ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013

15.5.2019 - (COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)) - ***I

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Zpravodajka: Ulrike Müller


Postup : 2018/0217(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0199/2019

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0393),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0247/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanoviska Výboru pro rozvoj, Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Výboru pro regionální rozvoj (A8-0199/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.    vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Budoucnost potravinářství a zemědělství“ ze dne 29. listopadu 2017 dochází k závěru, že Společná zemědělská politika (dále jen „SZP“) by měla nadále reagovat na budoucí výzvy a příležitosti posílením zaměstnanosti, růstu a investic, bojovat proti klimatickým změnám a přizpůsobovat se jim a přenášet výzkum a inovace z laboratoří do pole a na trhy. SZP by měla rovněž řešit obavy občanů týkající se trvale udržitelné zemědělské produkce.

(1)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Budoucnost potravinářství a zemědělství“ ze dne 29. listopadu 2017 dochází k závěru, že Společná zemědělská politika (dále jen „SZP“) by měla nadále reagovat na budoucí výzvy a příležitosti posílením zaměstnanosti, růstu a investic, bojovat proti klimatickým změnám a přizpůsobovat se jim, uzpůsobovat je a přenášet výzkum a inovace z laboratoří na pole a na trhy. SZP by měla rovněž řešit obavy občanů týkající se trvale udržitelné zemědělské produkce a rozvoje venkova.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Je nezbytné, aby zemědělství neneslo finanční dopady politických rozhodnutí, jako je vystoupení Spojeného království z Evropské unie nebo financování nových unijních politik. Je třeba přihlédnout k usnesení ze dne 30. května 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích (2018/2714(RSP), v němž Evropský parlament vyjádřil politování nad skutečností, že návrh Komise ze dne 2. května 2018 týkající se víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021 až 2027 vede ke snížení úrovně prostředků na SZP o 15 %, a důrazně protestoval proti veškerým radikálním škrtům, které by mohly negativně ovlivnit samu podstatu a cíle SZP. Parlament v této souvislosti rovněž zpochybnil návrh omezit prostředky pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova o více než 25 %.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  SZP má v Unii zásadní význam, neboť zemědělcům poskytuje přímé platby a finanční prostředky druhého pilíře, čímž významně přispívá nejen k potravinovému zabezpečení, ale také k investicím a zaměstnanosti ve venkovských oblastech. Výrazné škrty plánované u SZP jsou nepřijatelné. Z toho důvodu by SZP měla být zaměřena na své klíčové činnosti, přičemž by při stanovení původní částky rezervy na krize v zemědělství měly být zachovány prostředky přidělené pro SZP EU-27 na období 2021–2027 alespoň na úrovni rozpočtu na období 2014–2020.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1c)  V souladu s článkem 208 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) by provádění SZP mělo zohledňovat cíle rozvojové spolupráce, mimo jiné včetně Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a naplnění závazků Unie v oblasti zmírňování změny klimatu stanovených v Pařížské dohodě.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Prováděcí model SZP založený na dodržování předpisů by se měl změnit a více se zaměřit na výsledky a výkonnost. Unie by proto měla stanovit základní cíle politiky, typy intervencí a základní požadavky Unie, zatímco členské státy by měly nést větší odpovědnost za splnění těchto cílů. V důsledku toho existuje potřeba zajistit větší míru subsidiarity pro lepší zohlednění místních podmínek a potřeb. Členské státy by v souladu s novým prováděcím modelem měly proto nést odpovědnost za úpravu svých intervencí SZP v souladu se základními požadavky Unie s cílem maximalizovat jejich příspěvek k plnění cílů SZP Unie. Současně by měly vytvořit a navrhnout rámec dodržování předpisů a kontroly pro příjemce.

(3)  Prováděcí model SZP založený na dodržování předpisů by se měl změnit a více se zaměřit na výsledky a výkonnost. Unie by proto měla stanovit základní cíle politiky, typy intervencí a základní požadavky Unie, zatímco členské státy by měly nést větší odpovědnost za splnění těchto cílů. V důsledku toho existuje potřeba zajistit větší míru subsidiarity a flexibility pro lepší zohlednění místních podmínek a potřeb. Členské státy by v souladu s novým prováděcím modelem měly proto nést odpovědnost za úpravu svých intervencí SZP v souladu se svými konkrétními potřebami a základními požadavky Unie s cílem maximalizovat jejich příspěvek k plnění cílů SZP Unie. Členské státy by rovněž měly vytvořit a navrhnout rámec kontroly pro příjemce, aby byl nadále zajištěn soulad intervencí strategického plánu SZP s platným unijním právem. Základní požadavky Unie, mimo jiné dobrý zemědělský a environmentální stav (DZES) a povinné požadavky na hospodaření, zajišťují společný přístup a rovné podmínky pro členské státy.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. .../... [nové finanční nařízení]12, zejména pak ta ustanovení, která se týkají sdíleného řízení s členskými státy, funkcí akreditovaných orgánů a rozpočtových principů, by se měla uplatnit i na intervence a opatření stanovené v tomto nařízení.

(5)  Ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/1046 [nové finanční nařízení]12, zejména pak ta ustanovení, která se týkají sdíleného řízení s členskými státy, funkcí akreditovaných orgánů a rozpočtových principů, by se měla uplatnit i na intervence a opatření stanovené v tomto nařízení.

__________________

__________________

12 Nařízení (EU, Euratom) .../... [nové finanční nařízení].

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Na toto nařízení by se měla vztahovat některá ustanovení nařízení (EU) …/…[nařízení o společných ustanoveních1a].

 

__________________

 

1a [nařízení o společných ustanoveních]

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b)  Členské státy by měly upustit od zavádění dalších pravidel, která příjemcům znesnadňují využívání EZZF a EZFRV.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Je zapotřebí ustanovení týkajících se akreditace platebních agentur a koordinačních subjektů členskými státy, zavedení postupů umožňujících získat požadovaná prohlášení řídícího subjektu a výroční zprávy o výkonnosti, jakož i zajistit ověřování systémů řízení a sledování, systémů vykazování, jakož i ověřování ročních účetních závěrek nezávislými subjekty. V zájmu zajištění transparentnosti systému kontrol prováděných na vnitrostátní úrovni, zejména pokud jde o postupy schvalování a potvrzování a postupy provádění plateb, snížení administrativní a auditní zátěže útvarů Komise a členských států v případech, kdy je vyžadována akreditace každé jednotlivé platební agentury, je dále třeba omezit počet orgánů a subjektů, které jsou výkonem těchto funkcí pověřeny, a to s přihlédnutím k ústavním předpisům každého členského státu.

(9)  Je zapotřebí ustanovení týkajících se akreditace platebních agentur a koordinačních subjektů členskými státy, zavedení postupů umožňujících získat požadovaná prohlášení řídícího subjektu, zprávu o výročním schvalování a výroční zprávy o výkonnosti, jakož i zajistit ověřování systémů řízení a sledování, systémů vykazování, jakož i ověřování ročních účetních závěrek nezávislými subjekty. V zájmu zajištění transparentnosti systému kontrol prováděných na vnitrostátní úrovni, zejména pokud jde o postupy schvalování a potvrzování a postupy provádění plateb, snížení administrativní a auditní zátěže útvarů Komise a členských států v případech, kdy je vyžadována akreditace každé jednotlivé platební agentury, je dále třeba omezit počet orgánů a subjektů, které jsou výkonem těchto funkcí pověřeny, a to s přihlédnutím k ústavním předpisům každého členského státu. Platební agentury by měly rozvíjet svou úlohu poradců zemědělců a usilovat o zjednodušení postupů pro příjemce a současně zajistit dodržování norem na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Pokud některý z členských států akredituje více než jednu platební agenturu, měl by určit jediný veřejnoprávní koordinační subjekt, který zajistí soudržnost řízení fondů, styk mezi Komisí a jednotlivými akreditovanými platebními agenturami a neprodlené poskytování informací o činnosti jednotlivých platebních agentur požadovaných Komisí. Koordinační subjekt by také měl přijímat a koordinovat opatření s cílem řešit veškeré nedostatky obecné povahy zjištěné na národní úrovni a informovat Komisi o následných krocích.

(10)  Pokud některý z členských států akredituje více než jednu platební agenturu, měl by určit jediný veřejnoprávní koordinační subjekt, který zajistí soudržnost řízení fondů, styk mezi Komisí a jednotlivými akreditovanými platebními agenturami a neprodlené poskytování informací o činnosti jednotlivých platebních agentur požadovaných Komisí. Koordinační subjekt by také měl přijímat a koordinovat opatření s cílem řešit veškeré nedostatky obecné povahy zjištěné na národní nebo regionální úrovni a informovat Komisi o následných krocích.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Zapojení platebních agentur, které byly akreditovány členskými státy, je v rámci nového prováděcího modelu klíčovým předpokladem, aby bylo dosaženo rozumného zajištění dosažení cílů stanovených v příslušných strategických plánech SZP díky intervencím financovaným z rozpočtu Unie. Je proto nutné v tomto nařízení výslovně stanovit, že z rozpočtu Unie mohou být hrazeny pouze výdaje uskutečněné akreditovanými platebními agenturami. Navíc by měly mít výdaje financované Unií pro intervence uvedené v nařízení o strategických plánech SZP odpovídající výsledky a měly by být v souladu se základními požadavky Unie a systémy řízení.

(11)  Zapojení platebních agentur, které byly akreditovány členskými státy, je v rámci nového prováděcího modelu klíčovým předpokladem, aby bylo dosaženo rozumného zajištění dosažení cílů stanovených v příslušných strategických plánech SZP díky intervencím financovaným z rozpočtu Unie. Je proto nutné v tomto nařízení výslovně stanovit, že z rozpočtu Unie mohou být hrazeny pouze výdaje uskutečněné akreditovanými platebními agenturami. Navíc by měly mít výdaje financované Unií pro intervence uvedené v nařízení o strategických plánech SZP odpovídající výsledky a měly by být v souladu se základními požadavky Unie a systémy řízení.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  S cílem zajistit, aby částky určené k financování SZP byly v souladu s ročními stropy, je třeba zachovat mechanismus finanční disciplíny, kterým je upravena výše přímé podpory. Zrušen by měl být nicméně limit 2 000 EUR. Měly by být uchovány zemědělské rezervy na podporu zemědělského sektoru v případě vývoje trhu nebo rozsáhlých krizí s dopadem na zemědělskou produkci nebo distribuci. Ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. d) nařízení (EU, Euratom) [nové finanční nařízení] předpokládá, že nevyčerpané rozpočtové prostředky budou moci být přeneseny pouze do následujícího rozpočtového roku. Za účelem výrazného zjednodušení provádění pro zemědělce a národní správce by se měl uplatnit klouzavý mechanismus počínaje případnými nevyužitými částkami krizové rezervy v zemědělském sektoru vytvořené v roce 2020. Pro tyto účely se vyžaduje odchylka od čl. 12 odst. 2 písm. d), která umožní, aby byly nevyčerpané rozpočtové prostředky zemědělské rezervy přenášeny bez časového omezení financování zemědělské rezervy v následujících rozpočtových letech. Dále je s ohledem na rozpočtový rok 2020 nutná druhá odchylka, neboť celková nevyčerpaná částka rezervy dostupná ke konci roku 2020 bude přenesena do roku 2021 do příslušné položky nové zemědělské rezervy bez jejich vrácení do rozpočtových položek, které kryjí intervence přímých plateb v rámci strategického plánu SZP.

(14)  S cílem zajistit, aby částky určené k financování SZP byly v souladu s ročními stropy, je třeba zachovat mechanismus finanční disciplíny, kterým je upravena výše přímé podpory.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  Stávající rezervu určenou na krize je třeba přezkoumat a posílit s cílem podpořit vytvoření rezervy EU na krize v zemědělství, jež by byla účinnějším a flexibilnějším nástrojem poskytujícím dodatečnou podporu zemědělskému sektoru v případě vývoje trhu a Unii by umožnila lépe reagovat na rozsáhlé krize s dopadem na zemědělskou produkci nebo distribuci. Za tímto účelem a v zájmu vytvoření stabilního rámce umožňujícího zemědělcům vhodně řídit rizika by prostředky rezervy EU na krize v zemědělství měly být uvolňovány na financování opatření ke stabilizaci trhu a mimořádných opatření podle nařízení (EU) č. 1308/2013, jakož i opatření umožňujících nahradit nástroje ke stabilizaci příjmu, které zavedly členské státy podle článku 70 nařízení (EU) ... / ... [nařízení o strategickém plánu SZP] a poskytly je zemědělcům pro případ prudkého poklesu příjmu v zemědělství pod hranici, kterou pro každé odvětví Komise předem stanovila a u níž by Komise měla mít pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14b)  Rezerva EU na krize v zemědělství by měla být vytvořena v rozpočtu SZP a její původní částka by měla být vytvořena v roce 2021 jako dodatek k rozpočtu EZZF a EZFRV. Ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. d) nařízení (EU, Euratom) [nové finanční nařízení] předpokládá, že nevyčerpané rozpočtové prostředky budou moci být přeneseny pouze do následujícího rozpočtového roku. Pro tyto účely se vyžaduje odchylka od čl. 12 odst. 2 písm. d), která umožní, aby byly nevyčerpané rozpočtové prostředky zemědělské rezervy přenášeny bez časového omezení financování zemědělské rezervy v následujících rozpočtových letech, což umožní kumulovat prostředky pro účely vytvoření rezervy EU na krize v zemědělství rok po roku po celé programové období.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Aby se zabránilo nadměrné administrativní zátěži pro vnitrostátní správu a zemědělce, je třeba přijmout ustanovení, že úhrada částek přenesených z předchozího finančního roku ve vztahu k uplatněné finanční disciplíně by neměla proběhnout, pokud se buď finanční disciplína uplatní pro druhý následující rok (rok N+1), nebo pokud celková částka nevyčerpaných rozpočtových prostředků představuje méně než 0,2 % ročního stropu EZZF.

(15)  Aby se zabránilo nadměrné administrativní zátěži pro vnitrostátní správu a zemědělce, aby se co nejvíce zjednodušily postupy a snížila složitost způsobů placení, je třeba přijmout ustanovení, že úhrada částek přenesených z předchozího finančního roku ve vztahu k uplatněné finanční disciplíně by neměla proběhnout, pokud se buď finanční disciplína uplatní pro druhý následující rok (rok N+1), nebo pokud celková částka nevyčerpaných rozpočtových prostředků představuje méně než 0,2 % ročního stropu EZZF.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Aby byly zajištěny rovné podmínky na vnitřním trhu, je nezbytné vyrovnat úroveň přímých plateb mezi členskými státy. Je naléhavě nutné spravedlivě rozdělovat přímé platby mezi členské státy.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Zejména aby Komise získala prostředky pro řízení zemědělských trhů, pro ulehčení sledování výdajů na zemědělství a pro sledování zemědělských zdrojů ve středně- a dlouhodobém výhledu, mělo by být upraveno používání agrometeorologického systému a získávání a zpřesňování družicových údajů.

(21)  Zejména aby Komise získala prostředky pro řízení zemědělských trhů, pro ulehčení sledování výdajů na zemědělství, posouzení a včasné poskytnutí pomoci v případě přírodních katastrof a pro sledování zemědělských zdrojů potřebných pro produkci ve středně- a dlouhodobém výhledu, mělo by být upraveno používání agrometeorologického systému a získávání a zpřesňování družicových údajů.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Sledování zemědělských trhů ze strany Komise by mělo být rozšířeno o sledování obchodních toků do rozvojových zemí a z těchto zemí v oblastech, které partnerské vlády označily za citlivé, aby byla zajištěna soudržnost obchodních výsledků zemědělsko-potravinářského průmyslu souvisejících se SZP se závazkem Unie k soudržnosti politik ve prospěch rozvoje.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  V souladu s architekturou a klíčovými charakteristikami nového prováděcího modelu SZP nebude kvalifikace plateb uhrazených členskými státy na financování Unie nadále podmíněna legalitou a správností plateb pro jednotlivé příjemce. Pokud jde o typy intervencí uvedených v nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP], měly by být platby členských států místo toho způsobilé, pokud jsou spojeny s odpovídajícími výstupy a jsou v souladu s platnými základními požadavky Unie.

(25)  V souladu s architekturou a klíčovými charakteristikami nového prováděcího modelu SZP nebude kvalifikace plateb uhrazených členskými státy na financování Unie nadále podmíněna legalitou a správností plateb pro jednotlivé příjemce. Pokud jde o typy intervencí uvedených v nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP], měly by být platby členských států místo toho způsobilé, pokud jsou spojeny s odpovídajícími výstupy a jsou v souladu s platnými základními požadavky Unie. Nový prováděcí model SZP by neměl členské státy zbavit povinnosti kontrolovat legalitu a správnost výdajů s cílem zajistit ochranu finančních zájmů Unie.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Členské státy by měly Komisi zaslat roční účetní závěrku a výroční zprávu o výkonnosti při provádění strategického plánu SZP do 15. února N+1. Pokud tyto dokumenty předloženy nebudou, což zabrání Komisi ve vyúčtování pro příslušnou platební agenturu nebo znemožní kontrolu způsobilosti výdajů oproti vykazovaným výsledkům, měla by Komise být zmocněna pozastavit měsíční platby a přerušit čtvrtletní úhrady až do předložení chybějících dokumentů.

(28)  Členské státy by měly Komisi zaslat roční účetní závěrku, zprávu o výročním schvalování do 15. února N+1 a zprávu o výkonnosti při provádění strategického plánu SZP do 15. dubna druhého kalendářního roku následujícího po datu použitelnosti tohoto nařízení a poté jednou za dva roky. Pokud tyto dokumenty předloženy nebudou, což zabrání Komisi ve vyúčtování pro příslušnou platební agenturu nebo znemožní kontrolu způsobilosti výdajů oproti vykazovaným výsledkům, měla by Komise být zmocněna pozastavit měsíční platby a přerušit čtvrtletní úhrady až do předložení chybějících dokumentů.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Pro případ abnormálně nízkých výstupů by měla být zavedena nová forma pozastavení plateb. Pokud jsou nahlášené výstupy na abnormálně nízké úrovni ve srovnání s vykázanými výdaji, a pokud členský stát nedokáže poskytnout dobré a komplexní zdůvodnění takové situace, Komise by měla být zmocněna nejenom snížit výdaje pro finanční rok N-1 dle ustanovení výše, ale i pozastavit budoucí výdaje související s intervencí, u níž byly výstupy abnormálně nízké. Pro taková pozastavení se budou vyžadovat potvrzení v rozhodnutí o výročním schvalování výkonnosti.

(29)  Pro případ abnormálně nízkých výstupů by měla být zavedena nová forma pozastavení plateb. Pokud jsou nahlášené výstupy na abnormálně nízké úrovni ve srovnání s vykázanými výdaji, a pokud členský stát nedokáže poskytnout dobré a komplexní zdůvodnění takové situace, Komise by měla být zmocněna nejenom snížit výdaje pro finanční rok N-1 dle ustanovení výše, ale na základě předchozího varování i pozastavit budoucí výdaje související s intervencí, u níž byly výstupy abnormálně nízké. Pro taková pozastavení se budou vyžadovat potvrzení v rozhodnutí o výročním schvalování.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Pokud jde o víceleté sledování výkonnosti, Komise by měla mít rovněž pravomoc pozastavit platby. V případě opožděného nebo nedostatečného pokroku při plnění cílů dle ustanovení národního strategického plánu SZP by tak měla mít Komise možnost požádat členský stát o přijetí nezbytných nápravných kroků v souladu s akčním plánem, který bude vypracován ve spolupráci s Komisí a který bude obsahovat jasné ukazatele pokroku, a to formou prováděcího aktu. Pokud členský stát nepředloží nebo neprovede akční plán nebo pokud je akční plán prokazatelně k nápravě situace nedostatečný, Komise by měla mít právo pozastavit měsíční nebo průběžné platby, a to formou prováděcího aktu.

(30)  Pokud jde o víceleté sledování výkonnosti, je třeba s ohledem na složitější charakter ukazatelů výsledků a nutné přizpůsobení novému prováděcímu modelu předložit zprávy o výkonnosti týkající se realizovaných výsledků a toho, jak daleko zbývá k dosažení příslušných cílů, poprvé do 15. dubna druhého kalendářního roku následujícího po datu použitelnosti tohoto nařízení a poté jednou za dva roky. V případě opožděného nebo nedostatečného pokroku při plnění cílů dle ustanovení národního strategického plánu SZP a v případě, že členský stát není schopen poskytnout řádné zdůvodnění, by tak měla mít Komise možnost požádat členský stát o předložení akčního plánu, který bude vypracován ve spolupráci s Komisí. Akční plán by měl obsahovat popis nezbytných nápravných kroků a předpokládaný časový rámec pro jejich provedení. Pokud členský stát nepředloží nebo neprovede akční plán nebo pokud bude zřejmé, že je akční plán prokazatelně k nápravě situace nedostatečný, Komise by měla mít právo pozastavit měsíční nebo průběžné platby, a to formou prováděcího aktu.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Pro vytvoření finanční vazby mezi akreditovanými platebními agenturami a rozpočtem Unie by Komise měla každoročně schvalovat účetní závěrky těchto platebních agentur v rámci výročního finanční schvalování účetních závěrek. Rozhodnutí týkající se schválení účetní závěrky by mělo být omezeno na úplnost, přesnost a věcnou správnost předkládaných účtů, nikoliv však na soulad výdajů s právem Unie.

(39)  Pro vytvoření finanční vazby mezi akreditovanými platebními agenturami a rozpočtem Unie by Komise měla každoročně schvalovat účetní závěrky těchto platebních agentur v rámci výročního schvalování. Rozhodnutí týkající se schválení účetní závěrky by mělo být omezeno na úplnost, přesnost a věcnou správnost předkládaných účtů, nikoliv však na soulad výdajů s právem Unie.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  V rámci nového prováděcího modelu by mělo být zavedeno výroční schvalování výkonnosti, které bude ověřovat způsobilost výdaje s ohledem na uvedené výstupy. Pro zachycení situací, kdy vykázané výdaje nepřinášejí odpovídající vykázané výstupy a členský stát nedokáže poskytnout zdůvodnění takové odchylky, byl měl existovat mechanismus snížení plateb.

(40)  V rámci nového prováděcího modelu by mělo být zavedeno výroční schvalování, které bude ověřovat způsobilost výdaje s ohledem na uvedené výstupy. Pro zachycení situací, kdy vykázané výdaje nepřinášejí odpovídající vykázané výstupy a členský stát nedokáže poskytnout zdůvodnění takové odchylky, by měl existovat mechanismus snížení plateb.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Na ochranu finančních zájmů rozpočtu Unie by měly být členskými státy zavedeny systémy, které jim umožní se ujistit, zda byly intervence financované fondy skutečně provedeny a zda byly provedeny správně, a současně by zajistily stávající robustní rámec pro zdravé finanční řízení. V souladu s finančním nařízením, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201315, nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/9516, nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9617 a nařízením Rady (EU) 2017/193918 mají být finanční zájmy Unie chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně prevence, odhalování, nápravy a vyšetřování nesrovnalostí, včetně podvodů, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených či nesprávně použitých finančních prostředků a případného ukládání správních sankcí. Navíc může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 administrativní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestní činy poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/137119. V souladu s finančním nařízením musí všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva. Aby mohl úřad OLAF uplatnit své pravomoci a zajistit účinnou analýzu případů nesrovnalostí, měly by mít členské státy k dispozici systémy, které jim umožní nahlásit Komisi zjištěné nesrovnalosti a další případy nedodržení podmínek stanovených členskými státy ve strategickém plánu SZP, včetně podvodů, jakož i následné kroky po vyšetřování OLAF. Pro zajištění efektivního posouzení stížností ohledně fondů jsou členské státy povinny zajistit odpovídající opatření.

(42)  Na ochranu finančních zájmů rozpočtu Unie by měly být členskými státy zavedeny systémy, které jim umožní se ujistit, zda byly intervence financované fondy skutečně provedeny a zda byly provedeny správně, a současně by zajistily stávající robustní rámec pro zdravé finanční řízení. V souladu s finančním nařízením, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201315, nařízením Rady (ES, Euratom) č. 2988/9516 a nařízením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9617 a nařízením Rady (EU) 2017/193918 mají být finanční zájmy Unie chráněny prostřednictvím přiměřených opatření, včetně prevence, odhalování, nápravy a vyšetřování nesrovnalostí, včetně podvodů, zpětného získávání ztracených, neoprávněně vyplacených či nesprávně použitých finančních prostředků a případného ukládání správních sankcí. Navíc může Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) provádět v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 administrativní vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie. V souladu s nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné činy poškozující finanční zájmy Unie, jak je stanoveno ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/137119. V souladu s finančním nařízením musí všechny osoby nebo subjekty, které přijímají finanční prostředky Unie, plně spolupracovat při ochraně finančních zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského veřejného žalobce a Evropskému účetnímu dvoru (EÚD) nezbytná práva a potřebný přístup a zajistit, aby třetí osoby podílející se na vynakládání finančních prostředků Unie udělily rovnocenná práva. Aby mohl úřad OLAF uplatnit své pravomoci a zajistit účinnou analýzu případů nesrovnalostí, měly by mít členské státy k dispozici systémy, které jim umožní nahlásit Komisi zjištěné nesrovnalosti a další případy nedodržení podmínek stanovených členskými státy ve strategickém plánu SZP, včetně podvodů, jakož i následné kroky po vyšetřování OLAF. Pro zajištění efektivního posouzení stížností ohledně fondů jsou členské státy povinny zajistit odpovídající opatření.

__________________

__________________

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

16 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

16 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

17 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

17 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

18 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

18 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 29).

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 46 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(46a)  Aby byly zajištěny rovné podmínky pro příjemce v různých členských státech, měla by být na úrovni Unie stanovena určitá obecná pravidla pro kontroly a sankce.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47)  Je třeba zachovat stávající hlavní prvky integrovaného systému a zejména ustanovení týkající se systému identifikace zemědělských pozemků, systému žádosti podle zeměpisné polohy a rozlohy a podle zvířat, systém identifikace a registrace nároků na platbu, systém záznamu identity příjemců a systém kontrol a sankcí. Členské státy by měly využívat údaje nebo informační produkty poskytované programem Copernicus, jakož i informační technologie jako jsou GALILEO a EGNOS pro zajištění dostupnosti komplexních a srovnatelných dat napříč Unií pro účely sledování zemědělské, ekologické a klimatické politiky a pro účely podpory využití úplných, bezplatných a otevřených údajů a informací zaznamenaných družicemi a službami Copernicus Sentinels. Z tohoto důvodu by měl integrovaný systém zahrnovat rovněž systém sledování plochy.

(47)  Je třeba zachovat na přiměřené úrovni stávající hlavní prvky integrovaného systému včetně systému včasného varování a zejména ustanovení týkající se systému identifikace zemědělských pozemků, systému žádosti podle zeměpisné polohy a rozlohy a podle zvířat, systém identifikace a registrace nároků na platbu, systém záznamu identity příjemců a systém kontrol a sankcí, přičemž je třeba vzít v úvahu přiměřenost a potřebu neukládat zemědělcům a správním orgánům nepřiměřenou administrativní zátěž. Členské státy by měly využívat údaje nebo informační produkty poskytované programem Copernicus, jakož i informační technologie jako jsou GALILEO a EGNOS pro zajištění dostupnosti komplexních a srovnatelných dat napříč Unií pro účely sledování zemědělské, ekologické a klimatické politiky a pro účely podpory využití úplných, bezplatných a otevřených údajů a informací zaznamenaných družicemi a službami Copernicus Sentinels. Z tohoto důvodu by měl integrovaný systém zahrnovat rovněž systém sledování plochy, jenž může omezit případy, kdy jsou požadovány inspekce zemědělských podniků, a snížit administrativní zátěž pro zemědělce.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48)  Integrovaný systém jako součást řídicích systémů, který by měl být zaveden pro provádění SZP, by měl zajistit, aby byly souhrnné údaje poskytnuté v rámci výročního vykazování výkonnosti spolehlivé a ověřitelné. S ohledem na význam řádně fungujícího integrovaného systému je nezbytné stanovit kvalitativní požadavky. Členské státy by měly provádět každoroční hodnocení kvality systému identifikace zemědělských pozemků, systému pro podávání žádostí podle zeměpisné polohy a rozlohy a systému sledování plochy. Členské státy by měly rovněž řešit nesrovnalosti a na základě žádosti Komise vypracovat akční plán.

(48)  Integrovaný systém jako součást řídicích systémů, který by měl být zaveden pro provádění SZP, by měl zajistit, aby byly souhrnné údaje poskytnuté v rámci vykazování spolehlivé a ověřitelné. S ohledem na význam řádně fungujícího integrovaného systému je nezbytné stanovit kvalitativní požadavky. Členské státy by měly provádět každoroční hodnocení kvality systému identifikace zemědělských pozemků, systému pro podávání žádostí podle zeměpisné polohy a rozlohy a systému sledování plochy. Členské státy by měly rovněž řešit nesrovnalosti a na základě žádosti Komise vypracovat akční plán.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(53)  S ohledem na mezinárodní strukturu obchodu se zemědělskými produkty a v zájmu řádného fungování vnitřního trhu je nezbytné organizovat spolupráci mezi členskými státy. Je rovněž nutné vytvořit na úrovni Unie centralizovaný dokumentační systém týkající se podniků, které přijímají nebo provádějí platby a které jsou usazeny ve třetích zemích.

(53)  S ohledem na mezinárodní strukturu obchodu se zemědělskými produkty a v zájmu řádného fungování vnitřního trhu a dodržování závazků Unie v oblasti soudržnosti politik ve prospěch rozvoje je nezbytné organizovat spolupráci mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi. Je rovněž nutné vytvořit na úrovni Unie centralizovaný dokumentační systém týkající se podniků, které přijímají nebo provádějí platby a které jsou usazeny ve třetích zemích. Tento systém by měl přispívat rovněž ke zjišťování nesoudržnosti mezi prováděním SZP a cíli vnějších politik Unie. Přispěl by ke sledování plnění cílů SZP, jak je uvedeno v nařízení (EU) č..../... [nařízení o strategickém plánu SZP], tím, že by umožnilo hodnocení dopadu podniků usazených ve třetích zemích na Agendu pro udržitelný rozvoj 2030 a cíle Unie v oblasti rozvoje, jak je stanoveno v čl. 208 SFEU.

Odůvodnění

V duchu řádné a účinné spolupráce s třetími zeměmi posílí Komise svůj dialog s partnerskými zeměmi o jakémkoli aspektu, jenž má dopad na jejich rozvoj, ať již přímo spadá do rámce politiky Unie, či nikoli. Vstupy partnerů Unie mají za cíl určit a odstranit nesoudržnost politik EU a shromažďování a sdílení údajů má tento proces usnadnit.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(55)  Podmíněnost je důležitým prvkem SZP, zejména s ohledem na její ekologické a klimatické prvky, jakož i ve vztahu k otázkám veřejného zdraví a zvířat. To znamená, že by měly být prováděny kontroly a v případě potřeby vyměřeny sankce pro zajištění účinnosti systému podmíněnosti. Aby platily rovné podmínky pro příjemce v různých členských státech, měla by být na úrovni Unie stanovena určitá obecná pravidla pro kontroly podmíněnosti.

(55)  Podmíněnost je důležitým prvkem SZP, který zajišťuje, že platby podporují vysoký stupeň udržitelnosti, a také rovné podmínky pro zemědělce v členských státech a mezi nimi, zejména s ohledem na její ekologické a klimatické prvky, jakož i ve vztahu k otázkám veřejného zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. To znamená, že by měly být prováděny kontroly a v případě potřeby vyměřeny sankce pro zajištění účinnosti systému podmíněnosti. Aby byly zajištěny rovné podmínky pro příjemce v různých členských státech, měla by být na úrovni Unie stanovena určitá obecná pravidla podmíněnosti a dále kontroly a postihy v souvislosti s jejich porušováním.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(57)  Zatímco členským státům by mělo být umožněno rozhodnout o podrobnostech týkajících se sankcí, tyto by měly být přiměřené, účinné a odrazující a neměly by vylučovat jiné sankce stanovené právem Unie či vnitrostátním právem. Pro zajištění účinného a soudržného přístupu členských států je třeba stanovit minimální sazbu sankce na úrovni Unie za první případ nedodržení předpisů v důsledku nedbalosti, zatímco opakované nedodržení by mělo vést k vyššímu procentu a úmyslné jednání by mohlo vést k úplnému vyloučení z platby. Pro zajištění přiměřenosti sankcí, pokud je nedodržení předpisů méně závažné povahy a dojde k němu poprvé, by měly mít členské státy možnost zavést systém včasného varování.

(57)  Zatímco členským státům by mělo být umožněno rozhodnout o podrobnostech týkajících se sankcí, tyto by měly být přiměřené, účinné a odrazující a neměly by vylučovat jiné sankce stanovené právem Unie či vnitrostátním právem. Pro zajištění účinného a soudržného přístupu členských států je třeba stanovit minimální sazby sankcí na úrovni Unie. Tyto sazby by se měly vztahovat na první případy nedodržení předpisů v důsledku nedbalosti, zatímco opakované nedodržení by mělo vést k vyššímu procentu a úmyslné jednání by mělo potenciálně vést k úplnému vyloučení z platby. Pro zajištění přiměřenosti sankcí, pokud je nedodržení předpisů méně závažné povahy a dojde k němu poprvé, by měly členské státy zavést systém včasného varování, jímž příjemcům oznámí povinnost přijmout nápravná opatření a umožnit jim napravit nedodržení předpisů. V případě, že nedodržení je způsobeno vyšší mocí, běžnou nedbalostí nebo zjevnou chybou uznanou příslušným orgánem nebo jiným orgánem, neměly by být uloženy žádné správní sankce.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 71

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(71)  Zveřejnění těchto informací veřejnosti spolu s obecnými informacemi stanovenými v tomto nařízení zvyšuje transparentnost, pokud jde o využívání finančních prostředků Unie v rámci SZP, čímž se přispívá ke zviditelnění a lepšímu chápání této politiky. Umožňuje občanům důkladnější zapojení do rozhodovacího procesu a zaručuje, že správní orgány budou mít větší legitimitu a budou se chovat efektivněji a odpovědněji vůči občanům. Občanům by rovněž umožnilo seznámit se s konkrétními příklady „veřejných statků“, které poskytuje zemědělství, a podpořilo by legitimitu státní podpory pro odvětví zemědělství.

