IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013

15.5.2019 - (COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)) - ***I

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
Izvjestiteljica: Ulrike Müller


Postupak : 2018/0217(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0393),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0247/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj i mišljenja Odbora za razvoj, Odbora za proračune, Odbora za proračunski nadzor i Odbora za regionalni razvoj(A8-0199/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija pod naslovom „Budućnost hrane i poljoprivrede” od 29. studenoga 2017. zaključeno je da bi se odgovor Zajedničke poljoprivredne politike (dalje u tekstu „ZPP”) na buduće izazove i mogućnosti trebao i dalje poboljšavati poticanjem zapošljavanja, rasta i ulaganja, borbom protiv klimatskih promjena i prilagodbom njima te prenošenjem istraživanja i inovacija iz laboratorija na polja i tržišta. ZPP-om bi se nadalje trebala riješiti pitanja građana koja se odnose na održivu poljoprivrednu proizvodnju.

(1)  U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija pod naslovom „Budućnost hrane i poljoprivrede” od 29. studenoga 2017. zaključeno je da bi se odgovor Zajedničke poljoprivredne politike (dalje u tekstu „ZPP”) na buduće izazove i mogućnosti trebao i dalje poboljšavati poticanjem zapošljavanja, rasta i ulaganja, borbom protiv klimatskih promjena i prilagodbom njima, njihovim prilagođavanjem te prenošenjem istraživanja i inovacija iz laboratorija na polja i tržišta. ZPP-om bi se nadalje trebala riješiti pitanja građana koja se odnose na održivu poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 a)  Poljoprivreda ne smije trpjeti financijske posljedice političkih odluka poput povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije ili financiranja novih politika Unije. Treba uzeti u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 30. svibnja 2018. o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima (2018/2714(RSP) u kojoj se izražava žaljenje zbog toga što je prijedlog Komisije od 2. svibnja 2018. o VFO-u za razdoblje 2021. – 2027. doveo do smanjenja razine zajedničke poljoprivredne politike od 15 % te je istaknuto da se Europski parlament posebno protivi svim radikalnim rezovima koji će negativno utjecati na samu prirodu i ciljeve ZPP-a. U tom je kontekstu dovela u pitanje Prijedlog za smanjenje sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za više od 25 %.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 b)  ZPP ima ključnu ulogu u Uniji jer se u okviru njega izravnim plaćanjima i sredstvima iz drugog stupa za poljoprivrednike znatno pridonosi ne samo sigurnosti opskrbe hranom, već i ulaganjima i zapošljavanju u ruralnim područjima. Ozbiljna smanjenja predviđena za ZPP nisu prihvatljiva. Zbog toga bi se ZPP trebao usredotočiti na svoje ključne aktivnosti, a financiranje dodijeljeno zajedničkoj poljoprivrednoj politici 2021. – 2027. za EU-27 trebalo bi zadržati barem na razini proračuna za razdoblje 2014. – 2020., uz istodobno obuhvaćanje proračunom početnog iznosa pričuve za krize u poljoprivrednom sektoru.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 c)  U skladu s člankom 208. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), provedbom ZPP-a trebalo bi uzeti u obzir ciljeve razvojne suradnje, uključujući, među ostalim, Program za održivi razvoj do 2030. te ispunjavanje obveza u pogledu ublažavanja klimatskih promjena iz Pariškog sporazuma.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Model ostvarivanja ZPP-a zasnovan na sukladnosti trebalo bi prilagoditi kako bi se veća pozornost posvetila rezultatima i uspješnosti. U skladu s time, Unija bi trebala odrediti osnovne ciljeve politike, vrste intervencije i osnovne zahtjeve Unije, a države članice trebale bi imati veće dužnosti i odgovornosti za ispunjavanje tih ciljeva. Stoga je potrebno zajamčiti veću supsidijarnost kako bi se bolje uzeli u obzir lokalni uvjeti i potrebe. U skladu s time, u okviru novog modela ostvarivanja politike, države članice trebale bi biti odgovorne za prilagodbu svojih intervencija u okviru ZPP-a u skladu s osnovnim zahtjevima Unije kako bi maksimalno povećale svoj doprinos ostvarenju ciljeva ZPP-a Unije te utvrdile i oblikovale okvir sukladnosti i kontrole za korisnike.

(3)  Model ostvarivanja ZPP-a zasnovan na sukladnosti trebalo bi prilagoditi kako bi se veća pozornost posvetila rezultatima i uspješnosti. U skladu s time, Unija bi trebala odrediti osnovne ciljeve politike, vrste intervencije i osnovne zahtjeve Unije, a države članice trebale bi imati veće dužnosti i odgovornosti za ispunjavanje tih ciljeva. Stoga je potrebno zajamčiti veću supsidijarnost i fleksibilnost kako bi se bolje uzeli u obzir lokalni uvjeti i potrebe. U skladu s time, u okviru novog modela ostvarivanja politike, države članice trebale bi biti odgovorne za prilagodbu svojih intervencija u okviru ZPP-a u skladu sa svojim konkretnim potrebama i osnovnim zahtjevima Unije kako bi maksimalno povećale svoj doprinos ostvarenju ciljeva ZPP-a Unije. Države članice trebale bi također utvrditi i oblikovati okvir kontrole za korisnike kako bi i dalje jamčile usklađenost intervencija iz strateških planova u okviru ZPP-a s primjenjivim pravom Unije. Osnovnim zahtjevima Unije, uključujući dobre poljoprivredne i okolišne uvjete i propisane zahtjeve o upravljanju, jamče se zajednički pristup i ravnopravni uvjeti među državama članicama.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Odredbe Uredbe (EU, Euratom) / Europskog parlamenta i Vijeća [nova Financijska uredba]12, posebno odredbe koje se odnose na podijeljeno upravljanje s državama članicama, ulogu akreditiranih tijela i proračunska načela, trebale bi se primjenjivati na intervencije i mjere utvrđene u ovoj Uredbi.

(5)  Odredbe Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća [nova Financijska uredba]12, posebno odredbe koje se odnose na podijeljeno upravljanje s državama članicama, ulogu akreditiranih tijela i proračunska načela, trebale bi se primjenjivati na intervencije i mjere utvrđene u ovoj Uredbi.

__________________

__________________

12 Uredba (EU, Euratom) br. [nova Financijska uredba].

12 Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012. (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5 a)  Dio odredbi Uredbe (EU) … /… [Uredba o zajedničkim odredbama1a] trebao bi se primjenjivati na ovu Uredbu.

 

__________________

 

1a [Uredba o zajedničkim odredbama]

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5 b)  Države članice trebale bi se suzdržati od dodavanja pravila kojima se korisniku otežava korištenje fondova EFJP i EPFRR.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Potrebno je predvidjeti odredbu o akreditaciji agencija za plaćanja i koordinacijskih tijela od strane država članica, uspostavi postupaka za dobivanje izjava o upravljanju i godišnjih izvješća o uspješnosti te o pribavljanju ovjere sustava upravljanja i praćenja, sustava izvješćivanja te ovjere godišnjih financijskih izvještaja od strane neovisnih tijela. Nadalje, kako bi se zajamčila transparentnost sustava kontrola koje se provode na nacionalnoj razini, osobito u vezi s postupcima odobrenja, potvrđivanja i plaćanja te radi smanjenja opterećenja administracije i revizije za Komisiju i za države članice u kojima se pojedinačno traži akreditacija svake agencije za plaćanja, treba prema potrebi ograničiti broj tijela kojima su prenesene te odgovornosti i pritom poštovati ustavne odredbe svake države članice.

(9)  Potrebno je predvidjeti odredbu o akreditaciji agencija za plaćanja i koordinacijskih tijela od strane država članica, uspostavi postupaka za dobivanje izjava o upravljanju, godišnjeg izvješća o poravnanju i godišnjih izvješća o uspješnosti te o pribavljanju ovjere sustava upravljanja i praćenja, sustava izvješćivanja te ovjere godišnjih financijskih izvještaja od strane neovisnih tijela. Nadalje, kako bi se zajamčila transparentnost sustava kontrola koje se provode na nacionalnoj razini, osobito u vezi s postupcima odobrenja, potvrđivanja i plaćanja te radi smanjenja opterećenja administracije i revizije za Komisiju i za države članice u kojima se pojedinačno traži akreditacija svake agencije za plaćanja, treba prema potrebi ograničiti broj tijela kojima su prenesene te odgovornosti i pritom poštovati ustavne odredbe svake države članice. Agencije za plaćanja trebale bi razraditi svoju ulogu savjetnika poljoprivrednika i uložiti napore u pojednostavljenje postupaka i jamčenje usklađenosti sa standardima na razini Unije.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Ako država članica akreditira više od jedne agencije za plaćanja, trebala bi imenovati jedno javno koordinacijsko tijelo kako bi se zajamčila dosljednost upravljanja Fondovima, omogućila veza između Komisije i raznih akreditiranih agencija za plaćanja te zajamčila brza dostava podataka o djelovanju različitih agencija za plaćanja koje Komisija zatraži. Koordinacijsko tijelo trebalo bi isto tako poduzimati i koordinirati mjere s ciljem rješavanja svih nedostataka općeg karaktera uočenih na nacionalnoj razini i obavješćivati Komisiju o svim daljnjim mjerama.

(10)  Ako država članica akreditira više od jedne agencije za plaćanja, trebala bi imenovati jedno javno koordinacijsko tijelo kako bi se zajamčila dosljednost upravljanja Fondovima, omogućila veza između Komisije i raznih akreditiranih agencija za plaćanja te zajamčila brza dostava podataka o djelovanju različitih agencija za plaćanja koje Komisija zatraži. Koordinacijsko tijelo trebalo bi isto tako poduzimati i koordinirati mjere s ciljem rješavanja svih nedostataka općeg karaktera uočenih na nacionalnoj ili regionalnoj razini i obavješćivati Komisiju o svim daljnjim mjerama.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Na temelju novog modela ostvarivanja politike, uključivanje agencija za plaćanja koje su akreditirale države članice ključan je preduvjet za ostvarivanje razumnog jamstva da će se ciljevi i ciljne vrijednosti navedeni u odgovarajućim strateškim planovima u okviru ZPP-a ostvariti intervencijama koje se financiraju iz proračuna Unije. Stoga ovom Uredbom treba izričito odrediti da samo rashodi koje su ostvarile agencije za plaćanja mogu biti predmet nadoknade iz proračuna Unije. Osim toga, rashodi koje financira Unija za intervencije navedene u Uredbi o strateškom planu u okviru ZPP-a trebali bi imati odgovarajuće ostvarenje s obzirom na osnovne zahtjeve Unije i sustave upravljanja te biti u skladu s njima.

(11)  Na temelju novog modela ostvarivanja politike, uključivanje agencija za plaćanja koje su akreditirale države članice ključan je preduvjet za ostvarivanje razumnog jamstva da će se ciljevi i ciljne vrijednosti navedeni u odgovarajućim strateškim planovima u okviru ZPP-a ostvariti intervencijama koje se financiraju iz proračuna Unije. Stoga ovom Uredbom treba izričito odrediti da samo rashodi koje su ostvarile agencije za plaćanja mogu biti predmet nadoknade iz proračuna Unije. Osim toga, rashodi koje financira Unija za intervencije navedene u Uredbi o strateškom planu u okviru ZPP-a trebali bi imati odgovarajuće ostvarenje i biti u skladu s osnovnim zahtjevima Unije i sustavima upravljanja.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako bi se zajamčilo da iznosi za financiranje ZPP-a budu u skladu s godišnjim gornjim granicama, trebalo bi zadržati mehanizam financijske discipline kojim se prilagođuje razina izravne potpore. Međutim, prag od 2000 EUR treba ukinuti. Potrebno je zadržati pričuvu za poljoprivredu radi pružanja potpore poljoprivrednom sektoru u slučaju tržišnih kretanja ili velikih kriza koji utječu na poljoprivrednu proizvodnju ili distribuciju. Člankom 12. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU, Euratom) [nova Financijska uredba] predviđeno je da se odobrena sredstva za koje nije preuzeta obveza mogu prenijeti samo u sljedeću financijsku godinu. Kako bi se korisnicima i nacionalnim upravama znatno pojednostavnila provedba, potrebno je primjenjivati mehanizam obnavljanja i iskoristiti sve neiskorištene iznose pričuve za krize u poljoprivrednom sektoru utvrđene u 2020. Zbog toga je potrebno odstupanje od članka 12. stavka 2. točke (d) kojim će se predvidjeti da se odobrena sredstva iz pričuve poljoprivredu za koje nije preuzeta obveza prenose radi financiranja poljoprivredne pričuve u sljedeće financijske godine bez vremenskog ograničenja. Nadalje, u slučaju financijske godine 2020. potrebno je drugo odstupanje jer bi se ukupni neiskorišteni iznos pričuve dostupan na kraju 2020. trebao prenijeti u 2021. u odgovarajuću liniju nove pričuve za poljoprivredu, a ne vratiti u proračunske linije iz kojih se financiraju intervencije za izravna plaćanja na temelju strateškog plana u okviru ZPP-a.

(14)  Kako bi se zajamčilo da iznosi za financiranje ZPP-a budu u skladu s godišnjim gornjim granicama, trebalo bi zadržati mehanizam financijske discipline kojim se prilagođuje razina izravne potpore.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14 a)  Potrebno je preispitati i povećati sadašnju pričuvu za krize u korist uspostave pričuve EU-a za krize u poljoprivrednom sektoru, koja je djelotvorniji i fleksibilniji instrument namijenjen pružanju dodatne potpore poljoprivrednom sektoru u slučaju tržišnih kretanja te omogućiti Uniji da bolje reagira na velike krize koje utječu na poljoprivrednu proizvodnju ili distribuciju. U tu svrhu i kako bi se dopustio razvoj snažnog okvira kojim će se omogućiti poljoprivrednicima da na odgovarajući način upravljaju rizicima, potrebno je mobilizirati odobrena sredstva koja su dostupna u okviru pričuve EU-a za krize u poljoprivrednom sektoru za financiranje mjera za stabilizaciju tržišta i izvanrednih mjera iz Uredbe (EU) br. 1308/2013, kao i za mjere kojima se omogućuje zamjena instrumenata za stabilizaciju prihoda koje su države članice uspostavile na temelju članka 70. Uredbe (EU) ... / ... [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a] i stavile na raspolaganje poljoprivrednicima u slučaju naglog pada prihoda u poljoprivredi ispod praga po sektorima koji je prethodno utvrdila Komisija, a u pogledu kojih bi trebala biti ovlaštena donositi delegirane akte.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14 b)  Pričuva EU-a za krize u poljoprivrednom sektoru trebala bi se uspostaviti u okviru proračuna ZPP-a, a njezin početni iznos trebao bi se uspostaviti 2021. kao dodatak proračunu EFJP-a i EPFRR-a. Člankom 12. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU, Euratom) [nova Financijska uredba] predviđeno je da se odobrena sredstva za koje nije preuzeta obveza mogu prenijeti samo u sljedeću financijsku godinu. Zbog toga je potrebno odstupanje od članka 12. stavka 2. točke (d) kojim će se omogućiti da se odobrena sredstva iz pričuve za poljoprivredu za koje nije preuzeta obveza prenose radi financiranja poljoprivredne pričuve u sljedeće financijske godine bez vremenskog ograničenja, što omogućuje akumulaciju odobrenih sredstava iz pričuve EU-a za krize u poljoprivredi iz godine u godinu, tijekom cijelog programskog razdoblja.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako bi se izbjeglo prekomjerno administrativno opterećenje za nacionalne uprave i poljoprivrednike, treba odrediti da se nadoknada iznosa prenesenih iz prethodne financijske godine s obzirom na primijenjenu financijsku disciplinu ne bi smio izvršavati kad se financijska disciplina primjenjuje drugu godinu zaredom (godina N + 1) ni kad ukupan iznos odobrenih sredstava za koja nije preuzeta obveza čini manje od 0,2 % godišnje gornje granice EFJP-a.

(15)  Kako bi se izbjeglo prekomjerno administrativno opterećenje za nacionalne uprave i poljoprivrednike, što više pojednostavnilo postupke te ograničilo složenost obrazaca za plaćanja, treba odrediti da se nadoknada iznosa prenesenih iz prethodne financijske godine s obzirom na primijenjenu financijsku disciplinu ne bi smjela izvršavati kad se financijska disciplina primjenjuje drugu godinu zaredom (godina N + 1) ni kad ukupan iznos odobrenih sredstava za koja nije preuzeta obveza čini manje od 0,2 % godišnje gornje granice EFJP-a.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a)  Izjednačavanje razine izravnih plaćanja među državama članicama važno je radi osiguravanja jednakih uvjeta na unutarnjem tržištu. Postoji hitna potreba za pravednom raspodjelom izravnih plaćanja među državama članicama.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Trebalo bi predvidjeti uporabu agrometeorološkog sustava te nabavu i unapređenje satelitskih podataka posebno kako bi se Komisiji osigurala sredstva za upravljanje poljoprivrednim tržištima, olakšao nadzor poljoprivrednih rashoda te omogućio srednjoročni i dugoročni nadzor poljoprivrednih resursa.

(21)  Trebalo bi predvidjeti uporabu agrometeorološkog sustava te nabavu i unapređenje satelitskih podataka posebno kako bi se Komisiji osigurala sredstva za upravljanje poljoprivrednim tržištima, olakšao nadzor poljoprivrednih rashoda, ocijenila i pružila pravodobna pomoć u slučaju prirodnih katastrofa te omogućio srednjoročni i dugoročni nadzor poljoprivrednih resursa potrebnih za proizvodnju.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21 a)  Potrebno je proširiti nadzor Komisije nad poljoprivrednim tržištima na nadzor nad vanjskim trgovinskim tokovima u zemlje u razvoju i iz zemalja u razvoju u područjima za koje su partnerske zemlje utvrdile da su osjetljiva kako bi se zajamčilo da trgovinski rezultati u poljoprivredno-prehrambenom sektoru povezani sa ZPP-om budu usklađeni s obvezom Unije u pogledu jamčenja usklađenosti politika radi razvoja.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  U skladu s arhitekturom i ključnim značajkama novog modela ostvarivanja politike ZPP-a, prihvatljivost plaćanja država članica za financiranje Unije ne bi više smjela ovisiti o zakonitosti i pravilnosti plaćanja pojedinačnim korisnicima. Umjesto toga, u pogledu vrsta intervencija iz Uredbe (EU)…/…[Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a], plaćanja država članica trebala bi biti prihvatljiva ako su popraćena odgovarajućim ostvarenjem i u skladu s primjenjivim osnovnim zahtjevima Unije.

(25)  U skladu s arhitekturom i ključnim značajkama novog modela ostvarivanja politike ZPP-a, prihvatljivost plaćanja država članica za financiranje Unije ne bi više smjela ovisiti o zakonitosti i pravilnosti plaćanja pojedinačnim korisnicima. Umjesto toga, u pogledu vrsta intervencija iz Uredbe (EU)…/…[Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a], plaćanja država članica trebala bi biti prihvatljiva ako su popraćena odgovarajućim ostvarenjem i u skladu s primjenjivim osnovnim zahtjevima Unije. Novim modelom ostvarivanja politike ZPP-a ne bi se trebale ukinuti obveze država članica u pogledu provjere zakonitosti i pravilnosti rashoda radi osiguranja zaštite financijskih interesa Unije.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Države članice trebale bi do 15. veljače N + 1 Komisiji dostavljati godišnje financijske izvještaje i godišnja izvješća o uspješnosti u pogledu provedbe strateškog plana u okviru ZPP-a. Ako se ti dokumenti ne dostave i time Komisiju spriječi da poravna račune za dotičnu agenciju za plaćanja ili provjeri prihvatljivost rashoda u odnosu na prijavljeno ostvarenje, Komisija bi trebala biti ovlaštena suspendirati mjesečna plaćanja ili prekinuti tromjesečnu nadoknadu do primitka nedostavljenih dokumenata.

(28)  Države članice trebale bi do 15. veljače N + 1 Komisiji dostavljati godišnje financijske izvještaje i godišnje izvješće o poravnanju, a godišnja izvješća o uspješnosti u pogledu provedbe strateškog plana u okviru ZPP-a do 15. travnja druge kalendarske godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe te potom svake dvije godine. Ako se ti dokumenti ne dostave i time Komisiju spriječi da poravna račune za dotičnu agenciju za plaćanja ili provjeri prihvatljivost rashoda u odnosu na prijavljeno ostvarenje, Komisija bi trebala biti ovlaštena suspendirati mjesečna plaćanja ili prekinuti tromjesečnu nadoknadu do primitka nedostavljenih dokumenata.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Potrebno je uvesti novi oblik suspenzije plaćanja za situacije neuobičajeno niskih ostvarenja. U slučaju neuobičajeno niske razine prijavljenih ostvarenja u odnosu na prijavljene rashode, ako države članice ne mogu pružiti opravdane i razumljive razloge za tu situaciju, Komisija bi trebala biti ovlaštena da uz smanjenje rashoda za financijsku godinu N – 1 suspendira buduće rashode povezane s intervencijom za koju je ostvarenje bilo neuobičajeno nisko. Te suspenzije trebale bi podlijegati potvrdi u odluci o godišnjem poravnanju s obzirom na uspješnost.

(29)  Potrebno je uvesti novi oblik suspenzije plaćanja za situacije neuobičajeno niskih ostvarenja. U slučaju neuobičajeno niske razine prijavljenih ostvarenja u odnosu na prijavljene rashode, ako države članice ne mogu pružiti opravdane i razumljive razloge za tu situaciju, Komisija bi trebala biti ovlaštena da uz smanjenje rashoda za financijsku godinu N – 1 i prethodno upozorenje suspendira buduće rashode povezane s intervencijom za koju je ostvarenje bilo neuobičajeno nisko. Te suspenzije trebale bi podlijegati potvrdi u odluci o godišnjem poravnanju.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Komisija bi trebala imati ovlast suspendirati plaćanja i u slučaju praćenja uspješnosti u višegodišnjem razdoblju. U skladu s tim, u slučajevima zakašnjelog ili nedovoljnog napretka prema ostvarenju ciljnih vrijednosti utvrđenih u nacionalnom strateškom planu u okviru ZPP-a, Komisija bi trebala biti ovlaštena na temelju provedbenog akta zatražiti od dotične države članice da poduzme potrebne korektivne mjere u skladu s akcijskim planom utvrđenim nakon savjetovanja s Komisijom koji sadržava jasne pokazatelje napretka. Ako država članica ne podnese ili ne provede akcijski plan ili ako akcijski plan očigledno nije dovoljan za ispravljanje situacije, Komisija bi trebala imati ovlast da na temelju provedbenog akta suspendira mjesečna plaćanja ili međuplaćanja.

(30)  U pogledu praćenja uspješnosti u višegodišnjem razdoblju, s obzirom na složeniju prirodu pokazatelja rezultata i potrebnu prilagodbu novom modelu ostvarivanja politike ZPP-a, izvješća o uspješnosti u pogledu ostvarenih rezultata i udaljenosti od odgovarajućih ciljeva trebala bi se po prvi puta dostaviti do 15. travnja druge kalendarske godine nakon početka primjene ove Uredbe te svake dvije godine nakon toga. U skladu s tim, u slučajevima zakašnjelog ili nedovoljnog napretka prema ostvarenju ciljnih vrijednosti utvrđenih u nacionalnom strateškom planu u okviru ZPP-a i kada država članica ne može navesti propisno opravdane razloge, Komisija bi trebala biti ovlaštena zatražiti od dotične države članice da predstavi akcijski plan koji se utvrđuje nakon savjetovanja s Komisijom. Akcijski plan trebao bi sadržavati opis potrebnih korektivnih mjera i očekivano trajanje njegove provedbe. Ako država članica ne podnese ili ne provede akcijski plan ili ako postane očito da akcijski plan očigledno nije dovoljan za ispravljanje situacije, Komisija bi trebala imati ovlast da na temelju provedbenog akta suspendira mjesečna plaćanja ili međuplaćanja.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Kako bi se uspostavio financijski odnos između akreditiranih agencija za plaćanja i proračuna Unije, Komisija treba izvršiti godišnje poravnanje računa agencija za plaćanja, u okviru godišnjeg financijskog poravnanja. Odluka o poravnanju računa treba obuhvaćati cjelovitost, točnost i istinitost računa, ali ne i usklađenost rashoda s pravom Unije.

(39)  Kako bi se uspostavio financijski odnos između akreditiranih agencija za plaćanja i proračuna Unije, Komisija treba izvršiti godišnje poravnanje računa agencija za plaćanja, u okviru godišnjeg poravnanja. Odluka o poravnanju računa treba obuhvaćati cjelovitost, točnost i istinitost računa, ali ne i usklađenost rashoda s pravom Unije.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  U skladu s novim modelom ostvarivanja politike, trebalo bi uspostaviti godišnje poravnanje s obzirom na uspješnost radi provjere prihvatljivosti rashoda u odnosu na prijavljena ostvarenja. Potrebno je uspostaviti mehanizam smanjenja plaćanja za rješavanje situacija u kojima prijavljeni rashodi ne odgovaraju prijavljenim ostvarenjima, a države članice ne mogu opravdati to odstupanje.

(40)  U skladu s novim modelom ostvarivanja politike, trebalo bi uspostaviti godišnje poravnanje radi provjere prihvatljivosti rashoda u odnosu na prijavljena ostvarenja. Potrebno je uspostaviti mehanizam smanjenja plaćanja za rješavanje situacija u kojima prijavljeni rashodi ne odgovaraju prijavljenim ostvarenjima, a države članice ne mogu opravdati to odstupanje.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  U svrhu zaštite financijskih interesa proračuna Unije, države članice trebale bi uspostaviti sustave kako bi se uvjerile da su intervencije koje se financiraju iz Fondova stvarno provedene i pravilno izvršene, zadržavajući pritom postojeći čvrsti okvir za dobro financijsko upravljanje. U skladu s Financijskom uredbom, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/201315 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/9516, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9617 i Uredbom Vijeća (EU) 2017/193918 financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti uključujući prijevare, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, izricanjem administrativnih sankcija. Nadalje, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi istrage, uključujući kontrole i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja („EPPO”) može provoditi istrage i kazneni progon za prijevare i druga kaznena djela kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/137119 Europskog parlamenta i Vijeća. U skladu s Financijskom uredbom svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava. Kako bi se omogućilo OLAF-u da izvršava svoje ovlasti i osigurala učinkovita analiza slučajeva nepravilnosti, države članice trebale bi imati uspostavljene sustave koji im omogućuju da izvješćuju Komisiju o otkrivenim nepravilnostima i drugim slučajevima nesukladnosti s uvjetima koje su države članice odredile u strateškom planu u okviru ZPP-a, uključujući prijevare, te o svojem daljnjem postupanju i daljnjem postupanju u istragama OLAF-a. Države članice trebale bi imati uspostavljene potrebne mehanizme kako bi zajamčile učinkovito razmatranje pritužbi povezanih s Fondovima.

(42)  U svrhu zaštite financijskih interesa proračuna Unije, države članice trebale bi uspostaviti sustave kako bi se uvjerile da su intervencije koje se financiraju iz Fondova stvarno provedene i pravilno izvršene, zadržavajući pritom postojeći čvrsti okvir za dobro financijsko upravljanje. U skladu s Financijskom uredbom, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/201315 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/9516 i Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9617 i Uredbom Vijeća (EU) 2017/193918 financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti uključujući prijevare, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, izricanjem administrativnih sankcija. Nadalje, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi istrage, uključujući kontrole i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja („EPPO”) može provoditi istrage i kazneni progon za prijevare i druga kaznena djela kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/137119 Europskog parlamenta i Vijeća. U skladu s Financijskom uredbom svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu (ERS) nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava. Kako bi se omogućilo OLAF-u da izvršava svoje ovlasti i osigurala učinkovita analiza slučajeva nepravilnosti, države članice trebale bi imati uspostavljene sustave koji im omogućuju da izvješćuju Komisiju o otkrivenim nepravilnostima i drugim slučajevima nesukladnosti s uvjetima koje su države članice odredile u strateškom planu u okviru ZPP-a, uključujući prijevare, te o svojem daljnjem postupanju i daljnjem postupanju u istragama OLAF-a. Države članice trebale bi imati uspostavljene potrebne mehanizme kako bi zajamčile učinkovito razmatranje pritužbi povezanih s Fondovima.

__________________

__________________

15 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

15 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

16 Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

16 Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

17 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o kontrolama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

17 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o kontrolama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

18 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

18 Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

19 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

19 Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(46 a)  Za jamčenje jednakih uvjeta među korisnicima u različitim državama članicama, trebalo bi uvesti određena opća pravila o kontrolama i sankcijama na razini Unije.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  Trebalo bi zadržati postojeće osnovne elemente tog integriranog sustava, a posebno odredbe koje se odnose na sustav za identifikaciju poljoprivrednih parcela, sustav geoprostornih zahtjeva i zahtjeva povezanih sa životinjama, sustav za identifikaciju i registriranje prava na plaćanje, sustav za bilježenje identiteta korisnika te sustav kontrole i kazni. Države članice trebale bi uz informacijske tehnologije, kao što su GALILEO i EGNOS, nastaviti upotrebljavati podatke ili informacijske proizvode koji se dobivaju u okviru programa Copernicus kako bi se u cijeloj Uniji osigurala dostupnost sveobuhvatnih i usporedivih podataka za potrebe praćenja poljoprivredne, okolišne i klimatske politike te poticanja uporabe potpunih, besplatnih i otvorenih podataka i informacija koji se prikupljaju satelitima Sentinel i uslugama u okviru programa Copernicus. U tu bi svrhu integrirani sustav trebao uključivati i sustav za nadzor površina.

(47)  Trebalo bi zadržati postojeće osnovne elemente tog integriranog sustava, uključujući sustav ranog upozoravanja, a posebno odredbe koje se odnose na sustav za identifikaciju poljoprivrednih parcela, sustav geoprostornih zahtjeva i zahtjeva povezanih sa životinjama, sustav za identifikaciju i registriranje prava na plaćanje, sustav za bilježenje identiteta korisnika te sustav kontrole i kazni, na primjernoj razini, uzimajući propisno u obzir razmjernost i potrebu nenametanja nepotrebnih administrativnih opterećenja za poljoprivrednike i upravna tijela. Države članice trebale bi uz informacijske tehnologije, kao što su GALILEO i EGNOS, nastaviti upotrebljavati podatke ili informacijske proizvode koji se dobivaju u okviru programa Copernicus kako bi se u cijeloj Uniji osigurala dostupnost sveobuhvatnih i usporedivih podataka za potrebe praćenja poljoprivredne, okolišne i klimatske politike te poticanja uporabe potpunih, besplatnih i otvorenih podataka i informacija koji se prikupljaju satelitima Sentinel i uslugama u okviru programa Copernicus. U tu bi svrhu integrirani sustav trebao uključivati i sustav za nadzor površina kojim se može ograničiti broj slučajeva u kojima su potrebni inspekcijski pregledi na poljoprivrednim gospodarstvima te smanjiti administrativno opterećenje za poljoprivrednike.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48)  Integriranim sustavom, kao dijelom sustava upravljanja koje bi trebalo uspostaviti za provedbu ZPP-a, trebala bi se osigurati pouzdanost i dokazivost agregiranih podataka iz godišnjih izvješća o uspješnosti. S obzirom na važnost pravilnog funkcioniranja integriranog sustava, potrebno je utvrditi kvalitativne zahtjeve. Države članice trebale bi provoditi godišnju ocjenu kvalitete sustava identifikacije poljoprivrednih parcela, geoprostornog sustava prijave i sustava za nadzor površina. Isto tako trebale bi ukloniti i eventualne nedostatke te uspostaviti akcijski plan ako to zatraži Komisija.

(48)  Integriranim sustavom, kao dijelom sustava upravljanja koje bi trebalo uspostaviti za provedbu ZPP-a, trebala bi se osigurati pouzdanost i dokazivost agregiranih podataka iz izvješća. S obzirom na važnost pravilnog funkcioniranja integriranog sustava, potrebno je utvrditi kvalitativne zahtjeve. Države članice trebale bi provoditi godišnju ocjenu kvalitete sustava identifikacije poljoprivrednih parcela, geoprostornog sustava prijave i sustava za nadzor površina. Isto tako trebale bi ukloniti i eventualne nedostatke te uspostaviti akcijski plan ako to zatraži Komisija.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 53.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(53)  Uzimajući u obzir međunarodnu strukturu poljoprivredne trgovine te u interesu pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, potrebno je organizirati suradnju među državama članicama. Nadalje, potrebno je uspostaviti središnji dokumentacijski sustav na razini Unije koji se odnosi na poduzeća koja primaju ili izvršavaju plaćanja, a koja imaju poslovni nastan u trećim zemljama.

(53)  Uzimajući u obzir međunarodnu strukturu poljoprivredne trgovine te u interesu pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta i u pogledu poštovanja obveza EU-a u vezi s usklađenosti politika radi razvoja, potrebno je organizirati suradnju među državama članicama te između država članica i trećih zemalja. Nadalje, potrebno je uspostaviti središnji dokumentacijski sustav na razini Unije koji se odnosi na poduzeća koja primaju ili izvršavaju plaćanja, a koja imaju poslovni nastan u trećim zemljama. Takvim bi se sustavom ujedno trebalo pridonositi utvrđivanju nedosljednosti između provedbe ZPP-a i ciljeva vanjskih politika Unije. Time bi se doprinijelo praćenju ostvarenja ciljeva u okviru ZPP-a kako je utvrđeno u Uredbi (EU) br.…/… [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a], i to omogućivanjem procjene učinka poduzeća uspostavljenih u trećim zemljama u pogledu Programa održivog razvoja do 2030. i razvojnih ciljeva Unije, u skladu s člankom 208. UFEU-a.

Obrazloženje

U duhu kvalitetne i učinkovite suradnje s trećim zemljama Komisija jača svoj dijalog s partnerskim zemljama u pogledu svih aspekata koji utječu na njihov proces razvoja, neovisno o tome jesu li izravno obuhvaćeni politikom Unije ili ne. Doprinos partnera Unije usmjeren je na utvrđivanje i otklanjanje neusklađenosti politika EU-a, a prikupljanjem i dijeljenjem podataka taj će se proces olakšati.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 55.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(55)  Ispunjenje uvjeta važan je element ZPP-a, posebno u pogledu njegovih okolišnih i klimatskih elemenata, ali i javnog zdravlja i pitanja povezanih sa životinjama. To znači da bi se trebale provoditi kontrole te, prema potrebi, primjenjivati kazne kako bi se osigurala učinkovitost sustava uvjetovanosti. Za postizanje jednakih uvjeta među korisnicima u različitim državama članicama, na razini Unije trebalo bi uvesti određena opća pravila o kontrolama i sankcijama u području uvjetovanosti.

(55)  Ispunjenje uvjeta važan je element ZPP-a, kojim se jamči da se plaćanjima promiče visoka razina održivosti te se osiguravaju ravnopravni uvjeti za poljoprivrednike unutar država članica i među njima, posebno u pogledu njegovih okolišnih i klimatskih elemenata, ali i javnog zdravlja i dobrobiti životinja. To znači da bi se trebale provoditi kontrole te, prema potrebi, primjenjivati kazne kako bi se osigurala učinkovitost sustava uvjetovanosti. Za jamčenje tih jednakih uvjeta među korisnicima u različitim državama članicama, na razini Unije trebalo bi uvesti određena opća pravila u području uvjetovanosti te kontrole i sankcije povezane s nesukladnostima.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 57.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(57)  Iako bi države članice trebale moći utvrditi pojedinosti o kaznama, te kazne trebaju biti proporcionalne, učinkovite i odvraćajuće te ne trebaju dovoditi u pitanje druge kazne koje su utvrđene pravom Unije ili nacionalnim pravom. Kako bi se osigurao učinkovit i dosljedan pristup država članica, trebalo bi predvidjeti minimalnu stopu kazne na razini Unije za prvo neispunjavanje obveze uzrokovano nepažnjom, dok bi za ponavljanje trebalo primijeniti veći postotak, a za namjerno neispunjavanje obveze mogućnost potpunog isključenja iz plaćanja. Za osiguranje proporcionalnosti kazni, ako je neispunjavanje obveze manje značajnog karaktera i ako se dogodilo prvi put, državama članicama trebalo bi omogućiti uvođenje sustava ranog upozoravanja.

(57)  Iako bi države članice trebale moći utvrditi pojedinosti o kaznama, te kazne trebaju biti proporcionalne, učinkovite i odvraćajuće te ne trebaju dovoditi u pitanje druge kazne koje su utvrđene pravom Unije ili nacionalnim pravom. Kako bi se osigurao učinkovit i dosljedan pristup država članica, trebalo bi predvidjeti minimalne stope kazne na razini Unije. Takve stope trebale bi se primjenjivati za prvo neispunjavanje obveze uzrokovano nepažnjom, dok bi za ponavljanje trebalo primijeniti veći postotak, a namjerno neispunjavanje obveze bi trebalo moći dovesti do potpunog isključenja iz plaćanja. Za osiguranje proporcionalnosti kazni, ako je neispunjavanje obveze manje značajnog karaktera i ako se dogodilo prvi put, države članice trebale bi uvesti sustav ranog upozoravanja, kojim se korisnik obavješćuje o obvezi da poduzme korektivne mjere te mu se omogućuje da ispravi nesukladnost. U slučajevima neispunjavanja obveza zbog više sile, običnog nemara ili očiglednih pogrešaka koje priznaje nadležno ili drugo tijelo ne bi trebalo izricati administrativne kazne.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 71.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(71)  Objavom tih informacija zajedno s općim informacijama iz ove Uredbe povećava se transparentnost uporabe sredstava Unije u okviru ZPP-a, a time i pridonosi prepoznatljivosti i boljem razumijevanju te politike. Građanima se omogućuje da u većoj mjeri sudjeluju u postupku donošenja odluka, a za upravu osigurava veća legitimnost, učinkovitost i odgovornost prema građanima. Osim toga, tim informacijama građanima se daju konkretni primjeri o pružanju „javnih dobara” uz pomoć poljoprivrede i tako podupire legitimnost državne potpore u poljoprivrednom sektoru.

(71)  Objavom tih informacija zajedno s općim informacijama iz ove Uredbe povećava se transparentnost uporabe sredstava Unije u okviru ZPP-a, a time i pridonosi prepoznatljivosti i boljem razumijevanju te politike. Građanima se omogućuje da u većoj mjeri sudjeluju u postupku donošenja odluka, a za upravu osigurava veća legitimnost, učinkovitost i odgovornost prema građanima. Osim toga, tim informacijama građanima se daju konkretni primjeri o pružanju „javnih dobara” uz pomoć poljoprivrede i tako podupire legitimnost potpore Unije i državne potpore u poljoprivrednom sektoru.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „sustavi upravljanja” znači upravljačka tijela iz glave II. poglavlja II. ove Uredbe i iz osnovnih zahtjeva Unije iz ove Uredbe i Uredbe (EU)…/… [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a], uključujući sustav izvješćivanja uspostavljen za potrebe godišnjeg izvješća o uspješnosti iz članka 121. Uredbe (EU) …/… [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a];

(b)  „sustavi upravljanja” znači upravljačka tijela iz glave II. poglavlja II. ove Uredbe i iz osnovnih zahtjeva Unije iz ove Uredbe i Uredbe (EU)…/… [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a], uključujući obveze država članica u pogledu učinkovite zaštite financijskih interesa Unije utvrđenih u članku 57. ove Uredbe te sustav izvješćivanja uspostavljen za potrebe godišnjeg izvješća o poravnanju iz članka 8. stavka 3. te Uredbe i godišnjeg izvješća o uspješnosti iz članka 121. Uredbe (EU) …/… [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a] („izvješće o uspješnosti”);

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  „pokazatelj ostvarenja” znači pokazatelj ostvarenja kako je definiran člankom 2. točkom 12. Uredbe (EU) …/…[Uredba o zajedničkim odredbama].

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c b)  „pokazatelj rezultata” znači pokazatelj rezultata kako je definiran člankom 2. točkom 13. Uredbe (EU) …/…[Uredba o zajedničkim odredbama].

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka cc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c c)  „ozbiljan nedostatak” znači ozbiljan nedostatak kako je definiran člankom 2. točkom 30. Uredbe (EU) …/…[Uredba o zajedničkim odredbama].

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka cd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c d)  „posredničko tijelo” znači posredničko tijelo kako je definirano člankom 2. točkom 7. Uredbe (EU) …/…[Uredba o zajedničkim odredbama].

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka ce (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c e)  „akcijski plan” znači akcijski plan u skladu s člankom 39. stavkom 1. i člankom 40. stavkom 1. ove Uredbe.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  smrt korisnika;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ozbiljna prirodna katastrofa koja uvelike utječe na poljoprivredno imanje;

(a)  prirodna katastrofa ili vremenski uvjeti koji uvelike utječu na poljoprivredno imanje;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  dugoročna profesionalna nesposobnost korisnika;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a b)  tržišne okolnosti koje uvelike utječu na poljoprivredno imanje;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  slučajno uništenje stočne nastambe na gospodarstvu;

(b)  uništenje stočne nastambe na gospodarstvu;

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  epizootska ili biljna bolest koja utječe na dio ili svu stoku ili usjeve korisnika;

(c)  epizootska bolest, biljna bolest ili najezda štetnih organizama koji utječu na dio ili svu stoku ili usjeve korisnika;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice mogu primijeniti točku (a) prvog stavka na skupinu poljoprivrednih gospodarstava pogođenih istom prirodnom katastrofom ili istim vremenskim uvjetima.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EPFRR se provodi uz zajedničko upravljanje između država članica i Unije. Iz njega se financira financijski doprinos Unije povezan s intervencijama u području ruralnog razvoja u okviru strateškog plana u okviru ZPP-a iz glave III. poglavlja 4. Uredbe (EU) …/…[Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a].

EPFRR se provodi uz zajedničko upravljanje između država članica i Unije. Iz njega se financira financijski doprinos Unije povezan s intervencijama u području ruralnog razvoja u okviru strateškog plana u okviru ZPP-a iz glave III. poglavlja 4. Uredbe (EU) …/… [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a], kao i aktivnosti iz članka 112. te Uredbe.

Obrazloženje

EPFRR također financira djelovanja povezana s tehničkom pomoći na inicijativu država članica.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na inicijativu Komisije ili u njezino ime svaki Fond može izravno financirati pripremne aktivnosti, aktivnosti praćenja te aktivnosti administrativne i tehničke potpore, kao i evaluaciju, reviziju i inspekcijske mjere potrebne za provedbu ZPP-a. Te aktivnosti posebno uključuju:

Na inicijativu Komisije ili u njezino ime svaki Fond može izravno financirati povećane pripremne aktivnosti, aktivnosti praćenja te aktivnosti administrativne i tehničke potpore, kao i evaluaciju, reviziju i inspekcijske mjere potrebne za provedbu ZPP-a. Doprinosom EPFRR-a iz članka 86. stavka 3. Uredbe (EU).../... [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a] u obzir se uzima povećanje izgradnje administrativnih kapaciteta u pogledu novih sustava upravljanja i kontrole u državama članicama. Te aktivnosti posebno uključuju:

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  studije o ZPP-u i evaluacije mjera koje se financiraju iz Fondova, uključujući poboljšavanje metoda evaluacije i razmjenu informacija o relevantnim praksama u okviru ZPP-a, kao i studije provedene zajedno s Europskom investicijskom bankom (EIB);

(f)  studije o ZPP-u i evaluacije mjera koje se financiraju iz Fondova, uključujući poboljšavanje metoda evaluacije i razmjenu informacija o najboljim praksama u okviru ZPP-a, kao i savjetovanje s relevantnim dionicima te studije provedene zajedno s Europskom investicijskom bankom (EIB);

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  doprinos mjerama koje se odnose na širenje informacija, jačanje javne svijesti, poticanje suradnje i razmjenu iskustava na razini Unije, koje su poduzete u kontekstu intervencija u području ruralnog razvoja, uključujući umrežavanje tih sudionika;

(h)  doprinos mjerama koje se odnose na širenje informacija, jačanje javne svijesti, poticanje suradnje i razmjenu iskustava s relevantnim dionicima na razini Unije, koje su poduzete u kontekstu intervencija u području ruralnog razvoja, uključujući umrežavanje tih sudionika;

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 7.a

 

Nadležno tijelo

 

1.  Države članice imenuju tijelo na razini ministarstva nadležno za:

 

(a)  izdavanje, preispitivanje i povlačenje akreditacije agencija za plaćanja iz članka 9. stavka 2.;

 

(b)  izdavanje, preispitivanje i povlačenje akreditacije koordinacijskog tijela iz članka 10.;

 

(c)  imenovanje i opoziv tijela za ovjeravanje iz članka 11.;

 

(d)  izvršavanje zadaća dodijeljenih nadležnom tijelu u skladu s ovim poglavljem, uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti.

 

2.  Na temelju ispitivanja kriterija koje će Komisija usvojiti u skladu s člankom 12. stavkom 1., nadležno tijelo putem formalnog akta odlučuje:

 

(a)  o izdavanju ili, nakon preispitivanja, povlačenju akreditacije agencije za plaćanja i koordinacijskog tijela;

 

(b)  o imenovanju i opozivu tijela za ovjeravanje.

 

Nadležno tijelo bez odgađanja obavješćuje Komisiju o akreditaciji ili imenovanju agencija za plaćanja, koordinacijskog tijela i tijela za ovjeravanje te o povlačenju ili opozivu tih akreditacija ili tijela.

 

Komisija promiče razmjenu najboljih praksi o djelovanju sustava upravljanja među državama članicama.

(Vidjeti tekst bivšeg članka 9.)

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 8. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencije za plaćanja i koordinacijska tijela

Agencije za plaćanja

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencije za plaćanja su odjeli ili tijela država članica odgovorni za upravljanje i kontrolu rashoda iz članka 5. stavka 2. i članka 6.

Agencije za plaćanja su odjeli ili tijela država članica i, prema potrebi, regija odgovorni za upravljanje i kontrolu rashoda iz članka 5. stavka 2. i članka 6.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice akreditiraju kao agencije za plaćanja odjele ili tijela koji imaju upravnu organizaciju i sustav unutarnje kontrole koji osiguravaju dostatno jamstvo da su plaćanja zakonita i redovita i da se ispravno obračunavaju. U tu svrhu agencije za plaćanja moraju zadovoljavati minimalne uvjete za akreditaciju s obzirom na unutarnje okruženje, kontrolne aktivnosti, informiranje i komuniciranje te praćenje koje propisuje Komisija u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (a).

Države članice akreditiraju kao agencije za plaćanja odjele ili tijela koji imaju upravnu organizaciju i sustav unutarnje kontrole koji osiguravaju dostatno jamstvo da su plaćanja zakonita i redovita i da se ispravno obračunavaju. U tu svrhu agencije za plaćanja moraju zadovoljavati minimalne uvjete za akreditaciju s obzirom na unutarnje okruženje, kontrolne aktivnosti, informiranje i komuniciranje te praćenje koje propisuje Komisija u skladu s člankom 12. stavkom 1. točkom (a).

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Akreditacija agencija za plaćanja za razdoblje od 2014. do 2020. prenosi se u programsko razdoblje od 2021. do 2027. godine, pod uvjetom da su te agencije obavijestile nadležno tijelo da ispunjavaju uvjete za akreditaciju i osim ako se preispitivanjem provedenim u skladu s člankom 12. stavkom 2. prvim podstavkom točkom (a) dokaže suprotno.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice ne imenuju nove agencije za plaćanja nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Države članice mogu imenovati nove agencije za plaćanja nakon … [datuma stupanja na snagu ove Uredbe], pod sljedećim uvjetima:

 

(a)  broj akreditiranih agencija za plaćanja ne povećava se u odnosu na stanje na dan 31. prosinca 2019. ili

 

(b)  nove agencije za plaćanja imenuju se na temelju upravne reorganizacije u dotičnoj državi članici.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe članka 63. stavka 5. i 6. Uredbe (EU, Euratom) 2018/... [nova Financijska uredba] („Financijska uredba”), odgovorna osoba u akreditiranoj agenciji za plaćanja dužna je do 15. veljače godine koja slijedi nakon te financijske godine sastaviti i Komisiji podnijeti:

Za potrebe članka 63. stavka 5. i 6. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 („Financijska uredba”), odgovorna osoba u akreditiranoj agenciji za plaćanja dužna je do 15. veljače godine koja slijedi nakon te financijske godine sastaviti i Komisiji podnijeti:

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. − podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  godišnje financijske izvještaje za rashode ostvarene provedbom zadataka povjerenih njihovoj akreditiranoj agenciji za plaćanja, kako je predviđeno člankom 63. stavkom 5. točkom (a) Financijske uredbe, uz potrebne podatke koji se odnose na njihovo poravnanje u skladu s člankom 51.;

(a)  godišnje financijske izvještaje za rashode ostvarene provedbom zadataka povjerenih njihovoj akreditiranoj agenciji za plaćanja, kako je predviđeno člankom 63. stavkom 5. točkom (a) Financijske uredbe, uz potrebne podatke koji se odnose na njihovo poravnanje u skladu s člankom 51. stavkom 1.;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  Godišnje izvješće o uspješnosti iz članka 52. stavka 1. koje pokazuje da su rashodi nastali u skladu s člankom 35.;

(b)  godišnje izvješće o poravnanju iz članka 51. stavka 2. u kojem su sadržane informacije o ostvarenjima i rashodima koje pokazuje da su rashodi nastali u skladu s člankom 35.;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – podstavak 1. – točka c – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  pravilnom funkcioniranju uspostavljenih sustava upravljanja koji pružaju potrebna jamstva ostvarenja iz godišnjeg izvješća o uspješnosti kako je predviđeno u članku 63. stavku 6. točkama (b) i (c) Financijske uredbe,

ii.  pravilnom funkcioniranju uspostavljenih sustava unutarnje kontrole i usklađenosti s osnovnim zahtjevima Unije kojima se pružaju potrebna jamstva u pogledu ostvarenja iz godišnjeg izvješća o poravnanju i usklađenosti s vrstama intervencija iz Uredbe (EU)…/… [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a] s primjenjivim pravom Unije kako je predviđeno u članku 63. stavku 6. točkama (b) i (c) Financijske uredbe;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Godišnje izvješće o poravnanju podnosi se prvi put [dvije godine nakon datuma početka primjene ove Uredbe], a zatim svake sljedeće godine do uključujući 2030. Prvim izvješćem obuhvaćaju se prve dvije financijske godine nakon … [godina početka primjene ove Uredbe]. Za ta izravna plaćanja iz poglavlja II. glave III. Uredbe (EU)… /… [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a] izvješćem se obuhvaća samo financijska godina … [jednu godinu nakon početka primjene ove Uredbe].

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Osoba nadležna za akreditiranu agenciju za plaćanje izrađuje izvješće o uspješnosti i podnosi ga Komisiji, uz upotrebu podataka iz članka 129., uzimajući u obzir napredak ostvaren prema postizanju ciljeva kako su utvrđeni u nacionalnom strateškom planu u okviru ZPP-a te uključujući, ako je to izvedivo, izvješća o učincima do 15. travnja druge kalendarske godine nakon … [datum stupanja na snagu ove Uredbe] i svake dvije godine nakon toga.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako je akreditirano više agencija za plaćanja, države članice imenuju javno koordinacijsko tijelo kojemu povjeravaju sljedeće zadaće:

Briše se.

(a)  prikupljanje podataka koji se dostavljaju Komisiji i slanje tih podataka Komisiji;

 

(b)  dostava godišnjeg izvješća o uspješnosti iz članka 52. stavka 1.;

 

(c)  poduzimanje ili koordiniranje mjera u cilju uklanjanja svih nedostataka opće naravi i obavješćivanje Komisije o svim daljnjim mjerama;

 

(d)  poticanje i osiguranje usklađene primjene pravila Unije.

 

U pogledu obrade financijskih podataka iz prvog podstavka točke (a), koordinacijsko je tijelo podložno posebnoj akreditaciji država članica.

 

Godišnje izvješće o uspješnosti koje podnosi koordinacijsko tijelo obuhvaćeno je područjem primjene mišljenja iz članka 11. stavka 1. i pri njegovu se slanju prilaže izjava o upravljanju koja obuhvaća ukupnost tog izvješća.

 

(Premješteno u članak 10.a (novi) („Koordinacijska tijela”)

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 9.

Briše se.

Nadležno tijelo

 

1.  Države članice imenuju tijelo na razini ministarstva nadležno za:

 

(a)  izdavanje, preispitivanje i povlačenje akreditacije agencija za plaćanja iz članka 8. stavka 2.;

 

(b)  akreditaciju koordinacijskog tijela iz članka 8. stavka 4.;

 

(c)  imenovanje tijela za ovjeravanje iz članka 11.;

 

(d)  izvršavanje zadaća dodijeljenih nadležnom tijelu u skladu s ovim poglavljem.

 

2.  Nadležno tijelo formalnim aktom odlučuje o izdavanju ili, nakon preispitivanja, povlačenju akreditacije agenciji za plaćanja i koordinacijskom tijelu na temelju provjere akreditacijskih kriterija koje će donijeti Komisija u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (a). Nadležno tijelo bez odgađanja obavješćuje Komisiju o izdanim i oduzetim akreditacijama.

 

(Premješteno u članak 7.a.)

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 10.a

 

Koordinacijska tijela

 

1.  Ako je akreditirano više agencija za plaćanja, države članice imenuju javno koordinacijsko tijelo kojemu povjeravaju sljedeće zadaće:

 

(a)  prikupljanje dokumenata, podataka i informacija koji se dostavljaju Komisiji i slanje tih informacija Komisiji;

 

(b)  isporuka godišnjih financijskih izvještaja, godišnjeg izvješća o poravnanju iz članka 51. stavka 2. i izvješća o uspješnosti tako da su u njima sažeti i prikupljeni podaci i dokumenti koje su dostavile agencije za plaćanja;

 

(c)  poduzimanje ili koordiniranje mjera u cilju uklanjanja svih nedostataka opće naravi i obavješćivanje Komisije o svim daljnjim mjerama;

 

(d)  osiguranje usklađene primjene pravila Unije.

 

U pogledu obrade financijskih podataka iz prvog podstavka točke (a), koordinacijsko je tijelo podložno posebnoj akreditaciji država članica.

 

Godišnji financijski izvještaji, godišnje izvješće o poravnanju i izvješće o uspješnosti koje podnosi koordinacijsko tijelo obuhvaćeno je područjem primjene mišljenja iz članka 11. stavka 1. i pri njegovu se slanju prilaže izjava o upravljanju koja obuhvaća ukupnost tog izvješća.

(Vidjeti tekst članka 8. stavka 4.)

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Međutim, država članica koja akreditira više certifikacijskih tijela imenuje i javno certifikacijsko tijelo na nacionalnoj razini koje je zaduženo za koordinaciju.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 2. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  je li točno izvješće o uspješnosti pokazatelja ostvarenja za godišnje poravnanje s obzirom na uspješnost iz članka 52. i izvješće o uspješnosti pokazatelja rezultata za praćenje uspješnosti u višegodišnjem razdoblju iz članka 115. Uredbe (EU) …/… [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a], kojima se dokazuje usklađenost s člankom 35.;

(c)  je li točno izvješće o ostvarenjima za godišnje poravnanje iz članka 51. stavka 2., kojim se dokazuje usklađenost s člankom 35.;

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  jesu li zakoniti i pravilni rashodi za mjere iz Uredbe (EU) br. 1308/2013 za koje je od Komisije zatražena nadoknada. ;

(d)  je li točno izvješće za praćenje uspješnosti u višegodišnjem razdoblju iz članaka 115. i 121. Uredbe (EU) /… [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a], u kojem se u obzir uzimaju provedene mjere i postignuti napredak u pogledu ostvarenja ciljeva, kako je navedeno u nacionalnom strateškom planu u okviru ZPP-a;

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d a)  jesu li rashodi za vrste intervencija iz Uredbe (EU)… /… [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a] u skladu s primjenjivim pravom Unije;

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 2. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d b)  jesu li zakoniti i pravilni rashodi za mjere iz Uredbe (EU) br. 1308/2013, Uredbe (EU) br. 228/2013, Uredbe (EU) br. 229/2013 i Uredbe (EU) br. 1144/2014 za koje je od Komisije zatražena nadoknada.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U mišljenju se također navodi dovodi li revizija u pitanje navode u izjavi o upravljanju iz članka 8. stavka 3. točke (c).

U mišljenju se također navodi dovodi li revizija u pitanje navode u izjavi o upravljanju iz članka 9. stavka 3. točke (c).

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijelo za ovjeravanje ima potrebnu tehničku stručnost. U svojem je djelovanju neovisno o agenciji za plaćanja i o koordinacijskom tijelu, kao i o tijelu koje je akreditiralo to agenciju i tijela odgovorna za provedbu i nadzor ZPP-a.

2.  Tijelo za ovjeravanje ima potrebnu tehničku stručnost u pogledu financijskog upravljanja i ocjenjivanja ostvarivanja predviđenih ciljeva intervencija. Svi podaci i informacije koji se upotrebljavaju kako bi se tijelima za ovjeravanje omogućilo da pruže jamstvo da su ciljevi ispunjeni kao i oni podaci i informacije na kojima se temelje donesene pretpostavke stavljaju se na raspolaganje na transparentan način. U svojem je djelovanju neovisno o agenciji za plaćanja i o koordinacijskom tijelu, kao i o tijelu koje je akreditiralo to agenciju i tijela odgovorna za provedbu i nadzor ZPP-a.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju pravila o zadaćama tijela za ovjeravanje, uključujući provjere koje treba provesti i tijela podložna tim provjerama, te o certifikatima i izvješćima, zajedno s popratnim dokumentima, koje ta tijela moraju izraditi.

Briše se.

Provedbeni akti također određuju:

 

(a)  revizijska načela na kojima se temelje mišljenja tijela za ovjeravanje, uključujući procjenu rizika, unutarnjih kontrola i potrebne razine revizijskih dokaza;

 

(b)  revizijske metode kojima se pri donošenju svojeg mišljenja trebaju koristiti tijela za ovjeravanje, uzimajući u obzir međunarodne standarde za reviziju.

 

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 101. stavka 3.

 

(Tekst je premješten u novi članak 12.a, Ovlasti Komisije, koji je bivši članak 10.)

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 a.  Nakon što nadležna tijela država članica imenuju tijela za ovjeravanje iz ovog članka i o tome obavijeste Komisiju, Komisija dostavlja sveobuhvatan popis svih takvih tijela Europskom parlamentu najkasnije jednu godinu nakon... [datum početka primjene ove Uredbe] i drugi put najkasnije četiri godine nakon toga.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Godišnja gornja granica za rashode EFJP-a utvrđuje se najvišim iznosom koji je za njega utvrđen u okviru Uredbe (EU, Euratom)[COM(2018) 322 final].

1.  Godišnja gornja granica za rashode EFJP-a utvrđuje se najvišim iznosom koji je za njega utvrđen u okviru Uredbe (EU, Euratom)[COM(2018) 322 final], u kojoj se određuju individualna ograničenja za države članice.

Obrazloženje

Iznimno je važno da za države članice vrijede ograničenja u pogledu plaćanja kako bi se izbjeglo da one države članice koje prve dobivaju sredstva dobivaju i najviše iznose.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Ovlasti Komisije

 

1.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 100. kojima se dopunjuje ova Uredba pravilima o:

 

(a)  minimalnim uvjetima za akreditaciju agencija za plaćanja iz članka 9. stavka 2. i koordinacijskih tijela iz članka 10. stavka 4.;

 

(b)  obvezama agencija za plaćanja što se tiče javne intervencije, kao i pravila o sadržaju njihovih obveza vezano uz upravljanje i kontrolu;

 

(c)  postupcima izdavanja, povlačenja i preispitivanja akreditacije agencija za plaćanja i koordinacijskih tijela te imenovanja i opoziva tijela za ovjeravanje, kao i postupcima nadzora akreditacije agencija za plaćanja, uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti;

 

(d)  radu i provjerama na kojima se temelji izjava o upravljanju agencija za plaćanja iz članka 9. stavka 3. točke (c);

 

(e)  djelovanju koordinacijskog tijela i obavješćivanju Komisije u skladu s člankom 10. stavkom 4.

 

2.  Komisija u skladu s člankom 100. donosi delegirane akte kojima se dopunjuje ova Uredba utvrđivanjem pravila o zadaćama tijela za ovjeravanje, uključujući provjere koje treba provesti i tijela podložna tim provjerama, te o certifikatima i izvješćima, zajedno s popratnim dokumentima, koje ta tijela moraju izraditi.

 

Tim se delegiranim aktima također utvrđuju:

 

(a)  revizijska načela na kojima se temelje mišljenja tijela za ovjeravanje, uključujući procjenu rizika, unutarnje kontrole i potrebne razine revizijskih dokaza; i

 

(b)  revizijske metode kojima se pri donošenju svojeg mišljenja trebaju koristiti tijela za ovjeravanje, uzimajući u obzir međunarodne standarde za reviziju, koji mogu uključivati mogućnost praćenja provjera na licu mjesta koje provode agencije za plaćanja.

(Vidjeti tekst bivšeg članka 10. i članka 11. stavka 3.)

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pričuva namijenjena pružanju dodatne potpore poljoprivrednom sektoru za upravljanje tržištem ili za stabilizaciju ili u slučaju većih kriza koje utječu na poljoprivrednu proizvodnju ili distribuciju („pričuva za poljoprivredu”) uspostavlja se početkom svake godine u EFJP-u.

U proračunu ZPP-a uspostavlja se pričuva EU-a za krize u poljoprivrednom sektoru („pričuva”) radi pružanja dodatne potpore poljoprivrednom sektoru za upravljanje tržištem ili za stabilizaciju te brzi odgovor u slučaju kriza koje utječu na poljoprivrednu proizvodnju ili distribuciju.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odobrena sredstva za pričuvu za poljoprivredu unose se izravno u proračun Unije.

Odobrena sredstva za pričuvu unose se izravno u proračun Unije te se, za financijsku godinu ili financijske godine za koje je potrebna dodatna potpora, mobiliziraju za financiranje sljedećih mjera:

 

(a)   mjere za stabilizaciju poljoprivrednih tržišta u skladu s člancima 8. i 21. Uredbe (EU) br. 1308/2013;

 

(b)  izvanredne mjere u skladu s dijelom V. poglavlja I. Uredbe (EU) br. 1308/2013;

 

(c)  mjere za dopunu instrumenata za stabilizaciju prihoda iz članka 70. Uredbe (EU).../ ... [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a] u slučaju krize tržišta čija je učestalost viša od unaprijed određenog sektorskog praga.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 100. kako bi dopunila ovaj članak i utvrdila sektorske pragove kojima se omogućuje aktiviranje mjera dopune instrumenata za stabilizaciju prihoda kako je utvrđeno u točki (c) stavka 1. ovog članka.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sredstva iz pričuve za poljoprivredu stavljaju se na raspolaganje za mjere iz članaka od 8. do 21. i 219., 220. i 221. Uredbe (EU) br. 1308/2013, za godinu ili godine za koje je potrebna dodatna potpora.

Briše se.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – podstavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Početni iznos od 400 000 000 EUR u tekućim cijenama uspostavit će se 2021. godine kao dodatak proračunu EFJP-a i EPFRR-a.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pričuva za poljoprivredu iznosi najmanje 400 milijuna EUR u tekućim cijenama na početku svake godine razdoblja 2021.–2027. Komisija može tijekom godine modificirati iznos pričuve za poljoprivredu kad je to primjereno s obzirom na tržišna kretanja ili perspektive u tekućoj ili sljedećoj godini, a uzimajući u obzir raspoloživa odobrena sredstva u okviru EFJP-a.

Na početku svake godine razdoblja 2021.  2027 iznos pričuve EU-a za krize u poljoprivrednom sektoru barem je jednak početnom iznosu dodijeljenom 2021. s potencijalom za povećanja tijekom predmetnog razdoblja do najvišeg iznosa od 1 500 000 000 EUR u tekućim cijenama, ne dovodeći pritom u pitanje relevantne odluke proračunskog tijela.

 

Iznos pričuve EU-a za krize u poljoprivrednom sektoru prilagođava se kroz godišnji proračunski postupak ili/i tijekom godine kad je to primjereno s obzirom na razvoj krize ili perspektive u pogledu tekuće godine ili sljedećih godina, a uzimajući u obzir raspoložive prihode dodijeljene EFJP-u ili marže dostupne u okviru posebne gornje granice za EFJP.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U slučaju da ta raspoloživa odobrena sredstva nisu dostatna, financijska se disciplina može upotrijebiti kako bi se financirala pričuva do početnog iznosa iz prvog podstavka.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odstupajući od članka 12. stavka 2. točke (d) Financijske uredbe, odobrena sredstva iz pričuve za poljoprivredu za koja nije preuzeta obveza prenose se bez vremenskog ograničenja za financiranje pričuve za poljoprivredu u sljedećim financijskim godinama.

Odstupajući od članka 12. stavka 2. točke (d) Financijske uredbe, odobrena sredstva iz pričuve za koja nije preuzeta obveza prenose se bez vremenskog ograničenja za financiranje pričuve u sljedećim financijskim godinama.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Štoviše, odstupanjem od članka 12. stavka 2. točke (d) Financijske uredbe, ukupni neiskorišteni iznos pričuve za krize dostupan na kraju 2020. prenosi se u godinu 2021., bez vraćanja u proračunske linije iz kojih se financiraju mjere iz članka 5. stavka 2. točke (c) i neće biti na raspolaganju za financiranje pričuve za poljoprivredu.

Briše se.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada predviđanja za financiranje intervencija i mjera financiranih u okviru te posebne gornje granice za određenu financijsku godinu upućuju na prekoračenje primjenjivih godišnjih gornjih granica, Komisija određuje stopu prilagodbe za intervencije u obliku izravnih plaćanja iz članka 5. stavka 2. točke (c) ove Uredbe i financijski doprinos Unije za posebne mjere iz članka 5. stavka 2. točke (f) ove Uredbe, koji se dodjeljuju na temelju poglavlja IV. Uredbe (EU) br. 228/2013 i poglavlja IV. Uredbe (EU) br. 229/2013 („stopa prilagodbe”).

Kada predviđanja za financiranje intervencija i mjera financiranih u okviru te posebne gornje granice za određenu financijsku godinu upućuju na prekoračenje primjenjivih godišnjih gornjih granica, Komisija određuje stopu prilagodbe za intervencije u obliku izravnih plaćanja iz članka 5. stavka 2. točke (c) ove Uredbe („stopa prilagodbe”).

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Stopa prilagodbe određena u skladu s ovim člankom primjenjuje se samo na izravna plaćanja koja premašuju 2 000 EUR i koja se dodjeljuju poljoprivrednicima u odgovarajućoj kalendarskoj godini.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima se određuju dodatna plaćanja ili odbici, kojima se prilagođuju plaćanja izvršena u skladu sa stavkom 3., bez primjene postupka iz članka 101.

6.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima se određuju dodatna plaćanja ili odbici, kojima se prilagođuju plaćanja izvršena u skladu sa stavkom 3., uz primjenu postupka iz članka 101.

Obrazloženje

Postupak za mjesečna plaćanja mora se i dalje zbog jasnoće i transparentnosti provoditi posredstvom Komisije.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U skladu s člankom 7. točkom (b) Komisija besplatno daje te satelitske podatke tijelima nadležnima za sustav za nadzor površina ili pružateljima usluga koje su ta tijela ovlastila da ih zastupa.

U skladu s člankom 7. točkom (b) Komisija besplatno daje te satelitske podatke tijelima nadležnima za sustav za nadzor i kontrolu površina ili pružateljima usluga koje su ta tijela ovlastila da ih zastupa.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija može povjeriti specijaliziranim subjektima provedbu zadataka koji se odnose na tehnike ili metode rada povezane sa sustavom za nadzor površina iz članka 64. stavka 1. točke (c).

Komisija može povjeriti specijaliziranim subjektima provedbu zadataka koji se odnose na tehnike ili metode rada povezane sa sustavom za nadzor i kontrolu površina iz članka 64. stavka 1. točke (c).

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  osiguravanje agroekonomskog i agrookolišnoklimatskog praćenja uporabe poljoprivrednog zemljišta i promjena u korištenju poljoprivrednog zemljišta, uključujući agrošumarstvo i praćenje stanja usjeva kako bi se omogućila provedba procjene, posebice kad se radi o prinosima i poljoprivrednoj proizvodnji te poljoprivrednim učincima povezanima s iznimnim okolnostima;

(b)  osiguravanje agroekonomskog i agrookolišnoklimatskog praćenja uporabe poljoprivrednog zemljišta i promjena u korištenju poljoprivrednog zemljišta, uključujući agrošumarstvo, praćenja stanja tla, vode, usjeva i druge vegetacije kako bi se omogućila provedba procjene, osobito kad se radi o prinosima i poljoprivrednoj proizvodnji te poljoprivrednim učincima povezanima s iznimnim okolnostima, te procjene otpornosti poljoprivrednih sustava na klimatske promjene i napretka prema ostvarivanju relevantnih ciljeva održivog razvoja;

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  doprinos transparentnosti svjetskih tržišta;

(d)  doprinos posebnim mjerama kojima se povećava transparentnost svjetskih tržišta, uključujući nadzor tržišta, uzimajući u obzir ciljeve i obveze Unije, među ostalim i obvezu usklađenosti politika za razvoj.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U skladu s člankom 7. točkom (c) Komisija financira mjere koje se odnose na prikupljanje ili otkup podataka potrebnih za provedbu i nadzor ZPP-a, uključujući satelitske, geoprostorne i meteorološke podatke, stvaranje infrastrukture prostornih podataka i web-mjesta, provedbe posebnih studija o klimatskim uvjetima, daljinsko istraživanje koje se koristi kako bi se pomoglo u praćenju promjena u korištenju poljoprivrednog zemljišta i zdravlja tla i ažuriranje agrometeoroloških i ekonometrijskih modela. Prema potrebi ove se mjere provode u suradnji s EEA-om, JRC-om, nacionalnim laboratorijima i tijelima ili uz sudjelovanje privatnog sektora.

U skladu s člankom 7. Komisija financira mjere koje se odnose na prikupljanje ili otkup podataka potrebnih za provedbu i nadzor ZPP-a i njegov učinak, uključujući satelitske, geoprostorne i meteorološke podatke, stvaranje infrastrukture prostornih podataka i web-mjesta, provedbe posebnih studija o klimatskim uvjetima, daljinsko istraživanje koje se koristi kako bi se pomoglo u praćenju promjena u korištenju poljoprivrednog zemljišta i zdravlja tla i ažuriranje agrometeoroloških i ekonometrijskih modela. Prema potrebi ove se mjere provode u suradnji s EEA-om, JRC-om, Eurostatom, nacionalnim laboratorijima i tijelima ili uz sudjelovanje privatnog sektora uz istodobno jamčenje, u mjeri u kojoj je to moguće, nepristranosti, transparentnosti i slobodno dostupnih informacija.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. − podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  u 2021.: 1 % iznosa potpore iz EPFRR-a za cjelokupno trajanje strateškog plana u okviru ZPP-a;

(a)  u 2021.: 1,5 % iznosa potpore iz EPFRR-a za cjelokupno trajanje strateškog plana u okviru ZPP-a;

Obrazloženje

Pretfinanciranje bi trebalo provesti u roku od dvije godine kako bi se spriječila kašnjenja u uvođenju mjera iz drugog stupa.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  u 2022.: 1 % iznosa potpore iz EPFRR-a za cjelokupno trajanje strateškog plana u okviru ZPP-a;

(b)  u 2022.: 1,5 % iznosa potpore iz EPFRR-a za cjelokupno trajanje strateškog plana u okviru ZPP-a;

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Dodatno pretfinanciranje ne plaća se niti vraća ako se prijenos iz EPFRR-a ili u EPFRR ostvario u skladu s člankom 90. Uredbe (EU) …/… [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a].

3.  Dodatno pretfinanciranje može se platiti i vratiti ako se prijenos iz EPFRR-a ili u EPFRR ostvario u skladu s člankom 90. Uredbe (EU) …/… [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a].

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kamate koje se ostvare u vezi s pretfinanciranjem koriste se za predmetni strateški plan u okviru ZPP-a i oduzimaju od iznosa javnih rashoda navedenog u završnoj izjavi o rashodima.

4.  Kamate koje se ostvare u vezi s pretfinanciranjem koriste se za predmetni strateški plan u okviru ZPP-a ili za program regionalnih intervencija i oduzimaju od iznosa javnih rashoda navedenog u završnoj izjavi o rashodima.

Obrazloženje

U slučaju regionalnih planova i u cilju održavanja koherentnosti ovog članka, kamate na iznos pretfinanciranja trebale bi se iskoristiti za isti plan za koji su dobivene.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Međuplaćanja se izvršavaju za svaki strateški plan u okviru ZPP-a. Izračunavaju se primjenom stope doprinosa za svaku vrstu intervencije na nastale javne rashode koji se na tu intervenciju odnose kako je navedeno u članku 85. Uredbe (EU) br. …/...[Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a].

1.  Međuplaćanja se izvršavaju za svaki strateški plan u okviru ZPP-a ili, ako je to prikladno, za svaki program regionalnih intervencija. Izračunavaju se primjenom stope sufinanciranja za svaku vrstu intervencije na nastale javne rashode koji se na tu intervenciju odnose kako je navedeno u članku 85. Uredbe (EU) br. …/...[Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a].

Obrazloženje

Pojašnjenje se odnosi na međuplaćanja u slučaju programa regionalnih intervencija.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  iznos uključen u prvu izjavu o rashodima potrebno je prethodno uplatiti financijskom instrumentu i može iznositi do 25 % ukupnog iznosa doprinosa strateškog plana u okviru ZPP-a dodijeljenog za financijske instrumente u okviru odgovarajućeg sporazuma o financiranju;

(a)  iznos uključen u prvu izjavu o rashodima potrebno je prethodno uplatiti financijskom instrumentu i može iznositi do 25 % ukupnog iznosa sufinanciranja strateškog plana u okviru ZPP-a dodijeljenog za financijske instrumente u okviru odgovarajućeg sporazuma o financiranju;

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Po primitku zadnjeg godišnjeg izvješća o uspješnosti u provedbi strateškog plana u okviru ZPP-a i ovisno o raspoloživosti proračunskih sredstava Komisija isplaćuje prestali iznos na temelju važećeg financijskog plana na razini vrste intervencije EPFRR-a, godišnjih financijskih izvještaja za zadnju godinu provedbe tog strateškog plana u okviru ZPP-a i odgovarajućih odluka o poravnanju. Ti se izvještaji dostavljaju Komisiji najkasnije šest mjeseci nakon konačnog datuma za prihvatljivost rashoda iz članka 80. stavka 3. Uredbe (EU) br. …/...[Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a] i obuhvaćaju rashode koje je agencija za plaćanja imala do posljednjeg datuma za prihvatljivost rashoda.

1.  Po primitku zadnjeg godišnjeg izvješća o poravnanju u provedbi strateškog plana u okviru ZPP-a Komisija isplaćuje prestali iznos na temelju važećeg financijskog plana na razini vrste intervencije EPFRR-a, godišnjih financijskih izvještaja za zadnju godinu provedbe tog strateškog plana u okviru ZPP-a i odgovarajućih odluka o poravnanju. Ti se izvještaji dostavljaju Komisiji najkasnije šest mjeseci nakon konačnog datuma za prihvatljivost rashoda iz članka 80. stavka 3. Uredbe (EU) br. …/...[Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a] i obuhvaćaju rashode koje je agencija za plaćanja imala do posljednjeg datuma za prihvatljivost rashoda.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako Komisija u vremenskom roku navedenom u stavku 1. ne primi zadnje godišnje izvješće o uspješnosti i dokumente potrebne za poravnanje računa zadnje godine izvođenja Plana, preostali iznos automatski se opoziva u skladu s člankom 32.

3.  Ako Komisija u vremenskom roku navedenom u stavku 1. ne primi zadnje godišnje izvješće o poravnanju i dokumente potrebne za poravnanje računa zadnje godine izvođenja Plana, preostali iznos automatski se opoziva u skladu s člankom 32.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija automatski opoziva onaj dio proračunskih obveza za intervencije u području ruralnog razvoja u strateškom planu u okviru ZPP-a koji nije iskorišten za pretfinanciranje ili međuplaćanja odnosno za koji joj nije predočena izjava o rashodima koja ispunjava uvjete iz članka 30. stavka 3. u vezi s rashodima nastalima do 31. prosinca druge godine nakon godine proračunske obveze.

1.  Komisija automatski opoziva onaj dio proračunskih obveza za intervencije u području ruralnog razvoja u strateškom planu u okviru ZPP-a koji nije iskorišten za pretfinanciranje ili međuplaćanja odnosno za koji joj nije predočena izjava o rashodima koja ispunjava uvjete iz članka 30. stavka 3. u vezi s rashodima nastalima do 31. prosinca treće godine nakon godine proračunske obveze.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U slučaju sudskog postupka ili upravne žalbe sa suspenzivnim učinkom rok za automatski opoziv izdvojenih sredstava iz stavka 1. ili 2. prekida se u pogledu iznosa za te operacije tijekom trajanja tog postupka ili te upravne žalbe ako Komisija primi obrazloženu obavijest države članice do 31. siječnja godine N + 3.

3.  U slučaju sudskog postupka ili upravne žalbe sa suspenzivnim učinkom rok za automatski opoziv izdvojenih sredstava iz stavka 1. ili 2. prekida se u pogledu iznosa za te operacije tijekom trajanja tog postupka ili te upravne žalbe ako Komisija primi obrazloženu obavijest države članice do 31. siječnja godine N + 4.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 4. − podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  dio proračunskih izdvajanja za koja je predočena izjava o rashodima, ali čiju je nadoknadu Komisija smanjila ili suspendirala na dan 31. prosinca godine N + 2;

(a)  dio proračunskih izdvajanja za koja je predočena izjava o rashodima, ali čiju je nadoknadu Komisija smanjila ili suspendirala na dan 31. prosinca godine N + 3;

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U okviru EPFRR-a operacija može dobiti različite oblike potpore iz strateškog plana u okviru ZPP-a i iz drugih europskih strukturnih i investicijskih fondova ili instrumenata Unije samo ako ukupni iznos kombinirane potpore dodijeljen u okviru različitih oblika potpore ne prelazi najveći intenzitet ili iznos potpore primjenjiv na tu vrstu intervencije iz glave III. Uredbe (EU) br. …/… (Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a). U takvim slučajevima države članice ne prijavljuju Komisiji rashode za:

U okviru EPFRR-a operacija može dobiti različite oblike potpore iz strateškog plana u okviru ZPP-a i iz drugih europskih strukturnih i investicijskih fondova ili instrumenata Unije samo ako ukupni iznos kombinirane potpore dodijeljen u okviru različitih oblika potpore ne prelazi najveći intenzitet ili iznos potpore primjenjiv na tu vrstu intervencije iz glave III. Uredbe (EU) br. …/… (Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a). U takvim slučajevima rashodi se ne prijavljuju ni za jedno od sljedećeg:

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Rashodi iz članka 5. stavka 2. i članka 6. mogu se financirati sredstvima Unije samo u sljedećim slučajevima:

Rashodi za mjere iz Uredbe (EU) br1308/2013, Uredbe (EU) br. 228/2013, Uredbe (EU) 229/2013 i Uredbe (EU) 1144/2014 mogu se financirati sredstvima Unije samo u sljedećim slučajevima:

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako su provedeni u skladu s važećim pravilima Unije, ili

(b)  ako su provedeni u skladu s važećim pravilima Unije.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ako je riječ o vrstama intervencija iz Uredbe (EU) …/… [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a],

Briše se.

i.  ako su popraćeni odgovarajućim prijavljenim ostvarenjem, i

 

ii.  ako su provedeni u skladu s važećim sustavima upravljanja, što ne obuhvaća uvjete prihvatljivosti za pojedinačne korisnike utvrđene u nacionalnim strateškim planovima u okviru ZPP-a.

 

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Rashodi za mjere utvrđene Uredbom (EU) .… /… [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a] mogu se financirati sredstvima Unije samo u sljedećim slučajevima:

 

(a)   ako su ih provele akreditirane agencije za plaćanja,

 

(b)  ako su popraćeni odgovarajućim prijavljenim ostvarenjem;

 

(c)  ako su nastali u skladu s primjenjivim sustavima upravljanja, poštujući osnovne zahtjeve Unije, a njima nisu obuhvaćeni uvjeti prihvatljivosti za pojedinačne korisnike.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako Komisija na temelju izjava o rashodima ili informacija iz članka 88. ustanovi da rokovi za plaćanja iz članka 36. nisu poštovani, državi članici daje se mogućnost da dostavi primjedbe u roku koji nije kraći od 30 dana. Ako država članica ne dostavi primjedbe Komisiji u određenom roku ili ako Komisija odgovor smatra nezadovoljavajućim, Komisija može smanjiti mjesečna plaćanja ili međuplaćanja predmetnoj državi članici u okviru provedbenih akata koji se tiču mjesečnih plaćanja iz članka 19. stavka 3. ili u okviru međuplaćanja iz članka 30.

2.  Ako Komisija na temelju izjava o rashodima ili informacija iz članka 88. ustanovi da rokovi za plaćanja iz članka 36. nisu poštovani, državi članici daje se mogućnost da dostavi primjedbe u roku koji nije kraći od 30 dana. Ako država članica ne dostavi primjedbe Komisiji u određenom roku ili ako je Komisija zaključila da su pružene primjedbe očito nedovoljne, Komisija može smanjiti mjesečna plaćanja ili međuplaćanja predmetnoj državi članici u okviru provedbenih akata koji se tiču mjesečnih plaćanja iz članka 19. stavka 3. ili u okviru međuplaćanja iz članka 30. Komisija osigurava da smanjenja ne dovode do dodatnih kašnjenja ili problema za krajnje korisnike u predmetnoj državi članici.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Smanjenjima u skladu s ovim člankom ne dovodi se u pitanje članak 51.

3.  Smanjenja u skladu s ovim člankom primjenjuju se u skladu s načelom proporcionalnosti te se njima ne dovodi u pitanje članak 51.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako države članice dokumente iz članka 8. stavka 3. i članka 11. stavka 1. ne dostave unutar rokova kako su utvrđeni člankom 8. stavkom 3., Komisija može donijeti provedbene akte o suspenziji ukupnog iznosa mjesečnih plaćanja iz članka 19. stavka 3. Komisija nadoknađuje suspendirane iznose nakon što od predmetne države članice zaprimi dokumente koji su nedostajali, uz uvjet da datumi primitka nisu kasniji od šest mjeseci nakon isteka roka.

Ako države članice dokumente i podatke iz članka 8. i članka 11. stavka 1. ne dostave unutar rokova kako su utvrđeni člankom 8. i, ako je primjenjivo, člankom 129. stavkom 1. Uredbe (EU) br.… /… [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a], Komisija donosi provedbene akte o suspenziji ukupnog iznosa mjesečnih plaćanja iz članka 19. stavka 3. Komisija nadoknađuje suspendirane iznose nakon što od predmetne države članice zaprimi dokumente koji su nedostajali, uz uvjet da datumi primitka nisu kasniji od šest mjeseci nakon isteka roka.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako u okviru godišnjeg poravnanja s obzirom na uspješnost utvrđenog člankom 52. Komisija ustanovi da je razlika između prijavljenih rashoda i iznosa koji odgovara relevantnom prijavljenom ostvarenju veća od 50 %, a država članica ne može navesti opravdane razloge za to, Komisija može donijeti provedbene akte o suspenziji mjesečnih plaćanja iz članka 19. stavka 3. ili međuplaćanja iz članka 30.

Ako u okviru godišnjeg poravnanja utvrđenog člankom 51. stavkom 2. Komisija ustanovi da je razlika između prijavljenih rashoda i iznosa koji odgovara relevantnom prijavljenom ostvarenju veća od 50 %, a država članica ne može navesti opravdane razloge za to, Komisija može donijeti provedbene akte o suspenziji mjesečnih plaćanja iz članka 19. stavka 3. ili međuplaćanja iz članka 30.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju nedovoljnog napretka u ostvarivanju ciljnih vrijednosti utvrđenih u nacionalnom strateškom planu u okviru ZPP-a, a koji se prati u skladu s člancima 115. i 116. Uredbe (EU) …/…[Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a], ili ako postoji kašnjenje u ostvarivanju tog napretka, Komisija može od predmetne države članice zatražiti da poduzme nužne korektivne mjere u skladu s akcijskim planom s jasnim pokazateljima napretka, koji je potrebno utvrditi u dogovoru s Komisijom.

U slučaju nedovoljnog napretka u pogledu postizanja ključnih etapa ili ako postoji kašnjenje u ostvarivanju tog napretka, te ako prijavljena vrijednost jednog ili više pokazatelja rezultata utvrđenih u nacionalnom strateškom planu u okviru ZPP-a, a koji se prate u skladu s člancima 115. i 116. Uredbe (EU) …/…[Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a], otkriva manjak veći od 25 % za predmetnu izvještajnu godinu, države članice dostavljaju opravdanje za takav manjak.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju dodatna pravila o elementima akcijskih planova i postupku utvrđivanja akcijskih planova. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 101. stavka 3.

Ako država članica ne može navesti valjano utemeljene razloge, Komisija može zatražiti od dotične države članice da predstavi i provede akcijski plan koji će se uspostaviti u dogovoru s Komisijom. Akcijskim planom utvrđuju se potrebne korektivne mjere i očekivano trajanje njegove provedbe.

 

U tu svrhu Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 100., kojima se dopunjuje ova Uredba utvrđivanjem dodatnih pravila o elementima akcijskih planova, a posebno uključujući definiciju pokazatelja napretka i postupak utvrđivanja akcijskih planova.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako država članica ne dostavi ili ne provodi akcijski plan iz stavka 1. ili ako je taj akcijski plan očito nedovoljan za poboljšanje stanja, Komisija može donijeti provedbene akte o suspenziji mjesečnih plaćanja iz članka 19. stavka 3. ili međuplaćanja iz članka 30.

Ako država članica ne dostavi ili ne provodi akcijski plan iz stavka 1. ili ako je taj akcijski plan koji je predstavila država članica očito nedovoljan za poboljšanje stanja, Komisija može, nakon savjetovanja s predmetnom državom članicom i nakon što joj je pružila mogućnost da se očituje, donijeti provedbene akte o suspenziji mjesečnih plaćanja iz članka 19. stavka 3. ili međuplaćanja iz članka 30. Komisija uzima u obzir navedeno trajanje provedbe akcijskog plana prije pokretanja postupka suspenzije.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 3. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Stavak 1. ovog članka primjenjuje se od ... [dvije godine od dana početka primjene ove Uredbe].

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju ozbiljnih poteškoća u funkcioniranju sustavâ upravljanja Komisija može zatražiti od predmetne države članice da poduzme nužne korektivne mjere u skladu s akcijskim planom s jasnim pokazateljima napretka, koji je potrebno utvrditi u dogovoru s Komisijom.

U slučaju ozbiljnih poteškoća u funkcioniranju sustavâ upravljanja Komisija, prema potrebi, traži od predmetne države članice da poduzme nužne korektivne mjere u skladu s akcijskim planom s jasnim pokazateljima napretka, koji je potrebno utvrditi u dogovoru s Komisijom.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju dodatna pravila o elementima akcijskih planova i postupku utvrđivanja akcijskih planova. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 101. stavka 3.

Komisija može donijeti delegirane akte u skladu s člankom 100., kojima se dopunjuje ova Uredba utvrđivanjem dodatnih pravila o elementima akcijskih planova i postupku utvrđivanja akcijskih planova.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Suspenzija se primjenjuju u skladu s načelom proporcionalnosti na relevantne rashode koje je ostvarila država članica u kojoj postoje nedostaci, u razdoblju koje treba odrediti provedbenim aktima iz prvog podstavka, a koje ne smije biti duže od dvanaest mjeseci. Ako uvjeti za suspenziju i dalje ostaju ispunjeni, Komisija može donijeti provedbene akte kojima se to razdoblje produljuje za daljnja razdoblja koja ne prelaze ukupno dvanaest mjeseci. Suspendirani iznosi uzimaju se u obzir pri donošenju provedbenih akata iz članka 53.

Suspenzija se primjenjuju u skladu s načelom proporcionalnosti na relevantne rashode koje je ostvarila država članica u kojoj postoje nedostaci, uzimajući u obzir nalaze provjera koje je provela Komisija u skladu s člankom 47., u razdoblju koje treba odrediti provedbenim aktima iz prvog podstavka, a koje ne smije biti duže od dvanaest mjeseci. Ako uvjeti za suspenziju i dalje ostaju ispunjeni, Komisija može donijeti provedbene akte kojima se to razdoblje produljuje za daljnja razdoblja koja ne prelaze ukupno dvanaest mjeseci. Suspendirani iznosi uzimaju se u obzir pri donošenju provedbenih akata iz članka 53.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 3. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Provedbenim aktima kojima se određuju mjesečna plaćanja iz članka 19. stavka 3. ili međuplaćanja iz članka 30. uzimaju se u obzir provedbeni akti doneseni prema prvom podstavku ovog stavka.

Provedbenim aktima kojima se određuju mjesečna plaćanja iz članka 19. stavka 3. ili međuplaćanja iz članka 30. uzimaju se u obzir delegirani akti doneseni u skladu s drugim podstavkom stavka 1.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 2. − podstavak 2. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  prije 1. prosinca, ali najranije 16. listopada, platiti predujmove u visini do 50 % za intervencije u obliku izravnih plaćanja;

(a)  prije 1. prosinca, ali najranije 16. listopada, platiti predujmove u visini do 50 % za intervencije u obliku izravnih plaćanja te za mjere iz poglavlja IV. Uredbe (EU) br. 228/2013, odnosno poglavlja IV. Uredbe (EU) br. 229/2013;

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice mogu odlučiti platiti predujmove u visini do 50 % u okviru intervencija iz članaka 68. i 71. Uredbe (EU) br. …/…[Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a].

3.  Države članice mogu odlučiti platiti predujmove u visini do 50 % u okviru intervencija iz članaka 68. i 71. i glave III. poglavlja III. Uredbe (EU) br. …/…[Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a] kao i odjeljka I. poglavlja II. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Iznosi iz stavka 1. uplaćuju se u proračun Unije, a u slučaju ponovnog korištenja koriste se isključivo za financiranje rashoda EFJP-a ili EPFRR-a.

2.  Iznosi iz stavka 1. uplaćuju se u proračun Unije, a u slučaju ponovnog korištenja koriste se isključivo za financiranje rashoda EFJP-a ili EPFRR-a te se njima prvenstveno financira pričuva za poljoprivredu uspostavljena u okviru EFJP-a unutar ograničenja utvrđenih člankom 14.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Davanje informacija financirano u skladu s člankom 7. točkom (e) ima naročito za cilj pomoći u objašnjavanju, provedbi i razvijanju ZPP-a i podizanju razine svijesti u javnosti o njezinom sadržaju i ciljevima, putem informativnih kampanja ponovno uspostaviti povjerenje potrošača nakon kriza, informirati poljoprivrednike i druge zainteresirane strane aktivne u ruralnim područjima te promicati europski model poljoprivrede i o njemu educirati građane.

Davanje informacija financirano u skladu s člankom 7. točkom (e) ima naročito za cilj pomoći u objašnjavanju, provedbi i razvijanju ZPP-a i podizanju razine svijesti u javnosti o njezinom sadržaju i ciljevima, uključujući njezin učinak na klimu, okoliš, dobrobit životinja i razvoj. Cilj toga jest informirati građane o problemima u području poljoprivrede i prehrane, informirati poljoprivrednike i potrošače, putem informativnih kampanja vratiti povjerenje potrošača nakon kriza, informirati poljoprivrednike i druge zainteresirane strane aktivne u ruralnim područjima te promicati održiviji model poljoprivrede Unije i o njemu educirati građane.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pružaju se koherentne, objektivne i sveobuhvatne informacije, unutar i izvan Unije.

Putem komunikacijskog plana pružaju se koherentne, nepristrane, objektivne i sveobuhvatne informacije, utemeljene na dokazima unutar i izvan Unije.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 100. kojima se ova Uredba dopunjuje u pogledu uvjetâ pod kojima se određene vrste rashoda i prihoda u okviru Fondova nadoknađuju.

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 100. kojima se ova Uredba dopunjuje u pogledu uvjetâ pojedinosti izjava o rashodima pod kojima se određene vrste rashoda i prihoda u okviru Fondova nadoknađuju.

Obrazloženje

Predložene ovlasti su preširoke. Trebalo bi ih ograničiti, primjerice na izjave o rashodima, inače bi se mogli spriječiti svi rashodi za mjere potpore u strateškom planu u okviru ZPP-a.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe članka 127. Financijske uredbe Komisija se u svrhu dobivanja jamstva oslanja na rad certifikacijskih tijela iz članka 11. ove Uredbe, osim ako je obavijestila državu članicu da se za određenu financijsku godinu ne može osloniti na rad certifikacijskog tijela, i uzima to u obzir u svojoj procjeni rizika potrebe za revizijama Komisije u predmetnoj državi članici.

Za potrebe članka 127. Financijske uredbe Komisija se u svrhu dobivanja jamstva oslanja na rad certifikacijskih tijela iz članka 11. ove Uredbe i uzima to u obzir u svojoj procjeni rizika potrebe za revizijama Komisije u predmetnoj državi članici, osim ako je obavijestila državu članicu da se ne može osloniti na taj rad.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  jesu li rashodi koji su obuhvaćeni područjem primjene članka 5. stavka 2. i članka 6., a odgovaraju intervencijama iz Uredbe (EU) …/…[Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a], rezultirali odgovarajućim ostvarenjem kako je prikazano u godišnjem izvješću o uspješnosti;

(b)  jesu li rashodi koji su obuhvaćeni područjem primjene članka 5. stavka 2. i članka 6., a odgovaraju intervencijama iz Uredbe (EU) …/…[Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a], rezultirali odgovarajućim ostvarenjem kako je prikazano u godišnjem izvješću o poravnanju;

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 1. – podstavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d a)  jesu li akcijski planovi iz članaka 39. i 40. pravilno provedeni.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 1. – podstavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U slučaju ozbiljnih nedostataka otkrivenih u sustavima upravljanja i kontrole države članice te kako bi se osigurala zaštita financijskih interesa Unije u skladu s člankom 57. ove Uredbe, Komisija može proširiti svoje provjere kako bi potvrdila uvjete pod kojima su provedene operacije koje su financirane sredstvima i u odnosu na koje su te operacije provjerene kako bi se osigurala usklađenost s primjenjivim pravom Unije za sve intervencije utvrđene Uredbom (EU) ... / ... [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a].

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 1. – podstavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija može i dalje provoditi prošireno praćenje dokle god postoje ozbiljni nedostaci u sustavu upravljanja.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice Komisiji stavljaju na raspolaganje informacije o nepravilnostima u smislu Uredbe (EU, Euratom) br. 2988/95 i drugim slučajevima neispunjavanja uvjeta koje su države članice odredile u strateškom planu u okviru ZPP-a, otkrivenim slučajevima sumnje na prijevaru i informacije o poduzetim mjerama za povrat neopravdanih plaćanja u vezi s tim nepravilnostima i prijevarama u skladu s 3. odjeljkom ovog poglavlja.

3.  Države članice Komisiji stavljaju na raspolaganje informacije o nepravilnostima u smislu Uredbe (EU, Euratom) br. 2988/95 i drugim slučajevima neispunjavanja uvjeta koje su države članice odredile u strateškom planu u okviru ZPP-a, otkrivenim slučajevima sumnje na prijevaru i informacije o poduzetim mjerama za povrat neopravdanih plaćanja u vezi s tim nepravilnostima i prijevarama u skladu s 3. odjeljkom ovog poglavlja. Komisija sažima te informacije i objavljuje višegodišnja izvješća koja prosljeđuje Europskom parlamentu. 

Obrazloženje

To je u skladu s načelom transparentnosti te se time zadržava nadzorna uloga Europskog parlamenta kako je izvršava Odbor za proračunski nadzor.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 51. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Godišnje financijsko poravnanje

Godišnje poravnanje

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ti provedbeni akti obuhvaćaju cjelovitost, točnost i istinitost podnesenih godišnjih financijskih izvještaja i njima se ne dovodi u pitanje sadržaj provedbenih akata koji su potom doneseni u skladu s člankom 52. i 53.

Ti provedbeni akti obuhvaćaju cjelovitost, točnost i istinitost podnesenih godišnjih financijskih izvještaja i njima se ne dovodi u pitanje sadržaj provedbenih akata koji su potom doneseni u skladu sa stavkom 2. ovog članka i člankom 53.

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju pravila o poravnanju računa iz stavka 1. u pogledu mjera koje treba poduzeti u vezi s donošenjem provedbenih akata iz stavka 1. drugog podstavka i njihovom provedbom, uključujući razmjenu informacija između Komisije i država članica te rokove koje treba poštovati.

Komisija donosi provedbene akte prije 15. listopada godine koja slijedi nakon predmetne proračunske godine kojima se utvrđuju iznosi koji će se smanjiti iz financijskih sredstava Unije za rashode navedene u članku 5. stavku 2. i članku 6. i koji odgovaraju intervencijama iz glave III. Uredbe (EU)… /… [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a] ako:

 

(a)  ostvarenje koje je prijavljeno u godišnjem izvješću o poravnanju ne odgovara rashodima iz članka 5. stavka 2. i članka 6.; ili

 

(b)  iznos potpore po jedinici potpore odstupa više od dozvoljenog postotka odstupanja utvrđenog u strateškom planu u okviru ZPP-a države članice za vrste intervencija koje podliježu članku 89. Uredbe (EU)… /… [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a].

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 101. stavka 3.

Briše se.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ti provedbeni akti ne dovode u pitanje sadržaj provedbenih akata koji su potom doneseni u skladu s člankom 53. ove Uredbe.

(Vidjeti tekst članka 52. stavka 1.)

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 2. – podstavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija iznose za koje financiranje treba smanjiti procjenjuje na temelju razlike između prijavljenih godišnjih rashoda za intervenciju i iznosa koji odgovara relevantnom prijavljenom ostvarenju u skladu s nacionalnim strateškim planom u okviru ZPP-a, uzimajući u obzir obrazloženja koje je dostavila predmetna država članica. Ta se smanjenja primjenjuju samo na rashode prijavljene za relevantnu intervenciju kojom nije ostvaren odgovarajući rezultat.

(Vidjeti tekst članka 52. stavka 2.)

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 2. – podstavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 101. stavka 2. Komisija obavješćuje predmetnu državu članicu o svojoj namjeri i omogućuje državi članici da dostavi svoje primjedbe u roku od najmanje 30 dana prije podnošenja nacrta provedbenog akta u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 100. kojima se dopunjuje ova Uredba pravilima o:

 

(a)  poravnanju utvrđenom u stavcima 1. i 2. u pogledu mjera koje treba poduzeti u vezi s donošenjem provedbenih akata iz stavka 1. drugog podstavka i stavka 2. te njihovom provedbom, uključujući razmjenu informacija između Komisije i država članica te rokove koje treba poštovati;

 

(b)  kriterijima za obrazloženja predmetne države članice te metodologiji i kriterijima za primjenu smanjenja navedenih u stavku 2.

(Vidjeti tekst članka 51. stavka 2. i članka 52. stavka 4.)

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 52.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 52.

Briše se.

Godišnje poravnanje s obzirom na uspješnost

 

1.  Ako rashodi iz članka 5. stavka 2. i članka 6. koji odgovaraju intervencijama iz glave III. Uredbe (EU) …/…[Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a] nisu popraćeni odgovarajućim ostvarenjem kako je izviješteno u godišnjem izvješću o uspješnosti, Komisija prije 15. listopada godine koja slijedi nakon predmetne proračunske godine donosi provedbene akte kojima se utvrđuju iznosi za koje se financiranje Unije mora smanjiti. Ti provedbeni akti ne dovode u pitanje sadržaj provedbenih akata koji su potom doneseni u skladu s člankom 53. ove Uredbe.

 

Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 101. stavka 2.

 

2.  Komisija iznose za koje financiranje treba smanjiti procjenjuje na temelju razlike između prijavljenih godišnjih rashoda za intervenciju i iznosa koji odgovara relevantnom prijavljenom ostvarenju u skladu s nacionalnim strateškim planom u okviru ZPP-a, uzimajući u obzir obrazloženja koje je dostavila država članica.

 

3.  Prije donošenja provedbenog akta iz stavka 1. Komisija državi članici daje mogućnost da dostavi primjedbe i obrazloži razlike.

 

4.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 100. kojima se ova Uredba dopunjuje pravilima o kriterijima za obrazloženja predmetne države članice i metodologiji i kriterijima za primjenu smanjenjâ.

 

5.  

 

Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju pravila o mjerama koje treba poduzeti u vezi s donošenjem provedbenog akta iz stavka 1. i njegovom provedbom, uključujući razmjenu informacija između Komisije i država članica, postupak te rokove koje treba poštovati.

 

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 101. stavka 3.

 

(Dio teksta članka 52. premješten je u članak 51.)

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija procjenjuje iznose koji se isključuju na temelju težine utvrđenih nedostataka.

2.  Komisija procjenjuje iznose koji se isključuju na temelju težine zabilježene neusklađenosti . Uzima u obzir vrstu povrede te financijsku štetu nanesenu Uniji. Isključivanje temelji na iznosima za koje je utvrđeno da su neopravdano potrošeni. Ako objektivno nije moguće izračunati točan iznos, primjenjuju se paušalni ispravci na proporcionalan način.

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 100. kojima se ova Uredba dopunjuje pravilima o kriterijima i metodologiji primjene financijskih ispravaka.

6.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 100. kojima se ova Uredba dopunjuje pravilima o kriterijima i metodologiji primjene financijskih ispravaka, uključujući paušalne ispravke iz stavka 2.

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 7. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju pravila o mjerama koje treba poduzeti u vezi s donošenjem provedbenog akta iz stavka 1. i njegove provedbe, uključujući razmjenu informacija između Komisije i država članica, rokove koje treba poštovati i postupak mirenja iz stavka 3., uključujući osnivanje, zadatke, sastav i organizaciju rada tijela za mirenje.

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 100., kojima se dopunjuje ova Uredba utvrđivanjem pravila o mjerama koje treba poduzeti u vezi s donošenjem provedbenog akta iz stavka 1. i njegove provedbe, uključujući razmjenu informacija između Komisije i država članica, rokove koje treba poštovati i postupak mirenja iz stavka 3., uključujući osnivanje, zadatke, sastav i organizaciju rada tijela za mirenje.

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 7. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 101. stavka 3.

Briše se.

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 53.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 53a

 

Povrati zbog nesukladnosti

 

1.  Države članice traže povrat od korisnika za sva neopravdana plaćanja nakon pojavljivanja nepravilnosti ili drugih slučajeva nesukladnosti korisnika s uvjetima intervencija iz strateških planova u okviru ZPP-a te, ako je to potrebno, pokreću sudske postupke u tu svrhu.

 

2.  Ako iznos nije vraćen u roku od četiri godine od datuma zahtjeva za povrat ili u roku od osam godina ako je povrat predmet tužbe na nacionalnim sudovima, 50 % financijskih troškova izostanka povrata snosi dotična država članica, a 50 % pokriva Unija, ne dovodeći u pitanje zahtjev da dotična država članica nastavlja provedbu postupaka povrata u skladu s člankom 57.

 

3.  Iz propisno opravdanih razloga države članice mogu odlučiti ne provoditi postupak povrata. Takva se odluka može donijeti samo u sljedećim slučajevima:

 

(a)   kada već ostvareni troškovi povrata i troškovi koji će vjerojatno nastati iznose više od ukupnog iznosa povrata, a taj uvjet će se smatrati zadovoljenim ako:

 

i.  iznos koji korisnik mora vratiti u smislu pojedinačnih plaćanja za intervenciju, ne uključujući kamate, ne premašuje 100 EUR; ili

 

ii.  iznos koji korisnik mora vratiti u okviru pojedinačnog plaćanja za intervenciju bez kamata iznosi između 100 EUR i 250 EUR i dotična država članica primjenjuje prag čija je vrijednost jednaka ili viša od iznosa koji na temelju njezina nacionalnog prava treba vratiti radi nepotraživanja državnih dugova;

 

(b)  ako je povrat nemoguć zbog nesolventnosti, zabilježene i priznate prema nacionalnom pravu, dužnika ili osoba zakonski odgovornih za nepravilnost.

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon pojave nepravilnosti i drugih slučajeva da korisnici nisu ispunili uvjete intervencija iz strateškog plana u okviru ZPP-a, iznosi vraćeni državama članicama zajedno s pripadajućim kamatama pripisuju se agenciji za plaćanja koja ih knjiži kao prihode namijenjene EFJP-u u mjesecu stvarnog primitka novca.

Nakon pojave nepravilnosti i drugih slučajeva da korisnici nisu ispunili uvjete intervencija iz strateškog plana u okviru ZPP-a, iznosi vraćeni državama članicama, zajedno s pripadajućim kamatama koje se obračunavaju od dana nakon datuma dospijeća plaćanja, pripisuju se agenciji za plaćanja koja ih knjiži kao prihode namijenjene EFJP-u u mjesecu stvarnog primitka novca.

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice mogu, ne dovodeći u pitanje prvi stavak, dati upute agenciji za plaćanje, kao tijelu odgovornom za povrat duga, da buduće plaćanje korisniku umanji za nepodmireno dugovanje korisnika.

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se otkriju nepravilnosti i drugi primjeri u kojima korisnici nisu ispunili uvjete iz intervencija u okviru ruralnog razvoja navedenih u strateškom planu u okviru ZPP-a, države članice provode financijske prilagodbe potpunim ili djelomičnim ukidanjem predmetnog financiranja Unije. Države članice uzimaju u obzir vrstu i težinu otkrivenih nesukladnosti i razinu financijskog gubitka za EPFRR.

Ako se otkriju nepravilnosti i drugi primjeri u kojima korisnici nisu ispunili uvjete iz intervencija u okviru ruralnog razvoja navedenih u strateškom planu u okviru ZPP-a, države članice provode financijske prilagodbe djelomičnim, ili u iznimnim okolnostima, potpunim ukidanjem predmetnog financiranja Unije. Države članice uzimaju u obzir vrstu i težinu otkrivenih nesukladnosti i razinu financijskog gubitka za EPFRR.

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Iznosi financiranja Unije u okviru EPFRR-a koji su ukinuti te vraćeni iznosi kao i pripadajuće kamate ponovno se dodjeljuju drugim intervencijama u okviru ruralnog razvoja iz strateškog plana u okviru ZPP-a. Međutim, države članice mogu ponovno koristiti ukinuta ili povraćena sredstva Unije samo za operaciju u okviru ruralnog razvoja prema nacionalnom strateškom planu u okviru ZPP-a i uz uvjet da se sredstva ne koriste ponovno za operacije koje su bile predmet financijske prilagodbe.

Iznosi financiranja Unije u okviru EPFRR-a koji su ukinuti te vraćeni iznosi kao i pripadajuće kamate, koje se obračunavaju od dana nakon datuma dospijeća plaćanja, ponovno se dodjeljuju drugim intervencijama u okviru ruralnog razvoja iz istog strateškog plana u okviru ZPP-a.

(Posljednji dio stavka 1. premješten je u novi stavak 2.a)

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice od svake buduće isplate u korist korisnika koju agencija za plaćanja mora izvršiti oduzimaju svaki iznos koji je neopravdano plaćen u slučaju nepravilnog postupanja tog korisnika, u okviru uvjeta iz ovog članka.

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 1. – podstavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Međutim, države članice mogu u potpunosti ponovno koristiti ukinuta ili povraćena sredstva Unije samo za operaciju u okviru ruralnog razvoja prema nacionalnom strateškom planu u okviru ZPP-a i pod uvjetom da se sredstva ne koriste ponovno za operacije koje su bile predmet financijske prilagodbe.

(Vidjeti tekst drugog dijela članka 55. stavka 1. )

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice uvode učinkovite sustave upravljanja i kontrole kako bi se osigurala sukladnosti sa zakonodavstvom Unije kojim su regulirane intervencije Unije.

2.  Države članice uvode učinkovite sustave upravljanja i kontrole kako bi se osigurala sukladnosti sa zakonodavstvom Unije kojim su regulirane intervencije Unije. Kontrolni sustavi opisani su u nacionalnom strateškom planu u okviru ZPP-a u skladu s člankom 101. Uredbe (EU) .../... [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a]. Takvi sustavi upravljanja i kontrolni sustavi mogu obuhvaćati mehanizme za rano upozoravanje.

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U slučaju kazni utvrđenih u obliku smanjenja iznosa pomoći ili potpore koja se isplaćuje, iznos kazne ne smije biti veći od 100 % iznosa iz zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje ili prihvatljivog iznosa na koji se primjenjuje kazna.

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 3. – podstavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U slučaju kazni u obliku iznosa izračunatog na temelju količine i/ili razdoblja na koje se odnosi neispunjavanje obveze, taj iznos ne smije biti veći od iznosa koji je istovrijedan postotku navedenom u drugom podstavku.

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 3. – podstavak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U slučaju kazne u obliku obustave, povlačenja odobrenja, priznavanja ili ovlaštenja ili u slučaju izuzeća od prava na sudjelovanje u intervenciji ili ostvarivanje koristi od te intervencije, utvrđuje se maksimalno odgovarajuće razdoblje od tri uzastopne godine, koje se može obnoviti ako dođe do nove nesukladnosti.

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 3. – podstavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  ako je do nesukladnosti došlo zbog očitih pogrešaka korisnika u zahtjevu za potporu ili zahtjevu za plaćanje koje agencija za plaćanje utvrdi te su podložne ispravku i prilagodbi prije nego što nadležno tijelo obavijesti korisnika o nesukladnosti;

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 3. – podstavak 2. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c b)  ako je nesukladnost manje ozbiljnosti, manjeg opsega ili trajanja.

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 57.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 57.a

 

Ispravak pogrešaka

 

1.  Države članice mogu odlučiti uvrstiti u svoje strateške planove u okviru ZPP-a odredbe kojima se korisnicima daje pravo na izmjenu ili drugi način usklađivanja upravne prijave ili zahtjeva za potporu ili pomoć koji su ranije podnijeli bez primjene smanjenja niti kazne ako:

 

(a)  je korisnik počinio administrativnu pogrešku prilikom obavješćivanja o svojem stanju;

 

(b)  korisnik nije bio upoznat s kriterijima prihvatljivosti, dužnostima ili drugim obvezama u pogledu dodjele potpore ili pomoći za njegovu situaciju.

 

Takvo pravo na izmjenu ili usklađivanje primjenjuje se kada je do pogreške ili propusta došlo u dobroj vjeri i kada to ne predstavlja pokušaj prijevare.

 

Odgovornost je relevantnih nacionalnih nadležnih tijela ocijeniti je li riječ o dobroj vjeri korisnika.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom želi uvesti pravo na regularizaciju u slučaju materijalne pogreške ili pogreške povezane s nepoznavanjem pravila.

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju potrebnu razinu kontrola za učinkovito upravljanje rizicima.

Države članice osiguravaju potrebnu razinu kontrola za učinkovito upravljanje rizicima koji mogu biti manji od početne razine ako sustav kontrole i upravljanja funkcionira pravilno, a stopa pogrešaka ostane na prihvatljivoj razini. Relevantno tijelo uzima uzorak za provjeru iz čitave populacije podnositelja zahtjeva koja obuhvaća, po potrebi, slučajni dio s ciljem dobivanja reprezentativne stope grešaka i dio temeljen na riziku koji je usmjeren na područja gdje je rizik za financijske interese Unije najveći.

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 4. – podstavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  druga pravila o kontrolama koje moraju provesti države članice u pogledu mjera utvrđenih u poglavlju IV. Uredbe (EU) br. 228/2013 odnosno u poglavlju IV. Uredbe (EU) br. 229/2013.

Briše se.

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 62. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  osigurava nediskriminirajući tretman, jednakost i poštovanje proporcionalnosti kod polaganja sredstva osiguranja;

(a)  osiguravanju nediskriminirajućeg tretmana, jednakosti i poštovanja proporcionalnosti kod polaganja sredstva osiguranja;

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 4. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „sustav za označivanje i registraciju životinja” znači sustav za označivanje i registraciju goveda utvrđen Uredbom (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća33 odnosno sustav za označivanje i registraciju ovaca i koza utvrđen Uredbom Vijeća (EZ) br. 21/200434 ;

(c)  „sustav za označivanje i registraciju životinja” znači sustav za označivanje i registraciju goveda utvrđen Uredbom (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća33 odnosno sustav za označivanje i registraciju ovaca i koza utvrđen Uredbom Vijeća (EZ) br. 21/200434 ili, prema potrebi, sustav za označivanje i registraciju svinja utvrđen Direktivom Vijeća 2008/71/EC34a i ostale baze podataka u upotrebi koje su države članice uspostavile za životinje;

__________________

__________________

33 Uredba (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uvođenju sustava označivanja i registracije životinja vrste goveda, označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97 (SL L 204, 11.8.2000., str. 1.).

33 Uredba (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uvođenju sustava označivanja i registracije životinja vrste goveda, označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97 (SL L 204, 11.8.2000., str. 1.).

34 Uredba Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. o uspostavi sustava za označivanje i registraciju ovaca i koza i izmjeni Uredbe (EZ) br. 1782/2003 i direktiva 92/102/EEZ i 64/432/EEZ (SL L 5, 9.1.2004., str. 8.).

34 Uredba Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. o uspostavi sustava za označivanje i registraciju ovaca i koza i izmjeni Uredbe (EZ) br. 1782/2003 i direktiva 92/102/EEZ i 64/432/EEZ (SL L 5, 9.1.2004., str. 8.).

 

34a Direktiva Vijeća 2008/71/EZ od 15 srpnja 2008. o identifikaciji i registraciji svinja (SL L 213, 8.8.2008., str. 31.).

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 4. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  „sustav bez zahtjeva” znači sustav za zahtjeve za intervencije povezane s površinom ili životinjama u kojem su u službenim računalnim bazama podataka kojima upravlja država članica na raspolaganju potrebni podaci koje zahtijeva uprava i koji se odnose barem na pojedinačna područja ili životinje za koje je podnesen zahtjev za potporu.

(f)  „sustav bez zahtjeva” znači sustav koji uključuje prethodno ispunjene obrasce ili neki drugi sustav za zahtjeve za intervencije povezane s površinom ili životinjama u kojem su u službenim računalnim bazama podataka kojima upravlja država članica na raspolaganju potrebni podaci koje zahtijeva uprava i koji se odnose barem na pojedinačna područja ili životinje za koje je podnesen zahtjev za potporu.

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 64. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  sustav za nadzor površina;

(c)  sustav za nadzor i kontrolu površina;

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 64. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Integrirani sustav funkcionira na temelju elektroničkih baza podataka i geografskih informacijskih sustava i omogućuje razmjenu i integraciju podataka između elektroničkih baza podataka i geografskih informacijskih sustava.

2.  Integrirani sustav funkcionira na temelju elektroničkih baza podataka i geografskih informacijskih sustava i omogućuje razmjenu i integraciju podataka između elektroničkih baza podataka i geografskih informacijskih sustava (GIS). U tu svrhu, geografski informacijski sustav omogućuje raščlanjivanje geoprostornih podataka o poljoprivrednim, katastarskim ili referentnim česticama na one koji ograničavaju zaštićene zone i određena područja uspostavljena u skladu sa zakonodavstvom Unije navedenim u Prilogu XI. Uredbi (EU) .../... [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a], kao što su područja obuhvaćena mrežom Natura 2000 ili zone ranjive na onečišćenje nitratima te obilježja krajolika i ekološke infrastrukture (drveće, živice, ribnjaci, granični pojasevi, obalni pojasevi itd.).

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Članak 64. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ne dovodeći u pitanje odgovornost država članica za provedbu i primjenu integriranog sustava, Komisija može tražiti pomoć specijaliziranih tijela ili osoba kako bi olakšala uspostavu, nadzor i rad integriranog sustava, a posebno kako bi nadležnim tijelima država članica osigurala tehničke savjete.

3.  Ne dovodeći u pitanje odgovornost država članica za provedbu i primjenu integriranog sustava, Komisija traži pomoć specijaliziranih tijela ili osoba kako bi olakšala uspostavu, nadzor i rad integriranog sustava, a posebno kako bi nadležnim tijelima država članica osigurala tehničke savjete.

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Podaci i dokumentacija iz prvog podstavka koji se odnose na tekuću kalendarsku ili tržišnu godinu te na proteklih deset kalendarskih ili tržišnih godina dostupni su u digitalnim bazama podataka nadležnog tijela države članice.

Podaci i dokumentacija iz prvog podstavka koji se odnose na tekuću kalendarsku ili tržišnu godinu te na proteklih deset kalendarskih ili tržišnih godina dostupni su u digitalnim bazama podataka nadležnog tijela države članice. Relevantne informacije iz baze podataka također se mogu pružati u obliku sažetaka.

Obrazloženje

Postoji zabrinutost u vezi s troškovima pohrane svih potrebnih podataka. Dostupnost podataka i dokumentacije u vremenskom okviru od deset godina mogla bi se pokazati kao vrlo skupa. Slične i relevantne informacije mogu se dostaviti u obliku sažetaka, koji su znatno jeftiniji.

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Države članice osiguravaju da korisnici i potencijalni korisnici imaju pristup svim referentnim podacima i atributnim podacima o zemljištu kojim se koriste ili namjeravaju koristiti, kako bi im se omogućilo ispravno podnošenje zahtjeva.

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kada je riječ o potpori za intervencije povezane s površinom iz članka 63. stavka 2. koje se provode u skladu s nacionalnim strateškim planovima u okviru ZPP-a, države članice zahtijevaju podnošenje zahtjeva s pomoću geoprostorne aplikacije koju osigurava nadležno tijelo.

1.  Kada je riječ o potpori za intervencije povezane s površinom iz članka 63. stavka 2. koje se provode u skladu s nacionalnim strateškim planovima u okviru ZPP-a, države članice zahtijevaju podnošenje zahtjeva s pomoću obrasca koji nadležno tijelo osigurava u svojoj geoprostornoj aplikaciji.

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 4. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako država članica odluči upotrebljavati sustav bez zahtjeva, ta država omogućuje upravi da, ako nije bilo promjena, na temelju postojećih podataka u službenim računalnim bazama podataka izvrši prihvatljiva plaćanja korisnicima, a ti se podaci, prema potrebi, dopunjavaju dodatnim informacijama ako je došlo do promjene. Te podatke i sve dodatne informacije potvrđuje korisnik.

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice uspostavljaju sustav za nadzor površina i upravljaju njime.

1.  Države članice uspostavljaju sustav za nadzor i kontrolu površina i upravljaju njime. Iz valjano utemeljenih razloga Komisija može odobriti prijelazno razdoblje za uspostavu sustava za nadzor i kontrolu površina za države članice koje nedavno nisu upotrebljavale takav sustav za nadzor i kontrolu površina.

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice svake godine ocjenjuju kvalitetu sustava za nadzor površina u skladu s metodologijom utvrđenom na razini Unije.

Države članice svake godine ocjenjuju kvalitetu sustava za nadzor i kontrolu površina u skladu s metodologijom utvrđenom na razini Unije.

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Članak 70. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice uspostavljaju sustav kontrole i kazni za potpore iz članka 63.

Države članice uspostavljaju sustav kontrole i kazni za potpore iz članka 63. Države članice, preko agencija za plaćanja ili tijela koja su ovlastile da djeluju u njihovo ime, provode administrativne provjere zahtjeva za potporu kako bi se provjerili uvjeti prihvatljivosti za potporu. Te provjere dopunjavaju se provjerama na licu mjesta.

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Članak 70. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Za svaku od intervencija iz članka 63. stavka 2. države članice osiguravaju da kontrolni uzorak provjera na terenu koje se provode svake godine obuhvaća najmanje 5 % svih korisnika. Taj se postotak povećava na odgovarajući način ako se utvrdi znatna nesukladnost u kontekstu određene intervencije ili mjere. Međutim, države članice mogu smanjiti taj postotak ako stope pogrešaka ostanu na prihvatljivoj razini.

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Članak 70. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Stavci od 1. do 5. članka 57. primjenjuju se na odgovarajući način.

Briše se.

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 1. – točka a – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  obliku, sadržaju i pojedinostima dostavljanja ili stavljanja Komisiji na raspolaganje:

(a)  obliku i pojedinostima dostavljanja ili stavljanja Komisiji na raspolaganje:

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  osnovnim obilježjima geoprostornog sustava prijave i sustava za nadzor površina iz članaka 67. i 68. i pravilima koja se na njih odnose.

(b)  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 100. kojima se ova Uredba dopunjuje utvrđivanjem pravila o sadržaju za prijenos te stavljanju Komisiji na raspolaganje:

 

i.  izvješća o ocjeni kvalitete sustava identifikacije poljoprivrednih parcela, geoprostornog sustava prijave i sustava za nadzor i kontrolu površina;

 

ii.  korektivnih mjera koje države članice trebaju provesti kako je navedeno u člancima 66., 67. i 68.,

 

iii.  osnovnih obilježja geoprostornog sustava prijave i sustava za nadzor i kontrolu površina iz članaka 67. i 68. te pravila koja se na njih odnose.

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 101. stavka 3.

Briše se.

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Članak 78. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice dostavljaju Komisiji popis poduzeća sa poslovnim nastanom u trećoj zemlji za koja je plaćanje predmetnog iznosa izvršeno ili primljeno odnosno trebalo je biti izvršeno ili primljeno.

2.  Države članice dostavljaju Komisiji popis poduzeća sa poslovnim nastanom u trećoj zemlji za koja je plaćanje predmetnog iznosa izvršeno ili primljeno odnosno trebalo je biti izvršeno ili primljeno. Komisija prema potrebi poziva stručnjake iz trećih zemalja, uključujući zemlje u razvoju, kako bi se provela provjera vanjskih učinaka provedbe ZPP-a na razini država članica.

Obrazloženje

U duhu kvalitetne i učinkovite suradnje s trećim zemljama, Komisija bi trebala jačati svoj dijalog s partnerskim zemljama u pogledu svih aspekata koji utječu na njihov proces razvoja. Doprinos partnera Unije usmjeren je na utvrđivanje i otklanjanje neusklađenosti politika EU-a, osobito između vanjskih aspekata unutarnjih i vanjskih politika.

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Članak 79.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 79.

Briše se.

Izrada programa

 

1.  Države članice izrađuju programe za kontrole koje u skladu s člankom 75. treba provesti u sljedećem razdoblju kontrole.

 

2.  Najkasnije do 15. travnja svake godine države članice dostavljaju Komisiji svoj program iz stavka 1. i navode:

 

(a)  broj poduzeća koje je potrebno kontrolirati i njihovu podjelu prema sektoru na osnovi iznosa koji su s njima povezani;

 

(b)  kriterije koji su doneseni za izradu programa.

 

3.  Programe koje izrađuju i prosljeđuju Komisiji države članice počinju provoditi ako u roku od osam tjedana Komisija ne dostavi komentare.

 

4.  Stavak 3. primjenjuje se mutatis mutandis na izmjene programa koje su izvršile države članice.

 

5.  Komisija u bilo kojem trenutku može zatražiti uključivanje određene kategorije poduzeća u program država članica.

 

6.  Poduzeća za koja je zbroj primitaka ili plaćanja iznosio manje od 40 000 EUR kontroliraju se u skladu s ovim poglavljem samo iz posebnih razloga koje trebaju navesti države članice u svom godišnjem programu iz stavka 1. ili Komisija u bilo kojoj predloženoj izmjeni tog programa.

 

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 101. kojima se izmjenjuju pragovi utvrđeni u prvom podstavku.

 

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Glava 4. – poglavlje 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sustav kontrole ispunjenja uvjeta i sustav kazni za neispunjenje uvjeta

Sustav kontrole ispunjenja uvjeta i sustav kazni za neispunjenje uvjeta za održivi razvoj.

Obrazloženje

Ova je izmjena uredničke naravi i njezina je svrha preimenovati ispunjenje uvjeta u „ispunjenje uvjeta za održivi razvoj” s obzirom na uvođenje zelenih mjera ZPP-a (bivše ozelenjavanje) u obavezne stavke povezane s ispunjenjem uvjeta.

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Članak 84. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice uspostavljaju sustav kontrole kojim se osigurava da korisnici potpore iz članka 11. Uredbe (EU ) .../... [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a], poglavlja IV. Uredbe (EU) br. 228/2013 i poglavlja IV. Uredbe (EU) br. 229/2013 ispunjuju obveze iz glave III. poglavlja 1. odjeljka 2. Uredbe (EU) .../... [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a].

Države članice imaju sustav kontrole kojim se osigurava da sljedeći korisnici izvršavaju obveze iz glave III. poglavlja I. odjeljka 2. Uredbe (EU) .../... [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a]:

 

(a)  korisnici koji primaju izravna plaćanja iz glave III. poglavlja II. Uredbe (EU) .../... [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a];

 

(b)  korisnici koji primaju godišnje premije iz članaka 65., 66. i 67 Uredbe (EU) .../... [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a];

 

(c)  korisnici koji primaju potpore na temelju poglavlja IV. Uredbe (EU) br. 228/2013 i poglavlja IV. Uredbe (EU) br. 229/2013.

 

 

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Članak 84. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  „ponavljanje neispunjavanja obveze” znači nesukladnost s istim zahtjevom ili standardom koja je utvrđena više od jednom pod uvjetom da je korisnik obaviješten o prethodnoj nesukladnosti te je, ovisno o slučaju, imao mogućnost poduzeti potrebne mjere za ispravak te prethodne nesukladnosti.

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Članak 84. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kada je riječ o sustavima kontrole iz stavka 1., države članice:

3.  Kako bi se uskladile sa svojim obvezama u pogledu kontrole iz stavka 1., države članice:

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Članak 84. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  mogu, prema potrebi, za provedbu kontrola na terenu iz točke (a) upotrijebiti daljinsko istraživanje ili sustav za nadzor područja;

(c)  mogu, prema potrebi i izvedivosti, za provedbu kontrola na terenu iz točke (a) upotrijebiti daljinsko istraživanje ili sustav za nadzor i kontrolu područja; i

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Članak 84. – stavak 3. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  uvode sustav ranog upozoravanja;

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Članak 84. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  utvrđuju kontrolni uzorak za kontrole iz točke (a) koje se provode svake godine na temelju analize rizika te u njih uključuju nasumičnu sastavnicu i osiguravaju da kontrolni uzorak obuhvaća najmanje 1 % korisnika koji primaju potporu iz glave III. poglavlja 1. odjeljka 2. Uredbe (EU) .../... [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a].

Briše se.

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Članak 84. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 a.  Države članice utvrđuju kontrolni uzorak za kontrole iz stavka 3. točke (a) ovoga članka koje se provode svake godine na temelju analize rizika, za koju mogu primijeniti faktore ponderiranja, te nasumične sastavnice i osiguravaju da kontrolni uzorak obuhvaća najmanje 1 % korisnika koji primaju potporu iz glave III. poglavlja I. odjeljka 2. Uredbe (EU) .../... [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a].

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Članak 84. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 b.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 100. kojima se dopunjava ova Uredba pravilima za pojednostavljenu provjeru za poljoprivrednike koji sudjeluju u programima iz članka 25. Uredbe (EU) .../ … [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a].

Amandman    191

Prijedlog uredbe

Članak 84. – stavak 3.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 c.  Komisija provedbenim aktima donosi pravila o izvršavanju provjera iz ovoga članka, uključujući pravila kojima se omogućuje da se prilikom analize rizika u obzir uzimaju sljedeći čimbenici:

 

(a)  sudjelovanje poljoprivrednika u sustavu za savjetovanje poljoprivrednika kako je predviđeno člankom 13. Uredbe (EU) .../... [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a];

 

(b)  sudjelovanje poljoprivrednika u sustavu ovjeravanja kako je predviđeno člankom 12. stavkom 3.a Uredbe (EU) .../... [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a] pod uvjetom da su njime obuhvaćeni predmetni zahtjevi i standardi.

 

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 101. stavka 3.

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Članak 85. – stavak 2. – točka a – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

uključuju u njih pravila o primjeni administrativnih kazni u slučajevima u kojima se zemljište prenosi tijekom predmetne kalendarske godine ili godina. Ta se pravila temelje na pravednoj i pravičnoj podjeli odgovornosti za neispunjenje obveza između prenositelja i preuzimatelja.

uključuju u njih pravila o primjeni administrativnih kazni u slučajevima u kojima se poljoprivredno zemljište, poljoprivredno gospodarstvo ili njihovi dijelovi prenose tijekom predmetne kalendarske godine ili godina. Ta se pravila temelje na pravednoj i pravičnoj podjeli odgovornosti za neispunjenje obveza između prenositelja i preuzimatelja.

Amandman    193

Prijedlog uredbe

Članak 85. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  osigurava da se administrativne kazne ne određuju ako je do neispunjenja obveza došlo zbog više sile.

(c)  osigurava da se administrativne kazne ne određuju u sljedećim slučajevima:

 

i.  ako je do nesukladnosti došlo zbog više sile;

 

ii.  ako je do neispunjenja obveza došlo zbog naredbe javnog tijela;

 

iii.  ako je do nesukladnosti došlo zbog pogreške nadležnog tijela ili drugog tijela te ako nije razumno očekivati da bi korisnik na koji se administrativna kazna odnosi mogao otkriti pogrešku;

 

iv.  ako je do neispunjenja obveza došlo zbog običnog nemara.

Amandman    194

Prijedlog uredbe

Članak 86. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Administrativne kazne iz glave III. poglavlja 1. odjeljka 2. Uredbe (EU) .../... [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a] primjenjuju se u obliku smanjenja ili ukidanja ukupnog iznosa plaćanja iz tog odjeljka te uredbe koji je odobren ili se treba odobriti predmetnom korisniku na temelju zahtjeva za potporu koje je podnio ili će podnijeti tijekom kalendarske godine nalaza.

Administrativne kazne primjenjuju se u obliku smanjenja ili ukidanja ukupnog iznosa plaćanja iz članka 84. stavka 1. koji je odobren ili se treba odobriti predmetnom korisniku na temelju zahtjeva za potporu koje je podnio ili će podnijeti tijekom kalendarske godine nalaza.

Amandman    195

Prijedlog uredbe

Članak 86. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za izračun tih smanjenja i ukidanja u obzir se uzima ozbiljnost, opseg, trajanje, ponavljanje i namjera utvrđenog neispunjenja obveza. Utvrđene kazne su odvraćajuće i proporcionalne te su u skladu s kriterijima iz stavaka 2. i 3. ovog članka.

Za izračun tih smanjenja i ukidanja u obzir se uzima priroda, ozbiljnost, opseg, trajanje, ponavljanje i namjera utvrđenog neispunjenja obveza. Utvrđene kazne su odvraćajuće i proporcionalne te su u skladu s kriterijima iz stavaka 2. i 3. ovog članka.

Amandman    196

Prijedlog uredbe

Članak 86. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju neispunjenja obveza zbog nemara postotak smanjenja u pravilu iznosi 3 % ukupnog iznosa plaćanja iz stavka 1. ovog članka.

U slučaju neispunjenja obveza zbog nemara postotak smanjenja u pravilu iznosi 3 % ukupnog iznosa plaćanja iz stavka 1. ovog članka. Smanjenje se određuje na temelju procjene prirode i ozbiljnosti neispunjenja obveza, na temelju kriterija utvrđenih u stavku 1. ovoga članka.

Amandman    197

Prijedlog uredbe

Članak 86. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu uspostaviti sustav ranog upozoravanja koji se primjenjuje na pojedinačne slučajeve neispunjenja obveza do kojeg je došlo prvi put i na koje se zbog njihove manje težine, opsega i trajanja ne primjenjuje smanjenje ili ukidanje. Ako se u naknadnoj kontroli tijekom tri uzastopne kalendarske godine utvrdi da neispunjenje obveza nije ispravljeno, smanjenje u skladu s prvim podstavkom primjenjuje se retroaktivno.

Države članice uspostavljaju i upotrebljavaju sustav ranog upozoravanja iz članka 84. stavka 3. koji se primjenjuje na pojedinačne slučajeve neispunjenja obveza do kojeg je došlo prvi put i na koje se zbog njihove manje težine, opsega i trajanja ne primjenjuje smanjenje ili ukidanje. Nadležno tijelo obavješćuje korisnika o obvezi otklanjanja utvrđene nesukladnosti i predlaže korektivne mjere koje je potrebno poduzeti kako bi se ona otklonila. Ako se u naknadnoj kontroli tijekom tri uzastopne kalendarske godine utvrdi da neispunjenje obveza nije ispravljeno, smanjenje u skladu s prvim podstavkom primjenjuje se retroaktivno.

Amandman    198

Prijedlog uredbe

Članak 86. – stavak 2. – podstavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice korisnicima koji su primili rano upozorenje mogu osigurati obvezno osposobljavanje u okviru sustava za savjetovanje poljoprivrednika iz glave III. poglavlja 1. odjeljka 3. Uredbe (EU) .../... [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a].

Države članice korisnicima koji su primili rano upozorenje osiguravaju posebno osposobljavanje o ispunjenju uvjeta u okviru sustava za savjetovanje poljoprivrednika iz glave III. poglavlja I. odjeljka 3. Uredbe (EU) .../... [Uredba o strateškim planovima u okviru ZPP-a], a pohađanje tog osposobljavanja može biti obvezno.

Amandman    199

Prijedlog uredbe

Članak 86. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U slučaju ponovnog neispunjenja obveza postotak umanjenja veći je od onog koji se primjenjuje u slučaju neusklađenosti zbog nemara i prvog kažnjavanja.

3.  U slučaju ponovnog neispunjenja obveza postotak umanjenja u pravilu iznosi 10 % ukupnog iznosa plaćanja iz stavka 1.

Amandman    200

Prijedlog uredbe

Članak 86. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U slučaju naknadnih ponovnih neispunjenja obveza, a ako nisu pruženi opravdani razlozi, smatra se da je korisnik postupao namjerno u smislu stavka 4.

Amandman    201

Prijedlog uredbe

Članak 86. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U slučaju namjernog neispunjenja obveza postotak je veći od onog koji se primjenjuje u slučaju ponavljanja iz stavka 3., a može doći i do cjelokupnog isključenja iz plaćanja, te može vrijediti jednu ili više kalendarskih godina.

4.  U slučaju namjernog neispunjenja obveza postotak smanjenja iznosi najmanje 15 % ukupnog iznosa plaćanja iz stavka 1., a može doći i do potpunog isključenja iz plaćanja, te može vrijediti jednu ili više kalendarskih godina.

Amandman    202

Prijedlog uredbe

Članak 87. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu zadržati 20 % iznosa koji proizlaze iz primjene smanjenja i ukidanja iz članka 86.

Države članice mogu zadržati 25 % iznosa koji proizlaze iz primjene smanjenja i ukidanja iz članka 86.

Obrazloženje

Nema razloga za smanjenje postotka u usporedbi sa sadašnjim. Postotak bi trebao biti 25 % jer države članice provode sustav i snose teret odbitaka.

Amandman    203

Prijedlog uredbe

Članak 100.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 100.a

 

Hitni postupak

 

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

 

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 100. stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopće svoju odluku o podnošenju prigovora.

Amandman    204

Prijedlog uredbe

Članak 102. – stavak 1. − podstavak 2. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  članak 5., članak 7. stavak 3., članci 9. i 34., članak 35. stavak 4., članci 36., 37., 38., 43., 51., 52., 54., 110. i 111. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i relevantna provedbena i delegirana pravila i dalje se primjenjuju na stvarne rashode i plaćanja izvršena za poljoprivrednu financijsku godinu 2020. i prethodne godine kada je riječ o EFJP-u te na stvarne rashode i izvršena plaćanja za programe ruralnog razvoja koje je odobrila Komisija u skladu s Uredbom (EU) br. 1305/2013 kada je riječ o EPFRR-u,

(a)  članak 5., članak 7. stavak 3., članak 9., članak 26. stavak 5., članak 34., članak 35. stavak 4., članci 36., 37., 38., 43., 51., 52., 54., 110. i 111. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i relevantna provedbena i delegirana pravila i dalje se primjenjuju na stvarne rashode i plaćanja izvršena za poljoprivrednu financijsku godinu 2020. i prethodne godine kada je riječ o EFJP-u te na stvarne rashode i izvršena plaćanja za programe ruralnog razvoja koje je odobrila Komisija u skladu s Uredbom (EU) br. 1305/2013 kada je riječ o EPFRR-u,

Amandman    205

Prijedlog uredbe

Članak 103.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 103.

Briše se.

Prijelazne mjere

 

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 101. kojima se ova Uredba dopunjuje odstupanjima od pravila i dodacima pravilima iz ove Uredbe.

 

OBRAZLOŽENJE

Europska komisija donijela je 1. lipnja 2018. paket od tri zakonodavna prijedloga za reformu zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) za razdoblje 2021. – 2027., uključujući pravila na temu „Financiranje, upravljanje i nadzor” (Uredba (EU) br. 393/2018). Taj opsežan zakonodavni paket prvotno je bio predviđen za kraj 2017. Zbog kašnjenja do kojeg je došlo nameće se kratak rok koji se podudara s krajem mandata i Europskog parlamenta i Komisije, što suzakonodavcu stvara teške okolnosti za donošenje.

Do kašnjenja je došlo i zbog kašnjenja prijedloga o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. (VFO), koji je donesen tek u svibnju 2018. (COM(2018)321), a kojim je utvrđena financijska omotnica za budući ZPP. Sredstva za ZPP iznose 365 006 milijuna EUR za EU-27 (u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza), što predstavlja smanjenje od oko 5 %. Sredstva dodijeljena Europskom fondu za jamstva u poljoprivredi (EFJP) iznose 286,2 milijardi EUR, što predstavlja smanjenje od 1,1 %, dok su sredstva za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) iznosila 78,8 milijardi EUR, što je smanjenje od 15,3 %,, uvijek u usporedbi s osnovom. Međutim, ako se u postupku donošenja učine znatne izmjene na predložene proračunske gornje granice, moguće je da će također biti potrebno revidirati stajalište Parlamenta, stoga je konačna odluka o reformi ZPP-a povezana s konačnim sporazumom o VFO-u.

Ukupna struktura paketa ZPP-a sastoji se od tri izvješća, a to su: Uredba o financiranju i upravljanju, Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a, u kojoj se pod jednim okvirom stavljaju dvije trenutačno zasebne uredbe o izravnim plaćanjima i ruralnom razvoju, te Uredba o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda. Strateški planovi i Uredbe o financiranju, upravljaju i nadzoru se zbog velikih preklapanja trebaju čitati zajedno te se o njima treba glasovati zajedno.

U pogledu činjenične osnove, Komisijina procjena učinka je u velikoj mjeri podbacila kada je riječ, primjerice, o ključnom pitanju pojednostavnjenja jer se njome ne pruža detaljna kvantifikacija smanjenja administrativnog opterećenja, nego se u stvarnosti prenosi s Komisije na države članice. U međuvremenu, analiza uspješnosti aktualnog ZPP-a koju je proveo Europski revizorski sud pokazala je da se komponentom „ekologizacije” izravnih plaćanja, iako je namjera bila dobra, nisu u potpunosti ostvarili ciljevi te se stvorilo znatno administrativno opterećenje.

Iako je riječ o dijelu paketa reformi ZPP-a, izvjestiteljica smatra da se Izvješće o financiranju i upravljanju posebno ne može promatrati odvojeno od cjelokupnog pristupa EU-a strukturnim fondovima (ESIF), posebno u pogledu prijedloga Uredbe o zajedničkim odredbama koja služi kao krovna uredba za sve višegodišnje fondove EU-a. Uredba o zajedničkim odredbama i Uredba o financiranju, upravljanju i nadzoru ZPP-a odnose se i na opći okvir utvrđen Financijskom uredbom kojim su obuhvaćeni svi modeli (izravnog, neizravnog, podijeljenog) upravljanja te su navedene osnovne definicije (uključujući upravljanje) i uvjeti (uključujući reviziju i kontrolu). Uredbom o zajedničkim odredbama omogućuje se usmjerenost na uspješnost i rezultate, utvrđivanje ključnih etapa povezanih s isplatom na temelju pokazatelja rezultata i upotreba pojednostavnjenih mogućnosti financiranja kao što su fiksne stope, jednokratni iznosi i standardne jedinične troškova za koje izvjestiteljica smatra da su ključni instrumenti i u upravljanju EPFRR-om. Osim toga, njome se pojašnjava i međusobna povezanost između inicijativa LEADER (financirano iz EPFRR-a) i inicijativa za razvoj pod vodstvom zajednice financirana iz ESIF-a.

U rezoluciji Parlamenta pod nazivom „Budućnost hrane i poljoprivrede” (P8_TA (2018)0224) iz svibnja 2017. o Komunikaciji Komisije pod istim naslovom (COM(2017)713 final) ključna pitanja odnose se na jednostavan i transparentan sustav upravljanja, pravilno funkcioniranje modela ostvarenja usmjerenog na rezultate te integraciju različitih poljoprivredno-okolišno-klimatskih mjera u koherentnu i pojednostavljenu strukturu.

Značajna izmjena novog prijedloga reforme ZPP-a, koju izvjestiteljica smatra pozitivnom, jest prelazak s usklađenosti na uspješnost, dok se istovremeno sve više odgovornosti prebacuje s Komisije na države članice, među ostalim u pogledu upravljanja i kontrole kako je navedeno u Uredbi o financiranju, upravljanju i nadzoru ZPP-a.

Stoga se ključnim pitanjima iz nacrta izvješća EP-a želi uspostaviti zakonodavni okvir kojim se omogućuje bolja provedba pojednostavljenog i moderniziranog upravljanja i kontrole ZPP-a s pomoću:

Sustava upravljanja: Dvostruki cilj jednostavne i sveobuhvatne strukture ostvaruje se gotovo potpunom reorganizacijom predloženog sustava Komisije, posebno uz objašnjenje strukture i nadležnosti povećanog broja institucija (koordinacijsko tijelo, odbor za praćenje) i navođenje njihovih dodatnih zadaća (tijelo za ovjeravanje) s ciljem jamčenja učinkovitosti, transparentnosti i odgovornosti;

Obveza izvješćivanja: Promjena sustava koji se temelji isključivo na (financijskim) ostvarenjima na mješoviti sustav koji se temelji na ostvarenjima i rezultatima (uspješnost), uključujući smanjenje nadzora Komisije i povećanje dodatnih obveza izvješćivanja za države članice. Kako bi se ograničilo neizbježno povećanje administrativnog opterećenja (godišnji pregled uspješnosti), uz istodobno jamčenje važnosti i kvalitete novog sustava utemeljenog na uspješnosti (pokazatelji rezultata uspješnosti), predlaže se prilagodba izvještajnog ciklusa;

Krizne pričuve: Ključna uloga prikladnog financiranog, neovisnog i dobro usmjerenog mehanizma za krize ponovno se uspostavlja ograničavanjem njegovog područja primjene samo na krizne situacije (bez intervencije na tržištu), uz istodobno omogućavanje širenja osnove financiranja unutar okvira ZPP-a i izvan njega te zadržavanje predloženog načela o prijenosu sredstava;

Sankcija i kontrola: Granica za izuzeće od sankcija ponovno je uspostavljena na 1250 EUR po korisniku i do 10 ha prihvatljivog zemljišta, što je važan korak za pojednostavnjenje za male poljoprivrednike; istovremeno je ponovno uspostavljena potreba za kontrolama na terenu koje se temelje na procjeni rizika, a provode ih države članice; bolja dostupnost satelitskih podataka od Komisije pomaže u provedbi boljih kontrola; kako bi se ponovno uspostavila određena razina usklađenosti, uvodi se zajednički sustav postupnog povećanja razine sankcije u slučaju opetovanog kršenja;

Savjetodavnih službi za poljoprivredna gospodarstva: To je ključan element sustava provedbe ZPP-a koji bi stoga trebao ostati u horizontalnoj uredbi, zajedno s detaljnijim pravilima kako bi se korisnicima u svim državama članicama osigurao pristup kao preduvjet za modernu poljoprivrednu politiku diljem EU-a;

Demokratskog nadzora: Prijedlozi sadržavaju golem broj ovlasti o kojima će se odlučivati u kasnijoj fazi, a koje je bilo potrebno revidirati i preoblikovati kako bi se održala ravnoteža između institucija.

Što se tiče stupanja na snagu zakonodavnih prijedloga koje su suzakonodavci donijeli, korisno je podsjetiti se na to da je za posljednje programsko razdoblje ZPP-a bilo potrebno dvije godine prijelaznih mjera. Međutim, to se nije podudaralo niti s krajem mandata Parlamenta i Komisije niti s uvođenjem novih zadaća i struktura. Stoga će se pravovremeno trebati donijeti sveobuhvatni pravni akt kojim se uređuju potrebne prijelazne odredbe, posebno novi pristup na temelju uspješnosti, kako bi se državama članicama dalo vremena za uspostavu novih sustava.

MIŠLJENJE Odbora za razvoj (12.2.2019)

upućeno Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013
(COM(2018) 0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Maria Heubuch

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Obveza EU-a da usklađeno provodi politike radi razvoja kodificirana je u članku 208. Ugovora iz Lisabona: EU se obvezao da će uzimati u obzir razvojne ciljeve u svim politikama koje bi mogle utjecati na zemlje u razvoju te da će izbjegavati proturječja među tim politikama. Sigurnost opskrbe hranom i održiva poljoprivreda prioritetna su područja razvojne suradnje EU‑a. U relevantnom političkom okviru EU-a[1] (2010.) ističe se značaj usklađenosti politika radi razvoja za globalnu sigurnost opskrbe hranom te se izdvaja Zajednička poljoprivredna politika EU-a (ZPP).

Iako se neusklađenost ZPP-a s razvojnim ciljevima smanjila otkad su subvencije za izvoz postupno ukinute, problemi s neusklađenošću i dalje su prisutni. Subvencije u okviru ZPP-a i mjere tržišne potpore zbog kojih dolazi do povećanog uvoza ili izvoza određene robe u zemlje u razvoju ili iz njih, kao i negativan klimatski učinak prouzročen poljoprivrednom proizvodnjom koju karakterizira intenzivna upotreba resursa mogu dovesti do negativnih učinaka na razvoj.

„Horizontalnim uredbama” koje se trenutačno izmjenjuju omogućuje se prilagodba pravila o financiranju, upravljanju i nadzoru različitih mjera u okviru ZPP-a. Te „intervencije” financiraju se sredstvima iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), koji se često nazivaju dvama „stupovima” ZPP-a. Nakon 2021. u okviru ZPP-a postojat će model ostvarivanja s pomoću kojeg se državama članicama daje veća odgovornost u pogledu utvrđivanja nacionalnih prioriteta. Taj novi model usko je povezan s prelaskom s usklađenosti na uspješnost, a uvjetovanost je važan element ZPP-a.

Izvjestiteljica pozdravlja prelazak na novi pristup ZPP-u koji se temelji na rezultatima i koji bi mogao biti veoma koristan za postizanje usklađenosti s politikom razvojne suradnje te klimatskom i okolišnom politikom, iako postoji znatan prostor za smanjenje ambicije i snižavanje standarda s obzirom na to da će države članice same postavljati ciljeve u svojim nacionalnim planovima. Analiza tog zakonodavnog prijedloga sa stajališta usklađenosti politika radi razvoja pokazuje da se usklađenost politika radi razvoja nedostatno odražava u pravilima koja se odnose na financiranje, upravljanje i nadzor.

Izvjestiteljica stoga predlaže izmjenu Uredbe u cilju uvođenja veće predanosti u pogledu usklađenosti politika radi razvoja i jamčenja odgovarajućeg savjetovanja dionika tijekom različitih faza planiranja, provedbe, nadzora i evaluacije ZPP-a, među ostalim:

–  veće predanosti i razjašnjavanja obveza EU-a i država članica koje se odnose na poštovanje obveza u pogledu usklađenosti politika radi razvoja koje proizlaze iz UFEU-a, Programa održivog razvoja do 2030. i Pariškog sporazuma

–  sustavnog nadzora pokazatelja u pogledu usklađenosti politika radi razvoja, ciljeva održivog razvoja i klimatskih ciljeva te globalnog učinka ZPP-a proširenja postojećeg mehanizma nadzora poljoprivrednih tržišta u cilju praćenja vanjskih trgovinskih tokova osjetljivih proizvoda u partnerske zemlje u razvoju te iz njih

  savjetovanja s brojnim dionicima, uključujući razvojne partnere i stručnjake, prije utvrđivanja strateških planova država članica u okviru ZPP-a.

AMANDMANI

Odbor za razvoj poziva Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Pozivanje 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2. i članak 208.,

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija pod naslovom „Budućnost hrane i poljoprivrede” od 29. studenoga 2017. zaključeno je da bi se odgovor Zajedničke poljoprivredne politike (dalje u tekstu „ZPP”) na buduće izazove i mogućnosti trebao i dalje poboljšavati poticanjem zapošljavanja, rasta i ulaganja, borbom protiv klimatskih promjena i prilagodbom njima te prenošenjem istraživanja i inovacija iz laboratorija na polja i tržišta. ZPP-om bi se nadalje trebala riješiti pitanja građana koja se odnose na održivu poljoprivrednu proizvodnju.

(1)  U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija pod naslovom „Budućnost hrane i poljoprivrede” od 29. studenoga 2017. zaključeno je da bi se odgovor Zajedničke poljoprivredne politike (dalje u tekstu „ZPP”) na buduće izazove i mogućnosti trebao i dalje poboljšavati poticanjem zapošljavanja, rasta i ulaganja u ruralna područja, promicanjem socijalne uključenosti, smanjenjem razlika u razvoju među različitim područjima, borbom protiv klimatskih promjena i prilagodbom njima te prenošenjem istraživanja i inovacija iz laboratorija na polja i tržišta. U Komunikaciji se ujedno naglašava globalna dimenzija ZPP-a i navodi predanost Unije poboljšanju usklađenosti politika radi održivog razvoja (PCSD). Osim toga, trebalo bi nadalje reformirati ZPP kako bi se riješila zabrinutost građana u pogledu održive poljoprivredne proizvodnje i njezina učinka na treće zemlje, posebno zemlje u razvoju, kako bi se osiguralo da se stanovništvu pruža hranjiva, sigurna i zdrava hrana, te kako bi se poticao održivi razvoj i učinkovito upravljanje prirodnim resursima kao što su voda, tlo i zrak u cilju jamčenja zaštite biološke raznolikosti i očuvanja staništa i krajobraza, u skladu s međunarodnim obvezama Unije, uključujući Program održivog razvoja do 2030. i Pariški sporazum o klimatskim promjenama.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Model ostvarivanja ZPP-a zasnovan na sukladnosti trebalo bi prilagoditi kako bi se veća pozornost posvetila rezultatima i uspješnosti. U skladu s time, Unija bi trebala odrediti osnovne ciljeve politike, vrste intervencije i osnovne zahtjeve Unije, a države članice trebale bi imati veće dužnosti i odgovornosti za ispunjavanje tih ciljeva. Stoga je potrebno zajamčiti veću supsidijarnost kako bi se bolje uzeli u obzir lokalni uvjeti i potrebe. U skladu s time, u okviru novog modela ostvarivanja politike, države članice trebale bi biti odgovorne za prilagodbu svojih intervencija u okviru ZPP-a u skladu s osnovnim zahtjevima Unije kako bi maksimalno povećale svoj doprinos ostvarenju ciljeva ZPP-a Unije te utvrdile i oblikovale okvir sukladnosti i kontrole za korisnike.

(3)  Model ostvarivanja ZPP-a zasnovan na sukladnosti trebalo bi prilagoditi kako bi se veća pozornost posvetila održivoj poljoprivredi. U skladu s time, Unija bi trebala odrediti osnovne ciljeve politike, vrste intervencije i osnovne zahtjeve Unije, među ostalim i u pogledu usklađenosti politika radi razvoja, a države članice trebale bi imati veće dužnosti i odgovornosti za ispunjavanje tih ciljeva. Stoga je potrebno zajamčiti veću supsidijarnost kako bi se bolje uzeli u obzir lokalni uvjeti i potrebe. U skladu s time, u okviru novog modela ostvarivanja politike, države članice trebale bi biti odgovorne za prilagodbu svojih intervencija u okviru ZPP-a u skladu sa svojim konkretnim potrebama i osnovnim zahtjevima Unije kako bi maksimalno povećale svoj doprinos ostvarenju ciljeva ZPP-a Unije te utvrdile i oblikovale okvir sukladnosti i kontrole za korisnike.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8.a)  Provedba ZPP-a trebala bi biti usklađena s ciljevima razvojne suradnje, kako je navedeno u članku 208. Ugovora, uključujući, među ostalim, Program održivog razvoja do 2030. Prema toj usklađenosti politika, mjere poduzete u okviru ove Uredbe ne bi trebale ugrožavati ni kapacitet proizvodnje hrane i dugoročnu sigurnost opskrbe hranom u zemljama u razvoju, a osobito u najmanje razvijenim zemljama, ni ispunjavanje obveza Unije u okviru Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama u vezi s ublažavanjem posljedica klimatskih promjena.

Obrazloženje

U skladu s člankom 208. UFEU-a, u svim politikama potrebno je uzeti u obzir razvojne ciljeve. Poticanje poljoprivrednog razvoja u zemljama u razvoju i poboljšanje globalne sigurnosti opskrbe hranom glavni su ciljevi razvojne suradnje EU-a. ZPP ima vanjske učinke te osobito utječe na trgovinu poljoprivrednim proizvodima. Načelo usklađenosti politika radi razvoja zahtijeva praćenje potencijalnih negativnih posljedica na lokalna tržišta poljoprivrednih proizvoda i lokalne proizvođače u zemljama u razvoju i, kad god je to moguće, njihovo izbjegavanje.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Na temelju novog modela ostvarivanja politike, uključivanje agencija za plaćanja koje su akreditirale države članice ključan je preduvjet za ostvarivanje razumnog jamstva da će se ciljevi i ciljne vrijednosti navedeni u odgovarajućim strateškim planovima u okviru ZPP-a ostvariti intervencijama koje se financiraju iz proračuna Unije. Stoga ovom Uredbom treba izričito odrediti da samo rashodi koje su ostvarile agencije za plaćanja mogu biti predmet nadoknade iz proračuna Unije. Osim toga, rashodi koje financira Unija za intervencije navedene u Uredbi o strateškom planu u okviru ZPP-a trebali bi imati odgovarajuće ostvarenje s obzirom na osnovne zahtjeve Unije i sustave upravljanja te biti u skladu s njima.

(11)  Na temelju novog modela ostvarivanja politike, uključivanje agencija za plaćanja koje su akreditirale države članice ključan je preduvjet za ostvarivanje razumnog jamstva da će se ciljevi i ciljne vrijednosti navedeni u odgovarajućim strateškim planovima u okviru ZPP-a ostvariti intervencijama koje se financiraju iz proračuna Unije. Stoga ovom Uredbom treba izričito odrediti da samo rashodi koje su ostvarile agencije za plaćanja mogu biti predmet nadoknade iz proračuna Unije. Osim toga, rashodi koje financira Unija za intervencije navedene u Uredbi o strateškom planu u okviru ZPP-a trebali bi imati odgovarajuće ostvarenje s obzirom na osnovne zahtjeve Unije i sustave upravljanja te biti u skladu s njima. Ona bi trebala služiti i za ostvarenje ciljeva održivog razvoja. U skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja te radi optimalne upotrebe financijskih sredstava Unije, potrebno je savjetovati se s brojnim dionicima o planiranju i raspodjeli sredstava Unije te nacionalnih sredstava. Države članice trebale bi organizirati takva savjetovanja prije utvrđivanja svojih strateških planova u okviru ZPP-a, a Komisija prije potvrđivanja nacionalnih strategija. Razvojni partneri trebali bi sudjelovati u pogledu pitanja povezanih s usklađenošću politika radi razvoja i učincima ZPP-a na stanovništvo zemalja u razvoju, osobito najslabije razvijenih zemalja.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21.a)  Kako bi se Komisiji omogućila sredstva da ispunjava svoje odgovornosti za jamčenje usklađenosti politika radi razvoja u provedbi ZPP-a, kako je utvrđeno Uredbom (EU) .../ ... [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a], trebalo bi osigurati proširene nadležnosti nadziranja kojima se olakšava nadziranje vanjskih učinaka ZPP-a, osobito u pogledu zemalja u razvoju.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25.a)  U svjetlu novog modela ostvarivanja politike ZPP-a, s naglaskom na rezultate, potrebno je mjeriti ostvarenja i učinke povezane sa svim ciljevima ZPP-a kako su utvrđeni u člancima 5. i 6. Uredbe (EU) .../... [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a], u cilju pružanja jamstva u pogledu učinkovite upotrebe sredstava u okviru ZPP-a.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25.b)  U skladu s načelom proračunske učinkovitosti, u okviru ZPP-a ne bi se trebala trošiti javna sredstva zbog kojih dolazi do drugih troškova u području okoliša, javnog zdravlja ili razvojne pomoći. Takve štetne aktivnosti ne bi trebalo financirati u okviru ZPP-a. Stoga bi pri pružanju jamstva u pogledu učinkovitosti ZPP-a i potrošnje Unije konceptom onoga što predstavlja rizik za financijske interese proračuna Unije trebalo obuhvatiti i rizike za okoliš, javno zdravlje i usklađenost politika radi razvoja. Time bi se ujedno zajamčila usklađenost političkih prioriteta i ciljeva u okviru ZPP-a s drugim političkim prioritetima i ciljevima Unije. Smanjenje dodatnih troškova u drugim područjima trebalo bi zajamčiti učinkovitost javne potrošnje.

Obrazloženje

Troškovi koji nastaju zbog učinaka povezanih s okolišem, javnim zdravljem, socijalnim strukturama ili razvojem eksternaliziraju se na druga područja javne potrošnje, uključujući potrošnju EU-a. To znači da neučinkovita potrošnja dovodi do višestrukog plaćanja, primjerice plaćanje prekomjerne proizvodnje, zatim plaćanje za rješavanje kriza, a zatim i plaćanje u okviru razvojne pomoći. Isto vrijedi i za plaćanje poljoprivrednih praksi kojima se onečišćuje, kao i ponovno plaćanje čišćenja za njima ili rehabilitacije ekosustava te ponovno plaćanje za pročišćavanje u vode za piće.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Komisija bi trebala imati ovlast suspendirati plaćanja i u slučaju praćenja uspješnosti u višegodišnjem razdoblju. U skladu s tim, u slučajevima zakašnjelog ili nedovoljnog napretka prema ostvarenju ciljnih vrijednosti utvrđenih u nacionalnom strateškom planu u okviru ZPP-a, Komisija bi trebala biti ovlaštena na temelju provedbenog akta zatražiti od dotične države članice da poduzme potrebne korektivne mjere u skladu s akcijskim planom utvrđenim nakon savjetovanja s Komisijom koji sadržava jasne pokazatelje napretka. Ako država članica ne podnese ili ne provede akcijski plan ili ako akcijski plan očigledno nije dovoljan za ispravljanje situacije, Komisija bi trebala imati ovlast da na temelju provedbenog akta suspendira mjesečna plaćanja ili međuplaćanja.

(30)  Komisija bi trebala imati ovlast suspendirati plaćanja i u slučaju praćenja uspješnosti u višegodišnjem razdoblju. U skladu s tim, u slučajevima zakašnjelog ili nedovoljnog napretka prema ostvarenju ciljnih vrijednosti utvrđenih u nacionalnom strateškom planu u okviru ZPP-a, Komisija bi trebala biti ovlaštena na temelju provedbenog akta zatražiti od dotične države članice da poduzme potrebne korektivne mjere u skladu s akcijskim planom utvrđenim nakon savjetovanja s Komisijom koji sadržava jasne pokazatelje napretka. Akcijskim planom trebalo bi uzeti u obzir partnere u skladu s člankom 94. Ako država članica ne podnese ili ne provede akcijski plan ili ako akcijski plan očigledno nije dovoljan za ispravljanje situacije, Komisija bi trebala imati ovlast da na temelju provedbenog akta suspendira mjesečna plaćanja ili međuplaćanja. Potrebno je obratiti posebnu pozornost poštovanju prava Unije u području okoliša, kao i obveza Unije i država članica koje proizlaze iz Programa održivog razvoja do 2030 i obveza u skladu s Ugovorom.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Kako je to već bilo utvrđeno Uredbom (EU) br. 1306/2013, Komisija bi trebala biti ovlaštena suspendirati plaćanja u slučaju ozbiljnih nedostataka u sustavima upravljanja, uključujući nesukladnost s osnovnim zahtjevima Unije i nepouzdanost izvješćivanja. Međutim, potrebno je preispitati uvjete za suspendiranje plaćanja kako bi se poboljšala učinkovitost mehanizma. O financijskim posljedicama takvih suspenzija treba odlučiti u ad hoc postupku potvrđivanja sukladnosti.

(31)  Kako je to već bilo utvrđeno Uredbom (EU) br. 1306/2013, Komisija bi trebala biti ovlaštena suspendirati plaćanja u slučaju ozbiljnih nedostataka u sustavima upravljanja, uključujući nesukladnost s osnovnim zahtjevima Unije i nepouzdanost izvješćivanja. Neusklađenost provedbe ZPP-a i drugih politika Unije, među ostalim, ciljeva održivog razvoja, obveza u području klime, okoliša i ljudskih prava, trebala bi se smatrati ozbiljnim nedostatkom u sustavima upravljanja država članica. Međutim, potrebno je preispitati uvjete za suspendiranje plaćanja kako bi se poboljšala učinkovitost mehanizma. O financijskim posljedicama takvih suspenzija treba odlučiti u ad hoc postupku potvrđivanja sukladnosti.

Obrazloženje

Uzimajući u obzir potrebu za tim da zajednička poljoprivredna politika bude usklađena s razvojnom politikom EU-a kako je navedeno u Komunikaciji Komisije o budućnosti hrane i poljoprivrede COM(2017) 713 final te kako je navelo Vijeće i države članice u zajedničkoj izjavi „Novi europski konsenzus o razvoju” iz 2017., nedosljednosti između provedbe ZPP-a i širih vanjskih ciljeva Unije podliježu sankcijama ako su rezultat namjernog djelovanja.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Komisija je odgovorna za provedbu proračuna Unije u suradnji s državama članicama u skladu s člankom 317. Ugovora. Komisija bi stoga trebala biti ovlaštena putem provedbenog akta donijeti odluku o tome jesu li rashodi koje su ostvarile države članice u skladu s pravom Unije. Države članice trebale bi imati pravo opravdati svoje odluke o plaćanjima te pravo na pristup mirenju kada nema suglasnosti između njih i Komisije. Kako bi države članice dobile pravna i financijska jamstva za rashode koji su nastali u proteklom razdoblju, trebalo bi odrediti krajnji rok u kojem Komisija treba odlučiti o financijskim posljedicama nepoštovanja propisa.

(41)  Komisija je odgovorna za provedbu proračuna Unije u suradnji s državama članicama u skladu s člankom 317. Ugovora. Komisija bi stoga trebala biti ovlaštena putem provedbenog akta donijeti odluku o tome jesu li rashodi koje su ostvarile države članice u skladu s pravom, prioritetima i međunarodnim sporazumima Unije, među ostalim, Programom održivog razvoja do 2030. i Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama. Među tim ciljevima posebna bi se pozornost trebala posvetiti načelu usklađenosti politika radi razvoja, kao i ciljevima u okviru klimatske i okolišne politike Unije koji su utvrđeni u članku 191. Ugovora. Poljoprivredna politika i njezino financiranje ne bi trebali otežavati funkcioniranje ostalih politika Unije. Države članice trebale bi imati pravo opravdati svoje odluke o plaćanjima te pravo na pristup mirenju kada nema suglasnosti između njih i Komisije. Kako bi države članice dobile pravna i financijska jamstva za rashode koji su nastali u proteklom razdoblju, trebalo bi odrediti krajnji rok u kojem Komisija treba odlučiti o financijskim posljedicama nepoštovanja propisa.

Obrazloženje

Uzimajući u obzir potrebu za tim da zajednička poljoprivredna politika bude usklađena s razvojnom politikom EU-a kako je navedeno u Komunikaciji Komisije o budućnosti hrane i poljoprivrede COM(2017) 713 final te kako je navelo Vijeće i države članice u zajedničkoj izjavi „Novi europski konsenzus o razvoju” iz 2017., nedosljednosti između provedbe ZPP-a i širih vanjskih ciljeva Unije podliježu sankcijama ako su rezultat namjernog djelovanja.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 49.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(49)  U Komunikaciji Komisije pod nazivom „Budućnost hrane i poljoprivrede” utvrđeno je da se poticanjem brige za okoliš i mjera u području klime te pridonošenjem postizanju okolišnih i klimatskih ciljeva Unije strateški usmjerava budući ZPP. Stoga je razmjena podataka sustava identifikacije zemljišnih parcela i drugih podataka integriranog administrativnog i kontrolnog sustava postala nužna za okolišne i klimatske ciljeve na nacionalnoj razini i razini Unije. Zato je potrebno predvidjeti odredbu o razmjeni podataka prikupljenih u okviru integriranog sustava, koji su relevantni za okolišne i klimatske ciljeve, između javnih tijela država članica i institucija i tijela Unije. Kako bi se povećala učinkovitost uporabe podataka dostupnih različitim javnim tijelima za izradu europske statistike, trebalo bi predvidjeti i obvezu osiguravanja u statističke svrhe dostupnosti podataka iz integriranog sustava tijelima koja su dio Europskog statističkog sustava.

(49)  U Komunikaciji Komisije pod nazivom „Budućnost hrane i poljoprivrede” utvrđeno je da se poticanjem brige za okoliš i mjera u području klime te pridonošenjem postizanju okolišnih i klimatskih ciljeva Unije strateški usmjerava budući ZPP. U Komunikaciji se također naglašava globalna dimenzija ZPP-a i navodi predanost Unije poboljšanju usklađenosti politika radi održivog razvoja. Stoga je na nacionalnoj razini i razini Unije razmjena podataka sustava identifikacije zemljišnih parcela i drugih podataka integriranog administrativnog i kontrolnog sustava postala nužna za okolišne i klimatske ciljeve, za potrebe usklađenosti politika radi razvoja, za ostvarenje ciljeva održivog razvoja i za cilj usklađenosti s drugim unutarnjim i vanjskim politikama Unije na nacionalnoj razini i razini Unije. Zato je potrebno predvidjeti odredbu o razmjeni podataka prikupljenih u okviru integriranog sustava, koji su relevantni za te ciljeve, između javnih tijela država članica i institucija i tijela Unije. Kako bi se povećala učinkovitost uporabe podataka dostupnih različitim javnim tijelima za izradu europske statistike, trebalo bi predvidjeti i obvezu osiguravanja u statističke svrhe dostupnosti podataka iz integriranog sustava tijelima koja su dio Europskog statističkog sustava.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 49.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(49.a)  U okviru planiranja i načina na koji države članice provode politike i instrumente ZPP-a, ujedno je potrebno poštovati dodatnu stratešku orijentiranost u cilju jamčenja usklađenosti trgovinskih rezultata u poljoprivredno-prehrambenom sektoru povezanih sa ZPP-om, osobito u pogledu primjene dobrovoljne proizvodno vezane potpore i pričuve za poljoprivredu za pružanje odgovora u slučaju krize tržišta.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 53.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(53)  Uzimajući u obzir međunarodnu strukturu poljoprivredne trgovine te u interesu pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, potrebno je organizirati suradnju među državama članicama. Nadalje, potrebno je uspostaviti središnji dokumentacijski sustav na razini Unije koji se odnosi na poduzeća koja primaju ili izvršavaju plaćanja, a koja imaju poslovni nastan u trećim zemljama.

(53)  Uzimajući u obzir međunarodnu strukturu poljoprivredne trgovine te u interesu pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta i poštovanje obveza u pogledu usklađenosti politika radi razvoja, potrebno je organizirati suradnju među državama članicama te između država članica i trećih zemalja. Nadalje, potrebno je uspostaviti središnji dokumentacijski sustav na razini Unije koji se odnosi na poduzeća koja primaju ili izvršavaju plaćanja, a koja imaju poslovni nastan u trećim zemljama. Takvim sustavom trebalo bi se pridonositi utvrđivanju nedosljednosti između provedbe ZPP-a i ciljeva vanjskih politika Unije. Dokumentacijskim sustavom trebao bi se naglasiti doprinos ili učinak navedenih poduzeća u trećim zemljama u pogledu Programa održivog razvoja do 2030. Takvom bi se dokumentacijom ujedno trebao istaknuti doprinos ZPP-a razvojnim ciljevima Unije, osobito u pogledu njegove vanjske dimenzije u skladu s člankom 208. Ugovora.

Obrazloženje

U duhu kvalitetne i učinkovite suradnje s trećim zemljama Komisija jača svoj dijalog s partnerskim zemljama u pogledu svih aspekata koji utječu na njihov proces razvoja, neovisno o tome jesu li izravno obuhvaćeni politikom Unije ili ne. Doprinos partnera Unije usmjeren je na utvrđivanje i otklanjanje neusklađenosti politika EU-a, a prikupljanjem i dijeljenjem podataka taj će se proces olakšati.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 55.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(55)  Ispunjenje uvjeta važan je element ZPP-a, posebno u pogledu njegovih okolišnih i klimatskih elemenata, ali i javnog zdravlja i pitanja povezanih sa životinjama. To znači da bi se trebale provoditi kontrole te, prema potrebi, primjenjivati kazne kako bi se osigurala učinkovitost sustava uvjetovanosti. Za postizanje jednakih uvjeta među korisnicima u različitim državama članicama, na razini Unije trebalo bi uvesti određena opća pravila o kontrolama i sankcijama u području uvjetovanosti.

(55)  Ispunjenje uvjeta važan je element ZPP-a jer se njime jamči da se plaćanjima postiže visoka razina održivosti, primjerice u području uporabe pesticida i jamčenja ravnopravnih uvjeta za poljoprivrednike unutar država članica i među njima, posebno u pogledu njegovih okolišnih i klimatskih elemenata, ali i javnog zdravlja i dobrobiti životinja. To znači da bi se trebale provoditi kontrole te, prema potrebi, primjenjivati kazne kako bi se osigurala učinkovitost sustava uvjetovanosti. Za postizanje tih jednakih uvjeta među korisnicima u različitim državama članicama, na razini Unije trebalo bi uvesti određena opća pravila o kontrolama i sankcijama u području uvjetovanosti povezanima s neusklađenosti.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 67.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(67)  U tom kontekstu, trebalo bi primjereno uvažiti ulogu civilnog društva, uključujući medije i nevladine organizacije te njihov doprinos jačanju okvira kontrole uprava u svrhu suzbijanju prijevara i bilo kakve zlouporabe javnih sredstava.

(67)  U tom kontekstu, trebalo bi primjereno uvažiti ulogu civilnog društva, uključujući medije i nevladine organizacije te njihov doprinos jačanju okvira kontrole uprava u svrhu suzbijanju prijevara i bilo kakve zlouporabe javnih sredstava. Navedene dionike trebalo bi dodatno potaknuti da ističu i obraćaju se službeniku Komisije za saslušanje koji je uspostavljen Uredbom (EU) .../... [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a] o nedosljednostima između provedbe ZPP-a i postojećih politika Unije, osobito uzimajući u obzir okolišne i razvojne politike Unije.

Obrazloženje

EU se konsenzusom o razvoju iz 2005. obvezao da će prepoznati i osnažiti načelo sudjelovanja nedržavnih aktera radi postizanja razvojnih ciljeva partnerskih trećih zemalja, a ta je obveza potvrđena novim Konsenzusom o razvoju iz 2017. Funkcija službenika Komisije za saslušanje utvrđena je u izmjenama Uredbe o strateškim planovima.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 82.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(82)  Nadalje, provedbene ovlasti Komisije trebale bi obuhvaćati i sljedeće: pravila namijenjena postizanju ujednačene primjene obveza država članica o zaštiti financijskih interesa Unije i potrebna pravila namijenjena postizanju ujednačene primjene kontrola u Uniji.

(82)  Nadalje, provedbene ovlasti Komisije trebale bi obuhvaćati i sljedeće: pravila namijenjena postizanju ujednačene primjene obveza država članica o zaštiti financijskih interesa Unije, u koje bi se trebalo ubrajati načelo proračunske učinkovitosti nedopuštanjem isplata u okviru ZPP-a koje dovode do dodatnih troškova za proračun Unije, i potrebna pravila namijenjena postizanju ujednačene primjene kontrola u Uniji. Komisija stoga ujedno treba utvrditi pravila s pomoću koji se jamči usklađenost između načina na koji države članice provode ZPP i ostalih politika Unije, pri čemu se posebna pozornost posvećuje obvezama u području okoliša koje su utvrđene u člancima 11. i 191. Ugovora, kao i obvezama u pogledu usklađenosti politika radi razvoja utvrđenih u članku 208. Ugovora.

Obrazloženje

Troškovi koji nastaju zbog učinaka povezanih s okolišem, javnim zdravljem, socijalnim strukturama ili razvojem eksternaliziraju se na druga područja javne potrošnje, uključujući potrošnju EU-a. To znači da neučinkovita potrošnja dovodi do višestrukog plaćanja, primjerice plaćanje prekomjerne proizvodnje, zatim plaćanje za rješavanje kriza, a zatim i plaćanje u okviru razvojne pomoći. Isto vrijedi i za plaćanje poljoprivrednih praksi kojima se onečišćuje, kao i ponovno plaćanje čišćenja za njima ili rehabilitacije ekosustava te ponovno plaćanje za pročišćavanje u vode za piće.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  mjere potrebne za analizu, upravljanje, nadzor, razmjenu informacija i provedbu ZPP-a, kao i mjere koje se odnose na provedbu sustava kontrole te tehničku i administrativnu pomoć;

(a)  mjere potrebne za analizu, upravljanje, nadzor, razmjenu informacija i provedbu ZPP-a te Programa održivog razvoja do 2030. i Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama, kao i mjere koje se odnose na provedbu sustava kontrole te tehničku i administrativnu pomoć;

Obrazloženje

U članku 208. UFEU-a navodi se da je u svim politikama potrebno uzeti u obzir razvojne ciljeve. Poboljšanje globalne sigurnosti opskrbe hranom i pomaganje u izradi pouzdanih poljoprivrednih sustava u zemljama u razvoju glavni su razvojni ciljevi razvojne suradnje EU-a i ciljevi održivog razvoja. Propisima o unutarnjem tržištu u poljoprivrednom sektoru izravno se utječe na funkcionalnost tih sustava u svijetu u razvoju.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  mjere koje poduzima Komisija putem aplikacija daljinskog istraživanja koje se koriste u praćenju poljoprivrednih resursa u skladu s člankom 23.;

(c)  mjere koje poduzima Komisija putem aplikacija daljinskog istraživanja koje se koriste u praćenju poljoprivrednih resursa i sudjelovanje država članica u izradi uzgojnih metoda u skladu s Programom održivog razvoja do 2030. i Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama, u skladu s člankom 23.;

Obrazloženje

U članku 208. UFEU-a navodi se da je u svim politikama potrebno uzeti u obzir razvojne ciljeve. Poboljšanje globalne sigurnosti opskrbe hranom i pomaganje u izradi pouzdanih poljoprivrednih sustava u zemljama u razvoju glavni su razvojni ciljevi razvojne suradnje EU-a i ciljevi održivog razvoja. Propisima o unutarnjem tržištu u poljoprivrednom sektoru izravno se utječe na funkcionalnost tih sustava u svijetu u razvoju.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  studije o ZPP-u i evaluacije mjera koje se financiraju iz Fondova, uključujući poboljšavanje metoda evaluacije i razmjenu informacija o relevantnim praksama u okviru ZPP-a, kao i studije provedene zajedno s Europskom investicijskom bankom (EIB);

(f)  studije o ZPP-u i evaluacije mjera koje se financiraju iz Fondova, uključujući poboljšavanje metoda evaluacije i razmjenu informacija o relevantnim praksama u okviru ZPP-a, kao i studije provedene zajedno s Europskom investicijskom bankom (EIB) koje obuhvaćaju sve relevantne aktere u skladu s člankom 94. Uredbe (EU) .../... [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a], posebno lokalne, regionalne, nacionalne i međunarodne dionike, akademske stručnjake i nevladine organizacije;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  doprinos mjerama koje se odnose na širenje informacija, jačanje javne svijesti, poticanje suradnje i razmjenu iskustava na razini Unije, koje su poduzete u kontekstu intervencija u području ruralnog razvoja, uključujući umrežavanje tih sudionika;

(h)  doprinos mjerama koje se odnose na širenje informacija, jačanje osviještenosti javnosti, uključujući u pogledu globalnih posljedica ZPP-a, poticanje suradnje i razmjenu iskustava na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini te na razini Unije, koje su poduzete u kontekstu intervencija u području ruralnog razvoja, uključujući umrežavanje tih sudionika;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja)  učinke ZPP-a u trećim zemljama, osobito zemljama u razvoju.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4. – podstavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  poticanje i osiguranje usklađene primjene pravila Unije.

(d)  poticanje i osiguranje usklađene primjene pravila Unije i pravila koja proizlaze iz odgovarajućih međunarodnih ugovora.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  upravljanje poljoprivrednim tržištima Unije u općem kontekstu;

(a)  pravedno i održivo upravljanje poljoprivrednim tržištima Unije u općem kontekstu, uključujući uspostavljanjem i proširenjem mehanizama za nadzor tržišta na regionalnoj i globalnoj razini, uzimajući u obzir razvojne ciljeve;

Obrazloženje

Nadzor je potreban za razumijevanje vanjskih utjecaja na unutarnje politike EU-a koje se odnose na svijet u razvoju, a time i postizanje usklađenosti politika radi razvoja. Slično tome, u skladu s člankom 191. UFEU-a, ZPP i financiranje u okviru ZPP-a ne bi trebalo otežavati postizanje ciljeva održivog razvoja ni ciljeva navedenih u Pariškom sporazumu.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  osiguravanje agroekonomskog i agrookolišnoklimatskog praćenja uporabe poljoprivrednog zemljišta i promjena u korištenju poljoprivrednog zemljišta, uključujući agrošumarstvo i praćenje stanja usjeva kako bi se omogućila provedba procjene, posebice kad se radi o prinosima i poljoprivrednoj proizvodnji te poljoprivrednim učincima povezanima s iznimnim okolnostima;

(b)  osiguravanje agroekonomskog i agrookolišnoklimatskog praćenja uporabe poljoprivrednog zemljišta i promjena u korištenju poljoprivrednog zemljišta, uključujući agrošumarstvo i praćenje stanja usjeva kako bi se omogućila provedba procjene, posebice kad se radi o prinosima i poljoprivrednoj proizvodnji te poljoprivrednim učincima povezanima s iznimnim okolnostima, kao i praćenje napretka u pogledu provedbe poljoprivrednih praksi s pomoću kojih se pruža podrška postizanju klimatskih ciljeva utvrđenih u Programu održivog razvoja do 2030. i Pariškom sporazumu o klimatskim promjenama;

Obrazloženje

Nadzor je potreban za razumijevanje vanjskih utjecaja na unutarnje politike EU-a koje se odnose na svijet u razvoju. Slično tome, u skladu s člankom 191. UFEU-a, klimatski i okolišni ciljevi politike Unije, ZPP i financiranje u okviru ZPP-a ne smije otežavati postizanje ciljeva održivog razvoja ni ciljeva navedenih u Pariškom sporazumu.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  doprinos transparentnosti svjetskih tržišta;

(d)  doprinos transparentnosti svjetskih tržišta, uključujući osiguranje usklađenosti politika radi razvoja ;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U skladu s člankom 7. točkom (c) Komisija financira mjere koje se odnose na prikupljanje ili otkup podataka potrebnih za provedbu i nadzor ZPP-a, uključujući satelitske, geoprostorne i meteorološke podatke, stvaranje infrastrukture prostornih podataka i web-mjesta, provedbe posebnih studija o klimatskim uvjetima, daljinsko istraživanje koje se koristi kako bi se pomoglo u praćenju promjena u korištenju poljoprivrednog zemljišta i zdravlja tla i ažuriranje agrometeoroloških i ekonometrijskih modela. Prema potrebi ove se mjere provode u suradnji s EEA-om, JRC-om, nacionalnim laboratorijima i tijelima ili uz sudjelovanje privatnog sektora.

U skladu s člankom 7. točkom (c) Komisija financira mjere koje se odnose na prikupljanje ili otkup podataka potrebnih za provedbu i nadzor ZPP-a i njegovih učinaka, unutar Unije i izvan nje, uključujući satelitske, geoprostorne i meteorološke podatke, stvaranje infrastrukture prostornih podataka i web-mjesta, provedbe posebnih studija o klimatskim uvjetima, daljinsko istraživanje koje se koristi kako bi se pomoglo u praćenju promjena u korištenju poljoprivrednog zemljišta i zdravlja tla i ažuriranje agrometeoroloških i ekonometrijskih podataka i modela. Prema potrebi ove se mjere provode u suradnji s EEA-om, JRC-om, nacionalnim laboratorijima i tijelima ili uz sudjelovanje civilnog društva i privatnog sektora. Time su obuhvaćeni pristup i doprinos međunarodnim inicijativama i izvorima podataka, uključujući UNFCCC te klimatske i okolišne podatke, ili podatci i/ili informacije s pomoću kojih se pridonosi transparentnosti svjetskih tržišta ili praćenju napretka ostvarenog u postizanju ciljeva održivog razvoja.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 23.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 23.a

 

Praćenje usklađenosti politika u interesu razvoja

 

1.  U skladu s člankom 208. Ugovora, učinak ZPP-a na prehrambene sustave i dugoročnu sigurnost opskrbe hranom u zemljama u razvoju podliježe redovitim i neovisnim procjenama. U okviru tog praćenja, posebna se pozornost posvećuje učinku poljoprivredno-prehrambenih trgovinskih tokova između Unije i zemalja u razvoju na:

 

(a)    proizvodnju hrane, obradu i distribuciju u najmanje razvijenim zemljama,

 

(b)    lokalne male proizvođače i žene u poljoprivredi,

 

(c)   proizvode koje zemlje u razvoju smatraju osjetljivima,

 

(d)    proizvode iz sektora u kojima su odobrena vezana plaćanja iz ZPP-a i u kojima su na snazi mjere ZPP-a za upravljanje krizom.

 

2.  U procjeni se razmatraju podaci promatračkih skupina za tržište Unije, studija slučaja u kojima se izvješćuje o ciljevima održivog razvoja, kao i dokazi koje su dostavile partnerske zemlje i drugi relevantni dionici poput organizacija civilnog društva. U tu svrhu proširuje se sektorski i geografski opseg tržišnih opservatorija Unije na proizvode koje partnerske zemlje smatraju osjetljivima i na najmanje razvijene zemlje. Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 100. koji su dopuna ovoj Uredbi utvrđivanjem opsega i postupka procjene.

 

3.  Ako podaci o praćenju ukazuju na rizik od negativnih posljedica na poljoprivredno-prehrambenu proizvodnju i preradu ili sigurnost opskrbe hranom zemlje u razvoju, Komisija izdaje rano upozorenje, čime se pokreće savjetovanje između Unije i pogođenih poljoprivrednih zajednica, kao i vlada partnerskih zemalja radi usuglašavanja o mjerama. Mjere socijalne zaštite dostupne su pogođenim stranama.

 

4.  U slučaju da rano upozorenje ne bude izdano, ali se pojave štetni učinci, pogođena strana može podnijeti pritužbu. Pritužbe zaprima stalni izvjestitelj Europskog parlamenta za usklađenost politika u interesu razvoja, a pritužbe rješavaju službenici za saslušanja u Europskoj komisiji. Dokaz mogu pružiti pogođene skupine i ostale zainteresirane strane.

 

5.  Komisija podnosi godišnje izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o rezultatima procjene, primljenim dokazima i odgovoru politikâ Unije.

Obrazloženje

Tim postupkom namjerava se uspostaviti mehanizam kojim se istodobno prati usklađenost politika radi razvoja te omogućuje Komisiji zaprimanje signala za potencijalno ugrožena tržišta i zajednice. Time se proširuje uloga tržišnih opservatorija koji već postoje. Povjerenik Komisije za saslušanje već postoji u Europskoj komisiji te bi se ta uloga mogla uspostaviti i u okviru delegacija EU-a nadležnih za trgovinu i poljoprivredu.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pravila koja se odnose na financiranje u skladu s člankom 7. točkama (b) i (c);

(a)  pravila koja se odnose na financiranje u skladu s člankom 7. točkama (b), (c) i (k);

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1. – točka c – točka i.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ia)  ako ne nanose društvenu ili ekološku štetu te su usklađeni s ciljevima politike Unije i međunarodnim dužnostima i obvezama kako je navedeno u člancima 5. i 6. Uredbe (EU) .../... [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a].

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako država članica ne dostavi ili ne provodi akcijski plan iz stavka 1. ili ako je taj akcijski plan očito nedovoljan za poboljšanje stanja, Komisija može donijeti provedbene akte o suspenziji mjesečnih plaćanja iz članka 19. stavka 3. ili međuplaćanja iz članka 30.

Ako država članica ne dostavi ili ne provodi akcijski plan iz stavka 1. ili ako je taj akcijski plan očito nedovoljan za poboljšanje stanja ili ako nije u skladu s međunarodnim ugovorima Unije i usklađenošću politika radi razvoja, Komisija može donijeti provedbene akte o suspenziji mjesečnih plaćanja iz članka 19. stavka 3. ili međuplaćanja iz članka 30.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Davanje informacija financirano u skladu s člankom 7. točkom (e) ima naročito za cilj pomoći u objašnjavanju, provedbi i razvijanju ZPP-a i podizanju razine svijesti u javnosti o njezinom sadržaju i ciljevima, putem informativnih kampanja ponovno uspostaviti povjerenje potrošača nakon kriza, informirati poljoprivrednike i druge zainteresirane strane aktivne u ruralnim područjima te promicati europski model poljoprivrede i o njemu educirati građane.

Informacije financirane u skladu s člankom 7. točkom (e) imaju naročito za cilj pomoći u objašnjavanju, provedbi i razvijanju ZPP-a i podizanju razine osviještenosti javnosti o njegovu sadržaju i ciljevima, uključujući ublažavanje klimatskim promjena, zaštitu okoliša, dobrobit životinja, održavanje socijalnih struktura u ruralnim područjima te njegovu globalnu dimenziju, uz istovremeno usmjeravanje pozornosti na učinak ZPP-a, posebno na zemlje u razvoju, te informiranje građana nakon kriza uz pomoć nepristranih i objektivnih informativnih kampanja, informiranje poljoprivrednika i drugih zainteresiranih strana aktivnih u ruralnim područjima te promicanje održivog europskog modela poljoprivrede, kao i educiranje građana o njemu.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sustav koji uspostavljaju države članice u skladu s člankom 57. stavkom 2. uključuje sustavne kontrole koje su usmjerene i na područja gdje je rizik od pogrešaka najveći.

Sustav koji uspostavljaju države članice u skladu s člankom 57. stavkom 2. uključuje sustavne kontrole koje su usmjerene i na područja gdje je rizik od pogrešaka najveći te gdje priroda tih rizika predstavlja najveći stupanj štete za okoliš, klimu te javno zdravlje ili zdravlje životinja.

Obrazloženje

Time se nadopunjuje značenje koncepta rizika u skladu s novim modelom ostvarivanja politike. Načelo „rizika za fondove” koje se do sada slijedilo također se treba shvaćati kao učinkovito trošenje javnih sredstava EU-a i država članica: To znači da se, u skladu s načelom proračunske djelotvornosti, ZPP-om ne bi trebalo omogućavati izdatke javnih sredstava kojima nastaju dodatni troškovi jer se takvi eksternalizirani troškovi na kraju snose iz javnih sredstava.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kontrole se ne provode na razini EIB-a ili drugih međunarodnih financijskih institucija u kojima je država članica vlasnica udjela.

Države članice ne provode kontrole na razini EIB-a ili drugih međunarodnih financijskih institucija u kojima je država članica vlasnica udjela. Te sustavne kontrole usklađenosti i dosljednosti provode se na razini Unije ili drugoj odgovarajućoj razini.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Države članice jamče da se skupovi podataka prikupljeni s pomoću integriranog sustava i koji su relevantni Komisiji za analizu, nadzor i procjenu učinka ZPP-a, strateških planova u okviru ZPP-a i intervencija koje primaju potporu na razvojne ciljeve Unije i na zemlje u razvoju, dijele besplatno s Komisijom i, prema potrebi, s nacionalnim tijelima država članica odgovornima za izradu strateških planova u okviru ZPP-a te nacionalnim upravljačkim tijelima za strateške planove u okviru ZPP-a.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 76.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 76.a

 

Dokaz odgovornog ulaganja i dobrih praksi

 

Poduzeća koja žele da se u okviru procjene iz članka 7. Uredbe (EU) .../ ... [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a] obuhvate njihova ulaganja i dobre prakse kojima bi se mogli nadomjestiti negativni učinci, pružaju dokaz o tome Komisiji.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 78. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice dostavljaju Komisiji popis poduzeća sa poslovnim nastanom u trećoj zemlji za koja je plaćanje predmetnog iznosa izvršeno ili primljeno odnosno trebalo je biti izvršeno ili primljeno.

2.  Države članice dostavljaju Komisiji popis poduzeća sa poslovnim nastanom u trećoj zemlji za koja je plaćanje predmetnog iznosa izvršeno ili primljeno odnosno trebalo je biti izvršeno ili primljeno. Komisija prema potrebi poziva stručnjake iz trećih zemalja, uključujući zemlje u razvoju, kako bi se provela provjera vanjskih učinaka provedbe ZPP-a na razini država članica.

Obrazloženje

U duhu kvalitetne i učinkovite suradnje s trećim zemljama Komisija bi trebala jačati svoj dijalog s partnerskim zemljama u pogledu svakih aspekata koji utječu na njihov proces razvoja. Doprinos partnera Unije usmjeren je na utvrđivanje i otklanjanje neusklađenosti politika EU-a, osobito između vanjskih aspekata unutarnjih i vanjskih politika.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 83. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  predočenje dokaza iz članka 76.a u pogledu odgovornih ulaganja i dobrih praksi;

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Financiranje i nadzor zajedničke poljoprivredne politike te upravljanje njome

Referentni dokumenti

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

5.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

Datum imenovanja

Maria Heubuch

11.7.2018

Razmatranje u odboru

19.11.2018

 

 

 

Datum usvajanja

7.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

0

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Maria Heubuch, György Hölvényi, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Judith Sargentini

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Asim Ademov, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, John Howarth, Tom Vandenkendelaere, Josef Weidenholzer, Bogdan Andrzej Zdrojewski

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

20

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Asim Ademov, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Bogusław Sonik, Tom Vandenkendelaere, Anna Záborská, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

John Howarth, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

2

0

ECR

Czesław Hoc, Bernd Lucke

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

  • [1]  Europska komisija, Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu: Politički okvir EU-a za pomoć zemljama u razvoju pri suočavanju s izazovima sigurnosti opskrbe hranom. COM(2010)127 final. Bruxelles, EZ, 31. ožujka 2010.

MIŠLJENJE Odbora za proračune (23.11.2018)

upućeno Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Zbigniew Kuźmiuk

KRATKO OBRAZLOŽENJE

U nacrtu horizontalne uredbe o ZPP-u COM(2018)393 Komisija predlaže zadržavanje trenutačne strukture financiranja ZPP-a iz dvaju odvojenih fondova: EFJP-a i EPFRR-a. Mjere opće pokrivenosti koje se isplaćuju u godišnjem sustavu u okviru prvog stupa dopunit će se sredstvima u okviru višegodišnjih programa iz drugog stupa.

U prijedlozima Komisije o VFO-u EU-a za razdoblje 2021. – 2027. za ZPP je dodijeljen iznos od 324,3 milijarde EUR u stalnim cijenama. Predviđa se zadržavanje dvaju stupova ZPP-a. Za izravna plaćanja i tržišne intervencije Komisija je predvidjela 254,2 milijarde EUR u stalnim cijenama, dok je za ruralni razvoj predviđeno 70 milijardi EUR u stalnim cijenama.

Izvjestitelj se ne slaže sa snižavanjem razine financiranja EU-a za ZPP.

Znatna smanjenja rashoda ZPP-a (31,896 milijardi EUR u stalnim cijenama za prvi stup (2018.) , smanjenje od 11 %; 26,675 milijardi EUR u stalnim cijenama za drugi stup (2018.), smanjenje od 28 %) mogu imati negativne posljedice na ostvarivanje ciljeva te politike. Takva smanjenja imala bi negativne posljedice koje nadilaze ruralna područja. Radikalno smanjenje financiranja za drugi stup može usporiti postupak ujednačavanja razine nejednakosti poljoprivrednih površina u različitim državama članicama. Osim toga, mogu neproporcionalno utjecati na manje imućne zemlje, koje imaju najveće potrebe u području dalje gospodarske konvergencije. Sličan učinak može imati povećanje razine sufinanciranja rashoda za drugi stup ZPP-a na nacionalnoj razini.

Izvjestitelj smatra da povećanje ekoloških i klimatskih ambicija ZPP-a treba ići usporedo s osiguranjem većeg proračuna za tu svrhu. U suprotnome će nametanje preambicioznih i presloženih zahtjeva poljoprivrednicima negativno utjecati na postizanje ciljeva i rezultata ZPP-a.

Izvjestitelj ustraje u osiguravanju jednakih uvjeta za poljoprivrednike u EU-u na jedinstvenom tržištu EU-a. Poljoprivrednici koji djeluju na jedinstvenom tržištu EU-a moraju ispunjavati jednake proizvodne standarde EU-a koji se sve više povećavaju. Izvjestitelj se stoga zalaže za potpuno ujednačavanje razine izravnih plaćanja među državama članicama te ustraje u dovršenju postupka ujednačavanja izravnih plaćanja u financijskoj perspektivi za razdoblje 2021. – 2027. U novim ciljevima ZPP-a stopom ujednačavanja izravnih plaćanja zadržale bi se znatne, neopravdane i nedosljedne razlike u potpori poljoprivrednim proizvođačima koji djeluju na jedinstvenom tržištu.

Izvjestitelj smatra da bi nova pričuva za poljoprivredu uspostavljena u okviru EFJP-a trebala biti zasebna proračunska stavka, s rashodima EFJP-a namijenjenima za tu svrhu, u granicama EFJP-a u za trenutačnu godinu u razdoblju 2021. – 2027., bez umanjivanja rashoda za izravna plaćanja.

Izvjestitelj se zalaže za ponovno uvođenje izuzeća od primjene mehanizma financijske discipline za korisnike koji primaju do 2000 EUR izravnih plaćanja. Obuhvaćanjem svih poljoprivrednih korisnika mehanizmom, kako predlaže Komisija, neće se postići cilj uravnoteženja raspodjele izravne potpore među poljoprivrednim gospodarstvima različitih veličina.

Izvjestitelj smatra da će se prijedlogom Komisije o zamjeni trenutačno obvezujućeg pravila N + 3 pravilom N + 2 u pogledu opoziva neiskorištenih proračunskih obveza povezanih s intervencijama u području ruralnog razvoja suziti provedba strateških planova u okviru ZPP-a te da će dovesti do opasnosti od gubitka sredstava država članica.

Izvjestitelj predlaže povećanje iznosa predujmova za države članice kako bi provele intervencije financirane iz EPFRR-a na 5 % u prvoj godini provedbe strateškog plana u okviru ZPP-a, odnosno 2021. godine.

Kad je riječ o novom modelu provedbe ZPP-a, u nacrtu uredbe nalazi se prošireni popis slučajeva u kojima Komisija može suspendirati plaćanja. Istodobno, države članice nastoje ugovoriti i djelotvorno iskoristiti ta sredstva upravljajući programima financiranima iz ZPP-a.

Izvjestitelj smatra da predloženo određivanje ključnih godišnjih etapa neće dovesti do boljeg usmjeravanja ZPP-a, nego stvaranja znatnog administrativnog opterećenja i povećanih financijskih rizika za države članice i poljoprivrednike.

U cilju pojednostavljenja izvjestitelj predlaže brisanje pravila o nadoknadi iz članka 15. te smatra da je nadoknadu potrebno regulirati odredbama provedbenog akta, a ne pravilom utvrđenim u temeljnom aktu.

Također predlaže brisanje članka 35. zbog činjenice da bi mogućnost upotrebe pričuve na temelju uspješnosti trebala ovisiti o rezultatima, no prihvatljivost troškova na razini korisnika ne treba se povezivati s „odgovarajućim prijavljenim ostvarenjem”. Takvim se pristupom uvode znatna ograničenja i teškoće u fazi programiranja i provedbe instrumenata.

Izvjestitelj smatra da je potrebno izbrisati članke 37., 38. i 39. zbog njihovih financijskih posljedica na države članice, koje proizlaze iz jednostrano donesene odluke Komisije da suspendira plaćanja. Iznoseći prijedlog Komisija nije obrazložila kako će se takvim sustavom provedbe višegodišnjeg strateškog plana zajamčiti bolje ostvarenje ciljeva nego što je to slučaj pri primjeni pravila N + 3.

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  U svojoj Rezoluciji od 30. svibnja 2018. o višegodišnjem financijskom okviru i vlastitim sredstvima za razdoblje 2021. – 2027. (2018/2714(RSP) Europski parlament izrazio je žaljenje zbog toga što je Prijedlog Komisije od 2. svibnja 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. doveo do smanjenja proračuna zajedničke poljoprivredne politike od 15 %, a posebno se usprotivio svakom radikalnom smanjenju koje bi moglo štetno utjecati na prirodu i ciljeve te politike. U tom je kontekstu dovela u pitanje Prijedlog za smanjenje sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za više od 25 %;

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.b)  Uzimajući u obzir važnost izravnih plaćanja i drugih plaćanja u prvom stupu, kao i sredstava drugog stupa za poljoprivrednike, koji znatno doprinose ulaganjima i zapošljavanju u ruralnim područjima, te s obzirom na ključnu ulogu zajedničke poljoprivredne politike, nisu prihvatljiva znatna smanjenja predviđena za drugi stup ZPP-a. Stoga je presudno zadržati financiranje dodijeljeno zajedničkoj poljoprivrednoj politici 2021. – 2027. za EU-27 barem na razini proračuna za razdoblje 2014. – 2020., uz istodobno obuhvaćanje proračunom početnog iznosa pričuve za poljoprivredu: 383,255 milijarde EUR u cijenama iz 2018. (odnosno 431,946 milijarde EUR u tekućim cijenama).

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.c  Poljoprivreda ne smije trpjeti nikakve financijske nepogodnosti zbog političkih odluka poput povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ili financiranja novih europskih politika.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako bi se zajamčilo da iznosi za financiranje ZPP-a budu u skladu s godišnjim gornjim granicama, trebalo bi zadržati mehanizam financijske discipline kojim se prilagođuje razina izravne potpore. Međutim, prag od 2000 EUR treba ukinuti. Potrebno je zadržati pričuvu za poljoprivredu radi pružanja potpore poljoprivrednom sektoru u slučaju tržišnih kretanja ili velikih kriza koji utječu na poljoprivrednu proizvodnju ili distribuciju. Člankom 12. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU, Euratom) [nova Financijska uredba] predviđeno je da se odobrena sredstva za koje nije preuzeta obveza mogu prenijeti samo u sljedeću financijsku godinu. Kako bi se korisnicima i nacionalnim upravama znatno pojednostavnila provedba, potrebno je primjenjivati mehanizam obnavljanja i iskoristiti sve neiskorištene iznose pričuve za krize u poljoprivrednom sektoru utvrđene u 2020. Zbog toga je potrebno odstupanje od članka 12. stavka 2. točke (d) kojim će se predvidjeti da se odobrena sredstva iz pričuve poljoprivredu za koje nije preuzeta obveza prenose radi financiranja poljoprivredne pričuve u sljedeće financijske godine bez vremenskog ograničenja. Nadalje, u slučaju financijske godine 2020. potrebno je drugo odstupanje jer bi se ukupni neiskorišteni iznos pričuve dostupan na kraju 2020. trebao prenijeti u 2021. u odgovarajuću liniju nove pričuve za poljoprivredu, a ne vratiti u proračunske linije iz kojih se financiraju intervencije za izravna plaćanja na temelju strateškog plana u okviru ZPP-a.

(14)  Kako bi se zajamčilo da iznosi za financiranje ZPP-a budu u skladu s godišnjim gornjim granicama, trebalo bi zadržati mehanizam financijske discipline kojim se prilagođuje razina izravne potpore. Potrebno je zadržati pričuvu za poljoprivredu radi pružanja potpore poljoprivrednom sektoru u slučaju tržišnih kretanja ili velikih kriza koji utječu na poljoprivrednu proizvodnju ili distribuciju. Člankom 12. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU, Euratom) [nova Financijska uredba] predviđeno je da se odobrena sredstva za koje nije preuzeta obveza mogu prenijeti samo u sljedeću financijsku godinu. Zbog toga je potrebno odstupanje od članka 12. stavka 2. točke (d) kojim će se predvidjeti da se odobrena sredstva iz pričuve poljoprivredu za koje nije preuzeta obveza prenose radi financiranja poljoprivredne pričuve u sljedeće financijske godine bez vremenskog ograničenja.

Obrazloženje

Trebalo bi zadržati izuzeće od mehanizma financijske discipline za korisnike koji primaju do 2000 EUR izravnih plaćanja. Obuhvaćanjem svih poljoprivrednih korisnika mehanizmom, kako predlaže Komisija, neće se postići cilj uravnoteženja raspodjele izravne potpore među poljoprivrednim gospodarstvima različitih veličina. Novouspostavljena pričuva za poljoprivredu treba biti zasebna proračunska stavka, koja se financira bez smanjivanja rashoda za izravna plaćanja.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.a)  Izjednačavanje razine izravnih plaćanja među državama članicama važno je radi osiguravanja jednakih uvjeta na jedinstvenom tržištu EU-a. Postoji hitna potreba za pravednom raspodjelom izravnih plaćanja među državama članicama.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  U pogledu financijskog upravljanja EPFRR-om, potrebno je predvidjeti odredbe o proračunskim obvezama, rokovima isplata, opozivu i prekidima. Intervencije ruralnog razvoja financiraju se iz proračuna Unije na temelju obveza preuzetih u godišnjim obrocima. Države članice trebale bi imati mogućnost raspolaganja predviđenim sredstvima Unije odmah nakon odobrenja strateških planova u okviru ZPP-a. Stoga je potrebno uvesti primjereno ograničen sustav pretfinanciranja kojim se jamči stalni tok sredstava i tako omogućuje pravodobna isplata iznosa korisnicima u okviru intervencija.

(22)  U pogledu financijskog upravljanja EPFRR-om, uspostavljenog na temelju relevantnih odredbi Uredbe o zajedničkim odredbama, potrebno je predvidjeti odredbe o proračunskim obvezama, rokovima isplata, opozivu i prekidima. Intervencije ruralnog razvoja financiraju se iz proračuna Unije na temelju obveza preuzetih u godišnjim obrocima. Države članice trebale bi imati mogućnost raspolaganja predviđenim sredstvima Unije odmah nakon odobrenja strateških planova u okviru ZPP-a. Stoga je potrebno uvesti primjereno ograničen sustav pretfinanciranja kojim se jamči stalni tok sredstava i tako omogućuje pravodobna isplata iznosa korisnicima u okviru intervencija.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ozbiljna prirodna katastrofa koja uvelike utječe na poljoprivredno imanje;

(a)  prirodna katastrofa koja uvelike utječe na poljoprivredno imanje;

Obrazloženje

Definicija atmosferskih pojava s obilježjem prirodne katastrofe temelji se na nacionalnom pravu. Stupnjevanje razine prirodne katastrofe prouzročit će nepotrebne teškoće u tumačenju.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Krajnji rok od 15. veljače iz prvog podstavka Komisija može u iznimnim slučajevima produljiti do 1. ožujka na zahtjev predmetne države članice, kako je predviđeno u članku 63. stavku 7. drugom podstavku Financijske uredbe.

Krajnji rok od 15. veljače iz prvog podstavka Komisija iznimnim slučajevima produljiti do 1. svibnja na zahtjev predmetne države članice, kako je predviđeno u članku 63. stavku 7. drugom podstavku Financijske uredbe.

Obrazloženje

Predloženi vremenski rok od četiri mjeseca za dovršetak, ovjeravanje i postupak odbora za upravljanje u pogledu izvješća o uspješnosti mogao bi predstavljati problem i bio bi kraći od vremenskog okvira koji je aktualno na snazi za izvješćivanje u okviru stupa II. Trebalo bi omogućiti dovoljno vremena za prikupljanje informacija.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Štoviše, odstupanjem od članka 12. stavka 2. točke (d) Financijske uredbe, ukupni neiskorišteni iznos pričuve za krize dostupan na kraju 2020. prenosi se u godinu 2021., bez vraćanja u proračunske linije iz kojih se financiraju mjere iz članka 5. stavka 2. točke (c) i neće biti na raspolaganju za financiranje pričuve za poljoprivredu.

Briše se.

Obrazloženje

Potrebno je odustati od prijedloga Komisije da se u 2021. godini ne vrati neiskorišteni iznos pričuve za krize iz 2020. u obliku povećanih izravnih plaćanja poljoprivrednicima. Nova pričuva za poljoprivredu treba biti posebna proračunska stavka (s rashodima namijenjenima za tu svrhu kao dio granice za 2021. godinu), bez smanjivanja rashoda za izravna plaćanja u razdoblju 2014. – 2020. To se obrazlaže prirodom isplaćenih sredstava iz te pričuve, namijenjenih za potporu tržišnim mehanizmima u okviru budućeg VFO-a.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Stopa prilagodbe primjenjiva je isključivo na izravna plaćanja veća od 2000 EUR, koja se odobravaju poljoprivrednicima u pripadajućoj kalendarskoj godini.

Obrazloženje

Trebalo bi zadržati izuzeće od mehanizma financijske discipline za korisnike koji primaju do 2000 EUR izravnih plaćanja. Obuhvaćanjem svih poljoprivrednih korisnika mehanizmom, kako predlaže Komisija, neće se postići cilj uravnoteženja raspodjele izravne potpore među poljoprivrednim gospodarstvima različitih veličina. Ova izmjena izazvat će i potrebu za dodatnim troškovima u svrhu obnove IT sustava.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 2. – podstavak 2. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  prije 1. prosinca, ali najranije 16. listopada, platiti predujmove u visini do 50 % za intervencije u obliku izravnih plaćanja;

(a)  prije 1. prosinca, ali najranije 16. listopada, platiti predujmove u visini do 75 % za intervencije u obliku izravnih plaćanja;

Obrazloženje

U smislu pojednostavljenja bilo bi opravdano uskladiti rokove i postotke za predujmove između intervencija u obliku izravnih plaćanja i i intervencija u području ruralnog razvoja.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Iznosi financiranja Unije u okviru EPFRR-a koji su ukinuti te vraćeni iznosi kao i pripadajuće kamate ponovno se dodjeljuju drugim intervencijama u okviru ruralnog razvoja iz strateškog plana u okviru ZPP-a. Međutim, države članice mogu ponovno koristiti ukinuta ili povraćena sredstva Unije samo za operaciju u okviru ruralnog razvoja prema nacionalnom strateškom planu u okviru ZPP-a i uz uvjet da se sredstva ne koriste ponovno za operacije koje su bile predmet financijske prilagodbe.

Iznosi financiranja Unije u okviru EPFRR-a koji su ukinuti te vraćeni iznosi kao i pripadajuće kamate ponovno se dodjeljuju drugim operacijama u okviru ruralnog razvoja iz strateškog plana u okviru ZPP-a. Međutim, države članice mogu ponovno koristiti ukinuta ili povraćena sredstva Unije samo za operaciju u okviru ruralnog razvoja prema nacionalnom strateškom planu u okviru ZPP-a i uz uvjet da se sredstva ne koriste ponovno za operacije koje su bile predmet financijske prilagodbe.

Obrazloženje

Prema nacrtu zakonodavstva EU-a, riječ „intervencija” znači instrument potpore (članak 3. točka (c) nacrta uredbe o strateškim planovima u okviru ZPP-a). Odredba članka 55. koju predlaže Komisija značila bi da sredstva koja su korisnici vratili treba prenamijeniti za provedbu druge mjere, a ne ih „vratiti” u proračun mjere u okviru koje su bila vraćena. Nema nikakvog meritornog utemeljenja da se sredstva vraćena od korisnika X ne bi upotrebljavala za operaciju korisnika Y, uz pravilnu provedbu u okviru predmetnog mehanizma potpore.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Financiranje i nadzor zajedničke poljoprivredne politike te upravljanje njome

Referentni dokumenti

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

11.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

Datum imenovanja

Zbigniew Kuźmiuk

9.7.2018

Razmatranje u odboru

26.9.2018

 

 

 

Datum usvajanja

21.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

3

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

3

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

5

0

ECR

Bernd Kölmel

PPE

Ingeborg Gräßle

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE Odbora za proračunski nadzor (13.2.2019)

upućeno Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Claudia Schmidt

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Odbor za proračunski nadzor pozdravlja pokušaj Komisije da model ostvarivanja ZPP-a utemeljen na sukladnosti zamijeni modelom utemeljenim na uspješnosti.

Međutim, kako Europski revizorski sud navodi u svojem mišljenju 7/2018, „taj prijelaz ne bi značio da više nije potrebno provjeravati zakonitost i pravilnost”. Sud smatra da nadzor zakonitosti i pravilnosti koji provode tijela za ovjeravanje ne bi više bio obvezan ako se prijedlogom Komisije ne promijeni nadzorna uloga država članica. Nije jasno hoće li se provjerom tijela za ovjeravanje obuhvatiti definicije i posebni kriteriji prihvatljivosti utvrđeni u strateškim planovima u okviru ZPP-a. Znatno se mijenjaju izvješća i jamstva koja se dostavljaju Komisiji. Agencije za plaćanja Komisiji ne bi dostavljale statističke podatke o kontroli, niti bi joj tijela za ovjeravanje dostavljala jamstva za plaćanja pojedinačnim poljoprivrednicima.

U skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, Komisija i dalje ima krajnju odgovornost za izvršenje proračuna u suradnji s državama članicama, uključujući plaćanja izvršena u državama članicama. Prijedlogom Komisije oslabljuje se odgovornost Komisije u tom pogledu.

Komisija više ne bi mogla kvantificirati do koje su mjere plaćanjima prekršena pravila. Prijedlogom bi se ujedno otežala primjena načela jedinstvene revizije, osobito zbog smanjene uloge tijela za ovjeravanje. Nedavna ubojstva istraživačkih novinara podsjećaju nas da nije vrijeme da oslabimo lanac kontrole EU-a u pogledu financijskih transakcija sve do krajnjih korisnika.

AMANDMANI

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija pod naslovom „Budućnost hrane i poljoprivrede” od 29. studenoga 2017. zaključeno je da bi se odgovor Zajedničke poljoprivredne politike (dalje u tekstu „ZPP”) na buduće izazove i mogućnosti trebao i dalje poboljšavati poticanjem zapošljavanja, rasta i ulaganja, borbom protiv klimatskih promjena i prilagodbom njima te prenošenjem istraživanja i inovacija iz laboratorija na polja i tržišta. ZPP-om bi se nadalje trebala riješiti pitanja građana koja se odnose na održivu poljoprivrednu proizvodnju.

(1)  U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija pod naslovom „Budućnost hrane i poljoprivrede” od 29. studenoga 2017. zaključeno je da bi se odgovor Zajedničke poljoprivredne politike (dalje u tekstu „ZPP”) na buduće izazove i mogućnosti trebao i dalje poboljšavati poticanjem zapošljavanja, rasta i ulaganja, borbom protiv klimatskih promjena i prilagodbom njima, njihovim prilagođavanjem te prenošenjem istraživanja i inovacija iz laboratorija na polja i tržišta. ZPP-om bi se nadalje trebala riješiti pitanja građana koja se odnose na održivu poljoprivrednu proizvodnju.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8 a)  U skladu s člankom 208. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), provedba ZPP-a u skladu je s ciljevima razvojne suradnje, uključujući, među ostalim, Program za održivi razvoj do 2030. Mjere poduzete u okviru ove Uredbe ne bi trebale ugrožavati kapacitet proizvodnje hrane i dugoročnu sigurnost opskrbe hranom u zemljama u razvoju, a osobito u najmanje razvijenim zemljama, ali ni ispunjavanje obveza Unije u okviru Pariškog sporazuma u vezi s ublažavanjem posljedica klimatskih promjena.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Ako država članica akreditira više od jedne agencije za plaćanja, trebala bi imenovati jedno javno koordinacijsko tijelo kako bi se zajamčila dosljednost upravljanja Fondovima, omogućila veza između Komisije i raznih akreditiranih agencija za plaćanja te zajamčila brza dostava podataka o djelovanju različitih agencija za plaćanja koje Komisija zatraži. Koordinacijsko tijelo trebalo bi isto tako poduzimati i koordinirati mjere s ciljem rješavanja svih nedostataka općeg karaktera uočenih na nacionalnoj razini i obavješćivati Komisiju o svim daljnjim mjerama.

(10)  Ako država članica akreditira više od jedne agencije za plaćanja, trebala bi imenovati jedno javno koordinacijsko tijelo kako bi se zajamčila dosljednost upravljanja Fondovima, omogućila veza između Komisije i raznih akreditiranih agencija za plaćanja te zajamčila brza dostava podataka o djelovanju različitih agencija za plaćanja koje Komisija zatraži. Koordinacijsko tijelo trebalo bi isto tako poduzimati i koordinirati mjere s ciljem rješavanja svih nedostataka općeg karaktera uočenih na nacionalnoj razini i obavješćivati Komisiju o svim daljnjim mjerama. Agencije za plaćanja trebale bi razviti svoju ulogu savjetnika za poljoprivrednike i uložiti napore u pojednostavljenje postupaka i jamčenje usklađenosti sa standardima na europskoj razini. Osim toga, kao priznanje novog modela ostvarivanja politike, države članice uspostavljaju funkcionalno neovisno posredničko i žalbeno tijelo koje obuhvaća potrebno stručno znanje i zastupljenost dionika.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako bi se zajamčilo da iznosi za financiranje ZPP-a budu u skladu s godišnjim gornjim granicama, trebalo bi zadržati mehanizam financijske discipline kojim se prilagođuje razina izravne potpore. Međutim, prag od 2000 EUR treba ukinuti. Potrebno je zadržati pričuvu za poljoprivredu radi pružanja potpore poljoprivrednom sektoru u slučaju tržišnih kretanja ili velikih kriza koji utječu na poljoprivrednu proizvodnju ili distribuciju. Člankom 12. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU, Euratom) [nova Financijska uredba] predviđeno je da se odobrena sredstva za koje nije preuzeta obveza mogu prenijeti samo u sljedeću financijsku godinu. Kako bi se korisnicima i nacionalnim upravama znatno pojednostavnila provedba, potrebno je primjenjivati mehanizam obnavljanja i iskoristiti sve neiskorištene iznose pričuve za krize u poljoprivrednom sektoru utvrđene u 2020. Zbog toga je potrebno odstupanje od članka 12. stavka 2. točke (d) kojim će se predvidjeti da se odobrena sredstva iz pričuve poljoprivredu za koje nije preuzeta obveza prenose radi financiranja poljoprivredne pričuve u sljedeće financijske godine bez vremenskog ograničenja. Nadalje, u slučaju financijske godine 2020. potrebno je drugo odstupanje jer bi se ukupni neiskorišteni iznos pričuve dostupan na kraju 2020. trebao prenijeti u 2021. u odgovarajuću liniju nove pričuve za poljoprivredu, a ne vratiti u proračunske linije iz kojih se financiraju intervencije za izravna plaćanja na temelju strateškog plana u okviru ZPP-a.

(14)  Kako bi se zajamčilo da iznosi za financiranje ZPP-a budu u skladu s godišnjim gornjim granicama, trebalo bi zadržati mehanizam financijske discipline kojim se prilagođuje razina izravne potpore. Međutim, prag od 2000 EUR treba ukinuti. Potrebno je zadržati pričuvu za poljoprivredu radi pružanja potpore poljoprivrednom sektoru u slučaju tržišnih kretanja ili velikih kriza koji utječu na poljoprivrednu proizvodnju ili distribuciju. Pričuva za krize trebala bi biti funkcionalan i fleksibilan alat, mehanizam s pomoću kojeg bi se EU-u omogućio bolji odgovor na svaku krizu koja ima posljedice na razini EU-a u bilo kojem poljoprivrednom sektoru, posebice u pogledu gospodarstva. Člankom 12. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU, Euratom) [nova Financijska uredba] predviđeno je da se odobrena sredstva za koje nije preuzeta obveza mogu prenijeti samo u sljedeću financijsku godinu. Kako bi se korisnicima i nacionalnim upravama znatno pojednostavnila provedba, potrebno je primjenjivati mehanizam obnavljanja i iskoristiti sve neiskorištene iznose pričuve za krize u poljoprivrednom sektoru utvrđene u 2020. Zbog toga je potrebno odstupanje od članka 12. stavka 2. točke (d) kojim će se predvidjeti da se odobrena sredstva iz pričuve za poljoprivredu za koje nije preuzeta obveza prenose bez vremenskog ograničenja radi financiranja pričuve za poljoprivredu u sljedećim financijskim godinama. Nadalje, u slučaju financijske godine 2020. potrebno je drugo odstupanje jer bi se ukupni neiskorišteni iznos pričuve dostupan na kraju 2020. trebao prenijeti u 2021. u odgovarajuću liniju nove pričuve za poljoprivredu, a ne vratiti u proračunske linije iz kojih se financiraju intervencije za izravna plaćanja na temelju strateškog plana u okviru ZPP-a.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Komisija bi trebala imati ovlast suspendirati plaćanja i u slučaju praćenja uspješnosti u višegodišnjem razdoblju. U skladu s tim, u slučajevima zakašnjelog ili nedovoljnog napretka prema ostvarenju ciljnih vrijednosti utvrđenih u nacionalnom strateškom planu u okviru ZPP-a, Komisija bi trebala biti ovlaštena na temelju provedbenog akta zatražiti od dotične države članice da poduzme potrebne korektivne mjere u skladu s akcijskim planom utvrđenim nakon savjetovanja s Komisijom koji sadržava jasne pokazatelje napretka. Ako država članica ne podnese ili ne provede akcijski plan ili ako akcijski plan očigledno nije dovoljan za ispravljanje situacije, Komisija bi trebala imati ovlast da na temelju provedbenog akta suspendira mjesečna plaćanja ili međuplaćanja.

(30)  Komisija bi trebala imati ovlast suspendirati plaćanja i u slučaju praćenja uspješnosti u višegodišnjem razdoblju. U skladu s tim, u slučajevima zakašnjelog ili nedovoljnog napretka prema ostvarenju ciljnih vrijednosti utvrđenih u nacionalnom strateškom planu u okviru ZPP-a, Komisija bi trebala biti ovlaštena na temelju provedbenog akta zatražiti od dotične države članice da poduzme potrebne korektivne mjere u skladu s akcijskim planom utvrđenim nakon savjetovanja s Komisijom koji sadržava jasne pokazatelje napretka. Ako država članica ne podnese ili ne provede akcijski plan ili ako akcijski plan očigledno nije dovoljan za ispravljanje situacije, Komisija bi trebala imati ovlast da na temelju provedbenog akta suspendira mjesečna plaćanja ili međuplaćanja. Potrebno je obratiti posebnu pozornost poštovanju prava Unije u području okoliša, kao i obveza EU-a i država članica koje proizlaze iz Programa održivog razvoja do 2030 i obveza u skladu s Ugovorom. 

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  Trebalo bi zadržati postojeće osnovne elemente tog integriranog sustava, a posebno odredbe koje se odnose na sustav za identifikaciju poljoprivrednih parcela, sustav geoprostornih zahtjeva i zahtjeva povezanih sa životinjama, sustav za identifikaciju i registriranje prava na plaćanje, sustav za bilježenje identiteta korisnika te sustav kontrole i kazni. Države članice trebale bi uz informacijske tehnologije, kao što su GALILEO i EGNOS, nastaviti upotrebljavati podatke ili informacijske proizvode koji se dobivaju u okviru programa Copernicus kako bi se u cijeloj Uniji osigurala dostupnost sveobuhvatnih i usporedivih podataka za potrebe praćenja poljoprivredne, okolišne i klimatske politike te poticanja uporabe potpunih, besplatnih i otvorenih podataka i informacija koji se prikupljaju satelitima Sentinel i uslugama u okviru programa Copernicus. U tu bi svrhu integrirani sustav trebao uključivati i sustav za nadzor površina.

(47)  Trebalo bi zadržati postojeće osnovne elemente tog integriranog sustava, a posebno odredbe koje se odnose na sustav za identifikaciju poljoprivrednih parcela, sustav geoprostornih zahtjeva i zahtjeva povezanih sa životinjama, sustav za identifikaciju i registriranje prava na plaćanje, sustav za bilježenje identiteta korisnika te sustav kontrole i kazni. Države članice trebale bi uz informacijske tehnologije, kao što su GALILEO i EGNOS, nastaviti upotrebljavati podatke ili informacijske proizvode koji se dobivaju u okviru programa Copernicus kako bi se u cijeloj Uniji osigurala dostupnost sveobuhvatnih i usporedivih podataka za potrebe praćenja poljoprivredne, okolišne i klimatske politike te poticanja uporabe potpunih, besplatnih i otvorenih podataka i informacija koji se prikupljaju satelitima Sentinel i uslugama u okviru programa Copernicus. U tu bi svrhu integrirani sustav trebao uključivati i sustav za nadzor površina. Svrha upotrebe takve tehnologije trebala bi biti ograničenje broja slučajeva potrebnih poljoprivrednih inspekcija te smanjenje administrativnog opterećenja za poljoprivrednike. 

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48)  Integriranim sustavom, kao dijelom sustava upravljanja koje bi trebalo uspostaviti za provedbu ZPP-a, trebala bi se osigurati pouzdanost i dokazivost agregiranih podataka iz godišnjih izvješća o uspješnosti. S obzirom na važnost pravilnog funkcioniranja integriranog sustava, potrebno je utvrditi kvalitativne zahtjeve. Države članice trebale bi provoditi godišnju ocjenu kvalitete sustava identifikacije poljoprivrednih parcela, geoprostornog sustava prijave i sustava za nadzor površina. Isto tako trebale bi ukloniti i eventualne nedostatke te uspostaviti akcijski plan ako to zatraži Komisija.

(48)  Integriranim sustavom, kao dijelom sustava upravljanja koje bi trebalo uspostaviti za provedbu ZPP-a, trebala bi se osigurati točnost, pouzdanost i dokazivost agregiranih podataka iz godišnjih izvješća o uspješnosti. S obzirom na važnost pravilnog funkcioniranja integriranog sustava, potrebno je utvrditi kvalitativne zahtjeve. Države članice trebale bi provoditi godišnju ocjenu kvalitete sustava identifikacije poljoprivrednih parcela, geoprostornog sustava prijave i sustava za nadzor površina. Isto tako trebale bi ukloniti i eventualne nedostatke te uspostaviti akcijski plan ako to zatraži Komisija.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 57.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(57)  Iako bi države članice trebale moći utvrditi pojedinosti o kaznama, te kazne trebaju biti proporcionalne, učinkovite i odvraćajuće te ne trebaju dovoditi u pitanje druge kazne koje su utvrđene pravom Unije ili nacionalnim pravom. Kako bi se osigurao učinkovit i dosljedan pristup država članica, trebalo bi predvidjeti minimalnu stopu kazne na razini Unije za prvo neispunjavanje obveze uzrokovano nepažnjom, dok bi za ponavljanje trebalo primijeniti veći postotak, a za namjerno neispunjavanje obveze mogućnost potpunog isključenja iz plaćanja. Za osiguranje proporcionalnosti kazni, ako je neispunjavanje obveze manje značajnog karaktera i ako se dogodilo prvi put, državama članicama trebalo bi omogućiti uvođenje sustava ranog upozoravanja.

(57)  Iako bi države članice trebale moći utvrditi pojedinosti o kaznama, te kazne trebaju biti proporcionalne, učinkovite i odvraćajuće te ne trebaju dovoditi u pitanje druge kazne koje su utvrđene pravom Unije ili nacionalnim pravom. Kako bi se osigurao učinkovit i dosljedan pristup država članica, trebalo bi predvidjeti minimalnu stopu kazne na razini Unije za prvo neispunjavanje obveze uzrokovano nepažnjom, dok bi za ponavljanje trebalo primijeniti veći postotak, a za namjerno neispunjavanje obveze mogućnost potpunog isključenja iz plaćanja. Za osiguranje proporcionalnosti kazni, ako je neispunjavanje obveze manje značajnog karaktera i ako se dogodilo prvi put, državama članicama trebalo bi omogućiti uvođenje sustava ranog upozoravanja i prava da korisnici reguliraju svoju osobnu situaciju.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 69.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(69)  Želi li se ostvariti cilj javne kontrole uporabe sredstava iz fondova, javnosti je potrebno pružiti određene informacije o korisnicima. Te bi informacije trebale uključivati podatke o identitetu korisnika, dodijeljenom iznosu i fondu iz kojeg je taj iznos dodijeljen te svrsi i vrsti predmetne intervencije ili mjere. Te bi informacije trebalo objaviti tako da se u što manjoj mjeri zadire u pravo korisnika na privatnost i na zaštitu osobnih podataka, a riječ je o pravima koja su priznata u člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

(69)  Želi li se ostvariti cilj javne kontrole uporabe sredstava iz fondova, javnosti je potrebno pružiti određene informacije o korisnicima. Te bi informacije trebale uključivati podatke o identitetu korisnika, dodijeljenom iznosu i fondu iz kojeg je taj iznos dodijeljen te svrsi i vrsti predmetne intervencije ili mjere te bi trebale biti objavljene u otvorenom i strojno čitljivom formatu. Te bi informacije trebalo objaviti tako da se u što manjoj mjeri zadire u pravo korisnika na privatnost i na zaštitu osobnih podataka, a riječ je o pravima koja su priznata u člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „sustavi upravljanja” znači upravljačka tijela iz glave II. poglavlja II. ove Uredbe i iz osnovnih zahtjeva Unije iz ove Uredbe i Uredbe (EU)…/… [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a], uključujući sustav izvješćivanja uspostavljen za potrebe godišnjeg izvješća o uspješnosti iz članka 121. Uredbe (EU) …/… [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a];

(b)  „sustavi upravljanja” znači upravljačka tijela iz glave II. poglavlja II. ove Uredbe i iz osnovnih zahtjeva Unije iz ove Uredbe i Uredbe (EU)…/… [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a], uključujući obveze država članica u pogledu učinkovite zaštite financijskih interesa Unije utvrđenih u članku 57. ove Uredbe te sustav izvješćivanja uspostavljen za potrebe godišnjeg izvješća o uspješnosti iz članka 121. Uredbe (EU) …/… [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a];

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  studije o ZPP-u i evaluacije mjera koje se financiraju iz Fondova, uključujući poboljšavanje metoda evaluacije i razmjenu informacija o relevantnim praksama u okviru ZPP-a, kao i studije provedene zajedno s Europskom investicijskom bankom (EIB);

(f)  studije o ZPP-u i evaluacije mjera koje se financiraju iz Fondova, uključujući poboljšavanje metoda evaluacije i razmjenu informacija o relevantnim praksama u okviru ZPP-a, uključujući savjetovanja s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim dionicima, akademskim stručnjacima i NVO-ima, kao i studije provedene zajedno s Europskom investicijskom bankom (EIB);

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  jesu li zakoniti i pravilni rashodi za mjere iz Uredbe (EU) br. 1308/2013 za koje je od Komisije zatražena nadoknada.

(d)  jesu li zakoniti i pravilni rashodi za koje je od Komisije zatražena nadoknada, osobito za mjere iz Uredbe (EU) br. 1308/2013, Uredbe (EU) br. 228/2013, Uredbe (EU) 229/2013 i Uredbe (EU) 1144/2014.

Obrazloženje

Ključno je da tijela za ovjeravanje daju mišljenje o svim rashodima isplaćenima krajnjim korisnicima za koje je od Komisije zatražena nadoknada.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijelo za ovjeravanje ima potrebnu tehničku stručnost. U svojem je djelovanju neovisno o agenciji za plaćanja i o koordinacijskom tijelu, kao i o tijelu koje je akreditiralo to agenciju i tijela odgovorna za provedbu i nadzor ZPP-a.

2.  Tijelo za ovjeravanje ima potrebnu tehničku stručnost, ne samo u pogledu financijskog upravljanja, nego i u pogledu postizanja predviđenih ciljeva intervencija i plaćanja kojima se nagrađuje javna dobra. Svi podaci i informacije koji se upotrebljavaju kako bi tijela za ovjeravanje mogla pružiti jamstvo da se doista ostvaruju ciljevi i ciljne vrijednosti u okviru ZPP-a, kao i pretpostavke, transparentno se objavljuju, temelje se na dokazima, a treće strane mogu ih provjeriti. U svojem je djelovanju neovisno o agenciji za plaćanja i o koordinacijskom tijelu, kao i o tijelu koje je akreditiralo tu agenciju i tijela odgovorna za provedbu i nadzor ZPP-a.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Rashodi iz članka 5. stavka 2. i članka 6. mogu se financirati sredstvima Unije samo u sljedećim slučajevima:

Rashode iz članka 5. stavka 2. i članka 6. Unija može financirati samo ako su ih ostvarile akreditirane agencije za plaćanja i:

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  ako su ostvareni u skladu s važećim pravilima Unije, ili

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1. – točka -aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-aa)  ako je riječ o vrstama intervencija iz Uredbe (EU) …/… [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a],

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1. – točka c – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  ako su provedeni u skladu s važećim sustavima upravljanja, što ne obuhvaća uvjete prihvatljivosti za pojedinačne korisnike utvrđene u nacionalnim strateškim planovima u okviru ZPP-a.

ii.  ako su provedeni u skladu s važećim sustavima upravljanja, što obuhvaća uvjete prihvatljivosti za pojedinačne korisnike utvrđene u nacionalnim strateškim planovima u okviru ZPP-a.

Obrazloženje

Agencije za plaćanja moraju, u skladu s načelom jedinstvene revizije, zajamčiti poštovanje svih uvjeta prihvatljivosti za pojedinačne korisnike, uključujući one utvrđene u nacionalnim strateškim planovima.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Točka (c) i. prvog stavka ne primjenjuje se na predujmove koji su isplaćeni korisnicima u okviru vrsta intervencija iz Uredbe (EU) br. …/…[Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a].

Točka (b) podtočka i. prvog stavka ne primjenjuje se na predujmove koji su isplaćeni korisnicima u okviru vrsta intervencija iz Uredbe (EU) br. …/…[Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a].

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju ozbiljnih poteškoća u funkcioniranju sustavâ upravljanja Komisija može zatražiti od predmetne države članice da poduzme nužne korektivne mjere u skladu s akcijskim planom s jasnim pokazateljima napretka, koji je potrebno utvrditi u dogovoru s Komisijom.

U slučaju ozbiljnih poteškoća u funkcioniranju sustavâ upravljanja Komisija, prema potrebi, traži od predmetne države članice da poduzme nužne korektivne mjere u skladu s akcijskim planom s jasnim pokazateljima napretka, koji je potrebno utvrditi u dogovoru s Komisijom.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe članka 127. Financijske uredbe Komisija se u svrhu dobivanja jamstva oslanja na rad certifikacijskih tijela iz članka 11. ove Uredbe, osim ako je obavijestila državu članicu da se za određenu financijsku godinu ne može osloniti na rad certifikacijskog tijela, i uzima to u obzir u svojoj procjeni rizika potrebe za revizijama Komisije u predmetnoj državi članici.

Za potrebe članka 127. Financijske uredbe Komisija se u svrhu dobivanja jamstva može oslanjati na rad certifikacijskih tijela iz članka 11. ove Uredbe, osim ako je obavijestila državu članicu da se za određenu financijsku godinu ne može osloniti na rad certifikacijskog tijela, i uzima to u obzir u svojoj procjeni rizika potrebe za revizijama Komisije u predmetnoj državi članici.

Obrazloženje

Načelo jedinstvene revizije ne znači da je Komisija obvezna osloniti se na rad tijela država članica.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prvi podstavak ne primjenjuje se na slučajeve neispunjenja uvjeta prihvatljivosti za pojedinačne korisnike koji su utvrđeni u nacionalnom strateškom planu u okviru ZPP-a i nacionalnim pravilima.

Prvi podstavak ne proširuje se na slučajeve neispunjenja uvjeta prihvatljivosti za pojedinačne korisnike koji su utvrđeni u nacionalnom strateškom planu u okviru ZPP-a i nacionalnim pravilima.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere predostrožnosti kojima se osigurava da su kazne koje se primjenjuju kako je navedeno u stavku 1. točki (d) proporcionalne i stupnjevane s obzirom na težinu, opseg, trajanje i ponavljanje utvrđene nesukladnosti.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kontrole operacija koje primaju potporu iz financijskih instrumenata iz [UZO članak 52.] Uredbe (EU) …/… provode se samo na razini tijela koja provode financijske instrumente.

Kontrole operacija koje primaju potporu iz financijskih instrumenata iz [UZO članak 52.] Uredbe (EU) …/… provode se na razini tijela koja provode financijske instrumente.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kontrole se ne provode na razini EIB-a ili drugih međunarodnih financijskih institucija u kojima je država članica vlasnica udjela.

Kontrole se mogu provoditi i na razini EIB-a ili drugih međunarodnih financijskih institucija u kojima je država članica vlasnica udjela.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 64. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ne dovodeći u pitanje odgovornost država članica za provedbu i primjenu integriranog sustava, Komisija može tražiti pomoć specijaliziranih tijela ili osoba kako bi olakšala uspostavu, nadzor i rad integriranog sustava, a posebno kako bi nadležnim tijelima država članica osigurala tehničke savjete.

3.  Ne dovodeći u pitanje odgovornost država članica za provedbu i primjenu integriranog sustava, Komisija, prema potrebi, traži pomoć specijaliziranih tijela ili osoba kako bi olakšala uspostavu, nadzor i rad integriranog sustava, a posebno kako bi nadležnim tijelima država članica osigurala tehničke savjete.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice bilježe i čuvaju sve podatke i dokumentaciju o godišnjim rezultatima o kojima se izvješćuje u okviru godišnjeg poravnanja s obzirom na uspješnost iz članka 52. te prijavljenom napretku u ostvarenju ciljnih vrijednosti utvrđenih strateškim planom u okviru ZPP-a, koje se prati u skladu s člankom 115. Uredbe (EU) .../... [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a].

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice ograničavaju javni pristup skupovima podataka iz stavaka 3. i 4. ako bi takav pristup mogao negativno utjecati na povjerljivost osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća.

5.  Države članice mogu ograničiti javni pristup skupovima podataka iz stavaka 3. i 4. ako bi takav pristup mogao negativno utjecati na povjerljivost osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 84. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice za osiguranje usklađenosti s pravilima o ispunjenju uvjeta mogu upotrebljavati svoje postojeće kontrolne i administrativne sustave.

Države članice za osiguranje usklađenosti s pravilima o ispunjenju uvjeta upotrebljavaju svoje postojeće kontrolne i administrativne sustave.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Financiranje i nadzor zajedničke poljoprivredne politike te upravljanje njome

Referentni dokumenti

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

11.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

Datum imenovanja

Claudia Schmidt

12.7.2018

Datum usvajanja

29.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

17

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

MIŠLJENJE Odbora za regionalni razvoj (23.1.2019)

upućeno Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Franc Bogovič

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Prijedlozima za buduću zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP) uspostavljen je novi model ostvarenja ciljeva za ZPP nakon 2020. Paket reformi koji je predložila Europska komisija uključuje prijedlog rezolucije o upravljanju i nadzoru nad ZPP-om i o njegovom financiranju (kojim se nastoji zamijeniti trenutačna horizontalna Uredba (EU) br. 1306/2013).

Odbor REGI imenovao je Franca Bogoviča za izvjestitelja za mišljenje odbora REGI za taj predmet. Izvjestitelj se slaže s idejom predloženog modela za postizanje ciljeva ZPP-a, koji odražava veću supsidijarnost i fleksibilnost za države članice u provedbi politike, kako bi ZPP bio bliži korisnicima (u velikoj mjeri poljoprivrednika).

Nadalje, izvjestitelj pozdravlja nastavak trenutačne strukture financiranja ZPP-a koja je podijeljena na dva stupa, odnosno na Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) te stabilnost koju je Komisija predložila u pogledu strukture upravljačkih tijela.

Međutim, izvjestitelj nije sigurno hoće li novim modelom ostvarivanja ciljeva doći do pojednostavljenja postupaka i hoće li se smanjiti birokracija. Vjerojatno će se korisnicima ZPP-a ponuditi različiti elementi za pojednostavljenje, no pojednostavljenje nije izvjesno za regionalne i nacionalne uprave, koje će morati provesti novu politiku temeljenu na uspješnosti. Franc Bogovič također je zabrinut zbog toga što će biti teško definirati pokazatelje uspješnosti i pratiti ih te bi se njihova strateška uloga mogla više smatrati instrumentom kontrole, posebno u trenutku godišnjeg poravnanja u skladu s poslovnim rezultatima (članak 52.).

Posljedično, izvjestitelj predlaže, među ostalim, sljedeće amandmane na prijedlog Komisije:

- budući da praćenje uspješnosti, kao i pouzdanosti dostupnih podataka može pridonijeti većoj složenosti provedbe ZPP-a i promijeniti ulogu nekih upravljačkih tijela; izvjestitelj smatra da je važno da Europski parlament ima istaknutiju ulogu u raspravama o provedbi određenih odredbi (članci 52. i 53.);

- kako bi se osigurala dosljednost, izvjestitelj smatra da bi određeni podaci trebali biti dio temeljnog akta, a ne provedbenih akata (članak 39.);

- novi model ostvarenja ciljeva u okviru ZPP-a ne može se primjenjivati od 2021.već od 2023. te je stoga potrebno dulje prijelazno razdoblje između trenutačnih i budućih odredbi o ZPP-u (članak 104.);

- u slučajeve više sile i izvanrednih okolnosti trebalo bi uključiti smrt korisnika, dugoročnu profesionalnu nesposobnost korisnika i druge opravdane slučajeve koje su države članice utvrdile u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a (članak 3.);

- budući da je načelo proporcionalnosti jedno od vodećih načela Financijske uredbe, to je načelo potrebno očuvati u sadašnjim prijedlozima – uglavnom u vezi s administrativnim opterećenjem poljoprivrednika, nadležnim tijelima i postupcima akreditacije (Uvodna izjava 47., članak 9., članak 10.);

Naposljetku, Franc Bogovič smatra da je nužno zadržati sinergije između EPFRR-a i strukturnih fondova u korist ruralnih područja; potrebno je osigurati komplementarnost i izbjeći sve zakonodavne prepreke.

AMANDMANI

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija pod naslovom „Budućnost hrane i poljoprivrede” od 29. studenoga 2017. zaključeno je da bi se odgovor Zajedničke poljoprivredne politike (dalje u tekstu „ZPP”) na buduće izazove i mogućnosti trebao i dalje poboljšavati poticanjem zapošljavanja, rasta i ulaganja, borbom protiv klimatskih promjena i prilagodbom njima te prenošenjem istraživanja i inovacija iz laboratorija na polja i tržišta. ZPP-om bi se nadalje trebala riješiti pitanja građana koja se odnose na održivu poljoprivrednu proizvodnju.

(1)  U Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija pod naslovom „Budućnost hrane i poljoprivrede” od 29. studenoga 2017. zaključeno je da bi se odgovor Zajedničke poljoprivredne politike (dalje u tekstu „ZPP”) na buduće izazove i mogućnosti trebao i dalje poboljšavati poticanjem zapošljavanja, rasta i ulaganja, borbom protiv klimatskih promjena i prilagodbom njima te prenošenjem istraživanja i inovacija iz laboratorija na polja i tržišta. ZPP-om bi se nadalje trebala riješiti pitanja građana koja se odnose na održivu poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj.

Obrazloženje

Ruralni razvoj, kao sastavni dio ZPP-a, trebalo bi uključiti u ciljeve koji se odnose na pitanja oko kojih su građani zabrinuti.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Države članice trebale bi se suzdržati od dodavanja pravila koja korisniku otežavaju korištenje fondova EFJP i EPFRR.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Potrebno je predvidjeti odredbu o akreditaciji agencija za plaćanja i koordinacijskih tijela od strane država članica, uspostavi postupaka za dobivanje izjava o upravljanju i godišnjih izvješća o uspješnosti te o pribavljanju ovjere sustava upravljanja i praćenja, sustava izvješćivanja te ovjere godišnjih financijskih izvještaja od strane neovisnih tijela. Nadalje, kako bi se zajamčila transparentnost sustava kontrola koje se provode na nacionalnoj razini, osobito u vezi s postupcima odobrenja, potvrđivanja i plaćanja te radi smanjenja opterećenja administracije i revizije za Komisiju i za države članice u kojima se pojedinačno traži akreditacija svake agencije za plaćanja, treba prema potrebi ograničiti broj tijela kojima su prenesene te odgovornosti i pritom poštovati ustavne odredbe svake države članice.

(9)  Potrebno je predvidjeti odredbu o akreditaciji agencija za plaćanja i koordinacijskih tijela od strane država članica, uspostavi postupaka za dobivanje izjava o upravljanju i godišnjih izvješća o uspješnosti te o pribavljanju ovjere sustava upravljanja i praćenja, sustava izvješćivanja te ovjere godišnjih financijskih izvještaja od strane neovisnih tijela. Poljoprivrednicima treba ponuditi novčanu naknadu svaki puta kada agencija za plaćanje zbog administrativnih pogrešaka odgodi plaćanje. Nadalje, kako bi se zajamčila transparentnost sustava kontrola koje se provode na nacionalnoj razini, osobito u vezi s postupcima odobrenja, potvrđivanja i plaćanja te radi smanjenja opterećenja administracije i revizije za Komisiju i za države članice u kojima se pojedinačno traži akreditacija svake agencije za plaćanja, treba prema potrebi ograničiti broj tijela kojima su prenesene te odgovornosti i pritom poštovati ustavne odredbe svake države članice.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Ako država članica akreditira više od jedne agencije za plaćanja, trebala bi imenovati jedno javno koordinacijsko tijelo kako bi se zajamčila dosljednost upravljanja Fondovima, omogućila veza između Komisije i raznih akreditiranih agencija za plaćanja te zajamčila brza dostava podataka o djelovanju različitih agencija za plaćanja koje Komisija zatraži. Koordinacijsko tijelo trebalo bi isto tako poduzimati i koordinirati mjere s ciljem rješavanja svih nedostataka općeg karaktera uočenih na nacionalnoj razini i obavješćivati Komisiju o svim daljnjim mjerama.

(10)  Ako država članica akreditira više od jedne agencije za plaćanja, trebala bi imenovati jedno javno koordinacijsko tijelo kako bi se zajamčila dosljednost upravljanja Fondovima, omogućila veza između Komisije i raznih akreditiranih agencija za plaćanja te zajamčila brza dostava podataka o djelovanju različitih agencija za plaćanja koje Komisija zatraži. Koordinacijsko tijelo trebalo bi isto tako poduzimati i koordinirati mjere s ciljem rješavanja svih nedostataka općeg karaktera uočenih na nacionalnoj ili regionalnoj razini i obavješćivati Komisiju o svim daljnjim mjerama. Agencije za plaćanje trebale bi u svojim odnosima s poljoprivrednicima težiti pojednostavljivanju postupaka.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako bi se zajamčilo da iznosi za financiranje ZPP-a budu u skladu s godišnjim gornjim granicama, trebalo bi zadržati mehanizam financijske discipline kojim se prilagođuje razina izravne potpore. Međutim, prag od 2000 EUR treba ukinuti. Potrebno je zadržati pričuvu za poljoprivredu radi pružanja potpore poljoprivrednom sektoru u slučaju tržišnih kretanja ili velikih kriza koji utječu na poljoprivrednu proizvodnju ili distribuciju. Člankom 12. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU, Euratom) [nova Financijska uredba] predviđeno je da se odobrena sredstva za koje nije preuzeta obveza mogu prenijeti samo u sljedeću financijsku godinu. Kako bi se korisnicima i nacionalnim upravama znatno pojednostavnila provedba, potrebno je primjenjivati mehanizam obnavljanja i iskoristiti sve neiskorištene iznose pričuve za krize u poljoprivrednom sektoru utvrđene u 2020. Zbog toga je potrebno odstupanje od članka 12. stavka 2. točke (d) kojim će se predvidjeti da se odobrena sredstva iz pričuve poljoprivredu za koje nije preuzeta obveza prenose radi financiranja poljoprivredne pričuve u sljedeće financijske godine bez vremenskog ograničenja. Nadalje, u slučaju financijske godine 2020. potrebno je drugo odstupanje jer bi se ukupni neiskorišteni iznos pričuve dostupan na kraju 2020. trebao prenijeti u 2021. u odgovarajuću liniju nove pričuve za poljoprivredu, a ne vratiti u proračunske linije iz kojih se financiraju intervencije za izravna plaćanja na temelju strateškog plana u okviru ZPP-a.

(14)  Kako bi se zajamčilo da iznosi za financiranje ZPP-a budu u skladu s godišnjim gornjim granicama, trebalo bi zadržati mehanizam financijske discipline kojim se prilagođuje razina izravne potpore. Međutim, prag od 2000 EUR treba ukinuti. Potrebno je zadržati pričuvu za poljoprivredu radi pružanja potpore poljoprivrednom sektoru u slučaju tržišnih kretanja ili velikih kriza koji utječu na poljoprivrednu proizvodnju ili distribuciju. Člankom 12. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU, Euratom) [nova Financijska uredba] predviđeno je da se odobrena sredstva za koje nije preuzeta obveza mogu prenijeti samo u sljedeću financijsku godinu. Kako bi se korisnicima i nacionalnim upravama znatno pojednostavnila provedba, potrebno je primjenjivati mehanizam obnavljanja i iskoristiti sve neiskorištene iznose pričuve za krize u poljoprivrednom sektoru utvrđene u 2020. Zbog toga je potrebno odstupanje od članka 12. stavka 2. točke (d) kojim će se predvidjeti da se odobrena sredstva iz pričuve poljoprivredu za koje nije preuzeta obveza prenose radi financiranja poljoprivredne pričuve u sljedeće financijske godine bez vremenskog ograničenja.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Kako bi se izbjeglo prekomjerno administrativno opterećenje za nacionalne uprave i poljoprivrednike, treba odrediti da se nadoknada iznosa prenesenih iz prethodne financijske godine s obzirom na primijenjenu financijsku disciplinu ne bi smio izvršavati kad se financijska disciplina primjenjuje drugu godinu zaredom (godina N + 1) ni kad ukupan iznos odobrenih sredstava za koja nije preuzeta obveza čini manje od 0,2 % godišnje gornje granice EFJP-a.

(15)  Kako bi se izbjeglo prekomjerno administrativno opterećenje za nacionalne uprave i poljoprivrednike te kako bi se što je više moguće pojednostavnili postupci, treba odrediti da se nadoknada iznosa prenesenih iz prethodne financijske godine s obzirom na primijenjenu financijsku disciplinu ne bi smio izvršavati kad se financijska disciplina primjenjuje drugu godinu zaredom (godina N + 1) ni kad ukupan iznos odobrenih sredstava za koja nije preuzeta obveza čini manje od 0,2 % godišnje gornje granice EFJP-a.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Trebalo bi predvidjeti uporabu agrometeorološkog sustava te nabavu i unapređenje satelitskih podataka posebno kako bi se Komisiji osigurala sredstva za upravljanje poljoprivrednim tržištima, olakšao nadzor poljoprivrednih rashoda te omogućio srednjoročni i dugoročni nadzor poljoprivrednih resursa.

(21)  Trebalo bi predvidjeti uporabu agrometeorološkog sustava te nabavu i unapređenje satelitskih podataka posebno kako bi se Komisiji osigurala sredstva za upravljanje poljoprivrednim tržištima, olakšao nadzor poljoprivrednih rashoda, ocijenila i pružila pravodobna pomoć u slučaju prirodnih nepogoda te omogućio srednjoročni i dugoročni nadzor poljoprivrednih resursa.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  U skladu s arhitekturom i ključnim značajkama novog modela ostvarivanja politike ZPP-a, prihvatljivost plaćanja država članica za financiranje Unije ne bi više smjela ovisiti o zakonitosti i pravilnosti plaćanja pojedinačnim korisnicima. Umjesto toga, u pogledu vrsta intervencija iz Uredbe (EU)…/…[Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a], plaćanja država članica trebala bi biti prihvatljiva ako su popraćena odgovarajućim ostvarenjem i u skladu s primjenjivim osnovnim zahtjevima Unije.

(25)  U skladu s arhitekturom i ključnim značajkama novog modela ostvarivanja politike ZPP-a, prihvatljivost plaćanja država članica za financiranje Unije ne bi više smjela ovisiti o zakonitosti i pravilnosti plaćanja pojedinačnim korisnicima. Umjesto toga, u pogledu vrsta intervencija iz Uredbe (EU)…/…[Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a], plaćanja država članica trebala bi biti prihvatljiva ako su popraćena odgovarajućim ostvarenjem i u skladu s primjenjivim osnovnim zahtjevima Unije. Treba naglasiti da novi model ostvarivanja ZPP-a ne bi trebao značiti i kraj potrebe za provjerom zakonitosti i pravilnosti rashoda.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Države članice trebale bi do 15. veljače N + 1 Komisiji dostavljati godišnje financijske izvještaje i godišnja izvješća o uspješnosti u pogledu provedbe strateškog plana u okviru ZPP-a. Ako se ti dokumenti ne dostave i time Komisiju spriječi da poravna račune za dotičnu agenciju za plaćanja ili provjeri prihvatljivost rashoda u odnosu na prijavljeno ostvarenje, Komisija bi trebala biti ovlaštena suspendirati mjesečna plaćanja ili prekinuti tromjesečnu nadoknadu do primitka nedostavljenih dokumenata.

(28)  Države članice trebale bi do 15. travnja N + 1 Komisiji dostavljati godišnje financijske izvještaje i godišnja izvješća o uspješnosti u pogledu provedbe strateškog plana u okviru ZPP-a. Ako se ti dokumenti ne dostave i time Komisiju spriječi da poravna račune za dotičnu agenciju za plaćanja ili provjeri prihvatljivost rashoda u odnosu na prijavljeno ostvarenje, Komisija bi trebala biti ovlaštena suspendirati mjesečna plaćanja ili prekinuti tromjesečnu nadoknadu do primitka nedostavljenih dokumenata.

Obrazloženje

Predloženi vremenski rok od četiri mjeseca za dovršetak, ovjeravanje i postupak odbora za praćenje u pogledu izvješća o uspješnosti mogao bi predstavljati problem. Bit će kraći od trenutačnog vremenskog okvira za izvješćivanje u okviru stupa II., stoga se kao datum za slanje godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih rezultata provedbe strateških planova u okviru ZPP-a predlaže 15. travnja godine N + 1.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  Trebalo bi zadržati postojeće osnovne elemente tog integriranog sustava, a posebno odredbe koje se odnose na sustav za identifikaciju poljoprivrednih parcela, sustav geoprostornih zahtjeva i zahtjeva povezanih sa životinjama, sustav za identifikaciju i registriranje prava na plaćanje, sustav za bilježenje identiteta korisnika te sustav kontrole i kazni. Države članice trebale bi uz informacijske tehnologije, kao što su GALILEO i EGNOS, nastaviti upotrebljavati podatke ili informacijske proizvode koji se dobivaju u okviru programa Copernicus kako bi se u cijeloj Uniji osigurala dostupnost sveobuhvatnih i usporedivih podataka za potrebe praćenja poljoprivredne, okolišne i klimatske politike te poticanja uporabe potpunih, besplatnih i otvorenih podataka i informacija koji se prikupljaju satelitima Sentinel i uslugama u okviru programa Copernicus. U tu bi svrhu integrirani sustav trebao uključivati i sustav za nadzor površina.

(47)  Trebalo bi zadržati postojeće osnovne elemente tog integriranog sustava, a posebno odredbe koje se odnose na sustav za identifikaciju poljoprivrednih parcela, sustav geoprostornih zahtjeva i zahtjeva povezanih sa životinjama, sustav za identifikaciju i registriranje prava na plaćanje, sustav za bilježenje identiteta korisnika te sustav kontrole i kazni, na primjernoj razini, uzimajući propisno u obzir razmjernost i potrebu nenametanja nepotrebnih administrativnih opterećenja za poljoprivrednike i upravna tijela. Države članice trebale bi uz informacijske tehnologije, kao što su GALILEO i EGNOS, nastaviti upotrebljavati podatke ili informacijske proizvode koji se dobivaju u okviru programa Copernicus kako bi se u cijeloj Uniji osigurala dostupnost sveobuhvatnih i usporedivih podataka za potrebe praćenja poljoprivredne, okolišne i klimatske politike te poticanja uporabe potpunih, besplatnih i otvorenih podataka i informacija koji se prikupljaju satelitima Sentinel i uslugama u okviru programa Copernicus. U tu bi svrhu integrirani sustav trebao uključivati i sustav za nadzor površina.

Obrazloženje

Budući da je načelo proporcionalnosti jedno od vodećih načela Financijske uredbe, to je načelo potrebno očuvati u prijedlogu HZR-a. U ovom slučaju u pogledu administrativnog opterećenja za poljoprivrednike i administrativna tijela.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „sustavi upravljanja” znači upravljačka tijela iz glave II. poglavlja II. ove Uredbe i iz osnovnih zahtjeva Unije iz ove Uredbe i Uredbe (EU)…/… [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a], uključujući sustav izvješćivanja uspostavljen za potrebe godišnjeg izvješća o uspješnosti iz članka 121. Uredbe (EU) …/… [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a];

(b)  „sustavi upravljanja” znači upravljačka tijela iz glave II. poglavlja II. ove Uredbe, osim nadležnog tijela iz članka 9., i iz osnovnih zahtjeva Unije iz ove Uredbe i Uredbe (EU)…/… [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a], uključujući sustav izvješćivanja uspostavljen za potrebe godišnjeg izvješća o uspješnosti iz članka 121. Uredbe (EU) …/… [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a];

Obrazloženje

Uvođenje termina „sustav upravljanja” koji obuhvaća šire područje primjene nego „sustav vođenja i kontrole” na razini HzR nadilazi osnovne zahtjeve Unije. Upravljanje je širi pojam od vođenja i stoga uključuje, na primjer, upravljačka tijela nadležnog tijela.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ozbiljna prirodna katastrofa koja uvelike utječe na poljoprivredno imanje;

(a)  prirodna katastrofa koja uvelike utječe na poljoprivredno imanje;

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  smrt korisnika;

Obrazloženje

Sadašnji tekst članka 3. ne uključuje kao višu silu smrt korisnika ili njegovu dugoročnu poslovnu nesposobnost, a one su priznate kao viša sila u Uredbi 1306/2013. Države članice trebale bi imati mogućnost proširiti popis situacija koje će biti priznate kao viša sila u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a koje je odobrila Komisija.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  dugoročnu profesionalnu nesposobnost korisnika;

Obrazloženje

Sadašnji tekst članka 3. ne uključuje kao višu silu smrt korisnika ili njegovu dugoročnu poslovnu nesposobnost, a one su priznate kao viša sila u Uredbi 1306/2013. Države članice trebale bi imati mogućnost proširiti popis situacija koje će biti priznate kao viša sila u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a koje je odobrila Komisija.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka dc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dc)  druge opravdane slučajeve koje su države članice utvrdile u svojim strateškim planovima ZPP-a.

Obrazloženje

Sadašnji tekst članka 3. ne uključuje kao višu silu smrt korisnika ili njegovu dugoročnu poslovnu nesposobnost, a one su priznate kao viša sila u Uredbi 1306/2013. Države članice trebale bi imati mogućnost proširiti popis situacija koje će biti priznate kao viša sila u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a koje je odobrila Komisija.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

EPFRR se provodi uz zajedničko upravljanje između država članica i Unije. Iz njega se financira financijski doprinos Unije povezan s intervencijama u području ruralnog razvoja u okviru strateškog plana u okviru ZPP-a iz glave III. poglavlja 4. Uredbe (EU) …/…[Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a].

EPFRR se provodi uz zajedničko upravljanje između država članica i Unije. Iz njega se financira financijski doprinos Unije povezan s intervencijama u području ruralnog razvoja u okviru strateškog plana u okviru ZPP-a iz glave III. poglavlja 4. i aktivnosti iz članka 112. Uredbe (EU) …/…[Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a].

Obrazloženje

EPFRR također financira djelovanja povezana s tehničkom pomoći na inicijativu država članica.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  neizravne i izravne troškove osoblja lokalnih seoskih zajednica i drugih sličnih lokalnih aktera koji provode aktivnosti LEADER-a, tzv. lokalni razvoj pod vodstvom zajednice iz članka 25. Uredbe (EU) [CPR];

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja)  Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o provedbi ovog članka svake dvije godine.

Obrazloženje

Trenutačno je izvješćivanje predviđeno samo za stavak (e) ovog članka (kako je navedeno u članku 44.).

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencije za plaćanja su odjeli ili tijela država članica odgovorni za upravljanje i kontrolu rashoda iz članka 5. stavka 2. i članka 6.

Agencije za plaćanja su odjeli ili tijela država članica ili regija odgovorni za upravljanje i kontrolu rashoda iz članka 5. stavka 2. i članka 6.

Obrazloženje

Agencije za plaćanje mogu djelovati i na regionalnoj razini pa je i to potrebno uzeti u obzir.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice akreditiraju kao agencije za plaćanja odjele ili tijela koji imaju upravnu organizaciju i sustav unutarnje kontrole koji osiguravaju dostatno jamstvo da su plaćanja zakonita i redovita i da se ispravno obračunavaju. U tu svrhu agencije za plaćanja moraju zadovoljavati minimalne uvjete za akreditaciju s obzirom na unutarnje okruženje, kontrolne aktivnosti, informiranje i komuniciranje te praćenje koje propisuje Komisija u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (a).

Države članice akreditiraju kao agencije za plaćanja odjele ili tijela koji imaju upravnu organizaciju i sustav unutarnje kontrole koji osiguravaju dostatno jamstvo da su plaćanja zakonita i redovita i da se ispravno obračunavaju. U tu svrhu agencije za plaćanja moraju zadovoljavati minimalne uvjete za akreditaciju s obzirom na unutarnje okruženje, kontrolne aktivnosti, informiranje i komuniciranje te praćenje koje propisuje Komisija u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (a). Prije kraja 2023., Komisija predstavlja izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o radu sustava agencija za plaćanja u Uniji, popraćeno, prema potrebi, zakonodavnim prijedlozima.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe članka 63. stavka 5. i 6. Uredbe (EU, Euratom) 2018/... [nova Financijska uredba] („Financijska uredba”), odgovorna osoba u akreditiranoj agenciji za plaćanja dužna je do 15. veljače godine koja slijedi nakon te financijske godine sastaviti i Komisiji podnijeti:

Za potrebe članka 63. stavka 5. i 6. Uredbe (EU, Euratom) 2018/... [nova Financijska uredba] („Financijska uredba”), odgovorna osoba u akreditiranoj agenciji za plaćanja dužna je do 15. travnja godine koja slijedi nakon te financijske godine sastaviti i Komisiji podnijeti:

Obrazloženje

Predloženi vremenski rok od četiri mjeseca za dovršetak, ovjeravanje i postupak odbora za praćenje u pogledu izvješća o uspješnosti mogao bi predstavljati problem. Stoga se 15. travnja N + 1 predlaže kao datum slanja godišnjih financijskih izvještaja i izvještaja o godišnjim rezultatima uspješnosti, kao i izjave o upravljanju.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Krajnji rok od 15. veljače iz prvog podstavka Komisija može u iznimnim slučajevima produljiti do 1. ožujka na zahtjev predmetne države članice, kako je predviđeno u članku 63. stavku 7. drugom podstavku Financijske uredbe.

Krajnji rok od 15. travnja iz prvog podstavka Komisija može u iznimnim slučajevima produljiti do 1. lipnja na zahtjev predmetne države članice, kako je predviđeno u članku 63. stavku 7. drugom podstavku Financijske uredbe.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  izvršavanje zadaća dodijeljenih nadležnom tijelu u skladu s ovim poglavljem.

(d)  izvršavanje zadaća dodijeljenih nadležnom tijelu u skladu s ovim člankom, uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti.

Obrazloženje

Budući da je načelo proporcionalnosti jedno od vodećih načela Financijske uredbe, to je načelo potrebno očuvati u prijedlogu HZR-a.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadležno tijelo formalnim aktom odlučuje o izdavanju ili, nakon preispitivanja, povlačenju akreditacije agenciji za plaćanja i koordinacijskom tijelu na temelju provjere akreditacijskih kriterija koje će donijeti Komisija u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (a). Nadležno tijelo bez odgađanja obavješćuje Komisiju o izdanim i oduzetim akreditacijama.

2.  Nadležno tijelo formalnim aktom odlučuje o izdavanju ili, nakon preispitivanja, povlačenju akreditacije agenciji za plaćanja i koordinacijskom tijelu na temelju provjere akreditacijskih kriterija koje će donijeti Komisija u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (a), uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti. Nadležno tijelo bez odgađanja obavješćuje Komisiju o izdanim i oduzetim akreditacijama.

Obrazloženje

Budući da je načelo proporcionalnosti jedno od vodećih načela Financijske uredbe, to je načelo potrebno očuvati u prijedlogu HZR-a.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  postupcima izdavanja, povlačenja i preispitivanja akreditacije agencija za plaćanja i koordinacijskih tijela, kao i postupcima nadzora akreditacije agencija za plaćanja;

(a)  postupcima izdavanja, povlačenja i preispitivanja akreditacije agencija za plaćanja i koordinacijskih tijela, kao i postupcima nadzora akreditacije agencija za plaćanja, uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti;

Obrazloženje

Budući da je načelo proporcionalnosti jedno od vodećih načela Financijske uredbe, to je načelo potrebno očuvati u prijedlogu HZR-a.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ipak, ako je akreditirano više tijela za ovjeravanje, države članice mogu imenovati i javno nacionalno tijelo kojemu se povjeravaju zadaće koordinacije.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Godišnja gornja granica za rashode EFJP-a utvrđuje se najvišim iznosom koji je za njega utvrđen u okviru Uredbe (EU, Euratom)[COM(2018) 322 final].

1.  Godišnja gornja granica za rashode EFJP-a utvrđuje se najvišim iznosom koji je za njega utvrđen u okviru Uredbe (EU, Euratom)[COM(2018) 322 final], u kojoj se određuju gornje granice za države članice.

Obrazloženje

Iznimno je važno da za države članice vrijede ograničenja u pogledu plaćanja kako bi se izbjeglo da one države članice koje prve dobivaju sredstva dobivaju i najviše iznose.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Štoviše, odstupanjem od članka 12. stavka 2. točke (d) Financijske uredbe, ukupni neiskorišteni iznos pričuve za krize dostupan na kraju 2020. prenosi se u godinu 2021., bez vraćanja u proračunske linije iz kojih se financiraju mjere iz članka 5. stavka 2. točke (c) i neće biti na raspolaganju za financiranje pričuve za poljoprivredu.

Briše se.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Stopa prilagodbe primjenjiva je isključivo na izravna plaćanja veća od 2000 EUR koja se odobravaju poljoprivrednicima u pripadajućoj kalendarskoj godini.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Do 1. prosinca kalendarske godine na koju se odnosi stopa prilagodbe Komisija može, na temelju novih informacija, donijeti provedbene akte kojima se prilagođava stopa prilagodbe utvrđena u skladu sa stavkom 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 101. stavka 2.

2.  Do 1. studenog kalendarske godine na koju se odnosi stopa prilagodbe Komisija može, na temelju novih informacija, donijeti provedbene akte kojima se prilagođava stopa prilagodbe utvrđena u skladu sa stavkom 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 101. stavka 2.

Obrazloženje

Prilagodbe u okviru postupka financijske discipline moraju se provesti dovoljno rano kako bi se plaćanja mogla izvršiti pravodobno.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  u 2021.: 1 % iznosa potpore iz EPFRR-a za cjelokupno trajanje strateškog plana u okviru ZPP-a.

(a)  u 2021.: 2 % iznosa potpore iz EPFRR-a za cjelokupno trajanje strateškog plana u okviru ZPP-a.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  u 2022.: 1 % iznosa potpore iz EPFRR-a za cjelokupno trajanje strateškog plana u okviru ZPP-a.

(b)  u 2022.: 2 % iznosa potpore iz EPFRR-a za cjelokupno trajanje strateškog plana u okviru ZPP-a.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  u 2023.: 1 % iznosa potpore iz EPFRR-a za cjelokupno trajanje strateškog plana u okviru ZPP-a.

(c)  u 2023.: 2 % iznosa potpore iz EPFRR-a za cjelokupno trajanje strateškog plana u okviru ZPP-a.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kamate koje se ostvare u vezi s pretfinanciranjem koriste se za predmetni strateški plan u okviru ZPP-a i oduzimaju od iznosa javnih rashoda navedenog u završnoj izjavi o rashodima.

4.  Kamate koje se ostvare u vezi s pretfinanciranjem koriste se za predmetni strateški plan u okviru ZPP-a ili za program regionalnih intervencija i oduzimaju od iznosa javnih rashoda navedenog u završnoj izjavi o rashodima.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Međuplaćanja se izvršavaju za svaki strateški plan u okviru ZPP-a. Izračunavaju se primjenom stope doprinosa za svaku vrstu intervencije na nastale javne rashode koji se na tu intervenciju odnose kako je navedeno u članku 85. Uredbe (EU) br. …/...[Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a].

1.  Međuplaćanja se, po potrebi, izvršavaju za svaki strateški plan u okviru ZPP-a ili za svaki program regionalnih intervencija. Izračunavaju se primjenom stope doprinosa za svaku vrstu intervencije na nastale javne rashode koji se na tu intervenciju odnose kako je navedeno u članku 85. Uredbe (EU) br. …/...[Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a].

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako se financijski instrumenti provode u skladu s člankom 52. Uredbe (EU).../... [Uredba o zajedničkim odredbama], izjava o rashodima uključuje ukupne iznose koje je upravljačko tijelo isplatilo ili, u slučaju jamstava, izdvojilo kako je dogovoreno u ugovorima o jamstvu, za krajnje korisnike iz točaka (a), (b) i (c) [članka 74. stavka 5. Uredbe (EU).../... strateški plan u okviru ZPP-a – pravila o prihvatljivosti ili financijski instrumenti].

3.  Ako se financijski instrumenti provode u skladu s člankom 53. stavkom 1. Uredbe (EU).../... [Uredba o zajedničkim odredbama], izjava o rashodima uključuje ukupne iznose koje je upravljačko tijelo isplatilo ili, u slučaju jamstava, izdvojilo kako je dogovoreno u odgovarajućim ugovorima o jamstvu, za krajnje korisnike iz točaka (a), (b) i (c) [članka 74. stavka 5. Uredbe (EU).../... strateški plan u okviru ZPP-a – pravila o prihvatljivosti ili financijski instrumenti].

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako se financijski instrumenti provode u skladu s člankom 52. Uredbe (EU).../... [Uredba o zajedničkim odredbama], izjave o rashodima koje uključuju izdatke za financijske instrumente dostavljaju se u skladu sa sljedećim uvjetima:

4.  Ako se financijski instrumenti provode u skladu s člankom 53. stavkom 2. Uredbe (EU).../... [Uredba o zajedničkim odredbama], izjave o rashodima koje uključuju izdatke za financijske instrumente dostavljaju se u skladu sa sljedećim uvjetima:

Obrazloženje

Trebalo bi se pozvati na članak 53. stavak 2. Uredbe o zajedničkim odredbama o financijskim instrumentima kojima upravlja upravljačko tijelo.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Po primitku zadnjeg godišnjeg izvješća o uspješnosti u provedbi strateškog plana u okviru ZPP-a i ovisno o raspoloživosti proračunskih sredstava Komisija isplaćuje prestali iznos na temelju važećeg financijskog plana na razini vrste intervencije EPFRR-a, godišnjih financijskih izvještaja za zadnju godinu provedbe tog strateškog plana u okviru ZPP-a i odgovarajućih odluka o poravnanju. Ti se izvještaji dostavljaju Komisiji najkasnije šest mjeseci nakon konačnog datuma za prihvatljivost rashoda iz članka 80. stavka 3. Uredbe (EU) br. …/...[Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a] i obuhvaćaju rashode koje je agencija za plaćanja imala do posljednjeg datuma za prihvatljivost rashoda.

1.  Po primitku zadnjeg godišnjeg izvješća o uspješnosti u provedbi strateškog plana u okviru ZPP-a i ovisno o raspoloživosti proračunskih sredstava Komisija isplaćuje prestali iznos na temelju važećeg financijskog plana na razini vrste intervencije EPFRR-a, godišnjih financijskih izvještaja za zadnju godinu provedbe tog strateškog plana u okviru ZPP-a ili, kada je to primjenjivo, programa regionalnih intervencija te odgovarajućih odluka o poravnanju. Ti se izvještaji dostavljaju Komisiji najkasnije šest mjeseci nakon konačnog datuma za prihvatljivost rashoda iz članka 80. stavka 3. Uredbe (EU) br. …/...[Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a] i obuhvaćaju rashode koje je agencija za plaćanja imala do posljednjeg datuma za prihvatljivost rashoda.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija automatski opoziva onaj dio proračunskih obveza za intervencije u području ruralnog razvoja u strateškom planu u okviru ZPP-a koji nije iskorišten za pretfinanciranje ili međuplaćanja odnosno za koji joj nije predočena izjava o rashodima koja ispunjava uvjete iz članka 30. stavka 3. u vezi s rashodima nastalima do 31. prosinca druge godine nakon godine proračunske obveze.

1.  Komisija automatski opoziva onaj dio proračunskih obveza za intervencije u području ruralnog razvoja u strateškom planu u okviru ZPP-a koji nije iskorišten za pretfinanciranje ili međuplaćanja odnosno za koji joj nije predočena izjava o rashodima koja ispunjava uvjete iz članka 30. stavka 3. u vezi s rashodima nastalima do 31. prosinca treće godine nakon godine proračunske obveze.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Rashodi iz članka 5. stavka 2. i članka 6. mogu se financirati sredstvima Unije samo u sljedećim slučajevima:

Rashode iz članka 5. stavka 2. i članka 6. Unija može financirati samo ako su ih ostvarile akreditirane agencije za plaćanja i:

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ako su ih provele akreditirane agencije za plaćanja,

Briše se.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako u okviru godišnjeg poravnanja s obzirom na uspješnost utvrđenog člankom 52. Komisija ustanovi da je razlika između prijavljenih rashoda i iznosa koji odgovara relevantnom prijavljenom ostvarenju veća od 50 %, a država članica ne može navesti propisno opravdane razloge za to, Komisija može donijeti provedbene akte o suspenziji mjesečnih plaćanja iz članka 19. stavka 3. ili međuplaćanja iz članka 30.

Ako u okviru godišnjeg poravnanja s obzirom na uspješnost utvrđenog člankom 52. Komisija ustanovi da je razlika između prijavljenih rashoda i iznosa koji odgovara relevantnom prijavljenom ostvarenju veća od 50 % za intervencije koje nisu obuhvaćene člankom 68. [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a], a država članica ne može navesti opravdane razloge za to, Komisija može donijeti provedbene akte o suspenziji mjesečnih plaćanja iz članka 19. stavka 3. ili međuplaćanja iz članka 30.

Obrazloženje

Kako bi Komisija mogla u obzir uzeti obrazloženja država članica, mora postojati stvarna fleksibilnost. Na primjer, nepovoljni vremenski uvjeti razlog je koji se uvijek mora uzeti u obzir.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 100. kojima se ova Uredba dopunjuje pravilima o stopi suspenzije plaćanja.

Briše se.

Obrazloženje

Pravila koja se odnose na stopu obustave plaćanja trebalo bi utvrditi u ovoj Uredbi. Stoga je ovaj podstavak potrebno izbrisati.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju dodatna pravila o elementima akcijskih planova i postupku utvrđivanja akcijskih planova. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 101. stavka 3.

Pravila o elementima akcijskih planova i postupku njihove izrade su sljedeća [utvrđuje ih Komisija].

Obrazloženje

Pravila o akcijskim planovima trebala bi biti navedena u temeljnom aktu, ne u provedbenim aktima.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako država članica ne dostavi ili ne provodi akcijski plan iz stavka 1. ili ako je taj akcijski plan očito nedovoljan za poboljšanje stanja, Komisija može donijeti provedbene akte o suspenziji mjesečnih plaćanja iz članka 19. stavka 3. ili međuplaćanja iz članka 30.

Ako država članica ne dostavi ili ne provodi akcijski plan iz stavka 1. ili ako je taj akcijski plan očito nedovoljan za poboljšanje stanja, Komisija može donijeti provedbene akte o suspenziji mjesečnih plaćanja iz članka 19. stavka 3. ili međuplaćanja iz članka 30. Kriteriji dostatnosti akcijskih planova uključuju: [određuje Komisija].

Obrazloženje

Kriteriji dostatnosti akcijskih planova trebali bi biti uključeni u temeljni akt.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 100. kojima se ova Uredba dopunjuje pravilima o stopi i trajanju suspenzije plaćanjâ i uvjetima za nadoknadu ili smanjenje tih iznosa s obzirom na praćenje uspješnosti u višegodišnjem razdoblju.

Briše se.

Obrazloženje

Kriteriji stope i trajanja suspenzije plaćanjâ trebali bi biti uključeni u temeljni akt. Stoga je ovaj podstavak potrebno izbrisati.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Suspenzija se primjenjuju u skladu s načelom proporcionalnosti na relevantne rashode koje je ostvarila država članica u kojoj postoje nedostaci, u razdoblju koje treba odrediti provedbenim aktima iz prvog podstavka, a koje ne smije biti duže od dvanaest mjeseci. Ako uvjeti za suspenziju i dalje ostaju ispunjeni, Komisija može donijeti provedbene akte kojima se to razdoblje produljuje za daljnja razdoblja koja ne prelaze ukupno dvanaest mjeseci. Suspendirani iznosi uzimaju se u obzir pri donošenju provedbenih akata iz članka 53.

Suspenzija se primjenjuju u skladu s načelom proporcionalnosti na relevantne rashode koje je ostvarila država članica u kojoj postoje ozbiljni nedostaci, a ne na čitav paket financiranja, u razdoblju koje treba odrediti provedbenim aktima iz prvog podstavka, a koje ne smije biti duže od dvanaest mjeseci. Ako uvjeti za suspenziju i dalje ostaju ispunjeni, Komisija može donijeti provedbene akte kojima se to razdoblje produljuje za daljnja razdoblja koja ne prelaze ukupno dvanaest mjeseci. Suspendirani iznosi uzimaju se u obzir pri donošenju provedbenih akata iz članka 53.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 2. – podstavak 2. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  prije 1. prosinca, ali najranije 16. listopada, platiti predujmove u visini do 50 % za intervencije u obliku izravnih plaćanja;

(a)  prije 1. prosinca, ali najranije 16. listopada, platiti predujmove u visini do 75 % za intervencije u obliku izravnih plaćanja;

Obrazloženje

S obzirom na to da su intervencije u sklopu stupa obuhvaćene istim planom u okviru ZPP-a, usklađeni rokovi i postoci za predujmove među intervencijama u obliku izravnih plaćanja te intervencijama ruralnog razvoja poslužili bi cilju pojednostavnjenja.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija u hitnim slučajevima može donijeti provedbene akte kako bi se razriješili konkretni problemi povezani s primjenom ovog članka. Takvi provedbeni akti mogu odstupati od stavaka 2., no samo u onoj mjeri i onoliko dugo koliko je to nužno potrebno.

Komisija u hitnim slučajevima može, što je prije moguće, donijeti provedbene akte kako bi se razriješili konkretni problemi povezani s primjenom ovog članka. Takvi provedbeni akti mogu odstupati od stavaka 2., no samo u onoj mjeri i onoliko dugo koliko je to nužno potrebno.

Obrazloženje

Vrlo je važna mogućnost što hitnije upotrebe provedbenog akta u kriznim situacijama. Postupak u vezi s provedbenim aktom jedva je dovoljno brz za korisnike koji nemaju dovoljno sredstava. Kako bi se pomoglo poljoprivrednicima i olakšao njihov položaj, ne bi trebalo biti kašnjenja ili neizvjesnosti kada su u pitanju države članice i korisnici.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o provedbi ovog članka svake dvije godine.

5.  Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o provedbi ovog članka svake dvije godine u skladu s člankom 7.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 100. kojima se ova Uredba dopunjuje u pogledu uvjetâ pod kojima se određene vrste rashoda i prihoda u okviru Fondova nadoknađuju.

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 100. kojima se ova Uredba dopunjuje u pogledu uvjetâ pojedinosti izjava o rashodima pod kojima se određene vrste rashoda i prihoda u okviru Fondova nadoknađuju.

Obrazloženje

Predložene ovlasti su preširoke. Trebalo bi ih ograničiti, primjerice na izjave o rashodima, inače bi se ovlastima mogli spriječiti svi rashodi za mjere potpore u strateškom planu u okviru ZPP-a.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ne dovodeći u pitanje kontrole koje provode države članice prema nacionalnim pravu, uredbama i administrativnim propisima ili članku 287. Ugovora, kao i sve kontrole koje se provode na temelju članka 322. Ugovora ili na temelju Uredbe Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96, Komisija može organizirati kontrole u državama članicama kako bi utvrdila osobito sljedeće:

Ne dovodeći u pitanje kontrole koje provode države članice prema nacionalnim pravu, uredbama i administrativnim propisima ili članku 287. Ugovora, kao i sve kontrole koje se provode na temelju članka 322. Ugovora ili na temelju Uredbe Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96, Komisija može organizirati kontrole u državama članicama, osim kada je riječ o uvjetovanosti, kako bi utvrdila osobito sljedeće:

Obrazloženje

Postupci i pravila u vezi s kontrolama uspostavljeni su s obzirom na uvjetovanost, uključujući daljnje širenje kontrola na krajnjeg korisnika, što je u raskoraku s idejom pojednostavnjenja. U ovom članku treba jasno istaknuti da se on ne odnosi na uvjetovanost.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 100. kojima se ova Uredba dopunjuje određenim obvezama koje države članice moraju ispuniti u skladu s ovim poglavljem i pravilima posebno o kriterijima za određivanje slučajeva nepravilnosti u smislu Uredbe (EU, Euratom) br. 2988/95 i drugih slučajeva neispunjenja uvjeta koje su države članice odredile u strateškom planu u okviru ZPP-a, o kojima se mora izvijestiti i o kojima se moraju dostaviti podaci.

1.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 100. kojima se ova Uredba dopunjuje u vezi s podacima koji će se osigurati za potrebe OLAF-a.

Obrazloženje

U ovom članku trebalo bi detaljnije pojasniti delegiranje ovlasti umjesto sadašnjeg izraza „određene obveze". Umjesto izraza „delegirani akti s određenim obvezama" potrebno je jasnije odrediti delegiranje ovlasti. Ako je riječ o potrebama OLAF-a koje se tiču informacija, to je izvedivo. Kako bi se zajamčila supsidijarnost, o definiciji nepravilnosti također trebaju odlučiti države članice.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o provedbi ovog članka.

Obrazloženje

S obzirom na to da se novi model ostvarenja ciljeva ZPP-a temelji na učinkovitosti koja bi mogla aktivirati financijske ispravke, Europski parlament i Vijeće trebali bi se redovito obavješćivati o provedbi određenih odredbi.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a  Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o provedbi ovog članka.

Obrazloženje

S obzirom na to da se novi model ostvarenja ciljeva ZPP-a temelji na učinkovitosti koja bi mogla aktivirati financijske ispravke, Europski parlament i Vijeće trebali bi se redovito obavješćivati o provedbi određenih odredbi.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice od svake buduće isplate u korist korisnika koju agencija za plaćanja mora izvršiti oduzimaju svaki iznos koji je neopravdano plaćen u slučaju nepravilnog postupanja tog korisnika, kako je utvrđeno u ovom članku.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se otkriju nepravilnosti i drugi primjeri u kojima korisnici nisu ispunili uvjete iz intervencija u okviru ruralnog razvoja navedenih u strateškom planu u okviru ZPP-a, države članice provode financijske prilagodbe potpunim ili djelomičnim ukidanjem predmetnog financiranja Unije. Države članice uzimaju u obzir vrstu i težinu otkrivenih nesukladnosti i razinu financijskog gubitka za EPFRR.

Ako se otkriju nepravilnosti i drugi primjeri u kojima korisnici nisu ispunili uvjete iz intervencija u okviru ruralnog razvoja navedenih u strateškom planu u okviru ZPP-a ili u programima regionalnih intervencija, države članice provode financijske prilagodbe potpunim ili djelomičnim ukidanjem predmetnog financiranja Unije. Države članice uzimaju u obzir vrstu i težinu otkrivenih nesukladnosti i razinu financijskog gubitka za EPFRR.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Iznosi financiranja Unije u okviru EPFRR-a koji su ukinuti te vraćeni iznosi kao i pripadajuće kamate ponovno se dodjeljuju drugim intervencijama u okviru ruralnog razvoja iz strateškog plana u okviru ZPP-a. Međutim, države članice mogu ponovno koristiti ukinuta ili povraćena sredstva Unije samo za operaciju u okviru ruralnog razvoja prema nacionalnom strateškom planu u okviru ZPP-a i uz uvjet da se sredstva ne koriste ponovno za operacije koje su bile predmet financijske prilagodbe.

Iznosi financiranja Unije u okviru EPFRR-a koji su ukinuti te vraćeni iznosi kao i pripadajuće kamate ponovno se dodjeljuju drugim intervencijama u okviru ruralnog razvoja iz strateškog plana u okviru ZPP-a ili odgovarajućeg programa regionalnih intervencija. Međutim, države članice mogu ponovno koristiti ukinuta ili povraćena sredstva Unije samo za operaciju u okviru ruralnog razvoja prema nacionalnom strateškom planu u okviru ZPP-a i uz uvjet da se sredstva ne koriste ponovno za operacije koje su bile predmet financijske prilagodbe.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice od svake buduće isplate u korist korisnika koju agencija za plaćanja mora izvršiti oduzimaju svaki iznos koji je neopravdano plaćen u slučaju nepravilnog postupanja tog korisnika, kako je utvrđeno u ovom članku.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju potrebnu razinu kontrola za učinkovito upravljanje rizicima.

Države članice osiguravaju razinu kontrola koje su financijski i administrativno razmjerne učinkovitom upravljanju rizicima na način koji smatraju primjerenim.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe, države članice poduzimaju učinkovite i proporcionalne mjere kako bi se izbjeglo zaobilaženje odredbi zakonodavstva Unije i osiguralo, posebno, da se niti jedna pogodnost koju predviđa sektorsko poljoprivredno zakonodavstvo ne odobrava fizičkoj ili pravnoj osobi za koju se utvrdi da su uvjeti za stjecanje tih pogodnosti stvoreni umjetno i u suprotnosti s ciljevima tog zakonodavstva.

Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe, države članice poduzimaju učinkovite i proporcionalne mjere kako bi se izbjeglo zaobilaženje odredbi zakonodavstva Unije i osiguralo, posebno, da se niti jedna pogodnost koju predviđa sektorsko poljoprivredno zakonodavstvo ne odobrava fizičkoj ili pravnoj osobi za koju se utvrdi da su uvjeti za stjecanje tih pogodnosti stvoreni umjetno i u suprotnosti s ciljevima tog zakonodavstva. Države članice mogu donijeti dodatne i detaljne nacionalne propise u pogledu umjetno stvorenih uvjeta.

Obrazloženje

Pokazalo se da je članak neučinkovit u praksi kada je riječ o osiguranju tereta dokazivanja koji je neophodan za otkrivanje izbjegavanja i donošenje odgovarajućih mjera. Ako se članak u tom smislu ne izmjeni, države članice trebale bi imati mogućnost da donesu dodatno i detaljnije sastavljeno nacionalno zakonodavstvo.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 4. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „sustav za označivanje i registraciju životinja” znači sustav za označivanje i registraciju goveda utvrđen Uredbom (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća33 odnosno sustav za označivanje i registraciju ovaca i koza utvrđen Uredbom Vijeća (EZ) br. 21/200434 ;

(c)  „sustav za označivanje i registraciju životinja” znači sustav za označivanje i registraciju goveda utvrđen Uredbom (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća33 odnosno sustav za označivanje i registraciju ovaca i koza utvrđen Uredbom Vijeća (EZ) br. 21/200434 ili sustav za identifikaciju i registraciju svinja utvrđen u Direktivi Vijeća 2008/71/EZ i druge baze podataka za životinje koje se koriste.

_________________

_________________

33 Uredba (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uvođenju sustava označivanja i registracije životinja vrste goveda, označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97 (SL L 204, 11.8.2000., str. 1.).

33 Uredba (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uvođenju sustava označivanja i registracije životinja vrste goveda, označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97 (SL L 204, 11.8.2000., str. 1.).

34 Uredba Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. o uspostavi sustava za označivanje i registraciju ovaca i koza i izmjeni Uredbe (EZ) br. 1782/2003 i direktiva 92/102/EEZ i 64/432/EEZ (SL L 5, 9.1.2004., str. 8.).

34 Uredba Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. o uspostavi sustava za označivanje i registraciju ovaca i koza i izmjeni Uredbe (EZ) br. 1782/2003 i direktiva 92/102/EEZ i 64/432/EEZ (SL L 5, 9.1.2004., str. 8.).

Obrazloženje

„Sustav za identifikaciju i registraciju životinja” isključuje svinje. Osim toga, kako bi se izbjeglo prosljeđivanje istih informacija dva puta trebale bi se upotrebljavati i druge baze podataka za životinje koje su uspostavile države članice, čak i ako se ne temelje na pojedinačnim životinjama.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 4. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  „sustav bez zahtjeva” znači sustav za zahtjeve za intervencije povezane s površinom ili životinjama u kojem su u službenim računalnim bazama podataka kojima upravlja država članica na raspolaganju potrebni podaci koje zahtijeva uprava i koji se odnose barem na pojedinačna područja ili životinje za koje je podnesen zahtjev za potporu.

(f)  „sustav bez zahtjeva” znači sustav koji uključuje prethodno ispunjene obrasce ili neki drugi sustav za zahtjeve za intervencije povezane s površinom ili životinjama u kojem su u službenim računalnim bazama podataka kojima upravlja država članica. Sustavom bez zahtjeva upravnim tijelima omogućuje se da izvrše plaćanja poljoprivrednicima u vezi sa svim intervencijama i mjerama za koje poljoprivrednik ispunjava kriterije za dobivanje sredstava na temelju unosa iz službenih računalnih baza podataka, uz, prema potrebi, dodatne informacije od poljoprivrednika.

Obrazloženje

Kako bi države članice mogle koristiti svoje informacijske sustave i sve informacije na način koji smatraju najboljim te kako bi se se cijeli proces olakšao za poljoprivrednike u praktičnom smislu, potrebno je istaknuti načelo supsidijarnosti.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Podaci i dokumentacija iz prvog podstavka koji se odnose na tekuću kalendarsku ili tržišnu godinu te na proteklih deset kalendarskih ili tržišnih godina dostupni su u digitalnim bazama podataka nadležnog tijela države članice.

Podaci i dokumentacija iz prvog podstavka koji se odnose na tekuću kalendarsku ili tržišnu godinu te na proteklih deset kalendarskih ili tržišnih godina dostupni su u digitalnim bazama podataka nadležnog tijela države članice. Relevantne informacije iz baze podataka mogu se dostaviti i u obliku sažetaka.

Obrazloženje

Postoji zabrinutost u vezi s troškovima pohrane svih potrebnih podataka. Dostupnost podataka i dokumentacije u vremenskom okviru od deset godina mogla bi se pokazati kao vrlo skupa. Slične i relevantne informacije mogu se dostaviti u obliku sažetaka, koji su znatno jeftiniji.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 66. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  sadržava sve informacije relevantne za izvješćivanje o pokazateljima iz članka 7. Uredbe (EU) .../... [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a].

Briše se.

Obrazloženje

U točki (d) navedeno je da sustav identifikacije poljoprivrednih parcela sadrži sve informacije relevantne za izvješćivanje o pokazateljima iz članka 7. Uredbe (EU).../... (Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a). To znači da sustav identifikacije poljoprivrednih parcela mora sadržavati skup podataka za svaku godinu koji se moraju čuvati 10 godina i koji su stoga vrlo skupi. Taj bi sustav trebao sadržavati samo osnovne informacije o dotičnim područjima koje su spremne za prijenos u druge baze podataka.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice uspostavljaju sustav za nadzor površina i upravljaju njime.

1.  Države članice uspostavljaju sustav za nadzor površina i upravljaju njime. Iz valjano utemeljenih razloga Komisija može odobriti prijelazno razdoblje u vezi sa sustavom za nadzor površina za države članice koje tijekom posljednjih godina nisu koristile sustav daljinskog istraživanja.

Obrazloženje

Trebalo bi postojati prijelazno razdoblje za novi obvezni sustav za nadzor površina koje bi se primjenjivalo u državama članicama koje se prije toga nisu služile sustavom daljinskog istraživanja kako bi im se omogućilo da taj sustav razviju do kraja i osiguraju njegovo funkcioniranje u praksi.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 84. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  utvrđuju kontrolni uzorak za kontrole iz točke (a) koje se provode svake godine na temelju analize rizika te u njih uključuju nasumičnu sastavnicu i osiguravaju da kontrolni uzorak obuhvaća najmanje 1 % korisnika koji primaju potporu iz glave III. poglavlja 1. odjeljka 2. Uredbe (EU) .../... [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a].

(d)  utvrđuju kontrolni uzorak za kontrole iz točke (a) koje se provode svake godine na temelju analize rizika te u njih uključuju nasumičnu sastavnicu i osiguravaju da kontrolni uzorak obuhvaća najmanje 1 % korisnika koji primaju potporu iz glave III. poglavlja 1. odjeljka 2. Uredbe (EU) .../... [Uredba o strateškom planu u okviru ZPP-a]. Odstupajući od prethodne točke, države članice mogu odlučiti smanjiti minimalnu stopu kontrole od 0,5 % na razini svakog akta ili standarda ili skupine akata ili standarda, ako stopa neispunjenja utvrđena u nasumičnom uzorku provjerenom na terenu ne premašuje 2 % u prethodne dvije godine, kada su podnijeti zahtjevi.

Obrazloženje

U sustavu uvjetovanosti trebalo bi biti moguće smanjiti minimalnu stopu kontrole od 1 % ako su u prethodnim godinama utvrđene male stope neispunjenja.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 85. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  osigurava da se administrativne kazne ne određuju ako je do neispunjenja obveza došlo zbog više sile.

(c)  osigurava da se administrativne kazne ne određuju u sljedećim slučajevima:

 

i.  ako je do neispunjenja obveza došlo zbog više sile.

 

ii.  ako je do neispunjenja obveza došlo zbog pogreške nadležnog tijela ili drugog tijela te u slučajevima u kojima nije razumno očekivati da je osoba na koju se administrativna kazna odnosi otkrila pogrešku.

 

iii.  ako predmetna osoba može dokazati nadležnom tijelu da nije kriva za neispunjavanje obveza iz stavka 1. ili ako se nadležno tijelo na drugi način uvjeri da dotična osoba nije kriva.

Obrazloženje

U članku 85. stavku 2. točki (c) navodi se da administrativne kazne ne određuju ako je do neispunjenja obveza došlo zbog više sile. U članku 57. stavku 3. navode se i drugi slučajevi u kojima kazne nisu određene, npr. ako je neispunjenje obveza posljedica pogreške tijela. Sve te druge točke u članku 57. stavak 3. trebale bi se primjenjivati i na sustav uvjetovanosti.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 86. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U državama članicama u kojima se kada je riječ o uzgoju životinja primjenjuje dobrovoljna proizvodno vezana potpora i potpora ruralnom razvoju, administrativne kazne zbog neispunjenja obveza u smislu propisanih zahtjeva upravljanja povezanih s uzgojem životinja trebale bi se određivati samo za dobrovoljnu proizvodno vezanu potporu i potporu ruralnom razvoju koje se dodjeljuju korisniku u svrhe takvog uzgoja. Isto tako, administrativne kazne zbog neispunjenja obveza u smislu propisanih zahtjeva upravljanja povezanih s površinom i/ili visokih poljoprivrednih i okolišnih standarda trebale bi se primjenjivati samo na izravna plaćanja povezana s površinom i potporu koja se dodjeljuje korisniku za ruralni razvoj i koja je povezana s površinom.

Obrazloženje

Trenutačno kazne koje se odnose na višestruku sukladnost nisu jednake i proporcionalne, posebno za poljoprivrednike u različitim proizvodnim sektorima (uzgoj životinja/proizvodnja usjeva). Na primjer, ako poljoprivredna gospodarstva sa samo nekoliko životinja, ali s površinom od nekoliko stotina hektara ne ispunjavaju obveze višestruke sukladnosti povezane s uzgojem životinja i ako se kazna primjenjuje na sva izravna plaćanja po površini i plaćanja za ruralni razvoj, onda se ona čini prevelikom u odnosu na broj životinja. To vrijedi i obrnuto: za poljoprivredna gospodarstva od samo nekoliko hektara na kojima se uzgaja veći broj životinja. U sustavu uvjetovanosti ta bi se neravnoteža trebala ispraviti. Stoga bi se nakon članka 86. stavak 1. prvog podstavka trebao umetnuti novi podstavak za one države članice u kojima se kada je riječ o uzgoju životinja primjenjuje dobrovoljna proizvodno vezana potpora i potpora ruralnom razvoju.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 86. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za izračun tih smanjenja i ukidanja u obzir se uzima ozbiljnost, opseg, trajanje, ponavljanje i namjera utvrđenog neispunjenja obveza. Utvrđene kazne su odvraćajuće i proporcionalne te su u skladu s kriterijima iz stavaka 2. i 3. ovog članka.

Za izračun tih smanjenja i ukidanja u obzir se uzima ozbiljnost, opseg, trajanje ili ponavljanje utvrđenog neispunjenja obveza. Utvrđene kazne su odvraćajuće i proporcionalne te su u skladu s kriterijima iz stavaka 2. i 3. ovog članka.

Obrazloženje

Procjenjivanje namjere pokazalo se iznimno teškim i moglo bi dovesti do dvosmislenih tumačenja u kojima se prema poljoprivrednicima ne postupa jednako. Također bi trebalo uzeti u obzir da se definicija pojma „namjere” ne primjenjuje na programe potpora (vidi članak 57. stavak 3. prvi podstavak u kojem se ne spominje pojam namjere).

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 86. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju neispunjenja obveza zbog nemara postotak smanjenja u pravilu iznosi 3 % ukupnog iznosa plaćanja iz stavka 1. ovog članka.

Briše se.

Obrazloženje

Stavkom se utvrđuje prilično strogo opće pravilo za kazne (3 %). Stavak se briše ili se njime uvod kazne od 1 %, 3 % odnosno 5 %.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 86. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu uspostaviti sustav ranog upozoravanja koji se primjenjuje na pojedinačne slučajeve neispunjenja obveza do kojeg je došlo prvi put i na koje se zbog njihove manje težine, opsega i trajanja ne primjenjuje smanjenje ili ukidanje. Ako se u naknadnoj kontroli tijekom tri uzastopne kalendarske godine utvrdi da neispunjenje obveza nije ispravljeno, smanjenje u skladu s prvim podstavkom primjenjuje se retroaktivno.

Države članice mogu uspostaviti sustav ranog upozoravanja koji se primjenjuje na pojedinačne slučajeve neispunjenja obveza do kojeg je došlo prvi put i na koje se zbog njihove manje težine, opsega i trajanja ne primjenjuje smanjenje ili ukidanje. Ako se u naknadnoj kontroli tijekom tri uzastopne kalendarske godine utvrdi da neispunjenje obveza nije ispravljeno, smanjenje u skladu s prvim podstavkom primjenjuje se za godinu kada se utvrdi da problem neispunjenja obveza nije riješen.

Obrazloženje

Administrativne kazne za sustav ranog upozoravanja ne bi se trebale primjenjivati retroaktivno jer su retroaktivne kazne komplicirane i za poljoprivrednike i za upravu. Stoga bi trebalo biti dovoljno primijeniti kaznu samo za godinu kada se utvrdi da problem neispunjenja obveza nije riješen.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 86. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Kako bi se osigurali jednaki uvjeti među državama članicama te učinkovitost i odvraćajući učinak sustava kazni, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 100. kojima se ova Uredba dopunjuje dodatnim pravilima za primjenu i izračun kazne.

Briše se.

Obrazloženje

Sve odredbe o administrativnim kaznama trebale bi biti poznate državama članicama od trenutka donošenja horizontalne uredbe. Dodatnim reguliranjem u vidu delegiranih akata ne podupire se načelo supsidijarnosti te se otežava izrada nacrta plana za ZPP.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 88. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice redovno obavješćuju Komisiju o primjeni integriranog sustava iz poglavlja II. glave IV. Komisija organizira razmjene mišljenja o ovoj temi s državama članicama.

2.  Komisija organizira razmjenu mišljenja o integriranom sustavu iz poglavlja II. glave IV. s državama članicama.

Obrazloženje

Iz članka nije jasno razumljivo kakve informacije Komisija očekuje u vezi s primjenom integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS) i koji je rok za njihovo dostavljanje. Članak bi trebao biti precizniji.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 90. – stavak 1. – točka a – podtočka vii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

vii.  informacija o mjerama poduzetima u skladu s člankom 57.;

Briše se.

Obrazloženje

Nejasno je kakve informacije Komisija očekuje u vezi s primjenom zaštite financijskih interesa Unije: i ovdje je potrebna veća preciznost.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 90. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  obavijestima koje države članice dostavljaju Komisiji o podacima, dokumentima, statistici i izvješćima kao i krajnjim rokovima i metodama za obavješćivanje.

Briše se.

Obrazloženje

Za planiranje podatkovnih sustava vrlo je važno unaprijed znati koju vrstu informacija, dokumenata itd. treba proslijediti kao i relevantne rokove i metode.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 96.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 96.

Briše se.

Objava podataka o korisnicima

 

1.  Države članice osiguravaju godišnje ex post objavljivanje korisnika Fondova u skladu s [člankom 44. stavcima od 3. do 5. Uredbe (EU) .../... Uredbe o zajedničkim odredbama] i člancima 2., 3. i 4. ovog članka.

 

2.  odredbe iz [članka 44. stavaka od 3. do 5. Uredbe (EU) .../... Uredbe o zajedničkim odredbama] primjenjuju se, kada je potrebno, na korisnike EPFRR-a i EFJP-a; međutim, iznosi koji odgovaraju nacionalnom doprinosu i stopi sufinanciranja, kako je utvrđeno u članku 44. stavku 3. točkama (h) i (i) te Uredbe, ne primjenjuju se na EFJP.

 

3.  Za potrebe ovog članka:

 

  „operacija” znači mjera ili intervencija;

 

  „lokacija” znači općina u kojoj korisnik ima boravište ili u kojoj je registriran i, ako je dostupno, poštanski broj ili njegov dio, kojim se utvrđuje općina.

 

4.  Podaci iz članka 44. stavaka 3. do 5. te Uredbe dostupni su na jedinstvenom web-mjestu za svaku državu članicu. Oni su dostupni dvije godine od datuma prve objave.

 

Države članice ne smiju objaviti podatke iz članka 44. stavka 3. točaka (a) i (b) Uredbe (EU) .../...[Uredbe o zajedničkim odredbama] ako iznos potpore koju je korisnik primio u jednoj godini nije veći od 1250 EUR.

 

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 96.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 96 a

 

Objavljivanje korisnika

 

1.  Države članice moraju osigurati godišnje ex-post objavljivanje korisnika Fondova. Objava sadržava:

 

(a)   ime korisnika potpore, kako slijedi:

 

i.  ime i prezime, ako je korisnik fizička osoba;

 

ii.  puni pravni naziv, kako je registriran, ako je korisnik pravna osoba s autonomnom pravnom osobnošću, u skladu sa zakonodavstvom predmetne države članice;

 

iii.  puni naziv udruženja, kako je registrirano ili drukčije službeno priznato, ako je korisnik udruženje bez vlastite pravne osobnosti;

 

(b)  općinu u kojoj korisnik ima boravište ili u kojoj je registriran i, ako je dostupno, poštanski broj ili njegov dio, kojim se utvrđuje općina;

 

(c)  iznose plaćanja koji odgovaraju svakoj mjeri koju financira Fondove, koje je primio svaki korisnik u dotičnoj financijskoj godini;

 

(d)  vrstu i opis mjera koje financira bilo koji od Fondova i u okviru kojih se dodjeljuje plaćanje iz točke (c).

 

Podaci iz prvog podstavka dostupni su na jedinstvenom web-mjestu za svaku državu članicu. Oni su dostupni dvije godine od datuma prve objave.

 

2.  Što se tiče plaćanja koja odgovaraju mjerama koje se financiraju iz EPFRR-a, kao što je navedeno u točki (c) prvog podstavka stavka 1., iznosi koji se objavljuju odgovaraju ukupnom javnom financiranju, uključujući Uniju i nacionalne doprinose.

 

3.  Države članice ne smiju objaviti ime korisnika kako je utvrđeno točkom (a) podstavka 1. ako iznos potpore koju je korisnik primio u jednoj godini nije veći od 1250 EUR.

Obrazloženje

Zbog znatnog administrativnog opterećenja do kojeg bi došlo zbog predloženog sustava, bilo bi bolje zadržati postojeći sustav za objavu korisnika EFJP-a i EPFRR-a (godišnja objava, obveza agencije za objavljivanje podataka, trenutačni popis podataka, jedinstveno web-mjesto za EPFRR i EFJP) samo na temelju HzR-a.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 103. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 101. kojima se ova Uredba dopunjuje odstupanjima od pravila i dodacima pravilima iz ove Uredbe.

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 101. kojima se ova Uredba dopunjuje odstupanjima od pravila i dodacima pravilima iz ove Uredbe. Ti se akti sastavljaju čim se za tim pojavi potreba.

Obrazloženje

Možda će, među ostalim, biti potrebne brojne vrste odstupanja kako bi se korisnicima pomoglo s obzirom na to da nije moguće sve predvidjeti unaprijed. Akte bi trebalo sastaviti što je prije moguće nakon što se za njima utvrdi potreba.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 104. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2023.

Obrazloženje

Rok provedbe za 2021. bit će teško postići, uzimajući u obzir da se provedbena pravila moraju donijeti na vrijeme, potrebna sredstva moraju biti na raspolaganju te se mora osigurati dovoljno vremena za razvoj novih informacijskih sustava (praćenje, bilježenje napretka u postizanju ciljeva uz pomoć pokazatelja itd.).

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Financiranje i nadzor zajedničke poljoprivredne politike te upravljanje njome

Referentni dokumenti

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

11.6.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

Datum imenovanja

Franc Bogovič

20.6.2018

Razmatranje u odboru

22.11.2018

 

 

 

Datum usvajanja

17.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

33

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D’Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee,

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Financiranje i nadzor zajedničke poljoprivredne politike te upravljanje njome

Referentni dokumenti

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Datum podnošenja EP-u

1.6.2018

 

 

 

Nadležni odbor

Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

5.7.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

 

REGI

11.6.2018

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

Datum odluke

ENVI

21.6.2018

 

 

 

Izvjestitelji

Datum imenovanja

Ulrike Müller

4.7.2018

 

 

 

Datum usvajanja

8.4.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

7

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Heubuch, Elsi Katainen, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Christelle Lechevalier

Datum podnošenja

15.5.2019

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

28

+

ALDE

Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

James Nicholson

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Maria Heubuch, Molly Scott Cato

7

-

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Albert Deß

2

0

ALDE

Jan Huitema

PPE

Annie Schreijer-Pierik

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 5. srpnja 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti