BETÆNKNING om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013

23.5.2019 - (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)) - ***I

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Esther Herranz García
Ordfører for udtalelse (*):
Giovanni La Via, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54


FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013

(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0392),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 42 og 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0248/2018),

–  der henviser til artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til tiltrædelsesakten af 1979, særlig stk. 6 i den hertil knyttede protokol nr. 4 om bomuld,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det franske Nationalforsamling, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet (PE627.925 – 24/40/2018),

–  der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

–  der henviser til udtalelse af 6. december 2018 fra Regionsudvalget[2],

–  der henviser til udtalelse fra Revisionsretten af 25. oktober 2018[3],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udviklingsudvalget, Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0200/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sine formænd at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Den fælles landbrugspolitik spiller fortsat en central rolle i forbindelse med udviklingen af Unionens landdistrikter. Det er derfor nødvendigt at forsøge at bremse den gradvise tilbagegang i landbrugsaktiviteter ved at bevare en stærk fælles landbrugspolitik med tilstrækkelige ressourcer til fortsat at kunne afbøde fænomenet med affolkning af landdistrikterne og fortsat at kunne opfylde forbrugernes forventninger for så vidt angår miljøhensyn, fødevaresikkerhed og dyrevelfærd. I lyset af de udfordringer, som Unionens producenter står over for i form af nye reguleringsmæssige krav og et højere ambitionsniveau på miljøområdet, og i en tid med ustabile priser og mere åbne grænser i Unionen for import fra tredjelande, bør den fælles landbrugspolitiks budget bibeholdes på mindst samme niveau som i perioden 2014-2020.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)  Kommissionen bør med henblik på at adressere den fælles landbrugspolitiks globale dimension og betydning sikre sammenhæng og kontinuitet med Unionens øvrige eksterne politikker og instrumenter, navnlig inden for udviklingssamarbejde og handel. Unionens engagement med hensyn til udviklingsvenlig politikkohærens kræver, at der tages hensyn til udviklingsmål og -principper, når der udformes politikker.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Det er nødvendigt at skærpe den fælles landbrugspolitiks indsats over for udfordringer og muligheder i takt med, at de opstår på såvel EU-plan, internationalt, nationalt, regionalt og lokalt plan samt på den enkelte bedrift, og det er derfor nødvendigt at strømline styringen af den fælles landbrugspolitik, forbedre opfyldelsen af EU's målsætninger og lette den administrative byrde betydeligt. Under en fælles landbrugspolitik baseret på performance ("gennemførelsesmodellen") bør Unionen fastlægge de grundlæggende parametre, såsom den fælles landbrugspolitiks målsætninger og grundlæggende krav, mens medlemsstaterne bør påtage sig et større ansvar for, hvordan målsætningerne opfyldes og de aftalte mål nås. Øget nærhed vil i videre udstrækning gøre det muligt at tage hensyn til lokale forhold og behov og skræddersy støtten med henblik på at maksimere bidraget til opfyldelse af Unionens målsætninger.

(2)  Det er nødvendigt at skærpe den fælles landbrugspolitiks indsats over for udfordringer og muligheder i takt med, at de opstår på såvel EU-plan, internationalt, nationalt, regionalt og lokalt plan samt på den enkelte bedrift, og det er derfor nødvendigt at strømline styringen af den fælles landbrugspolitik, forbedre opfyldelsen af EU's målsætninger og lette den administrative byrde betydeligt, navnlig for de endelige støttemodtagere. Under en fælles landbrugspolitik baseret på performance ("gennemførelsesmodellen") bør Unionen fastlægge de grundlæggende politiske parametre, såsom den fælles landbrugspolitiks målsætninger og grundlæggende krav, mens medlemsstaterne bør påtage sig et større ansvar for, hvordan målsætningerne opfyldes og de aftalte mål nås, samtidig med at sektorens politiske og finansielle sikkerhed sikres. Øget nærhed vil i videre udstrækning gøre det muligt at tage hensyn til lokale forhold og behov og skræddersy støtten med henblik på at maksimere bidraget til opfyldelse af Unionens målsætninger. For at sikre, at en sådan nærhed ikke kommer til at udgøre en "renationalisering" af den fælles landbrugspolitik, bør denne forordning ikke desto mindre indeholde et stærkt sæt EU-regler, der er udformet med henblik på at undgå konkurrenceforvridning og sikre, at alle landbrugere i Unionen behandles på en ikke-diskriminerende måde på hele Unionens område.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Anvendelsen af definitioner, der fastsættes på EU-plan, har gjort det vanskeligt for medlemsstaterne at tage hensyn til specifikke behov på nationalt, regionalt og lokalt plan. Medlemsstaterne bør derfor gives fleksibilitet til at fastsætte visse definitioner i deres strategiske planer under den fælles landbrugspolitik ("strategiske planer"). Med henblik på at sikre lige vilkår er det imidlertid nødvendigt at fastsætte visse rammer på EU-plan, som vil udgøre de nødvendige vigtigste elementer, der skal inkluderes i disse definitioner ("rammedefinitioner").

(3)  Medlemsstaterne bør gives fleksibilitet til at fastsætte visse definitioner i deres strategiske planer under den fælles landbrugspolitik ("strategiske planer"). Med henblik på at sikre lige vilkår er det imidlertid nødvendigt at fastsætte visse rammer på EU-plan, som vil udgøre de nødvendige fælles elementer, der skal inkluderes i disse definitioner ("rammedefinitioner").

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Med henblik på at sikre, at Unionen kan opfylde sine forpligtelser om hjemmemarkedsstøtte som fastsat i Verdenshandelsorganisationens aftale om landbrug ("WTO-aftalen om landbrug"), og navnlig med henblik på at grundlæggende indkomststøtte med henblik på bæredygtighed ("grundlæggende indkomststøtte") og dertil relaterede interventionstyper fortsat indberettes som støtte under den "grønne boks", som ikke har eller i højst har minimal konkurrenceforvridende virkning eller betydning for produktionen, bør der fastsættes en rammedefinition af "landbrugsaktivitet", der både omfatter produktionen af landbrugsprodukter og bevarelsen af landbrugsarealer. Med henblik på tilpasning til lokale forhold bør medlemsstaterne fastsætte den faktiske definition af landbrugsaktivitet i deres strategiske planer.

(4)  Med henblik på at sikre, at Unionen kan opfylde sine forpligtelser om hjemmemarkedsstøtte som fastsat i Verdenshandelsorganisationens aftale om landbrug ("WTO-aftalen om landbrug"), og navnlig med henblik på at grundlæggende indkomststøtte med henblik på bæredygtighed ("grundlæggende indkomststøtte") og dertil relaterede interventionstyper fortsat indberettes som støtte under den "grønne boks", som ikke har eller højst har minimal konkurrenceforvridende virkning eller betydning for produktionen, bør der fastsættes en rammedefinition af "landbrugsaktivitet", der både omfatter produktionen af landbrugsprodukter og bevarelsen af landbrugsarealer. Med henblik på tilpasning til lokale forhold bør medlemsstaterne fastsætte en definition af landbrugsaktivitet i deres strategiske planer, som er i overensstemmelse med de fælles elementer i Unionens rammedefinition.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Med henblik på at bibeholde vigtige EU-dækkende elementer, der sikrer sammenlignelighed mellem medlemsstaternes afgørelser, uden dog at begrænse medlemsstaterne i deres bestræbelser på at opfylde Unionens målsætninger, bør der fastsættes en rammedefinition af "landbrugsareal". De dertil relaterede rammedefinitioner af "agerjord", "permanente afgrøder" og "permanente græsarealer" bør være brede for at give medlemsstaterne mulighed for at fastsætte mere specifikke definitioner i overensstemmelse med deres lokale forhold. Rammedefinitionen af "agerjord" bør fastsættes på en måde, der gør det muligt for medlemsstaterne at inkludere forskellige produktionsformer, herunder skovlandbrug og agerjord med buske og træer, og som kræver, at braklagt jord inkluderes, således at interventionernes afkoblede karakter sikres. Rammedefinitionen af "permanente afgrøder" bør både omfatte arealer, der anvendes til faktisk produktion, og arealer, der ikke gør, samt planteskoler og lavskov med kort omdriftstid som nærmere defineret af medlemsstaterne. Rammedefinitionen af "permanente græsarealer" bør fastsættes på en måde, der gør det muligt for medlemsstaterne at fastsætte yderligere kriterier og inkludere andre sorter end græs eller andet grøntfoder, der kan afgræsses eller producere dyrefoder, hvad enten de anvendes til faktisk produktion eller ej.

(5)  Med henblik på at bibeholde fælles vigtige EU-dækkende elementer, der sikrer sammenlignelighed mellem medlemsstaternes afgørelser og lige behandling af landbrugere i Unionen, uden dog at begrænse medlemsstaterne i deres bestræbelser på at opfylde Unionens målsætninger, bør der fastsættes en rammedefinition af "landbrugsareal". De dertil relaterede rammedefinitioner af "agerjord", "permanente afgrøder" og "permanente græsarealer" bør være brede for at give medlemsstaterne mulighed for at fastsætte mere specifikke definitioner i overensstemmelse med deres lokale forhold og traditionelle metoder. Rammedefinitionen af "agerjord" bør fastsættes på en måde, der gør det muligt for medlemsstaterne at inkludere forskellige produktionsformer, herunder skovlandbrug og agerjord med buske og træer, og som kræver, at braklagt jord inkluderes, således at interventionernes afkoblede karakter sikres. Rammedefinitionen af "permanente afgrøder" bør både omfatte arealer, der anvendes til faktisk produktion, og arealer, der ikke gør, samt planteskoler og lavskov med kort omdriftstid som nærmere defineret af medlemsstaterne. Rammedefinitionen af "permanente græsarealer" bør fastsættes på en måde, der gør det muligt for medlemsstaterne at fastsætte yderligere kriterier og inkludere andre sorter end græs eller andet grøntfoder, der udelukkende eller delvis kan afgræsses eller producere dyrefoder, hvad enten de anvendes til faktisk produktion eller ej.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)   Landbrugssektoren bør lægge sit fremtidsfokus på produktion af fødevarer af høj kvalitet, eftersom Unionens konkurrencemæssige fordele skal findes på dette område. Standarden i Unionen bør bevares og styrkes, hvor det er muligt, og der bør iværksættes foranstaltninger med henblik på yderligere at øge den langsigtede produktivitet og konkurrenceevne i fødevareproduktionssektoren og indføres nye teknologier og sikres en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne med henblik på at styrke Unionens rolle som førende i verden.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Hvad angår arealer, der anvendes til produktion af hamp, bør frø af bestemte hampesorter, der har et indhold af tetrahydrocannabinol på højst 0,2 %, være omfattet af definitionen af støtteberettiget hektar, under henvisning til folkesundheden og sammenhængen med andre lovområder.

(8)  Hvad angår arealer, der anvendes til produktion af hamp, bør frø af bestemte hampesorter, der har et indhold af tetrahydrocannabinol på højst 0,3 %, være omfattet af definitionen af støtteberettiget hektar, under henvisning til folkesundheden og sammenhængen med andre lovområder.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Med henblik på yderligere at forbedre den fælles landbrugspolitiks performance bør indkomststøtten yderligere målrettes egentlige landbrugere. For at sikre en fælles tilgang på EU-plan for en sådan målrettet støtte bør der fastsættes en rammedefinition af "egentlig landbruger", der omfatter de vigtigste elementer. Med udgangspunkt i denne rammedefinition fastsætter medlemsstaterne i deres strategiske planer, hvilke landbrugere, der ikke betragtes som egentlige landbrugere, på grundlag af betingelser såsom indkomstvurderinger, forbrug af arbejdskraft på bedriften, selskabsformål og/eller optagelse i registre. Den bør heller ikke resultere i udelukkelse af støtte til landbrugere, der har flere forretningsaktiviteter, dvs. som aktivt udøver landbrug, men som også er involveret i ikkelandbrugsmæssige aktiviteter uden for bedriften, eftersom disse aktiviteter ofte styrker den socioøkonomiske struktur i landområderne.

(9)  Med henblik på yderligere at forbedre den fælles landbrugspolitiks performance bør indkomststøtten yderligere målrettes aktive landbrugere. For at sikre en fælles tilgang på EU-plan for en sådan målrettet støtte bør der fastsættes en rammedefinition af "aktiv landbruger", der omfatter de fælles elementer. Støtte til landbrugere, der har flere forretningsaktiviteter, dvs. som aktivt udøver landbrug, men som også er involveret i ikkelandbrugsmæssige aktiviteter uden for bedriften, bør ikke udelukkes, eftersom disse aktiviteter ofte styrker den socioøkonomiske struktur i landområderne. Rammedefinitionen bør under alle omstændigheder bidrage til at bevare modellen med familielandbrug i Unionen.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Ligestilling mellem kvinder og mænd er et centralt princip i Unionen, og integreringen af kønsaspektet er et vigtigt redskab til at integrere dette princip i den fælles landbrugspolitik. Der bør derfor lægges særlig vægt på at fremme kvinders deltagelse i den socioøkonomiske udvikling i landdistrikterne. Størrelsen af de bedrifter, der drives af kvinder, har tendens til at være mindre, og det arbejde, der udføres af kvinder i landbruget som landbrugerens hustru, er ikke altid anerkendt og synligt, hvilket påvirker deres økonomiske uafhængighed. Denne forordning bør bidrage til at sikre, at det arbejde, som kvinder udfører, bliver mere synligt, mere værdsat og taget i betragtning i forbindelse med de specifikke mål, der skal foreslås af medlemsstaterne i deres strategiske planer. Principperne om ligestilling mellem mænd og kvinder og om ikkeforskelsbehandling bør være en integreret del af forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af interventioner under den fælles landbrugspolitik. Medlemsstaterne skal endvidere styrke deres kapacitet i forbindelse med integrering af kønsaspektet og indsamling af kønsopdelte data.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Med henblik på at sikre overensstemmelse mellem interventionstyper med direkte betalinger og interventionstyper til landdistriktsudvikling i relation til målsætningen om at gennemføre et generationsskifte bør der på EU-plan fastsættes en rammedefinition af "ung landbruger", der omfatter de vigtigste elementer.

(10)  Med henblik på at sikre overensstemmelse mellem interventionstyper med direkte betalinger og interventionstyper til landdistriktsudvikling i relation til målsætningen om at gennemføre et generationsskifte bør der på EU-plan fastsættes en rammedefinition af "ung landbruger", der omfatter de fælles elementer.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Med henblik på at sikre overensstemmelse mellem interventionstyper med direkte betalinger og interventionstyper til landdistriktsudvikling i relation til målsætningen om fremme af virksomhedsudvikling i landdistrikter bør der på EU-plan fastsættes en rammedefinition af "ny landbruger", der omfatter de fælles elementer.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Med henblik på at opfylde målsætningerne i den fælles landbrugspolitik som fastsat i artikel 39 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF") og med henblik på at sikre, at Unionen på passende vis tager hånd om de nyeste udfordringer, bør der fastsættes en række overordnede målsætninger med afsæt i Kommissionens meddelelse "Fremtiden for fødevarer og landbrug". Der bør desuden fastsættes en række specifikke målsætninger på EU-plan, som anvendes af medlemsstaterne i deres strategiske planer. Det er nødvendigt i overensstemmelse med konsekvensanalysen at skabe balance på tværs af alle dimensionerne af bæredygtig udvikling, og derfor bør disse specifikke målsætninger omsætte de overordnede målsætninger for den fælles landbrugspolitik til mere konkrete prioriteter og samtidig tage højde for den relevante EU-lovgivning, navnlig klima-, energi- og miljølovgivningen.

(11)  Med henblik på at forfølge målsætningerne i den fælles landbrugspolitik som fastsat i artikel 39 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF") og med henblik på at sikre, at Unionen på passende vis tager hånd om de nyeste udfordringer, bør der fastsættes en række overordnede målsætninger med afsæt i Kommissionens meddelelse "Fremtiden for fødevarer og landbrug". Der bør desuden fastsættes en række specifikke målsætninger på EU-plan, som forfølges af medlemsstaterne i deres strategiske planer. Det er nødvendigt i overensstemmelse med konsekvensanalysen at skabe balance på tværs af alle dimensionerne af bæredygtig udvikling, og derfor bør disse specifikke målsætninger omsætte de overordnede målsætninger for den fælles landbrugspolitik til mere konkrete prioriteter i økonomisk, miljømæssig og social henseende.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  I henhold til den nye gennemførelsesmodel for den fælles landbrugspolitik bør Unionen fastlægge målsætninger på EU-plan og fastsætte de interventionstyper og grundlæggende krav, der bør gælde for medlemsstaterne, mens medlemsstaterne bør have ansvaret for at omsætte disse rammer til støtteordninger, der gælder for støttemodtagerne. I den forbindelse bør medlemsstaterne agere i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og de almindelige principper i EU-retten og sikre, at retsgrundlaget for at yde støtte fra Unionen til støttemodtagere tager udgangspunkt i deres strategiske planer og overholder principperne og kravene i denne forordning og den [horisontale forordning].

(13)  I henhold til den nye gennemførelsesmodel for den fælles landbrugspolitik bør Unionen fastlægge målsætninger på EU-plan og fastsætte de interventionstyper og fælles krav, der bør gælde for medlemsstaterne, mens medlemsstaterne bør have ansvaret for at omsætte disse rammer til støtteordninger, der gælder for støttemodtagerne. I den forbindelse bør medlemsstaterne agere i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og de almindelige principper i EU-retten og sikre, at retsgrundlaget for at yde støtte fra Unionen til støttemodtagere tager udgangspunkt i deres strategiske planer og overholder principperne og kravene i denne forordning og den [horisontale forordning].

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  De tværgående principper, der er fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og i artikel 10 i TEUF, herunder de i artikel 5 i TEU fastsatte nærheds- og proportionalitetsprincipper, bør iagttages i forbindelse med gennemførelsen af de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik. Medlemsstaterne og Kommissionen bør endvidere overholde forpligtelserne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og sikre tilgængelighed i overensstemmelse med artikel 9 deri, og de bør i overensstemmelse med EU-retten harmonisere tilgængelighedskrav for produkter og tjenesteydelser. Medlemsstaterne og Kommissionen bør tilstræbe at eliminere uligheder og fremme lighed mellem mænd og kvinder og kønsmainstreaming samt bekæmpe diskrimination baseret på køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) bør ikke støtte foranstaltninger, der bidrager til nogen form for opdeling, forskelsbehandling eller udelukkelse. Disse fondes målsætninger bør forfølges ud fra et perspektiv om bæredygtig udvikling og i overensstemmelse med målet, som blev fremmet i Aarhuskonventionen og af Unionen, om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten samt bekæmpelse af klimaændringer, jf. artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF, under anvendelse af princippet om, at forureneren betaler.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b)  Gennemførelsesmodellen bør ikke føre til en situation, hvor der er 27 forskellige nationale landbrugspolitikker, hvilket vil udgøre en trussel for den fælles ånd i den fælles landbrugspolitik og skabe forvridninger. Den bør give medlemsstaterne en vis grad af fleksibilitet inden for en stærk fælles lovgivningsmæssig ramme.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Hvad angår den fælles landbrugspolitiks øgede markedsorientering som omhandlet i meddelelsen "Fremtiden for fødevarer og landbrug" kan markedseksponering, klimaændringer og de dertil knyttede ekstreme vejrfænomeners øgede hyppighed og voldsomhed samt kriser på sundheds- og plantesundhedsområdet føre til risiko for prisvolatilitet og voksende pres på indtægterne. Selv om landbrugerne i sidste ende selv er ansvarlige for udformningen af deres bedriftsstrategier, bør der derfor etableres en stærk ramme, som sikrer passende risikostyring. Med henblik herpå bør medlemsstaterne og landbrugerne kunne trække på en EU-platform om risikostyring med henblik på kapacitetsopbygning, der skal udstyre landbrugerne med passende finansielle investeringsinstrumenter og give dem adgang til driftskapital, uddannelse, videnoverførsel og rådgivning.

(15)  Hvad angår den fælles landbrugspolitiks øgede markedsorientering som omhandlet i meddelelsen "Fremtiden for fødevarer og landbrug" kan markedseksponering, handelsaftaler med tredjelande, klimaændringer og de dertil knyttede ekstreme vejrfænomeners øgede hyppighed og voldsomhed samt kriser på sundheds- og plantesundhedsområdet føre til risiko for prisvolatilitet og voksende pres på indtægterne. Ubalancerne i forsyningskæden, der først og fremmest er til skade for primærsektoren, som udgør dens ”svageste led”, påvirker ligeledes producenternes indkomst negativt. Selv om landbrugerne i sidste ende selv er ansvarlige for udformningen af deres bedriftsstrategier, bør der derfor etableres en stærk ramme, som sikrer passende risikostyring. Med henblik herpå bør medlemsstaterne og landbrugerne kunne trække på en EU-platform om risikostyring med henblik på kapacitetsopbygning, der skal udstyre landbrugerne med passende finansielle investeringsinstrumenter og give dem adgang til driftskapital, uddannelse, videnoverførsel og rådgivning.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Det er fremover en vigtig prioritet for Unionens landbrug og skovbrug at styrke miljøbeskyttelsen og klimaindsatsen og bidrage til opfyldelsen af Unionens miljø- og klimamålsætninger. Den fælles landbrugspolitiks struktur bør derfor afspejle større ambitioner for så vidt angår disse målsætninger. I henhold til gennemførelsesmodellen bør tiltag, der iværksættes med henblik på at bekæmpe miljøforringelser og klimaændringer, være resultatorienterede, og artikel 11 i TEUF bør i den forbindelses betragtes som en resultatforpligtelse.

(16)  Det er fremover en vigtig prioritet for Unionens landbrug, gartneri og skovbrug at understøtte og forbedre miljøbeskyttelsen, biodiversiteten og den genetiske mangfoldighed i landbrugssystemet samt klimaindsatsen og bidrage til opfyldelsen af Unionens miljø- og klimamålsætninger. Den fælles landbrugspolitiks struktur bør derfor afspejle større ambitioner for så vidt angår disse målsætninger, samtidig med at den øgede byrde og større krav til producenterne afspejles på passende vis. I henhold til gennemførelsesmodellen bør tiltag, der iværksættes med henblik på at bekæmpe miljøforringelser og klimaændringer, være resultatorienterede, og artikel 11 i TEUF bør i den forbindelses betragtes som en resultatforpligtelse.

Mange landområder i Unionen kæmper med strukturelle problemer som eksempelvis mangel på attraktive beskæftigelsesmuligheder, manglende færdigheder, underinvestering i konnektivitet, infrastruktur og basale tjenester samt en markant ungdomsflugt. Det er derfor yderst vigtigt at styrke den socioøkonomiske struktur i disse områder i overensstemmelse med Cork 2.0-erklæringen, navnlig gennem oprettelse af arbejdspladser og generationsskifte, ved at flytte Kommissionens arbejdspladser og vækst til landområderne samt fremme social inklusion, generationsskifte og udviklingen af "intelligente landsbyer" i hele Europa. Som omhandlet i meddelelsen "Fremtiden for fødevarer og landbrug" har nye værdikæder i landdistrikterne såsom vedvarende energi, den voksende bioøkonomi, den cirkulære økonomi og økoturisme et godt potentiale for vækst og beskæftigelse i landområderne. I den forbindelse kan finansielle instrumenter og InvestEU-garantien spille en afgørende rolle, når der skal sikres adgang til finansiering og fremme af bedrifters og virksomheders vækstmuligheder. Der er potentielt beskæftigelsesmuligheder i landdistrikterne for tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold, hvilket kan fremme deres sociale og økonomiske integration, navnlig inden for rammerne af strategierne for lokaludvikling styret af lokalsamfundet.

Mange landområder i Unionen kæmper med strukturelle problemer som eksempelvis mangel på attraktive beskæftigelsesmuligheder, manglende færdigheder, underinvestering i bredbånd og konnektivitet, infrastruktur og basale tjenester samt en markant ungdomsflugt. Det er derfor yderst vigtigt at styrke den socioøkonomiske struktur i disse områder i overensstemmelse med Cork 2.0-erklæringen, navnlig gennem oprettelse af arbejdspladser og generationsskifte, ved at flytte Kommissionens arbejdspladser og vækst til landområderne samt fremme social inklusion, støtte til unge, en større deltagelse fra kvindernes side i erhvervslivet i landdistrikterne, generationsskifte og udviklingen af "intelligente landsbyer" i hele Europa. Der bør med henblik på at stabilisere og diversificere økonomien i landdistrikterne også ydes støtte til udvikling, etablering og bevarelse af virksomheder uden for landbruget. Som omhandlet i meddelelsen "Fremtiden for fødevarer og landbrug" har nye værdikæder i landdistrikterne såsom vedvarende energi, den voksende bioøkonomi, den cirkulære økonomi og økoturisme et godt potentiale for vækst og beskæftigelse i landområderne, samtidig med at naturressourcerne bevares. I den forbindelse kan finansielle instrumenter spille en afgørende rolle, når der skal sikres adgang til finansiering og fremme af bedrifters og virksomheders vækstmuligheder. Der er potentielt beskæftigelsesmuligheder i landdistrikterne for tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold, hvilket kan fremme deres sociale og økonomiske integration, navnlig inden for rammerne af strategierne for lokaludvikling styret af lokalsamfundet.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  Kommissionen bør af hensyn til den socioøkonomiske bæredygtighed i landdistrikterne kontrollere, at medlemsstaterne i den strategiske plan sikrer sammenhæng mellem anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/41/EU1a og den langsigtede tilgang til anvendelsen af midlerne til udvikling af landdistrikterne.

 

____________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/41/EU af 7. juli 2010 om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og om ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF (EUT L 180 af 15.7.2010, s. 1).

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Den fælles landbrugspolitik bør fortsat garantere fødevaresikkerheden, hvilket betyder adgang til tilstrækkelige, sikre og nærende fødevarer til enhver tid. Den bør desuden bidrage til at forbedre det europæiske landbrugs reaktion på samfundets krav til fødevarer og sundhed, herunder kravene til bæredygtig produktion, sundere fødevarer, madspild og dyrevelfærd. Den fælles landbrugspolitik bør fortsat fremme produktion med særlige og nyttige karakteristika og samtidig hjælpe landbrugerne med proaktivt at tilpasse deres produktion efter markedssignalerne og forbrugernes krav.

(17)  Den fælles landbrugspolitik bør fortsat garantere fødevaresikkerheden, hvilket betyder adgang til tilstrækkelige, sikre og nærende fødevarer til enhver tid. Den bør desuden bidrage til at forbedre det europæiske landbrugs reaktion på samfundets krav til fødevarer og sundhed, herunder kravene til bæredygtig produktion, sundere fødevarer, kvalitetsproduktion og kvalitetsdifferentiering, madspild og dyrevelfærd. Den fælles landbrugspolitik bør fortsat fremme bæredygtig produktion med særlige og nyttige karakteristika, som f.eks. landbrugssystemer, der bidrager til bevarelse af høj natur- og landskabsværdi, og samtidig hjælpe landbrugerne med proaktivt at tilpasse deres produktion efter markedssignalerne og forbrugernes krav.

Ændringsforslag      21

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  One Health-handlingsplanen mod antimikrobiel resistens anser vacciner for at være en omkostningseffektiv folkesundhedsintervention med hensyn til at bekæmpe AMR, men at de forholdsvis højere omkostninger forbundet med diagnosticering, antimikrobielle alternativer og vaccinationer sammenlignet med konventionelle antibiotika udgør en hindring med hensyn til at øge vaccinationsraten blandt dyr.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  GLM-normerne sigter på at bidrage til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, udfordringer på vandområdet, jordbeskyttelse og jordkvalitet samt beskyttelse af biodiversiteten og kvaliteten af biodiversiteten. Normerne bør udvides for navnlig at tage højde for den praksis, der er fastlagt frem til 2020 i forbindelse med, at en del af den direkte støtte anvendes til betaling for grønne krav, og vedrørende modvirkningen af klimaændringer og behovet for at forbedre bedrifternes bæredygtighed, især hvad angår forvaltning af næringsstoffer. Det anerkendes, at GLM-normerne bidrager til flere forskellige målsætninger. Med henblik på gennemførelse af normerne fastlægger medlemsstaterne en national standard for hvert sæt normer fastsat på EU-plan, idet der tages hensyn til de pågældende områders særlige karakteristika, herunder jordbunds- og klimaforhold, eksisterende landbrugssystemer, arealanvendelse, vekseldrift, landbrugspraksis og landbrugsstrukturer. Medlemsstaterne kan også i tillæg hertil fastlægge yderligere nationale standarder for hovedmålsætningerne i bilag III med henblik på at forbedre resultaterne af miljø- og klimaelementerne i GLM-normerne. Som en del af GLM-normerne og med henblik på at støtte bedrifternes agronomiske og miljømæssige performance udarbejdes der planer for forvaltningen af næringsstoffer med udgangspunkt i en database for bedriftsbæredygtighed, som medlemsstaterne stiller til rådighed for landbrugerne. Databasen skal kunne understøtte beslutninger på bedriften, som udgangspunkt som minimum i forbindelse med funktionaliteter relateret til forvaltning af næringsstoffer. Bred interoperabilitet og modularitet bør også sikre muligheden for at tilføje andre bedriftsapplikationer og elektronisk forvaltning. Med henblik på at sikre lige vilkår for landbrugere i hele Unionen kan Kommissionen bistå medlemsstaterne med udformningen af denne database og i forbindelse med den nødvendige lagring og behandling af data.

(22)  GLM-normerne sigter på at bidrage til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, udfordringer på vandområdet, jordbeskyttelse og jordkvalitet samt beskyttelse af biodiversiteten og kvaliteten af biodiversiteten. Normerne bør udvides for navnlig at tage højde for den praksis, der er fastlagt frem til 2020 i forbindelse med, at en del af den direkte støtte anvendes til betaling for grønne krav, og vedrørende modvirkningen af klimaændringer og behovet for at forbedre bedrifternes bæredygtighed. Det anerkendes, at GLM-normerne bidrager til flere forskellige målsætninger. Med henblik på gennemførelse af normerne fastlægger medlemsstaterne en national standard for hvert sæt normer fastsat på EU-plan, idet der tages hensyn til de pågældende områders særlige karakteristika, herunder jordbunds- og klimaforhold, eksisterende landbrugssystemer, de forskellige produktioners agronomiske karakteristika, forskellene mellem enårige afgrøder, flerårige afgrøder og anden specialiseret produktion, arealanvendelse, vekseldrift, lokal og traditionel landbrugspraksis og landbrugsstrukturer. Medlemsstaterne kan også fastlægge tilsvarende praksisser eller certificeringsordninger, der har en positiv indvirkning på klimaet og miljøet svarende til eller bedre end indvirkningen fra en eller flere GLM-praksis.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  De lovgivningsbestemte forvaltningskrav skal gennemføres fuldt af medlemsstaterne, for at de kan få virkning på bedriftsniveau og sikre lige behandling af landbrugerne. Med henblik på at sikre konsekvens i bestemmelserne om konditionalitet for så vidt angår forbedring af politikkens bæredygtighed bør de lovgivningsbestemte forvaltningskrav indbefatte de hovedaspekter af EU-lovgivningen, der vedrører miljøet, folkesundheden, dyresundheden, plantesundheden og dyrevelfærd, for hvilke gennemførelse på nationalt plan medfører specifikke forpligtelser for den enkelte landbruger, herunder forpligtelser i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF11 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF12 eller Rådets direktiv 91/676/EØF13. Med henblik på at følge op på Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring, der er vedlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/201314, er de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF15, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF16 medtaget som lovgivningsbestemte forvaltningskrav i anvendelsesområdet for konditionalitet, og listen over GLM-normer tilpasses derefter.

(23)  De lovgivningsbestemte forvaltningskrav skal gennemføres fuldt af medlemsstaterne, for at de kan få virkning på bedriftsniveau og sikre lige behandling af landbrugerne. Med henblik på at sikre konsekvens i bestemmelserne om konditionalitet for så vidt angår forbedring af politikkens bæredygtighed bør de lovgivningsbestemte forvaltningskrav indbefatte de hovedaspekter af EU-lovgivningen, der vedrører miljøet, folkesundheden, dyresundheden, plantesundheden og dyrevelfærd, for hvilke gennemførelse på nationalt plan medfører specifikke forpligtelser for den enkelte landbruger, herunder forpligtelser i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF11 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF12 eller Rådets direktiv 91/676/EØF13. Med henblik på at følge op på Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring, der er vedlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/201314, er de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF15 (vandrammedirektivet), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF16 medtaget som lovgivningsbestemte forvaltningskrav i anvendelsesområdet for konditionalitet, og listen over GLM-normer tilpasses derefter.

____________________

____________________

11. Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

11. Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

12. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7)

12. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7)

13. Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1).

13. Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1).

14. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549).

14. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549).

15. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

15. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

16. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 71).

16. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 71).

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Med henblik på at forbedre landbrugsbedrifternes og landdistriktsvirksomhedernes bæredygtige forvaltning og overordnede performance bør medlemsstaterne oprette bedriftsrådgivningstjenester, der dækker den økonomiske, miljømæssige og sociale dimension og udpeger nødvendige forbedringer for så vidt angår alle foranstaltninger på bedriftsniveau, der er omhandlet i de strategiske planer. Disse bedriftsrådgivningstjenester skal hjælpe landbrugere og andre modtagere af EU-landbrugsstøtte med at opbygge en bedre forståelse af forholdet mellem bedrifts- og arealforvaltning på den ene side og visse standarder, krav og oplysninger, herunder vedrørende miljø- og klima, på den anden side. Listen over sidstnævnte omfatter standarder, der gælder for eller er nødvendige for landbrugere og andre modtagere af EU-landbrugsstøtte, og som er omhandlet i de strategiske planer, og de der er fastsat i lovgivning om vand, bæredygtig brug af pesticider samt initiativer til bekæmpelse af antimikrobiel resistens og risikostyring. Med henblik på at øge kvaliteten af og effektiviteten i rådgivningen bør medlemsstaterne integrere konsulenterne i de landbrugsfaglige viden- og innovationsnetværk ("AKIS"), således at de kan bidrage med ajourført teknologisk og videnskabelig viden, der er tilvejebragt på baggrund af forskning og innovation.

(24)  Med henblik på at forbedre landbrugsbedrifternes og landdistriktsvirksomhedernes bæredygtige forvaltning og overordnede performance bør medlemsstaterne stille bedriftsrådgivningstjenester af høj kvalitet til rådighed, der dækker den økonomiske, miljømæssige og sociale dimension og udpeger nødvendige forbedringer for så vidt angår alle foranstaltninger på bedriftsniveau, der er omhandlet i de strategiske planer. Disse bedriftsrådgivningstjenester skal hjælpe landbrugere og andre modtagere af EU-landbrugsstøtte med at opbygge en bedre forståelse af forholdet mellem bedrifts- og arealforvaltning på den ene side og visse standarder, krav og oplysninger, herunder vedrørende miljø- og klima, på den anden side. Listen over sidstnævnte omfatter standarder, der gælder for eller er nødvendige for landbrugere og andre modtagere af EU-landbrugsstøtte, og som er omhandlet i de strategiske planer, og de der er fastsat i lovgivning om vand, bæredygtig brug af pesticider samt initiativer til bekæmpelse af antimikrobiel resistens og risikostyring. Med henblik på at øge kvaliteten af og effektiviteten i rådgivningen bør medlemsstaterne integrere konsulenterne i de landbrugsfaglige viden- og innovationsnetværk ("AKIS"), således at de kan bidrage med ajourført teknologisk og videnskabelig viden, der er tilvejebragt på baggrund af forskning og innovation. Alle EU-initiativer vedrørende rådgivningstjenester og innovationsnetværk skal så vidt muligt baseres på allerede eksisterende tjenester og netværk på medlemsstatsniveau.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Det bør fastsættes i EU-lovgivningen, at medlemsstaterne i deres strategiske planer fastsætter krav for så vidt angår det minimumsareal, der berettiger til afkoblede direkte betalinger. Sådanne krav bør vedrøre behovet for at undgå en uforholdsmæssig stor administrativ byrde som følge af forvaltningen af talrige betalinger for mindre beløb og sikre, at støtten effektivt bidrager til opfyldelsen af målsætningerne for den fælles landbrugspolitik, som afkoblede direkte betalinger bidrager til. Med henblik på at garantere alle egentlige landbrugere en minimumsindkomststøtte og med henblik på at overholde målsætningen i TEUF om at sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard bør der oprettes en interventionstype, der omfatter en årlig arealbaseret afkoblet betaling, den såkaldte grundlæggende indkomststøtte med henblik på bæredygtighed ("grundlæggende indkomststøtte"). Med henblik på at målrette denne støtte bedre kan beløbene differentieres for grupper af områder, der har socioøkonomiske eller agronomiske forhold, der ligner hinanden. Med henblik på at undgå for stærke forstyrrende virkninger for landbrugernes indkomst kan medlemsstaterne vælge at yde grundlæggende indkomststøtte på grundlag af betalingsrettigheder. I så fald bør værdien af betalingsrettigheder før konvergens være proportionel med deres værdi som fastsat i henhold til grundbetalingsordningen, jf. forordning (EU) nr. 1307/2013, og der bør tages højde for betalinger for praksis i landbruget, der er til gavn for klimaet og miljøet. Medlemsstaten bør også søge at opnå yderligere konvergens med henblik på fortsat at bevæge sig længere og længere væk fra de historiske værdier.

(26)  Det bør fastsættes i EU-lovgivningen, at medlemsstaterne i deres strategiske planer fastsætter krav for så vidt angår det minimumsareal, der berettiger til afkoblede direkte betalinger. Sådanne krav bør vedrøre behovet for at undgå en uforholdsmæssig stor administrativ byrde som følge af forvaltningen af talrige betalinger for mindre beløb og sikre, at støtten effektivt bidrager til opfyldelsen af målsætningerne for den fælles landbrugspolitik, som afkoblede direkte betalinger bidrager til. Med henblik på at garantere alle aktive landbrugere en minimumsindkomststøtte og med henblik på at overholde målsætningen i TEUF om at sikre landbrugsbefolkningen en rimelig levestandard bør der oprettes en interventionstype, der omfatter en årlig arealbaseret afkoblet betaling, den såkaldte grundlæggende indkomststøtte med henblik på bæredygtighed ("grundlæggende indkomststøtte"). Med henblik på at målrette denne støtte bedre kan beløbene differentieres for grupper af områder, der har socioøkonomiske, miljømæssige og/eller agronomiske forhold, der ligner hinanden. Med henblik på at undgå for stærke forstyrrende virkninger for landbrugernes indkomst kan medlemsstaterne vælge at yde grundlæggende indkomststøtte på grundlag af betalingsrettigheder. I så fald bør værdien af betalingsrettigheder før konvergens være proportionel med deres værdi som fastsat i henhold til grundbetalingsordningen, jf. forordning (EU) nr. 1307/2013, og der bør tages højde for betalinger for praksis i landbruget, der er til gavn for klimaet og miljøet. Medlemsstaten bør også søge at opnå yderligere konvergens med henblik på at bevæge sig hen imod fuld konvergens senest i 2026.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a)  Indkomststøtte gennem den fælles landbrugspolitik bidrager betydeligt til stabiliteten og bæredygtigheden for mange små bedrifter og familiebedrifter i hele Europa, og selv om der nu er større forventninger til landbrugerne, er indkomsten ikke blevet højere. Den fælles landbrugspolitiks samlede andel af EU-budgettet er faldende, samtidig med at markedskriser i sektoren og et faldende antal aktive landbrugere fortsat udgør en trussel mod sektorens overlevelse. Familiebedriftsmodellen bør beskyttes som et generelt mål for den fælles landbrugspolitik og gennem medlemsstaternes strategiske planer, så det anerkendes, hvor vigtig denne model er med hensyn til at bidrage til den sociale struktur i landdistrikterne og skabe gode levevilkår for mange indbyggere i landdistrikterne. Familiebedrifter bidrager til bæredygtig fødevareproduktion, bevarelse af naturressourcer, diversificering og sikring af fødevaresikkerheden. De første landbrugere, der rammes af det enorme pres fra globaliseringen, vil være på familiebedrifterne. En sådan situation vil helt klart betyde, at målene for den fælles landbrugspolitik ikke er blevet opfyldt, og vil gøre det vanskeligt at argumentere for fortsat støtte til den fælles landbrugspolitik i fremtiden. Derfor bør de strategiske planer indeholde specifikke målsætninger for beskyttelse af denne landbrugsmodel.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Små bedrifter er fortsat hjørnestenen i Unionens landbrug, fordi de spiller en vigtig rolle for beskæftigelsen i landdistrikterne og bidrager til territorial udvikling. Med henblik på at fremme en mere balanceret fordeling af støtten og reducere den administrative byrde for støttemodtagere, der kun modtager mindre beløb, bør medlemsstaterne have mulighed for at tilbyde små bedrifter, at de kan erstatte andre direkte betalinger med et rundt beløb.

(28)  Små bedrifter er fortsat hjørnestenen i Unionens landbrug, fordi de spiller en vigtig rolle for beskæftigelsen i landdistrikterne og bidrager til territorial udvikling. Med henblik på at fremme en mere balanceret fordeling af støtten og reducere den administrative byrde for støttemodtagere, der kun modtager mindre beløb, bør medlemsstaterne have mulighed for at tilbyde små bedrifter, at de kan erstatte direkte betalinger med et rundt beløb til små landbrugere. Med henblik på en yderligere mindskelse af den administrative byrde bør medlemsstaterne imidlertid gives beføjelse til fra begyndelsen automatisk at tilbyde bestemte landbrugere under en forenklet ordning mulighed for at trække sig ud af ordningen på et fastlagt tidspunkt. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet bør medlemsstaterne have mulighed for at etablere en forenklet ordning for konditionalitetskontrol for små landbrugere, der deltager under den forenklede ordning.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(30a)  Det økologiske landbrug er under udvikling i mange medlemsstater og har vist sig at kunne levere offentlige goder, bevare økosystemtjenester og naturressourcer, mindske mængden af input, tiltrække især unge landbrugere og kvinder, skabe arbejdspladser, eksperimentere med nye forretningsmodeller, opfylde samfundets behov og genoplive landdistrikterne. Alligevel stiger efterspørgslen efter økologiske produkter hurtigere end produktionen. Medlemsstaterne bør sikre, at deres strategiske planer indeholder mål om at udvide andelen af landbrugsarealer, der dyrkes økologisk, for at opfylde den stigende efterspørgsel efter økologiske produkter og udvikle hele den økologiske forsyningskæde. Medlemsstaterne bør have mulighed for at finansiere økologisk omlægning og vedligeholdelse enten gennem foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne eller økoordninger, eller en kombination heraf, og bør sikre, at de tildelte midler svarer til den forventede vækst i den økologiske produktion.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Den fælles landbrugspolitik bør sikre, at medlemsstaterne øger miljøindsatsen, samtidig med at der tages hensyn til lokale behov og landbrugernes faktiske forhold. Medlemsstaterne bør i deres strategiske planer under interventionstyper med direkte betalinger fastsætte frivillige økoordninger for landbrugere, der koordineres fuldt ud med andre relevante interventioner. Medlemsstaterne bør beslutte at yde en sådan støtte som en betaling, der ydes enten som incitament og godtgørelse for levering af offentlige goder i form af praksis i landbruget, der er til gavn for klimaet og miljøet, eller som kompensation for indførelsen af sådan praksis. I begge tilfælde bør de sigte på at forbedre den fælles landbrugspolitiks performance på miljø- og klimaområdet og bør derfor betragtes som tiltag, som går ud over de obligatoriske krav, der allerede er fastsat i konditionalitetsordningen. Medlemsstaterne kan beslutte at oprette økoordninger for praksisser såsom forbedret forvaltning af permanente græsningsarealer og landskabstræk samt økologisk landbrug. Disse ordninger kan også omfatte opstartsordninger, der kan bruges som betingelse for at påtage sig mere ambitiøse landdistriktsudviklingsforpligtelser.

(31)  Den fælles landbrugspolitik bør sikre, at medlemsstaterne øger miljøindsatsen, samtidig med at der tages hensyn til lokale behov og landbrugernes faktiske forhold. Medlemsstaterne bør i deres strategiske planer under interventionstyper med direkte betalinger fastsætte frivillige økoordninger for landbrugere, der koordineres fuldt ud med andre relevante interventioner. Medlemsstaterne bør beslutte at yde en sådan støtte som en betaling, der ydes som incitament og godtgørelse for levering af offentlige goder i form af praksis i landbruget, der er til gavn for klimaet og miljøet, og de bør sigte på at forbedre den fælles landbrugspolitiks performance på miljø- og klimaområdet og bør derfor betragtes som tiltag, som går ud over de obligatoriske krav, der allerede er fastsat i konditionalitetsordningen. Medlemsstaterne kan beslutte at oprette økoordninger for at fremme miljøvenlige produktionsmodeller, navnlig ekstensiv husdyravl, og fremme enhver form for praksisser såsom forbedret forvaltning af permanente græsningsarealer og landskabstræk og miljøcertificeringsordninger som økologisk landbrug, integreret produktion eller jordbundsbevarende landbrug. Disse ordninger kan også omfatte andre foranstaltninger end miljø- og klimavenlige landbrugsforpligtelser til udvikling af landdistrikterne eller foranstaltninger af samme type som opstartsordninger, der kan bruges som betingelse for at påtage sig mere ambitiøse landdistriktsudviklingsforpligtelser.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Det bør sikres, at koblet indkomststøtte overholder Unionens internationale forpligtelser. Disse omfatter navnlig kravene i aftalememorandummet mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om visse olieafgrøder inden for rammerne af GATT17, som dette finder anvendelse efter ændringer af EU's særskilte basisareal for olieafgrøder, jf. ændringen i sammensætningen af Den Europæiske Union. Kommissionen bør tillægges beføjelse til at vedtage gennemførelsesretsakter om supplerende bestemmelser herom.

udgår

_________________

 

17Aftalememorandum mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om visse olieafgrøder inden for rammerne af GATT (EFT L 147 af 18.6.1993).

 

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Sektorspecifikke interventionstyper er nødvendige for at bidrage til målsætningerne for den fælles landbrugspolitik og styrke synergierne med andre instrumenter under den fælles landbrugspolitik. I overensstemmelse med gennemførelsesmodellen bør der på EU-plan fastsættes minimumskrav til indholdet af og målsætninger for sådanne sektorspecifikke interventionstyper med henblik på at sikre lige vilkår på det indre marked og forhindre ulige eller illoyal konkurrence. Medlemsstaterne bør begrunde indarbejdelsen af sådanne interventionstyper i deres strategiske planer og sikre overensstemmelse med andre interventioner på sektorniveau. De brede interventionstyper, der fastlægges på EU-plan, bør dække frugt- og grøntsagssektoren, vinsektoren, sektoren for biavlsprodukter, sektoren for olivenolie og spiseoliven, humlesektoren og andre produkter, der skal fastsættes nærmere, og for hvilke udarbejdelsen af sektorprogrammer vurderes at kunne bidrage til opfyldelsen af nogle eller alle overordnede eller specifikke målsætninger for den fælles landbrugspolitik som fastsat i denne forordning.

(35)  Sektorspecifikke interventionstyper er nødvendige for at bidrage til målsætningerne for den fælles landbrugspolitik og styrke synergierne med andre instrumenter under den fælles landbrugspolitik. I overensstemmelse med gennemførelsesmodellen bør der på EU-plan fastsættes minimumskrav til indholdet af og målsætninger for sådanne sektorspecifikke interventionstyper med henblik på at sikre lige vilkår på det indre marked og forhindre ulige eller illoyal konkurrence. Medlemsstaterne bør begrunde indarbejdelsen af sådanne interventionstyper i deres strategiske planer og sikre overensstemmelse med andre interventioner på sektorniveau. De brede interventionstyper, der fastlægges på EU-plan, bør dække frugt- og grøntsagssektoren, vinsektoren, sektoren for biavlsprodukter, sektoren for olivenolie og spiseoliven, humlesektoren og andre produkter, der er fastsat i artikel 39, og for hvilke udarbejdelsen af sektorprogrammer vurderes at kunne bidrage til opfyldelsen af nogle eller alle overordnede eller specifikke målsætninger for den fælles landbrugspolitik som fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(35a)  I betragtning af den forhøjede bevilling til biavlssektoren og i erkendelse af den vigtige rolle, sektoren udfylder i forbindelse med bevarelse af biodiversiteten og fødevareproduktionen, bør også loftet for Unionens medfinansiering øges, og nye støtteforanstaltninger bør tilføjes med henblik på at fremme udviklingen i sektoren.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Hvad angår landdistriktsudviklingsinterventioner bør principperne fastsættes på EU-plan, særlig for så vidt angår de grundlæggende krav om, at medlemsstaterne anvender udvælgelseskriterier. Medlemsstaterne bør imidlertid have vide skønsbeføjelser til at fastsætte specifikke betingelser i henhold til deres behov. Interventionstyper til landdistriktsudvikling omfatter betalinger for miljø-, klima- og andre forvaltningsforpligtelser, som medlemsstaterne skal støtte på deres område i henhold til deres specifikke nationale, regionale eller lokale behov. Medlemsstaterne yder betalinger til landbrugere og andre arealforvaltere, som på frivillig basis påtager sig at forvalte forpligtelser, der bidrager til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer og til beskyttelse og forbedring af miljøet, herunder vandkvalitet og -kvantitet, luftkvalitet, jord, biodiversitet og økosystemtjenesterne, inkl. frivillige Natura 2000-forpligtelser og støtte til genetisk mangfoldighed. Støtte i form af betalinger for forvaltningsforpligtelser kan også ydes i form af lokalt styrede, integrerede eller samarbejdsbaserede tilgange og resultatorienterede interventioner.

(37)  Hvad angår landdistriktsudviklingsinterventioner bør principperne fastsættes på EU-plan, særlig for så vidt angår de grundlæggende krav om, at medlemsstaterne anvender udvælgelseskriterier. Medlemsstaterne bør imidlertid have vide skønsbeføjelser til at fastsætte specifikke betingelser i henhold til deres behov. Interventionstyper til landdistriktsudvikling omfatter betalinger for miljø-, klima- og andre forvaltningsforpligtelser, som medlemsstaterne skal støtte på deres område i henhold til deres specifikke nationale, regionale eller lokale behov. Medlemsstaterne yder betalinger til landbrugere, grupper af landbrugere og andre arealforvaltere, som på frivillig basis påtager sig at forvalte forpligtelser, der bidrager til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer og til beskyttelse og forbedring af miljøet, herunder vandkvalitet og -kvantitet, luftkvalitet, jord, biodiversitet og økosystemtjenesterne, inkl. frivillige forpligtelser for så vidt angår Natura 2000 og områder af høj natur- og landskabsværdi, og støtte til genetisk mangfoldighed. Støtte i form af betalinger for forvaltningsforpligtelser kan også ydes i form af lokalt styrede, integrerede, kollektive eller samarbejdsbaserede tilgange og resultatorienterede interventioner.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  Støtte til forvaltningsforpligtelser kan omfatte en økologisk præmie for bevarelse af og omlægning til økologiske arealer, betalinger for andre interventionstyper, der støtter miljøvenlige produktionssystemer såsom agroøkologi, jordbundsbevarende landbrug og integreret produktion, miljø- og klimavenligt skovbrug og skovbevarelse, præmie for skove og etablering af systemer for skovlandbrug, dyrevelfærd, bevarelse og bæredygtig anvendelse og udvikling af genetiske ressourcer. Medlemsstaterne kan oprette andre ordninger under denne interventionstype på baggrund af deres behov. Denne type betalinger bør kun ydes til dækning af ekstraomkostninger og tabt indkomst i forbindelse med forpligtelser, der går ud over de obligatoriske standarder og krav, der er fastsat i EU-retten eller national ret, og i konditionalitetsordningen som omhandlet i de strategiske planer. Forpligtelser knyttet til denne type interventioner kan indgås for en på forhånd fastlagt årlig eller flerårig periode, der kan være længere end syv år, såfremt det er velbegrundet.

(38)  Støtte til forvaltningsforpligtelser kan omfatte en økologisk præmie for bevarelse af og omlægning til økologiske arealer, betalinger for andre interventionstyper, der støtter miljøvenlige produktionssystemer såsom landbrug af høj natur- og landskabsværdi, agroøkologi, jordbundsbevarende landbrug og integreret produktion, miljø- og klimavenligt skovbrug og skovbevarelse, præmie for skove og etablering af systemer for skovlandbrug, beskyttelse af traditionelle landbrugslandskaber, dyrevelfærd, bevarelse og bæredygtig anvendelse og udvikling af genetiske ressourcer. Medlemsstaterne kan oprette andre ordninger under denne interventionstype på baggrund af deres behov, og de kan styrke de miljøvenlige landbrugsforanstaltninger, der er specifikke for biavlssektoren og allerede findes i visse regioner i Unionen, og træffe yderligere foranstaltninger. Denne type betalinger bør kun ydes til dækning af ekstraomkostninger og tabt indkomst i forbindelse med forpligtelser, der går ud over de obligatoriske standarder og krav, der er fastsat i EU-retten eller national ret, og i konditionalitetsordningen som omhandlet i de strategiske planer. Medlemsstaterne bør også yde støttemodtagerne et økonomisk incitament, og forpligtelser knyttet til denne type interventioner kan indgås for en på forhånd fastlagt årlig eller flerårig periode, der kan være længere end syv år, såfremt det er velbegrundet.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  Skovbrugsforanstaltninger bør bidrage til gennemførelsen af Unionens skovbrugsstrategi og være baseret på medlemsstaternes nationale eller regionale skovprogrammer eller tilsvarende instrumenter, som bør bygge på de forpligtelser, der følger af forordningen om medtagelse af drivhusgasemissioner og -optag fra arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug [LULUCF-forordningen], samt de forpligtelser, der blev indgået på ministerkonferencen om beskyttelse af Europas skove. Interventionerne bør være baseret på skovforvaltningsplaner eller tilsvarende instrumenter og kan omfatte udvikling af skovarealer og bæredygtig skovforvaltning, herunder skovrejsning samt etablering og regenerering af skovlandbrugssystemer, beskyttelse, genoprettelse og forbedring af skovressourcer under hensyntagen til eventuelle tilpasningsbehov, investeringer, der sikrer og øger bevarelsen af skov og modstandsdygtighed, eller i økosystemtjenester inden for skovbrug og klimatjenester, og foranstaltninger og investeringer til støtte for vedvarende energi og bioøkonomien.

(39)  Skovbrugsforanstaltninger bør bidrage til udvidelsen af brugen af skovlandbrugssystemer og gennemførelsen af Unionens skovbrugsstrategi og være baseret på medlemsstaternes nationale eller regionale skovprogrammer eller tilsvarende instrumenter, som bør bygge på de forpligtelser, der følger af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/8411a, samt de forpligtelser, der blev indgået på ministerkonferencen om beskyttelse af Europas skove. Interventionerne bør være baseret på skovforvaltningsplaner eller tilsvarende instrumenter og kan omfatte udvikling af skovarealer og bæredygtig skovforvaltning, herunder skovrejsning, brandforebyggelse samt etablering og regenerering af skovlandbrugssystemer, beskyttelse, genoprettelse og forbedring af skovressourcer under hensyntagen til eventuelle tilpasningsbehov, investeringer, der sikrer og øger bevarelsen af skov og modstandsdygtighed, eller i økosystemtjenester inden for skovbrug og klimatjenester, og foranstaltninger og investeringer til støtte for vedvarende energi og bioøkonomien.

 

_____________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/841 af 30. maj 2018 om medtagelse af drivhusgasemissioner og -optag fra arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 og om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 og afgørelse nr. 529/2013/EU (EUT L 156 af 19.6.2018, s. 1).

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Med henblik på at sikre en rimelig indkomst og en modstandsdygtig landbrugssektor i hele Unionen kan medlemsstaterne yde støtte til landbrugere i områder med naturbetingede eller andre områdespecifikke begrænsninger. Hvad angår den gamle kategori af betalinger for områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger, bør den betegnelse, der gælder for landdistriktsudviklingspolitikken for perioden 2014-2020 fortsat gælde. Med henblik på at den fælles landbrugspolitik kan skabe øget merværdi for Unionen hvad angår miljøet og styrke sine synergier med finansieringen af investeringer i natur og biodiversitet, er det nødvendigt at bibeholde en separat foranstaltning, der har til formål at kompensere støttemodtagere for ulemper forbundet med gennemførelsen af Natura 2000- og vandrammedirektivet. Der bør derfor fortsat ydes støtte til landbrugere og skovbrugere til håndtering af specifikke ulemper som følge af gennemførelsen af Rådets direktiv 2009/147/EF og direktiv 92/43/EØF og med henblik på at bidrage til effektiv forvaltning af Natura 2000-områder. Støtten bør også stilles til rådighed for landbrugere med det formål at imødegå ulemper i vandløbsoplande som følge af gennemførelsen af vandrammedirektivet. Støtten bør være knyttet til de specifikke behov, der er beskrevet i de strategiske planer, og som går ud over de relevante obligatoriske standarder og krav. Medlemsstaterne bør også sikre, at betalinger til landbrugere ikke fører til dobbeltfinansiering med økoordninger. Endvidere bør medlemsstaterne tage hensyn til de specifikke behov i Natura 2000-områderne ved den overordnede udformning af deres strategiske planer.

(40)  Med henblik på at sikre en rimelig indkomst og en modstandsdygtig landbrugssektor i hele Unionen kan medlemsstaterne yde støtte til landbrugere i områder med naturbetingede eller andre områdespecifikke begrænsninger, herunder bjergområder og øregionerne. Hvad angår den gamle kategori af betalinger for områder med naturbetingede eller andre specifikke begrænsninger, bør den betegnelse, der gælder for landdistriktsudviklingspolitikken for perioden 2014-2020 fortsat gælde. Med henblik på at den fælles landbrugspolitik kan skabe øget merværdi for Unionen hvad angår miljøet og styrke sine synergier med finansieringen af investeringer i natur og biodiversitet, er det nødvendigt at bibeholde en separat foranstaltning, der har til formål at kompensere støttemodtagere for ulemper forbundet med gennemførelsen af Natura 2000, der blev oprettet ved Rådets direktiv 92/43/EØF1a, og af vandrammedirektivet. Der bør derfor fortsat ydes støtte til landbrugere og skovbrugere til håndtering af specifikke ulemper som følge af gennemførelsen af Rådets direktiv 2009/147/EF og direktiv 92/43/EØF og med henblik på at bidrage til effektiv forvaltning af Natura 2000-områder. Støtten bør også stilles til rådighed for landbrugere med det formål at imødegå ulemper i vandløbsoplande som følge af gennemførelsen af vandrammedirektivet. Støtten bør være knyttet til de specifikke behov, der er beskrevet i de strategiske planer, og som går ud over de relevante obligatoriske standarder og krav. Medlemsstaterne bør også sikre, at betalinger til landbrugere ikke fører til dobbeltfinansiering med økoordninger, og at der samtidig i de strategiske planer sikres tilstrækkelig fleksibilitet til at skabe komplementaritet mellem forskellige interventioner. Endvidere bør medlemsstaterne tage hensyn til de specifikke behov i Natura 2000-områderne ved den overordnede udformning af deres strategiske planer.

 

____________________

 

1a Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.)

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  Målsætningerne for den fælles landbrugspolitik bør også søges opfyldt gennem støtte til investeringer, produktive såvel som ikkeproduktive, på bedriften som uden for bedriften. Sådanne investeringer kan vedrøre infrastruktur af betydning for udviklingen, moderniseringen eller tilpasningen til klimaændringer af landbrug og skovbrug, herunder adgang til landbrugs- og skovarealer, jordfordeling og -forbedring, skovlandbrugspraksis samt energi- og vandforsyning og energi- og vandbesparelser. Med henblik på bedre at kunne sikre overensstemmelse mellem de strategiske planer og Unionens målsætninger og sikre lige vilkår for alle medlemsstater er der i denne forordning medtaget en negativliste over investeringsemner.

(41)  Målsætningerne for den fælles landbrugspolitik bør også søges opfyldt gennem støtte til investeringer, produktive såvel som ikkeproduktive, som har til formål at styrke bedriftens modstandsdygtighed. Sådanne investeringer kan vedrøre infrastruktur af betydning for udviklingen, moderniseringen eller tilpasningen til klimaændringer af landbrug og skovbrug, herunder adgang til landbrugs- og skovarealer, jordfordeling og -forbedring, skovlandbrugspraksis samt energi- og vandforsyning og energi- og vandbesparelser. Med henblik på bedre at kunne sikre overensstemmelse mellem de strategiske planer og Unionens målsætninger og sikre lige vilkår for alle medlemsstater er der i denne forordning medtaget en negativliste over investeringsemner.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  I lyset af behovet for at skaffe de nødvendige investeringer til Unionens landbrugssektor og forbedre adgangen til finansielle instrumenter for særlige grupper, navnlig unge landbrugere og nye landbrugere med større risikoprofiler, bør det tilskyndes at anvende InvestEU-garantien samt kombinationer af tilskud og finansielle instrumenter. Eftersom brugen af finansielle instrumenter varierer betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat som følge af forskelle knyttet til adgang til finansiering, udviklingen i banksektoren, tilstedeværelsen af risikokapital, kendskabet hertil i den offentlige forvaltning og blandt potentielle støttemodtagere bør medlemsstaterne i deres strategiske planer fastsætte passende mål, støttemodtagere og præferencebetingelser samt andre bestemmelser om støtteberettigelse.

(42)  I lyset af behovet for at skaffe de nødvendige investeringer til Unionens landbrugssektor og forbedre adgangen til finansielle instrumenter for særlige grupper, navnlig unge landbrugere og nye landbrugere med større risikoprofiler, bør det tilskyndes at anvende en kombination af tilskud og finansielle instrumenter. Eftersom brugen af finansielle instrumenter varierer betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat som følge af forskelle knyttet til adgang til finansiering, udviklingen i banksektoren, tilstedeværelsen af risikokapital, kendskabet hertil i den offentlige forvaltning og blandt potentielle støttemodtagere bør medlemsstaterne i deres strategiske planer fastsætte passende mål, støttemodtagere og præferencebetingelser samt andre bestemmelser om støtteberettigelse.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  Unge landbrugere og nye markedsaktører møder stadig store forhindringer, når det gælder adgang til jord, høje priser og kreditmuligheder. Deres forretning er i større grad truet af prisvolatilitet (både hvad angår input og produkter), og deres uddannelsesbehov med hensyn til iværksætterfærdigheder og risikostyring er højt. Det er derfor afgørende, at støtten til etablering af nye virksomheder og nye bedrifter videreføres. Medlemsstaterne bør hvad angår generationsskifte følge en strategisk tilgang og inden for rammerne af den specifikke målsætning for dette område fastlægge en række klare og sammenhængende interventionstyper. Med henblik herpå kan medlemsstaterne i deres strategiske planer fastlægge præferencebetingelser for finansielle instrumenter for unge landbrugere og nye landbrugere, og bør i deres strategiske planer medtage øremærkning af et beløb, der som minimum svarer til 2 % af de årlige rammebeløb for direkte betalinger. Maksimumsbeløbet for støtten til unge landbrugeres etablering og støtten til etablering af virksomheder i landdistrikterne bør forhøjes til 100 000 EUR og også være tilgængelig i form af eller i kombination med finansielle instrumenter.

(43)  Unge landbrugere og nye landbrugere møder stadig store forhindringer, når det gælder adgang til jord, høje priser og kreditmuligheder. Deres forretning er i større grad truet af prisvolatilitet (både hvad angår input og produkter), og deres uddannelsesbehov med hensyn til iværksætterfærdigheder og risikoforebyggelse og -styring er højt. Det er derfor afgørende, at støtten til etablering af nye virksomheder og nye bedrifter videreføres. Medlemsstaterne bør hvad angår generationsskifte følge en strategisk tilgang og inden for rammerne af den specifikke målsætning for dette område fastlægge en række klare og sammenhængende interventionstyper. Med henblik herpå kan medlemsstaterne i deres strategiske planer fastlægge præferencebetingelser for finansielle instrumenter for unge landbrugere og nye landbrugere, og bør i deres strategiske planer medtage øremærkning af et beløb, der som minimum svarer til 2 % af de årlige rammebeløb for direkte betalinger under første søjle. Maksimumsbeløbet for støtten til unge landbrugeres etablering og støtten til etablering af virksomheder i landdistrikterne bør forhøjes til 100 000 EUR og også være tilgængelig i form af eller i kombination med finansielle instrumenter.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44)  Eftersom der skal sikres passende risikostyringsværktøjer, bør der indbetales til forsikringspræmier og gensidige fonde, der finansieres af ELFUL. Kategorien gensidige fonde omfatter både de fonde, der er knyttet til produktionstab, og de almindelige og sektorspecifikke redskaber til indkomststabilisering, der er knyttet til indkomsttab.

(44)  Eftersom der skal sikres passende risikostyringsværktøjer, bør der indbetales til forsikringspræmier og gensidige fonde, der finansieres af ELFUL. Kategorien gensidige fonde omfatter både de fonde, der er knyttet til produktionstab, og de almindelige og sektorspecifikke redskaber til indkomststabilisering, der er knyttet til indkomsttab. For at tilpasse risikostyringsværktøjerne til de udfordringer, som landbrugerne står over for, herunder klimaændringerne, bør værktøjerne under den fælles landbrugspolitik omfatte kompensation for landbrugernes udgifter og tab i forbindelse med foranstaltninger til bekæmpelse af dyresygdomme og planteskadegørere eller for økologiske landbrugeres tab som følge af en ekstern kontamination, som de ikke er ansvarlige for. Det bør imidlertid sikres, at de interventioner, der finansieres af ELFUL, er kompatible med nationale risikostyringssystemer.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 45

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(45)  Støtten skal således muliggøre oprettelse og gennemførelse af samarbejde mellem mindst to enheder med henblik på at nå den fælles landbrugspolitiks målsætninger. Støtten kan omfatte alle aspekter af et sådant samarbejde som f.eks. indførelsen af kvalitetsordninger, kollektive miljø- og klimaforanstaltninger, fremme af korte forsyningskæder og lokale markeder, pilotprojekter, projekter i de operationelle grupper inden for rammerne af EIP om et Produktivt og Bæredygtigt Landbrug, lokale udviklingsprojekter, "intelligente landsbyer", indkøbsforeninger og maskinfællesskaber, bedriftspartnerskaber, skovforvaltningsplaner, netværk og klynger, socialt landbrug, lokalsamfundsstøttet landbrug, aktioner inden for rammerne af Leaderprogrammet, og oprettelse af sammenslutninger af producentorganisationer og producentorganisationer og andre former for samarbejde, der anses for nødvendige for at nå den fælles landbrugspolitiks specifikke målsætninger.

(45)  Støtten skal således muliggøre oprettelse og gennemførelse af samarbejde mellem mindst to enheder med henblik på at nå den fælles landbrugspolitiks målsætninger. Støtten kan omfatte alle aspekter af et sådant samarbejde som f.eks. indførelsen og fremme af kvalitetsordninger og certificeringsomkostninger forbundet hermed, kollektive miljø- og klimaforanstaltninger, fremme af korte forsyningskæder og lokale markeder, pilotprojekter, projekter i de operationelle grupper inden for rammerne af EIP om et Produktivt og Bæredygtigt Landbrug, lokale udviklingsprojekter, "intelligente landsbyer", indkøbsforeninger og maskinfællesskaber, bedriftspartnerskaber, skovforvaltningsplaner, netværk og klynger, socialt landbrug, lokalsamfundsstøttet landbrug, aktioner inden for rammerne af Leaderprogrammet, og oprettelse af sammenslutninger af producentorganisationer og producentorganisationer, herunder sammenslutninger af producentorganisationer, der er anerkendt i henhold til forordning (EU) nr. 115/12, og andre former for samarbejde, der anses for nødvendige for at nå den fælles landbrugspolitiks specifikke målsætninger. Det bør med henblik på at fremme generationsskifte overvejes at yde specifik støtte til landbrugere, der ønsker at ophøre med at drive landbrug, inden de når den lovbestemte pensionsalder, og som agter at overdrage bedriften til en yngre medlandbruger.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(47)  EGFL bør fortsat finansiere interventionstyper med direkte betalinger og sektorspecifikke interventionstyper, mens ELFUL fortsat bør finansiere interventionstyper til landdistriktsudvikling som omhandlet i denne forordning. Bestemmelserne om den finansielle forvaltning af den fælles landbrugspolitik bør fastsættes særskilt for de to fonde og for de aktiviteter, der modtager støtte fra hver af dem, under hensyntagen til at den nye gennemførelsesmodel giver medlemsstaterne mere fleksibilitet og mere indflydelse på, hvordan de skal opfylde deres målsætninger. Interventionstyperne i denne forordning bør dække perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2027.

(47)  EGFL bør fortsat finansiere interventionstyper med direkte betalinger og sektorspecifikke interventionstyper, mens ELFUL fortsat bør finansiere interventionstyper til landdistriktsudvikling som omhandlet i denne forordning. Bestemmelserne om den finansielle forvaltning af den fælles landbrugspolitik bør fastsættes særskilt for de to fonde og for de aktiviteter, der modtager støtte fra hver af dem, under hensyntagen til at den nye gennemførelsesmodel giver medlemsstaterne mere fleksibilitet og mere indflydelse på, hvordan de skal opfylde deres målsætninger. Interventionstyperne i denne forordning bør dække perioden fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2027.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Betragtning 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48)  Støtte til direkte betalinger i henhold til de strategiske planer bør ydes inden for rammerne af nationale tildelinger, der bør fastsættes i denne forordning. Disse nationale tildelinger bør afspejle en videreførelse af de ændringer, der sikrer, at tildelingerne til de medlemsstater, der har det laveste støtteniveau pr. hektar, gradvist forhøjes for at lukke 50 % af hullet op til 90 % af EU-gennemsnittet. Med henblik på at tage højde for nedsættelsen af betalinger og muligheden for at anvende det beløb, der resterer efter nedsættelsen, i medlemsstaten bør det være muligt, at den vejledende finansielle tildeling pr. år, der er fastsat i medlemsstatens strategiske plan, overstiger den nationale tildeling.

(48)  EGFL bør ikke yde støtte til aktiviteter, der vil skade miljøet, eller som ikke er i overensstemmelse med klima- og miljømålene og principperne for bæredygtig landbrugsforvaltning. Støtte til direkte betalinger i henhold til de strategiske planer bør ydes inden for rammerne af nationale tildelinger, der bør fastsættes i denne forordning. Disse nationale tildelinger bør afspejle en videreførelse af de ændringer, der sikrer, at tildelingerne til de medlemsstater, der har det laveste støtteniveau pr. hektar, gradvist forhøjes for at lukke 50 % af hullet op til 90 % af EU-gennemsnittet. Med henblik på at tage højde for nedsættelsen af betalinger og muligheden for at anvende det beløb, der resterer efter nedsættelsen, i medlemsstaten bør det være muligt, at den vejledende finansielle tildeling pr. år, der er fastsat i medlemsstatens strategiske plan, overstiger den nationale tildeling.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Betragtning 49

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(49)  Med henblik på at lette forvaltningen af ELFUL-midler bør der fastsættes én bidragssats for støtte fra ELFUL for så vidt angår offentlige udgifter i medlemsstaterne. Med henblik på at tage hensyn til deres særlige betydning eller karakter bør der fastsættes specifikke bidrag i forhold til visse typer operationer. Med henblik på at afbøde de særlige problemer som følge af udviklingsniveauet, den afsides beliggenhed og ø-karakter bør der fastsættes en passende ELFUL-bidragssats for de mindre udviklede regioner, regionerne i den yderste periferi som omhandlet i artikel 349 i TEUF og de mindre øer i Det Ægæiske Hav.

(49)  Med henblik på at lette forvaltningen af ELFUL-midler bør der fastsættes én generel bidragssats for støtte fra ELFUL for så vidt angår offentlige udgifter i medlemsstaterne. Med henblik på at tage hensyn til deres særlige betydning eller karakter bør der fastsættes specifikke bidrag i forhold til visse typer operationer. Med henblik på at afbøde de særlige problemer som følge af udviklingsniveauet, den afsides beliggenhed og ø-karakter bør der for regionerne i den yderste periferi som omhandlet i artikel 349 i TEUF og de mindre øer i Det Ægæiske Hav som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 229/2013 fastsættes en højere ELFUL-bidragssats.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Betragtning 49 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(49a)  Der bør opstilles objektive kriterier for klassificering af regioner og områder på EU-plan med henblik på støtte fra ELFUL. Med henblik herpå bør udpegningen af regioner og områder på EU-niveau baseres på det fælles klassificeringssystem for regionerne, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003. De seneste klassificeringer og data bør anvendes til at sikre tilstrækkelig støtte, navnlig til håndtering af tilbagestående regioner og interregionale forskelle inden for en medlemsstat.

 

__________________

 

 

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Betragtning 50

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(50)  ELFUL bør ikke yde støtte til investeringer, der er til skade for miljøet. Det er derfor nødvendigt i denne forordning at fastsætte en række bestemmelser om udelukkelse samt muligheder for yderligere at udvikle disse garantier i delegerede retsakter. Navnlig bør ELFUL ikke finansiere investeringer i kunstvanding, som ikke bidrager til opfyldelsen eller bevarelsen af et vandområdes status som god, eller investeringer i skovrejsning, der ikke er i overensstemmelse med klima- og miljømålsætningerne og principperne for bæredygtig skovforvaltning.

(50)  ELFUL bør primært yde støtte til investeringer, der skaber såvel økonomiske som miljømæssige fordele, og ikke til investeringer, der er til skade for miljøet. Det er derfor nødvendigt i denne forordning at fastsætte en række bestemmelser om udelukkelse samt muligheder for yderligere at udvikle disse garantier i delegerede retsakter. Navnlig bør ELFUL ikke finansiere investeringer i skovrejsning, der ikke er i overensstemmelse med klima- og miljømålsætningerne og principperne for bæredygtig skovforvaltning. Endvidere bør ELFUL ikke omfatte investeringer i kunstvanding, som ikke bidrager til at opnå eller bevare en god tilstand for de tilknyttede vandområder.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Betragtning 51 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(51a)  For at gøre Unionen uafhængig af import af vegetabilske proteiner sigter den fælles landbrugspolitik i overensstemmelse med direktivet om vedvarende energi mod at fremme nyttiggørelsen af olieholdige biprodukter fra proteinafgrøder i biobrændstoffer.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Betragtning 54

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(54)  For at øge EU-merværdien, bevare et fungerende indre landbrugsmarked og forfølge ovennævnte overordnede og specifikke målsætninger bør medlemsstaterne ikke træffe afgørelser i relation til denne forordning hver for sig, men derimod inden for rammerne af en struktureret proces, der skal resultere i udarbejdelsen af de strategiske planer. De specifikke, EU-dækkende bestemmelser for den fælles landbrugspolitik, de primære interventionstyper, performancerammen og forvaltningsstrukturen bør fastsættes på EU-plan. En sådan opgavefordeling har til formål at sikre fuld overensstemmelse mellem de finansielle ressourcer og de opnåede resultater.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Betragtning 55

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(55)  Med henblik på at sikre at de strategiske planer har en klar strategisk linje og med henblik på at fremme sammenhængen med andre EU-politikker, navnlig med allerede eksisterende langfristede nationale mål, der udspringer af EU-lovgivning som f.eks. de aftaler, der vedrører klimaændringer, skove, biodiversitet og vand, bør der kun foreligge én strategisk plan pr. medlemsstat.

(55)  Med henblik på at sikre at de strategiske planer har en klar strategisk linje og med henblik på at fremme sammenhængen med andre EU-politikker, navnlig med allerede eksisterende langfristede nationale mål, der udspringer af EU-lovgivning som f.eks. de aftaler, der vedrører klimaændringer, skove, biodiversitet og vand, bør der kun foreligge én strategisk plan pr. medlemsstat. Under behørig hensyntagen til den administrative struktur i medlemsstaterne bør den strategiske plan i givet fald omfatte regionalt bestemte interventioner til udvikling af landdistrikterne.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Betragtning 55 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(55a)  Det er afgørende, at de strategiske planer for den fælles landbrugspolitik har en klar, enkel og entydig ramme for at undgå overregulering af politikker på nationalt, regionalt eller lokalt plan.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Betragtning 55 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(55b)  Den nye gennemførelsesmodel bør ikke sætte spørgsmålstegn ved integriteten af det indre marked eller den fælles landbrugspolitiks historiske europæiske karakter, som fortsat bør forblive en egentlig fælles politik, der sikrer en europæisk tilgang og lige vilkår.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Betragtning 56

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(56)  I forbindelse med udarbejdelsen af deres strategiske planer bør medlemsstaterne analysere deres specifikke situation og behov, fastsætte mål for opnåelsen af målsætningerne for den fælles landbrugspolitik og fastlægge interventioner, der gør det muligt at nå disse mål, samtidig med at de er tilpasset den nationale og specifikke regionale kontekst, herunder regionerne i den yderste periferi som omhandlet i artikel 349 i TEUF. En sådan proces understøtter nærhedsprincippet som anvendt inden for en fælles EU-ramme og sikre, at de almindelige principper i EU-retten overholdes og målsætningerne for den fælles landbrugspolitik opfyldes. Der bør derfor fastsættes bestemmelser om strukturen for og indholdet af de strategiske planer.

(56)  I forbindelse med udarbejdelsen af deres strategiske planer bør medlemsstaterne analysere deres specifikke situation og behov, fastsætte mål, der er realistiske for opnåelsen af målsætningerne for den fælles landbrugspolitik og fastlægge interventioner, der gør det muligt at nå disse mål, samtidig med at de endelige støttemodtagere får vished, og samtidig med at de er tilpasset den nationale og specifikke regionale kontekst, herunder regionerne i den yderste periferi som omhandlet i artikel 349 i TEUF. En sådan proces understøtter nærhedsprincippet som anvendt inden for en fælles EU-ramme og sikre, at de almindelige principper i EU-retten overholdes og målsætningerne for den fælles landbrugspolitik opfyldes. Der bør derfor fastsættes bestemmelser om strukturen for og indholdet af de strategiske planer. Strategien for de strategiske planer bør - med henblik på at sikre, at medlemsstaternes fastsættelse af mål og udformningen af interventioner er passende og maksimerer bidraget til opfyldelsen af målsætninger for den fælles landbrugspolitik, samtidig med at politikkens fælles karakter sikres - bygge på en forudgående analyse af den lokale kontekst og en vurdering af behovene inden for rammerne af målsætningerne for den fælles landbrugspolitik. Det er i det fortsatte arbejde med de strategiske planer nødvendigt at sikre inddragelsen af landbrugere og landbrugerorganisationer.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Betragtning 57

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(57)  Med henblik på at sikre at medlemsstaternes fastsættelse af mål og udformningen af interventioner er passende og maksimerer bidraget til opfyldelsen af målsætninger for den fælles landbrugspolitik, bør strategien for de strategiske planer bygge på en forudgående analyse af den lokale kontekst og en vurdering af behovene inden for rammerne af målsætningerne for den fælles landbrugspolitik.

(57)  Med henblik på at sikre at medlemsstaternes fastsættelse af mål og udformningen af interventioner er passende og maksimerer bidraget til opfyldelsen af målsætninger for den fælles landbrugspolitik, bør strategien for de strategiske planer bygge på en forudgående analyse af den lokale kontekst og en vurdering af behovene inden for rammerne af målsætningerne for den fælles landbrugspolitik. Det er også vigtigt, at de strategiske planer på passende vis afspejler ændringer i medlemsstaternes forhold, strukturer (både interne og eksterne) og markedssituation, og at de derfor kan tilpasses med tiden for at afspejle dem.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Betragtning 58

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(58)  De strategiske planer bør have til formål at sikre bedre sammenhæng mellem den fælles landbrugspolitiks mange forskellige værktøjer, idet de bør dække såvel interventionstyper med direkte betalinger som sektorspecifikke interventionstyper og interventionstyper til landdistriktsudvikling. De bør også sikre og dokumentere, at de valg, som medlemsstaterne træffer, er i overensstemmelse med og hensigtsmæssige i relation til Unionens prioriteter og målsætninger. De bør derfor omfatte en resultatorienteret interventionsstrategi, der er struktureret rundt om de specifikke målsætninger for den fælles landbrugspolitik, herunder kvantificerede mål i forbindelse med disse målsætninger. Med henblik på at gøre det muligt at overvåge de strategiske planer på årsbasis bør disse mål være baseret på resultatindikatorer.

(58)  De strategiske planer bør have til formål at sikre bedre sammenhæng mellem den fælles landbrugspolitiks mange forskellige værktøjer, idet de bør dække såvel interventionstyper med direkte betalinger som sektorspecifikke interventionstyper og interventionstyper til landdistriktsudvikling. De bør også sikre og dokumentere, at de valg, som medlemsstaterne træffer, er i overensstemmelse med og hensigtsmæssige i relation til Unionens prioriteter og målsætninger. De bør derfor omfatte en resultatorienteret interventionsstrategi, der er struktureret rundt om de specifikke målsætninger for den fælles landbrugspolitik, herunder kvantificerede mål i forbindelse med disse målsætninger. Med henblik på at gøre det muligt at overvåge de strategiske planer bør disse mål være baseret på resultatindikatorer.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Betragtning 59 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(59a)  Da indkomststøtteordningen spiller en vigtig rolle for at sikre landbrugsbedrifternes økonomiske levedygtighed, er det hensigtsmæssigt at tage hensyn til de sociale indvirkninger, som den fælles landbrugspolitik har med hensyn til at skabe beskæftigelse i landdistrikterne. Derfor bør medlemsstaterne også i planlægningen af deres strategiske planer tage hensyn til den indvirkning på beskæftigelsen, som en virksomhed vil have i et bestemt område. Foranstaltninger og aktiviteter, der skaber flere beskæftigelsesmuligheder, bør prioriteres i forbindelse med udarbejdelsen og gennemførelsen af de respektive politiske redskaber.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Betragtning 60

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(60)  I betragtning af at medlemsstaterne bør have fleksibilitet hvad angår eventuel uddelegering af gennemførelsen af de strategiske planer på regionalt plan på grundlag af en national ramme og med henblik på at fremme koordinering mellem regionerne for så vidt angår nationale udfordringer, bør de strategiske planer omfatte en beskrivelse af samspillet mellem nationale og regionale interventioner.

(60)  I betragtning af at medlemsstaterne bør have fleksibilitet hvad angår eventuel uddelegering af udformningen og gennemførelsen af de strategiske planer på regionalt plan gennem interventionsprogrammer til udvikling af landdistrikterne i overensstemmelse med den nationale ramme og med henblik på at fremme koordinering mellem regionerne for så vidt angår nationale udfordringer, bør de strategiske planer omfatte en beskrivelse af samspillet mellem nationale og regionale interventioner.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Betragtning 69

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(69)  En forvaltningsmyndighed bør være ansvarlig for forvaltningen og gennemførelsen af hver enkelt strategisk plan. Dens opgaver bør præciseres nærmere i denne forordning. Forvaltningsmyndigheden bør kunne uddelegere en del af sine opgaver, men forbliver ansvarlig for en effektiv og korrekt forvaltning. I forbindelse med forvaltningen og gennemførelsen af de strategiske planer bør medlemsstaterne sikre, at Unionens finansielle interesser beskyttes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets [forordning (EU, Euratom) X] [den nye finansforordning] og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) X [den nye horisontale forordning].

(69)  En forvaltningsmyndighed bør være ansvarlig for forvaltningen og gennemførelsen af hver enkelt strategisk plan. Medlemsstaterne bør dog have mulighed for at oprette regionale forvaltningsmyndigheder, hvis elementer vedrørende politikken for udvikling af landdistrikterne behandles på regionalt plan. Deres opgaver bør præciseres nærmere i denne forordning. Forvaltningsmyndighederne bør kunne uddelegere en del af sine opgaver, men forbliver ansvarlig for en effektiv og korrekt forvaltning. I forbindelse med forvaltningen og gennemførelsen af de strategiske planer bør medlemsstaterne sikre, at Unionens finansielle interesser beskyttes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets [forordning (EU, Euratom) X] [den nye finansforordning] og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) X [den nye horisontale forordning].

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Betragtning 70

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(70)  I overensstemmelse med principperne om delt forvaltning bistås Kommissionen ved gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik af komitéer bestående af repræsentanter fra medlemsstaterne. Med henblik på at forenkle systemet og strømline medlemsstaternes positioner nedsættes der kun én overvågningskomité til gennemførelsen af denne forordning, idet "Komitéen for Udvikling af Landdistrikterne" og "Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger", der blev nedsat for programmeringsperioden 2014-2020, sammenlægges. Medlemsstaternes ansvar for gennemførelsen af de strategiske planer deles mellem forvaltningsmyndigheden og denne overvågningskomité. Kommissionen bør også bistås af "Komitéen for Den Fælles Landbrugspolitik" i henhold til bestemmelserne i denne forordning.

(70)  I overensstemmelse med principperne om delt forvaltning bistås Kommissionen ved gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik af komitéer bestående af repræsentanter fra medlemsstaterne. Med henblik på at forenkle systemet og strømline medlemsstaternes positioner nedsættes der kun én overvågningskomité til gennemførelsen af denne forordning, idet "Komitéen for Udvikling af Landdistrikterne" og "Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger", der blev nedsat for programmeringsperioden 2014-2020, sammenlægges. Medlemsstaternes ansvar for gennemførelsen af de strategiske planer deles mellem forvaltningsmyndigheden og denne overvågningskomité. Medlemsstaterne bør dog have mulighed for at oprette regionale overvågningsudvalg, hvis elementer vedrørende politikken for udvikling af landdistrikterne behandles på regionalt plan. Kommissionen bør også bistås af "Komitéen for Den Fælles Landbrugspolitik" i henhold til bestemmelserne i denne forordning.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Betragtning 71

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(71)  ELFUL bør på Kommissionens initiativ yde støtte i form af teknisk bistand til aktioner vedrørende udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i [artikel 7 i HzR]. Der kan også på medlemsstaternes initiativ ydes teknisk bistand til udførelsen af de opgaver, der er nødvendige af hensyn til en effektiv forvaltning og gennemførelse af støtte i sammenhæng med de strategiske planer. Det er kun muligt at øge den tekniske bistand på medlemsstaternes initiativ for Malta.

(71)  ELFUL bør på Kommissionens initiativ yde støtte i form af teknisk bistand til aktioner vedrørende udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i [artikel 7 i HzR]. Der kan også på medlemsstaternes initiativ ydes teknisk bistand til udførelsen af de opgaver, der er nødvendige af hensyn til en effektiv forvaltning og gennemførelse af støtte i sammenhæng med de strategiske planer. Det er kun muligt at øge den tekniske bistand på medlemsstaternes initiativ for Luxembourg og Malta.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Betragtning 74

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(74)  Den resultatorienterede tilgang, der udspringer af gennemførelsesmodellen, kræver en solid performanceramme, særligt fordi de strategiske planer vil bidrage til brede, overordnede målsætninger for andre politikker med delt forvaltning. En performancebaseret politik indebærer årlige og flerårige vurderinger på grundlag af udvalgte output-, resultat- og effektindikator som fastsat i performance-, overvågnings- og evalueringsrammen. Med henblik herpå bør der udvælges et begrænset og målrettet sæt indikatorer på en sådan måde, der så nøjagtigt som muligt afspejler, hvorvidt den støttede intervention bidrager til de fastsatte målsætninger. Resultat- og outputindikatorer vedrørende miljø- og klimamålsætninger kan omfatte interventioner, der er fastlagt i nationale miljø- og klimaplanlægningsinstrumenter, der udspringer af EU-lovgivning.

(74)  Den resultatorienterede tilgang, der udspringer af gennemførelsesmodellen, kræver en solid performanceramme, særligt fordi de strategiske planer vil bidrage til brede, overordnede målsætninger for andre politikker med delt forvaltning. En performancebaseret politik indebærer vurderinger på grundlag af udvalgte output-, resultat- og effektindikatorer som fastsat i performance-, overvågnings- og evalueringsrammen. Med henblik herpå bør der udvælges et begrænset og målrettet sæt indikatorer på en sådan måde, der så nøjagtigt som muligt afspejler, hvorvidt den støttede intervention bidrager til de fastsatte målsætninger. Resultat- og outputindikatorer vedrørende miljø- og klimamålsætninger kan omfatte interventioner, der er fastlagt i nationale miljø- og klimaplanlægningsinstrumenter, der udspringer af EU-lovgivning.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Betragtning 75

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(75)  Som en del af performance-, overvågnings- og evalueringsrammen bør medlemsstaterne hvert år overvåge og rapportere til Kommissionen om de fremskridt, der er gjort. De oplysninger, som medlemsstaterne bør stille til rådighed, er det grundlag, på hvilket Kommissionen rapporterer om fremskridt med hensyn til opfyldelsen af de specifikke målsætninger for hele programmeringsperioden ved anvendelse af et sæt hovedindikatorer.

(75)  Som en del af performance-, overvågnings- og evalueringsrammen bør medlemsstaterne overvåge og rapportere om de fremskridt, der er gjort. De oplysninger, som medlemsstaterne bør stille til rådighed, er det grundlag, på hvilket Kommissionen rapporterer om fremskridt med hensyn til opfyldelsen af de specifikke målsætninger for hele programmeringsperioden ved anvendelse af et sæt hovedindikatorer.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Betragtning 76

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(76)  Der bør indføres mekanismer, som træder i kraft med henblik på beskyttelse af Unionens finansielle interesser, såfremt gennemførelsen af de strategiske planer afviger væsentligt fra de fastsatte mål. Det bør således være muligt at anmode medlemsstaterne om at fremsende handlingsplaner i tilfælde af væsentlig og ubegrundet lav performance. Det bør kunne føre til suspension og i sidste ende nedsættelse af støtten fra Unionen, hvis de planlagte resultater ikke opnås. Derudover bør der fastsættes en samlet performancebonus som en del af en incitamentordning baseret på tildeling af en performancebonus med henblik på at tilskynde til god performance på miljø- og klimaområdet.

(76)  Der bør indføres mekanismer, som træder i kraft med henblik på beskyttelse af Unionens finansielle interesser, såfremt gennemførelsen af de strategiske planer afviger væsentligt fra de fastsatte mål. Det bør således være muligt at anmode medlemsstaterne om at fremsende handlingsplaner i tilfælde af væsentlig og ubegrundet lav performance. Det bør kunne føre til suspension og i sidste ende nedsættelse af støtten fra Unionen, hvis de planlagte resultater ikke opnås.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Betragtning 80 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(80a)  De handelsaftaler, der er indgået med tredjelande vedrørende landbrugssektoren, bør indeholde bestemmelser om ordninger og indeholde beskyttelsesklausuler for at sikre lige vilkår for landbrugere i og uden for Unionen og for at beskytte forbrugerne.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Betragtning 81

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(81)  Personoplysninger, der indsamles med henblik på anvendelse af bestemmelserne i denne forordning, bør behandles på en måde, der er kompatibel med disse formål. De bør også gøres anonyme, kun behandles i sammenfattet form til overvågnings- og evalueringsformål og være beskyttet i overensstemmelse med om EU-retten om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/200119 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67920. De registrerede bør informeres om en sådan behandling og om deres databeskyttelsesrettigheder.

(81)  Personoplysninger, der indsamles med henblik på anvendelse af bestemmelserne i denne forordning, bør behandles på en måde, der er kompatibel med disse formål. De bør også gøres anonyme, kun behandles i sammenfattet form til overvågnings- og evalueringsformål og være beskyttet i overensstemmelse med om EU-retten om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/172519 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67920. De registrerede bør informeres om en sådan behandling og om deres databeskyttelsesrettigheder.

_________________

_________________

19Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

19 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 23.11.2018, s. 39 1).

20Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

20 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Betragtning 83

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(83)  Af hensyn til retssikkerheden og med henblik på at beskytte landbrugernes rettigheder og garantere, at interventioner i forbindelse med direkte betalinger fungerer på en gnidningsløs, sammenhængende og effektiv måde, bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage visse retsakter for så vidt angår bestemmelser, der gør ydelsen af betalinger betinget af, at der anvendes certificerede frø af bestemte hampesorter, og at der indføres en procedure for fastlæggelse af hampesorter og verifikation af deres indhold af tetrahydrocannabinol, bestemmelser om god landbrugs- og miljømæssig stand og visse relaterede elementer hvad angår betingelser for støtteberettigelse og om anmeldelsens indhold og kravene til aktivering af betalingsrettigheder, yderligere bestemmelser om økoordningerne, foranstaltninger til at forhindre, at modtagere af koblet indkomststøtte lider under strukturel uligevægt på markedet i en sektor, herunder beslutningen om, at sådan støtte fortsat kan udbetales indtil 2027 på grundlag af de produktionsenheder, hvortil der i en tidligere referenceperiode blev ydet sådan støtte, bestemmelser om og betingelser for godkendelse af arealer og sorter i forbindelse med afgrødespecifik betaling for bomuld og bestemmelserne om ydelse af denne betaling.

(83)  Af hensyn til retssikkerheden og med henblik på at beskytte landbrugernes rettigheder og garantere, at interventioner i forbindelse med direkte betalinger fungerer på en gnidningsløs, sammenhængende og effektiv måde, bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage visse retsakter for så vidt angår bestemmelser, der gør ydelsen af betalinger betinget af, at der anvendes certificerede frø af bestemte hampesorter, og at der indføres en procedure for fastlæggelse af hampesorter og verifikation af deres indhold af tetrahydrocannabinol, bestemmelser om god landbrugs- og miljømæssig stand og visse relaterede elementer hvad angår betingelser for støtteberettigelse og opstilling af kriterier for fastlæggelse af tilsvarende foranstaltninger og passende krav til de nationale eller regionale certificeringsordninger, udarbejdelse af et katalog med eksempler på praksisser i landbruget, der er til gavn for klimaet, miljøet og landbrugsdyrs velfærd, foranstaltninger til at forhindre, at modtagere af koblet indkomststøtte lider under strukturel uligevægt på markedet i en sektor, herunder beslutningen om, at sådan støtte fortsat kan udbetales indtil 2027 på grundlag af de produktionsenheder, hvortil der i en tidligere referenceperiode blev ydet sådan støtte, bestemmelser om og betingelser for godkendelse af arealer og sorter i forbindelse med afgrødespecifik betaling for bomuld og bestemmelserne om ydelse af denne betaling.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Betragtning 84

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(84)  Med henblik på at sikre at sektorspecifikke interventionstyper bidrager til målsætningerne for den fælles landbrugspolitik og styrker synergierne med andre instrumenter under den fælles landbrugspolitik, og med henblik på at lige vilkår på det indre marked og forhindre ulige eller illoyal konkurrence, bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage visse retsakter for så vidt angår kriterier for godkendelse af brancheorganisationer og bestemmelser, der gælder, hvis en godkendt brancheorganisation ikke opfylder kriterierne og forpligtelserne for producenter, bestemmelser, der sikrer, at sektorspecifikke interventionstyper fungerer efter hensigten, grundlaget for beregning af den finansielle støtte fra Unionen, herunder referenceperioderne og værdien af den afsatte produktion, og maksimumsniveauerne for den finansielle støtte fra Unionen til tilbagekøb fra markedet, bestemmelserne om fastsættelse af et loft over udgifterne til genplantning af vindyrkningsarealer, og bestemmelserne om producenters forpligtelse til at trække biprodukter fra vinfremstilling tilbage og for undtagelser fra denne forpligtelse med henblik på at undgå yderligere administrative byrder og bestemmelser om frivillig certificering af destillerier. Særligt med henblik på at sikre effektiv og lønsom anvendelse af Unionens midler til interventioner i forbindelse med biavl bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage visse retsakter for så vidt angår yderligere krav vedrørende forpligtelsen til at meddele og fastlægge et minimumsbidrag fra Unionen til udgifterne til gennemførelse af disse interventionstyper.

(84)  Med henblik på at sikre at sektorspecifikke interventionstyper bidrager til målsætningerne for den fælles landbrugspolitik og styrker synergierne med andre instrumenter under den fælles landbrugspolitik, og med henblik på at sikre lige vilkår på det indre marked og forhindre ulige eller illoyal konkurrence, bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage visse retsakter for så vidt angår kriterier for godkendelse af brancheorganisationer og bestemmelser, der gælder, hvis en godkendt brancheorganisation ikke opfylder kriterierne og forpligtelserne for producenter, bestemmelser, der sikrer, at sektorspecifikke interventionstyper fungerer efter hensigten, grundlaget for beregning af den finansielle støtte fra Unionen, herunder referenceperioderne og værdien af den afsatte produktion, og maksimumsniveauerne for den finansielle støtte fra Unionen til tilbagekøb fra markedet, bestemmelserne om fastsættelse af et loft over udgifterne til genplantning af vindyrkningsarealer, bestemmelserne om producenters forpligtelse til at trække biprodukter fra vinfremstilling tilbage og for undtagelser fra denne forpligtelse med henblik på at undgå yderligere administrative byrder og bestemmelser om frivillig certificering af destillerier og bestemmelserne om performance-, overvågnings- og evalueringsrammen. Kommissionen bør tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter vedrørende midlertidige undtagelser fra konditionalitetsbestemmelser under meget ugunstige forhold som f.eks. katastrofale hændelser eller epidemier. Kommissionen bør endvidere tillægges beføjelse til at fastlægge praksisser, der svarer til landbrugs- og miljøpraksis og nationale eller regionale miljøcertificeringsordninger. Særligt med henblik på at sikre effektiv og lønsom anvendelse af Unionens midler til interventioner i forbindelse med biavl bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage visse retsakter for så vidt angår yderligere krav vedrørende forpligtelsen til at meddele og fastlægge et minimumsbidrag fra Unionen til udgifterne til gennemførelse af disse interventionstyper. Med henblik på udarbejdelsen af de strategiske planer bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage visse retsakter med henblik på at opstille en adfærdskodeks for tilrettelæggelsen af et partnerskab mellem medlemsstaten og de kompetente regionale og lokale myndigheder såvel som andre partnere.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Betragtning 85

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(85)  Af hensyn til retssikkerheden og med henblik på at garantere, at målsætningerne for interventioner til landdistriktsudvikling opfyldes, bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage visse retsakter for så vidt angår støtte til forvaltningsforpligtelser, investeringer og samarbejde.

(85)  Af hensyn til retssikkerheden og med henblik på at garantere, at målsætningerne for interventioner til landdistriktsudvikling opfyldes, bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage visse retsakter for så vidt angår supplering af minimumsstøttebeløbet og det maksimale støttebeløb for visse interventionstyper.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Betragtning 86

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(86)  Med henblik på at ændre visse ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage visse retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår medlemsstaternes tildeling til interventionstyper med direkte betalinger og bestemmelser om indholdet af de strategiske planer.

(86)  Med henblik på at ændre visse ikkevæsentlige bestemmelser i denne forordning bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage visse retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår medlemsstaternes tildeling til interventionstyper med direkte betalinger.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Betragtning 87

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(87)  Med henblik på at sikre ens betingelser for gennemførelsen af og med henblik på at forhindre illoyal konkurrence eller diskrimination mellem landbrugere bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår fastlæggelsen af referencearealer med henblik på støtte til olieafgrøder, bestemmelser om proceduren for godkendelse af arealer og sorter i forbindelse med afgrødespecifik betaling for bomuld og om de dertil knyttede meddelelser, beregningen af nedsættelsen i tilfælde hvor det støtteberettigede bomuldsareal overstiger basisarealet, finansiel støtte fra Unionen til destillation af biprodukter fra vinfremstilling, den årlige fordeling pr. medlemsstat af det samlede beløb, som Unionen kan yde i støtte til interventionstyper til landdistriktsudvikling, bestemmelser om præsentationen af elementerne i de strategiske planer, bestemmelserne om procedurer og frister for godkendelse af de strategiske planer og fremsættelsen og godkendelsen af anmodninger om ændring af de strategiske planer, de ens betingelser for anvendelsen af informations- og offentliggørelseskravene vedrørende de muligheder, der tilbydes i de strategiske planer, bestemmelserne om performance-, overvågnings- og evalueringsrammen, bestemmelserne om forelæggelsen af indholdet i den årlige performancerapport, bestemmelserne om de oplysninger, som medlemsstaterne skal indsende til brug for Kommissionens performancevurdering, bestemmelserne om databehovene og synergierne mellem potentielle datakilder samt ordninger til at sikre en sammenhængende tilgang til fastlæggelsen af tildelingen af performancebonus til medlemsstaterne. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201122.

(87)  Med henblik på at sikre ens betingelser for gennemførelsen af og med henblik på at forhindre illoyal konkurrence eller diskrimination mellem landbrugere bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår fastlæggelsen af referencearealer med henblik på støtte til olieafgrøder, bestemmelser om proceduren for godkendelse af arealer og sorter i forbindelse med afgrødespecifik betaling for bomuld og om de dertil knyttede meddelelser, beregningen af nedsættelsen i tilfælde hvor det støtteberettigede bomuldsareal overstiger basisarealet, finansiel støtte fra Unionen til destillation af biprodukter fra vinfremstilling, den årlige fordeling pr. medlemsstat af det samlede beløb, som Unionen kan yde i støtte til interventionstyper til landdistriktsudvikling, udarbejdelsen af en harmoniseret formular for de strategiske planer, bestemmelserne om procedurer og frister for godkendelse af de strategiske planer og fremsættelsen og godkendelsen af anmodninger om ændring af de strategiske planer, de ens betingelser for anvendelsen af informations- og offentliggørelseskravene vedrørende de muligheder, der tilbydes i de strategiske planer, bestemmelserne om forelæggelsen af indholdet i den årlige performancerapport. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201122.

_________________

_________________

22Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

22 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Betragtning 92 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(92a)  Unionens øområder står over for særlige vanskeligheder i forbindelse med udøvelse af landbrugsaktiviteter og udvikling af landdistrikterne. Der bør udarbejdes en evaluering af virkningerne af den fælles landbrugspolitik i disse regioner, og det bør undersøges, om foranstaltningerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 229/2013 skal udvides til at omfatte alle øområder i Unionen.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Betragtning 93

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(93)  Af hensyn til retssikkerheden og kontinuiteten bør den særlige bestemmelse for Kroatien vedrørende gradvis indførelse af direkte betalinger og supplerende nationale direkte betalinger inden for rammerne af indfasningsmekanismen fortsat gælde frem til den 1. januar 2021 ——

(93)  Af hensyn til retssikkerheden og kontinuiteten bør den særlige bestemmelse for Kroatien vedrørende gradvis indførelse af direkte betalinger og supplerende nationale direkte betalinger inden for rammerne af indfasningsmekanismen fortsat gælde. Kroatien vil i overensstemmelse med tiltrædelsestraktaten være berettiget til et beløb i 2022, herunder en yderligere rammebevilling til den nationale reserve til mineryddet jord i Kroatien, og denne ret bør indgå i beregningen af den nationale ramme for 2022

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  interventionstyper og fælles krav til brug for medlemsstaternes bestræbelser på at nå disse målsætninger samt de dertil knyttede finansielle ordninger

b)  interventionstyper og fælles krav til brug for medlemsstaternes bestræbelser på at nå disse målsætninger ved at sikre lige konkurrencevilkår samt de dertil knyttede finansielle ordninger

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  strategiske planer under den fælles landbrugspolitik ("strategiske planer") udarbejdet af medlemsstaterne, hvori der fastsættes målsætninger, defineres interventioner og tildeles økonomiske ressourcer i henhold til de fastsatte målsætninger og konstaterede behov

c)  strategiske planer under den fælles landbrugspolitik ("strategiske planer") udarbejdet af medlemsstaterne, i givet fald i samarbejde med deres regioner, hvori der fastsættes målsætninger, defineres interventioner og tildeles økonomiske ressourcer i henhold til de fastsatte målsætninger og konstaterede behov og i overensstemmelse med det indre marked

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Denne forordning finder anvendelse på støtte fra Unionen, som ydes gennem EGFL og ELFUL til interventioner beskrevet i medlemsstaternes strategiske planer, der er godkendt af Kommissionen, og som dækker perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2027.

2.  Denne forordning finder anvendelse på støtte fra Unionen, som ydes gennem EGFL og ELFUL til interventioner beskrevet i medlemsstaternes strategiske planer, der er godkendt af Kommissionen, og som dækker perioden fra den 1. januar 2022.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Afsnit II, kapitel III, og afsnit III, kapitel II, og artikel 41 og 43 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [CPR]26 finder anvendelse på støtte, der ydes gennem ELFUL i henhold til nærværende forordning.

2.  For at sikre sammenhæng mellem de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) og de strategiske planer finder afsnit II, kapitel III, og afsnit III, kapitel II, og artikel 41 og 43 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) [CPR]26 anvendelse på støtte, der ydes gennem ELFUL i henhold til nærværende forordning.

__________________

__________________

26 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) […/…] af [dato] [fulde titel] (EUT L).

26 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) […/…] af [dato] [fulde titel] (EUT L).

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 13– stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "landbruger": en fysisk eller juridisk person eller en sammenslutning af fysiske eller juridiske personer, uanset hvilken retlig status en sådan sammenslutning og dens medlemmer gives i henhold til national ret, hvis bedrift befinder sig inden for traktaternes territoriale anvendelsesområde som defineret i artikel 52 i traktaten om Den Europæiske Union ("TEU") sammenholdt med artikel 349 og 355 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF"), og som udøver en landbrugsaktivitet som defineret af medlemsstaterne

a)  "landbruger": en fysisk eller juridisk person eller en sammenslutning af fysiske eller juridiske personer, uanset hvilken retlig status en sådan sammenslutning og dens medlemmer gives i henhold til national ret, hvis bedrift befinder sig inden for traktaternes territoriale anvendelsesområde som defineret i artikel 52 i traktaten om Den Europæiske Union ("TEU") sammenholdt med artikel 349 og 355 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF"), og som udøver en landbrugsaktivitet i overensstemmelse med godt landmandskab som defineret af medlemsstaterne

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  "offentlige goder": varer eller tjenester, der ikke betales via markedet, og som medfører miljømæssige og samfundsmæssige resultater, der rækker ud over den miljømæssige og klimamæssige lovgivning og lovgivningen om dyrevelfærd

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)   "europæiske offentlige goder": offentlige varer eller tjenester, der kun kan leveres effektivt på EU-plan gennem intervention for at sikre koordinering mellem medlemsstaterne og lige konkurrencevilkår på markedet for landbrugsprodukter i Unionen. Europæiske offentlige goder omfatter navnlig bevarelse af vandressourcer, beskyttelse af biodiversitet, beskyttelse af jordens frugtbarhed, beskyttelse af bestøvere og dyrevelfærd

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  "gensidig fond": en ordning, som medlemsstaten har godkendt i henhold til sin nationale ret, og som giver de tilsluttede landbrugere mulighed for at forsikre sig selv, hvorved der ydes kompensation til de tilsluttede landbrugere for økonomiske tab

e)  "gensidig fond": en ordning, som medlemsstaten har godkendt i henhold til sin nationale ret, og som giver de tilsluttede landbrugere mulighed for at træffe foranstaltninger med henblik på at beskytte sig mod risici og for at modtage kompensation i tilfælde af økonomiske tab eller fald i indkomst

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra f – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  et projekt, en kontrakt, en aktion eller en gruppe projekter, som er udvalgt under de pågældende programmer

i)  et projekt, en kontrakt, en aktion eller en gruppe projekter, som er udvalgt under den pågældende strategiske plan

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra f – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  i forbindelse med finansielle instrumenter, et programbidrag til et finansielt instrument og den efterfølgende finansielle støtte, som det finansielle instrument yder til slutmodtagere

ii)  i forbindelse med finansielle instrumenter, et bidrag fra en strategisk plan til et finansielt instrument og den efterfølgende finansielle støtte, som det finansielle instrument yder til slutmodtagere

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra h – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  et offentligretligt eller privatretligt organ, en enhed med eller uden status som juridisk person eller en fysisk person, der har ansvaret for at iværksætte eller både iværksætte og gennemføre operationer

i)  et offentligretligt eller privatretligt organ, en enhed med eller uden status som juridisk person, en fysisk person eller en gruppe af fysiske eller juridiske personer, der har ansvaret for at iværksætte eller både iværksætte og gennemføre operationer

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra h – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  i forbindelse med statsstøtteordninger, det organ, der modtager støtten

ii)  i forbindelse med statsstøtteordninger, den enhed, der modtager støtten

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  "mål": på forhånd aftalte værdier, der skal opnås i slutningen af perioden i forhold til de resultatindikatorer, der indgår i en bestemt målsætning

i)  "mål": på forhånd aftalte værdier, der skal opnås inden udgangen af perioden for den strategiske plan i forhold til de resultatindikatorer, der indgår i en bestemt målsætning

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  "delmål": mellemliggende mål, der skal opnås på et givet tidspunkt i perioden for den strategiske plan under den fælles landbrugspolitik i forhold til de indikatorer, der indgår i en bestemt målsætning.

j)  "delmål": mellemliggende mål, der skal opnås af en medlemsstat på et givet tidspunkt i perioden for den strategiske plan under den fælles landbrugspolitik for at sikre rettidige fremskridt i forhold til de resultatindikatorer, der indgår i en bestemt målsætning.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne fastsætter i deres strategiske planer definitioner af landbrugsaktivitet, landbrugsareal, støtteberettiget hektar, egentlig landbruger og ung landbruger:

1.  Medlemsstaterne fastsætter i deres strategiske planer definitioner af landbrugsaktivitet, landbrugsareal, støtteberettiget hektar, aktiv landbruger, ung landbruger og ny landbruger:

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  "landbrugsareal" defineres på en måde, så det omfatter både agerjord, permanente afgrøder og permanente græsarealer. Termerne "agerjord", "permanente afgrøder" og "permanente græsarealer" defineres nærmere af medlemsstaterne inden for følgende rammer:

b)  "landbrugsareal" defineres på en måde, så det omfatter både agerjord, permanente afgrøder og permanente græsarealer og skovlandbrugssystemer. Landskabstræk medtages som dele af landbrugsarealet. Termerne "agerjord", "permanente afgrøder", "permanente græsarealer" og "skovlandbrugssystemer" defineres nærmere af medlemsstaterne inden for følgende rammer:

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  "agerjord" er arealer, der dyrkes med henblik på produktion af afgrøder, eller arealer, der er til rådighed for produktion af afgrøder, men som ligger brak, herunder arealer, der er omfattet af artikel 22, 23 og 24 i Rådets forordning (EF) nr. 1257/199928, artikel 39 i Rådets forordning (EF) nr. 1698/200529, artikel 28 i forordning (EU) nr. 1305/2013 eller artikel 65 i nærværende forordning

i)  "agerjord" er arealer, der dyrkes med henblik på produktion af afgrøder, eller arealer, der er til rådighed for produktion af afgrøder, men som ligger brak, og de kan omfatte en kombination af afgrøder og træer og/eller buske i et skovlandbrugssystem med enkeltstående træer, herunder arealer, der er omfattet af artikel 22, 23 og 24 i Rådets forordning (EF) nr. 1257/199928, artikel 39 i Rådets forordning (EF) nr. 1698/200529, artikel 28 i forordning (EU) nr. 1305/2013 eller artikel 65 i nærværende forordning

__________________

__________________

28Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger (EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80).

28 Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger (EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80).

29Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1).

29 Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1).

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  "permanente græsarealer og permanente græsningsarealer" (sammen omtalt som "permanente græsarealer") er arealer, som er holdt uden for bedriftens omdrift i fem år eller mere, der anvendes til dyrkning af græs eller andet grøntfoder, hvad enten der er tale om naturlige (selvsåede) eller dyrkede (tilsåede) arealer. Det kan omfatte andre arter, f.eks. buske og/eller træer, der kan afgræsses eller bruges til produktion af dyrefoder

iii)  "permanente græsarealer og permanente græsningsarealer" (sammen omtalt som "permanente græsarealer") er arealer, der anvendes til dyrkning af græs eller andet grøntfoder, hvad enten der er tale om naturlige (selvsåede) eller dyrkede (tilsåede) arealer, og som er holdt uden for bedriftens omdrift i syv år eller mere samt som, hvor medlemsstaterne beslutter dette, ikke har været pløjet op i fem år eller længere. Det kan omfatte andre arter, f.eks. buske og/eller træer, der kan afgræsses, og, hvor medlemsstaterne beslutter dette, andre arter, f.eks. buske og/eller træer, der bruges til produktion af dyrefoder, forudsat at græs og andet grøntfoder fortsat er fremherskende. Medlemsstaterne kan også beslutte at betragte følgende som permanente græsarealer:

 

i) arealer, der kan afgræsses, og som indgår som led i gængse lokale praksisser, hvor græs og andet grøntfoder ikke traditionelt er fremherskende på græsningsarealer og/eller

 

ii) arealer, der kan afgræsses, og hvor græs og andet grøntfoder ikke er fremherskende eller ikke forekommer på græsningsarealer

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iiia)  "skovlandbrugssystemer" er arealudnyttelsessystemer, hvor der dyrkes træer på det samme areal, hvor der også drives landbrug

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  for så vidt angår interventionstyper med direkte betalinger defineres "støtteberettiget hektar" på en måde, så det omfatter ethvert af bedriftens landbrugsarealer:

c)  for så vidt angår interventionstyper med direkte betalinger defineres "støtteberettiget hektar" på en måde, så det omfatter ethvert af bedriftens landbrugsarealer, herunder mobile eller stationære midlertidige tekniske anlæg, navnlig bedriftens egne markveje og vandtrug samt rundballer og vådlagte arealer til brug for paludikultur:

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  som i løbet af det år, der anmodes om støtte for, anvendes til landbrugsaktivitet, eller som, hvis arealet også anvendes til ikkelandbrugsaktivitet, fortrinsvis anvendes til landbrugsaktivitet, eller som står til landbrugerens rådighed. Når det er behørigt begrundet under henvisning til miljøet, kan støtteberettigede hektarer også omfatte visse arealer, der kun anvendes til landbrugsaktivitet hvert andet år

i)  som i løbet af det år, der anmodes om støtte for, anvendes til landbrugsaktivitet, eller som, hvis arealet også anvendes til ikkelandbrugsaktivitet, fortrinsvis anvendes til landbrugsaktivitet, eller som står til landbrugerens rådighed. Når det er behørigt begrundet under henvisning til miljøet, kan støtteberettigede hektarer også omfatte visse arealer, der kun anvendes til landbrugsaktivitet hvert tredje år

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra c – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Arealer, der anvendes til produktion af hamp, er kun støtteberettigede, hvis de anvendte sorter har et indhold af tetrahydrocannabinol på højst 0,2 %

Arealer, der anvendes til produktion af hamp, er kun støtteberettigede, hvis de anvendte sorter har et indhold af tetrahydrocannabinol på højst 0,3 %

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  "egentlig landbruger" defineres på en sådan måde, at det sikres, at der ikke ydes støtte til personer, hvis landbrugsaktivitet kun udgør en ubetydelig del af deres samlede økonomiske virksomhed, eller hvis vigtigste forretningsaktivitet ikke er landbrugsaktivitet, uden at det dog udelukker landbrugere, der har flere forretningsaktiviteter. Definitionen skal gøre det muligt at fastsætte, hvilke landbrugere, der ikke betragtes som egentlige landbrugere, på baggrund af betingelser såsom indkomstvurderinger, forbrug af arbejdskraft på bedriften, selskabsformål og/eller optagelse i registre

d)  "aktiv landbruger" defineres af medlemsstaterne på en sådan måde, at det sikres, at der ikke ydes støtte til personer, hvis former for landbrugsaktivitet kun udgør en ubetydelig del af deres samlede økonomiske virksomhed, uden at det dog udelukker landbrugere, der har flere forretningsaktiviteter. Definitionen bevarer under alle omstændigheder Unionens model med familielandbrug, individuelt eller i grupper, uafhængigt af størrelsen, og kan om nødvendigt tage hensyn til de særlige forhold i regionerne, som er fastlagt i artikel 349 i TEUF. Medlemsstaterne kan vælge fra denne definition at udelukke enkeltpersoner eller virksomheder, der foretager omfattende forarbejdning af landbrugsprodukter, dog ikke grupper af landbrugere.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  "ung landbruger" defineres på en sådan måde, at definitionen omfatter:

e)  "ung landbruger" defineres på en sådan måde, at definitionen omfatter en aldersgrænse på 40 år og:

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  en maksimumsalder, der ikke må overstige 40 år

udgår

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  passende uddannelseskrav og/eller krævede kvalifikationer.

iii)  passende uddannelseskrav og/eller kvalifikationer.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Når overholdelsen af betingelserne for at være bedriftsleder evalueres, skal medlemsstaterne tage højde for de særlige kendetegn ved partnerskabsordninger.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  "ny landbruger" defineres på en sådan måde, at definitionen omfatter:

 

i) betingelserne for at være "bedriftens driftsleder"

 

ii) passende uddannelseskrav og/eller kvalifikationer

 

iii) en aldersbegrænsning på 40 år.

 

En "ny landbruger" ifølge denne definition må ikke anerkendes som en ”ung landbruger” efter definitionen i litra e).

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 138 til supplering af denne forordning for så vidt angår bestemmelser, der gør ydelsen af betalinger betinget af, at der anvendes certificerede frø af bestemte hampesorter, og at der indføres en procedure for fastlæggelse af hampesorter og verifikation af deres indhold af tetrahydrocannabinol som omhandlet i stk. 1, litra c), med henblik på at sikre folkesundheden.

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 138 til supplering af denne forordning for så vidt angår bestemmelser, der gør ydelsen af betalinger betinget af, at der anvendes certificerede frø af bestemte hampesorter, og at der indføres en procedure for fastlæggelse af hampesorter og verifikation af deres indhold af tetrahydrocannabinol som omhandlet i stk. 1, litra c), i nærværende artikel med henblik på at sikre folkesundheden.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Støtte fra EGFL og ELFUL har til formål yderligere at forbedre den bæredygtige udvikling inden for landbrug, fødevarer og landdistrikter og bidrage til at nå følgende overordnede målsætninger om:

Støtte fra EGFL og ELFUL har i forbindelse med målsætningerne for den fælles landbrugspolitik, der er fastsat i artikel 39 i TEUF, til formål yderligere at forbedre den bæredygtige udvikling inden for landbrug, fødevarer og landdistrikter og bidrage til at nå følgende overordnede målsætninger på det økonomiske, miljømæssige og sociale område:

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at fremme en intelligent, robust og modstandsdygtig landbrugssektor og dermed garantere fødevaresikkerheden

a)  at fremme en moderne, konkurrencedygtig, robust og modstandsdygtig landbrugssektor og dermed garantere fødevaresikkerheden på lang sigt og samtidig sikre modellen med familielandbrug

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at styrke miljøbeskyttelsen og klimaindsatsen og bidrage til opfyldelsen af Unionens miljø- og klimamålsætninger

b)  at støtte og forbedre miljøbeskyttelsen, biodiversiteten og klimaindsatsen og bidrage til opfyldelsen af Unionens miljø- og klimamålsætninger

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at styrke den socioøkonomiske struktur i landområderne.

c)  at styrke den socioøkonomiske struktur i landområderne for at bidrage til skabelsen og opretholdelsen af beskæftigelse ved at sikre en bæredygtig indkomst for landbrugere, tilstræbe en rimelig levestandard for hele landbobefolkningen og bekæmpe affolkningen i landdistrikterne, med særlig fokus på de mindre beboede og mindre udviklede regioner og på en afbalanceret territorial udvikling.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse målsætninger komplementeres af den tværgående målsætning om at modernisere sektoren ved at fremme og udveksle viden, innovation og digitalisering i landbruget og i landdistrikterne og tilskynde til udbredelsen heraf.

Disse målsætninger komplementeres af og sammenkobles med den tværgående målsætning om at modernisere sektoren ved at sikre, at landbrugere har adgang til forskning, uddannelse og udveksling af viden samt videnoverførselstjenester, innovation og digitalisering i landbruget og i landdistrikterne, og tilskynde til udbredelsen heraf.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at støtte en bæredygtig landbrugsindkomst og modstandsdygtighed i hele Unionen med henblik på at øge fødevaresikkerheden

a)  at sikre en bæredygtig landbrugsindkomst og modstandsdygtighed i landbrugssektoren i hele Unionen med henblik på at øge fødevaresikkerheden på lang sigt og mangfoldighed i landbruget og samtidig tilvejebringe sikre fødevarer af høj kvalitet til rimelige priser med det formål at vende faldet i antallet af landbrugere og sikre økonomisk bæredygtighed for landbrugsproduktionen i Unionen

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at øge konkurrenceevnen og styrke markedsorienteringen, herunder større fokus på forskning, teknologi og digitalisering

b)  at styrke markedsorienteringen på lokale og nationale markeder og på markederne i Unionen og internationalt samt markedsstabiliseringen og risiko- og krisestyringen og at øge den langsigtede konkurrenceevne på landbrugsområdet, forarbejdnings- og afsætningskapaciteten for landbrugsprodukter, med større fokus på kvalitetsdifferentiering, forskning, innovation, teknologi, videnoverførsel og -udveksling og digitalisering samt fremme af landbrugernes adgang til dynamikken i den cirkulære økonomi

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at forbedre landbrugernes position i værdikæden

c)  at forbedre landbrugernes forhandlingsposition i værdikæderne ved at tilskynde til etablering af sammenslutninger, producentorganisationer og til kollektive forhandlinger samt fremme af korte forsyningskæder og forbedring af gennemsigtigheden på markedet

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  at bidrage til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer samt bæredygtig energi

d)  at bidrage til modvirkning af og tilpasning til den globale opvarmning samt fremme anvendelsen af bæredygtig energi og samtidig sikre fødevaresikkerheden i fremtiden ved at reducere drivhusgasemissionerne fra landbrugs- og fødevaresektoren, bl.a. ved hjælp af kulstofbinding i jorden og beskyttelse af skove i overensstemmelse med relevante internationale aftaler

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  at fremme bæredygtig udvikling og forvaltning af naturressourcerne såsom vand, jord og luft

e)  at fremme bæredygtig udvikling og effektiv forvaltning af naturressourcerne såsom vand, jord og luft og samtidig mindske afhængigheden af kemiske stoffer med det formål at nå de mål, som er fastsat i den relevante lovgivning, og belønne landbrugspraksisser og -systemer, der giver flere samtidige miljømæssige fordele, herunder bremsning af ørkendannelse

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  at bidrage til beskyttelsen af biodiversitet, forbedre økosystemtjenesterne og bevare levesteder og landskaber

f)  at bidrage til at vende faldet i biodiversitet, herunder ved at beskytte gavnlig fauna, bl.a. bestøverarter, fremme agrobiodiversitet, miljøtjenester, naturbeskyttelse og skovlandbrug samt bidrage til at forebygge naturrisici og opnå større modstandsdygtighed, genopbygge og bevare jordbund, vandområder, levesteder og landskaber og støtte landbrugssystemer af høj natur- og landskabsmæssig værdi

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  at tiltrække unge landbrugere og fremme virksomhedsudviklingen i landdistrikterne

g)  at tiltrække og støtte unge landbrugere, nye landbrugere, og fremme kvinders deltagelse i landbrugssektoren, især i de mest affolkede områder samt områder med naturbetingede begrænsninger, og fremme uddannelse og erhvervelse af erfaringer i hele Unionen, bæredygtig virksomhedsudvikling og skabelse af job i landdistrikterne

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  at fremme beskæftigelse, vækst, social inklusion og lokal udvikling i landdistrikterne, herunder bioøkonomien og bæredygtigt skovbrug

h)  at fremme social og territorial samhørighed i landdistrikterne, herunder gennem jobskabelse, vækst, investeringer, social inklusion, bekæmpelse af fattigdom i landdistrikterne og gennem lokaludvikling, herunder lokale tjenester af høj kvalitet til landdistrikterne, med særlig fokus på områder med naturbetingede begrænsninger, at fremme anstændige leve-, arbejds- og økonomiske vilkår, diversificering af aktiviteter og indtægter, herunder agroturisme, bioøkonomi, cirkulær økonomi og bæredygtigt skovbrug, samtidig med at der sikres ligestilling mellem kønnene, at fremme lige muligheder i landområderne gennem specifikke støtteforanstaltninger og anerkendelse af kvinders arbejde inden for landbrug, kunsthåndværk, turisme og lokale tjenesteydelser

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  at forbedre det europæiske landbrugs reaktion på samfundets krav til fødevarer og sundhed, herunder kravene til sikre, nærende og bæredygtige fødevarer, madspild samt til dyrevelfærd.

i)  at forbedre det europæiske landbrugs reaktion på samfundets krav til fødevarer og sundhed, herunder kravene til sikre, nærende og bæredygtige fødevarer af høj kvalitet, økologisk landbrug, madspild samt miljømæssig bæredygtighed, antimikrobiel resistens og forbedret dyresundhed og dyrevelfærd samt øget social bevidsthed om vigtigheden af landbrugs- og landdistrikter og samtidig bidrage til gennemførelsen af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I forbindelse med opfyldelsen af disse specifikke målsætninger ved hjælp af EU-landbrugsstøtte sikrer medlemsstaterne forenkling og performance.

2.  Med henblik på opnåelsen af specifikke målsætninger sikrer medlemsstaterne og Kommissionen, at EU-landbrugsstøtten skaber resultater og forenkles for de endelige støttemodtagere ved at reducere den administrative byrde og samtidig sikre ikkeforskelsbehandling blandt støttemodtagerne.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Opfyldelsen af målsætningerne i artikel 5 og 6, stk. 1, vurderes ved hjælp af fælles indikatorer vedrørende output, resultater og indvirkning. Det fælles sæt indikatorer omfatter:

Opfyldelsen af målsætningerne i artikel 5 og 6, stk. 1, vurderes ved hjælp af fælles indikatorer vedrørende output, resultater og indvirkning og baseres på officielle informationskilder. Det fælles sæt indikatorer omfatter:

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  resultatindikatorer vedrørende de relevante specifikke målsætninger, som er brugt til fastlæggelsen af kvantificerede delmål og mål i forbindelse med de specifikke målsætninger i de strategiske planer og til vurdering af fremskridtene hen mod virkeliggørelse af målene. Indikatorerne vedrørende de specifikke miljø- og klimamålsætninger kan omfatte interventioner, som er en del af relevante nationale miljø- og klimaplanlægningsinstrumenter, der udspringer af EU-lovgivning opført i bilag XI

b)  resultatindikatorer vedrørende de relevante specifikke målsætninger, som er brugt til fastlæggelsen af kvantificerede delmål og mål i forbindelse med de specifikke målsætninger i de strategiske planer og til vurdering af fremskridtene hen mod virkeliggørelse af målene. Indikatorerne vedrørende de specifikke miljø- og klimamålsætninger kan omfatte interventioner, som bidrager til de forpligtelser, der udspringer af EU-lovgivning opført i bilag XI

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  effektindikatorer vedrørende målsætningerne i artikel 5 og 6, stk. 1, som er brugt i forbindelse med de strategiske planer og den fælles landbrugspolitik.

c)  effektindikatorer vedrørende målsætningerne i artikel 5 og 6, stk. 1, som er brugt i forbindelse med de strategiske planer, under hensyntagen til eksterne faktorer uden for den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne kan i deres strategiske planer udspecificere de i bilag I indeholdte output- og resultatindikatorer i en mere detaljeret oversigt i forbindelse med særlige nationale og regionale forhold.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 138 om ændring af bilag I med henblik på at tilpasse de fælles output-, resultat- og effektindikatorer, når der er gjort erfaringer med deres anvendelse, og, hvis det er nødvendigt, tilføje nye indikatorer.

2.  Kommissionen foretager en fyldestgørende vurdering af effektiviteten af output-, resultat- og effektindikatorerne i bilag I inden udgangen af det tredje år af anvendelsen af de strategiske planer.

 

Kommissionen tillægges beføjelse til på baggrund af den vurdering at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 138 om ændring af bilag I med henblik på, hvis det er nødvendigt, at tilpasse de fælles indikatorer, idet der tages hensyn til de erfaringer, der er høstet i forbindelse med gennemførelsen af nærværende forordnings politik.

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne når de i afsnit II omhandlede målsætninger ved at fastlægge interventioner på grundlag af de interventionstyper, der er omhandlet i kapitel II, III og IV i dette afsnit, i overensstemmelse med de fælles krav i dette kapitel.

Medlemsstaterne og i givet fald regionerne når de i afsnit II omhandlede målsætninger ved at fastlægge interventioner på grundlag af de interventionstyper, der er omhandlet i kapitel II, III og IV i dette afsnit, i overensstemmelse med de fælles krav i dette kapitel.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne udformer de i deres strategiske planer fastlagte interventioner i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og de almindelige principper i EU-retten.

Medlemsstaterne udformer – i givet fald i samarbejde med regionerne – de i deres strategiske planer fastlagte interventioner i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og de almindelige principper i EU-retten.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at interventionerne udformes på grundlag af objektive og ikkediskriminerende kriterier, er forenelige med det indre marked og ikke er konkurrenceforvridende.

Medlemsstaterne sikrer – i givet fald i samarbejde med regionerne – at interventionerne udformes på grundlag af objektive og ikkediskriminerende kriterier og ikke er til hinder for et velfungerende indre marked.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter den lovgivningsmæssige ramme for tildelingen af støtte fra Unionen til støttemodtagere i henhold til deres strategiske planer og i overensstemmelse med principperne og kravene i denne forordning og forordning (EU) [HzR].

Medlemsstaterne fastsætter – i givet fald i samarbejde med regionerne – den lovgivningsmæssige ramme for tildelingen af støtte fra Unionen til støttemodtagere i henhold til deres strategiske planer og i overensstemmelse med principperne og kravene i denne forordning og forordning (EU) [HzR].

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9a

 

Integrering af et kønsaspekt

 

Medlemsstaterne sikrer, at der integreres et kønsaspekt under både udarbejdelsen, gennemførelsen og evalueringen af de strategiske planer med henblik på at fremme ligestilling mellem kønnene og bekæmpe kønsdiskrimination.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Kommissionen sikrer, at medlemsstaternes strategiske planer er i overensstemmelse med forpligtelserne i forhold til verdenshandelsorganisationen (WTO).

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de interventioner, som er baseret på de interventionstyper, der er fastsat i bilag II til denne forordning, herunder definitionerne i artikel 3 og de i artikel 4 omhandlede definitioner, der skal fastsættes i de strategiske planer, overholder bestemmelserne i bilag 2, stk. 1, i Verdenshandelsorganisationens aftale om landbrug ("WTO-aftalen om landbrug").

De interventioner, som er baseret på de interventionstyper, der er fastsat i bilag II til denne forordning, herunder definitionerne i artikel 3 og de i artikel 4 omhandlede definitioner, der skal fastsættes i de strategiske planer, skal overholde bestemmelserne i bilag 2, stk. 1, i Verdenshandelsorganisationens aftale om landbrug ("WTO-aftalen om landbrug").

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at interventioner baseret på afgrødespecifik betaling for bomuld som omhandlet i kapitel II, afdeling 3, underafdeling 2, i dette afsnit, overholder bestemmelserne i artikel 6, stk. 5, i WTO-aftalen om landbrug.

udgår

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne indarbejder i deres strategiske planer en række betingelser i henhold til hvilke, støttemodtagere pålægges en administrativ sanktion, hvis de modtager direkte betalinger i henhold til kapitel II i dette afsnit, eller årlige præmier i henhold til artikel 65, 66 og 67, og ikke opfylder de lovgivningsbestemte forvaltningskrav i henhold til EU-retten og normerne for god landbrugs- og miljømæssig stand fastsat i den strategiske plan, jf. bilag III, for så vidt angår følgende specifikke områder:

1.  Medlemsstaterne indarbejder i deres strategiske planer en række betingelser, som svarer til de lovgivningsbestemte forvaltningskrav i henhold til EU-retten og normerne for god landbrugs- og miljømæssig stand, jf. bilag III, der er fastsat i den strategiske plan, for så vidt angår følgende specifikke områder:

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  klima og miljø

a)  klima og miljø, herunder vandkvalitet, jordbundsbevaring og biodiversitet

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De bestemmelser om administrative sanktioner, der skal indeholdes i de strategiske planer, skal opfylde kravene i afsnit IV, kapitel IV, i forordning (EU) [HzR].

2.  De bestemmelser om et effektivt system af administrative sanktioner, der er fastsat i afsnit IV, kapitel IV, i forordning (EU) [HzR], finder anvendelse på de støttemodtagere, som modtager direkte betalinger i overensstemmelse med kapitel II i dette afsnit eller årlige præmier i overensstemmelse med artikel 65, 66 og 67, hvis bestemmelserne om konditionalitet indeholdt i stk. 1 ikke er opfyldt.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 138 til supplering af denne forordning vedrørende midlertidige undtagelser fra bestemmelserne om konditionalitet i forbindelse med sygdomsepidemier, ugunstige vejrforhold, katastrofale hændelser eller naturkatastrofer.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at alle landbrugsarealer, herunder arealer, der ikke længere anvendes til produktionsformål, holdes i god landbrugs- og miljømæssig stand. Medlemsstaterne fastlægger på nationalt eller regionalt plan minimumsstandarder for støttemodtagere for god landbrugs- og miljømæssig stand i overensstemmelse med hovedmålsætningen for de enkelte standarder som omhandlet i bilag III, idet der tages hensyn til de pågældende områders særlige karakteristika, herunder jordbunds- og klimaforhold, eksisterende landbrugssystemer, arealanvendelse, vekseldrift, landbrugspraksis og landbrugsstrukturer.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at alle landbrugsarealer, herunder arealer, der ikke længere anvendes til produktionsformål, holdes i god landbrugs- og miljømæssig stand. Medlemsstaterne fastlægger i samråd med relevante interessenter på nationalt eller, hvis det er relevant, regionalt plan minimumsstandarder for støttemodtagere for god landbrugs- og miljømæssig stand i overensstemmelse med hovedmålsætningen for de enkelte standarder som omhandlet i bilag III, for så vidt som det er relevant, idet der tages hensyn til de pågældende områders særlige karakteristika, herunder jordbunds-, vand- og klimaforhold, særlige agronomiske og økologiske karakteristika ved forskellige produktioner, forskelle mellem etårige afgrøder, permanente afgrøder og andre former for specialiseret produktion, eksisterende landbrugssystemer, arealanvendelse, vekseldrift, lokal og traditionel landbrugspraksis og landbrugsstrukturer, ved at sikre, at arealerne bidrager til de specifikke mål som fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f).

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvad angår hovedmålsætningerne i bilag III kan medlemsstaterne fastsætte yderligere standarder i tillæg til disse. Medlemsstaterne fastsætter imidlertid ikke minimumsstandarder for andre hovedmålsætninger end de i bilag III fastsatte hovedmålsætninger.

2.  For at beskytte ensartetheden i den fælles landbrugspolitik og sikre lige vilkår, og hvad angår hovedmålsætningerne i bilag III, må medlemsstaterne ikke fastsætte yderligere standarder i tillæg til disse, i betingelserne inden for rammerne af konditionalitetssystemet. Medlemsstaterne fastsætter derudover ikke minimumsstandarder for andre hovedmålsætninger end de i bilag III fastsatte hovedmålsætninger.

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne opretter et system med henblik på at stille den i bilag III omhandlede database for bedriftsbæredygtighed i forbindelse med næringsstoffer, jf. kravene til indhold og funktionalitet beskrevet i bilaget, til rådighed for støttemodtagerne, som anvender dette værktøj.

udgår

Kommissionen kan bistå medlemsstaterne ved udformningen af denne database og i forbindelse med den nødvendige lagring og krav til behandling af data.

 

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemsstaterne kan godkende praksisser, som svarer til, hvad der er indeholdt i bestemmelserne i stk. 1, der fastsættes i overensstemmelse med de kriterier, der er fastlagt via en delegeret retsakt som omhandlet i stk. 4, forudsat at de pågældende praksisser er til gavn for klimaet og miljøet i tilsvarende eller højere grad end én eller flere af de praksisser, som er omhandlet i stk. 1. Sådanne praksisser omfatter:

 

a) forpligtelser i henhold til artikel 65 eller artikel 28, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1305/2013

 

b) forpligtelser i henhold til artikel 28 i nærværende forordning

 

c) nationale eller regionale miljøcertificeringsordninger, herunder dem til certificering af overholdelsen af national miljølovgivning, som er mere vidtgående end de obligatoriske standarder i bilag III til denne forordning, der er udarbejdet med henblik på at opfylde målene for jord- og vandkvalitet, biodiversitet, bevarelse af landskabet og målene om modvirkning af og tilpasning til klimaændringer.

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Landbrugere, som lever op til kravene i forordning (EU) 2018/848 om økologisk landbrug, skal i kraft heraf anses for at overholde krav 1, 8, og 9 i normerne for god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM), som er fastlagt i bilag III til nærværende forordning.

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c.  Regionerne i Unionens yderste periferi som defineret i henhold til artikel 349 i TEUF og de mindre øer i Det Ægæiske Hav som defineret i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 229/2013, undtages fra krav 1, 2, 8 og 9 i normerne for god landbrugs- og miljømæssig stand, som er fastlagt i bilag III til nærværende forordning.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3d.  Medlemsstaterne sender, i givet fald ved hjælp af elektroniske midler, de berørte støttemodtagere en liste over de krav og standarder, der skal finde anvendelse på bedriftsplan, samt klare og præcise oplysninger herom.

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 138 til supplering af denne forordning for så vidt angår bestemmelserne om god landbrugs- og miljømæssig stand, herunder fastlæggelse af elementerne i metoden til bestemmelse af andelen af permanente græsarealer, referenceåret og omregningssatsen under normen for god landbrugs- og miljømæssig stand 1 (GLM 1) som omhandlet i bilag III, formatet og de resterende mindstekrav til elementer og funktionaliteter i databasen for bedriftsbæredygtighed.

4.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 138 til supplering af denne forordning for så vidt angår bestemmelserne om:

 

a) yderligere elementer i metoden til bestemmelse af andelen af permanente græsarealer og omregningssatsen under normen for god landbrugs- og miljømæssig stand 1 (GLM 1) som omhandlet i bilag III

 

b) kriterier for fastlæggelse af tilsvarende foranstaltninger

 

c) bestemmelser til fastlæggelse af passende krav til nationale eller regionale certificeringsordninger som omhandlet i stk. 3a, litra c), herunder de garantier, som disse ordninger tilbyder.

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne indarbejder i deres strategiske planer en ordning om rådgivning af landbrugere og andre modtagere af EU-landbrugsstøtte, med henblik på rådgivning om arealforvaltning og bedriftsforvaltning ("bedriftsrådgivningstjenester").

1.  Medlemsstaterne indarbejder i deres strategiske planer en ordning om uafhængig rådgivning af god kvalitet til landbrugere og andre modtagere af EU-landbrugsstøtte, med henblik på rådgivning om arealforvaltning og bedriftsforvaltning ("bedriftsrådgivningstjenester"), som i givet fald baseres på allerede eksisterende ordninger på medlemsstatsplan. Medlemsstaterne tildeler et passende budget til finansiering af disse tjenester og indarbejder en kort beskrivelse af disse tjenester i de nationale strategiske planer.

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Bedriftsrådgivningstjenesterne dækker den økonomiske, miljømæssige og sociale dimension og bidrager med ajourført teknologisk og videnskabelig viden, der er fremskaffet på baggrund af forskning og innovation. De integreres i de indbyrdes forbundne tjenester inden for landbrugsrådgivning, forskning, landbrugsorganisationer og andre relevante interessenter, der udgør de landbrugsfaglige viden- og innovationsnetværk ("AKIS").

2.  Bedriftsrådgivningstjenesterne dækker den økonomiske, miljømæssige og sociale dimension og bidrager med ajourført teknologisk og videnskabelig viden, der er fremskaffet på baggrund af forskning og innovation under hensyntagen til traditionelle landbrugspraksisser og teknikker. De integreres i de indbyrdes forbundne tjenester inden for bedriftsrådgivningsnetværk, forskning, landbrugsorganisationer, kooperative foretagender og andre relevante interessenter, der udgør de landbrugsfaglige viden- og innovationsnetværk ("AKIS").

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne sikrer, at den bedriftsrådgivning, der ydes, er upartisk, og at konsulenterne ikke er involveret i interessekonflikter.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at den bedriftsrådgivning, der ydes, er upartisk, at den er tilpasset de mange forskellige produktionsmetoder og bedrifter, og at konsulenterne ikke er involveret i interessekonflikter.

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemsstaterne sikrer, at bedriftsrådighedstjenesterne er udstyret til at yde rådgivning både inden for produktion og levering af offentlige goder.

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Bedriftsrådgivningstjenesterne dækker mindst følgende:

4.  Bedriftsrådgivningstjenesterne, der oprettes af medlemsstaten, dækker mindst følgende:

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  alle krav, betingelser og forvaltningsforpligtelser, som gælder for landbrugere og andre støttemodtagere, der er fastsat i de strategiske planer, herunder krav og standarder under konditionalitet og betingelser for støtteordninger samt oplysninger om finansielle instrumenter og forretningsplaner udarbejdet i henhold til de strategiske planer

a)  alle krav, betingelser og forvaltningsforpligtelser, som gælder for landbrugere og andre støttemodtagere, der er fastsat i de strategiske planer, herunder krav og standarder under konditionalitet, økoordninger, miljø-, klima- og andre forvaltningsforpligtelser i henhold til artikel 65, og betingelser for støtteordninger samt oplysninger om finansielle instrumenter og forretningsplaner udarbejdet i henhold til de strategiske planer

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  risikostyring som omhandlet i artikel 70

d)  risikoforebyggelse og -styring

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  teknikker til optimering af produktionssystemernes økonomiske resultater, forbedring af konkurrenceevnen, markedsorientering, korte forsyningskæder og fremme af iværksætterånd

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4 – litra f b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fb)  særlig rådgivning til landbrugere, der etablerer sig for første gang

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4 – litra f c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fc)  sikkerhedsstandarder og trivsel i landbrugssamfund

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4 – litra f d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fd)  bæredygtig næringsstofforvaltning

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4 – litra f e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fe)  forbedring af bedste agroøkologiske og skovlandbrugsmæssige metoder og teknikker på både landbrugs- og skovarealer

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4 – litra f f (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ff)  fokus på producentorganisationer og andre grupper af landbrugere

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4 – litra f g (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fg)  bistand til landbrugere, der ønsker at omlægge produktionen, især som følge af ændringer i forbrugernes efterspørgsel, med rådgivning om, hvad der i givet fald kræves af nye færdigheder og nyt udstyr

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4 – litra f h (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fh)  bistand til planlægning af jordmobilitet og generationsskifte

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4 – litra f i (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fi)  alle landbrugspraksisser, der gør det muligt at reducere anvendelsen af gødning og plantebeskyttelsesmidler ved at fremme naturlige metoder til forbedring af jordens frugtbarhed og bekæmpelse af skadegørere og

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4 – litra f j (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fj)  forbedring af modstandsdygtighed og tilpasning til klimaændringer.

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Uden at dette berører den nationale lovgivning og andre relevante bestemmelser i EU-retten, må personer og enheder, der står for rådgivningstjenester, ikke videregive personlige eller forretningsmæssige oplysninger og data om den pågældende landbruger eller støttemodtager, som er blevet indhentet i forbindelse med rådgivningen, til andre end den landbruger, der modtager rådgivning, medmindre det drejer sig om overtrædelser, som i henhold til Unionens lovgivning eller national lovgivning er omfattet af en obligatorisk indberetning til en offentlig myndighed.

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.  Medlemsstaterne sikrer endvidere ved hjælp af en passende offentlig procedure, at rådgivere, der arbejder inden for landbrugsrådgivningen, er passende kvalificeret og regelmæssigt bliver efteruddannet.

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  ordninger til gavn for klimaet og miljøet.

d)  ordninger til gavn for klimaet, miljøet og dyrevelfærden og

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  ordninger til styrkelse af konkurrenceevnen.

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne nedsætter beløbet for de direkte betalinger, der ydes til landbrugere i henhold til dette kapitel for et givet kalenderår, og som overstiger 60 000 EUR, således:

1.  Medlemsstaterne nedsætter beløbet for de direkte betalinger, der ydes til landbrugere i henhold til dette kapitel for et givet kalenderår, når dette beløb overstiger tærsklen på 100 000 EUR.

a)  med mindst 25 % for tranchen mellem 60 000 EUR og 75 000 EUR

 

b)  med mindst 50 % for tranchen mellem 75 000 EUR og 90 000 EUR

 

c)  med mindst 75 % for tranchen mellem 90 000 EUR og 100 000 EUR

 

d)  med 100 % for det beløb, der overstiger 100 000 EUR.

 

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Inden medlemsstaterne anvender stk. 1, trækker de følgende fra beløbet for de direkte betalinger, der ydes til en landbruger i henhold til dette kapitel for et givet kalenderår:

Inden medlemsstaterne anvender stk. 1, kan de trække følgende fra beløbet for de direkte betalinger, der ydes til en landbruger i henhold til dette kapitel for et givet kalenderår:

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  lønninger knyttet til en landbrugsaktivitet, som landbrugeren har anmeldt, inkl. skatter og arbejdsmarkedsbidrag, og

a)  50 % af lønninger knyttet til en landbrugsaktivitet, som landbrugeren har anmeldt, inkl. skatter og arbejdsmarkedsbidrag,

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  de tilsvarende omkostninger til almindelig og ulønnet arbejdskraft knyttet til en landbrugsaktivitet, der udføres af personer, som arbejder på den pågældende bedrift, men som ikke får løn herfor, eller som får mindre i løn end den godtgørelse, der normalt betales for de pågældende tjenesteydelser, men som får andel i bedriftens økonomiske resultat.

udgår

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  direkte støtte som omhandlet i artikel 27 og artikel 28

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved beregningen af de i litra a) og b) omhandlede beløb anvender medlemsstaterne den gennemsnitlige standardløn knyttet til en landbrugsaktivitet på nationalt eller regionalt plan ganget med antal årsværk opgivet af den pågældende landbruger.

Ved beregningen af de i litra a) omhandlede beløb anvender medlemsstaterne den egentlige lønudgift eller den gennemsnitlige standardløn knyttet til en landbrugsaktivitet og tilknyttede aktiviteter på nationalt eller regionalt plan ganget med antal årsværk opgivet af den pågældende landbruger. Medlemsstaterne kan benytte indikatorer for standardlønomkostninger, der er knyttet til forskellige typer bedrifter eller referenceindekser for jobskabelse efter bedriftstype.

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det anslåede resultat af nedsættelsen af betalinger bidrager i stedet primært til finansieringen af supplerende omfordelingsindkomststøtte med henblik på bæredygtighed og derefter til andre interventioner med afkoblede direkte betalinger.

Det anslåede resultat af nedsættelsen af betalinger skal fortrinsvist finansiere supplerende omfordelingsindkomststøtte med henblik på bæredygtighed og derefter til andre interventioner med afkoblede direkte betalinger.

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan også anvende hele eller en del af resultatet til finansiering af interventionstyper under ELFUL, jf. kapitel IV, i form af overførsler. En sådan overførsel til ELFUL fremgår af de finansielle tabeller i den strategiske plan og kan revideres i 2023, jf. artikel 90. Den er ikke underlagt maksimumsbegrænsningerne for overførsel af midler fra EGFL til ELFUL, jf. artikel 90.

Medlemsstaterne kan også anvende hele eller en del af resultatet til finansiering af interventionstyper under ELFUL, jf. kapitel IV, i form af overførsler. En sådan overførsel til ELFUL fremgår af de finansielle tabeller i den strategiske plan og kan revideres i 2024, jf. artikel 90.

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  I tilfælde af en juridisk person eller en sammenslutning af fysiske eller juridiske personer kan medlemsstaterne anvende den nedsættelse, der er omhandlet i stk. 1, for så vidt angår medlemmer af de pågældende juridiske personer eller sammenslutninger, hvis den nationale lovgivning tillader de enkelte medlemmer at varetage rettigheder og forpligtelser svarende til dem, der indehaves af enkelte landbrugere med status som driftsleder, navnlig hvad angår deres økonomiske, sociale og skattemæssige status, forudsat at de har bidraget til at styrke de pågældende juridiske personers eller sammenslutningers landbrugsstrukturer.

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Såfremt en medlemsstat yder landbrugere supplerende omfordelingsindkomststøtte i henhold til artikel 26 og i forbindelse hermed bruger mindst 10 % af sin finansielle tildeling til direkte betalinger som fastsat i bilag IV, kan den beslutte ikke at anvende denne artikel.

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c.  Der gives ikke fordele i form af undgåelse af nedsættelser af betalingen til landbrugere, om hvem det er fastslået, at de kunstigt har skabt betingelser for at undgå virkningerne af denne artikel.

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 138 til supplering af denne forordning for så vidt angår fastlæggelsen af et harmoniseret grundlag for beregningen af nedsættelse af betalinger som omhandlet i stk. 1 med henblik på at sikre en korrekt fordeling af midlerne til de berettigede støttemodtagere.

udgår

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne yder afkoblede direkte betalinger på de betingelser, der er fastsat i denne afdeling, og som yderligere præciseret i de strategiske planer.

1.  Medlemsstaterne yder afkoblede direkte betalinger til aktive landbrugere på de betingelser, der er fastsat i denne afdeling, og som yderligere præciseret i de strategiske planer.

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter en arealtærskel og yder kun afkoblede direkte betalinger til egentlige landbrugere, hvis støtteberettigede areal på den bedrift, hvortil der er ansøgt om direkte betalinger, overstiger denne tærskel.

Medlemsstaterne fastsætter en arealtærskel og/eller en minimumsgrænse for direkte betalinger og yder kun afkoblede direkte betalinger til aktive landbrugere, hvis støtteberettigede areal for direkte betalinger og/eller mængder er lig med eller overstiger disse tærskler.

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved fastsættelsen af en arealtærskel søger medlemsstaten at sikre, at der kun kan ydes afkoblede direkte betalinger til egentlige landbrugere, hvis:

Ved fastsættelsen af en arealtærskel eller en minimumsgrænse for direkte betalinger søger medlemsstaten at sikre, at der kun kan ydes direkte betalinger til aktive landbrugere, hvis:

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  forvaltningen af de pågældende betalinger ikke medfører en uforholdsmæssig stor administrativ byrde, og

a)  forvaltningen af de pågældende betalinger, som er lig med eller overstiger ovennævnte tærskelværdier, ikke medfører en uforholdsmæssig stor administrativ byrde, og

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  de pågældende beløb effektivt bidrager til opfyldelsen af målsætningerne i artikel 6, stk. 1, som afkoblede direkte betalinger er knyttet til.

b)  de modtagne beløb, der overskrider den fastsatte tærskel, bidrager effektivt til opfyldelsen af målsætningerne i artikel 6, stk. 1, som afkoblede direkte betalinger er knyttet til.

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De pågældende medlemsstater kan beslutte ikke at anvende stk. 1 på regionerne i den yderste periferi og på de mindre øer i Det Ægæiske Hav.

3.  De pågældende medlemsstater kan beslutte ikke at anvende denne artikel på regionerne i den yderste periferi og på de mindre øer i Det Ægæiske Hav og på øgruppen Balearerne.

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  I særlige situationer, hvor landbrugerne på grund af landbrugssystemets beskaffenhed ikke råder over arealer, men modtager støtte i form af grundbetaling, når denne forordning træder i kraft, vil den grundlæggende indkomststøtte bestå af et beløb pr. bedrift.

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Med forbehold af artikel 19-24 ydes den grundlæggende indkomststøtte for hver støtteberettiget hektar anmeldt af en egentlig landbruger.

3.  Med forbehold af artikel 19-24 ydes den grundlæggende indkomststøtte for hver støtteberettiget hektar anmeldt af en aktiv landbruger.

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaten kan beslutte at differentiere beløbet for den grundlæggende indkomststøtte pr. hektar for forskellige grupper af områder, der har socioøkonomiske eller agronomiske forhold, der ligner hinanden.

2.  Medlemsstaten kan beslutte at differentiere beløbet for indkomststøtte pr. hektar i forhold til forskellige grupper af arealer ud fra socioøkonomiske, miljømæssige eller agronomiske forhold. Medlemsstaten kan beslutte at øge beløbene til regioner med naturbetingede eller områdespecifikke ulemper samt affolkede områder.

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaten kan fastsætte mekanismer, der begrænser antallet af nationale støtteberettigede hektarer, der kan modtage støtte, på grundlag af en referenceperiode, der er fastsat af medlemsstaten.

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis medlemsstater, der anvender grundbetalingsordningen, jf. afsnit III, kapitel I, afdeling 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013, beslutter ikke at yde grundlæggende indkomststøtte på grundlag af betalingsrettigheder, udløber de betalingsrettigheder, der er tildelt i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013, den 31. december 2020.

2.  Hvis medlemsstater, der anvender grundbetalingsordningen, jf. afsnit III, kapitel I, afdeling 1, i forordning (EU) nr. 1307/2013, beslutter ikke at yde grundlæggende indkomststøtte på grundlag af betalingsrettigheder, udløber de betalingsrettigheder, der er tildelt i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013, den 31. december 2022. Medlemsstater, der allerede har afsluttet den interne tilpasningsproces for betalingsrettigheder, kan beslutte at lade betalingsrettighederne udløbe på et tidligere tidspunkt.

Ændringsforslag    185

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne fastsætter enhedsværdien af betalingsrettigheder før konvergens i henhold til denne artikel ved at justere værdien af betalingsrettighederne proportionelt med deres værdi som fastsat i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013 for ansøgningsåret 2020 og den forbundne betaling for praksis i landbruget, der er til gavn for klimaet og miljøet, jf. afsnit III, kapitel III, i nævnte forordning for ansøgningsåret 2020.

1.  Medlemsstaterne fastsætter enhedsværdien af betalingsrettigheder før konvergens i henhold til denne artikel ved at justere værdien af betalingsrettighederne proportionelt med deres værdi som fastsat i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013 for ansøgningsåret 2021 og den forbundne betaling for praksis i landbruget, der er til gavn for klimaet og miljøet, jf. afsnit III, kapitel III, i nævnte forordning for ansøgningsåret 2021.

Ændringsforslag    186

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis værdien af betalingsrettigheder som fastsat i henhold til stk. 2 ikke er ens i en medlemsstat eller inden for en gruppe af områder, jf. artikel 18, stk. 2, sikrer medlemsstaten konvergens af værdien af betalingsrettigheder hen mod en ens enhedsværdi senest inden ansøgningsåret 2026.

4.  Hvis værdien af betalingsrettigheder som fastsat i henhold til stk. 2 ikke er ens i en medlemsstat eller inden for en gruppe af områder, jf. artikel 18, stk. 2, sikrer medlemsstaten fuld konvergens af værdien af betalingsrettigheder hen mod en ens enhedsværdi senest inden ansøgningsåret 2026.

Ændringsforslag    187

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Med henblik på stk. 4 sikrer medlemsstaterne senest for ansøgningsåret 2026, at alle betalingsrettigheder har en værdi på mindst 75 % af det gennemsnitlige fastlagte enhedsbeløb for grundlæggende indkomststøtte for ansøgningsåret 2026 som fastsat i de strategiske planer, der fremsendes i henhold til artikel 106, stk. 1, for medlemsstaten eller for gruppen af områder, jf. artikel 18, stk. 2.

5.  Med henblik på stk. 4 sikrer medlemsstaterne senest for ansøgningsåret 2024, at alle betalingsrettigheder har en værdi på mindst 75 % af det gennemsnitlige fastlagte enhedsbeløb for grundlæggende indkomststøtte for ansøgningsåret 2024 som fastsat i de strategiske planer, der fremsendes i henhold til artikel 106, stk. 1, for medlemsstaten eller for gruppen af områder, jf. artikel 18, stk. 2.

Ændringsforslag    188

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Med henblik på stk. 4 sikrer medlemsstaterne senest for det sidste ansøgningsår i programmeringsperioden, at alle betalingsrettigheder har en værdi på 100 % af det gennemsnitlige fastlagte enhedsbeløb for grundlæggende indkomststøtte for ansøgningsåret 2026 som fastsat i den strategiske plan, der fremsendes i henhold til artikel 106, stk. 1, for medlemsstaten eller for gruppen af områder, jf. artikel 18, stk. 2.

Ændringsforslag    189

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Nedsættelserne som omhandlet i stk. 6 fastsættes på grundlag af objektive og ikkediskriminerende kriterier. Med forbehold af den minimumssats, der er fastsat i henhold til stk. 5, kan sådanne kriterier omfatte et maksimum for nedsættelsen, der for sin del ikke må være lavere end 30 %.

7.  Nedsættelserne som omhandlet i stk. 6 fastsættes på grundlag af objektive og ikkediskriminerende kriterier. Med forbehold af den minimumssats, der er fastsat i henhold til stk. 5, kan sådanne kriterier omfatte et maksimum for nedsættelsen, der for sin del ikke må være lavere end 30 % pr. år.

Ændringsforslag    190

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne yder grundlæggende indkomststøtte til egentlige landbrugere, der i deres kapacitet af ejer eller forpagter råder over betalingsrettigheder, når disse betalingsrettigheder aktiveres. Medlemsstaterne sikrer, at egentlige landbrugere for at aktivere betalingsrettigheder anmelder de støtteberettigede hektarer, der ledsager en betalingsrettighed.

1.  Medlemsstaterne yder grundlæggende indkomststøtte til landbrugere, der i deres kapacitet af ejer eller forpagter råder over betalingsrettigheder, når disse betalingsrettigheder aktiveres. Medlemsstaterne sikrer, at aktive landbrugere for at aktivere betalingsrettigheder anmelder de støtteberettigede hektarer, der ledsager en betalingsrettighed.

Ændringsforslag    191

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstater, der beslutter at yde grundlæggende indkomststøtte på grundlag af betalingsrettigheder, forvalter en national reserve.

1.  Medlemsstater, der beslutter at yde grundlæggende indkomststøtte på grundlag af betalingsrettigheder, fastsætter en national reserve, svarende til en maksimumssats på 3 % af de tildelinger, der er fastsat i bilag VII.

Ændringsforslag    192

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne kan overskride den i stk. 1 angivne procentsats, når det er nødvendigt for at dække behovene for tildelinger i henhold til stk. 4, litra a) og b), samt stk. 5.

Ændringsforslag    193

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne sikrer, at betalingsrettighederne fra denne reserve kun tildeles egentlige landbrugere.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at betalingsrettighederne fra denne reserve kun tildeles aktive landbrugere.

Ændringsforslag    194

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  unge landbrugere som for nylig har etableret en bedrift for første gang

a)  unge landbrugere som for nylig har etableret en bedrift for første gang eller

Ændringsforslag    195

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  landbrugere som for nylig har etableret en bedrift for første gang, som fungerer som driftsleder, og som har den rette uddannelse eller har erhvervet de nødvendige kvalifikationer som fastsat af medlemsstaterne i forbindelse med definitionen af ung landbruger.

b)  landbrugere som for nylig har etableret en bedrift for første gang, som fungerer som driftsleder, og som har den rette uddannelse eller har erhvervet de nødvendige kvalifikationer og den nødvendige viden.

Ændringsforslag    196

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  Hvad angår litra a) og b) i det første afsnit i dette stykke kan medlemsstaterne prioritere kvinder med henblik på at bidrage til opfyldelsen af målsætningen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra h).

Ændringsforslag    197

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Medlemsstaterne kan også ved hjælp af objektive og ikkediskriminerende kriterier identificere andre tilfælde, som ifølge den vurdering af behovene, der er beskrevet i artikel 96, er mere sårbare eller mere relevante med henblik på at nå de specifikke målsætninger som fastsat i artikel 6, samt landbrugere, som for nylig er begyndt at udnytte arealer under kollektiv forvaltning.

Ændringsforslag    198

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne tildeler betalingsrettigheder til, eller forhøjer værdien af de eksisterende betalingsrettigheder, som egentlige landbrugere råder over i medfør af en endelig domstolsafgørelse eller en endelig forvaltningsakt truffet af den kompetente myndighed i en medlemsstat. Medlemsstaterne sikrer, at disse egentlige landbrugere modtager det antal og den værdi af betalingsrettigheder, der er fastlagt i den pågældende afgørelse eller akt på en dato, der fastsættes af medlemsstaten.

5.  Medlemsstaterne tildeler betalingsrettigheder til, eller forhøjer værdien af de eksisterende betalingsrettigheder, som aktive landbrugere råder over i medfør af en endelig domstolsafgørelse eller en endelig forvaltningsakt truffet af den kompetente myndighed i en medlemsstat. Medlemsstaterne sikrer, at disse aktive landbrugere modtager det antal og den værdi af betalingsrettigheder, der er fastlagt i den pågældende afgørelse eller akt på en dato, der fastsættes af medlemsstaten.

Ændringsforslag    199

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Medlemsstaterne kan anvende den nationale reserve til en lineær forøgelse af den grundlæggende indkomststøtte eller med henblik på opfyldelsen af specifikke målsætninger som fastsat i artikel 6, stk. 1, på grundlag af ikkediskriminerende kriterier, forudsat at der er tilstrækkelige midler til rådighed til de i denne artikels stk. 4 og 5 fastsatte tildelinger.

Ændringsforslag    200

Forslag til forordning

Artikel 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 23

udgår

Delegerede beføjelser

 

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 138 til supplering af denne forordning med bestemmelser om:

 

a)  oprettelse af reserven

 

b)  adgang til reserven

 

c)  anmeldelsens indhold og kravene til aktivering af betalingsrettigheder.

 

Ændringsforslag    201

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bortset fra overdragelse ved arv eller arveforskud kan betalingsrettigheder kun overdrages til en egentlig landbruger.

1.  Bortset fra overdragelse ved arv eller arveforskud kan betalingsrettigheder kun overdrages til en aktiv landbruger.

Ændringsforslag    202

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Betalingsrettigheder kan ikke tildeles en markedsværdi.

Ændringsforslag    203

Forslag til forordning

Artikel 25 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udbetaling af runde beløb til små bedrifter

En forenklet ordning for små bedrifter

Ændringsforslag    204

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan yde betalinger til mindre bedrifter som defineret af medlemsstaterne i form af et rundt beløb, der erstatter de direkte betalinger omhandlet i denne afdeling og afdeling 3 i dette kapitel. Medlemsstaterne indarbejder denne intervention i deres strategiske planer som valgfri for landbrugerne.

Medlemsstaterne indfører en forenklet ordning for mindre bedrifter, som søger om støtte til en værdi på op til 1 250 EUR. Denne ordning kan bestå af et fast beløb, der erstatter de direkte betalinger omhandlet i denne afdeling og afdeling 3 i dette kapitel, eller en hektarbetaling, der kan differentieres mellem områder og er defineret i overensstemmelse med artikel 18, stk. 2. Medlemsstaterne indarbejder denne intervention i deres strategiske planer som valgfri for landbrugerne.

Ændringsforslag    205

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.   Landbrugere, som ønsker at deltage i den forenklede ordning, skal senest på en dato, som fastsættes af medlemsstaten, indgive en ansøgning, uden at dette forhindrer medlemsstaterne i automatisk at inkludere de landbrugere, der opfylder betingelserne, og give dem mulighed for at trække sig ud af ordningen inden for en konkret tidsfrist.

Ændringsforslag    206

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.   I forhold til landbrugere, der deltager i den forenklede ordning, kan medlemsstaterne anvende forenklet konditionalitetskontrol som fastsat i artikel 84 i forordning (EU) [HzR].

Ændringsforslag    207

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c.   Medlemsstaterne kan indføre regler og tjenester til reduktion af administrative omkostninger, der hjælper små bedrifter til at samarbejde.

Ændringsforslag    208

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1d.   Medlemsstaterne sikrer, at der ikke gives fordele i henhold til denne artikel til landbrugere, hvis det bliver fastslået, at de efter den 1. juni 2018 kunstigt har skabt betingelserne for at kunne nyde godt af betalingerne til mindre bedrifter.

Ændringsforslag    209

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer omfordelingen af støtte fra større til mindre eller mellemstore bedrifter, idet de yder omfordelingsindkomststøtte i form af en årlig, afkoblet betaling pr. støtteberettiget hektar til landbrugere, som har ret til en betaling i henhold til bestemmelserne om grundlæggende indkomststøtte som omhandlet i artikel 17.

2.  Medlemsstaterne sikrer en fair omfordeling af støtte fra større til mindre eller mellemstore bedrifter, idet de yder omfordelingsindkomststøtte i form af en årlig, afkoblet betaling pr. støtteberettiget hektar til landbrugere, som har ret til en betaling i henhold til bestemmelserne om grundlæggende indkomststøtte som omhandlet i artikel 17.

Ændringsforslag    210

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne fastsætter et beløb pr. hektar eller forskellige beløb for forskellige intervaller af hektarer samt det maksimale antal hektarer pr. landbruger, som der kan ydes omfordelingsindkomststøtte til.

3.  Medlemsstaterne fastsætter en betaling svarende til et beløb pr. hektar eller forskellige beløb for forskellige intervaller af hektarer. De kan differentiere disse beløb efter område, jf. artikel 18, stk. 2.

Ændringsforslag    211

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Omfordelingsbetalingen pr. hektar må ikke overstige 65 % af den grundlæggende indkomststøtte med henblik på bæredygtighed i overensstemmelse med det nationale gennemsnit eller gennemsnittet for et givet område, ganget med antal støtteberettigede hektarer.

Ændringsforslag    212

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Antallet af støtteberettigede hektarer pr. landbruger må ikke overstige den nationale gennemsnitlige størrelse af bedrifter eller den gennemsnitlige størrelse af bedrifter i de områder, der er defineret i henhold til artikel 18, stk. 2. Medlemsstaterne giver adgang til den pågældende betaling fra bedriftens første støtteberettigede hektar.

Ændringsforslag    213

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c.  Medlemsstaterne fastlægger ikkediskriminerende kriterier ud fra målsætningen i artikel 6, stk. 1, litra a), for beregningen af det beløb, der skal tildeles som supplerende omfordelingsindkomststøtte med henblik på bæredygtighed i forbindelse med de strategiske planer, og fastsætter også et finansielt loft over omfordelingsbetalinger til bedrifterne. Medlemsstaterne tager hensyn til bedriftens gennemsnitlige indkomst på nationalt eller regionalt plan. I forbindelse med fordelingskriterierne tager de også hensyn til de naturbetingede og specifikke begrænsninger, som nogle regioner, herunder øområder, står over for i forbindelse med udviklingen af deres landbrugsaktivitet.

Ændringsforslag    214

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Det beløb pr. hektar, der er planlagt for et givet ansøgningsår, må ikke overstige det nationale gennemsnitlige beløb for direkte betalinger pr. hektar.

udgår

Ændringsforslag    215

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Det nationale gennemsnitlige beløb for direkte betalinger pr. hektar defineres som forholdet mellem det nationale loft for direkte betalinger for et givet ansøgningsår som fastsat i bilag IV og de samlede planlagte output for grundlæggende indkomststøtte for det pågældende ansøgningsår, udtrykt i antal hektarer.

udgår

Ændringsforslag    216

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Hvor det drejer sig om en juridisk person eller en sammenslutning af fysiske eller juridiske personer, kan medlemsstaterne anvende det maksimale antal hektarer, der er omhandlet i stk. 3, i forhold til medlemmerne af de pågældende juridiske personer eller sammenslutninger, hvis den nationale lovgivning tillader de enkelte medlemmer at varetage rettigheder og forpligtelser svarende til dem, der indehaves af enkelte landbrugere med status som driftsleder, navnlig hvad angår deres økonomiske, sociale og skattemæssige status, forudsat at de har bidraget til at styrke de pågældende juridiske personers eller sammenslutningers landbrugsstrukturer.

Ændringsforslag    217

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b.  Medlemsstaterne sikrer, at der ikke i henhold til dette kapitel gives fordele til landbrugere, om hvem det er fastslået, at de har opdelt deres bedrifter med det ene formål at blive omfattet af omfordelingsbetalingen. Dette gælder også for de landbrugere, hvis bedrifter er resultatet af en sådan opdeling.

Ændringsforslag    218

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne kan yde supplerende indkomststøtte til unge landbrugere på de betingelser, der er fastsat i denne artikel, og som yderligere præciseret i de strategiske planer.

1.  Medlemsstaterne kan yde supplerende indkomststøtte til unge landbrugere, defineret i overensstemmelse med kriterierne i artikel 4, stk. 1, litra d), på de betingelser, der er fastsat i denne artikel, og som yderligere præciseret i de strategiske planer.

Ændringsforslag    219

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Som en del af forpligtelsen til at bidrage til den specifikke målsætning om "at tiltrække unge landbrugere og fremme virksomhedsudviklingen i landdistrikterne" som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra g), og afsætte mindst 2 % af deres tildelinger til direkte betalinger til denne målsætning i overensstemmelse med artikel 86, stk. 4, kan medlemsstaterne yde supplerende indkomststøtte til unge landbrugere, som for nylig har etableret en bedrift for første gang, og som har ret til en betaling i henhold til bestemmelserne om grundlæggende indkomststøtte som omhandlet i artikel 17.

2.  Som en del af forpligtelsen til at tiltrække unge landbrugere i overensstemmelse med målsætningen i artikel 6, stk. 1, litra g), og afsætte mindst 2 % af deres tildelinger til direkte betalinger til denne målsætning i overensstemmelse med artikel 86, stk. 4, kan medlemsstaterne yde supplerende indkomststøtte til unge landbrugere, som for nylig har etableret en bedrift for første gang som driftsleder på bedriften, og som har ret til en betaling i henhold til bestemmelserne om grundlæggende indkomststøtte som omhandlet i artikel 17.

Ændringsforslag    220

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Denne supplerende indkomststøtte til unge landbrugere ydes i form af en årlig, afkoblet betaling pr. støtteberettiget hektar.

3.  Denne supplerende indkomststøtte til unge landbrugere ydes i en periode på maksimalt syv år regnet fra indgivelsen af ansøgningen om indkomststøtte til unge landbrugere og i form af en årlig, afkoblet betaling pr. støtteberettiget hektar. Den kan beregnes på nationalt plan eller på grundlag af de områder, der er fastsat i henhold til artikel 18, stk. 2.

Ændringsforslag    221

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Unge landbrugere, der i løbet af det afsluttende år for anvendelsen af forordning (EU) nr. 1307/2013 har modtaget støtte i henhold til artikel 50 i samme forordning, kan modtage den støtte, der er omhandlet i denne artikel, i den maksimale samlede periode, der er fastsat i stk. 3.

Ændringsforslag    222

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Betalingen ydes for et antal hektarer, der ikke overstiger den gennemsnitlige størrelse af bedrifterne på nationalt plan, eller på grundlag af de områder, der er fastsat i henhold til artikel 18, stk. 2.

Ændringsforslag    223

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c.  Medlemsstaterne kan fastsætte specifikke bestemmelser vedrørende unge landbrugere, der tilhører sammenslutninger af landbrugere, producentorganisationer eller kooperative foretagender med det formål at sikre, at de ikke mister støtte, der modtages i henhold til denne artikel, hvis de tilslutter sig sådanne enheder.

Ændringsforslag    224

Forslag til forordning

Artikel 28 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ordninger til gavn for klimaet og miljøet

Ordninger til gavn for klimaet, miljøet og dyrevelfærden

Ændringsforslag    225

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne yder støtte til frivillige ordninger til gavn for klimaet og miljøet ("økoordningerne") på de betingelser, der er fastsat i denne artikel, og som yderligere præciseret i de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik.

1.  Medlemsstaterne opretter og yder støtte til frivillige ordninger til gavn for klimaet, miljøet og dyrevelfærden ("økoordningerne") på de betingelser, der er fastsat i denne artikel, og som yderligere præciseret i de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag    226

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Denne støtte har til formål at bevare god praksis og/eller fremme den nødvendige omstilling til praksisser og metoder, som yder et større bidrag til miljøet og klimaet.

 

Støtte kan rettes mod forpligtelser i forbindelse med landbrugspraksis i specifikke sektorer og/eller geografiske områder, der defineres af medlemsstaterne. Områder, der er udpeget i henhold til direktiv 92/43/EØF eller 2009/147/EF, betragtes automatisk som støtteberettigede ifølge ordningen.

Ændringsforslag    227

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne yder under denne interventionstype støtte til egentlige landbrugere, der forpligter sig til på støtteberettigede hektarer at anvende en praksis, der er til gavn for klimaet og miljøet.

2.  Medlemsstaterne yder under denne interventionstype støtte til aktive landbrugere eller grupper af landbrugere, der forpligter sig til at anvende en praksis og certificerede ordninger, der er til gavn for klimaet, miljøet og dyrevelfærden, og som fører til opnåelsen af de i artikel 6, stk. 1, litra d), e), f) og i), definerede specifikke målsætninger og er skræddersyet til at opfylde specifikke nationale eller regionale behov.

Ændringsforslag    228

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne opstiller til dette formål en liste over praksis i landbruget, der er til gavn for klimaet og miljøet.

3.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter senest ... [to måneder efter denne forordnings ikrafttræden] i overensstemmelse med artikel 138 til supplering af denne forordning ved at udarbejde en liste over eksempler på praksis i landbruget, der er til gavn for klimaet, miljøet og dyrevelfærden under hensyntagen til betingelserne i stk. 4 i denne artikel.

 

Medlemsstaterne kan i samarbejde med nationale, regionale og lokale interessenter opstille supplerende nationale lister eller anvende eksemplerne i den ovennævnte liste for at tage højde for deres specifikke behov.

 

Disse lister indeholder foranstaltninger af en anden art end de i artikel 65 omhandlede eller foranstaltninger af samme art, men med et andet ambitionsniveau. Landbrugerne skal vælge mindst en af dem for at blive støtteberettigede.

Ændringsforslag    229

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemsstaterne medtager som minimum økoordninger på ovennævnte lister, der har til formål at sikre, at en minimumsandel af landbrugsarealet afsættes til ikkeproduktive funktioner eller arealer, brugen af et landbrugsinstrument til bæredygtig næringsstofforvaltning og, hvis det er relevant, hensigtsmæssig vedligeholdelse af vådområder og tørveområder.

Ændringsforslag    230

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Disse praksisser skal opfylde en eller flere af de specifikke målsætninger for klima og miljø, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f).

4.  Hver af disse praksisser skal opfylde en eller flere af de specifikke miljø-, klima- og dyrevelfærdsrelaterede målsætninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra d), e), f) og i).

Ændringsforslag    231

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  går ud over minimumskravene til brug af gødningsstoffer og plantebeskyttelsesmidler samt andre obligatoriske krav indført under EU-retten

b)  går ud over minimumskravene til dyrevelfærd og reduktion af brugen af gødningsstoffer og plantebeskyttelsesmidler samt andre obligatoriske krav indført under EU-retten

Ændringsforslag    232

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  er forskellig fra de forpligtelser, for hvilke der ydes støtte i henhold til artikel 65.

d)  er forskellig fra eller supplerer de forpligtelser, for hvilke der ydes støtte i henhold til artikel 65.

Ændringsforslag    233

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 5 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  bidrager til opretholdelse af praksis, der gavner miljøet.

Ændringsforslag    234

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Støtten til økoordningerne ydes i form af en årlig betaling pr. støtteberettiget hektar og ydes enten:

6.  Støtten til økoordningerne ydes i form af en årlig betaling pr. støtteberettiget hektar eller/og en betaling pr. bedrift og ydes som incitamentbetalinger, der er højere end godtgørelse af afholdte ekstraomkostninger og tabt indkomst, som kan bestå af et fast beløb.

a)  som betalinger ud over grundlæggende indkomststøtte som omhandlet i underafdeling 2 i denne afdeling eller

 

b)  som betalinger, der kompenserer støttemodtagerne for alle eller dele af de ekstraomkostninger, de har afholdt, og tabt indkomst som følge af forpligtelsen, som fastsat i artikel 65.

 

Ændringsforslag    235

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Betalingernes størrelse varierer efter ambitionsniveauet for bæredygtighed for de enkelte interventioner eller sæt af interventioner i henhold til ikkediskriminerende kriterier med henblik på at tilbyde et effektivt incitament til at deltage.

Ændringsforslag    236

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Medlemsstaterne sikrer, at interventionerne i denne artikel er i overensstemmelse med den støtte, der ydes i henhold til artikel 65.

7.  Medlemsstaterne sikrer, at interventionerne i denne artikel er i overensstemmelse med dem, der ydes i henhold til artikel 65, idet man sikrer en korrekt afgrænsning mellem de to typer af interventioner. Når sondringen mellem interventioner, der besluttes i henhold til begge artikler, er baseret på ambitionsniveauet på miljøområdet, skal medlemsstaten undgå dobbeltfinansiering.

Ændringsforslag    237

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 138 til supplering af denne forordning med yderligere bestemmelser om økoordningerne.

udgår

Ændringsforslag    238

Forslag til forordning

Artikel 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 28 a

 

Ordninger til fremme af konkurrenceevnen

 

1.   Medlemsstaterne yder støtte til frivillige ordninger til fremme af konkurrenceevnen ("boost-ordninger") på de betingelser, der er fastsat i denne artikel, og som nærmere præciseret i de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik.

 

2.   Medlemsstaterne yder under denne interventionstype støtte til aktive landbrugere, der forpligter sig til udgifter, der er til gavn for fremme af landbrugerens landbrugsmæssige konkurrenceevne.

 

3.   Medlemsstaterne udarbejder en liste over støtteberettigede udgiftskategorier, der er til gavn for fremme af landbrugerens landbrugsmæssige konkurrenceevne.

 

4.   Disse praksisser udformes til at opfylde en eller flere af de specifikke økonomiske målsætninger, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra a), b) og c), og bidrager til den i artikel 5 fastsatte tværgående målsætning.

 

5.   Til denne interventionstype yder medlemsstaterne kun betalinger, som dækker forpligtelser, der ikke fører til dobbelt finansiering i forbindelse med anvendelsen af denne forordning.

 

6.   Støtten til boost-ordningerne ydes i form af en årlig betaling og ydes enten:

 

a)   som betalinger pr. støtteberettiget hektar ud over grundlæggende indkomststøtte som omhandlet i underafdeling 2 i denne afdeling eller

 

b)   som betalinger, der kompenserer støttemodtagerne for alle eller dele af de afholdte omkostninger eller

 

c)  på grundlag af output, der er relevant for denne type intervention.

 

7.   Medlemsstaterne sikrer, at interventionerne i denne artikel er i overensstemmelse med dem, der ydes i henhold til artikel 27, 28, 65, 68, 69, 70, 71 og 72.

 

8.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 138 til supplering af denne forordning med yderligere bestemmelser om boost-ordningerne.

Ændringsforslag    239

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne kan yde koblet indkomststøtte til egentlige landbrugere på de betingelser, der er fastsat i denne underafdeling, og som yderligere præciseret i de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik.

1.  Medlemsstaterne kan yde koblet indkomststøtte til aktive landbrugere på de betingelser, der er fastsat i denne underafdeling, og som yderligere præciseret i de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag    240

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaternes interventioner skal hjælpe de støttede sektorer eller den støttede produktion eller bestemte driftsformer inden for disse sektorer eller produktioner, jf. artikel 30, med at løse de problemer, de har, ved at forbedre deres konkurrenceevne, bæredygtighed eller kvalitet.

2.  Medlemsstaternes interventioner skal hjælpe de støttede sektorer eller den støttede produktion eller bestemte driftsformer inden for disse sektorer eller produktioner, jf. artikel 30, med at løse de problemer, de har, ved at forbedre deres konkurrenceevne, strukturering, bæredygtighed eller kvalitet. Disse interventioner skal desuden være i overensstemmelse med de relevante specifikke målsætninger som fastsat i artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag    241

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Koblet indkomststøtte ydes i form af en årlig betaling pr. støtteberettiget hektar eller dyr.

3.  Koblet støtte er en produktionsbegrænsningsordning, der udbetales årligt på grundlag af fastsatte arealer og udbytter eller et fastsat antal dyr og overholder finansielle lofter, som skal fastsættes af medlemsstaterne for hver foranstaltning og meddeles Kommissionen.

Ændringsforslag    242

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemsstaterne kan beslutte at målrette eller forhøje koblet støtte alt efter støttemodtagerens indsats for at forbedre sin konkurrenceevne, sin kvalitet eller sektorens strukturering.

Ændringsforslag    243

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Koblet støtte kan kun ydes til følgende sektorer eller produktion eller bestemte driftsformer inden for disse sektorer eller produktioner, der tilskrives særlig stor betydning af økonomiske, sociale eller miljømæssige årsager: korn, oliefrø, proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med kort omdriftstid og andre nonfoodafgrøder, med undtagelse af træer, som anvendes til produktion af produkter, der har potentiale til at kunne afløse fossile materialer.

Koblet støtte kan kun ydes til følgende sektorer eller produktion eller bestemte driftsformer: korn, oliefrø, proteinafgrøder, bælgplanter, hør, hamp, ris, nødder, stivelseskartofler, mælk og mejeriprodukter, frø, fåre- og gedekød, oksekød, olivenolie, silkeorme, tørret foder, humle, sukkerroer, sukkerrør og cikorie, frugt og grøntsager, lavskov med kort omdriftstid.

Ændringsforslag    244

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Uanset stk. 1 kan der ydes koblet støtte til landbrugere, der ikke råder over støtteberettigede hektarer.

 

Når de yder koblet støtte, skal medlemsstaterne sikre, at følgende betingelser er opfyldt:

 

a)   der findes tydelige miljømæssige eller socioøkonomiske behov eller fordele

 

b)   støtten medfører ikke større forstyrrelser i det indre marked og

 

c)   støtte til husdyrproduktion skal være i overensstemmelse med direktiv 2000/60/EF.

Ændringsforslag    245

Forslag til forordning

Artikel 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Ændringsforslag    246

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne yder afgrødespecifik støtte for bomuld til egentlige landbrugere, som producerer bomuld henhørende under KN-kode 5201 00, på de betingelser, der er fastsat i denne underafdeling.

Medlemsstaterne yder afgrødespecifik støtte for bomuld til aktive landbrugere, som producerer bomuld henhørende under KN-kode 5201 00, på de betingelser, der er fastsat i denne underafdeling.

Ændringsforslag    247

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 3 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  Bulgarien: 624,11 EUR

–  Bulgarien: X EUR

Ændringsforslag    248

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 3 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  Grækenland: 225,04 EUR

  Grækenland: X EUR

Ændringsforslag    249

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 3 – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  Spanien: 348,03 EUR

  Spanien: X EUR

Ændringsforslag    250

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 3 – led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  Portugal: 219,09 EUR.

–  Portugal: X EUR

Ændringsforslag    251

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  frugt- og grøntsagssektoren, jf. artikel 1, stk. 2, litra i), i forordning (EU) nr. 1308/2013

a)  frugt- og grøntsagssektoren, jf. artikel 1, stk. 2, litra i), i forordning (EU) nr. 1308/2013 og produkter, som er beregnet til forarbejdning

Ændringsforslag    252

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  andre sektorer, jf. artikel 1, stk. 2, litra a)-h), k), m), o)-t) og w), i forordning (EU) nr. 1308/2013.

f)  andre sektorer, jf. artikel 1, stk. 2, litra a)-h), k), m), o)-t) og w), i forordning (EU) nr. 1308/2013 samt proteinafgrøder.

Ændringsforslag    253

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne kan vælge at gennemføre de sektorspecifikke interventionstyper som omhandlet i artikel 39, stk. 1, litra d), e) og f), i deres strategiske planer.

3.  Medlemsstaterne kan vælge at gennemføre de sektorspecifikke interventionstyper som omhandlet i artikel 39, stk. 1, litra d), e) og f), i deres strategiske planer, og de skal begrunde deres valg af sektorer og interventionstyper.

Ændringsforslag    254

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  sikring af, at interventionstyperne i dette kapitel fungerer efter hensigten

a)  sikring af, at interventionstyperne i dette kapitel fungerer efter hensigten, navnlig med henblik på at undgå konkurrenceforvridning i det indre marked

Ændringsforslag    255

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  støtte til producentorganisationer i forbindelse med udførelsen af deres opgaver i henhold til dette kapitel

Ændringsforslag    256

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  maksimumsniveauerne for den finansielle støtte fra Unionen til de i artikel 46, stk. 4, litra a), omhandlede tilbagekøb fra markedet og de i artikel 52, stk. 3, omhandlede interventionstyper

c)  maksimumsniveauerne for den finansielle støtte fra Unionen til de i artikel 46, stk. 4, litra a), omhandlede tilbagekøb fra markedet og de i artikel 52, stk. 3, omhandlede interventionstyper, samt faste satser for pakning og transport af de produkter, der tilbagekøbes til gratis uddeling, og udgifter til forarbejdning af produkter, før de overgår til gratis uddeling

Ændringsforslag    257

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  fastsættelse af vilkårene for konstituering og forvaltning af driftsfonden samt for ansøgninger om støtte og forskud.

Ændringsforslag    258

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Følgende målsætninger forfølges i frugt- og grøntsagssektoren:

I overensstemmelse med artikel 5 og 6 forfølges følgende målsætninger i frugt- og grøntsagssektoren:

Ændringsforslag    259

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  koncentration af udbuddet og afsætning af produkter fra frugt- og grøntsagssektoren på markedet, herunder gennem direkte salg, i henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra a) og c), omhandlede specifikke målsætninger

b)  koncentration af udbuddet og afsætning af produkter fra frugt- og grøntsagssektoren på markedet, herunder gennem direkte salg og korte forsyningskæder, samt fremme af kollektive kontraktforhandlinger, i henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede specifikke målsætninger

Ændringsforslag    260

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  forskning og udvikling af bæredygtige produktionsmetoder, herunder modstandsdygtighed over for skadegørere samt innovativ praksis, der fremmer den økonomiske konkurrenceevne og markedsudviklingen, i henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra a), c) og i), omhandlede specifikke målsætninger

c)  anvendelse, forskning og udvikling af bæredygtige produktionsmetoder, herunder modstandsdygtighed over for skadegørere samt innovativ praksis, der fremmer den økonomiske konkurrenceevne og markedsudviklingen, i henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra a), b), c) og i), omhandlede specifikke målsætninger

Ændringsforslag    261

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  udvikling, gennemførelse og fremme af produktionsmetoder, der tager hensyn til miljøet, miljøvenlige dyrknings- og produktionsmetoder, bæredygtig anvendelse af naturressourcer, navnlig beskyttelse af vand, jord, biodiversitet og andre naturressourcer, i henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra e) og f), omhandlede specifikke målsætninger

d)  udvikling, gennemførelse og fremme af produktionsmetoder, der tager hensyn til miljøet, miljøvenlige dyrknings- og produktionsmetoder, bæredygtig anvendelse af naturressourcer, navnlig beskyttelse af vand, jord, biodiversitet og andre naturressourcer, i henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra d), e), f) og i), omhandlede specifikke målsætninger

Ændringsforslag    262

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  fremme af produkters handelsværdi og kvalitet, herunder forbedring af produktkvalitet og udvikling af produkter med beskyttet oprindelsesbetegnelse, beskyttet geografisk betegnelse eller produkter omfattet af en national kvalitetsordning i henhold til den i artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede specifikke målsætning

f)  fremme af produkters handelsværdi og kvalitet, herunder forbedring af produkter beregnet til forarbejdning og udvikling af produkter med beskyttet oprindelsesbetegnelse, beskyttet geografisk betegnelse eller omfattet af andre offentlige eller private kvalitetsordninger i henhold til den i artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede specifikke målsætning

Ændringsforslag    263

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  salgsfremstød for og markedsføring af produkter i frugt- og grøntsagssektoren, både friske og forarbejdede produkter, i henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra b), og c), omhandlede specifikke målsætninger

g)  salgsfremstød for og markedsføring af produkter i frugt- og grøntsagssektoren, både friske og forarbejdede produkter, i henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra b), c) og i), omhandlede specifikke målsætninger

Ændringsforslag    264

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  kriseforebyggelse og risikostyring, der har til formål at forhindre og håndtere kriser på frugt- og grøntsagsmarkedet, i henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede specifikke målsætninger.

i)  kriseforebyggelse og risikoreduktion og -styring, herunder plantesundhedsmæssige aspekter, der har til formål at forhindre og håndtere kriser på frugt- og grøntsagsmarkedet i henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede specifikke målsætninger

Ændringsforslag    265

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)  forvaltning og reduktion af biprodukter og affald

Ændringsforslag    266

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1 – litra i b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ib)  fremme af genetisk mangfoldighed.

Ændringsforslag    267

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  investeringer i materielle og immaterielle aktiver, navnlig med fokus på vandbesparelser, energibesparelser, økologisk emballage og reduktion af affald

a)  investeringer i materielle og immaterielle aktiver, herunder med fokus på vandbesparelser og vandkvalitet, energiproduktion og energibesparelser, økologisk emballage, reduktion af affald og overvågning af affaldsstrømme

Ændringsforslag    268

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  foranstaltninger til produktionsplanlægning og tilpasning af produktionen til efterspørgslen, navnlig hvad angår kvalitet og mængde af produkter i frugt- og grøntsagssektoren

Ændringsforslag    269

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)  foranstaltninger til at øge handelsværdien af produkter

Ændringsforslag    270

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ac)  kollektiv oplagring af produkter produceret af producentorganisationen eller dennes medlemmer

Ændringsforslag    271

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  forskning og forsøgsproduktion, navnlig med fokus på vandbesparelser, energibesparelser, økologisk emballage og reduktion af affald, modstandsdygtighed over for skadedyr, reduktion af risici og virkninger fra anvendelsen af pesticider, forebyggelse af skader forårsaget af ugunstige vejrforhold og fremme af brugen af frugt- og grøntsagssorter, der er tilpasset de ændrede klimaforhold

b)  forskning og forsøgsproduktion med fokus på foranstaltninger som vandbesparelser og vandkvalitet, energiproduktion og energibesparelser, økologisk emballage, reduktion af affald, modstandsdygtighed over for skadegørere, integreret bekæmpelse af skadegørere (IPM), reduktion af risici og virkninger fra anvendelsen af pesticider, bevarelse af bestøvere, forebyggelse af skader forårsaget af ugunstige vejrforhold og fremme af brugen af frugt- og grøntsagssorter, der er tilpasset de ændrede klimaforhold

Ændringsforslag    272

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  handlinger rettet mod miljøforbedring og modvirkning af og tilpasning til klimaændringer

Ændringsforslag    273

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  integreret produktion

d)  integreret produktion, der fremmer bæredygtig anvendelse af naturlige ressourcer og samtidig reducerer afhængigheden af pesticider og andre inputs

Ændringsforslag    274

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  aktioner til jordbundsbevaring og til at øge jordens kulstofindhold

e)  aktioner til at bevare og genoprette jordbundsstrukturen og øge jordens kulstofindhold, herunder undgåelse af jorderosion

Ændringsforslag    275

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  aktioner til forbedring af modstandsdygtigheden over for skadedyr

h)  aktioner til forbedring af modstandsdygtigheden over for skadegørere og afhjælpning af skader som følge af skadegørere, herunder gennem fremme af IPM

Ændringsforslag    276

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  aktioner til indførelse af produktionssystemer, der navnlig fremmer den biologiske og strukturelle mangfoldighed

Ændringsforslag    277

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  aktioner til forbedring af bæredygtigheden og effektiviteten i forbindelse med transport og oplagring af produkter i frugt- og grøntsagssektoren

k)  aktioner til forbedring af bæredygtigheden og effektiviteten i forbindelse med transport og oplagring af produkter i frugt- og grøntsagssektoren og til fremme af korte forsyningskæder

Ændringsforslag    278

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m)  gennemførelse af såvel Unionens kvalitetsordninger som nationale kvalitetsordninger

m)  gennemførelse af såvel Unionens kvalitetsordninger som andre offentlige og private kvalitetsordninger, der forvaltes af den offentlige eller den private sektor

Ændringsforslag    279

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

n)  salgsfremstød og kommunikation, herunder aktioner og aktiviteter med henblik på diversificering og konsolidering på frugt- og grøntsagsmarkederne og oplysning om sundhedsfordelene ved at spise frugt og grøntsager

n)  salgsfremstød og kommunikation, herunder aktioner og aktiviteter med henblik på diversificering og konsolidering på frugt- og grøntsagsmarkederne, udvidelse af afsætningsmulighederne samt oplysning om sundhedsfordelene ved at spise frugt og grøntsager

Ændringsforslag    280

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(o)  rådgivningstjenester og teknisk bistand, navnlig hvad angår bæredygtige metoder til bekæmpelse af skadedyr, bæredygtig anvendelse af pesticider og tilpasning til og modvirkning af klimaændringer

(o)  rådgivningstjenester og teknisk bistand, herunder vedrørende bæredygtige metoder til bekæmpelse af skadegørere, bæredygtig anvendelse og begrænsning af pesticider, IPM, tilpasning til og modvirkning af klimaændringer, miljøvenlige landbrugsmetoder, forbedring af kvaliteten af produkter og afsætningsbetingelser samt vedrørende forhandling om og anvendelse af plantesundhedsprotokoller ved eksport til tredjelande

Ændringsforslag    281

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra p

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(p)  uddannelse og udveksling af bedste praksis, navnlig hvad angår bæredygtige metoder til bekæmpelse af skadedyr, bæredygtig anvendelse af pesticider og bidrag til tilpasning til og modvirkning af klimaændringer.

(p)  uddannelse og udveksling af bedste praksis, herunder hvad angår bæredygtige metoder til bekæmpelse af skadegørere, alternativer til pesticider, bæredygtig anvendelse og reduktion af pesticider og bidrag til tilpasning til og modvirkning af klimaændringer

Ændringsforslag    282

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra p a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

pa)  aktioner til kvalitetsforbedring gennem innovation

Ændringsforslag    283

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra p b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

pb)  etablering af sporingssystemer/certificeringssystemer.

Ændringsforslag    284

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  investeringer i materielle og immaterielle aktiver med henblik på en mere effektiv forvaltning af de mængder, der bringes i omsætning

b)  investeringer i materielle og immaterielle aktiver med henblik på en mere effektiv forvaltning af de mængder, der bringes i omsætning, inklusive kollektiv oplagring

Ændringsforslag    285

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  tilbagetrækning fra markedet med henblik på gratis uddeling eller andre formål

d)  tilbagetrækning fra markedet med henblik på gratis uddeling, inklusive udgifter til forarbejdning af det tilbagetrukne produkt, før det går til gratis uddeling, eller andre formål

Ændringsforslag    286

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  høstforsikring, der bidrager til at beskytte producenternes indkomst, når der forekommer tab som følge af naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold, sygdomme eller skadedyrsangreb, og som samtidig sikrer, at støttemodtagerne træffer de nødvendige risikoforebyggelsesforanstaltninger

g)  høstforsikring, herunder indeksbaserede forsikringspolicer, som dækker en målbar risiko, der bidrager til at beskytte producenternes indkomst, når der forekommer tab som følge af naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold, sygdomme eller skadegørerangreb, og som samtidig sikrer, at støttemodtagerne træffer de nødvendige risikoforebyggelsesforanstaltninger

Ændringsforslag    287

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  vejledning af andre producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer anerkendt under forordning (EU) nr. 1308/2013 eller af individuelle producenter

h)  faglig udveksling og/eller vejledning af andre producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer anerkendt under forordning (EU) nr. 1308/2013 eller af individuelle producenter

Ændringsforslag    288

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  promovering af produkter og kommunikation vedrørende sundhedsfordelene ved indtagelse af frugter og grøntsager som reaktion på markedskriser

Ændringsforslag    289

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  gennemførelse og forvaltning af tredjelandes plantesundhedsprotokoller på Unionens område med henblik på adgang til tredjelandes markeder

i)  forhandling, gennemførelse og forvaltning af tredjelandes plantesundhedsprotokoller på Unionens område med henblik på adgang til tredjelandes markeder, herunder markedsundersøgelser

Ændringsforslag    290

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 2 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)  forebyggelse og -styring af plantesundhedskriser

Ændringsforslag    291

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  rådgivningstjenester og teknisk bistand, navnlig hvad angår bæredygtige metoder til bekæmpelse af skadedyr og bæredygtig anvendelse af pesticider.

k)  rådgivningstjenester og teknisk bistand, herunder hvad angår bæredygtige metoder til bekæmpelse af skadegørere, såsom IPM, og bæredygtig anvendelse og reduktion af pesticider.

Ændringsforslag    292

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 2 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ka)  uddannelsesforanstaltninger og udveksling af bedste praksis.

Ændringsforslag    293

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Driftsprogrammerne har en varighed på mindst tre år og højst syv år. De forfølger de i artikel 42, stk. 1, litra d) og e), omhandlede målsætninger samt mindst to andre målsætninger omhandlet i nævnte artikel.

2.  Driftsprogrammerne har en varighed på mindst tre år og højst syv år. De forfølger de i artikel 42, stk. 1, litra b), d) og e), omhandlede målsætninger samt mindst to andre målsætninger omhandlet i nævnte artikel.

Ændringsforslag    294

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Driftsprogrammerne fra sammenslutninger af producentorganisationer kan være delvise driftsprogrammer eller fuldstændige driftsprogrammer. De fuldstændige driftsprogrammer bør følge de samme forvaltningsregler og vilkår som producentorganisationernes driftsprogrammer.

Ændringsforslag    295

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sammenslutninger af producentorganisationers driftsprogrammer må ikke dække de samme interventioner som deres medlemsorganisationers driftsprogrammer. Medlemsstaterne vurderer sammenslutninger af producentorganisationers driftsprogrammer i sammenhæng med deres medlemsorganisationers driftsprogrammer.

Sammenslutninger af producentorganisationers driftsprogrammer må ikke dække de samme operationer som deres medlemsorganisationers driftsprogrammer. Medlemsstaterne vurderer sammenslutninger af producentorganisationers driftsprogrammer i sammenhæng med deres medlemsorganisationers driftsprogrammer. Sammenslutninger af producentorganisationer kan fremlægge delvise driftsprogrammer bestående af foranstaltninger, der er udpeget, men ikke gennemført, af medlemsorganisationer i deres driftsprogrammer.

Ændringsforslag    296

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 6 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at interventionerne under driftsprogrammerne for en sammenslutning af producentorganisationer finansieres fuldt ud af bidrag fra denne sammenslutnings medlemsorganisationer, og at midlerne tildeles fra de pågældende medlemsorganisationers driftsfonde

a)  at operationerne under driftsprogrammerne for en sammenslutning af producentorganisationer finansieres fuldt ud af bidrag fra denne sammenslutnings medlemsorganisationer, og at midlerne tildeles fra de pågældende medlemsorganisationers driftsfonde

Ændringsforslag    297

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at mindst 20 % af udgifterne under driftsprogrammerne dækker interventioner, der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra d) og e), omhandlede målsætninger

a)  at mindst 15 % af udgifterne under driftsprogrammerne dækker interventioner, der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra d) og e), omhandlede målsætninger

Ændringsforslag    298

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 7 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  at driftsprogrammer omfatter tre eller flere aktioner, der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra d) og e), omhandlede målsætninger

Ændringsforslag    299

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at mindst % af udgifterne under driftsprogrammerne dækker interventioner, der er knyttet til den i artikel 42, stk. 1, litra c), omhandlede målsætning

b)  at mindst 1 % af udgifterne under driftsprogrammerne dækker interventioner, der er knyttet til den i artikel 42, stk. 1, litra c), omhandlede målsætning

Ændringsforslag    300

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Driftsprogrammer, der er godkendt før ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden], reguleres i overensstemmelse med de forordninger, de er godkendt under, indtil de er fuldført, medmindre producentsammenslutningen eller sammenslutningen af producentorganisationer frivilligt beslutter at følge denne forordning.

Ændringsforslag    301

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  finansielle bidrag fra:

udgår

i)  medlemmerne af producentorganisationen og/eller producentorganisationen selv eller

 

ii)  sammenslutninger af producentorganisationer gennem disse sammenslutningers medlemmer

 

Ændringsforslag    302

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Frugt- og grøntsagsproducentorganisationer og/eller sammenslutninger heraf kan oprette en driftsfond. En sådan fond finansieres ved hjælp af:

1.  Frugt- og grøntsagsproducentorganisationer og/eller sammenslutninger heraf kan oprette en driftsfond, som er beregnet til finansiere driftsprogrammer, der er godkendt af medlemsstaterne. En sådan fond finansieres ved hjælp af bidrag fra producentorganisationen selv eller sammenslutningen af producentorganisationer og/eller dens partnere samt den finansielle støtte, der er omhandlet i artikel 46.

Ændringsforslag    303

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  4,5 % af værdien af hver sammenslutning af producentorganisationers afsatte produktionsmængde

b)  4,5 % af værdien af hver sammenslutning af producentorganisationers afsatte produktionsmængde og

Ændringsforslag    304

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  5 % af værdien af den afsatte produktionsmængde:

 

-   for producentorganisationer, hvis afsatte produktion og antal medlemmer i det år, hvor driftsprogrammet fremlægges, er 25 % højere end den gennemsnitlige afsatte produktion og det gennemsnitlige antal producentmedlemmer, som er registreret under deres foregående driftsprogram

 

-   for en producentorganisations første driftsprogram som resultat af en fusion

 

-   for hver transnational producentorganisation eller transnationale sammenslutning af producentorganisationer.

Ændringsforslag    305

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  5,0 % af værdien af hver transnational producentorganisations eller tværnationale sammenslutning af producentorganisationers afsatte produktionsmængde.

udgår

Ændringsforslag    306

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset første afsnit kan den finansielle støtte fra Unionen forhøjes som følger:

Uanset første afsnit kan den finansielle støtte fra Unionen, der er fastsat i litra a), b) og ba), forhøjes med 0,5 % af værdien af den afsatte produktionsmængde, forudsat at denne procentdel udelukkende anvendes til en eller flere interventioner, der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra c), d), e), g), h) og i), omhandlede målsætninger.

a)  for så vidt angår producentorganisationer kan procentsatsen forhøjes til 4,6 % af værdien af den afsatte produktion, forudsat at det beløb, der overstiger 4,1 % af værdien af den afsatte produktion, udelukkende anvendes til en eller flere interventioner, der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra c), d), e), g), h) og i), omhandlede målsætninger

 

b)  for så vidt angår sammenslutninger af producentorganisationer kan procentsatsen forhøjes til 5,0 % af værdien af den afsatte produktion, forudsat at det beløb, der overstiger 4,5 % af værdien af den afsatte produktion, udelukkende anvendes til en eller flere interventioner, der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra c), d), e), g), h) og i), omhandlede målsætninger, og som gennemføres af sammenslutningerne på vegne af deres medlemmer

 

c)  for så vidt angår transnationale producentorganisationer eller transnationale sammenslutninger af producentorganisationer kan procentsatsen forhøjes til 5,5 % af værdien af den afsatte produktion, forudsat at det beløb, der overstiger 5,0 % af værdien af den afsatte produktion, udelukkende anvendes til en eller flere interventioner, der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra c), d), e), g), h) og i), omhandlede målsætninger, og som gennemføres af de transnationale producentorganisationer eller af deres sammenslutninger på vegne af deres medlemmer.

 

Ændringsforslag    307

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  producentorganisationer, der opererer i forskellige medlemsstater, gennemfører interventioner, der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra b) og e), omhandlede målsætninger, transnationalt

a)  producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer, der opererer i forskellige medlemsstater, gennemfører interventioner, der er knyttet til de i artikel 42, stk. 1, litra b) og e), omhandlede målsætninger, transnationalt

Ændringsforslag    308

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  driftsprogrammet gennemføres for første gang af en sammenslutning af producentorganisationer, der er anerkendt under forordning (EU) nr. 1308/2013.

d)  driftsprogrammet gennemføres for første gang af en producentorganisation eller en sammenslutning af producentorganisationer, der opererer i en medlemsstat, eller en sammenslutning af producentorganisationer, der opererer i forskellige medlemsstater, og som er anerkendt under forordning (EU) nr. 1308/2013.

Ændringsforslag    309

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 3 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  producentorganisationer opererer i bjergområder og øregioner

Ændringsforslag    310

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I de områder af medlemsstaterne, hvor producenterne i frugt- og grøntsagssektoren er organiseret i en grad, der er betydeligt lavere end gennemsnittet i Unionen, kan medlemsstaterne yde producentorganisationer, der er anerkendt under forordning (EU) nr. 1308/2013, en finansiel støtte fra medlemsstaterne, som ikke må overstige 80 % af de finansielle bidrag, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, litra a), og op til 10 % af værdien af en sådan producentorganisations afsatte produktionsmængde. Denne nationale støtte supplerer driftsfonden.

1.  I de områder af medlemsstaterne, hvor producenterne i frugt- og grøntsagssektoren er organiseret i en grad, der er betydeligt lavere end gennemsnittet i Unionen og i øområder og udkantsområder, kan medlemsstaterne yde producentorganisationer, der er anerkendt under forordning (EU) nr. 1308/2013, en finansiel støtte fra medlemsstaterne, som ikke må overstige 80 % af de finansielle bidrag, der er omhandlet i artikel 45, stk. 1, litra a), og op til 10 % af værdien af en sådan producentorganisations afsatte produktionsmængde. Denne nationale støtte supplerer driftsfonden.

Ændringsforslag    311

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne forfølger mindst én af de specifikke målsætninger omhandlet i artikel 6, stk. 1, i sektoren for biavlsprodukter.

Medlemsstaterne forfølger de relevante specifikke målsætninger omhandlet i artikel 6, stk. 1, i sektoren for biavlsprodukter.

Ændringsforslag    312

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne vælger i deres strategiske planer for hver af de i artikel 6, stk. 1, specifikke målsætninger en eller flere af følgende interventionstyper i sektoren for biavlsprodukter:

1.  Medlemsstaterne vælger i deres strategiske planer en eller flere af følgende interventionstyper i sektoren for biavlsprodukter:

Ændringsforslag    313

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  faglig bistand til biavlere og biavlerorganisationer

a)  faglig bistand til biavlere og biavlerorganisationer, herunder fremme af god praksis, information og PR samt almen og erhvervsmæssig grunduddannelse og videreuddannelse

Ændringsforslag    314

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  aktioner til bekæmpelse af skadegørere og bisygdomme, særlig varroasyge

b)  aktioner til bekæmpelse og forebyggelse af skadegørere og bisygdomme, særlig varroasyge, og til at øge modstandsdygtighed over for epidemier

Ændringsforslag    315

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  etablering og/eller udvikling af nationale netværk for biers sundhed

Ændringsforslag    316

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  aktioner til støtte for laboratorier, der analyserer biavlsprodukter

d)  aktioner til støtte for nationale, regionale eller lokale laboratorier, der analyserer biavlsprodukter, bidødelighed eller produktivitetsfald og stoffer, der potentielt er giftige for bier

Ændringsforslag    317

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  genoprettelse af bistaderne i Unionen

e)  aktioner til bevarelse eller forøgelse af det nuværende antal bisamfund

Ændringsforslag    318

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  samarbejde med specialorganer om gennemførelsen af programmer for forskning vedrørende biavl og biavlsprodukter

f)  samarbejde med specialorganer om anvendelsen af programmer for forskning og forsøg vedrørende biavl og biavlsprodukter

Ændringsforslag    319

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  investeringer i materielle og immaterielle aktiver

Ændringsforslag    320

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

hb)  aktioner til planlægning af produktionen og tilpasning af udbuddet til efterspørgslen

Ændringsforslag    321

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra h c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

hc)  foranstaltninger til forebyggelse af ugunstige vejrforhold

Ændringsforslag    322

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra h d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

hd)  aktioner med henblik på tilpasning til klimaændringer og ugunstige vejrforhold

Ændringsforslag    323

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra h e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

he)  foranstaltninger til fremme af samarbejdet mellem biavlere og landbrugere, navnlig med henblik på at mindske indvirkningen af anvendelsen af pesticider

Ændringsforslag    324

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra h f (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

hf)  energibesparelser, øget energieffektivitet og økologisk emballage

Ændringsforslag    325

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra h g (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

hg)  mindskelse af produktionen af affald og forbedret udnyttelse og forvaltning af biprodukter og affald

Ændringsforslag    326

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra h h (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

hh)  aktioner til forbedring af honningbiers bestøvning og deres sameksistens med vildtlevende bestøvere, herunder ved at etablere og sikre gunstige levesteder

Ændringsforslag    327

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra h i (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

hi)  aktioner til styrkelse af den genetiske mangfoldighed

Ændringsforslag    328

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – litra h j (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

hj)  foranstaltninger til at støtte unge eller nye biavlere.

Ændringsforslag    329

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Finansiel støtte fra Unionen til de i stk. 2 omhandlede interventioner må højst udgøre 50 % af udgifterne. Den resterende del af udgifterne afholdes af medlemsstaterne.

4.  Finansiel støtte fra Unionen til de i stk. 2 omhandlede interventioner må højst udgøre 75 % af udgifterne med undtagelse af regionerne i den yderste periferi, hvor loftet er 85 %. Den resterende del af udgifterne afholdes af medlemsstaterne.

Ændringsforslag    330

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Ved udarbejdelsen af de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik konsulterer medlemsstaterne repræsentanter for organisationer inden for biavl.

5.  Ved udarbejdelsen af de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik konsulterer medlemsstaterne repræsentanter for organisationer inden for biavl og de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag    331

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen antallet af bistader på deres område.

6.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen antallet af bistader og/eller bikolonier på deres område.

Ændringsforslag    332

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6 a.  Alle nationale programmer, der er godkendt inden ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden], er reguleret i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1308/2013 indtil deres udløbsdato.

Ændringsforslag    333

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 138 til supplering af denne forordning for så vidt angår krav ud over de i denne afdeling fastsatte om:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    334

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  medlemsstaternes forpligtelse til at meddele Kommissionen antallet af bistader på deres område som omhandlet i artikel 49, stk. 6

a)  medlemsstaternes forpligtelse til at meddele Kommissionen antallet af bistader og/eller bikolonier på deres område som omhandlet i artikel 49, stk. 6

Ændringsforslag    335

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  en definition af bistade og metoden til beregning af antallet af bistader

b)  en definition af bistade og metoden til beregning af antallet af bistader og bikolonier

Ændringsforslag    336

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne forfølger en eller flere af følgende målsætninger for vinsektoren:

I henhold til artikel 5 og 6 forfølger medlemsstaterne en eller flere af følgende målsætninger for vinsektoren:

Ændringsforslag    337

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  forbedre de europæiske vinproducenters konkurrenceevne, herunder bidrage til forbedringen af bæredygtige produktionssystemer og mindskelse af den europæiske vinsektors miljøpåvirkning, jf. de specifikke målsætninger i artikel 6, stk. 1, litra b)-f) og h)

a)  forbedre de europæiske vinproducenters økonomiske bæredygtighed og konkurrenceevne i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), b) og c)

Ændringsforslag    338

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  bidrage til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer og til forbedring af bæredygtige produktionssystemer og reduktion af miljøpåvirkningen fra EU's vinsektor, herunder ved at hjælpe vindyrkerne med at reducere brugen af inputs og indføre mere miljømæssigt bæredygtige metoder og dyrkningspraksis, samt til bevarelse af mangfoldigheden af de traditionelle europæiske sorter, jf. de specifikke målsætninger i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f)

Ændringsforslag    339

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  forbedre de europæiske vinvirksomheders performance og deres tilpasning til markedets behov samt øge deres konkurrenceevne for så vidt angår produktion og afsætning af vinavlsprodukter, herunder energibesparelser, den samlede energieffektivitet og bæredygtige processer, jf. de specifikke målsætninger i artikel 6, stk. 1, litra a)-e), g) og h)

b)  forbedre de europæiske vinvirksomheders performance og deres tilpasning til markedets behov samt øge deres langsigtede konkurrenceevne for så vidt angår produktion og afsætning af vinavlsprodukter, herunder energibesparelser, den samlede energieffektivitet og bæredygtige processer, jf. de specifikke målsætninger i artikel 6, stk. 1, litra a)-e), g) og h)

Ændringsforslag    340

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  forbedre udbudskoncentrationen med henblik på økonomiske resultater og sektorstrukturering i overensstemmelse med den målsætning, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra b)

Ændringsforslag    341

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  anvende biprodukter fra vinfremstilling til industri- og energiformål og dermed sikre kvaliteten af europæiske vine og samtidig beskytte miljøet, jf. de specifikke målsætninger i artikel 6, stk.1, litra d) og e)

f)  anvende biprodukter og restprodukter fra vinfremstilling til industri- og energiformål eller landbrugsformål og dermed sikre kvaliteten af europæiske vine og samtidig beskytte miljøet, jf. de specifikke målsætninger i artikel 6, stk. 1, litra d) og e)

Ændringsforslag    342

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  forbedre de europæiske vinavlsprodukters konkurrenceevne i tredjelande, jf. de specifikke målsætninger i artikel 6, stk.1, litra b) og h)

h)  forbedre de europæiske vinavlsprodukters konkurrenceevne i tredjelande, herunder åbning, diversificering og konsolidering af vinmarkederne, jf. de specifikke målsætninger i artikel 6, stk.1, litra b) og h)

Ændringsforslag    343

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)  sikre vindyrkningens økonomiske bæredygtighed og rentabilitet i områder med betydelige naturlige begrænsninger, stejle områder og mindre udviklede områder, jf. de specifikke målsætninger i artikel 6, stk. 1, litra a), b) og h)

Ændringsforslag    344

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer, herunder genplantning af vindyrkningsarealer, hvis det er nødvendigt efter en obligatorisk rydning af sundheds- eller plantesundhedsårsager efter ordre fra medlemsstatens kompetente myndighed, men ikke normal fornyelse af vindyrkningsarealer, dvs. genplantning af den samme parcel med samme vindruesort efter samme vindyrkningsmetode, når vinstokkene er udtjente

a)  omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer, herunder genplantning af vindyrkningsarealer, hvis det er nødvendigt efter en obligatorisk rydning af sundheds- eller plantesundhedsårsager efter ordre fra medlemsstatens kompetente myndighed, eller efter frivillig rydning med henblik på genplantning i forbindelse med tilpasning til klimaændringer og styrkelse af den genetiske mangfoldighed, men ikke normal fornyelse af vindyrkningsarealer, dvs. genplantning af den samme parcel med samme vindruesort efter samme vindyrkningsmetode, når vinstokkene er udtjente

Ændringsforslag    345

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  beplantning med vinstokke på jord, som er godkendt i henhold til tilladelsesordningen i kapitel 3, afdeling 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013, i de af medlemsstaterne fastlagte traditionelle vinfremstillingsområder, der er i fare for at forsvinde, som en foranstaltning til beskyttelse af vinfremstillingens diversitet

Ændringsforslag    346

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)  forskning og forsøgsproduktion og andre foranstaltninger, navnlig i relation til bevarelse, undersøgelse og forbedring af mangfoldigheden inden for og imellem de europæiske vinsorter samt aktiviteter til at fremme økonomisk anvendelse deraf

Ændringsforslag    347

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ac)  aktioner til at mindske anvendelsen af pesticider

Ændringsforslag    348

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra a d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ad)  aktioner til at begrænse risikotagning for vinavlere, der forpligter sig til at foretage gennemgribende ændringer i deres produktionspraksis og -system med henblik på at producere mere bæredygtigt, bl.a. ved at tilføje strukturel og biologisk mangfoldighed

Ændringsforslag    349

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  materielle og immaterielle investeringer i forarbejdningsfaciliteter og vinbedriftsinfrastruktur samt afsætningsstrukturer og -redskaber

b)  materielle og immaterielle investeringer i vinproducerende bedrifter, herunder på stejle arealer og terrasser, med undtagelse af operationer, der falder ind under den i artikel 52, stk. 1, litra a), omhandlede interventionstype, og i forarbejdningsfaciliteter og vinbedriftsinfrastruktur samt afsætningsstrukturer og -redskaber; sådanne investeringer kan sigte mod beskyttelse af vinmarkerne mod klimarisici og tilpasning af bedrifterne til EU's nye lovgivningskrav

Ændringsforslag    350

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  høstforsikring mod tab som følge af ugunstige vejrforhold, der kan henregnes under naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold, dyre- eller plantesygdomme eller skadedyrsangreb

d)  høstforsikring mod tab som følge af ugunstige vejrforhold, der kan henregnes under naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold, dyre- eller plantesygdomme eller angreb fra skadegørere, og samtidig sikring af, at modtagerne træffer de nødvendige risikoforebyggende foranstaltninger

Ændringsforslag    351

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  materielle og immaterielle investeringer i innovation, dvs. udviklingen af innovative produkter og biprodukter af vinfremstilling, processer og teknologier, og andre investeringer, der tilfører værdi i et hvilket som helst led i værdikæden, herunder elementer af videnoverførsel

e)  materielle og immaterielle investeringer i digitalisering og innovation, dvs. udviklingen af innovative produkter og teknologiske processer, der er forbundet med produkterne i del II i bilag VII til forordning (EU) nr. 1308/2013 eller med biprodukter af vinfremstilling, processer og teknologier, og andre investeringer, der tilfører værdi i et hvilket som helst led i værdikæden, herunder elementer af videnoverførsel, og/eller bidrager til tilpasningen til klimaændringer

Ændringsforslag    352

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  materielle og immaterielle investeringer i anlæg og procedurer til methanisering og kompostering af restprodukter fra vinfremstillingen

Ændringsforslag    353

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  oplysningsforanstaltninger vedrørende europæiske vine, der gennemføres i medlemsstaterne, og som opfordrer til ansvarligt indtag af vin, eller som fremmer Unionens kvalitetsordninger om beskyttede oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

g)  oplysningsforanstaltninger vedrørende europæiske vine, der gennemføres i medlemsstaterne, og som opfordrer til ansvarligt indtag af vin

Ændringsforslag    354

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  foranstaltninger, der sigter mod at øge kendskabet til markederne, såsom gennemførelse af undersøgelser af økonomien og bestemmelserne for de eksisterende markeder, samt salgsfremmende foranstaltninger for vinturisme, der har til formål at gøre de europæiske vinområder mere kendte

Ændringsforslag    355

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra h – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  salgsfremstød, der gennemføres i tredjelande, og som består i et eller flere af følgende elementer:

h)  salgsfremstød og kommunikation, der gennemføres i tredjelande, og som består i en eller flere af følgende aktioner og aktiviteter, der har til formål at forbedre vinsektorens konkurrenceevne samt åbne, diversificere eller konsolidere markederne:

Ændringsforslag    356

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra h – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv)  undersøgelser af nye markeder, som er nødvendige for at udvide afsætningsmulighederne

iv)  undersøgelser af nye eller eksisterende markeder, som er nødvendige for at udvide og konsolidere afsætningsmulighederne

Ændringsforslag    357

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra h – nr. vi

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

vi)  udarbejdelse af tekniske dossierer, herunder laboratorietests og vurderinger, vedrørende ønologiske fremgangsmåder, plantesundheds- og hygiejnebestemmelser samt tredjelandes øvrige krav til import af produkter fra vinsektoren, med henblik på at fremme adgangen til tredjelandes markeder

vi)  udarbejdelse af tekniske dossierer, herunder laboratorietests og vurderinger, vedrørende ønologiske fremgangsmåder, plantesundheds- og hygiejnebestemmelser samt tredjelandes øvrige krav til import af produkter fra vinsektoren, med henblik på at forebygge restriktioner på eller fremme adgangen til tredjelandes markeder

Ændringsforslag    358

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)  aktioner til forbedring af brug og forvaltning af vand

Ændringsforslag    359

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra i b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ib)  økologisk produktion

Ændringsforslag    360

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra i c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ic)  integreret produktion

Ændringsforslag    361

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra i d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

id)  præcisionsproduktion eller digitaliseret produktion

Ændringsforslag    362

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra i e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ie)  jordbevarelse og forøgelse af jordens kulstofindhold

Ændringsforslag    363

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra i f (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

if)  etablering eller sikring af levesteder, der er gunstige for biodiversiteten, eller til bevaring af landskabet, herunder bevaring af historiske værdier

Ændringsforslag    364

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra i g (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ig)  forbedring af vinstokkenes modstandsdygtighed over for skadegørere og sygdomme

Ændringsforslag    365

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra i h (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ih)  reduktion af affaldsproduktion og forbedring af affaldshåndtering.

Ændringsforslag    366

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De salgsfremmende foranstaltninger, der er omhandlet i første afsnit, litra h), finder alene anvendelse på vine med en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse eller vine med angivelse af druesort.

Ændringsforslag    367

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne begrunder i deres strategiske planer deres valg af målsætninger og interventionstyper for vinsektoren. De fastlægger interventionerne inden for de valgte interventionstyper.

2.  Medlemsstaterne begrunder i deres strategiske planer deres valg af målsætninger og interventionstyper for vinsektoren. De fastlægger interventionerne inden for de valgte interventionstyper. Medlemsstaterne kan fastsætte særskilte bestemmelser vedrørende de oplysningsforanstaltninger og salgsfremmende foranstaltninger, som forvaltningsorganerne for de beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser gennemfører på vegne af alle berørte virksomheder, navnlig for så vidt angår den maksimale varighed af disse foranstaltninger.

Ændringsforslag    368

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Finansiel støtte fra Unionen til omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer som omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra a), må højst udgøre 50 % af de faktiske omkostninger til omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer eller 75 % af de faktiske omkostninger til omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer i mindre udviklede regioner.

Finansiel støtte fra Unionen til omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer som omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra a), må højst udgøre 50 % af de faktiske omkostninger til frivillig omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer eller 75 % af de faktiske omkostninger til obligatorisk omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer.

Ændringsforslag    369

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  50 % af de støtteberettigede investeringsomkostninger for så vidt angår mindre udviklede regioner

a)  50 % af de støtteberettigede investeringsomkostninger for så vidt angår mindre udviklede regioner, vinmarker på stejle skråninger og i øregioner ud over de i dette stykkes litra c) og d) omhandlede

Ændringsforslag    370

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  75 % % af de støtteberettigede investeringsomkostninger for så vidt angår regionerne i den yderste periferi som omhandlet i artikel 349 i TEUF

c)  85 % af de støtteberettigede investeringsomkostninger for så vidt angår regionerne i den yderste periferi som omhandlet i artikel 349 i TEUF

Ændringsforslag    371

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Finansiel støtte fra Unionen til de i artikel 52, stk. 1, litra aa), ab), ac), fa), j), k), l), m), n), o), p) og q), omhandlede målsætninger må højst udgøre 50 % af de direkte eller støtteberettigede omkostninger.

Ændringsforslag    372

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  50 % af de støtteberettigede investeringsomkostninger for så vidt angår mindre udviklede regioner

a)  50 % af de støtteberettigede investeringsomkostninger for så vidt angår mindre udviklede regioner, vinmarker på stejle skråninger og i øregioner ud over de i dette stykkes litra c) og d) omhandlede

Ændringsforslag    373

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  75 % % af de støtteberettigede investeringsomkostninger for så vidt angår regionerne i den yderste periferi som omhandlet i artikel 349 i TEUF

c)  85 % af de støtteberettigede investeringsomkostninger for så vidt angår regionerne i den yderste periferi som omhandlet i artikel 349, stk. 1, i TEUF

Ændringsforslag    374

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den maksimale finansielle støtte fra Unionen som omhandlet i første afsnit ydes kun til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF. Den kan dog ydes til alle virksomheder i regionerne i den yderste periferi som omhandlet i artikel 349 i TEUF og de mindre øer i Det Ægæiske Hav som defineret i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 229/2013.

udgår

Ændringsforslag    375

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvad angår virksomheder, der ikke er omfattet af afsnit I, artikel 2, stk. 1, i bilaget til henstilling 2003/361/EF, og som har færre end 750 medarbejdere eller en omsætningunder 200 mio. EUR, halveres den maksimale støtte som omhandlet i første afsnit.

De maksimumsgrænser, der er fastsat i første afsnit, kan reduceres for investeringer, som foretages af andre virksomheder end mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder. De finder dog anvendelse på alle virksomheder i regionerne i den yderste periferi som omhandlet i artikel 349 i TEUF og de mindre øer i Det Ægæiske Hav som defineret i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 229/2013.

Ændringsforslag    376

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Finansiel støtte fra Unionen til oplysningsforanstaltninger og salgsfremstød som omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra g) og h), må højst udgøre 50 % af de støtteberettigede udgifter.

6.  Finansiel støtte fra Unionen til oplysningsforanstaltninger og salgsfremstød som omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra g) og h), må højst udgøre 50 % af de støtteberettigede udgifter. Medlemsstaterne kan etablere en differentiering ud fra virksomhedernes størrelse med henblik på at maksimere støtten til små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag    377

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De berørte medlemsstater fastsætter i deres strategiske planer en mindstesats for andelen af udgifter til aktioner vedrørende beskyttelse af miljøet, tilpasning til klimaændringer, forbedring af produktionssystemers og -processers bæredygtighed, mindskelse af den europæiske vinsektors miljøpåvirkning, energibesparelser og forbedring af den samlede energieffektivitet i vinsektoren.

4.  De berørte medlemsstater sikrer i deres strategiske planer, at mindst 5 % af udgifterne øremærkes, eller mindst én aktion gennemføres, for at opfylde målsætningerne om beskyttelse af miljøet, tilpasning til klimaændringer, forbedring af produktionssystemers og -processers bæredygtighed, mindskelse af den europæiske vinsektors miljøpåvirkning, energibesparelser og forbedring af den samlede energieffektivitet i vinsektoren i overensstemmelse med de i artikel 51, stk. 1, litra aa), b) og f), fastsatte mål.

Ændringsforslag    378

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Alle nationale programmer, der er godkendt inden ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden], reguleres i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1308/2013 indtil deres udløbsdato.

Ændringsforslag    379

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De i artikel 82, stk. 3, omhandlede medlemsstater fastlægger i deres strategiske planer, en eller flere af de i artikel 60 omhandlede interventionstyper til forfølgelse af de i stk. 1 valgte målsætninger. De fastlægger interventionerne inden for de valgte interventionstyper. De i artikel 82, stk. 3, omhandlede medlemsstater begrunder i deres strategiske planer deres valg af målsætninger samt interventionstyper og interventioner til forfølgelse af disse målsætninger.

2.  De i artikel 82, stk. 3, omhandlede medlemsstater fastlægger i deres strategiske planer, en eller flere af de i artikel 60 omhandlede interventionstyper til forfølgelse af de i stk. 1 valgte målsætninger. De fastlægger interventionerne inden for de valgte interventionstyper. De i artikel 82, stk. 3, omhandlede medlemsstater begrunder i deres strategiske planer deres valg af målsætninger samt interventionstyper og interventioner til forfølgelse af disse målsætninger uden at være forpligtet til at gennemføre den forudgående evaluering eller den strategiske miljøvurdering som omhandlet i artikel 103, stk. 1, eller SWOT-analysen som omhandlet i artikel 103, stk. 2.

Ændringsforslag    380

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  mindskelse af de miljømæssige virkninger af og bidrag til klimaindsatsen i forbindelse med olivendyrkning jf. de specifikke målsætninger i artikel 6, stk. 1, litra d) og e)

c)  mindskelse af de miljømæssige virkninger af og bidrag til klimaindsatsen samt tilpasning til og modvirkning af klimaændringer i forbindelse med olivendyrkning, jf. de specifikke målsætninger i artikel 6, stk. 1, litra d) og e)

Ændringsforslag    381

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  forbedring af kvaliteten af olivenolie og spiseoliven, jf. den specifikke målsætning i artikel 6, stk. 1, litra f)

d)  forbedring af kvaliteten af olivenolie og spiseoliven, jf. den specifikke målsætning i artikel 6, stk.1, litra b) og f)

Ændringsforslag    382

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  kriseforebyggelse og -styring, der har til formål at forbedre modstandsdygtigheden over for skadedyr og håndtere kriser på markedet for olivenolie og spiseoliven, i henhold til den i artikel 6, stk. 1, litra h), omhandlede specifikke målsætning.

f)  kriseforebyggelse og -styring, der har til formål at forbedre modstandsdygtigheden over for skadegørere og håndtere kriser på markedet for olivenolie og spiseoliven, i henhold til den i artikel 6, stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede specifikke målsætning.

Ændringsforslag    383

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med henblik på at opfylde målsætningerne i artikel 56 fastsætter de i artikel 82, stk. 4, omhandlede medlemsstater i deres strategiske planer en eller flere af de i artikel 60 omhandlede interventionstyper. De fastlægger interventionerne inden for de valgte interventionstyper.

1.  Med henblik på at opfylde målsætningerne i artikel 56 fastsætter de i artikel 82, stk. 4, omhandlede medlemsstater i deres strategiske planer en eller flere af de i artikel 60 omhandlede interventionstyper, som afgrænses på medlemsstatsplan. De fastlægger interventionerne inden for de valgte interventionstyper.

Ændringsforslag    384

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De interventioner, som de i artikel 82, stk. 4, omhandlede medlemsstater vælger, gennemføres af producentorganisationer og/eller sammenslutninger af producentorganisationer, der er anerkendt under forordning (EU) nr. 1308/2013, ved hjælp af godkendte driftsprogrammer. Med henblik herpå finder artikel 61 og 62 i denne forordning anvendelse.

2.  De interventioner, som de i artikel 82, stk. 4, omhandlede medlemsstater vælger, gennemføres af producentorganisationer og/eller sammenslutninger af producentorganisationer og/eller brancheorganisationer, der er anerkendt under forordning (EU) nr. 1308/2013, ved hjælp af godkendte driftsprogrammer. Med henblik herpå finder artikel 61 og 62 i denne forordning anvendelse.

Ændringsforslag    385

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Som en undtagelse fra stk. 2 kan de i artikel 82, stk. 4, omhandlede medlemsstater overdrage gennemførelsen af operationelle programmer til anerkendte brancheorganisationer i henhold til artikel 157 i forordning (EU) nr. 1308/2013, hvis disse organisationer allerede gennemfører et tilsvarende program i henhold til forordning (EU) nr. 1308/2013.

Ændringsforslag    386

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  75 % af de udgifter, der reelt er afholdt, for interventionstyper som omhandlet i artikel 60, stk. 1, litra f) og h), hvis driftsprogrammet gennemføres i mindst tre tredjelande eller ikkeproducerende medlemsstater af producentorganisationer fra mindst to producerende medlemsstater, og 50 % af de udgifter, der reelt er afholdt, hvis denne betingelse for denne intervention ikke er opfyldt.

d)  85 % af de udgifter, der reelt er afholdt, for interventionstyper som omhandlet i artikel 60, stk. 1, litra f) og h), hvis driftsprogrammet gennemføres i mindst tre tredjelande eller ikkeproducerende medlemsstater af producentorganisationer eller sammenslutninger af producentorganisationer fra mindst to producerende medlemsstater, og 50 % af de udgifter, der reelt er afholdt, hvis denne betingelse for denne intervention ikke er opfyldt.

Ændringsforslag    387

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  For så vidt angår øområder forhøjes de ovennævnte procentsatser med 10 %.

Ændringsforslag    388

Forslag til forordning

Artikel 58 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne sikrer supplerende finansiering op til 50 % af de omkostninger, der ikke dækkes af den finansielle støtte fra Unionen.

udgår

Ændringsforslag    389

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne forfølger en eller flere af følgende målsætninger for andre sektorer som omhandlet i artikel 39, stk.1, litra f):

I henhold til artikel 5 og 6 forfølger medlemsstaterne en eller flere af følgende målsætninger for andre sektorer som omhandlet i artikel 39, stk.1, litra f):

Ændringsforslag    390

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  produktionsplanlægning, tilpasning af produktionen til efterspørgslen, navnlig hvad angår kvalitet og mængde, optimering af produktionsomkostningerne og afkast på investeringer samt stabilisering af producentpriserne i henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra a), b), c) og litra i), omhandlede specifikke målsætninger

a)  produktionsplanlægning, tilpasning af produktionen til efterspørgslen, navnlig hvad angår kvalitet, mængde og diversitet, optimering af produktionsomkostningerne og afkast på investeringer samt stabilisering af producentpriserne i henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra a), b), c) og litra i), omhandlede specifikke målsætninger

Ændringsforslag    391

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  koncentration af udbuddet og afsætningen af produkter på markedet i henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra a) og c), omhandlede specifikke målsætninger

b)  koncentration af udbuddet og afsætningen af produkter på markedet samt fremme af kollektive kontraktforhandlinger i henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra a) og c), omhandlede specifikke målsætninger

Ændringsforslag    392

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  forskning og udvikling af bæredygtige produktionsmetoder, herunder modstandsdygtighed over for skadedyr samt innovativ praksis produktionsmetoder, der fremmer den økonomiske konkurrenceevne og markedsudviklingen, i henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra a), c) og i), omhandlede specifikke målsætninger

c)  anvendelse, forskning og udvikling af bæredygtige produktionsmetoder, herunder modstandsdygtighed over for skadegørere og dyresygdomme og over for klimaændringer, genetisk mangfoldighed, beskyttelse af jordbunden, forbedring af biosikkerheden og reduktion af antimikrobielle stoffer samt innovativ praksis og produktionsmetoder, der fremmer den langsigtede økonomiske konkurrenceevne og markedsudviklingen i henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra a), c), d), e), f) og i), omhandlede specifikke målsætninger

Ændringsforslag    393

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  fremme, udvikling og gennemførelse af produktionsmetoder, der tager hensyn til miljøet, dyrevelfærdsstandarder, miljøvenlige dyrknings- og produktionsmetoder, der er modstandsdygtige over for skadedyr, produktionsmetoder, miljøvenlig anvendelse og forvaltning af biprodukter og affald samt bæredygtig anvendelse af naturressourcer, navnlig beskyttelse af vand, jord og andre naturressourcer, i henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra e) og f), omhandlede specifikke målsætninger

d)  fremme, udvikling og gennemførelse af produktionsmetoder, der tager hensyn til miljøet, dyrevelfærdsstandarder, miljøvenlige dyrknings- og produktionsmetoder, der er modstandsdygtige over for skadegørere, modstandsdygtighed over for dyresygdomme, produktionsmetoder, miljøvenlig anvendelse og forvaltning af biprodukter og affald samt bæredygtig anvendelse af naturressourcer, navnlig beskyttelse af vand, jord og andre naturressourcer, emissionsreduktion og øget energieffektivitet, i henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra e) og f), omhandlede specifikke målsætninger

Ændringsforslag    394

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  bidrag til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer i henhold til den i artikel 6, stk. 1, litra d), omhandlede specifikke målsætning

e)  bidrag til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, herunder forebyggelse og forvaltning af tropiske og zoonotiske sygdomme, i henhold til den i artikel 6, stk. 1, litra d), omhandlede specifikke målsætning

Ændringsforslag    395

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  fremme af produkters handelsværdi og kvalitet, herunder forbedring af produktkvalitet og udvikling af produkter med beskyttet oprindelsesbetegnelse, beskyttet geografisk betegnelse eller produkter omfattet af en national kvalitetsordning i henhold til den i artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede specifikke målsætning

f)  fremme af produkters handelsværdi og kvalitet, herunder forbedring af produktkvalitet og markedssegmentering og udvikling af produkter med beskyttet oprindelsesbetegnelse, beskyttet geografisk betegnelse eller produkter omfattet af en national kvalitetsordning i henhold til den i artikel 6, stk. 1, litra b), omhandlede specifikke målsætning

Ændringsforslag    396

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  salgsfremstød for og markedsføring af produkter i en eller flere sektorer som omhandlet i artikel 40, stk. 1, litra f), i henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra b), og c), omhandlede specifikke målsætninger

g)  salgsfremstød for og markedsføring af produkter i en eller flere sektorer som omhandlet i artikel 39, stk. 1, litra f), i henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra b) og c), omhandlede specifikke målsætninger

Ændringsforslag    397

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  kriseforebyggelse og risikostyring, der har til formål at forhindre og håndtere kriser på markedet i en eller flere af de i artikel 39, stk. 1, litra f), omhandlede sektorer i henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede specifikke målsætninger.

h)  kriseforebyggelse og risikoafhjælpning og -styring, der har til formål at forhindre og håndtere kriser på markedet i en eller flere af de i artikel 39, stk. 1, litra f), omhandlede sektorer i henhold til de i artikel 6, stk. 1, litra a), b) og c), omhandlede specifikke målsætninger.

Ændringsforslag    398

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  forebyggelse af angreb fra rovdyrarter på kvægbesætninger

Ændringsforslag    399

Forslag til forordning

Artikel 59 – stk. 1 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

hb)  fremme af Unionens strategi for fremme af proteinafgrøder, navnlig foder og bælgplanter.

Ændringsforslag    400

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvad angår de i artikel 59, stk. 1, litra a)-g), omhandlede målsætninger, vælger medlemsstaterne i deres strategiske planer en eller flere af følgende interventionstyper:

1.  Hvad angår de i artikel 56, stk. 1, litra a)-f), og i artikel 59, stk. 1, litra a)-g), omhandlede målsætninger, vælger medlemsstaterne i deres strategiske planer en eller flere af følgende interventionstyper:

Ændringsforslag    401

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  jordbevarelse, herunder at øge jordens kulstofindhold

i)  jordbevarelse, herunder forebyggelse af jordforringelse og forøgelse af jordens kulstofbinding

Ændringsforslag    402

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  forbedring af anvendelsen og forvaltningen af vand, herunder vandbesparelse og dræning

ii)  forbedring af anvendelsen og den forsvarlige forvaltning af vand, herunder vandbesparelse og dræning, der bidrager til at bevare vandreserverne

Ændringsforslag    403

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv)  energibesparelse og øget energieffektivitet

iv)  energibesparelse og øget energieffektivitet, herunder anvendelsen af vedvarende energikilder såsom bæredygtig anvendelse af restprodukter fra landbruget

Ændringsforslag    404

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – litra a – nr. iv (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iva)  reduktion af forurenende gasser og drivhusgasemissioner

Ændringsforslag    405

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

v)  økologisk emballage

v)  økologisk emballage og begrænsning af emballageaffald

Ændringsforslag    406

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – litra a – nr. vi

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

vi)  dyresundhed og dyrevelfærd

vi)  biosikkerhed, beskyttelse af dyresundhed og dyrevelfærd

Ændringsforslag    407

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – litra a – nr. vii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

viia)  forebyggelse og forvaltning af tropiske og zoonotiske sygdomme

Ændringsforslag    408

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – litra a – nr. viiii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

viii)  forbedring af modstandsdygtigheden over for skadedyr

viii)  forbedring af modstandsdygtigheden over for skadegørere gennem forvaltningspraksis og bekæmpelse af dyresygdomme

Ændringsforslag    409

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – litra a – nr. ix

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ix)  reduktion af risici og virkninger fra anvendelsen af pesticider

ix)  reduktion af risici og virkninger fra anvendelsen af pesticider samt mindsket afhængighed af pesticider

Ændringsforslag    410

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – litra a – nr. x

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

x)  etablering og sikring af levesteder, der er gunstige for biodiversiteten

x)  etablering og sikring af levesteder, der er gunstige for biodiversiteten, og fremme af lokale sorter

Ændringsforslag    411

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – litra a – nr. x a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

xa)  reduktion af anvendelsen af antimikrobielle stoffer

Ændringsforslag    412

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – litra a – nr. x b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

xb)  forbedring af betingelserne for dyrkning, høst og levering af produktionen

Ændringsforslag    413

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – litra a – nr. x c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

xc)  foranstaltninger vedrørende opfølgning af, kendskab til og overvågning af markeder

Ændringsforslag    414

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – litra a – nr. x d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

xd)  forebyggelse af angreb fra rovdyrarter på kvægbesætninger

Ændringsforslag    415

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  rådgivningstjenester og teknisk bistand, navnlig hvad angår tilpasning til og modvirkning af klimaændringer

b)  rådgivningstjenester og teknisk bistand, navnlig hvad angår biodiversitet, tilpasning til og modvirkning af klimaændringer, bekæmpelse af og forbedring af modstandsdygtigheden over for skadegørere og dyresygdomme samt forbedret produktkvalitet

Ændringsforslag    416

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  integreret produktion

Ændringsforslag    417

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  aktioner til forbedring af bæredygtigheden og effektiviteten i forbindelse med transport og oplagring af produkter i en eller flere af de i artikel 40, stk. 1, litra f), omhandlede sektorer

e)  aktioner til forbedring af bæredygtigheden og effektiviteten i forbindelse med transport og oplagring af produkter i en eller flere af de i artikel 39, stk. 1, litra f), omhandlede sektorer

Ændringsforslag    418

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  gennemførelse af sporbarheds- og certificeringssystemer, navnlig overvågning af kvaliteten af produkter, der sælges til slutbrugere.

h)  gennemførelse af sporbarhed gennem hele produktionskæden og certificeringssystemer, navnlig overvågning af kvaliteten af produkter, der sælges til slutbrugere, herunder sporbarheden af oprindelsen af oliven og olivenolie i de forskellige faser af produktionskæden samt oplysninger om produktionsmetoder

Ændringsforslag    419

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  gennemførelse af tredjelandes plante- og dyresundhedsprotokoller.

Ændringsforslag    420

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvad angår den i artikel 59, stk. 1, litra h), omhandlede målsætning, vælger medlemsstaterne i deres strategiske planer en eller flere af følgende interventionstyper:

2.  Hvad angår den i artikel 56, stk. 1, litra f), og i artikel 59, stk. 1, litra h), omhandlede målsætning, vælger medlemsstaterne i deres strategiske planer en eller flere af følgende interventionstyper:

Ændringsforslag    421

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  investeringer i materielle og immaterielle aktiver med henblik på en mere effektiv forvaltning af de mængder, der bringes i omsætning

b)  investeringer i materielle og immaterielle aktiver med henblik på en mere effektiv forvaltning af de mængder, der bringes i omsætning, samt en bedre tilpasning af udbuddet til efterspørgslen

Ændringsforslag    422

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  kollektiv oplagring af produkter produceret af producentorganisationen eller dennes medlemmer

c)  kollektiv oplagring af produkter produceret af producentorganisationen eller dennes medlemmer samt forarbejdning af produkter for at gøre dem lettere at oplagre

Ændringsforslag    423

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  genplantning af frugtplantager, hvis det er nødvendigt efter en obligatorisk rydning af sundheds- eller plantesundhedsårsager efter ordre fra medlemsstatens kompetente myndighed eller med henblik på tilpasning til klimaændringer

d)  genplantning af frugtplantager eller olivenlunde, hvis det er nødvendigt efter en obligatorisk rydning af sundheds- eller plantesundhedsårsager efter ordre fra medlemsstatens kompetente myndighed eller med henblik på tilpasning til klimaændringer

Ændringsforslag    424

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  støtteforanstaltninger vedrørende dyresundhed og dyrevelfærd

Ændringsforslag    425

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  udskiftning af kvægbestanden efter lovpligtig slagtning af sundhedsmæssige årsager eller som følge af tab i forbindelse med naturkatastrofer

Ændringsforslag    426

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 2 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dc)  forbedring af de genetiske ressourcer

Ændringsforslag    427

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 2 – litra d d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

dd)  forlængelse af den obligatoriske pause på bedriften af sundhedsmæssige årsager efter kriser med dyresygdomme

Ændringsforslag    428

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Medlemsstaterne sikrer, at interventioner knyttet til den i artikel 59, stk. 1, litra h), omhandlede målsætning ikke overstiger en tredjedel af de samlede udgifter under producentorganisationers og/eller sammenslutninger af producentorganisationers driftsprogrammer.

7.  Medlemsstaterne sikrer, at interventioner knyttet til den i artikel 59, stk. 1, litra h), omhandlede målsætning ikke overstiger 50 % af de samlede udgifter under producentorganisationers og/eller sammenslutninger af producentorganisationers driftsprogrammer.

Ændringsforslag    429

Forslag til forordning

Artikel 62 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Driftsfonde

Producentorganisationernes driftsfonde

Ændringsforslag    430

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Den i stk. 1 fastsatte grænse på 50 % hæves til 60 % for de producentorganisationer eller sammenslutninger af producentorganisationer, der er anerkendt i henhold til forordning (EU) nr. 1308/2013, og gælder for de første fem år efter det år, hvor organisationen eller sammenslutningen blev anerkendt, og for producentorganisationer, der udelukkende opererer i områder med naturbetingede begrænsninger.

Ændringsforslag    431

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  miljø-, klima- og andre forvaltningsforpligtelser

a)  miljømæssig bæredygtighed i landbruget, foranstaltninger til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer og andre forvaltningsforpligtelser

Ændringsforslag    432

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  etablering af unge landbrugere og etablering af virksomheder i landdistrikterne

e)  etablering af unge landbrugere, nye landbrugere og bæredygtig etablering og udvikling af virksomheder i landdistrikterne

Ændringsforslag    433

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  kvinder i landdistrikterne

Ændringsforslag    434

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  videnudveksling og information.

h)  videnudveksling og information og

Ændringsforslag    435

Forslag til forordning

Artikel 64 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  installation af digitale teknologier.

Ændringsforslag    436

Forslag til forordning

Artikel 65 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Miljø-, klima- og andre forvaltningsforpligtelser

Miljømæssig bæredygtighed i landbruget, foranstaltninger til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer og andre forvaltningsforpligtelser

Ændringsforslag    437

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne kan yde betalinger for miljø-, klima- og andre forvaltningsforpligtelser på de betingelser, der er fastsat i denne artikel, og som yderligere præciseret i de strategiske planer.

1.  Medlemsstaterne kan yde betalinger for miljømæssigt bæredygtige praksisser i landbruget, modvirkning af og tilpasning til klimaændringer, herunder forebyggelse af naturskabte risici, og andre forvaltningsforpligtelser, eksempelvis skovbrug, beskyttelse og forbedring af genetiske ressourcer samt dyresundhed og dyrevelfærd, på de betingelser, der er fastsat i denne artikel, og som yderligere præciseret i de strategiske planer.

Ændringsforslag    438

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne kan stille støtte under denne interventionstype til rådighed på hele deres område i overensstemmelse med nationale, regionale eller lokale behov.

3.  Medlemsstaterne stiller støtte under denne interventionstype til rådighed på hele deres område i overensstemmelse med nationale, regionale eller lokale behov. Støtten må ikke overstige de maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag IXa a.

Ændringsforslag    439

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne yder kun betalinger til landbrugere og andre støttemodtagere, som frivilligt forpligter sig til at forvalte forpligtelser, der anses for at være gavnlige med henblik på opfyldelse af de i artikel 6, stk. 1, omhandlede specifikke målsætninger.

4.  Medlemsstaterne yder kun betalinger til landbrugere, grupper af landbrugere og andre forvaltere af jord, som frivilligt forpligter sig til at forvalte forpligtelser, eksempelvis passende beskyttelse af vådområder og organisk jord, der anses for at være gavnlige med henblik på opfyldelse af de i artikel 6, stk. 1, relevante omhandlede specifikke målsætninger. Der kan gives første prioritet til ordninger, som specifikt er rettet mod at håndtere lokale miljøforhold og -behov, og som, hvor det er hensigtsmæssigt, bidrager til opfyldelsen af målsætningerne i lovgivningen i bilag XI.

Ændringsforslag    440

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  går ud over minimumskravene til brug af gødningsstoffer og plantebeskyttelsesmidler samt andre obligatoriske krav indført under EU-retten

b)  går ud over de relevante minimumskrav til brug af gødningsstoffer og plantebeskyttelsesmidler, dyrevelfærd, forebyggelse af antimikrobiel resistens samt andre relevante obligatoriske krav indført under EU-retten

Ændringsforslag    441

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  er forskellig fra de forpligtelser, for hvilke der ydes støtte i henhold til artikel 28.

d)  er forskellig fra eller supplerer de forpligtelser, for hvilke der ydes støtte i henhold til artikel 28, idet det samtidig sikres, at der ikke ydes dobbeltfinansiering.

Ændringsforslag    442

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Medlemsstaterne kompenserer støttemodtagerne for omkostninger, de har afholdt, og tabt indkomst som følge af de påtagne forpligtelser. Om nødvendigt kan de også dække transaktionsomkostninger. I behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstaterne yde støtte som en fast procentsats eller et engangsbeløb pr. enhed. Betalingerne ydes på årsbasis.

6.  Medlemsstaterne kompenserer støttemodtagerne for omkostninger, de har afholdt, og tabt indkomst som følge af de påtagne forpligtelser. Medlemsstaterne yder også støttemodtagerne et økonomisk incitament, og om nødvendigt kan de også dække transaktionsomkostninger. I behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstaterne yde støtte som en fast procentsats eller et engangsbeløb pr. enhed eller pr. dyr, bistade eller anden fastsat enhed. Betalingerne ydes på årsbasis.

Ændringsforslag    443

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6 a.  Betalingsniveauet varierer alt efter ambitionsniveauet for bæredygtighed for hver enkelt metode eller metodesæt på grundlag af ikkediskriminerende kriterier for at give et effektivt incitament til deltagelse. Medlemsstaterne kan også differentiere betalingerne under hensyntagen til karakteren af de begrænsninger, der påvirker landbrugsaktiviteterne som følge af de indgåede forpligtelser, og med udgangspunkt i de forskellige driftssystemer.

Ændringsforslag    444

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Medlemsstaterne kan fremme og støtte kollektive ordninger og resultatorienterede betalingsordninger med henblik på at tilskynde landbrugere til betydeligt at forbedre miljøkvaliteten på en større skala og på en målbar måde.

7.  Medlemsstaterne kan fremme og støtte frivillige kollektive ordninger og en kombination af forvaltningsforpligtelser i form af lokalt ledede ordninger samt resultatorienterede betalingsordninger, herunder gennem en territoriel tilgang, med henblik på at tilskynde landbrugere og grupper af landbrugere til betydeligt at forbedre miljøkvaliteten på en større skala og på en målbar måde. De iværksætter alle de nødvendige tiltag med hensyn til rådgivning, uddannelse og videnoverførsel for at bistå landbrugere, som ændrer deres produktionssystem.

Ændringsforslag    445

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Forpligtelser skal indgås for en periode på fem til syv år. Hvor det er nødvendigt for at opnå eller fastholde visse miljømæssige fordele, der søges opnået, kan medlemsstaterne imidlertid fastsætte en længere periode i deres strategiske planer for bestemte typer forpligtelser, herunder om de årlige forlængelser efter afslutningen af den indledende periode. I ekstraordinære og behørigt begrundede tilfælde og for nye forpligtelser, som følger direkte efter den forpligtelse, der er blevet forvaltet i den indledende periode, kan medlemsstaterne fastsætte en kortere periode i deres strategiske planer.

8.  Forpligtelser skal normalt indgås for en periode på fem til syv år. Hvor det er nødvendigt for at opnå eller fastholde visse miljømæssige fordele, der søges opnået, kan medlemsstaterne imidlertid, herunder ved at tage hensyn til skovbrugets langsigtede karakter, fastsætte en længere periode i deres strategiske planer for bestemte typer forpligtelser, herunder om de årlige forlængelser efter afslutningen af den indledende periode. I behørigt begrundede tilfælde og for nye forpligtelser, som følger direkte efter den forpligtelse, der er blevet forvaltet i den indledende periode, kan medlemsstaterne fastsætte en kortere periode i deres strategiske planer.

Ændringsforslag    446

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Hvis der under denne interventionstype ydes støtte til miljø- og klimavenlige landbrugsforpligtelser, forpligtelser til at overgå til eller opretholde økologiske landbrugsmetoder og metoder som defineret i forordning (EF) nr. 834/2007 og miljø- og klimavenligt skovbrug, fastsætter medlemsstaten en betaling pr. hektar.

9.  Hvis der under denne interventionstype ydes støtte til miljø- og klimavenlige landbrugsforpligtelser, herunder forpligtelser til at overgå til eller opretholde økologiske landbrugsmetoder og metoder som defineret i forordning (EF) nr. 834/2007, integreret bekæmpelse af skadegørere, beskyttelse af skovlandbrugssystemer og miljø- og klimavenligt skovbrug, fastsætter medlemsstaten en betaling pr. hektar.

Ændringsforslag    447

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10.  Medlemsstaterne sikrer, at personer, der gennemfører operationer under denne interventionstype, har adgang til den viden og de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre sådanne operationer.

10.  Medlemsstaterne sikrer, at personer, der gennemfører operationer under denne interventionstype, har den relevante viden og de relevante oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre sådanne operationer, og at der stilles passende uddannelse til rådighed for dem, der har brug for det, samt adgang til specialistviden for at bistå landbrugere, som forpligter sig til at ændre deres produktionssystemer.

Ændringsforslag    448

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne kan yde støtte til naturbetingede eller andre områdespecifikke begrænsninger på de betingelser, der er fastsat i denne artikel, og som yderligere præciseret i de strategiske planer med henblik på at bidrage til opfyldelsen af de i artikel 6, stk. 1, omhandlede specifikke målsætninger.

1.  Medlemsstaterne kan yde støtte til naturbetingede eller andre områdespecifikke begrænsninger, herunder bjergområder og øområder, på de betingelser, der er fastsat i denne artikel, og som yderligere præciseret i de strategiske planer med henblik på at bidrage til opfyldelsen af de i artikel 6, stk. 1, relevante omhandlede specifikke målsætninger.

Ændringsforslag    449

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Disse betalinger ydes til egentlige landbrugere for arealer, der er udpeget i medfør af artikel 32 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

2.  Disse betalinger ydes til aktive landbrugere for arealer, der er udpeget i medfør af artikel 32 i forordning (EU) nr. 1305/2013, og krigsramte områder i Republikken Kroatien.

Ændringsforslag    450

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  I tilfælde af en juridisk person eller en gruppe af fysiske eller juridiske personer kan medlemsstaterne anvende støtten på medlemmerne af disse juridiske personer eller grupper, hvis den nationale lovgivning giver de enkelte medlemmer mulighed for at påtage sig rettigheder og forpligtelser i lighed med de enkelte landbrugere, der har status som ledere af en bedrift, især hvad angår deres økonomiske, sociale og skattemæssige status, forudsat at de har bidraget til at styrke landbrugsstrukturerne for de pågældende juridiske personer eller grupper.

Ændringsforslag    451

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne yder kun betalinger under denne interventionstype med henblik på at kompensere støttemodtagere for alle eller dele af de ekstraomkostninger, de har afholdt, og tabt indkomst relateret til naturbetingede eller andre områdespecifikke begrænsninger i det berørte område.

3.  Medlemsstaterne yder kun betalinger under denne interventionstype med henblik på at kompensere støttemodtagere for alle eller dele af de ekstraomkostninger, de har afholdt, og tabt indkomst relateret til naturbetingede eller andre områdespecifikke begrænsninger i det berørte område. De kan også yde støttemodtagerne et økonomisk incitament til at fortsætte landbruget i disse områder. Støttebeløbet kan justeres under hensyntagen til, hvor alvorlige de naturbetingede begrænsninger er, der påvirker landbrugsaktiviteterne og landbrugssystemet. Betalingerne kan eventuelt også ske under hensyntagen til socioøkonomiske og miljømæssige faktorer. Medlemsstaterne sikrer, at beregningerne er passende, præcise og foretaget i forvejen ved hjælp af en rimelig beregningsmetode.

Ændringsforslag    452

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Betalinger ydes årligt pr. hektar.

5.  Betalinger ydes årligt pr. hektar og begrænses til de minimums- og maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag IXa a.

Ændringsforslag    453

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne kan yde betalinger for områdespecifikke ulemper, som er pålagt begrænsninger som følge af krav, der udspringer af gennemførelsen af direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF eller direktiv 2000/60/EF, på de betingelser, der er fastsat i denne artikel, og som yderligere præciseret i de strategiske planer med henblik på at bidrage til opfyldelsen af de i artikel 6, stk.1, omhandlede specifikke målsætninger.

1.  Medlemsstaterne kan yde betalinger for områdespecifikke ulemper, som er pålagt begrænsninger som følge af krav, der udspringer af gennemførelsen af direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF eller direktiv 2000/60/EF, på de betingelser, der er fastsat i denne artikel, og som yderligere præciseret i de strategiske planer med henblik på at bidrage til opfyldelsen af de i artikel 6, stk. 1, relevante omhandlede specifikke målsætninger.

Ændringsforslag    454

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Disse betalinger kan ydes til landbrugere, skovbrugere og andre arealforvaltere for områder med de i stk. 1 omhandlede ulemper.

2.  Disse betalinger kan ydes til landbrugere, grupper af landbrugere, skovejere og grupper af skovejere. I behørigt begrundede tilfælde kan betalinger også ydes til andre arealforvaltere.

Ændringsforslag    455

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  I tilfælde af en juridisk person eller en gruppe af fysiske eller juridiske personer kan medlemsstaterne anvende støtten på medlemmerne af disse juridiske personer eller grupper, hvis den nationale lovgivning giver de enkelte medlemmer mulighed for at påtage sig rettigheder og forpligtelser i lighed med de enkelte landbrugere, der har status som ledere af en bedrift, især hvad angår deres økonomiske, sociale og skattemæssige status, forudsat at de har bidraget til at styrke landbrugsstrukturerne for de pågældende juridiske personer eller grupper.

Ændringsforslag    456

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  for begrænsninger, der er afledt af direktiv 2000/60/EF, kun i forbindelse med ulemper som følge af krav, der går ud over de relevante lovgivningsbestemte forvaltningskrav, dog med undtagelse LF 2 som omhandlet i bilag III, og GLM-normer som fastsat i kapitel I i afdeling 2 i dette afsnit, og de betingelser for bevarelse af et landbrugsareal, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), i denne forordning.

b)  for begrænsninger, der er afledt af direktiv 2000/60/EF, kun i forbindelse med ulemper som følge af krav, der går ud over de relevante lovgivningsbestemte forvaltningskrav, dog med undtagelse LF 1 som omhandlet i bilag III, og GLM-normer som fastsat i kapitel I i afdeling 2 i dette afsnit, og de betingelser for bevarelse af et landbrugsareal, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), i denne forordning.

Ændringsforslag    457

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Betalinger ydes årligt pr. hektar.

6.  Betalinger ydes årligt pr. hektar og begrænses til de maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag IXa a.

Ændringsforslag    458

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Er det sandsynligt, at en investeringsoperation vil have negative virkninger på miljøet, er dens berettigelse til støtte fra ELFUL betinget af en vurdering af den forventede miljøpåvirkning, som foretages i overensstemmelse med den særlovgivning, der gælder for den pågældende investeringstype.

Ændringsforslag    459

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne yder under denne interventionstype kun støtte til materielle og immaterielle investeringer, der bidrager til opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede specifikke målsætninger. Støtte til skovbrugssektoren ydes i henhold til en skovforvaltningsplan eller et lignende instrument.

2.  Medlemsstaterne yder under denne interventionstype kun støtte til materielle og immaterielle investeringer, herunder også i kollektiv form, der bidrager til opfyldelsen af de i artikel 6 relevante omhandlede specifikke målsætninger. Støtte til skovbrugssektoren ydes i henhold til en skovforvaltningsplan, som omfatter et krav om plantning af arter, der er tilpasset til lokale økosystemer, eller et lignende instrument i forbindelse med bedrifter over en vis størrelse, som fastlægges af medlemsstaterne.

Ændringsforslag    460

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne kan prioritere investeringer, der foretages af unge landbrugere i henhold til denne artikel.

Ændringsforslag    461

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  køb af dyr, etårige planter og udplantning heraf, hvis det ikke er med det formål at genoprette land- eller skovbrugspotentialet efter en naturkatastrofe eller katastrofale hændelser

d)  køb af dyr, med undtagelse af dyr, der anvendes i stedet for maskiner i forbindelse med landskabsbevarelse og beskyttelse mod store rovdyr

Ændringsforslag    462

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  køb af etårige planter og udplantning heraf, hvis det ikke er med det formål at genoprette land- eller skovbrugspotentialet efter en naturkatastrofe eller katastrofale hændelser

Ændringsforslag    463

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  investeringer i kunstvanding, som ikke er i overensstemmelse med opfyldelse af målet om god tilstand i vandområder som omhandlet i artikel 4, stk. 1, i direktiv 2000/60/EF, herunder udvidelsen af kunstvanding, der påvirker vandområder, hvis status er fastslået som mindre end god i den relevante vandområdeplan

udgår

Ændringsforslag    464

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  investeringer i større infrastrukturprojekter, der ikke er en del af de lokale udviklingsstrategier

g)  investeringer i større infrastrukturprojekter, der ikke er en del af de lokale udviklingsstrategier; medlemsstaterne kan også foreskrive specifikke undtagelser vedrørende investeringer i bredbånd, hvis der er opstillet klare kriterier, der sikrer komplementaritet med støtte under andre EU-instrumenter

Ændringsforslag    465

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  investeringer, som ikke er i overensstemmelse med lovgivningen om dyresundhed og dyrevelfærd eller med direktiv 91/676/EØF

Ændringsforslag    466

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

hb)  investeringer i bioenergiproduktion, der ikke er i overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i direktivet om vedvarende energi.

Ændringsforslag    467

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Uanset første afsnit, litra a) til h), kan medlemsstaterne foreskrive undtagelser i øområder, herunder i den yderste periferi, med henblik på at imødegå de ulemper, der er forbundet med ø-karakteren og den afsides beliggenhed.

Ændringsforslag    468

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne begrænser deres støtte til maksimalt 75 % af de støtteberettigede omkostninger.

Medlemsstaterne begrænser deres støtte til den maksimale andel af de støtteberettigede omkostninger, der er fastsat i bilag IXa a.

Ændringsforslag    469

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  skovrejsning og ikkeproduktive investeringer knyttet til de specifikke miljø- og klimamålsætninger omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f)

a)  skovrejsning, etablering af skovlandbrugssystemer og ikkeproduktive investeringer, herunder jordsammenlægning, knyttet til de specifikke miljø- og klimamålsætninger omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f)

Ændringsforslag    470

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  investeringer i genoprettelse af land- eller skovbrugspotentialet efter en naturkatastrofe eller katastrofale hændelser og investeringer i passende præventive aktioner i skovene og i landdistriktsmiljøet.

c)  investeringer i genoprettelse af land- eller skovbrugspotentialet, som er skadet efter brande og andre naturkatastrofer eller katastrofale hændelser, herunder storme, oversvømmelser, skadegørere og sygdom, samt genoprettelse af skove ved minerydning, og investeringer i passende præventive aktioner i skovene og i landdistriktsmiljøet samt investeringer i opretholdelsen af skovenes sundhed.

Ændringsforslag    471

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  investeringer i innovative produktionsteknikker og -systemer, der samtidig bidrager til opfyldelse af målsætningerne i artikel 6, stk. 1, litra a), b), d), e) og f)

Ændringsforslag    472

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  investeringer i beskyttelse af besætninger mod rovdyr

Ændringsforslag    473

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cc)  investeringer i regionerne i den yderste periferi og områder med naturbetingede begrænsninger, herunder bjerg- og øområder

Ændringsforslag    474

Forslag til forordning

Artikel 68 – stk. 4 – afsnit 2 – litra c d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cd)  investeringer knyttet til dyrevelfærd.

Ændringsforslag    475

Forslag til forordning

Artikel 68 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 68a

 

Investeringer i kunstvandingsanlæg

 

1.   Med forbehold af nærværende forordnings artikel 68 er det i forbindelse med kunstvanding i nye og eksisterende kunstvandingsområder og dræningsområder kun investeringer, der opfylder betingelserne i denne artikel, der betragtes som støtteberettigede udgifter.

 

2.   Kommissionen skal være informeret om en vandområdeplan, der kræves i henhold til direktiv 2000/60/EF, for hele det område, hvor investeringen skal foretages, samt for alle andre områder, hvor miljø kan blive påvirket af investeringen. De foranstaltninger, der i overensstemmelse med artikel 11 i ovennævnte direktiv iværksættes under vandområdeplanen, og som vedrører landbrugssektoren, skal være specificeret i det relevante indsatsprogram.

 

3.   Et system til måling af vandforbruget, som gør det muligt med en forbrugsmåler at måle den del af vandforbruget, der er knyttet til den investering, hvortil der gives støtte, bør være installeret eller bør installeres som en del af investeringen.

 

4.   En investering i en forbedring af et eksisterende kunstvandingsanlæg eller et element i en kunstvandingsinfrastruktur er kun støtteberettiget, hvis det på forhånd vurderes, at det som et minimum vil medføre potentielle vandbesparelser på mellem 5 % og 25 % i henhold til de tekniske parametre for det eksisterende anlæg eller den eksisterende infrastruktur.

 

Hvis investeringen påvirker grund- eller overfladevandområder, hvis status er blevet angivet som mindre end god i den relevante vandområdeplan udelukkende på grund af vandmængden, gælder følgende:

 

a)   Investeringen sikrer en effektiv nedsættelse af vandforbruget på niveau med investeringen på mindst 50 % af den potentielle vandbesparelse, som investeringen gør mulig.

 

b)   Hvis der er tale om en investering til en enkelt landbrugsbedrift, medfører investeringen også en nedsættelse af bedriftens samlede vandforbrug på mindst 50 % af den potentielle vandbesparelse, som investeringen muliggør. Bedriftens samlede vandforbrug omfatter vand, som bedriften sælger.

 

Ingen af betingelserne i stk. 4 finder anvendelse på investeringer i eksisterende anlæg, som udelukkende påvirker energieffektiviteten, eller investeringer i opførelse af et reservoir eller investeringer i brugen af genvundet vand, som ikke berører et grundvandsområde eller område med overfladevand.

 

5.   En investering, som resulterer i en nettoforøgelse af kunstvandingsområder, der påvirker et givet grund- eller overfladevandområde, er kun støtteberettiget, hvis:

 

a)  vandområdets status ikke udelukkende på grund af vandmængden er blevet klassificeret som mindre end god i den aktuelle vandområdeplan, og

 

b)   en forudgående miljøanalyse viser, at der ikke vil være nogen væsentlig negativ miljøpåvirkning som følge af investeringen; en sådan miljøanalyse gennemføres af en kompetent myndighed eller med denne myndigheds godkendelse og kan også omfatte grupper af bedrifter.

 

De områder, der ikke bliver kunstvandet, men hvor et kunstvandingsanlæg har været aktivt tidligere, og som medtages og begrundes i programmet, kan betragtes som kunstvandingsområder med henblik på at fastslå nettoforøgelsen af det kunstvandede område.

 

6.   Uanset stk. 5, litra a), kan en investering, der resulterer i en nettoforøgelse af en landbrugsbedrifts kunstvandingsområde, stadig være støtteberettiget, hvis:

 

a)   investeringen kombineres med en investering i et eksisterende kunstvandingsanlæg eller element i kunstvandingsinfrastrukturen, hvis det på forhånd vurderes, at det som et minimum vil medføre potentielle vandbesparelser på mellem 5 % og 25 % i henhold til de tekniske parametre for det eksisterende anlæg eller den eksisterende infrastruktur, og

 

b)   investeringen sikrer en effektiv nedsættelse af vandforbruget på niveau med investeringen som helhed på mindst 50 % af den potentielle vandbesparelse, som investeringen gør mulig i det eksisterende kunstvandingsanlæg eller element i infrastrukturen.

 

7.   Medlemsstaterne begrænser deres støtte til maksimalt 75 % af de støtteberettigede omkostninger. Den maksimale støtte kan forhøjes for investeringer i regionerne i den yderste periferi og områder med naturbetingede begrænsninger, herunder bjerg- og øområder.

Ændringsforslag    476

Forslag til forordning

Artikel 68 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 68b

 

Installation af digitale teknologier

 

1.   Med forbehold af nærværende forordnings artikel 68 kan medlemsstaterne yde støtte til installation af digitale teknologier i landdistrikterne på de betingelser, der er fastsat i denne artikel, og som yderligere præciseret i de strategiske planer med henblik på at bidrage til opfyldelsen af den i artikel 5 omhandlede tværgående målsætning og de i artikel 6 omhandlede specifikke målsætninger.

 

2.   Medlemsstaterne kan yde støtte under denne interventionstype for at bidrage til installationen af digitale teknologier med henblik på at støtte blandt andet præcisionslandbrug, intelligente landsbyer, virksomheder i landområder samt udvikling af IKT-infrastruktur hos de enkelte landbrug.

 

3.   Medlemsstaterne begrænser deres støtte til installation af digitale teknologier til den maksimale andel af de støtteberettigede omkostninger, der er fastsat i bilag IXa a.

Ændringsforslag    477

Forslag til forordning

Artikel 69 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Etablering af unge landbrugere og etablering af virksomheder i landdistrikterne

Etablering af unge landbrugere, nye landbrugere, bæredygtig etablering og udvikling af virksomheder i landdistrikterne

Ændringsforslag    478

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne kan yde støtte til etablering af unge landbrugere og etablering af virksomheder i landdistrikterne på de betingelser, der er fastsat i denne artikel, og som yderligere præciseret i de strategiske planer med henblik på at bidrage til opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede specifikke målsætninger.

1.  Medlemsstaterne kan yde støtte til etablering af unge landbrugere eller indlemmelse af disse i eksisterende landbrugsbedrifter, nye landbrugere og etablering og udvikling af virksomheder i landdistrikterne, herunder med henblik på diversificering af landbrugsaktiviteter, på de betingelser, der er fastsat i denne artikel, og som yderligere præciseret i de strategiske planer med henblik på at bidrage til opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede specifikke målsætninger. Støtte i henhold til denne artikel bør være betinget af, at der forelægges en forretningsplan.

Ændringsforslag    479

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne yder kun støtte under denne interventionstype med henblik på at støtte:

2.  Medlemsstaterne yder kun støtte efter denne artikel med henblik på at støtte:

Ændringsforslag    480

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  etableringen af nye landbrugere

Ændringsforslag    481

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  etableringen af landdistriktsvirksomheder knyttet til land- og skovbrug eller indkomstdiversificering i landbrugshusholdninger

b)  etableringen og udviklingen af landdistriktsvirksomheder knyttet til land- og skovbrug, bioøkonomi, cirkulær økonomi og agroturisme eller indkomstdiversificering

Ændringsforslag    482

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  forretningsetablering af ikkelandbrugsaktiviteter i landdistrikterne, hvis det er en del af de lokale udviklingsstrategier.

c)  forretningsetablering af ikkelandbrugsaktiviteter i landdistrikterne, hvis det er en del af de lokale udviklingsstrategier, på vegne af landbrugere, der diversificerer deres aktiviteter, samt mikrovirksomheder og fysiske personer i landdistrikterne.

Ændringsforslag    483

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne kan fastsætte særskilte bestemmelser, således at de unge landbrugere og nye landbrugere, der indlemmes i en gruppe af landbrugere, en producentorganisation eller en kooperativ struktur, ikke mister støtten til etablering. En sådan bestemmelse skal følge princippet om proportionalitet og angive de unge og nye landbrugeres deltagelse i strukturen.

Ændringsforslag    484

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne yder støtten i form af faste beløb. Støtten begrænses til maksimalt 100 000 EUR og kan kombineres med finansielle instrumenter.

4.  Medlemsstaterne yder støtten i form af faste beløb, som kan differentieres efter objektive kriterier. Støtten begrænses til et maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag IXa a, og kan kombineres med finansielle instrumenter.

Ændringsforslag    485

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Støtte i henhold til nærværende artikel kan udbetales i flere rater.

Ændringsforslag    486

Forslag til forordning

Artikel 70 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne yder støtte til risikostyringsværktøjer på de betingelser, der er fastsat i denne artikel, og som yderligere præciseret i de strategiske planer.

1.  Medlemsstaterne kan yde støtte til risikostyringsværktøjer under hensyntagen til deres behov og SWOT-analyser på de betingelser, der er fastsat i denne artikel, og som yderligere præciseret i de strategiske planer. Medlemsstaterne sikrer, at denne bestemmelse ikke har skadelig indvirkning på private eller offentlige nationale risikostyringsværktøjer.

Ændringsforslag    487

Forslag til forordning

Artikel 70 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne yder under denne interventionstype støtte med henblik på at fremme risikostyringsværktøjer, der hjælper egentlige landbrugere med at styre produktion og indkomstrisici knyttet til deres landbrugsaktivitet, som er uden for deres kontrol, og som bidrager til opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede specifikke målsætninger.

2.  Støtte under denne interventionstype kan ydes med henblik på at fremme risikostyringsværktøjer, der hjælper aktive landbrugere med at styre produktion og indkomstrisici knyttet til deres landbrugsaktivitet, som er uden for deres kontrol, og som bidrager til opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede relevante specifikke målsætninger. Disse værktøjer kan bestå af risikostyringssystemer.

 

Desuden er det nødvendigt at fremme risikobegrænsende strategier for at øge bedrifternes modstandsdygtighed over for naturbetingede risici og risici som følge af klimaændringer og mindske sårbarheden over for ustabil indtjening.

Ændringsforslag    488

Forslag til forordning

Artikel 70 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  finansielle bidrag til forsikringspræmier

a)  finansielle bidrag til præmier til forsikringsordninger, som dækker tab forårsaget af ugunstige vejrforhold, naturkatastrofer eller katastrofale hændelser, af udbrud af dyre- eller plantesygdomme, af en miljøhændelse, af kontaminering af økologiske afgrøder, eller af en foranstaltning truffet i overensstemmelse med direktiv 2000/29/EF for at udrydde eller dæmme op for en plantesygdom eller en skadegører

Ændringsforslag    489

Forslag til forordning

Artikel 70 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  finansielle bidrag til gensidige fonde, herunder administrationsomkostninger i forbindelse med oprettelsen.

b)  finansielle bidrag til gensidige fonde, herunder administrationsomkostninger i forbindelse med oprettelsen, med henblik på betaling af økonomisk kompensation til landbrugere for tab som følge af ugunstige vejrforhold, naturkatastrofer eller katastrofale hændelser, af udbrud af dyre- eller plantesygdomme, af en miljøhændelse, af kontaminering af økologiske afgrøder, eller af en foranstaltning, der vedtages i overensstemmelse med direktiv 2000/29/EF med henblik på at udrydde eller kontrollere en plantesygdom eller et angreb af skadegørere.

Ændringsforslag    490

Forslag til forordning

Artikel 70 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  finansielle bidrag til et indkomststabiliseringsinstrument i form af en gensidig fond, der yder:

 

i) kompensation til landbrugere i alle sektorer for et voldsomt fald i deres indkomst

 

ii) kompensation til landbrugere i en specifik sektor for et voldsomt fald i deres indkomst.

Ændringsforslag    491

Forslag til forordning

Artikel 70 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemsstaterne begrænser de finansielle bidrag til gensidige fonde som omhandlet i stk. 3, litra b) og c), til følgende:

 

a) de administrative omkostninger ved at oprette den gensidige fond fordelt degressivt over højst tre år

 

b) de beløb, som den gensidige fond betaler som økonomisk kompensation til landbrugere. Desuden kan det finansielle bidrag vedrøre renter på kommercielle lån, som den gensidige fond har optaget for at betale økonomisk kompensation til landbrugere i tilfælde af krise

 

c) supplering af de årlige betalinger til fonden

 

d) den gensidige fonds startkapital.

Ændringsforslag    492

Forslag til forordning

Artikel 70 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  typen af støtteberettigede forsikringsordninger og gensidige fonde samt deres dækning

a)  typen af støtteberettigede forsikringsordninger og gensidige fonde og indkomststabiliseringsinstrumenter samt deres dækning

Ændringsforslag    493

Forslag til forordning

Artikel 70 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  metoden til beregning af tab og de faktorer, der udløser kompensation

b)  metoden til beregning af tab og de faktorer, der udløser kompensation, herunder brug af biologiske, klimatiske eller økonomiske indekser, som anvendes på bedriftsniveau eller på lokalt, regionalt eller nationalt niveau

Ændringsforslag    494

Forslag til forordning

Artikel 70 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Medlemsstaterne begrænser deres støtte til maksimalt 70 % af de støtteberettigede omkostninger.

6.  Medlemsstaterne begrænser deres støtte til den maksimale andel af de støtteberettigede omkostninger, der er fastsat i bilag IXa a.

Ændringsforslag    495

Forslag til forordning

Artikel 70 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  De medlemsstater, der indfører eller allerede har nationale risikostyringsordninger inden ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden], kan anvende de instrumenter, der er anført i denne artikel, til at dække de risikotyper, der ikke dækkes af sådanne ordninger.

Ændringsforslag    496

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne kan yde støtte til samarbejde på de betingelser, der er fastsat i denne artikel, og som yderligere præciseret i de strategiske planer, med henblik på at forberede og gennemføre projekter i de operationelle grupper inden for rammerne af Det Europæiske Innovationspartnerskab om et Produktivt og Bæredygtigt Landbrug som omhandlet i artikel 114 og i Leaderprogrammet, der omtales som lokaludvikling styret af lokalsamfundet i artikel 25 i forordning (EU) [CPR] samt på at fremme kvalitetsordninger, producentorganisationer eller sammenslutninger af producentorganisationer eller andre former for samarbejde.

1.  Medlemsstaterne kan yde støtte til samarbejde på de betingelser, der er fastsat i denne artikel, og som yderligere præciseret i de strategiske planer, med henblik på at forberede og gennemføre projekter i de operationelle grupper inden for rammerne af Det Europæiske Innovationspartnerskab om et Produktivt og Bæredygtigt Landbrug som omhandlet i artikel 114 og i Leaderprogrammet, der omtales som lokaludvikling styret af lokalsamfundet i artikel 25 i forordning (EU) [CPR] samt på at fremme kvalitetsordninger, producentorganisationer eller sammenslutninger af producentorganisationer eller andre former for samarbejde, herunder hvor produkterne er omfattet af forordning (EU) nr. 1151/2012.

Ændringsforslag    497

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne yder under denne interventionstype kun støtte til fremme af samarbejdsformer, der omfatter mindst to enheder, og som bidrager til opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede specifikke målsætninger.

2.  Medlemsstaterne yder under denne interventionstype kun støtte til fremme af samarbejdsformer og opretholdelse af eksisterende samarbejdsformer, der omfatter mindst to enheder, hvoraf mindst én er involveret i landbrugsproduktion, og som bidrager til opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede specifikke målsætninger.

Ændringsforslag    498

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne yde støtte fra ELFUL til lokale aktionsgrupper, der implementerer en lokal udviklingsstrategi, som bidrager til opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede specifikke målsætninger.

Ændringsforslag    499

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne yder under denne interventionstype støtte til omkostninger i forbindelse med alle aspekter af samarbejdet.

3.  Medlemsstaterne yder under denne interventionstype støtte til omkostninger i forbindelse med alle nødvendige aspekter af samarbejdet, herunder certificeringsomkostninger vedrørende deltagelse i en af Unionens kvalitetsordninger.

Ændringsforslag    500

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne kan yde støtte til fremme af kvalitetsordninger, producentorganisationer eller sammenslutninger af producentorganisationer eller andre former for samarbejde i form af faste beløb.

Ændringsforslag    501

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Medlemsstaterne begrænser støtten til maksimalt syv år, med undtagelse for kollektive miljø- og klimaaktioner og i behørigt begrundede tilfælde med henblik på at opfylde de i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), omhandlede specifikke miljø- og klimamålsætninger.

8.  Medlemsstaterne begrænser støtten til maksimalt syv år, med undtagelse for kollektive miljø- og klimaaktioner og i behørigt begrundede tilfælde med henblik på at opfylde de i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), omhandlede specifikke målsætninger for miljøet og klimaet.

Ændringsforslag    502

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  De lokale aktionsgrupper kan anmode om udbetaling af et forskud fra det kompetente betalingsorgan, hvis der ifølge den strategiske plan er mulighed for dette. Forskuddet må højst udgøre 50 % af den offentlige støtte i relation til de løbende omkostninger og animeringsomkostningerne.

Ændringsforslag    503

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 8 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8b.  Støtte til kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, herunder aktioner vedrørende oplysning og salgsfremstød, og bistand til etablering af producentsammenslutninger og -organisationer begrænses til det maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag IXb.

Ændringsforslag    504

Forslag til forordning

Artikel 71 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 71a

 

Tematiske underprogrammer til fordel for kvalitetsordningerne for landbrugsprodukter og fødevarer

 

Medlemsstaterne kan oprette et tematisk underprogram til fordel for de kvalitetsordninger for landbrugsprodukter, der er omhandlet i forordning (EU) nr. 1151/2012, og som opfylder målsætningerne i artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag    505

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne kan yde støtte til videnudveksling og information i forbindelse med landbrug, skovbrug og landdistriktsvirksomheder på de betingelser, der er fastsat i denne artikel, og som yderligere præciseret i de strategiske planer.

1.  Medlemsstaterne kan yde støtte til videnudveksling og information individuelt eller kollektivt på de betingelser, der er fastsat i denne artikel, og som yderligere præciseret i de strategiske planer i forbindelse med landbrug, skovbrug, herunder skovlandbrug, miljø- og klimabeskyttelse, landdistriktsvirksomheder, intelligente landsbyer og interventioner under den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag    506

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne kan under denne interventionstype dække omkostninger til enhver relevant aktion til fremme af innovation, adgang til uddannelse og rådgivning samt udveksling og formidling af viden og information, og som bidrager til opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede specifikke målsætninger.

2.  Medlemsstaterne og Unionen kan under denne interventionstype dække omkostninger til enhver relevant aktion til fremme af innovation, adgang til uddannelse og rådgivning, udarbejdelse af planer og undersøgelser samt udveksling og formidling af viden og information, og som bidrager til opfyldelsen af de i artikel 6 omhandlede specifikke målsætninger.

Ændringsforslag    507

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne begrænser deres støtte til maksimalt 75 % af de støtteberettigede omkostninger.

Medlemsstaterne kan yde støtte med op til den maksimale andel, der er fastsat i bilag IXa a.

Ændringsforslag    508

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset første afsnit kan medlemsstaterne i forbindelse med oprettelsen af bedriftsrådgivningstjenester yde støtte i form af et fast beløb på maksimalt 200 000 EUR.

Uanset første afsnit kan medlemsstaterne i forbindelse med oprettelsen af bedriftsrådgivningstjenester yde støtte med op til det maksimumsbeløb, der er fastsat i bilag IXa a.

Ændringsforslag    509

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Uanset stk. 3 kan medlemsstaterne i regionerne i den yderste periferi og i andre behørigt begrundede tilfælde anvende en højere sats eller et højere beløb end angivet i nævnte stykke med henblik på opfyldelse af de i artikel 6 omhandlede specifikke målsætninger.

udgår

Ændringsforslag    510

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Støtte i henhold til denne artikel ydes ikke til kurser eller praktisk uddannelse, der indgår i lovpligtige normale uddannelsesprogrammer eller -systemer på sekundærtrinnet eller derover.

Ændringsforslag    511

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6b.  Organer, der tilbyder videnoverførsel og informationstjenester, skal have den nødvendige kapacitet i form af personalets kvalifikationer og uddannelse til at udføre denne opgave.

Ændringsforslag    512

Forslag til forordning

Artikel 72 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 72a

 

Foranstaltninger til fordel for kvinder i landdistrikterne

 

1.   Medlemsstaterne vedtager specifikke foranstaltninger med fokus på at fremme en større inddragelse af kvinder i økonomien i landdistrikterne gennem interventioner i tråd med den aktuelle forordning med henblik på at bidrage til opfyldelsen af de i artikel 6, stk. 1, omhandlede målsætninger.

 

2.   Medlemsstaterne kan i deres strategiske planer yde støtte til fremme af inddragelsen af kvinder i blandt andet foranstaltninger vedrørende videnoverførsel og information, rådgivning, investeringer i fysiske aktiver, etablering og udvikling af bedrifter og landdistriktsvirksomheder, installation af digitale teknologier og samarbejde.

Ændringsforslag    513

Forslag til forordning

Artikel 72 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 72b

 

Udvikling af strategi for intelligente landsbyer

 

1.   Med henblik på at fremme digitalisering og innovation og fremme virksomhedsudviklingen, den sociale inklusion og beskæftigelsen i landdistrikterne udvikler og gennemfører medlemsstaterne strategien for intelligente landsbyer i deres strategiske planer under den fælles landbrugspolitik under hensyntagen til de interventionstyper, der fremgår af artikel 64, litra a), b), d), e), g) og h), og de elementer, der sikrer modernisering og strategier, jf. artikel 102.

 

2.   Ud over de ovenfor omhandlede interventionstyper bør medlemsstaterne være særligt opmærksomme på foranstaltninger med fokus på følgende udfordringer i landdistrikterne:

 

a)   digitalisering af økonomien i landdistrikterne

 

b)   præcisionslandbrug

 

c)   udvikling af digitale platforme

 

d)   mobilitet i landdistrikterne

 

e)   social innovation

 

f)   udvikling af intelligente energisystemer, forsyningssystemer og lagring på lokalt plan samt støtte til etablering af energikooperativer.

 

3.   Medlemsstaterne bemærker særligt koordineringen mellem ELFUL og andre europæiske struktur- og investeringsfonde, jf. artikel 98, litra d), nr. iii).

 

4.   Medlemsstaterne kan medtage deres strategi for intelligente landsbyer i de integrerede strategier for lokalsamfundsstyret lokal udvikling, jf. artikel 25, litra c), i forordning (EU) nr. 2018/xxxx [ny CPR].

Ændringsforslag    514

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den myndighed, der forvalter den strategiske plan, eller andre udpegede bemyndigede organer fastsætter udvælgelseskriterierne for interventioner under følgende interventionstyper: investeringer, etablering af unge landbrugere og etablering af landdistriktsvirksomheder samt videnudveksling og information efter høring af det i artikel 111 omhandlede overvågningskomite. Formålet med udvælgelseskriterierne er at sikre ligebehandling af ansøgerne, bedre udnyttelse af de finansielle midler og målretning af støtten i overensstemmelse med formålet med interventionerne.

Den myndighed, der forvalter den strategiske plan, eller, hvis det er hensigtsmæssigt, de regionale myndigheder eller andre udpegede bemyndigede organer fastsætter udvælgelseskriterierne for interventioner under følgende interventionstyper: investeringer, etablering af unge landbrugere og nye landbrugere, etablering af landdistriktsvirksomheder samt videnudveksling og information, specifikke foranstaltninger til fordel for kvinder i landdistrikterne og installation af digitale teknologier efter høring af den i artikel 111 omhandlede overvågningskomite. Formålet med udvælgelseskriterierne er at sikre ligebehandling af ansøgerne, bedre udnyttelse af de finansielle midler og målretning af støtten i overensstemmelse med formålet med interventionerne.

Ændringsforslag    515

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende udvælgelseskriterier for investeringsinterventioner, der tydeligt er målrettet miljøformål eller gennemføres i forbindelse med genoprettelsesaktiviteter.

Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anvende udvælgelseskriterier for investeringer i forbindelse med genoprettelsesaktiviteter efter katastrofale hændelser.

Ændringsforslag    516

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Der fastsættes ikke udvælgelseskriterier for operationer, der har modtaget et kvalitetsmærke (Seal of Excellence) i henhold til Horisont 2020 eller Horisont Europa eller er udvalgt under LIFE+, forudsat at sådanne operationer er i overensstemmelse med den strategiske plan.

udgår

Ændringsforslag    517

Forslag til forordning

Artikel 74 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I forbindelse med landbrugere, som er berørt af hårde klimaforhold og/eller af krise på markedet, kan betalinger under dette stykkes litra a) garanteres mod driftskapital.

Ændringsforslag    518

Forslag til forordning

Artikel 74 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Hvis midler i henhold til denne artikel ikke anvendes eller returneres fra det finansielle instrument, bør de tilbageholdes til brug i forbindelse med den del af de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, der omhandler udvikling af landdistrikter.

Ændringsforslag    519

Forslag til forordning

Artikel 75

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Ændringsforslag    520

Forslag til forordning

Artikel 78 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 138 til supplering af denne forordning for så vidt angår krav ud over de i dette kapitel fastsatte om betingelserne for støtte til følgende interventionstyper til landdistriktsudvikling:

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 138 til supplering af bilag IXb vedrørende lofter for minimums- og maksimumsbetalinger i henhold til dette kapitel.

a)  forvaltningsforpligtelser som omhandlet i artikel 65

 

b)  investeringer som omhandlet i artikel 68

 

c)  samarbejde som omhandlet i artikel 71.

 

Ændringsforslag    521

Forslag til forordning

Artikel 79 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EGFL- og ELFUL-udgifter

Finansiel tildeling af EGFL- og ELFUL-midler

Ændringsforslag    522

Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  EGFL finansierer de interventionstyper, der vedrører:

1.  Finansieringsrammen for EGFL for perioden 2021-2027 er på 286 143 mio. EUR i 2018-priser (322 511 mio. EUR i løbende priser).

 

Inden for denne finansieringsramme og uanset bestemmelserne i afsnit II, kapitel I, i forordning (EU) [HzR] finansierer EGFL de interventionstyper, der vedrører:

Ændringsforslag    523

Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  ELFUL finansierer de interventionstyper, der er omhandlet i kapitel IV i afsnit III.

2.  Finansieringsrammen for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) for perioden 2021-2027 er på 96 712 mio. EUR i 2018-priser (109 000 mio. EUR i løbende priser).

 

ELFUL finansierer de interventionstyper, der er omhandlet i kapitel IV i afsnit III, teknisk bistand på medlemsstaternes initiativ som omhandlet i artikel 112 og teknisk bistand på Kommissionens initiativ som omhandlet i artikel 83, stk. 2.

Ændringsforslag    524

Forslag til forordning

Artikel 80 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Udgifter kommer i betragtning til bidrag fra EGFL og ELFUL fra den 1. januar i året efter det år, hvori Kommissionen har godkendt den strategiske plan.

1.  Udgifter kommer i betragtning til bidrag fra EGFL og ELFUL fra det tidspunkt, hvor Kommissionen har godkendt den strategiske plan.

Ændringsforslag    525

Forslag til forordning

Artikel 80 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udgifter, der bliver støtteberettigede på grundlag af en ændring af en strategisk plan, er berettiget til bidrag fra ELFUL fra datoen for fremsættelsen til Kommissionen af anmodningen om ændring.

Udgifter, der bliver støtteberettigede på grundlag af en ændring af en strategisk plan, er berettiget til bidrag fra ELFUL og EGFL fra datoen for fremsættelsen til Kommissionen af anmodningen om ændring.

Ændringsforslag    526

Forslag til forordning

Artikel 80 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset artikel 73, stk. 5, og første afsnit kan det fastsættes i den strategiske plan, at i tilfælde af hasteforanstaltninger som følge af naturkatastrofer, katastrofale hændelser eller ugunstige vejrforhold eller en pludselig eller betydelig ændring af medlemsstatens eller regionens socioøkonomiske forhold kan støtteberettigelsen af ELFUL-finansierede udgifter, der vedrører ændringer af planen, starte fra den dato begivenheden fandt sted.

Uanset artikel 73, stk. 5, og første afsnit kan det fastsættes i den strategiske plan, at i tilfælde af hasteforanstaltninger som følge af naturkatastrofer, katastrofale hændelser, herunder brande, tørke og oversvømmelser, eller ugunstige vejrforhold, epidemier eller en pludselig eller betydelig ændring af medlemsstatens eller regionens socioøkonomiske forhold kan støtteberettigelsen af ELFUL-finansierede udgifter, der vedrører ændringer af planen, starte fra den dato begivenheden fandt sted.

Ændringsforslag    527

Forslag til forordning

Artikel 80 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Udgifter er berettigede til bidrag fra ELFUL, hvis de er afholdt af en støttemodtager og betalt senest den 31. december [2029]. Udgifter kommer endvidere kun i betragtning til et bidrag fra ELFUL, hvis den pågældende støtte rent faktisk udbetales af betalingsorganet senest den 31. december [2029].

3.  Udgifter er berettigede til bidrag fra ELFUL, hvis de er afholdt af en støttemodtager og betalt senest den 31. december [2030]. Udgifter kommer endvidere kun i betragtning til et bidrag fra ELFUL, hvis den pågældende støtte rent faktisk udbetales af betalingsorganet senest den 31. december [2030].

Ændringsforslag    528

Forslag til forordning

Artikel 82 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Finansiel støtte fra Unionen til interventionstyper i humlesektoren til Tyskland er 2 188 000 EUR pr. år.

3.  Finansiel støtte fra Unionen til interventionstyper i humlesektoren til Tyskland er X EUR pr. år.

Ændringsforslag    529

Forslag til forordning

Artikel 82 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  10 666 000 EUR pr. år til Grækenland

a)  X EUR pr. år til Grækenland

Ændringsforslag    530

Forslag til forordning

Artikel 82 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  554 000 EUR pr. år til Frankrig og

b)  X EUR pr. år til Frankrig og

Ændringsforslag    531

Forslag til forordning

Artikel 82 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  34 590 000 EUR pr. år til Italien.

c)  X EUR pr. år til Italien.

Ændringsforslag    532

Forslag til forordning

Artikel 82 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Medlemsstaterne kan i 2023 revidere de i stk. 6 omhandlede beslutninger inden for rammerne af en anmodning om ændring af deres strategiske planer som omhandlet i artikel 107.

7.  To år efter anvendelsesdatoen for deres strategiske planer kan medlemsstaterne revidere de i stk. 6 omhandlede beslutninger inden for rammerne af en anmodning om ændring af deres strategiske planer, jf. artikel 107.

Ændringsforslag    533

Forslag til forordning

Artikel 83 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Det samlede beløb, som Unionen kan yde i støtte til interventionstyper til landdistriktsudvikling i medfør af denne forordning for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2027 udgør 78 811 EUR mio. i løbende priser i overensstemmelse med den flerårige finansielle ramme for årene 2021-202738.

1.  Det samlede beløb, som Unionen kan yde i støtte til interventionstyper til landdistriktsudvikling i medfør af denne forordning for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2027, udgør 109 000 mio. EUR i løbende priser i overensstemmelse med den flerårige finansielle ramme for årene 2021-202738.

__________________

__________________

38Forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, COM(2018) 322 final.

38Forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, COM(2018) 322 final.

Ændringsforslag    534

Forslag til forordning

Artikel 85 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I de strategiske planer fastsættes én ELFUL-bidragssats, som finder anvendelse på alle interventioner.

1.  I de strategiske planer fastsættes én ELFUL-bidragssats som støtte til interventioner i regioner svarende til niveau 2 i den fælles klassificering af territoriale enheder til statistik ("NUTS 2-regioner"), der er etableret ved forordning (EF) nr. 1059/2003.

Ændringsforslag    535

Forslag til forordning

Artikel 85 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Midler fra ELFUL fordeles mellem følgende tre kategorier af NUTS 2-regioner:

 

a)   mindre udviklede regioner, hvis BNP pr. indbygger er under 75 % af det gennemsnitlige BNP i EU-27 ("mindre udviklede regioner")

 

b)   overgangsregioner, hvis BNP pr. indbygger er mellem 75 % og 100 % af det gennemsnitlige BNP i EU-27 ("overgangsregioner")

 

c)   mere udviklede regioner, hvis BNP pr. indbygger er over 100 % af det gennemsnitlige BNP i EU-27 ("mere udviklede regioner").

 

Klassificeringen af regioner i en af de tre kategorier afgrænses på grundlag af, hvordan den enkelte regions BNP pr. indbygger målt i købekraftstandarder (KKS) og beregnet på grundlag af EU-tal for perioden 2014-2016 relaterer sig til det gennemsnitlige BNP i EU-27 i samme referenceperiode.

Ændringsforslag    536

Forslag til forordning

Artikel 85 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  70 % af de støtteberettigede offentlige udgifter i regionerne i den yderste periferi og de mindre øer i Det Ægæiske Hav som omhandlet i forordning (EU) nr. 229/2013

a)  85 % af de støtteberettigede offentlige udgifter i regionerne i den yderste periferi og de mindre øer i Det Ægæiske Hav som omhandlet i forordning (EU) nr. 229/2013

Ændringsforslag    537

Forslag til forordning

Artikel 85 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  70 % af de støtteberettigede offentlige udgifter i de mindre udviklede regioner

b)  85 % af de støtteberettigede offentlige udgifter i de mindre udviklede regioner

Ændringsforslag    538

Forslag til forordning

Artikel 85 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  65 % for overgangsregioner

Ændringsforslag    539

Forslag til forordning

Artikel 85 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  65 % af de støtteberettigede udgifter til betalinger i henhold til artikel 66

c)  75 % af de støtteberettigede udgifter til betalinger i henhold til artikel 66

Ændringsforslag    540

Forslag til forordning

Artikel 85 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  43 % af de støtteberettigede offentlige udgifter i de øvrige regioner.

d)  53 % af de støtteberettigede offentlige udgifter i de øvrige regioner.

Ændringsforslag    541

Forslag til forordning

Artikel 85 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  80 % for forvaltningsforpligtelser som omhandlet i artikel 65 i denne forordning, for betalinger som omhandlet i artikel 67 i denne forordning, for ikkeproduktive investeringer som omhandlet i artikel 68 i denne forordning, for støtte til det Europæiske Innovationspartnerskab som omhandlet i artikel 71 i denne forordning og til Leaderprogrammet, der omtales som lokaludvikling styret af lokalsamfundet i artikel 25 i forordning (EU) [CPR]

a)  90 % for forvaltningsforpligtelser som omhandlet i artikel 65 i denne forordning, for betalinger som omhandlet i artikel 67 i denne forordning, for ikkeproduktive investeringer som omhandlet i artikel 68 i denne forordning, der er knyttet til genplantning af skov og til de specifikke miljø- og klimasætninger, som er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), for operationer samlet i artikel 69, stk. 2, litra a), for støtte til det Europæiske Innovationspartnerskab som omhandlet i artikel 71 i denne forordning og til Leaderprogrammet, der omtales som lokaludvikling styret af lokalsamfundet i artikel 25 i forordning (EU) [CPR], for operationerne i artikel 72, for operationer, som støttes gennem finansielle instrumenter, for foranstaltningerne i artikel 72 a (ny) og for affolkede regioner.

Ændringsforslag    542

Forslag til forordning

Artikel 85 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  100 % for operationer, der modtager midler fra fonde, der er overført til ELFUL i overensstemmelse med artikel 15 og 90 i denne forordning.

b)  100 % for operationer, der modtager midler fra fonde, der er overført til ELFUL i overensstemmelse med artikel 90 i denne forordning, når disse operationer er rettet mod specifikke miljø- og klimarelaterede målsætninger, som er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f).

Ændringsforslag    543

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Mindst 30 % af det samlede ELFUL-bidrag til den strategiske plan som fastsat i bilag IX er forbeholdt interventioner med fokus på de specifikke miljø- og klimarelaterede målsætninger, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), i denne forordning, undtagen interventioner i medfør af artikel 66.

Mindst 30 % af det samlede ELFUL-bidrag til den strategiske plan som fastsat i bilag IX er forbeholdt interventioner af enhver art med fokus på de specifikke miljø- og klimarelaterede målsætninger, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d), e), f) og j), i denne forordning.

 

Højst 40 % af de betalinger, som ydes i henhold til artikel 66, kan tages i betragtning ved beregningen af det samlede ELFUL-bidrag, som er nævnt i første afsnit.

Ændringsforslag    544

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Mindst 30 % af det samlede ELFUL-bidrag til den strategiske plan under den fælles landbrugspolitik som fastsat i bilag IX er forbeholdt interventioner i henhold til artikel 68, 70, 71 og 72 til specifikke målsætninger med fokus på fremme af udvikling af en intelligent, modstandsdygtig og varieret landbrugssektor, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), b) og c) i denne forordning.

Ændringsforslag    545

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  For hver medlemsstat er det minimumsbeløb, der er fastsat i bilag X, forbeholdt bidrag til den specifikke målsætning om at "tiltrække unge landbrugere og fremme virksomhedsudvikling" som fastsat i artikel 6, stk. 1, litra g). På grundlag af analysen af situationen med hensyn til stærke og svage sider, muligheder, trusler ("SWOT-analysen") og indkredsningen af hvilke behov, der skal opfyldes, anvendes beløbet til følgende interventionstyper:

4.  Medlemsstaterne skal som minimum afsætte de beløb, der er fastsat i bilag X, som supplerende indkomststøtte til unge landbrugere som fastsat i artikel 27.

a)  supplerende indkomststøtte til unge landbrugere som omhandlet i artikel 27

 

b)  unge landbrugeres etablering som omhandlet i artikel 69.

 

Ændringsforslag    546

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Medlemsstaterne skal som minimum afsætte 60 % af de i bilag VII fastsatte beløb til grundlæggende indkomststøtte med henblik på bæredygtighed og omfordelingsbetaling som omhandlet i afsnit III, kapitel II, afdeling 2, underafdeling 2 og 3.

Ændringsforslag    547

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.  Medlemsstaterne skal som minimum afsætte 5 % af det i bilag VII fastsatte beløb til støtte for omfordelingsbetalinger som omhandlet i artikel 26.

Ændringsforslag    548

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4c.  Medlemsstaterne skal som minimum afsætte 20 % af de i bilag VII fastsatte beløb til interventioner som omhandlet i artikel 28.

Ændringsforslag    549

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De vejledende finansielle tildelinger til interventioner med koblet indkomststøtte som omhandlet i afsnit III, kapitel II, afdeling 2, underafdeling 1, er begrænset til højst 10 % af de beløb, der er fastsat i bilag VII.

De vejledende finansielle tildelinger til interventioner med koblet indkomststøtte som omhandlet i afsnit III, kapitel II, afdeling 2, underafdeling 1, er begrænset til højst 10 % af de beløb, der er fastsat i bilag VII. Medlemsstaterne kan overføre en del af beløbene for at øge den maksimale tildeling angivet i artikel 82, stk. 6, hvis denne fordeling er utilstrækkelig til at finansiere de interventioner, som er omfattet af afsnit III, kapitel III, afdeling 7.

Ændringsforslag    550

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Med forbehold af artikel 15 i forordning (EU) [HzR] kan det maksimumsbeløb, der kan ydes i en medlemsstat før anvendelsen af artikel 15 i nærværende forordning i henhold til afsnit III, kapitel II, afdeling 2, underafdeling 1, i denne forordning i for kalenderår, ikke overstige de beløb, der er fastsat i den strategiske plan i henhold til stk. 6.

6.  Med forbehold af artikel 15 i forordning (EU) [HzR] kan det maksimumsbeløb, der kan ydes i en medlemsstat før anvendelsen af artikel 15 i nærværende forordning i henhold til afsnit III, kapitel II, afdeling 2, underafdeling 1, i denne forordning i for kalenderår, ikke overstige de beløb, der er fastsat i den strategiske plan i henhold til stk. 5.

Ændringsforslag    551

Forslag til forordning

Artikel 86 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Medlemsstaterne kan i deres strategiske plan beslutte at anvende en vis andel af ELFUL-tildelingen til at øge støttens løftestangseffekt og opgradere integrerede strategiske naturprojekter som omhandlet i [LIFE-forordningen] og til at finansiere aktioner vedrørende tværnational læringsmobilitet for borgere på landbrugs- landdistriktsområdet med særlig fokus på unge landbrugere, jf. [Erasmusforordningen].

7.  Medlemsstaterne kan i deres strategiske plan beslutte at anvende en vis andel af ELFUL-tildelingen til at øge støttens løftestangseffekt og opgradere integrerede strategiske naturprojekter som omhandlet i [LIFE-forordningen], når de omfatter landbrugssamfund, og til at finansiere aktioner vedrørende tværnational læringsmobilitet for borgere på landbrugs- og landdistriktsområdet med særlig fokus på unge landbrugere, jf. [Erasmusforordningen], og på kvinder i landdistrikterne.

Ændringsforslag    552

Forslag til forordning

Artikel 87 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  100 % for udgifter til interventioner som omhandlet i artikel 86, stk. 2, første afsnit

c)  100 % for udgifter til interventioner som omhandlet i artikel 86, stk. 2, første afsnit med undtagelse af de udgifter, som er omhandlet i litra d)

Ændringsforslag    553

Forslag til forordning

Artikel 87 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 87a

 

Sporing af udgifter, der fremmer konkurrenceevnen

 

1.  På grundlag af oplysningerne fra medlemsstaterne vurderer Kommissionen politikkens bidrag til fremme af konkurrenceevnen ved hjælp af en enkel og fælles metodologi.

 

2.  Bidraget til udgiftsmålet vurderes skønsmæssigt ved anvendelse af specifikke vægtninger, der differentieres ud fra, om støtten yder et betydeligt eller et beskedent bidrag til fremme af konkurrenceevnen i forbindelse med det tværgående mål i artikel 5 og de økonomiske mål i artikel 6, stk. 1, stk. a), b) og c). Disse vægtninger baseres på et sæt indikatorer, der måler disse mål, og de udarbejdes af Kommissionen ved delegerede retsakter i henhold til artikel 138.

Ændringsforslag    554

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Afvigelsen i procentsats er den procentdel, hvormed det faktiske gennemsnitlige eller ens enhedsbeløb må overstige det planlagte gennemsnitlige eller ens enhedsbeløb, der er omhandlet i den strategiske plan.

Afvigelsen i procentsats er den procentdel, hvormed det faktiske gennemsnitlige eller ens vejledende enhedsbeløb må overstige det planlagte gennemsnitlige eller ens vejledende enhedsbeløb, der er omhandlet i den strategiske plan.

Ændringsforslag    555

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For hver intervention med direkte betalinger kan det faktiske gennemsnitlige eller ens enhedsbeløb aldrig være lavere end det planlagte enhedsbeløb, medmindre det faktiske output overstiger det planlagte output som fastsat i den strategiske plan.

For hver intervention med direkte betalinger kan det faktiske gennemsnitlige eller ens vejledende enhedsbeløb aldrig være lavere end det planlagte vejledende enhedsbeløb, medmindre det faktiske output overstiger det planlagte output som fastsat i den strategiske plan.

Ændringsforslag    556

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis der er fastsat forskellige enhedsbeløb for en intervention, finder dette afsnit anvendelse på hvert ens eller gennemsnitligt enhedsbeløb for den pågældende intervention.

Hvis der er fastsat forskellige vejledende enhedsbeløb for en intervention, finder dette afsnit anvendelse på hvert ens eller gennemsnitligt vejledende enhedsbeløb for den pågældende intervention.

Ændringsforslag    557

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne kan omfordele beløb inden for typer af interventioner.

Ændringsforslag    558

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  op til 15 % af medlemsstatens tildeling til direkte betalinger, jf. bilag IV, efter fradrag af de tildelinger til bomuld, der er fastsat i bilag VI for kalenderårene 2021 til 2026, til medlemsstatens tildeling til ELFUL i regnskabsårene 2022-2027 eller

a)  op til 15% af medlemsstatens tildeling til direkte betalinger, jf. bilag IV, efter fradrag af de tildelinger til bomuld, der er fastsat i bilag VI for kalenderårene 2022 til 2026, til medlemsstatens tildeling til ELFUL i regnskabsårene 2023-2027, forudsat at medlemsstaterne anvender den tilhørende forøgelse til landbrugsmiljøinterventioner til gavn for landbrugere

Ændringsforslag    559

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  op til 15 % af medlemsstatens tildeling til ELFUL i regnskabsårene 2022-2027 til medlemsstatens tildeling til direkte betalinger, jf. bilag IV, for kalenderårene 2021 til 2026.

b)  op til 5 % af medlemsstatens tildeling til ELFUL i regnskabsårene 2023-2027 til medlemsstatens tildeling til direkte betalinger, jf. bilag IV, for kalenderårene 2022 til 2026, forudsat at den tilhørende forøgelse tildeles operationer, som er omfattet af artikel 28.

Ændringsforslag    560

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den procentdel af medlemsstatens tildeling til direkte betalinger, der kan overføres til medlemsstatens tildeling til ELFUL som omhandlet i første afsnit, kan forhøjes med

Uanset litra b) i første afsnit kan Kroatien, Polen, Ungarn og Slovakiet overføre op til 15% af deres tildeling til ELFUL til direkte betalinger som fastsat i bilag IV, forudsat at 5 % er øremærket til operationer, som er omfattet af artikel 28.

a)  op til 15 procentpoint, hvis medlemsstaterne anvender den tilsvarende forhøjelse til ELFUL-finansierede interventioner, der er målrettet de i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), omhandlede specifikke miljø- og klimamålsætninger.

 

b)  op til 2 procentpoint, hvis medlemsstaterne anvender den tilsvarende forhøjelse i overensstemmelse med artikel 86, stk. 4, litra b).

 

Ændringsforslag    561

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne kan i 2023 revidere de i stk. 1 omhandlede beslutninger inden for rammerne af en anmodning om ændring af deres strategiske planer som omhandlet i artikel 107.

3.  Medlemsstaterne kan i 2024 revidere de i stk. 1 omhandlede beslutninger inden for rammerne af en anmodning om ændring af deres strategiske planer som omhandlet i artikel 107.

Ændringsforslag    562

Forslag til forordning

Artikel 91 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastlægger strategiske planer i overensstemmelse med denne forordning for at gennemføre den støtte fra Unionen, der finansieres gennem EGFL og ELFUL, med henblik på opfyldelsen af de specifikke målsætninger, der er fastsat i artikel 6.

Medlemsstaterne fastlægger, hvor det er relevant i samarbejde med regionerne, strategiske planer i overensstemmelse med denne forordning for at gennemføre den støtte fra Unionen, der finansieres gennem EGFL og ELFUL, med henblik på opfyldelsen af de specifikke målsætninger, der er fastsat i artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag    563

Forslag til forordning

Artikel 91 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På grundlag af den SWOT-analyse, der er omhandlet i artikel 103, stk. 2, og en vurdering af behovet, jf. artikel 96, fastlægger medlemsstaten i den strategiske plan en interventionsstrategi som omhandlet i artikel 97, hvori der fastsættes kvantitative mål og delmål med henblik på opfyldelse af de specifikke målsætninger, der er fastsat i artikel 6. Målene fastlægges ved anvendelse af det fælles sæt resultatindikatorer, der er fastlagt i bilag I.

På grundlag af den SWOT-analyse, der er omhandlet i artikel 103, stk. 2, og en vurdering af behovet, jf. artikel 96, fastlægger medlemsstaten, hvor det er relevant i samarbejde med regionerne, den strategiske plan en interventionsstrategi som omhandlet i artikel 97, hvori der fastsættes kvantitative mål og delmål med henblik på opfyldelse af de specifikke målsætninger, der er fastsat i artikel 6. Målene fastlægges ved anvendelse af det fælles sæt resultatindikatorer, der er fastlagt i bilag I.

Ændringsforslag    564

Forslag til forordning

Artikel 91 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver strategisk plan dækker perioden 1. januar 2021 til 31. december 2027.

Hver strategisk plan dækker perioden 1. januar 2022 til 31. december 2027.

Ændringsforslag    565

Forslag til forordning

Artikel 91 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Godkendelsen af de strategiske planer og medlemsstaternes gennemførelse af dem må ikke give anledning til forsinkelser af støtteansøgningsperioden for støttemodtagere eller af rettidig udbetaling til støttemodtagerne.

Ændringsforslag    566

Forslag til forordning

Artikel 92 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Et øget ambitionsniveau med hensyn til miljø- og klimamålsætninger

Et øget ambitionsniveau med hensyn til målsætninger vedrørende miljøvenligt landbrug og klima

Ændringsforslag    567

Forslag til forordning

Artikel 92 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne tilstræber gennem deres strategiske planer og navnlig gennem de elementer i interventionsstrategien, der er omhandlet i artikel 97, stk. 2, litra a), at yde et større samlet bidrag til opfyldelsen af de specifikke miljø- og klimarelaterede målsætninger, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), i forhold til det samlede bidrag til opfyldelsen af den målsætning, der er omhandlet artikel 110, stk. 2, første afsnit, litra b), i forordning (EU) nr. 1306/2013, i form af støtte igennem EGFL og ELFUL i perioden 2014-2020.

1.  Medlemsstaterne tilstræber gennem deres strategiske planer og navnlig gennem de elementer i interventionsstrategien, der er omhandlet i artikel 97, stk. 2, litra a), at yde en større samlet andel af det tildelte budget til opfyldelsen af de specifikke målsætninger vedrørende miljøvenligt landbrug og klima, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra d), e) og f), i forhold til den samlede andel af det tildelte budget til opfyldelsen af den målsætning, der er omhandlet artikel 110, stk. 2, første afsnit, litra b), i forordning (EU) nr. 1306/2013, i form af støtte igennem EGFL og ELFUL i perioden 2014-2020.

Ændringsforslag    568

Forslag til forordning

Artikel 92 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne redegør i deres strategiske planer på grundlag af foreliggende oplysninger for, hvordan de har til hensigt at nå det samlede bidrag som omhandlet i stk. 1. Redegørelsen baseres på relevante oplysninger som f.eks. de elementer, der er omhandlet i artikel 95, stk. 1, litra a)-f), og artikel 95, stk. 2, litra b).

2.  Medlemsstaterne redegør i deres strategiske planer på grundlag af foreliggende oplysninger for, hvordan de har til hensigt at nå det samlede bidrag som omhandlet i stk. 1. Redegørelsen baseres på relevante oplysninger som f.eks. de elementer, der er omhandlet i artikel 95, stk. 1, litra a)-f), og artikel 95, stk. 2, litra a og b).

Ændringsforslag    569

Forslag til forordning

Artikel 93 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat udarbejder én strategisk plan for hele sit område.

Hver medlemsstat udarbejder, hvor det er relevant i samarbejde med regionerne, én strategisk plan for hele sit område.

Ændringsforslag    570

Forslag til forordning

Artikel 93 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis der er elementer i den strategiske plan, som fastlægges på regionalt plan, sikrer medlemsstaten sammenhængen og overensstemmelsen med de elementer i den strategiske plan, der fastlægges på nationalt plan.

Hvis der er elementer i den strategiske plan, som fastlægges og/eller gennemføres på regionalt plan via regionale interventionsprogrammer, sikrer medlemsstaten sammenhængen og overensstemmelsen med de elementer i den strategiske plan, der fastlægges på nationalt plan.

Ændringsforslag    571

Forslag til forordning

Artikel 94 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det organ i medlemsstaten, der er ansvarlig for udarbejdelsen af den strategiske plan, sikrer, at de kompetente myndigheder på miljø- og klimaområdet på effektiv vis inddrages i udarbejdelsen af planens miljø- klimamæssige aspekter.

2.  Det organ i medlemsstaten, der er ansvarligt for udarbejdelsen af den strategiske plan, sikrer, at de kompetente offentlige myndigheder på miljø- og klimaområdet inddrages fuldt ud i udarbejdelsen af planens miljø- klimamæssige aspekter.

Ændringsforslag    572

Forslag til forordning

Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat tilrettelægger et partnerskab med de kompetente regionale og lokale myndigheder. Partnerskabet omfatter som minimum følgende partnere:

Hver medlemsstat tilrettelægger et partnerskab med de kompetente regionale og lokale myndigheder samt andre partnere. Partnerskabet omfatter som minimum følgende partnere:

Ændringsforslag    573

Forslag til forordning

Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  arbejdsmarkedets parter og de økonomiske interesseorganisationer

b)  arbejdsmarkedets parter og de økonomiske interesseorganisationer, navnlig repræsentanter for landbrugssektoren og herunder lokale aktionsgrupper inden for rammerne af Leader-programmerne

Ændringsforslag    574

Forslag til forordning

Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  relevante organer, der repræsenterer civilsamfundet og, hvis det er relevant, organer, som er ansvarlige for fremme af social inklusion, grundlæggende rettigheder, ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling.

c)  relevante organer, der repræsenterer civilsamfundet i forbindelse med alle de målsætninger, som er fastsat i artikel 5 og artikel 6, stk. 1, og, hvis det er relevant, organer, som er ansvarlige for fremme af social inklusion, grundlæggende rettigheder, ligestilling mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling.

Ændringsforslag    575

Forslag til forordning

Artikel 94 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne inddrager disse partnere i udarbejdelsen af de strategiske planer.

Medlemsstaterne inddrager disse partnere fuldt ud i udarbejdelsen af de strategiske planer.

Ændringsforslag    576

Forslag til forordning

Artikel 94 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne og Kommissionen samarbejder med henblik på at sikre en effektiv koordinering i gennemførelsen af de strategiske planer under hensyntagen til proportionalitetsprincippet og princippet om delt forvaltning.

4.  Medlemsstaterne og Kommissionen samarbejder med henblik på at sikre en effektiv koordinering i gennemførelsen af de strategiske planer under hensyntagen til proportionalitetsprincippet, princippet om delt forvaltning og et velfungerende indre marked.

Ændringsforslag    577

Forslag til forordning

Artikel 94 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 138 med henblik på at opstille en adfærdskodeks for at støtte medlemsstaterne i tilrettelæggelsen af det partnerskab, som er omhandlet i stk. 3. I adfærdskodeksen fastlægges rammerne, hvorunder medlemsstaterne i overensstemmelse med deres nationale lovgivning og regionale kompetencer skal varetage gennemførelsen af partnerskabsprincippet.

Ændringsforslag    578

Forslag til forordning

Artikel 95 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  mål- og finansieringsplaner

e)  mål- og finansieringsplaner, herunder, hvor det er relevant, for de regionale interventionsprogrammer

Ændringsforslag    579

Forslag til forordning

Artikel 95 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Bilag III om høringen af partnerne

c)  bilag III om høringen af partnerne, en oversigt over bemærkninger fra de kompetente regionale og lokale myndigheder og partnere, der er omhandlet i artikel 94, stk. 3

Ændringsforslag    580

Forslag til forordning

Artikel 95 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Bilag IV om den afgrødespecifikke betaling for bomuld

d)  bilag IV om den afgrødespecifikke betaling for bomuld, hvor det er relevant

Ændringsforslag    581

Forslag til forordning

Artikel 95 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  Bilag V om den supplerende nationale finansiering, der ydes inden for rammerne af den strategiske plan.

e)  bilag V om statsstøtte til den strategiske plan, der ikke er undtaget fra artikel 107, 108 og 109 i TEUF, i overensstemmelse med artikel 131, stk. 4, og den supplerende nationale finansiering, der ydes i alle udviklingsinterventioner inden for rammerne af den strategiske plan.

Ændringsforslag    582

Forslag til forordning

Artikel 95 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  bilag VI om ordningerne for klimaet, miljøet og dyrevelfærden som omhandlet i artikel 28.

Ændringsforslag    583

Forslag til forordning

Artikel 95 – stk. 2 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb)  bilag VII om regionale interventionsprogrammer og

Ændringsforslag    584

Forslag til forordning

Artikel 95 – stk. 2 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ec)  bilag VIII om elementerne i de strategiske planer, der bidrager til at øge konkurrenceevnen.

Ændringsforslag    585

Forslag til forordning

Artikel 96 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  indkredsning af behovet for hver specifik målsætning som fastsat i artikel 6 på grundlag af dokumentationen fra SWOT-analysen. Hvert behov beskrives, uanset om det indgår i den strategiske plan eller ej

b)  indkredsning af behovet for hver specifik målsætning som fastsat i artikel 6, herunder dyrevelfærd, på grundlag af dokumentationen fra SWOT-analysen. Hvert behov beskrives, uanset om det indgår i den strategiske plan eller ej

Ændringsforslag    586

Forslag til forordning

Artikel 96 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  hvis det er relevant, en analyse af det specifikke behov i sårbare geografiske områder såsom regionerne i den yderste periferi

d)  hvis det er relevant, en analyse af det specifikke behov i isolerede eller sårbare geografiske områder såsom regionerne i den yderste periferi, bjergområder og øområder

Ændringsforslag    587

Forslag til forordning

Artikel 96 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  prioritering og opstilling efter prioritet, herunder en velfunderet begrundelse for de trufne valg og, hvis det er relevant, hvorfor visse fastslåede behov ikke indgår eller kun delvist indgår i den strategiske plan.

e)  prioritering og opstilling efter prioritet af de trufne valg og, hvis det er relevant, en begrundelse for, hvorfor visse fastslåede behov ikke indgår eller kun delvist indgår i den strategiske plan

Ændringsforslag    588

Forslag til forordning

Artikel 96 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  en redegørelse for de områder, hvor der mangler grundlæggende oplysninger, eller hvor disse er utilstrækkelige, med det formål at give en fuldstændig beskrivelse af den nuværende situation med hensyn til de specifikke målsætninger, der er fastsat i artikel 6 og med henblik på at overvåge disse målsætninger.

Ændringsforslag    589

Forslag til forordning

Artikel 96 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne anvender de nyeste og mest pålidelige data med henblik på denne vurdering.

Medlemsstaterne anvender de nyeste og mest pålidelige data med henblik på denne vurdering og anvender kønsopdelte data, hvor det er relevant.

Ændringsforslag    590

Forslag til forordning

Artikel 97 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  en redegørelse for den sociale og økonomiske struktur i den strategiske plan, som beskriver komplementariteten og de grundlæggende forhold mellem de forskellige interventioner, der har sigte på de specifikke målsætninger vedrørende landbrugsmæssig økonomisk udvikling og landdistrikter, som er fastsat i hhv. artikel 6, stk. 1, litra a), b), c), g), h) og i)

Ændringsforslag    591

Forslag til forordning

Artikel 97 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  hvor det er relevant, et overblik over, hvordan den strategiske plan imødekommer behovene i landbrugssystemer af høj naturværdi, herunder aspekter vedrørende deres socioøkonomiske levedygtighed

Ændringsforslag    592

Forslag