JELENTÉS a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

15.5.2019 - (COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)) - ***I

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Előadó: Ulrike Müller


Eljárás : 2018/0217(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0199/2019

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0393),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0247/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A8-0199/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című, 2017. november 29-i bizottsági közlemény azt a következtetést vonja le, hogy a közös agrárpolitikának (a továbbiakban: KAP) továbbra is fokozottan törekednie kell arra, hogy a foglalkoztatás, a növekedés és a beruházások fellendítése, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az ahhoz való alkalmazkodás, valamint a kutatásoknak és az innovációnak a laboratóriumokból a mezőgazdasági gyakorlatokba és a piacokra történő átültetése révén választ találjon a jövőbeli kihívásokra és lehetőségekre. A KAP-nak foglalkoznia kell továbbá az állampolgároknak a fenntartható mezőgazdasági termeléssel kapcsolatban megfogalmazott aggályaival.

(1)  Az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című, 2017. november 29-i bizottsági közlemény azt a következtetést vonja le, hogy a közös agrárpolitikának (a továbbiakban: KAP) továbbra is fokozottan törekednie kell arra, hogy a foglalkoztatás, a növekedés és a beruházások fellendítése, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az ahhoz való alkalmazkodás, valamint a kutatásoknak és az innovációnak a kiigazítása, a laboratóriumokból a mezőgazdasági és piaci körülmények közé történő átültetése révén választ találjon a jövőbeli kihívásokra és lehetőségekre. A KAP-nak foglalkoznia kell továbbá az állampolgároknak a fenntartható mezőgazdasági termeléssel és vidékfejlesztéssel kapcsolatban megfogalmazott aggályaival.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Elengedhetetlen, hogy a mezőgazdasági ágazat ne viselje az olyan politikai döntések anyagi következményeit, mint az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése vagy az új uniós politikák finanszírozása. Figyelembe kell venni a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról szóló, 2018. május 30-i európai parlamenti állásfoglalást (2018/2714(RSP)), amelyben az Európai Parlament sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2018. május 2-i bizottsági javaslat következményeként 15%-kal csökkent a közös agrárpolitika finanszírozási szintje, továbbá kijelentette, hogy az Európai Parlament különösen ellenzi azokat a radikális csökkentéseket, amelyek hátrányosan fogják érinteni e politika lényegét és céljait. Ezzel összefüggésben megkérdőjelezte az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap több mint 25%-os csökkentésére irányuló javaslatot is.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A KAP alapvető szerepet tölt be az Unióban a közvetlen kifizetések és a mezőgazdasági termelőknek biztosított, második pillérhez tartozó források jóvoltából, amelyek az élelmezésbiztonság mellett jelentősen hozzájárulnak a vidéki térségekben a beruházásokhoz és a foglalkoztatásokhoz is, ezért a KAP esetében tervezett súlyos csökkentés nem elfogadható. Éppen ezért a KAP-nak a fő tevékenységeire kell összpontosítania, valamint a 27 uniós tagállam számára a 2021–2027 közötti időszakra elkülönített közös agrárpolitikai finanszírozást legalább a 2014–2020-as költségvetés szintjén kell tartani, és egyúttal a költségvetésben a mezőgazdasági válságokra képzett tartalékra szánt eredeti összeget kell elkülöníteni.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 208. cikkével összhangban a KAP végrehajtásának összhangban kell lennie a fejlesztési együttműködés célkitűzéseivel, ideértve többek között a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendet és az éghajlatváltozás mérséklésével kapcsolatban a Párizsi Megállapodásban vállalt uniós kötelezettségek teljesítését is.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A KAP megfelelésen alapuló teljesítési modelljét ki kell igazítani, hogy nagyobb hangsúlyt kapjanak az eredmények és a teljesítmény. Ennek megfelelően az Uniónak kell meghatároznia az alapvető politikai paramétereket, a beavatkozástípusokat és az alapvető uniós követelményeket, a tagállamoknak pedig nagyobb felelősséget kell viselniük és felelősségre vonhatóknak kell lenniük a célkitűzések teljesüléséért. Következésképpen a helyi körülmények és szükségletek fokozott figyelembevétele érdekében nagyobb teret kell kapnia a szubszidiaritásnak. Az új teljesítési modell értelmében ezért a tagállamok az alapvető uniós követelményeknek megfelelően maguk szabják személyre a KAP-beavatkozásokat, hogy ily módon maximalizálják azok hozzájárulását az uniós KAP-célokhoz, valamint létrehozzák és kialakítsák a kedvezményezettekre vonatkozó megfelelőségi és kontroll-keretszabályozást.

(3)  A KAP megfelelésen alapuló teljesítési modelljét ki kell igazítani, hogy nagyobb hangsúlyt kapjanak az eredmények és a teljesítmény. Ennek megfelelően az Uniónak kell meghatároznia az alapvető politikai paramétereket, a beavatkozástípusokat és az alapvető uniós követelményeket, a tagállamoknak pedig nagyobb felelősséget kell viselniük és felelősségre vonhatóknak kell lenniük a célkitűzések teljesüléséért. Következésképpen a helyi körülmények és szükségletek fokozott figyelembevétele érdekében nagyobb teret kell kapnia a szubszidiaritásnak és a rugalmasságnak. Az új teljesítési modell értelmében ezért a tagállamok a sajátos igényeiknek és az alapvető uniós követelményeknek megfelelően maguk szabják személyre a KAP-beavatkozásokat, hogy ily módon maximalizálják azok hozzájárulását az uniós KAP-célokhoz. A tagállamoknak egyúttal létre kell hozniuk és ki kell alakítaniuk a kedvezményezettekre vonatkozó kontroll-keretszabályozást annak érdekében, hogy továbbra is biztosítsák a KAP-stratégiai tervekben meghatározott beavatkozások alkalmazandó uniós jognak való megfelelését. Az alapvető uniós követelmények, köztük a jó mezőgazdasági és környezeti állapot (GAEC) és a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények (JFGK) biztosítják az egységes megközelítés alkalmazását és a tagállamok közötti egyenlő versenyfeltételeket.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az e rendeletben meghatározott beavatkozásokra és intézkedésekre az (EU, Euratom) / európai parlamenti és tanácsi rendelet12 [új költségvetési rendelet] és különösen annak a tagállamokkal folytatott megosztott irányításról, az akkreditált szervek működéséről, valamint a költségvetési elvekről szóló rendelkezései alkalmazandók.

(5)  Az e rendeletben meghatározott beavatkozásokra és intézkedésekre az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet [új költségvetési rendelet]12 és különösen annak a tagállamokkal folytatott megosztott irányításról, az akkreditált szervek működéséről, valamint a költségvetési elvekről szóló rendelkezései alkalmazandók.

__________________

__________________

12 Az (EU, Euratom) /rendelet [az új költségvetési rendelet].

12 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről. (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  E rendeletre az (EU) …/… rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet]1a rendelkezéseinek egy része alkalmazandó.

 

__________________

 

1a[A közös rendelkezésekről szóló rendelet]

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  A tagállamoknak tartózkodniuk kell olyan további szabályok bevezetésétől, amelyek a kedvezményezett számára bonyolulttá teszik az EMGA és az EMVA igénybevételét.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Rendelkezni kell a kifizető ügynökségek és koordináló szervek tagállamok általi akkreditációjáról, a vezetői nyilatkozatok és éves teljesítményjelentések megszerzésére szolgáló eljárások megállapításáról, az irányítási és kontrollrendszerek és a jelentéstételi rendszerek tanúsításáról, továbbá az éves elszámolások független szervek általi tanúsításáról. Ezenkívül a tagállami szintű ellenőrzési rendszer átláthatóságának biztosítása érdekében, különös tekintettel az engedélyezési, az érvényesítési és a kifizetési eljárásokra, a Bizottság és a minden egyes kifizető ügynökséget akkreditálni köteles tagállamok adminisztratív és auditterheinek csökkentése céljából korlátozni kell az ilyen feladatok ellátására felhatalmazott hatóságok és szervek számát az egyes tagállamok alkotmányos előírásainak betartásával.

(9)  Rendelkezni kell a kifizető ügynökségek és koordináló szervek tagállamok általi akkreditációjáról, a vezetői nyilatkozatok, az éves záróelszámolási jelentések és teljesítményjelentések megszerzésére szolgáló eljárások megállapításáról, az irányítási és kontrollrendszerek és a jelentéstételi rendszerek tanúsításáról, továbbá az éves elszámolások független szervek általi tanúsításáról. Ezenkívül a tagállami szintű ellenőrzési rendszer átláthatóságának biztosítása érdekében, különös tekintettel az engedélyezési, az érvényesítési és a kifizetési eljárásokra, a Bizottság és a minden egyes kifizető ügynökséget akkreditálni köteles tagállamok adminisztratív és auditterheinek csökkentése céljából korlátozni kell az ilyen feladatok ellátására felhatalmazott hatóságok és szervek számát az egyes tagállamok alkotmányos előírásainak betartásával. A kifizető ügynökségeknek ki kell dolgozniuk a mezőgazdasági termelők melletti tanácsadói szerepüket, továbbá törekedniük kell az eljárások kedvezményezettek érdekében történő egyszerűsítésére, valamint az uniós szintű normáknak való megfelelés biztosítására.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Amennyiben a tagállam egynél több kifizető ügynökséget akkreditál, ki kell jelölnie egy koordináló közjogi szervet, amely biztosítja az alapokkal való következetes gazdálkodást, kapcsolatot tart a Bizottság és a különböző akkreditált kifizető ügynökségek között, valamint biztosítja, hogy a Bizottság gyorsan megkapja a különböző kifizető ügynökségek tevékenységével kapcsolatban kért információkat. A koordináló szervnek továbbá intézkedéseket kell tennie és azokat koordinálnia kell a tagállami szinten észlelt általános jellegű hiányosságok megszüntetése céljából, valamint a Bizottságot folyamatos tájékoztatnia kell az azokkal kapcsolatos bármilyen utókövetési intézkedésről.

(10)  Amennyiben a tagállam egynél több kifizető ügynökséget akkreditál, ki kell jelölnie egy koordináló közjogi szervet, amely biztosítja az alapokkal való következetes gazdálkodást, kapcsolatot tart a Bizottság és a különböző akkreditált kifizető ügynökségek között, valamint biztosítja, hogy a Bizottság gyorsan megkapja a különböző kifizető ügynökségek tevékenységével kapcsolatban kért információkat. A koordináló szervnek továbbá intézkedéseket kell tennie és azokat koordinálnia kell a tagállami vagy regionális szinten észlelt általános jellegű hiányosságok megszüntetése céljából, valamint a Bizottságot folyamatos tájékoztatnia kell az azokkal kapcsolatos bármilyen utókövetési intézkedésről.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A tagállamok által akkreditált kifizető ügynökségek részvétele alapvető fontosságú az új teljesítési modell esetében ahhoz, hogy észszerű bizonyosságot lehessen szerezni arról, hogy a vonatkozó KAP-stratégiai tervekben meghatározott célkitűzések az uniós költségvetésből finanszírozott beavatkozások révén meg fognak valósulni. Ezért e rendeletben kifejezetten elő kell írni, hogy kizárólag az akkreditált kifizető ügynökségeknél felmerült kiadások téríthetők vissza az uniós költségvetésből. Ezenkívül a KAP-stratégiai tervről szóló rendeletben említett beavatkozások esetében az Unió által finanszírozott kiadásoknak teljesítéshez kell kapcsolódniuk és összhangban kell lenniük az alapvető uniós követelményekkel és az irányítási rendszerekkel.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Annak érdekében, hogy a KAP finanszírozására szánt összegek összhangban legyenek az éves felső összeghatárokkal, a közvetlen kifizetések szintjének kiigazítására szolgáló pénzügyi fegyelmi mechanizmust fenn kell tartani. Ugyanakkor a 2000 EUR összegű küszöbértéket el kell törölni. Fenn kell tartani egy mezőgazdasági tartalékot, hogy a mezőgazdasági termelést vagy értékesítést érintő piaci fejlemények vagy súlyos válságok esetén támogatást lehessen nyújtani a mezőgazdasági ágazat számára. Az (EU, Euratom) .../... rendelet [új költségvetési rendelet] 12. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében a le nem kötött előirányzatok csak a következő pénzügyi évre vihetők át. Annak érdekében, hogy a végrehajtás jelentősen könnyebbé váljon a kedvezményezettek és a tagállami közigazgatási szervek számára, megújítási mechanizmust kell alkalmazni, amelynek keretében felhasználásra kerül a 2020-ban létrehozandó mezőgazdasági válságokra képzett tartalék fel nem használt összege. Ebből a célból el kell térni a 12. cikk (2) bekezdésének d) pontjától és lehetővé kell tenni, hogy a mezőgazdasági tartalék le nem kötött előirányzatai időbeli korlátozás nélkül átvihetők legyenek a következő pénzügyi év(ek) mezőgazdasági tartalékának finanszírozására. Ezenkívül a 2020-as pénzügyi év tekintetében egy további eltérésre is szükség van, mivel a tartalék 2020 végén fennálló, fel nem használt teljes összegét át kell vinni a 2021-es évre az új mezőgazdasági tartalék megfelelő sorába, anélkül, hogy az összeg visszakerülne a KAP-stratégiai terv szerinti, közvetlen kifizetésekhez tartozó beavatkozásokat lefedő költségvetési sorokba.

(14)  Annak érdekében, hogy a KAP finanszírozására szánt összegek összhangban legyenek az éves felső összeghatárokkal, a közvetlen kifizetések szintjének kiigazítására szolgáló pénzügyi fegyelmi mechanizmust fenn kell tartani.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a)  A jelenlegi válságtartalékot felül kell vizsgálni és meg kell erősíteni, hogy támogatni lehessen egy uniós mezőgazdasági válságtartalék létrehozását, amely hatékonyabb és rugalmasabb eszközként szolgálna ahhoz, hogy piaci fejlemények esetén kiegészítő támogatást nyújtsanak a mezőgazdasági ágazat számára, illetve az Unió jobb választ tudjon adni a mezőgazdasági termelést vagy értékesítést érintő súlyos válságokra. E célból, valamint annak érdekében, hogy olyan megbízható keretrendszert lehessen kialakítani, amely lehetővé teszi a mezőgazdasági termelők számára a kockázatok megfelelő kezelését, az uniós mezőgazdasági válságtartalékból előirányzatokat kell mozgósítani az 1308/2013/EU rendeletben említett piaci stabilizációs intézkedések és kivételes intézkedések, valamint azon intézkedések finanszírozására, amelyek lehetővé teszik a tagállamok által az (EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 70. cikke alapján bevezetett jövedelemstabilizáló eszközök helyettesítését, amelyeket abban az esetben bocsátanak a mezőgazdasági termelők rendelkezésére, ha a mezőgazdasági jövedelem jelentősen a Bizottság által ágazatonként előzetesen meghatározott küszöbérték alá csökken, amely tekintetében a Bizottság felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14b)  Az uniós mezőgazdasági válságtartalékot a KAP-költségvetés keretében kell létrehozni, és annak kezdeti összegét 2021-ben az EMGA és az EMVA költségvetésén felül kell meghatározni. Az (EU, Euratom) .../... rendelet [új költségvetési rendelet] 12. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében a le nem kötött előirányzatok csak a következő pénzügyi évre vihetők át. Ebből a célból el kell térni a 12. cikk (2) bekezdésének d) pontjától, és lehetővé kell tenni, hogy a mezőgazdasági tartalék le nem kötött előirányzatai időbeli korlátozás nélkül átvihetők legyenek a következő pénzügyi év(ek) mezőgazdasági tartalékának finanszírozására, amelynek köszönhetően az uniós mezőgazdasági válságtartalék előirányzatai egyik évről a másikra felhalmozódhatnak a programozási időszak egésze során.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A tagállami közigazgatási szervek és a mezőgazdasági termelők túlzott adminisztratív terheinek elkerülése céljából elő kell írni, hogy a pénzügyi fegyelem alkalmazása nyomán az előző pénzügyi évről áthozott összegek nem téríthetők vissza abban az esetben, ha a pénzügyi fegyelem alkalmazására két egymást követő év során már másodszor kerül sor (N+1 év), vagy ha a le nem kötött előirányzatok összege nem éri el az EMGA-kiadások éves felső összeghatárának 0,2 %-át.

(15)  A tagállami közigazgatási szervek és a mezőgazdasági termelők túlzott adminisztratív terheinek elkerülése, az eljárások lehető legnagyobb mértékben történő egyszerűsítése és a kifizetési formák bonyolultságának mérséklése céljából elő kell írni, hogy a pénzügyi fegyelem alkalmazása nyomán az előző pénzügyi évről áthozott összegek nem téríthetők vissza abban az esetben, ha a pénzügyi fegyelem alkalmazására két egymást követő év során már másodszor kerül sor (N+1 év), vagy ha a le nem kötött előirányzatok összege nem éri el az EMGA-kiadások éves felső összeghatárának 0,2 %-át.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  Annak érdekében, hogy biztosítva legyen az esélyegyenlőség a belső piacon, alapvető fontosságú a közvetlen kifizetések szintjének tagállamok közötti kiegyenlítése. Sürgős szükség van a közvetlen kifizetések tagállamok közötti igazságos elosztására.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Annak érdekében, hogy a Bizottság rendelkezzen különösen a mezőgazdasági piacok irányításához, a mezőgazdasági kiadások nyomon követésének megkönnyítéséhez, valamint a mezőgazdasági erőforrások közép- és hosszú távon történő nyomon követéséhez szükséges eszközökkel, rendelkezni kell az agrometeorológiai rendszer használatáról, valamint a műholdas felvételek beszerzéséről és tökéletesítéséről.

(21)  Annak érdekében, hogy a Bizottság rendelkezzen különösen a mezőgazdasági piacok irányításához, a mezőgazdasági kiadások nyomon követésének megkönnyítéséhez, a természeti katasztrófák bekövetkezésekor a helyzet értékeléséhez és a kellő időben történő segítségnyújtáshoz, valamint a termeléshez szükséges mezőgazdasági erőforrások közép- és hosszú távon történő nyomon követéséhez szükséges eszközökkel, rendelkezni kell az agrometeorológiai rendszer használatáról, valamint a műholdas felvételek beszerzéséről és tökéletesítéséről.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  A Bizottság mezőgazdasági piacok ellenőrzésében betöltött szerepét ki kell terjeszteni a fejlődő országok felől érkező és ezek felé irányuló külső kereskedelmi forgalomra is azokban az ágazatokban, amelyeket a partnerország kormánya érzékeny területként jelölt meg, biztosítandó hogy az agrár-élelmiszeripari ágazat KAP-pal összefüggő kereskedelmi eredményei összhangban legyenek az Unió azon kötelezettségvállalásával, hogy biztosítja a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciát.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Az új KAP teljesítési modelljének struktúrájával és fő jellemzőivel összhangban a tagállamok által teljesített kifizetések uniós finanszírozásra való jogosultsága ezentúl nem az egyes kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések jogszerűségétől és szabályszerűségétől kell, hogy függjön. Az (EU) .../... rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] említett beavatkozás-típusok tekintetében a tagállami kifizetések jogosultságát attól kell függővé tenni, hogy megfelelő teljesítések kapcsolódnak-e hozzájuk az alkalmazandó alapvető uniós követelményekkel összhangban.

(25)  Az új KAP teljesítési modelljének struktúrájával és fő jellemzőivel összhangban a tagállamok által teljesített kifizetések uniós finanszírozásra való jogosultsága ezentúl nem az egyes kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések jogszerűségétől és szabályszerűségétől kell, hogy függjön. Az (EU) .../... rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] említett beavatkozás-típusok tekintetében a tagállami kifizetések jogosultságát attól kell függővé tenni, hogy megfelelő teljesítések kapcsolódnak-e hozzájuk az alkalmazandó alapvető uniós követelményekkel összhangban. Az új KAP teljesítési modellje nem szüntetheti meg a tagállamok arra irányuló kötelezettségeit, hogy az Unió pénzügyi érdekei védelmének biztosítása érdekében ellenőrizzék a kiadások jogszerűségét és szabályszerűségét.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A tagállamoknak az N+1. év február 15-ig éves elszámolásokat és a KAP-stratégiai terv megvalósításáról készített éves teljesítményjelentést kell benyújtaniuk a Bizottságnak. Amennyiben ezek a dokumentumok nem kerülnek megküldésre, és emiatt a Bizottság az érintett kifizető ügynökség esetében nem tudja elvégezni a számlák elszámolását, illetve nem tudja ellenőrizni a kiadások támogathatóságát a bejelentett teljesítések függvényében, a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy felfüggessze a havi kifizetéseket és megszakítsa a negyedéves visszatérítéseket mindaddig, amíg nem kapja meg a hiányzó dokumentumokat.

(28)  A tagállamoknak az N+1. év február 15-ig el kell küldeniük az éves elszámolásokat és az éves záróelszámolási jelentést, valamint e rendelet hatálybalépésétől számított két naptári év elteltével április 15-ig, majd azt követően kétévente a KAP-stratégiai terv megvalósításáról készített teljesítményjelentést kell benyújtaniuk a Bizottságnak. Amennyiben ezek a dokumentumok nem kerülnek megküldésre, és emiatt a Bizottság az érintett kifizető ügynökség esetében nem tudja elvégezni a számlák elszámolását, illetve nem tudja ellenőrizni a kiadások támogathatóságát a bejelentett teljesítések függvényében, a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy felfüggessze a havi kifizetéseket és megszakítsa a negyedéves visszatérítéseket mindaddig, amíg nem kapja meg a hiányzó dokumentumokat.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  Be kell vezetni a kifizetések felfüggesztésének új formáját arra az esetre, amikor kirívóan alacsony a teljesítések szintje. Abban az esetben, amikor a bejelentett teljesítések szintje a bejelentett kiadásokhoz képest kirívóan alacsony, és a tagállamok nem tudják ezt a helyzetet megfelelő és érthető okokkal megindokolni, a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az N–1. pénzügyi évre vonatkozó kiadások csökkentésén túl jövőbeli kiadások visszatérítését is felfüggessze azokkal a beavatkozásokkal összefüggésben, amelyek esetében kirívóan alacsony volt a teljesítések szintje. A szóban forgó felfüggesztést az éves teljesítményalapú záróelszámolási határozatnak meg kell erősítenie.

(29)  Be kell vezetni a kifizetések felfüggesztésének új formáját arra az esetre, amikor kirívóan alacsony a teljesítések szintje. Abban az esetben, amikor a bejelentett teljesítések szintje a bejelentett kiadásokhoz képest kirívóan alacsony, és a tagállamok nem tudják ezt a helyzetet megfelelő és érthető okokkal megindokolni, a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy az N–1. pénzügyi évre vonatkozó kiadások csökkentésén túl, valamint az előzetes figyelmeztetést követően a jövőbeli kiadások visszatérítését is felfüggessze azokkal a beavatkozásokkal összefüggésben, amelyek esetében kirívóan alacsony volt a teljesítések szintje. A szóban forgó felfüggesztést az éves záróelszámolási határozatnak meg kell erősítenie.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  A többéves teljesítménymonitoring tekintetében is fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy felfüggessze a kifizetéseket. Ennek megfelelően a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a nemzeti KAP-stratégiai tervekben meghatározott célok megvalósítása tekintetében elért késedelmes vagy nem elégséges előrelépés esetében végrehajtási jogi aktusok útján felszólítsa az érintett tagállamot a szükséges korrekciós intézkedések meghozatalára a Bizottsággal folytatott konzultáció során kidolgozott és egyértelmű előrehaladási mutatókat tartalmazó cselekvési tervnek megfelelően. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy amennyiben a tagállam nem nyújt be vagy nem hajtja végre a cselekvési tervet vagy a cselekvési terv nyilvánvalóan alkalmatlan a helyzet orvoslására, végrehajtási jogi aktusok útján felfüggessze a havi vagy az időközi kifizetéseket.

(30)  A többéves teljesítménymonitoring tekintetében az eredménymutatók bonyolultabb jellege és az új teljesítési modellhez való szükséges igazodás miatt a megvalósult eredményekre és az adott céloktól való távolságra vonatkozó teljesítményjelentést első alkalommal e rendelet hatálybalépésétől számított két naptári év elteltével április 15-én, majd azt követően kétévente kell benyújtani. Ennek megfelelően a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a nemzeti KAP-stratégiai tervekben meghatározott célok megvalósítása tekintetében elért késedelmes vagy nem elégséges előrelépés esetében, és amennyiben a tagállam nem tud megfelelő indokolással szolgálni, felszólítsa az érintett tagállamot a Bizottsággal folytatott konzultáció során kidolgozott cselekvési terv benyújtására. A cselekvési tervben meg kell határozni a szükséges korrekciós intézkedéseket és azok végrehajtásának várható időkeretét. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy amennyiben a tagállam nem nyújt be vagy nem hajtja végre a cselekvési tervet, vagy amennyiben egyértelművé válik, hogy a cselekvési terv nyilvánvalóan alkalmatlan a helyzet orvoslására, végrehajtási jogi aktusok útján felfüggessze a havi vagy az időközi kifizetéseket.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39)  Az akkreditált kifizető ügynökségek és az uniós költségvetés közötti pénzügyi kapcsolat kialakítása érdekében a Bizottságnak minden évben, az éves pénzügyi záróelszámolás keretében el kell végeznie a kifizető ügynökségek számláinak elszámolását. A záróelszámolási határozatnak az elszámolás teljességére, pontosságára és valódiságára kell korlátozódnia és nem terjedhet ki a kiadások uniós jogszabályoknak való megfelelőségére.

(39)  Az akkreditált kifizető ügynökségek és az uniós költségvetés közötti pénzügyi kapcsolat kialakítása érdekében a Bizottságnak minden évben, az éves záróelszámolás keretében el kell végeznie a kifizető ügynökségek számláinak elszámolását. A záróelszámolási határozatnak az elszámolás teljességére, pontosságára és valódiságára kell korlátozódnia és nem terjedhet ki a kiadások uniós jogszabályoknak való megfelelőségére.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  Az új teljesítési modellnek megfelelően éves teljesítményalapú záróelszámolást kell készíteni annak ellenőrzése céljából, hogy a kiadások a bejelentett eredmények függvényében támogathatók-e. Az olyan helyzetek kezelése érdekében, amikor a bejelentett kiadásokhoz nem társulnak megfelelő bejelentett eredmények és a tagállam nem tudja megindokolni az eltérést, kifizetéscsökkentési mechanizmust kell bevezetni.

(40)  Az új teljesítési modellnek megfelelően éves záróelszámolást kell készíteni annak ellenőrzése céljából, hogy a kiadások a bejelentett eredmények függvényében támogathatók-e. Az olyan helyzetek kezelése érdekében, amikor a bejelentett kiadásokhoz nem társulnak megfelelő bejelentett eredmények és a tagállam nem tudja megindokolni az eltérést, kifizetéscsökkentési mechanizmust kell bevezetni.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42)  Az uniós költségvetés pénzügyi érdekeinek védelme céljából a tagállamoknak megfelelő rendszereket kell bevezetniük annak érdekében, hogy meggyőződhessenek arról, hogy az alapokból finanszírozott műveletek ténylegesen megvalósulnak, és végrehajtásuk megfelelő módon történik, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás jelenlegi stabil keretének fenntartása mellett. A költségvetési rendelettel, a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel15, a 2988/95/Euratom, EK tanácsi rendelettel16, a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel17 és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel18 összhangban, az Unió pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel kell védeni, ideértve a szabálytalanságok és a csalás megelőzését, feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált pénzeszközök visszafizettetését és adott esetben közigazgatási szankciók alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom rendelettel és a 2185/96/Euratom, EK rendelettel összhangban vizsgálatokat – többek között helyszíni ellenőrzéseket és szemléket – végezhet annak megállapítása céljából, hogy történt-e csalás, korrupció vagy bármilyen más jogellenes tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 2017/1939 rendelettel összhangban az Európai Ügyészség kinyomozhatja és büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv19 szerinti, az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalásokat és más jogellenes tevékenységeket. A költségvetési rendelettel összhangban minden olyan személynek vagy szervezetnek, amely uniós finanszírozásban részesül, maradéktalanul együtt kell működnie az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az Európai Ügyészség és az Európai Számvevőszék számára a szükséges jogokat és hozzáférést, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az uniós források felhasználásában részt vevő harmadik felek ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak. A tagállamoknak gondoskodniuk kell azon rendszerek meglétéről, amelyek révén a feltárt szabálytalanságokról és a KAP-stratégiai tervben a tagállamok által meghatározott feltételek be nem tartásáról, ezen belül a csalásokról, valamint azok utánkövetéséről és az OLAF vizsgálatainak nyomon követéséről jelentést tudnak tenni a Bizottságnak abból a célból, hogy az OLAF gyakorolhassa hatáskörét és hatékonyan tudja elemezni a szabálytalanságokat. Az alapokkal kapcsolatos panaszok hatékony kivizsgálása érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell a szükséges szabályozás meglétét.

(A magyar változatot nem érinti.)

__________________

15 Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

16 A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

17 A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

18 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

19 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

46 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(46a)  Ahhoz, hogy a különböző tagállamok kedvezményezettjei számára egyenlő versenyfeltételeket lehessen teremteni, uniós szinten be kell vezetni bizonyos általános szabályokat az ellenőrzések és a szankciók vonatkozásában.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47)  Az integrált rendszer meglévő elemeit, különösen a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszerre, a földrajzi térinformatikai és az állatállomány-alapú pályázati rendszerre, a támogatási jogosultságok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszerre, a kedvezményezettek személyazonosságának nyilvántartására szolgáló rendszerre, valamint az ellenőrzési és szankciórendszerre vonatkozó rendelkezéseket meg kell tartani. A tagállamoknak az információtechnológiákon (például Galileo és EGNOS) túlmenően továbbra is használniuk kell a Kopernikusz program által biztosított adatokat vagy információkat annak érdekében, hogy Unió-szerte átfogó és összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó agrár-környezetvédelmi politikák nyomon követéséhez, valamint a Kopernikusz Sentinel műholdak és szolgáltatások által szerzett, teljes, ingyenes és nyílt hozzáférésű adatok és információk alkalmazásának ösztönzéséhez. Ebből a célból az integrált rendszernek tartalmaznia kell egy területmegfigyelő rendszert is.

(47)  Az integrált rendszer, ezen belül is a korai előrejelző rendszer meglévő elemeit, különösen a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszerre, a földrajzi térinformatikai és az állatállomány-alapú pályázati rendszerre, a támogatási jogosultságok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszerre, a kedvezményezettek személyazonosságának nyilvántartására szolgáló rendszerre, valamint az ellenőrzési és szankciórendszerre vonatkozó rendelkezéseket megfelelő szinten fenn kell tartani, ugyanakkor kellően figyelembe kell venni az arányosságot és annak szükségességét, hogy ne rójanak indokolatlan adminisztratív terheket a mezőgazdasági termelőkre és a közigazgatási szervekre. A tagállamoknak az információtechnológiákon (például Galileo és EGNOS) túlmenően továbbra is használniuk kell a Kopernikusz program által biztosított adatokat vagy információkat annak érdekében, hogy Unió-szerte átfogó és összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó agrár-környezetvédelmi politikák nyomon követéséhez, valamint a Kopernikusz Sentinel műholdak és szolgáltatások által szerzett, teljes, ingyenes és nyílt hozzáférésű adatok és információk alkalmazásának ösztönzéséhez. Ebből a célból az integrált rendszernek tartalmaznia kell egy területmegfigyelő rendszert is, amely korlátozhatja azon esetek számát, amikor a mezőgazdasági üzemek ellenőrzésére van szükség, valamint csökkentheti a mezőgazdasági termelőkre rótt adminisztratív terheket.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(48)  A KAP végrehajtása céljából bevezetendő irányítási rendszerek részét képező integrált rendszernek biztosítania kell, hogy az éves teljesítményjelentésekben szolgáltatott összesített adatok megbízhatók és ellenőrizhetők legyenek. Tekintettel a megfelelően működő integrált rendszer fontosságára, minőségi követelményeket kell meghatározni. A tagállamoknak évente minőségértékelésnek kell alávetniük a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszert, a földrajzi térinformatikai pályázati rendszert, valamint a területmegfigyelő rendszert. A tagállamoknak kezelniük kell a hiányosságokat és a Bizottság kérésére cselekvési tervet kell kidolgozniuk.

(48)  A KAP végrehajtása céljából bevezetendő irányítási rendszerek részét képező integrált rendszernek biztosítania kell, hogy a jelentésekben szolgáltatott összesített adatok megbízhatók és ellenőrizhetők legyenek. Tekintettel a megfelelően működő integrált rendszer fontosságára, minőségi követelményeket kell meghatározni. A tagállamoknak évente minőségértékelésnek kell alávetniük a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszert, a földrajzi térinformatikai pályázati rendszert, valamint a területmegfigyelő rendszert. A tagállamoknak kezelniük kell a hiányosságokat és a Bizottság kérésére cselekvési tervet kell kidolgozniuk.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(53)  A mezőgazdasági kereskedelem nemzetközi szerkezetére tekintettel és a belső piac működése érdekében szükség van a tagállamok közötti együttműködés megszervezésére. Emellett szükség van a harmadik országban székhellyel rendelkező, kifizetésekben részesülő vagy kifizetéseket teljesítő vállalkozások uniós szintű központosított dokumentációs rendszerének létrehozására.

(53)  A mezőgazdasági kereskedelem nemzetközi szerkezetére tekintettel, valamint a belső piac működése és a fejlesztési szempontú uniós szakpolitikai koherencia tiszteletben tartása érdekében szükség van a tagállamok közötti, illetve a tagállamok és a harmadik országok közötti együttműködés megszervezésére. Emellett szükség van a harmadik országban székhellyel rendelkező, kifizetésekben részesülő vagy kifizetéseket teljesítő vállalkozások uniós szintű központosított dokumentációs rendszerének létrehozására. Ennek a rendszernek hozzá kell járulnia a KAP végrehajtása és az Unió külső politikáinak célkitűzései közötti következetlenségek feltárásához is. A rendszer hozzájárul továbbá a [.../...] rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendeletben] vázolt KAP-célkitűzések elérésének nyomon követéséhez, mivel lehetővé teszi a fent említett, harmadik országbeli kötelezettségvállalások által a fenntartható fejlesztésre vonatkozó 2030-as menetrendre és az Unió fejlesztési célkitűzéseire kifejtett hatás értékelését, az EUMSZ 208. cikkében foglaltak szerint.

Indokolás

A harmadik országokkal folytatott hatékony és eredményes együttműködés szellemében a Bizottságnak fokoznia kell a partnerországokkal folytatott párbeszédet minden olyan kérdésben, amely hatással van az érintett országok fejlesztési folyamatára, függetlenül attól, hogy ez az uniós szakpolitika keretébe tartozik-e vagy sem. Az uniós partnerektől kapott információk célja, hogy az uniós szakpolitikák inkoherenciáját feltárják és orvosolják, az adatok gyűjtésének és megosztásának pedig elő kell segítenie ezt a folyamatot.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(55)  A feltételesség a KAP fontos eleme, különös tekintettel annak környezetvédelmi és éghajlat-politikai vonatkozására, valamint a közegészségüggyel és az állatokkal kapcsolatos kérdésekre. Ebből kifolyólag ellenőrzéseket kell végezni és adott esetben szankciókat kell alkalmazni a feltételességi rendszer hatékonyságának biztosítása érdekében. Ahhoz, hogy a különböző tagállamok kedvezményezettjei számára egyenlő versenyfeltételeket lehessen teremteni, uniós szinten be kell vezetni bizonyos általános szabályokat a feltételesség ellenőrzése és a szankciók vonatkozásában.

(55)  A feltételesség a KAP fontos eleme, amely szavatolja, hogy a kifizetések nagymértékben fenntarthatóak legyenek, továbbá egyenlő versenyfeltételeket biztosít a mezőgazdasági termelők számára a tagállamokon belül és a tagállamok között, különös tekintettel a KAP környezetvédelmi és éghajlat-politikai vonatkozására, valamint a közegészségügyre és az állatjólétre is. Ebből kifolyólag ellenőrzéseket kell végezni és adott esetben szankciókat kell alkalmazni a feltételességi rendszer hatékonyságának biztosítása érdekében. Ahhoz, hogy a különböző tagállamok kedvezményezettjei számára biztosítani lehessen az egyenlő versenyfeltételeket, uniós szinten be kell vezetni bizonyos általános szabályokat a feltételesség, az ellenőrzések és a nem megfeleléssel összefüggő szankciók vonatkozásában.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(57)  A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy részletesen meghatározzák a szankciókat, ugyanakkor ezeknek a szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük, valamint nem sérthetik az uniós vagy nemzeti jog egyéb rendelkezéseiben megállapított más szankciókat. Annak biztosítására, hogy a tagállamok hatékony és koherens megközelítést alkalmazzanak, rendelkezni kell egy uniós szintű minimális szankciómértékről a hanyagság miatt első alkalommal történő nem teljesítés esetére; újabb előfordulás esetén magasabb mértékű szankciót kell alkalmazni, a szándékosság pedig a támogatásból való teljes kizárást vonhatja maga után. A szankciók arányosságának biztosítása érdekében a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a csekély mértékű, első alkalommal előforduló meg nem felelések esetére korai előrejelző rendszert vezessenek be.

(57)  A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy részletesen meghatározzák a szankciókat, ugyanakkor ezeknek a szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük, valamint nem sérthetik az uniós vagy nemzeti jog egyéb rendelkezéseiben megállapított más szankciókat. Annak biztosítására, hogy a tagállamok hatékony és koherens megközelítést alkalmazzanak, rendelkezni kell az uniós szintű minimális szankció mértékekről. E szankció mértékek a hanyagság miatt első alkalommal történő nem teljesítés eseteire alkalmazandók, újabb előfordulás esetén azonban magasabb mértékű szankciót kell alkalmazni, a szándékosság pedig akár a támogatásból való teljes kizárást vonja maga után. A szankciók arányosságának biztosítása érdekében a tagállamoknak a csekély mértékű, első alkalommal előforduló meg nem felelések esetére korai előrejelző rendszert kell bevezetniük, amely figyelmezteti a kedvezményezetteket a korrekciós intézkedés meghozatalára irányuló kötelezettségükre és lehetővé teszi számukra a meg nem felelés orvoslását. Nem szabható ki adminisztratív szankció abban az esetben, ha a meg nem felelés oka vis maiornak, puszta hanyagságnak vagy az illetékes hatóság vagy más hatóság által elismert nyilvánvaló hibának tudható be.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(71)  Az ezeknek az információknak az e rendeletben meghatározott általános információkkal együtt történő közzététele átláthatóbbá teszi az uniós finanszírozásoknak a KAP keretében való felhasználását, és ezáltal hozzájárul a közös agrárpolitika láthatóságához és jobb megértéséhez. Ezáltal közvetlenebbé válik a polgárok részvétele a döntéshozatali eljárásban, továbbá biztosítja a polgárok irányában a közigazgatás nagyobb mértékű legitimitását, hatékonyságát és elszámoltathatóságát. A közzététel emellett felhívja a polgárok figyelmét a mezőgazdaság által biztosított „közjavakra” vonatkozó konkrét példákra, és ezáltal alátámasztja a mezőgazdasági ágazatban nyújtott állami támogatások létjogosultságát.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  „irányítási rendszerek”: az e rendelet II. címének II. fejezetében említett irányítási szervek és az e rendeletben, illetve az (EU) …/… rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] meghatározott alapvető uniós követelmények, ideértve az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 121. cikkében említett éves teljesítményjelentés céljából létrehozott jelentési rendszert is;

b)  „irányítási rendszerek”: az e rendelet II. címének II. fejezetében említett irányítási szervek és az e rendeletben, illetve az (EU) …/… rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] meghatározott alapvető uniós követelmények, ideértve az e rendelet 57. cikkében említett, az Unió pénzügyi érdekeinek hatékony védelmével kapcsolatos tagállami kötelezettségeket, valamint az e rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében említett éves záróelszámolási jelentés és az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 121. cikkében említett éves teljesítményjelentés céljából létrehozott jelentési rendszert is;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  „kimeneti mutató”: az (EU) …/… rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 2. cikkének 12. pontjában meghatározottak szerinti kimeneti mutató;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  „eredménymutató”: az (EU) …/… rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 2. cikkének 13. pontjában meghatározottak szerinti eredménymutató;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cc)  „súlyos hiányosság”: az (EU) …/… rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 2. cikkének 30. pontjában meghatározottak szerinti súlyos hiányosság;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cd)  „közreműködő szervezet”: az (EU) …/… rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 2. cikkének 7. pontjában meghatározottak szerinti közreműködő szervezet;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ce)  „cselekvési terv”: az e rendelet 39. cikkének (1) bekezdése és 40. cikkének (1) bekezdése szerinti cselekvési terv.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  a kedvezményezett halála;

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a mezőgazdasági üzemet jelentős mértékben sújtó, súlyos természeti katasztrófa;

a)  a mezőgazdasági üzemet jelentős mértékben sújtó természeti katasztrófa vagy meteorológiai esemény;

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a kedvezményezett tartós munkaképtelensége;

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  a mezőgazdasági üzemet jelentős mértékben sújtó piaci körülmények;

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a mezőgazdasági üzem részét képező, állattartásra szolgáló építmények véletlen megsemmisülése;

b)  a mezőgazdasági üzem részét képező, állattartásra szolgáló építmények megsemmisülése;

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a kedvezményezett állat-, illetve növényállományának egy részét vagy egészét érintő járványos állatbetegség, illetve növénybetegség;

c)  a kedvezményezett állat-, illetve növényállományának egy részét vagy egészét érintő járványos állatbetegség, növénybetegség, illetve kártevőfertőzés;

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok az első bekezdés a) pontját az ugyanazon természeti katasztrófa vagy meteorológiai esemény által sújtott mezőgazdasági üzemek csoportjára is alkalmazhatják.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EMVA végrehajtása a tagállamok és az Unió között fennálló megosztott irányítás keretében történik. Az EMVA az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címének 4. fejezetében említett, a KAP-stratégiai terv szerinti vidékfejlesztési beavatkozásokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást finanszírozza.

Az EMVA végrehajtása a tagállamok és az Unió között fennálló megosztott irányítás keretében történik. Az EMVA az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címének 4. fejezetében említett, a KAP-stratégiai terv szerinti vidékfejlesztési beavatkozásokhoz, valamint a 112. cikk szerinti intézkedésekhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást finanszírozza.

Indokolás

Az EMVA a tagállamok kezdeményezésére végzett technikai segítségnyújtással kapcsolatos intézkedéseket is fog finanszírozni.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az alapokból – a Bizottság kezdeményezésére vagy annak nevében – közvetlen módon finanszírozhatók a KAP végrehajtásához szükséges előkészítési, monitoring, adminisztratív és technikai segítségnyújtási intézkedések, valamint értékelés, audit és ellenőrzés. Különösen az alábbiak tartoznak ide:

Az alapokból – a Bizottság kezdeményezésére vagy annak nevében – közvetlen módon finanszírozhatók a KAP végrehajtásához szükséges fokozott előkészítési, monitoring, adminisztratív és technikai segítségnyújtási intézkedések, valamint értékelés, audit és ellenőrzés. Az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 86. cikkének (3) bekezdésében említett EMVA-hozzájárulás a tagállam új irányítási és kontrollrendszerei tekintetében figyelembe veszi a fokozott adminisztratív kapacitásépítést. Különösen az alábbiak tartoznak ide:

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a KAP-ról szóló tanulmányok, valamint az alapok által finanszírozott intézkedések értékelése, beleértve az értékelési módszerek tökéletesítését és a KAP-pal összefüggő gyakorlatokra vonatkozó információk cseréjét, továbbá az Európai Beruházási Bankkal (EBB) közösen készített tanulmányok,

f)  a KAP-ról szóló tanulmányok, valamint az alapok által finanszírozott intézkedések értékelése, beleértve az értékelési módszerek tökéletesítését és a KAP-pal összefüggő gyakorlatokra vonatkozó információk cseréjét, az érintett érdekelt felekkel való konzultáció, továbbá az Európai Beruházási Bankkal (EBB) közösen készített tanulmányok,

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a vidékfejlesztési beavatkozásokhoz kapcsolódó, uniós szintű információterjesztésre, figyelemfelkeltésre, együttműködés és tapasztalatcsere ösztönzésére irányuló intézkedésekhez való hozzájárulás, beleértve az érintett feleket összekapcsoló hálózat létrehozatalát;

h)  a vidékfejlesztési beavatkozásokhoz kapcsolódó, uniós szintű információterjesztésre, figyelemfelkeltésre, érintett érdekelt felekkel folytatott együttműködés és tapasztalatcsere ösztönzésére irányuló intézkedésekhez való hozzájárulás, beleértve az érintett feleket összekapcsoló hálózat létrehozatalát;

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. cikk

 

Illetékes hatóság

 

(1)  A tagállamok kijelölnek egy miniszteri szintű hatóságot, amelynek hatáskörébe tartozik:

 

a)  a 9. cikk (2) bekezdésében említett kifizető ügynökségek akkreditációjának megadása, felülvizsgálata és visszavonása;

 

b)  a 10. cikkben említett koordináló szerv akkreditációjának megadása, felülvizsgálata és visszavonása;

 

c)  a 11. cikkben említett tanúsító szerv kijelölése és kijelölésének visszavonása;

 

d)  az e fejezet alapján az illetékes hatóságra ruházott feladatok ellátása az arányosság elvének figyelembevétele mellett.

 

(2)  Az illetékes hatóság Bizottság által a 12. cikk (1) bekezdésével összhangban elfogadandó kritériumok vizsgálata alapján közokiratban dönt a következőkről:

 

a)  a kifizető ügynökség és a koordináló szerv akkreditációjának megadása, illetve felülvizsgálatot követő visszavonása;

 

b)  a tanúsító szerv kijelölése és kijelölésének visszavonása.

 

Az illetékes hatóság haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot a kifizető ügynökségek, a koordináló szerv és a tanúsító szerv akkreditációjáról vagy kijelöléséről, valamint az akkreditáció vagy a kijelölés visszavonásáról.

 

A Bizottság előmozdítja az irányítási rendszerek működtetésével kapcsolatos bevált gyakorlatok tagállamok közötti megosztását.

(Lásd a korábbi 9. cikk szövegét).

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Kifizető ügynökségek és koordináló szervek

Kifizető ügynökségek

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kifizető ügynökségek a tagállamok olyan szervezeti egységei vagy szervei, amelyek felelnek az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. cikkben említett kiadásokkal való gazdálkodásért és azok kontrolljáért.

A kifizető ügynökségek a tagállamok és adott esetben a régiók olyan szervezeti egységei vagy szervei, amelyek felelnek az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. cikkben említett kiadásokkal való gazdálkodásért és azok kontrolljáért.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok olyan szervezeti egységeket vagy szerveket akkreditálnak kifizető ügynökségként, amelyek olyan igazgatási szervezettel és belső ellenőrzési rendszerrel rendelkeznek, amely kellő garanciát nyújt arra, hogy a kifizetések jogszerűek és szabályosak legyenek, és elszámolásuk is a szabályoknak megfelelően történjen. Ennek érdekében a kifizető ügynökségeknek teljesíteniük kell az akkreditálásnak a belső környezetre, a kontrolltevékenységekre, a tájékoztatásra és kommunikációra, valamint a monitoringra vonatkozó azon minimumfeltételeit, amelyeket a Bizottság a 10. cikk (1) bekezdése a) pontjának megfelelően állapít meg.

A tagállamok olyan szervezeti egységeket vagy szerveket akkreditálnak kifizető ügynökségként, amelyek olyan igazgatási szervezettel és belső ellenőrzési rendszerrel rendelkeznek, amely kellő garanciát nyújt arra, hogy a kifizetések jogszerűek és szabályosak legyenek, és elszámolásuk is a szabályoknak megfelelően történjen. Ennek érdekében a kifizető ügynökségeknek teljesíteniük kell az akkreditálásnak a belső környezetre, a kontrolltevékenységekre, a tájékoztatásra és kommunikációra, valamint a monitoringra vonatkozó azon minimumfeltételeit, amelyeket a Bizottság a 12. cikk (1) bekezdése a) pontjának megfelelően állapít meg.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A kifizető ügynökségek 2014 és 2020 közötti időszakra szóló akkreditációját át kell vinni a 2021–2027-es programozási időszakra, feltéve, hogy értesítették az illetékes hatóságot arról, hogy teljesítik az akkreditációs kritériumokat, és amennyiben a 12. (2) bekezdése első albekezdésének a) pontja szerint végzett felülvizsgálat nem ennek ellenkezőjéről tanúskodik.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet hatálybalépésének időpontját követően a tagállamok nem nevezhetnek ki további új kifizető ügynökségeket.

[E rendelet hatálybalépésének időpontját] követően a tagállamok új kifizető ügynökségeket nevezhetnek ki, amennyiben:

 

a)  az akkreditált kifizető ügynökségek száma nem növekszik a 2019. december 31-i helyzet viszonylatában; vagy

 

b)  az új kifizető ügynökségeket az érintett tagállam közigazgatási átszervezése nyomán nevezik ki.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (EU, Euratom) …/2018 európai parlamenti és tanácsi rendelet [az új költségvetési rendelet] („költségvetési rendelet”) 63. cikkének (5) és (6) cikke alkalmazásában az akkreditált kifizető ügynökség vezetője az érintett pénzügyi évet követő év február 15-éig összeállítja és a Bizottsághoz eljuttatja a következőket:

Az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet („költségvetési rendelet”) 63. cikkének (5) és (6) cikke alkalmazásában az akkreditált kifizető ügynökség vezetője az érintett pénzügyi évet követő év február 15-éig összeállítja és a Bizottsághoz eljuttatja a következőket:

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az akkreditált kifizető ügynökségre bízott feladatok végrehajtása során felmerült kiadásokra vonatkozó éves elszámolások, a költségvetési rendelet 63. cikke (5) bekezdésének a) pontja szerint, továbbá az 51. cikk értelmében történő elszámoláshoz szükséges információk;

a)  az akkreditált kifizető ügynökségre bízott feladatok végrehajtása során felmerült kiadásokra vonatkozó éves elszámolások, a költségvetési rendelet 63. cikke (5) bekezdésének a) pontja szerint, továbbá az 51. cikk (1) bekezdése értelmében történő elszámoláshoz szükséges információk:

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az 52. cikk (1) bekezdésében említett éves teljesítményjelentés, amely tanúsítja, hogy a kiadások összhangban vannak a 35. cikkel;

b)  az 51. cikk (2) bekezdésében említett éves záróelszámolási jelentés, amely információkat tartalmaz a megvalósult teljesítésekről és kiadásokról, valamint tanúsítja, hogy a kiadások összhangban vannak a 35. cikkel;

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  azon irányítási rendszerek megfelelő működése, amelyek kellő mértékű garanciát nyújtanak az éves teljesítményjelentésben jelentett eredmények tekintetében, a költségvetési rendelet 63. cikke (6) bekezdésének b) és c) pontjában említettek szerint,

ii.  a bevezetett belső ellenőrzési rendszerek megfelelő működése és az alapvető uniós követelményeknek való megfelelés, ami a költségvetési rendelet 63. cikke (6) bekezdésének b) és c) pontjában említettek szerint kellő mértékű garanciát nyújt az éves záróelszámolási jelentésben jelentett eredmények és az (EU) …/… rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] említett beavatkozási típusok alkalmazandó uniós jognak való megfelelése tekintetében;

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az éves záróelszámolási jelentést első alkalommal [az e rendelet hatálybalépésétől számított két év]-ig, majd 2030-cal bezárólag évente be kell nyújtani. Az első jelentésnek [az e rendelet hatálybalépésének dátumát] követő első két pénzügyi évet kell lefednie. Az (EU) …/…rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címének II. fejezetében említett közvetlen kifizetéseket illetően a jelentésnek csupán az [e rendelet hatálybalépésétől számított egy év]. pénzügyi évet kell lefednie.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az akkreditált kifizető ügynökség felelős munkatársa a 129. cikkben említett adatok felhasználásával [e rendelet hatálybalépésének dátumát követő] második naptári év április 15-ig, majd ezt követően kétévente elkészíti és a Bizottság rendelkezésére bocsátja a teljesítményjelentést, amely tükrözi a nemzeti KAP-stratégiai tervben meghatározott célkitűzések terén elért előrehaladást, és – amennyiben lehetséges – beszámol a hatásokról is.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben a tagállam egynél több kifizető ügynökséget akkreditál, kijelöl egy közjogi koordináló szervet, amely a következő feladatok elvégzéséért felelős:

törölve

a)  a Bizottság rendelkezésére bocsátandó információk összegyűjtése és a Bizottság részére történő megküldése;

 

b)  az 52. cikk (1) bekezdésében említett éves teljesítményjelentés eljuttatása;

 

c)  intézkedések megtétele vagy koordinálása bármilyen általános jellegű hiányosság megszüntetése céljából, valamint a Bizottság folyamatos tájékoztatása az azokkal kapcsolatos bármilyen utókövetési intézkedésről;

 

d)  az uniós szabályok összehangolt alkalmazásának ösztönzése és biztosítása.

 

Az első albekezdés a) pontjában említett pénzügyi információk feldolgozása tekintetében a tagállamok a koordináló szervet egyedi akkreditálásnak vetik alá.

 

A koordináló szerv által eljuttatott éves teljesítményjelentés beletartozik a 11. cikk (1) bekezdésében említett vélemény hatókörébe, és elküldésekor ahhoz a jelentés egészére vonatkozó vezetői nyilatkozatot kell csatolni.

 

(Áthelyezve az új, „Koordináló szervek” című 10a. cikkbe.)

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9. cikk

törölve

Illetékes hatóság

 

(1)  A tagállamok kijelölnek egy miniszteri szintű hatóságot, amelynek hatáskörébe tartozik:

 

a)  a 8. cikk (2) bekezdésében említett kifizető ügynökségek akkreditációjának megadása, felülvizsgálata és visszavonása;

 

b)  a 8. cikk (4) bekezdésében említett koordináló szerv akkreditálása;

 

c)  a 11. cikkben említett tanúsító szerv kinevezése;

 

d)  az e fejezet címén az illetékes hatóságra ruházott tevékenységek elvégzése.

 

(2)  Az illetékes hatóság a Bizottság által a 10. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban elfogadandó akkreditációs kritériumok teljesítésének vizsgálata alapján közokiratban dönt a kifizető ügynökség és a koordináló szerv akkreditációjának megadásáról, illetve – felülvizsgálatot követő – visszavonásáról. Az illetékes hatóság haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot az akkreditációk megadásáról, illetve visszavonásáról.

 

(Áthelyezve az új 7a. cikkbe.)

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. cikk

 

Koordináló szervek

 

(1)  Amennyiben a tagállam egynél több kifizető ügynökséget akkreditál, kijelöl egy közjogi koordináló szervet, amely a következő feladatok elvégzéséért felelős:

 

a)  a Bizottság rendelkezésére bocsátandó dokumentumok, adatok és információk összegyűjtése és a Bizottság részére történő megküldése;

 

b)  az 52. cikk (2) bekezdésében említett éves elszámolások és éves záróelszámolási jelentés, valamint a teljesítményjelentések eljuttatása, összegyűjtve és összerendezve a kifizető ügynökségek által benyújtott adatokat és dokumentumokat;

 

c)  intézkedések megtétele vagy koordinálása bármilyen általános jellegű hiányosság megszüntetése céljából, valamint a Bizottság folyamatos tájékoztatása az azokkal kapcsolatos bármilyen utókövetési intézkedésről;

 

d)  az uniós szabályok összehangolt alkalmazásának biztosítása.

 

Az első albekezdés a) pontjában említett pénzügyi információk feldolgozása tekintetében a tagállamok a koordináló szervet egyedi akkreditálásnak vetik alá.

 

A koordináló szerv által eljuttatott éves elszámolások, éves záróelszámolási jelentés és éves teljesítményjelentés beletartoznak a 11. cikk (1) bekezdésében említett vélemény hatókörébe, és azokat a jelentés egészére vonatkozó vezetői nyilatkozattal együtt kell elküldeni.

(Lásd a korábbi 8. cikk (4) bekezdésének szövegét).

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ugyanakkor az egynél több tanúsító szervet kijelölő tagállam egy, a koordinálás végrehajtásáért felelős, nemzeti szintű állami tanúsító szervet is kijelöl.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  arról, hogy az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 52. cikkében említett éves teljesítményalapú záróelszámolás céljából létrehozott, a kimeneti mutatókra vonatkozó teljesítményjelentés, valamint a rendelet 115. cikkében említett többéves teljesítménymonitoringhoz kapcsolódó eredménymutatókra vonatkozó teljesítményjelentés, amelyek bizonyítják, hogy e rendelet 35. cikke teljesült, helyesek-e,

c)  arról, hogy az 51. cikk (2) bekezdésében említett éves záróelszámolás céljából létrehozott, eredményekre vonatkozó jelentés, amelyek bizonyítják, hogy e rendelet 35. cikke teljesült, helyesek-e,

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  arról, hogy az 1308/2013/EU rendeletben meghatározott intézkedések azon kiadásai, amelyek tekintetében a Bizottságtól visszatérítést igényeltek, jogszerűek és szabályosak-e. ;

d)  arról, hogy helyesek-e az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 115. és 121. cikkében említett többéves teljesítménymonitoring céljából létrehozott jelentések, amelyek a végrehajtott műveleteket és a nemzeti KAP-stratégiai tervben meghatározott célkitűzések terén elért előrehaladást tükrözik;

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  arról, hogy az (EU) …/… rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] említett beavatkozási típusokkal kapcsolatos kiadások összhangban vannak-e az alkalmazandó uniós joggal;

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db)  arról, hogy az 1308/2013/EU, a 228/2013/EU, a 229/2013/EU és az 1144/2014/EU rendeletben meghatározott intézkedésekhez kapcsolódó kiadások, amelyek tekintetében a Bizottságtól visszatérítést igényeltek, jogszerűek és szabályosak-e.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A vélemény tartalmazza azt is, hogy a vizsgálat megkérdőjelezi-e a 8. cikk (3) bekezdésének c) pontjában említett vezetői nyilatkozatban szereplő megállapításokat.

A vélemény tartalmazza azt is, hogy a vizsgálat megkérdőjelezi-e a 9. cikk (3) bekezdésének c) pontjában említett vezetői nyilatkozatban szereplő megállapításokat.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tanúsító szervnek rendelkeznie kell a szükséges technikai szakértelemmel. Működését tekintve függetlennek kell lennie az érintett kifizető ügynökségtől és koordináló szervtől, az ügynökséget akkreditáló hatóságtól, valamint a KAP végrehajtásáért és monitoringjáért felelős szervtől.

(2)  A tanúsító szervnek rendelkeznie kell a szükséges technikai szakértelemmel, egyrészről a pénzügyi irányítás szempontjából, másrészről a beavatkozással elérni kívánt célok megvalósításának értékelése tekintetében is. Minden olyan adatot és információt, amely arra szolgál, hogy az tanúsító szervek megbizonyosodhassanak a célértékek eléréséről, valamint az előrejelzéseket és azok alapját átlátható módon rendelkezésre kell bocsátani. Működését tekintve függetlennek kell lennie az érintett kifizető ügynökségtől és koordináló szervtől, az ügynökséget akkreditáló hatóságtól, valamint a KAP végrehajtásáért és monitoringjáért felelős szervtől.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat állapít meg a tanúsító szervek feladatai, többek között az elvégzendő ellenőrzések, az ellenőrzés alá vetendő szervek, valamint az e szervek által kiállítandó igazolások és elkészítendő jelentések, illetve az azokat kísérő dokumentumok vonatkozásában.

törölve

A végrehajtási jogi aktusoknak a következőket is tartalmazniuk kell:

 

a)  az audit azon elvei, amelyekre a tanúsító szervek a véleményüket alapozzák, beleértve a kockázatok értékelését, a belső ellenőrzéseket, valamint az auditbizonyítékok szükséges szintjét;

 

b)  a tanúsító szervek által a véleménynyilvánítás során – a nemzetközi auditszabványok figyelembevételével – alkalmazandó auditálási módszerek.

 

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

 

(Áthelyezve az új, „Bizottsági hatáskörök” című 12a. cikkbe – korább 10. cikk.)

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Amint a tagállamok illetékes hatóságai kijelölték az e cikkben említett tanúsító szervet, és erről értesítették a Bizottságot, a Bizottság első alkalommal legkésőbb ... [az e rendelet alkalmazásának időpontját] követő egy évvel, második alkalommal pedig legkésőbb ezt követően négy évvel benyújtja az Európai Parlamentnek az ilyen szervek átfogó jegyzékét.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az EMGA-kiadások éves felső összeghatárát az (EU, Euratom) .../... rendeletben [COM(2018) 322 final] e célra megállapított maximális összegek képezik.

(1)  Az EMGA-kiadások éves felső összeghatárát az (EU, Euratom) .../... rendeletben [COM(2018)0322] e célra megállapított maximális összegek képezik, amelyek meghatározzák az egyes tagállamok határértékeit.

Indokolás

Nagyon fontos megszabni az egyes tagállamok kifizetéseire vonatkozó határértékeket elkerülve így, hogy az elsőként lépő tagállamok nagyobb összegekkel számolhassanak.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Bizottsági hatáskörök

 

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 100. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek az alábbiakra vonatkozó szabályokkal történő kiegészítése céljából:

 

a)  a 9. cikk (2) bekezdésében említett kifizető ügynökségek, illetve a 10. cikk (4) bekezdésében említett koordináló szervek akkreditációjára vonatkozó minimumfeltételek;

 

b)  a kifizető ügynökségek állami intervencióval kapcsolatos kötelezettségei, valamint az irányítási és kontrollfeladataik tartalmára vonatkozó szabályok;

 

c)  a kifizető ügynökségek és a koordináló szervek akkreditációjának megadására, visszavonására és felülvizsgálatára, illetve a tanúsító szervek kijelölésére és kijelölésének visszavonására vonatkozó eljárások, valamint a kifizető ügynökségek akkreditációjának felügyeletére vonatkozó eljárások, az arányosság elvének figyelembevételével;

 

d)  a kifizető ügynökségek 9. cikk (3) bekezdésének c) pontjában említett vezetői nyilatkozatának alapjául szolgáló munka és ellenőrzések;

 

e)  a koordináló szerv működése és az információk Bizottság részére történő bejelentése a 10. cikk (4) bekezdésében említettek szerint.

 

(2)  A Bizottság a 100. cikkel összhangban végrehajtási jogi aktusok útján e rendeletet kiegészítő szabályokat állapít meg a tanúsító szervek feladatai, többek között az elvégzendő ellenőrzések, az ellenőrzés alá vetendő szervek, valamint az e szervek által kiállítandó igazolások és elkészítendő jelentések, illetve az azokat kísérő dokumentumok vonatkozásában.

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a következőket is tartalmazniuk kell:

 

a)  az audit azon elvei, amelyekre a tanúsító szervek a véleményüket alapozzák, beleértve a kockázatok értékelését, a belső ellenőrzéseket, valamint az auditbizonyítékok szükséges szintjét; valamint

 

b)  a tanúsító szervek által a véleménynyilvánítás során – a nemzetközi auditszabványok figyelembevételével – alkalmazandó auditálási módszerek, amelyek magukban foglalhatják a kifizető ügynökségek helyszíni ellenőrzései nyomon követésének lehetőségét is.

(Lásd a korábbi 10. cikk és a 11. cikk (3) bekezdésének szövegét).

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EMGA keretében minden év elején létre kell hozni egy olyan tartalékot, amelynek célja további támogatást nyújtani a mezőgazdasági ágazat számára piacirányítási és -stabilizációs intézkedésekhez, illetve a mezőgazdasági termelést vagy értékesítést érintő súlyos válságok kezeléséhez („mezőgazdasági tartalék”).

A KAP költségvetésén belül létre kell hozni egy uniós mezőgazdasági válságtartalékot („a tartalék”) azzal a céllal, hogy további támogatást lehessen nyújtani a mezőgazdasági ágazat számára piacirányítási és -stabilizációs intézkedésekhez, valamint azonnal reagálni lehessen a mezőgazdasági termelést vagy értékesítést érintő súlyos válságokra.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A mezőgazdasági tartalékra vonatkozó előirányzatokat közvetlenül az uniós költségvetésbe kell beállítani.

A tartalék előirányzatait közvetlenül az uniós költségvetésbe kell beállítani, és azokat – azon pénzügyi évben vagy években, amikor kiegészítő támogatásra van szükség – a következő intézkedések finanszírozása érdekében kell felhasználni:

 

a)   az 1308/2013/EU rendelet 8–21. cikkében előírt, mezőgazdasági piacok stabilizálását célzó intézkedések;

 

b)  az 1308/2013/EU rendelet V. részének I. fejezetében előírt rendkívüli intézkedések;

 

c)  az (EU) …/... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 70. cikkében említett jövedelemstabilizáló eszközök kiegészítését szolgáló intézkedések olyan piaci válság esetén, amelynek gyakorisága meghaladja az előre meghatározott ágazati küszöböt.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 100. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e cikk kiegészítése céljából, meghatározva az e cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett jövedelemstabilizáló eszközök kiegészítését szolgáló intézkedések megindításához szükséges ágazatspecifikus küszöböket.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A mezőgazdasági tartalékból származó forrásokat az 1308/2013/EU rendelet 8–21., 219., 220. és 221. cikke szerinti intézkedések céljára kell rendelkezésre bocsátani azon év vagy évek vonatkozásában, amelyekre a további támogatást igénylik.

törölve

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – -1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A folyó árakon számított 400 000 000 eurós kezdeti összeget 2021-ben az EMGA és az EMVA költségvetésén felül kell meghatározni.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A mezőgazdasági tartalék összege a 2021–2027-es időszak minden egyes évének elején folyó árakon legalább 400 millió EUR. A Bizottság a mezőgazdasági tartalék összegét – az EMGA szerint rendelkezésre álló előirányzatok figyelembevételével – az év folyamán kiigazíthatja, amennyiben ez a piaci fejlemények vagy a folyó évet, illetve az elkövetkező évet érintő kilátások tükrében szükségesnek tűnik.

Az uniós mezőgazdasági válságtartalék összege a 2021–2027-es időszak minden egyes évének elején legalább annyi, mint a 2021-ben megállapított kezdeti összeg, és a költségvetési hatóság határozatának sérelme nélkül lehetőség van arra, hogy ezt az összeget az időszak során folyó árakon 1 500 000 000 eurós felső határig megemeljék.

 

Az uniós mezőgazdasági válságtartalék összegét – az EMGA-hoz rendelt, rendelkezésre álló bevételek vagy az EMGA számára meghatározott közbenső összeghatáron belül rendelkezésre álló mozgástér figyelembevételével – az éves költségvetési eljárás keretében vagy az év folyamán kiigazítják, amennyiben ez a válsággal kapcsolatos fejlemények vagy a folyó évet, illetve az elkövetkező évet érintő kilátások tükrében szükségesnek tűnik.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Abban az esetben, ha az említett rendelkezésre álló előirányzatok nem elegendőek, a második albekezdésben említett kezdeti összeg határain belül pénzügyi fegyelem alkalmazására kerülhet sor a válságtartalék feltöltése érdekében.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A költségvetési rendelet 12. cikke (2) bekezdésének d) pontjától eltérve a mezőgazdasági tartalék le nem kötött előirányzatai időbeli korlátozás nélkül átvihetők a következő pénzügyi évek mezőgazdasági tartalékának finanszírozására.

A költségvetési rendelet 12. cikke (2) bekezdésének d) pontjától eltérve a tartalék le nem kötött előirányzatai időbeli korlátozás nélkül átvihetők a következő pénzügyi évek tartalékának finanszírozására.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Továbbá a költségvetési rendelet 12. cikke (2) bekezdésének d) pontjától eltérve a mezőgazdasági tartalék 2020 végén fennálló, teljes fel nem használt összege átvitelre kerül a 2021-es évre, vagyis az nem kerül vissza az 5. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett fellépéseket fedező költségvetési sorokba, hanem abból a mezőgazdasági tartalék kerül finanszírozásra.

törölve

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság az e rendelet 5. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett közvetlen kifizetési beavatkozásokra, illetve az e rendelet 5. cikke (2) bekezdésének f) pontjában említett egyedi intézkedésekhez nyújtott, a 228/2013/EU rendelet IV. fejezete és a 229/2013/EU rendelet IV. fejezete szerinti uniós pénzügyi támogatásra vonatkozóan kiigazítási arányt („kiigazítási arány”) határoz meg, amennyiben az adott közbenső összeghatár alá tartozó beavatkozások és intézkedések finanszírozására vonatkozó előrejelzések azt mutatják, hogy egy adott pénzügyi évben az alkalmazandó felső összeghatárok túllépése várható.

A Bizottság az e rendelet 5. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett közvetlen kifizetési beavatkozásokra vonatkozóan kiigazítási arányt („kiigazítási arány”) határoz meg, amennyiben az adott közbenső összeghatár alá tartozó beavatkozások és intézkedések finanszírozására vonatkozó előrejelzések azt mutatják, hogy egy adott pénzügyi évben az alkalmazandó felső összeghatárok túllépése várható.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az e cikknek megfelelően meghatározott kiigazítási arány csak az adott naptári évben a kedvezményezetteknek nyújtandó olyan közvetlen kifizetésekre alkalmazandó, amelyek összege meghaladja a 2000 EUR-t.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Bizottság – a 101. cikkben említett eljárás alkalmazása nélkül – végrehajtási jogi aktusok útján dönthet a (3) bekezdés szerinti havi kifizetéseket érintő további kifizetésekről vagy csökkentésekről.

(6)  A Bizottság – a 101. cikkben említett eljárás alkalmazásával – végrehajtási jogi aktusok útján dönthet a (3) bekezdés szerinti havi kifizetéseket érintő további kifizetésekről vagy csökkentésekről.

Indokolás

Az egyértelműség és átláthatóság érdekében a Bizottságnak továbbra is felelősnek kell lennie a havi kifizetési eljárásért.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 7. cikk b) pontjával összhangban a Bizottság a műholdas adatokat ingyenesen a területmegfigyelő rendszer működtetéséért felelős hatóságok vagy az e hatóságok által a képviseletükre felhatalmazott szolgáltatók rendelkezésére bocsátja.

A 7. cikk b) pontjával összhangban a Bizottság a műholdas adatokat ingyenesen a területmegfigyelő és -ellenőrző rendszer működtetéséért felelős hatóságok vagy az e hatóságok által a képviseletükre felhatalmazott szolgáltatók rendelkezésére bocsátja.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a 64. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett területmegfigyelő rendszerrel kapcsolatos, a műszaki szempontokat vagy munkamódszereket érintő feladatokkal megbízhat az adott feladatra specializálódott szervezeteket.

A Bizottság a 64. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett területmegfigyelő és -ellenőrző rendszerrel kapcsolatos, a műszaki szempontokat vagy munkamódszereket érintő feladatokkal megbízhat az adott feladatra specializálódott szervezeteket.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a mezőgazdasági földterületek – köztük az agrár-erdészeti területek – használatának és a használat megváltozásának agroökonómiai, illetve agrár-környezetvédelmi és éghajlati szempontú megfigyelése, valamint a termés állapotának megfigyelése, és ezáltal – különösen a terméshozamra, a mezőgazdasági termelésre és a rendkívüli körülményekhez kapcsolódó mezőgazdasági hatásokra vonatkozó – becslések készítése;

b)  a mezőgazdasági földterületek – köztük az agrár-erdészeti területek – használatának és a használat megváltozásának agroökonómiai, illetve agrár-környezetvédelmi és éghajlati szempontú megfigyelése, valamint a talaj, a víz, a termés és az egyéb növényzet állapotának megfigyelése, és ezáltal – különösen a terméshozamra, a mezőgazdasági termelésre és a rendkívüli körülményekhez kapcsolódó mezőgazdasági hatásokra vonatkozó – becslések készítése, értékelve a mezőgazdasági rendszerek éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességét és a vonatkozó fenntartható fejlesztési célok irányába tett előrehaladást;

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a világpiacok átláthatóságához való hozzájárulás;

d)  a világpiacok átláthatóságát fokozó egyedi intézkedésekhez való hozzájárulás, beleértve az uniós célkitűzések és kötelezettségvállalások, köztük a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia figyelembevétele melletti piacfigyelést is.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 7. cikk c) pontja alapján a Bizottság finanszírozást nyújt a KAP végrehajtásához és monitoringjához szükséges adatok – köztük a műholdas, a földrajzi térinformatikai és a meteorológiai adatok – gyűjtésével vagy beszerzésével, téradat-infrastruktúra és honlap létrehozásával, az időjárási viszonyokhoz kapcsolódó speciális tanulmányok készítésével, a talajegészség és a földhasználat-megváltoztatás megfigyelésének elősegítésére szolgáló távérzékeléssel, valamint az agrometeorológiai és az ökonometriai modellek aktualizálásával kapcsolatos intézkedésekhez. Szükség esetén ezeket az intézkedéseket az EEA, a JRC, a tagállami laboratóriumok és szervek közreműködésével, vagy a magánszektor bevonásával kell megvalósítani.

A 7. cikk alapján a Bizottság finanszírozást nyújt a KAP végrehajtásához és monitoringjához, valamint a hatásainak nyomon követéséhez szükséges adatok – köztük a műholdas, a földrajzi térinformatikai és a meteorológiai adatok – gyűjtésével vagy beszerzésével, téradat-infrastruktúra és honlap létrehozásával, az időjárási viszonyokhoz kapcsolódó speciális tanulmányok készítésével, a talajegészség és a földhasználat-megváltoztatás megfigyelésének elősegítésére szolgáló távérzékeléssel, valamint az agrometeorológiai és az ökonometriai modellek aktualizálásával kapcsolatos intézkedésekhez. Szükség esetén ezeket az intézkedéseket az EEA, a JRC, az Eurostat, a tagállami laboratóriumok és szervek közreműködésével, vagy a magánszektor bevonásával kell megvalósítani, mindamellett lehetőség szerint biztosítani kell a pártatlanságot, az átláthatóságot és az információk elérhetőségét.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  2021-ben: a KAP-stratégiai terv teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott hozzájárulás összegének %-a;

a)  2021-ben: a KAP-stratégiai terv teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott hozzájárulás összegének 1,5%-a;

Indokolás

Az előfinanszírozásnak két éven keresztül kell tartania a második pillér intézkedéseinek elindításával kapcsolatos késedelmek megelőzése érdekében.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  2022-ben: a KAP-stratégiai terv teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott hozzájárulás összegének %-a;

b)  2022-ben: a KAP-stratégiai terv teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott hozzájárulás összegének 1,5 %-a;

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  További előfinanszírozás nem folyósítható, illetve nem fizettethető vissza, amennyiben az (EU) …/... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 90. cikkével összhangban átcsoportosítás történt az EMVA-ból vagy az EMVA-ba.

(3)  További előfinanszírozás folyósítható, illetve visszafizettethető, amennyiben az (EU) …/... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 90. cikkével összhangban átcsoportosítás történt az EMVA-ból vagy az EMVA-ba.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az előfinanszírozás kamatait az adott KAP-stratégiai tervre kell fordítani, valamint azokat le kell vonni a végső kiadásigazoló nyilatkozatban szereplő közkiadások összegéből.

(4)  Az előfinanszírozás kamatait az adott KAP-stratégiai tervre vagy a regionális beavatkozási programra kell fordítani, valamint azokat le kell vonni a végső kiadásigazoló nyilatkozatban szereplő közkiadások összegéből.

Indokolás

A regionális tervek esetében és e cikk koherenciájának megőrzése érdekében az előfinanszírozási összegek által termelt kamatokat arra a tervre kell fordítani, amely létrehozta azokat.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az egyes KAP-stratégiai tervekhez kapcsolódóan időközi kifizetéseket kell teljesíteni. Ezek kiszámítása az egyes intézkedések hozzájárulási mértékének az adott intézkedés címén felmerült közkiadásokra való alkalmazásával történik, az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 85. cikkében foglaltak szerint.

(1)  Az egyes KAP-stratégiai tervekhez vagy adott esetben a regionális beavatkozási tervekhez kapcsolódóan időközi kifizetéseket kell teljesíteni. Ezek kiszámítása az egyes intézkedések társfinanszírozási arányának az adott intézkedés címén felmerült közkiadásokra való alkalmazásával történik, az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 85. cikkében foglaltak szerint.

Indokolás

Az időközi kifizetésekre vonatkozó pontosítás a regionális beavatkozási tervek esetében.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az első kiadásigazoló nyilatkozatban szereplő összeget már korábban ki kell fizetni a finanszírozási eszköz részére, és az az adott finanszírozási megállapodás szerint a finanszírozási eszközhöz rendelt, a KAP-stratégiai terv szerinti támogatás teljes összegének 25 %-áig terjedhet;

a)  az első kiadásigazoló nyilatkozatban szereplő összeget már korábban ki kell fizetni a finanszírozási eszköz részére, és az az adott finanszírozási megállapodás szerint a finanszírozási eszközhöz rendelt, a KAP-stratégiai terv szerinti társfinanszírozás teljes összegének 25%-áig terjedhet;

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A KAP-stratégiai terv végrehajtásában elért eredményekről szóló utolsó éves teljesítményjelentés átvételét követően a Bizottság az EMVA beavatkozástípusok szintjén hatályos pénzügyi terv, az adott KAP-stratégiai terv végrehajtásának utolsó évére vonatkozó éves elszámolás és a számlaelszámolásról hozott kapcsolódó határozatok alapján – a rendelkezésére álló források függvényében – kifizeti az egyenleget. Az elszámolást az (EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 80. cikkének (3) bekezdésében a kiadások támogathatóságára meghatározott végső határidő letelte után legkésőbb hat hónappal kell a Bizottságnak benyújtani, és annak a kifizető ügynökségnél a kiadások támogathatóságára meghatározott végső határidőig felmerült kiadásokra kell vonatkoznia.

(1)  A KAP-stratégiai terv végrehajtásában elért eredményekről szóló utolsó éves záróelszámolási jelentés átvételét követően a Bizottság az EMVA beavatkozástípusok szintjén hatályos pénzügyi terv, az adott KAP-stratégiai terv végrehajtásának utolsó évére vonatkozó éves elszámolás és a számlaelszámolásról hozott kapcsolódó határozatok alapján kifizeti az egyenleget. Az elszámolást az (EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 80. cikkének (3) bekezdésében a kiadások támogathatóságára meghatározott végső határidő letelte után legkésőbb hat hónappal kell a Bizottságnak benyújtani, és annak a kifizető ügynökségnél a kiadások támogathatóságára meghatározott végső határidőig felmerült kiadásokra kell vonatkoznia.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben a Bizottság az (1) bekezdésben meghatározott határidőig nem kapja kézhez az elért eredményekről szóló utolsó éves teljesítményjelentést, valamint a tervvégrehajtás utolsó évéhez kapcsolódó elszámoláshoz szükséges dokumentumokat, a Bizottság a 32. cikknek megfelelően automatikusan visszavonja az egyenlegre vonatkozó kötelezettségvállalást.

(3)  Amennyiben a Bizottság az (1) bekezdésben meghatározott határidőig nem kapja kézhez az utolsó éves záróelszámolási jelentést, valamint a tervvégrehajtás utolsó évéhez kapcsolódó elszámoláshoz szükséges dokumentumokat, a Bizottság a 32. cikknek megfelelően automatikusan visszavonja az egyenlegre vonatkozó kötelezettségvállalást.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság egy adott KAP-stratégiai terv vidékfejlesztési beavatkozásaira vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalás bármely olyan részét automatikusan visszavonja, amely előfinanszírozásként vagy időközi kifizetésként nem került felhasználásra, vagy amelyre a költségvetési kötelezettségvállalást követő második év december 31-ig felmerült kiadás címén egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat sem érkezik a Bizottsághoz, amely megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(1)  A Bizottság egy adott KAP-stratégiai terv vidékfejlesztési beavatkozásaira vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalás bármely olyan részét automatikusan visszavonja, amely előfinanszírozásként vagy időközi kifizetésként nem került felhasználásra, vagy amelyre a költségvetési kötelezettségvállalást követő harmadik év december 31-ig felmerült kiadás címén egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat sem érkezik a Bizottsághoz, amely megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Felfüggesztő hatályú jogi eljárások vagy közigazgatási jogorvoslati eljárások esetén – az eljárások idejére és az érintett műveletekkel kapcsolatos összeg tekintetében – megszakad a kötelezettségvállalás automatikus visszavonására vonatkozóan az (1) és (2) bekezdésben említett időszak, feltéve, hogy a tagállam az N+3. év január 31-ig kellően megindokolt értesítést juttat el a Bizottsághoz.

(3)  Felfüggesztő hatályú jogi eljárások vagy közigazgatási jogorvoslati eljárások esetén – az eljárások idejére és az érintett műveletekkel kapcsolatos összeg tekintetében – megszakad a kötelezettségvállalás automatikus visszavonására vonatkozóan az (1) és (2) bekezdésben említett időszak, feltéve, hogy a tagállam az N+4. év január 31-ig kellően megindokolt értesítést juttat el a Bizottsághoz.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a költségvetési kötelezettségvállalás azon része, amelyről kiadásigazoló nyilatkozat került kiállításra, azonban visszatérítését a Bizottság az N+2. év december 31-én csökkentette vagy felfüggesztette;

a)  a költségvetési kötelezettségvállalás azon része, amelyről kiadásigazoló nyilatkozat került kiállításra, azonban visszatérítését a Bizottság az N+3. év december 31-én csökkentette vagy felfüggesztette;

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EMVA keretébe tartozó műveletek abban az esetben részesülhetnek egyéb támogatásban a KAP-stratégiai tervből, az európai strukturális és beruházási alapokból vagy más uniós eszközökből, ha a különböző támogatási formákból származó támogatás teljes halmozott összege nem haladja meg az adott beavatkozás tekintetében az (EU) .../... rendelet (a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet) III. címében említett legmagasabb támogatási intenzitást vagy támogatási összeget. Ilyen esetben a tagállamnak az alábbiakra vonatkozó kiadásokat nem kell bejelentenie a Bizottságnak:

Az EMVA keretébe tartozó műveletek abban az esetben részesülhetnek egyéb támogatásban a KAP-stratégiai tervből, az európai strukturális és beruházási alapokból vagy más uniós eszközökből, ha a különböző támogatási formákból származó támogatás teljes halmozott összege nem haladja meg az adott beavatkozás tekintetében az (EU) .../... rendelet (a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet) III. címében említett legmagasabb támogatási intenzitást vagy támogatási összeget. Ilyen esetben a kiadásokat a következők egyike esetén nem kell bejelenteni:

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. cikkben említett kiadásokat az Unió csak abban az esetben finanszírozza, ha:

Az 1308/2013/EU, a 228/2013/EU, a 229/2013/EU és az 1144/2014/EU rendeletben meghatározott intézkedésekhez kapcsolódó kiadásokat az Unió csak abban az esetben finanszírozza, ha:

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  azok megfeleltek az uniós jogszabályoknak, vagy

b)  azok megfeleltek az uniós jogszabályoknak.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az (EU)…/… rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] említett beavatkozástípusok esetében:

törölve

i.  bejelentett eredmények kapcsolódnak hozzájuk, és

 

ii.  az alkalmazandó irányítási rendszerekkel összhangban merültek fel, az egyéni kedvezményezettekre vonatkozóan a nemzeti KAP-stratégiai tervekben meghatározott támogathatósági feltételeket nem számítva.

 

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A …/… rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] meghatározott intézkedésekhez kapcsolódó kiadásokat az Unió csak abban az esetben finanszírozza, ha:

 

a)   azok akkreditált kifizető ügynökségeknél merültek fel;

 

b)  bejelentett eredmények kapcsolódnak hozzájuk;

 

c)  az alkalmazandó irányítási rendszerekkel kapcsolatban merültek fel, tiszteletben tartva az alapvető uniós követelményeket, nem érintve az egyes kedvezményezettek jogosultsági feltételeit.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a Bizottság a kiadásigazoló nyilatkozatok vagy a 88. cikkben említett információk alapján megállapítja, hogy a 36. cikkben említett fizetési határidőket nem tartották be, az érintett tagállam számára lehetőséget biztosít arra, hogy harminc napnál nem rövidebb határidőn belül megtegye észrevételeit. Amennyiben a tagállam a meghatározott határidőn belül nem tesz észrevételeket, vagy válaszát a Bizottság elégtelennek minősíti, akkor a Bizottság csökkentheti vagy felfüggesztheti az érintett tagállam számára nyújtandó havi vagy időközi kifizetéseket a 19. cikk (3) bekezdésében említett havi kifizetésekre vonatkozó végrehajtási jogi aktusok révén, vagy a 30. cikkben említett időközi kifizetések keretében.

(2)  Amennyiben a Bizottság a kiadásigazoló nyilatkozatok vagy a 88. cikkben említett információk alapján megállapítja, hogy a 36. cikkben említett fizetési határidőket nem tartották be, az érintett tagállam számára lehetőséget biztosít arra, hogy harminc napnál nem rövidebb határidőn belül megtegye észrevételeit. Amennyiben a tagállam a meghatározott határidőn belül nem tesz észrevételeket, vagy a Bizottság arra a megállapításra jutott, hogy a benyújtott észrevételek nyilvánvalóan elégtelenek, akkor a Bizottság csökkentheti vagy felfüggesztheti az érintett tagállam számára nyújtandó havi vagy időközi kifizetéseket a 19. cikk (3) bekezdésében említett havi kifizetésekre vonatkozó végrehajtási jogi aktusok révén, vagy a 30. cikkben említett időközi kifizetések keretében. A Bizottság biztosítja, hogy a csökkentések nem eredményeznek a tagállamban további késedelmeket vagy problémákat a végső kedvezményezettek számára.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az e cikk értelmében végrehajtott csökkentéseket az 51. cikk sérelme nélkül kell alkalmazni.

(3)  Az e cikk értelmében végrehajtott csökkentéseket az arányosság elvével összhangban és az 51. cikk sérelme nélkül kell alkalmazni.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben egy tagállam a 8. cikk (3) bekezdésében előírtak szerint nem nyújtja be határidőre a 8. cikk (3) bekezdésében és a 11. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumokat, a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében említett havi kifizetések teljes összegének felfüggesztéséről. A Bizottság visszatéríti a felfüggesztett összegeket, amint az érintett tagállam benyújtja a hiányzó dokumentumokat, feltéve hogy azokat a Bizottság a határidő lejártát követő hat hónapon belül kézhez kapja.

Amennyiben egy tagállam a 8. cikkben, illetve adott esetben az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 129. cikkének (1) bekezdésében előírtak szerint nem nyújtja be határidőre a 8. cikkben és a 11. cikk (1) bekezdésében említett dokumentumokat, a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján rendelkezik a 19. cikk (3) bekezdésében említett havi kifizetések teljes összegének felfüggesztéséről. A Bizottság visszatéríti a felfüggesztett összegeket, amint az érintett tagállam benyújtja a hiányzó dokumentumokat, feltéve hogy azokat a Bizottság a határidő lejártát követő hat hónapon belül kézhez kapja.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az 52. cikkben említett éves teljesítményalapú záróelszámolás keretében a Bizottság megállapítja, hogy a bejelentett kiadás és az ahhoz kapcsolódóan bejelentett megfelelő eredmény összege közötti különbség meghaladja az 50 %-ot, és a tagállam nem tud kielégítő indokkal szolgálni, a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben említett időközi kifizetések összegének felfüggesztéséről.

Amennyiben az 51. cikk (2) bekezdésében említett éves záróelszámolás keretében a Bizottság megállapítja, hogy a bejelentett kiadás és az ahhoz kapcsolódóan bejelentett megfelelő eredmény összege közötti különbség meghaladja az 50 %-ot, és a tagállam nem tud kielégítő indokkal szolgálni, a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben említett időközi kifizetések összegének felfüggesztéséről.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a nemzeti KAP-stratégiai tervekben meghatározott és az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 115. és 116. cikkével összhangban nyomon követett célok felé tett haladás késedelmes vagy nem elégséges, akkor a Bizottság felkérheti az érintett tagállamot, hogy egyértelmű eredménymutatókat tartalmazó, a Bizottsággal konzultálva kidolgozandó cselekvési tervnek megfelelően hajtsa végre a helyzet orvoslásához szükséges intézkedéseket.

Amennyiben a mérföldkövek felé való haladás késedelmes vagy nem elégséges, és amennyiben a nemzeti KAP-stratégiai tervekben meghatározott és az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 115. és 116. cikkével összhangban nyomon követett egy vagy több eredménymutató jelentett értéke az érintett jelentéstételi év tekintetében több mint 25%-os különbözetet mutat, akkor a tagállamoknak meg kell indokolniuk ezt az eltérést.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján további szabályokat határozhat meg a cselekvési tervek elemeivel és a cselekvési tervek kidolgozásának eljárásával kapcsolatban. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Amennyiben a tagállam nem tud megfelelő indokolással szolgálni, a Bizottság felkérheti az érintett tagállamot a Bizottsággal folytatott konzultáció keretében kidolgozott cselekvési terv benyújtására és végrehajtására. A cselekvési tervnek meg kell határoznia a helyzet orvoslásához szükséges intézkedéseket és azok végrehajtásának várható időkeretét.

 

E célból a Bizottság a 100. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján az e rendeletet kiegészítő további szabályokat határoz meg a cselekvési tervek elemeivel, többek között különösen az eredménymutatók meghatározásával és a cselekvési tervek kidolgozásának eljárásával kapcsolatban.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a tagállamok nem nyújtják be vagy nem hajtják végre az (1) bekezdésben említett cselekvési tervet, vagy ha egyértelmű, hogy a cselekvési terv nem alkalmas a helyzet orvoslására, akkor a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben említett időközi kifizetések felfüggesztéséről.

Amennyiben a tagállamok nem nyújtják be vagy nem hajtják végre az (1) bekezdésben említett cselekvési tervet, vagy ha egyértelmű, hogy a tagállam által benyújtott cselekvési terv nem alkalmas a helyzet orvoslására, akkor a Bizottság az érintett tagállammal folytatott konzultációt és a tagállam számára válaszlehetőség biztosítását követően végrehajtási jogi aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben említett időközi kifizetések felfüggesztéséről. A Bizottság a felfüggesztési eljárás megindítása előtt figyelembe veszi a cselekvési terv végrehajtására megadott időkeretet.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

E cikk (1) bekezdését ... [e rendelet hatálybalépésétől számított két év]-tól/-től kell alkalmazni.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az irányítási rendszerek működésében feltárt súlyos hiányosságok esetén a Bizottság felkérheti az érintett tagállamot, hogy egyértelmű eredménymutatókat tartalmazó, a Bizottsággal konzultálva kidolgozandó cselekvési tervnek megfelelően hajtsa végre a helyzet orvoslásához szükséges intézkedéseket.

Az irányítási rendszerek működésében feltárt súlyos hiányosságok esetén a Bizottság szükség esetén felkéri az érintett tagállamot, hogy egyértelmű eredménymutatókat tartalmazó, a Bizottsággal konzultálva kidolgozandó cselekvési tervnek megfelelően hajtsa végre a helyzet orvoslásához szükséges intézkedéseket.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján további szabályokat határozhat meg a cselekvési tervek elemeivel és a cselekvési tervek kidolgozásának eljárásával kapcsolatban. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A Bizottság a 100. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján az e rendeletet kiegészítő további szabályokat határozhat meg a cselekvési tervek elemeivel és a cselekvési tervek kidolgozásának eljárásával kapcsolatban.

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A felfüggesztést az arányosság elvével összhangban kell alkalmazni a hiányosságok által érintett, tagállamok általi kifizetésekre az első albekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokban meghatározandó, tizenkét hónapot meg nem haladó időszakra. Amennyiben a felfüggesztés feltételei továbbra is fennállnak, a Bizottság az említett időszakot végrehajtási jogi aktusok útján további, tizenkét hónapot meg nem haladó időszakokkal meghosszabbíthatja. Az 53. cikkben említett végrehajtási jogi aktusok elfogadásakor figyelembe kel venni a felfüggesztett összegeket.

A felfüggesztést az arányosság elvével összhangban és a Bizottság által a 47. cikk szerint végrehajtott ellenőrzések megállapításainak figyelembevétele mellett kell alkalmazni a hiányosságok által érintett, tagállamok általi kifizetésekre az első albekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokban meghatározandó, tizenkét hónapot meg nem haladó időszakra. Amennyiben a felfüggesztés feltételei továbbra is fennállnak, a Bizottság az említett időszakot végrehajtási jogi aktusok útján további, tizenkét hónapot meg nem haladó időszakokkal meghosszabbíthatja. Az 53. cikkben említett végrehajtási jogi aktusok elfogadásakor figyelembe kel venni a felfüggesztett összegeket.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 19. cikk (3) bekezdésében említett havi kifizetésekről vagy a 30. cikkben említett időközi kifizetésekről szóló végrehajtási jogi aktusok figyelembe veszik az e bekezdés első albekezdése értelmében elfogadott végrehajtási jogi aktusokat.

A 19. cikk (3) bekezdésében említett havi kifizetésekről vagy a 30. cikkben említett időközi kifizetésekről szóló végrehajtási jogi aktusok figyelembe veszik az (1) bekezdés második albekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat.

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  december 1-je előtt, de legkorábban október 16-án, a közvetlen kifizetések legfeljebb 50 %-ának megfelelő összegű előleget fizessenek;

a)  december 1-je előtt, de legkorábban október 16-án, a közvetlen kifizetések, valamint a 228/2013/EU rendelet IV. fejezetében, illetve a 229/2013/EU rendelet IV. fejezetében említett intézkedések legfeljebb 50%-ának megfelelő összegű előleget fizessenek;

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 68. és 71. cikkében említett beavatkozások esetében legfeljebb 50 %-nak megfelelő összegű előleget fizetnek.

(3)  A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 68. és 71. cikkében és III. címének III. fejezetében, valamint az 1308/2013/EU rendelet II. fejezetének I. szakaszában említett beavatkozások esetében legfeljebb 50%-nak megfelelő összegű előleget fizetnek.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett összegeket be kell fizetni az Unió költségvetésébe, és újrafelhasználás esetén azokat kizárólag EMGA- vagy EMVA-kiadások finanszírozására lehet felhasználni.

(2)  Az (1) bekezdésben említett összegeket be kell fizetni az Unió költségvetésébe, és újrafelhasználás esetén azokat kizárólag EMGA-, illetve EMVA-kiadások finanszírozására lehet felhasználni, és azoknak túlnyomórészt az EMGA keretében létrehozott mezőgazdasági tartalék fedezniük a 14. cikkben meghatározott kereteken belül.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 7. cikk e) pontjának értelmében finanszírozott tájékoztatás célja a KAP megismertetésének, végrehajtásának és továbbfejlesztésének elősegítése, a szóban forgó szakpolitika tartalmának és célkitűzéseinek a közvéleményben való tudatosítása, a fogyasztók válságot követően megcsappant bizalmának helyreállítása tájékoztatási kampányok révén, a mezőgazdasági termelők és a vidéki térségekben tevékenykedő további érintett felek tájékoztatása, valamint az európai mezőgazdasági modell támogatása, továbbá annak elősegítése, hogy a polgárok megértsék azt.

A 7. cikk e) pontjának értelmében finanszírozott tájékoztatás célja a KAP megismertetésének, végrehajtásának és továbbfejlesztésének elősegítése, a szóban forgó szakpolitika tartalmának és célkitűzéseinek a közvéleményben való tudatosítása, beleértve az éghajlattal, a környezettel, az állatjóléttel és a fejlődéssel meglévő kölcsönhatást. A cél a polgárok tájékoztatása a mezőgazdaság és az élelmezés terén előttünk álló kihívásokról, a mezőgazdasági termelők és a fogyasztók tájékoztatása, a fogyasztók válságot követően megcsappant bizalmának helyreállítása tájékoztatási kampányok révén, a mezőgazdasági termelők és a vidéki térségekben tevékenykedő további érintett felek tájékoztatása, valamint a fenntarthatóbb uniós mezőgazdasági modell támogatása, továbbá annak elősegítése, hogy a polgárok megértsék azt.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezen intézkedések révén következetes, tárgyilagos és széles körű tájékoztatást kell nyújtani az Unión belül és kívül.

Ezen intézkedések révén egy kommunikációs terv keretében következetes, pártatlan, bizonyítékokon alapuló, tárgyilagos és széles körű tájékoztatást kell nyújtani az Unión belül és kívül.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 100. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek azon feltételekkel való kiegészítése céljából, amelyek fennállása mellett az alapok bizonyos kiadásai és bevételei kompenzálandók.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 100. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek a kiadásigazoló nyilatkozatok részleteire vonatkozó, azon feltételekkel való kiegészítése céljából, amelyek fennállása mellett az alapok bizonyos kiadásai és bevételei kompenzálandók.

Indokolás

A javasolt felhatalmazás túl széles körű. Azt például a kiadásigazoló nyilatkozatokra kell korlátozni, ellenkező esetben megakadályozhatná a jóváhagyott KAP-stratégiai tervben szereplő támogatási intézkedések valamennyi kiadását.

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A költségvetési rendelet 127. cikkének alkalmazásában a Bizottság az e rendelet 11. cikkében említett tanúsító szervek munkájából szerez bizonyosságot, kivéve, ha tájékoztatta a tagállamot arról, hogy egy adott pénzügyi év tekintetében nem tud a tanúsító szerv munkájára támaszkodni, és ezt figyelembe veszi az érintett tagállam tekintetében szükséges bizottsági auditokra vonatkozó kockázatértékelés során.

A költségvetési rendelet 127. cikkének alkalmazásában a Bizottság az e rendelet 11. cikkében említett tanúsító szervek munkájából szerez bizonyosságot, és a kockázatértékelés során figyelembe veszi az érintett tagállam tekintetében szükséges bizottsági auditokat, kivéve, ha tájékoztatta a tagállamot arról, hogy nem tud e munkára támaszkodni.

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  annak ellenőrzése, hogy az (EU)…/… rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] említett beavatkozásokhoz kapcsolódó, az 5. cikk (2) bekezdésének és a 6. cikknek a hatálya alá tartozó kiadásokhoz kapcsolódóan az éves teljesítményalapú záróelszámolásban fel vannak-e tüntetve megfelelő eredmények;

b)  annak ellenőrzése, hogy az (EU)…/… rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] említett beavatkozásokhoz kapcsolódó, az 5. cikk (2) bekezdésének és a 6. cikknek a hatálya alá tartozó kiadásokhoz kapcsolódóan az éves záróelszámolási jelentésben fel vannak-e tüntetve megfelelő eredmények;

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  annak ellenőrzése, hogy megfelelően végrehajtották-e a 39. és 40. cikkben említett cselekvési tervet.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállam irányítási és kontrollrendszerei által feltárt súlyos hiányosságok esetén, valamint az Unió pénzügyi érdekei védelmének e rendelet 57. cikkel összhangban történő biztosítása érdekében a Bizottság az (EU).../... rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] meghatározott összes beavatkozásra alkalmazandó uniós jognak való megfelelés biztosítása céljából kiterjesztheti az ellenőrzéseit annak alátámasztására, hogy milyen feltételek mellett került sor az alapok által finanszírozott műveletek végrehajtására és ellenőrzésére.

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 1 bekezdés – 3 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság mindaddig folytathatja a kiterjesztett nyomon követést, amíg az irányítási rendszerek működésében feltárt súlyos hiányosságok fennállnak.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják a 2988/95/EK, Euratom rendelet értelmében vett szabálytalanságokra, a KAP-stratégiai tervben meghatározott feltételek egyéb be nem tartására, és a feltételezett csalási ügyekre vonatkozó információkat, valamint a szóban forgó szabálytalanságokkal és csalási ügyekkel összefüggésben teljesített jogosulatlan kifizetéseknek az e fejezet 3. szakasza értelmében történő visszafizettetése érdekében megtett lépésekre vonatkozó információkat.

(3)  A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják a 2988/95/EK, Euratom rendelet értelmében vett szabálytalanságokra, a KAP-stratégiai tervben meghatározott feltételek egyéb be nem tartására, és a feltételezett csalási ügyekre vonatkozó információkat, valamint a szóban forgó szabálytalanságokkal és csalási ügyekkel összefüggésben teljesített jogosulatlan kifizetéseknek az e fejezet 3. szakasza értelmében történő visszafizettetése érdekében megtett lépésekre vonatkozó információkat. A Bizottság összegzi ezeket az információkat és többéves jelentéseket tesz közzé, amelyeket az Európai Parlament tár. 

Indokolás

Ez összhangban van az átláthatóság elvével, ezenkívül támogatja az Európai Parlament – a Költségvetési Ellenőrző Bizottság által gyakorolt – ellenőrző szerepét.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Éves pénzügyi záróelszámolás

Éves záróelszámolás

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezek a végrehajtási jogi aktusok kiterjednek a benyújtott éves számlák teljességére, pontosságára és valódiságára, és azokat az 52. és 53. cikk értelmében később elfogadásra kerülő végrehajtási jogi aktusok tartalmának sérelme nélkül kell elfogadni.

Ezek a végrehajtási jogi aktusok kiterjednek a benyújtott éves számlák teljességére, pontosságára és valódiságára, és azokat e cikk (2) bekezdése és az 53. cikk értelmében később elfogadásra kerülő végrehajtási jogi aktusok tartalmának sérelme nélkül kell elfogadni.

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat állapít meg az (1) bekezdésben meghatározott záróelszámolásról, az (1) bekezdés második albekezdésében említett végrehajtási jogi aktusok elfogadása és végrehajtása kapcsán hozandó intézkedések, és többek között a Bizottság és a tagállamok közötti információcsere és a betartandó határidők vonatkozásában.

A Bizottság a szóban forgó költségvetési évet követő év október 15-én végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyben meghatározza az (EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címében említett beavatkozásokhoz kapcsolódó, az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. cikkben említett kiadások tekintetében az uniós finanszírozásból abban az esetben levonandó összegeket, ha:

 

a)  az éves záróelszámolási jelentésben szereplő eredmény nem felel meg az 5. cikk (2) bekezdésében és 6. cikkben említett kiadásnak; vagy

 

b)  az egységenkénti támogatás összege a tagállami KAP-stratégiai tervben az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 89. cikkének hatálya alá tartozó beavatkozástípusok tekintetében meghatározott, százalékos arányban kifejezett varianciaértéknél nagyobb mértékben tér el.

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ezek a végrehajtási jogi aktusok nem sérthetik az e rendelet 53. cikke értelmében később elfogadásra kerülő végrehajtási jogi aktusok tartalmát.

(Lásd az 52. cikk (1) bekezdésének szövegét.)

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 2 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság a levonandó összegeket az egyes beavatkozások céljából bejelentett éves kiadás és az ahhoz kapcsolódóan a nemzeti KAP-stratégiai tervvel összhangban bejelentett eredménynek megfelelő összeg közötti különbség alapján állapítja meg, figyelembe véve a tagállam által benyújtott indokokat. Az említett levonások csak az adott, megfelelő eredmény nélküli beavatkozások tekintetében bejelentett kiadásokra alkalmazandók.

(Lásd az 52. cikk (2) bekezdésének szövegét.)

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 2 bekezdés – 2 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni. A Bizottság értesíti a szándékáról az érintett tagállamot, és lehetőséget biztosít a tagállam számára, hogy a végrehajtási jogi aktus tervezetének 182/2011/EU rendelet 3. cikke (3) bekezdésének megfelelően történő benyújtását megelőzően legalább 30 napon belül benyújthassa észrevételeit.

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 100. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek az alábbiakra vonatkozó szabályokkal történő kiegészítése céljából:

 

a)  az (1) és (2) bekezdésben előírt záróelszámolás az (1) bekezdés második albekezdésében és a (2) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusok elfogadása és végrehajtása kapcsán hozandó intézkedések, ezen belül is a Bizottság és a tagállamok közötti információcsere és a betartandó határidők vonatkozásában;

 

b)  az érintett tagállamok által benyújtott indokokra vonatkozó kritériumok, valamint a (2) bekezdésben említett csökkentések alkalmazásával kapcsolatos módszertan és kritériumok.

(Lásd az 51. cikk (2) bekezdésének és az 52. cikk (4) bekezdésének szövegét.)

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

52. cikk

törölve

Éves teljesítményalapú záróelszámolás

 

(1)  Ha az (EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címében említett beavatkozásokhoz kapcsolódó, az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. cikkben említett kiadások tekintetében az éves teljesítményalapú záróelszámolásban nincs feltüntetve megfelelő eredmény, akkor a Bizottság az adott költségvetési évet követő év október 15-ig végrehajtási jogi aktusok útján határoz az uniós finanszírozásból levonandó összegekről. Ezek a végrehajtási jogi aktusok nem sérthetik az e rendelet 53. cikke értelmében később elfogadásra kerülő végrehajtási jogi aktusok tartalmát.

 

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

 

(2)  A Bizottság a levonandó összegeket az egyes beavatkozások céljából bejelentett éves kiadás és az ahhoz kapcsolódóan a nemzeti KAP-stratégiai tervvel összhangban bejelentett eredménynek megfelelő összeg közötti különbség alapján állapítja meg, figyelembe véve a tagállam által benyújtott indokokat.

 

(3)  Az (1) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktusok elfogadását megelőzően a Bizottság lehetőséget biztosít a tagállam számára észrevételei megtételére és a különbségek megindoklására.

 

(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 100. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek az érintett tagállamok által benyújtott indokokra vonatkozó kritériumokkal, valamint a csökkentések alkalmazásának módszerével és kritériumaival kapcsolatos szabályokkal történő kiegészítése céljából.

 

(5)  

 

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat állapít meg az (1) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktus elfogadása és végrehajtása kapcsán hozandó intézkedések, többek között a Bizottság és a tagállamok közötti információcsere és a betartandó határidők vonatkozásában.

 

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

 

(Az 52. cikk szövege egy részének áthelyezése az 51. cikkbe.)

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság a feltárt hiányosságok súlyossága alapján állapítja meg a kizárásra kerülő összegeket.

(2)  A Bizottság a megállapított meg nem felelés súlyossága alapján megállapítja a kizárásra kerülő összegeket. A Bizottság kellően figyelembe veszi a jogsértés jellegét és az Unió által elszenvedett pénzügyi veszteséget. A kizárás az azonosított és jogosulatlanul felhasznált összegeken alapul. Amennyiben észszerűen nem lehetséges kiszámítani a pontos összeget, arányos módon átalánykorrekciókat alkalmaznak.

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 100. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek a pénzügyi korrekciók alkalmazását érintő kritériumokra és módszerekre vonatkozó szabályokkal történő kiegészítése céljából.

(6)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 100. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek a pénzügyi korrekciók alkalmazását érintő kritériumokra és módszerekre vonatkozó szabályokkal történő kiegészítése céljából, ideértve a (2) bekezdésben említett átalánykorrekciókat is.

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján szabályokat állapít meg az (1) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktus elfogadása és végrehajtása kapcsán hozandó intézkedések, többek között a Bizottság és a tagállamok közötti információcsere és a betartandó határidők, valamint a (3) bekezdésben meghatározott egyeztetési eljárás, és ahhoz kapcsolódóan az egyeztetőbizottság létrehozása, feladatai, összetétele és munkamódszere vonatkozásában.

A Bizottság a 100. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján az e rendeletet kiegészítő szabályokat állapít meg az (1) bekezdésben említett végrehajtási jogi aktus elfogadása és végrehajtása kapcsán hozandó intézkedések, többek között a Bizottság és a tagállamok közötti információcsere és a betartandó határidők, valamint a (3) bekezdésben meghatározott egyeztetési eljárás, és ahhoz kapcsolódóan az egyeztetőbizottság létrehozása, feladatai, összetétele és munkamódszere vonatkozásában.

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

53 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

53a. cikk

 

Meg nem felelés miatti visszafizettetés

 

(1)  A tagállamok a kedvezményezettek által a KAP-stratégiai tervben említett beavatkozások feltételei tekintetében elkövetett szabálytalanság vagy egyéb meg nem felelés következtében jogosulatlanul teljesített minden kifizetést visszafizettetnek a kedvezményezettel, és szükség esetén megfelelő bírósági eljárást kezdeményeznek.

 

(2)  Amennyiben az összeget nem fizetik vissza a visszafizetésre való felhívás időpontját követő négy éven belül, illetve nyolc éven belül, amennyiben a visszafizettetés nemzeti bírósági eljárás tárgyát képezi, a visszafizettetés elmaradásának pénzügyi költségeit 50%-ban az érintett tagállam, 50%-ban pedig az Unió viseli annak a követelménynek a sérelme nélkül, hogy az érintett tagállamnak a 57. cikkel összhangban folytatnia kell a visszafizettetési eljárást.

 

(3)  Megfelelően indokolt esetben a tagállam dönthet úgy, hogy nem hajtja végre a visszafizettetést. Ilyen irányú döntés csak az alábbi esetekben hozható:

 

a)   ha a már felmerült és a várhatóan felmerülő költségek összege meghaladja a visszafizetendő összeget; ez a feltétel abban az esetben is teljesítettnek tekintendő, ha:

 

i.  a kedvezményezettel a valamely beavatkozás keretében teljesített egyéni kifizetéssel összefüggésben visszafizettetendő összeg – a kamatokat nem beleszámítva – nem haladja meg a 100 EUR összeget; vagy

 

ii.  a kedvezményezettel a valamely beavatkozás keretében teljesített egyéni kifizetéssel összefüggésben visszafizettetendő összeg – a kamatokat nem beleszámítva – 100 EUR és 250 EUR közé esik, és az érintett tagállam a nemzeti jogában a nemzeti adósságok be nem hajtására vonatkozóan a visszafizettetendő összeggel megegyező vagy annál magasabb küszöbértéket alkalmaz;

 

b)  ha nincs lehetőség visszafizettetésre abból az okból kifolyólag, hogy a nemzeti joggal összhangban megállapították és elismerték az adós vagy a szabálytalanságért jogi felelősséggel tartozó személyek fizetésképtelenségét.

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kedvezményezettek által a KAP-stratégiai tervben említett beavatkozások feltételei tekintetében elkövetett szabálytalanság vagy egyéb meg nem felelés miatt a tagállamok által visszafizettetett összegeket, valamint azok kamatait a kifizető ügynökségek javára kell teljesíteni, amelyek azokat EMGA-hoz rendelt bevételként könyvelik el az összegek tényleges beérkezésének hónapja szerint.

A kedvezményezettek által a KAP-stratégiai tervben említett beavatkozások feltételei tekintetében elkövetett szabálytalanság vagy egyéb meg nem felelés miatt a tagállamok által visszafizettetett összegeket, valamint azoknak a fizetés esedékességének dátumát követő naptól számítandó kamatait a kifizető ügynökségek javára kell teljesíteni, amelyek azokat EMGA-hoz rendelt bevételként könyvelik el az összegek tényleges beérkezésének hónapja szerint.

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok az első bekezdés sérelme nélkül utasíthatják a kifizető ügynökséget mint az adósságok visszafizettetéséért felelős szervet, hogy a valamely kedvezményezett részéről fennálló minden kinnlevő tartozást vonják le az adott kedvezményezett részére történő jövőbeni kifizetésekből.

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a KAP-stratégiai tervben említett vidékfejlesztési beavatkozások feltételei tekintetében a kedvezményezettek által elkövetett szabálytalanságra vagy egyéb meg nem felelésre derül fény, a tagállamok az érintett uniós finanszírozás teljes vagy részleges törlése révén pénzügyi kiigazításokat végeznek. A tagállamok figyelembe veszik a feltárt meg nem felelés természetét és súlyosságát, továbbá az EMVA-t ért pénzügyi veszteség szintjét.

Ha a KAP-stratégiai tervben említett vidékfejlesztési beavatkozások feltételei tekintetében a kedvezményezettek által elkövetett szabálytalanságra vagy egyéb meg nem felelésre derül fény, a tagállamok az érintett uniós finanszírozás részleges vagy kivételes esetben teljes törlése révén pénzügyi kiigazításokat végeznek. A tagállamok figyelembe veszik a feltárt meg nem felelés természetét és súlyosságát, továbbá az EMVA-t ért pénzügyi veszteség szintjét.

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EMVA keretében nyújtott uniós finanszírozáshoz kapcsolódóan törölt vagy visszafizettetett összegeket, továbbá az azokhoz kapcsolódó kamatokat a KAP-stratégiai tervben említett egyéb vidékfejlesztési beavatkozásokhoz kell hozzárendelni. A törölt vagy visszafizettetett uniós pénzösszegeket azonban a tagállamok csak a nemzeti KAP-stratégiai tervben szereplő vidékfejlesztési beavatkozásokhoz használhatják újra fel, feltéve, hogy ezeket a pénzösszegeket nem pénzügyi kiigazítás tárgyát képező vidékfejlesztési műveletekhez csoportosították át.

Az EMVA keretében nyújtott uniós finanszírozáshoz kapcsolódóan törölt vagy visszafizettetett összegeket, továbbá az azokhoz kapcsolódó, a fizetés esedékességének napját követő naptól számítandó kamatokat az ugyanazon KAP-stratégiai tervben említett egyéb vidékfejlesztési beavatkozásokhoz kell hozzárendelni.

(Az (1) bekezdés utolsó része az új (2a) bekezdésbe kerül át.)

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok a kedvezményezett által elkövetett jelentős szabálytalanság miatt jogosulatlanul kifizetett összegeket az e cikkben meghatározott feltételek szerint levonják a kifizető ügynökség által a kedvezményezett számára a jövőben kifizetendő összegekből.

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 1 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A törölt vagy visszafizettetett uniós pénzösszegeket azonban a tagállamok teljes egészében csak a nemzeti KAP-stratégiai tervben szereplő vidékfejlesztési beavatkozásokhoz használhatják fel újra, feltéve, hogy ezeket a pénzösszegeket nem pénzügyi kiigazítás tárgyát képező vidékfejlesztési műveletekhez csoportosították át.

(Lásd az 55. cikk (1) bekezdése második részének szövegét.)

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

57 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok hatékony irányítási és kontrollrendszereket hoznak létre az uniós beavatkozásokra irányadó uniós jogszabályok betartásának biztosítása érdekében.

(2)  A tagállamok hatékony irányítási és kontrollrendszereket hoznak létre az uniós beavatkozásokra irányadó uniós jogszabályok betartásának biztosítása érdekében. A kontrollrendszereket az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 101. cikke szerinti nemzeti KAP-stratégiai tervben kell bemutatni. Ezen irányítási és kontrollrendszerek korai előrejelző mechanizmusokat is magukban foglalhatnak.

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

57 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A kifizetett támogatás összegének csökkentése formájában kiszabott szankciók esetén a szankció összege nem haladhatja meg annak a támogatási kérelemnek, kifizetési kérelemnek vagy odaítélhető támogatásnak a 100 %-át, amelyre a szankciót alkalmazzák.

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

57 cikk – 3 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A meg nem felelés által érintett mennyiség és/vagy időtartam alapján kiszámított összeg formájában kiszabott szankciók esetén az említett összeg nem haladhatja meg a második albekezdésben említett százalékos aránnyal megegyező összeget.

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

57 cikk – 3 bekezdés – 1 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A jóváhagyás, elismerés vagy engedély felfüggesztése vagy visszavonása formájában kiszabott szankció esetén, illetve a kedvezményezettnek a beavatkozásban való részvételből vagy annak előnyeiből való részesülésből történő kizárása esetén a maximális időtartamot három egymást követő évben kell meghatározni, amely újabb meg nem felelés esetén megújítható.

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

57 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a meg nem felelés a kedvezményezett által a támogatási kérelemmel vagy a kifizetési kérelemmel kapcsolatban elkövetett nyilvánvaló hibáknak tudható be, amelyeket a kifizető hatóság elismert, és amelyeket helyesbítettek és kiigazítottak a kedvezményezett tájékoztatása előtt;

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

57 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  a meg nem felelés a súlyosságát, mértékét vagy időtartamát tekintve csekély.

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

57 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

57a. cikk

 

A hibák kijavítása

 

(1)  Stratégiai tervük keretében a tagállamok nemzeti rendelkezéseket írhatnak elő, amelyek csökkentés vagy szankció alkalmazása nélkül ismerik el a kedvezményezettek számára az igazgatási nyilatkozat vagy egy korábbi támogatási kérelem módosításához vagy helyesbítéséhez való jogot, amennyiben:

 

a)  a kedvezményezett tárgyi tévedést követett el a helyzetére vonatkozó adatok megadásakor;

 

b)  a kedvezményezett nem ismerte a helyzetére vonatkozóan megállapított jogosultsági kritériumokat, kötelezettségvállalásokat vagy a támogatás odaítélésére vonatkozóan meghatározott feltételekkel kapcsolatos egyéb kötelezettségeket.

 

Ez a módosítási vagy helyesbítési jog akkor alkalmazandó, ha a hibát vagy a kihagyást jóhiszeműen követték el, és az nem csalási kísérlet következményének tűnik.

 

A kedvezményezett jóhiszeműségének értékelése a nemzeti hatóságok feladata.

Indokolás

E módosítás célja, hogy tárgyi tévedés vagy a szabályok hiányos ismeretével összefüggő hiba esetére módosításhoz való jogot állapítson meg.

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

58 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az ellenőrzések szintje elérje a hatékony kockázatkezeléshez szükséges szintet.

A tagállamok biztosítják, hogy az ellenőrzések szintje elérje a hatékony kockázatkezeléshez szükséges szintet, amelyet a kezdeti szinthez képest csökkenthetnek, amikor az irányítási és kontrollrendszerek megfelelően működnek és a hibaarányok mértéke elfogadható. Az illetékes hatóság az ellenőrizendő mintát a kérelmezők teljes köréből választja ki, és a mintának adott esetben két részből kell állnia: egy véletlenszerűen kiválasztott részből, hogy reprezentatív hibaarányt lehessen megállapítani, valamint egy kockázatelemzés alapján kiválasztott részből, amely azon területekre összpontosít, ahol a legmagasabb az Unió pénzügyi érdekeivel kapcsolatos kockázat.

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

58 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a tagállamok által a 228/2013/EU rendelet IV. fejezetében és a 229/2013/EU rendelet IV. fejezetében említett intézkedések tekintetében elvégzendő ellenőrzésekre vonatkozó egyéb szabályok.

törölve

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a biztosítéknyújtás során érvényesülő megkülönböztetésmentes kezelés, egyenlőség és arányosság biztosítása;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  „az állatok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer”: az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben33 meghatározott, az állatok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer vagy a 21/2004/EK tanácsi rendeletben34 meghatározott, a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszere;

c)  „az állatok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer”: az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben33 meghatározott, az állatok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer vagy a 21/2004/EK tanácsi rendeletben34 meghatározott, a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszere, illetve adott esetben a 2008/71/EK tanácsi irányelvben34a meghatározott, a sertések azonosítási és nyilvántartási rendszere, valamint a tagállamok által az állatok tekintetében létrehozott egyéb adatbázisok;

__________________

__________________

33 Az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 204., 2000.8.11., 1. o.)

33 Az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 204., 2000.8.11., 1. o.)

34 A Tanács 21/2004/EK rendelete (2003. december 17.) a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról (HL L 5., 2004.1.9., 8. o.).

34 A Tanács 21/2004/EK rendelete (2003. december 17.) a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról (HL L 5., 2004.1.9., 8. o.).

 

34a A Tanács 2008/71/EK irányelve (2008. július 15.) a sertések azonosításáról és nyilvántartásáról (HL L 213., 2008.8.8., 31. o.).

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 4 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  „kérelemmentes rendszer”: terület- és állatállomány-alapú beavatkozások esetében használatos olyan igénylési rendszer, amelyben legalább a támogatásra bejelentett egyedi területekre vagy állatokra vonatkozóan szükséges adatok elérhetők a tagállamok által működtetett hivatalos számítógépes adatbázisokban.

f)  „kérelemmentes rendszer”: terület- és állatállomány-alapú beavatkozások esetében használatos olyan – akár előre kitöltött, akár más fajta – igénylési rendszer, amelyben legalább a támogatásra bejelentett egyedi területekre vagy állatokra vonatkozóan szükséges adatok elérhetők a tagállamok által működtetett hivatalos számítógépes adatbázisokban.

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

64 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  területmegfigyelő rendszer;

c)  területmegfigyelő és -ellenőrző rendszer;

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

64 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az integrált rendszernek elektronikus adatbázisok és földrajzi információs rendszerek alapján kell működnie, és lehetővé kell tennie az adatoknak az elektronikus adatbázisok és földrajzi információs rendszerek közötti cseréjét.

(2)  Az integrált rendszernek elektronikus adatbázisok és földrajzi információs rendszerek alapján kell működnie, és lehetővé kell tennie az adatoknak az elektronikus adatbázisok és földrajzi információs rendszerek közötti cseréjét. E célból a földrajzi információs rendszer lehetővé teszi, hogy a mezőgazdasági üzemekre, kataszteri vagy referenciaparcellákra vonatkozó földrajzi térinformatikai adatokat hozzárendeljék az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] XI. mellékletében felsorolt, az uniós jogszabályok alapján meghatározott körülhatárolt védett övezetekhez és kijelölt területekhez, például a Natura 2000 területekhez vagy a nitrátok szempontjából veszélyeztetett területekhez, valamint ezek tájjellemzőihez és ökológiai infrastruktúráihoz (fák, sövények, tavak, pufferzónák, part menti sávok stb.).

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

64 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az integrált rendszer megvalósításával és alkalmazásával kapcsolatos tagállami felelősségek sérelme nélkül a Bizottság szakosított szervek vagy szakemberek segítségét kérheti az integrált rendszer létrehozásának, monitoringjának és működtetésének elősegítésére, különösen azzal a céllal, hogy megfelelő szakmai tanácsokkal lássák el a tagállamok illetékes hatóságait.

(3)  Az integrált rendszer megvalósításával és alkalmazásával kapcsolatos tagállami felelősségek sérelme nélkül a Bizottság szakosított szervek vagy szakemberek segítségét kéri az integrált rendszer létrehozásának, monitoringjának és működtetésének elősegítésére, különösen azzal a céllal, hogy megfelelő szakmai tanácsokkal lássák el a tagállamok illetékes hatóságait.

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az érintett tagállam illetékes hatóságának digitális adatbázisán keresztül lehetővé kell tenni az első albekezdésben említett, az aktuális naptári vagy gazdasági évre, valamint az azt megelőző tíz ilyen évre vonatkozó adatokba és dokumentumokba való betekintést.

Az érintett tagállam illetékes hatóságának digitális adatbázisán keresztül lehetővé kell tenni az első albekezdésben említett, az aktuális naptári vagy gazdasági évre, valamint az azt megelőző tíz ilyen évre vonatkozó adatokba és dokumentumokba való betekintést. Összefoglalók formájában az adatbázisban szereplő megfelelő információkat is át lehet adni.

Indokolás

Aggodalomra ad okot az összes információ elérhetővé tételének költsége. A tíz évre kiterjedő elérhetőség biztosítása meglehetősen költséges lehet. Hasonló jellegű, releváns információk összefoglalók formájában sokkal költséghatékonyabban lehetne elérhetővé tenni.

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a kedvezményezettek és lehetséges kedvezményezettek hozzáférjenek minden referenciaadathoz és jellemzőre vonatkozó adathoz az általuk használt vagy használni tervezett fölterülettel kapcsolatban, hogy pontos kérelmet tudjanak benyújtani.

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 63. cikk (2) bekezdésben említett, és a nemzeti KAP-stratégiai terv keretében végrehajtott területalapú beavatkozásokhoz igényelt támogatások esetében a tagállamok előírják, hogy a kérelmet az illetékes hatóság által a kérelem benyújtásához rendelkezésre bocsájtott földrajzi térinformatikai kérelem segítségével kell benyújtani.

(1)  A 63. cikk (2) bekezdésben említett, és a nemzeti KAP-stratégiai terv keretében végrehajtott területalapú beavatkozásokhoz igényelt támogatások esetében a tagállamok előírják, hogy a földrajzi térinformatikai kérelmet az illetékes hatóság által rendelkezésre bocsájtott formanyomtatvány segítségével kell benyújtani.

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ha egy tagállam kérelemmentes rendszer használata mellett dönt, lehetővé válik a közigazgatási szervek számára, hogy a kedvezményezettek részére a támogatható kifizetéseket a hivatalos számítógépes adatbázis meglévő adatai alapján – amennyiben nem volt változás – teljesítsék, amelyet változások miatt szükséges esetben további információkkal egészítenek ki. A kedvezményezettnek meg kell erősítenie az említett adatokat és kiegészítő információkat.

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok területmegfigyelő rendszert hoznak létre és működtetnek.

(1)  A tagállamok területmegfigyelő és -ellenőrző rendszert hoznak létre és működtetnek. Megfelelően indokolt esetekben a Bizottság egy átmeneti időszakot engedélyezhet a területmegfigyelő és -ellenőrző rendszer létrehozását illetően azon tagállamok számára, amelyek a közelmúltban nem használtak ilyen területmegfigyelő és -ellenőrző rendszert.

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok uniós szinten meghatározott módszer alapján évente értékelik a területmegfigyelő rendszer minőségét.

A tagállamok uniós szinten meghatározott módszer alapján évente értékelik a területmegfigyelő és -ellenőrző rendszer minőségét.

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

70 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok a támogatásokra vonatkozó ellenőrzési és szankcionálási rendszert hoznak létre a 63. cikkben foglaltak szerint.

A tagállamok a támogatásokra vonatkozó ellenőrzési és szankcionálási rendszert hoznak létre a 63. cikkben foglaltak szerint. A tagállamok – a kifizető ügynökségek vagy az általuk a nevükben történő eljárásra felhatalmazott szervek útján – végrehajtják a támogatási kérelmek adminisztratív ellenőrzését a jogosultsági feltételek teljesítésének ellenőrzése céljából. Az említett ellenőrzéseket helyszíni ellenőrzésekkel kell kiegészíteni.

Módosítás    175

Rendeletre irányuló javaslat

70 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok a 63. cikk (2) bekezdésében említett minden egyes beavatkozás tekintetében biztosítják, hogy az évente elvégzett helyszíni ellenőrzések kontrollmintája az összes kedvezményezett legalább 5 %-át lefedi. E százalékos értéket megfelelő mértékben meg kell emelni, amennyiben egy adott beavatkozással vagy intézkedéssel összefüggésben jelentős mértékű meg nem felelést észlelnek. Elfogadható szintű hibaarány esetén azonban a tagállamok csökkenthetik e százalékos értéket.

Módosítás    176

Rendeletre irányuló javaslat

70 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 57. cikk (1)–(5) bekezdését értelemszerűen kell alkalmazni.

törölve

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

73 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a Bizottság részére történő továbbítás, illetve rendelkezésre bocsátás módja, tartalma és részletes szabályai az alábbiak esetében:

a)  a Bizottság részére történő továbbítás, illetve rendelkezésre bocsátás módja és részletes szabályai az alábbiak esetében:

Módosítás    178

Rendeletre irányuló javaslat

73 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a 67. és 68. cikkben említett földrajzi térinformatikai kérelmek rendszerének és a területmegfigyelő rendszernek az alapvető jellemzői és szabályai.

b)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 100. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából, amelyekben meghatározza a Bizottság részére történő továbbítás, illetve rendelkezésre bocsátás tartalmának szabályait az alábbiak esetében:

 

i.  a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer, a földrajzi térinformatikai kérelmek rendszere és a területmegfigyelő és -ellenőrző rendszer minőségére vonatkozó értékelési jelentések,

 

ii.  a 66., 67. és 68. cikkben említett, a tagállamok által végrehajtandó korrekciós intézkedések,

 

iii.  a 67. és 68. cikkben említett földrajzi térinformatikai kérelmek rendszerének és a területmegfigyelő és -ellenőrző rendszernek az alapvető jellemzői és szabályai.

Módosítás    179

Rendeletre irányuló javaslat

73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

Módosítás    180

Rendeletre irányuló javaslat

78 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok megküldenek a Bizottság részére egy jegyzéket, amelyben feltüntetik azokat a harmadik országban székhellyel rendelkező vállalkozásokat, amelyek esetében a szóban forgó összeg kifizetése vagy átvétele az adott tagállamban történt, illetve kellett volna történnie.

(2)  A tagállamok megküldenek a Bizottság részére egy jegyzéket, amelyben feltüntetik azokat a harmadik országban székhellyel rendelkező vállalkozásokat, amelyek esetében a szóban forgó összeg kifizetése vagy átvétele az adott tagállamban történt, illetve kellett volna történnie. Szükség esetén a Bizottság harmadik országok – köztük fejlődő országok – szakértőit kéri fel a KAP tagállami szintű végrehajtása külső hatásainak értékelésére.

Indokolás

A harmadik országokkal folytatott hatékony és eredményes együttműködés szellemében a Bizottságnak fokoznia kell a partnerországokkal folytatott párbeszédet minden olyan kérdésben, amely hatással van az érintett országok fejlesztési folyamatára. Az uniós partnerektől kapott információk célja, hogy az uniós szakpolitikák – különösen a belső politikák külső vonatkozásai és maguk a külső politikák – inkoherenciáját feltárják és orvosolják.

Módosítás    l

Rendeletre irányuló javaslat

79 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

79. cikk

törölve

Programozás

 

(1)  A tagállamok vizsgálati programokat dolgoznak ki a soron következő vizsgálati időszakban a 75. cikknek megfelelően végrehajtandó vizsgálatokhoz.

 

(2)  A tagállamok minden évben április 15-e előtt megküldik a Bizottságnak az (1) bekezdésben említett programjukat, és meghatározzák a következőket:

 

a)  a vizsgálatnak alávetendő vállalkozások száma és azok ágazatonkénti lebontása a hozzájuk kapcsolódó összegek alapján;

 

b)  a program kidolgozására elfogadott kritériumok.

 

(3)  Ha a Bizottság nyolc héten belül nem tette meg észrevételeit, a tagállamok végrehajtják az általuk kidolgozott és a Bizottságnak továbbított programokat.

 

(4)  A (3) bekezdés értelemszerűen alkalmazandó a program tagállamok általi módosításaira.

 

(5)  A Bizottság bármikor kérheti, hogy a tagállam egy adott vállalkozási kategóriával egészítse ki programját.

 

(6)  Azokat a vállalkozásokat, amelyek bevételeinek, illetve kifizetéseinek összege 40 000 EUR-nál kisebb, az e fejezetben előírt vizsgálatnak csak akkor kell alávetni, ha annak konkrét indokai vannak, amelyeket vagy a tagállamoknak kell az (1) bekezdésben említett éves programjukban feltüntetni, vagy a Bizottságnak az említett program esetleges javasolt módosításában.

 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 101. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az első albekezdésben meghatározott összeghatár módosítása céljából.

 

Módosítás    182

Rendeletre irányuló javaslat

4 cím – 4 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A feltételességgel összefüggő ellenőrzési rendszerek és szankciók

A fenntartható fejlődést szolgáló feltételességgel összefüggő ellenőrzési rendszerek és szankciók

Indokolás

Ez a módosítás csak a szövegezést érinti, és az a célja, hogy a feltételességet „fenntartható fejlődést szolgáló feltételességnek” nevezze, tekintettel arra, hogy a KAP zöld intézkedéseit (a korábbi zöldítési intézkedéseket) felvették a feltételességhez kapcsolódó kötelező elemek közé.

Módosítás    183

Rendeletre irányuló javaslat

84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok olyan ellenőrzési rendszert hoznak létre, amely biztosítja, hogy az (EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 11. cikkében, a 228/2013/EU rendelet IV. fejezetében és a 229/2013/EU rendelet IV. fejezetében említett intézkedések kedvezményezettjei teljesítsék az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címe, 1. fejezete, 2. szakaszában említett kötelezettségeket.

A tagállamok olyan ellenőrzési rendszert hoznak létre, amely biztosítja, hogy az alábbi kedvezményezettek megfeleljenek az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címe 1. fejezetének 2. szakaszában említett kötelezettségeknek:

 

a)  az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címének II. fejezete alapján közvetlen kifizetésben részesülő kedvezményezettek;

 

b)  az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 65., 66. és 67. cikkében meghatározott, éves támogatásban részesülő kedvezményezettek;

 

c)  a 228/2013/EU rendelet IV. fejezete és a 229/2013/EU rendelet IV. fejezete alapján támogatásban részesülő kedvezményezettek.

 

 

Módosítás    184

Rendeletre irányuló javaslat

84 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  „a meg nem felelés újbóli előfordulása”: ugyanannak a követelménynek vagy meghatározott előírásnak egynél több alkalommal való meg nem felelés, feltéve, hogy a kedvezményezettet tájékoztatták a korábbi meg nem felelésről, és adott esetben lehetősége volt megtenni a szükséges intézkedéseket a korábbi meg nem felelés orvoslása érdekében.

Módosítás    185

Rendeletre irányuló javaslat

84 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdésben említett ellenőrzési rendszereikben a tagállamok:

(3)  Az (1) bekezdésben megállapított ellenőrzési kötelezettségeik teljesítése érdekében a tagállamok:

Módosítás    186

Rendeletre irányuló javaslat

84 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az a) pontban említett helyszíni ellenőrzésekhez adott esetben távérzékelési alkalmazásokat vagy területmegfigyelő rendszert vehetnek igénybe;

c)  az a) pontban említett helyszíni ellenőrzésekhez adott esetben és ha kivitelezhető – távérzékelési alkalmazásokat vagy területmegfigyelő és -ellenőrző rendszert vehetnek igénybe; valamint

Módosítás    187

Rendeletre irányuló javaslat

84 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  korai előrejelző rendszert hoznak létre;

Módosítás    188

Rendeletre irányuló javaslat

84 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az a) pontban említett, évente elvégzendő ellenőrzések tekintetében kockázatelemzés alapján kontrollmintát állapítanak meg, abba véletlenszerű komponenst is belefoglalnak, és a kontrollmintát úgy alakítják ki, hogy az az (EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címe, 1. fejezetének 2. szakaszában említett támogatások kedvezményezettjeinek legalább 1 %-át magában foglalja.

törölve

Módosítás    189

Rendeletre irányuló javaslat

84 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamok az e cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett, évente elvégzendő ellenőrzések tekintetében kockázatelemzés – amelynek során súlyozó tényezőket is alkalmazhatnak – alapján kontrollmintát állapítanak meg, abba véletlenszerű komponenst is belefoglalnak, és a kontrollmintát úgy alakítják ki, hogy az az (EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címe 1. fejezetének 2. szakaszában említett támogatások kedvezményezettjeinek legalább 1%-át lefedje.

Módosítás    190

Rendeletre irányuló javaslat

84 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 100. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek az (EU) .../... rendelet [KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 25. cikkében említett rendszerekben részt vevő mezőgazdasági termelőket érintő egyszerűsített ellenőrzésekre vonatkozó szabályokkal történő kiegészítése céljából.

Módosítás    191

Rendeletre irányuló javaslat

84 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján az e cikkben említett ellenőrzések végrehajtására vonatkozó szabályokat fogad el, ideértve az annak biztosítását célzó szabályokat is, hogy a kockázatelemzés során figyelembe vegyék a következő tényezőket:

 

a)  a mezőgazdasági termelők részvétele az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 13. cikkében meghatározott mezőgazdasági tanácsadási rendszerben;

 

b)  a mezőgazdasági termelők részvétele az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 12. cikkének (3a) bekezdésében meghatározott tanúsítási rendszerben, mivel a rendelet kiterjed az érintett követelményekre és normákra.

 

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás    192

Rendeletre irányuló javaslat

85 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

szabályokat irányoznak elő az igazgatási szankciók azon esetekben történő alkalmazására vonatkozóan, amikor az érintett naptári évben vagy években a föld átruházásra kerül. Ezeknek a szabályoknak a meg nem felelések miatti felelősség átruházók és átvevők közötti méltányos és igazságos elosztásán kell alapulniuk.

szabályokat irányoznak elő az igazgatási szankciók azon esetekben történő alkalmazására vonatkozóan, amikor az érintett naptári évben vagy években a mezőgazdasági földterület, a mezőgazdasági üzem vagy annak részei átruházásra kerülnek. Ezeknek a szabályoknak a meg nem felelések miatti felelősség átruházók és átvevők közötti méltányos és igazságos elosztásán kell alapulniuk.

Módosítás    193

Rendeletre irányuló javaslat

85 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  rendelkeznek arról, hogy ne kerüljön sor igazgatási szankció kiszabására akkor, ha a meg nem felelés mis majornak tudható be.

c)  rendelkeznek arról, hogy ne kerüljön sor igazgatási szankció kiszabására a következő esetekben:

 

i.  a meg nem felelés oka vis maior;

 

ii.  a meg nem felelés hatósági utasításnak tudható be;

 

iii.  a meg nem felelés az illetékes hatóság vagy más hatóság hibájának tudható be, és az igazgatási szankció által érintett kedvezményezettől nem volt észszerűen elvárható, hogy a hibát észrevegye;

 

iv.  a meg nem felelés puszta hanyagságnak tudható be.

Módosítás    194

Rendeletre irányuló javaslat

86 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címe 1. fejezetének 2. szakaszában meghatározott igazgatási szankciók alkalmazása az érintett kedvezményezettnek a ténymegállapítás szerinti naptári évben benyújtott vagy benyújtandó támogatási kérelmei tekintetében nyújtott vagy nyújtandó, a rendelet említett szakaszában felsorolt kifizetések teljes összegének csökkentése vagy a támogatásból való kizárása révén történik.

Az igazgatási szankciók alkalmazása az érintett kedvezményezettnek a ténymegállapítás szerinti naptári évben benyújtott vagy benyújtandó támogatási kérelmei tekintetében nyújtott vagy nyújtandó, a 84. cikk (1) bekezdésében felsorolt kifizetések teljes összegének csökkentése vagy a támogatásból való kizárása révén történik.

Módosítás    195

Rendeletre irányuló javaslat

86 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A támogatáscsökkentésre, illetve a támogatás köréből való kizárásra vonatkozó számítások során figyelembe kell venni a feltárt meg nem felelés súlyosságát, mértékét, továbbá tartós, illetve ismétlődő jellegét, valamint szándékos voltát. A kiszabott szankcióknak visszatartó erejűnek és arányosnak kell lenniük, és összhangban kell lenniük az e cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott kritériumokkal.

A támogatáscsökkentésre, illetve a támogatás köréből való kizárásra vonatkozó számítások során figyelembe kell venni a feltárt meg nem felelés jellegét, súlyosságát, mértékét, továbbá tartós, illetve ismétlődő jellegét, valamint szándékos voltát. A kiszabott szankcióknak visszatartó erejűnek és arányosnak kell lenniük, és összhangban kell lenniük az e cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott kritériumokkal.

Módosítás    196

Rendeletre irányuló javaslat

86 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az előírások gondatlanságból eredő megsértése esetén a támogatáscsökkentés mértéke általános szabályként az e cikk (1) bekezdésében említett kifizetések 3 %-a.

Az előírások gondatlanságból eredő megsértése esetén a támogatáscsökkentés mértéke általános szabályként az e cikk (1) bekezdésében említett kifizetések 3 %-a. A csökkentést a meg nem felelés jellegének és súlyosságának értékelése alapján, az e cikk (1) bekezdésében meghatározott kritériumokra támaszkodva kell meghatározni.

Módosítás    197

Rendeletre irányuló javaslat

86 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok korai előrejelző rendszert hozhatnak létre a meg nem felelés olyan eseteire vonatkozóan, amelyek első alkalommal fordulnak elő, és kisebb súlyosságuk, kisebb mértékük vagy rövidebb időtartamuk miatt nem eredményeznek támogatáscsökkentést, illetve a támogatás köréből való kizárást. Amennyiben az elkövetkező három naptári évben végzett ellenőrzés során azt állapítják meg, hogy a meg nem felelés nem került orvoslásra, visszamenőleges hatállyal alkalmazni kell az első albekezdés szerinti csökkentést.

A tagállamok létrehozzák és használják a 84. cikk (3) bekezdésében említett, a meg nem felelés olyan eseteiben alkalmazandó korai előrejelző rendszert, amelyek első alkalommal fordulnak elő, és kisebb súlyosságuk, kisebb mértékük vagy rövidebb időtartamuk miatt nem eredményeznek támogatáscsökkentést, illetve a támogatás köréből való kizárást. Az illetékes hatóság értesíti a kedvezményezettet, hogy köteles orvosolni a helyzetet, és korrekciós intézkedéseket javasol a meg nem felelés orvoslására. Amennyiben az elkövetkező három naptári évben végzett ellenőrzés során azt állapítják meg, hogy a meg nem felelés nem került orvoslásra, visszamenőleges hatállyal alkalmazni kell az első albekezdés szerinti csökkentést.

Módosítás    198

Rendeletre irányuló javaslat

86 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok az (EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címe 1. fejezetének 3. szakaszában meghatározott mezőgazdasági tanácsadó rendszer keretében kötelező képzést biztosíthatnak a korai előrejelző rendszerben figyelmeztetést kapott kedvezményezettek részére.

A tagállamok az (EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címe 1. fejezetének 3. szakaszában meghatározott mezőgazdasági tanácsadó rendszer keretében külön képzést írnak elő a feltételességről a korai előrejelző rendszerben figyelmeztetést kapott kedvezményezettek részére, és az e képzésben való részvételt kötelezővé tehetik.

Módosítás    199

Rendeletre irányuló javaslat

86 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A meg nem felelés újbóli előfordulása esetén a támogatáscsökkentés mértéke nagyobb kell, hogy legyen, mint a gondatlanságból bekövetkezett, első alkalommal szankcionált meg nem felelésre alkalmazott mérték.

(3)  A meg nem felelés újbóli előfordulása esetén a támogatáscsökkentés mértéke általános szabályként az (1) bekezdésében említett kifizetések teljes összegének 10%-a.

Módosítás    200

Rendeletre irányuló javaslat

86 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A meg nem felelés újbóli előfordulásai esetén, ha nem adnak megalapozott indoklást, a kedvezményezettre úgy kell tekinteni, hogy a (4) bekezdés értelmében szándékosan járt el.

Módosítás    201

Rendeletre irányuló javaslat

86 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Szándékos meg nem felelés esetén a támogatáscsökkentés mértéke nagyobb kell, hogy legyen, mint a (3) bekezdéssel összhangban az újbóli előforduláskor alkalmazott mérték, illetve akár az érintett mezőgazdasági termelő kifizetésekből való teljes kizárását is jelentheti, és egy vagy több naptári évig is alkalmazható.

(4)  Szándékos meg nem felelés esetén a támogatáscsökkentés mértéke legalább az (1) bekezdésben említett kifizetések teljes összegének 15%-a, illetve akár az érintett mezőgazdasági termelő kifizetésekből való teljes kizárását is jelentheti, és egy vagy több naptári évig is alkalmazható.

Módosítás    202

Rendeletre irányuló javaslat

87 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok a 86. cikkben említett támogatáscsökkentések, illetve a támogatás köréből való kizárások alkalmazásából származó összegekből 20 %-ot tarthatnak vissza.

A tagállamok a 86. cikkben említett támogatáscsökkentések, illetve a támogatás köréből való kizárások alkalmazásából származó összegekből 25%-ot tarthatnak vissza.

Indokolás

Semmi sem indokolja, hogy csökkentsék a jelenlegi százalékos értéket. 25%-os értéket kell megadni, mivel a tagállamok hajtják végre a rendszert, és viselik a csökkentések terhét.

Módosítás    203

Rendeletre irányuló javaslat

100 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

100a. cikk

 

Sürgősségi eljárás

 

(1)  Az e cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.

 

(2)  Az Európai Parlament vagy a Tanács a 100. cikk (6) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó, felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

Módosítás    204

Rendeletre irányuló javaslat

102 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  Az 1306/2013/EU rendelet 5. cikkét, 7. cikkének (3) bekezdését, 9. cikkét, 34. cikkét, 35. cikkének (4) bekezdését, valamint 36., 37., 38., 43., 51., 52., 54., 110. és 111. cikkét, továbbá a vonatkozó végrehajtási és felhatalmazáson alapuló szabályokat továbbra is alkalmazni kell az EMGA esetében a 2020-as és az azt megelőző mezőgazdasági pénzügyi év során felmerült kiadásokra, illetve teljesített kifizetésekre, az EMVA esetében pedig a Bizottság által az 1305/2013/EU rendelet alapján jóváhagyott vidékfejlesztési programok kapcsán felmerült kiadásokra, illetve teljesített kifizetésekre.

a)  Az 1306/2013/EU rendelet 5. cikkét, 7. cikkének (3) bekezdését, 9. cikkét, 26. cikkének (5) bekezdését, 34. cikkét, 35. cikkének (4) bekezdését, valamint 36., 37., 38., 43., 51., 52., 54., 110. és 111. cikkét, továbbá a vonatkozó végrehajtási és felhatalmazáson alapuló szabályokat továbbra is alkalmazni kell az EMGA esetében a 2020-as és az azt megelőző mezőgazdasági pénzügyi év során felmerült kiadásokra, illetve teljesített kifizetésekre, az EMVA esetében pedig a Bizottság által az 1305/2013/EU rendelet alapján jóváhagyott vidékfejlesztési programok kapcsán felmerült kiadásokra, illetve teljesített kifizetésekre.

Módosítás    205

Rendeletre irányuló javaslat

103 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

103. cikk

törölve

Átmeneti intézkedések

 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy – szükség esetén – a 101. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek a benne előírt szabályokat illető eltérések vagy kiegészítések tekintetében való kiegészítéséről.

 

INDOKOLÁS

2018. június 1-jén az Európai Bizottság elfogadta a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó Közös Agrárpolitika (KAP) reformjára irányuló három jogalkotási javaslatból álló csomagot, beleértve „a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról” szóló szabályokat ((EU) 393/2018 rendelet). Ezt a kiterjedt jogalkotási csomagot eredetileg 2017 végére tervezték. A bekövetkezett késedelem miatt a határidő szűk, és az Európai Parlament és a Tanács megbízatásának végével is egybeesik, és így nehéz körülményeket teremt a társjogalkotó általi elfogadás szempontjából.  

A késedelem oka többek között az, hogy a következő KAP pénzügyi keretösszegét meghatározó, a 2021–2027 közötti többéves pénzügyi keretre (MFF) irányuló javaslat benyújtására későn, csak 2018 májusában került sor (COM(2018)321). A KAP-ra előirányzott összeg a 27 EU-s tagállamra vonatkozóan 365 006 millió EUR (kötelezettségvállalási előirányzatokban), ami körülbelül 5%-os csökkentést jelent. Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapra (EMGA) előirányzott összeg 286,2 milliárd EUR, ami -1,1%-os csökkentésnek felel meg, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra (EMVA) előirányzott összeg pedig 78,8 milliárd EUR, ami -15,3%-os csökkentést jelent, minden esetben az alaplehetőséghez viszonyítva. Azonban ha az elfogadás folyamata során a javasolt költségvetési felső határok további jelentős módosítására kerül sor, szükséges lehet a Parlament állásfoglalásának felülvizsgálata, ezért a KAP-reformra vonatkozó végleges döntés végső soron a többéves pénzügyi keretre vonatkozó végleges megállapodástól függ.

A KAP-csomag általános felépítése három rendeletből áll: A KAP finanszírozásáról és irányításáról szóló rendelet, a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet, amely két, jelenleg különálló, a közvetlen kifizetésekről és a vidékfejlesztésről szóló rendeletet egyesíti egyetlen rendeletben, valamint a mezőgazdasági piacok egységes közös szervezéséről szóló rendelet. A jelentős átfedések miatt a stratégiai tervről szóló rendeletet és a KAP finanszírozásáról és irányításáról szóló rendeletet egy rendeletként kell értelmezni, és azokról együttesen kell szavazni.

A megalapozottságot tekintve a Bizottság hatásvizsgálata nem foglalkozik többek között az egyszerűsítés kulcsfontosságú kérdésével, mivel nem határozza meg az adminisztratív teher csökkentésének részletes számszerűsítését - a gyakorlatban ez a feladat Bizottságról a tagállamokra hárul. Mindeközben az Európai Számvevőszék által a jelenlegi KAP teljesítményéről készített elemzés eredményei azt mutatják, hogy a közvetlen kifizetések „kizöldítéssel” kapcsolatos összetevője a szándék ellenére nem érte el teljes mértékben a célkitűzéseit, és jelentős adminisztratív terhet teremtett.

Az előadó úgy véli, hogy habár a KAP reformcsomag részét képezi, a KAP finanszírozásáról és irányításáról szóló rendeletet nem lehet elkülönítve kezelni a strukturális alapokra irányuló átfogó uniós célkitűzéstől, és különösen a közös rendelkezésekről szóló rendeletre (CPR) irányuló javaslattól, amely az EU valamennyi többéves alapjára vonatkozó horizontális rendeletként szolgál. A CPR-rendelet és a KAP finanszírozásáról és irányításáról szóló rendelet egyaránt hivatkozik a költségvetési rendeletben szereplő, az összes igazgatási (közvetlen, közvetett, megosztott) modellt lefedő, és az alapvető fogalommeghatározásokat (többek között az irányítás fogalommeghatározását) és feltételeket (többek között az audit és ellenőrzés feltételeit) meghatározó átfogó keretrendszerre. A CPR lehetővé teszi a teljesítmény- és eredményközpontúság meghatározását, az eredménymutatókon alapuló kifizetésekhez kapcsolódó mérföldkövek megállapítását, és olyan egyszerűsített költségelszámolási módok alkalmazását, mint az átalányösszegek, az egyösszegű kifizetések és az egységköltségek, amelyek az előadó szerint az EMVA irányítása szempontjából is alapvető eszközök. Ezen túlmenően egyértelművé teszi az EMVA által finanszírozott LEADER programra és az európai strukturális és beruházási alapokból finanszírozott közösségvezérelt helyi fejlesztésre (CLD) irányuló kezdeményezések közötti kapcsolódást.

Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című bizottsági közleményről (COM(2017)0713) szóló, azonos című, 2017 májusában kiadott parlamenti állásfoglalás (P8_TA(2018)0224) hangsúlyozta egy egyszerű és átlátható irányítási rendszer és egy megfelelően működő, eredményalapú teljesítési modell létrehozását, valamint a különböző agrár-környezetvédelmi és éghajlat-politikai intézkedéseknek egy átfogó és leegyszerűsített struktúrába történő integrálását.

A KAP-reformra irányuló új javaslatnak az előadó által pozitívnak ítélt jelentős módosítása átmenetet jelent a megfelelés ösztönzésétől a teljesítmény ösztönzése felé, ugyanakkor sokkal több felelősséget ruház át a Bizottságról a tagállamokra – többek között az irányítás és ellenőrzések tekintetében – a KAP finanszírozásáról és irányításáról szóló rendeletben felvázoltak szerint.

Az Európai Parlament jelentéstervezete kulcsfontosságú kérdéseinek célja ezért egy olyan jogi keret létrehozása, amely lehetővé teszi a KAP egyszerűsített és modernizált irányításának és ellenőrzésének az alábbiak révén történő megvalósítását:

Irányítási rendszer: Az egyszerű és egyúttal átfogó struktúra kidolgozására irányuló kettős célkitűzés a Bizottság által javasolt rendszer közel teljes mértékű átalakítása révén, nevezetesen a megnövekedett számú intézmények (koordináló szerv, monitoringbizottság) struktúrájának és hatásköreinek pontosítása, és további feladataik meghatározása (tanúsító szerv) révén valósul meg a hatékonyság, az átláthatóság és az elszámoltathatóság biztosítása érdekében.

Jelentéstételi kötelezettségek: A kizárólag (pénzügyi) teljesítményen alapuló rendszer átalakítása egy teljesítmény- és eredményalapú vegyes rendszerré, a bizottsági felügyelet csökkentésére és a tagállamokra vonatkozó jelentéstételi kötelezettségek fokozására kiterjedően. Az elkerülhetetlenül növekvő adminisztratív teher (éves teljesítményjelentés) korlátozása, és egyúttal az új eredményalapú rendszer (eredménymutatók) relevanciájának és minőségének biztosítása érdekében javasoljuk a jelentéstételi ciklus kiigazítását.

Válságtartalék: Egy megfelelően finanszírozott, független és célzott válságkezelési mechanizmus alapvető szerepe visszaállításra került a tartalék hatókörének kizárólag a válsághelyzetekre történő korlátozásával (nincs piaci beavatkozás), lehetővé téve egyúttal a finanszírozási alapnak a KAP keretrendszerén belül és kívül történő kiterjesztését, és a javasolt átviteli elv fenntartását.

Szankciók és ellenőrzések: A kedvezményezettek mentesülnek a szankciók alól, ha az egy kedvezményezett által egy év alatt kapott támogatás összege legfeljebb 1250 EUR, és amennyiben a támogatásra jogosult terület kisebb, mint 10 hektár, ami jelentős egyszerűsítést jelent a kistermelők számára. Ugyanakkor megerősítésre kerül a tagállamok által végzett kockázatalapú helyszíni ellenőrzések szükségessége; az ellenőrzések javításának elősegítése érdekében jobb hozzáférés biztosítása a Bizottság műholdas adataihoz; bizonyos fokú harmonizáció visszaállítása érdekében bevezetésre kerül a fokozatosan növekvő büntetési szint közös rendszere az ismételt meg nem felelés esetére.

Mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatás: Ez a KAP végrehajtási rendszerének lényeges eleme, és ennélfogva továbbra is a horizontális rendelet részét kell képeznie az olyan részletesebb szabályok mellett, amelyek biztosítják a kedvezményezettek támogatáshoz jutását valamennyi tagállamban, ami EU-szerte a modern mezőgazdasági politika előfeltétele.

Demokratikus felügyelet: A javaslatok számos olyan felhatalmazást tartalmaznak, amelyekről egy későbbi szakaszban kell határozni, és amelyek felülvizsgálata és átalakítása szükséges az intézmények közötti egyensúly fenntartása érdekében.

Ami a jogalkotási javaslatok hatálybalépését illeti, a társjogalkotók általi elfogadást követően fontos emlékeztetni arra, hogy a legutóbbi KAP programozási időszak esetében ehhez kétéves átmeneti időszakra volt szükség. Ez azonban nem esett egybe sem a Parlament és a Bizottság megbízatásának végével, sem pedig az új feladatok és struktúrák bevezetésével. Ennélfogva a szükséges átmeneti rendelkezések, és különösen az új teljesítményalapú megközelítés szabályozására szolgáló átfogó jogi aktust kellő időben kell elfogadni ahhoz, hogy a tagállamoknak elegendő idő álljon rendelkezésre az új rendszerek kidolgozására.

VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság RÉSZÉRŐL (12.2.2019)

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

A vélemény előadója: Maria Heubuch

RÖVID INDOKOLÁS

Az EU-nak a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciára vonatkozó kötelezettségét a Lisszaboni Szerződés 208. cikke kodifikálja: az EU vállalja, hogy minden olyan szakpolitikában, amely hatással lehet a fejlődő országokra, figyelembe veszi a fejlesztési célkitűzéseket, és elkerüli az e szakpolitikák közötti ellentmondásokat. Az élelmezésbiztonság és a fenntartható mezőgazdaság az uniós fejlesztési együttműködés kiemelt területeit képezik. A vonatkozó uniós szakpolitikai keret[1] (2010) hangsúlyozza a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia fontosságát a globális élelmezésbiztonság szempontjából, és kiemeli az EU közös agrárpolitikáját (KAP).

Bár a KAP fejlesztési célkitűzésekkel kapcsolatos következetlensége csökkent, mióta az exporttámogatások fokozatosan megszűntek, a következetlenséggel kapcsolatos problémák továbbra is fennállnak. A fejlődésre gyakorolt negatív hatásokat olyan KAP-támogatások és piactámogató intézkedések is okozhatják, amelyek bizonyos áruk fejlődő országokba irányuló vagy onnan kiinduló fokozott exportját vagy importját idézik elő, valamint az erőforrás-intenzív mezőgazdasági termelés által okozott kedvezőtlen éghajlati hatások révén is bekövetkezhetnek.

Az álalunk módosítandó „horizontális rendelet” rendelkezik a különböző KAP-intézkedésekre vonatkozó finanszírozási, irányítási és ellenőrzési szabályok kiigazításáról. Ezeket a „beavatkozásokat” az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) finanszírozza, amelyekre gyakran a KAP két „pilléreként” hivatkoznak. 2021 után a KAP-nak új teljesítési modellje lesz, amely több felelősséget ad a tagállamoknak a nemzeti prioritások meghatározásában. Az új modellhez szorosan kapcsolódik a szabályszerűségről a teljesítményre való áttérés, a feltételesség pedig fontos eleme a KAP-nak.

Az előadó üdvözli a KAP új, eredményalapú megközelítésére való áttérést, amely hasznos lehet a fejlesztési együttműködéssel, az éghajlat- és környezetpolitikával való koherencia szempontjából, ám mivel a tagállamok nemzeti tervükben maguk határozzák majd meg célkitűzéseiket, sok lehetőségük lesz ambícióik csökkentésére és a negatív versenyre. E jogalkotási javaslatnak a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia szempontjából történő elemzése azt mutatja, hogy a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia nem tükröződik kellőképpen a finanszírozás, irányítás és monitoring szabályaiban.

Az előadó ezért a rendelet módosítását javasolja a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia iránti erőteljesebb kötelezettségvállalás bevezetése, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a KAP tervezésének, végrehajtásának, monitoringjának és értékelésének különböző szakaszaiban megfelelő konzultációt folytassanak az érdekelt felekkel, többek között:

–  határozottabb elkötelezettség, valamint annak egyértelművé tétele, hogy az Unió és a tagállamok kötelesek tiszteletben tartani az EUMSZ-ban a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciával kapcsolatban rögzített kötelezettségeket, a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrendet és a Párizsi Megállapodást;

–  a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia mutatóinak, a fenntartható fejlődési céloknak és az éghajlat-politikai céloknak, valamint a KAP globális lábnyomának rendszeres monitoringja; a mezőgazdasági piacok meglévő monitoringmechanizmusainak kiterjesztése az érzékeny termékek fejlődő partnerországokba irányuló és onnan érkező forgalmának nyomon követésére;

  az érdekelt felekkel széles körben – beleértve a fejlesztési partnereket és a szakértőket – folytatott konzultáció a tagállamok KAP stratégiai tervének meghatározása előtt.

MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére és 208. cikkére,

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című, 2017. november 29-i bizottsági közlemény azt a következtetést vonja le, hogy a közös agrárpolitikának (a továbbiakban: KAP) továbbra is fokozottan törekednie kell arra, hogy a foglalkoztatás, a növekedés és a beruházások fellendítése, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az ahhoz való alkalmazkodás, valamint a kutatásoknak és az innovációnak a laboratóriumokból a mezőgazdasági gyakorlatokba és a piacokra történő átültetése révén választ találjon a jövőbeli kihívásokra és lehetőségekre. A KAP-nak foglalkoznia kell továbbá az állampolgároknak a fenntartható mezőgazdasági termeléssel kapcsolatban megfogalmazott aggályaival.

(1)  Az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című, 2017. november 29-i bizottsági közlemény azt a következtetést vonja le, hogy a közös agrárpolitikának (a továbbiakban: KAP) továbbra is fokozottan törekednie kell arra, hogy a foglalkoztatás, a növekedés és a vidéki térségekbe irányuló beruházások fellendítése, a társadalmi befogadás előmozdítása, a térségek közötti fejlettségbeli különbségek csökkentése, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kutatásoknak és az innovációnak a laboratóriumokból a mezőgazdasági gyakorlatokba és a piacokra történő átültetése révén választ találjon a jövőbeli kihívásokra és lehetőségekre. A közlemény emellett rámutat a KAP globális dimenziójára, és kinyilvánítja, hogy az Unió elkötelezett a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia erősítése mellett. A KAP reformja azért is szükséges, hogy foglalkozzon az állampolgároknak a fenntartható mezőgazdasági termeléssel, ennek harmadik országokra, különösen a fejlődő országokra gyakorolt hatásával kapcsolatban megfogalmazott aggályaival, biztosítva, hogy a lakosság tápláló, biztonságos és egészséges élelmiszerhez jusson, elősegítve a fenntartható fejlődést és a természeti erőforrásokkal – pl. vízzel, talajjal és levegővel – való hatékony gazdálkodást, biztosítva a biológiai sokféleség védelmét, az élőhelyek és a táj megőrzését, összhangban az Unió nemzetközi kötelezettségeivel és kötelezettségvállalásaival, többek között a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend és az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás keretében.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A KAP megfelelésen alapuló teljesítési modelljét ki kell igazítani, hogy nagyobb hangsúlyt kapjanak az eredmények és a teljesítmény. Ennek megfelelően az Uniónak kell meghatároznia az alapvető politikai paramétereket, a beavatkozástípusokat és az alapvető uniós követelményeket, a tagállamoknak pedig nagyobb felelősséget kell viselniük és felelősségre vonhatóknak kell lenniük a célkitűzések teljesüléséért. Következésképpen a helyi körülmények és szükségletek fokozott figyelembevétele érdekében nagyobb teret kell kapnia a szubszidiaritásnak. Az új teljesítési modell értelmében ezért a tagállamok az alapvető uniós követelményeknek megfelelően maguk szabják személyre a KAP-beavatkozásokat, hogy ily módon maximalizálják azok hozzájárulását az uniós KAP-célokhoz, valamint létrehozzák és kialakítsák a kedvezményezettekre vonatkozó megfelelőségi és kontroll-keretszabályozást.

(3)  A KAP megfelelésen alapuló teljesítési modelljét ki kell igazítani, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a fenntartható mezőgazdaság. Ennek megfelelően az Uniónak kell meghatároznia az alapvető politikai paramétereket, a beavatkozástípusokat és az alapvető uniós követelményeket, egyebek mellett a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia vonatkozásában is, a tagállamoknak pedig nagyobb felelősséget kell viselniük és felelősségre vonhatóknak kell lenniük a célkitűzések teljesüléséért. Következésképpen a helyi körülmények és szükségletek fokozott figyelembevétele érdekében nagyobb teret kell kapnia a szubszidiaritásnak. Az új teljesítési modell értelmében ezért a tagállamok egyedi szükségleteiknek és az alapvető uniós követelményeknek megfelelően maguk szabják személyre a KAP-beavatkozásokat, hogy ily módon maximalizálják azok hozzájárulását az uniós KAP-célokhoz, valamint létrehozzák és kialakítsák a kedvezményezettekre vonatkozó megfelelőségi és kontroll-keretszabályozást.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8a)  A KAP végrehajtásának összhangban kell lennie a fejlesztési együttműködés céljaival, amint azt a Szerződés 208. cikke is rögzíti, beleértve a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendet. E szakpolitikai koherenciával összhangban az e rendelet alapján hozott intézkedések nem veszélyeztethetik sem a fejlődő országok – különösen a legkevésbé fejlett országok – élelmiszer-termelési kapacitását és hosszú távú élelmezésbiztonságát, sem pedig az Unió által a Párizsi Megállapodás keretében vállalt éghajlatváltozás-mérséklési kötelezettségek teljesítését.

Indokolás

Az EUMSZ 208. cikkének értelmében az összes uniós szakpolitikának figyelembe kell vennie a fejlesztési célkitűzéseket. A fejlődő országok mezőgazdasági fejlődésének elősegítése és a globális élelmezésbiztonság előmozdítása az uniós fejlesztési együttműködés legfőbb céljai közé tartozik. A KAP-nak vannak a mezőgazdasági kereskedelmet befolyásoló külső hatásai. A fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia elvének megfelelően a fejlődő országok helyi mezőgazdasági piacaira és termelőire gyakorolt esetleges hatásokat figyelemmel kell kísérni, és azokat lehetőség szerint meg kell előzni.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A tagállamok által akkreditált kifizető ügynökségek részvétele alapvető fontosságú az új teljesítési modell esetében ahhoz, hogy észszerű bizonyosságot lehessen szerezni arról, hogy a vonatkozó KAP-stratégiai tervekben meghatározott célkitűzések az uniós költségvetésből finanszírozott beavatkozások révén meg fognak valósulni. Ezért e rendeletben kifejezetten elő kell írni, hogy kizárólag az akkreditált kifizető ügynökségeknél felmerült kiadások téríthetők vissza az uniós költségvetésből. Ezenkívül a KAP-stratégiai tervről szóló rendeletben említett beavatkozások esetében az Unió által finanszírozott kiadásoknak teljesítéshez kell kapcsolódniuk és összhangban kell lenniük az alapvető uniós követelményekkel és az irányítási rendszerekkel.

(11)  A tagállamok által akkreditált kifizető ügynökségek részvétele alapvető fontosságú az új teljesítési modell esetében ahhoz, hogy észszerű bizonyosságot lehessen szerezni arról, hogy a vonatkozó KAP-stratégiai tervekben meghatározott célkitűzések az uniós költségvetésből finanszírozott beavatkozások révén meg fognak valósulni. Ezért e rendeletben kifejezetten elő kell írni, hogy kizárólag az akkreditált kifizető ügynökségeknél felmerült kiadások téríthetők vissza az uniós költségvetésből. Ezenkívül a KAP-stratégiai tervről szóló rendeletben említett beavatkozások esetében az Unió által finanszírozott kiadásoknak teljesítéshez kell kapcsolódniuk és összhangban kell lenniük az alapvető uniós követelményekkel és az irányítási rendszerekkel. A fenntartható fejlődési célok teljesítéséhez is hozzá kell járulnia. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, valamint az Unió pénzügyi forrásainak optimális felhasználása érdekében széles körben konzultálni kell az érdekeltekkel az uniós és tagállami források tervezéséről és elosztásáról. Ilyen konzultációt szervezniük kell mind a tagállamoknak KAP-stratégiai tervük kidolgozása előtt, mind a Bizottságnak a nemzeti stratégiák jóváhagyása előtt. A fejlesztési partnereket be kell vonni a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciával, valamint a KAP fejlődő országokra – különösen a legkevésbé fejlett országokra – gyakorolt hatásaival kapcsolatos kérdésekbe.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  Annak érdekében, hogy a Bizottság rendelkezzen a szükséges eszközökkel a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciának a KAP végrehajtása során történő biztosítása tekintetében fennálló – az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] szerinti – feladatainak teljesítéséhez, nagyobb nyomonkövetési kapacitásokról kell gondoskodni, elősegítve a KAP külső hatásainak nyomon követését, különös tekintettel a fejlődő országokra.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a)  A KAP új megvalósítási modelljének fényében, amely az eredményekre összpontosít, mérni kell a KAP valamennyi célkitűzésével kapcsolatos eredményt és hatást az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 5. és 6. cikkében foglaltak szerint, hogy biztosítható legyen a KAP-források hatékony felhasználása.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

25 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25b)  A költségvetési hatékonyság elvét követve a KAP keretében nem költhetők el úgy közpénzek, hogy az a környezetvédelem, a közegészségügy vagy a fejlesztési támogatás tekintetében további költségeket eredményezzen; ilyen károkkal járó tevékenységek nem részesülhetnek KAP-finanszírozásban. Ezért az uniós és KAP-kiadások hatékonyságával kapcsolatos bizonyosság nyújtásakor az uniós költségvetés pénzügyi érdekeire nézve kockázatot jelentő tényezők között szerepelniük kell a környezeti, a közegészségügyi és a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciát érintő kockázatoknak. Ez annak biztosítását is szolgálja, hogy a KAP és más uniós szakpolitikák prioritásai és célkitűzései összhangban álljanak egymással. Az egyéb területeken felmerülő többletkiadások minimalizálása fokozza a közfinanszírozás hatékonyságát.

Indokolás

A környezettel, a közegészségüggyel, a társadalmi struktúrákkal vagy a fejlődéssel kapcsolatban felmerülő hatások költségei a közfinanszírozás, és azon belül az uniós kiadások más területeire szerveződnek ki. Ez azt jelenti, hogy többszörösen fizetünk akkor, ha a kiadások nem hatékonyak, például egyszer a túltermelést ösztönző kifizetés esetében, majd a válságok kezelésekor, majd pedig a fejlesztési támogatás kifizetésekor. Vagy egyszer fizetjük a szennyező mezőgazdasági gyakorlatokat, majd pedig fizetjük az azokat követő szennyezésmentesítést vagy az ökoszisztémák helyreállítását, illetve az ivóvíz tisztítását.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  A többéves teljesítménymonitoring tekintetében is fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy felfüggessze a kifizetéseket. Ennek megfelelően a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a nemzeti KAP-stratégiai tervekben meghatározott célok megvalósítása tekintetében elért késedelmes vagy nem elégséges előrelépés esetében végrehajtási jogi aktusok útján felszólítsa az érintett tagállamot a szükséges korrekciós intézkedések meghozatalára a Bizottsággal folytatott konzultáció során kidolgozott és egyértelmű előrehaladási mutatókat tartalmazó cselekvési tervnek megfelelően. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy amennyiben a tagállam nem nyújt be vagy nem hajtja végre a cselekvési tervet vagy a cselekvési terv nyilvánvalóan alkalmatlan a helyzet orvoslására, végrehajtási jogi aktusok útján felfüggessze a havi vagy az időközi kifizetéseket.

(30)  A többéves teljesítménymonitoring tekintetében is fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy felfüggessze a kifizetéseket. Ennek megfelelően a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a nemzeti KAP-stratégiai tervekben meghatározott célok megvalósítása tekintetében elért késedelmes vagy nem elégséges előrelépés esetében végrehajtási jogi aktusok útján felszólítsa az érintett tagállamot a szükséges korrekciós intézkedések meghozatalára a Bizottsággal folytatott konzultáció során kidolgozott és egyértelmű előrehaladási mutatókat tartalmazó cselekvési tervnek megfelelően. A cselekvési tervet a 94. cikkben említett partnerek bevonásával kell elkészíteni. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy amennyiben a tagállam nem nyújt be vagy nem hajtja végre a cselekvési tervet vagy a cselekvési terv nyilvánvalóan alkalmatlan a helyzet orvoslására, végrehajtási jogi aktusok útján felfüggessze a havi vagy az időközi kifizetéseket. Különös figyelmet kell fordítani az uniós környezetvédelmi jogszabályok, az Unió és a tagállamok által a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend keretében tett kötelezettségvállalások, valamint a Szerződés szerinti kötelezettségek betartására.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  Ahogy az 1306/2013/EU rendelet esetében is, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az irányítási rendszer súlyos hiányosságai – többek között az alapvető uniós követelményeknek való megfelelés hiánya és a jelentéstétel megbízhatatlansága – esetében felfüggessze a kifizetéseket. A mechanizmus hatékonyabbá tétele érdekében azonban felül kell vizsgálni a kifizetések felfüggesztésére vonatkozó feltételeket. A szóban forgó felfüggesztések pénzügyi következményeiről ad-hoc megfelelőségi eljárás keretében kell határozni.

(31)  Ahogy az 1306/2013/EU rendelet esetében is, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az irányítási rendszer súlyos hiányosságai – többek között az alapvető uniós követelményeknek való megfelelés hiánya és a jelentéstétel megbízhatatlansága – esetében felfüggessze a kifizetéseket. A KAP és más uniós szakpolitikák – többek között a fenntartható fejlődési célok, az éghajlati, környezetvédelmi és emberi jogi kötelezettségek – végrehajtása közötti következetlenséget a tagállamok irányítási rendszerei súlyos hiányosságának kell tekinteni. A mechanizmus hatékonyabbá tétele érdekében azonban felül kell vizsgálni a kifizetések felfüggesztésére vonatkozó feltételeket. A szóban forgó felfüggesztések pénzügyi következményeiről ad-hoc megfelelőségi eljárás keretében kell határozni.

Indokolás

Figyelembe véve, hogy a közös agrárpolitikának összhangban kell lennie az Unió fejlesztési politikájával – amint azt az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövőjéről szóló bizottsági közlemény (COM(2017)0713), valamint a Tanács és a tagállamok a 2017. évi, a fejlesztési politikáról szóló új európai konszenzusban is elismerik –, a KAP végrehajtása és a szélesebb körű uniós külső célkitűzések közötti következetlenségeket, amennyiben szándékos fellépésből következnek, szankcionálni kell.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41)  A Bizottság a Szerződés 317. cikkének megfelelően felel az Európai Unió költségvetésének a tagállamokkal együttműködésben történő végrehajtásáért. A Bizottságot ezért fel kell hatalmazni, hogy végrehajtási jogi aktusok útján határozzon arról, hogy a tagállamoknál felmerült költségek megfelelnek-e az uniós jogszabályoknak. A tagállamok részére jogot kell biztosítani arra, hogy megindokolják a kifizetésekkel kapcsolatos döntéseiket, valamint arra, hogy a közöttük és a Bizottság között fennálló véleménykülönbség esetén egyeztetéshez folyamodjanak. Annak érdekében, hogy a tagállamok a múltban felmerült kiadások tekintetében jogi és pénzügyi biztosítékokat kapjanak, meg kell határozni azt az elévülési időt, amelyen belül a Bizottságnak el kell döntenie, hogy milyen pénzügyi következményekkel jár a megfelelés hiánya.

(41)  A Bizottság a Szerződés 317. cikkének megfelelően felel az Európai Unió költségvetésének a tagállamokkal együttműködésben történő végrehajtásáért. A Bizottságot ezért fel kell hatalmazni, hogy végrehajtási jogi aktusok útján határozzon arról, hogy a tagállamoknál felmerült költségek megfelelnek-e az uniós jogszabályoknak, prioritásoknak és nemzetközi megállapodásoknak, többek között a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendnek és az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodásnak. E célkitűzések között különös figyelmet kell fordítani a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia elvére, valamint a Szerződés 191. cikkében meghatározott uniós éghajlat- és környezetpolitikai célkitűzésekre. Az agrárpolitika és annak finanszírozása nem akadályozhatja az egyéb uniós szakpolitikák működését. A tagállamok részére jogot kell biztosítani arra, hogy megindokolják a kifizetésekkel kapcsolatos döntéseiket, valamint arra, hogy a közöttük és a Bizottság között fennálló véleménykülönbség esetén egyeztetéshez folyamodjanak. Annak érdekében, hogy a tagállamok a múltban felmerült kiadások tekintetében jogi és pénzügyi biztosítékokat kapjanak, meg kell határozni azt az elévülési időt, amelyen belül a Bizottságnak el kell döntenie, hogy milyen pénzügyi következményekkel jár a megfelelés hiánya.

Indokolás

Figyelembe véve, hogy a közös agrárpolitikának összhangban kell lennie az Unió fejlesztési politikájával – amint azt az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövőjéről szóló bizottsági közlemény (COM(2017)0713), valamint a Tanács és a tagállamok a 2017. évi, a fejlesztési politikáról szóló új európai konszenzusban is elismerik –, a KAP végrehajtása és a szélesebb körű uniós külső célkitűzések közötti következetlenségeket, amennyiben szándékos fellépésből következnek, szankcionálni kell.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(49)  „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című bizottsági közlemény szerint a környezetvédelemmel és éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések ösztönzése, valamint a környezetvédelmi és éghajlatváltozásra vonatkozó uniós célkitűzések eléréséhez való hozzájárulás képezi a jövőbeli KAP stratégiai céljait. Ezért szükségessé vált a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer adatainak és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer egyéb adatainak környezetvédelmi és éghajlatpolitikai célból történő, nemzeti és uniós szintű megosztása. Ezért rendelkezni kell az integrált rendszeren keresztül összegyűjtött, környezetvédelmi és éghajlatpolitikai célból lényeges adatoknak a tagállami közigazgatási szervek közötti, valamint az uniós intézményekkel és szervekkel történő megosztásáról. Az európai statisztikák elkészítéséhez a különböző közigazgatási szervek rendelkezésére álló adatok hatékonyabb felhasználása érdekében rendelkezni kell arról is, hogy az integrált rendszerből származó adatokat statisztikai célból az európai statisztikai rendszer részét képező szervek rendelkezésére kell bocsátani.

(49)  „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című bizottsági közlemény szerint a környezetvédelemmel és éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések ösztönzése, valamint a környezetvédelmi és éghajlatváltozásra vonatkozó uniós célkitűzések eléréséhez való hozzájárulás képezi a jövőbeli KAP stratégiai céljait. A közlemény kiemeli továbbá a KAP globális dimenzióját, és hangot ad az Unió arra irányuló kötelezettségvállalásának, hogy elősegíti a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciát. Ezért tagállami és uniós szinten szükségessé vált a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer adatainak és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer egyéb adatainak környezetvédelmi és éghajlatpolitikai célból, a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia és a fenntartható fejlődési célok teljesítése céljából, valamint az egyéb uniós belső és külső politikákkal való koherencia céljából történő, nemzeti és uniós szintű megosztása. Ezért rendelkezni kell az integrált rendszeren keresztül összegyűjtött, e célokból lényeges adatoknak a tagállami közigazgatási szervek közötti, valamint az uniós intézményekkel és szervekkel történő megosztásáról. Az európai statisztikák elkészítéséhez a különböző közigazgatási szervek rendelkezésére álló adatok hatékonyabb felhasználása érdekében rendelkezni kell arról is, hogy az integrált rendszerből származó adatokat statisztikai célból az európai statisztikai rendszer részét képező szervek rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

49 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(49a)  A KAP-hoz kapcsolódó agrár-élelmiszeripari kereskedelmi eredmények és az uniós fejlesztési politika közötti összhang biztosítására vonatkozó, további stratégiai iránymutatást is tiszteletben kell tartani a KAP-politikák és -eszközök tervezése és tagállamok általi végrehajtása során, különösen a termeléstől függő önkéntes támogatás nyújtása és a mezőgazdasági tartalék piaci válsághelyzetek kezelése során történő alkalmazása tekintetében.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(53)  A mezőgazdasági kereskedelem nemzetközi szerkezetére tekintettel és a belső piac működése érdekében szükség van a tagállamok közötti együttműködés megszervezésére. Emellett szükség van a harmadik országban székhellyel rendelkező, kifizetésekben részesülő vagy kifizetéseket teljesítő vállalkozások uniós szintű központosított dokumentációs rendszerének létrehozására.

(53)  A mezőgazdasági kereskedelem nemzetközi szerkezetére tekintettel, valamint a belső piac működése és a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia tiszteletben tartása érdekében szükség van a tagállamok közötti, illetve a tagállamok és a harmadik országok közötti együttműködés megszervezésére. Emellett szükség van a harmadik országban székhellyel rendelkező, kifizetésekben részesülő vagy kifizetéseket teljesítő vállalkozások uniós szintű központosított dokumentációs rendszerének létrehozására. Ennek a rendszernek hozzá kell járulnia a KAP végrehajtása és az Unió külső politikáinak célkitűzései közötti következetlenségek feltárásához. A dokumentációs rendszerben fel kell tüntetni, hogy az említett, harmadik országbeli vállalkozások hogyan járultak hozzá a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendhez, vagy milyen hatással voltak rá. Ennek a dokumentációnak azt is ki kell emelnie, hogy a KAP – különös tekintettel külső dimenziójára – a Szerződés 208. cikke rendelkezésének megfelelően hogyan járul hozzá az uniós fejlesztési célkitűzésekhez.

Indokolás

A harmadik országokkal folytatott hatékony és eredményes együttműködés szellemében a Bizottságnak fokoznia kell a partnerországokkal folytatott párbeszédet minden olyan kérdésben, amely hatással van az érintett országok fejlesztési folyamatára, függetlenül attól, hogy ez az uniós szakpolitika keretébe tartozik-e vagy sem. Az uniós partnerektől kapott információk célja, hogy az uniós szakpolitikák inkoherenciáját feltárják és orvosolják, az adatok gyűjtésének és megosztásának pedig elő kell segítenie ezt a folyamatot.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(55)  A feltételesség a KAP fontos eleme, különös tekintettel annak környezetvédelmi és éghajlat-politikai vonatkozására, valamint a közegészségüggyel és az állatokkal kapcsolatos kérdésekre. Ebből kifolyólag ellenőrzéseket kell végezni és adott esetben szankciókat kell alkalmazni a feltételességi rendszer hatékonyságának biztosítása érdekében. Ahhoz, hogy a különböző tagállamok kedvezményezettjei számára egyenlő versenyfeltételeket lehessen teremteni, uniós szinten be kell vezetni bizonyos általános szabályokat a feltételesség ellenőrzése és a szankciók vonatkozásában.

(55)  A feltételesség a KAP fontos eleme, mivel szavatolja, hogy a kifizetések nagymértékben fenntarthatóak legyenek – például a peszticidhasználat vonatkozásában –, és egyenlő versenyfeltételeket biztosít a mezőgazdasági termelők számára a tagállamokon belül és a tagállamok között, különös tekintettel a KAP környezetvédelmi és éghajlat-politikai vonatkozására, valamint a közegészségüggyel és az állatjóléttel kapcsolatos kérdésekre. Ebből kifolyólag ellenőrzéseket kell végezni és adott esetben szankciókat kell alkalmazni a feltételességi rendszer hatékonyságának biztosítása érdekében. Ahhoz, hogy a különböző tagállamok kedvezményezettjei számára ilyen egyenlő versenyfeltételeket lehessen teremteni, uniós szinten be kell vezetni bizonyos általános szabályokat a feltételesség, az ellenőrzések és a nem megfeleléssel összefüggő szankciók vonatkozásában.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(67)  Ezzel összefüggésben megfelelően el kell ismerni a civil társadalom – ezen belül a média és a nem kormányzati szervezetek – által betöltött szerepet, valamint annak hozzájárulását a közigazgatási szervek csalás és közpénzekkel való visszaélés elleni ellenőrzési keretének megerősítéséhez.

(67)  Ezzel összefüggésben megfelelően el kell ismerni a civil társadalom – ezen belül a média és a nem kormányzati szervezetek – által betöltött szerepet, valamint annak hozzájárulását a közigazgatási szervek csalás és közpénzekkel való visszaélés elleni ellenőrzési keretének megerősítéséhez. Az említett érdekelt feleket továbbá arra kell ösztönözni, hogy emeljék ki a KAP végrehajtása és a meglévő uniós szakpolitikák közötti következetlenségeket, és az (EU) …/… rendelettel [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] létrehozott bizottsági meghallgatási tisztviselőnek számoljanak be róluk, különös tekintettel az Unió környezetvédelmi és fejlesztési szakpolitikáira.

Indokolás

Az Unió a 2005. évi, fejlesztési politikáról szóló európai konszenzussal és az ezt megerősítő, 2017. évi, fejlesztési politikáról szóló új európai konszenzussal kötelezettséget vállalt arra, hogy elismeri és megerősíti a nem állami szereplők részvételének elvét a harmadik partnerországok fejlesztési céljainak elérése érdekében. A bizottsági meghallgatási tisztviselői feladatkört a stratégia tervről szó rendelet módosításaival hozták létre.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

82 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(82)  A Bizottság végrehajtási hatásköreinek ki kell terjedniük továbbá: az Unió pénzügyi érdekeinek védelmével kapcsolatos tagállami kötelezettségek egységes alkalmazásához szükséges szabályokra, valamint az ellenőrzések Unión belüli egységes alkalmazásához szükséges szabályokra.

(82)  A Bizottság végrehajtási hatásköreinek ki kell terjedniük továbbá: az Unió pénzügyi érdekeinek védelmével kapcsolatos tagállami kötelezettségek egységes alkalmazásához szükséges szabályokra – amelyeknek magukban kell foglalniuk a költségvetési hatékonyság elvét, nem engedélyezve olyan KAP-kifizetéseket, amelyek további költségeket generálnak az uniós költségvetésre nézve –, valamint az ellenőrzések Unión belüli egységes alkalmazásához szükséges szabályokra. A Bizottságnak ezért olyan szabályokat is meg kell határoznia, amelyek biztosítják a KAP tagállamok általi végrehajtása és az Unió egyéb szakpolitikái közötti koherenciát, különös tekintettel a Szerződés 11. és 191. cikkében meghatározott környezetvédelmi követelményekre és a Szerződés 208. cikkében rögzített fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciából adódó kötelezettségekre.

Indokolás

A környezettel, a közegészségüggyel, a társadalmi struktúrákkal vagy a fejlődéssel kapcsolatban felmerülő hatások költségei a közfinanszírozás, és azon belül az uniós kiadások más területeire szerveződnek ki. Ez azt jelenti, hogy többszörösen fizetünk akkor, ha a kiadások nem hatékonyak, például egyszer a túltermelést ösztönző kifizetés esetében, majd a válságok kezelésekor, majd pedig a fejlesztési támogatás kifizetésekor. Vagy egyszer fizetjük a szennyező mezőgazdasági gyakorlatokat, majd pedig fizetjük az azokat követő szennyezésmentesítést vagy az ökoszisztémák helyreállítását, illetve az ivóvíz tisztítását.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a KAP elemzéséhez, irányításához, monitoringjához, végrehajtásához és az azzal kapcsolatos információcseréhez és a kontrollrendszerek megvalósításához, valamint a technikai és adminisztratív segítségnyújtáshoz szükséges intézkedések;

a)  a KAP, a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend és az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás elemzéséhez, irányításához, monitoringjához, végrehajtásához és az azzal kapcsolatos információcseréhez, továbbá a kontrollrendszerek megvalósításához, valamint a technikai és adminisztratív segítségnyújtáshoz szükséges intézkedések;

Indokolás

Az EUMSZ 208. cikke rendelkezik arról, hogy az összes uniós szakpolitikának figyelembe kell vennie a fejlesztési célkitűzéseket. A globális élelmezésbiztonság előmozdítása és a fejlődő országokban a szilárd mezőgazdasági rendszerek fejlesztésének elősegítése az uniós fejlesztési együttműködés és a fenntartható fejlődési célok legfőbb célkitűzései közé tartozik. A mezőgazdasági ágazat belső piaci szabályozása közvetlen hatással van e rendszerek állapotára a fejlődő világban.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a Bizottság által távérzékelési alkalmazások révén végrehajtott intézkedések a mezőgazdasági erőforrásoknak a 23. cikkel összhangban történő monitoringja céljából;

c)  a Bizottság által távérzékelési alkalmazások révén végrehajtott intézkedések a mezőgazdasági erőforrásoknak és a tagállamok – a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrenddel és az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodással összhangban lévő – gazdálkodási gyakorlatokban való észvételének a 23. cikkel összhangban történő monitoringja céljából;

Indokolás

Az EUMSZ 208. cikke rendelkezik arról, hogy az összes uniós szakpolitikának figyelembe kell vennie a fejlesztési célkitűzéseket. A globális élelmezésbiztonság előmozdítása és a fejlődő országokban a szilárd mezőgazdasági rendszerek fejlesztésének elősegítése az uniós fejlesztési együttműködés és a fenntartható fejlődési célok legfőbb célkitűzései közé tartozik. A mezőgazdasági ágazat belső piaci szabályozása közvetlen hatással van e rendszerek állapotára a fejlődő világban.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a KAP-ról szóló tanulmányok, valamint az alapok által finanszírozott intézkedések értékelése, beleértve az értékelési módszerek tökéletesítését és a KAP-pal összefüggő gyakorlatokra vonatkozó információk cseréjét, továbbá az Európai Beruházási Bankkal (EBB) közösen készített tanulmányok,

f)  a KAP-ról szóló tanulmányok, valamint az alapok által finanszírozott intézkedések értékelése, beleértve az értékelési módszerek tökéletesítését és a KAP-pal összefüggő gyakorlatokra vonatkozó információk cseréjét, továbbá az Európai Beruházási Bankkal (EBB) közösen készített tanulmányok, az (EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 94. cikke szerinti érintett szereplők, nevezetesen helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szereplők, tudományos szakértők és nem kormányzati szervezetek bevonásával;

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a vidékfejlesztési beavatkozásokhoz kapcsolódó, uniós szintű információterjesztésre, figyelemfelkeltésre, együttműködés és tapasztalatcsere ösztönzésére irányuló intézkedésekhez való hozzájárulás, beleértve az érintett feleket összekapcsoló hálózat létrehozatalát;

h)  a vidékfejlesztési beavatkozásokhoz kapcsolódó, információterjesztésre, többek között a KAP globális következményeiről szóló figyelemfelkeltésre, helyi, regionális, nemzeti, uniós és nemzetközi szintű együttműködés és tapasztalatcsere ösztönzésére irányuló intézkedésekhez való hozzájárulás, beleértve az érintett feleket összekapcsoló hálózat létrehozatalát;

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés –j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja)  a KAP harmadik országokra, különösen a fejlődő országokra gyakorolt hatásai.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az uniós szabályok összehangolt alkalmazásának ösztönzése és biztosítása.

d)  az uniós szabályok és a vonatkozó nemzetközi szerződésekből adódóan az Unióra nézve fennálló előírások összehangolt alkalmazásának ösztönzése és biztosítása.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az uniós mezőgazdasági piacok globális összefüggésben történő irányítása,

a)  az uniós mezőgazdasági piacok globális összefüggésben történő, méltányos és fenntartható irányítása, beleértve a regionális és globális szintű piaci monitoringmechanizmusok létrehozását és kiterjesztését, tekintetbe véve a fejlesztési célkitűzéseket;

Indokolás

Az uniós belső szakpolitikák külső, a fejlődő világra gyakorolt hatásainak megértéséhez és ezáltal a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia megvalósításához szükség van a monitoringra. Hasonlóképpen, az EUMSZ 191. cikkének megfelelően, a KAP és annak finanszírozása nem akadályozhatja a fenntartható fejlődési célok és a Párizsi Megállapodásban meghatározott célok megvalósítását.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a mezőgazdasági földterületek – köztük az agrár-erdészeti területek – használatának és a használat megváltozásának agroökonómiai, illetve agrár-környezetvédelmi és éghajlati szempontú megfigyelése, valamint a termés állapotának megfigyelése, és ezáltal – különösen a terméshozamra, a mezőgazdasági termelésre és a rendkívüli körülményekhez kapcsolódó mezőgazdasági hatásokra vonatkozó – becslések készítése;

b)  a mezőgazdasági földterületek – köztük az agrár-erdészeti területek – használatának és a használat megváltozásának agroökonómiai, illetve agrár-környezetvédelmi és éghajlati szempontú megfigyelése, valamint a termés állapotának megfigyelése, és ezáltal – különösen a terméshozamra, a mezőgazdasági termelésre és a rendkívüli körülményekhez kapcsolódó mezőgazdasági hatásokra vonatkozó – becslések készítése, valamint az éghajlatpolitikai célok és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendben és az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodásban meghatározott célszámok teljesítését elősegítő mezőgazdasági módszerek alkalmazásában tett előrelépések megfigyelése;

Indokolás

Az uniós belső szakpolitikák külső, a fejlődő világra gyakorolt hatásainak megértéséhez szükség van a megfigyelésre. Hasonlóképpen, az EUMSZ 191. cikkének megfelelően, az uniós éghajlat- és környezetvédelmi politika célkitűzései, a KAP és annak finanszírozása nem akadályozhatja a fenntartható fejlődési célok és a Párizsi Megállapodásban meghatározott célok megvalósítását.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a világpiacok átláthatóságához való hozzájárulás;

d)  a világpiacok átláthatóságához való hozzájárulás, beleértve a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia biztosítását;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 7. cikk c) pontja alapján a Bizottság finanszírozást nyújt a KAP végrehajtásához és monitoringjához szükséges adatok – köztük a műholdas, a földrajzi térinformatikai és a meteorológiai adatok – gyűjtésével vagy beszerzésével, téradat-infrastruktúra és honlap létrehozásával, az időjárási viszonyokhoz kapcsolódó speciális tanulmányok készítésével, a talajegészség és a földhasználat-megváltoztatás megfigyelésének elősegítésére szolgáló távérzékeléssel, valamint az agrometeorológiai és az ökonometriai modellek aktualizálásával kapcsolatos intézkedésekhez. Szükség esetén ezeket az intézkedéseket az EEA, a JRC, a tagállami laboratóriumok és szervek közreműködésével, vagy a magánszektor bevonásával kell megvalósítani.

A 7. cikk c) pontja alapján a Bizottság finanszírozást nyújt a KAP végrehajtásához, valamint a KAP-nak és Unión belüli és kívüli hatásainak monitoringjához szükséges adatok – köztük a műholdas, a földrajzi térinformatikai és a meteorológiai adatok – gyűjtésével vagy beszerzésével, téradat-infrastruktúra és honlap létrehozásával, az időjárási viszonyokhoz kapcsolódó speciális tanulmányok készítésével, a talajegészség és a földhasználat-megváltoztatás megfigyelésének elősegítésére szolgáló távérzékeléssel, valamint az agrometeorológiai és az ökonometriai adatok és modellek aktualizálásával kapcsolatos intézkedésekhez. Szükség esetén ezeket az intézkedéseket az EEA, a JRC, a tagállami laboratóriumok és szervek közreműködésével, vagy a civil társadalom és a magánszektor bevonásával kell megvalósítani. Ez magában foglalja a nemzetközi kezdeményezésekhez és adatforrásokhoz – többek között az UNFCCC-hez, az éghajlati és környezeti adatokhoz, valamint a világpiacok átláthatóságához vagy a fenntartható fejlődési célok teljesítésének nyomon követéséhez hozzájáruló adatokhoz és/vagy információkhoz – való hozzáférést, valamint az azokhoz való hozzájárulást.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

23 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

23a. cikk

 

A politikák fejlesztési célú koherenciájának nyomon követése

 

(1)  A Szerződés 208. cikkével összhangban a KAP-nak a fejlődő országok élelmiszerrendszereire és hosszú távú élelmezésbiztonságára gyakorolta hatását rendszeres és független értékeléseknek kell alávetni. Az értékelésnek különösen foglalkoznia kell az Unió és a fejlődő országok közötti agrár-élelmiszeripari kereskedelmi forgalom által a következőkre gyakorolt hatással:

 

a)    a legkevésbé fejlett országokon belüli élelmiszer-termelés, -feldolgozás és -forgalmazás,

 

b)    a helyi kistermelők és a női mezőgazdasági termelők,

 

c)   a fejlődő országok által érzékenynek tekintett termékek,

 

d)    azon ágazatok termékei, amelyekben termeléstől függő KAP-kifizetéseket nyújtottak, és amelyekben válságkezelési célú KAP-intézkedéseket vezettek be.

 

(2)  Az értékelés során megvizsgálják az uniós piaci megfigyelőközpontok adatait, esettanulmányokat, a fenntartható fejlődési célokról szóló jelentéstételt, valamint a partnerországok és más érdekelt felek, például a civil társadalmi szervezetek által szolgáltatott bizonyítékokat. E célból az uniós piaci megfigyelők ágazati és földrajzi hatókörét ki kell terjeszteni a partnerországok által érzékenynek tekintett termékekre és a legkevésbé fejlett országokra. A Bizottság a 100. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet az értékelés hatókörének és eljárásának meghatározása révén történő kiegészítése érdekében.

 

(3)  Amennyiben a nyomonkövetési adatok arra utalnak, hogy fennáll a valamely fejlődő ország agrár-élelmiszeripari termelésére és feldolgozására vagy élelmezésbiztonságára nézve kedvezőtlen hatások kockázata, a Bizottság korai figyelmeztetést ad ki, és konzultációra szólít fel az Unió és az érintett gazdálkodói közösségek, valamint a partnerországok kormányzata között annak érdekében, hogy intézkedésekről állapodjanak meg. Az érintett felek számára szociális védintézkedés áll rendelkezésre.

 

(4)  Amennyiben nem kerül kiadásra korai figyelmeztetés, de kedvezőtlen hatások merülnek fel, az érintett fél panaszt nyújthat be. A panaszokat a Parlament fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciával foglalkozó állandó előadója kapja kézhez és a Bizottság meghallgatási tisztviselői dolgozzák fel. Az érintett csoportok és más érdekelt felek bizonyítékokat nyújthatnak be.

 

(5)  A Bizottság éves jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az értékelés eredményéről, a beérkezett bizonyítékokról és az EU politikai válaszáról.

Indokolás

Az eljárás olyan mechanizmust hivatott létrehozni, amely egyidejűleg követi nyomon a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciát és teszi lehetővé az esetlegesen érintett piacok és közösségek jelzéseinek a Bizottság általi fogadását. Ez túlmutat a már meglévő piaci megfigyelőközpontok szerepén. Az Európai Bizottságnál már léteznek meghallgatási tisztviselők, és ez a szerepkör a kereskedelmi és mezőgazdasági hatáskörökkel rendelkező uniós küldöttségeknél is fennállhat.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a 7. cikk b) és c) pontja értelmében történő finanszírozáshoz kapcsolódó szabályokat;

a)  a 7. cikk b), c) és k) pontja értelmében történő finanszírozáshoz kapcsolódó szabályokat;

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – c pont – -i a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia.  társadalmi és környezeti szempontból nem károsak, és összhangban állnak az (EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 5. és 6. cikkében említett uniós szakpolitikai célokkal, valamint nemzetközi kötelezettségvállalásokkal és kötelezettségekkel.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a tagállamok nem nyújtják be vagy nem hajtják végre az (1) bekezdésben említett cselekvési tervet, vagy ha egyértelmű, hogy a cselekvési terv nem alkalmas a helyzet orvoslására, akkor a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben említett időközi kifizetések felfüggesztéséről.

Amennyiben a tagállamok nem nyújtják be vagy nem hajtják végre az (1) bekezdésben említett cselekvési tervet, vagy ha egyértelmű, hogy a cselekvési terv nem alkalmas a helyzet orvoslására, vagy nem áll összhangban az Unió által aláírt nemzetközi egyezményekkel és a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciával, akkor a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben említett időközi kifizetések felfüggesztéséről.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 7. cikk e) pontjának értelmében finanszírozott tájékoztatás célja a KAP megismertetésének, végrehajtásának és továbbfejlesztésének elősegítése, a szóban forgó szakpolitika tartalmának és célkitűzéseinek a közvéleményben való tudatosítása, a fogyasztók válságot követően megcsappant bizalmának helyreállítása tájékoztatási kampányok révén, a mezőgazdasági termelők és a vidéki térségekben tevékenykedő további érintett felek tájékoztatása, valamint az európai mezőgazdasági modell támogatása, továbbá annak elősegítése, hogy a polgárok megértsék azt.

A 7. cikk e) pontjának értelmében finanszírozott tájékoztatás célja a KAP megismertetésének, végrehajtásának és továbbfejlesztésének elősegítése, a szóban forgó szakpolitika tartalmának, célkitűzéseinek – beleértve az éghajlatváltozás mérséklését, a környezetvédelmet, az állatjólétet, a társadalmi struktúrák fenntartását a vidéki térségekben – és globális dimenziójának a közvéleményben való tudatosítása, felelősségvállalás a KAP hatása tekintetében, a fogyasztók válságot követően megcsappant bizalmának helyreállítása pártatlan és objektív tájékoztatási kampányok révén, a mezőgazdasági termelők és a vidéki térségekben tevékenykedő további érintett felek tájékoztatása, valamint a fenntartható uniós mezőgazdasági modell népszerűsítése, továbbá annak elősegítése, hogy a polgárok megértsék azt.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

58 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok által az 57. cikk (2) bekezdésének megfelelően létrehozott rendszernek olyan módszeres ellenőrzéseket kell tartalmaznia, amelyek azokra a területekre is irányulnak, ahol a legmagasabb a hibakockázat.

A tagállamok által az 57. cikk (2) bekezdésének megfelelően létrehozott rendszernek olyan módszeres ellenőrzéseket kell tartalmaznia, amelyek azokra a területekre is irányulnak, ahol a legmagasabb a hibakockázat, és ahol a kockázatok jellege a legnagyobb kárt okozza a környezetre, az éghajlatra, valamint a köz- vagy az állategészségügyre nézve.

Indokolás

A kockázat fogalmának az új teljesítési modellhez való hozzáigazítása. Az „alapok tekintetében fennálló kockázat” eddigiekben alkalmazott elvét immár úgy is kell érteni, hogy az uniós és a tagállami forrásokat hatékonyan kell elkölteni: Ez azt jelenti, hogy a költségvetési hatékonyság elvét követve a KAP nem teheti lehetővé közpénzek oly módon történő elköltését, hogy az további költségeket, például externalizált költségeket eredményezzen, amelyeket végül közpénzekből fedeznek.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

58 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EBB vagy más olyan nemzetközi pénzügyi szervezet szintjén, amelyben a tagállamok valamelyike részvényesi tagsággal rendelkezik, nem kell ellenőrzést végezni.

Az EBB vagy más olyan nemzetközi pénzügyi szervezet szintjén, amelyben a tagállamok valamelyike részvényesi tagsággal rendelkezik, a tagállamnak nem kell ellenőrzést végeznie. A szabályszerűség és a koherencia rendszeres ellenőrzését uniós vagy más megfelelő szinten kell elvégezni.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A tagállamok biztosítják, hogy az integrált rendszer révén gyűjtött adatkészleteket, valamint azokat, amelyek relevánsak a Bizottság számára ahhoz, hogy elemezze, nyomon kövesse és értékelje a KAP-nak, a KAP-stratégiai terveknek és a támogatott beavatkozásoknak az uniós fejlesztési célkitűzésekre és a fejlődő országokra gyakorolt hatását, ingyenesen megosszák a Bizottsággal, valamint szükség esetén a KAP-stratégiai tervek elkészítéséért felelős tagállami szervekkel és a KAP-stratégiai tervek nemzeti irányító hatóságaival.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

76 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

76a. cikk

 

A felelős beruházások és a helyes gyakorlatok igazolása

 

Azok a vállalkozások, amelyek az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 7. cikke szerinti értékelés keretében figyelembe kívánják vetetni a negatív hatásokat esetlegesen ellensúlyozó beruházásaikat és helyes gyakorlataikat, kötelesek benyújtani a Bizottsághoz a szükséges igazolásokat.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

78 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok megküldenek a Bizottság részére egy jegyzéket, amelyben feltüntetik azokat a harmadik országban székhellyel rendelkező vállalkozásokat, amelyek esetében a szóban forgó összeg kifizetése vagy átvétele az adott tagállamban történt, illetve kellett volna történnie.

(2)  A tagállamok megküldenek a Bizottság részére egy jegyzéket, amelyben feltüntetik azokat a harmadik országban székhellyel rendelkező vállalkozásokat, amelyek esetében a szóban forgó összeg kifizetése vagy átvétele az adott tagállamban történt, illetve kellett volna történnie. Szükség esetén a Bizottság harmadik országok – köztük fejlődő országok – szakértőit kéri fel a KAP tagállami szintű végrehajtása külső hatásainak értékelésére.

Indokolás

A harmadik országokkal folytatott hatékony és eredményes együttműködés szellemében a Bizottságnak fokoznia kell a partnerországokkal folytatott párbeszédet minden olyan kérdésben, amely hatással van az érintett országok fejlesztési folyamatára. Az uniós partnerektől kapott információk célja, hogy az uniós szakpolitikák – különösen a belső politikák külső vonatkozásai és maguk a külső politikák – inkoherenciáját feltárják és orvosolják.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

83 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a felelős beruházásokra és helyes gyakorlatokra vonatkozó, a 76a. cikkben említett igazolások bemutatása;

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A közös agrárpolitika finanszírozása, irányítása és monitoringja

Hivatkozások

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

5.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Maria Heubuch

11.7.2018

Vizsgálat a bizottságban

19.11.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

7.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Maria Heubuch, György Hölvényi, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Judith Sargentini

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Asim Ademov, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, John Howarth, Tom Vandenkendelaere, Josef Weidenholzer, Bogdan Andrzej Zdrojewski

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

20

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Asim Ademov, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Bogusław Sonik, Tom Vandenkendelaere, Anna Záborská, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

John Howarth, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

2

0

ECR

Czesław Hoc, Bernd Lucke

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

  • [1]  Európai Bizottság, A Bizottságnak a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez címzett közleménye: A fejlődő országok élelmezésbiztonsági kihívásainak kezeléséhez nyújtott segítség uniós szakpolitikai kerete, COM(2010)0127. Brüsszel, Európai Bizottság, 2010. március 31.

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság RÉSZÉRŐL (23.11.2018)

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

A vélemény előadója: Zbigniew Kuźmiuk

RÖVID INDOKOLÁS

A KAP-ra vonatkozó horizontális rendelettervezetben (COM(2018)393) a Bizottság azt javasolja, hogy őrizzék meg a KAP két külön alapból – az EMGA-ból és az EMVA-ból – történő jelenlegi finanszírozási struktúráját. Az első pillér keretében az éves rendszerben kifizetett általános intézkedéseket a többéves II. pillér programjaival egészítik ki.

Az EU 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretéről szóló bizottsági javaslatokban a KAP-ra szánt összeg változatlan árakon számítva 324,3 milliárd euró. A KAP két pillére várhatóan fennmarad. A közvetlen kifizetések és piaci beavatkozások esetében a Bizottság változatlan árakon 254,2 milliárd eurós, a vidékfejlesztés számára pedig (változatlan árakon) 70 milliárd eurós keretet javasol.

Az előadó nem ért egyet a KAP számára nyújtott uniós támogatások szintjének csökkentésével.

A KAP-kiadások jelentős csökkentése – az első pillér esetében 31,896 milliárd eurós (11%-os), a második pillér esetében 26,675 milliárd eurós (28%-os) csökkenés 2018-as változatlan árakon – negatív hatással lehet e szakpolitika célkitűzéseinek elérésére irányuló képességre. Az ilyen mértékű csökkentésnek a vidéki területeken túl is negatív következményei lehetnek. Különösen a második pillér finanszírozásának radikális csökkenése a különböző tagállamok mezőgazdasági területei közötti egyenlőtlenségek kiegyenlítését akadályozhatja meg. E csökkentések ezenkívül aránytalanul sújthatják azokat a kevésbé fejlett országokat, amelyekben a legnagyobb szükség volna a fokozottabb gazdasági konvergenciára. Hasonló hatás gyakorolna a KAP második pillérébe tartozó kiadások nemzeti társfinanszírozás arányának növelése.

Az előadó szerint a KAP környezeti és éghajlati törekvéseinek növelése együtt kell, hogy járjon az ehhez biztosított költségvetés növelésével. Ellenkező esetben a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó túlzottan ambiciózus és bonyolult előírások negatív hatással lesznek a KAP célkitűzéseinek elérésére és eredményeire.

Az előadó nyomatékosítja, hogy egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani az EU egységes piacán az uniós mezőgazdasági termelők számára. Az EU belső piacán működő mezőgazdasági termelőknek ugyanazoknak az egyre magasabb szintű uniós termelési szabványoknak kell megfelelniük. Ezért az előadó támogatja a tagállamok közötti közvetlen kifizetések szintjének teljes kiegyenlítését, és ragaszkodik ahhoz, hogy a 2021–2027-es pénzügyi tervben vigyék végig a közvetlen kifizetések kiegyenlítésére irányuló folyamatot. Az új KAP-célkitűzésekre tekintettel a közvetlen kifizetések Bizottság által javasolt kiegyenlítésének mértéke jelentős, indokolatlan és következetlen egyenlőtlenségeket tartana fenn az egységes piacon működő mezőgazdasági termelők támogatása tekintetében.

Az előadó úgy véli, hogy az EMGA keretében létrehozott új mezőgazdasági tartaléknak külön költségvetési tételt kell képeznie, amely az EMGA számára a 2021–2027 közötti időszak adott évére vonatkozó, e célra tervezett EMGA-kiadásokat jelenti, a közvetlen kifizetések miatti kiadások csökkentése nélkül.

Az előadó támogatja, hogy állítsák vissza a pénzügyi fegyelmi mechanizmus kizárását azon kedvezményezettek esetében, akik legfeljebb 2 000 eurós közvetlen kifizetésben részesülnek. Az összes mezőgazdasági kedvezményezettre kiterjedő, a Bizottság által javasolt jogosultság nem fogja elérni azt a célkitűzést, hogy kiegyensúlyozott legyen a közvetlen támogatások elosztása a különböző méretű gazdaságok között.

Az előadó véleménye szerint szűkíteni fogja a KAP stratégiai terveinek végrehajtását és a tagállami források elvesztésének veszélyével járna a Bizottság arra irányuló javaslata, hogy a vidékfejlesztési beavatkozásokhoz kapcsolódó, fel nem használt költségvetési előirányzatok visszavonására alkalmazott, jelenleg kötelező erejű N+3 szabály helyébe az N+2 szabály lépjen.

Az előadó azt javasolja, hogy a KAP stratégiai terve végrehajtásának első évében, azaz 2021-ben növeljék 5%-ra az EMVA-ból finanszírozott beavatkozások végrehajtásához a tagállamoknak fizetett előlegek mértékét.

Az új KAP végrehajtási modelljével összefüggésben a rendelettervezet kiterjesztette azon esetek listáját, amelyekben a Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket. Emellett a KAP által finanszírozott programok irányítása során a tagállamok már most a szerződések megkötésére és e források hatékony elköltésére törekednek.

Az előadó véleménye szerint az éves mérföldkövek javasolt meghatározása nem azt fogja eredményezni, hogy a KAP célzottabbá válik, hanem jelentős adminisztratív terheket és nagyobb pénzügyi kockázatot jelent majd a tagállamok és a mezőgazdasági termelők számára.

Az egyszerűsítés érdekében az előadó javasolja a 15. cikkben szereplő visszatérítési szabály törlését, amelyet véleménye szerint a végrehajtási jogi aktus rendelkezéseinek, s nem pedig az alap-jogiaktusban rögzített szabálynak kellene szabályoznia.

Az előadó javasolja továbbá a 35. cikk törlését, mivel az eredményességi tartalék felhasználásának lehetőségét az eredményekhez kell kötni, ugyanakkor a költségek elszámoltathatóságát a kedvezményezettek szintjén nem szabad összekapcsolni az ezekhez kapcsolódó „bejelentett eredményekkel”. Ez a megközelítés jelentős korlátozásokat és nehézségeket jelentene az eszközök tervezése és végrehajtása szakaszában.

Az előadó álláspontja szerint a 37., a 38. és a 39. cikket törölni kell, tekintettel a kifizetések felfüggesztéséről egyoldalúan hozott határozatokkal a tagállamoknak okozott pénzügyi következményekre. E javaslat benyújtása során a Bizottság nem támasztotta alá, hogy egy ilyen, a többéves stratégiai terv végrehajtására szolgáló rendszer jobban biztosítaná a célok jobb végrehajtását, mint az N+3 szabály alkalmazása.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A többéves pénzügyi keretről és a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó saját forrásokról szóló 2018. május 30-i állásfoglalásában (2018/2714(RSP) az Európai Parlament sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2018. május 2-i bizottsági javaslat a közös agrárpolitika szintjének 15%-os csökkenését tartalmazza, és különösen ellenezte az olyan gyökeres csökkentéseket, amelyek hátrányosan befolyásolhatják e szakpolitika lényegét és célkitűzéseit. Ezzel összefüggésben megkérdőjelezte az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap több mint 25%-os csökkentésére irányuló javaslatot is.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Figyelembe véve az első pillérhez tartozó közvetlen és egyéb kifizetések, valamint a mezőgazdasági termelőknek nyújtott, a második pillérhez tartozó források fontosságát – amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak a vidéki térségekben a beruházásokhoz és a foglalkoztatáshoz –, illetve tekintettel a közös agrárpolitika alapvető szerepére, a KAP második pillérében tervezett súlyos csökkentés nem elfogadható. Ezért alapvető fontosságú, hogy a 27 uniós tagállam tekintetében legalább a 2014–2020-as időszak költségvetésének szintjén tartsák a közös agrárpolitika számára a 2021–2027 közötti időszakra elkülönített támogatást, és egyúttal különítsék el a mezőgazdasági válságokra képzett tartalékhoz szánt eredeti összeget: 2018. évi árakon 383,255 EUR-t (folyó áron 431,946 milliárd EUR).

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)  A mezőgazdaságnak nem szabad anyagi károkat szenvednie olyan politikai döntések miatt, mint az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból vagy az új európai politikák finanszírozása.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Annak érdekében, hogy a KAP finanszírozására szánt összegek összhangban legyenek az éves felső összeghatárokkal, a közvetlen kifizetések szintjének kiigazítására szolgáló pénzügyi fegyelmi mechanizmust fenn kell tartani. Ugyanakkor a 2000 EUR összegű küszöbértéket el kell törölni. Fenn kell tartani egy mezőgazdasági tartalékot, hogy a mezőgazdasági termelést vagy értékesítést érintő piaci fejlemények vagy súlyos válságok esetén támogatást lehessen nyújtani a mezőgazdasági ágazat számára. Az (EU, Euratom) .../... rendelet [új költségvetési rendelet] 12. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében a le nem kötött előirányzatok csak a következő pénzügyi évre vihetők át. Annak érdekében, hogy a végrehajtás jelentősen könnyebbé váljon a kedvezményezettek és a tagállami közigazgatási szervek számára, megújítási mechanizmust kell alkalmazni, amelynek keretében felhasználásra kerül a 2020-ban létrehozandó mezőgazdasági válságokra képzett tartalék fel nem használt összege. Ebből a célból el kell térni a 12. cikk (2) bekezdésének d) pontjától és lehetővé kell tenni, hogy a mezőgazdasági tartalék le nem kötött előirányzatai időbeli korlátozás nélkül átvihetők legyenek a következő pénzügyi év(ek) mezőgazdasági tartalékának finanszírozására. Ezenkívül a 2020-as pénzügyi év tekintetében egy további eltérésre is szükség van, mivel a tartalék 2020 végén fennálló, fel nem használt teljes összegét át kell vinni a 2021-es évre az új mezőgazdasági tartalék megfelelő sorába, anélkül, hogy az összeg visszakerülne a KAP-stratégiai terv szerinti, közvetlen kifizetésekhez tartozó beavatkozásokat lefedő költségvetési sorokba.

(14)  Annak érdekében, hogy a KAP finanszírozására szánt összegek összhangban legyenek az éves felső összeghatárokkal, a közvetlen kifizetések szintjének kiigazítására szolgáló pénzügyi fegyelmi mechanizmust fenn kell tartani. Fenn kell tartani egy mezőgazdasági tartalékot, hogy a mezőgazdasági termelést vagy értékesítést érintő piaci fejlemények vagy súlyos válságok esetén támogatást lehessen nyújtani a mezőgazdasági ágazat számára. Az (EU, Euratom) .../... rendelet [új költségvetési rendelet] 12. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében a le nem kötött előirányzatok csak a következő pénzügyi évre vihetők át. Ebből a célból el kell térni a 12. cikk (2) bekezdésének d) pontjától és lehetővé kell tenni, hogy a mezőgazdasági tartalék le nem kötött előirányzatai időbeli korlátozás nélkül átvihetők legyenek a következő pénzügyi év(ek) mezőgazdasági tartalékának finanszírozására.

Indokolás

Fenn kell tartani a pénzügyi fegyelmi mechanizmus kizárását azon kedvezményezettek esetében, akik legfeljebb 2 000 eurós közvetlen kifizetést kapnak. Az összes mezőgazdasági kedvezményezettre kiterjedő, a Bizottság által javasolt jogosultság nem fogja elérni azt a célkitűzést, hogy kiegyensúlyozott legyen a közvetlen támogatások elosztása a különböző méretű gazdaságok között. Az újonnan létrehozott mezőgazdasági tartaléknak külön költségvetési tételt kell képeznie, amelyet a közvetlen kifizetések kiadásainak csökkentése nélkül kell finanszírozni.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  A közvetlen kifizetések szintjének tagállamok közötti kiegyenlítése elengedhetetlen az egyenlő versenyfeltételek biztosításához az egységes uniós piacon. Sürgetően szükség van a közvetlen kifizetések tagállamok közötti méltányos elosztására.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Az EMVA pénzügyi irányítását illetően rendelkezni kell a költségvetési kötelezettségvállalásról, a kifizetési határidőkről, valamint a kötelezettségvállalás visszavonásáról és megszakításáról. A vidékfejlesztési beavatkozások finanszírozása az uniós költségvetésből éves részletekben fizetett kötelezettségvállalások alapján történik. A tagállamoknak a KAP-stratégiai tervek jóváhagyását követően igénybe kell tudniuk venni az előirányzott uniós pénzeszközöket. Következésképpen megfelelő módon korlátozott előfinanszírozási rendszerre van szükség, amely biztosítja a pénzeszközök rendszeres folyósítását azért, hogy a programok kedvezményezettjei kellő időben megkapják a kifizetéseket.

(22)  Az EMVA – a közös rendelkezésekről szóló rendelet vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott – pénzügyi irányítását illetően rendelkezni kell a költségvetési kötelezettségvállalásról, a kifizetési határidőkről, valamint a kötelezettségvállalás visszavonásáról és megszakításáról. A vidékfejlesztési beavatkozások finanszírozása az uniós költségvetésből éves részletekben fizetett kötelezettségvállalások alapján történik. A tagállamoknak a KAP-stratégiai tervek jóváhagyását követően igénybe kell tudniuk venni az előirányzott uniós pénzeszközöket. Következésképpen megfelelő módon korlátozott előfinanszírozási rendszerre van szükség, amely biztosítja a pénzeszközök rendszeres folyósítását azért, hogy a programok kedvezményezettjei kellő időben megkapják a kifizetéseket.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a mezőgazdasági üzemet jelentős mértékben sújtó, súlyos természeti katasztrófa;

a)  a mezőgazdasági üzemet jelentős mértékben sújtó természeti katasztrófa;

Indokolás

A természeti katasztrófát okozó időjárási jelenségek meghatározása a nemzeti jogon alapul. A természeti katasztrófa súlyosságának kategorizálása szükségtelen értelmezési nehézségekhez vezethet.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság az érintett tagállam kérésére az első albekezdésben említett február 15-i határidőt a költségvetési rendelet 63. cikke (7) bekezdésének második albekezdésében foglaltak szerint kivételes esetben március 1-jéig meghosszabbíthatja.

A Bizottság az érintett tagállam kérésére az első albekezdésben említett február 15-i határidőt a költségvetési rendelet 63. cikke (7) bekezdésének második albekezdésében foglaltak szerint május 1-jéig meghosszabbíthatja.

Indokolás

A teljesítményjelentés befejezésére, tanúsítására és az irányítóbizottsági eljárásra vonatkozó négy hónapos javasolt határidő nehézséget okozhat, és rövidebb lenne a II. pillér szerinti jelentéstételre vonatkozó jelenleg hatályos időkeretnél. Elegendő időt kell biztosítani az információk összegyűjtéséhez.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Továbbá a költségvetési rendelet 12. cikke (2) bekezdésének d) pontjától eltérve a mezőgazdasági tartalék 2020 végén fennálló, teljes fel nem használt összege átvitelre kerül a 2021-es évre, vagyis az nem kerül vissza az 5. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett fellépéseket fedező költségvetési sorokba, hanem abból a mezőgazdasági tartalék kerül finanszírozásra.

törölve

Indokolás

El kell vetni a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy 2021-ben ne fizessék vissza a mezőgazdasági termelőknek megemelt közvetlen kifizetések formájában a 2020-ban fel nem használt válságtartalékot. Az új mezőgazdasági tartaléknak továbbra is külön költségvetési tételt kell képeznie (a 2021-es korlát részeként erre a célra tervezett kiadásokkal) anélkül, hogy csökkentenék a 2014–2020 közötti közvetlen kifizetések kiadásait. Ezt a tartalékalapból történő kifizetés jellege indokolja, amelynek a következő többéves pénzügyi keretben a piaci mechanizmusokat kellene támogatnia.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A kiigazítási arány csak a mezőgazdasági termelőknek a megfelelő naptári évben nyújtandó, 2 000 EUR-t meghaladó közvetlen kifizetésekre alkalmazandó.

Indokolás

Fenn kell tartani a pénzügyi fegyelmi mechanizmus kizárását azon kedvezményezettek esetében, akik legfeljebb 2 000 eurós közvetlen kifizetést kapnak. Az összes mezőgazdasági kedvezményezettre kiterjedő, a Bizottság által javasolt jogosultság nem fogja elérni azt a célkitűzést, hogy kiegyensúlyozott legyen a közvetlen támogatások elosztása a különböző méretű gazdaságok között. Ez a módosítás igényt fog támasztani az IT-rendszerek újjáépítéséhez szükséges többletköltségek iránt is.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  december 1-je előtt, de legkorábban október 16-án, a közvetlen kifizetések legfeljebb 50 %-ának megfelelő összegű előleget fizessenek;

a)  december 1-je előtt, de legkorábban október 16-án, a közvetlen kifizetések legfeljebb 75%-ának megfelelő összegű előleget fizessenek;

Indokolás

Az egyszerűsítés szellemében indokolt lenne a határidők, illetve a közvetlen kifizetéssel járó beavatkozások és a vidékfejlesztésre irányuló beavatkozások közötti előlegek százalékos arányának harmonizálása.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EMVA keretében nyújtott uniós finanszírozáshoz kapcsolódóan törölt vagy visszafizettetett összegeket, továbbá az azokhoz kapcsolódó kamatokat a KAP-stratégiai tervben említett egyéb vidékfejlesztési beavatkozásokhoz kell hozzárendelni. A törölt vagy visszafizettetett uniós pénzösszegeket azonban a tagállamok csak a nemzeti KAP-stratégiai tervben szereplő vidékfejlesztési beavatkozásokhoz használhatják újra fel, feltéve, hogy ezeket a pénzösszegeket nem pénzügyi kiigazítás tárgyát képező vidékfejlesztési műveletekhez csoportosították át.

Az EMVA keretében nyújtott uniós finanszírozáshoz kapcsolódóan törölt vagy visszafizettetett összegeket, továbbá az azokhoz kapcsolódó kamatokat a KAP-stratégiai tervben említett egyéb vidékfejlesztési műveletekhez kell hozzárendelni. A törölt vagy visszafizettetett uniós pénzösszegeket azonban a tagállamok csak a nemzeti KAP-stratégiai tervben szereplő vidékfejlesztési beavatkozásokhoz használhatják újra fel, feltéve, hogy ezeket a pénzösszegeket nem pénzügyi kiigazítás tárgyát képező vidékfejlesztési műveletekhez csoportosították át.

Indokolás

Az uniós jogszabálytervezetnek megfelelően a „beavatkozás” kifejezés a támogatási eszközt jelenti (a KAP stratégiai terveiről szóló rendelettervezet 3. cikkének c) pontja). A Bizottság által javasolt 55. cikk rendelkezései azt jelentenék, hogy a kedvezményezett által visszafizetett pénzeszközöket egy másik fellépés végrehajtására kell fordítani, és nem kell „visszafolyósítani” a szóban forgó intézkedés költségvetésébe. Nincs érdemi indok arra, hogy az X kedvezményezett által visszafizetett pénzeszközöket ne lehessen felhasználni Y kedvezményezett tevékenységéhez, amennyiben azt a szóban forgó támogatási eszköz keretében megfelelően végzi.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A közös agrárpolitika finanszírozása, irányítása és monitoringja

Hivatkozások

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

11.6.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Zbigniew Kuźmiuk

9.7.2018

Vizsgálat a bizottságban

26.9.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

3

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

3

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

5

0

ECR

Bernd Kölmel

PPE

Ingeborg Gräßle

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

VÉLEMÉNY a Költségvetési Ellenőrző Bizottság RÉSZÉRŐL (13.2.2019)

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

A vélemény előadója: Claudia Schmidt

RÖVID INDOKOLÁS

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság üdvözli a Bizottság arra irányuló kísérletét, hogy a megfelelésen alapuló rendszer felől elmozduljon a KAP teljesítményalapú végrehajtási modellje felé.

Amint azonban az Európai Számvevőszék 7/2018 sz. véleményében megállapította, „ez nem szüntetné meg a jogszerűség és a szabályszerűség ellenőrzésének szükségességét”. A Bizottság javaslatában a tagállamok felügyeleti szerepe ugyan nem változik, de a Számvevőszék szerint az igazoló szervek számára már nem kötelező a jogszerűség és a szabályszerűség ellenőrzése. Nem világos, hogy az igazoló szervek által végzett ellenőrzés kiterjed-e majd a KAP stratégiai terveiben szereplő fogalommeghatározásokra és egyedi támogathatósági kritériumokra. A Bizottság számára történő jelentéstétel és ezért a Bizottság megbízható tájékozódása jelentős mértékű változásokon megy át. A Bizottság nem kapna ellenőrzési statisztikákat a kifizető ügynökségek részéről, és az igazoló szerveknek sem kellene bizonyítaniuk az egyes mezőgazdasági termelőknek folyósított kifizetéseket.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel összhangban végső soron továbbra is a Bizottság felel az Európai Unió költségvetésének a tagállamokkal együttműködésben történő végrehajtásáért, beleértve a tagállamokon belüli kifizetéseket is. A Bizottság javaslatának következményeképpen e tekintetben gyengül a Bizottság elszámoltathatósága.

A Bizottság már nem lenne képes számszerűsíteni a kifizetések során tapasztalható szabálysértések mértékét. A javaslat emellett megnehezíti az egységes ellenőrzési megközelítés alkalmazását, többek között az igazoló szervek szerepének korlátozásából fakadóan. Az oknyomozó újságírók közelmúltbeli meggyilkolása emlékeztet bennünket arra, hogy a jelenlegi helyzetben nem szabad meggyengíteni az uniós ellenőrzési láncot: a pénzügyi tranzakciókat a végső kedvezményezetteknek folyósított kifizetésekig minden szakaszban ellenőrizni kell.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felkéri a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című, 2017. november 29-i bizottsági közlemény azt a következtetést vonja le, hogy a közös agrárpolitikának (a továbbiakban: KAP) továbbra is fokozottan törekednie kell arra, hogy a foglalkoztatás, a növekedés és a beruházások fellendítése, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az ahhoz való alkalmazkodás, valamint a kutatásoknak és az innovációnak a laboratóriumokból a mezőgazdasági gyakorlatokba és a piacokra történő átültetése révén választ találjon a jövőbeli kihívásokra és lehetőségekre. A KAP-nak foglalkoznia kell továbbá az állampolgároknak a fenntartható mezőgazdasági termeléssel kapcsolatban megfogalmazott aggályaival.

(1)  Az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című, 2017. november 29-i bizottsági közlemény azt a következtetést vonja le, hogy a közös agrárpolitikának (a továbbiakban: KAP) továbbra is fokozottan törekednie kell arra, hogy a foglalkoztatás, a növekedés és a beruházások fellendítése, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az ahhoz való alkalmazkodás, valamint a kutatásoknak és az innovációnak a kiigazítása, a laboratóriumokból a mezőgazdasági és piaci körülmények közé történő átültetése révén választ találjon a jövőbeli kihívásokra és lehetőségekre. A KAP-nak foglalkoznia kell továbbá az állampolgároknak a fenntartható mezőgazdasági termeléssel kapcsolatban megfogalmazott aggályaival.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Amint azt az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 208. cikke is rögzíti, a KAP végrehajtásának összhangban kell lennie a fejlesztési együttműködés céljaival, beleértve a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendet. Az e rendelet alapján hozott intézkedések nem veszélyeztethetik sem a fejlődő országok – különösen a legkevésbé fejlett országok – élelmiszer-termelési kapacitását és hosszú távú élelmezésbiztonságát, sem pedig az Unió által a Párizsi Megállapodás keretében vállalt éghajlatváltozás-mérséklési kötelezettségek teljesítését.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Amennyiben a tagállam egynél több kifizető ügynökséget akkreditál, ki kell jelölnie egy koordináló közjogi szervet, amely biztosítja az alapokkal való következetes gazdálkodást, kapcsolatot tart a Bizottság és a különböző akkreditált kifizető ügynökségek között, valamint biztosítja, hogy a Bizottság gyorsan megkapja a különböző kifizető ügynökségek tevékenységével kapcsolatban kért információkat. A koordináló szervnek továbbá intézkedéseket kell tennie és azokat koordinálnia kell a tagállami szinten észlelt általános jellegű hiányosságok megszüntetése céljából, valamint a Bizottságot folyamatos tájékoztatnia kell az azokkal kapcsolatos bármilyen utókövetési intézkedésről.

(10)  Amennyiben a tagállam egynél több kifizető ügynökséget akkreditál, ki kell jelölnie egy koordináló közjogi szervet, amely biztosítja az alapokkal való következetes gazdálkodást, kapcsolatot tart a Bizottság és a különböző akkreditált kifizető ügynökségek között, valamint biztosítja, hogy a Bizottság gyorsan megkapja a különböző kifizető ügynökségek tevékenységével kapcsolatban kért információkat. A koordináló szervnek továbbá intézkedéseket kell tennie és azokat koordinálnia kell a tagállami szinten észlelt általános jellegű hiányosságok megszüntetése céljából, valamint a Bizottságot folyamatos tájékoztatnia kell az azokkal kapcsolatos bármilyen utókövetési intézkedésről. A kifizető ügynökségeknek fejleszteniük kell a mezőgazdasági termelők tanácsadóiként betöltött szerepüket, erőfeszítéseket kell tenniük az eljárások egyszerűsítése és az európai szintű szabványoknak való megfelelés biztosítása érdekében, továbbá az új teljesítési modell elismeréseképpen a tagállamoknak funkcionálisan független közvetítő és fellebbviteli testületet kell létrehozniuk, amely rendelkezik a szükséges szakértelemmel és helyet ad az érdekelt felek képviseletének;

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Annak érdekében, hogy a KAP finanszírozására szánt összegek összhangban legyenek az éves felső összeghatárokkal, a közvetlen kifizetések szintjének kiigazítására szolgáló pénzügyi fegyelmi mechanizmust fenn kell tartani. Ugyanakkor a 2000 EUR összegű küszöbértéket el kell törölni. Fenn kell tartani egy mezőgazdasági tartalékot, hogy a mezőgazdasági termelést vagy értékesítést érintő piaci fejlemények vagy súlyos válságok esetén támogatást lehessen nyújtani a mezőgazdasági ágazat számára. Az (EU, Euratom) .../... rendelet [új költségvetési rendelet] 12. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében a le nem kötött előirányzatok csak a következő pénzügyi évre vihetők át. Annak érdekében, hogy a végrehajtás jelentősen könnyebbé váljon a kedvezményezettek és a tagállami közigazgatási szervek számára, megújítási mechanizmust kell alkalmazni, amelynek keretében felhasználásra kerül a 2020-ban létrehozandó mezőgazdasági válságokra képzett tartalék fel nem használt összege. Ebből a célból el kell térni a 12. cikk (2) bekezdésének d) pontjától és lehetővé kell tenni, hogy a mezőgazdasági tartalék le nem kötött előirányzatai időbeli korlátozás nélkül átvihetők legyenek a következő pénzügyi év(ek) mezőgazdasági tartalékának finanszírozására. Ezenkívül a 2020-as pénzügyi év tekintetében egy további eltérésre is szükség van, mivel a tartalék 2020 végén fennálló, fel nem használt teljes összegét át kell vinni a 2021-es évre az új mezőgazdasági tartalék megfelelő sorába, anélkül, hogy az összeg visszakerülne a KAP-stratégiai terv szerinti, közvetlen kifizetésekhez tartozó beavatkozásokat lefedő költségvetési sorokba.

(14)  Annak érdekében, hogy a KAP finanszírozására szánt összegek összhangban legyenek az éves felső összeghatárokkal, a közvetlen kifizetések szintjének kiigazítására szolgáló pénzügyi fegyelmi mechanizmust fenn kell tartani. Ugyanakkor a 2000 EUR összegű küszöbértéket el kell törölni. Fenn kell tartani egy mezőgazdasági tartalékot, hogy a mezőgazdasági termelést vagy értékesítést érintő piaci fejlemények vagy súlyos válságok esetén támogatást lehessen nyújtani a mezőgazdasági ágazat számára. A válságtartaléknak működőképes, rugalmas eszköznek kell lennie, olyan mechanizmusnak, amely lehetővé teszi az EU számára, hogy jobban reagáljon minden olyan válságra, amely az egész Unióra kiterjedő következményekkel jár bármely mezőgazdasági ágazatban, különös tekintettel a gazdasági vonatkozásokra. Az (EU, Euratom) .../... rendelet [új költségvetési rendelet] 12. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében a le nem kötött előirányzatok csak a következő pénzügyi évre vihetők át. Annak érdekében, hogy a végrehajtás jelentősen könnyebbé váljon a kedvezményezettek és a tagállami közigazgatási szervek számára, megújítási mechanizmust kell alkalmazni, amelynek keretében felhasználásra kerül a 2020-ban létrehozandó mezőgazdasági válságokra képzett tartalék fel nem használt összege. Ebből a célból el kell térni a 12. cikk (2) bekezdésének d) pontjától és lehetővé kell tenni, hogy a mezőgazdasági tartalék le nem kötött előirányzatai időbeli korlátozás nélkül átvihetők legyenek a következő pénzügyi év(ek) mezőgazdasági tartalékának finanszírozására. Ezenkívül a 2020-as pénzügyi év tekintetében egy további eltérésre is szükség van, mivel a tartalék 2020 végén fennálló, fel nem használt teljes összegét át kell vinni a 2021-es évre az új mezőgazdasági tartalék megfelelő sorába, anélkül, hogy az összeg visszakerülne a KAP-stratégiai terv szerinti, közvetlen kifizetésekhez tartozó beavatkozásokat lefedő költségvetési sorokba.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  A többéves teljesítménymonitoring tekintetében is fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy felfüggessze a kifizetéseket. Ennek megfelelően a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a nemzeti KAP-stratégiai tervekben meghatározott célok megvalósítása tekintetében elért késedelmes vagy nem elégséges előrelépés esetében végrehajtási jogi aktusok útján felszólítsa az érintett tagállamot a szükséges korrekciós intézkedések meghozatalára a Bizottsággal folytatott konzultáció során kidolgozott és egyértelmű előrehaladási mutatókat tartalmazó cselekvési tervnek megfelelően. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy amennyiben a tagállam nem nyújt be vagy nem hajtja végre a cselekvési tervet vagy a cselekvési terv nyilvánvalóan alkalmatlan a helyzet orvoslására, végrehajtási jogi aktusok útján felfüggessze a havi vagy az időközi kifizetéseket.

(30)  A többéves teljesítménymonitoring tekintetében is fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy felfüggessze a kifizetéseket. Ennek megfelelően a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a nemzeti KAP-stratégiai tervekben meghatározott célok megvalósítása tekintetében elért késedelmes vagy nem elégséges előrelépés esetében végrehajtási jogi aktusok útján felszólítsa az érintett tagállamot a szükséges korrekciós intézkedések meghozatalára a Bizottsággal folytatott konzultáció során kidolgozott és egyértelmű előrehaladási mutatókat tartalmazó cselekvési tervnek megfelelően. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy amennyiben a tagállam nem nyújt be vagy nem hajtja végre a cselekvési tervet vagy a cselekvési terv nyilvánvalóan alkalmatlan a helyzet orvoslására, végrehajtási jogi aktusok útján felfüggessze a havi vagy az időközi kifizetéseket. Különös figyelmet kell fordítani az uniós környezetvédelmi jogszabályokra, az Unió és a tagállamok által a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend keretében az EU és a tagállamok által tett kötelezettségvállalások teljesítésére, valamint a Szerződés szerinti kötelezettségek betartására. 

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47)  Az integrált rendszer meglévő elemeit, különösen a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszerre, a földrajzi térinformatikai és az állatállomány-alapú pályázati rendszerre, a támogatási jogosultságok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszerre, a kedvezményezettek személyazonosságának nyilvántartására szolgáló rendszerre, valamint az ellenőrzési és szankciórendszerre vonatkozó rendelkezéseket meg kell tartani. A tagállamoknak az információtechnológiákon (például Galileo és EGNOS) túlmenően továbbra is használniuk kell a Kopernikusz program által biztosított adatokat vagy információkat annak érdekében, hogy Unió-szerte átfogó és összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó agrár-környezetvédelmi politikák nyomon követéséhez, valamint a Kopernikusz Sentinel műholdak és szolgáltatások által szerzett, teljes, ingyenes és nyílt hozzáférésű adatok és információk alkalmazásának ösztönzéséhez. Ebből a célból az integrált rendszernek tartalmaznia kell egy területmegfigyelő rendszert is.

(47)  Az integrált rendszer meglévő elemeit, különösen a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszerre, a földrajzi térinformatikai és az állatállomány-alapú pályázati rendszerre, a támogatási jogosultságok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszerre, a kedvezményezettek személyazonosságának nyilvántartására szolgáló rendszerre, valamint az ellenőrzési és szankciórendszerre vonatkozó rendelkezéseket meg kell tartani. A tagállamoknak az információtechnológiákon (például Galileo és EGNOS) túlmenően továbbra is használniuk kell a Kopernikusz program által biztosított adatokat vagy információkat annak érdekében, hogy Unió-szerte átfogó és összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó agrár-környezetvédelmi politikák nyomon követéséhez, valamint a Kopernikusz Sentinel műholdak és szolgáltatások által szerzett, teljes, ingyenes és nyílt hozzáférésű adatok és információk alkalmazásának ösztönzéséhez. Ebből a célból az integrált rendszernek tartalmaznia kell egy területmegfigyelő rendszert is. Ilyen technológia alkalmazásának céljául azt kell kitűzni, hogy korlátozza a mezőgazdasági üzemekben szükséges ellenőrzések számát, és csökkentse a mezőgazdasági termelőkre háruló adminisztratív terheket. 

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(48)  A KAP végrehajtása céljából bevezetendő irányítási rendszerek részét képező integrált rendszernek biztosítania kell, hogy az éves teljesítményjelentésekben szolgáltatott összesített adatok megbízhatók és ellenőrizhetők legyenek. Tekintettel a megfelelően működő integrált rendszer fontosságára, minőségi követelményeket kell meghatározni. A tagállamoknak évente minőségértékelésnek kell alávetniük a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszert, a földrajzi térinformatikai pályázati rendszert, valamint a területmegfigyelő rendszert. A tagállamoknak kezelniük kell a hiányosságokat és a Bizottság kérésére cselekvési tervet kell kidolgozniuk.

(48)  A KAP végrehajtása céljából bevezetendő irányítási rendszerek részét képező integrált rendszernek biztosítania kell, hogy az éves teljesítményjelentésekben szolgáltatott összesített adatok pontosak, megbízhatók és ellenőrizhetők legyenek. Tekintettel a megfelelően működő integrált rendszer fontosságára, minőségi követelményeket kell meghatározni. A tagállamoknak évente minőségértékelésnek kell alávetniük a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszert, a földrajzi térinformatikai pályázati rendszert, valamint a területmegfigyelő rendszert. A tagállamoknak kezelniük kell a hiányosságokat és a Bizottság kérésére cselekvési tervet kell kidolgozniuk.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(57)  A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy részletesen meghatározzák a szankciókat, ugyanakkor ezeknek a szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük, valamint nem sérthetik az uniós vagy nemzeti jog egyéb rendelkezéseiben megállapított más szankciókat. Annak biztosítására, hogy a tagállamok hatékony és koherens megközelítést alkalmazzanak, rendelkezni kell egy uniós szintű minimális szankciómértékről a hanyagság miatt első alkalommal történő nem teljesítés esetére; újabb előfordulás esetén magasabb mértékű szankciót kell alkalmazni, a szándékosság pedig a támogatásból való teljes kizárást vonhatja maga után. A szankciók arányosságának biztosítása érdekében a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a csekély mértékű, első alkalommal előforduló meg nem felelések esetére korai előrejelző rendszert vezessenek be.

(57)  A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy részletesen meghatározzák a szankciókat, ugyanakkor ezeknek a szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük, valamint nem sérthetik az uniós vagy nemzeti jog egyéb rendelkezéseiben megállapított más szankciókat. Annak biztosítására, hogy a tagállamok hatékony és koherens megközelítést alkalmazzanak, rendelkezni kell egy uniós szintű minimális szankciómértékről a hanyagság miatt első alkalommal történő nem teljesítés esetére; újabb előfordulás esetén magasabb mértékű szankciót kell alkalmazni, a szándékosság pedig a támogatásból való teljes kizárást vonhatja maga után. A szankciók arányosságának biztosítása érdekében a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a csekély mértékű, első alkalommal előforduló meg nem felelések esetére korai előrejelző rendszert vezessenek be, és a kedvezményezetteknek joguk legyen személyes helyzetük rendezésére.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

69 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(69)  Az alapokból származó pénzeszközök felhasználásának nyilvános vizsgálatára vonatkozó célkitűzés elérése érdekében a kedvezményezetteket érintő információk bizonyos körét kötelező a nyilvánosság tudomására hozni. A szóban forgó információk között kell szerepelniük a kedvezményezett azonosító adatainak, az odaítélt összegnek és annak, hogy az összeg melyik alapból származik, valamint az érintett intézkedés céljának és jellegének. Az információkat úgy kell közzétenni, hogy az a lehető legkisebb mértékben ütközzön a kedvezményezetteknek a magánélet tiszteletben tartásához és különösen a személyes adatok védelméhez fűződő – az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkében elismert – jogával.

(69)  Az alapokból származó pénzeszközök felhasználásának nyilvános vizsgálatára vonatkozó célkitűzés elérése érdekében a kedvezményezetteket érintő információk bizonyos körét kötelező a nyilvánosság tudomására hozni. A szóban forgó információk között kell szerepelniük a kedvezményezett azonosító adatainak, az odaítélt összegnek és annak, hogy az összeg melyik alapból származik, valamint az érintett intézkedés céljának és jellegének, és az információkat nyitott, gép által olvasható módon közzé kell tenni. Az információkat úgy kell közzétenni, hogy az a lehető legkisebb mértékben ütközzön a kedvezményezetteknek a magánélet tiszteletben tartásához és különösen a személyes adatok védelméhez fűződő – az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkében elismert – jogával.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  „irányítási rendszerek”: az e rendelet II. címének II. fejezetében említett irányítási szervek és az e rendeletben, illetve az (EU) …/… rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] meghatározott alapvető uniós követelmények, ideértve az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 121. cikkében említett éves teljesítményjelentés céljából létrehozott jelentési rendszert is;

b)  „irányítási rendszerek”: az e rendelet II. címének II. fejezetében említett irányítási szervek és az e rendeletben, illetve az (EU) …/… rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] meghatározott alapvető uniós követelmények, ideértve a tagállamoknak a nevezett rendelet 57. cikkében említett, az Unió pénzügyi érdekeinek hatékony védelme tekintetében fennálló kötelezettségeit, valamint az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 121. cikkében említett éves teljesítményjelentés céljából létrehozott jelentési rendszert is;

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a KAP-ról szóló tanulmányok, valamint az alapok által finanszírozott intézkedések értékelése, beleértve az értékelési módszerek tökéletesítését és a KAP-pal összefüggő gyakorlatokra vonatkozó információk cseréjét, továbbá az Európai Beruházási Bankkal (EBB) közösen készített tanulmányok,

f)  a KAP-ról szóló tanulmányok, valamint az alapok által finanszírozott intézkedések értékelése, beleértve az értékelési módszerek tökéletesítését és a KAP-pal összefüggő gyakorlatokra vonatkozó információk cseréjét, többek között a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi érdekelt felekkel, tudományos szakértőkkel és nem kormányzati szervezetekkel folytatott konzultációk, továbbá az Európai Beruházási Bankkal (EBB) közösen készített tanulmányok,

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  arról, hogy az 1308/2013/EU rendeletben meghatározott intézkedések azon kiadásai, amelyek tekintetében a Bizottságtól visszatérítést igényeltek, jogszerűek és szabályosak-e. ;

d)  arról, hogy azok a kiadások, amelyek tekintetében a Bizottságtól visszatérítést igényeltek, és különösen a 1308/2013/EU rendeletben, a 228/2013/EU rendeletben, a 229/2013/EU rendeletben és az 1144/2014/EU rendeletben meghatározott intézkedések kiadásai jogszerűek és szabályosak-e. ;

Indokolás

Kulcsfontosságú, hogy az igazoló szervek véleményt nyilvánítsanak a végső kedvezményezetteknek kifizetett valamennyi olyan kiadásokról, amelyek megtérítését kérték a Bizottságtól.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tanúsító szervnek rendelkeznie kell a szükséges technikai szakértelemmel. Működését tekintve függetlennek kell lennie az érintett kifizető ügynökségtől és koordináló szervtől, az ügynökséget akkreditáló hatóságtól, valamint a KAP végrehajtásáért és monitoringjáért felelős szervtől.

(2)  A tanúsító szervnek rendelkeznie kell a szükséges technikai szakértelemmel, és nem csupán a pénzügyi irányítás tekintetében, hanem azzal a szándékkal és célkitűzéssel összefüggésben is, hogy a beavatkozások és a kifizetések a közjót szolgálják. Minden olyan adatot és információt, amely arra szolgál, hogy az igazoló szervek megbizonyosodhassanak a KAP célkitűzéseinek és célértékeinek tényleges eléréséről, valamint az előrejelzéseket átlátható módon rendelkezésre kell bocsátani, továbbá azoknak bizonyítékokon kell alapulniuk, és harmadik felek által ellenőrizhetőnek kell lenniük. Működését tekintve függetlennek kell lennie az érintett kifizető ügynökségtől és koordináló szervtől, az ügynökséget akkreditáló hatóságtól, valamint a KAP végrehajtásáért és monitoringjáért felelős szervtől.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. cikkben említett kiadásokat az Unió csak abban az esetben finanszírozza, ha:

Az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. cikkben említett kiadásokat az Unió csak abban az esetben finanszírozza, ha azok akkreditált kifizető ügynökségeknél merültek fel, és:

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  azok megfeleltek az uniós jogszabályoknak,

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – -a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-aa)  az (EU)…/… rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] említett beavatkozástípusok esetében:

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  az alkalmazandó irányítási rendszerekkel összhangban merültek fel, az egyéni kedvezményezettekre vonatkozóan a nemzeti KAP-stratégiai tervekben meghatározott támogathatósági feltételeket nem számítva.

ii.  az alkalmazandó irányítási rendszerekkel összhangban merültek fel, az egyéni kedvezményezettekre vonatkozóan a nemzeti KAP-stratégiai tervekben meghatározott támogathatósági feltételeket is számítva.

Indokolás

A kifizető ügynökségeknek az egyedi ellenőrzési rendszer elvének megfelelően garantálniuk kell az egyes kedvezményezettekre vonatkozó összes támogathatósági feltétel tiszteletben tartását, beleértve a nemzeti stratégiai tervekben meghatározottakat is.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első bekezdés c) pontjának i. alpontja nem alkalmazandó az (EU)…/… rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] említett beavatkozástípusok kedvezményezettjei részére fizetett előlegekre.

Az első bekezdés b) pontjának i. alpontja nem alkalmazandó az (EU)…/… rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] említett beavatkozástípusok kedvezményezettjei részére fizetett előlegekre.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az irányítási rendszerek működésében feltárt súlyos hiányosságok esetén a Bizottság felkérheti az érintett tagállamot, hogy egyértelmű eredménymutatókat tartalmazó, a Bizottsággal konzultálva kidolgozandó cselekvési tervnek megfelelően hajtsa végre a helyzet orvoslásához szükséges intézkedéseket.

Az irányítási rendszerek működésében feltárt súlyos hiányosságok esetén a Bizottság szükség esetén felkéri az érintett tagállamot, hogy egyértelmű eredménymutatókat tartalmazó, a Bizottsággal konzultálva kidolgozandó cselekvési tervnek megfelelően hajtsa végre a helyzet orvoslásához szükséges intézkedéseket.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A költségvetési rendelet 127. cikkének alkalmazásában a Bizottság az e rendelet 11. cikkében említett tanúsító szervek munkájából szerez bizonyosságot, kivéve, ha tájékoztatta a tagállamot arról, hogy egy adott pénzügyi év tekintetében nem tud a tanúsító szerv munkájára támaszkodni, és ezt figyelembe veszi az érintett tagállam tekintetében szükséges bizottsági auditokra vonatkozó kockázatértékelés során.

A költségvetési rendelet 127. cikkének alkalmazásában a Bizottság az e rendelet 11. cikkében említett tanúsító szervek munkájából szerezhet bizonyosságot, kivéve, ha tájékoztatta a tagállamot arról, hogy egy adott pénzügyi év tekintetében nem tud a tanúsító szerv munkájára támaszkodni, és ezt figyelembe veszi az érintett tagállam tekintetében szükséges bizottsági auditokra vonatkozó kockázatértékelés során.

Indokolás

Az egységes ellenőrzési rendszer nem jelenti azt, hogy a Bizottság köteles bizonyosságot szerezni a tagállami szervek munkájáról.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdés nem alkalmazandó az egyéni kedvezményezettek tekintetében a nemzeti KAP-stratégiai tervekben és a nemzeti szabályokban meghatározott jogosultsági kritériumoknak való meg nem felelés eseteire.

Az első albekezdés nem terjeszthető ki az egyéni kedvezményezettek tekintetében a nemzeti KAP-stratégiai tervekben és a nemzeti szabályokban meghatározott jogosultsági kritériumoknak való meg nem felelés eseteire.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

57 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megfelelő óvintézkedéseket tesznek annak biztosítása érdekében, hogy az (1) bekezdés d) pontjában említett szankciók arányosak, és a meg nem felelés súlyosságától, mértékétől, fennállásának időtartamától, illetve ismétlődő jellegétől függő mértékűek legyenek.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

58 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (EU) …/… rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 52. cikkében említett finanszírozási eszközökből támogatásban részesülő műveletekre irányuló ellenőrzéseket csak a pénzügyi eszközöket végrehajtó szervek szintjén kell elvégezni.

Az (EU) …/… rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 52. cikkében említett finanszírozási eszközökből támogatásban részesülő műveletekre irányuló ellenőrzéseket a pénzügyi eszközöket végrehajtó szervek szintjén kell elvégezni.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

58 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EBB vagy más olyan nemzetközi pénzügyi szervezet szintjén, amelyben a tagállamok valamelyike részvényesi tagsággal rendelkezik, nem kell ellenőrzést végezni.

Ellenőrzéseket lehet végezni az EBB vagy más olyan nemzetközi pénzügyi szervezet szintjén is, amelyben a tagállamok valamelyike részvényesi tagsággal rendelkezik.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

64 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az integrált rendszer megvalósításával és alkalmazásával kapcsolatos tagállami felelősségek sérelme nélkül a Bizottság szakosított szervek vagy szakemberek segítségét kérheti az integrált rendszer létrehozásának, monitoringjának és működtetésének elősegítésére, különösen azzal a céllal, hogy megfelelő szakmai tanácsokkal lássák el a tagállamok illetékes hatóságait.

(3)  Az integrált rendszer megvalósításával és alkalmazásával kapcsolatos tagállami felelősségek sérelme nélkül a Bizottság szükség esetén szakosított szervek vagy szakemberek segítségét kéri az integrált rendszer létrehozásának, monitoringjának és működtetésének elősegítésére, különösen azzal a céllal, hogy megfelelő szakmai tanácsokkal lássák el a tagállamok illetékes hatóságait.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok rögzítik és megőrzik az 52. cikkben említett éves teljesítményalapú záróelszámolás keretében bejelentett éves eredményekkel, valamint a KAP-stratégiai tervben meghatározott és az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 115. cikkével összhangban nyomon követett célok felé tett bejelentett haladással kapcsolatos valamennyi adatot és dokumentumot.

A tagállamok rögzítenek és megőriznek minden olyan adatot és dokumentumot, amelyeket az 52. cikkben említett éves teljesítményalapú záróelszámolás keretében bejelentettek, valamint a KAP-stratégiai tervben meghatározott és az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 115. cikkével összhangban nyomon követett célok felé tett bejelentett haladással kapcsolatos valamennyi adatot és dokumentumot.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tagállamok korlátozzák a (3) és (4) bekezdésben említett adathalmazokhoz való nyilvános hozzáférést, ha a hozzáférés az (EU) 2016/679 rendelet szerint sérti a személyes adatok titkosságát.

(5)  A tagállamok korlátozhatják a (3) és (4) bekezdésben említett adathalmazokhoz való nyilvános hozzáférést, ha a hozzáférés az (EU) 2016/679 rendelet szerint sérti a személyes adatok titkosságát.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

84 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A feltételesség szabályainak való megfelelés biztosítása céljából a tagállamok igénybe vehetik meglévő ellenőrzési rendszereiket és igazgatási szerveiket.

A feltételesség szabályainak való megfelelés biztosítása céljából a tagállamok meglévő ellenőrzési rendszereiket és igazgatási szerveiket veszik igénybe.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

A közös agrárpolitika finanszírozása, irányítása és monitoringja

Hivatkozások

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CONT

11.6.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Claudia Schmidt

12.7.2018

Az elfogadás dátuma

29.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság RÉSZÉRŐL (23.1.2019)

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

A vélemény előadója: Franc Bogovič

RÖVID INDOKOLÁS

A jövőbeli közös agrárpolitikára (KAP) vonatkozó javaslatok új teljesítési modellt vezetnek be a 2020 utáni KAP-ra vonatkozóan. Az Európai Bizottság által javasolt reformcsomag magában foglalja a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló állásfoglalásra irányuló javaslatot (amelynek célja, hogy a jelenlegi 1306/2013/EU horizontális rendelet helyébe lépjen).

A REGI bizottság Bogovič urat jelölte ki az ügyre vonatkozó REGI-vélemény előadójának. Az előadó egyetért a KAP javasolt teljesítési modelljére vonatkozó javaslat koncepciójával, amely a szakpolitika végrehajtása terén a tagállamok számára nagyobb szubszidiaritást és rugalmasságot tükröz, hogy a KAP közelebb kerüljön a kedvezményezettekhez (akik többségükben mezőgazdasági termelőket jelentenek).

Az előadó ezenkívül üdvözli a KAP jelenlegi finanszírozási szerkezetének továbbvitelét, amely két pillérre bomlik: az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapra (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra (EMVA), továbbá üdvözli a Bizottság által az irányítási testületek struktúrájára vonatkozóan javasolt stabilitást.

Az előadó ugyanakkor nem biztos abban, hogy az új teljesítési modell egyszerűsítést és kevesebb bürokráciát eredményez-e. A KAP kedvezményezettjei számára valószínűleg be fognak vezetni különböző egyszerűsítéseket, de az egyszerűsítés nem biztosított a regionális és nemzeti közigazgatási szervek számára, amelyeknek új, teljesítményalapú szakpolitikát kell majd végrehajtaniuk. Bogovič úr aggodalmát fejezi ki amiatt is, hogy kihívást jelent majd a teljesítménymutatók meghatározása és nyomon követése, valamint hogy stratégiai szerepüket valószínűleg inkább abban látják majd, hogy fel lehet használni őket ellenőrzési eszközként, különösen az éves teljesítményalapú záróelszámoláskor (52. cikk).

Ennek eredményeként az előadó egyéb fontos szempontok mellett többek között a bizottsági javaslat következő módosításait javasolja:

- mivel a teljesítmény nyomon követése és a rendelkezésre álló adatok megbízhatósága logikus módon növelheti a KAP végrehajtásának bonyolultságát és megváltoztathatja az irányítási szervek egy részének szerepét; az előadó fontosnak tartja, hogy az Európai Parlament nagyobb szerepet kapjon egyes rendelkezések (azaz az 52. és az 53. cikk) végrehajtásával kapcsolatos vitákban;

- a következetesség biztosítása érdekében az előadó úgy véli, hogy bizonyos részleteknek az alap-jogiaktus részét kellene képezniük, és azoknak nem a végrehajtási jogi aktusok hatálya alá kellene tartozniuk (39. cikk);

- a KAP-ra vonatkozó új teljesítési modell nem alkalmazható 2021-től, hanem inkább 2023-tól, ezért a jelenlegi és a jövőbeli KAP-rendelkezések között hosszabb átmeneti időszakra van szükség (104. cikk);

- a kedvezményezett halálát, tartós munkaképtelenségét és a tagállamok által a KAP-stratégiai tervükben meghatározott egyéb indokolt eseteket bele kell foglalni a vis maior és rendkívüli körülmények fennállása esetén alkalmazható eltérésekbe (3. cikk);

- mivel az arányosság elve a költségvetési rendelet egyik vezérelve, ezt az elvet a jelenlegi javaslatokban is meg kell őrizni – főként, ha a mezőgazdasági termelőkre, az illetékes hatóságokra és az akkreditációs eljárásokra nehezedő adminisztratív terhekhez kapcsolódnak ((47) preambulumbekezdés, 9. cikk, 10. cikk);

Végül Bogovič úr úgy véli, hogy alapvető fontosságú az EMVA és a strukturális alapok közötti szinergiák fenntartása a vidéki területek érdekében; biztosítani kell a kiegészítő jelleget, és el kell kerülni az összes jogalkotási akadályt.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című, 2017. november 29-i bizottsági közlemény azt a következtetést vonja le, hogy a közös agrárpolitikának (a továbbiakban: KAP) továbbra is fokozottan törekednie kell arra, hogy a foglalkoztatás, a növekedés és a beruházások fellendítése, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az ahhoz való alkalmazkodás, valamint a kutatásoknak és az innovációnak a laboratóriumokból a mezőgazdasági gyakorlatokba és a piacokra történő átültetése révén választ találjon a jövőbeli kihívásokra és lehetőségekre. A KAP-nak foglalkoznia kell továbbá az állampolgároknak a fenntartható mezőgazdasági termeléssel kapcsolatban megfogalmazott aggályaival.

(1)  Az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című, 2017. november 29-i bizottsági közlemény azt a következtetést vonja le, hogy a közös agrárpolitikának (a továbbiakban: KAP) továbbra is fokozottan törekednie kell arra, hogy a foglalkoztatás, a növekedés és a beruházások fellendítése, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az ahhoz való alkalmazkodás, valamint a kutatásoknak és az innovációnak a laboratóriumokból a mezőgazdasági gyakorlatokba és a piacokra történő átültetése révén választ találjon a jövőbeli kihívásokra és lehetőségekre. A KAP-nak foglalkoznia kell továbbá az állampolgároknak a fenntartható mezőgazdasági termeléssel és a vidékfejlesztéssel kapcsolatban megfogalmazott aggályaival.

Indokolás

A KAP szerves részét képező vidékfejlesztést fel kell tüntetni a polgárok aggályait kezelő célkitűzések között.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A tagállamoknak tartózkodniuk kell olyan szabályok bevezetésétől, amelyek a kedvezményezettek számára bonyolulttá teszik az EMGA és az EMVA igénybevételét.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Rendelkezni kell a kifizető ügynökségek és koordináló szervek tagállamok általi akkreditációjáról, a vezetői nyilatkozatok és éves teljesítményjelentések megszerzésére szolgáló eljárások megállapításáról, az irányítási és kontrollrendszerek és a jelentéstételi rendszerek tanúsításáról, továbbá az éves elszámolások független szervek általi tanúsításáról. Ezenkívül a tagállami szintű ellenőrzési rendszer átláthatóságának biztosítása érdekében, különös tekintettel az engedélyezési, az érvényesítési és a kifizetési eljárásokra, a Bizottság és a minden egyes kifizető ügynökséget akkreditálni köteles tagállamok adminisztratív és auditterheinek csökkentése céljából korlátozni kell az ilyen feladatok ellátására felhatalmazott hatóságok és szervek számát az egyes tagállamok alkotmányos előírásainak betartásával.

(9)  Rendelkezni kell a kifizető ügynökségek és koordináló szervek tagállamok általi akkreditációjáról, a vezetői nyilatkozatok és éves teljesítményjelentések megszerzésére szolgáló eljárások megállapításáról, az irányítási és kontrollrendszerek és a jelentéstételi rendszerek tanúsításáról, továbbá az éves elszámolások független szervek általi tanúsításáról. Pénzügyi ellentételezést kell nyújtani a mezőgazdasági termelőknek a kifizető ügynökségek által adminisztratív hibák miatt késve teljesített kifizetésekért. Ezenkívül a tagállami szintű ellenőrzési rendszer átláthatóságának biztosítása érdekében, különös tekintettel az engedélyezési, az érvényesítési és a kifizetési eljárásokra, a Bizottság és a minden egyes kifizető ügynökséget akkreditálni köteles tagállamok adminisztratív és auditterheinek csökkentése céljából korlátozni kell az ilyen feladatok ellátására felhatalmazott hatóságok és szervek számát az egyes tagállamok alkotmányos előírásainak betartásával.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Amennyiben a tagállam egynél több kifizető ügynökséget akkreditál, ki kell jelölnie egy koordináló közjogi szervet, amely biztosítja az alapokkal való következetes gazdálkodást, kapcsolatot tart a Bizottság és a különböző akkreditált kifizető ügynökségek között, valamint biztosítja, hogy a Bizottság gyorsan megkapja a különböző kifizető ügynökségek tevékenységével kapcsolatban kért információkat. A koordináló szervnek továbbá intézkedéseket kell tennie és azokat koordinálnia kell a tagállami szinten észlelt általános jellegű hiányosságok megszüntetése céljából, valamint a Bizottságot folyamatos tájékoztatnia kell az azokkal kapcsolatos bármilyen utókövetési intézkedésről.

(10)  Amennyiben a tagállam egynél több kifizető ügynökséget akkreditál, ki kell jelölnie egy koordináló közjogi szervet, amely biztosítja az alapokkal való következetes gazdálkodást, kapcsolatot tart a Bizottság és a különböző akkreditált kifizető ügynökségek között, valamint biztosítja, hogy a Bizottság gyorsan megkapja a különböző kifizető ügynökségek tevékenységével kapcsolatban kért információkat. A koordináló szervnek továbbá intézkedéseket kell tennie és azokat koordinálnia kell a tagállami vagy regionális szinten észlelt általános jellegű hiányosságok megszüntetése céljából, valamint a Bizottságot folyamatos tájékoztatnia kell az azokkal kapcsolatos bármilyen utókövetési intézkedésről. A kifizető ügynökségeknek törekedniük kell arra, hogy egyszerűsítsék a mezőgazdasági termelőkkel kapcsolatos eljárásaikat.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Annak érdekében, hogy a KAP finanszírozására szánt összegek összhangban legyenek az éves felső összeghatárokkal, a közvetlen kifizetések szintjének kiigazítására szolgáló pénzügyi fegyelmi mechanizmust fenn kell tartani. Ugyanakkor a 2000 EUR összegű küszöbértéket el kell törölni. Fenn kell tartani egy mezőgazdasági tartalékot, hogy a mezőgazdasági termelést vagy értékesítést érintő piaci fejlemények vagy súlyos válságok esetén támogatást lehessen nyújtani a mezőgazdasági ágazat számára. Az (EU, Euratom) .../... rendelet [új költségvetési rendelet] 12. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében a le nem kötött előirányzatok csak a következő pénzügyi évre vihetők át. Annak érdekében, hogy a végrehajtás jelentősen könnyebbé váljon a kedvezményezettek és a tagállami közigazgatási szervek számára, megújítási mechanizmust kell alkalmazni, amelynek keretében felhasználásra kerül a 2020-ban létrehozandó mezőgazdasági válságokra képzett tartalék fel nem használt összege. Ebből a célból el kell térni a 12. cikk (2) bekezdésének d) pontjától és lehetővé kell tenni, hogy a mezőgazdasági tartalék le nem kötött előirányzatai időbeli korlátozás nélkül átvihetők legyenek a következő pénzügyi év(ek) mezőgazdasági tartalékának finanszírozására. Ezenkívül a 2020-as pénzügyi év tekintetében egy további eltérésre is szükség van, mivel a tartalék 2020 végén fennálló, fel nem használt teljes összegét át kell vinni a 2021-es évre az új mezőgazdasági tartalék megfelelő sorába, anélkül, hogy az összeg visszakerülne a KAP-stratégiai terv szerinti, közvetlen kifizetésekhez tartozó beavatkozásokat lefedő költségvetési sorokba.

(14)  Annak érdekében, hogy a KAP finanszírozására szánt összegek összhangban legyenek az éves felső összeghatárokkal, a közvetlen kifizetések szintjének kiigazítására szolgáló pénzügyi fegyelmi mechanizmust fenn kell tartani. Ugyanakkor a 2000 EUR összegű küszöbértéket el kell törölni. Fenn kell tartani egy mezőgazdasági tartalékot, hogy a mezőgazdasági termelést vagy értékesítést érintő piaci fejlemények vagy súlyos válságok esetén támogatást lehessen nyújtani a mezőgazdasági ágazat számára. Az (EU, Euratom) .../... rendelet [új költségvetési rendelet] 12. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében a le nem kötött előirányzatok csak a következő pénzügyi évre vihetők át. Annak érdekében, hogy a végrehajtás jelentősen könnyebbé váljon a kedvezményezettek és a tagállami közigazgatási szervek számára, megújítási mechanizmust kell alkalmazni, amelynek keretében felhasználásra kerül a 2020-ban létrehozandó, mezőgazdasági válságokra képzett tartalék fel nem használt összege. Ebből a célból el kell térni a 12. cikk (2) bekezdésének d) pontjától és lehetővé kell tenni, hogy a mezőgazdasági tartalék le nem kötött előirányzatai időbeli korlátozás nélkül átvihetők legyenek a következő pénzügyi év(ek) mezőgazdasági tartalékának finanszírozására.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A tagállami közigazgatási szervek és a mezőgazdasági termelők túlzott adminisztratív terheinek elkerülése céljából elő kell írni, hogy a pénzügyi fegyelem alkalmazása nyomán az előző pénzügyi évről áthozott összegek nem téríthetők vissza abban az esetben, ha a pénzügyi fegyelem alkalmazására két egymást követő év során már másodszor kerül sor (N+1 év), vagy ha a le nem kötött előirányzatok összege nem éri el az EMGA-kiadások éves felső összeghatárának 0,2 %-át.

(15)  A tagállami közigazgatási szervek és a mezőgazdasági termelők túlzott adminisztratív terheinek elkerülése, valamint az eljárások lehető legnagyobb mértékű egyszerűsítése céljából elő kell írni, hogy a pénzügyi fegyelem alkalmazása nyomán az előző pénzügyi évről áthozott összegek nem téríthetők vissza abban az esetben, ha a pénzügyi fegyelem alkalmazására két egymást követő év során már másodszor kerül sor (N+1 év), vagy ha a le nem kötött előirányzatok összege nem éri el az EMGA-kiadások éves felső összeghatárának 0,2 %-át.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Annak érdekében, hogy a Bizottság rendelkezzen különösen a mezőgazdasági piacok irányításához, a mezőgazdasági kiadások nyomon követésének megkönnyítéséhez, valamint a mezőgazdasági erőforrások közép- és hosszú távon történő nyomon követéséhez szükséges eszközökkel, rendelkezni kell az agrometeorológiai rendszer használatáról, valamint a műholdas felvételek beszerzéséről és tökéletesítéséről.

(21)  Annak érdekében, hogy a Bizottság rendelkezzen különösen a mezőgazdasági piacok irányításához, a mezőgazdasági kiadások nyomon követésének megkönnyítéséhez, a természeti katasztrófák bekövetkezésekor a helyzet értékeléséhez és a kellő időben történő segítségnyújtáshoz, valamint a mezőgazdasági erőforrások közép- és hosszú távon történő nyomon követéséhez szükséges eszközökkel, rendelkezni kell az agrometeorológiai rendszer használatáról, valamint a műholdas felvételek beszerzéséről és tökéletesítéséről.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Az új KAP teljesítési modelljének struktúrájával és fő jellemzőivel összhangban a tagállamok által teljesített kifizetések uniós finanszírozásra való jogosultsága ezentúl nem az egyes kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések jogszerűségétől és szabályszerűségétől kell, hogy függjön. Az (EU) .../... rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] említett beavatkozás-típusok tekintetében a tagállami kifizetések jogosultságát attól kell függővé tenni, hogy megfelelő teljesítések kapcsolódnak-e hozzájuk az alkalmazandó alapvető uniós követelményekkel összhangban.

(25)  Az új KAP teljesítési modelljének struktúrájával és fő jellemzőivel összhangban a tagállamok által teljesített kifizetések uniós finanszírozásra való jogosultsága ezentúl nem az egyes kedvezményezetteknek nyújtott kifizetések jogszerűségétől és szabályszerűségétől kell, hogy függjön. Az (EU) .../... rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] említett beavatkozás-típusok tekintetében a tagállami kifizetések jogosultságát attól kell függővé tenni, hogy megfelelő teljesítések kapcsolódnak-e hozzájuk az alkalmazandó alapvető uniós követelményekkel összhangban. Hangsúlyozni kell, hogy az új KAP teljesítési modellnek nem szabad megszüntetnie a kiadások jogszerűsége és szabályszerűsége ellenőrzésének szükségességét.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A tagállamoknak az N+1. év február 15-ig éves elszámolásokat és a KAP-stratégiai terv megvalósításáról készített éves teljesítményjelentést kell benyújtaniuk a Bizottságnak. Amennyiben ezek a dokumentumok nem kerülnek megküldésre, és emiatt a Bizottság az érintett kifizető ügynökség esetében nem tudja elvégezni a számlák elszámolását, illetve nem tudja ellenőrizni a kiadások támogathatóságát a bejelentett teljesítések függvényében, a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy felfüggessze a havi kifizetéseket és megszakítsa a negyedéves visszatérítéseket mindaddig, amíg nem kapja meg a hiányzó dokumentumokat.

(28)  A tagállamoknak az N+1. év április 15-ig éves elszámolásokat és a KAP-stratégiai terv megvalósításáról készített éves teljesítményjelentést kell benyújtaniuk a Bizottságnak. Amennyiben ezek a dokumentumok nem kerülnek megküldésre, és emiatt a Bizottság az érintett kifizető ügynökség esetében nem tudja elvégezni a számlák elszámolását, illetve nem tudja ellenőrizni a kiadások támogathatóságát a bejelentett teljesítések függvényében, a Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy felfüggessze a havi kifizetéseket és megszakítsa a negyedéves visszatérítéseket mindaddig, amíg nem kapja meg a hiányzó dokumentumokat.

Indokolás

A teljesítményjelentés elkészítésére, tanúsítására és a monitoringbizottsági eljárás elvégzésére rendelkezésre álló négy hónapos határidő kihívást jelenthet. Ez rövidebb lesz, mint a II. pillér keretében a jelentéstételre rendelkezésre álló jelenlegi időkeret, ezért azt javasoljuk, hogy a KAP-stratégiai tervek végrehajtásáról szóló éves elszámolás és éves teljesítményjelentés megküldésére vonatkozóan az N+1. év április 15-e legyen a határidő.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47)  Az integrált rendszer meglévő elemeit, különösen a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszerre, a földrajzi térinformatikai és az állatállomány-alapú pályázati rendszerre, a támogatási jogosultságok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszerre, a kedvezményezettek személyazonosságának nyilvántartására szolgáló rendszerre, valamint az ellenőrzési és szankciórendszerre vonatkozó rendelkezéseket meg kell tartani. A tagállamoknak az információtechnológiákon (például Galileo és EGNOS) túlmenően továbbra is használniuk kell a Kopernikusz program által biztosított adatokat vagy információkat annak érdekében, hogy Unió-szerte átfogó és összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó agrár-környezetvédelmi politikák nyomon követéséhez, valamint a Kopernikusz Sentinel műholdak és szolgáltatások által szerzett, teljes, ingyenes és nyílt hozzáférésű adatok és információk alkalmazásának ösztönzéséhez. Ebből a célból az integrált rendszernek tartalmaznia kell egy területmegfigyelő rendszert is.

(47)  Az integrált rendszer meglévő elemeit, különösen a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszerre, a földrajzi térinformatikai és az állatállomány-alapú pályázati rendszerre, a támogatási jogosultságok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszerre, a kedvezményezettek személyazonosságának nyilvántartására szolgáló rendszerre, valamint az ellenőrzési és szankcionálási rendszerre vonatkozó rendelkezéseket megfelelő szinten fenn kell tartani, ugyanakkor kellően figyelembe kell venni az arányosságot és annak szükségességét, hogy ne rójanak indokolatlan adminisztratív terheket a mezőgazdasági termelőkre és a közigazgatási szervekre. A tagállamoknak az információtechnológiákon (például Galileo és EGNOS) túlmenően továbbra is használniuk kell a Kopernikusz program által biztosított adatokat vagy információkat annak érdekében, hogy Unió-szerte átfogó és összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó agrár-környezetvédelmi politikák nyomon követéséhez, valamint a Kopernikusz Sentinel műholdak és szolgáltatások által szerzett, teljes, ingyenes és nyílt hozzáférésű adatok és információk alkalmazásának ösztönzéséhez. Ebből a célból az integrált rendszernek tartalmaznia kell egy területmegfigyelő rendszert is.

Indokolás

Mivel az arányosság elve a költségvetési rendelet egyik vezérelve, ezért a horizontális rendeletre irányuló javaslatban is meg kell őriznie ezt a szerepét. Ebben az esetben a mezőgazdasági termelőkre és a közigazgatási szervekre háruló adminisztratív terhek tekintetében.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  „irányítási rendszerek”: az e rendelet II. címének II. fejezetében említett irányítási szervek és az e rendeletben, illetve az (EU) …/… rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] meghatározott alapvető uniós követelmények, ideértve az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 121. cikkében említett éves teljesítményjelentés céljából létrehozott jelentési rendszert is;

b)  „irányítási rendszerek”: a 9. cikkben meghatározott illetékes hatóság kivételével az e rendelet II. címének II. fejezetében említett irányítási szervek, valamint az e rendeletben és az (EU) …/… rendeletben [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] meghatározott alapvető uniós követelmények, ideértve az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 121. cikkében említett éves teljesítményjelentés céljából létrehozott jelentési rendszert is;

Indokolás

Az „irányítási és kontrollrendszernél” tágabb értelmű „irányítási rendszer” fogalmának a horizontális rendelet szintjén történő bevezetése meghaladja az alapvető uniós követelményeket. Az irányítási rendszer szélesebb körű fogalom, így például az irányítási szervekbe az illetékes hatóság is beletartozik.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a mezőgazdasági üzemet jelentős mértékben sújtó, súlyos természeti katasztrófa;

a)  a mezőgazdasági üzemet jelentős mértékben sújtó természeti katasztrófa;

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a kedvezményezett halála;

Indokolás

A 3. cikk jelenlegi megfogalmazása nem tartalmazza a kedvezményezett halálát vagy tartós munkaképtelenségét vis maiorként, amelyeket jelenleg az 1306/2013 rendelet vis maiorként ismer el. A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kibővítsék azoknak az eseteknek a listáját, amelyeket vis maiorként ismernek majd el a Bizottság által jóváhagyott KAP-stratégiai tervükben.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db)  a kedvezményezett tartós munkaképtelensége.

Indokolás

A 3. cikk jelenlegi megfogalmazása nem tartalmazza a kedvezményezett halálát vagy tartós munkaképtelenségét vis maiorként, amelyeket jelenleg az 1306/2013 rendelet vis maiorként ismer el. A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kibővítsék azoknak az eseteknek a listáját, amelyeket vis maiorként ismernek majd el a Bizottság által jóváhagyott KAP-stratégiai tervükben.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dc)  egyéb, a tagállamok által a KAP-stratégiai tervükben meghatározott, indokolt esetek.

Indokolás

A 3. cikk jelenlegi megfogalmazása nem tartalmazza a kedvezményezett halálát vagy tartós munkaképtelenségét vis maiorként, amelyeket jelenleg az 1306/2013 rendelet vis maiorként ismer el. A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kibővítsék azoknak az eseteknek a listáját, amelyeket vis maiorként ismernek majd el a Bizottság által jóváhagyott KAP-stratégiai tervükben.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EMVA végrehajtása a tagállamok és az Unió között fennálló megosztott irányítás keretében történik. Az EMVA az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címének 4. fejezetében említett, a KAP-stratégiai terv szerinti vidékfejlesztési beavatkozásokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást finanszírozza.

Az EMVA végrehajtása a tagállamok és az Unió között fennálló megosztott irányítás keretében történik. Az EMVA az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címének 4. fejezetében említett, a KAP-stratégiai terv szerinti vidékfejlesztési beavatkozásokhoz, valamint a 112. cikk szerinti intézkedésekhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást finanszírozza.

Indokolás

Az EMVA a tagállamok kezdeményezésére végzett technikai segítségnyújtással kapcsolatos intézkedéseket is fog finanszírozni.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  a helyi vidéki közösségek, valamint más hasonló, az (EU) .../... rendelet [közös rendelkezésekről szóló rendelet] 25. cikke által közösségvezérelt helyi fejlesztésként említett LEADER-műveleteket végrehajtó helyi szereplők közvetett költségei és közvetlen személyzeti költségei;

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja)  A Bizottság az Európai Parlament és a Tanács részére kétévente jelentést készít e cikk végrehajtásáról.

Indokolás

Jelenleg csak ezen cikk e) pontjára vonatkozik a jelentéstétel (a 44. cikkben feltüntetett részletek szerint).

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kifizető ügynökségek a tagállamok olyan szervezeti egységei vagy szervei, amelyek felelnek az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. cikkben említett kiadásokkal való gazdálkodásért és azok kontrolljáért.

A kifizető ügynökségek a tagállamok vagy régiók olyan szervezeti egységei vagy szervei, amelyek felelnek az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. cikkben említett kiadásokkal való gazdálkodásért és azok kontrolljáért.

Indokolás

A kifizető ügynökségek regionális szinten is működhetnek, ezért ezt is figyelembe kell venni.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok olyan szervezeti egységeket vagy szerveket akkreditálnak kifizető ügynökségként, amelyek olyan igazgatási szervezettel és belső ellenőrzési rendszerrel rendelkeznek, amely kellő garanciát nyújt arra, hogy a kifizetések jogszerűek és szabályosak legyenek, és elszámolásuk is a szabályoknak megfelelően történjen. Ennek érdekében a kifizető ügynökségeknek teljesíteniük kell az akkreditálásnak a belső környezetre, a kontrolltevékenységekre, a tájékoztatásra és kommunikációra, valamint a monitoringra vonatkozó azon minimumfeltételeit, amelyeket a Bizottság a 10. cikk (1) bekezdése a) pontjának megfelelően állapít meg.

A tagállamok olyan szervezeti egységeket vagy szerveket akkreditálnak kifizető ügynökségként, amelyek olyan igazgatási szervezettel és belső ellenőrzési rendszerrel rendelkeznek, amely kellő garanciát nyújt arra, hogy a kifizetések jogszerűek és szabályosak legyenek, és elszámolásuk is a szabályoknak megfelelően történjen. Ennek érdekében a kifizető ügynökségeknek teljesíteniük kell az akkreditálásnak a belső környezetre, a kontrolltevékenységekre, a tájékoztatásra és kommunikációra, valamint a monitoringra vonatkozó azon minimumfeltételeit, amelyeket a Bizottság a 10. cikk (1) bekezdése a) pontjának megfelelően állapít meg. A Bizottság 2023 végéig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az uniós kifizető ügynökségek rendszerének működéséről, adott esetben jogalkotási javaslatokkal együtt.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (EU, Euratom) /2018 európai parlamenti és tanácsi rendelet [az új költségvetési rendelet] („költségvetési rendelet”) 63. cikkének (5) és (6) cikke alkalmazásában az akkreditált kifizető ügynökség vezetője az érintett pénzügyi évet követő év február 15-éig összeállítja és a Bizottsághoz eljuttatja a következőket:

Az (EU, Euratom) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet [az új költségvetési rendelet] („költségvetési rendelet”) 63. cikkének (5) és (6) cikke alkalmazásában az akkreditált kifizető ügynökség vezetője az érintett pénzügyi évet követő év április 15-éig összeállítja és a Bizottsághoz eljuttatja a következőket:

Indokolás

A teljesítményjelentés elkészítésére, tanúsítására és a monitoringbizottsági eljárás elvégzésére rendelkezésre álló négy hónapos határidő kihívást jelenthet. Ezért azt javasoljuk, hogy az N+1. év április 15-e legyen az éves elszámolás és éves teljesítményjelentés, valamint a vezetői nyilatkozat megküldésének határideje.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság az érintett tagállam kérésére az első albekezdésben említett február 15-i határidőt a költségvetési rendelet 63. cikke (7) bekezdésének második albekezdésében foglaltak szerint kivételes esetben március 1-jéig meghosszabbíthatja.

A Bizottság az érintett tagállam kérésére az első albekezdésben említett április 15-i határidőt a költségvetési rendelet 63. cikke (7) bekezdésének második albekezdésében foglaltak szerint kivételes esetben június 1-jéig meghosszabbíthatja.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az e fejezet címén az illetékes hatóságra ruházott tevékenységek elvégzése.

d)  az e cikk alapján az illetékes hatóságra ruházott tevékenységek elvégzése, az arányosság elvének figyelembevételével.

Indokolás

Mivel az arányosság elve a költségvetési rendelet egyik vezérelve, ezért a horizontális rendeletre irányuló javaslatban is meg kell őriznie ezt a szerepét.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az illetékes hatóság a Bizottság által a 10. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban elfogadandó akkreditációs kritériumok teljesítésének vizsgálata alapján közokiratban dönt a kifizető ügynökség és a koordináló szerv akkreditációjának megadásáról, illetve – felülvizsgálatot követő – visszavonásáról. Az illetékes hatóság haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot az akkreditációk megadásáról, illetve visszavonásáról.

(2)  Az illetékes hatóság a Bizottság által a 10. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban, az arányosság elvének figyelembevételével elfogadandó akkreditációs kritériumok teljesítésének vizsgálata alapján közokiratban dönt a kifizető ügynökség és a koordináló szerv akkreditációjának megadásáról, illetve – felülvizsgálatot követő – visszavonásáról. Az illetékes hatóság haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot az akkreditációk megadásáról, illetve visszavonásáról.

Indokolás

Mivel az arányosság elve a költségvetési rendelet egyik vezérelve, ezért a horizontális rendeletre irányuló javaslatban is meg kell őriznie ezt a szerepét.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a kifizető ügynökségek és a koordináló szervek akkreditációjának megadására, visszavonására és felülvizsgálatára vonatkozó eljárások, valamint a kifizető ügynökségek akkreditációjának felügyeletére vonatkozó eljárások;

a)  a kifizető ügynökségek és a koordináló szervek akkreditációjának megadására, visszavonására és felülvizsgálatára vonatkozó eljárások, valamint a kifizető ügynökségek akkreditációjának felügyeletére vonatkozó eljárások, az arányosság elvének figyelembevételével;

Indokolás

Mivel az arányosság elve a költségvetési rendelet egyik vezérelve, ezért a horizontális rendeletre irányuló javaslatban is meg kell őriznie ezt a szerepét.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ugyanakkor azok a tagállamok, amelyek több tanúsító szervet hatalmaznak fel, kijelölhetnek egy nemzeti szinten működő közjogi szervet is a feladatok koordinálására.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az EMGA-kiadások éves felső összeghatárát az (EU, Euratom) .../... rendeletben [COM(2018) 322 final] e célra megállapított maximális összegek képezik.

(1)  Az EMGA-kiadások éves felső összeghatárát az (EU, Euratom) .../... rendeletben [COM(2018) 322 final] e célra megállapított maximális összegek képezik, amelyek meghatározzák az egyes tagállamok határértékeit.

Indokolás

Nagyon fontos megszabni az egyes tagállamok kifizetéseire vonatkozó határértékeket elkerülve így, hogy az elsőként lépő tagállamok nagyobb összegekkel számolhassanak.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Továbbá a költségvetési rendelet 12. cikke (2) bekezdésének d) pontjától eltérve a mezőgazdasági tartalék 2020 végén fennálló, teljes fel nem használt összege átvitelre kerül a 2021-es évre, vagyis az nem kerül vissza az 5. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett fellépéseket fedező költségvetési sorokba, hanem abból a mezőgazdasági tartalék kerül finanszírozásra.

törölve

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A kiigazítási arány csak a mezőgazdasági termelőknek a megfelelő naptári évben nyújtandó, 2 000 EUR-t meghaladó közvetlen kifizetésekre alkalmazandó.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság a kiigazítási arány alkalmazásának naptári évében december 1-jéig a rendelkezésére álló új információk alapján végrehajtási jogi aktus útján módosíthatja az (1) bekezdésnek megfelelően meghatározott kiigazítási arányt. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2)  A Bizottság a kiigazítási arány alkalmazásának naptári évében november 1-jéig a rendelkezésére álló új információk alapján végrehajtási jogi aktus útján módosíthatja az (1) bekezdésnek megfelelően meghatározott kiigazítási arányt. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Indokolás

A pénzügyi fegyelmi kiigazításokat megfelelően korán kell elvégezni ahhoz, hogy a kifizetéseket időben végre lehessen hajtani.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  2021-ban: a KAP-stratégiai terv teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott hozzájárulás összegének 1 %-a;

a)  2021-ben: a KAP-stratégiai terv teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott hozzájárulás összegének 2 %-a;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  2022-ben: a KAP-stratégiai terv teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott hozzájárulás összegének 1 %-a;

b)  2022-ben: a KAP-stratégiai terv teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott hozzájárulás összegének 2 %-a;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  2023-ban: a KAP-stratégiai terv teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott hozzájárulás összegének 1 %-a;

c)  2023-ban: a KAP-stratégiai terv teljes időtartamára az EMVA-ból nyújtott hozzájárulás összegének 2 %-a;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az előfinanszírozás kamatait az adott KAP-stratégiai tervre kell fordítani, valamint azokat le kell vonni a végső kiadásigazoló nyilatkozatban szereplő közkiadások összegéből.

(4)  Az előfinanszírozás kamatait az adott KAP-stratégiai tervre vagy regionális beavatkozási programra kell fordítani, valamint azokat le kell vonni a végső kiadásigazoló nyilatkozatban szereplő közkiadások összegéből.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az egyes KAP-stratégiai tervekhez kapcsolódóan időközi kifizetéseket kell teljesíteni. Ezek kiszámítása az egyes intézkedések hozzájárulási mértékének az adott intézkedés címén felmerült közkiadásokra való alkalmazásával történik, az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 85. cikkében foglaltak szerint.

(1)  Az egyes KAP-stratégiai tervekhez vagy regionális beavatkozási programokhoz kapcsolódóan adott esetben időközi kifizetéseket kell teljesíteni. Ezek kiszámítása az egyes intézkedések hozzájárulási mértékének az adott intézkedés címén felmerült közkiadásokra való alkalmazásával történik, az (EU) …/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 85. cikkében foglaltak szerint.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha a pénzügyi eszközök végrehajtása az (EU) …/… rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 52. cikkével összhangban történik, akkor a kiadásigazoló nyilatkozatokban fel kell tüntetni az irányító hatóság által a végső kedvezményezettek részére kifizetett teljes összeget, garanciák esetében pedig a garanciaszerződésekben meghatározottak szerint elkülönített összegeket, az (EU) …/… rendelet [KAP-stratégiai terv – a finanszírozási eszközökre vonatkozó támogathatósági szabályok] 74. cikke (5) bekezdésének a), b) és c) pontjában említettek szerint.

(3)  Ha a pénzügyi eszközök végrehajtása az (EU) …/… rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 53. cikkének (1) bekezdésével összhangban történik, akkor a kiadásigazoló nyilatkozatokban fel kell tüntetni az irányító hatóság által a végső kedvezményezettek részére kifizetett teljes összeget, garanciák esetében pedig a megfelelő garanciaszerződésekben meghatározottak szerint elkülönített összegeket, az (EU) …/… rendelet [KAP-stratégiai terv – a finanszírozási eszközökre vonatkozó támogathatósági szabályok] 74. cikke (5) bekezdésének a), b) és c) pontjában említettek szerint.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ha a finanszírozási eszközök végrehajtása az (EU) …/… rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 52. cikkével összhangban történik, akkor a finanszírozási eszközökre vonatkozó kiadásokat tartalmazó kiadásigazoló nyilatkozatokat az alábbi feltételekkel összhangban kell benyújtani:

(4)  Ha a finanszírozási eszközök végrehajtása az (EU) …/… rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 53. cikkének (2) bekezdésével összhangban történik, akkor a finanszírozási eszközökre vonatkozó kiadásokat tartalmazó kiadásigazoló nyilatkozatokat az alábbi feltételekkel összhangban kell benyújtani:

Indokolás

Hivatkozni kell a közös rendelkezésekről szóló rendeletnek az irányító hatóság felelősségi körében kezelt pénzügyi eszközökről szóló 53. cikkének (2) bekezdésére.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A KAP-stratégiai terv végrehajtásában elért eredményekről szóló utolsó éves teljesítményjelentés átvételét követően a Bizottság az EMVA beavatkozástípusok szintjén hatályos pénzügyi terv, az adott KAP-stratégiai terv végrehajtásának utolsó évére vonatkozó éves elszámolás és a számlaelszámolásról hozott kapcsolódó határozatok alapján – a rendelkezésére álló források függvényében – kifizeti az egyenleget. Az elszámolást az (EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 80. cikkének (3) bekezdésében a kiadások támogathatóságára meghatározott végső határidő letelte után legkésőbb hat hónappal kell a Bizottságnak benyújtani, és annak a kifizető ügynökségnél a kiadások támogathatóságára meghatározott végső határidőig felmerült kiadásokra kell vonatkoznia.

(1)  A KAP-stratégiai terv végrehajtásában elért eredményekről szóló utolsó éves teljesítményjelentés átvételét követően a Bizottság az EMVA beavatkozástípusok szintjén hatályos pénzügyi terv, az adott KAP-stratégiai terv, illetve, adott esetben, a regionális beavatkozási program végrehajtásának utolsó évére vonatkozó éves elszámolás és a számlaelszámolásról hozott kapcsolódó határozatok alapján – a rendelkezésére álló források függvényében – kifizeti az egyenleget. Az elszámolást az (EU) .../... rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 80. cikkének (3) bekezdésében a kiadások támogathatóságára meghatározott végső határidő letelte után legkésőbb hat hónappal kell a Bizottságnak benyújtani, és annak a kifizető ügynökségnél a kiadások támogathatóságára meghatározott végső határidőig felmerült kiadásokra kell vonatkoznia.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság egy adott KAP-stratégiai terv vidékfejlesztési beavatkozásaira vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalás bármely olyan részét automatikusan visszavonja, amely előfinanszírozásként vagy időközi kifizetésként nem került felhasználásra, vagy amelyre a költségvetési kötelezettségvállalást követő második év december 31-ig felmerült kiadás címén egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat sem érkezik a Bizottsághoz, amely megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(1)  A Bizottság egy adott KAP-stratégiai terv vidékfejlesztési beavatkozásaira vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalás bármely olyan részét automatikusan visszavonja, amely előfinanszírozásként vagy időközi kifizetésként nem került felhasználásra, vagy amelyre a költségvetési kötelezettségvállalást követő harmadik év december 31-ig felmerült kiadás címén egyetlen olyan kiadásigazoló nyilatkozat sem érkezik a Bizottsághoz, amely megfelel a 30. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. cikkben említett kiadásokat az Unió csak abban az esetben finanszírozza, ha:

Az 5. cikk (2) bekezdésében és a 6. cikkben említett kiadásokat az Unió csak abban az esetben finanszírozza, ha azok akkreditált kifizető ügynökségeknél merültek fel, és:

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  azok akkreditált kifizető ügynökségeknél merültek fel,

törölve

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az 52. cikkben említett éves teljesítményalapú záróelszámolás keretében a Bizottság megállapítja, hogy a bejelentett kiadás és az ahhoz kapcsolódóan bejelentett megfelelő eredmény összege közötti különbség meghaladja az 50 %-ot, és a tagállam nem tud kielégítő indokkal szolgálni, a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben említett időközi kifizetések összegének felfüggesztéséről.

Amennyiben az 52. cikkben említett éves teljesítményalapú záróelszámolás keretében a Bizottság megállapítja, hogy a [KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 68. cikkének hatálya alá nem tartozó beavatkozások esetében a bejelentett kiadás és az ahhoz kapcsolódóan bejelentett megfelelő eredmény összege közötti különbség meghaladja az 50 %-ot, és a tagállam nem tud kielégítő indokkal szolgálni, a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben említett időközi kifizetések összegének felfüggesztéséről.

Indokolás

A Bizottság számára megfelelő rugalmasságot kell biztosítani, hogy figyelembe vehesse a tagállami indokolásokat. A szélsőséges időjárási körülményeket például mindig kielégítő indokként kell kezelni.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 100. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek a kifizetések felfüggesztésének mértékére vonatkozó szabályokkal történő kiegészítése céljából.

törölve

Indokolás

A kifizetések felfüggesztési arányára vonatkozó szabályokat e rendeletben kell megállapítani. Ezt az albekezdést ezért törölni kell.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján további szabályokat határozhat meg a cselekvési tervek elemeivel és a cselekvési tervek kidolgozásának eljárásával kapcsolatban. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 101. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A cselekvési tervek elemeire és a cselekvési tervek kidolgozásának eljárására vonatkozó szabályok a következők [a Bizottság által részletezendő].

Indokolás

A cselekvési tervekre vonatkozó szabályokat az alap-jogiaktusba kell belefoglalni, nem pedig végrehajtási jogi aktusokba.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a tagállamok nem nyújtják be vagy nem hajtják végre az (1) bekezdésben említett cselekvési tervet, vagy ha egyértelmű, hogy a cselekvési terv nem alkalmas a helyzet orvoslására, akkor a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben említett időközi kifizetések felfüggesztéséről.

Amennyiben a tagállamok nem nyújtják be vagy nem hajtják végre az (1) bekezdésben említett cselekvési tervet, vagy ha egyértelmű, hogy a cselekvési terv nem alkalmas a helyzet orvoslására, akkor a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján rendelkezhet a 19. cikk (3) bekezdésében említett havi kifizetések vagy a 30. cikkben említett időközi kifizetések felfüggesztéséről. A cselekvési tervek megfelelőségi kritériumai a következők: [a Bizottság által részletezendő].

Indokolás

A cselekvési tervek megfelelőségi kritériumait bele kell foglalni az alap-jogiaktusba.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 100. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek a kifizetések felfüggesztésének mértékére és időtartamára, valamint az összegeknek a többéves teljesítményalapú záróelszámolás tekintetében történő visszafizetésére vagy csökkentésére vonatkozó szabályokkal történő kiegészítése céljából.

törölve

Indokolás

A kifizetések felfüggesztésének arányára és időtartamára vonatkozó kritériumokat bele kell foglalni az alap-jogiaktusba. Ezt az albekezdést ezért törölni kell.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A felfüggesztést az arányosság elvével összhangban kell alkalmazni a hiányosságok által érintett, tagállamok általi kifizetésekre az első albekezdésben említett végrehajtási jogi aktusokban meghatározandó, tizenkét hónapot meg nem haladó időszakra. Amennyiben a felfüggesztés feltételei továbbra is fennállnak, a Bizottság az említett időszakot végrehajtási jogi aktusok útján további, tizenkét hónapot meg nem haladó időszakokkal meghosszabbíthatja. Az 53. cikkben említett végrehajtási jogi aktusok elfogadásakor figyelembe kel venni a felfüggesztett összegeket.

A felfüggesztést az arányosság elvével összhangban kell alkalmazni a súlyos hiányosságok által érintett, tagállamok által teljesített, megfelelő kifizetésekre vonatkozóan – és nem az egész finanszírozási csomagra vonatkozóan –, tizenkét hónapot meg nem haladó időszakra. Amennyiben a felfüggesztés feltételei továbbra is fennállnak, a Bizottság az említett időszakot végrehajtási jogi aktusok útján további, tizenkét hónapot meg nem haladó időszakokkal meghosszabbíthatja. Az 53. cikkben említett végrehajtási jogi aktusok elfogadásakor figyelembe kel venni a felfüggesztett összegeket.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  december 1-je előtt, de legkorábban október 16-án, a közvetlen kifizetések legfeljebb 50 %-ának megfelelő összegű előleget fizessenek;

a)  december 1-je előtt, de legkorábban október 16-án, a közvetlen kifizetések legfeljebb 75 %-ának megfelelő összegű előleget fizessenek;

Indokolás

Az egyszerűsítés érdekében érdemes a közvetlen kifizetési beavatkozások és a vidékfejlesztés menetrendjeit és előleg-százalékait egységesíteni, tekintve, hogy a két beavatkozás-típus ugyanazon KAP-terv alá tartozik.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Szükséghelyzet esetén a Bizottság az e cikk alkalmazásával kapcsolatos egyedi problémák megoldása érdekében végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el. E végrehajtási jogi aktusok eltérhetnek a (2) bekezdéstől, de csak a feltétlenül szükséges mértékig és a feltétlenül szükséges időtartamra.

Szükséghelyzet esetén a Bizottság az e cikk alkalmazásával kapcsolatos egyedi problémák megoldása érdekében a lehető legrövidebb időn belül végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el. E végrehajtási jogi aktusok eltérhetnek a (2) bekezdéstől, de csak a feltétlenül szükséges mértékig és a feltétlenül szükséges időtartamra.

Indokolás

Szükséghelyzetek esetén nagyon fontos a végrehajtási jogi aktusok lehető leggyorsabb alkalmazása. A végrehajtási jogi aktussal járó eljárás meglehetősen lassú azok számára, akik pénzügyi nehézségekkel küzdenek. A tagállamoknak és kedvezményezetteknek késedelem és habozás nélkül kell cselekedniük a mezőgazdasági termelők megsegítése és helyzetük megkönnyítése érdekében.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság az Európai Parlament és a Tanács részére kétévente jelentést készít e cikk végrehajtásáról.

(5)  A Bizottság a 7. cikkel összhangban kétévente jelentést készít e cikk végrehajtásáról az Európai Parlament és a Tanács részére.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 100. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek azon feltételekkel való kiegészítése céljából, amelyek fennállása mellett az alapok bizonyos kiadásai és bevételei kompenzálandók.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 100. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek a költségnyilatkozatok azon részleteire vonatkozó feltételekkel való kiegészítése céljából, amelyek fennállása mellett az alapok bizonyos kiadásai és bevételei kompenzálandók.

Indokolás

A javasolt felhatalmazás túl széles körű. Azt korlátozni kell például a kiadásigazoló nyilatkozat feltételeire, ellenkező esetben a felhatalmazás lehetővé tenné a jóváhagyott KAP-stratégiai tervben szereplő támogatási intézkedések valamennyi kiadásának megakadályozását.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek vagy a Szerződés 287. cikkének megfelelően végrehajtott tagállami ellenőrzések, továbbá a Szerződés 322. cikke vagy a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelet alapján végzett bármely vizsgálat sérelme nélkül a Bizottság ellenőrzéseket tarthat a tagállamokban különösen az alábbiak ellenőrzése érdekében:

A nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek vagy a Szerződés 287. cikkének megfelelően végrehajtott tagállami ellenőrzések, továbbá a Szerződés 322. cikke vagy a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelet alapján végzett bármely vizsgálat sérelme nélkül a Bizottság ellenőrzéseket tarthat a tagállamokban a feltételesség ellenőrzésének kivételével különösen az alábbiak ellenőrzése érdekében:

Indokolás

Az érvényes ellenőrzési eljárások és szabályok lefedik a feltételesség ellenőrzését akár a végső kedvezményezettre kiterjedően is, ami nincs összhangban az egyszerűsítésre való törekvéssel. Egyértelművé kell tenni, hogy ez a cikk nem vonatkozik a feltételességre.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 100. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy e rendeletet kiegészítse a tagállamok által e fejezet értelmében teljesítendő egyedi kötelezettségekkel, valamint a bejelentendő, a 2988/95/EU, Euratom rendelet értelmében vett szabálytalanságok és a tagállamok által a KAP-stratégiai tervben meghatározott feltételeknek való egyéb meg nem felelések megállapítására szolgáló kritériumokra, továbbá a benyújtandó adatokra vonatkozó szabályokkal.

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy e rendelet 100. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy e rendeletet kiegészítse az Európai Csalás Elleni Hivatal számára szükséges benyújtandó adatokkal kapcsolatban.

Indokolás

Ebben a cikkben részletesebb hatáskör-átruházást kell megfogalmazni a jelenlegi „egyedi kötelezettségekre“ vonatkozó megfogalmazás helyett. Az egyedi kötelezettségekkel járó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok helyett egyértelműen hatáskör-átruházásról kell beszélni. Ez lehetséges, amennyiben az Európai Csalás Elleni Hivatal által megkívánt információkról van szó. A szubszidiaritás elvének biztosítása érdekében a szabálytalanságok meghatározását is a tagállamoknak kell elvégezniük.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A Bizottság az Európai Parlament és a Tanács részére jelentést készít e cikk végrehajtásáról.

Indokolás

Mivel a KAP új teljesítési modellje a teljesítményen alapul, ami pénzügyi korrekciókhoz vezethet, az EP-t és a Tanácsot rendszeresen tájékoztatni kell egyes rendelkezések végrehajtásáról.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7 a)  A Bizottság az Európai Parlament és a Tanács részére jelentést készít e cikk végrehajtásáról.

Indokolás

Mivel a KAP új teljesítési modellje a teljesítményen alapul, ami pénzügyi korrekciókhoz vezethet, az EP-t és a Tanácsot rendszeresen tájékoztatni kell egyes rendelkezések végrehajtásáról.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az e cikkben leírtaknak megfelelően a tagállamok minden, a kedvezményezett által elkövetett jelentős szabálytalanságból eredő, jogosulatlanul kifizetett összeget levonnak az adott kedvezményezettnek a kifizető ügynökség által a jövőben teljesítendő kifizetésből.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a KAP-stratégiai tervben említett vidékfejlesztési beavatkozások feltételei tekintetében a kedvezményezettek által elkövetett szabálytalanságra vagy egyéb meg nem felelésre derül fény, a tagállamok az érintett uniós finanszírozás teljes vagy részleges törlése révén pénzügyi kiigazításokat végeznek. A tagállamok figyelembe veszik a feltárt meg nem felelés természetét és súlyosságát, továbbá az EMVA-t ért pénzügyi veszteség szintjét.

Ha a KAP-stratégiai tervben vagy a regionális beavatkozási programban említett vidékfejlesztési beavatkozások feltételei tekintetében a kedvezményezettek által elkövetett szabálytalanságra vagy egyéb meg nem felelésre derül fény, a tagállamok az érintett uniós finanszírozás teljes vagy részleges törlése révén pénzügyi kiigazításokat végeznek. A tagállamok figyelembe veszik a feltárt meg nem felelés természetét és súlyosságát, továbbá az EMVA-t ért pénzügyi veszteség szintjét.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EMVA keretében nyújtott uniós finanszírozáshoz kapcsolódóan törölt vagy visszafizettetett összegeket, továbbá az azokhoz kapcsolódó kamatokat a KAP-stratégiai tervben említett egyéb vidékfejlesztési beavatkozásokhoz kell hozzárendelni. A törölt vagy visszafizettetett uniós pénzösszegeket azonban a tagállamok csak a nemzeti KAP-stratégiai tervben szereplő vidékfejlesztési beavatkozásokhoz használhatják újra fel, feltéve, hogy ezeket a pénzösszegeket nem pénzügyi kiigazítás tárgyát képező vidékfejlesztési műveletekhez csoportosították át.

Az EMVA keretében nyújtott uniós finanszírozáshoz kapcsolódóan törölt vagy visszafizettetett összegeket, továbbá az azokhoz kapcsolódó kamatokat a KAP-stratégiai tervben vagy a megfelelő regionális beavatkozási programban említett egyéb vidékfejlesztési beavatkozásokhoz kell hozzárendelni. A törölt vagy visszafizettetett uniós pénzösszegeket azonban a tagállamok csak a nemzeti KAP-stratégiai tervben szereplő vidékfejlesztési beavatkozásokhoz használhatják újra fel, feltéve, hogy ezeket a pénzösszegeket nem pénzügyi kiigazítás tárgyát képező vidékfejlesztési műveletekhez csoportosították át.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az e cikkben leírtaknak megfelelően a tagállamok minden, a kedvezményezett által elkövetett jelentős szabálytalanságból eredő, jogosulatlanul kifizetett összeget levonnak az adott kedvezményezettnek a kifizető ügynökség által a jövőben teljesítendő kifizetésből.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

58 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az ellenőrzések szintje elérje a hatékony kockázatkezeléshez szükséges szintet.

A tagállamok az általuk legmegfelelőbbnek ítélt formában biztosítják, hogy az ellenőrzések szintje pénzügyi és adminisztratív szempontból arányos legyen a hatékony kockázatkezeléshez szükséges szinttel.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A különös rendelkezések sérelme nélkül, a tagállamok hatékony és arányos intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy az uniós jogszabályokat senki ne játszhassa ki, és az ágazati mezőgazdasági jogszabályok által biztosított előnyökben ne részesüljenek olyan természetes vagy jogi személyek, akikről vagy amelyekről megállapítást nyert, hogy – az említett jogszabályok célkitűzéseivel ellentétesen – mesterségesen teremtették meg a szóban forgó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételeket.

A különös rendelkezések sérelme nélkül, a tagállamok hatékony és arányos intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy az uniós jogszabályokat senki ne játszhassa ki, és az ágazati mezőgazdasági jogszabályok által biztosított előnyökben ne részesüljenek olyan természetes vagy jogi személyek, akikről vagy amelyekről megállapítást nyert, hogy – az említett jogszabályok célkitűzéseivel ellentétesen – mesterségesen teremtették meg a szóban forgó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételeket. A tagállamok további, részletesebb nemzeti jogszabályokat is alkothatnak a mesterségesen kialakított feltételekkel kapcsolatban.

Indokolás

Ez a cikk a gyakorlatban nem bizonyult hatékonynak a szabályok kijátszásának bizonyításához és a megfelelő lépések megtételéhez. Amennyiben nem kerül kijavításra a cikk, meg kell adni a tagállamoknak a lehetőséget részletesebb, nemzeti jogszabályok bevezetésére.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  „az állatok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer”: az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben33 meghatározott, az állatok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer vagy a 21/2004/EK tanácsi rendeletben34 meghatározott, a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszere;

c)  „az állatok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer”: az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben33 meghatározott, a szarvasmarhafélék azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer vagy a 21/2004/EK tanácsi rendeletben34 meghatározott, a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszere, vagy a Tanács 2008/71/EK irányelvében meghatározott, a sertések azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer, valamint egyéb használatban levő, állatokra vonatkozó adatbázisok.

_________________

_________________

33 Az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 204., 2000.8.11., 1. o.)

33 Az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 204., 2000.8.11., 1. o.)

34 A Tanács 21/2004/EK rendelete (2003. december 17.) a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról (HL L 5., 2004.1.9., 8. o.).

34 A Tanács 21/2004/EK rendelete (2003. december 17.) a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról (HL L 5., 2004.1.9., 8. o.).

Indokolás

Az „állatok azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszer” nem foglalja magába a sertésféléket. A tagállamok által használt egyéb állatokra vonatkozó adatbázisok használatát is engedélyezni kell annak érdekében, hogy ugyanaz az információ ne kerüljön kétszer közlésre – még akkor is, ha az adott adatbázis nem egyedi állatokon alapul.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 4 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  „kérelemmentes rendszer”: terület- és állatállomány-alapú beavatkozások esetében használatos olyan igénylési rendszer, amelyben legalább a támogatásra bejelentett egyedi területekre vagy állatokra vonatkozóan szükséges adatok elérhetők a tagállamok által működtetett hivatalos számítógépes adatbázisokban.

f)  „kérelemmentes rendszer”: terület- és állatállomány-alapú beavatkozások esetében használatos olyan akár előre kitöltött, akár más jellegű igénylési rendszer, amelyben legalább a támogatásra bejelentett egyedi területekre vagy állatokra vonatkozóan szükséges adatok elérhetők a tagállamok által működtetett hivatalos számítógépes adatbázisokban. A kérelemmentes rendszer lehetővé teszi a közigazgatási szerveknek bármely beavatkozással vagy intézkedéssel kapcsolatos kifizetés elvégzését a jogosult mezőgazdasági termelők számára a hivatalos számítógépes adatbázis adatai, illetve szükséges esetben, a mezőgazdasági termelő által szolgáltatott kiegészítő adatok alapján.

Indokolás

A szubszidiaritás elvének szem előtt tartásával a tagállamok felhasználhatják saját számítástechnikai rendszereiket és minden olyan adatot, amelyet hasznosnak találnak ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők támogatása a lehető legpraktikusabb módon kerüljön kivitelezésre.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az érintett tagállam illetékes hatóságának digitális adatbázisán keresztül lehetővé kell tenni az első albekezdésben említett, az aktuális naptári vagy gazdasági évre, valamint az azt megelőző tíz ilyen évre vonatkozó adatokba és dokumentumokba való betekintést.

Az érintett tagállam illetékes hatóságának digitális adatbázisán keresztül lehetővé kell tenni az első albekezdésben említett, az aktuális naptári vagy gazdasági évre, valamint az azt megelőző tíz ilyen évre vonatkozó adatokba és dokumentumokba való betekintést. Az adatbázisokból származó releváns információ szolgáltatása összefoglaló jelentések formájában is történhet.

Indokolás

Aggodalomra ad okot az összes információ elérhetővé tételének költsége. A tíz évre kiterjedő elérhetőség biztosítása meglehetősen költséges lehet. Hasonló jellegű, releváns információkat összefoglalók formájában sokkal költséghatékonyabban lehetne elérhetővé tenni.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

66 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  releváns információk szerepeljenek az (EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 7. cikkében említett mutatókra vonatkozó jelentéstétel szempontjából;

törölve

Indokolás

A d) pont szerint a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszerben szerepelni fog minden információ, ami releváns az (EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] 7. cikkében említett mutatókra vonatkozó jelentéstétel szempontjából. Ez azt jelenti, hogy a parcellaazonosító rendszernek tartalmaznia kell az egyes évekre vonatkozó rétegeket, és azokat tíz éven keresztül meg kell őriznie, ami rendkívül költségesnek bizonyulhat. A parcellaazonosító rendszernek kizárólag olyan területekre vonatkozó háttérinformációt kell tartalmaznia, amely készen áll a más adatbázisokba történő átvitelre.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

68 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok területmegfigyelő rendszert hoznak létre és működtetnek.

(1)  A tagállamok területmegfigyelő rendszert hoznak létre és működtetnek. Megfelelően indokolt esetekben a Bizottság egy átmeneti időszakot engedélyezhet a területmegfigyelő rendszer bevezetésével kapcsolatban azoknak a tagállamoknak, amelyek az elmúlt években nem alkalmaztak távérzékelési rendszereket.

Indokolás

Biztosítani kell egy átmeneti időszakot az új, kötelező jellegű területmegfigyelő rendszerrel kapcsolatban, hogy azoknak a tagállamoknak, amelyek ezelőtt nem használtak távérzékelési rendszereket, alkalmuk legyen a rendszer kialakítására és gyakorlati használatba vételére.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

84 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az a) pontban említett, évente elvégzendő ellenőrzések tekintetében kockázatelemzés alapján kontrollmintát állapítanak meg, abba véletlenszerű komponenst is belefoglalnak, és a kontrollmintát úgy alakítják ki, hogy az az (EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címe, 1. fejezetének 2. szakaszában említett támogatások kedvezményezettjeinek legalább 1 %-át magában foglalja.

d)  az a) pontban említett, évente elvégzendő ellenőrzések tekintetében kockázatelemzés alapján kontrollmintát állapítanak meg, abba véletlenszerű komponenst is belefoglalnak, és a kontrollmintát úgy alakítják ki, hogy az az (EU)…/… rendelet [a KAP-stratégiai tervről szóló rendelet] III. címe, 1. fejezetének 2. szakaszában említett támogatások kedvezményezettjeinek legalább 1 %-át magában foglalja. Az előző ponttól eltérve a tagállamok úgy dönthetnek, hogy a 0,5 %-os minimális ellenőrzési arányt csökkentik az egyes jogi aktusok vagy előírások, vagy a jogi aktusok vagy előírások egy csoportja szintjén, amennyiben a helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrzött, véletlenszerűen vett minta meg nem felelési aránya az előző két igénylési évben nem haladta meg a 2 %-ot.

Indokolás

Lehetővé kell tenni az 1 %-os minimum ellenőrzési arány csökkentését a feltételességre vonatkozó rendszerben, amennyiben az előző években a nem megfelelések mennyisége alacsony volt.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

85 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  rendelkeznek arról, hogy ne kerüljön sor igazgatási szankció kiszabására akkor, ha a meg nem felelés mis majornak tudható be.

c)  rendelkeznek arról, hogy ne kerüljön sor igazgatási szankció kiszabására a következő esetekben:

 

i.  a meg nem felelés oka vis maior;

 

ii.  a meg nem felelés oka az illetékes hatóság vagy más hatóság hibája, és az igazgatási szankció által érintett személytől nem volt észszerűen elvárható, hogy a hibát feltárja;

 

iii.  az érintett személy igazolni tudja az illetékes hatóság számára, hogy nem hibáztatható az (1) bekezdésben említett kötelezettségeknek való meg nem felelésért, illetve ha az illetékes hatóság más módon meggyőződött arról, hogy az érintett személy nem hibáztatható.

Indokolás

A 85. cikk (2) bekezdésének c) pontja megállapítja, hogy nem kerülhet sor igazgatási szankcióra akkor, ha a meg nem felelés vis maiornak tudható be. Az 57. cikk (3) bekezdése egyéb olyan eseteket sorol fel, amelyekben nem kerülhet sor szankcióra, például ha a meg nem felelés oka egy hatóság hibája. Az 57. cikk (3) bekezdésében felsorolt egyéb pontok a feltételességre vonatkozó rendszerre is alkalmazandóak.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

86 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Azokban a tagállamokban, ahol állattartáshoz kapcsolódó, termeléstől függő önkéntes támogatást és állattartáshoz kapcsolódó vidékfejlesztési támogatást alkalmaznak, az állatokra vonatkozó jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeknek való meg nem felelés miatt kiszabott igazgatási szankció csak a kedvezményezett állattartáshoz kapcsolódó, termeléstől függő önkéntes támogatását és állattartáshoz kapcsolódó vidékfejlesztési támogatását érintheti. Hasonló módon, a területre vonatkozó jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeknek, és/vagy a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírásoknak való meg nem felelés miatt kiszabott igazgatási szankciók csak a kedvezményezett területalapú közvetlen kifizetéseit, valamint területalapú vidékfejlesztési támogatását érinthetik.

Indokolás

Jelenleg a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szankciók nem igazságosak és arányosak, különösen a különböző termelési ágazatokban működő gazdálkodók esetében (állattenyésztés/növénytermesztés). Például ha egy kevés állattal, de több száz hektárral rendelkező gazdaság nem felel meg az állattenyésztéssel kapcsolatos kölcsönös megfeleltetési követelményeknek, és a szankciót minden területalapú közvetlen kifizetésre és vidékfejlesztési kifizetésre alkalmazzák, akkor a büntetés az állatok számához képest túl nagynak tűnik. Ez fordítva is igaz, amikor a gazdaság csak néhány hektárral, de sok állattal rendelkezik. A feltételesség rendszerében meg kell változtatni ezt az igazságtalan helyzetet. Ezért az új albekezdést be kell illeszteni a 86. cikk (1) bekezdésének első albekezdését követően azon tagállamokra vonatkozóan, ahol állattartáshoz kapcsolódó, termeléstől függő önkéntes támogatást és állattartáshoz kapcsolódó vidékfejlesztési támogatást alkalmaznak.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

86 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A támogatáscsökkentésre, illetve a támogatás köréből való kizárásra vonatkozó számítások során figyelembe kell venni a feltárt meg nem felelés súlyosságát, mértékét, továbbá tartós, illetve ismétlődő jellegét, valamint szándékos voltát. A kiszabott szankcióknak visszatartó erejűnek és arányosnak kell lenniük, és összhangban kell lenniük az e cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott kritériumokkal.

A támogatáscsökkentésre, illetve a támogatás köréből való kizárásra vonatkozó számítások során figyelembe kell venni a feltárt meg nem felelés súlyosságát, mértékét, tartós jellegét, illetve ismétlődő jellegét. A kiszabott szankcióknak visszatartó erejűnek és arányosnak kell lenniük, és összhangban kell lenniük az e cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott kritériumokkal.

Indokolás

A szándékosság megítélése rendkívül nehéznek bizonyult, és olyan ellentmondásos helyzetekhez vezethet, amelyekben a mezőgazdasági termelők megítélése nem egyenlő. Azt is szem előtt kell tartani, hogy a „szándékosság” meghatározása nem alkalmazható a támogatási programokra (az 57. cikk (3) bekezdésének 1. albekezdése nem említi a szándékosságot).

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

86 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az előírások gondatlanságból eredő megsértése esetén a támogatáscsökkentés mértéke általános szabályként az e cikk (1) bekezdésében említett kifizetések 3 %-a.

törölve

Indokolás

A bekezdésben megállapított 3 %-os szankcióra vonatkozó általános szabály túlságosan szigorú. Vagy a bekezdést kell törölni, vagy a szankciók lehetséges értékét kell 1 %-ra, 3 %-ra, valamint 5 %-ra módosítani.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

86 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok korai előrejelző rendszert hozhatnak létre a meg nem felelés olyan eseteire vonatkozóan, amelyek első alkalommal fordulnak elő, és kisebb súlyosságuk, kisebb mértékük vagy rövidebb időtartamuk miatt nem eredményeznek támogatáscsökkentést, illetve a támogatás köréből való kizárást. Amennyiben az elkövetkező három naptári évben végzett ellenőrzés során azt állapítják meg, hogy a meg nem felelés nem került orvoslásra, visszamenőleges hatállyal alkalmazni kell az első albekezdés szerinti csökkentést.

A tagállamok korai előrejelző rendszert hozhatnak létre a meg nem felelés olyan eseteire vonatkozóan, amelyek első alkalommal fordulnak elő, és kisebb súlyosságuk, kisebb mértékük vagy rövidebb időtartamuk miatt nem eredményeznek támogatáscsökkentést, illetve a támogatás köréből való kizárást. Amennyiben az elkövetkező három naptári évben végzett ellenőrzés során azt állapítják meg, hogy a meg nem felelés nem került orvoslásra, alkalmazni kell az első albekezdés szerinti csökkentést arra az évre vonatkozóan, amelyben feltárták, hogy nem orvosolták a meg nem felelést.

Indokolás

A korai előrejelző rendszer igazgatási szankcióit nem szabad visszamenőleges hatállyal alkalmazni, mivel a visszamenőleges szankciók rendkívül bonyolultnak bizonyulhatnak úgy a mezőgazdasági termelők, mint a közigazgatási szervek számára. Ezért elegendő csak arra az évre alkalmazni a szankciót, amelyben a nem megfelelés orvoslásának mellőzésére fény derült.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

86 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tagállamok közötti egyenlő feltételek biztosítása érdekében, valamint azért, hogy a szankcionálási rendszer hatékony és visszatartó erejű legyen, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 100. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy e rendeletet a szankciók kiszámítására és alkalmazására vonatkozó további szabályokkal egészítse ki.

törölve

Indokolás

A tagállamoknak ismerniük kell minden, az igazgatási szankciókra vonatkozó szabályt a horizontális rendelet elfogadásának pillanatától kezdve. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok keretében hozott további intézkedések nincsenek összhangban a szubszidiaritás elvével, és tovább bonyolítják a KAP-tervek kidolgozásának folyamatát.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

88 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok rendszeresen tájékoztatják a Bizottságot a IV. cím II. fejezetében említett integrált rendszer alkalmazásáról. A Bizottság e témakörben eszmecseréket szervez a tagállamokkal.

(2)  A Bizottság eszmecseréket szervez a tagállamokkal a IV. cím II. fejezetében említett integrált rendszerrel kapcsolatban.

Indokolás

Nem egyértelmű a cikkben, hogy a Bizottság milyen jellegű információt vár az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer alkalmazásával kapcsolatban, és mikor. Ez pontosításra szorul.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

90 cikk – 1 bekezdés – a pont – vii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

vii.  az 57. cikknek megfelelően hozott intézkedésekkel kapcsolatos információk;

törölve

Indokolás

Nem egyértelmű, milyen információt vár a Bizottság az Unió pénzügyi érdekeinek védelmével kapcsolatban. Ezt pontosabban kell megfogalmazni.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

90 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a tagállamok által a Bizottsághoz eljuttatandó információk, dokumentumok, statisztikák és jelentések, valamint ezen értesítések határideje és módja.

törölve

Indokolás

Az adatrendszerek megtervezése szempontjából nagyon fontos előre ismerni milyen jellegű információra, dokumentumokra, stb. lesz majd szükség, valamint azok határidejét, és benyújtási módját.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

96 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

96. cikk

törölve

A kedvezményezettekre vonatkozó információk közzététele

 

(1)  A [közös rendelkezésekről szóló (EU) …/… rendelet 44. cikkének (3)–(5) bekezdésével] és e cikk (2), (3) és (4) bekezdésével összhangban a tagállamok biztosítják, hogy az alapokból származó támogatások kedvezményezettjeinek adatai évente utólag közzétételre kerüljenek.

 

(2)  A [közös rendelkezésekről szóló (EU) …/… rendelet 44. cikkének (3)–(5) bekezdése] adott esetben az EMVA és az EMGA kedvezményezettjeire is alkalmazandó, azonban a tagállami hozzájárulás összege és a társfinanszírozási arány – amelyeket a szóban forgó rendelet 44. cikke (3) bekezdésének h) és i) pontja határoz meg – az EMGA tekintetében nem alkalmazandó.

 

(3)  E cikk alkalmazásában:

 

  „művelet”: intézkedések vagy beavatkozások;

 

  „helyszín”: „a kedvezményezett lakóhelye vagy bejegyzési helye szerinti település, és – adott esetben – a postai irányítószám, illetve annak a települést azonosító része”.

 

(4)  A szóban forgó rendelet 44. cikkének (3)–(5) bekezdésében említett információkat tagállamonként egyetlen weboldalon kell közzétenni. Az információknak az eredeti közzététel időpontjától számítva két évig kell elérhetőknek lenniük.

 

Az (EU) …/… rendelet [közös rendelkezésekről szóló rendelet] 44. cikke (3) bekezdésének a) és b) pontjában említett információkat a tagállamoknak nem kell közzétenniük, amennyiben az egy kedvezményezett által egy év alatt kapott támogatás összege legfeljebb 1250 EUR.

 

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

96 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

96a. cikk

 

A kedvezményezettek közzététele

 

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy az alapokból származó támogatások kedvezményezettjeinek adatai évente utólag közzétételre kerüljenek. A közzétételnek tartalmaznia kell:

 

a)   a kedvezményezett nevét, a következők szerint:

 

i.  a családi nevet és az utónevet, amennyiben a kedvezményezett természetes személy;

 

ii.  a bejegyzés szerinti teljes hivatalos nevet, amennyiben a kedvezményezett jogi személy és az érintett tagállam jogszabályai szerint önálló jogi személyiséggel rendelkezik;

 

iii.  a társulás bejegyzés szerinti, illetve egyéb, hivatalosan elismert teljes nevét, amennyiben a kedvezményezett önálló jogi személyiséggel nem rendelkező társulás;

 

b)  a kedvezményezett lakóhelye vagy bejegyzési helye szerinti települést, és – adott esetben – a postai irányítószámot, illetve annak a települést azonosító részét;

 

c)  az adott pénzügyi évben az egyes kedvezményezettek által kapott összegeket, az alapokból finanszírozott intézkedések mindegyike tekintetében;

 

d)  a valamelyik alapból finanszírozott, a c) pont szerinti kifizetés alapjául szolgáló intézkedések jellegét és leírását.

 

Az első albekezdésben említett információkat tagállamonként egyetlen weboldalon kell közzétenni. Az információknak az eredeti közzététel időpontjától számítva két évig kell elérhetőeknek lenniük.

 

(2)  Az EMVA-ból finanszírozott intézkedésekhez kapcsolódó – az (1) bekezdés első albekezdésének c) pontjában említett – kifizetések esetében a közpénzből származó teljes finanszírozási összeget – vagyis mind az uniós, mind a tagállami hozzájárulást – közzé kell tenni.

 

(3)  A tagállamoknak nem kell közzétenniük az első albekezdés a) pontjában előírt módon a kedvezményezett nevét, amennyiben az egy kedvezményezett által egy év alatt kapott támogatás összege legfeljebb 1250 EUR.

Indokolás

A javasolt rendszerből adódó jelentős adminisztratív teher miatt jobb lenne fenntartani a jelenlegi rendszert az EMGA és az EMVA kedvezményezettjeinek közzétételére vonatkozóan (éves közzététel, a kifizető ügynökség adatközlési kötelezettsége, az adatok jelenlegi jegyzéke, egységes honlap az EMVA és az EMGA számára), kizárólag a horizontális rendelet alapján.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

103 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy – szükség esetén – a 101. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek a benne előírt szabályokat illető eltérések vagy kiegészítések tekintetében való kiegészítéséről.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy – szükség esetén – a 101. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendeletnek a benne előírt szabályokat illető eltérések vagy kiegészítések tekintetében való kiegészítéséről. Ezeket a jogi aktusokat szükségességük felmerülését követően haladéktalanul meg kell alkotni.

Indokolás

Felmerülhetnek különböző, a kedvezményezettek érdekeit szolgáló eltérések és kiegészítések, tekintve, hogy nem lehet minden körülményre előre felkészülni. A vonatkozó jogi aktusokat a lehető legrövidebb időn belül el kell készíteni.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

104 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ezt a rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

Indokolás

A 2021-es alkalmazási határidőt nehéz lesz elérni, figyelembe véve, hogy időben el kell fogadni a végrehajtási szabályokat, rendelkezésre kell állniuk a szükséges forrásoknak, és elegendő időnek kell rendelkezésre állnia az új informatikai rendszerek kifejlesztéséhez (monitoring, a célok elérése tekintetében tett előrehaladás nyilvántartása mutatók segítségével stb.).

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A közös agrárpolitika finanszírozása, irányítása és monitoringja

Hivatkozások

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

11.6.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Franc Bogovič

20.6.2018

Vizsgálat a bizottságban

22.11.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

17.1.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

33

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D’Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee,

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A közös agrárpolitika finanszírozása, irányítása és monitoringja

Hivatkozások

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

1.6.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

5.7.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

 

REGI

11.6.2018

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

21.6.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Ulrike Müller

4.7.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

8.4.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

7

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Maria Heubuch, Elsi Katainen, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Christelle Lechevalier

Benyújtás dátuma

15.5.2019

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

28

+

ALDE

Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

James Nicholson

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Maria Heubuch, Molly Scott Cato

7

-

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Albert Deß

2

0

ALDE

Jan Huitema

PPE

Annie Schreijer-Pierik

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. július 4.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat