Proċedura : 2018/0218(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0198/2019

Testi mressqa :

A8-0198/2019

Dibattiti :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5

Votazzjonijiet :

Testi adottati :

P9_TA(2020)0289

<Date>{07/05/2019}4.7.2019</Date>
<NoDocSe>A9‑0198/2019</NoDocSe>
PDF 943kWORD 392k

<TitreType>RAPPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1308/2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli, (UE) Nru 1151/2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel, (UE) Nru 251/2014 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat, (UE) Nru 228/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni u (UE) Nru 229/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-gżejjer minuri fil-Baħar Eġew</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))</DocRef>


<Commission>{AGRI}Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali</Commission>

Rapporteur: <Depute>Eric Andrieu</Depute>

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Iżvilupp
 POŻIZZJONI FIL-FORMA TA' EMENDI tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI
  

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1308/2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli, (UE) Nru 1151/2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel, (UE) Nru 251/2014 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat, (UE) Nru 228/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni u (UE) Nru 229/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-gżejjer minuri fil-Baħar Eġew

(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2018)0394),

 wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 43(2), 114, 118(1), u 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0246/2018),

 wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

 wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-17 ta' Ottubru 2018[1],

 wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-5 ta' Diċembru 2018[2],

 wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u l-opinjonijiet u l-pożizzjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u l-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A8-0198/2019),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 1</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tad-29 ta' Novembru 2017 intitolata "Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja" stabbiliet l-isfidi, l-objettivi u l-orjentazzjonijiet għall-Politika Agrikola Komuni ("il-PAK") wara l-2020. Dawn l-objettivi jinkludu, inter alia, il-ħtieġa li l-PAK tkun iktar immexxija mir-riżultati, li tingħata spinta lill-modernizzazzjoni u lis-sostenibbiltà, inkluż is-sostenibbiltà ekonomika, soċjali, ambjentali u klimatika tal-agrikoltura, tal-forestrija u taż-żoni rurali, li tgħin biex jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-benefiċjarji marbut mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

(1) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tad-29 ta' Novembru 2017 intitolata "Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja" stabbiliet l-isfidi, l-objettivi u l-orjentazzjonijiet għall-Politika Agrikola Komuni ("il-PAK") wara l-2020. Dawn l-objettivi jinkludu, inter alia, il-ħtieġa li l-PAK tkun iktar immexxija mir-riżultati, li tagħti spinta, f'konformità mal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima, lill-modernizzazzjoni u lis-sostenibbiltà, inkluż is-sostenibbiltà ekonomika, soċjali, ambjentali u klimatika tal-agrikoltura, tal-forestrija u taż-żoni rurali, (inkluż permezz ta' enfasi akbar fuq l-agroforestrija), li ttaffi r-rimi tal-ikel u tippromwovi l-edukazzjoni dwar drawwiet sani fil-konsum tal-ikel, li tipproduċi ikel tajjeb għas-saħħa u li tgħin biex jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-benefiċjarji marbut mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Il-Komunikazzjoni tenfasizza wkoll id-dimensjoni globali tal-PAK u tiddikjara l-impenn tal-Unjoni biex tissaħħaħ il-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp Sostenibbli (PCSD).

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 1a (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a) L-iżvilupp tal-ftehimiet kummerċjali se jwassal, minn naħa waħda, għal aktar kompetizzjoni bejn il-produtturi agrikoli fuq livell internazzjonali, filwaqt li, fl-istess ħin jiftaħ opportunitajiet ġodda għalihom. Sabiex tinżamm kompetizzjoni ġusta u tiġi żgurata r-reċiproċità fil-kummerċ internazzjonali, jenħtieġ li l-Unjoni tinforza standards tal-produzzjoni f'konformità ma' dawk stabbiliti għall-produtturi tagħha stess, b'mod partikolari fi kwistjonijiet ambjentali u tas-saħħa, soġġetti għar-reċiproċità.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 2</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2) Peress li l-PAK trid issaħħaħ ir-rispons tagħha għall-isfidi u l-opportunitajiet li jimmanifestaw ruħhom fil-livell tal-Unjoni, u fil-livelli internazzjonali, nazzjonali, reġjonali, lokali u tal-azjendi agrikoli, jintħieġ tiġi ssimplifikata l-governanza tal-PAK u jitjieb il-ksib tagħha tal-objettivi tal-Unjoni u li jitnaqqas b'mod sinifikanti l-piż amministrattiv. Fil-PAK ibbażata fuq l-implimentazzjoni tal-prestazzjoni ("il-mudell ta' implimentazzjoni"), l-Unjoni jenħtieġ tistabbilixxi l-parametri bażiċi tal-politika, bħalma huma l-objettivi tal-PAK u r-rekwiżiti bażiċi, filwaqt li l-Istati Membri jenħtieġ iġorru responsabbiltà akbar dwar kif dawn l-għanijiet u l-miri għandhom jintlaħqu. Is-sussidjarjetà msaħħa tagħmilha possibbli li jitqiesu aħjar il-kundizzjonijiet u l-bżonnijiet lokali, u l-appoġġ jiġi mfassal biex il-kontribut lejn l-objettivi tal-Unjoni jiġi mmassimizzat.

(2) Peress li l-PAK trid issaħħaħ ir-rispons tagħha għall-isfidi u l-opportunitajiet li jimmanifestaw ruħhom fil-livell tal-Unjoni, u fil-livelli internazzjonali, nazzjonali, reġjonali, lokali u tal-azjendi agrikoli, jeħtieġ tiġi ssimplifikata l-governanza tal-PAK u jitjieb il-ksib tagħha tal-objettivi tal-Unjoni u li jitnaqqas b'mod sinifikanti l-piż amministrattiv. Fil-PAK ibbażata fuq l-implimentazzjoni tal-prestazzjoni ("il-mudell ta' implimentazzjoni"), u filwaqt li wieħed iżomm f'moħħu bħala fokus ewlieni l-għan li jiġi pprovdut dħul sostenibbli għall-produtturi, l-Unjoni jenħtieġ li tistabbilixxi l-parametri bażiċi tal-politika, bħalma huma l-objettivi tal-PAK u r-rekwiżiti bażiċi, filwaqt li l-Istati Membri jġorru responsabbiltà akbar dwar kif dawn l-għanijiet u l-miri għandhom jintlaħqu. Is-sussidjarjetà msaħħa tagħmilha possibbli li jitqiesu aħjar il-kundizzjonijiet u l-bżonnijiet lokali, u l-appoġġ jiġi mfassal biex il-kontribut lejn l-objettivi tal-Unjoni jiġi mmassimizzat.

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Filwaqt li l-Istati Membri jistgħu jingħataw iktar awtonomija fil-mod kif iqassmu l-finanzi tal-PAK, uħud għadhom qed jużaw sistema inġusta abbażi taż-żona, mingħajr ma jitqiesu dawk l-aktar fil-bżonn, jiġifieri l-bdiewa ż-żgħar.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 2a (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2a) Madankollu, il-volatilità dejjem ikbar tal-prezzijiet u t-tnaqqis fl-introjtu tal-bdiewa, li komplew jaggravaw minħabba l-fokus dejjem ikbar tal-PAK fuq is-swieq, qegħdin jagħtu lok għall-bżonn li jinħolqu strumenti pubbliċi ġodda għar-regolamentazzjoni tal-provvista li jiżguraw distribuzzjoni ġusta tal-produzzjoni bejn il-pajjiżi u l-bdiewa.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 3</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3) Sabiex tiġi żgurata l-koerenza tal-PAK, l-interventi kollha tal-PAK futura jenħtieġ ikunu parti minn pjan ta' appoġġ strateġiku li jkun jinkludi ċerti interventi settorjali li ġew stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill10.

(3) Sabiex tiġi żgurata l-koerenza tal-PAK, l-interventi kollha tal-PAK futura jenħtieġ li jirrispettaw il-prinċipji tal-iżvilupp sostenibbli, l-ugwaljanza tal-ġeneri u d-drittijiet fundamentali u li jkunu parti minn pjan ta' appoġġ strateġiku li jkun jinkludi ċerti interventi settorjali li ġew stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill10.

_________________

_________________

10 Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671).

10 Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671).

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 3a (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a) Sabiex tingħata sustanza lill-objettivi tal-PAK kif stabbiliti fl-Artikolu 39 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), kif ukoll ħalli jiġi żgurat li l-Unjoni tindirizza b'mod xieraq l-iktar sfidi reċenti tagħha, huwa xieraq li jiġi stipulat sett ta' objettivi ġenerali li jirriflettu l-orjentazzjonijiet mogħtija fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar "Il-Ġejjieni tal-Ikel u tal-Biedja". Mingħajr preġudizzju għall-objettivi speċifiċi stabbiliti fil-pjanijiet strateġiċi tal-PAK, jenħtieġ li tiġi stabbilita wkoll ġabra ta' objettivi addizzjonali speċifiċi rigward l-organizzazzjoni komuni tas-swieq agrikoli.

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għanda l-għan li tistabbilixxi objettivi speċifiċi għall-organizzazzjoni komuni tas-swieq u għandha tinqara flimkien mal-proposta għal Artikolu 1a ġdid.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 4</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4) L-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 jistabbilixxi ċerti definizzjonijiet dwar setturi li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dak ir-Regolament. Id-definizzjonijiet tas-settur taz-zokkor stabbiliti fit-Taqsima B tal-Parti II ta' dak l-Anness jenħtieġ jitħassru minħabba li ma għadhomx applikabbli. Sabiex taġġorna d-definizzjonijiet li jikkonċernaw setturi oħra msemmija f'dak l-Anness, fid-dawl ta' għarfien xjentifiku ġdid jew żviluppi tas-suq ġodda, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-emendar ta' dawk id-definizzjonijiet. Hu partikolarment importanti li l-Kummissjoni tagħmel konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell ta' esperti. Meta tkun qed tħejji u tfassal l-atti delegati, il-Kummissjoni jenħtieġ tiżgura trażmissjoni simultanja, fil-ħin u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Konsegwentement, l-għoti tas-setgħa individwali ddelegata lill-Kummissjoni fil-punt 4 tat-Taqsima A tal-Parti II ta' dak l-Anness għall-emendar tad-definizzjoni tal-ġulepp tal-inulina jenħtieġ jitħassar.

(4) L-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 jistabbilixxi ċerti definizzjonijiet dwar setturi li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dak ir-Regolament. Id-definizzjonijiet tas-settur taz-zokkor stabbiliti fit-Taqsima B tal-Parti II ta' dak l-Anness jenħtieġ jitħassru minħabba li ma għadhomx applikabbli. Sabiex taġġorna d-definizzjonijiet li jikkonċernaw setturi oħra msemmija f'dak l-Anness, fid-dawl ta' għarfien xjentifiku ġdid jew żviluppi tas-suq ġodda, jenħtieġ li s-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-aġġornament ta' dawk id-definizzjonijiet, mingħajr iż-żieda ta' oħrajn ġodda. Hu partikolarment importanti li l-Kummissjoni tagħmel konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell ta' esperti. Meta tkun qed tħejji u tfassal l-atti delegati, il-Kummissjoni jenħtieġ tiżgura trażmissjoni simultanja, fil-ħin u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Konsegwentement, l-għoti tas-setgħa individwali ddelegata lill-Kummissjoni fil-punt 4 tat-Taqsima A tal-Parti II ta' dak l-Anness għall-emendar tad-definizzjoni tal-ġulepp tal-inulina jenħtieġ jitħassar.

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara li l-għan ta' din ir-responsabbilizzazzjoni huwa li jiġu aġġornati d-definizzjonijiet biex kemm jista' jkun jirriflettu l-iżviluppi tas-suq.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 8</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8) Fid-dawl tat-tnaqqis fl-erja effettivament imħawla bid-dwieli f'diversi Stati Membri fis-snin 2014-2017, u fid-dawl tat-telf potenzjali fil-produzzjoni sussegwenti, meta jkunu qed jistabbilixxu ż-żona għal awtorizzazzjonijiet ġodda għat-tħawwil imsemmijin fl-Artikolu 63(1) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, l-Istati Membri jenħtieġ ikunu jistgħu jagħżlu bejn il-bażi eżistenti u perċentwal tal-erja totali effettivament imħawla bid-dwieli fit-territorju tagħhom fil-31 ta' Lulju 2015 b'żieda ta' erja li tikkorrispondi mad-drittijiet għat-tħawwil skont ir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 disponibbli għall-konverżjoni f'awtorizzazzjonijiet fl-Istat Membru kkonċernat fl-1 ta' Jannar 2016.

(8) Mingħajr ma jintefa' dubju li żieda rapida żżejjed fin-numru ta' pjantaġġuni ta' dwieli ġodda biex tiġi ssodisfata ż-żieda mistennija fid-domanda internazzjonali tista' twassal, għal darb'oħra, għal sitwazzjoni ta' kapaċità żejda fil-provvista f'terminu ta' żmien medju, hemm bżonn li jitqies it-tnaqqis fl-erja effettivament imħawla bid-dwieli f'diversi Stati Membri fis-snin 2014-2017, u t-telf potenzjali fil-produzzjoni sussegwenti, meta jkunu qed jistabbilixxu ż-żona għal awtorizzazzjonijiet ġodda għat-taħwil imsemmijin fl-Artikolu 63(1) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu jistgħu jagħżlu bejn il-bażi eżistenti u perċentwal tal-erja totali effettivament imħawla bid-dwieli fit-territorju tagħhom fil-31 ta' Lulju 2015 b'żieda ta' erja li tikkorrispondi mad-drittijiet għat-tħawwil skont ir-Regolament (KE) Nru 1234/2007 disponibbli għall-konverżjoni f'awtorizzazzjonijiet fl-Istat Membru kkonċernat fl-1 ta' Jannar 2016.

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha l-għan li tenfasizza s-sitwazzjoni li wasslet għaż-żamma sostenibbli ta' sistema għall-awtorizzazzjoni tal-pjantaġġuni fis-settur tal-inbid.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 8a (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8a) Bil-għan li jiġu indirizzati l-każijiet ta' ċirkomvenzjoni li ma kinux previsti minn dan ir-Regolament, l-Istati Membri jenħtieġ li jiġu awtorizzati jadottaw miżuri biex jevitaw iċ-ċirkomvenzjoni tal-kriterji tal-eliġibbiltà jew ta' prijorità minn applikanti tal-awtorizzazzjonijiet meta l-azzjonijiet tagħhom ma jkunux koperti diġà bid-dispożizzjonijiet speċifiċi kontra ċ-ċirkomvenzjoni li jistabbilixxi dan ir-Regolament fir-rigward tal-kriterji speċifiċi tal-eliġibbiltà u ta' prijorità.

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha tinqara flimkien mal-emendi introdotti fl-Artikoli 63 u 64 li jawtorizzaw lill-Istati Membri jeżerċitaw is-setgħa regolatorja tagħhom biex jiżguraw li l-operaturi ma jfittxux li jevitaw il-miżuri restrittivi fuq naħa, u l-eliġibbiltà u l-kriterji ta' prijorità fuq in-naħa l-oħra.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 9</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9) Ir-regoli għall-klassifikazzjoni tal-varjetajiet tal-għeneb tal-inbid mill-Isati Membri jenħtieġ jiġu mmodifikati biex jinkludu l-varjetajiet tal-għeneb tal-inbid Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton u Herbemont, li qabel kienu esklużi. Biex jiġi żgurat li l-produzzjoni tal-inbid fl-Unjoni tiżviluppa reżistenza ikbar għall-mard u li tuża varjetajiet ta' dwieli aktar adattati għall-kundizzjonijiet klimatiċi li qed jinbidlu, jenħtieġ ikun hemm provvedimenti li jippermetti l-varjetajiet Vitis Labrusca u l-varjetajiet li jirriżultaw minn inkroċjar bejn Vitis vinifera, Vitis Labrusca u speċijiet oħrajn tal-ġenus Vitis li għandhom jitħawlu għall-produzzjoni tal-inbid fl-Unjoni.

imħassar

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 11</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11) Id-dispożizzjonijiet dwar iċ-ċertifikati tal-konformità u r-rapporti tal-analiżi għall-importazzjonijiet tal-inbid jenħtieġ jiġu applikati fid-dawl tal-ftehimiet internazzjonali konklużi skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ("TFUE").

(11) Id-dispożizzjonijiet dwar iċ-ċertifikati tal-konformità u r-rapporti tal-analiżi għall-importazzjonijiet tal-inbid jenħtieġ jiġu applikati fid-dawl tal-ftehimiet internazzjonali konklużi skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ("TFUE"), li jiżguraw li l-istandards ta' traċċabbiltà u ta' kwalità jikkonformaw mal-istandards Ewropej.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 12</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12) Id-definizzjoni ta' denominazzjoni ta' oriġini jenħtieġ tiġi allinjata mad-definizzjoni fil-Ftehim dwar l-Aspetti tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali Relatati mal-Kummerċ12 (“il-Ftehim TRIPS”), approvat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE13 b'mod partikolari, mal-Artikolu 22(1) tiegħu, jiġifieri li l-isem huwa biex il-prodott jiġi identifikat li joriġina f'reġjun speċifiku jew f'post speċifiku.

imħassar

__________________

 

12 Iċ-ċiklu ta' Negozjati Kummerċjali Multilaterali tal-Urugwaj (1986-1994) - l-Anness 1 - l-Anness 1C - Ftehim dwar l-aspetti tad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali relatati mal-kummerċ (WTO) (ĠU L 336, 23.12.1994, p. 214).

 

13 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta' Diċembru 1994 dwar il-konklużjoni f'isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x'jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta' negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994) (ĠU L 336, 23.12.1994, p. 1).

 

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Peress li żammejna d-definizzjoni ta' denominazzjoni ta' oriġini prevista fl-Arranġament Internazzjonali ta' Lisbona, din il-premessa ma tibqax xierqa għax tirreferi għal definizzjoni oħra tad-denominazzjoni ta' oriġini inkluża fil-Ftehim dwar l-Aspetti tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali Relatati mal-Kummerċ (TRIPS).

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 13</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13) Biex tiżgura l-koerenza fit-teħid tad-deċiżjonijiet fir-rigward tal-applikazzjonijiet għall-protezzjoni u l-oġġezzjoni ppreżentati skont il-proċedura nazzjonali preliminari msemmija fl-Artikolu 96 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, il-Kummissjoni jenħtieġ tiġi mgħarrfa f'waqtu u regolarment meta jitnedew proċeduri quddiem il-qrati nazzjonali jew korpi oħra li jikkonċernaw l-applikazzjoni għall-protezzjoni mibgħuta mill-Istat Membru lill-Kummissjoni, kif jissemma fl-Artikolu 96(5) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013. Jenħtieġ jiġu kkonferiti setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni sabiex, f'dawk iċ-ċirkustanzi u fejn xieraq, tissospendi l-eżami tal-applikazzjoni sakemm il-qorti nazzjonali jew korp nazzjonali ieħor jiddeċiedu dwar ir-rikuża għall-valutazzjoni tal-Istat Membru dwar l-applikazzjoni fil-proċedura nazzjonali preliminari.

(13) Biex tiżgura l-koerenza fit-teħid tad-deċiżjonijiet fir-rigward tal-applikazzjonijiet għall-protezzjoni u l-oġġezzjoni ppreżentati skont il-proċedura nazzjonali preliminari msemmija fl-Artikolu 96 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, il-Kummissjoni jenħtieġ tiġi mgħarrfa f'waqtu u regolarment meta jitnedew proċeduri quddiem il-qrati nazzjonali jew korpi oħra li jikkonċernaw l-applikazzjoni għall-protezzjoni mibgħuta mill-Istat Membru lill-Kummissjoni, kif jissemma fl-Artikolu 96(5) tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013.

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha l-għan li tirrifjuta l-proposta tal-Kummissjoni, li twassal għal żieda sinifikanti fil-każijiet tal-qorti relatati mas-sistema tad-DOP/IĠ u tista' tipparalizza s-sistema kollha, fid-dawl taż-żmien meħtieġ biex jitwettqu l-proċeduri legali. Minbarra li joħolqu inċertezza legali għall-operaturi, dan imur kontra l-prinċipju li l-azzjonijiet għal annullament quddiem il-qrati nazzjonali jew Ewropej ma għandhomx effett sospensiv.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 14</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14) Ir-reġistrazzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi jenħtieġ tiġi ssimplifikata u titħaffef bis-separazzjoni tal-valutazzjoni tal-konformità mar-regoli dwar il-proprjetà intellettwali mill-valutazzjoni tal-konformità mal-ispeċifikazzjonijiet tar-rekwiżiti tal-prodotti stipulati fl-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni u tat-tikkettar.

imħassar

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha l-għan li tirrifjuta l-proposta tal-Kummissjoni, meta jitqies li l-politika tal-kwalità tal-UE ma tistax tiġi definita biss bħala mekkaniżmu sempliċi għall-protezzjoni ta' proprjetà intellettwali tal-indikazzjonijiet ġeografiċi.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 14a (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(14a) L-Istati Membri li ngħaqdu mal-Unjoni sa mill-2004 jenħtieġ li jiġu mħeġġa jibdew il-proċeduri għar-reġistrazzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi billi jiffaċilitaw l-iskambju tal-aħjar prattika fost l-Istati Membri.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 14b (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(14b) Is-sħab fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp jenħtieġ, għalhekk, li jiġu megħjuna biex jiżviluppaw sistema ta' indikazzjonijiet u tikketti ġeografiċi. Jenħtieġ imbagħad li dawk l-indikazzjonijiet u t-tikketti jiġu rikonoxxuti wkoll mill-Unjoni u l-Istati Membri tagħha.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 15</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15) Il-valutazzjoni mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri hija pass essenzjali fil-proċedura. L-Istati Membri għandhom l-għarfien, l-għarfien espert u l-aċċess għal data u fatti li jpoġġuhom fl-aħjar pożizzjoni biex jivverifikaw jekk l-informazzjoni mogħtija fl-applikazzjoni hijiex korretta u vera. Għalhekk, l-Istati Membri jenħtieġ jiggarantixxu li r-riżultat ta' dik il-valutazzjoni, li għandu jiġi rreġistrat f'dokument uniku li jiġbor fil-qosor l-elementi rilevanti tal-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott, ikun affidabbli u preċiż. Sussegwentement, il-Kummissjoni jenħtieġ teżamina bir-reqqa l-applikazzjonijiet biex tiżgura li ma jkun hemm l-ebda żball evidenti u li jkun ittieħed kont tad-dritt tal-Unjoni u tal-interessi tal-partijiet ikkonċernati barra l-Istat Membru tal-applikazzjoni.

(15) Il-valutazzjoni mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri hija pass essenzjali fil-proċedura. L-Istati Membri għandhom l-għarfien, l-għarfien espert u l-aċċess għal data u fatti li jpoġġuhom fl-aħjar pożizzjoni biex jivverifikaw jekk l-informazzjoni mogħtija fl-applikazzjoni hijiex korretta u vera. Għalhekk, l-Istati Membri jenħtieġ jiggarantixxu li r-riżultat ta' dik il-valutazzjoni, li għandu jiġi rreġistrat f'dokument uniku li jiġbor fil-qosor l-elementi rilevanti tal-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott, ikun affidabbli u preċiż. Sussegwentement, il-Kummissjoni jenħtieġ li teżamina bir-reqqa l-applikazzjonijiet biex tiżgura li ma jkun hemm l-ebda żball evidenti u li jkun ittieħed kont tad-dritt tal-Unjoni u tal-interessi tal-partijiet ikkonċernati barra l-Istat Membru tal-applikazzjoni u barra l-Unjoni.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 17a (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17a) L-esperjenza miksuba fil-kuntest tal-protezzjoni tad-denominazzjonijiet ta' oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi fis-settur tal-inbid tindika li l-proċeduri fis-seħħ għar-reġistrazzjoni, l-emendar u t-tħassir tad-denominazzjonijiet ta' oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-Unjoni jew ta' pajjiżi terzi jistgħu jkunu kumplessi, skabrużi u jtawlu fiż-żmien. Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 ħoloq lakuni ġuridiċi, partikolarment rigward il-proċedura li għandha tiġi segwita għal talbiet ta' emendi għall-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott. Ir-regoli proċedurali li jikkonċernaw id-denominazzjonijiet ta' oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi fis-settur tal-inbid ma jikkonformawx mar-regoli applikabbli għas-sistemi tal-kwalità li jaqgħu taħt id-dritt tal-Unjoni dwar is-setturi tal-oġġetti tal-ikel, l-ispirti l-inbejjed aromatizzati. Din is-sitwazzjoni rriżultat f'inkonsistenzi fil-mod li bih tiġi applikata l-kategorija tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali. Jenħtieġ li dawn l-inkonsistenzi jiġu indirizzati fid-dawl tad-dritt għall-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali stabbilit fl-Artikolu 17(2) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant, jenħtieġ li dan ir-Regolament jissimplifika, jiċċara, jissupplimenta u jarmonizza l-proċeduri kkonċernati. Jenħtieġ li kemm jista' jkun, il-proċeduri jiġu stabbiliti fuq linji proċedurali effettivi u ppruvati kif xieraq għall-protezzjoni tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali fir-rigward ta' prodotti u oġġetti tal-ikel agrikoli, kif stipulat fir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 u fir-regolamenti ta' implimentazzjoni adottati skont dan, b'kunsiderazzjoni tal-ispeċifiċitajiet tas-settur tal-inbid.

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha l-għan li tallinja t-test tal-OKS Unika mal-adozzjoni mill-Kummissjoni Ewropea tar-Regolament Delegat (UE) tas-17 ta' Ottubru 2018 adottat skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 u li tintroduċi f'dan l-att bażiku l-prinċipji politiċi sottostanti għal din ir-reviżjoni. Din l-emenda tikkorrispondi għall-Premessa 2 tal-imsemmi Regolament Delegat.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 17b (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17b) Id-denominazzjonijiet ta' oriġini u l-indikazzjonijiet ġeografiċi huma marbutin b'mod intrinsiku mat-territorju tal-Istati Membri. L-awtoritajiet nazzjonali u lokali għandhom l-akbar esperjenza rigward il-fatti rilevanti u huma l-aktar familjari magħhom. Jenħtieġ li dan il-fatt jiġi kkunsidrat fir-regoli proċedurali rilevanti, b'kunsiderazzjoni tal-prinċipju ta' sussidjarjetà stabbilit mill-Artikolu 5(3) TFUE.

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha l-għan li tallinja t-test tal-OKS Unika mal-adozzjoni mill-Kummissjoni Ewropea tar-Regolament Delegat (UE) tas-17 ta' Ottubru 2018 adottat skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 u li tintroduċi f'dan l-att bażiku l-prinċipji politiċi sottostanti għal din ir-reviżjoni. Din l-emenda tikkorrispondi għall-Premessa 3 tal-imsemmi Regolament Delegat.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 17c (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17c) Il-valutazzjoni mwettqa mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri hija pass essenzjali fil-proċedura. L-Istati Membri għandhom l-għarfien, l-għarfien espert u l-aċċess għad-data u l-fatti, u b'hekk jinsabu fl-aqwa pożizzjoni biex jivverifikaw jekk applikazzjoni li tikkonċerna denominazzjoni ta' oriġini jew indikazzjoni ġeografika tkunx tissodisfa r-rekwiżiti għall-protezzjoni. Għalhekk, l-Istati Membri jenħtieġ li jiggarantixxu li r-riżultati ta' dik il-valutazzjoni rreġistrati f'dokument uniku li jiġbor fil-qosor l-elementi rilevanti tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott, ikunu affidabbli u preċiżi. Sussegwentement, il-Kummissjoni jenħtieġ teżamina bir-reqqa l-applikazzjonijiet biex tiżgura li ma jkun hemm l-ebda żball evidenti u li jkun ittieħed kont tad-dritt tal-Unjoni u tal-interessi tal-partijiet ikkonċernati barra l-Istat Membru tal-applikazzjoni.

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha l-għan li tallinja t-test tal-OKS Unika mal-adozzjoni mill-Kummissjoni Ewropea tar-Regolament Delegat (UE) tas-17 ta' Ottubru 2018 adottat skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 u li tintroduċi f'dan l-att bażiku l-prinċipji politiċi sottostanti għal din ir-reviżjoni. Din l-emenda tikkorrispondi għall-Premessa 9 tal-imsemmi Regolament Delegat.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 17d (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17d) Il-produtturi ta' prodotti tad-dwieli li jkollhom isem protett bħala denominazzjoni ta' oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta qegħdin joperaw f'suq dejjem jinbidel u esiġenti. Għalkemm jeħtieġu proċeduri li jippermettulhom jadattaw malajr għad-domandi tas-suq, minflok huma jiġu penalizzati minħabba d-dewmien u l-kumplessità tal-proċedura ta' emenda fis-seħħ bħalissa, li tillimita l-kapaċità tagħhom li jirreaġixxu għas-suq. Il-produtturi ta' prodotti tad-dwieli li jkollhom isem protett bħala denominazzjoni ta' oriġini jew indikazzjoni ġeografika jenħtieġ li jkunu permessi wkoll iqisu l-iżviluppi fl-għarfien xjentifiku u tekniku, kif ukoll il-bidliet ambjentali. Bil-għan li jitnaqqas l-għadd ta' passi involuti f'dawn il-proċeduri u biex jiġi applikat il-prinċipju tas-sussidjarjetà f'dak il-qasam, huwa importanti li deċiżjonijiet dwar emendi li ma jikkonċernawx elementi essenzjali tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott ikunu jistgħu jiġu approvati fil-livell tal-Istat Membru. Il-produtturi għandu jkollhom il-possibbiltà li japplikaw dawk l-emendi hekk kif tingħalaq il-proċedura nazzjonali. M'għandux ikun meħtieġ li l-applikazzjoni tiġi riveduta għal approvazzjoni fil-livell tal-Unjoni.

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha l-għan li tallinja t-test tal-OKS Unika mal-adozzjoni mill-Kummissjoni Ewropea tar-Regolament Delegat (UE) tas-17 ta' Ottubru 2018 adottat skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 u li tintroduċi f'dan l-att bażiku l-prinċipji politiċi sottostanti għal din ir-reviżjoni. Din l-emenda tikkorrispondi għall-Premessa 15 tal-imsemmi Regolament Delegat.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 17e (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17e) Madankollu, bil-għan li jiġu protetti l-interessi ta' partijiet terzi stabbiliti fl-Istati Membri minbarra dak li fih jiġu prodotti l-prodotti tad-dwieli, huwa importanti li l-approvazzjoni tal-emendi li jirrikjedu proċedimenti ta' oppożizzjoni fil-livell tal-Unjoni jenħtieġ li tibqa' tkun ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni. Għalhekk jeħtieġ tiġi introdotta klassifikazzjoni ta' emendi ġdida: emendi standard, li ma jagħtux lok għal proċedimenti ta' oppożizzjoni fil-livell tal-Unjoni u li għalhekk isiru applikabbli hekk kif jiġu approvati mill-Istat Membru; u l-emendi fil-livell tal-Unjoni, li japplikaw biss wara approvazzjoni mill-Kummissjoni, wara li jingħalqu l-proċedimenti ta' oppożizzjoni fil-livell tal-Unjoni.

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha l-għan li tallinja t-test tal-OKS Unika mal-adozzjoni mill-Kummissjoni Ewropea tar-Regolament Delegat (UE) tas-17 ta' Ottubru 2018 adottat skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 u li tintroduċi f'dan l-att bażiku l-prinċipji politiċi sottostanti għal din ir-reviżjoni. Din l-emenda tikkorrispondi għall-Premessa 16 tal-imsemmi Regolament Delegat.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 17f (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17f) Jenħtieġ li jiġi introdott il-kunċett ta' "emenda temporanja", bil-għan li dawk il-prodotti tad-dwieli li għandhom denominazzjoni protetta ta' oriġini jew indikazzjoni ġeografika protetta jibqgħu jiġu kummerċjalizzati taħt dawk l-ismijiet protetti fl-eventwalità ta' diżastri naturali jew ta' kundizzjonijiet tat-temp ħżiena jew fl-eventwalità li jiġu adottati ta' miżuri sanitarji jew fitosanitarji li b'mod temporanju jipprevjenu l-operaturi milli jikkonformaw mal-ispeċifikazzjoni tal-prodott. Minħabba l-urġenza tagħhom, huwa importanti li l-emendi temporanji jiġu applikati hekk kif jiġu approvati mill-Istat Membru. Il-lista ta' raġunijiet urġenti li jiġġustifikaw l-adozzjoni ta' emendi temporanji hija eżawrjenti, minħabba n-natura eċċezzjonali ta' dawk l-emendi.

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha l-għan li tallinja t-test tal-OKS Unika mal-adozzjoni mill-Kummissjoni Ewropea tar-Regolament Delegat (UE) tas-17 ta' Ottubru 2018 adottat skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 u li tintroduċi f'dan l-att bażiku l-prinċipji politiċi sottostanti għal din ir-reviżjoni. Din l-emenda tikkorrispondi għall-Premessa 17 tal-imsemmi Regolament Delegat.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 17g (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17g) Huwa importanti li l-emendi tal-Unjoni jsegwu l-proċedura li tiggverna l-applikazzjonijiet għall-protezzjoni bil-għan li jkollhom l-istess effikaċja u l-istess garanziji. Dawn għandhom japplikaw mutatis mutandis, bl-eċċezzjoni ta' ċerti passi li jenħtieġ li jiġu eliminati sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv. Jenħtieġ li tiġi definita l-proċedura li għandha tiġi segwita għall-emendi standard u temporanji bil-għan li l-Istati Membri jitħallew jivvalutaw l-applikazzjonijiet b'mod xieraq u jiżguraw approċċ konsistenti fost l-Istati Membri. Il-valutazzjoni mwettqa mill-Istati Membri jenħtieġ li tkun ekwivalenti, f'termini ta' rigorożità u kompletezza, għall-valutazzjoni mwettqa skont il-proċedura li tiggverna l-applikazzjonijiet għal protezzjoni.

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha l-għan li tallinja t-test tal-OKS Unika mal-adozzjoni mill-Kummissjoni Ewropea tar-Regolament Delegat (UE) tas-17 ta' Ottubru 2018 adottat skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 u li tintroduċi f'dan l-att bażiku l-prinċipji politiċi sottostanti għal din ir-reviżjoni. Din l-emenda tikkorrispondi għall-Premessa 18 tal-imsemmi Regolament Delegat.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 17h (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17h) Huwa importanti li l-emendi standard u temporanji relatati mad-denominazzjonijiet ta' oriġini protetti u mal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti ta' pajjiżi terzi jsiru bi qbil mal-approċċ stabbilit għall-Istati Membri u li d-deċiżjonijiet ta' approvazzjoni jittieħdu bi qbil mas-sistema fis-seħħ fil-pajjiż terz ikkonċernat.

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha l-għan li tallinja t-test tal-OKS Unika mal-adozzjoni mill-Kummissjoni Ewropea tar-Regolament Delegat (UE) tas-17 ta' Ottubru 2018 adottat skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 u li tintroduċi f'dan l-att bażiku l-prinċipji politiċi sottostanti għal din ir-reviżjoni. Din l-emenda tikkorrispondi għall-Premessa 19 tal-imsemmi Regolament Delegat.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 17i (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(17i) Sabiex jiġu protetti l-interessi leġittimi tal-operaturi filwaqt li jitqiesu l-prinċipju tal-kompetizzjoni u l-obbligu li tingħata informazzjoni xierqa lill-konsumaturi, jenħtieġ li jiġu adottati regoli dwar it-tikkettar temporanju u l-preżentazzjoni ta' prodotti tad-dwieli li isimhom kien is-suġġett ta' applikazzjoni għal denominazzjoni ta' oriġini protetta jew ta' indikazzjoni ġeografika protetta.

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha l-għan li tallinja t-test tal-OKS Unika mal-adozzjoni mill-Kummissjoni Ewropea tar-Regolament Delegat (UE) tas-17 ta' Ottubru 2018 adottat skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 u li tintroduċi f'dan l-att bażiku l-prinċipji politiċi sottostanti għal din ir-reviżjoni. Din l-emenda tikkorrispondi għall-Premessa 21 tal-imsemmi Regolament Delegat.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 22a (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(22a) Meta l-punt gb tal-Artikolu 119(1) dwar l-inklużjoni obbligatorja fuq it-tikketta tal-lista ta' ingredjenti li jinsabu fl-inbid jiġi applikat b'att delegat, jenħtieġ li din il-lista ma tiġix ippreżentata skont il-lott.

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Meta jittieħdu miżuri għall-infurzar tal-inklużjoni fuq it-tikketta tal-lista ta' ingredjenti li jinsabu fl-inbid, wieħed irid joqgħod attent li ma jikkumplikax aktar il-kompitu ta' min ikabbar id-dwieli billi jiġi żgurat li l-informazzjoni tingħata għall-produzzjoni kollha kemm hi tas-sena u mhux fuq kull lott mibjugħ fi żminijiet differenti tas-sena.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 23a (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(23a) Sabiex tiġi garantita ċ-ċertezza ġuridika għall-iżvilupp sostenibbli tal-produzzjoni tal-ħalib fl-Unjoni Ewropea u biex jingħata kont tat-tnaqqis tas-suq uniku wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea, hemm bżonn li l-limiti kwantitattivi applikabbli tal-Unjoni Ewropea jiġu aġġornati ħalli tingħata l-possibbiltà li l-organizzazzjonijiet tal-produtturi stabbiliti mill-produtturi tal-ħalib jew mill-assoċjazzjonijiet tagħhom, jinnegozjaw b'mod kollettiv it-termini tal-kuntratti, inklużi l-prezzijiet, għal parti mill-produzzjoni tal-ħalib mhux ipproċessat tal-membri tagħhom jew għall-produzzjoni kollha kemm hi.

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha tinqara flimkien mal-emendi proposti għall-Artikolu 149, bil-għan li jsir aġġustament tekniku għar-regoli li jippermettu lill-produtturi tal-ħalib iwettqu negozjati kuntrattwali sakemm il-volum tal-ħalib mhux ipproċessat ma jaqbiżx il-limitu ta' 3,5 % tal-produzzjoni totali tal-Unjoni. Madankollu, bħala riżultat tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni, is-suq intern se jkun iżgħar, għalhekk qiegħed sempliċement jiġi propost li l-volum tal-ħalib mhux ipproċessat fis-suq intern tas-27 Stat Membru jiġi aġġustat 'il fuq minn 3,5 % għal 4 %.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 23b (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(23b) Sabiex jitqiesu l-iżviluppi leġiżlattivi reċenti kif stabbiliti fir-Regolament (UE) 2017/2393 u biex jintemmu ċerti regoli speċifiċi li saru restrittivi fir-rigward tar-reġim ġenerali, jenħtieġ li jiġi speċifikat li l-organizzazzjonijiet tal-produtturi stabbiliti mill-produtturi tal-ħalib jew mill-assoċjazzjonijiet tagħhom jistgħu jiġu rikonoxxuti skont l-Artikoli 152 u 161 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 u li għandhom jitħassru r-regoli speċifiċi relatati mal-organizzazzjonijiet interprofessjonali rikonoxxuti fis-settur tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib, li jikkonċernaw ir-rikonoxximent tagħhom u r-regoli għat-tfassil ta' tali rikonoxximent.

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha tinqara flimkien mal-emendi proposti għall-Artikoli 150, 157, 158 u 163 bil-għan li jiġu ċċarati l-possibbiltajiet għar-rikonoxximenti tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi tal-ħalib, u biex jallinjaw parzjalment ir-reġim ta' deroga għall-organizzazzjonijiet interprofessjonali fis-setturi tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib mar-reġim ġenerali għall-organizzazzjonijiet interprofessjonali. Din l-aħħar differenzjazzjoni, li oriġinat fil-Pakkett tal-Ħalib, m'għadhiex meħtieġa u t-tħassir tagħha se jippermetti lill-organizzazzjoni interprofessjonali tal-produtturi tal-ħalib taċċessa ċerti setgħat ġodda.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 23c (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(23c) Jenħtieġ li jiġu kodifikati r-regoli dwar ir-rikonoxximent ta' organizzazzjonijiet transnazzjonali tal-produtturi, assoċjazzjonijiet transnazzjonali ta' organizzazzjonijiet tal-produtturi u organizzazzjonijiet interprofessjonali transnazzjonali kif ukoll regoli li jiċċaraw ir-responsabbiltà tal-Istati Membri involuti. Sabiex tiġi rispettata l-libertà tal-istabbiliment filwaqt li jiġu rikonoxxuti d-diffikultajiet li jiffaċċjaw dawn l-organizzazzjonijiet biex jingħataw rikonoxximent mill-Istat Membru li fih huma jkollhom għadd sinifikanti ta' membri jew li fih huma jkollhom volum jew valur sinifikanti ta' produzzjoni kummerċjabbli, jew, għal organizzazzjonijiet interprofessjonali, biex l-Istat Membru fejn ikunu stabbiliti jiddeċiedi dwar ir-rikonoxximent tagħhom, huwa xieraq li l-Kummissjoni tingħata r-responsabbiltà li tirrikonoxxi dawn l-organizzazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet u li tistabbilixxi regoli għall-forniment tal-assistenza amministrattiva meħtieġa mill-Istati Membri lil xulxin u lill-Kummissjoni, sabiex din tistabbilixxi jekk organizzazzjoni jew assoċjazzjoni tissodisfax il-kundizzjonijiet għar-rikonoxximent u jekk jistgħux jindirizzaw il-każijiet ta' nuqqas ta' konformità.

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha tinqara flimkien mal-proposta għal Artikolu 158b ġdid, li jimmira li jikkodifika fl-att bażiku r-regoli relatati ma' organizzazzjonijiet transnazzjonali rikonoxxuti (POs, DOP jew IOs) li jinsabu fir-Regolament ta' Delega Nru 2016/232. Madankollu, hija tagħmel bidla importanti li għandha l-għan li tagħti lill-Kummissjoni Ewropea s-setgħa li tiddeċiedi dwar dawn l-organizzazzjonijiet transnazzjonali, il-prinċipji ta' kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati Membri għar-rikonoxximent ta' tali entitajiet li jkunu naqsu milli jagħtu prova tal-valur tagħhom.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 23d (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(23d) Sabiex il-produtturi agrikoli jirrispondu għall-konċentrazzjoni dejjem ikbar ta' ħoloq oħrajn matul il-katina tal-valur tal-provvista agrikola, jenħtieġ li jkun possibbli għall-assoċjazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi li jipparteċipaw fil-ħolqien ta' assoċjazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet tal-produtturi. Bl-istess mod, biex jintlaħqu l-istess objettivi, l-organizzazzjonijiet interprofessjonali jenħtieġ li jitħallew jistabbilixxu assoċjazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet interprofessjonali.

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha tinqara flimkien mal-emendi għall-Artikolu 156 u l-proposta għall-Artikolu 158a ġdid, li għandhom l-għan li jawtorizzaw assoċjazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet tal-produtturi biex jipparteċipaw fil-ħolqien ta' assoċjazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet tal-produtturi, u biex tintroduċi fir-Regolament Nru 1308/2013 il-possibbiltà li jiġu rikonoxxuti assoċjazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet interprofessjonali fuq il-mudell ta' assoċjazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet tal-produtturi.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 23e (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(23e) Fid-dawl tal-importanza tad-denominazzjonijiet ta' oriġini protetti (DOP) u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (IĠP) fil-produzzjoni agrikola tal-Unjoni, u fid-dawl tas-suċċess tal-introduzzjoni tar-regoli għall-ġestjoni tal-provvista ta' ġobnijiet u ta' prieżet nexfin immellħa b'marki ta' kwalità li jiggarantixxu l-valur miżjud u li jippreservaw il-kwalità ta' dawn il-prodotti, il-benefiċċji ta' dawk ir-regoli jenħtieġ li jiġu estiżi għall-prodotti agrikoli kollha b'marki ta' kwalità. Jenħtieġ għalhekk li l-Istati Membri jiġu awtorizzati japplikaw dawn ir-regoli biex jirregolaw il-provvista ġenerali ta' prodotti agrikoli ta' kwalità prodotti fi ħdan żona ġeografika definita, fuq talba ta' organizzazzjoni interprofessjonali, ta' organizzazzjoni tal-produtturi jew ta' grupp kif definit fir-Regolament (UE) Nru 1151/2012, dment li maġġoranza qawwija tal-produtturi ta' dak il-prodott, u fejn applikabbli, tal-produtturi agrikoli fiż-żona ġeografika kkonċernata, jappoġġaw dawk ir-regoli.

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha tinqara flimkien mal-emendi introdotti fl-Artikolu 172 u għandha l-għan li tirrikonoxxi s-suċċess tal-mekkaniżmi għall-ġestjoni tal-provvista ta' ġobon u ta' perżut previsti fl-Artikoli 150 u 172 ta' dan ir-Regolament, u li testendi l-possibbiltajiet għal prodotti agrikoli oħra b'denominazzjoni ta' oriġini protetta jew b'indikazzjoni ġeografika protetta skont l-Artikolu 5(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru 1151/2012. Madankollu żżomm il-karatteristiċi speċifiċi kurrenti għall-ġobnijiet fl-Artikolu 150.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 23f (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(23f) Sabiex titrawwem it-trażmissjoni mtejba tas-sinjali tas-suq u biex jissaħħu r-rabtiet bejn il-prezzijiet tal-produtturi u l-valur miżjud matul il-katina tal-provvista, jeħtieġ li jiġu estiżi l-mekkaniżmi għall-kondiviżjoni tal-valur bejn il-bdiewa, inklużi l-assoċjazzjonijiet tal-bdiewa, mal-ewwel xerrejja tagħhom għall-bqija ta' dawk is-setturi tal-prodotti b'marka ta' kwalità rikonoxxuta mid-dritt tal-Unjoni u minn dak nazzjonali. Il-bdiewa, inklużi l-assoċjazzjonijiet tal-bdiewa, jenħtieġ li jiġu awtorizzati li jaqblu dwar klawżoli ta' kondiviżjoni tal-valur, inkluż qligħ u telf tas-suq, ma' operaturi fi stadji differenti tal-produzzjoni, l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 23g (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(23g) Sabiex jiġi żgurat l-użu effettiv tat-tipi kollha ta' klawżoli ta' kondiviżjoni tal-valur jenħtieġ li jiġi speċifikat li dawn il-klawżoli jistgħu jkunu bbażati b'mod partikolari fuq indikaturi ekonomiċi relatati mal-ispejjeż rilevanti tal-produzzjoni u tal-kummerċjalizzazzjoni u l-iżvilupp tagħhom, il-prezzijiet tal-prodotti agrikoli u tal-ikel irreġistrati fis-suq jew fis-swieq ikkonċernati u l-evoluzzjoni tagħhom, jew fuq il-kwantitajiet, il-kompożizzjoni, il-kwalità, it-traċċabbiltà jew, fejn applikabbli, il-konformità mal-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 27a (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(27a) Sabiex jinkiseb l-objettiv ta' kontribut għall-istabbiltà tas-swieq agrikoli, jenħtieġ li jissaħħu l-istrumenti li jipprevedu t-trasparenza tas-swieq agrikoli. Peress li l-esperjenza tal-osservatorji settorjali Ewropej għas-swieq agrikoli wriet li hija pożittiva biex tinforma l-għażliet tal-operaturi ekonomiċi u tal-awtoritajiet pubbliċi b'mod ġenerali kif ukoll biex tiffaċilita l-osservazzjoni u r-rekordjar tal-iżviluppi tas-suq, jenħtieġ li jiġi stabbilit osservatorju Ewropew għas-swieq tal-prodotti agrikoli flimkien ma' sistema ta' notifika għar-rappurtar tal-informazzjoni meħtieġa għall-ħidma tal-osservatorju.

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha tinqara flimkien mal-proposta għal Artikolu 218a ġdid, li għandu l-għan li jintroduċi, fir-Regolament dwar l-OKS Unika, osservatorju tas-swieq tal-prodotti agrikoli bbażat fuq il-ħidma tad-diversi osservatorji settorjali u li jistabbilixxi sistema ta' notifika għar-rappurtar tal-informazzjoni meħtieġa għall-ħidma tal-osservatorju.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 27b (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(27b) Sabiex il-korpi u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jagħmlu għażliet informati u biex tissaħħaħ l-effikaċja ta' miżuri li jipprevjenu u jimmaniġġjaw it-tfixkil fis-suq, jenħtieġ li jsir provvediment għal mekkaniżmu ta' twissija bikrija li bih l-Osservatorju Ewropew tas-Swieq Agrikoli jinnotifika lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar theddid ta' tfixkil fis-suq u fejn xieraq jagħti rakkomandazzjonijiet dwar il-miżuri li għandhom jiġu adottati. Il-Kummissjoni, li hija l-unika korp bis-setgħa ta' inizjattiva f'dan il-qasam, jkollha 30 jum biex tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill il-miżuri xierqa biex tindirizza dak it-tfixkil tas-suq jew inkella biex tiġġustifika n-nuqqas tagħhom.

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha tinqara flimkien mal-proposta li jinħoloq Artikolu 218b ġdid biex jiġi stabbilit mekkaniżmu ta' twissija bikrija li jwissi lill-Kummissjoni, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill b'theddid ta' tfixkil fis-suq u jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tipproponi miżuri jew tiġġustifika n-nuqqas tagħhom fi żmien 30 jum min-notifika lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 29</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(29) Minħabba t-tħassir tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill17 bir-Regolament (UE) .../... (ir-Regolament dwar il-Pjan Strateġiku tal-PAK), id-dispożizzjonijiet dwar il-kontrolli u l-penali marbuta mal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni u mad-denominazzjonijiet ta' oriġini, indikazzjonijiet ġeografiċi u termini tradizzjonali protetti jenħtieġ jiġu integrati fir-Regolament (UE) Nru 1308/2013.

(29) Minħabba t-tħassir tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill17 bir-Regolament (UE) .../... (ir-Regolament Orizzontali), id-dispożizzjonijiet dwar il-kontrolli u l-penali marbuta mal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni u mad-denominazzjonijiet ta' oriġini, indikazzjonijiet ġeografiċi u termini tradizzjonali protetti jenħtieġ jiġu integrati fir-Regolament (UE) Nru 1308/2013, filwaqt li jispeċifika, fl-interessi tal-effiċjenza, li dawn il-kontrolli jistgħu jikkonsistu f'kontrolli dokumentarji u fuq il-post li jkunu neċessarji biss fejn l-ispeċifikazzjoni tal-prodott tinkludi rekwiżiti li ma jistgħux jiġu verifikati b'mod sigur permezz ta' kontroll dokumentarju.

__________________

__________________

17 Ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008, (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549).

17 Ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008, (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 549).

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda hija purament teknika u għandha l-għan li tikkoreġi żball ta' abbozzar mill-Kummissjoni u li tiċċara, b'rabta mal-paragrafu 3a l-ġdid propost fil-kuntest tal-Artikolu 116a, li, fl-interessi tal-effiċjenza, tali kontrolli jkunu jikkonsistu f'kontrolli dokumentarji u fuq il-post u li l-kontrolli fuq il-post ikunu meħtieġa biss meta l-ispeċifikazzjoni tal-prodott ikun fiha rekwiżiti li ma jistgħux jiġu vverifikati b'mod sigur permezz ta' kontroll dokumentarju.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 30a (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(30a) Sabiex jitkompla l-appoġġ għas-settur taz-zokkor fl-iżvilupp u t-tranżizzjoni tiegħu wara t-tmiem tas-sistema tal-kwoti, jenħtieġ li jiġi speċifikat li n-notifiki dwar il-prezzijiet tas-suq ikopru wkoll l-etanol, jawtorizzaw l-użu ta' mekkaniżmi ta' konċiljazzjoni u ta' medjazzjoni bħala alternattiva għall-arbitraġġ, u jikkodifikaw il-klawżola tal-kondiviżjoni tal-valur f'dan ir-Regolament.

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha tinqara flimkien mal-emendi introdotti fl-Artikolu 126 u fl-Anness X.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 33a (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(33a) Jenħtieġ li jiġu previsti mekkaniżmi ġuridiċi li jiggarantixxu li l-prodotti li jkollhom it-terminu tal-kwalità fakultattiv "prodott tal-muntanji" jkunu preżenti fis-suq ta' pajjiż ieħor biss jekk ma jiksrux ir-rekwiżiti għall-użu ta' dak it-terminu ta' kwalità f'pajjiż partikolari, jekk ikunu jeżistu tali rekwiżiti.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 34a (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(34a) Il-lista ta' prodotti li jistgħu jiġu protetti bħala DPO jew IĠP jenħtieġ li tiġi estiża bi prodotti li għandhom domanda dejjem tikbar mill-konsumaturi tal-Unjoni, bħax-xama' tan-naħal, li qed issib applikazzjoni dejjem aktar mifruxa fl-industrija tal-ikel u l-kożmetiċi.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 35</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(35) L-ammonti tar-riżorsi finanzjarji disponibbli biex jiffinanzjaw il-miżuri skont ir-Regolamenti (UE) Nru 228/201320 u (UE) Nru 229/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill21 jenħtieġ jiġu aġġornati.

(35) L-ammonti tar-riżorsi finanzjarji disponibbli biex jiffinanzjaw il-miżuri skont ir-Regolamenti (UE) Nru 228/201320 u (UE) Nru 229/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill21 jenħtieġ li jinżammu.

__________________

__________________

20 Ir-Regolament (UE) No 228/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Mazu 2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 247/2006 (ĠU L 78, 20.3.2013, p. 23).

20 Ir-Regolament (UE) Nru 228/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Marzu 2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 247/2006 (ĠU L 78, 20.3.2013, p. 23).

21 Ir-Regolament (UE) Nru 229/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Marzu 2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-gżejjer minuri fil-Baħar Eġew u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1405/2006 (ĠU L 78, 20.3.2013, p. 41).

21 Ir-Regolament (UE) Nru 229/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Marzu 2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-gżejjer minuri fil-Baħar Eġew u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1405/2006 (ĠU L 78, 20.3.2013, p. 41).

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha l-għan li tirrestawra l-ammonti allokati lir-reġjuni ultraperiferiċi skont il-POSEI, f'konformità mar-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Novembru 2018 dwar il-qafas finanzjarju pluriennali għall-perijodu 2021-2027 – Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew bil-ħsieb ta' ftehim u l-impenji magħmula mill-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker f'Cayenne fis-27 ta' Ottubru 2017.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Premessa 35a (ġdida)</Article>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(35a) L-organizzazzjonijiet interprofessjonali rikonoxxuti skont l-Artikolu 157 tar-Regolament (UE) 1308/2013 huma operaturi li jwettqu rwol essenzjali fl-iżvilupp ta' setturi agrikoli diversifikati tar-reġjuni ultraperiferiċi, b'mod partikolari fis-setturi tat-trobbija tal-bhejjem. Minħabba d-daqs żgħir ħafna tagħhom u l-insularità tagħhom, is-swieq lokali fir-reġjuni ultraperiferiċi huma partikolarment esposti għall-varjazzjonijiet fil-prezz marbuta mal-flussi ta' importazzjonijiet mill-bqija tal-Unjoni jew minn pajjiżi terzi. Dawk l-organizzazzjonijiet interprofessjonali jiġbru flimkien lill-operaturi kollha attivi fis-suq f'kull stadju, u bħala tali, jieħdu azzjonijiet kollettivi li jippermettu li l-produzzjoni lokali tibqa' fis-suq tagħha, b'mod partikolari permezz ta' ġbir ta' data jew tixrid ta' informazzjoni. Għal dan il-għan, irrispettivament mill-Artikoli 28, 29 u 110 TFUE, u mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 164 u 165 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, huwa xieraq li, fil-kuntest ta' ftehimiet interprofessjonali estiżi, l-Istat Membru kkonċernat jitħalla, wara konsultazzjoni mal-atturi kkonċernati, jirresponsabbilizza lill-operaturi individwali jew lil gruppi ta' operaturi li mhumiex membri tal-organizzazzjoni u li joperaw fis-suq lokali, irrispettivament mill-oriġini tagħhom, inkluż f'każijiet fejn id-dħul ta' dawn il-kontribuzzjonijiet jiffinanzja miżuri biex tinżamm biss il-produzzjoni lokali jew fejn il-kontribuzzjonijiet jiġu imposti fi stadju differenti tal-proċess ta' kummerċjalizzazzjoni.

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha l-għan li tadatta r-regoli għall-estensjoni tar-regoli interprofessjonali għar-realtajiet tar-reġjuni ultraperiferiċi. Dawn l-organizzazzjonijiet huma operaturi essenzjali għall-iżvilupp tas-setturi fir-reġjuni ultraperiferiċi, li s-swieq tagħhom huma esposti għal varjazzjonijiet fil-prezzijiet. Dawn l-organizzazzjonijiet jistabbilixxu azzjonijiet ta' ġbir u disseminazzjoni ta' data u l-kontribuzzjonijiet miġbura skont dawn il-ftehimiet għandhom jiġu estiżi mill-Istat Membru għall-prodotti agrikoli kollha mqiegħda fis-swieq lokali, irrispettivament mill-oriġini tagħhom.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Premessa 25a (ġdida)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1) Għandha tiddaħħal il-premessa li ġejja:

 

"(25a) L-għajnuna mogħtija skont l-iskema tal-iskejjel allokata għad-distribuzzjoni tal-prodotti jenħtieġ li, fejn ikun possibbli, tippromwovi prodotti bi ktajjen tal-provvista qosra."

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1a (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Premessa 127a (ġdida)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1a) Għandha tiddaħħal il-premessa li ġejja:

 

"(127a) Kuntratti bil-miktub fis-settur tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib li jistgħu jkunu obbligatorji f'xi Stati Membri jew li l-produtturi, l-organizzazzjonijiet ta' produtturi jew l-assoċjazzjoni ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi għandhom id-dritt li jitolbu fi kwalunkwe każ, jenħtieġ li fost elementi oħra jistabbilixxu l-prezz li għandu jitħallas għall-konsenja, li idealment ikun ikopri l-ispiża tal-produzzjoni u li jista' jiġi kkalkolat abbażi ta' indikaturi faċilment aċċessibbli u komprensibbli tal-ispejjeż tal-produzzjoni u tas-suq, li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeterminaw skont kriterji oġġettivi u abbażi ta' studji dwar il-produzzjoni u l-katina alimentari."

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1b (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Premessa 139a (ġdida)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1b) Għandha tiddaħħal il-premessa li ġejja:

 

"(139a) Kuntratti bil-miktub li jistgħu jkunu obbligatorji f'xi Stati Membri jew li l-produtturi, l-organizzazzjonijiet ta' produtturi jew l-assoċjazzjoni ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi għandhom id-dritt li jitolbu fi kwalunkwe każ, jenħtieġ li fost elementi oħra jistabbilixxu l-prezz li għandu jitħallas għall-konsenja, li idealment ikun ikopri l-ispiża tal-produzzjoni u li jista' jiġi kkalkolat abbażi ta' indikaturi faċilment aċċessibbli u komprensibbli tal-ispejjeż tal-produzzjoni u tas-suq, li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiddeterminaw skont kriterji oġġettivi u abbażi ta' studji dwar il-produzzjoni u l-katina alimentari."

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1c (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 1</Article2>

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(-1c) L-Artikolu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:

Artikolu 1

"Artikolu 1

Il-kamp ta' applikazzjoni

Il-kamp ta' applikazzjoni

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq għall-prodotti agrikoli, li tfisser il-prodotti kollha elenkati fl-Anness I għat-Trattati bl-eċċezzjoni tal-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura kif definit fl-atti leġislattivi tal-Unjoni dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura.

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq għall-prodotti agrikoli, li tfisser il-prodotti kollha elenkati fl-Anness I għat-Trattati bl-eċċezzjoni tal-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura kif definit fl-atti leġislattivi tal-Unjoni dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u l-akkwakultura. Dan ir-Regolament jiddefinixxi l-istandards pubbliċi, ir-regoli dwar it-trasparenza tas-suq u l-għodod għall-ġestjoni tal-kriżijiet li se jippermettu lill-awtoritajiet pubbliċi, b'mod partikolari lill-Kummissjoni, jiżguraw is-sorveljanza, il-ġestjoni u r-regolamentazzjoni tas-swieq agrikoli

2. Il-prodotti agrikoli kif iddefiniti fil-paragrafu 1 għandhom jinqasmu fis-setturi li ġejjin kif elenkati fil-partijiet rispettivi tal-Anness I:

2. Il-prodotti agrikoli kif iddefiniti fil-paragrafu 1 għandhom jinqasmu fis-setturi li ġejjin kif elenkati fil-partijiet rispettivi tal-Anness I:

(a) ċereali, Parti I;

(a) ċereali, Parti I;

(b) ross, Parti II;

(b) ross, Parti II;

(c) zokkor, Parti III;

(c) zokkor, pitravi taz-zokkor u kannamieli, Parti III;

(d) għalf niexef, Parti IV;

(d) għalf niexef, Parti IV;

(e) żrieragħ, Parti V;

(e) żrieragħ, Parti V;

(f) ħops, Parti VI;

(f) ħops, Parti VI;

(g) żejt taż-żebbuġa u żebbuġ tal-ikel, Parti VII;

(g) żejt taż-żebbuġa u żebbuġ tal-ikel, Parti VII;

(h) kittien u qanneb, Parti VIII;

(h) kittien u qanneb, Parti VIII;

(i) frott u ħxejjex, Parti IX;

(i) frott u ħxejjex, Parti IX;

(j) frott u prodotti tal-ħxejjex ipproċessati, Parti X;

(j) frott u prodotti tal-ħxejjex ipproċessati, Parti X;

(k) banana, Parti XI;

(k) banana, Parti XI;

(l) inbid, Parti XII;

(l) inbid, Parti XII;

(m) siġar u pjanti oħra ħajjin, basal, għeruq u partijiet simili, fjuri maqtugħin u weraq ornamentali, Parti XIII;

(m) siġar u pjanti oħra ħajjin, basal, għeruq u partijiet simili, fjuri maqtugħin u weraq ornamentali, Parti XIII;

(n) tabakk, Parti XIV;

(n) tabakk, Parti XIV;

(o) laħam taċ-ċanga u vitella, Parti XV;

(o) laħam taċ-ċanga u vitella, Parti XV;

(p) ħalib u prodotti tal-ħalib, Parti XVI;

(p) ħalib u prodotti tal-ħalib, Parti XVI;

(q) laħam tal-majjal, Parti XVII;

(q) laħam tal-majjal, Parti XVII;

(r) laħam tan-nagħaġ u laħam tal-mogħoż, Parti XVIII;

(r) laħam tan-nagħaġ u laħam tal-mogħoż, Parti XVIII;

(s) bajd, Parti XIX;

(s) bajd, Parti XIX;

(t) laħam tat-tjur, Parti XX;

(t) laħam tat-tjur, Parti XX;

(u) alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola, Parti XXI

(u) alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola, Parti XXI

(v) prodotti tal-apikultura, Parti XXII;

(v) prodotti tal-apikultura, Parti XXII;

(w) dud tal-ħarir, Parti XXIII;

(w) dud tal-ħarir, Parti XXIII;

(x) prodotti oħra, Parti XXIV.

(x) prodotti oħra, Parti XXIV. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1d (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 1a (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1d)  Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

 

"Artikolu 1a

 

Objettivi speċifiċi

 

Mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-objettivi ġenerali u speċifiċi definiti fl-Artikoli 5 u 6 tar-Regolament (UE) …/… [pjan strateġiku tal-PAK], u skont l-Artikolu 39 TFUE, l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli msemmija fl-Artikolu 1 għandha tikkontribwixxi għall-kisba tal-objettivi speċifiċi li ġejjin:

 

(a) il-parteċipazzjoni fl-istabbilizzazzjoni tas-swieq agrikoli u t-tisħiħ tat-trasparenza tagħhom;

 

(b) il-promozzjoni tal-funzjonament xieraq tal-katina ta' provvista agroalimentari u l-garanzija ta' dħul ġust għall-produtturi agrikoli;

 

(c) it-titjib tal-pożizzjoni tal-produtturi fil-katina tal-valur u l-promozzjoni tal-konċentrazzjoni tal-provvista agrikola;

 

(d) il-kontribuzzjoni għat-titjib tal-kundizzjonijiet ekonomiċi għall-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli u t-tisħiħ tal-kwalità tal-produzzjoni agrikola Ewropea."

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha l-għan li tintroduċi objettivi għall-Organizzazzjoni tas-Suq Komuni tal-PAK, li jkunu japplikaw mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-objettivi stabbiliti fir-Regolament (UE) [Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK] u f'konformità mal-Artikolu 39 tat-TFUE.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1e (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 2</Article2>

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(-1e) L-Artikolu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

Artikolu 2

"Artikolu 2

Dispożizzjonijiet ġenerali tal-politika agrikola komuni (PAK)

Dispożizzjonijiet ġenerali tal-politika agrikola komuni (PAK)

Ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 u d-dispożizzjonijiet adottati skontu għandhom japplikaw b'rabta mal-miżuri stabbiliti f'dan ir-Regolament.

Ir-Regolament (UE) Nru […] [Regolament Orizzontali] u d-dispożizzjonijiet adottati skontu għandhom japplikaw b'rabta mal-miżuri stabbiliti f'dan ir-Regolament.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=MT)

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda hija biss emenda teknika marbuta mar-riforma tar-regolament orizzontali tal-PAK loi għadha għaddejja.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 3 – paragrafu 4</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 227 li jemendaw id-definizzjonijiet li jirrigwardaw is-setturi stabbiliti fl-Anness II sa fejn huwa meħtieġ biex jiġu aġġornati d-definizzjonijiet fid-dawl tal-iżviluppi tas-suq.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 227 li jemendaw, bil-għan li jiġu aġġornati d-definizzjonijiet li jirrigwardaw is-setturi stabbiliti fl-Anness II, fid-dawl tal-iżviluppi tas-suq, mingħajr ma joħolqu definizzjonijiet ġodda.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 6</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3) l-Artikolu 6 jitħassar;

imħassar

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 6</Article2>

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(3a) l-Artikolu 6 huwa sostitwit b'dan li ġej:

Artikolu 6

"Artikolu 6

Snin ta' kummerċjalizzazzjoni

Snin ta' kummerċjalizzazzjoni

Għandhom jiġu stabbiliti s-snin ta' kummerċjalizzazzjoni li ġejjin:

Għandhom jiġu stabbiliti s-snin ta' kummerċjalizzazzjoni li ġejjin:

(a) mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Diċembru ta' sena partikolari għas-setturi tal-frott u l-ħxejjex, tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati u tal-banana;

(a) mill-1 ta' Jannar sal-31 ta' Diċembru ta' sena partikolari għas-setturi tal-frott u l-ħxejjex, tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati u tal-banana;

(b) mill-1 ta' April sat-31 ta' Marzu tas-sena ta' wara settur tal-għalf niexef u għas-settur tad-dud tal-ħarir;

(b) mill-1 ta' April sat-31 ta' Marzu tas-sena ta' wara settur tal-għalf niexef u għas-settur tad-dud tal-ħarir;

(c) mill-1 ta' Lulju sal-30 ta' Ġunju tas-sena ta' wara għal:

(c) mill-1 ta' Lulju sat-30 ta' Ġunju tas-sena ta' wara għal:

(i) is-settur taċ-ċereali;

(i) is-settur taċ-ċereali;

(ii) is-settur taż-żrieragħ;

(ii) is-settur taż-żrieragħ;

(iii) is-settur taż-żejt taż-żebbuġa u taż-żebbuġ tal-ikel;

(iii) is-settur tal-kittien u tal-qanneb;

(iv) is-settur tal-kittien u tal-qanneb;

(iv) is-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib;

(v) is-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib;

 

(d) mill-1 ta' Awwissu sal-31 ta' Lulju tas-sena ta' wara għas-settur tal-inbid;

(d) mill-1 ta' Awwissu sal-31 ta' Lulju tas-sena ta' wara għas-settur tal-inbid;

(e) mill-1 ta' Settembru sal-31 ta' Awwissu tas-sena ta' wara għas-settur tar-ross;

(e) mill-1 ta' Settembru sal-31 ta' Awwissu tas-sena ta' wara għas-settur tar-ross u għas-settur taż-żebbuġ tal-mejda;

(f) mill-1 ta' Ottubru sat-30 ta' Settembru tas-sena ta' wara għas-settur taz-zokkor.

(f) mill-1 ta' Ottubru sat-30 ta' Settembru tas-sena ta' wara għas-settur taz-zokkor u għas-settur taż-żejt taż-żebbuġa. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3b (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 11</Article2>

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(3b) l-Artikolu 11 huwa sostitwit b'dan li ġej:

Artikolu 11

"Artikolu 11

Prodotti eliġibbli għal intervent pubbliku

Prodotti eliġibbli għal intervent pubbliku

L-intervent pubbliku għandu japplika fir-rigward tal-prodotti li ġejjin skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f'din it-Taqsima u kwalunkwe rekwiżiti u kundizzjonijiet addizzjonali li jistgħu jkunu ddeterminati mill-Kummissjoni, permezz ta' atti ddelegati konformi mal-Artikolu 19 u atti ta' implimentazzjoni konformi mal-Artikolu 20:

L-intervent pubbliku għandu japplika fir-rigward tal-prodotti li ġejjin skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f'din it-Taqsima u kwalunkwe rekwiżiti u kundizzjonijiet addizzjonali li jistgħu jkunu ddeterminati mill-Kummissjoni, permezz ta' atti ddelegati konformi mal-Artikolu 19 u atti ta' implimentazzjoni konformi mal-Artikolu 20:

(a) qamħ komuni, qamħ durum, xgħir u qamħirrun;

(a) qamħ komuni, qamħ durum, xgħir u qamħirrun;

(b) ross għadu fil-ħliefa;

(b) ross għadu fil-ħliefa;

(c) laħam frisk jew imkessaħ tas-settur tal-laħam taċ-ċanga u vitella tal-kodiċijiet NM 0201 10 00 u 0201 20 20 sa 0201 20 50;

(c) laħam frisk jew imkessaħ tas-settur tal-laħam taċ-ċanga u vitella tal-kodiċijiet NM 0201 10 00 u 0201 20 20 sa 0201 20 50;

(d) butir magħmul direttament u esklużivament minn krema pasturizzata li ssir direttament u esklużivament mill-ħalib tal-baqra f'impriża approvata fl-Unjoni, ta' kontenut minimu ta' xaħam fil-butir, skont il-piż, ta' 82 %, u ta' kontenut massimu ta' ilma, skont il-piż, ta' 16 %;

(d) butir magħmul direttament u esklużivament minn krema pasturizzata li ssir direttament u esklużivament mill-ħalib tal-baqra f'impriża approvata fl-Unjoni, ta' kontenut minimu ta' xaħam fil-butir, skont il-piż, ta' 82 %, u ta' kontenut massimu ta' ilma, skont il-piż, ta' 16 %;

(e) trab ta' ħalib xkumat tal-aqwa kwalità magħmul mill-ħalib tal-baqra f'impriża approvata fl-Unjoni, bil-proċess ta' sprej, b'kontenut minimu ta' proteina ta' 34,0 % skont il-piż tal-materjal xott mingħajr xaħam.

(e) trab ta' ħalib xkumat tal-aqwa kwalità magħmul mill-ħalib tal-baqra f'impriża approvata fl-Unjoni, bil-proċess ta' sprej, b'kontenut minimu ta' proteina ta' 34,0 % skont il-piż tal-materjal xott mingħajr xaħam;

 

(ea) zokkor abjad;

 

(eb) laħam tan-nagħaġ li jaqa' taħt il-kodiċi NM 0104 10 30 jew 0204;

 

(ec) laħam tal-majjal, frisk, imkessaħ jew iffriżat, li jaqa' taħt il-kodiċi NM 0203;

 

(ed) tiġieġ, frisk, imkessaħ jew iffriżat, li jaqa' taħt il-kodiċi NM 0207. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3c (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 12</Article2>

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(3c) l-Artikolu 12 huwa sostitwit b'dan li ġej:

Artikolu 12

"Artikolu 12

Perijodi ta' intervent pubbliku

Perijodi ta' intervent pubbliku

L-intervent pubbliku għandu jkun disponibbli għal:

L-intervent pubbliku għandu jkun disponibbli tul is-sena kollha għall-prodotti elenkati fl-Artikolu 11. "

(a) qamħ komuni, qamħ durum, xgħir u qamħirrum, mill-1 ta' Novembru sal-31 ta' Mejju;

 

(b) ross għadu fil-ħliefa, mill-1 ta' April sal-31 ta' Lulju;

 

(c) laħam taċ-ċanga u vitella, tul is-sena kollha;

 

(d) butir u trab ta' ħalib xkumat, mill-1 ta' Marzu sat-30 ta' Settembru.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3d (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 13</Article2>

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(3d) l-Artikolu 13 huwa sostitwit b'dan li ġej:

Artikolu 13

"Artikolu 13

Ftuħ u għeluq ta' intervent pubbliku

Ftuħ u għeluq ta' intervent pubbliku

1. Matul il-perijodi msemmija fl-Artikolu 12, intervent pubbliku:

1. Matul il-perijodi msemmija fl-Artikolu 12, intervent pubbliku:

(a) għandu jkun miftuħ għal qamħ komuni, butir u trab ta' ħalib xkumat;

(a) għandu jkun miftuħ għal butir u trab ta' ħalib xkumat;

(b) jista' jinfetaħ mill-Kummissjoni, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, għal qamħ durum, xgħir, qamħirrum, u ross għadu fil-ħliefa (inklużi varjetajiet jew tipi speċifiċi ta' ross għadu fil-ħliefa), jekk is-sitwazzjoni tas-suq ikun jeħtiġilha hekk. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 229(2);

(b) jista' jinfetaħ mill-Kummissjoni, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, għal qamħ komuni, qamħ durum, xgħir, qamħirrum, u ross għadu fil-ħliefa (inklużi varjetajiet jew tipi speċifiċi ta' ross għadu fil-ħliefa), zokkor abjad, laħam tan-nagħaġ, laħam tal-majjal jew tiġieġ jekk is-sitwazzjoni tas-suq ikun jeħtiġilha hekk. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 229(2);

(c) jista' jinfetaħ għas-settur tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella mill-Kummissjoni, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni adottati mingħajr l-applikazzjoni tal-proċedura msemmija fl-Artikolu 229(2) jew (3), jekk tul perijodu rappreżentattiv stabbilit skont il-punt (c) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 20 il-prezz medju tas-suq fi Stat Membru jew f'reġjun ta' Stat Membru, irreġistrat abbażi tal-Iskala tal-Unjoni għall-klassifikazzjoni ta' karkassi ta' annimali tal-ifrat imsemmi fil-punt A tal-Anness IV, ikun anqas minn 85 % tal-limitu ta' referenza stabbilit fil-punt (d) tal-Artikolu 7(1).

(c) jista' jinfetaħ għas-settur tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella mill-Kummissjoni, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni adottati mingħajr l-applikazzjoni tal-proċedura msemmija fl-Artikolu 229(2) jew (3), jekk tul perijodu rappreżentattiv stabbilit skont il-punt (c) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 20 il-prezz medju tas-suq fi Stat Membru jew f'reġjun ta' Stat Membru, irreġistrat abbażi tal-Iskala tal-Unjoni għall-klassifikazzjoni ta' karkassi ta' annimali tal-ifrat imsemmi fil-punt A tal-Anness IV, ikun anqas minn 85 % tal-limitu ta' referenza stabbilit fil-punt (d) tal-Artikolu 7(1).

2. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jagħlqu l-intervent pubbliku għas-settur tal-laħam taċ-ċanga u vitella, fejn, tul perijodu rappreżentattiv determinat skont il-punt (c) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 20, il-kundizzjonijiet previsti fil-punt (c) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu ma jkunux issodisfati aktar. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati mingħajr ma tiġi applikata l-proċedura msemmija fl-Artikolu 229(2) jew (3).

2. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jagħlqu l-intervent pubbliku għas-settur tal-laħam taċ-ċanga u vitella, fejn, tul perijodu rappreżentattiv determinat skont il-punt (c) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 20, il-kundizzjonijiet previsti fil-punt (c) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu ma jkunux issodisfati aktar. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati mingħajr ma tiġi applikata l-proċedura msemmija fl-Artikolu 229(2) jew (3). "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3e (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 14</Article2>

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(3e) l-Artikolu 14 huwa sostitwit b'dan li ġej:

Artikolu 14

Artikolu 14

Xiri sfurzat bi prezz fiss jew b'sejħa għal offerti

Xiri sfurzat bi prezz fiss jew b'sejħa għal offerti

Fejn l-intervent pubbliku jkun miftuħ skont l-Artikolu 13(1), il-Kunsill għandu jieħu miżuri dwar l-istabbiliment tal-prezzijiet ta' xiri sfurzat għall-prodotti msemmija fl-Artikolu 11, kif ukoll, fejn applikabbli, miżuri dwar il-limitazzjonijiet kwantitattivi fejn isir xiri sfurzat bi prezz fiss, skont l-Artikolu 43(3) TFUE.

"Fejn l-intervent pubbliku jkun miftuħ skont l-Artikolu 13(1), il-Kunsill għandu jagħmel arranġamenti dwar l-istabbiliment tal-prezzijiet ta' xiri sfurzat għall-prodotti msemmija fl-Artikolu 11 skont l-Artikolu 43(3) TFUE. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=MT)

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha l-għan li ttejjeb l-intervent sabiex l-istrumenti jsiru aktar reattivi u effettivi.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3f (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 15 – paragrafu 1</Article2>

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(3f) Fl-Artikolu 15, il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:

1. Prezz b'intervent pubbliku jfisser:

‘1. Prezz b'intervent pubbliku jfisser il-prezz massimu li bih prodotti eliġibbli għal intervent pubbliku jistgħu jinxtraw b'xiri sfurzat fejn dan isir b'sejħa għall-offerti. ’

(a) il-prezz li bih prodotti għandhom jinxtraw b'xiri sfurzat b'intervent pubbliku fejn dan isir bi prezz fiss; jew

 

(b) il-prezz massimu li bih prodotti eliġibbli għal intervent pubbliku jistgħu jinxtraw b'xiri sfurzat fejn dan isir b'sejħa għall-offerti.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=MT)

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha l-għan li ttejjeb l-intervent sabiex l-istrumenti jsiru aktar reattivi u effettivi.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3g (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 15 – paragrafu 2</Article2>

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(3g) Fl-Artikolu 15, il-paragrafu 2 jinbidel b'dan li ġej:

2. Il-miżuri dwar l-istabbiliment tal-livell tal-prezz tal-intervent pubbliku, inklużi l-ammonti ta' żidiet u tnaqqis, għandhom jittieħdu mill-Kunsill skont l-Artikolu 43(3) TFUE.

‘2. L-arranġamenti għall-istabbiliment tal-livell tal-prezz tal-intervent pubbliku, inklużi l-ammonti ta' żidiet u tnaqqis, għandhom jittieħdu mill-Kunsill skont l-Artikolu 43(3) TFUE.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=MT)

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha l-għan li ttejjeb l-intervent sabiex l-istrumenti jsiru aktar reattivi u effettivi.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3h (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 16 – paragrafu 3a (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3h) Fl-Artikolu 16, jiżdied il-paragrafu li ġej:

 

"3a. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni l-informazzjoni dwar l-identità tal-impriżi li jużaw l-intervent pubbliku kif ukoll dik dwar ix-xerrejja tal-istokkijiet ta' intervent pubbliku sabiex ikunu jistgħu jwieġbu għall-paragrafi 1 u 3."

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Informazzjoni dwar l-identità tax-xerrejja tal-istokk ta' intervent pubbliku ma tiġix ikkomunikata b'mod sistematiku lill-Kummissjoni; din tal-aħħar għalhekk ma tistax tikkaratterizza l-effetti ta' tfixkil tas-suq jew li tiżgura konformità ma' ftehimiet internazzjonali. Dan huwa aktar u aktar importanti peress li l-proċeduri tal-offerti tal-bejgħ tal-istokkijiet jista' jsir f'livell li huwa ferm taħt il-prezz tax-xiri, peress li d-differenza tista' titqies bħala forma ta' appoġġ.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3i (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt b</Article2>

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(3i) L-ewwel paragrafu tal-Artikolu 17 punt (b) huwa emendat kif ġej:

(b) żejt taż-żebbuġa;

"(b) żejt taż-żebbuġa u żebbuġ tal-mejda; "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20180101&from=FR)

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3j (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt ia (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3j) Fl-ewwel paragrafu tal-Artikolu 17, jiżdied il-punt li ġej:

 

"(ia) ross. "

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt c – punt ii</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 23a – paragrafu 2 – subparagrafu 3 – l-aħħar sentenza</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ii) Fit-tielet subparagrafu tal-paragrafu 2, it-tieni sentenza titħassar;

imħassar

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>62</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4 – punt c – punt iii – parti introduttorja</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 23a – paragrafu 4</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(iii) il-paragrafu 4 huwa sostitwit b'dan li ġej:

(iii) fil-paragrafu 4, l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 61</Article2>

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(4a) l-Artikolu 61 huwa sostitwit b'dan li ġej:

Artikolu 61

"Artikolu 61

Tul

Tul

L-iskema ta' awtorizzazzjonijiet għat-taħwil ta' dwieli stabbilita f'dan il-Kapitolu għandha tapplika mill-1 ta' Jannar 2016 sal-31 ta' Diċembru 2030, b'reviżjoni ta' nofs it-terminu li għandha ssir mill-Kummissjoni biex tevalwa l-operazzjoni tal-iskema u tagħmel proposti, jekk ikun adatt.

L-iskema ta' awtorizzazzjonijiet għat-taħwil ta' dwieli stabbilita f'dan il-Kapitolu għandha tapplika mill-1 ta' Jannar 2016 sal-31 ta' Diċembru 2050, b'reviżjoni li għandha ssir mill-Kummissjoni kull għaxar snin u għall-ewwel darba fl-1 ta' Jannar 2023 biex tevalwa l-operazzjoni tal-iskema u tagħmel proposti, jekk ikun adatt biex ittejjeb l-effikaċja tagħha. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>64</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4b (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 62 – paragrafu 4</Article2>

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(4b) fl-Artikolu 62, il-paragrafu 4 huwa sostitwit b'dan li ġej:

4. Dan il-Kapitolu ma għandux japplika għat-taħwil jew it-taħwil mill-ġdid ta' żoni maħsuba għal finijiet esperimentali jew għal mixtliet għat-tilqim, għal żoni li l-prodotti tal-inbid jew tad-dwieli tagħhom huma maħsubin biss għall-konsum mill-membri tal-unità domestika tal-produttur tal-inbid jew għal żoni li għandhom jitħawlu mill-ġdid bħala riżultat ta' xiri obbligatorju fl-interess pubbliku skont il-liġi nazzjonali.

"4. Dan il-Kapitolu ma għandux japplika għat-taħwil jew it-taħwil mill-ġdid ta' żoni maħsuba għal finijiet esperimentali jew għal mixtliet għat-tilqim, għat-taħwil jew it-taħwil mill-ġdid ta' żoni li l-prodotti tad-dwieli tagħhom huma maħsuba biss għall-produzzjoni tal-meraq tal-għeneb, għal żoni li l-prodotti tal-inbid jew tad-dwieli tagħhom huma maħsubin biss għall-konsum mill-membri tal-unità domestika tal-produttur tal-inbid jew għal żoni li għandhom jitħawlu mill-ġdid bħala riżultat ta' xiri obbligatorju fl-interess pubbliku skont il-liġi nazzjonali. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 63 – paragrafu 1</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5) fl-Artikolu 63, il-paragrafu 1 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

imħassar

‘1. L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli kull sena l-awtorizzazzjonijiet għal taħwil ġdid li jikkorrispondi ma':

 

(a) jew 1 % taż-żona totali attwalment imħawla bid-dwieli fit-territorju tagħhom, kif imkejla fil-31 ta' Lulju tas-sena ta' qabel; or

 

(b) 1 % ta' żona li tinkludi ż-żona attwalment imħawla bid-dwieli fit-territorju tagħhom, kif imkejla fil-31 ta' Lulju 2015, u ż-żona koperta mid-drittijiet għat-tħawwil mogħtijin lill-produtturi fit-territorju tagħhom skont l-Artikolu 85h, l-Artikolu 85i jew l-Artikolu 85k tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u disponibbli għall-konverżjoni f'awtorizzazzjonijiet fl-1 ta' Jannar 2016, kif imsemmi fl-Artikolu 68 ta' dan ir-Regolament.”; ’

 

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>66</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 63</Article2>

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(5a) l-Artikolu 63 huwa sostitwit b'dan li ġej:

Artikolu 63

"Artikolu 63

Mekkaniżmu ta' salvagwardja għal taħwil ta' dwieli ġodda

Mekkaniżmu ta' salvagwardja għal taħwil ta' dwieli ġodda

1. L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli kull sena awtorizzazzjonijiet għal taħwil ta' dwieli ġodda li jikkorrispondu għal 1 % taż-żona totali attwalment bid-dwieli mħawlin fit-territorju tagħhom, kif imkejla fil-31 ta' Lulju tas-sena ta' qabel.

1. L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli kull sena l-awtorizzazzjonijiet għal taħwil ġdid li jikkorrispondi ma':

 

(a) jew 1 % taż-żona totali attwalment imħawla bid-dwieli fit-territorju tagħhom, kif imkejla fil-31 ta' Lulju tas-sena ta' qabel; jew

 

(b) 1 % ta' żona li tinkludi ż-żona attwalment imħawla bid-dwieli fit-territorju tagħhom, kif imkejla fil-31 ta' Lulju 2015, u ż-żona koperta mid-drittijiet għat-taħwil mogħtijin lill-produtturi fit-territorju tagħhom skont l-Artikolu 85h, l-Artikolu 85i jew l-Artikolu 85k tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 u disponibbli għall-konverżjoni f'awtorizzazzjonijiet fl-1 ta' Jannar 2016, kif imsemmi fl-Artikolu 68 ta' dan ir-Regolament.

2. L-Istati Membri jistgħu:

2. L-Istati Membri jistgħu:

(a) japplikaw fil-livell nazzjonali perċentwal aktar baxx mill-perċentwal stabbilit fil-paragrafu 1;

(a) japplikaw fil-livell nazzjonali perċentwal aktar baxx mill-perċentwal stabbilit fil-paragrafu 1,

(b) jillimitaw il-ħruġ ta' awtorizzazzjonijiet fil-livell reġjonali, għal żoni speċifiċi eliġibbli għall-produzzjoni tal-inbejjed b'denominazzjoni protetta tal-oriġini, għal żoni eliġibbli għall-produzzjoni tal-inbejjed b'indikazzjoni ġeografika protetta, jew għal żoni mingħajr indikazzjoni ġeografika.

(b) jillimitaw il-ħruġ ta' awtorizzazzjonijiet fil-livell reġjonali, għal żoni speċifiċi eliġibbli għall-produzzjoni tal-inbejjed b'denominazzjoni ta' oriġini protetta, għal żoni eliġibbli għall-produzzjoni tal-inbejjed b'indikazzjoni ġeografika protetta, jew għal żoni mingħajr indikazzjoni ġeografika; dawk l-awtorizzazzjonijiet għandhom jintużaw f'dawk ir-reġjuni.

3. Kwalunkwe waħda mil-limitazzjonijiet msemmija fil-paragrafu 2 għandha tikkontribwixxi għal tkabbir ordnat ta' taħwil tad-dwieli, għandha tiġi stabbilita 'l fuq minn 0 %, u għandha tiġi ġustifikata minn waħda jew iktar minn dawn ir-raġunijiet speċifiċi:

3. Kwalunkwe waħda mil-limitazzjonijiet msemmija fil-paragrafu 2 għandha tikkontribwixxi għal tkabbir ordnat ta' taħwil tad-dwieli, għandha tiġi stabbilita 'l fuq minn 0 %, u għandha tiġi ġustifikata minn waħda jew iktar minn dawn ir-raġunijiet speċifiċi:

(a) il-ħtieġa li jiġi evitat riskju muri sew ta' provvista żejda ta' prodotti tal-inbid fir-rigward tal-prospetti tas-suq għal dawk il-prodotti, u ma teċċedix dak li hu neċessarju biex tiġi sodisfatta din il-ħtieġa;

(a) il-ħtieġa li jiġi evitat riskju muri sew ta' provvista żejda ta' prodotti tal-inbid fir-rigward tal-prospetti tas-suq għal dawk il-prodotti, u ma teċċedix dak li hu neċessarju biex tiġi sodisfatta din il-ħtieġa;

(b) il-ħtieġa li jiġi evitat riskju muri sew ta' żvalutar sinifikanti ta' denominazzjoni protetta ta' oriġini partikolari jew indikazzjoni ġeografika protetta.

(b) il-ħtieġa li jiġi evitat riskju muri sew ta' żvalutar ta' denominazzjoni ta' oriġini protetta partikolari jew indikazzjoni ġeografika protetta;

 

(ba) ir-rieda li jingħata kontribut għall-iżvilupp tal-prodotti inkwistjoni filwaqt li tiġi ppreservata l-kwalità tagħhom.

 

3a. L-Istati Membri jistgħu jieħdu kwalunkwe miżura regolatorja meħtieġa biex iwaqqfu lill-operaturi milli jevitaw il-miżuri restrittivi meħuda skont il-paragrafi 2 u 3.

4. L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli għall-pubbliku kwalunkwe deċiżjoni skont il-paragrafu 2, li għandha tiġi debitament ġustifikata. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni minnufih b'dawk id-deċiżjonijiet u l-ġustifikazzjonijiet.

4. L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli għall-pubbliku kwalunkwe deċiżjoni skont il-paragrafu 2, li għandha tiġi debitament ġustifikata. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni minnufih b'dawk id-deċiżjonijiet u l-ġustifikazzjonijiet.

 

4a. L-awtorizzazzjonijiet li jaqbżu l-limiti previsti f'dan l-Artikolu jistgħu jinħarġu mill-Istati Membri għat-taħwil maħsub għall-konservazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi tad-dwieli. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>67</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5b (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 64</Article2>

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(5b) l-Artikolu 64 huwa sostitwit b'dan li ġej:

Artikolu 64

"Artikolu 64

L-għoti tal-awtorizzazzjonijiet għat-tħawwil tad-dwieli ġodda

L-għoti tal-awtorizzazzjonijiet għat-taħwil tad-dwieli ġodda

1. Jekk iż-żona totali koperta mill-applikazzjonijiet eliġibbli f'sena partikolari ma teċċedix iż-żona magħmula disponibbli mill-Istat Membru, għandhom jiġu aċċettati dawk l-applikazzjonijiet kollha.

1. Jekk iż-żona totali koperta mill-applikazzjonijiet eliġibbli f'sena partikolari ma teċċedix iż-żona magħmula disponibbli mill-Istat Membru, għandhom jiġu aċċettati dawk l-applikazzjonijiet kollha.

L-Istati Membri jistgħu, għall-fini ta' dan l-Artikolu, japplikaw wieħed jew aktar mill-objettivi u l-kriterji nondiskriminatorji ta' eliġibbiltà li ġejjin:

L-Istati Membri jistgħu, għall-fini ta' dan l-Artikolu, fil-livell nazzjonali jew reġjonali, japplikaw wieħed jew aktar mill-objettivi u l-kriterji nondiskriminatorji ta' eliġibbiltà li ġejjin:

(a) l-applikant għandu jkollu żona agrikola li mhix iżgħar miż-żona li għaliha huwa jitlob l-awtorizzazzjoni;

(a) l-applikant għandu jkollu żona agrikola li mhix iżgħar miż-żona li għaliha huwa jitlob l-awtorizzazzjoni;

(b) l-applikant għandu jippossjedi kapaċitajiet adegwati tas-sengħa u kompetenza;

(b) l-applikant għandu jippossjedi kapaċitajiet adegwati tas-sengħa u kompetenza;

(c) l-applikazzjoni m'għandhiex tkun ta' riskju sinifikanti ta' miżapproprjazzjoni tar-reputazzjoni ta' denominazzjonijiet protetti ta' oriġini speċifiċi, li għandu jkun preżunt dment li tintwera l-eżistenza ta' tali riskju mill-awtoritajiet pubbliċi;

(c) l-applikazzjoni m'għandhiex tkun ta' riskju sinifikanti ta' miżapproprjazzjoni tar-reputazzjoni ta' denominazzjonijiet ta' oriġini protetti speċifiċi, li għandu jkun preżunt dment li tintwera l-eżistenza ta' tali riskju mill-awtoritajiet pubbliċi;

(ca) l-applikant ma jkollux dwieli mħawlin mingħajr awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 71 ta' dan ir-Regolament jew mingħajr dritt ta' tħawwil kif imsemmi fl-Artikoli 85a u 85b tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007;

(ca) l-applikant ma jkollux dwieli mħawlin mingħajr awtorizzazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 71 ta' dan ir-Regolament jew mingħajr dritt ta' tħawwil kif imsemmi fl-Artikoli 85a u 85b tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007;

(d) fejn ikun debitament ġustifikat, wieħed jew aktar mill-kriterji msemmija fil-paragrafu 2, dment li dawn jiġu applikati b'mod oġġettiv u nondiskriminatorju.

(d) fejn ikun debitament ġustifikat, wieħed jew aktar mill-kriterji msemmija fil-paragrafu 2, dment li dawn jiġu applikati b'mod oġġettiv u nondiskriminatorju.

2. Jekk iż-żona totali koperta mill-applikazzjonijiet eliġibbli msemmija fil-paragrafu 1 f'sena partikolari teċċedi ż-żona magħmula disponibbli mill-Istat Membru, għandhom jingħataw awtorizzazzjonijiet skont distribuzzjoni pro-rata ta' ettari lill-applikanti kollha abbażi taż-żona li għaliha huma jkunu talbu l-awtorizzazzjoni. Tali għoti jista' jistabbilixxi żona minima u/jew massima skont l-applikant u jsir ukoll parzjalment jew kompletament skont wieħed jew aktar mill-kriterji prijoritarji oġġettivi u nondiskriminatorji li ġejjin:

2. Jekk iż-żona totali koperta mill-applikazzjonijiet eliġibbli msemmija fil-paragrafu 1 f'sena partikolari teċċedi ż-żona magħmula disponibbli mill-Istat Membru, għandhom jingħataw awtorizzazzjonijiet skont distribuzzjoni pro-rata ta' ettari lill-applikanti kollha abbażi taż-żona li għaliha huma jkunu talbu l-awtorizzazzjoni. Tali għoti jista' jistabbilixxi żona minima u/jew massima skont l-applikant u jsir ukoll parzjalment jew kompletament skont wieħed jew aktar mill-kriterji prijoritarji oġġettivi u nondiskriminatorji li ġejjin:

(a) produtturi li jkunu qegħdin jistabbilixxu t-taħwil tad-dwieli għall-ewwel darba, li jkunu stabbiliti bħala l-kap tal-azjenda (operaturi ġodda);

(a) produtturi li jkunu qegħdin jistabbilixxu t-taħwil tad-dwieli għall-ewwel darba, li jkunu stabbiliti bħala l-kap tal-azjenda (operaturi ġodda);

(b) żoni fejn il-vinji jikkontribwixxu għall-preservazzjoni tal-ambjent;

(b) żoni fejn il-vinji jikkontribwixxu għall-preservazzjoni tal-ambjent jew għall-konservazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi tad-dwieli;

(c) żoni li għandhom jitħawlu mill-ġdid fil-qafas tal-proġetti ta' konsolidazzjoni tal-art;

(c) żoni li għandhom jitħawlu mill-ġdid fil-qafas tal-proġetti ta' konsolidazzjoni tal-art;

(d) żoni li qed jiffaċċjaw limitazzjonijiet naturali jew oħrajn speċifiċi;

(d) żoni li qed jiffaċċjaw limitazzjonijiet naturali jew oħrajn speċifiċi;

(e) is-sostenibbiltà ta' proġetti ta' żvilupp jew taħwil mill-ġdid abbażi ta' evalwazzjoni ekonomika;

(e) is-sostenibbiltà ta' proġetti ta' żvilupp jew taħwil mill-ġdid abbażi ta' evalwazzjoni ekonomika;

(f) żoni li għandhom jitħawlu mill-ġdid li jikkontribwixxu għaż-żieda fil-kompetittività f'intrapriża agrikola u fil-livell reġjonali;

(f) żoni li għandhom jitħawlu mill-ġdid li jikkontribwixxu għaż-żieda fil-kompetittività tal-intrapriża, fil-livell reġjonali, nazzjonali u internazzjonali;

(g) proġetti bil-potenzjal li titjieb il-kwalità ta' prodotti b'indikazzjonijiet ġeografiċi;

(g) proġetti bil-potenzjal li titjieb il-kwalità ta' prodotti b'indikazzjonijiet ġeografiċi;

(h) żoni li għandhom jitħawlu mill-ġdid fil-qafas taż-żieda tad-daqs ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju.

(h) żoni li għandhom jitħawlu mill-ġdid fil-qafas taż-żieda tad-daqs ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju.

2a. Jekk l-Istat Membru jiddeċiedi li japplika wieħed jew aktar mill-kriterji msemmija fil-paragrafu 2, l-Istat Membru jista' jżid il-kondizzjoni addizzjonali li l-applikant għandu jkun persuna fiżika ta' eta ta' mhux aktar minn 40 sena fis-sena tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni.

2a. Jekk l-Istat Membru jiddeċiedi li japplika wieħed jew aktar mill-kriterji msemmija fil-paragrafu 2, l-Istat Membru jista' jżid il-kundizzjoni addizzjonali li l-applikant għandu jkun persuna fiżika ta' età ta' mhux aktar minn 40 sena fis-sena tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni.

 

2b. L-Istati Membri jistgħu jieħdu kwalunkwe miżura regolatorja meħtieġa biex iwaqqfu lill-operaturi milli jevitaw il-kriterji restrittivi li dawn japplikaw skont il-paragrafi 1, 2 u 2a.

3. L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli għall-pubbliku l-kriterji msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 2a applikati minnhom u għandhom jinnotifikawhom minnufih lill-Kummissjoni.

3. L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli għall-pubbliku l-kriterji msemmija fil-paragrafi 1, 2 u 2a applikati minnhom u għandhom jinnotifikawhom minnufih lill-Kummissjoni.

 

3a. Jekk ikun hemm limitazzjoni skont l-Artikolu 63(2)(b) fil-livell reġjonali, jistgħu jiġu applikati kriterji ta' prijorità u ta' eliġibbiltà f'dak il-livell li jitqiesu konformi mal-Artikolu 64. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5c (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 65 – paragrafu 1a (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5c) Fl-Artikolu 65, il-paragrafu li ġej għandu jiddaħħal wara l-ewwel paragrafu:

 

Meta japplika l-Artikolu 63(2), Stat Membru għandu jintroduċi proċedura preliminari li tippermettilu jqis l-opinjonijiet tal-organizzazzjonijiet professjonali rappreżentattivi rikonoxxuti fil-livell reġjonali skont il-leġiżlazzjoni ta' dak l-Istat Membru.

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Huwa importanti li r-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet professjonali nazzjonali u reġjonali jkunu involuti fil-proċedura għall-ħruġ tal-awtorizzazzjonijiet għat-taħwil ta' dwieli ġodda kif previst fl-Artikolu 63(2).

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5d (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 69 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5d) Fl-Artikolu 69 jiżdied dan il-punt:

 

(ea) kriterji relatati mal-konservazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi tad-dwieli;

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tiddefinixxi, permezz ta' att delegat, il-kriterji marbuta mal-konservazzjoni tar-riżorsi ġenetiċi tad-dwieli.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5e (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 73</Article2>

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(5e) l-Artikolu 73 huwa sostitwit b'dan li ġej:

Artikolu 73

"Artikolu 73

Il-kamp ta' applikazzjoni

Il-kamp ta' applikazzjoni

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dispożizzjoni oħra applikabbli għal prodotti agrikoli, kif ukoll għad-dispożizzjonijiet adottati fis-setturi veterinarji, fitosanitarjiu alimentari biex jiġi żgurat li prodotti jkunu konformi ma' standards iġjeniċi u sanitarji u biex tiġi protetta s-saħħa tal-annimali, tal-pjanti u tal-bnedmin, din it-Taqsima tistabbilixxi r-regoli fir-rigward tal-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni.

Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe dispożizzjoni oħra applikabbli għal prodotti agrikoli, kif ukoll għad-dispożizzjonijiet adottati fis-setturi veterinarji, fitosanitarji u alimentari biex jiġi żgurat li l-prodotti jkunu konformi ma' standards iġjeniċi u sanitarji u biex tiġi protetta s-saħħa tal-annimali, tal-pjanti u tal-bnedmin, u biex tiġi żgurata l-kompetizzjoni ġusta bejn il-produtturi tal-Unjoni u l-produtturi tal-pajjiżi terzi, din it-Taqsima tistabbilixxi r-regoli fir-rigward tal-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

L-OKS tistabbilixxi regoli ta' kummerċjalizzazzjoni għal għadd kbir ta' prodotti. Mingħajr ir-rispett ta' dawn ir-regoli l-prodotti ma jistgħux jiġu kkummerċjalizzati fis-suq tal-UE. Dawn l-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni jridu jintegraw ir-rispett tal-ugwaljanza tal-kundizzjonijiet tal-kompetizzjoni li tal-produtturi Ewropej ma' dawk tal-pajjiżi terzi, sabiex jiġi żgurat il-prinċipju tal-ekwivalenza.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>71</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5f (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 75</Article2>

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(5f) l-Artikolu 75 huwa sostitwit b'dan li ġej:

Artikolu 75

"Artikolu 75

Stabbiliment u kontenut

Stabbiliment u kontenut

1. L-Istandards tat-tqegħid fis-suq jistgħu japplikaw għal wieħed jew iktar mis-setturi u l-prodotti li ġejjin:

1. L-Istandards tal-kummerċjalizzazzjoni jistgħu japplikaw għal wieħed jew iktar mis-setturi u l-prodotti li ġejjin:

(a) żejt taż-żebbuġa u żebbuġ tal-ikel;

(a) żejt taż-żebbuġa u żebbuġ tal-mejda;

(b) frott u ħxejjex;

(b) frott u ħxejjex;

(c) prodotti ta' frott u ħxejjex ipproċessati;

(c) prodotti ta' frott u ħxejjex ipproċessati;

(d) banana;

(d) banana;

(e) pjanti ħajjin;

(e) pjanti ħajjin;

(f) il-bajd;

(f) il-bajd;

(g) laħam tat-tjur;

(g) laħam tat-tjur;

(h) xaħmijiet li jistgħu jiddellku maħsubin għall-konsum mill-bniedem;

(h) xaħmijiet li jistgħu jiddellku maħsubin għall-konsum mill-bniedem;

(i) ħops.

(i) ħops;

 

(ia) ross;

 

(ib) ħalib u prodotti tal-ħalib;

 

(ic) għasel u prodotti tan-naħal;

 

(id) ċanga u vitella;

 

(ie) laħam tan-nagħaġ;

 

(if) laħam tal-majjal.

2. Sabiex jittieħed kont tal-aspettattivi tal-konsumaturi u jitjiebu l-kundizzjonijiet ekonomiċi għall-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni kif ukoll il-kwalità tal-prodotti agrikoli koperti mill-paragrafi 1 u 4 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 227 dwar standards għall-kummerċjalizzazzjoni minn setturi jew prodotti, fl-istadji kollha tal-kummerċjalizzazzjoni, kif ukoll derogi u eżenzjonijiet minn standards bħal dawn sabiex tadatta għall-kundizzjonijiet tas-suq li jinbidlu b'mod kostanti, għall-esiġenzi li jevolvu tal-konsumaturi, għall-iżviluppi fi standards internazzjonali rilevanti u biex tevita li jinħolqu ostakoli għall-innovazzjoni ta' prodotti.

2. Sabiex jittieħed kont tal-aspettattivi tal-konsumaturi u jitjiebu l-kundizzjonijiet ekonomiċi għall-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni kif ukoll il-kwalità tal-prodotti agrikoli koperti mill-paragrafi 1 u 4 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 227 dwar standards għall-kummerċjalizzazzjoni minn setturi jew prodotti, fl-istadji kollha tal-kummerċjalizzazzjoni, kif ukoll derogi u eżenzjonijiet minn standards bħal dawn sabiex tadatta għall-kundizzjonijiet tas-suq li jinbidlu b'mod kostanti, għall-esiġenzi li jevolvu tal-konsumaturi, għall-iżviluppi fi standards internazzjonali rilevanti u biex tevita li jinħolqu ostakli għall-innovazzjoni ta' prodotti.

3. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 10 ), l-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jkopru wieħed mir-rekwiżiti li ġejjin jew aktar stabbiliti skont is-settur jew il-prodott u skont il-karatteristiċi ta' kull settur, il-ħtieġa li jiġi rregolat it-tqegħid fis-suq u l-kundizzjonijiet iddefiniti fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu:

3. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 10 ), l-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jkopru wieħed mir-rekwiżiti li ġejjin jew aktar stabbiliti skont is-settur jew il-prodott u skont il-karatteristiċi ta' kull settur, il-ħtieġa li tiġi rregolata l-kummerċjalizzazzjoni u l-kundizzjonijiet iddefiniti fil-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu:

(a) id-definizzjonijiet, id-denominazzjoni u d-deskrizzjonijiet ta' bejgħ tekniċi għas-setturi minbarra dawk stabbiliti fl-Artikolu 78;

(a) id-definizzjonijiet, id-denominazzjoni u d-deskrizzjonijiet ta' bejgħ tekniċi għas-setturi minbarra dawk stabbiliti fl-Artikolu 78;

(b) kriterji ta' klassifikazzjoni bħal gradazzjoni skont il-klassijiet, il-piż, id-daqs, iż-żmien u l-kategorija;

(b) kriterji ta' klassifikazzjoni bħal gradazzjoni skont il-klassijiet, il-piż, id-daqs, iż-żmien u l-kategorija;

(c) l-ispeċi, il-varjetà ta' pjanti jew ir-razza ta' annimali jew it-tip kummerċjali;

(c) l-ispeċi, il-varjetà ta' pjanti jew ir-razza ta' annimali jew it-tip kummerċjali;

(d) il-preżentazzjoni, it-tikkettar relatat ma' standards obbligatorji tal-kummerċjalizzazzjoni, l-imballaġġ, ir-regoli li għandhom jiġu applikati b'rabta ma' ċentri ta' imballaġġ, immarkar, sena ta' ħsad u użu ta' termini speċifiċi, mingħajr preġudizzju għall-Artikoli minn 92 sa 123;

(d) il-preżentazzjoni, it-tikkettar relatat ma' standards obbligatorji tal-kummerċjalizzazzjoni, l-imballaġġ, ir-regoli li għandhom jiġu applikati b'rabta ma' ċentri ta' imballaġġ, immarkar, sena ta' ħsad u użu ta' termini speċifiċi, mingħajr preġudizzju għall-Artikoli minn 92 sa 123;

(e) il-kriterji bħad-dehra, il-konsistenza, il-konformazzjoni, il-karatteristiċi ta' prodotti u l-perċentwali tal-kontenut tal-ilma;

(e) il-kriterji bħad-dehra, il-konsistenza, il-konformità, il-karatteristiċi ta' prodotti u l-perċentwali tal-kontenut tal-ilma;

(f) sustanzi speċifiċi użati fil-produzzjoni, jew komponenti jew kostitwenti, inkluż il-kontenut kwantitattiv, purità u identifikazzjoni tagħhom;

(f) sustanzi speċifiċi użati fil-produzzjoni, jew komponenti jew kostitwenti, inkluż il-kontenut kwantitattiv, purità u identifikazzjoni tagħhom;

(g) it-tip ta' biedja u l-metodu ta' produzzjoni inklużi prattiki enoloġiċi u sistemi avvanzati ta' produzzjoni sostenibbli;

(g) it-tip ta' biedja u l-metodu ta' produzzjoni inklużi prattiki enoloġiċi, prattiki tat-tagħlif tal-annimali u sistemi avvanzati ta' produzzjoni sostenibbli;

(h) taħlit ta' most u nbid, inklużi definizzjonijiet tagħhom, taħlit u restrizzjonijiet dwarhom;

(h) taħlit ta' most u nbid, inklużi definizzjonijiet tagħhom, taħlit u restrizzjonijiet dwarhom;

(i) il-frekwenza tal-ġbir, il-konsenja, il-preservazzjoni u l-manipulazzjoni, il-metodu ta' konservazzjoni u t-temperatura, il-ħażna u t-trasport;

(i) il-frekwenza tal-ġbir, il-konsenja, il-preservazzjoni u l-manipulazzjoni, il-metodu ta' konservazzjoni u t-temperatura, il-ħażna u t-trasport;

(j) il-post agrikolu u/jew l-oriġini, eskluż il-laħam tat-tjur u x-xaħmijiet li jistgħu jiddelku;

(j) il-post agrikolu u/jew l-oriġini;

(k) ir-restrizzjonijiet fir-rigward tal-użu ta' ċerti sustanzi u prattiki;

(k) ir-restrizzjonijiet fir-rigward tal-użu ta' ċerti sustanzi u prattiki;

(l) l-użu speċifiku;

(l) l-użu speċifiku;

(m) il-kundizzjonijiet li jirregolaw id-disponiment, iż-żamma, iċ-ċirkolazzjoni u l-użu ta' prodotti li ma jkunux konformi mal-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni adottati skont il-paragrafu 1 jew mad-definizzjonijiet, id-denominazzjonijiet u d-deskrizzjonijiet ta' bejgħ kif imsemmija fl-Artikolu 78, kif ukoll id-disponiment ta' prodotti sekondarji.

(m) il-kundizzjonijiet li jirregolaw id-disponiment, iż-żamma, iċ-ċirkolazzjoni u l-użu ta' prodotti li ma jkunux konformi mal-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni adottati skont il-paragrafu 1 jew mad-definizzjonijiet, id-denominazzjonijiet u d-deskrizzjonijiet ta' bejgħ kif imsemmija fl-Artikolu 78, kif ukoll id-disponiment ta' prodotti sekondarji.

 

(ma) it-trattament xieraq tal-annimali.

4. Minbarra l-paragrafu 1, l-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni jistgħu japplikaw għas-settur tal-inbid. Il-punti (f), (g), (h), (k) u (m) tal-paragrafu 3 għandhom japplikaw għal dak is-settur.

4. Minbarra l-paragrafu 1, l-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni jistgħu japplikaw għas-settur tal-inbid. Il-punti (f), (g), (h), (k) u (m) tal-paragrafu 3 għandhom japplikaw għal dak is-settur.

5. L-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni skont is-settur jew il-prodott adottati skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandhom jiġu stabbiliti mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 84 sa 88 u l-Anness IX u għandhom jieħdu kont ta':

5. L-istandards għall-kummerċjalizzazzjoni skont is-settur jew il-prodott adottati skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu għandhom jiġu stabbiliti mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 84 sa 88 u l-Anness IX u għandhom jieħdu kont ta':

(a) il-karatteristiċi speċifiċi tal-prodott konċernat;

(a) il-karatteristiċi speċifiċi tal-prodott konċernat;

(b) il-ħtieġa li jiġu żgurati l-kundizzjonijiet għall-iffaċilitar tat-tqegħid tal-prodotti fis-suq;

(b) il-ħtieġa li jiġu żgurati l-kundizzjonijiet għall-iffaċilitar tat-tqegħid tal-prodotti fis-suq;

(c) l-interess tal-produtturi li jikkomunikaw il-karatteristiċi tal-prodott u tal-biedja, u l-interess tal-konsumaturi li jirċievu informazzjoni adegwata u trasparenti dwar il-prodotti, inkluż il-post agrikolu li għandu jkun iddeterminat abbażi ta' każ b'każ fil-livell ġeografiku adatt, wara li titwettaq evalwazzjoni ta', b'mod partikolari, l-ispejjeż u l-piżijiet amministrattivi għall-operaturi, u l-vantaġġi offruti lill-produtturi u l-konsumatur aħħari;

(c) l-interess tal-produtturi li jikkomunikaw il-karatteristiċi tal-prodott u tal-biedja, u l-interess tal-konsumaturi li jirċievu informazzjoni adegwata u trasparenti dwar il-prodotti, inkluż il-post agrikolu li għandu jkun iddeterminat abbażi ta' każ b'każ fil-livell ġeografiku adatt, wara li titwettaq evalwazzjoni ta', b'mod partikolari, l-ispejjeż u l-piżijiet amministrattivi għall-operaturi, u l-vantaġġi offruti lill-produtturi u l-konsumatur aħħari;

(d) il-metodi disponibbli biex jiġu ddeterminati l-karatteristiċi fiżiċi, kimiċi u organolettiċi tal-prodotti;

(d) il-metodi disponibbli biex jiġu ddeterminati l-karatteristiċi fiżiċi, kimiċi u organolettiċi tal-prodotti;

(e) ir-rakkomandazzjonijiet standard ta' korpi internazzjonali;

(e) ir-rakkomandazzjonijiet standard ta' korpi internazzjonali;

(f) il-ħtieġa li jiġu ppreservati l-karatteristiċi naturali u essenzjali tal-prodotti u li jiġi evitat li tinħoloq bidla sostanzjali fil-kompożizzjoni tal-prodott ikkonċernat.

(f) il-ħtieġa li jiġu ppreservati l-karatteristiċi naturali u essenzjali tal-prodotti u li jiġi evitat li tinħoloq bidla sostanzjali fil-kompożizzjoni tal-prodott ikkonċernat.

6. Sabiex jittieħed kont tal-aspettattivi tal-konsumaturi u l-ħtieġa li jittejbu l-kwalità u l-kundizzjonijiet ekonomiċi għall-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati f'konformità mal-Artikolu 227 biex tiġi modifikata l-lista ta' setturi fil-paragrafu 1. Tali atti ddelegati għandhom ikunu strettament limitati għall-ħtiġijiet murija li jirriżultaw mill-bżonnijiet tal-konsumatur li qed jevolvu, progress tekniku jew il-ħtieġa għal innovazzjoni tal-prodott, u għandhom ikunu soġġetti għal rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li jevalwa, b'mod partikolari, il-ħtiġijiet tal-konsumatur, l-ispejjeż u l-piżijiet amministrattivi għall-operaturi inkluż l-impatt fuq is-suq intern u fuq il-kummerċ internazzjonali, u l-benefiċċji offruti lill-produtturi u lill-konsumatur aħħari.

6. Sabiex jittieħed kont tal-aspettattivi tal-konsumaturi u l-ħtieġa li jittejbu l-kwalità u l-kundizzjonijiet ekonomiċi għall-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati f'konformità mal-Artikolu 227 biex tiġi modifikata l-lista ta' setturi fil-paragrafu 1. Tali atti ddelegati għandhom ikunu strettament limitati għall-ħtiġijiet murija li jirriżultaw mill-bżonnijiet tal-konsumatur li qed jevolvu, progress tekniku jew il-ħtieġa għal innovazzjoni tal-prodott, u għandhom ikunu soġġetti għal rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li jevalwa, b'mod partikolari, il-ħtiġijiet tal-konsumatur, l-ispejjeż u l-piżijiet amministrattivi għall-operaturi inkluż l-impatt fuq is-suq intern u fuq il-kummerċ internazzjonali, u l-benefiċċji offruti lill-produtturi u lill-konsumatur aħħari.

_________________

_________________

 10Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar l-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1924/2006 u (KE) Nru  1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva tal-Kummissjoni 87/250/KEE, id-Direttiva tal-Kunsill 90/496/KEE, id-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/10/KE, id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kummissjoni 2002/67/KE u 2008/5/KE u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2004 (ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18).

 10Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar l-għoti ta' informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva tal-Kummissjoni 87/250/KEE, id-Direttiva tal-Kunsill 90/496/KEE, id-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/10/KE, id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kummissjoni 2002/67/KE u 2008/5/KE u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2004 (ĠU L 304, 22.11.2011, p. 18). "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>72</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5g (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 78</Article2>

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(5g) l-Artikolu 78 huwa sostitwit b'dan li ġej:

Artikolu 78

"Artikolu 78

Definizzjonijiet, denominazzjonijiet u deskrizzjonijiet ta' bejgħ għal ċerti setturi u prodotti

Definizzjonijiet, denominazzjonijiet u deskrizzjonijiet ta' bejgħ għal ċerti setturi u prodotti

1. Fejn rilevanti, minbarra l-istandards ta' kummerċjalizzazzjoni applikabbli, id-definizzjonijiet, id-denominazzjonijiet u d-deskrizzjoni tal-bejgħ previsti fl-Anness VII għandhom japplikaw għas-setturi jew il-prodotti li ġejjin:

1. Fejn rilevanti, minbarra l-istandards ta' kummerċjalizzazzjoni applikabbli, id-definizzjonijiet, id-denominazzjonijiet u d-deskrizzjoni tal-bejgħ previsti fl-Anness VII għandhom japplikaw għas-setturi jew il-prodotti li ġejjin:

(a) laħam taċ-ċanga u vitella;

(a) laħam taċ-ċanga u vitella;

 

(aa) laħam tan-nagħaġ u tal-ħaruf

(b) inbid;

(b) inbid;

(c) ħalib u prodotti tal-ħalib maħsubin għall-konsum mill-bniedem;

(c) ħalib u prodotti tal-ħalib maħsubin għall-konsum mill-bniedem;

(d) laħam tat-tjur;

(d) laħam tat-tjur;

(e) il-bajd;

(e) il-bajd;

(f) xaħmijiet li jistgħu jiddellku maħsubin għall-konsum mill-bniedem; u

(f) xaħmijiet li jistgħu jiddellku maħsubin għall-konsum mill-bniedem; u

(g) żejt taż-żebbuġa u żebbuġ tal-ikel;

(g) żejt taż-żebbuġa u żebbuġ tal-mejda;

2. Id-definizzjonijiet, id-denominazzjonijiet jew id-deskrizzjonijiet ta' bejgħ imsemmija fl-Anness VII ma jistgħux jintużaw fl-Unjoni ħlief għall-kummerċjalizzazzjoni ta' prodott li jkun konformi mar-rekwiżiti korrispondenti stabbiliti f'dak l-Anness.

2. Id-definizzjonijiet, id-denominazzjonijiet jew id-deskrizzjonijiet ta' bejgħ imsemmija fl-Anness VII ma jistgħux jintużaw fl-Unjoni ħlief għall-kummerċjalizzazzjoni u l-promozzjoni ta' prodott li jkun konformi mar-rekwiżiti korrispondenti stabbiliti f'dak l-Anness. L-Anness VII jista' jippreskrivi l-kundizzjonijiet li taħthom tali denominazzjonijiet jew deskrizzjonijiet ta' bejgħ huma protetti, fil-mument li fih kienu kummerċjalizzati jew promossi, kontra l-użu kummerċjali, użu ħażin, imitazzjoni jew evokazzjoni kontra l-liġi.

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati f'konformità mal-Artikolu 227 dwar il-bidla, deroga jew eżenzjoni għad-definizzjonijiet u d-deskrizzjonijiet tal-bejgħ li dwarhom hemm dispożizzjoni fl-Anness VII. Dawk l-atti ddelegati għandhom ikunu strettament limitati għall-ħtiġijiet evidenti li jirriżultaw mill-bżonnijiet tal-konsumatur li dejjem qed jevolvu, progress tekniku jew il-ħtieġa għall-innovazzjoni tal-prodotti.

3. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati f'konformità mal-Artikolu 227 dwar il-bidla, deroga jew eżenzjoni għad-definizzjonijiet u d-deskrizzjonijiet tal-bejgħ li dwarhom hemm dispożizzjoni fl-Anness VII. Dawk l-atti ddelegati għandhom ikunu strettament limitati għall-ħtiġijiet evidenti li jirriżultaw mill-bżonnijiet tal-konsumatur li dejjem qed jevolvu, progress tekniku jew il-ħtieġa għall-innovazzjoni tal-prodotti.

4. Sabiex jiġi żgurat li l-operaturi u l-Istati Membri jifhmu b'mod ċar u tajjeb id-definizzjonijiet u d-deskrizzjonijiet tal-bejgħ previsti fl-Anness VII, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa tadotta atti ddelegati f'konformità mal-Artikolu 227 rigward ir-regoli dwar l-ispeċifikazzjoni u l-applikazzjoni tagħhom.

4. Sabiex jiġi żgurat li l-operaturi u l-Istati Membri jifhmu b'mod ċar u tajjeb id-definizzjonijiet u d-deskrizzjonijiet tal-bejgħ previsti fl-Anness VII, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa tadotta atti ddelegati f'konformità mal-Artikolu 227 rigward ir-regoli dwar l-ispeċifikazzjoni u l-applikazzjoni tagħhom.

5. Sabiex jittieħed kont tal-aspettattivi tal-konsumaturi u l-evoluzzjoni tas-suq tal-prodotti tal-ħalib, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 227 biex jiġu speċifikati l-prodotti tal-ħalib li fir-rigward tagħhom għandha tiġi ddikjarata l-ispeċi tal-annimali li minnhom joriġina il-ħalib, jekk mhix tal-ifrat, u biex tistabbilixxi r-regoli neċessarji.

5. Sabiex jittieħed kont tal-aspettattivi tal-konsumaturi u l-evoluzzjoni tas-suq tal-prodotti tal-ħalib, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 227 biex jiġu speċifikati l-prodotti tal-ħalib li fir-rigward tagħhom għandha tiġi ddikjarata l-ispeċi tal-annimali li minnhom joriġina il-ħalib, jekk mhix tal-ifrat, u biex tistabbilixxi r-regoli neċessarji. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5h (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 79a (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5h) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

 

Artikolu 79a

 

Taħlit taż-żejt taż-żebbuġa ma' żjut veġetali oħrajn

 

1. It-taħlit taż-żejt taż-żebbuġa ma' żjut veġetali oħrajn għandu jiġi pprojbit.

 

2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 227 sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi sanzjonijiet għal operaturi li jikkonformawx mal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Huwa impossibbli li jitkejjel il-perċentwal ta' kull tip ta' żejt f'taħlitiet ta' żejt magħmula minn żejt taż-żebbuġa u minn tipi oħra ta' żjut veġetali. Sabiex il-konsumatur ma jiġix żgwidat, jeħtieġ li dawn it-taħlitiet jiġu pprojbiti.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 5i (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 79b (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5i) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

 

Artikolu 79b

 

Regoli ta' kummerċjalizzazzjoni dwar is-setturi taż-żebbuġ u taż-żejt taż-żebbuġa

 

Bil-għan jitqiesu l-karatteristiċi speċifiċi tas-setturi taż-żebbuġ u taż-żejt taż-żebbuġa, il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 227 bil-għan li tissupplimenta dan ir-Regolament bl-armonizzazzjoni tar-regoli kummerċjali għaż-żebbuġ tal-mejda u ż-żejt taż-żebbuġa.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 81 – paragrafu 2</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6) fl-Artikolu 81, il-paragrafu 2 huwa ssostitwit b'dan li ġej:

imħassar

‘2. Soġġett għall-paragrafu 3, l-Istati Membri għandhom jikklassifikaw liema varjetajiet ta' għeneb tal-inbid jistgħu jitħawlu, jerġgħu jitħawlu jew jitlaqqmu fit-territorji tagħhom għall-fini tal-produzzjoni tal-inbid.

 

L-Istati Membri jistgħu jikklassifikaw il-varjetajiet tal-għeneb tal-inbid meta:

 

(a) il-varjetà kkonċernata tkun tal-ispeċi Vitis vinifera jew Vitis Labrusca; or

 

(b) il-varjetà kkonċernata tkun ġejja minn tlaqqim bejn l-ispeċijiet Vitis vinifera, Vitis Labrusca u speċijiet oħrajn tal-ġenus Vitis.

 

Meta varjetà ta' għeneb tal-inbid titħassar mill-klassifikazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, il-qlugħ ta' dwieli ta' din il-varjetà għandu jsir fi żmien 15-il sena mit-tħassir tagħha. ’

 

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 81 – paragrafu 2</Article2>

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(6a) Fl-Artikolu 81, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

2. Soġġett għall-paragrafu 3, l-Istati Membri għandhom jikklassifikaw liema varjetajiet ta' għeneb tal-inbid jistgħu jitħawlu, jerġgħu jitħawlu jew jitlaqqmu fit-territorji tagħhom għall-fini tal-produzzjoni tal-inbid.

"2. Soġġett għall-paragrafu 3, l-Istati Membri għandhom jikklassifikaw liema varjetajiet ta' għeneb tal-inbid jistgħu jitħawlu, jerġgħu jitħawlu jew jitlaqqmu fit-territorji tagħhom għall-fini tal-produzzjoni tal-inbid.

L-Istati Membri jistgħu jikklassifikaw il-varjetajiet tal-għeneb tal-inbid biss meta jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

L-Istati Membri jistgħu jikklassifikaw il-varjetajiet tal-għeneb tal-inbid meta:

(a) il-varjetà konċernata tkun tal-ispeċi Vitis vinifera jew tkun ġejja minn inkroċju bejn l-ispeċi Vitis vinifera u speċijiet oħra tal-ġenus Vitis;

(a) il-varjetà konċernata tkun tal-ispeċi Vitis vinifera jew il-varjetà konċernata tkun ġejja minn inkroċju bejn l-istess speċi u speċijiet oħra tal-genus Vitis.

(b) il-varjetà ma tkunx waħda minn dawn li ġejjin: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton u Herbemont.

(b) il-varjetà ma tkunx waħda minn dawn li ġejjin: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton u Herbemont.

 

B'deroga mit-tieni subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw it-taħwil mill-ġdid ta' Vitis Labrusca jew tal-varjetajiet mill-punt (b) tiegħu f'vinji storiċi eżistenti sakemm is-superfiċje mħawla eżistenti ma tiżdiedx.

Meta varjetà ta' għeneb tal-inbid titħassar mill-klassifikazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, il-qlugħ ta' dwieli ta' din il-varjetà għandu jsir fi żmien 15-il sena mit-tħassir tagħha.

Meta varjetà ta' għeneb tal-inbid titħassar mill-klassifikazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, il-qlugħ ta' dwieli ta' din il-varjetà għandu jsir fi żmien 15-il sena mit-tħassir tagħha. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 90a – paragrafu 2 – punt a</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) l-istabbiliment ta' bank tad-data analitiku tad-data isotopika li tgħin biex titkixxef il-frodi, li għandha tinbena abbażi ta' kampjuni miġbura mill-Istati Membri;

(a) l-istabbiliment jew iż-żamma ta' bank tad-data analitiku tad-data isotopika li tgħin biex titkixxef il-frodi, li għandha tinbena abbażi ta' kampjuni miġbura mill-Istati Membri;

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Bank tad-data analitiku tad-data isotopika diġà jeżisti f'xi Stati Membri, u għalhekk huwa biżżejjed li jinżamm dan il-bank tad-data minflok ma jinħoloq wieħed ġdid.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 92 – paragrafu 1</Article2>

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(8a) Fl-Artikolu 92, il-paragrafu 1 huwa emendat kif ġej:

1. Ir-regoli dwar denominazzjonijiet ta' oriġini, indikazzjonijiet ġeografiċi u termini tradizzjonali stabbiliti f'din it-Taqsima għandhom japplikaw għall-prodotti msemmija fil-punti 1, 3 sa 6, 8, 9, 11, 15 u 16 tal-Parti II tal-Anness VII.

1. Ir-regoli dwar denominazzjonijiet ta' oriġini, indikazzjonijiet ġeografiċi u termini tradizzjonali stabbiliti f'din it-Taqsima għandhom japplikaw biss għall-prodotti msemmija fil-punti 1, 3 sa 6, 8, 9, 11, 15 u 16 tal-Parti II tal-Anness VII.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt a</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 93 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) "denominazzjoni tal-oriġini" tfisser isem li jidentifika prodott, imsemmi fl-Artikolu 92(1):

(a) "denominazzjoni ta' oriġini" tfisser l-isem ta' reġjun, post speċifiku jew, f'każijiet eċċezzjonali u debitament ġustifikabbli, pajjiż użat biex jiddeskrivi prodott, imsemmi fl-Artikolu 92(1):

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>80</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt a</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 93 – paragrafu 1 – punt a – punt i</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(i) li l-kwalità jew il-karatteristiċi tiegħu huma essenzjalment jew esklużivament dovuti għal ambjent ġeografiku partikolari bil-fatturi naturali inerenti tiegħu u fejn relevanti l-fatturi umani;

(i) li l-kwalità jew il-karatteristiċi tiegħu huma essenzjalment jew esklużivament dovuti għal ambjent ġeografiku partikolari bil-fatturi naturali u umani tiegħu;

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt a</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 93 – paragrafu 1 – punt a – punt ii</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(ii) li joriġina f'post speċifiku, f'reġjun jew, f'każijiet eċċezzjonali, f'pajjiż;

imħassar

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9 – punt a</Article>

<DocAmend2>Ir-Regolament (UE) 1308/2013.</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 1 - paragrafu 1 – punt a – punt va (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(va) li mhuwiex "parzjalment dealkoħolizzat" jew "dealkoħolizzat" kif imsemmi fil-punti 18 u 19 tal-Parti II tal-Anness VII.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 94 – paragrafu 1 – parti introduttorja</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10) fl-Artikolu 94(1), is-sentenza introduttorja hija sostitwita b'dan li ġej:

imħassar

"L-applikazzjonijiet għall-protezzjoni tal-ismijiet bħala denominazzjonijiet ta' oriġini jew indikazzjonijiet ġeografiċi għandhom jinkludu:"

 

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10a (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 94</Article2>

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(10a) l-Artikolu 94 huwa sostitwit b'dan li ġej:

Artikolu 94

Artikolu 94

Applikazzjonijiet għal protezzjoni

Applikazzjonijiet għal protezzjoni

1. L-applikazzjonijiet għal protezzjoni ta' ismijiet bħala denominazzjonijiet ta' oriġini jew indikazzjonijiet ġeografiċi għandhom jinkludu fajl tekniku li jkun fih:

"1. L-applikazzjonijiet għall-protezzjoni tal-ismijiet bħala denominazzjonijiet ta' oriġini jew indikazzjonijiet ġeografiċi għandhom jinkludu:

(a) l-isem li għandu jiġi protett;

(a) l-isem li għandu jiġi protett;

(b) l-isem u l-indirizz tal-applikant;

(b) l-isem u l-indirizz tal-applikant;

(c) speċifikazzjoni ta' prodott kif imsemmi fil-paragrafu 2; u

(c) speċifikazzjoni ta' prodott kif imsemmi fil-paragrafu 2; u

(d) dokument uniku li jagħti fil-qosor l-ispeċifikazzjoni tal-prodott imsemmija fil-paragrafu 2.

(d) dokument uniku li jagħti fil-qosor l-ispeċifikazzjoni tal-prodott imsemmija fil-paragrafu 2.

2. L-ispeċifikazzjoni ta' prodott għandha tgħin lill-partijiet interessati biex jivverifikaw il-kundizzjonijiet rilevanti tal-produzzjoni relatati mad-denominazzjoni ta' oriġini jew tal-indikazzjoni ġeografika. L-ispeċifikazzjoni ta' prodott għandha, tal-anqas, tkun magħmula minn:

2. L-ispeċifikazzjoni ta' prodott għandha tgħin lill-partijiet interessati biex jivverifikaw il-kundizzjonijiet rilevanti tal-produzzjoni relatati mad-denominazzjoni ta' oriġini jew tal-indikazzjoni ġeografika. L-ispeċifikazzjoni ta' prodott għandha, tal-anqas, tkun magħmula minn:

(a) l-isem li għandu jiġi protett;

(a) l-isem li għandu jiġi protett;

(b) deskrizzjoni tal-inbid jew inbejjed:

(b) deskrizzjoni tal-inbid jew inbejjed:

(i) fir-rigward tad-denominazzjoni ta' oriġini, il-karatteristiċi analitiċi u organolettiċi ewlenin tagħhom;

(i) fir-rigward tad-denominazzjoni ta' oriġini, il-karatteristiċi analitiċi u organolettiċi ewlenin tagħhom;

(ii) fir-rigward tal-indikazzjoni ġeografika, il-karatteristiċi analitiċi ewlenin tagħhom, kif ukoll evalwazzjoni jew indikazzjoni tal-karatteristiċi organolettiċi tagħhom;

(ii) fir-rigward tal-indikazzjoni ġeografika, il-karatteristiċi analitiċi ewlenin tagħhom, kif ukoll evalwazzjoni jew indikazzjoni tal-karatteristiċi organolettiċi tagħhom;

(c) fejn applikabbli, il-prattiki enoloġiċi speċifiċi użati biex isir l-inbid jew isiru l-inbejjed, kif ukoll ir-restrizzjonijiet rilevanti fuq il-produzzjoni tagħhom;

(c) fejn applikabbli, il-prattiki enoloġiċi speċifiċi użati biex isir l-inbid jew isiru l-inbejjed, kif ukoll ir-restrizzjonijiet rilevanti fuq il-produzzjoni tagħhom;

(d) id-demarkazzjoni taż-żona ġeografika konċernata;

(d) id-demarkazzjoni taż-żona ġeografika konċernata;

(e) ir-rendimenti massimi għal kull ettaru;

(e) ir-rendimenti massimi għal kull ettaru;

(f) indikazzjoni tal-varjetà jew tal-varjetajiet tal-għeneb tal-inbid li minnhom jinkiseb l-inbid jew l-inbejjed;

(f) indikazzjoni tal-varjetà jew tal-varjetajiet tal-għeneb tal-inbid li minnhom jinkiseb l-inbid jew l-inbejjed;

(g) id-dettalji li juru r-rabta msemmija fil-punt (a)(i) jew fil-punt (b)(i) tal-Artikolu 93(1), skont il-każ;

(g) id-dettalji li juru r-rabta msemmija fil-punt (a)(i) jew fil-punt (b)(i) tal-Artikolu 93(1), skont il-każ:

 

(i) fir-rigward ta' denominazzjoni ta' oriġini protetta, ir-rabta bejn il-kwalità jew il-karatteristiċi tal-prodott u tal-ambjent ġeografiku msemmi fil-punt (a)(i) tal-Artikolu 93(1), id-dettalji dwar il-fatturi umani ta' dak l-ambjent ġeografiku jistgħu, fejn rilevanti, ikunu limitati għal deskrizzjoni tal-ħamrija u l-ġestjoni tal-pajsaġġ, prattiki ta' kultivazzjoni jew kwalunkwe kontribut uman ieħor rilevanti għaż-żamma tal-fatturi naturali tal-ambjent ġeografiku msemmi fl-Artikolu 93(1);

 

(ii) fir-rigward ta' indikazzjoni ġeografika protetta, ir-rabta bejn kwalità speċifika, ir-reputazzjoni jew karatteristika oħra tal-prodott, u l-oriġini ġeografika msemmija fl-Artikolu 93(2);

(h) ir-rekwiżiti applikabbli stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni jew fil-liġi nazzjonali, jew, fejn previst mill-Istati Membri, minn organizzazzjoni li jkollha f'idejha l-ġestjoni tad-denominazzjoni protetta ta' oriġini jew tal-indikazzjoni ġeografika protetta, filwaqt li jitqies il-fatt li t-tali rekwiżiti għandhom ikunu oġġettivi, mhux diskriminatorji u kompatibbli mad-dritt tal-Unjoni;

(h) ir-rekwiżiti applikabbli stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni jew fil-liġi nazzjonali, jew, fejn previst mill-Istati Membri, minn organizzazzjoni li jkollha f'idejha l-ġestjoni tad-denominazzjoni ta' oriġini protetta jew tal-indikazzjoni ġeografika protetta, filwaqt li jitqies il-fatt li t-tali rekwiżiti għandhom ikunu oġġettivi, mhux diskriminatorji u kompatibbli mad-dritt tal-Unjoni;

(i) l-isem u l-indirizz tal-awtoritajiet jew tal-korpi li jivverifikaw il-konformità mad-dispożizzjonijiet tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott, u l-kompiti speċifiċi tagħhom.

(i) l-isem u l-indirizz tal-awtoritajiet jew tal-korpi li jivverifikaw il-konformità mad-dispożizzjonijiet tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott, u l-kompiti speċifiċi tagħhom.

3. Fejn l-applikazzjoni għal protezzjoni tkun tirrigwarda żona ġeografika f'pajjiż terz, hija għandha tkun, tinkludi, b'żieda mal-elementi msemmija fil-paragrafi 1 u 2, prova li l-isem konċernat ikun protett fil-pajjiż ta' oriġini tiegħu.

3. Fejn l-applikazzjoni għal protezzjoni tkun tirrigwarda żona ġeografika f'pajjiż terz, hija għandha tkun, tinkludi, b'żieda mal-elementi msemmija fil-paragrafi 1 u 2, prova li l-isem konċernat ikun protett fil-pajjiż ta' oriġini tiegħu. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>85</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 10a (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 96 – paragrafu 5 – subparagrafu 1a (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10a) Fl-Artikolu 96, fil-paragrafu 5 jiżdied is-subparagrafu li ġej:

 

Meta jressaq l-applikazzjoni għall-protezzjoni quddiem il-Kummissjoni skont l-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu, l-Istat Membru għandu jinkludi dikjarazzjoni li huwa jqis li l-applikazzjoni mressqa mill-applikant tissodisfa l-kundizzjonijiet relatati mal-protezzjoni previsti f'din it-Taqsima u li huwa jiċċertifika li d-dokument uniku msemmi fl-Artikolu 94(1)(d) jikkostitwixxi sommarju reali tal-ispeċifikazzjoni tal-prodott.

 

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe oġġezzjoni ammissibbli mressqa skont il-proċedura nazzjonali.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 11</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 96 – paragrafu 7</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7. Fejn ikun xieraq, il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' implimentazzjoni li jissospendu l-eżami tal-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 97(2) sakemm qorti nazzjonali jew korp nazzjonali ieħor tkun iddeċidiet dwar oġġezzjoni għal applikazzjoni għall-protezzjoni meta l-Istat Membru jkun ikkunsidra li r-rekwiżiti huma ssodisfati fi proċedura nazzjonali preliminari skont il-paragrafu 5.

imħassar

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati mingħajr ma tiġi applikata l-proċedura msemmija fl-Artikolu 229(2) jew (3).”;

 

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 12</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 97 – paragrafu 2 – subparagrafu 1</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha teżamina l-applikazzjonijiet għall-protezzjoni li tirċievi skont l-Artikoli 94 u 96(5). Għandha twettaq skrutinju għal żbalji evidenti, b'kont meħud tal-eżitu tal-proċedura nazzjonali preliminari mwettqa mill-Istat Membru kkonċernat.

Il-Kummissjoni għandha teżamina l-applikazzjonijiet għall-protezzjoni li tirċievi skont l-Artikoli 94 u 96(5). Għandha twettaq skrutinju għal żbalji evidenti, b'kont meħud tal-eżitu tal-proċedura nazzjonali preliminari mwettqa mill-Istat Membru kkonċernat. Dak l-eżami għandu jiffoka b'mod partikolari fuq id-dokument uniku msemmi fil-punt (d) tal-Artikolu 94(1).

<TitreJust>Ġustifikazzjoni</TitreJust>

Din l-emenda għandha l-għan li tallinja t-test tal-OKS Unika mal-adozzjoni mill-Kummissjoni Ewropea tar-Regolament Delegat (UE) tas-17 ta' Ottubru 2018 adottat skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 u li tintroduċi fl-att bażiku l-prinċipji politiċi sottostanti għal din ir-reviżjoni. Din l-emenda tikkorrispondi għall-Artikolu 10 tal-imsemmi Regolament Delegat.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 103 – paragrafu 4</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14) fl-Artikolu 103, jiżdied il-paragrafu 4 li ġej:

imħassar

‘4. Il-protezzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha tapplika wkoll fir-rigward ta' merkanzija li tidħol fit-territorju doganali tal-Unjoni mingħajr ma tkun rilaxxata għal ċirkolazzjoni libera fit-territorju doganali tal-Unjoni u fir-rigward ta' merkanzija mibjugħa permezz tal-kummerċ elettroniku fl-Unjoni. ’

 

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14a (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 103</Article2>

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(14a) l-Artikolu 103 huwa sostitwit b'dan li ġej:

Artikolu 103

"Artikolu 103

Protezzjoni

Protezzjoni

1. Denominazzjoni protetta ta' oriġini u indikazzjoni ġeografika protetta jistgħu jintużaw minn kwalunkwe operatur li jikkummerċjalizza nbid li jkun ġie magħmul f'konformità mal-ispeċifikazzjoni korrispondenti ta' prodott.

1. Denominazzjoni ta' oriġini protetta u indikazzjoni ġeografika protetta jistgħu jintużaw minn kwalunkwe operatur li jikkummerċjalizza nbid li jkun ġie magħmul f'konformità mal-ispeċifikazzjoni korrispondenti ta' prodott.

2. Denominazzjoni protetta ta' oriġini u indikazzjoni ġeografika protetta, kif ukoll l-inbid li juża dak l-isem protett f'konformità mal-ispeċifikazzjonijiet ta' prodotti għandhom ikunu protetti kontra:

2. Denominazzjoni ta' oriġini protetta u indikazzjoni ġeografika protetta, kif ukoll l-inbid li juża dak l-isem protett f'konformità mal-ispeċifikazzjonijiet ta' prodotti għandhom ikunu protetti kontra:

(a) kwalunkwe użu kummerċjali dirett jew indirett ta' dak l-isem protett:

(a) kwalunkwe użu kummerċjali dirett jew indirett ta' dak l-isem protett:

(i) minn prodotti komparabbli li mhumiex konformi ma' l-ispeċifikazzjoni tal-prodott tal-isem protett; or

(i) minn prodotti komparabbli li mhumiex konformi mal-ispeċifikazzjoni tal-prodott tal-isem protett; or

(ii) sakemm dan l-użu jisfrutta r-reputazzjoni ta' denominazzjoni ta' oriġini jew ta' indikazzjoni ġeografika;

(ii) sakemm dan l-użu jisfrutta, idgħajjef jew inaqqas ir-reputazzjoni ta' denominazzjoni ta' oriġini jew ta' indikazzjoni ġeografika, inkluż meta l-isem irreġistrat jintuża bħala ingredjent;

(b) kwalunkwe użu ħażin, imitazzjoni jew evokazzjoni, anke jekk l-oriġini vera tal-prodott jew is-servizz tkun indikata jew jekk l-isem protett ikun ġie tradott, traskritt jew ttraslitterat jew ikun akkumpanjat minn espressjoni bħal "stil", "tip", "metodu", "kif prodott fi", "imitazzjoni", "togħma", "bħal" jew espressjonijiet simili;

(b) kwalunkwe użu ħażin, imitazzjoni jew evokazzjoni, anke jekk l-oriġini vera tal-prodott jew tas-servizz tkun indikata jew jekk l-isem protett ikun ġie tradott, traskritt jew traslitterat jew ikun akkumpanjat minn espressjoni bħal "stil", "tip", "metodu", "kif prodott fi", "imitazzjoni", "togħma", "bħal" jew espressjonijiet simili, inkluż meta dawk l-ismijiet irreġistrati jintużaw bħala ingredjent;

(c) kwalunkwe indikazzjoni falza jew qarrieqa dwar il-provenjenza, l-oriġini, in-natura jew il-kwalitajiet essenzjali tal-prodott, fuq imballaġġ ta' ġewwa jew ta' barra, materjal ta' reklamar jew dokumenti relatati mal-prodott tal-inbid konċernat, kif ukoll fuq l-imballaġġ tal-prodott f'kontenitur li jista' jħalli impressjoni falza dwar l-oriġini tiegħu;

(c) kwalunkwe indikazzjoni falza jew qarrieqa dwar il-provenjenza, l-oriġini, in-natura jew il-kwalitajiet essenzjali tal-prodott, fuq imballaġġ ta' ġewwa jew ta' barra, materjal ta' reklamar jew dokumenti relatati mal-prodott tal-inbid konċernat, kif ukoll fuq l-imballaġġ tal-prodott f'kontenitur li jista' jħalli impressjoni falza dwar l-oriġini tiegħu;

(d) kull prattika oħra li tista' tiżgwida lill-konsumatur dwar l-oriġini vera tal-prodott.

(d) kull prattika oħra li tista' tiżgwida lill-konsumatur dwar l-oriġini vera tal-prodott.

 

(da) kwalunkwe indikazzjoni, in mala fede, ta' isem ta' dominju li jkun simili jew li jista' jikkawża konfużjoni, għalkollox jew parzjalment, ma' isem protett.

3. Denominazzjonijiet ta' oriġini protetti u indikazzjonijiet ġeografiċi protetti ma għandhomx isiru ġeneriċi fl-Unjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 101(1).

3. Denominazzjonijiet ta' oriġini protetti u indikazzjonijiet ġeografiċi protetti ma għandhomx isiru ġeneriċi fl-Unjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 101(1).

 

3a. Il-protezzjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha tapplika wkoll fir-rigward ta' merkanzija li tidħol fit-territorju doganali tal-Unjoni mingħajr ma tkun rilaxxata għal ċirkolazzjoni libera fit-territorju doganali tal-Unjoni u fir-rigward ta' merkanzija mibjugħa permezz tal-kummerċ elettroniku fl-Unjoni. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14b (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 105</Article2>

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(14b) l-Artikolu 105 huwa sostitwit b'dan li ġej:

Artikolu 105

"Artikolu 105

Emendi għall-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott

Emendi għall-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott

Applikant li jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 95 jista' japplika għal approvazzjoni ta' emenda għall-ispeċifikazzjoni ta' prodott ta' denominazzjoni protetta tal-oriġini jew ta' indikazzjoni ġeografika protetta, partikolarment biex jitqiesu żviluppi f'tagħrif xjentifiku u tekniku jew biex tiġi demarkata mill-ġdid iż-żona ġeografika msemmija fil-punt (d) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 94(2). L-applikazzjonijiet għandhom jiddeskrivu u jiddikjaraw l-emendi mitlubin u jagħtu raġunijiet għalihom.

1. Applikant li jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 95 jista' japplika għal approvazzjoni ta' emenda għall-ispeċifikazzjoni ta' prodott ta' denominazzjoni ta' oriġini protetta jew ta' indikazzjoni ġeografika protetta, partikolarment biex jitqiesu żviluppi f'tagħrif xjentifiku u tekniku jew biex tiġi demarkata mill-ġdid iż-żona ġeografika msemmija fil-punt (d) tat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 94(2). L-applikazzjonijiet għandhom jiddeskrivu u jiddikjaraw l-emendi mitlubin u jagħtu raġunijiet għalihom.

 

1a. L-emendi għal speċifikazzjoni ta' prodott għandhom ikunu kklassifikati f'żewġ kategoriji f'dak li jirrigwarda l-importanza tagħhom: l-emendi li jirrikjedu proċediment ta' oġġezzjoni fil-livell tal-Unjoni ("emendi tal-Unjoni") u l-emendi li għandhom jiġu indirizzati fil-livell tal-Istati Membri jew fil-livell tal-pajjiżi terzi ("emendi standard").

 

Emenda għandha titqies bħala emenda tal-Unjoni meta:

 

(a) tinkludi bidla fl-isem tad-denominazzjoni ta' oriġini protetta jew tal-indikazzjoni ġeografika protetta;

 

(b) tkun tikkonsisti minn bidla, tħassir jew żieda ta' kategorija tal-prodotti tad-dielja msemmija fil-Parti II tal-Anness VII;

 

(c) tista' potenzjalment tħassar ir-rabta msemmija fil-punti (a)(i) jew (b)(i) tal-Artikolu 93(1);

 

(d) tkun tinvolvi aktar restrizzjonijiet fuq il-kummerċjalizzazzjoni tal-prodott.

 

Applikazzjonijiet għal emendi tal-Unjoni mressqa minn pajjiżi terzi jew minn produtturi f'pajjiżi terzi għandhom jinkludu provi li l-emenda mitluba tikkonforma mal-liġijiet dwar il-protezzjoni tad-denominazzjonijiet ta' oriġini jew tal-indikazzjonijiet ġeografiċi fis-seħħ f'dawk il-pajjiżi terzi.

 

Kwalunkwe emenda oħra għandha tkun ikkunsidrata bħala emenda standard.

 

1b. Emenda temporanja hija emenda standard li tikkonċerna bidla temporanja fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott li tirriżulta mill-impożizzjoni ta' miżuri obbligatorji sanitarji jew fitosanitarji mill-awtoritajiet pubbliċi jew marbuta ma' diżastri naturali jew kundizzjonijiet ta' temp avversi formalment rikonoxxuti mill-awtoritajiet kompetenti. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>91</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt  14c (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 105a (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(14c) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

 

Artikolu 105a

 

Emendi fil-livell tal-Unjoni

 

1. Applikazzjoni għal approvazzjoni ta' emenda tal-Unjoni għall-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott għandha ssegwi, mutatis mutandis, il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 94 u fl-Artikoli 96 sa 99. L-applikazzjonijiet għall-approvazzjoni ta' emenda tal-Unjoni għall-ispeċifikazzjonijiet ta' prodott għandhom jitqiesu ammissibbli jekk jitressqu bi qbil mal-Artikolu 105 u jekk ikunu kompleti, eżawrjenti u kkompletati kif xieraq. L-approvazzjoni mill-Kummissjoni ta' applikazzjoni għall-approvazzjoni ta' emenda tal-Unjoni fir-rigward tal-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott għandha tkopri biss l-emendi ppreżentati fl-applikazzjoni nnifisha.

 

2. Meta, abbażi tal-eżami li jsir skont l-Artikolu 97(2), il-Kummissjoni tqis li l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 97(3) huma ssodisfati, din għandha tippubblika l-applikazzjoni għal emenda tal-Unjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Id-deċiżjoni finali dwar l-approvazzjoni tal-emenda għandha tiġi adottata mingħajr ma tiġi applikata l-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 299(2), dment li tkun tressqet oġġezzjoni ammissibbli jew l-applikazzjoni għal emenda tiġi rrifjutata, f'liema każ għandu japplika l-Artikolu 99(2).

 

3. Jekk l-applikazzjoni titqies bħala inammissibbli, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru jew dawk tal-pajjiż terz, jew l-applikant stabbilit f'pajjiż terz, għandhom jiġu infurmati dwar ir-raġunijiet għall-inammissibbiltà.

 

4. L-applikazzjonijiet għall-approvazzjoni ta' emendi tal-Unjoni għandha tinkludi esklussivament emendi tal-Unjoni. Jekk applikazzjoni għal emenda tal-Unjoni tkun tinkludi wkoll emendi standard jew temporanji, il-proċedura għall-emendi tal-Unjoni għandha tapplika biss għall-emendi tal-Unjoni. L-emendi standard jew temporanji għandhom jitqiesu bħala mhux ippreżentati.

 

5. Meta teżamina l-applikazzjonijiet għall-emendi, il-Kummissjoni għandha tiffoka fuq l-emendi proposti.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14d (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 105b (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(14d) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

 

Artikolu 105b

 

Emendi standard

 

1. L-emendi standard għandhom jiġu approvati u ppubblikati minn Stati Membri li magħhom tkun relatata ż-żona ġeografika tad-denominazzjoni ta' oriġini jew tal-indikazzjoni ġeografika.

 

L-applikazzjoni għall-approvazzjoni ta' emenda standard fir-rigward ta' speċifikazzjoni tal-prodott għandha titressaq quddiem l-awtoritajiet tal-Istat Membru li miegħu tkun relatata ż-żona ġeografika tad-denominazzjoni jew l-indikazzjoni. L-applikazzjonijiet għandhom jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 95. Jekk l-applikazzjoni għall-approvazzjoni ta' emenda standard fir-rigward ta' speċifikazzjoni tal-prodott ma tiġix mill-applikant li jkun ressaq l-applikazzjoni għall-protezzjoni tal-isem jew l-ismijiet li l-ispeċifikazzjoni tal-prodott tirreferi għalih jew għalihom, l-Istati Membri għandhom jagħtu lil dak l-applikant l-opportunità li jikkummenta dwar l-applikazzjoni, jekk dak l-applikant ikun għadu jeżisti.

 

L-applikazzjoni għal emenda standard għandha tipprovdi deskrizzjoni tal-emendi standard, tagħti sommarju tar-raġunijiet għaliex l-emendi huma meħtieġa, u turi li l-emendi proposti jikkwalifikaw bħala standard skont l-Artikolu 105.

 

2. Meta l-Istat Membru jqis li r-rekwiżiti huma ssodisfati, dan jista' japprova u jippubblika l-emenda standard. Id-deċiżjoni ta' approvazzjoni għandha tinkludi d-dokument uniku kkonsolidat modifikat, fejn rilevanti, u l-ispeċifikazzjoni tal-prodott ikkonsolidata mmodifikata.

 

L-emenda standard għandha tkun applikabbli fl-Istat Membru ladarba tkun ġiet ippubblikata. L-Istat Membru għandu jikkomunika l-emendi standard lill-Kummissjoni mhux aktar tard minn xahar wara d-data li fiha tkun ġiet ippubblikata d-deċiżjoni ta' approvazzjoni.

 

3. Deċiżjonijiet li japprovaw emendi standard li jikkonċernaw prodotti tad-dwieli li joriġinaw f'pajjiżi terzi għandhom jittieħdu f'konformità mas-sistema fis-seħħ fil-pajjiż terz ikkonċernat, u għandhom jiġu kkomunikati lill-Kummissjoni minn produttur uniku jew minn grupp ta' produtturi li jkollhom interess leġittimu, jew direttament lill-Kummissjoni jew permezz tal-awtoritajiet ta' dak il-pajjiż terz, sa mhux aktar tard minn xahar wara d-data li fiha jiġu ppubblikati.

 

4. Jekk iż-żona ġeografika tkopri aktar minn Stat Membru wieħed, l-Istati Membri kkonċernati għandhom japplikaw il-proċedura għal emendi standard separatament għall-parti miż-żona li taqa' taħt it-territorju tagħhom. L-emenda standard għandha tkun applikabbli wara li ssir applikabbli l-aħħar deċiżjoni ta' approvazzjoni nazzjonali. L-aħħar Stat Membru li japprova l-emenda standard għandu jibgħatha lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard minn xahar wara d-data li fiha tiġi ppubblikata d-deċiżjoni tiegħu li tapprova l-emenda standard.

 

Jekk Stat Membru wieħed jew aktar ikkonċernati ma jadottawx id-deċiżjoni ta' approvazzjoni nazzjonali msemmija fl-ewwel subparagrafu, kwalunkwe wieħed mill-Istati Membri kkonċernati jista' jressaq applikazzjoni skont il-proċedura ta' emenda tal-Unjoni. Din ir-regola għandha tapplika mutatis mutandis anke meta pajjiż wieħed jew aktar minn dawk ikkonċernati jkun pajjiż terz.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 14e (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 105c (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(14e) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

 

Artikolu 105c

 

Emendi temporanji

 

1. L-emendi temporanji għandhom jiġu approvati u ppubblikati minn Stat Membru li miegħu tkun relatata ż-żona ġeografika tad-denominazzjoni ta' oriġini jew tal-indikazzjoni ġeografika. Dawn għandhom jiġu kkomunikati lill-Kummissjoni flimkien mar-raġunijiet li jappoġġjaw l-emendi temporanji, sa mhux aktar tard minn xahar wara d-data li fiha tkun ġiet ippubblikata d-deċiżjoni ta' approvazzjoni nazzjonali. L-emenda standard għandha tkun applikabbli fl-Istat Membru ladarba tkun ġiet ippubblikata.

 

2. Meta ż-żona ġeografika tkun tkopri aktar minn Stat Membru wieħed, il-proċedura għall-emendi temporanji għandha tapplika separatament fl-Istati Membri kkonċernati għall-parti miż-żona li taqa' taħt it-territorju tagħhom. L-emendi temporanji għandhom ikunu applikabbli biss wara li ssir applikabbli l-aħħar deċiżjoni ta' approvazzjoni nazzjonali. L-aħħar Stat Membru li japprova l-emenda temporanja għandu jikkomunikaha lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard minn xahar wara d-data li fiha tiġi ppubblikata d-deċiżjoni ta' approvazzjoni tiegħu. Din ir-regola tapplika, mutatis mutandis, anke meta pajjiż wieħed jew aktar minn dawk ikkonċernati jkun pajjiż terz.

 

3. L-emendi temporanji li jikkonċernaw prodotti tad-dwieli li joriġinaw f'pajjiżi terzi għandhom jiġu kkomunikati lill-Kummissjoni, flimkien mar-raġunijiet li jappoġġjaw l-emendi temporanji, lil produttur jew grupp ta' produtturi li jkollhom interess leġittimu, jew direttament jew permezz tal-awtoritajiet ta' dak il-pajjiż terz, sa mhux aktar tard minn xahar wara d-data li fiha jiġu approvati.

 

4. Il-Kummissjoni għandha tippubblika tali emendi fi żmien tliet xhur mid-data li fiha l-komunikazzjoni tasal mingħand l-Istat Membru, il-pajjiż terz, jew il-produttur uniku jew il-grupp ta' produtturi ta' pajjiż terz. Emenda temporanja hija applikabbli fit-territorju tal-Unjoni ladarba tkun ġiet ippubblikata mill-Kummissjoni.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>94</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 106</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15) l-Artikolu 106 huwa sostitwit b'dan li ġej:

imħassar

Artikolu 106

 

Kanċellazzjoni

 

Il-Kummissjoni tista', fuq inizjattiva proprja jew fuq talba debitament motivata minn Stat Membru, pajjiż terz jew persuna fiżika jew ġuridika li jkollha interess leġittimu, tadotta atti ta' implimentazzjoni li jħassru l-protezzjoni ta' denominazzjoni ta' oriġini jew ta' indikazzjoni ġeografika f'ċirkustanza waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

 

(a) meta l-konformità mal-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott korrispondenti ma tkunx għadha garantita;

 

(b) meta l-ebda prodott ma jkun tqiegħed fis-suq li jkollu d-denominazzjoni ta' oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika protetta għal mill-inqas seba' snin konsekuttivi;

 

(c) meta applikant li jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti f'Artikolu 95 jiddikjara li hu ma għadux irid iżomm il-protezzjoni ta' denominazzjoni ta' oriġini jew ta' indikazzjoni ġeografika.

 

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 229(2). ’

 

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>95</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15 a (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 106</Article2>

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(15a) l-Artikolu 106 huwa sostitwit b'dan li ġej:

Artikolu 106

"Artikolu 106

Kanċellazzjoni

Kanċellazzjoni

Il-Kummissjoni tista', fuq inizjattiva proprja jew fuq talba debitament motivata minn Stat Membru, pajjiż terz jew persuna fiżika jew ġuridika li jkollha interess leġittimu, tadotta atti ta' implimentazzjoni li jħassru l-protezzjoni ta' denominazzjoni ta' oriġini jew ta' indikazzjoni ġeografika jekk ma tibqax tiġi żgurata l-konformità mal-ispeċifikazzjoni korrispondenti ta' prodott. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 229(2).

1. Il-Kummissjoni tista', fuq inizjattiva proprja jew fuq talba debitament motivata minn Stat Membru, pajjiż terz jew persuna fiżika jew ġuridika li jkollha interess leġittimu, tadotta atti ta' implimentazzjoni li jħassru l-protezzjoni ta' denominazzjoni ta' oriġini jew ta' indikazzjoni ġeografika f'ċirkustanza waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

 

(a) meta l-konformità mal-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott korrispondenti ma tkunx għadha garantita;

 

(b) meta l-ebda prodott ma jkun tqiegħed fis-suq li jkollu d-denominazzjoni ta' oriġini jew l-indikazzjoni ġeografika protetta għal mill-inqas seba' snin konsekuttivi;

 

(c) meta applikant li jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti f'Artikolu 95 jiddikjara li hu ma għadux irid iżomm il-protezzjoni ta' denominazzjoni ta' oriġini jew ta' indikazzjoni ġeografika. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 229(2).

 

1a. Meta l-Kummissjoni tqis li t-talba ta' tħassir mhijiex ammissibbli, din għandha tinforma lill-awtorità tal-Istat Membru jew tal-pajjiż terz, jew lill-persuna fiżika jew ġuridika li tkun ressqet it-talba, dwar ir-raġunijiet li jappoġġjaw l-inammissibbiltà.

 

1b. Id-dikjarazzjonijiet ta' oġġezzjoni sostanzjati għall-kanċellazzjoni għandhom ikunu ammissibbli biss fejn juru dipendenza kummerċjali minn persuna interessata fuq l-isem irreġistrat. "

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-20190101&from=EN)

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>96</NumAm>

 

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15b (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 106a (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(15b) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

 

Artikolu 106a

 

Tikkettar u preżentazzjoni temporanji

 

Wara li applikazzjoni għall-protezzjoni ta' denominazzjoni ta' oriġini jew indikazzjoni ġeografika tkun intbagħtet lill-Kummissjoni, il-produtturi jistgħu jindikawha fit-tikkettar u l-preżentazzjoni, u jużaw logos u indikazzjonijiet nazzjonali, skont id-dritt tal-Unjoni u b'mod partikolari skont ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011.

 

Simboli tal-Unjoni li jindikaw id-denominazzjoni ta' oriġini protetta jew l-indikazzjoni ġeografika protetta, l-indikazzjonijiet tal-Unjoni "denominazzjoni ta' oriġini protetta" jew "indikazzjoni ġeografika protetta" u t-taqsiriet tal-Unjoni "DOP" jew "IĠP", jistgħu jidhru fuq it-tikkettar biss wara li tiġi ppubblikata d-deċiżjoni li tikkonferixxi l-protezzjoni fuq dik id-denominazzjoni ta' oriġini jew indikazzjoni ġeografika.

 

Meta l-applikazzjoni tiġi rrifjutata, kwalunkwe prodott tad-dwieli ttikkettat f'konformità mal-ewwel paragrafu jista' jiġi kkummerċjalizzat sakemm jispiċċaw l-istokkijiet.

</Amend>

<Amend>Emenda  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Proposta għal regolament</DocAmend>

<Article>Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -15c (ġdid)</Article>

<DocAmend2>Regolament (UE) Nru 1308/2013</DocAmend2>

<Article2>Artikolu 107a (ġdid)</Article2>

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda