Postup : 2018/0217(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0199/2019

Predkladané texty :

A8-0199/2019

Rozpravy :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5

Hlasovanie :

PV 20/10/2020 - 21

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0288

SPRÁVA     ***I
PDF 697kWORD 280k
15.5.2019
PE 629.392v02-00 A8-0199/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spravodajkyňa: Ulrike Müller

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0393),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0247/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre rozvoj, Výboru pre rozpočtovú kontrolu a Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0199/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva z 29. novembra 2017 sa konštatuje, že spoločná poľnohospodárska politika (ďalej len „SPP“) by mala ešte intenzívnejšie reagovať na budúce výzvy a príležitosti, a to zvyšovaním zamestnanosti, posilňovaním rastu a investícií, bojom proti zmene klímy a adaptáciou na ňu, ako aj uplatňovaním výsledkov výskumu a inovácie získaných v laboratóriách v praxi, teda na poliach a trhoch. SPP by mala okrem toho riešiť obavy občanov týkajúce sa udržateľnej poľnohospodárskej produkcie.

(1)  V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva z 29. novembra 2017 sa konštatuje, že spoločná poľnohospodárska politika (ďalej len „SPP“) by mala ešte intenzívnejšie reagovať na budúce výzvy a príležitosti, a to zvyšovaním zamestnanosti, posilňovaním rastu a investícií, bojom proti zmene klímy a adaptáciou na ňu, uplatňovaním a prenášaním výsledkov výskumu a inovácie získaných v laboratóriách do praxe a na trhy. SPP by mala okrem toho riešiť obavy občanov týkajúce sa udržateľnej poľnohospodárskej produkcie a rozvoja vidieka.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Je potrebné zabezpečiť, aby odvetvie poľnohospodárstva netrpelo finančnými dôsledkami politických rozhodnutí, akým je napríklad vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie alebo financovanie nových unijných politík. Malo by sa zohľadniť uznesenie Európskeho parlamentu z 30. mája 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch (2018/2714(RSP)), v ktorom Parlament vyjadril poľutovanie nad skutočnosťou, že návrh Komisie z 2. mája 2018 o VFR na roky 2021 – 2027 vedie k zníženiu úrovne SPP o 15 %, a v ktorom uviedol, že Európsky parlament nesúhlasí najmä s radikálnymi škrtmi, ktoré budú mať nepriaznivý dosah na samotnú povahu a ciele SPP. V tejto súvislosti vyjadril tiež pochybnosti o návrhu znížiť prostriedky pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka o viac ako 25 %.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  SPP zohráva v rámci Únie zásadnú úlohu, keďže priame platby a finančné prostriedky druhého piliera sú určené pre poľnohospodárov, ktorí významne prispievajú nielen k potravinovej bezpečnosti, ale aj k investíciám a zamestnanosti vo vidieckych oblastiach. Preto sú rázne škrty plánované v rámci SPP neprijateľné. Z tohto dôvodu by sa SPP mala zamerať na svoje hlavné činnosti a finančné prostriedky vyčlenené na SPP na roky 2021 – 2027 pre EÚ27 by sa mali udržiavať aspoň na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 2020, pričom by sa počiatočná suma mala zahrnúť do rozpočtu na rezervu na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1c)  V súlade s článkom 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) by sa pri vykonávaní SPP mali zohľadňovať ciele rozvojovej spolupráce, a to okrem iného vrátane Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a plnenia záväzkov Únie v oblasti zmierňovania zmeny klímy v rámci Parížskej dohody.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Model vykonávania SPP zameraný na súlad s predpismi by sa mal upraviť tak, aby bol orientovaný viac na výsledky a výkonnosť. Preto by Únia mala stanoviť základné politické ciele, druhy intervencií a základné požiadavky Únie, pričom by členské štáty mali niesť väčšiu zodpovednosť za splnenie uvedených cieľov, ako aj za následky ich nesplnenia. V dôsledku toho existuje potreba zabezpečiť vyššiu mieru subsidiarity v záujme lepšieho zohľadnenia miestnych podmienok a potrieb. Podľa nového modelu vykonávania by preto členské štáty mali byť zodpovedné za prípravu svojich intervencií v rámci SPP v súlade so základnými požiadavkami Únie s cieľom maximalizovať ich prínos k plneniu cieľov SPP a navrhnúť a zaviesť rámec súladu a kontroly pre prijímateľov.

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Na intervencie a opatrenia stanovené v tomto nariadení by sa mali uplatňovať ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) / [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách]12, a to najmä tie, ktoré sa týkajú zdieľaného riadenia v spolupráci s členskými štátmi, fungovania akreditovaných orgánov a rozpočtových zásad.

(5)  Na intervencie a opatrenia stanovené v tomto nariadení by sa mali uplatňovať ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách]12, a to najmä tie, ktoré sa týkajú zdieľaného riadenia v spolupráci s členskými štátmi, fungovania akreditovaných orgánov a rozpočtových zásad.

__________________

__________________

12 Nariadenie (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách].

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  V rámci tohto nariadenia by sa mala uplatňovať časť ustanovení nariadenia (EÚ) … /… [nariadenie o spoločných ustanoveniach1a].

 

__________________

 

1a [nariadenie o spoločných ustanoveniach].

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  Členské štáty by sa mali zdržať dopĺňania pravidiel, ktoré prijímateľom komplikujú využívanie EPZF a EPFRV.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Je potrebné vypracovať ustanovenia na účely akreditácie platobných agentúr a koordinačných orgánov členskými štátmi, na účely zavedenia postupov týkajúcich sa získania vyhlásení riadiaceho subjektu a výročných správ o výkonnosti, ako aj na účely certifikácie systémov riadenia a kontroly a systémov podávania správ, ako aj certifikácie ročných účtov nezávislými orgánmi. Okrem toho, aby bola zaistená transparentnosť systému kontrol, ktoré sa majú vykonávať na vnútroštátnej úrovni, najmä pokiaľ ide o postupy schvaľovania, potvrdzovania a vykonávania platieb, a aby sa znížilo administratívne zaťaženie Komisie a členských štátov, v ktorých je nutná akreditácia každej jednotlivej platobnej agentúry, a ich zaťaženie súvisiace s auditmi, by sa mal počet úradov a orgánov, na ktoré sa tieto povinnosti delegujú, obmedziť, rešpektujúc ústavné ustanovenia každého členského štátu.

(9)  Je potrebné vypracovať ustanovenia na účely akreditácie platobných agentúr a koordinačných orgánov členskými štátmi, na účely zavedenia postupov týkajúcich sa získania vyhlásení riadiaceho subjektu, výročných správ o schvaľovaní a správ o výkonnosti, ako aj na účely certifikácie systémov riadenia a kontroly a systémov podávania správ, ako aj certifikácie ročných účtov nezávislými orgánmi. Okrem toho, aby bola zaistená transparentnosť systému kontrol, ktoré sa majú vykonávať na vnútroštátnej úrovni, najmä pokiaľ ide o postupy schvaľovania, potvrdzovania a vykonávania platieb, a aby sa znížilo administratívne zaťaženie Komisie a členských štátov, v ktorých je nutná akreditácia každej jednotlivej platobnej agentúry, a ich zaťaženie súvisiace s auditmi, by sa mal počet úradov a orgánov, na ktoré sa tieto povinnosti delegujú, obmedziť, rešpektujúc ústavné ustanovenia každého členského štátu. Platobné agentúry by mali posilniť svoju úlohu poradcov pre poľnohospodárov a vyvinúť úsilie o zjednodušenie postupov pre prijímateľov a zároveň zabezpečiť súlad s normami na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Ak členský štát akredituje viac ako jednu platobnú agentúru, mal by určiť jeden verejný koordinačný orgán, ktorého úlohou je zabezpečiť jednotnosť v správe fondov, prepojenie medzi Komisiou a jednotlivými akreditovanými platobnými agentúrami a zároveň rýchle poskytovanie informácií o operáciách jednotlivých platobných agentúr, ktoré požaduje Komisia. Daný koordinačný orgán by mal okrem toho prijímať a koordinovať akcie s cieľom vyriešiť akékoľvek nedostatky všeobecnej povahy zaznamenané na vnútroštátnej úrovni a informovať Komisiu o všetkých nadväzujúcich krokoch.

(10)  Ak členský štát akredituje viac ako jednu platobnú agentúru, mal by určiť jeden verejný koordinačný orgán, ktorého úlohou je zabezpečiť jednotnosť v správe fondov, prepojenie medzi Komisiou a jednotlivými akreditovanými platobnými agentúrami a zároveň rýchle poskytovanie informácií o operáciách jednotlivých platobných agentúr, ktoré požaduje Komisia. Daný koordinačný orgán by mal okrem toho prijímať a koordinovať akcie s cieľom vyriešiť akékoľvek nedostatky všeobecnej povahy zaznamenané na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni a informovať Komisiu o všetkých nadväzujúcich krokoch.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Nevyhnutným predpokladom v rámci nového modelu vykonávania je zapojenie platobných agentúr akreditovaných členskými štátmi v záujme primeraného uistenia, že vďaka intervenciám financovaným z rozpočtu Únie sa podarí dosiahnuť ciele a cieľové hodnoty stanovené v príslušných strategických plánoch SPP. Preto by sa v tomto nariadení malo výslovne stanoviť, že z rozpočtu Únie sa môžu refundovať iba výdavky vynaložené akreditovanými platobnými agentúrami. Okrem toho by Úniou financované výdavky na intervencie uvedené v nariadení o strategických plánoch SPP mali mať zodpovedajúce výstupy a mali by byť vyhovovať základným požiadavkám Únie a riadiacim systémom.

(11)  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  S cieľom zabezpečiť, aby boli sumy určené na financovanie SPP v súlade s ročnými stropmi, by sa mal zachovať mechanizmus finančnej disciplíny, ktorým sa upravuje výška priamej podpory. Prahový limit na úrovni 2 000 EUR by sa však mal zrušiť. Mala by sa zachovať poľnohospodárska rezerva slúžiaca na podporu sektora poľnohospodárstva v prípade zmien vývoja trhu alebo závažných kríz s vplyvom na poľnohospodársku výrobu alebo distribúciu. V článku 12 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] sa stanovuje, že neviazané rozpočtové prostriedky sa môžu preniesť len do nasledujúceho finančného roka. V záujme výrazného zjednodušenia implementácie na strane prijímateľov a vnútroštátnych orgánov by sa mal využívať mechanizmus prenesenia prostriedkov využívajúci všetky nevyužité sumy z krízovej rezervy v sektore poľnohospodárstva zriadenej v roku 2020. Na tento účel je potrebné uplatniť výnimku z článku 12 ods. 2 písm. d), na základe ktorej je bez časového obmedzenia možný prenos neviazaných rozpočtových prostriedkov z poľnohospodárskej rezervy na financovanie poľnohospodárskej rezervy do nasledujúceho finančného roka (rokov). Okrem toho je vzhľadom na finančný rok 2020 potrebná druhá výnimka, keďže by sa mal uskutočniť prenos celkovej nevyužitej sumy rezervy, ktorá je k dispozícii ku koncu roka 2020, do roka 2021, a to do zodpovedajúceho riadku novej poľnohospodárskej rezervy, bez toho, aby sa táto suma vrátila do rozpočtových riadkov, ktoré sa vzťahujú na intervencie vo forme priamej platby v rámci strategického plánu SPP.

(14)  S cieľom zabezpečiť, aby boli sumy určené na financovanie SPP v súlade s ročnými stropmi, by sa mal zachovať mechanizmus finančnej disciplíny, ktorým sa upravuje výška priamej podpory.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Súčasná krízová rezerva by sa mala prehodnotiť a posilniť s cieľom podporiť zavedenie rezervy EÚ na krízové situácie v oblasti poľnohospodárstva, ktorá je účinnejším a flexibilnejším nástrojom poskytujúcim dodatočnú podporu pre odvetvie poľnohospodárstva v prípade významnej krízy, ktorá ovplyvňuje poľnohospodársku výrobu alebo distribúciu. Na tento účel a s cieľom umožniť rozvoj spoľahlivého rámca, na základe ktorého budú môcť poľnohospodári uplatňovať vhodné stratégie riadenia rizík, by sa rozpočtové prostriedky v rámci rezervy EÚ na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva mali vyčleniť na financovanie opatrení zameraných na stabilizáciu trhu, výnimočných opatrení uvedených v nariadení (EÚ) č. 1308/2013, ako aj opatrení umožňujúcich nahradiť nástroje stabilizácie príjmov, ktoré zaviedli členské štáty podľa článku 70 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP] a ktoré sú pre poľnohospodárov k dispozícii v prípade prudkého poklesu príjmov z poľnohospodárstva pod prahovú hranicu stanovenú Komisiou, v súvislosti s ktorou by mala byť zároveň splnomocnená na prijímanie delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14b)  Rezerva EÚ na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva by sa mala zriadiť v rámci rozpočtu SPP a jej počiatočná suma by sa mala stanoviť ako dodatok k rozpočtom EPZF a EPFRV na rok 2021. V článku 12 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] sa stanovuje, že neviazané rozpočtové prostriedky sa môžu preniesť len do nasledujúceho finančného roka. Na tento účel je potrebné uplatniť výnimku z článku 12 ods. 2 písm. d) uvedeného nariadenia, na základe ktorej je bez časového obmedzenia možný prenos neviazaných rozpočtových prostriedkov z rezervy EÚ na krízové situácie v oblasti poľnohospodárstva do nasledujúceho finančného roka (rokov).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Aby sa zabránilo nadmernému administratívnemu zaťaženiu vnútroštátnych orgánov a poľnohospodárov, malo by sa prijať ustanovenie, že k refundácii súm prenesených z predchádzajúceho finančného roka v súvislosti s uplatňovanou finančnou disciplínou by nemalo dôjsť buď vtedy, ak sa finančná disciplína uplatňuje už druhý po sebe idúci rok (rok N+1), alebo v prípade, že celková suma neviazaných rozpočtových prostriedkov predstavuje menej ako 0,2 % čistého ročného stropu EPZF.

(15)  Aby sa zabránilo nadmernému administratívnemu zaťaženiu vnútroštátnych orgánov a poľnohospodárov a aby sa dosiahlo čo najväčšie zjednodušenie postupov a obmedzenie zložitosti platobných formulárov, malo by sa prijať ustanovenie, že k refundácii súm prenesených z predchádzajúceho finančného roka v súvislosti s uplatňovanou finančnou disciplínou by nemalo dôjsť buď vtedy, ak sa finančná disciplína uplatňuje už druhý po sebe idúci rok (rok N+1), alebo v prípade, že celková suma neviazaných rozpočtových prostriedkov predstavuje menej ako 0,2 % čistého ročného stropu EPZF.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Vyrovnanie úrovne priamych platieb medzi členskými štátmi je nevyhnutné na zabezpečenie rovnakých podmienok na vnútornom trhu. Spravodlivé rozdelenie priamych platieb medzi členské štáty je preto naliehavo potrebné.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  S cieľom poskytnúť Komisii predovšetkým prostriedky na riadenie poľnohospodárskych trhov, zjednodušenie monitorovania poľnohospodárskych výdavkov a monitorovanie poľnohospodárskych zdrojov v strednodobom a dlhodobom horizonte by sa malo prijať ustanovenie týkajúce sa využívania agrometeorologického systému a získavania, ako aj zlepšovania kvality satelitných údajov.

(21)  S cieľom poskytnúť Komisii predovšetkým prostriedky na riadenie poľnohospodárskych trhov, zjednodušenie monitorovania poľnohospodárskych výdavkov, posudzovanie a včasné poskytovanie pomoci v prípade prírodných katastrof a monitorovanie poľnohospodárskych zdrojov potrebných na výrobu v strednodobom a dlhodobom horizonte by sa malo prijať ustanovenie týkajúce sa využívania agrometeorologického systému a získavania, ako aj zlepšovania kvality satelitných údajov.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Monitorovanie poľnohospodárskych trhov zo strany Komisie by sa malo rozšíriť na monitorovanie obchodných tokov do a z rozvojových krajín v odvetviach, ktoré partnerské krajiny označili za citlivé, aby sa tak zabezpečila súdržnosť obchodných výsledkov agropotravinárskeho odvetvia v súvislosti s SPP so záväzkom Únie zaistiť súdržnosť politík v záujme rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  V súlade so štruktúrou a kľúčovými aspektmi nového modelu vykonávania SPP už oprávnenosť platieb, ktoré uskutočnili členské štáty, na financovanie Únie nebude závisieť od zákonnosti a riadnosti platieb vyplácaným jednotlivým prijímateľom. Namiesto toho, pokiaľ ide o typy intervencií uvedené v nariadení (EÚ)…/…[nariadenie o strategických plánoch SPP], by platby uskutočnené členskými štátmi mali byť oprávnené, ak je k nim priradený zodpovedajúci výstup a ak sú v súlade s uplatniteľnými základnými požiadavkami Únie.

(25)  V súlade so štruktúrou a kľúčovými aspektmi nového modelu vykonávania SPP už oprávnenosť platieb, ktoré uskutočnili členské štáty, na financovanie Únie nebude závisieť od zákonnosti a riadnosti platieb vyplácaným jednotlivým prijímateľom. Namiesto toho, pokiaľ ide o typy intervencií uvedené v nariadení (EÚ)…/…[nariadenie o strategických plánoch SPP], by platby uskutočnené členskými štátmi mali byť oprávnené, ak je k nim priradený zodpovedajúci výstup a ak sú v súlade s uplatniteľnými základnými požiadavkami Únie. S cieľom zabezpečiť ochranu finančných záujmov Únie by nový model vykonávania SPP nemal viesť k oslobodeniu členských štátov od povinnosti kontrolovať zákonnosť a správnosť výdavkov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Členské štáty by Komisii mali do 15. februára roku N+1 zaslať aj ročné účty a výročnú správu o výkonnosti v súvislosti s realizáciou strategického plánu SPP. Ak sa tieto dokumenty nezašlú, v dôsledku čoho Komisia nebude môcť schváliť účty príslušnej platobnej agentúry alebo skontrolovať oprávnenosť výdavkov oproti vykázaným výstupom, Komisia by mala byť splnomocnená pozastaviť mesačné platby a prerušiť štvrťročnú refundáciu až do dodania chýbajúcich dokumentov.

(28)  Členské štáty by mali Komisii do 15. februára roku N + 1 zaslať aj ročné účty a výročnú správu o schvaľovaní a do 15. apríla druhého kalendárneho roka nasledujúceho po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia a potom každé dva roky správu o výkonnosti v súvislosti s realizáciou strategického plánu SPP. Ak sa tieto dokumenty nezašlú, v dôsledku čoho Komisia nebude môcť schváliť účty príslušnej platobnej agentúry alebo skontrolovať oprávnenosť výdavkov oproti vykázaným výstupom, Komisia by mala byť splnomocnená pozastaviť mesačné platby a prerušiť štvrťročnú refundáciu až do dodania chýbajúcich dokumentov.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  V prípade situácií, ktoré sa vyznačujú abnormálne nízkymi výstupmi, by sa mala zaviesť nová forma pozastavenia platieb. Ak vykazované výstupy dosahujú v porovnaní s deklarovanými výdavkami abnormálne nízku úroveň a ak členské štáty nemôžu poskytnúť logické a zrozumiteľné dôvody tejto situácie, Komisia by mala byť splnomocnená, aby okrem zníženia výdavkov na finančný rok N-1 pozastavila budúce výdavky týkajúce sa intervencie, v prípade ktorej sa zaznamenala abnormálne nízka úroveň výstupu. Dané pozastavenia by mali byť predmetom potvrdenia v rozhodnutí o výročnom schválení výkonnosti.

(29)  V prípade situácií, ktoré sa vyznačujú abnormálne nízkymi výstupmi, by sa mala zaviesť nová forma pozastavenia platieb. Ak vykazované výstupy dosahujú v porovnaní s deklarovanými výdavkami abnormálne nízku úroveň a ak členské štáty nemôžu poskytnúť logické a zrozumiteľné dôvody tejto situácie, Komisia by mala byť splnomocnená, aby okrem zníženia výdavkov na finančný rok N-1 a na základe predchádzajúceho upozornenia pozastavila budúce výdavky týkajúce sa intervencie, v prípade ktorej sa zaznamenala abnormálne nízka úroveň výstupu. Dané pozastavenia by mali byť predmetom potvrdenia v rozhodnutí o výročnom schválení.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Pokiaľ ide o viacročné monitorovanie výkonnosti, Komisia by mala takisto disponovať právomocou pozastaviť platby. Preto v prípade oneskoreného alebo nedostatočného pokroku pri dosahovaní stanovených cieľových hodnôt, ktoré sa uvádzajú v národnom strategickom pláne SPP, by Komisia mala byť splnomocnená formou vykonávacieho aktu požiadať dotknutý členský štát o prijatie potrebných nápravných opatrení v súlade s akčným plánom, ktorý sa má zaviesť na základe konzultácie s Komisiou a ktorý má obsahovať jasné ukazovatele pokroku. Ak sa danému členskému štátu nepodarí predložiť alebo realizovať predmetný akčný plán alebo ak tento akčný plán na nápravu situácie zjavne nepostačuje, Komisia by mala mať právomoc pozastaviť mesačné alebo priebežné platby, a to formou vykonávacieho aktu.

(30)  Pokiaľ ide o viacročné monitorovanie výkonnosti a vzhľadom na komplexnejší charakter ukazovateľov výsledkov, ako aj potrebnú adaptáciu na nový model vykonávania, by sa správa o výkonnosti o realizovaných výsledkoch a o vzdialenosti k dosiahnutiu príslušných cieľov mala prvýkrát predložiť do 15. apríla druhého kalendárneho roka nasledujúceho po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia a potom každé dva roky. Preto v prípade oneskoreného alebo nedostatočného pokroku pri dosahovaní stanovených cieľových hodnôt, ktoré sa uvádzajú v národnom strategickom pláne SPP, a v prípade, že členský štát nemôže poskytnúť dostatočne odôvodnené dôvody, by Komisia mala byť splnomocnená požiadať dotknutý členský štát o predloženie akčného plánu, ktorý sa má zaviesť na základe konzultácie s Komisiou. Akčný plán by mal opísať potrebné nápravné opatreniaočakávaný časový rámec na jeho vykonanie. Ak sa danému členskému štátu nepodarí predložiť alebo realizovať predmetný akčný plán alebo ak sa preukáže, že tento akčný plán na nápravu situácie zjavne nepostačuje, Komisia by mala mať právomoc pozastaviť mesačné alebo priebežné platby, a to formou vykonávacieho aktu.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  V záujme etablovania finančného vzťahu medzi akreditovanými platobnými agentúrami a rozpočtom Únie by mala Komisia v rámci ročného finančného schválenia každoročne schváliť účty predmetných platobných agentúr. Rozhodnutie o schválení účtov by sa malo týkať len úplnosti, presnosti a pravdivosti účtov a nemalo by sa vzťahovať na súlad výdavkov s právnymi predpismi Únie.

(39)  V záujme etablovania finančného vzťahu medzi akreditovanými platobnými agentúrami a rozpočtom Únie by mala Komisia v rámci ročného schválenia každoročne schváliť účty predmetných platobných agentúr. Rozhodnutie o schválení účtov by sa malo týkať len úplnosti, presnosti a pravdivosti účtov a nemalo by sa vzťahovať na súlad výdavkov s právnymi predpismi Únie.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  V súlade s novým modelom vykonávania by sa malo zaviesť výročné schvaľovanie výkonnosti, na základe ktorého sa skontroluje oprávnenosť výdavkov vo vzťahu k vykazovaným výstupom. Mal by sa zaviesť mechanizmus zníženia platieb slúžiaci na riešenie situácií, keď sa pri deklarovaných výdavkoch neuvádzajú zodpovedajúce výstupy, pričom členské štáty nedokážu poskytnúť odôvodnenie tejto odchýlky.

(40)  V súlade s novým modelom vykonávania by sa malo zaviesť výročné schvaľovanie, na základe ktorého sa skontroluje oprávnenosť výdavkov vo vzťahu k vykazovaným výstupom. Mal by sa zaviesť mechanizmus zníženia platieb slúžiaci na riešenie situácií, keď sa pri deklarovaných výdavkoch neuvádzajú zodpovedajúce výstupy, pričom členské štáty nedokážu poskytnúť odôvodnenie tejto odchýlky.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  V záujme ochrany finančných záujmov rozpočtu Únie by členské štáty mali zaviesť systémy, vďaka ktorým sa ubezpečia, že intervencie hradené z fondov sa skutočne vykonávajú a ich realizácia prebieha správne, pričom sa zachováva súčasný pevný rámec správneho finančného riadenia. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201315, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/9516, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9617 a nariadením Rady (EÚ) 2017/193918 majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí vrátane podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania administratívnych sankcií. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže navyše vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, č. nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. V súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 môže Európska prokuratúra vyšetrovať a stíhať podvodné a iné trestné činy, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137119. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva. S cieľom umožniť úradu OLAF vykonávať svoje právomoci a zabezpečovať účinnú analýzu prípadov nezrovnalostí, by členské štáty mali mať zavedené systémy, na základe ktorých môžu Komisiu informovať o zistených nezrovnalostiach č. ďalších prípadoch nesúladu s podmienkami stanovenými členskými štátmi v strategickom pláne SPP (vrátane podvodov) a o opatreniach prijatých v nadväznosti na ne, ako aj o opatreniach prijatých v nadväznosti na vyšetrovanie úradu OLAF. S cieľom zabezpečiť účinné preskúmanie sťažností týkajúcich sa fondov by členské štáty mali mať zavedené potrebné opatrenia.

(42)  V záujme ochrany finančných záujmov rozpočtu Únie by členské štáty mali zaviesť systémy, vďaka ktorým sa ubezpečia, že intervencie hradené z fondov sa skutočne vykonávajú a ich realizácia prebieha správne, pričom sa zachováva súčasný pevný rámec správneho finančného riadenia. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201315, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/9516 a nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9617 a nariadením Rady (EÚ) 2017/193918 majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí vrátane podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania administratívnych sankcií. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže navyše vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, č. nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. V súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 môže Európska prokuratúra vyšetrovať a stíhať podvodné a iné trestné činy, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137119. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva. S cieľom umožniť úradu OLAF vykonávať svoje právomoci a zabezpečovať účinnú analýzu prípadov nezrovnalostí, by členské štáty mali mať zavedené systémy, na základe ktorých môžu Komisiu informovať o zistených nezrovnalostiach č. ďalších prípadoch nesúladu s podmienkami stanovenými členskými štátmi v strategickom pláne SPP (vrátane podvodov) a o opatreniach prijatých v nadväznosti na ne, ako aj o opatreniach prijatých v nadväznosti na vyšetrovanie úradu OLAF. S cieľom zabezpečiť účinné preskúmanie sťažností týkajúcich sa fondov by členské štáty mali mať zavedené potrebné opatrenia.

__________________

__________________

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

16 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

16 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

17 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

17 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

18 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (ďalej aj „EPPO“) (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

18 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (ďalej aj „EPPO“) (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

19 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

19 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(46a)  V záujme zabezpečenia rovnakých podmienok medzi prijímateľmi v rôznych členských štátoch by sa mali na úrovni Únie zaviesť určité všeobecné pravidlá týkajúce sa kontrol a ukladania sankcií.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  Mali by sa zachovať existujúce hlavné prvky integrovaného systému, a to najmä ustanovenia týkajúce sa systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systému podávania geopriestorových žiadostí zameraného na zvieratá, systému identifikácie a evidencie platobných nárokov, systému na zaznamenávanie totožnosti prijímateľov a systému kontroly a evidencie sankcií. Členské štáty by mali popri informačných technológiách, ako sú napríklad GALILEO a EGNOS, naďalej využívať údaje alebo informačné produkty poskytované programom Copernicus, a tak zabezpečovať celoúniovú dostupnosť komplexných a porovnateľných údajov na účely monitorovania politiky v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a klímy, ako aj na účely podpory využívania úplných, voľne dostupných a otvorených údajov a informácií, ktoré v rámci programu Copernicus zachytávajú satelitné zariadenia typu „Sentinel“ a nimi poskytované služby. Preto by súčasťou integrovaného systému mal byť aj systém monitorovania plôch.

(47)  Mali by sa zachovať existujúce hlavné prvky integrovaného systému vrátane systému včasného varovania, najmä ustanovenia týkajúce sa systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systému podávania geopriestorových žiadostí zameraného na zvieratá, systému identifikácie a evidencie platobných nárokov, systému na zaznamenávanie totožnosti prijímateľov a systému kontroly a evidencie sankcií, a to na náležitej úrovni, pričom zároveň by sa mala zohľadniť proporcionalita a potreba zamedziť ukladaniu neprimeranej administratívnej záťaže na poľnohospodárov a správne orgány. Členské štáty by mali popri informačných technológiách, ako sú napríklad GALILEO a EGNOS, naďalej využívať údaje alebo informačné produkty poskytované programom Copernicus, a tak zabezpečovať celoúniovú dostupnosť komplexných a porovnateľných údajov na účely monitorovania politiky v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a klímy, ako aj na účely podpory využívania úplných, voľne dostupných a otvorených údajov a informácií, ktoré v rámci programu Copernicus zachytávajú satelitné zariadenia typu „Sentinel“ a nimi poskytované služby. Preto by súčasťou integrovaného systému mal byť aj systém monitorovania plôch, ktorým možno obmedziť prípady, pri ktorých sa vyžadujú kontroly poľnohospodárskych podnikov, a znížiť administratívne zaťaženie poľnohospodárov.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48)  Integrovaný systém by mal v rámci riadiacich systémov, ktoré by sa mali zaviesť na účely vykonávania SPP, zabezpečovať spoľahlivosť a overiteľnosť súhrnných údajov vykazovaných vo výročných správach o výkonnosti. Vzhľadom na kľúčový význam riadne fungujúceho integrovaného systému je potrebné stanoviť isté kvalitatívne požiadavky. Členské štáty by mali uskutočňovať ročné posúdenie kvality systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systému podávania geopriestorových žiadostí a systému monitorovania plôch. Členské štáty by zároveň mali riešiť všetky nedostatky, a ak ich o to Komisia požiada, vypracovať aj akčný plán.

(48)  Integrovaný systém by mal v rámci riadiacich systémov, ktoré by sa mali zaviesť na účely vykonávania SPP, zabezpečovať spoľahlivosť a overiteľnosť súhrnných údajov vykazovaných v správach. Vzhľadom na kľúčový význam riadne fungujúceho integrovaného systému je potrebné stanoviť isté kvalitatívne požiadavky. Členské štáty by mali uskutočňovať ročné posúdenie kvality systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systému podávania geopriestorových žiadostí a systému monitorovania plôch. Členské štáty by zároveň mali riešiť všetky nedostatky, a ak ich o to Komisia požiada, vypracovať aj akčný plán.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(53)  So zreteľom na medzinárodnú štruktúru obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a v záujme riadneho fungovania vnútorného trhu je nevyhnutné organizovať spoluprácu medzi členskými štátmi. Takisto je potrebné vytvoriť na úrovni Únie centralizovaný dokumentačný systém zameraný na podniky so sídlom v tretích krajinách, ktoré prijímajú platby alebo ich vykonávajú.

(53)  So zreteľom na medzinárodnú štruktúru obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a v záujme riadneho fungovania vnútorného trhu a dodržiavania záväzkov v oblasti súdržnosti politík v záujme rozvoja Únie je nevyhnutné organizovať spoluprácu medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Takisto je potrebné vytvoriť na úrovni Únie centralizovaný dokumentačný systém zameraný na podniky so sídlom v tretích krajinách, ktoré prijímajú platby alebo ich vykonávajú. Tento systém by mal takisto pomôcť identifikovať nesúlad medzi vykonávaním SPP a cieľmi vonkajších politík Únie. Prispelo by to k monitorovaniu plnenia cieľov SPP, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP], a to umožnením hodnotenia vplyvu podnikov so sídlom v tretích krajinách na Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj a na ciele Únie v oblasti rozvoja, ako sa stanovuje v článku 208 ZFEÚ.

Odôvodnenie

V duchu riadnej a efektívnej spolupráce s tretími krajinami Komisia posilní svoj dialóg s partnerskými krajinami o akomkoľvek aspekte, ktorý má vplyv na proces ich rozvoja, či už priamo spadajúci do rámca politiky Únie alebo nie. Príspevky partnerov Únie sa zameriavajú na identifikáciu a nápravu nesúdržnosti politík EÚ a zhromažďovanie a výmena údajov tento proces uľahčujú.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(55)  Dôležitým prvkom SPP je kondicionalita, a to najmä v súvislosti s jej prvkami súvisiacimi so životným prostredím a klímou, ale aj s otázkami týkajúcimi sa verejného zdravia a zvierat. Z toho vyplýva, že by sa mali uskutočňovať kontroly a v prípade potreby aj uplatňovať sankcie s cieľom zabezpečiť účinnosť systému kondicionality. V záujme rovnakých podmienok medzi prijímateľmi v rôznych členských štátoch by sa mali na úrovni Únie zaviesť určité všeobecné pravidlá týkajúce sa kontroly kondicionality a ukladania sankcií.

(55)  Dôležitým prvkom SPP je kondicionalita, ktorá zabezpečuje, že platby podporujú vysoký stupeň udržateľnosti a zabezpečujú rovnaké podmienky pre poľnohospodárov v rámci členských štátov a medzi nimi, a to najmä v súvislosti s jej prvkami súvisiacimi so životným prostredím a klímou, ale aj s verejným zdravím a dobrými životnými podmienkami zvierat. Z toho vyplýva, že by sa mali uskutočňovať kontroly a v prípade potreby aj uplatňovať sankcie s cieľom zabezpečiť účinnosť systému kondicionality. V záujme zabezpečenia rovnakých podmienok medzi prijímateľmi v rôznych členských štátoch by sa mali na úrovni Únie zaviesť určité všeobecné pravidlá týkajúce sa kondicionality, ako aj kontroly a ukladania sankcií v prípade ich porušenia.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(57)  Hoci členské štáty by mali mať možnosť stanovovať podrobnosti týkajúce sa sankcií, uvedené sankcie by mali byť primerané, účinné a odradzujúce a nemali by mať vplyv na ďalšie sankcie stanovené na základe právnych predpisov Únie alebo členských štátov. S cieľom zabezpečiť účinný a koherentný prístup zo strany členských štátov je potrebné stanoviť na úrovni Únie minimálne sankčné sadzby za nesúlad s predpismi, ku ktorému došlo prvý raz, a to z dôvodu nedbanlivosti, pričom opakovaný nesúlad by mal viesť k vyššej percentuálnej sadzbe a úmyselný nesúlad môže mať za následok úplné vylúčenie z platieb. V záujme primeranosti sankcií v prípade menej závažného nesúladu, ku ktorému došlo prvýkrát, by členské štáty mali mať možnosť zaviesť systém včasného varovania.

(57)  Hoci členské štáty by mali mať možnosť stanovovať podrobnosti týkajúce sa sankcií, uvedené sankcie by mali byť primerané, účinné a odradzujúce a nemali by mať vplyv na ďalšie sankcie stanovené na základe právnych predpisov Únie alebo členských štátov. S cieľom zabezpečiť účinný a koherentný prístup zo strany členských štátov je potrebné stanoviť na úrovni Únie sankčné sadzby. Takéto sadzby by sa mali vzťahovať na prípady nesúladu s predpismi, ku ktorému došlo prvý raz, a to z dôvodu nedbanlivosti, pričom opakovaný nesúlad by mal viesť k vyššej percentuálnej sadzbe a úmyselný nesúlad by mal mať potenciálne za následok úplné vylúčenie z platieb. V záujme primeranosti sankcií v prípade menej závažného nesúladu, ku ktorému došlo prvýkrát, by členské štáty mali zaviesť systém včasného varovania, ktorý informuje prijímateľa o povinnosti prijať nápravné opatrenia a umožní mu vykonať nápravu uvedeného nesúladu. V prípade nesúladu z dôvodu vyššej moci, jednoduchej nedbanlivosti alebo zjavných chýb uznaných príslušným orgánom alebo iným orgánom, by sa administratívne sankcie nemali ukladať.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 71

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(71)  Uverejnením týchto informácií v spojení so všeobecnými informáciami uvedenými v tomto nariadení sa zvyšuje transparentnosť, pokiaľ ide o využívanie finančných prostriedkov Únie v rámci SPP, čo prispieva k zviditeľneniu a lepšiemu chápaniu predmetnej politiky. Vďaka nemu sa môžu občania výraznejšie zapojiť do rozhodovacieho procesu a zaručuje sa ním väčšia legitimita správnych orgánov, ich vyššia efektívnosť, ako aj miera zodpovednosti voči občanom. Dáva občanom do pozornosti konkrétne príklady, ako poľnohospodárstvo prispieva k poskytovaniu „verejných statkov“ a vyzdvihuje tak legitimitu štátnej podpory pre sektor poľnohospodárstva.

(71)  Uverejnením týchto informácií v spojení so všeobecnými informáciami uvedenými v tomto nariadení sa zvyšuje transparentnosť, pokiaľ ide o využívanie finančných prostriedkov Únie v rámci SPP, čo prispieva k zviditeľneniu a lepšiemu chápaniu predmetnej politiky. Vďaka nemu sa môžu občania výraznejšie zapojiť do rozhodovacieho procesu a zaručuje sa ním väčšia legitimita správnych orgánov, ich vyššia efektívnosť, ako aj miera zodpovednosti voči občanom. Dáva občanom do pozornosti konkrétne príklady, ako poľnohospodárstvo prispieva k poskytovaniu „verejných statkov“ a vyzdvihuje tak legitimitu unijnej a štátnej podpory pre sektor poľnohospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  „riadiace systémy“ sú riadiace orgány uvedené v hlave II kapitole II tohto nariadenia a základné požiadavky Únie stanovené v tomto nariadení a nariadení (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP] vrátane systému podávania správ zavedeného na účely výročnej správy o výkonnosti uvedenej v článku 121 nariadenia (EÚ) …/... [nariadenie o strategických plánoch SPP];

b)  „riadiace systémy“ sú riadiace orgány uvedené v hlave II kapitole II tohto nariadenia a základné požiadavky Únie stanovené v tomto nariadení a nariadení (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP] vrátane záväzkov členských štátov týkajúcich sa účinnej ochrany finančných záujmov Únie uvedenej v článku 57 tohto nariadenia, systému podávania správ zavedeného na účely výročnej správy o schvaľovaní uvedenej v článku 8 ods. 3 tohto nariadenia a správy o výkonnosti uvedenej v článku 121 nariadenia (EÚ) …/... [nariadenie o strategických plánoch SPP] (ďalej aj „správa o výkonnosti“);

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  „ukazovateľ výstupu“ je ukazovateľ výstupu vymedzený v článku 2 bode 12 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o spoločných ustanoveniach]

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  „ukazovateľ výsledku“ je ukazovateľ výsledku vymedzený v článku 2 bode 13 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o spoločných ustanoveniach].

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

c)  „závažný nedostatok“ je závažný nedostatok vymedzený v článku 2 bode 30 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o spoločných ustanoveniach].

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cd)  „sprostredkovateľský orgán“ je sprostredkovateľský orgán vymedzený v článku 2 bode 7 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o spoločných ustanoveniach].

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ce)  „akčný plán“ je akčný plán v súlade s článkom 39 ods. 1 a článkom 40 ods. 1 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  úmrtie prijímateľa;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  závažná prírodná katastrofa, ktorá vážne postihla podnik;

a)  prírodná katastrofa alebo meteorologický jav, ktoré vážne postihli podnik;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  dlhodobá odborná nespôsobilosť prijímateľa;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  trhové okolnosti, ktoré vážne postihli podnik;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zničenie budov podniku vyhradených pre hospodárske zvieratá v dôsledku nehody;

b)  zničenie budov podniku vyhradených pre hospodárske zvieratá;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  epizootická choroba alebo choroba rastlín, ktoré postihli všetky hospodárske zvieratá alebo plodiny prijímateľa alebo ich časť;

c)  epizootická choroba, choroba rastlín alebo prienik škodcov rastlín, ktoré postihli všetky hospodárske zvieratá alebo plodiny prijímateľa alebo ich časť;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty môžu uplatňovať písmeno a) prvého odseku v prípade skupiny poľnohospodárskych podnikov, ktoré postihla tá istá prírodná katastrofa alebo meteorologický jav.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

EPFRV sa implementuje v rámci zdieľaného riadenia medzi členskými štátmi a Úniou. Z tohto fondu sa poskytuje finančný príspevok Únie na intervencie v záujme rozvoja vidieka na základe strategických plánov SPP v zmysle hlavy III kapitoly 4 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP].

EPFRV sa implementuje v rámci zdieľaného riadenia medzi členskými štátmi a Úniou. Z tohto fondu sa poskytuje finančný príspevok Únie na intervencie v záujme rozvoja vidieka na základe strategických plánov SPP v zmysle hlavy III kapitoly 4 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP] a na opatrenia podľa článku 112 uvedeného nariadenia.

Odôvodnenie

Z EPFRV sa financujú aj opatrenia súvisiace s technickou pomocou na podnet členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Každý z fondov môže buď z iniciatívy Komisie alebo vo svojom vlastnom mene priamo financovať činnosti súvisiace s prípravou, monitorovaním, administratívnou a technickou podporou, ako aj hodnotenie, audit a inšpekciu, ktoré sú potrebné z hľadiska vykonávania SPP. Zahŕňajú najmä:

Každý z fondov môže buď z iniciatívy Komisie, alebo vo svojom vlastnom mene priamo financovať posilnené činnosti súvisiace s prípravou, monitorovaním, administratívnou a technickou podporou, ako aj hodnotenie, audit a inšpekciu, ktoré sú potrebné z hľadiska vykonávania SPP. Príspevok EPFRV uvedený v článku 86 ods. 3 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP] zohľadní posilnenie budovania administratívnych kapacít, pokiaľ ide o nové systémy riadenia a kontroly v členských štátoch. Zahŕňajú najmä:

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  štúdie týkajúce sa SPP a hodnotenia opatrení financovaných z fondov vrátane vylepšenia metód hodnotenia a výmeny informácií o postupoch v rámci SPP, ako aj štúdie realizované v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB);

f)  štúdie týkajúce sa SPP a hodnotenia opatrení financovaných z fondov vrátane vylepšenia metód hodnotenia a výmeny informácií o najlepších postupoch v rámci SPP a konzultácií s príslušnými zainteresovanými stranami, ako aj štúdie realizované v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB);

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  príspevok na opatrenia, ktoré sa týkajú šírenia informácií, zvyšovania informovanosti, podpory spolupráce a výmeny skúseností na úrovni Únie, a ktoré sa prijali v rámci intervencií v záujme rozvoja vidieka, a to vrátane vytvárania kontaktov medzi zainteresovanými stranami;

h)  príspevok na opatrenia, ktoré sa týkajú šírenia informácií, zvyšovania informovanosti, podpory spolupráce a výmeny skúseností s príslušnými zainteresovanými stranami na úrovni Únie, a ktoré sa prijali v rámci intervencií v záujme rozvoja vidieka, a to vrátane vytvárania kontaktov medzi zainteresovanými stranami;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Príslušný orgán

 

1.  Členské štáty určia orgán na ministerskej úrovni, ktorý zodpovedá za:

 

a)  udeľovanie, preskúmanie a odnímanie akreditácie platobným agentúram uvedeným v článku 9 ods. 2;

 

b)  udeľovanie, preskúmanie a odnímanie akreditácie koordinačnému orgánu uvedenému v článku 10;

 

c)  vymenovanie a odvolanie vymenovania certifikačného orgánu uvedeného v článku 11;

 

d)  vykonávanie úloh zverených príslušnému orgánu na základe tejto kapitoly s ohľadom na zásadu proporcionality.

 

2.  Na základe preskúmania kritérií, ktoré má Komisia prijať v súlade s článkom 12 ods. 1, príslušný orgán prostredníctvom formálneho aktu rozhodne:

 

a)  o udelení alebo, po preskúmaní, o odňatí akreditácie platobnej agentúre a koordinačnému orgánu;

 

b)  o vymenovaní a odvolaní vymenovania certifikačného orgánu;

 

Príslušný orgán bezodkladne informuje Komisiu o akreditácii alebo o vymenovaní platobných agentúr, koordinačného orgánu a certifikačného orgánu a o odňatí alebo odvolaní vymenovania.

 

Komisia podporí výmenu najlepších postupov týkajúcich sa fungovania systémov riadenia medzi členskými štátmi.

(Pozri znenie pôvodného článku 9.)

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 8 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Platobné agentúry a koordinačné orgány

Platobné agentúry

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Platobné agentúry sú útvary alebo orgány členských štátov zodpovedné za riadenie a kontrolu výdavkov uvedených v článku 5 ods. 2 a článku 6.

Platobné agentúry sú útvary alebo orgány členských štátov, prípadne regiónov, zodpovedné za riadenie a kontrolu výdavkov uvedených v článku 5 ods. 2 a článku 6.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty udelia akreditáciu platobnej agentúry útvarom alebo orgánom s administratívnou organizáciou a systémom vnútornej kontroly, ktoré poskytujú dostatočné záruky zákonnosti, riadnosti a náležitého zaúčtovania platieb. Na tento účel musia platobné agentúry spĺňať minimálne podmienky akreditácie týkajúce sa vnútorného prostredia, kontrolných činností, informácií, komunikácie a monitorovania, stanovené Komisiou podľa článku 10 ods. 1 písm. a).

Členské štáty udelia akreditáciu platobnej agentúry útvarom alebo orgánom s administratívnou organizáciou a systémom vnútornej kontroly, ktoré poskytujú dostatočné záruky zákonnosti, riadnosti a náležitého zaúčtovania platieb. Na tento účel musia platobné agentúry spĺňať minimálne podmienky akreditácie týkajúce sa vnútorného prostredia, kontrolných činností, informácií, komunikácie a monitorovania, stanovené Komisiou podľa článku 12 ods. 1 písm. a).

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Akreditácia platobných agentúr na obdobie 2014 – 2020 sa prenesie do programového obdobia 2021 – 2027 za predpokladu, že platobné agentúry informovali príslušný orgán o tom, že spĺňajú akreditačné kritériá, a že preskúmanie vykonané podľa článku 12 ods. 2 prvého pododseku písm. a) nepreukáže, že to tak nie je.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia nesmú členské štáty vymenovať žiadnu novú platobnú agentúru.

Po ... [deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] môžu členské štáty vymenovať nové platobné agentúry, a to za predpokladu, že:

 

a)  počet akreditovaných platobných agentúr sa v porovnaní so situáciou k 31. decembru 2019 nezvýši; alebo

 

b)  nové platobné agentúry sú vymenované v súlade s administratívnou reorganizáciou v dotknutom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely článku 63 ods. 5 a ods. 6 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/... [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) musí osoba zodpovedná za akreditovanú platobnú agentúru do 15. februára roku nasledujúceho po príslušnom finančnom roku pripraviť a poskytnúť Komisii tieto informácie:

Na účely článku 63 ods. 5 a ods. 6 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) musí osoba zodpovedná za akreditovanú platobnú agentúru do 15. februára roku nasledujúceho po príslušnom finančnom roku pripraviť a poskytnúť Komisii tieto informácie:

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  ročné účty v prípade výdavkov vynaložených pri plnení úloh zverených príslušnej akreditovanej platobnej agentúre v zmysle článku 63 ods. 5 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách, ku ktorým sa pripoja informácie nevyhnutné na ich schválenie v súlade s článkom 51;

a)  ročné účty v prípade výdavkov vynaložených pri plnení úloh zverených príslušnej akreditovanej platobnej agentúre v zmysle článku 63 ods. 5 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách, ku ktorým sa pripoja informácie nevyhnutné na ich schválenie v súlade s článkom 51 ods. 1;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  výročnú správu o výkonnosti uvedenú v článku 52 ods. 1, v ktorej sa uvádza, že výdavky boli vynaložené v súlade s článkom 35;

b)  výročnú správu o schvaľovaní uvedenú v článku 51 ods. 2, ktorá obsahuje informácie o realizovaných výstupoch a výdavkoch a v ktorej sa uvádza, že výdavky boli vynaložené v súlade s článkom 35;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno c – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  riadneho fungovania zavedených riadiacich systémov, ktoré poskytujú potrebné záruky týkajúce sa výstupov vykazovaných vo výročnej správe o výkonnosti, ako sa stanovuje v článku 63 ods. 6 písm. b) a c) nariadenia o rozpočtových pravidlách;

ii)  riadneho fungovania zavedených systémov vnútornej kontroly a súladu so základnými požiadavkami Únie, ktoré poskytujú potrebné záruky týkajúce sa výstupov vykazovaných vo výročnej správe o schvaľovaní, ako sa stanovuje v článku 63 ods. 6 písm. b) a c) nariadenia o rozpočtových pravidlách, a súladu rôznych typov intervencií uvedených v nariadení (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP] s uplatniteľným právom Únie;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Výročná správa o schvaľovaní sa predkladá prvýkrát do ... [dva roky po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia] a potom každý nasledujúci rok až do roku 2030 vrátane. Prvá správa sa vzťahuje na prvé dva finančné roky po ... [rok od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia]. V prípade priamych platieb uvedených v hlave III kapitole II nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP] sa uvedená správa vzťahuje len na rozpočtový rok [rok nasledujúci po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Osoba zodpovedná za akreditovanú platobnú agentúru vypracuje a predloží Komisii správu o výkonnosti na základe údajov uvedených v článku 129, zohľadní pokrok dosiahnutý pri dosahovaní cieľov stanovených v národnom strategickom pláne SPP a – pokiaľ je to možné – do 15. apríla druhého kalendárneho roka nasledujúceho po ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a potom každé dva roky predloží správu o dosahu.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak sa akreditácia udeľuje viac ako jednej platobnej agentúre, členské štáty vymenujú verejný koordinačný orgán, ktorému pridelí tieto úlohy:

vypúšťa sa

a)  zhromažďovať informácie, ktoré sa majú poskytovať Komisii, a zasielať ich Komisii;

 

b)  predkladať výročnú správu o výkonnosti uvedenú v článku 52 ods. 1;

 

c)  prijímať alebo koordinovať opatrenia v záujme odstránenia všetkých nedostatkov všeobecnej povahy a informovať Komisiu o všetkých nadväzujúcich krokoch;

 

d)  podporovať a zabezpečovať harmonizované uplatňovanie pravidiel Únie.

 

Pokiaľ ide o spracovanie finančných informácií uvedených v prvom pododseku písmene a), koordinačný orgán podlieha osobitnej akreditácii členskými štátmi.

 

Na výročnú správu o výkonnosti, ktorú predkladá koordinačný orgán, sa vzťahuje rozsah stanoviska uvedeného v článku 11 ods. 1, a pri jej postúpení k nej musí byť pripojené vyhlásenie riadiaceho subjektu, ktoré sa vzťahuje na celú uvedenú správu.

 

(Presunuté do článku 10a nový s názvom „Koordinačné orgány“.)

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 9

vypúšťa sa

Príslušný orgán

 

1.  Členské štáty určia orgán na ministerskej úrovni, ktorý zodpovedá za:

 

a)  udeľovanie, preskúmanie a odnímanie akreditácie platobných agentúr uvedených v článku 8 ods. 2;

 

b)  akreditáciu koordinačného orgánu uvedeného v článku 8 ods. 4;

 

c)  vymenovanie certifikačného orgánu uvedeného v článku 11;

 

d)  vykonávanie úloh zverených príslušnému orgánu na základe tejto kapitoly.

 

2.  Príslušný orgán rozhodne prostredníctvom formálneho aktu o udelení alebo na základe preskúmania o odňatí akreditácie platobnej agentúry a koordinačného orgánu, a to vzhľadom na preskúmanie akreditačných kritérií, ktoré má prijať Komisia v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. a). Príslušný orgán bezodkladne informuje Komisiu o akreditáciách a odňatiach akreditácie.

 

(Presunuté do nového článku 7a.)

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Koordinačné orgány

 

1.  Ak sa akreditácia udeľuje viac ako jednej platobnej agentúre, členské štáty vymenujú verejný koordinačný orgán, ktorému pridelí tieto úlohy:

 

a)  zhromažďovať dokumenty, údaje a informácie, ktoré sa majú poskytnúť Komisii, a zasielať uvedené informácie Komisii;

 

b)  predkladať ročné účty, výročnú správu o schvaľovaní uvedenú v článku 51 ods. 2 a správu o výkonnosti, a to prostredníctvom zhrnutia a porovnávania údajov a dokumentov predložených platobnými agentúrami;

 

c)  prijímať alebo koordinovať opatrenia v záujme odstránenia všetkých nedostatkov všeobecnej povahy a informovať Komisiu o všetkých nadväzujúcich krokoch;

 

d)  zabezpečovať harmonizované uplatňovanie pravidiel Únie.

 

Pokiaľ ide o spracovanie finančných informácií uvedených v prvom pododseku písmene a), koordinačný orgán podlieha osobitnej akreditácii členskými štátmi.

 

Ročné účty, výročná správa o schvaľovaní a správa o výkonnosti, ktoré poskytol koordinačný orgán, sa zahŕňajú do rozsahu pôsobnosti stanoviska uvedeného v článku 11 ods. 1 a zasielajú sa spolu s vyhlásením riadiaceho subjektu, na ktoré sa vzťahuje celá správa.

(Pozri znenie článku 8.4.)

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členský štát, ktorý udeľuje akreditáciu viac ako jednému certifikačnému orgánu, zároveň vymenuje verejný certifikačný orgán na vnútroštátnej úrovni, ktorý bude zodpovedný za koordináciu.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  sa správne vykonáva podávanie správ o výkonnosti týkajúce sa ukazovateľov výstupu na účely výročného schvaľovania výkonnosti, ktoré sa uvádza v článku 52, ako aj podávanie správ o výkonnosti v súvislosti s ukazovateľmi výsledku v prípade viacročného monitorovania výkonnosti, ktoré sa uvádza v článku 115 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP], ktoré slúžia na preukázanie súladu s článkom 35 tohto nariadenia;

c)  sa správne vykonáva podávanie správ o výstupoch na účely výročného schvaľovania výkonnosti, ktoré sa uvádza v článku 51 ods. 2, a ktoré slúži na preukázanie súladu s článkom 35 tohto nariadenia;

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  sú výdavky na opatrenia stanovenénariadení (EÚ) č. 1308/2013, v prípade ktorých sa požaduje refundácia od Komisie, zákonné a riadne. ;

d)  sa správne vykonáva podávanie správ na účely viacročného monitorovania výkonnosti uvedenéhočlánkoch 115 a 121 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP], v ktorom sa zohľadnia vykonané činnosti a pokrok dosiahnutý pri plnení cieľov, ako sa stanovuje v národnom strategickom pláne SPP;

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  sú výdavky určené na typy intervencií uvedené v nariadení (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP] v súlade s uplatniteľným právom Únie;

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  sú výdavky na opatrenia stanovené v nariadení (EÚ) č. 1308/2013, nariadení (EÚ) č. 228/2013, nariadení (EÚ) č. 229/2013 a v nariadení č. 1144/2014, v prípade ktorých sa od Komisie žiada úhrada, zákonné a riadne.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V predmetnom stanovisku sa musí uviesť aj to, č. pri preskúmaní vznikli pochybnosti o tvrdeniach uvedených vo vyhlásení riadiaceho subjektu stanovenom v článku 8 ods. 3 písm. c).

V predmetnom stanovisku sa musí uviesť aj to, či pri preskúmaní nevznikli pochybnosti o tvrdeniach uvedených vo vyhlásení riadiaceho subjektu stanovenom v článku 9 ods. 3 písm. c).

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Certifikačný orgán musí mať nevyhnutnú technickú odbornosť. Funguje nezávisle od predmetnej platobnej agentúry a koordinačného orgánu, ako aj od orgánu, ktorý danú agentúru akreditoval, a orgánov zodpovedných za vykonávanie a monitorovanie SPP.

2.  Certifikačný orgán musí mať nevyhnutnú technickú odbornosť, a to nielen z hľadiska finančného riadenia, ale aj pokiaľ ide o dosahovanie plánovaných cieľov intervencií. Všetky údaje a informácie použité na to, aby certifikačné orgány mohli zabezpečiť plnenie cieľov, ako aj údaje a informácie, na ktorých sa zakladajú predpoklady, sa sprístupnia transparentným spôsobom. Funguje nezávisle od predmetnej platobnej agentúry a koordinačného orgánu, ako aj od orgánu, ktorý danú agentúru akreditoval, a orgánov zodpovedných za vykonávanie a monitorovanie SPP.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia prijíma vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú pravidlá týkajúce sa úloh certifikačných orgánov vrátane kontrol, ktoré sa majú vykonať, a orgánov podrobených uvedeným kontrolám, a pravidlá týkajúce sa osvedčení a správ spolu so sprievodnými dokumentmi, ktoré majú tieto orgány vypracovať.

vypúšťa sa

Vo vykonávacích aktoch sa uvádzajú aj:

 

a)  zásady auditu, z ktorých vychádzajú stanoviská certifikačných orgánov vrátane posúdenia rizík, vnútorných kontrol, ako aj požadovanej úrovne audítorských dôkazov;

 

b)  metódy auditu, ktoré majú na účely predloženia svojich stanovísk používať certifikačné orgány, a to s prihliadnutím na medzinárodné audítorské štandardy.

 

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

 

(Text sa presúva do nového článku 12a s názvom „Právomoci Komisie“ – pôvodný článok 10.)

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Keď príslušné orgány členských štátov vymenujú certifikačné orgány uvedené v tomto článku a informujú o tom Komisiu, Komisia Európskemu parlamentu predloží komplexný zoznam všetkých uvedených orgánov najneskôr do jedného roka od ... [dátum začatia uplatňovania tohto nariadenia] a druhýkrát najneskôr do štyroch rokov od uvedeného dátumu.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ročný strop výdavkov EPZF tvoria maximálne sumy, ktoré sú na tento účel stanovené podľa nariadenia (EÚ, Euratom) [COM(2018) 322 final].

1.  Ročný strop výdavkov EPZF tvoria maximálne sumy, ktoré sú na tento účel stanovené podľa nariadenia (EÚ, Euratom) [COM(2018) 322 final], ktorým sa stanovujú jednotlivé limity pre členské štáty.

Odôvodnenie

V súvislosti s platbami je dôležité stanoviť limity pre členské štáty, aby sa predišlo nespravodlivému financovaniu výdavkov z fondov.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12a

 

Právomoci Komisie

 

1.  Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá týkajúce sa:

 

a)  minimálnych podmienok akreditácie platobných agentúr uvedených v článku 9 ods. 2 a koordinačných orgánov uvedených v článku 10 ods. 4;

 

b)  povinností platobných agentúr, pokiaľ ide o verejnú intervenciu, a pravidiel týkajúcich sa obsahu úloh v rámci ich riadiacej a kontrolnej zodpovednosti;

 

c)  postupov udeľovania, odnímania a preskúmania akreditácie platobných agentúr a koordinačných orgánov a postupov vymenovania a odvolania vymenovania certifikačných orgánov, ako aj postupov dohľadu nad akreditáciou platobných agentúr s ohľadom na zásadu proporcionality;

 

d)  činností a kontrol, z ktorých vychádza vyhlásenie riadiaceho subjektu predkladané platobnými agentúrami, ktoré sa uvádza v článku 9 ods. 3 písm. c);

 

e)  fungovania koordinačného orgánu a oznamovania informácií Komisii podľa článku 10 ods. 4.

 

2.  Komisia v súlade s článkom 100 prijme delegované akty na doplnenie tohto nariadenia stanovením pravidiel týkajúcich sa úloh certifikačných orgánov vrátane kontrol, ktoré sa majú vykonať, a orgánov podrobených uvedeným kontrolám, ako aj pravidiel týkajúcich sa osvedčení a správ vrátane sprievodných dokumentov, ktoré majú tieto orgány vypracovať.

 

Týmito delegovanými aktmi sa stanovujú aj:

 

a)  zásady auditu, z ktorých vychádzajú stanoviská certifikačných orgánov vrátane posúdenia rizík, vnútorných kontrol, ako aj požadovanej úrovne audítorských dôkazov; a

 

b)  metódy auditu, ktoré majú certifikačné orgány používať na účely predkladania svojich stanovísk, a to s ohľadom na medzinárodné audítorské štandardy, ktoré môžu zahŕňať aj možnosť monitorovania kontrol vykonávaných platobnými agentúrami na mieste.

(Pozri znenie článku 10 a tiež článku 11 ods. 3.)

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na začiatku každého roka sarámci EPZF zriadi rezerva určená na poskytovanie dodatočnej podpory pre poľnohospodársky sektor na účely riadenia trhu alebo jeho stabilizácie, prípadne na riešenie krízových situácií, ktoré majú vplyv na poľnohospodársku produkciu alebo distribúciu (tzv. poľnohospodárska rezerva).

V rámci rozpočtu SPP sa zriadi rezerva EÚ na krízové situácieodvetví poľnohospodárstva (ďalej len „rezerva“) určená na poskytovanie dodatočnej podpory pre poľnohospodársky sektor na účely riadenia trhu alebo jeho stabilizácie a na to, aby mohol urýchlene reagovať pri riešení krízových situácií, ktoré majú vplyv na poľnohospodársku produkciu alebo distribúciu.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rozpočtové prostriedky na účely poľnohospodárskej rezervy sa do rozpočtu Únie začleňujú priamo.

Rozpočtové prostriedky na účely rezervy sa do rozpočtu Únie začleňujú priamo a používajú sa na finančný rok alebo roky, v ktorých sa vyžaduje dodatočná podpora s cieľom financovať tieto opatrenia:

 

a)   opatrenia na stabilizáciu poľnohospodárskych trhov podľa článkov 8 až 21 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

 

b)  výnimočné opatrenia stanovené v kapitole I časti V nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

 

c)  opatrenia na doplnenie nástrojov na stabilizáciu príjmov uvedených v článku 70 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP] v prípade trhových kríz opakujúcich sa častejšie, než je vopred stanovený limit pre dané odvetvie.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom doplniť tento článok vymedzením hraníc špecifických pre jednotlivé odvetvia, ktoré sú potrebné pri zavádzaní opatrení na doplnenie nástrojov na stabilizáciu príjmov, ako sa uvádza v odseku 1 písm. c) tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančné prostriedky z poľnohospodárskej rezervy sa poskytujú na opatrenia podľa článkov 8 až 21 a článkov 219, 220 a 221 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 na daný rok alebo roky, na ktoré sa požaduje dodatočná podpora.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – pododsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V roku 2021 sa ako dodatok k rozpočtom EPZF a EPFRV stanoví počiatočná suma vo výške 400 000 000 EUR v bežných cenách.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výška poľnohospodárskej rezervy predstavuje na začiatku každého roka v rámci obdobia 2021 – 2027 aspoň 400 miliónov EUR v bežných cenách. Komisia môženáležitom prípade počas daného roka upraviť výšku poľnohospodárskej rezervy, a to vzhľadom na vývoj alebo perspektívy trhusúčasnom alebo nasledujúcom roku, pričom zohľadní dostupné rozpočtové prostriedky v rámci EPZF.

Na začiatku každého roka v rámci obdobia 2021 – 2027 sa výška rezervy EÚ na krízové situácieodvetví poľnohospodárstva rovná aspoň počiatočnej sume pridelenej v roku 2021 pri potenciálnom zvýšení počas uvedeného obdobia až do výšky 1 500 000 000 EURbežných cenách, a to bez toho, aby boli dotknuté príslušné rozhodnutia rozpočtového orgánu.

 

Výška rezervy EÚ na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva sa musí upraviť prostredníctvom ročného rozpočtového postupu alebo v náležitom prípade počas daného roka, a to vzhľadom na vývoj krízových situácií, alebo na vyhliadky v aktuálnom roku alebo na nasledujúce roky, pričom sa zohľadnia dostupné príjmy v rámci EPZF alebo rezervy, ktoré sú dostupné v rámci čiastkového stropu EPZF.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V prípade, že tieto dostupné rozpočtové prostriedky nie sú dostatočné, možno uplatniť finančnú disciplínu s cieľom doplniť rezervu do výšky počiatočnej sumy uvedenej v prvom pododseku.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 12 ods. 2 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa neviazané rozpočtové prostriedky z poľnohospodárskej rezervy prenesú bez časového obmedzenia na financovanie poľnohospodárskej rezervy do nasledujúcich finančných rokov.

Odchylne od článku 12 ods. 2 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa neviazané rozpočtové prostriedky z rezervy prenesú bez časového obmedzenia na financovanie rezervy do nasledujúcich finančných rokov.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Okrem toho odchylne od článku 12 ods. 2 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa celková nevyužitá suma krízovej rezervy, ktorá je k dispozícii ku koncu roka 2020, prenesie do roku 2021 bez toho, aby sa vrátila do rozpočtových riadkov vzťahujúcich sa na opatrenia uvedené v článku 5 ods. 2 písm. c), a sprístupní sa na účely financovania poľnohospodárskej rezervy.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia určí mieru úpravy v prípade intervencií vo forme priamych platieb uvedených v článku 5 ods. 2 písm. c) tohto nariadenia a finančného príspevku Únie na osobitné opatrenia uvedené v článku 5 ods. 2 písm. f) tohto nariadenia a poskytnuté podľa kapitoly IV nariadenia (EÚ) č. 228/2013 a kapitoly IV nariadenia (EÚ) č. 229/2013 (ďalej len „miera úpravy“), keď z prognóz financovania intervencií a opatrení financovaných v rámci uvedeného čiastkového stropu pre daný finančný rok vyplynie, že dôjde k prekročeniu uplatniteľných ročných stropov.

Komisia určí mieru úpravy v prípade intervencií vo forme priamych platieb uvedených v článku 5 ods. 2 písm. c) tohto nariadenia (ďalej len „miera úpravy“), keď z prognóz financovania intervencií a opatrení financovaných v rámci uvedeného čiastkového stropu pre daný finančný rok vyplynie, že dôjde k prekročeniu uplatniteľných ročných stropov.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Miera úpravy určená v súlade s týmto článkom sa uplatňuje len na priame platby prevyšujúce 2 000 EUR, ktoré sa majú prijímateľom poskytnúť v príslušnom kalendárnom roku.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa určujú doplnkové platby alebo odpočty upravujúce platby uskutočnené v súlade s odsekom 3, a to bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 101.

6.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa určujú doplnkové platby alebo odpočty upravujúce platby uskutočnené v súlade s odsekom 3, a to uplatnením postupu uvedeného v článku 101.

Odôvodnenie

V záujme jasnosti a transparentnosti musí byť Komisia aj naďalej zodpovedná za postup týkajúci sa mesačných platieb.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom 7 písm. b) Komisia musí predmetné satelitné údaje bezplatne poskytovať príslušným orgánom zodpovedným za systém monitorovania plôch alebo poskytovateľom služieb, ktoré tieto orgány poverili ich zastupovaním.

V súlade s článkom 7 písm. b) Komisia musí predmetné satelitné údaje bezplatne poskytovať príslušným orgánom zodpovedným za systém monitorovania a kontroly plôch alebo poskytovateľom služieb, ktoré tieto orgány poverili ich zastupovaním.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia môže vykonávaním úloh týkajúcich sa techník alebo pracovných metód v súvislosti so systémom monitorovania plôch uvedeným v článku 64 ods. 1 písm. c) poveriť špecializované subjekty.

Komisia môže vykonávaním úloh týkajúcich sa techník alebo pracovných metód v súvislosti so systémom monitorovania a kontroly plôch uvedeným v článku 64 ods. 1 písm. c) poveriť špecializované subjekty.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zabezpečenia agroekonomického a agroenvironmentálno-klimatického monitorovania využívania poľnohospodárskej pôdy a zmien využívania poľnohospodárskej pôdy, a to vrátane agrolesníctva, ako aj monitorovania stavu plodín s cieľom umožniť vykonávanie odhadov, a to najmä v súvislosti s výnosmi a poľnohospodárskou produkciou a poľnohospodárskymi vplyvmi spojenými s výnimočnými okolnosťami;

b)  zabezpečenia agroekonomického a agroenvironmentálno-klimatického monitorovania využívania poľnohospodárskej pôdy a zmien využívania poľnohospodárskej pôdy, a to vrátane agrolesníctva, ako aj monitorovania stavu pôdy, vody, plodín a ostatnej vegetácie s cieľom umožniť vykonávanie odhadov, a to najmä v súvislosti s výnosmi a poľnohospodárskou produkciou a poľnohospodárskymi vplyvmi spojenými s výnimočnými okolnosťami, a posúdenia odolnosti poľnohospodárskych systémov voči klimatickým zmenám a pokroku v dosahovaní príslušných cieľov udržateľného rozvoja;

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  zvyšovania transparentnosti svetových trhov;

d)  prispievania k osobitným opatreniam zvyšujúcim transparentnosť svetových trhov vrátane ich monitorovania s ohľadom na ciele a záväzky Únie vrátane cieľov a záväzkov týkajúcich sa súdržnosti politík v záujme rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom 7 písm. c) Komisia financuje opatrenia týkajúce sa zberu alebo nákupu údajov potrebných na vykonávanie a monitorovanie SPP vrátane satelitných, geopriestorových a meteorologických údajov, vytvorenia infraštruktúry priestorových údajov a príslušnej webovej stránky, vykonávania špecifických štúdií týkajúcich sa klimatických podmienok, diaľkového snímania používaného pri monitorovaní zmeny využívania poľnohospodárskej pôdy a zdravia pôdy, ako aj aktualizácie agrometeorologických a ekonometrických modelov. V prípade potreby sa uvedené opatrenia uskutočnia v spolupráci s EEA, JRC, národnými laboratóriami a vnútroštátnymi orgánmi alebo s účasťou súkromného sektora.

V súlade s článkom 7 Komisia financuje opatrenia týkajúce sa zberu alebo nákupu údajov potrebných na vykonávanie a monitorovanie SPP a ich účinkov vrátane satelitných, geopriestorových a meteorologických údajov, vytvorenia infraštruktúry priestorových údajov a príslušnej webovej stránky, vykonávania špecifických štúdií týkajúcich sa klimatických podmienok, diaľkového snímania používaného pri monitorovaní zmeny využívania poľnohospodárskej pôdy a zdravia pôdy, ako aj aktualizácie agrometeorologických a ekonometrických modelov. V prípade potreby sa uvedené opatrenia uskutočnia v spolupráci s EEA, JRC, Eurostatom, národnými laboratóriami a vnútroštátnymi orgánmi alebo s účasťou súkromného sektora, a to pri zabezpečení nestrannosti, transparentnosti a bezplatnej dostupnosti informácií v čo najväčšej možnej miere.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  v roku 2021: 1 % sumy podpory z EPFRV na celé obdobie trvania strategického plánu SPP;

a)  v roku 2021: 1,5 % sumy podpory z EPFRV na celé obdobie trvania strategického plánu SPP;

Odôvodnenie

Zálohové platby by mali byť rozložené na dva roky, aby sa predišlo oneskoreniu pri zavádzaní opatrení druhého piliera.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  v roku 2022: 1 % sumy podpory z EPFRV na celé obdobie trvania strategického plánu SPP;

b)  v roku 2022: 1,5 % sumy podpory z EPFRV na celé obdobie trvania strategického plánu SPP;

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak bol uskutočnený prevod do EPFRV alebo z neho v súlade s článkom 90 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP], neuhradia sa ani sa nebudú vymáhať žiadne ďalšie zálohové platby.

3.  Ak bol uskutočnený prevod do EPFRV alebo z neho v súlade s článkom 90 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP], môžu sa uhradiť alebo vymáhať ďalšie zálohové platby.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Úroky vzniknuté zo zálohových platieb sa použijú na daný strategický plán SPP a odpočítajú sa zo sumy verejných výdavkov uvedených v konečnom vyhlásení o výdavkoch.

4.  Úroky vzniknuté zo zálohových platieb sa použijú na daný strategický plán SPP alebo na program regionálnej intervencie a odpočítajú sa zo sumy verejných výdavkov uvedených v konečnom vyhlásení o výdavkoch.

Odôvodnenie

V prípade regionálnych plánov a s cieľom zachovať súdržnosť tohto článku by sa úroky zo zálohových platieb mali použiť na rovnaký plán, z ktorého vznikli.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Priebežné platby sa vyplácajú na každý strategický plán SPP. Vypočítajú sa uplatnením miery príspevku za každý typ intervencie na vynaložené verejné výdavky súvisiace s touto intervenciou, ako sa uvádza v článku 85 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP].

1.  Priebežné platby sa vyplácajú na každý strategický plán SPP, alebo prípadne na každý program regionálnej intervencie. Vypočítajú sa uplatnením miery spolufinancovania za každý typ intervencie na vynaložené verejné výdavky súvisiace s touto intervenciou, ako sa uvádza v článku 85 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP].

Odôvodnenie

Cieľom je objasnenie týkajúce sa priebežných platieb v prípade programov regionálnych intervencií.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  suma uvedená v prvom vyhlásení o výdavkoch už musela byť vyplatená do finančného nástroja a môže dosahovať výšku najviac 25 % celkovej sumy príspevku v rámci strategického plánu SPP vyčleneného na finančné nástroje podľa príslušnej dohody o financovaní;

a)  suma uvedená v prvom vyhlásení o výdavkoch už musela byť vyplatená do finančného nástroja a môže dosahovať výšku najviac 25 % celkovej sumy spolufinancovania v rámci strategického plánu SPP vyčleneného na finančné nástroje podľa príslušnej dohody o financovaní;

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Po prijatí poslednej výročnej správy o výkonnosti dosiahnutej pri vykonávaní strategického plánu SPP Komisia vyplatí zostatok s výhradou dostupnosti prostriedkov, a to na základe platného finančného plánu na úrovni typov intervencií EPFRV, ročných účtov za posledný rok vykonávania strategického plánu SPP a príslušného rozhodnutia o schválení účtov. Tieto účty sa predložia Komisii najneskôr do šiestich mesiacov od konečného termínu oprávnenosti výdavkov podľa článku 80 ods. 3 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP], pričom musia zahŕňať výdavky, ktoré platobná agentúra vynaložila k poslednému termínu oprávnenosti výdavkov.

1.  Po prijatí poslednej správy o schvaľovaní týkajúcej sa vykonávania strategického plánu SPP Komisia vyplatí zostatok na základe platného finančného plánu na úrovni typov intervencií EPFRV, ročných účtov za posledný rok vykonávania strategického plánu SPP a príslušného rozhodnutia o schválení účtov. Tieto účty sa predložia Komisii najneskôr do šiestich mesiacov od konečného termínu oprávnenosti výdavkov podľa článku 80 ods. 3 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP], pričom musia zahŕňať výdavky, ktoré platobná agentúra vynaložila k poslednému termínu oprávnenosti výdavkov.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak Komisia nedostane poslednú výročnú správu o výkonnosti a dokumenty potrebné na schválenie účtov za posledný rok vykonávania plánu v lehote stanovenej v odseku 1, viazanosť zostatku sa automaticky zruší v súlade s článkom 32.

3.  Ak Komisia nedostane poslednú výročnú správu o schvaľovaní a dokumenty potrebné na schválenie účtov za posledný rok vykonávania plánu v lehote stanovenej v odseku 1, viazanosť zostatku sa automaticky zruší v súlade s článkom 32.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia automaticky zruší ktorúkoľvek časť rozpočtového záväzku na intervencie v záujme rozvoj vidieka v rámci strategického plánu SPP, ktorá sa nepoužila na zálohové platby ani na priebežné platby, alebo v súvislosti s ktorou sa Komisii nepredložilo nijaké vyhlásenie o výdavkoch spĺňajúce požiadavky stanovené v článku 30 ods. 3 v súvislosti s výdavkami vynaloženými do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku rozpočtového záväzku.

1.  Komisia automaticky zruší ktorúkoľvek časť rozpočtového záväzku na intervencie v záujme rozvoja vidieka v rámci strategického plánu SPP, ktorá sa nepoužila na zálohové platby ani na priebežné platby, alebo v súvislosti s ktorou sa Komisii nepredložilo nijaké vyhlásenie o výdavkoch spĺňajúce požiadavky stanovené v článku 30 ods. 3 v súvislosti s výdavkami vynaloženými do 31. decembra tretieho roka nasledujúceho po roku rozpočtového záväzku.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V prípade súdneho konania alebo odvolania v rámci správneho konania s odkladným účinkom sa lehota na automatické zrušenie záväzku uvedená v odsekoch 1 alebo 2 v súvislosti so sumou zodpovedajúcou daným operáciám preruší počas trvania uvedeného konania alebo odvolania v rámci správneho konania pod podmienkou, že Komisia dostane od členského štátu riadne odôvodnenú notifikáciu do 31. januára roku N + 3.

3.  V prípade súdneho konania alebo odvolania v rámci správneho konania s odkladným účinkom sa lehota na automatické zrušenie záväzku uvedená v odsekoch 1 alebo 2 v súvislosti so sumou zodpovedajúcou daným operáciám preruší počas trvania uvedeného konania alebo odvolania v rámci správneho konania pod podmienkou, že Komisia dostane od členského štátu riadne odôvodnenú notifikáciu do 31. januára roku N + 4.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  časť rozpočtových záväzkov, ktorá bola predmetom vyhlásenia o výdavkoch, ale ktorej refundáciu Komisia znížila alebo pozastavila k 31. decembru roku N + 2;

a)  časť rozpočtových záväzkov, ktorá bola predmetom vyhlásenia o výdavkoch, ale ktorej refundáciu Komisia znížila alebo pozastavila k 31. decembru roku N + 3;

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V rámci EPFRV sa na operáciu môžu vzťahovať rôzne formy podpory zo strategického plánu SPP a z iných európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) alebo iných nástrojov Únie, len ak celková kumulovaná výška pomoci poskytnutá v rámci rôznych foriem podpory neprekročí maximálnu intenzitu pomoci ani výšku pomoci uplatniteľnú na tento typ intervencie podľa hlavy III nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP]. V takýchto prípadoch členské štáty Komisii nevykazujú výdavky na:

V rámci EPFRV sa na operáciu môžu vzťahovať rôzne formy podpory zo strategického plánu SPP a z iných európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) alebo iných nástrojov Únie, len ak celková kumulovaná výška pomoci poskytnutá v rámci rôznych foriem podpory neprekročí maximálnu intenzitu pomoci ani výšku pomoci uplatniteľnú na tento typ intervencie podľa hlavy III nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP]. V takýchto prípadoch sa výdavky nevykazujú ani na jednu z týchto možností:

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výdavky uvedenéčlánku 5 ods2článku 6 môžu byť financované z prostriedkov Únie, len ak:

Výdavky na opatrenia stanovenénariadení (EÚ) č. 1308/2013, nariadení (EÚ) č. 228/2013, nariadení (EÚ) č229/2013v nariadení (EÚ) č. 1144/2014 môžu byť financované z prostriedkov Únie, len ak:

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  boli vynaložené v súlade s uplatniteľnými pravidlami Únie alebo,

b)  boli vynaložené v súlade s uplatniteľnými pravidlami Únie.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  pokiaľ ide o typy intervencií uvedené v nariadení (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP],

vypúšťa sa

i)  im zodpovedá príslušný vykázaný výstup a

 

ii)  boli vynaložené v súlade s uplatniteľnými systémami riadenia, ktoré sa nevzťahujú na podmienky oprávnenosti pre jednotlivých prijímateľov stanovené v národných strategických plánoch a SPP.

 

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Výdavky na opatrenia stanovené v nariadení (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP] môžu byť financované z prostriedkov Únie, len ak:

 

a)   boli vynaložené akreditovanými platobnými agentúrami;

 

b)  im zodpovedá príslušný vykázaný výstup;

 

c)  sa uskutočnili v súlade s uplatniteľnými systémami riadenia, pričom sa dodržali základné požiadavky Únie, ktoré sa nevzťahujú na podmienky oprávnenosti pre jednotlivých prijímateľov.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak Komisia z vyhlásenia o výdavkoch alebo z informácií uvedených v článku 88 zistí, že neboli splnené termíny platieb uvedené v článku 36, členský štát dostane možnosť predložiť pripomienky v lehote minimálne 30 dní. Ak členský štát nepredloží pripomienky v stanovenej lehote alebo ak Komisia jeho odpoveď považuje za neuspokojivú, môže dotknutému členskému štátu znížiť mesačné alebo priebežné platby v rámci vykonávacích aktov o mesačných platbách uvedených v článku 19 ods. 3 alebo v rámci priebežných platieb uvedených v článku 30.

2.  Ak Komisia z vyhlásenia o výdavkoch alebo z informácií uvedených v článku 88 zistí, že neboli splnené termíny platieb uvedené v článku 36, členský štát dostane možnosť predložiť pripomienky v lehote minimálne 30 dní. Ak členský štát nepredloží pripomienky v stanovenej lehote alebo ak Komisia dospeje k záveru, že poskytnuté pripomienky sú zjavne nedostatočné, môže Komisia dotknutému členskému štátu znížiť mesačné alebo priebežné platby v rámci vykonávacích aktov o mesačných platbách uvedených v článku 19 ods. 3 alebo v rámci priebežných platieb uvedených v článku 30. Komisia zabezpečí, aby žiadne zo znížení nespôsobilo konečným prijímateľom v dotknutom členskom štáte ďalšie oneskorenia alebo komplikácie.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Zníženia podľa tohto článku sa uplatňujú bez toho, aby bol dotknutý článok 51.

3.  Zníženia podľa tohto článku sa uplatňujú v súlade so zásadou proporcionality a bez toho, aby bol dotknutý článok 51.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak členské štáty nepredložia doklady uvedené v článku 8 ods. 3 a v článku 11 ods. 1 do stanovených termínov, ako sa uvádza v článku 8 ods. 3, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa pozastaví celková suma mesačných platieb uvedených v článku 19 ods. 3. Komisia refunduje pozastavené sumy, keď od dotknutého členského štátu dostane chýbajúce doklady, a to za predpokladu, že dátum ich doručenia nie je neskorší než šesť mesiacov po termíne.

Ak členské štáty nepredložia doklady a údaje uvedené v článku 8 a v článku 11 ods. 1 do stanovených termínov, ako sa uvádza v článku 8 a prípadne v článku 129 ods. 1 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP], Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa pozastaví celková suma mesačných platieb uvedených v článku 19 ods. 3. Komisia refunduje pozastavené sumy, keď od dotknutého členského štátu dostane chýbajúce doklady, a to za predpokladu, že dátum ich doručenia nie je neskorší než šesť mesiacov po termíne.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak v rámci výročného schvaľovania výkonnosti uvedeného v článku 52 Komisia zistí, že rozdiel medzi deklarovanými výdavkami a sumou zodpovedajúcou príslušnému vykázanému výstupu prekračuje 50 % a členský štát nedokáže poskytnúť riadne odôvodnenie, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa pozastavia mesačné platby uvedené v článku 19 ods. 3 alebo priebežné platby uvedené v článku 30.

Ak v rámci výročného schvaľovania uvedeného v článku 51 ods. 2 Komisia zistí, že rozdiel medzi deklarovanými výdavkami a sumou zodpovedajúcou príslušnému vykázanému výstupu prekračuje 50 % a členský štát nedokáže poskytnúť riadne odôvodnenie, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa pozastavia mesačné platby uvedené v článku 19 ods. 3 alebo priebežné platby uvedené v článku 30.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade oneskoreného alebo nedostatočného pokroku pri dosahovaní stanovených cieľových hodnôt, ktoré sa uvádzajú v národnom strategickom pláne SPP a monitorujú v súlade s článkami 115 a 116 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP], Komisia môže požiadať dotknutý členský štát, aby vykonal potrebné nápravné opatrenia v súlade s akčným plánom s jasnými ukazovateľmi pokroku stanoveným po porade s Komisiou.

V prípade oneskoreného alebo nedostatočného pokroku pri dosahovaní čiastkových cieľov a v prípade, že vykazovaná hodnota jedného alebo viacerých ukazovateľov výsledkov, ktoré sa uvádzajú v národnom strategickom pláne SPP a monitorujú v súlade s článkami 115 a 116 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP], v príslušnom vykazovanom roku odhalí schodok väčší ako 25 %, členské štáty predložia odôvodnenie tohto schodku.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia ďalšie pravidlá týkajúce sa prvkov akčných plánovpostup zavedenia akčných plánov. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

Ak členský štát neposkytne riadne odôvodnené dôvody, Komisia môže požiadať príslušný členský štát, aby predložiluplatnil akčný plán, ktorý vypracuje po konzultácii s Komisiou. Akčný plán stanovuje potrebné nápravné opatrenia a očakávaný časový rámec určený na jeho vykonanie.

 

Komisia na tento účel v súlade s článkom 100 prijme delegované akty na doplnenie tohto nariadenia stanovením ďalších pravidiel týkajúcich sa prvkov akčných plánov, ktoré zahŕňajú predovšetkým vymedzenie ukazovateľov pokroku a postup zavedenia akčných plánov.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak členský štát nepredloží alebo nevykoná akčný plán uvedený v odseku 1, alebo ak je predmetný akčný plán zjavne nedostatočný na nápravu situácie, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými pozastaví mesačné platby uvedené v článku 19 ods. 3 alebo priebežné platby uvedené v článku 30.

Ak členský štát nepredloží alebo nevykoná akčný plán uvedený v odseku 1, alebo ak je akčný plán predložený členským štátom zjavne nedostatočný na nápravu situácie, Komisia môže po konzultácii s dotknutým členským štátom a po poskytnutí príležitosti na jeho reakciu, prijať vykonávacie akty, ktorými pozastaví mesačné platby uvedené v článku 19 ods. 3 alebo priebežné platby uvedené v článku 30. Komisia zohľadní časový rámec určený na vykonanie akčného plánu predtým, ako sa začne akýkoľvek postup na pozastavenie.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 3 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Odsek 1 tohto článku sa uplatňuje od ... [dva roky po dátume začatia uplatňovania tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade závažných nedostatkov vo fungovaní systémov riadenia môže Komisia požiadať dotknutý členský štát, aby zaviedol potrebné nápravné opatrenia v súlade s akčným plánom s jasnými ukazovateľmi pokroku, ktorý sa stanoví po porade s Komisiou.

V prípade závažných nedostatkov vo fungovaní systémov riadenia Komisia prípadne požiada dotknutý členský štát, aby zaviedol potrebné nápravné opatrenia v súlade s akčným plánom s jasnými ukazovateľmi pokroku, ktorý sa stanoví po porade s Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia ďalšie pravidlá o prvkoch akčných plánov a postup zavedenia akčných plánov. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

Komisia môže v súlade s článkom 100 prijať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia stanovením ďalších pravidiel o prvkoch akčných plánov a postup zavedenia akčných plánov.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pozastavenie sa uplatňuje v súlade so zásadou proporcionality na príslušné výdavky vynaložené členským štátom, v ktorom sa vyskytli nedostatky, a to počas obdobia, ktoré sa stanoví vo vykonávacích aktoch uvedených v prvom pododseku a ktoré neprekročí 12 mesiacov. Ak sú podmienky na pozastavenie naďalej splnené, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými predĺži uvedené obdobie o ďalšie obdobia nepresahujúce spolu 12 mesiacov. Pozastavené sumy sa zohľadnia pri prijímaní vykonávacích aktov uvedených v článku 53.

Pozastavenie sa uplatňuje v súlade so zásadou proporcionality na príslušné výdavky vynaložené členským štátom, v ktorom sa vyskytli nedostatky, a to s ohľadom na zistenia kontrol vykonaných Komisiou podľa článku 47, počas obdobia, ktoré sa stanoví vo vykonávacích aktoch uvedených v prvom pododseku a ktoré neprekročí 12 mesiacov. Ak sú podmienky na pozastavenie naďalej splnené, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými predĺži uvedené obdobie o ďalšie obdobia nepresahujúce spolu 12 mesiacov. Pozastavené sumy sa zohľadnia pri prijímaní vykonávacích aktov uvedených v článku 53.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vykonávacie akty prijaté podľa prvého pododseku tohto odseku sa zohľadnia vo vykonávacích aktoch určujúcich mesačné platby uvedené v článku 19 ods. 3 alebo priebežné platby uvedené v článku 30.

Delegované akty prijaté podľa druhého pododseku odseku 1 sa zohľadnia vo vykonávacích aktoch určujúcich mesačné platby uvedené v článku 19 ods. 3 alebo priebežné platby uvedené v článku 30.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pred 1. decembrom, najskôr však od 16. októbra vyplácať preddavky až do výšky 50 % v prípade intervencií vo forme priamych platieb;

a)  pred 1. decembrom, najskôr však od 16. októbra vyplácať preddavky až do výšky 50 % v prípade intervencií vo forme priamych platieb a v prípade opatrení uvedených v kapitole IV nariadenia (EÚ) č. 228/2013 a v kapitole IV nariadenia (EÚ) č. 229/2013;

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť v rámci intervencií uvedených v článkoch 68 a 71 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP] vyplatiť preddavky až do výšky 50 %.

3.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť v rámci intervencií uvedených v článkoch 68 a 71 a v hlave III kapitole III nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP], ako aj v kapitole II oddiele I nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vyplatiť preddavky až do výšky 50 %.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Sumy uvedené v odseku 1 sa uhradia do rozpočtu Únie a v prípade opätovného použitia sa použijú výlučne na financovanie výdavkov z EPZF alebo EPFRV.

2.  Sumy uvedené v odseku 1 sa uhradia do rozpočtu Únie a v prípade opätovného použitia sa použijú výlučne na financovanie výdavkov z EPZF alebo EPFRV, pričom v prevažnej miere sa z nich financuje poľnohospodárska rezerva vytvorená v rámci EPZF v medziach stanovených v článku 14.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Cieľom poskytovania informácií financovaného podľa článku 7 písm. e) je najmä pomôcť vysvetliť, vykonávať a rozvíjať SPP a zvýšiť informovanosť verejnosti o obsahu a cieľoch tejto politiky, prostredníctvom informačných kampaní obnoviť dôveru spotrebiteľov v období po krízach, informovať poľnohospodárov a ostatné strany pôsobiace vo vidieckych oblastiach, podporovať európsky model poľnohospodárstva, ako aj pomôcť občanom, aby mu porozumeli.

Cieľom poskytovania informácií financovaného podľa článku 7 písm. e) je najmä pomôcť vysvetliť, vykonávať a rozvíjať SPP a zvýšiť informovanosť verejnosti o jej obsahu a cieľoch tejto politiky vrátane jej pôsobenia v rámci klímy, životného prostredia, dobrých životných podmienok zvierat a rozvoja. Cieľom je informovať občanov o výzvach, ktorým čelí poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel, informovať poľnohospodárov a spotrebiteľov, prostredníctvom informačných kampaní obnoviť dôveru spotrebiteľov v období po krízach, informovať poľnohospodárov a ostatné strany pôsobiace vo vidieckych oblastiach, podporovať udržateľnejší model poľnohospodárstva Únie, ako aj pomôcť občanom, aby mu porozumeli.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Predmetnými opatreniami sa poskytujú jasné, objektívne a komplexné informácie v Únii aj mimo nej.

Predmetnými opatreniami sa prostredníctvom komunikačného plánu poskytujú jasné, nestranné, objektívne a komplexné informácie založené na dôkazoch v Únii aj mimo nej.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o podmienky, za ktorých sa majú kompenzovať určité typy výdavkov a príjmov v rámci fondov.

Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o podmienky týkajúce sa podrobností vyhlásení o výdavkoch, za ktorých sa majú kompenzovať určité typy výdavkov a príjmov v rámci fondov.

Odôvodnenie

Navrhovaná právomoc je príliš široká. Mala by sa obmedziť, a to napríklad na vyhlásenia o výdavkoch, v opačnom prípade by mohla zamedziť všetkým výdavkom na opatrenia pomoci v rámci schváleného strategického plánu SPP.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely článku 127 nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia vychádza z uistenia certifikačných orgánov uvedených v článku 11 tohto nariadenia s výnimkou prípadov, ak informovala členský štát, že sa za daný finančný rok nemôže opierať o prácu certifikačného orgánu, pričom túto skutočnosť zohľadní vo svojom posúdení rizika v súvislosti s potrebou auditov Komisie v dotknutom členskom štáte.

Na účely článku 127 nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia vychádza z uistenia certifikačných orgánov uvedených v článku 11 tohto nariadenia a vo svojom posúdení rizika zohľadní potrebu auditov Komisie v dotknutom členskom štáte, s výnimkou prípadov, keď informovala členský štát, že o prácu certifikačného orgánu sa nemôže opierať.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  či výdavky, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti článku 5 ods. 2 a článku 6 a ktoré zodpovedajú intervenciám uvedeným v nariadení (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP], majú zodpovedajúci výstup, ako sa uvádza vo výročnej správe o výkonnosti;

b)  či výdavky, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti článku 5 ods. 2 a článku 6 a ktoré zodpovedajú intervenciám uvedeným v nariadení (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP], majú zodpovedajúci výstup, ako sa uvádza vo výročnej správe o schvaľovaní;

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  či sa akčné plány uvedené v článkoch 39 a 40 vykonávajú správne.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1 – pododsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V prípade závažných nedostatkov zistených v rámci systémov riadenia a kontroly členského štátu a v záujme zabezpečenia ochrany finančných záujmov Únie v súlade s článkom 57 tohto nariadenia môže Komisia rozšíriť svoje kontroly s cieľom potvrdiť podmienky, za ktorých sa činnosti financované z fondov uskutočnili a kontrolovali na zabezpečenie súladu všetkých intervencií stanovených v nariadení (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP] s uplatniteľným právom Únie.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1 – pododsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia môže pokračovať vo vykonávaní rozšíreného monitorovania dovtedy, kým v rámci systému riadenia pretrvávajú závažné nedostatky.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty sprístupnia Komisii informácie o nezrovnalostiach v zmysle nariadenia (EÚ, Euratom) č. 2988/95, o iných prípadoch nesúladu s podmienkami, ktoré stanovili členské štáty v strategickom pláne SPP, a o zaznamenaných podozreniach z podvodu, ako aj informácie o krokoch podniknutých podľa oddielu 3 tejto kapitoly na vymoženie nenáležitých platieb v súvislosti s uvedenými nezrovnalosťami a podvodmi.

3.  Členské štáty sprístupnia Komisii informácie o nezrovnalostiach v zmysle nariadenia (EÚ, Euratom) č. 2988/95, o iných prípadoch nesúladu s podmienkami, ktoré stanovili členské štáty v strategickom pláne SPP, a o zaznamenaných podozreniach z podvodu, ako aj informácie o krokoch podniknutých podľa oddielu 3 tejto kapitoly na vymoženie nenáležitých platieb v súvislosti s uvedenými nezrovnalosťami a podvodmi. Komisia tieto informácie zhrnie a zverejní viacročné správy, pričom o nich zároveň upovedomí Európsky parlament. 

Odôvodnenie

Je to v súlade so zásadou transparentnosti a zároveň to podporuje kontrolnú úlohu Európskeho parlamentu, ktorú vykonáva Výbor pre kontrolu rozpočtu (CONT).

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 51 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ročné finančné schvaľovanie

Ročné schvaľovanie

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedené vykonávacie akty sa vzťahujú na úplnosť, presnosť a pravdivosť predložených ročných účtov a nie je nimi dotknutý obsah vykonávacích aktov prijatých neskôr podľa článkov 52 a 53.

Uvedené vykonávacie akty sa vzťahujú na úplnosť, presnosť a pravdivosť predložených ročných účtov a nie je nimi dotknutý obsah vykonávacích aktov prijatých neskôr podľa odseku 2 tohto článkupodľa článku 53.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prijíma vykonávacie akty, ktorými sa stanovia pravidlá schvaľovania účtov podľa odseku 1, pokiaľ ide opatrenia, ktoré sa majú prijaťsúvislosti s prijatím vykonávacích aktov uvedených v odseku 1 druhom pododseku a ich vykonávaním vrátane výmeny informácií medzi Komisiou a členskými štátmi a termínov, ktoré sa majú dodržať.

Komisia do 15. októbra roka nasledujúceho po príslušnom rozpočtovom roku prijíma vykonávacie akty, ktorými sa určia sumy, o ktoré sa má znížiť financovanie Úniou uvedenéčlánku 5 ods. 2 a článku 6, a ktoré zodpovedajú intervenciám uvedeným v hlave III nariadenia (EÚ) …/... [nariadenie o strategických plánov SPP], v prípade, že:

 

a)  výstupy vykazované vo výročnej správe o schvaľovaní nezodpovedajú výdavkom uvedeným v článku 5 ods. 2 a v článku 6 alebo

 

b)  výška sumy na jednotku podpory sa odchýli o viac ako percentuálny podiel odchýlky stanovený v strategickom pláne SPP členského štátu pre typy intervencií, na ktoré sa vzťahuje článok 89 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP].

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Týmito vykonávacími aktmi nie je dotknutý obsah vykonávacích aktov prijatých neskôr podľa článku 53 tohto nariadenia.

(Pozri znenie článku 52 ods. 1.)

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 2 – pododsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia posudzuje sumy, o ktoré sa má znížiť financovanie Úniou, na základe rozdielu medzi deklarovanými ročnými výdavkami na intervenciu a sumou zodpovedajúcou príslušnému nahlásenému výstupu v súlade s národným strategickým plánom SPP, pričom sa zohľadnia odôvodnenia, ktoré predložil dotknutý členský štát. Uvedené zníženie sa uplatňuje len v prípade deklarovaných výdavkov na intervenciu, ktoré nemajú príslušný výstup.

(Pozri znenie článku 52 ods. 2.)

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 2 – pododsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 101 ods. 2. Komisia pred predložením návrhu vykonávacieho aktu v súlade s článkom 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 informuje o svojom zámere príslušný členský štát a poskytne mu príležitosť predložiť pripomienky v lehote najmenej 30 dní.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá týkajúce sa:

 

a)  schvaľovania stanoveného v odsekoch 1 a 2, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa majú prijať v súvislosti s uplatňovaním vykonávacích aktov uvedených v odseku 1 druhom pododseku a v odseku 2 a s ich vykonávaním vrátane výmeny informácií medzi Komisiou a členskými štátmi a lehôt, ktoré sa majú dodržiavať;

 

b)  kritérií odôvodnenia zo strany dotknutého členského štátu, ako aj metodiky a kritérií uplatňovania znížení uvedených v odseku 2.

(Pozri znenie článku 51 ods. 2 a článku 52 ods. 4.)

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 52

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 52

vypúšťa sa

Výročné schvaľovanie výkonnosti

 

1.  Ak výdavky uvedené v článkoch 5 ods. 2 a 6, ktoré zodpovedajú intervenciám uvedeným v hlave III nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP] nemajú zodpovedajúci výstup, ako sa uvádza vo výročnej správe o výkonnosti, Komisia pred 15. októbrom roka nasledujúceho po príslušnom rozpočtovom roku prijme vykonávacie akty, ktorými sa určia sumy, o ktoré sa má znížiť financovanie Úniou. Týmito vykonávacími aktmi nie je dotknutý obsah vykonávacích aktov prijatých neskôr podľa článku 53 tohto nariadenia.

 

Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 101 ods. 2.

 

2.  Komisia posudzuje sumy, o ktoré sa má znížiť financovanie Úniou, na základe rozdielu medzi deklarovanými ročnými výdavkami na intervenciu a sumou zodpovedajúcou príslušnému nahlásenému výstupu v súlade s národným strategickým plánom SPP, pričom sa zohľadnia odôvodnenia, ktoré predložil členský štát.

 

3.  Komisia pred prijatím vykonávacieho aktu uvedeného v odseku 1 umožní členskému štátu predložiť pripomienky a odôvodniť prípadné rozdiely.

 

4.  Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá týkajúce sa kritérií na odôvodnenia dotknutého členského štátu a metodiky a kritérií na uplatnenie znížení.

 

5.  

 

Komisia prijíma vykonávacie akty, ktorými sa stanovia pravidlá o opatreniach, ktoré sa majú podniknúť v súvislosti s prijatím vykonávacích aktov uvedených v odseku 1 a ich vykonávaním vrátane výmeny informácií medzi Komisiou a členskými štátmi a postupov a termínov, ktoré sa majú dodržať.

 

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

 

(Niektoré časti znenia článku 52 sa presúvajú do článku 51.)

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia posudzuje sumy, ktoré sa majú vylúčiť, na základe závažnosti zistených nedostatkov.

2.  Komisia posudzuje sumy, ktoré sa majú vylúčiť, na základe závažnosti zaznamenaného nesúladu. Náležite zohľadní charakter porušenia, ako aj finančnú ujmu spôsobenú Únii. Vylúčenie stanoví na základe identifikácie neoprávnene vynaložených súm. V prípade, že nemožno vypočítať presnú sumu, sa paušálne opravy uplatnia pomerným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá týkajúce sa kritérií a metodiky na uplatnenie finančných opráv.

6.  Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá týkajúce sa kritérií a metodiky na uplatnenie finančných opráv vrátane paušálnych opráv uvedených v odseku 2.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prijíma vykonávacie akty, ktorými sa stanovia pravidlá, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa majú podniknúť v súvislosti s prijatím vykonávacieho aktu uvedeného v odseku 1 a jeho vykonávaním, vrátane výmeny informácií medzi Komisiou a členskými štátmi a termínov, ktoré sa majú dodržať, ako aj zmierovacieho postupu stanoveného v odseku 3 vrátane zriadenia, úloh, zloženia a organizácie práce zmierovacieho orgánu.

Komisia v súlade s článkom 100 prijíma delegované akty, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie stanovením pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa majú podniknúť v súvislosti s prijatím vykonávacieho aktu uvedeného v odseku 1 a jeho vykonávaním, vrátane výmeny informácií medzi Komisiou a členskými štátmi a termínov, ktoré sa majú dodržať, ako aj zmierovacieho postupu stanoveného v odseku 3 vrátane zriadenia, úloh, zloženia a organizácie práce zmierovacieho orgánu.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 53 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 53a

 

Sumy vymožené za nesúlad

 

1.  Členské štáty požiadajú prijímateľa o vrátenie neoprávnene vyplatenej sumy v prípade nezrovnalostí a iných prípadov nesúladu s podmienkami intervencií, ktoré sú uvedené v strategickom pláne SPP, zo strany prijímateľov a podľa potreby začnú súdne konanie.

 

2.  Ak k vymoženiu súm nedošlo do štyroch rokov od dátumu podania žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov alebo do ôsmich rokov, pokiaľ je vymáhanie predmetom pojednávania vnútroštátneho súdu, znáša 50 % finančných nákladov spojených s nevymožením dotknutý členský štát a 50 % znáša Únia, a to bez toho, aby bola dotknutá požiadavka, aby dotknutý členský štát musel pokračovať v postupoch vymáhania v súlade s článkom 57.

 

3.  Členský štát sa môže z riadne opodstatnených dôvodov rozhodnúť, že vo vymáhaní pokračovať nebude. Takéto rozhodnutie sa môže prijať iba v týchto prípadoch:

 

a)   ak súhrn vynaložených nákladov a predpokladaných ďalších nákladov na vymáhanie je vyšší ako vymáhaná suma, táto podmienka sa považuje za splnenú v prípade:

 

i)  že suma vymáhaná od prijímateľa v rámci individuálnej platby za intervenciu bez úrokov nepresahuje 100 EUR alebo

 

ii)  že suma vymáhaná od prijímateľa v rámci individuálnej platby za intervenciu bez úrokov dosahuje výšku medzi 100 EUR a 250 EUR a dotknutý členský štát uplatňuje vo svojom vnútroštátnom práve na nevymáhanie dlhov voči štátu rovnakú alebo vyššiu sumu, ako je suma, ktorá sa má vymôcť;

 

b)  ak vymáhanie nie je možné z dôvodu platobnej neschopnosti dlžníka alebo osôb právne zodpovedných za nezrovnalosť, ktorá sa zaznamenala a uznala na základe vnútroštátneho práva.

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Sumy vymožené členským štátom po tom, ako sa prijímatelia dopustili nezrovnalostí a iných prípadov nesúladu s podmienkami intervencií uvedenými v strategickom pláne SPP, a úroky s nimi spojené sa prevedú platobnej agentúre, ktorá ich zaúčtuje ako príjem pripísaný do EPZF v mesiaci reálneho prijatia daných súm.

Sumy vymožené členským štátom po tom, ako sa prijímatelia dopustili nezrovnalostí a iných prípadov nesúladu s podmienkami intervencií uvedenými v strategickom pláne SPP, a úroky s nimi spojené, ktoré sa počítajú odo dňa nasledujúceho po dátume splatnosti platby, sa prevedú platobnej agentúre, ktorá ich zaúčtuje ako príjem pripísaný do EPZF v mesiaci reálneho prijatia daných súm.

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Bez toho, aby bol dotknutý prvý odsek, môžu členské štáty platobnej agentúre vydať pokyny, aby ako orgán zodpovedný za vymáhanie dlhu odpočítala prijímateľovi všetky nesplatené dlhy, ktoré tomuto prijímateľovi vyplývajú z budúcich platieb.

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa zistí, že prijímatelia sa dopustili nezrovnalostí a iných prípadov nesúladu s podmienkami intervencií na rozvoj vidieka uvedenými v strategickom pláne SPP, členské štáty pristúpia k finančným úpravám a úplne alebo čiastočne zrušia príslušné financovanie Úniou. Členské štáty zohľadňujú povahu a závažnosť zisteného nesúladu, ako aj úroveň finančnej straty pre EPFRV.

Ak sa zistí, že prijímatelia sa dopustili nezrovnalostí a iných prípadov nesúladu s podmienkami intervencií na rozvoj vidieka uvedenými v strategickom pláne SPP, členské štáty pristúpia k finančným úpravám a čiastočne alebo – za výnimočných okolností – úplne zrušia príslušné financovanie Úniou. Členské štáty zohľadňujú povahu a závažnosť zisteného nesúladu, ako aj úroveň finančnej straty pre EPFRV.

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zrušené sumy financovania Úniou z EPFRV a vymožené sumy, ako aj súvisiace úroky sa znova pridelia na ostatné intervencie na rozvoj vidieka v rámci strategického plánu SPP. Zrušené alebo vymožené finančné prostriedky Únie však môžu členské štáty opätovne použiť iba na operáciu na rozvoj vidieka v rámci národného strategického plánu SPP a pod podmienkou, že sa tieto prostriedky opätovne nepridelia na operácie na rozvoj vidieka, ktoré boli predmetom finančnej úpravy.

Zrušené sumy financovania Úniou z EPFRV a vymožené sumy, ako aj súvisiace úroky, ktoré sa počítajú odo dňa nasledujúceho po dátume splatnosti platby, sa znova pridelia na ostatné intervencie na rozvoj vidieka v rámci toho istého strategického plánu SPP.

(Posledná časť odseku 1 sa presúva do nového odseku 2a.)

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Podľa podmienok stanovených v tomto článku členské štáty odpočítajú všetky sumy, ktoré boli vyplatené neoprávnene v dôsledku existujúcich nezrovnalostí zo strany prijímateľa, od akýchkoľvek budúcich platieb vyplácaných prijímateľovi platobnou agentúrou.

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1 – pododsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Zrušené alebo vymožené finančné prostriedky Únie však môžu členské štáty opätovne použiť v celom ich rozsahu iba na činnosti spojené s rozvojom vidieka v rámci národného strategického plánu SPP a pod podmienkou, že sa tieto prostriedky opätovne nepridelia na činnosti spojené s rozvojom vidieka, na ktoré sa vzťahuje finančná úprava.

(Pozri znenie druhej časti článku 55 ods. 1.)

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zavedú účinné systémy riadenia a kontroly s cieľom zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov Únie upravujúcich intervencie Únie.

2.  Členské štáty zavedú účinné systémy riadenia a kontroly s cieľom zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov Únie upravujúcich intervencie Únie. Systémy kontroly sa vymedzujú v národnom strategickom pláne SPP podľa článku 101 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP]. Takéto systémy riadenia a kontroly môžu zahŕňať mechanizmy včasného varovania.

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V prípade sankcií v podobe zníženia sumy vyplatenej pomoci alebo podpory výška sankcie neprekročí 100 % sumy žiadostí o pomoc, žiadostí o platbu alebo žiadostí o oprávnenú sumu, na ktoré sa sankcia uplatňuje.

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 3 – pododsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V prípade sankcií v podobe sumy vypočítanej na základe množstva a/alebo obdobia, ktorého sa nesúlad týka, táto suma nesmie prekročiť sumu zodpovedajúcu percentu uvedenému v druhom pododseku.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 3 – pododsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V prípade sankcií v podobe pozastavenia, odňatia schválenia, uznania alebo povolenia, alebo v prípade vylúčenia z práva zúčastňovať sa na intervencii alebo ju uplatniť, je dĺžka maximálnej zodpovedajúcej lehoty tri po sebe nasledujúce roky, pričom túto lehotu možno v prípade vzniku ďalšieho nesúladu predĺžiť.

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  ak je nesúlad zapríčinený zjavnými chybami zo strany prijímateľa, ktoré sa týkajú žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu uznaných platobnou agentúrou a ktoré podliehajú oprave a náprave pred tým, ako je o tom informovaný prijímateľ;

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  ak je nesúlad malej závažnosti, rozsahu alebo trvania.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 57 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 57a

 

Oprava chýb

 

1.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť zahrnúť do svojich strategických plánov SPP ustanovenia, v ktorých sa prijímateľom poskytuje právo zmeniť alebo inak opraviť administratívne vyhlásenie, alebo žiadosť o pomoc alebo podporu, ktorú predtým podali, a to bez uplatnenia zníženia alebo uloženia sankcie, ak:

 

a)  sa prijímateľ pri oznamovaní svojej situácie dopustil administratívnej chyby;

 

b)  prijímateľ nesprávne porozumel kritériám oprávnenosti, záväzkom alebo iným povinnostiam týkajúcim sa prideľovania pomoci alebo podpory so zreteľom na jeho situáciu.

 

Toto právo na zmenu alebo opravu sa uplatňuje vždy, keď k chybe alebo vynechaniu informácie dôjde v dobrej viere a nepovažuje sa to za pokus o podvod.

 

Za posúdenie „dobrej viery“ prijímateľa sú zodpovedné príslušné vnútroštátne orgány.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je stanoviť právo na právnu opravu v prípade vecnej chyby alebo chyby vyplývajúcej z nepochopenia pravidiel.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú úroveň kontroly potrebnú na účinné riadenie rizík.

Členské štáty zabezpečujú úroveň kontroly potrebnú na účinné riadenie rizík, ktorá môže byť nižšia ako počiatočná úroveň, pokiaľ systémy riadenia a kontroly fungujú správne a miera chybovosti sa ustálila na prijateľnej úrovni. Príslušný orgán vyberie svoju kontrolnú vzorku z celej populácie žiadateľov, pričom v prípade potreby zahŕňa náhodnú časť, aby získal reprezentatívnu mieru výskytu chýb a časť založenú na posúdení rizika, ktorá sa zameria na oblasti s najväčším rizikom pre finančné záujmy Únie.

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  ďalšie pravidlá o kontrolách, ktoré majú členské štáty vykonávať, pokiaľ ide o opatrenia stanovené v kapitole IV nariadenia (EÚ) č. 228/2013 a v kapitole IV nariadenia (EÚ) č. 229/2013.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 62 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zabezpečí nediskriminačné zaobchádzanie, rovnosť a dodržiavanie proporcionality pri zložení zábezpeky;

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  „systém identifikácie a registrácie zvierat“ je systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka stanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/200033 alebo systém identifikácie a registrácie oviec a kôz stanovený nariadením Rady (ES) č. 21/200434;

c)  „systém identifikácie a registrácie zvierat“ je systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka stanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/200033 alebo systém identifikácie a registrácie oviec a kôz stanovený nariadením Rady (ES) č. 21/200434, resp. systém identifikácie a registrácie ošípaných stanovený smernicou Rady 2008/71/ES34a, a iné databázy zvierat zriadené členskými štátmi.

__________________

__________________

33 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11.8. 2000, s. 1).

33 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1).

34 Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8).

34 Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8).

 

34a Smernica Rady 2008/71/ES z 15. júla 2008 o identifikácii a registrácii ošípaných (Ú. v. EÚ L 213, 8.8.2008, s. 31).

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 4 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  systém „bez žiadosti“ je aplikačný systém na účely intervencií zameraných na plochy alebo zvieratá, v ktorom sú všetky údaje požadované zo strany správnych orgánov, ktoré sa týkajú aspoň jednotlivých plôch alebo zvierat, na ktoré sa žiada pomoc, k dispozícii v úradných počítačových databázach spravovaných členským štátom.

f)  systém „bez žiadosti“ je vopred vyplnený systém alebo iný typ aplikačného systému na účely intervencií zameraných na plochy alebo zvieratá, v ktorom sú všetky údaje požadované zo strany správnych orgánov, ktoré sa týkajú aspoň jednotlivých plôch alebo zvierat, na ktoré sa žiada pomoc, k dispozícii v úradných počítačových databázach spravovaných členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  systém monitorovania plôch;

c)  systém monitorovania a kontroly plôch;

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Integrovaný systém sa prevádzkuje na základe elektronických databáz a geografických informačných systémov a umožňuje výmenu alebo integráciu údajov medzi elektronickými databázami a geografickými informačnými systémami.

2.  Integrovaný systém sa prevádzkuje na základe elektronických databáz a geografických informačných systémov a umožňuje výmenu alebo integráciu údajov medzi elektronickými databázami a geografickými informačnými systémami (GIS). Na tento účel GIS umožní vrstvenie geopriestorových údajov o poľnohospodárskych, katastrálnych alebo referenčných parcelách a všetkých údajov, ktorými sa vymedzujú chránené zóny a vymedzené oblasti stanovené v súlade s právnymi predpismi Únie uvedenými v prílohe XI k nariadeniu (EÚ) …/… [nariadenie o strategickom pláne SPP], ako sú oblasti Natura 2000 alebo pásma ohrozené dusičnanmi, ako aj krajinné prvky a ekologické infraštruktúry (stromy, živé ploty, rybníky, nárazníkové pásma, okrajové hranice atď.).

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov za zavedenie a uplatňovanie integrovaného systému, môže Komisia v záujme uľahčenia zriaďovania, monitorovania a využívania integrovaného systému požiadať o pomoc špecializované orgány alebo osoby, a to najmä s cieľom poskytnúť príslušným orgánom členských štátov technické poradenstvo.

3.  Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov za zavedenie a uplatňovanie integrovaného systému, Komisia v záujme uľahčenia zriaďovania, monitorovania a využívania integrovaného systému požiada o pomoc špecializované orgány alebo osoby, a to najmä s cieľom poskytnúť príslušným orgánom členských štátov technické poradenstvo.

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Do údajov a dokumentov uvedených v prvom pododseku týkajúcich sa aktuálneho kalendárneho roka alebo hospodárskeho roka a predchádzajúcich desiatich kalendárnych alebo hospodárskych rokov sa musí dať nahliadnuť prostredníctvom digitálnych databáz príslušného orgánu členského štátu.

Do údajov a dokumentov uvedených v prvom pododseku týkajúcich sa aktuálneho kalendárneho roka alebo hospodárskeho roka a predchádzajúcich desiatich kalendárnych alebo hospodárskych rokov sa musí dať nahliadnuť prostredníctvom digitálnych databáz príslušného orgánu členského štátu. Relevantné informácie z databáz sa môžu poskytnúť aj vo forme zhrnutí.

Odôvodnenie

Náklady na uchovávanie všetkých potrebných údajov vyvolávajú obavy. Zabezpečenie prístupnosti k údajom a dokumentom na obdobie desiatich rokov môže byť veľmi nákladné. Podobné a relevantné informácie možno poskytovať oveľa lacnejším spôsobom vo forme zhrnutí.

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Členské štáty zabezpečia, aby prijímatelia a potenciálni prijímatelia mali prístup ku všetkým referenčným údajom a k údajom vzťahujúcim sa na pôdu, ktorú využívajú alebo zamýšľajú použiť, s cieľom umožniť im podať presné žiadosti.

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pokiaľ ide o pomoc na intervencie zamerané na plochu uvedené v článku 63 ods. 2 a vykonávané podľa národných strategických plánov SPP, členské štáty vyžadujú podanie žiadosti pomocou formulára geopriestorovej žiadosti, ktorý poskytne príslušný orgán.

1.  Pokiaľ ide o pomoc na intervencie zamerané na plochu uvedené v článku 63 ods. 2 a vykonávané podľa národných strategických plánov SPP, členské štáty vyžadujú podanie žiadosti pomocou formulára, ktorý im v rámci geopriestorovej žiadosti poskytne príslušný orgán.

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak sa členský štát rozhodne použiť systém bez žiadosti, musí na základe existujúcich údajov uložených v úradných počítačových databázach umožniť správnemu orgánu uhradiť oprávnené platby prijímateľom, a to v prípade, že nedošlo k žiadnym zmenám, a prípadne ich doplniť o ďalšie informácie, pokiaľ k takýmto zmenám došlo. Uvedené údaje a všetky doplňujúce informácie potvrdzuje prijímateľ.

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zriadia a prevádzkujú systém monitorovania plôch.

1.  Členské štáty zriadia a prevádzkujú systém monitorovania a kontroly plôch. Komisia môže z riadne opodstatnených dôvodov poskytnúť prechodné obdobie na zriadenie systému monitorovania a kontroly plôch pre členské štáty, ktoré v poslednom čase takýto systém monitorovania a kontroly plôch nevyužívali.

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty každoročne posudzujú kvalitu systému monitorovania plôch v súlade s metodikou stanovenou na úrovni Únie.

Členské štáty každoročne posudzujú kvalitu systému monitorovania a kontroly plôch v súlade s metodikou stanovenou na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zriadia systém kontroly a sankcií pre pomoc, ako sa uvádza v článku 63.

Členské štáty zriadia systém kontroly a sankcií pre pomoc, ako sa uvádza v článku 63. Členské štáty vykonávajú prostredníctvom platobných agentúr alebo orgánov nimi poverených administratívne kontroly žiadostí o pomoc s cieľom overiť oprávnenosť podmienok na poskytnutie pomoci. Tieto kontroly sa doplnia kontrolami na mieste.

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pre každú z intervencií uvedených v článku 63 ods. 2 členské štáty zabezpečia, aby kontrolná vzorka, ktorá každoročne podlieha kontrole na mieste, zahŕňala aspoň 5 % všetkých prijímateľov. Toto percento sa primerane zvýši v prípade, ak dôjde k odhaleniu akéhokoľvek významného nesúladu v súvislosti s danou intervenciou alebo opatrením. Členské štáty však môžu uvedené percento znížiť, ak miera chybovosti zostane na prijateľnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 57 ods. 1 až 5 sa uplatňujú mutatis mutandis.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  formy, obsahu a podmienok zasielania alebo sprístupňovania týchto informácií Komisii:

a)  formy a podmienok zasielania alebo sprístupňovania týchto informácií Komisii:

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  základných charakteristík a pravidiel, ktorými sa riadi systém podávania geopriestorových žiadostí a systém monitorovania plôch, ako sa uvádza v článkoch 67 a 68.

b)  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 100 na doplnenie tohto nariadenia stanovením pravidiel týkajúcich sa obsahu zasielania a sprístupňovania týchto informácií Komisii:

 

i)  hodnotiacich správ o kvalite systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systému podávania geopriestorových žiadostí a systému monitorovania a kontroly plôch;

 

ii)  informácií o nápravných opatreniach, ktoré majú uskutočniť členské štáty, ako sa uvádza v článkoch 66, 67 a 68;

 

iii)  základných charakteristík a pravidiel, ktorými sa riadi systém podávania geopriestorových žiadostí a systém monitorovania a kontroly plôch, ako sa uvádza v článkoch 67 a 68.

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Článok 78 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zašlú Komisii zoznam podnikov so sídlom v tretej krajine, v prípade ktorých bola alebo mala byť vykonaná alebo prijatá platba predmetnej sumy v danom členskom štáte.

2.  Členské štáty zašlú Komisii zoznam podnikov so sídlom v tretej krajine, v prípade ktorých bola alebo mala byť vykonaná alebo prijatá platba predmetnej sumy v danom členskom štáte. V prípade potreby Komisia pozve odborníkov z tretích krajín vrátane rozvojových krajín s cieľom získať posúdenie externého vplyvu vykonávania SPP na úrovni členských štátov.

Odôvodnenie

V duchu riadnej a efektívnej spolupráce s tretími krajinami by Komisia mala posilniť svoj dialóg s partnerskými krajinami o akomkoľvek aspekte, ktorý má vplyv na ich proces rozvoja. Príspevky partnerov Únie sa zameriavajú na identifikáciu a nápravu nesúdržnosti politík EÚ, najmä medzi vonkajšími aspektmi vnútorných politík a samotnými vonkajšími politikami.

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Článok 79

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 79

vypúšťa sa

Vypracovanie programov

 

1.  Členské štáty vypracujú programy previerok, ktoré sa majú uskutočniť podľa článku 75 v priebehu nasledujúceho obdobia previerky.

 

2.  Do 15. apríla každého roka členské štáty zašlú Komisii svoj plán kontrol uvedený v odseku 1 a bližšie určia:

 

a)  počet podnikov, v ktorých sa má vykonať previerka, a ich rozčlenenie podľa sektorov na základe súm, ktoré s nimi súvisia;

 

b)  kritériá prijaté na účely vypracovania programu.

 

3.  Členské štáty vykonávajú programy, ktoré vypracovali a zaslali Komisii, ak k nim Komisia nepodá v lehote ôsmich týždňov pripomienky.

 

4.  Odsek 3 sa uplatňuje mutatis mutandis na zmeny plánu, ktoré predložia členské štáty.

 

5.  Komisia môže v ktorejkoľvek fáze požiadať o zaradenie určitej kategórie podnikov do programu členského štátu.

 

6.  Podniky, v prípade ktorých prijatie alebo vyplatenie sumy predstavovalo menej ako 40 000 EUR, sú preverované v súlade s touto kapitolou len na základe špecifických dôvodov, ktoré uvedú členské štáty vo svojom ročnom programe podľa odseku 1 alebo Komisia v akomkoľvek návrhu na zmenu uvedeného programu.

 

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 101 pri zmene prahovej hodnoty uvedenej v prvom pododseku.

 

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Hlava 4 – kapitola 4 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Systém kontroly a sankcie v súvislosti s kondicionalitou

Systém kontroly a sankcie v súvislosti s kondicionalitou v záujme udržateľného rozvoja

Odôvodnenie

Ide o výlučne jazykovú zmenu, ktorej cieľom je premenovať „kondicionalitu“ na „kondicionalitu v záujme udržateľného rozvoja“, a to vzhľadom na začlenenie ekologických opatrení v rámci SPP (niekdajšiu ekologizáciu) medzi povinné prvky súvisiace s kondicionalitou.

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zriadia systém kontroly s cieľom zabezpečiť, aby prijímatelia pomoci podľa článku 11 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP], v kapitole IV nariadenia (EÚ) č. 228/2013 a v kapitole IV nariadenia (EÚ) č. 229/2013 (v uvedenom poradí) spĺňali povinnosti uvedené v hlave III kapitole 1 oddiele 2 nariadenia (EÚ) …/…[nariadenie o strategických plánoch SPP].

Členské štáty disponujú systémom kontroly s cieľom zabezpečiť, aby títo prijímatelia pomoci spĺňali povinnosti uvedené v hlave III kapitole 1 oddiele 2 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP]:

 

a)  prijímatelia, ktorí prijímajú priame platby podľa hlavy III kapitoly II nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP];

 

b)  prijímatelia, ktorí prijímajú ročné platby podľa článkov 65, 66 a 67 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP];

 

c)  prijímatelia, ktorí prijímajú podporu v súlade s kapitolou IV nariadenia (EÚ) č. 228/2013 a s kapitolou IV nariadenia (EÚ) č. 229/2013.

 

 

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  „opakovaný nesúlad“ je nesúlad s tou istou požiadavkou alebo normou zistený viac ako raz za predpokladu, že prijímateľ bol informovaný o predchádzajúcom nesúlade a mal prípadne možnosť prijať nevyhnutné opatrenia na nápravu uvedeného predchádzajúceho nesúladu.

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty vo svojom systéme kontroly uvedenom v odseku 1:

3.  Členské štáty s cieľom splniť svoju povinnosť kontroly stanovenú v odseku 1:

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  v prípade potreby môžu využiť diaľkové snímanie alebo systém monitorovania plôch na vykonávanie kontrol na mieste uvedených v písmene a);

c)  v prípade potreby a uskutočniteľnosti môžu využiť diaľkové snímanie alebo systém monitorovania a kontroly plôch na vykonávanie kontrol na mieste uvedených v písmene a); a

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  zriadia systém včasného varovania;

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  stanovujú kontrolnú vzorku v prípade kontrol uvedených písmene a), ktoré sa majú vykonávať každý rok na základe analýzy rizika, pričom musia obsahovať náhodnú zložku, a zabezpečujú, aby sa kontrolná vzorka vzťahovala minimálne na 1 % prijímateľov pomoci stanovenej v hlave III kapitole 1 oddiele 2 nariadenia (EÚ).../... [nariadenie o strategických plánoch SPP].

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty stanovujú kontrolnú vzorku v prípade kontrol uvedených v odseku 3 písm. a), ktoré sa majú vykonávať každý rok na základe analýzy rizika a pri ktorých možno uplatňovať váhové koeficienty, a náhodnú zložku, pričom zabezpečujú, aby sa kontrolná vzorka vzťahovala minimálne na 1 % prijímateľov pomoci stanovenej v hlave III kapitole 1 oddiele 2 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP].

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, spolu s pravidlami o zjednodušených kontrolách pre poľnohospodárov, ktorí sa zúčastňujú na režimoch uvedených v článku 25 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP].

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3c.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijíma pravidlá vykonávania kontrol uvedených v tomto článku vrátane pravidiel, ktorými sa zabezpečí, že analýza rizika zohľadní tieto faktory:

 

a)  účasť poľnohospodárov na poľnohospodárskom poradenskom systéme stanovenom v článku 13 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP];

 

b)  účasť poľnohospodárov na systéme osvedčení podľa článku 12 ods. 3 písm. a nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP], pokiaľ sa nariadenie vzťahuje na príslušné požiadavky a normy.

 

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Článok 85 – odsek 2 – písmeno a – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

musia mať zahrnuté pravidlá týkajúce sa uplatňovania správnych sankcií v prípadoch, keď sa pôda prevádza počas príslušného kalendárneho roka alebo príslušných rokov. Tieto pravidlá sa zakladajú na čestnom a spravodlivom rozdelení zodpovednosti za nesúlad medzi prevodcov a nadobúdateľov;

musia mať zahrnuté pravidlá týkajúce sa uplatňovania správnych sankcií v prípadoch, keď sa poľnohospodárska pôda, poľnohospodársky podnik alebo jeho časti prevádzajú počas príslušného kalendárneho roka alebo príslušných rokov. Tieto pravidlá sa zakladajú na čestnom a spravodlivom rozdelení zodpovednosti za nesúlad medzi prevodcov a nadobúdateľov;

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh nariadenia

Článok 85 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zabezpečia, aby sa v prípade, keď k nesúladu došlodôsledku vyššej moci, neuplatňovala správna sankcia.

c)  zabezpečia, aby sa správna sankcia neuplatňovalatýchto prípadoch:

 

i)  ak je nesúlad zapríčinený vyššou mocou;

 

ii)  ak je nesúlad zapríčinený príkazom orgánu verejnej správy;

 

iii)  ak je nesúlad zapríčinený chybou príslušného orgánu alebo iného orgánu a ak prijímateľ, ktorému bola uložená správna sankcia, túto chybu nemohol logicky odhaliť;

 

iv)  ak je nesúlad zapríčinený z jednoduchej nedbanlivosti.

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh nariadenia

Článok 86 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správne sankcie stanovené v hlave III kapitole 1 oddiele 2 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP] sa uplatňujú prostredníctvom zníženia alebo vylúčenia celkovej výšky platieb uvedených v dotknutom oddiele uvedeného nariadenia, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť príslušnému prijímateľovi v súvislosti so žiadosťami o pomoc, ktoré predložil alebo predloží počas kalendárneho roka, v ktorom došlo k zisteniu.

Správne sankcie sa uplatňujú prostredníctvom zníženia alebo vylúčenia celkovej výšky platieb uvedených v článku 84 ods. 1, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť príslušnému prijímateľovi v súvislosti so žiadosťami o pomoc, ktoré predložil alebo predloží počas kalendárneho roka, v ktorom došlo k zisteniu.

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh nariadenia

Článok 86 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri výpočte uvedených znížení a vylúčení sa zohľadňuje závažnosť, rozsah, trvanie, opakovanie alebo úmyselnosť zisteného nesúladu. Udelené sankcie musia byť odrádzajúce a primerané a v súlade s kritériami uvedenými v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

Pri výpočte uvedených znížení a vylúčení sa zohľadňuje charakter, závažnosť, rozsah, trvanie, opakovanie alebo úmyselnosť zisteného nesúladu. Udelené sankcie musia byť odrádzajúce a primerané a v súlade s kritériami uvedenými v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh nariadenia

Článok 86 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade nesúladu z dôvodu nedbanlivosti predstavuje percentuálna miera zníženia spravidla 3 % z celkovej výšky platieb uvedených v odseku 1 tohto článku.

V prípade nesúladu z dôvodu nedbanlivosti predstavuje percentuálna miera zníženia spravidla 3 % z celkovej výšky platieb uvedených v odseku 1 tohto článku. Uvedené zníženie sa určuje na základe posúdenia charakteru a závažnosti nesúladu vychádzajúceho z kritérií stanovených v odseku 1 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh nariadenia

Článok 86 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu zriadiť systém včasného varovania uplatňujúci sa na jednotlivé prípady nesúladu, ktorý sa vyskytuje po prvý raz a ktorý vzhľadom na svoju malú závažnosť, rozsah a trvanie nepovedie k zníženiu alebo vylúčeniu. Ak sa pri následnej kontrole konštatuje, že počas po sebe nasledujúcich troch kalendárnych rokov nedošlo k náprave nesúladu, zníženie podľa prvého pododseku sa uplatní spätne.

Členské štáty zriadia a používajú systém včasného varovania uvedený v článku 84 ods. 3 a uplatňujúci sa na jednotlivé prípady nesúladu, ktorý sa vyskytuje po prvý raz a ktorý vzhľadom na svoju malú závažnosť, rozsah a trvanie nepovedie k zníženiu alebo vylúčeniu. Príslušný orgán prijímateľovi oznámi povinnosť uplatniť nápravné opatrenia a navrhne nápravné opatrenia, ktoré je potrebné uplatniť na nápravu uvedeného nesúladu. Ak sa pri následnej kontrole konštatuje, že počas po sebe nasledujúcich troch kalendárnych rokov nedošlo k náprave nesúladu, zníženie podľa prvého pododseku sa uplatní spätne.

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh nariadenia

Článok 86 – odsek 2 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu pre prijímateľov, ktorí dostali včasné varovanie, stanoviť povinnú odbornú prípravu v rámci poľnohospodárskeho poradenského systému podľa hlavy III kapitoly 1 oddielu 3 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP].

Členské štáty pre prijímateľov, ktorí dostali včasné varovanie, stanovia špecifickú odbornú prípravu zameranú na kondicionalitu v rámci poľnohospodárskeho poradenského systému podľa hlavy III kapitoly 1 oddielu 3 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP], pričom účasť na takejto odbornej príprave môže byť povinná.

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh nariadenia

Článok 86 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V prípade opakovaného nesúladu musí byť percentuálne zníženie vyššie ako zníženie, ktoré sa uplatňuje v prípade nesúladu z dôvodu nedbanlivosti, pri ktorom sa udelila sankcia po prvý raz.

3.  V prípade opakovaného nesúladu sa percentuálne zníženie spravidla rovná 10 % celkovej sumy platieb uvedených v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    200

Návrh nariadenia

Článok 86 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V prípade ďalšieho opakovaného nesúladu a pokiaľ sa neuviedol žiadny opodstatnený dôvod, sa prijímateľ považuje za osobu, ktorá konala úmyselne v zmysle odseku 4.

Pozmeňujúci návrh    201

Návrh nariadenia

Článok 86 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V prípade zámerného nesúladu musí byť daný percentuálny podiel vyšší ako ten, ktorý sa uplatňujeprípade opakovaného nesúladu podľa odseku 3, a môže viesťk úplnému vylúčeniu z platieb, pričom sa môže uplatňovať jeden kalendárny rok alebo viacero kalendárnych rokov.

4.  V prípade zámerného nesúladu musí dané percentuálne zníženie predstavovať aspoň 15 % celkovej výšky platieb uvedených v odseku 1 a môže znamenaťúplné vylúčenie z platieb, pričom sa môže uplatňovať jeden kalendárny rok alebo viacero kalendárnych rokov.

Pozmeňujúci návrh    202

Návrh nariadenia

Článok 87 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty si môžu ponechať 20 % súm vyplývajúcich z uplatňovania znížení a vylúčení uvedených v článku 86.

Členské štáty si môžu ponechať 25 % súm vyplývajúcich z uplatňovania znížení a vylúčení uvedených v článku 86.

Odôvodnenie

Nie je dôvod, prečo by sa mala znížiť aktuálna percentuálna hodnota. Treba stanoviť 25 % percentuálny podiel, pretože systém implementujú členské štáty, ktoré takisto nesú bremeno súvisiace so znížením.

Pozmeňujúci návrh    203

Návrh nariadenia

Článok 100 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 100a

 

Postup pre naliehavé prípady

 

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť ihneď a uplatňujú sa, pokiaľ sa voči v súlade s odsekom 2 nevznesie námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

 

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 100 ods. 6. V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

Pozmeňujúci návrh    204

Návrh nariadenia

Článok 102 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  článok 5, článok 7 ods. 3, články 9 a 34, článok 35 ods. 4, články 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 a 111 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a príslušné vykonávacie a delegované pravidlá sa naďalej uplatňujú v prípade EPZF vo vzťahu k vzniknutým výdavkom a uskutočneným platbám za poľnohospodársky finančný rok 2020 a pred ním a v prípade EPFRV vo vzťahu k vzniknutým výdavkom a uskutočneným platbám v súvislosti s programami rozvoja vidieka, ktoré schválila Komisia nariadením (EÚ) č. 1305/2013.

a)  článok 5, článok 7 ods. 3, článok 9, článok 26 ods. 5, článok 34, článok 35 ods. 4, články 36, 37, 38, 43, 51, 52, 54, 110 a 111 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a príslušné vykonávacie a delegované pravidlá sa naďalej uplatňujú v prípade EPZF vo vzťahu k vzniknutým výdavkom a uskutočneným platbám za poľnohospodársky finančný rok 2020 a pred ním a v prípade EPFRV vo vzťahu k vzniknutým výdavkom a uskutočneným platbám v súvislosti s programami rozvoja vidieka, ktoré schválila Komisia nariadením (EÚ) č. 1305/2013.

Pozmeňujúci návrh    205

Návrh nariadenia

Článok 103

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 103

vypúšťa sa

Prechodné opatrenia

 

Komisia je splnomocnená podľa potreby prijať delegované akty v súlade s článkom 101 na doplnenie tohto nariadenia o výnimky z pravidiel stanovených v tomto nariadení, ako aj o doplnenia týchto pravidiel.

 


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska komisia prijala 1. júna 2018 balík troch legislatívnych návrhov týkajúcich sa reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na roky 2021 – 2027 vrátane pravidiel týkajúcich sa financovania, riadenia a monitorovania SPP (nariadenie (EÚ) č. 393/2018). Tento rozsiahly legislatívny balík bol pôvodne plánovaný na koniec roka 2017. V dôsledku oneskorenia, ku ktorému došlo, majú spoluzákonodarcovia len krátku lehotu, ktorá sa zhoduje so skončením mandátu tak Európskeho parlamentu, ako aj Komisie, a preto to komplikuje podmienky na prijatie.  

Toto oneskorenie bolo spôsobené aj neskorým predložením návrhu viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 (ďalej len „VFR“) stanovujúceho finančné krytie pre budúcu SPP (COM(2018)0321), ku ktorému došlo až v máji 2018. Výška prostriedkov vyčlenených na SPP v EÚ27 je 365 006 miliónov EUR (vo viazaných rozpočtových prostriedkoch), čo predstavuje zníženie o približne 5 %. Prostriedky pridelené na Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) predstavujú 286,2 miliardy EUR, čo je zníženie o -1,1 %, zatiaľ čo v prípade Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) suma 78,8 miliardy EUR predstavuje zníženie o -15,3 %, vždy v porovnaní so základným scenárom. Ak sa však v rámci procesu prijímania vykonajú ďalšie podstatné zmeny navrhovaných rozpočtových stropov, môže byť potrebná aj revízia pozície Parlamentu, a preto konečné rozhodnutie o reforme SPP je spojené s konečnou dohodou o VFR.

Celková štruktúra balíka SPP pozostáva z troch správ: z nariadenia o financovaní, riadení a monitorovaní SPP, nariadenia o strategických plánoch SPP, ktoré spája dve v súčasnosti samostatné nariadenia o priamych platbách a rozvoji vidieka, a nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov (SOT). Keďže ich obsah sa do značnej miery prekrýva, o nariadení o strategických plánoch a nariadení o financovaní, riadení a monitorovaní SPP treba rokovať a hlasovať spolu.

Pokiaľ ide o vedecké dôkazy, posúdenie vplyvu vypracované Komisiou je vo veľkej miere nedostatočné, napr. v prípade kľúčovej otázky zjednodušenia, kde nie je poskytnuté žiadna podrobná kvantifikácia administratívnej záťaže – v skutočnosti sa táto záťaž len presúva z Európskej komisie na členské štáty. Medzitým Európsky dvor audítorov predložil analýzu o výsledkoch súčasnej SPP, ktorá dokazuje, že ekologizačná zložka priamych platieb, hoci bola myslená dobre, nedosiahla svoje ciele v plnom rozsahu a viedla k vzniku značnej administratívnej záťaže.

Spravodajkyňa sa domnieva, že hoci je správa o financovaní a riadení súčasťou balíka reforiem SPP, nemožno ju vnímať oddelene od celkového prístupu EÚ k štrukturálnym fondom (EŠIF), a najmä od návrhu všeobecného nariadenia (VN), ktorý je zastrešujúcim nariadením pre všetky viacročné fondy EÚ. Tak všeobecné nariadenie, ako aj nariadenie o financovaní, riadení a monitorovaní SPP sa takisto vzťahujú na celkový rámec stanovený v nariadení o rozpočtových pravidlách, ktoré zahŕňa všetky modely (priameho, nepriameho, zdieľaného) riadenia a stanovuje základné vymedzenia (vrátane riadenia) a podmienky (vrátane auditu a kontroly). Všeobecné nariadenie umožňuje orientáciu tak na výkonnosť, ako aj na výstupy, stanovenie čiastkových cieľov s prepojením na vyplácanie prostriedkov na základe ukazovateľov výsledkov a používania zjednodušených možností vykazovania nákladov, ako sú paušálne sadzby, jednorazové sumy a štandardné jednotkové náklady, ktoré spravodajkyňa považuje za kľúčové nástroje aj pri riadení EPFRV. Okrem toho sa v ňom objasňuje aj vzájomné prepojenie medzi iniciatívou LEADER (financovanou z EPFRV) a iniciatívou rozvoja vedeného komunitou (EŠIF).

V uznesení Parlamentu s názvom Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva (P8_TA(2018)0224) z mája 2017, ktoré sa týka oznámenia Komisie s rovnakým názvom (COM(2017)0713 final), sa nastolené kľúčové otázky týkajú jednoduchého a transparentného systému riadenia, riadne fungujúceho modelu vykonávania zameraného na výsledky a integrácie rôznych agroenvironmentálnych a klimatických opatrení do koherentnej a zjednodušenej štruktúry.

Zásadná zmena v návrhu novej reformy SPP, ktorú spravodajkyňa považuje za pozitívnu, spočíva v presune od súladu s predpismi na výkonnosť a súčasnom pridelení oveľa väčšieho množstva povinností z Komisie na členské štáty, a to aj pokiaľ ide o riadenie a kontroly, ako sa uvádza v nariadení o financovaní, riadení a monitorovaní SPP.

Kľúčové otázky návrhu správy EP sa preto zameriavajú na vytvorenie legislatívneho rámca, ktorý umožňuje lepšie vykonávanie zjednodušeného a modernizovaného riadenia a kontroly SPP prostredníctvom týchto prvkov:

Systém riadenia: Dvojaký cieľ, ktorým je vytvorenie jednoduchej a zároveň komplexnej štruktúry, sa dosahuje takmer úplným preskupením systému navrhovaného Európskou komisiou, najmä však vyjasnením štruktúry a kompetencií väčšieho počtu inštitúcií (koordinačný orgán, monitorovací výbor) a špecifikovaním ich ďalších úloh (certifikačný orgán) s cieľom zabezpečiť efektívnosť, transparentnosť a zodpovednosť.

Povinnosti podávania správ: Dochádza k prechodu od systému podávania správ zameraného čisto na výstupy (finančné hľadisko) na zmiešaný systém podávania správ zameraný tak na výstupy, ako aj výsledky (výkonnosť), pričom sa zároveň zmenšuje dohľad Komisie a zvyšuje množstvo dodatočných povinností podávania správ členskými štátmi. S cieľom obmedziť nevyhnutne sa zvyšujúcu administratívnu záťaž (ročné preskúmanie výkonnosti) a zároveň zabezpečiť relevantnosť a kvalitu nového systému založeného na výkonnosti (ukazovatele výsledkov výkonnosti) sa navrhuje úprava cyklu podávania správ.

Krízová rezerva: Obnovuje sa kľúčová úloha primerane financovaného, nezávislého a dobre nasmerovaného krízového mechanizmu tým, že jeho rozsah pôsobnosti sa obmedzí len na krízy (bez zásahu na trhu) a zároveň sa umožní rozšírenie základne financovania tak v rámci SPP, ako aj mimo nej, a zachová sa navrhovaná zásada prenesenia prostriedkov.

Sankcie a kontroly: Významným krokom pre malých poľnohospodárov smerom k zjednodušeniu je opätovné stanovenie prahového limitu na vylúčenie zo sankcií na 1,250 EUR na prijímateľa a na 10 ha oprávnenej plochy. Zároveň sa posilňuje potreba kontrol na mieste založených na riziku, ktoré vykonávajú členské štáty, vyžaduje sa lepšia dostupnosť satelitných údajov zo strany Komisie s cieľom vykonávať kontroly lepšie a v prípade opakovaného nesúladu s predpismi sa v záujme obnovenia určitého stupňa harmonizácie zavádza spoločný systém postupného zvyšovania úrovne sankcií.

Poradenská služba pre poľnohospodárske podniky: Ide o základný prvok systému vykonávania SPP, a preto by mala zostať súčasťou horizontálneho nariadenia, spolu s podrobnejšími pravidlami na zabezpečenie prístupu pre prijímateľov vo všetkých členských štátoch ako nevyhnutný predpoklad modernej poľnohospodárskej politiky v celej EÚ.

Demokratický dohľad: Návrhy obsahujú obrovské množstvo udelení právomocí, o ktorých sa má rozhodnúť neskôr a ktoré bolo potrebné zrevidovať a prepracovať tak, aby sa zachovala rovnováha medzi inštitúciami.

Pokiaľ ide o nadobudnutie účinnosti legislatívnych návrhov, po ich prijatí spoluzákonodarcami je vhodné pripomenúť, že v prípade posledného programového obdobia SPP boli potrebné dva roky prechodných opatrení, kým prijaté legislatívne návrhy nadobudli účinnosť. Nadobudnutie účinnosti legislatívnych návrhov sa pritom z časového hľadiska nezhodovalo ani so skončením mandátu Parlamentu a Komisie, ani so zavedením nových úloh a štruktúr. Preto bude potrebné včas prijať komplexný právny akt upravujúci nevyhnutné prechodné ustanovenia, najmä nový prístup založený na výkonnosti, aby sa členským štátom poskytol dostatočný čas na vytvorenie nových systémov.


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (12.2.2019)

pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Maria Heubuch

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Záväzok EÚ, pokiaľ ide o súdržnosť politík v záujme rozvoja, je zakotvený v článku 208 Lisabonskej zmluvy: EÚ sa zaviazala, že bude zohľadňovať rozvojové ciele vo všetkých politikách, ktoré by mohli mať vplyv na rozvojové krajiny, a že zamedzí rozporom medzi týmito politikami. K prioritným oblastiam rozvojovej spolupráce EÚ patria potravinová bezpečnosť a udržateľné poľnohospodárstvo. V príslušnom politickom rámci EÚ(1) (2010) sa zdôrazňuje dôležitosť súdržnosti politík v záujme rozvoja z hľadiska celosvetovej potravinovej bezpečnosti a osobitne sa poukazuje na spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) EÚ.

Odvtedy, ako sa postupne zrušili vývozné dotácie, došlo síce k zníženiu nesúdržnosti SPP s rozvojovými cieľmi, problémy s nesúdržnosťou však pretrvávajú i naďalej. Negatívne účinky na rozvoj môžu byť spôsobené subvenciami v rámci SPP a opatreniami na podporu trhu, ktoré vedú k zvýšenému vývozu alebo dovozu určitého tovaru do rozvojových krajín, resp. z nich, a nepriaznivými dôsledkami poľnohospodárskej výroby náročnej na zdroje pre klímu.

Týmto „horizontálnym nariadením“, ktoré meníme, sa stanovuje úprava pravidiel financovania, riadenia a monitorovania pre rôzne opatrenia SPP. Tieto „intervencie“ sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), ktoré sa často označujú za dva „piliere“ SPP. Po roku 2021 bude mať SPP nový model vykonávania, ktorým členské štáty získajú väčšiu zodpovednosť pri určovaní národných priorít. Tento nový model je spojený s prechodom od dodržiavania k vykonávaniu, pričom dôležitý prvok SPP predstavuje podmienenosť.

Spravodajkyňa víta posun smerom k novému prístupu SPP založenému na výsledkoch, ktorý môže byť prospešný z hľadiska súdržnosti s politikami v oblasti rozvojovej spolupráce, klímy a životného prostredia, hoci – keďže členské štáty si samy stanovia ciele v národných plánoch – existuje značný priestor na zníženie ambícií a tzv. preteky ku dnu. Z analýzy tohto legislatívneho návrhu z hľadiska súdržnosti politík v záujme rozvoja vyplýva, že súdržnosť politík v záujme rozvoja nie je v pravidlách financovania, riadenia a monitorovania dostatočne zohľadnená.

Spravodajkyňa preto navrhuje zmeniť nariadenie s cieľom zaviesť silnejší záväzok v súvislosti so súdržnosťou politík v záujme rozvoja a zabezpečiť primerané konzultácie so zainteresovanými stranami v rôznych fázach plánovania, vykonávania, monitorovania a hodnotenia SPP, okrem iného:

-  silnejší záväzok a objasnenie povinností EÚ, ako aj členských štátov dodržiavať záväzok vyplývajúci zo ZFEÚ a týkajúci sa súdržnosti politík v záujme rozvoja, Agendy 2030 a Parížskej dohody;

-  systematické monitorovanie ukazovateľov súdržnosti politík v záujme rozvoja, cieľov trvalo udržateľného rozvoja a cieľov v oblasti klímy, ako aj globálnej stopy SPP; rozšírenie existujúceho monitorovacieho mechanizmu pre poľnohospodárske trhy na sledovanie vonkajších obchodných tokov citlivých výrobkov do rozvojových partnerských krajín a z nich;

-  konzultácie so širokým spektrom zainteresovaných strán vrátane partnerov a odborníkov v oblasti rozvoja pred vymedzením strategických plánov SPP členských štátov.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2 a článok 208,

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva z 29. novembra 2017 sa konštatuje, že spoločná poľnohospodárska politika (ďalej len „SPP“) by mala ešte intenzívnejšie reagovať na budúce výzvy a príležitosti, a to zvyšovaním zamestnanosti, posilňovaním rastu a investícií, bojom proti zmene klímy a adaptáciou na ňu, ako aj uplatňovaním výsledkov výskumu a inovácie získaných v laboratóriách v praxi, teda na poliach a trhoch. SPP by mala okrem toho riešiť obavy občanov týkajúce sa o udržateľnej poľnohospodárskej produkcie.

(1)  V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva z 29. novembra 2017 sa konštatuje, že spoločná poľnohospodárska politika (ďalej len „SPP“) by mala ešte intenzívnejšie reagovať na budúce výzvy a príležitosti, a to zvyšovaním zamestnanosti, posilňovaním rastu a investícií vo vidieckych oblastiach, podporou sociálneho začlenenia, znižovaním rozdielov v rozvoji medzi oblasťami, bojom proti zmene klímy a adaptáciou na ňu, uplatňovaním výsledkov výskumu a inovácie získaných v laboratóriách v praxi, teda na poliach a trhoch. V oznámení sa tiež zdôrazňuje globálny rozmer SPP a uvádza sa záväzok Únie zlepšiť súdržnosť politík v záujme trvalo udržateľného rozvoja (PCSD). SPP by sa okrem toho mala zreformovať s cieľom riešiť obavy občanov týkajúce sa udržateľnej poľnohospodárskej produkcie a jej vplyvu na tretie krajiny, najmä rozvojové krajiny, pričom by zabezpečila, aby malo obyvateľstvo k dispozícii výživné, bezpečné a zdravé potraviny, a s cieľom podporovať udržateľný rozvoj a účinné hospodárenie s prírodnými zdrojmi, ako sú voda, pôda a vzduch a zabezpečiť ochranu biodiverzity a zachovať biotopy a krajinu v súlade s medzinárodnými záväzkami a záväzkami Únie vrátane programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a Parížskej dohody o zmene klímy.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Model vykonávania SPP zameraný na súlad s predpismi by sa mal upraviť tak, aby bol orientovaný viac na výsledky a výkonnosť. Preto by Únia mala stanoviť základné politické ciele, druhy intervencií a základné požiadavky Únie, pričom by členské štáty mali niesť väčšiu zodpovednosť za splnenie uvedených cieľov, ako aj za následky ich nesplnenia. V dôsledku toho existuje potreba zabezpečiť vyššiu mieru subsidiarity v záujme lepšieho zohľadnenia miestnych podmienok a potrieb. Podľa nového modelu vykonávania by preto členské štáty mali byť zodpovedné za prípravu svojich intervencií v rámci SPP v súlade so základnými požiadavkami Únie s cieľom maximalizovať ich prínos k plneniu cieľov SPP a navrhnúť a zaviesť rámec súladu a kontroly pre prijímateľov.

(3)  Model vykonávania SPP zameraný na súlad s predpismi by sa mal upraviť tak, aby sa viac sústredil na trvalo udržateľné poľnohospodárstvo. Preto by Únia mala stanoviť základné politické ciele, druhy intervencií a základné požiadavky Únie, a to aj v súvislosti so súdržnosťou politík v záujme rozvoja (PCD), pričom by členské štáty mali niesť väčšiu zodpovednosť za splnenie uvedených cieľov, ako aj za následky ich nesplnenia. V dôsledku toho existuje potreba zabezpečiť vyššiu mieru subsidiarity v záujme lepšieho zohľadnenia miestnych podmienok a potrieb. Podľa nového modelu vykonávania by preto členské štáty mali byť zodpovedné za prípravu svojich intervencií v rámci SPP v súlade so svojimi osobitnými potrebami a základnými požiadavkami Únie s cieľom maximalizovať ich prínos k plneniu cieľov SPP a navrhnúť a zaviesť rámec súladu a kontroly pre prijímateľov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8a)  Vykonávanie SPP by malo byť v súlade s cieľmi rozvojovej spolupráce, ako sa uvádza v článku 208 zmluvy, okrem iného vrátane Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. V súlade s touto súdržnosťou politík by opatrenia prijaté podľa tohto nariadenia nemali ohrozovať kapacitu potravinárskej výroby ani dlhodobú potravinovú bezpečnosť rozvojových krajín, obzvlášť najmenej rozvinutých krajín, ani dosiahnutie záväzkov Únie v oblasti zmiernenia zmeny klímy vyplývajúcich z Parížskej dohody o zmene klímy.

Odôvodnenie

Podľa článku 208 ZFEÚ musia všetky politiky EÚ zohľadňovať rozvojové ciele. Hlavnými cieľmi rozvojovej spolupráce EÚ sú uľahčenie poľnohospodárskeho rozvoja rozvojových krajín a posilnenie celosvetovej potravinovej bezpečnosti. SPP má externé vplyvy a dosah najmä na obchod s poľnohospodárskymi výrobkami. Zásada súdržnosti politík v záujme rozvoja si vyžaduje, aby sa monitorovali prípadné dôsledky pre miestne poľnohospodárske trhy a miestnych výrobcov v rozvojových krajinách a aby sa im podľa možnosti zamedzilo.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Nevyhnutným predpokladom v rámci nového modelu vykonávania je zapojenie platobných agentúr akreditovaných členskými štátmi v záujme primeraného uistenia, že vďaka intervenciám financovaným z rozpočtu Únie sa podarí dosiahnuť ciele a cieľové hodnoty stanovené v príslušných strategických plánoch SPP. Preto by sa v tomto nariadení malo výslovne stanoviť, že z rozpočtu Únie sa môžu refundovať iba výdavky vynaložené akreditovanými platobnými agentúrami. Okrem toho by Úniou financované výdavky na intervencie uvedené v nariadení o strategických plánoch SPP mali mať zodpovedajúce výstupy a mali by byť vyhovovať základným požiadavkám Únie a riadiacim systémom.

(11)  Nevyhnutným predpokladom v rámci nového modelu vykonávania je zapojenie platobných agentúr akreditovaných členskými štátmi v záujme primeraného uistenia, že vďaka intervenciám financovaným z rozpočtu Únie sa podarí dosiahnuť ciele a cieľové hodnoty stanovené v príslušných strategických plánoch SPP. Preto by sa v tomto nariadení malo výslovne stanoviť, že z rozpočtu Únie sa môžu refundovať iba výdavky vynaložené akreditovanými platobnými agentúrami. Okrem toho by Úniou financované výdavky na intervencie uvedené v nariadení o strategických plánoch SPP mali mať zodpovedajúce výstupy a mali by byť vyhovovať základným požiadavkám Únie a riadiacim systémom. Takisto by mala slúžiť na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Podľa zásad riadneho finančného hospodárenia a optimálneho využívania finančných zdrojov Únie by sa plánovanie a prideľovanie finančných prostriedkov Únie a vnútroštátnych finančných prostriedkov malo konzultovať so širokou škálou zainteresovaných strán. Takéto konzultácie by mali organizovať členské štáty, skôr než vymedzia svoje strategické plány SPP, ako aj Komisia pred tým, ako validuje vnútroštátne stratégie. Pokiaľ ide o otázky týkajúce sa súdržnosti politík v záujme rozvoja a vplyv SPP na obyvateľstvo rozvojových krajín, predovšetkým najmenej rozvinutých krajín, treba zapojiť partnerov v oblasti rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  S cieľom poskytnúť Komisii prostriedky na plnenie jej povinností v záujme zabezpečenia súdržnosti politík v záujme rozvoja v rámci vykonávania SPP, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP], by malo dôjsť k zvýšeniu monitorovacích kapacít, ktoré uľahčia monitorovanie vonkajších vplyvov SPP, a to najmä v súvislosti s rozvojovými krajinami.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a)  Vzhľadom na nový model vykonávania SPP, ktorý je zameraný na dosahovanie výsledkov, je potrebné merať výstupy a vplyvy týkajúce sa všetkých cieľov SPP stanovených v článkoch 5 a 6 (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP] s cieľom preukázať efektívne využívanie finančných prostriedkov z SPP.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25b)  Podľa zásady rozpočtovej efektívnosti by sa verejné finančné prostriedky nemali vynakladať v rámci SPP, ktorá vytvára ďalšie náklady na environmentálnu pomoc, rozvojovú pomoc alebo pomoc v oblasti verejného zdravia. Takéto škodlivé činnosti by sa nemali financovať prostriedkami z SPP. Pri preukazovaní efektívnosti výdavkov SPP a výdavkov Únie by preto koncepcia rizík pre finančné záujmy rozpočtu Únie mala zahŕňať riziká pre životné prostredie, verejné zdravie a súdržnosť politík v záujme rozvoja. Zároveň slúži na zabezpečenie súdržnosti priorít a cieľov SPP s inými politikami Únie. Minimalizácia dodatočných nákladov v iných oblastiach by mala zabezpečiť efektívnosť verejných výdavkov.

Odôvodnenie

Náklady, ktoré vznikajú v dôsledku vplyvov súvisiacich so životným prostredím, verejným zdravím, sociálnymi štruktúrami alebo rozvojom, sú externalizované do iných oblastí verejných výdavkov, vrátane výdavkov Únie. To znamená, že pokiaľ dôjde k neefektívnosti výdavkov, zaplatíme niekoľkonásobne viac – napríklad prostredníctvom financovania, ktoré vedie k nadmernej produkcii, potom v podobe výdavkov na riešenie krízových situácií a nakoniec vo forme výdavkov určených na rozvojovú pomoc. Prípadne v podobe financovania poľnohospodárskych postupov, ktoré znečisťujú životné prostredie, potom znovu prostredníctvom výdavkov na jeho vyčistenie alebo obnovu ekosystémov, alebo opäť za čistenie pitnej vody.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Pokiaľ ide o viacročné monitorovanie výkonnosti, Komisia by mala takisto disponovať právomocou pozastaviť platby. Preto v prípade oneskoreného alebo nedostatočného pokroku pri dosahovaní stanovených cieľových hodnôt, ktoré sa uvádzajú v národnom strategickom pláne SPP, by Komisia mala byť splnomocnená formou vykonávacieho aktu požiadať dotknutý členský štát o prijatie potrebných nápravných opatrení v súlade s akčným plánom, ktorý sa má zaviesť na základe konzultácie s Komisiou a ktorý má obsahovať jasné ukazovatele pokroku. Ak sa danému členskému štátu nepodarí predložiť alebo realizovať predmetný akčný plán alebo ak tento akčný plán na nápravu situácie zjavne nepostačuje, Komisia by mala mať právomoc pozastaviť mesačné alebo priebežné platby, a to formou vykonávacieho aktu.

(30)  Pokiaľ ide o viacročné monitorovanie výkonnosti, Komisia by mala takisto disponovať právomocou pozastaviť platby. Preto v prípade oneskoreného alebo nedostatočného pokroku pri dosahovaní stanovených cieľových hodnôt, ktoré sa uvádzajú v národnom strategickom pláne SPP, by Komisia mala byť splnomocnená formou vykonávacieho aktu požiadať dotknutý členský štát o prijatie potrebných nápravných opatrení v súlade s akčným plánom, ktorý sa má zaviesť na základe konzultácie s Komisiou a ktorý má obsahovať jasné ukazovatele pokroku. Akčný plán by sa mal vypracovať so zapojením partnerov uvedených v článku 94. Ak sa danému členskému štátu nepodarí predložiť alebo realizovať predmetný akčný plán alebo ak tento akčný plán na nápravu situácie zjavne nepostačuje, Komisia by mala mať právomoc pozastaviť mesačné alebo priebežné platby, a to formou vykonávacieho aktu. Osobitná pozornosť by sa mala venovať dodržiavaniu práva Únie v oblasti životného prostredia, ako aj záväzkov Únie a členských štátov podľa Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a povinností podľa zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Obdobne ako v prípade nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 by Komisia mala disponovať právomocou pozastaviť platby, ak sa v riadiacich systémoch vyskytujú závažne nedostatky vrátane nesplnenia základných požiadaviek Únie a nespoľahlivosti vykazovaných informácií. V záujme zefektívnenia predmetného mechanizmu je však potrebné preskúmať podmienky pozastavenia platieb. O finančných dôsledkoch takýchto pozastavení by sa malo rozhodnúť v rámci ad hoc postupu posudzovania súladu.

(31)  Obdobne ako v prípade nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 by Komisia mala disponovať právomocou pozastaviť platby, ak sa v riadiacich systémoch vyskytujú závažne nedostatky vrátane nesplnenia základných požiadaviek Únie a nespoľahlivosti vykazovaných informácií. Nesúlad medzi vykonávaním SPP a inými politikami Únie, okrem iného záväzkami týkajúcimi sa cieľov trvalo udržateľného rozvoja, klímy, životného prostredia a ľudských práv, by sa mal považovať za závažný nedostatok riadiacich systémov členských štátov. V záujme zefektívnenia predmetného mechanizmu je však potrebné preskúmať podmienky pozastavenia platieb. O finančných dôsledkoch takýchto pozastavení by sa malo rozhodnúť v rámci ad hoc postupu posudzovania súladu.

Odôvodnenie

Vzhľadom na potrebu súdržnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky s rozvojovou politikou EÚ, ako uvádza oznámenie Komisie o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva (COM(2017) 713 final), ako aj Rada a členské štáty v Novom európskom konsenze o rozvoji z roku 2017; nesúlad medzi vykonávaním SPP a širšími vonkajšími cieľmi Únie podlieha sankciám, ak je výsledkom úmyselného konania.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  V súlade s článkom 317 zmluvy je Komisia v spolupráci s členskými štátmi zodpovedná za plnenie rozpočtu Únie. Komisia by teda mala byť splnomocnená rozhodovať prostredníctvom vykonávacích aktov o tom, či sú výdavky vynaložené členskými štátmi v súlade s právnymi predpismi Únie. Členské štáty by mali mať právo zdôvodniť svoje rozhodnutia o vykonaní platieb a možnosť využiť zmierovací postup v prípade absencie spoločnej dohody medzi nimi a Komisiou. S cieľom poskytnúť členským štátom právnu a finančnú istotu, pokiaľ ide o výdavky uskutočnené v minulosti, je potrebné stanoviť premlčaciu lehotu, počas ktorej môže Komisia rozhodnúť o tom, aké finančné dôsledky by mali vyplývať z nedodržania predpisov.

(41)  V súlade s článkom 317 zmluvy je Komisia v spolupráci s členskými štátmi zodpovedná za plnenie rozpočtu Únie. Komisia by teda mala byť splnomocnená rozhodovať prostredníctvom vykonávacích aktov o tom, či sú výdavky vynaložené členskými štátmi v súlade s právnymi predpismi, prioritami a medzinárodnými dohodami Únie, okrem iného Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj a Parížskou dohodou o zmene klímy. Spomedzi týchto cieľov treba osobitnú pozornosť venovať zásade súdržnosti politík v záujme rozvoja, ako aj cieľom politík Únie v oblasti klímy a životného prostredia stanoveným v článku 191 zmluvy. Poľnohospodárska politika a jej financovanie by nemali brániť fungovaniu iných politík Únie. Členské štáty by mali mať právo zdôvodniť svoje rozhodnutia o vykonaní platieb a možnosť využiť zmierovací postup v prípade absencie spoločnej dohody medzi nimi a Komisiou. S cieľom poskytnúť členským štátom právnu a finančnú istotu, pokiaľ ide o výdavky uskutočnené v minulosti, je potrebné stanoviť premlčaciu lehotu, počas ktorej môže Komisia rozhodnúť o tom, aké finančné dôsledky by mali vyplývať z nedodržania predpisov.

Odôvodnenie

Vzhľadom na potrebu súdržnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky s rozvojovou politikou EÚ, ako uvádza oznámenie Komisie o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva (COM(2017) 713 final), ako aj Rada a členské štáty v Novom európskom konsenze o rozvoji z roku 2017; nesúlad medzi vykonávaním SPP a širšími vonkajšími cieľmi Únie podlieha sankciám, ak je výsledkom úmyselného konania.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(49)  V oznámení Komisie venovanom budúcnosti potravín a poľnohospodárstva sa uvádza, že stratégia budúcej SPP sa bude orientovať na podporu environmentálnej starostlivosti a opatrení v oblasti klímy, ako aj na dosahovanie environmentálnych a klimatických cieľov Únie. Preto z hľadiska environmentálnych a klimatických cieľov na úrovni členských štátov, ako aj na úrovni EÚ narastá potreba vzájomnej výmeny údajov medzi systémom identifikácie poľnohospodárskych pozemkov a integrovaným administratívnym a kontrolným systémom. Malo by sa preto zaviesť ustanovenie týkajúce sa výmeny údajov zbieraných prostredníctvom integrovaného systému, ktoré sú relevantné z hľadiska životného prostredia a klímy, medzi verejnými orgánmi členských štátov a inštitúciami a orgánmi Únie. S cieľom zvýšiť efektívnosť využívania údajov, ktoré majú k dispozícii rôzne verejné orgány na účely tvorby európskych štatistík, by sa mala zároveň stanoviť povinnosť, aby sa údaje z integrovaného systému sprístupňovali na štatistické účely orgánom, ktoré sú súčasťou Európskeho štatistického systému.

(49)  V oznámení Komisie venovanom budúcnosti potravín a poľnohospodárstva sa uvádza, že stratégia budúcej SPP sa bude orientovať na podporu environmentálnej starostlivosti a opatrení v oblasti klímy, ako aj na dosahovanie environmentálnych a klimatických cieľov Únie. V oznámení sa zdôrazňuje aj globálny rozmer SPP a uvádza sa záväzok štátov Únie posilniť súdržnosť politík v záujme udržateľného rozvoja. Preto z hľadiska environmentálnych a klimatických cieľov a súdržnosti politík v záujme rozvoja a na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja, ako aj z hľadiska súdržnosti s inými vnútornými a vonkajšími politikami Únie na úrovni členských štátov, ako aj na úrovni EÚ narastá potreba vzájomnej výmeny údajov na vnútroštátnej a únijnej úrovni medzi systémom identifikácie poľnohospodárskych pozemkov a integrovaným administratívnym a kontrolným systémom. Malo by sa preto zaviesť ustanovenie týkajúce sa výmeny údajov zbieraných prostredníctvom integrovaného systému, ktoré sú relevantné z hľadiska týchto cieľov, medzi verejnými orgánmi členských štátov a inštitúciami a orgánmi Únie. S cieľom zvýšiť efektívnosť využívania údajov, ktoré majú k dispozícii rôzne verejné orgány na účely tvorby európskych štatistík, by sa mala zároveň stanoviť povinnosť, aby sa údaje z integrovaného systému sprístupňovali na štatistické účely orgánom, ktoré sú súčasťou Európskeho štatistického systému.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(49a)  Pri plánovaní a vykonávaní politík a nástrojov SPP členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o zavedenie dobrovoľnej viazanej podpory a poľnohospodárskej rezervy pri riešení krízových situácií na trhu, je potrebné dodržiavať aj ďalšie strategické smerovanie s cieľom zabezpečiť súlad obchodných výsledkov agropotravinárskeho odvetvia v súvislosti s SPP s rozvojovou politikou Únie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 53

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(53)  So zreteľom na medzinárodnú štruktúru obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a v záujme riadneho fungovania vnútorného trhu je nevyhnutné organizovať spoluprácu medzi členskými štátmi. Takisto je potrebné vytvoriť na úrovni Únie centralizovaný dokumentačný systém zameraný na podniky so sídlom v tretích krajinách, ktoré prijímajú platby alebo ich vykonávajú.

(53)  So zreteľom na medzinárodnú štruktúru obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a v záujme riadneho fungovania vnútorného trhu a dodržiavania záväzkov v oblasti súdržnosti politík v záujme rozvoja je nevyhnutné organizovať spoluprácu medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Takisto je potrebné vytvoriť na úrovni Únie centralizovaný dokumentačný systém zameraný na podniky so sídlom v tretích krajinách, ktoré prijímajú platby alebo ich vykonávajú. Tento systém by mal pomôcť identifikovať nesúlad medzi vykonávaním SPP a cieľmi vonkajších politík Únie. Dokumentačný systém by mal zdôrazniť prínos uvedených podnikov v tretích krajinách k Agende 2030 pre udržateľný rozvoj alebo ich vplyv na ňu. Táto dokumentácia by tiež mala podčiarknuť prínos SPP, najmä pokiaľ ide o jej vonkajší rozmer, k rozvojovým cieľom Únie, ako je stanovené v článku 208 zmluvy.

Odôvodnenie

V duchu riadnej a efektívnej spolupráce s tretími krajinami Komisia posilní svoj dialóg s partnerskými krajinami o akomkoľvek aspekte, ktorý má vplyv na proces ich rozvoja, či už priamo spadajúci do rámca politiky Únie alebo nie. Príspevky partnerov Únie sa zameriavajú na identifikáciu a nápravu nesúdržnosti politík EÚ a zhromažďovanie a výmena údajov tento proces uľahčujú.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(55)  Dôležitým prvkom SPP je kondicionalita, a to najmä v súvislosti s jej prvkami súvisiacimi so životným prostredím a klímou, ale aj s otázkami týkajúcimi sa verejného zdravia a zvierat. Z toho vyplýva, že by sa mali uskutočňovať kontroly a v prípade potreby aj uplatňovať sankcie s cieľom zabezpečiť účinnosť systému kondicionality. V záujme rovnakých podmienok medzi prijímateľmi v rôznych členských štátoch by sa mali na úrovni Únie zaviesť určité všeobecné pravidlá týkajúce sa kontroly kondicionality a ukladania sankcií.

(55)  Dôležitým prvkom SPP na zabezpečenie toho, aby platby dosiahli vysokú mieru udržateľnosti, napr. pokiaľ ide o používanie pesticídov, a aby sa zabezpečili rovnaké podmienky pre poľnohospodárov v rámci členských štátov a medzi nimi, je kondicionalita, a to najmä v súvislosti s jej prvkami súvisiacimi so životným prostredím a klímou, ale aj s verejným zdravím a dobrými životnými podmienkami zvierat. Z toho vyplýva, že by sa mali uskutočňovať kontroly a v prípade potreby aj uplatňovať sankcie s cieľom zabezpečiť účinnosť systému kondicionality. V záujme rovnakých podmienok medzi prijímateľmi v rôznych členských štátoch by sa mali na úrovni Únie zaviesť určité všeobecné pravidlá týkajúce sa kondicionality, ako aj kontroly a ukladania sankcií v prípade ich porušenia.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 67

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(67)  V tejto súvislosti by sa mala náležite uznať úloha, ktorú zohráva občianska spoločnosť vrátane médií a mimovládnych organizácií, ako aj ich príspevok k posilňovaniu kontrolného rámca správnych orgánov proti podvodom a proti akémukoľvek zneužívaniu verejných finančných prostriedkov.

(67)  V tejto súvislosti by sa mala náležite uznať úloha, ktorú zohráva občianska spoločnosť vrátane médií a mimovládnych organizácií, ako aj ich príspevok k posilňovaniu kontrolného rámca správnych orgánov proti podvodom a proti akémukoľvek zneužívaniu verejných finančných prostriedkov. Uvedené zainteresované strany treba okrem toho nabádať, aby upozornili a odkázali úradníka Komisie pre vypočutie ustanoveného nariadením (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP] na nesúlad medzi vykonávaním SPP a súčasnými politikami Únie, najmä s ohľadom na politiky Únie v oblasti životného prostredia a rozvoja.

Odôvodnenie

EÚ sa zaviazala uznať a posilniť zásadu účasti neštátnych subjektov s cieľom splniť rozvojové ciele partnerov z tretích krajín prostredníctvom Konsenzu EÚ o rozvoji z roku 2005, ktorý bol opätovne potvrdený v podobe Nového konsenzu pre rozvoj z roku 2017. V pozmeňujúcich návrhoch k nariadeniu o strategických plánoch bola ustanovená funkcia úradníka Komisie pre vypočutie.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 82

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(82)  Vykonávacie právomoci Komisie by mali zahŕňať aj: pravidlá zamerané na jednotné uplatňovanie povinností členských štátov súvisiacich s ochranou finančných záujmov Únie a potrebné pravidlá zamerané na jednotné uplatňovanie kontrol v Únii.

(82)  Vykonávacie právomoci Komisie by mali zahŕňať aj: pravidlá zamerané na jednotné uplatňovanie povinností členských štátov súvisiacich s ochranou finančných záujmov Únie, ktoré by mali zahŕňať zásadu rozpočtovej efektívnosti prostredníctvom toho, že sa nepovolí vykonávanie platieb SPP, ktoré vytvárajú dodatočné náklady pre rozpočet Únie, a potrebné pravidlá zamerané na jednotné uplatňovanie kontrol v Únii. Komisia by preto mala vymedziť pravidlá, ktoré zabezpečia súlad medzi vykonávaním SPP zo strany členských štátov a ostatnými politikami Únie, pričom sa osobitná pozornosť venuje environmentálnym požiadavkám stanoveným v článkoch 11 a 191 zmluvy, ako aj povinnostiam z hľadiska súdržnosti politík v záujme rozvoja, ktoré sú stanovené v článku 208 zmluvy.

Odôvodnenie

Náklady, ktoré vznikajú v dôsledku vplyvov súvisiacich so životným prostredím, verejným zdravím, sociálnymi štruktúrami alebo rozvojom, sú externalizované do iných oblastí verejných výdavkov, vrátane výdavkov Únie. To znamená, že pokiaľ dôjde k neefektívnosti výdavkov, zaplatíme niekoľkonásobne viac – napríklad prostredníctvom financovania, ktoré vedie k nadmernej produkcii, potom v podobe výdavkov na riešenie krízových situácií a nakoniec vo forme výdavkov určených na rozvojovú pomoc. Prípadne v podobe financovania poľnohospodárskych postupov, ktoré znečisťujú životné prostredie, potom znovu prostredníctvom výdavkov na jeho vyčistenie alebo obnovu ekosystémov, alebo opäť za čistenie pitnej vody.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  opatrenia potrebné na analýzu, riadenie, monitorovanie, výmenu informácií a vykonávanie SPP, ako aj opatrenia týkajúce sa zavedenia systémov kontroly a technickej a administratívnej pomoci;

a)  opatrenia potrebné na analýzu, riadenie, monitorovanie, výmenu informácií a vykonávanie SPP a Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a Parížsku dohodu o zmene klímy, ako aj opatrenia týkajúce sa zavedenia systémov kontroly a technickej a administratívnej pomoci;

Odôvodnenie

Podľa článku 208 ZFEÚ musia všetky politiky EÚ zohľadňovať rozvojové ciele. Posilnenie celosvetovej potravinovej bezpečnosti a napomáhanie rozvoja solídnych poľnohospodárskych systémov v rozvojových krajinách sú hlavnými rozvojovými cieľmi rozvojovej spolupráce EÚ a cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. Regulácia poľnohospodárskeho odvetvia na vnútornom trhu má priamy vplyv na zdravie týchto systémov v rozvojovom svete.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  opatrenia, ktoré Komisia prijala s pomocou aplikácií diaľkového snímania využívaných na monitorovanie poľnohospodárskych zdrojov v súlade s článkom 23;

c)  opatrenia, ktoré Komisia prijala pomocou aplikácií diaľkového snímania využívaných na monitorovanie poľnohospodárskych zdrojov a účasť členských štátov na poľnohospodárskych postupoch v zhode s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj a Parížskou dohodou o zmene klímy v súlade s článkom 23;

Odôvodnenie

Podľa článku 208 ZFEÚ musia všetky politiky EÚ zohľadňovať rozvojové ciele. Posilnenie celosvetovej potravinovej bezpečnosti a napomáhanie rozvoja solídnych poľnohospodárskych systémov v rozvojových krajinách sú hlavnými rozvojovými cieľmi rozvojovej spolupráce EÚ a cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. Regulácia poľnohospodárskeho odvetvia na vnútornom trhu má priamy vplyv na zdravie týchto systémov v rozvojovom svete.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  štúdie týkajúce sa SPP a hodnotenia opatrení financovaných z fondov vrátane vylepšenia metód hodnotenia a výmeny informácií o postupoch v rámci SPP, ako aj štúdie realizované v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB);

f)  štúdie týkajúce sa SPP a hodnotenia opatrení financovaných z fondov vrátane vylepšenia metód hodnotenia a výmeny informácií o postupoch v rámci SPP, ako aj štúdie realizované v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB) vrátane príslušných subjektov uvedených v článku 94 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP], konkrétne miestnych, vnútroštátnych a medzinárodných zainteresovaných strán, akademických expertov a MVO;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  príspevok na opatrenia, ktoré sa týkajú šírenia informácií, zvyšovania informovanosti, podpory spolupráce a výmeny skúseností na úrovni Únie, a ktoré sa prijali v rámci intervencií v záujme rozvoja vidieka, a to vrátane vytvárania kontaktov medzi zainteresovanými stranami;

h)  príspevok na opatrenia, ktoré sa týkajú šírenia informácií, zvyšovania informovanosti, a to i pokiaľ ide o globálne dôsledky SPP, podpory spolupráce a výmeny skúseností na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni a úrovni Únie a ktoré sa prijali v rámci intervencií v záujme rozvoja vidieka, a to vrátane vytvárania kontaktov medzi zainteresovanými stranami;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – bod j a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ja)  vplyv SPP na tretie krajiny, predovšetkým na rozvojové krajiny.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  podporovať a zabezpečovať harmonizované uplatňovanie pravidiel Únie.

d)  podporovať a zabezpečovať harmonizované uplatňovanie pravidiel Únie, ako aj pravidiel, ktoré má uplatňovať Únia a ktoré vyplývajú z príslušných medzinárodných zmlúv.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  riadenia poľnohospodárskych trhov Únie v globálnom kontexte;

a)  spravodlivého a udržateľného riadenia poľnohospodárskych trhov Únie v globálnom kontexte, a to aj tým, že sa vytvoria a rozšíria mechanizmy monitorovania trhu na regionálnej a celosvetovej úrovni, s ohľadom na rozvojové ciele;

Odôvodnenie

Monitorovanie je potrebné na porozumenie externým vplyvom na vnútorné politiky EÚ v rozvojovom svete, a teda na dosiahnutie súdržnosti politík v záujme rozvoja. Podobne, ako je stanovené v článku 191 ZFEÚ, by SPP a jej financovanie nemali brániť dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja alebo cieľov stanovených v Parížskej dohode.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zabezpečenia agroekonomického a agroenvironmentálno-klimatického monitorovania využívania poľnohospodárskej pôdy a zmien využívania poľnohospodárskej pôdy, a to vrátane agrolesníctva, ako aj monitorovania stavu plodín s cieľom umožniť vykonávanie odhadov, a to najmä v súvislosti s výnosmi a poľnohospodárskou produkciou a poľnohospodárskymi vplyvmi spojenými s výnimočnými okolnosťami;

b)  zabezpečenia agroekonomického a agroenvironmentálno-klimatického monitorovania využívania poľnohospodárskej pôdy a zmien využívania poľnohospodárskej pôdy, a to vrátane agrolesníctva, ako aj monitorovania stavu plodín s cieľom umožniť vykonávanie odhadov, a to najmä v súvislosti s výnosmi a poľnohospodárskou produkciou a poľnohospodárskymi vplyvmi spojenými s výnimočnými okolnosťami, ako aj s pokrokom, pokiaľ ide o vykonávanie poľnohospodárskych postupov, ktoré pomáhajú dosiahnuť ciele a úlohy v oblasti klímy stanovené v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj a Parížskej dohode o zmene klímy;

Odôvodnenie

Monitorovanie je potrebné na porozumenie externým vplyvom vnútorných politík EÚ na rozvojový svet. Podobne, ako je stanovené v článku 191 ZFEÚ, ciele politiky Únie v oblasti klímy a životného prostredia, SPP a jej financovanie nebránia dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja alebo cieľov uvedených v Parížskej dohode.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  zvyšovania transparentnosti svetových trhov;

d)  zvyšovania transparentnosti svetových trhov vrátane zabezpečenia súdržnosti politík v záujme rozvoja;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom 7 písm. c) Komisia financuje opatrenia týkajúce sa zberu alebo nákupu údajov potrebných na vykonávanie a monitorovanie SPP vrátane satelitných, geopriestorových a meteorologických údajov, vytvorenia infraštruktúry priestorových údajov a príslušnej webovej stránky, vykonávania špecifických štúdií týkajúcich sa klimatických podmienok, diaľkového snímania používaného pri monitorovaní zmeny využívania poľnohospodárskej pôdy a zdravia pôdy, ako aj aktualizácie agrometeorologických a ekonometrických modelov. V prípade potreby sa uvedené opatrenia uskutočnia v spolupráci s EEA, JRC, národnými laboratóriami a vnútroštátnymi orgánmi alebo s účasťou súkromného sektora.

V súlade s článkom 7 písm. c) Komisia financuje opatrenia týkajúce sa zberu alebo nákupu údajov potrebných na vykonávanie a monitorovanie SPP a jej účinkov, a to vnútri, ako aj mimo Únie, vrátane satelitných, geopriestorových a meteorologických údajov, vytvorenia infraštruktúry priestorových údajov a príslušnej webovej stránky, vykonávania špecifických štúdií týkajúcich sa klimatických podmienok, diaľkového snímania používaného pri monitorovaní zmeny využívania poľnohospodárskej pôdy a zdravia pôdy, ako aj aktualizácie agrometeorologických a ekonometrických údajov a modelov. V prípade potreby sa uvedené opatrenia uskutočnia v spolupráci s EEA, JRC, národnými laboratóriami a vnútroštátnymi orgánmi alebo s účasťou občianskej spoločnosti a súkromného sektora. To zahŕňa spoločný prístup a prispievanie k medzinárodným iniciatívam a zdrojom údajov vrátane dohovoru UNFCCC, ako aj údajom o klíme a životnom prostredí alebo údajom a/alebo informáciám, ktoré prispievajú k transparentnosti na svetových trhoch alebo sledovaniu dosahovania cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 23 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 23a

 

Monitorovanie súdržnosti politík v záujme rozvoja

 

1.  V súlade s článkom 208 zmluvy vplyv SPP na potravinové systémy a dlhodobú potravinovú bezpečnosť v rozvojových krajinách podlieha pravidelným a nezávislým hodnoteniam. Toto monitorovanie venuje osobitnú pozornosť vplyvu obchodných tokov agropotravinárskych výrobkov medzi Úniou a rozvojovými krajinami na:

 

a)    výrobu, spracovanie a distribúciu potravín v najmenej rozvinutých krajinách;

 

b)    miestnych malých poľnohospodárov a poľnohospodárky;

 

c)   výrobky, ktoré rozvojové krajiny označili za citlivé;

 

d)    výrobky z odvetví, ktorým boli udelené viazané platby SPP a v ktorých boli zavedené opatrenia krízového riadenia SPP.

 

2.  Hodnotenie preskúma údaje získané zo stredísk pre monitorovanie trhu Únie, prípadových štúdií, správ o cieľoch udržateľného rozvoja, ako aj dôkazov predložených partnerskými krajinami a inými príslušnými zainteresovanými stranami, ako sú organizácie občianskej spoločnosti. Na tento účel sa odvetvový a geografický rozsah pôsobnosti stredísk pre monitorovanie trhu Únie rozšíri o výrobky, ktoré partnerské krajiny považujú za citlivé, a o pokrytie najmenej rozvinutých krajín. Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 100 s cieľom doplniť toto nariadenie vymedzením pôsobnosti a postupu hodnotenia.

 

3.  Pokiaľ sa pri monitorovaní údajov preukáže riziko nežiaducich účinkov na agropotravinársku výrobu a spracovanie alebo potravinovú bezpečnosť rozvojovej krajiny, Komisia vydá včasné varovanie, ktorým podnieti konzultáciu medzi Úniou a dotknutými spoločenstvami poľnohospodárov a vládami partnerských krajín s cieľom dohodnúť sa na opatreniach. Dotknuté strany budú mať k dispozícii sociálne záruky.

 

4.  V prípade, že nedôjde k žiadnemu včasnému varovaniu, ale dôjde k nežiaducim účinkom, dotknutá strana môže podať sťažnosť. Sťažnosti prijme stály spravodajca Európskeho parlamentu pre súdržnosť politík v záujme rozvoja a budú sa nimi zaoberať úradníci pre vypočutie v Komisii. Dôkazy môžu predložiť dotknuté skupiny a iné zainteresované strany.

 

5.  Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o výsledkoch hodnotenia, získaných údajoch a adaptácii politiky EÚ.

Odôvodnenie

Cieľom tohto postupu je vytvoriť mechanizmus, ktorý monitoruje súdržnosť politík v záujme rozvoja a súčasne umožňuje Komisii prijímať signály o potenciálne postihnutých trhoch a spoločenstvách. Rozširuje tak úlohu existujúcich stredísk pre monitorovanie trhu. V rámci Európskej komisie už existuje úradník pre vypočutie, pričom by táto funkcia sa mohla zaviesť aj v delegáciách EÚ s obchodnými a poľnohospodárskymi právomocami.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pravidlá týkajúce sa financovania podľa článku 7 písm. b) a c);

a)  pravidlá týkajúce sa financovania podľa článku 7 písm. b), c) a k);

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 – písmeno c – bod i a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  nespôsobujú škodu zo sociálneho ani environmentálneho hľadiska a sú v súlade s cieľmi politiky EÚ a medzinárodnými záväzkami a povinnosťami uvedenými v článkoch 5 a 6 (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP].

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak členský štát nepredloží alebo nevykoná akčný plán uvedený v odseku 1, alebo ak je predmetný akčný plán zjavne nedostatočný na nápravu situácie, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými pozastaví mesačné platby uvedené v článku 19 ods. 3 alebo priebežné platby uvedené v článku 30.

Ak členský štát nepredloží alebo nevykoná akčný plán uvedený v odseku 1, alebo ak je predmetný akčný plán zjavne nedostatočný na nápravu situácie alebo nie je v súlade s medzinárodnými dohodami Únie či PCD, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými pozastaví mesačné platby uvedené v článku 19 ods. 3 alebo priebežné platby uvedené v článku 30.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Cieľom poskytovania informácií financovaného podľa článku 7 písm. e) je najmä pomôcť vysvetliť, vykonávať a rozvíjať SPP a zvýšiť informovanosť verejnosti o obsahu a cieľoch tejto politiky, prostredníctvom informačných kampaní obnoviť dôveru spotrebiteľov v období po krízach, informovať poľnohospodárov a ostatné strany pôsobiace vo vidieckych oblastiach, podporovať európsky model poľnohospodárstva, ako aj pomôcť občanom, aby mu porozumeli.

Informácie financované podľa článku 7 písm. e) je najmä pomôcť vysvetliť, vykonávať a rozvíjať SPP a zvýšiť informovanosť verejnosti o jej obsahu vrátane zmierňovania zmeny klímy, ochrany životného prostredia, dobrých životných podmienok zvierat, zachovania sociálnych štruktúr vo vidieckych oblastiach, ako aj o globálnom rozmere tejto politiky, pričom treba prevziať zodpovednosť za dosah SPP, najmä na rozvojové krajiny, a informovať občanov, v období po krízach, informovať poľnohospodárov a ostatné strany pôsobiace vo vidieckych oblastiach, podporovať udržateľný únijný model poľnohospodárstva, ako aj pomôcť občanom, aby mu porozumeli.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Systém zavedený členskými štátmi v súlade s článkom 57 ods. 2 zahŕňa systematické kontroly, ktorá sa okrem iného zameriavajú na oblasti s najväčším rizikom výskytu chýb.

Systém zavedený členskými štátmi v súlade s článkom 57 ods. 2 zahŕňa systematické kontroly, ktoré sa okrem iného zameriavajú na oblasti s najväčším rizikom výskytu chýb a kde povaha týchto rizík predstavuje najvyšší stupeň poškodenia životného prostredia, klímy a verejného zdravia alebo zdravia zvierat.

Odôvodnenie

Uvedený návrh aktualizuje pojem rizika pre nový model vykonávania. Zásada rizika pre finančné prostriedky, ktorá sa doteraz dodržiavala, by sa mala chápať aj ako efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov EÚ a členských štátov: znamená to, že v súlade so zásadou rozpočtovej efektívnosti by SPP nemala umožniť výdavky z verejných finančných prostriedkov, z ktorých vyplývajú dodatočné náklady, pretože takéto externalizované náklady budú v konečnom dôsledku hradené verejnými finančnými prostriedkami.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kontroly nesmú byť vykonávané na úrovni EIB ani iných medzinárodných finančných inštitúcií, v ktorých je členský štát akcionárom.

Kontroly nesmú byť vykonávané členskými štátmi na úrovni EIB ani iných medzinárodných finančných inštitúcií, v ktorých je členský štát akcionárom. Tieto systematické kontroly súladu a súdržnosti sa vykonávajú na úrovni Únie alebo inej primeranej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Členské štáty zabezpečia, aby sa súbory údajov, ktoré sú pre Komisiu dôležité na analýzu, monitorovanie a hodnotenie vplyvu SPP, strategických plánov SPP a podporovaných intervencií týkajúcich sa rozvojových cieľov Únie a rozvojových krajín a ktoré boli zbierané prostredníctvom integrovaného systému, bezplatne poskytovali Komisii a v prípade potreby vnútroštátnym orgánom členských štátov, ktoré sú zodpovedné za vypracovanie strategických plánov SPP, ako aj vnútroštátnym riadiacim orgánom pre strategické plány SPP.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 76 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 76 a

 

Dôkazy o zodpovedných investíciách a osvedčených postupoch

 

Podniky, ktoré majú záujem o to, aby ich investície a osvedčené postupy, ktoré by mohli vyvážiť negatívne účinky, boli zohľadnené v rámci hodnotenia podľa článku 7 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP], predložia potrebné dôkazy Komisii.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 78 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zašlú Komisii zoznam podnikov so sídlom v tretej krajine, v prípade ktorých bola alebo mala byť vykonaná alebo prijatá platba predmetnej sumy v danom členskom štáte.

2.  Členské štáty zašlú Komisii zoznam podnikov so sídlom v tretej krajine, v prípade ktorých bola alebo mala byť vykonaná alebo prijatá platba predmetnej sumy v danom členskom štáte. V prípade potreby Komisia pozve odborníkov z tretích krajín vrátane rozvojových krajín s cieľom získať posúdenie externých vplyvov vykonávania SPP na úrovni členských štátov.

Odôvodnenie

V duchu riadnej a efektívnej spolupráce s tretími krajinami by Komisia mala posilniť svoj dialóg s partnerskými krajinami o akomkoľvek aspekte, ktorý má vplyv na ich proces rozvoja. Príspevky partnerov Únie sa zameriavajú na identifikáciu a nápravu nesúdržnosti politík EÚ, najmä medzi vonkajšími aspektmi vnútorných politík a samotnými vonkajšími politikami.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 83 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  predkladanie dôkazov uvedených v článku 76a, pokiaľ ide o zodpovedné investície a osvedčené postupy;

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky

Referenčné čísla

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

5.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Maria Heubuch

11.7.2018

Prerokovanie vo výbore

19.11.2018

 

 

 

Dátum prijatia

7.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Maria Heubuch, György Hölvényi, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Judith Sargentini

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, John Howarth, Tom Vandenkendelaere, Josef Weidenholzer, Bogdan Andrzej Zdrojewski

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

20

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Asim Ademov, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Bogusław Sonik, Tom Vandenkendelaere, Anna Záborská, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

John Howarth, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

2

0

ECR

Czesław Hoc, Bernd Lucke

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Európska komisia, oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu: Politický rámec EÚ na pomoc rozvojovým krajinám pri riešení výziev v oblasti potravinovej bezpečnosti. COM(2010)127 final. Brusel, EK, 31. marca 2010.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (23.11.2018)

pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Zbigniew Kuźmiuk

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V návrhu horizontálneho nariadenia týkajúceho sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) (COM(2018)393) Komisia navrhuje zachovať súčasnú štruktúru financovania SPP z dvoch samostatných fondov: EPZF a EPFRV. Opatrenia so všeobecným pokrytím vyplateným v ročnom systéme v rámci prvého piliera by boli doplnené finančnými prostriedkami z viacročných programov 2. piliera.

V návrhoch Komisie na VFR EÚ na obdobie 2021 – 2027 suma vyčlenená na SPP predstavuje 324,3 miliardy EUR v stálych cenách. Očakáva sa, že sa oba piliere SPP zachovajú. Komisia poskytla na priame platby a intervencie na trhu 254,2 miliardy EUR v stálych cenách, pričom 70 miliárd EUR v stálych cenách je určených na rozvoj vidieka.

Spravodajca nesúhlasí so znížením úrovne financovania EÚ určeného na SPP.

Výrazné škrty vo výdavkoch SPP (31,895 miliardy EUR v stálych cenách (2018) pre prvý pilier, čiže zníženie o 11 %, 26,675 miliardy EUR v stálych cenách (2018) na druhý pilier, čiže zníženie o 28 %), môžu mať negatívny vplyv na schopnosť splniť ciele tejto politiky. Tieto škrty by mali negatívny vplyv presahujúci vidiecke oblasti. Radikálne zníženie financovania druhého piliera môže predovšetkým zabrzdiť proces vyrovnávania rozdielov medzi poľnohospodárskymi oblasťami v jednotlivých členských štátoch. Okrem toho môže neprimerane ovplyvniť menej prosperujúce krajiny, ktoré potrebujú ďalšie ekonomické zbližovanie najviac. Podobný vplyv by sa mohol zaznamenať v dôsledku nárastu miery vnútroštátneho spolufinancovania výdavkov v rámci druhého piliera SPP.

Podľa spravodajcovho názoru by nárast ambícií SPP v oblasti životného prostredia klím malo sprevádzať účelové navýšenie rozpočtu. V opačnom prípade bude mať uloženie priveľmi ambicióznych a komplikovaných požiadaviek na poľnohospodárov negatívny vplyv z hľadiska dosahovania cieľov a výsledkov SPP.

Spravodajca trvá na tom, že pre poľnohospodárov EÚ na jednotnom trhu EÚ treba zabezpečiť rovnaké podmienky. Poľnohospodári pôsobiaci na vnútornom trhu EÚ musia spĺňať rovnaké, čoraz náročnejšie výrobné normy EÚ. Preto sa spravodajca zasadzuje za úplné vyrovnanie úrovne priamych platieb medzi členskými štátmi a trvá na dokončení procesu vyrovnávania priamych platieb vo finančnom výhľade 2021 – 2027. S novými cieľmi SPP by miera vyrovnávania priamych platieb, ktorú navrhuje Komisia, zachovala veľké, neopodstatnené a nekonzistentné rozdiely v podpore poskytovanej poľnohospodárskym výrobcom pôsobiacim na jednotnom trhu.

Spravodajca sa nazdáva, že nová poľnohospodárska rezerva vytvorená v rámci EPZF by mala predstavovať samostatnú rozpočtovú položku, pričom plánované výdavky EPZF na tento účel by zostali v limite EPZF na bežný rok obdobia 2021 – 2027 bez toho, že by sa znížili výdavky na priame platby.

Spravodajca podporuje obnovu vyňatia z mechanizmu finančnej disciplíny pre prijímateľov, ktorí dostávajú až 2 000 EUR v priamych platbách. Pokrytie pre všetkých poľnohospodárskych prijímateľov, ako ho navrhuje Komisia, nedosiahne cieľ vyrovnanej distribúcie priamej podpory medzi poľnohospodárske podniky s rozdielnou veľkosťou.

Podľa názoru spravodajcu návrh Komisie nahradiť súčasné záväzné pravidlo N+3 pravidlom N+2 pre zrušenie záväzku nepoužitých rozpočtových záväzkov vo vzťahu k intervenciám rozvoja vidieka zúži vykonávanie strategických plánov SPP a vyplynie z neho hrozba, že členské štáty prídu o finančné prostriedky.

Spravodajca navrhuje, aby sa v prvom roku vykonávania strategického plánu SPP, t. j. v roku 2021, zvýšila výška záloh pre členské štáty na vykonávanie intervencií financovaných z fondu EPFRV na 5 %.

V súvislosti s novým modelom implementácie SPP návrh nariadenia rozšíril zoznam prípadov, v ktorých môže Komisia pozastaviť platby. Pokiaľ ide o riadenie programov financovaných na základe SPP, členské štáty sa medzitým usilujú o zaviazanie a efektívnu realizáciu týchto finančných prostriedkov.

Navrhované stanovenie ročných medzníkov nebude mať podľa spravodajcu za následok lepšie zameranie SPP, ale významnú administratívnu záťaž a vyššie finančné riziká pre členské štáty a poľnohospodárov.

Spravodajca navrhuje v záujme zjednodušenia vypustiť pravidlo o refundácii v článku 15, ktoré by podľa jeho názoru malo byť upravené skôr ustanoveniami vykonávacieho aktu, než byť pravidlom stanoveným v základnom akte.

Spravodajca takisto navrhuje vypustiť článok 35 vzhľadom na skutočnosť, že možnosť využívať výkonnostnú rezervu by mala byť podmienená výsledkami, ale oprávnenosť nákladov na úrovni prijímateľa by nemala byť spojená s „príslušným vykázaným výstupom“. Týmto prístupom sa zavedú hlavné obmedzenia a ťažkosti vo fáze programovania a vykonávania nástrojov.

Podľa spravodajcu by sa články 37, 38 a 39 mali vypustiť z dôvodu ich finančných dôsledkov pre členské štáty vyplývajúcich z rozhodnutí o pozastavení platieb, ktoré Komisia prijme jednostranne. Pri predkladaní tohto návrhu Komisia neodôvodnila, ako by takýto systém vykonávania viacročného strategického plánu zabezpečil lepšie vykonávanie cieľov, ako je to v prípade uplatňovania pravidla N + 3.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 30. mája 2018 o viacročnom finančnom rámci a vlastných zdrojoch na roky 2021 – 2027 (2018/2714(RSP) vyjadril poľutovanie nad tým, že návrh Komisie z 2. mája 2018 týkajúci sa viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 viedol k zníženiu úrovne prostriedkov na spoločnú poľnohospodársku politiku o 15 %, a uviedol, že sa osobitne stavia proti akémukoľvek výraznému zníženiu, ktoré by mohlo ohroziť povahu a ciele tejto politiky. V tejto súvislosti tiež spochybnil návrh na zníženie prostriedkov pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka o viac ako 25 %.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  So zreteľom na význam priamych platieb a všetkých ostatných platieb v prvom pilieri, ako aj fondov druhého piliera pre poľnohospodárov, ktoré významne prispievajú k investíciám a zamestnanosti vo vidieckych oblastiach, a vzhľadom na zásadnú úlohu spoločnej poľnohospodárskej politiky nie je výrazné zníženie plánované pre druhý pilier SPP prijateľné. Preto je mimoriadne dôležité zachovať financovanie vyčlenené na spoločnú poľnohospodársku politiku na roky 2021 až 2027 pre EÚ-27 aspoň na úrovni rozpočtu z obdobia 2014 – 2020 a zahrnúť do rozpočtu počiatočnú sumu pre rezervu na krízové situácie v poľnohospodárstve: 383,255 milióna EUR v cenách roku 2018 (t. j. 431,946 milióna EUR v bežných cenách).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1c)  Poľnohospodárstvo nesmie byť finančne znevýhodnené v dôsledku politických rozhodnutí, akým je napríklad vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ alebo financovanie nových európskych politík.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  S cieľom zabezpečiť, aby boli sumy určené na financovanie SPP v súlade s ročnými stropmi, by sa mal zachovať mechanizmus finančnej disciplíny, ktorým sa upravuje výška priamej podpory. Prahový limit na úrovni 2 000 EUR by sa však mal zrušiť. Mala by sa zachovať poľnohospodárska rezerva slúžiaca na podporu sektora poľnohospodárstva v prípade zmien vývoja trhu alebo závažných kríz s vplyvom na poľnohospodársku výrobu alebo distribúciu. V článku 12 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] sa stanovuje, že neviazané rozpočtové prostriedky sa môžu preniesť len do nasledujúceho finančného roka. V záujme výrazného zjednodušenia implementácie na strane prijímateľov a vnútroštátnych orgánov by sa mal využívať mechanizmus prenesenia prostriedkov využívajúci všetky nevyužité sumy z krízovej rezervy v sektore poľnohospodárstva zriadenej v roku 2020. Na tento účel je potrebné uplatniť výnimku z článku 12 ods. 2 písm. d), na základe ktorej je bez časového obmedzenia možný prenos neviazaných rozpočtových prostriedkov z poľnohospodárskej rezervy na financovanie poľnohospodárskej rezervy do nasledujúceho finančného roka (rokov). Okrem toho je vzhľadom na finančný rok 2020 potrebná druhá výnimka, keďže by sa mal uskutočniť prenos celkovej nevyužitej sumy rezervy, ktorá je k dispozícii ku koncu roka 2020, do roka 2021, a to do zodpovedajúceho riadku novej poľnohospodárskej rezervy, bez toho, aby sa táto suma vrátila do rozpočtových riadkov, ktoré sa vzťahujú na intervencie vo forme priamej platby v rámci strategického plánu SPP.

(14)  S cieľom zabezpečiť, aby boli sumy určené na financovanie SPP v súlade s ročnými stropmi, by sa mal zachovať mechanizmus finančnej disciplíny, ktorým sa upravuje výška priamej podpory. Mala by sa zachovať poľnohospodárska rezerva slúžiaca na podporu sektora poľnohospodárstva v prípade zmien vývoja trhu alebo závažných kríz s vplyvom na poľnohospodársku výrobu alebo distribúciu. V článku 12 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] sa stanovuje, že neviazané rozpočtové prostriedky sa môžu preniesť len do nasledujúceho finančného roka. Na tento účel je potrebné uplatniť výnimku z článku 12 ods. 2 písm. d), na základe ktorej je bez časového obmedzenia možný prenos neviazaných rozpočtových prostriedkov z poľnohospodárskej rezervy na financovanie poľnohospodárskej rezervy do nasledujúceho finančného roka (rokov).

Odôvodnenie

V prípade prijímateľov, ktorí dostávajú až 2 000 EUR v podobe priamych platieb, by sa malo zachovať aj vyňatie z mechanizmu finančnej disciplíny. Krytie pre všetkých poľnohospodárskych prijímateľov, ako navrhuje Komisia, nedosiahne cieľ, ktorým je vyvážené rozdelenie priamej podpory medzi poľnohospodárske podniky rôznej veľkosti. Novovytvorená poľnohospodárska rezerva by mala tvoriť samostatnú rozpočtovú položku, financovanú bez zníženia výdavkov na priame platby.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Vyrovnanie úrovne priamych platieb medzi členskými štátmi je nevyhnutné na zabezpečenie rovnakých podmienok na jednotnom trhu EÚ. Je naliehavo potrebné spravodlivo rozdeliť priame platby medzi členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Vzhľadom na finančné riadenie EPFRV by sa malo prijať ustanovenie týkajúce sa rozpočtových záväzkov, termínov platieb, zrušenia záväzku a prerušenia plnenia. Intervencie v záujme rozvoja vidieka sú financované z rozpočtu Únie na základe záväzkov vykonaných v ročných splátkach. Členské štáty by mali mať možnosť čerpať stanovené finančné prostriedky Únie hneď po schválení strategických plánov SPP. Preto je potrebné zaviesť náležite obmedzený systém zálohových platieb, ktorým sa zabezpečí stály tok finančných prostriedkov umožňujúci v primeranom čase vyplácať platby prijímateľom v rámci intervencií.

(22)  Vzhľadom na finančné riadenie EPFRV stanovené s ohľadom na príslušné ustanovenia všeobecného nariadenia by sa malo prijať ustanovenie týkajúce sa rozpočtových záväzkov, termínov platieb, zrušenia záväzku a prerušenia plnenia. Intervencie v záujme rozvoja vidieka sú financované z rozpočtu Únie na základe záväzkov vykonaných v ročných splátkach. Členské štáty by mali mať možnosť čerpať stanovené finančné prostriedky Únie hneď po schválení strategických plánov SPP. Preto je potrebné zaviesť náležite obmedzený systém zálohových platieb, ktorým sa zabezpečí stály tok finančných prostriedkov umožňujúci v primeranom čase vyplácať platby prijímateľom v rámci intervencií.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  závažná prírodná katastrofa, ktorá vážne postihla podnik;

a)  prírodná katastrofa, ktorá vážne postihla podnik;

Odôvodnenie

Definícia javov súvisiacich s počasím, ktoré majú vlastnosti prírodnej katastrofy, vychádza z vnútroštátnych právnych predpisov. Stanovenie stupňa prírodnej katastrofy spôsobí zbytočné ťažkosti s výkladom.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V zmysle článku 63 ods. 7 druhého pododseku nariadenia o rozpočtových pravidlách môže Komisia na žiadosť dotknutého členského štátu výnimočne predĺžiť predmetný termín, ktorým je 15. február, a to do 1. marca.

V zmysle článku 63 ods. 7 druhého pododseku nariadenia o rozpočtových pravidlách môže Komisia na žiadosť dotknutého členského štátu predĺžiť predmetný termín, ktorým je 15. február, a to do 1. mája.

Odôvodnenie

Navrhovaný časový rámec štyroch mesiacov na dokončenie, osvedčenie a postup riadiaceho výboru týkajúci sa správy o výkonnosti by mohol byť náročný a bol by kratší ako v súčasnosti platný časový rámec pre podávanie správ v rámci druhého piliera. Mal by sa poskytnúť dostatok času na zhromaždenie informácií.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Okrem toho odchylne od článku 12 ods. 2 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa celková nevyužitá suma krízovej rezervy, ktorá je k dispozícii ku koncu roka 2020, prenesie do roku 2021 bez toho, aby sa vrátila do rozpočtových riadkov vzťahujúcich sa na opatrenia uvedené v článku 5 ods. 2 písm. c), a sprístupní sa na účely financovania poľnohospodárskej rezervy.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Malo by sa upustiť od návrhu Komisie, že sa nevyužitá rezerva na krízové situácie z roku 2020 nevráti v roku 2021 vo forme vyšších priamych platieb poľnohospodárskym výrobcom. Nová poľnohospodárska rezerva by mala predstavovať samostatnú rozpočtovú položku (s výdavkami plánovanými na tento účel v rámci limitu na rok 2021) bez zníženia výdavkov na priame platby v rokoch 2014 – 2020. Je to odôvodnené povahou vyplatenia prostriedkov z tejto rezervy, čo by malo podporiť trhové mechanizmy v rámci nasledujúceho VFR.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Miera úpravy sa vzťahuje iba na priame platby nad 2 000 EUR, ktoré sa poľnohospodárom majú poskytnúť v príslušnom kalendárnom roku.

Odôvodnenie

V prípade prijímateľov, ktorí dostávajú až 2 000 EUR v podobe priamych platieb, by sa malo zachovať aj vyňatie z mechanizmu finančnej disciplíny. Krytie pre všetkých poľnohospodárskych prijímateľov, ako navrhuje Komisia, nedosiahne cieľ, ktorým je vyvážené rozdelenie priamej podpory medzi poľnohospodárske podniky rôznej veľkosti. Táto zmena takisto vyvolá potrebu dodatočných nákladov na úpravu systémov IT.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pred 1. decembrom, najskôr však od 16. októbra vyplácať preddavky až do výšky 50 % v prípade intervencií vo forme priamych platieb;

a)  pred 1. decembrom, najskôr však od 16. októbra vyplácať preddavky až do výšky 75 % v prípade intervencií vo forme priamych platieb;

Odôvodnenie

V duchu zjednodušenia by bolo vhodné stanoviť harmonizované harmonogramy a percentuálne podiely pre preddavky medzi intervenciami vo forme priamych platieb a intervenciami v záujme rozvoja vidieka.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zrušené sumy financovania Úniou z EPFRV a vymožené sumy, ako aj súvisiace úroky sa znova pridelia na ostatné intervencie na rozvoj vidieka v rámci strategického plánu SPP. Zrušené alebo vymožené finančné prostriedky Únie však môžu členské štáty opätovne použiť iba na operáciu na rozvoj vidieka v rámci národného strategického plánu SPP a pod podmienkou, že sa tieto prostriedky opätovne nepridelia na operácie na rozvoj vidieka, ktoré boli predmetom finančnej úpravy.

Zrušené sumy financovania Úniou z EPFRV a vymožené sumy, ako aj súvisiace úroky sa znova pridelia na ostatné operácie na rozvoj vidieka v rámci strategického plánu SPP. Zrušené alebo vymožené finančné prostriedky Únie však môžu členské štáty opätovne použiť iba na operáciu na rozvoj vidieka v rámci národného strategického plánu SPP a pod podmienkou, že sa tieto prostriedky opätovne nepridelia na operácie na rozvoj vidieka, ktoré boli predmetom finančnej úpravy.

Odôvodnenie

V súlade s návrhom právnych predpisov EÚ sa slovom „intervencia“ rozumie podporný nástroj (článok 3 písm. c) návrhu nariadenia o strategických plánoch SPP). Ustanovenie článku 55, ktoré navrhuje Komisia, by znamenalo, že prostriedky získané späť od prijímateľa by sa mali vyčleniť na vykonávanie inej akcie a nemali by sa „vrátiť“ do rozpočtu opatrenia, na základe ktorého boli získané späť. Nie je podstatne odôvodnené, prečo by sa finančné prostriedky získané od prijímateľa X nemali použiť na operáciu prijímateľa Y, ktorá sa riadne vykonáva v rámci príslušného nástroja podpory.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky

Referenčné čísla

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

11.6.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Zbigniew Kuźmiuk

9.7.2018

Prerokovanie vo výbore

26.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

21.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

3

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

3

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

5

0

ECR

Bernd Kölmel

PPE

Ingeborg Gräßle

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (.2.2019)

pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Claudia Schmidt

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Výbor pre kontrolu rozpočtu víta pokus Komisie prejsť od modelu vykonávania SPP založeného na dodržiavaní súladu k modelu založenému na výkonnosti.

Ako však uviedol Európsky dvor audítorov vo svojom stanovisku 7/2018, „aj po tomto prechode bude naďalej potrebné kontrolovať zákonnosť a správnosť“. Ak sa aj v návrhu Komisie úloha členských štátov v oblasti dohľadu nemení, kontrola zákonnosti a riadnosti certifikačnými orgánmi už nie je podľa Dvora audítorov povinná. Nie je jasné, či by certifikačné orgány kontrolovali aj vymedzenie pojmov a osobitné kritériá oprávnenosti stanovené v strategických plánoch SPP. Podávanie správ a uistenie, ktoré Komisia získava, sa výrazne mení. Komisii nebudú poskytované ani kontrolné štatistiky od platobných agentúr, ani uistenie o platbách jednotlivým poľnohospodárom od certifikačných orgánov.

V súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie nesie Komisia aj naďalej konečnú zodpovednosť za plnenie rozpočtu v spolupráci s členskými štátmi vrátane platieb uskutočnených v členských štátoch. Návrh Komisie bude viesť k tomu, že zodpovednosť Komisie v tomto smere sa oslabí.

Komisia už nebude môcť kvantifikovať rozsah, v akom boli platby v rozpore s pravidlami. Návrh by tiež sťažoval uplatňovanie prístupu jednotného auditu, najmä z dôvodu obmedzenej úlohy certifikačných orgánov. Nedávne prípady vrážd investigatívnych novinárov nám pripomínajú, že teraz nie je správny čas na oslabovanie reťazca kontrol, ktoré EÚ vykonáva v oblasti finančných transakcií a ktoré siahajú až po konečných prijímateľov.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva z 29. novembra 2017 sa konštatuje, že spoločná poľnohospodárska politika (ďalej len „SPP“) by mala ešte intenzívnejšie reagovať na budúce výzvy a príležitosti, a to zvyšovaním zamestnanosti, posilňovaním rastu a investícií, bojom proti zmene klímy a adaptáciou na ňu, ako aj uplatňovaním výsledkov výskumu a inovácie získaných v laboratóriách v praxi, teda na poliach a trhoch. SPP by mala okrem toho riešiť obavy občanov týkajúce sa o udržateľnej poľnohospodárskej produkcie.

(1)  V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva z 29. novembra 2017 sa konštatuje, že spoločná poľnohospodárska politika (ďalej len „SPP“) by mala ešte intenzívnejšie reagovať na budúce výzvy a príležitosti, a to zvyšovaním zamestnanosti, posilňovaním rastu a investícií, bojom proti zmene klímy a adaptáciou na ňu, ako aj ich úpravou a prenesením výsledkov výskumu a inovácie z laboratórií na polia a trhy. SPP by sa mala okrem toho zamerať na obavy občanov týkajúce sa udržateľnej poľnohospodárskej produkcie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  V súlade s článkom 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) musí byť vykonávanie SPP v súlade s cieľmi rozvojovej spolupráce, okrem iného vrátane Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Opatrenia prijaté podľa tohto nariadenia by nemali ohrozovať kapacitu potravinárskej výroby ani dlhodobú potravinovú bezpečnosť rozvojových krajín, obzvlášť najmenej rozvinutých krajín, ani plnenie záväzkov Únie v oblasti zmiernenia zmeny klímy vyplývajúcich z Parížskej dohody.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Ak členský štát akredituje viac ako jednu platobnú agentúru, mal by určiť jeden verejný koordinačný orgán, ktorého úlohou je zabezpečiť jednotnosť v správe fondov, prepojenie medzi Komisiou a jednotlivými akreditovanými platobnými agentúrami a zároveň rýchle poskytovanie informácií o operáciách jednotlivých platobných agentúr, ktoré požaduje Komisia. Daný koordinačný orgán by mal okrem toho prijímať a koordinovať akcie s cieľom vyriešiť akékoľvek nedostatky všeobecnej povahy zaznamenané na vnútroštátnej úrovni a informovať Komisiu o všetkých nadväzujúcich krokoch.

(10)  Ak členský štát akredituje viac ako jednu platobnú agentúru, mal by určiť jeden verejný koordinačný orgán, ktorého úlohou je zabezpečiť jednotnosť v správe fondov, prepojenie medzi Komisiou a jednotlivými akreditovanými platobnými agentúrami a zároveň rýchle poskytovanie informácií o operáciách jednotlivých platobných agentúr, ktoré požaduje Komisia. Daný koordinačný orgán by mal okrem toho prijímať a koordinovať akcie s cieľom vyriešiť akékoľvek nedostatky všeobecnej povahy zaznamenané na vnútroštátnej úrovni a informovať Komisiu o všetkých nadväzujúcich krokoch. Platobné agentúry by mali rozvíjať svoju úlohu poradcov poľnohospodárov a vyvíjať úsilie o zjednodušenie postupov a zabezpečenie súladu s normami platnými na európskej úrovni. Členské štáty sú okrem toho s ohľadom na nový model vykonávania povinné vytvoriť funkčne nezávislý mediačný a odvolací orgán s požadovanými odbornými znalosťami, v ktorom budú náležite zastúpené zainteresované strany;

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  S cieľom zabezpečiť, aby boli sumy určené na financovanie SPP v súlade s ročnými stropmi, by sa mal zachovať mechanizmus finančnej disciplíny, ktorým sa upravuje výška priamej podpory. Prahový limit na úrovni 2 000 EUR by sa však mal zrušiť. Mala by sa zachovať poľnohospodárska rezerva slúžiaca na podporu sektora poľnohospodárstva v prípade zmien vývoja trhu alebo závažných kríz s vplyvom na poľnohospodársku výrobu alebo distribúciu. V článku 12 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] sa stanovuje, že neviazané rozpočtové prostriedky sa môžu preniesť len do nasledujúceho finančného roka. V záujme výrazného zjednodušenia implementácie na strane prijímateľov a vnútroštátnych orgánov by sa mal využívať mechanizmus prenesenia prostriedkov využívajúci všetky nevyužité sumy z krízovej rezervy v sektore poľnohospodárstva zriadenej v roku 2020. Na tento účel je potrebné uplatniť výnimku z článku 12 ods. 2 písm. d), na základe ktorej je bez časového obmedzenia možný prenos neviazaných rozpočtových prostriedkov z poľnohospodárskej rezervy na financovanie poľnohospodárskej rezervy do nasledujúceho finančného roka (rokov). Okrem toho je vzhľadom na finančný rok 2020 potrebná druhá výnimka, keďže by sa mal uskutočniť prenos celkovej nevyužitej sumy rezervy, ktorá je k dispozícii ku koncu roka 2020, do roka 2021, a to do zodpovedajúceho riadku novej poľnohospodárskej rezervy, bez toho, aby sa táto suma vrátila do rozpočtových riadkov, ktoré sa vzťahujú na intervencie vo forme priamej platby v rámci strategického plánu SPP.

(14)  S cieľom zabezpečiť, aby boli sumy určené na financovanie SPP v súlade s ročnými stropmi, by sa mal zachovať mechanizmus finančnej disciplíny, ktorým sa upravuje výška priamej podpory. Prahový limit na úrovni 2 000 EUR by sa však mal zrušiť. Mala by sa zachovať poľnohospodárska rezerva slúžiaca na podporu sektora poľnohospodárstva v prípade zmien vývoja trhu alebo závažných kríz s vplyvom na poľnohospodársku výrobu alebo distribúciu. Rezerva na krízové situácie by mala byť funkčným flexibilným nástrojom a mechanizmom, ktorý by EÚ umožnil lepšie reagovať na každú krízu s celoeurópskymi dôsledkami, ktorá postihne ktorýkoľvek z poľnohospodárskych sektorov, a to najmä z hľadiska hospodárstva. V článku 12 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] sa stanovuje, že neviazané rozpočtové prostriedky sa môžu preniesť len do nasledujúceho finančného roka. V záujme výrazného zjednodušenia implementácie na strane prijímateľov a vnútroštátnych orgánov by sa mal využívať mechanizmus prenesenia prostriedkov využívajúci všetky nevyužité sumy z krízovej rezervy v sektore poľnohospodárstva zriadenej v roku 2020. Na tento účel je potrebné uplatniť výnimku z článku 12 ods. 2 písm. d), na základe ktorej je bez časového obmedzenia možný prenos neviazaných rozpočtových prostriedkov z poľnohospodárskej rezervy na financovanie poľnohospodárskej rezervy do nasledujúceho finančného roka (rokov). Okrem toho je vzhľadom na finančný rok 2020 potrebná druhá výnimka, keďže by sa mal uskutočniť prenos celkovej nevyužitej sumy rezervy, ktorá je k dispozícii ku koncu roka 2020, do roka 2021, a to do zodpovedajúceho riadku novej poľnohospodárskej rezervy, bez toho, aby sa táto suma vrátila do rozpočtových riadkov, ktoré sa vzťahujú na intervencie vo forme priamej platby v rámci strategického plánu SPP.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Pokiaľ ide o viacročné monitorovanie výkonnosti, Komisia by mala takisto disponovať právomocou pozastaviť platby. Preto v prípade oneskoreného alebo nedostatočného pokroku pri dosahovaní stanovených cieľových hodnôt, ktoré sa uvádzajú v národnom strategickom pláne SPP, by Komisia mala byť splnomocnená formou vykonávacieho aktu požiadať dotknutý členský štát o prijatie potrebných nápravných opatrení v súlade s akčným plánom, ktorý sa má zaviesť na základe konzultácie s Komisiou a ktorý má obsahovať jasné ukazovatele pokroku. Ak sa danému členskému štátu nepodarí predložiť alebo realizovať predmetný akčný plán alebo ak tento akčný plán na nápravu situácie zjavne nepostačuje, Komisia by mala mať právomoc pozastaviť mesačné alebo priebežné platby, a to formou vykonávacieho aktu.

(30)  Pokiaľ ide o viacročné monitorovanie výkonnosti, Komisia by mala takisto disponovať právomocou pozastaviť platby. Preto v prípade oneskoreného alebo nedostatočného pokroku pri dosahovaní stanovených cieľových hodnôt, ktoré sa uvádzajú v národnom strategickom pláne SPP, by Komisia mala byť splnomocnená formou vykonávacieho aktu požiadať dotknutý členský štát o prijatie potrebných nápravných opatrení v súlade s akčným plánom, ktorý sa má zaviesť na základe konzultácie s Komisiou a ktorý má obsahovať jasné ukazovatele pokroku. Ak sa danému členskému štátu nepodarí predložiť alebo realizovať predmetný akčný plán alebo ak tento akčný plán na nápravu situácie zjavne nepostačuje, Komisia by mala mať právomoc pozastaviť mesačné alebo priebežné platby, a to formou vykonávacieho aktu. Osobitná pozornosť by sa mala venovať dodržiavaniu právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia, ako aj záväzkov EÚ a členských štátov vo vzťahu k Agende 2030 pre udržateľný rozvoj a povinnostiam vyplývajúcim zo ZFEÚ. 

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  Mali by sa zachovať existujúce hlavné prvky integrovaného systému, a to najmä ustanovenia týkajúce sa systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systému podávania geopriestorových žiadostí zameraného na zvieratá, systému identifikácie a evidencie platobných nárokov, systému na zaznamenávanie totožnosti prijímateľov a systému kontroly a evidencie sankcií. Členské štáty by mali popri informačných technológiách, ako sú napríklad GALILEO a EGNOS, naďalej využívať údaje alebo informačné produkty poskytované programom Copernicus, a tak zabezpečovať celoúniovú dostupnosť komplexných a porovnateľných údajov na účely monitorovania politiky v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a klímy, ako aj na účely podpory využívania úplných, voľne dostupných a otvorených údajov a informácií, ktoré v rámci programu Copernicus zachytávajú satelitné zariadenia typu „Sentinel“ a nimi poskytované služby. Preto by súčasťou integrovaného systému mal byť aj systém monitorovania plôch.

(47)  Mali by sa zachovať existujúce hlavné prvky integrovaného systému, a to najmä ustanovenia týkajúce sa systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systému podávania geopriestorových žiadostí zameraného na zvieratá, systému identifikácie a evidencie platobných nárokov, systému na zaznamenávanie totožnosti prijímateľov a systému kontroly a evidencie sankcií. Členské štáty by mali popri informačných technológiách, ako sú napríklad GALILEO a EGNOS, naďalej využívať údaje alebo informačné produkty poskytované programom Copernicus, a tak zabezpečovať celoúniovú dostupnosť komplexných a porovnateľných údajov na účely monitorovania politiky v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a klímy, ako aj na účely podpory využívania úplných, voľne dostupných a otvorených údajov a informácií, ktoré v rámci programu Copernicus zachytávajú satelitné zariadenia typu „Sentinel“ a nimi poskytované služby. Preto by súčasťou integrovaného systému mal byť aj systém monitorovania plôch. Cieľom použitia takýchto technológií by malo byť obmedzenie množstva požadovaných kontrol poľnohospodárskych podnikov a zníženie administratívneho zaťaženia poľnohospodárov. 

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48)  Integrovaný systém by mal v rámci riadiacich systémov, ktoré by sa mali zaviesť na účely vykonávania SPP, zabezpečovať spoľahlivosť a overiteľnosť súhrnných údajov vykazovaných vo výročných správach o výkonnosti. Vzhľadom na kľúčový význam riadne fungujúceho integrovaného systému je potrebné stanoviť isté kvalitatívne požiadavky. Členské štáty by mali uskutočňovať ročné posúdenie kvality systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systému podávania geopriestorových žiadostí a systému monitorovania plôch. Členské štáty by zároveň mali riešiť všetky nedostatky, a ak ich o to Komisia požiada, vypracovať aj akčný plán.

(48)  Integrovaný systém by mal v rámci riadiacich systémov, ktoré by sa mali zaviesť na účely vykonávania SPP, zabezpečovať presnosť, spoľahlivosť a overiteľnosť súhrnných údajov vykazovaných vo výročných správach o výkonnosti. Vzhľadom na kľúčový význam riadne fungujúceho integrovaného systému je potrebné stanoviť isté kvalitatívne požiadavky. Členské štáty by mali uskutočňovať ročné posúdenie kvality systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systému podávania geopriestorových žiadostí a systému monitorovania plôch. Členské štáty by zároveň mali riešiť všetky nedostatky, a ak ich o to Komisia požiada, vypracovať aj akčný plán.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(57)  Hoci členské štáty by mali mať možnosť stanovovať podrobnosti týkajúce sa sankcií, uvedené sankcie by mali byť primerané, účinné a odradzujúce a nemali by mať vplyv na ďalšie sankcie stanovené na základe právnych predpisov Únie alebo členských štátov. S cieľom zabezpečiť účinný a koherentný prístup zo strany členských štátov je potrebné stanoviť na úrovni Únie minimálne sankčné sadzby za nesúlad s predpismi, ku ktorému došlo prvý raz, a to z dôvodu nedbanlivosti, pričom opakovaný nesúlad by mal viesť k vyššej percentuálnej sadzbe a úmyselný nesúlad môže mať za následok úplné vylúčenie z platieb. V záujme primeranosti sankcií v prípade menej závažného nesúladu, ku ktorému došlo prvýkrát, by členské štáty mali mať možnosť zaviesť systém včasného varovania.

(57)  Hoci členské štáty by mali mať možnosť stanovovať podrobnosti týkajúce sa sankcií, uvedené sankcie by mali byť primerané, účinné a odradzujúce a nemali by mať vplyv na ďalšie sankcie stanovené na základe právnych predpisov Únie alebo členských štátov. S cieľom zabezpečiť účinný a koherentný prístup zo strany členských štátov je potrebné stanoviť na úrovni Únie minimálne sankčné sadzby za nesúlad s predpismi, ku ktorému došlo prvý raz, a to z dôvodu nedbanlivosti, pričom opakovaný nesúlad by mal viesť k vyššej percentuálnej sadzbe a úmyselný nesúlad môže mať za následok úplné vylúčenie z platieb. V záujme primeranosti sankcií v prípade menej závažného nesúladu, ku ktorému došlo prvýkrát, by členské štáty mali mať možnosť zaviesť systém včasného varovania a poskytnúť prijímateľom právo zlegalizovať svoju osobnú situáciu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 69

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(69)  Ak sa má dosiahnuť cieľ verejnej kontroly využívania peňažných prostriedkov z fondov, verejnosti sa musí poskytnúť určitá miera informácií o prijímateľoch. Uvedené informácie by mali obsahovať údaje o totožnosti prijímateľa, pridelenej sume a fonde, z ktorého sa poskytuje, ako aj o účele a povahe daného druhu intervencie alebo opatrenia. Tieto informácie by sa mali uverejňovať takým spôsobom, aby to spôsobilo čo najmenší zásah do práva prijímateľov na rešpektovanie ich súkromného života a ich práva na ochranu svojich osobných údajov, pričom v oboch prípadoch ide o práva uznané v článkoch 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie.

(69)  Ak sa má dosiahnuť cieľ verejnej kontroly využívania peňažných prostriedkov z fondov, verejnosti sa musí poskytnúť určitá miera informácií o prijímateľoch. Uvedené informácie by mali obsahovať údaje o totožnosti prijímateľa, pridelenej sume a fonde, z ktorého sa poskytuje, ako aj o účele a povahe daného druhu intervencie alebo opatrenia a mali by sa zverejniť v otvorenom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto informácie by sa mali uverejňovať takým spôsobom, aby to spôsobilo čo najmenší zásah do práva prijímateľov na rešpektovanie ich súkromného života a ich práva na ochranu svojich osobných údajov, pričom v oboch prípadoch ide o práva uznané v článkoch 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  „riadiace systémy“ sú riadiace orgány uvedené v hlave II kapitole II tohto nariadenia a základné požiadavky Únie stanovené v tomto nariadení a nariadení (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP] vrátane systému podávania správ zavedeného na účely výročnej správy o výkonnosti uvedenej v článku 121 nariadenia (EÚ) …/... [nariadenie o strategických plánoch SPP];

b)  „riadiace systémy“ sú riadiace orgány uvedené v hlave II kapitole II tohto nariadenia a základné požiadavky Únie stanovené v tomto nariadení a nariadení (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP] vrátane záväzkov členských štátov týkajúcich sa účinnej ochrany finančných záujmov Únie uvedenej v článku 57 tohto nariadenia a systému podávania správ zavedeného na účely výročnej správy o výkonnosti uvedenej v článku 121 nariadenia (EÚ) …/... [nariadenie o strategických plánoch SPP];

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  štúdie týkajúce sa SPP a hodnotenia opatrení financovaných z fondov vrátane vylepšenia metód hodnotenia a výmeny informácií o postupoch v rámci SPP, ako aj štúdie realizované v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB);

f)  štúdie týkajúce sa SPP a hodnotenia opatrení financovaných z fondov vrátane vylepšenia metód hodnotenia a výmeny informácií o postupoch v rámci SPP, vrátane konzultácií s miestnymi, regionálnymi, celoštátnymi a medzinárodnými zainteresovanými stranami, akademickými odborníkmi a MVO, ako aj štúdie realizované v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB);

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  sú výdavky na opatrenia stanovené v nariadení (EÚ) č. 1308/2013, v prípade ktorých sa požaduje refundácia od Komisie, zákonné a riadne. ;

d)  sú výdavky, v prípade ktorých sa požaduje refundácia od Komisie a ktoré boli použité najmä na opatrenia stanovené v nariadení (EÚ) č. 1308/2013, nariadení (EÚ) č. 228/2013, nariadení (EÚ) č. 229/2013 a nariadení (EÚ) č. 1144/2014, zákonné a riadne. ;

Odôvodnenie

Je mimoriadne dôležité, aby certifikačné orgány poskytli stanovisko ku všetkým výdavkom vyplácaným konečným prijímateľom, v prípade ktorých sa požaduje refundácia od Komisie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Certifikačný orgán musí mať nevyhnutnú technickú odbornosť. Funguje nezávisle od predmetnej platobnej agentúry a koordinačného orgánu, ako aj od orgánu, ktorý danú agentúru akreditoval, a orgánov zodpovedných za vykonávanie a monitorovanie SPP.

2.  Certifikačný orgán musí mať nevyhnutnú technickú odbornosť, a to nielen z hľadiska finančného hospodárenia, ale aj pokiaľ ide o dosahovanie zamýšľaných cieľov intervencií a platieb odmeňujúcich verejné statky. Všetky údaje a informácie použité na to, aby certifikačné orgány mohli poskytnúť záruku, že ciele a zámery SPP sa skutočne plnia, ako aj prijaté predpoklady, sa musia sprístupniť transparentným spôsobom, musia byť podložené dôkazmi a overiteľné tretími stranami. Certifikačný orgán funguje nezávisle od predmetnej platobnej agentúry a koordinačného orgánu, ako aj od orgánu, ktorý danú agentúru akreditoval, a orgánov zodpovedných za vykonávanie a monitorovanie SPP.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výdavky uvedené v článku 5 ods. 2 a článku 6 môžu byť financované z prostriedkov Únie, len ak:

Výdavky uvedené v článku 5 ods. 2 a článku 6 môžu byť financované z prostriedkov Únie, len ak boli vynaložené akreditovanými platobnými agentúrami a:

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  boli vynaložené v súlade s uplatniteľnými pravidlami Únie alebo,

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 – písmeno -a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

- aa)  pokiaľ ide o typy intervencií uvedené v nariadení (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP],

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 – písmeno c – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  boli vynaložené v súlade s uplatniteľnými systémami riadenia, ktoré sa nevzťahujú na podmienky oprávnenosti pre jednotlivých prijímateľov stanovené v národných strategických plánoch a SPP.

ii)  boli vynaložené v súlade s uplatniteľnými systémami riadenia, ktoré sa vzťahujú na podmienky oprávnenosti pre jednotlivých prijímateľov stanovené v národných strategických plánoch a SPP.

Odôvodnenie

Dodržiavanie všetkých podmienok oprávnenosti pre jednotlivých prijímateľov vrátane tých, ktoré sú stanovené v národných strategických plánoch, musia platobné agentúry zaručiť v súlade so zásadou jednotného auditu.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prvý odsek písm. c) bod i) sa neuplatňuje na preddavky vyplatené prijímateľom podľa typov intervencií uvedených v nariadení (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP].

Prvý odsek písm. b) bod i) sa neuplatňuje na preddavky vyplatené prijímateľom podľa typov intervencií uvedených v nariadení (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP].

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade závažných nedostatkov vo fungovaní systémov riadenia môže Komisia požiadať dotknutý členský štát, aby zaviedol potrebné nápravné opatrenia v súlade s akčným plánom s jasnými ukazovateľmi pokroku, ktorý sa stanoví po porade s Komisiou.

V prípade závažných nedostatkov vo fungovaní systémov riadenia Komisia, ak je to potrebné, požiada dotknutý členský štát, aby zaviedol potrebné nápravné opatrenia v súlade s akčným plánom s jasnými ukazovateľmi pokroku, ktorý sa stanoví po porade s Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely článku 127 nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia vychádza z uistenia certifikačných orgánov uvedených v článku 11 tohto nariadenia s výnimkou prípadov, ak informovala členský štát, že sa za daný finančný rok nemôže opierať o prácu certifikačného orgánu, pričom túto skutočnosť zohľadní vo svojom posúdení rizika v súvislosti s potrebou auditov Komisie v dotknutom členskom štáte.

Na účely článku 127 nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia môže vychádzať z uistenia certifikačných orgánov uvedených v článku 11 tohto nariadenia s výnimkou prípadov, ak informovala členský štát, že sa za daný finančný rok nemôže opierať o prácu certifikačného orgánu, pričom túto skutočnosť zohľadní vo svojom posúdení rizika v súvislosti s potrebou auditov Komisie v dotknutom členskom štáte.

Odôvodnenie

Z modelu jednotného auditu nevyplýva, že Komisia je povinná vychádzať z uistenia orgánov členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prvý pododsek sa neuplatňuje na prípady nesúladu s podmienkami oprávnenosti pre jednotlivých prijímateľov stanovenými v národných strategických plánoch SPP a vnútroštátnych predpisoch.

Prvý pododsek nezahŕňa prípady nesúladu s podmienkami oprávnenosti pre jednotlivých prijímateľov stanovenými v národných strategických plánoch SPP a vnútroštátnych predpisoch.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sankcie uplatňované podľa odseku 1 písm. d) boli primerané a odstupňované v závislosti od závažnosti, rozsahu, trvania a opakovania zisteného nesúladu.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kontroly operácií, ktoré dostávajú podporu z finančných nástrojov, ako sa uvádza v [článku 52 VN] nariadenia (EÚ) .../..., sa uskutočňujú len na úrovni orgánov implementujúcich finančné nástroje.

Kontroly operácií, ktoré dostávajú podporu z finančných nástrojov, ako sa uvádza v [článku 52 nariadenia o spoločných ustanoveniach] nariadenia (EÚ) .../..., sa uskutočňujú na úrovni orgánov implementujúcich finančné nástroje.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Kontroly nesmú byť vykonávané na úrovni EIB ani iných medzinárodných finančných inštitúcií, v ktorých je členský štát akcionárom.

Kontroly môžu byť vykonávané aj na úrovni EIB alebo iných medzinárodných finančných inštitúcií, v ktorých je členský štát akcionárom.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 64 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov za zavedenie a uplatňovanie integrovaného systému, môže Komisia v záujme uľahčenia zriaďovania, monitorovania a využívania integrovaného systému požiadať o pomoc špecializované orgány alebo osoby, a to najmä s cieľom poskytnúť príslušným orgánom členských štátov technické poradenstvo.

3.  Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov za zavedenie a uplatňovanie integrovaného systému, Komisia, ak je to potrebné, v záujme uľahčenia zriaďovania, monitorovania a využívania integrovaného systému požiada o pomoc špecializované orgány alebo osoby, a to najmä s cieľom poskytnúť príslušným orgánom členských štátov technické poradenstvo.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty musia zaznamenávať a uchovávať všetky údaje a dokumenty o ročných výstupoch vykázaných v rámci výročných schvaľovaní výkonnosti, ako sa uvádza v článku 52, a o vykázanom pokroku smerom k cieľovým hodnotám stanoveným v rámci strategického plánu SPP, ktorý sa monitoruje v súlade s článkom 115 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP].

Členské štáty musia zaznamenávať a uchovávať všetky údaje a dokumenty o ročných výstupoch, ktoré sa vykazujú v rámci výročných schvaľovaní výkonnosti, ako sa uvádza v článku 52, a o pokroku vykázanom smerom k cieľovým hodnotám stanoveným v rámci strategického plánu SPP, ktorý sa monitoruje v súlade s článkom 115 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP].

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 obmedzia prístup verejnosti k súborom údajov uvedeným v odsekoch 3 a 4, ak by takýto prístup nepriaznivo ovplyvnil dôvernosť osobných údajov.

5.  Členské štáty v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 môžu obmedziť prístup verejnosti k súborom údajov uvedeným v odsekoch 3 a 4, ak by takýto prístup nepriaznivo ovplyvnil dôvernosť osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu na zabezpečenie dodržiavania pravidiel týkajúcich sa kondicionality využiť svoje existujúce kontrolné a administratívne systémy.

Členské štáty na zabezpečenie dodržiavania pravidiel týkajúcich sa kondicionality využijú svoje existujúce kontrolné a administratívne systémy.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky

Referenčné čísla

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

11.6.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Claudia Schmidt

12.7.2018

Dátum prijatia

29.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Andrey Novakov, Miroslav Poche, Patricija Šulin

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

PPE

Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (23.1.2019)

pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013

(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Franc Bogovič

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrhy pre budúcu spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) stanovujú nový model vykonávania pre SPP po roku 2020. Balík reforiem, ktorý navrhuje Európska komisia, zahŕňa návrh uznesenia o financovaní, riadení a monitorovaní SPP (s cieľom nahradiť súčasné horizontálne nariadenie (EÚ) č. 1306/2013).

Výbor REGI vymenoval za spravodajcu stanoviska výboru REGI k tomuto návrhu Franca Bogoviča. Spravodajca súhlasí s koncepciou navrhovaného modelu vykonávania pre SPP, ktorý odzrkadľuje vyššiu mieru subsidiarity a flexibility členských štátov pri vykonávaní politiky tak, aby bola SPP bližšie k prijímateľom (väčšinou poľnohospodárom).

Spravodajca okrem toho víta pokračovanie súčasnej štruktúry financovania SPP, ktorá je rozdelená na dva piliere, a to Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV), a stabilitu navrhovanú Komisiou, pokiaľ ide o štruktúru riadiacich orgánov.

Nie je si však istý, či nový model vykonávania prináša zjednodušenie a menej byrokracie. Príjemcom SPP pravdepodobne ponúkne viaceré prvky zjednodušenia, toto zjednodušenie však nie je isté v prípade regionálnych a vnútroštátnych správnych orgánov, ktoré budú musieť zaviesť novú politiku založenú na výkonnosti. Bogovič takisto vyjadruje obavy z toho, že ukazovatele výkonnosti budú náročné na vymedzenie a monitorovanie a ich strategická úloha by sa mohla vo väčšej miere považovať za nástroj kontroly, a to najmä v čase výročného schvaľovania výkonnosti (článok 52).

Spravodajca preto okrem iných dôležitých aspektov navrhuje tieto pozmeňujúce návrhy k návrhu Komisie:

– keďže monitorovanie výkonnosti a logicky aj spoľahlivosti dostupných údajov by takisto mohli prispieť k zložitosti vykonávania SPP a zmeniť úlohu niektorých riadiacich orgánov, spravodajca sa domnieva, že je dôležité, aby Európsky parlament zohrával významnejšiu úlohu v rámci diskusií týkajúcich sa vykonávania určitých ustanovení (t. j. článkov 52 a 53);

v záujme zabezpečenia konzistentnosti sa spravodajca domnieva, že niektoré informácie by mali byť súčasťou základného aktu a nemali by byť predmetom vykonávacích aktov (článok 39);

nový model vykonávania pre SPP sa nemôže uplatňovať v roku 2021, ale až v roku 2023, a preto je potrebné dlhšie prechodné obdobie medzi súčasnými nariadeniami o SPP a budúcimi nariadeniami (článok 104);

– úmrtie prijímateľa, dlhodobá pracovná neschopnosť prijímateľa a iné odôvodnené prípady vymedzené členskými štátmi v ich strategických plánoch SPP by sa mali zahrnúť do výnimiek v prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností (článok 3);

– keďže zásada proporcionality je jednou z hlavných zásad nariadenia o rozpočtových pravidlách, treba ju zachovať aj v súčasných návrhoch, a to najmä v súvislosti s administratívnym zaťažením poľnohospodárov, príslušnými orgánmi a akreditačnými postupmi (odôvodnenie 47, článok 9, článok 10).

Napokon F. Bogovič vyjadruje presvedčenie, že je nevyhnutné zachovať synergie medzi EPFRV a štrukturálnymi fondmi v prospech vidieckych oblastí; treba zabezpečiť komplementárnosť a zamedziť akýmkoľvek legislatívnym prekážkam.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva z 29. novembra 2017 sa konštatuje, že spoločná poľnohospodárska politika (ďalej len „SPP“) by mala ešte intenzívnejšie reagovať na budúce výzvy a príležitosti, a to zvyšovaním zamestnanosti, posilňovaním rastu a investícií, bojom proti zmene klímy a adaptáciou na ňu, ako aj uplatňovaním výsledkov výskumu a inovácie získaných v laboratóriách v praxi, teda na poliach a trhoch. SPP by mala okrem toho riešiť obavy občanov týkajúce sa o udržateľnej poľnohospodárskej produkcie.

(1)  V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva z 29. novembra 2017 sa konštatuje, že spoločná poľnohospodárska politika (ďalej len „SPP“) by mala ešte intenzívnejšie reagovať na budúce výzvy a príležitosti, a to zvyšovaním zamestnanosti, posilňovaním rastu a investícií, bojom proti zmene klímy a adaptáciou na ňu, ako aj uplatňovaním výsledkov výskumu a inovácie získaných v laboratóriách v praxi, teda na poliach a trhoch. SPP by mala okrem toho riešiť obavy občanov týkajúce sa udržateľnej poľnohospodárskej produkcie a rozvoja vidieka.

Odôvodnenie

Rozvoj vidieka ako neoddeliteľná súčasť SPP by sa mal zahrnúť do cieľov, ktoré sa týkajú obáv občanov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Členské štáty by nemali vytvárať dodatočné pravidlá, ktoré by prijímateľom komplikovali využívanie fondov EPZF a EPFRV.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Je potrebné vypracovať ustanovenia na účely akreditácie platobných agentúr a koordinačných orgánov členskými štátmi, na účely zavedenia postupov týkajúcich sa získania vyhlásení riadiaceho subjektu a výročných správ o výkonnosti, ako aj na účely certifikácie systémov riadenia a kontroly a systémov podávania správ, ako aj certifikácie ročných účtov nezávislými orgánmi. Okrem toho, aby bola zaistená transparentnosť systému kontrol, ktoré sa majú vykonávať na vnútroštátnej úrovni, najmä pokiaľ ide o postupy schvaľovania, potvrdzovania a vykonávania platieb, a aby sa znížilo administratívne zaťaženie Komisie a členských štátov, v ktorých je nutná akreditácia každej jednotlivej platobnej agentúry, a ich zaťaženie súvisiace s auditmi, by sa mal počet úradov a orgánov, na ktoré sa tieto povinnosti delegujú, obmedziť, rešpektujúc ústavné ustanovenia každého členského štátu.

(9)  Je potrebné vypracovať ustanovenia na účely akreditácie platobných agentúr a koordinačných orgánov členskými štátmi, na účely zavedenia postupov týkajúcich sa získania vyhlásení riadiaceho subjektu a výročných správ o výkonnosti, ako aj na účely certifikácie systémov riadenia a kontroly a systémov podávania správ, ako aj certifikácie ročných účtov nezávislými orgánmi. Za akúkoľvek oneskorenú platbu zo strany platobných agentúr z dôvodu administratívnych chýb by mali poľnohospodári získať finančnú kompenzáciu. Okrem toho, aby bola zaistená transparentnosť systému kontrol, ktoré sa majú vykonávať na vnútroštátnej úrovni, najmä pokiaľ ide o postupy schvaľovania, potvrdzovania a vykonávania platieb, a aby sa znížilo administratívne zaťaženie Komisie a členských štátov, v ktorých je nutná akreditácia každej jednotlivej platobnej agentúry, a ich zaťaženie súvisiace s auditmi, by sa mal počet úradov a orgánov, na ktoré sa tieto povinnosti delegujú, obmedziť, rešpektujúc ústavné ustanovenia každého členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Ak členský štát akredituje viac ako jednu platobnú agentúru, mal by určiť jeden verejný koordinačný orgán, ktorého úlohou je zabezpečiť jednotnosť v správe fondov, prepojenie medzi Komisiou a jednotlivými akreditovanými platobnými agentúrami a zároveň rýchle poskytovanie informácií o operáciách jednotlivých platobných agentúr, ktoré požaduje Komisia. Daný koordinačný orgán by mal okrem toho prijímať a koordinovať akcie s cieľom vyriešiť akékoľvek nedostatky všeobecnej povahy zaznamenané na vnútroštátnej úrovni a informovať Komisiu o všetkých nadväzujúcich krokoch.

(10)  Ak členský štát akredituje viac ako jednu platobnú agentúru, mal by určiť jeden verejný koordinačný orgán, ktorého úlohou je zabezpečiť jednotnosť v správe fondov, prepojenie medzi Komisiou a jednotlivými akreditovanými platobnými agentúrami a zároveň rýchle poskytovanie informácií o operáciách jednotlivých platobných agentúr, ktoré požaduje Komisia. Daný koordinačný orgán by mal okrem toho prijímať a koordinovať akcie s cieľom vyriešiť akékoľvek nedostatky všeobecnej povahy zaznamenané na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni a informovať Komisiu o všetkých nadväzujúcich krokoch. Vo vzťahoch s poľnohospodármi by sa platobné agentúry mali usilovať o zjednodušenie postupov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  S cieľom zabezpečiť, aby boli sumy určené na financovanie SPP v súlade s ročnými stropmi, by sa mal zachovať mechanizmus finančnej disciplíny, ktorým sa upravuje výška priamej podpory. Prahový limit na úrovni 2 000 EUR by sa však mal zrušiť. Mala by sa zachovať poľnohospodárska rezerva slúžiaca na podporu sektora poľnohospodárstva v prípade zmien vývoja trhu alebo závažných kríz s vplyvom na poľnohospodársku výrobu alebo distribúciu. V článku 12 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] sa stanovuje, že neviazané rozpočtové prostriedky sa môžu preniesť len do nasledujúceho finančného roka. V záujme výrazného zjednodušenia implementácie na strane prijímateľov a vnútroštátnych orgánov by sa mal využívať mechanizmus prenesenia prostriedkov využívajúci všetky nevyužité sumy z krízovej rezervy v sektore poľnohospodárstva zriadenej v roku 2020. Na tento účel je potrebné uplatniť výnimku z článku 12 ods. 2 písm. d), na základe ktorej je bez časového obmedzenia možný prenos neviazaných rozpočtových prostriedkov z poľnohospodárskej rezervy na financovanie poľnohospodárskej rezervy do nasledujúceho finančného roka (rokov). Okrem toho je vzhľadom na finančný rok 2020 potrebná druhá výnimka, keďže by sa mal uskutočniť prenos celkovej nevyužitej sumy rezervy, ktorá je k dispozícii ku koncu roka 2020, do roka 2021, a to do zodpovedajúceho riadku novej poľnohospodárskej rezervy, bez toho, aby sa táto suma vrátila do rozpočtových riadkov, ktoré sa vzťahujú na intervencie vo forme priamej platby v rámci strategického plánu SPP.

(14)  S cieľom zabezpečiť, aby boli sumy určené na financovanie SPP v súlade s ročnými stropmi, by sa mal zachovať mechanizmus finančnej disciplíny, ktorým sa upravuje výška priamej podpory. Prahový limit na úrovni 2 000 EUR by sa však mal zrušiť. Mala by sa zachovať poľnohospodárska rezerva slúžiaca na podporu sektora poľnohospodárstva v prípade zmien vývoja trhu alebo závažných kríz s vplyvom na poľnohospodársku výrobu alebo distribúciu. V článku 12 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] sa stanovuje, že neviazané rozpočtové prostriedky sa môžu preniesť len do nasledujúceho finančného roka. V záujme výrazného zjednodušenia implementácie na strane prijímateľov a vnútroštátnych orgánov by sa mal využívať mechanizmus prenesenia prostriedkov využívajúci všetky nevyužité sumy z krízovej rezervy v sektore poľnohospodárstva zriadenej v roku 2020. Na tento účel je potrebné uplatniť výnimku z článku 12 ods. 2 písm. d), na základe ktorej je bez časového obmedzenia možný prenos neviazaných rozpočtových prostriedkov z poľnohospodárskej rezervy na financovanie poľnohospodárskej rezervy do nasledujúceho finančného roka (rokov).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Aby sa zabránilo nadmernému administratívnemu zaťaženiu vnútroštátnych orgánov a poľnohospodárov, malo by sa prijať ustanovenie, že k refundácii súm prenesených z predchádzajúceho finančného roka v súvislosti s uplatňovanou finančnou disciplínou by nemalo dôjsť buď vtedy, ak sa finančná disciplína uplatňuje už druhý po sebe idúci rok (rok N+1), alebo v prípade, že celková suma neviazaných rozpočtových prostriedkov predstavuje menej ako 0,2 % čistého ročného stropu EPZF.

(15)  Aby sa zabránilo nadmernému administratívnemu zaťaženiu vnútroštátnych orgánov a poľnohospodárov a v snahe o čo najväčšie zjednodušenie postupov, malo by sa prijať ustanovenie, že k refundácii súm prenesených z predchádzajúceho finančného roka v súvislosti s uplatňovanou finančnou disciplínou by nemalo dôjsť buď vtedy, ak sa finančná disciplína uplatňuje už druhý po sebe idúci rok (rok N+1), alebo v prípade, že celková suma neviazaných rozpočtových prostriedkov predstavuje menej ako 0,2 % čistého ročného stropu EPZF.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  S cieľom poskytnúť Komisii predovšetkým prostriedky na riadenie poľnohospodárskych trhov, zjednodušenie monitorovania poľnohospodárskych výdavkov a monitorovanie poľnohospodárskych zdrojov v strednodobom a dlhodobom horizonte by sa malo prijať ustanovenie týkajúce sa využívania agrometeorologického systému a získavania, ako aj zlepšovania kvality satelitných údajov.

(21)  S cieľom poskytnúť Komisii predovšetkým prostriedky na riadenie poľnohospodárskych trhov, zjednodušenie monitorovania poľnohospodárskych výdavkov, posudzovanie a včasné poskytovanie pomoci v reakcii na prírodné katastrofy a monitorovanie poľnohospodárskych zdrojov v strednodobom a dlhodobom horizonte by sa malo prijať ustanovenie týkajúce sa využívania agrometeorologického systému a získavania, ako aj zlepšovania kvality satelitných údajov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  V súlade so štruktúrou a kľúčovými aspektmi nového modelu vykonávania SPP už oprávnenosť platieb, ktoré uskutočnili členské štáty, na financovanie Únie nebude závisieť od zákonnosti a riadnosti platieb vyplácaným jednotlivým prijímateľom. Namiesto toho, pokiaľ ide o typy intervencií uvedené v nariadení (EÚ)…/…[nariadenie o strategických plánoch SPP], by platby uskutočnené členskými štátmi mali byť oprávnené, ak je k nim priradený zodpovedajúci výstup a ak sú v súlade s uplatniteľnými základnými požiadavkami Únie.

(25)  V súlade so štruktúrou a kľúčovými aspektmi nového modelu vykonávania SPP už oprávnenosť platieb, ktoré uskutočnili členské štáty, na financovanie Únie nebude závisieť od zákonnosti a riadnosti platieb vyplácaným jednotlivým prijímateľom. Namiesto toho, pokiaľ ide o typy intervencií uvedené v nariadení (EÚ)…/…[nariadenie o strategických plánoch SPP], by platby uskutočnené členskými štátmi mali byť oprávnené, ak je k nim priradený zodpovedajúci výstup a ak sú v súlade s uplatniteľnými základnými požiadavkami Únie. Treba zdôrazniť, že nový model vykonávania SPP by nemal viesť k odstráneniu potreby kontroly zákonnosti a riadnosti výdavkov.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Členské štáty by Komisii mali do 15. februára roku N+1 zaslať aj ročné účty a výročnú správu o výkonnosti v súvislosti s realizáciou strategického plánu SPP. Ak sa tieto dokumenty nezašlú, v dôsledku čoho Komisia nebude môcť schváliť účty príslušnej platobnej agentúry alebo skontrolovať oprávnenosť výdavkov oproti vykázaným výstupom, Komisia by mala byť splnomocnená pozastaviť mesačné platby a prerušiť štvrťročnú refundáciu až do dodania chýbajúcich dokumentov.

(28)  Členské štáty by Komisii mali do 15. apríla roku N+1 zaslať aj ročné účty a výročnú správu o výkonnosti v súvislosti s realizáciou strategického plánu SPP. Ak sa tieto dokumenty nezašlú, v dôsledku čoho Komisia nebude môcť schváliť účty príslušnej platobnej agentúry alebo skontrolovať oprávnenosť výdavkov oproti vykázaným výstupom, Komisia by mala byť splnomocnená pozastaviť mesačné platby a prerušiť štvrťročnú refundáciu až do dodania chýbajúcich dokumentov.

Odôvodnenie

Časový rámec štyroch mesiacov na dokončenie, certifikáciu a postup monitorovacieho výboru v súvislosti so správou o výkonnosti by mohol byť náročný. Bude kratší než súčasný časový rámec na podávanie správ v rámci piliera II, preto sa navrhuje 15. apríl roku N + 1 ako termín na zaslanie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy o výkonnosti v súvislosti s vykonávaním strategických plánov SPP.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  Mali by sa zachovať existujúce hlavné prvky integrovaného systému, a to najmä ustanovenia týkajúce sa systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systému podávania geopriestorových žiadostí zameraného na zvieratá, systému identifikácie a evidencie platobných nárokov, systému na zaznamenávanie totožnosti prijímateľov a systému kontroly a evidencie sankcií. Členské štáty by mali popri informačných technológiách, ako sú napríklad GALILEO a EGNOS, naďalej využívať údaje alebo informačné produkty poskytované programom Copernicus, a tak zabezpečovať celoúniovú dostupnosť komplexných a porovnateľných údajov na účely monitorovania politiky v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a klímy, ako aj na účely podpory využívania úplných, voľne dostupných a otvorených údajov a informácií, ktoré v rámci programu Copernicus zachytávajú satelitné zariadenia typu „Sentinel“ a nimi poskytované služby. Preto by súčasťou integrovaného systému mal byť aj systém monitorovania plôch.

(47)  Mali by sa zachovať existujúce hlavné prvky integrovaného systému, najmä ustanovenia týkajúce sa systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systému podávania geopriestorových žiadostí zameraného na zvieratá, systému identifikácie a evidencie platobných nárokov, systému na zaznamenávanie totožnosti prijímateľov a systému kontroly a evidencie sankcií, a to na náležitej úrovni, pričom zároveň by sa mala zohľadniť proporcionalita a potreba zamedziť ukladaniu neprimeranej administratívnej záťaže na poľnohospodárov a správne orgány. Členské štáty by mali popri informačných technológiách, ako sú napríklad GALILEO a EGNOS, naďalej využívať údaje alebo informačné produkty poskytované programom Copernicus, a tak zabezpečovať celoúniovú dostupnosť komplexných a porovnateľných údajov na účely monitorovania politiky v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a klímy, ako aj na účely podpory využívania úplných, voľne dostupných a otvorených údajov a informácií, ktoré v rámci programu Copernicus zachytávajú satelitné zariadenia typu „Sentinel“ a nimi poskytované služby. Preto by súčasťou integrovaného systému mal byť aj systém monitorovania plôch.

Odôvodnenie

Keďže zásada proporcionality je jednou z hlavných zásad nariadenia o rozpočtových pravidlách, treba ju zachovať aj v návrhu horizontálneho nariadenia. V tomto prípade ide o administratívnu záťaž pre poľnohospodárov a správne orgány.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  „riadiace systémy“ sú riadiace orgány uvedené v hlave II kapitole II tohto nariadenia a základné požiadavky Únie stanovené v tomto nariadení a nariadení (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP] vrátane systému podávania správ zavedeného na účely výročnej správy o výkonnosti uvedenej v článku 121 nariadenia (EÚ) …/... [nariadenie o strategických plánoch SPP];

b)  „riadiace systémy“ sú riadiace orgány uvedené v hlave II kapitole II tohto nariadenia okrem príslušného orgánu vymedzeného v článku 9 a základné požiadavky Únie stanovené v tomto nariadení a nariadení (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP] vrátane systému podávania správ zavedeného na účely výročnej správy o výkonnosti uvedenej v článku 121 nariadenia (EÚ) …/... [nariadenie o strategických plánoch SPP];

Odôvodnenie

Zavedenie pojmu „riadiaci systém“ so širším rozsahom pôsobnosti v porovnaní s pojmom „systém riadenia a kontroly“ na úrovni horizontálneho nariadenia presahuje rámec základných požiadaviek Únie. „Riadiaci systém“ je širší pojem než „systém riadenia“ a napríklad zahŕňa medzi riadiacimi orgánmi príslušný orgán.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  závažná prírodná katastrofa, ktorá vážne postihla podnik;

a)  prírodná katastrofa, ktorá vážne postihla podnik;

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  úmrtie prijímateľa;

Odôvodnenie

V aktuálnom znení článku 3 sa úmrtie prijímateľa ani jeho dlhodobá pracovná neschopnosť neuznávajú za vyššiu moc na rozdiel od v súčasnosti platného nariadenia 1306/2013. Členské štáty by mali mať v rámci svojich strategických plánov SPP schválených Komisiou možnosť rozšíriť zoznam situácií, ktoré budú uznané za vyššiu moc.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  dlhodobá pracovná neschopnosť prijímateľa;

Odôvodnenie

V aktuálnom znení článku 3 sa úmrtie prijímateľa ani jeho dlhodobá pracovná neschopnosť neuznávajú za vyššiu moc na rozdiel od v súčasnosti platného nariadenia 1306/2013. Členské štáty by mali mať v rámci svojich strategických plánov SPP schválených Komisiou možnosť rozšíriť zoznam situácií, ktoré budú uznané za vyššiu moc.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dc)  iné odôvodnené prípady vymedzené členskými štátmi v ich strategických plánoch SPP.

Odôvodnenie

V aktuálnom znení článku 3 sa úmrtie prijímateľa ani jeho dlhodobá pracovná neschopnosť neuznávajú za vyššiu moc na rozdiel od v súčasnosti platného nariadenia 1306/2013. Členské štáty by mali mať v rámci svojich strategických plánov SPP schválených Komisiou možnosť rozšíriť zoznam situácií, ktoré budú uznané za vyššiu moc.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

EPFRV sa implementuje v rámci zdieľaného riadenia medzi členskými štátmi a Úniou. Z tohto fondu sa poskytuje finančný príspevok Únie na intervencie v záujme rozvoja vidieka na základe strategických plánov SPP v zmysle hlavy III kapitoly 4 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP].

EPFRV sa implementuje v rámci zdieľaného riadenia medzi členskými štátmi a Úniou. Z tohto fondu sa poskytuje finančný príspevok Únie na intervencie v záujme rozvoja vidieka na základe strategických plánov SPP v zmysle hlavy III kapitoly 4 a na opatrenia podľa článku 112 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP].

Odôvodnenie

Z EPFRV sa financujú aj opatrenia súvisiace s technickou pomocou na podnet členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  nepriame náklady a priame náklady na zamestnancov vynaložené miestnymi vidieckymi spoločenstvami a inými podobnými miestnymi aktérmi, ktorí vykonávajú operácie v rámci iniciatívy LEADER, ktorá sa v článku 25 nariadenia (EÚ) [nariadenia o spoločných ustanoveniach] ďalej uvádza ako „miestny rozvoj vedený komunitou“;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – bod j a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ja)  Komisia každé dva roky predkladá správu o vykonávaní tohto článku Európskemu parlamentu a Rade.

Odôvodnenie

V súčasnosti je podávanie správ stanovené len v prípade písmena e) tohto článku (ako je podrobne uvedené v článku 44).

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Platobné agentúry sú útvary alebo orgány členských štátov zodpovedné za riadenie a kontrolu výdavkov uvedených v článku 5 ods. 2 a článku 6.

Platobné agentúry sú útvary alebo orgány členských štátov alebo regiónov zodpovedné za riadenie a kontrolu výdavkov uvedených v článku 5 ods. 2 a článku 6.

Odôvodnenie

Treba zohľadniť aj platobné agentúry na regionálnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty udelia akreditáciu platobnej agentúry útvarom alebo orgánom s administratívnou organizáciou a systémom vnútornej kontroly, ktoré poskytujú dostatočné záruky zákonnosti, riadnosti a náležitého zaúčtovania platieb. Na tento účel musia platobné agentúry spĺňať minimálne podmienky akreditácie týkajúce sa vnútorného prostredia, kontrolných činností, informácií, komunikácie a monitorovania, stanovené Komisiou podľa článku 10 ods. 1 písm. a).

Členské štáty udelia akreditáciu platobnej agentúry útvarom alebo orgánom s administratívnou organizáciou a systémom vnútornej kontroly, ktoré poskytujú dostatočné záruky zákonnosti, riadnosti a náležitého zaúčtovania platieb. Na tento účel musia platobné agentúry spĺňať minimálne podmienky akreditácie týkajúce sa vnútorného prostredia, kontrolných činností, informácií, komunikácie a monitorovania, stanovené Komisiou podľa článku 10 ods. 1 písm. a). Do konca roku 2023 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní systému platobných agentúr v Únii, ku ktorej v prípade potreby pripojí aj legislatívne návrhy.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely článku 63 ods. 5 a ods. 6 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/... [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) musí osoba zodpovedná za akreditovanú platobnú agentúru do 15. februára roku nasledujúceho po príslušnom finančnom roku pripraviť a poskytnúť Komisii tieto informácie:

Na účely článku 63 ods. 5 a ods. 6 nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/... [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) musí osoba zodpovedná za akreditovanú platobnú agentúru do 15. apríla roku nasledujúceho po príslušnom finančnom roku pripraviť a poskytnúť Komisii tieto informácie:

Odôvodnenie

Časový rámec štyroch mesiacov na dokončenie, certifikáciu a postup monitorovacieho výboru v súvislosti so správou o výkonnosti by mohol byť náročný. Preto sa 15. apríl roku N + 1 navrhuje ako termín na zaslanie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy o výkonnosti, ako aj vyhlásenia riadiaceho subjektu.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V zmysle článku 63 ods. 7 druhého pododseku nariadenia o rozpočtových pravidlách môže Komisia na žiadosť dotknutého členského štátu výnimočne predĺžiť predmetný termín, ktorým je 15. február, a to do 1. marca.

V zmysle článku 63 ods. 7 druhého pododseku nariadenia o rozpočtových pravidlách môže Komisia na žiadosť dotknutého členského štátu výnimočne predĺžiť predmetný termín, ktorým je 15. apríl, a to do 1. júna.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  vykonávanie úloh zverených príslušnému orgánu na základe tejto kapitoly.

d)  vykonávanie úloh zverených príslušnému orgánu na základe tohto článku s ohľadom na zásadu proporcionality.

Odôvodnenie

Keďže zásada proporcionality je jednou z hlavných zásad nariadenia o rozpočtových pravidlách, treba ju zachovať aj v návrhu horizontálneho nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Príslušný orgán rozhodne prostredníctvom formálneho aktu o udelení alebo na základe preskúmania o odňatí akreditácie platobnej agentúry a koordinačného orgánu, a to vzhľadom na preskúmanie akreditačných kritérií, ktoré má prijať Komisia v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. a). Príslušný orgán bezodkladne informuje Komisiu o akreditáciách a odňatiach akreditácie.

2.  Príslušný orgán rozhodne prostredníctvom formálneho aktu o udelení alebo na základe preskúmania o odňatí akreditácie platobnej agentúry a koordinačného orgánu, a to vzhľadom na preskúmanie akreditačných kritérií, ktoré má prijať Komisia v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. a), a s ohľadom na zásadu proporcionality. Príslušný orgán bezodkladne informuje Komisiu o akreditáciách a odňatiach akreditácie.

Odôvodnenie

Keďže zásada proporcionality je jednou z hlavných zásad nariadenia o rozpočtových pravidlách, treba ju zachovať aj v návrhu horizontálneho nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  postupov vydávania, odnímania a preskúmania akreditácie platobných agentúr a koordinačných orgánov, ako aj postupov dohľadu nad akreditáciou platobných agentúr;

a)  postupov vydávania, odnímania a preskúmania akreditácie platobných agentúr a koordinačných orgánov, ako aj postupov dohľadu nad akreditáciou platobných agentúr, s ohľadom na zásadu proporcionality;

Odôvodnenie

Keďže zásada proporcionality je jednou z hlavných zásad nariadenia o rozpočtových pravidlách, treba ju zachovať aj v návrhu horizontálneho nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1– pododsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty, ktoré splnomocňujú viac ako jeden certifikačný orgán, však zároveň môžu vymenovať verejný orgán na vnútroštátnej úrovni, ktorý bude poverený koordinačnými úlohami.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ročný strop výdavkov EPZF tvoria maximálne sumy, ktoré sú na tento účel stanovené podľa nariadenia (EÚ, Euratom) [COM(2018) 322 final].

1.  Ročný strop výdavkov EPZF tvoria maximálne sumy, ktoré sú na tento účel stanovené podľa nariadenia (EÚ, Euratom) [COM(2018) 322 final], ktorým sa stanovujú limity pre členské štáty.

Odôvodnenie

V súvislosti s platbami je dôležité stanoviť limity pre členské štáty, aby sa predišlo nespravodlivému financovaniu výdavkov z fondov.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Okrem toho odchylne od článku 12 ods. 2 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa celková nevyužitá suma krízovej rezervy, ktorá je k dispozícii ku koncu roka 2020, prenesie do roku 2021 bez toho, aby sa vrátila do rozpočtových riadkov vzťahujúcich sa na opatrenia uvedené v článku 5 ods. 2 písm. c), a sprístupní sa na účely financovania poľnohospodárskej rezervy.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1– pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Miera úpravy sa vzťahuje iba na priame platby presahujúce 2 000 EUR, ktoré sa majú poskytnúť poľnohospodárom za príslušný kalendárny rok.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia môže do 1. decembra kalendárneho roka, na ktorý sa vzťahuje miera úpravy, na základe nových informácií prijať vykonávacie akty, ktorými sa prispôsobuje úroveň úpravy stanovená v súlade s odsekom 1. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 101 ods. 2.

2.  Komisia môže do 1. novembra kalendárneho roka, na ktorý sa vzťahuje miera úpravy, na základe nových informácií prijať vykonávacie akty, ktorými sa prispôsobuje úroveň úpravy stanovená v súlade s odsekom 1. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 101 ods. 2.

Odôvodnenie

Úprava finančnej disciplíny sa musí uskutočniť tak, aby sa platby mohli previesť včas.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  v roku 2021: 1 % sumy podpory z EPFRV na celé obdobie trvania strategického plánu SPP.

a)  v roku 2021: 2 % sumy podpory z EPFRV na celé obdobie trvania strategického plánu SPP.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  v roku 2022: 1 % sumy podpory z EPFRV na celé obdobie trvania strategického plánu SPP.

b)  v roku 2022: 2 % sumy podpory z EPFRV na celé obdobie trvania strategického plánu SPP.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  v roku 2023: 1% sumy podpory z EPFRV na celé obdobie trvania strategického plánu SPP.

c)  v roku 2023: 2 % sumy podpory z EPFRV na celé obdobie trvania strategického plánu SPP.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Úroky vzniknuté zo zálohových platieb sa použijú na daný strategický plán SPP a odpočítajú sa zo sumy verejných výdavkov uvedených v konečnom vyhlásení o výdavkoch.

4.  Úroky vzniknuté zo zálohových platieb sa použijú na daný strategický plán SPP alebo na program regionálnej intervencie a odpočítajú sa zo sumy verejných výdavkov uvedených v konečnom vyhlásení o výdavkoch.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Priebežné platby sa vyplácajú na každý strategický plán SPP. Vypočítajú sa uplatnením miery príspevku za každý typ intervencie na vynaložené verejné výdavky súvisiace s touto intervenciou, ako sa uvádza v článku 85 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP].

1.  Priebežné platby sa vyplácajú na každý strategický plán SPP, prípadne na každý program regionálnej intervencie. Vypočítajú sa uplatnením miery príspevku za každý typ intervencie na vynaložené verejné výdavky súvisiace s touto intervenciou, ako sa uvádza v článku 85 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP].

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak sa finančné nástroje implementujú v súlade s článkom 52 nariadenia (EÚ) …/… [VN], vyhlásenie o výdavkoch zahŕňa celkové sumy, ktoré riadiaci orgán poskytol konečným príjemcom, alebo ak ide o záruky, sumy, ktoré vyčlenil podľa dohody zakotvenej v záručných zmluvách, ako sa uvádza v [článku 74 ods. 5 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) …/… o strategických plánoch SPP – pravidlá oprávnenosti alebo finančné nástroje].

3.  Ak sa finančné nástroje implementujú v súlade s článkom 53 ods. 1 nariadenia (EÚ) …/… [VN], vyhlásenie o výdavkoch zahŕňa celkové sumy, ktoré riadiaci orgán poskytol konečným príjemcom, alebo ak ide o záruky, sumy, ktoré vyčlenil podľa dohody zakotvenej v príslušných záručných zmluvách, ako sa uvádza v [článku 74 ods. 5 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) …/… o strategických plánoch SPP – pravidlá oprávnenosti alebo finančné nástroje].

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak sa finančné nástroje implementujú v súlade s článkom 52 nariadenia (EÚ) …/… [VN], vyhlásenia o výdavkoch, ktoré zahŕňajú výdavky na finančné nástroje, sa predkladajú v súlade s týmito podmienkami:

4.  Ak sa finančné nástroje implementujú v súlade s článkom 53 ods. 2 nariadenia (EÚ) …/… [VN], vyhlásenia o výdavkoch, ktoré zahŕňajú výdavky na finančné nástroje, sa predkladajú v súlade s týmito podmienkami:

Odôvodnenie

Mal by sa uviesť odkaz na článok 53 ods. 2 VN o finančných nástrojoch, za ktorých spravovanie zodpovedá riadiaci orgán.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Po prijatí poslednej výročnej správy o výkonnosti dosiahnutej pri vykonávaní strategického plánu SPP Komisia vyplatí zostatok s výhradou dostupnosti prostriedkov, a to na základe platného finančného plánu na úrovni typov intervencií EPFRV, ročných účtov za posledný rok vykonávania strategického plánu SPP a príslušného rozhodnutia o schválení účtov. Tieto účty sa predložia Komisii najneskôr do šiestich mesiacov od konečného termínu oprávnenosti výdavkov podľa článku 80 ods. 3 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP], pričom musia zahŕňať výdavky, ktoré platobná agentúra vynaložila k poslednému termínu oprávnenosti výdavkov.

1.  Po prijatí poslednej výročnej správy o výkonnosti dosiahnutej pri vykonávaní strategického plánu SPP Komisia vyplatí zostatok s výhradou dostupnosti prostriedkov, a to na základe platného finančného plánu na úrovni typov intervencií EPFRV, ročných účtov za posledný rok vykonávania strategického plánu SPP alebo prípadne programu regionálnej intervencie a príslušného rozhodnutia o schválení účtov. Tieto účty sa predložia Komisii najneskôr do šiestich mesiacov od konečného termínu oprávnenosti výdavkov podľa článku 80 ods. 3 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP], pričom musia zahŕňať výdavky, ktoré platobná agentúra vynaložila k poslednému termínu oprávnenosti výdavkov.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia automaticky zruší ktorúkoľvek časť rozpočtového záväzku na intervencie v záujme rozvoj vidieka v rámci strategického plánu SPP, ktorá sa nepoužila na zálohové platby ani na priebežné platby, alebo v súvislosti s ktorou sa Komisii nepredložilo nijaké vyhlásenie o výdavkoch spĺňajúce požiadavky stanovené v článku 30 ods. 3 v súvislosti s výdavkami vynaloženými do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku rozpočtového záväzku.

1.  Komisia automaticky zruší ktorúkoľvek časť rozpočtového záväzku na intervencie v záujme rozvoja vidieka v rámci strategického plánu SPP, ktorá sa nepoužila na zálohové platby ani na priebežné platby, alebo v súvislosti s ktorou sa Komisii nepredložilo nijaké vyhlásenie o výdavkoch spĺňajúce požiadavky stanovené v článku 30 ods. 3 v súvislosti s výdavkami vynaloženými do 31. decembra tretieho roka nasledujúceho po roku rozpočtového záväzku.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výdavky uvedené v článku 5 ods. 2 a článku 6 môžu byť financované z prostriedkov Únie, len ak:

Výdavky uvedené v článku 5 ods. 2 a článku 6 môžu byť financované z prostriedkov Únie, len ak boli vynaložené akreditovanými platobnými agentúrami a:

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  boli vynaložené akreditovanými platobnými agentúrami;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak v rámci výročného schvaľovania výkonnosti uvedeného v článku 52 Komisia zistí, že rozdiel medzi deklarovanými výdavkami a sumou zodpovedajúcou príslušnému vykázanému výstupu prekračuje 50 % a členský štát nedokáže poskytnúť riadne odôvodnenie, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa pozastavia mesačné platby uvedené v článku 19 ods. 3 alebo priebežné platby uvedené v článku 30.

Ak v rámci výročného schvaľovania výkonnosti uvedeného v článku 52 Komisia zistí, že rozdiel medzi deklarovanými výdavkami a sumou zodpovedajúcou príslušnému vykázanému výstupu prekračuje 50 % v prípade intervencií, na ktoré sa nevzťahuje článok 68 [nariadenia o strategických plánoch SPP],a členský štát nedokáže poskytnúť odôvodnenie, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa pozastavia mesačné platby uvedené v článku 19 ods. 3 alebo priebežné platby uvedené v článku 30.

Odôvodnenie

Na to, aby Komisia mohla zohľadniť odôvodnenia členských štátov, je potrebná skutočná flexibilita. Príkladom môžu byť nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré treba brať do úvahy za každých okolností.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá týkajúce sa miery pozastavenia platieb.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pravidlá týkajúce sa miery pozastavenia platieb by sa mali stanoviť v tomto nariadení. Preto by sa mal tento pododsek vypustiť.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia ďalšie pravidlá týkajúce sa prvkov akčných plánov a postup zavedenia akčných plánov. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 101 ods. 3.

Pravidlá týkajúce sa prvkov akčných plánov a postup zavedenia akčných plánov sú takéto [podrobne ich uvedie Komisia].

Odôvodnenie

Pravidlá týkajúce sa akčných plánov by mali byť v základnom akte, nie vo vykonávacích aktoch.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak členský štát nepredloží alebo nevykoná akčný plán uvedený v odseku 1, alebo ak je predmetný akčný plán zjavne nedostatočný na nápravu situácie, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými pozastaví mesačné platby uvedené v článku 19 ods. 3 alebo priebežné platby uvedené v článku 30.

Ak členský štát nepredloží alebo nevykoná akčný plán uvedený v odseku 1, alebo ak je predmetný akčný plán zjavne nedostatočný na nápravu situácie, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými pozastaví mesačné platby uvedené v článku 19 ods. 3 alebo priebežné platby uvedené v článku 30. Kritériá dostatočnosti akčných plánov zahŕňajú: [podrobne ich vyplní Komisia]

Odôvodnenie

Kritériá dostatočnosti akčných plánov by sa mali zahrnúť do základného aktu.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 39 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o pravidlá týkajúce sa miery a trvania pozastavenia platieb a podmienok refundácie alebo zníženia uvedených súm so zreteľom na viacročné monitorovanie výkonnosti.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Do základného aktu by sa mali zahrnúť kritériá miery a trvania pozastavenia platieb. Preto by sa mal tento pododsek vypustiť.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pozastavenie sa uplatňuje v súlade so zásadou proporcionality na príslušné výdavky vynaložené členským štátom, v ktorom sa vyskytli nedostatky, a to počas obdobia, ktoré sa stanoví vo vykonávacích aktoch uvedených v prvom pododseku a ktoré neprekročí 12 mesiacov. Ak sú podmienky na pozastavenie naďalej splnené, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými predĺži uvedené obdobie o ďalšie obdobia nepresahujúce spolu 12 mesiacov. Pozastavené sumy sa zohľadnia pri prijímaní vykonávacích aktov uvedených v článku 53.

Pozastavenie sa uplatňuje v súlade so zásadou proporcionality na príslušné výdavky vynaložené členským štátom, v ktorom sa vyskytli vážne nedostatky, a nie na celý balík finančných prostriedkov, a to počas obdobia, ktoré neprekročí 12 mesiacov. Ak sú podmienky na pozastavenie naďalej splnené, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými predĺži uvedené obdobie o ďalšie obdobia nepresahujúce spolu 12 mesiacov. Pozastavené sumy sa zohľadnia pri prijímaní vykonávacích aktov uvedených v článku 53.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pred 1. decembrom, najskôr však od 16. októbra vyplácať preddavky až do výšky 50 % v prípade intervencií vo forme priamych platieb;

a)  pred 1. decembrom, najskôr však od 16. októbra vyplácať preddavky až do výšky 75 % v prípade intervencií vo forme priamych platieb;

Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že intervencie oboch pilierov podliehajú tomu istému plánu SPP, harmonizovaným harmonogramom a percentuálnym podielom pre preddavky medzi intervenciami vo forme priamych platieb a intervenciami v záujme rozvoja vidieka, môžu viesť k dosiahnutiu cieľa zjednodušenia.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade naliehavej situácie Komisia môže na vyriešenie konkrétnych problémov súvisiacich s uplatňovaním tohto článku prijať vykonávacie akty. Uvedené vykonávacie akty sa môžu odchyľovať od odseku 2, avšak len v miere a počas obdobia, ktoré sú na to nevyhnutne potrebné.

V prípade naliehavej situácie Komisia môže na vyriešenie konkrétnych problémov súvisiacich s uplatňovaním tohto článku prijať vykonávacie akty, a to v čo najkratšom čase. Uvedené vykonávacie akty sa môžu odchyľovať od odseku 2, avšak len v miere a počas obdobia, ktoré sú na to nevyhnutne potrebné.

Odôvodnenie

Možnosť uplatniť vykonávací akt v prípade krízovej situácie v čo najkratšom čase je veľmi dôležitá. Proces súvisiaci s uplatnením vykonávacieho aktu nie je pre prijímateľov, ktorí zápasia s finančnými problémami, dostatočne rýchly. S cieľom pomôcť poľnohospodárom a uľahčiť ich situáciu by nemalo dochádzať k odkladom alebo neistotám pre členské štáty a prijímateľov.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia každé dva roky predkladá správu o vykonávaní tohto článku Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Komisia každé dva roky v súlade s článkom 7 predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o podmienky, za ktorých sa majú kompenzovať určité typy výdavkov a príjmov v rámci fondov.

Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o podmienky týkajúce sa podrobností vyhlásení o výdavkoch, za ktorých sa majú kompenzovať určité typy výdavkov a príjmov v rámci fondov.

Odôvodnenie

Navrhovaná právomoc je príliš široká. Mala by sa obmedziť, napríklad na podmienky vyhlásenia o výdavkoch, v opačnom prípade by umožnila zamedziť všetkým výdavkom na opatrenia pomoci v rámci schváleného strategického plánu SPP.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté kontroly vykonávané členskými štátmi podľa vnútroštátnych právnych predpisov, iných právnych predpisov a správnych opatrení alebo článku 287 zmluvy, ako aj všetky kontroly organizované na základe článku 322 zmluvy alebo na základe nariadenia Rady (Euratom, ES) č. 2185/96, môže Komisia v členských štátoch organizovať kontroly, najmä s cieľom overiť:

Bez toho, aby boli dotknuté kontroly vykonávané členskými štátmi podľa vnútroštátnych právnych predpisov, iných právnych predpisov a správnych opatrení alebo článku 287 zmluvy, ako aj všetky kontroly organizované na základe článku 322 zmluvy alebo na základe nariadenia Rady (Euratom, ES) č. 2185/96, môže Komisia v členských štátoch organizovať kontroly s výnimkou kondicionality, najmä s cieľom overiť:

Odôvodnenie

Postupy a pravidlá kontroly sú zavedené vo vzťahu ku kondicionalite a rozširovaniu kontroly na konečného prijímateľa, čo je v rozpore s úsilím o zjednodušenie. V tomto článku je preto nutné uviesť, že uvedené postupy a pravidlá nezahŕňajú kondicionalitu.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia o osobitné povinnosti, ktoré majú členské štáty splniť podľa tejto kapitoly, a o pravidlá, najmä pokiaľ ide o kritériá na určenie prípadov nezrovnalostí v zmysle nariadenia (EÚ, Euratom) č. 2988/95 a iných prípadov nesúladu s podmienkami stanovenými členskými štátmi v strategickom pláne SPP, ktoré sa musia oznámiť, a pokiaľ ide o údaje, ktoré sa majú poskytnúť.

1.  Komisia je v súlade s článkom 100 splnomocnená prijímať delegované akty na doplnenie tohto nariadenia, pokiaľ ide o údaje, ktoré sa majú poskytnúť na účely úradu OLAF.

Odôvodnenie

Tento článok by sa mal namiesto používania výrazov ako „osobitné povinnosti“ zamerať na podrobnejšie delegovanie právomocí. Namiesto použitia výrazu „delegované akty s osobitnými povinnosťami“ by sa malo delegovanie právomocí vymedziť presnejšie. V prípade informačných potrieb úradu OLAF je takéto vymedzenie možné. Na zabezpečenie subsidiarity by mala úloha vymedzenia nezrovnalostí takisto pripadnúť členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto článku.

Odôvodnenie

Keďže nový model vykonávania SPP je založený na výkonnosti, čo by mohlo viesť k finančným opravám, EP a Rada by mali byť pravidelne informované o vykonávaní určitých ustanovení.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto článku.

Odôvodnenie

Keďže nový model vykonávania SPP je založený na výkonnosti, čo by mohlo viesť k finančným opravám, EP a Rada by mali byť pravidelne informované o vykonávaní určitých ustanovení.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 2– pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty odpočítajú všetky sumy, ktoré boli neoprávnene vyplatené prijímateľovi v dôsledku existujúcich nezrovnalostí, z akýchkoľvek budúcich platieb prijímateľovi zo strany platobnej agentúry podľa podmienok stanovených v tomto článku.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa zistí, že prijímatelia sa dopustili nezrovnalostí a iných prípadov nesúladu s podmienkami intervencií na rozvoj vidieka uvedenými v strategickom pláne SPP, členské štáty pristúpia k finančným úpravám a úplne alebo čiastočne zrušia príslušné financovanie Úniou. Členské štáty zohľadňujú povahu a závažnosť zisteného nesúladu, ako aj úroveň finančnej straty pre EPFRV.

Ak sa zistí, že prijímatelia sa dopustili nezrovnalostí a iných prípadov nesúladu s podmienkami intervencií na rozvoj vidieka uvedenými v strategickom pláne SPP alebo v programe regionálnej intervencie, členské štáty pristúpia k finančným úpravám a úplne alebo čiastočne zrušia príslušné financovanie Úniou. Členské štáty zohľadňujú povahu a závažnosť zisteného nesúladu, ako aj úroveň finančnej straty pre EPFRV.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zrušené sumy financovania Úniou z EPFRV a vymožené sumy, ako aj súvisiace úroky sa znova pridelia na ostatné intervencie na rozvoj vidieka v rámci strategického plánu SPP. Zrušené alebo vymožené finančné prostriedky Únie však môžu členské štáty opätovne použiť iba na operáciu na rozvoj vidieka v rámci národného strategického plánu SPP a pod podmienkou, že sa tieto prostriedky opätovne nepridelia na operácie na rozvoj vidieka, ktoré boli predmetom finančnej úpravy.

Zrušené sumy financovania Úniou z EPFRV a vymožené sumy, ako aj súvisiace úroky sa znova pridelia na ostatné intervencie na rozvoj vidieka v rámci strategického plánu SPP alebo príslušného programu regionálnej intervencie. Zrušené alebo vymožené finančné prostriedky Únie však môžu členské štáty opätovne použiť iba na operáciu na rozvoj vidieka v rámci národného strategického plánu SPP a pod podmienkou, že sa tieto prostriedky opätovne nepridelia na operácie na rozvoj vidieka, ktoré boli predmetom finančnej úpravy.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty odpočítajú všetky sumy, ktoré boli neoprávnene vyplatené prijímateľovi v dôsledku existujúcich nezrovnalostí, z akýchkoľvek budúcich platieb prijímateľovi zo strany platobnej agentúry podľa podmienok stanovených v tomto článku.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 58 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú úroveň kontroly potrebnú na účinné riadenie rizík.

Členské štáty zabezpečujú úroveň kontrol, ktorá je finančne a administratívne úmerná účinnému riadeniu rizík, a to v podobe, ktorú uznajú za najvhodnejšiu.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia, členské štáty prijmú účinné a primerané opatrenia, aby sa zabránilo obchádzaniu ustanovení práva Únie a zabezpečilo, aby sa na základe právnych predpisov v sektore poľnohospodárstva neposkytovali nijaké výhody v prospech fyzických alebo právnických osôb, pri ktorých sa zistilo, že v rozpore s cieľmi uvedených právnych predpisov sa podmienky požadované na získanie takýchto výhod vytvorili umelo.

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia, členské štáty prijmú účinné a primerané opatrenia, aby sa zabránilo obchádzaniu ustanovení práva Únie a zabezpečilo, aby sa na základe právnych predpisov v sektore poľnohospodárstva neposkytovali nijaké výhody v prospech fyzických alebo právnických osôb, pri ktorých sa zistilo, že v rozpore s cieľmi uvedených právnych predpisov sa podmienky požadované na získanie takýchto výhod vytvorili umelo. Členské štáty môžu uviesť ďalšie a podrobnejšie vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa umelo vytvorených podmienok.

Odôvodnenie

Tento článok sa v praxi preukázal ako neúčinný, pokiaľ ide o naplnenie dôkazného bremena potrebného na preukázanie obchádzania a prijatie vhodných opatrení. V prípade, že nedôjde k úprave tohto článku, členské štáty by mali mať možnosť uviesť ďalšie a podrobnejšie vnútroštátne právne predpisy.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  „systém identifikácie a registrácie zvierat“ je systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka stanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/200033 alebo systém identifikácie a registrácie oviec a kôz stanovený nariadením Rady (ES) č. 21/200434;

c)  „systém identifikácie a registrácie zvierat“ je systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka stanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/200033 alebo systém identifikácie a registrácie oviec a kôz stanovený nariadením Rady (ES) č. 21/200434 alebo systém identifikácie a registrácie ošípaných stanovený smernicou Rady 2008/71/ES, či iné používané databázy zvierat.

_________________

_________________

33 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1).

33 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1).

34 Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8).

34 Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8).

Odôvodnenie

„Systém identifikácie a registrácie zvierat“ nezahŕňa ošípané. S cieľom predísť oznamovaniu jednej informácie dvakrát by sa okrem uvedeného systému mali používať aj iné databázy zvierat vytvorené členskými štátmi, a to aj v prípade, že nie sú určené na identifikáciu jednotlivých druhov zvierat.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 4 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  systém „bez žiadosti“ je aplikačný systém na účely intervencií zameraných na plochy alebo zvieratá, v ktorom sú všetky údaje požadované zo strany správnych orgánov, ktoré sa týkajú aspoň jednotlivých plôch alebo zvierat, na ktoré sa žiada pomoc, k dispozícii v úradných počítačových databázach spravovaných členským štátom.

f)  systém „bez žiadosti“ je vopred vyplnený systém alebo iný typ aplikačného systému na účely intervencií zameraných na plochy alebo zvieratá, v ktorom sú všetky údaje požadované zo strany správnych orgánov, ktoré sa týkajú aspoň jednotlivých plôch alebo zvierat, na ktoré sa žiada pomoc, k dispozícii v úradných počítačových databázach spravovaných členským štátom. Systém „bez žiadosti“ umožňuje správnemu orgánu poskytovať platby poľnohospodárom týkajúce sa všetkých intervencií a opatrení, na ktoré je poľnohospodár oprávnený na základe údajov uvedených v úradných počítačových databázach, do ktorých môže poľnohospodár v prípade potreby doplniť dodatočné informácie.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie toho, aby členské štáty mohli využívať svoje informačné systémy a všetky informácie tým najvhodnejším spôsobom a aby čo najpraktickejšie uľahčili situáciu poľnohospodárom, je potrebné zdôrazniť mieru subsidiarity.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Do údajov a dokumentov uvedených v prvom pododseku týkajúcich sa aktuálneho kalendárneho roka alebo hospodárskeho roka a predchádzajúcich desiatich kalendárnych alebo hospodárskych rokov sa musí dať nahliadnuť prostredníctvom digitálnych databáz príslušného orgánu členského štátu.

Do údajov a dokumentov uvedených v prvom pododseku týkajúcich sa aktuálneho kalendárneho roka alebo hospodárskeho roka a predchádzajúcich desiatich kalendárnych alebo hospodárskych rokov sa musí dať nahliadnuť prostredníctvom digitálnych databáz príslušného orgánu členského štátu. Relevantné informácie z databázy sa môžu poskytnúť aj vo forme zhrnutí.

Odôvodnenie

Náklady na uchovávanie všetkých potrebných údajov vyvolávajú obavy. Zabezpečenie prístupnosti k údajom a dokumentom na obdobie desiatich rokov môže byť veľmi nákladné. Podobné a relevantné informácie možno poskytovať oveľa lacnejším spôsobom vo forme zhrnutí.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  obsahoval všetky informácie, ktoré sú relevantné pre vykazovanie ukazovateľov uvedených v článku 7 nariadenia (EÚ) …/… [nariadenie o strategických plánoch SPP].

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V písmene d) sa uvádza, že systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS) obsahuje všetky informácie, ktoré sú relevantné pre vykazovanie ukazovateľov uvedených v článku 7 nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o strategických plánoch SPP]. To znamená, že systém LPIS musí obsahovať zložky za každý rok, ktoré sa musia uchovávať 10 rokov, a preto je veľmi nákladný. Systém LPIS by mal obsahovať iba základné informácie týkajúce sa plôch, ktoré sú pripravené na prenos do iných databáz.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 68 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zriadia a prevádzkujú systém monitorovania plôch.

1.  Členské štáty zriadia a prevádzkujú systém monitorovania plôch. Na základe náležite opodstatnených dôvodov môže Komisia poskytnúť prechodné obdobie týkajúce sa systému monitorovania plôch tým členský štátom, ktoré v posledných rokoch nepoužívali systém diaľkového snímania.

Odôvodnenie

V súvislosti s novým povinným systémom monitorovania plôch by malo byť pre členské štáty, ktoré v minulosti nepoužívali systém diaľkového snímania, poskytnuté prechodné obdobie, aby tieto členské štáty dostali príležitosť dokončiť vývoj systému a zabezpečiť jeho fungovanie v praxi.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  stanovujú kontrolnú vzorku v prípade kontrol uvedených písmene a), ktoré sa majú vykonávať každý rok na základe analýzy rizika, pričom musia obsahovať náhodnú zložku, a zabezpečujú, aby sa kontrolná vzorka vzťahovala minimálne na 1 % prijímateľov pomoci stanovenej v hlave III kapitole 1 oddiele 2 nariadenia (EÚ).../... [nariadenie o strategických plánoch SPP].

d)  stanovujú kontrolnú vzorku v prípade kontrol uvedených písmene a), ktoré sa majú vykonávať každý rok na základe analýzy rizika, pričom musia obsahovať náhodnú zložku, a zabezpečujú, aby sa kontrolná vzorka vzťahovala minimálne na 1 % prijímateľov pomoci stanovenej v hlave III kapitole 1 oddiele 2 nariadenia (EÚ).../... [nariadenie o strategických plánoch SPP]. odchylne od predchádzajúceho bodu sa členské štáty môžu rozhodnúť pre zníženie minimálnej miery kontroly vo výške 0,5 % na úrovni jednotlivých aktov alebo noriem, alebo skupín aktov či noriem, a to v prípade, ak miera nesúladu, zistená počas kontroly náhodnej vzorky na mieste, neprekročí za predchádzajúce dva roky nároku 2 %.

Odôvodnenie

V prípade, že sa v predchádzajúcich rokoch zistí nízka úroveň nesúladu, minimálna miera kontroly by sa mala v rámci systému kondicionality znížiť na 1 %.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 85 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zabezpečia, aby sa v prípade, keď k nesúladu došlo v dôsledku vyššej moci, neuplatňovala správna sankcia.

c)  zabezpečia, aby sa v týchto prípadoch neuplatňovala správna sankcia:

 

i)  ak k nesúladu došlo v dôsledku vyššej moci;

 

ii)  ak je nesúlad zapríčinený chybou príslušného orgánu alebo iného orgánu a ak túto chybu osoba dotknutá správnou sankciou nemohla odhaliť pri náležitej starostlivosti;

 

iii)  ak dotknutá osoba môže príslušnému orgánu uspokojivo dokázať, že nie je zodpovedná za nesúlad s povinnosťami uvedenými v odseku 1, alebo ak sa príslušný orgán inak presvedčí o tom, že dotknutá osoba nie je zodpovedná;

Odôvodnenie

V článku 85 ods. 2 písm. c) sa uvádza, že správna sankcia sa neuplatňuje v prípade, ak k nesúladu došlo v dôsledku vyššej moci. V článku 57 ods. 3 sa uvádzajú aj iné prípady, v ktorých sa sankcie neuplatňujú, napríklad v prípade, že je nesúlad spôsobený chybou zo strany príslušného orgánu. Všetky ostatné body článku 57 ods. 3 by sa mali vzťahovať aj na systém kondicionality.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 86 – odsek 1– pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V členských štátoch, v ktorých sa uplatňuje dobrovoľná viazaná podpora týkajúca sa zvierat a podpora rozvoja vidieka týkajúca sa zvierat, by sa správna sankcia, založená na nesúlade so zákonnými požiadavkami na riadenie týkajúce sa zvierat, mala uplatňovať iba v rámci dobrovoľne viazanej podpory týkajúcej sa zvierat a podpory rozvoja vidieka týkajúcej sa zvierat. Rovnako by sa správna sankcia, založená na nesúlade so zákonnými požiadavkami na riadenie vzťahujúce sa na plochu a/alebo správne poľnohospodárske a environmentálne normy, mala uplatňovať len na priame platby na plochu a na podporu rozvoja vidieka vzťahujúcu sa na plochu.

Odôvodnenie

Sankcie týkajúce sa krížového plnenia nie sú v súčasnosti spravodlivé ani primerané, najmä v prípade poľnohospodárov v rôznych výrobných odvetviach (chov hospodárskych zvierat/rastlinná výroba). Napríklad poľnohospodárske podniky s iba malým počtom zvierat, ale stovkami hektárov pôdy nedodržiavajú požiadavky krížového plnenia súvisiaceho so zvieratami a keď sa pokuta vzťahuje na všetky priame platby na plochu a platby na rozvoj vidieka, zdá sa, že sankcia je príliš veľká vo vzťahu k počtu zvierat. To platí aj naopak, teda pre farmy s malou hektárovou výmerou, ale veľkým množstvom zvierat. Táto nespravodlivá situácia by sa mala zmeniť v systéme podmienenosti. Za prvým pododsekom článku 86 ods. 1 by sa preto mal vložiť nový pododsek, ktorý sa bude vzťahovať na tie členské štáty, v ktorých sa uplatňuje dobrovoľná viazaná podpora týkajúca sa zvierat a podpora rozvoja vidieka týkajúca sa zvierat.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 86 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri výpočte uvedených znížení a vylúčení sa zohľadňuje závažnosť, rozsah, trvanie, opakovanie alebo úmyselnosť zisteného nesúladu. Udelené sankcie musia byť odrádzajúce a primerané a v súlade s kritériami uvedenými v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

Pri výpočte uvedených znížení a vylúčení sa zohľadňuje závažnosť, rozsah, trvanie alebo opakovanie zisteného nesúladu. Udelené sankcie musia byť odrádzajúce a primerané a v súlade s kritériami uvedenými v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

Odôvodnenie

Posudzovanie úmyselnosti sa ukázalo ako mimoriadne náročné a mohlo by viesť k nejednoznačným výkladom, na základe ktorých by sa k poľnohospodárom nepristupovalo rovnakým spôsobom. Treba tiež zohľadniť aj skutočnosť, že pojem „úmyselnosť“ sa nevzťahuje na schémy pomoci (pozri článok 57 ods. 3 prvý pododsek, v ktorom sa pojem „úmyselnosť“ neuvádza).

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 86 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade nesúladu z dôvodu nedbanlivosti predstavuje percentuálna miera zníženia spravidla 3 % z celkovej výšky platieb uvedených v odseku 1 tohto článku.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V odseku sa uvádza dosť striktné všeobecné pravidlo týkajúce sa sankcií (vo výške 3 %). Uvedený odsek by sa mal vypustiť alebo by sa v ňom mali uviesť sankcie vo výške 1 %, 3 % a 5 %.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 86 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu zriadiť systém včasného varovania uplatňujúci sa na jednotlivé prípady nesúladu, ktorý sa vyskytuje po prvý raz a ktorý vzhľadom na svoju malú závažnosť, rozsah a trvanie nepovedie k zníženiu alebo vylúčeniu. Ak sa pri následnej kontrole konštatuje, že počas po sebe nasledujúcich troch kalendárnych rokov nedošlo k náprave nesúladu, zníženie podľa prvého pododseku sa uplatní spätne.

Členské štáty môžu zriadiť systém včasného varovania uplatňujúci sa na jednotlivé prípady nesúladu, ktorý sa vyskytuje po prvý raz a ktorý vzhľadom na svoju malú závažnosť, rozsah a trvanie nepovedie k zníženiu alebo vylúčeniu. Ak sa pri následnej kontrole konštatuje, že počas po sebe nasledujúcich troch kalendárnych rokov nedošlo k náprave nesúladu, zníženie podľa prvého pododseku sa uplatní na rok, v ktorom sa zistilo, že k náprave nesúladu nedošlo.

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o systém včasného varovania, správne sankcie by sa nemali uplatňovať spätne, pretože takéto sankcie predstavujú komplikácie pre poľnohospodárov, ako aj pre správu. Z tohto dôvodu by malo byt postačujúce uplatniť sankciu iba na rok, v ktorom sa zistilo, že k náprave nesúladu nedošlo.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 86 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky medzi jednotlivými členskými štátmi a pritom zaistiť účinnosť a odradzujúci účinok systému sankcií, musí byť Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 100 tohto nariadenia na doplnenie tohto nariadenia o ďalšie pravidlá týkajúce sa uplatňovania a výpočtu sankcií.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Členské štáty by mali byť od momentu prijatia horizontálneho nariadenia informované o všetkých pravidlách týkajúcich sa správnych sankcií. Ďalšia regulácia prostredníctvom delegovaných aktov nepodporuje subsidiaritu a komplikuje proces prípravy plánu SPP.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 88 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty pravidelne informujú Komisiu o uplatňovaní integrovaného systému podľa hlavy IV kapitoly II. Komisia organizuje k tejto téme výmenu názorov s členskými štátmi.

2.  Členské štáty organizujú výmeny názorov o integrovanom systéme podľa hlavy IV kapitoly II s členskými štátmi.

Odôvodnenie

Z uvedeného článku nie je jednoznačné, aké informácie a v akom období Komisia očakáva v súvislosti s uplatňovaním systému IACS. Z tohto dôvodu by sa mala táto informácia upresniť.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 1 – písmeno a – bod vii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

vii)  informácií o opatreniach prijatých podľa článku 57;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Z uvedeného článku nie je jednoznačné, aké informácie očakáva Komisia v súvislosti s uplatňovaním ochrany finančných záujmov Únie, a preto by sa mala táto informácia upresniť.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  notifikácií členských štátov Komisii o informáciách, dokumentoch, štatistických údajoch a správach, ako aj termínov a metód ich notifikovania.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pri plánovaní dátových systémov je veľmi dôležité vopred vedieť, aké informácie, dokumenty atď. sa majú oznamovať a aké sú termíny a metódy uvedených notifikácií.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 96

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 96

vypúšťa sa

Uverejňovanie informácií týkajúcich sa prijímateľov

 

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa každoročne následne zverejňovali prijímatelia prostriedkov z fondov v súlade s [článkom 44 ods. 3 až 5 nariadenia (EÚ) …/…VN] a odsekmi 2, 3 a 4 tohto článku.

 

2.  [Článok 44 ods. 3 až 5 nariadenia (EÚ) …/…VN)] sa v relevantných prípadoch uplatňuje aj v súvislosti s prijímateľmi EPFRV a EPZF; sumy zodpovedajúce vnútroštátnemu príspevku a miere spolufinancovania podľa článku 44 ods. 3 písm. h) a i) uvedeného nariadenia sa však neuplatňujú na EPZF.

 

3.  Na účely tohto článku:

 

  „operácia“ je opatrenie alebo intervencia;

 

  „miesto“ je obec, v ktorej má prijímateľ sídlo alebo je v nej zaregistrovaný, prípadne poštové smerovacie číslo alebo jeho časť, ktoré túto obec identifikujú.

 

4.  Informácie uvedené v článku 44 ods. 3 až 5 uvedeného nariadenia sa sprístupnia na osobitnom webovom sídle každého členského štátu. Dostupné zostanú počas dvoch rokov odo dňa ich pôvodného uverejnenia.

 

Členské štáty nesmú uverejniť informácie uvedené v článku 44 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia (EÚ).../... [VN], ak je výška pomoci, ktorú prijímateľ dostane v jednom roku, rovná alebo nižšia ako 1 250 EUR.

 

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 96 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 96a

 

Zverejňovanie prijímateľov

 

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa každoročne ex post zverejňovali prijímatelia pomoci z fondov. Zverejnenie obsahuje:

 

a)   meno/názov prijímateľa, a to:

 

i)  meno a priezvisko, ak je prijímateľom fyzická osoba;

 

ii)  úplný právny názov v zaregistrovanej podobe, ak je prijímateľom právnická osoba s autonómnou právnou subjektivitou podľa právnych predpisov dotknutého členského štátu;

 

iii)  úplný názov združenia v zaregistrovanej podobe alebo inak oficiálne uznanej podobe, ak je prijímateľom združenie bez vlastnej právnej subjektivity;

 

b)  obec, v ktorej má prijímateľ sídlo alebo je zaregistrovaný, prípadne poštové smerovacie číslo alebo jeho časť, ktoré túto obec identifikujú;

 

c)  objemy platieb zodpovedajúce každému opatreniu financovanému z fondov, ktoré jednotliví prijímatelia dostali v dotknutom rozpočtovom roku;

 

d)  povahu a opis opatrení financovaných z každého z fondov, na základe ktorých sa poskytuje platba uvedená v písmene c).

 

Informácie uvedené v prvom pododseku sa sprístupnia na jedinej webovej stránke na členský štát. Dostupné zostanú počas dvoch rokov odo dňa ich pôvodného uverejnenia.

 

2.  Pokiaľ ide o platby zodpovedajúce opatreniam financovaným z EPFRV, ako sa uvádza v odseku 1 prvom pododseku písm. c), zodpovedajú sumy, ktoré sa zverejňujú, celkovému verejnému financovaniu vrátane príspevku Únie a vnútroštátneho príspevku.

 

3.  Členské štáty nesmú zverejniť meno/názov prijímateľa, ako sa stanovuje v prvom pododseku písm. a), ak je výška pomoci, ktorú prijímateľ dostane v jednom roku, rovná alebo nižšia ako 1 250 EUR.

Odôvodnenie

Vzhľadom na značnú administratívnu záťaž, ktorá by vznikla v dôsledku navrhovaného systému, by bolo lepšie zachovať súčasný systém zverejňovania prijímateľov prostriedkov z EPZF a EPFRV (ročné zverejňovanie, povinnosť platobnej agentúry zverejňovať údaje, súčasný zoznam údajov, jednotná webová stránka pre EPFRV a EPZF), a to iba na základe horizontálneho nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 103 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená podľa potreby prijať delegované akty v súlade s článkom 101 na doplnenie tohto nariadenia o výnimky z pravidiel stanovených v tomto nariadení, ako aj o doplnenia týchto pravidiel.

Komisia je splnomocnená podľa potreby prijať delegované akty v súlade s článkom 101 na doplnenie tohto nariadenia o výnimky z pravidiel stanovených v tomto nariadení, ako aj o doplnenia týchto pravidiel. Tieto akty sa vypracujú hneď, ako to bude potrebné.

Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že situáciu nie je možné predvídať vopred a s cieľom pomôcť prijímateľom, môže dôjsť k potrebe stanovenia veľkého množstva výnimiek a pod.. Tieto akty by sa mali vypracovať čo najskôr a hneď, ako to bude potrebné.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 104 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Uplatňuje sa od 1. januára 2023.

Odôvodnenie

Dátum začiatku uplatňovania stanovený na rok 2021 bude ťažké dosiahnuť vzhľadom na to, že vykonávacie pravidlá sa musia prijať včas, sú k dispozícii potrebné finančné prostriedky a poskytuje sa dostatok času na vývoj nových IT systémov (monitorovanie, zaznamenávanie pokroku pri dosahovaní cieľov prostredníctvom ukazovateľov atď.).

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky

Referenčné čísla

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

11.6.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Franc Bogovič

20.6.2018

Prerokovanie vo výbore

22.11.2018

 

 

 

Dátum prijatia

17.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivana Maletić, Bronis Ropė, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

33

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D’Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee,

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller

S&D

Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

1

-

NI

Konstantinos Papadakis

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky

Referenčné čísla

COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD)

Dátum predloženia v EP

1.6.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

11.6.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

5.7.2018

BUDG

11.6.2018

CONT

11.6.2018

ENVI

11.6.2018

 

REGI

11.6.2018

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ENVI

21.6.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Ulrike Müller

4.7.2018

 

 

 

Dátum prijatia

8.4.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

7

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Heubuch, Elsi Katainen, Gabriel Mato, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Christelle Lechevalier

Dátum predloženia

15.5.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

28

+

ALDE

Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans

ECR

James Nicholson

GUE/NGL