Διαδικασία : 2018/0217(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0199/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0199/2019

Συζήτηση :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Ψηφοφορία :

PV 20/10/2020 - 21
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0288
P9_TA(2021)0457

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 831kWORD 278k
15.5.2019
PE 629.392v02-00 A8-0199/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Εισηγήτρια: Ulrike Müller

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0393),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0247/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών καθώς και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0199/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» της 29ης Νοεμβρίου 2017 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική (στο εξής «ΚΓΠ») θα πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει την ανταπόκρισή της στις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες, ενισχύοντας την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, καταπολεμώντας και προσαρμόζοντας την αλλαγή του κλίματος και προωθώντας την έρευνα και την καινοτομία όχι μόνο στα εργαστήρια, αλλά και επί τόπου στους διάφορους τομείς και τις αγορές. Η ΚΓΠ θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί και με τις ανησυχίες των πολιτών σχετικά με τη βιώσιμη γεωργική παραγωγή.

(1)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» της 29ης Νοεμβρίου 2017 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική (στο εξής «ΚΓΠ») θα πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει την ανταπόκρισή της στις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες, ενισχύοντας την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, καταπολεμώντας την αλλαγή του κλίματος και συμβάλλοντας στην προσαρμογή σε αυτή, προσαρμόζοντας και μεταφέροντας την έρευνα και την καινοτομία από τα εργαστήρια στα χωράφια και τις αγορές. Η ΚΓΠ θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί και με τις ανησυχίες των πολιτών σχετικά με τη βιώσιμη γεωργική παραγωγή και την ανάπτυξη της υπαίθρου.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Είναι αναγκαίο η γεωργία να μην υποστεί τις οικονομικές επιπτώσεις πολιτικών αποφάσεων, όπως είναι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή η χρηματοδότηση νέων ενωσιακών πολιτικών. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους (2018/2714(RSP)), όπου το Κοινοβούλιο αποδοκιμάζει το ότι η πρόταση της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2018 σχετικά με το ΠΔΠ του 2021-2027 οδήγησε σε μείωση του επιπέδου της ΚΓΠ κατά 15 %, και δηλώνει την ιδιαίτερη αντίθεσή του σε οποιαδήποτε δραστική περικοπή που θα επηρεάσει αρνητικά τη φύση και τους στόχους της ΚΓΠ. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό, το Κοινοβούλιο αμφισβήτησε την προτεινόμενη μείωση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης κατά περισσότερο από 25 %.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  Η ΚΓΠ καλείται να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην Ένωση όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις και τα χρηματοδοτικά κεφάλαια του δεύτερου πυλώνα για τους γεωργούς που συμβάλλουν σημαντικά τόσο στην επισιτιστική ασφάλεια όσο και στις επενδύσεις και στην απασχόληση στις αγροτικές περιοχές. Οι σοβαρές περικοπές που προβλέπονται για την ΚΓΠ δεν είναι αποδεκτές. Για τον λόγο αυτόν, η ΚΓΠ πρέπει να επικεντρωθεί στις βασικές της δραστηριότητες, ενώ θα πρέπει επίσης να διατηρηθεί η χρηματοδότηση που κατανέμεται στην ΚΓΠ 2021-2027 για την ΕΕ των 27 τουλάχιστον στο επίπεδο του προϋπολογισμού για την περίοδο 2014-2020 και να εγγραφεί στον προϋπολογισμό το αρχικό ποσό για το αποθεματικό για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1γ)  Σύμφωνα με το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η εφαρμογή της ΚΓΠ θα πρέπει να συνεκτιμά τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και των υποχρεώσεων της Ένωσης όσον αφορά τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Το βασιζόμενο στη συμμόρφωση μοντέλο υλοποίησης της ΚΓΠ θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να εξασφαλίζει μεγαλύτερη εστίαση στα αποτελέσματα και τις επιδόσεις. Ως εκ τούτου, η Ένωση θα πρέπει να ορίσει τους βασικούς στόχους πολιτικής, τους τύπους των παρεμβάσεων και τις βασικές απαιτήσεις της Ένωσης, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη και υποχρέωση λογοδοσίας για την επίτευξη των στόχων αυτών. Κατά συνέπεια, υπάρχει ανάγκη να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη επικουρικότητα προκειμένου να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι τοπικές συνθήκες και ανάγκες. Σύμφωνα με το νέο μοντέλο υλοποίησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για την προσαρμογή των παρεμβάσεών τους για την ΚΓΠ στις βασικές απαιτήσεις της Ένωσης για τη μεγιστοποίηση της συμβολής τους στους ενωσιακούς στόχους για την ΚΓΠ και για τη θέσπιση και τον σχεδιασμό του πλαισίου συμμόρφωσης και ελέγχου για τους δικαιούχους.

(3)  Το βασιζόμενο στη συμμόρφωση μοντέλο υλοποίησης της ΚΓΠ θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να εξασφαλίζει μεγαλύτερη εστίαση στα αποτελέσματα και τις επιδόσεις. Ως εκ τούτου, η Ένωση θα πρέπει να ορίσει τους βασικούς στόχους πολιτικής, τους τύπους των παρεμβάσεων και τις βασικές απαιτήσεις της Ένωσης, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη και υποχρέωση λογοδοσίας για την επίτευξη των στόχων αυτών. Κατά συνέπεια, υπάρχει ανάγκη να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη επικουρικότητα και ευελιξία προκειμένου να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι τοπικές συνθήκες και ανάγκες. Σύμφωνα με το νέο μοντέλο υλοποίησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για την προσαρμογή των παρεμβάσεών τους για την ΚΓΠ στις συγκεκριμένες ανάγκες τους και στις βασικές απαιτήσεις της Ένωσης για τη μεγιστοποίηση της συμβολής τους στους ενωσιακούς στόχους για την ΚΓΠ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης θεσπίσουν και να σχεδιάσουν το πλαίσιο ελέγχου για τους δικαιούχους ώστε να συνεχίσουν να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ με το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης. Οι βασικές ενωσιακές απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων η καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (ΚΓΠΚ) και οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ), διασφαλίζουν την υιοθέτηση κοινής προσέγγισης και ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) / του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [νέος δημοσιονομικός κανονισμός]12, ιδίως εκείνες που διέπουν την επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη, τη λειτουργία των διαπιστευμένων οργανισμών και τις αρχές του προϋπολογισμού, θα πρέπει να εφαρμόζονται στις παρεμβάσεις και τα μέτρα που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(5)  Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [νέος δημοσιονομικός κανονισμός]12, ιδίως εκείνες που διέπουν την επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη, τη λειτουργία των διαπιστευμένων οργανισμών και τις αρχές του προϋπολογισμού, θα πρέπει να εφαρμόζονται στις παρεμβάσεις και τα μέτρα που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

__________________

__________________

12 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. [νέος δημοσιονομικός κανονισμός].

12 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διέπεται από μέρος των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός ΚΚΔ].

 

__________________

 

[κανονισμός ΚΚΔ]

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν την προσθήκη κανόνων που θα περιέπλεκαν τη χρήση του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ από τους δικαιούχους.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και των οργανισμών συντονισμού από τα κράτη μέλη και η καθιέρωση διαδικασιών για τη σύνταξη δηλώσεων διαχείρισης και ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων και για την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης, των συστημάτων υποβολής εκθέσεων και την πιστοποίηση των ετήσιων λογαριασμών από ανεξάρτητους οργανισμούς. Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια του συστήματος ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες έγκρισης, επικύρωσης και πληρωμής, και η μείωση της διοικητικής και ελεγκτικής επιβάρυνσης των υπηρεσιών της Επιτροπής και των κρατών μελών όπου απαιτείται διαπίστευση κάθε οργανισμού πληρωμών, θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των αρχών και οργανισμών στους οποίους ανατίθενται οι αρμοδιότητες αυτές, τηρουμένων παράλληλα των συνταγματικών διατάξεων κάθε κράτους μέλους.

(9)  Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και των οργανισμών συντονισμού από τα κράτη μέλη και η καθιέρωση διαδικασιών για τη σύνταξη δηλώσεων διαχείρισης, ετήσιων εκθέσεων εκκαθάρισης και εκθέσεων επιδόσεων και για την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης, των συστημάτων υποβολής εκθέσεων και την πιστοποίηση των ετήσιων λογαριασμών από ανεξάρτητους οργανισμούς. Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια του συστήματος ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες έγκρισης, επικύρωσης και πληρωμής, και η μείωση της διοικητικής και ελεγκτικής επιβάρυνσης των υπηρεσιών της Επιτροπής και των κρατών μελών όπου απαιτείται διαπίστευση κάθε οργανισμού πληρωμών, θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των αρχών και οργανισμών στους οποίους ανατίθενται οι αρμοδιότητες αυτές, τηρουμένων παράλληλα των συνταγματικών διατάξεων κάθε κράτους μέλους. Οι οργανισμοί πληρωμών θα πρέπει να αναπτύξουν τον ρόλο τους ως συμβούλων των γεωργών και να καταβάλουν προσπάθειες με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών για τους δικαιούχους στο πλαίσιο της διασφάλισης της συμμόρφωσης με τα πρότυπα σε ενωσιακό επίπεδο.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστεύει πλείονες οργανισμούς πληρωμών, θα πρέπει να ορίζει έναν μόνο δημόσιο οργανισμό συντονισμού για να διασφαλίζει τη συνεπή διαχείριση των ταμείων, να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Επιτροπής και των διάφορων διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών και να μεριμνά για την άμεση διαβίβαση των στοιχείων που ζητά η Επιτροπή σχετικά με τις δραστηριότητες των διαφόρων οργανισμών πληρωμών. Ο οργανισμός συντονισμού θα πρέπει επίσης να αναλαμβάνει και να συντονίζει δράσεις για τη διόρθωση ελλείψεων κοινής φύσης που παρουσιάζονται σε εθνικό επίπεδο και να τηρεί την Επιτροπή ενήμερη σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες.

(10)  Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστεύει πλείονες οργανισμούς πληρωμών, θα πρέπει να ορίζει έναν μόνο δημόσιο οργανισμό συντονισμού για να διασφαλίζει τη συνεπή διαχείριση των ταμείων, να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Επιτροπής και των διάφορων διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών και να μεριμνά για την άμεση διαβίβαση των στοιχείων που ζητά η Επιτροπή σχετικά με τις δραστηριότητες των διαφόρων οργανισμών πληρωμών. Ο οργανισμός συντονισμού θα πρέπει επίσης να αναλαμβάνει και να συντονίζει δράσεις για τη διόρθωση ελλείψεων κοινής φύσης που παρουσιάζονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και να τηρεί την Επιτροπή ενήμερη σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η εμπλοκή των οργανισμών πληρωμών που έχουν διαπιστευθεί από τα κράτη μέλη αποτελεί βασική προϋπόθεση στο νέο μοντέλο υλοποίησης, προκειμένου να υπάρξει εύλογη διαβεβαίωση ότι οι στόχοι και οι σκοποί που καθορίζονται στα σχετικά στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα επιτευχθούν με τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλέπεται ρητά στον παρόντα κανονισμό ότι μόνο οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους διαπιστευμένους οργανισμούς πληρωμών μπορούν να επιστρέφονται από τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Επιπλέον, οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται από την Ένωση για τις παρεμβάσεις που αναφέρονται στον κανονισμό για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ θα πρέπει να έχουν αντίστοιχη εκροή και να συμμορφώνονται με τις βασικές ενωσιακές απαιτήσεις και τα συστήματα διακυβέρνησης.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Για να εξασφαλίζεται ότι τα ποσά της χρηματοδότησης της ΚΓΠ δεν υπερβαίνουν τα ετήσια ανώτατα όρια, θα πρέπει να διατηρηθεί ο μηχανισμός δημοσιονομικής πειθαρχίας, που επιτρέπει την προσαρμογή του επιπέδου των άμεσων ενισχύσεων. Ωστόσο, θα πρέπει να καταργηθεί το όριο των 2 000 ευρώ. Θα πρέπει να διατηρείται γεωργικό απόθεμα για τη στήριξη του γεωργικού τομέα σε περίπτωση που υπάρξουν εξελίξεις στην αγορά ή σοβαρές κρίσεις που επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή ή τη διανομή. Το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [νέος δημοσιονομικός κανονισμός] προβλέπει ότι οι μη δεσμευθείσες πιστώσεις είναι δυνατόν να μεταφερθούν στο επόμενο οικονομικό έτος, και μόνο σε αυτό. Προκειμένου να απλουστευθεί σημαντικά η εφαρμογή για τους δικαιούχους και τις εθνικές διοικήσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας μηχανισμός μεταφοράς, με τον οποίο θα χρησιμοποιούνται τα μη χρησιμοποιηθέντα ποσά του αποθεματικού για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα το οποίο θα δημιουργηθεί το 2020. Για τον σκοπό αυτόν είναι αναγκαία παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) που θα επιτρέπει να μεταφέρονται οι μη δεσμευθείσες πιστώσεις του γεωργικού αποθεματικού χωρίς χρονικό περιορισμό για τη χρηματοδότηση του γεωργικού αποθεματικού κατά το/τα επόμενο/-α οικονομικό/-ά έτος/-η. Επιπλέον, όσον αφορά το οικονομικό έτος 2020, είναι αναγκαία μια δεύτερη παρέκκλιση δεδομένου ότι το συνολικό μη χρησιμοποιηθέν ποσό του αποθεματικού που θα είναι διαθέσιμο στο τέλος του έτους 2020 θα πρέπει να μεταφερθεί στο έτος 2021 για την αντίστοιχη γραμμή του νέου γεωργικού αποθεματικού χωρίς να επιστραφεί στις γραμμές του προϋπολογισμού που καλύπτουν τις παρεμβάσεις με μορφή άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

(14)  Για να εξασφαλίζεται ότι τα ποσά της χρηματοδότησης της ΚΓΠ δεν υπερβαίνουν τα ετήσια ανώτατα όρια, θα πρέπει να διατηρηθεί ο μηχανισμός δημοσιονομικής πειθαρχίας, που επιτρέπει την προσαρμογή του επιπέδου των άμεσων ενισχύσεων.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Το υφιστάμενο αποθεματικό κρίσεων θα πρέπει να επανεξεταστεί και να ενισχυθεί με σκοπό τη στήριξη της δημιουργίας ενός αποθεματικού της ΕΕ για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα, ενός πιο αποτελεσματικού και ευέλικτου μέσου το οποίο θα πρέπει να παρέχει πρόσθετη στήριξη στον γεωργικό τομέα σε περίπτωση εξελίξεων στην αγορά, και να επιτρέπει στην Ένωση να ανταποκρίνεται καλύτερα σε σοβαρές κρίσεις που επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή ή τη διανομή. Για τον σκοπό αυτόν, και προκειμένου να καταστεί εφικτή η ανάπτυξη ενός άρτιου πλαισίου το οποίο θα επιτρέπει στους γεωργούς να διαχειρίζονται δεόντως τους κινδύνους, οι πιστώσεις του αποθεματικού της ΕΕ για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα θα πρέπει να κινητοποιούνται για τη χρηματοδότηση των μέτρων σταθεροποίησης της αγοράς και των έκτακτων μέτρων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, καθώς και για τα μέτρα που επιτρέπουν την αντικατάσταση των μέσων σταθεροποίησης εισοδήματος που θέτουν σε εφαρμογή τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 70 του κανονισμού (ΕΕ) ... / ... [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] και τίθενται στη διάθεση των γεωργών σε περίπτωση οξείας πτώσης του γεωργικού εισοδήματος κάτω από ένα προκαθορισμένο από την Επιτροπή όριο ανά τομέα όπου αυτή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14β)  Το αποθεματικό της ΕΕ για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ και το αρχικό ποσό του θα πρέπει να οριστεί το 2021 ως πρόσθετο ποσό στους προϋπολογισμούς του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ. Το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [νέος δημοσιονομικός κανονισμός] προβλέπει ότι οι μη δεσμευθείσες πιστώσεις είναι δυνατόν να μεταφερθούν στο επόμενο οικονομικό έτος, και μόνο σε αυτό. Για τον σκοπό αυτόν είναι αναγκαία μια παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) που θα επιτρέπει να μεταφέρονται οι μη δεσμευθείσες πιστώσεις του γεωργικού αποθεματικού χωρίς χρονικό περιορισμό για τη χρηματοδότηση του γεωργικού αποθεματικού κατά το επόμενο ή τα επόμενα οικονομικά έτη, επιτρέποντας από έτος σε έτος τη συσσώρευση πιστώσεων στο αποθεματικό της ΕΕ για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Προκειμένου να αποφευχθεί ο υπερβολικός διοικητικός φόρτος για τις εθνικές διοικήσεις και τους γεωργούς, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η επιστροφή των μεταφερθέντων ποσών από το προηγούμενο οικονομικό έτος σε σχέση με την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πειθαρχία δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται είτε όταν εφαρμόζεται δημοσιονομική πειθαρχία για δεύτερο συναπτό έτος (έτος N+1) είτε όταν το συνολικό ποσό των μη δεσμευθεισών πιστώσεων αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 0,2 % του καθαρού ανώτατου ορίου του ΕΓΤΕ.

(15)  Προκειμένου να αποφευχθεί ο υπερβολικός διοικητικός φόρτος για τις εθνικές διοικήσεις και τους γεωργούς, να απλουστευθούν οι διαδικασίες όσο το δυνατόν περισσότερο και να περιοριστεί η πολυπλοκότητα των εντύπων των πληρωμών, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η επιστροφή των μεταφερθέντων ποσών από το προηγούμενο οικονομικό έτος σε σχέση με την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πειθαρχία δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται είτε όταν εφαρμόζεται δημοσιονομική πειθαρχία για δεύτερο συναπτό έτος (έτος N+1) είτε όταν το συνολικό ποσό των μη δεσμευθεισών πιστώσεων αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 0,2 % του καθαρού ανώτατου ορίου του ΕΓΤΕ.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Η εναρμόνιση του επιπέδου των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών έχει ουσιαστική σημασία για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για δίκαιη κατανομή των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Προκειμένου να παρασχεθούν στην Επιτροπή τα μέσα για τη διαχείριση των γεωργικών αγορών, τη διευκόλυνση της παρακολούθησης των γεωργικών δαπανών και την παρακολούθηση των γεωργικών πόρων σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, θα πρέπει να προβλεφθεί η χρησιμοποίηση του γεωργομετεωρολογικού συστήματος και η απόκτηση και βελτίωση δορυφορικών δεδομένων.

(21)  Προκειμένου να παρασχεθούν στην Επιτροπή τα μέσα για τη διαχείριση των γεωργικών αγορών, τη διευκόλυνση της παρακολούθησης των γεωργικών δαπανών, την εκτίμηση και την έγκαιρη παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και την παρακολούθηση των γεωργικών πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, θα πρέπει να προβλεφθεί η χρησιμοποίηση του γεωργομετεωρολογικού συστήματος και η απόκτηση και βελτίωση δορυφορικών δεδομένων.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Η παρακολούθηση των γεωργικών αγορών από την Επιτροπή θα πρέπει να επεκταθεί στην παρακολούθηση των εμπορικών ροών από και προς αναπτυσσόμενες χώρες σε τομείς που έχουν χαρακτηριστεί ευαίσθητοι από τις χώρες εταίρους, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή των σχετικών με την ΚΓΠ εμπορικών αποτελεσμάτων στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής με τη δέσμευση της Ένωσης υπέρ της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου υλοποίησης της ΚΓΠ, η επιλεξιμότητα των πληρωμών που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη για χρηματοδότηση από την Ένωση δεν θα πρέπει να εξαρτάται πλέον από τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών σε μεμονωμένους δικαιούχους. Αντ’ αυτού, όσον αφορά τους τύπους παρεμβάσεων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) ... / ... [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], οι πληρωμές των κρατών μελών θα πρέπει να είναι επιλέξιμες εάν συνοδεύονται από αντίστοιχη εκροή και συμμορφώνονται με τις ισχύουσες βασικές απαιτήσεις της Ένωσης.

(25)  Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου υλοποίησης της ΚΓΠ, η επιλεξιμότητα των πληρωμών που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη για χρηματοδότηση από την Ένωση δεν θα πρέπει να εξαρτάται πλέον από τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών σε μεμονωμένους δικαιούχους. Αντ’ αυτού, όσον αφορά τους τύπους παρεμβάσεων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) ... / ... [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], οι πληρωμές των κρατών μελών θα πρέπει να είναι επιλέξιμες εάν συνοδεύονται από αντίστοιχη εκροή και συμμορφώνονται με τις ισχύουσες βασικές απαιτήσεις της Ένωσης. Προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, το νέο μοντέλο υλοποίησης της ΚΓΠ δεν θα πρέπει να άρει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τον έλεγχο της νομιμότητας και της κανονικότητας των δαπανών.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαβιβάσουν στην Επιτροπή, έως τις 15 Φεβρουαρίου N+1, τους ετήσιους λογαριασμούς και την ετήσια έκθεση απόδοσης σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ. Σε περίπτωση που τα εν λόγω έγγραφα δεν αποσταλούν, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να μην είναι σε θέση να εκκαθαρίσει τους λογαριασμούς του σχετικού οργανισμού πληρωμών ή να ελέγξει την επιλεξιμότητα των δαπανών έναντι των αναφερόμενων υλοποιήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να αναστείλει τις μηνιαίες πληρωμές και να διακόψει την τριμηνιαία επιστροφή έως ότου ληφθούν τα έγγραφα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

(28)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαβιβάσουν στην Επιτροπή τους ετήσιους λογαριασμούς και την ετήσια έκθεση εκκαθάρισης έως τις 15 Φεβρουαρίου N+1, καθώς και την ετήσια έκθεση απόδοσης σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ έως τις 15 Απριλίου του δεύτερου ημερολογιακού έτους μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και ανά διετία στη συνέχεια. Σε περίπτωση που τα εν λόγω έγγραφα δεν αποσταλούν, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να μην είναι σε θέση να εκκαθαρίσει τους λογαριασμούς του σχετικού οργανισμού πληρωμών ή να ελέγξει την επιλεξιμότητα των δαπανών έναντι των αναφερόμενων υλοποιήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να αναστείλει τις μηνιαίες πληρωμές και να διακόψει την τριμηνιαία επιστροφή έως ότου ληφθούν τα έγγραφα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Θα πρέπει να θεσπιστεί νέα μορφή αναστολής πληρωμών για τις καταστάσεις με ασυνήθιστα χαμηλές εκροές. Όταν οι αναφερόμενες εκροές κυμαίνονται σε ασυνήθιστα χαμηλό επίπεδο σε σύγκριση με τις δηλωθείσες δαπάνες και όταν τα κράτη μέλη δεν μπορούν να παράσχουν εύλογους και κατανοητούς λόγους για την κατάσταση αυτή, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται, εκτός από το να μειώσει τις δαπάνες για το οικονομικό έτος N-1, να αναστείλει τις μελλοντικές δαπάνες που σχετίζονται με την παρέμβαση για την οποία οι εκροές ήταν ασυνήθιστα χαμηλές. Οι εν λόγω αναστολές θα πρέπει να υπόκεινται σε επιβεβαίωση στην ετήσια απόφαση εκκαθάρισης απόδοσης.

(29)  Θα πρέπει να θεσπιστεί νέα μορφή αναστολής πληρωμών για τις καταστάσεις με ασυνήθιστα χαμηλές εκροές. Όταν οι αναφερόμενες εκροές κυμαίνονται σε ασυνήθιστα χαμηλό επίπεδο σε σύγκριση με τις δηλωθείσες δαπάνες και όταν τα κράτη μέλη δεν μπορούν να παράσχουν εύλογους και κατανοητούς λόγους για την κατάσταση αυτή, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται, εκτός από το να μειώσει τις δαπάνες για το οικονομικό έτος N-1, κατόπιν προηγούμενης προειδοποίησης, να αναστείλει τις μελλοντικές δαπάνες που σχετίζονται με την παρέμβαση για την οποία οι εκροές ήταν ασυνήθιστα χαμηλές. Οι εν λόγω αναστολές θα πρέπει να υπόκεινται σε επιβεβαίωση στην ετήσια απόφαση εκκαθάρισης.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Όσον αφορά την πολυετή παρακολούθηση επιδόσεων, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να έχει την εξουσία να αναστείλει τις πληρωμές. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση καθυστερημένης ή ανεπαρκούς προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων, όπως ορίζεται στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να ζητήσει από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με σχέδιο δράσης που θα θεσπιστεί σε διαβούλευση με την Επιτροπή και θα περιέχει σαφείς δείκτες προόδου. Εάν το κράτος μέλος δεν υποβάλει ή εφαρμόσει το σχέδιο δράσης ή το σχέδιο δράσης είναι προδήλως ανεπαρκές για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να αναστείλει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες πληρωμές μέσω εκτελεστικής πράξης.

(30)  Όσον αφορά την πολυετή παρακολούθηση επιδόσεων, λόγω του πιο σύνθετου χαρακτήρα των δεικτών αποτελεσμάτων και της απαραίτητης προσαρμογής στο νέο μοντέλο υλοποίησης, οι εκθέσεις επιδόσεων για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και την απόσταση από τους αντίστοιχους στόχους θα πρέπει να υποβληθούν για πρώτη φορά έως τις 15 Απριλίου του δεύτερου ημερολογιακού έτους μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και ανά διετία στη συνέχεια. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις καθυστερημένης ή ανεπαρκούς προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων, όπως ορίζεται στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και όταν το κράτος μέλος δεν μπορεί να την αιτιολογήσει δεόντως, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να ζητήσει από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να υποβάλει σχέδιο δράσης που θα θεσπιστεί σε διαβούλευση με την Επιτροπή. Στο σχέδιο δράσης θα πρέπει να περιγράφονται τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα και το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής του. Εάν το κράτος μέλος δεν υποβάλει ή εφαρμόσει το σχέδιο δράσης ή εάν καταστεί προφανές ότι το σχέδιο δράσης είναι προδήλως ανεπαρκές για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να αναστείλει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες πληρωμές μέσω εκτελεστικής πράξης.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Για την εξακρίβωση της δημοσιονομικής σχέσης μεταξύ των διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών και του προϋπολογισμού της Ένωσης, η Επιτροπή πρέπει να εκκαθαρίζει ετησίως τους λογαριασμούς των οργανισμών αυτών, στο πλαίσιο της ετήσιας δημοσιονομικής εκκαθάρισης. Η απόφαση που αφορά την εκκαθάριση λογαριασμών θα πρέπει να περιορίζεται στην πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των λογαριασμών, και δεν θα πρέπει να καλύπτει τη συμμόρφωση των δαπανών με την ενωσιακή νομοθεσία.

(39)  Για την εξακρίβωση της δημοσιονομικής σχέσης μεταξύ των διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών και του προϋπολογισμού της Ένωσης, η Επιτροπή πρέπει να εκκαθαρίζει ετησίως τους λογαριασμούς των οργανισμών αυτών, στο πλαίσιο της ετήσιας εκκαθάρισης. Η απόφαση που αφορά την εκκαθάριση λογαριασμών θα πρέπει να περιορίζεται στην πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των λογαριασμών, και δεν θα πρέπει να καλύπτει τη συμμόρφωση των δαπανών με την ενωσιακή νομοθεσία.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Σύμφωνα με το νέο μοντέλο υλοποίησης, θα πρέπει να καθορίζεται ετήσια εκκαθάριση απόδοσης προκειμένου να ελέγχεται η επιλεξιμότητα των δαπανών σε σχέση με τις αναφερόμενες εκροές. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν καταστάσεις στις οποίες οι δηλωθείσες δαπάνες δεν έχουν αντίστοιχες αναφερόμενες εκροές και τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αιτιολογήσουν την απόκλιση αυτή, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μηχανισμός μείωσης των πληρωμών.

(40)  Σύμφωνα με το νέο μοντέλο υλοποίησης θα πρέπει να καθορίζεται ετήσια εκκαθάριση προκειμένου να ελέγχεται η επιλεξιμότητα των δαπανών σε σχέση με τις αναφερόμενες εκροές. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν καταστάσεις στις οποίες οι δηλωθείσες δαπάνες δεν έχουν αντίστοιχες αναφερόμενες εκροές και τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αιτιολογήσουν την απόκλιση αυτή, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μηχανισμός μείωσης των πληρωμών.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του προϋπολογισμού της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν συστήματα προκειμένου να βεβαιώνονται για την πραγματική και ορθή εκτέλεση των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία, διατηρώντας συγχρόνως το υφιστάμενο ισχυρό πλαίσιο για χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου16, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου17 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου18, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, της ανίχνευσης, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ή των κακώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, εφόσον απαιτείται, με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF) δύναται να διενεργεί διοικητικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δύναται να διενεργεί έρευνες και να διώκει την απάτη και άλλα ποινικά αδικήματα που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που λαμβάνει κονδύλια της Ένωσης πρέπει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να εκχωρεί τα απαραίτητα δικαιώματα και να δίνει πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), και να εξασφαλίζει ότι τυχόν τρίτα μέρη που συμμετέχουν στη χρησιμοποίηση των κονδυλίων της Ένωσης χορηγούν ισοδύναμα δικαιώματα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τα συστήματα που θα τους επιτρέπουν να κοινοποιούν στην Επιτροπή, προκειμένου να μπορεί η OLAF να ασκεί τις εξουσίες της και να εξασφαλίζει την αποτελεσματική ανάλυση των υποθέσεων παρατυπιών, τις παρατυπίες που διαπιστώνουν και άλλες υποθέσεις μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, και για την συνέχεια που δίνουν, καθώς και σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται στις έρευνες της OLAF. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εξέταση των καταγγελιών σχετικά με τα ταμεία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν θεσπίσει τις αναγκαίες ρυθμίσεις.

(42)  Για τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του προϋπολογισμού της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν συστήματα προκειμένου να βεβαιώνονται για την πραγματική και ορθή εκτέλεση των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία, διατηρώντας συγχρόνως το υφιστάμενο ισχυρό πλαίσιο για χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου16 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου17 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου18, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, της ανίχνευσης, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ή των κακώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, εφόσον απαιτείται, με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF) δύναται να διενεργεί διοικητικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δύναται να διενεργεί έρευνες και να διώκει την απάτη και άλλα ποινικά αδικήματα που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19. Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που λαμβάνει κονδύλια της Ένωσης πρέπει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να εκχωρεί τα απαραίτητα δικαιώματα και να δίνει πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), και να εξασφαλίζει ότι τυχόν τρίτα μέρη που συμμετέχουν στη χρησιμοποίηση των κονδυλίων της Ένωσης χορηγούν ισοδύναμα δικαιώματα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τα συστήματα που θα τους επιτρέπουν να κοινοποιούν στην Επιτροπή, προκειμένου να μπορεί η OLAF να ασκεί τις εξουσίες της και να εξασφαλίζει την αποτελεσματική ανάλυση των υποθέσεων παρατυπιών, τις παρατυπίες που διαπιστώνουν και άλλες υποθέσεις μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, και για την συνέχεια που δίνουν, καθώς και σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται στις έρευνες της OLAF. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εξέταση των καταγγελιών σχετικά με τα ταμεία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν θεσπίσει τις αναγκαίες ρυθμίσεις.

__________________

__________________

15 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

15 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

16 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ L 312 της 23.12.95, σ. 1).

16 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ L 312 της 23.12.95, σ. 1).

17 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

17 Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

18 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

18 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

19 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

19 Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(46α)  Για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των δικαιούχων στα διάφορα κράτη μέλη, θα πρέπει να θεσπιστούν σε επίπεδο Ένωσης ορισμένοι γενικοί κανόνες σχετικά με τους ελέγχους και τις κυρώσεις.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47)  Θα πρέπει να διατηρηθούν τα υφιστάμενα κύρια στοιχεία του ολοκληρωμένου συστήματος, ιδίως οι διατάξεις σχετικά με ένα σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων, ένα σύστημα υποβολής αιτήσεων γεωχωρικών πληροφοριών και με βάση τα ζώα, ένα σύστημα αναγνώρισης και καταχώρισης των δικαιωμάτων ενίσχυσης, ένα σύστημα καταγραφής της ταυτότητας των δικαιούχων και ένα σύστημα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα προϊόντα δεδομένων ή πληροφοριών που παρέχονται από το πρόγραμμα Copernicus, πέραν των τεχνολογιών πληροφοριών όπως το GALILEO και το EGNOS, προκειμένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη συνολικών και συγκρίσιμων δεδομένων σε ολόκληρη την Ένωση για τους σκοπούς της παρακολούθησης της γεωργοπεριβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής για την ενίσχυση της χρήσης πλήρων, ελεύθερων και ανοιχτών δεδομένων και πληροφοριών από τους δορυφόρους και τις υπηρεσίες Copernicus Sentinels. Για τον σκοπό αυτό, το ολοκληρωμένο σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων.

(47)  Θα πρέπει να διατηρηθούν σε κατάλληλο επίπεδο τα υφιστάμενα κύρια στοιχεία του ολοκληρωμένου συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, και ιδίως οι διατάξεις σχετικά με ένα σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων, ένα σύστημα υποβολής αιτήσεων γεωχωρικών πληροφοριών και με βάση τα ζώα, ένα σύστημα αναγνώρισης και καταχώρισης των δικαιωμάτων ενίσχυσης, ένα σύστημα καταγραφής της ταυτότητας των δικαιούχων και ένα σύστημα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, λαμβανομένων ταυτόχρονα υπόψη της αρχής της αναλογικότητας και της ανάγκης να μην επιβάλλεται περιττός διοικητικός φόρτος στους γεωργούς και τους διοικητικούς φορείς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα προϊόντα δεδομένων ή πληροφοριών που παρέχονται από το πρόγραμμα Copernicus, πέραν των τεχνολογιών πληροφοριών όπως το GALILEO και το EGNOS, προκειμένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη συνολικών και συγκρίσιμων δεδομένων σε ολόκληρη την Ένωση για τους σκοπούς της παρακολούθησης της γεωργοπεριβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής για την ενίσχυση της χρήσης πλήρων, ελεύθερων και ανοιχτών δεδομένων και πληροφοριών από τους δορυφόρους και τις υπηρεσίες Copernicus Sentinels. Για τον σκοπό αυτό, το ολοκληρωμένο σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων, το οποίο θα μπορούσε να περιορίσει τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται επιθεωρήσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και να μειώσει τον διοικητικό φόρτο για τους γεωργούς.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(48)  Το ολοκληρωμένο σύστημα, στο πλαίσιο των συστημάτων διακυβέρνησης που θα πρέπει να υπάρχουν για την εφαρμογή της ΚΓΠ, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρέχονται στις ετήσιες εκθέσεις απόδοσης είναι αξιόπιστα και επαληθεύσιμα. Δεδομένου ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα που λειτουργεί σωστά, είναι απαραίτητο να καθοριστούν απαιτήσεις ποιότητας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διενεργούν ετήσια αξιολόγηση της ποιότητας του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων, του συστήματος υποβολής αιτήσεων γεωχωρικών πληροφοριών και του συστήματος παρακολούθησης εκτάσεων. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να αντιμετωπίζουν τυχόν ελλείψεις και, εφόσον το ζητήσει η Επιτροπή, να καταρτίζουν σχέδιο δράσης.

(48)  Το ολοκληρωμένο σύστημα, στο πλαίσιο των συστημάτων διακυβέρνησης που θα πρέπει να υπάρχουν για την εφαρμογή της ΚΓΠ, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρέχονται στις εκθέσεις είναι αξιόπιστα και επαληθεύσιμα. Δεδομένου ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα που λειτουργεί σωστά, είναι απαραίτητο να καθοριστούν απαιτήσεις ποιότητας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διενεργούν ετήσια αξιολόγηση της ποιότητας του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων, του συστήματος υποβολής αιτήσεων γεωχωρικών πληροφοριών και του συστήματος παρακολούθησης εκτάσεων. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να αντιμετωπίζουν τυχόν ελλείψεις και, εφόσον το ζητήσει η Επιτροπή, να καταρτίζουν σχέδιο δράσης.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(53)  Λαμβανομένης υπόψη της διεθνούς διάρθρωσης του εμπορίου στον τομέα της γεωργίας και προς όφελος της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, είναι αναγκαίο να οργανωθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Είναι επίσης αναγκαίο να δημιουργηθεί, σε ενωσιακό επίπεδο, κεντρικό σύστημα τεκμηρίωσης όσον αφορά τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες και λαμβάνουν ή πραγματοποιούν πληρωμές.

(53)  Λαμβανομένης υπόψη της διεθνούς διάρθρωσης του εμπορίου στον τομέα της γεωργίας και προς όφελος της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της τήρησης των υποχρεώσεων στο θέμα της συνοχής των ενωσιακών πολιτικών για την ανάπτυξη, είναι αναγκαίο να οργανωθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών. Είναι επίσης αναγκαίο να δημιουργηθεί, σε ενωσιακό επίπεδο, κεντρικό σύστημα τεκμηρίωσης όσον αφορά τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες και λαμβάνουν ή πραγματοποιούν πληρωμές. Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στον εντοπισμό κρουσμάτων έλλειψης συνοχής μεταξύ της εφαρμογής της ΚΓΠ και των στόχων των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης. Θα συνέβαλε στην παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων ΚΓΠ όπως περιγράφονται στον κανονισμό (ΕΕ) .../... [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], επιτρέποντας την αξιολόγηση του αντικτύπου των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες τόσο στο θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 όσο και στους αναπτυξιακούς στόχους της Ένωσης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ.

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα χρηστής και αποτελεσματικής συνεργασίας με τις τρίτες χώρες, η Επιτροπή ενισχύει τον διάλογο με τις χώρες εταίρους για κάθε πτυχή που επηρεάζει την αναπτυξιακή διαδικασία τους, είτε εμπίπτει άμεσα στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής είτε όχι. Οι πληροφορίες από τους εταίρους της Ένωσης αποσκοπούν στον εντοπισμό και την διόρθωση των ανακολουθιών των πολιτικών της ΕΕ, η δε συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων διευκολύνει τη διαδικασία αυτή.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(55)  Οι προϋποθέσεις αποτελούν σημαντικό στοιχείο της ΚΓΠ, ιδίως όσον αφορά τα σχετικά με το περιβάλλον και το κλίμα στοιχεία της, αλλά και για τα ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία και τα ζώα. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να διεξάγονται έλεγχοι και, εφόσον απαιτείται, να επιβάλλονται κυρώσεις για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του συστήματος προϋποθέσεων. Για να υπάρξουν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των δικαιούχων σε διάφορα κράτη μέλη, θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένοι γενικοί κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις κυρώσεις σε επίπεδο Ένωσης.

(55)  Οι προϋποθέσεις αποτελούν σημαντικό στοιχείο της ΚΓΠ, που διασφαλίζει ότι οι πληρωμές προάγουν έναν υψηλό βαθμό βιωσιμότητας και εξασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού για τους γεωργούς τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά τα σχετικά με το περιβάλλον και το κλίμα στοιχεία της, αλλά και για τη δημόσια υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να διεξάγονται έλεγχοι και, εφόσον απαιτείται, να επιβάλλονται κυρώσεις για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του συστήματος προϋποθέσεων. Για να εξασφαλιστούν αυτοί οι ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των δικαιούχων σε διάφορα κράτη μέλη, θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένοι γενικοί κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις, καθώς και τους ελέγχους και τις κυρώσεις για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(57)  Ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπεται σ τα κράτη μέλη να καθορίζουν τις λεπτομέρειες σχετικά με τις κυρώσεις, οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές και να μην θίγουν άλλες κυρώσεις που προβλέπονται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία. Για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική και συνεκτική προσέγγιση από τα κράτη μέλη, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί ελάχιστη κύρωση σε επίπεδο Ένωσης για περιστατικά μη συμμόρφωσης που συμβαίνουν για πρώτη φορά εξαιτίας αμέλειας, ενώ τυχόν επανεμφάνιση θα πρέπει να συνεπάγεται υψηλότερο ποσοστό και, σε περίπτωση πρόθεσης, να προβλέπεται πλήρης αποκλεισμός από την ενίσχυση. Για να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα των κυρώσεων, όταν η μη συμμόρφωση είναι ασήμαντη και εμφανίζεται για πρώτη φορά, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να καθιερώσουν σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.

(57)  Ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπεται σ τα κράτη μέλη να καθορίζουν τις λεπτομέρειες σχετικά με τις κυρώσεις, οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές και να μην θίγουν άλλες κυρώσεις που προβλέπονται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία. Για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική και συνεκτική προσέγγιση από τα κράτη μέλη, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν ελάχιστες κυρώσεις σε επίπεδο Ένωσης. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που συμβαίνουν για πρώτη φορά εξαιτίας αμέλειας, ενώ τυχόν επανεμφάνιση θα πρέπει να συνεπάγεται υψηλότερο ποσοστό και, σε περίπτωση πρόθεσης, θα πρέπει να προβλέπεται ενδεχομένως πλήρης αποκλεισμός από την ενίσχυση. Για να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα των κυρώσεων, όταν η μη συμμόρφωση είναι ασήμαντη και εμφανίζεται για πρώτη φορά, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, μέσω του οποίου θα κοινοποιούν στον δικαιούχο την υποχρέωσή του να λάβει διορθωτικά μέτρα και θα έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Δεν θα πρέπει να επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης λόγω ανωτέρας βίας, απλής αμέλειας ή προφανών σφαλμάτων τα οποία αναγνωρίζει η αρμόδια ή άλλη αρχή.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(71)  Η δημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών, σε συνδυασμό με τη γενική ενημέρωση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, ενισχύει τη διαφανή χρήση των ενωσιακών κονδυλίων της ΚΓΠ, συμβάλλοντας στην προβολή και την καλύτερη κατανόησή της. Επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και, παράλληλα, εγγυάται μεγαλύτερη νομιμότητα, αποτελεσματικότητα και λογοδοσία της διοίκησης έναντι του πολίτη. Επίσης, προσφέρει στους πολίτες συγκεκριμένα παραδείγματα της παροχής «δημόσιων αγαθών» μέσω της γεωργίας νομιμοποιώντας έτσι τη στήριξη που παρέχει το κράτος στον γεωργικό τομέα.

(71)  Η δημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών, σε συνδυασμό με τη γενική ενημέρωση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, ενισχύει τη διαφανή χρήση των ενωσιακών κονδυλίων της ΚΓΠ, συμβάλλοντας στην προβολή και την καλύτερη κατανόησή της. Επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και, παράλληλα, εγγυάται μεγαλύτερη νομιμότητα, αποτελεσματικότητα και λογοδοσία της διοίκησης έναντι του πολίτη. Επίσης, προσφέρει στους πολίτες συγκεκριμένα παραδείγματα της παροχής «δημόσιων αγαθών» μέσω της γεωργίας νομιμοποιώντας έτσι τη στήριξη που παρέχει η Ένωση και το κράτος στον γεωργικό τομέα.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  «συστήματα διακυβέρνησης»: τα όργανα διακυβέρνησης που αναφέρονται στον τίτλο II κεφάλαιο II του παρόντος κανονισμού, και οι βασικές απαιτήσεις της Ένωσης που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], συμπεριλαμβανομένου του συστήματος υποβολής εκθέσεων που έχει θεσπιστεί για τους σκοπούς της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 121 του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ]·

β)  «συστήματα διακυβέρνησης»: τα όργανα διακυβέρνησης που αναφέρονται στον τίτλο II κεφάλαιο II του παρόντος κανονισμού, και οι βασικές απαιτήσεις της Ένωσης που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 57 του παρόντος κανονισμού, και του συστήματος υποβολής εκθέσεων που έχει θεσπιστεί για τους σκοπούς της ετήσιας έκθεσης εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού και της έκθεσης επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 121 του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] (η «έκθεση επιδόσεων»)·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  «δείκτης εκροών»: ο δείκτης εκροών όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 12 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός ΚΚΔ].

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ γ)  «δείκτης αποτελεσμάτων»: ο δείκτης αποτελεσμάτων όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 13 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός ΚΚΔ].

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ γ)  «σοβαρή έλλειψη»: σοβαρή έλλειψη όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 30 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός ΚΚΔ].

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ δ)  «ενδιάμεσος φορέας»: ενδιάμεσος φορέας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 7 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός ΚΚΔ].

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ ε)  «σχέδιο δράσης»: σχέδιο δράσης σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1 και το άρθρο 40 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  ο θάνατος του δικαιούχου·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  σοβαρή φυσική καταστροφή που προκαλεί σημαντική ζημιά στην εκμετάλλευση·

α)  φυσική καταστροφή ή καιρικά φαινόμενα που προκαλούν σημαντική ζημιά στην εκμετάλλευση·

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  μακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου προς εργασία·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α β)  συνθήκες της αγοράς που προκαλούν σημαντική ζημιά στην εκμετάλλευση·

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  καταστροφή, λόγω ατυχήματος, κτιρίων της εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή ζώων·

β)  καταστροφή κτιρίων της εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή ζώων·

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  επιζωοτία ή νόσος των φυτών που πλήττει αντιστοίχως ένα μέρος ή το σύνολο των ζώων ή των καλλιεργειών του δικαιούχου·

γ)  επιζωοτία, νόσος των φυτών ή εκδήλωση εστίας επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών που πλήττει αντιστοίχως ένα μέρος ή το σύνολο των ζώων ή των καλλιεργειών του δικαιούχου·

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν το στοιχείο α) της πρώτης παραγράφου σε ομάδα γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έχουν υποστεί ζημία από την ίδια φυσική καταστροφή ή το ίδιο καιρικό φαινόμενο.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ΕΓΤΑΑ αποτελεί αντικείμενο επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης. Χρηματοδοτεί τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 4 του κανονισμού (ΕΕ) …/... [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].

Το ΕΓΤΑΑ αποτελεί αντικείμενο επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης. Χρηματοδοτεί τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 4 του κανονισμού (ΕΕ) …/... [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] και δράσεις δυνάμει του άρθρου 112 του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Το ΕΓΤΑΑ θα χρηματοδοτεί επίσης δράσεις που σχετίζονται με την τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία των κρατών μελών.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα Ταμεία μπορούν, είτε με πρωτοβουλία της Επιτροπής είτε για λογαριασμό της, να χρηματοδοτούν, το καθένα, άμεσα τις δραστηριότητες προπαρασκευής, παρακολούθησης, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και την αξιολόγηση, τον έλεγχο και τις επιθεωρήσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της ΚΓΠ. Ειδικότερα, περιλαμβάνουν τα εξής:

Τα Ταμεία μπορούν, είτε με πρωτοβουλία της Επιτροπής είτε για λογαριασμό της, να χρηματοδοτούν, το καθένα, άμεσα τις αυξημένες δραστηριότητες προπαρασκευής, παρακολούθησης, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και την αξιολόγηση, τον έλεγχο και τις επιθεωρήσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της ΚΓΠ. Η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ που αναφέρεται στο άρθρο 86 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] λαμβάνει υπόψη την αύξηση της διοικητικής ικανότητας όσον αφορά τα νέα συστήματα διακυβέρνησης και ελέγχου στο κράτος μέλος. Ειδικότερα, περιλαμβάνουν τα εξής:

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  τις μελέτες για την ΚΓΠ και την αξιολόγηση των μέτρων που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των μεθόδων αξιολόγησης και της ανταλλαγής στοιχείων για τις πρακτικές στα πλαίσια της ΚΓΠ, καθώς και μελέτες που διεξάγονται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)·

στ)  τις μελέτες για την ΚΓΠ και την αξιολόγηση των μέτρων που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των μεθόδων αξιολόγησης και της ανταλλαγής στοιχείων για τις βέλτιστες πρακτικές στα πλαίσια της ΚΓΠ, και τις διαβουλεύσεις με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και μελέτες που διεξάγονται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)·

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  τη συνεισφορά σε μέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών, την ευαισθητοποίηση, την προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών σε ενωσιακό επίπεδο τα οποία λαμβάνονται στο πλαίσιο παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης των ενδιαφερόμενων μερών·

η)  τη συνεισφορά σε μέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών, την ευαισθητοποίηση, την προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη σε ενωσιακό επίπεδο τα οποία λαμβάνονται στο πλαίσιο παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης των ενδιαφερόμενων μερών·

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Αρμόδια αρχή

 

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν μία αρχή σε υπουργικό επίπεδο που είναι υπεύθυνη για:

 

α)  την έκδοση, αναθεώρηση και ανάκληση της διαπίστευσης των οργανισμών πληρωμών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2·

 

β)  την έκδοση, αναθεώρηση και ανάκληση της διαπίστευσης του οργανισμού συντονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 10·

 

γ)  τον ορισμό και την ανάκληση του οργανισμού πιστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 11·

 

δ)  την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στην αρμόδια αρχή κατ’ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας.

 

2.  Με βάση την εξέταση των κριτηρίων που εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1, η αρμόδια αρχή αποφασίζει, με επίσημη πράξη, τα εξής:

 

α)  την έκδοση ή, κατόπιν επανεξέτασης, την ανάκληση της διαπίστευσης του οργανισμού πληρωμών και του οργανισμού συντονισμού·

 

β)  τον ορισμό και την ανάκληση του οργανισμού πιστοποίησης.

 

Η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή για τη διαπίστευση ή τον ορισμό των οργανισμών πληρωμών, του οργανισμού συντονισμού και του οργανισμού πιστοποίησης, καθώς και για τις ανακλήσεις αυτών.

 

Η Επιτροπή προάγει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη λειτουργία των συστημάτων διακυβέρνησης.

(Βλέπε διατύπωση του πρώην άρθρου 9)

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οργανισμοί πληρωμών και οργανισμοί συντονισμού

Οργανισμοί πληρωμών

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι οργανισμοί πληρωμών είναι υπηρεσίες ή φορείς των κρατών μελών που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 6.

Οι οργανισμοί πληρωμών είναι υπηρεσίες ή φορείς των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, των περιφερειών που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και τον έλεγχο των δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 6.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διαπιστεύουν ως οργανισμούς πληρωμών υπηρεσίες ή φορείς που διαθέτουν διοικητική οργάνωση και σύστημα εσωτερικού ελέγχου τα οποία παρέχουν επαρκή εχέγγυα για τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών καθώς και για την κατάλληλη λογιστική καταχώρισή τους. Προς τον σκοπό αυτό, οι οργανισμοί πληρωμών πρέπει να πληρούν τους ελάχιστους όρους διαπίστευσης που θέτει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α) όσον αφορά το εσωτερικό περιβάλλον, τις δραστηριότητες ελέγχου, την ενημέρωση και επικοινωνία και την παρακολούθηση.

Τα κράτη μέλη διαπιστεύουν ως οργανισμούς πληρωμών υπηρεσίες ή φορείς που διαθέτουν διοικητική οργάνωση και σύστημα εσωτερικού ελέγχου τα οποία παρέχουν επαρκή εχέγγυα για τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών καθώς και για την κατάλληλη λογιστική καταχώρισή τους. Προς τον σκοπό αυτό, οι οργανισμοί πληρωμών πρέπει να πληρούν τους ελάχιστους όρους διαπίστευσης που θέτει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α) όσον αφορά το εσωτερικό περιβάλλον, τις δραστηριότητες ελέγχου, την ενημέρωση και επικοινωνία και την παρακολούθηση.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών για την περίοδο 2014-2020 μεταφέρεται στην περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενημερώσει την αρμόδια αρχή ότι πληρούν τα κριτήρια διαπίστευσης και εκτός εάν έχει διενεργηθεί επανεξέταση δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) η οποία παρέχει αποδείξεις περί του αντιθέτου.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν ορίζουν νέο πρόσθετο οργανισμό πληρωμών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν νέους οργανισμούς πληρωμών μετά την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], υπό τον όρο ότι:

 

α)  ο αριθμός των διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών δεν είναι αυξημένος σε σχέση με την κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2019· ή

 

β)  οι νέοι οργανισμοί πληρωμών ορίζονται στο πλαίσιο μιας διοικητικής αναδιοργάνωσης στο οικείο κράτος μέλος.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του άρθρου 63 παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/… [ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός] («δημοσιονομικός κανονισμός»), το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών, έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του σχετικού οικονομικού έτους, καταρτίζει και παρέχει στην Επιτροπή τα ακόλουθα:

Για τους σκοπούς του άρθρου 63 παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 («δημοσιονομικός κανονισμός»), το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών, έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του σχετικού οικονομικού έτους, καταρτίζει και παρέχει στην Επιτροπή τα ακόλουθα:

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τους ετήσιους λογαριασμούς των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία έχουν ανατεθεί στον οικείο διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 5 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, μαζί με τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εκκαθάριση λογαριασμών κατά το άρθρο 51·

α)  τους ετήσιους λογαριασμούς των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία έχουν ανατεθεί στον οικείο διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 5 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, μαζί με τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εκκαθάριση λογαριασμών κατά το άρθρο 51 παράγραφος 1·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την ετήσια έκθεση επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1, από την οποία προκύπτει ότι οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 35·

β)  την ετήσια έκθεση εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 2, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες εκροές και δαπάνες, και από την οποία προκύπτει ότι οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 35·

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  την ορθή λειτουργία των συστημάτων διακυβέρνησης που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, τα οποία παρέχουν τις απαραίτητες διασφαλίσεις όσον αφορά τις εκροές που αναφέρονται στην ετήσια έκθεση επιδόσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 6 στοιχεία β) και γ) του δημοσιονομικού κανονισμού,

ii)  την ορθή λειτουργία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου που έχουν τεθεί σε εφαρμογή και τη συμμόρφωση με τις βασικές ενωσιακές απαιτήσεις που παρέχουν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 6 στοιχεία β) και γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, τις απαραίτητες διασφαλίσεις όσον αφορά τις εκροές που αναφέρονται στην ετήσια έκθεση εκκαθάρισης και τη συμμόρφωση των τύπων παρεμβάσεων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) .../... [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] με το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η ετήσια έκθεση εκκαθάρισης υποβάλλεται για πρώτη φορά ... [δύο έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια κάθε επόμενο έτος έως και το 2030. Η πρώτη έκθεση καλύπτει τα δυο πρώτα οικονομικά έτη μετά το ... [έτος ημερομηνίας εφαρμογής του παρόντος κανονισμού]. Όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο II του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], η έκθεση καλύπτει μόνο το οικονομικό έτος ... [ένα έτος από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών καταρτίζει και υποβάλλει στην Επιτροπή μια έκθεση επιδόσεων κάνοντας χρήση των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 129, ούτως ώστε να αντικατοπτρίζεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένης επίσης, όπου είναι εφικτό, μιας έκθεσης αντικτύπου, έως τις 15 Απριλίου του δεύτερου ημερολογιακού έτους μετά ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και ανά διετία στη συνέχεια.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Σε περίπτωση διαπίστευσης περισσότερων του ενός οργανισμών πληρωμών, το κράτος μέλος ορίζει έναν δημόσιο οργανισμό συντονισμού, στον οποίο αναθέτει τα ακόλουθα καθήκοντα:

διαγράφεται

α)  τη συλλογή των στοιχείων που πρέπει να παρέχονται στην Επιτροπή και τη διαβίβασή τους σε αυτήν·

 

β)  την υποβολή της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1·

 

γ)  τη λήψη ή τον συντονισμό μέτρων για τη διόρθωση οποιωνδήποτε ελλείψεων κοινής φύσης και την ενημέρωση της Επιτροπής όσον αφορά τις επακόλουθες ενέργειες·

 

δ)  την προώθηση και την εξασφάλιση εναρμονισμένης εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων.

 

Ο οργανισμός συντονισμού υπόκειται σε ειδική διαπίστευση από τα κράτη μέλη όσον αφορά την επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α).

 

Η ετήσια έκθεση επιδόσεων που υποβάλλει ο οργανισμός συντονισμού καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της γνωμοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 και η διαβίβασή της συνοδεύεται από διαχειριστική δήλωση που καλύπτει το σύνολο της εν λόγω έκθεσης.

 

(Μεταφορά στο νέο άρθρο 10α «Οργανισμοί συντονισμού»)

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 9

διαγράφεται

Αρμόδια αρχή

 

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν μία αρχή σε υπουργικό επίπεδο που είναι υπεύθυνη για:

 

α)  την έκδοση, αναθεώρηση και ανάκληση της διαπίστευσης των οργανισμών πληρωμών που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2·

 

β)  τη διαπίστευση του οργανισμού συντονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4·

 

γ)  τον ορισμό του οργανισμού πιστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 11·

 

δ)  την εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στην αρμόδια αρχή κατ’ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου.

 

2.  Η αρμόδια αρχή αποφασίζει, με επίσημη πράξη, την έκδοση ή, κατόπιν επανεξέτασης, την ανάκληση της διαπίστευσης του οργανισμού πληρωμών και του οργανισμού συντονισμού με βάση την εξέταση των κριτηρίων διαπίστευσης που εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο α). Η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή για τις διαπιστεύσεις και τις ανακλήσεις των διαπιστεύσεων.

 

(Μεταφορά στο νέο άρθρο 7α)

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10α

 

Οργανισμοί συντονισμού

 

1.  Σε περίπτωση διαπίστευσης περισσότερων του ενός οργανισμών πληρωμών, το κράτος μέλος ορίζει έναν δημόσιο οργανισμό συντονισμού, στον οποίο αναθέτει τα ακόλουθα καθήκοντα:

 

α)  τη συλλογή των εγγράφων, των δεδομένων και των στοιχείων που πρέπει να παρέχονται στην Επιτροπή και τη διαβίβασή τους σε αυτήν·

 

β)  την υποβολή των ετήσιων λογαριασμών, της ετήσιας έκθεσης εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 2 και των εκθέσεων επιδόσεων, μέσω περίληψης ή σύνοψης των δεδομένων και των εγγράφων που υποβάλλονται από τους οργανισμούς πληρωμών·

 

γ)  τη λήψη ή τον συντονισμό μέτρων για τη διόρθωση οποιωνδήποτε ελλείψεων κοινής φύσης και την ενημέρωση της Επιτροπής όσον αφορά τις επακόλουθες ενέργειες·

 

δ)  την εξασφάλιση εναρμονισμένης εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων.

 

Ο οργανισμός συντονισμού υπόκειται σε ειδική διαπίστευση από τα κράτη μέλη όσον αφορά την επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α).

 

Οι ετήσιοι λογαριασμοί, η ετήσια έκθεση εκκαθάρισης και η έκθεση επιδόσεων που υποβάλλει ο οργανισμός συντονισμού καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της γνωμοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 και η διαβίβασή τους συνοδεύεται από διαχειριστική δήλωση που καλύπτει το σύνολο των εν λόγω εκθέσεων.

(Βλέπε διατύπωση του άρθρου 8 παράγραφος 4)

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ωστόσο, το κράτος μέλος που ορίζει περισσότερους του ενός οργανισμούς πιστοποίησης επίσης ορίζει έναν δημόσιο οργανισμό πιστοποίησης σε εθνικό επίπεδο, επιφορτισμένο με αρμοδιότητες συντονισμού.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  οι εκθέσεις επιδόσεων σχετικά με τους δείκτες εκροών για τους σκοπούς της ετήσιας εκκαθάρισης επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 52 και οι εκθέσεις επιδόσεων επί των δεικτών αποτελεσμάτων για την πολυετή παρακολούθηση επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 115 του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], που αποδεικνύουν την τήρηση του άρθρου 35 του παρόντος κανονισμού, ευσταθούν·

γ)  οι εκθέσεις σχετικά με τις εκροές για τους σκοπούς της ετήσιας εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 2, που αποδεικνύουν την τήρηση του άρθρου 35 του παρόντος κανονισμού, ευσταθούν·

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  οι δαπάνες για τα μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, για τις οποίες έχει ζητηθεί επιστροφή από την Επιτροπή, είναι νόμιμες και κανονικές·

δ)  οι εκθέσεις για τους σκοπούς της πολυετούς παρακολούθησης επιδόσεων που αναφέρεται στα άρθρα 115 και 121 του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], που αντικατοπτρίζουν τις εκτελούμενες πράξεις και την σημειούμενη πρόοδο στην επίτευξη των στόχων, όπως αυτοί ορίζονται στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, ευσταθούν·

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  οι δαπάνες για τους τύπους παρεμβάσεων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] συνάδουν με το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο·

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ β)  οι δαπάνες για τα μέτρα που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 228/2013, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1144/2014, για τις οποίες έχει υποβληθεί στην Επιτροπή αίτηση επιστροφής, είναι νόμιμες και κανονικές.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στη γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται επίσης εάν η εξέταση θέτει υπό αμφισβήτηση το περιεχόμενο της διαχειριστικής δήλωσης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο γ).

Στη γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται επίσης εάν η εξέταση θέτει υπό αμφισβήτηση το περιεχόμενο της διαχειριστικής δήλωσης που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο γ).

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  O οργανισμός πιστοποίησης διαθέτει την αναγκαία τεχνική εμπειρογνωμοσύνη. Λειτουργεί ανεξάρτητα από τον οργανισμό πληρωμών και τον σχετικό οργανισμό συντονισμού, καθώς και από την αρχή η οποία διαπίστευσε τον οργανισμό αυτό και από τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της ΚΓΠ.

2.  O οργανισμός πιστοποίησης διαθέτει την αναγκαία τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, τόσο από άποψη οικονομικής διαχείρισης όσο και σε σχέση με την αξιολόγηση της επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων των παρεμβάσεων. Όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται ώστε οι οργανισμοί πιστοποίησης να είναι σε θέση να παρέχουν τη διαβεβαίωση ότι οι στόχοι εκπληρώνονται, καθώς και εκείνα που στηρίζουν τις σχετικές παραδοχές, καθίστανται διαθέσιμα με διαφανή τρόπο. Λειτουργεί ανεξάρτητα από τον οργανισμό πληρωμών και τον σχετικό οργανισμό συντονισμού, καθώς και από την αρχή η οποία διαπίστευσε τον οργανισμό αυτό και από τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της ΚΓΠ.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με τα καθήκοντα των οργανισμών πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται και των οργανισμών που υπόκεινται στους εν λόγω ελέγχους, καθώς και σχετικά με τα πιστοποιητικά και τις εκθέσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει να συντάσσουν οι οργανισμοί αυτοί.

διαγράφεται

Οι εκτελεστικές πράξεις καθορίζουν επίσης:

 

α)  τις αρχές ελέγχου στις οποίες βασίζονται οι γνωμοδοτήσεις του οργανισμού πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης των κινδύνων, των εσωτερικών ελέγχων και του απαιτούμενου επιπέδου αποδεικτικών στοιχείων του ελέγχου·

 

β)  τις μεθόδους ελέγχου που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς πιστοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, για την έκδοση των γνωμοδοτήσεών τους.

 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 3.

 

(Μεταφορά του κειμένου στο νέο άρθρο 12α, «Εξουσίες της Επιτροπής», πρώην άρθρο 10)

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Μόλις οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ορίσουν τους οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο και ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πλήρη κατάλογο όλων των εν λόγω οργανισμών, το αργότερο εντός έτους από την … [ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια εκ νέου εντός τεσσάρων ετών.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το ετήσιο ανώτατο όριο για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ καθορίζεται από τα ανώτατα ποσά που προβλέπονται για το ταμείο αυτό στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ)[COM(2018) 322 final].

1.  Το ετήσιο ανώτατο όριο για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ καθορίζεται από τα ανώτατα ποσά που προβλέπονται για το ταμείο αυτό στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ)[COM(2018) 322 final] τα οποία θέτουν χωριστά όρια για τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν όρια για τα κράτη μέλη όσον αφορά τις πληρωμές, ώστε τα κράτη μέλη που προβαίνουν πρώτα σε δαπάνες να μην έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν περισσότερα κεφάλαια.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Εξουσίες της Επιτροπής

 

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 100 με σκοπό τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες σχετικά με:

 

α)  τις ελάχιστες προϋποθέσεις για τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 και των οργανισμών συντονισμού που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4·

 

β)  τις υποχρεώσεις των οργανισμών πληρωμών όσον αφορά τη δημόσια παρέμβαση, και τους κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο των διαχειριστικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων τους·

 

γ)  τις διαδικασίες για την έκδοση, ανάκληση και αναθεώρηση της διαπίστευσης οργανισμών πληρωμών και οργανισμών συντονισμού και για τον ορισμό και την ανάκληση των οργανισμών πιστοποίησης, καθώς και τις διαδικασίες για την εποπτεία της διαπίστευσης των οργανισμών πληρωμών, βάσει της αρχής της αναλογικότητας·

 

δ)  τις εργασίες και τους ελέγχους στους οποίους βασίζεται η διαχειριστική δήλωση των οργανισμών πληρωμών, που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο γ)·

 

ε)  τη λειτουργία του οργανισμού συντονισμού και την κοινοποίηση στοιχείων στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4.

 

2.  Η Επιτροπή εκδίδει για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 100, θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με τα καθήκοντα των οργανισμών πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται και των οργανισμών που υπόκεινται στους εν λόγω ελέγχους, καθώς και σχετικά με τα πιστοποιητικά και τις εκθέσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει να συντάσσουν οι οργανισμοί αυτοί.

 

Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις καθορίζουν επίσης:

 

α)  τις βασικές αρχές ελέγχου που διέπουν τις γνωμοδοτήσεις του οργανισμού πιστοποίησης, καθώς και τις εκτιμήσεις κινδύνου, τους εσωτερικούς ελέγχους και το απαιτούμενο επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων του ελέγχου· και

 

β)  τις μεθόδους ελέγχου που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς πιστοποίησης, με βάση τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, για την έκδοση των γνωμοδοτήσεών τους, που κατά περίπτωση θα συνοδεύονται από τη δυνατότητα παρακολούθησης των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν οι οργανισμοί πληρωμών.

(Βλέπε διατύπωση του πρώην άρθρου 10, καθώς και του άρθρου 11 παράγραφος 3)

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στην αρχή κάθε έτους καταρτίζεται στο ΕΓΤΕ αποθεματικό που προορίζεται να παράσχει συμπληρωματική στήριξη στον γεωργικό τομέα με σκοπό τη διαχείριση ή τη σταθεροποίηση της αγοράς ή σε περίπτωση κρίσεων που επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή ή τη διανομή («γεωργικό αποθεματικό»).

Ένα ενωσιακό αποθεματικό γεωργικών κρίσεων («το αποθεματικό») δημιουργείται στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ για να παράσχει συμπληρωματική στήριξη στον γεωργικό τομέα με σκοπό τη διαχείριση ή τη σταθεροποίηση της αγοράς και να προσφέρει ταχεία ανταπόκριση σε περίπτωση κρίσεων που επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή ή διανομή.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πιστώσεις για το γεωργικό αποθεματικό εγγράφονται απευθείας στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Οι πιστώσεις για το αποθεματικό εγγράφονται απευθείας στον προϋπολογισμό της Ένωσης και κινητοποιούνται, κατά το ή τα οικονομικά έτη για τα οποία απαιτείται πρόσθετη στήριξη, με σκοπό τη χρηματοδότηση των ακόλουθων μέτρων:

 

α)   μέτρα σταθεροποίησης των γεωργικών αγορών βάσει των άρθρων 8 έως 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

 

β)  έκτακτα μέτρα βάσει του κεφαλαίου I μέρος V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

 

γ)  μέτρα για τη συμπλήρωση των εργαλείων σταθεροποίησης εισοδήματος που αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) ... / ... [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] σε περίπτωση κρίσεων στην αγορά με συχνότητα μεγαλύτερη από ένα τομεακό προκαθορισμένο όριο.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 100 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό των τομεακών κατώτατων ορίων που απαιτούνται για την ενεργοποίηση των μέτρων συμπλήρωσης των εργαλείων σταθεροποίησης εισοδήματος κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κονδύλια του γεωργικού αποθεματικού διατίθενται για τα μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 8 έως 21 και 219, 220 και 221 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για το έτος ή τα έτη για τα οποία απαιτείται η πρόσθετη στήριξη.

διαγράφεται

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το 2021 ορίζεται αρχικό ποσό ύψους 400 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές επί πλέον των προϋπολογισμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το ποσό του γεωργικού αποθεματικού ανέρχεται σε τουλάχιστον 400 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές στην αρχή κάθε έτους της περιόδου 2021-2027. Η Επιτροπή δύναται να προσαρμόζει το ποσό του γεωργικού αποθεματικού κατά τη διάρκεια του έτους, εφόσον αυτό ενδείκνυται, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις ή τις προοπτικές της αγοράς κατά το τρέχον ή το επόμενο έτος και λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες πιστώσεις του ΕΓΤΕ.

Στην αρχή κάθε έτους της περιόδου 2021-2027, το ποσό του αποθεματικού της ΕΕ για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα ισούται τουλάχιστον με το αρχικό ποσό που ορίστηκε το 2021, με δυνατότητα αύξησης κατά την εν λόγω περίοδο μέχρι ένα ανώτατο όριο 1 500 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές, με την επιφύλαξη των σχετικών αποφάσεων της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

 

Το ποσό του αποθεματικού της ΕΕ για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα αναπροσαρμόζεται μέσω της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού ή και στη διάρκεια του έτους, εφόσον αυτό ενδείκνυται λόγω κρίσιμων εξελίξεων ή προοπτικών που αφορούν το τρέχον ή τα επόμενα έτη και με βάση τα διαθέσιμα έσοδα ειδικού προορισμού του ΕΓΤΕ ή τα διαθέσιμα περιθώρια του επιμέρους ανώτατου ορίου του ΕΓΤΕ.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σε περίπτωση που οι εν λόγω διαθέσιμες πιστώσεις δεν επαρκούν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δημοσιονομική πειθαρχία για την χρηματοδότηση του αποθεματικού της ΕΕ για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα μέχρι το ύψος του αρχικού ποσού που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού, οι μη δεσμευθείσες πιστώσεις του γεωργικού αποθεματικού μεταφέρονται χωρίς χρονικό περιορισμό για τη χρηματοδότηση του γεωργικού αποθεματικού κατά τα επόμενα οικονομικά έτη.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού, οι μη δεσμευθείσες πιστώσεις του αποθεματικού μεταφέρονται χωρίς χρονικό περιορισμό για τη χρηματοδότηση του αποθεματικού κατά τα επόμενα οικονομικά έτη.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιπλέον, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού, το συνολικό μη χρησιμοποιηθέν ποσό του αποθεματικού κρίσεων που είναι διαθέσιμο στο τέλος του έτους 2020 μεταφέρεται στο έτος 2021, χωρίς να επιστραφεί στις γραμμές του προϋπολογισμού που καλύπτουν τις ενέργειες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ), και διατίθεται για τη χρηματοδότηση του γεωργικού αποθεματικού.

διαγράφεται

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή καθορίζει ένα ποσοστό αναπροσαρμογής για τις παρεμβάσεις υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού και για τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στα ειδικά μέτρα, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού και παρέχεται δυνάμει του κεφαλαίου IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 και του κεφαλαίου IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 («ποσοστό αναπροσαρμογής»), όταν οι προβλέψεις για τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων και των μέτρων που χρηματοδοτούνται βάσει αυτού του επιμέρους ανώτατου ορίου για δεδομένο οικονομικό έτος δείχνουν ότι θα σημειωθεί υπέρβαση των εφαρμοστέων ετήσιων ανωτάτων ορίων.

Η Επιτροπή καθορίζει ένα ποσοστό αναπροσαρμογής για τις παρεμβάσεις υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού («ποσοστό αναπροσαρμογής»), όταν οι προβλέψεις για τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων και των μέτρων που χρηματοδοτούνται βάσει αυτού του επιμέρους ανώτατου ορίου για δεδομένο οικονομικό έτος δείχνουν ότι θα σημειωθεί υπέρβαση των εφαρμοστέων ετήσιων ανωτάτων ορίων.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το ποσοστό αναπροσαρμογής που καθορίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνο στις άμεσες ενισχύσεις ύψους άνω των 2 000 EUR που χορηγούνται στους δικαιούχους κατά το αντίστοιχο ημερολογιακό έτος.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες καθορίζονται συμπληρωματικές πληρωμές ή μειώσεις, προσαρμόζοντας τις πληρωμές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3, χωρίς να εφαρμόζεται η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 101.

6.  Η Επιτροπή δύναται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες καθορίζονται συμπληρωματικές πληρωμές ή μειώσεις, προσαρμόζοντας τις πληρωμές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 3, και τούτο εφαρμόζοντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 101.

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας η Επιτροπή οφείλει να συνεχίσει να έχει την ευθύνη για τη διαδικασία των μηνιαίων πληρωμών.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχείο β), η Επιτροπή παρέχει δωρεάν τα δορυφορικά δεδομένα στις αρχές που είναι αρμόδιες για το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων ή στους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους εν λόγω οργανισμούς να τους αντιπροσωπεύουν.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχείο β), η Επιτροπή παρέχει δωρεάν τα δορυφορικά δεδομένα στις αρχές που είναι αρμόδιες για το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου εκτάσεων ή στους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους εν λόγω οργανισμούς να τους αντιπροσωπεύουν.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει σε εξειδικευμένες οντότητες την εκτέλεση εργασιών που αφορούν τεχνικές ή μεθόδους εργασίας που σχετίζονται με το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει σε εξειδικευμένες οντότητες την εκτέλεση εργασιών που αφορούν τεχνικές ή μεθόδους εργασίας που σχετίζονται με το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου εκτάσεων το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να διασφαλίζει τη γεωργοοικονομική και γεωργοπεριβαλλοντική-κλιματική παρακολούθηση της χρήσης των γεωργικών εκτάσεων και της αλλαγής της χρήσης αυτής, συμπεριλαμβανομένης της γεωργοδασοκομίας, καθώς επίσης και την παρακολούθηση της κατάστασης των καλλιεργειών, ώστε να μπορεί να προβαίνει σε εκτιμήσεις, ιδίως όσον αφορά τις αποδόσεις και τη γεωργική παραγωγή, καθώς και τις συνέπειες εξαιρετικών περιστάσεων στη γεωργία,

β)  να διασφαλίζει τη γεωργοοικονομική και γεωργοπεριβαλλοντική-κλιματική παρακολούθηση της χρήσης των γεωργικών εκτάσεων και της αλλαγής της χρήσης αυτής, συμπεριλαμβανομένης της γεωργοδασοκομίας, καθώς επίσης και την παρακολούθηση της κατάστασης του εδάφους, των υδάτων, των καλλιεργειών και άλλης βλάστησης, ώστε να μπορεί να προβαίνει σε εκτιμήσεις, ιδίως όσον αφορά τις αποδόσεις και τη γεωργική παραγωγή, καθώς και τις συνέπειες εξαιρετικών περιστάσεων στη γεωργία, αξιολογώντας την ανθεκτικότητα των γεωργικών συστημάτων έναντι της κλιματικής αλλαγής και την πρόοδο προς τους σχετικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης,

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  να συνεισφέρει στη διαφάνεια των παγκόσμιων αγορών,

δ)  να συνεισφέρει στα ειδικά μέτρα για την αύξηση της διαφάνειας των παγκόσμιων αγορών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των αγορών σε συνάρτηση με τους στόχους και τις δεσμεύσεις της Ένωσης, όπου περιλαμβάνεται και η συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχείο γ), η Επιτροπή χρηματοδοτεί τις δράσεις που αφορούν τη συλλογή ή την αγορά των αναγκαίων δεδομένων για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών, των γεωχωρικών και των μετεωρολογικών δεδομένων, τη δημιουργία υποδομής για διαστημικά δεδομένα και ενός δικτυακού τόπου, την εκπόνηση ειδικών μελετών σχετικά με τις κλιματικές συνθήκες, την τηλεπισκόπηση για τη συμβολή στην παρακολούθηση της αλλαγής της χρήσης των γεωργικών εκτάσεων και της υγείας του εδάφους και την επικαιροποίηση των γεωργομετεωρολογικών και οικονομετρικών μοντέλων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, οι δράσεις αυτές υλοποιούνται σε συνεργασία με τον ΕΟΧ, το ΚΚΕρ, εργαστήρια και φορείς σε εθνικό επίπεδο ή με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με το άρθρο 7, η Επιτροπή χρηματοδοτεί τις δράσεις που αφορούν τη συλλογή ή την αγορά των αναγκαίων δεδομένων για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της ΚΓΠ και των αποτελεσμάτων της, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών, των γεωχωρικών και των μετεωρολογικών δεδομένων, τη δημιουργία υποδομής για διαστημικά δεδομένα και ενός δικτυακού τόπου, την εκπόνηση ειδικών μελετών σχετικά με τις κλιματικές συνθήκες, την τηλεπισκόπηση για τη συμβολή στην παρακολούθηση της αλλαγής της χρήσης των γεωργικών εκτάσεων και της υγείας του εδάφους και την επικαιροποίηση των γεωργομετεωρολογικών και οικονομετρικών μοντέλων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, οι δράσεις αυτές υλοποιούνται σε συνεργασία με τον ΕΟΧ, το ΚΚΕρ, τη Eurostat, εθνικά εργαστήρια και εθνικούς φορείς ή με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και, παράλληλα, με τη διασφάλιση στο μέγιστο δυνατό βαθμό αμεροληψίας, διαφάνειας και ελεύθερης παροχής πληροφοριών.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το 2021: 1 % του ποσού της στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για όλη τη διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

α)  το 2021: 1,5 % του ποσού της στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για όλη τη διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Αιτιολόγηση

Συνιστάται να γίνει η προχρηματοδότηση για μια διετία ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην εφαρμογή των μέτρων του δεύτερου πυλώνα.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  το 2022: 1 % του ποσού της στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για όλη τη διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

β)  το 2022: 1,5 % του ποσού της στήριξης από το ΕΓΤΑΑ για όλη τη διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Δεν καταβάλλεται ούτε εισπράττεται πρόσθετη προχρηματοδότηση όταν έχει πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από το ΕΓΤΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 90 του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].

3.  Πρόσθετη προχρηματοδότηση μπορεί να καταβληθεί ή να εισπραχθεί όταν έχει πραγματοποιηθεί μεταφορά προς ή από το ΕΓΤΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 90 του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι τόκοι τους οποίους αποφέρει η προχρηματοδότηση χρησιμοποιούνται για το αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και αφαιρούνται από το ποσό των δημόσιων δαπανών που εμφαίνεται στην τελική δήλωση δαπανών.

4.  Οι τόκοι τους οποίους αποφέρει η προχρηματοδότηση χρησιμοποιούνται για το αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ ή για το πρόγραμμα περιφερειακής παρέμβασης και αφαιρούνται από το ποσό των δημόσιων δαπανών που εμφαίνεται στην τελική δήλωση δαπανών.

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση περιφερειακών σχεδίων και προκειμένου να διατηρηθεί η συνοχή του παρόντος άρθρου, οι τόκοι που αποφέρουν τα ποσά προχρηματοδότησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για το ίδιο σχέδιο από το οποίο προέκυψαν.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για κάθε στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ πραγματοποιούνται ενδιάμεσες πληρωμές. Υπολογίζονται με εφαρμογή του ποσοστού συνεισφοράς για κάθε είδος παρέμβασης στις δημόσιες δαπάνες που πραγματοποιούνται για αυτό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 85 του κανονισμού (ΕΕ) …/…[κανονισμού για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].

1.  Για κάθε στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, ή κατά περίπτωση, για κάθε πρόγραμμα περιφερειακής παρέμβασης πραγματοποιούνται ενδιάμεσες πληρωμές. Υπολογίζονται με εφαρμογή του ποσοστού συγχρηματοδότησης για κάθε είδος παρέμβασης στις δημόσιες δαπάνες που πραγματοποιούνται για αυτό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 85 του κανονισμού (ΕΕ) …/…[κανονισμού για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση όσον αφορά τις ενδιάμεσες πληρωμές σε περίπτωση προγραμμάτων περιφερειακής παρέμβασης.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το ποσό που περιλαμβάνεται στην πρώτη δήλωση δαπανών πρέπει να έχει προηγουμένως καταβληθεί στο χρηματοδοτικό μέσο και μπορεί να ανέλθει έως και σε 25 % του συνολικού ποσού της συνεισφοράς του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που έχει δεσμευτεί για τα χρηματοδοτικά μέσα βάσει της σχετικής σύμβασης χρηματοδότησης·

α)  το ποσό που περιλαμβάνεται στην πρώτη δήλωση δαπανών πρέπει να έχει προηγουμένως καταβληθεί στο χρηματοδοτικό μέσο και μπορεί να ανέλθει έως και σε 25 % του συνολικού ποσού της συγχρηματοδότησης του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ που έχει δεσμευτεί για τα χρηματοδοτικά μέσα βάσει της σχετικής σύμβασης χρηματοδότησης·

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το υπόλοιπο εξοφλείται από την Επιτροπή μετά την παραλαβή της τελευταίας ετήσιας έκθεσης επιδόσεων σχετικά με την εφαρμογή στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, με βάση το ισχύον σχέδιο χρηματοδότησης στο επίπεδο των τύπων παρεμβάσεων του ΕΓΤΑΑ, τους ετήσιους λογαριασμούς του τελευταίου έτους εφαρμογής του εξεταζόμενου στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και τις αντίστοιχες αποφάσεις εκκαθάρισης λογαριασμών, με την επιφύλαξη των διαθέσιμων πόρων. Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στην Επιτροπή το αργότερο έξι μήνες μετά την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών που προβλέπεται στο άρθρο 80 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [κανονισμού για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] και καλύπτουν τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον οργανισμό πληρωμών έως την τελευταία ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών.

1.  Το υπόλοιπο εξοφλείται από την Επιτροπή μετά την παραλαβή της τελευταίας ετήσιας έκθεσης εκκαθάρισης σχετικά με την εφαρμογή στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, με βάση το ισχύον σχέδιο χρηματοδότησης στο επίπεδο των τύπων παρεμβάσεων του ΕΓΤΑΑ, τους ετήσιους λογαριασμούς του τελευταίου έτους εφαρμογής του εξεταζόμενου στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και τις αντίστοιχες αποφάσεις εκκαθάρισης λογαριασμών. Οι λογαριασμοί υποβάλλονται στην Επιτροπή το αργότερο έξι μήνες μετά την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών που προβλέπεται στο άρθρο 80 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [κανονισμού για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] και καλύπτουν τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον οργανισμό πληρωμών έως την τελευταία ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών.

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η παράλειψη διαβίβασης στην Επιτροπή, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 1, της τελευταίας ετήσιας έκθεσης επιδόσεων και των εγγράφων που απαιτούνται για την εκκαθάριση των λογαριασμών του τελευταίου έτους εφαρμογής του σχεδίου, συνεπάγεται την αυτόματη αποδέσμευση του υπολοίπου σύμφωνα με το άρθρο 32.

3.  Η παράλειψη διαβίβασης στην Επιτροπή, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 1, της τελευταίας ετήσιας έκθεσης εκκαθάρισης και των εγγράφων που απαιτούνται για την εκκαθάριση των λογαριασμών του τελευταίου έτους εφαρμογής του σχεδίου, συνεπάγεται την αυτόματη αποδέσμευση του υπολοίπου σύμφωνα με το άρθρο 32.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα κάθε τμήμα της δημοσιονομικής δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε για την προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 παράγραφος 3 για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους μετά από εκείνο της δημοσιονομικής δέσμευσης.

1.  Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα κάθε τμήμα της δημοσιονομικής δέσμευσης για παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε για την προχρηματοδότηση ή για ενδιάμεσες πληρωμές ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε στην Επιτροπή δήλωση δαπανών που να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 30 παράγραφος 3 για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου του τρίτου έτους μετά από εκείνο της δημοσιονομικής δέσμευσης.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε περίπτωση δικαστικής διαδικασίας ή διοικητικής προσφυγής που έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή 2 και οδηγεί στην αυτόματη αποδέσμευση διακόπτεται ως προς το ποσό που αντιστοιχεί στις σχετικές πράξεις για τη διάρκεια της εν λόγω δικαστικής διαδικασίας ή διοικητικής προσφυγής, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή λαμβάνει αιτιολογημένη κοινοποίηση από το κράτος μέλος το αργότερο την 31η Ιανουαρίου του έτους N + 3.

3.  Σε περίπτωση δικαστικής διαδικασίας ή διοικητικής προσφυγής που έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή 2 και οδηγεί στην αυτόματη αποδέσμευση διακόπτεται ως προς το ποσό που αντιστοιχεί στις σχετικές πράξεις για τη διάρκεια της εν λόγω δικαστικής διαδικασίας ή διοικητικής προσφυγής, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή λαμβάνει αιτιολογημένη κοινοποίηση από το κράτος μέλος το αργότερο την 31η Ιανουαρίου του έτους N + 4.

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το τμήμα των δημοσιονομικών δεσμεύσεων για το οποίο έχει υποβληθεί δήλωση δαπανών, αλλά του οποίου η επιστροφή αποτελεί το αντικείμενο μείωσης ή αναστολής από την Επιτροπή στις 31 Δεκεμβρίου του έτους N + 2,

α)  το τμήμα των δημοσιονομικών δεσμεύσεων για το οποίο έχει υποβληθεί δήλωση δαπανών, αλλά του οποίου η επιστροφή αποτελεί το αντικείμενο μείωσης ή αναστολής από την Επιτροπή στις 31 Δεκεμβρίου του έτους N + 3,

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, μια πράξη μπορεί να λάβει διάφορες μορφές στήριξης από το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και από άλλα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) ή μέσα της Ένωσης μόνον εάν το συνολικό ποσό της σωρευμένης ενίσχυσης που χορηγείται στο πλαίσιο των διαφόρων μορφών στήριξης δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης ή το ποσό ενίσχυσης που ισχύει για τον εν λόγω τύπο παρέμβασης που αναφέρεται στον τίτλο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… (κανονισμού για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ). Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη δεν δηλώνουν δαπάνες στην Επιτροπή για:

Στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, μια πράξη μπορεί να λάβει διάφορες μορφές στήριξης από το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και από άλλα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) ή μέσα της Ένωσης μόνον εάν το συνολικό ποσό της σωρευμένης ενίσχυσης που χορηγείται στο πλαίσιο των διαφόρων μορφών στήριξης δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης ή το ποσό ενίσχυσης που ισχύει για τον εν λόγω τύπο παρέμβασης που αναφέρεται στον τίτλο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… (κανονισμού για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ). Στις περιπτώσεις αυτές, δεν δηλώνονται δαπάνες για κανένα από τα παρακάτω:

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 6 δύνανται να χρηματοδοτούνται από την Ένωση μόνον εάν:

Οι δαπάνες για τα μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 228/2013, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 δύνανται να χρηματοδοτούνται από την Ένωση μόνον εάν:

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης, ή

β)  έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  όσον αφορά τους τύπους παρεμβάσεων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) …/… [κανονισμό για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ],

διαγράφεται

i)  συνδέονται με αντίστοιχη αναφερόμενη εκροή, και

 

ii)  έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα συστήματα διακυβέρνησης και δεν επεκτείνονται στις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για μεμονωμένους δικαιούχους που καθορίζονται στα εθνικά στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ.

 

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι δαπάνες για τα μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] δύνανται να χρηματοδοτούνται από την Ένωση μόνον εάν:

 

α)   έχουν πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς πληρωμών,

 

β)  συνοδεύονται από αντίστοιχη αναφερόμενη εκροή,

 

γ)  έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα συστήματα διακυβέρνησης, τηρουμένων των βασικών ενωσιακών απαιτήσεων, και δεν επεκτείνονται στις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για μεμονωμένους δικαιούχους.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, με βάση τις δηλώσεις δαπανών ή τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 88, ότι δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες πληρωμής που αναφέρονται στο άρθρο 36, παρέχεται στο κράτος μέλος η δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός προθεσμίας τουλάχιστον 30 ημερών. Εάν το κράτος μέλος δεν υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός της προθεσμίας αυτής ή εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι η απάντηση είναι μη ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να μειώσει ή να αναστείλει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες πληρωμές στο οικείο κράτος μέλος στο πλαίσιο των εκτελεστικών πράξεων για τις μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 ή στο πλαίσιο των ενδιάμεσων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 30.

2.  Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, με βάση τις δηλώσεις δαπανών ή τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 88, ότι δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες πληρωμής που αναφέρονται στο άρθρο 36, παρέχεται στο κράτος μέλος η δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός προθεσμίας τουλάχιστον 30 ημερών. Εάν το κράτος μέλος δεν υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός της προθεσμίας αυτής ή εάν η Επιτροπή έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι υποβληθείσες παρατηρήσεις είναι έκδηλα ανεπαρκείς, η Επιτροπή μπορεί να μειώσει ή να αναστείλει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες πληρωμές στο οικείο κράτος μέλος στο πλαίσιο των εκτελεστικών πράξεων για τις μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 ή στο πλαίσιο των ενδιάμεσων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 30. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τυχόν μειώσεις δεν οδηγούν σε περαιτέρω καθυστερήσεις ή προβλήματα για τους τελικούς δικαιούχους στο οικείο κράτος μέλος.

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι μειώσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη του άρθρου 51.

3.  Οι μειώσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου ισχύουν σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και με την επιφύλαξη του άρθρου 51.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν τα κράτη μέλη δεν υποβάλουν τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, η Επιτροπή δύναται να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή του συνολικού ποσού των μηνιαίων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3. Η Επιτροπή επιστρέφει τα ανασταλέντα ποσά μόλις λάβει τα ελλείποντα έγγραφα από το οικείο κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι η ημερομηνία παραλαβής δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από τη λήξη της προθεσμίας.

Εάν τα κράτη μέλη δεν υποβάλουν τα έγγραφα και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 8 και στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 8 και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 129 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την αναστολή του συνολικού ποσού των μηνιαίων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3. Η Επιτροπή επιστρέφει τα ανασταλέντα ποσά μόλις λάβει τα ελλείποντα έγγραφα από το οικείο κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι η ημερομηνία παραλαβής δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από τη λήξη της προθεσμίας.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν, στο πλαίσιο της ετήσιας εκκαθάρισης επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 52, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας δαπάνης και του ποσού που αντιστοιχεί στη σχετική δηλωθείσα εκροή υπερβαίνει το 50 % και το κράτος μέλος δεν μπορεί να την αιτιολογήσει δεόντως, δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που αναστέλλουν τις μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 ή τις ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 30.

Όταν, στο πλαίσιο της ετήσιας εκκαθάρισης που αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 2, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η διαφορά μεταξύ της δηλωθείσας δαπάνης και του ποσού που αντιστοιχεί στη σχετική δηλωθείσα εκροή υπερβαίνει το 50 % και το κράτος μέλος δεν μπορεί να την αιτιολογήσει δεόντως, δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που αναστέλλουν τις μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 ή τις ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 30.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση καθυστερημένης ή ανεπαρκούς προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων, όπως ορίζονται στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και παρακολουθούνται σύμφωνα με τα άρθρα 115 και 116 του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από το οικείο κράτος μέλος να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με σχέδιο δράσης με σαφείς δείκτες προόδου, που θα καταρτιστεί σε διαβούλευση με την Επιτροπή.

Σε περίπτωση καθυστερημένης ή ανεπαρκούς προόδου ως προς τα ορόσημα που έχουν τεθεί και όταν η αναφερόμενη τιμή ενός ή περισσότερων δεικτών αποτελεσμάτων, όπως ορίζονται στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και παρακολουθούνται σύμφωνα με τα άρθρα 115 και 116 του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], αποκαλύπτει έλλειμμα άνω του 25 % για το σχετικό έτος αναφοράς, τα κράτη μέλη υποβάλλουν αιτιολόγηση για την απόκλιση αυτή.

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν περαιτέρω κανόνες σχετικά με τα στοιχεία των σχεδίων δράσης και τη διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων δράσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 3.

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος δεν μπορεί να παράσχει τη δέουσα αιτιολόγηση, η Επιτροπή δύναται να του ζητήσει να υποβάλει και να θέσει σε εφαρμογή σχέδιο δράσης, το οποίο θα καταρτιστεί σε διαβούλευση με την Επιτροπή. Στο σχέδιο δράσης ορίζονται τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα και το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής του.

 

Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 100, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με περαιτέρω κανόνες σχετικά με τα στοιχεία των σχεδίων δράσης, συμπεριλαμβανομένου ιδίως του καθορισμού δεικτών προόδου, και τη διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων δράσης.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή το εν λόγω σχέδιο δράσης είναι προδήλως ανεπαρκές για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες αναστέλλονται οι μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 ή οι ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 30.

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή το σχέδιο δράσης που υποβάλλεται από το κράτος μέλος είναι προδήλως ανεπαρκές για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η Επιτροπή δύναται, κατόπιν διαβούλευσης με το οικείο κράτος μέλος και παρέχοντάς του τη δυνατότητα να απαντήσει, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες αναστέλλονται οι μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 ή οι ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 30. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται για την εκτέλεση του σχεδίου δράσης προτού κινηθεί οποιαδήποτε διαδικασία αναστολής.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται από ... [δυο έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων στη λειτουργία των συστημάτων διακυβέρνησης, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από το οικείο κράτος μέλος να εφαρμόσει τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, σύμφωνα με σχέδιο δράσης με σαφείς δείκτες προόδου εκπονούμενο σε συνεργασία με τη Επιτροπή.

Σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων στη λειτουργία των συστημάτων διακυβέρνησης, η Επιτροπή ζητεί από το οικείο κράτος μέλος, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, να εφαρμόσει τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες σύμφωνα με σχέδιο δράσης με σαφείς δείκτες προόδου εκπονούμενο σε συνεργασία με τη Επιτροπή.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν περαιτέρω κανόνες σχετικά με τα στοιχεία των σχεδίων δράσης και τη διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων δράσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 100 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με περαιτέρω κανόνες σχετικά με τα στοιχεία των σχεδίων δράσης και τη διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων δράσης.

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αναστολή επιβάλλεται σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας στη σχετική δαπάνη που πραγματοποιείται από το κράτος μέλος στο οποίο διαπιστώνονται ελλείψεις, για διάστημα που θα πρέπει να καθοριστεί στις εκτελεστικές πράξεις του πρώτου εδαφίου και δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Εάν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αναστολή, η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί με εκτελεστικές πράξεις της Επιτροπής για περαιτέρω διάστημα που δεν υπερβαίνει συνολικά τους 12 μήνες. Τα ποσά που αναστέλλονται λαμβάνονται υπόψη κατά την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 53.

Η αναστολή επιβάλλεται σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας στη σχετική δαπάνη που πραγματοποιείται από το κράτος μέλος στο οποίο διαπιστώνονται ελλείψεις, λαμβανομένων υπόψη των πορισμάτων των ελέγχων που διενεργεί η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 47, για διάστημα που θα πρέπει να καθοριστεί στις εκτελεστικές πράξεις του πρώτου εδαφίου και δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Εάν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αναστολή, η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί με εκτελεστικές πράξεις της Επιτροπής για περαιτέρω διάστημα που δεν υπερβαίνει συνολικά τους 12 μήνες. Τα ποσά που αναστέλλονται λαμβάνονται υπόψη κατά την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 53.

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τις μηνιαίες πληρωμές του άρθρου 19 παράγραφος 3 ή τις ενδιάμεσες πληρωμές του άρθρου 30 λαμβάνουν υπόψη τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

Οι εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν τις μηνιαίες πληρωμές του άρθρου 19 παράγραφος 3 ή τις ενδιάμεσες πληρωμές του άρθρου 30 λαμβάνουν υπόψη τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται βάσει του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1.

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  πριν την 1η Δεκεμβρίου, αλλά όχι πριν από τις 16 Οκτωβρίου, να καταβάλλουν προκαταβολές έως 50 % όσον αφορά τις παρεμβάσεις υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων·

α)  πριν την 1η Δεκεμβρίου, αλλά όχι πριν από τις 16 Οκτωβρίου, να καταβάλλουν προκαταβολές έως 50 % όσον αφορά τις παρεμβάσεις υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων και τα μέτρα που αναφέρονται στο κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 και στο κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 αντιστοίχως·

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν να καταβάλλουν προκαταβολές έως 50 % στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 68 και 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [κανονισμού για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].

3.  Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν να καταβάλλουν προκαταβολές έως 50 % στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 68 και 71 και στον τίτλο III κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμού για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], καθώς και στο κεφάλαιο II τμήμα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καταβάλλονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης και, σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης, διατίθενται μόνο για τη χρηματοδότηση των δαπανών του ΕΓΤΕ ή του ΕΓΤΑΑ, αντιστοίχως.

2.  Τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καταβάλλονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης και, σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης, διατίθενται μόνο για τη χρηματοδότηση των δαπανών του ΕΓΤΕ ή του ΕΓΤΑΑ αντιστοίχως και τροφοδοτούν κυρίως το γεωργικό αποθεματικό που συστήνεται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, εντός των ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 14.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παροχή πληροφοριών που χρηματοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχείο ε) έχει ως στόχο ιδίως την επεξήγηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη της ΚΓΠ, την ευαισθητοποίηση του κοινού για το περιεχόμενο και τους στόχους της πολιτικής αυτής, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών έπειτα από κρίσεις μέσω εκστρατειών ενημέρωσης, την ενημέρωση των γεωργών και λοιπών ενδιαφερομένων που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές και την προώθηση του ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου, καθώς και την κατανόησή του από τους πολίτες.

Η παροχή πληροφοριών που χρηματοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχείο ε) έχει ως στόχο ιδίως την επεξήγηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη της ΚΓΠ, καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού για το περιεχόμενο και τους στόχους της πολιτικής αυτής, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασής της με το κλίμα, το περιβάλλον, την καλή μεταχείριση των ζώων και την ανάπτυξη. Στόχος είναι η ενημέρωση των πολιτών για τις προκλήσεις που παρουσιάζονται όσον αφορά τη γεωργία και τα τρόφιμα, η ενημέρωση των γεωργών και των καταναλωτών, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών έπειτα από κρίσεις μέσω εκστρατειών ενημέρωσης, η ενημέρωση των γεωργών και λοιπών ενδιαφερομένων που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές και η προώθηση ενός πιο βιώσιμου ενωσιακού γεωργικού μοντέλου, καθώς και η κατανόησή του από τους πολίτες.

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στόχος είναι η συνεπής, αντικειμενική και σφαιρική ενημέρωση εντός και εκτός Ένωσης.

Στόχος είναι η συνεπής, αμερόληπτη, τεκμηριωμένη, αντικειμενική και σφαιρική ενημέρωση εντός και εκτός της Ένωσης μέσω ενός σχεδίου επικοινωνίας.

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 100, προκειμένου να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους αντισταθμίζονται ορισμένες κατηγορίες δαπανών και εσόδων στο πλαίσιο των ταμείων.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 100, προκειμένου να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό σχετικά με τους όρους που αφορούν τις λεπτομέρειες των δηλώσεων δαπανών, υπό τους οποίους αντισταθμίζονται ορισμένες κατηγορίες δαπανών και εσόδων στο πλαίσιο των ταμείων.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη εξουσιοδότηση είναι υπερβολικά ευρεία. Θα πρέπει να περιορίζεται, για παράδειγμα, στις δηλώσεις δαπανών, διαφορετικά θα μπορούσε να εμποδίζει οποιαδήποτε δαπάνη για μέτρα ενίσχυσης σε εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του άρθρου 127 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή αποκομίζει βεβαιότητα για την αξιοπιστία τους από τις εργασίες των οργανισμών πιστοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν έχει ενημερώσει το κράτος μέλος ότι δεν μπορεί να βασιστεί στις εργασίες του οργανισμού πιστοποίησης για ένα δεδομένο οικονομικό έτος, και λαμβάνει αυτό υπόψη στην εκτίμηση κινδύνου της για την ανάγκη διενέργειας ελέγχων από την Επιτροπή στο οικείο κράτος μέλος.

Για τους σκοπούς του άρθρου 127 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή αποκομίζει βεβαιότητα για την αξιοπιστία τους από τις εργασίες των οργανισμών πιστοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού και λαμβάνει υπόψη στην εκτίμηση κινδύνου της την ανάγκη διενέργειας ελέγχων από την Επιτροπή στο οικείο κράτος μέλος, εκτός εάν έχει ενημερώσει το εν λόγω κράτος μέλος ότι δεν είναι σε θέση να βασιστεί στις εργασίες αυτές.

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εάν οι δαπάνες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 2 και του άρθρου 6 και αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) …/…[κανονισμό για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] έχουν αντίστοιχη εκροή, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση επιδόσεων·

β)  εάν οι δαπάνες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 2 και του άρθρου 6 και αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) …/…[κανονισμό για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] έχουν αντίστοιχη εκροή, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση εκκαθάρισης·

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  αν τα σχέδια δράσης που αναφέρονται στα άρθρα 39 και 40 υλοποιούνται με ορθό τρόπο.

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών ελλείψεων στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών, και για λόγους διασφάλισης της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 57 του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή δύναται να επεκτείνει τους ελέγχους της προκειμένου να επιβεβαιώσει τους όρους υπό τους οποίους πραγματοποιήθηκαν και ελέγχθηκαν οι χρηματοδοτούμενες από τα ταμεία πράξεις με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο για το σύνολο των παρεμβάσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) .../.... [στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ].

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή μπορεί να συνεχίσει την εκτενή παρακολούθηση για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθούν να διαπιστώνονται οι σοβαρές ελλείψεις στο σύστημα διακυβέρνησης.

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής στοιχεία για τις παρατυπίες κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, για άλλες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, τις περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης που διαπιστώνονται, καθώς και πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το τμήμα 3 του παρόντος κεφαλαίου για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε σχέση με τις εν λόγω παρατυπίες και απάτες.

3.  Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής στοιχεία για τις παρατυπίες κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, για άλλες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, τις περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης που διαπιστώνονται, καθώς και πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το τμήμα 3 του παρόντος κεφαλαίου για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε σχέση με τις εν λόγω παρατυπίες και απάτες. Η Επιτροπή συνοψίζει τις πληροφορίες αυτές και δημοσιεύει πολυετείς εκθέσεις, τις οποίες κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Αιτιολόγηση

Αυτό ευθυγραμμίζεται με την αρχή της διαφάνειας και αποτελεί επίσης συνέχεια του ελεγκτικού ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ασκείται από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT).

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ετήσια δημοσιονομική εκκαθάριση

Ετήσια εκκαθάριση

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις καλύπτουν την πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των υποβαλλόμενων ετήσιων λογαριασμών και εκδίδονται με την επιφύλαξη των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται μεταγενέστερα βάσει των άρθρων 52 και 53.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις καλύπτουν την πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των υποβαλλόμενων ετήσιων λογαριασμών και εκδίδονται με την επιφύλαξη των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται μεταγενέστερα βάσει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 53.

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εκκαθάριση λογαριασμών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο και την εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών καθώς και των προθεσμιών που πρέπει να τηρούνται.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις πριν από τις 15 Οκτωβρίου του έτους που έπεται του εν λόγω οικονομικού έτους, καθορίζοντας τα ποσά των μειώσεων που θα εφαρμοστούν στην ενωσιακή χρηματοδότηση για τις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 6 και αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις που αναφέρονται στον τίτλο III του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α)  η εκροή που αναφέρεται στην ετήσια έκθεση εκκαθάρισης δεν αντιστοιχεί στις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 6· ή

 

β)  το ποσό της στήριξης ανά μονάδα παρεκκλίνει κατά ποσοστό μεγαλύτερο του ποσοστού διακύμανσης που καθορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο ΚΓΠ του κράτους μέλους για τους τύπους παρεμβάσεων που υπόκεινται στο άρθρο 89 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με την επιφύλαξη του περιεχομένου των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται μεταγενέστερα βάσει του άρθρου 53 του παρόντος κανονισμού.

(Βλέπε διατύπωση του άρθρου 52 παράγραφος 1)

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή εκτιμά τα ποσά που πρέπει να μειωθούν με βάση τη διαφορά μεταξύ των ετήσιων δαπανών που δηλώθηκαν για μια παρέμβαση και του ποσού που αντιστοιχεί στη σχετική αναφερόμενη εκροή σύμφωνα με το εθνικό στρατηγικό σχέδιο ΚΓΠ και λαμβάνοντας υπόψη τις αιτιολογήσεις που παρείχε το οικείο κράτος μέλος. Οι εν λόγω μειώσεις εφαρμόζονται μόνο στις αναφερόμενες για τη σχετική παρέμβαση δαπάνες που δεν παρουσιάζουν αντίστοιχη εκροή.

(Βλέπε διατύπωση του άρθρου 52 παράγραφος 2)

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 101 παράγραφος 2. Η Επιτροπή ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος για την πρόθεσή της και του παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός προθεσμίας τουλάχιστον 30 ημερών προτού υποβάλει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 100 με σκοπό τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες σχετικά με:

 

α)  την εκκαθάριση που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο και στην παράγραφο 2 και για την εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών καθώς και των προθεσμιών που πρέπει να τηρηθούν·

 

β)  τα κριτήρια για τις αιτιολογήσεις που παρέχει το οικείο κράτος μέλος και τη μεθοδολογία και τα κριτήρια για την εφαρμογή των μειώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

(Βλέπε διατύπωση του άρθρου 51 παράγραφος 2 και του άρθρου 52 παράγραφος 4)

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 52

διαγράφεται

Ετήσια εκκαθάριση επιδόσεων

 

1.  Όταν οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 6 και αντιστοιχούν στις παρεμβάσεις που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] δεν έχουν αντίστοιχη εκροή με αυτή που αναφέρεται στην ετήσια έκθεση επιδόσεων, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις πριν από τις 15 Οκτωβρίου του έτους που έπεται του εν λόγω οικονομικού έτους, καθορίζοντας τα ποσά που πρόκειται να μειωθούν από την ενωσιακή χρηματοδότηση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με την επιφύλαξη του περιεχομένου των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται μεταγενέστερα βάσει του άρθρου 53 του παρόντος κανονισμού.

 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 101 παράγραφος 2.

 

2.  Η Επιτροπή εκτιμά τα ποσά που πρέπει να μειωθούν με βάση τη διαφορά μεταξύ των ετήσιων δαπανών που δηλώθηκαν για μια παρέμβαση και του ποσού που αντιστοιχεί στη σχετική δηλωθείσα εκροή σύμφωνα με το εθνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και λαμβάνοντας υπόψη τις αιτιολογήσεις που παρείχε το κράτος μέλος.

 

3.  Πριν από την έκδοση της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή παρέχει στο κράτος μέλος την ευκαιρία να υποβάλει τις παρατηρήσεις του και να δικαιολογήσει τυχόν διαφορές.

 

4.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 100 με σκοπό τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες σχετικά με τα κριτήρια για τις αιτιολογήσεις που παρέχει το οικείο κράτος μέλος και τη μεθοδολογία και τα κριτήρια εφαρμογής των μειώσεων.

 

5.  

 

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο της έκδοσης της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και της εφαρμογής της, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών καθώς και της διαδικασίας και των προθεσμιών που πρέπει να τηρούνται.

 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 3.

 

(Εν μέρει μεταφορά της διατύπωσης του άρθρου 52 στο άρθρο 51)

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή εκτιμά τα ποσά που πρέπει να εξαιρεθούν με βάση τη σοβαρότητα των διαπιστούμενων ελλείψεων.

2.  Η Επιτροπή εκτιμά τα ποσά που πρέπει να εξαιρεθούν με βάση τη σοβαρότητα της καταγραφείσας μη συμμόρφωσης. Λαμβάνει δεόντως υπόψη το είδος της παράβασης και της οικονομικής ζημίας που υπέστη η Ένωση. Η εξαίρεση βασίζεται στα ποσά που προσδιορίστηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Σε περίπτωση που δεν είναι εύλογα δυνατόν να υπολογιστεί το ακριβές ποσό, χρησιμοποιούνται κατ’ αποκοπή διορθώσεις με αναλογικό τρόπο.

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 100 με σκοπό τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες σχετικά με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία για την εφαρμογή των δημοσιονομικών διορθώσεων.

6.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 100 με σκοπό τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες σχετικά με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία για την εφαρμογή των δημοσιονομικών διορθώσεων, συμπεριλαμβανομένων των κατ’ αποκοπή διορθώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο της έκδοσης της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και της εφαρμογής της, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, των προθεσμιών που πρέπει να τηρούνται, καθώς και της διαδικασίας συμβιβασμού που προβλέπεται στην παράγραφο 3, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης, των καθηκόντων, της σύνθεσης και των ρυθμίσεων εργασίας του οργάνου συμβιβασμού.

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 100 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο της έκδοσης της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και της εφαρμογής της, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, των προθεσμιών που πρέπει να τηρούνται, καθώς και της διαδικασίας συμβιβασμού που προβλέπεται στην παράγραφο 3, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης, των καθηκόντων, της σύνθεσης και των ρυθμίσεων εργασίας του οργάνου συμβιβασμού.

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 53α

 

Ανακτήσεις για μη συμμόρφωση

 

1.  Τα κράτη μέλη ζητούν ανάκτηση από τον δικαιούχο για κάθε αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ως επακόλουθο παρατυπίας και άλλων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης των δικαιούχων με τους όρους των παρεμβάσεων που αναφέρονται στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ και κινούν, προς τον σκοπό αυτόν, νομικές διαδικασίες όπου κρίνεται αναγκαίο.

 

2.  Εφόσον η ανάκτηση δεν πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία της αίτησης ανάκτησης ή εντός οκτώ ετών αν η ανάκτηση αποτελεί αντικείμενο προσφυγής ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της μη ανάκτησης βαρύνουν κατά 50 % το οικείο κράτος μέλος και κατά 50 % τον προϋπολογισμό της Ένωσης, με την επιφύλαξη της απαίτησης να συνεχίσει το οικείο κράτος μέλος τις ενέργειες ανάκτησης σύμφωνα με το άρθρο 57.

 

3.  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μη επιδιώξουν την ανάκτηση. Μια τέτοια απόφαση μπορεί να ληφθεί μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α)   όταν το σύνολο των ήδη πραγματοποιηθέντων και των προβλεπόμενων εξόδων ανάκτησης υπερβαίνει το προς ανάκτηση ποσό, προϋπόθεση που θεωρείται ότι πληρούται εάν:

 

i)  το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί από τον δικαιούχο στο πλαίσιο συγκεκριμένης πληρωμής για μια παρέμβαση, χωρίς τους τόκους, δεν υπερβαίνει τα 100 EUR· ή

 

ii)  το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί από τον δικαιούχο στο πλαίσιο συγκεκριμένης πληρωμής για μια παρέμβαση, χωρίς τους τόκους, κυμαίνεται από 100 EUR έως 250 EUR και το οικείο κράτος μέλος εφαρμόζει κατώτατο όριο ίσο ή υψηλότερο από το προς ανάκτηση ποσό βάσει της εθνικής του νομοθεσίας για τη μη κίνηση διαδικασίας ανάκτησης εθνικών οφειλών·

 

β)  όταν η ανάκτηση είναι αδύνατη λόγω καταγεγραμμένης και αναγνωρισμένης βάσει του εθνικού δικαίου αφερεγγυότητας του οφειλέτη ή των προσώπων που φέρουν τη νομική ευθύνη για την παρατυπία.

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα ποσά που ανακτώνται από τα κράτη μέλη ως επακόλουθο παρατυπίας και άλλων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης των δικαιούχων με τους όρους των παρεμβάσεων που αναφέρονται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και οι σχετικοί τόκοι καταβάλλονται στον οργανισμό πληρωμών και καταγράφονται από αυτόν ως έσοδα ειδικού προορισμού του ΕΓΤΕ τον μήνα κατά τον οποίο εισπράχθηκαν πραγματικά τα ποσά.

Τα ποσά που ανακτώνται από τα κράτη μέλη ως επακόλουθο παρατυπίας και άλλων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης των δικαιούχων με τους όρους των παρεμβάσεων που αναφέρονται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και οι σχετικοί τόκοι, που υπολογίζονται από την επόμενη ημέρα της προβλεπόμενης ημερομηνίας καταβολής της πληρωμής, καταβάλλονται στον οργανισμό πληρωμών και καταγράφονται από αυτόν ως έσοδα ειδικού προορισμού του ΕΓΤΕ τον μήνα κατά τον οποίο εισπράχθηκαν πραγματικά τα ποσά.

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Με την επιφύλαξη της πρώτης παραγράφου, τα κράτη μέλη μπορούν να δίνουν την εντολή στον οργανισμό πληρωμών, ως αρμόδιο οργανισμό για την ανάκτηση της οφειλής, να παρακρατήσει τυχόν εκκρεμείς οφειλές δικαιούχου από μελλοντικές πληρωμές προς τον εν λόγω δικαιούχο.

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών και άλλων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης των δικαιούχων με τους όρους των παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης που αναφέρονται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε δημοσιονομικές προσαρμογές με πλήρη ή μερική ακύρωση της σχετικής χρηματοδότησης της Ένωσης. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη το είδος και τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης που διαπιστώνεται καθώς και το ύψος της οικονομικής ζημίας που υφίσταται το ΕΓΤΑΑ.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών και άλλων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης των δικαιούχων με τους όρους των παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης που αναφέρονται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε δημοσιονομικές προσαρμογές με μερική ή, σε ακραίες περιπτώσεις, πλήρη ακύρωση της σχετικής χρηματοδότησης της Ένωσης. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη το είδος και τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης που διαπιστώνεται καθώς και το ύψος της οικονομικής ζημίας που υφίσταται το ΕΓΤΑΑ.

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα ποσά της ενωσιακής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ που ακυρώνονται και τα ανακτώμενα ποσά καθώς και οι αντίστοιχοι τόκοι επαναδιατίθενται σε άλλες παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ. Ωστόσο, τα ενωσιακά κονδύλια που προέρχονται από ακύρωση ή ανάκτηση μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από το κράτος μέλος μόνο για πράξη αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και υπό τον όρο ότι δεν θα επαναδιατεθούν για πράξεις αγροτικής ανάπτυξης που αποτέλεσαν το αντικείμενο δημοσιονομικής προσαρμογής.

Τα ποσά της ενωσιακής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ που ακυρώνονται και τα ανακτώμενα ποσά καθώς και οι αντίστοιχοι τόκοι, που υπολογίζονται από την επόμενη ημέρα της προβλεπόμενης ημερομηνίας καταβολής της πληρωμής, επαναδιατίθενται σε άλλες παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης στο ίδιο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ.

(Μεταφορά του τελευταίου τμήματος της παραγράφου 1 στη νέα παράγραφο 2α)

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη παρακρατούν από οποιαδήποτε μελλοντική πληρωμή του οργανισμού πληρωμών υπέρ του δικαιούχου κάθε αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό προκύπτον από τυχόν εκκρεμούσα παρατυπία ενός δικαιούχου, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ωστόσο, τα ενωσιακά κονδύλια που προέρχονται από ακύρωση ή ανάκτηση μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στο σύνολό τους από το κράτος μέλος μόνο για πράξη αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και υπό τον όρο ότι δεν θα επαναδιατεθούν για πράξεις αγροτικής ανάπτυξης που αποτέλεσαν αντικείμενο δημοσιονομικής προσαρμογής.

(Βλέπε διατύπωση του δεύτερου μέρους της παραγράφου 1, άρθρο 55)

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία που διέπει τις ενωσιακές παρεμβάσεις.

2.  Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία που διέπει τις ενωσιακές παρεμβάσεις. Τα συστήματα ελέγχου περιγράφονται στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 101 του κανονισμού (ΕΕ) .../...[κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ]. Τα εν λόγω συστήματα διαχείρισης και ελέγχου μπορούν να περιλαμβάνουν μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης.

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στην περίπτωση των κυρώσεων που επιβάλλονται υπό μορφή μείωσης του ποσού της καταβαλλόμενης ενίσχυσης ή στήριξης, το ποσό της κύρωσης δεν υπερβαίνει το 100 % του ποσού της αίτησης ενίσχυσης, της αίτησης πληρωμής ή του επιλέξιμου ποσού επί του οποίου επιβάλλεται η κύρωση.

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στην περίπτωση των κυρώσεων υπό τη μορφή ποσού υπολογιζόμενου βάσει της ποσότητας και/ή της περιόδου την οποία αφορά η μη συμμόρφωση, το εν λόγω ποσό δεν υπερβαίνει ποσό συγκρίσιμο με το ποσοστό που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο.

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στην περίπτωση κύρωσης υπό τη μορφή αναστολής, ανάκλησης έγκρισης, αναγνώρισης ή έγκρισης, ή στην περίπτωση αποκλεισμού από το δικαίωμα συμμετοχής σε παρέμβαση ή αποκόμισης οφέλους από αυτήν, η μέγιστη περίοδος ορίζεται στα τρία διαδοχικά έτη και μπορεί να ανανεωθεί σε περίπτωση νέου περιστατικού μη συμμόρφωσης.

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε προφανή σφάλματα του δικαιούχου στην αίτηση ενίσχυσης ή στην αίτηση πληρωμής, τα οποία αναγνωρίζονται από τον οργανισμό πληρωμών και υπόκεινται σε διόρθωση και αναπροσαρμογή προτού η αρμόδια αρχή κοινοποιήσει τη μη συμμόρφωση στον δικαιούχο·

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  όταν η μη συμμόρφωση είναι ήσσονος σημασίας όσον αφορά τη σοβαρότητα, την έκταση ή τη διάρκειά της.

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 57α

 

Διόρθωση σφαλμάτων

 

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να συμπεριλάβουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ διατάξεις που να παρέχουν στους δικαιούχους το δικαίωμα να τροποποιούν μια διοικητική δήλωση ή αίτηση ενίσχυσης ή στήριξης που είχαν ήδη υποβάλει ή διαφορετικά να αποκαθιστούν τη συμμόρφωσή της, χωρίς να τους επιβληθεί μείωση ή κύρωση, εάν:

 

α)  ο δικαιούχος υπέπεσε σε σφάλμα αντιγραφής κατά την υποβολή της έκθεσης που αφορά την περίπτωσή του·

 

β)  ο δικαιούχος παρερμήνευσε τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις σχετικά με τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης ή της στήριξης που προβλέπεται στην περίπτωσή του·

 

Το εν λόγω δικαίωμα τροποποίησης ή αποκατάστασης της συμμόρφωσης ισχύει όταν το σφάλμα ή η παράλειψη έχει διαπραχθεί καλόπιστα και δεν φαίνεται να αποτελεί απόπειρα απάτης.

 

Αποτελεί ευθύνη των εθνικών αρχών να εκτιμήσουν την καλοπιστία του δικαιούχου.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να θεσπίσει δικαίωμα τακτοποίησης σε περίπτωση σφάλματος αντιγραφής ή σφάλματος οφειλόμενου σε μη κατανόηση των κανόνων.

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν το επίπεδο ελέγχων που απαιτείται για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν το επίπεδο ελέγχων που απαιτείται για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων το οποίο μπορεί να είναι χαμηλότερο από το αρχικό επίπεδο όταν το σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης λειτουργεί σωστά και όταν τα ποσοστά σφάλματος παραμένουν σε αποδεκτό επίπεδο. Η αρμόδια αρχή επιλέγει το δείγμα ελέγχου από το σύνολο των αιτούντων, το οποίο περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, εν μέρει ένα τυχαίο δείγμα, προκειμένου να προκύπτει αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος, και εν μέρει ένα δείγμα βάσει ανάλυσης κινδύνου, και έχει ως στόχο τους τομείς στους οποίους ο κίνδυνος για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης είναι ο υψηλότερος.

Τροπολογία    161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  άλλων κανόνων σχετικά με τους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται από τα κράτη μέλη, όσον αφορά τα μέτρα που προβλέπονται στο κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 και στο κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 αντίστοιχα.

διαγράφεται

Τροπολογία    162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 62 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  που εξασφαλίζουν μεταχείριση χωρίς διακρίσεις, ισότητα και τήρηση της αναλογικότητας κατά τη σύσταση εγγύησης·

α)  για την εξασφάλιση μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις, ισότητας και τήρησης της αναλογικότητας κατά τη σύσταση εγγύησης·

Τροπολογία    163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  «σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων»: το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33 ή το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής αιγοπροβάτων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου34·

γ)  «σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων»: το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου33 ή το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής αιγοπροβάτων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου34 ή, κατά περίπτωση, το σύστημα αναγνώρισης ή καταγραφής χοίρων που προβλέπεται στην οδηγία 2008/71/ΕΚ του Συμβουλίου34α και άλλες βάσεις δεδομένων που δημιουργούνται για τα ζώα από τα κράτη μέλη·

__________________

__________________

33 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου (ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1).

33 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου (ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1).

34 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 8).

34 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 8).

 

34α Οδηγία 2008/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2008, για την αναγνώριση και την καταγραφή των χοίρων (ΕΕ L 213 της 8.8.2008, σ. 31).

Τροπολογία    164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  «σύστημα χωρίς υποβολή αιτήσεων»: σύστημα υποβολής αιτήσεων για παρεμβάσεις με βάση την έκταση ή τα ζώα, στο οποίο τα αναγκαία δεδομένα που απαιτούνται από τη διοίκηση τουλάχιστον για μεμονωμένες εκτάσεις ή ζώα για τα οποία ζητείται ενίσχυση είναι διαθέσιμα σε επίσημες μηχανογραφικές βάσεις δεδομένων που διαχειρίζεται το κράτος μέλος.

στ)  «σύστημα χωρίς υποβολή αιτήσεων»: σύστημα υποβολής προσυμπληρωμένων ή άλλου τύπου αιτήσεων για παρεμβάσεις με βάση την έκταση ή τα ζώα, στο οποίο τα αναγκαία δεδομένα που απαιτούνται από τη διοίκηση τουλάχιστον για μεμονωμένες εκτάσεις ή ζώα για τα οποία ζητείται ενίσχυση είναι διαθέσιμα σε επίσημες μηχανογραφικές βάσεις δεδομένων που διαχειρίζεται το κράτος μέλος.

Τροπολογία    165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 64 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων·

γ)  σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου εκτάσεων·

Τροπολογία    166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 64 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το ολοκληρωμένο σύστημα λειτουργεί βάσει ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και επιτρέπει την ανταλλαγή και ενοποίηση δεδομένων μεταξύ των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.

2.  Το ολοκληρωμένο σύστημα λειτουργεί βάσει ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και επιτρέπει την ανταλλαγή και ενοποίηση δεδομένων μεταξύ των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS). Για τον σκοπό αυτόν, τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών παρέχουν τη δυνατότητα διαστρωμάτωσης των γεωχωρικών πληροφοριών για γεωργικές εκμεταλλεύσεις και γεωτεμάχια κτηματολογίου ή αγροτεμάχια αναφοράς με τις πληροφορίες που οριοθετούν προστατευόμενες ζώνες και χαρακτηρισμένες περιοχές καθορισθείσες σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία που παρατίθεται στο παράρτημα XI του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], όπως οι περιοχές Natura 2000 ή οι ευπρόσβλητες στη νιτρορρύπανση ζώνες, καθώς και με χαρακτηριστικά τοπίου και οικολογικές υποδομές (δέντρα, φράκτες θάμνων, λίμνες, ζώνες ανάσχεσης, παραποτάμιες περιοχές κ.λπ.).

Τροπολογία    167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 64 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά την υλοποίηση και την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος, η Επιτροπή μπορεί να ζητά τη βοήθεια ειδικευμένων οργανισμών ή προσώπων, προκειμένου να διευκολύνει τη συγκρότηση, την παρακολούθηση και τη χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος, ιδίως για τη χορήγηση τεχνικών συμβουλών στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

3.  Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά την υλοποίηση και την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος, η Επιτροπή ζητά τη βοήθεια ειδικευμένων οργανισμών ή προσώπων, προκειμένου να διευκολύνει τη συγκρότηση, την παρακολούθηση και τη χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος, ιδίως για τη χορήγηση τεχνικών συμβουλών στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Τροπολογία    168

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα δεδομένα και έγγραφα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σχετικά με το τρέχον ημερολογιακό έτος ή περίοδο εμπορίας και για τα προηγούμενα δέκα ημερολογιακά έτη ή περιόδους εμπορίας είναι προσβάσιμα για να τα συμβουλεύονται οι ενδιαφερόμενοι, μέσω των ψηφιακών βάσεων δεδομένων της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους.

Τα δεδομένα και έγγραφα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σχετικά με το τρέχον ημερολογιακό έτος ή περίοδο εμπορίας και για τα προηγούμενα δέκα ημερολογιακά έτη ή περιόδους εμπορίας είναι προσβάσιμα για να τα συμβουλεύονται οι ενδιαφερόμενοι, μέσω των ψηφιακών βάσεων δεδομένων της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους. Οι σχετικές πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων μπορεί επίσης να παρέχονται με τη μορφή περιλήψεων.

Αιτιολόγηση

Εκφράζονται προβληματισμοί σχετικά με το κόστος της τήρησης όλων των απαιτούμενων δεδομένων. Η δυνατότητα πρόσβασης που παρέχεται για περίοδο δέκα ετών μπορεί να αποδειχθεί πολύ δαπανηρή στην υλοποίησή της. Παρόμοιες και σχετικές πληροφορίες μπορεί να παρέχονται με τη μορφή περιλήψεων με πολύ πιο οικονομικό τρόπο.

Τροπολογία    169

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι και οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία αναφοράς και τα στοιχεία χαρακτηριστικών που αφορούν τη γη που χρησιμοποιούν ή προτίθενται να χρησιμοποιήσουν, ούτως ώστε να τους δίδεται η δυνατότητα να υποβάλλουν ακριβείς αιτήσεις.

Τροπολογία    170

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 67 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όσον αφορά τις ενισχύσεις για τις παρεμβάσεις με βάση την έκταση που αναφέρονται στο άρθρο 63 παράγραφος 2 και υλοποιούνται στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, τα κράτη μέλη απαιτούν την υποβολή αίτησης μέσω της χρήσης της αίτησης γεωχωρικών πληροφοριών που παρέχεται από την αρμόδια αρχή για την υποβολή αίτησης.

1.  Όσον αφορά τις ενισχύσεις για τις παρεμβάσεις με βάση την έκταση που αναφέρονται στο άρθρο 63 παράγραφος 2 και υλοποιούνται στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, τα κράτη μέλη απαιτούν την υποβολή αίτησης μέσω της χρήσης του εντύπου που παρέχεται από την αρμόδια αρχή μαζί με τη σχετική αίτηση γεωχωρικών πληροφοριών.

Τροπολογία    171

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 67 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να χρησιμοποιήσει ένα σύστημα χωρίς υποβολή αιτήσεων, παρέχει τη δυνατότητα στη διοίκηση να καταβάλλει τις επιλέξιμες πληρωμές στους δικαιούχους βάσει των υφιστάμενων στοιχείων που περιλαμβάνονται στις επίσημες μηχανογραφημένες βάσεις δεδομένων, σε περίπτωση που δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή, και κατόπιν προσθήκης συμπληρωματικών πληροφοριών, σε περίπτωση που είναι αναγκαίο να καλυφθεί σχετική αλλαγή. Τα εν λόγω στοιχεία, καθώς και το σύνολο των προαναφερόμενων συμπληρωματικών πληροφοριών, επιβεβαιώνονται από τον δικαιούχο.

Τροπολογία    172

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη δημιουργούν και εφαρμόζουν σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων.

1.  Τα κράτη μέλη δημιουργούν και εφαρμόζουν σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου εκτάσεων. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η Επιτροπή δύναται να προβλέπει μεταβατική περίοδο για τη δημιουργία του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου εκτάσεων για κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιήσει πρόσφατα ανάλογο σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης.

Τροπολογία    173

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 68 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αξιολογούν ετησίως την ποιότητα του συστήματος παρακολούθησης εκτάσεων σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει διαμορφωθεί σε επίπεδο Ένωσης.

Τα κράτη μέλη αξιολογούν ετησίως την ποιότητα του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου εκτάσεων σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει διαμορφωθεί σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία    174

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 70 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων για τις ενισχύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 63.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων για τις ενισχύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 63. Τα κράτη μέλη, μέσω των οργανισμών πληρωμών ή των φορέων που έχουν εξουσιοδοτηθεί εκ μέρους τους, διενεργούν διοικητικούς ελέγχους στις αιτήσεις ενίσχυσης με σκοπό την επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας για ενίσχυση. Οι έλεγχοι αυτοί συνοδεύονται από συμπληρωματικούς επιτόπιους ελέγχους.

Τροπολογία    175

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 70 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Για καθεμιά από τις παρεμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 63 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το δείγμα ελέγχου για τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούνται ετησίως καλύπτει τουλάχιστον το 5 % του συνόλου των δικαιούχων. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται αναλόγως όταν εντοπιστεί σημαντική μη συμμόρφωση στο πλαίσιο συγκεκριμένης παρέμβασης ή μέτρου. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να μειώσουν το εν λόγω ποσοστό εάν τα ποσοστά σφάλματος παραμένουν σε αποδεκτό επίπεδο.

Τροπολογία    176

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 70 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι παράγραφοι 1 έως 5 του άρθρου 57 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

διαγράφεται

Τροπολογία    177

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τη μορφή, το περιεχόμενο και τους λεπτομερείς κανόνες σύμφωνα με τους οποίους τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής ή διαβιβάζονται σε αυτή:

α)  τη μορφή και τους λεπτομερείς κανόνες σύμφωνα με τους οποίους τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής ή διαβιβάζονται σε αυτή:

Τροπολογία    178

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τα βασικά χαρακτηριστικά και οι κανόνες σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος υποβολής αιτήσεων γεωχωρικών πληροφοριών και του συστήματος παρακολούθησης εκτάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 68.

β)  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες σχετικούς με το περιεχόμενο που διαβιβάζεται και διατίθεται στην Επιτροπή για:

 

i)  εκθέσεις αξιολόγησης σχετικά με την ποιότητα του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων, του συστήματος υποβολής αιτήσεων γεωχωρικών πληροφοριών και του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου εκτάσεων·

 

ii)  διορθωτικές ενέργειες προς υλοποίηση από τα κράτη μέλη κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 66, 67 και 68·

 

iii)  βασικά χαρακτηριστικά και κανόνες εφαρμογής του συστήματος υποβολής αιτήσεων γεωχωρικών πληροφοριών και του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου εκτάσεων κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 67 και 68.

Τροπολογία    179

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Τροπολογία    180

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 78 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή κατάλογο των εγκατεστημένων σε τρίτη χώρα επιχειρήσεων για τις οποίες το εν λόγω ποσό έχει ή θα έπρεπε να έχει καταβληθεί ή εισπραχθεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

2.  Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή κατάλογο των εγκατεστημένων σε τρίτη χώρα επιχειρήσεων για τις οποίες το εν λόγω ποσό έχει ή θα έπρεπε να έχει καταβληθεί ή εισπραχθεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Όταν είναι αναγκαίο, η Επιτροπή καλεί εμπειρογνώμονες από τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένου και από αναπτυσσόμενες χώρες, για να αποκτήσει μια αξιολόγηση του εξωτερικού αντίκτυπου της εφαρμογής της ΚΓΠ σε επίπεδο κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Με πνεύμα χρηστής και αποτελεσματικής συνεργασίας με τρίτες χώρες, η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει τον διάλογο με τις χώρες εταίρους για κάθε πτυχή που επηρεάζει τη διαδικασία ανάπτυξής τους. Οι συμβολές των εταίρων της Ένωσης αποσκοπούν στον εντοπισμό και την αποκατάσταση των ανακολουθιών των πολιτικών της ΕΕ, ιδίως ανάμεσα στις εξωτερικές πτυχές των εσωτερικών πολιτικών και στις εξωτερικές πολιτικές καθαυτές.

Τροπολογία    181

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 79

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 79

διαγράφεται

Προγραμματισμός

 

1.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν το πρόγραμμα των ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 75 κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου ελέγχου.

 

2.  Κάθε έτος, πριν από τις 15 Απριλίου, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή το πρόγραμμά τους που αναφέρεται στην παράγραφο 1, διευκρινίζοντας:

 

α)  τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα ελεγχθούν και την κατανομή τους ανά τομέα, με βάση τα σχετικά ποσά·

 

β)  τα κριτήρια που έχουν ληφθεί υπόψη για την κατάρτιση αυτού του προγράμματος.

 

3.  Τα προγράμματα που καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και διαβιβάζονται στην Επιτροπή εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη εάν, εντός προθεσμίας οκτώ εβδομάδων, η Επιτροπή δεν γνωστοποιήσει τυχόν παρατηρήσεις της.

 

4.  Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών στις τροποποιήσεις που επιφέρουν στο πρόγραμμα τα κράτη μέλη.

 

5.  Η Επιτροπή μπορεί, σε οποιοδήποτε στάδιο, να ζητεί να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα κράτους μέλους μια ιδιαίτερη κατηγορία επιχειρήσεων.

 

6.  Οι επιχειρήσεις των οποίων το άθροισμα των εισπράξεων ή των οφειλών ήταν κατώτερο των 40 000 ευρώ ελέγχονται, κατ’ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, μόνο για ειδικούς λόγους που αναφέρουν τα κράτη μέλη στο ετήσιο πρόγραμμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή η Επιτροπή σε τυχόν προτεινόμενη τροποποίηση του προγράμματος αυτού.

 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 101 για την τροποποίηση του κατωτάτου ορίου που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο.

 

Τροπολογία    182

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος 4 – κεφάλαιο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σύστημα ελέγχου και κυρώσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις

Σύστημα ελέγχου και κυρώσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι καθαρά συντακτική και σκοπός της είναι να μετονομάσει τις προϋποθέσεις σε «προϋποθέσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη», λαμβάνοντας υπόψη την ενσωμάτωση των πράσινων μέτρων της ΚΓΠ (πρώην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης) στα υποχρεωτικά στοιχεία που συνδέονται με την πολλαπλή συμμόρφωση.

Τροπολογία    183

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα ελέγχου που εξασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι των ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] και στο κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 και στο κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013, αντιστοίχως, συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο τμήμα 2 του κεφαλαίου 1 του τίτλου III του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].

Τα κράτη μέλη διαθέτουν σύστημα ελέγχου για να βεβαιώνονται ότι οι κατωτέρω δικαιούχοι ενισχύσεων συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο τμήμα 2 του κεφαλαίου 1 του τίτλου III του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ]:

 

α)  οι δικαιούχοι που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις δυνάμει του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ]·

 

β)  οι δικαιούχοι που λαμβάνουν τις ετήσιες πριμοδοτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 65, 66 και 67 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ]·

 

γ)  οι δικαιούχοι που λαμβάνουν στήριξη σύμφωνα με το κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013 και το κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013.

 

 

Τροπολογία    184

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 84 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  «επανάληψη της μη συμμόρφωσης»: η μη συμμόρφωση με την ίδια απαίτηση ή το ίδιο πρότυπο περισσότερες από μία φορές, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος έχει ενημερωθεί για προηγούμενη μη συμμόρφωση και, κατά περίπτωση, ήταν σε θέση να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να θέσει τέλος σε εκείνη την προηγούμενη μη συμμόρφωση.

Τροπολογία    185

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στο σύστημα ελέγχου τους που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη:

3.  Προκειμένου να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους σε θέματα ελέγχου που προβλέπονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη:

Τροπολογία    186

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  κατά περίπτωση, μπορούν να χρησιμοποιούν τηλεπισκόπηση ή το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων για να διενεργούν τους επιτόπιους ελέγχους που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ)  κατά περίπτωση και εφόσον είναι εφικτό, μπορούν να χρησιμοποιούν τηλεπισκόπηση ή το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων για να διενεργούν τους επιτόπιους ελέγχους που αναφέρονται στο στοιχείο α)· και

Τροπολογία    187

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  θεσπίζουν σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης·

Τροπολογία    188

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 84 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  καταρτίζουν το δείγμα ελέγχου για τους ελέγχους που αναφέρονται στο στοιχείο β), οι οποίοι διενεργούνται κάθε έτος βάσει ανάλυσης κινδύνου, περιλαμβάνουν τυχαίο στοιχείο και φροντίζουν το δείγμα ελέγχου να καλύπτει τουλάχιστον το 1 % των δικαιούχων που λαμβάνουν την ενίσχυση που προβλέπεται στον τίτλο III κεφάλαιο 1 τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].

διαγράφεται

Τροπολογία    189

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 84 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν το δείγμα ελέγχου για τους προβλεπόμενους στην παράγραφο 3 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται κάθε έτος βάσει ανάλυσης κινδύνου, στο πλαίσιο της οποίας είναι δυνατή η εφαρμογή συντελεστών στάθμισης και ενός τυχαίου στοιχείου, και μεριμνούν ώστε το δείγμα ελέγχου να καλύπτει τουλάχιστον το 1 % των δικαιούχων που λαμβάνουν την ενίσχυση σύμφωνα με τον τίτλο III κεφάλαιο 1 τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].

Τροπολογία    190

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 84 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 100, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες σχετικούς με τους απλουστευμένους ελέγχους για τους γεωργούς που συμμετέχουν στα καθεστώτα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].

Τροπολογία    191

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 84 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3γ.  Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, κανόνες σχετικά με τη διενέργεια των ελέγχων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που διασφαλίζουν ότι η ανάλυση κινδύνων λαμβάνει υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

 

α)  τη συμμετοχή των γεωργών στο σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που προβλέπεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ]·

 

β)  τη συμμετοχή των γεωργών σε ένα σύστημα πιστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3α του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], εφόσον ο κανονισμός καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις και πρότυπα.

 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 3.

Τροπολογία    192

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

περιλαμβάνουν κανόνες για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις μεταβίβασης της γης κατά τη διάρκεια του οικείου ημερολογιακού έτους ή των οικείων ετών. Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στη σωστή και δίκαιη απόδοση της ευθύνης για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης μεταξύ μεταβιβαζόντων και των διαδόχων τους.

περιλαμβάνουν κανόνες για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις μεταβίβασης γεωργικής γης, γεωργικής εκμετάλλευσης ή μερών αυτής κατά τη διάρκεια του οικείου ημερολογιακού έτους ή των οικείων ετών. Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στη σωστή και δίκαιη απόδοση της ευθύνης για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης μεταξύ μεταβιβαζόντων και των διαδόχων τους.

Τροπολογία    193

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 85 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  εξασφαλίζουν ότι δεν επιβάλλεται διοικητική κύρωση όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία.

γ)  εξασφαλίζουν ότι δεν επιβάλλεται διοικητική κύρωση στις παρακάτω περιπτώσεις:

 

i)  όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία·

 

ii)  όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε εντολή δημόσιας αρχής·

 

iii)  όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε σφάλμα της αρμόδιας αρχής ή άλλης αρχής και εφόσον το σφάλμα εύλογα δεν μπορούσε να εντοπιστεί από τον δικαιούχο τον οποίο αφορά η διοικητική κύρωση·

 

iv)  όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε απλή αμέλεια.

Τροπολογία    194

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 86 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στον τίτλο III κεφάλαιο 1 τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] επιβάλλονται με μείωση ή αποκλεισμό του συνολικού ποσού των ενισχύσεων που αναφέρονται στο εν λόγω τμήμα του εν λόγω κανονισμού, που έχει καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθεί στον εν λόγω δικαιούχο όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης τις οποίες έχει υποβάλει ή θα υποβάλει κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης του προβλήματος.

Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με μείωση ή αποκλεισμό του συνολικού ποσού των ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 84 παράγραφος 1 που έχει καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθεί στον εν λόγω δικαιούχο όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης τις οποίες έχει υποβάλει ή θα υποβάλει κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης του προβλήματος.

Τροπολογία    195

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 86 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τον υπολογισμό των μειώσεων και των αποκλεισμών αυτών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα, η έκταση, ο διαρκής χαρακτήρας, η επανάληψη ή η εκ προθέσεως διάπραξη της διαπιστούμενης μη συμμόρφωσης. Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις είναι αποτρεπτικές και αναλογικές και συμμορφώνονται με τα κριτήρια που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Για τον υπολογισμό των μειώσεων και των αποκλεισμών αυτών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η φύση, η σοβαρότητα, η έκταση, ο διαρκής χαρακτήρας, η επανάληψη ή η εκ προθέσεως διάπραξη της διαπιστούμενης μη συμμόρφωσης. Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις είναι αποτρεπτικές και αναλογικές και συμμορφώνονται με τα κριτήρια που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    196

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης λόγω αμέλειας, το ποσοστό μείωσης ανέρχεται κατά γενικό κανόνα στο 3 % του συνολικού ποσού των ενισχύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης λόγω αμέλειας, το ποσοστό μείωσης ανέρχεται κατά γενικό κανόνα στο 3 % του συνολικού ποσού των ενισχύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η μείωση καθορίζεται με βάση την εκτίμηση της φύσης και της σοβαρότητας της μη συμμόρφωσης, δυνάμει των κριτηρίων που θεσπίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    197

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να συγκροτήσουν σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τις μεμονωμένες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που συμβαίνουν για πρώτη φορά και οι οποίες, λόγω της μικρής σοβαρότητας, έκτασης και διάρκειάς τους, δεν οδηγούν σε μείωση ή αποκλεισμό. Σε περίπτωση που σε επακόλουθο έλεγχο εντός τριών διαδοχικών ημερολογιακών ετών διαπιστωθεί ότι δεν έχει επανορθωθεί η μη συμμόρφωση, εφαρμόζεται αναδρομικά η μείωση σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη συγκροτούν και χρησιμοποιούν το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 84 παράγραφος 3 για τις μεμονωμένες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που συμβαίνουν για πρώτη φορά και οι οποίες, λόγω της μικρής σοβαρότητας, έκτασης και διάρκειάς τους, δεν οδηγούν σε μείωση ή αποκλεισμό. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στον δικαιούχο την υποχρέωση να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να προτείνει διορθωτικά μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που σε επακόλουθο έλεγχο εντός τριών διαδοχικών ημερολογιακών ετών διαπιστωθεί ότι δεν έχει επανορθωθεί η μη συμμόρφωση, εφαρμόζεται αναδρομικά η μείωση σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

Τροπολογία    198

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 86 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν στους δικαιούχους που έλαβαν έγκαιρη προειδοποίηση υποχρεωτική κατάρτιση στο πλαίσιο του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 1 τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].

Τα κράτη μέλη παρέχουν στους δικαιούχους που έλαβαν έγκαιρη προειδοποίηση ειδική κατάρτιση σχετικά με τις προϋποθέσεις, στο πλαίσιο του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο 1 τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], η παρακολούθηση της οποίας μπορεί να καταστεί υποχρεωτική.

Τροπολογία    199

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 86 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε περίπτωση επανάληψης της μη συμμόρφωσης, το ποσοστό μείωσης είναι υψηλότερο από αυτό που εφαρμόζεται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης λόγω αμέλειας για την οποία επιβλήθηκε κύρωση για πρώτη φορά.

3.  Σε περίπτωση επανάληψης μιας μη συμμόρφωσης, το ποσοστό μείωσης ανέρχεται, κατά γενικό κανόνα, στο 10 % του συνολικού ποσού των ενισχύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία    200

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 86 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στην περίπτωση μεταγενέστερων επαναλαμβανόμενων περιστατικών μη συμμόρφωσης, και εφόσον δεν παρέχεται αιτιολόγηση, ο δικαιούχος θεωρείται ότι ενήργησε εμπρόθετα κατά την έννοια της παραγράφου 4.

Τροπολογία    201

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 86 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εκ προθέσεως, το ποσοστό είναι υψηλότερο από αυτό που εφαρμόζεται σε περίπτωση επανάληψης της μη συμμόρφωσης σύμφωνα με την παράγραφο 3, μπορεί να φθάνει μέχρι τον πλήρη αποκλεισμό από τις ενισχύσεις και μπορεί να εφαρμόζεται για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη.

4.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εκ προθέσεως, το ποσοστό της μείωσης αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 15 % του συνολικού ποσού των ενισχύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μπορεί δε να φθάνει μέχρι τον πλήρη αποκλεισμό από τις ενισχύσεις και μπορεί να εφαρμόζεται για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη.

Τροπολογία    202

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 87 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν το 20 % των ποσών που προκύπτουν από την επιβολή των μειώσεων και των αποκλεισμών που αναφέρονται στο άρθρο 86.

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν το 25 % των ποσών που προκύπτουν από την επιβολή των μειώσεων και των αποκλεισμών που αναφέρονται στο άρθρο 86.

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει κανένας λόγος μείωσης του ποσοστού. Το ποσοστό θα πρέπει να είναι 25%, διότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το σύστημα και φέρουν το βάρος των μειώσεων.

Τροπολογία    203

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 100 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 100α

 

Επείγουσα διαδικασία

 

1.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο αρχίζει να ισχύει αμέσως και εφαρμόζεται εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση της κατ' εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της επείγουσας διαδικασίας.

 

2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να προβάλλουν αντιρρήσεις κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης με τη διαδικασία του άρθρου 100 παράγραφος 6. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μόλις της κοινοποιηθεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου περί προβολής αντιρρήσεων.

Τροπολογία    204

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 102 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  Το άρθρο 5, το άρθρο 7 παράγραφος 3, το άρθρο 9, το άρθρο 34, το άρθρο 35 παράγραφος 4, τα άρθρα 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 και 111 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και οι σχετικοί εκτελεστικοί και κατ’ εξουσιοδότηση κανόνες εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε σχέση με τις δαπάνες και πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν για το γεωργικό οικονομικό έτος 2020 και προηγουμένως, όσον αφορά το ΕΓΤΕ, και, όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ, σε σχέση με τις δαπάνες και πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013,

α)  Το άρθρο 5, το άρθρο 7 παράγραφος 3, το άρθρο 9, το άρθρο 26 παράγραφος 5, το άρθρο 34, το άρθρο 35 παράγραφος 4, τα άρθρα 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 και 111 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και οι σχετικοί εκτελεστικοί και κατ’ εξουσιοδότηση κανόνες εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε σχέση με τις δαπάνες και πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν για το γεωργικό οικονομικό έτος 2020 και προηγουμένως, όσον αφορά το ΕΓΤΕ, και, όσον αφορά το ΕΓΤΑΑ, σε σχέση με τις δαπάνες και πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013,

Τροπολογία    205

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 103

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 103

διαγράφεται

Μεταβατικά μέτρα

 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 101 με σκοπό τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και προσθήκες σε αυτές, εφόσον απαιτείται.

 


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Την 1η Ιουνίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη τριών νομοθετικών προτάσεων για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) για την περίοδο 2021-2027, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τη «χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση» (FMM) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 393/2018). Η εν λόγω εκτενής δέσμη νομοθετικών πράξεων προβλεπόταν αρχικά για το τέλος του 2017. Η καθυστέρηση που σημειώθηκε επιβάλλει να τεθεί αυστηρή προθεσμία, η οποία συμπίπτει με το τέλος της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, και ως εκ τούτου δημιουργεί δυσχερείς συνθήκες για έγκριση από τον συννομοθέτη.

Η καθυστέρηση προκλήθηκε επίσης λόγω της καθυστερημένης πρότασης για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 (ΠΔΠ) μόλις τον Μάιο του 2018 (COM(2018)321), η οποία καθορίζει το δημοσιονομικό κονδύλιο για τη μελλοντική ΚΓΠ. Το κονδύλιο για την ΚΓΠ ανέρχεται σε 365 006 εκατομμύρια EUR για την ΕΕ των 27 (σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων), και αντιπροσωπεύει μείωση κατά 5 %, περίπου. Το κονδύλιο για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) ανέρχεται σε 286,2 δισεκατομμύρια EUR, δηλαδή μείωση κατά 1,1%, ενώ τα 78,8 δισεκατομμύρια EUR για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) αντιπροσωπεύουν μείωση της τάξεως του 15,3% στη βάση αναφοράς. Ωστόσο, εάν κατά τη διαδικασία έγκρισης πραγματοποιηθούν περαιτέρω ουσιώδεις μεταβολές στα προτεινόμενα ανώτατα όρια του προϋπολογισμού, ενδέχεται να απαιτηθεί επίσης αναθεώρηση της θέσης του Κοινοβουλίου, και συνεπώς η τελική απόφαση για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ συνδέεται με την τελική συμφωνία του ΠΔΠ.

Η συνολική αρχιτεκτονική της δέσμης για την ΚΓΠ περιλαμβάνει τρεις εκθέσεις: τον κανονισμό για τη χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση (FMM), τον κανονισμό για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, που καλύπτει δύο επί του παρόντος χωριστούς κανονισμούς για τις άμεσες ενισχύσεις και την αγροτική ανάπτυξη, και τον ενιαίο κανονισμό για την κοινή οργάνωση της αγοράς (ΚΟΑ). Λόγω σημαντικών αλληλεπικαλύψεων, ο κανονισμός για τα στρατηγικά σχέδια και ο κανονισμός για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση πρέπει να διαβαστούν και να ψηφιστούν συνδυαστικά.

Όσον αφορά την τεκμηρίωση, η εκτίμηση επιπτώσεων (IA) της Επιτροπής αδυνατεί σε μεγάλο βαθμό να παράσχει τεκμηριωμένα στοιχεία, π.χ. όσον αφορά το βασικό ζήτημα της απλούστευσης, όπου δεν παρέχεται λεπτομερής ποσοτικοποίηση της μείωσης του διοικητικού φόρτου –στην πραγματικότητα μετατοπίζεται από την Επιτροπή στα κράτη μέλη. Εν τω μεταξύ, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) εξέδωσε ανάλυση σχετικά με τις επιδόσεις της τρέχουσας ΚΓΠ που καταδεικνύει ότι η οικολογική συνιστώσα των άμεσων ενισχύσεων, αν και είχε καλές επιδόσεις, δεν πέτυχε πλήρως τους στόχους της και προκάλεσε σημαντική διοικητική επιβάρυνση.

Παρότι αποτελεί μέρος της δέσμης μεταρρυθμίσεων της ΚΓΠ, ο εισηγητής πιστεύει ότι ιδίως η έκθεση για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση δεν μπορεί να εξεταστεί μεμονωμένα από τη συνολική προσέγγιση της ΕΕ για τα διαρθρωτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) και συγκεκριμένα, την πρόταση για τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) που λειτουργεί ως πολυσυλλεκτικός κανονισμός όλων των πολυετών ταμείων της ΕΕ. Τόσο ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) όσο και ο κανονισμός για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση (FMM) αναφέρονται επίσης στο γενικό πλαίσιο που ορίζεται στον δημοσιονομικό κανονισμό που καλύπτει όλα τα μοντέλα (άμεσης, έμμεσης, επιμερισμένης) διαχείρισης και παρέχει τους βασικούς ορισμούς (συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης) και τις προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών και λοιπών ελέγχων). Ο ΚΚΔ προβλέπει τον προσανατολισμό των επιδόσεων και των εκροών, την καθιέρωση ορόσημων που συνδέονται με τις εκταμιεύσεις με βάση τους δείκτες αποτελεσμάτων και τη χρήση απλοποιημένων επιλογών κόστους, όπως τα κατ’ αποκοπή ποσά, τα εφάπαξ ποσά και οι τυποποιημένες μονάδες δαπάνης, τα οποία ο εισηγητής θεωρεί ότι αποτελούν μέσα ζωτικής σημασίας και στη διαχείριση του ΕΓΤΑΑ. Επίσης, αποσαφηνίζει και τη διασύνδεση μεταξύ της πρωτοβουλίας LEADER (που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ) και της πρωτοβουλία των ΕΔΕΤ για την ανάπτυξη με πρωτοβουλία των κοινοτήτων.

Στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου του Μαΐου 2017 με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» (P8_TA(2018)0224) σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τον ίδιο τίτλο (COM(2017)713 final), τα βασικά ζητήματα που θίγονται αφορούν ένα σύστημα απλής και διαφανούς διακυβέρνησης, ένα μοντέλο υλοποίησης προσανατολισμένο στα αποτελέσματα με ορθή λειτουργία και την ενοποίηση των διαφόρων γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών μέτρων σε μια συνεκτική και απλοποιημένη δομή.

Η ουσιώδης μεταβολή στη νέα πρόταση μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, που θεωρεί θετική ο εισηγητής, είναι η μετάβαση από τη συμμόρφωση στις επιδόσεις, ενώ παράλληλα ανατίθενται περισσότερες αρμοδιότητες από την Επιτροπή στα κράτη μέλη, επίσης όσον αφορά τη διαχείριση και τους ελέγχους, όπως περιγράφονται στον κανονισμό για τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση (FMM).

Ως εκ τούτου, τα βασικά ζητήματα του σχεδίου έκθεσης του ΕΚ έχουν ως στόχο τη θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου που θα επιτρέπει βελτιωμένη εφαρμογή μιας απλουστευμένης και εκσυγχρονισμένης διαχείρισης και ελέγχου της ΚΓΠ με:

Σύστημα διακυβέρνησης: Ο διπλός στόχος μιας απλής και ολοκληρωμένης διάρθρωσης επιτυγχάνεται με έναν σχεδόν πλήρη ανασχηματισμό του προτεινόμενου από την Επιτροπή συστήματος, αποσαφηνίζοντας κυρίως τη διάρθρωσης και τις ικανότητες του αυξημένου αριθμού θεσμικών οργάνων (οργανισμός συντονισμού, επιτροπή παρακολούθησης) και καθορίζοντας τα πρόσθετα καθήκοντά τους (οργανισμός πιστοποίησης) με στόχο την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας·

Υποχρεώσεις υποβολής αναφορών: Η μεταβολή του συστήματος από ένα καθαρά (οικονομικό) σύστημα εκροών σε ένα μεικτό σύστημα αναφοράς βασισμένο στις εκροές και τα αποτελέσματα (επιδόσεις), συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης εποπτείας της Επιτροπής και των αυξημένων πρόσθετων υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων από τα κράτη μέλη. Προκειμένου να περιοριστεί η αναπόφευκτα αυξανόμενη διοικητική επιβάρυνση (ετήσια επισκόπηση επιδόσεων), εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνάφεια και την ποιότητα του νέου συστήματος με βάση τις επιδόσεις (δείκτες αποτελεσμάτων επιδόσεων), προτείνεται προσαρμογή του κύκλου υποβολής εκθέσεων·

Αποθεματικό κρίσεων: Αποκαθίσταται ο κεντρικός ρόλος ενός επαρκώς χρηματοδοτούμενου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων με προσαρμοσμένους στόχους, περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής του αποκλειστικά σε κρίσεις (χωρίς παρέμβαση στην αγορά), προβλέποντας παράλληλα τη διεύρυνση της βάσης χρηματοδότησης τόσο στο πλαίσιο της ΚΓΠ όσο και εκτός αυτού και διατηρώντας την προτεινόμενη αρχή της μεταφοράς·

Κυρώσεις και έλεγχοι: Το κατώτατο όριο για την εξαίρεση από την επιβολή κυρώσεων επαναφέρεται σε 1 250 EUR ανά δικαιούχο και επιλέξιμη έκταση έως 10 εκτάρια ως σημαντικό βήμα για την απλούστευση προς όφελος των μικρών γεωργών· ενώ παράλληλα ενισχύεται η αναγκαιότητα των επιτόπιων ελέγχων από τα κράτη μέλη με βάση τον κίνδυνο· καλύτερη διαθεσιμότητα δορυφορικών δεδομένων από την Επιτροπή για τη βελτίωση των ελέγχων· για την αποκατάσταση της εναρμόνισης σε κάποιον βαθμό, εισάγεται ένα κοινό σύστημα σταδιακά αυξανόμενου επιπέδου κυρώσεων σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης μη συμμόρφωσης·

Γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες (FAS): Πρόκειται για σημαντικό στοιχείο του συστήματος εφαρμογής της ΚΓΠ και συνεπώς θα πρέπει να παραμείνει στον οριζόντιο κανονισμό, σε συνδυασμό με αναλυτικότερους κανόνες για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δικαιούχων σε όλα τα κράτη μέλη ως προϋπόθεση μιας σύγχρονης γεωργικής πολιτικής σε ολόκληρη την ΕΕ·

Δημοκρατική εποπτεία: Οι προτάσεις περιέχουν πλήθος εξουσιών που θα αποφασιστούν σε μεταγενέστερο στάδιο, το οποίο έπρεπε να αναθεωρηθεί και να επανασχεδιαστεί για να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

Όσον αφορά την έναρξη ισχύος των νομοθετικών προτάσεων, μόλις εγκριθούν από τους συννομοθέτες, είναι σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι για την τελευταία περίοδο προγραμματισμού της ΚΓΠ χρειάστηκαν δύο έτη μεταβατικών μέτρων. Ωστόσο, αυτό δεν συνέπιπτε ούτε με το τέλος της θητείας του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ούτε με τη θέσπιση νέων καθηκόντων και δομών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εγκριθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα μια ολοκληρωμένη νομική πράξη που θα διέπει τις απαραίτητες μεταβατικές διατάξεις, και ιδίως τη νέα προσέγγιση βάσει των επιδόσεων, ώστε να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να δημιουργήσουν τα νέα συστήματα.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Ανάπτυξης (12.2.2019)

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Maria Heubuch

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η υποχρέωση της ΕΕ για συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) κωδικοποιείται στο άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας: η ΕΕ έχει δεσμευτεί να λαμβάνει υπόψη τους αναπτυξιακούς στόχους σε όλες τις πολιτικές που ενδέχεται να επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες και να αποφεύγει τις αντιφάσεις μεταξύ των πολιτικών αυτών. Η επισιτιστική ασφάλεια και η βιώσιμη γεωργία αποτελούν τομείς προτεραιότητας της συνεργασίας της ΕΕ για την ανάπτυξη. Το σχετικό πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ(1) (2010) υπογραμμίζει τη σημασία της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια και εστιάζει στην κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) της ΕΕ.

Παρόλο που η έλλειψη συνοχής της ΚΓΠ με τους αναπτυξιακούς στόχους έχει μειωθεί από τότε που καταργήθηκαν σταδιακά οι εξαγωγικές επιδοτήσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα συνοχής. Οι αρνητικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη μπορεί να οφείλονται στις επιδοτήσεις της ΚΓΠ και σε μέτρα στήριξης της αγοράς που ενεργοποιούν αυξημένες εξαγωγές ή εισαγωγές ορισμένων αγαθών προς ή από αναπτυσσόμενες χώρες, ή στις αρνητικές κλιματικές επιπτώσεις που προκαλούνται από τη γεωργική παραγωγή υψηλής έντασης πόρων.

Ο «οριζόντιος κανονισμός» που τροποποιούμε προβλέπει την προσαρμογή των κανόνων χρηματοδότησης, διαχείρισης και παρακολούθησης όσον αφορά διάφορα μέτρα της ΚΓΠ. Οι «παρεμβάσεις» αυτές χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), που συχνά αναφέρονται ως οι δύο «πυλώνες» της ΚΓΠ. Μετά το 2021, η ΚΓΠ θα έχει ένα νέο μοντέλο λειτουργίας το οποίο θα αναθέτει μεγαλύτερη ευθύνη στα κράτη μέλη όσον αφορά τον καθορισμό των εθνικών προτεραιοτήτων. Το νέο αυτό μοντέλο συμβαδίζει με μια μετάβαση από τη συμμόρφωση στις επιδόσεις, και η αιρεσιμότητα αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ΚΓΠ.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή της για τη μετάβαση σε αυτή τη νέα προσέγγιση στην ΚΓΠ με βάση τα αποτελέσματα, η οποία μπορεί να είναι επωφελής για τη συνοχή με τις πολιτικές για την αναπτυξιακή συνεργασία, το κλίμα και το περιβάλλον, μολονότι δεδομένου ότι κράτη μέλη θα θέτουν τα ίδια τους στόχους στα εθνικά σχέδια, υπάρχει σημαντικό περιθώριο μείωσης των φιλόδοξων στόχων και εξίσωσης προς τα κάτω. Η ανάλυση αυτής της νομοθετικής πρότασης υπό το πρίσμα της ΣΑΠ δείχνει ότι η ΣΑΠ δεν αντικατοπτρίζεται επαρκώς στους κανόνες για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση.

Ως εκ τούτου, η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει την τροποποίηση του κανονισμού με σκοπό την καθιέρωση ισχυρότερης δέσμευσης στη ΣΑΠ και την εξασφάλιση επαρκούς διαβούλευσης με τους ενδιαφερομένους σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της ΚΓΠ, και μεταξύ άλλων:

-  ενίσχυση της δέσμευσης και αποσαφήνιση των υποχρεώσεων τόσο της ΕΕ όσο και των κρατών μελών όσον αφορά την τήρηση της υποχρέωσης που προβλέπει η ΣΛΕΕ για τη ΣΑΠ, του θεματολογίου του 2030 και της συμφωνίας του Παρισιού.

-  συστηματική παρακολούθηση των δεικτών ΣΑΠ, των ΣΒΑ και των κλιματικών στόχων, καθώς και του παγκόσμιου αποτυπώματος της ΚΓΠ. Επέκταση του υφιστάμενου μηχανισμού παρακολούθησης για τις γεωργικές αγορές με σκοπό τον εντοπισμό των ροών των εξωτερικών εμπορικών συναλλαγών ευαίσθητων προϊόντων από και προς τις αναπτυσσόμενες χώρες εταίρους.

-  διαβούλευση με ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών εταίρων και εμπειρογνωμόνων, πριν από τον καθορισμό των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ των κρατών μελών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 208,

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» της 29ης Νοεμβρίου 2017 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική (στο εξής «ΚΓΠ») θα πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει την ανταπόκρισή της στις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες, ενισχύοντας την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, καταπολεμώντας και προσαρμόζοντας την αλλαγή του κλίματος και προωθώντας την έρευνα και την καινοτομία όχι μόνο στα εργαστήρια, αλλά και επί τόπου στους διάφορους τομείς και τις αγορές. Η ΚΓΠ θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί και με τις ανησυχίες των πολιτών σχετικά με τη βιώσιμη γεωργική παραγωγή.

(1)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» της 29ης Νοεμβρίου 2017 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική (στο εξής «ΚΓΠ») θα πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει την ανταπόκρισή της στις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες, ενισχύοντας την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις σε αγροτικές περιοχές, προωθώντας την κοινωνική ενσωμάτωση, μειώνοντας τις ανισότητες ως προς την ανάπτυξη μεταξύ των περιοχών, καταπολεμώντας και προσαρμοζόμενη στην αλλαγή του κλίματος, προωθώντας την έρευνα και την καινοτομία όχι μόνο στα εργαστήρια, αλλά και επί τόπου στους διάφορους τομείς και τις αγορές. Στην ανακοίνωση τονίζεται επίσης η παγκόσμια διάσταση της ΚΓΠ και δηλώνεται η δέσμευση της Ένωσης για ενίσχυση της συνοχής της πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΠΒΑ). Επιπλέον, η ΚΓΠ θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί ώστε να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των πολιτών όσον αφορά τη βιώσιμη γεωργική παραγωγή και τον αντίκτυπό της στις τρίτες χώρες, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, διασφαλίζοντας ότι στους πληθυσμούς παρέχονται θρεπτικά, ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα, και να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας, για την προστασία της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση των οικοτόπων και των τοπίων, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Το βασιζόμενο στη συμμόρφωση μοντέλο υλοποίησης της ΚΓΠ θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να εξασφαλίζει μεγαλύτερη εστίαση στα αποτελέσματα και τις επιδόσεις. Ως εκ τούτου, η Ένωση θα πρέπει να ορίσει τους βασικούς στόχους πολιτικής, τους τύπους των παρεμβάσεων και τις βασικές απαιτήσεις της Ένωσης, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη και υποχρέωση λογοδοσίας για την επίτευξη των στόχων αυτών. Κατά συνέπεια, υπάρχει ανάγκη να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη επικουρικότητα προκειμένου να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι τοπικές συνθήκες και ανάγκες. Σύμφωνα με το νέο μοντέλο υλοποίησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για την προσαρμογή των παρεμβάσεών τους για την ΚΓΠ στις βασικές απαιτήσεις της Ένωσης για τη μεγιστοποίηση της συμβολής τους στους ενωσιακούς στόχους για την ΚΓΠ και για τη θέσπιση και τον σχεδιασμό του πλαισίου συμμόρφωσης και ελέγχου για τους δικαιούχους.

(3)  Το βασιζόμενο στη συμμόρφωση μοντέλο υλοποίησης της ΚΓΠ θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να εξασφαλίζει μεγαλύτερη εστίαση στην αρχή της βιώσιμης γεωργίας. Ως εκ τούτου, η Ένωση θα πρέπει να ορίσει τους βασικούς στόχους πολιτικής, τους τύπους των παρεμβάσεων και τις βασικές απαιτήσεις της Ένωσης, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ), ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη και υποχρέωση λογοδοσίας για την επίτευξη των στόχων αυτών. Κατά συνέπεια, υπάρχει ανάγκη να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη επικουρικότητα προκειμένου να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι τοπικές συνθήκες και ανάγκες. Σύμφωνα με το νέο μοντέλο υλοποίησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για την προσαρμογή των παρεμβάσεών τους για την ΚΓΠ στις συγκεκριμένες ανάγκες τους και τις βασικές απαιτήσεις της Ένωσης για τη μεγιστοποίηση της συμβολής τους στους ενωσιακούς στόχους για την ΚΓΠ και για τη θέσπιση και τον σχεδιασμό του πλαισίου συμμόρφωσης και ελέγχου για τους δικαιούχους.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8α)  Η εφαρμογή της ΚΓΠ θα πρέπει να είναι συνεπής με τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030. Βάσει αυτής της συνοχής των πολιτικών, τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο ούτε την ικανότητα παραγωγής τροφίμων και τη μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ), ούτε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης όσον αφορά τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, όλες οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους αναπτυξιακούς στόχους. Η διευκόλυνση της γεωργικής ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών και η ενίσχυση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας αποτελούν μείζονες στόχους της συνεργασίας της ΕΕ για την ανάπτυξη. Η ΚΓΠ έχει εξωτερικές επιπτώσεις, επηρεάζοντας ιδίως το εμπόριο γεωργικών προϊόντων. Η αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής απαιτεί να παρακολουθούνται και, όπου είναι δυνατόν, να αποφεύγονται οι πιθανές επιπτώσεις στις τοπικές γεωργικές αγορές και στους τοπικούς παραγωγούς στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η εμπλοκή των οργανισμών πληρωμών που έχουν διαπιστευθεί από τα κράτη μέλη αποτελεί βασική προϋπόθεση στο νέο μοντέλο υλοποίησης, προκειμένου να υπάρξει εύλογη διαβεβαίωση ότι οι στόχοι και οι σκοποί που καθορίζονται στα σχετικά στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα επιτευχθούν με τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλέπεται ρητά στον παρόντα κανονισμό ότι μόνο οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους διαπιστευμένους οργανισμούς πληρωμών μπορούν να επιστρέφονται από τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Επιπλέον, οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται από την Ένωση για τις παρεμβάσεις που αναφέρονται στον κανονισμό για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ θα πρέπει να έχουν αντίστοιχη εκροή και να συμμορφώνονται με τις βασικές ενωσιακές απαιτήσεις και τα συστήματα διακυβέρνησης.

(11)  Η εμπλοκή των οργανισμών πληρωμών που έχουν διαπιστευθεί από τα κράτη μέλη αποτελεί βασική προϋπόθεση στο νέο μοντέλο υλοποίησης, προκειμένου να υπάρξει εύλογη διαβεβαίωση ότι οι στόχοι και οι σκοποί που καθορίζονται στα σχετικά στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα επιτευχθούν με τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλέπεται ρητά στον παρόντα κανονισμό ότι μόνο οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους διαπιστευμένους οργανισμούς πληρωμών μπορούν να επιστρέφονται από τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Επιπλέον, οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται από την Ένωση για τις παρεμβάσεις που αναφέρονται στον κανονισμό για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ θα πρέπει να έχουν αντίστοιχη εκροή και να συμμορφώνονται με τις βασικές ενωσιακές απαιτήσεις και τα συστήματα διακυβέρνησης. Θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) . Σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και για τη βέλτιστη χρήση των χρηματοδοτικών πόρων της Ένωσης, θα πρέπει να πραγματοποιείται διαβούλευση με ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων φορέων σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατανομή ενωσιακών και εθνικών κονδυλίων. Οι διαβουλεύσεις αυτές θα πρέπει να οργανώνονται από τα κράτη μέλη πριν από τον καθορισμό των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ και από την Επιτροπή πριν από την επικύρωση των εθνικών στρατηγικών. Οι αναπτυξιακοί εταίροι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται για τα θέματα που αφορούν τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ), και τις επιπτώσεις της ΚΓΠ στους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών, και ιδίως των ΛΑΧ.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Προκειμένου να παρασχεθούν στην Επιτροπή τα μέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της όσον αφορά τη διασφάλιση της ΣΑΠ κατά την υλοποίηση της ΚΓΠ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) …/… [Κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], θα πρέπει να παρασχεθούν αυξημένες δυνατότητες παρακολούθησης των εξωτερικών επιπτώσεων της ΚΓΠ, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25α)  Σύμφωνα με το νέο μοντέλο υλοποίησης της ΚΓΠ, το οποίο δίνει έμφαση στα αποτελέσματα, είναι απαραίτητος ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων που σχετίζονται με όλους τους στόχους της ΚΓΠ όπως αυτοί περιγράφονται στα άρθρα 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ).../…[ΚΓΠ κανονισμού στρατηγικού σχεδιασμού], προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κονδύλια της ΚΓΠ χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(25β)  Σύμφωνα με την αρχή της δημοσιονομικής αποδοτικότητας, δημόσιες δαπάνες δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ΚΓΠ, όταν προκαλούνται περιβαλλοντικές δαπάνες, δαπάνες για την υγεία ή την αναπτυξιακή βοήθεια. Τέτοιου είδους καταστροφικές δραστηριότητες δεν πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδότηση για την ΚΓΠ. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της διασφάλισης της αποτελεσματικότητας των δαπανών της ΚΓΠ και της Ένωσης, η έννοια του τι αποτελεί κίνδυνο για τα οικονομικά συμφέροντα του ενωσιακού προϋπολογισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει τους κινδύνους για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τη ΣΑΠ. Αυτό συμβάλλει επίσης στη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των προτεραιοτήτων και των στόχων της ΚΓΠ και άλλων πολιτικών της Ένωσης. Με την ελαχιστοποίηση πρόσθετων δαπανών σε άλλους τομείς θα πρέπει να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα στις δημόσιες δαπάνες.

Αιτιολόγηση

Το κόστος που προκύπτει από επιπτώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, τις κοινωνικές δομές ή την ανάπτυξη μεταφέρεται σε άλλους τομείς δημόσιων δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι πληρώνουμε ξανά και ξανά, εάν οι δαπάνες δεν είναι αποδοτικές, π.χ. μια φορά για την πληρωμή που ενισχύει την υπερπαραγωγή για παράδειγμα, μετά ξανά για την αντιμετώπιση κρίσεων και μετά ξανά για δαπάνες αναπτυξιακής βοήθειας. Ή μια πληρωμή για γεωργικές πρακτικές που προκαλούν ρύπανση, πληρωμή ξανά για την απορρύπανση μετά από αυτές τις πρακτικές ή για την αποκατάσταση οικοσυστημάτων ή πληρωμή ξανά για τον καθαρισμό του πόσιμου νερού.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Όσον αφορά την πολυετή παρακολούθηση επιδόσεων, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να έχει την εξουσία να αναστείλει τις πληρωμές. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση καθυστερημένης ή ανεπαρκούς προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων, όπως ορίζεται στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να ζητήσει από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με σχέδιο δράσης που θα θεσπιστεί σε διαβούλευση με την Επιτροπή και θα περιέχει σαφείς δείκτες προόδου. Εάν το κράτος μέλος δεν υποβάλει ή εφαρμόσει το σχέδιο δράσης ή το σχέδιο δράσης είναι προδήλως ανεπαρκές για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να αναστείλει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες πληρωμές μέσω εκτελεστικής πράξης.

(30)  Όσον αφορά την πολυετή παρακολούθηση επιδόσεων, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να έχει την εξουσία να αναστείλει τις πληρωμές. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση καθυστερημένης ή ανεπαρκούς προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων, όπως ορίζεται στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να ζητήσει από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με σχέδιο δράσης που θα θεσπιστεί σε διαβούλευση με την Επιτροπή και θα περιέχει σαφείς δείκτες προόδου. Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να καταρτιστεί με τη συμμετοχή των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 94. Εάν το κράτος μέλος δεν υποβάλει ή εφαρμόσει το σχέδιο δράσης ή το σχέδιο δράσης είναι προδήλως ανεπαρκές για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να αναστείλει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες πληρωμές μέσω εκτελεστικής πράξης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης, καθώς και των δεσμεύσεων της Ένωσης και των κρατών μελών στο πλαίσιο του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Όπως και στην περίπτωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να αναστείλει τις πληρωμές όταν υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στα συστήματα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της μη συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της Ένωσης και της αναξιοπιστίας των υποβαλλόμενων εκθέσεων. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να επανεξεταστούν οι όροι αναστολής των πληρωμών προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερος ο μηχανισμός. Οι οικονομικές συνέπειες των εν λόγω αναστολών θα πρέπει να αποφασίζονται με ad hoc διαδικασία συμμόρφωσης.

(31)  Όπως και στην περίπτωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να αναστείλει τις πληρωμές όταν υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στα συστήματα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της μη συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της Ένωσης και της αναξιοπιστίας των υποβαλλόμενων εκθέσεων. Η έλλειψη συνοχής μεταξύ της εφαρμογής της ΚΓΠ και άλλων πολιτικών της Ένωσης, όπως, μεταξύ άλλων, αυτών που αφορούν τους ΣΒΑ, το κλίμα, το περιβάλλον, και των υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να θεωρείται σοβαρό πρόβλημα στα συστήματα διακυβέρνησης των κρατών μελών. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να επανεξεταστούν οι όροι αναστολής των πληρωμών προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερος ο μηχανισμός. Οι οικονομικές συνέπειες των εν λόγω αναστολών θα πρέπει να αποφασίζονται με ad hoc διαδικασία συμμόρφωσης.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη συνοχής της κοινής γεωργικής πολιτικής με την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, όπως αναγνωρίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας COM (2017) 713 τελ. καθώς και από το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη στη «νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη» του 2017, οι αναντιστοιχίες μεταξύ της εφαρμογής της ΚΓΠ και των ευρύτερων εξωτερικών στόχων της Ένωσης υπόκεινται σε κυρώσεις εάν οφείλονται σε εσκεμμένες ενέργειες.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 317 της Συνθήκης. Η Επιτροπή θα πρέπει επομένως να εξουσιοδοτείται να αποφασίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αν οι δαπάνες των κρατών μελών είναι σύμφωνες με την ενωσιακή νομοθεσία. Θα πρέπει να χορηγηθεί στα κράτη μέλη το δικαίωμα να αιτιολογούν τις αποφάσεις πληρωμών τους και να προσφεύγουν σε συμβιβασμό σε περίπτωση διαφωνίας τους με την Επιτροπή. Για να δοθούν στα κράτη μέλη νομικές και οικονομικές διασφαλίσεις όσον αφορά τις δαπάνες του παρελθόντος, πρέπει να καθοριστεί προθεσμία παραγραφής στη διάρκεια της οποίας η Επιτροπή θα μπορεί να αποφασίζει τις δημοσιονομικές συνέπειες της μη συμμόρφωσης.

(41)  Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 317 της Συνθήκης. Η Επιτροπή θα πρέπει επομένως να εξουσιοδοτείται να αποφασίζει, με εκτελεστικές πράξεις, αν οι δαπάνες των κρατών μελών είναι σύμφωνες με την ενωσιακή νομοθεσία, τις προτεραιότητες, και τις διεθνείς συμφωνίες, μεταξύ άλλων, το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Μεταξύ των στόχων αυτών, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή της ΣΑΠ, καθώς και στους στόχους της Ένωσης για το κλίμα και την περιβαλλοντική πολιτική που καθορίζονται στο άρθρο 191 της Συνθήκης. Η γεωργική πολιτική και η χρηματοδότησή της δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν τη λειτουργία άλλων πολιτικών της Ένωσης. Θα πρέπει να χορηγηθεί στα κράτη μέλη το δικαίωμα να αιτιολογούν τις αποφάσεις πληρωμών τους και να προσφεύγουν σε συμβιβασμό σε περίπτωση διαφωνίας τους με την Επιτροπή. Για να δοθούν στα κράτη μέλη νομικές και οικονομικές διασφαλίσεις όσον αφορά τις δαπάνες του παρελθόντος, πρέπει να καθοριστεί προθεσμία παραγραφής στη διάρκεια της οποίας η Επιτροπή θα μπορεί να αποφασίζει τις δημοσιονομικές συνέπειες της μη συμμόρφωσης.

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη συνοχής της κοινής γεωργικής πολιτικής με την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, όπως αναγνωρίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας COM (2017) 713 final, καθώς και από το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη στη «νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη» του 2017, οι αναντιστοιχίες μεταξύ της εφαρμογής της ΚΓΠ και των ευρύτερων εξωτερικών στόχων της Ένωσης υπόκεινται σε κυρώσεις εάν οφείλονται σε εσκεμμένες ενέργειες.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(49)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» ορίζει την ενίσχυση της περιβαλλοντικής φροντίδας και της δράσης για το κλίμα και τη συμβολή στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ένωσης ως στρατηγικό προσανατολισμό της μελλοντικής ΚΓΠ. Ως εκ τούτου, η ανταλλαγή δεδομένων του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων και άλλων δεδομένων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου κατέστη αναγκαία για περιβαλλοντικούς και κλιματικούς σκοπούς σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προβλεφθεί η ανταλλαγή δεδομένων τα οποία συλλέγονται μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος και αφορούν περιβαλλοντικούς και κλιματικούς σκοπούς, μεταξύ των δημόσιων αρχών των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης. Για να αυξηθεί η αποδοτικότητα στη χρήση των διαθέσιμων δεδομένων σε διάφορες δημόσιες αρχές με σκοπό την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών, θα πρέπει επίσης να προβλέπεται ότι τα δεδομένα από το Ολοκληρωμένο Σύστημα πρέπει να καθίστανται διαθέσιμα για στατιστικούς σκοπούς στους οργανισμούς που αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος.

(49)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» ορίζει την ενίσχυση της περιβαλλοντικής φροντίδας και της δράσης για το κλίμα και τη συμβολή στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ένωσης ως στρατηγικό προσανατολισμό της μελλοντικής ΚΓΠ. Στην ανακοίνωση τονίζεται επίσης η παγκόσμια διάσταση της ΚΓΠ και δηλώνεται η δέσμευση της Ένωσης για ενίσχυση της ΣΠΒΑ. Ως εκ τούτου, σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, η ανταλλαγή δεδομένων του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων και άλλων δεδομένων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου κατέστη αναγκαία για περιβαλλοντικούς και κλιματικούς σκοπούς, καθώς και για τη ΣΑΠ και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και για τον σκοπό της συνοχής με άλλες εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης, σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προβλεφθεί η ανταλλαγή δεδομένων τα οποία συλλέγονται μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος και αφορούν αυτούς τους σκοπούς, μεταξύ των δημόσιων αρχών των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης. Για να αυξηθεί η αποδοτικότητα στη χρήση των διαθέσιμων δεδομένων σε διάφορες δημόσιες αρχές με σκοπό την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών, θα πρέπει επίσης να προβλέπεται ότι τα δεδομένα από το Ολοκληρωμένο Σύστημα πρέπει να καθίστανται διαθέσιμα για στατιστικούς σκοπούς στους οργανισμούς που αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(49α)  Ένας επιπλέον στρατηγικός προσανατολισμός για την εξασφάλιση της συνοχής των σχετικών με τη ΚΓΠ εμπορικών αποτελεσμάτων στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής με την αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης πρέπει επίσης να τηρείται κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή από τα κράτη μέλη των πολιτικών και μέσων της ΚΓΠ, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης και του γεωργικού αποθεματικού για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης της αγοράς.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(53)  Λαμβανομένης υπόψη της διεθνούς διάρθρωσης του εμπορίου στον τομέα της γεωργίας και προς όφελος της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, είναι αναγκαίο να οργανωθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Είναι επίσης αναγκαίο να δημιουργηθεί, σε ενωσιακό επίπεδο, κεντρικό σύστημα τεκμηρίωσης όσον αφορά τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες και λαμβάνουν ή πραγματοποιούν πληρωμές.

(53)  Λαμβανομένης υπόψη της διεθνούς διάρθρωσης του εμπορίου στον τομέα της γεωργίας και προς όφελος της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της τήρησης των υποχρεώσεων της ΣΑΠ, είναι αναγκαίο να οργανωθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Είναι επίσης αναγκαίο να δημιουργηθεί, σε ενωσιακό επίπεδο, κεντρικό σύστημα τεκμηρίωσης όσον αφορά τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες και λαμβάνουν ή πραγματοποιούν πληρωμές. Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να συμβάλλει στον εντοπισμό κρουσμάτων έλλειψης συνοχής μεταξύ της εφαρμογής της ΚΓΠ και των στόχων των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης. Το σύστημα τεκμηρίωσης θα πρέπει να επισημαίνει τη συμβολή ή τον αντίκτυπο των προαναφερόμενων επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες στο θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030. Στην τεκμηρίωση αυτή θα πρέπει επίσης να υπογραμμίζεται η συμβολή της ΚΓΠ, ιδίως όσον αφορά την εξωτερική της διάσταση, στους αναπτυξιακούς στόχους της Ένωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης.

Αιτιολόγηση

Με πνεύμα χρηστής και αποτελεσματικής συνεργασίας με τρίτες χώρες, η Επιτροπή ενισχύει τον διάλογο με τις χώρες εταίρους για κάθε πτυχή που επηρεάζει τη διαδικασία ανάπτυξής τους, είτε εμπίπτει άμεσα στο πλαίσιο της πολιτικής της Ένωσης είτε όχι. Οι συμβολές των εταίρων της Ένωσης αποσκοπούν στον εντοπισμό και την αποκατάσταση των ανακολουθιών των πολιτικών της ΕΕ, και η συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων διευκολύνουν τη διαδικασία αυτή.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(55)  Οι προϋποθέσεις αποτελούν σημαντικό στοιχείο της ΚΓΠ, ιδίως όσον αφορά τα σχετικά με το περιβάλλον και το κλίμα στοιχεία της, αλλά και για τα ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία και τα ζώα. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να διεξάγονται έλεγχοι και, εφόσον απαιτείται, να επιβάλλονται κυρώσεις για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του συστήματος προϋποθέσεων. Για να υπάρξουν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των δικαιούχων σε διάφορα κράτη μέλη, θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένοι γενικοί κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις κυρώσεις σε επίπεδο Ένωσης.

(55)  Οι προϋποθέσεις αποτελούν σημαντικό στοιχείο της ΚΓΠ, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πληρωμές επιτυγχάνουν υψηλό βαθμό βιωσιμότητας, π.χ. στην χρήση των γεωργικών φαρμάκων, καθώς και ότι υπάρχουν δίκαιοι όροι ανταγωνισμού για τους αγρότες εντός και μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά τα σχετικά με το περιβάλλον και το κλίμα στοιχεία, αλλά και όσον αφορά τη δημόσια υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να διεξάγονται έλεγχοι και, εφόσον απαιτείται, να επιβάλλονται κυρώσεις για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του συστήματος προϋποθέσεων. Για να υπάρξουν αυτοί οι ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των δικαιούχων σε διάφορα κράτη μέλη, θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένοι γενικοί κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις, καθώς και τους ελέγχους και τις κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση, σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

67.  Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αναγνωριστεί καταλλήλως ο ρόλος που διαδραματίζει η κοινωνία πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, και η συμμετοχή τους στην ενίσχυση του ελεγκτικού πλαισίου των διοικήσεων κατά της απάτης και της κατάχρησης των δημόσιων πόρων.

(67)  Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αναγνωριστεί καταλλήλως ο ρόλος που διαδραματίζει η κοινωνία πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, και η συμμετοχή τους στην ενίσχυση του ελεγκτικού πλαισίου των διοικήσεων κατά της απάτης και της κατάχρησης των δημόσιων πόρων. Αυτοί οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται να επισημαίνουν και να παραπέμπουν στον σύμβουλο ακροάσεων της Επιτροπής που έχει οριστεί με τον κανονισμό (ΕΕ).../... [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ] τα κρούσματα έλλειψης συνοχής μεταξύ της εφαρμογής της ΚΓΠ και των υφιστάμενων πολιτικών της Ένωσης, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών πολιτικών της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ δεσμεύτηκε να αναγνωρίσει και να ενισχύσει την αρχή της συμμετοχής μη κρατικών φορέων προκειμένου να εκπληρωθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι τρίτων χωρών εταίρων με την «Κοινή αντίληψη της ΕΕ για την ανάπτυξη» του 2005, που επιβεβαιώθηκε με τη «Νέα κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη» του 2017. Η θέση του συμβούλου ακροάσεων της Επιτροπής έχει συσταθεί με τροποποιήσεις του κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 82

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(82)  Επίσης, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής θα πρέπει να καλύπτουν: κανόνες ενιαίας εφαρμογής των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τις διατάξεις που είναι απαραίτητες για την ενιαία εφαρμογή των ελέγχων στην Ένωση. Επίσης, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής θα πρέπει να καλύπτουν:

(82)  Επίσης, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής θα πρέπει να καλύπτουν: κανόνες ενιαίας εφαρμογής των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, οι οποίοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν την αρχή της δημοσιονομικής αποδοτικότητας, η οποία δεν επιτρέπει πληρωμές ΚΓΠ που επιφέρουν επιπλέον κόστος για τον προϋπολογισμό της Ένωσης, και τις διατάξεις που είναι απαραίτητες για την ενιαία εφαρμογή των ελέγχων στην Ένωση. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να ορίσει κανόνες για τη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ της εφαρμογής της ΚΓΠ από τα κράτη μέλη και των άλλων πολιτικών της Ένωσης, με ιδιαίτερη προσοχή στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 11 και 191 της Συνθήκης, καθώς και στις υποχρεώσεις όσον αφορά τη ΣΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ.

Αιτιολόγηση

Το κόστος που προκύπτει από επιπτώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, τις κοινωνικές δομές ή την ανάπτυξη μεταφέρεται σε άλλους τομείς δημόσιων δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πληρώνουμε ξανά και ξανά, εάν οι δαπάνες δεν είναι αποδοτικές, π.χ. μια φορά για την πληρωμή που ενισχύει την υπερπαραγωγή για παράδειγμα, μετά ξανά για την αντιμετώπιση κρίσεων και μετά ξανά για δαπάνες αναπτυξιακής βοήθειας. Ή μια πληρωμή για γεωργικές πρακτικές που προκαλούν ρύπανση, πληρωμή ξανά για την απορρύπανση μετά από αυτές τις πρακτικές ή για την αποκατάσταση οικοσυστημάτων ή πληρωμή ξανά για τον καθαρισμό του πόσιμου νερού.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα μέτρα που είναι αναγκαία για την ανάλυση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την ανταλλαγή στοιχείων και την εφαρμογή της ΚΓΠ καθώς και τα μέτρα που αφορούν την εφαρμογή συστημάτων ελέγχου και την τεχνική και διοικητική βοήθεια·

α)  τα μέτρα που είναι αναγκαία για την ανάλυση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την ανταλλαγή στοιχείων και την εφαρμογή της ΚΓΠ και την εφαρμογή του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, καθώς και τα μέτρα που αφορούν την εφαρμογή συστημάτων ελέγχου και την τεχνική και διοικητική βοήθεια·

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους αναπτυξιακούς στόχους. Η ενίσχυση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας και η στήριξη της ανάπτυξης στέρεων γεωργικών συστημάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες αποτελούν μείζονες αναπτυξιακούς στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ και των ΣΒΑ. Η ρύθμιση της εσωτερικής αγοράς στον γεωργικό τομέα έχει άμεσες επιπτώσεις στην υγεία των εν λόγω συστημάτων στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τις δράσεις που αναλαμβάνονται από την Επιτροπή μέσω εφαρμογών τηλεπισκόπησης που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των γεωργικών πόρων σύμφωνα με το άρθρο 23·

γ)  τις δράσεις που αναλαμβάνονται από την Επιτροπή μέσω εφαρμογών τηλεπισκόπησης που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των γεωργικών πόρων και τη συμμετοχή των κρατών μελών σε γεωργικές πρακτικές που συνάδουν με το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 23·

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους αναπτυξιακούς στόχους. Η ενίσχυση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας και η στήριξη της ανάπτυξης στέρεων γεωργικών συστημάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες αποτελούν μείζονες αναπτυξιακούς στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ και των ΣΒΑ. Η ρύθμιση της εσωτερικής αγοράς στον γεωργικό τομέα έχει άμεσες επιπτώσεις στην υγεία των εν λόγω συστημάτων στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  τις μελέτες για την ΚΓΠ και την αξιολόγηση των μέτρων που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των μεθόδων αξιολόγησης και της ανταλλαγής στοιχείων για τις πρακτικές στα πλαίσια της ΚΓΠ, καθώς και μελέτες που διεξάγονται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)·

στ)  τις μελέτες για την ΚΓΠ και την αξιολόγηση των μέτρων που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των μεθόδων αξιολόγησης και της ανταλλαγής στοιχείων για τις πρακτικές στα πλαίσια της ΚΓΠ, καθώς και μελέτες που διεξάγονται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων κοινωνικών φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 94 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], ιδίως τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς ενδιαφερόμενους φορείς, πανεπιστημιακούς εμπειρογνώμονες και ΜΚΟ·

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  τη συνεισφορά σε μέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών, την ευαισθητοποίηση, την προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών σε ενωσιακό επίπεδο τα οποία λαμβάνονται στο πλαίσιο παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης των ενδιαφερόμενων μερών·

η)  τη συνεισφορά σε μέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών, την ευαισθητοποίηση, μεταξύ άλλων για τις συνέπειες της ΚΓΠ σε παγκόσμιο επίπεδο, την προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο τα οποία λαμβάνονται στο πλαίσιο παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης των ενδιαφερόμενων μερών·

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ι α)  επιπτώσεις της ΚΓΠ σε τρίτες χώρες, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  την προώθηση και την εξασφάλιση εναρμονισμένης εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων.

δ)  την προώθηση και την εξασφάλιση εναρμονισμένης εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων και εκείνων που πρέπει να εφαρμόζονται από την Ένωση και απορρέουν από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να διαχειρίζεται τις ενωσιακές γεωργικές αγορές σε παγκόσμιο πλαίσιο,

α)  να διαχειρίζεται, κατά τρόπο δίκαιο και βιώσιμο, τις ενωσιακές γεωργικές αγορές σε παγκόσμιο πλαίσιο, μεταξύ άλλων τη δημιουργία και την επέκταση των μηχανισμών παρακολούθησης της αγοράς σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη των αναπτυξιακών στόχων ·

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση είναι απαραίτητη για να κατανοηθούν οι εξωτερικές επιπτώσεις των εσωτερικών πολιτικών της ΕΕ στον αναπτυσσόμενο κόσμο και, ως εκ τούτου, να επιτευχθεί η ΣΑΠ. Ομοίως, όπως ορίζεται στο άρθρο 191 της ΣΛΕΕ, η ΚΓΠ και η χρηματοδότησή της δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν την επίτευξη των ΣΒΑ ή των στόχων που περιγράφονται στη συμφωνία του Παρισιού.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(b)  να διασφαλίζει τη γεωργοοικονομική και γεωργοπεριβαλλοντική-κλιματική παρακολούθηση της χρήσης των γεωργικών εκτάσεων και της αλλαγής της χρήσης αυτής, συμπεριλαμβανομένης της γεωργοδασοκομίας, καθώς επίσης και την παρακολούθηση της κατάστασης των καλλιεργειών, ώστε να μπορεί να προβαίνει σε εκτιμήσεις, ιδίως όσον αφορά τις αποδόσεις και τη γεωργική παραγωγή, καθώς και τις συνέπειες εξαιρετικών περιστάσεων στη γεωργία,

β)  να διασφαλίζει τη γεωργοοικονομική και γεωργοπεριβαλλοντική-κλιματική παρακολούθηση της χρήσης των γεωργικών εκτάσεων και της αλλαγής της χρήσης αυτής, συμπεριλαμβανομένης της γεωργοδασοκομίας, καθώς επίσης και την παρακολούθηση της κατάστασης των καλλιεργειών, ώστε να μπορεί να προβαίνει σε εκτιμήσεις, ιδίως όσον αφορά τις αποδόσεις και τη γεωργική παραγωγή, καθώς και τις συνέπειες εξαιρετικών περιστάσεων στη γεωργία και την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή γεωργικών πρακτικών που συμβάλλουν στην επίτευξη των κλιματικών σκοπών και στόχων που καθορίζονται στο θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και στη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή·

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση είναι απαραίτητη για να κατανοηθούν οι εξωτερικές επιπτώσεις των εσωτερικών πολιτικών της ΕΕ στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ομοίως, όπως ορίζεται στο άρθρο 191 της ΣΛΕΕ, οι στόχοι της Ένωσης όσον αφορά το κλίμα και την περιβαλλοντική πολιτική, η ΚΓΠ και η χρηματοδότησή της δεν παρεμποδίζουν την επίτευξη των ΣΒΑ ή των στόχων που περιγράφονται στη συμφωνία του Παρισιού.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  να συνεισφέρει στη διαφάνεια των παγκόσμιων αγορών,

δ)  να συνεισφέρει στη διαφάνεια των παγκόσμιων αγορών, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ΣΑΠ·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχείο γ), η Επιτροπή χρηματοδοτεί τις δράσεις που αφορούν τη συλλογή ή την αγορά των αναγκαίων δεδομένων για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών, των γεωχωρικών και των μετεωρολογικών δεδομένων, τη δημιουργία υποδομής για διαστημικά δεδομένα και ενός δικτυακού τόπου, την εκπόνηση ειδικών μελετών σχετικά με τις κλιματικές συνθήκες, την τηλεπισκόπηση για τη συμβολή στην παρακολούθηση της αλλαγής της χρήσης των γεωργικών εκτάσεων και της υγείας του εδάφους και την επικαιροποίηση των γεωργομετεωρολογικών και οικονομετρικών μοντέλων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, οι δράσεις αυτές υλοποιούνται σε συνεργασία με τον ΕΟΧ, το ΚΚΕρ, εργαστήρια και φορείς σε εθνικό επίπεδο ή με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχείο γ), η Επιτροπή χρηματοδοτεί τις δράσεις που αφορούν τη συλλογή ή την αγορά των αναγκαίων δεδομένων για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της ΚΓΠ και των επιπτώσεών της, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών, των γεωχωρικών και των μετεωρολογικών δεδομένων, τη δημιουργία υποδομής για διαστημικά δεδομένα και ενός δικτυακού τόπου, την εκπόνηση ειδικών μελετών σχετικά με τις κλιματικές συνθήκες, την τηλεπισκόπηση για τη συμβολή στην παρακολούθηση της αλλαγής της χρήσης των γεωργικών εκτάσεων και της υγείας του εδάφους και την επικαιροποίηση των γεωργομετεωρολογικών και οικονομετρικών δεδομένων και μοντέλων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, οι δράσεις αυτές υλοποιούνται σε συνεργασία με τον ΕΟΧ, το ΚΚΕρ, εργαστήρια και φορείς σε εθνικό επίπεδο ή με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα. Αυτό περιλαμβάνει την από κοινού πρόσβαση και τη συμβολή σε διεθνείς πρωτοβουλίες και πηγές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων της UNFCCC καθώς και δεδομένων για το κλίμα και το περιβάλλον, ή δεδομένων και/ή πληροφοριών που συμβάλλουν στη διαφάνεια των παγκόσμιων αγορών ή στην επίτευξη των ΣΒΑ.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 23a

 

Παρακολούθηση της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής

 

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, ο αντίκτυπος της ΚΓΠ στα συστήματα τροφίμων και στη μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια των αναπτυσσόμενων χωρών υπόκειται σε τακτικές και ανεξάρτητες αξιολογήσεις. Η παρακολούθηση αυτή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο που έχουν οι εμπορικές ροές γεωργικών τροφίμων μεταξύ της Ένωσης και των αναπτυσσόμενων χωρών στα εξής:

 

α)    στην παραγωγή, τη μεταποίηση και τη διανομή τροφίμων στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες·

 

(b)    στους τοπικούς μικροκαλλιεργητές και στις αγρότισσες·

 

γ)   στα προϊόντα που θεωρούνται ευαίσθητα από τις αναπτυσσόμενες χώρες·

 

δ)    στα προϊόντα από τομείς στους οποίους έχουν χορηγηθεί συνδεδεμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ και όπου έχουν αναπτυχθεί μέτρα διαχείρισης κρίσεων της ΚΓΠ.

 

2.  Η αξιολόγηση εξετάζει τα δεδομένα των παρατηρητηρίων της αγοράς της Ένωσης, περιπτωσιολογικές μελέτες, εκθέσεις σχετικά με τους ΣΒΑ, καθώς και τα στοιχεία που παρέχονται από τις χώρες-εταίρους και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Για τον σκοπό αυτόν, το τομεακό και γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής των παρατηρητηρίων αγοράς της Ένωσης θα επεκταθεί σε προϊόντα που θεωρούνται ευαίσθητα από χώρες εταίρους και ώστε να καλύπτει τις ΛΑΧ. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 100 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, ορίζοντας το πεδίο και τη διαδικασία για την αξιολόγηση.

 

3.  Εάν τα δεδομένα παρακολούθησης καταδείξουν κίνδυνο αρνητικών επιπτώσεων στην παραγωγή και επεξεργασία γεωργικών τροφίμων ή στην επισιτιστική ασφάλεια αναπτυσσόμενης χώρας, θα εκδίδεται έγκαιρη προειδοποίηση από την Επιτροπή, με την οποία θα ξεκινούν διαβουλεύσεις μεταξύ της Ένωσης και των θιγόμενων γεωργικών κοινοτήτων καθώς και τις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με μέτρα. Στα θιγόμενα μέρη παρέχεται κοινωνική προστασία.

 

4.  Εάν δεν υπάρξει έγκαιρη προειδοποίηση αλλά υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις, το θιγόμενο μέρος μπορεί να υποβάλει καταγγελία. Οι καταγγελίες παραλαμβάνονται από τον μόνιμο εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και εξετάζονται από συμβούλους ακροάσεων στην Επιτροπή. Οι θιγόμενες ομάδες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να παρουσιάζουν αποδεικτικά στοιχεία.

 

5.  Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, τα στοιχεία που έχει λάβει και την απόκριση της Ένωσης σε πολιτικό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να θεσπίσει έναν μηχανισμό που παρακολουθεί ταυτόχρονα τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και επιτρέπει στην Επιτροπή να λαμβάνει σήματα για τις αγορές και τις κοινότητες που είναι πιθανό να επηρεάζονται. Έτσι επεκτείνεται ο ρόλος των παρατηρητηρίων αγοράς που υπάρχουν ήδη. Σύμβουλος ακροάσεων της Επιτροπής υπάρχει ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ρόλος αυτός θα μπορούσε επίσης να ανατεθεί στις αντιπροσωπείες της ΕΕ με αρμοδιότητα σε θέματα εμπορίου και γεωργίας.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  κανόνες σχετικά με τη χρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχεία β) και γ),

α)  κανόνες σχετικά με τη χρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχεία β), γ) και ια),

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

i α)  δεν προκαλεί κοινωνικές ή περιβαλλοντικές βλάβες και συνάδει με τους στόχους πολιτικής της Ένωσης, καθώς και με τις διεθνείς δεσμεύσεις και υποχρεώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του κανονισμού (EΕ) .../... [Κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή το εν λόγω σχέδιο δράσης είναι προδήλως ανεπαρκές για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες αναστέλλονται οι μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 ή οι ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 30.

Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν υποβάλουν ή εφαρμόσουν το σχέδιο δράσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή το εν λόγω σχέδιο δράσης είναι προδήλως ανεπαρκές για την αντιμετώπιση της κατάστασης ή αντιβαίνει προς τις διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ένωση και προς τη ΣΑΠ, η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες αναστέλλονται οι μηνιαίες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 ή οι ενδιάμεσες πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 30.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παροχή πληροφοριών που χρηματοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχείο ε) έχει ως στόχο ιδίως την επεξήγηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη της ΚΓΠ, την ευαισθητοποίηση του κοινού για το περιεχόμενο και τους στόχους της πολιτικής αυτής, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών έπειτα από κρίσεις μέσω εκστρατειών ενημέρωσης, την ενημέρωση των γεωργών και λοιπών ενδιαφερομένων που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές και την προώθηση του ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου, καθώς και την κατανόησή του από τους πολίτες.

Η παροχή πληροφοριών που χρηματοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 7 στοιχείο ε) έχει ως στόχο ιδίως την επεξήγηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη της ΚΓΠ, και την ευαισθητοποίηση του κοινού για το περιεχόμενο και τους στόχους της, όπως ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, η προστασία του περιβάλλοντος, καλή μεταχείριση των ζώων, και η διατήρηση των κοινωνικών δομών στις αγροτικές περιοχές, αλλά και την ενημέρωση σχετικά με τη διεθνή της διάσταση, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις επιπτώσεις της ΚΓΠ, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, και την ενημέρωση των πολιτών, έπειτα από κρίσεις, μέσω αντικειμενικών και αμερόληπτων εκστρατειών που θα στοχεύουν στους γεωργούς και τους λοιπούς ενδιαφερομένους φορείς στις αγροτικές περιοχές, για την προώθηση ενός βιώσιμου ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου, κατανοητού από τους πολίτες.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το σύστημα που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 περιλαμβάνει συστηματικούς ελέγχους οι οποίοι στοχεύουν επίσης στους τομείς όπου ο κίνδυνος σφαλμάτων είναι ο υψηλότερος.

Το σύστημα που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 περιλαμβάνει συστηματικούς ελέγχους οι οποίοι στοχεύουν επίσης στους τομείς όπου ο κίνδυνος σφαλμάτων είναι ο υψηλότερος και όπου η φύση αυτών των κινδύνων προκαλεί τον υψηλότερο βαθμό βλάβης στο περιβάλλον, το κλίμα και τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων.

Αιτιολόγηση

Έτσι επικαιροποιείται η έννοια του κινδύνου σύμφωνα με το νέο μοντέλο υλοποίησης. Η αρχή σχετικά με τον «κίνδυνο για τα ταμεία» που εφαρμόζεται μέχρι στιγμής πρέπει επίσης να γίνει κατανοητή ως αποτελεσματική δαπάνη των δημόσιων κονδυλίων της ΕΕ και των κρατών μελών: Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με την αρχή της αποδοτικότητας του προϋπολογισμού, η ΚΓΠ δεν πρέπει να επιτρέπει τη δαπάνη δημόσιων κονδυλίων η οποία προκαλεί επιπλέον κόστος, καθώς τα εν λόγω μεταφερόμενα έξοδα καταλήγουν αργότερα να καλύπτονται από δημόσια κονδύλια.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι έλεγχοι δεν διεξάγονται στο επίπεδο της ΕΤΕπ ή άλλων διεθνών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων στα οποία ένα κράτος μέλος είναι μέτοχος.

Οι έλεγχοι δεν διεξάγονται από τα κράτη μέλη στο επίπεδο της ΕΤΕπ ή άλλων διεθνών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων στα οποία ένα κράτος μέλος είναι μέτοχος. Οι εν λόγω συστηματικοί έλεγχοι συμμόρφωσης και συνοχής διενεργούνται σε επίπεδο Ένωσης ή σε άλλο κατάλληλο επίπεδο.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα σύνολα δεδομένων που συλλέγονται μέσω του ενοποιημένου συστήματος και τα οποία είναι χρήσιμα στην Επιτροπή προκειμένου να αναλύει, να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις επιπτώσεις της ΚΓΠ, τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ και τις παρεμβάσεις που στηρίζει σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους της Ένωσης και τις αναπτυσσόμενες χώρες, παρέχονται δωρεάν στην Επιτροπή και, εφόσον απαιτείται, στους εθνικούς φορείς των κρατών μελών που είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και στις διαχειριστικές αρχές των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 76 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 76α

 

Αποδεικτικά υπεύθυνων επενδύσεων και ορθών πρακτικών

 

Επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να λαμβάνονται υπόψη οι επενδύσεις και οι ορθές πρακτικές τους που μπορούν να εξισορροπούν τις αρνητικές επιπτώσεις, στο πλαίσιο της εκτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], παρέχουν στην Επιτροπή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 78 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή κατάλογο των εγκατεστημένων σε τρίτη χώρα επιχειρήσεων για τις οποίες το εν λόγω ποσό έχει ή θα έπρεπε να έχει καταβληθεί ή εισπραχθεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

2.  Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή κατάλογο των εγκατεστημένων σε τρίτη χώρα επιχειρήσεων για τις οποίες το εν λόγω ποσό έχει ή θα έπρεπε να έχει καταβληθεί ή εισπραχθεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Όταν είναι αναγκαίο, η Επιτροπή καλεί εμπειρογνώμονες από τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων αναπτυσσόμενων χωρών, προκειμένου να αξιολογήσουν τον εξωτερικό αντίκτυπο της εφαρμογής της ΚΓΠ σε επίπεδο κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Με πνεύμα χρηστής και αποτελεσματικής συνεργασίας με τρίτες χώρες, η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει τον διάλογο με τις χώρες εταίρους για κάθε πτυχή που επηρεάζει τη διαδικασία ανάπτυξής τους. Οι συμβολές των εταίρων της Ένωσης αποσκοπούν στον εντοπισμό και την αποκατάσταση των ανακολουθιών των πολιτικών της ΕΕ, ιδίως μεταξύ των εξωτερικών πτυχών των εσωτερικών πολιτικών και των εξωτερικών πολιτικών καθαυτών.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 83 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  παροχή αποδεικτικών σύμφωνα με το άρθρο 76α όσον αφορά τις υπεύθυνες επενδύσεις και τις ορθές πρακτικές·

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

5.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Maria Heubuch

11.7.2018

Εξέταση στην επιτροπή

19.11.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Maria Heubuch, György Hölvényi, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Judith Sargentini

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, John Howarth, Tom Vandenkendelaere, Josef Weidenholzer, Bogdan Andrzej Zdrojewski

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Asim Ademov, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Bogusław Sonik, Tom Vandenkendelaere, Anna Záborská, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

John Howarth, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

2

0

ECR

Czesław Hoc, Bernd Lucke

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: Πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ για την παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες προς αντιμετώπιση της πρόκλησης της επισιτιστικής ασφάλειας. COM(2010) 127 τελ. Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 31 Μαρτίου 2010.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Προϋπολογισμών (23.11.2018)

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8‑0247/2018 – 2018/0217(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Zbigniew Kuźmiuk

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο σχέδιο οριζόντιου κανονισμού σχετικά με την ΚΓΠ (COM (2018) 393), η Επιτροπή προτείνει να διατηρηθεί η τρέχουσα χρηματοδοτική δομή της ΚΓΠ από δύο χωριστά ταμεία: το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ. Τα μέτρα γενικής κάλυψης που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ετήσιου συστήματος βάσει του πρώτου πυλώνα προβλέπεται να συμπληρώνονται με χρηματοδοτικά κεφάλαια στο πλαίσιο των πολυετών προγραμμάτων του πυλώνα ΙΙ.

Στις προτάσεις της Επιτροπής για το ΠΔΠ της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, το ποσό που διατίθεται για την ΚΓΠ ανέρχεται σε 324.3 δισ. ευρώ σε σταθερές τιμές. Οι δύο πυλώνες της ΚΓΠ αναμένεται να διατηρηθούν. Η Επιτροπή διέθεσε για άμεσες ενισχύσεις και παρεμβάσεις στην αγορά 254.2 δισεκατομμύρια ευρώ σε σταθερές τιμές, από τα οποία 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε σταθερές τιμές προορίζονται για την αγροτική ανάπτυξη.

Ο εισηγητής διαφωνεί με τη μείωση του επιπέδου της χρηματοδότησης της ΕΕ για την ΚΓΠ.

Οι σημαντικές περικοπές των δαπανών της ΚΓΠ (31.896 δισ. ευρώ σε σταθερές τιμές (2018)) για τον πρώτο πυλώνα, δηλαδή μείωση κατά 11 %· δισ. ευρώ σε σταθερές τιμές (2018) για τον δεύτερο πυλώνα, δηλαδή μείωση κατά 28 %) ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα επίτευξης των στόχων της πολιτικής αυτής. Οι περικοπές αυτές αναμένεται να έχουν αρνητικές συνέπειες, οι οποίες θα επεκταθούν πέρα από τα όρια των αγροτικών περιοχών. Ειδικότερα, μια δραστική μείωση της χρηματοδότησης του δεύτερου πυλώνα μπορεί να ανακόψει τη διαδικασία εξομάλυνσης των ανισοτήτων μεταξύ των γεωργικών περιοχών στα διάφορα κράτη μέλη. Επιπλέον, ενδέχεται να επηρεάσουν δυσανάλογα τις λιγότερο ευημερούσες χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για περαιτέρω οικονομική σύγκλιση. Παρόμοιο αντίκτυπο θα μπορούσε να έχει η αύξηση του επιπέδου της εθνικής συγχρηματοδότησης των δαπανών στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ.

Κατά τη γνώμη του εισηγητή, η αύξηση των περιβαλλοντικών και κλιματικών φιλοδοξιών της ΚΓΠ θα πρέπει να συνοδεύεται από αύξηση του προϋπολογισμού για τον σκοπό αυτό. Διαφορετικά, η επιβολή υπερβολικά φιλόδοξων και περίπλοκων απαιτήσεων στους γεωργούς θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην επίτευξη των στόχων και των αποτελεσμάτων της ΚΓΠ.

Ο εισηγητής επιμένει στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τους γεωργούς της ΕΕ στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά της ΕΕ πρέπει να πληρούν τα ίδια, όλο και πιο υψηλά πρότυπα παραγωγής της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, ο εισηγητής τάσσεται υπέρ της πλήρους εναρμόνισης του επιπέδου των άμεσων πληρωμών μεταξύ των κρατών μελών και επιμένει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας εναρμόνισης των άμεσων πληρωμών στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών 2021-2027. Με τους νέους στόχους της ΚΓΠ, ο ρυθμός εναρμόνισης των άμεσων ενισχύσεων που προτείνεται από την Επιτροπή θα είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση μεγάλων, αδικαιολόγητων και ασυνεπών διαφορών όσον αφορά τη στήριξη των παραγωγών γεωργικών προϊόντων που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι το νέο γεωργικό αποθεματικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ θα πρέπει να αποτελεί χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού και ότι οι δαπάνες του ΕΓΤΕ που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να παραμείνουν εντός των ορίων του ΕΓΤΕ για το τρέχον έτος της περιόδου 2021-2027, χωρίς να μειωθούν οι δαπάνες για τις άμεσες ενισχύσεις.

Ο εισηγητής τάσσεται υπέρ της επαναφοράς του αποκλεισμού από τον μηχανισμό δημοσιονομικής πειθαρχίας των δικαιούχων που λαμβάνουν έως και 2 000 EUR σε άμεσες ενισχύσεις. Η κάλυψη όλων των γεωργικών δικαιούχων, όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα επιτύχει τον στόχο της εξισορρόπησης της κατανομής της άμεσης στήριξης μεταξύ εκμεταλλεύσεων διαφορετικού μεγέθους.

Κατά τη γνώμη του εισηγητή, η πρόταση της Επιτροπής για αντικατάσταση του επί του παρόντος δεσμευτικού κανόνα N + 3 με τον κανόνα N + 2 για την αποδέσμευση αχρησιμοποίητων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του προϋπολογισμού που αφορούν παρεμβάσεις στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, θα περιορίσει την εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και θα απειλήσει με απώλεια πόρων τα κράτη μέλη.

Ο εισηγητής προτείνει αύξηση του ποσού των προκαταβολών που προβλέπονται ώστε τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΓΤΑΑ σε 5 % κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ, δηλαδή το 2021.

Στο πλαίσιο του νέου μοντέλου εφαρμογής της ΚΓΠ, το σχέδιο κανονισμού επέκτεινε τον κατάλογο των περιπτώσεων στις οποίες η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τις πληρωμές. Εν τω μεταξύ, για τη διαχείριση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΚΓΠ, τα κράτη μέλη καταβάλλουν ήδη προσπάθειες για τη σύναψη συμβάσεων και για να δαπανηθούν αποτελεσματικά τα κονδύλια αυτά.

Κατά τη γνώμη του εισηγητή, ο προτεινόμενος καθορισμός ετήσιων ορόσημων δεν θα οδηγήσει σε καλύτερη στόχευση της ΚΓΠ, αλλά σε σημαντικό διοικητικό φόρτο και σε αυξημένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους για τα κράτη μέλη και τους γεωργούς.

Για λόγους απλούστευσης, ο εισηγητής προτείνει να διαγραφεί ο κανόνας της επιστροφής στο άρθρο 15, η οποία, κατά τη γνώμη του, θα πρέπει να ρυθμίζεται από τις διατάξεις της εκτελεστικής πράξης και όχι από έναν κανόνα που ορίζεται στη βασική πράξη.

Ο εισηγητής προτείνει επίσης τη διαγραφή του άρθρου 35, λόγω του γεγονότος ότι η δυνατότητα χρήσης του αποθεματικού επίδοσης θα πρέπει να εξαρτάται από τα αποτελέσματα, αλλά η επιλεξιμότητα των δαπανών σε επίπεδο δικαιούχου δεν θα πρέπει να συνδέεται με τη «αντίστοιχη αναφερόμενη εκροή». Η προσέγγιση αυτή θα δημιουργήσει μείζονες περιορισμούς και δυσκολίες στο στάδιο του προγραμματισμού και της εφαρμογής των μέσων.

Κατά τη γνώμη του εισηγητή, τα άρθρα 37, 38 και 39 θα πρέπει να απαλειφθούν, λόγω των οικονομικών συνεπειών τους για τα κράτη μέλη, που απορρέουν από τις αποφάσεις που λαμβάνει μονομερώς η Επιτροπή για την αναστολή των πληρωμών. Όταν υπέβαλε την παρούσα πρόταση, η Επιτροπή δεν εξήγησε με ποιον τρόπο ένα τέτοιο σύστημα εφαρμογής του πολυετούς στρατηγικού σχεδίου θα εξασφάλιζε καλύτερη εφαρμογή των στόχων από ό, τι συμβαίνει όταν εφαρμόζεται ο κανόνας N + 3.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Στο ψήφισμά του της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους (2018/2714(RSP)), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2018 σχετικά με το ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020 οδηγεί σε μείωση του επιπέδου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής κατά 15%, και εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του προς οποιεσδήποτε ριζικές περικοπές που θα επηρεάσουν αρνητικά τη φύση και τους στόχους αυτών των πολιτικών. Εν προκειμένω, έθεσε υπό αμφισβήτηση την προτεινόμενη μείωση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης κατά περισσότερο από 25%.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των άμεσων πληρωμών και όλων των άλλων πληρωμών στον πρώτο πυλώνα, καθώς και των κονδυλίων του δεύτερου πυλώνα για τους γεωργούς, που συμβάλλουν σημαντικά στις επενδύσεις και στην απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, και δεδομένου του θεμελιώδους ρόλου της κοινής γεωργικής πολιτικής, οι σοβαρές περικοπές που προβλέπονται για τον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ δεν είναι αποδεκτές. Είναι επομένως απαραίτητο να διατηρηθεί η χρηματοδότηση που κατανέμεται στην Κοινή Γεωργική Πολιτική 2021-2027 για την ΕΕ των 27 τουλάχιστον στο επίπεδο του προϋπολογισμού για την περίοδο 2014-2020 και να εγγραφεί στον προϋπολογισμό το αρχικό ποσό για το αποθεματικό γεωργικών κρίσεων: 383,255 δισεκατ. EUR σε τιμές 2018 (431,946 δισεκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές).

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1γ)  Η γεωργία δεν επιτρέπεται να υποστεί καμιά οικονομική απώλεια εξαιτίας πολιτικών αποφάσεων, όπως η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ή η χρηματοδότηση νέων ευρωπαϊκών πολιτικών.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Για να εξασφαλίζεται ότι τα ποσά της χρηματοδότησης της ΚΓΠ δεν υπερβαίνουν τα ετήσια ανώτατα όρια, θα πρέπει να διατηρηθεί ο μηχανισμός δημοσιονομικής πειθαρχίας, που επιτρέπει την προσαρμογή του επιπέδου των άμεσων ενισχύσεων. Ωστόσο, θα πρέπει να καταργηθεί το όριο των 2 000 ευρώ. Θα πρέπει να διατηρείται γεωργικό απόθεμα για τη στήριξη του γεωργικού τομέα σε περίπτωση που υπάρξουν εξελίξεις στην αγορά ή σοβαρές κρίσεις που επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή ή τη διανομή. Το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [νέος δημοσιονομικός κανονισμός] προβλέπει ότι οι μη δεσμευθείσες πιστώσεις είναι δυνατόν να μεταφερθούν στο επόμενο οικονομικό έτος, και μόνο σε αυτό. Προκειμένου να απλουστευθεί σημαντικά η εφαρμογή για τους δικαιούχους και τις εθνικές διοικήσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας μηχανισμός μεταφοράς, με τον οποίο θα χρησιμοποιούνται τα μη χρησιμοποιηθέντα ποσά του αποθεματικού για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα το οποίο θα δημιουργηθεί το 2020. Για τον σκοπό αυτόν είναι αναγκαία παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) που θα επιτρέπει να μεταφέρονται οι μη δεσμευθείσες πιστώσεις του γεωργικού αποθεματικού χωρίς χρονικό περιορισμό για τη χρηματοδότηση του γεωργικού αποθεματικού κατά το/τα επόμενο/-α οικονομικό/-ά έτος/-η. Επιπλέον, όσον αφορά το οικονομικό έτος 2020, είναι αναγκαία μια δεύτερη παρέκκλιση δεδομένου ότι το συνολικό μη χρησιμοποιηθέν ποσό του αποθεματικού που θα είναι διαθέσιμο στο τέλος του έτους 2020 θα πρέπει να μεταφερθεί στο έτος 2021 για την αντίστοιχη γραμμή του νέου γεωργικού αποθεματικού χωρίς να επιστραφεί στις γραμμές του προϋπολογισμού που καλύπτουν τις παρεμβάσεις με μορφή άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

(14)  Για να εξασφαλίζεται ότι τα ποσά της χρηματοδότησης της ΚΓΠ δεν υπερβαίνουν τα ετήσια ανώτατα όρια, θα πρέπει να διατηρηθεί ο μηχανισμός δημοσιονομικής πειθαρχίας, που επιτρέπει την προσαρμογή του επιπέδου των άμεσων ενισχύσεων. Θα πρέπει να διατηρείται γεωργικό απόθεμα για τη στήριξη του γεωργικού τομέα σε περίπτωση που υπάρξουν εξελίξεις στην αγορά ή σοβαρές κρίσεις που επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή ή τη διανομή. Το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [νέος δημοσιονομικός κανονισμός] προβλέπει ότι οι μη δεσμευθείσες πιστώσεις είναι δυνατόν να μεταφερθούν στο επόμενο οικονομικό έτος, και μόνο σε αυτό. Για τον σκοπό αυτόν είναι αναγκαία παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) που θα επιτρέπει να μεταφέρονται οι μη δεσμευθείσες πιστώσεις του γεωργικού αποθεματικού χωρίς χρονικό περιορισμό για τη χρηματοδότηση του γεωργικού αποθεματικού κατά το/τα επόμενο/-α οικονομικό/-ά έτος/-η.

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός από τον μηχανισμό δημοσιονομικής πειθαρχίας θα πρέπει να διατηρηθεί για τους δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις ύψους έως 2 000 EUR. Η κάλυψη όλων των γεωργικών δικαιούχων, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, δεν θα επιτύχει τον στόχο της εξισορρόπησης της κατανομής της άμεσης στήριξης μεταξύ εκμεταλλεύσεων διαφορετικού μεγέθους. Το νεοσύστατο γεωργικό αποθεματικό θα πρέπει να αποτελεί χωριστή θέση του προϋπολογισμού, η οποία θα χρηματοδοτείται χωρίς μείωση των δαπανών για άμεσες ενισχύσεις.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Η εναρμόνιση του επιπέδου των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών έχει ουσιαστική σημασία για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για δίκαιη κατανομή των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Όσον αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση του ΕΓΤΑΑ, θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις σχετικά με τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις, τις προθεσμίες πληρωμής, την αποδέσμευση και τις διακοπές. Οι παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης με βάση τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται σε ετήσιες δόσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τα προβλεπόμενα ενωσιακά κονδύλια ευθύς μόλις εγκριθούν τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Συνεπώς, θα πρέπει να καθιερωθεί σύστημα περιορισμένης προχρηματοδότησης για την εξασφάλιση συνεχούς ροής των κονδυλίων, που θα επιτρέπει τη δέουσα εκτέλεση των πληρωμών προς τους δικαιούχους στο πλαίσιο των παρεμβάσεων.

(22)  Όσον αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση του ΕΓΤΑΑ που έχει θεσπιστεί για τις συναφείς γραμμές του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις σχετικά με τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις, τις προθεσμίες πληρωμής, την αποδέσμευση και τις διακοπές. Οι παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης με βάση τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται σε ετήσιες δόσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τα προβλεπόμενα ενωσιακά κονδύλια ευθύς μόλις εγκριθούν τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Συνεπώς, θα πρέπει να καθιερωθεί σύστημα περιορισμένης προχρηματοδότησης για την εξασφάλιση συνεχούς ροής των κονδυλίων, που θα επιτρέπει τη δέουσα εκτέλεση των πληρωμών προς τους δικαιούχους στο πλαίσιο των παρεμβάσεων.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  σοβαρή φυσική καταστροφή που προκαλεί σημαντική ζημιά στην εκμετάλλευση·

α)  φυσική καταστροφή που προκαλεί σημαντική ζημιά στην εκμετάλλευση·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των συνδεόμενων με τον καιρό φαινομένων που έχουν τα χαρακτηριστικά φυσικής καταστροφής βασίζεται στο εθνικό δίκαιο. Η διαβάθμιση του επιπέδου μιας φυσικής καταστροφής θα οδηγήσει σε περιττές ερμηνείες.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η προθεσμία της 15ης Φεβρουαρίου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να παρατείνεται κατ’ εξαίρεση από την Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο του δημοσιονομικού κανονισμού.

Η προθεσμία της 15ης Φεβρουαρίου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να παρατείνεται από την Επιτροπή έως την 1η Μαΐου, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 63 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο του δημοσιονομικού κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο τετράμηνο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση, την πιστοποίηση και τη διαδικασία της επιτροπής διαχείρισης όσον αφορά την έκθεση επιδόσεων θα μπορούσε να αποβεί προβληματικό και θα είναι μικρότερο από το υφιστάμενο χρονικό διάστημα για την υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ. Θα πρέπει να διατίθεται επαρκής χρόνος για τη συλλογή πληροφοριών.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιπλέον, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού, το συνολικό μη χρησιμοποιηθέν ποσό του αποθεματικού κρίσεων που είναι διαθέσιμο στο τέλος του έτους 2020 μεταφέρεται στο έτος 2021, χωρίς να επιστραφεί στις γραμμές του προϋπολογισμού που καλύπτουν τις ενέργειες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ), και διατίθεται για τη χρηματοδότηση του γεωργικού αποθεματικού.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής να μην επιστρέψει, το 2021, το μη χρησιμοποιηθέν αποθεματικό του 2020 για την κρίση με τη μορφή αυξημένων άμεσων ενισχύσεων προς τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων θα πρέπει να καταργηθεί. Το νέο γεωργικό αποθεματικό θα πρέπει να αποτελεί χωριστή θέση του προϋπολογισμού (με προγραμματισμένες δαπάνες για τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο του ορίου του 2021) χωρίς να μειωθούν οι δαπάνες για τις άμεσες ενισχύσεις κατά την περίοδο 2014-2020. Αυτό δικαιολογείται από τη φύση της εκταμίευσης κεφαλαίων από αυτό το αποθεματικό, που προβλέπεται να στηρίξει τους μηχανισμούς της αγοράς στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Το ποσοστό προσαρμογής εφαρμόζεται μόνο στις άμεσες ενισχύσεις ύψους άνω των 2000 EUR που χορηγούνται στους γεωργούς κατά το αντίστοιχο ημερολογιακό έτος.

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός από τον μηχανισμό δημοσιονομικής πειθαρχίας θα πρέπει να διατηρηθεί για τους δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις ύψους έως 2 000 EUR. Η κάλυψη όλων των γεωργικών δικαιούχων, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, δεν θα επιτύχει τον στόχο της εξισορρόπησης της κατανομής της άμεσης στήριξης μεταξύ εκμεταλλεύσεων διαφορετικού μεγέθους. Η παρούσα τροπολογία θα δημιουργήσει επίσης την ανάγκη για πρόσθετες δαπάνες για την αποκατάσταση των συστημάτων ΤΠ.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  πριν την 1η Δεκεμβρίου, αλλά όχι πριν από τις 16 Οκτωβρίου, να καταβάλλουν προκαταβολές έως 50% όσον αφορά τις παρεμβάσεις υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων·

α)  πριν την 1η Δεκεμβρίου, αλλά όχι πριν από τις 16 Οκτωβρίου, να καταβάλλουν προκαταβολές έως 75% όσον αφορά τις παρεμβάσεις υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων·

Αιτιολόγηση

Στο πνεύμα της απλούστευσης, δικαιολογείται η εναρμόνιση των χρονοδιαγραμμάτων και των ποσοστών προκαταβολών ανάμεσα στις παρεμβάσεις υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων και στις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα ποσά της ενωσιακής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ που ακυρώνονται και τα ανακτώμενα ποσά καθώς και οι αντίστοιχοι τόκοι επαναδιατίθενται σε άλλες παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ. Ωστόσο, τα ενωσιακά κονδύλια που προέρχονται από ακύρωση ή ανάκτηση μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από το κράτος μέλος μόνο για πράξη αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και υπό τον όρο ότι δεν θα επαναδιατεθούν για πράξεις αγροτικής ανάπτυξης που αποτέλεσαν το αντικείμενο δημοσιονομικής προσαρμογής.

Τα ποσά της ενωσιακής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ που ακυρώνονται και τα ανακτώμενα ποσά καθώς και οι αντίστοιχοι τόκοι επαναδιατίθενται σε άλλες πράξεις αγροτικής ανάπτυξης στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ. Ωστόσο, τα ενωσιακά κονδύλια που προέρχονται από ακύρωση ή ανάκτηση μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από το κράτος μέλος μόνο για πράξη αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και υπό τον όρο ότι δεν θα επαναδιατεθούν για πράξεις αγροτικής ανάπτυξης που αποτέλεσαν το αντικείμενο δημοσιονομικής προσαρμογής.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το σχέδιο νομοθετικής πράξης της ΕΕ, ως «παρέμβαση» νοείται το μέσο στήριξης (άρθρο 3 στοιχείο γ) του σχεδίου κανονισμού σχετικά με τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ). Η διάταξη του άρθρου 55 που προτείνεται από την Επιτροπή θα σήμαινε ότι τα κεφάλαια που ανακτώνται από τον δικαιούχο θα πρέπει να διατίθενται για την υλοποίηση άλλης δράσης και όχι να επιστρέφονται στον προϋπολογισμό του μέτρου βάσει του οποίου ανακτήθηκαν. Δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος τα κεφάλαια που ανακτώνται από τον δικαιούχο Χ να μη χρησιμοποιούνται για πράξεις του δικαιούχου Υ, εάν εκτελούνται με τον δέοντα τρόπο στο πλαίσιο του εν λόγω μέσου στήριξης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

11.6.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Zbigniew Kuźmiuk

9.7.2018

Εξέταση στην επιτροπή

26.9.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

3

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Λευτέρης Χριστοφόρου, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Ελευθέριος Συναδινός, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

3

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Ελευθέριος Συναδινός

5

0

ECR

Bernd Kölmel

PPE

Ingeborg Gräßle

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (13.2.2019)

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Claudia Schmidt

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού επικροτεί την επιχειρούμενη στροφή της Επιτροπής από ένα μοντέλο ΚΓΠ βασισμένο στη συμμόρφωση σε ένα μοντέλο βασισμένο στις επιδόσεις.

Ωστόσο, όπως δήλωσε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στη γνωμοδότησή του 7/2018, «η στροφή αυτή δεν εξαλείφει την ανάγκη ελέγχου της νομιμότητας και της κανονικότητας». Στην πρόταση της Επιτροπής, ο εποπτικός ρόλος των κρατών μελών δεν μεταβάλλεται, παρότι ο έλεγχος της νομιμότητας και της κανονικότητας από τους οργανισμούς πιστοποίησης δεν είναι πλέον υποχρεωτικός, σύμφωνα με το Συνέδριο. Δεν είναι σαφές εάν ο έλεγχος των οργανισμών πιστοποίησης θα κάλυπτε τους ορισμούς και τα ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ. Η υποβολή εκθέσεων και η διασφάλιση της αξιοπιστίας που λαμβάνει η Επιτροπής μεταβάλλονται σημαντικά. Η Επιτροπή δεν θα λαμβάνει ούτε στατιστικές ελέγχου από τους οργανισμούς πληρωμών ούτε διασφαλίσεις για τις πληρωμές σε μεμονωμένους γεωργούς από τους οργανισμούς πιστοποίησης.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή παραμένει η τελική υπεύθυνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών που πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη. Η πρόταση της Επιτροπής θα έχει εν προκειμένω ως αντίκτυπο την αποδυνάμωση της υποχρέωσης λογοδοσίας της Επιτροπής.

Η Επιτροπή δεν θα είναι πλέον σε θέση να ποσοτικοποιήσει τον βαθμό στον οποίο οι πληρωμές παραβιάζουν τους κανόνες. Η πρόταση θα καταστήσει επίσης δυσχερέστερη την εφαρμογή ενιαίας ελεγκτικής προσέγγισης, ιδίως λόγω του μειωμένου ρόλου των οργανισμών πιστοποίησης. Οι πρόσφατες δολοφονίες ερευνητών δημοσιογράφων μας υπενθυμίζουν ότι δεν η κατάλληλη στιγμή για την αποδυνάμωση της αλυσίδας ελέγχων της ΕΕ σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές έως τους τελικούς δικαιούχους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» της 29ης Νοεμβρίου 2017 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική (στο εξής «ΚΓΠ») θα πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει την ανταπόκρισή της στις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες, ενισχύοντας την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, καταπολεμώντας και προσαρμόζοντας την αλλαγή του κλίματος και προωθώντας την έρευνα και την καινοτομία όχι μόνο στα εργαστήρια, αλλά και επί τόπου στους διάφορους τομείς και τις αγορές. Η ΚΓΠ θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί και με τις ανησυχίες των πολιτών σχετικά με τη βιώσιμη γεωργική παραγωγή.

(1)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» της 29ης Νοεμβρίου 2017 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική (στο εξής «ΚΓΠ») θα πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει την ανταπόκρισή της στις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες, ενισχύοντας την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, καταπολεμώντας την αλλαγή του κλίματος και συμβάλλοντας στην προσαρμογή σε αυτή, προσαρμόζοντας και μεταφέροντας την έρευνα και την καινοτομία από τα εργαστήρια επί τόπου στους διάφορους τομείς και τις αγορές. Η ΚΓΠ θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί και με τις ανησυχίες των πολιτών σχετικά με τη βιώσιμη γεωργική παραγωγή.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8 α)  Σύμφωνα με το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η εφαρμογή της ΚΓΠ συνάδει με τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εκείνων της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο ούτε την ικανότητα παραγωγής τροφίμων και τη μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ), ούτε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης όσον αφορά τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστεύει πλείονες οργανισμούς πληρωμών, θα πρέπει να ορίζει έναν μόνο δημόσιο οργανισμό συντονισμού για να διασφαλίζει τη συνεπή διαχείριση των ταμείων, να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Επιτροπής και των διάφορων διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών και να μεριμνά για την άμεση διαβίβαση των στοιχείων που ζητά η Επιτροπή σχετικά με τις δραστηριότητες των διαφόρων οργανισμών πληρωμών. Ο οργανισμός συντονισμού θα πρέπει επίσης να αναλαμβάνει και να συντονίζει δράσεις για τη διόρθωση ελλείψεων κοινής φύσης που παρουσιάζονται σε εθνικό επίπεδο και να τηρεί την Επιτροπή ενήμερη σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες.

(10)  Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστεύει πλείονες οργανισμούς πληρωμών, θα πρέπει να ορίζει έναν μόνο δημόσιο οργανισμό συντονισμού για να διασφαλίζει τη συνεπή διαχείριση των ταμείων, να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Επιτροπής και των διάφορων διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών και να μεριμνά για την άμεση διαβίβαση των στοιχείων που ζητά η Επιτροπή σχετικά με τις δραστηριότητες των διαφόρων οργανισμών πληρωμών. Ο οργανισμός συντονισμού θα πρέπει επίσης να αναλαμβάνει και να συντονίζει δράσεις για τη διόρθωση ελλείψεων κοινής φύσης που παρουσιάζονται σε εθνικό επίπεδο και να τηρεί την Επιτροπή ενήμερη σχετικά με τις επακόλουθες ενέργειες. Οι οργανισμοί πληρωμών θα πρέπει να αναπτύξουν τον ρόλο τους ως συμβούλων των γεωργών και να καταβάλουν προσπάθειες για την απλούστευση των διαδικασιών και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο· επιπλέον, σε αναγνώριση του νέου μοντέλου παράδοσης, τα κράτη μέλη θα δημιουργήσουν ένα λειτουργικά ανεξάρτητο όργανο διαμεσολάβησης και προσφυγής που θα περιλαμβάνει την απαιτούμενη πραγματογνωσία και την εκπροσώπηση των συμφεροντούχων·

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Για να εξασφαλίζεται ότι τα ποσά της χρηματοδότησης της ΚΓΠ δεν υπερβαίνουν τα ετήσια ανώτατα όρια, θα πρέπει να διατηρηθεί ο μηχανισμός δημοσιονομικής πειθαρχίας, που επιτρέπει την προσαρμογή του επιπέδου των άμεσων ενισχύσεων. Ωστόσο, θα πρέπει να καταργηθεί το όριο των 2.000 ευρώ. Θα πρέπει να διατηρείται γεωργικό απόθεμα για τη στήριξη του γεωργικού τομέα σε περίπτωση που υπάρξουν εξελίξεις στην αγορά ή σοβαρές κρίσεις που επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή ή τη διανομή. Το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [νέος δημοσιονομικός κανονισμός] προβλέπει ότι οι μη δεσμευθείσες πιστώσεις είναι δυνατόν να μεταφερθούν στο επόμενο οικονομικό έτος, και μόνο σε αυτό. Προκειμένου να απλουστευθεί σημαντικά η εφαρμογή για τους δικαιούχους και τις εθνικές διοικήσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας μηχανισμός μεταφοράς, με τον οποίο θα χρησιμοποιούνται τα μη χρησιμοποιηθέντα ποσά του αποθεματικού για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα το οποίο θα δημιουργηθεί το 2020. Για τον σκοπό αυτόν είναι αναγκαία παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) που θα επιτρέπει να μεταφέρονται οι μη δεσμευθείσες πιστώσεις του γεωργικού αποθεματικού χωρίς χρονικό περιορισμό για τη χρηματοδότηση του γεωργικού αποθεματικού κατά το/τα επόμενο/-α οικονομικό/-ά έτος/-η. Επιπλέον, όσον αφορά το οικονομικό έτος 2020, είναι αναγκαία μια δεύτερη παρέκκλιση δεδομένου ότι το συνολικό μη χρησιμοποιηθέν ποσό του αποθεματικού που θα είναι διαθέσιμο στο τέλος του έτους 2020 θα πρέπει να μεταφερθεί στο έτος 2021 για την αντίστοιχη γραμμή του νέου γεωργικού αποθεματικού χωρίς να επιστραφεί στις γραμμές του προϋπολογισμού που καλύπτουν τις παρεμβάσεις με μορφή άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

(14)  Για να εξασφαλίζεται ότι τα ποσά της χρηματοδότησης της ΚΓΠ δεν υπερβαίνουν τα ετήσια ανώτατα όρια, θα πρέπει να διατηρηθεί ο μηχανισμός δημοσιονομικής πειθαρχίας, που επιτρέπει την προσαρμογή του επιπέδου των άμεσων ενισχύσεων. Ωστόσο, θα πρέπει να καταργηθεί το όριο των 2.000 ευρώ. Θα πρέπει να διατηρείται γεωργικό απόθεμα για τη στήριξη του γεωργικού τομέα σε περίπτωση που υπάρξουν εξελίξεις στην αγορά ή σοβαρές κρίσεις που επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή ή τη διανομή. Το αποθεματικό για τις κρίσεις θα πρέπει να είναι ένα λειτουργικό ευέλικτο εργαλείο, ένας μηχανισμός που θα επιτρέπει στην ΕΕ να ανταποκρίνεται καλύτερα σε κάθε κρίση που έχει συνέπειες σε επίπεδο ΕΕ για οποιονδήποτε από τους γεωργικούς τομείς, ιδίως όσον αφορά την οικονομία. Το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [νέος δημοσιονομικός κανονισμός] προβλέπει ότι οι μη δεσμευθείσες πιστώσεις είναι δυνατόν να μεταφερθούν στο επόμενο οικονομικό έτος, και μόνο σε αυτό. Προκειμένου να απλουστευθεί σημαντικά η εφαρμογή για τους δικαιούχους και τις εθνικές διοικήσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας μηχανισμός μεταφοράς, με τον οποίο θα χρησιμοποιούνται τα μη χρησιμοποιηθέντα ποσά του αποθεματικού για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα το οποίο θα δημιουργηθεί το 2020. Για τον σκοπό αυτόν είναι αναγκαία παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο δ) που θα επιτρέπει να μεταφέρονται οι μη δεσμευθείσες πιστώσεις του γεωργικού αποθεματικού χωρίς χρονικό περιορισμό για τη χρηματοδότηση του γεωργικού αποθεματικού κατά το/τα επόμενο/-α οικονομικό/-ά έτος/-η. Επιπλέον, όσον αφορά το οικονομικό έτος 2020, είναι αναγκαία μια δεύτερη παρέκκλιση δεδομένου ότι το συνολικό μη χρησιμοποιηθέν ποσό του αποθεματικού που θα είναι διαθέσιμο στο τέλος του έτους 2020 θα πρέπει να μεταφερθεί στο έτος 2021 για την αντίστοιχη γραμμή του νέου γεωργικού αποθεματικού χωρίς να επιστραφεί στις γραμμές του προϋπολογισμού που καλύπτουν τις παρεμβάσεις με μορφή άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Όσον αφορά την πολυετή παρακολούθηση επιδόσεων, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να έχει την εξουσία να αναστείλει τις πληρωμές. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση καθυστερημένης ή ανεπαρκούς προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων, όπως ορίζεται στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να ζητήσει από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με σχέδιο δράσης που θα θεσπιστεί με εκτελεστική πράξη σε διαβούλευση με την Επιτροπή και θα περιέχει σαφείς δείκτες προόδου. Εάν το κράτος μέλος δεν υποβάλει ή εφαρμόσει το σχέδιο δράσης ή το σχέδιο δράσης είναι προδήλως ανεπαρκές για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να αναστείλει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες πληρωμές μέσω εκτελεστικής πράξης.

(30)  Όσον αφορά την πολυετή παρακολούθηση επιδόσεων, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να έχει την εξουσία να αναστείλει τις πληρωμές. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση καθυστερημένης ή ανεπαρκούς προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων, όπως ορίζεται στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να ζητήσει από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με σχέδιο δράσης που θα θεσπιστεί με εκτελεστική πράξη σε διαβούλευση με την Επιτροπή και θα περιέχει σαφείς δείκτες προόδου. Εάν το κράτος μέλος δεν υποβάλει ή εφαρμόσει το σχέδιο δράσης ή το σχέδιο δράσης είναι προδήλως ανεπαρκές για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να αναστείλει τις μηνιαίες ή ενδιάμεσες πληρωμές μέσω εκτελεστικής πράξης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης, καθώς και των δεσμεύσεων της Ένωσης και των κρατών μελών στο πλαίσιο του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη. 

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47)  Θα πρέπει να διατηρηθούν τα υφιστάμενα κύρια στοιχεία του ολοκληρωμένου συστήματος, ιδίως οι διατάξεις σχετικά με ένα σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων, ένα σύστημα υποβολής αιτήσεων γεωχωρικών πληροφοριών και με βάση τα ζώα, ένα σύστημα αναγνώρισης και καταχώρισης των δικαιωμάτων ενίσχυσης, ένα σύστημα καταγραφής της ταυτότητας των δικαιούχων και ένα σύστημα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα προϊόντα δεδομένων ή πληροφοριών που παρέχονται από το πρόγραμμα Copernicus, πέραν των τεχνολογιών πληροφοριών όπως το GALILEO και το EGNOS, προκειμένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη συνολικών και συγκρίσιμων δεδομένων σε ολόκληρη την Ένωση για τους σκοπούς της παρακολούθησης της γεωργοπεριβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής για την ενίσχυση της χρήσης πλήρων, ελεύθερων και ανοιχτών δεδομένων και πληροφοριών από τους δορυφόρους και τις υπηρεσίες Copernicus Sentinels. Για τον σκοπό αυτό, το ολοκληρωμένο σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων.

(47)  Θα πρέπει να διατηρηθούν τα υφιστάμενα κύρια στοιχεία του ολοκληρωμένου συστήματος, ιδίως οι διατάξεις σχετικά με ένα σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων, ένα σύστημα υποβολής αιτήσεων γεωχωρικών πληροφοριών και με βάση τα ζώα, ένα σύστημα αναγνώρισης και καταχώρισης των δικαιωμάτων ενίσχυσης, ένα σύστημα καταγραφής της ταυτότητας των δικαιούχων και ένα σύστημα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα προϊόντα δεδομένων ή πληροφοριών που παρέχονται από το πρόγραμμα Copernicus, πέραν των τεχνολογιών πληροφοριών όπως το GALILEO και το EGNOS, προκειμένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη συνολικών και συγκρίσιμων δεδομένων σε ολόκληρη την Ένωση για τους σκοπούς της παρακολούθησης της γεωργοπεριβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής για την ενίσχυση της χρήσης πλήρων, ελεύθερων και ανοιχτών δεδομένων και πληροφοριών από τους δορυφόρους και τις υπηρεσίες Copernicus Sentinels. Για τον σκοπό αυτό, το ολοκληρωμένο σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων. Σκοπός της χρήσης αυτής της τεχνολογίας θα πρέπει να είναι ο περιορισμός του απαιτούμενου αριθμού επιθεωρήσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και η μείωση του διοικητικού φόρτου για τους γεωργούς. 

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(48)  Το ολοκληρωμένο σύστημα, στο πλαίσιο των συστημάτων διακυβέρνησης που θα πρέπει να υπάρχουν για την εφαρμογή της ΚΓΠ, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρέχονται στις ετήσιες εκθέσεις απόδοσης είναι αξιόπιστα και επαληθεύσιμα. Δεδομένου ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα που λειτουργεί σωστά, είναι απαραίτητο να καθοριστούν απαιτήσεις ποιότητας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διενεργούν ετήσια αξιολόγηση της ποιότητας του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων, του συστήματος υποβολής αιτήσεων γεωχωρικών πληροφοριών και του συστήματος παρακολούθησης εκτάσεων. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να αντιμετωπίζουν τυχόν ελλείψεις και, εφόσον το ζητήσει η Επιτροπή, να καταρτίζουν σχέδιο δράσης.

(48)  Το ολοκληρωμένο σύστημα, στο πλαίσιο των συστημάτων διακυβέρνησης που θα πρέπει να υπάρχουν για την εφαρμογή της ΚΓΠ, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρέχονται στις ετήσιες εκθέσεις απόδοσης είναι ακριβή, αξιόπιστα και επαληθεύσιμα. Δεδομένου ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα που λειτουργεί σωστά, είναι απαραίτητο να καθοριστούν απαιτήσεις ποιότητας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διενεργούν ετήσια αξιολόγηση της ποιότητας του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων, του συστήματος υποβολής αιτήσεων γεωχωρικών πληροφοριών και του συστήματος παρακολούθησης εκτάσεων. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να αντιμετωπίζουν τυχόν ελλείψεις και, εφόσον το ζητήσει η Επιτροπή, να καταρτίζουν σχέδιο δράσης.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(57)  Ενώ θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να καθορίζουν τις λεπτομέρειες σχετικά με τις κυρώσεις, οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές και να μην θίγουν άλλες κυρώσεις που προβλέπονται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία. Για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική και συνεκτική προσέγγιση από τα κράτη μέλη, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί ελάχιστη κύρωση σε επίπεδο Ένωσης για περιστατικά μη συμμόρφωσης που συμβαίνουν για πρώτη φορά εξαιτίας αμέλειας, ενώ τυχόν επανεμφάνιση θα πρέπει να συνεπάγεται υψηλότερο ποσοστό και, σε περίπτωση πρόθεσης, να προβλέπεται πλήρης αποκλεισμός από την ενίσχυση. Για να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα των κυρώσεων, όταν η μη συμμόρφωση είναι ασήμαντη και εμφανίζεται για πρώτη φορά, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να καθιερώσουν σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.

(57)  Ενώ θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να καθορίζουν τις λεπτομέρειες σχετικά με τις κυρώσεις, οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές και να μην θίγουν άλλες κυρώσεις που προβλέπονται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία. Για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική και συνεκτική προσέγγιση από τα κράτη μέλη, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί ελάχιστη κύρωση σε επίπεδο Ένωσης για περιστατικά μη συμμόρφωσης που συμβαίνουν για πρώτη φορά εξαιτίας αμέλειας, ενώ τυχόν επανεμφάνιση θα πρέπει να συνεπάγεται υψηλότερο ποσοστό και, σε περίπτωση πρόθεσης, να προβλέπεται πλήρης αποκλεισμός από την ενίσχυση. Για να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα των κυρώσεων, όταν η μη συμμόρφωση είναι ασήμαντη και εμφανίζεται για πρώτη φορά, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να καθιερώσουν σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και να θεσπίσουν δικαίωμα των δικαιούχων να τακτοποιούν την προσωπική τους κατάσταση.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(69)  Ο στόχος του δημόσιου ελέγχου της χρήσης των κονδυλίων των ταμείων που επιδιώκεται με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των δικαιούχων μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εξασφάλιση της διάθεσης ορισμένων πληροφοριών στο κοινό. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν τα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου, το ποσό που χορηγήθηκε και από ποιο ταμείο, καθώς και τον σκοπό και τη φύση της οικείας παρέμβασης ή του μέτρου. Η δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να θίγει σε μικρότερο βαθμό το δικαίωμα των δικαιούχων στην ιδιωτική τους ζωή και στα προσωπικά δεδομένα, δικαιώματα που κατοχυρώνονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(69)  Ο στόχος του δημόσιου ελέγχου της χρήσης των κονδυλίων των ταμείων που επιδιώκεται με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των δικαιούχων μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εξασφάλιση της διάθεσης ορισμένων πληροφοριών στο κοινό. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν τα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου, το ποσό που χορηγήθηκε και από ποιο ταμείο, καθώς και τον σκοπό και τη φύση της οικείας παρέμβασης ή του μέτρου, και να δημοσιεύονται σε ανοιχτό και αναγνώσιμο από μηχανή μορφότυπο. Η δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να θίγει σε μικρότερο βαθμό το δικαίωμα των δικαιούχων στην ιδιωτική τους ζωή και στα προσωπικά δεδομένα, δικαιώματα που κατοχυρώνονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  «συστήματα διακυβέρνησης»: τα όργανα διακυβέρνησης που αναφέρονται στον τίτλο II κεφάλαιο II του παρόντος κανονισμού, και οι βασικές απαιτήσεις της Ένωσης που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], συμπεριλαμβανομένου του συστήματος υποβολής εκθέσεων που έχει θεσπιστεί για τους σκοπούς της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 121 του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ]·

β)  «συστήματα διακυβέρνησης»: τα όργανα διακυβέρνησης που αναφέρονται στον τίτλο II κεφάλαιο II του παρόντος κανονισμού, και οι βασικές απαιτήσεις της Ένωσης που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ], συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων των κρατών μελών για αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 57 του παρόντος κανονισμού και του συστήματος υποβολής εκθέσεων που έχει θεσπιστεί για τους σκοπούς της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 121 του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ]·

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  τις μελέτες για την ΚΓΠ και την αξιολόγηση των μέτρων που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των μεθόδων αξιολόγησης και της ανταλλαγής στοιχείων για τις πρακτικές στα πλαίσια της ΚΓΠ, καθώς και μελέτες που διεξάγονται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)·

στ)  τις μελέτες για την ΚΓΠ και την αξιολόγηση των μέτρων που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των μεθόδων αξιολόγησης και της ανταλλαγής στοιχείων για τις πρακτικές στα πλαίσια της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων με συμφεροντούχους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, ακαδημαϊκούς εμπειρογνώμονες, ΜΚΟ, καθώς και μελέτες που διεξάγονται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)·

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  οι δαπάνες για τα μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, για τις οποίες έχει ζητηθεί επιστροφή από την Επιτροπή, είναι νόμιμες και κανονικές. ·

δ)  οι δαπάνες για τις οποίες έχει ζητηθεί επιστροφή από την Επιτροπή, και ιδίως για τα μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 228/2013, στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 229/2013, και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 είναι νόμιμες και κανονικές. ·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, οι οργανισμοί πιστοποίησης να γνωμοδοτούν σχετικά με όλες τις δαπάνες που καταβάλλονται στους τελικούς δικαιούχους, για τις οποίες έχει ζητηθεί επιστροφή από την Επιτροπή.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  O οργανισμός πιστοποίησης διαθέτει την αναγκαία τεχνική εμπειρογνωμοσύνη. Λειτουργεί ανεξάρτητα από τον οργανισμό πληρωμών και τον σχετικό οργανισμό συντονισμού, καθώς και από την αρχή η οποία διαπίστευσε τον οργανισμό αυτό και από τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της ΚΓΠ.

2.  O οργανισμός πιστοποίησης διαθέτει την αναγκαία τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, όχι μόνο από άποψη δημοσιονομικής διαχείρισης, αλλά και σε σχέση με την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων των παρεμβάσεων και των πληρωμών για τα δημόσια αγαθά. Όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για να μπορούν οι οργανισμοί πιστοποίησης να παρέχουν τη διαβεβαίωση ότι πράγματι επιτυγχάνονται οι στόχοι και οι στόχοι της ΚΓΠ, καθώς και οι παραδοχές που γίνονται, δημοσιοποιούνται με διαφάνεια, βασίζονται σε στοιχεία, και είναι επαληθεύσιμα από τρίτους. Λειτουργεί ανεξάρτητα από τον οργανισμό πληρωμών και τον σχετικό οργανισμό συντονισμού, καθώς και από την αρχή η οποία διαπίστευσε τον οργανισμό αυτό και από τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της ΚΓΠ.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 6 δύνανται να χρηματοδοτούνται από την Ένωση μόνον εάν:

Οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 6 δύνανται να χρηματοδοτούνται από την Ένωση μόνον εάν έχουν πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς πληρωμών και:

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης, ή

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α α)  όσον αφορά τους τύπους παρεμβάσεων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) …/… [κανονισμό για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ],

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα συστήματα διακυβέρνησης και δεν επεκτείνονται στις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για μεμονωμένους δικαιούχους που καθορίζονται στα εθνικά στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ.

ii)  έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα συστήματα διακυβέρνησης και επεκτείνονται στις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για μεμονωμένους δικαιούχους που καθορίζονται στα εθνικά στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ.

Αιτιολόγηση

Η τήρηση όλων των όρων επιλεξιμότητας για μεμονωμένους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται στα εθνικά στρατηγικά σχέδια, πρέπει να διασφαλίζεται από τους οργανισμούς πληρωμών σύμφωνα με την αρχή του συστήματος ενιαίου ελέγχου.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το στοιχείο γ) σημείο i) του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις προκαταβολές που καταβάλλονται στους δικαιούχους σύμφωνα με τύπους παρεμβάσεων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ…/... [κανονισμό για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].

Το στοιχείο β) σημείο i) του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις προκαταβολές που καταβάλλονται στους δικαιούχους σύμφωνα με τύπους παρεμβάσεων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ…/... [κανονισμό για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων στη λειτουργία των συστημάτων διακυβέρνησης, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει από το οικείο κράτος μέλος να εφαρμόσει τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, σύμφωνα με σχέδιο δράσης με σαφείς δείκτες προόδου εκπονούμενο σε συνεργασία με τη Επιτροπή.

Σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων στη λειτουργία των συστημάτων διακυβέρνησης, η Επιτροπή ζητά, αν απαιτηθεί, από το οικείο κράτος μέλος να εφαρμόσει τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, σύμφωνα με σχέδιο δράσης με σαφείς δείκτες προόδου εκπονούμενο σε συνεργασία με τη Επιτροπή.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του άρθρου 127 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή αποκομίζει βεβαιότητα για την αξιοπιστία τους από τις εργασίες των οργανισμών πιστοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν έχει ενημερώσει το κράτος μέλος ότι δεν μπορεί να βασιστεί στις εργασίες του οργανισμού πιστοποίησης για ένα δεδομένο οικονομικό έτος, και λαμβάνει αυτό υπόψη στην εκτίμηση κινδύνου της για την ανάγκη διενέργειας ελέγχων από την Επιτροπή στο οικείο κράτος μέλος.

Για τους σκοπούς του άρθρου 127 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να αποκομίσει βεβαιότητα για την αξιοπιστία τους από τις εργασίες των οργανισμών πιστοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν έχει ενημερώσει το κράτος μέλος ότι δεν μπορεί να βασιστεί στις εργασίες του οργανισμού πιστοποίησης για ένα δεδομένο οικονομικό έτος, και λαμβάνει αυτό υπόψη στην εκτίμηση κινδύνου της για την ανάγκη διενέργειας ελέγχων από την Επιτροπή στο οικείο κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Το καθεστώς του ενιαίου ελέγχου δεν συνεπάγεται ότι η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να αποκομίζει βεβαιότητα από το έργο των οργανισμών των κρατών μελών.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για μεμονωμένους δικαιούχους που καθορίζονται στα εθνικά στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ και στο εθνικό δίκαιο.

Το πρώτο εδάφιο δεν επεκτείνεται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για μεμονωμένους δικαιούχους που καθορίζονται στα εθνικά στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ και στο εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις για να εξασφαλίσουν ότι οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ), είναι αναλογικές και διαβαθμισμένες σύμφωνα με τη σοβαρότητα, την έκταση, τη διάρκεια και την επανάληψη της διαπιστούμενης μη συμμόρφωσης.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι έλεγχοι των πράξεων που λαμβάνουν ενίσχυση από χρηματοδοτικά μέσα, όπως αναφέρεται στο [άρθρο 52 ΚΚΔ] του κανονισμού [ΕΕ] …/… , διεξάγονται μόνο στο επίπεδο των φορέων που εφαρμόζουν χρηματοδοτικά μέσα.

Οι έλεγχοι των πράξεων που λαμβάνουν ενίσχυση από χρηματοδοτικά μέσα, όπως αναφέρεται στο [άρθρο 52 ΚΚΔ] του κανονισμού [ΕΕ] …/… , διεξάγονται στο επίπεδο των φορέων που εφαρμόζουν χρηματοδοτικά μέσα.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι έλεγχοι δεν διεξάγονται στο επίπεδο της ΕΤΕπ ή άλλων διεθνών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων στα οποία ένα κράτος μέλος είναι μέτοχος.

Οι έλεγχοι μπορεί επίσης να διεξάγονται στο επίπεδο της ΕΤΕπ ή άλλων διεθνών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων στα οποία ένα κράτος μέλος είναι μέτοχος.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 64 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά την υλοποίηση και την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος, η Επιτροπή μπορεί να ζητά τη βοήθεια ειδικευμένων οργανισμών ή προσώπων, προκειμένου να διευκολύνει τη συγκρότηση, την παρακολούθηση και τη χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος, ιδίως για τη χορήγηση τεχνικών συμβουλών στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

3.  Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά την υλοποίηση και την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος, η Επιτροπή ζητά, αν απαιτηθεί, τη βοήθεια ειδικευμένων οργανισμών ή προσώπων, προκειμένου να διευκολύνει τη συγκρότηση, την παρακολούθηση και τη χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος, ιδίως για τη χορήγηση τεχνικών συμβουλών στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καταγράφουν και τηρούν δεδομένα και έγγραφα σχετικά με τις ετήσιες εκροές που αναφέρονται στο πλαίσιο της ετήσιας εκκαθάρισης επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 52 και την αναφερόμενη πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και η οποία παρακολουθείται σύμφωνα με το άρθρο 115 του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].

Τα κράτη μέλη καταγράφουν και τηρούν δεδομένα και έγγραφα σχετικά με τις ετήσιες εκροές που αναφέρονται στο πλαίσιο της ετήσιας εκκαθάρισης επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 52 και την πρόοδο που δηλώνεται όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και η οποία παρακολουθείται σύμφωνα με το άρθρο 115 του κανονισμού (ΕΕ) …/… [κανονισμός για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ].

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα κράτη μέλη περιορίζουν την πρόσβαση του κοινού στα σύνολα δεδομένων που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, εφόσον η εν λόγω πρόσβαση θίγει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

5.  Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την πρόσβαση του κοινού στα σύνολα δεδομένων που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, εφόσον η εν λόγω πρόσβαση θίγει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 84 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλίσουν την τήρηση των κανόνων σχετικά με τις προϋποθέσεις.

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλίσουν την τήρηση των κανόνων σχετικά με τις προϋποθέσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

11.6.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Claudia Schmidt

12.7.2018

Ημερομηνία έγκρισης

29.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (23.1.2019)