(71)  Zveřejnění těchto informací veřejnosti spolu s obecnými informacemi stanovenými v tomto nařízení zvyšuje transparentnost, pokud jde o využívání finančních prostředků Unie v rámci SZP, čímž se přispívá ke zviditelnění a lepšímu chápání této politiky. Umožňuje občanům důkladnější zapojení do rozhodovacího procesu a zaručuje, že správní orgány budou mít větší legitimitu a budou se chovat efektivněji a odpovědněji vůči občanům. Občanům by rovněž umožnilo seznámit se s konkrétními příklady „veřejných statků“, které poskytuje zemědělství, a podpořilo by legitimitu Unie a státní podpory pro odvětví zemědělství.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „správními systémy“ se rozumí správní orgány uvedené v kapitole II hlavy II tohoto nařízení a základní požadavky Unie stanovené tímto nařízením a nařízením (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP], včetně systému vykazování zavedeného pro účely výroční zprávy o výkonnosti uvedené v článku 121 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP];

b)  „správními systémy“ se rozumí správní orgány uvedené v kapitole II hlavy II tohoto nařízení a základní požadavky Unie stanovené tímto nařízením a nařízením (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP], včetně povinností členských států týkajících se účinné ochrany finančních zájmů Unie, na niž odkazuje článek 57 tohoto nařízení, systém vykazování zavedený pro účely zprávy o výročním schvalování uvedené v čl. 8 odst. 3 tohoto nařízení a výroční zprávy o výkonnosti uvedené v článku 121 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP] („zpráva o výkonnosti“);

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  „ukazatelem výstupů“ se rozumí výstupní ukazatel, jak je definován v čl. 2 bodě 12 nařízení (EU) č. .../... [nařízení o společných ustanoveních];

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  „ukazatelem výstupů“ se rozumí výstupní ukazatel, jak je definován v čl. 2 bodě 13 nařízení (EU) č. .../... [nařízení o společných ustanoveních];

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cc)  „závažným nedostatkem“ se rozumí závažný nedostatek, jak je definován v čl. 2 bodě 30 nařízení (EU) č. .../... [nařízení o společných ustanoveních];

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cd)  „zprostředkujícím subjektem“ se rozumí zprostředkující subjekt, jak je definován v čl. 2 bodě 7 nařízení (EU) č. .../... [nařízení o společných ustanoveních];

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c e (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ce)  „akčním plánem“ se rozumí akční plán v souladu s čl. 39 odst. 1 a čl. 40 odst. 1 tohoto nařízení;

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  úmrtí příjemce;

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vážná přírodní katastrofa, která významně zasáhne zemědělský podnik;

a)  přírodní katastrofa nebo meteorologický jev, které významně zasáhnou zemědělský podnik;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  dlouhodobá pracovní neschopnost příjemce;

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  tržní podmínky, které významně zasáhnou zemědělský podnik;

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  náhodné zničení budov zemědělského podniku určených k chovu zvířat;

b)  zničení budov zemědělského podniku určených k chovu zvířat;

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  epizoocie nebo choroba rostlin postihující všechna hospodářská zvířata nebo plodiny příjemce nebo jejich část;

c)  epizoocie, choroba rostlin nebo epidemie škůdců rostlin postihující všechna hospodářská zvířata nebo plodiny příjemce nebo jejich část;

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy mohou použít odst. 1 písm. a) u skupiny zemědělských podniků zasažených stejnou přírodní katastrofou nebo meteorologickým jevem.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EZFRV se provádí v rámci sdíleného řízení mezi členskými státy a Unií. Poskytují se z něj prostředky pro finanční příspěvek Unie na intervence pro rozvoj venkova uvedené v hlavě III kapitole 4 nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP].

EZFRV se provádí v rámci sdíleného řízení mezi členskými státy a Unií. Poskytují se z něj prostředky pro finanční příspěvek Unie na intervence pro rozvoj venkova uvedené v hlavě III kapitole 4 nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP] a opatření podle článku 112 tohoto nařízení.

Odůvodnění

EZFRV může financovat také opatření týkající se technické pomoci z podnětu členských států.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Z fondů mohou být buď z podnětu Komise, nebo jejím jménem přímo financovány činnosti zaměřené na přípravu, sledování, správní a technickou pomoc, jakož i hodnocení, audit a kontrolu, nezbytné pro provádění SZP. Tyto činnosti zahrnují zejména:

Z fondů mohou být buď z podnětu Komise, nebo jejím jménem přímo financovány činnosti zaměřené na intenzivnější přípravu, sledování, správní a technickou pomoc, jakož i hodnocení, audit a kontrolu, nezbytné pro provádění SZP. Příspěvek z EZFRV uvedený v čl. 86 odst. 3 nařízení (EU) č. .../... [nařízení o strategickém plánu SZP] zohlední zvýšení budování správních kapacit, pokud jde o nové systémy správy a kontroly v členských státech. Tyto činnosti zahrnují zejména:

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  studie o SZP a hodnocení opatření financovaných z fondů, včetně zdokonalování metod hodnocení a výměny informací o postupech v rámci SZP, jakož i studie prováděné s Evropskou investiční bankou (EIB);

f)  studie o SZP a hodnocení opatření financovaných z fondů, včetně zdokonalování metod hodnocení a výměny informací o osvědčených postupech v rámci SZP a konzultace s příslušnými zúčastněnými stranami, jakož i studie prováděné s Evropskou investiční bankou (EIB);

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  příspěvek na opatření pro šíření informací, zvyšování informovanosti, podporu spolupráce a výměnu zkušeností na úrovni Unie prováděná v rámci intervencí pro rozvoj venkova, včetně vytváření sítí zúčastněných stran;

h)  příspěvek na opatření pro šíření informací, zvyšování informovanosti, podporu spolupráce a výměnu zkušeností s příslušnými zúčastněnými stranami na úrovni Unie prováděná v rámci intervencí pro rozvoj venkova, včetně vytváření sítí zúčastněných stran;

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7a

 

Příslušný orgán

 

1.  Členské státy jmenují orgán na ministerské úrovni, jenž bude zodpovídat za:

 

a)  vydávání, přezkum a odnímání akreditace platebním agenturám uvedeným v čl. 9 odst. 2;

 

b)  vydávání, přezkum a odnímání akreditace koordinačnímu subjektu uvedenému v článku 10;

 

c)  jmenování a zrušení certifikačního subjektu uvedeného v článku 11;

 

d)  provádění úkolů, které byly v rámci této kapitoly s ohledem na zásadu proporcionality svěřeny příslušnému orgánu.

 

2.  Na základě posouzení kritérií, jež má Komise přijmout v souladu s čl. 12 odst. 1, rozhodne příslušný orgán prostřednictvím formálního aktu o:

 

a)  vydání, nebo na základě přezkumu odnětí akreditace platební agentury nebo koordinačního subjektu;

 

b)  jmenování a zrušení certifikačního subjektu;

 

Příslušný orgán neprodleně informuje Komisi o akreditaci platebních agentur, koordinačního subjektu nebo certifikačního subjektu nebo jejich jmenování a o jejím odnětí či zrušení.

 

Komise podporuje výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy, pokud jde o fungování správních systémů.

(Viz znění článku 9.)

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 8 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Platební agentury a koordinační subjekty

Platební agentury

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Platební agentury jsou útvary nebo subjekty členských států pověřené řízením a kontrolou výdajů uvedených v čl. 5 odst. 2 a v článku 6.

Platební agentury jsou útvary nebo subjekty členských států a případně regionů pověřené řízením a kontrolou výdajů uvedených v čl. 5 odst. 2 a v článku 6.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy akreditují jako platební agentury orgány nebo subjekty, jež mají administrativní uspořádání a systém vnitřní kontroly, které poskytují dostatečné záruky, že platby jsou legální, správné a řádně vyúčtované. Za tímto účelem splňují platební agentury minimální podmínky pro akreditaci týkající se vnitřního prostředí, kontrolních činností, informací a komunikace a sledování stanovené Komisí podle čl. 10 odst. 1 písm. a).

Členské státy akreditují jako platební agentury orgány nebo subjekty, jež mají administrativní uspořádání a systém vnitřní kontroly, které poskytují dostatečné záruky, že platby jsou legální, správné a řádně vyúčtované. Za tímto účelem splňují platební agentury minimální podmínky pro akreditaci týkající se vnitřního prostředí, kontrolních činností, informací a komunikace a sledování stanovené Komisí podle čl. 12 odst. 1 písm. a).

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Akreditace platebních agentur na období 2014–2020 by měla platit i v programovém období 2021–2027 za předpokladu, že platební agentury příslušný orgán informovaly o tom, že splňují akreditační kritéria, a že přezkum provedený podle čl. 12 odst. 2 prvního pododstavce písm. a) neprokáže, že tomu tak není.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Po dni vstupu tohoto nařízení v platnost členské státy nejmenují žádnou novou platební agenturu.

Po ... [dni vstupu tohoto nařízení v platnost] mohou členské státy jmenovat nové platební agentury, pokud:

 

a)  se počet akreditovaných platebních agentur oproti situaci ke dni 31. prosince 2019 nezvyšuje; nebo

 

b)  nové platební agentury jsou jmenovány v souladu se správní reorganizací v dotčeném členském státě.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely čl. 63 odst. 5 a 6 nařízení (EU, Euratom) 2018/… [nové finanční nařízení] (dále jen „finanční nařízení“), odpovědný pracovník akreditované platební agentury do 15. února roku následujícího po příslušném rozpočtovém roce vypracuje a předloží Komisi:

Pro účely čl. 63 odst. 5 a 6 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 (dále jen „finanční nařízení“), odpovědný pracovník akreditované platební agentury do 15. února roku následujícího po příslušném rozpočtovém roce vypracuje a předloží Komisi:

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  roční výkaz výdajů vzniklých při výkonu úkolů svěřených jeho akreditované platební agentuře, jak je stanoveno v čl. 63 odst. 5 písm. a) finančního nařízení, doprovázený požadovanými informacemi pro jeho schválení v souladu s článkem 51;

a)  roční výkaz výdajů vzniklých při výkonu úkolů svěřených jeho akreditované platební agentuře, jak je stanoveno v čl. 63 odst. 5 písm. a) finančního nařízení, doprovázený požadovanými informacemi pro jeho schválení v souladu s čl. 51 odst. 1:

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  výroční zprávu o výkonnosti podle čl. 52 odst. 1 prokazující, že výdaje byly uskutečněny v souladu s článkem 35;

b)  zprávu o výročním schvalování podle čl. 51 odst. 2 obsahující informace o realizovaných výsledcích a realizovaných výdajích a prokazující, že výdaje byly uskutečněny v souladu s článkem 35;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  řádné fungování zavedených správních systémů, které poskytují nezbytné záruky ohledně výstupů uvedených ve výroční zprávě o výkonnosti, jak je stanoveno v čl. 63 odst. 6 písm. b) a c) finančního nařízení,

ii)  řádné fungování zavedených systémů vnitřní kontroly a dodržování základních požadavků Unie, které, jak je stanoveno v čl. 63 odst. 6 písm. b) a c) finančního nařízení, poskytují nezbytné záruky ohledně výstupů uvedených ve zprávě o výročním schvalování a souladu typů intervencí podle nařízení (EU) .../... [nařízení o strategickém plánu SZP] s platným unijním právem;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Zpráva o výročním schvalování je poprvé předložena do ... [dva roky po datu použitelnosti tohoto nařízení] a poté každý následující rok až do roku 2030 včetně. První zpráva se bude týkat prvních dvou rozpočtových let následujících po ... [rok od data použitelnosti tohoto nařízení]. Pokud jde o přímé platby uvedené v hlavě III kapitole II nařízení (EU) .../... [nařízení o strategickém plánu SZP], zpráva se bude týkat pouze rozpočtového roku [jeden rok od data použitelnosti tohoto nařízení].

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Odpovědný pracovník akreditované platební agentury vypracuje a předloží Komisi zprávu o výkonnosti na základě údajů uvedených v článku 129, zohledňující pokrok dosažený při naplňování cílů stanovených v národním strategickém plánu SZP a obsahující pokud možno zprávu o dopadech, a to do 15. dubna druhého kalendářního roku následujícího po ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost] a poté každé dva roky.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Je-li akreditována více než jedna platební agentura, určí členský stát koordinační veřejnoprávní subjekt, který pověří těmito úkoly:

vypouští se

a)  shromažďovat informace, které je třeba poskytnout Komisi, a předávat jí je;

 

b)  předkládat výroční zprávu o výkonnosti podle čl. 52 odst. 1;

 

c)  přijímat nebo koordinovat opatření s cílem řešit veškeré nedostatky obecné povahy a informovat Komisi o následných krocích;

 

d)  podporovat a zajišťovat harmonizované uplatňování pravidel Unie.

 

Pokud jde o zpracování finančních informací uvedených v prvním pododstavci písm. a), koordinační subjekt podléhá zvláštní akreditaci udělené členskými státy.

 

Výroční zpráva o výkonnosti předkládaná koordinačním subjektem je zahrnuta ve stanovisku podle čl. 11 odst. 1 a spolu s ní se předkládá prohlášení řídícího subjektu vztahující se na tuto zprávu v celém rozsahu.

 

(Přesunuto do článku 10a (nový) „Koordinační subjekty“.)

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Článek 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 9

vypouští se

Příslušný orgán

 

1.  Členské státy jmenují orgán na ministerské úrovni, jenž bude zodpovídat za:

 

a)  vydávání, přezkum a odnímání akreditace platebním agenturám uvedeným v čl. 8 odst. 2;

 

b)  akreditaci koordinačního subjektu uvedeného v čl. 8 odst. 4;

 

c)  jmenování certifikačního subjektu uvedeného v článku 11;

 

d)  provádění úkolů, které byly v rámci této kapitoly svěřeny příslušnému orgánu.

 

2.  Příslušný orgán prostřednictvím formálního aktu rozhodne o vydání nebo po přezkumu o odnětí akreditace platební agentury a koordinačního subjektu na základě posouzení akreditačních kritérií, která přijme Komise v souladu s čl. 1, odst. 10, písm. a). Příslušný orgán akreditace nebo odnětí akreditace bezodkladně oznámí Komisi.

 

(Přesunuto do nového článku 7a.)

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10a

 

Koordinační subjekty

 

1.  Je-li akreditována více než jedna platební agentura, určí členský stát koordinační veřejnoprávní subjekt, který pověří těmito úkoly:

 

a)  shromažďovat dokumenty, údaje a informace, které je třeba poskytnout Komisi, a předávat Komisi informace;

 

b)  poskytnout roční účetní závěrku, zprávu o výročním schvalování podle čl. 51 odst. 2 a zprávy o výkonnosti tak, že zestruční a porovná údaje a dokumenty předložené platebními agenturami;

 

c)  přijímat nebo koordinovat opatření s cílem řešit veškeré nedostatky obecné povahy a informovat Komisi o následných krocích;

 

d)  zajistit harmonizované uplatňování právních předpisů Unie.

 

Pokud jde o zpracování finančních informací uvedených v prvním pododstavci písm. a), koordinační subjekt podléhá zvláštní akreditaci udělené členskými státy.

 

Roční účetní závěrka, zpráva o výročním schvalování a zpráva o výkonnosti předkládané koordinačním subjektem jsou zahrnuty ve stanovisku podle čl. 11 odst. 1 a spolu s nimi se předkládá prohlášení řídicího subjektu vztahující se na tuto zprávu v celém rozsahu.

(Viz znění čl. 8 odst. 4.)

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členský stát, který určí více než jeden certifikační subjekt, však zároveň určí veřejnoprávní certifikační subjekt na vnitrostátní úrovni, který bude odpovědný za koordinaci.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  podávané informace o výkonnosti týkající se ukazatelů výstupů pro účely výročního schvalování výkonnosti podle článku 52 a podávané informace o výkonnosti týkající se ukazatelů výsledků pro víceleté sledování výkonnosti podle článku 115 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP] prokazující soulad s článkem 35 tohoto nařízení jsou správné;

c)  podávané informace o výstupech pro účely výročního schvalování podle čl. 51 odst. 2 prokazující soulad s článkem 35 tohoto nařízení jsou správné;

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  výdaje za opatření stanovená nařízením (EU) č. 1308/2013, o jejichž proplacení byla Komise požádána, jsou legální a správné,

d)  podávané informace pro účely víceletého sledování výkonnosti podle článků 115 a 121 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP] zohledňující provedené operace a pokrok dosažený při naplňování cílů stanovených v národním strategickém plánu SZP jsou správné.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  výdaje za typy intervencí uvedené v nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP] jsou v souladu s použitelným unijním právem;

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db)  výdaje na opatření stanovená v nařízení (EU) č. 1308/2013, nařízení (EU) č. 228/2013, nařízení (EU) č. 229/2013 a nařízení (EU) č. 1144/2014, o jejichž proplacení byla Komise požádána, jsou legální a správné.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ve stanovisku musí být rovněž uvedeno, zda přezkoumání zpochybňuje tvrzení obsažená v prohlášení řídicího subjektu uvedeného v čl. 8 odst. 3 písm. c).

Ve stanovisku musí být rovněž uvedeno, zda přezkoumání zpochybňuje tvrzení obsažená v prohlášení řídicího subjektu uvedeného v čl. 9 odst. 3.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Certifikační subjekt má nezbytnou odbornou způsobilost. Je funkčně nezávislý na dotčené platební agentuře a dotčeném koordinačním subjektu, jakož i na orgánu, jenž akreditoval tuto agenturu a subjekty odpovědné za provádění a sledování SZP.

2.  Certifikační subjekt má nezbytnou odbornou způsobilost jak z hlediska finančního řízení, tak i v souvislosti s hodnocením dosažení plánovaných cílů intervencí. Veškeré údaje a informace sloužící k tomu, aby mohly certifikační subjekty ověřit, zda jsou cíle splněny, jakož i ty, na nichž jsou založeny předpoklady, musí být poskytovány transparentním způsobem. Je funkčně nezávislý na dotčené platební agentuře a dotčeném koordinačním subjektu, jakož i na orgánu, jenž akreditoval tuto agenturu a subjekty odpovědné za provádění a sledování SZP.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise přijme prováděcí akty, které stanoví pravidla, pokud jde o úkoly certifikačních subjektů, včetně kontrol, které mají být prováděny, a subjektů, které jsou předmětem těchto kontrol, a o osvědčení, zprávy a průvodní dokumenty, které tyto subjekty mají vypracovávat.

vypouští se

Prováděcí akty rovněž stanoví:

 

a)  zásady auditu, na nichž jsou založena stanoviska certifikačních subjektů, včetně posouzení rizik, vnitřních kontrol a požadované úrovně důkazních informací;

 

b)  metody auditu, jež mají s ohledem na mezinárodní auditorské standardy používat certifikační subjekty k vydávání svých stanovisek.

 

Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 101 odst. 3.

 

(Znění bylo přesunuto do nového článku 12a, Pravomoci Komise, bývalý článek 10.)

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Jakmile příslušné orgány členských států určí certifikační subjekty uvedené v tomto článku a informují o tom Komisi, Komise předloží úplný seznam všech těchto subjektů Evropskému parlamentu nejpozději do jednoho roku od... [datum použitelnosti tohoto nařízení] a podruhé nejpozději do čtyř let poté.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Roční strop výdajů EZZF tvoří maximální částky stanovené pro tento fond v nařízení (EU, Euratom)[COM(2018) 322 final].

1.  Roční strop výdajů EZZF tvoří maximální částky stanovené pro tento fond v nařízení (EU, Euratom)[COM(2018) 322 final], kterým se stanoví jednotlivé limity pro členské státy.

Odůvodnění

V souvislosti s platbami je velmi důležité stanovit limity pro členské státy, aby se předešlo nespravedlivému financování výdajů z fondů.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

 

Pravomoci Komise

 

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje o pravidla upravující:

 

a)  minimální podmínky pro akreditaci platebních agentur podle čl. 9 odst. 2 a koordinačních subjektů podle čl. 10 odst. 4;

 

b)  povinnosti platebních agentur, pokud jde o veřejnou intervenci, a pravidla týkající se obsahu jejich řídicích a kontrolních povinností;

 

c)  postupy pro udělování, odnímání a přezkum akreditace platebních agentur a koordinačních subjektů a pro jmenování a zrušení certifikačních subjektů, jakož i postupů pro dohled nad akreditací platebních agentur, a to s přihlédnutím k zásadě proporcionality;

 

d)  činnosti a kontroly, na nichž je založeno prohlášení řídicího subjektu uvedené v čl. 9 odst. 3 písm. c);

 

e)  funkce koordinačního subjektu a oznamování informací Komisi podle čl. 10 odst. 4.

 

2.  Komise přijme v souladu s článkem 100 akty v přenesené pravomoci, kterými se toto nařízení doplňuje o stanovení pravidel upravujících úkoly certifikačních subjektů, včetně kontrol, které mají být prováděny, a subjektů, které jsou předmětem těchto kontrol, a osvědčení, zprávy a průvodní dokumenty, které tyto subjekty mají vypracovávat.

 

Tyto akty v přenesené pravomoci rovněž stanoví:

 

a)  zásady auditu, na nichž jsou založena stanoviska certifikačních subjektů, včetně posouzení rizik, vnitřních kontrol a požadované úrovně důkazních informací; a

 

b)  metody auditu, jež mají s ohledem na mezinárodní auditorské standardy používat certifikační subjekty k vydávání svých stanovisek a které mohou zahrnovat i možnost sledovat kontroly na místě prováděné platebními agenturami.

(Viz znění bývalého článku 10 a rovněž čl. 11 odst. 3.)

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rezerva určená k poskytování dodatečné podpory pro odvětví zemědělství pro účely řízení nebo stabilizace trhu nebo v případě krizí s dopadem na zemědělskou produkci či distribuci („zemědělská rezerva“) se vytvoří na začátku každého roku v EZZF.

Rezerva EU na krize v zemědělství („rezerva“) se vytvoří v rozpočtu SZP k poskytování dodatečné podpory pro odvětví zemědělství pro účely řízení nebo stabilizace trhu a rychlé reakce v případě krizí s dopadem na zemědělskou produkci či distribuci.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prostředky pro zemědělskou rezervu se zapisují přímo do rozpočtu Unie.

Prostředky pro rezervu se zapisují přímo do rozpočtu Unie a pro rozpočtový rok nebo roky, pro které je dodatečná podpora potřebná, se využívají k financování následujících opatření:

 

a)   opatření ke stabilizaci zemědělských trhů podle článků 8 až 21 nařízení (EU) č. 1308/2013;

 

b)  mimořádných opatření podle části V kapitoly I nařízení (EU) č. 1308/2013;

 

c)  opatření k doplnění nástrojů ke stabilizaci příjmu uvedených v článku 70 nařízení (EU) .../... [nařízení o strategických plánech SZP] v případě krizí trhu opakujících se častěji, než je předem stanovený limit pro každé odvětví.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými doplní tento článek tím, že pro každé odvětví stanoví specifický limit, jehož překročení vede k provádění opatření, jež mají doplnit nástroje ke stabilizaci příjmu podle odst. 1 písm. c) tohoto článku.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční prostředky ze zemědělské rezervy se poskytují na opatření podle článků 8 až 21 a 219, 220 a 221 nařízení (EU) č. 1308/2013 pro rok nebo roky, pro které je dodatečná podpora potřebná.

vypouští se

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Původní částka 400 000 000 EUR v běžných cenách bude vytvořena v roce 2021 jako dodatek k rozpočtu EZZF a EZFRV.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výše zemědělské rezervy je nejméně 400 milionů EUR v běžných cenách na začátku každého roku období 2021–2027. Komise může výši zemědělské rezervy během roku upravit, pokud je to vhodné s ohledem na vývoj trhu nebo výhledy ve stávajícím nebo následujícím roce a s přihlédnutím k dostupným prostředkům v rámci EZZF.

Na začátku každého roku období 2021–2027 bude výše rezervy EU na krize v zemědělství alespoň rovna původní částce přidělené v roce 2021 s možností navýšení v průběhu období až na 1 500 000 000 EUR v běžných cenách, aniž by tím bylo dotčeno příslušné rozhodnutí přijaté rozpočtovým orgánem.

 

Výše rezervy EU na krize v zemědělství se upraví v rámci ročního rozpočtového procesu a/nebo během roku, pokud je to vhodné s ohledem na vývoj krize nebo výhledy ve stávajícím roce nebo následujících letech a s přihlédnutím k dostupným příjmům účelově vázaným na EZZF nebo rozpětí dostupné v rámci dílčího stropu EZZF.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě, že tyto dostupné prostředky budou nedostatečné, lze uplatnit finanční disciplínu za účelem doplnění rezervy EU na krize v zemědělství do výše původní částky uvedené v prvním pododstavci.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odchylně od ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. d) finančního nařízení se prostředky ze zemědělské rezervy, které nejsou přiděleny na závazky, přenesou bez časového omezení za účelem financování zemědělské rezervy v následujících rozpočtových letech.

Odchylně od ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. d) finančního nařízení se prostředky z rezervy, které nejsou přiděleny na závazky, přenesou bez časového omezení za účelem financování rezervy v následujících rozpočtových letech.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dále se odchylně od ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. d) finančního nařízení celková nevyužitá částka rezervy pro případ krizí na konci roku 2020 přenese do roku 2021, aniž by se vracela do rozpočtových položek, z nichž jsou financována opatření podle čl. 5 odst. 2 písm. c), a poskytne na financování zemědělské rezervy.

vypouští se

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Míru úpravy přímých plateb na intervence podle čl. 5 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení a finančního příspěvku Unie na zvláštní opatření v oblasti zemědělství podle čl. 5 odst. 2 písm. f) tohoto nařízení poskytovaného podle kapitoly IV nařízení (EU) č. 228/2013 a kapitoly IV nařízení (EU) č. 229/2013 (dále jen „míra úpravy“) stanoví Komise, pokud odhady financování intervencí a opatření financovaných v rámci uvedeného dílčího stropu pro daný rozpočtový rok ukazují, že budou platné roční stropy překročeny.

Míru úpravy přímých plateb na intervence podle čl. 5 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení (dále jen „míra úpravy“) stanoví Komise, pokud odhady financování intervencí a opatření financovaných v rámci uvedeného dílčího stropu pro daný rozpočtový rok ukazují, že budou platné roční stropy překročeny.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Míra úpravy stanovená v souladu s tímto článkem se vztahuje pouze na přímé platby nad 2 000 EUR poskytované příjemcům v příslušném kalendářním roce.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví doplňkové platby nebo srážky provedené v souladu s odstavcem 3, bez použití postupu podle článku 101.

6.  Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví doplňkové platby nebo srážky provedené v souladu s odstavcem 3, s použitím postupu podle článku 101.

Odůvodnění

V zájmu jasnosti a transparentnosti musí být Komise i nadále odpovědná za měsíční platební postup.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V souladu s čl. 7 písm. b) Komise tyto družicové údaje bezplatně poskytne orgánům příslušným pro systém sledování plochy nebo poskytovatelům služeb, které tyto subjekty zmocnily k zastupování.

V souladu s čl. 7 písm. b) Komise tyto družicové údaje bezplatně poskytne orgánům příslušným pro systém sledování a kontroly plochy nebo poskytovatelům služeb, které tyto subjekty zmocnily k zastupování.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může provedením úkolů spojených s technickými postupy nebo pracovními metodami v souvislosti se systémem sledování plochy podle čl. 64 odst. 1 písm. c) pověřit specializované subjekty.

Komise může provedením úkolů spojených s technickými postupy nebo pracovními metodami v souvislosti se systémem sledování a kontroly plochy podle čl. 64 odst. 1 písm. c) pověřit specializované subjekty.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zajistit agroekonomické a agroenvironmentálně-klimatické sledování využívání zemědělské půdy a změn ve využívání zemědělské půdy, včetně zemědělsko-lesnických ploch, a stavu plodin, které umožní vytváření odhadů, zejména pokud jde o výnosy a zemědělskou produkci a zemědělské dopady spojené s mimořádnými okolnostmi;

b)  zajistit agroekonomické a agroenvironmentálně-klimatické sledování využívání zemědělské půdy a změn ve využívání zemědělské půdy, včetně zemědělsko-lesnických ploch, a stavu půdy, vody, plodin a další vegetace, které umožní vytváření odhadů, zejména pokud jde o výnosy a zemědělskou produkci a zemědělské dopady spojené s mimořádnými okolnostmi, hodnocení odolnosti zemědělských systémů vůči změně klimatu a pokrok při naplňování cílů udržitelného rozvoje;

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  přispívat k transparentnosti světových trhů;

d)  přispívat ke specifickým opatřením zvyšujícím transparentnost světových trhů, včetně sledování trhu zohledňujícího cíle a závazky Unie, mimo jiné závazky týkající se soudržnosti politik ve prospěch rozvoje.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V souladu s čl. 7 písm. c) Komise financuje opatření týkající se shromažďování nebo nákupu údajů nezbytných pro provádění a sledování SZP, včetně družicových, geoprostorových a meteorologických údajů, vytváření infrastruktury prostorových údajů a tvorby internetových stránek, provádění specifických studií o klimatických podmínkách, dálkového průzkumu využívaného s cílem přispět ke sledování změn ve využívání zemědělské půdy, stavu půdy a aktualizace agrometeorologických a ekonometrických modelů. V případě potřeby se tato opatření provádějí ve spolupráci s EEA, JRC, laboratořemi a subjekty členských států nebo se zapojením soukromého sektoru.

V souladu s článkem 7 Komise financuje opatření týkající se shromažďování nebo nákupu údajů nezbytných pro provádění a sledování SZP a jejích dopadů, včetně družicových, geoprostorových a meteorologických údajů, vytváření infrastruktury prostorových údajů a tvorby internetových stránek, provádění specifických studií o klimatických podmínkách, dálkového průzkumu využívaného s cílem přispět ke sledování změn ve využívání zemědělské půdy, stavu půdy a aktualizace agrometeorologických a ekonometrických modelů. V případě potřeby se tato opatření provádějí ve spolupráci s EEA, JRC, Eurostatem, laboratořemi a subjekty členských států nebo se zapojením soukromého sektoru, přičemž musí být v maximální možné míře zajištěna nestrannost, transparentnost a bezplatná dostupnost informací.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  v roce 2021: 1 % částky podpory z EZFRV na celé trvání daného strategického plánu SZP.

a)  v roce 2021: 1,5 % částky podpory z EZFRV na celé trvání daného strategického plánu SZP;

Odůvodnění

Předběžné financování by mělo být rozloženo do dvou let, aby nedošlo ke zpoždění při zavádění opatření druhého pilíře.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  v roce 2022: 1 % částky podpory z EZFRV na celé trvání daného strategického plánu SZP;

b)  v roce 2022: 1,5 % částky podpory z EZFRV na celé trvání daného strategického plánu SZP;

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Žádné další předběžné financování se nevyplácí ani nevrací, pokud se převod do EZFRV nebo z EZFRV uskutečnil v souladu s článkem 90 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP].

3.  Další předběžné financování může být vyplaceno nebo vráceno, pokud se převod do EZFRV nebo z EZFRV uskutečnil v souladu s článkem 90 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP].

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Úroky z předběžného financování se přidělují na daný strategický plán SZP a odečítají se z částky veřejných výdajů uváděných v závěrečném výkazu výdajů.

4.  Úroky z předběžného financování se přidělují na daný strategický plán SZP nebo regionální intervenční program a odečítají se z částky veřejných výdajů uváděných v závěrečném výkazu výdajů.

Odůvodnění

Za účelem zachování soudržnosti tohoto článku by v případě regionálních plánů měly být úroky z předběžného financování použity na stejný plán, ze kterého vznikly.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Průběžné platby se provádějí pro jednotlivé strategické plány SZP. Vypočítávají se tak, že se na skutečné veřejné výdaje na jednotlivé typy intervencí použije sazba příspěvku pro tyto typy intervencí, jak je uvedeno v článku 85 nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP].

1.  Průběžné platby se provádějí pro jednotlivé strategické plány SZP, případně pro jednotlivé regionální intervenční programy. Vypočítávají se tak, že se na skutečné veřejné výdaje na jednotlivé typy intervencí použije míra spolufinancování pro tyto typy intervencí, jak je uvedeno v článku 85 nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP].

Odůvodnění

Vyjasnění týkající se průběžných plateb pro regionální intervenční programy.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  částka zahrnutá v prvním výkazu výdajů musí být již vyplacena na příslušný finanční nástroj a může tvořit až 25 % z celkové částky příspěvku na strategický plán SZP přiděleného na finanční nástroje v souladu s příslušnou dohodou o financování;

a)  částka zahrnutá v prvním výkazu výdajů musí být již vyplacena na příslušný finanční nástroj a může tvořit až 25 % z celkové částky spolufinancování strategického plánu SZP přidělené na finanční nástroje v souladu s příslušnou dohodou o financování;

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Platbu konečného zůstatku provádí Komise podle dostupnosti rozpočtových prostředků po obdržení poslední výroční zprávy o výkonnosti týkající se provádění strategického plánu SZP na základě platného finančního plánu na úrovni typů intervencí EZFRV, roční účetní závěrky za poslední rozpočtový rok provádění daného strategického plánu SZP a odpovídajícího rozhodnutí o schválení účetní závěrky. Tato účetní závěrka se předkládá Komisi nejpozději šest měsíců po konečném datu způsobilosti výdajů uvedeném v čl. 80 odst. 3 nařízení (EU) č. …/…[nařízení o strategických plánech SZP] a týká se výdajů uskutečněných platební agenturou do posledního data způsobilosti výdajů.

1.  Platbu konečného zůstatku provádí Komise po obdržení poslední zprávy o výročním schvalování týkající se provádění strategického plánu SZP na základě platného finančního plánu na úrovni typů intervencí EZFRV, roční účetní závěrky za poslední rozpočtový rok provádění daného strategického plánu SZP a odpovídajícího rozhodnutí o schválení účetní závěrky. Tato účetní závěrka se předkládá Komisi nejpozději šest měsíců po konečném datu způsobilosti výdajů uvedeném v čl. 80 odst. 3 nařízení (EU) č. …/…[nařízení o strategických plánech SZP] a týká se výdajů uskutečněných platební agenturou do posledního data způsobilosti výdajů.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Neobdrží-li ve lhůtě stanovené v odstavci 1 Komise poslední výroční zprávu o výkonnosti a doklady nezbytné ke schválení účetní závěrky za poslední rok provádění plánu, dojde k automatickému zrušení zůstatku v souladu s článkem 32.

3.  Neobdrží-li ve lhůtě stanovené v odstavci 1 Komise poslední\ zprávu o výročním schvalování a doklady nezbytné ke schválení účetní závěrky za poslední rok provádění plánu, dojde k automatickému zrušení zůstatku v souladu s článkem 32.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise automaticky zruší každou část rozpočtového závazku na intervence pro rozvoj venkova v rámci strategického plánu SZP, která nebyla použita pro účely předběžného financování nebo průběžných plateb nebo u níž nebyl Komisi předložen výkaz výdajů splňující požadavky stanovené v čl. 30 odst. 3, pokud jde o výdaje uskutečněné do 31. prosince druhého roku následujícího po roce, kdy byl daný rozpočtový závazek učiněn.

1.  Komise automaticky zruší každou část rozpočtového závazku na intervence pro rozvoj venkova v rámci strategického plánu SZP, která nebyla použita pro účely předběžného financování nebo průběžných plateb nebo u níž nebyl Komisi předložen výkaz výdajů splňující požadavky stanovené v čl. 30 odst. 3, pokud jde o výdaje uskutečněné do 31. prosince třetího roku následujícího po roce, kdy byl daný rozpočtový závazek učiněn.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V případě soudního řízení nebo řízení o správním opravném prostředku s odkladným účinkem se po dobu tohoto řízení přeruší v souvislosti s částkou odpovídající dotyčným operacím lhůta pro automatické zrušení závazku uvedená v odstavci 1 nebo 2 za předpokladu, že Komise obdrží od členského státu nejpozději dne 31. ledna roku N+3 řádně odůvodněné informace.

3.  V případě soudního řízení nebo řízení o správním opravném prostředku s odkladným účinkem se po dobu tohoto řízení přeruší v souvislosti s částkou odpovídající dotyčným operacím lhůta pro automatické zrušení závazku uvedená v odstavci 1 nebo 2 za předpokladu, že Komise obdrží od členského státu nejpozději dne 31. ledna roku N+4 řádně odůvodněné informace.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  ta část rozpočtových závazků, v souvislosti s níž byl vypracován výkaz výdajů, ale jejíž úhrada byla ke dni 31. prosince roku N + 2 Komisí snížena nebo pozastavena;

a)  ta část rozpočtových závazků, v souvislosti s níž byl vypracován výkaz výdajů, ale jejíž úhrada byla ke dni 31. prosince roku N + 3 Komisí snížena nebo pozastavena;

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V rámci EZFRV může určitá operace obdržet různé formy podpory ze strategického plánu SZP a z jiných evropských strukturálních a investičních fondů (ESI) nebo nástrojů Unie pouze tehdy, pokud celková úhrnná výše podpory poskytnuté v rámci různých forem podpory nepřekročí nejvyšší použitelnou intenzitu podpory nebo výši podpory pro daný typ intervence podle hlavy III nařízení (EU) č.…/… (nařízení o strategických plánech SZP). V takových případech členské státy nevykazují Komisi výdaje pro:

V rámci EZFRV může určitá operace obdržet různé formy podpory ze strategického plánu SZP a z jiných evropských strukturálních a investičních fondů (ESI) nebo nástrojů Unie pouze tehdy, pokud celková úhrnná výše podpory poskytnuté v rámci různých forem podpory nepřekročí nejvyšší použitelnou intenzitu podpory nebo výši podpory pro daný typ intervence podle hlavy III nařízení (EU) č.…/… (nařízení o strategických plánech SZP). V takových případech nejsou výdaje vykázány pro ani jednu z těchto možností:

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výdaje podle čl. 5 odst. 2 a článku 6 lze financovat z prostředků Unie, pouze pokud:

Výdaje na opatření stanovená v nařízení (EU) č. 1308/2013, nařízení (EU) č. 228/2013, nařízení (EU) č. 229/2013 a nařízení (EU) č. 1144/2014 lze financovat z prostředků Unie, pouze pokud:

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  byly uskutečněny v souladu s platnými pravidly Unie; nebo

b)  byly uskutečněny v souladu s platnými pravidly Unie.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  ve vztahu k typům intervencí podle nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP]

vypouští se

i)  odpovídají příslušnému vykázanému výstupu, a

 

ii)  byly uskutečněny v souladu s příslušnými správními systémy, které se nevztahují na podmínky způsobilosti pro jednotlivé příjemce stanovené ve vnitrostátních strategických plánech SZP.

 

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Výdaje na opatření stanovená v nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP] lze financovat z prostředků Unie, pouze pokud:

 

a)   byly uskutečněny akreditovanými platebními agenturami;

 

b)  odpovídají příslušnému vykázanému výstupu; a

 

c)  byly uskutečněny v souladu s příslušnými správními systémy, které splňují základní požadavky Unie a nevztahují se na podmínky způsobilosti pro jednotlivé příjemce.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud Komise stanoví na základě výkazů výdajů nebo informací podle článku 88, že nebyly dodrženy platební lhůty podle článku 36, je členskému státu poskytnuta příležitost předložit připomínky ve lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů. Pokud členský stát nepředloží připomínky ve stanovené lhůtě nebo pokud Komise považuje odpověď za neuspokojivou, může Komise dotyčnému členskému státu snížit nebo měsíční nebo průběžné platby v rámci prováděcích aktů týkajících se měsíčních plateb podle čl. 19 odst. 3 nebo v rámci průběžných plateb podle článku 30.

2.  Pokud Komise stanoví na základě výkazů výdajů nebo informací podle článku 88, že nebyly dodrženy platební lhůty podle článku 36, je členskému státu poskytnuta příležitost předložit připomínky ve lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů. Pokud členský stát nepředloží připomínky ve stanovené lhůtě nebo pokud Komise dospěje k závěru, že poskytnuté připomínky jsou zjevně nedostatečné, může Komise dotyčnému členskému státu snížit měsíční nebo průběžné platby v rámci prováděcích aktů týkajících se měsíčních plateb podle čl. 19 odst. 3 nebo v rámci průběžných plateb podle článku 30. Komise zajistí, aby žádné snížení nevedlo k dalším zpožděním nebo problémům pro konečné příjemce v dotčeném členském státě.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Snížením podle tohoto článku není dotčen článek 51.

3.  Snížení podle tohoto článku se uplatňuje v souladu se zásadou proporcionality a není jím dotčen článek 51.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud členské státy nepředloží dokumenty podle čl. 8 odst. 3 a čl. 11 odst. 1 v příslušných lhůtách podle čl. 8 odst. 3, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými pozastaví celkovou výši měsíčních plateb podle čl. 19 odst. 3. Komise uhradí pozastavené částky, jakmile obdrží od dotčeného členského státu chybějící dokumenty, za předpokladu, že tyto dokumenty obdrží nejpozději šest měsíců po příslušné lhůtě.

Pokud členské státy nepředloží dokumenty a údaje podle článku 8 a čl. 11 odst. 1 v příslušných lhůtách podle článku 8 a případně čl. 129 odst. 1 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP], přijme Komise prováděcí akty, kterými pozastaví celkovou výši měsíčních plateb podle čl. 19 odst. 3. Komise uhradí pozastavené částky, jakmile obdrží od dotčeného členského státu chybějící dokumenty, za předpokladu, že tyto dokumenty obdrží nejpozději šest měsíců po příslušné lhůtě.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud v rámci výročního schvalování výkonnosti podle článku 52, Komise stanoví, že rozdíl mezi vykázanými výdaji a částkou odpovídající příslušnému vykázanému výstupu je větší než 50 % a členský stát není schopen poskytnout řádné zdůvodnění, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými pozastaví měsíční platby podle čl.19 odst. 3 nebo průběžné platby podle článku 30.

Pokud v rámci výročního schvalování podle čl. 51 odst. 2 Komise stanoví, že rozdíl mezi vykázanými výdaji a částkou odpovídající příslušnému vykázanému výstupu je větší než 50 % a členský stát není schopen poskytnout řádné zdůvodnění, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými pozastaví měsíční platby podle čl. 19 odst. 3 nebo průběžné platby podle článku 30.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě opožděného nebo nedostatečného pokroku při plnění cílů stanovených ve vnitrostátním strategickém plánu SZP a sledovaných v souladu s články 115 a 116 nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP] může Komise dotčený členský stát požádat o zavedení nezbytných nápravných opatření v souladu s akčním plánem obsahujícím jasné ukazatele pokroku, jež se stanoví po konzultaci s Komisí.

V případě opožděného nebo nedostatečného pokroku při dosahování milníků a pokud vykazovaná hodnota jednoho či více ukazatelů výsledků stanovených ve vnitrostátním strategickém plánu SZP a sledovaných v souladu s články 115 a 116 nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP] odhaluje schodek větší než 25 % za dotčený vykazovaný rok, předloží členské státy zdůvodnění tohoto schodku.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví další pravidla týkající se prvků akčních plánů a postupů pro vypracování akčních plánů. Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 101 odst. 3.

Pokud členský stát nemůže poskytnout řádné zdůvodnění, může Komise dotčený členský stát vyzvat, aby předložil a provedl akční plán, jenž bude stanoven po konzultaci s Komisí. Akční plán uvádí nezbytné nápravné kroky a předpokládaný časový rámec pro jejich provedení.

 

Komise za tímto účelem přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje stanovením dalších pravidel týkajících se prvků akčních plánů, jež budou zejména zahrnovat definici ukazatelů pokroku a postupy pro vypracování akčních plánů.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud členský stát nepředloží nebo neprovede akční plán podle odstavce 1, nebo pokud je tento akční plán zjevně nedostatečný pro nápravu situace, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými pozastaví měsíční platy podle čl. 19 odst. 3 nebo průběžné platby podle článku 30.

Pokud členský stát nepředloží nebo neprovede akční plán podle odstavce 1, nebo pokud je akční plán předložený členským státem zjevně nedostatečný pro nápravu situace, může Komise po konzultaci s dotčeným členským státem, jemuž poskytne příležitost reagovat, přijmout prováděcí akty, kterými pozastaví měsíční platby podle čl. 19 odst. 3 nebo průběžné platby podle článku 30. Dříve, než se zahájí postup pro pozastavení, vezme Komise v úvahu uvedený časový rámec pro provedení akčního plánu.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Odstavec 1 tohoto článku se použije od ... [2 roky od data použitelnosti tohoto nařízení].

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě závažných nedostatků ve fungování správních systémů může Komise dotčený členský stát požádat o zavedení nezbytných nápravných opatření v souladu s akčním plánem obsahujícím jasné ukazatele pokroku, jež se stanoví po konzultaci s Komisí.

V případě závažných nedostatků ve fungování správních systémů Komise v nutných případech požádá dotčený členský stát o zavedení nezbytných nápravných opatření v souladu s akčním plánem obsahujícím jasné ukazatele pokroku, jež se stanoví po konzultaci s Komisí.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví další pravidla týkající se prvků akčních plánů a postupů pro vypracování akčních plánů. Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 101 odst. 3.

Komise může přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje stanovením dalších pravidel týkajících se prvků akčních plánů a postupů pro vypracování akčních plánů.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pozastavení se uplatní v souladu se zásadou proporcionality na příslušné výdaje uskutečněné členským státem, v němž byly nedostatky zjištěny, na dobu, již stanoví prováděcí akty podle prvního pododstavce a která nesmí překročit dvanáct měsíců. Pokud jsou nadále splněny podmínky pro pozastavení, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými prodlouží uvedenou dobu o další období, která dohromady nesmí překročit 12 měsíců. Pozastavené částky se zohlední při přijímání prováděcích aktů podle článku 53.

Pozastavení se uplatní v souladu se zásadou proporcionality na příslušné výdaje uskutečněné členským státem, v němž byly nedostatky zjištěny, s přihlédnutím k výsledkům kontrol provedených Komisí podle článku 47 a na dobu, již stanoví prováděcí akty podle prvního pododstavce a která nesmí překročit dvanáct měsíců. Pokud jsou nadále splněny podmínky pro pozastavení, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými prodlouží uvedenou dobu o další období, která dohromady nesmí překročit 12 měsíců. Pozastavené částky se zohlední při přijímání prováděcích aktů podle článku 53.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prováděcí akty stanovující měsíční platby uvedené v čl. 19 odst. 3 nebo průběžné platby uvedené v článku 30 zohlední prováděcí akty přijaté podle tohoto odstavce.

Prováděcí akty stanovující měsíční platby uvedené v čl. 19 odst. 3 nebo průběžné platby uvedené v článku 30 zohlední akty v přenesené pravomoci přijaté podle druhého pododstavce odstavce 1.

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  před 1. prosincem, avšak ne před 16. říjnem, vyplatit zálohy na přímé platby na intervence až do výše 50 %;

a)  před 1. prosincem, avšak ne před 16. říjnem, vyplatit zálohy na přímé platby na intervence až do výše 50 % a na opatření uvedená v kapitole IV nařízení (EU) č. 228/2013, resp. v kapitole IV nařízení (EU) č. 229/2013;

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy se mohou rozhodnout vyplatit zálohy v rámci intervencí podle článků 68 a 71nařízení (EU) č.…/…[nařízení o strategických plánech SZP] až do výše 50%.

3.  Členské státy se mohou rozhodnout vyplatit zálohy v rámci intervencí podle článků 68 a 71 a hlavy III kapitoly III nařízení (EU) č.…/…[nařízení o strategických plánech SZP] a podle kapitoly II oddílu I nařízení (EU) č. 1308/2013 až do výše 50 %.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Částky uvedené v odstavci 1 se převádějí do rozpočtu Unie a v případě opětovného použití se použijí výhradně na financování výdajů z EZZF nebo EZFRV.

2.  Částky uvedené v odstavci 1 se převádějí do rozpočtu Unie a v případě opětovného použití se použijí výhradně na financování výdajů z EZZF, resp. EZFRV, přičemž převážně financují zemědělskou rezervu vytvořenou v rámci EZZF v mezích stanovených v článku 14.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cílem poskytování informací financovaného podle čl. 7 písm. e) je zejména pomoci vysvětlovat, provádět a rozvíjet SZP a zvyšovat informovanost veřejnosti o jejím obsahu a cílech, prostřednictvím informačních kampaní obnovovat důvěru spotřebitelů po krizích, informovat zemědělce a ostatní subjekty činné ve venkovských oblastech, prosazovat evropský model zemědělství a také pomáhat občanům jej pochopit.

Cílem poskytování informací financovaného podle čl. 7 písm. e) je zejména pomoci vysvětlovat, provádět a rozvíjet SZP a zvyšovat informovanost veřejnosti o jejím obsahu a cílech, mimo jiné o její provázanosti s klimatem, životním prostředím, dobrými životními podmínkami zvířat a rozvojem. Cílem je informovat občany o problémech v zemědělství a v oblasti potravin, poskytovat informace zemědělcům a spotřebitelům, obnovovat důvěru spotřebitelů po krizích prostřednictvím informačních kampaní, informovat zemědělce a ostatní subjekty činné ve venkovských oblastech, prosazovat udržitelnější unijní model zemědělství a také pomáhat občanům jej pochopit.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Účelem je podávat soudržné, objektivní a úplné informace v rámci Unie i mimo ni.

Účelem je podávat soudržné, nestranné, podložené, objektivní a úplné informace v rámci Unie i mimo ni prostřednictvím komunikačního plánu.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje, pokud jde o podmínky, za nichž mají být vyrovnány některé druhy výdajů a příjmů v rámci fondů.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje, pokud jde o podmínky týkající se údajů uvedených ve výkazech výdajů, za nichž mají být vyrovnány některé druhy výdajů a příjmů v rámci fondů.

Odůvodnění

Navrhovaná pravomoc je příliš široká. Měla by být omezena například na výkazy výdajů, jinak by mohla zabránit veškerým výdajům na podpůrná opatření v rámci schváleného strategického plánu SZP.

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely článku 127 finančního nařízení Komise využívá služeb certifikačních subjektů podle článku 11 tohoto nařízení, pokud daný členský stát neinformovala, že služeb certifikačního subjektu v daném rozpočtovém roce nemůže využít, a přihlédne k této skutečnosti při posuzování nutnosti provést v dotčeném členském státě audity Komise z hlediska rizik.

Pro účely článku 127 finančního nařízení Komise využívá služeb certifikačních subjektů podle článku 11 tohoto nařízení a přihlédne k nim při posuzování nutnosti provést v dotčeném členském státě audity Komise z hlediska rizik, pokud daný členský stát neinformovala, že těchto služeb nemůže využít.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zda jsou výdaje spadající do působnosti čl. 5 odst. 2 a článku 6 a odpovídající intervencím podle nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP] spojeny s odpovídajícím výstupem vykázaným ve výroční zprávě o výkonnosti;

b)  zda jsou výdaje spadající do působnosti čl. 5 odst. 2 a článku 6 a odpovídající intervencím podle nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP] spojeny s odpovídajícím výstupem vykázaným ve zprávě o výročním schvalování;

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  zda jsou akční plány podle článků 39 a 40 správně prováděny.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě závažných nedostatků zjištěných v řídicích a kontrolních systémech členského státu a za účelem ochrany finančních zájmů Unie v souladu s článkem 57 tohoto nařízení může Komise rozšířit své kontroly, aby potvrdila podmínky, za nichž byly operace financované z fondů provedeny a kontrolovány s cílem zajistit soulad s použitelnými právními předpisy Unie u všech intervencí stanovených v nařízení (EU) .../... [strategické plány SZP].

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud závažné nedostatky v systému řízení přetrvávají, může Komise dále provádět rozšířené sledování.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy poskytují Komisi informace o zjištěných nesrovnalostech ve smyslu nařízení (EU, Euratom) č. 2988/95 a o dalších případech nedodržení podmínek stanovených členskými státy ve strategickém plánu SZP a o případech podezření na podvod a informace o krocích podniknutých podle oddílu 3 této kapitoly za účelem zpětného získání neoprávněných plateb v souvislosti s těmito nesrovnalostmi a podvody.

3.  Členské státy poskytují Komisi informace o zjištěných nesrovnalostech ve smyslu nařízení (EU, Euratom) č. 2988/95 a o dalších případech nedodržení podmínek stanovených členskými státy ve strategickém plánu SZP a o případech podezření na podvod a informace o krocích podniknutých podle oddílu 3 této kapitoly za účelem zpětného získání neoprávněných plateb v souvislosti s těmito nesrovnalostmi a podvody. Komise provede shrnutí těchto informací a zveřejní víceleté zprávy, které předá Evropskému parlamentu. 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu se zásadou transparentnosti a pokračuje i v kontrolní úloze Evropského parlamentu, kterou vykonává Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT).

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 51 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výroční finanční schvalování

Výroční schvalování

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty se týkají úplnosti, přesnosti a věcné správnosti předložených ročních účetních závěrek a nedotýkají se obsahu dalších prováděcích aktů následně přijatých podle článků 52 a 53.

Tyto prováděcí akty se týkají úplnosti, přesnosti a věcné správnosti předložených ročních účetních závěrek a nedotýkají se obsahu dalších prováděcích aktů následně přijatých podle odstavce 2 tohoto článku a podle článku 53.

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví pravidla pro schvalování účetní závěrky podle odstavce 1, pokud jde o opatření, jež je třeba přijmout v souvislosti s přijetím prováděcích aktů podle odst. 1 druhého pododstavce a jejich prováděním, včetně výměny informací mezi Komisí a členskými státy a příslušných lhůt;

Komise přijme prováděcí akty před 15. říjnem roku následujícího po daném rozpočtovém roce, v nichž stanoví částky z financování Unií, jež mají být sníženy, pokud jde o výdaje uvedené v čl. 5 odst. 2 a článku 6, a které odpovídají intervencím podle hlavy III nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP], pokud:

 

a)  výstup vykázaný ve zprávě o výročním schvalování neodpovídá výdajům podle čl. 5 odst. 2 a článku 6; nebo

 

b)  odchylka výše podpory na jednotku je větší než procentní odchylka stanovená ve strategickém plánu SZP členského státu u typů intervencí, na něž se vztahuje článek 89 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP].

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 101 odst. 3.

vypouští se

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tyto prováděcí akty se nedotýkají obsahu dalších prováděcích aktů přijatých podle článku 53 tohoto nařízení.

(Viz znění čl. 52 odst. 1.)

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 2 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise posoudí částky, které mají být sníženy, na základě rozdílu mezi ročními výdaji vykázanými pro určitou intervenci a částkou odpovídající příslušnému vykázanému výstupu v souladu s vnitrostátním strategickým plánem SZP a s přihlédnutím k odůvodnění poskytnutému dotčeným členským státem. Tato snížení se uplatní pouze u výdajů vykázaných pro příslušnou intervenci, která není spojena s odpovídajícím výstupem.

(Viz znění čl. 52 odst. 2.)

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 2 – pododstavec 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 101 odst. 2. Komise před předložením návrhu prováděcího aktu v souladu s čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) č. 182/2011 informuje o svém záměru dotčený členský stát a poskytne mu příležitost předložit připomínky ve lhůtě nejméně 30 dnů.

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje o pravidla upravující:

 

a)  schvalování podle odstavce 1 a 2, pokud jde o opatření, jež je třeba přijmout v souvislosti s přijetím prováděcích aktů podle odst. 1 druhého pododstavce a odstavce 2 a jejich prováděním, včetně výměny informací mezi Komisí a členskými státy a příslušných lhůt;

 

b)  kritéria týkající se odůvodnění poskytovaných dotčenými členskými státy a metodiku a kritéria pro uplatňování snížení podle odstavce 2.

(Viz znění čl. 51 odst. 2 a čl. 52 odst. 4.)

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Článek 52

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 52

vypouští se

Výroční schvalování výkonnosti

 

1.  Pokud výdaje podle čl. 5 odst. 2 a článku 6 a odpovídající intervencím podle hlavy III nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP] nejsou spojeny s odpovídajícím výstupem vykázaným ve výroční zprávě o výkonnosti, přijme Komise před 15. říjnem roku následujícího po daném rozpočtovém roce prováděcí akty, které stanoví částky z financování Unií, jež mají být sníženy. Tyto prováděcí akty se nedotýkají obsahu dalších prováděcích aktů přijatých podle článku 53 tohoto nařízení.

 

Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 101 odst. 2.

 

2.  Komise posoudí částky, které mají být sníženy, na základě rozdílu mezi ročními výdaji vykázanými pro určitou intervenci a částkou odpovídající příslušnému vykázanému výstupu v souladu s vnitrostátním strategickým plánem SZP a s přihlédnutím k odůvodnění poskytnutému členským státem.

 

3.  Před přijetím prováděcích aktů podle odstavce 1 Komise poskytne členskému státu příležitost předložit připomínky a případné rozdíly zdůvodnit.

 

4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje o pravidla pro kritéria týkající se odůvodnění dotčených členských států a metodiku a kritéria pro uplatňování snížení.

 

5.  

 

Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví pravidla pro opatření, jež je třeba přijmout v souvislosti s přijetím prováděcího aktu podle odstavce 1 a jeho prováděním, včetně výměny informací mezi Komisí a členskými státy, postupů a příslušných lhůt;

 

Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 101 odst. 3.

 

(Část článku 52 byla přesunuta do článku 51.)

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise posuzuje částky, které mají být vyloučeny z financování, s ohledem na závažnost zjištěných nedostatků.

2.  Komise posuzuje částky, které mají být vyloučeny z financování, s ohledem na závažnost zjištěného nesouladu. Náležitě zohlední povahu porušení pravidel a finanční újmu způsobenou Unii. Vyloučení příslušných částek zakládá na částkách, u nichž bylo zjištěno, že byly vydány neoprávněně. Pokud nelze rozumně očekávat, že bude možné vypočítat přesnou výši, použijí se přiměřeným způsobem paušální opravy.

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje o pravidla týkající se kritérií a metodiky pro uplatnění finančních oprav.

6.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje o pravidla týkající se kritérií a metodiky pro uplatnění finančních oprav, včetně paušálních oprav podle odstavce 2.

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví pravidla pro opatření, jež je třeba přijmout v souvislosti s přijetím prováděcího aktu podle odstavce 1 a jeho prováděním, včetně výměny informací mezi Komisí a členskými státy, příslušných lhůt, jakož i smírčího řízení stanoveného v odstavci 3, včetně zřízení smírčího orgánu, jeho úkolů, složení a pracovního režimu.

Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje stanovením pravidel pro opatření, jež je třeba přijmout v souvislosti s přijetím prováděcího aktu podle odstavce 1 a jeho prováděním, včetně výměny informací mezi Komisí a členskými státy, příslušných lhůt, jakož i smírčího řízení stanoveného v odstavci 3, včetně zřízení smírčího orgánu, jeho úkolů, složení a pracovního režimu.

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 101 odst. 3.

vypouští se

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Článek 53 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 53a

 

Zpětné získávání prostředků z důvodu nedodržení požadavků

 

1.  Členské státy požádají příjemce o vrácení veškerých neoprávněných plateb v důsledku nesrovnalostí a jiných případů nedodržení podmínek intervencí uvedených ve strategickém plánu SZP ze strany příjemců a dle potřeby zahájí soudní řízení za tímto účelem.

 

2.  Nedojde-li ke zpětnému získání částky do čtyř let od data žádosti o vrácení plateb, nebo do osmi let v případě, že zpětné získání je vymáháno u vnitrostátních soudů, nese finanční náklady na to, že platby nebyly získány zpět, z 50 % dotčený členský stát a z 50 % Unie, aniž je dotčen požadavek, že dotčený členský stát v souladu s článkem 57 pokračuje ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek.

 

3.  V řádně odůvodněných případech se členské státy mohou rozhodnout ve vymáhání plateb nepokračovat. Toto rozhodnutí může být přijato pouze v těchto případech:

 

a)   pokud je souhrn vynaložených a odhadovaných nákladů na zpětné získání vyšší než částka, která má být získána zpět, přičemž tato podmínka je považována za splněnou, pokud:

 

i)  částka, která má být od příjemce získána zpět v souvislosti s jednotlivou platbou za intervenci, nepřesahuje 100 EUR bez zahrnutí úroků; nebo

 

ii)  částka, která má být od příjemce získána zpět v souvislosti s jednotlivou platbou za intervenci, se pohybuje v rozmezí 100 EUR až 250 EUR bez zahrnutí úroků a daný členský stát uplatňuje v rámci vnitrostátních právních předpisů prahovou hodnotu pro nevymáhání dluhů na vnitrostátní úrovni, která se rovná částce, jež má být získána zpět, nebo je vyšší;

 

b)  pokud se ukáže, že zpětné získání není možné z důvodu platební neschopnosti dlužníka nebo osob za nesrovnalost právně odpovědných, jež byla zjištěna a uznána v souladu s vnitrostátním právem dotyčného členského státu.

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Částky zpětně získané členskými státy v důsledku nesrovnalostí a jiných případů nedodržení podmínek intervencí uvedených ve strategickém plánu SZP ze strany příjemců a úroky z nich se převádějí platební agentuře, jež je zaúčtuje jako účelově vázaný příjem EZZF v měsíci, kdy byly skutečně inkasovány.

Částky zpětně získané členskými státy v důsledku nesrovnalostí a jiných případů nedodržení podmínek intervencí uvedených ve strategickém plánu SZP ze strany příjemců a úroky z nich, které se vypočítají ode dne následujícího po datu splatnosti platby, se převádějí platební agentuře, jež je zaúčtuje jako účelově vázaný příjem EZZF v měsíci, kdy byly skutečně inkasovány.

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Aniž je dotčen první odstavec, mohou dát členské státy platební agentuře jakožto subjektu odpovědnému za zpětné získání dlužné částky pokyn, aby veškeré částky, které příjemce dluží, odečetla od budoucích plateb ve prospěch tohoto příjemce.

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě zjištění nesrovnalostí a jiných případů nedodržení podmínek intervencí pro rozvoj venkova uvedených ve strategickém plánu SZP ze strany příjemců provedou členské státy finanční úpravy, kterými se úplně nebo částečně zruší příslušné financování Unie. Členské státy vezmou v úvahu povahu a závažnost zjištěných nedodržení požadavků, jakož i úroveň finanční ztráty pro EZFRV.

V případě zjištění nesrovnalostí a jiných případů nedodržení podmínek intervencí pro rozvoj venkova uvedených ve strategickém plánu SZP ze strany příjemců provedou členské státy finanční úpravy, kterými se částečně nebo za výjimečných okolností úplně zruší příslušné financování Unie. Členské státy vezmou v úvahu povahu a závažnost zjištěných nedodržení požadavků, jakož i úroveň finanční ztráty pro EZFRV.

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zrušené částky finančních prostředků Unie vynakládaných v rámci EZFRV a částky získané zpět, jakož i související úroky se opětovně přidělí na jiné intervence pro rozvoj venkova v rámci strategického plánu SZP. Zrušené nebo zpětně získané finanční prostředky Unie však může členský stát opětovně použít pouze na operaci pro rozvoj venkova stanovenou ve vnitrostátním strategickém plánu SZP a za předpokladu, že tyto prostředky nejsou opětovně přiděleny na operace pro rozvoj venkova, jež byly předmětem finanční úpravy.

Zrušené částky finančních prostředků Unie vynakládaných v rámci EZFRV a částky získané zpět, jakož i související úroky, které se vypočítají ode dne následujícího po datu splatnosti platby, se opětovně přidělí na jiné intervence pro rozvoj venkova v rámci téhož strategického plánu SZP.

(Poslední část odstavce 1 byla přesunuta do nového odstavce 2a.)

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Podle podmínek stanovených v tomto článku členské státy odečtou veškeré částky, jejichž vyplacení nebylo oprávněné v důsledku toho, že se příjemce dopustil nesrovnalosti, kterou nenapravil, od jakýchkoli budoucích plateb vyplácených příjemci platební agenturou.

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Zrušené nebo zpětně získané finanční prostředky Unie však může členský stát v celém rozsahu opětovně použít pouze na operaci pro rozvoj venkova stanovenou ve vnitrostátním strategickém plánu SZP a za předpokladu, že tyto prostředky nejsou opětovně přiděleny na operace pro rozvoj venkova, jež byly předmětem finanční úpravy.

(Viz znění druhé části čl. 55 odst. 1.)

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zavedou účinné řídící a kontrolní systémy, aby zajistily soulad s právními předpisy Unie, jež upravují intervence Unie.

2.  Členské státy zavedou účinné řídící a kontrolní systémy, aby zajistily soulad s právními předpisy Unie, jež upravují intervence Unie. Kontrolní systémy jsou popsány ve vnitrostátním strategickém plánu SZP v souladu s článkem 101 nařízení (EU) č. .../... [nařízení o strategickém plánu SZP]. Součástí takových řídicích a kontrolních systémů mohou být i mechanismy včasného varování.

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě sankcí stanovených formou snížení výše vyplacené pomoci nebo podpory nepřekročí sankce 100 % částky uvedené v žádosti o podporu, žádosti o platbu či způsobilé částky, na niž se sankce vztahuje.

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 3 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě sankcí ve formě částky vypočítané na základě množství a/nebo období dotčeného nedodržením podmínek nepřekročí tato částka částku rovnající se procentnímu podílu uvedenému ve druhém pododstavci.

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 3 – pododstavec 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě sankce ve formě pozastavení či odnětí schválení, uznání nebo povolení nebo v případě vyloučení z práva na účast v intervenci či na její využití trvá příslušné období maximálně tři po sobě následující roky a může být obnoveno v případě dalšího nedodržení podmínek.

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  je-li nesplnění způsobeno zjevnými chybami příjemce týkajícími se žádosti o podporu nebo žádosti o platbu, které platební agentura uznala a u nichž musí být provedena oprava a úprava, než je o tom informován příjemce;

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  je-li nesplnění méně závažné, malého rozsahu nebo krátkého trvání.

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Článek 57 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 57a

 

Oprava chyb

 

1.  Členské státy se mohou rozhodnout, že do svých strategických plánů SZP zahrnou ustanovení, která příjemcům udělí právo, aby změnili nebo jiným způsobem uvedli do souladu administrativní prohlášení nebo žádost o pomoc nebo podporu, jež předtím předložili, aniž by došlo k uvalení snížení nebo sankce, jsou-li splněny tyto podmínky:

 

a)  příjemce se při informování o své situaci dopustil administrativní chyby;

 

b)  příjemce špatně pochopil kritéria způsobilosti, závazky nebo jiné povinnosti týkající se přidělení pomoci nebo podpory v souvislosti s jeho situací.

 

Toto právo na změnu nebo uvedení do souladu se uplatní v těch případech, kdy se příjemce chyby nebo opominutí dopustil v dobré víře a nemá se za to, že se jednalo o pokus o podvod.

 

Za rozhodnutí o tom, zda příjemce jednal v „dobré víře“, jsou odpovědné příslušné vnitrostátní orgány.

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je stanovit právo na regularizaci, dojde-li k věcné chybě nebo k chybě v důsledku nepochopení pravidel.

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí úroveň kontrol nezbytnou pro efektivní řízení rizik.

Členské státy zajistí úroveň kontrol nezbytnou pro efektivní řízení rizik, která může být nižší než původní úroveň, jakmile budou řídicí a kontrolní systémy řádně fungovat a míra chybovosti se ustálí na přijatelné úrovni. Příslušný orgán vybere kontrolní vzorek z celkového souboru žadatelů, který se případně skládá z namátkové části s cílem zjistit reprezentativní míru chybovosti, a z rizikové části, která se zaměří na oblasti, u nichž je riziko pro finanční zájmy Unie největší.

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  další pravidla pro kontroly, které mají být prováděny členskými státy, pokud jde o opatření stanovená v kapitole IV nařízení (EU) č. 228/2013, respektive v kapitole IV nařízení (EU) č. 229/2013.

vypouští se

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Čl. 62 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  zajistí nediskriminační přístup, rovnost a dodržování proporcionality při skládání jistoty;

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  „systémem identifikace a registrace zvířat“ systém pro identifikaci a registraci skotu upravený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/200033, nebo systém pro identifikaci a registraci ovcí a koz upravený nařízením Rady (ES) č. 21/200434;

c)  „systémem identifikace a registrace zvířat“ systém pro identifikaci a registraci skotu upravený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/200033, nebo systém pro identifikaci a registraci ovcí a koz upravený nařízením Rady (ES) č. 21/200434, nebo případně systém pro identifikaci a evidování prasat upravený směrnicí Rady 2008/71/ES34a a další databáze pro zvířata zavedené členskými státy;

__________________

__________________

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1).

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1).

34 Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).

34 Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).

 

34a Směrnice Rady 2008/71/ES ze dne 15. července 2008 o identifikaci a evidování prasat (Úř. věst. L 213, 8.8.2008, s. 31).

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 4 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  „beznárokovým systémem“ systém pro podávání žádostí pro intervence podle plochy nebo zvířat, v němž jsou nezbytné údaje potřebné pro správu minimálně jednotlivých oblastí nebo zvířat, pro něž je požadována podpora, v úředních elektronických databázích spravovaných členskými státy.

f)  „beznárokovým systémem“ předem vyplněný systém nebo jiný systém pro podávání žádostí pro intervence podle plochy nebo zvířat, v němž jsou nezbytné údaje potřebné pro správu minimálně jednotlivých oblastí nebo zvířat, pro něž je požadována podpora, v úředních elektronických databázích spravovaných členskými státy.

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  systém sledování plochy;

c)  systém sledování a kontroly plochy;

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Integrovaný systém bude fungovat na základě elektronických databází a geografických informačních systémů a umožní výměnu a doplňování údajů mezi elektronickými databázemi a geografickými informačními systémy.

2.  Integrovaný systém bude fungovat na základě elektronických databází a geografických informačních systémů a umožní výměnu a doplňování údajů mezi elektronickými databázemi a geografickými informačními systémy. Za tímto účelem geografické informační systémy umožní vrstvení geoprostorových údajů o zemědělských, katastrálních a referenčních pozemcích s jakýmikoli údaji, které vymezují chráněné zóny a vyhlášené oblasti, jež byly stanoveny v souladu s právními předpisy Unie uvedenými v příloze XI nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP], např. oblasti sítě Natura 2000 nebo oblasti ohrožené znečištěním dusičnany, jakož i krajinné prvky a ekologické infrastruktury (stromy, živé ploty, rybníky, ochranné pásy, příbřežní zóny atd.).

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Aniž je dotčena odpovědnost členských států za zavedení a používání integrovaného systému, může Komise využít služeb specializovaných subjektů nebo osob, aby usnadnila zavedení, sledování a využívání integrovaného systému, zejména s cílem poskytnout technické poradenství příslušným orgánům členských států.

3.  Aniž je dotčena odpovědnost členských států za zavedení a používání integrovaného systému, využije Komise služeb specializovaných subjektů nebo osob, aby usnadnila zavedení, sledování a využívání integrovaného systému, zejména s cílem poskytnout technické poradenství příslušným orgánům členských států.

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Čl. 65 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Údaje a dokumentace uvedené v prvním pododstavci týkající se aktuálního kalendářního nebo hospodářského roku a předchozích deseti kalendářních nebo hospodářských let budou přístupné pro nahlížení prostřednictvím digitálních databází příslušných orgánů členského státu.

Údaje a dokumentace uvedené v prvním pododstavci týkající se aktuálního kalendářního nebo hospodářského roku a předchozích deseti kalendářních nebo hospodářských let budou přístupné pro nahlížení prostřednictvím digitálních databází příslušných orgánů členského státu. Příslušné informace z databází je možné poskytovat také formou shrnutí.

Odůvodnění

Existují obavy v souvislosti s náklady na uchovávání veškerých požadovaných údajů. Zajištění jejich dostupnosti v časovém rámci deseti let by mohlo být velmi nákladné. Obdobné a relevantní informace je možné poskytnout také v souhrnné podobě, což je mnohem levnější.

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Čl. 65 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Členské státy zajistí, aby měli příjemci a potenciální příjemci přístup ke všem referenčním údajům a údajům o atributech v souvislosti s půdou, kterou využívají nebo hodlají využívat, a mohli tak podávat přesné žádosti.

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Čl. 67 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  S ohledem na podporu pro intervence na základě plochy v souladu s ustanovením čl. 63 odst. 2 a provedenými v rámci národního strategického plánu SZP budou členské státy vyžadovat předložení žádosti prostřednictvím žádosti na základě zeměpisné polohy poskytnutou příslušným orgánem pro podávání žádostí.

1.  S ohledem na podporu pro intervence na základě plochy v souladu s ustanovením čl. 63 odst. 2 a provedenými v rámci národního strategického plánu SZP budou členské státy vyžadovat předložení žádosti prostřednictvím formuláře, který jim v rámci žádosti na základě zeměpisné polohy poskytne příslušný orgán.

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Čl. 67 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Rozhodne-li se členský stát, že použije beznárokový systém, umožní správě provádět způsobilé platby ve prospěch příjemců na základě stávajících údajů uvedených v úředních elektronických databázích v případě, že nedošlo k žádné změně, a doplněných o dodatečné informace v případě, že je třeba určitou změnu zohlednit. Tyto údaje a jakékoli dodatečné informace příjemce potvrdí.

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy vytvoří a provozují systém sledování plochy.

1.  Členské státy vytvoří a provozují systém sledování a kontroly plochy. V řádně odůvodněných případech může Komise povolit přechodné období pro zavedení systému sledování a kontroly plochy těm členským státům, které v poslední době takovýto systém sledování a kontroly plochy nepoužívaly.

Pozměňovací návrh    173

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy každý rok vyhodnotí kvalitu systému sledování plochy v souladu s metodologií stanovenou na úrovni Unie.

Členské státy každý rok vyhodnotí kvalitu systému sledování a kontroly plochy v souladu s metodologií stanovenou na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Čl. 70 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy vytvoří systém kontrol a sankcí pro podporu upravený v článku 63.

Členské státy vytvoří systém kontrol a sankcí pro podporu uvedený v článku 63. Členské státy provádějí správní kontroly žádostí o podporu prostřednictvím platebních agentur nebo jimi pověřených subjektů s cílem ověřit podmínky způsobilosti této podpory. Tyto kontroly jsou doplněny kontrolami na místě.

Pozměňovací návrh    175

Návrh nařízení

Čl. 70 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

U každé intervence podle čl. 63 odst. 2 členské státy zajistí, aby kontrolní vzorek pro kontroly na místě prováděné každý rok zahrnoval alespoň 5 % všech příjemců. V případě zjištění jakéhokoli závažného nedodržení předpisů v souvislosti s konkrétní intervencí nebo opatřením se tento procentní podíl odpovídajícím způsobem navýší. Jestliže však míra chybovosti zůstává na přijatelné úrovni, mají členské státy možnost tento procentní podíl snížit.

Pozměňovací návrh    176

Návrh nařízení

Čl. 70 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ustanovení odstavců 1 až 5 článku 57 se uplatní obdobně.

vypouští se

Pozměňovací návrh    177

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  formy, obsahu a postupů, jak jsou Komisi předávány nebo poskytovány:

a)  formy a postupů, jak jsou Komisi předávány nebo poskytovány:

Pozměňovací návrh    178

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  základních funkcí a pravidel pro systém pro podávání žádostí podle zeměpisné polohy a rozlohy a systém sledování plochy uvedené v článcích 67 a 68.

b)  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje stanovením pravidel týkajících se obsahu, pokud jde o to, jak jsou Komisi předávány nebo poskytovány:

 

i)  zprávy o hodnocení kvality systému identifikace zemědělských pozemků, systému pro podávání žádostí podle rozlohy a systému sledování a kontroly plochy;

 

ii)  nápravné kroky, které mají provést členské státy v souladu s články 66, 67 a 68;

 

iii)  základní funkce a pravidla pro systém pro podávání žádostí podle zeměpisné polohy a rozlohy a systém sledování a kontroly plochy, jež jsou uvedeny v článcích 67 a 68.

Pozměňovací návrh    179

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 101 odst. 3.

vypouští se

Pozměňovací návrh    180

Návrh nařízení

Čl. 78 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zašlou Komisi seznam podniků usazených ve třetí zemi, pro něž byla nebo měla být vyplacena nebo obdržena částka v tomto členském státě.

2.  Členské státy zašlou Komisi seznam podniků usazených ve třetí zemi, pro něž byla nebo měla být vyplacena nebo obdržena částka v tomto členském státě. V případě potřeby Komise pozve odborníky ze třetích zemí, včetně rozvojových zemí, aby získala posouzení vnějšího dopadu provádění SZP na úrovni členských států.

Odůvodnění

V duchu řádné a účinné spolupráce se třetími zeměmi by Komise měla posilovat svůj dialog s partnerskými zeměmi o jakémkoli aspektu, jenž má dopad na jejich rozvoj. Vstupy partnerů Unie mají za cíl určit a odstranit nesoudržnost politik EU, zejména mezi vnějšími aspekty vnitřních politik a vnějšími politikami jako takovými.

Pozměňovací návrh    181

Návrh nařízení

Článek 79

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 79

vypouští se

Tvorba programů

 

1.  Členské státy vypracují programy kontrol, které budou prováděny v souladu s článkem 75 v průběhu následujícího kontrolního období.

 

2.  Do 15. dubna každého roku předloží členské státy Komisi svůj program uvedený v odstavci 1 a blíže určí:

 

a)  počet podniků, v nichž bude provedena kontrola, a jejich rozčlenění podle odvětví s ohledem na související částky;

 

b)  kritéria použitá k vypracování programu.

 

3.  Členské státy provádějí jimi vypracované programy, které předložily Komisi, pokud k nim Komise ve lhůtě osmi týdnů nevznese připomínky.

 

4.  Odstavec 3 se použije obdobně na změny programu provedené členskými státy.

 

5.  Komise si může v kterékoli fázi vyžádat zařazení určité kategorie podniků do programu kontrol členského státu.

 

6.  Podniky, u nichž je celková výše příjmů nebo plateb nižší než 40 000 EUR, jsou kontrolovány podle této kapitoly pouze na základě konkrétních důvodů, které uvedou členské státy ve svém ročním programu podle odstavce 1 nebo které uvede Komise v jakémkoli návrhu na změnu tohoto programu.

 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 101, kterými upraví maximální výši částky stanovenou v prvním pododstavci.

 

Pozměňovací návrh    182

Návrh nařízení

Nadpis 4 – kapitola 4 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Systém kontrol a sankce ve vztahu k podmíněnosti

Systém kontrol a sankce ve vztahu k podmíněnosti pro účely udržitelného rozvoje

Odůvodnění

Čistě lingvistický pozměňovací návrh, který přejmenovává „podmíněnost“ na „podmíněnost pro účely udržitelného rozvoje“ s cílem začlenit ekologická opatření v rámci SZP (dříve „opatření pro účely ekologizace“) do povinných prvků spojených s podmíněností.

Pozměňovací návrh    183

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zavedou systém kontrol, aby bylo zajištěno, že příjemci podpory podle článku 11 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP] a podle kapitoly IV nařízení (EU) č. 228/2013 a kapitoly IV nařízení (EU) č. 229/2013 splňují požadavky a standardy stanovené v oddíle 2 kapitoly 1 hlavy II nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP].

Členské státy mají k dispozici systém kontrol, aby bylo zajištěno, že níže uvedení příjemci splňují požadavky a standardy stanovené v oddíle 2 kapitoly 1 hlavy III nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP].

 

a)  příjemci přímých plateb podle kapitoly II hlavy III nařízení (EU)…/… [nařízení o strategických plánech SZP],

 

b)  příjemci ročních plateb v souladu s články 65, 66 a 67 nařízení (EU)…/… [nařízení o strategických plánech SZP],

 

c)  příjemci podpory v souladu s kapitolou IV nařízení (EU) č. 228/2013 a kapitolou IV nařízení (EU) č. 229/2013.

 

 

Pozměňovací návrh    184

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  „opakovaným nesplněním požadavků“ se rozumí nesplnění téhož určeného požadavku či standardu více než jednou za předpokladu, že příjemce byl informován o předchozím nesplnění požadavků a případně měl možnost přijmout k nápravě tohoto předchozího nesplnění požadavků nezbytná opatření.

Pozměňovací návrh    185

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Do svých systémů kontroly upravených v odstavci 1 členské státy:

3.  Za účelem splnění svých kontrolních povinností stanovených v odstavci 1 členské státy:

Pozměňovací návrh    186

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  v příslušných případech mohou pro provádění kontrol na místě uvedených v písmenu a) využít dálkový průzkum nebo systém sledování plochy;

c)  pokud je to vhodné a proveditelné, mohou pro provádění kontrol na místě uvedených v písmenu a) využít dálkový průzkum nebo systém sledování a kontroly plochy; a

Pozměňovací návrh    187

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  zavedou systém včasného varování;

Pozměňovací návrh    188

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  zavedou kontrolní vzorek pro kontroly uvedené v písmenu a), které se musí provádět každý rok na základě analýzy rizik a zahrnují náhodné komponenty a zajistí kontrolní vzorek zahrnující minimálně 1 % příjemců, kteří přijímají podporu v souladu s oddílem 2 kapitolou 1 hlavy III nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP].

vypouští se

Pozměňovací návrh    189

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Členské státy zavedou kontrolní vzorek pro kontroly uvedené v odst. 3 písm. a) tohoto článku, které se musí provádět každý rok na základě analýzy rizik, u níž mohou použít váhové faktory, a náhodných komponentů, a zajistí, aby daný kontrolní vzorek zahrnoval minimálně 1 % příjemců, kteří přijímají podporu podle oddílu 2 kapitoly 1 hlavy III nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP].

Pozměňovací návrh    190

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje o pravidla upravující zjednodušené kontroly zemědělců, kteří se účastní režimů uvedených v článku 25 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP].

Pozměňovací návrh    191

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3c.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme pravidla pro provádění kontrol podle tohoto článku, včetně pravidel, která zajistí, aby analýza rizik zohledňovala následující faktory:

 

a)  účast zemědělců v režimu poradenských služeb v zemědělství stanoveného v článku 13 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP];

 

b)  účast zemědělců v certifikačním systému podle čl. 12 odst. 3a nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP], jakmile bude toto nařízení zahrnovat příslušné požadavky a standardy.

 

Tyto prováděcí akty jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 101 odst. 3.

Pozměňovací návrh    192

Návrh nařízení

Čl. 85 – odst. 2 – písm. a – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

zahrnou pravidla pro uplatnění správních sankcí v případech, kdy dojde k převodu půdy během příslušného kalendářního roku nebo příslušných let. Tato pravidla budou vycházet ze spravedlivého a rovného rozdělení odpovědnosti za nedodržení mezi převodce a nabyvatele.

zahrnou pravidla pro uplatnění správních sankcí v případech, kdy dojde k převodu zemědělské půdy, zemědělského podniku nebo jeho částí během příslušného kalendářního roku nebo příslušných let. Tato pravidla budou vycházet ze spravedlivého a rovného rozdělení odpovědnosti za nedodržení mezi převodce a nabyvatele.

Pozměňovací návrh    193

Návrh nařízení

Čl. 85 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  stanoví, že nebudou uloženy žádné správní sankce v případě, že nedodržení je způsobeno vyšší mocí.

c)  stanoví, že nebudou uloženy žádné správní sankce v následujících případech:

 

i)  je-li nedodržení způsobeno vyšší mocí;

 

ii)  je-li nedodržení způsobeno nařízením veřejného orgánu;

 

iii)  je-li nedodržení způsobeno chybou příslušného orgánu či jiného orgánu a nemohl-li příjemce dotčený správní sankcí chybu logicky zjistit;

 

iv)  je-li nedodržení způsobeno běžnou nedbalostí.

Pozměňovací návrh    194

Návrh nařízení

Čl. 86 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správní sankce stanovené v oddíle 2 kapitoly 1 hlavy III nařízení (EU) .../... [nařízení o strategických plánech SZP] se uplatní snížením nebo vyloučením celkové částky plateb uvedených v uvedeném oddíle tohoto nařízení, které byly nebo mají být poskytnuty dotčenému příjemci v souvislosti se žádostmi o podporu, které příjemce podal nebo podá během kalendářního roku, kdy došlo ke zjištění.

Správní sankce se uplatní snížením nebo vyloučením celkové částky plateb uvedených v čl. 84 odst. 1, které byly nebo mají být poskytnuty dotčenému příjemci v souvislosti se žádostmi o podporu, které příjemce podal nebo podá během kalendářního roku, kdy došlo ke zjištění.

Pozměňovací návrh    195

Návrh nařízení

Čl. 86 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při výpočtu těchto snížení a vyloučení budou zohledněny závažnost, rozsah, doba trvání, opakování nebo úmyslnost zjištěného nedodržení. Sankce musí být odrazující a přiměřené a musí být v souladu s kritérii stanovenými v odstavcích 2 a 3 tohoto článku.

Při výpočtu těchto snížení a vyloučení budou zohledněny povaha, závažnost, rozsah, doba trvání, opakování nebo úmyslnost zjištěného nedodržení. Sankce musí být odrazující a přiměřené a musí být v souladu s kritérii stanovenými v odstavcích 2 a 3 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    196

Návrh nařízení

Čl. 86 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě nedodržení požadavků v důsledku nedbalosti obecně platí, že procento snížení odpovídá 3 % z celkové částky plateb uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

V případě nedodržení požadavků v důsledku nedbalosti obecně platí, že procento snížení odpovídá 3 % z celkové částky plateb uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Snížení se stanoví na základě posouzení povahy a závažnosti nedodržení, a to podle kritérií stanovených v odstavci 1 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    197

Návrh nařízení

Čl. 86 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou zavést systém včasného varování, který se vztahuje na jednotlivé případy prvního výskytu nedodržení požadavků, jež vzhledem ke své malé závažnosti, rozsahu a trvání nepovedou ke snížení nebo vyloučení. Zjistí-li se při následné kontrole během tří následujících kalendářních let, že k nápravě nedošlo, uplatní se snížení podle prvního pododstavce zpětně.

Členské státy zavedou a používají systém včasného varování uvedený v čl. 84 odst. 3, který se vztahuje na jednotlivé případy prvního výskytu nedodržení požadavků, jež vzhledem ke své malé závažnosti, rozsahu a trvání nepovedou ke snížení nebo vyloučení. Příslušný orgán oznámí příjemci jeho povinnost přijmout nápravné kroky a navrhne nápravná opatření, jež musí být přijata k nápravě nedodržení požadavků. Zjistí-li se při následné kontrole během tří následujících kalendářních let, že k nápravě nedošlo, uplatní se snížení podle prvního pododstavce zpětně.

Pozměňovací návrh    198

Návrh nařízení

Čl. 86 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit povinná školení v rámci zemědělského poradenského systému upraveného v oddíle 3 kapitoly 1 hlavy III nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP] pro příjemce, kteří obdrželi včasné varování.

Členské státy stanoví specifická školení týkající se podmíněnosti v rámci zemědělského poradenského systému upraveného v oddíle 3 kapitoly 1 hlavy III nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP] pro příjemce, kteří obdrželi včasné varování, přičemž absolvování takového školení může být povinné.

Pozměňovací návrh    199

Návrh nařízení

Čl. 86 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V případě opakovaného nedodržení požadavků bude procento snížení vyšší než to, které se uplatní v případě nedodržení požadavků v důsledku nedbalosti a prvního uložení sankce.

3.  V případě opakovaného nedodržení požadavků obecně platí, že procento snížení odpovídá 10 % z celkové částky plateb uvedených v odstavci 1.

Pozměňovací návrh    200

Návrh nařízení

Čl. 86 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě dalšího opakovaného nedodržení požadavků a nepředložení zdůvodnění se má za to, že příjemce jednal úmyslně ve smyslu odstavce 4.

Pozměňovací návrh    201

Návrh nařízení

Čl. 86 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  V případě úmyslného nedodržení požadavků bude procento vyšší než to, které se uplatní v případě opakovaného nedodržení, a může dosáhnout až celkového vyloučení z plateb a může být uplatněno po dobu jednoho či více kalendářních let.

4.  V případě úmyslného nedodržení požadavků bude procento snížení nejméně 15 % z celkové částky plateb uvedených v odstavci 1 a může dosáhnout až celkového vyloučení z plateb a může být uplatněno po dobu jednoho či více kalendářních let.

Pozměňovací návrh    202

Návrh nařízení

Čl. 87 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy si mohou ponechat 20 % částek vyplývajících z uplatnění snížení a vyloučení podle článku 86.

Členské státy si mohou ponechat 25 % částek vyplývajících z uplatnění snížení a vyloučení podle článku 86.

Odůvodnění

Není žádný důvod, proč by měl být stávající procentní podíl snížen. Měl by činit 25 %, protože členské státy systém provádějí a nesou břímě srážek.

Pozměňovací návrh    203

Návrh nařízení

Článek 100 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 100a

 

Postup pro naléhavé případy

 

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

 

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 100 odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

Pozměňovací návrh    204

Návrh nařízení

Čl. 102 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  články 5, 7 odst. 3, 9, 34, 35 odst. 4, 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 a 111 nařízení (EU) č. 1306/2013 a příslušná prováděcí pravidla a pravidla stanovená v přenesené pravomoci budou i nadále platit ve vztahu ke vzniklým výdajům a platbám uhrazeným pro zemědělský rozpočtový rok 2020 a roky předchozí, pokud jde o EZZF a pokud jde o EZFRV v souvislosti se vzniklými výdaji a platbami uhrazenými pro programy rozvoje venkova schválené Komisí v souladu s nařízením EU) č. 1305/2013;

a)  článek 5, čl. 7 odst. 3, článek 9, čl. 26 odst. 5, článek 34, čl. 35 odst. 4 a články 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 a 111 nařízení (EU) č. 1306/2013 a příslušná prováděcí pravidla a pravidla stanovená v přenesené pravomoci budou i nadále platit ve vztahu ke vzniklým výdajům a platbám uhrazeným pro zemědělský rozpočtový rok 2020 a roky předchozí, pokud jde o EZZF a pokud jde o EZFRV v souvislosti se vzniklými výdaji a platbami uhrazenými pro programy rozvoje venkova schválené Komisí v souladu s nařízením EU) č. 1305/2013;

Pozměňovací návrh    205

Návrh nařízení

Článek 103

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 103

vypouští se

Přechodná ustanovení

 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 101, kterými toto nařízení v případě nutnosti doplní o odchylky od pravidel a dodatky k pravidlům stanoveným v tomto nařízení.

 

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská komise přijala dne 1. června 2018 balíček tří legislativních návrhů na reformu společné zemědělské politiky (SZP) na období 2021–2027, jehož součástí jsou pravidla týkající se „financování, řízení a sledování“ společné zemědělské politiky (nařízení (EU) 393/2018). Tento rozsáhlý legislativní balíček byl původně plánován na konec roku 2017. Zpoždění, k němuž došlo, staví spolunormotvůrce před velice krátkou časovou lhůtu, která se kryje s koncem mandátu jak Evropského parlamentu, tak Komise, a vytváří proto obtížné podmínky pro přijetí.  

Toto zpoždění bylo rovněž způsobeno pozdním předložením návrhu víceletého finančního rámce na období 2021–2027 (VFR) stanovujícího finanční krytí pro budoucí SZP (COM(2018)321), k němuž došlo teprve v květnu 2018. Prostředky přidělené na SZP v EU-27 činí 365 006 milionů EUR (v prostředcích na závazky), což představuje snížení o zhruba 5 %. Prostředky přidělené na Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) činí 286,2 miliardy EUR, tedy snížení o 1,1 %, a na Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) 78,8 miliardy EUR, tedy snížení o 15,3 %, vždy oproti výchozímu bodu. Jestliže však budou v rámci procesu přijetí provedeny další podstatné změny v navrhovaných rozpočtových stropech, může být nutná i revize postoje Parlamentu; konečné rozhodnutí o reformě SZP je tudíž úzce spojeno s konečným schválením VFR.

Celkovou architekturu balíčku o SZP tvoří tři zprávy: nařízení o financování, řízení a sledování SZP, nařízení o strategických plánech SZP, které spojuje dvě momentálně samostatná nařízení o přímých platbách a rozvoji venkova, a nařízení o jednotné společné organizaci trhů. Vzhledem k tomu, že se jejich obsah do značné míry překrývá, musí být nařízení o strategických plánech a o financování, řízení a sledování SZP projednána a odhlasována společně.

Pokud jde o vědecké důkazy, je posouzení dopadu předložené EK v tomto ohledu do značné míry nedostatečné, jako např. v případě klíčové otázky zjednodušení, kdy není poskytnuta žádná podrobná kvantifikace snížení administrativní zátěže – ve skutečnosti je tato zátěž pouze přesunuta z EK na členské státy. Analýza výsledků současné SZP vypracovaná Evropským účetním dvorem (EÚD) na druhou stranu ukazuje, že „ekologizační“ složka přímých plateb, přestože byla myšlena dobře, nedosáhla v plném rozsahu svých cílů a vedla ke vzniku značné administrativní zátěže.

Ačkoli je tato zpráva součástí balíčku o reformě SZP, je zpravodajka toho názoru, že zejména její aspekt financování a řízení nesmí být vnímán odděleně od celkového přístupu EU ke strukturálním fondům (ESI fondy), a zejména od návrhu nařízení o společných ustanoveních, které je zastřešujícím nařízením pro všechny víceleté fondy EU. Jak nařízení o společných ustanoveních, tak nařízení o financování, řízení a sledování SZP rovněž odkazují na celkový rámec stanovený ve finančním nařízení, který zahrnuje všechny modely řízení (přímé, nepřímé, sdílené) a poskytuje základní definice (včetně správy) a podmínky (včetně auditu a kontroly). Nařízení o společných ustanoveních umožňuje jak zaměření na výkonnost, tak na výstupy, stanovení milníků s vazbou na vyplácení prostředků v závislosti na ukazatelích výsledků a používání zjednodušeného vykazování nákladů, jako jsou paušální sazby, jednorázové částky a standardní jednotkové náklady, které jsou podle názoru zpravodajky rovněž klíčovými nástroji při řízení EZFRV. Vyjasňuje také vzájemnou vazbu mezi iniciativou LEADER (financovaná z EZFRV) a komunitně vedeným místním rozvojem (ESI fondy).

V usnesení Parlamentu „Budoucnost potravinářství a zemědělství“ (P8_TA (2018) 0224) z května 2017, jež se týká sdělení Komise s totožným názvem (COM (2017) 713), se uvedené klíčové otázky týkají jednoduchého a transparentního systému správy, řádného fungování modelu provádění zaměřeného na výsledky a začlenění různých agroenvironmentálních a klimatických opatření do soudržné a zjednodušené struktury.

Zásadní změna v návrhu nové reformy SZP, kterou zpravodajka považuje za pozitivní, spočívá v posunu od dodržování pravidel k výkonnosti a v současném přidělení větší odpovědnosti členským státům Komisí, a to i pokud jde o řízení a kontroly uvedené v nařízení o financování, řízení a sledování SZP.

Klíčové otázky návrhu zprávy EP se proto zaměřují na vytvoření legislativního rámce, který umožňuje lepší provádění zjednodušeného a modernizovaného řízení a kontroly SZP prostřednictvím následujících opatření:

Systém správy: Dvojího cíle, jímž je vytvoření jak jednoduché, tak komplexní struktury, je dosaženo téměř úplným přeskupením systému navrženého Komisí, zejména však vyjasněním struktury většího počtu institucí (koordinační subjekt, monitorovací výbor) a jejich pravomocí a stanovením jejich dodatečných úkolů (certifikační subjekt) s cílem zajistit účelnost, transparentnost a odpovědnost;

Oznamovací povinnosti: Přechod od systému vykazování čistě výstupní (finanční) povahy ke kombinovanému systému vykazování na základě výstupů a výsledků (výkonnosti), který zahrnuje menší dohled ze strany Komise a vyšší dodatečné povinnosti v oblasti podávání zpráv ze strany členských států. S cílem omezit nevyhnutelně se zvyšující administrativní zátěž (výroční přezkum výkonnosti) a současně zajistit relevantnost a kvalitu nového systému založeného na výkonnosti (ukazatelé výsledků výkonnosti) se navrhuje úprava cyklu podávání zpráv;

Rezerva pro případ krizí: Obnovuje se klíčová úloha náležitě financovaného, nezávislého a dobře zacíleného mechanismu pro řešení krizí s tím, že jeho oblast působnosti se omezí pouze na krize (bez zásahu na trhu) a zároveň se umožní rozšířit základnu financování jak v rámci SZP, tak i mimo ni, přičemž se zachová navrhovaný klouzavý mechanismus;

Sankce a kontroly: Jako zásadní krok k zjednodušení pro drobné zemědělce je prahová hodnota pro vyloučení ze sankcí znovu stanovena na 1,250 EUR na příjemce a až na 10 ha způsobilé půdy; zároveň je kladen důraz na nutnost kontrol založených na vyhodnocení rizik a prováděných členskými státy na místě; je vyžadována lepší dostupnost družicových údajů ze strany Komise, aby bylo možné provádět kontroly lépe; a v případě opakovaného nedodržování pravidel se v zájmu obnovení určité míry harmonizace zavádí společný systém postupně se zvyšující výše sankcí;

Poradenská služba pro zemědělství: Představuje základní prvek provádění SZP, a proto by měla zůstat v horizontální regulaci společně s podrobnějšími pravidly, která zajistí její dostupnost příjemcům ve všech členských státech, neboť je nezbytným předpokladem pro moderní zemědělskou politiku v celé EU;

Demokratický dohled: Návrhy obsahují obrovské množství zmocnění, o nichž se bude rozhodovat později a která bylo třeba revidovat a přepracovat, aby se udržela rovnováha mezi institucemi.

Pokud jde o vstup legislativních návrhů v platnost poté, co budou přijaty jejich normotvůrci, je vhodné připomenout, že v posledním programovém období SZP byly zapotřebí dva roky přechodných opatření, než přijaté legislativní návrhy vstoupily v platnost. Vstup legislativních návrhů v platnost se přitom časově neshodoval ani s ukončením mandátu Parlamentu a Komise ani se zavedením nových úkolů a struktur. Proto bude nutné včas přijmout komplexní právní akt upravující nezbytná přechodná ustanovení, zejména nový přístup založený na výkonnosti, aby členské státy měly na vytvoření nových systémů dostatečný čas.

STANOVISKO Výboru pro rozvoj (12.2.2019)

pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Navrhovatelka: Maria Heubuch

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Závazek EU k soudržnosti politik ve prospěch rozvoje je zakotven v článku 208 Lisabonské smlouvy. EU se zavázala, že ve všech politikách, které mohou mít dopad na rozvojové země, bude zohledňovat rozvojové cíle a bránit rozporům mezi těmito politikami. Prioritními oblastmi rozvojové spolupráce EU je potravinové zabezpečení a udržitelné zemědělství. Příslušný politický rámec EU[1] (2010) zdůrazňuje význam soudržnosti politik ve prospěch rozvoje pro celosvětové potravinové zabezpečení a vyčleňuje společnou zemědělskou politiku (SZP) EU.

Ačkoli se podařilo zmírnit nesoudržnost SZP s rozvojovými cíli, zejména poté, co byly postupně ukončeny vývozní subvence, problémy s nesoudržností přetrvávají. Negativní dopady na rozvoj mohou být způsobeny dotacemi a opatřeními na podporu trhu v rámci SZP, která stimulují větší vývoz a dovoz určitého zboží do rozvojových zemí nebo z nich, jakož i negativními dopady na klima, které jsou způsobeny zemědělskou výrobou náročnou na zdroje.

„Horizontální nařízení“, které měníme, umožňuje přizpůsobit pravidla financování, řízení a sledování různých opatření SZP. Tyto „intervence“ jsou financovány z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), jež jsou často označovány za dva „pilíře“ SZP. Po roce 2021 bude mít SZP nový model realizace, ve kterém ponesou členské státy větší odpovědnost za určování vnitrostátních priorit. Tento nový model je doprovázen přechodem od dodržování předpisů k zaměření na výkon, přičemž významným prvkem SZP je podmíněnost.

Navrhovatelka vítá přijetí nového přístupu v rámci SZP zaměřeného na dosahování výsledků, který může přispět k soudržnosti s rozvojovou spoluprací, politikou v oblasti klimatu a ochrany životního prostředí, ačkoli členské státy stanoví cíle ve vnitrostátních plánech samy, a proto existuje značný prostor pro menší ambice a soupeření ve změkčování podmínek. Z analýzy tohoto legislativního návrhu provedené z hlediska soudržnosti politik ve prospěch rozvoje vyplývá, že tato soudržnost není v pravidlech pro financování, řízení a sledování dostatečně zohledněna.

Navrhovatelka proto navrhuje změnit nařízení tak, aby byl zaveden větší závazek k této soudržnosti a byly zajištěny adekvátní konzultace se zúčastněnými stranami v průběhu různých fází plánování, provádění, sledování a hodnocení SZP, mimo jiné:

–  větší závazek a upřesnění povinností EU i členských států ohledně dodržování závazku k soudržnosti politik ve prospěch rozvoje stanoveného v SFEU, Agendy 2030 a Pařížské dohody,

–  systematické sledování ukazatelů soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, cílů udržitelného rozvoje a klimatických cílů a globální stopy SZP. Rozšíření stávajícího mechanismu sledování zemědělských trhů s cílem sledovat vnější obchodní toky citlivých produktů z rozvojových partnerských zemí a do nich,

  konzultace s celou řadou zúčastněných stran, včetně rozvojových partnerů a odborníků, a to před vymezením strategických plánů SZP jednotlivých členských států.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Právní východisko 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 a článek 208 této smlouvy,

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Budoucnost potravinářství a zemědělství“ ze dne 29. listopadu 2017 dochází k závěru, že Společná zemědělská politika (dále jen „SZP“) by měla nadále reagovat na budoucí výzvy a příležitosti posílením zaměstnanosti, růstu a investic, bojovat proti klimatickým změnám a přizpůsobovat se jim a přenášet výzkum a inovace z laboratoří do pole a na trhy. SZP by měla rovněž řešit obavy občanů týkající se trvale udržitelné zemědělské produkce.

(1)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Budoucnost potravinářství a zemědělství“ ze dne 29. listopadu 2017 dochází k závěru, že Společná zemědělská politika (dále jen „SZP“) by měla nadále reagovat na budoucí výzvy, příležitosti posílením zaměstnanosti, růstu a investic do venkovských oblastí, podpořit sociální začlenění, snížit rozdíly ve vývoji mezi jednotlivými oblastmi, bojovat proti klimatickým změnám, přizpůsobovat se jim a přenášet výzkum a inovace z laboratoří do pole a na trhy. Sdělení také zdůrazňuje globální rozměr SZP a uvádí odhodlání Unie posílit soudržnost politik ve prospěch udržitelného rozvoje. SZP by měla rovněž být reformována k řešení obav občanů týkajících se trvale udržitelné zemědělské produkce a jejího dopadu na třetí země, zejména rozvojové země, a zajišťovat, aby obyvatelům byly poskytovány výživné, bezpečné a zdravé potraviny, podporovat udržitelný rozvoj a účinné řízení přírodních zdrojů, jako je voda, půda a vzduch, a chránit tak biologickou rozmanitost, a zachovávat přírodní stanoviště a krajinu, v souladu s mezinárodními povinnostmi a závazky Unie včetně Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a Pařížské dohody o klimatické změně.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Prováděcí model SZP založený na dodržování předpisů by se měl změnit a více se zaměřit na výsledky a výkonnost. Unie by proto měla stanovit základní cíle politiky, typy intervencí a základní požadavky Unie, zatímco členské státy by měly nést větší odpovědnost za splnění těchto cílů. V důsledku toho existuje potřeba zajistit větší míru subsidiarity pro lepší zohlednění místních podmínek a potřeb. Členské státy by v souladu s novým prováděcím modelem měly proto nést odpovědnost za úpravu svých intervencí SZP v souladu se základními požadavky Unie s cílem maximalizovat jejich příspěvek k plnění cílů SZP Unie. Současně by měly vytvořit a navrhnout rámec dodržování předpisů a kontroly pro příjemce.

(3)  Prováděcí model SZP založený na dodržování předpisů by se měl změnit a více se zaměřit na udržitelné zemědělství. Unie by proto měla stanovit základní cíle politiky, typy intervencí a základní požadavky Unie – také pokud jde o soudržnost politik ve prospěch rozvoje –, zatímco členské státy by měly nést větší odpovědnost za splnění těchto cílů. V důsledku toho existuje potřeba zajistit větší míru subsidiarity pro lepší zohlednění místních podmínek a potřeb. Členské státy by v souladu s novým prováděcím modelem měly proto nést odpovědnost za úpravu svých intervencí SZP v souladu s jejich specifickými potřebami a základními požadavky Unie s cílem maximalizovat jejich příspěvek k plnění cílů SZP Unie. Současně by měly vytvořit a navrhnout rámec dodržování předpisů a kontroly pro příjemce.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8a)  Provádění SZP by mělo být v souladu s cíli rozvojové spolupráce uvedenými v článku 208 Smlouvy, včetně mimo jiné Agendy pro udržitelný rozvoj 2030. V souladu s touto soudržností politik by opatření přijatá na základě tohoto nařízení neměla ohrozit schopnost produkce potravin ani dlouhodobé potravinové zabezpečení rozvojových zemí, zejména nejméně rozvinutých zemí, ani splnění závazků Unie týkajících se zmírňování změny klimatu podle Pařížské dohody.

Odůvodnění

Podle článku 208 SFEU musí všechny politiky EU přihlížet k rozvojovým cílům. Mezi hlavní cíle rozvojové spolupráce EU patří usnadnění rozvoje zemědělství rozvojových zemí a podpora celosvětového zabezpečení potravin. SZP má vnější účinky a ovlivňuje zejména obchod se zemědělskými produkty. Zásada soudržnosti politik ve prospěch rozvoje vyžaduje, aby byly monitorovány možné negativní důsledky pro místní zemědělské trhy a místní producenty v rozvojových zemích a aby se jim pokud možno zabránilo.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Zapojení platebních agentur, které byly akreditovány členskými státy, je v rámci nového prováděcího modelu klíčovým předpokladem, aby bylo dosaženo rozumného zajištění dosažení cílů stanovených v příslušných strategických plánech SZP díky intervencím financovaným z rozpočtu Unie. Je proto nutné v tomto nařízení výslovně stanovit, že z rozpočtu Unie mohou být hrazeny pouze výdaje uskutečněné akreditovanými platebními agenturami. Navíc by měly mít výdaje financované Unií pro intervence uvedené v nařízení o strategických plánech SZP odpovídající výsledky a měly by být v souladu se základními požadavky Unie a systémy řízení.

(11)  Zapojení platebních agentur, které byly akreditovány členskými státy, je v rámci nového prováděcího modelu klíčovým předpokladem, aby bylo dosaženo rozumného zajištění dosažení cílů stanovených v příslušných strategických plánech SZP díky intervencím financovaným z rozpočtu Unie. Je proto nutné v tomto nařízení výslovně stanovit, že z rozpočtu Unie mohou být hrazeny pouze výdaje uskutečněné akreditovanými platebními agenturami. Navíc by měly mít výdaje financované Unií pro intervence uvedené v nařízení o strategických plánech SZP odpovídající výsledky a měly by být v souladu se základními požadavky Unie a systémy řízení. Měl by také sloužit k dosažení cílů udržitelného rozvoje. V souladu se zásadou řádného finančního řízení a v zájmu optimálního využívání finančních zdrojů Unie je třeba konzultovat široké spektrum zúčastněných stran ohledně plánování a přidělování unijních a vnitrostátních finančních prostředků. K těmto konzultacím by ze strany členských států mělo dojít před vypracováním strategických plánů SZP a ze strany Komise před schválením vnitrostátních strategií. Rozvojoví partneři by měli být zapojeni, pokud jde o záležitosti související se soudržností politik ve prospěch rozvoje a s dopady SZP na obyvatele rozvojových zemí, zejména nejméně rozvinutých zemí.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  S cílem poskytnout Komisi prostředky k plnění jejích povinností, pokud jde o zajištění soudržnosti politik ve prospěch rozvoje při provádění společné zemědělské politiky, jak je stanoveno v nařízení (EU) .../... [o strategickém plánu pro společnou zemědělskou politiku], by měly být rozšířeny kapacity pro sledování, které usnadní sledování vnějších dopadů SZP, zejména pokud jde o rozvojové země.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a)  S ohledem na nový prováděcí model SZP, který klade důraz na výsledky, je nutné měřit výstupy a dopady související se všemi cíli SZP, jak je uvedeno v článcích 5 a 6 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech], aby bylo zajištěno, že prostředky na SZP jsou využívány účinně.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25b)  V souladu se zásadou rozpočtové účinnosti by veřejné prostředky neměly být vynakládány na SZP, která vytváří další náklady pro životní prostředí, veřejné zdraví nebo rozvojovou pomoc; tyto škodlivé činnosti by neměly být financovány ze společné zemědělské politiky. Proto by při poskytování ujištění o účinnosti výdajů SZP a Unie měla koncepce toho, co představuje riziko pro finanční zájmy rozpočtu Unie, zahrnovat rizika pro životní prostředí, veřejné zdraví a soudržnost politik ve prospěch rozvoje. To rovněž pomůže k zajištění soudržnosti politických priorit a cílů společné zemědělské politiky a dalších politik Unie. Minimalizace dodatečných nákladů v ostatních oblastech by měla zajistit účinnost veřejných výdajů.

Odůvodnění

Náklady vzniklé v souvislosti s dopady souvisejícími s životním prostředím, veřejným zdravím, sociálními strukturami nebo rozvojem jsou externalizovány do dalších oblastí veřejných výdajů, včetně výdajů EU. To znamená, že platíme mnohokrát znovu, pokud jsou výdaje neúčinné, např. jednou za platbu, která například vede k nadprodukci, potom pro řešení krizí, dále znovu v oblasti výdajů na rozvojovou pomoc. Nebo jednou platíme na zemědělské postupy, které znečišťují, a pak na sanace po těchto postupech s cílem rehabilitovat ekosystémy nebo znovu na vyčištění pitné vody.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Pokud jde o víceleté sledování výkonnosti, Komise by měla mít rovněž pravomoc pozastavit platby. V případě opožděného nebo nedostatečného pokroku při plnění cílů dle ustanovení národního strategického plánu SZP by tak měla mít Komise možnost požádat členský stát o přijetí nezbytných nápravných kroků v souladu s akčním plánem, který bude vypracován ve spolupráci s Komisí a který bude obsahovat jasné ukazatele pokroku, a to formou prováděcího aktu. Pokud členský stát nepředloží nebo neprovede akční plán nebo pokud je akční plán prokazatelně k nápravě situace nedostatečný, Komise by měla mít právo pozastavit měsíční nebo průběžné platby, a to formou prováděcího aktu.

(30)  Pokud jde o víceleté sledování výkonnosti, Komise by měla mít rovněž pravomoc pozastavit platby. V případě opožděného nebo nedostatečného pokroku při plnění cílů dle ustanovení národního strategického plánu SZP by tak měla mít Komise možnost požádat členský stát o přijetí nezbytných nápravných kroků v souladu s akčním plánem, který bude vypracován ve spolupráci s Komisí a který bude obsahovat jasné ukazatele pokroku, a to formou prováděcího aktu. Akční plán by měl být vypracován za účasti partnerů v souladu s článkem 94. Pokud členský stát nepředloží nebo neprovede akční plán nebo pokud je akční plán prokazatelně k nápravě situace nedostatečný, Komise by měla mít právo pozastavit měsíční nebo průběžné platby, a to formou prováděcího aktu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dodržování právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí, jakož i závazkům Unie a členských států vyplývajícím z Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a závazkům podle Smlouvy.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Stejně jako tomu bylo v souladu s nařízením (EU) č. 1306/2013, Komise by měla být zmocněna pozastavit platby v případě existence závažných nedostatků v řídicích systémech, včetně neplnění základních požadavků Unie a nespolehlivosti vykazování. Je nicméně třeba zrevidovat podmínky pro pozastavení plateb, aby byl mechanismus efektivnější. O finančních důsledcích takového pozastavení by se mělo rozhodovat v rámci ad-hoc schvalování souladu.

(31)  Stejně jako tomu bylo v souladu s nařízením (EU) č. 1306/2013, Komise by měla být zmocněna pozastavit platby v případě existence závažných nedostatků v řídicích systémech, včetně neplnění základních požadavků Unie a nespolehlivosti vykazování. Nesoulad mezi prováděním SZP a dalších politik Unie, týkajících se mimo jiné cílů udržitelného rozvoje, závazků v oblasti klimatu, životního prostředí a lidských práv, je třeba považovat za vážný nedostatek ve správních systémech členských států. Je nicméně třeba zrevidovat podmínky pro pozastavení plateb, aby byl mechanismus efektivnější. O finančních důsledcích takového pozastavení by se mělo rozhodovat v rámci ad-hoc schvalování souladu.

Odůvodnění

S ohledem na to, že je třeba zajistit soudržnost společné zemědělské politiky s rozvojovou politikou EU, což uznala jak Komise ve svém sdělení o budoucnosti potravinářství a zemědělství (COM(2017) 713 final), tak Rada a členské státy v novém evropském konsensu o rozvoji z roku 2017, musí nesoulad mezi prováděním SZP a obecnějšími vnějšími cíli Unie podléhat sankcím, jestliže je tento nesoulad záměrný.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Za plnění rozpočtu Unie v souladu s článkem 317 Smlouvy odpovídá Komise ve spolupráci s členskými státy. Komise by tedy měla být zmocněna prostřednictvím prováděcích aktů rozhodovat o tom, zda členské státy vynaložily výdaje v souladu s právem Unie. Členským státům by mělo být poskytnuto právo odůvodnit svá rozhodnutí o provedení plateb a v případě neshody mezi nimi a Komisí by měly mít právo využít smírčí řízení. Aby byly členským státům poskytnuty právní a finanční záruky pokud jde o výdaje vynaložené v minulosti, je třeba stanovit promlčecí lhůtu, ve které může Komise rozhodnout o konkrétních finančních důsledcích nesplnění povinností.

(41)  Za plnění rozpočtu Unie v souladu s článkem 317 Smlouvy odpovídá Komise ve spolupráci s členskými státy. Komise by tedy měla být zmocněna prostřednictvím prováděcích aktů rozhodovat o tom, zda členské státy vynaložily výdaje v souladu s právem Unie, prioritami a mezinárodními dohodami, mimo jiné Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 a Pařížskou dohodou o změně klimatu. Mezi těmito cíli je třeba věnovat zvláštní pozornost zásadě soudržnosti politik ve prospěch rozvoje a cílům politiky Unie v oblasti klimatu a životního prostředí stanoveným v článku 191 Smlouvy. Zemědělská politika a její financování by neměly ohrožovat fungování ostatních politik Unie. Členským státům by mělo být poskytnuto právo odůvodnit svá rozhodnutí o provedení plateb a v případě neshody mezi nimi a Komisí by měly mít právo využít smírčí řízení. Aby byly členským státům poskytnuty právní a finanční záruky pokud jde o výdaje vynaložené v minulosti, je třeba stanovit promlčecí lhůtu, ve které může Komise rozhodnout o konkrétních finančních důsledcích nesplnění povinností.

Odůvodnění

S ohledem na to, že je třeba zajistit soudržnost společné zemědělské politiky s rozvojovou politikou EU, což uznala jak Komise ve svém sdělení o budoucnosti potravinářství a zemědělství (COM(2017) 713 final), tak Rada a členské státy v novém evropském konsensu o rozvoji z roku 2017, musí nesoulad mezi prováděním SZP a obecnějšími vnějšími cíli Unie podléhat sankcím, jestliže je tento nesoulad záměrný.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(49)  Sdělení Komise „Budoucnost potravinářství a zemědělství“ stanoví potřebu posílení péče o životní prostředí a opatření v oblasti klimatu a přispění k plnění ekologických a klimatických cílů Unie jako strategického zaměření budoucí SZP. Z tohoto důvodu se stalo nezbytným sdílení údajů systému evidence půdy a dalších údajů integrovaného administrativního a kontrolního systému pro ekologické a klimatické účely na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie. Je tedy třeba přijmout ustanovení ohledně sdílení údajů shromažďovaných prostřednictvím integrovaného systému, které budou relevantní pro ekologické a klimatické účely, mezi veřejnými orgány členských států a institucemi a orgány Unie. Pro zvýšení účinnosti používání údajů dostupných pro různé orgány veřejné správy pro vytvoření evropské statistiky by mělo být stanoveno, že údaje z integrovaného systému musí být poskytnuty pro statistické účely orgánům, které tvoří součást Evropského statistického systému.

(49)  Sdělení Komise „Budoucnost potravinářství a zemědělství“ stanoví potřebu posílení péče o životní prostředí a opatření v oblasti klimatu a přispění k plnění ekologických a klimatických cílů Unie jako strategického zaměření budoucí SZP. Sdělení také zdůrazňuje globální rozměr SZP a připomíná odhodlání Unie posílit soudržnost politik ve prospěch udržitelného rozvoje. Z tohoto důvodu se stalo na vnitrostátní i unijní úrovni nezbytné sdílet údaje systému evidence půdy a další údaje integrovaného administrativního a kontrolního systému pro ekologické a klimatické účely i pro účely soudržnosti ve prospěch rozvoje, jakož i k dosažení cílů udržitelného rozvoje i za účelem soudržnosti s ostatními vnitřními a vnějšími politikami Unie na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie. Je tedy třeba přijmout ustanovení ohledně sdílení údajů shromažďovaných prostřednictvím integrovaného systému, které budou relevantní pro tyto účely, mezi veřejnými orgány členských států a institucemi a orgány Unie. Pro zvýšení účinnosti používání údajů dostupných pro různé orgány veřejné správy pro vytvoření evropské statistiky by mělo být stanoveno, že údaje z integrovaného systému musí být poskytnuty pro statistické účely orgánům, které tvoří součást Evropského statistického systému.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 49 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(49a)  Při plánování a provádění politik a nástrojů SZP ze strany členských států, zejména pokud jde o zavádění dobrovolné vázané podpory a vytvoření rezervy v zemědělství pro řešení krizových situací na trhu, je rovněž nutné respektovat dodatečné strategické zaměření, které zajistí soudržnost mezi obchodními výsledky zemědělsko-potravinářského průmyslu souvisejícími se SZP a rozvojovou politikou Unie.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(53)  S ohledem na mezinárodní strukturu obchodu se zemědělskými produkty a v zájmu řádného fungování vnitřního trhu je nezbytné organizovat spolupráci mezi členskými státy. Je rovněž nutné vytvořit na úrovni Unie centralizovaný dokumentační systém týkající se podniků, které přijímají nebo provádějí platby a které jsou usazeny ve třetích zemích.

(53)  S ohledem na mezinárodní strukturu obchodu se zemědělskými produkty a v zájmu řádného fungování vnitřního trhu a dodržování závazků v oblasti soudržnosti politik ve prospěch rozvoje je nezbytné organizovat spolupráci mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi. Je rovněž nutné vytvořit na úrovni Unie centralizovaný dokumentační systém týkající se podniků, které přijímají nebo provádějí platby a které jsou usazeny ve třetích zemích. Tento systém by měl přispívat ke zjišťování nesoudržnosti mezi prováděním SZP a cíli vnějších politik Unie. Dokumentační systém by měl zdůraznit přínos nebo dopad výše uvedených podniků v třetích zemích na Agendu pro udržitelný rozvoj 2030. Tato dokumentace by rovněž měla zvýraznit přínos SZP, zejména s ohledem na její vnější rozměr, k rozvojovým cílům Unie uvedeným v článku 208 Smlouvy.

Odůvodnění

V duchu řádné a účinné spolupráce s třetími zeměmi posílí Komise svůj dialog s partnerskými zeměmi o jakémkoli aspektu, jenž má dopad na jejich rozvoj, ať již přímo spadá do rámce politiky Unie, či nikoli. Vstupy partnerů Unie mají za cíl určit a odstranit nesoudržnost politik EU a shromažďování a sdílení údajů má tento proces usnadnit.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(55)  Podmíněnost je důležitým prvkem SZP, zejména s ohledem na její ekologické a klimatické prvky, jakož i ve vztahu k otázkám veřejného zdraví a zvířat. To znamená, že by měly být prováděny kontroly a v případě potřeby vyměřeny sankce pro zajištění účinnosti systému podmíněnosti. Aby platily rovné podmínky pro příjemce v různých členských státech, měla by být na úrovni Unie stanovena určitá obecná pravidla pro kontroly podmíněnosti.

(55)  Podmíněnost je důležitým prvkem SZP, který zajišťuje, že platby dosáhnou vysokého stupně udržitelnosti, např. pokud jde o používání pesticidů a zajišťování rovných podmínek pro zemědělce v rámci jednotlivých členských států i mezi nimi, zejména s ohledem na její ekologické a klimatické prvky, jakož i ve vztahu k otázkám veřejného zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. To znamená, že by měly být prováděny kontroly a v případě potřeby vyměřeny sankce pro zajištění účinnosti systému podmíněnosti. Aby platily tyto rovné podmínky pro příjemce v různých členských státech, měla by být na úrovni Unie stanovena určitá obecná pravidla podmíněnosti a kontroly a postihy v souvislosti s jejich porušováním.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 67

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(67)  V této souvislosti je třeba náležitě uznat úlohu občanské společnosti, včetně úlohy médií a nevládních organizací, a jejich příspěvek k posílení kontrolního rámce správních orgánů pro boj proti podvodům a jakémukoli zneužívání veřejných prostředků.

(67)  V této souvislosti je třeba náležitě uznat úlohu občanské společnosti, včetně úlohy médií a nevládních organizací, a jejich příspěvek k posílení kontrolního rámce správních orgánů pro boj proti podvodům a jakémukoli zneužívání veřejných prostředků. Výše uvedené zúčastněné strany by měly být také motivovány k tomu, aby úředníka Komise pro slyšení, jehož funkce byla zavedena podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) .../... [nařízení o strategických plánech SZP], upozorňovaly a odkazovaly na nesoudržnost mezi prováděním SZP a stávajících politik Unie, zejména s ohledem na politiku Unie v oblasti životního prostředí a rozvojovou politiku.

Odůvodnění

EU se sama zavázala, že uzná a posílí zásadu účasti nestátních subjektů, aby splnila rozvojové cíle partnerů z řad třetích zemí pomocí „Evropského konsensu o rozvoji“ z roku 2005, znovu potvrzeného v roce 2017 v „novém konsensu o rozvoji“. Funkce úředníka Komise pro slyšení byla zavedena prostřednictvím změn nařízení o strategických plánech.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 82

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(82)  Prováděcí pravomoci Komise by se měly vztahovat i na: pravidla zaměřená na jednotné uplatňování povinností členských států ve vztahu k ochraně finančních zájmů Unie a nezbytná pravidla zaměřená na dosažení jednotného uplatňování kontrol v rámci Unie.

(82)  Prováděcí pravomoci Komise by se měly vztahovat i na: pravidla zaměřená na jednotné uplatňování povinností členských států ve vztahu k ochraně finančních zájmů Unie, která by měla zahrnovat zásadu rozpočtové účinnosti tím, že nepovolí platby SZP, které vytvářejí dodatečné náklady pro rozpočet EU, a nezbytná pravidla zaměřená na dosažení jednotného uplatňování kontrol v rámci Unie. Komise by proto měla rovněž stanovit pravidla, která zajistí soudržnost mezi prováděním SZP ze strany členských států a ostatními politikami Unie, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat environmentálním požadavkům stanoveným v článku 11 a 191 Smlouvy, jakož i závazkům v oblasti soudržnosti politik ve prospěch rozvoje stanoveným v článku 208 Smlouvy.

Odůvodnění

Náklady vzniklé v souvislosti s dopady souvisejícími s životním prostředím, veřejným zdravím, sociálními strukturami nebo rozvojem jsou externalizovány do dalších oblastí veřejných výdajů, včetně výdajů EU. To znamená, že platíme mnohokrát znovu, pokud jsou výdaje neúčinné, např. jednou za platbu, která například vede k nadprodukci, potom pro řešení krizí, dále znovu v oblasti výdajů na rozvojovou pomoc. Nebo jednou platíme na zemědělské postupy, které znečišťují, a pak na sanace po těchto postupech s cílem rehabilitovat ekosystémy nebo znovu na vyčištění pitné vody.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  opatření nezbytná pro analýzu, řízení, sledování a provádění SZP a výměnu informací o této politice a opatření zaměřená na zavádění kontrolních systémů a technickou a správní pomoc;

a)  opatření nezbytná pro analýzu, řízení, sledování a provádění SZP a Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a Pařížské dohody o změně klimatu a výměnu informací o této politice a opatření zaměřená na zavádění kontrolních systémů a technickou a správní pomoc;

Odůvodnění

Podle článku 208 SFEU musí všechny politiky EU přihlížet k rozvojovým cílům. Mezi hlavní rozvojové cíle rozvojové spolupráce EU a cíle udržitelného rozvoje je posilování celosvětového potravinového zabezpečení a pomoc při rozvoji odolných zemědělských systémů v rozvojových zemích. Na odolnost těchto systémů v rozvojovém světě má přímý vliv regulace zemědělství na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  opatření přijatá Komisí prostřednictvím aplikací dálkového průzkumu používaných ke sledování zemědělských zdrojů v souladu s článkem 23;

c)  opatření přijatá Komisí prostřednictvím aplikací dálkového průzkumu používaných ke sledování zemědělských zdrojů a účast členských států na zemědělských postupech, které jsou v souladu s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 a Pařížskou dohodou o změně klimatu, v souladu s článkem 23;

Odůvodnění

Podle článku 208 SFEU musí všechny politiky EU přihlížet k rozvojovým cílům. Mezi hlavní rozvojové cíle rozvojové spolupráce EU a cíle udržitelného rozvoje je posilování celosvětového potravinového zabezpečení a pomoc při rozvoji odolných zemědělských systémů v rozvojových zemích. Na odolnost těchto systémů v rozvojovém světě má přímý vliv regulace zemědělství na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  studie o SZP a hodnocení opatření financovaných z fondů, včetně zdokonalování metod hodnocení a výměny informací o postupech v rámci SZP, jakož i studie prováděné s Evropskou investiční bankou (EIB);

f)  studie o SZP a hodnocení opatření financovaných z fondů, včetně zdokonalování metod hodnocení a výměny informací o postupech v rámci SZP, jakož i studie prováděné s Evropskou investiční bankou (EIB), se zapojením všech příslušných zúčastněných stran podle článku 94 nařízení (EU) .../.. [nařízení o strategických plánech], zejména místních, regionálních, vnitrostátních a mezinárodních zúčastněných stran, akademických odborníků a nevládních organizací;

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  příspěvek na opatření pro šíření informací, zvyšování informovanosti, podporu spolupráce a výměnu zkušeností na úrovni Unie prováděná v rámci intervencí pro rozvoj venkova, včetně vytváření sítí zúčastněných stran;

h)  příspěvek na opatření pro šíření informací, zvyšování informovanosti, a to i o globálních dopadech SZP, podporu spolupráce a výměnu zkušeností na místní, regionální, vnitrostátní, unijní a mezinárodní úrovni prováděná v rámci intervencí pro rozvoj venkova, včetně vytváření sítí zúčastněných stran;

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja)  dopady SZP na třetí země, a zejména na rozvojové země.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  podporovat a zajišťovat harmonizované uplatňování pravidel Unie.

d)  podporovat a zajišťovat harmonizované uplatňování pravidel Unie a pravidel, které pro Unii vyplývají z příslušných mezinárodních smluv.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  řídit zemědělské trhy Unie v globálním kontextu;

a)  spravedlivým a udržitelným způsobem řídit zemědělské trhy Unie v globálním kontextu, mimo jiné zavedením a rozšířením mechanismů pro sledování trhu na regionální a globální úrovni s ohledem na rozvojové cíle;

Odůvodnění

Sledování je nezbytné, abychom porozuměli vnějším dopadům vnitřních politik EU na rozvojový svět, a dosáhli tak soudržnosti politik ve prospěch rozvoje. SZP a její financování by také neměly ohrozit dosažení cílů udržitelného rozvoje ani cílů Pařížské dohody, jak je stanoveno v článku 191 SFEU.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zajistit agroekonomické a agroenvironmentálně-klimatické sledování využívání zemědělské půdy a změn ve využívání zemědělské půdy, včetně zemědělsko-lesnických ploch, a stavu plodin, které umožní vytváření odhadů, zejména pokud jde o výnosy a zemědělskou produkci a zemědělské dopady spojené s mimořádnými okolnostmi;

b)  zajistit agroekonomické a agroenvironmentálně-klimatické sledování využívání zemědělské půdy a změn ve využívání zemědělské půdy, včetně zemědělsko-lesnických ploch, a stavu plodin, které umožní vytváření odhadů, zejména pokud jde o výnosy a zemědělskou produkci a zemědělské dopady spojené s mimořádnými okolnostmi a sledování pokroku při zavádění zemědělských postupů, které pomáhají naplňovat klimatické cíle a cíle stanovené v Agendě pro udržitelný rozvoj 2030 a Pařížské dohodě o změně klimatu;

Odůvodnění

Sledování je nezbytné, abychom porozuměli vnějším dopadům vnitřních politik EU na rozvojový svět. Cíle politiky Unie v oblasti klimatu a životního prostředí, SZP a její financování také nesmí ohrozit dosažení cílů udržitelného rozvoje ani cílů Pařížské dohody, jak je stanoveno v článku 191 SFEU.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  přispívat k transparentnosti světových trhů;

d)  přispívat k transparentnosti světových trhů, včetně zajištění soudržnosti politik ve prospěch rozvoje;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V souladu s čl. 7 písm. c) Komise financuje opatření týkající se shromažďování nebo nákupu údajů nezbytných pro provádění a sledování SZP, včetně družicových, geoprostorových a meteorologických údajů, vytváření infrastruktury prostorových údajů a tvorby internetových stránek, provádění specifických studií o klimatických podmínkách, dálkového průzkumu využívaného s cílem přispět ke sledování změn ve využívání zemědělské půdy, stavu půdy a aktualizace agrometeorologických a ekonometrických modelů. V případě potřeby se tato opatření provádějí ve spolupráci s EEA, JRC, laboratořemi a subjekty členských států nebo se zapojením soukromého sektoru.

V souladu s čl. 7 písm. c) Komise financuje opatření týkající se shromažďování nebo nákupu údajů nezbytných pro provádění a sledování SZP a jejích dopadů uvnitř Unie i mimo ni, včetně družicových, geoprostorových a meteorologických údajů, vytváření infrastruktury prostorových údajů a tvorby internetových stránek, provádění specifických studií o klimatických podmínkách, dálkového průzkumu využívaného s cílem přispět ke sledování změn ve využívání zemědělské půdy, stavu půdy a aktualizace agrometeorologických a ekonometrických údajů a modelů. V případě potřeby se tato opatření provádějí ve spolupráci s EEA, JRC, laboratořemi a subjekty členských států nebo se zapojením občanské společnosti a soukromého sektoru. Jedná se například o sdílení přístupu k mezinárodním iniciativám a zdrojům údajů a přínos k nim, včetně UNFCCC, jakož i k údajům o klimatu a životním prostředí či k údajům nebo informacím, které posilují transparentnost světových trhů nebo pomáhají sledovat naplňování cílů udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Článek 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 23a

 

Sledování soudržnosti politik v oblasti rozvoje

 

1.  V souladu s článkem 208 Smlouvy se pravidelně provádí nezávislé posouzení dopadu SZP na potravinové režimy a na dlouhodobé zabezpečování potravin v rozvojových zemích. V rámci tohoto sledování se věnuje zvláštní pozornost dopadu obchodních toků zemědělsko-potravinářských produktů mezi Unií a rozvojovými zeměmi na

 

a)    výrobu, zpracování a distribuci potravin v nejméně rozvinutých zemích;

 

b)    místní drobné výrobce a zemědělkyně;

 

c)   produkty, které rozvojové země považují za citlivé;

 

d)    produkty pocházející z odvětví, ve kterých byly poskytnuty platby v rámci SZP vázané na produkci a v nichž byla zavedena opatření SZP pro řešení krizí.

 

2.  V rámci hodnocení budou posouzeny údaje středisek Unie pro sledování trhu, případové studie, zprávy o cílech udržitelného rozvoje a důkazy poskytnuté partnerskými zeměmi a ostatními příslušnými zúčastněnými stranami, jako jsou organizace občanské společnosti. Za tímto účelem se odvětvová a zeměpisná působnost středisek Unie pro sledování trhu rozšíří na výrobky, které partnerské země považují za citlivé, a na pokrytí nejméně rozvinutých zemí. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100 za účelem doplnění tohoto nařízení vymezením působnosti a postupu hodnocení.

 

3.  Pokud údaje ze sledování naznačují riziko nežádoucích vlivů na zemědělsko-potravinářskou produkci a zpracování nebo na zabezpečení potravin v rozvojové zemi, vydá Komise včasné varování, které povede ke konzultaci mezi Unií a dotčenými zemědělskými komunitami, jakož i vládami partnerských zemí, aby se dohodly na vhodných opatřeních. Pro dotčené strany jsou k dispozici sociální ochranná opatření.

 

4.  Pokud dojde k nežádoucím účinkům, ale nebude vydáno včasné varování, může dotčená strana podat stížnost. Stížnosti se podávají ke stálému zpravodaji Evropského parlamentu pro soudržnost politik ve prospěch rozvoje a budou je řešit úředníci pro slyšení v Evropské komisi. Důkazy mohou být předloženy dotčenými skupinami i jinými zúčastněnými stranami.

 

5.  Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě každoročně zprávu o výsledcích hodnocení, obdržených důkazech a politické reakci Unie.

Odůvodnění

Cílem tohoto postupu je vytvořit mechanismus, který souběžně sleduje soudržnost politik v oblasti rozvoje a umožňuje, aby Komise obdržela signály o potenciálně zasažených trzích a komunitách. To rozšiřuje úlohu středisek pro sledování trhu, která již existují. Úředník Komise pro slyšení již v Evropské komisi existuje a tato úloha by mohla být rovněž založena na delegacích EU s obchodními a zemědělskými pravomocemi.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  pravidla týkající se financování podle čl. 7 písm. b) a c);

a)  pravidla týkající se financování podle čl. 7 písm. b), c) a k);

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 – písm. c – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia)  nemají sociálně ani environmentálně škodlivý dopad a jsou v souladu s politickými cíli Unie a mezinárodními závazky a povinnostmi podle článků 5 a 6 nařízení (EU) .../... [nařízení o strategických plánech SZP].

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud členský stát nepředloží nebo neprovede akční plán podle odstavce 1, nebo pokud je tento akční plán zjevně nedostatečný pro nápravu situace, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými pozastaví měsíční platy podle čl. 19 odst. 3 nebo průběžné platby podle článku 30.

Pokud členský stát nepředloží nebo neprovede akční plán podle odstavce 1, nebo pokud je tento akční plán zjevně nedostatečný pro nápravu situace nebo je v rozporu s mezinárodními dohodami Unie či se soudržností politik ve prospěch rozvoje, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými pozastaví měsíční platy podle čl. 19 odst. 3 nebo průběžné platby podle článku 30.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cílem poskytování informací financovaného podle čl. 7 písm. e) je zejména pomoci vysvětlovat, provádět a rozvíjet SZP a zvyšovat informovanost veřejnosti o jejím obsahu a cílech, prostřednictvím informačních kampaní obnovovat důvěru spotřebitelů po krizích, informovat zemědělce a ostatní subjekty činné ve venkovských oblastech, prosazovat evropský model zemědělství a také pomáhat občanům jej pochopit.

Cílem informací financovaných podle čl. 7 písm. e) je zejména pomoci vysvětlovat, provádět a rozvíjet SZP a zvyšovat informovanost veřejnosti o jejím obsahu a jejích cílech, včetně zmírňování změny klimatu, ochrany životního prostředí, dobrých životních podmínek zvířat, udržování sociálních struktur ve venkovských oblastech, a o jejím globálním rozměru, a zároveň přijímat odpovědnost za dopad SZP zejména na rozvojové země a informovat občany po krizích prostřednictvím nestranných a objektivních informačních kampaní, informovat zemědělce a ostatní subjekty činné ve venkovských oblastech a prosazovat udržitelný unijní model zemědělství a také pomáhat občanům jej pochopit.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Systém vytvořený členskými státy v souladu s čl. 57 odst. 2 bude zahrnovat rovněž systematické kontroly, které se zaměří také na oblasti s nejvyšším rizikem chyb.

Systém vytvořený členskými státy v souladu s čl. 57 odst. 2 bude zahrnovat rovněž systematické kontroly, které se zaměří také na oblasti s nejvyšším rizikem chyb a kde povaha těchto rizik představuje nejvyšší stupeň poškození životního prostředí, klimatu a veřejného zdraví nebo zdraví zvířat.

Odůvodnění

Tím se aktualizuje koncepce rizika pro nový prováděcí model. Zásada „riziko fondům“, která byla dodnes dodržována, by měla být také chápána jako účinné vynakládání veřejných prostředků EU a členských států: To znamená, že podle zásady rozpočtové účinnosti by SZP neměla umožňovat výdaje veřejných finančních prostředků, jež vedou k dodatečným nákladům, jako jsou externalizované náklady, jež jsou později pokryty z veřejných prostředků.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kontroly nebudou prováděny na úrovni EIB ani jiných mezinárodních finančních institucí, v nichž je členský stát podílníkem.

Kontroly nebudou prováděny členskými státy na úrovni EIB ani jiných mezinárodních finančních institucí, v nichž je členský stát podílníkem. Systematické kontroly souladu a soudržnosti jsou prováděny na úrovni Unie nebo na jiné vhodné úrovni.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 65 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Členské státy zajistí, aby datové soubory shromažďované prostřednictvím integrovaného systému, které jsou pro Komisi důležité za účelem analýzy, sledování a hodnocení dopadu SZP, strategických plánů SZP a podporovaných intervencí v oblasti rozvojových cílů Unie a rozvojových zemí, jsou sdíleny bezplatně s Komisí a případně s vnitrostátními orgány členských států odpovědnými za vypracování strategických plánů SZP a vnitrostátními řídícími orgány pro strategické plány SZP.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Článek 76 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 76a

 

Prokazování odpovědných investic a osvědčených postupů

 

Podniky, které si přejí zohlednit investice a osvědčené postupy, jež mohou vyvážit negativní dopady, které je třeba brát v úvahu v rámci hodnocení podle článku 7 nařízení (EU) ... / ... [nařízení o strategickém plánu SZP], předloží Komisi nezbytné důkazy.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 78 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zašlou Komisi seznam podniků usazených ve třetí zemi, pro něž byla nebo měla být vyplacena nebo obdržena částka v tomto členském státě.

2.  Členské státy zašlou Komisi seznam podniků usazených ve třetí zemi, pro něž byla nebo měla být vyplacena nebo obdržena částka v tomto členském státě. V případě potřeby Komise pozve odborníky ze třetích zemí, včetně rozvojových zemí, aby získala posouzení vnějších dopadů provádění SZP na úrovni členských států.

Odůvodnění

V duchu řádné a účinné spolupráce se třetími zeměmi by Komise měla posilovat svůj dialog s partnerskými zeměmi o jakémkoli aspektu, jenž má dopad na jejich rozvoj. Vstupy partnerů Unie mají za cíl určit a odstranit nesoudržnost politik EU, zejména mezi vnějšími aspekty vnitřních politik a vnějšími politikami jako takovými.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 83 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  předložení důkazu uvedeného v článku 76a, pokud jde o odpovědné investice a osvědčené postupy;

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky

Referenční údaje

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

5.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Maria Heubuch

11.7.2018

Projednání ve výboru

19.11.2018

 

 

 

Datum přijetí

7.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Maria Heubuch, György Hölvényi, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Judith Sargentini

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, John Howarth, Tom Vandenkendelaere, Josef Weidenholzer, Bogdan Andrzej Zdrojewski

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

20

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Asim Ademov, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Bogusław Sonik, Tom Vandenkendelaere, Anna Záborská, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

John Howarth, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

2

0

ECR

Czesław Hoc, Bernd Lucke

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

  • [1]  Evropská komise, Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Rámec politiky EU pro pomoc rozvojovým zemím při řešení problémů při zabezpečování potravin. COM(2010)127 final. Brusel, EK, 31. března 2010.

STANOVISKO Rozpočtového výboru (23.11.2018)

pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Zpravodaj: Zbigniew Kuźmiuk

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V návrhu horizontálního nařízení o společné zemědělské politice (SZP) (COM(2018) 393) Komise navrhuje zachovat stávající finanční strukturu SZP sestávající ze dvou samostatných fondů: Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Opatření s všeobecným pokrytím vyplácená v rámci jednoletého systému prvního pilíře by byla doplněna prostředky z víceletých programů II. pilíře.

V návrzích Komise na víceletý finanční rámec EU na období let 2021–2027 činí částka vyčleněná na SZP 324,3 miliardy EUR ve stálých cenách. Očekává se, že dva pilíře SZP budou zachovány. Na přímé platby a tržní intervence Komise poskytla 254,2 miliardy EUR ve stálých cenách, přičemž 70 miliard EUR ve stálých cenách poskytla na opatření v oblasti rozvoje venkova.

Zpravodaj nesouhlasí s omezením množství finančních prostředků EU určených pro SZP.

Významné škrty ve výdajích na SZP (31,896 miliardy EUR ve stálých cenách (2018) pro první pilíř, což představuje snížení o 11 %; 26,675 miliardy EUR ve stálých cenách (2018) pro druhý pilíř, což představuje snížení o 28 %) mohou mít negativní dopad na schopnost dosáhnout cílů této politiky. Tyto škrty by měly negativní důsledky nejenom pro venkovské oblasti. Zejména výrazné snížení financování druhého pilíře může zastavit proces vyrovnávání nerovností mezi zemědělskými oblastmi v různých členských státech. Dále mohou neúměrně ovlivnit méně prosperující země, které nejvíce potřebují další hospodářskou konvergenci. Podobný dopad by mohlo mít i zvýšení úrovně vnitrostátního spolufinancování výdajů v rámci druhého pilíře SZP.

Zpravodaj zastává názor, že zvýšení environmentálních a klimatických cílů SZP by mělo být provázeno zvýšením rozpočtu na tento účel. Jinak bude mít zavedení příliš ambiciózních a složitých požadavků na zemědělce negativní dopad, pokud jde o dosahování cílů SZP a její výsledky.

Zpravodaj trvá na zajištění rovných podmínek pro zemědělce EU na jednotném trhu EU. Zemědělci, kteří působí na vnitřním trhu EU, musí splňovat stejné a stále se zvyšující výrobní normy EU. Zpravodaj tedy podporuje plné vyrovnání úrovně přímých plateb mezi členskými státy a trvá na tom, aby byl proces vyrovnávání přímých plateb dokončen ve finančním výhledu na období 2021–2027. Vzhledem k novým cílům SZP by míra vyrovnání přímých plateb navržená Komisí zachovávala velké, neodůvodněné a nedůsledné rozdíly v podpoře zemědělských producentů působících na jednotném trhu.

Zpravodaj se domnívá, že nová zemědělská rezerva vytvořená v rámci EZZF by měla představovat samostatnou rozpočtovou položku, s výdaji EZZF plánovanými pro tento účel v mezích EZZF pro běžný rok období 2021–2027, aniž by se snížily výdaje na přímé platby.

Zpravodaj je pro to, aby bylo obnoveno vyloučení mechanismu finanční kázně u příjemců, kteří dostávají přímé platby do výše 2 000 EUR. Platnost pro všechny zemědělské příjemce, kterou navrhuje Evropská komise, nedosáhne cíle vyváženého rozdělení přímých podpor mezi různě velkými zemědělskými podniky.

Zpravodaj se domnívá, že návrh Komise, aby bylo platné závazné pravidlo N+3 nahrazeno pravidlem N+2, pokud jde o zrušení nepoužitých rozpočtových závazků na intervence pro rozvoj venkova, omezí provádění strategických plánů SZP a znamená nebezpečí ztráty finančních prostředků členských států.

Zpravodaj navrhuje navýšit částku záloh pro členské státy určených na provádění intervencí financovaných z EZFRV na 5 % v prvním roce provádění strategického plánu SZP, tj. v roce 2021.

V souvislosti s novým modelem provádění SZP návrh nařízení rozšířil seznam případů, kdy Komise může pozastavit platby. Členské státy přitom při řízení programů financovaných z prostředků SZP již tak usilují o efektivní uzavírání smluv a účinné vynakládání těchto prostředků.

Podle názoru zpravodaje navrhované stanovení ročních milníků nebude mít za následek lepší zacílení SZP, ale významnou administrativní zátěž a větší finanční rizika pro členské státy a zemědělce.

V zájmu zjednodušení navrhuje zpravodaj zrušit pravidlo úhrady uvedené v článku 15, neboť tato záležitost by podle jeho názoru měla být upravena ustanoveními prováděcího aktu, a nikoli pravidlem stanoveným v základním aktu.

Zpravodaj rovněž navrhuje vypustit článek 35 vzhledem k tomu, že možnost využít výkonnostní rezervu by měla být podmíněna výsledky, avšak způsobilost nákladů na úrovni příjemce by neměla být spojena s „příslušným vykázaným výstupem“. Tento přístup bude představovat velké omezení a obtíže ve fázích programování a provádění.

Podle názoru zpravodaje by měly být články 37, 38 a 39 vypuštěny z důvodu jejich finančních důsledků pro členské státy vyplývajících z jednostranných rozhodnutí Komise o pozastavení plateb. Komise při předložení tohoto návrhu neodůvodnila, jak by měl takový systém provádění víceletého strategického plánu zajistit lepší splnění cílů, než je tomu v případě uplatňování pravidla N+3.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 30. května 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích (2018/2714(RSP) vyjádřil politování nad skutečností, že návrh Komise ze dne 2. května 2018 týkající se víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021 až 2027 vede ke snížení úrovně prostředků na společnou zemědělskou politiku o 15 %, a důrazně protestoval proti veškerým radikálním škrtům, které by mohly negativně ovlivnit samotnou podstatu a cíle této politiky. Parlament v této souvislosti rovněž zpochybnil návrh omezit prostředky pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova o vice než 25 %.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  Vzhledem k významu přímých plateb i všech ostatních plateb v prvním pilíři i finančních prostředků pro zemědělce v druhém pilíři, které představují významný příspěvek v oblasti investic a zaměstnanosti ve venkovských oblastech, a vzhledem k zásadní úloze společné zemědělské politiky jsou výrazné škrty plánované pro druhý pilíř SZP nepřijatelné. Proto je při stanovení původní částky krizové rezervy v zemědělství zásadní zachovat prostředky přidělené pro společnou zemědělskou politiku EU-27 na období 2021–2027 alespoň na úrovni rozpočtu na období 2014–2020: 383,255 milionu EUR v cenách roku 2018 (tj. 431,946 milionů EUR v běžných cenách)

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1c)  Zemědělství nesmí být finančně znevýhodněno v důsledku politických rozhodnutí, jako je vystoupení Spojeného království z EU nebo financování nových evropských politik.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  S cílem zajistit, aby částky určené k financování SZP byly v souladu s ročními stropy, je třeba zachovat mechanismus finanční disciplíny, kterým je upravena výše přímé podpory. Zrušen by měl být nicméně limit 2 000 EUR. Měly by být uchovány zemědělské rezervy na podporu zemědělského sektoru v případě vývoje trhu nebo rozsáhlých krizí s dopadem na zemědělskou produkci nebo distribuci. Ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. d) nařízení (EU, Euratom) [nové finanční nařízení] předpokládá, že nevyčerpané rozpočtové prostředky budou moci být přeneseny pouze do následujícího rozpočtového roku. Za účelem výrazného zjednodušení provádění pro zemědělce a národní správce by se měl uplatnit klouzavý mechanismus počínaje případnými nevyužitými částkami krizové rezervy v zemědělském sektoru vytvořené v roce 2020. Pro tyto účely se vyžaduje odchylka od čl. 12 odst. 2 písm. d), která umožní, aby byly nevyčerpané rozpočtové prostředky zemědělské rezervy přenášeny bez časového omezení financování zemědělské rezervy v následujících rozpočtových letech. Dále je s ohledem na rozpočtový rok 2020 nutná druhá odchylka, neboť celková nevyčerpaná částka rezervy dostupná ke konci roku 2020 bude přenesena do roku 2021 do příslušné položky nové zemědělské rezervy bez jejich vrácení do rozpočtových položek, které kryjí intervence přímých plateb v rámci strategického plánu SZP.

(14)  S cílem zajistit, aby částky určené k financování SZP byly v souladu s ročními stropy, je třeba zachovat mechanismus finanční disciplíny, kterým je upravena výše přímé podpory. Měly by být uchovány zemědělské rezervy na podporu zemědělského sektoru v případě vývoje trhu nebo rozsáhlých krizí s dopadem na zemědělskou produkci nebo distribuci. Ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. d) nařízení (EU, Euratom) [nové finanční nařízení] předpokládá, že nevyčerpané rozpočtové prostředky budou moci být přeneseny pouze do následujícího rozpočtového roku. Pro tyto účely se vyžaduje odchylka od čl. 12 odst. 2 písm. d), která umožní, aby byly nevyčerpané rozpočtové prostředky zemědělské rezervy přenášeny bez časového omezení financování zemědělské rezervy v následujících rozpočtových letech.

Odůvodnění

V případě příjemců, kteří dostávají přímé platby do výše 2 000 EUR, by mělo být zachováno vyloučení mechanismu finanční disciplíny. Platnost pro všechny zemědělské příjemce, kterou navrhuje Komise, nedosáhne cíle vyváženého rozdělení přímých podpor mezi různě velké zemědělské podniky. Nově vytvořená zemědělská rezerva by měla představovat samostatnou rozpočtovou položku, která bude financována, aniž by byly sníženy výdaje na přímé platby.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Aby byly zajištěny rovné podmínky na jednotném trhu EU, je nezbytné vyrovnat úroveň přímých plateb mezi členskými státy. Je naléhavě zapotřebí spravedlivě rozdělovat přímé platby mezi členské státy.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  S ohledem na finanční řízení EZFRV je třeba přijmout ustanovení s ohledem na rozpočtové závazky, platební lhůty, zrušení závazku a přerušení. Intervence pro rozvoj venkova jsou financovány z rozpočtu Unie na základě závazků vyplácených v ročních splátkách. Členské státy by měly mít možnost čerpat přidělené fondy Unie bezprostředně po schválení strategických plánů SZP. Je tedy nezbytné zavést vhodně omezený systém předběžného financování s cílem zajistit pravidelný tok prostředků, který umožní, že platby budou příjemcům v rámci intervencí hrazeny v patřičnou dobu.

(22)  S ohledem na finanční řízení EZFRV zavedené, pokud jde o příslušné články v nařízení o společných ustanoveních, je třeba přijmout ustanovení s ohledem na rozpočtové závazky, platební lhůty, zrušení závazku a přerušení. Intervence pro rozvoj venkova jsou financovány z rozpočtu Unie na základě závazků vyplácených v ročních splátkách. Členské státy by měly mít možnost čerpat přidělené fondy Unie bezprostředně po schválení strategických plánů SZP. Je tedy nezbytné zavést vhodně omezený systém předběžného financování s cílem zajistit pravidelný tok prostředků, který umožní, že platby budou příjemcům v rámci intervencí hrazeny v patřičnou dobu.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vážná přírodní katastrofa, která významně zasáhne zemědělský podnik;

a)  přírodní katastrofa, která významně zasáhne zemědělský podnik;

Odůvodnění

Definice jevů spojených s počasím, které mají charakter přírodní katastrofy, vychází z vnitrostátního práva. Hodnocení stupně přírodní katastrofy povede ke zbytečným obtížím s výkladem.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Lhůtu stanovenou na 15. února podle prvního pododstavce může Komise na základě žádosti dotčeného členského státu výjimečně prodloužit až do 1. března, jak je stanoveno v čl. 63 odst. 7 finančního nařízení.

Lhůtu stanovenou na 15. února podle prvního pododstavce může Komise na základě žádosti dotčeného členského státu prodloužit až do 1. května, jak je stanoveno v čl. 63 odst. 7 finančního nařízení.

Odůvodnění

Navrhovaný časový rámec čtyř měsíců pro dokončení, certifikaci a postup řídícího výboru týkající se zprávy o výkonnosti by mohl být náročný a byl by kratší než časový rámec, který je v současné době zaveden pro podávání zpráv v rámci pilíře II. Pro shromáždění informací je třeba poskytnout dostatek času.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dále se odchylně od ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. d) finančního nařízení celková nevyužitá částka rezervy pro případ krizí na konci roku 2020 přenese do roku 2021, aniž by se vracela do rozpočtových položek, z nichž jsou financována opatření podle čl. 5 odst. 2 písm. c), a poskytne na financování zemědělské rezervy.

vypouští se

Odůvodnění

Návrh Komise nevracet v roce 2021 nevyužitou rezervu pro případ krizí z roku 2020 ve formě vyšších přímých plateb zemědělským producentům by měl být opuštěn. Nová zemědělská rezerva by měla představovat samostatnou rozpočtovou položku (s výdaji plánovanými pro tento účel v rámci limitu na rok 2021), aniž by se snížily výdaje na přímé platby v období 2014–2020. To je odůvodněno povahou vyplácení finančních prostředků z této rezervy, která by měla podporovat tržní mechanismy v rámci příštího víceletého finančního rámce.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Míra úpravy se uplatní pouze na přímé platby převyšující 2 000 EUR, které mají být zemědělcům poskytnuty v příslušném kalendářním roce.

Odůvodnění

V případě příjemců, kteří dostávají přímé platby do výše 2 000 EUR, by mělo být zachováno vyloučení mechanismu finanční disciplíny. Platnost pro všechny zemědělské příjemce, kterou navrhuje Komise, nedosáhne cíle vyváženého rozdělení přímých podpor mezi různě velké zemědělské podniky. Tato změna bude rovněž vyžadovat dodatečné náklady na přebudování systémů IT.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  před 1. prosincem, avšak ne před 16. říjnem, vyplatit zálohy na přímé platby na intervence až do výše 50 %;

a)  před 1. prosincem, avšak ne před 16. říjnem, vyplatit zálohy na přímé platby na intervence až do výše 75 %;

Odůvodnění

V duchu zjednodušení by měly být stanoveny harmonizované harmonogramy a procentní podíly záloh mezi intervencemi v rámci přímých plateb a intervencemi v oblasti rozvoje venkova.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zrušené částky finančních prostředků Unie vynakládaných v rámci EZFRV a částky získané zpět, jakož i související úroky se opětovně přidělí na jiné intervence pro rozvoj venkova v rámci strategického plánu SZP. Zrušené nebo zpětně získané finanční prostředky Unie však může členský stát opětovně použít pouze na operaci pro rozvoj venkova stanovenou ve vnitrostátním strategickém plánu SZP a za předpokladu, že tyto prostředky nejsou opětovně přiděleny na operace pro rozvoj venkova, jež byly předmětem finanční úpravy.

Zrušené částky finančních prostředků Unie vynakládaných v rámci EZFRV a částky získané zpět, jakož i související úroky se opětovně přidělí na jiné operace pro rozvoj venkova v rámci strategického plánu SZP. Zrušené nebo zpětně získané finanční prostředky Unie však může členský stát opětovně použít pouze na operaci pro rozvoj venkova stanovenou ve vnitrostátním strategickém plánu SZP a za předpokladu, že tyto prostředky nejsou opětovně přiděleny na operace pro rozvoj venkova, jež byly předmětem finanční úpravy.

Odůvodnění

V souladu s návrhem právního předpisu EU se výrazem „intervence“ rozumí nástroj podpory (čl. 3 písm. c) návrhu nařízení o strategických plánech společné zemědělské politiky). Ustanovení článku 55 navrhované Komisí by znamenalo, že by finanční prostředky získané zpět od příjemce měly být přiděleny na provádění jiného opatření, a nikoli „vráceny“ do rozpočtu opatření, v jehož rámci byly získány zpět. Neexistuje žádné podstatné odůvodnění toho, aby prostředky získané zpět od příjemce X nebyly použity pro operaci příjemce Y, řádně provedenou v rámci dotčeného nástroje podpory.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky

Referenční údaje

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

11.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Zbigniew Kuźmiuk

9.7.2018

Projednání ve výboru

26.9.2018

 

 

 

Datum přijetí

21.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

3

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

3

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

5

0

ECR

Bernd Kölmel

PPE

Ingeborg Gräßle

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu (13.2.2019)

pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Zpravodajka: Claudia Schmidt

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Rozpočtový výbor vítá, že Komise ve společné zemědělské politice usiluje o to, aby se místo modelu založeného na dodržování předpisů začal používat model založený na výkonnosti.

Jak ovšem uvedl Evropský účetní dvůr ve svém stanovisku 7/2018, „tato změna by [...] neodstranila potřebu kontrolovat legalitu a správnost“. EÚD upozorňuje na to, že v návrhu Komise se nemění dohledová role členských států, přestože kontrola legality a správnosti ze strany certifikačních orgánů již není povinná. Není jasné, zda by se kontrola prováděná certifikačními subjekty vztahovala i na definice a specifická kritéria způsobilosti stanovená ve strategických plánech SZP. Výrazně se mění také povinnosti podávat zprávy a jistota, s jakou může Komise posoudit, že transakce jsou legální a správné. Komise by nedostávala kontrolní statistiky od platebních agentur a neměla by ani záruku od certifikačních subjektů ohledně plateb jednotlivým zemědělcům.

V souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie nese Komise konečnou zodpovědnost za plnění rozpočtu ve spolupráci s členskými státy, a to včetně plateb prováděných uvnitř členských států. Návrh Komise způsobí, že kontrolovat Komisi v tomto ohledu bude obtížnější.

Komise by už nebyla schopna poskytovat přesné údaje o tom, kolik plateb proběhlo v rozporu s předpisy. Návrh by také znesnadnil uplatňování přístupu jednotného auditu, zejména proto, že by se omezila úloha certifikačních orgánů. Nedávné případy vražd investigativních novinářů nám připomínají, že teď není právě nejvhodnější doba k tomu, abychom oslabovali systém unijních kontrol finančních transakcí ve prospěch konečných příjemců.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Budoucnost potravinářství a zemědělství“ ze dne 29. listopadu 2017 dochází k závěru, že Společná zemědělská politika (dále jen „SZP“) by měla nadále reagovat na budoucí výzvy a příležitosti posílením zaměstnanosti, růstu a investic, bojovat proti klimatickým změnám a přizpůsobovat se jim a přenášet výzkum a inovace z laboratoří do pole a na trhy. SZP by měla rovněž řešit obavy občanů týkající se trvale udržitelné zemědělské produkce.

(1)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Budoucnost potravinářství a zemědělství“ ze dne 29. listopadu 2017 dochází k závěru, že Společná zemědělská politika (dále jen „SZP“) by měla nadále reagovat na budoucí výzvy a příležitosti posílením zaměstnanosti, růstu a investic, bojovat proti klimatickým změnám a přizpůsobovat se jim, uzpůsobovat je a přenášet výzkum a inovace z laboratoří na pole a na trhy. SZP by měla rovněž řešit obavy občanů týkající se trvale udržitelné zemědělské produkce.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  V souladu s článkem 208 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) je provádění SZP soudržné s cíli rozvojové spolupráce, včetně mimo jiné Agendy pro udržitelný rozvoj 2030. Opatření přijatá na základě tohoto nařízení by neměla ohrozit schopnost produkce potravin ani dlouhodobé potravinové zabezpečení v rozvojových zemích, zejména v nejméně rozvinutých zemích, ani splnění závazků Unie týkajících se zmírňování změny klimatu podle Pařížské dohody.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Pokud některý z členských států akredituje více než jednu platební agenturu, měl by určit jediný veřejnoprávní koordinační subjekt, který zajistí soudržnost řízení fondů, styk mezi Komisí a jednotlivými akreditovanými platebními agenturami a neprodlené poskytování informací o činnosti jednotlivých platebních agentur požadovaných Komisí. Koordinační subjekt by také měl přijímat a koordinovat opatření s cílem řešit veškeré nedostatky obecné povahy zjištěné na národní úrovni a informovat Komisi o následných krocích.

(10)  Pokud některý z členských států akredituje více než jednu platební agenturu, měl by určit jediný veřejnoprávní koordinační subjekt, který zajistí soudržnost řízení fondů, styk mezi Komisí a jednotlivými akreditovanými platebními agenturami a neprodlené poskytování informací o činnosti jednotlivých platebních agentur požadovaných Komisí. Koordinační subjekt by také měl přijímat a koordinovat opatření s cílem řešit veškeré nedostatky obecné povahy zjištěné na národní úrovni a informovat Komisi o následných krocích. Platební agentury by měly rozvíjet svou úlohu poradců zemědělců a vyvíjet úsilí o zjednodušení postupů a zajištění dodržování norem na evropské úrovni, přičemž mimo jiné s ohledem na nový realizační model členské státy zřídí funkční nezávislý orgán pro mediaci a odvolání, který bude disponovat dostatečným odborným zázemím a zapojením zástupců zúčastněných stran;

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  S cílem zajistit, aby částky určené k financování SZP byly v souladu s ročními stropy, je třeba zachovat mechanismus finanční disciplíny, kterým je upravena výše přímé podpory. Zrušen by měl být nicméně limit 2 000 EUR. Měly by být uchovány zemědělské rezervy na podporu zemědělského sektoru v případě vývoje trhu nebo rozsáhlých krizí s dopadem na zemědělskou produkci nebo distribuci. Ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. d) nařízení (EU, Euratom) [nové finanční nařízení] předpokládá, že nevyčerpané rozpočtové prostředky budou moci být přeneseny pouze do následujícího rozpočtového roku. Za účelem výrazného zjednodušení provádění pro zemědělce a národní správce by se měl uplatnit klouzavý mechanismus počínaje případnými nevyužitými částkami krizové rezervy v zemědělském sektoru vytvořené v roce 2020. Pro tyto účely se vyžaduje odchylka od čl. 12 odst. 2 písm. d), která umožní, aby byly nevyčerpané rozpočtové prostředky zemědělské rezervy přenášeny bez časového omezení financování zemědělské rezervy v následujících rozpočtových letech. Dále je s ohledem na rozpočtový rok 2020 nutná druhá odchylka, neboť celková nevyčerpaná částka rezervy dostupná ke konci roku 2020 bude přenesena do roku 2021 do příslušné položky nové zemědělské rezervy bez jejich vrácení do rozpočtových položek, které kryjí intervence přímých plateb v rámci strategického plánu SZP.

(14)  S cílem zajistit, aby částky určené k financování SZP byly v souladu s ročními stropy, je třeba zachovat mechanismus finanční disciplíny, kterým je upravena výše přímé podpory. Zrušen by měl být nicméně limit 2 000 EUR. Měly by být uchovány zemědělské rezervy na podporu zemědělského sektoru v případě vývoje trhu nebo rozsáhlých krizí s dopadem na zemědělskou produkci nebo distribuci. Krizová rezerva by měla být funkčním flexibilním nástrojem a mechanismem, který umožní EU, aby lépe reagovala na veškeré krize, které mají dopad na jakékoli zemědělské odvětví v rámci celé EU, zejména pokud jde o hospodářství. Ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. d) nařízení (EU, Euratom) [nové finanční nařízení] předpokládá, že nevyčerpané rozpočtové prostředky budou moci být přeneseny pouze do následujícího rozpočtového roku. Za účelem výrazného zjednodušení provádění pro zemědělce a národní správce by se měl uplatnit klouzavý mechanismus počínaje případnými nevyužitými částkami krizové rezervy v zemědělském sektoru vytvořené v roce 2020. Pro tyto účely se vyžaduje odchylka od čl. 12 odst. 2 písm. d), která umožní, aby byly nevyčerpané rozpočtové prostředky zemědělské rezervy přenášeny bez časového omezení financování zemědělské rezervy v následujících rozpočtových letech. Dále je s ohledem na rozpočtový rok 2020 nutná druhá odchylka, neboť celková nevyčerpaná částka rezervy dostupná ke konci roku 2020 bude přenesena do roku 2021 do příslušné položky nové zemědělské rezervy bez jejich vrácení do rozpočtových položek, které kryjí intervence přímých plateb v rámci strategického plánu SZP.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Pokud jde o víceleté sledování výkonnosti, Komise by měla mít rovněž pravomoc pozastavit platby. V případě opožděného nebo nedostatečného pokroku při plnění cílů dle ustanovení národního strategického plánu SZP by tak měla mít Komise možnost požádat členský stát o přijetí nezbytných nápravných kroků v souladu s akčním plánem, který bude vypracován ve spolupráci s Komisí a který bude obsahovat jasné ukazatele pokroku, a to formou prováděcího aktu. Pokud členský stát nepředloží nebo neprovede akční plán nebo pokud je akční plán prokazatelně k nápravě situace nedostatečný, Komise by měla mít právo pozastavit měsíční nebo průběžné platby, a to formou prováděcího aktu.

(30)  Pokud jde o víceleté sledování výkonnosti, Komise by měla mít rovněž pravomoc pozastavit platby. V případě opožděného nebo nedostatečného pokroku při plnění cílů dle ustanovení národního strategického plánu SZP by tak měla mít Komise možnost požádat členský stát o přijetí nezbytných nápravných kroků v souladu s akčním plánem, který bude vypracován ve spolupráci s Komisí a který bude obsahovat jasné ukazatele pokroku, a to formou prováděcího aktu. Pokud členský stát nepředloží nebo neprovede akční plán nebo pokud je akční plán prokazatelně k nápravě situace nedostatečný, Komise by měla mít právo pozastavit měsíční nebo průběžné platby, a to formou prováděcího aktu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dodržování právních předpisů Unie v oblasti životního prostředí, jakož i závazkům EU a členských států vyplývajícím z Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a závazkům podle Smlouvy. 

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47)  Je třeba zachovat stávající hlavní prvky integrovaného systému a zejména ustanovení týkající se systému identifikace zemědělských pozemků, systému žádosti podle zeměpisné polohy a rozlohy a podle zvířat, systém identifikace a registrace nároků na platbu, systém záznamu identity příjemců a systém kontrol a sankcí. Členské státy by měly využívat údaje nebo informační produkty poskytované programem Copernicus, jakož i informační technologie jako jsou GALILEO a EGNOS pro zajištění dostupnosti komplexních a srovnatelných dat napříč Unií pro účely sledování zemědělské, ekologické a klimatické politiky a pro účely podpory využití úplných, bezplatných a otevřených údajů a informací zaznamenaných družicemi a službami Copernicus Sentinels. Z tohoto důvodu by měl integrovaný systém zahrnovat rovněž systém sledování plochy.

(47)  Je třeba zachovat stávající hlavní prvky integrovaného systému a zejména ustanovení týkající se systému identifikace zemědělských pozemků, systému žádosti podle zeměpisné polohy a rozlohy a podle zvířat, systém identifikace a registrace nároků na platbu, systém záznamu identity příjemců a systém kontrol a sankcí. Členské státy by měly využívat údaje nebo informační produkty poskytované programem Copernicus, jakož i informační technologie jako jsou GALILEO a EGNOS pro zajištění dostupnosti komplexních a srovnatelných dat napříč Unií pro účely sledování zemědělské, ekologické a klimatické politiky a pro účely podpory využití úplných, bezplatných a otevřených údajů a informací zaznamenaných družicemi a službami Copernicus Sentinels. Z tohoto důvodu by měl integrovaný systém zahrnovat rovněž systém sledování plochy. Účelem použití takových technologií by mělo být omezení počtu požadovaných inspekcí zemědělských podniků a snížení administrativní zátěže pro zemědělce. 

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48)  Integrovaný systém jako součást řídicích systémů, který by měl být zaveden pro provádění SZP, by měl zajistit, aby byly souhrnné údaje poskytnuté v rámci výročního vykazování výkonnosti spolehlivé a ověřitelné. S ohledem na význam řádně fungujícího integrovaného systému je nezbytné stanovit kvalitativní požadavky. Členské státy by měly provádět každoroční hodnocení kvality systému identifikace zemědělských pozemků, systému pro podávání žádostí podle zeměpisné polohy a rozlohy a systému sledování plochy. Členské státy by měly rovněž řešit nesrovnalosti a na základě žádosti Komise vypracovat akční plán.

(48)  Integrovaný systém jako součást řídicích systémů, který by měl být zaveden pro provádění SZP, by měl zajistit, aby byly souhrnné údaje poskytnuté v rámci výročního vykazování výkonnosti přesné, spolehlivé a ověřitelné. S ohledem na význam řádně fungujícího integrovaného systému je nezbytné stanovit kvalitativní požadavky. Členské státy by měly provádět každoroční hodnocení kvality systému identifikace zemědělských pozemků, systému pro podávání žádostí podle zeměpisné polohy a rozlohy a systému sledování plochy. Členské státy by měly rovněž řešit nesrovnalosti a na základě žádosti Komise vypracovat akční plán.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(57)  Zatímco členským státům by mělo být umožněno rozhodnout o podrobnostech týkajících se sankcí, tyto by měly být přiměřené, účinné a odrazující a neměly by vylučovat jiné sankce stanovené právem Unie či vnitrostátním právem. Pro zajištění účinného a soudržného přístupu členských států je třeba stanovit minimální sazbu sankce na úrovni Unie za první případ nedodržení předpisů v důsledku nedbalosti, zatímco opakované nedodržení by mělo vést k vyššímu procentu a úmyslné jednání by mohlo vést k úplnému vyloučení z platby. Pro zajištění přiměřenosti sankcí, pokud je nedodržení předpisů méně závažné povahy a dojde k němu poprvé, by měly mít členské státy možnost zavést systém včasného varování.

(57)  Zatímco členským státům by mělo být umožněno rozhodnout o podrobnostech týkajících se sankcí, tyto by měly být přiměřené, účinné a odrazující a neměly by vylučovat jiné sankce stanovené právem Unie či vnitrostátním právem. Pro zajištění účinného a soudržného přístupu členských států je třeba stanovit minimální sazbu sankce na úrovni Unie za první případ nedodržení předpisů v důsledku nedbalosti, zatímco opakované nedodržení by mělo vést k vyššímu procentu a úmyslné jednání by mohlo vést k úplnému vyloučení z platby. Pro zajištění přiměřenosti sankcí, pokud je nedodržení předpisů méně závažné povahy a dojde k němu poprvé, by měly mít členské státy možnost zavést systém včasného varování a příjemci by měli právo regularizovat svoji osobní situaci.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 69

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(69)  Cíle veřejné kontroly využívání finančních prostředků z fondů sledovaného zveřejněním údajů o příjemcích lze dosáhnout pouze tak, že se zajistí určitá míra informací poskytovaných veřejnosti. Tyto informace by měly zahrnovat údaje o totožnosti příjemce, poskytnuté částce a fondu, ze kterého je poskytována, jakož i účelu a povaze typu příslušné intervence nebo opatření. Zveřejnění těchto informací by mělo probíhat takovým způsobem, aby způsobilo co nejmenší zásah do práva příjemců na respektování jejich soukromého života a práva na ochranu jejich osobních údajů, což jsou práva uznaná v článcích 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie.

(69)  Cíle veřejné kontroly využívání finančních prostředků z fondů sledovaného zveřejněním údajů o příjemcích lze dosáhnout pouze tak, že se zajistí určitá míra informací poskytovaných veřejnosti. Tyto informace by měly zahrnovat údaje o totožnosti příjemce, poskytnuté částce a fondu, ze kterého je poskytována, jakož i účelu a povaze typu příslušné intervence nebo opatření a měly by být zveřejňovány v otevřeném a strojově čitelném formátu. Zveřejnění těchto informací by mělo probíhat takovým způsobem, aby způsobilo co nejmenší zásah do práva příjemců na respektování jejich soukromého života a práva na ochranu jejich osobních údajů, což jsou práva uznaná v článcích 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „správními systémy“ se rozumí správní orgány uvedené v kapitole II hlavy II tohoto nařízení a základní požadavky Unie stanovené tímto nařízením a nařízením (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP], včetně systému vykazování zavedeného pro účely výroční zprávy o výkonnosti uvedené v článku 121 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP];

b)  „správními systémy“ se rozumí správní orgány uvedené v kapitole II hlavy II tohoto nařízení a základní požadavky Unie stanovené tímto nařízením a nařízením (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP], včetně povinností členských států týkajících se účinné ochrany finančních zájmů Unie, na níž odkazuje článek 57 nařízení, a systému vykazování zavedeného pro účely výroční zprávy o výkonnosti uvedené v článku 121 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP];

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  studie o SZP a hodnocení opatření financovaných z fondů, včetně zdokonalování metod hodnocení a výměny informací o postupech v rámci SZP, jakož i studie prováděné s Evropskou investiční bankou (EIB);

f)  studie o SZP a hodnocení opatření financovaných z fondů, včetně zdokonalování metod hodnocení a výměny informací o postupech v rámci SZP,včetně konzultací s místními, regionálními, vnitrostátními a mezinárodními zúčastněnými stranami, akademickými odborníky a nevládními organizacemi, jakož i studie prováděné s Evropskou investiční bankou (EIB);

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  výdaje za opatření stanovená nařízením (EU) č. 1308/2013, o jejichž proplacení byla Komise požádána, jsou legální a správné.;

d)  výdaje, o jejichž proplacení byla Komise požádána, zejména výdaje za opatření stanovená nařízením (EU) č.1308/2013, nařízením (EU) č. 228/2013, nařízením (EU) č. 229/2013 a nařízením (EU) 1144/2014, jsou legální a správné.;

Odůvodnění

Je velmi důležité, aby certifikační orgány vydávaly posudek ke všem výdajům ve prospěch konečných příjemců, o jejichž proplacení byla Komise požádána.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Certifikační subjekt má nezbytnou odbornou způsobilost. Je funkčně nezávislý na dotčené platební agentuře a dotčeném koordinačním subjektu, jakož i na orgánu, jenž akreditoval tuto agenturu a subjekty odpovědné za provádění a sledování SZP.

2.  Certifikační subjekt má nezbytnou odbornou způsobilost nejen z hlediska finančního řízení, ale také v souvislosti s dosažením plánovaných cílů intervencí a plateb odměňujících veřejné statky. Veškeré údaje a informace sloužící k tomu, aby mohly certifikační subjekty ověřit, zda jsou cíle SZP opravdu plněny, jakož i předpoklady musí být poskytovány transparentním způsobem a musí být podloženy důkazy a ověřitelné třetími stranami. Je funkčně nezávislý na dotčené platební agentuře a dotčeném koordinačním subjektu, jakož i na orgánu, jenž akreditoval tuto agenturu a subjekty odpovědné za provádění a sledování SZP.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výdaje podle čl. 5 odst. 2 a článku 6 lze financovat z prostředků Unie, pouze pokud:

Výdaje podle čl. 5 odst. 2 a článku 6 lze financovat z prostředků Unie, pouze pokud je uskutečnily akreditované platební agentury a pokud:

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  byly uskutečněny v souladu s platnými pravidly Unie; nebo

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 – písm. -a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-aa)  ve vztahu k typům intervencí podle nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP]

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii)  byly uskutečněny v souladu s příslušnými správními systémy, které se nevztahují na podmínky způsobilosti pro jednotlivé příjemce stanovené ve vnitrostátních strategických plánech SZP.

ii)  byly uskutečněny v souladu s příslušnými správními systémy, které se vztahují i na podmínky způsobilosti pro jednotlivé příjemce stanovené ve vnitrostátních strategických plánech SZP.

Odůvodnění

V souladu se zásadou jednotného auditu musí platební agentury zaručit, že budou dodržovány všechny podmínky způsobilosti pro jednotlivé příjemce, včetně podmínek stanovených v národních strategických plánech.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ustanovení prvního pododstavce písm. c) bodu i) se nepoužije na zálohy vyplacené příjemcům v rámci typů intervencí podle nařízení (EU) č.…/…[nařízení o strategických plánech SZP].

Ustanovení prvního pododstavce písm. b) bodu i) se nepoužije na zálohy vyplacené příjemcům v rámci typů intervencí podle nařízení (EU) č.…/…[nařízení o strategických plánech SZP].

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě závažných nedostatků ve fungování správních systémů může Komise dotčený členský stát požádat o zavedení nezbytných nápravných opatření v souladu s akčním plánem obsahujícím jasné ukazatele pokroku, jež se stanoví po konzultaci s Komisí.

V případě závažných nedostatků ve fungování správních systémů Komise v nutných případech požádá dotčený členský stát o zavedení nezbytných nápravných opatření v souladu s akčním plánem obsahujícím jasné ukazatele pokroku, jež se stanoví po konzultaci s Komisí.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely článku 127 finančního nařízení Komise využívá služeb certifikačních subjektů podle článku 11 tohoto nařízení, pokud daný členský stát neinformovala, že služeb certifikačního subjektu v daném rozpočtovém roce nemůže využít, a přihlédne k této skutečnosti při posuzování nutnosti provést v dotčeném členském státě audity Komise z hlediska rizik.

Pro účely článku 127 finančního nařízení může Komise využívat služeb certifikačních subjektů podle článku 11 tohoto nařízení, pokud daný členský stát neinformovala, že služeb certifikačního subjektu v daném rozpočtovém roce nemůže využít, a přihlédne k této skutečnosti při posuzování nutnosti provést v dotčeném členském státě audity Komise z hlediska rizik.

Odůvodnění

Ze systému jednotného auditu nevyplývá, že by Komise byla povinna využívat služeb subjektů členských států.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

První pododstavec se neuplatní na případy nesplnění podmínek způsobilosti pro jednotlivé příjemce stanovených ve vnitrostátních strategických plánech SZP a ve vnitrostátních pravidlech.

První pododstavec se nevztahuje na případy nesplnění podmínek způsobilosti pro jednotlivé příjemce stanovených ve vnitrostátních strategických plánech SZP a ve vnitrostátních pravidlech.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou odpovídající opatření, která zajistí, aby byly vyměřené sankce upravené v odst. 1 písm. d) poměrné a odstupňované podle závažnosti, rozsahu, délky trvání a opakovaného výskytu zjištěného nedodržení.

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kontroly operací, pro něž je poskytována podpora z finančních nástrojů uvedených v [CPR článku 52] nařízení (EU) …/…, budou prováděny pouze na úrovni orgánů, které provádějí finanční nástroje.

Kontroly operací, pro něž je poskytována podpora z finančních nástrojů uvedených v [CPR článku 52] nařízení (EU) …/…, budou prováděny na úrovni orgánů, které provádějí finanční nástroje.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kontroly nebudou prováděny na úrovni EIB ani jiných mezinárodních finančních institucí, v nichž je členský stát podílníkem.

Kontroly mohou být rovněž prováděny na úrovni EIB ani jiných mezinárodních finančních institucí, v nichž je členský stát podílníkem.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 64 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Aniž je dotčena odpovědnost členských států za zavedení a používání integrovaného systému, může Komise využít služeb specializovaných subjektů nebo osob, aby usnadnila zavedení, sledování a využívání integrovaného systému, zejména s cílem poskytnout technické poradenství příslušným orgánům členských států.

3.  Aniž je dotčena odpovědnost členských států za zavedení a používání integrovaného systému, Komise v nutných případech využije služeb specializovaných subjektů nebo osob, aby usnadnila zavedení, sledování a využívání integrovaného systému, zejména s cílem poskytnout technické poradenství příslušným orgánům členských států.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 65 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zaznamenávají a uchovávají veškeré údaje a dokumentaci o nahlášených ročních výstupech v rámci výročního schvalování výkonnosti v souladu s článkem 52, vykázaném pokroku při plnění cílů stanovených v strategickém plánu SZP a sledovaném v souladu s článkem 115 nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP].

Členské státy zaznamenávají a uchovávají veškeré údaje a dokumentaci o ročních výstupech, o nichž je podávána zpráva v rámci výročního schvalování výkonnosti v souladu s článkem 52, a o vykázaném pokroku při plnění cílů stanovených v strategickém plánu SZP a sledovaném v souladu s článkem 115 nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP].

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 65 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy omezí přístup k souborům údajů uvedeným v odstavcích 3 a 4, pokud by měl takový přístup negativní dopady na důvěrnost osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

5.  Členské státy mohou omezit přístup k souborům údajů uvedeným v odstavcích 3 a 4, pokud by měl takový přístup negativní dopady na důvěrnost osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou využít svých stávajících kontrolních systémů a své správy, aby zajistily dodržování pravidel podmíněnosti.

Členské státy využívají svých stávajících kontrolních systémů a své správy, aby zajistily dodržování pravidel podmíněnosti.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky

Referenční údaje

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CONT

11.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Claudia Schmidt

12.7.2018

Datum přijetí

29.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (23.1.2019)

pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Zpravodaj: Franc Bogovič

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh budoucí společné zemědělské politiky (SZP) stanoví nový model realizace SZP po roce 2020. Reformní balíček navržený Evropskou komisí zahrnuje návrh usnesení o financování, řízení a sledování SZP (který by měl nahradit stávající horizontální nařízení (EU) č. 1306/2013).

Výbor REGI jmenoval France Bogoviče zpravodajem stanoviska výboru REGI k tomuto návrhu. Zpravodaj souhlasí s koncepcí navrhovaného modelu realizace SZP, který přináší členským státům více subsidiarity a flexibility při provádění této politiky, aby se SZP přiblížila příjemcům (ve většině případů z řad zemědělců).

Zpravodaj dále vítá pokračování stávající struktury financování SZP, která je rozdělena na dva pilíře, tj. Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), a stabilitu navrženou Komisí, pokud jde o strukturu správních orgánů.

Zpravodaj si nicméně není jist, zda nový model realizace přinese zjednodušení a zmenší administrativní zátěž. Budou pravděpodobně existovat různé prvky zjednodušení pro příjemce SZP, ale není jisté, že se zjednodušení bude týkat regionálních a vnitrostátních správních orgánů, které budou muset novou politiku založenou na výkonnosti provádět. Zpravodaj se rovněž obává, že bude obtížné definovat a monitorovat výkonnostní ukazatele, jejichž strategická úloha by mohla být považována spíše za kontrolní nástroj, zejména při výročním schvalování výkonnosti (článek 52).

V důsledku toho zpravodaj navrhuje kromě dalších důležitých aspektů následující změny k návrhu Komise:

– vzhledem k tomu, že monitorování výkonnosti a logicky i spolehlivosti dostupných údajů by mohlo zkomplikovat provádění SZP a změnit úlohu některých správních orgánů, se zpravodaj domnívá, že je důležité, aby Evropský parlament hrál významnější úlohu v jednáních týkajících se provádění určitých ustanovení (tj. článků 52 a 53);

– zpravodaj se domnívá, že pro zajištění souladu by některé prvky měly být součástí základního aktu a neměly by být předmětem prováděcích aktů (článek 39);

– nový model realizace SZP nelze použít v roce 2021, ale spíše v roce 2023, a proto je zapotřebí delší přechodné období mezi stávajícími nařízeními o SZP a budoucím nařízením (článek 104);

– do výjimek v případě vyšší moci a mimořádných okolností (článek 3) by mělo být zahrnuto úmrtí příjemce, déletrvající pracovní neschopnost příjemce a další odůvodněné případy definované členskými státy ve strategických plánech SZP;

– vzhledem k tomu, že zásada proporcionality je jednou z hlavních zásad finančního nařízení, je třeba tuto zásadu v současných návrzích zachovat, zejména pokud jde o administrativní zátěž zemědělců, příslušných orgánů a akreditační postupy (bod odůvodnění 47, články 9 a 10).

Zpravodaj se rovněž domnívá, že je nezbytné zachovat synergie mezi EZFRV a strukturálními fondy, z nichž mají prospěch venkovské oblasti; je třeba zajistit vzájemnou doplňkovost a vyhnout se všem legislativním překážkám.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Budoucnost potravinářství a zemědělství“ ze dne 29. listopadu 2017 dochází k závěru, že Společná zemědělská politika (dále jen „SZP“) by měla nadále reagovat na budoucí výzvy a příležitosti posílením zaměstnanosti, růstu a investic, bojovat proti klimatickým změnám a přizpůsobovat se jim a přenášet výzkum a inovace z laboratoří do pole a na trhy. SZP by měla rovněž řešit obavy občanů týkající se trvale udržitelné zemědělské produkce.

(1)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Budoucnost potravinářství a zemědělství“ ze dne 29. listopadu 2017 dochází k závěru, že Společná zemědělská politika (dále jen „SZP“) by měla nadále reagovat na budoucí výzvy a příležitosti posílením zaměstnanosti, růstu a investic, bojovat proti klimatickým změnám a přizpůsobovat se jim a přenášet výzkum a inovace z laboratoří do pole a na trhy. SZP by měla rovněž řešit obavy občanů týkající se trvale udržitelné zemědělské produkce a rozvoje venkova.

Odůvodnění

Rozvoj venkova jako nedílná součást SZP by měl být zahrnut mezi cíle, které reagují na obavy občanů.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Členské státy by měly upustit od zavádění dalších pravidel, která příjemcům znesnadňují využívání EZZF a EZFRV.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Je zapotřebí ustanovení týkajících se akreditace platebních agentur a koordinačních subjektů členskými státy, zavedení postupů umožňujících získat požadovaná prohlášení řídícího subjektu a výroční zprávy o výkonnosti, jakož i zajistit ověřování systémů řízení a sledování, systémů vykazování, jakož i ověřování ročních účetních závěrek nezávislými subjekty. V zájmu zajištění transparentnosti systému kontrol prováděných na vnitrostátní úrovni, zejména pokud jde o postupy schvalování a potvrzování a postupy provádění plateb, snížení administrativní a auditní zátěže útvarů Komise a členských států v případech, kdy je vyžadována akreditace každé jednotlivé platební agentury, je dále třeba omezit počet orgánů a subjektů, které jsou výkonem těchto funkcí pověřeny, a to s přihlédnutím k ústavním předpisům každého členského státu.

(9)  Je zapotřebí ustanovení týkajících se akreditace platebních agentur a koordinačních subjektů členskými státy, zavedení postupů umožňujících získat požadovaná prohlášení řídícího subjektu a výroční zprávy o výkonnosti, jakož i zajistit ověřování systémů řízení a sledování, systémů vykazování, jakož i ověřování ročních účetních závěrek nezávislými subjekty. Za jakoukoli zpožděnou platbu ze strany platebních agentur v důsledku administrativních chyb by měla být zemědělcům poskytnuta finanční náhrada. V zájmu zajištění transparentnosti systému kontrol prováděných na vnitrostátní úrovni, zejména pokud jde o postupy schvalování a potvrzování a postupy provádění plateb, snížení administrativní a auditní zátěže útvarů Komise a členských států v případech, kdy je vyžadována akreditace každé jednotlivé platební agentury, je dále třeba omezit počet orgánů a subjektů, které jsou výkonem těchto funkcí pověřeny, a to s přihlédnutím k ústavním předpisům každého členského státu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Pokud některý z členských států akredituje více než jednu platební agenturu, měl by určit jediný veřejnoprávní koordinační subjekt, který zajistí soudržnost řízení fondů, styk mezi Komisí a jednotlivými akreditovanými platebními agenturami a neprodlené poskytování informací o činnosti jednotlivých platebních agentur požadovaných Komisí. Koordinační subjekt by také měl přijímat a koordinovat opatření s cílem řešit veškeré nedostatky obecné povahy zjištěné na národní úrovni a informovat Komisi o následných krocích.

(10)  Pokud některý z členských států akredituje více než jednu platební agenturu, měl by určit jediný veřejnoprávní koordinační subjekt, který zajistí soudržnost řízení fondů, styk mezi Komisí a jednotlivými akreditovanými platebními agenturami a neprodlené poskytování informací o činnosti jednotlivých platebních agentur požadovaných Komisí. Koordinační subjekt by také měl přijímat a koordinovat opatření s cílem řešit veškeré nedostatky obecné povahy zjištěné na národní nebo regionální úrovni a informovat Komisi o následných krocích. Platební agentury by měly usilovat o zjednodušení postupů ve vztazích se zemědělci.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  S cílem zajistit, aby částky určené k financování SZP byly v souladu s ročními stropy, je třeba zachovat mechanismus finanční disciplíny, kterým je upravena výše přímé podpory. Zrušen by měl být nicméně limit 2 000 EUR. Měly by být uchovány zemědělské rezervy na podporu zemědělského sektoru v případě vývoje trhu nebo rozsáhlých krizí s dopadem na zemědělskou produkci nebo distribuci. Ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. d) nařízení (EU, Euratom) [nové finanční nařízení] předpokládá, že nevyčerpané rozpočtové prostředky budou moci být přeneseny pouze do následujícího rozpočtového roku. Za účelem výrazného zjednodušení provádění pro zemědělce a národní správce by se měl uplatnit klouzavý mechanismus počínaje případnými nevyužitými částkami krizové rezervy v zemědělském sektoru vytvořené v roce 2020. Pro tyto účely se vyžaduje odchylka od čl. 12 odst. 2 písm. d), která umožní, aby byly nevyčerpané rozpočtové prostředky zemědělské rezervy přenášeny bez časového omezení financování zemědělské rezervy v následujících rozpočtových letech. Dále je s ohledem na rozpočtový rok 2020 nutná druhá odchylka, neboť celková nevyčerpaná částka rezervy dostupná ke konci roku 2020 bude přenesena do roku 2021 do příslušné položky nové zemědělské rezervy bez jejich vrácení do rozpočtových položek, které kryjí intervence přímých plateb v rámci strategického plánu SZP.

(14)  S cílem zajistit, aby částky určené k financování SZP byly v souladu s ročními stropy, je třeba zachovat mechanismus finanční disciplíny, kterým je upravena výše přímé podpory. Zrušen by měl být nicméně limit 2 000 EUR. Měly by být uchovány zemědělské rezervy na podporu zemědělského sektoru v případě vývoje trhu nebo rozsáhlých krizí s dopadem na zemědělskou produkci nebo distribuci. Ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. d) nařízení (EU, Euratom) [nové finanční nařízení] předpokládá, že nevyčerpané rozpočtové prostředky budou moci být přeneseny pouze do následujícího rozpočtového roku. Za účelem výrazného zjednodušení provádění pro zemědělce a národní správce by se měl uplatnit klouzavý mechanismus počínaje případnými nevyužitými částkami krizové rezervy v zemědělském sektoru vytvořené v roce 2020. Pro tyto účely se vyžaduje odchylka od čl. 12 odst. 2 písm. d), která umožní, aby byly nevyčerpané rozpočtové prostředky zemědělské rezervy přenášeny bez časového omezení financování zemědělské rezervy v následujících rozpočtových letech.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Aby se zabránilo nadměrné administrativní zátěži pro vnitrostátní správu a zemědělce, je třeba přijmout ustanovení, že úhrada částek přenesených z předchozího finančního roku ve vztahu k uplatněné finanční disciplíně by neměla proběhnout, pokud se buď finanční disciplína uplatní pro druhý následující rok (rok N+1), nebo pokud celková částka nevyčerpaných rozpočtových prostředků představuje méně než 0,2 % ročního stropu EZZF.

(15)  Aby se zabránilo nadměrné administrativní zátěži pro vnitrostátní správu a zemědělce a co nejvíce se zjednodušily postupy, je třeba přijmout ustanovení, že úhrada částek přenesených z předchozího finančního roku ve vztahu k uplatněné finanční disciplíně by neměla proběhnout, pokud se buď finanční disciplína uplatní pro druhý následující rok (rok N+1), nebo pokud celková částka nevyčerpaných rozpočtových prostředků představuje méně než 0,2 % ročního stropu EZZF.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Zejména aby Komise získala prostředky pro řízení zemědělských trhů, pro ulehčení sledování výdajů na zemědělství a pro sledování zemědělských zdrojů ve středně- a dlouhodobém výhledu, mělo by být upraveno používání agrometeorologického systému a získávání a zpřesňování družicových údajů.

(21)  Zejména aby Komise získala prostředky pro řízení zemědělských trhů, pro ulehčení sledování výdajů na zemědělství, posouzení a včasnou reakci na přírodní katastrofy a pro sledování zemědělských zdrojů ve středně- a dlouhodobém výhledu, mělo by být upraveno používání agrometeorologického systému a získávání a zpřesňování družicových údajů.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  V souladu s architekturou a klíčovými charakteristikami nového prováděcího modelu SZP nebude kvalifikace plateb uhrazených členskými státy na financování Unie nadále podmíněna legalitou a správností plateb pro jednotlivé příjemce. Pokud jde o typy intervencí uvedených v nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP], měly by být platby členských států místo toho způsobilé, pokud jsou spojeny s odpovídajícími výstupy a jsou v souladu s platnými základními požadavky Unie.

(25)  V souladu s architekturou a klíčovými charakteristikami nového prováděcího modelu SZP nebude kvalifikace plateb uhrazených členskými státy na financování Unie nadále podmíněna legalitou a správností plateb pro jednotlivé příjemce. Pokud jde o typy intervencí uvedených v nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP], měly by být platby členských států místo toho způsobilé, pokud jsou spojeny s odpovídajícími výstupy a jsou v souladu s platnými základními požadavky Unie. Je třeba zdůraznit, že nový model provádění SZP by neměl vést k odstranění nezbytné kontroly zákonnosti a správnosti výdajů.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Členské státy by měly Komisi zaslat roční účetní závěrku a výroční zprávu o výkonnosti při provádění strategického plánu SZP do 15. února N+1. Pokud tyto dokumenty předloženy nebudou, což zabrání Komisi ve vyúčtování pro příslušnou platební agenturu nebo znemožní kontrolu způsobilosti výdajů oproti vykazovaným výsledkům, měla by Komise být zmocněna pozastavit měsíční platby a přerušit čtvrtletní úhrady až do předložení chybějících dokumentů.

(28)  Členské státy by měly Komisi zaslat roční účetní závěrku a výroční zprávu o výkonnosti při provádění strategického plánu SZP do 15. dubna N+1. Pokud tyto dokumenty předloženy nebudou, což zabrání Komisi ve vyúčtování pro příslušnou platební agenturu nebo znemožní kontrolu způsobilosti výdajů oproti vykazovaným výsledkům, měla by Komise být zmocněna pozastavit měsíční platby a přerušit čtvrtletní úhrady až do předložení chybějících dokumentů.

Odůvodnění

Časový rámec čtyř měsíců by mohl být pro dokončení, certifikaci a postup řídícího subjektu týkající se zprávy o výkonnosti nedostatečný. Bude kratší než stávající časový rámec pro podávání zpráv v rámci druhého pilíře, proto se navrhuje 15. duben N+1 jako termín pro zaslání ročních účetních závěrek a výročních zpráv o výkonnosti při provádění strategických plánů SZP.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47)  Je třeba zachovat stávající hlavní prvky integrovaného systému a zejména ustanovení týkající se systému identifikace zemědělských pozemků, systému žádosti podle zeměpisné polohy a rozlohy a podle zvířat, systém identifikace a registrace nároků na platbu, systém záznamu identity příjemců a systém kontrol a sankcí. Členské státy by měly využívat údaje nebo informační produkty poskytované programem Copernicus, jakož i informační technologie jako jsou GALILEO a EGNOS pro zajištění dostupnosti komplexních a srovnatelných dat napříč Unií pro účely sledování zemědělské, ekologické a klimatické politiky a pro účely podpory využití úplných, bezplatných a otevřených údajů a informací zaznamenaných družicemi a službami Copernicus Sentinels. Z tohoto důvodu by měl integrovaný systém zahrnovat rovněž systém sledování plochy.

(47)  Je třeba zachovat na přiměřené úrovni stávající hlavní prvky integrovaného systému a zejména ustanovení týkající se systému identifikace zemědělských pozemků, systému žádosti podle zeměpisné polohy a rozlohy a podle zvířat, systém identifikace a registrace nároků na platbu, systém záznamu identity příjemců a systém kontrol a sankcí, přičemž je třeba vzít v úvahu přiměřenost a potřebu neukládat zemědělcům a správním orgánům nepřiměřenou administrativní zátěž. Členské státy by měly využívat údaje nebo informační produkty poskytované programem Copernicus, jakož i informační technologie jako jsou GALILEO a EGNOS pro zajištění dostupnosti komplexních a srovnatelných dat napříč Unií pro účely sledování zemědělské, ekologické a klimatické politiky a pro účely podpory využití úplných, bezplatných a otevřených údajů a informací zaznamenaných družicemi a službami Copernicus Sentinels. Z tohoto důvodu by měl integrovaný systém zahrnovat rovněž systém sledování plochy.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že zásada proporcionality je jednou z hlavních zásad finančního nařízení, je třeba zachovat její úlohu rovněž v návrhu horizontálního nařízení. V tomto případě s ohledem na administrativní zátěž zemědělců a správních orgánů.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  „správními systémy“ se rozumí správní orgány uvedené v kapitole II hlavy II tohoto nařízení a základní požadavky Unie stanovené tímto nařízením a nařízením (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP], včetně systému vykazování zavedeného pro účely výroční zprávy o výkonnosti uvedené v článku 121 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP];

b)  „správními systémy“ se rozumí správní orgány uvedené v kapitole II hlavy II tohoto nařízení, s výjimkou příslušného orgánu definovaného v článku 9, a základní požadavky Unie stanovené tímto nařízením a nařízením (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP], včetně systému vykazování zavedeného pro účely výroční zprávy o výkonnosti uvedené v článku 121 nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP];

Odůvodnění

Zavedení pojmu „správní systém“, který má větší rozsah než „systém kontroly a řízení“, na úrovni horizontálního nařízení jde nad rámec základních požadavků Unie. Správa je širší pojem než řízení, a zahrnuje tedy mezi správní orgány například příslušný orgán.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vážná přírodní katastrofa, která významně zasáhne zemědělský podnik;

a)  přírodní katastrofa, která významně zasáhne zemědělský podnik;

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  úmrtí příjemce;

Odůvodnění

Stávající znění článku 3 nezahrnuje jako případ vyšší moci úmrtí příjemce nebo jeho déletrvající pracovní neschopnost, které jsou v současnosti uznány jako případy vyšší moci v nařízení 1306/2013. Členské státy by měly mít možnost uvést ve svých strategických plánech SZP schválených Komisí širší seznam situací, které budou uznány jako případy vyšší moci.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db)  déletrvající pracovní neschopnost příjemce;

Odůvodnění

Stávající znění článku 3 nezahrnuje jako případ vyšší moci úmrtí příjemce nebo jeho déletrvající pracovní neschopnost, které jsou v současnosti uznány jako případy vyšší moci v nařízení 1306/2013. Členské státy by měly mít možnost uvést ve svých strategických plánech SZP schválených Komisí širší seznam situací, které budou uznány jako případy vyšší moci.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dc)  další odůvodněné případy definované členskými státy v jejich strategických plánech SZP.

Odůvodnění

Stávající znění článku 3 nezahrnuje jako případ vyšší moci úmrtí příjemce nebo jeho déletrvající pracovní neschopnost, které jsou v současnosti uznány jako případy vyšší moci v nařízení 1306/2013. Členské státy by měly mít možnost uvést ve svých strategických plánech SZP schválených Komisí širší seznam situací, které budou uznány jako případy vyšší moci.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

EZFRV se provádí v rámci sdíleného řízení mezi členskými státy a Unií. Poskytují se z něj prostředky pro finanční příspěvek Unie na intervence pro rozvoj venkova uvedené v hlavě III kapitole 4 nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP].

EZFRV se provádí v rámci sdíleného řízení mezi členskými státy a Unií. Poskytují se z něj prostředky pro finanční příspěvek Unie na intervence pro rozvoj venkova uvedené v hlavě III kapitole 4 a opatření podle článku 112 nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP].

Odůvodnění

EZFRV může financovat také opatření týkající se technické pomoci z podnětu členských států.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha)  nepřímé náklady a přímé náklady na zaměstnance, které vynaložily místní venkovské komunity nebo jiné obdobné subjekty na místní úrovni za účelem provádění operací v rámci iniciativy LEADER, která je v článku 25 nařízení (EU) [nařízení o společných ustanoveních] dále uváděna jako komunitně vedený místní rozvoj;

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja)  Komise předloží každé dva roky Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto článku.

Odůvodnění

V současnosti se počítá s předkládáním zpráv pouze v písm. e) tohoto článku (upřesněno v článku 44).

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Platební agentury jsou útvary nebo subjekty členských států pověřené řízením a kontrolou výdajů uvedených v čl. 5 odst. 2 a v článku 6.

Platební agentury jsou útvary nebo subjekty členských států nebo regionů pověřené řízením a kontrolou výdajů uvedených v čl. 5 odst. 2 a v článku 6.

Odůvodnění

Platební agentury mohou být rovněž na regionální úrovni, což by také mělo být zohledněno.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy akreditují jako platební agentury orgány nebo subjekty, jež mají administrativní uspořádání a systém vnitřní kontroly, které poskytují dostatečné záruky, že platby jsou legální, správné a řádně vyúčtované. Za tímto účelem splňují platební agentury minimální podmínky pro akreditaci týkající se vnitřního prostředí, kontrolních činností, informací a komunikace a sledování stanovené Komisí podle čl. 10 odst. 1 písm. a).

Členské státy akreditují jako platební agentury orgány nebo subjekty, jež mají administrativní uspořádání a systém vnitřní kontroly, které poskytují dostatečné záruky, že platby jsou legální, správné a řádně vyúčtované. Za tímto účelem splňují platební agentury minimální podmínky pro akreditaci týkající se vnitřního prostředí, kontrolních činností, informací a komunikace a sledování stanovené Komisí podle čl. 10 odst. 1 písm. a). Komise do konce roku 2023 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o fungování systému platebních agentur doprovázenou případně legislativními návrhy.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely čl. 63 odst. 5 a 6 nařízení (EU, Euratom) 2018/… [nové finanční nařízení] (dále jen „finanční nařízení“), odpovědný pracovník akreditované platební agentury do 15. února roku následujícího po příslušném rozpočtovém roce vypracuje a předloží Komisi:

Pro účely čl. 63 odst. 5 a 6 nařízení (EU, Euratom) 2018/… [nové finanční nařízení] (dále jen „finanční nařízení“), odpovědný pracovník akreditované platební agentury do 15. dubna roku následujícího po příslušném rozpočtovém roce vypracuje a předloží Komisi:

Odůvodnění

Časový rámec čtyř měsíců by mohl být pro dokončení, certifikaci a postup řídícího subjektu týkající se zprávy o výkonnosti nedostatečný. Proto se jako termín pro zaslání roční účetní závěrky a výroční zprávy o výkonnosti i prohlášení řídícího subjektu navrhuje 15. duben N+1.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Lhůtu stanovenou na 15. února podle prvního pododstavce může Komise na základě žádosti dotčeného členského státu výjimečně prodloužit až do 1. března, jak je stanoveno v čl. 63 odst. 7 finančního nařízení.

Lhůtu stanovenou na 15. dubna podle prvního pododstavce může Komise na základě žádosti dotčeného členského státu výjimečně prodloužit až do 1. června, jak je stanoveno v čl. 63 odst. 7 finančního nařízení.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  provádění úkolů, které byly v rámci této kapitoly svěřeny příslušnému orgánu.

d)  provádění úkolů, které byly v rámci tohoto článku s ohledem na zásadu proporcionality svěřeny příslušnému orgánu

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že zásada proporcionality je jednou z hlavních zásad finančního nařízení, je třeba zachovat její úlohu rovněž v návrhu horizontálního nařízení.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Příslušný orgán prostřednictvím formálního aktu rozhodne o vydání nebo po přezkumu o odnětí akreditace platební agentury a koordinačního subjektu na základě posouzení akreditačních kritérií, která přijme Komise v souladu s čl. 1, odst. 10, písm. a). Příslušný orgán akreditace nebo odnětí akreditace bezodkladně oznámí Komisi.

2.  Příslušný orgán prostřednictvím formálního aktu rozhodne o vydání nebo po přezkumu o odnětí akreditace platební agentury a koordinačního subjektu na základě posouzení akreditačních kritérií, která přijme Komise v souladu s čl. 1 odst. 10 písm. a) a s ohledem na zásadu proporcionality. Příslušný orgán akreditace nebo odnětí akreditace bezodkladně oznámí Komisi.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že zásada proporcionality je jednou z hlavních zásad finančního nařízení, je třeba zachovat její úlohu rovněž v návrhu horizontálního nařízení.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  postupu pro udělování, odnímání a přezkum akreditace platebních agentur a koordinačních subjektů, jakož i postupů pro dohled nad akreditací platebních agentur;

a)  postupu pro udělování, odnímání a přezkum akreditace platebních agentur a koordinačních subjektů, jakož i postupů pro dohled nad akreditací platebních agentur, a to s přihlédnutím k zásadě proporcionality;

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že zásada proporcionality je jednou z hlavních zásad finančního nařízení, je třeba zachovat její úlohu rovněž v návrhu horizontálního nařízení.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy, které zplnomocní více než jeden certifikační subjekt, však mohou zároveň určit veřejnoprávní subjekt na vnitrostátní úrovni, který bude pověřen koordinačními úkoly.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Roční strop výdajů EZZF tvoří maximální částky stanovené pro tento fond v nařízení (EU, Euratom)[COM(2018) 322 final].

1.  Roční strop výdajů EZZF tvoří maximální částky stanovené pro tento fond v nařízení (EU, Euratom)[COM(2018) 322 final], kterým se stanoví limity pro členské státy.

Odůvodnění

V souvislosti s platbami je velmi důležité stanovit limity pro členské státy, aby se předešlo nespravedlivému financování výdajů z fondů.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dále se odchylně od ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. d) finančního nařízení celková nevyužitá částka rezervy pro případ krizí na konci roku 2020 přenese do roku 2021, aniž by se vracela do rozpočtových položek, z nichž jsou financována opatření podle čl. 5 odst. 2 písm. c), a poskytne na financování zemědělské rezervy.

vypouští se

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Míra úpravy se uplatní pouze na přímé platby převyšující 2 000 EUR, které mají být zemědělcům poskytnuty v příslušném kalendářním roce.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Do 1. prosince kalendářního roku, na který se míra úpravy vztahuje, může Komise na základě nových informací přijmout prováděcí akty, kterými přizpůsobí míru úpravy stanovenou podle odstavce 1. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 101 odst. 2.

2.  Do 1. listopadu kalendářního roku, na který se míra úpravy vztahuje, může Komise na základě nových informací přijmout prováděcí akty, kterými přizpůsobí míru úpravy stanovenou podle odstavce 1. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 101 odst. 2.

Odůvodnění

Úprava finanční kázně se musí provést tak, aby platby mohly být provedeny včas.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  v roce 2021: 1 % částky podpory z EZFRV na celé trvání daného strategického plánu SZP.

a)  v roce 2021: 2 % částky podpory z EZFRV na celé trvání daného strategického plánu SZP.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  v roce 2022: 1 % částky podpory z EZFRV na celé trvání daného strategického plánu SZP.

b)  v roce 2022: 2 % částky podpory z EZFRV na celé trvání daného strategického plánu SZP.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  v roce 2023: 1 % částky podpory z EZFRV na celé trvání daného strategického plánu SZP.

c)  v roce 2023: 2 % částky podpory z EZFRV na celé trvání daného strategického plánu SZP.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Úroky z předběžného financování se přidělují na daný strategický plán SZP a odečítají se z částky veřejných výdajů uváděných v závěrečném výkazu výdajů.

4.  Úroky z předběžného financování se přidělují na daný strategický plán SZP nebo regionální intervenční program a odečítají se z částky veřejných výdajů uváděných v závěrečném výkazu výdajů.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Průběžné platby se provádějí pro jednotlivé strategické plány SZP. Vypočítávají se tak, že se na skutečné veřejné výdaje na jednotlivé typy intervencí použije sazba příspěvku pro tyto typy intervencí, jak je uvedeno v článku 85 nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP].

1.  Průběžné platby se provádějí pro jednotlivé strategické plány SZP, případně pro jednotlivé regionální intervenční plány. Vypočítávají se tak, že se na skutečné veřejné výdaje na jednotlivé typy intervencí použije sazba příspěvku pro tyto typy intervencí, jak je uvedeno v článku 85 nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP].

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud jsou finanční nástroje prováděny v souladu s článkem 52 nařízení (EU)…/… [nařízení o společných ustanoveních], zahrnuje výkaz výdajů celkové částky vyplacené nebo, v případě záruk, částky vyčleněné dle smluv o zárukách řídicím orgánem konečným příjemcům podle písm. a), b) a c) [čl. 74 odst. 5 nařízení (EU) …/… strategické plány SZP – pravidla způsobilosti nebo finanční nástroje].

3.  Pokud jsou finanční nástroje prováděny v souladu s čl. 53 odst. 1 nařízení (EU)…/… [nařízení o společných ustanoveních], zahrnuje výkaz výdajů celkové částky vyplacené nebo, v případě záruk, částky vyčleněné dle příslušných smluv o zárukách řídicím orgánem konečným příjemcům podle písm. a), b) a c) [čl. 74 odst. 5 nařízení (EU) …/… strategické plány SZP – pravidla způsobilosti nebo finanční nástroje].

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud jsou finanční nástroje prováděny v souladu s článkem 52 nařízení (EU)…/… [nařízení o společných ustanoveních], předkládají se výkazy výdajů, které zahrnují výdaje na finanční nástroje v souladu s těmito podmínkami:

4.  Pokud jsou finanční nástroje prováděny v souladu s čl. 53 odst. 2 nařízení (EU)…/… [nařízení o společných ustanoveních], předkládají se výkazy výdajů, které zahrnují výdaje na finanční nástroje v souladu s těmito podmínkami:

Odůvodnění

Pokud jde o finanční nástroje spravované řídícím subjektem, měl by být uveden odkaz na čl. 53 odst. 2 nařízení o společných ustanoveních.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Platbu konečného zůstatku provádí Komise podle dostupnosti rozpočtových prostředků po obdržení poslední výroční zprávy o výkonnosti týkající se provádění strategického plánu SZP na základě platného finančního plánu na úrovni typů intervencí EZFRV, roční účetní závěrky za poslední rozpočtový rok provádění daného strategického plánu SZP a odpovídajícího rozhodnutí o schválení účetní závěrky. Tato účetní závěrka se předkládá Komisi nejpozději šest měsíců po konečném datu způsobilosti výdajů uvedeném v čl. 80 odst. 3 nařízení (EU) č. …/…[nařízení o strategických plánech SZP] a týká se výdajů uskutečněných platební agenturou do posledního data způsobilosti výdajů.

1.  Platbu konečného zůstatku provádí Komise podle dostupnosti rozpočtových prostředků po obdržení poslední výroční zprávy o výkonnosti týkající se provádění strategického plánu SZP na základě platného finančního plánu na úrovni typů intervencí EZFRV, roční účetní závěrky za poslední rozpočtový rok provádění daného strategického plánu SZP nebo případně regionálního intervenčního programu a odpovídajícího rozhodnutí o schválení účetní závěrky. Tato účetní závěrka se předkládá Komisi nejpozději šest měsíců po konečném datu způsobilosti výdajů uvedeném v čl. 80 odst. 3 nařízení (EU) č. …/…[nařízení o strategických plánech SZP] a týká se výdajů uskutečněných platební agenturou do posledního data způsobilosti výdajů.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise automaticky zruší každou část rozpočtového závazku na intervence pro rozvoj venkova v rámci strategického plánu SZP, která nebyla použita pro účely předběžného financování nebo průběžných plateb nebo u níž nebyl Komisi předložen výkaz výdajů splňující požadavky stanovené v čl. 30 odst. 3, pokud jde o výdaje uskutečněné do 31. prosince druhého roku následujícího po roce, kdy byl daný rozpočtový závazek učiněn.

1.  Komise automaticky zruší každou část rozpočtového závazku na intervence pro rozvoj venkova v rámci strategického plánu SZP, která nebyla použita pro účely předběžného financování nebo průběžných plateb nebo u níž nebyl Komisi předložen výkaz výdajů splňující požadavky stanovené v čl. 30 odst. 3, pokud jde o výdaje uskutečněné do 31. prosince třetího roku následujícího po roce, kdy byl daný rozpočtový závazek učiněn.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výdaje podle čl. 5 odst. 2 a článku 6 lze financovat z prostředků Unie, pouze pokud:

Výdaje podle čl. 5 odst. 2 a článku 6 lze financovat z prostředků Unie, pouze pokud je uskutečnily akreditované platební agentury a pokud:

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  byly uskutečněny akreditovanými platebními agenturami;

vypouští se

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud v rámci výročního schvalování výkonnosti podle článku 52, Komise stanoví, že rozdíl mezi vykázanými výdaji a částkou odpovídající příslušnému vykázanému výstupu je větší než 50 % a členský stát není schopen poskytnout řádné zdůvodnění, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými pozastaví měsíční platby podle čl.19 odst. 3 nebo průběžné platby podle článku 30.

Pokud v rámci výročního schvalování výkonnosti podle článku 52, Komise stanoví, že u intervencí, na které se nevztahuje článek 68 [nařízení o strategických plánech SZP], je rozdíl mezi vykázanými výdaji a částkou odpovídající příslušnému vykázanému výstupu větší než 50 % a členský stát není schopen poskytnout zdůvodnění, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými pozastaví měsíční platby podle čl.19 odst. 3 nebo průběžné platby podle článku 30.

Odůvodnění

Aby mohla Komise zohlednit odůvodnění členských států, musí být základem skutečná flexibilita. Příkladem mohou být nepříznivé povětrnostní podmínky, které je třeba brát v potaz za každých okolností.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje o pravidla upravující míru pozastavení plateb.

vypouští se

Odůvodnění

Pravidla týkající se míry pozastavení plateb by měla být stanovena v tomto nařízení. Tento pododstavec by proto měl být vypuštěn.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví další pravidla týkající se prvků akčních plánů a postupů pro vypracování akčních plánů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 101 odst. 3.

Pravidla týkající se prvků akčních plánů a postupů pro vypracování akčních plánů jsou následující [upřesní Komise].

Odůvodnění

Pravidla týkající se akčních plánů by měla být uvedena v základním aktu, nikoli v prováděcích aktech.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud členský stát nepředloží nebo neprovede akční plán podle odstavce 1, nebo pokud je tento akční plán zjevně nedostatečný pro nápravu situace, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými pozastaví měsíční platy podle čl. 19 odst. 3 nebo průběžné platby podle článku 30.

Pokud členský stát nepředloží nebo neprovede akční plán podle odstavce 1, nebo pokud je tento akční plán zjevně nedostatečný pro nápravu situace, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými pozastaví měsíční platy podle čl. 19 odst. 3 nebo průběžné platby podle článku 30. Kritéria pro dostatečnost akčních plánů zahrnují: [upřesní Komise].

Odůvodnění

Kritéria pro dostatečnost akčních plánů by měla být zahrnuta do základního aktu.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje o pravidla upravující míru a délku trvání pozastavení plateb a podmínky pro úhradu nebo snížení těchto částek s ohledem na víceleté sledování výkonnosti.

vypouští se

Odůvodnění

Kritéria pro míru a délku trvání pozastavení plateb by měla být zahrnuta do základního aktu. Tento pododstavec by proto měl být vypuštěn.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pozastavení se uplatní v souladu se zásadou proporcionality na příslušné výdaje uskutečněné členským státem, v němž byly nedostatky zjištěny, na dobu, již stanoví prováděcí akty podle prvního pododstavce a která nesmí překročit dvanáct měsíců. Pokud jsou nadále splněny podmínky pro pozastavení, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými prodlouží uvedenou dobu o další období, která dohromady nesmí překročit 12 měsíců. Pozastavené částky se zohlední při přijímání prováděcích aktů podle článku 53.

Pozastavení se uplatní v souladu se zásadou proporcionality na příslušné výdaje uskutečněné členským státem, v němž byly zjištěny závažné nedostatky, a nikoliv na celý finanční balíček, a to na dobu, která nesmí překročit dvanáct měsíců. Pokud jsou nadále splněny podmínky pro pozastavení, může Komise přijmout prováděcí akty, kterými prodlouží uvedenou dobu o další období, která dohromady nesmí překročit 12 měsíců. Pozastavené částky se zohlední při přijímání prováděcích aktů podle článku 53.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  před 1. prosincem, avšak ne před 16. říjnem, vyplatit zálohy na přímé platby na intervence až do výše 50 %;

a)  před 1. prosincem, avšak ne před 16. říjnem, vyplatit zálohy na přímé platby na intervence až do výše 75 %;

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že intervence obou pilířů podléhají stejnému plánu SZP, bylo by v zájmu zjednodušení, aby byly harmonogramy a procentní podíly záloh u intervencí přímých plateb a intervencí v oblasti rozvoje venkova harmonizovány.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V mimořádných situacích může Komise přijmout prováděcí akty k řešení konkrétních problémů souvisejících s uplatňováním tohoto článku. Tyto prováděcí akty se mohou odchýlit od ustanovení odstavce 2, avšak pouze v míře a po dobu, jež jsou nezbytně nutné.

V mimořádných situacích může Komise přijmout prováděcí akty k řešení konkrétních problémů souvisejících s uplatňováním tohoto článku, a to v co nejkratším čase. Tyto prováděcí akty se mohou odchýlit od ustanovení odstavce 2, avšak pouze v míře a po dobu, jež jsou nezbytně nutné.

Odůvodnění

Je velmi důležité, aby prováděcí akt mohl být ve výjimečných případech použit co nejdříve. Postup související s prováděcím aktem není v případě příjemců s finančními potížemi dostatečně rychlý. Aby se pomohlo zemědělcům a zlepšila se jejich situace, neměli by se členské státy a příjemci potýkat s prodlevami či nejistotami.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise předloží každé dva roky Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto článku.

5.  Komise předloží v souladu s článkem 7 každé dva roky Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto článku.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje, pokud jde o podmínky, za nichž mají být vyrovnány některé druhy výdajů a příjmů v rámci fondů.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje, pokud jde o podmínky týkající se údajů uvedených ve výkazech výdajů, za nichž mají být vyrovnány některé druhy výdajů a příjmů v rámci fondů.

Odůvodnění

Navrhovaná pravomoc je příliš široká. Měla by být omezena například na podmínky týkající se údajů uvedených ve výkazech výdajů, jinak by umožňovala vyloučit všechny výdaje na podpůrná opatření v rámci schváleného strategického plánu SZP.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny kontroly prováděné členskými státy na základě vnitrostátních právních a správních předpisů, článku 287 Smlouvy o fungování EU anebo jakákoli kontrola zorganizovaná na základě článku 322 Smlouvy o fungování EU nebo založená na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2185/96, může Komise v členských státech organizovat kontroly s cílem ověřovat zejména:

Aniž jsou dotčeny kontroly prováděné členskými státy na základě vnitrostátních právních a správních předpisů, článku 287 Smlouvy o fungování EU anebo jakákoli kontrola zorganizovaná na základě článku 322 Smlouvy o fungování EU nebo založená na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2185/96, může Komise v členských státech organizovat kontroly s výjimkou podmíněnosti s cílem ověřovat zejména:

Odůvodnění

Postupy a pravidla pro kontroly jsou zavedeny ve vztahu k podmíněnosti a rozšíření kontroly na konečného příjemce, což je v rozporu s úsilím o zjednodušení. Pro účely tohoto článku je třeba upřesnit, že uvedené postupy a pravidla se netýkají podmíněnosti.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje o zvláštní povinnosti, které mají členské státy plnit na základě této kapitoly, a o pravidla týkající se zejména kritérií pro určení případů nesrovnalostí ve smyslu nařízení (EU, Euratom) č. 2988/95 a dalších případů nedodržení podmínek stanovených členskými státy ve strategických plánech SZP, které mají být nahlášeny a údajů, které mají být poskytnuty.

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje o údaje poskytované pro účely úřadu OLAF.

Odůvodnění

Tento článek by měl namísto stávající formulace „zvláštní povinnosti“ obsahovat přesnější informace k přenesení pravomocí. Místo použití spojení „přenesené akty, kterými se toto nařízení doplňuje o zvláštní povinnosti,“ by mělo být přenesení pravomocí vymezeno přesněji. V případě informačních potřeb úřadu OLAF je toto vymezení možné. V zájmu zajištění subsidiarity by mělo být vymezení nesrovnalostí taktéž ponecháno na členských státech.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto článku.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že nový model realizace SZP je založen na výkonnosti, což by mohlo vést k finančním opravám, měly by být EP a Rada pravidelně informovány o provádění některých ustanovení.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto článku.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že nový model realizace SZP je založen na výkonnosti, což by mohlo vést k finančním opravám, měly by být EP a Rada pravidelně informovány o provádění některých ustanovení.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Podle podmínek stanovených v tomto článku členské státy odečtou veškeré částky, jejichž vyplacení nebylo oprávněné v důsledku toho, že se příjemce dopustil nesrovnalosti, kterou nenapravil, od jakýchkoli budoucích plateb vyplácených příjemci platební agenturou.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě zjištění nesrovnalostí a jiných případů nedodržení podmínek intervencí pro rozvoj venkova uvedených ve strategickém plánu SZP ze strany příjemců provedou členské státy finanční úpravy, kterými se úplně nebo částečně zruší příslušné financování Unie. Členské státy vezmou v úvahu povahu a závažnost zjištěných nedodržení požadavků, jakož i úroveň finanční ztráty pro EZFRV.

V případě zjištění nesrovnalostí a jiných případů nedodržení podmínek intervencí pro rozvoj venkova uvedených ve strategickém plánu SZP nebo v regionálních intervenčních programech ze strany příjemců provedou členské státy finanční úpravy, kterými se úplně nebo částečně zruší příslušné financování Unie. Členské státy vezmou v úvahu povahu a závažnost zjištěných nedodržení požadavků, jakož i úroveň finanční ztráty pro EZFRV.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zrušené částky finančních prostředků Unie vynakládaných v rámci EZFRV a částky získané zpět, jakož i související úroky se opětovně přidělí na jiné intervence pro rozvoj venkova v rámci strategického plánu SZP. Zrušené nebo zpětně získané finanční prostředky Unie však může členský stát opětovně použít pouze na operaci pro rozvoj venkova stanovenou ve vnitrostátním strategickém plánu SZP a za předpokladu, že tyto prostředky nejsou opětovně přiděleny na operace pro rozvoj venkova, jež byly předmětem finanční úpravy.

Zrušené částky finančních prostředků Unie vynakládaných v rámci EZFRV a částky získané zpět, jakož i související úroky se opětovně přidělí na jiné intervence pro rozvoj venkova v rámci strategického plánu SZP nebo odpovídajícího regionálního intervenčního programu. Zrušené nebo zpětně získané finanční prostředky Unie však může členský stát opětovně použít pouze na operaci pro rozvoj venkova stanovenou ve vnitrostátním strategickém plánu SZP a za předpokladu, že tyto prostředky nejsou opětovně přiděleny na operace pro rozvoj venkova, jež byly předmětem finanční úpravy.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Podle podmínek stanovených v tomto článku členské státy odečtou veškeré částky, jejichž vyplacení nebylo oprávněné v důsledku toho, že se příjemce dopustil nesrovnalosti, kterou nenapravil, od jakýchkoli budoucích plateb vyplácených příjemci platební agenturou.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 58 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí úroveň kontrol nezbytnou pro efektivní řízení rizik.

Členské státy zajistí úroveň kontrol, která je finančně a administrativně přiměřená efektivnímu řízení rizik, a to ve formě, kterou považují za nejvhodnější.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení, členské státy přijmou účinná a přiměřená opatření, aby se zabránilo obcházení ustanovení práva Unie, a zejména pak zajistí, aby se žádná z výhod stanovených v právních předpisech v odvětví zemědělství neposkytla fyzické nebo právnické osobě, o níž se zjistí, že podmínky nezbytné pro získání těchto výhod byly vytvořeny uměle v rozporu s cíli uvedených právních předpisů.

Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení, členské státy přijmou účinná a přiměřená opatření, aby se zabránilo obcházení ustanovení práva Unie, a zejména pak zajistí, aby se žádná z výhod stanovených v právních předpisech v odvětví zemědělství neposkytla fyzické nebo právnické osobě, o níž se zjistí, že podmínky nezbytné pro získání těchto výhod byly vytvořeny uměle v rozporu s cíli uvedených právních předpisů. Členské státy mohou přijmout další a podrobnější vnitrostátní právní předpisy týkající se uměle vytvořených podmínek.

Odůvodnění

Ukázalo se, že v praxi je tento článek neúčinný, pokud jde o zajištění důkazního břemene potřebného k odhalení obcházení a přijetí odpovídajících opatření. Pokud tento článek nebude zlepšen, měly by mít členské státy možnost přijmout další podrobnější vnitrostátní právní předpisy.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  „systémem identifikace a registrace zvířat“ systém pro identifikaci a registraci skotu upravený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/200033 , nebo systém pro identifikaci a registraci ovcí a koz upravený nařízením Rady (ES) č. 21/200434 ;

c)  „systémem identifikace a registrace zvířat“ systém pro identifikaci a registraci skotu upravený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/200033, nebo systém pro identifikaci a registraci ovcí a koz upravený nařízením Rady (ES) č. 21/200434, nebo systém pro identifikaci a evidování prasat stanovený ve směrnici Rady 2008/71/ES a v dalších databázích pro zvířata v chovu.

_________________

_________________

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1).

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1).

34 Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).

34 Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).

Odůvodnění

„Systém identifikace a registrace zvířat“ nezahrnuje prasata. Měly by tedy být také využívány ostatní databáze pro zvířata vytvořené členskými státy, a to i v případě, že se netýkají individuálních zvířat, aby se zabránilo tomu, že bude jedna informace předávána dvakrát.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 4 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  „beznárokovým systémem“ systém pro podávání žádostí pro intervence podle plochy nebo zvířat, v němž jsou nezbytné údaje potřebné pro správu minimálně jednotlivých oblastí nebo zvířat, pro něž je požadována podpora, v úředních elektronických databázích spravovaných členskými státy.

f)  „beznárokovým systémem“ předem vyplněný systém nebo jiný systém pro podávání žádostí pro intervence podle plochy nebo zvířat, v němž jsou nezbytné údaje potřebné pro správu minimálně jednotlivých oblastí nebo zvířat, pro něž je požadována podpora, v úředních elektronických databázích spravovaných členskými státy. Beznárokový systém umožňuje, aby správa vyplácela zemědělcům platby související se všemi druhy intervencí a opatření, pro něž je daný zemědělec způsobilý, a to na základě podrobných údajů uložených v úředních elektronických databázích, které jsou případně doplněny o další informace poskytnuté zemědělcem.

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit subsidiaritu, aby tak členské státy mohly používat své IT systémy a veškeré informace způsobem, který je z jejich hlediska nejvhodnější a z hlediska zemědělců nejjednodušší a nejpraktičtější.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 65 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Údaje a dokumentace uvedené v prvním pododstavci týkající se aktuálního kalendářního nebo hospodářského roku a předchozích deseti kalendářních nebo hospodářských let budou přístupné pro nahlížení prostřednictvím digitálních databází příslušných orgánů členského státu.

Údaje a dokumentace uvedené v prvním pododstavci týkající se aktuálního kalendářního nebo hospodářského roku a předchozích deseti kalendářních nebo hospodářských let budou přístupné pro nahlížení prostřednictvím digitálních databází příslušných orgánů členského státu. Příslušné informace z databází je možné poskytovat také formou shrnutí.

Odůvodnění

Existují obavy v souvislosti s náklady na uchovávání veškerých požadovaných informací. Zajištění dostupnosti informací v časovém rámci deseti let by mohlo být velmi nákladné. Obdobné a relevantní informace je možné poskytnout také v souhrnné podobě, což je mnohem levnější.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 66 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  obsahoval veškeré informace relevantní pro vykazování ukazatelů upravených v článku 7 nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP].

vypouští se

Odůvodnění

V písm. d) je uvedeno, že systém identifikace zemědělských pozemků zahrnuje veškeré informace relevantní pro vykazování ukazatelů upravených v článku 7 nařízení (EU) …/…[nařízení o strategických plánech SZP]. To znamená, že systémy identifikace musí zahrnovat části týkající se každého roku, které je nutné uchovávat 10 let, což je velmi nákladné. Systémy identifikace zemědělských pozemků by měly zahrnovat pouze základní informace týkající se daného pozemku, které je možné okamžitě převést do dalších databází.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 68 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy vytvoří a provozují systém sledování plochy.

1.  Členské státy vytvoří a provozují systém sledování plochy. V řádně odůvodněných případech může Komise povolit přechodné období týkající se systému sledování plochy těm členským státům, které v posledních letech nepoužívaly systémy dálkového průzkumu.

Odůvodnění

Pro ty členské státy, které nepoužívaly systémy dálkového průzkumu, by mělo existovat přechodné období týkající se nového povinného systému sledování plochy, aby se jim poskytla možnost dokončit systém a zajistit jeho fungování v praxi.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  zavedou kontrolní vzorek pro kontroly uvedené v písmenu a), které se musí provádět každý rok na základě analýzy rizik a zahrnují náhodné komponenty a zajistí kontrolní vzorek zahrnující minimálně 1 % příjemců, kteří přijímají podporu v souladu s oddílem 2 kapitolou 1 hlavy III nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP].

d)  zavedou kontrolní vzorek pro kontroly uvedené v písmenu a), které se musí provádět každý rok na základě analýzy rizik a zahrnují náhodné komponenty a zajistí kontrolní vzorek zahrnující minimálně 1 % příjemců, kteří přijímají podporu v souladu s oddílem 2 kapitolou 1 hlavy III nařízení (EU) …/… [nařízení o strategických plánech SZP]. Odchylně od ustanovení předchozího bodu mohou členské státy rozhodnout o snížení minimální míry kontrol ve výši 0,5 % na úrovni každého aktu nebo standardu nebo skupiny aktů nebo standardů, pokud míra porušení zjištěná na místě v náhodném kontrolovaném vzorku nepřesáhne 2 % v průběhu dvou předchozích roků, kdy byly vzneseny nároky.

Odůvodnění

V systému podmíněnosti by měla existovat možnost snížit minimální míru kontrol ve výši 1 % v  případě, že byl v předchozích letech zjištěn jen malý počet porušení.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 85 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  stanoví, že nebudou uloženy žádné správní sankce v případě, že nedodržení je způsobeno vyšší mocí.

c)  stanoví, že nebudou uloženy žádné správní sankce v následujících případech:

 

i)  je-li nesplnění způsobeno vyšší mocí;

 

ii)  je-li nesplnění způsobeno chybou příslušného orgánu či jiného orgánu nebo v případě, že osoba dotčená správní sankcí nemohla chybu logicky zjistit;

 

iii)  může-li dotčená osoba příslušnému orgánu uspokojivě prokázat, že k nesplnění povinností podle odstavce 1 nedošlo její vinou, nebo pokud se příslušný orgán jinak přesvědčí, že dotčená osoba nenese zavinění.

Odůvodnění

Čl. 85 odst. 2 písm. c) stanoví, že nebudou uloženy žádné správní sankce v případě, že nedodržení je způsobeno vyšší mocí. V čl. 57 odst. 3 je uveden seznam dalších případů, kdy nejsou vyměřovány sankce, např. je-li nesplnění způsobeno chybou orgánu. Na systém podmíněnosti by měly být uplatňovány všechny tyto ostatní případy uvedené v čl. 57 odst. 3.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 86 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V členských státech, kde je používán dobrovolný režim podpory vázané na zvířata a podpora rozvoje venkova vázaná na zvířata, by se správní sankce na základě nedodržení povinných požadavků na hospodaření související s chovem zvířat měly vztahovat pouze na dobrovolný režim podpory vázané na zvířata a podpory rozvoje venkova vázané na zvířata u daného příjemce. Obdobně by se správní sankce z důvodu nedodržení povinných požadavků na hospodaření týkajících se plochy nebo z důvodu nedodržení norem dobrého zemědělského a environmentálního stavu měly vztahovat pouze na přímé platby vázané na plochu a podporu rozvoje venkova vázanou na plochu poskytované danému příjemci.

Odůvodnění

At the moment the penalties relating to cross compliance are not equitable and proportionate, especially for farmers in different production sectors (animal husbandry/crop production). For example, farms only with a few animals but hundreds of hectares have a non-compliance in animal relates cross compliance requirements and when the penalty is applied to all area-based direct payments and rural development payments, the penalty seems to be too big in relation to the animal number. This applies also vice versa, with farms of only a few hectares but lot of animals. This unfair situation should be changed in the system of conditionality. Therefore, the new subparagraph should be inserted after the first subparagraph of Article 86(1) for those Member States where animal-related voluntary coupled support and animal-related rural development support are applied.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 86 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při výpočtu těchto snížení a vyloučení budou zohledněny závažnost, rozsah, doba trvání, opakování nebo úmyslnost zjištěného nedodržení. Sankce musí být odrazující a přiměřené a musí být v souladu s kritérii stanovenými v odstavcích 2 a 3 tohoto článku.

Při výpočtu těchto snížení a vyloučení budou zohledněny závažnost, rozsah, doba trvání nebo opakování zjištěného nedodržení. Sankce musí být odrazující a přiměřené a musí být v souladu s kritérii stanovenými v odstavcích 2 a 3 tohoto článku.

Odůvodnění

Ukázalo se, že posoudit úmyslnost je nesmírně obtížné a může vést k nejednoznačné interpretaci, kdy by se zemědělci nebylo zacházeno rovnocenně. Je také nutné zohlednit, že definice "úmyslnosti" se neuplatňuje na režimy podpory (viz čl. 57 odst. 3 první pododstavec, kde není úmyslnost zmíněna.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 86 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě nedodržení požadavků v důsledku nedbalosti obecně platí, že procento snížení odpovídá 3 % z celkové částky plateb uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

vypouští se

Odůvodnění

Tento odstavec stanoví pro sankce poměrně přísné obecné pravidlo (3 %). Tento odstavec by měl být buď vypuštěn, nebo by měly být sankce stanoveny ve výši 1 %, 3 % a 5 %.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 86 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou zavést systém včasného varování, který se vztahuje na jednotlivé případy prvního výskytu nedodržení požadavků, jež vzhledem ke své malé závažnosti, rozsahu a trvání nepovedou ke snížení nebo vyloučení. Zjistí-li se při následné kontrole během tří následujících kalendářních let, že k nápravě nedošlo, uplatní se snížení podle prvního pododstavce zpětně.

Členské státy mohou zavést systém včasného varování, který se vztahuje na jednotlivé případy prvního výskytu nedodržení požadavků, jež vzhledem ke své malé závažnosti, rozsahu a trvání nepovedou ke snížení nebo vyloučení. Zjistí-li se při následné kontrole během tří následujících kalendářních let, že k nápravě nedošlo, uplatní se snížení podle prvního pododstavce na rok, kdy bylo zjištěno, že nedošlo k nápravě nedodržení požadavků.

Odůvodnění

Pokud jde o systém včasného varování, neměly by být sankce uplatňovány zpětně, neboť sankce se zpětnou platností jsou komplikované jak pro zemědělce, tak pro správu. Proto by mělo dostačovat, aby byly pokuty ukládány pouze za rok, kdy bylo zjištěno, že nedošlo k nápravě.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 86 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Za účelem zajištění rovných podmínek mezi členskými státy, jakož i účinnosti a odrazujícího účinku systému sankcí je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 100, kterými se toto nařízení doplňuje o další pravidla pro uplatnění a výpočet sankcí.

vypouští se

Odůvodnění

Veškerá pravidla týkající se správních sankcí by měla být členským státům známa v okamžiku přijetí horizontálního nařízení. Další regulace prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci neposiluje subsidiaritu a komplikuje proces navrhování plánu SZP.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 88 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy pravidelně informují Komisi o uplatňování integrovaného systému podle hlavy IV kapitoly II. Komise k této otázce organizuje výměny názorů s členskými státy.

2.  Komise organizuje výměny názorů s členskými státy o integrovaném systému podle hlavy IV kapitoly II.

Odůvodnění

V tomto článku není jasné, jaký typ informací o uplatňování systému IACS Komise očekává a v jaké lhůtě. To je třeba upřesnit.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 1 – písm. a – bod vii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

vii)  informace o opatřeních přijatých podle článku 57;

vypouští se

Odůvodnění

Není jasné, jaký typ informací o ochranně finančních zájmů Unie Komise očekává; to je třeba upřesnit.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  oznamování informací, dokumentů, statistik a zpráv členských států Komisi, jakož i lhůty a způsoby jejich oznamování.

vypouští se

Odůvodnění

Pro plánování datových systému je velmi důležité předem vědět, jaký druh informací, dokumentů atd. je potřeba předávat a jaké jsou lhůty a metody pro tato oznámení.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Článek 96

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 96

vypouští se

Zveřejnění informací o příjemcích

 

1.  Členské státy v souladu s [čl. 44 odst. 3 až 5 nařízení (EU) …/… nařízení CPR] a s odstavci 2, 3 a 4 tohoto článku zajistí každoroční následné zveřejnění příjemců fondů.

 

2.  [Ustanovení čl. 44 odst. 3 až 5 nařízení (EU) …/… nařízení CPR] se případně vztahují na příjemce EZFRV and EZZF; nicméně částky odpovídající národnímu příspěvku a míře spolufinancování v souladu s ustanovením čl. 44 odst. 3 písm. h) a i) uvedeného nařízení se na EZZF neuplatní.

 

3.  Pro účely tohoto článku se rozumí:

 

  „operací“ opatření nebo intervence;

 

  „místem“ obec, kde příjemce sídlí nebo je registrován, a případně poštovní směrovací číslo nebo jeho část identifikující danou obec.

 

4.  Informace uvedené v čl. 44 odst. 3 až 5 uvedeného nařízení se zveřejňují na zvláštních internetových stránkách pro každý členský stát. Musejí být dostupné po dva roky od data, kdy byly poprvé zveřejněny.

 

Členské státy nezveřejňují informace uvedené v čl. 44 odst. 3 písm. a) a b) nařízení (EU) …/…[nařízení CPR], pokud je částka podpory obdržené příjemcem v jednom roce rovna nebo nižší než 1 250 EUR.

 

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Článek 96 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 96a

 

Zveřejňování údajů o příjemcích

 

1.  Členské státy zajistí každoroční následné zveřejnění údajů o příjemcích fondů. Zveřejněné údaje obsahují:

 

a)   jméno/název příjemce následujícím způsobem:

 

i)  jméno a příjmení, pokud je příjemcem fyzická osoba;

 

ii)  plný evidovaný oficiální název, pokud je příjemcem právnická osoba s vlastní právní subjektivitou podle právních předpisů daného členského státu;

 

iii)  plný název sdružení, tak jak je evidováno nebo jinak úředně uznáno, pokud je příjemcem sdružení bez vlastní právní subjektivity;

 

b)  název obce, kde příjemce sídlí nebo je registrován, a případně poštovní směrovací číslo nebo jeho část identifikující danou obec;

 

c)  výši vyplacených částek odpovídajících každému opatření financovanému z fondů, které každý příjemce obdržel v daném finančním roce;

 

d)  povahu a popis opatření financovaných z každého fondu, na jehož základě se platba uvedená v písmenu c) uděluje.

 

Údaje uvedené v prvním pododstavci se zveřejňují na zvláštních internetových stránkách pro každý členský stát. Musejí být dostupné po dva roky od data, kdy byly poprvé zveřejněny.

 

2.  Pokud jde o platby odpovídající opatřením financovaným z EZFRV uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. c), odpovídají částky, které mají být zveřejněny, celkovému veřejnému financování, které zahrnuje jak prostředky Unie, tak i vnitrostátní příspěvek.

 

3.  Členské státy nezveřejňují jméno/název příjemce uvedeného v prvním pododstavci písm. a), pokud je částka podpory obdržené příjemcem v jednom roce rovna nebo nižší než 1 250 EUR.

Odůvodnění

Vzhledem ke značné administrativní zátěži, která by vyplývala z navrženého systému, by bylo lepší zachovat stávající systém pro zveřejňování příjemců EZZF a EZFRV (každoroční zveřejnění, povinnost platební agentury zveřejňovat údaje, aktuální seznam údajů, jednotná internetová stránka pro EZFRV a EZZF), a to pouze na základě horizontálního nařízení.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 103 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 101, kterými toto nařízení v případě nutnosti doplní o odchylky od pravidel a dodatky k pravidlům stanoveným v tomto nařízení.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 101, kterými toto nařízení v případě nutnosti doplní o odchylky od pravidel a dodatky k pravidlům stanoveným v tomto nařízení. Tyto akty budou navrženy ihned poté, co vznikne jejich potřeba.

Odůvodnění

Je možné, že bude potřeba mnoha druhů výjimek atd., aby se příjemcům poskytla pomoc, neboť dopředu nelze anticipovat veškeré situace. Tyto akty by měly vzniknout okamžitě poté, co je zaznamenána potřeba.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Použije se ode dne 1. ledna 2023.

Odůvodnění

Použití od roku 2021 bude těžko dosažitelné vzhledem k tomu, že musí být včas přijata prováděcí pravidla, musí být k dispozici potřebné prostředky a musí být dostatek času na vývoj nových systémů IT (monitorování, zaznamenávání pokroku při dosahování cílů pomocí ukazatelů atd.).

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky

Referenční údaje

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

REGI

11.6.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Franc Bogovič

20.6.2018

Projednání ve výboru

22.11.2018

 

 

 

Datum přijetí

17.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

33

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D’Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee,

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky

Referenční údaje

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Datum předložení EP

1.6.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

5.7.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

 

REGI

11.6.2018

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ENVI

21.6.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Ulrike Müller

4.7.2018

 

 

 

Datum přijetí

8.4.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

7

2

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Heubuch, Elsi Katainen, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Christelle Lechevalier

Datum předložení

15.5.2019

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

28

+

ALDE

Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

James Nicholson

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Maria Heubuch, Molly Scott Cato

7

-

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Albert Deß

2

0

ALDE

Jan Huitema

PPE

Annie Schreijer-Pierik

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 5. července 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí