Pranešimas - A8-0199/2019Pranešimas
A8-0199/2019

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013

15.5.2019 - (COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)) - ***I

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Pranešėja: Ulrike Mülleran


Procedūra : 2018/0217(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0393),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0247/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto, Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto ir Regioninės plėtros komiteto nuomones (A8-0199/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ padaryta išvada, kad vykdant bendrą žemės ūkio politiką (toliau – BŽŪP) reikia toliau didinti atsaką į ateities iššūkius ir galimybes, didinant užimtumą, ekonomikos augimą ir investicijas, kovojant su klimato kaita ir prie jos prisitaikant, o laboratorijose atliekamų mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatus pritaikant dirbamuose laukuose ir rinkose. Be to, vykdant BŽŪP turėtų būti atsižvelgiama ir į piliečiams rūpimus klausimus dėl tvarios žemės ūkio gamybos;

(1)  2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ padaryta išvada, kad vykdant bendrą žemės ūkio politiką (toliau – BŽŪP) reikia toliau didinti atsaką į ateities iššūkius ir galimybes, didinant užimtumą, ekonomikos augimą ir investicijas, kovojant su klimato kaita ir prie jos prisitaikant, o laboratorijose atliekamų mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatus pritaikant ir perkeliant juos į dirbamus laukus ir rinkas. Be to, vykdant BŽŪP turėtų būti atsižvelgiama ir į piliečiams rūpimus klausimus tvarios žemės ūkio gamybos ir kaimo plėtros srityse;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  būtina užtikrinti, kad politiniai sprendimai, pavyzdžiui, dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos arba dėl naujų Sąjungos politikos krypčių finansavimo, nelemtų finansinių padarinių žemės ūkiui. Reikėtų atsižvelgti į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių (2018/2714(RSP), kurioje buvo apgailestaujama, kad 2018 m. gegužės 2 d. Komisijos pasiūlyme dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos nustatytas 15 proc. mažesnis BŽŪP lygis, ir nurodyta, kad Europos Parlamentas ypač prieštaravo bet kokiam radikaliam mažinimui, kuris galėtų pakenkti BŽŪP pobūdžiui ir tikslams. Šiomis aplinkybėmis taip pat keltas klausimas, ar būtina daugiau kaip 25 proc. sumažinti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšas;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b)  BŽŪP atlieka esminį vaidmenį Sąjungoje skiriant tiesiogines išmokas ir antrojo ramsčio fondų lėšas ūkininkams; šiomis lėšomis reikšmingai prisidedama ne tik prie apsirūpinimo maistu saugumo, bet ir prie investicijų ir užimtumo kaimo vietovėse. Todėl didelis lėšų sumažinimas BŽŪP yra nepriimtinas. Dėl šios priežasties įgyvendinant BŽŪP reikėtų susitelkti į pagrindinę jos veiklą ir išlaikyti 2021–2027 m. 27 ES valstybių narių bendros žemės ūkio politikos finansavimą bent 2014–2020 m. biudžeto lygyje, sykiu skiriant biudžetą pradinei žemės ūkio krizių rezervo sumai;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1 c)  remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsniu, BŽŪP įgyvendinimas turėtų derėti su vystomojo bendradarbiavimo tikslais, įskaitant, be kita ko, Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir Sąjungos klimato kaitos švelninimo įsipareigojimų pagal Paryžiaus susitarimą įgyvendinimą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  reikalavimų laikymusi grindžiamas BŽŪP įgyvendinimo modelis turėtų būti tinkamai pritaikytas, užtikrinant, kad būtų skiriama daugiau dėmesio rezultatams ir rezultatyvumui. Taigi, Sąjunga turėtų nustatyti pagrindinius politikos tikslus, intervencijos rūšis ir pagrindinius Sąjungos reikalavimus, o valstybės narės turėtų turėti daugiau atsakomybės ir būti atskaitingesnės už tai, kad tie tikslai būtų pasiekti. Todėl reikia užtikrinti didesnį subsidiarumą, kad būtų geriau atsižvelgiama į vietos sąlygas ir poreikius. Atitinkamai pagal naują įgyvendinimo modelį valstybės narės turėtų būti atsakingos už savo BŽŪP intervencinių priemonių derinimą, laikydamosi pagrindinių Sąjungos reikalavimų, kad jų įnašas siekiant Sąjungos BŽŪP tikslų būtų kuo didesnis, ir nustatydamos bei sukurdamos reikalavimų atitikties ir kontrolės sistemą, taikomą paramos gavėjams;

(3)  reikalavimų laikymusi grindžiamas BŽŪP įgyvendinimo modelis turėtų būti tinkamai pritaikytas, užtikrinant, kad būtų skiriama daugiau dėmesio rezultatams ir rezultatyvumui. Taigi, Sąjunga turėtų nustatyti pagrindinius politikos tikslus, intervencijos rūšis ir pagrindinius Sąjungos reikalavimus, o valstybės narės turėtų turėti daugiau atsakomybės ir būti atskaitingesnės už tai, kad tie tikslai būtų pasiekti. Todėl reikia užtikrinti didesnį subsidiarumą ir lankstumą, kad būtų geriau atsižvelgiama į vietos sąlygas ir poreikius. Atitinkamai pagal naują įgyvendinimo modelį valstybės narės turėtų būti atsakingos už savo BŽŪP intervencinių priemonių derinimą, atsižvelgdamos į savo konkrečius poreikius ir laikydamosi pagrindinių Sąjungos reikalavimų, kad jų įnašas siekiant Sąjungos BŽŪP tikslų būtų kuo didesnis. Taip pat, nustatydamos bei kurdamos reikalavimų atitikties ir kontrolės sistemą, taikomą paramos gavėjams, valstybės narės ir toliau turėtų užtikrinti BŽŪP strateginiuose planuose nurodytų intervencinių veiksmų atitiktį galiojančiai Sąjungos teisei. Pagrindiniai Sąjungos reikalavimai, įskaitant geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimus ir teisės aktų nustatytus valdymo reikalavimus, užtikrina bendrą požiūrį ir vienodas tarpusavio sąlygas valstybėms narėms;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  šiame reglamente nustatytoms intervencijoms ir priemonėms turėtų būti taikomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) …/…12 [naujas Finansinis reglamentas] nuostatos, ypač dėl pasidalijamojo valdymo su valstybėmis narėmis, akredituotų įstaigų funkcijų ir biudžeto principų;

(5)  šiame reglamente nustatytoms intervencijoms ir priemonėms turėtų būti taikomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2018/1046 (ES, Euratomas) [naujas Finansinis reglamentas]12 nuostatos, ypač dėl pasidalijamojo valdymo su valstybėmis narėmis, akredituotų įstaigų funkcijų ir biudžeto principų;

__________________

__________________

12 Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. [naujas Finansinis reglamentas].

12 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2018/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 1301/2013, (EB) Nr. 1303/2013, (EB) Nr. 1304/2013, (EB) Nr. 814/2013, (EB) Nr. 1316/2013 ir (EB) Nr. 223/2014 (OL L 2014, 2013 12 20, p. 549).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  šiam reglamentui turėtų būti taikoma dalis Reglamento (ES) …/…[Bendrųjų nuostatų reglamentas1a] nuostatų;

 

__________________

 

1a [BNR]

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  valstybės narės neturėtų nustatyti papildomų taisyklių, dėl kurių paramos gavėjams būtų sunkiau naudotis EŽŪGF ir EŽŪFKP fondais;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  būtina numatyti mokėjimo agentūrų ir koordinavimo įstaigų akreditavimą valstybėse narėse ir nustatyti procedūras, pagal kurias būtų gaunamos valdymo deklaracijos ir metinės rezultatų ataskaitos, sertifikuojamos valdymo ir stebėsenos sistemos bei ataskaitų teikimo sistemos ir nepriklausomos įstaigos tvirtintų metines finansines ataskaitas. Be to, siekiant užtikrinti nacionaliniu lygmeniu atliekamų, ypač su leidimų suteikimo, patvirtinimo ir mokėjimo procedūromis susijusių patikrų sistemos skaidrumą ir sumažinti Komisijos tarnybų bei valstybių narių, kurioms privaloma akredituoti kiekvieną atskirą mokėjimo agentūrą, patiriamą administracinę ir audito naštą, tų institucijų ir įstaigų, kurioms perduodama ši atsakomybė, skaičius turėtų būti ribojamas, laikantis kiekvienos valstybės narės konstitucinių nuostatų;

(9)  būtina numatyti mokėjimo agentūrų ir koordinavimo įstaigų akreditavimą valstybėse narėse ir nustatyti procedūras, pagal kurias būtų gaunamos valdymo deklaracijos, metinės patvirtinimo ataskaitos ir rezultatų ataskaitos, sertifikuojamos valdymo ir stebėsenos sistemos bei ataskaitų teikimo sistemos, o nepriklausomos įstaigos tvirtintų metines finansines ataskaitas. Be to, siekiant užtikrinti nacionaliniu lygmeniu atliekamų, ypač su leidimų suteikimo, patvirtinimo ir mokėjimo procedūromis susijusių patikrų sistemos skaidrumą ir sumažinti Komisijos tarnybų bei valstybių narių, kurioms privaloma akredituoti kiekvieną atskirą mokėjimo agentūrą, patiriamą administracinę ir audito naštą, tų institucijų ir įstaigų, kurioms perduodama ši atsakomybė, skaičius turėtų būti ribojamas, laikantis kiekvienos valstybės narės konstitucinių nuostatų. Mokėjimo agentūros turėtų plėtoti savo kaip ūkininkų patarėjų vaidmenį ir stengtis supaprastinti procedūras paramos gavėjams bei užtikrinti standartų atitiktį Sąjungos lygmeniu;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  jeigu valstybė narė akredituoja daugiau kaip vieną mokėjimo agentūrą, ji turėtų paskirti vieną viešąją koordinavimo įstaigą, kuri užtikrintų nuoseklų fondų lėšų valdymą, palaikytų ryšius tarp Komisijos ir įvairių akredituotų mokėjimo agentūrų ir užtikrintų, kad Komisijos prašoma informacija apie kelių mokėjimo agentūrų veiksmus būtų pateikiama nedelsiant. Ši koordinavimo įstaiga taip pat turėtų imtis veiksmų ir koordinuoti veiksmus siekdama pašalinti bet kokius nacionaliniu lygmeniu nustatytus bendro pobūdžio trūkumus ir turėtų nuolat informuoti Komisiją apie bet kokius tolesnius veiksmus, kurių imamasi;

(10)  jeigu valstybė narė akredituoja daugiau kaip vieną mokėjimo agentūrą, ji turėtų paskirti vieną viešąją koordinavimo įstaigą, kuri užtikrintų nuoseklų fondų lėšų valdymą, palaikytų ryšius tarp Komisijos ir įvairių akredituotų mokėjimo agentūrų ir užtikrintų, kad Komisijos prašoma informacija apie kelių mokėjimo agentūrų veiksmus būtų pateikiama nedelsiant. Ši koordinavimo įstaiga taip pat turėtų imtis veiksmų ir juos koordinuoti siekdama pašalinti bet kokius nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu nustatytus bendro pobūdžio trūkumus ir turėtų nuolat informuoti Komisiją apie bet kokius tolesnius veiksmus, kurių imamasi;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  valstybių narių akredituotos mokėjimo agentūros būtinai turi dalyvauti pagal naują įgyvendinimo modelį, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad intervencinėmis priemonėmis, finansuojamomis iš Sąjungos biudžeto, būtų pasiekti atitinkamuose BŽŪP strateginiuose planuose nustatyti tikslai ir siektinos reikšmės. Todėl šiame reglamente turėtų būti aiškiai nurodyta, kad iš Sąjungos biudžeto gali būti padengiamos tik akredituotų mokėjimo agentūrų patirtos išlaidos. Be to, Sąjungai finansuojant Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų nurodytų intervencinių priemonių išlaidas, turėtų būti gauti atitinkami produktai pagal pagrindinius Sąjungos reikalavimus ir turėtų būti laikomasi reikalavimų bei valdymo sistemose nustatytos tvarkos;

(11)  valstybių narių akredituotos mokėjimo agentūros būtinai turi dalyvauti pagal naują įgyvendinimo modelį, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad intervencinėmis priemonėmis, finansuojamomis iš Sąjungos biudžeto, būtų pasiekti atitinkamuose BŽŪP strateginiuose planuose nustatyti tikslai ir siektinos reikšmės. Todėl šiame reglamente turėtų būti aiškiai nurodyta, kad iš Sąjungos biudžeto gali būti padengiamos tik akredituotų mokėjimo agentūrų patirtos išlaidos. Be to, Sąjungai finansuojant Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų nurodytų intervencinių priemonių išlaidas, turėtų būti gauti atitinkami produktai ir turėtų būti laikomasi Sąjungos reikalavimų bei valdymo sistemose nustatytos tvarkos;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekiant užtikrinti, kad BŽŪP finansavimo sumos neviršytų metinių viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti finansinės drausmės mechanizmą, pagal kurį koreguojamas tiesioginės paramos dydis. Tačiau nustatyta 2 000 EUR apatinė riba turėtų būti panaikinta. Turėtų būti išlaikytas žemės ūkio rezervas, skirtas žemės ūkio sektoriui remti tuo atveju, jei rinkos pokyčiai ar didelės krizės padarytų poveikį žemės ūkio gamybai ar produkcijos paskirstymui. Reglamento (ES, Euratomas) [naujas Finansinis reglamentas] 12 straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus galima perkelti tik į kitus finansinius metus. Siekiant labai supaprastinti įgyvendinimo procesą paramos gavėjams ir nacionalinėms administracijoms, turėtų būti taikomas perkėlimo mechanizmas, naudojant bet kokias nepanaudotas žemės ūkio sektoriaus krizių rezervo, kuris bus sukurtas 2020 m., sumas. Šiuo tikslu būtina nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies d punkto, leidžiant įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio rezervo perkelti neribotą laikotarpį, finansuojant žemės ūkio rezervą kitais finansiniais metais ar daugiau ateinančių metų. Be to, reikalinga antra nukrypti leidžianti nuostata dėl 2020 finansinių metų, nes visa nepanaudota rezervo suma 2020 m. pabaigoje turėtų būti perkelta į 2021 metus, į atitinkamą naujojo žemės ūkio rezervo eilutę, negrąžinant jos į tas biudžeto eilutes, kurios skirtos tiesioginių išmokų intervencinėms priemonėms pagal BŽŪP strateginį planą;

(14)  siekiant užtikrinti, kad BŽŪP finansavimo sumos neviršytų metinių viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti finansinės drausmės mechanizmą, pagal kurį koreguojamas tiesioginės paramos dydis;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  dabartinis krizių rezervas turėtų būti persvarstytas ir padidintas, siekiant sukurti ES žemės ūkio krizių rezervą kaip efektyvesnę ir lankstesnę priemonę, kurią taikant būtų galima teikti papildomą paramą žemės ūkio sektoriui rinkos pokyčių atveju ir kurią naudodama ES galėtų geriau reaguoti didelės krizės, turinčios poveikį žemės ūkio gamybai ar produkcijos paskirstymui, atveju. Tuo tikslu ir siekiant sukurti aiškią sistemą tinkamam ūkininkų rizikos valdymui, ES žemės ūkio krizių rezervo asignavimai turėtų būti pasitelkiami finansuoti rinkos stabilizavimo priemonėms ir išskirtinėms priemonėms, nurodytoms Reglamente (ES) Nr. 1308/2013, taip pat priemonėms, pagal kurias galima pakeisti valstybių narių naudojamas pajamų stabilizavimo priemones pagal Reglamento (ES) ... / ... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] 70 straipsnį ir kurios taikomos ūkininkams tuo atveju, jei ūkininkų pajamos smarkiai sumažėtų ir nepasiektų Komisijos iš anksto nustatytos sektoriaus apatinės ribos, kurią pasiekus ji būtų įgaliota priimti deleguotuosius aktus;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14b)  ES žemės ūkio krizių rezervas turėtų būti nustatytas BŽŪP biudžete ir jo pirminė suma turėtų būti nustatyta 2021 m. kaip EŽŪGF ir EŽŪFKP biudžetų priedas. Reglamento (ES, Euratomas) [naujas Finansinis reglamentas] 12 straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus galima perkelti tik į kitus finansinius metus. Tuo tikslu būtina nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies d punkto, leidžiant įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio rezervo perkelti neribotą laikotarpį, finansuojant žemės ūkio rezervą kitais finansiniais metais ar daugiau ateinančių metų, kad ES žemės ūkio krizių rezervo asignavimai būtų kaupiami visą programavimo laikotarpį ir perkeliami iš vienų metų į kitus;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  siekiant išvengti pernelyg didelės administracinės naštos nacionalinėms administracijoms ir ūkininkams, reikėtų priimti nuostatą, kad iš praėjusių finansinių metų dėl finansinės drausmės taikymo perkeltų sumų kompensavimas neturėtų būti atliekamas, kai finansinė drausmė taikoma antrus iš eilės metus (N+1 metai) arba kai bendra įsipareigojimams nepriskirtų asignavimų suma nesiekia 0,2 proc. EŽŪGF finansavimo metinės viršutinės ribos;

(15)  siekiant išvengti pernelyg didelės administracinės naštos nacionalinėms administracijoms ir ūkininkams ir siekiant kuo labiau supaprastinti procedūras ir sumažinti mokėjimo formų sudėtingumą, reikėtų priimti nuostatą, kad iš praėjusių finansinių metų dėl finansinės drausmės taikymo perkeltų sumų kompensavimas neturėtų būti atliekamas, kai finansinė drausmė taikoma antrus iš eilės metus (N+1 metai) arba kai bendra įsipareigojimams nepriskirtų asignavimų suma nesiekia 0,2 proc. EŽŪGF finansavimo metinės viršutinės ribos;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  visiškas valstybių narių tiesioginių išmokų lygio suvienodinimas yra būtinas siekiant užtikrinti vienodas sąlygas vidaus rinkoje. Reikia skubiai teisingai paskirstyti tiesiogines išmokas valstybėms narėms;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  siekiant suteikti Komisijai priemonių visų pirma tam, kad būtų galima valdyti žemės ūkio rinkas, palengvinti žemės ūkio išlaidų stebėseną ir stebėti vidutinės trukmės bei ilgalaikius žemės ūkio išteklius, turėtų būti numatyta naudoti agrometeorologinę sistemą ir įsigyti bei tobulinti palydovinius duomenis;

(21)  siekiant suteikti Komisijai priemonių visų pirma tam, kad būtų galima valdyti žemės ūkio rinkas, palengvinti žemės ūkio išlaidų stebėseną, įvertinti padėtį ir laiku teikti pagalbą gaivalinių nelaimių atveju, taip pat stebėti vidutinės trukmės bei ilgalaikius gamybai reikalingus žemės ūkio išteklius, turėtų būti numatyta naudoti agrometeorologinę sistemą ir įsigyti bei tobulinti palydovinius duomenis;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  Komisijos vaidmuo stebint žemės ūkio rinkas turėtų būti išplėstas įtraukiant prekybos srautų į besivystančias šalis ir iš jų stebėseną tose srityse, kurias šalys partnerės laiko pažeidžiamomis, siekiant užtikrinti, kad su BŽŪP susiję žemės ūkio maisto produktų sektoriaus prekybos rezultatai atitiktų Sąjungos įsipareigojimą užtikrinti politikos suderinamumą vystymosi labui;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  pagal naujo BŽŪP įgyvendinimo modelio struktūrą ir pagrindines nuostatas valstybių narių atliktų išmokų tinkamumas finansuoti Sąjungos lėšomis nebeturėtų priklausyti nuo išmokų atskiriems paramos gavėjams teisėtumo ir tvarkingumo. Vietoj to pagal Reglamente (ES) …/… [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] nurodytas intervencijos rūšis valstybių narių išmokos turėtų būti tinkamos finansuoti, jei joms prilygsta atitinkami gauti produktai ir jos atitinka taikytinus pagrindinius Sąjungos reikalavimus;

(25)  pagal naujo BŽŪP įgyvendinimo modelio struktūrą ir pagrindines nuostatas valstybių narių atliktų išmokų tinkamumas finansuoti Sąjungos lėšomis nebeturėtų priklausyti nuo išmokų atskiriems paramos gavėjams teisėtumo ir tvarkingumo. Vietoj to pagal Reglamente (ES) …/… [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] nurodytas intervencijos rūšis valstybių narių išmokos turėtų būti tinkamos finansuoti, jei joms prilygsta atitinkami gauti produktai ir jos atitinka taikytinus pagrindinius Sąjungos reikalavimus. Pagal naująjį BŽŪP įgyvendinimo modelį turėtų išlikti valstybių narių pareiga tikrinti išlaidų teisėtumą ir tvarkingumą, kad būtų užtikrinta Sąjungos finansinių interesų apsauga;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  valstybės narės turėtų iki N+1 metų vasario 15 d. nusiųsti Komisijai metines finansines ataskaitas ir BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo rezultatų metinę ataskaitą. Jeigu šie dokumentai nebūtų nusiųsti, todėl Komisija negalėtų patvirtinti atitinkamos mokėjimo agentūros sąskaitų arba patikrinti išlaidų tinkamumo finansuoti pagal gautus produktus, apie kuriuos pranešta, Komisija turėtų būti įgaliota sustabdyti mėnesinių išmokų mokėjimą ir pertraukti kas ketvirtį mokamų kompensacijų mokėjimą iki tol, kol bus gauti trūkstami dokumentai;

(28)  valstybės narės turėtų iki N+1 metų vasario 15 d. nusiųsti Komisijai metines finansines ataskaitas ir metines patvirtinimo ataskaitas, o iki antrų metų balandžio 15 d. nuo šio Reglamento taikymo pradžios datos ir vėliau kas dveji metai siųsti BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo rezultatų metinę ataskaitą. Jeigu šie dokumentai nebūtų nusiųsti ir dėl tos priežasties Komisija negalėtų patvirtinti atitinkamos mokėjimo agentūros sąskaitų arba patikrinti išlaidų tinkamumo finansuoti pagal gautus produktus, apie kuriuos pranešta, Komisija turėtų būti įgaliota sustabdyti mėnesinių išmokų mokėjimą ir pertraukti kas ketvirtį mokamų kompensacijų mokėjimą iki tol, kol bus gauti trūkstami dokumentai;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  turėtų būti nustatyta nauja mokėjimų sustabdymo tvarka tais atvejais, kai gauti produktai yra neįprastai menki. Kai gauti produktai, apie kuriuos pranešta, yra neįprastai menki, palyginti su deklaruotomis išlaidomis, ir kai valstybės narės negali pateikti pagrįstų ir suprantamų priežasčių, kodėl susiklostė ši padėtis, Komisija turėtų būti įgaliota kartu su N−1 finansinių metų finansuojamų išlaidų sumažinimu sustabdyti būsimų su ta intervencine priemone, su kuria susiję gauti produktai buvo neįprastai menki, susijusių išlaidų finansavimą. Tokie sustabdymai turėtų būti patvirtinami sprendime dėl metinio veiklos rezultatų patvirtinimo;

(29)  turėtų būti nustatyta nauja mokėjimų sustabdymo tvarka tais atvejais, kai gauti produktai yra neįprastai menki. Kai gauti produktai, apie kuriuos pranešta, yra neįprastai menki, palyginti su deklaruotomis išlaidomis, ir kai valstybės narės negali pateikti pagrįstų ir suprantamų priežasčių, kodėl susiklostė ši padėtis, Komisija turėtų būti įgaliota kartu su N−1 finansinių metų finansuojamų išlaidų sumažinimu, prieš tai įspėjusi, sustabdyti būsimų su ta intervencine priemone, su kuria susiję gauti produktai buvo neįprastai menki, susijusių išlaidų finansavimą. Tokie sustabdymai turėtų būti patvirtinami sprendime dėl metinio rezultatų patvirtinimo;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  Komisija taip pat turėtų būti įgaliota sustabdyti mokėjimus vykdydama daugiametę veiklos rezultatų stebėseną. Todėl tais atvejais, kai vėluojama daryti pažangą arba pažanga yra nepakankama siekiant nacionaliniame BŽŪP strateginiame plane nustatytų siektinų reikšmių, Komisija turėtų būti įgaliota, priimdama įgyvendinimo aktą, reikalauti, kad atitinkama valstybė narė imtųsi būtinų taisomųjų veiksmų pagal veiksmų planą, kuris bus parengtas konsultuojantis su Komisija ir jame bus nustatyti aiškūs pažangos rodikliai. Jei valstybė narė nepateiktų ar neįgyvendintų veiksmų plano arba jei šio veiksmų plano akivaizdžiai nepakaktų padėčiai ištaisyti, Komisija turėtų būti įgaliota įgyvendinimo aktu sustabdyti mėnesinių arba tarpinių išmokų mokėjimą;

(30)  vykdant daugiametę veiklos rezultatų stebėseną, atsižvelgiant į sudėtingesnius rezultatų rodiklius ir būtiną prisitaikymą prie naujo įgyvendinimo modelio, veiklos rezultatų ataskaitos, kuriose nurodomi gauti rezultatai ir atotrūkis nuo siektinų reikšmių, turėtų būti pirmą kartą pateiktos iki antrų metų balandžio 15 d. nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos ir vėliau teikiamos kas dvejus metus. Todėl tais atvejais, kai vėluojama daryti pažangą arba pažanga yra nepakankama siekiant nacionaliniame BŽŪP strateginiame plane nustatytų siektinų reikšmių ir valstybė narė negali pateikti deramai pagrįstų priežasčių, Komisija turėtų būti įgaliota reikalauti, kad atitinkama valstybė narė pateiktų veiksmų planą, kuris būtų rengiamas konsultuojantis su Komisija. Veiksmų plane turėtų būti aprašyti būtini taisomieji veiksmai ir numatytas laikotarpis jiems įgyvendinti. Jei valstybė narė nepateiktų ar neįgyvendintų veiksmų plano arba jei taptų akivaizdu, kad šio veiksmų plano akivaizdžiai nepakaktų padėčiai ištaisyti, Komisija turėtų būti įgaliota įgyvendinimo aktu sustabdyti mėnesinių arba tarpinių išmokų mokėjimą;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  siekiant nustatyti finansinį ryšį tarp akredituotų mokėjimo agentūrų ir Sąjungos biudžeto, Komisija turėtų kasmet patvirtinti mokėjimo agentūrų sąskaitas atlikdama metinio finansinio patvirtinimo procedūrą. Sprendime dėl sąskaitų patvirtinimo turėtų būti atsižvelgiama tik į sąskaitų išsamumą, tikslumą ir teisingumą, jame neturėtų būti atsižvelgiama į tai, ar išlaidos atitinka Sąjungos teisę;

(39)  siekiant nustatyti finansinį ryšį tarp akredituotų mokėjimo agentūrų ir Sąjungos biudžeto, Komisija turėtų kasmet patvirtinti mokėjimo agentūrų sąskaitas atlikdama metinio patvirtinimo procedūrą. Sprendime dėl sąskaitų patvirtinimo turėtų būti atsižvelgiama tik į sąskaitų išsamumą, tikslumą ir teisingumą, jame neturėtų būti atsižvelgiama į tai, ar išlaidos atitinka Sąjungos teisę;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  pagal naują įgyvendinimo modelį turėtų būti nustatytas metinis veiklos rezultatų patvirtinimas, siekiant tikrinti išlaidų tinkamumą finansuoti remiantis gautais produktais, apie kuriuos pranešta. Siekiant spręsti tokias situacijas, kai dėl deklaruotų išlaidų nėra atitinkamų gautų produktų, apie kuriuos būtų pranešta, ir valstybės narės šio nukrypimo negali tinkamai pagrįsti, turėtų būti nustatytas išmokų sumažinimo mechanizmas;

(40)  pagal naują įgyvendinimo modelį turėtų būti nustatytas metinis patvirtinimas, siekiant tikrinti išlaidų tinkamumą finansuoti remiantis gautais produktais, apie kuriuos pranešta. Siekiant reaguoti į tokias situacijas, kai dėl deklaruotų išlaidų nėra atitinkamų gautų produktų, apie kuriuos būtų pranešta, ir valstybės narės šio nukrypimo negali tinkamai pagrįsti, turėtų būti nustatytas išmokų sumažinimo mechanizmas;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  siekiant apsaugoti Sąjungos biudžeto finansinius interesus, valstybės narės turėtų sukurti reikiamas sistemas, kad galėtų įsitikinti, jog fondų lėšomis finansuojamos intervencijos faktiškai vykdomos ir intervencinės priemonės tinkamai įgyvendinamos, o kartu turėtų būti išlaikyta dabartinė griežta patikimo finansų valdymo sistema. Pagal Finansinį reglamentą, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/201315, Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9516, Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/9617 ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/193918 Sąjungos finansiniai interesai turi būti ginami proporcingomis priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir sukčiavimo prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar neteisingai panaudotų fondų lėšų susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių sankcijų skyrimą. Be to, pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti administracinius tyrimus, įskaitant patikras ir inspektavimą vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos finansiniams interesams. Pagal Reglamentą (ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitų nusikalstamų veikų atvejus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/137119, ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis Sąjungos fondų lėšas, turi visapusiškai bendradarbiaudamas siekti apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir Europos Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos fondų lėšų naudojimo procese dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises. Valstybės narės turėtų turėti reikiamas sistemas, kad galėtų pranešti Komisijai reikiamą informaciją, kad OLAF galėtų vykdyti savo įgaliojimus ir užtikrinti efektyvią pažeidimų atvejų analizę: jos turėtų pranešti apie nustatytus pažeidimus ir kitus atvejus, kai nesilaikoma valstybės narės BŽŪP strateginiame plane nustatytų sąlygų, įskaitant sukčiavimą, ir apie atitinkamus tolesnius veiksmus, kurių imamasi, taip pat apie tolesnius veiksmus po OLAF tyrimų. Valstybės narės turėtų nustatyti reikiamą tvarką, kad būtų užtikrinama, jog bus efektyviai nagrinėjami skundai dėl fondų finansavimo;

(42)  siekiant apsaugoti Sąjungos biudžeto finansinius interesus, valstybės narės turėtų sukurti reikiamas sistemas, kad galėtų įsitikinti, jog fondų lėšomis finansuojamos intervencijos faktiškai vykdomos ir intervencinės priemonės tinkamai įgyvendinamos, o kartu turėtų būti išlaikyta dabartinė griežta patikimo finansų valdymo sistema. Pagal Finansinį reglamentą, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/201315, Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9516, Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/9617 ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/193918 Sąjungos finansiniai interesai turi būti ginami proporcingomis priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir sukčiavimo prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar neteisingai panaudotų fondų lėšų susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių sankcijų skyrimą. Be to, pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti administracinius tyrimus, įskaitant patikras ir inspektavimą vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos finansiniams interesams. Pagal Reglamentą (ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitų nusikalstamų veikų atvejus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/137119, ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis Sąjungos fondų lėšas, turi visapusiškai bendradarbiaudamas siekti apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir Europos Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos fondų lėšų naudojimo procese dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises. Valstybės narės turėtų turėti reikiamas sistemas, kad galėtų pranešti Komisijai reikiamą informaciją, kad OLAF galėtų vykdyti savo įgaliojimus ir užtikrinti efektyvią pažeidimų atvejų analizę: jos turėtų pranešti apie nustatytus pažeidimus ir kitus atvejus, kai nesilaikoma valstybės narės BŽŪP strateginiame plane nustatytų sąlygų, įskaitant sukčiavimą, ir apie atitinkamus tolesnius veiksmus, kurių imamasi, taip pat apie tolesnius veiksmus po OLAF tyrimų. Valstybės narės turėtų nustatyti reikiamą tvarką, kad būtų užtikrinama, jog bus efektyviai nagrinėjami skundai dėl fondų finansavimo;

__________________

__________________

15 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

15 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

16 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

16 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

17 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

17 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

18 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

18 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

19 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).

19 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

46 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(46a)  siekiant sudaryti vienodas sąlygas paramos gavėjams įvairiose valstybėse narėse, Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatytos tam tikros bendros taisyklės dėl kontrolės ir nuobaudų;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47)  reikėtų išlaikyti esamus pagrindinius integruotos sistemos elementus ir visų pirma nuostatas dėl žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos, geoerdvinė ir dėl gyvūnų taikoma paraiškų teikimo sistema, teisių į išmokas identifikavimo ir registravimo sistemos, paramos gavėjų tapatybės registravimo sistemos, taip pat kontrolės ir nuobaudų sistemos. Valstybės narės turėtų toliau naudotis duomenimis arba informaciniais produktais, teikiamais pagal programą „Copernicus“, kartu su tokiomis kaip GALILEO ir EGNOS informacinėmis technologijomis, siekiant užtikrinti, kad visoje Sąjungoje būtų prieinami išsamūs ir palyginami duomenys, reikalingi stebėsenai pagal žemės ūkio, aplinkos ir klimato politiką ir siekiant didinti naudojimąsi išsamiais, nemokamais ir atvirais duomenimis ir informacija, gaunama iš „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ ir teikiant „Copernicus“ paslaugas. Šiuo tikslu į integruotą sistemą turėtų būti įtraukta ir žemės ūkio plotų stebėjimo sistema;

(47)  reikėtų išlaikyti esamus pagrindinius integruotos sistemos elementus, įskaitant ankstyvojo perspėjimo sistemą, ir visų pirma nuostatas dėl žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos, geoerdvinės ir dėl gyvūnų taikomos paraiškų teikimo sistemos, teisių į išmokas identifikavimo ir registravimo sistemos, paramos gavėjų tapatybės registravimo sistemos, taip pat kontrolės ir nuobaudų sistemos, taikant jas tinkamu lygmeniu ir deramai atsižvelgiant į proporcingumo principą bei būtinybę nesukurti nereikalingos administracinės naštos ūkininkams ir administracinėms įstaigoms. Valstybės narės turėtų toliau naudotis duomenimis arba informaciniais produktais, teikiamais pagal programą „Copernicus“, kartu su tokiomis informacinėmis technologijomis, kaip GALILEO ir EGNOS, siekiant užtikrinti, kad visoje Sąjungoje būtų prieinami išsamūs ir palyginami duomenys, reikalingi stebėsenai pagal žemės ūkio, aplinkos ir klimato politiką ir siekiant didinti naudojimąsi išsamiais, nemokamais ir atvirais duomenimis ir informacija, gaunama iš „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ ir teikiant „Copernicus“ paslaugas. Šiuo tikslu į integruotą sistemą turėtų būti įtraukta ir žemės ūkio plotų stebėjimo sistema, kurią naudojant būtų galima sumažinti būtinų ūkio patikrų skaičių ir administracinę naštą ūkininkams;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(48)  integruotoje sistemoje, kuri yra reikiamų BŽŪP įgyvendinimo valdymo sistemų dalis, turėtų būti užtikrinama, kad metinėse rezultatų ataskaitose teikiami suvestiniai duomenys būtų patikimi ir juos būtų galima patikrinti. Kadangi labai svarbu, jog integruota sistema tinkamai veiktų, būtina nustatyti jos kokybės reikalavimus. Valstybės narės turėtų kasmet atlikti žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos, geoerdvinės paraiškų teikimo sistemos ir žemės ūkio plotų stebėjimo sistemos kokybės vertinimą. Valstybės narės taip pat turėtų imtis veiksmų dėl bet kokių trūkumų ir, jei Komisija prašo, parengti veiksmų planą;

(48)  integruotoje sistemoje, kuri yra reikiamų BŽŪP įgyvendinimo valdymo sistemų dalis, turėtų būti užtikrinama, kad ataskaitose teikiami suvestiniai duomenys būtų patikimi ir juos būtų galima patikrinti. Kadangi labai svarbu, kad integruota sistema tinkamai veiktų, būtina nustatyti jos kokybės reikalavimus. Valstybės narės turėtų kasmet atlikti žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos, geoerdvinės paraiškų teikimo sistemos ir žemės ūkio plotų stebėjimo sistemos kokybės vertinimą. Valstybės narės taip pat turėtų imtis veiksmų dėl bet kokių trūkumų ir, jei Komisija prašo, parengti veiksmų planą;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(53)  atsižvelgiant į tarptautinę prekybos žemės ūkio produktais struktūrą ir siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, būtina organizuoti bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Taip pat būtina Sąjungos lygmeniu sukurti centralizuotą dokumentų sistemą dėl trečiosiose valstybėse įsisteigusių įmonių, kurios gauna arba išmoka išmokas;

(53)  atsižvelgiant į tarptautinę prekybos žemės ūkio produktais struktūrą ir siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą bei įsipareigojimų dėl Sąjungos politikos suderinamumo vystymosi labui laikymąsi, būtina organizuoti bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių. Taip pat būtina Sąjungos lygmeniu sukurti centralizuotą dokumentų sistemą dėl trečiosiose valstybėse įsisteigusių įmonių, kurios gauna arba išmoka išmokas. Tokia sistema taip pat turėtų padėti nustatyti BŽŪP įgyvendinimo ir Sąjungos išorės politikos tikslų nesutapimus. Ji padėtų stebėti, kaip įgyvendinami Reglamente (ES) Nr. .../... [Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų] išdėstyti BŽŪP tikslai, suteikdama galimybę įvertinti trečiosiose valstybėse įsteigtų įmonių poveikį Darnaus vystymosi darbotvarkei iki 2030 m. ir Sąjungos vystymosi tikslams, nustatytiems SESV 208 straipsnyje;

Pagrindimas

Laikydamasi patikimo ir veiksmingo bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis principų, Komisija stiprina dialogą su šalimis partnerėmis visais aspektais, darančiais poveikį jų vystymosi procesui, nesvarbu, ar jie tiesiogiai patenka į Sąjungos politikos sistemą, ar ne. Sąjungos partnerių indėliu siekiama nustatyti ir ištaisyti ES politikos nuoseklumo trūkumą, o duomenų rinkimas ir dalijimasis jais šį procesą palengvins.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(55)  paramos sąlygos yra svarbi BŽŪP dalis, ypač pagal su aplinka ir klimatu susijusius jos elementus, taip pat sprendžiant su visuomenės sveikata ir gyvūnais susijusius klausimus. Tai reiškia, kad siekiant užtikrinti paramos sąlygų sistemos veiksmingumą, turi būti vykdoma kontrolė, o prireikus turėtų būti taikomos nuobaudos. Siekiant sudaryti vienodas sąlygas paramos gavėjams įvairiose valstybėse narėse, Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatytos tam tikros bendros taisyklės dėl paramos sąlygų laikymosi kontrolės ir nuobaudų;

(55)  paramos sąlygos yra svarbi BŽŪP dalis užtikrinant, kad išmokomis būtų pasiekiamas aukštas tvarumo lygis, ir užtikrinant vienodas sąlygas ūkininkams jų valstybėje narėje ir skirtingose valstybėse narėse, ypač pagal su aplinka ir klimatu susijusius jos elementus, taip pat sprendžiant su visuomenės sveikata ir gyvūnų gerove susijusius klausimus. Tai reiškia, kad siekiant užtikrinti paramos sąlygų sistemos veiksmingumą, turi būti vykdoma kontrolė, o prireikus turėtų būti taikomos nuobaudos. Siekiant užtikrinti tokias vienodas sąlygas paramos gavėjams įvairiose valstybėse narėse, Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatytos tam tikros bendros taisyklės dėl paramos sąlygų laikymosi, kontrolės ir nuobaudų dėl reikalavimų nesilaikymo;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(57)  valstybėms narėms turėtų būti leidžiama nustatyti konkrečias nuostatas dėl nuobaudų, tačiau tos nuobaudos turėtų būti proporcingos, veiksmingos ir atgrasomos ir neturėtų daryti poveikio kitoms pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę nustatytoms sankcijoms. Siekiant užtikrinti efektyvų ir nuoseklų valstybių narių požiūrį būtina nustatyti minimalų nuobaudos dydį Sąjungos lygmeniu, kai reikalavimų nesilaikoma pirmą kartą dėl aplaidumo, tačiau jei tai kartojasi, turėtų būti taikoma proporcingai didesnė nuobauda, o dėl tyčinių pažeidimų galima ir visiškai neskirti išmokos. Siekiant užtikrinti nuobaudų proporcingumą, kai reikalavimų nesilaikymas yra mažareikšmis ir tai įvyksta pirmą kartą, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama taikyti išankstinio perspėjimo sistemą;

(57)  valstybėms narėms turėtų būti leidžiama nustatyti konkrečias nuostatas dėl nuobaudų, tačiau tos nuobaudos turėtų būti proporcingos, veiksmingos ir atgrasomos ir neturėtų daryti poveikio kitoms pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę nustatytoms sankcijoms. Siekiant užtikrinti efektyvų ir nuoseklų valstybių narių požiūrį būtina nustatyti minimalius nuobaudų dydžius Sąjungos lygmeniu. Tokie dydžiai turėtų būti taikomi, kai reikalavimų nesilaikoma pirmą kartą dėl aplaidumo, tačiau jei tai kartojasi, turėtų būti taikoma proporcingai didesnė nuobauda, o dėl tyčinių pažeidimų būtų galima ir visiškai neskirti išmokos. Siekiant užtikrinti nuobaudų proporcingumą, kai reikalavimų nesilaikymas yra mažareikšmis ir tai įvyksta pirmą kartą, valstybės narės turėtų taikyti išankstinio perspėjimo sistemą, informuodamos paramos gavėją apie pareigą imtis taisomųjų priemonių ir skirdamos laiko reikalavimams įvykdyti. Jei reikalavimų nesilaikoma dėl neįveikiamų aplinkybių, paprasto aplaidumo ar akivaizdžių klaidų, kurias pripažino kompetentinga ar kita institucija, administracinės nuobaudos neturėtų būti taikomos;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(71)  viešai skelbiant tokią informaciją kartu su bendra šiame reglamente nurodyta informacija, didinamas Sąjungos fondų lėšų naudojimo BŽŪP skaidrumas, taigi prisidedama prie didesnio šios politikos matomumo ir geresnio jos supratimo. Tai teikia galimybių piliečiams aktyviau dalyvauti sprendimų priėmimo procese ir užtikrinamas didesnis administravimo teisėtumas, veiksmingumas ir atskaitingumas piliečiams. Taip pat piliečiams parodoma konkrečių pavyzdžių, kaip ūkininkavimu kuriamos „viešosios gėrybės“, taip pagrindžiant valstybės paramos žemės ūkio sektoriui teisėtumą;

(71)  viešai skelbiant tokią informaciją kartu su bendra šiame reglamente nurodyta informacija, didinamas Sąjungos fondų lėšų naudojimo BŽŪP skaidrumas, taigi prisidedama prie didesnio šios politikos matomumo ir geresnio jos supratimo. Tai teikia galimybių piliečiams aktyviau dalyvauti sprendimų priėmimo procese ir užtikrinamas didesnis administravimo teisėtumas, veiksmingumas ir atskaitingumas piliečiams. Taip pat piliečiams parodoma konkrečių pavyzdžių, kaip ūkininkavimu kuriamos viešosios gėrybės, taip pagrindžiant Sąjungos ir valstybės paramos žemės ūkio sektoriui teisėtumą;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  valdymo sistemos – šio reglamento II antraštinės dalies II skyriuje nurodytos valdymo įstaigos ir šiame reglamente bei Reglamente (ES) …/… [Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų] nustatyti pagrindiniai Sąjungos reikalavimai, įskaitant pranešimų sistemą, kurią taikant rengiama Reglamento (ES) …/… [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 121 straipsnyje nurodyta metinė rezultatų ataskaita;

b)  valdymo sistemos – šio reglamento II antraštinės dalies II skyriuje nurodytos valdymo įstaigos ir šiame reglamente bei Reglamente (ES) …/… [Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų] nustatyti pagrindiniai Sąjungos reikalavimai, įskaitant valstybių narių įsipareigojimus, susijusius su veiksminga Sąjungos finansinių interesų apsauga, nurodyta šio reglamento 57 straipsnyje, ir pranešimų sistemą, kurią taikant rengiama šio reglamento 8 straipsnio 3 dalyje nurodyta metinė patvirtinimo ataskaita ir Reglamento (ES) …/… [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 121 straipsnyje nurodyta rezultatų ataskaita (įgyvendinimo ataskaita);

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  produkto rodiklis – produkto rodiklis, apibrėžtas Reglamento (ES) …/…[BNR reglamentas] 2 straipsnio 12 punkte;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  rezultato rodiklis – rezultato rodiklis, apibrėžtas Reglamento (ES) …/…[BNR reglamentas] 2 straipsnio 13 punkte;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cc)  didelis trūkumas – didelis trūkumas, apibrėžtas Reglamento (ES) …/…[BNR reglamentas] 2 straipsnio 30 punkte;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cd)  tarpinė institucija – tarpinė institucija, apibrėžta Reglamento (ES) …/…[BNR reglamentas] 2 straipsnio 7 punkte;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos c e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ce)  veiksmų planas – veiksmų planas, kaip nustatyta šio reglamento 39 straipsnio 1 dalyje ir 40 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  paramos gavėjo mirtis;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  didelė gaivalinė nelaimė, turinti didelį poveikį valdai;

a)  gaivalinė nelaimė arba meteorologinis reiškinys, turintis didelį poveikį valdai;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  ilgai trunkantis paramos gavėjo nedarbingumas;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  rinkos sąlygos, turinčios didelį poveikį valdai;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  gyvuliams skirtų pastatų valdoje sugriuvimas dėl nelaimingo atsitikimo;

b)  gyvuliams skirtų pastatų valdoje sugriuvimas;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  epizootinė arba augalų liga, kuria atitinkamai serga dalis paramos gavėjo gyvulių ar pasėlių arba visi jo gyvuliai ar pasėliai;

c)  epizootinė liga, augalų liga arba augalų kenkėjų protrūkis, dėl kurių atitinkamai serga dalis paramos gavėjo gyvulių ar pasėlių arba visi jo gyvuliai ar pasėliai;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės gali taikyti pirmos pastraipos a punktą grupei žemės ūkio valdų, nukentėjusių nuo tos pačios gaivalinės nelaimės ar meteorologinio reiškinio.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EŽŪFKP pagal pasidalijamojo valdymo principą valdo valstybės narės ir Sąjunga. Jo lėšomis finansuojamas Sąjungos finansinis įnašas remiant BŽŪP strateginiame plane numatytą su kaimo plėtra susijusią intervenciją, nurodytą Reglamento (ES) [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinės dalies 4 skyriuje.

EŽŪFKP pagal pasidalijamojo valdymo principą valdo valstybės narės ir Sąjunga. Jo lėšomis finansuojamas Sąjungos finansinis įnašas remiant BŽŪP strateginiame plane numatytą su kaimo plėtra susijusią intervenciją, nurodytą Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinės dalies 4 skyriuje, ir veiksmus, nurodytus to reglamento 112 straipsnyje.

Pagrindimas

EŽŪFKP turi finansuoti ir veiksmus, susijusius su valstybių narių iniciatyva teikiama technine pagalba.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvieno fondo lėšomis gali būti Komisijos iniciatyva arba jos vardu tiesiogiai finansuojama parengiamosios, stebėsenos, administracinės ir techninės paramos veikla, taip pat vertinimo, audito ir tikrinimo priemonės, reikalingos BŽŪP įgyvendinti. Tas priemones visų pirma sudaro:

Kiekvieno fondo lėšomis gali būti Komisijos iniciatyva arba jos vardu tiesiogiai finansuojama didesnės parengiamosios, stebėsenos, administracinės ir techninės paramos veikla, taip pat vertinimo, audito ir tikrinimo priemonės, reikalingos BŽŪP įgyvendinti. Skiriant EŽŪFKP indėlį, nurodytą Reglamento (ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] 86 straipsnio 3 dalyje, atsižvelgiama į padidėjusį administracinių pajėgumų ugdymo, susijusio su naujomis valdymo ir kontrolės sistemomis valstybėje narėje, mastą. Tas priemones visų pirma sudaro:

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  BŽŪP tyrimai ir fondų lėšomis finansuojamų priemonių vertinimas, įskaitant vertinimo metodų tobulinimą ir keitimąsi informacija apie praktiką BŽŪP srityje, taip pat su Europos investicijų banku (EIB) atliekami tyrimai;

f)  BŽŪP tyrimai ir fondų lėšomis finansuojamų priemonių vertinimas, įskaitant vertinimo metodų tobulinimą ir keitimąsi informacija apie geriausią patirtį BŽŪP srityje, konsultacijos su susijusiais suinteresuotaisiais subjektais, taip pat su Europos investicijų banku (EIB) atliekami tyrimai;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  įnašas, skirtas su informacijos sklaida, informuotumo didinimu, bendradarbiavimo skatinimu ir keitimusi patirtimi Sąjungos lygmeniu susijusioms priemonėms, kurių imamasi vykdant su kaimo plėtra susijusią intervenciją, įskaitant suinteresuotųjų šalių tinklų kūrimą, įgyvendinti;

h)  įnašas, skirtas su informacijos sklaida, informuotumo didinimu, bendradarbiavimo skatinimu ir keitimusi patirtimi su susijusiais suinteresuotaisiais subjektais Sąjungos lygmeniu susijusioms priemonėms, kurių imamasi vykdant su kaimo plėtra susijusią intervenciją, įskaitant suinteresuotųjų šalių tinklų kūrimą, įgyvendinti;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a straipsnis

 

Kompetentinga institucija

 

1.  Valstybės narės paskiria ministerijos lygmens valdžios instituciją, kuri yra atsakinga už:

 

a)  9 straipsnio 2 dalyje nurodytų mokėjimo agentūrų akreditacijų suteikimą, peržiūrą ir panaikinimą;

 

b)  10 straipsnyje nurodytos koordinavimo įstaigos akreditacijos suteikimą, peržiūrą ir panaikinimą;

 

c)  11 straipsnyje nurodytos tvirtinančiosios įstaigos paskyrimą ir jos atšaukimą;

 

d)  šiame skyriuje kompetentingai institucijai priskirtų užduočių vykdymą, atsižvelgiant į proporcingumo principą.

 

2.  Kompetentinga institucija, išnagrinėjusi Komisijos pagal 12 straipsnio 1 dalį priimsimus kriterijus, oficialiu aktu priima sprendimą dėl:

 

a)  mokėjimo agentūros ir koordinavimo įstaigos akreditacijos suteikimo arba, atlikus peržiūrą, dėl akreditacijos panaikinimo;

 

b)  tvirtinančiosios įstaigos paskyrimo arba atšaukimo.

 

Kompetentinga institucija nedelsdama praneša Komisijai apie mokėjimo agentūroms, koordinavimo įstaigai ir tvirtinančiajai įstaigai suteiktą akreditaciją ar paskyrimą ir apie jų panaikinimą arba atšaukimą.

 

Komisija skatina valstybių narių keitimąsi geriausia patirtimi valdymo sistemų veikimo klausimais.

(Žr. buvusio 9 straipsnio formuluotę)

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Mokėjimo agentūros ir koordinavimo įstaigos

Mokėjimo agentūros

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Mokėjimo agentūros – valstybių narių departamentai arba įstaigos, atsakingi už 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytų išlaidų valdymą ir kontrolę.

Mokėjimo agentūros – valstybių narių ir, jei taikytina, regionų departamentai arba įstaigos, atsakingi už 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytų išlaidų valdymą ir kontrolę.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės mokėjimo agentūromis akredituoja departamentus arba įstaigas, kurie turi administracinę struktūrą ir vidaus kontrolės sistemą, kuria pakankamai garantuojama, kad mokėjimai būtų teisėti ir tvarkingi bei tinkamai apskaitomi. Šiuo tikslu mokėjimo agentūros įvykdo būtiniausias akreditavimo sąlygas vidaus aplinkos, kontrolės veiklos, informavimo bei ryšių ir stebėsenos atžvilgiu, nustatytas Komisijos pagal 10 straipsnio 1 dalies a punktą.

Valstybės narės mokėjimo agentūromis akredituoja departamentus arba įstaigas, kurie turi administracinę struktūrą ir vidaus kontrolės sistemą, kuria pakankamai garantuojama, kad mokėjimai būtų teisėti ir tvarkingi bei tinkamai apskaitomi. Šiuo tikslu mokėjimo agentūros įvykdo būtiniausias akreditavimo sąlygas vidaus aplinkos, kontrolės veiklos, informavimo bei ryšių ir stebėsenos atžvilgiu, nustatytas Komisijos pagal 12 straipsnio 1 dalies a punktą.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Mokėjimo agentūrų, akredituotų 2014–2020 m. laikotarpiui, akreditacija perkeliama į 2021–2027 m. programavimo laikotarpį, jeigu jos informuoja kompetentingą instituciją, kad atitinka akreditacijos kriterijus, ir jeigu atlikus 12 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą peržiūrą nepaaiškėja, kad tai yra netiesa.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės neskiria jokios naujos papildomos mokėjimo agentūros po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Valstybės narės gali skirti naujas papildomas mokėjimo agentūras po [šio reglamento įsigaliojimo diena], jei:

 

a)  akredituotų mokėjimo agentūrų skaičius, palyginti su 2019 m. gruodžio 31d. duomenimis, nepadidėja arba

 

b)  naujos mokėjimo agentūros skiriamos atitinkamoje valstybėje narėje vykdant administracinę pertvarką.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikant Reglamento (ES, Euratomas) 2018/... [naujo Finansinio reglamento] (toliau – Finansinis reglamentas) 63 straipsnio 5 ir 6 dalis, už akredituotą mokėjimo agentūrą atsakingas asmuo iki metų, einančių po atitinkamų finansinių metų, vasario 15 d. parengia ir Komisijai pateikia:

Taikant Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 (toliau – Finansinis reglamentas) 63 straipsnio 5 ir 6 dalis, už akredituotą mokėjimo agentūrą atsakingas asmuo iki metų, einančių po atitinkamų finansinių metų, vasario 15 d. parengia ir Komisijai pateikia:

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  išlaidų, patirtų vykdant jų akredituotai mokėjimo agentūrai, numatytai Finansinio reglamento 63 straipsnio 5 dalies a punkte, patikėtas užduotis, metines finansines ataskaitas kartu su joms patvirtinti pagal 51 straipsnį reikalinga informacija;

a)  išlaidų, patirtų vykdant jų akredituotai mokėjimo agentūrai, numatytai Finansinio reglamento 63 straipsnio 5 dalies a punkte, patikėtas užduotis, metines finansines ataskaitas kartu su joms patvirtinti pagal 51 straipsnio 1 dalį reikalinga informacija:

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  52 straipsnio 1 dalyje nurodytą metinę rezultatų ataskaitą, iš kurios matyti, kad išlaidos buvo patirtos pagal 35 straipsnį;

b)  51 straipsnio 2 dalyje nurodytą metinę patvirtinimo ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie gautus produktus ir patirtas išlaidas ir iš kurios matyti, kad išlaidos buvo patirtos pagal 35 straipsnį;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  patvirtinama, kad tinkamai veikia įdiegtos valdymo sistemos, teikiančios būtinas garantijas, susijusias su metinėje rezultatų ataskaitoje nurodytais gaviniais, numatytais Finansinio reglamento 63 straipsnio 6 dalies b ir c punktuose,

ii)  patvirtinama, kad tinkamai veikia įdiegtos vidaus kontrolės sistemos ir laikomasi pagrindinių Sąjungos reikalavimų, kurie suteikia, kaip nurodyta Finansinio reglamento 63 straipsnio 6 dalies b ir c punktuose, būtinas garantijas, susijusias su metinėje tvirtinimo ataskaitoje nurodytais produktais, ir Reglamente (ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] nurodytų intervencinių priemonių tipų atitiktį galiojančiai ES teisei;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Metinė patvirtinimo ataskaita pirmą kartą pateikiama iki ...[dveji metai nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos] ir vėliau kasmet iki 2030 m. imtinai. Pirmoje ataskaitoje pateikiami pirmųjų dvejų finansinių metų po ... [šio Reglamento įsigaliojimo metai] duomenys. Iš Reglamento (ES) …/… [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] II skyriaus III antraštinėje dalyje nurodytų tiesioginių išmokų ataskaitoje pateikiami tik ... finansinių metų [metai, einantys po šio reglamento įsigaliojimo] duomenys.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Už akredituotą mokėjimo agentūrą atsakingas asmuo iki antrų metų nuo ... [šio Reglamento taikymo pradžios diena] balandžio 15 d. ir vėliau kas dvejus metus parengia ir Komisijai pateikia veiklos rezultatų ataskaitą, naudodamas 129 straipsnyje nurodytus duomenis, kad apibūdintų pažangą siekiant BŽŪP nacionaliniame strateginiame plane nustatytų tikslų, ir, kai įmanoma, pateiktų informaciją apie poveikį.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu akredituota daugiau kaip viena mokėjimo agentūra, valstybės narės paskiria viešąją koordinavimo įstaigą, kuriai paveda šias užduotis:

Išbraukta.

a)  surinkti informaciją, kuri turi būti teikiama Komisijai, ir nusiųsti ją Komisijai;

 

b)  teikti 52 straipsnio 1 dalyje nurodytą metinę rezultatų ataskaitą;

 

c)  imtis veiksmų arba juos koordinuoti siekiant pašalinti bendro pobūdžio pažeidimus ir Komisiją nuolat informuoti apie tolesnę tų veiksmų eigą;

 

d)  skatinti ir užtikrinti nuoseklų Sąjungos taisyklių taikymą.

 

Koordinavimo įstaigai valstybės narės suteikia specialią akreditaciją dėl pirmos pastraipos a punkte nurodytos finansinės informacijos tvarkymo.

 

Koordinavimo įstaigos teikiama metinė rezultatų ataskaita įtraukiama į 11 straipsnio 1 dalyje nurodytos nuomonės taikymo sritį ir perduodama kartu su visą ataskaitą apimančiu valdymo pareiškimu.

 

(Perkelta į naują 10a straipsnį „Koordinavimo įstaigos“.)

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9 straipsnis

Išbraukta.

Kompetentinga institucija

 

1.  Valstybės narės paskiria ministerijos lygmens valdžios instituciją, kuri yra atsakinga už:

 

a)  8 straipsnio 2 dalyje nurodytų mokėjimo agentūrų akreditacijų suteikimą, peržiūrą ir panaikinimą;

 

b)  8 straipsnio 4 dalyje nurodytos koordinavimo įstaigos akreditavimą;

 

c)  11 straipsnyje nurodytos tvirtinančiosios įstaigos paskyrimą;

 

d)  šiame skyriuje kompetentingai institucijai priskirtų užduočių vykdymą.

 

2.  Kompetentinga institucija, išnagrinėjusi Komisijos pagal 10 straipsnio 1 dalies a punktą priimsimus akreditavimo kriterijus, oficialiu aktu priima sprendimą dėl mokėjimo agentūros ir koordinavimo įstaigos akreditacijos suteikimo arba, atlikusi peržiūrą, dėl akreditacijos panaikinimo. Kompetentinga institucija nedelsdama Komisijai praneša apie suteiktą ar panaikintą akreditaciją.

 

(Perkelta į naują 7a straipsnį.)

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Koordinavimo įstaigos

 

1.  Jeigu akredituota daugiau kaip viena mokėjimo agentūra, valstybės narės paskiria viešąją koordinavimo įstaigą, kuriai paveda šias užduotis:

 

a)  surinkti dokumentus, duomenis ir informaciją, kurie turi būti teikiami Komisijai, ir nusiųsti šią informaciją Komisijai;

 

b)  teikti metines ataskaitas, 51 straipsnio 2 dalyje nurodytas metines patvirtinimo ataskaitas ir veiklos rezultatų ataskaitas, glaustai išdėstant ir nurodant mokėjimo agentūrų pateiktus duomenis ir dokumentus;

 

c)  imtis veiksmų arba juos koordinuoti siekiant pašalinti bendro pobūdžio pažeidimus, ir Komisiją nuolat informuoti apie tolesnę tų veiksmų eigą;

 

d)  užtikrinti nuoseklų Sąjungos taisyklių taikymą.

 

Koordinavimo įstaigai valstybės narės suteikia specialią akreditaciją dėl pirmos pastraipos a punkte nurodytos finansinės informacijos tvarkymo.

 

Koordinavimo įstaigos teikiamos metinės ataskaitos, metinė patvirtinimo ataskaita ir veiklos rezultatų ataskaita įtraukiamos į 11 straipsnio 1 dalyje nurodytos nuomonės taikymo sritį ir perduodamos kartu su visą ataskaitą apimančiu valdymo pareiškimu.

(Žr. 8 straipsnio 4 dalies formuluotę.)

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tačiau valstybė narė, kuri paskiria daugiau kaip vieną tvirtinančiąją įstaigą, taip pat paskiria viešąją tvirtinančiąją įstaigą nacionaliniu lygmeniu, kuri būtų atsakinga už koordinavimo veiklą.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  su gavinių rodikliais susiję veiklos rezultatai, pranešti 52 straipsnyje nurodyto metinio veiklos rezultatų patvirtinimo tikslais, ir su rezultatų rodikliais susiję veiklos rezultatai, pranešti Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 115 straipsnyje nurodytos daugiametės veiklos rezultatų stebėsenos tikslais, kuriais įrodoma, kad laikomasi šio reglamento 35 straipsnio, yra teisingi;

c)  su produkcija susiję rezultatai, pranešti 51 straipsnio 2 dalyje nurodyto metinio patvirtinimo tikslais, kuriais įrodoma, kad laikomasi šio reglamento 35 straipsnio, yra teisingi;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  įgyvendinant Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 nustatytas priemones patirtos išlaidos, kurias Komisijos prašoma kompensuoti, yra teisėtos ir tvarkingos. ;

d)  Reglamento (ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] 115 ir 121 straipsniuose nurodytos daugiametės veiklos rezultatų stebėsenos tikslais rengiamos ataskaitos, kuriose nurodomos įgyvendinant BŽŪP nacionaliniame strateginiame plane nustatytus tikslus įvykdytos operacijos ir pasiekta pažanga, yra tikslios;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  įgyvendinant Reglamente (ES) …/…[Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] nurodytas intervencines priemones patirtos išlaidos atitinka galiojančią Sąjungos teisę;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  įgyvendinant Reglamente (ES) Nr. 1308/2013, Reglamente (ES) Nr. 228/2013, Reglamente (ES) Nr. 229/2019 ir Reglamente (ES) Nr. 1144/2014 nustatytas priemones patirtos išlaidos, kurias Komisijos prašoma kompensuoti, yra teisėtos ir tvarkingos.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Toje nuomonėje taip pat nurodoma, ar atlikus patikrą kilo abejonių dėl 8 straipsnio 3 dalies c punkte nurodyto valdymo pareiškimo teiginių.

Toje nuomonėje taip pat nurodoma, ar atlikus patikrą kilo abejonių dėl 9 straipsnio 3 dalies c punkte nurodyto valdymo pareiškimo teiginių.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tvirtinančioji įstaiga turi turėti būtiną techninę kompetenciją. Veiklos požiūriu ji turi būti nepriklausoma nuo atitinkamos mokėjimo agentūros ir koordinavimo įstaigos, taip pat nuo tą agentūrą akreditavusios valdžios institucijos ir įstaigų, atsakingų už BŽŪP įgyvendinimą ir stebėseną.

2.  Tvirtinančioji įstaiga turi turėti būtiną techninę kompetenciją finansų valdymo srityje ir vertinti intervencinėmis priemonėmis siekiamų tikslų įgyvendinimą. Visi duomenys ir informacija, naudojami tam, kad tvirtinančiosios įstaigos galėtų užtikrinti, jog tikslai yra gyvendinami, ir iškeltas prielaidas patvirtinantys duomenys ir informacija turi būti skaidriai viešinami. Veiklos požiūriu ji turi būti nepriklausoma nuo atitinkamos mokėjimo agentūros ir koordinavimo įstaigos, taip pat nuo tą agentūrą akreditavusios valdžios institucijos ir įstaigų, atsakingų už BŽŪP įgyvendinimą ir stebėseną.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato taisykles dėl tvirtinančiųjų įstaigų užduočių, įskaitant atliktinas patikras ir tikrintinus subjektus, ir dėl sertifikatų, ataskaitų bei kartu pateikiamų dokumentų, kuriuos tos įstaigos turi parengti.

Išbraukta.

Įgyvendinimo aktais taip pat nustatomi:

 

a)  audito principai, kuriais grindžiamos tvirtinančiųjų įstaigų nuomonės, įskaitant rizikos vertinimą, vidaus kontrolę ir reikiamą audito įrodymų lygį;

 

b)  audito metodai, kuriais naudodamosi tvirtinančiosios įstaigos, atsižvelgdamos į tarptautinius audito standartus, pateiktų savo nuomones.

 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

 

(Tekstas perkeltas į naują 12a straipsnį „Komisijos įgaliojimai“, buvęs 10 straipsnis.)

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybių narių kompetentingoms institucijoms paskyrus šiame straipsnyje nurodytą tvirtinančiąją įstaigą ir apie tai informavus Komisiją, Komisija ne vėliau kaip praėjus metams po... [šio reglamento taikymo data], o antrą kartą – ne vėliau kaip praėjus ketveriems metams nuo šios datos pateikia išsamų visų tokių įstaigų sąrašą Europos Parlamentui.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Metinę viršutinę EŽŪGF išlaidų ribą sudaro tuo tikslu Reglamente (ES, Euratomas) [COM(2018) 322 final] nustatytos didžiausios sumos.

1.  Metinę viršutinę EŽŪGF išlaidų ribą sudaro tuo tikslu Reglamente (ES, Euratomas) [COM(2018) 322 final] nustatytos didžiausios sumos, kuriomis valstybėms narėms nustatomos konkrečios ribos.

Pagrindimas

Labai svarbu, kad valstybėms narėms būtų nustatytos išmokų ribos ir kad valstybėms narėms, kurios jomis pasinaudoja pirmos, netektų didžiausia jų dalis.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a straipsnis

 

Komisijos įgaliojimai

 

1.  Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas taisyklėmis dėl:

 

a)  9 straipsnio 2 dalyje nurodytų mokėjimo agentūrų ir 10 straipsnio 4 dalyje nurodytų koordinavimo įstaigų akreditavimo būtiniausių sąlygų;

 

b)  mokėjimo agentūrų pareigų dėl viešosios intervencijos ir taisyklių, susijusių su jų valdymo ir kontrolės įgaliojimų turiniu;

 

c)  akreditacijos mokėjimo agentūroms ir koordinavimo įstaigoms suteikimo, atšaukimo ir peržiūros, tvirtinančiųjų įstaigų paskyrimo ir atšaukimo procedūrų, taip pat mokėjimo agentūrų akreditacijos priežiūros procedūrų, atsižvelgiant į proporcingumo principą;

 

d)  mokėjimo agentūrų darbo ir valdymo deklaracijos, nurodytos 9 straipsnio 3 dalies c punkte, patikros;

 

e)  koordinavimo įstaigos veikimo ir informacijos perdavimo Komisijai pagal 10 straipsnio 4 dalį.

 

2.  Komisija pagal 100 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant taisykles dėl tvirtinančiųjų įstaigų užduočių, įskaitant atliktinas patikras ir tikrintinus subjektus, ir dėl sertifikatų, ataskaitų bei kartu pateikiamų dokumentų, kuriuos tos įstaigos turi parengti.

 

Šiais deleguotaisiais aktais taip pat nustatomi:

 

a)  audito principai, kuriais grindžiamos tvirtinančiųjų įstaigų nuomonės, įskaitant rizikos vertinimą, vidaus kontrolę ir reikiamą audito įrodymų lygį; taip pat

 

b)  audito metodai, kuriais naudodamosi tvirtinančiosios įstaigos, atsižvelgdamos į tarptautinius audito standartus, pateiktų savo nuomones, ir kurie galėtų apimti galimybę stebėti mokėjimo agentūrų patikras vietoje.

(žr. buvusio 10 straipsnio ir 11 straipsnio 3 dalies formuluotę)

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvienų metų pradžioje EŽŪGF sukuriamas rezervas, iš kurio teikiama papildoma parama žemės ūkio sektoriui, siekiant valdyti ar stabilizuoti rinką arba ištikus krizėms, darančioms poveikį žemės ūkio produktų gamybai ar paskirstymui (toliau – žemės ūkio sektoriaus rezervas).

BŽŪP biudžete sukuriamas ES žemės ūkio krizių rezervas (toliau – rezervas), iš kurio būtų teikiama papildoma parama žemės ūkio sektoriui, siekiant valdyti ar stabilizuoti rinką ir greitai reaguoti ištikus krizėms, darančioms poveikį žemės ūkio produktų gamybai ar paskirstymui.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Žemės ūkio sektoriaus rezervui skirti asignavimai tiesiogiai įtraukiami į Sąjungos biudžetą.

Rezervui skirti asignavimai tiesiogiai įtraukiami į Sąjungos biudžetą ir panaudojami tais finansiniais metais, kuriais reikalaujama papildomos paramos, finansuoti šioms priemonėms:

 

a)   Reglamento (ES) Nr.°1308/2013 8 ir 21 straipsniuose numatytoms žemės ūkio rinkų stabilizavimo priemonėms;

 

b)  Reglamento (ES) Nr.°1308/2013 I skyriaus V dalyje numatytoms išskirtinėms priemonėms;

 

c)  priemonėms, kuriomis papildomos pajamų stabilizavimo priemonės, nurodytos Reglamento (ES) ... / ... [BŽŪP strateginių planų reglamentas] 70 straipsnyje, tuo atveju, jei rinkos krizė kartojasi dažniau, nei iš anksto konkrečiam sektoriui nustatyta riba.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija įgaliojama pagal 100 straipsnį priimti deleguotuosius aktus šiam straipsniui papildyti, kad galėtų nustatyti konkretiems sektoriams taikomas ribas, kurias pasiekus pradedamos taikyti priemonės pajamų stabilizavimo priemonėms papildyti, kaip nurodyta 1 dalies c punkte.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Žemės ūkio sektoriaus rezervo lėšas turi būti galima naudoti priemonėms pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 8–21 ir 219, 220 ir 221 straipsnius įgyvendinti vienus ar kelerius metus, kuriais reikalinga papildoma parama.

Išbraukta.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies -1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Papildomai prie EŽŪGF ir EŽŪFKP biudžetų 2021 m. nustatoma pirminė 400 000 000 EUR suma dabartinėmis kainomis.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2021–2027 m. laikotarpiu žemės ūkio sektoriaus rezervui skirta suma kiekvienų metų pradžioje turi būti ne mažesnė kaip 400 mln. EUR dabartinėmis kainomis. Komisija metų bėgyje gali koreguoti žemės ūkio sektoriaus rezervui skirtą sumą, kai to reikia dėl rinkos pokyčių ir einamųjų ar ateinančių metų perspektyvų, atsižvelgdama į turimus EŽŪGF asignavimus.

2021–2027 m. laikotarpiu ES žemės ūkio krizių rezervui skirta suma kiekvienų metų pradžioje turi būti bent lygi pirminei 2021 m. skirtai sumai ir gali būti didinama per tą laikotarpį iki didžiausios 1 500 000 000 EUR sumos dabartinėmis kainomis, nepažeidžiant biudžeto valdymo institucijos priimtų atitinkamų sprendimų.

 

ES žemės ūkio krizių rezervo suma koreguojama vykdant kasmetinę biudžeto procedūrą arba kai to reikia dėl einamųjų ar ateinančių metų krizės rizikos pokyčių ir perspektyvų, atsižvelgiant į turimas EŽŪGF skirtas pajamas arba maržas pagal EŽŪGF tarpinę viršutinę ribą.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jeigu šių turimų asignavimų nepakanka, rezervui papildyti gali būti naudojamas pirmoje pastraipoje nurodytas finansinės drausmės mechanizmas.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 12 straipsnio 2 dalies d punkto, nepaskirti žemės ūkio sektoriaus rezervo asignavimai gali būti bet kuriuo metu perkeliami žemės ūkio sektoriaus rezervui finansuoti ateinančiais finansiniais metais.

Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 12 straipsnio 2 dalies d punkto, nepaskirti rezervo asignavimai gali būti bet kuriuo metu perkeliami rezervui finansuoti ateinančiais finansiniais metais.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be to, nukrypstant nuo Finansinio reglamento 12 straipsnio 2 dalies d punkto, visa nepanaudota 2020 m. pabaigoje turima krizių rezervo suma yra perkeliama į 2021 m. ir nėra grąžinama į biudžeto eilutes, skirtas 5 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytiems veiksmams, kad būtų galima finansuoti žemės ūkio sektoriaus rezervą.

Išbraukta.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai pagal tą tarpinę viršutinę ribą finansuojamų priemonių finansavimo atitinkamais finansiniais metais prognozės rodo, kad taikytinos metinės ribos bus viršytos, Komisija nustato šio reglamento 5 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytų vykdant intervenciją skiriamų tiesioginių išmokų ir Sąjungos finansinio įnašo į specialias priemones, nurodyto šio reglamento 5 straipsnio 2 dalies f punkte ir skiriamo pagal Reglamento (ES) Nr. 228/2013 IV skyrių ir Reglamento (ES) Nr. 229/2013 IV skyrių, koregavimo koeficientą (toliau – koregavimo koeficientas).

Kai pagal tą tarpinę viršutinę ribą finansuojamų priemonių finansavimo atitinkamais finansiniais metais prognozės rodo, kad taikytinos metinės ribos bus viršytos, Komisija nustato šio reglamento 5 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytų vykdant intervenciją skiriamų tiesioginių išmokų koregavimo koeficientą (toliau – koregavimo koeficientas).

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pagal šį straipsnį nustatytas koregavimo koeficientas taikomas tik 2 000 EUR viršijančioms tiesioginėms išmokoms, kurios turi būti skiriamos naudos gavėjams atitinkamais kalendoriniais metais.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos papildomos išmokos arba išskaitymai, kuriais koreguojamos pagal 3 dalį mokamos išmokos, netaikydama 101 straipsnyje nurodytos procedūros.

6.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos papildomos išmokos arba išskaitymai, kuriais koreguojamos pagal 3 dalį mokamos išmokos, taikydama 101 straipsnyje nurodytą procedūrą.

Pagrindimas

Aiškumo ir skaidrumo sumetimais už mėnesinių išmokų mokėjimo procedūrą ir toliau turi būti atsakinga Komisija.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 7 straipsnio b punktą Komisija palydovinius duomenis nemokamai teikia kompetentingai institucijai, atsakingai už žemės ūkio plotų stebėjimo sistemą, arba paslaugų teikėjams, kuriuos tos įstaigos įgaliojo joms atstovauti.

Pagal 7 straipsnio b punktą Komisija palydovinius duomenis nemokamai teikia kompetentingai institucijai, atsakingai už žemės ūkio plotų stebėjimo ir kontrolės sistemą, arba paslaugų teikėjams, kuriuos tos įstaigos įgaliojo joms atstovauti.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija gali pavesti specializuotiems subjektams atlikti užduotis, susijusias su 64 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos žemės ūkio plotų stebėjimo sistemos metodais arba darbo metodais.

Komisija gali pavesti specializuotiems subjektams atlikti užduotis, susijusias su 64 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos žemės ūkio plotų stebėjimo ir kontrolės sistemos metodais arba darbo metodais.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  užtikrinti agrarinę ekonominę ir agrarinę su aplinka ir klimatu susijusią žemės ūkio paskirties žemės ir žemės naudojimo keitimo, įskaitant agrarinį miškų ūkį, ir augalų būklės stebėseną, kad būtų galima atlikti apskaičiavimus, visų pirma derliaus bei žemės ūkio produkcijos ir poveikio žemės ūkiui išimtinėmis aplinkybėmis apskaičiavimą;

b)  užtikrinti agrarinę ekonominę ir agrarinę su aplinka ir klimatu susijusią žemės ūkio paskirties žemės ir žemės naudojimo keitimo, įskaitant agrarinį miškų ūkį, ir dirvožemio, vandens, kultūrinių ir kitų augalų būklės stebėseną, kad būtų galima atlikti apskaičiavimus, visų pirma derliaus bei žemės ūkio produkcijos ir poveikio žemės ūkiui išimtinėmis aplinkybėmis apskaičiavimą, ir įvertinti žemės ūkio sistemų atsparumą klimato kaitai ir pažangą įgyvendinant susijusius darnaus vystymosi tikslus;

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  padėti siekti pasaulio rinkų skaidrumo;

d)  prisidėti prie konkrečių priemonių, kuriomis didinamas pasaulio rinkų skaidrumas, įskaitant rinkų stebėseną, atsižvelgiant į Sąjungos tikslus ir įsipareigojimus, be kita ko, į politikos suderinamumo vystymosi labui tikslus ir įsipareigojimus.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 7 straipsnio c punktą Komisija finansuoja veiksmus, skirtus duomenims, reikalingiems BŽŪP įgyvendinti ir stebėti, įskaitant iš palydovų gautus duomenis, geoerdvinius duomenis ir meteorologinius duomenis, rinkti ar pirkti, erdvinių duomenų infrastruktūros ir interneto svetainei kurti, specialiesiems klimato sąlygų tyrimams atlikti, nuotoliniam žemės naudojimo keitimo ir dirvožemio būklės stebėjimui vykdyti, taip pat agrometeorologiniams ir ekonometriniams modeliams atnaujinti. Prireikus šie veiksmai vykdomi bendradarbiaujant su EAA, JRC, nacionalinėmis laboratorijomis ir įstaigomis arba įtraukiant privatųjį sektorių.

Pagal 7 straipsnį Komisija finansuoja veiksmus, skirtus duomenims, reikalingiems BŽŪP įgyvendinti ir jai bei jos poveikiui stebėti, įskaitant iš palydovų gautus duomenis, geoerdvinius duomenis ir meteorologinius duomenis, rinkti ar pirkti, erdvinių duomenų infrastruktūros ir interneto svetainei kurti, specialiesiems klimato sąlygų tyrimams atlikti, nuotoliniam žemės naudojimo keitimo ir dirvožemio būklės stebėjimui vykdyti, taip pat agrometeorologiniams ir ekonometriniams modeliams atnaujinti. Prireikus šie veiksmai vykdomi bendradarbiaujant su EAA, JRC, Eurostatu, nacionalinėmis laboratorijomis ir įstaigomis arba įtraukiant privatųjį sektorių, sykiu kiek įmanoma užtikrinant nešališkumą, skaidrumą ir atvirą dalijimąsi informacija.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  2021 m. – 1 % viso BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio EŽŪFKP paramos sumos;

a)  2021 m. – 1,5 % viso BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio EŽŪFKP paramos sumos;

Pagrindimas

Išankstinį finansavimą reikėtų suteikti per dvejus metus, kad būtų išvengta vėlavimų įgyvendinant antrojo ramsčio priemones.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  2022 m. – 1 % viso BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio EŽŪFKP paramos sumos;

b)  2022 m. – 1,5 % viso BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio EŽŪFKP paramos sumos;

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jokios papildomos išankstinio finansavimo lėšos nėra išmokamos arba susigrąžinamos, jei pagal Reglamento (ES).../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 90 straipsnį lėšos perkeliamos į EŽŪFKP arba iš jo.

3.  Papildomos išankstinio finansavimo lėšos gali būti išmokamos arba susigrąžinamos, jei pagal Reglamento (ES).../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 90 straipsnį lėšos perkeliamos į EŽŪFKP arba iš jo.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Palūkanos nuo išankstinio finansavimo sumos yra skiriamos atitinkamam BŽŪP strateginiam planui ir išskaičiuojamos iš galutinėje išlaidų deklaracijoje nurodytos viešųjų išlaidų sumos.

4.  Palūkanos nuo išankstinio finansavimo sumos yra skiriamos atitinkamam BŽŪP strateginiam planui arba regioninės intervencijos programai ir išskaičiuojamos iš galutinėje išlaidų deklaracijoje nurodytos viešųjų išlaidų sumos.

Pagrindimas

Regioninių planų atveju ir siekiant išlaikyti šio straipsnio suderinamumą, išankstinio finansavimo sumų palūkanos turėtų būti naudojamos tam pačiam planui, kuriame jos ir susikaupė.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tarpinės išmokos mokamos kiekvienam BŽŪP strateginiam planui įgyvendinti. Jos apskaičiuojamos su kiekvienos rūšies intervencija susijusioms viešosioms išlaidoms taikant tai intervencijai nustatytą bendro finansavimo normą, nurodytą Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 85 straipsnyje.

1.  Tarpinės išmokos mokamos kiekvienam BŽŪP strateginiam planui arba, kai tinkama, kiekvienai regioninės intervencijos programai įgyvendinti. Jos apskaičiuojamos su kiekvienos rūšies intervencija susijusioms viešosioms išlaidoms taikant tai intervencijai nustatytą bendro finansavimo normą, nurodytą Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 85 straipsnyje.

Pagrindimas

Paaiškinimas dėl tarpinių išmokų regioninės intervencijos programos atveju.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  į pirmąją deklaraciją įtraukta suma turi būti pirmiau sumokėta finansinei priemonei įgyvendinti ir gali sudaryti ne daugiau kaip 25 % visos BŽŪP strateginio plano įnašą, įsipareigotą finansinėms priemonėms įgyvendinti pagal atitinkamą finansavimo susitarimą;

a)  į pirmąją deklaraciją įtraukta suma turi būti pirmiau sumokėta finansinei priemonei įgyvendinti ir gali sudaryti ne daugiau kaip 25 % viso BŽŪP strateginio plano bendro finansavimo, įsipareigoto finansinėms priemonėms įgyvendinti pagal atitinkamą finansavimo susitarimą;

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Gavusi paskutinę BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo rezultatų metinę ataskaitą, Komisija, atsižvelgdama į turimus išteklius, išmoka likutį, remdamasi galiojančiu EŽŪFKP intervencinių priemonių rūšių lygmens finansiniu planu, paskutinių atitinkamo BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo metų metinėmis finansinėmis ataskaitomis ir atitinkamais sprendimais dėl sąskaitų patvirtinimo. Tos sąskaitos Komisijai pateikiamos ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo išlaidų tinkamumo finansuoti galutinės datos, kaip nurodyta Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 80 straipsnio 3 dalyje, jose nurodomos mokėjimo agentūros išlaidos, patirtos iki paskutinės išlaidų tinkamumo finansuoti dienos.

1.  Gavusi paskutinę BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo rezultatų patvirtinimo ataskaitą, Komisija, atsižvelgdama į turimus išteklius, išmoka likutį, remdamasi galiojančiu EŽŪFKP intervencinių priemonių rūšių lygmens finansiniu planu, paskutinių atitinkamo BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo metų metinėmis finansinėmis ataskaitomis ir atitinkamais sprendimais dėl sąskaitų patvirtinimo. Tos sąskaitos Komisijai pateikiamos ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo išlaidų tinkamumo finansuoti galutinės datos, kaip nurodyta Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 80 straipsnio 3 dalyje, jose nurodomos mokėjimo agentūros išlaidos, patirtos iki paskutinės išlaidų tinkamumo finansuoti dienos.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei per 1 dalyje nustatytą laikotarpį Komisija negauna paskutinės metinės rezultatų ataskaitos ir paskutiniųjų plano įgyvendinimo metų sąskaitoms patvirtinti reikalingų dokumentų, įsipareigojimai dėl likučio yra automatiškai panaikinami pagal 32 straipsnį.

3.  Jei per 1 dalyje nustatytą laikotarpį Komisija negauna paskutinės metinės patvirtinimo ataskaitos ir paskutiniųjų plano įgyvendinimo metų sąskaitoms patvirtinti reikalingų dokumentų, įsipareigojimai dėl likučio yra automatiškai panaikinami pagal 32 straipsnį.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija automatiškai panaikina bet kurią BŽŪP strateginiame plane numatytoms kaimo plėtros intervencinėms priemonėms skirto biudžetinio įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota išankstiniam finansavimui ar tarpinėms išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkančių išlaidų, patirtų iki antrųjų metų, einančių po biudžetinio įsipareigojimo metų, gruodžio 31 d., deklaracija.

1.  Komisija automatiškai panaikina bet kurią BŽŪP strateginiame plane numatytoms kaimo plėtros intervencinėms priemonėms skirto biudžetinio įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota išankstiniam finansavimui ar tarpinėms išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkančių išlaidų, patirtų iki trečiųjų metų, einančių po biudžetinio įsipareigojimo metų, gruodžio 31 d., deklaracija.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Vykstant teismo procesui ar nagrinėjant išmokų mokėjimo sustabdymo poveikį turintį administracinį ieškinį, 1 ar 2 dalyje nurodytas laikotarpis, kuriuo įsipareigojimai automatiškai panaikinami, sustabdomas su atitinkamais veiksmais susijusios sumos atžvilgiu, kol trunka teismo procesas arba kol nagrinėjamas administracinis ieškinys, jei Komisija iš valstybės narės ne vėliau kaip N + 3 metų sausio 31 d. gauna motyvuotą pranešimą.

3.  Vykstant teismo procesui ar nagrinėjant išmokų mokėjimo sustabdymo poveikį turintį administracinį ieškinį, 1 ar 2 dalyje nurodytas laikotarpis, kuriuo įsipareigojimai automatiškai panaikinami, sustabdomas su atitinkamais veiksmais susijusios sumos atžvilgiu, kol trunka teismo procesas arba kol nagrinėjamas administracinis ieškinys, jei Komisija iš valstybės narės ne vėliau kaip N + 4 metų sausio 31 d. gauna motyvuotą pranešimą.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  tą biudžetinių įsipareigojimų dalį, kurios išlaidų deklaracija buvo pateikta, bet kurių kompensavimą Komisija sumažino arba sustabdė N + 2 metų gruodžio 31 d.;

a)  tą biudžetinių įsipareigojimų dalį, kurios išlaidų deklaracija buvo pateikta, bet kurių kompensavimą Komisija sumažino arba sustabdė N + 3 metų gruodžio 31 d.;

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Veiksmas gali būti finansuojamas EŽŪFKP lėšomis teikiant įvairių rūšių paramą pagal BŽŪP strateginį planą ir iš kitų Europos struktūrinių ir investicijų fondų (toliau – ESI fondai) arba pagal Sąjungos priemones tik jei visa bendra įvairių rūšių paramos suma neviršija didžiausio paramos intensyvumo arba paramos sumos, skirtinos tos rūšies intervencinėms priemonėms pagal Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinę dalį. Tokiais atvejais valstybės narės nedeklaruoja Komisijai šių išlaidų:

Veiksmas gali būti finansuojamas EŽŪFKP lėšomis teikiant įvairių rūšių paramą pagal BŽŪP strateginį planą ir iš kitų Europos struktūrinių ir investicijų fondų (toliau – ESI fondai) arba pagal Sąjungos priemones tik jei visa bendra įvairių rūšių paramos suma neviršija didžiausio paramos intensyvumo arba paramos sumos, skirtinos tos rūšies intervencinėms priemonėms pagal Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinę dalį. Tokiais atvejais nė vienos iš šių išlaidų nėra deklaruojamos:

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytas išlaidas Sąjunga gali finansuoti tik tuo atveju, jeigu:

Įgyvendinant Reglamente (ES) Nr. 1308/2013, Reglamente (ES) Nr. 228/2013, Reglamente (ES) Nr. 229/2013 ir Reglamente (ES) Nr. 1144/2014 nustatytas priemones patirtas išlaidas Sąjunga gali finansuoti tik tuo atveju, jeigu:

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jos buvo patirtos pagal taikytinas Sąjungos taisykles arba

b)  jos buvo patirtos pagal taikytinas Sąjungos taisykles.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  Reglamente (ES) .../... [Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų] nurodytų intervencinių priemonių rūšių atveju –

Išbraukta.

i)  jos sutampa su atitinkamu praneštu produktu,

 

ii)  jos buvo patirtos laikantis taikomų įmonių valdymo sistemų, neapimančių atskirų paramos gavėjų atitikties reikalavimams sąlygų, nustatytų nacionaliniuose BŽŪP strateginiuose planuose.

 

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Įgyvendinant Reglamente (ES) Nr. …/… [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] nustatytas priemones patirtas išlaidas Sąjunga gali finansuoti tik tuo atveju, jeigu:

 

a)   jas patyrė akredituotos mokėjimo agentūros;

 

b)  jos sutampa su atitinkamu praneštu produktu;

 

c)  jos buvo patirtos laikantis taikomų įmonių valdymo sistemų ir pagrindinių Sąjungos reikalavimų, neapimančių atskirų paramos gavėjų atitikties reikalavimams sąlygų.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei Komisija, remdamasi išlaidų deklaracijomis arba 88 straipsnyje nurodyta informacija, nustato, kad nesilaikoma 36 straipsnyje nurodytų mokėjimo terminų, valstybei narei suteikiama galimybė pateikti savo pastabas per laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis nei 30 dienų. Jei valstybė narė nepateikia pastabų per minėtą laikotarpį arba jei Komisija atsakymą laiko nepakankamu, Komisija gali sumažinti mėnesines ar tarpines išmokas arba sustabdyti jų mokėjimą atitinkamai valstybei narei priimdama 19 straipsnio 3 dalyje nurodytus įgyvendinimo aktus dėl mėnesinių išmokų arba pagal 30 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų mokėjimo tvarką.

2.  Jei Komisija, remdamasi išlaidų deklaracijomis arba 88 straipsnyje nurodyta informacija, nustato, kad nesilaikoma 36 straipsnyje nurodytų mokėjimo terminų, valstybei narei suteikiama galimybė pateikti savo pastabas per laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis nei 30 dienų. Jei valstybė narė nepateikia pastabų per minėtą laikotarpį arba jei Komisija padaro išvadą, kad pateiktų pastabų aiškiai nepakanka, Komisija gali sumažinti mėnesines ar tarpines išmokas arba sustabdyti jų mokėjimą atitinkamai valstybei narei priimdama 19 straipsnio 3 dalyje nurodytus įgyvendinimo aktus dėl mėnesinių išmokų arba pagal 30 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų mokėjimo tvarką. Komisija užtikrina, kad galutiniai paramos gavėjai susijusioje valstybėje narėje dėl sumažinimo nepatirtų papildomų vėlavimų ar problemų.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Sumažinimas pagal šį straipsnį nedaro poveikio 51 straipsnio taikymui.

3.  Sumažinimas pagal šį straipsnį taikomas laikantis proporcingumo principo ir nedaro poveikio 51 straipsnio taikymui.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu valstybės narės nepateikia dokumentų, nurodytų 8 straipsnio 3 dalyje ir 11 straipsnio 1 dalyje, per 8 straipsnio 3 dalyje nustatytus terminus, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas visos 19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių išmokų sumos mokėjimas. Komisija kompensuoja sumas, kurių mokėjimas buvo sustabdytas, gavusi iš atitinkamos valstybės narės trūkstamus dokumentus, su sąlyga, kad jie gauti ne vėliau kaip per šešis mėnesius po termino.

Jeigu valstybės narės nepateikia dokumentų ir duomenų, nurodytų 8 straipsnyje ir 11 straipsnio 1 dalyje, per 8 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. …/… [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] 129 straipsnio 1 dalyje, kai taikytina, nustatytus terminus, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas visos 19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių išmokų sumos mokėjimas. Komisija kompensuoja sumas, kurių mokėjimas buvo sustabdytas, gavusi iš atitinkamos valstybės narės trūkstamus dokumentus, jei tie dokumentai gauti ne vėliau kaip per šešis mėnesius po termino.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei per 52 straipsnyje nurodytą metinį veiklos rezultatų patvirtinimą Komisija nustato, kad deklaruotų išlaidų ir sumos, atitinkančios atitinkamą praneštą produktą, skirtumas sudaro daugiau nei 50 %, o valstybė narė negali nurodyti tinkamai pagrįstų priežasčių, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų mokėjimas.

Jei per 51 straipsnio 2 dalyje nurodytą metinį rezultatų patvirtinimą Komisija nustato, kad deklaruotų išlaidų ir sumos, atitinkančios atitinkamą praneštą produktą, skirtumas sudaro daugiau nei 50 %, o valstybė narė negali nurodyti tinkamai pagrįstų priežasčių, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų mokėjimas.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei vėluojama siekti nacionaliniame BŽŪP strateginiame plane nustatytų tikslų, kurių įgyvendinimo stebėsena vykdoma pagal Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 115 ir 116 straipsnį, arba jų siekiama nepakankamai, Komisija gali paprašyti, kad atitinkama valstybė narė imtųsi būtinų taisomųjų veiksmų pagal veiksmų planą, kuriame nustatyti aiškūs pažangos rodikliai ir kuris nustatomas konsultuojantis su Komisija.

Jei vėluojama siekti nacionaliniame BŽŪP strateginiame plane nustatytų tarpinių rodiklių arba jų siekiant nedaroma pakankamos pažangos ir jeigu nustatoma, kad pranešta vieno ar kelių rezultato rodiklių, kurių įgyvendinimo stebėsena vykdoma pagal Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 115 ir 116 straipsnį, reikšmė daugiau kaip 25 % mažesnė už tam tikrų ataskaitinių metų atitinkamas reikšmes, valstybės narės pateikia paaiškinimą, kodėl atsirado toks trūkumas.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos išsamesnės taisyklės dėl veiksmų planų elementų ir tų planų sudarymo tvarkos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Jeigu valstybė narė negali pateikti deramai pagrįstų priežasčių, Komisija gali prašyti, kad ta valstybė narė pateiktų ir įgyvendintų veiksmų planą, kuris būtų rengiamas konsultuojantis su Komisija. Veiksmų plane pateikiami būtini taisomieji veiksmai ir numatomas laikotarpis jiems įgyvendinti.

 

Tuo tikslu Komisija pagal 100 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildo šį reglamentą, išdėstydama išsamesnes taisykles dėl veiksmų planų elementų, visų pirma įskaitant pažangos rodiklių apibrėžtį ir tų planų sudarymo tvarką.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei valstybė narė nepateikia arba neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų plano arba jei to veiksmų plano akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų mokėjimas.

Jei valstybė narė nepateikia arba neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų plano arba jei valstybės narės pateikto veiksmų plano akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, Komisija, pasitarusi su atitinkama valstybe nare ir suteikusi jai galimybę atsakyti, gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų mokėjimas. Prieš pradėdama sustabdymo procedūrą, Komisija atsižvelgia į veiksmų planui įvykdyti nurodytą laikotarpį.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šio straipsnio 1 dalis taikoma nuo … [dveji metai nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos].

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei nustatoma didelių valdymo sistemų veikimo trūkumų, Komisija gali paprašyti, kad atitinkama valstybė narė imtųsi būtinų taisomųjų veiksmų pagal veiksmų planą, kuriame nustatyti aiškūs pažangos rodikliai ir kuris nustatomas konsultuojantis su Komisija.

Jei nustatoma didelių valdymo sistemų veikimo trūkumų, Komisija prireikus paprašo, kad atitinkama valstybė narė imtųsi būtinų taisomųjų veiksmų pagal veiksmų planą, kuriame nustatyti aiškūs pažangos rodikliai ir kuris nustatomas konsultuojantis su Komisija.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos išsamesnės taisyklės dėl veiksmų planų elementų ir tų planų sudarymo tvarkos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Komisija pagal 100 straipsnį gali priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildo šį reglamentą, išdėstydama išsamesnes taisykles dėl veiksmų planų elementų ir tų planų sudarymo tvarkos.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Toks sustabdymas, laikantis proporcingumo principo, taikomas valstybės narės patirtoms atitinkamoms išlaidoms, su kuriomis susiję nustatyti trūkumai, tam tikrą laikotarpį, kuris nustatomas pirmoje pastraipoje nurodytais įgyvendinimo aktais ir kuris neviršija dvylikos mėnesių. Jei sustabdymo sąlygos tenkinamos ir toliau, Komisija gali priimti įgyvenimo aktus, kuriais tas laikotarpis pratęsiamas papildomais laikotarpiais, kurių bendra trukmė neviršija 12 mėnesių. Į sumas, kurių mokėjimas buvo sustabdytas, atsižvelgiama priimant 53 straipsnyje nurodytus įgyvendinimo aktus.

Toks sustabdymas, laikantis proporcingumo principo, taikomas valstybės narės patirtoms atitinkamoms išlaidoms, su kuriomis susiję nustatyti trūkumai, atsižvelgiant į pagal 47 straipsnį Komisijos atliktų patikrinimų rezultatus, tam tikrą laikotarpį, kuris nustatomas pirmoje pastraipoje nurodytais įgyvendinimo aktais ir kuris neviršija dvylikos mėnesių. Jei sustabdymo sąlygos tenkinamos ir toliau, Komisija gali priimti įgyvenimo aktus, kuriais tas laikotarpis pratęsiamas papildomais laikotarpiais, kurių bendra trukmė neviršija 12 mėnesių. Į sumas, kurių mokėjimas buvo sustabdytas, atsižvelgiama priimant 53 straipsnyje nurodytus įgyvendinimo aktus.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įgyvendinimo aktuose, kuriais nustatomos 19 straipsnio 3 dalyje nurodytos mėnesinės išmokos arba 30 straipsnyje nurodytos tarpinės išmokos, atsižvelgiama į pagal šios dalies pirmą pastraipą priimtus įgyvendinimo aktus.

Įgyvendinimo aktuose, kuriais nustatomos 19 straipsnio 3 dalyje nurodytos mėnesinės išmokos arba 30 straipsnyje nurodytos tarpinės išmokos, atsižvelgiama į pagal 1 dalies antrą pastraipą priimtus deleguotuosius aktus.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  anksčiau nei gruodžio 1 d., bet ne anksčiau nei spalio 16 d. išmokėti iki 50 % pagal tiesioginių išmokų intervencines priemones teikiamos paramos neviršijančias išankstines išmokas;

a)  anksčiau nei gruodžio 1 d., bet ne anksčiau nei spalio 16 d. išmokėti iki 50 % pagal tiesioginių išmokų intervencines priemones teikiamos paramos neviršijančias išankstines išmokas ir pagal priemones, atitinkamai nurodytas Reglamento (ES) Nr. 228/2013 IV skyriuje ir Reglamento (ES) Nr. 229/2013 IV skyriuje;

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės gali nuspręsti išmokėti iki 50 % pagal Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 68 ir 71 straipsniuose nurodytas intervencines priemones teikiamos paramos neviršijančias išankstines išmokas.

3.  Valstybės narės gali nuspręsti išmokėti iki 50 % pagal Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 68 ir 71 straipsniuose ir III antraštinės dalies III skyriuje, taip pat Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 II skyriaus I skirsnyje nurodytas intervencines priemones teikiamos paramos neviršijančias išankstines išmokas.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodytos sumos sumokamos į Sąjungos biudžetą ir pakartotinio panaudojimo atveju skiriamos išimtinai EŽŪGF ar EŽŪFKP išlaidoms finansuoti.

2.  1 dalyje nurodytos sumos sumokamos į Sąjungos biudžetą ir pakartotinio panaudojimo atveju atitinkamai skiriamos išimtinai EŽŪGF ar EŽŪFKP išlaidoms finansuoti ir daugiausia skiriamos pagal EŽŪGF sukurtam žemės ūkio sektoriaus rezervui finansuoti pagal 14 straipsnyje nustatytas ribines vertes.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 7 straipsnio e punktą finansuojamo informacijos teikimo tikslas yra visų pirma padėti paaiškinti, įgyvendinti ir plėtoti BŽŪP ir didinti visuomenės informuotumą apie jos turinį ir tikslus, rengiant informavimo kampanijas atkurti vartotojų pasitikėjimą po krizių, teikti informaciją ūkininkams ir kitiems kaimo regionuose veikiantiems subjektams, propaguoti europietišką žemės ūkio modelį ir padėti piliečiams jį suprasti.

Pagal 7 straipsnio e punktą finansuojamo informacijos teikimo tikslas yra visų pirma padėti paaiškinti, įgyvendinti ir plėtoti BŽŪP ir didinti visuomenės informuotumą apie jos turinį ir tikslus, įskaitant jos poveikį klimatui, aplinkai, gyvūnų gerovei ir vystymuisi. Tai daroma siekiant informuoti piliečius apie žemės ūkio ir maisto srityje kylančias problemas, informuoti ūkininkus ir vartotojus, rengiant informavimo kampanijas atkurti vartotojų pasitikėjimą po krizių, teikti informaciją ūkininkams ir kitiems kaimo regionuose veikiantiems subjektams, propaguoti tvaresnį Sąjungos žemės ūkio modelį ir padėti piliečiams jį suprasti.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo tikslu Sąjungoje ir už jos ribų siekiama teikti nuoseklią, objektyvią ir išsamią informaciją.

Šiuo tikslu Sąjungoje ir už jos ribų siekiama teikti nuoseklią, nešališką, įrodymais pagrįstą, objektyvią ir išsamią informaciją, pasitelkus komunikacijos planą.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas sąlygomis, kuriomis kompensuojamos fondų tam tikro tipo išlaidos ir pajamos.

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas išlaidų deklaracijų nuostatoms taikomomis sąlygomis, kuriomis kompensuojamos fondų tam tikro tipo išlaidos ir pajamos.

Pagrindimas

Siūlomas įgaliojimas yra per platus. Jis turėtų būti apribotas, pavyzdžiui, išlaidų deklaracijoms taikomomis sąlygomis, antraip patvirtintame BŽŪP strateginiame plane būtų galima išvengti bet kokių pagalbos priemonių išlaidų.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikant Finansinio reglamento 127 straipsnį, Komisija šio reglamento 11 straipsnyje nurodytų tvirtinančiųjų įstaigų darbą laiko patikimu, išskyrus tuo atveju, jei ji informavo valstybę narę, kad negali remtis tvirtinančiosios įstaigos darbu atitinkamais finansiniais metais, ir savo rizikos vertinime atsižvelgia į poreikį atlikti Komisijos auditus atitinkamoje valstybėje narėje.

Taikant Finansinio reglamento 127 straipsnį, Komisija šio reglamento 11 straipsnyje nurodytų tvirtinančiųjų įstaigų darbą laiko patikimu ir savo rizikos vertinime atsižvelgia į poreikį atlikti Komisijos auditus atitinkamoje valstybėje narėje, išskyrus tuos atvejus, kai ji informavo valstybę narę, kad negali pasikliauti tuo darbu.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ar išlaidos, kurioms taikoma 5 straipsnio 2 dalis ir 6 straipsnis, kompensuojamos taikant Reglamente (ES) .../... [Reglamente dėl BŽŪP strateginio plano] nurodytas intervencines priemones, atitinka metinėje veiklos ataskaitoje nurodytą atitinkamą produktą;

b)  ar išlaidos, kurioms taikoma 5 straipsnio 2 dalis ir 6 straipsnis, kompensuojamos taikant Reglamente (ES) .../... [Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų] nurodytas intervencines priemones, atitinka metinėje patvirtinimo ataskaitoje nurodytą atitinkamą produktą;

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  ar tinkamai įgyvendinami 39 ir 40 straipsniuose nurodyti veiksmų planai.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tuo atveju, kai valstybės narės valdymo ir kontrolės sistemose nustatoma didelių trūkumų, ir siekiant užtikrinti Sąjungos finansinių interesų apsaugą pagal šio reglamento 57 straipsnį, Komisija gali išplėsti patikrinimų mastą, kad patvirtintų sąlygas, kuriomis buvo imtasi fondų lėšomis finansuojamų veiksmų ir jie buvo patikrinti, kad būtų užtikrinta visų Reglamente (ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] nustatytų intervencinių priemonių atitiktis galiojančiai Sąjungos teisei.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalies 3 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija gali tęsti išplėstinį tikrinimą tol, kol yra didelių trūkumų valdymo sistemoje.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės užtikrina, kad informacija apie nustatytus pažeidimus, apibrėžtus Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 2988/95, ir kitus reikalavimų nesilaikymo atvejus, kurių sąlygas valstybės narės nustato BŽŪP strateginiame plane, įtariamus sukčiavimo atvejus taip pat apie veiksmus, kurių buvo imtasi pagal šio skyriaus 3 skirsnį siekiant susigrąžinti su tais pažeidimais ir sukčiavimo atvejais susijusias nepagrįstai išmokėtas sumas, būtų prieinama Komisijai.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad informacija apie nustatytus pažeidimus, apibrėžtus Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 2988/95, ir kitus reikalavimų nesilaikymo atvejus, kurių sąlygas valstybės narės nustato BŽŪP strateginiame plane, įtariamus sukčiavimo atvejus, taip pat apie veiksmus, kurių buvo imtasi pagal šio skyriaus 3 skirsnį siekiant susigrąžinti su tais pažeidimais ir sukčiavimo atvejais susijusias nepagrįstai išmokėtas sumas, būtų prieinama Komisijai. Komisija tą informaciją apibendrina ir parengia daugiametes ataskaitas, taip pat informuoja apie jas Europos Parlamentą. 

Pagrindimas

Tai atitinka skaidrumo principą ir tokiu būdu tęsiamas Europos Parlamento priežiūros vaidmuo, kurį įgyvendina Biudžeto kontrolės komitetas.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Metinis finansinis patvirtinimas

Metinis patvirtinimas

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tais įgyvendinimo aktais apimamas pateiktų metinių finansinių ataskaitų išsamumas, tikslumas ir teisingumas ir nedaromas poveikis vėliau pagal 52 ir 53 straipsnius priimamų įgyvendinimo aktų turiniui.

Tais įgyvendinimo aktais apimamas pateiktų metinių finansinių ataskaitų išsamumas, tikslumas ir teisingumas ir nedaroma poveikio vėliau pagal šio straipsnio 2 dalį ir 53 straipsnį priimamų įgyvendinimo aktų turiniui.

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos 1 dalyje nurodyto sąskaitų patvirtinimo taisyklės dėl priemonių, kurių turi būti imtasi dėl 1 dalies antroje pastraipoje nurodytų įgyvendinimo aktų priėmimo ir įgyvendinimo, įskaitant Komisijos ir valstybių narių keitimąsi informacija bei terminus, kurių reikia laikytis.

Komisija iki metų, einančių po atitinkamų biudžetinių metų, spalio 15 d. priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos sumos, kuriomis mažinamas Sąjungos finansavimas 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytoms ir pagal Reglamento (ES) …/…[Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinėje dalyje nurodytas intervencines priemones patirtoms išlaidoms, kai:

 

a)  metinėse tvirtinimo ataskaitose nurodyti produktai neatitinka 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytų išlaidų; arba

 

b)  paramos vienetui suma daugiau nei viena procentine dalimi skiriasi nuo valstybės narės BŽŪP strateginiame plane nustatyto pokyčio normos procentinio dydžio intervencinių priemonių rūšims pagal Reglamento(ES) …/…[Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] 89 straipsnį.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tais įgyvendinimo aktais nedaroma poveikio vėliau pagal šio reglamento 53 straipsnį priimamų įgyvendinimo aktų turiniui.

(Žr. 52 straipsnio 1 dalies formuluotę)

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 2 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija įvertina sumas, kuriomis mažinamas finansavimas atsižvelgus į deklaruotų metinių išlaidų intervencinei priemonei įgyvendinti ir sumos, atitinkančios susijusį praneštą produktą pagal nacionalinį BŽŪP strateginį planą, skirtumą ir į valstybės narės pateiktus pagrindimus. Toks sumažinimas taikomas tik įgyvendinant atitinkamą priemonę, kuri neturi atitinkamo produkto, patirtoms deklaruotoms išlaidoms.

(Žr. 52 straipsnio 2 dalies formuluotę)

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 2 dalies 2 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros. Prieš pagal Reglamento (ES) Nr. 182/2011 3 straipsnio 3 dalį pateikdama įgyvendinimo akto projektą, Komisija informuoja tą valstybę narę apie savo ketinimą ir suteikia jai galimybę per tam tikrą laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų, pateikti savo pastabas.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas taisyklėmis dėl:

 

a)  1 ir 2 dalyse nurodyto patvirtinimo dėl priemonių, kurių turi būti imtasi dėl 1 dalies antroje pastraipoje ir 2 dalyje nurodytų įgyvendinimo aktų priėmimo ir įgyvendinimo, įskaitant Komisijos ir valstybių narių keitimąsi informacija bei terminus, kurių reikia laikytis;

 

b)  atitinkamos valstybės narės teikiamo pagrindimo kriterijų ir 2 dalyje nurodyto išmokų sumažinimo taikymo metodikos ir kriterijų.

(Žr. 51 straipsnio 2 dalies ir 52 straipsnio 4 dalies formuluotę.)

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

52 straipsnis

Išbraukta.

Metinės rezultatų ataskaitos

 

1.  Jeigu išlaidos, nurodytos 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje, ir intervencinės priemonės, nurodytos Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinėje dalyje, nėra susijusios su atitinkamu produktu, kaip nurodyta metinėje rezultatų ataskaitoje, iki metų, einančių po atitinkamų biudžetinių metų, spalio 15 d. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatomos sumos, kuriomis mažinamas Sąjungos finansavimas. Tais įgyvendinimo aktais nedaromas poveikis vėliau pagal šio reglamento 53 straipsnį priimamų įgyvendinimo aktų turiniui.

 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

 

2.  Komisija įvertina sumas, mažintinas atsižvelgus į deklaruotų metinių išlaidų intervencinei priemonei įgyvendinti ir sumos, atitinkančios atitinkamą praneštą produktą pagal nacionalinį BŽŪP strateginį planą, skirtumą ir į valstybės narės pateiktus pagrindimus.

 

3.  Prieš priimdama 1 dalyje nurodytą įgyvendinimo aktą, Komisija suteikia galimybę valstybei narei pateikti savo pastabas ir pagrįsti visus skirtumus.

 

4.  Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas taisyklėmis dėl atitinkamos valstybės narės teikiamo pagrindimo kriterijų ir išmokų sumažinimo taikymo metodikos ir kriterijų.

 

5.  

 

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos taisyklės dėl priemonių, kurių turi būti imamasi dėl 1 dalyje nurodytų įgyvendinimo aktų priėmimo ir įgyvendinimo, įskaitant Komisijos ir valstybių narių keitimąsi informacija bei terminus, kurių reikia laikytis.

 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

 

(Ta pati 52 straipsnio formuluotė yra perkelta į 51 straipsnį.)

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija įvertina sumas, kurios nebus finansuojamos, atsižvelgdama į nustatytų trūkumų sunkumą.

2.  Komisija įvertina sumas, kurios nebus finansuojamos, atsižvelgdama į nustatytą neatitikties mastą. Ji tinkamai atsižvelgia į pažeidimo pobūdį ir į Sąjungos patirtą finansinę žalą. Nefinansuojama suma nustatoma pagal netinkamai išleistų lėšų sumą. Kai tikslios sumos pagrįstai neįmanoma apskaičiuoti, proporcingai taikomos fiksuoto dydžio finansinės pataisos.

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas taisyklėmis dėl finansinių pataisų taikymo kriterijų ir metodikos.

6.  Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas taisyklėmis dėl finansinių pataisų taikymo kriterijų ir metodikos, įskaitant 2 dalyje nurodytas fiksuoto dydžio finansines pataisas.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos taisyklės dėl priemonių, kurių turi būti imamasi dėl 1 dalyje nurodytų įgyvendinimo aktų priėmimo ir įgyvendinimo, įskaitant Komisijos ir valstybių narių keitimąsi informacija, terminus, kurių reikia laikytis, ir 3 dalyje numatytą taikinimo procedūrą, be kita ko, taikinimo įstaigos įsteigimą, užduotis, sudėtį ir darbo tvarką.

Komisija pagal 100 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir nustatomos taisyklės dėl priemonių, kurių turi būti imamasi dėl 1 dalyje nurodytų įgyvendinimo aktų priėmimo ir įgyvendinimo, įskaitant Komisijos ir valstybių narių keitimąsi informacija, terminus, kurių reikia laikytis, ir 3 dalyje numatytą taikinimo procedūrą, be kita ko, taikinimo įstaigos įsteigimą, užduotis, sudėtį ir darbo tvarką.

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

53 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

53a straipsnis

 

Dėl reikalavimų nesilaikymo susigrąžintos lėšos

 

1.  Visų dėl paramos gavėjų padarytų pažeidimų ar kitų BŽŪP strateginiame plane nurodytų intervencinių priemonių sąlygų nesilaikymo nepagrįstai išmokėtų sumų atveju valstybė narė pateikia reikalavimą paramos gavėjui jas sugrąžinti ir prireikus tuo tikslu pradeda teisminį procesą.

 

2.  Jei suma nesusigrąžinama per ketverius metus nuo sugrąžinimo reikalavimo datos arba per aštuonerius metus tais atvejais, kai susigrąžinimo byla perduota nacionaliniam teismui, 50 % finansinių nesusigrąžinimo pasekmių tenka atitinkamai valstybei narei, o 50 % – Sąjungos biudžetui, nedarant poveikio reikalavimui, kad valstybė narė turi tęsti susigrąžinimo procedūrą pagal 57 straipsnį.

 

3.  Dėl tinkamai pagrįstų priežasčių valstybės narės gali nuspręsti nesiekti susigrąžinti išmokos. Tokį sprendimą jos gali priimti tik šiais atvejais:

 

a)   jei jau patirtų ir dar numatomų susigrąžinimo sąnaudų suma viršija sumą, kuri turi būti susigrąžinta. Laikoma, kad ši sąlyga įvykdyta:

 

i)  jei atskiros išmokos intervencinei priemonei suma, kuri turi būti susigrąžinta iš paramos gavėjo, neįskaitant palūkanų neviršija 100 EUR arba

 

ii)  jei atskiros išmokos intervencinei priemonei suma, kuri turi būti susigrąžinta iš paramos gavėjo, neįskaitant palūkanų, yra ne mažesnė kaip 100 EUR ir ne didesnė kaip 250 EUR ir jei atitinkama valstybė narė pagal nacionalinę teisę numatyto sprendimo nesusigrąžinti nacionalinių skolų atveju taiko ribinį dydį, kuris yra lygus sumai, kuri turi būti susigrąžinta, arba didesnis;

 

b)  jei vykdyti susigrąžinimo neįmanoma dėl skolininko arba asmenų, juridiškai atsakingų už pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę nustatytą ir pripažintą pažeidimą, nemokumo.

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sumos, kurias valstybės narės susigrąžina dėl paramos gavėjų padarytų pažeidimų ar kitais BŽŪP strateginiame plane nurodytų intervencinių priemonių sąlygų nesilaikymo atvejais, ir su jomis susijusios palūkanos sumokamos mokėjimo agentūrai, kuri jas apskaitoje nurodo kaip EŽŪGF skirtas to mėnesio, kurį sumos buvo faktiškai gautos, pajamas.

Sumos, kurias valstybės narės susigrąžina dėl paramos gavėjų padarytų pažeidimų ar kitais BŽŪP strateginiame plane nurodytų intervencinių priemonių sąlygų nesilaikymo atvejais, ir su jomis susijusios palūkanos, kurias valstybės narės apskaičiuoja pasibaigus paramos gavėjui nustatytam mokėjimo atlikimo terminui, sumokamos mokėjimo agentūrai, kuri jas apskaitoje nurodo kaip EŽŪGF skirtas to mėnesio, kurį sumos buvo faktiškai gautos, pajamas.

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nedarant poveikio pirmai pastraipai, valstybės narės gali nurodyti mokėjimo agentūrai, kaip už skolos susigrąžinimą atsakingai įstaigai, išskaičiuoti paramos gavėjo turimą skolą iš būsimų jam skirtų mokėjimų.

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu nustatomi paramos gavėjų padaryti pažeidimai ar kiti BŽŪP strateginiame plane nurodytų kaimo plėtros intervencinių priemonių sąlygų nesilaikymo atvejai, valstybės narės atlieka finansinius koregavimus visiškai arba iš dalies panaikindamos atitinkamą Sąjungos finansavimą. Valstybės narės atsižvelgia į nustatyto reikalavimų nesilaikymo pobūdį bei sunkumą ir EŽŪFKP finansinių nuostolių mastą.

Jeigu nustatomi paramos gavėjų padaryti pažeidimai ar kiti BŽŪP strateginiame plane nurodytų kaimo plėtros intervencinių priemonių sąlygų nesilaikymo atvejai, valstybės narės atlieka finansinius koregavimus iš dalies arba, išimtiniais atvejais, visiškai panaikindamos atitinkamą Sąjungos finansavimą. Valstybės narės atsižvelgia į nustatyto reikalavimų nesilaikymo pobūdį bei sunkumą ir EŽŪFKP finansinių nuostolių mastą.

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Anuliuotos ir susigrąžintos Sąjungos finansavimo pagal EŽŪFKP sumos ir su jomis susijusios palūkanos vėl perskirstomos kitoms BŽŪP strateginiame plane nurodytoms kaimo plėtros intervencinėms priemonėms. Tačiau anuliuotas ar susigrąžintas Sąjungos fondų lėšas valstybės narės gali dar kartą panaudoti tik nacionaliniame BŽŪP strateginiame plane numatytam kaimo plėtros veiksmui ir su sąlyga, kad šios lėšos nebus perskirstomos kaimo plėtros veiksmams, dėl kurių buvo vykdomas finansinis koregavimas.

Anuliuotos ir susigrąžintos Sąjungos finansavimo pagal EŽŪFKP sumos ir su jomis susijusios palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo paramos gavėjui suteikto mokėjimo termino dienos, vėl perskirstomos kitoms tame pačiame BŽŪP strateginiame plane nurodytoms kaimo plėtros intervencinėms priemonėms.

(Paskutinė 1 dalies pastraipa perkelta į naują 2a dalį.)

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Remiantis šio straipsnio nuostatomis, valstybės narės iš visų būsimų mokėjimų, kuriuos mokėjimo agentūra turi atlikti paramos gavėjui, išskaičiuoja visas dėl paramos gavėjo įvykdytų ir neištaisytų pažeidimų nepagrįstai sumokėtas sumas.

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tačiau anuliuotas ar susigrąžintas Sąjungos fondų lėšas valstybės narės gali dar kartą panaudoti tik nacionaliniame BŽŪP strateginiame plane numatytam kaimo plėtros veiksmui ir tik jei šios lėšos nebus perskirstomos kaimo plėtros veiksmams, dėl kurių buvo vykdomas finansinis koregavimas.

(Žr. 55 straipsnio 1 dalies antros pastraipos formuluotę.)

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi Sąjungos intervencines priemones reglamentuojančių Sąjungos teisės aktų, valstybės narės nustato veiksmingas valdymo ir kontrolės sistemas.

2.  Siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi Sąjungos intervencines priemones reglamentuojančių Sąjungos teisės aktų, valstybės narės nustato veiksmingas valdymo ir kontrolės sistemas. Šios kontrolės sistemos aprašomos nacionaliniame BŽŪP strateginiame plane pagal Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 101 straipsnį. Tokios valdymo ir kontrolės sistemos gali apimti išankstinio perspėjimo mechanizmus.

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jeigu skiriama nuobauda – sumažinta pagalbos arba paramos suma, nuobaudos suma neviršija 100 % paramos paraiškoje, mokėjimo prašyme nurodytos sumos arba tinkamos finansuoti sumos, kuriai ta nuobauda taikoma.

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 3 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jeigu skiriama nuobauda – suma, apskaičiuota atsižvelgiant į su reikalavimų nesilaikymu susijusį kiekį ir laikotarpį, ta suma neviršija sumos, lygios antroje pastraipoje nurodytai procentinei daliai.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 3 dalies 1 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jeigu skiriama nuobauda – patvirtinimo, pripažinimo arba leidimo sustabdymas ar panaikinimas arba teisės dalyvauti BŽŪP strateginiame plane numatytoje intervencinėje priemonėje arba ja pasinaudoti neskyrimas, nuobauda skiriama ne ilgesnį kaip trejų metų iš eilės laikotarpį, kuris gali būti atnaujintas naujo reikalavimų nesilaikymo atveju.

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ca)  kai reikalavimų nesilaikymą lemia akivaizdžios paramos paraiškoje arba mokėjimo prašyme paramos gavėjo padarytos klaidos, kurias kompetentinga institucija pripažino ir kurios gali būti taisomos arba tikslinamos prieš pranešant paramos gavėjui apie reikalavimų nesilaikymą;

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(cb)  pareigų nevykdymas yra mažareikšmis, nedidelės apimties arba trumpalaikis.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

57 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

57a straipsnis

 

Klaidų ištaisymas

 

1.  Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose planuose gali numatyti nuostatas, pagal kurias paramos gavėjams pripažįstama teisė pakeisti administracinę deklaraciją arba pagalbos ar paramos paraišką, arba kitaip užtikrinti jos atitiktį, netaikant sumažinimo ar nuobaudų, kai:

 

a)  paramos gavėjas padarė korektūros klaidą pateikdamas informaciją apie savo padėtį;

 

b)  paramos gavėjas nesuprato tinkamumo kriterijų, įsipareigojimų ar kitų pareigų, susijusių su pagalbos ar paramos, numatytos atsižvelgiant į jo padėtį, skyrimu.

 

Ši teisė į pakeitimą arba atitikties užtikrinimą taikoma, kai klaida padaroma ar informacija nepateikiama veikiant sąžiningai, ir kai tai nelaikoma mėginimu sukčiauti.

 

Paramos gavėjo sąžiningumą vertina atitinkamos nacionalinės institucijos.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įtvirtinti teisę į taisymą, kai padaroma esminė klaida arba klaida dėl taisyklių nežinojimo.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė užtikrina veiksmingam rizikos valdymui reikalingą patikrų mastą.

Valstybė narė užtikrina veiksmingam rizikos valdymui reikalingą patikrų mastą, kuris gali būti mažesnis už pirminį, jei valdymo ir kontrolės sistema veikia tinkamai ir yra nusistovėjęs priimtinas klaidų lygis. Atitinkama institucija tikrinamus pareiškėjus atrenka iš pareiškėjų visumos, kurią prireikus sudaro atsitiktinai atrinktų pareiškėjų grupė, kad būtų gauta reprezentatyvioji paklaidos norma, ir rizikos laipsniu grindžiama pareiškėjų grupė, pasirenkant sektorius, kuriuose rizika Sąjungos finansiniams interesams yra didžiausia.

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(e)  kitos taisyklės dėl valstybių narių atliktinų patikrų dėl priemonių, atitinkamai nustatytų Reglamento (ES) Nr. 228/2013 IV skyriuje ir Reglamento (ES) Nr. 229/2013 IV skyriuje.

Išbraukta.

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kuriomis pateikiant užstatą užtikrinamos nediskriminacinės ir vienodos sąlygos bei paisoma proporcingumo principo;

a)  pateikiant užstatą užtikrinant nediskriminacines ir vienodas sąlygas bei proporcingumo principo laikymąsi;

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  gyvulių identifikavimo ir registravimo sistema – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1760/200033 nustatyta galvijų identifikavimo ir registravimo sistema arba Tarybos reglamentu (EB) Nr. 21/200434 nustatyta avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistema;

c)  gyvulių identifikavimo ir registravimo sistema – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1760/200033 nustatyta galvijų identifikavimo ir registravimo sistema arba Tarybos reglamentu (EB) Nr. 21/200434 nustatyta avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistema, arba, kai taikytina, Tarybos direktyva 2008/71/EB34a nustatyta kiaulių identifikavimo ir registravimo sistema ir kitos valstybių narių sukurtos gyvulių duomenų bazės;

__________________

__________________

33 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojantis jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (OL L 204, 2000 8 11, p. 1).

33 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojantis jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (OL L 204, 2000 8 11, p. 1).

34 2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 21/2004, nustatantis avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir Direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (OL L 5, 2004 1 9, p. 8).

34 2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 21/2004, nustatantis avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir Direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (OL L 5, 2004 1 9, p. 8).

 

34a 2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 2008/71/EB dėl kiaulių identifikavimo ir registravimo (OL L 213, 2008 8 8, p. 31).

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 4 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  sistema be paraiškų paraiškų taikyti su plotu ar gyvuliais susijusias intervencines priemones sistema, kurioje administracijos reikalaujami duomenys bent apie atskirus plotus ar gyvulius, už kuriuos prašoma skirti paramą, saugomi valstybės narės administruojamose oficialiose kompiuterinėse sistemose.

f)  sistema be paraiškų – iš anksto užpildytų arba kitokio pobūdžio paraiškų taikyti su plotu ar gyvuliais susijusias intervencines priemones sistema, kurioje administracijos reikalaujami duomenys bent apie atskirus plotus ar gyvulius, už kuriuos prašoma skirti paramą, saugomi valstybės narės administruojamose oficialiose kompiuterinėse sistemose.

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  žemės ūkio plotų stebėjimo sistema;

c)  žemės ūkio plotų stebėjimo ir kontrolės sistema;

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Integruotos sistemos veikimas grindžiamas elektroninėmis duomenų bazėmis ir geografinėmis informacinėmis sistemomis ir leidžia keistis duomenimis tarp elektroninių duomenų bazių bei geografinių informacinių sistemų ir ten juos integruoti.

2.  Integruotos sistemos veikimas grindžiamas elektroninėmis duomenų bazėmis ir geografinėmis informacinėmis sistemomis ir leidžia keistis duomenimis tarp elektroninių duomenų bazių bei geografinių informacinių sistemų (GIS) ir ten juos integruoti. Tuo tikslu GIS suteikia galimybę sluoksniuoti geoerdvinius duomenis apie ūkius, kadastrinius arba kontrolinius sklypus ir susieti juos su duomenimis, pagal kuriuos nustatomos vadovaujantis Reglamento (ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] XI priede išvardytais ES teisės aktais nustatytų saugomų zonų ir specialiųjų vietovių, kaip antai „Natura 2000“ vietovių arba nitratams jautrių zonų, ribos, taip pat su duomenimis apie juose esančius kraštovaizdžio elementus ir ekologinę infrastruktūrą (medžius, gyvatvores, tvenkinius, apsaugos ruožus, pakrantės zonų ribas ir kt.).

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nedarant poveikio valstybių narių atsakomybei už integruotos sistemos įgyvendinimą ir taikymą, Komisija gali prašyti specializuotų įstaigų arba asmenų pagalbos, kad būtų sudarytos palankesnės integruotos sistemos sukūrimo, stebėsenos ir taikymo sąlygos, visų pirma siekiant valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms teikti technines konsultacijas.

3.  Nedarant poveikio valstybių narių atsakomybei už integruotos sistemos įgyvendinimą ir taikymą, Komisija prašo specializuotų įstaigų arba asmenų pagalbos, kad būtų sudarytos palankesnės integruotos sistemos sukūrimo, stebėsenos ir taikymo sąlygos, visų pirma siekiant valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms teikti technines konsultacijas.

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Su pirmoje pastraipoje nurodytais duomenimis ir dokumentais, susijusiais su einamaisiais kalendoriniais arba prekybos metais bei dešimčia ankstesnių kalendorinių metų arba prekybos metų, galima susipažinti valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos skaitmeninėse duomenų bazėse.

Su pirmoje pastraipoje nurodytais duomenimis ir dokumentais, susijusiais su einamaisiais kalendoriniais arba prekybos metais bei dešimčia ankstesnių kalendorinių metų arba prekybos metų, galima susipažinti valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos skaitmeninėse duomenų bazėse. Reikiama duomenų bazių informacija taip pat gali būti teikiama suvestinių forma.

Pagrindimas

Visų reikalaujamų duomenų saugojimo išlaidos gali būti nerimą keliančio dydžio. Gali būti labai brangu užtikrinti prieigą dešimties metų laikotarpį. Kur kas pigiau panašią ir reikiamą informaciją teikti suvestinių forma.

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Valstybės narės užtikrina, kad paramos gavėjai ir galimi paramos gavėjai turėtų galimybę susipažinti su visais baziniais ir specifiniais duomenimis, susijusiais su žeme, kurią jie naudoja arba ketina naudoti, kad jie galėtų pateikti tiksliai užpildytas paraiškas.

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Dėl paramos su žemės ūkio plotu susijusioms intervencinėms priemonėms, nurodytoms 63 straipsnio 2 dalyje ir įgyvendinamoms pagal nacionalinius BŽŪP strateginius planus, valstybės narės reikalauja pateikti paraišką naudojant geoerdvinę taikomąją programą, kurią paraiškai pateikti suteikia kompetentinga institucija.

1.  Dėl paramos su žemės ūkio plotu susijusioms intervencinėms priemonėms, nurodytoms 63 straipsnio 2 dalyje ir įgyvendinamoms pagal nacionalinius BŽŪP strateginius planus, valstybės narės reikalauja pateikti paraišką naudojant formą, kurią savo geoerdvinėje taikomojoje programoje suteikia kompetentinga institucija.

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jeigu valstybė narė nusprendžia naudoti sistemą be paraiškų, ji leidžia administracijai išmokėti leistinas išmokas paramos gavėjams pagal oficialiose kompiuterinėse duomenų bazėse turimus duomenis, jeigu jie nepasikeitė, arba papildžius reikiama informacija, jei duomenys pasikeitė. Tokius duomenis ir bet kokią papildomą informaciją patvirtina paramos gavėjas.

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narė sukuria ir taiko žemės ūkio plotų stebėjimo sistemą.

1.  Valstybės narė sukuria ir taiko žemės ūkio plotų stebėjimo ir kontrolės sistemą. Kai yra tinkamai pagrįstų priežasčių, Komisija gali numatyti pereinamąjį laikotarpį žemės ūkio plotų stebėjimo ir kontrolės sistemai sukurti toms valstybėms narėms, kurios pastaruoju metu tokios žemės ūkio plotų stebėjimo ir kontrolės sistemos nenaudojo.

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės kasmet vertina žemės ūkio plotų stebėjimo sistemos kokybę pagal Sąjungos lygmeniu nustatytą metodiką.

Valstybės narės kasmet vertina žemės ūkio plotų stebėjimo ir kontrolės sistemos kokybę pagal Sąjungos lygmeniu nustatytą metodiką.

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kaip nurodyta 63 straipsnyje, dėl paramos valstybės narės nustato kontrolės ir nuobaudų sistemą.

Valstybės narės nustato 63 straipsnyje nurodytos paramos kontrolės ir nuobaudų sistemą. Valstybės narės per mokėjimo agentūras arba įstaigas, kurias įgaliojo veikti jų vardu, atlieka administracines paramos paraiškų patikras, kad galėtų patikrinti, ar jos atitinka paramos skyrimo sąlygas. Tos patikros papildomos patikromis vietoje.

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Dėl kiekvienos iš 63 straipsnio 2 dalyje nurodytų intervencinių priemonių, valstybės narės užtikrina, kad į kasmet atliekamų patikrų vietoje kontrolinę imtį būtų įtraukta ne mažiau kaip 5 % visų paramos gavėjų. Jei nustatomas reikšmingas reikalavimų dėl atitinkamos intervencinės priemonės ar kitos priemonės nesilaikymas, šis procentinis dydis atitinkamai didinamas. Tačiau valstybės narės gali tą dydį sumažinti, jei klaidų lygis išlieka priimtinas.

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

57 straipsnio 1–5 dalys taikomos mutatis mutandis.

Išbraukta.

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  formos, turinio ir tvarkos, kurių laikantis Komisijai perduodami ar pateikiami:

a)  formos ir tvarkos, kurių laikantis Komisijai perduodami ar pateikiami:

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  67 ir 68 straipsniuose nurodytų geoerdvinės taikomosios programos sistemos ir žemės ūkio plotų stebėjimo sistemos pagrindinės savybės ir taisyklės.

b)  Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir nustatomos išsamios turinio ir tvarkos taisyklės, kurių laikantis Komisijai perduodami ir pateikiami:

 

i)  žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos, geoerdvinės taikomosios programos sistemos ir žemės ūkio plotų stebėjimo ir kontrolės sistemos kokybės vertinimo ataskaitos;

 

ii)  taisomieji veiksmai, kuriuos turi įgyvendinti valstybės narės, kaip nurodyta 66, 67 ir 68 straipsniuose;

 

iii)  67 ir 68 straipsniuose nurodytų geoerdvinės taikomosios programos sistemos ir žemės ūkio plotų stebėjimo ir kontrolės sistemos pagrindinės savybės ir taisyklės.

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės Komisijai nusiunčia trečiojoje šalyje įsisteigusių įmonių, su kuriomis susijusi suma buvo ar turėjo būti išmokėta arba gauta toje valstybėje narėje, sąrašą.

2.  Valstybės narės Komisijai nusiunčia trečiojoje šalyje įsisteigusių įmonių, su kuriomis susijusi suma buvo ar turėjo būti išmokėta arba gauta toje valstybėje narėje, sąrašą. Prireikus Komisija kviečia trečiųjų šalių, įskaitant besivystančias šalis, ekspertus, kad jie nustatytų BŽŪP įgyvendinimo išorės poveikį valstybių narių lygmeniu.

Pagrindimas

Siekdama patikimo ir veiksmingo bendradarbiavimo su trečiosiomis valstybėmis, Komisija turėtų stiprinti dialogą su valstybėmis partnerėmis visais aspektais, kurie daro poveikį jų vystymosi procesui. Prisidedant Sąjungos partneriams siekiama nustatyti ir ištaisyti ES politikos nuoseklumo trūkumus, visų pirma tarp vidaus politikos priemonių išorės aspektų ir pačių išorės politikos priemonių.

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

79 straipsnis

Išbraukta.

Programos

 

1.  Valstybės narės sudaro pagal 75 straipsnį vykdomo patikrinimo programas kitam tikrinimo laikotarpiui.

 

2.  Kasmet iki balandžio 15 d. valstybės narės nusiunčia Komisijai savo programą, kaip nurodyta 1 dalyje, ir joje pateikia:

 

a)  įmonių, kurios bus tikrinamos, skaičių bei jų suskirstymą pagal sektorius, remiantis su jomis susijusiomis sumomis;

 

b)  programai sudaryti taikytus kriterijus.

 

3.  Valstybių narių sudarytas ir Komisijai persiųstas programas valstybės narės imasi įgyvendinti, jei per aštuonias savaites Komisija nepateikia pastabų.

 

4.  3 dalis mutatis mutandis taikoma valstybių narių atliekamiems programos pakeitimams.

 

5.  Komisija bet kuriuo etapu gali paprašyti įtraukti tam tikrą įmonių kategoriją į valstybės narės programą.

 

6.  Įmonės, kurių atžvilgiu gautų arba išmokėtų lėšų suma buvo mažesnė nei 40 000 EUR, tikrinamos pagal šį skyrių tik dėl ypatingų priežasčių, kurias nurodo valstybės narės 1 dalyje nurodytoje savo metinėje programoje arba Komisija bet kuriame pasiūlytame tos programos pakeitime.

 

Komisijai pagal 101 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais keičiamas pirmoje pastraipoje nustatytas ribinis dydis.

 

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl reglamento

4 antraštinės dalies 4 skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Su paramos sąlygomis susijusi kontrolės sistema ir nuobaudos

Su paramos tvariam vystymuisi sąlygomis susijusi kontrolės sistema ir nuobaudos

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra visiškai redakcinio pobūdžio ir juo siekiama pervadinti su paramos sąlygomis susijusią kontrolės sistemą į „su paramos tvariam vystymuisi sąlygomis susijusią sistemą“, atsižvelgiant į BŽŪP žaliųjų priemonių (anksčiau – žalinimas) įtraukimą į privalomus elementus, susijusius su paramos sąlygomis.

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato kontrolės sistemą, siekdamos užtikrinti, kad Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 11 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. 228/2013 IV skyriuje bei atitinkamai Reglamento (ES) 229/2013 IV skyriuje nurodytos paramos gavėjai laikytųsi Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje nurodytų įsipareigojimų.

Valstybės narės sukuria kontrolės sistemą, siekdamos užtikrinti, kad šie paramos gavėjai laikytųsi Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje nurodytų įsipareigojimų:

 

a)  paramos gavėjai, kurie gauna tiesiogines išmokas pagal Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinės dalies II skyrių;

 

b)  paramos gavėjai, kurie gauna metines priemokas, numatytas Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 65, 66 ir 67 straipsniuose;

 

c)  paramos gavėjai, kurie gauna paramą pagal Reglamento (ES) Nr. 228/2013 IV skyrių ir Reglamento (ES) 229/2013 IV skyrių;

 

 

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  kartotinis reikalavimų nesilaikymas – to paties reikalavimo arba standarto nesilaikymas, nustatytas daugiau kaip vieną kartą, jeigu paramos gavėjas buvo informuotas apie ankstesnį reikalavimų nesilaikymo atvejį ir tuo atveju jis turėjo galimybę imtis būtinųjų priemonių tam ankstesniam reikalavimų nesilaikymui nutraukti.

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Taikydamos 1 dalyje nurodytą savo kontrolės sistemą valstybės narės:

3.  Siekdamos įgyvendinti 1 dalyje nustatytus įsipareigojimus kontrolės srityje, valstybės narės:

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  atlikdamos a punkte nurodytas patikras vietoje, prireikus gali naudoti nuotolinių stebėjimų arba žemės ūkio plotų stebėjimo sistemą;

c)  atlikdamos a punkte nurodytas patikras vietoje, prireikus ir kai įmanoma, gali naudoti nuotolinių stebėjimų arba žemės ūkio plotų stebėjimo ir kontrolės sistemą, taip pat

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  įdiegia išankstinio įspėjimo sistemą.

Pakeitimas    188

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  nustato a punkte nurodytų patikrų, kurios turi būti kasmet atliekamos remiantis rizikos analize, kontrolinę imtį ir įtraukia atsitiktinumo komponentą bei nustato, kad į kontrolinę imtį patektų ne mažiau kaip 1 % Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje nurodytos paramos gavėjų.

Išbraukta.

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės nustato šio straipsnio 3 dalies a punkte nurodytų patikrų, kurios turi būti kasmet atliekamos remiantis rizikos analize, kontrolinę imtį, kuriai jos gali taikyti svorinius daugiklius ir atsitiktinumo komponentą, ir užtikrina, kad į kontrolinę imtį patektų ne mažiau kaip 1 % Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje nurodytos paramos gavėjų.

Pakeitimas    190

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas taisyklėmis dėl supaprastinto patikrinimo ūkininkams, kurie dalyvauja Reglamento .../... [BŽŪP strateginių planų reglamentas] 25 straipsnyje nurodytose programose.

Pakeitimas    191

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3 c.  Priimdama įgyvendinimo aktus Komisija nustato taisykles dėl šiame straipsnyje nurodytų patikrų, įskaitant taisykles, kuriomis užtikrinama, kad vykdant rizikos analizę būtų atsižvelgta į šiuos veiksnius:

 

a)  ūkininkų dalyvavimą ūkių konsultacijų sistemoje, nustatytoje Reglamento (ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] 13 straipsnyje;

 

b)  ūkininkų dalyvavimą sertifikavimo sistemoje, nustatytoje Reglamento (ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] 12 straipsnio 3a dalyje, kai Reglamentas apima atitinkamus reikalavimus ir standartus.

 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl reglamento

85 straipsnio 2 dalies a punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

į jas įtraukia administracinių nuobaudų taikymo taisykles tais atvejais, kai atitinkamais kalendoriniais metais arba atitinkamais metais žemė buvo perleista. Šios taisyklės grindžiamos sąžiningu ir teisingu atsakomybės už reikalavimų nesilaikymą padalijimu perleidėjams ir perėmėjams.

į jas įtraukia administracinių nuobaudų taikymo taisykles tais atvejais, kai atitinkamais kalendoriniais metais arba atitinkamais metais žemės ūkio paskirties žemė, žemės ūkio valda arba jos dalys buvo perleistos. Šios taisyklės grindžiamos sąžiningu ir teisingu atsakomybės už reikalavimų nesilaikymą padalijimu perleidėjams ir perėmėjams.

Pakeitimas    193

Pasiūlymas dėl reglamento

85 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  nustato, kad reikalavimų nesilaikymo dėl force majeure atveju administracinė nuobauda neskiriama.

c)  nustato, kad administracinė nuobauda neskiriama šiais atvejais:

 

i)  reikalavimų nesilaikoma dėl force majeure;

 

ii)  reikalavimų nesilaikoma dėl valdžios institucijos nutarties;

 

iii)  reikalavimų nesilaikoma dėl kompetentingos valdžios institucijos arba kitos institucijos klaidos ir jei šios klaidos pagrįstai negalėjo aptikti paramos gavėjas, kuriam gali būti paskirta administracinė nuobauda;

 

iv)  reikalavimų nesilaikoma dėl paprasto aplaidumo.

Pakeitimas    194

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje numatytos administracinės nuobaudos yra to reglamento tame skyriuje išvardytų išmokų, kurios atitinkamais kalendoriniais metais arba atitinkamais metais skiriamos arba numatytos skirti atitinkamam paramos gavėjui pagal paramos paraiškas, kurias jis pateikė arba pateiks kalendoriniais metais, kuriais reikalavimų nesilaikymas nustatytas, sumažinimas arba visos sumos neskyrimas.

Administracinės nuobaudos yra 84 straipsnio 1 dalyje išvardytų išmokų, kurios atitinkamais kalendoriniais metais arba atitinkamais metais skiriamos arba numatytos skirti atitinkamam paramos gavėjui pagal paramos paraiškas, kurias jis pateikė arba pateiks kalendoriniais metais, kuriais reikalavimų nesilaikymas nustatytas, sumažinimas arba visos sumos neskyrimas.

Pakeitimas    195

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Apskaičiuojant to sumažinimo ir neskyrimo dydį atsižvelgiama į nustatyto reikalavimų nesilaikymo sunkumą, mastą, pastovumą ir pasikartojimą. Skiriamos nuobaudos yra atgrasomos ir proporcingos ir atitinka šio straipsnio 2 bei 3 dalyse nustatytus kriterijus.

Apskaičiuojant to sumažinimo ir neskyrimo dydį atsižvelgiama į nustatyto reikalavimų nesilaikymo pobūdį, sunkumą, mastą, pastovumą ir pasikartojimą. Skiriamos nuobaudos yra atgrasomos ir proporcingos ir atitinka šio straipsnio 2 bei 3 dalyse nustatytus kriterijus.

Pakeitimas    196

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei reikalavimų nesilaikoma dėl aplaidumo, išmokos sumažinimo procentinis dydis paprastai neviršija 3 % bendros šio straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokų sumos.

Jei reikalavimų nesilaikoma dėl aplaidumo, išmokos sumažinimo procentinis dydis paprastai neviršija 3 % bendros šio straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokų sumos. Sumažinimo dydis nustatomas įvertinus reikalavimų nesilaikymo atvejo pobūdį ir sunkumą, remiantis šio straipsnio 1 dalyje nustatytais kriterijais.

Pakeitimas    197

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali įdiegti išankstinio įspėjimo sistemą, taikomą atskirais pirmą kartą nutinkančiais reikalavimų nesilaikymo atvejais, kurie, atsižvelgiant į mažareikšmį jų sunkumą, mastą ir pastovumą, nėra pagrindas sumažinti išmoką ar jos neskirti. Jei atliekant vėlesnę patikrą trejus kalendorinius metus iš eilės nustatoma, kad reikalavimų nesilaikymas nepašalintas, sumažinimas pagal pirmą pastraipą taikomas atgaline tvarka.

Valstybės narės įdiegia ir naudoja 84 straipsnio 3 dalyje nurodytą išankstinio įspėjimo sistemą, taikomą atskirais pirmą kartą nutinkančiais reikalavimų nesilaikymo atvejais, kurie, atsižvelgiant į mažareikšmį jų sunkumą, mastą ir pastovumą, nėra pagrindas išmokai sumažinti ar jos neskirti. Atitinkama institucija praneša paramos gavėjui apie pareigą imtis taisomųjų veiksmų ir pasiūlo taisomąsias priemones, kurių reikėtų imtis siekiant panaikinti reikalavimų nesilaikymą. Jei atliekant vėlesnę patikrą trejus kalendorinius metus iš eilės nustatoma, kad reikalavimų nesilaikymas nepašalintas, sumažinimas pagal pirmą pastraipą taikomas atgaline tvarka.

Pakeitimas    198

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Išankstinį įspėjimą gavusiems paramos gavėjams valstybės narės gali numatyti privalomus mokymus pagal Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinės dalies 1 skyriaus 3 skirsnyje nustatytą ūkių konsultavimo sistemą.

Išankstinį įspėjimą gavusiems paramos gavėjams valstybės narės numato specialius mokymus dėl sąlygų pagal Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinės dalies 1 skyriaus 3 skirsnyje nustatytą ūkių konsultavimo sistemą; dalyvavimas tuose mokymuose gali būti privalomas.

Pakeitimas    199

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pakartotinio pažeidimo atveju taikomas didesnis sumažinimo procentinis dydis nei tas, kuris buvo pritaikytas pirmą kartą skiriant nuobaudą už reikalavimų nesilaikymą dėl aplaidumo.

3.  Pakartotinio reikalavimų nesilaikymo atveju paprastai taikomas sumažinimo procentinis dydis yra 10 % bendros 1 dalyje nurodytos išmokų sumos.

Pakeitimas    200

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tolesnių pakartotinių pažeidimų atveju ir jeigu nepateikiama pagrįstų priežasčių laikoma, kad paramos gavėjas ėmėsi tyčinių veiksmų taip, kaip apibrėžta 4 dalyje.

Pakeitimas    201

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Tyčinio reikalavimų nesilaikymo atveju taikomas didesnis už 3 dalyje pakartotinio pažeidimo atveju nurodytąjį procentinis dydis, išmokos gali būti net visiškai neskiriamos vienus ar kelerius kalendorinius metus.

4.  Tyčinio reikalavimų nesilaikymo atveju taikomas ne mažesnis kaip 15 proc. bendros 1 dalyje nurodytos išmokų sumos sumažinimo procentinis dydis ir jis gali būti didinamas iki visiško išmokų mokėjimo sustabdymo vienus ar kelerius kalendorinius metus.

Pakeitimas    202

Pasiūlymas dėl reglamento

87 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali pasilikti 20 % sumų, kurios susidarė sumažinus išmokas arba jų neskyrus pagal 86 straipsnį.

Valstybės narės gali pasilikti 25 % sumų, kurios susidarė sumažinus išmokas arba jų neskyrus pagal 86 straipsnį.

Pagrindimas

Nėra pagrindo mažinti esamo procentinio dydžio. Šis procentinis dydis turėtų būti 25 %, nes valstybės narės įgyvendina šią sistemą ir joms tenka atskaitymų našta.

Pakeitimas    203

Pasiūlymas dėl reglamento

100 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

100a straipsnis

 

Skubos tvarka

 

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos tvarkos taikymo priežastys.

 

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 100 straipsnio 6 dalyje nurodytos tvarkos, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi pranešimą apie Europos Parlamento arba Tarybos sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

Pakeitimas    204

Pasiūlymas dėl reglamento

102 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 5 straipsnis, 7 straipsnio 3 dalis, 9 straipsnis, 34 straipsnis, 35 straipsnio 4 dalis, 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 ir 111 straipsniai ir atitinkami įgyvendinimo bei deleguotieji aktai toliau taikomi 2020 finansiniais metais ir anksčiau patirtoms išlaidoms ir išmokėtoms išmokoms EŽŪGF atveju ir, EŽŪFKP atveju, patirtoms išlaidoms ir išmokėtoms išmokoms, susijusioms su Komisijos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 patvirtintomis kaimo plėtros programomis.

a)  Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 5 straipsnis, 7 straipsnio 3 dalis, 9 straipsnis, 26 straipsnio 5 dalis, 34 straipsnis, 35 straipsnio 4 dalis, 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 ir 111 straipsniai ir atitinkami įgyvendinimo bei deleguotieji aktai toliau taikomi 2020 finansiniais metais ir anksčiau patirtoms išlaidoms ir išmokėtoms išmokoms EŽŪGF atveju ir, EŽŪFKP atveju, patirtoms išlaidoms ir išmokėtoms išmokoms, susijusioms su Komisijos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 patvirtintomis kaimo plėtros programomis.

Pakeitimas    205

Pasiūlymas dėl reglamento

103 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

103 straipsnis

Išbraukta.

Pereinamojo laikotarpio priemonės

 

Komisijai pagal 101 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuo jame nustatytų taisyklių leidžiančiomis nukrypti nuostatomis ir, jei būtina, kitomis taisyklėmis.

 

AIŠKINAMOJI DALIS

2018 m. birželio 1 d. Europos Komisija priėmė trijų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl 2021–2027 m. bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos rinkinį, įskaitant Finansavimo, valdymo ir stebėsenos taisykles (Reglamentas (ES) Nr. 393/2018). Šį plataus masto teisės aktų paketą iš pradžių buvo numatyta pateikti 2017 m. pabaigoje. Dėl šio vėlavimo vienai iš teisėkūros institucijų šio dokumento priėmimui liko labai trumpas laikotarpis, kurio pabaiga sutampa su Europos Parlamento ir Komisijos kadencijos pabaiga, dėl to sąlygos nepalankios.

Pavėluota taip pat dėl to, kad tik 2018 m. gegužės mėn. buvo pateiktas pasiūlymas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos (DFP) (COM(2018) 321), kuriame nustatytas būsimos BŽŪP finansinis paketas. 27 ES valstybių narių BŽŪP skirta 365 006 mln. EUR (įsipareigojimų asignavimų), t. y. maždaug 5 proc. mažiau. Asignavimai Europos žemės ūkio garantijų fondui (EŽŪGF) sudaro 286,2 mlrd. EUR, t. y. 1,1 proc. mažiau, o Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) – 78,8 mlrd. EUR, t. y. 15,3 proc. mažiau, palyginti su baziniu lygiu. Tačiau jei vykstant priėmimo procesui siūlomos biudžeto viršutinės ribos bus dar kartą reikšmingai pakeistos, Parlamentui gali tekti persvarstyti savo poziciją, todėl galutinis sprendimas dėl BŽŪP reformos bus susietas su galutiniu susitarimu dėl DFP.

Bendrą BŽŪP paketo struktūrą sudaro trys pranešimai: Finansavimo, valdymo ir stebėsenos reglamentas, BŽŪP strateginių planų reglamentas, kartu susiesiantis šiuo metu du atskirus reglamentus – Tiesioginių išmokų ir Kaimo plėtros reglamentus, ir Vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas. Dėl didelių sutapimų strateginių planų ir Finansavimo, valdymo ir stebėsenos reglamentai turi būti nagrinėjami ir dėl jų balsuojama kartu.

Kalbant apie faktų bazę, Komisijos poveikio vertinimas iš esmės neduoda rezultatų, pvz., dėl esminio supaprastinimo klausimo, jeigu nepateikiamas išsamiai kiekybiškai įvertintas administracinės naštos mažinimas; iš tikrųjų jis nuo Komisijos perkeliamas valstybėms narėms. Tuo tarpu Europos Audito Rūmai (EAR) pateikė dabartinės BŽŪP veiklos rezultatų analizę, iš kurios matyti, kad nors tiesioginių išmokų „žalinimo“ komponentas pagrįstas gerais norais, jo tikslai nebuvo visiškai pasiekti ir buvo užkrauta didelė administracinė našta.

Nors pranešėjas mano, kad finansavimo ir valdymo ataskaita yra BŽŪP reformos paketo dalis, visų pirma ji negali būti vertinama neatsižvelgiant į bendrą ES požiūrį į struktūrinius fondus (ESI fondus), ypač į pasiūlymą dėl Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR), kuris yra bendras visų ES daugiamečių fondų reglamentas. Tiek BNR, tiek Finansavimo, valdymo ir stebėsenos reglamentas taip pat susiję su bendra sistema, nustatyta Finansiniame reglamente, kuris apima visus (tiesioginio, netiesioginio, bendro) valdymo modelius, ir kuriame pateikiamos pagrindinės apibrėžtys (įskaitant valdymą) ir sąlygos (įskaitant auditą ir kontrolę). Pagal BNR galima nustatyti ir veiklos, ir rezultatų gaires, orientyrus, susijusius su išmokomis pagal rezultatų rodiklius, ir taikyti supaprastinto išlaidų apmokėjimo būdus (angl. SCO), pvz., nustatyto dydžio sumas, fiksuotąsias sumas ir standartinius sąnaudų vienetus, kurie, pranešėjo nuomone, yra itin svarbios priemonės, taip pat EŽŪFKP valdymo srityje. Be to, jame taip pat paaiškinama LEADER (finansuojamų iš EŽŪFKP) ir ESIF bendruomenės inicijuotos plėtros iniciatyvų tarpusavio sąsaja.

2017 m. gegužės mėn. Parlamento rezoliucijoje „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ (P8_TA (2018) 0224) dėl Komisijos komunikato tuo pačiu pavadinimu (COM(2017) 713 final) pagrindiniai iškelti klausimai susiję su paprasta ir skaidria valdymo sistema, tinkamai veikiančiu į rezultatus orientuotu įgyvendinimo modeliu ir įvairių agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonių (AECM) integravimu į nuoseklią ir supaprastintą struktūrą.

Naujojo pasiūlymo dėl BŽŪP reformos esminis pakeitimas, kurį pranešėjas vertina palankiai, yra perėjimas nuo reikalavimų laikymosi prie veiklos vykdymo, daug daugiau Komisijos atsakomybės perkeliant valstybėms narėms, taip pat kiek tai susiję su valdymu ir kontrole, kaip nurodyta FMP reglamente.

Todėl pagrindiniais EP pranešimo projekto klausimais siekiama sukurti teisinę sistemą, kuri leistų geriau įgyvendinti supaprastintą ir atnaujintą BŽŪP valdymą ir kontrolę šiais būdais:

Valdymo sistema. Dvejopas paprastos ir išsamios struktūros tikslas pasiekiamas beveik visiškai pakeičiant Europos Komisijos siūlomą sistemą, visų pirma paaiškinant išaugusio institucijų skaičiaus (koordinavimo institucija, stebėsenos komitetas) struktūrą ir kompetenciją ir patikslinant papildomas jų užduotis (sertifikavimo įstaiga), siekiant užtikrinti veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę.

Pareiga teikti ataskaitas. Sistemos pakeitimas, pereinant nuo vien rezultatais pagrįstos (finansinės) priemonės prie mišrios rezultatų ataskaitų teikimo sistemos (veiklos rezultatų), įskaitant mažesnę Komisijos vykdomą priežiūrą ir didesnes papildomas valstybių narių ataskaitų teikimo pareigas. Siekiant apriboti neišvengiamai didėjančią administracinę naštą (metinė veiklos rezultatų peržiūra) ir užtikrinti naujos rezultatais grindžiamos sistemos (veiklos rezultatų rodikliai) svarbą ir kokybę, siūlomas ataskaitų teikimo ciklo koregavimas.

Krizių rezervas. Atkurtas itin svarbus tinkamai finansuojamo, nepriklausomo ir tinkamai orientuoto krizių valdymo mechanizmo vaidmuo apribojant jo taikymo sritį tik krizėms (nevykdant intervencijų į rinką) ir kartu sudarant sąlygas išplėsti finansavimo bazę tiek BŽŪP sistemoje, tiek išorėje, taip pat laikantis siūlomo pratęsimo principo.

Nuobaudos ir kontrolė. Vėl nustatyta atleidimo nuo nuobaudų riba (1,250 EUR vienam pagalbos gavėjui ir iki 10 ha reikalavimus atitinkančios žemės) – tai svarbus žingsnis siekiant supaprastinti smulkiesiems ūkininkams keliamus reikalavimus; tuo pat metu būtų sustiprinta būtinybė valstybėms narėms atlikti rizika grindžiamus patikrinimus vietoje; būtų geresnės galimybės naudotis palydoviniais duomenimis iš Europos Komisijos, kad būtų lengviau vykdyti geresnę kontrolę; siekiant atkurti tam tikrą suderinimo mastą, pakartotinio reikalavimų nesilaikymo atvejais įvedama bendra palaipsnio nuobaudų didinimo sistema.

Ūkių konsultavimo paslaugos. Šios paslaugos yra esminis BŽŪP įgyvendinimo sistemos elementas, todėl turėtų likti horizontaliajame reglamente, kartu nustatant išsamesnes taisykles, kuriomis būtų užtikrinta, kad naudos gavėjams visose valstybėse narėse būtų suteikta prieiga prie jų, nes jos yra šiuolaikinės visos ES žemės ūkio politikos būtina sąlyga.

Demokratinė priežiūra. Pasiūlymuose numatyta itin daug įgaliojimų, dėl kurių bus sprendžiama vėliau ir kuriuos reikėjo persvarstyti bei pertvarkyti siekiant išlaikyti institucijų pusiausvyrą.

Kalbant apie teisės aktų pasiūlymų įsigaliojimą po to, kai juos priims teisės aktų leidėjai, naudinga prisiminti, kad paskutinio BŽŪP programavimo laikotarpio atveju prireikė dvejų metų pereinamojo laikotarpio priemonių. Tačiau jis nesutapo nei su Parlamento kadencijos pabaiga, nei su Komisijos įgaliojimų pabaiga, nei su naujų užduočių ir struktūrų nustatymu. Todėl reikės laiku priimti išsamų teisės aktą, kuriuo būtų reglamentuojamos būtinos pereinamojo laikotarpio nuostatos, ypač naujas veiklos rezultatais grindžiamas požiūris, kad valstybės narės turėtų laiko sukurti naujas sistemas.

Vystymosi KOMITETO NUOMONĖ (12.2.2019)

pateikta Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas( ES) Nr.1306/2013
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Nuomonės referentė: Maria Heubuch

TRUMPAS PAGRINDIMAS

ES pareiga užtikrinti politikos suderinamumą vystymosi labui įtvirtinta Lisabonos sutarties 208 straipsnyje, t. y. ES įpareigota atsižvelgti į vystymosi tikslus visose politikos srityse, kurios gali turėti įtakos besivystančioms šalims, ir vengti prieštaravimų tarp skirtingose srityse vykdomos politikos. Aprūpinimo maistu saugumo užtikrinimas ir darnus žemės ūkis yra prioritetinės ES vystomojo bendradarbiavimo sritys. Atitinkamoje ES politikos programoje[1] (2010 m.) pažymima politikos suderinamumo vystymosi labui svarba siekiant užtikrinti pasaulinį aprūpinimo maistu saugumą ir pabrėžiamas ES bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) vaidmuo šioje srityje.

Nors BŽŪP nesuderinamumas su vystymosi tikslais po laipsniško eksporto subsidijų panaikinimo sumažėjo, nenuoseklumo problemų vis dar esama. Neigiamas poveikis vystymuisi gali atsirasti dėl BŽŪP subsidijų ir rinkos rėmimo priemonių, kuriomis skatinamas didesnis tam tikrų prekių eksportas iš besivystančių šalių arba importas į jas, taip pat dėl neigiamo poveikio klimatui, kurį daro daug išteklių naudojanti žemės ūkio gamyba.

Iš dalies keičiamame horizontaliajame reglamente pritaikomos įvairių BŽŪP priemonių finansavimo, valdymo ir stebėsenos taisyklės. Šios intervencinės priemonės finansuojamos Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) – šie fondai dažnai vadinami dviem BŽŪP ramsčiais – lėšomis. Po 2021 m. BŽŪP bus taikomas naujas įgyvendinimo modelis, pagal kurį valstybėms narėms bus suteikta daugiau atsakomybės nustatant nacionalinius prioritetus. Šio naujo modelio nustatymas sutampa su perėjimo nuo reikalavimų laikymosi prie veiklos rezultatų procesu, be to, svarbus BŽŪP elementas yra sąlygų taikymas.

Nuomonės referentė palankiai vertina perėjimą prie naujo rezultatais pagrįsto BŽŪP metodo, kuris gali būti naudingas siekiant darnos su vystomojo bendradarbiavimo, klimato ir aplinkos sričių politika, nors, turint omenyje tai, kad valstybės narės pačios nustatys tikslus savo nacionaliniuose planuose, yra daug galimybių sumažinti užmojus ir siekti žemesnių standartų. Išnagrinėjus šį pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto iš politikos suderinamumo vystymosi labui perspektyvos matyti, kad politikos suderinamumo vystymosi labui aspektas nepakankamai atsispindi finansavimo, valdymo ir stebėsenos taisyklėse.

Todėl nuomonės referentė siūlo iš dalies pakeisti reglamentą siekiant sustiprinti įpareigojimą siekti politikos suderinamumo vystymosi labui ir užtikrinti tinkamas konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais įvairiais BŽŪP planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo etapais, inter alia, įtraukiant šiuos aspektus:

–  stipresnį įsipareigojimą ir aiškiau išdėstytą tiek ES, tiek valstybių narių įpareigojimą laikytis SESV nustatytos pareigos užtikrinti politikos suderinamumą vystymosi labui, taip pat laikytis Darbotvarkės iki 2030 m. ir Paryžiaus susitarimo;

–  sistemingą politikos suderinamumo vystymosi labui rodiklių, DVT ir kovos su klimato kaita tikslų ir BŽŪP pasaulinio pėdsako stebėseną; esamo žemės ūkio rinkų stebėsenos mechanizmo išplėtimą, kad būtų galima stebėti jautrių produktų išorės prekybos srautus į besivystančias šalis partneres ir iš jų;

  konsultacijas su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant vystymosi partnerius ir ekspertus, prieš apibrėžiant valstybių narių BŽŪP strateginius planus.

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį ir 208 straipsnį,

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ padaryta išvada, kad vykdant bendrą žemės ūkio politiką (toliau – BŽŪP) reikia toliau didinti atsaką į ateities iššūkius ir galimybes, didinant užimtumą, ekonomikos augimą ir investicijas, kovojant su klimato kaita ir prie jos prisitaikant, o laboratorijose atliekamų mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatus pritaikant dirbamuose laukuose ir rinkose. Be to, vykdant BŽŪP turėtų būti atsižvelgiama ir į piliečiams rūpimus klausimus dėl tvarios žemės ūkio gamybos;

(1)  2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ padaryta išvada, kad vykdant bendrą žemės ūkio politiką (toliau – BŽŪP) reikia toliau didinti atsaką į ateities iššūkius ir galimybes, didinant užimtumą, ekonomikos augimą ir investicijas kaimo vietovėse, skatinant socialinę įtrauktį, mažinant teritorijų vystymosi skirtumus, kovojant su klimato kaita ir prie jos prisitaikant, o laboratorijose atliekamų mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatus pritaikant dirbamuose laukuose ir rinkose. Komunikate taip pat pabrėžiamas visuotinis BŽŪP aspektas ir nurodoma, kad Sąjunga yra įsipareigojusi stiprinti politikos suderinamumą darnaus vystymosi labui. Be to, BŽŪP turėtų būti reformuota, siekiant atsižvelgti į piliečiams rūpimus klausimus dėl tvarios žemės ūkio gamybos ir jos poveikio trečiosioms šalims, visų pirma besivystančioms šalims, ir užtikrinti, kad gyventojams būtų tiekiamas maistingas, saugus ir sveikas maistas, ir skatinti darnų vystymąsi ir veiksmingą gamtos išteklių, kaip antai, vandens, dirvožemio ir oro, valdymą, kad būtų galima apsaugoti biologinę įvairovę ir išsaugoti buveines bei kraštovaizdžius, laikantis Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų ir prievolių, įskaitant Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  reikalavimų laikymusi grindžiamas BŽŪP įgyvendinimo modelis turėtų būti tinkamai pritaikytas, užtikrinant, kad būtų skiriama daugiau dėmesio rezultatams ir rezultatyvumui. Taigi, Sąjunga turėtų nustatyti pagrindinius politikos tikslus, intervencijos rūšis ir pagrindinius Sąjungos reikalavimus, o valstybės narės turėtų turėti daugiau atsakomybės ir būti atskaitingesnės už tai, kad tie tikslai būtų pasiekti. Todėl reikia užtikrinti didesnį subsidiarumą, kad būtų geriau atsižvelgiama į vietos sąlygas ir poreikius. Atitinkamai pagal naują įgyvendinimo modelį valstybės narės turėtų būti atsakingos už savo BŽŪP intervencinių priemonių derinimą, laikydamosi pagrindinių Sąjungos reikalavimų, kad jų įnašas siekiant Sąjungos BŽŪP tikslų būtų kuo didesnis, ir nustatydamos bei sukurdamos reikalavimų atitikties ir kontrolės sistemą, taikomą paramos gavėjams;

(3)  reikalavimų laikymusi grindžiamas BŽŪP įgyvendinimo modelis turėtų būti tinkamai pritaikytas, užtikrinant, kad būtų skiriama daugiau dėmesio darniam žemės ūkiui. Taigi, Sąjunga turėtų nustatyti pagrindinius politikos tikslus, intervencijos rūšis ir pagrindinius Sąjungos reikalavimus, taip pat taikytinus politikos suderinamumo vystymosi labui srityje, o valstybės narės turėtų turėti daugiau atsakomybės ir būti atskaitingesnės už tai, kad tie tikslai būtų pasiekti. Todėl reikia užtikrinti didesnį subsidiarumą, kad būtų geriau atsižvelgiama į vietos sąlygas ir poreikius. Atitinkamai pagal naują įgyvendinimo modelį valstybės narės turėtų būti atsakingos už savo BŽŪP intervencinių priemonių derinimą atsižvelgdamos į savo specifinius poreikius ir laikydamosi pagrindinių Sąjungos reikalavimų, kad jų įnašas siekiant Sąjungos BŽŪP tikslų būtų kuo didesnis, ir nustatydamos bei sukurdamos reikalavimų atitikties ir kontrolės sistemą, taikomą paramos gavėjams;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8a)  BŽŪP įgyvendinimas turėtų derėti su vystomojo bendradarbiavimo tikslais, nurodytais Sutarties 208 straipsnyje, įskaitant, inter alia, Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. Atsižvelgiant į šį politikos suderinamumą, priemonės, kurių imamasi pagal šį reglamentą, neturėtų kelti grėsmės nei maisto gamybos pajėgumams ir ilgalaikiam besivystančių šalių, ypač mažiausiai išsivysčiusių šalių, apsirūpinimo maistu saugumui, nei Sąjungos klimato kaitos švelninimo įsipareigojimų pagal Paryžiaus susitarimą įgyvendinimui;

Pagrindimas

Remiantis SESV 208 straipsniu, visose ES politikos srityse reikia atsižvelgti į vystymosi tikslus. Siekis sudaryti palankesnes sąlygas besivystančių šalių žemės ūkio vystymuisi ir padidinti pasaulinį apsirūpinimo maisto saugumą yra labai svarbūs ES vystomojo bendradarbiavimo tikslai. BŽŪP daro išorinį poveikį ir, visų pirma, įtaka juntama prekybos žemės ūkio produktais srityje. Laikantis politikos suderinamumo vystymosi labui principo reikia stebėti galimą poveikį besivystančių šalių vietos žemės ūkio rinkoms ir vietos gamintojams ir, jei įmanoma, jo išvengti.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  valstybių narių akredituotos mokėjimo agentūros būtinai turi dalyvauti pagal naują įgyvendinimo modelį, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad intervencinėmis priemonėmis, finansuojamomis iš Sąjungos biudžeto, būtų pasiekti atitinkamuose BŽŪP strateginiuose planuose nustatyti tikslai ir siektinos reikšmės. Todėl šiame reglamente turėtų būti aiškiai nurodyta, kad iš Sąjungos biudžeto gali būti padengiamos tik akredituotų mokėjimo agentūrų patirtos išlaidos. Be to, Sąjungai finansuojant Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų nurodytų intervencinių priemonių išlaidas, turėtų būti gauti atitinkami produktai pagal pagrindinius Sąjungos reikalavimus ir turėtų būti laikomasi tų reikalavimų bei valdymo sistemose nustatytos tvarkos;

(11)  valstybių narių akredituotos mokėjimo agentūros būtinai turi dalyvauti pagal naują įgyvendinimo modelį, siekiant pagrįstai užtikrinti, kad intervencinėmis priemonėmis, finansuojamomis iš Sąjungos biudžeto, būtų pasiekti atitinkamuose BŽŪP strateginiuose planuose nustatyti tikslai ir siektinos reikšmės. Todėl šiame reglamente turėtų būti aiškiai nurodyta, kad iš Sąjungos biudžeto gali būti padengiamos tik akredituotų mokėjimo agentūrų patirtos išlaidos. Be to, Sąjungai finansuojant Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų nurodytų intervencinių priemonių išlaidas, turėtų būti gauti atitinkami produktai pagal pagrindinius Sąjungos reikalavimus ir turėtų būti laikomasi tų reikalavimų bei valdymo sistemose nustatytos tvarkos. Tai taip pat turėtų padėti pasiekti darnaus vystymosi tikslus (DVT). Laikantis patikimo finansų valdymo principo ir siekiant optimaliai naudoti Sąjungos finansinius išteklius, turėtų būti konsultuojamasi su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais dėl Sąjungos ir nacionalinių lėšų planavimo ir paskirstymo. Valstybės narės, prieš rengdamos savo BŽŪP strateginius planus, ir Komisija prieš tai, kai patvirtinamos nacionalinės strategijos, turėtų organizuoti tokias konsultacijas. Vystymosi partneriai turėtų būti įtraukti sprendžiant klausimus, susijusius su politikos suderinamumu vystymosi labui ir su BŽŪP poveikiu besivystančių šalių, ypač mažiausiai išsivysčiusių šalių, gyventojams;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  siekiant Komisijai suteikti priemones, kad ji galėtų vykdyti savo įsipareigojimus, susijusius su politikos suderinamumo vystymosi labui užtikrinimu įgyvendinant BŽŪP, kaip nustatyta Reglamente (ES).../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų], turėtų būti numatyti didesni stebėsenos pajėgumai, kad būtų sudarytos geresnės galimybės stebėti BŽŪP išorės poveikį, visų pirma, besivystančioms šalims;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  atsižvelgiant į naują BŽŪP įgyvendinimo modelį, kuriame didžiausias dėmesys skiriamas rezultatams, būtina įvertinti su visais BŽŪP tikslais, nurodytais Reglamento (ES).../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] 5 ir 6 straipsniuose, susijusius rezultatus ir poveikį, kad būtų užtikrinta, jog BŽŪP lėšos naudojamos efektyviai;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

25 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25b)  vadovaujantis biudžeto veiksmingumo principu, viešosios lėšos neturėtų būti skiriamos tokiai BŽŪP, dėl kurios patiriamos kitos išlaidos, susijusios su aplinka, visuomenės sveikata ar parama vystymuisi. Tokia kenksminga veikla neturėtų gauti BŽŪP finansavimo. Todėl siekiant užtikrinti BŽŪP ir ES išlaidų efektyvumą, į sąvoką, kas kelia pavojų Sąjungos biudžeto finansiniams interesams, reikėtų įtraukti riziką aplinkai, visuomenės sveikatai ir politikos suderinamumui vystymosi labui. Tai taip pat padėtų užtikrinti BŽŪP ir kitų Sąjungos politikos sričių prioritetų ir tikslų suderinamumą. Papildomų išlaidų kitose srityse minimalizavimas turėtų padėti užtikrinti viešųjų išlaidų veiksmingumą;

Pagrindimas

Sąnaudos, kurių atsiranda dėl poveikio aplinkai, visuomenės sveikatai, socialinėms struktūroms ir vystymuisi, tampa kitų viešųjų sričių, įskaitant ES, išlaidomis. Tai reiškia, kad, jeigu išlaidos nėra veiksmingos, mes permokame kelis kartus, tarkim, vieną kartą mokėdami, pvz., už perteklinę gamybą, tada dar kartą reaguodami į krizes ir dar kartą skirdami finansavimą paramai vystymuisi. Arba sumokėję už taršią žemės ūkio praktiką, mokame, kad vėliau po jos išvalytume arba atkurtume ekosistemas, arba vėl mokame, kad išvalytume geriamąjį vandenį.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  Komisija taip pat turėtų būti įgaliota sustabdyti mokėjimus vykdydama daugiametę veiklos rezultatų stebėseną. Todėl tais atvejais, kai vėluojama daryti pažangą arba pažanga yra nepakankama siekiant nacionaliniame BŽŪP strateginiame plane nustatytų siektinų reikšmių, Komisija turėtų būti įgaliota, priimdama įgyvendinimo aktą, reikalauti, kad atitinkama valstybė narė imtųsi būtinų taisomųjų veiksmų pagal veiksmų planą, kuris bus parengtas konsultuojantis su Komisija ir jame bus nustatyti aiškūs pažangos rodikliai. Jei valstybė narė nepateiktų ar neįgyvendintų veiksmų plano arba jei šio veiksmų plano akivaizdžiai nepakaktų padėčiai ištaisyti, Komisija turėtų būti įgaliota įgyvendinimo aktu sustabdyti mėnesinių arba tarpinių išmokų mokėjimą;

(30)  Komisija taip pat turėtų būti įgaliota sustabdyti mokėjimus vykdydama daugiametę veiklos rezultatų stebėseną. Todėl tais atvejais, kai vėluojama daryti pažangą arba pažanga yra nepakankama siekiant nacionaliniame BŽŪP strateginiame plane nustatytų siektinų reikšmių, Komisija turėtų būti įgaliota, priimdama įgyvendinimo aktą, reikalauti, kad atitinkama valstybė narė imtųsi būtinų taisomųjų veiksmų pagal veiksmų planą, kuris bus parengtas konsultuojantis su Komisija ir jame bus nustatyti aiškūs pažangos rodikliai. Veiksmų planas turėtų būti parengtas dalyvaujant 94 straipsnyje nurodytiems partneriams. Jei valstybė narė nepateiktų ar neįgyvendintų veiksmų plano arba jei šio veiksmų plano akivaizdžiai nepakaktų padėčiai ištaisyti, Komisija turėtų būti įgaliota įgyvendinimo aktu sustabdyti mėnesinių arba tarpinių išmokų mokėjimą. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas tam, kad būtų laikomasi Sąjungos teisės aplinkos apsaugos srityje, Sąjungos ir valstybių narių įsipareigojimų pagal Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir Sutartyje nustatytų įpareigojimų;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  kaip ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 1306/2013, Komisija turėtų būti įgaliota sustabdyti mokėjimus, kai yra didelių trūkumų valdymo sistemose, įskaitant Sąjungos pagrindinių reikalavimų nesilaikymą ir ataskaitų nepatikimumą. Tačiau mokėjimų sustabdymo sąlygas būtina persvarstyti, kad šis mechanizmas būtų efektyvesnis. Dėl tokių sustabdymų finansinių padarinių turėtų būti nuspręsta atliekant ad hoc atitikties patvirtinimo procedūrą;

(31)  kaip ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 1306/2013, Komisija turėtų būti įgaliota sustabdyti mokėjimus, kai yra didelių trūkumų valdymo sistemose, įskaitant Sąjungos pagrindinių reikalavimų nesilaikymą ir ataskaitų nepatikimumą. BŽŪP įgyvendinimo ir kitų Sąjungos politikos sričių, inter alia, DVT ir įsipareigojimų klimato, aplinkos ir žmogaus teisių srityse, įgyvendinimo nesuderinamumas turėtų būti laikomas dideliu valstybių narių valdymo sistemų trūkumu. Tačiau mokėjimų sustabdymo sąlygas būtina persvarstyti, kad šis mechanizmas būtų efektyvesnis. Dėl tokių sustabdymų finansinių padarinių turėtų būti nuspręsta atliekant ad hoc atitikties patvirtinimo procedūrą;

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad bendra žemės ūkio politika turi būti suderinta su ES vystymosi politika, kaip pripažinta Komisijos komunikate dėl maisto ir ūkininkavimo ateities, COM(2017) 713 final, taip pat Tarybos ir valstybių narių 2017 m. naujajame Europos konsensuse dėl vystymosi; BŽŪP įgyvendinimo ir platesnio masto Sąjungos išorės tikslų nesuderinamumo problema turi būti sprendžiama taikant sankcijas, jei toks nesuderinamumas atsiranda dėl tyčinių veiksmų.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  Komisija yra atsakinga už Sąjungos biudžeto vykdymą bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis pagal Sutarties 317 straipsnį. Todėl Komisija turėtų būti įgaliota nuspręsti, priimdama įgyvendinimo aktus, ar valstybių narių patirtos išlaidos atitinka Sąjungos teisę. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė pagrįsti savo sprendimus išmokėti išmokas, o valstybių narių ir Komisijos nesutarimo atveju turėtų būti naudojamasi taikinimo procedūra. Siekiant suteikti valstybėms narėms teisines ir finansines garantijas dėl praeityje patirtų išlaidų, reikėtų nustatyti ilgiausią laikotarpį, per kurį Komisija turės nuspręsti, kokie turėtų būti reikalavimų nesilaikymo finansiniai padariniai;

(41)  Komisija yra atsakinga už Sąjungos biudžeto vykdymą bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis pagal Sutarties 317 straipsnį. Todėl Komisija turėtų būti įgaliota nuspręsti, priimdama įgyvendinimo aktus, ar valstybių narių patirtos išlaidos atitinka Sąjungos teisę, prioritetus ir tarptautinius susitarimus, be kita ko, Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos. Kalbant apie šiuos tikslus pasakytina, kad ypatingą dėmesį reikėtų skirti politikos suderinamumo vystymosi labui principui, taip pat Sutarties 191 straipsnyje nustatytiems Sąjungos tikslams, susijusiems su klimato ir aplinkos politika. Dėl žemės ūkio politikos ir jos finansavimo neturėtų būti kliudoma įgyvendinti Sąjungos politiką kitose srityse. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė pagrįsti savo sprendimus išmokėti išmokas, o valstybių narių ir Komisijos nesutarimo atveju turėtų būti naudojamasi taikinimo procedūra. Siekiant suteikti valstybėms narėms teisines ir finansines garantijas dėl praeityje patirtų išlaidų, reikėtų nustatyti ilgiausią laikotarpį, per kurį Komisija turės nuspręsti, kokie turėtų būti reikalavimų nesilaikymo finansiniai padariniai;

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad bendra žemės ūkio politika turi būti suderinta su ES vystymosi politika, kaip pripažinta Komisijos komunikate dėl maisto ir ūkininkavimo ateities, COM(2017) 713 final, taip pat Tarybos ir valstybių narių 2017 m. naujajame Europos konsensuse dėl vystymosi; BŽŪP įgyvendinimo ir platesnio masto Sąjungos išorės tikslų nesuderinamumo problema turi būti sprendžiama taikant sankcijas, jei toks nesuderinamumas atsiranda dėl tyčinių veiksmų.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(49)  Komisijos komunikate „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ nustatyta strateginė ateities BŽŪP kryptis yra aplinkos apsaugos ir klimato srities veiksmų stiprinimas ir pagalba pasiekti Sąjungos aplinkos ir klimato tikslus. Todėl tapo būtina dalytis žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos ir kitais integruotos administravimo ir kontrolės sistemos duomenimis siekiant aplinkos ir klimato tikslų nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis. Taigi, reikėtų priimti nuostatą dėl dalijimosi tais integruotoje sistemoje surinktais duomenimis, kurie yra svarbūs siekiant aplinkos ir klimato tikslų, tarp valstybių narių valdžios institucijų ir su Sąjungos institucijomis ir įstaigomis. Siekiant efektyviau naudoti įvairioms valdžios institucijoms prieinamus duomenis Europos statistiniams duomenims rengti, taip pat reikėtų nustatyti, kad integruotos sistemos duomenis reikia statistikos tikslais teikti Europos statistikos sistemos įstaigoms;

(49)  Komisijos komunikate „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ nustatyta strateginė ateities BŽŪP kryptis yra aplinkos apsaugos ir klimato srities veiksmų stiprinimas ir pagalba pasiekti Sąjungos aplinkos ir klimato tikslus. Komunikate taip pat pabrėžiamas visuotinis BŽŪP aspektas ir nurodoma, kad Sąjunga yra įsipareigojusi stiprinti politikos suderinamumą darnaus vystymosi labui. Todėl nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu tapo būtina dalytis žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos ir kitais integruotos administravimo ir kontrolės sistemos duomenimis siekiant aplinkos ir klimato tikslų, politikos suderinamumo darnaus vystymosi labui ir darnos su kitomis Sąjungos vidaus ir išorės politikos kryptimis nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis. Taigi, reikėtų priimti nuostatą dėl dalijimosi tais integruotoje sistemoje surinktais duomenimis, kurie yra svarbūs siekiant minėtų tikslų, tarp valstybių narių valdžios institucijų ir su Sąjungos institucijomis ir įstaigomis. Siekiant efektyviau naudoti įvairioms valdžios institucijoms prieinamus duomenis Europos statistiniams duomenims rengti, taip pat reikėtų nustatyti, kad integruotos sistemos duomenis reikia statistikos tikslais teikti Europos statistikos sistemos įstaigoms;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(49a)  valstybėms narėms planuojant ir įgyvendinant BŽŪP politiką ir priemones, visų pirma susijusias su savanoriškos susietosios paramos ir žemės ūkio rezervo panaudojimu sprendžiant rinkos krizės atvejus, taip pat reikia atsižvelgti į papildomą strateginę kryptį siekiant užtikrinti, kad su BŽŪP susiję žemės ūkio maisto produktų sektoriaus prekybos rezultatai būtų suderinami su Sąjungos vystymosi politika;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(53)  atsižvelgiant į tarptautinę prekybos žemės ūkio produktais struktūrą ir siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, būtina organizuoti bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Taip pat būtina Sąjungos lygmeniu sukurti centralizuotą dokumentų sistemą dėl trečiosiose valstybėse įsisteigusių įmonių, kurios gauna arba išmoka išmokas;

(53)  atsižvelgiant į tarptautinę prekybos žemės ūkio produktais struktūrą ir siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą bei įsipareigojimų dėl politikos suderinamumo vystymosi labui laikymąsi, būtina organizuoti bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių. Taip pat būtina Sąjungos lygmeniu sukurti centralizuotą dokumentų sistemą dėl trečiosiose valstybėse įsisteigusių įmonių, kurios gauna arba išmoka išmokas. Tokia sistema turėtų padėti nustatyti BŽŪP įgyvendinimo ir Sąjungos išorės politikos tikslų nenuoseklumo atvejus. Dokumentų sistemoje dėmesys turėtų būti skiriamas pirmiau minėtų įmonių trečiosiose šalyse indėliui ar poveikiui įgyvendinant Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. Tokiuose dokumentuose taip pat turėtų būti pabrėžiamas BŽŪP indėlis (ypač atsižvelgiant į jos išorės aspektą) siekiant Sąjungos vystymosi tikslų, nustatytų Sutarties 208 straipsnyje;

Pagrindimas

Laikydamasi patikimo ir veiksmingo bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis principų, Komisija stiprina dialogą su šalimis partnerėmis visais aspektais, darančiais poveikį jų vystymosi procesui, nesvarbu, ar jie tiesiogiai patenka į Sąjungos politikos sistemą, ar ne. Sąjungos partnerių indėlis turėtų padėti nustatyti ir ištaisyti ES politikos nuoseklumo trūkumą, o duomenų rinkimas ir dalijimasis jais šį procesą palengvins.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(55)  paramos sąlygos yra svarbi BŽŪP dalis, ypač pagal su aplinka ir klimatu susijusius jos elementus, taip pat sprendžiant su visuomenės sveikata ir gyvūnais susijusius klausimus. Tai reiškia, kad siekiant užtikrinti paramos sąlygų sistemos veiksmingumą, turi būti vykdoma kontrolė, o prireikus turėtų būti taikomos nuobaudos. Siekiant sudaryti vienodas sąlygas paramos gavėjams įvairiose valstybėse narėse, Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatytos tam tikros bendros taisyklės dėl paramos sąlygų laikymosi kontrolės ir nuobaudų;

(55)  paramos sąlygos yra svarbi BŽŪP dalis, užtikrinant, kad išmokos padėtų pasiekti aukšto lygmens tvarumą, pvz., kalbant apie pesticidų naudojimą, ir užtikrinant vienodas sąlygas ūkininkams vienoje valstybėje narėje ir skirtingose valstybėse narėse, ypač pagal su aplinka ir klimatu susijusius jos elementus, taip pat sprendžiant su visuomenės sveikata ir gyvūnų gerove susijusius klausimus. Tai reiškia, kad siekiant užtikrinti paramos sąlygų sistemos veiksmingumą, turi būti vykdoma kontrolė, o prireikus turėtų būti taikomos nuobaudos. Siekiant sudaryti tokias vienodas sąlygas paramos gavėjams įvairiose valstybėse narėse, Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatytos tam tikros bendros taisyklės dėl paramos sąlygų laikymosi, kontrolė ir nuobaudos ryšium su reikalavimų nesilaikymu;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(67)  šiomis aplinkybėmis turėtų būti tinkamai pripažintas pilietinės visuomenės, įskaitant žiniasklaidą ir nevyriausybines organizacijas, vaidmuo ir įnašas stiprinant administracinės kontrolės sistemą kovojant su sukčiavimu ir bet kokiu netinkamu viešųjų lėšų naudojimu;

(67)  šiomis aplinkybėmis turėtų būti tinkamai pripažintas pilietinės visuomenės, įskaitant žiniasklaidą ir nevyriausybines organizacijas, vaidmuo ir įnašas stiprinant administracinės kontrolės sistemą kovojant su sukčiavimu ir bet kokiu netinkamu viešųjų lėšų naudojimu. Be to, pirmiau minėti suinteresuotieji subjektai turėtų būti raginami atkreipti Komisijos bylas nagrinėjančio pareigūno, kurio pareigybė įsteigta Reglamentu (ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų], dėmesį į BŽŪP įgyvendinimo ir esamų Sąjungos politikos priemonių neatitikimus, ypač atsižvelgiant į Sąjungos aplinkos ir vystymosi politiką, ir apie juos jam pranešti;

Pagrindimas

ES įsipareigojo pripažinti ir stiprinti nevalstybinių subjektų dalyvavimo principą siekiant įgyvendinti trečiųjų šalių partnerių vystymosi tikslus pagal 2005 m. ES konsensusą dėl vystymosi, kuris buvo dar kartą patvirtintas 2017 m. pasiektu naujuoju konsensusu dėl vystymosi. Komisijos bylas nagrinėjančio pareigūno pareigybė įsteigta strateginių planų reglamento pakeitimais.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

82 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(82)  Komisijos įgyvendinimo įgaliojimai taip pat turėtų apimti: taisykles, nustatomas siekiant vienodo su Sąjungos finansinių interesų apsauga susijusių valstybių narių pareigų taikymo, ir būtinas taisykles siekiant vienodo patikrų taikymo Sąjungoje;

(82)  Komisijos įgyvendinimo įgaliojimai taip pat turėtų apimti: taisykles, nustatomas siekiant vienodo su Sąjungos finansinių interesų apsauga susijusių valstybių narių pareigų taikymo, kurios turėtų apimti biudžeto veiksmingumo principą ir pagal kurias būtų neleidžiama skirti BŽŪP išmokų, kurios lemtų papildomas Sąjungos biudžeto išlaidas, ir būtinas taisykles siekiant vienodo patikrų taikymo Sąjungoje. Todėl Komisija taip pat turėtų nustatyti taisykles, kuriomis būtų užtikrintas BŽŪP įgyvendinimo valstybėse narėse ir kitų Sąjungos politikos priemonių nuoseklumas, ypač atsižvelgiant į Sutarties 11 ir 191 straipsniuose nustatytus aplinkosaugos reikalavimus, taip pat į Sutarties 208 straipsnyje nurodytus įsipareigojimus politikos nuoseklumo vystymosi labui srityje;

Pagrindimas

Sąnaudos, kurių atsiranda dėl poveikio aplinkai, visuomenės sveikatai, socialinėms struktūroms ir vystymuisi, tampa kitų viešųjų sričių, įskaitant ES, išlaidomis. Tai reiškia, kad, jeigu išlaidos nėra veiksmingos, mes permokame kelis kartus, tarkim, vieną kartą mokėdami, pvz., už perteklinę gamybą, tada dar kartą reaguodami į krizes ir dar kartą skirdami finansavimą paramai vystymuisi. Arba sumokėję už taršią žemės ūkio praktiką, mokame, kad vėliau po jos išvalytume arba atkurtume ekosistemas, arba vėl mokame, kad išvalytume geriamąjį vandenį.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  BŽŪP analizės, valdymo, stebėsenos, keitimosi informacija ir įgyvendinimo priemonės, taip pat su kontrolės sistemų įgyvendinimu ir technine bei administracine parama susijusios priemonės;

a)  BŽŪP analizės, valdymo, stebėsenos, keitimosi informacija ir įgyvendinimo priemonės ir Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. ir Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos įgyvendinimas, taip pat su kontrolės sistemų įgyvendinimu ir technine bei administracine parama susijusios priemonės;

Pagrindimas

SESV 208 straipsniu nustatoma, kad visose ES politikos srityse reikia atsižvelgti į vystymosi tikslus. Visuotinio apsirūpinimo maistu saugumo stiprinimas ir pagalba siekiant sukurti tvirtas žemės ūkio sistemas besivystančiose šalyse yra labai svarbūs ES vystomojo bendradarbiavimo ir DVT tikslai. Žemės ūkio sektoriaus vidaus rinkos reguliavimas turi tiesioginį poveikį šių sistemų veikimui besivystančiose šalyse.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  Komisijos vykdomi nuotolinio stebėjimo technologijomis grindžiami veiksmai, skirti žemės ūkio ištekliams stebėti pagal 23 straipsnį;

c)  Komisijos vykdomi nuotolinio stebėjimo technologijomis grindžiami veiksmai, skirti žemės ūkio ištekliams stebėti, ir valstybių narių dalyvavimas ūkininkavimo veikloje, atitinkančioje Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos, pagal 23 straipsnį;

Pagrindimas

SESV 208 straipsniu nustatoma, kad visose ES politikos srityse reikia atsižvelgti į vystymosi tikslus. Visuotinio apsirūpinimo maistu saugumo stiprinimas ir pagalba siekiant sukurti tvirtas žemės ūkio sistemas besivystančiose šalyse yra labai svarbūs ES vystomojo bendradarbiavimo ir DVT tikslai. Žemės ūkio sektoriaus vidaus rinkos reguliavimas turi tiesioginį poveikį šių sistemų veikimui besivystančiose šalyse.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  BŽŪP tyrimai ir fondų lėšomis finansuojamų priemonių vertinimas, įskaitant vertinimo metodų tobulinimą ir keitimąsi informacija apie praktiką BŽŪP srityje, taip pat su Europos investicijų banku (EIB) atliekami tyrimai;

f)  BŽŪP tyrimai ir fondų lėšomis finansuojamų priemonių vertinimas, įskaitant vertinimo metodų tobulinimą ir keitimąsi informacija apie praktiką BŽŪP srityje, taip pat su Europos investicijų banku (EIB) atliekami tyrimai, įtraukiant Reglamento (ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] nurodytus atitinkamus subjektus, t. y. vietos, regionų, nacionalinius ir tarptautinius suinteresuotuosius subjektus, akademinio pasaulio ekspertus ir NVO;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  įnašas, skirtas su informacijos sklaida, informuotumo didinimu, bendradarbiavimo skatinimu ir keitimusi patirtimi Sąjungos lygmeniu susijusioms priemonėms, kurių imamasi vykdant su kaimo plėtra susijusią intervenciją, įskaitant suinteresuotųjų šalių tinklų kūrimą, įgyvendinti;

h)  įnašas, skirtas su informacijos sklaida, informuotumo, be kita ko, apie BŽŪP visuotino masto padarinius, didinimu, bendradarbiavimo skatinimu ir keitimusi patirtimi vietos, regioniniu, nacionaliniu, Sąjungos ir tarptautiniu lygmeniu susijusioms priemonėms, kurių imamasi vykdant su kaimo plėtra susijusią intervenciją, įskaitant suinteresuotųjų šalių tinklų kūrimą, įgyvendinti;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja)  BŽŪP poveikis trečiosiose šalyse, visų pirma, besivystančiose šalyse.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  skatinti ir užtikrinti nuoseklų Sąjungos taisyklių taikymą.

d)  skatinti ir užtikrinti nuoseklų Sąjungos taisyklių ir taisyklių, kurias Sąjunga turi taikyti pagal atitinkamas tarptautines sutartis, taikymą.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  valdyti Sąjungos žemės ūkio rinkas pasauliniame kontekste;

a)  sąžiningai ir tvariai valdyti Sąjungos žemės ūkio rinkas pasauliniame kontekste, be kita ko, regioniniu ir pasauliniu lygiu nustatant ir išplečiant rinkos stebėsenos mechanizmus, atsižvelgiant į vystymosi tikslus;

Pagrindimas

Stebėsena yra būtina siekiant suprasti išorinį poveikį ES vidaus politikai besivystančiose šalyse ir taip užtikrinti politikos nuoseklumą vystymosi labui. Panašiai, kaip nustatyta SESV 191 straipsnyje, BŽŪP ir jos finansavimas neturėtų trukdyti siekti darnaus vystymosi tikslų arba tikslų, išdėstytų Paryžiaus susitarime.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  užtikrinti agrarinę ekonominę ir agrarinę su aplinka ir klimatu susijusią žemės ūkio paskirties žemės ir žemės naudojimo keitimo, įskaitant agrarinį miškų ūkį, ir augalų būklės stebėseną, kad būtų galima atlikti apskaičiavimus, visų pirma derliaus bei žemės ūkio produkcijos ir poveikio žemės ūkiui išimtinėmis aplinkybėmis apskaičiavimą;

b)  užtikrinti agrarinę ekonominę ir agrarinę su aplinka ir klimatu susijusią žemės ūkio paskirties žemės ir žemės naudojimo keitimo, įskaitant agrarinį miškų ūkį, ir augalų būklės stebėseną, kad būtų galima atlikti apskaičiavimus, visų pirma derliaus bei žemės ūkio produkcijos ir poveikio žemės ūkiui išimtinėmis aplinkybėmis apskaičiavimą, ir stebėti pažangą, daromą įgyvendinant žemės ūkio praktiką, padedančią siekti klimato srities tikslų ir Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. ir Paryžiaus susitarime dėl klimato kaitos išdėstytų tikslų;

Pagrindimas

Stebėsena yra būtina siekiant suprasti išorinį poveikį ES vidaus politikai besivystančiose šalyse. Panašiai, kaip nustatyta SESV 191 straipsnyje, Sąjungos klimato srities ir aplinkosaugos politikos tikslai, BŽŪP ir jos finansavimas neturėtų trukdyti siekti darnaus vystymosi tikslų arba tikslų, išdėstytų Paryžiaus susitarime.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  padėti siekti pasaulio rinkų skaidrumo;

d)  padėti siekti pasaulio rinkų skaidrumo, be kita ko, užtikrinant politikos suderinamumą vystymosi labui;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 7 straipsnio c punktą Komisija finansuoja veiksmus, skirtus duomenims, reikalingiems BŽŪP įgyvendinti ir stebėti, įskaitant iš palydovų gautus duomenis, geoerdvinius duomenis ir meteorologinius duomenis, rinkti ar pirkti, erdvinių duomenų infrastruktūros ir interneto svetainei kurti, specialiesiems klimato sąlygų tyrimams atlikti, nuotoliniam žemės naudojimo keitimo ir dirvožemio būklės stebėjimui vykdyti, taip pat agrometeorologiniams ir ekonometriniams modeliams atnaujinti. Prireikus šie veiksmai vykdomi bendradarbiaujant su EAA, JRC, nacionalinėmis laboratorijomis ir įstaigomis arba įtraukiant privatųjį sektorių.

Pagal 7 straipsnio c punktą Komisija finansuoja veiksmus, skirtus duomenims, reikalingiems BŽŪP įgyvendinti ir stebėti bei stebėti jos poveikį Sąjungos viduje ir už jos ribų, įskaitant iš palydovų gautus duomenis, geoerdvinius duomenis ir meteorologinius duomenis, rinkti ar pirkti, erdvinių duomenų infrastruktūros ir interneto svetainei kurti, specialiesiems klimato sąlygų tyrimams atlikti, nuotoliniam žemės naudojimo keitimo ir dirvožemio būklės stebėjimui vykdyti, taip pat agrometeorologiniams ir ekonometriniams duomenims ir modeliams atnaujinti. Prireikus šie veiksmai vykdomi bendradarbiaujant su EAA, JRC, nacionalinėmis laboratorijomis ir įstaigomis arba įtraukiant pilietinę visuomenę ir privatųjį sektorių. Jie apima dalijimąsi prieiga ir indėlį kalbant apie tarptautines iniciatyvas ir duomenų šaltinius, įskaitant JT bendrosios klimato kaitos konvenciją, taip pat su klimatu ir aplinka susijusius duomenis, arba duomenis ir (arba) informaciją, kuria prisidedama prie pasaulio rinkų skaidrumo arba padedama stebėti darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

23a straipsnis

 

Politikos suderinamumo vystymosi labui stebėsena

 

1.  Vadovaujantis SESV 208 straipsnio nuostatomis, reguliariai atliekami nepriklausomi BŽŪP poveikio besivystančių šalių maisto produktų sistemoms ir ilgalaikiam aprūpinimui maistu vertinimai. Vykdant šią stebėseną ypatingas dėmesys skiriamas žemės ūkio maisto produktų prekybos srautų tarp ES ir besivystančių šalių poveikiui:

 

a)    maisto gamybai, perdirbimui ir platinimui mažiausiai išsivysčiusiose šalyse;

 

b)    vietos smulkiesiems gamintojams ir moterims ūkininkėms;

 

c)   produktams, kurie besivystančiose šalyse laikomi jautriais importui,

 

d)    produktams iš tų sektorių, kuriuose buvo skiriamos BŽŪP susietosios išmokos ir kuriuose taikomos BŽŪP krizių valdymo priemonės.

 

2.  Vertinant tiriami Sąjungos rinkos observatorijų, atvejų tyrimų, ataskaitų apie darnaus vystymosi tikslus duomenys, taip pat įrodymai, kuriuos pateikia šalys partnerės ir kiti suinteresuotieji subjektai, pvz., pilietinės visuomenės organizacijos. Šiuo tikslu išplečiama Sąjungos rinkos observatorijų sektorių ir geografinė aprėptis, siekiant apimti produktus, kurie šalyse partnerėse laikomi jautriais importui, ir įtraukti mažiausiai išsivysčiusias šalis. Komisija pagal 100 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatoma vertinimo aprėptis ir procedūra.

 

3.  Jei stebėsenos duomenys parodo, kad yra neigiamo poveikio rizika žemės ūkio maisto produktų gamybai ir perdirbimui ar besivystančios šalies apsirūpinimo maistu saugumui, Komisija paskelbia ankstyvąjį perspėjimą, po kurio pradedamos Sąjungos ir poveikį patyrusių ūkininkų bendruomenių bei šalies partnerės vyriausybės konsultacijos, siekiant susitarti dėl priemonių. Nukentėjusios šalys gali naudotis socialine apsaugos priemone.

 

4.  Jei ankstyvasis perspėjimas nėra paskelbiamas, bet patiriamas neigiamas poveikis, nukentėjusioji šalis gali pateikti skundą. Skundus priima nuolatinis Europos Parlamento pranešėjas politikos suderinamumo vystymosi labui klausimais, o skundą nagrinėja Komisijos bylas nagrinėjantys pareigūnai. Įrodymus gali pateikti nukentėjusios grupės ir kiti suinteresuotieji subjektai.

 

5.  Komisija teikia metinę vertinimo rezultatų, gautų duomenų ir Sąjungos politinio atsako ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pagrindimas

Šia procedūra siekiama nustatyti mechanizmą, kurį taikant vienu metu būtų stebimas politikos suderinamumas vystymosi labui ir Komisija galėtų informuoti rinkas ir galimas nukentėjusias bendruomenes. Taip išplečiamas jau esamų rinkos observatorijų vaidmuo. Komisijoje jau įsteigta bylas nagrinėjančio pareigūno pareigybė. Tokia funkcija galėtų būti numatyta ir ES delegacijose prekybos ir žemės ūkio klausimais.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  su finansavimu pagal 7 straipsnio b ir c punktus susijusios taisyklės;

a)  su finansavimu pagal 7 straipsnio b, c ir punktus susijusios taisyklės;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalies c punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  dėl jų neatsiranda neigiamas poveikis visuomenei ir aplinkai ir jos atitinka Sąjungos politikos tikslus ir tarptautinius įsipareigojimus bei prievoles pagal Reglamento (ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] 5 ir 6 straipsnius.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei valstybės narės nepateikia arba neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų plano arba jei to veiksmų plano akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų mokėjimas.

Jei valstybės narės nepateikia arba neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų plano arba jei to veiksmų plano akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti ar jis neatitinka Sąjungos tarptautinių susitarimų ar politikos suderinamumo vystymosi labui, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų mokėjimas.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 7 straipsnio e punktą finansuojamo informacijos teikimo tikslas yra visų pirma padėti paaiškinti, įgyvendinti ir plėtoti BŽŪP ir didinti visuomenės informuotumą apie jos turinį ir tikslus, rengiant informavimo kampanijas atkurti vartotojų pasitikėjimą po krizių, teikti informaciją ūkininkams ir kitiems kaimo regionuose veikiantiems subjektams, propaguoti europietišką žemės ūkio modelį ir padėti piliečiams jį suprasti.

Pagal 7 straipsnio e punktą finansuojamo informacijos teikimo tikslas yra visų pirma padėti paaiškinti, įgyvendinti ir plėtoti BŽŪP ir didinti visuomenės informuotumą apie jos turinį ir tikslus, įskaitant klimato kaitos švelninimą, aplinkos apsaugą, gyvūnų gerovę, socialinių struktūrų kaimo vietovėse išlaikymą, taip pat jos visuotinį mastą, tuo pat metu prisiimant atsakomybę už BŽŪP poveikį, visų pirma besivystančioms šalims, ir informuoti piliečius po krizių rengiant nešališkas ir objektyvias informavimo kampanijas, teikti informaciją ūkininkams ir kitiems kaimo regionuose veikiantiems subjektams, propaguoti darnų Sąjungos žemės ūkio modelį ir padėti piliečiams jį suprasti.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybių narių pagal 57 straipsnio 2 dalį nustatytose sistemose numatomos sistemingos patikros, kurios taip pat atliekamos tose srityse, kuriose klaidų rizika yra didžiausia.

Valstybių narių pagal 57 straipsnio 2 dalį nustatytose sistemose numatomos sistemingos patikros, kurios taip pat atliekamos tose srityse, kuriose klaidų rizika yra didžiausia ir kuriose dėl tokios rizikos pobūdžio aplinkai, klimatui ir visuomenės arba gyvūnų sveikatai gali būti padaryta didžiausia žala.

Pagrindimas

Šia formuluote, atsižvelgiant į naują įgyvendinimo modelį, atnaujinama rizikos sąvoka. Rizikos fondams principą, kuriuo vadovautasi lig šiol, taip pat reikėtų suprasti kaip veiksmingo ES ir valstybių narių viešųjų lėšų panaudojimo principą. Tai reiškia, kad, vadovaujantis veiksmingo biudžeto lėšų panaudojimo principu, BŽŪP neturėtų suteikti galimybių eikvoti viešąsias lėšas patiriant papildomas išlaidas, pvz., kai eksternalizuotos išlaidos galiausiai padengiamos viešosiomis lėšomis.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Patikros neatliekamos EIB arba kitų tarptautinių finansų įstaigų, kuriose valstybė narė yra akcininkė, lygmeniu.

Valstybės narės neatlieka patikrų EIB arba kitų tarptautinių finansų įstaigų, kuriose valstybė narė yra akcininkė, lygmeniu. Šios sisteminės atitikties ir nuoseklumo patikros atliekamos Sąjungos ar kitu atitinkamu lygmeniu.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Valstybės narės užtikrina, kad per integruotą sistemą surinkti duomenų rinkiniai, kurie yra svarbūs Komisijai siekiant analizuoti, stebėti ir vertinti BŽŪP, BŽŪP strateginių planų ir remiamų intervencinių priemonių poveikį Sąjungos vystymosi tikslams ir besivystančiose šalyse, būtų teikiami Komisijai nemokamai ir, jei reikia, valstybių narių nacionalinėms institucijoms, atsakingoms už BŽŪP strateginių planų rengimą, ir nacionalinėms už BŽŪP strateginius planus atsakingoms vadovaujančiosioms institucijoms.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

76 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

76a straipsnis

 

Atsakingų investicijų ir gerosios praktikos įrodymas

 

Įmonės, kurios pageidauja, kad į jų investicijas ir gerąją praktiką, kuri gali atsverti neigiamą poveikį, būtų atsižvelgta atliekant vertinimą pagal Reglamento (ES).../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] 7 straipsnį, pateikia Komisijai reikiamus įrodymus.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės Komisijai nusiunčia trečiojoje šalyje įsisteigusių įmonių, su kuriomis susijusi suma buvo ar turėjo būti išmokėta arba gauta toje valstybėje narėje, sąrašą.

2.  Valstybės narės Komisijai nusiunčia trečiojoje šalyje įsisteigusių įmonių, su kuriomis susijusi suma buvo ar turėjo būti išmokėta arba gauta toje valstybėje narėje, sąrašą. Prireikus Komisija kviečia trečiųjų šalių, įskaitant besivystančias šalis, ekspertus, kad jie nustatytų BŽŪP įgyvendinimo išorės poveikį valstybių narių lygmeniu.

Pagrindimas

Siekdama patikimo ir veiksmingo bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis, Komisija turėtų stiprinti dialogą su šalimis partnerėmis visais aspektais, kurie daro poveikį jų vystymosi procesui. Sąjungos partnerių indėlis turėtų padėti nustatyti ir ištaisyti ES politikos nuoseklumo trūkumus, visų pirma tarp vidaus politikos priemonių išorės aspektų ir pačių išorės politikos priemonių.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

83 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  76a straipsnyje nurodytų įrodymų, susijusių su atsakingomis investicijomis ir gerąja praktika, pateikimu;

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena

Nuorodos

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

5.7.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Maria Heubuch

11.7.2018

Svarstymas komitete

19.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

7.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Maria Heubuch, György Hölvényi, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Judith Sargentini

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Asim Ademov, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, John Howarth, Tom Vandenkendelaere, Josef Weidenholzer, Bogdan Andrzej Zdrojewski

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

20

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Asim Ademov, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Bogusław Sonik, Tom Vandenkendelaere, Anna Záborská, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

John Howarth, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

2

0

ECR

Czesław Hoc, Bernd Lucke

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

  • [1]  Europos Komisija, Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „ES pagalbos besivystančioms šalims sprendžiant aprūpinimo maistu problemas politikos programa“ KOM(2010) 127 galutinis. Briuselis, Europos Komisija, 2010 m. kovo 31 d.

Biudžeto KOMITETO NUOMONĖ (23.11.2018)

pateikta Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Nuomonės referentas: Zbigniew Kuźmiuk

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Horizontalaus reglamento dėl BŽŪP (COM(2018)393) projekte Komisija siūlo išsaugoti dabartinę BŽŪP finansavimo struktūrą: BŽŪP būtų finansuojama iš dviejų atskirų fondų – EŽŪGF ir EŽŪFKP. Bendros apimties priemones, išmokamas metinėje sistemoje pagal pirmąjį ramstį, papildytų lėšos pagal daugiamates antrojo ramsčio programas.

Komisijos pasiūlymuose dėl ES DFP 2021–2027 m. BŽŪP skiriama suma sudaro 324,3 mlrd. eurų palyginamosiomis kainomis. Tikimasi išsaugoti du BŽŪP ramsčius. Tiesioginėms išmokoms ir rinkos intervencinėms priemonėms Komisija numatė 254,2 mlrd. eurų palyginamosiomis kainomis, skirdama 70 mlrd. eurų palyginamosiomis kainomis kaimo plėtrai.

Nuomonės referentas nesutinka su BŽŪP skiriamo ES finansavimo sumažinimu.

Didelis BŽŪP sumažinimas (31 896 mlrd. eurų palyginamosiomis kainomis (2018 m.)) pirmajam ramsčiui (sumažinimas 11 proc.) ir 26 675 mlrd. eurų palyginamosiomis kainomis (2018 m.) antrajam ramsčiui (sumažinimas 28 proc.) gali padaryti neigiamą poveikį galimybei pasiekti šios politikos tikslus. Toks sumažinimas padarys neigiamą poveikį, kuris peržengs kaimo vietovių ribas. Visų pirma, drastiškas antrojo ramsčio finansavimo sumažinimas gali sustabdyti nelygybės tarp skirtingų valstybių narių žemės ūkio vietovių mažinimą. Be to, jis gali neproporcingai paliesti mažiau klestinčias šalis, kurioms itin reikalinga tolesnė ekonominė konvergencija. Panašus poveikis galėtų būti padarytas padidinus bendro nacionalinio išlaidų pagal BŽŪP antrąjį ramstį finansavimo lygį.

Nuomonės referento nuomone, BŽŪP užmojai aplinkos ir klimato srityse turėtų būti didinami kartu didinant biudžetą šiam tikslui pasiekti. Priešingu atveju, nustatant pernelyg plataus užmojo ir sudėtingus reikalavimus ūkininkams bus padarytas neigiamas poveikis siekiant BŽŪP tikslų ir rezultatų.

Nuomonės referentas primygtinai reikalauja užtikrinti vienodas sąlygas ES ūkininkams ES bendrojoje rinkoje. ES vidaus rinkoje veikiantys ūkininkai turi atitikti tuos pačius, vis aukštesnius ES gamybos standartus. Todėl nuomonės referentas pasisako už tai, kad tarp valstybių narių būtų visiškai suvienodintos tiesioginės išmokos ir primygtinai reikalauja baigti tiesioginių išmokų vienodinimą 2021–2027 m. finansinėje perspektyvoje. Nustačius naujus BŽŪP tikslus Komisijos siūlomas tiesioginių išmokų suvienodinimo lygis paliktų didelius, nepagrįstus ir nenuoseklius skirtumus paramos, skirtos bendrojoje rinkoje veikiantiems žemės ūkio gamintojams, srityje.

Nuomonės referentas mano, kad naujasis žemės ūkio rezervas, sukurtas pagal EŽŪGF, turėtų sudaryti atskirą biudžeto eilutę su EŽŪGF šiam tikslui planuojamomis išlaidomis EŽŪGF ribose dabartiniams 2021–2027 m. laikotarpio metams, nesumažinant išlaidų, skirtų tiesioginėms išmokoms.

Nuomonės referentas pritaria tam, kad būtų vėl numatyta, kad finansinės drausmės mechanizmas netaikomas paramos gavėjams, gaunantiems iki 2 000 eurų tiesioginių išmokų. Įtraukiant visus žemės ūkio paramos gavėjus, kaip siūlo Komisija, nebus pasiektas tikslas subalansuoti tiesioginės paramos paskirstymą tarp įvairių dydžių ūkių.

Nuomonės referento nuomone, Komisijos pasiūlymas šiuo metu privalomą N+3 taisyklę pakeisti N+2 taisykle, kad būtų panaikinti nepanaudoto biudžeto įsipareigojimai, susiję su kaimo plėtros intervencinėmis priemonėmis, susiaurins BŽŪP strateginių planų įgyvendinimą ir kils pavojus, kad valstybės narės praras lėšas.

Nuomonės referentas siūlo per pirmus BŽŪP strateginių planų įgyvendinimo metus, t. y. 2021 metais, 5 proc. padidinti avansų sumas valstybėms narėms, kad būtų įgyvendintos intervencinės priemonės, finansuojamos iš EŽŪFKP.

Atsižvelgiant į naują BŽŪP įgyvendinimo modelį reglamento projekte išplečiamas atvejų, kuriais Komisija gali sustabdyti mokėjimus, sąrašas. Tuo tarpu valstybės narės, valdydamos pagal BŽŪP finansuojamas programas, jau dabar deda daug pastangų, kad pasirašytų sutartis ir veiksmingai panaudotų šias lėšas.

Nuomonės referento nuomone, nustačius siūlomas metines tarpines reikšmes, nebus nustatyti geresni BŽŪP tikslai, tačiau bus nustatyta didelė administracinė našta ir kils didesnė finansinė rizika valstybėms narėms.

Supaprastinimo sumetimais nuomonės referentas siūlo išbraukti 15 straipsnyje nustatytą kompensavimo taisyklę, kuri, jo nuomone, turėtų būti reglamentuojama įgyvendinimo akto nuostatomis, o ne pagrindiniame akte nustatyta taisykle.

Nuomonės referentas taip pat siūlo išbraukti 35 straipsnį dėl to, kad naudotis veiklos lėšų rezervu turėtų būti galima tik atsižvelgiant į rezultatus, tačiau sąnaudų tinkamumas paramos gavėjo lygiu neturėtų būti siejamas su „atitinkamu praneštu produktu“. Taikant šį metodą bus nustatyti dideli apribojimai ir kils sunkumų programavimo ir įgyvendinimo priemonių etapu.

Nuomonės referento nuomone, 37, 38 ir 39 straipsniai turėtų būti išbraukti atsižvelgiant į jų finansines pasekmes valstybėms narėms dėl vienašališkai Komisijos priimtų sprendimų sustabdyti mokėjimus. Pateikdama šį pasiūlymą Komisija nepateikė pagrindimo, kaip tokia griežta daugiamečio plano įgyvendinimo sistema užtikrintų geresnį tikslų pasiekimą, negu kad taikant N+3 taisyklę.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  savo 2018 m. gegužės 30 d. rezoliucijoje dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių (2018/2714(RSP) Europos Parlamentas apgailestavo dėl to, kad 2018 m. gegužės 2 d. Komisijos pasiūlyme dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos nustatytas 15 proc. mažesnis bendros žemės ūkio politikos lygis, ir ypač prieštaravo bet kokiam radikaliam sumažinimui, kuris galėtų pakenkti šios politikos pobūdžiui ir tikslams. Šiuo atžvilgiu joje taip pat iškeltas klausimas dėl pasiūlymo net daugiau kaip 25 proc. sumažinti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšas;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b)  atsižvelgiant į tiesioginių išmokų, kitų išmokų pagal pirmąjį ramstį ir antrojo ramsčio fondų, kuriais labai prisidedama prie investicijų ir užimtumo kaimo vietovėse, svarbą ūkininkams ir atsižvelgiant į esminį bendros žemės ūkio politikos vaidmenį, didelis sumažinimas, numatytas taikyti antrajam BŽŪP ramsčiui, yra nepriimtinas. Todėl būtina išlaikyti 2021–2027 m. 27 ES valstybių narių bendros žemės ūkio politikos finansavimą bent 2014–2020 m. biudžeto lygyje, tuo pačiu sudarant pradinės žemės ūkio krizių rezervui skirtos sumos biudžetą: 383 255 mlrd. EUR 2018 m. kainomis (t. y. 431 946 mlrd. EUR dabartinėmis kainomis).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1c)  žemės ūkis neturi patirti jokių finansinių trūkumų dėl politinių sprendimų, pavyzdžiui, dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES arba dėl naujų ES politikos krypčių finansavimo;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekiant užtikrinti, kad BŽŪP finansavimo sumos neviršytų metinių viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti finansinės drausmės mechanizmą, pagal kurį koreguojamas tiesioginės paramos dydis. Tačiau nustatyta 2 000 EUR apatinė riba turėtų būti panaikinta. Turėtų būti išlaikytas žemės ūkio rezervas, skirtas žemės ūkio sektoriui remti tuo atveju, jei rinkos pokyčiai ar didelės krizės padarytų poveikį žemės ūkio gamybai ar produkcijos paskirstymui. Reglamento (ES, Euratomas) [naujas Finansinis reglamentas] 12 straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus galima perkelti tik į kitus finansinius metus. Siekiant labai supaprastinti įgyvendinimo procesą paramos gavėjams ir nacionalinėms administracijoms, turėtų būti taikomas perkėlimo mechanizmas, naudojant bet kokias nepanaudotas žemės ūkio sektoriaus krizių rezervo, kuris bus sukurtas 2020 m., sumas. Šiuo tikslu būtina nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies d punkto, leidžiant įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio rezervo perkelti neribotą laikotarpį, finansuojant žemės ūkio rezervą kitais finansiniais metais ar daugiau ateinančių metų. Be to, reikalinga antra nukrypti leidžianti nuostata dėl 2020 finansinių metų, nes visa nepanaudota rezervo suma 2020 m. pabaigoje turėtų būti perkelta į 2021 metus, į atitinkamą naujojo žemės ūkio rezervo eilutę, negrąžinant jos į tas biudžeto eilutes, kurios skirtos tiesioginių išmokų intervencinėms priemonėms pagal BŽŪP strateginį planą;

(14)  siekiant užtikrinti, kad BŽŪP finansavimo sumos neviršytų metinių viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti finansinės drausmės mechanizmą, pagal kurį koreguojamas tiesioginės paramos dydis. Turėtų būti išlaikytas žemės ūkio rezervas, skirtas žemės ūkio sektoriui remti tuo atveju, jei rinkos pokyčiai ar didelės krizės padarytų poveikį žemės ūkio gamybai ar produkcijos paskirstymui. Reglamento (ES, Euratomas) [naujas Finansinis reglamentas] 12 straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus galima perkelti tik į kitus finansinius metus. Šiuo tikslu būtina nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies d punkto, leidžiant įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio rezervo perkelti neribotą laikotarpį, finansuojant žemės ūkio rezervą kitais finansiniais metais ar daugiau ateinančių metų.

Pagrindimas

Reikėtų palikti nuostatą, kad finansinės drausmės mechanizmas netaikomas paramos gavėjams, kurie gauna iki 2 000 eurų tiesioginių išmokų. Įtraukiant visus žemės ūkio paramos gavėjus, kaip siūlo Komisija, nebus pasiektas tikslas subalansuoti tiesioginės paramos paskirstymą tarp įvairių dydžių ūkių. Naujai sukurtas žemės ūkio rezervas turėtų sudaryti atskirą biudžeto punktą, kuris finansuojamas nesumažinant išlaidų tiesioginėms išmokoms.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  visiškas valstybių narių tiesioginių išmokų lygio suvienodinimas yra būtinas siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ES bendrojoje rinkoje. Reikia skubiai teisingai paskirstyti tiesiogines išmokas valstybėms narėms;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  dėl EŽŪFKP finansinio valdymo turėtų būti nustatytos biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimo terminų ir įsipareigojimų panaikinimo bei pertraukimo nuostatos. Kaimo plėtros intervencinės priemonės finansuojamos iš Sąjungos biudžeto pagal įsipareigojimus išmokant metines dalines išmokas. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė naudotis suteiktomis Sąjungos fondų lėšomis iškart, kai tik bus patvirtinti BŽŪP strateginiai planai. Tuo tikslu reikia nustatyti tinkamai apriboto išankstinio finansavimo sistemą, kuria būtų užtikrintas nuolatinis lėšų srautas, kad pagal intervencines priemones išmokos paramos gavėjams būtų mokamos laiku;

(22)  dėl EŽŪFKP finansinio valdymo, sukurto dėl atitinkamų Bendrųjų nuostatų reglamento eilučių, turėtų būti nustatytos biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimo terminų ir įsipareigojimų panaikinimo bei pertraukimo nuostatos. Kaimo plėtros intervencinės priemonės finansuojamos iš Sąjungos biudžeto pagal įsipareigojimus išmokant metines dalines išmokas. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė naudotis suteiktomis Sąjungos fondų lėšomis iškart, kai tik bus patvirtinti BŽŪP strateginiai planai. Tuo tikslu reikia nustatyti tinkamai apriboto išankstinio finansavimo sistemą, kuria būtų užtikrintas nuolatinis lėšų srautas, kad pagal intervencines priemones išmokos paramos gavėjams būtų mokamos laiku;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  didelė gaivalinė nelaimė, turinti didelį poveikį valdai;

a)  gaivalinė nelaimė, turinti didelį poveikį valdai;

Pagrindimas

Oro reiškinio, turinčio gaivalinės nelaimės požymius, apibrėžtis grindžiama nacionaline teise. Nustačius skirtingus nelaimės lygius kils nereikalingų aiškinimo sunkumų.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytą terminą (vasario 15 d.) atitinkamos valstybės narės prašymu Komisija gali išimties tvarka pratęsti iki kovo 1 d., kaip numatyta Finansinio reglamento 63 straipsnio 7 dalies antroje pastraipoje.

Pirmoje pastraipoje nurodytą terminą (vasario 15 d.) atitinkamos valstybės narės prašymu Komisija gali išimties tvarka pratęsti iki gegužės 1 d., kaip numatyta Finansinio reglamento 63 straipsnio 7 dalies antroje pastraipoje.

Pagrindimas

Siūlomas keturių mėnesių laikotarpis veiklos rezultatų ataskaitai užbaigti, sertifikuoti ir Valdymo komiteto procedūrai atlikti galėtų būti sudėtingas įgyvendinti ir būtų trumpesnis nei dabartinis atskaitomybės laikotarpis, numatytas pagal II ramstį. Turėtų būti suteikta pakankamai laiko informacijai surinkti.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be to, nukrypstant nuo Finansinio reglamento 12 straipsnio 2 dalies d punkto, visa nepanaudota 2020 m. pabaigoje turima krizių rezervo suma yra perkeliama į 2021 m. ir nėra grąžinama į biudžeto eilutes, skirtas 5 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytiems veiksmams, kad būtų galima finansuoti žemės ūkio sektoriaus rezervą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Reikėtų atsisakyti Komisijos pasiūlymo 2021 m. negrąžinti nepanaudotų 2020 m. krizių rezervo lėšų padidintų tiesioginių išmokų žemės ūkio gamintojams forma. Naujai sukurtas žemės ūkio rezervas turėtų sudaryti atskirą biudžeto punktą (su išlaidomis, planuojamomis šiam tikslui ir sudarančioms 2021 m. ribą), nesumažinant išlaidų tiesioginėms išmokoms. Tai grindžiama išmokėjimų iš šio rezervo, skirto aprūpinti rinkos mechanizmus pagal kitą DFP, pobūdžiu.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Koregavimo koeficientas taikomas tik 2 000 eurų viršijančioms tiesioginėms išmokoms, kurios turi būti skiriamos ūkininkams atitinkamais kalendoriniais metais.

Pagrindimas

Reikėtų palikti nuostatą, kad finansinės drausmės mechanizmas netaikomas paramos gavėjams, kurie gauna iki 2 000 eurų tiesioginių išmokų. Įtraukiant visus žemės ūkio paramos gavėjus, kaip siūlo Komisija, nebus pasiektas tikslas subalansuoti tiesioginės paramos paskirstymą tarp įvairių dydžių ūkių. Priėmus šį pakeitimą reikės papildomų lėšų IT sistemoms perkurti.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  anksčiau nei gruodžio 1 d., bet ne anksčiau nei spalio 16 d. išmokėti iki 50 % pagal tiesioginių išmokų intervencines priemones teikiamos paramos neviršijančias išankstines išmokas;

a)  anksčiau nei gruodžio 1 d., bet ne anksčiau nei spalio 16 d. išmokėti iki 75 % pagal tiesioginių išmokų intervencines priemones teikiamos paramos neviršijančias išankstines išmokas;

Pagrindimas

Vadovaujantis supaprastinimo principu, tiesioginių išmokų intervencijų ir kaimo plėtros intervencinių priemonių suderinti išankstinio mokėjimo tvarkaraščiai ir procentiniai dydžiai būtų pagrįsti.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Anuliuotos ir susigrąžintos Sąjungos finansavimo pagal EŽŪFKP sumos ir su jomis susijusios palūkanos vėl perskirstomos kitoms BŽŪP strateginiame plane nurodytoms kaimo plėtros intervencinėms priemonėms. Tačiau anuliuotas ar susigrąžintas Sąjungos fondų lėšas valstybės narės gali dar kartą panaudoti tik nacionaliniame BŽŪP strateginiame plane numatytam kaimo plėtros veiksmui ir su sąlyga, kad šios lėšos nebus perskirstomos kaimo plėtros veiksmams, dėl kurių buvo vykdomas finansinis koregavimas.

Anuliuotos ir susigrąžintos Sąjungos finansavimo pagal EŽŪFKP sumos ir su jomis susijusios palūkanos vėl perskirstomos kitoms BŽŪP strateginiame plane nurodytoms kaimo plėtros veiksmams. Tačiau anuliuotas ar susigrąžintas Sąjungos fondų lėšas valstybės narės gali dar kartą panaudoti tik nacionaliniame BŽŪP strateginiame plane numatytam kaimo plėtros veiksmui ir su sąlyga, kad šios lėšos nebus perskirstomos kaimo plėtros veiksmams, dėl kurių buvo vykdomas finansinis koregavimas.

Pagrindimas

Remiantis ES teisės akto projektu, žodis „intervencinė priemonė“ reiškia paramos priemonę (reglamento dėl BŽŪP strateginių planų projekto 3 straipsnio c dalis). Komisijos siūloma 55 straipsnio nuostata reikštų, kad iš paramos gavėjo atgautos lėšos turėtų būti skiriamos kito veiksmo įgyvendinimui, o ne grąžintos į priemonės, pagal kurią jie buvo susigrąžinti, biudžetą. Nėra esminio pagrindimo, kad iš paramos gavėjo X susigrąžintos lėšos negalėtų būti panaudotos paramos gavėjo Y veiksmui, kuris tinkamai įgyvendinamas pagal aptariamą paramos priemonę.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena

Nuorodos

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

11.6.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Zbigniew Kuźmiuk

9.7.2018

Svarstymas komitete

26.9.2018

 

 

 

Priėmimo data

21.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

24

3

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

3

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

5

0

ECR

Bernd Kölmel

PPE

Ingeborg Gräßle

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Biudžeto kontrolės KOMITETO NUOMONĖ (13.2.2019)

pateikta Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Nuomonės referentė: Claudia Schmidt

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Biudžeto kontrolės komitetas pritaria Komisijos bandymui atsisakyti BŽŪP reikalavimų laikymusi grindžiamo modelio ir pereiti prie rezultatyvumu grindžiamo modelio.

Vis dėlto, kaip teigiama Audito Rūmų nuomonėje Nr. 7/2018, „tai nepašalintų būtinybės tikrinti teisėtumą ir tvarkingumą“. Pagal Komisijos pasiūlymą valstybių narių priežiūros vaidmuo nesikeičia, tačiau, anot Audito Rūmų, tvirtinančiųjų įstaigų atliekamas teisėtumo ir tvarkingumo tikrinimas nebėra privalomas. Neaišku, ar tvirtinančiųjų įstaigų tikrinimas apimtų apibrėžtis ir konkrečius BŽŪP strateginiuose planuose nustatytus tinkamumo finansuoti kriterijus. Labai keičiasi ataskaitų teikimas ir Komisijos gaunamas patikinimas. Komisija negautų kontrolės statistinių duomenų iš mokėjimo agentūrų ir patikinimo dėl tvirtinančiųjų įstaigų vykdomų mokėjimų atskiriems ūkininkams.

Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo galutinė atsakomybė už biudžeto įgyvendinimą bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, įskaitant valstybėse narėse atliktus mokėjimus, ir toliau tenka Komisijai. Komisijos pasiūlymas susilpnins su tuo susijusią Komisijos atskaitomybę.

Komisija nebegalės įvertinti, kokiu mastu mokėjimai pažeidė taisykles. Priėmus pasiūlymą taip pat būtų sunkiau taikyti vieno bendro audito principą, ypač dėl sumenkėjusio tvirtinančiųjų įstaigų vaidmens. Tai, kad neseniai buvo nužudyti tyrimus vykdę žurnalistai, primena mums, kad dabar ne laikas silpninti ES vykdomos finansinių sandorių kontrolės, apimančios ir galutinius paramos gavėjus, grandinę.

PAKEITIMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ padaryta išvada, kad vykdant bendrą žemės ūkio politiką (toliau – BŽŪP) reikia toliau didinti atsaką į ateities iššūkius ir galimybes, didinant užimtumą, ekonomikos augimą ir investicijas, kovojant su klimato kaita ir prie jos prisitaikant, o laboratorijose atliekamų mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatus pritaikant dirbamuose laukuose ir rinkose. Be to, vykdant BŽŪP turėtų būti atsižvelgiama ir į piliečiams rūpimus klausimus dėl tvarios žemės ūkio gamybos;

(1)  2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ padaryta išvada, kad vykdant bendrą žemės ūkio politiką (toliau – BŽŪP) reikia toliau stiprinti atsaką į ateities iššūkius ir galimybes didinant užimtumą, ekonomikos augimą ir investicijas, kovojant su klimato kaita ir prie jos prisitaikant, priderinant mokslinius tyrimus ir inovacijas bei perkeliant juos iš laboratorijų į dirbamus laukus ir rinkas. Be to, vykdant BŽŪP turėtų būti atsižvelgiama ir į piliečiams rūpimus klausimus dėl tvarios žemės ūkio gamybos;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsniu, BŽŪP įgyvendinimas turi derėti su vystomojo bendradarbiavimo tikslais, įskaitant, inter alia, Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. Priemonės, kurių imamasi pagal šį reglamentą, neturėtų kelti grėsmės nei maisto gamybos pajėgumui ir ilgalaikiam besivystančių šalių, ypač mažiausiai išsivysčiusių šalių, apsirūpinimui maistu, nei Sąjungos įsipareigojimų švelninti klimato kaitą pagal Paryžiaus susitarimą įgyvendinimui;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  jeigu valstybė narė akredituoja daugiau kaip vieną mokėjimo agentūrą, ji turėtų paskirti vieną viešąją koordinavimo įstaigą, kuri užtikrintų nuoseklų fondų lėšų valdymą, palaikytų ryšius tarp Komisijos ir įvairių akredituotų mokėjimo agentūrų ir užtikrintų, kad Komisijos prašoma informacija apie kelių mokėjimo agentūrų veiksmus būtų pateikiama nedelsiant. Ši koordinavimo įstaiga taip pat turėtų imtis veiksmų ir koordinuoti veiksmus siekdama pašalinti bet kokius nacionaliniu lygmeniu nustatytus bendro pobūdžio trūkumus ir turėtų nuolat informuoti Komisiją apie bet kokius tolesnius veiksmus, kurių imamasi;

(10)  jeigu valstybė narė akredituoja daugiau kaip vieną mokėjimo agentūrą, ji turėtų paskirti vieną viešąją koordinavimo įstaigą, kuri užtikrintų nuoseklų fondų lėšų valdymą, palaikytų ryšius tarp Komisijos ir įvairių akredituotų mokėjimo agentūrų ir užtikrintų, kad Komisijos prašoma informacija apie kelių mokėjimo agentūrų veiksmus būtų pateikiama nedelsiant. Ši koordinavimo įstaiga taip pat turėtų imtis veiksmų ir koordinuoti veiksmus siekdama pašalinti bet kokius nacionaliniu lygmeniu nustatytus bendro pobūdžio trūkumus ir turėtų nuolat informuoti Komisiją apie bet kokius tolesnius veiksmus, kurių imamasi. Mokėjimo agentūros turėtų plėtoti savo, kaip ūkininkų patarėjų, vaidmenį ir dėti pastangas, kad būtų supaprastintos procedūros bei užtikrintas standartų laikymasis Europos lygmeniu. Be to, pripažindamos naują įgyvendinimo modelį, valstybės narės turi įsteigti funkcijų požiūriu nepriklausomą tarpininkavimo ir apeliacinį organą, kuris disponuotų reikiamomis ekspertinėmis žiniomis ir atstovautų suinteresuotosioms šalims;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekiant užtikrinti, kad BŽŪP finansavimo sumos neviršytų metinių viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti finansinės drausmės mechanizmą, pagal kurį koreguojamas tiesioginės paramos dydis. Tačiau nustatyta 2 000 EUR apatinė riba turėtų būti panaikinta. Turėtų būti išlaikytas žemės ūkio rezervas, skirtas žemės ūkio sektoriui remti tuo atveju, jei rinkos pokyčiai ar didelės krizės padarytų poveikį žemės ūkio gamybai ar produkcijos paskirstymui. Reglamento (ES, Euratomas) [naujas Finansinis reglamentas] 12 straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus galima perkelti tik į kitus finansinius metus. Siekiant labai supaprastinti įgyvendinimo procesą paramos gavėjams ir nacionalinėms administracijoms, turėtų būti taikomas perkėlimo mechanizmas, naudojant bet kokias nepanaudotas žemės ūkio sektoriaus krizių rezervo, kuris bus sukurtas 2020 m., sumas. Šiuo tikslu būtina nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies d punkto, leidžiant įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio rezervo perkelti neribotą laikotarpį, finansuojant žemės ūkio rezervą kitais finansiniais metais ar daugiau ateinančių metų. Be to, reikalinga antra nukrypti leidžianti nuostata dėl 2020 finansinių metų, nes visa nepanaudota rezervo suma 2020 m. pabaigoje turėtų būti perkelta į 2021 metus, į atitinkamą naujojo žemės ūkio rezervo eilutę, negrąžinant jos į tas biudžeto eilutes, kurios skirtos tiesioginių išmokų intervencinėms priemonėms pagal BŽŪP strateginį planą;

(14)  siekiant užtikrinti, kad BŽŪP finansavimo sumos neviršytų metinių viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti finansinės drausmės mechanizmą, pagal kurį koreguojamas tiesioginės paramos dydis. Tačiau nustatyta 2 000 EUR apatinė riba turėtų būti panaikinta. Turėtų būti išlaikytas žemės ūkio rezervas, skirtas žemės ūkio sektoriui remti tuo atveju, jei rinkos pokyčiai ar didelės krizės padarytų poveikį žemės ūkio gamybai ar produkcijos paskirstymui. Krizių rezervas turėtų būti veikianti lanksti priemonė, mechanizmas, kuriuo naudodamasi ES galėtų geriau reaguoti į bet kurią krizę, darančią ES masto poveikį bet kuriam žemės ūkio sektoriui, ypač ekonomikos požiūriu. Reglamento (ES, Euratomas) [naujas Finansinis reglamentas] 12 straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus galima perkelti tik į kitus finansinius metus. Siekiant labai supaprastinti įgyvendinimo procesą paramos gavėjams ir nacionalinėms administracijoms, turėtų būti taikomas perkėlimo mechanizmas, naudojant bet kokias nepanaudotas žemės ūkio sektoriaus krizių rezervo, kuris bus sukurtas 2020 m., sumas. Šiuo tikslu būtina nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies d punkto, leidžiant įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio rezervo perkelti neribotą laikotarpį, finansuojant žemės ūkio rezervą kitais finansiniais metais ar daugiau ateinančių metų. Be to, reikalinga antra nukrypti leidžianti nuostata dėl 2020 finansinių metų, nes visa nepanaudota rezervo suma 2020 m. pabaigoje turėtų būti perkelta į 2021 metus, į atitinkamą naujojo žemės ūkio rezervo eilutę, negrąžinant jos į tas biudžeto eilutes, kurios skirtos tiesioginių išmokų intervencinėms priemonėms pagal BŽŪP strateginį planą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  Komisija taip pat turėtų būti įgaliota sustabdyti mokėjimus vykdydama daugiametę veiklos rezultatų stebėseną. Todėl tais atvejais, kai vėluojama daryti pažangą arba pažanga yra nepakankama siekiant nacionaliniame BŽŪP strateginiame plane nustatytų siektinų reikšmių, Komisija turėtų būti įgaliota, priimdama įgyvendinimo aktą, reikalauti, kad atitinkama valstybė narė imtųsi būtinų taisomųjų veiksmų pagal veiksmų planą, kuris bus parengtas konsultuojantis su Komisija ir jame bus nustatyti aiškūs pažangos rodikliai. Jei valstybė narė nepateiktų ar neįgyvendintų veiksmų plano arba jei šio veiksmų plano akivaizdžiai nepakaktų padėčiai ištaisyti, Komisija turėtų būti įgaliota įgyvendinimo aktu sustabdyti mėnesinių arba tarpinių išmokų mokėjimą;

(30)  Komisija taip pat turėtų būti įgaliota sustabdyti mokėjimus vykdydama daugiametę veiklos rezultatų stebėseną. Todėl tais atvejais, kai vėluojama daryti pažangą arba pažanga yra nepakankama siekiant nacionaliniame BŽŪP strateginiame plane nustatytų siektinų reikšmių, Komisija turėtų būti įgaliota, priimdama įgyvendinimo aktą, reikalauti, kad atitinkama valstybė narė imtųsi būtinų taisomųjų veiksmų pagal veiksmų planą, kuris bus parengtas konsultuojantis su Komisija ir jame bus nustatyti aiškūs pažangos rodikliai. Jei valstybė narė nepateiktų ar neįgyvendintų veiksmų plano arba jei šio veiksmų plano akivaizdžiai nepakaktų padėčiai ištaisyti, Komisija turėtų būti įgaliota įgyvendinimo aktu sustabdyti mėnesinių arba tarpinių išmokų mokėjimą. Ypatingas dėmesys turėtų būti teikiamas Sąjungos aplinkos teisės aktų laikymuisi, taip pat ES ir valstybių narių įsipareigojimų pagal Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir Sutartyje nustatytų įpareigojimų vykdymui; 

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47)  reikėtų išlaikyti esamus pagrindinius integruotos sistemos elementus ir visų pirma nuostatas dėl žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos, geoerdvinė ir dėl gyvūnų taikoma paraiškų teikimo sistema, teisių į išmokas identifikavimo ir registravimo sistemos, paramos gavėjų tapatybės registravimo sistemos, taip pat kontrolės ir nuobaudų sistemos. Valstybės narės turėtų toliau naudotis duomenimis arba informaciniais produktais, teikiamais pagal programą „Copernicus“, kartu su tokiomis kaip GALILEO ir EGNOS informacinėmis technologijomis, siekiant užtikrinti, kad visoje Sąjungoje būtų prieinami išsamūs ir palyginami duomenys, reikalingi stebėsenai pagal žemės ūkio, aplinkos ir klimato politiką ir siekiant didinti naudojimąsi išsamiais, nemokamais ir atvirais duomenimis ir informacija, gaunama iš „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ ir teikiant „Copernicus“ paslaugas. Šiuo tikslu į integruotą sistemą turėtų būti įtraukta ir žemės ūkio plotų stebėjimo sistema;

(47)  reikėtų išlaikyti esamus pagrindinius integruotos sistemos elementus ir visų pirma nuostatas dėl žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos, geoerdvinė ir dėl gyvūnų taikoma paraiškų teikimo sistema, teisių į išmokas identifikavimo ir registravimo sistemos, paramos gavėjų tapatybės registravimo sistemos, taip pat kontrolės ir nuobaudų sistemos. Valstybės narės turėtų toliau naudotis duomenimis arba informaciniais produktais, teikiamais pagal programą „Copernicus“, kartu su tokiomis kaip GALILEO ir EGNOS informacinėmis technologijomis, siekiant užtikrinti, kad visoje Sąjungoje būtų prieinami išsamūs ir palyginami duomenys, reikalingi stebėsenai pagal žemės ūkio, aplinkos ir klimato politiką ir siekiant didinti naudojimąsi išsamiais, nemokamais ir atvirais duomenimis ir informacija, gaunama iš „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ ir teikiant „Copernicus“ paslaugas. Šiuo tikslu į integruotą sistemą turėtų būti įtraukta ir žemės ūkio plotų stebėjimo sistema. Ši technologija turėtų būti naudojama siekiant riboti reikalaujamų ūkių patikrų skaičių ir mažinti ūkininkams tenkančią administracinę naštą; 

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(48)  integruotoje sistemoje, kuri yra reikiamų BŽŪP įgyvendinimo valdymo sistemų dalis, turėtų būti užtikrinama, kad metinėse rezultatų ataskaitose teikiami suvestiniai duomenys būtų patikimi ir juos būtų galima patikrinti. Kadangi labai svarbu, jog integruota sistema tinkamai veiktų, būtina nustatyti jos kokybės reikalavimus. Valstybės narės turėtų kasmet atlikti žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos, geoerdvinės paraiškų teikimo sistemos ir žemės ūkio plotų stebėjimo sistemos kokybės vertinimą. Valstybės narės taip pat turėtų imtis veiksmų dėl bet kokių trūkumų ir, jei Komisija prašo, parengti veiksmų planą;

(48)  integruotoje sistemoje, kuri yra reikiamų BŽŪP įgyvendinimo valdymo sistemų dalis, turėtų būti užtikrinama, kad metinėse rezultatų ataskaitose teikiami suvestiniai duomenys būtų tikslūs, patikimi ir juos būtų galima patikrinti. Kadangi labai svarbu, jog integruota sistema tinkamai veiktų, būtina nustatyti jos kokybės reikalavimus. Valstybės narės turėtų kasmet atlikti žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos, geoerdvinės paraiškų teikimo sistemos ir žemės ūkio plotų stebėjimo sistemos kokybės vertinimą. Valstybės narės taip pat turėtų imtis veiksmų dėl bet kokių trūkumų ir, jei Komisija prašo, parengti veiksmų planą;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(57)  valstybėms narėms turėtų būti leidžiama nustatyti konkrečias nuostatas dėl nuobaudų, tačiau tos nuobaudos turėtų būti proporcingos, veiksmingos ir atgrasomos ir neturėtų daryti poveikio kitoms pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę nustatytoms sankcijoms. Siekiant užtikrinti efektyvų ir nuoseklų valstybių narių požiūrį būtina nustatyti minimalų nuobaudos dydį Sąjungos lygmeniu, kai reikalavimų nesilaikoma pirmą kartą dėl aplaidumo, tačiau jei tai kartojasi, turėtų būti taikoma proporcingai didesnė nuobauda, o dėl tyčinių pažeidimų galima ir visiškai neskirti išmokos. Siekiant užtikrinti nuobaudų proporcingumą, kai reikalavimų nesilaikymas yra mažareikšmis ir tai įvyksta pirmą kartą, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama taikyti išankstinio perspėjimo sistemą;

(57)  valstybėms narėms turėtų būti leidžiama nustatyti konkrečias nuostatas dėl nuobaudų, tačiau tos nuobaudos turėtų būti proporcingos, veiksmingos ir atgrasomos ir neturėtų daryti poveikio kitoms pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę nustatytoms sankcijoms. Siekiant užtikrinti efektyvų ir nuoseklų valstybių narių požiūrį būtina nustatyti minimalų nuobaudos dydį Sąjungos lygmeniu, kai reikalavimų nesilaikoma pirmą kartą dėl aplaidumo, tačiau jei tai kartojasi, turėtų būti taikoma proporcingai didesnė nuobauda, o dėl tyčinių pažeidimų galima ir visiškai neskirti išmokos. Siekiant užtikrinti nuobaudų proporcingumą, kai reikalavimų nesilaikymas yra mažareikšmis ir tai įvyksta pirmą kartą, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama taikyti išankstinio perspėjimo sistemą, o paramos gavėjams turėtų būti suteikiama teisė ištaisyti savo asmeninę padėtį;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

69 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(69)  kad būtų pasiektas viešosios fondų lėšų naudojimo kontrolės tikslas, tam tikro lygio informacija apie paramos gavėjus turi būti skelbiama visuomenei. Ta informacija turėtų apimti duomenis apie gavėjo tapatybę, skirtą sumą, lėšas skyrusį fondą ir atitinkamos intervencijos rūšies ar priemonės tikslą ir pobūdį. Ji turėtų būti skelbiama taip, kad būtų kuo mažiau ribojama paramos gavėjų teisė į privatų gyvenimą ir teisė į asmens duomenų apsaugą – abi teisės, kurios pripažintos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniuose;

(69)  kad būtų pasiektas viešosios fondų lėšų naudojimo kontrolės tikslas, tam tikro lygio informacija apie paramos gavėjus turi būti skelbiama visuomenei. Ta informacija turėtų apimti duomenis apie gavėjo tapatybę, skirtą sumą, lėšas skyrusį fondą ir atitinkamos intervencijos rūšies ar priemonės tikslą ir pobūdį bei turėtų būti skelbiama atviru, kompiuterio skaitomu formatu. Ji turėtų būti skelbiama taip, kad būtų kuo mažiau ribojama paramos gavėjų teisė į privatų gyvenimą ir teisė į asmens duomenų apsaugą – abi teisės, kurios pripažintos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniuose;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  valdymo sistemos – šio reglamento II antraštinės dalies II skyriuje nurodytos valdymo įstaigos ir šiame reglamente bei Reglamente (ES) …/… [Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų] nustatyti pagrindiniai Sąjungos reikalavimai, įskaitant pranešimų sistemą, kurią taikant rengiama Reglamento (ES) …/… [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 121 straipsnyje nurodyta metinė rezultatų ataskaita;

b)  valdymo sistemos – šio reglamento II antraštinės dalies II skyriuje nurodytos valdymo įstaigos ir šiame reglamente bei Reglamente (ES) …/… [Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų] nustatyti pagrindiniai Sąjungos reikalavimai, įskaitant valstybių narių įsipareigojimus, susijusius su veiksminga Sąjungos finansinių interesų apsauga, nurodyta šio reglamento 57 straipsnyje, ir pranešimų sistemą, kurią taikant rengiama Reglamento (ES) …/… [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 121 straipsnyje nurodyta metinė rezultatų ataskaita;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  BŽŪP tyrimai ir fondų lėšomis finansuojamų priemonių vertinimas, įskaitant vertinimo metodų tobulinimą ir keitimąsi informacija apie praktiką BŽŪP srityje, taip pat su Europos investicijų banku (EIB) atliekami tyrimai;

f)  BŽŪP tyrimai ir fondų lėšomis finansuojamų priemonių vertinimas, įskaitant vertinimo metodų tobulinimą ir keitimąsi informacija apie praktiką BŽŪP srityje taip pat ir konsultacijos su vietos, regioninėmis, nacionalinėmis ir tarptautinėmis suinteresuotosiomis šalimis, akademinės bendruomenės ekspertais ir NVO – bei su Europos investicijų banku (EIB) atliekami tyrimai;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  įgyvendinant Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 nustatytas priemones patirtos išlaidos, kurias Komisijos prašoma kompensuoti, yra teisėtos ir tvarkingos.

d)  išlaidos, kurias Komisijos prašoma kompensuoti, ypač už priemones, nustatytas Reglamente (ES) Nr. 1308/2013, Reglamente (ES) Nr. 228/2013, Reglamente (ES) Nr. 229/2013 ir Reglamente (ES) Nr. 1144/2014, yra teisėtos ir tvarkingos.

Pagrindimas

Labai svarbu, kad tvirtinančiosios įstaigos pateiktų nuomonę dėl visų galutiniams paramos gavėjams mokamų išlaidų, kurias Komisijos prašoma kompensuoti.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tvirtinančioji įstaiga turi turėti būtiną techninę kompetenciją. Veiklos požiūriu ji turi būti nepriklausoma nuo atitinkamos mokėjimo agentūros ir koordinavimo įstaigos, taip pat nuo tą agentūrą akreditavusios valdžios institucijos ir įstaigų, atsakingų už BŽŪP įgyvendinimą ir stebėseną.

2.  Tvirtinančioji įstaiga turi turėti būtiną techninę kompetenciją ne tik finansų valdymo aspektu, bet ir susijusią su tikslų, numatytų intervencinėmis priemonėmis ir mokėjimais, kurie naudingi viešųjų gėrybių požiūriu, siekiu. Visi duomenys ir informacija, naudojami tam, kad tvirtinančiosios įstaigos galėtų užtikrinti, jog BŽŪP tikslai ir siekiai tikrai įgyvendinami, bei iškeltos prielaidos turi būti skaidriai viešinami ir tai turi būti pagrįsti įrodymai, kuriuos galėtų patikrinti trečiosios šalys. Veiklos požiūriu ji turi būti nepriklausoma nuo atitinkamos mokėjimo agentūros ir koordinavimo įstaigos, taip pat nuo tą agentūrą akreditavusios valdžios institucijos ir įstaigų, atsakingų už BŽŪP įgyvendinimą ir stebėseną.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytas išlaidas Sąjunga gali finansuoti tik tuo atveju, jeigu:

5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytas išlaidas Sąjunga gali finansuoti tik tuo atveju, jeigu jas patyrė akredituotos mokėjimo agentūros ir:

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  jos buvo patirtos pagal taikytinas Sąjungos taisykles arba

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalies -a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-aa)  Reglamente (ES) .../... [Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų] nurodytų intervencinių priemonių rūšių atveju –

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  jos buvo patirtos laikantis taikomų įmonių valdymo sistemų, neapimančių atskirų paramos gavėjų atitikties reikalavimams sąlygų, nustatytų nacionaliniuose BŽŪP strateginiuose planuose.

ii)  jos buvo patirtos laikantis taikomų įmonių valdymo sistemų, apimančių atskiras paramos gavėjų atitikties reikalavimams sąlygas, nustatytas nacionaliniuose BŽŪP strateginiuose planuose.

Pagrindimas

Mokėjimo agentūros, laikydamosi vieno bendro audito principo, turi užtikrinti, kad būtų laikomasi visų pavieniams paramos gavėjams nustatytų paramos skyrimo sąlygų, įskaitant tas, kurios nustatytos nacionaliniuose strateginiuose planuose.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Išankstinėms išmokoms, mokamoms paramos gavėjams pagal Reglamente (ES) …/... [Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų] nurodytas intervencinių priemonių rūšis, pirmos pastraipos c punkto i papunktis netaikomas.

Išankstinėms išmokoms, mokamoms paramos gavėjams pagal Reglamente (ES) …/... [Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų] nurodytas intervencinių priemonių rūšis, pirmos pastraipos b punkto i papunktis netaikomas.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei nustatoma didelių valdymo sistemų veikimo trūkumų, Komisija gali paprašyti, kad atitinkama valstybė narė imtųsi būtinų taisomųjų veiksmų pagal veiksmų planą, kuriame nustatyti aiškūs pažangos rodikliai ir kuris nustatomas konsultuojantis su Komisija.

Jei nustatoma didelių valdymo sistemų veikimo trūkumų, Komisija prireikus paprašo, kad atitinkama valstybė narė imtųsi būtinų taisomųjų veiksmų pagal veiksmų planą, kuriame nustatyti aiškūs pažangos rodikliai ir kuris nustatomas konsultuojantis su Komisija.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikant Finansinio reglamento 127 straipsnį, Komisija šio reglamento 11 straipsnyje nurodytų tvirtinančiųjų įstaigų darbą laiko patikimu, išskyrus tuo atveju, jei ji informavo valstybę narę, kad negali remtis tvirtinančiosios įstaigos darbu atitinkamais finansiniais metais, ir savo rizikos vertinime atsižvelgia į poreikį atlikti Komisijos auditus atitinkamoje valstybėje narėje.

Taikant Finansinio reglamento 127 straipsnį, Komisija šio reglamento 11 straipsnyje nurodytų tvirtinančiųjų įstaigų darbą gali laikyti patikimu, išskyrus tuo atveju, jei ji informavo valstybę narę, kad negali remtis tvirtinančiosios įstaigos darbu atitinkamais finansiniais metais, ir savo rizikos vertinime atsižvelgia į poreikį atlikti Komisijos auditus atitinkamoje valstybėje narėje.

Pagrindimas

Vieno bendro audito sistema nereiškia, kad Komisija privalo valstybių narių įstaigų darbą laikyti patikimu.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirma pastraipa netaikoma pavienių paramos gavėjų paramos skyrimo sąlygų, nustatytų nacionaliniuose BŽŪP strateginiuose planuose ir nacionalinėse taisyklėse, nesilaikymo atvejais.

Pirma pastraipa neapima pavienių paramos gavėjų paramos skyrimo sąlygų, nustatytų nacionaliniuose BŽŪP strateginiuose planuose ir nacionalinėse taisyklėse, nesilaikymo atvejų.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi atitinkamų atsargumo priemonių siekdamos užtikrinti, kad taikomos nuobaudos, kaip nurodyta 1 dalies d punkte, būtų proporcingos ir jų dydis diferencijuojamas atsižvelgiant į nustatyto reikalavimų nesilaikymo sunkumą, mastą, trukmę ir pasikartojimą.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Veiksmų, kuriems teikiama parama iš finansinių priemonių, kaip nurodyta Reglamente (ES) .../... [BNR 52 straipsnyje] patikros atliekamos tik finansines priemones įgyvendinančių subjektų lygmeniu.

Veiksmų, kuriems teikiama parama iš finansinių priemonių, kaip nurodyta Reglamente (ES) .../... [BNR 52 straipsnyje] patikros atliekamos finansines priemones įgyvendinančių subjektų lygmeniu.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Patikros neatliekamos EIB arba kitų tarptautinių finansų įstaigų, kuriose valstybė narė yra akcininkė, lygmeniu.

Patikros taip pat gali būti atliekamos EIB arba kitų tarptautinių finansų įstaigų, kuriose valstybė narė yra akcininkė, lygmeniu.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nedarant poveikio valstybių narių atsakomybei už integruotos sistemos įgyvendinimą ir taikymą, Komisija gali prašyti specializuotų įstaigų arba asmenų pagalbos, kad būtų sudarytos palankesnės integruotos sistemos sukūrimo, stebėsenos ir taikymo sąlygos, visų pirma siekiant valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms teikti technines konsultacijas.

3.  Nedarant poveikio valstybių narių atsakomybei už integruotos sistemos įgyvendinimą ir taikymą, Komisija prireikus prašo specializuotų įstaigų arba asmenų pagalbos, kad būtų sudarytos palankesnės integruotos sistemos sukūrimo, stebėsenos ir taikymo sąlygos, visų pirma siekiant valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms teikti technines konsultacijas.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės įrašo ir saugo visus duomenis ir dokumentus apie metinius produktus, apie kuriuos pranešta atliekant metinį veiklos rezultatų patvirtinimą, kaip nurodyta 52 straipsnyje, ir siekiant BŽŪP strateginiame plane išdėstytų tikslų padarytą pažangą, apie kurią pranešta ir kuri stebima pagal Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 115 straipsnį.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės riboja galimybes visuomenei susipažinti su 3 ir 4 dalyse nurodytais duomenų rinkiniais, jeigu tokia galimybė turėtų neigiamos įtakos asmens duomenų konfidencialumui pagal Reglamentą (ES) 2016/679.

5.  Valstybės narės gali riboti galimybes visuomenei susipažinti su 3 ir 4 dalyse nurodytais duomenų rinkiniais, jeigu tokia galimybė turėtų neigiamos įtakos asmens duomenų konfidencialumui pagal Reglamentą (ES) 2016/679.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taisyklių, susijusių su paramos sąlygomis, laikymuisi užtikrinti valstybės narės gali naudoti savo turimas kontrolės ir administravimo sistemas.

Taisyklių, susijusių su paramos sąlygomis, laikymuisi užtikrinti valstybės narės naudoja savo turimas kontrolės ir administravimo sistemas.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena

Nuorodos

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

11.6.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Claudia Schmidt

12.7.2018

Priėmimo data

29.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Regioninės plėtros KOMITETO NUOMONĖ (23.1.2019)

pateikta Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Nuomonės referentas: Franc Bogovič

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymuose dėl būsimos bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) nustatytas naujas BŽŪP įgyvendinimo po 2020 m. modelis. Europos Komisijos pasiūlytame reformų pakete pateikiamas pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl BŽŪP finansavimo, valdymo ir stebėsenos (siekiant pakeisti dabartinį horizontalųjį Reglamentą (ES) Nr. 1306/2013).

REGI komitetas paskyrė F. Bogovičių pranešėju, atsakingu už REGI komiteto nuomonę dėl šio dokumento. Pranešėjas pritaria siūlomo BŽŪP įgyvendinimo modelio koncepcijai, kuri atspindi didesnį subsidiarumą ir lankstumą valstybėms narėms įgyvendinant šią politiką, kad BŽŪP būtų artimesnė paramos gavėjams (daugiausiai ūkininkams).

Be to, pranešėjas palankiai vertina tai, kad išlaikoma dabartinė BŽŪP finansavimo struktūra, kuri yra padalyta į du ramsčius – Europos žemės ūkio garantijų fondą (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP), ir Komisijos siūlomą stabilumą, kiek tai susiję su valdymo organų struktūra.

Vis dėlto pranešėjas nėra tikras, ar taikant naująjį įgyvendinimo modelį bus pasiektas supaprastinimas ir sumažinta biurokratija. Tikėtina, kad BŽŪP paramos gavėjams bus nustatyti įvairūs supaprastinimo elementai, tačiau nėra aišku, ar supaprastinimas bus užtikrintas regioninėms ir nacionalinėms administracijoms, kurios turės įgyvendinti naują veiklos rezultatais grindžiamą politiką. F. Bogovič taip pat nerimauja dėl to, kad veiklos rezultatų rodiklius bus sunku apibrėžti ir stebėti, o jų strateginis vaidmuo gali būti labiau suprantamas kaip kontrolės priemonių, ypač metinių veiklos rezultatų patvirtinimo metu (52 straipsnis).

Todėl pranešėjas, be kitų svarbių aspektų, siūlo šiuos Komisijos pasiūlymo pakeitimus:

– kadangi dėl veiklos rezultatų stebėsenos ir, logiška, turimų duomenų patikimumo gali gerokai padidėti BŽŪP įgyvendinimo sudėtingumas ir pasikeisti kai kurių valdymo įstaigų vaidmuo, pranešėjas mano, jog svarbu, kad Europos Parlamentas atliktų svarbesnį vaidmenį diskusijose, susijusiose su tam tikrų nuostatų (t. y. 52 ir 53 straipsnių) įgyvendinimu;

– siekdamas užtikrinti nuoseklumą, pranešėjas mano, kad tam tikri elementai turėtų būti įtraukti į pagrindinį teisės aktą, o ne numatyti įgyvendinimo aktuose (39 straipsnis);

– naujas BŽŪP įgyvendinimo modelis gali būti pradėtas taikyti 2023 m., o ne 2021 m., todėl reikalingas ilgesnis pereinamasis laikotarpis tarp dabartinių ir būsimų BŽŪP taisyklių (104 straipsnis);

force majeure ir išimtinių aplinkybių atvejams numatytos išimtys turėtų būti taikomos taip pat ir paramos gavėjo mirties, paramos gavėjo ilgalaikio profesinio nedarbingumo ir kitais valstybių narių savo BŽŪP strateginiuose planuose nustatytais pagrįstais atvejais (3 straipsnis);

– kadangi proporcingumo principas yra vienas iš pagrindinių Finansinio reglamento principų, šis principas turi būti išsaugotas dabartiniuose pasiūlymuose – daugiausia dėl administracinės naštos, tenkančios ūkininkams ir kompetentingoms institucijoms bei susijusioms su akreditavimo procedūromis (47 konstatuojamoji dalis, 9 straipsnis, 10 straipsnis);

Galiausiai, F. Bogovič mano, kad būtina išlaikyti EŽŪFKP ir struktūrinių fondų sinergiją kaimo vietovių naudai; turi būti užtikrintas papildomumas ir vengiama bet kokių teisinių kliūčių.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ padaryta išvada, kad vykdant bendrą žemės ūkio politiką (toliau – BŽŪP) reikia toliau didinti atsaką į ateities iššūkius ir galimybes, didinant užimtumą, ekonomikos augimą ir investicijas, kovojant su klimato kaita ir prie jos prisitaikant, o laboratorijose atliekamų mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatus pritaikant dirbamuose laukuose ir rinkose. Be to, vykdant BŽŪP turėtų būti atsižvelgiama ir į piliečiams rūpimus klausimus dėl tvarios žemės ūkio gamybos;

(1)  2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ padaryta išvada, kad vykdant bendrą žemės ūkio politiką (toliau – BŽŪP) reikia toliau didinti atsaką į ateities iššūkius ir galimybes, didinant užimtumą, ekonomikos augimą ir investicijas, kovojant su klimato kaita ir prie jos prisitaikant, o laboratorijose atliekamų mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatus pritaikant dirbamuose laukuose ir rinkose. Be to, vykdant BŽŪP turėtų būti atsižvelgiama ir į piliečiams rūpimus klausimus dėl tvarios žemės ūkio gamybos ir kaimo plėtros;

Pagrindimas

Kaimo plėtra, kaip neatsiejama BŽŪP dalis, turėtų būti įtraukta į tikslus, kuriais sprendžiami piliečiams susirūpinimą keliantys klausimai.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  valstybės narės neturėtų nustatyti papildomų taisyklių, dėl kurių paramos gavėjams būtų sunkiau naudotis EŽŪGF ir EŽŪFKP fondais;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  būtina numatyti mokėjimo agentūrų ir koordinavimo įstaigų akreditavimą valstybėse narėse ir nustatyti procedūras, pagal kurias būtų gaunamos valdymo deklaracijos ir metinės rezultatų ataskaitos, sertifikuojamos valdymo ir stebėsenos sistemos bei ataskaitų teikimo sistemos ir nepriklausomos įstaigos tvirtintų metines finansines ataskaitas. Be to, siekiant užtikrinti nacionaliniu lygmeniu atliekamų, ypač su leidimų suteikimo, patvirtinimo ir mokėjimo procedūromis susijusių patikrų sistemos skaidrumą ir sumažinti Komisijos tarnybų bei valstybių narių, kurioms privaloma akredituoti kiekvieną atskirą mokėjimo agentūrą, patiriamą administracinę ir audito naštą, tų institucijų ir įstaigų, kurioms perduodama ši atsakomybė, skaičius turėtų būti ribojamas, laikantis kiekvienos valstybės narės konstitucinių nuostatų;

(9)  būtina numatyti mokėjimo agentūrų ir koordinavimo įstaigų akreditavimą valstybėse narėse ir nustatyti procedūras, pagal kurias būtų gaunamos valdymo deklaracijos ir metinės rezultatų ataskaitos, sertifikuojamos valdymo ir stebėsenos sistemos bei ataskaitų teikimo sistemos ir nepriklausomos įstaigos tvirtintų metines finansines ataskaitas. Reikėtų teikti finansines kompensacijas ūkininkams už mokėjimo agentūrų, joms padarius administracinių klaidų, vėlavimą pervesti išmokas. Be to, siekiant užtikrinti nacionaliniu lygmeniu atliekamų, ypač su leidimų suteikimo, patvirtinimo ir mokėjimo procedūromis susijusių patikrų sistemos skaidrumą ir sumažinti Komisijos tarnybų bei valstybių narių, kurioms privaloma akredituoti kiekvieną atskirą mokėjimo agentūrą, patiriamą administracinę ir audito naštą, tų institucijų ir įstaigų, kurioms perduodama ši atsakomybė, skaičius turėtų būti ribojamas, laikantis kiekvienos valstybės narės konstitucinių nuostatų;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  jeigu valstybė narė akredituoja daugiau kaip vieną mokėjimo agentūrą, ji turėtų paskirti vieną viešąją koordinavimo įstaigą, kuri užtikrintų nuoseklų fondų lėšų valdymą, palaikytų ryšius tarp Komisijos ir įvairių akredituotų mokėjimo agentūrų ir užtikrintų, kad Komisijos prašoma informacija apie kelių mokėjimo agentūrų veiksmus būtų pateikiama nedelsiant. Ši koordinavimo įstaiga taip pat turėtų imtis veiksmų ir koordinuoti veiksmus siekdama pašalinti bet kokius nacionaliniu lygmeniu nustatytus bendro pobūdžio trūkumus ir turėtų nuolat informuoti Komisiją apie bet kokius tolesnius veiksmus, kurių imamasi;

(10)  jeigu valstybė narė akredituoja daugiau kaip vieną mokėjimo agentūrą, ji turėtų paskirti vieną viešąją koordinavimo įstaigą, kuri užtikrintų nuoseklų fondų lėšų valdymą, palaikytų ryšius tarp Komisijos ir įvairių akredituotų mokėjimo agentūrų ir užtikrintų, kad Komisijos prašoma informacija apie kelių mokėjimo agentūrų veiksmus būtų pateikiama nedelsiant. Ši koordinavimo įstaiga taip pat turėtų imtis veiksmų ir koordinuoti veiksmus siekdama pašalinti bet kokius nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu nustatytus bendro pobūdžio trūkumus ir turėtų nuolat informuoti Komisiją apie bet kokius tolesnius veiksmus, kurių imamasi. Palaikydamos ryšius su ūkininkais, mokėjimo agentūros turėtų siekti supaprastinti procedūras;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekiant užtikrinti, kad BŽŪP finansavimo sumos neviršytų metinių viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti finansinės drausmės mechanizmą, pagal kurį koreguojamas tiesioginės paramos dydis. Tačiau nustatyta 2 000 EUR apatinė riba turėtų būti panaikinta. Turėtų būti išlaikytas žemės ūkio rezervas, skirtas žemės ūkio sektoriui remti tuo atveju, jei rinkos pokyčiai ar didelės krizės padarytų poveikį žemės ūkio gamybai ar produkcijos paskirstymui. Reglamento (ES, Euratomas) [naujas Finansinis reglamentas] 12 straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus galima perkelti tik į kitus finansinius metus. Siekiant labai supaprastinti įgyvendinimo procesą paramos gavėjams ir nacionalinėms administracijoms, turėtų būti taikomas perkėlimo mechanizmas, naudojant bet kokias nepanaudotas žemės ūkio sektoriaus krizių rezervo, kuris bus sukurtas 2020 m., sumas. Šiuo tikslu būtina nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies d punkto, leidžiant įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio rezervo perkelti neribotą laikotarpį, finansuojant žemės ūkio rezervą kitais finansiniais metais ar daugiau ateinančių metų. Be to, reikalinga antra nukrypti leidžianti nuostata dėl 2020 finansinių metų, nes visa nepanaudota rezervo suma 2020 m. pabaigoje turėtų būti perkelta į 2021 metus, į atitinkamą naujojo žemės ūkio rezervo eilutę, negrąžinant jos į tas biudžeto eilutes, kurios skirtos tiesioginių išmokų intervencinėms priemonėms pagal BŽŪP strateginį planą;

(14)  siekiant užtikrinti, kad BŽŪP finansavimo sumos neviršytų metinių viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti finansinės drausmės mechanizmą, pagal kurį koreguojamas tiesioginės paramos dydis. Tačiau nustatyta 2 000 EUR apatinė riba turėtų būti panaikinta. Turėtų būti išlaikytas žemės ūkio rezervas, skirtas žemės ūkio sektoriui remti tuo atveju, jei rinkos pokyčiai ar didelės krizės padarytų poveikį žemės ūkio gamybai ar produkcijos paskirstymui. Reglamento (ES, Euratomas) [naujas Finansinis reglamentas] 12 straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus galima perkelti tik į kitus finansinius metus. Siekiant labai supaprastinti įgyvendinimo procesą paramos gavėjams ir nacionalinėms administracijoms, turėtų būti taikomas perkėlimo mechanizmas, naudojant bet kokias nepanaudotas žemės ūkio sektoriaus krizių rezervo, kuris bus sukurtas 2020 m., sumas. Šiuo tikslu būtina nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies d punkto, leidžiant įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio rezervo perkelti neribotą laikotarpį, finansuojant žemės ūkio rezervą kitais finansiniais metais ar daugiau ateinančių metų.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  siekiant išvengti pernelyg didelės administracinės naštos nacionalinėms administracijoms ir ūkininkams, reikėtų priimti nuostatą, kad iš praėjusių finansinių metų dėl finansinės drausmės taikymo perkeltų sumų kompensavimas neturėtų būti atliekamas, kai finansinė drausmė taikoma antrus iš eilės metus (N+1 metai) arba kai bendra įsipareigojimams nepriskirtų asignavimų suma nesiekia 0,2 proc. EŽŪGF finansavimo metinės viršutinės ribos;

(15)  siekiant išvengti pernelyg didelės administracinės naštos nacionalinėms administracijoms ir ūkininkams, taip pat siekiant kuo labiau supaprastinti procedūras, reikėtų priimti nuostatą, kad iš praėjusių finansinių metų dėl finansinės drausmės taikymo perkeltų sumų kompensavimas neturėtų būti atliekamas, kai finansinė sankcija taikoma antrus iš eilės metus (N+1 metai) arba kai bendra įsipareigojimams nepriskirtų asignavimų suma nesiekia 0,2 proc. EŽŪGF finansavimo metinės viršutinės ribos;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  siekiant suteikti Komisijai priemonių visų pirma tam, kad būtų galima valdyti žemės ūkio rinkas, palengvinti žemės ūkio išlaidų stebėseną ir stebėti vidutinės trukmės bei ilgalaikius žemės ūkio išteklius, turėtų būti numatyta naudoti agrometeorologinę sistemą ir įsigyti bei tobulinti palydovinius duomenis;

(21)  siekiant suteikti Komisijai priemonių visų pirma tam, kad būtų galima valdyti žemės ūkio rinkas, palengvinti žemės ūkio išlaidų stebėseną, įvertinti padėtį ir laiku suteikti pagalbą kilus gaivalinei nelaimei ir stebėti vidutinės trukmės bei ilgalaikius žemės ūkio išteklius, turėtų būti numatyta naudoti agrometeorologinę sistemą ir įsigyti bei tobulinti palydovinius duomenis;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  pagal naujo BŽŪP įgyvendinimo modelio struktūrą ir pagrindines nuostatas valstybių narių atliktų išmokų tinkamumas finansuoti Sąjungos lėšomis nebeturėtų priklausyti nuo išmokų atskiriems paramos gavėjams teisėtumo ir tvarkingumo. Vietoj to pagal Reglamente (ES) …/… [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] nurodytas intervencijos rūšis valstybių narių išmokos turėtų būti tinkamos finansuoti, jei joms prilygsta atitinkami gauti produktai ir jos atitinka taikytinus pagrindinius Sąjungos reikalavimus;

(25)  pagal naujo BŽŪP įgyvendinimo modelio struktūrą ir pagrindines nuostatas valstybių narių atliktų išmokų tinkamumas finansuoti Sąjungos lėšomis nebeturėtų priklausyti nuo išmokų atskiriems paramos gavėjams teisėtumo ir tvarkingumo. Vietoj to pagal Reglamente (ES) …/… [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų] nurodytas intervencijos rūšis valstybių narių išmokos turėtų būti tinkamos finansuoti, jei joms prilygsta atitinkami gauti produktai ir jos atitinka taikytinus pagrindinius Sąjungos reikalavimus. Būtina pabrėžti, kad, pradėjus taikyti naująjį BŽŪP įgyvendinimo modelį, nebūtų pamiršta būtinybė tikrinti išlaidų teisėtumą ir tvarkingumą;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  valstybės narės turėtų iki N+1 metų vasario 15 d. nusiųsti Komisijai metines finansines ataskaitas ir BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo rezultatų metinę ataskaitą. Jeigu šie dokumentai nebūtų nusiųsti, todėl Komisija negalėtų patvirtinti atitinkamos mokėjimo agentūros sąskaitų arba patikrinti išlaidų tinkamumo finansuoti pagal gautus produktus, apie kuriuos pranešta, Komisija turėtų būti įgaliota sustabdyti mėnesinių išmokų mokėjimą ir pertraukti kas ketvirtį mokamų kompensacijų mokėjimą iki tol, kol bus gauti trūkstami dokumentai;

(28)  valstybės narės turėtų iki N+1 metų balandžio 15 d. nusiųsti Komisijai metines finansines ataskaitas ir BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo rezultatų metinę ataskaitą. Jeigu šie dokumentai nebūtų nusiųsti, todėl Komisija negalėtų patvirtinti atitinkamos mokėjimo agentūros sąskaitų arba patikrinti išlaidų tinkamumo finansuoti pagal gautus produktus, apie kuriuos pranešta, Komisija turėtų būti įgaliota sustabdyti mėnesinių išmokų mokėjimą ir pertraukti kas ketvirtį mokamų kompensacijų mokėjimą iki tol, kol bus gauti trūkstami dokumentai;

Pagrindimas

Per keturių mėnesių laikotarpį parengti, patvirtinti ir Stebėsenos komitetui patikrinti veiklos rezultatų ataskaitą gali būti sudėtingas uždavinys. Šis laikotarpis bus trumpesnis nei dabartinis ataskaitų teikimo pagal II ramstį laikotarpis, todėl N+1 m. balandžio 15 d. siūloma kaip metinių ataskaitų ir metinių veiklos rezultatų, susijusių su BŽŪP strateginių planų įgyvendinimu, siuntimo data.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47)  reikėtų išlaikyti esamus pagrindinius integruotos sistemos elementus ir visų pirma nuostatas dėl žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos, geoerdvinė ir dėl gyvūnų taikoma paraiškų teikimo sistema, teisių į išmokas identifikavimo ir registravimo sistemos, paramos gavėjų tapatybės registravimo sistemos, taip pat kontrolės ir nuobaudų sistemos. Valstybės narės turėtų toliau naudotis duomenimis arba informaciniais produktais, teikiamais pagal programą „Copernicus“, kartu su tokiomis kaip GALILEO ir EGNOS informacinėmis technologijomis, siekiant užtikrinti, kad visoje Sąjungoje būtų prieinami išsamūs ir palyginami duomenys, reikalingi stebėsenai pagal žemės ūkio, aplinkos ir klimato politiką ir siekiant didinti naudojimąsi išsamiais, nemokamais ir atvirais duomenimis ir informacija, gaunama iš „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ ir teikiant „Copernicus“ paslaugas. Šiuo tikslu į integruotą sistemą turėtų būti įtraukta ir žemės ūkio plotų stebėjimo sistema;

(47)  reikėtų išlaikyti esamus pagrindinius integruotos sistemos elementus ir visų pirma nuostatas dėl žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos, geoerdvinės ir dėl gyvūnų taikomos paraiškų teikimo sistemos, teisių į išmokas identifikavimo ir registravimo sistemos, paramos gavėjų tapatybės registravimo sistemos, taip pat kontrolės ir nuobaudų sistemos, taikant jas tinkamu lygmeniu ir deramai atsižvelgiant į proporcingumo principą bei būtinybę nesukurti nereikalingos administracinės naštos ūkininkams ir administracinėms įstaigoms. Valstybės narės turėtų toliau naudotis duomenimis arba informaciniais produktais, teikiamais pagal programą „Copernicus“, kartu su tokiomis kaip GALILEO ir EGNOS informacinėmis technologijomis, siekiant užtikrinti, kad visoje Sąjungoje būtų prieinami išsamūs ir palyginami duomenys, reikalingi stebėsenai pagal žemės ūkio, aplinkos ir klimato politiką ir siekiant didinti naudojimąsi išsamiais, nemokamais ir atvirais duomenimis ir informacija, gaunama iš „Copernicus“ palydovų „Sentinel“ ir teikiant „Copernicus“ paslaugas. Šiuo tikslu į integruotą sistemą turėtų būti įtraukta ir žemės ūkio plotų stebėjimo sistema;

Pagrindimas

Kadangi proporcingumo principas yra vienas iš pagrindinių Finansinio reglamento principų, jis turi išsaugoti šį vaidmenį taip pat ir pasiūlyme dėl Horizontaliojo reglamento. Šiuo atveju tai susiję su ūkininkams ir administracinėms įstaigoms tenkančia administracine našta.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  valdymo sistemos – šio reglamento II antraštinės dalies II skyriuje nurodytos valdymo įstaigos ir šiame reglamente bei Reglamente (ES) …/… [Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų] nustatyti pagrindiniai Sąjungos reikalavimai, įskaitant pranešimų sistemą, kurią taikant rengiama Reglamento (ES) …/… [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 121 straipsnyje nurodyta metinė rezultatų ataskaita;

b)  valdymo sistemos – šio reglamento II antraštinės dalies II skyriuje nurodytos valdymo įstaigos, išskyrus 9 straipsnyje apibrėžtą kompetentingą instituciją, ir šiame reglamente bei Reglamente (ES) …/… [Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų] nustatyti pagrindiniai Sąjungos reikalavimai, įskaitant pranešimų sistemą, kurią taikant rengiama Reglamento (ES) …/… [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 121 straipsnyje nurodyta metinė rezultatų ataskaita;

Pagrindimas

Termino „valdymo sistema“, apimančio platesnę sritį nei „valdymo ir kontrolės sistema“, įvedimas Horizontaliojo reglamento lygmeniu viršija pagrindinius Sąjungos reikalavimus. Valdymo sąvoka apima ne tik valdymo veiklą, bet ir, pavyzdžiui, kompetentingos institucijos valdymo organus.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  didelė gaivalinė nelaimė, turinti didelį poveikį valdai;

a)  gaivalinė nelaimė, turinti didelį poveikį valdai;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  paramos gavėjo mirtis;

Pagrindimas

Dabartinė 3 straipsnio formuluotė neapima tokių force majeure aplinkybių, kaip paramos gavėjo mirtis arba jo ilgalaikis profesinis nedarbingumas, kurie Reglamente (EB) Nr. 1306/2013 šiuo metu pripažįstami kaip force majeure. Valstybės narės turėtų turėti galimybę savo BŽŪP strateginiuose planuose, kuriuos tvirtina Komisija, išplėsti situacijų, kurios bus pripažįstamos force majeure, sąrašą.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  ilgalaikis paramos gavėjo profesinis nedarbingumas;

Pagrindimas

Dabartinė 3 straipsnio formuluotė neapima tokių force majeure aplinkybių, kaip paramos gavėjo mirtis arba jo ilgalaikis profesinis nedarbingumas, kurie Reglamente (EB) Nr. 1306/2013 šiuo metu pripažįstami kaip force majeure. Valstybės narės turėtų turėti galimybę savo BŽŪP strateginiuose planuose, kuriuos tvirtina Komisija, išplėsti situacijų, kurios bus pripažįstamos force majeure, sąrašą.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dc)  kiti valstybių narių savo BŽŪP strateginiuose planuose apibrėžti pagrįsti atvejai.

Pagrindimas

Dabartinė 3 straipsnio formuluotė neapima tokių force majeure aplinkybių, kaip paramos gavėjo mirtis arba jo ilgalaikis profesinis nedarbingumas, kurie Reglamente (EB) Nr. 1306/2013 šiuo metu pripažįstami kaip force majeure. Valstybės narės turėtų turėti galimybę savo BŽŪP strateginiuose planuose, kuriuos tvirtina Komisija, išplėsti situacijų, kurios bus pripažįstamos force majeure, sąrašą.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EŽŪFKP pagal pasidalijamojo valdymo principą valdo valstybės narės ir Sąjunga. Jo lėšomis finansuojamas Sąjungos finansinis įnašas remiant BŽŪP strateginiame plane numatytą su kaimo plėtra susijusią intervenciją, nurodytą Reglamento (ES) [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinės dalies 4 skyriuje.

EŽŪFKP pagal pasidalijamojo valdymo principą valdo valstybės narės ir Sąjunga. Jo lėšomis finansuojamas Sąjungos finansinis įnašas remiant BŽŪP strateginiame plane numatytą su kaimo plėtra susijusią intervenciją, nurodytą Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinės dalies 4 skyriuje, ir veiksmus, nurodytus šio reglamento 112 straipsnyje.

Pagrindimas

EŽŪFKP turi finansuoti ir veiksmus, susijusius su valstybių narių iniciatyva teikiama technine pagalba.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  netiesioginės išlaidos ir tiesioginės personalo išlaidos, patirtos vietos kaimo bendruomenių ir kitų panašių vietos subjektų, įgyvendinančių LEADER veiksmus, Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje vadinamus bendruomenės inicijuota vietos plėtra;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja)  Komisija kas dvejus metus Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio straipsnio įgyvendinimo ataskaitą.

Pagrindimas

Šiuo metu numatyta, kad ataskaitos teikiamos tik dėl šio straipsnio e punkto (kaip nurodyta 44 straipsnyje).

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Mokėjimo agentūros – valstybių narių departamentai arba įstaigos, atsakingi už 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytų išlaidų valdymą ir kontrolę.

Mokėjimo agentūros – valstybių narių ar regionų departamentai arba įstaigos, atsakingi už 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytų išlaidų valdymą ir kontrolę.

Pagrindimas

Mokėjimo agentūros gali veikti ir regioniniu lygmeniu, todėl į tai taip pat reikėtų atsižvelgti.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės mokėjimo agentūromis akredituoja departamentus arba įstaigas, kurie turi administracinę struktūrą ir vidaus kontrolės sistemą, kuria pakankamai garantuojama, kad mokėjimai būtų teisėti ir tvarkingi bei tinkamai apskaitomi. Šiuo tikslu mokėjimo agentūros įvykdo būtiniausias akreditavimo sąlygas vidaus aplinkos, kontrolės veiklos, informavimo bei ryšių ir stebėsenos atžvilgiu, nustatytas Komisijos pagal 10 straipsnio 1 dalies a punktą.

Valstybės narės mokėjimo agentūromis akredituoja departamentus arba įstaigas, kurie turi administracinę struktūrą ir vidaus kontrolės sistemą, kuria pakankamai garantuojama, kad mokėjimai būtų teisėti ir tvarkingi bei tinkamai apskaitomi. Šiuo tikslu mokėjimo agentūros įvykdo būtiniausias akreditavimo sąlygas vidaus aplinkos, kontrolės veiklos, informavimo bei ryšių ir stebėsenos atžvilgiu, nustatytas Komisijos pagal 10 straipsnio 1 dalies a punktą. Iki 2023 m. pabaigos Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl mokėjimo agentūrų sistemos veikimo Sąjungoje, ir, kai tikslinga, parengia pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikant Reglamento (ES, Euratomas) 2018/... [naujo Finansinio reglamento] (toliau – Finansinis reglamentas) 63 straipsnio 5 ir 6 dalis, už akredituotą mokėjimo agentūrą atsakingas asmuo iki metų, einančių po atitinkamų finansinių metų, vasario 15 d. parengia ir Komisijai pateikia:

Taikant Reglamento (ES, Euratomas) 2018/... [naujo Finansinio reglamento] (toliau – Finansinis reglamentas) 63 straipsnio 5 ir 6 dalis, už akredituotą mokėjimo agentūrą atsakingas asmuo iki metų, einančių po atitinkamų finansinių metų, balandžio 15 d. parengia ir Komisijai pateikia:

Pagrindimas

Per keturių mėnesių laikotarpį parengti, patvirtinti ir Stebėsenos komitetui patikrinti veiklos rezultatų ataskaitą gali būti sudėtingas uždavinys. Todėl N+1 m. balandžio 15 d. siūloma kaip metinių ataskaitų, metinių veiklos rezultatų ir valdymo pareiškimo siuntimo data.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytą terminą (vasario 15 d.) atitinkamos valstybės narės prašymu Komisija gali išimties tvarka pratęsti iki kovo 1 d., kaip numatyta Finansinio reglamento 63 straipsnio 7 dalies antroje pastraipoje.

Pirmoje pastraipoje nurodytą terminą (balandžio 15 d.) atitinkamos valstybės narės prašymu Komisija gali išimties tvarka pratęsti iki birželio 1 d., kaip numatyta Finansinio reglamento 63 straipsnio 7 dalies antroje pastraipoje.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  šiame skyriuje kompetentingai institucijai priskirtų užduočių vykdymą.

d)  šiame straipsnyje kompetentingai institucijai priskirtų užduočių vykdymą, atsižvelgiant į proporcingumo principą.

Pagrindimas

Kadangi proporcingumo principas yra vienas iš pagrindinių Finansinio reglamento principų, jis turi išsaugoti šį vaidmenį taip pat ir pasiūlyme dėl Horizontaliojo reglamento.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kompetentinga institucija, išnagrinėjusi Komisijos pagal 10 straipsnio 1 dalies a punktą priimsimus akreditavimo kriterijus, oficialiu aktu priima sprendimą dėl mokėjimo agentūros ir koordinavimo įstaigos akreditacijos suteikimo arba, atlikusi peržiūrą, dėl akreditacijos panaikinimo. Kompetentinga institucija nedelsdama Komisijai praneša apie suteiktą ar panaikintą akreditaciją.

2.  Kompetentinga institucija, išnagrinėjusi Komisijos pagal 10 straipsnio 1 dalies a punktą priimsimus akreditavimo kriterijus ir atsižvelgdama į proporcingumo principą, oficialiu aktu priima sprendimą dėl mokėjimo agentūros ir koordinavimo įstaigos akreditacijos suteikimo arba, atlikusi peržiūrą, dėl akreditacijos panaikinimo. Kompetentinga institucija nedelsdama Komisijai praneša apie suteiktą ar panaikintą akreditaciją.

Pagrindimas

Kadangi proporcingumo principas yra vienas iš pagrindinių Finansinio reglamento principų, jis turi išsaugoti šį vaidmenį taip pat ir pasiūlyme dėl Horizontaliojo reglamento.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  akreditacijos mokėjimo agentūroms ir koordinavimo įstaigoms suteikimo, atšaukimo ir peržiūros procedūrų, taip pat mokėjimo agentūrų akreditacijos priežiūros procedūrų;

a)  akreditacijos mokėjimo agentūroms ir koordinavimo įstaigoms suteikimo, atšaukimo ir peržiūros procedūrų, taip pat mokėjimo agentūrų akreditacijos priežiūros procedūrų, atsižvelgiant į proporcingumo principą;

Pagrindimas

Kadangi proporcingumo principas yra vienas iš pagrindinių Finansinio reglamento principų, jis turi išsaugoti šį vaidmenį taip pat ir pasiūlyme dėl Horizontaliojo reglamento.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

tačiau valstybės narės, kurios tvirtina daugiau nei vieną sertifikavimo įstaigą, taip pat gali paskirti viešojo sektoriaus įstaigą nacionaliniu lygmeniu, kuriai bus pavestos koordinavimo užduotys.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Metinę viršutinę EŽŪGF išlaidų ribą sudaro tuo tikslu Reglamente (ES, Euratomas) [COM(2018) 322 final] nustatytos didžiausios sumos.

1.  Metinę viršutinę EŽŪGF išlaidų ribą sudaro tuo tikslu Reglamente (ES, Euratomas) [COM(2018) 322 final] nustatytos didžiausios sumos, kuriomis valstybėms narėms apibrėžiamos ribos.

Pagrindimas

Labai svarbu, kad valstybėms narėms būtų nustatytos išmokų ribos ir kad valstybėms narėms, kurios jomis pasinaudoja pirmos, netektų didžiausia jų dalis.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be to, nukrypstant nuo Finansinio reglamento 12 straipsnio 2 dalies d punkto, visa nepanaudota 2020 m. pabaigoje turima krizių rezervo suma yra perkeliama į 2021 m. ir nėra grąžinama į biudžeto eilutes, skirtas 5 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytiems veiksmams, kad būtų galima finansuoti žemės ūkio sektoriaus rezervą.

Išbraukta

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Koregavimo koeficientas taikomas tik 2 000 EUR viršijančioms tiesioginėms išmokoms, kurios turi būti skiriamos ūkininkams atitinkamais kalendoriniais metais.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Iki kalendorinių metų, kurių atžvilgiu taikomas tas koregavimo koeficientas, gruodžio 1 d. Komisija, remdamasi nauja informacija, gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais pritaikomas pagal 1 dalį nustatytas koregavimo koeficientas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

2.  Iki kalendorinių metų, kurių atžvilgiu taikomas tas koregavimo koeficientas, lapkričio 1 d. Komisija, remdamasi nauja informacija, gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais pritaikomas pagal 1 dalį nustatytas koregavimo koeficientas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Pagrindimas

Ankstyvas finansinės drausmės koregavimas būtinas tam, kad išmokos būtų pervedamos reikiamu metu.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  2021 m. – 1 % viso BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio EŽŪFKP paramos sumos;

a)  2021 m. – 2 % viso BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio EŽŪFKP paramos sumos;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  2021 m. – 1 % viso BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio EŽŪFKP paramos sumos;

b)  2021 m. – 2 % viso BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio EŽŪFKP paramos sumos;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  2021 m. – 1 % viso BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio EŽŪFKP paramos sumos;

c)  2021 m. – 2 % viso BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio EŽŪFKP paramos sumos;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Palūkanos nuo išankstinio finansavimo sumos yra skiriamos atitinkamam BŽŪP strateginiam planui ir išskaičiuojamos iš galutinėje išlaidų deklaracijoje nurodytos viešųjų išlaidų sumos.

4.  Palūkanos nuo išankstinio finansavimo sumos yra skiriamos atitinkamam BŽŪP strateginiam planui arba regioninės intervencijos programai ir išskaičiuojamos iš galutinėje išlaidų deklaracijoje nurodytos viešųjų išlaidų sumos.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tarpinės išmokos mokamos kiekvienam BŽŪP strateginiam planui įgyvendinti. Jos apskaičiuojamos su kiekvienos rūšies intervencija susijusioms viešosioms išlaidoms taikant tai intervencijai nustatytą bendro finansavimo normą, nurodytą Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 85 straipsnyje.

1.  Tarpinės išmokos mokamos kiekvienam BŽŪP strateginiam planui arba atitinkamai kiekvienai regioninės intervencijos programai įgyvendinti. Jos apskaičiuojamos su kiekvienos rūšies intervencija susijusioms viešosioms išlaidoms taikant tai intervencijai nustatytą bendro finansavimo normą, nurodytą Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 85 straipsnyje.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu finansinės priemonės įgyvendinamos pagal Reglamento (ES) .../... [BNR] 51 straipsnio 52 dalį , išlaidų deklaracija apima visas išmokėtas sumas arba, garantijų atveju, sumas, vadovaujančiosios institucijos atidėtas, kaip susitarta garantijų sutartyse, galutiniams gavėjams, nurodytiems [Reglamento (ES).../... dėl BŽŪP strateginių planų 74 straipsnio 5 dalies (finansinių priemonių) a, b ir c punktuose.

3.  Jeigu finansinės priemonės įgyvendinamos pagal Reglamento (ES) .../... [BNR] 53 straipsnio 1 dalį, išlaidų deklaracija apima visas išmokėtas sumas arba, garantijų atveju, sumas, vadovaujančiosios institucijos atidėtas, kaip susitarta atitinkamose garantijų sutartyse, galutiniams gavėjams, nurodytiems [Reglamento (ES).../... dėl BŽŪP strateginių planų 74 straipsnio 5 dalies (finansinių priemonių) a, b ir c punktuose.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu finansinės priemonės įgyvendinamos pagal Reglamento (ES).../... [BNR] 52 straipsnį, išlaidų deklaracijos, įskaitant išlaidų deklaracijas, apimančias išlaidas finansinėms priemonėms įgyvendinti, pateikiamos laikantis šių sąlygų:

4.  Jeigu finansinės priemonės įgyvendinamos pagal Reglamento (ES) .../... [BNR] 53 straipsnio 2 dalį, išlaidų deklaracijos, įskaitant išlaidų deklaracijas, apimančias išlaidas finansinėms priemonėms įgyvendinti, pateikiamos laikantis šių sąlygų:

Pagrindimas

Turėtų būti pateikta nuoroda į BNR 53 straipsnio 2 dalį dėl vadovaujančiosios institucijos valdomų finansinių priemonių.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Gavusi paskutinę BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo rezultatų metinę ataskaitą, Komisija, atsižvelgdama į turimus išteklius, išmoka likutį, remdamasi galiojančiu EŽŪFKP intervencinių priemonių rūšių lygmens finansiniu planu, paskutinių atitinkamo BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo metų metinėmis finansinėmis ataskaitomis ir atitinkamais sprendimais dėl sąskaitų patvirtinimo. Tos sąskaitos Komisijai pateikiamos ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo išlaidų tinkamumo finansuoti galutinės datos, kaip nurodyta Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 80 straipsnio 3 dalyje, jose nurodomos mokėjimo agentūros išlaidos, patirtos iki paskutinės išlaidų tinkamumo finansuoti dienos.

1.  Gavusi paskutinę BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo rezultatų metinę ataskaitą, Komisija, atsižvelgdama į turimus išteklius, išmoka likutį, remdamasi galiojančiu EŽŪFKP intervencinių priemonių rūšių lygmens finansiniu planu, paskutinių atitinkamo BŽŪP strateginio plano arba, jei taikytina, regioninės intervencijos programos įgyvendinimo metų metinėmis finansinėmis ataskaitomis ir atitinkamais sprendimais dėl sąskaitų patvirtinimo. Tos sąskaitos Komisijai pateikiamos ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo išlaidų tinkamumo finansuoti galutinės datos, kaip nurodyta Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 80 straipsnio 3 dalyje, jose nurodomos mokėjimo agentūros išlaidos, patirtos iki paskutinės išlaidų tinkamumo finansuoti dienos.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija automatiškai panaikina bet kurią BŽŪP strateginiame plane numatytoms kaimo plėtros intervencinėms priemonėms skirto biudžetinio įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota išankstiniam finansavimui ar tarpinėms išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkančių išlaidų, patirtų iki antrųjų metų, einančių po biudžetinio įsipareigojimo metų, gruodžio 31 d., deklaracija.

1.  Komisija automatiškai panaikina bet kurią BŽŪP strateginiame plane numatytoms kaimo plėtros intervencinėms priemonėms skirto biudžetinio įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota išankstiniam finansavimui ar tarpinėms išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkančių išlaidų, patirtų iki trečiųjų metų, einančių po biudžetinio įsipareigojimo metų, gruodžio 31 d., deklaracija.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytas išlaidas Sąjunga gali finansuoti tik tuo atveju, jeigu:

5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytas išlaidas Sąjunga gali finansuoti tik tuo atveju, jeigu jas patiria akredituotos mokėjimo agentūros ir:

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  jas patyrė akredituotos mokėjimo agentūros,

Išbraukta

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei per 52 straipsnyje nurodytą metinį veiklos rezultatų patvirtinimą Komisija nustato, kad deklaruotų išlaidų ir sumos, atitinkančios atitinkamą praneštą produktą, skirtumas sudaro daugiau nei 50 %, o valstybė narė negali nurodyti tinkamai pagrįstų priežasčių, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų mokėjimas.

Jei per 52 straipsnyje nurodytą metinį veiklos rezultatų patvirtinimą Komisija nustato, kad deklaruotų išlaidų ir sumos, atitinkančios atitinkamą praneštą produktą, skirtumas sudaro daugiau nei 50 %, kai tai susiję su intervencijomis, kurioms netaikomas [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 68 straipsnis, o valstybė narė negali nurodyti pagrįstų priežasčių, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų mokėjimas.

Pagrindimas

Turi būti užtikrintas tikras lankstumas, kad Komisija galėtų atsižvelgti į valstybių narių pagrindimus. Pvz., sudėtingos oro sąlygas yra priežastys, į kurias visuomet turėtų būti atsižvelgiama.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas taisyklėmis dėl išmokų mokėjimo sustabdymo lygio.

Išbraukta

Pagrindimas

Taisyklės dėl mokėjimų sustabdymo lygio turėtų būti nustatytos šiame reglamente. Todėl šią pastraipą reikėtų išbraukti.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos išsamesnės taisyklės dėl veiksmų planų elementų ir tų planų sudarymo tvarkos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Nustatomos šios taisyklės dėl veiksmų planų elementų ir tų planų sudarymo tvarkos [turi patikslinti Komisija].

Pagrindimas

Taisyklės dėl veiksmų planų turėtų būti įtrauktos į pagrindinį aktą, o ne nustatomos įgyvendinimo aktais.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei valstybės narės nepateikia arba neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų plano arba jei to veiksmų plano akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų mokėjimas.

Jei valstybės narės nepateikia arba neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų plano arba jei to veiksmų plano akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų mokėjimas. Veiksmų planų pakankamumo kriterijai yra šie: [turi patikslinti Komisija].

Pagrindimas

Veiksmų planų pakankamumo kriterijai turėtų būti įtraukti į pagrindinį aktą.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas taisyklėmis dėl išmokų mokėjimo sustabdymo lygio bei trukmės ir tų sumų kompensavimo arba sumažinimo, atsižvelgiant į daugiametę veiklos rezultatų stebėseną, sąlygą.

Išbraukta

Pagrindimas

Išmokų mokėjimo sustabdymo lygio ir trukmės kriterijai turėtų būti įtraukti į pagrindinį aktą. Todėl šią pastraipą reikėtų išbraukti.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Toks sustabdymas, laikantis proporcingumo principo, taikomas valstybės narės patirtoms atitinkamoms išlaidoms, su kuriomis susiję nustatyti trūkumai, tam tikrą laikotarpį, kuris nustatomas pirmoje pastraipoje nurodytais įgyvendinimo aktais ir kuris neviršija dvylikos mėnesių. Jei sustabdymo sąlygos tenkinamos ir toliau, Komisija gali priimti įgyvenimo aktus, kuriais tas laikotarpis pratęsiamas papildomais laikotarpiais, kurių bendra trukmė neviršija 12 mėnesių. Į sumas, kurių mokėjimas buvo sustabdytas, atsižvelgiama priimant 53 straipsnyje nurodytus įgyvendinimo aktus.

Toks sustabdymas, laikantis proporcingumo principo, taikomas valstybės narės patirtoms atitinkamoms išlaidoms, su kuriomis susiję nustatyti dideli trūkumai, o ne visam finansavimo paketui, laikotarpį, kuris neviršija dvylikos mėnesių. Jei sustabdymo sąlygos tenkinamos ir toliau, Komisija gali priimti įgyvenimo aktus, kuriais tas laikotarpis pratęsiamas papildomais laikotarpiais, kurių bendra trukmė neviršija 12 mėnesių. Į sumas, kurių mokėjimas buvo sustabdytas, atsižvelgiama priimant 53 straipsnyje nurodytus įgyvendinimo aktus.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  anksčiau nei gruodžio 1 d., bet ne anksčiau nei spalio 16 d. išmokėti iki 50 % pagal tiesioginių išmokų intervencines priemones teikiamos paramos neviršijančias išankstines išmokas;

a)  anksčiau nei gruodžio 1 d., bet ne anksčiau nei spalio 16 d. išmokėti iki 75 % pagal tiesioginių išmokų intervencines priemones teikiamos paramos neviršijančias išankstines išmokas;

Pagrindimas

Kadangi abi pagal ramstį numatytos intervencinės priemonės įtrauktos į tą patį BŽŪP planą, išankstinių mokėjimų, susijusių su tiesioginėmis išmokomis ir išmokomis kaimo plėtrai, tvarkaraščių ir procentinių dalių suderinimas būtų naudingas siekiant supaprastinimo.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ekstremaliosios padėties atvejais Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais sprendžiamos konkrečios su šio straipsnio taikymu susijusios problemos. Tokiais įgyvendinimo aktais gali būti nukrypstama nuo 2 dalies, tačiau tik tiek ir tokiu laikotarpiu, kiek iš tiesų yra būtina.

Ekstremaliosios padėties atvejais Komisija gali kuo skubiau priimti įgyvendinimo aktus, kuriais sprendžiamos konkrečios su šio straipsnio taikymu susijusios problemos. Tokiais įgyvendinimo aktais gali būti nukrypstama nuo 2 dalies, tačiau tik tiek ir tokiu laikotarpiu, kiek iš tiesų yra būtina.

Pagrindimas

Nepaprastai svarbu, kad krizių atvejais būtų galima kuo skubiau pasinaudoti įgyvendinimo aktais. Su įgyvendinimo aktais susijęs proceso nėra pakankamai greitas paramos gavėjams, kurių finansinė padėtis nelengva. Kalbant apie pagalbą ūkininkams ir jų padėties palengvinimą, valstybės narės ir paramos gavėjai neturėtų susidurti su vėlavimu ar netikrumu.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija kas dvejus metus Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio straipsnio įgyvendinimo ataskaitą.

5.  Komisija kas dvejus metus Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio straipsnio įgyvendinimo ataskaitą, kaip numatyta pagal 7 straipsnį.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas sąlygomis, kuriomis kompensuojamos fondų tam tikro tipo išlaidos ir pajamos.

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas išlaidų deklaracijų informacijai taikomomis sąlygomis, kuriomis kompensuojamos fondų tam tikro tipo išlaidos ir pajamos.

Pagrindimas

Siūlomas įgaliojimas yra per platus. Jis turėtų būti apribotas, pavyzdžiui, išlaidų deklaracijoms taikomomis sąlygomis, kitaip suteikus įgaliojimą patvirtintame BŽŪP strateginiame plane būtų galima išvengti bet kokių pagalbos priemonių išlaidų.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nedarant poveikio pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus arba SESV 287 straipsnį valstybių narių atliekamoms patikroms ar patikroms, atliekamoms pagal SESV 322 straipsnį arba grindžiamoms Tarybos reglamentu (Euratomas, EB) Nr. 2185/96, Komisija gali valstybėse narėse atlikti patikras vietoje siekdama visų pirma patikrinti:

Nedarant poveikio pagal nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus arba SESV 287 straipsnį valstybių narių atliekamoms patikroms ar patikroms, atliekamoms pagal SESV 322 straipsnį arba grindžiamoms Tarybos reglamentu (Euratomas, EB) Nr. 2185/96, Komisija gali valstybėse narėse atlikti patikras vietoje, išskyrus sąlygų sistemą, siekdama visų pirma patikrinti:

Pagrindimas

Nustatomos sąlygų sistemai taikomos kontrolės procedūros ir taisyklės, įskaitant kontrolės išplėtimą iki pat galutinių paramos gavėjų, o tai prieštarauja supaprastinimo idėjai. Šiame straipsnyje turėtų būti aiškiai pažymėta, kad su sąlygų sistema tai nesusiję.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas specialiais įpareigojimais, kurių turi laikytis valstybės narės pagal šį skyrių, ir visų pirma taisyklėmis dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatomi Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 2988/95 apibrėžto pažeidimo atvejai ir kiti reikalavimų nesilaikymo atvejai, kurių sąlygas valstybės narės nustato BŽŪP strateginiame plane, ir apie kuriuos turi būti pranešama, ir dėl pateiktinų duomenų.

1.  Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl duomenų, teiktinų OLAF veiklos tikslais.

Pagrindimas

Šiame straipsnyje vietoj esamų formuluočių, t. y. „specialūs įpareigojimai“, turėtų būti išsamiau apibūdintas įgaliojimų suteikimas. Užuot kalbėjus apie deleguotuosius aktus ir specialius įpareigojimus, turėtų būti aiškiau išdėstytas įgaliojimų suteikimas. Tai įmanoma, jei tai OLAF reikalingos informacijos klausimas. Siekiant užtikrinti subsidiarumo principo laikymąsi, pažeidimo apibrėžtį taip pat turėtų nustatyti valstybės narės.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio straipsnio įgyvendinimo ataskaitą.

Pagrindimas

Kadangi naujasis BŽŪP įgyvendinimo modelis pagrįstas veiklos rezultatais, dėl kurių gali prireikti atlikti finansines pataisas, EP ir Taryba turėtų būti reguliariai informuojami apie tam tikrų nuostatų įgyvendinimą.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio straipsnio įgyvendinimo ataskaitą.

Pagrindimas

Kadangi naujasis BŽŪP įgyvendinimo modelis pagrįstas veiklos rezultatais, dėl kurių gali prireikti atlikti finansines pataisas, EP ir Taryba turėtų būti reguliariai informuojami apie tam tikrų nuostatų įgyvendinimą.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Remiantis šio straipsnio nuostatomis, valstybės narės iš visų būsimų mokėjimų, kuriuos mokėjimo agentūra turi atlikti paramos gavėjui, išskaičiuoja visas sumas, kurias sumokėjo nepagrįstai, nes paramos gavėjas įvykdė pažeidimų, kurie nėra atitaisyti.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu nustatomi paramos gavėjų padaryti pažeidimai ar kiti BŽŪP strateginiame plane nurodytų kaimo plėtros intervencinių priemonių sąlygų nesilaikymo atvejai, valstybės narės atlieka finansinius koregavimus visiškai arba iš dalies panaikindamos atitinkamą Sąjungos finansavimą. Valstybės narės atsižvelgia į nustatyto reikalavimų nesilaikymo pobūdį bei sunkumą ir EŽŪFKP finansinių nuostolių mastą.

Jeigu nustatomi paramos gavėjų padaryti pažeidimai ar kiti BŽŪP strateginiame plane arba regioninės intervencijos programose nurodytų kaimo plėtros intervencinių priemonių sąlygų nesilaikymo atvejai, valstybės narės atlieka finansinius koregavimus visiškai arba iš dalies panaikindamos atitinkamą Sąjungos finansavimą. Valstybės narės atsižvelgia į nustatyto reikalavimų nesilaikymo pobūdį bei sunkumą ir EŽŪFKP finansinių nuostolių mastą.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Anuliuotos ir susigrąžintos Sąjungos finansavimo pagal EŽŪFKP sumos ir su jomis susijusios palūkanos vėl perskirstomos kitoms BŽŪP strateginiame plane nurodytoms kaimo plėtros intervencinėms priemonėms. Tačiau anuliuotas ar susigrąžintas Sąjungos fondų lėšas valstybės narės gali dar kartą panaudoti tik nacionaliniame BŽŪP strateginiame plane numatytam kaimo plėtros veiksmui ir su sąlyga, kad šios lėšos nebus perskirstomos kaimo plėtros veiksmams, dėl kurių buvo vykdomas finansinis koregavimas.

Anuliuotos ir susigrąžintos Sąjungos finansavimo pagal EŽŪFKP sumos ir su jomis susijusios palūkanos vėl perskirstomos kitoms BŽŪP strateginiame plane arba regioninės intervencijos programose nurodytoms kaimo plėtros intervencinėms priemonėms. Tačiau anuliuotas ar susigrąžintas Sąjungos fondų lėšas valstybės narės gali dar kartą panaudoti tik nacionaliniame BŽŪP strateginiame plane numatytam kaimo plėtros veiksmui ir su sąlyga, kad šios lėšos nebus perskirstomos kaimo plėtros veiksmams, dėl kurių buvo vykdomas finansinis koregavimas.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Remiantis šio straipsnio nuostatomis, valstybės narės iš visų būsimų mokėjimų, kuriuos mokėjimo agentūra turi atlikti paramos gavėjui, išskaičiuoja visas sumas, kurias sumokėjo nepagrįstai, nes paramos gavėjas įvykdė pažeidimų, kurie nėra atitaisyti.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė užtikrina veiksmingam rizikos valdymui reikalingą patikrų mastą.

Valstybė narė užtikrina veiksmingam rizikos valdymui finansiniu ir administraciniu aspektais proporcingą patikrų mastą tuo būdu, kuris, jos nuomone, yra tinkamiausias.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nedarant poveikio jokioms specialiosioms nuostatoms, valstybės narės imasi veiksmingų ir proporcingų priemonių, kad Sąjungos teisės nuostatos nebūtų apeinamos, ir visų pirma užtikrina, kad žemės ūkio sektorių teisės aktais numatytos lengvatos negalėtų būti taikomos fiziniams arba juridiniams asmenims, jei nustatoma, kad jie, prieštaraudami šio reglamento tikslams, dirbtinai sukūrė tokių lengvatų gavimo sąlygas.

Nedarant poveikio jokioms specialiosioms nuostatoms, valstybės narės imasi veiksmingų ir proporcingų priemonių, kad Sąjungos teisės nuostatos nebūtų apeinamos, ir visų pirma užtikrina, kad žemės ūkio sektorių teisės aktais numatytos lengvatos negalėtų būti taikomos fiziniams arba juridiniams asmenims, jei nustatoma, kad jie, prieštaraudami šio reglamento tikslams, dirbtinai sukūrė tokių lengvatų gavimo sąlygas. Valstybės narės gali priimti papildomus išsamesnius nacionalinius teisės aktus dėl dirbtinių sąlygų.

Pagrindimas

Pasitvirtino, jog šis straipsnis praktiškai neveiksmingas, kai norima vykdyti prievolę įrodyti siekiant pagrįsti, kad teisės nuostatos apeinamos, ir imtis reikiamų veiksmų. Jei straipsnis nebus tobulinamas, valstybės narės turėtų turėti galimybę priimti papildomus išsamesnius nacionalinius teisės aktus.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  gyvulių identifikavimo ir registravimo sistema – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1760/200033 nustatyta galvijų identifikavimo ir registravimo sistema arba Tarybos reglamentu (EB) Nr. 21/200434 nustatyta avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistema;

c)  gyvulių identifikavimo ir registravimo sistema – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1760/200033 nustatyta galvijų identifikavimo ir registravimo sistema arba Tarybos reglamentu (EB) Nr. 21/200434 nustatyta avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistema, arba Tarybos direktyva 2008/71/EB ir kitose naudojamose duomenų apie gyvulius bazėse nustatyta kiaulių identifikavimo ir registravimo sistema.

_________________

_________________

33 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojantis jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (OL L 204, 2000 8 11, p. 1).

33 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojantis jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (OL L 204, 2000 8 11, p. 1).

34 2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 21/2004, nustatantis avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir Direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (OL L 5, 2004 1 9, p. 8).

34 2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 21/2004, nustatantis avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir Direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (OL L 5, 2004 1 9, p. 8).

Pagrindimas

Į gyvulių identifikavimo ir registravimo sistemą neįtrauktos kiaulės. Be to, turėtų būti naudojamos ir kitos valstybių narių sukurtos duomenų apie gyvulius bazės, net jei jos nėra skirtos atskiriems gyvuliams, kad ta pati informacija nebūtų teikiama dukart.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 4 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  sistema be paraiškų – paraiškų taikyti su plotu ar gyvuliais susijusias intervencines priemones sistema, kurioje administracijos reikalaujami duomenys bent apie atskirus plotus ar gyvulius, už kuriuos prašoma skirti paramą, saugomi valstybės narės administruojamose oficialiose kompiuterinėse sistemose.

f)  sistema be paraiškų – užpildytų arba kitokio pobūdžio paraiškų taikyti su plotu ar gyvuliais susijusias intervencines priemones sistema, kurioje administracijos reikalaujami duomenys bent apie atskirus plotus ar gyvulius, už kuriuos prašoma skirti paramą, saugomi valstybės narės administruojamose oficialiose kompiuterinėse sistemose. Taikant sistemą be paraiškų, administracija gali ūkininkams išmokėti išmokas, susijusius su visomis intervencinėmis priemonėmis ir priemonėmis, į kurias ūkininkai turi teisę remiantis oficialios kompiuterizuotos duomenų bazės informacija, prireikus ūkininkams pateikiant papildomą informaciją.

Pagrindimas

Turėtų būti akcentuojamas subsidiarumo principas, kad valstybės narės galėtų naudoti savo IT sistemas ir visą informaciją taip, kaip, jų nuomone, tinkamiausia, bei padėti ūkininkams pačiu praktiškiausiu būdu.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Su pirmoje pastraipoje nurodytais duomenimis ir dokumentais, susijusiais su einamaisiais kalendoriniais arba prekybos metais bei dešimčia ankstesnių kalendorinių metų arba prekybos metų, galima susipažinti valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos skaitmeninėse duomenų bazėse.

Su pirmoje pastraipoje nurodytais duomenimis ir dokumentais, susijusiais su einamaisiais kalendoriniais arba prekybos metais bei dešimčia ankstesnių kalendorinių metų arba prekybos metų, galima susipažinti valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos skaitmeninėse duomenų bazėse. Reikiama duomenų bazės informacija gali būti teikiama ir suvestinių forma.

Pagrindimas

Nerimaujama dėl išlaidų, susijusių su visų reikalaujamų duomenų saugojimu. Prieigos užtikrinimas dešimties metų laikotarpiu gali būti labai brangus. Kur kas pigiau panašią ir reikiamą informaciją teikti suvestinių forma.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  yra visa informacija, kuri svarbi pranešant apie rodiklius, nurodytus Reglamento (ES) …/… [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 7 straipsnyje.

Išbraukta

Pagrindimas

Kaip pažymima d punkte, žemės ūkio plotų identifikavimo sistema turi apimti visą informaciją, kuri svarbi atsiskaitant apie Reglamento (ES) …/… [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 7 straipsnyje nurodomus rodiklius. Tai reiškia, kad žemės ūkio plotų identifikavimo sistemoje turi būti teikiami kiekvienų metų duomenys, kuriuos reikia saugoti 10 metų, o tai labai brangu. Žemės ūkio plotų identifikavimo sistema turėtų apimti tik bendrąją informaciją apie plotą, kuri parengta perkelti į kitas duomenų bazes.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narė sukuria ir taiko žemės ūkio plotų stebėjimo sistemą.

1.  Valstybės narė sukuria ir taiko žemės ūkio plotų stebėjimo sistemą. Esant tinkamai pagrįstų priežasčių, Komisija gali numatyti pereinamąjį laikotarpį valstybių narių, kurios pastaraisiais metais nenaudojo tolimojo stebėjimo sistemų, žemės ūkio plotų stebėjimo sistemų atžvilgiu.

Pagrindimas

Valstybėms narėms, kurios anksčiau nėra naudojusios tolimojo stebėjimo sistemų, turėtų būti numatytas pereinamasis laikotarpis, susijęs su naująja privaloma plotų stebėjimo sistema, kad jos turėtų galimybę baigti kurti sistemą ir užtikrinti, kad ji veiktų praktiškai.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  nustato a punkte nurodytų patikrų, kurios turi būti kasmet atliekamos remiantis rizikos analize, kontrolinę imtį ir įtraukia atsitiktinumo komponentą bei nustato, kad į kontrolinę imtį patektų ne mažiau kaip 1 % Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje nurodytos paramos gavėjų.

d)  nustato a punkte nurodytų patikrų, kurios turi būti kasmet atliekamos remiantis rizikos analize, kontrolinę imtį ir įtraukia atsitiktinumo komponentą bei nustato, kad į kontrolinę imtį patektų ne mažiau kaip 1 % Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] III antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje nurodytos paramos gavėjų. Nukrypstant nuo ankstesnio punkto, valstybės narės gali nuspręsti sumažinti minimalų 0,5 % kontrolės lygį kiekvieno akto ar standarto arba aktų ar standartų grupės lygmeniu, jeigu nesilaikymo mastas atsitiktinai patikrinus imtį vietoje neviršija 2 % per dvejus ankstesnius metus.

Pagrindimas

Taikant sąlygų sistemą, turėtų būti įmanoma sumažinti minimalų 1 % kontrolės lygį, jei ankstesniais metais buvo nustatyta mažai nesilaikymo atvejų.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

85 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  nustato, kad reikalavimų nesilaikymo dėl force majeure atveju administracinė nuobauda neskiriama.

c)  nustato, kad administracinė nuobauda neskiriama šiais atvejais:

 

i)  reikalavimų nesilaikoma dėl force majeure;

 

ii)  reikalavimų nesilaikoma dėl kompetentingos valdžios institucijos arba kitos institucijos klaidos ir jei šios klaidos pagrįstai negalėjo aptikti asmuo, kuriam gali būti paskirta administracinė nuobauda;

 

iii)  atitinkamas asmuo gali kompetentingai valdžios institucijai įrodyti, jog jis nėra kaltas dėl 1 dalyje nurodytų pareigų nevykdymo arba jei kompetentinga valdžios institucija kitais būdais įsitikina, kad atitinkamas asmuo nėra kaltas.

Pagrindimas

85 straipsnio 2 dalies c punkte nustatyta, kad reikalavimų nesilaikymo dėl force majeure atveju administracinė nuobauda neskiriama. 57 straipsnio 3 dalyje taip pat išvardyti atvejai, kai nuobaudos netaikomos, pvz., kai reikalavimų nesilaikyta dėl valdžios institucijos klaidos. Visi šie kiti 57 straipsnio 3 dalies punktai taip pat turėtų būti taikomi sąlygų sistemai.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybėse narėse, kuriose taikoma su gyvuliais susijusi savanoriška susietoji parama ir su gyvuliais susijusi parama kaimo plėtrai, administracinė nuobauda už teisės aktais nustatytų valdymo reikalavimų, susijusių su gyvuliais, nesilaikymą turėtų būti taikoma tik paramos gavėjų gaunamai su gyvuliais susijusiai savanoriškai susietajai paramai ir su gyvuliais susijusiai paramai kaimo plėtrai. Panašiai administracinė nuobauda už teisės aktais nustatytų valdymo reikalavimų, susijusių su plotais ir (arba) gerais žemės ūkio ir aplinkos standartais, nesilaikymą turėtų būti taikomos tik paramos gavėjų gaunamoms su plotu susijusioms tiesioginėms išmokoms ir su plotu susijusiai paramai kaimo plėtrai.

Pagrindimas

Šiuo metu nuobaudos, susijusios su kompleksine parama, ypač taikomos skirtinguose gamybos (gyvulininkystės / augalų auginimo) sektoriuose dirbantiems ūkininkams, nėra nešališkos ir proporcingos. Pvz., ūkių, kuriuose auginama nedaug gyvulių, tačiau kuriems priklauso šimtai hektarų, atveju nesilaikoma kompleksinės paramos reikalavimų, susijusių su gyvuliais, taigi, kai nuobauda visoms tiesioginėms išmokoms ir išmokoms kaimo plėtrai pritaikoma atsižvelgiant į plotą, ji atrodo pernelyg didelė lyginant su gyvulių skaičiumi. Tai galioja ir atvirkštiniu atveju, t. y. kai ūkiams priklauso vos keletas hektarų, tačiau juose auginama daug gyvulių. Ši neteisinga padėtis sąlygų sistemoje turėtų pasikeisti. Todėl po 86 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa turėtų būti įtraukta nauja pastraipa, taikytina toms valstybėms narėms, kuriose taikoma su gyvuliais susijusi savanoriška susietoji parama ir su gyvuliais susijusi parama kaimo plėtrai.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Apskaičiuojant to sumažinimo ir neskyrimo dydį atsižvelgiama į nustatyto reikalavimų nesilaikymo sunkumą, mastą, pastovumą ir pasikartojimą. Skiriamos nuobaudos yra atgrasomos ir proporcingos ir atitinka šio straipsnio 2 bei 3 dalyse nustatytus kriterijus.

Apskaičiuojant to sumažinimo ir neskyrimo dydį atsižvelgiama į nustatyto reikalavimų nesilaikymo sunkumą, mastą, pastovumą ar pasikartojimą. Skiriamos nuobaudos yra atgrasomos ir proporcingos ir atitinka šio straipsnio 2 bei 3 dalyse nustatytus kriterijus.

Pagrindimas

Įrodyta, kad įvertinti tyčinę veiklą nepaprastai sunku, o tai gali lemti dviprasmiškas interpretacijas tais atvejais, kai su ūkininkais nėra elgiamasi vienodai. Reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad tyčinės veiklos apibrėžtis pagalbos sistemoms netaikoma (žr. 57 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą – ten tyčinė veikla neminima).

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei reikalavimų nesilaikoma dėl aplaidumo, išmokos sumažinimo procentinis dydis paprastai neviršija 3 % bendros šio straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokų sumos.

Išbraukta

Pagrindimas

Šioje pastraipoje apibrėžiama gana griežta bendroji nuobaudų taisyklė (3 %). Arba ši pastraipa turi būti išbraukta, arba turi būti skiriamos 1 %, 3 % ir 5 % nuobaudos.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali įdiegti išankstinio įspėjimo sistemą, taikomą atskirais pirmą kartą nutinkančiais reikalavimų nesilaikymo atvejais, kurie, atsižvelgiant į mažareikšmį jų sunkumą, mastą ir pastovumą, nėra pagrindas sumažinti išmoką ar jos neskirti. Jei atliekant vėlesnę patikrą trejus kalendorinius metus iš eilės nustatoma, kad reikalavimų nesilaikymas nepašalintas, sumažinimas pagal pirmą pastraipą taikomas atgaline tvarka.

Valstybės narės gali įdiegti išankstinio įspėjimo sistemą, taikomą atskirais pirmą kartą nutinkančiais reikalavimų nesilaikymo atvejais, kurie, atsižvelgiant į mažareikšmį jų sunkumą, mastą ir pastovumą, nėra pagrindas sumažinti išmoką ar jos neskirti. Jei atliekant vėlesnę patikrą trejus kalendorinius metus iš eilės nustatoma, kad reikalavimų nesilaikymas nepašalintas, sumažinimas pagal pirmą pastraipą taikomas už tuos metus, kuriais buvo nustatyta, kad nesilaikymo problema nebuvo išspręsta.

Pagrindimas

Kalbant apie išankstinio perspėjimo sistemą, administracinės nuobaudos neturėtų būti taikomos atgaline tvarka, nes atgaline tvarka skiriamos nuobaudos yra sudėtinga problema tiek ūkininkams, tiek administracijai. Taigi turėtų pakakti nuobaudą taikyti vien už metus, kuriais buvo nustatyta, kad nesilaikymas nebuvo pašalintas.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas valstybėms narėms ir užtikrinti veiksmingą bei atgrasomą nuobaudų sistemą, Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuobaudų taikymo ir apskaičiavimo taisyklėmis.

Išbraukta

Pagrindimas

Visos taisyklės, susijusios su administracinėmis nuobaudomis, valstybėms narėms turėtų būti žinomos nuo akimirkos, kai priimamas horizontalusis reglamentas. Tolesnis reglamentavimas taikant deleguotuosius aktus nepadeda skatinti subsidiarumo principo ir komplikuoja BŽŪP plano rengimo procesą.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

88 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės reguliariai informuoja Komisiją apie IV antraštinės dalies II skyriuje nurodytos integruotos sistemos taikymą. Komisija organizuoja keitimąsi nuomonėmis šiuo klausimu su valstybėmis narėmis.

2.  Komisija organizuoja keitimąsi nuomonėmis šiuo klausimu su valstybėmis narėmis.

Pagrindimas

Iš straipsnio nėra aišku, kokios informacijos apie IAKS ir kada jos laukia Komisija. Tai turėtų būti patikslinta.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 1 dalies a punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

vii)  informacija apie priemones, kurių imtasi pagal 57 straipsnį;

Išbraukta

Pagrindimas

Nėra aišku, kokios informacijos apie Sąjungos finansinių interesų apsaugos taikymą Komisija laukia, tad tai turėtų būti patikslinta.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  valstybių narių Komisijai pateikiamos informacijos, dokumentų, statistinių duomenų ir ataskaitų, taip pat jų pateikimo terminų ir būdų.

Išbraukta

Pagrindimas

Planuojant duomenų sistemas, labai svarbu iš anksto žinoti, kokio pobūdžio informacija, dokumentai ir t. t. turi būti pateikti bei kokie yra šių pranešimų pateikimo terminai ir būdai.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

96 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

96 straipsnis

Išbraukta

Informacijos apie paramos gavėjus skelbimas

 

1.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal Reglamento (ES) .../... [BNR reglamento] 44 straipsnio 3–5 dalis ir šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalis kasmet ex post būtų skelbiami fondų lėšų gavėjai.

 

2.  EŽŪFKP ir EŽŪGF paramos gavėjams prireikus taikomos Reglamento (ES) .../... [BNR reglamento] 44 straipsnio 3–5 dalys; tačiau EŽŪGF netaikomos to reglamento 44 straipsnio 3 dalies h ir i punktuose nurodytos nacionalinį įnašą ir bendro finansavimo normą atitinkančios sumos.

 

3.  Šiame straipsnyje:

 

  veiksmas – priemonė arba intervencinė priemonė;

 

  vieta – savivaldybė, kurioje paramos gavėjas gyvena arba kurioje yra registruotas, ir, jei įmanoma, pašto kodas arba savivaldybę rodanti jo dalis.

 

4.  To reglamento 44 straipsnio 3–5 dalyse nurodyta informacija pateikiama vienoje kiekvienos valstybės narės interneto svetainėje. Ji išlieka prieinama dvejus metus nuo pirminio paskelbimo dienos.

 

Kai paramos gavėjo per vienus metus gautos paramos suma yra ne didesnė nei 1 250 EUR, valstybės narės neskelbia Reglamento (ES) .../... [BNR reglamento] 44 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose nurodytos informacijos.

 

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

96 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

96a straipsnis

 

Paramos gavėjų sąrašo paskelbimas

 

1.  Valstybės narės užtikrina, kad kasmet ex post būtų skelbiami fondų lėšų gavėjai. Skelbiant pateikiama ši informacija:

 

a)   pagalbos gavėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas, nurodant:

 

i)  vardą ir pavardę, jei paramos gavėjas yra fizinis asmuo;

 

ii)  visą įregistruotą juridinį pavadinimą, jei paramos gavėjas yra juridinis asmuo, pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus turintis savarankišką teisinį subjektiškumą;

 

iii)  įregistruotą arba kitaip oficialiai pripažintą visą asociacijos pavadinimą, jei paramos gavėjas yra asociacija, neturinti savarankiško teisinio subjektiškumo;

 

b)  savivaldybė, kuriai paramos gavėjas priklauso arba kurioje yra registruotas, ir, jei yra, pašto kodas arba ta jo dalis, kuri nurodo savivaldybę;

 

c)  pagal kiekvieną fondų finansuojamą priemonę išmokos sumos, kiekvieno gavėjo gautos atitinkamais finansiniais metais;

 

d)  vieno iš fondų finansuojamų priemonių, pagal kurias skiriamos c punkte minimos išmokos, pobūdis ir aprašas.

 

Pirmoje pastraipoje nurodoma informacija pateikiama vienoje kiekvienos valstybės narės interneto svetainėje. Ji išlieka prieinama dvejus metus nuo pirminio paskelbimo dienos.

 

2.  Skelbtinos mokėjimų, vykdomų pagal EŽŪFKP finansuojamas priemones, kaip nurodyta 1 dalies pirmos pastraipos c punkte, sumos atitinka visą viešąjį finansavimą, įskaitant Sąjungos ir nacionalinį įnašą.

 

3.  Kai paramos gavėjo per vienus metus gautos paramos suma yra ne didesnė nei 1 250 EUR, valstybės narės neskelbia paramos gavėjo vardo ir pavardės ar pavadinimo, kaip numatyta pirmos pastraipos a punkte.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į didelę administracinę naštą, kuri atsirastų dėl siūlomos sistemos, būtų geriau išlaikyti dabartinę EŽŪGF ir EŽŪFKP paramos gavėjų skelbimo sistemą (metinis skelbimas, mokėjimo agentūrų prievolė skelbti duomenis, pateikti duomenų sąrašą, bendra EŽŪFKP ir EŽŪGF interneto svetainė), remiantis tik Horizontaliuoju reglamentu.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

103 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 101 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuo jame nustatytų taisyklių leidžiančiomis nukrypti nuostatomis ir, jei būtina, kitomis taisyklėmis.

Komisijai pagal 101 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuo jame nustatytų taisyklių leidžiančiomis nukrypti nuostatomis ir, jei būtina, kitomis taisyklėmis. Šie aktai parengiami iš karto, kai tik kyla būtinybė.

Pagrindimas

Siekiant padėti paramos gavėjams, gali kilti įvairių nukrypti leidžiančių nuostatų ir pan. būtinybė, kadangi numatyti visko iš karto neįmanoma. Pastebėjus, kad kilo tokia būtinybė, šie aktai turėtų būti parengti kuo greičiau.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

104 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Jis taikomas nuo 2023 m. sausio 1 d.

Pagrindimas

2021 m. paraiškų pateikimo terminas bus sunkiai pasiekiamas, atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinimo taisyklės turi būti priimtos laiku, turi būti skirtos reikiamos lėšos ir numatyta pakankamai laiko naujoms IT sistemoms sukurti (norint vykdyti stebėjimo veiklą, registruoti pažangą siekiant tikslų pagal rodiklius ir kt.).

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena

Nuorodos

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

11.6.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Franc Bogovič

20.6.2018

Svarstymas komitete

22.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

17.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

33

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D’Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee,

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena

Nuorodos

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

1.6.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

5.7.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

 

REGI

11.6.2018

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

21.6.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Ulrike Müller

4.7.2018

 

 

 

Priėmimo data

8.4.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

7

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Maria Heubuch, Elsi Katainen, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Christelle Lechevalier

Pateikimo data

15.5.2019

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

28

+

ALDE

Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

James Nicholson

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Maria Heubuch, Molly Scott Cato

7

-

EFDD

Marco Zullo

ENF

John Stuart Agnew, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Albert Deß

2

0

ALDE

Jan Huitema

PPE

Annie Schreijer-Pierik

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. liepos 5 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika