmes vietas nosaukums vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ražotāji saskaras ar mainīgu un problemātisku tirgu. Viņiem ir vajadzīgas procedūras, kas ļauj strauji pielāgoties tirgus prasībām, taču faktiski viņi tiek sodīti ar pašreizējo ilgo un sarežģīto grozījumu procedūru, kas ietekmē viņu spēju strauji reaģēt uz tirgus situāciju. Vīnkopības produktu, kam ir aizsargāts cilmes vietas nosaukums vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ražotājiem arī būtu jāļauj ņemt vērā jaunas zinātniskās un tehniskās zināšanas un vides izmaiņas. Lai samazinātu šādu procedūru posmu skaitu un šajā jomā īstenotu subsidiaritātes principu, lēmumi par grozījumiem, kas neattiecas uz būtiski svarīgiem produkta specifikācijas elementiem, būtu jāapstiprina dalībvalsts līmenī. Būtu jāļauj ražotājiem šādus grozījumus piemērot uzreiz pēc nacionālās procedūras noslēgšanas. Nevajadzētu būt prasībai atkārtoti pārbaudīt pieteikumu apstiprinājumam Savienības līmenī.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir saskaņot Vienotas TKO regulas tekstu ar Eiropas Komisijas pieņemto 2018. gada 17. oktobra deleģēto regulu, kas pieņemta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, un ieviest šajā pamataktā politiskos principus, kuri ir veicamās pārskatīšanas pamatā. Šis grozījums atbilst minētās deleģētās regulas 15. apsvērumam.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

17.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17e)  Taču, lai aizsargātu tādu trešo pušu intereses, kuras veic uzņēmējdarbību citās dalībvalstīs, kas nav šo vīnkopības produktu ražošanas valstis, Komisijai būtu jāsaglabā atbildība par tādu grozījumu apstiprināšanu, kuriem nepieciešama iebilduma procedūra Savienības līmenī. Tāpēc būtu jāievieš jauna grozījumu klasifikācija: standarta grozījumi, kas ir piemērojami uzreiz pēc dalībvalsts veiktas apstiprināšanas, jo tiem nav nepieciešama iebilduma procedūra Savienības līmenī, un Savienības grozījumi, kas ir piemērojami tikai pēc apstiprināšanas, ko Komisija veic, kad ir pabeigta iebilduma procedūra Savienības līmenī.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir saskaņot Vienotas TKO regulas tekstu ar Eiropas Komisijas pieņemto 2018. gada 17. oktobra deleģēto regulu, kas pieņemta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, un ieviest šajā pamataktā politiskos principus, kuri ir veicamās pārskatīšanas pamatā. Šis grozījums atbilst minētās deleģētās regulas 16. apsvērumam.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

17.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17f)  Būtu jāievieš pagaidu grozījumi, lai vīnkopības produktus, kam ir aizsargāts cilmes vietas nosaukums vai aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, joprojām varētu tirgot ar aizsargātajiem nosaukumiem dabas katastrofu vai nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumos, kā arī tad, ja tiek noteikti sanitārie vai fitosanitārie pasākumi, kas uzņēmējiem īslaicīgi liedz nodrošināt atbilstību produkta specifikācijai. Tā kā tie ir saistīti ar ārkārtas situācijām, pagaidu grozījumi būtu jāpiemēro uzreiz pēc dalībvalsts sniegta apstiprinājuma. Pagaidu grozījumu izņēmuma rakstura dēļ to ārkārtas pamatojuma saraksts ir izsmeļošs.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir saskaņot Vienotas TKO regulas tekstu ar Eiropas Komisijas pieņemto 2018. gada 17. oktobra deleģēto regulu, kas pieņemta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, un ieviest šajā pamataktā politiskos principus, kuri ir veicamās pārskatīšanas pamatā. Šis grozījums atbilst minētās deleģētās regulas 17. apsvērumam.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

17.g apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17g)  Lai nodrošinātu tādu pašu efektivitāti un garantijas, attiecībā uz Savienības grozījumiem būtu jāievēro aizsardzības pieteikumu procedūra. Tā būtu jāpiemēro mutatis mutandis, izslēdzot atsevišķus posmus, kas nebūtu jāpiemēro, lai samazinātu administratīvo slogu. Būtu jānosaka procedūra standarta grozījumiem un pagaidu grozījumiem, lai ļautu dalībvalstīm pienācīgi novērtēt pieteikumus un nodrošinātu saskaņotu pieeju visās dalībvalstīs. Dalībvalstu novērtējumam vajadzētu būt tikpat stingram un izsmeļošam, kā noteikts attiecībā uz novērtējuma procesu aizsardzības pieteikumu pārvaldības procedūrā.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir saskaņot Vienotas TKO regulas tekstu ar Eiropas Komisijas pieņemto 2018. gada 17. oktobra deleģēto regulu, kas pieņemta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, un ieviest šajā pamataktā politiskos principus, kuri ir veicamās pārskatīšanas pamatā. Šis grozījums atbilst minētās deleģētās regulas 18. apsvērumam.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

17.h apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17h)  Attiecībā uz standarta un pagaidu grozījumiem saistībā ar aizsargātiem trešo valstu cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm būtu jāievēro dalībvalstīm paredzētā pieeja un apstiprinājuma lēmums jāpieņem saskaņā ar sistēmu, kas ir spēkā attiecīgajā trešā valstī.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir saskaņot Vienotas TKO regulas tekstu ar Eiropas Komisijas pieņemto 2018. gada 17. oktobra deleģēto regulu, kas pieņemta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, un ieviest šajā pamataktā politiskos principus, kuri ir veicamās pārskatīšanas pamatā. Šis grozījums atbilst minētās deleģētās regulas 19. apsvērumam.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

17.i apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17i)  Būtu jāpieņem noteikumi par vīnkopības produktu, attiecībā uz kuru nosaukumu ir iesniegts cilmes vietas nosaukuma vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzības pieteikums, pagaidu marķējumu un noformējumu, lai nodrošinātu uzņēmēju likumīgo interešu aizsardzību, vienlaikus ņemot vērā godīgas konkurences principu un pienākumu nodrošināt, ka patērētājiem tiek sniegta piemērota informācija.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir saskaņot Vienotas TKO regulas tekstu ar Eiropas Komisijas pieņemto 2018. gada 17. oktobra deleģēto regulu, kas pieņemta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, un ieviest šajā pamataktā politiskos principus, kuri ir veicamās pārskatīšanas pamatā. Šis grozījums atbilst minētās deleģētās regulas 21. apsvērumam.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22a)  Ar deleģēto aktu īstenojot 119. panta 1. punkta gb) apakšpunktu par obligāto vīna sastāvdaļu saraksta norādīšanu marķējumā, nevajadzētu šo sarakstu attiecināt uz konkrēto partiju.

Pamatojums

Pieņemot īstenošanas pasākumus attiecībā uz vīna sastāvdaļu saraksta norādīšanu marķējumā, nevajadzētu pārlieku sarežģīt vīna ražotāju pienākumus, proti, būtu jānosaka, ka informācija attiecas uz visu gada produkciju, nevis uz katru partiju, kas tiek pārdota gada laikā.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23a)  Lai nodrošinātu juridisko noteiktību Eiropas Savienības piena ražošanas noturīgai attīstībai un lai ņemtu vērā, ka pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības vienotais tirgus kļūs mazāks, būtu jāatjaunina Eiropas Savienībā noteiktie kvantitatīvie limiti, kuri nosaka piena lopkopju veidoto ražotāju organizāciju vai to apvienību iespējas kolektīvi risināt sarunas ar piena pārstrādes uzņēmumu par līguma noteikumiem, tostarp par cenu dažu vai visu tās biedru svaigpiena produkcijai.

Pamatojums

Šis grozījums skatāms kopā ar ierosinātajiem 149. panta grozījumiem, kuru mērķis ir tehniski pielāgot noteikumus, kas ļauj piena ražotājiem kolektīvi risināt sarunas par līgumiem, ja svaigpiena apjoms nepārsniedz 3,5 % no kopējā Savienības ražošanas apjoma. Kad Apvienotā Karaliste izstāsies no Eiropas Savienības, iekšējais tirgus saruks. Šā iemesla dēļ tiek ierosināts pielāgot svaigpiena apjoma prasību iekšējam tirgum, ko veido 27 dalībvalstis, nosakot, ka limits ir nevis 3,5 %, bet 4 %.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

23.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23b)  Lai ņemtu vērā nesenās tiesiskā regulējuma izmaiņas, kas ieviestas ar Regulu (ES) 2017/2393, un likvidētu dažus īpašos noteikumus, kas ir kļuvuši ierobežojoši salīdzinājumā ar vispārējo regulējumu, būtu jānosaka, ka piena lopkopju veidotās ražotāju organizācijas vai to apvienības var atzīt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308 152. un 161. pantu, un jāsvītro īpašie noteikumi, kas attiecas uz atzītām starpnozaru organizācijām piena un piena produktu nozarē un reglamentē to atzīšanu un atzīšanas atsaukšanu.

Pamatojums

Šis grozījums skatāms kopā ar ierosinātajiem 150., 157., 158. un 163. panta grozījumiem, kuru mērķis ir precizēt piena ražotāju organizāciju atzīšanas iespējas un daļēji pielāgot starpnozaru organizācijām piena un piena produktu nozarē piemērojamo atkāpju režīmu, lai tas vairāk atbilstu vispārējam regulējumam, kas attiecas uz starpnozaru organizācijām. Minētā diferenciācija tika izveidota ar Piensaimniecības paketi, bet šobrīd tā vairs nav nepieciešama, un tās likvidēšana sniegs piena nozarē strādājošajām starpnozaru organizācijām iespēju iegūt dažas jaunas pilnvaras.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

23.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23c)  Ir nepieciešams kodificēt noteikumus par starptautisko ražotāju organizāciju, starptautisko ražotāju organizāciju apvienību un starptautisko starpnozaru organizāciju atzīšanu, kā arī noteikumus, kas precizē iesaistīto dalībvalstu atbildību. Ievērojot brīvību veikt uzņēmējdarbību, tomēr ņemot vērā šo organizāciju grūtības tikt atzītām dalībvalstī, kurā organizācijai vai apvienībai ir ievērojams skaits dalībnieku vai ievērojams pārdodamās produkcijas apjoms vai vērtība, un starpnozaru organizāciju grūtības saņemt lēmumu par atzīšanu dalībvalstī, kurā ir attiecīgās organizācijas galvenā mītne, atbildība par šādu organizāciju un apvienību atzīšanu būtu jāpiešķir Komisijai un turklāt būtu jāparedz noteikumi par administratīvo palīdzību, ko nepieciešamības gadījumā dalībvalstis sniedz cita citai un Komisijai, lai tā varētu izvērtēt, vai organizācija vai apvienība atbilst atzīšanas nosacījumiem, un reaģēt uz neatbilstības gadījumiem.

Pamatojums

Šis grozījums skatāms kopā ar ierosināto jauno 158.b pantu, kura mērķis ir pamataktā kodificēt Deleģētās regulas (ES) 2016/232 noteikumus par atzītām starptautiskajām organizācijām (ražotāju organizācijām, ražotāju organizāciju apvienībām un starpnozaru organizācijām). Tomēr, tā kā dalībvalstu administratīvās sadarbības principi šādu organizāciju atzīšanā ir izrādījušies neefektīvi, tiek ierosināts ieviest būtisku atšķirību, proti, pilnvaras pieņemt lēmumus par šīm starptautiskajām organizācijām piešķirt Eiropas Komisijai.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

23.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23d)  Lai lauksaimnieki varētu reaģēt uz pieaugošo koncentrāciju citos augšupējos un lejupējos lauksaimniecības produkcijas vērtības ķēdes posmos, būtu jānodrošina, ka ražotāju organizāciju apvienības var piedalīties ražotāju organizāciju apvienību veidošanā. Turklāt tādā pašā nolūkā būtu arī jāļauj starpnozaru organizācijām veidot starpnozaru organizāciju apvienības.

Pamatojums

Šis grozījums skatāms kopā ar 156. panta grozījumiem un ierosināto jauno 158.a pantu, kuru mērķis ir atļaut ražotāju organizāciju apvienībām piedalīties ražotāju organizāciju apvienību veidošanā un ieviest Regulā (ES) Nr. 1308/2013 noteikumus par iespēju atzīt starpnozaru organizāciju apvienības tāpat kā tiek atzītas ražotāju organizāciju apvienības.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

23.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23e)  Ņemot vērā aizsargāto cilmes vietu nosaukumu (ACVN) un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu (AĢIN) nozīmību Savienības lauksaimnieciskajā ražošanā un tā kā veiksmīgi darbojas ieviestie noteikumi par tāda siera un žāvēta šķiņķa piegādes regulēšanu, kam piešķirta kvalitātes zīme, ar mērķi garantēt pievienoto vērtību un saglabāt šo produktu kvalitāti, šie noteikumi būtu jāattiecina uz visiem lauksaimniecības produktiem, kam piešķirtas kvalitātes zīmes. Tādējādi dalībvalstīm būtu jāvar piemērot noteikumus, lai regulētu visu to lauksaimniecības produktu piegādi, kuriem piešķirta kvalitātes zīme un kuri ražoti noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā, pēc starpnozaru organizācijas, ražotāju organizācijas vai grupas pieprasījuma, kā definēts Regulā (ES) Nr. 1151/2012, ja vien šādus noteikumus atbalsta vairākums attiecīgā produkta ražotāju un — attiecīgā gadījumā — vairākums lauksaimnieku konkrētajā ģeogrāfiskā teritorijā.

Pamatojums

Šis grozījums skatāms kopā ar 172. panta grozījumiem, tas tiek ierosināts, lai sekotu veiksmīgajam piemēram ar siera un šķiņķa piegādes regulēšanas mehānismiem, kas paredzēti pašreizējās regulas 150. un 172. pantā, un tā mērķis ir attiecināt šādas iespējas arī uz citiem lauksaimniecības produktiem, kuriem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 5. panta 1. un 2. punktu piešķirts aizsargāts cilmes vietas nosaukums vai aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde. Tomēr tiek saglabāti pašreiz 150. pantā ietvertie īpašie nosacījumi attiecībā uz sieru.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

23.f apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23f)  Lai atvieglotu labāku tirgus signālu nosūtīšanu un stiprinātu saiknes starp ražotāja cenām un pievienoto vērtību visā piegādes ķēdē, lauksaimniekiem, tostarp lauksaimnieku apvienībām, pieejamie vērtības sadales mehānismi, kas ļauj vienoties ar savu pirmo pircēju, būtu jāattiecina arī uz pārējo kategoriju produktiem, kuriem ir piešķirta kvalitātes zīme, kas atzīta saskaņā ar Savienības un valsts tiesību aktiem. Lauksaimniekiem un lauksaimnieku apvienībām būtu jādod iespēja vienoties ar dažādu ražošanas, pārstrādes un pārdošanas posmu dalībniekiem par vērtības sadales klauzulām, tostarp tirgus guvumiem un zaudējumiem.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

23.g apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23g)  Lai nodrošinātu visu veidu vērtības sadales klauzulu efektīvu izmantošanu, būtu jānorāda, ka šo klauzulu pamatā var būt ekonomiski rādītāji, kas saistīti ar attiecīgajām ražošanas un pārdošanas izmaksām un to izmaiņām, ar attiecīgajā tirgū vai tirgos pastāvošajām lauksaimniecības un pārtikas produktu cenām un to izmaiņām vai ar apjomu, sastāvu, kvalitāti, izsekojamību, vai attiecīgā gadījumā ar atbilstību specifikācijām.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(27a)  Lai sasniegtu mērķi, kas attiecas uz iesaisti lauksaimniecības tirgu stabilitātes nodrošināšanā, būtu jāstiprina instrumenti, kuri nodrošina lauksaimniecības tirgu pārredzamību. Tā kā dažādu lauksaimniecības nozaru tirgu novērošanas centru pieredze ir pozitīva, lai palīdzētu uzņēmējiem un visām publiskajām pārvaldes iestādēm izdarīt izvēles un lai atvieglotu tirgus izmaiņu konstatēšanu un reģistrēšanu, būtu jāizveido Eiropas lauksaimniecības produktu tirgu novērošanas centrs un jāievieš centra darbībai nepieciešamās informācijas sniegšanas sistēma.

Pamatojums

Šis grozījums skatāms kopā ar ierosināto jauno 218.a pantu, kura mērķis ir Vienotas TKO regulā ieviest noteikumus par lauksaimniecības produktu tirgu novērošanas centru, ņemot vērā dažādo nozaru novērošanas centru darbu, un izveidot centra darbībai nepieciešamās informācijas sniegšanas sistēmu.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

27.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(27b)  Lai informētu par izvēlēm visās Savienības struktūrās un iestādēs un lai uzlabotu tirgu traucējumu novēršanas un pārvaldības pasākumu efektivitāti, būtu jāparedz agrīnās brīdināšanas mehānisms, ko Eiropas lauksaimniecības tirgu novērošanas centrs izmantotu, lai paziņotu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Komisijai par draudošiem tirgu traucējumiem un attiecīgā gadījumā ieteiktu veicamos pasākumus. Komisijai, kam vienīgajai ir iniciatīvas pilnvaras šajā jomā, 30 dienu laikā būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei attiecīgi pasākumi, ar kuriem vērsties pret tirgus traucējumiem, vai arī jāpamato pasākumu neveikšana.

Pamatojums

Šis grozījums skatāms kopā ar ierosināto jauno 218.b pantu, kura mērķis ir izveidot agrīnās brīdināšanas mehānismu, lai brīdinātu Komisiju, Eiropas Parlamentu un Padomi par tirgu traucējumu draudiem, un aicināt Eiropas Komisiju 30 dienu laikā no paziņošanas piedāvāt Eiropas Parlamentam un Padomei pasākumus vai pamatot to neveikšanu.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  Tā kā ar Regulu (ES) .../... (KLP stratēģisko plānu regula) tiek atcelta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1306/201317, noteikumi par pārbaudēm un sankcijām, kas saistītas ar tirdzniecības standartiem un aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un tradicionāliem apzīmējumiem, būtu jāiekļauj Regulā (ES) Nr. 1308/2013.

(29)  Tā kā ar Regulu (ES) .../... (horizontālā regula) tiek atcelta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1306/201317, noteikumi par pārbaudēm un sankcijām, kas saistītas ar tirdzniecības standartiem un aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un tradicionāliem apzīmējumiem, būtu jāiekļauj Regulā (ES) Nr. 1308/2013, tomēr efektivitātes nolūkā norādot, ka šīs pārbaudes var būt dokumentu pārbaudes vai pārbaudes uz vietas, turklāt pārbaude uz vietas ir nepieciešama tikai gadījumos, kad specifikācijās ir ietvertas tādas prasības, par kuru izpildi nav iespējams droši pārliecināties dokumentārā pārbaudē.

__________________

__________________

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.).

17 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.).

Pamatojums

Šis ir tehnisks labojums, kura mērķis ir izlabot Komisijas kļūdaino formulējumu un saistībā ar jauno 3.a punktu, ko ierosināts iekļaut 116.a pantā, efektivitātes nolūkā norādīt, ka šīs pārbaudes var būt dokumentu pārbaudes vai pārbaudes uz vietas un ka pārbaude uz vietas ir nepieciešama tikai gadījumos, kad specifikācijās ir ietvertas tādas prasības, par kuru izpildi nav iespējams droši pārliecināties dokumentārā pārbaudē.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

30.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(30a)  Lai turpinātu atbalstīt cukura nozares attīstību pārejas posmā pēc kvotu sistēmas atcelšanas, būtu jānosaka, ka ziņojumi par cenām tirgū ietver arī informāciju par etanola cenām, kā arī jāatļauj kā arbitrāžas alternatīvu izmantot samierināšanas vai mediācijas procedūras, un šajā regulā būtu jāiekļauj vērtības sadales klauzula.

Pamatojums

Šis grozījums skatāms kopā ar ierosinātajiem 126. panta un X pielikuma grozījumiem.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(33a)  Būtu jāparedz juridiski mehānismi, kas nodrošina, ka produkti, kuriem ir fakultatīvs kvalitātes apzīmējums “kalnu produkts”, atrodas citas valsts tirgū tikai tad, ja attiecībā uz tiem nav pārkāptas prasības par minētā kvalitātes apzīmējuma izmantošanu attiecīgajā valstī, ja šādas prasības ir noteiktas.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(34a)  To produktu saraksts, kurus var aizsargāt kā ACN vai AĢN, būtu jāpapildina ar produktiem, pēc kuriem ir aizvien lielāks Savienības patērētāju pieprasījums, piemēram, bišu vasks, ko aizvien plašāk izmanto pārtikas un kosmētikas nozarē.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35)  Būtu jāatjaunina finanšu resursu summas, kas ir pieejamas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām (ES) Nr. 228/201320 un (ES) Nr. 229/201321 īstenotu pasākumu finansēšanai.

(35)  Būtu jāsaglabā finanšu resursu summas, kas ir pieejamas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām (ES) Nr. 228/201320 un (ES) Nr. 229/201321 īstenotu pasākumu finansēšanai.

__________________

__________________

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 13. marta Regula (ES) Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 247/2006 (OV L 78, 20.3.2013., 23. lpp.).

20 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 13. marta Regula (ES) Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 247/2006 (OV L 78, 20.3.2013., 23. lpp.).

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 13. marta Regula (ES) Nr. 229/2013, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1405/2006 (OV L 78, 20.3.2013., 41. lpp.).

21 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 13. marta Regula (ES) Nr. 229/2013, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1405/2006 (OV L 78, 20.3.2013., 41. lpp.).

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir atjaunot summas, kas paredzētas tālākajiem reģioniem POSEI ietvaros, saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2018. gada 14. novembra rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāju ar nolūku panākt vienošanos, kā arī atbilstoši saistībām, ko uzņēmās Komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker Kajennā 2017. gada 27. oktobrī.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(35a)  Starpnozaru organizācijas, kuras atzītas saskaņā ar 157. pantu Regulā (ES) Nr. 1308/2013, ir būtiskas tālāko reģionu lauksaimniecības nozaru dažādošanai, jo īpaši attiecībā uz lopkopības nozarēm. To ļoti mazā izmēra un izolētības dēļ vietējie tirgi tālākajos reģionos ir īpaši pakļauti cenu svārstībām, kas saistītas ar importa plūsmām no pārējās Savienības teritorijas vai no trešām valstīm. Šīs starpnozaru organizācijas apvieno visus dalībniekus, kas darbojas tirgū ikvienā tā posmā, un tāpēc veic kolektīvas darbības, kas ļauj vietējai produkcijai palikt savā tirgū, proti, vāc datus vai izplata informāciju. Tādēļ neatkarīgi no LESD 28., 29. un 110. panta un neskarot Regulas (ES) Nr. 1308/2013 164. un 165. pantu, būtu jāatļauj paplašinātu nozares nolīgumu gadījumā attiecīgajai dalībvalstij pēc apspriešanās ar ieinteresētajām personām nolemt, ka atsevišķi saimnieciskās darbības veicēji vai grupas, kas nav organizācijas biedri, bet darbojas vietējā tirgū, neatkarīgi no to izcelsmes maksā organizācijai iemaksas, tostarp gadījumos, kad ieņēmumi no šīm iemaksām paredzēti vietējās ražošanas saglabāšanai vai kad iemaksas tiek iekasētas dažādos tirdzniecības procesa posmos.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir noteikumus par starpnozaru organizāciju noteikumu piemērošanas paplašināšanu pielāgot tālāko reģionu apstākļiem. Šīs organizācijas ir būtiskas tālāko reģionu nozaru attīstībai, ņemot vērā, ka šo nozaru tirgi ir pakļauti cenu svārstībām. Šīs organizācijas vāc vai izplata datus, un būtu jāparedz, ka dalībvalsts var saskaņā ar organizāciju nolīgumiem saņemtās iemaksas attiecināt uz visiem lauksaimniecības produktiem, ko tirgo vietējā tirgū, neatkarīgi no to izcelsmes.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

25.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1)  iekļauj šādu apsvērumu:

 

(25a)  Palīdzībai saskaņā ar skolu shēmu, kas piešķirta produktu sadalei, kad vien iespējams, būtu jāveicina īsās piegādes ķēdes produkti.”

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

127.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1a)  iekļauj šādu apsvērumu:

 

(127a)  Rakstiskos līgumos piena un piena produktu nozarē, kuri var būt obligāti dažās dalībvalstīs vai kurus ražotājiem, ražotāju organizācijām vai ražotāju organizāciju asociācijām jebkurā gadījumā ir tiesības pieprasīt, citu elementu vidū būtu jānosaka par piegādi maksājamā cena, kam ideālajā gadījumā būtu jāsedz ražošanas izmaksas un ko varētu aprēķināt, pamatojoties uz viegli pieejamiem un vispusīgiem ražošanas indikatoriem un tirgus izmaksām, kuras dalībvalstis var noteikt saskaņā ar objektīviem kritērijiem, kā arī pamatojoties uz pētījumiem par ražošanu un pārtikas ķēdi.”

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1.b punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

139.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1b)  iekļauj šādu apsvērumu:

 

“(139a)  Rakstiskos līgumos, kuri var būt obligāti dažās dalībvalstīs vai kurus ražotājiem, ražotāju organizācijām vai ražotāju organizāciju asociācijām jebkurā gadījumā ir tiesības pieprasīt, citu elementu vidū būtu jānosaka par piegādi maksājamā cena, kam ideālajā gadījumā būtu jāsedz ražošanas izmaksas un ko varētu aprēķināt, pamatojoties uz viegli pieejamiem un vispusīgiem ražošanas indikatoriem un tirgus izmaksām, kuras dalībvalstis var noteikt saskaņā ar objektīviem kritērijiem, kā arī pamatojoties uz pētījumiem par ražošanu un pārtikas ķēdi.”

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1.c punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

1. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-1c)  regulas 1. pantu aizstāj ar šādu:

1. pants

“1. pants

Darbības joma

Darbības joma

1.  Ar šo regulu izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, kas aptver visus produktus, kuri minēti Līgumu I pielikumā, izņemot zvejas un akvakultūras produktus, kā tie definēti Savienības tiesību aktos par kopīgo tirgus organizāciju zvejas un akvakultūras produktu jomā.

1.  Ar šo regulu izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, kas aptver visus produktus, kuri minēti Līgumu I pielikumā, izņemot zvejas un akvakultūras produktus, kā tie definēti Savienības tiesību aktos par kopīgo tirgus organizāciju zvejas un akvakultūras produktu jomā. Šī regula nosaka publiskos standartus, tirgus pārredzamības noteikumus un krīzes pārvaldības instrumentus, kas ļaus valsts iestādēm, jo īpaši Komisijai, nodrošināt lauksaimniecības tirgu uzraudzību, pārvaldību un regulēšanu.

2.  Lauksaimniecības produktus, kas definēti 1. punktā, iedala šādās nozarēs, kuras uzskaitītas attiecīgās I pielikuma daļās:

2.  Lauksaimniecības produktus, kas definēti 1. punktā, iedala šādās nozarēs, kuras uzskaitītas attiecīgās I pielikuma daļās:

a) labība, I daļa;

a) labība, I daļa;

b) rīsi, II daļa;

b) rīsi, II daļa;

c) cukurs, III daļa;

c) cukurs, cukurbietes un cukurniedres, III daļa;

d) sausā lopbarība, IV daļa;

d) sausā lopbarība, IV daļa;

e) sēklas, V daļa;

e) sēklas, V daļa;

f) apiņi, VI daļa;

f) apiņi, VI daļa;

g) olīveļļa un galda olīvas, VII daļa;

g) olīveļļa un galda olīvas, VII daļa;

h) lini un kaņepes, VIII daļa;

h) lini un kaņepes, VIII daļa;

i) augļi un dārzeņi, IX daļa;

i) augļi un dārzeņi, IX daļa;

j) pārstrādāti augļi un dārzeņi, X daļa;

j) pārstrādāti augļi un dārzeņi, X daļa;

k) banāni, XI daļa;

k) banāni, XI daļa;

l) vīns, XII daļa;

l) vīns, XII daļa;

m) dzīvi koki un citi augi, puķu sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas, griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi, XIII daļa;

m) dzīvi koki un citi augi, puķu sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas, griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi, XIII daļa;

n) tabaka XIV daļa;

n) tabaka XIV daļa;

o) liellopu un teļa gaļa, XV daļa;

o) liellopu un teļa gaļa, XV daļa;

p) piens un piena produkti, XVI daļa;

p) piens un piena produkti, XVI daļa;

q) cūkgaļa, XVII daļa;

q) cūkgaļa, XVII daļa;

r) aitas un kazas gaļa, XVIII daļa;

r) aitas un kazas gaļa, XVIII daļa;

s) olas, XIX daļa;

s) olas, XIX daļa;

t) mājputnu gaļa, XX daļa;

t) mājputnu gaļa, XX daļa;

u) lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts, XXI daļa;

u) lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts, XXI daļa;

v) biškopības produkti, XXII daļa;

v) biškopības produkti, XXII daļa;

w) zīdtārpiņi, XXIII daļa;

w) zīdtārpiņi, XXIII daļa;

x) citi produkti, XXIV daļa.

x) citi produkti, XXIV daļa.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1.d punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

1.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1d)   Iekļauj šādu pantu:

 

1.a pants

 

Konkrētie mērķi

 

Neskarot Regulas (ES) .../... (KLP stratēģisko plānu regula) 5. un 6. pantā noteikto vispārīgo un konkrēto mērķu piemērošanu un saskaņā ar LESD 39. pantu lauksaimniecības produktu tirgu kopīgā organizācija, kas minēta 1. pantā, veicina šādu konkrēto mērķu sasniegšanu:

 

a) iesaistīties lauksaimniecības tirgu stabilitātes nodrošināšanā un uzlabot to pārredzamību;

 

b) veicināt lauksaimniecības un pārtikas produktu piegādes ķēdes sekmīgu darbību un nodrošināt lauksaimniekiem taisnīgus ienākumus;

 

c) uzlabot ražotāju pozīciju vērtības ķēdē un sekmēt lauksaimniecības produktu piedāvājuma koncentrēšanu;

 

d) veicināt lauksaimniecības produktu ražošanas un tirdzniecības ekonomisko apstākļu uzlabošanos un uzlabot Eiropas lauksaimniecības produkcijas kvalitāti.”

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir ieviest KLP tirgu kopīgās organizācijas mērķus, kuri ir piemērojami, neskarot Regulā (ES) .../... (KLP stratēģisko plānu regula) noteikto mērķu piemērošanu un ievērojot LESD 39. pantu.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – -1.e punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

2. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(-1e)  regulas 2. pantu aizstāj ar šādu:

2. pants

“2. pants

Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) vispārējie noteikumi

Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) vispārējie noteikumi

Šajā regulā izklāstītajiem pasākumiem piemēro Regulu (ES) Nr1306/2013 un saskaņā ar to pieņemtos noteikumus.

Šajā regulā izklāstītajiem pasākumiem piemēro Regulu (ES) .../... (horizontālā regula) un saskaņā ar to pieņemtos noteikumus.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=LV)

Pamatojums

Šis grozījums paredz tikai tehnisku labojumu, kas saistīts ar notiekošo KLP horizontālās regulas pārstrādāšanu.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 1308/2013

3. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai grozītu definīcijas, kas attiecas uz II pielikumā minētajām nozarēm, ciktāl nepieciešams definīcijas atjaunināt, ņemot vērā tirgus attīstību, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 227. pantu.

Lai atbilstoši tirgus attīstībai atjauninātu definīcijas, kas attiecas uz II pielikumā minētajām nozarēm, neradot jaunas definīcijas, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 227. pantu.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3. punkts

Regula (ES) Nr. 1308/2013

6. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  regulas 6. pantu svītro;

svītrots

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

6. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(3a)  regulas 6. pantu aizstāj ar šādu:

6. pants

“6. pants

Tirdzniecības gadi

Tirdzniecības gadi

Nosaka šādus tirdzniecības gadus:

Nosaka šādus tirdzniecības gadus:

a) no attiecīgā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim — augļu un dārzeņu, pārstrādāto augļu un dārzeņu un banānu nozarei;

a) no attiecīgā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim — augļu un dārzeņu, pārstrādāto augļu un dārzeņu un banānu nozarei;

b) no 1. aprīļa līdz nākamā gada 31. martam sausās lopbarības nozarei un zīdtārpiņu nozarei;

b) no 1. aprīļa līdz nākamā gada 31. martam sausās lopbarības nozarei un zīdtārpiņu nozarei;

c) no 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam:

c) no 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam:

i) labības nozarei,

i) labības nozarei,

ii) sēklu nozarei,

ii) sēklu nozarei,

iii) olīveļļas un galda olīvu nozarei,

iii) linu un kaņepju nozarei,

iv) linu un kaņepju nozarei,

iv) piena un piena produktu nozarei;

v) piena un piena produktu nozarei;

 

d) no 1. augusta līdz nākamā gada 31. jūlijam – vīna nozarei;

d) no 1. augusta līdz nākamā gada 31. jūlijam — vīna nozarei;

e) no 1. septembra līdz nākamā gada 31. augustam – rīsu nozarei;

e) no 1. septembra līdz nākamā gada 31. augustam — rīsu un galda olīvu nozarei;

f) no 1. oktobra līdz nākamā gada 30. septembrim – cukura nozarei.

f) no 1. oktobra līdz nākamā gada 30. septembrim — cukura un olīveļļas nozarei.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3.b punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

11. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(3b)  regulas 11. pantu aizstāj ar šādu:

11. pants

“11. pants

Valsts intervencei atbilstīgi produkti

Valsts intervencei atbilstīgi produkti

Saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti šajā iedaļā, un jebkādām papildu prasībām un nosacījumiem, ko Komisija var noteikt ar deleģētajiem aktiem saskaņā ar 19. pantu un īstenošanas aktiem saskaņā ar 20. pantu, valsts intervenci piemēro šādiem produktiem:

Saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti šajā iedaļā, un jebkādām papildu prasībām un nosacījumiem, ko Komisija var noteikt ar deleģētajiem aktiem saskaņā ar 19. pantu un īstenošanas aktiem saskaņā ar 20. pantu, valsts intervenci piemēro šādiem produktiem:

a) parastajiem kviešiem, cietajiem kviešiem, miežiem un kukurūzai;

a) parastajiem kviešiem, cietajiem kviešiem, miežiem un kukurūzai;

b) nelobītiem rīsiem;

b) nelobītiem rīsiem;

c) svaigai vai atdzesētai liellopu un teļa gaļai, uz ko attiecas KN kods 0201 10 00  un kodi no 0201 20 20 līdz 0201 20 50;

c) svaigai vai atdzesētai liellopu un teļa gaļai, uz ko attiecas KN kods 0201 10 00  un kodi no 0201 20 20 līdz 0201 20 50;

d) sviestam, kurš ražots tieši un tikai no pasterizēta krējuma, kas iegūts tieši un tikai no govs piena, apstiprinātā uzņēmumā Savienībā un kurā piena tauku minimālais saturs ir 82 % no svara un maksimālais ūdens saturs ir 16 % no svara;

d) sviestam, kurš ražots tieši un tikai no pasterizēta krējuma, kas iegūts tieši un tikai no govs piena, apstiprinātā uzņēmumā Savienībā un kurā piena tauku minimālais saturs ir 82 % no svara un maksimālais ūdens saturs ir 16 % no svara;

e) visaugstākās kvalitātes vājpiena pulverim, kurš ražots no govs piena ar izsmidzināšanas metodi apstiprinātā uzņēmumā Savienībā un kura minimālais olbaltumvielu saturs beztauku sausnā ir 34,0 % no svara.

e) visaugstākās kvalitātes vājpiena pulverim, kurš ražots no govs piena ar izsmidzināšanas metodi apstiprinātā uzņēmumā Savienībā un kura minimālais olbaltumvielu saturs beztauku sausnā ir 34,0 % no svara.

 

ea) baltajam cukuram;

 

(eb) aitas gaļai, uz kuru attiecas KN kods 0104 10 30 vai 0204;

 

ec) svaigai, atdzesētai vai saldētai cūkgaļai ar KN kodu 0203;

 

ed) svaigai, atdzesētai vai saldētai vistas gaļai ar KN kodu 0207. ”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3.c punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

12. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(3c)  regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:

12. pants

“12. pants

Valsts intervences laikposmi

Valsts intervences laikposmi

Valsts intervence ir pieejama:

Valsts intervence visu gadu ir pieejama 11. pantā uzskaitītajiem produktiem. ”

a) parastajiem kviešiem, cietajiem kviešiem, miežiem un kukurūzai no 1. novembra līdz 31. maijam;

 

b) nelobītiem rīsiem no 1. aprīļa līdz 31. jūlijam;

 

c) liellopu un teļa gaļai visu gadu;

 

d) sviestam un vājpiena pulverim no 1. marta līdz 30. septembrim.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3.d punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

13. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(3d)  regulas 13. pantu aizstāj ar šādu:

13. pants

“13. pants

Valsts intervences uzsākšana un slēgšana

Valsts intervences uzsākšana un slēgšana

1.  Laikposmos, kas minēti 12. pantā:

1.  Laikposmos, kas minēti 12. pantā:

a) tiek uzsākta parasto kviešu, sviesta un vājpiena pulvera valsts intervence;

a) tiek uzsākta sviesta un vājpiena pulvera valsts intervence;

b) Komisija ar īstenošanas aktiem var uzsākt cieto kviešu, miežu, kukurūzas un nelobīto rīsu (tostarp dažādu šķirņu vai veidu nelobīto rīsu) valsts intervenci, ja tas vajadzīgs attiecīgajā tirgus situācijā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 229. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru;

b) Komisija ar īstenošanas aktiem var uzsākt parasto kviešu, cieto kviešu, miežu, kukurūzas un nelobīto rīsu (tostarp dažādu šķirņu vai veidu nelobīto rīsu), baltā cukura, aitas gaļas, cūkgaļas vai vistas gaļas valsts intervenci, ja tas vajadzīgs attiecīgajā tirgus situācijā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 229. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru;

c) Komisija ar īstenošanas aktiem, kas pieņemti, nepiemērojot 229. panta 2. vai 3. punktā minēto procedūru, var uzsākt valsts intervenci liellopu un teļa gaļas nozarē, ja reprezentatīvā laikposmā, kas noteikts atbilstīgi 20. panta pirmās daļas c) apakšpunktam, dalībvalstī vai dalībvalsts reģionā vidējā tirgus cena, kas reģistrēta, pamatojoties uz IV pielikuma A punktā minēto Savienības skalu vīriešu kārtas liellopu liemeņu klasifikācijai, ir zemāka nekā 85 % no 7. panta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktā salīdzināmā robežlieluma.

c) Komisija ar īstenošanas aktiem, kas pieņemti, nepiemērojot 229. panta 2. vai 3. punktā minēto procedūru, var uzsākt valsts intervenci liellopu un teļa gaļas nozarē, ja reprezentatīvā laikposmā, kas noteikts atbilstīgi 20. panta pirmās daļas c) apakšpunktam, dalībvalstī vai dalībvalsts reģionā vidējā tirgus cena, kas reģistrēta, pamatojoties uz IV pielikuma A punktā minēto Savienības skalu vīriešu kārtas liellopu liemeņu klasifikācijai, ir zemāka nekā 85 % no 7. panta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktā salīdzināmā robežlieluma.

2.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem slēdz valsts intervenci liellopu un teļa gaļas nozarē, ja reprezentatīvā laikposmā, kas noteikts atbilstīgi 20. panta pirmās daļas c) apakšpunktam, vairs nav izpildīti šā panta 1. punkta c) apakšpunktā minētie nosacījumi. Minētos īstenošanas aktus pieņem, nepiemērojot procedūru, kas minēta 229. panta 2. vai 3. punktā.

2.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem slēdz valsts intervenci liellopu un teļa gaļas nozarē, ja reprezentatīvā laikposmā, kas noteikts atbilstīgi 20. panta pirmās daļas c) apakšpunktam, vairs nav izpildīti šā panta 1. punkta c) apakšpunktā minētie nosacījumi. Minētos īstenošanas aktus pieņem, nepiemērojot procedūru, kas minēta 229. panta 2. vai 3. punktā.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3.e punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

14. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(3e)  regulas 14. pantu aizstāj ar šādu:

14. pants

14. pants

Iepirkšana par fiksētu cenu vai konkursa kārtībā

Iepirkšana par fiksētu cenu vai konkursa kārtībā

Ja valsts intervence ir uzsākta saskaņā ar 13. panta 1. punktu, Padome saskaņā ar LESD 43. panta 3. punktu veic pasākumus, lai noteiktu iepirkšanas cenas produktiem, kas minēti 11. pantā, kā arī attiecīgā gadījumā pasākumus par kvantitatīviem ierobežojumiem, veicot iepirkšanu par fiksētām cenām.

Ja valsts intervence ir uzsākta saskaņā ar 13. panta 1. punktu, Padome saskaņā ar LESD 43. panta 3. punktu pieņem kārtību, lai noteiktu iepirkšanas cenas produktiem, kas minēti 11. pantā. ”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=LV)

Pamatojums

Grozījuma nolūks ir likt attīstīt intervenci, lai rīki varētu būt reaģētspējīgāki un efektīvāki.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3.f punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

15. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(3f)  regulas 15. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1.  Valsts intervences cena ir:

“1.  Valsts intervences cena ir maksimālā cena, par kuru valsts intervencei atbilstīgos produktus var iepirkt konkursa kārtībā.

(a) cena, par kuru produktus iepērk valsts intervencē, ja to dara par fiksētu cenu, vai

 

(b) maksimālā cena, par kuru valsts intervencei atbilstīgos produktus var iepirkt konkursa kārtībā.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=LV)

Pamatojums

Grozījuma nolūks ir likt attīstīt intervenci, lai rīki varētu būt reaģētspējīgāki un efektīvāki.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3.g punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

15. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(3g)  regulas 15. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Padome atbilstīgi LESD 43. panta 3. punktam veic pasākumus, lai noteiktu valsts intervences cenu līmeni, tostarp palielinājumu un samazinājumu apmēru.

“2.  Padome atbilstīgi LESD 43. panta 3. punktam pieņem kārtību, lai noteiktu valsts intervences cenu līmeni, tostarp palielinājumu un samazinājumu apmēru.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=LV)

Pamatojums

Grozījuma nolūks ir likt attīstīt intervenci, lai rīki varētu būt reaģētspējīgāki un efektīvāki.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3.h punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

16. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3h)  regulas 16. pantam pievieno šādu punktu:

 

“3.a  Dalībvalstis paziņo Komisijai informāciju par to uzņēmumu identitāti, kas izmantojuši valsts intervenci, kā arī par valsts intervences krājumu pircējiem, lai varētu ievērot 1. un 3. punkta prasības.”

Pamatojums

Informācija par valsts intervences krājumu pircēju identitāti netiek sistemātiski paziņota Komisijai, neļaujot tai raksturot tirgus traucējumu ietekmi un nodrošināt starptautisko nolīgumu ievērošanu. Tas ir vēl jo svarīgāk, ņemot vērā, ka ar izsoles procedūrām krājumu pārdošanu var īstenot daudz zemākā līmenī par iegādes cenu un starpību var uzskatīt par atbalsta veidu.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3.i punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

17. pants – 1. daļa – b punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(3i)  regulas 17. panta pirmās daļas b) punktu groza šādi:

b) olīveļļa;

b) olīveļļa un galda olīvas;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=LV)

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 3.j punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

17. pants – 1. daļa – ia punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3j)  Regulas 17. panta pirmajai daļai pievieno šādu apakšpunktu:

 

“ia) rīsi. ”

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Regula (ES) Nr. 1308/2013

23.a pants – 2. punkts – 3. daļa – pēdējais teikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii)  panta 2. punkta trešās daļas pēdējo teikumu svītro;

svītrots

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts – c apakšpunkts – iii punkts – ievaddaļa

Regula (ES) Nr. 1308/2013

23.a pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

iii)  panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

iii)  panta 4. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

61. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(4a)  regulas 61. pantu aizstāj ar šādu:

61. pants

“61. pants

Darbības ilgums

Darbības ilgums

Šajā nodaļā izveidoto vīnogulāju stādīšanas atļauju sistēmu piemēro no 2016. gada 1. janvāra līdz 2030. gada 31. decembrim, Komisijai veicot starpposma pārskatu, lai izvērtētu sistēmas darbību un vajadzības gadījumā nāktu klajā ar priekšlikumiem.

Šajā nodaļā izveidoto vīnogulāju stādīšanas atļauju sistēmu piemēro no 2016. gada 1. janvāra līdz 2050. gada 31. decembrim, Komisijai veicot pārbaudi ik pēc desmit gadiem un pirmo reizi 2023. gada 1. janvārī, lai izvērtētu sistēmas darbību un vajadzības gadījumā nāktu klajā ar priekšlikumiem, lai uzlabotu tās efektivitāti.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

62. pants – 4. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(4b)  regulas 62. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

4.  Šo nodaļu nepiemēro stādīšanai vai pārstādīšanai tādās platībās, kuras ir paredzētas eksperimentāliem nolūkiem vai potzaru audzētavām, tādās platībās, no kurām iegūtais vīns vai vīna produkti ir paredzēti tikai patēriņam vīnkopja mājsaimniecībā, vai tādām platībām, kas no jauna ir jāapstāda tādēļ, ka tika veikts saskaņā ar valsts tiesību aktiem pieņemts obligāts iepirkums sabiedrības interesēs.

“4.  Šo nodaļu nepiemēro stādīšanai vai pārstādīšanai tādās platībās, kuras ir paredzētas eksperimentāliem nolūkiem vai potzaru audzētavām, tādu platību stādīšanai vai pārstādīšanai, kuru vīna produkti ir paredzēti tikai vīnogu sulas ražošanai, tādās platībās, no kurām iegūtais vīns vai vīna produkti ir paredzēti tikai patēriņam vīnkopja mājsaimniecībā, vai tādām platībām, kas no jauna ir jāapstāda tādēļ, ka tika veikts saskaņā ar valsts tiesību aktiem pieņemts obligāts iepirkums sabiedrības interesēs.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.punkts

Regula (ES) Nr. 1308/2013

63. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  regulas 63. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

svītrots

1.  Dalībvalstis katru gadu dara pieejamas stādīšanas atļaujas jauniem stādījumiem, kas veido vai nu:

 

a)  1 % no faktiski apstādītajām kopējām vīnogulāju platībām to teritorijā; tas tiek noteikts iepriekšējā gada 31. jūlijā; vai

 

b)  1 % no platības, kas ietver 2015. gada 31. jūlijā noteikto faktiski apstādīto vīnogulāju platību to teritorijā un platību, uz kuru attiecas stādīšanas tiesības, kas to teritorijā piešķirtas ražotājiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 85.h, 85.i vai 85.k pantu un ko 2016. gada 1. janvārī var pārveidot par atļaujām, kā minēts šīs regulas 68. pantā.”;

 

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.apunkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

63. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(5a)  regulas 63. pantu aizstāj ar šādu:

63. pants

“63. pants

Aizsardzības pasākumi attiecībā uz jauniem stādījumiem

Aizsardzības pasākumi attiecībā uz jauniem stādījumiem

1.  Dalībvalstis katru gadu dara pieejamas stādīšanas atļaujas jauniem stādījumiem, kas veido 1 % no faktiski apstādītajām vīnogulāju platībām to teritorijā; tas tiek noteikts iepriekšējā gada 31. jūlijā.

1.  Dalībvalstis katru gadu dara pieejamas stādīšanas atļaujas jauniem stādījumiem, kas veido vai nu:

 

a) 1 % no faktiski apstādītajām kopējām vīnogulāju platībām to teritorijā; tas tiek noteikts iepriekšējā gada 31. jūlijā; vai arī

 

b) 1 % no platības, kas ietver 2015. gada 31. jūlijā noteikto faktiski apstādīto vīnogulāju platību to teritorijā un platību, uz kuru attiecas stādīšanas tiesības, kas to teritorijā piešķirtas ražotājiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 85.h, 85.i vai 85.k pantu un ko 2016. gada 1. janvārī var pārveidot par atļaujām, kā minēts šīs regulas 68. pantā.

2.  Dalībvalstis var:

2.  Dalībvalstis var:

a) valsts mērogā piemērot zemāku procentuālo vērtību nekā procentuālā vērtība, kas noteikta 1. pantā;

a) valsts mērogā piemērot zemāku procentuālo vērtību nekā procentuālā vērtība, kas noteikta 1. pantā;

b) ierobežot atļauju izdošanu reģionālā mērogā attiecībā uz konkrētām platībām, kur atļauts ražot vīnus ar aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem, platībām, kur atļauts ražot vīnus ar aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, vai platībām bez ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

b) ierobežot atļauju izdošanu reģionālā mērogā attiecībā uz konkrētām platībām, kur atļauts ražot vīnus ar aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem, platībām, kur atļauts ražot vīnus ar aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, vai platībām bez ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm; šie apstiprinājumi būtu jāizmanto attiecīgajos reģionos.

3.  Visi 2. punktā minētie ierobežojumi ir ieguldījums sakārtotā vīnogulāju stādījumu audzēšanā, tie tiek noteikti lielāki par 0 %, un tos pamato ar vienu vai vairākiem no šādiem konkrētiem pamatojumiem:

3.  Visi 2. punktā minētie ierobežojumi ir ieguldījums sakārtotā vīnogulāju stādījumu audzēšanā, tie tiek noteikti lielāki par 0 %, un tos pamato ar vienu vai vairākiem no šādiem konkrētiem pamatojumiem:

a) vajadzība izvairīties no skaidri pierādīta riska, ka vīna produkcijas piedāvājums varētu būt pārāk liels salīdzinājumā ar tirgus izredzēm attiecībā uz minēto produkciju, nepārsniedzot to, kas ir nepieciešams šīs vajadzības apmierināšanai;

a) vajadzība izvairīties no skaidri pierādīta riska, ka vīna produkcijas piedāvājums varētu būt pārāk liels salīdzinājumā ar tirgus izredzēm attiecībā uz minēto produkciju, nepārsniedzot to, kas ir nepieciešams šīs vajadzības apmierināšanai;

b) vajadzība izvairīties no skaidri pierādīta riska, ka būtiski mazināsies kāda noteikta aizsargāta cilmes vietas nosaukuma vai kādas aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes vērtība.

b) vajadzība izvairīties no skaidri pierādīta riska, ka mazināsies kāda noteikta aizsargāta cilmes vietas nosaukuma vai kādas aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes vērtība;

 

ba) vēlme sekmēt attiecīgo produktu attīstību, vienlaikus saglabājot to kvalitāti.

 

3.a  Dalībvalstis var veikt visus reglamentējošos pasākumus, lai novērstu to, ka tirgus dalībnieki apiet ierobežojošos pasākumus, kas veikti, piemērojot 2. un 3. punktu.

4.  Dalībvalstis publisko jebkādus lēmumus, kas ir pieņemti saskaņā ar 2. punktu, un tos attiecīgi pamato. Dalībvalstis nekavējoties paziņo Komisijai par minētajiem lēmumiem un to pamatojumu.

4.  Dalībvalstis publisko jebkādus lēmumus, kas ir pieņemti saskaņā ar 2. punktu, un tos attiecīgi pamato. Dalībvalstis nekavējoties paziņo Komisijai par minētajiem lēmumiem un to pamatojumu.

 

4.a  Dalībvalstis stādīšanai, kas paredzēta vīnogulāju ģenētiskā materiāla saglabāšanai, var piešķirt atļaujas, kas pārsniedz šajā pantā paredzētos ierobežojumus. ”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.b punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

64. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(5b)  regulas 64. pantu aizstāj ar šādu:

64. pants

“64. pants

Jaunu vīnogulāju stādīšanas atļauju piešķiršana

Jaunu vīnogulāju stādīšanas atļauju piešķiršana

1.  Ja kopējā platība, uz kuru attiecas atbilstīgi pieteikumi attiecīgajā gadā, nepārsniedz platību, kuru dalībvalsts ir darījusi pieejamu, tiek pieņemti visi šādi pieteikumi.

1.  Ja kopējā platība, uz kuru attiecas atbilstīgi pieteikumi attiecīgajā gadā, nepārsniedz platību, kuru dalībvalsts ir darījusi pieejamu, tiek pieņemti visi šādi pieteikumi.

Dalībvalstis šā panta nolūkos var piemērot vienu vai vairākus šādus objektīvus un nediskriminējošus atbilstības kritērijus:

Dalībvalstis šā panta nolūkos var valsts vai reģionālā līmenī piemērot vienu vai vairākus šādus objektīvus un nediskriminējošus atbilstības kritērijus:

a) pieteikuma iesniedzējam ir lauksaimniecības platība, kas nav mazāka par to platību, par kuru viņš lūdz atļauju;

a) pieteikuma iesniedzējam ir lauksaimniecības platība, kas nav mazāka par to platību, par kuru viņš lūdz atļauju;

b) pieteikuma iesniedzējam ir piemērotas profesionālās iemaņas un kompetence;

b) pieteikuma iesniedzējam ir piemērotas profesionālās iemaņas un kompetence;

c) pieteikuma iesniedzējs nerada nekādu nozīmīgu risku, ka tiks ļaunprātīgi izmantota kāda konkrēta aizsargāta cilmes vietas nosaukuma reputācija, ko pieņem kā faktu, ja vien valsts iestādes nepierāda šāda riska pastāvēšanu;

c) pieteikuma iesniedzējs nerada nekādu nozīmīgu risku, ka tiks ļaunprātīgi izmantota kāda konkrēta aizsargāta cilmes vietas nosaukuma reputācija, ko pieņem kā faktu, ja vien valsts iestādes nepierāda šāda riska pastāvēšanu;

ca) pieteikuma iesniedzējs nav bez atļaujas izveidojis vīnogulāju stādījumus, kā minēts šīs regulas, vai nav izveidojis vīnogulāju stādījumus bez stādīšanas tiesībām, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 85.a un 85.b pantā;

ca) pieteikuma iesniedzējs nav bez atļaujas izveidojis vīnogulāju stādījumus, kā minēts šīs regulas, vai nav izveidojis vīnogulāju stādījumus bez stādīšanas tiesībām, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 85.a un 85.b pantā;

d) pienācīgi pamatotos gadījumos – vienu vai vairākus 2. punktā minētos kritērijus ar noteikumu, ka tos piemēro objektīvi un nediskriminējoši.

d) pienācīgi pamatotos gadījumos – vienu vai vairākus 2. punktā minētos kritērijus ar noteikumu, ka tos piemēro objektīvi un nediskriminējoši.

2.  Ja 1. punktā minētajos atbilstīgajos pieteikumos norādītā kopējā platība kādā konkrētā gadā pārsniedz platību, ko dalībvalsts ir darījusi pieejamu, atļaujas piešķir visiem pieteikuma iesniedzējiem proporcionāli pēc hektāru skaita, pamatojoties uz to platību, kurai tie ir lūguši piemērot atļauju. Ar šādu piešķiršanu var noteikt minimālo un/vai maksimālo platību katram pieteikuma iesniedzējam, un tā var būt arī daļēja vai pilnīga saskaņā ar vienu vai vairākiem šādiem objektīviem un nediskriminējošiem prioritāriem kritērijiem:

2.  Ja 1. punktā minētajos atbilstīgajos pieteikumos norādītā kopējā platība kādā konkrētā gadā pārsniedz platību, ko dalībvalsts ir darījusi pieejamu, atļaujas piešķir visiem pieteikuma iesniedzējiem proporcionāli pēc hektāru skaita, pamatojoties uz to platību, kurai tie ir lūguši piemērot atļauju. Ar šādu piešķiršanu var noteikt minimālo un/vai maksimālo platību katram pieteikuma iesniedzējam, un tā var būt arī daļēja vai pilnīga saskaņā ar vienu vai vairākiem šādiem objektīviem un nediskriminējošiem prioritāriem kritērijiem:

a) ražotāji, kuri veic vīnogulāju stādīšanu pirmo reizi un kuri veic uzņēmējdarbību kā šīs saimniecības vadītāji (jauni dalībnieki);

a) ražotāji, kuri veic vīnogulāju stādīšanu pirmo reizi un kuri veic uzņēmējdarbību kā šīs saimniecības vadītāji (jauni dalībnieki);

b) platības, kur vīna dārzi veicina vides saglabāšanu;

b) platības, kur vīna dārzi veicina vides saglabāšanu vai vīnogulāju ģenētisko resursu saglabāšanu;

c) no jauna apstādāmās platības saistībā ar zemes apvienošanas projektiem;

c) no jauna apstādāmās platības saistībā ar zemes apvienošanas projektiem;

d) platības, kuras skar dabas vai kādi citi specifiski ierobežojumi,

d) platības, kuras skar dabas vai kādi citi specifiski ierobežojumi,

e) attīstības vai vēlreizējas apstādīšanas projektu ilgtspēja, pamatojoties uz ekonomisku izvērtējumu;

e) attīstības vai vēlreizējas apstādīšanas projektu ilgtspēja, pamatojoties uz ekonomisku izvērtējumu;

f) no jauna apstādāmas platības, kuras dod ieguldījumu lauku saimniecības un reģiona konkurētspējas uzlabošanā;

f) no jauna apstādāmas platības, kuras dod ieguldījumu saimniecības konkurētspējas uzlabošanā reģiona, valsts un starptautiskajā līmenī;

g) projekti, kas var potenciāli uzlabot to produktu kvalitāti, kuriem ir ģeogrāfiskās izcelsmes norāde;

g) projekti, kas var potenciāli uzlabot to produktu kvalitāti, kuriem ir ģeogrāfiskās izcelsmes norāde;

h) no jauna apstādāmas platības saistībā ar mazu un vidēju saimniecību paplašināšanu.

h) no jauna apstādāmas platības saistībā ar mazu un vidēju saimniecību paplašināšanu.

2.a  Ja dalībvalsts nolemj piemērot vienu vai vairākus no šā panta 2. punktā minētajiem kritērijiem, minētā dalībvalsts var pievienot papildu nosacījumu, ka pieteikuma iesniedzējam jābūt fiziskai personai, kas pieteikuma iesniegšanas brīdī nav vecāka par 40 gadiem.

2.a  Ja dalībvalsts nolemj piemērot vienu vai vairākus no šā panta 2. punktā minētajiem kritērijiem, minētā dalībvalsts var pievienot papildu nosacījumu, ka pieteikuma iesniedzējam jābūt fiziskai personai, kas pieteikuma iesniegšanas brīdī nav vecāka par 40 gadiem.

 

2.b  Dalībvalstis var veikt visus reglamentējošos pasākumus, lai novērstu to, ka tirgus dalībnieki apiet kritērijus, kurus tās piemēro saskaņā ar 1., 2. un 2.a punktu.

3.  Dalībvalstis publisko 1., 2. un 2.a punktā minētos kritērijus, kurus tās piemēro, un nekavējoties dara tos zināmus Komisijai.

3.  Dalībvalstis publisko 1., 2. un 2.a punktā minētos kritērijus, kurus tās piemēro, un nekavējoties dara tos zināmus Komisijai.

 

3.a  Ja reģionālā līmenī tiek piemērots ierobežojums saskaņā ar 63. panta 2. punkta b) apakšpunktu, attiecīgajā līmenī var piemērot 64. pantā minētos prioritāros un atbilstības kritērijus. ”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.c punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

65. pants – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5c)  Regulas 65. pantā aiz pirmās daļas iekļauj šādu daļu:

 

Ja tiek piemērots 63. panta 2. punkts, dalībvalsts ievieš oficiālu iepriekšēju procedūru, kas tai ļauj ņemt vērā reģionālā līmenī atzītu pārstāvošo arodasociāciju atzinumus saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem.

Pamatojums

Ir svarīgi, lai valsts un reģionālo arodasociāciju pārstāvji tiktu iesaistīti 63. panta 2. punktā paredzētajā jaunu stādīšanas atļauju piešķiršanas procedūrā.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.d punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

69. pants – 1. daļa – ea punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5d)  regulas 69. pantam pievieno šādu punktu:

 

ea) kritēriji attiecībā uz vīnogulāju ģenētisko resursu saglabāšanu.

Pamatojums

Komisijai ir jābūt pilnvarotai ar deleģētu aktu noteikt kritērijus attiecībā uz vīnogulāju ģenētisko resursu saglabāšanu.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.e punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

73. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(5e)  regulas 73. pantu aizstāj ar šādu:

73. pants

“73. pants

Darbības joma

Darbības joma

Neskarot citus noteikumus, kas piemērojami lauksaimniecības produktiem, kā arī noteikumus, kas pieņemti veterinārijas, fitosanitārijas un pārtikas nozarēs, lai nodrošinātu produktu atbilstību higiēnas un veselības standartiem un aizsargātu dzīvnieku, augu un cilvēku veselību, šajā iedaļā ir izklāstīti noteikumi par lauksaimniecības produktu tirdzniecības standartiem.

Neskarot citus noteikumus, kas piemērojami lauksaimniecības produktiem, kā arī noteikumus, kas pieņemti veterinārijas, fitosanitārijas un pārtikas nozarēs, lai nodrošinātu produktu atbilstību higiēnas un veselības standartiem un aizsargātu dzīvnieku, augu un cilvēku veselību, kā arī lai nodrošinātu vienlīdzīgu konkurenci starp Savienības ražotājiem un trešo valstu ražotājiem, šajā iedaļā ir izklāstīti noteikumi par lauksaimniecības produktu tirdzniecības standartiem.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

TKO nosaka tirdzniecības noteikumus lielam skaitam produktu. Neievērojot šos noteikumus, produktus nevar laist ES tirgū. Šādiem tirdzniecības noteikumiem ir jāiekļauj vienlīdzīgu konkurences apstākļu ievērošana starp ES un trešo valstu ražotājiem, lai nodrošinātu līdzvērtības principu.

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.f punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

75. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(5f)  regulas 75. pantu aizstāj ar šādu:

75. pants

“75. pants

Noteikšana un saturs

Noteikšana un saturs

1.  Tirdzniecības standartus var piemērot vienai vai vairākām no turpmāk norādītajām nozarēm un produktiem:

1.  Tirdzniecības standartus var piemērot vienai vai vairākām no turpmāk norādītajām nozarēm un produktiem:

a) olīveļļai un galda olīvām;

a) olīveļļai un galda olīvām;

b) augļiem un dārzeņiem;

b) augļiem un dārzeņiem;

c) augļu un dārzeņu pārstrādes produktiem;

c) augļu un dārzeņu pārstrādes produktiem;

d) banāniem;

d) banāniem;

e) dzīviem augiem;

e) dzīviem augiem;

f) olām;

f) olām;

g) mājputnu gaļai;

g) mājputnu gaļai;

h) ziežamiem taukiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā;

h) ziežamiem taukiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā;

i) apiņiem.

i) apiņiem;

 

ia) rīsiem;

 

ib) pienam un piena produktiem;

 

ic) medum un biškopības produktiem;

 

id) liellopu un teļa gaļai;

 

ie) aitas gaļai;

 

if) cūkgaļai.

2.  Lai ņemtu vērā patērētāju priekšstatus un uzlabotu šā panta 1. un 4. punktā uzskaitīto lauksaimniecības produktu ražošanas un tirdzniecības ekonomiskos apstākļus, kā arī to kvalitāti, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 227. pantu par minēto nozaru un produktu tirdzniecības standartiem visos tirdzniecības posmos, kā arī atkāpes un atbrīvojumus no šādiem standartiem, lai pielāgotos vienmēr mainīgajiem tirgus apstākļiem, patērētāju jaunajām prasībām, attiecīgo starptautisko standartu attīstībai, un lai neradītu šķēršļus produktu inovācijai.

2.  Lai ņemtu vērā patērētāju priekšstatus un uzlabotu šā panta 1. un 4. punktā uzskaitīto lauksaimniecības produktu ražošanas un tirdzniecības ekonomiskos apstākļus, kā arī to kvalitāti, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 227. pantu par minēto nozaru un produktu tirdzniecības standartiem visos tirdzniecības posmos, kā arī atkāpes un atbrīvojumus no šādiem standartiem, lai pielāgotos vienmēr mainīgajiem tirgus apstākļiem, patērētāju jaunajām prasībām, attiecīgo starptautisko standartu attīstībai, un lai neradītu šķēršļus produktu inovācijai.

3.  Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1169/2011 ( 1 ) 26. pantu, šā panta 1. punktā minētie tirdzniecības standarti var attiekties uz vienu vai vairākiem turpmāk minētajiem, kas nosakāmi attiecībā uz nozari vai produktu un kas balstīti uz katras nozares specifiku, nepieciešamību regulēt laišanu tirgū un šā panta 5. punktā izklāstītajiem nosacījumiem:

3.  Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1169/2011 ( 10 ) 26. pantu, šā panta 1. punktā minētie tirdzniecības standarti var attiekties uz vienu vai vairākiem turpmāk minētajiem, kas nosakāmi attiecībā uz nozari vai produktu un kas balstīti uz katras nozares specifiku, nepieciešamību regulēt laišanu tirgū un šā panta 5. punktā izklāstītajiem nosacījumiem:

a) tehniskajām definīcijām, apzīmējumu un tirdzniecības nosaukumiem attiecībā uz nozarēm, kuras nav 78. pantā minētās nozares;

a) tehniskajām definīcijām, apzīmējumu un tirdzniecības nosaukumiem attiecībā uz nozarēm, kuras nav 78. pantā minētās nozares;

b) klasifikācijas kritērijiem, piemēram, šķirošanu, svaru, izmēriem, vecumu un kategoriju;

b) klasifikācijas kritērijiem, piemēram, šķirošanu, svaru, izmēriem, vecumu un kategoriju;

c) sugu, augu šķirni vai dzīvnieku sugu, vai tirdzniecības tipu;

c) sugu, augu šķirni vai dzīvnieku sugu, vai tirdzniecības tipu;

d) noformējumu, marķējumu, kas saistīts ar obligātajiem tirdzniecības standartiem, iepakojumu, noteikumiem, kas piemērojami iepako­ šanas centriem, marķēšanu, ražas gadu un īpašu apzīmējumu izmantošanu, neskarot 92.līdz 123. pantu;

d) noformējumu, marķējumu, kas saistīts ar obligātajiem tirdzniecības standartiem, iepakojumu, noteikumiem, kas piemērojami iepakošanas centriem, marķēšanu, ražas gadu un īpašu apzīmējumu izmantošanu, neskarot 92. līdz 123. pantu;

e) tādiem kritērijiem kā izskats, konsistence, uzbūve, produkta īpašības un ūdens saturs procentos;

e) tādiem kritērijiem kā izskats, konsistence, uzbūve, produkta īpašības un ūdens saturs procentos;

f) ražošanā izmantotajām konkrētajām vielām, komponentiem vai sastāvdaļām, tostarp to kvantitatīvo saturu, tīrību un identifikāciju;

f) ražošanā izmantotajām konkrētajām vielām, komponentiem vai sastāvdaļām, tostarp to kvantitatīvo saturu, tīrību un identifikāciju;

g) audzēšanas veidu un ražošanas metodi, tostarp vīndarības metodēm, un progresīvām ilgtspējīgas ražošanas sistēmām;

g) audzēšanas veidu un ražošanas metodi, tostarp vīndarības metodēm, dzīvnieku barošanas metodēm, un progresīvām ilgtspējīgas ražošanas sistēmām;

h) misas un vīna kupāžu, tostarp uz attiecīgajām definīcijām, sajauk­ šanu un tās ierobežojumiem;

h) misas un vīna kupāžu, tostarp uz attiecīgajām definīcijām, sajauk­ šanu un tās ierobežojumiem;

i) savākšanas, piegādes, saglabāšanas un pārdošanas biežumu, konservācijas metodi un temperatūru, uzglabāšanu un transportu;

i) savākšanas, piegādes, saglabāšanas un pārdošanas biežumu, konservācijas metodi un temperatūru, uzglabāšanu un transportu;

j) audzēšanas un/vai izcelsmes vietu, izņemot attiecībā uz mājputnu gaļu un ziežamajiem taukiem;

j) audzēšanas un/vai izcelsmes vietu;

k) noteiktu vielu un metožu izmantošanas ierobežojumiem;

k) noteiktu vielu un metožu izmantošanas ierobežojumiem;

l) īpašu izmantojumu;

l) īpašu izmantojumu;

m) nosacījumiem par tādu produktu realizāciju, turēšanu, apgrozību un izmantošanu, kuri neatbilst tirdzniecības standartiem, kas pieņemti saskaņā ar 1. punktu, vai definīcijām, apzīmējumiem un tirdzniecības nosaukumiem, kas minēti 78. pantā, kā arī par blakusproduktu realizāciju.

m) nosacījumiem par tādu produktu realizāciju, turēšanu, apgrozību un izmantošanu, kuri neatbilst tirdzniecības standartiem, kas pieņemti saskaņā ar 1. punktu, vai definīcijām, apzīmējumiem un tirdzniecības nosaukumiem, kas minēti 78. pantā, kā arī par blakusproduktu realizāciju.

 

ma) dzīvnieku labturību.

4.  Papildus 1. punktam, tirdzniecības standartus var piemērot vīna nozarei. Panta 3. punkta f), g), h), k) un m) apakšpunktu piemēro minētajai nozarei.

4.  Papildus 1. punktam, tirdzniecības standartus var piemērot vīna nozarei. Panta 3. punkta f), g), h), k) un m) apakšpunktu piemēro minētajai nozarei.

5.  Nozarei vai produktam izstrādātus tirdzniecības standartus, kas pieņemti saskaņā ar šā panta 1. punktu, nosaka, neskarot 84. līdz 88. pantu un IX pielikumu, un tajos ņem vērā:

5.  Nozarei vai produktam izstrādātus tirdzniecības standartus, kas pieņemti saskaņā ar šā panta 1. punktu, nosaka, neskarot 84. līdz 88. pantu un IX pielikumu, un tajos ņem vērā:

a) attiecīgā produkta specifiskās iezīmes;

a) attiecīgā produkta specifiskās iezīmes;

b) vajadzību nodrošināt apstākļus, lai veicinātu šo produktu laišanu tirgū;

b) vajadzību nodrošināt apstākļus, lai veicinātu šo produktu laišanu tirgū;

c) ražotāju ieinteresētību paziņot informāciju par produktu un audzē­ šanas specifiku un patērētāju ieinteresētību saņemt atbilstīgu un pārredzamu informāciju par produktu, tostarp par audzēšanas vietu, kas jānosaka katram atsevišķam gadījumam piemērotā ģeogrāfiskā līmenī, pirms tam veicot izvērtējumu jo īpaši par to, kādas ir tirgus dalībnieku izmaksas un administratīvais slogs, un par to, kādu labumu tas dod ražotājiem un gala patērētājam;

c) ražotāju ieinteresētību paziņot informāciju par produktu un audzē­ šanas specifiku un patērētāju ieinteresētību saņemt atbilstīgu un pārredzamu informāciju par produktu, tostarp par audzēšanas vietu, kas jānosaka katram atsevišķam gadījumam piemērotā ģeogrāfiskā līmenī, pirms tam veicot izvērtējumu jo īpaši par to, kādas ir tirgus dalībnieku izmaksas un administratīvais slogs, un par to, kādu labumu tas dod ražotājiem un gala patērētājam;

d) metodes, kas pieejamas produktu fizikālo, ķīmisko un organoleptisko īpašību noteikšanai;

d) metodes, kas pieejamas produktu fizikālo, ķīmisko un organoleptisko īpašību noteikšanai;

e) starptautisko organizāciju pieņemtos standarta ieteikumus.

e) starptautisko organizāciju pieņemtos standarta ieteikumus.

f) nepieciešamību saglabāt produktu dabiskās un pamata īpašības un neradīt būtiskas izmaiņas attiecīgā produkta sastāvā.

f) nepieciešamību saglabāt produktu dabiskās un pamata īpašības un neradīt būtiskas izmaiņas attiecīgā produkta sastāvā.

6.  Lai ņemtu vērā patērētāju priekšstatus un vajadzību uzlabot lauksaimniecības produktu kvalitāti un to ražošanas un tirdzniecības ekonomiskos apstākļus, Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 227. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu 1. punktā doto nozaru sarakstu. Šie deleģētie akti attiecas tikai un vienīgi uz pierādītām vajadzībām, kuras izriet no jauna patērētāju pieprasījuma, tehniskā progresa vai nepieciešamības pēc produkta inovācijas un par kurām Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei, īpaši izvērtējot patērētāju vajadzības, izmaksas un administratīvo slogu, kas gulstas uz tirgus dalībniekiem, tostarp ietekmi uz iekšējo tirgu un starptautisko tirdzniecību, un ieguvumus ražotājiem un tiešajiem patērētājiem.

6.  Lai ņemtu vērā patērētāju priekšstatus un vajadzību uzlabot lauksaimniecības produktu kvalitāti un to ražošanas un tirdzniecības ekonomiskos apstākļus, Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 227. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu 1. punktā doto nozaru sarakstu. Šie deleģētie akti attiecas tikai un vienīgi uz pierādītām vajadzībām, kuras izriet no jauna patērētāju pieprasījuma, tehniskā progresa vai nepieciešamības pēc produkta inovācijas un par kurām Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei, īpaši izvērtējot patērētāju vajadzības, izmaksas un administratīvo slogu, kas gulstas uz tirgus dalībniekiem, tostarp ietekmi uz iekšējo tirgu un starptautisko tirdzniecību, un ieguvumus ražotājiem un tiešajiem patērētājiem.

_________________

_________________

10Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu (OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.).

10Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu (OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.g punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

78. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(5g)  regulas 78. pantu aizstāj ar šādu:

78. pants

“78. pants

Definīcijas, apzīmējumi un tirdzniecības nosaukumi attiecībā uz konkrētām nozarēm un produktiem

Definīcijas, apzīmējumi un tirdzniecības nosaukumi attiecībā uz konkrētām nozarēm un produktiem

1.  Attiecīgā gadījumā papildus piemērojamiem tirdzniecības standartiem VII pielikumā sniegtās definīcijas, apzīmējumus un tirdzniecības nosaukumus piemēro šādām nozarēm vai produktiem:

1.  Attiecīgā gadījumā papildus piemērojamiem tirdzniecības standartiem VII pielikumā sniegtās definīcijas, apzīmējumus un tirdzniecības nosaukumus piemēro šādām nozarēm vai produktiem:

a) liellopu un teļa gaļa;

a) liellopu un teļa gaļa;

 

aa) aitas un jēra gaļa;

b) vīns;

b) vīns;

c) piens un piena produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā;

c) piens un piena produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā;

d) mājputnu gaļa;

d) mājputnu gaļa;

e) olas;

e) olas;

f) ziežamie tauki, kas paredzēti lietošanai pārtikā; un

f) ziežamie tauki, kas paredzēti lietošanai pārtikā; un

g) olīveļļa un galda olīvas.

g) olīveļļa un galda olīvas.

2.  VII pielikumā sniegtās definīcijas, apzīmējumus vai tirdzniecības nosaukumus Savienībā var lietot tikai tāda produkta tirdzniecībai, kas atbilst attiecīgajām prasībām, kuras izklāstītas minētajā pielikumā.

2.  VII pielikumā sniegtās definīcijas, apzīmējumus vai tirdzniecības nosaukumus Savienībā var lietot tikai tāda produkta tirdzniecībai un noieta veicināšanai, kas atbilst attiecīgajām prasībām, kuras izklāstītas minētajā pielikumā. VII pielikumā var paredzēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem šādi apzīmējumi vai tirdzniecības nosaukumi tirdzniecībā un noieta veicināšanā tiek aizsargāti pret viltošanu, imitāciju vai nelikumīgu izmantošanu.

3.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 227. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz grozījumiem, atkāpēm vai izņēmumiem VII pielikumā noteiktajās definīcijās un tirdzniecības nosaukumos. Minētie deleģētie akti stingri attiecas tikai uz pierādītām vajadzībām, kas izriet no jauna patērētāju pieprasījuma, tehniskā progresa vai nepieciešamības pēc produktu inovācijas.

3.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 227. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz grozījumiem, atkāpēm vai izņēmumiem VII pielikumā noteiktajās definīcijās un tirdzniecības nosaukumos. Minētie deleģētie akti stingri attiecas tikai uz pierādītām vajadzībām, kas izriet no jauna patērētāju pieprasījuma, tehniskā progresa vai nepieciešamības pēc produktu inovācijas.

4.  Lai nodrošinātu to, ka tirgus dalībniekiem un dalībvalstīm ir skaidra un pareiza izpratne par definīcijām un tirdzniecības nosaukumiem, kas paredzēti VII pielikumā, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos saskaņā ar 227. pantu attiecībā uz noteikumiem to precizē­ šanai un piemērošanai.

4.  Lai nodrošinātu to, ka tirgus dalībniekiem un dalībvalstīm ir skaidra un pareiza izpratne par definīcijām un tirdzniecības nosaukumiem, kas paredzēti VII pielikumā, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos saskaņā ar 227. pantu attiecībā uz noteikumiem to precizēšanai un piemērošanai.

5.  Lai ņemtu vērā patērētāju priekšstatus un piena produktu tirgus attīstību, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 227. pantu, lai precizētu piena produktus, attiecībā uz kuriem jānorāda, no kādām dzīvnieku sugām piens ir iegūts, ja tas nav govs piens, un lai paredzētu nepieciešamos noteikumus.

5.  Lai ņemtu vērā patērētāju priekšstatus un piena produktu tirgus attīstību, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 227. pantu, lai precizētu piena produktus, attiecībā uz kuriem jānorāda, no kādām dzīvnieku sugām piens ir iegūts, ja tas nav govs piens, un lai paredzētu nepieciešamos noteikumus.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.h punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

79.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5h)  Iekļauj šādu pantu:

 

79.a pants

 

Olīveļļas maisīšana ar citu augu eļļu

 

1.  Olīveļļas maisīšana ar citu augu eļļu ir aizliegta.

 

2.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 227. pantu, lai papildinātu šo regulu, nosakot sankcijas ekonomikas dalībniekiem, kuri neievēro šā panta 1. punktu.

Pamatojums

Maisījumos, ko veido olīveļļa un citas augu eļļas, nav iespējams noteikt katras eļļas procentuālo daļu maisījuma sastāvā. Lai nemaldinātu patērētājus, nepieciešams aizliegt šādus maisījumus.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.i punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

79.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5i)  Iekļauj šādu pantu:

 

79.b pants

 

Tirdzniecības noteikumi attiecībā uz olīvu un olīveļļas nozari

 

Lai ņemtu vērā olīvu un olīveļļas nozares specifiskās īpašības, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 227. pantu, lai papildinātu šo regulu, paredzot galda olīvu un olīveļļas tirdzniecības noteikumu saskaņošanu.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (ES) Nr. 1308/2013

81. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  regulas 81. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

svītrots

2.  Ievērojot 3. punktu, dalībvalstis klasificē vīna vīnogu šķirnes, kuras vīna ražošanai dalībvalstu teritorijā var stādīt, pārstādīt vai uzpotēt.

 

Dalībvalstis var klasificēt vīna vīnogu šķirnes, ja:

 

a)  attiecīgā šķirne pieder pie Vitis vinifera vai Vitis labrusca sugas; vai

 

b)  attiecīgā šķirne ir iegūta no krustojumiem starp Vitis vinifera sugu, Vitis labrusca sugu un citām Vitis ģints sugām.

 

Ja vīna vīnogu šķirne tiek svītrota no pirmajā daļā minētās klasifikācijas, šo šķirni izar 15 gados pēc svītrošanas.”;

 

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

81. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(6a)  regulas 81. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Ievērojot 3. punktu, dalībvalstis klasificē vīna vīnogu šķirnes, kuras vīna ražošanai dalībvalstu teritorijā var stādīt, pārstādīt vai uzpotēt.

“2.  Ievērojot 3. punktu, dalībvalstis klasificē vīna vīnogu šķirnes, kuras vīndarībai dalībvalstu teritorijā var stādīt, pārstādīt vai uzpotēt.

Dalībvalstis var klasificēt tikai vīna vīnogu šķirnes, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

Dalībvalstis var klasificēt vīna vīnogu šķirnes, ja:

a) attiecīgā šķirne pieder pie Vitis vinifera sugas vai ir iegūta, krustojot Vitis vinifera sugu ar citām Vitis ģints sugām;

a) attiecīgā šķirne pieder pie Vitis vinifera sugas vai attiecīgā šķirne ir iegūta, krustojot Vitis vinifera sugu ar citām Vitis ģints sugām.

b) attiecīgā šķirne nav viena no šīm šķirnēm: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton un Herbemont.

b) attiecīgā šķirne nav viena no šīm šķirnēm: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton un Herbemont.

 

Atkāpjoties no otrās daļas, dalībvalstis var atļaut Vitis Labrusca vai otrās daļas b) apakšpunktā minēto šķirņu pārstādīšanu esošajos vēsturiskajos vīna dārzos, ja vien nav palielināta vīnkoka Vitis Labrusca pašreizējā platība.

Ja vīna vīnogu šķirne tiek svītrota no pirmajā daļā minētās klasifikācijas, šo šķirni izar 15 gados pēc svītrošanas.

Ja vīna vīnogu šķirne tiek svītrota no pirmajā daļā minētās klasifikācijas, šo šķirni izar 15 gados pēc svītrošanas.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (ES) Nr. 1308/2013

90.a pants – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  tādas analītiskas datubāzes izveidi, kas satur izotopu datus un palīdzēs atklāt krāpšanu un kas jāveido, balstoties uz dalībvalstu ievāktiem paraugiem;

a)  tādas analītiskas datubāzes izveidi vai uzturēšanu, kas satur izotopu datus un palīdzēs atklāt krāpšanu un kas jāveido, balstoties uz dalībvalstu ievāktiem paraugiem;

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs jau ir analītiskas datubāzes. Ir pietiekami, ja tiek uzturētas tās, nevis radītas jaunas.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

92. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(8a)  regulas 92. panta 1. punktu groza šādi:

1.  Šajā iedaļā izklāstītos noteikumus par cilmes vietas nosaukumiem, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un tradicionālajiem apzīmējumiem piemēro produktiem, kas minēti VII pielikuma II daļas 1., 3.līdz 6., 8., 9., 11., 15. un 16. punktā.

1.  Šajā iedaļā izklāstītos noteikumus par cilmes vietas nosaukumiem, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un tradicionālajiem apzīmējumiem piemēro tikai produktiem, kas minēti VII pielikuma II daļas 1., 3. līdz 6., 8., 9., 11., 15. un 16. punktā.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 1308/2013

93. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  “cilmes vietas nosaukums” ir nosaukums, kas identificē 92. panta 1. punktā minētu produktu:

a)  “cilmes vietas nosaukums” ir reģiona, īpašas vietas vai — ārkārtējos un pienācīgi pamatojamos gadījumos — valsts nosaukums, ko izmanto, lai aprakstītu 92. panta 1. punktā minētu produktu:

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 1308/2013

93. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i)  kura kvalitāti vai īpašības galvenokārt vai vienīgi nosaka īpašā ģeogrāfiskā vide ar tai raksturīgajiem dabas un – attiecīgā gadījumā – cilvēka faktoriem;

i)  kvalitāti vai īpašības galvenokārt vai vienīgi nosaka īpašā ģeogrāfiskā vide ar tās dabas un cilvēka faktoriem;

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – a apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 1308/2013

93. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii)  kā cēlušos konkrētā vietā, reģionā vai – izņēmuma gadījumos – valstī;

svītrots

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 9. punkts – a apakšpunkts

Regulation (EU) 1308/2013

93. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – va punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

va)  tas nav “ar samazinātu spirta saturu” vai “bezalkoholisks”, kā noteikts VII pielikuma II daļas 18. un 19. punktā;

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10. punkts

Regula (ES) Nr. 1308/2013

94. pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  regulas 94. panta 1. punkta ievadteikumu aizstāj ar šādu:

svītrots

“Pieteikumos nosaukumu kā cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzībai ietver:”

 

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

94. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(10a)  regulas 94. pantu aizstāj ar šādu:

94. pants

94. pants

Aizsardzības pieteikumi

Aizsardzības pieteikumi

1.  Pieteikumos uz aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm ietver tehnisko dokumentāciju, kurā norādīts:

“1.  Pieteikumos uz aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm ietver šādus elementus:

a) aizsargājamais nosaukums,

a) aizsargājamais nosaukums,

b) pieteikuma iesniedzēja vārds un uzvārds/nosaukums un adrese,

b) pieteikuma iesniedzēja vārds un uzvārds/nosaukums un adrese,

c) produkta specifikācija saskaņā ar 2. punktu un

c) produkta specifikācija saskaņā ar 2. punktu un

d) vienots dokuments, kurā sniegts 2. punktā minētās produkta specifikācijas kopsavilkums.

d) vienots dokuments, kurā sniegts 2. punktā minētās produkta specifikācijas kopsavilkums.

2.  Produkta specifikācija dod ieinteresētajām personām iespēju pārbaudīt produkcijas nosacījumus, kas saistīti ar cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi.

2.  Produkta specifikācija dod ieinteresētajām personām iespēju pārbaudīt produkcijas nosacījumus, kas saistīti ar cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi.

a) aizsargājamais nosaukums,

a) aizsargājamais nosaukums,

b) vīna vai vīnu apraksts:

b) vīna vai vīnu apraksts:

i) attiecībā uz vīniem, kuriem norādīts cilmes vietas nosaukums, to galveno analītisko un organoleptisko īpašību apraksts,

i) attiecībā uz vīniem, kuriem norādīts cilmes vietas nosaukums, to galveno analītisko un organoleptisko īpašību apraksts,

ii) attiecībā uz vīniem, kuriem norādīta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, to galveno analītisko īpašību apraksts, kā arī organoleptisko īpašību novērtējums vai norāde;

ii) attiecībā uz vīniem, kuriem norādīta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, to galveno analītisko īpašību apraksts, kā arī organoleptisko īpašību novērtējums vai norāde;

c) vajadzības gadījumā īpašās vīndarības metodes, kas izmantotas vīna vai vīnu ražošanā, kā arī attiecīgi ierobežojumi to ražošanā;

c) vajadzības gadījumā īpašās vīndarības metodes, kas izmantotas vīna vai vīnu ražošanā, kā arī attiecīgi ierobežojumi to ražošanā;

d) attiecīgā ģeogrāfiskā apgabala robežas;

d) attiecīgā ģeogrāfiskā apgabala robežas;

e) maksimālā ražība no hektāra;

e) maksimālā ražība no hektāra;

f) norāde uz vīna vīnogu šķirni vai šķirnēm, no kā iegūts vīns vai vīni;

f) norāde uz vīna vīnogu šķirni vai šķirnēm, no kā iegūts vīns vai vīni;

g) sīka raksturojoša informācija, kas apstiprina 93. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktā vai attiecīgā gadījumā 93. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minēto saikni;

g) sīka raksturojoša informācija, kas apstiprina 93. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktā vai attiecīgā gadījumā 93. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minēto saikni:

 

i) attiecībā uz aizsargātu cilmes vietas norādi — saikni starp produkta kvalitāti vai īpašībām un ģeogrāfisko vidi, kas minēta 93. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktā, sīku informāciju attiecībā uz minētās ģeogrāfiskās vides cilvēka faktoriem attiecīgā gadījumā var ierobežot, tajā ietverot tikai augsnes un ainavu pārvaldības, audzēšanas paņēmienu vai citu to attiecīgu cilvēka darbību aprakstu, kas veicina 93. panta 1. punktā minētās ģeogrāfiskās vides dabas faktoru saglabāšanu;

 

ii) attiecībā uz aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi — saikni starp produkta konkrēto kvalitāti, reputāciju vai citām īpašībām un ģeogrāfisko izcelsmi, kas minēta 93. panta 2. punktā;

h) piemērojamās prasības, kas paredzētas Savienības vai valsts tiesību aktos vai, ja dalībvalsts tā paredzējusi, tās organizācijas noteikumos, kuras pārziņā ir aizsargāti cilmes vietas nosaukumi vai aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, ņemot vērā, ka šīm prasībām jābūt objektīvām, nediskriminējošām un saderīgām ar Savienības tiesību aktiem;

h) piemērojamās prasības, kas paredzētas Savienības vai valsts tiesību aktos vai, ja dalībvalsts tā paredzējusi, tās organizācijas noteikumos, kuras pārziņā ir aizsargāti cilmes vietas nosaukumi vai aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, ņemot vērā, ka šīm prasībām jābūt objektīvām, nediskriminējošām un saderīgām ar Savienības tiesību aktiem;

i) to iestāžu vai struktūru nosaukums un adrese, kuras pārbauda produkta specifikācijas noteikumu ievērošanu, un to konkrētie pienākumi.

i) to iestāžu vai struktūru nosaukums un adrese, kuras pārbauda produkta specifikācijas noteikumu ievērošanu, un to konkrētie pienākumi.

3.  Ja aizsardzības pieteikums attiecas uz ģeogrāfisko apgabalu trešā valstī, tajā papildus 1. un 2. punktā norādītajiem elementiem iekļauj pierādījumu tam, ka attiecīgais nosaukums ir aizsargāts tā izcelsmes valstī.

3.  Ja aizsardzības pieteikums attiecas uz ģeogrāfisko apgabalu trešā valstī, tajā papildus 1. un 2. punktā norādītajiem elementiem iekļauj pierādījumu tam, ka attiecīgais nosaukums ir aizsargāts tā izcelsmes valstī.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 10.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

96. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  regulas 96. panta 5. punktam pievieno šādu daļu:

 

Iesniedzot aizsardzības pieprasījumu Komisijā saskaņā ar šā punkta pirmo daļu, dalībvalsts iekļauj paziņojumu, ka tā uzskata, ka iesniegtais pieprasījums atbilst šajā regulas iedaļā ietvertajām prasībām un ka tā apstiprina, ka vienīgais 94. panta 1. punkta d) apakšpunktā norādītais vienotais dokuments ir patiess šā produkta specifikācijas kopsavilkums.

 

Dalībvalstis informē Komisiju par jebkādiem valsts procedūras ietvaros saņemtiem iebildumiem.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 11. punkts

Regula (ES) Nr. 1308/2013

96. pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Attiecīgā gadījumā Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, lai apturētu 97. panta 2. punktā minēto pieteikuma pārbaudi, līdz valsts tiesa vai cita valsts struktūra ir pasludinājusi spriedumu lietā, kurā apstrīdēts aizsardzības pieteikums, attiecībā uz ko dalībvalsts iepriekšējā valsts procedūrā saskaņā ar 5. punktu ir atzinusi, ka tas atbilst prasībām.

svītrots

Minētos īstenošanas aktus pieņem, nepiemērojot 229. panta 2. vai 3. punktā minēto procedūru.”;

 

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (ES) Nr. 1308/2013

97. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija pārbauda aizsardzības pieteikumus, ko tā saņem saskaņā ar 94. pantu un 96. panta 5. punktu. Tā, ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts veiktās iepriekšējās valsts procedūras iznākumu, pārbauda, vai tajos nav acīmredzamu kļūdu.

Komisija pārbauda aizsardzības pieteikumus, ko tā saņem saskaņā ar 94. pantu un 96. panta 5. punktu. Tā, ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts veiktās iepriekšējās valsts procedūras iznākumu, pārbauda, vai tajos nav acīmredzamu kļūdu. Šī pārbaude īpaši pievērš uzmanību 94. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajam vienotajam dokumentam.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot vienotās TKO regulas tekstu ar Eiropas Komisijas 2018. gada 17. oktobra deleģēto regulu (ES), kura tika pieņemta ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, un ieviest pamatdokumentā šo grozījumu pamatā esošos politiskos principus. Šis grozījums atbilst šeit minētās deleģētās regulas 10. pantam.

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14. punkts

Regula (ES) Nr. 1308/2013

103. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  regulas 103. pantā pievieno šādu 4. punktu:

svītrots

4.  Aizsardzību, kas minēta 2. punktā, piemēro arī precēm, kas tiek ievestas Savienības muitas teritorijā, bet netiek laistas brīvā apgrozībā Savienības muitas teritorijā, un precēm, kas tiek pārdotas Savienībā ar elektroniskās tirdzniecības līdzekļiem.”;

 

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

103. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(14a)  regulas 103. pantu aizstāj ar šādu:

103. pants

“103. pants

Aizsardzība

Aizsardzība

1.  Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi var lietot ikviens tirgus dalībnieks, kas tirgo vīnu, kurš ražots saskaņā ar atbilstīgo produkta specifikāciju.

1.  Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi var lietot ikviens tirgus dalībnieks, kas tirgo vīnu, kurš ražots saskaņā ar atbilstīgo produkta specifikāciju.

2.  Aizsargāts cilmes vietas nosaukums un aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, kā arī v īns, kuram izmanto šo aizsargāto nosaukumu saskaņā ar produkta specifikāciju, ir aizsargāti pret:

2.  Aizsargāts cilmes vietas nosaukums un aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, kā arī v īns, kuram izmanto šo aizsargāto nosaukumu saskaņā ar produkta specifikāciju, ir aizsargāti pret:

a) jebkādu tiešu vai netiešu aizsargātā nosaukuma komerciālu izmanto­ šanu:

a) jebkādu tiešu vai netiešu aizsargātā nosaukuma komerciālu izmantošanu:

i) attiecībā uz salīdzināmiem produktiem, kas neatbilst aizsargāta nosaukuma produkta specifikācijai; vai arī

i) attiecībā uz salīdzināmiem produktiem, kas neatbilst aizsargāta nosaukuma produkta specifikācijai; vai arī

ii) ja šādi tiek ļaunprātīgi izmantota cilmes vietas nosaukuma vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reputācija;

ii) ja šādi tiek ļaunprātīgi izmantota, vājināta vai mazināta cilmes vietas nosaukuma vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reputācija, tostarp, ja reģistrētais nosaukums tiek izmantots kā sastāvdaļa;

b) ļaunprātīgu izmantošanu, atdarināšanu vai aplinku norādījumu, pat tad, ja norādīta produkta vai pakalpojuma patiesā izcelsme vai ja aizsargātais nosaukums ir tulkots, transkribēts vai transliterēts, vai tam pievienoti vārdi “veids”, “tips”, “metode”, “ražots kā”, “atdarinājums”, “buķete”, “līdzīgs” vai tamlīdzīgi vārdi;

b) ļaunprātīgu izmantošanu, atdarināšanu vai atsaukšanos uz to, pat tad, ja norādīta produkta vai pakalpojuma patiesā izcelsme vai ja aizsargātais nosaukums ir tulkots, transkribēts vai transliterēts, vai tam pievienoti vārdi “veids”, “tips”, “metode”, “ražots kā”, “atdarinājums”, “buķete”, “līdzīgs” vai tamlīdzīgi vārdi, tostarp, ja minētie reģistrētie nosaukumi tiek izmantoti kā sastāvdaļas;

c) jebkuru citu nepareizu vai maldinošu norādi par produkta izcelsmi, cilmes vietu, specifiku vai būtiskām kvalitātes īpašībām uz iekšējā vai ārējā iepakojuma, reklāmas materiāla vai attiecīgā vīna produkta dokumentiem, kā arī tāda iepakojuma izmantošanu, kas varētu radīt nepareizu priekšstatu par produkta izcelsmi;

c) jebkuru citu nepareizu vai maldinošu norādi par produkta izcelsmi, cilmes vietu, specifiku vai būtiskām kvalitātes īpašībām uz iekšējā vai ārējā iepakojuma, reklāmas materiāla vai attiecīgā vīna produkta dokumentiem, kā arī tāda iepakojuma izmantošanu, kas varētu radīt nepareizu priekšstatu par produkta izcelsmi;

d) jebkādu cita veida praksi, kas var maldināt patērētāju par attiecīgā produkta patieso izcelsmi.

d) jebkādu cita veida praksi, kas var maldināt patērētāju par attiecīgā produkta patieso izcelsmi.

 

da) jebkura tāda domēna vārda ļaunprātīgu norādi, kas ir līdzīgs vai kas pilnīgi vai daļēji var radīt tā noturēšanu par aizsargātu nosaukumu.

3.  Aizsargāti cilmes vietas nosaukumi un aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes nevar Savienībā kļūt par sugasvārdiem 101. panta 1. punkta nozīmē.

3.  Aizsargāti cilmes vietas nosaukumi un aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes nevar Savienībā kļūt par sugasvārdiem 101. panta 1. punkta nozīmē.

 

3.a  Aizsardzību, kas minēta 2. punktā, piemēro arī precēm, kas tiek ievestas Savienības muitas teritorijā, bet netiek laistas brīvā apgrozībā Savienības muitas teritorijā, un precēm, kas tiek pārdotas Savienībā ar elektroniskās tirdzniecības līdzekļiem. ”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14.b punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

105. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(14b)  regulas 105. pantu aizstāj ar šādu:

105. pants

“105. pants

Produkta specifikācijas grozījumi

Produkta specifikācijas grozījumi

Pieteikuma iesniedzējs, kas atbilst 95. pantā izklāstītajiem nosacījumiem, var iesniegt pieteikumu par aizsargāta cilmes vietas nosaukuma vai aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes produkta specifikācijas grozījuma apstiprināšanu, jo īpaši lai ņemtu vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas vai grozītu 94. panta 2. punkta otrās daļas d) apakšpunktā minētā ģeogrāfiskā apgabala robežas. Pieteikumā apraksta un pamato pieprasītos grozījumus.

1.  Pieteikuma iesniedzējs, kas atbilst 95. pantā izklāstītajiem nosacījumiem, var iesniegt pieteikumu par aizsargāta cilmes vietas nosaukuma vai aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes produkta specifikācijas grozījuma apstiprināšanu, jo īpaši lai ņemtu vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas vai grozītu 94. panta 2. punkta otrās daļas d) apakšpunktā minētā ģeogrāfiskā apgabala robežas. Pieteikumā apraksta un pamato pieprasītos grozījumus.

 

1.a  Produkta specifikācijas grozījumus klasificē divās kategorijās atkarībā no to nozīmīguma: grozījumi, kuriem vajadzīga iebildumu procedūra Savienības līmenī (“Savienības nozīmes grozījumi”), un grozījumi, kuri risināmi dalībvalsts vai trešās valsts līmenī (“standarta grozījumi”).

 

Grozījumu uzskata par Savienības nozīmes grozījumu, ja:

 

a) tas ietver izmaiņas aizsargātā cilmes vietas nosaukumā vai aizsargātā ģeogrāfiskās izcelsmes norādē;

 

b) tas sastāv no izmaiņām VII pielikuma II daļā minēto vīnkopības produktu kategorijās, vīnkopības produktu kategorijas pievienošanas vai dzēšanas;

 

c) tas potenciāli varētu atcelt 93. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktā vai b) apakšpunkta i) punktā minēto saiti;

 

d) tas nosaka turpmākus produkta tirdzniecības ierobežojumus.

 

Savienības grozījumu pieteikumos, ko iesniedz trešās valstis vai trešo valstu ražotāji, ietver pierādījumu tam, ka pieprasītais grozījums atbilst attiecīgajās trešās valstīs spēkā esošajiem tiesību aktiem par cilmes vietas nosaukuma vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību.

 

Visi citi grozījumi tiek uzskatīti par standarta grozījumiem.

 

1.b  Pagaidu grozījums ir standarta grozījums, kas attiecas uz produkta specifikācijā veicamām pagaidu izmaiņām, ja publiskās iestādes ir noteikušas obligātus sanitāros un fitosanitāros pasākumus, vai kas ir saistīti ar dabas katastrofām vai nelabvēlīgiem laika apstākļiem, ko oficiāli par tādiem atzinušas kompetentās iestādes. ”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14.c punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

105.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14c)  Iekļauj šādu pantu:

 

105.a pants

 

Grozījumi Savienības līmenī

 

1.  Pieteikums Savienības grozījumu apstiprināšanai produktu specifikācijās mutatis mutandis ievēro 94. un 96. līdz 99. pantā noteikto procedūru. Pieteikumi Savienības grozījumu apstiprināšanai produktu specifikācijās tiek uzskatīti par pieņemamiem, ja tie ir iesniegti saskaņā ar 105. pantu un ja tie ir pilnīgi, izsmeļoši un pienācīgi aizpildīti. Komisijas apstiprinājums pieteikumiem par Savienības grozījuma apstiprināšanu produkta specifikācijās attiecas tikai uz grozījumiem, kas iesniegti pašā pieteikumā.

 

2.  Ja, pamatojoties uz 97. panta 2. punktā noteikto pārbaudi, Komisija uzskata, ka ir izpildīti visi 97. panta 3. punktā izklāstītie nosacījumi, tā pieprasījumu Savienības grozījumam publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Galīgo lēmumu par grozījuma apstiprināšanu pieņem bez 229. panta 2. punktā noteiktās pārbaudes procedūras piemērošanas, izņemot gadījumus, kad ir ticis iesniegts pieņemams iebildums, vai gadījumā, ja pieprasījums ir ticis noraidīts, un šādā gadījumā ir attiecināma 99. panta otrā daļa.

 

3.  Ja pieteikumu uzskata par nepieņemamu, dalībvalsts vai trešās valsts kompetentās iestādes vai pieteikuma iesniedzējs, kura darbība ir reģistrēta attiecīgajā trešā valstī, tiek informēts par iemesliem, uz kuru pamata pieteikums atzīts par nepieņemamu.

 

4.  Pieteikumos Savienības grozījumu apstiprināšanai ietver vienīgi Savienības grozījumus. Ja pieteikums Savienības grozījumam ietver arī standarta vai pagaidu grozījumus, Savienības grozījumu procedūru piemēro tikai Savienības grozījumiem. Standarta vai pagaidu grozījumus uzskata par neiesniegtiem.

 

5.  Pārbaudot grozījumu pieteikumu, Komisija galveno uzmanību vērš uz ierosinātajiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14.d punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

105.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14d)  Iekļauj šādu pantu:

 

105.b pants

 

Standarta grozījumi

 

1.  Standarta grozījumus apstiprina un publisko dalībvalstis, kurās atrodas cilmes vietas nosaukuma vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ģeogrāfiskais apgabals.

 

Pieteikumu produkta specifikācijas standarta grozījumu apstiprināšanai iesniedz tās dalībvalsts iestādēm, ar kuru ir saistīts cilmes vietas vai norādes ģeogrāfiskais apgabals. Pieteikumu iesniedzēji izpilda 95. pantā izklāstītās prasības. Ja produkta specifikācijas standarta grozījuma apstiprināšanas pieteikumu neiesniedz tas pieteikuma iesniedzējs, kurš iesniedza produkta specifikācijā norādītā nosaukuma vai nosaukumu aizsardzības pieteikumu, dalībvalsts attiecīgajam pieteikuma iesniedzējam dod iespēju sniegt piebildes par konkrēto pieteikumu, ja attiecīgais pieteikuma iesniedzējs vēl pastāv.

 

Pieteikumā standarta grozījumiem norāda standarta grozījumu aprakstu, sniedz kopsavilkumu par iemesliem, kuru dēļ grozījumi ir vajadzīgi, un apliecina, ka ierosinātie grozījumi ir kvalificējami kā standarta grozījumi saskaņā ar 105. pantu.

 

2.  Ja dalībvalsts uzskata, ka vajadzīgās prasības ir izpildītas, tā var apstiprināt standarta grozījumu un to publiskot. Apstiprināšanas lēmums attiecīgā gadījumā ietver grozīto konsolidēto vienoto dokumentu un grozīto konsolidēto produkta specifikāciju.

 

Standarta grozījums ir piemērojams dalībvalstī, tiklīdz tas ir publiskots. Dalībvalsts paziņo standarta grozījumus Komisijai ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc datuma, kurā publiskots valsts lēmums par apstiprināšanu.

 

3.  Standarta izmaiņu apstiprināšanas lēmumus par vīnkopības produktiem, kas nāk no trešām valstīm, pieņem saskaņā ar šajā valstī spēkā esošo sistēmu, un Komisiju par to informē ražotājs vai ražotāju grupa, kam ir likumiskas intereses, vai nu nosūtot tieši Komisijai, vai ar attiecīgās trešās valsts iestāžu starpniecību, ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc grozījumu publiskošanas datuma.

 

4.  Ja ģeogrāfiskais apgabals aptver vairāk nekā vienu dalībvalsti, attiecīgās dalībvalstis piemēro standarta grozījumu procedūru atsevišķi tai apgabala daļai, kas atrodas to teritorijā. Standarta grozījums ir piemērojams pēc tam, kad kļūst piemērojams pēdējais valsts lēmums par apstiprināšanu. Dalībvalsts, kas pēdējā apstiprinājusi standarta grozījumu, to nosūta Komisijai ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc tās standarta grozījumu apstiprināšanas lēmuma publiskošanas.

 

Ja viena vai vairākas attiecīgās dalībvalstis nepieņem pirmajā daļā minēto valsts lēmumu par apstiprināšanu, jebkura attiecīgā dalībvalsts var iesniegt pieteikumu saskaņā ar Savienības grozījumu procedūru. Šādu noteikumu arī piemēro mutatis mutandis, ja viena vai vairākas attiecīgās valstis ir trešās valstis.

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14.e punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

105.c pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14e)  Iekļauj šādu pantu:

 

105.c pants

 

Pagaidu grozījumi

 

1.  Pagaidu grozījumus apstiprina un publisko dalībvalsts, ar kuru ir saistīts cilmes vietas nosaukuma vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ģeogrāfiskais apgabals. Tos kopā ar pagaidu grozījumus pamatojošajiem iemesliem paziņo Komisijai ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc datuma, kurā publiskots valsts lēmums par apstiprināšanu. Pagaidu grozījums ir piemērojams dalībvalstī, tiklīdz tas ir publiskots.

 

2.  Ja ģeogrāfiskais apgabals aptver vairāk nekā vienu dalībvalsti, pagaidu grozījumu procedūru attiecīgajās dalībvalstīs piemēro atsevišķi attiecībā uz to apgabala daļu, kas atrodas to teritorijā. Pagaidu grozījumi ir piemērojami tikai pēc tam, kad kļūst piemērojams pēdējais valsts lēmums par apstiprināšanu. Dalībvalsts, kura pēdējā apstiprina pagaidu grozījumu, to paziņo Komisijai ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc datuma, kurā publiskots tās lēmums par apstiprināšanu. Šo noteikumu mutatis mutandis piemēro arī tad, ja viena vai vairākas attiecīgās valstis ir trešās valstis.

 

3.  Pagaidu grozījumus attiecībā uz trešo valstu izcelsmes vīnkopības produktiem kopā ar pagaidu grozījumus pamatojošajiem iemesliem individuālais ražotājs vai ražotāju grupa, kam ir likumīgas intereses, vai nu tieši, vai ar attiecīgās trešās valsts iestāžu starpniecību paziņo Komisijai ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc to apstiprināšanas datuma.

 

4.  Komisija šādus grozījumus publisko trīs mēnešu laikā no datuma, kurā paziņojums saņemts no dalībvalsts, trešās valsts vai trešās valsts individuālā ražotāja vai ražotāju grupas. Pagaidu grozījums ir piemērojams Savienības teritorijā, tiklīdz Komisija to ir publiskojusi.

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 15. punkts

Regula (ES) Nr. 1308/2013

106. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  regulas 106. pantu aizstāj ar šādu:

svītrots

106. pants

 

Anulēšana

 

Komisija pēc savas ierosmes vai pienācīgi pamatota lūguma, ko izteikusi dalībvalsts, trešā valsts vai fiziska vai juridiska persona, kurai ir likumīgas intereses, var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem anulē cilmes vietas nosaukuma vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzību, ja ir spēkā viens vai vairāki šādi apstākļi:

 

a)  ja vairs netiek garantēta atbilstība attiecīgajai produkta specifikācijai;

 

b)  ja vismaz septiņus secīgus gadus tirgū nav laists neviens produkts ar attiecīgo cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi;

 

c)  ja pieteikuma iesniedzējs, kas atbilst 95. pantā izklāstītajiem nosacījumiem, paziņo, ka vairs nevēlas saglabāt cilmes vietas nosaukuma vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzību.

 

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 229. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”;

 

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 15.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

106. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(15a)  regulas 106. pantu aizstāj ar šādu:

106. pants

“106. pants

Anulēšana

Anulēšana

Komisija pēc savas ierosmes vai pienācīgi pamatota lūguma, ko izteikusi dalībvalsts, trešā valsts vai fiziska vai juridiska persona, kurai ir likumīgas intereses, var pieņemt īstenošanas aktus, anulējot cilmes vietas nosaukuma vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzību, ja vairs netiek nodrošināta atbilstība attiecīgajai produkta specifikācijai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 229. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

1.  Komisija pēc savas ierosmes vai pienācīgi pamatota lūguma, ko izteikusi dalībvalsts, trešā valsts vai fiziska vai juridiska persona, kurai ir likumīgas intereses, var pieņemt īstenošanas aktus, anulējot cilmes vietas nosaukuma vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzību, ja ir spēkā viens vai vairāki šādi apstākļi:

 

a) ja vairs netiek garantēta atbilstība attiecīgajai produkta specifikācijai;

 

b) ja vismaz septiņus secīgus gadus tirgū nav laists neviens produkts ar attiecīgo cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi;

 

c) ja pieteikuma iesniedzējs, kas atbilst 95. pantā izklāstītajiem nosacījumiem, paziņo, ka vairs nevēlas saglabāt cilmes vietas nosaukuma vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzību. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 229. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

 

1.a  Ja Komisija uzskata, ka anulēšanas pieprasījums nav pieņemams, tā informē dalībvalsts vai trešās valsts iestādi vai fizisko vai juridisko personu, kas iesniedza pieprasījumu, par iemesliem, uz kuru pamata pieprasījums atzīts par nepieņemamu.

 

1.b  Pamatoti iebilduma paziņojumi saistībā ar anulēšanu ir pieņemami tikai tad, ja tie liecina, ka ieinteresētā persona komerciālā ziņā ir atkarīga no reģistrētā nosaukuma. ”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 15.b punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

106.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15b)  Iekļauj šādu pantu:

 

106.a pants

 

Pagaidu marķējums un noformējums

 

Kad pieteikums par cilmes vietas nosaukuma vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzību ir pārsūtīts Komisijai, ražotāji to var norādīt marķējumā un noformējumā un izmantot valsts logotipus un norādes atbilstoši Savienības tiesību aktiem, jo īpaši Regulai (ES) Nr. 1169/2011.

 

Savienības simbolus, kas norāda uz aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, Savienības norādes “aizsargāts cilmes vietas nosaukums” vai “aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde” un Savienības saīsinājumus “ACVN” vai “AĢIN” marķējumā var norādīt tikai pēc tam, kad ir publicēts lēmums par aizsardzības piešķiršanu attiecīgajam cilmes vietas nosaukumam vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādei.

 

Ja pieteikumu noraida, jebkādus vīnkopības produktus, kas marķēti saskaņā ar šā panta pirmo daļu, var tirgot, līdz izbeidzas krājumi.

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 15.c punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

107.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15c)  pievieno šādu pantu:

 

“107.a pants

 

Produktu specifikācijas piemērošana apgabaliem, kuros ražo vīna dzērienus

 

Dalībvalstis var piemērot produktu specifikācijas 94. panta 2. punkta izpratnē tiem apgabaliem, kuros ražo vīnu, kas ir piemērots vīna dzērienu ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu ražošanai, kuri ir reģistrēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 110/2008 III pielikumu.”

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir piemērot produktu specifikācijas 94. panta 2. punkta izpratnē tiem apgabaliem, kuros ražo vīnu, kas ir piemērots vīna dzērienu ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu ražošanai, kuri ir reģistrēti saskaņā ar Regulas par stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem III pielikumu, lai nodrošinātu piedāvājuma labāku atbilstību pieprasījumam.

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 17. punkts

Regula (ES) Nr. 1308/2013

116.a pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Savienībā kompetentā iestāde, kas minēta 2. punktā, vai viena vai vairākas deleģētās struktūras Regulas (ES) 2017/625 3. panta 5. punkta nozīmē, kuras pilda produktu sertifikācijas struktūras pienākumus saskaņā ar minētās regulas II sadaļas III nodaļā izklāstītajiem kritērijiem, pārliecinās, kā katru gadu vīna ražošanā un iepakošanā vai pēc tās tiek ievērota produkta specifikācija.

3.  Savienībā kompetentā iestāde, kas minēta 2. punktā, vai viena vai vairākas deleģētās struktūras Regulas (ES) 2017/625 3. panta 5. punkta nozīmē, kuras pilda produktu sertifikācijas struktūras pienākumus saskaņā ar minētās regulas II sadaļas III nodaļā izklāstītajiem kritērijiem, pārliecinās, kā katru gadu vīna ražošanā un iepakošanā vai pēc tās tiek ievērota produkta specifikācija, tostarp dalībvalstī, kurā vīns tiek ražots.

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 17. punkts

Regula (ES) Nr. 1308/2013

116.a pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Panta 3. punktā uzskaitītās pārbaudes sastāv no administratīvām pārbaudēm un no pārbaudēm ražošanas vietā. Šīs pārbaudes drīkst tikt ierobežotas līdz administratīvām pārbaudēm tikai tad, ja tās ir drošas un ļauj pārliecināties par pilnīgu atbilstību produktu specifikācijā noteiktajām prasībām un nosacījumiem.

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 17. punkts

Regula (ES) Nr. 1308/2013

116.a pants – 3.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Lai pārbaudītu produkta specifikāciju ievērošanu, 3. punktā minētās kompetentās iestādes vai kontroles struktūras var kontrolēt tirgus dalībniekus, kas veic darbību citā dalībvalstī, ja tie piedalās tāda produkta iepakošanā, kam ir to teritorijā reģistrēts ACVN. Ņemot vērā uzticību, ko tās attiecībā uz iepriekšējo pārbaužu rezultātiem var sniegt tirgus dalībniekiem un to produktiem, 3. punktā minētās kontroles struktūras var vērst savas darbības uz galvenajiem aspektiem, kas jāpārbauda iepriekš noteiktās specifikācijās un par ko attiecīgie tirgus dalībnieki ir informēti.

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 18. punkts

Regula (ES) Nr. 1308/2013

119. pants – 1. un 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  regulas 119. pantu groza šādi:

svītrots

(a)   panta 1. punkta ievadteikumu aizstāj ar šādu:

 

“To VII pielikuma II daļas 1. līdz 11., 13., 15., 16., 18. un 19. punktā minēto produktu marķējumā un noformējumā, ko tirgo Savienībā vai eksportē, iekļauj šādas obligātas ziņas:”;

 

(b)   pievieno šādu 4. punktu:

 

4.  Dalībvalstis veic pasākumus, ar kuriem nodrošina, ka 1. punktā minētie produkti, kuri nav marķēti saskaņā ar šīs regulas noteikumiem, netiek laisti tirgū vai, ja tie jau ir laisti tirgū, tiek no tā izņemti.”

 

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 18.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

119. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(18a)  regulas 119. pantu aizstāj ar šādu:

119. pants

“119. pants

Obligātas ziņas

Obligātas ziņas

1. To VII pielikuma II daļas 1. līdz 11., 13., 15. un 16. punktā minēto produktu marķējumā un noformējumā, ko tirgo Savienībā vai eksportē, iekļauj šādas obligātas ziņas:

1. To VII pielikuma II daļas 1. līdz 11., 13., 15.,16., 18. un 19. punktā minēto produktu marķējumā un noformējumā, ko tirgo Savienībā vai eksportē, iekļauj šādas obligātas ziņas:

a) vīnkopības produkta kategorijas apzīmējums saskaņā ar VII pielikuma II daļu;

a) vīnkopības produkta kategorijas apzīmējums saskaņā ar VII pielikuma II daļu;

b) vīniem ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

b) vīniem ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

i) termins “aizsargāts cilmes vietas nosaukums” vai “aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde”, un

i) termins “aizsargāts cilmes vietas nosaukums” vai “aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde”,

ii) aizsargātais cilmes vietas nosaukums vai aizsargātā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde;

un ii) aizsargātais cilmes vietas nosaukums vai aizsargātā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde;

c) faktiskā spirta tilpumkoncentrācija;

c) faktiskā spirta tilpumkoncentrācija;

d) norāde uz izcelsmi;

d) norāde uz izcelsmi;

e) norāde uz pudeļu pildītāju vai – dzirkstošā vīna, gāzētā dzirkstošā vīna, kvalitatīvā dzirkstošā vīna vai kvalitatīvā aromatizētā dzirkstošā vīna gadījumā – ražotāja vai pārdevēja nosaukums;

e) norāde uz pudeļu pildītāju vai — dzirkstošā vīna, gāzētā dzirkstošā vīna, kvalitatīvā dzirkstošā vīna vai kvalitatīvā aromatizētā dzirkstošā vīna gadījumā — ražotāja vai pārdevēja nosaukums;

f) norāde uz importētāju, ja vīni ir importēti; un

f) norāde uz importētāju, ja vīni ir importēti;

g) dzirkstošo vīnu, gāzētu dzirkstošo vīnu, kvalitatīvu dzirkstošo vīnu vai kvalitatīvu aromātisku dzirkstošo vīnu gadījumā – norāde uz cukura saturu.

g) dzirkstošo vīnu, gāzētu dzirkstošo vīnu, kvalitatīvu dzirkstošo vīnu vai kvalitatīvu aromātisku dzirkstošo vīnu gadījumā — norāde uz cukura saturu;

 

ga) uzturvērtības norāde, kuras saturs var tikt ierobežots līdz produkta enerģētiskajai vērtībai, un

 

gb) sastāvdaļu saraksts.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta a) apakšpunkta, norādi uz vīnkopības produkta kategoriju var neminēt vīniem, uz kuru etiķetes ir aizsargāts cilmes vietas nosaukums vai aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta a) apakšpunkta, norādi uz vīnkopības produkta kategoriju var neminēt vīniem, uz kuru etiķetes ir aizsargāts cilmes vietas nosaukums vai aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde.

3.  Atkāpjoties no 1. punkta b) apakšpunkta, norādi uz terminiem “aizsargāts cilmes vietas nosaukums” vai “aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde” var neminēt šādos gadījumos:

3.  Atkāpjoties no 1. punkta b) apakšpunkta, norādi uz terminiem “aizsargāts cilmes vietas nosaukums” vai “aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde” var neminēt šādos gadījumos:

a) ja uz etiķetes saskaņā ar 94. panta 2. punktā minēto produkta specifikāciju ir norādīts tradicionāls apzīmējums saskaņā ar 112. panta a) apakšpunktu;

a) ja uz etiķetes saskaņā ar 94. panta 2. punktā minēto produkta specifikāciju ir norādīts tradicionāls apzīmējums saskaņā ar 112. panta a) apakšpunktu;

b) ārkārtējos un pienācīgi pamatotos apstākļos, kas Komisijai jānosaka ar deleģētajiem aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar 227. pantu, lai nodrošinātu atbilstību pašreizējai marķēšanas praksei.

b) ārkārtējos un pienācīgi pamatotos apstākļos, kas Komisijai jānosaka ar deleģētajiem aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar 227. pantu, lai nodrošinātu atbilstību pašreizējai marķēšanas praksei.

 

3.a  Lai nodrošinātu vienotu 1. punkta ga) apakšpunkta piemērošanu, enerģētiskā vērtība tiek:

 

a) izteikta ar skaitļiem un vārdiem vai simboliem, un jo īpaši simbolu (E), kas apzīmē enerģētisko vērtību;

 

b) aprēķināta, izmantojot pārrēķina koeficientu, kas uzskaitīts Regulas (ES) Nr. 1169/2011 XIV pielikumā;

 

c) izteikta kā vidējā vērtība kilokalorijās, kuras pamatā ir:

 

i) vīna ražotāja veiktā vīna analīze; vai

 

ii) aprēķins, ko veic, pamatojoties uz vispārnoteiktiem un pieņemtiem datiem, kuru pamatā ir tipisko un raksturīgo vīnu vidējās vērtības;

 

d) izteikta uz 100 ml. Papildus tam to var izteikt patēriņa vienībā, ko patērētājs var viegli atpazīt, ar nosacījumu, ka izmantotā vienība ir kvantificēta uz etiķetes un ka ir norādīts vienību skaits iepakojumā.

 

3.b  Atkāpjoties no 1. punkta gb) apakšpunkta, sastāvdaļu sarakstu var arī norādīt citā veidā, ne tikai uz pudeles (vai cita veida taras) etiķetes ar nosacījumu, ka uz etiķetes ir norādīta skaidra un tieša saikne. Tas nav jānorāda kopā ar citu informāciju, kas paredzēta komerciāliem vai tirgvedības nolūkiem.

 

3.c  Dalībvalstis veic pasākumus, ar kuriem nodrošina, ka 1. punktā minētie produkti, kuri nav marķēti saskaņā ar šīs regulas noteikumiem, netiek laisti tirgū vai, ja tie jau ir laisti tirgū, tiek no tā izņemti.

 

3.d  Tirgus dalībnieki, kas brīvprātīgi vēlas darīt zināmu patērētājiem vīna produktu kaloriju daudzumu no pārdošanas gada sākuma pirms šīs regulas stāšanās spēkā, piemēro 119. pantu visā pilnībā. ”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 19.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

120. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19a)  iekļauj šādu punktu:

 

fa) norādījumi par vīnogulāju ģenētisko resursu saglabāšanu;

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 20. punkts

Regula (ES) Nr. 1308/2013

122. pants – 1. punkts –b, c, un d pakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  regulas 122. panta 1. punktu groza šādi:

svītrots

(a)  punkta b) apakšpunkta ii) punktu svītro;

 

(b)  punkta c) apakšpunktā pievieno šādu iii) punktu:

 

iii)  terminiem, kas norāda uz saimniecību, un to izmantošanas nosacījumiem;”

 

(c)  punkta d) apakšpunkta i) punktu aizstāj ar šādu:

 

i)  nosacījumiem par noteiktas formas pudeļu un aizkorķējumu izmantošanu un konkrētu īpašu pudeļu formu sarakstu;”

 

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 20.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

122. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(20a)  regulas 122. pantu aizstāj ar šādu:

122. pants

“122. pants

Deleģētās pilnvaras

Deleģētās pilnvaras

1.  Lai ņemtu vērā v īna nozares specifiskas iezīmes, Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 227. pantu pieņemt deleģētos aktus par noteikumiem un ierobežojumiem attiecībā uz:

1.  Lai ņemtu vērā v īna nozares specifiskas iezīmes, Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 227. pantu pieņemt deleģētos aktus par noteikumiem un ierobežojumiem attiecībā uz:

a) tādu ziņu norādīšanu un izmantošanu marķējumā, kas nav paredzētas šajā iedaļā;

a) tādu ziņu norādīšanu un izmantošanu marķējumā, kas nav paredzētas šajā iedaļā;

b) obligātajām ziņām, proti:

b) obligātajām ziņām, proti:

i) terminiem, kas jāizmanto obligāto ziņu formulēšanai, un to izmantošanas nosacījumiem,

i) terminiem, kas jāizmanto obligāto ziņu formulēšanai, un to izmantošanas nosacījumiem,

ii) terminiem, kas attiecas uz saimniecību, un to izmantošanas nosacījumiem,

 

iii) noteikumiem, kas ļauj ražotājām dalībvalstīm noteikt papildu noteikumus saistībā ar obligātajām ziņām,

iii) noteikumiem, kas ļauj ražotājām dalībvalstīm noteikt papildu noteikumus saistībā ar obligātajām ziņām,

iv) noteikumiem, kuri papildus 119. panta 2. punktā minētajām atkāpēm ļauj noteikt citas atkāpes, ar ko paredz, ka var nenorādīt vīnkopības produkta kategoriju, un

iv) noteikumiem, kuri papildus 119. panta 2. punktā minētajām atkāpēm ļauj noteikt citas atkāpes, ar ko paredz, ka var nenorādīt vīnkopības produkta kategoriju,

v) noteikumiem par valodu lietojumu;

v) noteikumiem par valodu lietojumu; un

 

va) noteikumiem attiecībā uz 119. panta 1. punkta gb) apakšpunktu;

 

 

c) fakultatīvajām ziņām, proti:

c) fakultatīvajām ziņām, proti:

i) terminiem, kas jāizmanto fakultatīvo ziņu formulēšanai, un to izmantošanas nosacījumiem,

i) terminiem, kas jāizmanto fakultatīvo ziņu formulēšanai, un to izmantošanas nosacījumiem,

ii) noteikumiem, kas ļauj ražotājām dalībvalstīm noteikt papildu noteikumus saistībā ar fakultatīvajām ziņām;

ii) noteikumiem, kas ļauj ražotājām dalībvalstīm noteikt papildu noteikumus saistībā ar fakultatīvajām ziņām;

 

iia) terminiem, kas attiecas uz saimniecību, un to izmantošanas nosacījumiem;

d) noformējumu, proti:

d) noformējumu, proti:

i) nosacījumiem par noteiktas formas pudeļu izmantošanu un konkrētu īpašu pudeļu formu sarakstu,

i) nosacījumiem par noteiktas formas pudeļu un aizkorķējumu izmantošanu un konkrētu īpašu pudeļu formu sarakstu;

ii) nosacījumiem par “dzirkstošā vīna” tipa pudeļu un aizkorķējuma izmantošanu,

ii) nosacījumiem par “dzirkstošā vīna” tipa pudeļu un aizkorķējuma izmantošanu,

iii) noteikumiem, kas ļauj ražotājām dalībvalstīm noteikt papildu noteikumus saistībā ar noformējumu,

iii) noteikumiem, kas ļauj ražotājām dalībvalstīm noteikt papildu noteikumus saistībā ar noformējumu,

iv) noteikumiem par valodu lietojumu.

iv) noteikumiem par valodu lietojumu.

 

Komisija pieņem b) apakšpunkta va) punktā minētos deleģētos aktus ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc... [ šīs regulas piemērošanas datuma].

2.  Lai nodrošinātu tirgus dalībnieku likumīgo interešu aizsardzību, Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 227. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz noteikumiem par cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi tādu vīnu pagaidu marķējumā un noformējumā, kuru attiecīgais cilmes vietas nosaukums vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāde atbilst vajadzīgajām prasībām.

2.  Lai nodrošinātu tirgus dalībnieku likumīgo interešu aizsardzību, Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 227. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz noteikumiem par cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi tādu vīnu pagaidu marķējumā un noformējumā, kuru attiecīgais cilmes vietas nosaukums vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāde atbilst vajadzīgajām prasībām.

3.  Lai nodrošinātu to, ka ekonomikas dalībniekiem netiek nodarīts kaitējums, Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 227. pantu pieņemt dele­ ģētos aktus attiecībā uz pārejas noteikumiem par vīnu, kas laists tirgū un marķēts saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem, kuri tika piemēroti pirms 2009. gada 1. augusta.

3.  Lai nodrošinātu to, ka ekonomikas dalībniekiem netiek nodarīts kaitējums, Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 227. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz pārejas noteikumiem par vīnu, kas laists tirgū un marķēts saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem, kuri tika piemēroti pirms 2009. gada 1. augusta.

4.  Lai ņemtu vērā specifiskās iezīmes, kas raksturīgas tirdzniecībai starp Savienību un dažām trešām valstīm, Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 227. pantu pieņemt deleģētos aktus par atkāpēm no šīs iedaļas attiecībā uz eksportējamiem produktiem, ja tas ir vajadzīgs saskaņā ar attiecīgās trešās valsts tiesību aktiem.

4.  Lai ņemtu vērā specifiskās iezīmes, kas raksturīgas tirdzniecībai starp Savienību un dažām trešām valstīm, Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 227. pantu pieņemt deleģētos aktus par atkāpēm no šīs iedaļas attiecībā uz eksportējamiem produktiem, ja tas ir vajadzīgs saskaņā ar attiecīgās trešās valsts tiesību aktiem.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 21. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

125. pants – virsraksts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(ba)  regulas 125. panta virsrakstu aizstāj ar šādu:

Cukura nozares nolīgumi

“Cukurbiešu un cukurniedru nozaru nolīgumi

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=LV)

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir iekļaut terminus “cukurbietes” un “cukurniedres”, lai atspoguļotu pašreizējo situāciju tirgū un sekundāros tiesību aktus, saskaņā ar cukura nozares definīciju šīs regulas I pielikuma III daļā.

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 21. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

125. pants – virsraksts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(bb)  regulas 126. panta virsrakstu aizstāj ar šādu:

Ziņojumi par cenām cukura tirgū

Ziņojumi par cenām tirgos”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=LV)

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir iekļaut terminus “cukurbietes” un “cukurniedres”, lai atspoguļotu pašreizējo situāciju tirgū un sekundāros tiesību aktus, saskaņā ar cukura nozares definīciju šīs regulas I pielikuma III daļā. Tā arī tiek ierosināts iekļaut etanolu obligātajos ziņojumos par cenām, jo etanola tirgus ir nozīmīgs aspekts cukura tirgus līdzsvaram.

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 21. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

126. pants – 1. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(bc)  regulas 126. panta pirmo punktu aizstāj ar šādu:

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar ko tiek ieviesta sistēma ziņošanai par cenām cukura tirgū, tostarp par kārtību, kādā tiek publicēts šā tirgus cenu līmenis. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 229. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. Pirmajā daļā minētā sistēma balstās uz informāciju, kuru iesnieguši uzņēmumi, kas ražo balto cukuru, vai citi cukura tirdzniecībā iesaistīti tirgus dalībnieki. Pret šo informāciju izturas kā pret konfidenciālu informāciju.

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar ko tiek ieviesta sistēma ziņošanai gan par cenām cukurbiešu cukura un cukurniedru cukura tirgos, gan par cenām etanola un cukura tirgos, tostarp par kārtību, kādā tiek publicēts šā tirgus cenu līmenis. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 229. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. Pirmajā daļā minētā sistēma balstās uz informāciju, kuru iesnieguši uzņēmumi, kas ražo cukuru vai etanolu, vai citi cukura vai etanola tirdzniecībā iesaistīti tirgus dalībnieki. Pret šo informāciju izturas kā pret konfidenciālu informāciju.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=LV)

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir iekļaut terminus “cukurbietes” un “cukurniedres”, lai atspoguļotu pašreizējo situāciju tirgū un sekundāros tiesību aktus, saskaņā ar cukura nozares definīciju šīs regulas I pielikuma III daļā. Tā arī tiek ierosināts iekļaut etanolu obligātajos ziņojumos par cenām, jo etanola tirgus ir nozīmīgs aspekts cukura tirgus līdzsvaram.

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

148. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(22a)  regulas 148. pantu aizstāj ar šādu:

148. pants

“148. pants

Līgumattiecības piena un piena produktu nozarē

Līgumattiecības piena un piena produktu nozarē

1.  Ja dalībvalsts nolemj, ka par katru lauksaimnieka tās teritorijā lauksaimnieka veiktu svaigpiena piegādi svaigpiena pārstrādātājam ir jābūt starp abām pusēm noslēgtam rakstiskam līgumam, un/vai nolemj, ka pirmajam pircējam jāiesniedz rakstisks piedāvājums līguma noslēgšanai par lauksaimnieka veiktu svaigpiena piegādi, šāds līgums un/vai šāds piedāvājums noslēgt līgumu atbilst 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

1.  Ja dalībvalsts nolemj, ka par katru lauksaimnieka tās teritorijā lauksaimnieka veiktu svaigpiena piegādi svaigpiena pārstrādātājam ir jābūt starp abām pusēm noslēgtam rakstiskam līgumam, un/vai nolemj, ka pirmajam pircējam jāiesniedz rakstisks piedāvājums līguma noslēgšanai par lauksaimnieka veiktu svaigpiena piegādi, šāds līgums un/vai šāds piedāvājums noslēgt līgumu atbilst 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

Ja dalībvalsts nolemj, ka par katru lauksaimnieka svaigpiena piegādi svaigpiena pārstrādātājam ir jābūt starp abām pusēm noslēgtam rakstiskam līgumam, tā lemj arī par to, kurš piegādes posms vai posmi ir aptverts vai aptverti ar šādu līgumu, ja svaigpiena piegādi veic ar viena vai vairāku piena savācēju starpniecību.

Ja dalībvalsts nolemj, ka par katru lauksaimnieka svaigpiena piegādi svaigpiena pārstrādātājam ir jābūt starp abām pusēm noslēgtam rakstiskam līgumam, tā lemj arī par to, kurš piegādes posms vai posmi ir aptverts vai aptverti ar šādu līgumu, ja svaigpiena piegādi veic ar viena vai vairāku piena savācēju starpniecību.

Piemērojot šo pantu, “savācējs” ir uzņēmums, kas no lauksaimnieka vai cita savācēja saņemto svaigpienu transportē svaigpiena pārstrādātājam vai nākamajam savācējam, un katrā no šiem gadījumiem īpašumtiesības uz svaigpienu tiek nodotas tālāk.

Piemērojot šo pantu, “savācējs” ir uzņēmums, kas no lauksaimnieka vai cita savācēja saņemto svaigpienu transportē svaigpiena pārstrādātājam vai nākamajam savācējam, un katrā no šiem gadījumiem īpašumtiesības uz svaigpienu tiek nodotas tālāk.

1.a  Ja dalībvalstis neizmanto šā panta 1. punktā paredzētās iespējas, ražotājs, ražotāju organizācija vai ražotāju organizāciju apvienības var pieprasīt, lai attiecībā uz jebkuru svaigpiena piegādi svaigpiena pārstrādātājam starp pusēm tiktu slēgts rakstisks līgums un/vai lai attiecībā uz jebkuru šādu piegādi pirmais pircējs iesniegtu rakstisku piedāvājumu līguma noslēgšanai saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti šā panta 4. punkta pirmajā daļā.

1.a  Ja dalībvalstis neizmanto šā panta 1. punktā paredzētās iespējas, ražotājs, ražotāju organizācija vai ražotāju organizāciju apvienības var pieprasīt, lai attiecībā uz jebkuru svaigpiena piegādi svaigpiena pārstrādātājam starp pusēm tiktu slēgts rakstisks līgums un/vai lai attiecībā uz jebkuru šādu piegādi pirmais pircējs iesniegtu rakstisku piedāvājumu līguma noslēgšanai saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti šā panta 4. punkta pirmajā daļā.

Ja pirmais pircējs ir mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums Ieteikuma 2003/361/EK izpratnē, līgums un/vai līguma piedāvājums nav obligāts, neskarot pušu iespēju izmantot standarta līgumu, ko izstrādājusi starpnozaru organizācija.

Ja pirmais pircējs ir mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums Ieteikuma 2003/361/EK izpratnē, līgums un/vai līguma piedāvājums nav obligāts, neskarot pušu iespēju izmantot standarta līgumu, ko izstrādājusi starpnozaru organizācija.

2.  Līgums un/vai līguma piedāvājums, kas minēts 1. un 1.a punktā:

2.  Līgums un/vai līguma piedāvājums, kas minēts 1. un 1.a punktā:

a) tiek iesniegts pirms piegādes,

a) tiek iesniegts pirms piegādes,

b) ir sagatavots rakstiski, un

b) ir sagatavots rakstiski, un

c) satur šādus elementus:

c) satur šādus elementus:

i) cenu, kas maksājama par piegādāto svaigpienu, kura:

i) cenu, kas maksājama par piegādāto svaigpienu, kura:

ir nemainīga un noteikta līgumā, un/vai

ir nemainīga un noteikta līgumā, un/vai

tiek aprēķināta, apvienojot līgumā noteiktos dažādos faktorus, kas var ietvert tirgus rādītājus, kuri atspoguļo izmaiņas tirgus nosacījumos, piegādāto apjomu un piegādātā svaigpiena kvalitāti vai sastāvu;

tiek aprēķināta, apvienojot līgumā noteiktos dažādos faktorus, kas var ietvert objektīvus ražošanas un tirgus izmaksu rādītājus, kuri ir viegli pieejami un saprotamā veidā atspoguļo izmaiņas tirgus nosacījumos, piegādāto apjomu un piegādātā svaigpiena kvalitāti vai sastāvu.

 

Šajā nolūkā dalībvalstis, kuras nolēmušas piemērot 1. punktu, saskaņā ar objektīviem kritērijiem un pamatojoties uz jaunākajiem pētījumiem par ražošanu un pārtikas apriti, var paredzēt minētos rādītājus jebkurā laikā,

ii) svaigpiena apjomu, ko var piegādāt un/vai kas ir jāpiegādā, un šādu piegāžu grafiku;

ii) svaigpiena apjomu, ko var piegādāt vai kas ir jāpiegādā, un šādu piegāžu grafiku. Nedrīkst noteikt soda klauzulas par ikmēneša pārkāpumiem;

iii) līguma darbības ilgumu, kas var būt vai nu noteikts ilgums, vai nenoteikts ilgums ar izbeigšanas klauzulām;

iii) līguma darbības ilgumu, kas var būt vai nu noteikts ilgums, vai nenoteikts ilgums ar izbeigšanas klauzulām;

iv) informāciju par samaksas termiņiem un procedūrām,

iv) informāciju par samaksas termiņiem un procedūrām,

v) pasākumus svaigpiena savākšanai vai piegādei; un

v) pasākumus svaigpiena savākšanai vai piegādei; un

vi) noteikumus, ko piemēro nepārvaramas varas gadījumos.

vi) noteikumus, ko piemēro nepārvaramas varas gadījumos.

3.  Atkāpjoties no 1. un 1.a punkta, līgums un/vai līguma piedāvājums nav vajadzīgs, ja kooperatīva biedrs svaigpienu piegādā tam kooperatīvam, kura biedrs viņš ir, ja minētā kooperatīva statūtos vai noteikumos un lēmumos, kas paredzēti šajos statūtos vai pieņemti atbilstīgi šiem statūtiem, ir iekļauti noteikumi, kuriem ir līdzīga ietekme kā tiem noteikumiem, kas paredzēti 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā.

3.  Atkāpjoties no 1. un 1.a punkta, līgums un/vai līguma piedāvājums nav vajadzīgs, ja kooperatīva biedrs svaigpienu piegādā tam kooperatīvam, kura biedrs viņš ir, ja minētā kooperatīva statūtos vai noteikumos un lēmumos, kas paredzēti šajos statūtos vai pieņemti atbilstīgi šiem statūtiem, ir iekļauti noteikumi, kuriem ir līdzīga ietekme kā tiem noteikumiem, kas paredzēti 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā.

4.  Puses brīvi pārrunā visus lauksaimnieku, savācēju vai svaigpiena pārstrādātāju par svaigpiena piegādi noslēgto līgumu elementus, tostarp tos elementus, kas norādīti 2. punkta c) apakšpunktā.

4.  Puses brīvi pārrunā visus lauksaimnieku, savācēju vai svaigpiena pārstrādātāju par svaigpiena piegādi noslēgto līgumu elementus, tostarp tos elementus, kas norādīti 2. punkta c) apakšpunktā.

Neatkarīgi no pirmās daļas, piemēro vienu vai vairākus no turpmāk minētajiem noteikumiem:

Neatkarīgi no pirmās daļas, piemēro vienu vai vairākus no turpmāk minētajiem noteikumiem:

a) ja dalībvalsts nolemj, ka saskaņā ar 1. punktu rakstisks līgums par svaigpiena piegādi ir obligāts, tā var noteikt:

a) ja dalībvalsts nolemj, ka saskaņā ar 1. punktu rakstisks līgums par svaigpiena piegādi ir obligāts, tā var noteikt:

i) pienākumu pusēm vienoties par sakarību starp konkrētu piegādāto daudzumu un cenu, kas maksājama par minēto piegādi,

i) pienākumu pusēm vienoties par sakarību starp konkrētu piegādāto daudzumu un cenu, kas maksājama par minēto piegādi,

ii) minimālo ilgumu, kas piemērojams tikai rakstiskiem līgumiem starp lauksaimnieku un pirmo svaigpiena pircēju; šāds minimālais ilgums ir vismaz seši mēneši, un tas neatstāj kaitīgu ietekmi uz iekšējā tirgus pienācīgu darbību;

ii) minimālo ilgumu, kas piemērojams tikai rakstiskiem līgumiem starp lauksaimnieku un pirmo svaigpiena pircēju; šāds minimālais ilgums ir vismaz seši mēneši, un tas neatstāj kaitīgu ietekmi uz iekšējā tirgus pienācīgu darbību;

b) ja dalībvalsts nolemj, ka pirmajam svaigpiena pircējam saskaņā ar 1. punkta prasībām ir jāiesniedz lauksaimniekam rakstisks piedāvājums līguma noslēgšanai, tā var paredzēt, ka piedāvājumā jānorāda minimālais šā līguma darbības ilgums, kā to šajā nolūkā nosaka valsts tiesību akti; šāds minimālais ilgums ir vismaz seši mēneši, un tas neatstāj kaitīgu ietekmi uz iekšējā tirgus pienācīgu darbību.

b) ja dalībvalsts nolemj, ka pirmajam svaigpiena pircējam saskaņā ar 1. punkta prasībām ir jāiesniedz lauksaimniekam rakstisks piedāvājums līguma noslēgšanai, tā var paredzēt, ka piedāvājumā jānorāda minimālais šā līguma darbības ilgums, kā to šajā nolūkā nosaka valsts tiesību akti; šāds minimālais ilgums ir vismaz seši mēneši, un tas neatstāj kaitīgu ietekmi uz iekšējā tirgus pienācīgu darbību.

Otrā daļa neskar lauksaimnieka tiesības noraidīt šādu minimālo darbības ilgumu ar noteikumu, ka tas par noraidījumu paziņo rakstiski. Šādā gadījumā puses var brīvi apspriest visus līguma elementus, tostarp tos, kas norādīti 2. punkta c) apakšpunktā.

Otrā daļa neskar lauksaimnieka tiesības noraidīt šādu minimālo darbības ilgumu ar noteikumu, ka tas par noraidījumu paziņo rakstiski. Šādā gadījumā puses var brīvi apspriest visus līguma elementus, tostarp tos, kas norādīti 2. punkta c) apakšpunktā.

5.  Dalībvalstis, kuras izmanto šajā pantā paredzētās iespējas, paziņo Komisijai kā tās tiek piemērotas.

5.  Dalībvalstis, kuras izmanto šajā pantā paredzētās iespējas, paziņo Komisijai kā tās tiek piemērotas.

6.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem paredz nepieciešamos pasākumus attiecībā uz šā panta 2. punkta a) un b) apakšpunkta un 3. punkta vienādu piemērošanu, un pasākumus saistībā ar paziņojumiem, kas dalībvalstīm jāsniedz saskaņā ar šā panta prasībām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 229. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

6.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem paredz nepieciešamos pasākumus attiecībā uz šā panta 2. punkta a) un b) apakšpunkta un 3. punkta vienādu piemērošanu, un pasākumus saistībā ar paziņojumiem, kas dalībvalstīm jāsniedz saskaņā ar šā panta prasībām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 229. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.b punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

149. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(22b)  regulas 149. pantu aizstāj ar šādu:

149. pants

“149. pants

Līgumslēgšanas sarunas piena un piena produktu nozarē

Līgumslēgšanas sarunas piena un piena produktu nozarē

1.  Saskaņā ar 161. panta 1. punktu atzīta piena un piena produktu nozares ražotāju organizācija to lauksaimnieku vārdā, kas ir tās dalībnieki, attiecībā uz visu vai daļu no to kopējā ražošanas apjoma var risināt sarunas par līgumiem par lauksaimnieka svaigpiena piegādēm svaigpiena pārstrādātājam vai savācējam 148. panta 1. punkta trešās daļas nozīmē.

1.  Saskaņā ar 161. panta 1. punktu atzīta piena un piena produktu nozares ražotāju organizācija to lauksaimnieku vārdā, kas ir tās dalībnieki, attiecībā uz visu vai daļu no to kopējā ražošanas apjoma var risināt sarunas par līgumiem par lauksaimnieka svaigpiena piegādēm svaigpiena pārstrādātājam vai savācējam 148. panta 1. punkta trešās daļas nozīmē.

2.  Ražotāju organizācijas sarunas var notikt:

2.  Ražotāju organizācijas sarunas var notikt:

a) neatkarīgi no tā, vai lauksaimnieki īpašumtiesības uz svaigpienu nodod ražotāju organizācijai;

a) neatkarīgi no tā, vai lauksaimnieki īpašumtiesības uz svaigpienu nodod ražotāju organizācijai;

b) neatkarīgi no tā, vai pārrunātā cena ir tāda pati attiecībā uz visu vai dažu lauksaimnieku, kuri ir ražotāju organizācijas dalībnieki, kopējo ražošanas apjomu;

b) neatkarīgi no tā, vai pārrunātā cena ir tāda pati attiecībā uz visu vai dažu lauksaimnieku, kuri ir ražotāju organizācijas dalībnieki, kopējo ražošanas apjomu;

c) ar noteikumu, ka konkrētai ražotāju organizācijai ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

c) ar noteikumu, ka konkrētai ražotāju organizācijai ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

i) svaigpiena apjoms, par kuru tiek risinātas šādas sarunas, nepārsniedz 3,5 % no kopējā Savienības ražošanas apjoma,

i) svaigpiena apjoms, par kuru tiek risinātas šādas sarunas, nepārsniedz 4,5 % no kopējā Savienības ražošanas apjoma,

ii) svaigpiena apjoms, par kuru tiek risinātas šādas sarunas un kurš tiek saražots kādā konkrētā dalībvalstī, nepārsniedz 33 % no attiecīgās dalībvalsts kopējā valsts ražošanas apjoma, un

ii) svaigpiena apjoms, par kuru tiek risinātas šādas sarunas un kurš tiek saražots kādā konkrētā dalībvalstī, nepārsniedz 33 % no attiecīgās dalībvalsts kopējā valsts ražošanas apjoma, un

iii) svaigpiena apjoms, par kuru tiek risinātas šādas sarunas un kurš tiek piegādāts kādā konkrētā dalībvalstī, nepārsniedz 33 % no attiecīgās dalībvalsts kopējā valsts ražošanas apjoma;

iii) svaigpiena apjoms, par kuru tiek risinātas šādas sarunas un kurš tiek piegādāts kādā konkrētā dalībvalstī, nepārsniedz 33 % no attiecīgās dalībvalsts kopējā valsts ražošanas apjoma;

d) ar noteikumu, ka attiecīgie lauksaimnieki nav citas ražotāju organizācijas dalībnieki, kura to vārdā arī risina sarunas par šādiem līgumiem; tomēr pienācīgi pamatotos gadījumos, kad lauksaimniekiem pieder divas atšķirīgas ražošanas vienības ģeogrāfiski dažādos apgabalos, dalībvalstis var atkāpties no šā nosacījuma;

d) ar noteikumu, ka attiecīgie lauksaimnieki nav citas ražotāju organizācijas dalībnieki, kura to vārdā arī risina sarunas par šādiem līgumiem; tomēr pienācīgi pamatotos gadījumos, kad lauksaimniekiem pieder divas atšķirīgas ražošanas vienības ģeogrāfiski dažādos apgabalos, dalībvalstis var atkāpties no šā nosacījuma;

e) ar noteikumu, ka uz svaigpienu neattiecas pienākums piegādāt, kas izriet no lauksaimnieka līdzdalības kooperatīvā, saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti kooperatīva statūtos vai noteikumos un lēmumos, kas paredzēti šajos statūtos vai pieņemti atbilstīgi šiem statūtiem; un

e) ar noteikumu, ka uz svaigpienu neattiecas pienākums piegādāt, kas izriet no lauksaimnieka līdzdalības kooperatīvā, saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti kooperatīva statūtos vai noteikumos un lēmumos, kas paredzēti šajos statūtos vai pieņemti atbilstīgi šiem statūtiem; un

f) ja ražotāju organizācija informē t ās dalībvalsts vai dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās tā darbojas, par svaigpiena apjomu, par kuru tiek risinātas šādas sarunas.

f) ja ražotāju organizācija informē t ās dalībvalsts vai dalībvalstu kompetentās iestādes, kurās tā darbojas, par svaigpiena apjomu, par kuru tiek risinātas šādas sarunas.

3.  Neatkarīgi no 2. punkta c) apakšpunkta ii) un iii) punktā izklāstītajiem nosacījumiem ražotāju organizācija var risināt sarunas, ievērojot 1. punktu, ar noteikumu, ka minētajai ražotāju organizācijai svaigpiena apjoms, par ko tiek risinātas minētās sarunas un kas tiek saražots vai piegādāts kādā konkrētā dalībvalstī, kuras svaigpiena ražošanas kopējais apjoms gadā ir mazāks par 500 000 tonnu, nepārsniedz 45 % no šīs dalībvalsts kopējā valsts ražošanas apjoma.

3.  Neatkarīgi no 2. punkta c) apakšpunkta ii) un iii) punktā izklāstītajiem nosacījumiem ražotāju organizācija var risināt sarunas, ievērojot 1. punktu, ar noteikumu, ka minētajai ražotāju organizācijai svaigpiena apjoms, par ko tiek risinātas minētās sarunas un kas tiek saražots vai piegādāts kādā konkrētā dalībvalstī, kuras svaigpiena ražošanas kopējais apjoms gadā ir mazāks par 500 000 tonnu, nepārsniedz 45 % no šīs dalībvalsts kopējā valsts ražošanas apjoma.

4.  Šajā pantā atsauces uz ražotāju organizācijām ietver šādu ražotāju organizāciju apvienības.

4.  Šajā pantā atsauces uz ražotāju organizācijām ietver šādu ražotāju organizāciju apvienības.

5.  Lai piemērotu 2. punkta c) apakšpunktu un 3. punktu, Komisija ar līdzekļiem, kurus tā uzskata par piemērotiem, publisko svaigpiena ražo­ šanas apjomus Savienībā un dalībvalstīs, izmantojot visjaunāko pieejamo informāciju.

5.  Lai piemērotu 2. punkta c) apakšpunktu un 3. punktu, Komisija ar līdzekļiem, kurus tā uzskata par piemērotiem, publisko svaigpiena ražošanas apjomus Savienībā un dalībvalstīs, izmantojot visjaunāko pieejamo informāciju.

6.  Atkāpjoties no 2. punkta c) apakšpunkta un 3. punkta, pat ja nav pārsniegtas tajos noteiktās robežvērtības, šā punkta otrajā daļā minētā konkurences iestāde var atsevišķā gadījumā nolemt, ka ražotāju organizācijai konkrētās sarunas vai nu būtu jāatsāk, vai tām vispār nebūtu jānotiek, ja konkurences iestāde uzskata, ka tas ir nepieciešams, lai novērstu konkurences izslēgšanu vai izvairītos nopietni kaitēt svaigpiena pārstrādes MVU, kas darbojas tās teritorijā.

6.  Atkāpjoties no 2. punkta c) apakšpunkta un 3. punkta, pat ja nav pārsniegtas tajos noteiktās robežvērtības, šā punkta otrajā daļā minētā konkurences iestāde var atsevišķā gadījumā nolemt, ka ražotāju organizācijai konkrētās sarunas vai nu būtu jāatsāk, vai tām vispār nebūtu jānotiek, ja konkurences iestāde uzskata, ka tas ir nepieciešams, lai novērstu konkurences izslēgšanu vai izvairītos nopietni kaitēt svaigpiena pārstrādes MVU, kas darbojas tās teritorijā.

Attiecībā uz sarunām, kas skar vairākas dalībvalstis, pirmajā daļā minēto lēmumu pieņem Komisija, nepiemērojot 229. panta 2. vai 3. punktā minēto procedūru. Citos gadījumos minēto lēmumu pieņem tās dalībvalsts valsts konkurences iestāde, uz kuru sarunas attiecas.

Attiecībā uz sarunām, kas skar vairākas dalībvalstis, pirmajā daļā minēto lēmumu pieņem Komisija, nepiemērojot 229. panta 2. vai 3. punktā minēto procedūru. Citos gadījumos minēto lēmumu pieņem tās dalībvalsts valsts konkurences iestāde, uz kuru sarunas attiecas.

Šajā punktā minētos lēmumus nepiemēro pirms datuma, kad tie paziņoti attiecīgajiem uzņēmumiem.

Šajā punktā minētos lēmumus nepiemēro pirms dienas, kad tie paziņoti attiecīgajiem uzņēmumiem.

7.  Šajā pantā:

7.  Šajā pantā:

a) “valsts konkurences iestāde” ir iestāde, kas minēta Padomes Regulas (EK) Nr. 1/200322 5. pantā;

a) “valsts konkurences iestāde” ir iestāde, kas minēta Padomes Regulas (EK) Nr. 1/200322 5. pantā;

b) “MVU” ir mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums Ieteikuma 2003/361/EK nozīmē.

b) “MVU” ir mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums Ieteikuma 2003/361/EK nozīmē.

8.  Dalībvalstis, kurās notiek sarunas saskaņā ar šo pantu, paziņo Komisijai par 2. punkta f) apakšpunkta un 6. punkta piemērošanu.

8.  Dalībvalstis, kurās notiek sarunas saskaņā ar šo pantu, paziņo Komisijai par 2. punkta f) apakšpunkta un 6. punkta piemērošanu.

__________________

__________________

22 Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003 (2002. gada 16. decembris) par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.).

22 Padomes Regula (EK) Nr. 1/2003 (2002. gada 16. decembris) par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.c punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

150. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(22c)  regulas 150. pantu aizstāj ar šādu:

150. pants

“150. pants

Siera šķirņu ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi piegādes regulēšana

Siera šķirņu ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi piegādes regulēšana

1.  Pēc ražotāju organizācijas, kas atzīta saskaņā ar 152. panta 3. punktu, starpnozaru organizācijas, kas atzīta saskaņā ar 157. panta 3. punktu, vai uzņēmumu grupas, kas minēta 3. panta 2. punktā Regulā (ES) Nr. 1151/2012, pieprasījuma dalībvalstis uz ierobežotu laikposmu var paredzēt saistošus noteikumus par tādu siera šķirņu piegādes regulēšanu, kurām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 5. panta 1. un 2. punktu ir piešķirts aizsargāts cilmes vietas nosaukums vai aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde.

1.  Pēc ražotāju organizācijas, kas atzīta saskaņā ar 152. panta 1. punktu vai 161. panta 1. punktu, starpnozaru organizācijas, kas atzīta saskaņā ar 157. panta 1. punktu, vai uzņēmumu grupas, kas minēta 3. panta 2. punktā Regulā (ES) Nr. 1151/2012, pieprasījuma dalībvalstis uz ierobežotu laikposmu var paredzēt saistošus noteikumus par tādu siera šķirņu piegādes regulēšanu, kurām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 5. panta 1. un 2. punktu ir piešķirts aizsargāts cilmes vietas nosaukums vai aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde.

2.  Šā panta 1. punktā minētie noteikumi ievēro to, ka nepieciešams, lai iepriekš būtu noslēgta vienošanās starp pusēm, kas darbojas Regulas (ES) Nr. 1151/2012 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajā ģeogrāfiskajā apgabalā. Šādu vienošanos noslēdz starp vismaz divām trešdaļām piena ražotāju vai viņu pārstāvju, kuri saražo vismaz divas trešdaļas no šā panta 1. punktā minētā siera šķirnes ražošanai nepieciešamā svaigpiena, un attiecīgā gadījumā vismaz divām trešdaļām šīs siera šķirnes ražotāju, kas ģeogrāfiskajā apgabalā, kurš minēts Regulas (ES) Nr. 1151/2012 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā, saražo vismaz divas trešdaļas minētās siera šķirnes.

2.  Šā panta 1. punktā minētie noteikumi ievēro to, ka nepieciešams, lai iepriekš būtu noslēgta vienošanās starp pusēm, kas darbojas Regulas (ES) Nr. 1151/2012 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajā ģeogrāfiskajā apgabalā. Šādu vienošanos noslēdz starp vismaz divām trešdaļām piena ražotāju vai viņu pārstāvju, kuri saražo vismaz divas trešdaļas no šā panta 1. punktā minētā siera šķirnes ražošanai nepieciešamā svaigpiena, un attiecīgā gadījumā vismaz divām trešdaļām šīs siera šķirnes ražotāju vai viņu pārstāvju, kas ģeogrāfiskajā apgabalā, kurš minēts Regulas (ES) Nr. 1151/2012 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā, saražo vismaz divas trešdaļas minētās siera šķirnes.

3.  Piemērojot 1. punktu, attiecībā uz siera šķirnēm, kurām ir aizsargāts cilmes vietas nosaukums, ģeogrāfiskās izcelsmes norāde svaigpienam, kā tas noteikts šīs siera šķirnes produkta specifikācijā, saistībā ar šo siera šķirni ir tāda pati kā ģeogrāfiskais apgabals, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1151/2012 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

3.  Piemērojot 1. punktu, attiecībā uz siera šķirnēm, kurām ir aizsargāts cilmes vietas nosaukums, ģeogrāfiskās izcelsmes norāde svaigpienam, kā tas noteikts šīs siera šķirnes produkta specifikācijā, saistībā ar šo siera šķirni ir tāda pati kā ģeogrāfiskais apgabals, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1151/2012 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

4.  Noteikumi, kas minēti 1. punktā:

4.  Noteikumi, kas minēti 1. punktā:

a) attiecas tikai uz attiecīgo produktu piedāvājuma regulējumu, un to mērķis ir saskaņot šīs siera šķirnes piedāvājumu ar pieprasījumu;

a) attiecas tikai uz attiecīgo produktu piedāvājuma regulējumu, un to mērķis ir saskaņot šīs siera šķirnes piedāvājumu ar pieprasījumu;

b) ietekmē tikai attiecīgo produktu;

b) ietekmē tikai attiecīgo produktu;

c) var būt saistoši ne vairāk kā trīs gadus, un šā laikposma beigās tos var atjaunot, ja ir saņemts jauns pieprasījums, kā minēts 1. punktā;

c) var būt saistoši ne vairāk kā piecus gadus, un šā laikposma beigās tos var atjaunot, ja ir saņemts jauns pieprasījums, kā minēts 1. punktā;

d) nerada traucējumus tādu produktu tirdzniecībai, uz kuriem neattiecas minētie noteikumi;

d) nerada traucējumus tādu produktu tirdzniecībai, uz kuriem neattiecas minētie noteikumi;

e) tie neattiecas ne uz vienu darījumu pēc attiecīgās siera šķirnes pirmā tirdzniecības posma;

e) tie neattiecas ne uz vienu darījumu pēc attiecīgās siera šķirnes pirmā tirdzniecības posma;

f) nepieļauj cenu noteikšanu, tostarp cenu orientējošu noteikšanu vai ieteikuma veidā;

f) nepieļauj cenu noteikšanu, tostarp cenu orientējošu noteikšanu vai ieteikuma veidā;

g) nepadara nepieejamu pārmērīgi lielu daļu attiecīgā produkta, kas pretējā gadījumā būtu pieejama;

g) nepadara nepieejamu pārmērīgi lielu daļu attiecīgā produkta, kas pretējā gadījumā būtu pieejama;

h) nerada diskrimināciju, neveido šķērsli jaunu dalībnieku ienākšanai tirgū un negatīvi neietekmē sīkražotājus;

h) nerada diskrimināciju, neveido šķērsli jaunu dalībnieku ienākšanai tirgū un negatīvi neietekmē sīkražotājus;

i) palīdz saglabāt attiecīgā produkta kvalitāti un/vai pilnveidot attiecīgo produktu;

i) palīdz saglabāt attiecīgā produkta kvalitāti un/vai pilnveidot attiecīgo produktu;

j) neskar 149. pantu.

j) neskar 149. pantu.

5.  Šā panta 1. punktā minētos noteikumus publisko, izmantojot attiecīgās dalībvalsts oficiālu publikāciju.

5.  Šā panta 1. punktā minētos noteikumus publisko, izmantojot attiecīgās dalībvalsts oficiālu publikāciju.

6.  Dalībvalstis veic pārbaudes, lai pārliecinātos, ka tiek ievēroti 4. punktā paredzētie nosacījumi, un gadījumos, kad kompetentās valsts iestādes ir atklājušas, ka šie nosacījumi nav ievēroti, atceļ 1. punktā minētos noteikumus.

6.  Dalībvalstis veic pārbaudes, lai pārliecinātos, ka tiek ievēroti 4. punktā paredzētie nosacījumi, un gadījumos, kad kompetentās valsts iestādes ir atklājušas, ka šie nosacījumi nav ievēroti, atceļ 1. punktā minētos noteikumus.

7.  Dalībvalstis nekavējoties dara zināmus Komisijai visus 1. punktā minētos noteikumus, ko tās pieņēmušas. Komisija informē citas dalībvalstis par jebkādu paziņojumu attiecībā uz šādu noteikumu pieņemšanu.

7.  Dalībvalstis nekavējoties dara zināmus Komisijai visus 1. punktā minētos noteikumus, ko tās pieņēmušas. Komisija informē citas dalībvalstis par jebkādu paziņojumu attiecībā uz šādu noteikumu pieņemšanu.

8.  Komisija jebkurā laikā var pieņemt īstenošanas aktus, pieprasot, lai dalībvalsts atceļ tās noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar 1. punktu, ja Komisija konstatē, ka minētie noteikumi neatbilst šā panta 4. punktā paredzētajiem nosacījumiem, ierobežo vai kropļo konkurenci ievērojamā iekšējā tirgus daļā, apdraud brīvu tirdzniecību vai LESD 39. pantā noteikto mērķu sasniegšanu. Minētos īstenošanas aktus pieņem, nepiemērojot šīs regulas 229. panta 2. vai 3. punktā minēto procedūru.

8.  Komisija jebkurā laikā var pieņemt īstenošanas aktus, pieprasot, lai dalībvalsts atceļ tās noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar 1. punktu, ja Komisija konstatē, ka minētie noteikumi neatbilst šā panta 4. punktā paredzētajiem nosacījumiem, ierobežo vai kropļo konkurenci ievērojamā iekšējā tirgus daļā, apdraud brīvu tirdzniecību vai LESD 39. pantā noteikto mērķu sasniegšanu. Minētos īstenošanas aktus pieņem, nepiemērojot šīs regulas 229. panta 2. vai 3. punktā minēto procedūru.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.d punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

151. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(22d)  regulas 151. pantu aizstāj ar šādu:

151. pants

“151. pants

Obligātie paziņojumi piena un piena produktu nozarē

Obligātie paziņojumi piena un piena produktu nozarē

Sākot ar 2015. gada 1. aprīli, svaigpiena pirmie pircēji valsts kompetentajai iestādei paziņo svaigpiena apjomu, kas tiem piegādāts katru mēnesi.

Sākot no 2015. gada 1. aprīļa, svaigpiena pirmie pircēji valsts kompetentajai iestādei paziņo svaigpiena apjomu, kas tiem piegādāts katru mēnesi, un vidējo piemēroto cenu. Bioloģiskās lauksaimniecības izcelsmes produkciju nošķir no citas produkcijas. Ja pirmais pircējs ir kooperatīvs, vidējo cenu paziņo tirdzniecības gada beigās, kā minēts 6. panta c) punkta v) apakšpunktā.

 

Informācija par vidējo cenu ir konfidenciāla, un kompetentā iestāde nodrošina, lai netiktu publiskotas konkrētas vidējās cenas vai atsevišķu ekonomikas dalībnieku vārdi un uzvārdi.

Piemērojot šo pantu un 148. pantu, “pirmais pircējs” ir uzņēmums vai grupa, kas iepērk pienu no ražotājiem, lai:

Piemērojot šo pantu un 148. pantu, “pirmais pircējs” ir uzņēmums vai grupa, kas iepērk pienu no ražotājiem, lai:

a) to savāktu, iepakotu, uzglabātu, atdzesētu vai pārstrādātu, tostarp saskaņā ar līgumu;

a) to savāktu, iepakotu, uzglabātu, atdzesētu vai pārstrādātu, tostarp saskaņā ar līgumu;

b) to pārdotu vienam vai vairākiem uzņēmumiem, kas apstrādā vai pārstrādā pienu vai piena produktus.

b) to pārdotu vienam vai vairākiem uzņēmumiem, kas apstrādā vai pārstrādā pienu vai piena produktus.

Dalībvalstis informē Komisiju par pirmajā daļā minēto svaigpiena apjomu.

Dalībvalstis informē Komisiju par pirmajā daļā minēto svaigpiena apjomu un vidējo cenu.

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, nosakot noteikumus par šādu paziņojumu saturu, veidu un grafiku un pasākumiem saistībā ar informāciju, kas dalībvalstīm jāsniedz saskaņā ar šo pantu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 229. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, nosakot noteikumus par šādu paziņojumu saturu, veidu un grafiku un pasākumiem saistībā ar informāciju, kas dalībvalstīm jāsniedz saskaņā ar šo pantu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 229. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.e punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

152. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(22e)  regulas 152. pantu aizstāj ar šādu:

152. pants

“152. pants

Ražotāju organizācijas

Ražotāju organizācijas

1.  Dalībvalstis pēc pieprasījuma var atzīt ražotāju organizācijas, kas:

1.  Dalībvalstis pēc pieprasījuma var atzīt ražotāju organizācijas, kas:

a) sastāv no ražotājiem konkrētā nozarē, kura minēta 1. panta 2. punktā, un kas ir minēto ražotāju kontrolē saskaņā ar 153. panta 2. punkta c) apakšpunktu;

a) sastāv no ražotājiem konkrētā nozarē, kura minēta 1. panta 2. punktā, un kas ir minēto ražotāju kontrolē saskaņā ar 153. panta 2. punkta c) apakšpunktu;

b) ir izveidotas pēc ražotāju ierosmes un veic vismaz vienu no šādām darbībām:

b) ir izveidotas pēc ražotāju ierosmes un veic vismaz vienu no šādām darbībām:

i) kopīga pārstrāde;

i) kopīga pārstrāde;

ii) kopīga izplatīšana, tostarp kopīga pārdošanas platforma vai kopīga transportēšana;

ii) kopīga izplatīšana, tostarp kopīga pārdošanas platforma vai kopīga transportēšana;

iii) kopīgs iepakojums, marķējums vai noieta veicināšana;

iii) kopīgs iepakojums, marķējums vai noieta veicināšana;

iv) kopīga kvalitātes kontroles organizēšana;

iv) kopīga kvalitātes kontroles organizēšana;

v) kopīga aprīkojuma vai uzglabāšanas iekārtu izmantošana;

v) kopīga aprīkojuma vai uzglabāšanas iekārtu izmantošana;

vi) kopīga ar ražošanu tieši saistītu atkritumu apsaimniekošana;

vi) kopīga ar ražošanu tieši saistītu atkritumu apsaimniekošana;

vii) kopīgs resursu iepirkums;

vii) kopīgs resursu iepirkums;

viii) jebkuras citas kopīgas pakalpojumu darbības, kas ir vērstas uz kāda šā punkta c) apakšpunktā uzskaitītā mērķa īstenošanu;

viii) jebkuras citas kopīgas pakalpojumu darbības, kas ir vērstas uz kāda šā punkta c) apakšpunktā uzskaitītā mērķa īstenošanu;

c) tiecas sasniegt konkrētu mērķi, kas var ietvert vismaz vienu no šādiem uzdevumiem:

c) tiecas sasniegt konkrētu mērķi, kas var ietvert vismaz vienu no šādiem uzdevumiem:

i) nodrošināt, lai ražošanu plānotu un pielāgotu pieprasījumam, jo īpaši kvalitātes un kvantitātes ziņā,

i) nodrošināt, lai ražošanu plānotu un pielāgotu pieprasījumam, jo īpaši kvalitātes un kvantitātes ziņā,

ii) koncentrēt piedāvājumu un laist tirgū organizācijas biedru sara­ žotos produktus, tostarp izmantojot tiešo pārdošanu,

ii) koncentrēt piedāvājumu un laist tirgū organizācijas biedru sara­ žotos produktus, tostarp izmantojot tiešo pārdošanu,

iii) optimizēt ražošanas izmaksas un atdevi no ieguldījumiem, reaģējot uz vides un dzīvnieku labturības standartiem, un stabilizēt ražotāju cenas,

iii) optimizēt ražošanas izmaksas un atdevi no ieguldījumiem, reaģējot uz vides un dzīvnieku labturības standartiem, un stabilizēt ražotāju cenas,

iv) pētīt ilgtspējīgas ražošanas metodes, inovatīvu praksi, ekonomikas konkurētspēju un tirgus norises un izstrādāt ierosmes šajā sakarā,

iv) pētīt ilgtspējīgas ražošanas metodes, inovatīvu praksi, ekonomikas konkurētspēju un tirgus norises un izstrādāt ierosmes šajā sakarā,

v) veicināt videi nekaitīgus audzēšanas paņēmienus un ražošanas metodes, kā arī atbilstīgus dzīvnieku labturības paņēmienus un metodes un sniegt tehnisko palīdzību to izmantošanai,

v) veicināt videi nekaitīgus audzēšanas paņēmienus un ražošanas metodes, kā arī atbilstīgus dzīvnieku labturības paņēmienus un metodes un sniegt tehnisko palīdzību to izmantošanai,

vi) veicināt ražošanas standartus un sniegt tehnisko palīdzību to izmantošanai, uzlabot produktu kvalitāti un izstrādāt produktus ar aizsargātiem cilmes vietu nosaukumiem, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm vai ar valsts kvalitātes marķējumu,

vi) veicināt ražošanas standartus un sniegt tehnisko palīdzību to izmantošanai, uzlabot produktu kvalitāti un izstrādāt produktus ar aizsargātiem cilmes vietu nosaukumiem, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm vai ar valsts kvalitātes marķējumu,

vii) apsaimniekot blakusproduktus un atkritumus, jo īpaši, lai aizsargātu ūdens un augsnes kvalitāti un ainavu un saglabātu vai veicinātu bioloģisko daudzveidību,

vii) apsaimniekot un valorizēt blakusproduktus, atliekvielu plūsmas un atkritumus, jo īpaši, lai aizsargātu ūdens un augsnes kvalitāti un ainavu un saglabātu vai veicinātu bioloģisko daudzveidību, kā arī sekmētu apriti,

viii) veicināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un klimata pārmaiņu seku mazināšanu;

viii) veicināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un klimata pārmaiņu seku mazināšanu;

ix) izstrādāt iniciatīvas noieta veicināšanas un tirdzniecības jomā,

ix) izstrādāt iniciatīvas noieta veicināšanas un tirdzniecības jomā,

x) pārvaldīt kopējos fondus, kas minēti saistībā ar darbības programmām augļu un dārzeņu nozarē, kā minēts šīs regulas 33. panta 3. punkta d) apakšpunktā un saskaņā ar 36. pantu Regulā (ES) Nr. 1305/2013,

x) pārvaldīt kopējos fondus,

xi) sniegt nepieciešamo tehnisko palīdzību nākotnes līgumu vai darījumu tirgu un apdrošināšanas shēmu izmantošanai.

xi) sniegt nepieciešamo tehnisko palīdzību nākotnes līgumu vai darījumu tirgu un apdrošināšanas shēmu izmantošanai.

1.a  Atkāpjoties no LESD 101. panta 1. punkta, ražotāju organizācija, kas ir atzīta saskaņā ar šā panta 1. punktu, var plānot ražošanu, optimizēt ražošanas izmaksas, laist produktus tirgū un risināt sarunas par lauksaimniecības produktu piegādes līgumu slēgšanu savu biedru vārdā attiecībā uz visu to produkciju vai tās daļu.

1.a  Atkāpjoties no LESD 101. panta 1. punkta, ražotāju organizācija, kas ir atzīta saskaņā ar šā panta 1. punktu, var plānot ražošanu, optimizēt ražošanas izmaksas, laist produktus tirgū un risināt sarunas par lauksaimniecības produktu piegādes līgumu slēgšanu savu biedru vārdā attiecībā uz visu to produkciju vai tās daļu.

Šā punkta pirmajā daļā minētās darbības var notikt:

Šā punkta pirmajā daļā minētās darbības var notikt:

a) ar noteikumu, ka viena vai vairākas no darbībām, kas minētas 1. punkta b) apakšpunkta i–vii) punktā, ir patiesi īstenotas, tādējādi palīdzot sasniegt LESD 39. pantā noteiktos mērķus;

a) ar noteikumu, ka viena vai vairākas no darbībām, kas minētas 1. punkta b) apakšpunkta i–vii) punktā, ir patiesi īstenotas, tādējādi palīdzot sasniegt LESD 39. pantā noteiktos mērķus;

b) ar noteikumu, ka ražotāju organizācija koncentrē piegādi un laiž savu biedru produktus tirgū neatkarīgi no tā, vai ražotāji īpašumtiesības uz lauksaimniecības produktiem nodod ražotāju organizācijai;

b) ar noteikumu, ka ražotāju organizācija koncentrē piegādi un laiž savu biedru produktus tirgū neatkarīgi no tā, vai ražotāji īpašumtiesības uz lauksaimniecības produktiem nodod ražotāju organizācijai;

c) neatkarīgi no tā, vai pārrunātā cena ir tāda pati attiecībā uz dažu vai visu tās biedru kopējo ražošanas apjomu;

c) neatkarīgi no tā, vai pārrunātā cena ir tāda pati attiecībā uz dažu vai visu tās biedru kopējo ražošanas apjomu;

d) ar noteikumu, ka attiecīgie ražotāji nav nevienas citas ražotāju organizācijas biedri, ciktāl tas attiecas uz produktiem, ar kuriem ir saistītas šā punkta pirmajā daļā minētās darbības;

d) ar noteikumu, ka attiecīgie ražotāji nav nevienas citas ražotāju organizācijas biedri, ciktāl tas attiecas uz produktiem, ar kuriem ir saistītas šā punkta pirmajā daļā minētās darbības;

e) ar noteikumu, ka uz attiecīgo lauksaimniecības produktu neattiecas piegādes pienākums, kas izriet no lauksaimnieka līdzdalības tādā kooperatīvā, kas pats nav attiecīgās ražotāju organizācijas biedrs, saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti kooperatīva statūtos vai noteikumos un lēmumos, kas paredzēti minētajos statūtos vai pieņemti atbilstīgi tiem.

e) ar noteikumu, ka uz attiecīgo lauksaimniecības produktu neattiecas piegādes pienākums, kas izriet no lauksaimnieka līdzdalības tādā kooperatīvā, kas pats nav attiecīgās ražotāju organizācijas biedrs, saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti kooperatīva statūtos vai noteikumos un lēmumos, kas paredzēti minētajos statūtos vai pieņemti atbilstīgi tiem.

Tomēr pienācīgi pamatotos gadījumos dalībvalstis var atkāpties no otrās daļas d) apakšpunktā paredzētā nosacījuma, ja biedriem ražotājiem pieder divas atšķirīgas ražotnes, kas izvietotas dažādos ģeogrāfiskos apgabalos.

Tomēr pienācīgi pamatotos gadījumos dalībvalstis var atkāpties no otrās daļas d) apakšpunktā paredzētā nosacījuma, ja biedriem ražotājiem pieder divas atšķirīgas ražotnes, kas izvietotas dažādos ģeogrāfiskos apgabalos.

1.b  Šajā pantā atsauces uz ražotāju organizācijām ietver arī ražotāju organizāciju apvienības, kas atzītas saskaņā ar 156. panta 1. punktu, ja šādas apvienības atbilst šā panta 1. punktā izklāstītajām prasībām.

1.b  Šajā pantā atsauces uz ražotāju organizācijām ietver arī ražotāju organizāciju apvienības, kas atzītas saskaņā ar 156. panta 1. punktu, ja šādas apvienības atbilst šā panta 1. punktā izklāstītajām prasībām.

1.c  Valsts konkurences iestāde, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1/2003 5. pantā, atsevišķos gadījumos var nolemt, ka nākotnē viena vai vairākas no darbībām, kuras minētas 1.a punkta pirmajā daļā, ir jāmaina, jāpārtrauc vai ka tām vispār nav jānotiek, ja tā uzskata, ka tas nepieciešams, lai novērstu konkurences izslēgšanu, vai ja tā uzskata, ka ir apdraudēti LESD 39. pantā paredzētie mērķi.

1.c  Valsts konkurences iestāde, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1/2003 5. pantā, atsevišķos gadījumos var nolemt, ka nākotnē viena vai vairākas no darbībām, kuras minētas 1.a punkta pirmajā daļā, ir jāmaina, jāpārtrauc vai ka tām vispār nav jānotiek, ja tā uzskata, ka tas nepieciešams, lai novērstu konkurences izslēgšanu, vai ja tā uzskata, ka ir apdraudēti LESD 39. pantā paredzētie mērķi.

Attiecībā uz sarunām, kas skar vairākas dalībvalstis, šā punkta pirmajā daļā minēto lēmumu pieņem Komisija, nepiemērojot 229. panta 2. vai 3. punktā minēto procedūru.

Attiecībā uz sarunām, kas skar vairākas dalībvalstis, šā punkta pirmajā daļā minēto lēmumu pieņem Komisija, nepiemērojot 229. panta 2. vai 3. punktā minēto procedūru.

Rīkojoties saskaņā ar šā punkta pirmo daļu, valsts konkurences iestāde iepriekš vai nekavējoties pēc pirmā oficiālā izmeklēšanas pasākuma uzsākšanas par to rakstiski informē Komisiju un paziņo Komisijai par lēmumiem uzreiz pēc to pieņemšanas.

Rīkojoties saskaņā ar šā punkta pirmo daļu, valsts konkurences iestāde iepriekš vai nekavējoties pēc pirmā oficiālā izmeklēšanas pasākuma uzsākšanas par to rakstiski informē Komisiju un paziņo Komisijai par lēmumiem uzreiz pēc to pieņemšanas.

Šajā punktā minētos lēmumus nepiemēro pirms dienas, kad tie paziņoti attiecīgajiem uzņēmumiem.

Šajā punktā minētos lēmumus nepiemēro pirms dienas, kad tie paziņoti attiecīgajiem uzņēmumiem.

2.  Saskaņā ar 1. punktu atzīta ražotāju organizācija var turpināt tikt atzīta, ja tā iesaistās tādu produktu tirdzniecībā, uz kuriem attiecas KN kods ex 2208, izņemot tos, kuri minēti Līgumu I pielikumā, ar noteikumu, ka šādu produktu proporcija nepārsniedz 49 % no ražotāju organizācijas tirgotās produkcijas kopējās vērtības un ka šādi produkti nesaņem Savienības atbalstu. Ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu nozarē minētos produktus neietver tirgotās produkcijas vērtību aprēķinos 34. panta 2. punkta nolūkos.

2.  Saskaņā ar šā panta 1. punktu atzīta ražotāju organizācija var turpināt tikt atzīta, ja tā iesaistās tādu produktu tirdzniecībā, uz kuriem attiecas KN kods ex 2208, izņemot tos, kuri minēti Līgumu I pielikumā, ar noteikumu, ka šādu produktu proporcija nepārsniedz 49 % no ražotāju organizācijas tirgotās produkcijas kopējās vērtības un ka šādi produkti nesaņem Savienības atbalstu. Ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu nozarē minētos produktus neietver tirgotās produkcijas vērtību aprēķinos 34. panta 2. punkta nolūkos. ”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.f punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

153. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(22f)  regulas 153. pantu aizstāj ar šādu:

153. pants

“153. pants

Ražotāju organizāciju statūti

Ražotāju organizāciju statūti

1.  Ražotāju organizācijas statūtos tās biedriem – ražotājiem jo īpaši noteiktas šādas prasības:

1.  Ražotāju organizācijas statūtos tās biedriem – ražotājiem jo īpaši noteiktas šādas prasības:

a) ievērot noteikumus, ko ražotāju organizācija pieņēmusi attiecībā uz ražošanas pārskatiem, ražošanu, tirdzniecību un vides aizsardzību;

a) ievērot noteikumus, ko ražotāju organizācija pieņēmusi attiecībā uz ražošanas pārskatiem, ražošanu, tirdzniecību un vides aizsardzību;

b) attiecībā uz konkrētajā saimniecībā ražotajiem produktiem būt tikai vienas ražotāju organizācijas biedram; tomēr pienācīgi pamatotos gadījumos dalībvalstis var atkāpties no šā nosacījuma, ja biedriem ražotājiem pieder divas atšķirīgas ražotnes, kas izvietotas dažādos ģeogrāfiskos apgabalos;

b) attiecībā uz konkrētajā saimniecībā ražotajiem produktiem būt tikai vienas ražotāju organizācijas biedram; tomēr pienācīgi pamatotos gadījumos dalībvalstis var atkāpties no šā nosacījuma, ja biedriem ražotājiem pieder divas atšķirīgas ražotnes, kas izvietotas dažādos ģeogrāfiskos apgabalos vai kur biedru ražotāju produkti ir precīzi identificēti vai arī paredzēti dažādiem lietojumiem;

c) sniegt informāciju, ko ražotāju organizācija pieprasa statistikas nolūkos.

c) sniegt informāciju, ko ražotāju organizācija pieprasa statistikas nolūkos.

2.  Ražotāju organizācijas statūtos paredz arī:

2.  Ražotāju organizācijas statūtos paredz arī:

a) procedūras 1. punkta a) apakšpunktā minēto noteikumu noteikšanai, pieņemšanai un grozīšanai;

a) procedūras 1. punkta a) apakšpunktā minēto noteikumu noteikšanai, pieņemšanai un grozīšanai;

b) finansiālo iemaksu noteikšanu organizācijas biedriem, kuri vajadzīgi ražotāju organizācijas finansēšanai;

b) finansiālo iemaksu noteikšanu organizācijas biedriem, kuri vajadzīgi ražotāju organizācijas finansēšanai;

c) noteikumus, ka ļauj tās biedriem ražotājiem demokrātiski uzraudzīt savu organizāciju un tās lēmumus;

c) noteikumus, ka ļauj tās biedriem ražotājiem demokrātiski uzraudzīt savu organizāciju un tās lēmumus, kā arī tās kontus un budžetu;

d) sankcijas par statūtos noteikto pienākumu neizpildi, jo īpaši par finansiālo iemaksu neveikšanu vai ražotāju organizācijas paredzēto noteikumu neievērošanu;

d) sankcijas par statūtos noteikto pienākumu neizpildi, jo īpaši par finansiālo iemaksu neveikšanu vai ražotāju organizācijas paredzēto noteikumu neievērošanu;

e) noteikumus par jaunu biedru uzņemšanu, jo īpaši par minimālo dalības laiku, kas nedrīkst būt īsāks kā viens gads;

e) noteikumus par jaunu biedru uzņemšanu, jo īpaši par minimālo dalības laiku, kas nedrīkst būt īsāks kā viens gads;

f) grāmatvedības un budžeta noteikumus, kas vajadzīgi organizācijas darbībai.

f) grāmatvedības un budžeta noteikumus, kas vajadzīgi organizācijas darbībai.

3.  Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro ražotāju organizācijām piena un piena produktu nozarē.

3.  Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro ražotāju organizācijām piena un piena produktu nozarē.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.g punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

154. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(22g)  regulas 154. pantu aizstāj ar šādu:

154. pants

“154. pants

Ražotāju organizāciju atzīšana

Ražotāju organizāciju atzīšana

1.  Lai dalībvalsts to atzīstu, ražotāju organizācija, kura iesniegusi pieteikumu šādai atzīšanai, ir tiesību subjekts vai skaidri definēta tiesību subjekta daļa:

1.  Lai dalībvalsts to atzītu, ražotāju organizācija, kura iesniegusi pieteikumu šādai atzīšanai, ir tiesību subjekts vai skaidri definēta tiesību subjekta daļa:

a) kas atbilst 152. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā noteiktajām prasībām;

a) kas atbilst 152. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā noteiktajām prasībām;

b) kurā ir minimālais biedru skaits un/vai kura aptver tās darbības teritorijā minimālo pārdodamās produkcijas apjomu vai vērtību, ko nosaka attiecīgā dalībvalsts;

b) kurā ir minimālais biedru skaits un/vai kura aptver tās darbības teritorijā minimālo pārdodamās produkcijas apjomu vai vērtību, ko nosaka attiecīgā dalībvalsts. Šie noteikumi nedrīkst kavēt maznozīmīgu produktu ražotāju organizāciju atzīšanu;

c) kas nodrošina pietiekamus pierādījumus tam, ka tā pienācīgi veic savas darbības gan attiecībā uz termiņiem, gan attiecībā uz efektivitāti, cilvēku, materiālo un tehnisko resursu nodrošinājumu un vajadzības gadījumā- piedāvājuma koncentrēšanu;

c) kas nodrošina pietiekamus pierādījumus tam, ka tā pienācīgi veic savas darbības gan attiecībā uz termiņiem, gan attiecībā uz efektivitāti, cilvēku, materiālo un tehnisko resursu nodrošinājumu un vajadzības gadījumā — piedāvājuma koncentrēšanu;

d) kurai ir statūti, kas atbilst šā punkta a), b) un c) apakšpunktam.

d) kurai ir statūti, kas atbilst šā punkta a), b) un c) apakšpunktam.

1.a  Dalībvalstis var pēc pieprasījuma nolemt ražotāju organizācijai, kas darbojas vairākās 1. panta 2. punktā minētajās nozarēs, piešķirt vairāk nekā vienu atzīšanu, ar noteikumu, ka ražotāju organizācija atbilst šā panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem katrai nozarei, attiecībā uz kuru tā lūdz atzīšanu.

1.a  Dalībvalstis var pēc pieprasījuma nolemt ražotāju organizācijai, kas darbojas vairākās 1. panta 2. punktā minētajās nozarēs, piešķirt vairāk nekā vienu atzīšanu, ar noteikumu, ka ražotāju organizācija atbilst šā panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem katrai nozarei, attiecībā uz kuru tā lūdz atzīšanu.

2.  Dalībvalstis var nolemt, ka ražotāju organizācijas, kuras ir atzītas pirms 2018. gada 1. janvāra un kuras atbilst šā panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem, tiek uzskatītas par atzītām ražotāju organizācijām saskaņā ar 152. pantu.

2.  Dalībvalstis var nolemt, ka ražotāju organizācijas, kuras ir atzītas pirms 2018. gada 1. janvāra un kuras atbilst šā panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem, tiek uzskatītas par atzītām ražotāju organizācijām saskaņā ar 152. pantu.

3.  Attiecībā uz ražotāju organizācijām, kuras ir atzītas pirms 2018. gada 1. janvāra, taču neatbilst šā panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, dalībvalstis atsauc atzīšanu ne vēlāk kā 2020. gada 31. decembrī.

3.  Attiecībā uz ražotāju organizācijām, kuras ir atzītas pirms 2018. gada 1. janvāra, taču neatbilst šā panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, dalībvalstis atsauc atzīšanu ne vēlāk kā 2020. gada 31. decembrī.

4.  Dalībvalstis:

4.  Dalībvalstis:

a) četros mēnešos pēc pieteikuma un visu attiecīgo apliecinošo dokumentu iesniegšanas pieņem lēmumu par ražotāju organizācijas atzīšanu; minētais pieteikums iesniedzams dalībvalstī, kurā atrodas organizācijas galvenā mītne;

a) četros mēnešos pēc pieteikuma un visu attiecīgo apliecinošo dokumentu iesniegšanas pieņem lēmumu par ražotāju organizācijas atzīšanu; šo pieteikumu iesniedz dalībvalstī, kurā atrodas organizācijas galvenā mītne;

b) to noteiktos regulāros starplaikos veic pārbaudes, lai pārliecinātos, ka atzītas ražotāju organizācijas ievēro šajā nodaļā paredzēto;

b) to noteiktos regulāros starplaikos veic pārbaudes, lai pārliecinātos, ka atzītas ražotāju organizācijas ievēro šajā nodaļā paredzēto;

c) gadījumā, ja šajā nodaļā paredzētie pasākumi netiek piemēroti vai to piemērošanā tiek pieļauti pārkāpumi, uzliek šīm organizācijām un apvienībām piemērojamās sankcijas, ko tās paredzējušas, un vajadzības gadījumā lemj, vai atzīšana nebūtu jāatsauc;

c) gadījumā, ja šajā nodaļā paredzētie pasākumi netiek piemēroti vai to piemērošanā tiek pieļauti pārkāpumi, uzliek šīm organizācijām un apvienībām piemērojamās sankcijas, ko tās paredzējušas, un vajadzības gadījumā lemj, vai atzīšana nebūtu jāatsauc;

d) katru gadu līdz 31. martam informē Komisiju par katru iepriekšējā kalendārajā gadā pieņemto lēmumu piešķirt, atteikt vai atsaukt atzīšanu.

d) katru gadu līdz 31. martam informē Komisiju par katru iepriekšējā kalendārajā gadā pieņemto lēmumu piešķirt, atteikt vai atsaukt atzīšanu.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.h punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

156. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(22h)  regulas 156. pantu aizstāj ar šādu:

156. pants

“156. pants

Ražotāju organizāciju apvienības

Ražotāju organizāciju apvienības

1.  Dalībvalstis pēc pieprasījuma var atzīt ražotāju organizāciju apvienības konkrētā nozarē, kas minēta 1. panta 2. punktā, ja tās izveidotas pēc atzītu ražotāju organizāciju ierosmes. Ievērojot saskaņā ar 173. pantu pieņemtos noteikumus, ražotāju organizāciju apvienības var veikt jebkuras ražotāju organizāciju darbības vai funkcijas.

1.  Dalībvalstis pēc pieprasījuma var atzīt ražotāju organizāciju apvienības konkrētā nozarē, kas minēta 1. panta 2. punktā, ja tās izveidotas pēc atzītu ražotāju organizāciju un/vai ražotāju organizāciju apvienību ierosmes. Ievērojot saskaņā ar 173. pantu pieņemtos noteikumus, ražotāju organizāciju apvienības var veikt jebkuras ražotāju organizāciju darbības vai funkcijas.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis pēc pieprasījuma var atzīt atzītu piena un piena produktu nozares ražotāju organizāciju apvienību, ja attiecīgā dalībvalsts uzskata, ka apvienība ir spējīga efektīvi veikt visas darbības, kas jāveic atzītai ražotāju organizācijai, un atbilst 161 panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstis pēc pieprasījuma var atzīt atzītu piena un piena produktu nozares ražotāju organizāciju apvienību, ja attiecīgā dalībvalsts uzskata, ka apvienība ir spējīga efektīvi veikt visas darbības, kas jāveic atzītai ražotāju organizācijai, un atbilst 161. panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.i punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

157. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(22i)  regulas 157. pantu aizstāj ar šādu:

157. pants

“157. pants

Starpnozaru organizācijas

Starpnozaru organizācijas

1.  Dalībvalstis pēc pieprasījuma var atzīt starpnozaru organizācijas konkrētā nozarē, kas minēta 1. panta 2. punktā, ja tās:

1.  Dalībvalstis pēc pieprasījuma var atzīt starpnozaru organizācijas konkrētā nozarē, kas minēta 1. panta 2. punktā, ja tās:

a) veido pārstāvji, kuri veic saimnieciskas darbības saistībā ar ražošanu un vismaz vienu no šādiem piegādes ķēdes posmiem: produktu pārstrādi vai tirdzniecību, tostarp izplatīšanu, vienā vai vairākās nozarēs;

a) veido pārstāvji, kuri veic saimnieciskas darbības saistībā ar ražošanu un vismaz vienu no šādiem piegādes ķēdes posmiem: produktu pārstrādi vai tirdzniecību, tostarp izplatīšanu, vienā vai vairākās nozarēs;

b) ir izveidotas pēc visu vai dažu to organizāciju vai apvienību ierosmes, kas ir to dalībnieki;

b) ir izveidotas pēc visu vai dažu to organizāciju vai apvienību ierosmes, kas ir to dalībnieki;

c) ņemot vērā savu biedru un patērētāju intereses, tiecas sasniegt konkrētu mērķi, kas jo īpaši var ietvert vienu no šādiem uzdevumiem:

c) ņemot vērā visu savu biedru un patērētāju intereses, tiecas sasniegt konkrētu mērķi, kas jo īpaši var ietvert vienu no šādiem uzdevumiem:

i) pilnveidot zināšanas un uzlabot ražošanas un tirgus pārredzamību, tostarp publicējot apkopotus statistikas datus par ražo­ šanas izmaksām, cenām, tostarp vajadzības gadījumā arī cenu rādītājiem, apjomiem un iepriekš noslēgto līgumu termiņu un sniedzot analīzi par iespējamo turpmāko tirgus attīstību reģiona, valsts vai starptautiskā l īmenī;

i) pilnveidot zināšanas un uzlabot ražošanas un tirgus pārredzamību, tostarp publicējot apkopotus statistikas datus par ražo­ šanas izmaksām, cenām, tostarp vajadzības gadījumā arī cenu rādītājiem, apjomiem un iepriekš noslēgto līgumu termiņu un sniedzot analīzi par iespējamo turpmāko tirgus attīstību reģiona, valsts vai starptautiskā l īmenī;

ii) prognozēt ražošanas potenciālu un reģistrēt publiskās tirgus cenas,

ii) prognozēt ražošanas potenciālu un reģistrēt publiskās tirgus cenas,

iii) palīdzēt labāk koordinēt produktu laišanu tirgū, jo īpaši izmantojot pētījumus un tirgus izpēti,

iii) palīdzēt labāk koordinēt produktu laišanu tirgū, jo īpaši izmantojot pētījumus un tirgus izpēti,

iv) pētīt iespējamos eksporta tirgus,

iv) pēta iespējamos eksporta tirgus,

v) neskarot 148. un 168. pantu, izstrādāt standartlīgumus, kas atbilst Savienības tiesību aktiem, lai pārdotu lauksaimniecības produktus pircējiem un/vai piegādātu pārstrādātos produktus izplatītājiem un mazumtirgotājiem, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt līdzvērtīgus konkurences apstākļus un nepieļaut tirgus traucējumus,

v) neskarot 148. un 168. pantu, izstrādāt standartlīgumus, kas atbilst Savienības tiesību aktiem, lai pārdotu lauksaimniecības produktus pircējiem un/vai piegādātu pārstrādātos produktus izplatītājiem un mazumtirgotājiem, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt līdzvērtīgus konkurences apstākļus un nepieļaut tirgus traucējumus. Šie standartlīgumi var ietvert divus vai vairāk uzņēmumus, no kuriem katrs darbojas atšķirīgā ražošanas, apstrādes vai izplatīšanas ķēdes līmenī, un tajos var būt norādīti atbilstīgi indikatori un ekonomiskie indeksi, pamatojoties uz attiecīgām ražošanas izmaksām un to izmaiņām, taču tiek ņemtas vērā arī produktu kategorijas un to dažādās tirgus iespējas, produktu novērtējuma rādītāji, tirgū novērotās lauksaimniecības un pārtikas produktu cenas un to izmaiņas, kā arī kritēriji saistībā ar specifikāciju struktūru, kvalitāti, izsekojamību un saturu,

vi) pilnīgāk izmantot produktu potenciālu, tostarp noieta tirgus līmenī, un izstrādāt iniciatīvas, lai stiprinātu ekonomikas konkurētspēju un inovāciju,

vi) pilnīgāk izmantot produktu potenciālu, tostarp noieta tirgus līmenī, un izstrādāt iniciatīvas, lai stiprinātu ekonomikas konkurētspēju un inovāciju,

vii) sniegt informāciju un veikt pētījumus, kas vajadzīgi, lai ražošanā un vajadzības gadījumā arī pārstrādē un/vai tirdzniecībā ieviestu jauninājumus, to racionalizētu, uzlabotu, virzoties uz produktiem, kuri vairāk atbilst tirgus prasībām un patērētāju gaumei un priekšstatiem, jo īpaši attiecībā uz produktu kvalitāti, tostarp specifiskām iezīmēm, kas piemīt produktiem ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, un vides aizsardzību,

vii) sniegt informāciju un veikt pētījumus, kas vajadzīgi, lai ražošanā un vajadzības gadījumā arī pārstrādē un/vai tirdzniecībā ieviestu jauninājumus, to racionalizētu, uzlabotu, virzoties uz produktiem, kuri vairāk atbilst tirgus prasībām un patērētāju gaumei un priekšstatiem, jo īpaši attiecībā uz produktu kvalitāti, tostarp specifiskām iezīmēm, kas piemīt produktiem ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, un vides, klimata, dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības aizsardzību,

viii) meklēt veidus, kā ierobežot veterināro produktu vai augu aizsardzības līdzekļu izmantojumu, labāk pārvaldīt citu vielu izmantošanu, nodrošināt produktu kvalitāti un augsnes un ūdens aizsardzību, stiprināt pārtikas produktu nekaitīgumu, jo īpaši ar produktu izsekojamību, un uzlabot dzīvnieku veselību un labturību,

viii) meklēt veidus, kā ierobežot veterināro produktu vai augu aizsardzības līdzekļu izmantojumu, labāk pārvaldīt citu vielu izmantošanu, nodrošināt produktu kvalitāti un augsnes un ūdens aizsardzību, stiprināt pārtikas produktu nekaitīgumu, jo īpaši ar produktu izsekojamību, un uzlabot dzīvnieku veselību un labturību,

ix) izstrādāt metodes un līdzekļus, lai uzlabotu produktu kvalitāti visos ražošanas un – attiecīgā gadījumā pārstrādes un tirdzniecības posmos,

ix) izstrādāt metodes un līdzekļus, lai uzlabotu produktu kvalitāti visos ražošanas un – attiecīgā gadījumā pārstrādes un tirdzniecības posmos,

x) darīt visu iespējamo, lai atbalstītu, aizsargātu un veicinātu bioloģisko lauksaimniecību, cilmes vietas nosaukumus, kvalitātes zīmes un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes,

x) darīt visu iespējamo, lai atbalstītu, aizsargātu un veicinātu bioloģisko lauksaimniecību, cilmes vietas nosaukumus, kvalitātes zīmes un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes,

xi) veicināt un veikt pētījumus par integrētu ilgtspējīgu ražošanu vai citām videi nekaitīgām ražošanas metodēm,

xi) veicināt un veikt pētījumus par integrētu ilgtspējīgu ražošanu vai citām videi nekaitīgām ražošanas metodēm,

xii) rosināt veselīgu un atbildīgu produktu patēriņu iekšējā tirgū, un/vai informēt par kaitējumu, kas saistīts ar kaitīgiem patēriņa modeļiem;

xii) rosināt veselīgu un atbildīgu produktu patēriņu iekšējā tirgū, un/vai informēt par kaitējumu, kas saistīts ar kaitīgiem patēriņa modeļiem;

xiii) veicināt patēriņu un/vai sniegt informāciju par produktiem iekšējā tirgū un ārējos tirgos,

xiii) veicināt patēriņu un/vai sniegt informāciju par produktiem iekšējā tirgū un ārējos tirgos,

xiv) dot ieguldījumu blakusproduktu apsaimniekošanā un atkritumu samazināšanā un apsaimniekošanā,

xiv) dot ieguldījumu blakusproduktu apsaimniekošanā un valorizācijas iniciatīvu izstrādē un atkritumu samazināšanā un apsaimniekošanā,

xv) noteikt standarta vērtības sadales klauzulas 172.a panta nozīmē, tostarp tirgus guvumus un zaudējumus, nosakot, kā jebkādas izmaiņas attiecīgajās konkrēto produktu tirgus cenās vai citu preču tirgos ir sadalāmas to starpā,

xv) noteikt standarta vērtības sadales klauzulas, tostarp tirgus guvumus un zaudējumus, nosakot, kā jebkādas izmaiņas attiecīgajās konkrēto produktu tirgus cenās vai citu preču tirgos ir sadalāmas piegādes ķēdes dalībnieku starpā,

 

xva) izstrādāt to izmaksu taisnīgas sadales standartklauzulas, kuras lauksaimniekiem radušās, izpildot papildu juridiskās prasības attiecībā uz vidi, klimatu, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, ieskaitot metodes šo izmaksu aprēķināšanai,

xvi) īstenot pasākumus ar mērķi novērst un pārvaldīt dzīvnieku veselības, augu aizsardzības un vides riskus.

xvi) īstenot pasākumus ar mērķi novērst un pārvaldīt dzīvnieku veselības, augu aizsardzības un vides riskus vai rosināt fitosanitārijas novēršanu un kontroli,tostarp izveidojot un pārvaldot kopējos fondus,

 

xvia) sekmēt tirdzniecības attiecību labāku pārredzamību starp dažādiem ķēdes posmiem, jo īpaši izstrādājot un īstenojot tehniskos standartus un kontrolējot, kā nozares tirgus dalībnieki tos ievēro.

1.a  Dalībvalstis var pēc pieprasījuma nolemt starpnozaru organizācijai, kas darbojas vairākās 1. panta 2. punktā minētajās nozarēs, piešķirt vairāk nekā vienu atzīšanu, ar noteikumu, ka starpnozaru organizācija atbilst šā panta 1. punktā un, attiecīgā gadījumā, 3. punktā minētajiem nosacījumiem katrai nozarei, attiecībā uz kuru tā lūdz atzīšanu.

1.a  Dalībvalstis var pēc pieprasījuma nolemt starpnozaru organizācijai, kas darbojas vairākās 1. panta 2. punktā minētajās nozarēs, piešķirt vairāk nekā vienu atzīšanu, ar noteikumu, ka starpnozaru organizācija atbilst šā panta 1. punktā un, attiecīgā gadījumā, 3. punktā minētajiem nosacījumiem katrai nozarei, attiecībā uz kuru tā lūdz atzīšanu.

2.  Pienācīgi pamatotos gadījumos dalībvalstis, pamatojoties uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem, var nolemt, ka 158. panta 1. punkta c) apakšpunktā ietvertais nosacījums ir izpildīts, ierobežojot starpnozaru organizāciju skaitu reģionālā vai valsts līmenī, ja tas paredzēts valsts noteikumos, kuri ir spēkā pirms 2014. gada 1. janvāra un ja tas nekaitē pienācīgai iekšējā tirgus darbībai.

2.  Pienācīgi pamatotos gadījumos dalībvalstis, pamatojoties uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem, var nolemt, ka 158. panta 1. punkta c) apakšpunktā ietvertais nosacījums ir izpildīts, ierobežojot starpnozaru organizāciju skaitu reģionālā vai valsts līmenī, ja tas paredzēts valsts noteikumos, kuri ir spēkā pirms 2014. gada 1. janvāra un ja tas nekaitē pienācīgai iekšējā tirgus darbībai.

3.  Atkāpjoties no 1. punkta, attiecībā uz piena un piena produktu nozari dalībvalstis var atzīt starpnozaru organizācijas, kuras:

 

a) ir oficiāli pieprasījušas atzīšanu un sastāv no pārstāvjiem, kuri veic ekonomiskas darbības saistībā ar svaigpiena ražošanu, un ir saistītas vismaz ar vienu no šādiem piegādes ķēdes posmiem: piena un piena produktu nozares produktu pārstrādi vai tirdzniecību, tostarp izplatīšanu;

 

b) ir izveidotas pēc visu vai dažu a) apakšpunktā minēto pārstāvju ierosmes;

c) veic vienu vai vairākas no turpmāk minētajām darbībām vienā vai vairākos Savienības reģionos, ņemot vērā minēto starpnozaru organizāciju dalībnieku un patērētāju intereses:

 

i) uzlabo ražošanas un tirgus zināšanas un pārredzamību, tostarp publicējot statistikas datus par cenām, apjomiem un darbības ilgumu līgumiem, kuri noslēgti par svaigpiena piegādi, un sniedzot analīzi par iespējamo turpmāko tirgus attīstību reģionālajā, valsts un starptautiskajā līmenī,

 

ii) palīdz labāk koordinēt to, kā piena un piena produktu nozares produkti tiek laisti tirgū, īpaši izmantojot pētījumus un tirgus izpēti,

 

iii) veicina piena un piena produktu patēriņu un sniedz informāciju par tiem gan iekšējos, gan ārējos tirgos,

 

iv) pēta iespējamos eksporta tirgus,

 

v) izstrādā standartlīgumus, kas atbilst Savienības noteikumiem par svaigpiena pārdošanu pircējiem un/vai par pārstrādātā piena produktu piegādi izplatītājiem un mazumtirgotājiem, ņemot vērā nepieciešamību panākt taisnīgus konkurences nosacījumus un nepieļaut tirgus kropļojumus,

 

vi) sniedz informāciju un veic izpēti, kas vajadzīga, lai ražošanu pielāgotu par labu produktiem, kuri vairāk atbilst tirgus prasībām un patērētāju gaumei un cerībām, jo īpaši attiecībā uz produktu kvalitāti un vides aizsardzību,

 

vii) saglabā un attīsta piena nozares ražošanas potenciālu, tostarp veicinot jauninājumus un atbalstot programmas lietišķajai pētniecībai un izstrādei, lai pilnībā izmantotu piena un piena produktu potenciālu, jo īpaši, lai radītu produktus ar pievienoto vērtību, kas patērētājam ir pievilcīgāki,

 

viii) meklē paņēmienus veterināro produktu izmantošanas ierobežošanai, sekmējot citu vielu izmantošanu un uzlabojot pārtikas nekaitīgumu un dzīvnieku veselību,

 

ix) izstrādā metodes un līdzekļus, lai uzlabotu produktu kvalitāti visos ražošanas un tirdzniecības posmos,

 

x) izmanto bioloģiskās lauksaimniecības potenciālu un aizsargā un veicina šādu lauksaimniecību, kā arī produktu ar cilmes vietas nosaukumu, kvalitātes marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norādi ražošanu, un

 

xi) veicina integrētu ražošanu vai citas videi nekaitīgas ražošanas metodes,

 

xii) noteikt standarta vērtības sadales klauzulas 172.a panta nozīmē, tostarp tirgus guvumus un zaudējumus, nosakot, kā jebkādas izmaiņas attiecīgajās konkrēto produktu tirgus cenās vai citu preču tirgos ir sadalāmas to starpā, un

 

xiii) īstenot pasākumus ar mērķi novērst un pārvaldīt dzīvnieku veselības, augu aizsardzības un vides riskus.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.j punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

158.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22j)  regulas III nodaļas 1. iedaļā iekļauj šādu pantu:

 

158.a pants

 

Starpnozaru organizāciju apvienības

 

Dalībvalstis pēc pieprasījuma var atzīt starpnozaru organizāciju apvienības konkrētā nozarē, kas minēta 1. panta 2. punktā, ja tās izveidotas pēc atzītu starpnozaru organizāciju ierosmes.

 

Ievērojot saskaņā ar 173. pantu pieņemtos noteikumus, ražotāju organizāciju apvienības var veikt jebkuras starpnozaru organizāciju darbības vai funkcijas.”;

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir ieviest Regulā (ES) Nr. 1308/2013 iespēju atzīt starpnozaru organizāciju apvienības, kuras ir veidotas pēc ražotāju organizāciju apvienību modeļa.

Grozījums Nr.    119

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.k punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

158.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22k)  regulas III nodaļas 1. iedaļā iekļauj šādu pantu:

 

158.b pants

 

Starptautiskas ražotāju organizācijas un to starptautiskas apvienības un starptautiskas starpnozaru organizācijas

 

1.  Šīs regulas nolūkos atsauces uz ražotāju organizācijām, ražotāju organizāciju apvienībām un starpnozaru organizācijām iekļauj arī starptautiskas ražotāju organizācijas, starptautiskas ražotāju organizāciju apvienības un starptautiskas starpnozaru organizācijas, kas tiek atzītas šajā pantā.

 

2.  Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

 

a) “starptautiska ražotāju organizācija” ir jebkura ražotāju organizācija, kuras dalībnieku–ražotāju saimniecības atrodas vairāk nekā vienā dalībvalstī;

 

b) “starptautiska ražotāju organizāciju apvienība” ir jebkura ražotāju organizāciju apvienība, kuras dalīborganizācijas atrodas vairāk nekā vienā dalībvalstī;

 

c) “starptautiska starpnozaru organizācija” ir jebkura starpnozaru organizācija, kuras biedri veic attiecīgo produktu ražošanu, pārstrādi vai tirdzniecību vairāk nekā vienā dalībvalstī.

 

3.  Komisija lemj par starptautisku ražotāju organizāciju, starptautisku ražotāju organizāciju apvienību un par starptautisku starpnozaru organizāciju atzīšanu.

 

Vispārīgie atzīšanas noteikumi, kas izklāstīti šīs regulas 154., 156. un 158. pantā, kā arī īpašie atzīšanas noteikumi, kas izklāstīti regulas 161. un 163. pantā, tiek piemēroti mutatis mutandis veidā.

 

4.  Dalībvalsts, kurā atrodas nozīmīgs skaits starptautiskas ražotāju organizācijas vai starptautiskas ražotāju organizāciju apvienības biedru vai tajās esošo organizāciju vai kurai ir tirgojamā produkta nozīmīgs apjoms vai vērtība, vai dalībvalsts, kurā atrodas starptautiskas starpnozaru organizācijas galvenais birojs, kā arī citas dalībvalstis, kurās atrodas šīs organizācijas vai apvienības biedri, iesniedz Komisijai visu nepieciešamo informāciju, lai tā varētu pārbaudīt saskaņu ar atzīšanas noteikumiem, kā arī nodrošina visu Komisijai nepieciešamo administratīvo atbalstu.

 

5.  Komisija un šā panta 4. punktā minētā dalībvalsts pēc citas dalībvalsts pieprasījuma, kurā atrodas šādas organizācijas vai apvienības dalībnieki, dara pieejamu visu attiecīgo informāciju.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir ieviest pamatdokumentā kodēšanas noteikumus attiecībā uz atzītām starptautiskajām organizācijām (RO, ROA, un SO), kuri ir ietverti Deleģētajā regulā (ES) Nr. 2016/232. Tomēr tas ievieš nozīmīgas izmaiņas, atļaujot Eiropas Komisijai lemt par šīm starptautiskajām organizācijām, jo dalībvalstu administratīvās sadarbības principi šādu organizāciju atzīšanai nav spējuši to paveikt.

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.l punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

160. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(22l)  regulas 160. pantu aizstāj ar šādu:

160. pants

“160. pants

Ražotāju organizācijas augļu un dārzeņu nozarē

Ražotāju organizācijas augļu un dārzeņu nozarē

Augļu un dārzeņu nozarē ražotāju organizācijas cenšas īstenot vismaz vienu no 152. panta 1. punkta c) apakšpunkta i), ii) un iii) punktā minētajiem uzdevumiem.

1.  Augļu un dārzeņu nozarē ražotāju organizācijas cenšas īstenot vismaz vienu no 152. panta 1. punkta c) apakšpunkta i), ii) un iii) punktā minētajiem uzdevumiem.

Augļu un dārzeņu nozares ražotāju organizācijas statūtos tās biedriem ražotājiem nosaka par pienākumu visu savu attiecīgo produkciju pārdot ar ražotāju organizācijas starpniecību.

1.a  Augļu un dārzeņu nozares ražotāju organizācijas statūtos tās biedriem ražotājiem nosaka par pienākumu visu savu attiecīgo produkciju pārdot ar ražotāju organizācijas starpniecību.

 

Atkāpjoties no pirmās daļas, ja ražotāju organizācija to ir atļāvusi savos statūtos, ražotāja dalībnieki var:

 

a) pārdot produktus patērētājiem viņu personīgajām vajadzībām tiešā veidā vai ārpus saimniecībām;

 

b) paši vai ar tādas citas ražotāju organizācijas starpniecību, kuru izraudzījusies viņu pašu ražotāju organizācija, tirgot produktu daudzumus, kas apjoma vai vērtības ziņā ir maznozīmīgi salīdzinājumā ar viņu pašu organizācijas attiecīgā produkta tirgojamās produkcijas apjomu vai vērtību;

 

c) paši vai ar tādas citas ražotāju organizācijas starpniecību, kuru izraudzījusies viņu pašu ražotāju organizācija, tirgot produktus, uz kuriem to īpašību vai ražotāja dalībnieku ierobežotās produkcijas (apjoma vai vērtības izteiksmē) dēļ parasti neattiecas ražotāju organizācijas komercdarbības.

 

2.  Katra ražotāja dalībnieka ražošanas procentuālā attiecība apjoma vai tirgojamās produkcijas vērtības ziņā, kuru ražotāja dalībnieki tirgo ārpus ražotāja organizācijas, nepārsniedz to procentuālo attiecību, kas noteikta šīs regulas 173. pantā minētajā deleģētajā aktā.

 

Tomēr dalībvalstis var noteikt produkcijas, ko ražotāja dalībnieki var tirgot ārpus ražotāja organizācijas, procentuālo attiecību, kas ir zemāka par to, kura noteikta pirmajā daļā minētajā deleģētajā aktā, taču ne mazāka par 10 %.

 

3.  To produktu gadījumā, uz kuriem attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 834/2007, vai ja ražotāja dalībnieki tirgo savu produkciju ar citas ražotāju organizācijas starpniecību, kuru nozīmējusi viņu pašu ražotāju organizācija, tās produkcijas procentuālā attiecība, kuru ražotāja dalībnieki tirgo ārpus ražotāju organizācijas, kā minēts 1.a punktā, apjoma vai tirgojamās produkcijas katram ražotāja dalībniekam ziņā nepārsniedz procentuālo attiecību, kas noteikta šīs regulas 173. pantā minētajā deleģētajā aktā.

 

Tomēr dalībvalstis var noteikt produkcijas, ko šie ražotāja dalībnieki var tirgot ārpus ražotāja organizācijas, procentuālo attiecību, kas ir zemāka par to, kura noteikta pirmajā daļā minētajā deleģētajā aktā, taču ne mazāka par 10 %.

Uzskata, ka saimnieciskos jautājumos augļu un dārzeņu nozares ražotāju organizācijas un ražotāju organizāciju apvienības darbojas savu biedru vārdā un uzdevumā, saskaņā ar tām paredzētajiem darba uzdevumiem.

Uzskata, ka saimnieciskos jautājumos augļu un dārzeņu nozares ražotāju organizācijas un ražotāju organizāciju apvienības darbojas savu biedru vārdā un uzdevumā, saskaņā ar tām paredzētajiem darba uzdevumiem.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.m punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

163. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(22m)  regulas 163. pantu aizstāj ar šādu:

163. pants

“163. pants

Starpnozaru organizāciju atzīšana piena un piena produktu nozarē

Starpnozaru organizāciju atzīšana piena un piena produktu nozarē

1.  Dalībvalstis var atzīt starpnozaru organizācijas piena un piena produktu nozarē ar noteikumu, ka šādas organizācijas:

1.  Dalībvalstis var atzīt starpnozaru organizācijas piena un piena produktu nozarē ar noteikumu, ka šādas organizācijas:

a) atbilst 157. panta 3. punktā noteiktajām prasībām;

a) atbilst 157. panta 3. punktā noteiktajām prasībām;

b) darbojas vienā vai vairākos attiecīgās teritorijas reģionos;

b) darbojas vienā vai vairākos attiecīgās teritorijas reģionos;

c) atbild par ievērojamu daļu ekonomisko darbību, kuras minētas 157. panta 3. punkta a) apakšpunktā;

c) atbild par ievērojamu daļu ekonomisko darbību, kuras minētas 157. panta 3. punkta a) apakšpunktā;

d) pašas neiesaistās piena un piena produktu nozares produktu ražošanā, pārstrādē vai tirdzniecībā.

d) pašas neiesaistās piena un piena produktu nozares produktu ražošanā, pārstrādē vai tirdzniecībā.

2.  Dalībvalstis var nolemt, ka starpnozaru organizācijas, kuras ir atzītas pirms 2012. gada 2. aprīļa, pamatojoties uz valsts tiesību aktiem, un kuras atbilst šā panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem, ir jāuzskata par atzītām starpnozaru organizācijām saskaņā ar 157. panta 3. punktu.

2.  Dalībvalstis var nolemt, ka starpnozaru organizācijas, kuras ir atzītas pirms 2012. gada 2. aprīļa, pamatojoties uz valsts tiesību aktiem, un kuras atbilst šā panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem, ir jāuzskata par atzītām starpnozaru organizācijām saskaņā ar 157. panta 3. punktu.

3.  Ja dalībvalstis izmanto izvēles iespēju atzīt starpnozaru organizāciju saskaņā ar 1. un/vai 2. punktu, tās:

3.  Ja dalībvalstis izmanto izvēles iespēju atzīt starpnozaru organizāciju saskaņā ar 1. un/vai 2. punktu, tās:

a) četros mēnešos pēc tam, kad ir saņemts pieteikums, kuram ir pievienoti visi atbilstīgie apliecinošie pierādījumi, pieņem lēmumu par to, vai piešķirt atzīšanu starpnozaru organizācijai; šo pieteikumu iesniedz dalībvalstī, kurā atrodas organizācijas galvenā mītne;

a) četros mēnešos pēc tam, kad ir saņemts pieteikums, kuram ir pievienoti visi atbilstīgie apliecinošie pierādījumi, pieņem lēmumu par to, vai piešķirt atzīšanu starpnozaru organizācijai; šo pieteikumu iesniedz dalībvalstī, kurā atrodas organizācijas galvenā mītne;

b) ik pēc noteikta laika, ko tās pašas nosaka, veic pārbaudes, lai pārliecinātos, ka atzītās starpnozaru organizācijas atbilst nosacījumiem, kas reglamentē to atzīšanu;

b) ik pēc noteikta laika, ko tās pašas nosaka, veic pārbaudes, lai pārliecinātos, ka atzītās starpnozaru organizācijas atbilst nosacījumiem, kas reglamentē to atzīšanu;

c) gadījumā, ja šajā regulā paredzētie pasākumi netiek īstenoti vai to īstenošanā tiek pieļauti pārkāpumi, uzliek šīm organizācijām piemērojamās sankcijas, ko tās paredzējušas, un vajadzības gadījumā lemj, vai atzīšana nebūtu jāatsauc;

c) gadījumā, ja šajā regulā paredzētie pasākumi netiek īstenoti vai to īstenošanā tiek pieļauti pārkāpumi, uzliek šīm organizācijām piemērojamās sankcijas, ko tās paredzējušas, un vajadzības gadījumā lemj, vai atzīšana nebūtu jāatsauc;

d) atsauc atzīšanu, ja:

d) atsauc atzīšanu, ja vairs netiek ievērotas ar atzīšanu saistītās prasības un nosacījumi, kas paredzēti šajā pantā,

i) vairs netiek ievērotas ar atzīšanu saistītās prasības un nosacījumi, kas paredzēti šajā pantā,

 

ii) starpnozaru organizācija piedalās kādā no 210. panta 4. punktā minētajiem nolīgumiem, lēmumiem un saskaņotajām darbībām; šāda atzīšanas atsaukšana neskar citas sankcijas, kas tai piemērojamas saskaņā ar valsts tiesību aktiem,

 

iii) starpnozaru organizācija neievēro 210. panta 2. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā minētās paziņošanas saistības;

 

e) katru gadu līdz 31. martam informē Komisiju par katru iepriekšējā kalendārajā gadā pieņemto lēmumu piešķirt, atteikt vai atsaukt atzī­ šanu.

e) katru gadu līdz 31. martam informē Komisiju par katru iepriekšējā kalendārajā gadā pieņemto lēmumu piešķirt, atteikt vai atsaukt atzīšanu.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.n punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

164. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(22n)  regulas 164. pantu aizstāj ar šādu:

164. pants

“164. pants

Noteikumu piemērošanas paplašināšana

Noteikumu piemērošanas paplašināšana

1.  Gadījumos, kad uzskata, ka atzīta ražotāju organizācija, atzīta ražotāju organizāciju apvienība vai atzīta starpnozaru organizācija, kas darbojas noteiktā dalībvalsts ekonomiskajā zonā vai zonās, reprezentatīvi pārstāv konkrēta produkta ražošanu, tirdzniecību vai pārstrādi, attiecīgā dalībvalsts pēc minētās organizācijas lūguma dažus nolīgumus, lēmumus vai saskaņotas darbības, par ko ir vienošanās šajā organizācijā, var uz ierobežotu laiku padarīt saistošus citiem pie organizācijas vai apvienības nepiederošiem tirgus dalībniekiem, kas darbojas attiecīgajā ekonomiskajā zonā vai zonās un var būt personas vai grupas.

1.  Gadījumos, kad uzskata, ka atzīta ražotāju organizācija, atzīta ražotāju organizāciju apvienība vai atzīta starpnozaru organizācija, kas darbojas noteiktā dalībvalsts ekonomiskajā zonā vai zonās, reprezentatīvi pārstāv konkrēta produkta ražošanu, tirdzniecību vai pārstrādi, attiecīgā dalībvalsts pēc minētās organizācijas lūguma dažus nolīgumus, lēmumus vai saskaņotas darbības, par ko ir vienošanās šajā organizācijā, var uz ierobežotu laiku padarīt saistošus citiem pie organizācijas vai apvienības nepiederošiem tirgus dalībniekiem, kas darbojas attiecīgajā ekonomiskajā zonā vai zonās un var būt personas vai grupas.

2.  Piemērojot šo iedaļu, “ekonomiskā zona” ir ģeogrāfiska zona, ko veido piegulošie vai kaimiņos esošie ražošanas reģioni, kuros ir vienādi ražošanas un tirdzniecības apstākļi.

2.  Piemērojot šo iedaļu, “ekonomiskā zona” ir ģeogrāfiska zona, ko veido piegulošie vai kaimiņos esošie ražošanas reģioni, kuros ir vienādi ražošanas un tirdzniecības apstākļi.

3.  Organizāciju vai apvienību uzskata par reprezentatīvu pārstāvi, ja tā dalībvalsts attiecīgajā ekonomiskajā zonā vai zonās nodrošina:

3.  Organizāciju vai apvienību uzskata par reprezentatīvu pārstāvi, ja tā dalībvalsts attiecīgajā ekonomiskajā zonā vai zonās nodrošina:

a) šādu attiecīgā produkta vai produktu ražošanas, tirdzniecības vai pārstrādes apjoma daļu:

a) šādu attiecīgā produkta vai produktu ražošanas, tirdzniecības vai pārstrādes apjoma daļu:

i) ražotāju organizācija, kas darbojas augļu un dārzeņu nozarē, – vismaz 60 %, vai

i) ražotāju organizācija, kas darbojas augļu un dārzeņu nozarē, — vismaz 60 %, vai

ii) citos gadījumos – vismaz divas trešdaļas, un

ii) citos gadījumos — vismaz divas trešdaļas, un

b) ražotāju organizācijas gadījumā- ka tā pārstāv vairāk nekā 50 % attiecīgo ražotāju.

ražotāju organizācijas gadījumā  ka tā pārstāv vairāk nekā 50 % attiecīgo ražotāju.

Ja starpnozaru organizāciju gadījumā tomēr rodas praktiskas problēmas, nosakot attiecīgā produkta vai produktu ražošanas, tirdzniecības vai pārstrādes apjoma daļu, dalībvalsts var paredzēt valsts noteikumus, lai noteiktu pirmās daļas a) punkta ii) apakšpunktā minēto reprezentatīvās pārstāvības rādītāju.

Ja starpnozaru organizāciju gadījumā tomēr rodas praktiskas problēmas, nosakot attiecīgā produkta vai produktu ražošanas, tirdzniecības vai pārstrādes apjoma daļu, dalībvalsts var paredzēt valsts noteikumus, lai noteiktu pirmās daļas a) punkta ii) apakšpunktā minēto reprezentatīvās pārstāvības rādītāju.

Ja pieprasījums attiecināt noteikumu piemērošanu uz citiem tirgus dalībniekiem aptver vairākas ekonomiskās zonas, organizācija vai apvienība pierāda, ka tai ir pirmajā daļā noteiktais minimālais reprezentatīvās pārstāvības rādītājs katrā attiecīgajā nozarē, ko tā apvieno katrā attiecīgajā ekonomiskajā zonā.

Ja pieprasījums attiecināt noteikumu piemērošanu uz citiem tirgus dalībniekiem aptver vairākas ekonomiskās zonas, organizācija vai apvienība pierāda, ka tai ir pirmajā daļā noteiktais minimālais reprezentatīvās pārstāvības rādītājs katrā attiecīgajā nozarē, ko tā apvieno katrā attiecīgajā ekonomiskajā zonā.

4.  Noteikumiem, kuru attiecināšanu uz citiem tirgus dalībniekiem var pieprasīt saskaņā ar 1. punktu, ir viens no šiem mērķiem:

4.  Noteikumiem, kuru attiecināšanu uz citiem tirgus dalībniekiem var pieprasīt saskaņā ar 1. punktu, ir viens no šiem mērķiem:

a) ražošanas un tirgus pārskati;

a) ražošanas un tirgus pārskati;

b) ražošanas noteikumi, kas ir stingrāki par Savienības vai valsts noteikumiem;

b) ražošanas noteikumi, kas ir stingrāki par Savienības vai valsts noteikumiem;

c) Savienības tiesību aktiem atbilstīgu standartlīgumu izstrāde;

c) Savienības tiesību aktiem atbilstīgu standartlīgumu un vērtības sadales un taisnīgas kompensācijas klauzulu izstrāde;

d) tirdzniecība;

d) tirdzniecība;

e) vides aizsardzība;

e) vides aizsardzība;

f) pasākumi produktu potenciāla veicināšanai un izmantošanai;

f) pasākumi produktu potenciāla veicināšanai un izmantošanai;

g) bioloģiskās lauksaimniecības, kā arī cilmes vietas nosaukumu, kvalitātes zīmju un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības pasākumi;

g) bioloģiskās lauksaimniecības, kā arī cilmes vietas nosaukumu, kvalitātes zīmju un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības pasākumi;

h) pētījumi, lai palielinātu produktu vērtību, īpaši ar jauniem lietojumiem, kas nerada draudus sabiedrības veselībai;

h) pētījumi, lai palielinātu produktu vērtību, īpaši ar jauniem lietojumiem, kas nerada draudus sabiedrības veselībai;

i) pētījumi par produktu kvalitātes uzlabošanu;

i) pētījumi par produktu kvalitātes uzlabošanu;

j) pētījumi, jo īpaši par audzēšanas metodēm, kas ļauj samazināt augu aizsardzības līdzekļu vai veterināro produktu izmantošanu un garantē augsnes aizsardzību un vides saglabāšanu vai uzlabošanu;

j) pētījumi, jo īpaši par audzēšanas metodēm, kas ļauj samazināt augu aizsardzības līdzekļu vai veterināro produktu izmantošanu un garantē augsnes aizsardzību un vides saglabāšanu vai uzlabošanu;

k) obligāto īpašību un iepakojuma un noformējuma obligāto standartu noteikšana;

k) obligāto īpašību un iepakojuma un noformējuma obligāto standartu noteikšana;

l) sertificēta sēklas materiāla izmantošana un produktu kvalitātes uzraudzība;

l) sertificēta sēklas materiāla izmantošana un produktu kvalitātes uzraudzība;

m) dzīvnieku veselība, augu veselība un pārtikas nekaitīgums;

m) dzīvnieku veselība, augu veselība un pārtikas nekaitīgums;

n) blakusproduktu apsaimniekošana.

n) blakusproduktu apsaimniekošana un valorizācija;

 

na) tehnisko standartu, kas ļauj precīzi novērtēt produkta īpašības, izstrāde, īstenošana un kontrole.

Minētie noteikumi nerada kaitējumu citiem attiecīgās dalībvalsts vai Savienības tirgus dalībniekiem, tiem nav 210. panta 4. punktā norādītās sekas un tie nevienā citā veidā nav pretrunā spēkā esošiem Savienības tiesību aktiem vai valsts noteikumiem.

Minētie noteikumi nerada kaitējumu citiem attiecīgās dalībvalsts vai Savienības tirgus dalībniekiem, tostarp bioloģiskās lauksaimniecības tirgus dalībniekiem, un neliek šķēršļus jaunpienācējiem, tiem nav 210. panta 4. punktā norādīto seku, un tie nevienā citā veidā nav pretrunā spēkā esošiem Savienības tiesību aktiem vai valsts noteikumiem.

 

4.a  Kad Komisija pieņem īstenošanas aktu saskaņā ar šīs regulas 222. pantu, atļaujot nepiemērot LESD 101. panta 1. punktu nolīgumiem un lēmumiem, kas atrunāti šīs regulas 222. panta 1. punktā, šie nolīgumi un lēmumi var tikt paplašināti saskaņā ar šā panta nosacījumiem.

 

4.b  Kad dalībvalsts piemēro 1. punktā izklāstītos noteikumus, attiecīgajai organizācijai jānodrošina arī piemēroti un samērīgi pasākumi, kuru mērķis ir izpildes nodrošināšana, kas kļūst obligāta, pieņemot šos noteikumus.

5. Par 1. punktā minēto noteikumu piemērošanas paplašināšanu pilnīgi informē tirgus dalībniekus, publicējot šos noteikumus pilnā apjomā attiecīgās dalībvalsts oficiālajā izdevumā.

5.  Par 1. punktā minēto noteikumu piemērošanas paplašināšanu pilnīgi informē tirgus dalībniekus, publicējot šos noteikumus pilnā apjomā attiecīgās dalībvalsts oficiālajā izdevumā.

6. Dalībvalstis paziņo Komisijai jebkuru lēmumu, kas pieņemti atbilstīgi šim pantam.

6.  Dalībvalstis paziņo Komisijai jebkuru lēmumu, kas pieņemts atbilstīgi šim pantam.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.o punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

165. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(22o)  regulas 165. pantu aizstāj ar šādu:

165. pants

“165. pants

To ražotāju finansiālās iemaksas, kas nav biedri

To ražotāju finansiālās iemaksas, kas nav biedri

Ja atzītu ražotāju organizāciju, atzītu ražotāju organizāciju apvienību vai atzītu starpnozaru organizāciju noteikumus paplašina saskaņā ar 164. pantu un darbības, uz kurām attiecas šie noteikumi, ir to saimnieciskās darbības veicēju vispārējās ekonomiskās interesēs, kuru darbības ir saistītas ar attiecīgajiem produktiem, dalībvalsts, kas piešķīrusi atzīšanu, pēc apspriešanās ar ieinteresētajām personām, var nolemt, ka atsevišķi saimnieciskās darbības veicēji vai grupas, kuras nav organizācijas biedri, bet gūst labumu no šīm darbībām, maksā organizācijai visas finansiālās iemaksas vai daļu no iemaksām, ko maksā attiecīgās organizācijas biedri, ciktāl šādas iemaksas ir paredzētas, lai segtu attiecīgo darbību veikšanas izmaksas.

Ja atzītu ražotāju organizāciju, atzītu ražotāju organizāciju apvienību vai atzītu starpnozaru organizāciju noteikumus paplašina saskaņā ar 164. pantu un darbības, uz kurām attiecas šie noteikumi, ir to saimnieciskās darbības veicēju vispārējās ekonomiskās interesēs, kuru darbības ir saistītas ar attiecīgajiem produktiem, dalībvalsts, kas piešķīrusi atzīšanu, pēc apspriešanās ar ieinteresētajām personām, var nolemt, ka atsevišķi saimnieciskās darbības veicēji vai grupas, kuras nav organizācijas biedri, bet praktiski gūst labumu no šīm darbībām, maksā organizācijai visas finansiālās iemaksas vai daļu no iemaksām, ko maksā attiecīgās organizācijas biedri, ciktāl šādas iemaksas ir paredzētas, lai segtu vienas vai vairāku 164. panta 4. punktā minēto darbību veikšanas rezultātā radušās izmaksas. Pārredzami dara pieejamu detalizētu budžetu saistībā ar minēto darbību īstenošanu, lai visi iesaistītie tirgus dalībnieki vai grupas neatkarīgi no tā, vai tās ir organizācijas dalībnieces, var to izpētīt. ”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&qid=1553179697934&from=LV)

Grozījums Nr.    124

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.p punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

166.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22p)  Iekļauj šādu pantu:

 

166.a pants

 

Lauksaimniecības produktu ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi piegādes regulēšana, izņemot sieru, vīnu un šķiņķi

 

1.  Neskarot 150., 167. un 172. pantu, pēc ražotāju organizācijas, kas atzīta saskaņā ar šīs regulas 152. panta 1. punktu, starpnozaru organizācijas, kas atzīta saskaņā ar šīs regulas 157. panta 1. punktu, vai uzņēmumu grupas, kas minēta 3. panta 2. punktā Regulā (ES) Nr. 1151/2012, pieprasījuma dalībvalstis uz ierobežotu laikposmu var paredzēt saistošus noteikumus par tādu lauksaimniecības produktu piegādes regulēšanu, kuriem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 5. panta 1. un 2. punktu ir piešķirts aizsargāts cilmes vietas nosaukums vai aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, izņemot sieru, vīnu un šķiņķi.

 

2.  Šā panta 1. punktā minētie noteikumi ievēro to, ka nepieciešams, lai iepriekš būtu noslēgta vienošanās starp pusēm, kas darbojas Regulas (ES) Nr. 1151/2012 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

 

Šo vienošanos noslēdz starp:

 

a) vismaz divām trešdaļām no šā produkta vai šā produkta izejvielu ražotājiem vai to pārstāvjiem ģeogrāfiskajā apgabalā, kā tas noteikts Regulas (ES) Nr. 1152/2012 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā, un

 

b) kur attiecināms, vismaz divām trešdaļām no šā lauksaimniecības produkta pārstrādātājiem, veidojot vismaz divas trešdaļas no šā produkta ražotājiem vai to pārstāvjiem iepriekš minētajā punktā norādītajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

 

Pienācīgi pamatotos gadījumos, kur sīs daļas a) un/vai b) apakšpunktā minētos pārstāvniecības līmeņus nav iespējams sasniegt noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā, kas norādīts Regulas (ES) Nr. 1151/2012 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā vai gadījumos, kur minētais radītu praktiskas problēmas, dalībvalstis var paredzēt valsts noteikumus, lai noteiktu piemērotus pārstāvniecības līmeņus un apspriešanās pasākumus, ņemot vērā iepriekšējo vienošanos iesaistīto pušu starpā.

 

3.  Noteikumi, kas minēti 1. punktā:

 

a) attiecas tikai uz attiecīgā produkta piedāvājuma regulējumu, un to mērķis ir saskaņot attiecīgā produkta piedāvājumu ar pieprasījumu;

 

b) ietekmē tikai attiecīgo produktu;

 

c) var būt saistoši ne vairāk kā trīs gadus, un šā laikposma beigās tos var atjaunot, ja ir saņemts jauns pieprasījums, kā minēts 1. punktā;

 

d) nerada traucējumus tādu produktu tirdzniecībai, uz kuriem neattiecas minētie noteikumi;

 

e) neattiecas ne uz vienu darījumu pēc attiecīgā produkta pirmā tirdzniecības posma;

 

f) nepieļauj cenu noteikšanu, tostarp cenu orientējošu noteikšanu vai ieteikuma veidā;

 

g) nepadara nepieejamu pārmērīgi lielu daļu attiecīgā produkta, kas pretējā gadījumā būtu pieejama;

 

h) nerada diskrimināciju, neveido šķērsli jaunu dalībnieku ienākšanai tirgū un negatīvi neietekmē sīkražotājus;

 

i) palīdz saglabāt attiecīgā produkta kvalitāti (tostarp veselības ziņā) un/vai izstrādi.

 

4.  Šā panta 1. punktā minētos noteikumus publisko, izmantojot attiecīgās dalībvalsts oficiālu publikāciju.

 

5.  Dalībvalstis veic pārbaudes, lai pārliecinātos, ka tiek ievēroti 3. punktā paredzētie nosacījumi, un gadījumos, kad kompetentās valsts iestādes ir atklājušas, ka šie nosacījumi nav ievēroti, atceļ 1. punktā minētos noteikumus.

 

6.  Dalībvalstis nekavējoties dara zināmus Komisijai visus 1. punktā minētos noteikumus, ko tās pieņēmušas. Komisija informē citas dalībvalstis par jebkādu paziņojumu attiecībā uz šādu noteikumu pieņemšanu.

 

7.  Komisija jebkurā laikā var pieņemt īstenošanas aktus, pieprasot, lai dalībvalsts atceļ savus noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar 1. punktu, ja Komisija konstatē, ka minētie noteikumi neatbilst šā panta 3. punktā paredzētajiem nosacījumiem, ierobežo vai kropļo konkurenci ievērojamā iekšējā tirgus daļā, apdraud brīvu tirdzniecību vai LESD 39. pantā noteikto mērķu sasniegšanu. Minētos īstenošanas aktus pieņem, nepiemērojot šīs regulas 229. panta 2. vai 3. punktā minēto procedūru.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&qid=1553179697934&from=LV)

Grozījums Nr.    125

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.q punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

167.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22q)  regulas II sadaļas III nodaļas 4. iedaļai pievieno jaunu pantu:

 

167.a pants

 

Tirdzniecības noteikumi olīveļļas kopējā tirgus darbības uzlabošanai un stabilizēšanai

 

1.  Lai uzlabotu un stabilizētu kopējā tirgus darbību attiecībā uz olīveļļu, ražotājas dalībvalstis var noteikt tirdzniecības noteikumus, lai regulētu piedāvājumu.

 

Šie noteikumi ir samērojami ar sasniedzamo mērķi, un tie nevar:

 

a) būt saistīti ar darījumiem pēc attiecīgā produkta pirmās laišanas tirgū;

 

b) atļaut cenu noteikšanu, arī orientējošo vai ieteicamo cenu noteikšanu;

 

c) padarīt nepieejamu pārmērīgi lielu daļu parasti pieejamās olīvu ražas.

 

2.  Par 1. punktā minētajiem noteikumiem informē tirgus dalībniekus, publicējot šos noteikumus pilnā apjomā attiecīgās dalībvalsts oficiālajā izdevumā.

 

3.  Dalībvalstis paziņo Komisijai jebkuru lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šo pantu.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&qid=1543573613250&from=LV)

Pamatojums

Tiek ierosināts iekļaut jaunu pantu, lai olīveļļas nozarē varētu piemērot mehānismu, kurš ir līdzīgs 167. pantā iekļautajam mehānismam vīna nozarē, kas ļautu reaģēt uz nozares īpašajām vajadzībām, uzlabojot tās pašregulācijas spējas.

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.r punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

168. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(22r)  regulas 168. pantu aizstāj ar šādu:

168. pants

“168. pants

Līgumattiecības

Līgumattiecības

1.  Neskarot 148. panta nosacījumus attiecībā uz piena un piena produktu nozari un 125. panta nosacījumus attiecībā uz cukura nozari, ja dalībvalsts attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, kas ietilpst 1. panta 2. punktā uzskaitītājās nozarēs, izņemot piena un piena produktu nozari un cukura nozari, izlemj:

1.  Neskarot 148. panta nosacījumus attiecībā uz piena un piena produktu nozari un 125. panta nosacījumus attiecībā uz cukura nozari, ja dalībvalsts attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, kas ietilpst 1. panta 2. punktā uzskaitītājās nozarēs, izņemot piena un piena produktu nozari un cukura nozari, izlemj:

a) ka par katru tās teritorijā veiktu minēto lauksaimniecības produktu piegādi no ražotāja pārstrādātājam vai izplatītājam ir jābūt starp abām pusēm noslēgtam rakstiskam līgumam; un/vai

a) ka par katru tās teritorijā veiktu minēto lauksaimniecības produktu piegādi no ražotāja pārstrādātājam vai izplatītājam ir jābūt starp abām pusēm noslēgtam rakstiskam līgumam; un/vai

b) ka pirmajam pircējam jāiesniedz rakstisks priekšlikums līguma noslēgšanai par ražotāja veiktu minēto lauksaimniecības produktu piegādi tā teritorijā,

b) ka pirmajam pircējam jāiesniedz rakstisks priekšlikums līguma noslēgšanai par ražotāja veiktu minēto lauksaimniecības produktu piegādi tā teritorijā,

1.a  Ja dalībvalstis neizmanto šā panta 1. punktā paredzētās iespējas, ražotājs, ražotāju organizācija vai ražotāju organizāciju apvienības attiecībā uz lauksaimniecības produktiem nozarē, kas minēta 1. panta 2. punktā, izņemot piena, piena produktu un cukura nozari, var pieprasīt, lai attiecībā uz jebkuru tā produktu piegādi pārstrādātājam vai izplatītājam starp pusēm tiktu slēgts rakstisks līgums un/vai lai attiecībā uz jebkuru šādu piegādi pirmais pircējs iesniegtu rakstisku līguma piedāvājumu saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti šā panta 4. punktā un 6. punkta pirmajā daļā.

1.a  Ja dalībvalstis neizmanto šā panta 1. punktā paredzētās iespējas, ražotājs, ražotāju organizācija vai ražotāju organizāciju apvienības attiecībā uz lauksaimniecības produktiem nozarē, kas minēta 1. panta 2. punktā, izņemot piena, piena produktu un cukura nozari, var pieprasīt, lai attiecībā uz jebkuru tā produktu piegādi pārstrādātājam vai izplatītājam starp pusēm tiktu slēgts rakstisks līgums un/vai lai attiecībā uz jebkuru šādu piegādi pirmais pircējs iesniegtu rakstisku līguma piedāvājumu saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti šā panta 4. punktā un 6. punkta pirmajā daļā.

Ja pirmais pircējs ir mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums Ieteikuma 2003/361/EK izpratnē, līgums un/vai līguma piedāvājums nav obligāts, neskarot pušu iespēju izmantot standarta līgumu, ko izstrādājusi starpnozaru organizācija.

Ja pirmais pircējs ir mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums Ieteikuma 2003/361/EK izpratnē, līgums un/vai līguma piedāvājums nav obligāts, neskarot pušu iespēju izmantot standarta līgumu, ko izstrādājusi starpnozaru organizācija.

2.  Ja dalībvalsts nolemj, ka par tādu produktu piegādi no ražotāja pārstrādātājam, uz kuriem attiecas šis pants, ir jābūt starp abām pusēm noslēgtam rakstiskam līgumam, tā lemj arī par to, kurš piegādes posms vai posmi aptverts vai aptverti ar šādu līgumu, ja attiecīgo produktu piegādi veic ar viena vai vairāku pušu starpniecību.

2.  Ja dalībvalsts nolemj, ka par tādu produktu piegādi no ražotāja pārstrādātājam, uz kuriem attiecas šis pants, ir jābūt starp abām pusēm noslēgtam rakstiskam līgumam, tā lemj arī par to, kurš piegādes posms vai posmi aptverts vai aptverti ar šādu līgumu, ja attiecīgo produktu piegādi veic ar viena vai vairāku pušu starpniecību.

Dalībvalstis nodrošina, ka noteikumi, kurus tās pieņem saskaņā ar šo pantu, nekaitē iekšējā tirgus pienācīgai darbībai.

Dalībvalstis nodrošina, ka noteikumi, kurus tās pieņem saskaņā ar šo pantu, nekaitē iekšējā tirgus pienācīgai darbībai.

3.  Šā panta 2. punktā aprakstītajā gadījumā dalībvalsts var izveidot starpniecības mehānismu, ko izmanto gadījumā, ja nav savstarpējas vienošanās noslēgt šādu līgumu, tādējādi nodrošinot taisnīgas līgumattiecības.

3.  Šā panta 2. punktā aprakstītajā gadījumā dalībvalsts var izveidot starpniecības mehānismu, ko izmanto gadījumā, ja nav savstarpējas vienošanās noslēgt šādu līgumu, tādējādi nodrošinot taisnīgas līgumattiecības.

4.  Jebkurš 1. un 1.a punktā minēts līgums vai līguma piedāvājums:

4.  Jebkurš 1. un 1.a punktā minēts līgums vai līguma piedāvājums:

a) tiek iesniegts pirms piegādes,

a) tiek iesniegts pirms piegādes,

b) ir sagatavots rakstiski, un

b) ir sagatavots rakstiski, un

c) satur šādus elementus:

c) satur šādus elementus:

i) cenu, kas maksājama par piegādāto svaigpienu, kura: — ir nemainīga un noteikta līgumā, un/vai — tiek aprēķināta, apvienojot līgumā noteiktos faktorus, kas var ietvert tirgus rādītājus, kuri atspoguļo izmaiņas tirgus nosacījumos, piegādāto apjomu un piegādāto lauksaimniecības produktu kvalitāti vai sastāvu,

i) cenu, kas maksājama par piegādāto svaigpienu, kura: — ir nemainīga un noteikta līgumā, un/vai — tiek aprēķināta, apvienojot līgumā noteiktos faktorus, kas var ietvert objektīvus ražošanas un tirgus izmaksu rādītājus, kuri ir viegli pieejami un saprotami atspoguļo izmaiņas tirgus nosacījumos, piegādāto apjomu un piegādāto lauksaimniecības produktu kvalitāti vai sastāvu. Šajā nolūkā dalībvalstis, kuras nolēmušas piemērot 1. punktu, saskaņā ar objektīviem kritērijiem un pamatojoties uz jaunākajiem pētījumiem par ražošanu un pārtikas apriti, var paredzēt minētos rādītājus jebkurā laikā,

ii) attiecīgo produktu apjomu un kvalitāti, ko var piegādāt vai kas jāpiegādā, un šādu piegāžu grafiku,

ii) attiecīgo produktu apjomu un kvalitāti, ko var piegādāt vai kas jāpiegādā, un šādu piegāžu grafiku,

iii) līguma darbības ilgumu, kas var būt vai nu noteikts ilgums, vai nenoteikts ilgums ar izbeigšanas klauzulām,

iii) līguma darbības ilgumu, kas var būt vai nu noteikts ilgums, vai nenoteikts ilgums ar izbeigšanas klauzulām,

iv) informāciju par samaksas termiņiem un procedūrām,

iv) informāciju par samaksas termiņiem un procedūrām,

v) pasākumus lauksaimniecības produktu savākšanai vai piegādei,

v) pasākumus lauksaimniecības produktu savākšanai vai piegādei,

5.  Atkāpjoties no 1. un 1.a punkta, līgums vai līguma piedāvājums nav vajadzīgs, ja kooperatīva biedrs attiecīgos produktus piegādā tam kooperatīvam, kura biedrs viņš ir, ja minētā kooperatīva statūtos vai noteikumos un lēmumos, kas paredzēti šajos statūtos vai pieņemti atbilstīgi šiem statūtiem, ir iekļauti noteikumi, kuriem ir līdzīga ietekme kā tiem noteikumiem, kas paredzēti 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā.

5.  Atkāpjoties no 1. un 1.a punkta, līgums vai līguma piedāvājums nav vajadzīgs, ja kooperatīva biedrs attiecīgos produktus piegādā tam kooperatīvam, kura biedrs viņš ir, ja minētā kooperatīva statūtos vai noteikumos un lēmumos, kas paredzēti šajos statūtos vai pieņemti atbilstīgi šiem statūtiem, ir iekļauti noteikumi, kuriem ir līdzīga ietekme kā tiem noteikumiem, kas paredzēti 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā.

6.  Puses brīvi pārrunā visus ražotāju, savācēju, pārstrādātāju vai izplatītāju par lauksaimniecības produktu piegādi noslēgto līgumu elementus, tostarp tos, kas norādīti 4. punkta c) apakšpunktā. Neskarot pirmo daļu, piemēro vienu vai abus no minētajiem noteikumiem:

6.  Puses brīvi pārrunā visus ražotāju, savācēju, pārstrādātāju vai izplatītāju par lauksaimniecības produktu piegādi noslēgto līgumu elementus, tostarp tos, kas norādīti 4. punkta c) apakšpunktā. Neskarot pirmo daļu, piemēro vienu vai abus no minētajiem noteikumiem:

a) ja dalībvalsts nolemj, ka saskaņā ar 1. punktu par katru lauksaimniecības produktu piegādi ir jābūt rakstiskam līgumam, tā var noteikt minimālo ilgumu, kas attieksies tikai uz rakstiskiem līgumiem starp ražotāju un lauksaimniecības produktu pirmo pircēju. Šāds minimālais ilgums ir vismaz seši mēneši, un tas neatstāj kaitīgu ietekmi uz iekšējā tirgus pienācīgu darbību;

a) ja dalībvalsts nolemj, ka saskaņā ar 1. punktu par katru lauksaimniecības produktu piegādi ir jābūt rakstiskam līgumam, tā var noteikt minimālo ilgumu, kas attieksies tikai uz rakstiskiem līgumiem starp ražotāju un lauksaimniecības produktu pirmo pircēju. Šāds minimālais ilgums ir vismaz seši mēneši, un tas neatstāj kaitīgu ietekmi uz iekšējā tirgus pienācīgu darbību;

b) ja dalībvalsts nolemj, ka pirmajiem lauksaimniecības produktu pircējiem saskaņā ar 1. punkta prasībām ir jāiesniedz ražotājam rakstisks līguma priekšlikums, tā var paredzēt, ka piedāvājumā jānorāda minimālais šā l īguma darbības ilgums, kā tas šajā nolūkā noteikts valsts tiesību aktos. Šāds minimālais ilgums ir vismaz seši mēneši, un tas neatstāj kaitīgu ietekmi uz iekšējā tirgus pienācīgu darbību.

b) ja dalībvalsts nolemj, ka pirmajiem lauksaimniecības produktu pircējiem saskaņā ar 1. punkta prasībām ir jāiesniedz ražotājam rakstisks līguma priekšlikums, tā var paredzēt, ka piedāvājumā jānorāda minimālais šā l īguma darbības ilgums, kā tas šajā nolūkā noteikts valsts tiesību aktos. Šāds minimālais ilgums ir vismaz seši mēneši, un tas neatstāj kaitīgu ietekmi uz iekšējā tirgus pienācīgu darbību.

Šā punkta otrā daļa neskar ražotāja tiesības noraidīt šādu minimālo darbības ilgumu ar noteikumu, ka par noraidījumu paziņo rakstiski. Tādā gadījumā abas puses var brīvi apspriest visus līguma elementus, tostarp tos, kas norādīti 4. punkta c) apakšpunktā.

Šā punkta otrā daļa neskar ražotāja tiesības noraidīt šādu minimālo darbības ilgumu ar noteikumu, ka par noraidījumu paziņo rakstiski. Tādā gadījumā abas puses var brīvi apspriest visus līguma elementus, tostarp tos, kas norādīti 4. punkta c) apakšpunktā.

7.  Dalībvalstis, kas izmanto šajā pantā minētās iespējas, nodrošina, ka noteikumi, kurus tās paredz, nekaitē iekšējā tirgus pienācīgai darbībai. Dalībvalstis paziņo Komisijai, kā t ās piemēro saskaņā ar šo pantu ieviestos pasākumus.

7.  Dalībvalstis, kas izmanto šajā pantā minētās iespējas, nodrošina, ka noteikumi, kurus tās paredz, nekaitē iekšējā tirgus pienācīgai darbībai. Dalībvalstis paziņo Komisijai, kā tās piemēro saskaņā ar šo pantu ieviestos pasākumus.

8.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem paredz nepieciešamos pasākumus attiecībā uz šā panta 4. punkta a) un b) apakšpunkta un 5. punkta vienādu piemērošanu, un pasākumus saistībā ar pazi­ ņojumiem, kas dalībvalstīm jāsniedz saskaņā ar šā panta prasībām.

8.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem paredz nepieciešamos pasākumus attiecībā uz šā panta 4. punkta a) un b) apakšpunkta un 5. punkta vienādu piemērošanu, un pasākumus saistībā ar pazi­ ņojumiem, kas dalībvalstīm jāsniedz saskaņā ar šā panta prasībām.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 229. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 229. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.s punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

172. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(22s)  regulas 172. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Šā panta 1. punktā minētie noteikumi ievēro to, ka nepieciešams, lai iepriekš būtu noslēgta vienošanās starp pusēm, kas darbojas Regulas (ES) Nr. 1151/2012 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajā ģeogrāfiskajā apgabalā. Šādu vienošanos pēc konsultēšanās ar cūku audzētājiem ģeogrāfiskajā apgabalā noslēdz starp vismaz divām trešdaļām attiecīgās šķiņķa šķirnes ražotāju, kas pārstāv vismaz divas trešdaļas attiecīgās šķiņķa šķirnes produkcijas ģeogrāfiskajā apgabalā, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1151/2012 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā, un, ja dalībvalsts to uzskata par piemērotu, vismaz divas trešdaļas cūku audzētāju ģeogrāfiskajā apgabalā, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1151/2012 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

“2.  Šā panta 1. punktā minētie noteikumi ievēro to, ka nepieciešams, lai iepriekš būtu noslēgta vienošanās starp pusēm, kas darbojas Regulas (ES) Nr. 1151/2012 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajā ģeogrāfiskajā apgabalā. Šādu vienošanos pēc konsultēšanās ar cūku audzētājiem ģeogrāfiskajā apgabalā noslēdz starp vismaz divām trešdaļām attiecīgās šķiņķa šķirnes ražotāju vai to pārstāvju, kas pārstāv vismaz divas trešdaļas attiecīgās šķiņķa šķirnes produkcijas ģeogrāfiskajā apgabalā, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1151/2012 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā, un, ja dalībvalsts to uzskata par piemērotu, vismaz divas trešdaļas cūku audzētāju ģeogrāfiskajā apgabalā, kas minēts šajā punktā.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1543420057169&uri=CELEX%3A02013R1308-20180101)

Pamatojums

Regulas 150. pants nosaka, ka ražotāji var tikt pārstāvēti, bet tā otrās rindkopas teksts varētu rosināt, ka tas nav attiecināms uz pārstrādātājiem. Šis noteikums rada problēmas nozarēm ar daudziem pārstrādāšanas uzņēmumiem. Nodrošinot pārstāvjus tikai siera ražotājiem, bet ne pārstrādātājiem, ir radusies neuzmanības kļūda.

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.t punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

172.a pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(22t)  regulas 172.a pantu aizstāj ar šādu:

172.a pants

“172.a pants

Vērtības sadale

Vērtības sadale

Neskarot nevienu konkrētu vērtības sadales klauzulu cukura nozarē, lauksaimnieki, tostarp lauksaimnieku apvienības, un viņu pirmais pircējs var vienoties par vērtības sadales klauzulām, tostarp tirgus guvumiem un zaudējumiem, nosakot, kā jebkādas izmaiņas attiecīgajās konkrēto produktu tirgus cenās vai citu preču tirgos ir sadalāmas to starpā.

Neskarot nevienu konkrētu vērtības sadales klauzulu cukura nozarē, lauksaimnieki, tostarp lauksaimnieku apvienības, un viņu pirmais pircējs, kā arī viens vai vairāki uzņēmumi, kas darbojas atšķirīgā ražošanas, apstrādes un sadales ķēdes līmenī, var vienoties par vērtības sadales klauzulām, tostarp atsauces tirgu attīstību, nosakot, kā jebkādas izmaiņas attiecīgajās konkrēto produktu tirgus cenās vai citu preču tirgos ir sadalāmas to starpā.”

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.u punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

172.b pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22u)  Iekļauj šādu pantu:

 

172.b pants

 

Vērtības sadale produktiem ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi

 

Attiecībā uz produktiem ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kas atbilst Eiropas likumdošanai, lauksaimnieki, tai skaitā lauksaimnieku apvienības un pārstrādātāji dažādās šīs jomas ražošanas un tirdzniecības stadijās, var vienoties par vērtības sadales klauzulām, tai skaitā tirgus papildmaksām un zaudējumiem, lai noteiktu, kā viņu starpā sadalīt jebkādu izaugsmi attiecīgo produktu tirgū vai citu patēriņa preču tirgū.”

Grozījums Nr.    130

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.v punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

173. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(22v)  regulas 173. panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

b) noteikumi par šādām organizācijām un apvienībām, organizāciju, kas nav ražotāju organizācijas, statūtiem, īpašiem nosacījumiem, kas piemērojami ražotāju organizāciju statūtiem atsevišķās nozarēs, tostarp atkāpes no pienākuma tirgot visu produkciju ar 160. panta otrajā daļā minētās ražotāju organizācijas starpniecību, šādu organizāciju un apvienību struktūru, dalības laikposmu, lielumu, pārskatatbildību un pasākumiem, no atzīšanas izrietošajām sekām, atzīšanas atsaukšanu un to apvienošanos;

b) noteikumi par šādām organizācijām un apvienībām, organizācijām, kas nav ražotāju organizācijas, statūtiem, īpašiem nosacījumiem, kas piemērojami ražotāju organizāciju statūtiem atsevišķās nozarēs, tostarp atkāpes no pienākuma tirgot visu produkciju ar 160. panta 1.a punkta otrajā daļā minētās ražotāju organizācijas starpniecību, nosakot procentuālo attiecību, kas minēta panta 2. un 3. punktā, kā arī tās 1.a punktā minētās produktu kategorijas, uz kurām šīs procentuālās attiecības attiecas, šādu organizāciju un apvienību struktūru, dalības laikposmu, lielumu, pārskatatbildību un pasākumiem, no atzīšanas izrietošajām sekām, atzīšanas atsaukšanu un to apvienošanos;

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&qid=1553179697934&from=LV)

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.w punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

176. pants – 3. punkts

 

This text

Grozījums

 

(22w)  regulas 176. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

3.  Licences ir derīgas visā Savienībā.

3.  Licences ir derīgas visā Savienībā. Komisijai katru mēnesi paziņo visu informāciju par pieteikumu iesniedzējiem, ko dalībvalstis ievāc licenču piešķiršanā.

Pamatojums

Lai arī 177. pantā Komisijai ir paredzētas nozīmīgas tiesības, nešķiet, ka tā tās sistemātiski izmantotu. Informācija tiek vākta tikai vienu reizi, neradot administratīvus sarežģījumus lietotājiem. Turklāt Komisija tiks aicināta ierosināt procedūras, pilnībā mobilizējot jaunās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, lai samazinātu slogu lietotājiem un optimizētu šādas informācijas izmantošanu.

Grozījums Nr.    132

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.x punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

177. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22x)  Regulas 177. panta 2. punkta d) apakšpunktu svītro.

Pamatojums

Punkta d) apakšpunktu svītro saskaņā ar Komisijas prasīto 189. panta par kaņepju importu un kaņepju sēklām svītrojumu.

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.y punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

182. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22y)  Regulas 182. panta 1. punkta pirmajai daļai pievieno šādu apakšpunktu:

 

ba) importa apjoms noteiktā gadā par preferenciālām likmēm, kas noteiktas brīvās tirdzniecības nolīgumos starp ES un trešām valstīm, pārsniedz konkrētu līmeni (turpmāk tekstā — “komerciālo riska darījumu apmērs”);

Pamatojums

Grozījumā ierosināts jauns kritērijs papildu ievedmuitas nodokļa piemērošanai, kas paredzēts TKO līgumā un ļauj novērst vai neitralizēt kaitīgo ietekmi uz ES tirgu, ko varētu izraisīt imports.

Grozījums Nr.    134

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.z punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

182. pants – 1. punkts – 1. daļa – bb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22z)  Regulas 182. panta 1. punkta pirmajai daļai pievieno šādu apakšpunktu:

 

bb) trešo valstu nenodrošināta atbilstība Savienības standartiem augu aizsardzības un dzīvnieku labturības jautājumos;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=LV)

Pamatojums

Ir jāuzlabo savstarpīgums tirdzniecībā ar trešām valstīm augu aizsardzības jautājumos.

Grozījums Nr.    135

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.aa punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

182. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(22aa)  regulas 182. panta 1. punkta ceturto daļu aizstāj ar šādu:

Sprūda apjomu nosaka, pamatojoties uz tirgus piekļuves iespējām, kuras izteiktas kā importa procentuālā daļa no attiecīgā iekšzemes patēriņa iepriekšējos trīs gados.

Sprūda apjomu nosaka, pamatojoties uz tirgus piekļuves iespējām, kuras izteiktas kā importa procentuālā daļa no attiecīgā iekšzemes patēriņa iepriekšējos trīs gados. To regulāri definē no jauna, lai ņemtu vērā Savienības tirgus lieluma izmaiņas. “Stop” rīkojuma izpildes cenu regulāri definē no jauna, lai ņemtu vērā izmaiņas pasaules tirgos un ražošanas izmaksas.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Grozījumā ierosināts no jauna aktualizēt “stop” rīkojuma izpildes cenas un apjomus, kas PTO paziņotas pirms vairāk nekā 20 gadiem, ņemot vērā tirgus lieluma izmaiņas (gaļas patēriņa samazināšanās, Brexit un pāreja uz 27 dalībvalstu tirgu). Atgādinājumam — 182. pants ļauj novērst vai neitralizēt kaitīgo ietekmi, ko Savienības tirgū varētu izraisīt imports.

Grozījums Nr.    136

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.ab punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

182. pants – 1. punkts – 3.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22ab)  regulas 182. panta 1. punktā iekļauj šādu daļu:

 

“Komerciālo riska darījumu apmēru nosaka, pamatojoties uz importu par preferenciālām likmēm, ko izsaka kā procentuālo daļu no kopējā pieņemamā komerciālo riska darījumu līmeņa attiecīgajām nozarēm.”

Pamatojums

Grozījumā ierosināts jauns kritērijs papildu ievedmuitas nodokļa piemērošanai, kas paredzēts PTO līgumā un ļauj novērst vai neitralizēt kaitīgo ietekmi uz Savienības tirgu, ko varētu izraisīt imports.

Grozījums Nr.    137

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.ac punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

184. pants – 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(22ac)  regulas 184. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Tarifa kvotu pārvaldību veic tā, lai novērstu attiecīgo tirgus dalībnieku diskrimināciju, piemērojot vienu no turpmāk minētajām metodēm vai šo metožu apvienojumu, vai citu atbilstīgu metodi:

“2.  Tarifa kvotu pārvaldību veic tā, lai novērstu attiecīgo tirgus dalībnieku diskrimināciju, piemērojot vienu no turpmāk minētajām metodēm vai šo metožu apvienojumu, vai citu atbilstīgu metodi:

a) metode, kuras pamatā ir pieteikumu iesniegšanas hronoloģiskā secība (princips “kas pirmais iesniedz, to pirmo apkalpo”);

a) metode, kuras pamatā ir pieteikumu iesniegšanas hronoloģiskā secība (princips “kas pirmais iesniedz, to pirmo apkalpo”);

b) metode, kura paredz sadali proporcionāli daudzumiem, kas pieprasīti, iesniedzot pieteikumu (“vienlaicīgas pārbaudes metode”);

b) metode, kura paredz sadali proporcionāli daudzumiem, kas pieprasīti, iesniedzot pieteikumu (“vienlaicīgas pārbaudes metode”);

c) metode, kura paredz ņemt vērā tradicionālus tirdzniecības modeļus (metode “tradicionāls/jaunpienācējs”).

c) metode, kura paredz ņemt vērā tradicionālus tirdzniecības modeļus (metode “tradicionāls/jaunpienācējs”);

 

d) metode, kas nodrošina sadali atbilstīgi dalībnieku daudzveidībai, tostarp ņemot vērā attiecīgos sociālos un vides standartus, piemēram, SDO pamatkonvencijas un Savienības noslēgtos daudzpusējos nolīgumus vides jomā.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Pamatojums

Šīs metodes pievienošanai būtu jāveicina tarifu kvotu pārvaldība, ņemot vērā dalībnieku daudzveidību, nevis piešķirot privilēģijas lielākajiem dalībniekiem, kā arī tarifu kvotu sadalē vērā būtu jāņem sociālie un vides standarti.

Grozījums Nr.    138

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 22.ad punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

188.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22ad)  regulas III nodaļai pievieno šādu pantu:

 

“188.a pants

 

Lauksaimniecības un pārtikas produktu imports no trešām valstīm

 

Lauksaimniecības un pārtikas produkti var tikt importēti no trešām valstīm tikai gadījumos, ja tie ir saskaņā ar pieņemtajiem ražošanas standartiem un pienākumiem, jo īpaši vides un veselības aizsardzības jomās, kas attiecas uz tādiem pašiem produktiem, kas ir audzēti Savienības teritorijā vai no šādiem produktiem ražotu pārtiku. Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kas izklāsta atbilstības noteikumus ražotājiem attiecībā uz importu, ņemot vērā savstarpējības nolīgumus ar trešām valstīm. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 229. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 23. punkts

Regula (ES) Nr. 1308/2013

189. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  regulas 189. pantu svītro;

svītrots

Grozījums Nr.    140

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 26.a punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

206. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(26 a)  regulas 206. pantu aizstāj ar šādu:

206. pants

“206. pants

Komisijas pamatnostādnes par konkurences noteikumu piemērošanu lauksaimniecības nozarei

Komisijas pamatnostādnes par konkurences noteikumu piemērošanu lauksaimniecības nozarei

Ja vien šajā regulā nav noteikts citādi, saskaņā ar LESD 42. pantu LESD 101.līdz 106. pantu un to īstenošanas noteikumus, ievērojot šīs regulas 207. līdz 210. pantu, piemēro visiem LESD 101. panta 1. punktā un 102. pantā minētajiem nolīgumiem, lēmumiem un saskaņotajām darbībām, kas saistītas ar lauksaimniecības produktu ražošanu vai tirdzniecību.

Ja vien šajā regulā nav noteikts citādi, saskaņā ar LESD 42. pantu LESD 101.līdz 106. pantu un to īstenošanas noteikumus, ievērojot šīs regulas 207. līdz 210. pantu, piemēro visiem LESD 101. panta 1. punktā un 102. pantā minētajiem nolīgumiem, lēmumiem un saskaņotajām darbībām, kas saistītas ar lauksaimniecības produktu ražošanu vai tirdzniecību.

Lai nodrošinātu iekšējā tirgus darbību un Savienības konkurences noteikumu vienādu piemērošanu, Komisija un dalībvalstu konkurences iestādes, cieši sadarbojoties, piemēro Savienības konkurences noteikumus.

Lai nodrošinātu iekšējā tirgus darbību un Savienības konkurences noteikumu vienādu interpretāciju un piemērošanu, Komisija un dalībvalstu konkurences iestādes cieši sadarbojas un, ciktāl iespējams, koordinē savu rīcību Savienības konkurences noteikumu piemērošanā.

Papildus minētajam Komisija vajadzības gadījumā publicē pamatnostādnes, lai palīdzētu valsts konkurences iestādēm, kā arī uzņēmumiem.

Papildus minētajam Komisija vajadzības gadījumā publicē pamatnostādnes, lai palīdzētu valsts konkurences iestādēm, kā arī uzņēmumiem.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=LV)

Grozījums Nr.    141

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 26.b punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

207. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(26b)  regulas 207. pantu aizstāj ar šādu:

207. pants

“207. pants

Konkrētais tirgus

Konkrētais tirgus

Konkrētā tirgus definīcija ir līdzeklis uzņēmumu konkurences robežu identificēšanai un noteikšanai, un to izsaka divos savstarpēji saistītos līmeņos:

Konkrētā tirgus definīcija ir līdzeklis uzņēmumu konkurences robežu identificēšanai un noteikšanai, un to izsaka divos savstarpēji saistītos līmeņos:

a) konkrēto produktu tirgus: šīs nodaļas kontekstā “produktu tirgus” ietver visus tos produktus, kas produktu īpašību, cenu vai paredzētā pielietojuma dēļ no patērētāja viedokļa uzskatāmi par apmaināmiem vai aizstājamiem;

a) konkrēto produktu tirgus: šīs nodaļas kontekstā “produktu tirgus” ietver visus tos produktus, kas produktu īpašību, cenu vai paredzētā pielietojuma dēļ no klienta un no patērētāja viedokļa uzskatāmi par patērētājam apmaināmiem vai aizstājamiem;

b) konkrētais ģeogrāfiskais tirgus: šīs nodaļas kontekstā “ģeogrāfisko tirgu” veido teritorija, kurā konkurences apstākļi ir pietiekami viendabīgi, kurā attiecīgie uzņēmumi ir iesaistījušies konkrēto produktu piedāvājumā un kuru no blakus esošajām ģeogrāfiskajām teritorijām var nodalīt tādēļ, ka minētajās teritorijās pastāv diezgan atšķirīgi konkurences apstākļi.

b) konkrētais ģeogrāfiskais tirgus: šīs nodaļas kontekstā “ģeogrāfisko tirgu” veido teritorija, kurā konkurences apstākļi ir pietiekami viendabīgi, kurā attiecīgie uzņēmumi ir iesaistījušies konkrēto produktu piedāvājumā un kuru no blakus esošajām ģeogrāfiskajām teritorijām var nodalīt tādēļ, ka minētajās teritorijās pastāv diezgan atšķirīgi konkurences apstākļi.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=LV)

Grozījums Nr.    142

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 26.c punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

208. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(26c)  regulas 208. pantu aizstāj ar šādu:

208. pants

“208. pants

Dominējošais stāvoklis

Dominējošais stāvoklis

Šīs nodaļas kontekstā “dominējošs stāvoklis” ir situācija, kurā vienam uzņēmumam ir ekonomiskā vara, kas ļauj tam radīt šķēršļus efektīvas konkurences saglabāšanai konkrētajā tirgū, radot šim uzņēmumam iespēju rīkoties īpaši neatkarīgi attiecībā pret saviem konkurentiem, klientiem un patērētājiem.

Šīs nodaļas kontekstā “dominējošs stāvoklis” ir situācija, kurā vienam uzņēmumam ir ekonomiskā vara, kas ļauj tam radīt šķēršļus efektīvas konkurences saglabāšanai konkrētajā tirgū, radot šim uzņēmumam iespēju rīkoties īpaši neatkarīgi attiecībā pret saviem konkurentiem, piegādātājiem, klientiem un patērētājiem.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=LV)

Grozījums Nr.    143

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 26.d punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

210. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(26d)  regulas 210. pantu aizstāj ar šādu:

210. pants

“210. pants

Atzītu starpnozaru organizāciju nolīgumi un saskaņotās darbības

Atzītu starpnozaru organizāciju nolīgumi un saskaņotās darbības

1. LESD 101. panta 1. punktu nepiemēro tādu starpnozaru organizāciju nolīgumiem, lēmumiem un saskaņotajām darbībām, kuras atzītas saskaņā ar šīs regulas 157. pantu un kuru mērķis ir veikt pasākumus, kas minēti šīs regulas 157. panta 1. punkta c) apakšpunktā un piena un piena produktu nozarē - 157. panta 3. punkta c) apakšpunktā, un – olīveļļas un galda olīvu nozares un tabakas nozares gadījumā – šīs regulas 162. pantā.

1. LESD 101. panta 1. punktu nepiemēro tādu starpnozaru organizāciju nolīgumiem, lēmumiem un saskaņotajām darbībām, kuras atzītas saskaņā ar šīs regulas 157. pantu un kuras ir jāveic, lai sasniegtu mērķus, kuri minēti šīs regulas 157. panta 1. punkta c) apakšpunktā, un olīveļļas un galda olīvu nozares un tabakas nozares gadījumā — šīs regulas 162. pantā.

 

Nolīgumus, lēmumus un saskaņotas darbības, kas atbilst šā 1. punkta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem, piemēro, neprasot iepriekšēju lēmumu šajā sakarā. Tomēr starpnozaru organizācijas, kuras ir atzītas saskaņā ar šīs regulas 157. pantu, var lūgt Komisijai sniegt atzinumu par minēto nolīgumu, lēmumu un saskaņoto darbību saderību ar LESD 39. pantā minētajiem mērķiem. Komisija pieprasījumus sniegt atzinumu izskata nekavējoties un nosūta pieprasījuma iesniedzējam savu atzinumu četru mēnešu laikā pēc pilnīga pieprasījuma saņemšanas. Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc dalībvalsts pieprasījuma var mainīt atzinuma saturu, jo īpaši tad, ja pieteikuma iesniedzējs ir sniedzis neprecīzu informāciju vai ļaunprātīgi izmantojis sniegto atzinumu.

2.  Šā panta 1. punktu piemēro ar noteikumu, ka:

2.  LESD 101. panta 1. punktu nepiemēro tādu starpnozaru organizāciju nolīgumiem, lēmumiem un saskaņotajām darbībām, kuras atzītas saskaņā ar šīs regulas 157. pantu, kas attiecas uz darbībām, kas nav regulas 157. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētie mērķi, un olīveļļas un galda olīvu nozares un tabakas nozares gadījumā — šīs regulas 162. pantā, ar noteikumu, ka:

a) nolīgumi, lēmumi un tajos minētās saskaņotās darbības ir paziņotas Komisijai; un

a) nolīgumi, lēmumi un tajos minētās saskaņotās darbības ir paziņotas Komisijai; un

b) divu mēnešu laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas Komisija nav konstatējusi, ka minētie nolīgumi, lēmumi vai saskaņotās darbības ir Savienības noteikumiem neatbilstīgi.

b) divu mēnešu laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas Komisija nav konstatējusi, ka minētie nolīgumi, lēmumi vai saskaņotās darbības ir Savienības noteikumiem neatbilstīgi.

Ja Komisija konstatē, ka 1. punktā minētie nolīgumi, lēmumi vai saskaņotās darbības ir Savienības noteikumiem neatbilstīgi, tā izklāsta savus konstatējumus, nepiemērojot 229. panta 2. vai 3. punktā minēto procedūru.

Ja Komisija konstatē, ka 2. punktā minētie nolīgumi, lēmumi vai saskaņotās darbības ir Savienības noteikumiem neatbilstīgi, tā izklāsta savus konstatējumus, nepiemērojot 229. panta 2. vai 3. punktā minēto procedūru.

3.  Šā panta 1. punktā minētos nolīgumus, lēmumus un saskaņotās darbības nevar ieviest, pirms nav beidzies 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā norādītais divu mēnešu laikposms.

3.  Šā panta 2. punktā minētie nolīgumi, lēmumi un saskaņotās darbības tiek ieviestas, kad ir beidzies 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā norādītais divu mēnešu laikposms.

4.  Par Savienības noteikumiem neatbilstīgiem jebkurā gadījumā deklarē šādus nolīgumus, lēmumus un saskaņotas darbības, ja tie:

4.  Savienības noteikumiem neatbilstīgi jebkurā gadījumā ir šādi nolīgumi, lēmumi un saskaņotas darbības, kas:

a) Savienībā var izraisīt tirgu sadalīšanu jebkādā veidā;

a) Savienībā var izraisīt tirgu sadalīšanu jebkādā veidā;

b) var apdraudēt tirgus organizācijas netraucētu darbību;

b) var apdraudēt tirgus organizācijas netraucētu darbību;

c) var radīt konkurences kropļojumus, kas nav būtiski to KLP mērķu sasniegšanai, uz kuriem vērsta starpnozaru organizācijas darbība;

c) var radīt konkurences kropļojumus, kas nav būtiski to KLP mērķu sasniegšanai, uz kuriem vērsta starpnozaru organizācijas darbība;

d) ietver cenu vai kvotu noteikšanu;

d) ietver pienākumu piemērot noteiktu cenu vai noteiktu apjomu;

e) var radīt diskrimināciju vai likvidēt konkurenci attiecībā uz konkrēto produktu ievērojamu daudzumu.

e) var radīt diskrimināciju vai likvidēt konkurenci attiecībā uz konkrēto produktu ievērojamu daudzumu.

5.  Ja pēc 2. punkta pirmās daļās b) apakšpunktā minētā divu mēnešu laikposma beigām Komisija konstatē, ka 1. punkta piemērošanas nosacījumi nav izpildīti, tā, nepiemērojot 229. panta 2. vai 3. punktā minēto procedūru, pieņem lēmumu, kurā paziņo, ka uz attiecīgo nolīgumu, lēmumu vai saskaņoto darbību attiecas LESD 101. panta 1. punkts.

5.  Ja Komisija konstatē, ka nav izpildīti vai vairs netiek izpildīti 1. punkta piemērošanas nosacījumi vai pēc 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunktā minētā divu mēnešu laikposma beigām — 2. punktā minētie piemērošanas nosacījumi, tā, nepiemērojot 229. panta 2. vai 3. punktā minēto procedūru, pieņem lēmumu, kurā paziņo, ka turpmāk uz attiecīgo nolīgumu, lēmumu vai saskaņoto darbību attiecas LESD 101. panta 1. punkts.

Minēto Komisijas lēmumu nepiemēro agrāk kā dienā, kad tas paziņots attiecīgajai starpnozaru organizācijai, ja vien šī starpnozaru organizācija nav iesniegusi nepareizu informāciju vai ļaunprātīgi izmantojusi 1. punktā minēto atbrīvojumu.

Minēto Komisijas lēmumu nepiemēro agrāk kā dienā, kad tas paziņots attiecīgajai starpnozaru organizācijai, ja vien šī starpnozaru organizācija nav iesniegusi nepareizu informāciju vai ļaunprātīgi izmantojusi 1. vai 2. punktā minēto atbrīvojumu.

6.  Daudzgadu nolīgumu gadījumā paziņošana par pirmo gadu ir spēkā turpmākajiem nolīguma gadiem. Tomēr šādā gadījumā Komisija pēc savas ierosmes vai pēc citas dalībvalsts lūguma jebkurā laikā var paziņot, ka konstatēta neatbilstība.

6.  Daudzgadu nolīgumu gadījumā paziņošana par pirmo gadu ir spēkā turpmākajiem nolīguma gadiem. Tomēr šādā gadījumā Komisija pēc savas ierosmes vai pēc citas dalībvalsts lūguma jebkurā laikā var paziņot, ka konstatēta neatbilstība.

7.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka nepieciešamos pasākumus, lai vienoti piemērotu šo pantu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 229. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

7.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka nepieciešamos pasākumus, lai vienoti piemērotu šo pantu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 229. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV)

Grozījums Nr.    144

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 26.e punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

210.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(26e)  Iekļauj šādu pantu:

 

“210.a pants

 

Ilgtspējas vertikālās iniciatīvas

 

1.  LESD 101. panta 1. punkts neattiecas uz vertikālajiem nolīgumiem, lēmumiem un saskaņotajām darbībām, kas attiecas uz 1. panta 2. punktā minētajiem produktiem un kuru mērķis ir piemērot vides, dzīvnieku veselības vai dzīvnieku labturības standartus, kas ir augstāki par Savienības vai valsts tiesību aktos noteiktajiem obligātajiem standartiem, ar nosacījumu, ka to radītie ieguvumi sabiedrības interesēs ir lielāki par to negatīvo ietekmi uz patērētājiem, un ar nosacījumu, ka tie rada tikai tādus ierobežojumus, kas ir nenovēršami attiecīgo mērķu sasniegšanai.

 

2.  LESD 101. panta 1. punktu nepiemēro 1. punktā minētajiem nolīgumiem, lēmumiem un saskaņotajām darbībām ar nosacījumu, ka:

 

a) nolīgumi, lēmumi un tajos minētās saskaņotās darbības ir paziņotas Komisijai; un

 

b) divu mēnešu laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas Komisija nav konstatējusi, ka minētie nolīgumi, lēmumi vai saskaņotās darbības ir Savienības noteikumiem neatbilstīgi.

 

Ja Komisija konstatē, ka 1. punktā minētie nolīgumi, lēmumi vai saskaņotās darbības ir Savienības noteikumiem neatbilstīgi, tā izklāsta savus konstatējumus, nepiemērojot 229. panta 2. vai 3. punktā minēto procedūru.”

Grozījums Nr.    145

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 26.f punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

214.a pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(26f)  regulas 214.a pantu aizstāj ar šādu:

214.a pants

214.a pants

Valsts atbalsta maksājumi konkrētām nozarēm Somijā

Valsts atbalsta maksājumi konkrētām nozarēm Somijā

Saņemot Komisijas atļauju, Somija laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam var turpināt piešķirt ražotājiem valsts atbalstu, kādu tā piešķīra 2013. gadā, pamatojoties uz 1994. gada Pievienošanās akta 141. pantu, ar noteikumu, ka:

Saņemot Komisijas atļauju, Somija laikposmā no 2021. gada līdz 2027. gadam drīkst turpināt piešķirt ražotājiem valsts atbalstu, kādu tā piešķīra 2020. gadā, ar noteikumu, ka:

a) ienākumu atbalsta summa visā laikposmā samazinās un 2020. gadā nepārsniedz 30 % no 2013. gadā piešķirtās summas, un

a) kopējā ienākumu atbalsta summa visā laikposmā samazinās un

b) pirms šīs iespējas izmantošanas ir pilnībā izmantotas kopējā lauksaimniecības politikā attiecīgajām nozarēm paredzētās atbalsta shēmas.

b) pirms šīs iespējas izmantošanas ir pilnībā izmantotas kopējā lauksaimniecības politikā attiecīgajām nozarēm paredzētās atbalsta shēmas.

Komisija sniedz atļauju, nepiemērojot procedūru, kas minēta šīs regulas 229. panta 2. vai 3. punktā.

Komisija sniedz atļauju, nepiemērojot procedūru, kas minēta šīs regulas 229. pantā.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=LV

Grozījums Nr.    146

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 26.g punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

IV daļa – IIa nodaļa (jauna) – 218.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(26g)  regulas IVdaļā iekļauj šādu nodaļu un pantu:

 

“IIa nodaļa

 

Lauksaimniecības produktu tirgu pārredzamība

 

218.a pants

 

Lauksaimniecības produktu tirgu ES novērošanas centrs

 

1.  Lai uzlabotu pārredzamību lauksaimniecības pārtikas piegādes ķēdē, izgaismotu ekonomikas dalībnieku un visu valsts iestāžu izvēles, kā arī sekmētu tirgus attīstības identifikāciju un reģistrāciju, Komisija izveido lauksaimniecības produktu tirgu ES novērošanas centru (“Novērošanas centrs”).

 

2.  Novērošanas centrs aptver vismaz šādas lauksaimniecības nozares, kā noteikts 1. panta 1. punktā:

 

a) graudaugi;

 

b) cukurs, cukurbietes un cukurniedres;

 

c) olīveļļa;

 

d) augļi un dārzeņi;

 

e) vīns;

 

f) piens un piena produkti;

 

g) liellopu un teļa gaļa;

 

h) cūkgaļa;

 

i) aitas un kazas gaļa;

 

j) mājputnu gaļa.

 

3.  Novērošanas centrs vāc statistikas datus un informāciju, kas ir vajadzīga, lai sagatavotu analīzi un pētījumus par:

 

a) ražošanu un piegādi;

 

b) cenu un, cik iespējams, peļņas normu noteikšanas mehānismiem attiecībā uz visu lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdi Savienībā un dalībvalstīs;

 

c) cenu attīstību un, cik iespējams, peļņas normām visos pārtikas piegādes ķēdes līmeņos Savienībā un dalībvalstīs, kā arī visās lauksaimniecības un lauksaimniecības pārtikas produktu nozarēs;

 

d) tirgus attīstības prognozēšanu īsā un vidējā termiņā;

 

e) lauksaimniecības produktu importa un eksporta tendencēm, īpaši tarifa kvotu izpildi attiecībā uz lauksaimniecības produktu ievešanu Savienības teritorijā.

 

Novērošanas centrs sagatavo gada ziņojumus par šā punkta pirmajā daļā minētajiem elementiem un nosūta tos Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

4.  Dalībvalstis vāc 3. punktā minēto informāciju no uzņēmumiem, kuri apstrādā lauksaimniecības produktus, un citiem uzņēmējiem, kuri darbojas lauksaimniecības produktu tirdzniecībā, un nosūta minēto informāciju novērošanas centram.

 

Minēto informāciju uzskata par konfidenciālu, un novērošanas centrs nodrošina, lai netiktu publiskotas konkrētas cenas vai atsevišķu uzņēmēju vārdi un uzvārdi.

 

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, lai ieviestu paziņošanas un ziņošanas sistēmu šā panta piemērošanas nolūkos. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 229. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”

Grozījums Nr.    147

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 26.h punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

218.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(26h)  Iekļauj šādu pantu:

 

“218.b pants

 

Agrīnās brīdināšanas mehānisms tirgus traucējumiem un trauksmes robežvērtības

 

1.  Novērošanas centrs izveido agrīnās brīdināšanas mehānismu un nosaka trauksmes robežvērtības, un — ja attiecīgā trauksmes robežvērtība tiek pārsniegta — informē Eiropas Parlamentu un Padomi par tirgus traucējumu draudiem, ko īpaši radījuši būtiski cenu kāpumi vai kritumi iekšējos vai ārējos tirgos vai citi notikumi vai apstākļi ar līdzīgu ietekmi.

 

Trauksmes robežvērtības nosaka:

 

a) ja svērtā vidējā tirgus vērtība ir mazāka par [XX%] no vidējās vērtības [X] secīgās nedēļās pēc nedēļas cenu augstākās un zemākās atsauces likvidēšanas vai [X] secīgus mēnešus attiecībā uz mēneša cenu;

 

b) ja svērtā vidējā tirgus vērtība ir lielāka par [XX%] no vidējās vērtības [X] secīgās nedēļās pēc nedēļas cenu augstākās un zemākās atsauces likvidēšanas vai [X] secīgus mēnešus attiecībā uz mēneša cenu.

 

Komisija ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc novērošanas centra paziņojuma informē Parlamentu un Padomi par attiecīgā produkta tirgus situāciju, tirgus traucējumu iemesliem un attiecīgā gadījumā par iespējamajiem pasākumiem, kas būtu jāveic, jo īpaši tiem, kas paredzēti šīs regulas II daļas I sadaļas I nodaļā un/vai 219., 219.a, 220., 221. un 222. pantā, vai norāda iemeslus, kādēļ šādi pasākumi nebūtu jāveic.”

Grozījums Nr.    148

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 26.i punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

219. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(26i)  regulas 219. pantu aizstāj ar šādu:

219. pants

“219. pants

Pasākumi tirgus traucējumu novēršanai

Pasākumi tirgus traucējumu novēršanai un pārvaldībai

1.  Lai efektīvi un iedarbīgi reaģētu uz tirgus traucējumu draudiem, ko rada būtiska cenu palielināšanās vai samazināšanās iekšējos vai ārējos tirgos vai citi notikumi un apstākļi, kas rada ievērojamus tirgus traucējumus vai šādu traucējumu draudus, ja paredzams, ka minētā situācija vai tās ietekme uz tirgu turpināsies vai pasliktināsies, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 227. pantu, lai veiktu pasākumus, kas vajadzīgi, lai risinātu minēto tirgus situāciju, vienlaikus ievērojot visas saistības, kas izriet no starptautiskiem nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar LESD, un ar noteikumu, ka visi citi šajā regulā paredzētie pasākumi izrādās nepietiekami.

1.  Lai efektīvi un iedarbīgi reaģētu uz tirgus traucējumu draudiem, ko rada būtiska cenu palielināšanās vai samazināšanās iekšējos vai ārējos tirgos vai citi notikumi un apstākļi, kas rada ievērojamus tirgus traucējumus vai šādu traucējumu draudus, ja paredzams, ka minētā situācija vai tās ietekme uz tirgu turpināsies vai pasliktināsies, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 227. pantu, lai veiktu pasākumus, kas vajadzīgi, lai risinātu minēto tirgus situāciju, vienlaikus ievērojot visas saistības, kas izriet no starptautiskiem nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar LESD.

Ja ir radušies šā punkta pirmajā daļā minētie tirgus traucējumu draudi un tas vajadzīgs būtisku, steidzamu iemeslu dēļ, 228. pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti, ievērojot šā punkta pirmo daļu.

Ja ir radušies šā punkta pirmajā daļā minētie tirgus traucējumu draudi un tas vajadzīgs būtisku, steidzamu iemeslu dēļ, 228. pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti, ievērojot šā punkta pirmo daļu.

Minētie būtiskie, steidzamie iemesli var ietvert vajadzību rīkoties nekavējoties, lai tirgus traucējumu risinātu vai novērstu, ja tirgus traucējumu draudi parādās tik strauji vai negaidīti, ka ir vajadzīga nekavējoša rīcība, lai situāciju atrisinātu efektīvi un iedarbīgi, vai arī ja ar nekavējošu rīcību novērstu, ka šādi tirgus traucējumu draudi realizējas, turpinās vai izvēršas par smagāku vai ilgstošu traucējumu, vai arī ja vilcināšanās īstenot nekavējošu rīcību radītu traucējuma rašanās vai saasināšanās draudus, vai radītu situāciju, ka vēlāk apdraudējuma vai traucējuma novēršanai būs vajadzīgi plašāki pasākumi, vai arī kaitētu ražošanai vai tirgus apstākļiem.

Minētie būtiskie, steidzamie iemesli var ietvert vajadzību rīkoties nekavējoties, lai tirgus traucējumu risinātu vai novērstu, ja tirgus traucējumu draudi parādās tik strauji vai negaidīti, ka ir vajadzīga nekavējoša rīcība, lai situāciju atrisinātu efektīvi un iedarbīgi, vai arī ja ar nekavējošu rīcību novērstu, ka šādi tirgus traucējumu draudi realizējas, turpinās vai izvēršas par smagāku vai ilgstošu traucējumu, vai arī ja vilcināšanās īstenot nekavējošu rīcību radītu traucējuma rašanās vai saasināšanās draudus, vai radītu situāciju, ka vēlāk apdraudējuma vai traucējuma novēršanai būs vajadzīgi plašāki pasākumi, vai arī kaitētu ražošanai vai tirgus apstākļiem.

Šādi pasākumi var tādā mērā un uz tik ilgu laiku, cik nepieciešams, lai novērstu tirgus traucējumus vai to draudus, paplašināt vai grozīt citu šajā regulā paredzēto pasākumu piemērošanas jomu, ilgumu vai citus aspektus vai paredzēt eksporta kompensācijas, vai pilnībā vai daļēji apturēt ievedmuitas piemērošanu, vajadzības gadījumā arī noteiktiem apjomiem vai uz noteiktu laikposmu.

Šādi pasākumi var tādā mērā un uz tik ilgu laiku, cik nepieciešams, lai novērstu tirgus traucējumus vai to draudus, paplašināt vai grozīt citu šajā regulā paredzēto pasākumu piemērošanas jomu, ilgumu vai citus aspektus un citus pasākumus, kuri minēti KLP stratēģisko plānu regulas III nodaļas 39.–63. pantā, vai pastiprināt kontroles, vai pilnībā vai daļēji apturēt vai pielāgot ievedmuitas piemērošanu, vajadzības gadījumā arī noteiktiem apjomiem vai uz noteiktu laikposmu. Tie var arī attiekties uz ievešanas režīma pielāgošanu augļiem un dārzeņiem, rīkojoties saskaņoti ar trešām valstīm, kuras veic eksportu uz Savienību.

2.   Šā panta 1. punktā minētos pasākumus nepiemēro I pielikuma XXIV daļas 2. iedaļā uzskaitītajiem produktiem.

2.  Šā panta 1. punktā minētos pasākumus nepiemēro I pielikuma XXIV daļas 2. iedaļā uzskaitītajiem produktiem.

Tomēr Komisija ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 228. pantā minēto steidzamības procedūru, var nolemt, ka 1. punktā minētos pasākumus piemēro vienam vai vairākiem no I pielikuma XXIV daļas 2. iedaļā uzskaitītajiem produktiem.

Tomēr Komisija ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 228. pantā minēto steidzamības procedūru, var nolemt, ka 1. punktā minētos pasākumus piemēro vienam vai vairākiem no I pielikuma XXIV daļas 2. iedaļā uzskaitītajiem produktiem.

3.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, nosakot šā panta 1. punktā minēto pasākumu piemērošanai vajadzīgos procedūras noteikumus un tehniskos kritērijus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 229. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

3.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, nosakot šā panta 1. punktā minēto pasākumu piemērošanai vajadzīgos procedūras noteikumus un tehniskos kritērijus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 229. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&from=LV)

Grozījums Nr.    149

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 26.j punkts (jauns)

Regula (ES) Nr. 1308/2013

219.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(26j)  Iekļauj šādu pantu:

 

“219. pants

 

Apjoma samazināšanas shēma

 

1.  Tirgus līdzsvara smaga trūkuma gadījumā un tad, ja ražošanas metodes to ļauj, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 227. pantu, kuri papildina šo regulu, sniedzot atbalstu ražotājiem konkrētā nozarē, kas minēta 1. panta 2. punktā, noteiktā periodā samazinot to piegādes salīdzinājumā ar to pašu periodu iepriekšējā gadā.