ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета

23.5.2019 - (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)) - ***I

Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Докладчик: Естер Еранс Гарсия
Докладчик по становище (*):
Джовани Ла Вия, комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
(*)  Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността


Процедура : 2018/0216(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0200/2019

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета

(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2018)0392),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 42 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0248/2018),

–  като взе предвид член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взеха предвид Акта за присъединяване от 1979 г., и по-специално параграф 6 от Протокол № 4 относно памука, приложен към него,

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Националното събрание на Френската република в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност (PE627.925 – 24/40/2018),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.[1],

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 6 декември 2018 г.[2],

–  като взе предвид становището на Сметната палата от 25 октомври 2018 г.[3],

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по развитие, комисията по бюджети, комисията по бюджетен контрол, комисията по регионално развитие и комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0200/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  ОСП продължава да има основна роля за развитието на селските райони на Съюза. Поради това е необходимо да се направи опит за спиране на процеса на отказ от селскостопанска дейност, като се запази силна ОСП, разполагаща с достатъчно средства, за да намали обезлюдяването на селските райони и да продължи да отговаря на очакванията на потребителите в областта на околната среда, продоволствената сигурност и хуманното отношение към животните. С оглед на предизвикателствата, пред които са изправени производителите в Съюза, за да отговорят на новите регулаторни изисквания, и с оглед на по-амбициозните цели в областта на околната среда, в контекста на нестабилността на цените и по-голямото отваряне на границите на Съюза за внос от трети държави е целесъобразно да се запази бюджетът на ОСП най-малкото на равнището от периода 2014 – 2020 г.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  С оглед на глобалното измерение на ОСП и последиците от прилагането ѝ Комисията следва да осигури съгласуваност и приемственост с другите външни политики и инструменти на Съюза, по-специално в областта на сътрудничеството за развитие и търговията. Ангажиментът на Съюза за съгласуваност на политиките за развитие изисква да се вземат предвид целите и принципите на развитието при разработването на политиките.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Тъй като е необходимо ОСП да усъвършенства начина, по който реагира на предизвикателствата и възможностите, когато такива се проявят на равнището на Съюза, на международно, национално, регионално, местно равнище и на равнището на земеделските стопанства, ОСП трябва да рационализира управлението си и да постигне по-добри резултати с оглед на целите на ЕС, както и значително да намали бюрокрацията и административната тежест. В модела на ОСП, основан на качеството на изпълнението („модела за осъществяване на политиката“), Съюзът би трябвало да определя основните политически параметри, като цели на ОСП и основни изисквания, а държавите членки да носят по-голяма отговорност и да се отчитат в по-голяма степен, що се отнася до начините, по които постигат целите и целевите стойности. По-голямата субсидиарност би направила възможно по-успешното съобразяване с местните условия и потребности, посредством приспособяване на подпомагането, така че то да има максимален принос за постигане на целите на ЕС.

(2)  Тъй като е необходимо ОСП да усъвършенства начина, по който реагира на предизвикателствата и възможностите, когато такива се проявят на равнището на Съюза, на международно, национално, регионално, местно равнище и на равнището на земеделските стопанства, ОСП трябва да рационализира управлението си и да постигне по-добри резултати с оглед на целите на Съюза, както и значително да намали бюрокрацията и административната тежест, по-специално за крайните бенефициери. В модела на ОСП, основан на качеството на изпълнението („модела за осъществяване на политиката“), Съюзът би трябвало да определя основните политически параметри, като цели на ОСП и основни изисквания, а държавите членки да носят по-голяма отговорност и да се отчитат в по-голяма степен, що се отнася до начините, по които постигат целите и целевите стойности, като същевременно гарантират политическата и финансовата сигурност в сектора. По-голямата субсидиарност би направила възможно по-успешното съобразяване с местните условия и потребности посредством приспособяване на подпомагането, така че то да има максимален принос за постигане на целите на Съюза. Независимо от това, за да не се изрази тази субсидиарност в повторна национализация на ОСП, настоящият регламент следва да съдържа солиден корпус от правила на Европейския съюз, с цел да се избягват нарушения на конкуренцията и да се осигури недискриминационно третиране на всички земеделски стопани от Съюза на цялата му територия.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Използването на общи определения, установени изцяло на равнището на Съюза, създаде известни затруднения за държавите членки да отговорят на собствените си особености на национално, регионално и местно равнище. Поради това на държавите членки следва да бъде предоставена възможност да установят някои определения в собствените си стратегически планове по ОСП. С цел гарантиране на общи условия на равнопоставеност, трябва обаче да се определи рамка на равнището на Съюза, която да включва необходимите съществени елементи, които трябва да бъдат включени в тези определения („рамкови определения“).

(3)  На държавите членки следва да бъде предоставена възможност да установят някои определения в собствените си стратегически планове по ОСП. С цел гарантиране на общи условия на равнопоставеност трябва обаче да се определи рамка на равнището на Съюза, която да включва необходимите общи елементи, които трябва да бъдат включени в тези определения („рамкови определения“).

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  С цел да се гарантира, че Съюзът ще може да спази международните си задължения по отношение на националното подпомагане, както са определени в Споразумението на СТО за селското стопанство, и по-специално, че основното подпомагане на доходите за устойчивост и свързаните с него видове интервенции, продължават да бъдат нотифицирани като подпомагане от „зелената кутия“, което няма или има възможно най-малко нарушаващи търговията последици или отражение върху производството, рамковото определение за „селскостопанска дейност“ следва да обхваща както производството на селскостопански продукти, така и поддържането на земеделската площ. С цел адаптиране към местните условия, държавите членки следва да установят самото определение за селскостопанска дейност в собствените си стратегически планове по ОСП.

(4)  С цел да се гарантира, че Съюзът ще може да спази международните си задължения по отношение на националното подпомагане, както са определени в Споразумението на СТО за селското стопанство, и по-специално, че основното подпомагане на доходите за устойчивост и свързаните с него видове интервенции продължават да бъдат нотифицирани като подпомагане от „зелената кутия“, което няма или има възможно най-малко нарушаващи търговията последици или отражение върху производството, рамковото определение за „селскостопанска дейност“ следва да обхваща както производството на селскостопански продукти, така и поддържането на земеделската площ. С цел адаптиране към местните условия държавите членки следва да установят определението за селскостопанска дейност в собствените си стратегически планове по ОСП в съответствие с общите елементи от рамковото определение на Съюза.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  С цел да се запазят основните елементи в рамките на целия ЕС, което ще осигури сравнимост между решенията на държавите членки, без обаче да ограничи държавите членки в постигането на целите на Съюза, следва да се установи рамково определение за „земеделска площ“. Свързаните рамкови определения за „обработваема земя“, „трайни насаждения“ и „постоянно затревени площи“ следва да бъдат по-общи, за да се позволи на държавите членки да внесат допълнителни уточнения в определенията в зависимост от местните условия. Рамковото определение за „обработваема земя“ следва да бъде установено по такъв начин, че да дава възможност на държавите членки да обхванат различните форми на производство, включително агро-лесовъдни системи и обработваеми площи с храсти и дървета и които изискват включването на земи под угар, за да се гарантира необвързаният с производството характер на интервенциите. Рамковото определение за „трайни насаждения“ следва да включва както площи, които действително се използват за производство или не, така и разсадници и дървесни култури с кратък цикъл на ротация, които трябва да се определят от държавите членки. Рамковото определение за „постоянно затревени площи“ следва да бъде установено по такъв начин, че да дава възможност на държавите членки да уточнят допълнителни критерии и да включат видове, различни от трева или други тревни фуражи, подходящи за паша и от които могат да се произвеждат фуражи, независимо дали действително се използват за производство или не.

(5)  С цел да се запазят основните общи елементи в рамките на целия Съюз, което ще осигури сравнимост между решенията на държавите членки и равно третиране на земеделските стопани в Съюза, без обаче да ограничи държавите членки в постигането на целите на Съюза, следва да се установи рамково определение за „земеделска площ“. Свързаните рамкови определения за „обработваема земя“, „трайни насаждения“ и „постоянно затревени площи“ следва да бъдат по-общи, за да се позволи на държавите членки да внесат допълнителни уточнения в определенията в зависимост от местните условия и традиционните практики. Рамковото определение за „обработваема земя“ следва да бъде установено по такъв начин, че да дава възможност на държавите членки да обхванат различните форми на производство, включително агро-лесовъдни системи и обработваеми площи с храсти и дървета и които изискват включването на земи под угар, за да се гарантира необвързаният с производството характер на интервенциите. Рамковото определение за „трайни насаждения“ следва да включва както площи, които действително се използват за производство или не, така и разсадници и дървесни култури с кратък цикъл на ротация, които трябва да се определят от държавите членки. Рамковото определение за „постоянно затревени площи“ следва да бъде установено по такъв начин, че да дава възможност на държавите членки да уточнят допълнителни критерии и да включат видове, различни от трева или други тревни фуражи, подходящи само за паша или не, и от които могат да се произвеждат фуражи, независимо дали действително се използват за производство или не.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а)   Акцентът в бъдещето на селското стопанство следва да бъде върху производството на висококачествени храни, защото именно в него се крие конкурентното предимство на Съюза. Стандартите на Съюза следва да бъдат запазени и укрепени, където това е осъществимо, и следва да се предвидят мерки за допълнително увеличаване на дългосрочната производителност и конкурентоспособност на сектора на производството на храни, както и да се въведат нови технологии и по-ефективно използване на ресурсите, като по този начин се укрепва водещата роля на Съюза в света.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  По отношение на площите, използвани за производството на коноп, с цел опазване на общественото здраве и гарантиране на съгласуваността с други правни уредби, използването на сортове конопени семена със съдържание на тетрахидроканабинол под 0,2% следва да бъде част от определението за хектар, отговарящ на условията за подпомагане.

(8)  По отношение на площите, използвани за производството на коноп, с цел опазване на общественото здраве и гарантиране на съгласуваността с други правни уредби, използването на сортове конопени семена със съдържание на тетрахидроканабинол под 0,3% следва да бъде част от определението за хектар, отговарящ на условията за подпомагане.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  С оглед на по-нататъшното подобряване на качеството на изпълнението на ОСП, подпомагането на доходите следва да бъде насочено към истинските земеделски стопани. С цел осигуряването на общ подход на равнището на ЕС за такова насочване на подпомагането, следва да бъде установено рамково определение за „истински земеделски стопанин“ с основните елементи. Въз основа на тази рамка държавите членки следва да определят в своите стратегически планове по ОСП кои земеделски стопани не се считат за истински земеделски стопани въз основа на условия, като приходи, вложена работна ръка в стопанството, предмет на дружеството и включване в регистрите. То също така не следва да води до възпрепятстване на подпомагането за земеделски стопани, които извършват разнородна дейност — тези, които извършват стопанска, но и неселскостопански дейности извън стопанството, тъй като техните многобройни дейности често укрепват социално-икономическата структура на селските райони.

(9)  С оглед на по-нататъшното подобряване на качеството на изпълнението на ОСП подпомагането на доходите следва да бъде насочено към активните земеделски стопани. С цел осигуряването на общ подход на равнището на ЕС за такова насочване на подпомагането следва да бъде установено рамково определение за „активен земеделски стопанин“, включващо общите елементи. Не следва да се изключват от подпомагането земеделски стопани, които извършват разнородна дейност — тези, които извършват стопанска, но и неселскостопански дейности извън стопанството, тъй като техните многобройни дейности често укрепват социално-икономическата структура на селските райони. При всички случаи рамковото определение следва да допринася за запазване на модела на семейно селско стопанство, съществуващ в Съюза.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Равенството между жените и мъжете е основен принцип на Съюза и интегрирането на принципа на равенство между половете е важен инструмент за интегрирането на този принцип в ОСП. Поради това следва да се отделя специално внимание на насърчаването на участието на жените в социално-икономическото развитие на селските райони. Ръководените от жени стопанства са по-малки, а работата, извършвана от жените като съпруги на земеделски стопани не винаги е призната и видима, което влияе на тяхната икономическа независимост. Настоящият регламент следва да помогне да се гарантира, че трудът на жените е по-видим, по-добре оценен и взет под внимание в рамките на специфичните цели, които предлагат държавите членки в своите стратегически планове. Равенството между половете, както и принципите за недискриминация следва да бъдат неразделна част от подготовката, изпълнението и оценката на интервенциите по ОСП. Държавите членки следва да укрепват и своя капацитет в областта на интегрирането на принципа на равенство между половете и при събирането на данни, разбити по полов признак.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  С цел да се осигури съгласуваност между интервенциите под формата на директни плащания и видовете интервенции в областта на развитието на селските райони при постигане на целта за приемственост между поколенията, на равнището на Съюза следва да се установи рамково определение за „млад земеделски стопанин“, с основните елементи.

(10)  С цел да се осигури съгласуваност между интервенциите под формата на директни плащания и видовете интервенции в областта на развитието на селските райони при постигане на целта за приемственост между поколенията, на равнището на Съюза следва да се установи рамково определение за „млад земеделски стопанин“ с общи елементи.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  С цел да се осигури съгласуваност между интервенциите под формата на директни плащания и видовете интервенции в областта на развитието на селските райони при постигане на целта за улесняване на стопанското развитие в селските райони, на равнището на Съюза следва да се установи рамково определение за „нов земеделски стопанин“ с общи елементи.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  За да се даде възможност за осъществяване на целите на ОСП, установени в член 39 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), както и да се гарантира, че Съюзът адекватно преодолява най-новите предизвикателства пред него, е целесъобразно да се предвиди набор от общи цели, които отразяват насоките, заложени в съобщението относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“. Наборът от специфични цели следва да бъде допълнително определен на равнището на Съюза и прилаган от държавите членки в техните стратегически планове по ОСП. При постигането на баланс във всички измерения на устойчивото развитие, в съответствие с оценката на въздействието, тези специфични цели следва да преобразуват общите цели на ОСП в по-конкретни приоритети и да вземат предвид съответното законодателство на Съюза, по-специално в областта на климата, енергетиката и околната среда.

(11)  За да се преследват целите на ОСП, установени в член 39 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), както и да се гарантира, че Съюзът адекватно преодолява най-новите предизвикателства, пред които се изправя, е целесъобразно да се предвиди набор от общи цели, които отразяват насоките, заложени в съобщението относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“. Наборът от специфични цели следва да бъде допълнително определен на равнището на Съюза и да бъде следван от държавите членки в техните стратегически планове по ОСП. При постигането на баланс във всички измерения на устойчивото развитие, в съответствие с оценката на въздействието, тези специфични цели следва да преобразуват общите цели на ОСП в по-конкретни приоритети в областта на икономиката, околната среда и социалната сфера.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Въпреки че в рамките на модела за осъществяване на ОСП Съюзът следва да определи целите на Съюза и видовете интервенции, както и основните изисквания на Съюза, приложими към държавите членки, последните следва да бъдат отговорни за превръщането на рамката на Съюза в условия за получаване на подпомагане, приложими по отношение на бенефициерите. В тази връзка държавите членки следва да действат в съответствие с Хартата на основните права и общите принципи на правото на Съюза и да гарантират, че правната рамка за предоставянето на бенефициерите на подпомагане от Съюза се основава на техните стратегически планове по ОСП и е в съответствие с принципите и изискванията, установени в настоящия регламент и в [хоризонталния регламент за ОСП].

(13)  Въпреки че в рамките на модела за осъществяване на ОСП Съюзът следва да определи целите на Съюза и видовете интервенции, както и общите изисквания на Съюза, приложими към държавите членки, последните следва да бъдат отговорни за превръщането на рамката на Съюза в механизми за получаване на подпомагане, приложими по отношение на бенефициерите. В тази връзка държавите членки следва да действат в съответствие с Хартата на основните права и общите принципи на правото на Съюза и да гарантират, че правната рамка за предоставянето на бенефициерите на подпомагане от Съюза се основава на техните стратегически планове по ОСП и е в съответствие с принципите и изискванията, установени в настоящия регламент и в [хоризонталния регламент за ОСП].

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  При изпълнението на стратегическите планове по ОСП следва да се зачитат хоризонталните принципи, определени в член 3 от Договора за Европейския съюз („ДЕС“) и в член 10 от ДФЕС, включително принципите на субсидиарност и пропорционалност, посочени в член 5 от ДЕС. Държавите членки и Комисията следва да спазват също така задълженията съгласно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да осигурят достъпност съгласно член 9 от нея и съгласно законодателството на Съюза за хармонизиране на изискванията за достъпност на продуктите и услугите. Държавите членки и Комисията следва да се стремят да премахват неравнопоставеността и да насърчават равенството между мъжете и жените и интегрирането на принципа за равенство между половете, както и да водят борба с дискриминацията въз основа на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Европейският фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) не следва да подкрепят действия, които допринасят за каквато и да било форма на сегрегация, дискриминация или изключване. Целите на тези фондове следва да се осъществяват от гледна точка на устойчивото развитие и в съответствие с целта, утвърдена от Конвенцията от Орхус и от Съюза, за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда и борба с изменението на климата, както е предвидено в член 11 и член 191, параграф 1 от ДФЕС, като същевременно се прилага принципът „замърсителят плаща“.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13б)  Моделът на осъществяване на политиката не следва да води до ситуация, при която съществуват 27 различни национални селскостопански политики, което би застрашило общия дух на ОСП и би довело до нарушения. Той следва да предоставя на държавите членки известна степен на гъвкавост в контекста на солидна обща регулаторна рамка.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Както е посочено в съобщението относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, в контекста на засилена пазарна ориентация на ОСП експозицията към рисковете на пазара, изменението на климата и свързаните с него все по-чести и сериозни екстремни метеорологични условия, както и санитарните и фитосанитарните кризи, може да доведат до рискове от нестабилност на цените и нарастващ натиск върху доходите. По този начин, въпреки че земеделските стопани носят в крайна сметка отговорност за определяне на собствените си стопански стратегии, следва да се създаде надеждна рамка, за да се осигури подходящо управление на риска. За тази цел държавите членки и земеделските стопани могат да създадат платформа на равнището на Съюза за управление на риска за изграждане на капацитет, за да се предоставят на земеделските стопани подходящи финансови инструменти за инвестиции и достъп до оборотен капитал, обучение, трансфер на знания и консултации.

(15)  Както е посочено в съобщението относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, в контекста на засилена пазарна ориентация на ОСП експозицията към рисковете на пазара, търговските споразумения с трети държави, изменението на климата и свързаните с него все по-чести и сериозни екстремни метеорологични условия, както и санитарните и фитосанитарните кризи, може да доведат до рискове от нестабилност на цените и нарастващ натиск върху доходите. Дисбалансите в хранителната верига, главно в ущърб на първичния сектор, който е най-слабото звено, засягат отрицателно и доходите на производителите. По този начин, въпреки че земеделските стопани носят в крайна сметка отговорност за определяне на собствените си стопански стратегии, следва да се създаде надеждна рамка, за да се осигури подходящо управление на риска. За тази цел държавите членки и земеделските стопани могат да създадат платформа на равнището на Съюза за управление на риска за изграждане на капацитет, за да се предоставят на земеделските стопани подходящи финансови инструменти за инвестиции и достъп до оборотен капитал, обучение, трансфер на знания и консултации.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Укрепването на грижите за околната среда и действията за климата и приносът за постигането на целите на Съюза в областта на околната среда и климата са основен приоритет за бъдещето на селското и горското стопанство на Съюза. Архитектурата на ОСП следва да отразява по-големи амбиции по отношение на тези цели. По модела за осъществяване на политиката действията, предприети за справяне с влошаването на околната среда и изменението на климата, следва да бъдат ориентирани към постигането на резултати, вследствие на което член 11 от ДФЕС следва да се разглежда за тази цел като задължение за постигане на определен резултат.

(16)  Подкрепата и подобряването на опазването на околната среда, биологичното разнообразие и генетичното разнообразие в селскостопанската система, както и действията за климата и приносът за постигането на целите на Съюза в областта на околната среда и климата, са основен приоритет за бъдещето на градинарството, селското и горското стопанство на Съюза. Архитектурата на ОСП следва да отразява по-големи амбиции по отношение на тези цели, като в същото време отразява по подходящ начин по-голямата тежест и по-големите изисквания за производителите. По модела за осъществяване на политиката действията, предприети за справяне с влошаването на околната среда и изменението на климата, следва да бъдат ориентирани към постигането на резултати, вследствие на което член 11 от ДФЕС следва да се разглежда за тази цел като задължение за постигане на определен резултат.

Тъй като много селски райони в ЕС страдат от структурни проблеми, като например липса на привлекателни възможности за заетост, недостиг на умения, недостатъчни инвестиции за свързаност, инфраструктура и основни услуги, както и отлив на млади хора, от основно значение е да се укрепи социално-икономическата структура на тези райони, в съответствие с Декларацията от Корк 2.0., по-специално посредством създаването на работни места и приемственост между поколенията, като работните места и растежът, заложени от Комисията, достигнат до селските райони, чрез насърчаване на социалното приобщаване, приемствеността между поколенията и развитието на „интелигентни селища“ в селските райони на Европейския съюз. Както е посочено в съобщението относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, новите вериги на стойността в селските райони в такива области, като възобновяема енергия, нововъзникваща биоикономика, кръгова икономика и екотуризъм, могат да предложат добър потенциал за растеж и заетост в селските райони. В този контекст финансовите инструменти и използването на гаранцията InvestEU могат да играят ключова роля за осигуряване на достъп до финансиране и за укрепване на капацитета за растеж на стопанствата и предприятията. В селските райони са налице възможности за заетост за законно пребиваващи граждани на трети страни, което насърчава тяхната социална и икономическа интеграция в рамките, по-специално, на стратегиите за местно развитие под ръководството на общностите.

Тъй като много селски райони в ЕС страдат от структурни проблеми, като например липса на привлекателни възможности за заетост, недостиг на умения, недостатъчни инвестиции за широколентови мрежи и свързаност, инфраструктура и основни услуги, както и отлив на млади хора, от основно значение е да се укрепи социално-икономическата структура на тези райони, в съответствие с Декларацията от Корк 2.0., по-специално посредством създаването на работни места и приемственост между поколенията, като работните места и растежът, заложени от Комисията, достигнат до селските райони, чрез насърчаване на социалното приобщаване, подпомагането за младите хора, по-голямото участие на жените в икономиката в селските райони, приемствеността между поколенията и развитието на „интелигентни селища“ в селските райони на Европейския съюз. С цел стабилизиране и диверсификация на икономиката в селските райони следва да се подпомага развитието, създаването и запазването на намиращите се там неселскостопански предприятия. Както е посочено в съобщението относно „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“, новите вериги на стойността в селските райони в такива области, като възобновяема енергия, нововъзникваща биоикономика, кръгова икономика и екотуризъм, могат да предложат добър потенциал за растеж и заетост в селските райони, като същевременно се опазват природните ресурси. В този контекст финансовите инструменти могат да играят ключова роля за осигуряване на достъп до финансиране и за укрепване на капацитета за растеж на стопанствата и предприятията. В селските райони са налице възможности за заетост за законно пребиваващи граждани на трети страни, което насърчава тяхната социална и икономическа интеграция в рамките, по-специално, на стратегиите за местно развитие под ръководството на общностите.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a)  С цел осигуряване на социално-икономическата устойчивост на селските райони Комисията следва да проверява дали в стратегическия план по ОСП държавите членки осигуряват съгласуваност между прилагането на Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и дългосрочния подход за използването на фондовете за развитие на селските райони.

 

____________________

 

Директива 2010/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета (ОВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1).

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  ОСП следва да продължи да гарантира продоволствена сигурност, което означава достъп до достатъчно количество безвредна и питателна храна по всяко време. Освен това тя следва да помогне за подобряване на отговора от страна на селското стопанство на Съюза на новите обществени потребности в областта на храните и здравето, включително за устойчиво селскостопанско производство, по-здравословно хранене, хранителни отпадъци и хуманно отношение към животните. ОСП би трябвало да продължи да насърчава производството със специфични и ценни характеристики, като в същото време подпомага земеделските стопани активно да адаптират производството си според пазарните сигнали и търсенето на потребителите.

(17)  ОСП следва да продължи да гарантира продоволствена сигурност, което означава достъп до достатъчно количество безвредна и питателна храна по всяко време. Освен това тя следва да помогне за подобряване на отговора от страна на селското стопанство на Съюза на новите обществени потребности в областта на храните и здравето, включително за устойчиво селскостопанско производство, по-здравословно хранене, висококачествено производство и разграничаване въз основа на качеството, хранителни отпадъци и хуманно отношение към животните. ОСП би трябвало да продължи да насърчава устойчивото производство със специфични и ценни характеристики, например селскостопански системи с висока природна стойност, като в същото време подпомага земеделските стопани активно да адаптират производството си според пазарните сигнали и търсенето на потребителите.

Изменение      21

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  Планът за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР) счита, че ваксинирането е рентабилна интервенция в областта на общественото здраве за борба с АМР, но че относително по-високите разходи за диагностициране, антимикробните алтернативи и ваксинирането в сравнение с конвенционалните антибиотици са пречка за увеличаване на дела на ваксинираните животни.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Рамката от стандарти за ДЗЕС има за цел да допринесе за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптация към него, преодоляване на предизвикателствата, свързани с водата, защитата и качеството на почвата и защитата и качеството на биологичното разнообразие. Рамката трябва да бъде подобрена, за да се отчетат по-специално практиките, установени до 2020 г. в рамките на екологизирането на директните плащания, смекчаването на последиците от изменението на климата и необходимостта да се подобри устойчивостта на земеделските стопанства, и по-специално управлението на хранителните вещества. Безспорно е, че доброто земеделско и екологично състояние на земята допринася за постигането на множество цели. С оглед прилагането на рамката държавите членки следва да определят национален стандарт за всеки от стандартите, установени на равнището на Съюза, като се вземат предвид специфичните характеристики на съответните площи, включително почвено-климатичните условия, съществуващите условия в стопанствата, използването на земята, сеинтбооборота, селскостопанските практики и структурата на земеделските стопанства. Държавите членки могат да определят и други национални стандарти, свързани с основните цели, определени в приложение III, с цел да се подобри постигането на резултати по рамката от стандарти за ДЗЕС в областта на околната среда и климата. С цел подобряване на агрономските и екологичните показатели на стопанствата, в рамката от стандарти за ДЗЕС ще бъдат изготвени планове за управление на хранителните вещества, с помощта на специално създаден електронен инструмент за устойчивост на земеделските стопанства, който държавите членки ще предоставят на отделните земеделски стопани. Инструментът следва да предоставя подпомагане при вземането на решения в отделните земеделски стопанства, като се започне от минимални функционални характеристики, свързани с управлението на хранителните вещества. Широка оперативна съвместимост и приспособимост следва да гарантират и възможността за добавяне на други електронни приложения за отделните стопанства и приложения за електронно управление. С цел да се осигури равнопоставеност между земеделските стопани и в целия Съюз, Комисията може да предостави подпомагане на държавите членки при разработването на инструмента, както и с услугите, необходими за съхранение и обработка на данните.

(22)  Рамката от стандарти за ДЗЕС има за цел да допринесе за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптация към него, преодоляване на предизвикателствата, свързани с водата, защитата и качеството на почвата и защитата и качеството на биологичното разнообразие. Рамката трябва да бъде подобрена, за да се отчетат по-специално практиките, установени до 2020 г. в рамките на екологизирането на директните плащания, смекчаването на последиците от изменението на климата и необходимостта да се подобри устойчивостта на земеделските стопанства. Безспорно е, че доброто земеделско и екологично състояние на земята допринася за постигането на множество цели. С оглед прилагането на рамката държавите членки следва да определят национален стандарт за всеки от стандартите, установени на равнището на Съюза, като се вземат предвид специфичните характеристики на съответните площи, включително почвено-климатичните условия, съществуващите условия в стопанствата, агрономските характеристики на различните производства, разликите между едногодишните култури, трайните насаждения и други специализирани производства, използването на земята, сеитбооборота, местните и традиционните селскостопански практики и структурата на земеделските стопанства. Държавите членки могат да определят и еквивалентни практики или схеми за сертифициране с равностойна или по-голяма полза за климата и за околната среда в сравнение с една или няколко от практиките по отношение на ДЗЕС.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  ЗИУ трябва да се приложат изцяло от държавите членки, за да започнат да функционират на равнището на отделните стопанства и да гарантират равно третиране на земеделските стопани. За да се гарантира съгласуваност на правилата, свързани с предварителните условия за повишаване на устойчивостта на политиката, ЗИУ следва да обхващат основното законодателство на Съюза в областта на околната среда, общественото здраве, здравето на животните и растенията и хуманното отношение към животните, чието прилагане на национално равнище води до конкретни задължения за отделните земеделски стопани, включително задълженията по силата на Директива 92/43/ЕИО11 на Съвета и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета12 или Директива 91/676/ЕИО на Съвета13. За да се предприемат последващи действия във връзка със съвместното изявление, направено от Европейския парламент и Съвета и приложено към Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета14, съответните разпоредби на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15 и Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета16 се включват като ЗИУ в обхвата на предварителните условия и списъкът със стандартите за ДЗЕС съответно се адаптира.

(23)  ЗИУ трябва да се приложат изцяло от държавите членки, за да започнат да функционират на равнището на отделните стопанства и да гарантират равно третиране на земеделските стопани. За да се гарантира съгласуваност на правилата, свързани с предварителните условия за повишаване на устойчивостта на политиката, ЗИУ следва да обхващат основното законодателство на Съюза в областта на околната среда, общественото здраве, здравето на животните и растенията и хуманното отношение към животните, чието прилагане на национално равнище води до конкретни задължения за отделните земеделски стопани, включително задълженията по силата на Директива 92/43/ЕИО11 на Съвета и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета12 или Директива 91/676/ЕИО на Съвета13. За да се предприемат последващи действия във връзка със съвместното изявление, направено от Европейския парламент и Съвета и приложено към Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета14, съответните разпоредби на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета15 (Рамковата директива за водите) и Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета16 се включват като ЗИУ в обхвата на предварителните условия и списъкът със стандартите за ДЗЕС съответно се адаптира.

____________________

____________________

11. Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

11. Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

12. Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7)

12. Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).

13. Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1)

13. Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1).

14. Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

14. Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

15. Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

15. Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

16. Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71).

16. Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71).

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  За тази цел държавите членки следва да разработят консултантски услуги в областта на селското стопанство за подобряване на устойчивото управление и общата ефективност на земеделските стопанства и предприятията в селските райони, които покриват икономическите, екологичните и социалните аспекти, както и за определяне на необходимите подобрения по отношение на всички мерки на равнището на отделните земеделски стопанства, предвидени в стратегическите планове по ОСП. Тези консултантски услуги в областта на селското стопанство следва да помогнат на земеделските стопани и на останалите бенефициери на подпомагане по линия на ОСП да се запознаят по-добре с взаимовръзката между управлението на земеделските стопанства и управлението на земите, от една страна, и определени стандарти, изисквания и информация, включително тези в областта на околната среда и климата, от друга страна. Списъкът на последните включва стандарти, приложими или необходими за земеделските стопани и останалите бенефициери по линия на ОСП и установени в стратегическия план по ОСП, както и тези, произтичащи от законодателството в областта на водите, относно устойчивата употреба на пестициди, както и инициативите за борба с антимикробната резистентност и управлението на рисковете. С оглед повишаване качеството и ефективността на консултациите, държавите членки следва да включат в Системите за знания и иновации в селското стопанство (AKIS) консултанти, за да могат да предоставят актуална технологична и научна информация, разработена в областта на научните изследвания и иновациите.

(24)  За тази цел държавите членки следва да осигурят висококачествени консултантски услуги в областта на селското стопанство за подобряване на устойчивото управление и общата ефективност на земеделските стопанства и предприятията в селските райони, които покриват икономическите, екологичните и социалните аспекти, както и за определяне на необходимите подобрения по отношение на всички мерки на равнището на отделните земеделски стопанства, предвидени в стратегическите планове по ОСП. Тези консултантски услуги в областта на селското стопанство следва да помогнат на земеделските стопани и на останалите бенефициери на подпомагане по линия на ОСП да се запознаят по-добре с взаимовръзката между управлението на земеделските стопанства и управлението на земите, от една страна, и определени стандарти, изисквания и информация, включително тези в областта на околната среда и климата, от друга страна. Списъкът на последните включва стандарти, приложими или необходими за земеделските стопани и останалите бенефициери по линия на ОСП и установени в стратегическия план по ОСП, както и тези, произтичащи от законодателството в областта на водите, относно устойчивата употреба на пестициди, както и инициативите за борба с антимикробната резистентност и управлението на рисковете. С оглед повишаване качеството и ефективността на консултациите, държавите членки следва да включат в Системите за знания и иновации в селското стопанство (AKIS) консултанти, за да могат да предоставят актуална технологична и научна информация, разработена в областта на научните изследвания и иновациите. Всички инициативи на Съюза за консултантски услуги и системи за иновации следва да бъдат изградени, ако е възможно, на основата на вече съществуващи такива на равнище държава членка.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  В законодателството на Съюза следва да се предвиди, че държавите членки следва да установяват в своите стратегически планове по ОСП каква е минималната площ за получаване на необвързани с производството плащания. Тези изисквания следва да се отнасят до необходимостта да се избегне прекомерната административна тежест, породена от управлението на голям брой плащания на малки суми, и да се гарантира ефективен принос на подпомагането за постигането на целите по ОСП, за които допринасят необвързаните с производството директни плащания. С цел да се гарантира минимално равнище на подпомагане на селскостопанските доходи за всички истински земеделски стопани, както и да се постигне съответствие с целта на Договора за осигуряване на справедлив жизнен стандарт на селскостопанската общност, следва да се установи годишно необвързано с производството и основаващо се на площ плащане, като вида интервенция „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“. С цел подобряване на насочеността на подпомагането, сумите на плащанията могат да бъдат диференцирани, по групи територии, въз основа на социално-икономически и/или агрономски условия. С оглед избягването на неблагоприятните последици за доходите на земеделските стопани, държавите членки могат да изберат да прилагат основното подпомагане на доходите за устойчивост въз основа на правата за получаване на плащане. В този случай стойността на правата за получаване на плащане преди всяко по-нататъшно сближаване следва да бъде пропорционална на тяхната стойност, установена в рамките на схемите за основно плащане съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013, като се отчитат и плащанията за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда. Държавите членки следва също така да постигнат по-нататъшно сближаване, за да се продължи постепенното отдалечаване от историческите стойности.

(26)  В законодателството на Съюза следва да се предвиди, че държавите членки следва да установяват в своите стратегически планове по ОСП каква е минималната площ за получаване на необвързани с производството плащания. Тези изисквания следва да се отнасят до необходимостта да се избегне прекомерната административна тежест, породена от управлението на голям брой плащания на малки суми, и да се гарантира ефективен принос на подпомагането за постигането на целите по ОСП, за които допринасят необвързаните с производството директни плащания. С цел да се гарантира минимално равнище на подпомагане на селскостопанските доходи за всички активни земеделски стопани, както и да се постигне съответствие с целта на Договора за осигуряване на справедлив жизнен стандарт на селскостопанската общност, следва да се установи годишно необвързано с производството и основаващо се на площ плащане, като вида интервенция „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“. С цел подобряване на насочеността на подпомагането, сумите на плащанията могат да бъдат диференцирани, по групи територии, въз основа на социално-икономически, екологични и/или агрономски условия. С оглед избягването на неблагоприятните последици за доходите на земеделските стопани, държавите членки могат да изберат да прилагат основното подпомагане на доходите за устойчивост въз основа на правата за получаване на плащане. В този случай стойността на правата за получаване на плащане преди всяко по-нататъшно сближаване следва да бъде пропорционална на тяхната стойност, установена в рамките на схемите за основно плащане съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013, като се отчитат и плащанията за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда. Държавите членки следва също така да постигнат по-нататъшно сближаване, за да се постигне постепенно пълно сближаване до 2026 г.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26 a)  Подпомагането на доходите по линия на ОСП има основен принос за стабилността и устойчивостта на множество малки и семейни земеделски стопанства в цяла Европа и въпреки че очакванията от земеделските стопани се увеличават, паричните възнаграждения не се повишават. Общият дял на ОСП в ЕС намалява, като същевременно кризите на пазара в сектора и намаляващият брой активни земеделски стопани продължава да заплашва оцеляването на сектора. Моделът на семейно земеделско стопанство следва да бъде защитен като обща цел на ОСП и чрез стратегическите планове на държавите членки, като се отдаде заслуженото на жизненоважната роля, която този модел има в приноса към социалната структура на живота в селските райони и в осигуряването на начин на живот за много жители на селските райони. Семейните земеделски стопанства допринасят за устойчивото производство на храни, опазването на природните ресурси, нуждите от диверсификация и за осигуряването на продоволствена сигурност. Първите земеделски стопани, които ще бъдат подложени на огромното напрежение от глобализацията, ще бъдат тези, които следват модела на малкото семейно земеделско стопанство. Подобна ситуация би била очевиден неуспех в постигането на целите на ОСП и би подкопала основанията за подпомагане по линия на ОСП в бъдеще. Поради това стратегическите планове по ОСП следва да преследват своите конкретни цели, като се придържат към запазването на този модел на земеделско стопанство.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Малките земеделски стопанства продължават да бъдат основен елемент от селското стопанство на Съюза, тъй като те играят жизненоважна роля за подпомагане на заетостта в селските райони и допринасят за териториалното развитие. С цел насърчаване на по-балансирано разпределение на подпомагането и намаляване на административната тежест за бенефициерите на малки суми, държавите членки следва да разполагат с възможността да предлагат на малките земеделски стопани възможността да заменят другите директни плащания с предоставянето на кръгла сума, обща за малките земеделски стопани.

(28)  Малките земеделски стопанства продължават да бъдат основен елемент от селското стопанство на Съюза, тъй като те играят жизненоважна роля за подпомагане на заетостта в селските райони и допринасят за териториалното развитие. С цел насърчаване на по-балансирано разпределение на подпомагането и намаляване на административната тежест за бенефициерите на малки суми, държавите членки следва да разполагат с възможността да предлагат на малките земеделски стопани възможността да заменят директните плащания с предоставянето на кръгла сума, обща за малките земеделски стопани. С оглед на по-голямо намаляване на административната тежест обаче следва да се разреши на държавите членки първоначално да включват автоматично определени земеделски стопани в опростения режим, като им предлагат възможността да се откажат от него в определен срок. С оглед на принципа на пропорционалност на държавите членки следва да се предостави възможността да установят система с по-малко проверки на обвързаността с условия за малките земеделски стопани, участващи в опростения режим.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(30a)  Биологичното земеделие се развива в много държави членки и има доказани резултати в предоставянето на обществени блага, в услугите за опазване на екосистемите и природните ресурси, в намаляването на вложените суровини, в привличането на млади земеделски стопани, и по-специално на жени, в създаването на работни места, изпробването на нови бизнес модели, удовлетворяването на социалните изисквания и съживяването на селските райони. Въпреки това ръстът на търсенето на биологични продукти продължава да изпреварва ръста на производството. Държавите членки следва да гарантират, че техните стратегически планове по ОСП включват цели за увеличаване на дела на земеделската земя, управлявана съгласно принципите на биологичното земеделие, за да се удовлетвори нарастващото търсене на биологични продукти и да се развие цялата верига за доставка на биологични продукти. Държавите членки следва да могат да финансират преминаването към биологично земеделие и неговото поддържане чрез мерки за развитие на селските райони, чрез екосхеми или чрез комбинация от двете, и следва да гарантират, че разпределените бюджети съответстват на очаквания растеж на биологичното производство.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  ОСП следва да гарантира, че държавите членки подобряват резултатността в областта на околната среда, при зачитане на местните потребности и действителното положение на земеделските стопани. В рамките на преките плащания, предвидени в стратегическите планове по ОСП, държавите членки следва да установяват доброволни екосхеми за земеделските стопани, които следва да бъдат изцяло съгласувани с останалите интервенции. Те следва да бъдат определени от държавите членки като плащане, направено за стимулиране и възнаграждаване предоставянето на обществени блага в рамките на селскостопански практики, благоприятни за околната среда и климата или като компенсация за въвеждането на тези практики. И в двата случая те следва да са насочени към подобряване на свързаните с околната среда и климата резултати на ОСП, поради което следва да бъдат замислени така, че да надхвърлят задължителните изисквания, които вече са предвидени съгласно системата на предварителни условия. Държавите членки могат да решат да въведат екосхеми за селскостопански практики, като например засилено управление на постоянните пасища и на особеностите на ландшафта и биологичното земеделие. Тези схеми могат да включват и „базисни схеми“, което може да бъде условие за поемане на по-амбициозни ангажименти в областта на развитието на селските райони.

(31)  ОСП следва да гарантира, че държавите членки подобряват резултатността в областта на околната среда, при зачитане на местните потребности и действителното положение на земеделските стопани. В рамките на преките плащания, предвидени в стратегическите планове по ОСП, държавите членки следва да установяват доброволни екосхеми за земеделските стопани, които следва да бъдат изцяло съгласувани с останалите интервенции. Те следва да бъдат определени от държавите членки като плащане, направено за стимулиране и възнаграждаване предоставянето на обществени блага в рамките на селскостопански практики, благоприятни за околната среда и климата, те следва да са насочени към подобряване на свързаните с околната среда и климата резултати на ОСП, поради което следва да бъдат замислени така, че да надхвърлят задължителните изисквания, които вече са предвидени съгласно системата на предварителни условия. Държавите членки могат да решат да въведат екосхеми за насърчаване на благоприятни за околната среда модели на производство, особено екстензивното животновъдство, и да насърчават всички видове селскостопански практики, като например засилено управление на постоянните пасища и на особеностите на ландшафта и схеми за сертифициране на екологични практики, като биологичното земеделие, интегрираното производство или консервационното земеделие. Тези схеми могат да включват и други видове мерки, които не са свързани с ангажиментите за развитие на селските райони в областта на околната среда и климата, или мерки от същия вид, които могат да се определят като „базисни схеми“, което може да бъде условие за поемане на по-амбициозни ангажименти в областта на развитието на селските райони.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  Съответствието на обвързаното с производството подпомагане на доходите с международните задължения на Съюза следва да бъде гарантирано. Това включва по-специално изискванията на Меморандума за разбирателство между Европейската икономическа общност и Съединените американски щати за маслодайни семена в рамките на ГАТТ17, приложими след промени в засетите с маслодайни насаждения базови площи, вследствие на промените в състава на ЕС. В тази връзка Комисията следва да бъде оправомощена да приема актове за изпълнение с цел определяне на подробни правила в това отношение.

заличава се

_________________

 

17 Меморандум за разбирателство между Европейската икономическа общност и Съединените американски щати за маслодайни семена в рамките на ГАТТ (ОВ L 147, 18.6.1993 г.).

 

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Секторните видове интервенции са необходими като принос към целите на ОСП и за активизиране на полезното взаимодействие с други инструменти на ОСП. В съответствие с модела за осъществяване на политиката на равнището на Съюза следва да се установят минимални изисквания по отношение на съдържанието и целите на тези секторни видове интервенции, за да се гарантира равнопоставеност на вътрешния пазар и да се избегнат условия на неравностойна и нелоялна конкуренция. Държавите членки следва да обосноват тяхното включване в стратегическите си планове по ОСП и да гарантират тяхната съгласуваност с други интервенции на секторно равнище. Широкообхватните видове интервенции, които трябва да бъдат установени на равнището на Съюза, следва да обхващат секторите на плодовете и зеленчуците, виното, пчелните продукти, маслиновото масло и трапезните маслини, хмела и останалите продукти, които трябва да бъдат определени и за които се счита, че създаването на секторни програми ще има положителен принос за постигането на някои или на всички общи и специфични цели на ОСП, преследвани с настоящия регламент.

(35)  Секторните видове интервенции са необходими като принос към целите на ОСП и за активизиране на полезното взаимодействие с други инструменти на ОСП. В съответствие с модела за осъществяване на политиката на равнището на Съюза следва да се установят минимални изисквания по отношение на съдържанието и целите на тези секторни видове интервенции, за да се гарантира равнопоставеност на вътрешния пазар и да се избегнат условия на неравностойна и нелоялна конкуренция. Държавите членки следва да обосноват тяхното включване в стратегическите си планове по ОСП и да гарантират тяхната съгласуваност с други интервенции на секторно равнище. Широкообхватните видове интервенции, които трябва да бъдат установени на равнището на Съюза, следва да обхващат секторите на плодовете и зеленчуците, виното, пчелните продукти, маслиновото масло и трапезните маслини, хмела и останалите продукти, определени в член 39, за които се счита, че създаването на секторни програми ще има положителен принос за постигането на някои или на всички общи и специфични цели на ОСП, преследвани с настоящия регламент.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 35 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(35a)  С оглед на увеличаване на финансовите средства, предвидени за сектора на пчеларството и като се отчита важната роля, която той има за опазването на биологичното разнообразие и производството на храни, е целесъобразно да се увеличи също така таванът на съфинансирането от Съюза и да се добавят нови допустими мерки, предназначени да насърчават развитието на сектора.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  По отношение на интервенциите в областта на развитието на селските райони, на равнището на Съюза се определят принципи, по-конкретно по отношение на основните изисквания за държавите членки да прилагат критерии за подбор. Въпреки това държавите членки следва да имат пълна свобода да определят специални условия според своите нужди. Интервенциите в областта на развитието на селските райони включват плащания във връзка със задължения в сферата на околната среда, климата и управлението, които държавите членки следва да подпомагат в рамките на своите територии в съответствие със специфичните си национални, регионални или местни потребности. Държавите членки следва да предоставят плащания на земеделски стопани и други лица, стопанисващи земи, които доброволно поемат задължения в областта на управлението, които допринасят за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, както и за защитата и подобряването на околната среда, включително качеството и количеството на водата, качеството на въздуха, почвите, биологичното разнообразие и екосистемните услуги, включително доброволните задължения по „Натура 2000“ и подпомагането на генетичното разнообразие. Подпомагането при плащания във връзка със задължения в областта на управлението може да се предоставя и под формата на ръководени на местно равнище, интегрирани или съвместни подходи и ориентирани към резултатите интервенции.

(37)  По отношение на интервенциите в областта на развитието на селските райони, на равнището на Съюза се определят принципи, по-конкретно по отношение на основните изисквания за държавите членки да прилагат критерии за подбор. Въпреки това държавите членки следва да имат пълна свобода да определят специални условия според своите нужди. Интервенциите в областта на развитието на селските райони включват плащания във връзка със задължения в сферата на околната среда, климата и управлението, които държавите членки следва да подпомагат в рамките на своите територии в съответствие със специфичните си национални, регионални или местни потребности. Държавите членки следва да предоставят плащания на земеделски стопани, групи от земеделски стопани и други лица, стопанисващи земи, които доброволно поемат задължения в областта на управлението, които допринасят за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, както и за защитата и подобряването на околната среда, включително качеството и количеството на водата, качеството на въздуха, почвите, биологичното разнообразие и екосистемните услуги, включително доброволните задължения по „Натура 2000“ и в райони с висока природна стойност и подпомагането на генетичното разнообразие. Подпомагането при плащания във връзка със задължения в областта на управлението може да се предоставя и под формата на ръководени на местно равнище, интегрирани, колективни или съвместни подходи и ориентирани към резултатите интервенции.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Подпомагането във връзка със задължения в областта на управлението може да включва премии за биологично земеделие за поддържането и преобразуването в обработвана по биологичен начин земя; плащания за други видове интервенции, подпомагащи системи за екологосъобразно производство, като например агроекологията, консервационното земеделие и интегрираното производство; екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите; премии за горите и за създаването на агро-лесовъдни системи; хуманно отношение към животните; опазване, устойчиво използване и развитие на генетични ресурси. Държавите членки могат да разработят други схеми в рамките на този вид интервенции въз основа на своите потребности. Този вид плащания следва да покриват допълнителните разходи и пропуснатите приходи, произтичащи единствено от задълженията, които надхвърлят базовите параметри на задължителните стандарти и изисквания, установени в европейското и националното законодателство, както и предварителните условия, предвидени в стратегическия план по ОСП. Задълженията, свързани с този вид интервенции, могат да бъдат предприети за предварително определен годишен или многогодишен период и могат да надхвърлят седем години, когато това е надлежно обосновано.

(38)  Подпомагането във връзка със задължения в областта на управлението може да включва премии за биологично земеделие за поддържането и преобразуването в обработвана по биологичен начин земя; плащания за други видове интервенции, подпомагащи системи за екологосъобразно производство, като например селското стопанство с висока природна стойност, агроекологията, консервационното земеделие и интегрираното производство; екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите; премии за горите и за създаването на агро-лесовъдни системи; защита на традиционните селскостопански ландшафти, хуманно отношение към животните; опазване, устойчиво използване и развитие на генетични ресурси. Държавите членки могат да разработят други схеми в рамките на този вид интервенции въз основа на своите потребности и да засилят специфичните за сектора на пчеларството агроекологични мерки, които вече съществуват в някои региони на Съюза, както и да разработват допълнителни мерки. Този вид плащания следва да покриват допълнителните разходи и пропуснатите приходи, произтичащи единствено от задълженията, които надхвърлят базовите параметри на задължителните стандарти и изисквания, установени в европейското и националното законодателство, както и предварителните условия, предвидени в стратегическия план по ОСП. Държавите членки следва да предоставят също така финансови стимули на бенефициерите, а задълженията, свързани с този вид интервенции, могат да бъдат предприети за предварително определен годишен или многогодишен период и могат да надхвърлят седем години, когато това е надлежно обосновано.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  Мерките в областта на горското стопанство следва да допринасят за прилагането на стратегията на Съюза за горите и да се основават на националните или поднационалните програми за горите или еквивалентни инструменти, които следва да стъпват на задълженията, произтичащи от Регламента относно включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство [Регламента за ЗПЗГС], и тези, направени по време на Министерските конференции за защита на горите в Европа. Интервенциите следва да се основават на плановете за управление на горите или еквивалентни инструменти и може да включват развитието на горските райони и устойчивото управление на горите, в т.ч. залесяването на земите и създаването и регенерирането на агро-лесовъдни системи; опазването, възстановяването и подобряването на горските ресурси, като се взема предвид необходимостта от адаптиране; инвестициите за гарантиране и подобряване на опазването и устойчивостта на горите, както и предоставянето на услуги във връзка с горските екосистеми и климата; и мерките и инвестициите за подпомагане на енергията от възобновяеми източници и биоикономика.

(39)  Мерките в областта на горското стопанство следва да допринасят за разпространението на агро-лесовъдните системи и за прилагането на стратегията на Съюза за горите и да се основават на националните или поднационалните програми за горите или еквивалентни инструменти, които следва да стъпват на задълженията, произтичащи от Регламент (ЕС) 2018/841 на Европейския парламент и на Съвета1a, и тези, направени от Министерските конференции за защита на горите в Европа. Интервенциите следва да се основават на плановете за управление на горите или еквивалентни инструменти и може да включват развитието на горските райони и устойчивото управление на горите, в т.ч. залесяването на земите, предотвратяването на горските пожари и създаването и регенерирането на агро-лесовъдни системи; опазването, възстановяването и подобряването на горските ресурси, като се взема предвид необходимостта от адаптиране; инвестициите за гарантиране и подобряване на опазването и устойчивостта на горите, както и предоставянето на услуги във връзка с горските екосистеми и климата; и мерките и инвестициите за подпомагане на енергията от възобновяеми източници и биоикономика.

 

_____________________

 

1a Регламент (ЕС) 2018/841 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 и Решение № 529/2013/ЕС (ОВ L 156, 19.6.2018 г., стр. 1).

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  С цел да се осигурят справедливи доходи и устойчив селскостопански сектор на територията на Европейския съюз, държавите членки могат да предоставят подпомагане на земеделските стопани в райони с природни и други специфични за региона ограничения. По отношение на плащанията за РПО, определянето на политиката за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. следва да продължи да се прилага. За да може да подобри позициите на Съюза по отношение на околната среда и да укрепи полезното му взаимодействие с финансирането на инвестиции в областта на природата и околната среда, ОСП трябва да разполага с отделна мярка, която има за цел да компенсира бенефициерите за неблагоприятни аспекти, свързани с изпълнението на „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите. Поради това на земеделските и горските стопани следва да продължи да се предоставя подпомагане, за да се спомогне за преодоляване на специфичните неблагоприятни аспекти в съответните райони, произтичащи от изпълнението на Директива 2009/147/ЕО и Директива 92/43/ЕИО, както и с цел подпомагане ефективното управление на обекти по „Натура 2000“. Следва да се отпускат и помощи на земеделски стопани за преодоляване на неблагоприятни аспекти в районите на речни басейни, произтичащи от изпълнението на Рамковата директива за водите. Подпомагането следва да е обвързано със специални изисквания, описани в стратегическите планове по ОСП, които надхвърлят приложимите задължителни стандарти и изисквания. Държавите членки следва също да гарантират, че плащанията за земеделските стопани не водят до двойно финансиране с екосхемите. Освен това държавите членки следва да вземат предвид специфичните потребности на зоните по „Натура 2000“ в цялостната концепция на стратегическите си планове по ОСП.

(40)  С цел да се осигурят справедливи доходи и устойчив селскостопански сектор на територията на Европейския съюз, държавите членки могат да предоставят подпомагане на земеделските стопани в райони с природни и други специфични за региона ограничения, включително планинските и островните региони. По отношение на плащанията за РПО, определянето на политиката за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. следва да продължи да се прилага. За да може да подобри позициите на Съюза по отношение на околната среда и да укрепи полезното му взаимодействие с финансирането на инвестиции в областта на природата и околната среда, ОСП трябва да разполага с отделна мярка, която има за цел да компенсира бенефициерите за неблагоприятни аспекти, свързани с изпълнението на „Натура 2000“, установена с Директива 92/43/ЕИО на Съвета1a, и Рамковата директива за водите. Поради това на земеделските и горските стопани следва да продължи да се предоставя подпомагане, за да се спомогне за преодоляване на специфичните неблагоприятни аспекти в съответните райони, произтичащи от изпълнението на Директива 2009/147/ЕО и Директива 92/43/ЕИО, както и с цел подпомагане ефективното управление на обекти по „Натура 2000“. Следва да се отпускат и помощи на земеделски стопани за преодоляване на неблагоприятни аспекти в районите на речни басейни, произтичащи от изпълнението на Рамковата директива за водите. Подпомагането следва да е обвързано със специални изисквания, описани в стратегическите планове по ОСП, които надхвърлят приложимите задължителни стандарти и изисквания. Държавите членки следва също да гарантират, че плащанията за земеделските стопани не водят до двойно финансиране с екосхемите, като в същото време позволяват достатъчно гъвкавост в стратегическите планове за улесняване на допълняемостта между различни интервенции. Освен това държавите членки следва да вземат предвид специфичните потребности на зоните по „Натура 2000“ в цялостната концепция на стратегическите си планове по ОСП.

 

____________________

 

1a Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Целите на ОСП следва да бъдат преследвани чрез подпомагане на инвестициите в производствени и в непроизводствени земи в земеделските стопанства и извън тях. Тези инвестиции могат да засягат, inter alia, инфраструктури, свързани с развитието, модернизацията и адаптацията към последиците от изменението на климата в селското и горското стопанство, в т.ч. достъпа до селскостопанска и горска земя, консолидиране и подобрение на земята, агро-лесовъдните практики и доставката и икономиите на енергия и вода. За да се осигури по-добра съгласуваност на стратегическите планове по ОСП с целите на Съюза, както и равнопоставеност между държавите членки, в настоящия регламент е включен отрицателен списък на инвестиции.

(41)  Целите на ОСП следва да бъдат преследвани чрез подпомагане на инвестициите в производствени и в непроизводствени земи, чиято цел е укрепване на устойчивостта на земеделските стопанства. Тези инвестиции могат да засягат, inter alia, инфраструктури, свързани с развитието, модернизацията и адаптацията към последиците от изменението на климата в селското и горското стопанство, в т.ч. достъпа до селскостопанска и горска земя, консолидиране и подобрение на земята, агро-лесовъдните практики и доставката и икономиите на енергия и вода. За да се осигури по-добра съгласуваност на стратегическите планове по ОСП с целите на Съюза, както и равнопоставеност между държавите членки, в настоящия регламент е включен отрицателен списък на инвестиции.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  С оглед на необходимостта да се компенсира недостигът от инвестиции в селскостопанския сектор в Съюза и да се подобри достъпът до финансови инструменти за приоритетните групи, а именно младите земеделски стопани и новите участници с по-висок рисков профил, следва да се насърчава използването на гаранцията InvestEU и комбинацията от безвъзмездни средства и финансови инструменти. Тъй като използването на финансови инструменти в държавите членки варира значително в резултат на различия по отношение на достъпа до финансиране, развитието на банковия сектор, наличието на рисков капитал, запознатостта на публичните администрации и потенциалния диапазон от бенефициери, държавите членки следва да установят в стратегическите планове по ОСП подходящи целеви стойности, бенефициери и преференциални условия и други възможни правила за допустимост.

(42)  С оглед на необходимостта да се компенсира недостигът от инвестиции в селскостопанския сектор в Съюза и да се подобри достъпът до финансови инструменти за приоритетните групи, а именно младите земеделски стопани и новите участници с по-висок рисков профил, следва да се насърчава комбинация от безвъзмездни средства и финансови инструменти. Тъй като използването на финансови инструменти в държавите членки варира значително в резултат на различия по отношение на достъпа до финансиране, развитието на банковия сектор, наличието на рисков капитал, запознатостта на публичните администрации и потенциалния диапазон от бенефициери, държавите членки следва да установят в стратегическите планове по ОСП подходящи целеви стойности, бенефициери и преференциални условия и други възможни правила за допустимост.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  Младите земеделски стопани и новите участници все още са изправени пред значителни пречки по отношение на достъпа до земя, високите цени и достъпа до кредити. Техните предприятия са застрашени в по-голяма степен от нестабилността на цените (както на вложените ресурси, така и на продукцията) и потребността им от обучение в предприемачески умения и управление на риска е голяма. Поради това е от съществено значение подпомагането за създаването на нови предприятия и нови земеделски стопанства да продължи. Държавите членки следва да предвидят стратегически подход и да идентифицират ясен и последователен набор от интервенции за приемственост между поколенията в рамките на специфичната за това цел. Във връзка с това държавите членки могат да определят в своите стратегически планове по ОСП преференциални условия за финансовите инструменти за млади земеделски стопани и нови участници и да включват в тях заделяне на сума, която съответства поне на 2% от годишния пакет от директни плащания. Следва да се въведе увеличение на максималния размер на подпомагането за установяване на млади земеделски стопани и за създаване на предприятия в селските райони до 100 000 EUR; достъпът до тази сума ще е възможен чрез или в комбинация с финансов инструмент за подпомагане.

(43)  Младите земеделски стопани и новите земеделски стопани все още са изправени пред значителни пречки по отношение на достъпа до земя, високите цени и достъпа до кредити. Техните предприятия са застрашени в по-голяма степен от нестабилността на цените (както на вложените ресурси, така и на продукцията) и потребността им от обучение в предприемачески умения, превенция и управление на риска е голяма. Поради това е от съществено значение подпомагането за създаването на нови предприятия и нови земеделски стопанства да продължи. Държавите членки следва да предвидят стратегически подход и да идентифицират ясен и последователен набор от интервенции за приемственост между поколенията в рамките на специфичната за това цел. Във връзка с това държавите членки могат да определят в своите стратегически планове по ОСП преференциални условия за финансовите инструменти за млади земеделски стопани и нови участници и да включват в тях заделяне на сума, която съответства поне на 2% от годишния пакет от директни плащания в първия стълб. Следва да се въведе увеличение на максималния размер на подпомагането за установяване на млади земеделски стопани и за създаване на предприятия в селските райони до 100 000 EUR; достъпът до тази сума ще е възможен чрез или в комбинация с финансов инструмент за подпомагане.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44)  С оглед на необходимостта от осигуряване на подходящи инструменти за управление на риска, следва да се запазят застрахователните премии и взаимоспомагателните фондове, финансирани от ЕЗФРСР. Взаимоспомагателните фондове включват както тези, свързани с производствените загуби, така и общите и специфичните за сектора инструменти за стабилизиране на доходите, свързани със загубите на доходи.

(44)  С оглед на необходимостта от осигуряване на подходящи инструменти за управление на риска, следва да се запазят застрахователните премии и взаимоспомагателните фондове, финансирани от ЕЗФРСР. Взаимоспомагателните фондове включват както тези, свързани с производствените загуби, така и общите и специфичните за сектора инструменти за стабилизиране на доходите, свързани със загубите на доходи. За да се адаптират инструментите за управление на риска към предизвикателствата, пред които се изправят земеделските стопани, включително изменението на климата, наборът от инструменти на ОСП следва да включва компенсацията за разходите и загубите на земеделските стопани във връзка с предприетите мерки за борба с болестите по животните и вредителите по растенията или загубите на земеделските стопани, практикуващи биологично земеделие, вследствие на външна зараза, за която те не носят отговорност. При все това е необходимо да се осигури съгласуваността на интервенциите, финансирани от ЕЗФРСР, с националните системи за управление на риска.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 45

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(45)  Подпомагането следва да даде възможност за създаването и осъществяването на сътрудничество между поне две предприятия с оглед на постигането на целите на ОСП. Подпомагането може да включва всички аспекти на това сътрудничество, например създаването на схеми за качество; съвместни дейности по опазване на околната среда и действия в областта на климата; насърчаване на кратките вериги на доставки и местните пазари; пилотни проекти; проекти на оперативните групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост, проекти за местно развитие, интелигентни селища, клубове на купувачи и субекти, притежаващи селскостопански машини; земеделски партньорства; планове за управление на горите; мрежи и клъстери; социално селско стопанство; подпомагано от Общността селско стопанство; дейности в обхвата на програма LEADER; и създаване на групи на производителите и организации на производителите, както и други форми на сътрудничество, считани за необходими за постигане на специфичните цели на ОСП.

(45)  Подпомагането следва да даде възможност за създаването и осъществяването на сътрудничество между поне две предприятия с оглед на постигането на целите на ОСП. Подпомагането може да включва всички аспекти на това сътрудничество, например създаването, разходите по сертифициране и популяризирането на схеми за качество; съвместни дейности по опазване на околната среда и действия в областта на климата; насърчаване на кратките вериги на доставки и местните пазари; пилотни проекти; проекти на оперативните групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост, проекти за местно развитие, интелигентни селища, клубове на купувачи и субекти, притежаващи селскостопански машини; земеделски партньорства; планове за управление на горите; мрежи и клъстери; социално селско стопанство; подпомагано от Общността селско стопанство; дейности в обхвата на програма LEADER; и създаване на групи на производителите и организации на производителите, включително групи на производителите, признати съгласно Регламент (ЕС) № 115/12, както и други форми на сътрудничество, считани за необходими за постигане на специфичните цели на ОСП. Като начин за подпомагане на приемствеността между поколенията, следва да се обмисли предоставянето на специфично подпомагане на земеделските стопани, които желаят да прекратят селскостопанската си дейност преди достигане на законоустановената пенсионна възраст и възнамеряват да предадат своето земеделско стопанство на по-млад земеделски стопанин, който им сътрудничи.

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47)  ЕФГЗ следва да продължи да финансира видовете интервенции под формата на директни плащания и секторни видове интервенции, а ЕЗФРСР следва да продължи да финансира видовете интервенции в областта на развитието на селските райони, както е предвидено в настоящия регламент. Правилата за финансовото управление на ОСП следва да бъдат установени поотделно за двата фонда и за дейностите, подпомагани по линия на всеки от тях, като се има предвид, че новият модел за осъществяване на политиката предоставя повече гъвкавост и субсидиарност за държавите членки за постигането на техните цели. Видовете интервенции съгласно настоящия регламент следва да обхващат периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.

(47)  ЕФГЗ следва да продължи да финансира видовете интервенции под формата на директни плащания и секторни видове интервенции, а ЕЗФРСР следва да продължи да финансира видовете интервенции в областта на развитието на селските райони, както е предвидено в настоящия регламент. Правилата за финансовото управление на ОСП следва да бъдат установени поотделно за двата фонда и за дейностите, подпомагани по линия на всеки от тях, като се има предвид, че новият модел за осъществяване на политиката предоставя повече гъвкавост и субсидиарност за държавите членки за постигането на техните цели. Видовете интервенции съгласно настоящия регламент следва да обхващат периода от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2027 г.

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48)  Подпомагане за директните плащания в рамките на стратегическите планове по ОСП следва да бъде предоставено в рамките на средствата, разпределени за отделните държави, определени в настоящия регламент. Тези средства, разпределени за отделните държави, следва да представляват продължение на промените, като средствата на държавите членки с най-ниско равнище на подпомагане за хектар постепенно се увеличават, за да покрият 50% от разликата до достигане на 90% от средната за Съюза стойност. С цел да се вземе предвид механизмът за намаляване на плащанията и възможността за използване на резултата от намалението в държавата членка, общите индикативни финансови средства за година в стратегическия план по ОСП на дадена държава членка следва да могат да надвишават средствата, разпределени за отделните държави.

(48)  ЕФГЗ следва да не предоставя подпомагане за дейности, които биха навредили на околната среда или които не са съгласувани с целите в областта на климата и околната среда в съответствие с принципите на устойчивото управление на селското стопанство. Подпомагане за директните плащания в рамките на стратегическите планове по ОСП следва да бъде предоставено в рамките на средствата, разпределени за отделните държави, определени в настоящия регламент. Тези средства, разпределени за отделните държави, следва да представляват продължение на промените, като средствата на държавите членки с най-ниско равнище на подпомагане за хектар постепенно се увеличават, за да покрият 50% от разликата до достигане на 90% от средната за Съюза стойност. С цел да се вземе предвид механизмът за намаляване на плащанията и възможността за използване на резултата от намалението в държавата членка, общите индикативни финансови средства за година в стратегическия план по ОСП на дадена държава членка следва да могат да надвишават средствата, разпределени за отделните държави.

Изменение    44

Предложение за регламент

Съображение 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(49)  За да се улесни управлението на средствата по линия на ЕЗФРСР, следва да се определи единно процентно участие за подпомагане от ЕЗФРСР във връзка с публичните разходи в държавите членки. С оглед да се отчете тяхната специфична важност или естество, за някои видове операции следва да бъде определено специфично процентно участие. С оглед да се намалят специфичните ограничения в резултат на степента на развитие, отдалечеността или островния характер, за по-слабо развитите региони, най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС и малките острови в Егейско море, следва да се определи подходящ процентен принос на ЕЗФРСР.

(49)  За да се улесни управлението на средствата по линия на ЕЗФРСР, следва да се определи общоприето процентно участие за подпомагане от ЕЗФРСР във връзка с публичните разходи в държавите членки. С оглед да се отчете тяхната специфична важност или естество, за някои видове операции следва да бъде определено специфично процентно участие. С оглед да се намалят специфичните ограничения в резултат на степента на развитие, отдалечеността или островния характер, за най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, и малките острови в Егейско море, както са определени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 229/2013, следва да се определи по-голям процентен принос на ЕЗФРСР.

Изменение    45

Предложение за регламент

Съображение 49 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(49a)  Следва да бъдат установени обективни критерии за категоризация на региони и области на равнището на Съюза, които да получат подпомагане от ЕЗФРСР. За тази цел определянето на регионите и зоните на равнището на Съюза следва да се основава на общата система за класификация на регионите, създадена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета. Следва да се използват най-новите класификации и данни, за да се осигури подходяща подкрепа, по-специално за посрещане на проблемите на изоставащите региони и междурегионалните различия в рамките на дадена държава членка.

 

__________________

 

 

Изменение    46

Предложение за регламент

Съображение 50

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(50)  ЕЗФРСР не следва да предоставя подпомагане за инвестиции, които биха навредили на околната среда. Следователно е необходимо в настоящия регламент да се предвидят редица правила за изключване, както и възможността за допълнително разработване на тези гаранции в делегирани актове. По-специално ЕЗФРСР не следва да финансира инвестиции в напоителни системи, които не допринасят за постигането или запазването на доброто състояние на свързаното водно тяло или тела, и инвестиции по залесяване, които не са съвместими с целите, свързани с климата и околната среда, в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите.

(50)  ЕЗФРСР следва да подкрепя приоритетно инвестициите, генериращи икономически и екологични ползи, като едновременно с това не подкрепя инвестиции, които биха навредили на околната среда. Следователно е необходимо в настоящия регламент да се предвидят редица правила за изключване, както и възможността за допълнително разработване на тези гаранции в делегирани актове. По-специално ЕЗФРСР не следва да финансира инвестиции по залесяване, които не са съвместими с целите, свързани с климата и околната среда, в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите. Освен това ЕЗФРСР не следва да финансира инвестиции в напоителни системи, които не допринасят за постигането или запазването на доброто състояние на свързаното водно тяло или тела.

Изменение    47

Предложение за регламент

Съображение 51 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(51a)  За да се даде възможност на Съюза да бъде независим от вноса на растителни протеини, ОСП се стреми да насърчава, в съответствие с Директивата за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници, оползотворяването на маслодайните странични продукти на протеиновите култури в биогорива;

Изменение    48

Предложение за регламент

Съображение 54

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(54)  С цел повишаване на добавената стойност на Съюза и запазване на функциониращ селскостопански вътрешен пазар, както и за постигане на посочените по-горе общи и специфични цели, държавите членки не трябва да вземат решения съгласно настоящия регламент изолирано, а в рамките на структуриран процес, който следва да приеме формата на стратегически план по ОСП . Правилата на Съюза следва да установят специфичните общоевропейски цели на ОСП, основните видове интервенции, рамката за качество на изпълнението и структурата на управление. Това разпределение на задачите има за цел да се осигури пълно съответствие между използваните финансови ресурси и постигнатите резултати.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    49

Предложение за регламент

Съображение 55

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(55)  За да се гарантира ясно стратегическо естество на стратегическите планове по ОСП и да се улеснят връзките с други политики на Съюза, и по-специално с установените дългосрочни целеви стойности на национално равнище, произтичащи от законодателството на Съюза или от международни споразумения, като например тези, свързани с изменението на климата, горите, биологичното разнообразие и водите, целесъобразно е за всяка държава членка да има един-единствен стратегически план по ОСП.

(55)  За да се гарантира ясно стратегическо естество на стратегическите планове по ОСП и да се улеснят връзките с други политики на Съюза, и по-специално с установените дългосрочни целеви стойности на национално равнище, произтичащи от законодателството на Съюза или от международни споразумения, като например тези, свързани с изменението на климата, горите, биологичното разнообразие и водите, целесъобразно е за всяка държава членка да има един-единствен стратегически план по ОСП. Като се отчита административното устройство на държавите членки, стратегическият план следва да включва, по целесъобразност, регионални интервенции, свързани с развитието на селските райони.

Изменение    50

Предложение за регламент

Съображение 55 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(55 a)  Наложително е стратегическите планове по ОСП да имат ясна, опростена и недвусмислена рамка, за да се избегне свръхрегулирането на политиката на национално, регионално или местно равнище.

Изменение    51

Предложение за регламент

Съображение 55 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(55б)  Новият модел за осъществяване на политиката не следва да поставя под въпрос целостта на единния пазар, нито утвърдения европейски характер на ОСП, която следва да остане една наистина обща политика, гарантираща прилагането на европейски подход и еднакви условия на конкуренция.

Изменение    52

Предложение за регламент

Съображение 56

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(56)  В процеса на изготвяне на своите стратегически планове по ОСП държавите членки следва да анализират специфичното си положение и потребности, да определят целеви стойности, свързани с постигането на целите на ОСП и да разработят интервенции, които ще позволят постигането на тези целeви стойности, като в същото време те бъдат адаптирани към националните и регионалните условия, включително най-отдалечените региони в съответствие с член 349 от ДФЕС. Този процес следва да насърчава повишаването на субсидиарността в общата рамка на Съюза, като същевременно се гарантира спазването на общите принципи на правото на Съюза и целите на ОСП. Поради това е целесъобразно да се определят правила относно структурата и съдържанието на стратегическите планове по ОСП.

(56)  В процеса на изготвяне на своите стратегически планове по ОСП държавите членки следва да анализират специфичното си положение и потребности, да определят целеви стойности, които са реалистични, свързани с постигането на целите на ОСП и да разработят интервенции, които ще позволят постигането на тези целeви стойности, като в същото време предоставят сигурност за крайните бенефициери, и те бъдат адаптирани към националните и регионалните условия, включително най-отдалечените региони в съответствие с член 349 от ДФЕС. Този процес следва да насърчава повишаването на субсидиарността в общата рамка на Съюза, като същевременно се гарантира спазването на общите принципи на правото на Съюза и целите на ОСП. Поради това е целесъобразно да се определят правила относно структурата и съдържанието на стратегическите планове по ОСП. За да се гарантира, че установяването на целевите стойности от държавите членки и разработването на интервенции е целесъобразно и допринася максимално за постигането на целите на ОСП, като същевременно се осигурява единността на политиката, е необходимо стратегията на стратегическите планове по ОСП да бъде основана на предварителен анализ на местните условия и на оценка на потребностите във връзка с целите на ОСП. При изпълнението на стратегическите планове по ОСП е необходимо да се осигури участието на земеделските производители и на организациите на земеделски производители.

Изменение    53

Предложение за регламент

Съображение 57

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(57)  За да се гарантира, че установяването на целевите стойности от държавите членки и разработването на интервенции е целесъобразно и допринася максимално за постигането на целите на ОСП, е необходимо стратегията на стратегическите планове по ОСП да бъде основана на предварителен анализ на местните условия и на оценка на потребностите във връзка с целите на ОСП.

(57)  За да се гарантира, че установяването на целевите стойности от държавите членки и разработването на интервенции е целесъобразно и допринася максимално за постигането на целите на ОСП, е необходимо стратегията на стратегическите планове по ОСП да бъде основана на предварителен анализ на местните условия и на оценка на потребностите във връзка с целите на ОСП. Важно е също стратегическите планове по ОСП да могат да отразяват адекватно промените в условията на държавите членки, структурите (вътрешни и външни) и пазарната ситуация и следователно те да могат да бъдат адаптирани с течение на времето, за да ги отразят.

Изменение    54

Предложение за регламент

Съображение 58

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(58)  Стратегическите планове по ОСП имат за цел осигуряване на по-добра съгласуваност между многобройните инструменти на ОСП, тъй като те следва да обхващат всички видове интервенции под формата на директни плащания, секторни видове интервенции и видове интервенции в областта на развитието на селските райони. Те следва също така да осигуряват и доказват съответствието и целесъобразността на избора, направен от държавите членки по отношение на приоритетите и целите на Съюза. Поради това е целесъобразно те да включват насочена към постигането на резултати стратегия за интервенциите, структурирана на базата на специфичните цели на ОСП, включително количествено определени целеви стойности във връзка с тези цели. За да се даде възможност за техния мониторинг на годишна основа, целесъобразно е тези целеви стойности да се основават на показателите за резултатите.

(58)  Стратегическите планове по ОСП имат за цел осигуряване на по-добра съгласуваност между многобройните инструменти на ОСП, тъй като те следва да обхващат всички видове интервенции под формата на директни плащания, секторни видове интервенции и видове интервенции в областта на развитието на селските райони. Те следва също така да осигуряват и доказват съответствието и целесъобразността на избора, направен от държавите членки по отношение на приоритетите и целите на Съюза. Поради това е целесъобразно те да включват насочена към постигането на резултати стратегия за интервенциите, структурирана на базата на специфичните цели на ОСП, включително количествено определени целеви стойности във връзка с тези цели. За да се даде възможност за техния мониторинг, целесъобразно е тези целеви стойности да се основават на показателите за резултатите.

Изменение    55

Предложение за регламент

Съображение 59 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(59 a)  Тъй като схемата за подпомагане на доходите играе основна роля за гарантиране на икономическата жизнеспособност на земеделските стопанства, е целесъобразно да се вземат предвид социалните въздействия, които ОСП има върху осигуряването на работни места в селските райони. По тази причина при планирането на своите стратегически планове държавите членки следва да вземат предвид и въздействието върху заетостта, което дадено предприятие ще има върху определена област. Мерките и дейностите, които създават повече възможности за заетост, следва да имат приоритет при изготвянето и прилагането на съответните инструменти на политиката.

Изменение    56

Предложение за регламент

Съображение 60

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(60)  Като се има предвид, че държавите членки следва да разполагат с гъвкавост по отношение на избора за делегиране на част от изпълнението на стратегическия план по ОСП на регионално равнище на основата на национална рамка, с цел улесняване на координирането между регионите при преодоляването на предизвикателствата в национален мащаб, целесъобразно е стратегическите планове по ОСП да съдържат описание на взаимодействието между националните и регионалните интервенции.

(60)  Като се има предвид, че държавите членки следва да разполагат с гъвкавост по отношение на избора за делегиране на част от изготвянето и изпълнението на стратегическия план по ОСП на регионално равнище посредством програми за интервенция в областта на регионалното развитие в съответствие с националната рамка, с цел улесняване на координирането между регионите при преодоляването на предизвикателствата в национален мащаб целесъобразно е стратегическите планове по ОСП да съдържат описание на взаимодействието между националните и регионалните интервенции.

Изменение    57

Предложение за регламент

Съображение 69

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(69)  Управляващият орган следва да отговаря за управлението и изпълнението на всеки стратегически план по ОСП. Неговите задължения следва да бъдат определени в настоящия регламент. Управляващият орган следва да има право да делегира част от своите задължения, като остава отговоренза ефективното и коректно управление. Държавите членки следва да гарантират, че при управлението и изпълнението на стратегическите планове по ОСП финансовите интереси на Съюза са защитени в съответствие с [Регламент (ЕС, Евратом) X] на Европейския парламент и на Съвета [новия финансов регламент] и Регламент (ЕС) X на Европейския парламент и на Съвета [новия хоризонтален регламент за ОСП].

(69)  Управляващият орган следва да отговаря за управлението и изпълнението на всеки стратегически план по ОСП. Въпреки това, що се отнася до регионализацията на елементите, свързани с политиката за развитие на селските райони, държавите членки следва да могат да създават регионални управляващи органи. Техните задължения следва да бъдат определени в настоящия регламент. Управляващите органи следва да имат право да делегират част от своите задължения, като остават отговорни за ефективното и коректно управление. Държавите членки следва да гарантират, че при управлението и изпълнението на стратегическите планове по ОСП финансовите интереси на Съюза са защитени в съответствие с [Регламент (ЕС, Евратом) X] на Европейския парламент и на Съвета [новия финансов регламент] и Регламент (ЕС) X на Европейския парламент и на Съвета [новия хоризонтален регламент за ОСП].

Изменение    58

Предложение за регламент

Съображение 70

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(70)  В съответствие с принципа на споделено управление, при изпълнението на ОСП Комисията се подпомага от комитети, сформирани от представители на държавите членки. С цел опростяване на системата и обединяване на позициите на държавите членки, за изпълнението на настоящия регламент се установява само един комитет за мониторинг, в резултат на което установените за програмния период 2014 – 2020 г. Комитет за развитие на селските райони и Комитет за директните плащания се сливат. Отговорността за подпомагане на държавите членки при изпълнението на стратегическите планове по ОСП е споделена между управляващия орган и комитета за мониторинг. Комисията следва да бъде подпомагана и от Комитета за общата селскостопанска политика в съответствие с разпоредбите, установени в настоящия регламент.

(70)  В съответствие с принципа на споделено управление, при изпълнението на ОСП Комисията се подпомага от комитети, сформирани от представители на държавите членки. С цел опростяване на системата и обединяване на позициите на държавите членки за изпълнението на настоящия регламент се установява само един комитет за мониторинг, в резултат на което установените за програмния период 2014 – 2020 г. Комитет за развитие на селските райони и Комитет за директните плащания се сливат. Отговорността за подпомагане на държавите членки при изпълнението на стратегическите планове по ОСП е споделена между управляващия орган и комитета за мониторинг. Въпреки това, що се отнася до регионализацията на елементите, свързани с политиката за развитие на селските райони, държавите членки следва да могат да създават регионални органи за мониторинг. Комисията следва да бъде подпомагана и от Комитета за общата селскостопанска политика в съответствие с разпоредбите, установени в настоящия регламент.

Изменение    59

Предложение за регламент

Съображение 71

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(71)  По инициатива на Комисията ЕЗФРСР следва да подпомага с техническа помощ действия, свързани с изпълнението на задачите, посочени в [член 7 от хоризонталния регламент за ОСП]. Техническата помощ може да бъде предоставена и по инициатива на държавите членки, за целите на изпълнение на задачите, необходими за ефективното управление и изпълнение на подпомагането във връзка със стратегическия план по ОСП. Увеличаване на техническата помощ по инициатива на държавите членки е на разположение само за Малта.

(71)  По инициатива на Комисията ЕЗФРСР следва да подпомага с техническа помощ действия, свързани с изпълнението на задачите, посочени в [член 7 от хоризонталния регламент за ОСП]. Техническата помощ може да бъде предоставена и по инициатива на държавите членки, за целите на изпълнение на задачите, необходими за ефективното управление и изпълнение на подпомагането във връзка със стратегическия план по ОСП. Увеличаване на техническата помощ по инициатива на държавите членки е на разположение само за Люксембург и Малта.

Изменение    60

Предложение за регламент

Съображение 74

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(74)  Насочеността към резултатност, заложена в модела за осъществяване на политиката, изисква строга рамка за качеството на изпълнението, по-специално тъй като стратегическите планове по ОСП биха допринесли за постигането на широки общи цели за други споделено управлявани политики. Политика, основаваща се на качеството на изпълнението, предполага извършването на годишни и многогодишни оценки въз основа на показатели за крайни продукти, резултати и въздействие, както е определено в рамката за качеството на изпълнението, мониторинга и оценката. За тази цел следва да се подбере ограничен и целеви набор от показатели, който позволява възможно най-точно да се определи дали подпомаганите интервенции допринасят за постигането на предвидените цели. Показателите за резултатите и крайните продукти, отнасящи се до целите, свързани с климата и околната среда, могат да включват интервенции, установени в националните инструменти в областта на околната среда и климата, произтичащи от законодателството на Съюза.

(74)  Насочеността към резултатност, заложена в модела за осъществяване на политиката, изисква строга рамка за качеството на изпълнението, по-специално тъй като стратегическите планове по ОСП биха допринесли за постигането на широки общи цели за други споделено управлявани политики. Политика, основаваща се на качеството на изпълнението, предполага извършването на оценки въз основа на показатели за крайни продукти, резултати и въздействие, както е определено в рамката за качеството на изпълнението, мониторинга и оценката. За тази цел следва да се подбере ограничен и целеви набор от показатели, който позволява възможно най-точно да се определи дали подпомаганите интервенции допринасят за постигането на предвидените цели. Показателите за резултатите и крайните продукти, отнасящи се до целите, свързани с климата и околната среда, могат да включват интервенции, установени в националните инструменти в областта на околната среда и климата, произтичащи от законодателството на Съюза.

Изменение    61

Предложение за регламент

Съображение 75

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(75)  Като част от рамката за качеството на изпълнението, мониторинга и оценката, държавите членки следва да наблюдават и докладват ежегодно на Комисията за постигнатия напредък. Информацията, предоставена от държавите членки, представлява основата на докладите, изготвяни от Комисията за напредъка в постигането на специфичните цели за целия програмен период, като за целта тя използва основен набор от показатели.

(75)  Като част от рамката за качеството на изпълнението, мониторинга и оценката, държавите членки следва да наблюдават и докладват за постигнатия напредък. Информацията, предоставена от държавите членки, представлява основата на докладите, изготвяни от Комисията за напредъка в постигането на специфичните цели за целия програмен период, като за целта тя използва основен набор от показатели.

Изменение    62

Предложение за регламент

Съображение 76

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(76)  Следва да бъдат въведени механизми за предприемане на действия за защита на финансовите интереси на Съюза, в случай че изпълнението на стратегическия план по ОСП се отклонява значително от заложените целеви стойности. Следователно от държавите членки може да бъде поискано да представят планове за действие в случай на съществено и необосновано незадоволително изпълнение. Това би могло да доведе до спиране и, в крайна сметка, до намаляване на средствата от страна на Съюза, ако планираните резултати не са постигнати. Освен това като част от механизма за стимулиране се въвежда премия за качеството на изпълнението, която се отпуска за насърчаване на качеството на изпълнението по отношение на околната среда и климата.

(76)  Следва да бъдат въведени механизми за предприемане на действия за защита на финансовите интереси на Съюза, в случай че изпълнението на стратегическия план по ОСП се отклонява значително от заложените целеви стойности. Следователно от държавите членки може да бъде поискано да представят планове за действие в случай на съществено и необосновано незадоволително изпълнение. Това би могло да доведе до спиране и в крайна сметка, до намаляване на средствата от страна на Съюза, ако планираните резултати не са постигнати.

Изменение    63

Предложение за регламент

Съображение 80 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(80a)  Търговските споразумения, подписани с трети държави и свързани със селскостопанския сектор, следва да съдържат механизми и предпазни клаузи за гарантиране на еднакви условия на конкуренция между земеделските стопани от ЕС и от трети държави, както и за защита на потребителите.

Изменение    64

Предложение за регламент

Съображение 81

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(81)  Личните данни, събирани за целите на прилагането на която и да било разпоредба, залегнала в настоящия регламент, следва да бъдат обработвани по начин, който съответства на тези цели. Те следва също така да се анонимизират, да се обобщават, когато се обработват за целите на наблюдението или оценяването, и да бъдат защитени в съответствие със законодателството на Съюза относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни, по-специално Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета19 и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета20. Субектите на данните следва да бъдат информирани за тази обработка на данни и за техните права за защита на данни.

(81)  Личните данни, събирани за целите на прилагането на която и да било разпоредба, залегнала в настоящия регламент, следва да бъдат обработвани по начин, който съответства на тези цели. Те следва също така да се анонимизират, да се обобщават, когато се обработват за целите на наблюдението или оценяването, и да бъдат защитени в съответствие със законодателството на Съюза относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни, по-специално Регламент (ЕС) № 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета19 и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета20. Субектите на данните следва да бъдат информирани за тази обработка на данни и за техните права за защита на данни.

_________________

_________________

19 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

19 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

20 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

20 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение    65

Предложение за регламент

Съображение 83

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(83)  С цел да се гарантира правната сигурност, да се защитят правата на земеделските стопани и да се осигури безпроблемно, съгласувано и ефективно функциониране на видовете интервенции под формата на директни плащания, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема определени актове по отношение на правилата, които обвързват отпускането на плащанията с използването на сертифицирани семена за определени сортове коноп, и на процедурата за определяне на сортовете коноп и проверката на съдържанието на тетрахидроканабинол; правилата за добро земеделско и екологично състояние и някои свързани с тях елементи по отношение на критериите за допустимост; правилата за съдържанието на декларацията и изискванията за активирането на правата за получаване на плащане; допълнителните правила относно екосхемите; мерките за предотвратяване на риска бенефициери на обвързано с производството подпомагане на доходите да пострадат от структурните пазарни дисбаланси в даден сектор, включително решението това подпомагане да може да продължи да се изплаща до 2027 г. въз основа на производствените единици, за които е било предоставяно през минал референтен период; правилата и условията за даване на разрешение по отношение на земя и сортове за целите на специалното плащане за култура — памук, и правилата по отношение на условията за отпускане на това плащане.

(83)  С цел да се гарантира правната сигурност, да се защитят правата на земеделските стопани и да се осигури безпроблемно, съгласувано и ефективно функциониране на видовете интервенции под формата на директни плащания, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема определени актове по отношение на правилата, които обвързват отпускането на плащанията с използването на сертифицирани семена за определени сортове коноп, и на процедурата за определяне на сортовете коноп и проверката на съдържанието на тетрахидроканабинол; правилата за добро земеделско и екологично състояние и някои свързани с тях елементи по отношение на критериите за допустимост, установяването на критерии за определянето на еквивалентни мерки и подходящите изисквания, приложими към националните или регионалните схеми за сертифициране; установяването на каталог с примери за селскостопански практики, които са благоприятни за климата, околната среда и хуманното отношение към животните; мерките за предотвратяване на риска бенефициери на обвързано с производството подпомагане на доходите да пострадат от структурните пазарни дисбаланси в даден сектор, включително решението това подпомагане да може да продължи да се изплаща до 2027 г. въз основа на производствените единици, за които е било предоставяно през минал референтен период; правилата и условията за даване на разрешение по отношение на земя и сортове за целите на специалното плащане за култура — памук, и правилата по отношение на условията за отпускане на това плащане.

Изменение    66

Предложение за регламент

Съображение 84

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(84)  За да се гарантира, че секторните видове интервенции допринасят за постигането на целите на ОСП и активизират полезното взаимодействие с други инструменти на ОСП и да се гарантира равнопоставеност на вътрешния пазар и да се избегне неравностойната или нелоялна конкуренция, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по отношение на критериите за одобряване на междубраншови организации и правилата, регламентиращи случаите, когато одобрената междубраншова организация не отговаря на тези критерии и задължения за производителите; правилата за правилното функциониране на секторните видове интервенции, основата за изчисляването на финансовата помощ от страна на Съюза, включително референтните периоди и изчисляването на стойността на предлаганата на пазара продукция, и максималния размер на финансовата помощ от Съюза за изтегляне на продукция от пазара; правилата за определяне на таван на разходите за презасаждане на лозя; и правилата, съгласно които производителите трябва да изтеглят вторичните продукти от винопроизводството и относно изключенията от това задължение, за да се избегне допълнителната административна тежест, и правила за доброволното сертифициране на дестилерии. По-специално, с цел да се осигури ефективното и ефикасно използване на средствата от фондовете на Съюза за интервенции в сектора на пчеларството, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема определени актове по отношение на допълнителните изисквания относно задължението за уведомяване и установяването на минимален принос от страна на Съюза за покриване на разходите за изпълнение на тези видове интервенции.

(84)  За да се гарантира, че секторните видове интервенции допринасят за постигането на целите на ОСП и активизират полезното взаимодействие с други инструменти на ОСП и да се гарантира равнопоставеност на вътрешния пазар и да се избегне неравностойната или нелоялна конкуренция, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове по отношение на критериите за одобряване на междубраншови организации и правилата, регламентиращи случаите, когато одобрената междубраншова организация не отговаря на тези критерии и задължения за производителите; правилата за правилното функциониране на секторните видове интервенции, основата за изчисляването на финансовата помощ от страна на Съюза, включително референтните периоди и изчисляването на стойността на предлаганата на пазара продукция, и максималния размер на финансовата помощ от Съюза за изтегляне на продукция от пазара; правилата за определяне на таван на разходите за презасаждане на лозя; правилата, съгласно които производителите трябва да изтеглят вторичните продукти от винопроизводството и относно изключенията от това задължение, за да се избегне допълнителната административна тежест, и правила за доброволното сертифициране на дестилерии, както и правилата, свързани с рамката за качеството на изпълнението, мониторинга и оценката. На Комисията следва да се предостави правомощието да приема делегирани актове по отношение на временните дерогации относно правилата за предварителните условия при силно неблагоприятни условия, като катастрофични събития и епидемии. На Комисията следва да се предостави също така правомощието да определя еквивалентни практики на прилаганите в селското стопанство и околната среда и националните или регионалните схеми за сертифициране. По-специално, с цел да се осигури ефективното и ефикасно използване на средствата от фондовете на Съюза за интервенции в сектора на пчеларството, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема определени актове по отношение на допълнителните изисквания относно задължението за уведомяване и установяването на минимален принос от страна на Съюза за покриване на разходите за изпълнение на тези видове интервенции. С оглед на изготвянето на стратегическите планове по ОСП на Комисията следва да се предостави правомощието да приема определени актове с цел определянето на кодекс на поведение при организацията на партньорството между държавите членки и компетентните регионални или местни органи, както и с други партньори.

Изменение    67

Предложение за регламент

Съображение 85

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(85)  С цел да се гарантира правната сигурност и че интервенциите в областта на развитието на селските райони постигат целите си, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема определени актове по отношение на подпомагането във връзка със задълженията в областта на управлението, инвестициите и сътрудничеството.

(85)  С цел да се гарантира правната сигурност и че интервенциите в областта на развитието на селските райони постигат целите си, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема определени актове по отношение на допълването на минималните и максималните суми на подкрепата за определени видове интервенции.

Изменение    68

Предложение за регламент

Съображение 86

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(86)  С оглед изменението на някои несъществени елементи от настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на средствата, отпуснати от държавите членки за видовете интервенции под формата на директни плащания и правилата за съдържанието на стратегическия план по ОСП.

(86)  С оглед изменението на някои несъществени елементи от настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на средствата, отпуснати от държавите членки за видовете интервенции под формата на директни плащания.

Изменение    69

Предложение за регламент

Съображение 87

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(87)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент и да се избегне нелоялна конкуренция или дискриминация между земеделските стопани, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на определянето на референтни площи за подпомагане за маслодайни семена, правилата за даване на разрешение по отношение земята и сортовете за целите на специалното плащане за култура — памук, и свързаните с това уведомления, изчисляването на намалението, когато площта памук, отговарящата на условията за подпомагане, надвишава базовата площ, финансовата помощ от страна на Съюза за дестилация на вторични продукти от производството на вино, годишната разбивка по държави членки на общия размер на подпомагането от Съюза за видовете интервенции в областта на развитието на селските райони, правилата за представянето на елементите, които следва да бъдат включени в стратегическия план по ОСП, правилата относно процедурата и сроковете за одобрение на стратегическите планове по ОСП и подаването и одобрението на исканията за изменение на стратегическите планове по ОСП, еднаквите условия за прилагането на изискванията за информация и публичност, отнасящи се до възможностите, предлагани от стратегическите планове по ОСП, правилата, свързани с рамката за качеството на изпълнението, мониторинга и оценката, правилата за представянето на съдържанието на годишния доклад за качеството на изпълнението, правилата относно информацията, която следва да бъде изпратена от държавите членки за оценка на качеството на изпълнението от Комисията, правилата за нуждата от данни и полезните взаимодействия между източниците на данни и механизмите за гарантиране на съгласуван подход при определянето на премиите за качеството на изпълнението, които се предоставят от държавите членки. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета22.

(87)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящия регламент и да се избегне нелоялна конкуренция или дискриминация между земеделските стопани, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на определянето на референтни площи за подпомагане за маслодайни семена, правилата за даване на разрешение по отношение земята и сортовете за целите на специалното плащане за култура — памук, и свързаните с това уведомления, изчисляването на намалението, когато площта памук, отговаряща на условията за подпомагане, надвишава базовата площ, финансовата помощ от страна на Съюза за дестилация на вторични продукти от производството на вино, годишната разбивка по държави членки на общия размер на подпомагането от Съюза за видовете интервенции в областта на развитието на селските райони, стандартизираната форма на стратегическите планове по ОСП, правилата относно процедурата и сроковете за одобрение на стратегическите планове по ОСП и подаването и одобрението на исканията за изменение на стратегическите планове по ОСП, еднаквите условия за прилагането на изискванията за информация и публичност, отнасящи се до възможностите, предлагани от стратегическите планове по ОСП, правилата за представянето на съдържанието на годишния доклад за качеството на изпълнението. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета22.

_________________

_________________

22 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 298, 28.2.2011 г., стр. 13).

22 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Изменение    70

Предложение за регламент

Съображение 92 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(92a)  Островните региони на Съюза изпитват специфични затруднения при упражняването на селскостопанска дейност и развитието на селските райони. Следва да се извърши оценка на въздействието на ОСП в тези региони и да се проучи разширяването на мерките, установени в Регламент (ЕС) № 229/2013 на Европейския парламент и на Съвета, за всички островни региони на Съюза.

Изменение    71

Предложение за регламент

Съображение 93

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(93)  С цел да се гарантира правната сигурност и приемственост, специалните разпоредби за Хърватия относно постепенното въвеждане на директните плащания и допълнителните национални директни плащания в рамките на механизма за постепенно въвеждане, следва да продължат да се прилагат до 1 януари 2021 г.

(93)  С цел да се гарантира правната сигурност и приемственост, специалните разпоредби за Хърватия относно постепенното въвеждане на директните плащания и допълнителните национални директни плащания в рамките на механизма за постепенно въвеждане, следва да продължат да се прилагат. През 2022 г. Хърватия ще има право на сума в съответствие с Договора за присъединяване, включително допълнителен пакет за националния резерв за разминирана земя в Хърватия, и това право следва да бъде включено при изчисляването на националния пакет за 2022 г.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  видовете интервенции и общите изисквания към държавите членки за преследване на тези цели, както и съответните финансови договорености;

б)  видовете интервенции и общите изисквания към държавите членки за преследване на тези цели чрез гарантиране на равнопоставеност, както и съответните финансови договорености;

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  стратегическите планове по ОСП, които да бъдат изготвени от държавите членки, в които се установяват целевите стойности, определят се интервенциите и се разпределят финансовите ресурси, в съответствие със специфичните цели и набелязаните потребности; г)

в)  стратегическите планове по ОСП, които да бъдат изготвени от държавите членки и по целесъобразност в сътрудничество с техните региони, в които се установяват целевите стойности, определят се интервенциите и се разпределят финансовите ресурси, в съответствие със специфичните цели и набелязаните потребности и в съответствие с вътрешния пазар;

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Настоящият регламент се прилага за подпомагане от страна на Съюза, финансирано от ЕФГЗ и ЕЗФРСР, за интервенции, определени в стратегически план по ОСП, изготвен от държавите членки и одобрен от Комисията, който обхваща периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.

2.  Настоящият регламент се прилага за подпомагане от страна на Съюза, финансирано от ЕФГЗ и ЕЗФРСР, за интервенции, определени в стратегически план по ОСП, изготвен от държавите членки и одобрен от Комисията, който обхваща периода от 1 януари 2022 г.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Дял II, глава III и дял III, глава II и членове 41 и 43 от Регламент (ЕС) № [регламента за общоприложимите разпоредби] на Европейския парламент и на Съвета26 се прилагат за подпомагане, финансирано от ЕЗФРСР съгласно настоящия регламент.

2.  С цел да се осигури съгласуваност между европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) и стратегическите планове по ОСП, Дял II, глава III и дял III, глава II и членове 41 и 43 от Регламент (ЕС) № [регламента за общоприложимите разпоредби] на Европейския парламент и на Съвета26 се прилагат за подпомагане, финансирано от ЕЗФРСР съгласно настоящия регламент.

__________________

__________________

26 Регламент (ЕС) […/…] на Европейския парламент и на Съвета от [дата] [да се впише пълното наименование] (ОВ L...).

26 Регламент (ЕС) […/…] на Европейския парламент и на Съвета от [дата] [да се впише пълното наименование] (ОВ L...).

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  „земеделски стопанин“ означава физическо или юридическо лице или група физически или юридически лица, независимо какъв е правният статут на тази група и на нейните членове съгласно националното право, чието стопанство се намира в териториалния обхват на Договорите, определен в член 52 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) във връзка с членове 349 и 355 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и което осъществява селскостопанска дейност;

a)  „земеделски стопанин“ означава физическо или юридическо лице или група физически или юридически лица, независимо какъв е правният статут на тази група и на нейните членове съгласно националното право, чието стопанство се намира в териториалния обхват на Договорите, определен в член 52 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) във връзка с членове 349 и 355 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и което осъществява селскостопанска дейност в съответствие с добрите селскостопански практики;

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  „обществени блага“ означава блага или услуги, за които не се получава възнаграждение от пазара и чиито екологични и обществени резултати надхвърлят установените изисквания в законодателството в областта на околната среда, климата и хуманното отношение към животните.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 1 - буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

б б)   „Европейски обществени блага“ означава обществени блага или услуги, които могат да се предоставят ефективно на равнището на Съюза само чрез интервенция, за да се осигури координация между държавите членки и равнопоставеност на селскостопанския пазар на Съюза. Европейските обществени блага включват по-специално опазването на водите, опазването на биологичното разнообразие, опазването на плодородието на почвите, опазването на опрашителите и хуманното отношение към животните;

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „взаимоспомагателен фонд“ означава схема, акредитирана от държавата членка съгласно националното право, чиято цел е застраховането на членуващите земеделски стопани, при която се извършват компенсаторни плащания на членуващите земеделски стопани, понесли икономически загуби.

д)  „взаимоспомагателен фонд“ означава схема, акредитирана от държавата членка съгласно националното право, чиято цел е предпазването на членуващите земеделски стопани от рисковете, при която се извършват компенсаторни плащания на членуващите земеделски стопани, понесли икономически загуби или спад на доходите;

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква e – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  проект, договор, действие или група проекти, избрани по съответните програми;

i)  проект, договор, действие или група проекти, избрани по съответния стратегически план;

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква e – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(ii)  в контекста на финансови инструменти финансов принос от програма за финансов инструмент и последващото финансово подпомагане, предоставени на крайните получатели от съответния финансов инструмент;

ii)  в контекста на финансови инструменти финансов принос от стратегически план за финансов инструмент и последващото финансово подпомагане, предоставени на крайните получатели от съответния финансов инструмент;

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква з – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  публично- или частноправна организация, субект със или без правосубектност или физическо лице, отговарящо за започването на операциите или за започването и изпълнението им;

i)  публично- или частноправна организация, субект със или без правосубектност, физическо лице или група от физически или юридически лица, отговарящо(и) за започването на операциите или за започването и изпълнението им;

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква з – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  в контекста на схемите за държавни помощи — организацията, която получава помощта;

ii)  в контекста на схемите за държавни помощи – субектът, който получава помощта;

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  „целеви стойности“ означава предварително договорени стойности, които да бъдат постигнати към края на периода спрямо показателите за резултата, включени по дадена специфична цел;

и)  „целеви стойности“ означава предварително договорени стойности, които да бъдат постигнати до края на периода на действиена стратегическия план по ОСП спрямо показателите за резултата, включени по дадена специфична цел;

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  „междинни цели“ означава етапни целеви стойности, които да бъдат постигнати към даден момент от време на стратегическия план по ОСП, спрямо показателите, включени по дадена специфична цел.

й)  „междинни цели“ означава етапни целеви стойности, които да бъдат постигнати от дадена държава членка към даден момент по време на стратегическия план по ОСП, за да се гарантира своевременен напредък спрямо показателите за резултати, включени по дадена специфична цел.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки включват в своите стратегически планове по ОСП определения за селскостопанска дейност, земеделска площ, хектар, отговарящ на условията за подпомагане, истински земеделски стопанин и млад земеделски стопанин:

1.  Държавите членки включват в своите стратегически планове по ОСП определения за селскостопанска дейност, земеделска площ, хектар, отговарящ на условията за подпомагане, активен земеделски стопанин, млад земеделски стопанин и нов земеделски стопанин:

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „земеделската площ“ се определя по начин, че да включва обработваема земя, трайни насаждения и постоянно затревени площи. Термините „обработваема земя“, „трайни насаждения“ и „постоянно затревени площи“ се определят от държавите членки в съответствие със следната рамка:

б)  „земеделската площ“ се определя по начин, че да включва обработваема земя, трайни насаждения, постоянно затревени площи и агро-лесовъдни системи. Елементите на ландшафта се включват като компоненти на земеделската площ. Термините „обработваема земя“, „трайни насаждения“, „постоянно затревени площи“ и „агро-лесовъдни системи“ се определят от държавите членки в съответствие със следната рамка:

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  „обработваема земя“ означава земя, обработвана за отглеждане на култури, или площ на разположение за отглеждане на култури, но оставена под угар, и включва площите, които са оставени под угар в съответствие с членове 22, 23 и 24 от Регламент (ЕО) № 1257/199928 на Съвета, член 39 от Регламент (ЕО) № 1698/200529 на Съвета, член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 или член 65 от настоящия регламент.

(i)  „обработваема земя“ означава земя, обработвана за отглеждане на култури, или площ на разположение за отглеждане на култури, но оставена под угар, и може да включва съчетание култури и дървета и/или храсти за формиране на горска обработваема агро-лесовъдна система и включва площите, които са оставени под угар в съответствие с членове 22, 23 и 24 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета28, член 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета29, член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 или член 65 от настоящия регламент;

__________________

__________________

28 Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) и за изменение и отмяна на някои регламенти (ОВ L 160, 26.6.1999 г., стp. 80).

28 Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) и за изменение и отмяна на някои регламенти (ОВ L 160, 26.6.1999 г., стp. 80).

29 Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1).

29 Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1).

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  „постоянно затревени площи и постоянни пасища“ (наричани заедно „постоянно затревени площи“) означава площи, които не са били включени в сеитбооборота на стопанството в продължение на пет или повече години, и се използват за отглеждане на трева или други тревни фуражи, естествено растящи (саморазсадени) или чрез култивиране (изкуствено засети). Те могат да включват и други видове, като храсти и/или дървета, които са подходящи за паша или за производство на фуражи;

iii)  „постоянно затревена площ и постоянно пасище“ (наричани заедно „постоянно затревени площи“) означава земя, използвана за отглеждане на трева или други тревни фуражи, естествено растящи (саморазсадени) или чрез култивиране (изкуствено засети), която не е била включена в сеитбооборота на стопанството в продължение на седем години или повече, както и, ако държавите членки решат това, която не е била обработвана в продължение на пет години или повече; тя може да включва други видове като храсти и/или дървета, които са подходящи за паша, и когато държавите членки вземат такова решение, други видове, като например храсти и/или дървета, които са източници на фураж за животните, при условие че тревите и другите тревни фуражи остават преобладаващи. Освен това държавите членки може да решат да считат за постоянно затревени площи:

 

i) подходяща за паша земя, която е част от установени местни практики, при които тревите и другите тревни фуражи традиционно не са преобладаващи в зоните на паша; и/или

 

ii) подходяща за паша земя, в която тревите и другите тревни фуражи не са преобладаващи или липсват в зоните на паша;

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б – подточка iii a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

iiiа)  „агро-лесовъдна система“ означава системи за използване на земята, при които дърветата се отглеждат върху същата площ, върху която се извършват селскостопански практики;

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  за целите на видовете интервенции под формата на директните плащания „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“ се определя по начин, че да включва всякакъв вид земеделска площ в стопанството:

в)  за целите на видовете интервенции под формата на директните плащания „хектар, отговарящ на условията за подпомагане“ се определя по начин, така че да включва всякакъв вид земеделска площ в стопанството, включително мобилни или стационарни временни технически съоръжения, по-специално вътрешни полски пътища и водни корита, както и възстановени влажни зони, използвани за блатни култури:

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  която, по време на годината, за която се иска подпомагане, се използва за селскостопанска дейност, или — в случай че площите се използват и за неселскостопански дейности, се използва предимно за селскостопански дейности, и която е на разположение на земеделския стопанин. Когато това е обосновано поради екологични причини, хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, могат да включват и някои площи, използвани за селскостопански дейности само веднъж на всеки две години.

i)  която, по време на годината, за която се иска подпомагане, се използва за селскостопанска дейност, или — в случай че площите се използват и за неселскостопански дейности, се използва предимно за селскостопански дейности, и която е на разположение на земеделския стопанин. Когато това е обосновано поради екологични причини, хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, могат да включват и някои площи, използвани за селскостопански дейности само веднъж на всеки три години.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Площите, използвани за производство на коноп, представляват хектари, отговарящи на условията за подпомагане, само ако използваните сортове имат съдържание на тетрахидроканабинол, не по-голямо от 0,2%;

Площите, използвани за производство на коноп, представляват хектари, отговарящи на условията за подпомагане, само ако използваните сортове имат съдържание на тетрахидроканабинол, не по-голямо от 0,3%;

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „истински земеделски стопани“ се определят по начин, че да се гарантира, че не се предоставя подпомагане на доходите на лица, чиято селскостопанска дейност представлява само незначителна част от цялостната им икономическа дейност или чиято основна стопанска дейност не е селскостопанска, без да изключва от подпомагане земеделски стопани, които извършват разнородна дейност. Определението позволява да се прецени кои земеделски стопани не се считат за истински земеделски стопани въз основа на условия, като приходи, разходи за труд в стопанството, предмет на дружеството и/или включване в регистрите.

г)  „активни земеделски стопани“ се определят от държавите членки по такъв начин, че да се гарантира, че не се предоставя подпомагане на доходите на лица, чиято селскостопанска дейност представлява само незначителна част от цялостната им икономическа дейност, без да изключва от подпомагане земеделски стопани, които извършват разнородна дейност. При всички случаи определението запазва семейния модел на земеделско стопанство в Съюза, отделно или част от сдружение, независимо от големината, и при необходимост може да вземе под внимание особеностите на регионите, определени в член 349 от ДФЕС; Държавите членки могат да изключат от това определение лицата или дружествата, които извършват широкомащабна обработка на селскостопански продукти, с изключение на групите от земеделски стопани.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 1 – буква д – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „млад земеделски стопанин“ се определя по начин, който включва:

д)  „млад земеделски стопанин“ се определя по начин, който включва възрастова граница от 40 години и:

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква д – подточка i

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  максимална възрастова граница, която не може да надвишава 40 години;

заличава се

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква д – подточка iii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  подходящото обучение и/или необходимите умения.

iii)  подходящото обучение и/или умения.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато се оценява изпълнението на условията за ръководител на стопанство, държавите членки вземат предвид спецификата на партньорските споразумения.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дa)  „нов земеделски стопанин“ се определя по начин, който включва:

 

i) условията за „ръководител на стопанство“;

 

ii) подходящото обучение и/или умения;

 

iii) възрастова граница от 40 години.

 

„Нов земеделски стопанин“ съгласно това определение не се признава за „млад земеделски стопанин“ съгласно определението в буква д).

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва с правила, които обвързват отпускането на плащанията с използването на сертифицирани семена за определени сортове коноп, и процедурата за определяне на сортовете коноп и проверката на съдържанието на тетрахидроканабинол, посочено в параграф 1, буква в), с цел опазването на общественото здраве.

(2)  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва с правила, които обвързват отпускането на плащанията с използването на сертифицирани семена за определени сортове коноп, и процедурата за определяне на сортовете коноп и проверката на съдържанието на тетрахидроканабинол, посочено в параграф 1, буква в) от настоящия член, с цел опазването на общественото здраве.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Подпомагането от ЕФГЗ и ЕЗФРСР има за цел допълнително да подобри устойчивото развитие на селското стопанство, прехраната и селските райони и да допринесе за постигането на следните общи цели:

Във връзка с целите на ОСП, формулирани в член 39 от ДФЕС, подпомагането от ЕФГЗ и ЕЗФРСР има за цел допълнително да подобри устойчивото развитие на селското стопанство, прехраната и селските райони и да допринесе за постигането на следните общи цели в икономическата, екологичната и социалната сфера:

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да насърчи развитието на интелигентен, устойчив и диверсифициран сектор на селското стопанство и да гарантира продоволствената сигурност;

a)  да насърчи модерен, конкурентоспособен, устойчив и диверсифициран сектор на селското стопанство и да гарантира дългосрочна продоволствената сигурност, като в същото време запази модела на семейните земеделски стопанства;

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да подкрепя грижите за околната среда и действията в областта на климата и да допринася за постигане на целите на Съюза, свързани с околната среда и климата;

б)  да подпомага и подобрява опазването на околната среда, биологичното разнообразие и действията в областта на климата и да допринася за постигане на целите на Съюза, свързани с околната среда и климата;

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  да укрепва социално-икономическата структура на селските райони.

в)  да укрепва социално-икономическата структура на селските район с цел да допринесе за създаването и поддържането на заетост, като осигури надеждни доходи за земеделските стопани, стреми се да постигне приемлив жизнен стандарт за всички хора, занимаващи се със селско стопанство, и се бори с обезлюдяването на селските райони, със специален акцент върху по-слабо населените и по-слабо развити региони, и балансирано териториално развитие.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези цели следва да се допълват с междусекторната цел за модернизиране на сектора чрез стимулиране и споделяне на знанията, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и селските райони и насърчаване на използването им в по-голяма степен.

Тези цели следва да се допълват и да са взаимосвързани с междусекторната цел за модернизиране на сектора чрез гарантиране на достъп на земеделските стопани до научните изследвания, обучения и споделяне на знания, услугите за трансфер на знания, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и селските райони и насърчаване на използването им в по-голяма степен.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  подпомагане за достатъчно надеждни земеделски доходи и устойчивост в целия Съюз с цел подобряване на продоволствената сигурност;

a)  гарантиране на достатъчно надеждни земеделски доходи и устойчивост на селскостопанския сектор в целия Съюз с цел подобряване на дългосрочната продоволствената сигурност и разнообразието в селското стопанство, като същевременно се осигуряват безопасни и висококачествени храни на справедливи цени с цел обръщане на тенденцията на намаляване на броя на земеделските стопани и гарантиране на икономическата устойчивост на селскостопанското производство в Съюза;

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  засилване на пазарната ориентация и повишаване на конкурентоспособността, включително поставяне на по-голям акцент върху научните изследвания, технологиите и цифровизацията;

б)  засилване на пазарната ориентация на местните и националните пазари, пазарите на Съюза, както и на международните пазари,а също и на стабилизирането на пазара, управлението на рискове и кризи, и повишаване на дългосрочната конкурентоспособностна земеделските стопанства, възможностите за преработка и предлагане на пазара на селскостопански продуктиспоставяне на по-голям акцент върху диференциацията на качеството,научните изследвания,иновациите, технологиите,трансфера и обмена на знанияи цифровизацията, и улесняване на достъпа на земеделските стопани до динамиката на кръговата икономика;

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  подобряване на позицията на земеделските стопани във веригата на стойността;

в)  подобряване на позицията за договаряне на земеделските стопани във веригите на стойността чрез насърчаване на форми на сдружения, организации на производителите и колективни преговори, както и стимулиране на късите вериги на доставки и подобряване на прозрачността на пазара;

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  допринасяне за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, както и за устойчива енергия;

г)  допринасяне за смекчаване на последиците от изменението на климатаиглобалното затопляне и за адаптация към него, както и за улесняване на въвеждането на устойчива енергия, като същевременно се гарантира продоволствената сигурност в бъдещечрез намаляване на емисиите на парникови газове на селскостопанския и продоволствения сектор, включително чрез улавяне на въглерод в почватаи защита на горите, в съответствие със съответните международни споразумения;

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  насърчаване на устойчиво развитие и ефективно управление на природните ресурси като вода, почва и въздух;

д)  насърчаване на устойчиво развитие и ефективно управление на природните ресурси като вода, почва и въздух, като същевременно се намали зависимостта от химикали с цел постигане на предвидените в съответните законодателни инструменти цели и възнаграждаване населскостопанските практики и системи, които носят множество ползиза околната среда, включително спиране на опустиняването;

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  допринасяне за защита на биологичното разнообразие, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта;

е)  допринасяне за обръщането на тенденцията на намаляване на биологичното разнообразие, включително чрез опазване на полезната фауна, включително на видовете опрашители, насърчаване на биологичното разнообразие в селското стопанство, екологичните услуги, опазване на природата, агролесовъдството, както и допринасяне за предотвратяване на природни рискове и постигане на по-голяма устойчивост, възстановяване и опазване на почвите, водните басейни, местообитанията и ландшафта и подкрепа на селскостопанските системи с висока природна стойност;

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  привличане на млади земеделски стопани и улесняване развитието на стопанска дейност в селските райони;

ж)  привличане и подкрепа на млади земеделски стопании нови земеделски стопани и насърчаване на участието на жените в селскостопанския сектор, по-специално в най-обезлюдените райони и районите с природни ограничения; улесняване на обученията и опита в целия Съюз, устойчивото развитие на стопанска дейност и създаването на работни места в селските райони;

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  насърчаване на заетостта, растежа, социалното приобщаване и местното развитие в селските райони, включително биоикономиката и устойчивото горско стопанство;

з)  насърчаване на социалното и териториалното сближаване в селските райони, включително чрез създаване на заетост, растеж, инвестиции, социално приобщаване, борба с бедността в селските райони и чрез местно развитие, включително висококачествени местни услуги за селските общности, насочени по-специално към районите с природни ограничения; насърчаване на достойни условия на живот, на труд и икономически условия; диверсификация на дейностите и доходите, включително селския туризъм, биоикономиката, кръговата икономика и устойчивото горско стопанство, като същевременно се гарантира равенството между половете; насърчаване на равенството между мъжете и жените в селските райони посредством специфични мерки за подпомагане и признаване на работата на жените в селското стопанство, занаятите, туризма и услугите по места;

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  подобряване на реакцията на селското стопанство в ЕС в отговор на обществените изисквания по отношение на храните и здравето, включително за безвредна, питателна и устойчива храна, хранителни отпадъци, както и за хуманно отношение към животните.

и)  подобряване на реакцията на селското стопанство в ЕС в отговор на обществените изисквания по отношение на храните и здравето, включително за безвредна, питателна, висококачествена и устойчива храна, биологично земеделие, борба с разхищението на храни, както и за екологична устойчивост, антимикробна резистентност и подобряване на здравето на животните и хуманното отношение към тях, а също и повишаване на информираността на обществото за значението на селското стопанство и селските райони, като същевременно се допринася за изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При преследването на специфичните цели, държавите членки гарантират опростяването и качеството на изпълнението на подпомагането по линия на ОСП.

2.  С оглед на постигането на специфичните цели държавите членки и Комисията гарантират изпълнението на подпомагането по линия на ОСП и опростяването за крайните бенефициери чрез намаляване на административната тежест, като в същевременно се гарантира недопускане на дискриминация между бенефициерите.

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Постигането на целите, посочени в член 5 и член 6, параграф 1, се оценява въз основа на общи показатели, свързани с крайните продукти, резултатите и въздействието. Наборът от общи показатели включва:

Постигането на целите, посочени в член 5 и член 6, параграф 1, се оценява въз основа на общи показатели, свързани с крайните продукти, резултатите и въздействието, и се основава на официални източници на информация. Наборът от общи показатели включва:

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  показатели за резултата, свързани със съответните специфични цели; те се използват за количественото определяне на междинните цели и целевите стойност във връзка с тези специфични цели в стратегическите планове по ОСП и за оценка на напредъка по отношение на постигането на целевите стойности. Показателите, отнасящи се до специфичните цели, свързани с околната среда и климата, могат да обхващат интервенции, включени в съответните национални инструменти в областта на околната среда и климата, произтичащи от законодателството на Съюза, посочено в приложение XI;

б)  показатели за резултата, свързани със съответните специфични цели; те се използват за количественото определяне на междинните цели и целевите стойност във връзка с тези специфични цели в стратегическите планове по ОСП и за оценка на напредъка по отношение на постигането на целевите стойности. Показателите, отнасящи се до специфичните цели, свързани с околната среда и климата, могат да обхващат интервенции, които допринасят за изпълнението на ангажиментите, произтичащи от законодателството на Съюза, посочено в приложение XI;

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  показатели за въздействието, свързани с целите, установени в член 5 и член 6, параграф 1; те се използват в контекста на стратегическите планове по ОСП и на ОСП;

в)  показатели за въздействието, свързани с целите, установени в член 5 и член 6, параграф 1; те се използват в контекста на стратегическите планове по ОСП, като се вземат предвид външните фактори, извън обхвата на ОСП.

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки могат да разделят в своите стратегически планове показателите за крайните продукти и резултатите, посочени в приложение I, на по-подробни такива с конкретни национални и регионални особености.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138 за изменение на приложение I с цел адаптиране на общите показатели за крайните продукти, резултатите и въздействието, за да се вземе предвид опитът, получен вследствие на тяхното прилагане, и за добавяне на нови показатели, когато това е необходимо.

2.  Комисията извършва пълна оценка на ефективността на показателите за крайните продукти, резултатите и въздействието, посочени в приложение I, до края на третата година от прилагането на стратегическите планове.

 

След като Комисията извърши оценката, тя е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 138 за изменение на приложение I с адаптиране, ако е необходимо, на общите показатели, като се вземе предвид опитът, получен при изпълнението на политиката на настоящия регламент.

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки преследват целите, установени в дял II, като определят интервенциите въз основа на видовете интервенции, установени в глави II, III и IV от настоящия дял, в съответствие с общите изисквания, установени в настоящата глава.

Държавите членки и когато е приложимо, техните региони преследват целите, установени в дял II, като определят интервенциите въз основа на видовете интервенции, установени в глави II, III и IV от настоящия дял, в съответствие с общите изисквания, установени в настоящата глава.

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки изготвят интервенциите в своите стратегически планове по ОСП в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и общите принципи на правото на Съюза.

Държавите членки изготвят, в сътрудничество със своите региони, когато е целесъобразно, интервенциите в своите стратегически планове по ОСП в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и общите принципи на правото на Съюза.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че интервенциите са установени въз основа на обективни и недискриминационни критерии, че са съвместими с вътрешния пазар и че не нарушават конкуренцията.

Държавите членки, в сътрудничество със своите региони, когато е целесъобразно, гарантират, че интервенциите са установени въз основа на обективни и недискриминационни критерии и не възпрепятстват нормалното функциониране на вътрешния пазар.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки определят правната рамка, уреждаща предоставянето на бенефициерите на подпомагане от страна Съюза, въз основа на стратегическия план по ОСП и в съответствие с принципите и изискванията, установени в настоящия регламент и в Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП].

Държавите членки, в сътрудничество със своите региони, когато е целесъобразно, определят правната рамка, уреждаща предоставянето на бенефициерите на подпомагане от страна Съюза, въз основа на стратегическия план по ОСП и в съответствие с принципите и изискванията, установени в настоящия регламент и в Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП].

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 9а

 

Интегриране на принципа на равенство между половете

 

Държавите членки гарантират интегрирането на перспектива, свързана с равенството между половете по време на подготовката, изпълнението и оценката на интервенциите с цел насърчаване на равенството между половете и борба с дискриминацията, основана на пола.

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 10 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Комисия гарантира, че стратегическите планове на държавите членки са съобразени със задълженията в рамките на Световната търговска организация (СТО).

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че интервенциите, основани на видовете интервенции, изброени в приложение II към настоящия регламент, включително определенията, установени в член 3, както и определенията, които трябва да бъдат формулирани в стратегическите планове по ОСП, установени в член 4, спазват разпоредбите на точка 1 от приложение 2 към Споразумението на СТО за селското стопанство.

Интервенциите, основани на видовете интервенции, изброени в приложение II към настоящия регламент, включително определенията, установени в член 3, както и определенията, които трябва да бъдат формулирани в стратегическите планове по ОСП, установени в член 4, спазват разпоредбите на точка 1 от приложение 2 към Споразумението на СТО за селското стопанство.

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че интервенциите, основани на специалното плащане за култура — памук, предвидено в глава II, раздел 2, подраздел 2 от настоящия дял, спазват разпоредбите на член 6, параграф 5 от Споразумението на СТО за селското стопанство.

заличава се

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки включват в стратегическите си планове по ОСП система от предварителни условия, съгласно които се налага административна санкция на бенефициерите, които получават директни плащания съгласно глава II от настоящия дял или годишни премии съгласно членове 65, 66 и 67 и които не отговарят на законоустановените изисквания за управление съгласно правото на Съюза и стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята, установени в стратегическия план по ОСП, както са изброени в приложение III, по отношение на следните специфични области:

1.  Държавите членки включват в стратегическите си планове по ОСП система от предварителни условия, която отговаря на законоустановените изисквания за управление съгласно правото на Съюза и стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята, както са изброени в приложение III и установени в стратегическия план по ОСП, по отношение на следните специфични области:

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  климата и околната среда;

a)  климата и околната среда, включително качеството на водите, опазването на почвите и биологичното разнообразие;

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правилата по отношение на административните санкции, които следва да бъдат включени в стратегическия план по ОСП, трябва да са съобразени с изискванията, определени в дял IV, глава IV от Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП].

2.  Правилата за ефективна система от административни санкции, както са предвидени в дял IV, глава IV от Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП], се прилагат по отношение на всички бенефициери, които получават директни плащания съгласно глава II от настоящия дял или годишни премии съгласно членове 65, 66 и 67, когато не отговарят на правилата за предварителните условия, определени в параграф 1 на настоящия член.

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва по отношение на временните дерогации относно правилата за предварителните условия по време на епидемии, неблагоприятни климатични явления, катастрофични събития и природни бедствия.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки следят цялата земеделска площ, включително земята, която вече не се използва за целите на производството, да се поддържа в добро земеделско и екологично състояние. Държавите членки определят на национално или на регионално равнище минималните стандарти за бенефициерите за доброто земеделско и екологично състояние на земята, в съответствие с основната цел на стандартите, посочени в приложение III, като вземат предвид специфичните характеристики на съответните площи, включително почвено-климатичните условия, съществуващите системи за земеделие, използването на земята, сеитбооборота, селскостопанските практики и структурата на земеделските стопанствата.

1.  Държавите членки следят цялата земеделска площ, включително земята, която вече не се използва за целите на производството, да се поддържа в добро земеделско и екологично състояние. Държавите членки определят, като се консултират със съответните заинтересовани страни на национално или, когато е целесъобразно, на регионално равнище минималните стандарти за бенефициерите за доброто земеделско и екологично състояние на земята в съответствие с главната цел на стандартите, посочени в приложение III, доколкото е приложимо, като вземат предвид специфичните характеристики на съответните площи, включително условията на почвите, водите и климата, специфичните агрономически и екологични характеристики на различните производства, разликите между едногодишните култури, трайните насаждения и други специализирани производства, съществуващите системи за земеделие, използването на земята, сеитбооборота, местните и традиционните селскостопански практики, чрез гарантиране, че земята допринася за постигането на конкретните цели, посочени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е).

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Във връзка с основните цели, установени в приложение III, държавите членки могат да определят стандарти, които допълват посочените в същото приложение по отношение на тези основни цели. Държавите членки обаче не определят минимални стандарти за основните цели, различни от основните цели, установени в приложение III.

2.  За да се защити единството на ОСП и да се гарантират еднакви условия и зачитане на основните цели, установени в приложение III, държавите членки не могат да определят стандарти, които допълват посочените в същото приложение по отношение на тези основни цели в рамките на системата от предварителни условия. Освен това държавите членки не определят минимални стандарти за основните цели, различни от основните цели, установени в приложение III.

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки установяват система за предоставяне на инструмент за устойчивост на земеделските стопанства за хранителните вещества, посочен в приложение III, заедно с минималното съдържание и функционалните характеристики, на използващите го бенефициери.

заличава се

Комисията може да подпомогне държавите членки при разработването на този инструмент и с услугите, необходими за съхранение и обработка на данните.

 

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Държавите членки могат да разрешават еквивалентни на предвидените в параграф 1 практики, които се определят в съответствие с установените чрез делегиран акт критерии, както е предвидено в параграф 4, при условие че имат равностойна или по-голяма полза за климата и за околната среда в сравнение с една или няколко от практиките, посочени в параграф 1. Тези еквивалентни практики обхващат:

 

a) ангажименти, поети в съответствие с член 65, както и с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;

 

б) ангажименти, поети в съответствие с член 28 от настоящия регламент;

 

в) национални или регионални схеми за сертифициране на екологичните практики, включително тези за сертифициране в съответствие с националното законодателство в областта на околната среда, надхвърлящи задължителните стандарти, установени съгласно приложение ІІІ от настоящия регламент, предназначени да изпълнят целите, свързани с качеството на почвите и водите, биологичното разнообразие, опазването на пейзажа, както и смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптацията към него.

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Земеделските стопани, които спазват изискванията, предвидени в Регламент (ЕС) № 2018/848 относно биологичното производство, се считат, че изпълняват правила 1, 8 и 9 относно стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята, предвидени в приложение ІІІ от настоящия регламент.

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в.  Най-отдалечените региони, определени съгласно член 349 от ДФЕС и по-малките острови в Егейско море, определени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 229/2013, са освободени изисквания 1, 2, 8 и 9 на стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята, предвидени в приложение ІІІ от настоящия регламент.

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3г.  Държавите членки предоставят на заинтересованите бенефициери, когато е приложимо по електронен път, списък на изискванията и стандартите, които трябва да спазват на равнището на отделните земеделски стопанства, както и ясна и точна информация за тях.

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва с правилата за добро земеделско и екологично състояние, включително установяването на елементи на системата на съотношението на постоянно затревените площи, на референтната година и скоростта на преобразуването съгласно ДЗЕС 1, посочен в приложение III, формата и допълнителни минимални елементи и функционални характеристики на инструмента за устойчивост на земеделските стопанства за хранителните вещества.

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва с правила във връзка с:

 

a) допълнителните елементи на системата на съотношението на постоянно затревените площи и скоростта на преобразуването съгласно ДЗЕС 1, посочен в приложение III,

 

б) критерии за определянето на еквивалентни мерки;

 

в) правила за определяне на подходящите изисквания, приложими към националните или регионалните схеми за сертифициране, посочени в параграф 3а, буква в), включително предлаганата от тези схеми степен на гаранция.

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки включват в стратегическия план по ОСП система за предоставяне на консултантски услуги за земеделските стопани и останалите бенефициери на подпомагането по линия на ОСП във връзка с управлението на земята и управлението на земеделските стопанства („консултантски услуги в областта на селското стопанство“).

1.  Държавите членки включват в стратегическия план по ОСП система за предоставяне на качествени и независими консултантски услуги за земеделските стопани и останалите бенефициери на подпомагането по линия на ОСП във връзка с управлението на земята и управлението на земеделските стопанства („консултантски услуги в областта на селското стопанство“), които по целесъобразност следва да се основават на вече съществуващите системи на равнището на държавите членки. Държавите членки разпределят подходящ бюджет за финансиране на тези услуги, а в националните стратегически планове по ОСП се включва кратко описание на тези услуги.

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Консултантските услуги в областта на селското стопанство обхващат икономическите, екологичните и социалните аспекти и осигуряват актуална технологична и научна информация, разработена в областта на научните изследвания и иновациите. Те следва да бъдат част от взаимосвързаните услуги, предоставяни от консултантите в селското стопанство, изследователите, организациите на земеделски стопани и други заинтересовани лица, които съставляват Системите за знания и иновации в селското стопанство (AKIS).

2.  Консултантските услуги в областта на селското стопанство обхващат икономическите, екологичните и социалните аспекти и осигуряват актуална технологична и научна информация, разработена в областта на научните изследвания и иновациите, като отчитат традиционните земеделски практики и техники. Те следва да бъдат част от взаимосвързаните услуги, предоставяни от мрежите за консултантски услуги в селското стопанство, изследователите, организациите на земеделски стопани, кооперациите и други заинтересовани лица, които съставляват Системите за знания и иновации в селското стопанство (AKIS).

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират, че консултациите в областта на селското стопанство са безпристрастни и че консултантите не са в конфликт на интереси.

3.  Държавите членки гарантират, че консултациите в областта на селското стопанство са безпристрастни и приспособени спрямо разнообразието на методите на производство и на стопанствата и че консултантите не са в конфликт на интереси.

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Държавите членки гарантират, че консултантските услуги в селското стопанство са оборудвани да предоставят съвети както за производството, така и за предоставянето на обществени блага.

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Консултантските услуги в областта на селското стопанство обхващат поне следното:

4.  Установените от държавата членка консултантски услуги в областта на селското стопанство обхващат поне следното:

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  всички изисквания, условия и задължения в областта на управлението, които се прилагат по отношение на земеделските стопани и останалите бенефициери, определени в стратегическия план по ОСП, включително изискванията и стандартите съгласно предварителните условия и условията за схеми за подпомагане, както и информацията относно финансовите инструменти и бизнес плановете, установени в стратегическия план по ОСП;

a)  всички изисквания, условия и задължения в областта на управлението, които се прилагат по отношение на земеделските стопани и останалите бенефициери, определени в стратегическия план по ОСП, включително изискванията и стандартите съгласно предварителните условия, екосхемите, екологичните, климатичните и други управленски ангажименти по член 65 и условията за схеми за подпомагане, както и информацията относно финансовите инструменти и бизнес плановете, установени в стратегическия план по ОСП;

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  управлението на риска, както е посочено в член 70;

г)  предотвратяване и управление на риска;

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  техники за оптимизиране на икономическите резултати от производствените системи, подобряването на конкурентоспособността, пазарната ориентация, късите вериги на доставки и насърчаването на предприемачеството;

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4 – буква e б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еб)  специфични съвети за земеделски стопани, които създават стопанство за първи път;

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4 – буква e в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ев)  стандарти за безопасност и благосъстояние в земеделските общност;

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4 – буква e г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ег)  устойчивото управление на хранителните вещества;

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4 – буква e д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ед)  подобряване на агроекологичните и агро-лесовъдните практики и техники както за земеделските, така и за горските земи;

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4 – буква e е (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ее)  съсредоточаване върху организациите на производителите и други групи на земеделски стопани;

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4 – буква e ж (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еж)  оказването на помощ на земеделските стопани, които желаят да променят производството си, по-специално поради промени в потребителското търсене, под формата на съвети относно необходимите нови умения и оборудване;

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4 – буква e з (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ез)  услугите относно мобилността във връзка със земята и планирането на приемствеността;

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4 – буква е и (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еи)  всички земеделски практики, които осигуряват възможност за намаляване на употребата на торове и продукти за растителна защита чрез насърчаване на естествените методи за подобряване на плодородието на почвата и борба с вредителите; както и

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4 – буква e й (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ей)  подобряване на устойчивостта и приспособяване към изменението на климата.

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Без да се засяга националното право и други приложими разпоредби на правото на Съюза лицата и субектите, отговорни за консултантските услуги, не разкриват на никое лице, различно от земеделския стопанин или бенефициера, получаващи консултантски услуги, никаква лична или бизнес информация или данни, свързани с въпросния земеделски стопанин или бенефициер, получени в процеса на тяхната консултантска задача, с изключение на нарушения, подлежащи на задължително докладване пред публичните органи съгласно националното право или правото на Съюза.

Изменение    159

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  Държавите членки също така гарантират чрез подходяща публична процедура, че консултантите, които работят в рамките на системата за съвети в селското стопанство, са подходящо квалифицирани и редовно обучавани.

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  схемите за климата и околната среда.

г)  схемите за климата, околната среда и хуманното отношение към животните. както и

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  схемите за засилване на конкурентоспособността;

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки намаляват размера на директните плащания, които се отпускат на земеделски стопанин съгласно настоящата глава за дадена календарна година и които надвишават 60 000 EUR, както следва:

1.  Държавите членки намаляват размера на директните плащания, които се отпускат на земеделски стопанин съгласно настоящата глава за дадена календарна година, когато тази сума надхвърля прага от 100 000EUR.

a)  с поне 25% за транш между 60 000 EUR и 75 000 EUR;

 

б)  с поне 50% за транш между 75 000 EUR и 90 000 EUR;

 

в)  с поне 75% за транш между 90 000 EUR и 100 000 EUR;

 

г)  със 100% за суми, които надвишават 100 000 EUR.

 

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преди да се приложи параграф 1, държавите членки приспадат от размера на директните плащания, които се отпускат на земеделски стопанин съгласно настоящата глава за дадена календарна година:

Преди да се приложи параграф 1, държавите членки могат да приспадат от размера на директните плащания, които се отпускат на земеделски стопанин съгласно настоящата глава за дадена календарна година:

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  заплатите, свързани със селскостопанската дейност, декларирана от земеделския стопанин, включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост; както и

a)  50% от заплатите, свързани със селскостопанската дейност, декларирана от земеделския стопанин, включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост;

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  еквивалентната сума за редовен и неплатен труд, свързана със селскостопанска дейност, упражнявана от лицата, работещи в съответното земеделско стопанство, които не получават заплата или които получават по-малко възнаграждение от обичайно заплащаната сума за предоставените услуги, но са възнаградени чрез икономическия резултат от дейността на земеделското стопанство.

заличава се

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  директните плащания, посочени в членове 27 и 28;

Изменение    167

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За изчисляване на сумите, посочени в букви а)и б), държавите членки използват средната стойност на стандартните трудови възнаграждения, свързана със селскостопанска дейност на национално или регионално равнище, умножена по броя годишни работни единици, декларирани от съответния земеделски стопанин.

За изчисляване на сумите, посочени в букви а), държавите членки използват реалните разходи за трудови възнаграждения или средната стойност на стандартните трудови възнаграждения, свързана със селскостопанска и свързана дейност на национално или регионално равнище, умножена по броя годишни работни единици, декларирани от съответния земеделски стопанин. Държавите членки могат да използват показатели за стандартните разходи за трудови възнаграждения, свързани с различните видове стопанства, референтните индекси за създаване на работни места по видове стопанства.

Изменение    168

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Очакваният резултат от намалението на плащанията се използва първоначално за подпомагане на финансирането на допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост и след това на други интервенции, принадлежащи към необвързаните с производството директни плащания.

Очакваният резултат от намалението на плащанията се използва приоритетно за финансиране на допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост и след това на други интервенции, принадлежащи към необвързаните с производството директни плащания.

Изменение    169

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат също така да използват целия или част от резултата от намалението за финансиране на видовете интервенции по линия на ЕЗФРСР, както е посочено в глава IV, посредством прехвърляне на средства. Подобно прехвърляне на средства към ЕЗФРСР се отразява във финансовите таблици на стратегическия план по ОСП и може да бъде преразгледано през 2023 г. в съответствие с член 90. То не е предмет на максималните граници за прехвърляне на средства от ЕФГЗ към ЕЗФРСР, установени в член 90.

Държавите членки могат също така да използват целия или част от резултата от намалението за финансиране на видовете интервенции по линия на ЕЗФРСР, както е посочено в глава IV, посредством прехвърляне на средства. Подобно прехвърляне на средства към ЕЗФРСР се отразява във финансовите таблици на стратегическия план по ОСП и може да бъде преразгледано през 2024 г. в съответствие с член 90.

Изменение    170

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  В случай на юридическо лице или група физически или юридически лица държавите членки могат да прилагат намалението, посочено в параграф 1, на равнището на членовете на тези юридически лица или групи, когато националното право предвижда отделните членове да поемат права и задължения, сравними с тези на отделните земеделски стопани, които имат статут на ръководител на стопанство, по-специално по отношение на техния икономически, социален и данъчен статут, при условие че те са допринесли за укрепването на селскостопанските структури на съответните юридически лица или групи.

Изменение    171

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Ако държава членка отпуска допълнително преразпределително подпомагане на доходите на земеделските стопани по силата на член 26 и за целта използва поне 10% от разпределените ѝ финансови средства за директни плащания, определени в приложение IV, тя може да реши да не прилага настоящия член.

Изменение    172

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в.  Никакви предимства, получени посредством избягване на намаляване на плащането, не се дават в полза на земеделски стопани, по отношение на които е установено, че изкуствено са създали условията за избягване на последиците от настоящия член.

Изменение    173

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва с правила за установяване на хармонизирана база за изчисляване на намалението на плащанията, установено в параграф 1, за да осигури правилно разпределение на средствата между допустимите бенефициери.

заличава се

Изменение    174

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки отпускат необвързани с производството директни плащания при условията, установени в настоящия раздел, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.

1.  Държавите членки отпускат необвързани с производството директни плащания на активни земеделски стопани при условията, установени в настоящия раздел, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.

Изменение    175

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки определят праг за площ и отпускат необвързани с производството директни плащания само на истински земеделски стопани, чиято отговаряща на условията площ на стопанството, за която са поискани необвързани с производството директни плащания, надхвърля този праг за площ.

Държавите членки определят праг за площ и/или минимално ограничение за директни плащания и отпускат директни плащания само на активни земеделски стопани, чиито площи и/или обеми за директни плащания се равняват на съответните прагове или ги надхвърлят.

Изменение    176

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При определяне на прага за площ, държавите членки се стремят да гарантират, че необвързаните с производството директни плащания могат да се отпускат само на истински земеделски стопани, ако:

При определяне на минималната площ държавите членки се стремят да гарантират, че директните плащания може да се отпускат само на земеделски стопани, ако:

Изменение    177

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  управлението на съответните плащания не води до прекомерна административна тежест, и

a)  управлението на съответните плащания, равняващи се на или надвишаващи тези прагове, не води до прекомерна административна тежест, и

Изменение    178

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  съответните суми подпомагат ефективно целите, заложени в член 6, параграф 1, за които допринасят необвързаните с производството директни плащания.

б)  получаваните над определения праг суми подпомагат ефективно целите, заложени в член 6, параграф 1, за които допринасят директните плащания.

Изменение    179

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Съответните държави членки могат да решат да не прилагат параграф 1 спрямо най-отдалечените региони и спрямо малките острови в Егейско море.

3.  Съответните държави членки могат да решат да не прилагат настоящия член спрямо най-отдалечените региони, малките острови в Егейско море и Балеарските острови.

Изменение    180

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  В отделни ситуации, когато земеделските стопани не разполагат с площ поради особеностите на селскостопанската система, но им е признато подпомагане под формата на основно подпомагане при влизането в сила на настоящия регламент, основното подпомагане на доходите представлява сума за стопанство.

Изменение    181

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Без да се засягат разпоредбите на членове 1924, основното подпомагане на доходите се предоставя за всеки хектар, отговарящ на условията за подпомагане, деклариран от истински земеделски стопанин.

3.  Без да се засягат разпоредбите на членове 1924, основното подпомагане на доходите се предоставя за всеки хектар, отговарящ на условията за подпомагане, деклариран от активен земеделски стопанин.

Изменение    182

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки могат да решат да диференцират сумата за основното подпомагане на доходите за хектар за различните групи територии, изправени пред сходни социално-икономически и агрономски условия.

2.  Държавите членки могат да решат да диференцират сумата за хектар за основното подпомагане на доходите за хектар според различните групи райони съгласно социо-икономическите, екологичните и агрономските условия. Държавите членки могат да решат да увеличат сумите за региони с природни или специфични за района неблагоприятни условия и за обезлюдени райони.

Изменение    183

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки могат да създават механизми, които ограничават броя хектари, отговарящи на националните условия за подпомагане, които могат да се възползват от такова подпомагане на основата на референтен период, определен от държавата членка.

Изменение    184

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато държавите членки, които са приложили схемата за основно плащане, както е предвидено в дял III, глава I, раздел 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, решат да не отпуснат основното подпомагане на доходите въз основа на правата за получаване на плащане, правата за получаване на плащане, отпуснати в съответствие с Регламент (ЕС) № 1307/2013, изтичат на 31 декември 2020 г.

2.  Когато държавите членки, които са приложили схемата за основно плащане, както е предвидено в дял III, глава I, раздел 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, решат да не отпуснат основното подпомагане на доходите въз основа на правата за получаване на плащане, правата за получаване на плащане, отпуснати в съответствие с Регламент (ЕС) № 1307/2013, изтичат на 31 декември 2022 г. Държавите членки, които вече са приключили вътрешния процес на приспособяване на правата за получаване на плащане, може да решат да се откажат от правата за получаване на плащане на по-ранен етап.

Изменение    185

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки определят единичната стойност на правата за получаване на плащане преди сближаване в съответствие с настоящия член чрез коригиране на стойността на правата на плащане пропорционално на тяхната стойност, установена в съответствие с Регламент (ЕС) № 1307/2013 за референтната 2020 година, и съответното плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда, предвидени в дял III, глава III от посочения регламент за референтната 2020 година.

1.  Държавите членки определят единичната стойност на правата за получаване на плащане преди сближаване в съответствие с настоящия член чрез коригиране на стойността на правата на плащане пропорционално на тяхната стойност, установена в съответствие с Регламент (ЕС) № 1307/2013 за референтната 2021 година, и съответното плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда, предвидени в дял III, глава III от посочения регламент за референтната 2021 година.

Изменение    186

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато стойността на правата за получаване на плащане, определена в съответствие с параграф 1, не е единна в рамките на държава членка или на група територии, определени в съответствие с член 18, параграф 2, държавите членки осигуряват сближаване на стойността на правата за получаване на плащане към единна единична стойност най-късно до референтната 2026 година.

4.  Когато стойността на правата за получаване на плащане, определена в съответствие с параграф 1, не е единна в рамките на държава членка или на група територии, определени в съответствие с член 18, параграф 2, държавите членки осигуряват пълно сближаване на стойността на правата за получаване на плащане към единна единична стойност най-късно до референтната 2026 година.

Изменение    187

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  За целите на параграф 4 държавите членки гарантират, че най-късно през референтната 2026 г. всички права за получаване на плащане са на стойност най-малко 75 % от средната планирана единична сума за основно подпомагане на доходите за референтната 2026 г., както е установено в стратегическия план по ОСП, предаден в съответствие с член 106, параграф 1, за държавата членка или за териториите, определени в съответствие с член 18, параграф 2.

5.  За целите на параграф 4 държавите членки гарантират, че най-късно през референтната 2024 г. всички права за получаване на плащане са на стойност най-малко 75% от средната планирана единична сума за основно подпомагане на доходите за референтната 2024 г., както е установено в стратегическия план по ОСП, предаден в съответствие с член 106, параграф 1, за държавата членка или за териториите, определени в съответствие с член 18, параграф 2.

Изменение    188

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  За целите на параграф 4 държавите членки гарантират, че най-късно през последната референтна година на програмния период всички права за получаване на плащане са на стойност 100% от средната планирана единична сума за основно подпомагане на доходите за референтната 2026 г., както е установено в стратегическия план по ОСП, предаден в съответствие с член 106, параграф 1, за държавата членка или за териториите, определени в съответствие с член 18, параграф 2.

Изменение    189

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Намаленията, посочени в параграф 6, се основават на обективни и недискриминационни критерии. Без да се засяга минималната стойност, установена в съответствие с параграф 5, тези критерии могат да включват установяването на максимално намаление, което не може да бъде по-малко от 30 %.

7.  Намаленията, посочени в параграф 6, се основават на обективни и недискриминационни критерии. Без да се засяга минималната стойност, установена в съответствие с параграф 5, тези критерии могат да включват установяването на максимално намаление, което не може да бъде по-малко от 30% на година.

Изменение    190

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки предоставят на истинските земеделски стопани, които притежават собствени или взети под аренда права за получаване на плащане, основно подпомагане на доходите при активиране на тези права за получаване на плащане. Държавите членки гарантират, че за целите на активирането на правата за получаване на плащане, истинските земеделски стопани декларират хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, които придружават всяко право за получаване на плащане.

1.  Държавите членки предоставят на земеделските стопани, които притежават собствени или взети под аренда права за получаване на плащане, основно подпомагане на доходите при активиране на тези права за получаване на плащане. Държавите членки гарантират, че за целите на активирането на правата за получаване на плащане, активните земеделски стопани декларират хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, които придружават всяко право за получаване на плащане.

Изменение    191

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка държава членка, която реши да предоставя основно подпомагане на доходите въз основа на права за получаване на плащане, управлява национален резерв.

1.  Всяка държава членка, която реши да предоставя основно подпомагане на доходите въз основа на права за получаване на плащане, определя национален резерв, еквивалентен на най-много 3% от предвидените в приложение VII финансови средства.

Изменение    192

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки могат да надвишат процентите, посочени в параграф 1, когато това е необходимо, за покрият изискванията относно разпределението съгласно параграф 4, букви а) и б) и параграф 5.

Изменение    193

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират, че правата за получаване на плащане от резерва се отпускат единствено на истински земеделски стопани.

3.  Държавите членки гарантират, че правата за получаване на плащане от резерва се отпускат единствено на активни земеделски стопани.

Изменение    194

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  млади земеделски стопани, които наскоро са създали стопанство за първи път;

a)  млади земеделски стопани, които наскоро са създали стопанство за първи път; или

Изменение    195

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  земеделски стопани, които наскоро са създали стопанство за първи път, като ръководители на стопанство, преминали са подходящо обучение или са придобили необходимите умения, както е определено от държавите членки за младите земеделски стопани.

б)  земеделски стопани, които наскоро са създали стопанство за първи път, като ръководители на стопанство, преминали са подходящо обучение или са придобили необходимите умения и знания.

Изменение    196

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 4 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  в случаите по букви а) и б)на първа алинея от настоящия параграф държавите членки могат да дават приоритет на жените с оглед да се допринася за изпълнението на целта, посочена в член 6, параграф 1, буква з).

Изменение    197

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Държавите членки могат също така да идентифицират с помощта на обективни и недискриминационни критерии други случаи които съгласно оценката на потребностите, описана в член 96, са по-уязвими или по-подходящи за постигане на конкретните цели, определени в член 6, както и земеделски стопани, които нови ползватели на площи под колективно управление.

Изменение    198

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки отпускат права за получаване на плащане или увеличават стойността на съществуващите права за получаване на плащане на истинските земеделски стопани, които имат право на това по силата на окончателно съдебно решение или по силата на окончателен административен акт на компетентен орган на държава членка. Държавите членки гарантират, че тези истински земеделски стопани получават броя и стойността на правата за получаване на плащане, установени в посоченото решение или акт, на дата, която трябва да бъде определена от държавата членка.

5.  Държавите членки отпускат права за получаване на плащане или увеличават стойността на съществуващите права за получаване на плащане на активните земеделски стопани, които имат право на това по силата на окончателно съдебно решение или по силата на окончателен административен акт на компетентен орган на държава членка. Държавите членки гарантират, че тези активни земеделски стопани получават броя и стойността на правата за получаване на плащане, установени в посоченото решение или акт, на дата, която трябва да бъде определена от държавата членка.

Изменение    199

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Държавите членки могат да използват националния резерв за линейно увеличаване на основното подпомагане на доходите или с оглед на изпълнението на определени цели по член 6, параграф 1 въз основа на недискриминационни критерии, при условие че на разположение остават достатъчни суми за разпоредбите, предвидени в параграфи 4 и 5 от настоящия член.

Изменение    200

Предложение за регламент

Член 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 23

заличава се

Делегирани правомощия

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва с правила относно:

 

a)  създаването на резерв;

 

б)  достъпа до резерв;

 

в)  съдържанието на декларацията и изискванията за активирането на правата за получаване на плащане.

 

Изменение    201

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Освен в случаите на прехвърляне по силата на действително или бъдещо наследяване, правата за получаване на плащане се прехвърлят само на истински земеделски стопанин.

1.  Освен в случаите на прехвърляне по силата на действително или бъдещо наследяване, правата за получаване на плащане се прехвърлят само на активни земеделски стопанин.

Изменение    202

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  На правата за получаване на плащане не може да се придава пазарна стойност.

Изменение    203

Предложение за регламент

Член 25 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Плащания на кръгли суми за малки земеделски стопани

Опростена схема за малките земеделски производители

Изменение    204

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да отпускат плащания на малки земеделски стопани, както е определено от държавите членки, под формата на кръгла сума, която заменя директните плащания по смисъла на настоящия раздел и раздел 3 от настоящата глава. Държавите членки предвиждат съответната интервенция в стратегическия план по ОСП, като възможност по избор за земеделските стопани.

Държавите членки въвеждат опростена схема за малки земеделски стопани, които подадат заявление за подпомагане на стойност до 1 250 EUR. Тази схема може да бъде под формата на еднократна сума, която заменя директните плащания по смисъла на настоящия раздел и раздел 3 от настоящата глава, или на плащане за хектар, което може да бъде диференцирано според териториите, определени в съответствие с член 18, параграф 2. Държавите членки предвиждат съответната интервенция в стратегическия план по ОСП, като възможност по избор за земеделските стопани.

Изменение    205

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.   Земеделските стопани, които желаят да участват в опростената схема, подават заявление най-късно до определена от държавата членка дата, независимо от това, че държавите членки могат автоматично да включат земеделските стопани, отговарящи на условията, и да им предоставят възможността да се откажат в определен срок.

Изменение    206

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.   За земеделските стопани, участващи в тази опростена схема, държавите членки могат да приложат опростени проверки по отношение на обвързаността с условията, както е определено в член 84 от Регламент (ЕС) [хоризонталния регламент за ОСП].

Изменение    207

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в.   Държавите членки може да създадат правила и услуги за намаляване на административните разходи и подпомагане на малките земеделски стопани, за да си сътрудничат.

Изменение    208

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1г.   Държавите членки гарантират, че не се дава предимство, предвидено в настоящия член, на земеделски стопани, ако е установено, че след 1 юни 2018 г. те са създали изкуствено условията, които им позволяват да се възползват от плащания в полза на малките земеделски стопани.

Изменение    209

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират преразпределяне на подпомагането от по-големите към по-малките или средните земеделски стопанства, като предвиждат преразпределително подпомагане на доходите под формата на годишно, необвързано с производството плащане за хектар, отговарящ на условията за подпомагане, на земеделските стопани, които имат право на плащане съгласно основното подпомагане на доходите, посочено в член 17.

2.  Държавите членки гарантират справедливо преразпределяне на подпомагането от по-големите към по-малките или средните земеделски стопанства, като предвиждат преразпределително подпомагане на доходите под формата на годишно, необвързано с производството плащане за хектар, отговарящ на условията за подпомагане, на земеделските стопани, които имат право на плащане съгласно основното подпомагане на доходите, посочено в член 17.

Изменение    210

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки установяват сума за хектар или различни суми за различни диапазони хектари, както и максималния брой хектари за всеки земеделски стопанин, на който се изплаща преразпределително подпомагане на доходите.

3.  Държавите членки установяват плащане, еквивалентно на сума за хектар или различни суми за различни диапазони хектари. Те могат да диференцират тези суми според териториите, определени съгласно член 18, параграф 2.

Изменение    211

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Сумата на преразпределителното плащане за хектар не надхвърля 65% от основното подпомагане на доходите за устойчивост, съответстващо на средното на национално или териториално равнище, умножено по броя хектари, отговарящи на условията за подпомагане.

Изменение    212

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Броят хектари, отговарящи на условията за подпомагане, за земеделски стопанин не е повече от средната национална големина на стопанствата или средната големина в зависимост от териториите, определени в съответствие с член 18, параграф 2. Държавите членки предоставят достъп до това плащане, считано от първия отговарящ на условията за подпомагане хектар на стопанството.

Изменение    213

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в.  Държавите членки идентифицират недискриминационни критерии за постигане на целта, предвидена в член 6, параграф 1, буква а), за изчисляване на сумата, която трябва да бъде отпусната за допълнително преразпределяне на доходите за устойчивост в контекста на стратегическите планове по ОСП, и също така определят финансов таван на икономическия размер, над който земеделските стопани нямат право на преразпределително плащане. Държавите членки вземат предвид средното равнище на доходите на земеделските стопани на национално или регионално равнище. В критериите за разпределяне те вземат също така предвид природните и специфичните ограничения, пред които са изправени някои региони, включително островните региони, при осъществяването на селскостопанска дейност.

Изменение    214

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Сумата за хектар, планирана за дадена референтна година, не надвишава средната за страната сума на директните плащания за хектар за посочената референтна година.

заличава се

Изменение    215

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Средната за страната сума на директните плащания за хектар се определя като съотношение между националните тавани за директните плащания за дадена референтна година, както е установено в приложение IV, и общия размер на планираните крайни продукти за основното подпомагане на доходите за посочената референтна година, изразен в брой хектари.

заличава се

Изменение    216

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  В случай на юридическо лице или група физически или юридически лица държавите членки могат да прилагат максималния брой хектари, посочен в параграф 3, на равнището на членовете на тези юридически лица или групи, когато националното право предвижда отделните членове да поемат права и задължения, сравними с тези на отделните земеделски стопани, които имат статут на ръководител на стопанство, по-специално по отношение на техния икономически, социален и данъчен статут, при условие че те са допринесли за укрепването на селскостопанските структури на съответните юридически лица или групи.

Изменение    217

Предложение за регламент

Член 26 - параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б.  Държавите членки гарантират, че не се дава предимство, предвидено в настоящата глава, в полза на земеделски стопани, за които е установено, че са разделили стопанството си единствено с цел да се облагодетелстват от преразпределителното плащане. Това се отнася и за земеделските стопани, чиито стопанства са резултат от такова разделяне.

Изменение    218

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки могат да предоставят допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани съгласно условията, установени в настоящия член, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.

1.  Държавите членки могат да предоставят допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани, определени в съответствие с установените в член 4, параграф 1, буква г) критерии, съгласно условията, установени в настоящия член, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.

Изменение    219

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Като част от задълженията си да допринесат за постигането на специфичната цел за „Привличане на младите земеделски стопани и улесняване на развитието на стопанска дейност в селските райони“, установена в член 6, параграф 1, буква ж), и за заделянето на най-малко 2 % от отпуснатите им средства за директни плащания за тази цел в съответствие с член 86, параграф 4, държавите членки могат да предоставят допълнително подпомагане на доходите за младите земеделски стопани, които наскоро са създали земеделско стопанство за първи път и които имат право на плащане съгласно основното подпомагане на доходите, посочено в член 17.

2.  Като част от задълженията си да привлекат младите земеделски стопани в съответствие с целта, установена в член 6, параграф 1, буква ж), и за заделянето на най-малко 2% от отпуснатите им средства за директни плащания за тази цел в съответствие с член 86, параграф 4, държавите членки могат да предоставят допълнително подпомагане на доходите за младите земеделски стопани, които наскоро са създали земеделско стопанство като собственици за първи път и които имат право на плащане съгласно основното подпомагане на доходите, посочено в член 17.

Изменение    220

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Допълнителното подпомагане на доходите за млади земеделски стопани е под формата на годишно, необвързано с производството плащане за хектар, отговарящ на условията за подпомагане.

3.  Допълнителното подпомагане на доходите за млади земеделски стопани се отпуска за максимален период от седем години, считано от датата на подаването на заявлението за подпомагане за млади земеделски стопани, и е под формата на годишно, необвързано с производството плащане за хектар, отговарящ на условията за подпомагане. То може да се изчислява на национално равнище или въз основа на териториите, определени в съответствие с член 18, параграф 2.

Изменение    221

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Младите земеделски стопани, които през последната година от прилагането на Регламент (ЕС) № 1307/2013 са получили подкрепата, предвидена в член 50 от него, могат да получат предвиденото в настоящия член подпомагане за общ период, не по-дълъг от посочения в параграф 3.

Изменение    222

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Плащането се предостави за брой хектари, който не надвишава средния размер на земеделските стопанства на национално равнище или съгласно териториите, определени в член 18, параграф 2.

Изменение    223

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в.  Държавите членки могат да определят специални правила за млади земеделски стопани, които са част от групи земеделски стопани, организации на производителите или кооперации, с цел да не губят подпомагането по настоящия член в момента на присъединяването им към тези организации.

Изменение    224

Предложение за регламент

Член 28 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Схеми за климата и околната среда

Схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните

Изменение    225

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки предоставят подпомагане за доброволните схеми за климата и околната среда („екосхемите“) съгласно условията, установени в настоящия член, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.

1.  Държавите членки създават и предоставят подпомагане за доброволните схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните („екосхемите“) съгласно условията, установени в настоящия член, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.

Изменение    226

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Това подпомагане бива насочено към опазването на полезните практики и/или насърчаването на необходимите преходи към практики и техники, които имат по-значителен принос за околната среда и климата.

 

Подпомагането може да бъде насочено към задължения за селскостопански практики в специфични сектори и/или географски области, определени от държавите членки. Площите, определени съгласно директиви 92/43/ЕИО или 2009/147/ЕО, автоматично се считат за допустими за схемата.

Изменение    227

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки подпомагат в рамките на този вид интервенция истински земеделски стопани, които се задължават да прилагат на хектари, отговарящи на условията за подпомагане, селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда.

2.  Държавите членки подпомагат в рамките на този вид интервенция активни земеделски стопани или групи от земеделски стопани, които се задължават да прилагат селскостопански практики и сертифицрани схеми, благоприятни за климата, околната среда и хуманното отношение към животните, които водят до постигане на една или повече от специфичните цели, определени в член 6, параграф 1, букви г), д), е) и и), и са пригодени да отговарят на специфични национални или регионални потребности.

Изменение    228

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки изготвят списъка на селскостопанските практики, които са благоприятни за климата и околната среда.

3.  Комисията приема делегирани актове в рамките на ... [2 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент], в съответствие с член 138 за допълване на настоящия регламент, като изготвя каталог с примери за селскостопански практики, които са благоприятни за климата, околната среда и хуманното отношение към животните, вземайки предвид условията, посочени в параграф 4 от настоящия член.

 

Държавите членки могат да изготвят в сътрудничество с националните, регионалните и местните заинтересовани страни допълващи национални списъци или да използват примерите от посочения в предходния параграф каталог, за да вземат предвид техните специфични потребности.

 

Тези списъци включват мерки от различно естество от обхванатите от член 65 или мерки от същото естество, но с различна степен на амбиция. Земеделските стопани може да изберат поне един от тях, за да отговарят на изискванията за получаване на подпомагане.

Изменение    229

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Държавите членки включват в тези списъци най-малкото екосхеми за определяне на минималния дял от земеделска площ, предназначена за непроизводствени обекти или площи, употребата на селскостопански инструмент за устойчиво управление на хранителните вещества и по целесъобразност подходяща поддръжка на влажни зони и торфища.

Изменение    230

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Тези практики трябва да бъдат проектирани така, че да отговарят на една или повече от специфичните цели в областта на околната среда и климата, установени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е).

4.  Всяка от тези практики трябва да бъдат проектирани така, че да отговарят на една или повече от специфичните цели в областта на околната среда, климата и хуманното отношение към животните, установени в член 6, параграф 1, букви г), д) е) и и).

Изменение    231

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  надхвърлят минималните изисквания за използване на торове и на продукти за растителна защита, хуманно отношение към животните, както и други задължителни изисквания, установени в националното право и в правото на Съюза;

б)  надхвърлят минималните изисквания за хуманно отношение към животните и намаляване на използването на торове и на продукти за растителна защита, както и други задължителни изисквания, установени в правото на Съюза;

Изменение    232

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 5 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  са различни от задълженията, за които са предоставени плащания съгласно член 65.

г)  са различни от или допълващи задълженията, за които са отпуснати плащания съгласно член 65.

Изменение    233

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 5 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  допринасят за поддържането на практики, които са полезни за околната среда.

Изменение    234

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Подпомагането за екосхемите е под формата на годишно плащане за хектар, отговарящ на условията за подпомагане, и то се предоставя като:

6.  Подпомагането за екосхемите е под формата на годишно плащане за хектар, отговарящ на условията за подпомагане, и/или плащане за земеделско стопанство и се предоставя като стимулиращи плащания, които представляват повече от компенсация на допълнителните разходи и пропуснатите приходи, и могат да бъдат под формата на еднократна сума.

a)  плащания, които допълват основното подпомагане на доходите, установено в подраздел 2 от настоящия раздел; или

 

б)  плащания, които компенсират изцяло или частично допълнителните разходи и пропуснатите приходи на бенефициери в резултат на поетите задължения, определени в съответствие с член 65.

 

Изменение    235

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 6 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Размерът на плащането варира според степента на амбицията за постигане на устойчивост на всяка интервенция или група интервенции въз основа на недискриминационни критерии, с цел да се предложат ефективни стимули за участие.

Изменение    236

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Държавите членки гарантират, че интервенциите съгласно настоящия член са съгласувани с тези, предоставени съгласно член 65.

7.  Държавите членки гарантират, че интервенциите съгласно настоящия член са съгласувани с тези, предоставени съгласно член 65, като осигуряват адекватното определяне на границите между двата вида интервенции. Когато интервенциите, определени съгласно двата члена, се различават единствено по равнището на екологичните амбиции, държавите членки избягват двойното финансиране.

Изменение    237

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138 за допълване на настоящия регламент с допълнителни правила относно екосхемите.

заличава се

Изменение    238

Предложение за регламент

Член 28 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 28а

 

Схеми за засилване на конкурентоспособността

 

1.   Държавите членки предоставят подпомагане за доброволните схеми за засилване на конкурентоспособността („схеми за засилване“) съгласно условията, установени в настоящия член, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП

 

2.   Държавите членки подпомагат в рамките на този вид интервенция активни земеделски стопани, които поемат задължения за разходи от полза за засилването на конкурентоспособност селското стопанство на стопанина.

 

3.   Държавите членки създават списък с категории разходи, отговарящи на условията, които са от полза за засилване на конкурентоспособността на земеделския стопанин.

 

4.   Тези практики трябва да бъдат проектирани така, че да отговарят на една или повече от специфичните икономически цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), б) и в), и да допринасят за междусекторната цел, изложена в член 5.

 

5.   В рамките на този вид интервенции държавите членки предоставят само плащания, покриващи задължения, които не водят до двойно финансиране по отношение на настоящия регламент

 

6.   Подпомагането за схемите за засилване е под формата на годишно плащане за хектар, отговарящ на условията за подпомагане, и то се предоставя като:

 

a)   плащания, базиращи се на отговарящи на условията хектари, които допълват основното подпомагане на доходите, установено в подраздел 2 от настоящия раздел; или

 

б)   плащания, компенсиращи бенефициерите за всички направени разходи или част от тях; или

 

в)  въз основа на резултати от значение за този тип намеса

 

7.   Държавите членки гарантират, че интервенциите съгласно настоящия член са съгласувани с тези, предоставени съгласно членове 27, 28, 65, 68, 69, 70, 71 и 72.

 

8.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва с допълнителни правила относно схемите за засилване.

Изменение    239

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки могат да предоставят обвързано с производството подпомагане на доходите за истински земеделски стопани съгласно условията, установени в настоящия подраздел, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.

1.  Държавите членки могат да предоставят обвързано с производството подпомагане на доходите за активни земеделски стопани съгласно условията, установени в настоящия подраздел, и както е предвидено в стратегическите им планове по ОСП.

Изменение    240

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Интервенциите на държавите членки оказват помощ на подпомаганите сектори и производства или специфични видове селскостопанска дейност, изброени в член 30, изправени пред затруднение(я), чрез подобряване на тяхната конкурентоспособност, устойчивост или качество.

2.  Интервенциите на държавите членки оказват помощ на подпомаганите сектори и производства или специфични видове селскостопанска дейност, изброени в член 30, изправени пред затруднение(я), чрез подобряване на тяхната конкурентоспособност, структуриране, устойчивост или качество. В допълнение тези интервенции трябва да са съобразени със съответните специфични цели, посочени в член 6, параграф 1.

Изменение    241

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Обвързаното с производството подпомагане на доходите е под формата на годишно плащане за хектар или животно.

3.  Обвързаното с производството подпомагане представлява схема за ограничаване на производството под формата на годишно плащане въз основа на определени площи и добиви или определен брой животни и се предоставя при спазване на финансовите тавани, които държавите членки определят за всяка мярка и съобщават на Комисията.

Изменение    242

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Държавите членки могат да решат да насочат или увеличат обвързаното с производството подпомагане според ангажираността на бенефициера за подобряване на неговата конкурентоспособност или качество, или на структурирането на сектора.

Изменение    243

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Обвързаното с производството подпомагане на доходите може да се отпуска на следните сектори и производства или специфични видове селскостопанска дейност, които са важни по икономически, социални или екологични съображения: зърнени култури, маслодайни семена, протеинови култури, бобови растения, лен, коноп, ориз, черупкови плодове, картофи за нишесте, мляко и млечни продукти, семена, овче и козе месо, говеждо и телешко месо, маслиново масло, копринени буби, сух фураж, хмел, захарно цвекло, захарна тръстика и цикория, плодове и зеленчуци, дървесни култури с кратък цикъл на ротация и други нехранителни култури, с изключение на дървета, използвани за производството на продукти, които могат да заместват изкопаеми материали.

Обвързаното с производството подпомагане на доходите може да се отпуска на следните сектори и производства или специфични видове селскостопанска дейност: зърнени култури, маслодайни семена, протеинови култури, бобови растения, лен, коноп, ориз, черупкови плодове, картофи за нишесте, мляко и млечни продукти, семена, овче и козе месо, говеждо и телешко месо, маслиново масло, копринени буби, сух фураж, хмел, захарно цвекло, захарна тръстика и цикория, плодове и зеленчуци, дървесни култури с кратък цикъл на ротация.

Изменение    244

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Чрез дерогация от параграф 1 обвързано с производството подпомагане може да се отпуска и на земеделски стопани, които не разполагат с отговарящи на условията хектари.

 

Чрез предоставяне на обвързано с производството подпомагане държавите членки гарантират изпълнението на следните условия:

 

a)   съществува ясна екологична или социално-икономическа потребност или полза;

 

б)   подпомагането не създава сериозни нарушения на вътрешния пазар; както и

 

в)   подпомагането за животновъдството е съвместимо с Директива 2000/60/ЕО.

Изменение    245

Предложение за регламент

Член 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение    246

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки отпускат специално плащане за култура памук, на истински земеделски стопани, произвеждащи памук, класиран в код по КН 5201 00, при условията, определени в настоящия подраздел.

Държавите членки отпускат специално плащане за култура памук, на активен земеделски стопани, произвеждащи памук, класиран в код по КН 5201 00, при условията, определени в настоящия подраздел.

Изменение    247

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 3 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  България: 624,11 EUR

–  България: Х EUR,

Изменение    248

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 3 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  Гърция: 225,04 EUR

–  Гърция: Х EUR,

Изменение    249

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 3 – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  Испания: 348,03 EUR

–  Испания: Х EUR,

Изменение    250

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 3 – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  Португалия: 219,09 EUR

  Португалия: Х EUR

Изменение    251

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  сектора на плодовете и зеленчуците, както е определено в член 1, параграф 2, буква и) от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

a)  сектора на плодовете и зеленчуците, както е определено в член 1, параграф 2, буква и) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и споменатите продукти, предназначени за преработка;

Изменение    252

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  други сектори, посочени в член 1, параграф 2, букви а) – з), буква к), м), о) – т) и ц) от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

е)  други сектори, посочени в член 1, параграф 2, букви а) – з), буква к), м), о) – у) и ц) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, както и протеинови култури.

Изменение    253

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки могат да изберат в своя стратегически план по ОСП да изпълнят секторните видове интервенции, посочени в член 39, букви г), д) и е).

3.  Държавите членки могат да изберат в своя стратегически план по ОСП да изпълнят секторните видове интервенции, посочени в член 39, букви г), д) и е), като обосноват своя избор на сектори и вид интервенции.

Изменение    254

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  осигуряването на правилното функциониране на видовете интервенции, установени в настоящата глава;

a)  осигуряването на правилното функциониране на видовете интервенции, установени в настоящата глава, по-специално с оглед да се избегнат нарушения на конкуренцията на вътрешния пазар;

Изменение    255

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  предоставянето на подпомагане на организациите на производители във връзка с изпълнението на техните специфични задачи съгласно настоящата глава;

Изменение    256

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  максималния размер на финансовата помощ от Съюза за изтегляне на продукция от пазара, както е предвидено в член 46, параграф 4, буква а), за видовете интервенции, посочени в член 52, параграф 3;

в)  максималния размер на финансовата помощ от Съюза за изтегляне на продукция от пазара, както е предвидено в член 46, параграф 4, буква а), за видовете интервенции, посочени в член 52, параграф 3, както и за фиксираните разходи за пакетиране и транспортиране на продукта, изтеглен за безвъзмездно разпределяне, и разходите, свързани с преработката на продукта преди предоставянето му за безвъзмездно разпределяне;

Изменение    257

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  определяне на условията за създаване и управление на оперативния фонд, както и заявленията за помощи и авансови плащания.

Изменение    258

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В сектора на плодовете и зеленчуците се преследват следните цели:

В съответствие с членове 5 и 6, в сектора на плодовете и зеленчуците се преследват следните цели:

Изменение    259

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  концентрация на предлагането и пускането на пазара на продукти от сектора на плодовете и зеленчуците, включително чрез директен маркетинг; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а) и в);

б)  концентрация на предлагането и пускането на пазара на продукти от сектора на плодовете и зеленчуците, включително чрез директен маркетинг, и къси вериги на доставки, както и насърчаване на колективното договаряне на договори; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), б) и в);

Изменение    260

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  научноизследователска и развойна дейност в областта на устойчивите производствени методи, включително устойчивостта на вредители, иновативни практики, насърчаване на икономическата конкурентоспособност и укрепване на развитието на пазара; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), в) и и);

в)  прилагане, научноизследователска и развойна дейност в областта на устойчивите производствени методи, включително устойчивостта на вредители, иновативни практики, насърчаване на икономическата конкурентоспособност и укрепване на развитието на пазара; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), б), в) и и);

Изменение    261

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  разработване, прилагане и насърчаване на щадящи околната среда производствени методи, екологосъобразни практики за отглеждане и производствени техники, устойчиво използване на природните ресурси, и по-специално защита на водите, почвите, въздуха, биологичното разнообразие и други природни ресурси; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви д) и е);

г)  разработване, прилагане и насърчаване на щадящи околната среда производствени методи, екологосъобразни практики за отглеждане и производствени техники, устойчиво използване на природните ресурси, и по-специално защита на водите, почвите, въздуха, биологичното разнообразие и други природни ресурси; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви г), д), е) и и);

Изменение    262

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  увеличаване на търговската стойност и качеството на продуктите, включително подобряване на качеството и разработването на продуктите със защитено наименование за произход и със защитено географско указание или продукти, обхванати от национални схеми за качество; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, буква б);

е)  увеличаване на търговската стойност и качеството на продуктите, включително подобряване на продуктите за преработка, и разработването на продуктите със защитено наименование за произход и със защитено географско указание или обхванати от други публични или частни схеми за качество; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, буква б);

Изменение    263

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  насърчаване и предлагане на пазара на продукти от сектора на плодовете и зеленчуците, независимо дали са в пресен или преработен вид; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви б) и в);

ж)  насърчаване и предлагане на пазара на продукти от сектора на плодовете и зеленчуците, независимо дали са в пресен или преработен вид; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви б), в) и и);

Изменение    264

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  превенция на кризи и управление на риска, насочени към предотвратяване и справяне с кризи на пазарите на плодове и зеленчуци; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), б) и в).

i)  превенция на кризи и намаляване и управление на риска, включително фитосанитарните аспекти, насочени към предотвратяване и справяне с кризи на пазарите на плодове и зеленчуци; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), б) и в);

Изменение    265

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 1 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

иа)  управление и намаляване на вторичните продукти и отпадъците;

Изменение    266

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 1 – буква и б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

иб)  стимулиране на генетичното разнообразие.

Изменение    267

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  инвестиции в материални и нематериални активи, по-специално насочени към икономии на вода и енергия, екологосъобразни опаковки и намаляване на отпадъците;

a)  инвестиции в материални и нематериални активи, включително насочените към икономии на вода и качеството на водите, производство и икономии на енергия, екологосъобразни опаковки и намаляване на отпадъците и проследяване на потоците от отпадъци;

Изменение    268

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  действия за планиране и адаптиране на производството към търсенето, по-специално в качествен и количествен смисъл, на продуктите от сектора на плодовете и зеленчуците;

Изменение    269

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб)  действия за увеличаване на търговската стойност на продуктите;

Изменение    270

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква а в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ав)  Колективно складиране на продукти, произведени от организацията на производителите или от членове на организацията на производители;

Изменение    271

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  научноизследователска дейност и експериментално производство, насочени по-специално към икономии на вода и енергия, екологосъобразни опаковки и намаляване на отпадъците, устойчивост на вредители, намаляване на рисковете и въздействията от употребата на пестициди, предотвратяване на щетите, причинени от неблагоприятни климатични явления, и увеличаване на използването на сортове плодове и зеленчуци, приспособени към променящите се климатични условия;

б)  научноизследователска дейност и експериментално производство, насочени към мерки, като например икономии и качество на водите, производство и икономии на енергия, екологосъобразни опаковки и намаляване на отпадъците, устойчивост на вредители, интегрирано управление на вредителите (ИУВ), намаляване на рисковете и въздействията от употребата на пестициди, опазване на опрашителите, предотвратяване на щетите, причинени от неблагоприятни климатични явления, и увеличаване на използването на сортове плодове и зеленчуци, приспособени към променящите се климатични условия;

Изменение    272

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  действия за подобряване на околната среда и за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптация към него;

Изменение    273

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  интегрирано производство;

г)  интегрирано производство, насърчаване на използването на естествени ресурси и същевременно намаляване на зависимостта от пестициди и други вложени продукти;

Изменение    274

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  действия за опазване на почвата и подобряване на въглеродното съдържание на почвата;

д)  действия за опазване и възстановяване на структурата на почвата и подобряване на въглеродното съдържание на почвата, включително с цел избягване на влошаване на качеството на почвата;

Изменение    275

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  действия за подобряване на устойчивостта на вредители;

з)  действия за подобряване на устойчивостта на вредители и за намаляване на щетите от вредители, включително чрез популяризиране на ИУВ;

Изменение    276

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

за)  действия за въвеждане на системи за производство, които увеличават по-специално биологичното и структурното разнообразие;

Изменение    277

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  действия за повишаване на устойчивостта и ефикасността на транспорта и на складирането на продуктите от сектора на плодовете и зеленчуците;

к)  действия за повишаване на устойчивостта и ефикасността на транспорта и на складирането на продуктите от сектора на плодовете и зеленчуците и насърчаване на късите вериги на доставки;

Изменение    278

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква м

Текст, предложен от Комисията

Изменение

м)  прилагане на европейските и националните схеми за качество;

м)  прилагане на европейските и други публични и частни схеми за качество, управлявани от публичния или частния сектор;

Изменение    279

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията

Изменение

н)  популяризиране и комуникация, включително действия и дейности, насочени към диверсифициране и консолидиране на пазарите на плодове и зеленчуци и към информиране за ползите за здравето от консумацията на плодове и зеленчуци;

н)  насърчаване и комуникация, включително действия и дейности, насочени към диверсифициране и консолидиране на пазарите на плодове и зеленчуци, търсенето на нови пазарни ниши, както и към информиране за ползите за здравето от консумацията на плодове и зеленчуци;

Изменение    280

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква о

Текст, предложен от Комисията

Изменение

о)  консултантски услуги и техническа помощ, по-специално по отношение на техниките за устойчив контрол на вредителите и устойчивата употреба на пестициди, и смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него.

о)  консултантски услуги и техническа помощ, включително тези, насочени към техниките за устойчив контрол на вредителите и устойчивата употреба и намаляване на пестицидите, ИУВ, смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, агроекологични практики, подобряване на качеството на продуктите и пазарните условия, както и на тези, свързани с договарянето, и прилагане на фитосанитарни протоколи за износа към трети държави;

Изменение    281

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията

Изменение

п)  обучение и обмен на най-добри практики, по-специално по отношение на техниките за устойчив контрол на вредителите и устойчивата употреба на пестициди, и принос за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него.

п)  обучение и обмен на най-добри практики, включително тези, насочени към техниките за устойчив контрол на вредителите, алтернативите на пестициди и устойчивата употреба и намаляването на пестицидите и принос за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него;

Изменение    282

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква п а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

па)  действия, насочени към подобряване на качеството чрез иновации;

Изменение    283

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 – буква п б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

пб)  въвеждане на системи за проследяване/сертифициране.

Изменение    284

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  инвестиции в материални и нематериални активи за по-ефективно управление на количествата, пуснати на пазара;

б)  инвестиции в материални и нематериални активи за по-ефективно управление на количествата, пуснати на пазара, включително за колективно складиране;

Изменение    285

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  изтегляне от пазара за свободно разпространение или други дестинации;

г)  изтегляне от пазара за свободно разпространение, включително разходите за преработка на изтеглените от пазара продукти преди безплатното им разпространение или други дестинации;

Изменение    286

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  застраховане на реколтата, което допринася за запазване на доходите на производителите, когато има загуби вследствие на природни бедствия, неблагоприятни климатични явления, болести или нашествия от вредители, и в същото време гарантира, че бенефициерите предприемат необходимите превантивни мерки спрямо рисковете;

ж)  застраховане на реколтата, включително основани на индекси застрахователни политики, покриващи събития с измерим риск, което допринася за запазване на доходите на производителите, когато има загуби вследствие на природни бедствия, неблагоприятни климатични явления, болести или нашествия от вредители, и в същото време гарантира, че бенефициерите предприемат необходимите превантивни мерки спрямо рисковете;

Изменение    287

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  индивидуално обучение за други организации на производителите и асоциации на организации на производителите, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, или за отделни производители;

з)  професионален обмен и/или индивидуално обучение за други организации на производителите и асоциации на организации на производителите, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, или за отделни производители;

Изменение    288

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 2 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

за)  популяризиране на продукти и информиране за ползите за здравето от консумацията на плодове и зеленчуци в отговор на пазарни кризи;

Изменение    289

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  изпълнение и управление на фитосанитарните протоколи на трета държава на територията на Съюза, така че да се улесни достъпът до пазарите на трети държави;

i)  договаряне, изпълнение и управление на фитосанитарните протоколи на трета държава на територията на Съюза, така че да се осигури достъп до пазарите на трети държави, включително пазарни проучвания;

Изменение    290

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 2 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

иа)  предотвратяване и управление на фитосанитарни кризи;

Изменение    291

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 2 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  консултантски услуги и техническа помощ, по-специално по отношение на развитието на техники за устойчив контрол на вредителите и устойчива употреба на пестициди.

к)  консултантски услуги и техническа помощ, включително тези, насочени към развитието на техники за устойчив контрол на вредителите, като например ИУВ, и устойчива употреба и намаляване на пестицидите;

Изменение    292

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 2 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ка)  мерки за обучение и обмен на най-добри практики.

Изменение    293

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Оперативните програми са с минимална продължителност от три години и максимална продължителност от седем години. Те преследват целите, посочени в член 42, букви г) и д), и поне още две цели, посочени в същия член.

2.  Оперативните програми са с минимална продължителност от три години и максимална продължителност от седем години. Те преследват целите, посочени в член 42, букви б), г) и д), и поне още две цели, посочени в същия член.

Изменение    294

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Оперативните програми на асоциациите на организациите на производителите могат да са частични оперативни програми или цялостни оперативни програми. Цялостните оперативни програми се съобразяват със същите правила за управление и условия, както оперативните програми на организациите на производителите.

Изменение    295

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оперативните програми на асоциациите на организациите на производителите не обхващат същите интервенции като оперативните програми на членуващите в тях организации. Държавите членки разглеждат оперативните програми на асоциациите на организациите на производителите заедно с оперативните програми на членуващите в асоциацията организации.

Оперативните програми на асоциациите на организациите на производителите не обхващат същите операции като оперативните програми на членуващите в тях организации. Държавите членки разглеждат оперативните програми на асоциациите на организациите на производителите заедно с оперативните програми на членуващите в асоциацията организации. Асоциациите на организациите на производителите може да представят частични оперативни програми, състоящи се от мерки, които са определени, но не са реализирани от членуващите в тях организации в рамките на техните оперативни програми.

Изменение    296

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 6 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  интервенциите по оперативните програми на асоциация на организации на производителите са изцяло финансирани от приноса на организациите, членуващи в асоциацията, и че средствата са взети от оперативните фондове на тези членуващи организации;

a)  операциите по оперативните програми на асоциация на организации на производителите са изцяло финансирани от приноса на организациите, членуващи в асоциацията, и че средствата са взети от оперативните фондове на тези членуващи организации;

Изменение    297

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 7 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  поне 20 % от разходите по оперативните програми обхващат интервенциите, свързани с целите, посочени в член 42, букви г) и д);

a)  поне 15 % от разходите по оперативните програми обхващат интервенциите, свързани с целите, посочени в член 42, букви г) и д);

Изменение    298

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 7 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  оперативните програми включват 3 или повече действия, свързани с целите, посочени в член 42, букви г) и д);

Изменение    299

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 7 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  поне % от разходите по оперативните програми обхващат интервенциите, свързани с целта, посочена в член 42, буква в);

б)  поне 1 % от разходите по оперативните програми обхващат интервенциите, свързани с целта, посочена в член 42, буква в);

Изменение    300

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a.  Оперативните програми, одобрени преди ... [датата на влизането в сила на настоящия регламент] се уреждат в съответствие с регламентите, в съответствие с които са били одобрени, до тяхното завършване, освен ако асоциацията на производителите или асоциацията на организациите на производителите не реши доброволно да приеме настоящия регламент.

Изменение    301

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  финансов принос от:

заличава се

i)  членове на организация на производителите и/или от самата организация на производителите; или

 

ii)  асоциации на организации на производители посредством членовете на тези асоциации;

 

Изменение    302

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците и/или техните асоциации могат да създадат оперативен фонд. Фондът се финансира от:

1.  Организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците и/или техните асоциации могат да създадат оперативен фонд, предназначен изключително за финансиране на оперативни програми, одобрени от държавите членки. Фондът се финансира от вноски на самата организация на производителите или асоциация на организациите на производителите и/или техните членове и с финансовата помощ, предвидена в член 46.

Изменение    303

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  4,5 % от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка асоциация на организации на производителите;

б)  4,5 % от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка асоциация на организации на производителите; както и

Изменение    304

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  5% от стойността на предлаганата на пазара продукция:

 

-   за организации на производители, чиито предлагана на пазара продукция и брой членове в годината на представянето на оперативната програма са с 25% по-високи от средната предлагана на пазара продукция и среден брой членове производители, регистрирани през предходната им оперативна програма;

 

-   за първата оперативна програма на организация на производителите, създадена в резултат от сливане;

 

-   за всяка транснационална организация на производителите или транснационална асоциация на организации на производителите.

Изменение    305

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  5 % от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка транснационална организация на производителите и транснационална асоциация на организации на производителите.

заличава се

Изменение    306

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Чрез дерогация от първа алинея финансовата помощ от Съюза може да бъде увеличена, както следва:

Чрез дерогация от първа алинея финансовата помощ от Съюза, предвидена в букви а), б), и ба), може да бъде увеличена с 0,5 % от стойността на реализираната продукция, при условие че този процент се използва само за една или повече интервенции, свързани с целите, посочени в член 42, букви в), г), д), ж), з) и и);

a)  в случая на организации на производителите, процентът може да бъде увеличен до 4,6 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, при условие че количеството, което надвишава тези 4,1 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, се използва единствено за една или повече интервенции, свързани с целите, посочени в член 42, букви в), г), д), ж), з) и и);

 

б)  в случая на асоциации на организации на производителите, процентът може да бъде увеличен до 5 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, при условие че количеството, което надвишава тези 4,5 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, се използва единствено за една или повече интервенции, свързани с целите, посочени в член 42, букви в), г), д), ж), з) и и), изпълнени от асоциацията на организации на производителите от името на нейните членове;

 

в)  в случая на транснационална организация на производителите и транснационална асоциация на организации на производителите, процентът може да бъде увеличен до 5,5 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, при условие че количеството, което надвишава тези 5 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, се използва единствено за една или повече интервенции, свързани с целите, посочени в член 42, букви в), г), д), ж), з) и и), изпълнени от транснационалната организация на производителите или от транснационалната асоциация на организации на производителите от името на техните членове.

 

Изменение    307

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  организациите на производителите, които извършват дейност в различни държави членки, изпълняват интервенции, свързани с целите, посочени в член 42, букви б) и д);

a)  организациите на производителите и асоциациите на организации на производителите, които извършват дейност в различни държави членки, изпълняват интервенции, свързани с целите, посочени в член 42, букви б) и д);

Изменение    308

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  оперативната програма се изпълнява за първи път от асоциация на организации на производителите, призната съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013;

г)  оперативната програма се изпълнява за първи път от организация на производителите или асоциация на организации на производителите, активна в една държава членка, или асоциация на организации на производителите, която извършва дейност в различни държави членки, призната съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013;

Изменение    309

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 3 – буква e а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  организациите на производителите развиват дейност в планински райони или островни региони;

Изменение    310

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В региони на държавите членки, в които степента на организираност на производителите от сектора на плодовете и зеленчуците е значително под средната за Съюза, държавите членки могат да предоставят на организациите на производители, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, национална финансова помощ, равна на максимум 80 % от финансовия принос, посочен в член 45, параграф 1, буква а), и до 10 % от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка такава организация на производители. Националната финансова помощ е в допълнение към оперативния фонд.

1.  В региони на държавите членки, в които степента на организираност на производителите от сектора на плодовете и зеленчуците е значително под средната за Съюза и островните региони, в т.ч. най-отдалечените региони, държавите членки могат да предоставят на организациите на производители, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, национална финансова помощ, равна на максимум 80% от финансовия принос, посочен в член 45, параграф 1, буква а), и до 10% от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка такава организация на производители. Националната финансова помощ е в допълнение към оперативния фонд.

Изменение    311

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В сектора на пчеларството държавите членки преследват най-малко една от специфичните цели, посочени в член 6, параграф 1.

В сектора на пчеларството държавите членки преследват съответните специфични цели, посочени в член 6, параграф 1.

Изменение    312

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За всяка специфична цел, установена в член 6, параграф 1, държавите членки избират в своите стратегически планове по ОСП един или повече от следните видове интервенции в сектора на пчеларството:

1.  Държавите членки избират в своите стратегически планове по ОСП един или повече от следните видове интервенции в сектора на пчеларството:

Изменение    313

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  техническа помощ за пчелари и пчеларски организации;

a)  техническа помощ за пчелари и пчеларски организации, включително насърчаване на добри практики, информация и публичност, както и основно и продължаващо образование и обучение;

Изменение    314

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  действия за борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата;

б)  действия за борба и превенция срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата, и за увеличаване на устойчивостта на епидемии;

Изменение    315

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  създаване и/или развиване на национални мрежи в областта на здравето на пчелите;

Изменение    316

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  действия за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти;

г)  действия за подпомагане на националните, регионалните или местните лаборатории за анализ на пчелните продукти, загубите на пчели или спада на производителността и потенциално токсичните за пчелите вещества;

Изменение    317

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  подновяване на пчелните кошери в Съюза;

д)  действия за опазване или увеличаване на съществуващия брой пчелни популации;

Изменение    318

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти;

е)  сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски и експериментални програми в областта на пчеларството и пчелните продукти;

Изменение    319

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

за)  инвестиции в материални и нематериални активи;

Изменение    320

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – буква з б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зб)  действия за планиране на производството и адаптиране на предлагането спрямо търсенето;

Изменение    321

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – буква з в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зв)  превантивни мерки за справяне с неблагоприятните метеорологични условия.

Изменение    322

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – буква з г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зг)  действия за адаптиране към изменението на климата и неблагоприятните климатични явления;

Изменение    323

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – буква з д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зд)  мерки за насърчаване на сътрудничеството между пчеларите и земеделските стопани, по-специално с оглед намаляване на въздействието от използването на пестициди;

Изменение    324

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – буква з е (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зе)  икономии на енергия, увеличаване на енергийната ефективност и екологосъобразни опаковки;

Изменение    325

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – буква з ж (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зж)  намаляване на производството на отпадъци и подобряване на използването и управлението на вторичните продукти и отпадъците;

Изменение    326

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – буква з з (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зз)  действия за подобряване на опрашването на медоносните пчели и тяхното съвместно съществуване с дивите опрашители, включително чрез създаване и поддържане на благоприятни местообитания;

Изменение    327

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – буква з и (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зи)  действия за увеличаване на генетичното разнообразие;

Изменение    328

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – буква з й (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зй)  мерки за подпомагане на млади или нови пчелари.

Изменение    329

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Финансовата помощ от Съюза за интервенциите, посочени в параграф 2, не надвишава 50 % от разходите. Останалата част от разходите се поемат от държавите членки.

4.  Финансовата помощ от Съюза за интервенциите, посочени в параграф 2, не надвишава 75% от разходите, с изключение на най-отдалечените региони, където таванът е 85%. Останалата част от разходите се поемат от държавите членки.

Изменение    330

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  При изготвянето на своите стратегически планове по ОСП държавите членки се консултират с представителите на пчеларските организации.

5.  При изготвянето на своите стратегически планове по ОСП държавите членки се консултират с представителите на пчеларските организации и с компетентните органи.

Изменение    331

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Държавите членки уведомяват ежегодно Комисията за броя на пчелните кошери на тяхната територия.

6.  Държавите членки уведомяват ежегодно Комисията за броя на пчелните кошери и/или пчелните колонии на тяхната територия.

Изменение    332

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6 a.  Всички национални програми, одобрени преди ... [датата на влизането в сила на настоящия регламент], се уреждат в съответствие с Регламент (ЕС) № 1308/2013 до датата, предвидена за неговото финализиране.

Изменение    333

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 138, с които настоящият регламент се допълва с изисквания в допълнение към тези, предвидени в настоящия раздел по отношение на:

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение    334

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  задължението на държавите членки да уведомяват ежегодно Комисията за броя на пчелните кошери на тяхната територия, както е установено в член 49, параграф 6;

a)  задължението на държавите членки да уведомяват ежегодно Комисията за броя на пчелните кошери и/или пчелните колонии на тяхната територия, както е установено в член 49, параграф 6;

Изменение    335

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  определението за пчелен кошер и методите за изчисляване на броя на пчелните кошери;

б)  определението за пчелен кошер и методите за изчисляване на броя на пчелните кошери и пчелните колонии;

Изменение    336

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки имат една или повече от следните цели в лозаро-винарския сектор:

В съответствие с членове 5 и 6 държавите членки имат една или повече от следните цели в лозаро-винарския сектор:

Изменение    337

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  подобряване на конкурентоспособността на винопроизводителите от Съюза, включително допринасяне за подобряването на системите за устойчиво производство и намаляване на отпечатъка върху околната среда на лозаро-винарския сектор в Съюза; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви б)—е) и з);

a)  подобряване на икономическата устойчивост и конкурентоспособността на винопроизводителите от Съюза в съответствие с член 6, параграф 1, букви а), б) и в);

Изменение    338

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  допринасяне за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптация към него и за подобряване на системите за устойчиво производство и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда на лозаро-винарския сектор на Съюза, включително чрез подпомагане на винопроизводителите при намаляването на използването на вложени продукти и прилагане на по-устойчиви от екологична гледна точка методи и практики за отглеждане, както и за опазване на разнообразието на традиционните за Съюза сортове; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви г), д) и е);

Изменение    339

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  повишаване на ефективността на лозаро-винарските предприятия в Съюза и тяхното приспособяване към търсенето на пазара, както и повишаване на тяхната конкурентоспособност по отношение на производството и предлагането на пазара на лозаро-винарските продукти, включително икономия на енергия, глобална енергийна ефективност и устойчивост на процесите; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а)—д) и з);

б)  повишаване на ефективността на лозаро-винарските предприятия в Съюза и тяхното приспособяване към търсенето на пазара, както и повишаване на тяхната дългосрочна конкурентоспособност по отношение на производството и предлагането на пазара на лозаро-винарските продукти, включително икономия на енергия, глобална енергийна ефективност и устойчивост на процесите; тези цели са свързани със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а) – д) и з);

Изменение    340

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  подобряване на концентрацията на предлагането с оглед повишаване на икономическите резултати и структурирането на сектора, в съответствие с целите, установени в член 6, параграф 1, буква б);

Изменение    341

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  използване на вторични продукти при производството на вино за промишлени и енергийни цели, като се гарантира качеството на виното в Съюза и същевременно се опазва околната среда; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви г) и д);

е)  използване на вторични и остатъчни продукти при производството на вино за промишлени и енергийни или агрономически цели, като се гарантира качеството на виното в Съюза и същевременно се опазва околната среда; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви г) и д);

Изменение    342

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  повишаване на конкурентоспособността на лозаро-винарските продукти на Съюза в трети държави; тази цел е свързана със целите, установени в член 6, параграф 1, букви б) и з);

з)  повишаване на конкурентоспособността на лозаро-винарските продукти на Съюза в трети държави, включително отварянето, диверсифицирането и консолидирането на пазарите на вино; тази цел е свързана със целите, установени в член 6, параграф 1, букви б) и з);

Изменение    343

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 1 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

иа)  гарантиране на икономическа устойчивост и рентабилност на лозарството в районите със значителни природни ограничения, стръмните райони и по-слабо развитите райони в съответствие със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви а), б) и з).

Изменение    344

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  преструктуриране и преобразуване на лозя, включително презасаждане на лозя, когато това е необходимо поради задължително изкореняване от съображения, свързани със здравето на човека или растенията, по инструкции на компетентния орган на държавата членка, но с изключение на обичайното обновяване на лозята, състоящо се от презасаждане на същия парцел със същия сорт грозде в съответствие със същата система на отглеждане на лозя, когато лозята са приключили естествения си жизнен цикъл;

a)  преструктуриране и преобразуване на лозя, включително презасаждане на лозя, когато това е необходимо поради задължително изкореняване от съображения, свързани със здравето на човека или растенията, по инструкции на компетентния орган на държавата членка или след доброволно изкореняване за презасаждане поради съображения за адаптация към изменението на климата и за увеличаване на генетичното разнообразие, но с изключение на обичайното обновяване на лозята, състоящо се от презасаждане на същия парцел със същия сорт грозде в съответствие със същата система на отглеждане на лозя, когато лозята са приключили естествения си жизнен цикъл;

Изменение    345

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aа)  като мярка за защита на разнообразието на винопроизводството, засаждане на лозя на земя, отпусната по схемата за разрешаване, посочена в глава III, раздел 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 в традиционни райони за винопроизводство, изложени на риск от изчезване, които се определят от държавите членки;

Изменение    346

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб)  научноизследователска дейност и експериментално производство и други мерки, по-специално в областта на опазването, проучването и подобряването на междусортовата и вътресортовата изменчивост на традиционните европейски сортове лози, както и дейности за насърчаване на икономическото им използване;

Изменение    347

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква а в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ав)  действия за намаляване на употребата на пестициди;

Изменение    348

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква а г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аг)  действия за намаляване на поемането на риск от лозарите, които се задължават да променят из основи своите практики и система от продукти за постигане на по-устойчиво производство, включително добавяне на структурно и биологично разнообразие;

Изменение    349

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  инвестиции в материални и нематериални активи на съоръженията за преработка и инфраструктурата на лозаро-винарския сектор, както и структури и средства за предлагане на пазара;

б)  инвестиции в материални и нематериални активи на лозарските стопанства, включително на стръмни и терасовидни площи, с изключение на мероприятията по вида интервенция, описан в член 52, параграф 1, буква а), и на съоръженията за преработка и инфраструктурата на лозаро-винарския сектор, както и структури и средства за предлагане на пазара; такива инвестиции може да бъдат насочени към опазване на лозята от климатични рискове и адаптиране на стопанствата към новите правни изисквания на Съюза;

Изменение    350

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  застраховане на реколтата срещу загуба на доход вследствие на неблагоприятни климатични явления, приравнени към природни бедствия, неблагоприятни климатични явления, щети от животни, болести по растенията или нашествия от вредители;

г)  застраховане на реколтата срещу загуба на доход вследствие на неблагоприятни климатични явления, приравнени към природни бедствия, неблагоприятни климатични явления, щети от животни, болести по растенията или нашествия от вредители, като същевременно гарантира, че бенефициерите предприемат необходимите превантивни мерки спрямо рисковете.

Изменение    351

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  инвестиции в материални и нематериални активи в иновации, състоящи се от разработването на иновативни продукти и на вторични продукти от производството на вино, процеси и технологии, други инвестиции, с които се добавя стойност на етапите от веригата на доставки, включително за обмен на знания;

д)  инвестиции в материални и нематериални активи в цифровизация и иновации, състоящи се от разработването на иновативни продукти и технологични процеси, свързани с продуктите, посочени в приложение VII, част II от Регламент (ЕС) № 1308/2013 или с вторични продукти от производството на вино, процеси и технологии, други инвестиции, с които се добавя стойност на етапите от веригата на доставки, включително за обмен на знания, и/или се допринася за адаптацията към последиците от изменението на климата;

Изменение    352

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  инвестиции в материални и нематериални активи в инсталации и процедури за метанизация и компостиране на остатъчните продукти от производството на вино;

Изменение    353

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  информационни действия във връзка с вината, провеждани в държавите членки, с които се насърчава отговорната консумация на вино или се популяризират схемите на Съюза за качество, обхващащи наименованията за произход и географските указания;

ж)  информационни действия във връзка с вината, провеждани в държавите членки, с които се насърчава отговорната консумация на вино;

Изменение    354

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа)  действия, насочени към увеличаване на знанията за пазарите, като провеждане на икономически и регулаторни проучвания на съществуващите пазари, както и действия за популяризиране на винения туризъм с цел повишаване на престижа на европейските лозя;

Изменение    355

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква з – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  популяризиране в трети държави, състоящо се в една или повече от следните дейности:

з)  популяризиране и комуникация в трети държави, състоящи се в една или повече от следните действия и дейности, насочени към подобряване на конкурентоспособността на лозаро-винарския сектор и отваряне, създаване, диверсифициране или консолидиране на пазарите:

Изменение    356

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква з – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(iv)  проучвания на нови пазари, необходими за разширяване на пазарните възможности;

(iv)  проучвания на нови или съществуващи пазари, необходими за разширяване и консолидиране на пазарните възможности;

Изменение    357

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква з – подточка vi

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(vi)  подготовка на технически досиета, включително лабораторни изпитвания и оценки относно енологичните практики, фитосанитарните и хигиенните правила, както и други изисквания на трети държави за внос на продукти от лозаро-винарския сектор с цел да се улесни достъпът до пазарите на трети държави.

(vi)  подготовка на технически досиета, включително лабораторни изпитвания и оценки относно енологичните практики, фитосанитарните и хигиенните правила, както и други изисквания на трети държави за внос на продукти от лозаро-винарския сектор с цел да се предотврати ограничаването или да се осигури достъп до пазарите на трети държави;

Изменение    358

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

иа)  действия за по-добро използване и управление на водите;

Изменение    359

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква и б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

иб)  биологично производство;

Изменение    360

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква и в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ив)  интегрирано производство;

Изменение    361

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква и г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

иг)  прецизно или цифровизирано производство;

Изменение    362

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква и д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ид)  опазване на почвата и подобряване на въглеродното съдържание на почвата;

Изменение    363

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква и е (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ие)  създаване или опазване на местообитанията, които благоприятстват биологичното разнообразие или съхраняването на ландшафта, включително съхраняването на историческите му характеристики;

Изменение    364

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква и ж (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

иж)  повишаване на устойчивостта на лозовите насаждения към вредители и болести;

Изменение    365

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква и з (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

из)  намаляване на производството на отпадъци и подобряване управлението на отпадъците.

Изменение    366

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Мерките за популяризиране по първа алинея, буква з) се прилагат единствено за вината със защитено наименование за произход или защитено географско указание или за вината с обозначение на винения сорт лоза.

Изменение    367

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В своите стратегически планове по ОСП държавите членки обосновават избора си на целите и вида на интервенции в лозаро-винарския сектор. Те определят интервенциите в рамките на избраните видове интервенции.

2.  В своите стратегически планове по ОСП държавите членки обосновават избора си на целите и вида на интервенции в лозаро-винарския сектор. Те определят интервенциите в рамките на избраните видове интервенции. Държавите членки могат да предвидят специални разпоредби за дейностите за информиране и популяризиране от страна на органите за управление на защитени наименования за произход и защитени географски указания от името на всички заинтересовани предприятия, по-специално по отношение на максималната продължителност на тези дейности.

Изменение    368

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансовата помощ от Съюза за преструктуриране и преобразуване на лозя, посочена в член 52, параграф 1, буква а), не надвишава 50 % от действителните разходи за преструктуриране и преобразуване на лозя или 75 % от действителните разходи за преструктуриране и преобразуване на лозя в по-слабо развити региони.

Финансовата помощ от Съюза за преструктуриране и преобразуване на лозя, посочена в член 52, параграф 1, буква а), не надвишава 50% от действителните разходи за доброволно преструктуриране и преобразуване на лозя или 75% от действителните разходи за задължително преструктуриране и преобразуване на лозя.

Изменение    369

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  50 % от допустимите разходи за инвестиции в по-слабо развити региони; б)

a)  50% от допустимите разходи за инвестиции в по-слабо развити региони, лозовите насаждения по стръмни склонове и в островни региони, различни от посочените в букви в) и г) от настоящия параграф;

Изменение    370

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  75 % от допустимите разходи за инвестиции в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС;

в)  85 % от допустимите разходи за инвестиции в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС;

Изменение    371

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Финансовата помощ от Съюза за целите, посочени в член 52, параграф 1, букви аа), аб), ав), еа), й), к), л), м), н), о), п) и р), не надвишава 50% от преките или допустимите разходи.

Изменение    372

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 5 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  50 % от допустимите разходи за инвестиции в по-слабо развити региони; б)

a)  50% от допустимите разходи за инвестиции в по-слабо развити региони, лозовите насаждения по стръмни склонове и в островни региони, различни от посочените в букви в) и г) от настоящия параграф;

Изменение    373

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 5 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  75 % от допустимите разходи за инвестиции в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС;

в)  85 % от допустимите разходи за инвестиции в най-отдалечените региони, посочени в член 349, параграф 1 от ДФЕС;

Изменение    374

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансовата помощ от Съюза при максималните стойности, посочени в първата алинея, се прилага само за микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО; тя обаче може да се прилага за всички предприятия в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, и за малките острови в Егейско море съгласно определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 229/2013.

заличава се

Изменение    375

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За предприятия, които не са включени в приложното поле на дял I, член 2, параграф 1 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО, с по-малко от 750 служители или с оборот, по-малък от 200 млн. евро, максималният размер, посочен в първата алинея, се съкращава наполовина.

Максималните ограничения, предвидени в първата алинея, могат да бъдат намалени за инвестиции, направени от дружества, различни от микропредприятия и малки и средни предприятия. Тя обаче може да се прилага за всички предприятия в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, и за малките острови в Егейско море съгласно определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 229/2013.

Изменение    376

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Финансовата помощ от Съюза за информационни действия и популяризиране, посочени в член 52, параграф 1, букви ж) и з), не надвишава 50 % от допустимите разходи.

6.  Финансовата помощ от Съюза за информационни действия и популяризиране, посочени в член 52, параграф 1, букви ж) и з), не надвишава 50 % от допустимите разходи. Държавите членки могат да въведат разграничение според размера на предприятието с цел да увеличи максимално подкрепата за малките и средните предприятия.

Изменение    377

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В своите стратегически планове по ОСП съответните държави членки определят минимален процент от разходите за действията, насочени към опазването на околната среда, адаптирането към изменението на климата, подобряването на устойчивостта на производствените системи и процеси, намаляване на въздействието върху околната среда на лозаро-винарския сектор в Съюза, икономия на енергия и повишаване на глобалната енергийна ефективност в лозаро-винарския сектор.

4.  В своите стратегически планове по ОСП съответните държави членки гарантират, че поне 5% от разходите са заделени или е прието поне едно действие за постигане на целите в полза на опазването на околната среда, адаптирането към изменението на климата, подобряването на устойчивостта на производствените системи и процеси, намаляване на въздействието върху околната среда на лозаро-винарския сектор в Съюза, икономия на енергия и повишаване на глобалната енергийна ефективност в лозаро-винарския сектор в съответствие с целите, установени в член 51, букви аа), б) и е).

Изменение    378

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Всички програми, одобрени преди ... [датата на влизането в сила на настоящия регламент], се уреждат в съответствие с Регламент (ЕС) № 1308/2013 до датата, предвидена за неговото финализиране.

Изменение    379

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В своите стратегически планове по ОСП държавите членки, посочени в член 82, параграф 3, определят един или повече видове интервенция, посочени в член 60, за осъществяване на избраните цели, определени в параграф 1. Те определят интервенциите в рамките на избраните видове интервенции. В своя стратегически план по ОСП държавата членка, посочена в член 82, параграф 3, обосновава избора на целите, видовете интервенция и интервенциите за постигането на тези цели.

2.  В своите стратегически планове по ОСП държавите членки, посочени в член 82, параграф 3, определят един или повече видове интервенция, посочени в член 60, за осъществяване на избраните цели, определени в параграф 1. Те определят интервенциите в рамките на избраните видове интервенции. В своя стратегически план по ОСП държавата членка, посочена в член 82, параграф 3, обосновава избора на целите, видовете интервенция и интервенциите за постигането на тези цели, без да бъде задължена да извършва предварителната оценка и стратегическата оценка на околната среда (SEA), посочени в член 103, параграф 1, както и SWOT анализа, посочен в член 103, параграф 2.

Изменение    380

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  намаляване на въздействието върху околната среда и принос за действия във връзка с климата чрез отглеждане на маслинови насаждения; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви г) и д);

в)  намаляване на въздействието върху околната среда и принос за действия във връзка с климата, адаптацията към него и смекчаването на последиците от изменението на климата чрез отглеждане на маслинови насаждения; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви г) и д);

Изменение    381

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  подобряване на качеството на маслиновото масло и на трапезните маслини; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, буква е);

г)  подобряване на качеството на маслиновото масло и на трапезните маслини; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви б) и е);

Изменение    382

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  предотвратяване на кризи и справяне с тях с цел подобряване на устойчивостта на вредители, избягване и справяне с кризи на пазара на маслиновото масло и трапезните маслини; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, буква з).

е)  предотвратяване на кризи и справяне с тях с цел подобряване на устойчивостта на вредители, избягване и справяне с кризи на пазара на маслиновото масло и трапезните маслини, включително подобряване на превенцията и устойчивостта на вредители; тази цел е свързана със специфичните цели, установени в член 6, параграф 1, букви б) и в);

Изменение    383

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За постигане на целите, посочени в член 56, в своите стратегически планове по ОСП държавите членки, посочени в член 82, параграф 4, избират един или повече видове интервенция, посочени в член 60. Те определят интервенциите в рамките на избраните видове интервенции.

1.  За постигане на целите, посочени в член 56, в своите стратегически планове по ОСП държавите членки, посочени в член 82, параграф 4, избират един или повече видове интервенция, посочени в член 60, които следва да бъдат определени на равнище държави членки. Те определят интервенциите в рамките на избраните видове интервенции.

Изменение    384

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Интервенциите, определени от държавите членки, посочени в член 82, параграф 4, се изпълняват чрез одобрени оперативни програми на организации на производителите и/или асоциации на организациите на производителите, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013. За тази цел се прилагат членове 61 и 62 от настоящия регламент.

2.  Интервенциите, определени от държавите членки, посочени в член 82, параграф 4, се изпълняват чрез одобрени оперативни програми на организации на производителите и/или асоциации на организациите на производителите и/или междубраншови организации, признати съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013. За тази цел се прилагат членове 61 и 62 от настоящия регламент.

Изменение    385

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Чрез дерогация от параграф 2 държавите членки, посочени в член 82, параграф 4, могат да поверят изпълнението на оперативните програми на междубраншови организации, признати съгласно член 157 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, ако такива организации вече са прилагали сходна програма по Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Изменение    386

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  75 % от реално извършените разходи, направени за видовете интервенция, посочена в член 60, параграф 1, букви е) и з), когато оперативната програма се изпълнява в най-малко три трети държави или държави членки, които не са производителки, от организации на производители от най-малко две държави членки производителки, 50 % от реално извършените разходи, когато за този вид намеса това условие не е изпълнено.

г)  85% от реално извършените разходи, направени за видовете интервенция, посочена в член 60, параграф 1, букви е) и з), когато оперативната програма се изпълнява в най-малко три трети държави или държави членки, които не са производителки, от организации на производители или от асоциации на организации на производителите от най-малко две държави членки производителки, 50% от реално извършените разходи, когато за този вид намеса това условие не е изпълнено.

Изменение    387

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение