Διαδικασία : 2018/0216(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0200/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0200/2019

Συζήτηση :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
OJ 23/11/2021 - 84

Ψηφοφορία :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0287

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 2713kWORD 1062k
23.5.2019
PE 627.760v01-00 A8-0200/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Εισηγήτρια: Esther Herranz García

Συντάκτης γνωμοδότησης (*):

Giovanni La Via, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0392),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0248/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Πράξη Προσχώρησης του 1979 και ιδιαίτερα την παράγραφο 6 του επισυναπτόμενου Πρωτοκόλλου αριθ. 4 για το βαμβάκι,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας (PE627.925 – 24/40/2018),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 6ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 25ης Οκτωβρίου 2018(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0200/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Η ΚΓΠ εξακολουθεί να διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να καταβληθούν προσπάθειες για να επιβραδυνθεί η σταδιακή εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας, με τη διατήρηση μιας ισχυρής ΚΓΠ, η οποία θα διαθέτει επαρκείς πόρους, ώστε να μετριάσει την ερήμωση των αγροτικών περιοχών και να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών σε ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων και την καλή διαβίωση των ζώων. Δεδομένων των προκλήσεων με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι παραγωγοί της Ένωσης για να ανταποκριθούν στις νέες ρυθμιστικές απαιτήσεις και στο υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής φιλοδοξίας, υπό το φως της αστάθειας των τιμών καθώς και του μεγαλύτερου ανοίγματος των ενωσιακών συνόρων στις εισαγωγές από τρίτες χώρες, θα πρέπει να διατηρηθεί ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο ίδιο τουλάχιστον επίπεδο με την περίοδο 2014-2020.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  Προκειμένου να αντιμετωπίσει την παγκόσμια διάσταση και τις επιπτώσεις της ΚΓΠ, θα πρέπει η Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνεκτικότητα και τη συνέχεια με τις λοιπές εξωτερικές πολιτικές και τα μέσα της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία για την ανάπτυξη και το εμπόριο. Η δέσμευση της Ένωσης όσον αφορά τη συνεκτικότητα της αναπτυξιακής πολιτικής απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι και οι αρχές της ανάπτυξης κατά τη χάραξη των πολιτικών.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Δεδομένου ότι η ΚΓΠ πρέπει να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο απαντά στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες καθώς αυτές εκδηλώνονται σε ενωσιακό, διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, είναι αναγκαίος ο εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της ΚΓΠ, η καλύτερη υλοποίηση των στόχων της Ένωσης και η σημαντική μείωση του διοικητικού φόρτου. Στην ΚΓΠ που βασίζεται στις επιδόσεις («μοντέλο υλοποίησης»), η Ένωση θα πρέπει να θέσει τις βασικές παραμέτρους πολιτικής, όπως είναι οι στόχοι της ΚΓΠ και οι βασικές προϋποθέσεις, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη ως προς την επίτευξη των στόχων και τον τρόπο με τον οποίον θα τα καταφέρουν. Η ενισχυμένη επικουρικότητα καθιστά δυνατή την καλύτερη συνεκτίμηση των τοπικών συνθηκών και αναγκών, με την κατάλληλη προσαρμογή της στήριξης για τη μεγιστοποίηση της συμβολής στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης.

(2)  Δεδομένου ότι η ΚΓΠ πρέπει να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο απαντά στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες καθώς αυτές εκδηλώνονται σε ενωσιακό, διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, είναι αναγκαίος ο εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της ΚΓΠ, η καλύτερη υλοποίηση των στόχων της Ένωσης και η σημαντική μείωση του διοικητικού φόρτου, ιδίως για τους τελικούς δικαιούχους. Στην ΚΓΠ που βασίζεται στις επιδόσεις («μοντέλο υλοποίησης»), η Ένωση θα πρέπει να θέσει τις βασικές παραμέτρους πολιτικής, όπως είναι οι στόχοι της ΚΓΠ και οι βασικές προϋποθέσεις, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη ως προς την επίτευξη των στόχων και τον τρόπο με τον οποίον θα τα καταφέρουν, και παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται πολιτική σταθερότητα και χρηματοδοτική ασφάλεια για τον τομέα. Η ενισχυμένη επικουρικότητα καθιστά δυνατή την καλύτερη συνεκτίμηση των τοπικών συνθηκών και αναγκών, με την κατάλληλη προσαρμογή της στήριξης για τη μεγιστοποίηση της συμβολής στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επικουρικότητα αυτή δεν θα μεταφραστεί σε «επανεθνικοποίηση» της ΚΓΠ, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα ισχυρό σύνολο ενωσιακών διατάξεων σχεδιασμένων ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού και να εξασφαλίζεται η άνευ διακρίσεων μεταχείριση όλων των γεωργών της Ένωσης στο σύνολο της επικράτειάς της.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η χρήση κοινών ορισμών που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά σε επίπεδο Ένωσης δυσκολεύει τα κράτη μέλη στο να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν την ευελιξία να διευκρινίζουν ορισμένους ορισμούς στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ. Ωστόσο, για να εξασφαλιστούν οι ίσοι όροι ανταγωνισμού, θα πρέπει να καθοριστεί ένα ορισμένο πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης που να συνιστά και καθορίζει τα απαραίτητα βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περιληφθούν στους ορισμούς αυτούς («ορισμοί πλαισίου»).

(3)  Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν την ευελιξία να διευκρινίζουν ορισμένους ορισμούς στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ. Ωστόσο, για να εξασφαλιστούν οι ίσοι όροι ανταγωνισμού, θα πρέπει να καθοριστεί ένα ορισμένο πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης που να συνιστά και να καθορίζει τα απαραίτητα κοινά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περιληφθούν στους ορισμούς αυτούς («ορισμοί πλαισίου»).

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Προκειμένου να διασφαλιστεί το ότι η Ένωση μπορεί να σεβαστεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις όσον αφορά την εγχώρια στήριξη όπως ορίζεται στη συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία και ειδικότερα δε, ότι η βασική στήριξη του εισοδήματος για τη βιωσιμότητα και οι σχετικές παρεμβάσεις θα συνεχίζουν να κοινοποιούνται ως υποστήριξη του «Πράσινου Πλαισίου» το οποίο δεν έχει ή θα έχει ως ελάχιστο αποτέλεσμα τις στρεβλώσεις του εμπορίου ή τις επιπτώσεις στην παραγωγή, ο ορισμός του πλαισίου για τη «γεωργική δραστηριότητα» πρέπει να προβλέπει τόσο την παραγωγή γεωργικών προϊόντων όσο και τη διατήρηση της γεωργικής έκτασης. Με βάση την προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν τον πραγματικό ορισμό της γεωργικής δραστηριότητας στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

(4)  Προκειμένου να διασφαλιστεί το ότι η Ένωση μπορεί να σεβαστεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις όσον αφορά την εγχώρια στήριξη όπως ορίζεται στη συμφωνία του ΠΟΕ για τη γεωργία και ειδικότερα δε, ότι η βασική στήριξη του εισοδήματος για τη βιωσιμότητα και οι σχετικές παρεμβάσεις θα συνεχίζουν να κοινοποιούνται ως υποστήριξη του «Πράσινου Πλαισίου» το οποίο δεν έχει ή θα έχει ως ελάχιστο αποτέλεσμα τις στρεβλώσεις του εμπορίου ή τις επιπτώσεις στην παραγωγή, ο ορισμός του πλαισίου για τη «γεωργική δραστηριότητα» πρέπει να προβλέπει τόσο την παραγωγή γεωργικών προϊόντων όσο και τη διατήρηση της γεωργικής έκτασης. Με βάση την προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν τον ορισμό της γεωργικής δραστηριότητας στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τηρώντας τα κοινά στοιχεία του ενωσιακού ορισμού πλαισίου.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Για τη διατήρηση των ουσιωδών στοιχείων σε επίπεδο Ένωσης ώστε να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα μεταξύ των αποφάσεων των κρατών μελών, χωρίς ωστόσο να περιοριστούν τα κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης, πρέπει να καθοριστεί ένας ορισμός πλαισίου για την «γεωργική έκταση». Οι σχετικοί ορισμοί πλαισίου για τις «αρόσιμες εκτάσεις», τις «μόνιμες καλλιέργειες» και τους «μόνιμους λειμώνες» θα πρέπει να καθοριστούν με τέτοιο ευρύ τρόπο ώστε να επιτρέψουν στα κράτη μέλη να καθορίσουν τους περαιτέρω ορισμούς σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες. Ο ορισμός πλαισίου για τις «αρόσιμες εκτάσεις» πρέπει να καθοριστεί κατά τρόπο που να επιτρέπει στα κράτη μέλη να καλύπτουν διαφορετικές μορφές παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος όπως η γεωργική και η καλλιεργήσιμη έκταση με θάμνους και δέντρα. Για αυτό το λόγο πρέπει να συμπεριληφθούν και οι εκτάσεις που βρίσκονται σε αγρανάπαυση ώστε να διασφαλιστεί η αποσυνδεδεμένη φύση των παρεμβάσεων. Ο ορισμός πλαισίου για τις «μόνιμες καλλιέργειες» πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τις εκτάσεις που χρησιμοποιούνται πραγματικά για την παραγωγή όσο και τις εκτάσεις, καθώς και τα φυτώρια και τα δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης που καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Ο ορισμός του πλαισίου για τους «μόνιμους λειμώνες» θα πρέπει να καθοριστεί κατά τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει στα κράτη μέλη να καθορίζουν περαιτέρω κριτήρια και να τους επιτρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνουν και άλλα είδη εκτός από χόρτα ή άλλες ποώδεις χορτονομές στις οποίες μπορούν να βοσκήσουν ή στις οποίες θα μπορούν να παράγουν ζωοτροφές, είτε αυτές χρησιμοποιούνται για πραγματική παραγωγή είτε όχι.

(5)  Για τη διατήρηση των κοινών ουσιωδών στοιχείων σε επίπεδο Ένωσης ώστε να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα μεταξύ των αποφάσεων των κρατών μελών και η ίση μεταχείριση των γεωργών στην Ένωση, χωρίς ωστόσο να περιοριστούν τα κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης, πρέπει να καθοριστεί ένας ορισμός πλαισίου για την «γεωργική έκταση». Οι σχετικοί ορισμοί πλαισίου για τις «αρόσιμες εκτάσεις», τις «μόνιμες καλλιέργειες» και τους «μόνιμους λειμώνες» θα πρέπει να καθοριστούν με τέτοιο ευρύ τρόπο ώστε να επιτρέψουν στα κράτη μέλη να καθορίσουν τους περαιτέρω ορισμούς σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες και τις παραδοσιακές πρακτικές. Ο ορισμός πλαισίου για τις «αρόσιμες εκτάσεις» πρέπει να καθοριστεί κατά τρόπο που να επιτρέπει στα κράτη μέλη να καλύπτουν διαφορετικές μορφές παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος όπως η γεωργική και η καλλιεργήσιμη έκταση με θάμνους και δέντρα. Για αυτό το λόγο πρέπει να συμπεριληφθούν και οι εκτάσεις που βρίσκονται σε αγρανάπαυση ώστε να διασφαλιστεί η αποσυνδεδεμένη φύση των παρεμβάσεων. Ο ορισμός πλαισίου για τις «μόνιμες καλλιέργειες» πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τις εκτάσεις που χρησιμοποιούνται πραγματικά για την παραγωγή όσο και τις εκτάσεις, καθώς και τα φυτώρια και τα δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης που καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Ο ορισμός του πλαισίου για τους «μόνιμους λειμώνες» θα πρέπει να καθοριστεί κατά τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει στα κράτη μέλη να καθορίζουν περαιτέρω κριτήρια και να τους επιτρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνουν και άλλα είδη εκτός από χόρτα ή άλλες ποώδεις χορτονομές στις οποίες μπορούν να βοσκήσουν, κατ’ αποκλειστικότητα ή μη, ή στις οποίες θα μπορούν να παράγουν ζωοτροφές, είτε αυτές χρησιμοποιούνται για πραγματική παραγωγή είτε όχι.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)   Το μέλλον της γεωργίας θα πρέπει να εστιάζει στην παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας, καθώς εκεί έγκειται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ένωσης. Τα ενωσιακά πρότυπα θα πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν, όπου αυτό είναι εφικτό, και θα πρέπει να προβλεφθούν μέτρα για την περαιτέρω αύξηση της μακροπρόθεσμης παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του τομέα της παραγωγής τροφίμων, καθώς και για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων, ώστε να ενισχυθεί ο ηγετικός ρόλος της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Όσον αφορά τις εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κάνναβης, προκειμένου να διατηρηθεί η δημόσια υγεία και να εξασφαλιστεί η εναρμόνιση με άλλα νομοθετικά όργανα, η χρήση ποικιλιών σπόρων κάνναβης με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη κάτω από το 0,2% πρέπει να αποτελεί μέρος του ορισμού του επιλέξιμου εκταρίου.

(8)  Όσον αφορά τις εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κάνναβης, προκειμένου να διατηρηθεί η δημόσια υγεία και να εξασφαλιστεί η εναρμόνιση με άλλα νομοθετικά όργανα, η χρήση ποικιλιών σπόρων κάνναβης με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη κάτω από το 0,3% πρέπει να αποτελεί μέρος του ορισμού του επιλέξιμου εκταρίου.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Προκειμένου να βελτιωθούν περαιτέρω οι επιδόσεις της ΚΓΠ, η στήριξη του εισοδήματος θα πρέπει να στοχεύει στους πραγματικούς γεωργούς. Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει κοινή προσέγγιση σε ότι αφορά αυτή τη στήριξη, θα πρέπει να καθοριστεί ένας ορισμός πλαισίου για τον «πραγματικό γεωργό» με τα ουσιαστικά στοιχεία που πρέπει να διαθέτει. Βάσει του πλαισίου αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ποιοι γεωργοί δεν θεωρούνται πραγματικοί γεωργοί βάσει προϋποθέσεων όπως οι δοκιμές εισοδήματος, η εισροή γεωργικής εργασίας, το αντικείμενο της επιχείρησης και η εγγραφή στα μητρώα. Επίσης, δεν θα πρέπει να αποκλείει τη στήριξη πολυπαραγωγών γεωργών που δραστηριοποιούνται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις αλλά ασχολούνται και με μη γεωργικές δραστηριότητες εκτός της εκμετάλλευσής τους, καθώς οι πολλαπλές δραστηριότητές τους συχνά ενισχύουν τον κοινωνικοοικονομικό ιστό των αγροτικών περιοχών.

(9)  Προκειμένου να βελτιωθούν περαιτέρω οι επιδόσεις της ΚΓΠ, η στήριξη του εισοδήματος θα πρέπει να στοχεύει στους ενεργούς γεωργούς. Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει κοινή προσέγγιση σε ό,τι αφορά αυτή τη στήριξη, θα πρέπει να καθοριστεί ένας ορισμός πλαισίου για τον «ενεργό γεωργό» με τα κοινά στοιχεία που πρέπει να διαθέτει. Δεν θα πρέπει να αποκλείεται η στήριξη πολυπαραγωγών γεωργών που δραστηριοποιούνται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις αλλά ασχολούνται και με μη γεωργικές δραστηριότητες εκτός της εκμετάλλευσής τους, καθώς οι πολλαπλές δραστηριότητές τους συχνά ενισχύουν τον κοινωνικοοικονομικό ιστό των αγροτικών περιοχών. Ο ορισμός πλαισίου θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να συμβάλλει στη διατήρηση του μοντέλου της οικογενειακής γεωργίας που απαντά στην Ένωση.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί βασική αρχή της Ένωσης, και η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ενσωμάτωση της αρχής αυτής στην ΚΓΠ. Θα πρέπει, επομένως, να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που διοικούνται από γυναίκες τείνει να είναι μικρότερο, και οι εργασίες που εκτελούν οι γυναίκες, ως σύζυγοι γεωργών, δεν είναι πάντα αναγνωρίσιμες ή ορατές, γεγονός που έχει αντίκτυπο στην οικονομική τους ανεξαρτησία. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλλει στη διασφάλιση ότι το έργο των γυναικών προβάλλεται, εκτιμάται και συνυπολογίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στο πλαίσιο των ειδικών στόχων που θα προτείνουν τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια. Οι αρχές της ισότητας των φύλων και της μη διακριτικής μεταχείρισης θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προετοιμασίας, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των παρεμβάσεων της ΚΓΠ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να ενισχύσουν την ικανότητά τους όσον αφορά τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και τη συλλογή δεδομένων ανά φύλο.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των τύπων παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων και των τύπων παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης κατά την επίτευξη του στόχου της ανανέωσης των γενεών, θα πρέπει να καθοριστεί σε επίπεδο Ένωσης ένα ορισμός πλαισίου για τον «νεαρό αγρότη» με τα ουσιαστικά στοιχεία που πρέπει να διαθέτει.

(10)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των τύπων παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων και των τύπων παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης κατά την επίτευξη του στόχου της ανανέωσης των γενεών, θα πρέπει να καθοριστεί σε επίπεδο Ένωσης ένα ορισμός πλαισίου για τον «νεαρό αγρότη» με τα κοινά στοιχεία που πρέπει να διαθέτει.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια ανάμεσα στους τύπους παρεμβάσεων που συνδέονται με τις άμεσες ενισχύσεις και σε εκείνους που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη κατά την επιδίωξη του στόχου της διευκόλυνσης της επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, θα πρέπει να καθοριστεί ορισμός πλαισίου για τον «νέο γεωργό» με κοινά στοιχεία σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Προκειμένου να δοθεί ουσία στους στόχους της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς και να διασφαλιστεί ότι η Ένωση αντιμετωπίζει επαρκώς τις πλέον πρόσφατες προκλήσεις της, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί για ένα σύνολο γενικών στόχων που αντικατοπτρίζουν τους προσανατολισμούς οι οποίοι περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας». Ένα σύνολο ειδικών στόχων θα πρέπει να καθοριστεί περαιτέρω σε επίπεδο Ένωσης και να εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ. Ενόψει της ισορροπίας μεταξύ των διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με την εκτίμηση των επιπτώσεων, οι συγκεκριμένοι αυτοί στόχοι θα πρέπει να μεταφέρουν τους γενικούς στόχους της ΚΓΠ σε πιο συγκεκριμένες προτεραιότητες και να λαμβάνουν υπόψη τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το κλίμα, την ενέργεια και το περιβάλλον.

(11)  Προκειμένου να επιδιωχθούν οι στόχοι της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 39 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς και να διασφαλιστεί ότι η Ένωση αντιμετωπίζει επαρκώς τις πλέον πρόσφατες προκλήσεις της, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ένα σύνολο γενικών στόχων που αντικατοπτρίζουν τους προσανατολισμούς οι οποίοι περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας». Ένα σύνολο ειδικών στόχων θα πρέπει να καθοριστεί περαιτέρω σε επίπεδο Ένωσης και να επιδιωχθεί από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ. Ενόψει της ισορροπίας μεταξύ των διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με την εκτίμηση των επιπτώσεων, οι συγκεκριμένοι αυτοί στόχοι θα πρέπει να μεταφέρουν τους γενικούς στόχους της ΚΓΠ σε πιο συγκεκριμένες προτεραιότητες στον οικονομικό, στον περιβαλλοντικό και στον κοινωνικό τομέα.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Ενώ στα πλαίσια του μοντέλου παράδοσης της ΚΓΠ η Ένωση πρέπει να ορίσει τους στόχους της Ένωσης και να ορίσει τους τύπους των παρεμβάσεων καθώς και τις βασικές απαιτήσεις της Ένωσης που ισχύουν για τα κράτη μέλη, το τελευταίο των κρατών μελών θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά αυτού του πλαισίου της Ένωσης σε ρυθμίσεις στήριξης που ισχύουν για τους δικαιούχους. Στα πλαίσια αυτά, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης και να διασφαλίζουν ότι το νομικό πλαίσιο για τη χορήγηση στήριξης από την Ένωση στους δικαιούχους θα βασίζεται στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ και θα είναι σύμφωνο με τις αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στο [Οριζόντια ρύθμιση].

(13)  Ενώ στα πλαίσια του μοντέλου παράδοσης της ΚΓΠ η Ένωση πρέπει να ορίσει τους στόχους της Ένωσης και να ορίσει τους τύπους των παρεμβάσεων καθώς και τις κοινές απαιτήσεις της Ένωσης που ισχύουν για τα κράτη μέλη, το τελευταίο των κρατών μελών θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά αυτού του πλαισίου της Ένωσης σε ρυθμίσεις στήριξης που ισχύουν για τους δικαιούχους. Στα πλαίσια αυτά, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης και να διασφαλίζουν ότι το νομικό πλαίσιο για τη χορήγηση στήριξης από την Ένωση στους δικαιούχους θα βασίζεται στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ και θα είναι σύμφωνο με τις αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στο [Οριζόντια ρύθμιση].

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Οι οριζόντιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο άρθρο 10 ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 ΣΕΕ, θα πρέπει να τηρούνται κατά την υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης και σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για την εναρμόνιση των απαιτήσεων προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να αποσκοπούν στην εξάλειψη των ανισοτήτων και στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) δεν θα πρέπει να στηρίζουν δράσεις που συμβάλλουν σε οποιαδήποτε μορφή διαχωρισμού, διάκρισης ή αποκλεισμού. Οι στόχοι των ταμείων αυτών θα πρέπει να επιδιώκονται με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και σύμφωνα με τον στόχο, ο οποίος απορρέει από τη Σύμβαση του Aarhus και προωθείται από την Ένωση, για τη διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 και στο άρθρο 191 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, και ταυτόχρονα με την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β)  Το μοντέλο υλοποίησης δεν θα πρέπει να οδηγεί σε μια κατάσταση όπου θα έχουμε 27 διαφορετικές εθνικές γεωργικές πολιτικές, με αποτέλεσμα να απειλείται το κοινό πνεύμα της ΚΓΠ και να δημιουργούνται στρεβλώσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν έναν ορισμένο βαθμό ευελιξίας εντός ενός ισχυρού κοινού κανονιστικού πλαισίου.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Στα πλαίσια του προσανατολισμού της ΚΓΠ όλο και περισσότερο προς την αγορά, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση σχετικά με «Το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας», το άνοιγμα της αγοράς, η αλλαγή του κλίματος και η συναφής συχνότητα και σοβαρότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς και κρίσεις υγειονομικού και φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αστάθεια των τιμών και αυξημένες πιέσεις στα εισοδήματα. Για αυτό το λόγο, αν και οι γεωργοί έχουν την τελική ευθύνη για το σχεδιασμό των στρατηγικών σε ό,τι αφορά τα αγροκτήματά τους, πρέπει να δημιουργηθεί ένα ισχυρό πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση κινδύνων. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη και οι γεωργοί θα μπορούν να αξιοποιούν μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη διαχείριση του κινδύνου, προκειμένου οι γεωργοί να έχουν επαρκή χρηματοδοτικά μέσα για επενδύσεις και πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης, κατάρτιση, μεταφορά τεχνογνωσίας και παροχή συμβουλών.

(15)  Στα πλαίσια του προσανατολισμού της ΚΓΠ όλο και περισσότερο προς την αγορά, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση σχετικά με «Το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας», το άνοιγμα της αγοράς, οι εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, η αλλαγή του κλίματος και η συναφής συχνότητα και σοβαρότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς και κρίσεις υγειονομικού και φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αστάθεια των τιμών και αυξημένες πιέσεις στα εισοδήματα. Οι ανισορροπίες στην τροφική αλυσίδα, ιδίως σε βάρος του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος αποτελεί τον «πιο αδύναμο κρίκο», επίσης επηρεάζουν αρνητικά το εισόδημα των παραγωγών. Για αυτό το λόγο, αν και οι γεωργοί έχουν την τελική ευθύνη για το σχεδιασμό των στρατηγικών σε ό,τι αφορά τα αγροκτήματά τους, πρέπει να δημιουργηθεί ένα ισχυρό πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση κινδύνων. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη και οι γεωργοί θα μπορούν να αξιοποιούν μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τη διαχείριση του κινδύνου, προκειμένου οι γεωργοί να έχουν επαρκή χρηματοδοτικά μέσα για επενδύσεις και πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης, κατάρτιση, μεταφορά τεχνογνωσίας και παροχή συμβουλών.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής φροντίδας και της δράσης για το κλίμα και η συμβολή στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών συνθηκών της Ένωσης αποτελούν πολύ μεγάλη προτεραιότητα για το μέλλον της γεωργίας και της δασοκομίας της Ένωσης. Επομένως, η γενική δομή της ΚΓΠ θα πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη φιλοδοξία σε ό,τι αφορά αυτούς τους στόχους. Δυνάμει του μοντέλου λειτουργίας, τα μέτρα για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της αλλαγής του κλίματος θα πρέπει να καθοδηγούνται από τα αποτελέσματα και το άρθρο 11 της ΣΛΕΕ θα πρέπει, για τον σκοπό αυτόν, να θεωρηθεί υποχρέωση επιτεύξεως συγκεκριμένου αποτελέσματος.

(16)  Η στήριξη και η βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας, της βιοποικιλότητας και της γενετικής ποικιλότητας στο γεωργικό σύστημα, καθώς και της δράσης για το κλίμα και η συμβολή στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ένωσης, αποτελούν πολύ μεγάλη προτεραιότητα για το μέλλον της γεωργίας, της κηποκομίας και της δασοκομίας της Ένωσης. Επομένως, η γενική δομή της ΚΓΠ θα πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη φιλοδοξία σε ό,τι αφορά αυτούς τους στόχους, και ταυτόχρονα να αντανακλά επαρκώς τον μεγαλύτερο φόρτο και τις μεγαλύτερες απαιτήσεις που επιβαρύνουν τους παραγωγούς. Δυνάμει του μοντέλου λειτουργίας, τα μέτρα για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της αλλαγής του κλίματος θα πρέπει να καθοδηγούνται από τα αποτελέσματα και το άρθρο 11 της ΣΛΕΕ θα πρέπει, για τον σκοπό αυτόν, να θεωρηθεί υποχρέωση επιτεύξεως συγκεκριμένου αποτελέσματος.

Δεδομένου ότι πολλές αγροτικές περιοχές στην Ένωση αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα όπως η έλλειψη ελκυστικών ευκαιριών απασχόλησης, οι ελλείψεις δεξιοτήτων, η έλλειψη επενδύσεων σε υποδομές, οι υποδομές και οι βασικές υπηρεσίες, καθώς και η διαρροή των νέων, είναι θεμελιώδους σημασίας η ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού στις περιοχές αυτές, σύμφωνα με το Cork 2.0. Η δήλωση, ιδίως μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανανέωσης των γενεών, με την προσέλκυση θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης της Επιτροπής στις αγροτικές περιοχές, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την ανανέωση των γενεών και την ανάπτυξη «έξυπνων χωριών» σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ύπαιθρο. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας», οι νέες αγροτικές αλυσίδες αξίας, όπως η ανανεώσιμη ενέργεια, η αναδυόμενη βιοοικονομία, η κυκλική οικονομία και ο οικολογικός τουρισμός μπορούν να προσφέρουν καλές δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές. Στα πλαίσια αυτό, τα χρηματοπιστωτικά μέσα και η χρήση της εγγύησης του InvestEU μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση της αναπτυξιακής ικανότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων. Υπάρχει δυναμικό για ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές για τους νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, με την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσής τους, ειδικά στο πλαίσιο των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

Δεδομένου ότι πολλές αγροτικές περιοχές στην Ένωση αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα όπως η έλλειψη ελκυστικών ευκαιριών απασχόλησης, οι ελλείψεις δεξιοτήτων, η έλλειψη επενδύσεων στην ευρυζωνικότητα και τη συνδεσιμότητα, σε υποδομές και σε βασικές υπηρεσίες, καθώς και η διαρροή των νέων, είναι θεμελιώδους σημασίας η ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού στις περιοχές αυτές, σύμφωνα με το Cork 2.0. Η δήλωση, ιδίως μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανανέωσης των γενεών, με την προσέλκυση θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης της Επιτροπής στις αγροτικές περιοχές και με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της υποστήριξης των νέων, της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στην αγροτική οικονομία, της ανανέωσης των γενεών και της ανάπτυξης «έξυπνων χωριών» σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ύπαιθρο. Με γνώμονα τη σταθεροποίηση και τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας, θα πρέπει επίσης να υποστηρίζονται η ανάπτυξη, η σύσταση και η διατήρηση μη γεωργικών επιχειρήσεων. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας», οι νέες αγροτικές αλυσίδες αξίας όπως η ανανεώσιμη ενέργεια, η αναδυόμενη βιοοικονομία, η κυκλική οικονομία και ο οικολογικός τουρισμός μπορούν να προσφέρουν καλές δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές, και παράλληλα να προστατεύουν τους φυσικούς πόρους. Στα πλαίσια αυτό, τα χρηματοπιστωτικά μέσα μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση της αναπτυξιακής ικανότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων. Υπάρχει δυναμικό για ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές για τους νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, με την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσής τους, ειδικά στο πλαίσιο των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Για την κοινωνικοοικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών, η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει ότι, στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συνεκτικότητα ανάμεσα στην εφαρμογή της οδηγίας 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη μακροπρόθεσμη προσέγγιση όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης.

 

____________________

 

Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 180 της 15.7.2010, σ. 1).

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Η ΚΓΠ πρέπει να συνεχίσει να εξασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια, το οποίο πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε επαρκή, ασφαλή και θρεπτική τροφή. Επιπλέον, θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της Ένωσης στις νέες κοινωνικές απαιτήσεις όσον αφορά τα τρόφιμα και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων και της βιώσιμης γεωργικής παραγωγής, της υγιεινότερης διατροφής, των απορριμμάτων τροφίμων και της καλής διαβίωσης των ζώων. Η ΚΓΠ θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί την παραγωγή με συγκεκριμένα και πολύτιμα χαρακτηριστικά ενώ παράλληλα θα βοηθά τους αγρότες να προσαρμόζουν εκ των προτέρων την παραγωγή τους σύμφωνα με τα μηνύματα της αγοράς και τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

(17)  Η ΚΓΠ πρέπει να συνεχίσει να εξασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια, το οποίο πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε επαρκή, ασφαλή και θρεπτική τροφή. Επιπλέον, θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της Ένωσης στις νέες κοινωνικές απαιτήσεις όσον αφορά τα τρόφιμα και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων και της βιώσιμης γεωργικής παραγωγής, της υγιεινότερης διατροφής, της ποιοτικής παραγωγής και της διαφοροποίησης της ποιότητας, των απορριμμάτων τροφίμων και της καλής διαβίωσης των ζώων. Η ΚΓΠ θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί τη βιώσιμη παραγωγή με συγκεκριμένα και πολύτιμα χαρακτηριστικά, όπως γεωργικά συστήματα υψηλής φυσικής αξίας, ενώ παράλληλα θα βοηθά τους αγρότες να προσαρμόζουν εκ των προτέρων την παραγωγή τους σύμφωνα με τα μηνύματα της αγοράς και τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Τροπολογία      21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία», μολονότι ο εμβολιασμός αποτελεί μια οικονομικά αποδοτική παρέμβαση δημόσιας υγείας για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής, το σχετικά υψηλότερο κόστος της διάγνωσης, των αντιμικροβιακών εναλλακτικών λύσεων και του εμβολιασμού σε σύγκριση με τα συμβατικά αντιβιοτικά αποτελεί φραγμό στην αύξηση του ποσοστού εμβολιασμού των ζώων.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Το πλαίσιο των προτύπων της ΚΓΠΚ έχει ως στόχο να συμβάλει στον μετριασμό και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων όσον αφορά τα ύδατα, στην προστασία και την ποιότητα του εδάφους και στην προστασία και ποιότητα της βιοποικιλότητας. Το πλαίσιο θα πρέπει να ενισχυθεί ώστε να ληφθούν ιδίως υπόψη οι πρακτικές που έχουν τεθεί μέχρι το 2020 στο πλαίσιο του οικολογικού σχεδιασμού των άμεσων ενισχύσεων, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της ανάγκης βελτίωσης της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ιδίως της διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών. Αναγνωρίζεται ότι κάθε ΚΓΠΚ συμβάλλει σε πολλαπλούς στόχους. Για την εφαρμογή του πλαισίου, τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν ένα εθνικό πρότυπο για κάθε ένα από τα πρότυπα που έχουν καθοριστεί σε επίπεδο Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των εδαφοκλιματικών συνθηκών, των υφιστάμενων γεωργικών συνθηκών, της χρήσης της γης, της αμειψισποράς, των γεωργικών πρακτικών και δομών. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να καθορίσουν άλλα εθνικά πρότυπα που σχετίζονται με τους κύριους στόχους που ορίζονται στο Παράρτημα III προκειμένου να βελτιωθεί η περιβαλλοντική και κλιματική απόδοση του πλαισίου ΚΓΠΚ. Προκειμένου να στηριχθούν τόσο οι αγρονομικές όσο και οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στο πλαίσιο της ΚΓΠΚ, θα καταρτιστούν σχέδια διαχείρισης των θρεπτικών συστατικών με τη βοήθεια ειδικού ηλεκτρονικού εργαλείου αγροτικής βιωσιμότητας το οποίο θα διαθέτουν τα κράτη μέλη σε μεμονωμένους γεωργούς. Το εργαλείο πρέπει να στηρίζει τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη γεωργική εκμετάλλευση, αρχής γενομένης από τις ελάχιστες λειτουργίες διαχείρισης θρεπτικών ουσιών. Μια ευρεία διαλειτουργικότητα και ο σπονδυλωτός σχεδιασμός θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη δυνατότητα προσθήκης και άλλων ηλεκτρονικών εφαρμογών και ηλεκτρονικής διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργών και σε όλη την Ένωση, η Επιτροπή μπορεί να παράσχει στήριξη στα κράτη μέλη για το σχεδιασμό του εργαλείου καθώς και για τις απαιτούμενες υπηρεσίες αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων.

(22)  Το πλαίσιο των προτύπων της ΚΓΠΚ έχει ως στόχο να συμβάλει στον μετριασμό και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων όσον αφορά τα ύδατα, στην προστασία και την ποιότητα του εδάφους και στην προστασία και ποιότητα της βιοποικιλότητας. Το πλαίσιο θα πρέπει να ενισχυθεί ώστε να ληφθούν ιδίως υπόψη οι πρακτικές που έχουν τεθεί μέχρι το 2020 στο πλαίσιο του οικολογικού σχεδιασμού των άμεσων ενισχύσεων, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της ανάγκης βελτίωσης της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Αναγνωρίζεται ότι κάθε ΚΓΠΚ συμβάλλει σε πολλαπλούς στόχους. Για την εφαρμογή του πλαισίου, τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν ένα εθνικό πρότυπο για κάθε ένα από τα πρότυπα που έχουν καθοριστεί σε επίπεδο Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των εδαφοκλιματικών συνθηκών, των υφιστάμενων γεωργικών συνθηκών, των αγρονομικών χαρακτηριστικών των διαφόρων παραγωγών, των διαφορών μεταξύ ετήσιων καλλιεργειών, μόνιμων καλλιεργειών και άλλων ειδικευμένων παραγωγών, της χρήσης της γης, της αμειψισποράς, των τοπικών και παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και δομών. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να καθορίσουν ισοδύναμες πρακτικές ή συστήματα πιστοποίησης με ευεργετικό αντίκτυπο στο κλίμα και στο περιβάλλον, ίδιου ή ανώτερου επιπέδου σε σύγκριση με τον αντίκτυπο της εφαρμογής μίας ή περισσότερων πρακτικών ΚΓΠΚ.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ) θα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως από τα κράτη μέλη, ώστε να καταστούν λειτουργικές σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και να διασφαλιστεί η αναγκαία ίση μεταχείριση μεταξύ των γεωργών. Για τη διασφάλιση της συνοχής των κανόνων όσον αφορά την επιβολή όρων για την ενίσχυση της βιωσιμότητας της πολιτικής, οι ΑΣΕ θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη βασική νομοθεσία της Ένωσης για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, την υγεία των φυτών και την καλή διαβίωση των ζώων, η εφαρμογή των οποίων σε εθνικό επίπεδο συνεπάγεται σαφείς υποχρεώσεις για τους μεμονωμένους γεωργούς, συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεώσεων στο πλαίσιο της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου11 και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12 ή της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου13. Για να δοθεί συνέχεια στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14, οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 και της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16, περιλαμβάνονται ως ΚΑΔ στο πεδίο εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης, και ο κατάλογος των προτύπων ΚΓΠΚ προσαρμόζεται αναλόγως.

(23)  Οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ) θα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως από τα κράτη μέλη, ώστε να καταστούν λειτουργικές σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και να διασφαλιστεί η αναγκαία ίση μεταχείριση μεταξύ των γεωργών. Για τη διασφάλιση της συνοχής των κανόνων όσον αφορά την επιβολή όρων για την ενίσχυση της βιωσιμότητας της πολιτικής, οι ΑΣΕ θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη βασική νομοθεσία της Ένωσης για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων, την υγεία των φυτών και την καλή διαβίωση των ζώων, η εφαρμογή των οποίων σε εθνικό επίπεδο συνεπάγεται σαφείς υποχρεώσεις για τους μεμονωμένους γεωργούς, συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεώσεων στο πλαίσιο της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου11 και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12 ή της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου13. Για να δοθεί συνέχεια στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14, οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15 (της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα) και της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16, περιλαμβάνονται ως ΚΑΔ στο πεδίο εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης, και ο κατάλογος των προτύπων ΚΓΠΚ προσαρμόζεται αναλόγως.

____________________

____________________

11. Οδηγία 92/43/EOK του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).

11. Οδηγία 92/43/EOK του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).

12. Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).

12. Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).

13. Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1).

13. Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1).

14. Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549).

14. Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549).

15. Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).

15. Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).

16. Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71).

16. Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71).

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν τέτοια συστήματα παροχής γεωργικών συμβουλών ώστε να βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη συνολική απόδοση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των αγροτικών επιχειρήσεων, καλύπτοντας την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση και να εντοπίσουν τις αναγκαίες βελτιώσεις όλων των μέτρων για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που προβλέπονται στα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ. Τα εν λόγω συστήματα παροχής συμβουλών θα βοηθήσουν τους αγρότες και άλλους δικαιούχους της στήριξης της ΚΓΠ να συνειδητοποιήσουν της σχέσης μεταξύ διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης της γης, αφενός, και ορισμένων προδιαγραφών, απαιτήσεων και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών και κλιματικών συνθηκών, αφετέρου. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει πρότυπα που ισχύουν ή είναι απαραίτητα για τους γεωργούς και άλλους δικαιούχους της ΚΓΠ και περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ καθώς και εκείνα που απορρέουν από τη νομοθεσία για τα ύδατα, τη βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων, καθώς και τις πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση αντοχής στα αντιμικροβιακά και τη διαχείριση κινδύνων. Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των συμβουλών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν συμβούλους στα συστήματα γεωργικής γνώσης και καινοτομίας (AKIS), προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές πληροφορίες που αναπτύσσονται από την έρευνα και την καινοτομία.

(24)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν υψηλής ποιότητας συστήματα παροχής γεωργικών συμβουλών ώστε να βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη συνολική απόδοση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των αγροτικών επιχειρήσεων, καλύπτοντας την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση και να εντοπίσουν τις αναγκαίες βελτιώσεις όλων των μέτρων για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που προβλέπονται στα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ. Τα εν λόγω συστήματα παροχής συμβουλών θα βοηθήσουν τους αγρότες και άλλους δικαιούχους της στήριξης της ΚΓΠ να συνειδητοποιήσουν της σχέσης μεταξύ διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης της γης, αφενός, και ορισμένων προδιαγραφών, απαιτήσεων και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών και κλιματικών συνθηκών, αφετέρου. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει πρότυπα που ισχύουν ή είναι απαραίτητα για τους γεωργούς και άλλους δικαιούχους της ΚΓΠ και περιλαμβάνονται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ καθώς και εκείνα που απορρέουν από τη νομοθεσία για τα ύδατα, τη βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων, καθώς και τις πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση αντοχής στα αντιμικροβιακά και τη διαχείριση κινδύνων. Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των συμβουλών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν συμβούλους στα συστήματα γεωργικής γνώσης και καινοτομίας (AKIS), προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές πληροφορίες που αναπτύσσονται από την έρευνα και την καινοτομία. Οποιεσδήποτε ενωσιακές πρωτοβουλίες που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες και καινοτόμα συστήματα θα πρέπει να βασίζονται, στο μέτρο του δυνατού, σε υφιστάμενες πρωτοβουλίες σε επίπεδο κρατών μελών.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Η νομοθεσία της Ένωσης πρέπει να προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέτουν προϋποθέσεις στο ελάχιστο εμβαδόν για τη λήψη αποσυνδεδεμένων ενισχύσεων στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ. Οι απαιτήσεις και προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να συνδέονται με την ανάγκη αποφυγής της υπερβολικής διοικητικής επιβάρυνσης που προκαλείται από τη διαχείριση πολυάριθμων πληρωμών μικρών ποσών και από τη διασφάλιση της αποτελεσματικής συμβολής της στήριξης στους στόχους της ΚΓΠ στους οποίους συμβάλλουν οι αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις. Προκειμένου να διασφαλισθεί ένα ελάχιστο επίπεδο στήριξης του γεωργικού εισοδήματος για όλους τους πραγματικούς γεωργούς, καθώς και να τηρηθεί ο στόχος της Συνθήκης για τη διασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τη γεωργική κοινότητα, θα πρέπει να καθοριστεί μια ετήσια αποσυνδεδεμένη ενίσχυση ανά περιοχή ως είδος παρέμβασης στη «βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα». Για την καλύτερη στόχευση της εν λόγω στήριξης, τα ποσά των ενισχύσεων δύνανται να διαφοροποιηθούν, ανά ομάδες περιοχών, βάσει κοινωνικοοικονομικών ή/και γεωπονικών συνθηκών. Προκειμένου να αποφευχθούν οι καταστροφικές επιπτώσεις για το εισόδημα των γεωργών, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν τη βασική εισοδηματική στήριξη για την αειφορία με βάση τα δικαιώματα ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή, η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω σύγκλιση θα πρέπει να είναι ανάλογη με την αξία που έχει καθοριστεί στο πλαίσιο των καθεστώτων βασικών ενισχύσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις πληρωμές για γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να επιτύχουν περαιτέρω σύγκλιση προκειμένου να συνεχίσουν να απομακρύνονται σταδιακά από ιστορικές αξίες.

(26)  Η νομοθεσία της Ένωσης πρέπει να προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέτουν προϋποθέσεις στο ελάχιστο εμβαδόν για τη λήψη αποσυνδεδεμένων ενισχύσεων στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ. Οι απαιτήσεις και προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να συνδέονται με την ανάγκη αποφυγής της υπερβολικής διοικητικής επιβάρυνσης που προκαλείται από τη διαχείριση πολυάριθμων πληρωμών μικρών ποσών και από τη διασφάλιση της αποτελεσματικής συμβολής της στήριξης στους στόχους της ΚΓΠ στους οποίους συμβάλλουν οι αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις. Προκειμένου να διασφαλισθεί ένα ελάχιστο επίπεδο στήριξης του γεωργικού εισοδήματος για όλους τους ενεργούς γεωργούς, καθώς και να τηρηθεί ο στόχος της Συνθήκης για τη διασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τη γεωργική κοινότητα, θα πρέπει να καθοριστεί μια ετήσια αποσυνδεδεμένη ενίσχυση ανά περιοχή ως είδος παρέμβασης στη «βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα». Για την καλύτερη στόχευση της εν λόγω στήριξης, τα ποσά των ενισχύσεων δύνανται να διαφοροποιηθούν, ανά ομάδες περιοχών, βάσει κοινωνικοοικονομικών, περιβαλλοντικών ή/και γεωπονικών συνθηκών. Προκειμένου να αποφευχθούν οι καταστροφικές επιπτώσεις για το εισόδημα των γεωργών, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν τη βασική εισοδηματική στήριξη για την αειφορία με βάση τα δικαιώματα ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή, η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω σύγκλιση θα πρέπει να είναι ανάλογη με την αξία που έχει καθοριστεί στο πλαίσιο των καθεστώτων βασικών ενισχύσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις πληρωμές για γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να επιτύχουν περαιτέρω σύγκλιση προκειμένου να μεταβούν σταδιακά σε πλήρη σύγκλιση έως το 2026.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26α)  Η εισοδηματική στήριξη μέσω της ΚΓΠ συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη σταθερότητα και στη βιωσιμότητα πολλών μικρών και οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά μολονότι έχουν αυξηθεί οι προσδοκίες έναντι των γεωργών, οι χρηματικές ενισχύσεις έχουν παραμείνει στάσιμες. Το συνολικό μερίδιο της ΚΓΠ στην ΕΕ μειώνεται, ενώ οι κρίσεις στην αγορά του συγκεκριμένου τομέα και ο φθίνων αριθμός των ενεργών γεωργών εξακολουθούν να απειλούν την επιβίωση του τομέα. Το μοντέλο της οικογενειακής γεωργικής εκμετάλλευσης θα πρέπει να προστατεύεται ως γενικός στόχος της ΚΓΠ και μέσω των στρατηγικών σχεδίων των κρατών μελών, και έτσι να εξασφαλίζεται κατάλληλο περιθώριο για τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει το μοντέλο αυτό όσον αφορά τη συμβολή του στον κοινωνικό ιστό της αγροτικής ζωής και την παροχή ενός τρόπου ζωής για πολλούς κατοίκους της υπαίθρου. Οι οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμβάλλουν στη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, στη διατήρηση των φυσικών πόρων, στις ανάγκες διαφοροποίησης και στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας. Οι πρώτοι γεωργοί που θα πληγούν από τις τεράστιες πιέσεις της παγκοσμιοποίησης θα είναι εκείνοι που εφαρμόζουν το μοντέλο της μικρής οικογενειακής γεωργικής εκμετάλλευσης. Μια τέτοια κατάσταση θα αποτελέσει εμφανή αδυναμία επίτευξης των στόχων της ΚΓΠ και θα υπονομεύσει το επιχείρημα υπέρ της στήριξης της ΚΓΠ στο μέλλον. Ως εκ τούτου, τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ θα πρέπει να επιδιώκουν τη διατήρηση της προστασίας αυτού του μοντέλου γεωργίας μέσω των ειδικών στόχων τους.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος της γεωργίας της Ένωσης, καθώς διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη στήριξη της απασχόλησης στην ύπαιθρο και συμβάλλουν στην εδαφική ανάπτυξη. Προκειμένου να προωθηθεί μια πιο ισορροπημένη κατανομή της στήριξης και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους δικαιούχους μικρών ποσών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στους μικροκαλλιεργητές τη δυνατότητα αντικατάστασης των άλλων άμεσων ενισχύσεων με την καταβολή ενός κατ’ αποκοπήν ποσού.

(28)  Οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος της γεωργίας της Ένωσης, καθώς διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη στήριξη της απασχόλησης στην ύπαιθρο και συμβάλλουν στην εδαφική ανάπτυξη. Προκειμένου να προωθηθεί μια πιο ισορροπημένη κατανομή της στήριξης και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους δικαιούχους μικρών ποσών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στους μικροκαλλιεργητές τη δυνατότητα αντικατάστασης των άμεσων ενισχύσεων με την καταβολή ενός κατ’ αποκοπήν ποσού. Ωστόσο, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω ο διοικητικός φόρτος, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να συμπεριλαμβάνουν αυτομάτως ορισμένους γεωργούς, αρχικά, στο απλουστευμένο καθεστώς και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν από αυτό εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, θα πρέπει τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν ένα μειωμένο σύστημα ελέγχου όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις για τους μικροκαλλιεργητές που συμμετέχουν στο απλουστευμένο σύστημα.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(30α)  Η βιολογική γεωργία αναπτύσσεται σε πολλά κράτη μέλη και έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να παρέχει δημόσια αγαθά, να διατηρεί τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων και τους φυσικούς πόρους, να μειώνει τις εισροές, να προσελκύει νεαρούς γεωργούς, και ιδίως τις γυναίκες, να δημιουργεί θέσεις εργασίας, να εφαρμόζει πειραματικά νέα επιχειρηματικά μοντέλα, να ανταποκρίνεται στις κοινωνιακές απαιτήσεις και να αναζωογονεί τις αγροτικές περιοχές. Ωστόσο, η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα εξακολουθεί να αυξάνεται με μεγαλύτερους ρυθμούς από ό,τι η παραγωγή. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ περιλαμβάνουν στόχους όσον αφορά την αύξηση του μεριδίου γεωργικών εκτάσεων υπό βιολογική διαχείριση, προκειμένου να ικανοποιηθεί η αυξανόμενη ζήτηση για βιολογικά προϊόντα, και την ανάπτυξη ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού βιολογικών προϊόντων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν τη μετατροπή σε βιολογικές καλλιέργειες και τη διαχείρισή τους με τη λήψη μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, με την υλοποίηση οικολογικών προγραμμάτων, ή με συνδυασμό των δύο, και θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός αντιστοιχεί στην αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής βιολογικών προϊόντων.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Η ΚΓΠ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη ενισχύουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών αναγκών και της πραγματικής κατάστασης των γεωργών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, βάσει των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, να καταρτίσουν οικολογικά προγράμματα προαιρετικά για τους γεωργούς, τα οποία θα πρέπει να συντονίζονται πλήρως με τις άλλες σχετικές παρεμβάσεις. Αυτά θα πρέπει να οριστούν από τα κράτη μέλη ως ενισχύσεις που χορηγείται είτε για κίνητρα είτε ως αμοιβή για την παροχή δημόσιων αγαθών με γεωργικές πρακτικές ευεργετικές για το περιβάλλον και το κλίμα είτε ως αποζημίωση για την εισαγωγή αυτών των πρακτικών. Και στις δύο περιπτώσεις στόχος είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιδόσεων της ΚΓΠ και κατά συνέπεια πρέπει να υπερκαλύπτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που ήδη προβλέπονται από το σύστημα προϋποθέσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν τη θέσπιση οικολογικών συστημάτων για γεωργικές πρακτικές, όπως η ενισχυμένη διαχείριση των μόνιμων βοσκοτόπων και των χαρακτηριστικών τοπίου και η βιολογική γεωργία. Τα καθεστώτα αυτά μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν και «καθεστώτα εισόδου», τα οποία ενδεχομένως να αποτελέσουν προϋπόθεση για την ανάληψη πιο φιλόδοξων δεσμεύσεων για την αγροτική ανάπτυξη.

(31)  Η ΚΓΠ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη ενισχύουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών αναγκών και της πραγματικής κατάστασης των γεωργών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, βάσει των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, να καταρτίσουν οικολογικά προγράμματα προαιρετικά για τους γεωργούς, τα οποία θα πρέπει να συντονίζονται πλήρως με τις άλλες σχετικές παρεμβάσεις. Αυτά θα πρέπει να οριστούν από τα κράτη μέλη ως ενισχύσεις που χορηγούνται προκειμένου να δοθεί κίνητρο και αμοιβή για την παροχή δημόσιων αγαθών με γεωργικές πρακτικές ευεργετικές για το περιβάλλον και το κλίμα, στόχος δε είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιδόσεων της ΚΓΠ και κατά συνέπεια θα πρέπει να υπερκαλύπτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που ήδη προβλέπονται από το σύστημα προϋποθέσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν τη θέσπιση οικολογικών συστημάτων για να προωθήσουν ωφέλιμα για το περιβάλλον μοντέλα παραγωγής, ιδίως την εκτατική κτηνοτροφία, και να προωθήσουν κάθε είδους γεωργικές πρακτικές, όπως η ενισχυμένη διαχείριση των μόνιμων βοσκοτόπων και των χαρακτηριστικών τοπίου, καθώς και τα συστήματα περιβαλλοντικής πιστοποίησης, όπως η βιολογική γεωργία, η ολοκληρωμένη παραγωγή ή η γεωργία διατήρησης. Τα καθεστώτα αυτά μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν μέτρα διαφορετικής φύσης από τις περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις για την αγροτική ανάπτυξη, καθώς και μέτρα της ίδιας φύσης που μπορούν να χαρακτηριστούν «καθεστώτα εισόδου», τα οποία ενδεχομένως να αποτελέσουν προϋπόθεση για την ανάληψη πιο φιλόδοξων δεσμεύσεων για την αγροτική ανάπτυξη.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση της συνδεδεμένης στήριξης του εισοδήματος με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει ιδίως τις απαιτήσεις του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τους ελαιούχους σπόρους στο πλαίσιο της ΓΣΔΕ17, όπως εφαρμόζεται μετά από αλλαγές στην ξεχωριστή βασική έκταση της ΕΕ για ελαιούχους σπόρους μετά από αλλαγές στη σύνθεση της ΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον σκοπό αυτό και να καθορίζει λεπτομερείς κανόνες.

διαγράφεται

_________________

 

17 Μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Οικονομικής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο πλαίσιο της ΓΣΔΕ για τους ελαιούχους σπόρους (ΕΕ L 147 της 18.6.1993).

 

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Οι τομεακοί τύποι παρεμβάσεων χρειάζονται για να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ και να ενισχύσουν τις συνέργειες με άλλα μέσα της ΚΓΠ. Σύμφωνα με το μοντέλο υλοποίησης, οι βασικές προϋποθέσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τους στόχους των για τέτοιου είδους τομεακών παρεμβάσεων θα πρέπει να καθοριστούν σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και να αποφευχθούν οι συνθήκες άνισου και αθέμιτου ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει να δικαιολογήσουν την ένταξή τους στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ και να διασφαλίσουν τη συνοχή τους με άλλες παρεμβάσεις ανά και σε τομεακό επίπεδο. Οι γενικοί τύποι παρεμβάσεων που πρέπει να ή που θα θεσπιστούν σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να καλύπτουν τους κλάδους των οπωροκηπευτικών, του οίνου, των μελισσοκομικών προϊόντων, του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, του λυκίσκου και άλλων προϊόντων που θα καθοριστούν και για τα οποία θεωρείται ότι έχουν θεσπιστεί τομεακά προγράμματα ευεργετικές επιπτώσεις στην επίτευξη ορισμένων ή όλων των γενικών και ειδικών στόχων της ΚΓΠ που επιδιώκει ο παρών κανονισμός.

(35)  Οι τομεακοί τύποι παρεμβάσεων χρειάζονται για να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ και να ενισχύσουν τις συνέργειες με άλλα μέσα της ΚΓΠ. Σύμφωνα με το μοντέλο υλοποίησης, οι βασικές προϋποθέσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τους στόχους των για τέτοιου είδους τομεακών παρεμβάσεων θα πρέπει να καθοριστούν σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και να αποφευχθούν οι συνθήκες άνισου και αθέμιτου ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει να δικαιολογήσουν την ένταξή τους στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ και να διασφαλίσουν τη συνοχή τους με άλλες παρεμβάσεις ανά και σε τομεακό επίπεδο. Οι γενικοί τύποι παρεμβάσεων που πρέπει να ή που θα θεσπιστούν σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να καλύπτουν τους κλάδους των οπωροκηπευτικών, του οίνου, των μελισσοκομικών προϊόντων, του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, του λυκίσκου και άλλων προϊόντων που καθορίζονται στο άρθρο 39 και για τα οποία θεωρείται ότι έχουν θεσπιστεί τομεακά προγράμματα ευεργετικές επιπτώσεις στην επίτευξη ορισμένων ή όλων των γενικών και ειδικών στόχων της ΚΓΠ που επιδιώκει ο παρών κανονισμός.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(35α)  Με γνώμονα την αύξηση των κονδυλίων που προβλέπονται για τον τομέα της μελισσοκομίας, αλλά και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο εν λόγω τομέας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στην παραγωγή τροφίμων, κρίνεται σκόπιμο να αυξηθεί επίσης το ανώτατο όριο ενωσιακής συγχρηματοδότησης και να ληφθούν νέα επιλέξιμα μέτρα που έχουν ως στόχο να στηρίξουν την ανάπτυξη του τομέα.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Όσον αφορά τις παρεμβάσεις για την αγροτική ανάπτυξη, οι αρχές καθορίζονται σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τις βασικές προϋποθέσεις για τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν κριτήρια επιλογής. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή διακριτική ευχέρεια για να καθορίσουν συγκεκριμένους όρους ανάλογα με τις ανάγκες τους. Τα είδη παρεμβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη περιλαμβάνουν ενισχύσεις για περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες διαχειριστικές δεσμεύσεις τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να υποστηρίξουν σε ολόκληρη την επικράτειά τους, σύμφωνα με τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές τους ανάγκες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χορηγούν πληρωμές σε γεωργούς και άλλους διαχειριστές της γης, οι οποίοι αναλαμβάνουν σε εθελοντική βάση δεσμεύσεις διαχείρισης που συμβάλλουν στην άμβλυνση και προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων, της ποιότητας του αέρα, του εδάφους, και οικοσυστημικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών δεσμεύσεων στο Natura 2000 και της στήριξης της γενετικής ποικιλότητας. Η στήριξη μέσω και βάσει πληρωμών για δεσμεύσεις διαχείρισης μπορεί επίσης να χορηγηθεί με τη μορφή τοπικών, ολοκληρωμένων ή συνεργατικών προσεγγίσεων και παρεμβάσεων βάσει αποτελεσμάτων.

(37)  Όσον αφορά τις παρεμβάσεις για την αγροτική ανάπτυξη, οι αρχές καθορίζονται σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τις βασικές προϋποθέσεις για τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν κριτήρια επιλογής. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή διακριτική ευχέρεια για να καθορίσουν συγκεκριμένους όρους ανάλογα με τις ανάγκες τους. Τα είδη παρεμβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη περιλαμβάνουν ενισχύσεις για περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες διαχειριστικές δεσμεύσεις τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να υποστηρίξουν σε ολόκληρη την επικράτειά τους, σύμφωνα με τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές τους ανάγκες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χορηγούν πληρωμές σε γεωργούς, σε ομάδες γεωργών και άλλους διαχειριστές της γης, οι οποίοι αναλαμβάνουν σε εθελοντική βάση δεσμεύσεις διαχείρισης που συμβάλλουν στην άμβλυνση και προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων, της ποιότητας του αέρα, του εδάφους, και οικοσυστημικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών δεσμεύσεων στο Natura 2000 και σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας, και της στήριξης της γενετικής ποικιλότητας. Η στήριξη μέσω και βάσει πληρωμών για δεσμεύσεις διαχείρισης μπορεί επίσης να χορηγηθεί με τη μορφή τοπικών, ολοκληρωμένων, συλλογικών ή συνεργατικών προσεγγίσεων και παρεμβάσεων βάσει αποτελεσμάτων.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Η στήριξη των δεσμεύσεων διαχείρισης μπορεί να περιλαμβάνει πριμοδότηση της βιολογικής γεωργίας για τη διατήρηση και τη δημιουργία νέων βιολογικών εκτάσεων· ενισχύσεις για άλλους τύπους παρεμβάσεων που υποστηρίζουν συστήματα παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον, όπως η αγρο-οικολογία, η γεωργία διατήρησης και η ολοκληρωμένη παραγωγή· δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υπηρεσίες και διατήρηση των δασών· πριμοδότηση για τα δάση και τη θέσπιση γεωργοδασοκομικών συστημάτων· ορθή μεταχείριση των ζώων· διατήρηση, βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη των γενετικών πόρων. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν και άλλα καθεστώτα παρεμβάσεων βάσει των αναγκών τους. Οι ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να καλύπτει το πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν εισόδημα που απορρέει μόνο από δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα βασικά σημεία των υποχρεωτικών προτύπων και προϋποθέσεων που καθορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης και των εθνικών νομοθεσιών, καθώς και των προϋποθέσεων που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ. Οι δεσμεύσεις που σχετίζονται με αυτού του είδους τις παρεμβάσεις μπορούν να αναληφθούν για προκαθορισμένη ετήσια ή πολυετή περίοδο και ενδέχεται να υπερβούν τα επτά έτη, όταν είναι δεόντως αιτιολογημένα.

(38)  Η στήριξη των δεσμεύσεων διαχείρισης μπορεί να περιλαμβάνει πριμοδότηση της βιολογικής γεωργίας για τη διατήρηση και τη δημιουργία νέων βιολογικών εκτάσεων· ενισχύσεις για άλλους τύπους παρεμβάσεων που υποστηρίζουν συστήματα παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον, όπως η γεωργία υψηλής φυσικής αξίας, η αγρο-οικολογία, η γεωργία διατήρησης και η ολοκληρωμένη παραγωγή· δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υπηρεσίες και διατήρηση των δασών· πριμοδότηση για τα δάση και τη θέσπιση γεωργοδασοκομικών συστημάτων· προστασία των παραδοσιακών γεωργικών τοπίων· ορθή μεταχείριση των ζώων· διατήρηση, βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη των γενετικών πόρων. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν και άλλα καθεστώτα παρεμβάσεων βάσει των αναγκών τους και μπορούν να ενισχύσουν τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που προορίζονται ειδικά για τον τομέα της μελισσοκομίας και ισχύουν ήδη σε ορισμένες περιφέρειες της Ένωσης, αλλά και να αναπτύξουν περαιτέρω μέτρα. Οι ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να καλύπτει το πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν εισόδημα που απορρέει μόνο από δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα βασικά σημεία των υποχρεωτικών προτύπων και προϋποθέσεων που καθορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης και των εθνικών νομοθεσιών, καθώς και των προϋποθέσεων που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να παρέχουν οικονομικά κίνητρα στους δικαιούχους. Οι δεσμεύσεις που σχετίζονται με αυτού του είδους τις παρεμβάσεις μπορούν να αναληφθούν για προκαθορισμένη ετήσια ή πολυετή περίοδο και ενδέχεται να υπερβούν τα επτά έτη, όταν είναι δεόντως αιτιολογημένα.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Τα μέτρα για τη δασοκομία πρέπει να συμβάλλουν στην εφαρμογή της Δασικής Στρατηγικής της Ένωσης και να βασίζονται σε εθνικά ή υποεθνικά δασικά προγράμματα ή ισοδύναμα μέσα των κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει να βασίζονται στις δεσμεύσεις που απορρέουν από τον κανονισμό για την συμπερίληψη των εκπομπών και των απορροφήσεων αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση γης, τη χρήση της γης και τη δασοκομία [Κανονισμός LULUCF] και εκείνων που ελήφθησαν στις υπουργικές διασκέψεις για την προστασία των δασών στην Ευρώπη. Οι παρεμβάσεις πρέπει να βασίζονται σε σχέδια διαχείρισης δασών ή σε ισοδύναμα μέσα και μπορεί να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη δασικών περιοχών και την αειφόρο διαχείριση των δασών, συμπεριλαμβανομένης της δάσωσης της γης και της δημιουργίας και αναγέννησης των γεωργοδασοκομικών συστημάτων· την προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση των δασικών πόρων, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών προσαρμογής· επενδύσεις για τη διασφάλιση και ενίσχυση της διατήρησης και ανθεκτικότητας των δασών και την παροχή δασικών οικοσυστημάτων και υπηρεσιών για το κλίμα· και μέτρα και επενδύσεις για την υποστήριξη της ανανεώσιμης ενέργειας και της βιο-οικονομίας.

(39)  Τα μέτρα για τη δασοκομία πρέπει να συμβάλλουν στη διεύρυνση της χρήσης των γεωργοδασοκομικών συστημάτων και στην εφαρμογή της Δασικής Στρατηγικής της Ένωσης και να βασίζονται σε εθνικά ή υποεθνικά δασικά προγράμματα ή ισοδύναμα μέσα των κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει να βασίζονται στις δεσμεύσεις που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/841 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συμπερίληψη των εκπομπών και των απορροφήσεων αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση γης, τη χρήση της γης και τη δασοκομία και στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι υπουργικές διασκέψεις για την προστασία των δασών στην Ευρώπη. Οι παρεμβάσεις πρέπει να βασίζονται σε σχέδια διαχείρισης δασών ή σε ισοδύναμα μέσα και μπορεί να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη δασικών περιοχών και την αειφόρο διαχείριση των δασών, συμπεριλαμβανομένης της δάσωσης της γης, της πρόληψης των πυρκαγιών και της δημιουργίας και αναγέννησης των γεωργοδασοκομικών συστημάτων· την προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση των δασικών πόρων, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών προσαρμογής· επενδύσεις για τη διασφάλιση και ενίσχυση της διατήρησης και ανθεκτικότητας των δασών και την παροχή δασικών οικοσυστημάτων και υπηρεσιών για το κλίμα· και μέτρα και επενδύσεις για την υποστήριξη της ανανεώσιμης ενέργειας και της βιο-οικονομίας.

 

_____________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/841 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, σχετικά με τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 525/2013 και της απόφασης (EE) αριθ. 529/2013/ΕΕ (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ. 1).

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα δίκαιο εισόδημα και ένας ανθεκτικός γεωργικός τομέας σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη σε γεωργούς σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς και άλλους ειδικούς για την εκάστοτε περιοχή περιορισμούς. Όσον αφορά τις ενισχύσεις για περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς, θα συνεχίσει να ισχύει η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020. Η ΚΓΠ, προκειμένου να προσδώσει βελτιωμένη προστιθέμενη αξία στο περιβάλλον και να ενισχύσει τις συνέργειές της με τη χρηματοδότηση επενδύσεων στη φύση και τη βιοποικιλότητα, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί χωριστό μέτρο με στόχο την αποζημίωση των δικαιούχων για τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των οδηγιών πλαισίου Natura 2000. Θα πρέπει, συνεπώς, να εξακολουθήσει να παρέχεται στήριξη στους γεωργούς και τους δασοκαλλιεργητές για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων μειονεκτημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 2009/147/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και τη συμβολή στην αποτελεσματική διαχείριση των περιοχών Natura 2000. Θα πρέπει επίσης να διατεθεί στήριξη στους γεωργούς ώστε να βοηθηθούν αυτοί για την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων στις λεκάνες απορροής ποταμών που απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Η στήριξη πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις που περιγράφονται στα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΓΠ που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι οι πληρωμές προς τους γεωργούς δεν θα οδηγήσουν σε διπλή χρηματοδότηση με τα οικολογικά συστήματα. Επιπλέον, οι ειδικές ανάγκες των περιοχών Natura 2000 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα κράτη μέλη στον συνολικό σχεδιασμό των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ.

(40)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα δίκαιο εισόδημα και ένας ανθεκτικός γεωργικός τομέας σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη σε γεωργούς σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς και άλλους ειδικούς για την εκάστοτε περιοχή περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ορεινών και των νησιωτικών περιοχών. Όσον αφορά τις ενισχύσεις για περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς, θα συνεχίσει να ισχύει η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020. Η ΚΓΠ, προκειμένου να προσδώσει βελτιωμένη προστιθέμενη αξία στο περιβάλλον και να ενισχύσει τις συνέργειές της με τη χρηματοδότηση επενδύσεων στη φύση και τη βιοποικιλότητα, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί χωριστό μέτρο με στόχο την αποζημίωση των δικαιούχων για τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση του δικτύου Natura 2000, το οποίο συγκροτήθηκε με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και την εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Θα πρέπει, συνεπώς, να εξακολουθήσει να παρέχεται στήριξη στους γεωργούς και τους δασοκαλλιεργητές για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων μειονεκτημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 2009/147/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και τη συμβολή στην αποτελεσματική διαχείριση των περιοχών Natura 2000. Θα πρέπει επίσης να διατεθεί στήριξη στους γεωργούς ώστε να βοηθηθούν αυτοί για την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων στις λεκάνες απορροής ποταμών που απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Η στήριξη πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις που περιγράφονται στα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΓΠ που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι οι πληρωμές προς τους γεωργούς δεν θα οδηγήσουν σε διπλή χρηματοδότηση με τα οικολογικά συστήματα, και ταυτόχρονα να ενσωματώσουν επαρκή ευελιξία στα στρατηγικά σχέδια ώστε να διευκολύνεται η συμπληρωματικότητα των διαφόρων παρεμβάσεων. Επιπλέον, οι ειδικές ανάγκες των περιοχών Natura 2000 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα κράτη μέλη στον συνολικό σχεδιασμό των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ.

 

____________________

 

Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Οι στόχοι της ΚΓΠ θα πρέπει επίσης να επιδιωχθούν με την υποστήριξη επενδύσεων τόσο παραγωγικών όσο και μη παραγωγικών, τόσο σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις όσο και εκτός αυτών. Τέτοιες επενδύσεις μπορεί να αφορούν μεταξύ άλλων υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή της γεωργίας και της δασοκομίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε γεωργικές και δασικές εκτάσεις, του αναδασμού και βελτίωσης της γης, των γεωργοδασικών πρακτικών και της παροχής και εξοικονόμησης ενέργειας και νερού. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ με τους στόχους της Ένωσης, καθώς και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών, στον εν λόγω κανονισμό περιλαμβάνεται ένας αρνητικός κατάλογος επενδυτικών θεμάτων.

(41)  Οι στόχοι της ΚΓΠ θα πρέπει επίσης να επιδιωχθούν με την υποστήριξη επενδύσεων τόσο παραγωγικών όσο και μη παραγωγικών, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εκμεταλλεύσεων. Τέτοιες επενδύσεις μπορεί να αφορούν μεταξύ άλλων υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε γεωργικές και δασικές εκτάσεις, του αναδασμού και της βελτίωσης της γης, των γεωργοδασικών πρακτικών, και της παροχής και εξοικονόμησης ενέργειας και νερού. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ με τους στόχους της Ένωσης, καθώς και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών, στον εν λόγω κανονισμό περιλαμβάνεται ένας αρνητικός κατάλογος επενδυτικών θεμάτων.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Υπό το πρίσμα της ανάγκης γεφύρωσης του επενδυτικού χάσματος στον γεωργικό τομέα της Ένωσης και βελτίωσης της πρόσβασης σε χρηματοοικονομικά μέσα για ομάδες προτεραιότητας, ιδίως νεαρούς γεωργούς και νεοεισερχόμενους που παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά κινδύνου, η χρήση της εγγύησης του InvestEU και ο συνδυασμός επιχορηγήσεων και χρηματοοικονομικών μέσων θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. Δεδομένου ότι η χρήση χρηματοοικονομικών μέσων μεταξύ των κρατών μελών ποικίλλει σημαντικά λόγω των διαφορών στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα, την ύπαρξη επισφαλών κεφαλαίων, την εξοικείωση των δημόσιων διοικήσεων και το πιθανό φάσμα των δικαιούχων, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ τους κατάλληλους στόχους, τους δικαιούχους και τους προτιμησιακούς όρους, καθώς και άλλους πιθανούς κανόνες επιλεξιμότητας.

(42)  Υπό το πρίσμα της ανάγκης γεφύρωσης του επενδυτικού χάσματος στον γεωργικό τομέα της Ένωσης και βελτίωσης της πρόσβασης σε χρηματοοικονομικά μέσα για ομάδες προτεραιότητας, ιδίως νεαρούς γεωργούς και νεοεισερχόμενους που παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά κινδύνου, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί ένας συνδυασμός επιχορηγήσεων και χρηματοοικονομικών μέσων. Δεδομένου ότι η χρήση χρηματοοικονομικών μέσων μεταξύ των κρατών μελών ποικίλλει σημαντικά λόγω των διαφορών στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα, την ύπαρξη επισφαλών κεφαλαίων, την εξοικείωση των δημόσιων διοικήσεων και το πιθανό φάσμα των δικαιούχων, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ τους κατάλληλους στόχους, τους δικαιούχους και τους προτιμησιακούς όρους, καθώς και άλλους πιθανούς κανόνες επιλεξιμότητας.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43)  Οι νεαροί γεωργοί και οι νεοεισερχόμενοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στη γη, τις υψηλές τιμές και την πρόσβαση στο πιστωτικό σύστημα. Οι επιχειρήσεις τους απειλούνται περισσότερο από τη μεταβλητότητα των τιμών (τόσο για εισροές όσο και για προϊόντα) και οι ανάγκες τους όσον αφορά την κατάρτιση σε επιχειρηματικές δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης κινδύνου είναι υψηλές. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η στήριξη για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν μια στρατηγική προσέγγιση και να προσδιορίσουν ένα σαφές και συνεκτικό σύνολο παρεμβάσεων για την ανανέωση των γενεών, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου στόχου που αφορά το θέμα αυτό. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν, στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, προτιμησιακούς όρους για τα χρηματοοικονομικά μέσα για τους νέους γεωργούς και τους νεοεισερχομένους και να συμπεριλάβουν στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ τη δέσμευση τουλάχιστον ενός ποσού που θα αντιστοιχεί στο 2% του κονδυλίου των ετήσιων άμεσων ενισχύσεων. Το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης για την εγκατάσταση νέων γεωργών και την ίδρυση αγροτικών επιχειρήσεων πρέπει να αυξηθεί έως και στα 100,000 ΕΥΡΩ στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω ή και σε συνδυασμό με χρηματοοικονομικά μέσα.

(43)  Οι νεαροί και οι νέοι γεωργοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στη γη, τις υψηλές τιμές και την πρόσβαση στο πιστωτικό σύστημα. Οι επιχειρήσεις τους απειλούνται περισσότερο από τη μεταβλητότητα των τιμών (τόσο για εισροές όσο και για προϊόντα) και οι ανάγκες τους όσον αφορά την κατάρτιση σε επιχειρηματικές δεξιότητες και σε δεξιότητες πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου είναι υψηλές. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η στήριξη για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν μια στρατηγική προσέγγιση και να προσδιορίσουν ένα σαφές και συνεκτικό σύνολο παρεμβάσεων για την ανανέωση των γενεών, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου στόχου που αφορά το θέμα αυτό. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν, στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, προτιμησιακούς όρους για τα χρηματοοικονομικά μέσα για τους νεαρούς γεωργούς και τους νεοεισερχομένους και να συμπεριλάβουν στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ τη δέσμευση τουλάχιστον ενός ποσού που θα αντιστοιχεί στο 2% του κονδυλίου των ετήσιων άμεσων ενισχύσεων στον πρώτο πυλώνα. Το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης για την εγκατάσταση νεαρών γεωργών και την ίδρυση αγροτικών επιχειρήσεων πρέπει να αυξηθεί έως και στα 100.000 EUR στα οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω ή και σε συνδυασμό με χρηματοοικονομικά μέσα.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν τα κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, θα πρέπει να διατηρηθούν τα ασφάλιστρα και τα ταμεία αμοιβαίας αλληλοβοήθειας, τα οποία θα χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ. Η κατηγορία των ταμείων αλληλοβοήθειας περιλαμβάνει τόσο αυτά που συνδέονται με απώλειες παραγωγής όσο και τα γενικά και τομεακά ειδικά εργαλεία σταθεροποίησης του εισοδήματος που συνδέονται με τις απώλειες εισοδήματος.

(44)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν τα κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, θα πρέπει να διατηρηθούν τα ασφάλιστρα και τα ταμεία αμοιβαίας αλληλοβοήθειας, τα οποία θα χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ. Η κατηγορία των ταμείων αλληλοβοήθειας περιλαμβάνει τόσο αυτά που συνδέονται με απώλειες παραγωγής όσο και τα γενικά και τομεακά ειδικά εργαλεία σταθεροποίησης του εισοδήματος που συνδέονται με τις απώλειες εισοδήματος. Προκειμένου να προσαρμοστούν τα εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου στις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι γεωργοί, ιδίως την κλιματική αλλαγή, θα πρέπει στα εργαλεία της ΚΓΠ να περιλαμβάνεται η αντιστάθμιση των δαπανών και των ζημιών που επιβαρύνουν τους γεωργούς εξαιτίας μέτρων που λαμβάνονται για την καταπολέμηση νοσημάτων των ζώων και επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, ή των ζημιών που επιβαρύνουν τους βιοκαλλιεργητές λόγω εξωτερικής μόλυνσης για την οποία δεν ευθύνονται. Ωστόσο, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμβατότητα των χρηματοδοτούμενων μέσω του ΕΓΤΑΑ παρεμβάσεων με τα εθνικά συστήματα διαχείρισης κινδύνου.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45)  Η στήριξη θα πρέπει να επιτρέπει την καθιέρωση και την εφαρμογή της συνεργασίας μεταξύ δύο τουλάχιστον οντοτήτων με σκοπό την επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ. Μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις πτυχές αυτής της συνεργασίας, όπως θέσπιση συστημάτων ποιότητας· συλλογική δράση στον τομέα του περιβάλλοντος και του κλίματος· προώθηση βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και τοπικών αγορών· πιλοτικά σχέδια· έργα επιχειρησιακών ομάδων στο πλαίσιο της ΕΣΚ για τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, έξυπνα χωριά, ενώσεις αγοραστών και δίκτυα ανταλλαγής μηχανών· γεωργικές συνεργασίες· σχέδια διαχείρισης δασών· δίκτυα και συμπράξεις· κοινωνική γεωργία· κοινοτικά στηριζόμενη γεωργία· δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER· και σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, καθώς και άλλες μορφές συνεργασίας οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την επίτευξη των ειδικών στόχων της ΚΓΠ.

(45)  Η στήριξη θα πρέπει να επιτρέπει την καθιέρωση και την εφαρμογή της συνεργασίας μεταξύ δύο τουλάχιστον οντοτήτων με σκοπό την επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ. Μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις πτυχές αυτής της συνεργασίας, όπως θέσπιση, κόστος πιστοποίησης και προώθηση των συστημάτων ποιότητας· συλλογική δράση στον τομέα του περιβάλλοντος και του κλίματος· προώθηση βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και τοπικών αγορών· πιλοτικά σχέδια· έργα επιχειρησιακών ομάδων στο πλαίσιο της ΕΣΚ για τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, έξυπνα χωριά, ενώσεις αγοραστών και δίκτυα ανταλλαγής μηχανών· γεωργικές συνεργασίες· σχέδια διαχείρισης δασών· δίκτυα και συμπράξεις· κοινωνική γεωργία· κοινοτικά στηριζόμενη γεωργία· δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER· και σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 115/12, καθώς και άλλες μορφές συνεργασίας οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την επίτευξη των ειδικών στόχων της ΚΓΠ. Προκειμένου να προαχθεί η εναλλαγή των γενεών, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο παροχής ειδικής στήριξης σε αγρότες που επιθυμούν να σταματήσουν τη γεωργική δραστηριότητα προτού φθάσουν στη θεσμοθετημένη ηλικία συνταξιοδότησης και που σκοπεύουν να παραχωρήσουν τη γεωργική τους εκμετάλλευση σε συνεργαζόμενο νέο αγρότη.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47)  Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) θα πρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί με τύπους παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων και με τομεακούς τύπους παρεμβάσεων, ενώ το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) θα πρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί με τύπους παρεμβάσεων την αγροτική ανάπτυξη όπως περιγράφεται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες για τη δημοσιονομική διαχείριση της ΚΓΠ θα πρέπει να καθοριστούν χωριστά για τα δύο ταμεία και για τις δραστηριότητες του καθενός, λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο μοντέλο υλοποίησης παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και επικουρικότητα στα κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων τους. Οι τύποι παρεμβάσεων βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

(47)  Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) θα πρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί με τύπους παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων και με τομεακούς τύπους παρεμβάσεων, ενώ το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) θα πρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί με τύπους παρεμβάσεων την αγροτική ανάπτυξη όπως περιγράφεται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες για τη δημοσιονομική διαχείριση της ΚΓΠ θα πρέπει να καθοριστούν χωριστά για τα δύο ταμεία και για τις δραστηριότητες του καθενός, λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο μοντέλο υλοποίησης παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και επικουρικότητα στα κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων τους. Οι τύποι παρεμβάσεων βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(48)  Η στήριξη των άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ θα πρέπει να χορηγείται υπό μορφή εθνικών πιστώσεων που θα καθοριστούν από τον παρόντα κανονισμό. Αυτές οι εθνικές πιστώσεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη συνέχιση των αλλαγών με τις οποίες οι χορηγήσεις στα κράτη μέλη με το χαμηλότερο επίπεδο στήριξης ανά εκτάριο αυξάνονται σταδιακά για να κλείσουν το 50% του χάσματος προς το 90% του μέσου όρου της Ένωσης. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο μηχανισμός μείωσης των πληρωμών και η χρήση του προϊόντος στο κράτος μέλος, πρέπει να επιτρέπεται η υπέρβαση της εθνικής χορήγησης των συνολικών ενδεικτικών χρηματοδοτικών πόρων κάθε χρόνο στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ κράτους μέλους.

(48)  Το ΕΓΤΕ δεν θα πρέπει να παρέχει στήριξη σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον ή που δεν συνάδουν με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου γεωργικής διαχείρισης. Η στήριξη των άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ θα πρέπει να χορηγείται υπό μορφή εθνικών πιστώσεων που θα καθοριστούν από τον παρόντα κανονισμό. Αυτές οι εθνικές πιστώσεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη συνέχιση των αλλαγών με τις οποίες οι χορηγήσεις στα κράτη μέλη με το χαμηλότερο επίπεδο στήριξης ανά εκτάριο αυξάνονται σταδιακά για να κλείσουν το 50% του χάσματος προς το 90% του μέσου όρου της Ένωσης. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο μηχανισμός μείωσης των πληρωμών και η χρήση του προϊόντος στο κράτος μέλος, πρέπει να επιτρέπεται η υπέρβαση της εθνικής χορήγησης των συνολικών ενδεικτικών χρηματοδοτικών πόρων κάθε χρόνο στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ κράτους μέλους.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(49)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση των κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ, θα πρέπει να καθορισθεί ένα ενιαίο ποσοστό συνεισφοράς για στήριξη από το ΕΓΤΑΑ, σε συνάρτηση με τις δημόσιες δαπάνες των κρατών μελών. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη σημασία ή η φύση τους, θα πρέπει να καθορισθούν ειδικά ποσοστά συνεισφοράς για ορισμένα είδη πράξεων. Προκειμένου να περιοριστούν συγκεκριμένα μειονεκτήματα που οφείλονται στο επίπεδο ανάπτυξης, στην απομάκρυνση και στο νησιωτικό χαρακτήρα, θα πρέπει να καθορισθεί κατάλληλο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις ιδιαίτερα απόκεντρες περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και τα μικρά νησιά του Αιγαίου.

(49)  Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση των κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ, θα πρέπει να καθορισθεί ένα γενικό ποσοστό συνεισφοράς για στήριξη από το ΕΓΤΑΑ, σε συνάρτηση με τις δημόσιες δαπάνες των κρατών μελών. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη σημασία ή η φύση τους, θα πρέπει να καθορισθούν ειδικά ποσοστά συνεισφοράς για ορισμένα είδη πράξεων. Προκειμένου να περιοριστούν συγκεκριμένα μειονεκτήματα που οφείλονται στο επίπεδο ανάπτυξης, στην απομάκρυνση και στο νησιωτικό χαρακτήρα, θα πρέπει να καθορισθεί υψηλότερο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ για τις ιδιαίτερα απόκεντρες περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ και τα μικρά νησιά του Αιγαίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(49α)  Θα πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά κριτήρια για την κατηγοριοποίηση των περιφερειών και περιοχών σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά τη στήριξη από το ΕΓΤΑΑ. Για τον σκοπό αυτόν, ο προσδιορισμός των περιφερειών και περιοχών σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των περιφερειών που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι πλέον πρόσφατες ονοματολογίες και τα πλέον πρόσφατα δεδομένα, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής στήριξη, ιδίως για την αντιμετώπιση του ζητήματος των περιφερειών που παρουσιάζουν καθυστέρηση και των διαπεριφερειακών ανισοτήτων στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους.

 

__________________

 

 

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(50)  Το ΕΓΤΑΑ δεν πρέπει να παρέχει στήριξη σε επενδύσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν στον παρόντα κανονισμό ορισμένοι κανόνες αποκλεισμού, καθώς και η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης αυτών των εγγυήσεων σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Ειδικότερα, το ΕΓΤΑΑ δεν πρέπει να χρηματοδοτεί επενδύσεις για άρδευση που δεν συμβάλλουν στην επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής κατάστασης του συνδεδεμένου υδάτινου φορέα ή οργανισμών και των επενδύσεων στη δάσωση που δεν συνάδουν με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου δασικής διαχείρισης.

(50)  Το ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να παρέχει στήριξη κατά προτεραιότητα σε επενδύσεις που δημιουργούν οφέλη, τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά, και παράλληλα να μην παρέχει στήριξη σε επενδύσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν στον παρόντα κανονισμό ορισμένοι κανόνες αποκλεισμού, καθώς και η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης αυτών των εγγυήσεων σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Ειδικότερα, το ΕΓΤΑΑ δεν πρέπει να χρηματοδοτεί επενδύσεις στη δάσωση που δεν συνάδουν με τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου δασικής διαχείρισης. Επιπλέον, το ΕΓΤΑΑ δεν θα πρέπει να καλύπτει επενδύσεις στην άρδευση που δεν συμβάλλουν στην επίτευξη ή στη διατήρηση της καλής κατάστασης των σχετικών υδατικών συστημάτων.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 51 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(51α)  Προκειμένου να έχει τη δυνατότητα η Ένωση να ανεξαρτητοποιηθεί από τις εισαγωγές φυτικών πρωτεϊνών, η ΚΓΠ έχει ως στόχο να προωθήσει την αξιοποίηση των βιοκαυσίμων που παράγονται από τα ελαιούχα παραπροϊόντα πρωτεϊνικών καλλιεργειών, σύμφωνα με την οδηγία για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(54)  Προκειμένου να ενισχυθεί η προστιθέμενη αξία της Ένωσης και να διατηρηθεί μια λειτουργική εσωτερική αγορά στον τομέα της γεωργίας, καθώς και να επιδιωχθούν οι προαναφερθέντες γενικοί και ειδικοί στόχοι, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό μεμονωμένα, αλλά στο πλαίσιο μιας δομημένης διαδικασίας που θα αναφέρεται σε στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ. Οι κανόνες εκ των άνω προς τα κάτω της Ένωσης πρέπει να καθορίζουν τους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ σε επίπεδο ΕΕ, τους κυριότερους τύπους παρεμβάσεων, το πλαίσιο επιδόσεων και τη δομή της διακυβέρνησης. Η κατανομή των καθηκόντων αποσκοπεί στη διασφάλιση της πλήρους αντιστοιχίας μεταξύ των επενδεδυμένων χρηματοδοτικών πόρων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.

(54)  Προκειμένου να ενισχυθεί η προστιθέμενη αξία της Ένωσης και να διατηρηθεί μια λειτουργική εσωτερική αγορά στον τομέα της γεωργίας, καθώς και να επιδιωχθούν οι προαναφερθέντες γενικοί και ειδικοί στόχοι, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό μεμονωμένα, αλλά στο πλαίσιο μιας δομημένης διαδικασίας που θα αναφέρεται σε στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ. Οι κανόνες εκ των άνω προς τα κάτω της Ένωσης πρέπει να καθορίζουν τους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ σε επίπεδο Ένωσης, τους κυριότερους τύπους παρεμβάσεων, το πλαίσιο επιδόσεων και τη δομή της διακυβέρνησης. Η κατανομή των καθηκόντων αποσκοπεί στη διασφάλιση της πλήρους αντιστοιχίας μεταξύ των επενδεδυμένων χρηματοδοτικών πόρων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(55)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ο σαφής στρατηγικός χαρακτήρας αυτών των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και να διευκολυνθούν οι δεσμοί με άλλες πολιτικές της Ένωσης και ιδίως με τους καθιερωμένους μακροπρόθεσμους εθνικούς στόχους που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία ή από διεθνείς συμφωνίες όπως αυτές που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος, τη βιοποικιλότητα και το νερό, είναι σκόπιμο να υπάρχει ένα ενιαίο στρατηγικό σχέδιο ΚΓΠ ανά κράτος μέλος.

(55)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ο σαφής στρατηγικός χαρακτήρας αυτών των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και να διευκολυνθούν οι δεσμοί με άλλες πολιτικές της Ένωσης και ιδίως με τους καθιερωμένους μακροπρόθεσμους εθνικούς στόχους που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία ή από διεθνείς συμφωνίες όπως αυτές που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος, τη βιοποικιλότητα και το νερό, είναι σκόπιμο να υπάρχει ένα ενιαίο στρατηγικό σχέδιο ΚΓΠ ανά κράτος μέλος. Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοικητική διάρθρωση των κρατών μελών, το στρατηγικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, περιφερειοποιημένες παρεμβάσεις γεωργικής ανάπτυξης.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 55 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(55α)  Είναι απαραίτητο να παρέχουν τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ ένα σαφές, απλό και αναμφισβήτητο πλαίσιο, προκειμένου να αποφευχθεί ο κανονιστικός υπερθεματισμός της πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 55 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(55β)  Το νέο μοντέλο υλοποίησης δεν πρέπει να θέτει υπό αμφισβήτηση την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς ούτε τον ιστορικά ευρωπαϊκό χαρακτήρα της ΚΓΠ, η οποία θα πρέπει να εξακολουθεί να είναι μια πραγματικά κοινή πολιτική, ώστε να διασφαλιστούν μια ευρωπαϊκή προσέγγιση και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(56)  Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλύσουν την ιδιαίτερη κατάσταση και τις ανάγκες τους, να θέσουν στόχους που να συνδέονται με την επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ και να σχεδιάσουν τις παρεμβάσεις και τα συγκεκριμένα περιφερειακά πλαίσια, που θα επιτρέψουν την επίτευξη αυτών των στόχων, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, σύμφωνα με το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ. Μια τέτοια διαδικασία πρέπει να προωθήσει μεγαλύτερη επικουρικότητα εντός ενός κοινού πλαισίου της Ένωσης, ενώ θα πρέπει να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης και τους στόχους της ΚΓΠ. Επομένως, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ.

(56)  Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλύσουν την ιδιαίτερη κατάσταση και τις ανάγκες τους, να θέσουν στόχους που να είναι ρεαλιστικοί και να συνδέονται με την επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ και να σχεδιάσουν τις παρεμβάσεις και τα συγκεκριμένα περιφερειακά πλαίσια, που θα επιτρέψουν την επίτευξη αυτών των στόχων και ταυτόχρονα θα παρέχουν ασφάλεια στους τελικούς δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, σύμφωνα με το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ. Μια τέτοια διαδικασία πρέπει να προωθήσει μεγαλύτερη επικουρικότητα εντός ενός κοινού πλαισίου της Ένωσης, ενώ θα πρέπει να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης και τους στόχους της ΚΓΠ. Επομένως, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο καθορισμός των στόχων από τα κράτη μέλη και ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων είναι κατάλληλοι και μεγιστοποιούν τη συμβολή στους στόχους της ΚΓΠ, είναι αναγκαίο να βασιστεί η στρατηγική των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ σε εκ των προτέρων ανάλυση των τοπικών πλαισίων και σε αξιολόγηση των αναγκών σε σχέση με τους στόχους της ΚΓΠ, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται ο κοινός χαρακτήρας της πολιτικής. Είναι αναγκαίο να εγγυάται η εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ τη συμμετοχή των γεωργών και των γεωργικών οργανώσεων.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(57)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο καθορισμός των στόχων από τα κράτη μέλη, καθώς και ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων είναι κατάλληλα και μεγιστοποιούν τη συμβολή στους στόχους της ΚΓΠ, είναι απαραίτητο να στηριχθεί η στρατηγική των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ σε προηγούμενη ανάλυση των τοπικών πλαίσιο και την αξιολόγηση των αναγκών σε σχέση με τους στόχους της ΚΓΠ.

(57)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο καθορισμός των στόχων από τα κράτη μέλη, καθώς και ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων είναι κατάλληλα και μεγιστοποιούν τη συμβολή στους στόχους της ΚΓΠ, είναι απαραίτητο να στηριχθεί η στρατηγική των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ σε προηγούμενη ανάλυση των τοπικών πλαίσιο και την αξιολόγηση των αναγκών σε σχέση με τους στόχους της ΚΓΠ. Είναι επίσης σημαντικό να μπορούν τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ να αποτυπώνουν επαρκώς τις αλλαγές στις συνθήκες των κρατών μελών, στις δομές (εσωτερικές αλλά και εξωτερικές) και στην κατάσταση της αγοράς και, ως εκ τούτου, να μπορούν να προσαρμόζονται καταλλήλως με την πάροδο του χρόνου.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(58)  Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα πρέπει να αποσκοπούν στη διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ των πολλαπλών μέσων της ΚΓΠ, δεδομένου ότι θα πρέπει να καλύπτουν τύπους παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων, τομεακών τύπων παρεμβάσεων και τύπων παρεμβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη. Θα πρέπει επίσης διασφαλίζουν και να καταδεικνύουν την ευθυγράμμιση και την καταλληλότητα των επιλογών των κρατών μελών σε σχέση με τις προτεραιότητες και τους στόχους της Ένωσης. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να περιέχουν μια στρατηγική παρέμβασης με γνώμονα τα αποτελέσματα, δομημένη γύρω από τους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων και των ποσοτικοποιημένων στόχων σε σχέση με αυτούς τους στόχους. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η παρακολούθησή τους σε ετήσια βάση, είναι σκόπιμο οι στόχοι αυτοί να βασίζονται σε δείκτες βάσει αποτελεσμάτων.

(58)  Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα πρέπει να αποσκοπούν στη διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ των πολλαπλών μέσων της ΚΓΠ, δεδομένου ότι θα πρέπει να καλύπτουν τύπους παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων, τομεακών τύπων παρεμβάσεων και τύπων παρεμβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη. Θα πρέπει επίσης διασφαλίζουν και να καταδεικνύουν την ευθυγράμμιση και την καταλληλότητα των επιλογών των κρατών μελών σε σχέση με τις προτεραιότητες και τους στόχους της Ένωσης. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να περιέχουν μια στρατηγική παρέμβασης με γνώμονα τα αποτελέσματα, δομημένη γύρω από τους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων και των ποσοτικοποιημένων στόχων σε σχέση με αυτούς τους στόχους. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η παρακολούθησή τους, είναι σκόπιμο οι στόχοι αυτοί να βασίζονται σε δείκτες βάσει αποτελεσμάτων.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 59 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(59α)  Δεδομένου ότι το καθεστώς εισοδηματικής στήριξης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, κρίνεται σκόπιμο να ληφθεί υπόψη ο κοινωνικός αντίκτυπος της ΚΓΠ στην δημιουργία θέσεων εργασίας σε αγροτικές περιοχές. Για τον λόγο αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη, κατά τον σχεδιασμό των στρατηγικών τους σχεδίων, τον αντίκτυπο που θα έχει στην απασχόληση μια εγκατάσταση σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών μέσων, σε μέτρα και δραστηριότητες που δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(60)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να παρέχεται ευελιξία στα κράτη μέλη σε ότι αφορά την επιλογή της μεταβίβασης μέρους της εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ σε περιφερειακό επίπεδο βάσει ενός εθνικού πλαισίου, προκειμένου να διευκολυνθεί ο συντονισμός μεταξύ των περιφερειών σε ότι αφορά την αντιμετώπιση κάθε είδους εθνικών προκλήσεων, είναι σκόπιμο τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ να περιγράφουν την αλληλεπίδραση μεταξύ εθνικών και περιφερειακών παρεμβάσεων.

(60)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να παρέχεται ευελιξία στα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά την επιλογή της μεταβίβασης μέρους του σχεδιασμού και της εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ σε περιφερειακό επίπεδο μέσω προγραμμάτων παρέμβασης υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης σε συνάρτηση με το εθνικό πλαίσιο, προκειμένου να διευκολυνθεί ο συντονισμός μεταξύ των περιφερειών σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση κάθε είδους εθνικών προκλήσεων, είναι σκόπιμο τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ να περιγράφουν την αλληλεπίδραση μεταξύ εθνικών και περιφερειακών παρεμβάσεων.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(69)  Μια διαχειριστική αρχή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την υλοποίηση κάθε στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ. Τα καθήκοντά της θα πρέπει να καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων της, διατηρώντας ταυτόχρονα την ευθύνη για την αποδοτικότητα και την ορθότητα της διαχείρισης. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαχείριση και την εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης προστατεύονται σύμφωνα με τον [Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) Χ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [νέος Δημοσιονομικός Κανονισμός] και του Κανονισμού (ΕΕ) X του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [νέος Οριζόντιος Κανονισμός].

(69)  Μια διαχειριστική αρχή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την υλοποίηση κάθε στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να ορίζουν περιφερειακές διαχειριστικές αρχές, εφόσον αντιμετωπίζονται σε περιφερειακό επίπεδο στοιχεία που συνδέονται με την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Τα καθήκοντα των αρχών αυτών θα πρέπει να καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να μπορούν να μεταβιβάζουν μέρος των αρμοδιοτήτων τους, διατηρώντας ταυτόχρονα την ευθύνη για την αποδοτικότητα και την ορθότητα της διαχείρισης. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαχείριση και την εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης προστατεύονται σύμφωνα με τον [Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) Χ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [νέος Δημοσιονομικός Κανονισμός] και του Κανονισμού (ΕΕ) X του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [νέος Οριζόντιος Κανονισμός].

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(70)  Σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπές που συγκροτούνται από εκπροσώπους των κρατών μελών κατά την εφαρμογή της ΚΓΠ. Προκειμένου να απλουστευθεί το σύστημα και να βελτιωθεί η θέση των κρατών μελών, δημιουργείται μία μόνο επιτροπή παρακολούθησης για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, με τη συγχώνευση της Επιτροπής «Αγροτικής Ανάπτυξης» και της Επιτροπής «Άμεσων Ενισχύσεων», οι οποίες είχαν θεσπιστεί στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή ελέγχου φέρουν από κοινού την ευθύνη να βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ. Η επιτροπή πρέπει επίσης να επικουρείται από την επιτροπή «Κοινής Γεωργικής Πολιτικής», σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

(70)  Σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπές που συγκροτούνται από εκπροσώπους των κρατών μελών κατά την εφαρμογή της ΚΓΠ. Προκειμένου να απλουστευθεί το σύστημα και να βελτιωθεί η θέση των κρατών μελών, δημιουργείται μία μόνο επιτροπή παρακολούθησης για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, με τη συγχώνευση της Επιτροπής «Αγροτικής Ανάπτυξης» και της Επιτροπής «Άμεσων Ενισχύσεων», οι οποίες είχαν θεσπιστεί στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Η διαχειριστική αρχή και η επιτροπή ελέγχου φέρουν από κοινού την ευθύνη να βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να ορίζουν περιφερειακές επιτροπές παρακολούθησης, εφόσον αντιμετωπίζονται σε περιφερειακό επίπεδο στοιχεία που συνδέονται με την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Η επιτροπή πρέπει επίσης να επικουρείται από την επιτροπή «Κοινής Γεωργικής Πολιτικής», σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(71)  Το ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να στηρίζει μέσω τεχνικής βοήθειας, με πρωτοβουλία της Επιτροπής, δράσεις σχετικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων εκείνων που αναφέρονται στο [Άρθρο 7 του οριζόντιου κανονισμού]. Μπορεί επίσης να παρέχεται τεχνική βοήθεια, με πρωτοβουλία των κρατών μελών, με σκοπό την εκπλήρωση των καθηκόντων που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή της στήριξης σε σχέση με το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ. Η αύξηση της τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία των κρατών μελών είναι διαθέσιμη μόνο για τη Μάλτα.

(71)  Το ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να στηρίζει μέσω τεχνικής βοήθειας, με πρωτοβουλία της Επιτροπής, δράσεις σχετικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων εκείνων που αναφέρονται στο [Άρθρο 7 του οριζόντιου κανονισμού]. Μπορεί επίσης να παρέχεται τεχνική βοήθεια, με πρωτοβουλία των κρατών μελών, με σκοπό την εκπλήρωση των καθηκόντων που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή της στήριξης σε σχέση με το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ. Η αύξηση της τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία των κρατών μελών είναι διαθέσιμη μόνο για το Λουξεμβούργο και τη Μάλτα.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 74

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(74)  Το μοντέλο λειτουργίας που επικεντρώνεται στα αποτελέσματα απαιτεί ένα ισχυρό πλαίσιο επιδόσεων, ιδίως επειδή τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα συμβάλουν σε γενικούς στόχους και άλλων κοινών πολιτικών διαχείρισης. Μια πολιτική βασισμένη στις επιδόσεις συνεπάγεται ετήσια και πολυετή αξιολόγηση βάσει επιλεγμένων αποδόσεων, δεικτών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, όπως ορίζονται στο πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης της απόδοσης. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να επιλεγεί ένα περιορισμένο και στοχοθετημένο σύνολο δεικτών με τρόπο που να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το κατά πόσον οι υποστηριζόμενες παρεμβάσεις συμβάλλουν στην επίτευξη των προβλεπόμενων στόχων. Οι δείκτες βάσει αποτελεσμάτων και εκροών που σχετίζονται με τους στόχους που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον μπορούν να περιλαμβάνουν και παρεμβάσεις που προβλέπονται στα εθνικά μέσα περιβαλλοντικής και κλιματικής ρύθμισης τα οποία απορρέουν από τη νομοθεσία της Ένωσης.

(74)  Το μοντέλο λειτουργίας που επικεντρώνεται στα αποτελέσματα απαιτεί ένα ισχυρό πλαίσιο επιδόσεων, ιδίως επειδή τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα συμβάλουν σε γενικούς στόχους και άλλων κοινών πολιτικών διαχείρισης. Μια πολιτική βασισμένη στις επιδόσεις συνεπάγεται αξιολογήσεις βάσει επιλεγμένων αποδόσεων, δεικτών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, όπως ορίζονται στο πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης της απόδοσης. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να επιλεγεί ένα περιορισμένο και στοχοθετημένο σύνολο δεικτών με τρόπο που να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το κατά πόσον οι υποστηριζόμενες παρεμβάσεις συμβάλλουν στην επίτευξη των προβλεπόμενων στόχων. Οι δείκτες βάσει αποτελεσμάτων και εκροών που σχετίζονται με τους στόχους που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον μπορούν να περιλαμβάνουν και παρεμβάσεις που προβλέπονται στα εθνικά μέσα περιβαλλοντικής και κλιματικής ρύθμισης τα οποία απορρέουν από τη νομοθεσία της Ένωσης.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(75)  Στα πλαίσια των επιδόσεων, εποπτείας και αξιολόγησης, τα κράτη μέλη πρέπει να παρακολουθούν και να υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται. Οι πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη αποτελούν τη βάση με την οποία η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για όλη την περίοδο προγραμματισμού, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό ένα βασικό σύνολο δεικτών.

(75)  Στα πλαίσια των επιδόσεων, εποπτείας και αξιολόγησης, τα κράτη μέλη πρέπει να παρακολουθούν την πρόοδο που σημειώνεται. Οι πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη αποτελούν τη βάση με την οποία η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για όλη την περίοδο προγραμματισμού, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό ένα βασικό σύνολο δεικτών.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(76)  Θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί για την ανάληψη δράσης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε περίπτωση που η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ αποκλίνει σημαντικά από τους προκαθορισμένους στόχους. Συνεπώς ενδέχεται τα κράτη μέλη να κληθούν να υποβάλουν σχέδια δράσης σε περίπτωση σημαντικής και αδικαιολόγητης χαμηλής απόδοσης. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναστολές και, τελικά, σε μειώσεις των κονδυλίων της Ένωσης εάν δεν επιτευχθούν τα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Επιπλέον, θεσπίζεται ένα γενικό επίδομα απόδοσης ως μέρος του μηχανισμού κινήτρων που βασίζεται στην κατανομή του επιδόματος απόδοσης, με σκοπό την ενθάρρυνση καλών περιβαλλοντικών και κλιματικών επιδόσεων.

(76)  Θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί για την ανάληψη δράσης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε περίπτωση που η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ αποκλίνει σημαντικά από τους προκαθορισμένους στόχους. Συνεπώς ενδέχεται τα κράτη μέλη να κληθούν να υποβάλουν σχέδια δράσης σε περίπτωση σημαντικής και αδικαιολόγητης χαμηλής απόδοσης. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναστολές και, τελικά, σε μειώσεις των κονδυλίων της Ένωσης εάν δεν επιτευχθούν τα προβλεπόμενα αποτελέσματα.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 80 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(80α)  Οι εμπορικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες όσον αφορά τον γεωργικό τομέα θα πρέπει να προβλέπουν μηχανισμούς και να περιλαμβάνουν ρήτρες διασφάλισης, ώστε να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργών της Ένωσης και των γεωργών εκτός Ένωσης και να προστατεύονται οι καταναλωτές.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 81

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(81)  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για τους σκοπούς της εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης που κατοχυρώνεται στον παρόντα Κανονισμό θα πρέπει να επεξεργάζονται κατά τρόπο συμβατό με αυτούς τους σκοπούς. Θα πρέπει επίσης να καταστούν ανώνυμα, να συγκεντρωθούν όταν υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς παρακολούθησης ή αξιολόγησης και να προστατευθούν σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19 και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20. Τα πρόσωπα τα οποία αφορούν τα δεδομένα θα πρέπει να ενημερώνονται για την επεξεργασία αυτή και για τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων τους.

(81)  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για τους σκοπούς της εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης που κατοχυρώνεται στον παρόντα Κανονισμό θα πρέπει να επεξεργάζονται κατά τρόπο συμβατό με αυτούς τους σκοπούς. Θα πρέπει επίσης να καταστούν ανώνυμα, να συγκεντρωθούν όταν υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς παρακολούθησης ή αξιολόγησης και να προστατευθούν σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, (ΕΚ) αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19 και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20. Τα πρόσωπα τα οποία αφορούν τα δεδομένα θα πρέπει να ενημερώνονται για την επεξεργασία αυτή και για τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων τους.

_________________

_________________

19 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

19 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

20 Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

20 Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 83

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(83)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, να προστατευθούν τα δικαιώματα των γεωργών και να διασφαλιστεί η ομαλή, συνεκτική και αποτελεσματική λειτουργία των παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων, η εξουσία έκδοσης ορισμένων πράξεων θα πρέπει να μεταβιβάζεται στην Επιτροπή για ότι αφορά τους κανόνες που καθιστούν η χορήγηση πληρωμών εξαρτάται από τη χρήση πιστοποιημένων σπόρων ορισμένων ποικιλιών κάνναβης και τη διαδικασία προσδιορισμού των ποικιλιών κάνναβης και την επαλήθευση της περιεκτικότητάς τους σε τετραϋδροκανναβινόλη· κανόνες σχετικά με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση και ορισμένα συναφή στοιχεία όσον αφορά τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας· και επί του περιεχομένου της δήλωσης και τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης· τη θέσπιση περαιτέρω κανόνων για τα οικολογικά καθεστώτα· μέτρα ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι δικαιούχοι της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης που πλήττονται από διαρθρωτικές ανισορροπίες της αγοράς σε έναν τομέα, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης ότι η στήριξη αυτή μπορεί να εξακολουθήσει να καταβάλλεται έως το 2027 με βάση τις μονάδες παραγωγής για τις οποίες χορηγήθηκε σε προηγούμενη περίοδο αναφοράς· τους κανόνες και τους προϋποθέσεις για την έγκριση γαιών και ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι και τους κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης.

(83)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, να προστατευθούν τα δικαιώματα των γεωργών και να διασφαλιστεί η ομαλή, συνεκτική και αποτελεσματική λειτουργία των παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων, η εξουσία έκδοσης ορισμένων πράξεων θα πρέπει να μεταβιβάζεται στην Επιτροπή για ό,τι αφορά τους κανόνες που καθιστούν η χορήγηση πληρωμών εξαρτάται από τη χρήση πιστοποιημένων σπόρων ορισμένων ποικιλιών κάνναβης και τη διαδικασία προσδιορισμού των ποικιλιών κάνναβης και την επαλήθευση της περιεκτικότητάς τους σε τετραϋδροκανναβινόλη· κανόνες σχετικά με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση και ορισμένα συναφή στοιχεία όσον αφορά τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας· θέσπιση κριτηρίων για τον καθορισμό ισοδύναμων μέτρων και κατάλληλων απαιτήσεων που ισχύουν για τα εθνικά ή περιφερειακά συστήματα· κατάρτιση καταλόγου με παραδείγματα γεωργικών πρακτικών που είναι επωφελείς για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων· μέτρα ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι δικαιούχοι της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης που πλήττονται από διαρθρωτικές ανισορροπίες της αγοράς σε έναν τομέα, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης ότι η στήριξη αυτή μπορεί να εξακολουθήσει να καταβάλλεται έως το 2027 με βάση τις μονάδες παραγωγής για τις οποίες χορηγήθηκε σε προηγούμενη περίοδο αναφοράς· τους κανόνες και τους προϋποθέσεις για την έγκριση γαιών και ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι και τους κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 84

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(84)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τομεακές παρεμβάσεις συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ και ενισχύουν τη σύμπραξη με άλλα μέσα της ΚΓΠ, και προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και να αποφευχθεί ο άνισος ή αθέμιτος ανταγωνισμός, η εξουσία έκδοσης ορισμένων πράξεων πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τα κριτήρια έγκρισης των διεπαγγελματικών οργανώσεων και τους κανόνες που διέπουν την κατάσταση στην οποία η εγκεκριμένη διεπαγγελματική οργάνωση δεν πληροί τα κριτήρια και τις υποχρεώσεις των παραγωγών· τους κανόνες για την ορθή λειτουργία των τομεακών τύπων παρεμβάσεων, τον υπολογισμό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων αναφοράς και του υπολογισμού της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, καθώς και το μέγιστο επίπεδο χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης για αποσύρσεις από την αγορά· κανόνες για τον καθορισμό ανώτατου ορίου για τις δαπάνες αναφύτευσης αμπελώνων· και κανόνες βάσει των οποίων οι παραγωγοί αποσύρουν τα υποπροϊόντα της οινοποίησης και τις εξαιρέσεις αυτών, προκειμένου να αποφευχθούν πρόσθετα διοικητικά βάρη και κανόνες για την εκούσια πιστοποίηση οινοπνευματοποιών. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για παρεμβάσεις στον τομέα της μελισσοκομίας, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τις πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με την υποχρέωση κοινοποίησης και τη θέσπιση ελάχιστης συμβολής στις δαπάνες για την εφαρμογή αυτών των τύπων παρεμβάσεων.

(84)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τομεακές παρεμβάσεις συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ και ενισχύουν τη σύμπραξη με άλλα μέσα της ΚΓΠ, και προκειμένου να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και να αποφευχθεί ο άνισος ή αθέμιτος ανταγωνισμός, η εξουσία έκδοσης ορισμένων πράξεων πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τα κριτήρια έγκρισης των διεπαγγελματικών οργανώσεων και τους κανόνες που διέπουν την κατάσταση στην οποία η εγκεκριμένη διεπαγγελματική οργάνωση δεν πληροί τα κριτήρια και τις υποχρεώσεις των παραγωγών· τους κανόνες για την ορθή λειτουργία των τομεακών τύπων παρεμβάσεων, τον υπολογισμό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων αναφοράς και του υπολογισμού της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, καθώς και το μέγιστο επίπεδο χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης για αποσύρσεις από την αγορά· κανόνες για τον καθορισμό ανώτατου ορίου για τις δαπάνες αναφύτευσης αμπελώνων· κανόνες βάσει των οποίων οι παραγωγοί αποσύρουν τα υποπροϊόντα της οινοποίησης και τις εξαιρέσεις αυτών, προκειμένου να αποφευχθούν πρόσθετα διοικητικά βάρη και κανόνες για την εκούσια πιστοποίηση οινοπνευματοποιών, και κανόνες που αφορούν το πλαίσιο επιδόσεων, παρακολούθησης και αξιολόγησης. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όσον αφορά προσωρινές παρεκκλίσεις από τους κανόνες περί προϋποθέσεων όταν επικρατούν πολύ δυσμενείς συνθήκες, όπως σε περίπτωση καταστροφικών συμβάντων ή επιδημιών. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να προσδιορίζει πρακτικές ισοδύναμες με τις γεωργικές και τις περιβαλλοντικές πρακτικές και με τα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα περιβαλλοντικής πιστοποίησης. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για παρεμβάσεις στον τομέα της μελισσοκομίας, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σχετικά με τις πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με την υποχρέωση κοινοποίησης και τη θέσπιση ελάχιστης συμβολής στις δαπάνες για την εφαρμογή αυτών των τύπων παρεμβάσεων. Με γνώμονα την κατάρτιση των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης ορισμένων πράξεων, προκειμένου να προσδιορίσει κώδικα δεοντολογίας που θα διέπει την οργάνωση εταιρικής σχέσης μεταξύ του κράτους μέλους και των αρμόδιων περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και άλλων εταίρων.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 85

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(85)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και ότι οι παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης επιτυγχάνουν τους στόχους τους, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης ορισμένων πράξεων όσον αφορά όσον αφορά τη στήριξη των δεσμεύσεων διαχείρισης, των επενδύσεων και της συνεργασίας.

(85)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και ότι οι παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης επιτυγχάνουν τους στόχους τους, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης ορισμένων πράξεων όσον αφορά τη συμπλήρωση των ελάχιστων και των μέγιστων ποσών στήριξης για ορισμένα είδη παρεμβάσεων.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 86

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(86)  Προκειμένου να τροποποιηθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ όσον αφορά τις χορηγήσεις των κρατών μελών για τύπους παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων και κανόνων σχετικά με το περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ.

(86)  Προκειμένου να τροποποιηθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τις χορηγήσεις των κρατών μελών για τύπους παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 87

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(87)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός ή οι διακρίσεις μεταξύ των γεωργών, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό των περιοχών αναφοράς για την ενίσχυση των ελαιούχων σπόρων, τους κανόνες για την έγκριση των εκτάσεων και των ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι και συναφείς κοινοποιήσεις, τον υπολογισμό της μείωσης στην περίπτωση που η επιλέξιμη έκταση βαμβακιού υπερβαίνει τη βασική έκταση, τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για απόσταξη υποπροϊόντων της οινοποίησης, την ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος του συνολικού ποσού της ενωσιακής στήριξης για τύπους παρεμβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη, κανόνες για την παρουσίαση των στοιχείων που θα περιληφθούν στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, τους κανόνες σχετικά με τη διαδικασία και τις προθεσμίες έγκρισης των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και την υποβολή και έγκριση των αιτήσεων τροποποίησης των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, τις ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των απαιτήσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρουν τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, τους κανόνες σχετικά με το πλαίσιο επιδόσεων, παρακολούθησης και αξιολόγησης, κανόνες για την παρουσίαση του περιεχομένου της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων, τους κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για την αξιολόγηση της απόδοσης από την Επιτροπή και κανόνες σχετικά με τις ανάγκες δεδομένων και τις συμπράξεις μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων και ρυθμίσεις για τη διασφάλιση μιας συνεκτικής προσέγγισης για τον καθορισμό της κατανομής της πριμοδότησης επίδοσης στα κράτη μέλη. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22.

(87)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός ή οι διακρίσεις μεταξύ των γεωργών, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό των περιοχών αναφοράς για την ενίσχυση των ελαιούχων σπόρων, τους κανόνες για την έγκριση των εκτάσεων και των ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι και συναφείς κοινοποιήσεις, τον υπολογισμό της μείωσης στην περίπτωση που η επιλέξιμη έκταση βαμβακιού υπερβαίνει τη βασική έκταση, τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για απόσταξη υποπροϊόντων της οινοποίησης, την ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος του συνολικού ποσού της ενωσιακής στήριξης για τύπους παρεμβάσεων για την αγροτική ανάπτυξη, την τυποποιημένη μορφή των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, τους κανόνες σχετικά με τη διαδικασία και τις προθεσμίες έγκρισης των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και την υποβολή και έγκριση των αιτήσεων τροποποίησης των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, τις ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των απαιτήσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρουν τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, κανόνες για την παρουσίαση του περιεχομένου της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22.

_________________

_________________

22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 92 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(92α)  Οι νησιωτικές περιοχές της Ένωσης βρίσκονται αντιμέτωπες με συγκεκριμένες δυσκολίες όσον αφορά την άσκηση γεωργικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη αγροτικών περιοχών. Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εκτίμηση του αντικτύπου της ΚΓΠ στις περιοχές αυτές και να εξεταστεί το ενδεχόμενο διεύρυνσης των μέτρων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε όλες τις νησιωτικές περιοχές της Ένωσης.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 93

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(93)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και η συνέχεια, οι ειδικές διατάξεις για την Κροατία όσον αφορά τη σταδιακή εισαγωγή άμεσων ενισχύσεων και συμπληρωματικών εθνικών άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού σταδιακής καθιέρωσης θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται έως την 1η Ιανουαρίου 2021.

(93)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και η συνέχεια, οι ειδικές διατάξεις για την Κροατία όσον αφορά τη σταδιακή εισαγωγή άμεσων ενισχύσεων και συμπληρωματικών εθνικών άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού σταδιακής καθιέρωσης θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται. Σύμφωνα με τη συνθήκη προσχώρησης, η Κροατία δικαιούται να λάβει ένα ποσό το 2022, συμπεριλαμβανομένου πρόσθετου κονδυλίου για το εθνικό αποθεματικό αποναρκοθετημένων εκτάσεων στην επικράτειά της, το οποίο θα πρέπει να συνεκτιμηθεί κατά τον υπολογισμό του εθνικού κονδυλίου για το 2022.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τύπους παρεμβάσεων και κοινές απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη για την επίτευξη αυτών των στόχων καθώς και για τις συναφείς χρηματοδοτικές ρυθμίσεις·

β)  τύπους παρεμβάσεων και κοινές απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη για την επίτευξη αυτών των στόχων με τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού καθώς και για τις συναφείς χρηματοδοτικές ρυθμίσεις·

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ που θα καταρτιστούν από τα κράτη μέλη, καθορίζοντας στόχους, προσδιορίζοντας παρεμβάσεις και κατανέμοντας τους οικονομικούς πόρους σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους και τις διαπιστωθείσες ανάγκες·

γ)  στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ που θα καταρτιστούν από τα κράτη μέλη, σε συνεργασία, κατά περίπτωση, με τις περιφέρειές τους, καθορίζοντας στόχους, προσδιορίζοντας παρεμβάσεις και κατανέμοντας τους οικονομικούς πόρους σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους και τις διαπιστωθείσες ανάγκες και κατά τρόπο εναρμονισμένο με την εσωτερική αγορά·

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην ενωσιακή στήριξη που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ για παρεμβάσεις που καθορίζονται σε στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ το οποίο καταρτίζεται από τα κράτη μέλη και εγκρίνεται από την Επιτροπή, και καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην ενωσιακή στήριξη που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ για παρεμβάσεις που καθορίζονται σε στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ το οποίο καταρτίζεται από τα κράτη μέλη και εγκρίνεται από την Επιτροπή, και καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο τίτλος ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ, ο τίτλος ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ και τα άρθρα 41 και 43 του κανονισμού (ΕΕ) [ΕΚ] [ΚΚΔ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26 εφαρμόζονται στη στήριξη που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

2.  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) και των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, στη στήριξη που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται ο τίτλος ΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ, ο τίτλος ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ και τα άρθρα 41 και 43 του κανονισμού (ΕΕ) [ΕΚ] [ΚΚΔ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου26.

__________________

__________________

26 Κανονισμός (ΕΕ) [.../...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της [ημερομηνία] [πλήρης τίτλος] (ΕΕ L).

26 Κανονισμός (ΕΕ) [.../...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της [ημερομηνία] [πλήρης τίτλος] (ΕΕ L).

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ως «γεωργός» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος που προσδίδει το εθνικό δίκαιο στην ομάδα και τα μέλη της, που διαθέτει γεωργική εκμετάλλευση ευρισκόμενη στο εδαφικό πεδίο των Συνθηκών, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) σε συνάρτηση με τα άρθρα 349 και 355 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ασκεί γεωργική δραστηριότητα και ασκεί γεωργική δραστηριότητα όπως ορίζεται από τα κράτη μέλη·

α)  ως «γεωργός» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος που προσδίδει το εθνικό δίκαιο στην ομάδα και τα μέλη της, που διαθέτει γεωργική εκμετάλλευση ευρισκόμενη στο εδαφικό πεδίο των Συνθηκών, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) σε συνάρτηση με τα άρθρα 349 και 355 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ασκεί γεωργική δραστηριότητα κατά τρόπο εναρμονισμένο με την ορθή γεωργική πρακτική, όπως ορίζεται από τα κράτη μέλη·

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  ως «δημόσια αγαθά» νοούνται αγαθά ή υπηρεσίες που δεν αμείβονται από την αγορά και προσφέρουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποτελέσματα πάνω από ό,τι ορίζει η νομοθεσία για το περιβάλλον, το κλίμα και την καλή διαβίωση των ζώων·

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)   ως «ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά» νοούνται δημόσια αγαθά ή δημόσιες υπηρεσίες που μπορούν να παρέχονται αποτελεσματικά μόνο σε ενωσιακό επίπεδο, κατόπιν παρέμβασης που διασφαλίζει τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και ισότιμους όρους ανταγωνισμού στη γεωργική αγορά της Ένωσης. Τα ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά περιλαμβάνουν ειδικότερα τη διατήρηση των υδάτων, την προστασία της βιοποικιλότητας, την προστασία της γονιμότητας του εδάφους, την προστασία των επικονιαστών και την καλή διαβίωση των ζώων·

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  ως «ταμείο αλληλοβοήθειας» νοείται ένα σύστημα διαπιστευμένο από το κράτος µέλος σύμφωνα µε την εθνική νομοθεσία για την ασφάλιση γεωργών, μέσω του οποίου καταβάλλονται αντισταθμιστικές πληρωμές στους γεωργούς που είναι μέλη του και υφίστανται οικονομικές απώλειες.

ε)  ως «ταμείο αλληλοβοήθειας» νοείται ένα σύστημα διαπιστευμένο από το κράτος µέλος σύμφωνα µε την εθνική νομοθεσία, μέσω του οποίου δύνανται οι συμβαλλόμενοι γεωργοί να προλαμβάνουν κινδύνους, καθώς και να λαμβάνουν αντισταθμιστικές πληρωμές σε περίπτωση που υφίστανται οικονομικές απώλειες ή εάν μειωθεί το εισόδημά τους.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  έργο, σύμβαση, δράση ή ομάδα έργων που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο των σχετικών προγραμμάτων·

i)  έργο, σύμβαση, δράση ή ομάδα έργων που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του οικείου στρατηγικού σχεδίου·

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων, η συνεισφορά ενός προγράμματος σε ένα χρηματοδοτικό μέσο και η επακόλουθη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται στους τελικούς αποδέκτες από το εν λόγω χρηματοδοτικό μέσο·

ii)  στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων, η συνεισφορά ενός στρατηγικού σχεδίου σε ένα χρηματοδοτικό μέσο και η επακόλουθη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται στους τελικούς αποδέκτες από το εν λόγω χρηματοδοτικό μέσο·

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  ένας οργανισμός δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μια οντότητα με ή χωρίς νομική προσωπικότητα ή φυσικό πρόσωπο, υπεύθυνο για την έναρξη ή για την έναρξη και την υλοποίηση δραστηριοτήτων·

i)  ένας οργανισμός δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μια οντότητα με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, ένα φυσικό πρόσωπο ή μια ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, με αρμοδιότητα για την έναρξη ή για την έναρξη και υλοποίηση των δραστηριοτήτων·

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  στο πλαίσιο των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, ο φορέας που λαμβάνει την ενίσχυση·

ii)  στο πλαίσιο των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, η οντότητα που λαμβάνει την ενίσχυση·

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  ως «στόχοι» νοούνται οι προσυμφωνημένες τιμές που πρέπει να επιτευχθούν στο τέλος της περιόδου σε σχέση με τους δείκτες αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένο στόχο·

θ)  ως «στόχοι» νοούνται οι προσυμφωνημένες τιμές που πρέπει να επιτευχθούν έως το τέλος της περιόδου του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ σε σχέση με τους δείκτες αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένο στόχο·

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  ως «ορόσημα» νοούνται οι ενδιάμεσοι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν σε ορισμένη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ σε σχέση με τους δείκτες που περιλαμβάνονται σε ειδικό στόχο.

ι)  ως «ορόσημα» νοούνται οι ενδιάμεσοι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν από ένα κράτος μέλος σε ορισμένη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ ώστε να διασφαλιστεί έγκαιρη πρόοδος σε σχέση με τους δείκτες αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται σε ειδικό στόχο.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη θα αναφέρουν, στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τους ορισμούς της γεωργικής δραστηριότητας, της γεωργικής έκτασης, των επιλέξιμων εκταρίων, του πραγματικού και του νεαρού γεωργού:

1.  Τα κράτη μέλη θα αναφέρουν, στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τους ορισμούς της γεωργικής δραστηριότητας, της γεωργικής έκτασης, των επιλέξιμων εκταρίων, του ενεργού, του νεαρού και του νέου γεωργού:

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ως «γεωργική έκταση» νοείται οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, μόνιμων βοσκότοπων ή μόνιμων καλλιεργειών. Οι όροι «αρόσιμες εκτάσεις», «μόνιμες καλλιέργειες» και «μόνιμοι βοσκότοποι» καθορίζονται περαιτέρω από τα κράτη μέλη εντός του ακόλουθου πλαισίου:

β)  ως «γεωργική έκταση» νοείται οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, μόνιμων βοσκότοπων ή μόνιμων καλλιεργειών και γεωργοδασοκομικών συστημάτων. Τα χαρακτηριστικά τοπίου συμπεριλαμβάνονται ως συστατικά στοιχεία της γεωργικής έκτασης. Οι όροι «αρόσιμες εκτάσεις», «μόνιμες καλλιέργειες και «μόνιμοι βοσκότοποι» και «γεωργοδασοκοµικά συστήματα» καθορίζονται περαιτέρω από τα κράτη μέλη εντός του ακόλουθου πλαισίου:

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  ως «αρόσιμη γη» νοείται η γη που καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή αλλά βρίσκονται σε αγρανάπαυση, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23 και 24 του Καν. (ΕΚ) 1257/199928, με το άρθρο 39 του Καν. (ΕΚ) 1698/200529 και με το άρθρο 28 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 ή το άρθρο 65 του παρόντος κανονισμού·

i)  ως «αρόσιμη γη» νοείται η γη που καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή αλλά βρίσκονται σε αγρανάπαυση και μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό καλλιεργειών με δέντρα και/ή θάμνους για τη δημιουργία συστήματος δασογεωργικής αγροδασοπονίας, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23 και 24 του κανονισμού (ΕΚ) 1257/199928, με το άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΚ) 1698/200529, με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 ή με το άρθρο 65 του παρόντος κανονισμού·

__________________

__________________

28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών (ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80).

28 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισμένων κανονισμών (ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80).

29 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1).

29 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1).

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  ως «λιβάδια» και «μόνιμος βοσκότοπος» (αμφότεροι αποκαλούμενοι ως «μόνιμος βοσκότοπος») νοείται η γη που δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά επί πέντε έτη ή περισσότερο και χρησιμοποιούνται για τη καλλιέργεια αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (με αυτοσπορά) ή με καλλιέργεια (σπαρμένο). Μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως θάμνους και/ή δένδρα που προσφέρονται για βοσκή·

iii)  ως «λιβάδια» και «μόνιμος βοσκότοπος» (αμφότεροι αποκαλούμενοι ως «μόνιμος βοσκότοπος») νοείται η γη που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (με αυτοσπορά) ή με καλλιέργεια (σπαρμένο) και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά επί επτά έτη ή περισσότερο, καθώς και –εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση από τα κράτη μέλη– που δεν έχει οργωθεί επί πέντε έτη ή περισσότερο. Μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως θάμνους και/ή δένδρα που προσφέρονται για βοσκή και, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση από τα κράτη μέλη, άλλα είδη όπως θάμνοι και/ή δέντρα που παράγουν ζωοτροφές, υπό τον όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίζουν να θεωρούν μόνιμο βοσκότοπο:

 

i) γη που προσφέρεται για βοσκή και εντάσσεται σε καθιερωμένες τοπικές πρακτικές, όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά παραδοσιακά δεν επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής· και/ή

 

ii) γη που προσφέρεται για βοσκή όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά δεν επικρατούν ή είναι ανύπαρκτα στις εκτάσεις βοσκής·

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

iii α)  ως «γεωργοδασοκομικά συστήματα» νοούνται συστήματα χρήσης της γης στο πλαίσιο των οποίων φύονται δέντρα στην ίδια έκταση όπου εφαρμόζονται γεωργικές πρακτικές·

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  για τους σκοπούς των παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων, το «επιλέξιμο εκτάριο» ορίζεται κατά τρόπο που να περιλαμβάνει οποιαδήποτε γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης:

γ)  για τους σκοπούς των παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων, το «επιλέξιμο εκτάριο» ορίζεται κατά τρόπο που να περιλαμβάνει οποιαδήποτε γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης, μεταξύ άλλων κινητές ή σταθερές προσωρινές τεχνικές εγκαταστάσεις, ιδίως εσωτερικούς αγροτικούς δρόμους και ποτίστρες, καθώς και ενσιρωμένα δεμάτια και ελώδεις εκτάσεις που έχουν υποστεί επανύγρανση ώστε να καλλιεργηθούν:

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  που, στη διάρκεια του έτους για το οποίο ζητείται στήριξη χρησιμοποιείται για γεωργική δραστηριότητα ή, όταν η έκταση χρησιμοποιείται και για μη γεωργικές δραστηριότητες, χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για γεωργικές δραστηριότητες και είναι στη διάθεση του γεωργού. Όταν δικαιολογείται δεόντως για περιβαλλοντικούς λόγους, τα επιλέξιμα εκτάρια μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν ορισμένες εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για γεωργικές δραστηριότητες μόνο κάθε δεύτερο έτος.

i)  που, στη διάρκεια του έτους για το οποίο ζητείται στήριξη χρησιμοποιείται για γεωργική δραστηριότητα ή, όταν η έκταση χρησιμοποιείται και για μη γεωργικές δραστηριότητες, χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για γεωργικές δραστηριότητες και είναι στη διάθεση του γεωργού. Όταν δικαιολογείται δεόντως για περιβαλλοντικούς λόγους, τα επιλέξιμα εκτάρια μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν ορισμένες εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για γεωργικές δραστηριότητες μόνο κάθε τρίτο έτος.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κάνναβης είναι επιλέξιμες μόνον εάν η περιεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων ποικιλιών σε τετραϋδροκανναβινόλη δεν υπερβαίνει το 0,2%·

Οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κάνναβης είναι επιλέξιμες μόνον εάν η περιεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων ποικιλιών σε τετραϋδροκανναβινόλη δεν υπερβαίνει το 0,3%·

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  οι «πραγματικοί γεωργοί» ορίζονται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν χορηγείται στήριξη σε εκείνους των οποίων η γεωργική δραστηριότητα αποτελεί απλώς ένα ασήμαντο μέρος των συνολικών οικονομικών δραστηριοτήτων τους ή των οποίων η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα δεν είναι γεωργική, χωρίς να αποκλείεται η στήριξη των γεωργών με πολλαπλές δραστηριότητες. Ο ορισμός προσδιορίζει ποιοι γεωργοί δεν θεωρούνται πραγματικοί γεωργοί, βάσει προϋποθέσεων όπως οι δοκιμές εισοδήματος, οι εισροές εργασίας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, το αντικείμενο της επιχείρησης ή/και η εγγραφή σε μητρώα.

δ)  οι «ενεργοί γεωργοί» ορίζονται από τα κράτη μέλη με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν χορηγείται στήριξη σε εκείνους των οποίων η γεωργική δραστηριότητα αποτελεί απλώς ένα ασήμαντο μέρος των συνολικών οικονομικών δραστηριοτήτων τους, χωρίς να αποκλείεται η στήριξη των γεωργών με πολλαπλές δραστηριότητες. Ο ορισμός διατηρεί, σε κάθε περίπτωση, το μοντέλο της οικογενειακής γεωργικής εκμετάλλευσης της Ένωσης, ατομικού ή συνεταιριστικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το μέγεθος, και μπορεί να λαμβάνει υπόψη, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τις ιδιαιτερότητες των περιοχών που ορίζονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από τον ορισμό αυτό άτομα ή εταιρείες που πραγματοποιούν μεγάλης κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, με εξαίρεση τις ομάδες γεωργών.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  ως «νέος γεωργός» νοείται:

ε)  ως «νεαρός γεωργός» νοείται πρόσωπο ηλικίας έως 40 ετών:

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  πρόσωπο ηλικίας 40 ετών ή νεότερο·

διαγράφεται

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  και την κατάλληλη εκπαίδευση ή/και δεξιότητες που απαιτούνται.

iii)  και την κατάλληλη εκπαίδευση ή/και δεξιότητες.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όταν αξιολογείται κατά πόσον ο υπεύθυνος της γεωργικής εκμετάλλευσης διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των συμφωνιών εταιρικής σχέσης.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  ως «νέος γεωργός» νοείται πρόσωπο το οποίο:

 

i) διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες ως υπεύθυνος της γεωργικής εκμετάλλευσης·

 

ii) διαθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση και/ή δεξιότητες·

 

iii) είναι ηλικίας άνω των 40 ετών.

 

Σύμφωνα με τον ορισμό αυτόν, ένας «νέος γεωργός» δεν αναγνωρίζεται ως «νεαρός γεωργός» κατά τον ορισμό του άρθρου 4 εδάφιο ε.

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138 που συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με κανόνες που εξαρτούν τη χορήγηση των ενισχύσεων από τη χρήση πιστοποιημένων σπόρων ορισμένων ποικιλιών κάνναβης και καθορίζουν τη διαδικασία προσδιορισμού των ποικιλιών κάνναβης και τον έλεγχο της περιεκτικότητάς τους σε τετραϋδροκανναβινόλη σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο γ) για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

(2)  Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138 που συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με κανόνες που εξαρτούν τη χορήγηση των ενισχύσεων από τη χρήση πιστοποιημένων σπόρων ορισμένων ποικιλιών κάνναβης και καθορίζουν τη διαδικασία προσδιορισμού των ποικιλιών κάνναβης και τον έλεγχο της περιεκτικότητάς τους σε τετραϋδροκανναβινόλη σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η στήριξη από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση της αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας, των τροφίμων και των αγροτικών περιοχών και συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων γενικών στόχων:

Σε συνδυασμό με τους στόχους της ΚΓΠ που τίθενται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ, η στήριξη από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση της αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας, των τροφίμων και των αγροτικών περιοχών και συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων γενικών στόχων στον οικονομικό, στον περιβαλλοντικό και στον κοινωνικό τομέα:

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την προώθηση ενός έξυπνου, ανθεκτικού και διαφοροποιημένου γεωργικού τομέα που θα διασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια·

α)  την προώθηση ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού, ανθεκτικού και διαφοροποιημένου γεωργικού τομέα που θα διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια, καθώς και το μοντέλο της οικογενειακής γεωργίας·

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την ενίσχυση της περιβαλλοντικής φροντίδας και της δράση για το κλίμα και την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ένωσης·

β)  τη στήριξη και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας, της βιοποικιλότητας και της δράσης για το κλίμα και την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ένωσης·

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  την ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών.

γ)  την ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών, προκειμένου να υποστηριχθούν η δημιουργία και η διατήρηση της απασχόλησης, με την εξασφάλιση βιώσιμου εισοδήματος για τους γεωργούς, την επιδίωξη δίκαιου βιοτικού επιπέδου για ολόκληρο τον γεωργικό πληθυσμό και την αντιμετώπιση της ερήμωσης της υπαίθρου, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές με λιγότερο πληθυσμό και στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, και την ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι στόχοι αυτοί συμπληρώνονται από τον εγκάρσιο στόχο του εκσυγχρονισμού του τομέα με την προώθηση και τη διάδοση της γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση της υιοθέτησής τους.

Οι στόχοι αυτοί συμπληρώνονται και διασυνδέονται με τον εγκάρσιο στόχο του εκσυγχρονισμού του τομέα, μέσω της διασφάλισης της πρόσβασης των γεωργών σε έρευνες, στην κατάρτιση και σε υπηρεσίες διάδοσης και μεταφοράς γνώσης, καθώς και μέσω της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στη γεωργία και στις αγροτικές περιοχές και της ενθάρρυνσης της υιοθέτησής τους.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την υποστήριξη βιώσιμων γεωργικών εισοδημάτων και ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Ένωση για τη στήριξη της επισιτιστικής ασφάλειας·

α)  την εξασφάλιση βιώσιμων γεωργικών εισοδημάτων και της ανθεκτικότητας του γεωργικού τομέα σε ολόκληρη την Ένωση για τη στήριξη της μακροπρόθεσμης επισιτιστικής ασφάλειας και της γεωργικής ποικιλομορφίας, και παράλληλα την παροχή ασφαλών τροφίμων υψηλής ποιότητας σε δίκαιες τιμές, με στόχο την αντιστροφή της μείωσης του αριθμού των γεωργών και τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας της γεωργικής παραγωγής στην Ένωση·

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ενίσχυση του προσανατολισμού προς την αγορά και αύξηση της ανταγωνιστικότητας, συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης εστίασης στην έρευνα, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση·

β)  ενίσχυση του προσανατολισμού προς την αγορά σε τοπικές, εθνικές, ενωσιακές και διεθνείς αγορές, καθώς και της σταθεροποίησης της αγοράς, της διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων· αύξηση των μακροπρόθεσμων δυνατοτήτων ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων και μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, με μεγαλύτερη εστίαση στη διαφοροποίηση της ποιότητας, στην έρευνα, στην καινοτομία, στην τεχνολογία, στη μεταφορά και ανταλλαγή γνώσεων και στην ψηφιοποίηση· και διευκόλυνση της πρόσβασης των γεωργών στη δυναμική της κυκλικής οικονομίας·

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τη βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας·

γ)  τη βελτίωση της θέσης των αγροτών στις αλυσίδες αξίας με την ενθάρρυνση των διαφόρων συνεταιριστικών μορφών, των οργανώσεων παραγωγών και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, καθώς και την προώθηση των σύντομων αλυσίδων εφοδιασμού και τη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς·

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και στη βιώσιμη ενέργεια·

δ)  συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή στην υπερθέρμανση του πλανήτη, καθώς και στη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης της βιώσιμης ενέργειας, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η επισιτιστική ασφάλεια στο μέλλον, με τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμπουν οι τομείς της γεωργίας και των τροφίμων, μεταξύ άλλων με την παγίδευση του άνθρακα στο έδαφος και την προστασία των δασών, σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες·

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας·

ε)  προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας, ενώ παράλληλα μειώνεται η χημική εξάρτηση, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπονται στα σχετικά νομοθετικά μέσα, και επιβραβεύονται οι γεωργικές πρακτικές και τα συστήματα που αποφέρουν πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της ανάσχεσης της απερήμωσης·

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας, ενίσχυση των υπηρεσιών οικοσυστήματος και διατήρηση οικοτόπων και τοπίων·

στ)  συμβολή στην αντιστροφή της υποβάθμισης της βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων με την προστασία της ευεργετικής πανίδας και των ειδών επικονιαστών, στην προώθηση της αγροβιοποικιλότητας, των περιβαλλοντικών υπηρεσιών, της διατήρησης της φύσης και της γεωργοδασοκομίας, καθώς και στην πρόληψη των φυσικών κινδύνων και την επίτευξη μεγαλύτερης ανθεκτικότητας, στην αποκατάσταση και την προστασία των εδαφών, των υδατικών συστημάτων, των οικοτόπων και τοπίων, και στη στήριξη της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας·

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  προσέλκυση νέων γεωργών και διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές·

ζ)  προσέλκυση και στήριξη νέων και νεαρών γεωργών και προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στον γεωργικό τομέα, ιδίως στις πλέον ερημωμένες περιοχές και στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς· διευκόλυνση της απόκτησης κατάρτισης και εμπειρίας σε ολόκληρη την Ένωση, της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές·

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  την προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της βιο-οικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας·

η)  την προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στις αγροτικές περιοχές, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία απασχόλησης, την ανάπτυξη, την πραγματοποίηση επενδύσεων, την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της αγροτικής φτώχειας και με την τοπική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων τοπικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για τις αγροτικές κοινότητες, που εστιάζουν ιδίως σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς· την προώθηση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, εργασίας και αξιοπρεπών οικονομικών συνθηκών· τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένου του αγροτουρισμού, της βιοοικονομίας, της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας, και ταυτόχρονα τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων· την προώθηση ίσων ευκαιριών στις αγροτικές περιοχές μέσω ειδικών μέτρων στήριξης και αναγνώριση της εργασίας των γυναικών στη γεωργία, στη χειροτεχνία, στον τουρισμό και στις τοπικές υπηρεσίες·

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της ΕΕ στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά τα τρόφιμα και την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για ασφαλή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα, απορρίμματα τροφίμων, καθώς και για καλή διαβίωση των ζώων.

θ)  βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της ΕΕ στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά τα τρόφιμα και την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για ασφαλή, θρεπτικά ποιοτικά και βιώσιμα τρόφιμα, τη βιολογική γεωργία, τα απορρίμματα τροφίμων, καθώς και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τη μικροβιακή αντοχή και τη βελτίωση της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, αλλά και αύξηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών, με ταυτόχρονη συμβολή στην εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά την επιδίωξη των ειδικών στόχων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την απλούστευση και την απόδοση της στήριξης της ΚΓΠ.

2.  Με γνώμονα την επίτευξη των ειδικών στόχων, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν την απόδοση της στήριξης της ΚΓΠ και την απλούστευση για τους τελικούς δικαιούχους, με τη μείωση του διοικητικού φόρτου, και ταυτόχρονα διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι δεν υφίστανται διακρίσεις.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 παράγραφος 1 αξιολογείται βάσει κοινών δεικτών που αφορούν τις εκροές, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις. Το σύνολο των κοινών δεικτών περιλαμβάνει:

Η επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 παράγραφος 1 αξιολογείται βάσει κοινών δεικτών που αφορούν τις εκροές, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις και βασίζεται σε επίσημες πηγές πληροφοριών. Το σύνολο των κοινών δεικτών περιλαμβάνει:

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  δείκτες αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τους συγκεκριμένους ειδικούς στόχους και χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό ποσοτικών ορόσημων και στόχων σε σχέση με τους ειδικούς στόχους των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και την αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξή τους. Οι δείκτες που αφορούν τους ειδικούς στόχους για το περιβάλλον και το κλίμα μπορούν να καλύπτουν παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στα σχετικά εθνικά μέσα περιβαλλοντικού και κλιματικού σχεδιασμού που απορρέουν από τη νομοθεσία της Ένωσης και παρατίθενται στο παράρτημα XI·

β)  δείκτες αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τους συγκεκριμένους ειδικούς στόχους και χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό ποσοτικών ορόσημων και στόχων σε σχέση με τους ειδικούς στόχους των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και την αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξή τους. Οι δείκτες που αφορούν τους ειδικούς στόχους για το περιβάλλον και το κλίμα μπορούν να καλύπτουν παρεμβάσεις που συμβάλλουν στις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία της Ένωσης και παρατίθενται στο παράρτημα XI·

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  δείκτες επιπτώσεων που σχετίζονται με τους στόχους που καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6 παράγραφος 1 και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και της ΚΓΠ.

γ)  δείκτες επιπτώσεων που σχετίζονται με τους στόχους που καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6 παράγραφος 1 και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, ενώ παράλληλα συνεκτιμούν εξωτερικούς παράγοντες πέραν της ΚΓΠ.

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναλύσουν λεπτομερέστερα τους δείκτες επιδόσεων και τους δείκτες αποτελεσμάτων που καθορίζονται στο παράρτημα Ι όσον αφορά τα ιδιαίτερα εθνικά και περιφερειακά χαρακτηριστικά των στρατηγικών τους σχεδίων.

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή έχει δικαιοδοσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι με σκοπό την προσαρμογή των κοινών δεικτών επιδόσεων, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων ώστε να λαμβάνεται υπόψη η πείρα από την εφαρμογή τους ή η προσθήκη νέων.

2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε πλήρη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δεικτών επιδόσεων, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων που καθορίζονται στο παράρτημα Ι έως το τέλος του τρίτου έτους εφαρμογής των στρατηγικών σχεδίων.

 

Μετά την αξιολόγηση αυτή, η Επιτροπή έχει δικαιοδοσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι με σκοπό την προσαρμογή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, των κοινών δεικτών, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε κατά την υλοποίηση της πολιτικής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον τίτλο ΙΙ, με τον καθορισμό των παρεμβάσεων που βασίζονται στα είδη παρεμβάσεων που προβλέπονται στα κεφάλαια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος τίτλου, σύμφωνα με τις κοινές απαιτήσεις που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο.

Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι περιφέρειές τους επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον τίτλο ΙΙ, με τον καθορισμό των παρεμβάσεων που βασίζονται στα είδη παρεμβάσεων που προβλέπονται στα κεφάλαια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος τίτλου, σύμφωνα με τις κοινές απαιτήσεις που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο.

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης.

Τα κράτη μέλη σχεδιάζουν, σε συνεργασία, κατά περίπτωση, με τις περιφέρειές τους, τις παρεμβάσεις των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι παρεμβάσεις καθορίζονται βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων, συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά και δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία, κατά περίπτωση, με τις περιφέρειές τους, εξασφαλίζουν ότι οι παρεμβάσεις καθορίζονται βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων και δεν εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν το νομικό πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση στήριξης από την Ένωση στους δικαιούχους βάσει του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και σύμφωνα με τις αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στον κανονισμό (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός].

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία, κατά περίπτωση, με τις περιφέρειές τους, θεσπίζουν το νομικό πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση στήριξης από την Ένωση στους δικαιούχους βάσει του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και σύμφωνα με τις αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στον κανονισμό (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός].

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9α

 

Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας, της εφαρμογής και της αξιολόγησης των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων.

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα στρατηγικά σχέδια των κρατών μελών συμμορφώνονται με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι παρεμβάσεις που βασίζονται στους τύπους παρεμβάσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των ορισμών που αναφέρονται στο άρθρο 3 και των ορισμών που θα διατυπωθούν στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ που αναφέρονται στο άρθρο 4, να τηρούν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία.

Οι παρεμβάσεις που βασίζονται στους τύπους παρεμβάσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των ορισμών που αναφέρονται στο άρθρο 3 και των ορισμών που θα διατυπωθούν στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ που αναφέρονται στο άρθρο 4, τηρούν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παραρτήματος 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία.

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι παρεμβάσεις που βασίζονται στην ειδική ενίσχυση καλλιέργειας για το βαμβάκι που προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 3 υποτμήμα 2 του παρόντος τίτλου να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 5 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία.

διαγράφεται

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ένα σύστημα επιβολής όρων βάσει του οποίου επιβάλλεται διοικητική κύρωση στους δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις δυνάμει του κεφαλαίου II του παρόντος τίτλου ή των ετήσιων πριμοδοτήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 65, 66 και 67 οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης του ενωσιακού δικαίου και τα πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεων που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ και αφορούν τους ακόλουθους ειδικούς τομείς:

1.  Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ένα σύστημα επιβολής όρων που αντιστοιχεί στις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης του ενωσιακού δικαίου και στα πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεων, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ και αφορούν τους ακόλουθους ειδικούς τομείς:

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  κλίμα και το περιβάλλον·

α)  το κλίμα και το περιβάλλον, και μεταξύ άλλων την ποιότητα των υδάτων, τη διατήρηση του εδάφους και τη βιοποικιλότητα·

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι κανόνες σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις που πρέπει να περιληφθούν στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον τίτλο IV του κεφαλαίου IV του κανονισμού (EE) [οριζόντιος κανονισμός].

2.  Οι κανόνες για ένα αποτελεσματικό σύστημα διοικητικών κυρώσεων που ορίζονται στον τίτλο IV του κεφαλαίου IV του κανονισμού (EE) [οριζόντιος κανονισμός] ισχύουν για όλους τους δικαιούχους των άμεσων ενισχύσεων δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος τίτλου, ή των ετήσιων πριμοδοτήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 65, 66 και 67 όταν δεν τηρούν τους κανόνες επιβολής όρων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά προσωρινές παρεκκλίσεις από τους κανόνες σχετικά με την επιβολή όρων και προϋποθέσεων σε περίπτωση επιδημιών, δυσμενών κλιματικών φαινομένων, καταστροφικών συμβάντων ή φυσικών καταστροφών.

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι γεωργικές εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον για παραγωγικούς σκοπούς, να διατηρούνται σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, τις ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν οι δικαιούχοι για καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες γης σύμφωνα με τον κύριο στόχο των προτύπων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών των σχετικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης του εδάφους και του κλίματος, των υπαρχόντων συστημάτων εκτροφής, της χρήσης γης, της αμειψισποράς, των γεωργικών πρακτικών και των γεωργικών δομών.

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι γεωργικές εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον για παραγωγικούς σκοπούς, να διατηρούνται σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη, σε εθνικό ή, κατά περίπτωση, σε περιφερειακό επίπεδο, τις ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν οι δικαιούχοι για καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες γης σύμφωνα με τον κύριο στόχο των προτύπων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, λαμβανομένων υπόψη, κατά το δυνατόν, των ειδικών χαρακτηριστικών των σχετικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης του εδάφους, των υδάτων και του κλίματος, των ειδικών αγρονομικών και οικολογικών χαρακτηριστικών των διαφόρων παραγωγών, των διαφορών μεταξύ των ετήσιων καλλιεργειών, των μόνιμων καλλιεργειών και άλλων εξειδικευμένων παραγωγών, των υπαρχόντων συστημάτων εκτροφής, της χρήσης γης, της αμειψισποράς, των τοπικών και παραδοσιακών γεωργικών πρακτικών και των γεωργικών δομών, εξασφαλίζοντας ότι οι εκτάσεις συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ).

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όσον αφορά τους κύριους στόχους που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν πρόσθετα πρότυπα σε σχέση με εκείνα που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα έναντι αυτών των κύριων στόχων. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν καθορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές για κύριους στόχους πέρα από όσους ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

2.  Για την προάσπιση του κοινού χαρακτήρα της ΚΓΠ και τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, και όσον αφορά τους κύριους στόχους που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να προβλέψουν πρόσθετα πρότυπα σε σχέση με εκείνα που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα έναντι αυτών των κύριων στόχων, στο πλαίσιο του συστήματος επιβολής όρων. Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεν καθορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές για κύριους στόχους πέρα από όσους ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα για την παροχή του εργαλείου βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά συστατικά που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ, με το ελάχιστο περιεχόμενο και τις λειτουργίες που ορίζονται σε αυτό, στους δικαιούχους που θα το χρησιμοποιούν.

διαγράφεται

Η Επιτροπή μπορεί να στηρίξει τα κράτη μέλη με το σχεδιασμό του εν λόγω εργαλείου καθώς και με τις απαιτούμενες υπηρεσίες αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων.

 

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν πρακτικές ισοδύναμες με τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1, οι οποίες προσδιορίζονται βάσει κριτηρίων που ορίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4, εφόσον ωφελούν σε ίδιο ή ανώτερο βαθμό το κλίμα και το περιβάλλον σε σύγκριση με μία ή περισσότερες από τις πρακτικές που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω ισοδύναμες πρακτικές περιλαμβάνουν:

 

α) δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 65 ή το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013·

 

β) δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος κανονισμού·

 

γ) εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα περιβαλλοντικής πιστοποίησης, μεταξύ άλλων και για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης προς την εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, πέραν των υποχρεωτικών προτύπων που θεσπίζονται σύμφωνα με το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού, τα οποία αποσκοπούν στην επίτευξη στόχων που αφορούν τη διατήρηση της ποιότητας του εδάφους και των υδάτων, της βιοποικιλότητας, του φυσικού τοπίου, καθώς και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Οι γεωργοί που πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 για τη βιολογική γεωργία θεωρούνται, ως εκ τούτου, ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες 1, 8 και 9 όσον αφορά τα πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης της γης (ΚΓΠΚ) που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3γ.  Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπως ορίζονται δυνάμει του άρθρου 349 ΣΛΕΕ, και τα μικρά νησιά του Αιγαίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013, εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 1, 2, 8 και 9 των προτύπων για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3δ.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στους οικείους δικαιούχους, κατά περίπτωση με ηλεκτρονικά μέσα, τον κατάλογο των απαιτήσεων και των προτύπων που εφαρμόζονται σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, καθώς και σχετικές σαφείς και ακριβείς πληροφορίες.

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138 το οποίο αποσκοπεί στη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες για τις καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων του καθορισμού των στοιχείων του συστήματος της αναλογίας μόνιμων λειμώνων, του έτους αναφοράς και του ποσοστού μετατροπής στο πλαίσιο του ΚΓΠΚ 1, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, της μορφής και των πρόσθετων ελάχιστων στοιχείων και των λειτουργιών του εργαλείου βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά συστατικά.

4.  Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138 το οποίο αποσκοπεί στη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες σχετικά με:

 

α) περαιτέρω στοιχεία του συστήματος της αναλογίας μόνιμων λειμώνων και του ποσοστού μετατροπής στο πλαίσιο του ΚΓΠΚ 1, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ,

 

β) κριτήρια για τον προσδιορισμό ισοδύναμων μέτρων,

 

γ) κανόνες οι οποίοι ορίζουν τις κατάλληλες απαιτήσεις που εφαρμόζονται για τα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα πιστοποίησης που αναφέρονται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 3α, μεταξύ άλλων και το επίπεδο της εγγύησης που πρέπει να προσφέρουν τα εν λόγω προγράμματα.

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ ένα σύστημα παροχής συμβουλών στους γεωργούς και άλλους δικαιούχους της στήριξης της ΚΓΠ για τη διαχείριση της γης και τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων («γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες»).

1.  Τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ ένα σύστημα παροχής ποιοτικών και ανεξάρτητων συμβουλών στους γεωργούς και άλλους δικαιούχους της στήριξης της ΚΓΠ για τη διαχείριση της γης και τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων («γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες»), το οποίο, κατά περίπτωση, βασίζεται σε συστήματα που ενδεχομένως ήδη υφίστανται σε επίπεδο κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη διαθέτουν κατάλληλο προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών αυτών, περιλαμβάνεται δε σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών αυτών στα εθνικά στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ.

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες καλύπτουν τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις και παρέχουν επικαιροποιημένες τεχνολογικές και επιστημονικές πληροφορίες που αναπτύσσονται από την έρευνα και την καινοτομία. Πρέπει να εντάσσονται στις αλληλένδετες υπηρεσίες συμβούλων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ερευνητών, γεωργικών οργανώσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών που αποτελούν τα συστήματα γεωργικής γνώσης και καινοτομίας (AKIS).

2.  Οι γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες καλύπτουν τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις και παρέχουν επικαιροποιημένες τεχνολογικές και επιστημονικές πληροφορίες που αναπτύσσονται από την έρευνα και την καινοτομία, και συνεκτιμούν τις παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές και τεχνικές. Πρέπει να εντάσσονται στις αλληλένδετες υπηρεσίες δικτύων γεωργικών συμβουλών, ερευνητών, γεωργικών οργανώσεων, συνεταιρισμών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών που αποτελούν τα συστήματα γεωργικής γνώσης και καινοτομίας (AKIS).

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι συμβουλές αυτές να είναι αμερόληπτες και να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των συμβούλων.

3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι συμβουλές αυτές να είναι αμερόληπτες, να συνεκτιμούν όλο το εύρος των τρόπων παραγωγής και των εκμεταλλεύσεων, και να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των συμβούλων.

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι σε θέση να παρέχουν συμβουλές όσον αφορά τόσο την παραγωγή όσο και την παροχή δημόσιων αγαθών.

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες καλύπτουν τουλάχιστον:

4.  Οι γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες που έχουν συσταθεί από το κράτος μέλος καλύπτουν τουλάχιστον:

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  όλες τις απαιτήσεις, προϋποθέσεις και δεσμεύσεις διαχείρισης που ισχύουν για τους γεωργούς και άλλους δικαιούχους που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων και των προτύπων βάσει της αιρεσιμότητας και των προϋποθέσεων για τα καθεστώτα στήριξης, καθώς και των πληροφοριών για τα χρηματοδοτικά μέσα και τα επιχειρηματικά σχέδια που θεσπίζονται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·

α)  όλες τις απαιτήσεις, προϋποθέσεις και δεσμεύσεις διαχείρισης που ισχύουν για τους γεωργούς και άλλους δικαιούχους που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων και των προτύπων βάσει της αιρεσιμότητας, των οικολογικών προγραμμάτων, των περιβαλλοντικών, κλιματικών και άλλων δεσμεύσεων διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 65 και των προϋποθέσεων για τα καθεστώτα στήριξης, καθώς και των πληροφοριών για τα χρηματοδοτικά μέσα και τα επιχειρηματικά σχέδια που θεσπίζονται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ·

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τη διαχείριση κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 70·

δ)  τη διαχείριση και την πρόληψη κινδύνων·

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  τεχνικές για τη βελτιστοποίηση των οικονομικών επιδόσεων των συστημάτων παραγωγής, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τον προσανατολισμό στην αγορά, τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και την προώθηση της επιχειρηματικότητας·

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ β)  εξειδικευμένες συμβουλές για γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά δραστηριότητα·

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ γ)  πρότυπα ασφάλειας και την ευημερία στις γεωργικές κοινότητες·

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ δ)  τη βιώσιμη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών·

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ ε)  τη βελτίωση των πρακτικών και τεχνικών αγρο-οικολογίας και γεωργοδασοκομίας που εφαρμόζονται τόσο σε γεωργικές όσο και σε δασικές εκτάσεις·

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ στ)  την εστίαση σε οργανώσεις παραγωγών και άλλες ομάδες γεωργών·

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ ζ)  την παροχή βοήθειας στους γεωργούς που επιθυμούν να αλλάξουν παραγωγή, ιδίως λόγω αλλαγών στην καταναλωτική ζήτηση, με την παροχή συμβουλών που αφορούν τις νέες δεξιότητες και τον εξοπλισμό που απαιτούνται·

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ η)  υπηρεσίες κινητικότητας της γης και σχεδιασμού της διαδοχής·

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ θ)  όλες τις γεωργικές πρακτικές που καθιστούν δυνατή τη μείωση της χρήσης λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με την προώθηση φυσικών μεθόδων για τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και την καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών· και

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 – στοιχείο στ ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ ι)  τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου και άλλων συναφών διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας, τα πρόσωπα και οι οντότητες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες δεν αποκαλύπτουν σε κανένα πρόσωπο εκτός του συμβουλευόμενου γεωργού ή του δικαιούχου προσωπικές ή επαγγελματικές πληροφορίες ή δεδομένα σχετικά με τον εν λόγω γεωργό ή δικαιούχο που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής τους εργασίας, με εξαίρεση παραβάσεις που υπόκεινται σε υποχρεωτική κοινοποίηση στις δημόσιες αρχές βάσει της εθνικής ή της ενωσιακής νομοθεσίας.

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης, μέσω κατάλληλης δημόσιας διαδικασίας, ότι οι σύμβουλοι που εργάζονται στο πλαίσιο του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και καταρτίζονται τακτικά.

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον.

δ)  προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων· και

Τροπολογία    161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  προγράμματα για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας·

Τροπολογία    162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη μειώνουν το ποσό των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται σε έναν γεωργό, σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο για ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος που υπερβαίνει τα 60 000 EUR ως εξής:

1.  Τα κράτη μέλη μειώνουν το ποσό των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται σε έναν γεωργό, σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, για ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος, όταν το ποσό αυτό υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 100 000 EUR.

α)  κατά τουλάχιστον 25 % για το τμήμα μεταξύ 60 000 EUR και 75 000 EUR·

 

β)  κατά τουλάχιστον 50 % για το τμήμα μεταξύ 75 000 EUR και 90 000 EUR·

 

γ)  κατά τουλάχιστον 75 % για το τμήμα μεταξύ 90 000 EUR και 100 000 EUR·

 

δ)  κατά 100 % για το ποσό που υπερβαίνει τα 100 000 EUR.

 

Τροπολογία    163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πριν από την εφαρμογή της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη θα αφαιρούν, εντός ενός δεδομένου ημερολογιακού έτους, από το ποσό των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται σε έναν γεωργό σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο:

Πριν από την εφαρμογή της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη δύνανται να αφαιρούν, εντός ενός δεδομένου ημερολογιακού έτους, από το ποσό των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται σε έναν γεωργό σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο:

Τροπολογία    164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τους μισθούς που συνδέονται με γεωργική δραστηριότητα που δηλώνει ο γεωργός, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των κοινωνικών εισφορών που συνδέονται με την απασχόληση· και

α)  το 50 % των μισθών που συνδέονται με γεωργική δραστηριότητα που δηλώνει ο γεωργός, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των κοινωνικών εισφορών που συνδέονται με την απασχόληση·

Τροπολογία    165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  το ισοδύναμο κόστος της κανονικής και μη αμειβόμενης εργασίας που συνδέεται με γεωργική δραστηριότητα που ασκείται από άτομα που εργάζονται στο συγκεκριμένο αγρόκτημα και τα οποία δεν λαμβάνουν μισθό ή λαμβάνουν λιγότερη αμοιβή από το κανονικά καταβαλλόμενο ποσό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά ανταμείβονται μέσω του οικονομικού αποτελέσματος της γεωργικής δραστηριότητας.

διαγράφεται

Τροπολογία    166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  τις άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 27 και 28·

Τροπολογία    167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τον υπολογισμό των ποσών που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τους μέσους τυπικούς μισθούς που συνδέονται με γεωργική δραστηριότητα σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των ετήσιων μονάδων εργασίας που δηλώνει ο ενδιαφερόμενος γεωργός.

Για τον υπολογισμό των ποσών που αναφέρονται στο στοιχείο α), τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τις πραγματικές μισθολογικές δαπάνες ή τους μέσους τυπικούς μισθούς που συνδέονται με γεωργική ή άλλη συναφή δραστηριότητα σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των ετήσιων μονάδων εργασίας που δηλώνει ο ενδιαφερόμενος γεωργός. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν δείκτες για τις πάγιες μισθολογικές δαπάνες που σχετίζονται με τους διάφορους τύπους γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή δεδομένα αναφοράς για τη δημιουργία απασχόλησης ανά τύπο εκμετάλλευσης.

Τροπολογία    168

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης των ενισχύσεων πρέπει να χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για να συμβάλει στη χρηματοδότηση της συμπληρωματικής αναδιανεμητικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα και στη συνέχεια άλλων παρεμβάσεων που εμπίπτουν στις αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις.

Το εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης των ενισχύσεων χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα για τη χρηματοδότηση της συμπληρωματικής αναδιανεμητικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα και στη συνέχεια άλλων παρεμβάσεων που εμπίπτουν στις αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις.

Τροπολογία    169

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν το σύνολο ή μέρος του προϊόντος για τη χρηματοδότηση τύπων παρεμβάσεων στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, όπως καθορίζεται στο κεφάλαιο IV με μεταφορά. Η μεταφορά αυτή στο ΕΓΤΑΑ αποτελεί μέρος των δημοσιονομικών πινάκων του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και μπορεί να αναθεωρηθεί το 2023 σύμφωνα με το άρθρο 90. Δεν υπόκειται στα ανώτατα όρια για τις μεταφορές χρηματικών ποσών από το ΕΓΤΕ στο ΕΓΤΑΑ που έχουν συσταθεί βάσει του άρθρου 90.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν το σύνολο ή μέρος του προϊόντος για τη χρηματοδότηση τύπων παρεμβάσεων στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, όπως καθορίζεται στο κεφάλαιο IV με μεταφορά. Η μεταφορά αυτή στο ΕΓΤΑΑ αποτελεί μέρος των δημοσιονομικών πινάκων του στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ και μπορεί να αναθεωρηθεί το 2024 σύμφωνα με το άρθρο 90.

Τροπολογία    170

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Στην περίπτωση νομικού προσώπου ή ομάδας φυσικών ή νομικών προσώπων, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τη μείωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στα μέλη αυτών των νομικών προσώπων ή ομάδων, εφόσον η εθνική νομοθεσία προβλέπει δικαιώματα και υποχρεώσεις για τα μεμονωμένα μέλη αντίστοιχου επιπέδου με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για μεμονωμένους γεωργούς με την ιδιότητα υπευθύνου της γεωργικής εκμετάλλευσης, ιδίως όσον αφορά το οικονομικό, κοινωνικό και φορολογικό καθεστώς τους, υπό τον όρο ότι έχουν συνεισφέρει στην ενίσχυση των γεωργικών δομών των εν λόγω νομικών προσώπων ή ομάδων.

Τροπολογία    171

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Όταν ένα κράτος μέλος χορηγεί συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη σε γεωργούς δυνάμει του άρθρου 26 και χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτόν τουλάχιστον το 10% των χρηματοδοτικών του κονδυλίων για άμεσες ενισχύσεις όπως ορίζονται στο παράρτημα IV, μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμόσει το παρόν άρθρο.

Τροπολογία    172

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3γ.  Δεν χορηγείται κανένα πλεονέκτημα που να συνίσταται στη μη μείωση της ενίσχυσης σε γεωργούς οι οποίοι αποδεδειγμένα δημιούργησαν τεχνητές συνθήκες ώστε να αποφύγουν τις επενέργειες του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    173

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 138, που συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με κανόνες που θεσπίζουν εναρμονισμένη βάση υπολογισμού για τη μείωση των πληρωμών που καθορίζονται στην παράγραφο 1, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή κατανομή των κονδυλίων στους δικαιούχους.

διαγράφεται

Τροπολογία    174

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη χορηγούν αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν τμήμα και όπως προσδιορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

1.  Τα κράτη μέλη χορηγούν αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις στους ενεργούς γεωργούς υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν τμήμα και όπως προσδιορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

Τροπολογία    175

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα όριο έκτασης και χορηγούν αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις μόνο σε πραγματικούς γεωργούς των οποίων η επιλέξιμη έκταση της γεωργικής εκμετάλλευσης για την οποία ζητούνται οι ενισχύσεις υπερβαίνει αυτό το όριο έκτασης.

Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα όριο έκτασης και/ή ένα ελάχιστο όριο άμεσων ενισχύσεων και χορηγούν άμεσες ενισχύσεις μόνο σε ενεργούς γεωργούς των οποίων οι εκτάσεις και/ή οι όγκοι άμεσων ενισχύσεων ισούνται με τα εν λόγω όρια ή τα υπερβαίνουν.

Τροπολογία    176

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά τον καθορισμό του κατώτατου ορίου της έκτασης, τα κράτη μέλη επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι οι αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε πραγματικούς γεωργούς εάν:

Κατά τον καθορισμό του κατώτατου ορίου της έκτασης ή του ελάχιστου ορίου των ενισχύσεων, τα κράτη μέλη επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι οι άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε ενεργούς γεωργούς εάν:

Τροπολογία    177

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η διαχείριση των αντίστοιχων ενισχύσεων δεν προκαλεί υπερβολικό διοικητικό φόρτο, και

α)  η διαχείριση των αντίστοιχων ενισχύσεων που ισούνται με τα εν λόγω κατώτατα όρια, ή τα υπερβαίνουν, δεν προκαλεί υπερβολικό διοικητικό φόρτο, και

Τροπολογία    178

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τα αντίστοιχα ποσά συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, στους οποίους συμβάλλουν οι αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις.

β)  τα ποσά που εισπράττονται πέραν του καθορισμένου ορίου συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, στους οποίους συμβάλλουν οι αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις.

Τροπολογία    179

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα εκάστοτε κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν την παράγραφο 1 στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα μικρά νησιά του Αιγαίου.

3.  Τα εκάστοτε κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν το παρόν άρθρο στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, στα μικρά νησιά του Αιγαίου και στο αρχιπέλαγος των Βαλεαρίδων Νήσων.

Τροπολογία    180

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, στις οποίες οι γεωργοί, λόγω της φύσης του γεωργικού συστήματος, δεν διαθέτουν γη, αλλά τους έχει χορηγηθεί στήριξη υπό μορφή βασικής ενίσχυσης κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, η βασική εισοδηματική στήριξη συνίσταται σε ένα ποσό ανά εκμετάλλευση.

Τροπολογία    181

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 19 έως 24, η βασική εισοδηματική στήριξη χορηγείται για κάθε επιλέξιμο εκτάριο που δηλώνεται από πραγματικό γεωργό.

3.  Με την επιφύλαξη των άρθρων 19 έως 24, η βασική εισοδηματική στήριξη χορηγείται για κάθε επιλέξιμο εκτάριο που δηλώνεται από ενεργό γεωργό.

Τροπολογία    182

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν το ποσό της βασικής εισοδηματικής στήριξης ανά εκτάριο μεταξύ των διαφόρων ομάδων περιοχών που αντιμετωπίζουν παρόμοιες κοινωνικοοικονομικές ή αγρονομικές συνθήκες.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν το ποσό της εισοδηματικής στήριξης ανά εκτάριο ανάλογα με τις διάφορες ομάδες περιοχών, σύμφωνα με τις κοινωνικοοικονομικές, περιβαλλοντικές ή αγρονομικές συνθήκες. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να αυξήσουν τα ποσά για τις περιφέρειες με φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα ανά περιοχή και για τις ερημωμένες περιοχές.

Τροπολογία    183

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν μηχανισμούς οι οποίοι περιορίζουν τον αριθμό των εθνικών επιλέξιμων εκταρίων που μπορούν να λάβουν στήριξη, βάσει μιας περιόδου αναφοράς η οποία αποφασίζεται από το κράτος μέλος.

Τροπολογία    184

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν τα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς βασικών ενισχύσεων, όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο Ι τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, αποφασίζουν να μην χορηγήσουν βασική εισοδηματική στήριξη βάσει δικαιωμάτων ενίσχυσης, τα δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

2.  Όταν τα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς βασικών ενισχύσεων, όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο Ι τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, αποφασίζουν να μην χορηγήσουν βασική εισοδηματική στήριξη βάσει δικαιωμάτων ενίσχυσης, τα δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Τα κράτη μέλη που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία εσωτερικής προσαρμογής των δικαιωμάτων ενίσχυσης μπορούν να αποφασίσουν να καταργήσουν νωρίτερα τα δικαιώματα ενίσχυσης.

Τροπολογία    185

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης πριν από τη σύγκλιση σύμφωνα με το παρόν άρθρο προσαρμόζοντας την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης αναλογικά με την αξία τους, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για το έτος απαίτησης 2020 και τις σχετικές ενισχύσεις για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον που προβλέπονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο III του εν λόγω κανονισμού για το έτος υποβολής αιτήσεων 2020.

1.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης πριν από τη σύγκλιση σύμφωνα με το παρόν άρθρο προσαρμόζοντας την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης αναλογικά με την αξία τους, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για το έτος απαίτησης 2021 και τις σχετικές ενισχύσεις για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον που προβλέπονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο III του εν λόγω κανονισμού για το έτος υποβολής αιτήσεων 2021.

Τροπολογία    186

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όταν η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης, όπως καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν είναι ομοιόμορφη εντός κράτους μέλους ή εντός ομάδας εδαφών, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη σύγκλιση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης προς ενιαία τιμή μονάδας το αργότερο έως το 2026.

4.  Όταν η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης, όπως καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν είναι ομοιόμορφη εντός κράτους μέλους ή εντός ομάδας εδαφών, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την πλήρη σύγκλιση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης προς ενιαία τιμή μονάδας το αργότερο έως το 2026.

Τροπολογία    187

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 4, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το αργότερο μέχρι το έτος 2026, όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης να έχουν αξία τουλάχιστον 75% του μέσου προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού για τη βασική εισοδηματική στήριξη για το έτος υποβολής αιτήσεων 2026, όπως ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή για τα εδάφη που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

5.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 4, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, το αργότερο μέχρι το έτος 2024, όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης να έχουν αξία τουλάχιστον 75% του μέσου προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού για τη βασική εισοδηματική στήριξη για το έτος υποβολής αιτήσεων 2024, όπως ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ που διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή για τα εδάφη που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

Τροπολογία    188

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 4, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για το τελευταίο έτος υποβολής αιτήσεων της περιόδου προγραμματισμού το αργότερο, η αξία όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% του μέσου προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού της βασικής εισοδηματικής στήριξης για το έτος υποβολής αιτήσεων 2026, όπως ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ που διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 1 για το κράτος μέλος ή για τις περιοχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

Τροπολογία    189

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Οι μειώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 βασίζονται σε αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια. Με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσοστού που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5, τα κριτήρια αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τον καθορισμό μέγιστης μείωσης η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 30 %.

7.  Οι μειώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 βασίζονται σε αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια. Με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσοστού που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5, τα κριτήρια αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τον καθορισμό μέγιστης μείωσης η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 30 % ανά έτος.

Τροπολογία    190

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη χορηγούν βασικές εισοδηματικές ενισχύσεις σε πραγματικούς γεωργούς που κατέχουν που ίδια ή μισθωμένα δικαιώματα μετά την ενεργοποίηση αυτών των δικαιωμάτων ενίσχυσης. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για τους σκοπούς της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης, οι πραγματικοί γεωργοί να δηλώνουν τα επιλέξιμα εκτάρια που συνοδεύουν κάθε δικαίωμα ενίσχυσης.

1.  Τα κράτη μέλη χορηγούν βασικές εισοδηματικές ενισχύσεις σε γεωργούς που κατέχουν που ίδια ή μισθωμένα δικαιώματα μετά την ενεργοποίηση αυτών των δικαιωμάτων ενίσχυσης. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για τους σκοπούς της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης, οι ενεργοί γεωργοί να δηλώνουν τα επιλέξιμα εκτάρια που συνοδεύουν κάθε δικαίωμα ενίσχυσης.

Τροπολογία    191

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος που αποφασίζει να χορηγήσει τη βασική εισοδηματική στήριξη βάσει των δικαιωμάτων ενίσχυσης διαχειρίζεται εθνικό απόθεμα.

1.  Κάθε κράτος μέλος που αποφασίζει να χορηγήσει τη βασική εισοδηματική στήριξη βάσει των δικαιωμάτων ενίσχυσης προβλέπει εθνικό απόθεμα ίσο με 3 %, κατ’ ανώτατο όριο, των κονδυλίων που ορίζονται στο παράρτημα VII.

Τροπολογία    192

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη δύνανται να υπερβούν το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 1 όταν αυτό είναι αναγκαίο για να καλυφθούν οι απαιτήσεις κατανομής δυνάμει της παραγράφου 4 στοιχεία α) και β) και της παραγράφου 5.

Τροπολογία    193

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα δικαιώματα ενίσχυσης από το αποθεματικό να χορηγούνται μόνο σε πραγματικούς γεωργούς.

3.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα δικαιώματα ενίσχυσης από το αποθεματικό να χορηγούνται μόνο σε ενεργούς γεωργούς.

Τροπολογία    194

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  νέοι γεωργοί που έχουν συστήσει πρόσφατα γεωργική εκμετάλλευση για πρώτη φορά·

α)  νεαροί γεωργοί που έχουν συστήσει πρόσφατα γεωργική εκμετάλλευση για πρώτη φορά· ή

Τροπολογία    195

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  γεωργοί που έχουν συστήσει πρόσφατα γεωργική εκμετάλλευση για πρώτη φορά ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης με την κατάλληλη κατάρτιση ή τις απαραίτητες δεξιότητες που ορίζονται από τα κράτη μέλη για τους νέους γεωργούς.

β)  γεωργοί που έχουν συστήσει πρόσφατα γεωργική εκμετάλλευση για πρώτη φορά ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης με την κατάλληλη κατάρτιση ή τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις·

Τροπολογία    196

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  Στην περίπτωση των στοιχείων α) και β) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη μπορούν να δίνουν προτεραιότητα στις γυναίκες, προκειμένου να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο η).

Τροπολογία    197

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εντοπίζουν, με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, και άλλες περιπτώσεις οι οποίες, σύμφωνα με την εκτίμηση αναγκών που περιγράφεται στο άρθρο 96, είναι πιο ευάλωτες ή πιο συναφείς όσον αφορά την επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6, καθώς και γεωργούς που άρχισαν πρόσφατα να αξιοποιούν εκτάσεις συλλογικής διαχείρισης.

Τροπολογία    198

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα κράτη μέλη κατανέμουν δικαιώματα ενίσχυσης ή αυξάνουν την αξία των υφιστάμενων δικαιωμάτων ενίσχυσης των δικαιούχων πραγματικών γεωργών βάσει οριστικής δικαστικής απόφασης ή οριστικής διοικητικής πράξης της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πραγματικοί γεωργοί λαμβάνουν τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση ή πράξη σε ημερομηνία που καθορίζεται από το κράτος μέλος.

5.  Τα κράτη μέλη κατανέμουν δικαιώματα ενίσχυσης ή αυξάνουν την αξία των υφιστάμενων δικαιωμάτων ενίσχυσης των δικαιούχων ενεργών γεωργών βάσει οριστικής δικαστικής απόφασης ή οριστικής διοικητικής πράξης της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ενεργοί γεωργοί λαμβάνουν τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση ή πράξη σε ημερομηνία που καθορίζεται από το κράτος μέλος.

Τροπολογία    199

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν το εθνικό αποθεματικό ώστε να αυξήσουν τη βασική εισοδηματική στήριξη ή να επιτύχουν τους ειδικούς στόχους του άρθρου 6 παράγραφος 1, βάσει αμερόληπτων κριτηρίων, υπό τον όρο ότι παραμένουν διαθέσιμα επαρκή ποσά για τις κατανομές των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    200

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 23

διαγράφεται

Κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες

 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138 με σκοπό τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες σχετικά με:

 

α)  τη σύσταση του αποθεματικού·

 

β)  την πρόσβαση στο αποθεματικό·

 

γ)  το περιεχόμενο της δήλωσης και τις προϋποθέσεις ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

 

Τροπολογία    201

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εκτός από την περίπτωση μεταβίβασης λόγω πραγματικής ή αναμενόμενης κληρονομιάς, τα δικαιώματα ενίσχυσης μεταβιβάζονται μόνο σε έναν πραγματικό γεωργό.

1.  Εκτός από την περίπτωση μεταβίβασης λόγω πραγματικής ή αναμενόμενης κληρονομιάς, τα δικαιώματα ενίσχυσης μεταβιβάζονται μόνο σε έναν ενεργό γεωργό.

Τροπολογία    202

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα δικαιώματα ενίσχυσης δεν μπορούν να αποκτήσουν εμπορική αξία.

Τροπολογία    203

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφάπαξ ενίσχυση για τους μικροκαλλιεργητές

Απλουστευμένο καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές

Τροπολογία    204

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να ενισχύουν μικροκαλλιεργητές, όπως ορίζονται από τα κράτη μέλη, με ένα εφάπαξ ποσό, αντικαθιστώντας τις άμεσες ενισχύσεις του παρόντος τμήματος και του τμήματος 3 του παρόντος κεφαλαίου. Η σχετική παρέμβαση θα συμπεριληφθεί από τα κράτη μέλη στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ ως προαιρετική για τους γεωργούς.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν απλουστευμένο καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές που ζητούν στήριξη έως το ποσό των 1 250 EUR. Το εν λόγω καθεστώς μπορεί να συνίσταται σε ένα εφάπαξ ποσό, αντικαθιστώντας τις άμεσες ενισχύσεις του παρόντος τμήματος και του τμήματος 3 του παρόντος κεφαλαίου, ή σε ενίσχυση ανά εκτάριο, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται ανά ομάδα περιοχών, η οποία ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2. Η σχετική παρέμβαση θα συμπεριληφθεί από τα κράτη μέλη στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ ως προαιρετική για τους γεωργούς.

Τροπολογία    205

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.   Οι γεωργοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο απλουστευμένο καθεστώς υποβάλλουν αίτηση, το αργότερο εντός προθεσμίας η οποία καθορίζεται από το κράτος μέλος, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα των κρατών μελών να περιλαμβάνουν αυτομάτως τους γεωργούς που πληρούν τις προϋποθέσεις και να τους αφήνουν το περιθώριο να αποσυρθούν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Τροπολογία    206

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.   Για τους γεωργούς που συμμετέχουν στο απλουστευμένο καθεστώς, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν απλουστευμένους ελέγχους επιβολής όρων και προϋποθέσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 84 του κανονισμού (ΕΕ) [οριζόντιος κανονισμός].

Τροπολογία    207

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ.   Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν κανόνες και υπηρεσίες για τη μείωση του διοικητικού κόστους, με την παροχή στήριξης στους μικροκαλλιεργητές ώστε να συνεργαστούν.

Τροπολογία    208

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1δ.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν χορηγείται κανένα πλεονέκτημα που προβλέπεται στο παρόν άρθρο σε γεωργούς που αποδεδειγμένα δημιούργησαν, μετά την 1η Ιουνίου 2018, τεχνητές συνθήκες ώστε να λάβουν ενισχύσεις υπέρ των μικροκαλλιεργητών.

Τροπολογία    209

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ανακατανομή της στήριξης από μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τη μορφή ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο στους δικαιούχους γεωργούς στο πλαίσιο της βασικής εισοδηματικής στήριξης στο άρθρο 17.

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη δίκαιη ανακατανομή της στήριξης από μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τη μορφή ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο στους δικαιούχους γεωργούς στο πλαίσιο της βασικής εισοδηματικής στήριξης στο άρθρο 17.

Τροπολογία    210

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν ένα ποσό ανά εκτάριο ή διαφορετικά ποσά για διαφορετικής κλίμακας εκτάρια, καθώς και τον ανώτατο αριθμό εκταρίων ανά γεωργό για τον οποίο θα καταβληθεί η ενίσχυση αναδιανεμητικού εισοδήματος.

3.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν ενίσχυση ισοδύναμη με ένα ποσό ανά εκτάριο ή διαφορετικά ποσά για διαφορετικής κλίμακας εκτάρια. Μπορούν να διαφοροποιήσουν τα ποσά αυτά σύμφωνα με τις περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

Τροπολογία    211

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Το ποσό της αναδιανεμητικής ενίσχυσης ανά εκτάριο δεν υπερβαίνει το 65 % της βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα, σύμφωνα με τον εθνικό μέσο όρο ή τον μέσο όρο των περιοχών, πολλαπλασιασμένο επί τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων.

Τροπολογία    212

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Ο αριθμός των επιλέξιμων εκταρίων ανά γεωργό δεν υπερβαίνει το εθνικό μέσο μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή το μέσο μέγεθος σύμφωνα με τις περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2. Τα κράτη μέλη παρέχουν πρόσβαση στην εν λόγω ενίσχυση αρχίζοντας από το πρώτο επιλέξιμο εκτάριο της εκμετάλλευσης.

Τροπολογία    213

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3γ.  Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν αμερόληπτα κριτήρια, με γνώμονα τον στόχο που τίθεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), για τον υπολογισμό του ποσού που θα χορηγηθεί για συμπληρωματική αναδιανομή του εισοδήματος για τη βιωσιμότητα στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ, και καθορίζουν επίσης ένα χρηματοδοτικό ανώτατο όριο πάνω από το οποίο οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις δεν θα δικαιούνται την αναδιανεμητική ενίσχυση. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη το μέσο επίπεδο εισοδήματος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Στα κριτήρια διανομής, λαμβάνουν επίσης υπόψη τους φυσικούς και ειδικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν ορισμένες περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των νησιωτικών περιοχών, όσον αφορά την ανάπτυξη της γεωργικής τους δραστηριότητας.

Τροπολογία    214

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το ποσό ανά εκτάριο που προβλέπεται για ένα δεδομένο έτος υποβολής αιτήσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τον εθνικό μέσο όρο των άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο για το εν λόγω έτος.

διαγράφεται

Τροπολογία    215

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ο εθνικός μέσος όρος των άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο ορίζεται ως ο λόγος του εθνικού ανώτατου ορίου για άμεσες ενισχύσεις για το έτος υποβολής αιτήσεων, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV, και των συνολικών προβλεπόμενων αποτελεσμάτων για τη βασική εισοδηματική στήριξη για το εν λόγω έτος, εκφρασμένος σε αριθμό εκταρίων.

διαγράφεται

Τροπολογία    216

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Στην περίπτωση νομικού προσώπου ή ομάδας φυσικών ή νομικών προσώπων, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τον μέγιστο αριθμό εκταρίων που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στα μέλη αυτών των νομικών προσώπων ή ομάδων, εφόσον η εθνική νομοθεσία προβλέπει δικαιώματα και υποχρεώσεις για τα μεμονωμένα μέλη αντίστοιχου επιπέδου με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για μεμονωμένους γεωργούς με την ιδιότητα υπευθύνου της γεωργικής εκμετάλλευσης, ιδίως όσον αφορά το οικονομικό, κοινωνικό και φορολογικό καθεστώς τους, υπό τον όρο ότι έχουν συνεισφέρει στην ενίσχυση των γεωργικών δομών των εν λόγω νομικών προσώπων ή ομάδων.

Τροπολογία    217

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν χορηγείται κανένα πλεονέκτημα που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο σε γεωργούς οι οποίοι αποδεδειγμένα διαιρούν την εκμετάλλευσή τους με μοναδικό σκοπό να εισπράξουν την αναδιανεμητική ενίσχυση. Αυτό ισχύει επίσης για γεωργούς των οποίων οι εκμεταλλεύσεις προήλθαν από τέτοια κατάτμηση.

Τροπολογία    218

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για τους νέους γεωργούς υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για τους νεαρούς γεωργούς, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ), υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

Τροπολογία    219

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους να συμβάλλουν στον ειδικό στόχο «προσέλκυσης γεωργών νεαρής ηλικίας και διευκόλυνσης της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές» που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και να διαθέσουν τουλάχιστον το 2% των κονδυλίων τους για άμεσες ενισχύσεις για τον εν λόγω στόχο σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 4, τα κράτη μέλη δύναται να παρέχουν συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη στους νέους γεωργούς που εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση και οι οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο της βασικής ενίσχυσης εισοδήματος που προβλέπεται άρθρο 17.

2.  Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους να προσελκύσουν γεωργούς νεαρής ηλικίας σύμφωνα με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και να διαθέσουν τουλάχιστον το 2% των κονδυλίων τους για άμεσες ενισχύσεις για τον εν λόγω στόχο σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 4, τα κράτη μέλη δύναται να παρέχουν συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη στους νεαρούς γεωργούς που εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνοι της εκμετάλλευσης και οι οποίοι δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο της βασικής ενίσχυσης εισοδήματος που προβλέπεται άρθρο 17.

Τροπολογία    220

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη των νέων γεωργών λαμβάνει τη μορφή ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο.

3.  Η συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη των νέων γεωργών χορηγείται για μέγιστο διάστημα επτά ετών, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης για νεαρούς γεωργούς, και λαμβάνει τη μορφή ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο. Μπορεί να υπολογίζεται σε εθνικό επίπεδο ή βάσει των περιοχών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

Τροπολογία    221

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Οι νεαροί γεωργοί που έλαβαν, κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, τη στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 50 του κανονισμού αυτού μπορούν να λάβουν τη στήριξη που προβλέπεται στο παρόν άρθρο για το μέγιστο συνολικό χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Τροπολογία    222

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Η ενίσχυση χορηγείται για αριθμό εκταρίων που δεν υπερβαίνει το μέσο μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε εθνικό επίπεδο ή σύμφωνα με τις περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

Τροπολογία    223

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3γ.  Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν ειδικές διατάξεις για νεαρούς γεωργούς που ανήκουν σε ομάδες γεωργών, οργανώσεις παραγωγών ή συνεταιρισμούς, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα διατηρούν το δικαίωμα στη στήριξη που προβλέπεται στο παρόν άρθρο όταν προσχωρούν στις εν λόγω οντότητες.

Τροπολογία    224

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον

Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων

Τροπολογία    225

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στήριξη σε εθελοντικά προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον («οικολογικά προγράμματα») υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως διευκρινίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και παρέχουν στήριξη σε εθελοντικά προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων («οικολογικά προγράμματα») υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως διευκρινίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

Τροπολογία    226

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η στήριξη αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση των ωφέλιμων πρακτικών και/ή στην προώθηση της αναγκαίας μεταστροφής σε πρακτικές και τεχνικές που συμβάλλουν περισσότερο στο περιβάλλον και στο κλίμα.

 

H στήριξη μπορεί να παρέχεται για δεσμεύσεις όσον αφορά γεωργικές πρακτικές σε συγκεκριμένους τομείς και/ή γεωγραφικές περιοχές που καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Οι περιοχές που καθορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ ή 2009/147/ΕΚ θεωρούνται αυτομάτως επιλέξιμες για το πρόγραμμα.

Τροπολογία    227

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη στηρίζουν, στο πλαίσιο αυτού του τύπου παρεμβάσεων, πραγματικούς γεωργούς οι οποίοι δεσμεύονται να εφαρμόζουν, στις επιλέξιμες εκτάσεις που καθορίζονται από τα κράτη μέλη, γεωργικές πρακτικές ευεργετικές για το κλίμα και το περιβάλλον.

2.  Τα κράτη μέλη στηρίζουν, στο πλαίσιο αυτού του τύπου παρεμβάσεων, ενεργούς γεωργούς ή ομάδες γεωργών οι οποίοι δεσμεύονται να εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές και πιστοποιημένα προγράμματα με ευεργετικές συνέπειες για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, τα οποία οδηγούν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στα σημεία δ), ε), στ) και θ) του άρθρου 6 παράγραφος 1 και είναι προσαρμοσμένα στις ειδικές εθνικές ή περιφερειακές ανάγκες.

Τροπολογία    228

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τον κατάλογο των γεωργικών πρακτικών που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον.

3.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, έως την ... [δύο μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], σύμφωνα με το άρθρο 138, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με την κατάρτιση καταλόγου παραδειγμάτων γεωργικών πρακτικών που είναι επωφελείς για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, και συνεκτιμούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

 

Τα κράτη μέλη μπορούν, σε συνεργασία με εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς συμφεροντούχους, να καταρτίζουν συμπληρωματικούς εθνικούς καταλόγους ή να βασίζονται στα παραδείγματα του καταλόγου που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες ανάγκες τους.

 

Οι εν λόγω κατάλογοι συνίστανται σε μέτρα διαφορετικού τύπου από εκείνα που καθορίζονται στο άρθρο 65, ή σε μέτρα του ίδιου τύπου αλλά με διαφορετικό επίπεδο φιλοδοξίας. Οι γεωργοί μπορούν να επιλέξουν τουλάχιστον ένα από αυτά ώστε να είναι επιλέξιμοι για να λάβουν ενίσχυση.

Τροπολογία    229

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στους καταλόγους αυτούς, κατ’ ελάχιστον, οικολογικά προγράμματα για τη διάθεση ενός ελάχιστου μεριδίου των γεωργικών εκτάσεων για μη παραγωγικά στοιχεία ή μη παραγωγικές εκτάσεις, τη χρήση ενός γεωργικού εργαλείου για τη βιώσιμη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών και, κατά περίπτωση, την κατάλληλη διατήρηση των υγροτόπων και των τυρφώνων.

Τροπολογία    230

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι πρακτικές αυτές σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται σε έναν ή περισσότερους από τους ειδικούς περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ).

4.  Κάθε μία από τις πρακτικές αυτές σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται σε έναν ή περισσότερους από τους ειδικούς στόχους που αφορούν το περιβάλλον, το κλίμα και την καλή διαβίωση των ζώων και καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε), στ) και θ).

Τροπολογία    231

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  υπερβαίνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για τη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και άλλες υποχρεωτικές προϋποθέσεις που θεσπίζονται από το εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ένωσης·

β)  υπερβαίνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την καλή διαβίωση των ζώων, τη μείωση της χρήσης λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και άλλες υποχρεωτικές προϋποθέσεις που θεσπίζονται από το δίκαιο της Ένωσης·

Τροπολογία    232

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  διαφέρουν από τις δεσμεύσεις για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 65.

δ)  διαφέρουν από τις δεσμεύσεις για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 65, ή είναι συμπληρωματικές προς αυτές·

Τροπολογία    233

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  συμβάλλουν στη διατήρηση πρακτικών που είναι επωφελείς για το περιβάλλον.

Τροπολογία    234

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η στήριξη για τα οικολογικά προγράμματα χορηγείται ως ετήσια ενίσχυση ανά επιλέξιμο εκτάριο είτε:

6.  Η στήριξη για τα οικολογικά προγράμματα χορηγείται ως ετήσια ενίσχυση ανά επιλέξιμο εκτάριο και/ή ως ενίσχυση ανά εκμετάλλευση, και παρέχεται ως οικονομικό κίνητρο πέραν της αποζημίωσης για τυχόν πρόσθετες δαπάνες και απώλεια εισοδήματος, η οποία μπορεί να συνίσταται σε ένα κατ’ αποκοπήν ποσό.

α)  ως πρόσθετες ενισχύσεις για τη στήριξη του βασικού εισοδήματος όπως ορίζεται στο υποτμήμα 2 του παρόντος τμήματος· ή

 

β)  ως αποζημιώσεις στους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και της απώλειας εισοδήματος ως αποτέλεσμα της δέσμευσης που ανελήφθη, που καθορίζονται με βάση το άρθρο 65.

 

Τροπολογία    235

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το επίπεδο των ενισχύσεων ποικίλλει ανάλογα με τον βαθμό φιλοδοξίας της βιωσιμότητας κάθε παρέμβασης ή συνόλου παρεμβάσεων, με βάση κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις, προκειμένου να παρέχεται αποτελεσματικό κίνητρο συμμετοχής.

Τροπολογία    236

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου να συνάδουν με εκείνες του άρθρου 65.

7.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου να συνάδουν με εκείνες του άρθρου 65, και να εξασφαλίζεται ως εκ τούτου η επαρκής οριοθέτηση μεταξύ των δύο ειδών παρεμβάσεων. Όταν οι παρεμβάσεις που αποφασίζονται δυνάμει των δύο άρθρων διακρίνονται με βάση το επίπεδο περιβαλλοντικής φιλοδοξίας, το κράτος μέλος αποφεύγει τη διπλή χρηματοδότηση.

Τροπολογία    237

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138 συμπληρώνοντας τον παρόντα κανονισμό με περαιτέρω κανόνες για τα οικολογικά προγράμματα.

διαγράφεται

Τροπολογία    238

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 28α

 

Προγράμματα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας

 

1.   Τα κράτη μέλη παρέχουν στήριξη σε εθελοντικά προγράμματα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας («προγράμματα ενίσχυσης») υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

 

2.   Με αυτόν τον τύπο παρέμβασης, τα κράτη μέλη στηρίζουν ενεργούς γεωργούς που δεσμεύονται να προβούν σε δαπάνες ευεργετικές για την ενίσχυση της αγροτικής ανταγωνιστικότητας του γεωργού.

 

3.   Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο επιλέξιμων κατηγοριών δαπανών που είναι ευεργετικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργού.

 

4.   Οι πρακτικές αυτές σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται σε έναν ή περισσότερους από τους ειδικούς οικονομικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) και συμβάλλουν στον οριζόντιο στόχο του άρθρου 5.

 

5.   Στο πλαίσιο αυτού του τύπου παρέμβασης, τα κράτη μέλη παρέχουν μόνο ενισχύσεις που καλύπτουν δεσμεύσεις οι οποίες δεν επιφέρουν διπλή χρηματοδότηση όσον αφορά τον παρόντα κανονισμό.

 

6.   Η στήριξη για τα προγράμματα ενίσχυσης χορηγείται υπό μορφή ετήσιας ενίσχυσης και καταβάλλεται:

 

α)   ως πρόσθετη ενίσχυση για τη στήριξη του βασικού εισοδήματος, με βάση τα επιλέξιμα εκτάρια, όπως ορίζεται στο υποτμήμα 2 του παρόντος τμήματος· ή

 

β)   ως αποζημίωση των δικαιούχων για το σύνολο ή μέρος των δαπανών που πραγματοποίησαν· ή

 

γ)  με βάση την εκροή που συνδέεται με αυτόν τον τύπο παρέμβασης.

 

7.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου συνάδουν με εκείνες των άρθρων 27, 28, 65, 68, 69, 70, 71 και 72.

 

8.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 138 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με περαιτέρω κανόνες όσον αφορά τα προγράμματα ενίσχυσης.

Τροπολογία    239

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη σε πραγματικούς γεωργούς σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν υποτμήμα και προσδιορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη σε ενεργούς γεωργούς σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν υποτμήμα και προσδιορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

Τροπολογία    240

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι παρεμβάσεις των κρατών μελών θα βοηθήσουν τους τομείς και τις παραγωγές που υποστηρίζονται, ή συγκεκριμένες μορφές γεωργίας που απαριθμούνται στο άρθρο 30, να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που βιώνουν βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά, τη βιωσιμότητά ή την ποιότητά τους.

2.  Οι παρεμβάσεις των κρατών μελών θα βοηθήσουν τους τομείς και τις παραγωγές που υποστηρίζονται, ή συγκεκριμένες μορφές γεωργίας που απαριθμούνται στο άρθρο 30, να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που βιώνουν βελτιώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα, τη διάρθρωση, τη βιωσιμότητα ή την ποιότητά τους. Επιπλέον, οι παρεμβάσεις αυτές πρέπει να συνάδουν με τους σχετικούς ειδικούς στόχους που τίθενται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία    241

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η στήριξη χορηγείται ως ετήσια ενίσχυση ανά εκτάριο ή ζώο.

3.  Η συνδεδεμένη στήριξη είναι ένα καθεστώς περιορισμού της παραγωγής, χορηγείται ως ετήσια ενίσχυση βάσει καθορισμένων εκτάσεων και αποδόσεων ή καθορισμένου αριθμού ζώων, και τηρεί τα ανώτατα δημοσιονομικά όρια που καθορίζονται από τα κράτη μέλη για κάθε μέτρο και κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

Τροπολογία    242

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να στοχεύσουν ή να αυξήσουν τη συνδεδεμένη στήριξη σύμφωνα με τη δέσμευση του δικαιούχου για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του, της ποιότητας ή της διάρθρωσης του τομέα.

Τροπολογία    243

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε συγκεκριμένους τύπους γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κρίνονται ως σημαντικές για οικονομικούς, κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους: σπόροι, πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και το κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, οι δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια αμειψισπορά και άλλες μη εδώδιμες καλλιέργειες, εξαιρουμένων των δέντρων, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων που μπορούν να υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε συγκεκριμένους τύπους γεωργικών εκμεταλλεύσεων: σιτηρά, ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, ψυχανθή, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί με κέλυφος, γεώμηλα αμυλοποιίας, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, πρόβειο και αίγειο κρέας, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, αποξηραμένες ζωοτροφές, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και κιχώριο, φρούτα και λαχανικά, δενδρύλλια περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια αμειψισπορά.

Τροπολογία    244

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η συνδεδεμένη στήριξη μπορεί να χορηγείται στους γεωργούς που δεν διαθέτουν επιλέξιμα εκτάρια.

 

Με τη χορήγηση συνδεδεμένης στήριξης, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

 

α)   υπάρχει σαφής ανάγκη ή σαφές όφελος περιβαλλοντικής ή κοινωνικοοικονομικής φύσης·

 

β)   η στήριξη δεν δημιουργεί μείζονες στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά· και

 

γ)   η στήριξη της κτηνοτροφικής παραγωγής συνάδει με την οδηγία 2000/60/ΕΚ.

Τροπολογία    245

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Τροπολογία    246

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη χορηγούν ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το βαμβάκι σε πραγματικούς γεωργούς που παράγουν βαμβάκι και υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 5201 00 υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν υποτμήμα.

Τα κράτη μέλη χορηγούν ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το βαμβάκι σε ενεργούς γεωργούς που παράγουν βαμβάκι και υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 5201 00 υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν υποτμήμα.

Τροπολογία    247

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  Βουλγαρία: 624,11 ευρώ,

–  Βουλγαρία: X ευρώ,

Τροπολογία    248

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  Ελλάδα: 225,04 ευρώ,

–  Ελλάδα: X ευρώ,

Τροπολογία    249

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  Ισπανία: 348,03 ευρώ,

–  Ισπανία: X ευρώ,

Τροπολογία    250

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 3 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  Πορτογαλία: 219,09 ευρώ

–  Πορτογαλία: X ευρώ

Τροπολογία    251

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  των οπωροκηπευτικών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

α)  των οπωροκηπευτικών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που προορίζονται για μεταποίηση·

Τροπολογία    252

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  λοιποί τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), ια), κ), η) και κ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

στ)  λοιποί τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), ια), ιγ), ιε) έως κ) και κγ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, καθώς και πρωτεϊνούχες καλλιέργειες.

Τροπολογία    253

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ την εφαρμογή των τομεακών τύπων παρεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχεία δ), ε) και στ).

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν στο στρατηγικό τους σχέδιο για την ΚΓΠ την εφαρμογή των τομεακών τύπων παρεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 39 στοιχεία δ), ε) και στ) και τεκμηριώνουν τους τομείς και τύπο των παρεμβάσεων που επέλεξαν.

Τροπολογία    254

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των τύπων παρεμβάσεων που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο·

α)  τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των τύπων παρεμβάσεων που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, ιδίως με γνώμονα την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά·

Τροπολογία    255

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  την παροχή στήριξης στις οργανώσεις παραγωγών όσον αφορά την εκτέλεση των συγκεκριμένων καθηκόντων τους που απορρέουν από το παρόν κεφάλαιο·

Τροπολογία    256

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  το ανώτατο επίπεδο της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης για αποσύρσεις από την αγορά που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 4 στοιχείο α) και για τους τύπους παρεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφος 3·

γ)  το ανώτατο επίπεδο της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης για αποσύρσεις από την αγορά που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 4 στοιχείο α) και για τους τύπους παρεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφος 3, καθώς και σταθερά ποσά για να καλυφθεί η συσκευασία και η μεταφορά προϊόντων που αποσύρθηκαν ώστε να διανεμηθούν δωρεάν και το κόστος μεταποίησής τους προτού παραδοθούν για τον σκοπό αυτόν·

Τροπολογία    257

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  τον καθορισμό των όρων για τη σύσταση και τη διαχείριση του επιχειρησιακού ταμείου, καθώς και τις αιτήσεις χορήγησης ενισχύσεων και προκαταβολών.

Τροπολογία    258

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στον τομέα των οπωροκηπευτικών επιδιώκονται οι ακόλουθοι στόχοι:

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6, στον τομέα των οπωροκηπευτικών επιδιώκονται οι ακόλουθοι στόχοι:

Τροπολογία    259

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων του τομέα των οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης πώλησης· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)·

β)  τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων του τομέα των οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης πώλησης και των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού, καθώς και την προώθηση της συλλογικής διαπραγμάτευσης των συμβάσεων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ)·

Τροπολογία    260

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  την έρευνα και την ανάπτυξη βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας των παρασίτων, των καινοτόμων πρακτικών, που ενισχύουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και ωθούν την ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ) και θ)·

γ)  την εφαρμογή, την έρευνα και την ανάπτυξη βιώσιμων μεθόδων παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της ανθεκτικότητας των παρασίτων, των καινοτόμων πρακτικών, που ενισχύουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και ωθούν την ανάπτυξη της αγοράς· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και θ)·

Τροπολογία    261

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ανάπτυξη, εφαρμογή και προώθηση μεθόδων παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, περιβαλλοντικά ορθές καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές παραγωγής, βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα, της βιοποικιλότητας και άλλων φυσικών πόρων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και στ)·

δ)  ανάπτυξη, εφαρμογή και προώθηση μεθόδων παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον, περιβαλλοντικά ορθές καλλιεργητικές πρακτικές και τεχνικές παραγωγής, βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα, της βιοποικιλότητας και άλλων φυσικών πόρων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε), στ) και θ)·

Τροπολογία    262

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  την ενίσχυση της εμπορικής αξίας και της ποιότητας των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενα από εθνικά συστήματα ποιότητας· οι στόχοι αυτοί αφορούν τον συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

στ)  την ενίσχυση της εμπορικής αξίας και της ποιότητας των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των προϊόντων για μεταποίηση και της ανάπτυξης προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενα από άλλα δημόσια ή ιδιωτικά συστήματα ποιότητας· οι στόχοι αυτοί αφορούν τον συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

Τροπολογία    263

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

  την προώθηση και την εμπορία των προϊόντων του τομέα των οπωροκηπευτικών, νωπών ή μεταποιημένων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)·

ζ)  την προώθηση και την εμπορία των προϊόντων του τομέα των οπωροκηπευτικών, νωπών ή μεταποιημένων· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και θ)·

Τροπολογία    264

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  την πρόληψη κρίσεων και διαχείριση κινδύνων, με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση κρίσεων στις αγορές οπωροκηπευτικών· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ).

θ)  την πρόληψη κρίσεων και τον μετριασμό και τη διαχείριση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των φυτοϋγειονομικών πτυχών, με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση κρίσεων στις αγορές οπωροκηπευτικών· οι στόχοι αυτοί αφορούν τους συγκεκριμένους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ)·

Τροπολογία    265

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

θ α)  τη διαχείριση και τη μείωση των παραπροϊόντων και των αποβλήτων·

Τροπολογία    266

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

θ β)  την προώθηση της γενετικής ποικιλότητας.

Τροπολογία    267

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όσον αφορά την εξοικονόμηση νερού, την εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική συσκευασία και τη μείωση των αποβλήτων,

α)  επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την εξοικονόμηση νερού και την ποιότητα των υδάτων, την παραγωγή και την εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική συσκευασία, τη μείωση των αποβλήτων και την παρακολούθηση των ροών αποβλήτων,

Τροπολογία    268

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  προγραμματισμός και προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα, για προϊόντα του τομέα των οπωροκηπευτικών,

Τροπολογία    269

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α β)  δράσεις για την αύξηση της εμπορικής αξίας των προϊόντων,

Τροπολογία    270

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α γ)  συλλογική αποθήκευση των προϊόντων που παράγονται από την οργάνωση παραγωγών ή από μέλη της οργάνωσης παραγωγών,

Τροπολογία    271

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  έρευνα και η πειραματική παραγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικονόμηση νερού, την εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική συσκευασία, τη μείωση των αποβλήτων, την ανθεκτικότητα επιβλαβών οργανισμών, μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της χρήσης φυτοφαρμάκων, πρόληψη των ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και ενίσχυση της χρήσης των ποικιλιών οπωροκηπευτικών που προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες,

β)  έρευνα και η πειραματική παραγωγή, με έμφαση σε μέτρα που περιλαμβάνουν την εξοικονόμηση νερού και την ποιότητα των υδάτων, την παραγωγή και την εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική συσκευασία, τη μείωση των αποβλήτων, την ανθεκτικότητα επιβλαβών οργανισμών, την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της χρήσης φυτοφαρμάκων, τη διατήρηση των επικονιαστών, την πρόληψη των ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και την ενίσχυση της χρήσης των ποικιλιών οπωροκηπευτικών που προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες,

Τροπολογία    272

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  δράσεις με στόχο τη βελτίωση του περιβάλλοντος, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν,

Τροπολογία    273

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ολοκληρωμένη παραγωγή,

δ)  ολοκληρωμένη παραγωγή, προώθηση της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων, και ταυτόχρονα μείωση της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα και άλλες εισροές,

Τροπολογία    274

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  δράσεις για τη διατήρηση του εδάφους και την ενίσχυση της δέσμευσης του εδαφικού άνθρακα·

ε)  δράσεις για τη διατήρηση και ανασύσταση της δομής του εδάφους και την ενίσχυση της δέσμευσης του εδαφικού άνθρακα, μεταξύ άλλων για να αποφευχθεί η υποβάθμιση του εδάφους,

Τροπολογία    275

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  δράσεις για την καταπολέμηση της ανθεκτικότητας των επιβλαβών οργανισμών,

η)  δράσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας έναντι επιβλαβών οργανισμών και τον μετριασμό της ζημίας που προκαλούν οι επιβλαβείς οργανισμοί, μεταξύ άλλων με την προώθηση της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας,

Τροπολογία    276

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η α)  δράσεις για την καθιέρωση συστημάτων παραγωγής που ενισχύουν ιδίως τη βιολογική και διαρθρωτική πολυμορφία,

Τροπολογία    277

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  δράσεις για την αύξηση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των μεταφορών και της αποθήκευσης των προϊόντων του τομέα των οπωροκηπευτικών,

ια)  δράσεις για την αύξηση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των μεταφορών και της αποθήκευσης των προϊόντων του τομέα των οπωροκηπευτικών και την προώθηση των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού,

Τροπολογία    278

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιγ)  εφαρμογή των ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ποιότητας,

ιγ)  εφαρμογή των ενωσιακών και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών συστημάτων ποιότητας υπό τη διαχείριση δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων,

Τροπολογία    279

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιδ)  προώθηση και την επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων δράσεων και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη διαφοροποίηση και ενοποίηση των αγορών οπωροκηπευτικών και στην ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στην υγεία,

ιδ)  προώθηση και επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων δράσεων και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη διαφοροποίηση και ενοποίηση των αγορών οπωροκηπευτικών, στη διεύρυνση των εμπορικών διεξόδων και στην ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών για την υγεία,

Τροπολογία    280

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιε)  συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των παρασίτων, την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων και την προσαρμογή και μετριασμό της κλιματικής αλλαγής,

ιε)  συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών, την αειφόρο χρήση και τη μείωση των φυτοφαρμάκων, την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, τις αγροοικολογικές πρακτικές, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των όρων εμπορίας, καθώς και όσον αφορά τη διαπραγμάτευση και την εφαρμογή των φυτοϋγειονομικών πρωτοκόλλων για τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες,

Τροπολογία    281

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιστ)  κατάρτιση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά τις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των παρασίτων, τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων και τη συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή.

ιστ)  κατάρτιση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών, εναλλακτικές λύσεις για τα φυτοφάρμακα, τη βιώσιμη χρήση και τη μείωση των φυτοφαρμάκων και τη συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή·

Τροπολογία    282

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιστ α)  δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας μέσω της καινοτομίας,

Τροπολογία    283

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιστ β)  δημιουργία συστημάτων ανιχνευσιμότητας/πιστοποίησης.

Τροπολογία    284

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία που καθιστούν την διαχείριση των ποσοτήτων που διατίθενται στην αγορά πιο αποτελεσματική,

β)  επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία που καθιστούν πιο αποτελεσματική τη διαχείριση των ποσοτήτων που διατίθενται στην αγορά, μεταξύ άλλων και για λόγους συλλογικής αποθήκευσης,

Τροπολογία    285

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  απόσυρση από την αγορά για δωρεάν διανομή ή άλλους προορισμούς

δ)  απόσυρση από την αγορά για δωρεάν διανομή, συμπεριλαμβανομένου του κόστους μεταποίησης προϊόντων που αποσύρθηκαν πριν από τη δωρεάν διανομή, ή άλλους προορισμούς,

Τροπολογία    286

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  ασφάλιση συγκομιδής που συμβάλλει στη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών σε περίπτωση ζημιών ως επακόλουθο φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών συνθηκών, ασθενειών ή παρασίτων και ταυτόχρονα διασφάλισης της λήψης των απαραίτητων προληπτικών μέτρων από τους δικαιούχους,

ζ)  ασφάλιση συγκομιδής, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ασφάλισης βάσει δεικτών που καλύπτουν την επέλευση μετρήσιμου κινδύνου, η οποία συμβάλλει στη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών σε περίπτωση ζημιών ως επακόλουθο φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών συνθηκών, ασθενειών ή παρασίτων και ταυτόχρονα στη διασφάλιση της λήψης των απαραίτητων προληπτικών μέτρων από τους δικαιούχους,

Τροπολογία    287

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  παροχή εκπαίδευσης σε άλλες οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή σε μεμονωμένους παραγωγούς,

η)  επαγγελματικές ανταλλαγές και/ή παροχή εκπαίδευσης σε άλλες οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή σε μεμονωμένους παραγωγούς,

Τροπολογία    288

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η α)  προώθηση προϊόντων και ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα οφέλη για την υγεία που απορρέουν από την κατανάλωση οπωροκηπευτικών, ως απάντηση στις κρίσεις της αγοράς,

Τροπολογία    289

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  εφαρμογή και διαχείριση φυτοϋγειονομικών πρωτοκόλλων τρίτων χωρών στο έδαφος της Ένωσης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών,

θ)  διαπραγμάτευση, εφαρμογή και διαχείριση φυτοϋγειονομικών πρωτοκόλλων τρίτων χωρών στο έδαφος της Ένωσης για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων ερευνών αγοράς,

Τροπολογία    290

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

θ α)  πρόληψη και διαχείριση των φυτοϋγειονομικών κρίσεων,

Τροπολογία    291

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη, ιδίως όσον αφορά τις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των παρασίτων και τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων.

ια)  συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών, όπως η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία και η βιώσιμη χρήση και μείωση των φυτοφαρμάκων,

Τροπολογία    292

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ια α)  μέτρα κατάρτισης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Τροπολογία    293

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα επιχειρησιακά προγράμματα έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών και μέγιστη διάρκεια επτά ετών. Επιδιώκουν τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42, στοιχεία δ) και ε) και τουλάχιστον δύο άλλους στόχους που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

2.  Τα επιχειρησιακά προγράμματα έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών και μέγιστη διάρκεια επτά ετών. Επιδιώκουν τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42, στοιχεία β), δ) και ε) και τουλάχιστον δύο άλλους στόχους που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

Τροπολογία    294

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών μπορούν να είναι μερικά ή συνολικά επιχειρησιακά προγράμματα. Τα συνολικά επιχειρησιακά προγράμματα συμμορφώνονται με τους ίδιους κανόνες και τις ίδιες προϋποθέσεις διαχείρισης που τηρούν τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων παραγωγών.

Τροπολογία    295

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών δεν καλύπτουν τις ίδιες παρεμβάσεις με τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων μελών. Τα κράτη μέλη εξετάζουν τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών μαζί με τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων μελών.

Τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών δεν καλύπτουν τις ίδιες πράξεις με τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων μελών. Τα κράτη μέλη εξετάζουν τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών μαζί με τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων μελών. Οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών μπορούν να υποβάλλουν μερικά επιχειρησιακά προγράμματα αποτελούμενα από μέτρα τα οποία έχουν προσδιοριστεί, αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί, από οργανώσεις μέλη στο πλαίσιο των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων.

Τροπολογία    296

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων μιας ένωσης οργανώσεων παραγωγών χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τις εισφορές των μελών αυτής της ένωσης και ότι η εν λόγω χρηματοδότηση λαμβάνεται από τα επιχειρησιακά ταμεία των εν λόγω οργανώσεων,

α)  οι πράξεις στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων μιας ένωσης οργανώσεων παραγωγών χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τις εισφορές των μελών αυτής της ένωσης και ότι η εν λόγω χρηματοδότηση λαμβάνεται από τα επιχειρησιακά ταμεία των εν λόγω οργανώσεων,

Τροπολογία    297

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το 20 % τουλάχιστον των δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και ε)·

α)  το 15 % τουλάχιστον των δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων καλύπτει τις παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και ε)·

Τροπολογία    298

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 7 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 ή περισσότερες δράσεις συνδεόμενες με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ) και ε)·

Τροπολογία    299

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  το 5 % τουλάχιστον των δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων καλύπτει την παρέμβαση που συνδέεται με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 42 στοιχείο γ)·

β)  το 1 % τουλάχιστον των δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων καλύπτει την παρέμβαση που συνδέεται με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 42 στοιχείο γ)·

Τροπολογία    300

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α.  Τα επιχειρησιακά προγράμματα που εγκρίθηκαν πριν από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] διέπονται από τους κανονισμούς δυνάμει των οποίων εγκρίθηκαν, έως την ολοκλήρωσή τους, εκτός εάν η ένωση παραγωγών ή η ένωση οργανώσεων παραγωγών αποφασίσει οικειοθελώς να εφαρμόσει τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    301

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  χρηματικές εισφορές από:

διαγράφεται

i)  τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών και/ή την ίδια την οργάνωση παραγωγών ή

 

ii)  τις ενώσεις των οργανώσεων παραγωγών μέσω των μελών των εν λόγω ενώσεων.

 

Τροπολογία    302

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι οργανώσεις παραγωγών και/ή οι ενώσεις τους, στον τομέα των οπωροκηπευτικών, μπορούν να συνιστούν επιχειρησιακό ταμείο. Το ταμείο χρηματοδοτείται από:

1.  Οι οργανώσεις παραγωγών και/ή οι ενώσεις τους, στον τομέα των οπωροκηπευτικών, μπορούν να συνιστούν επιχειρησιακό ταμείο για τη χρηματοδότηση επιχειρησιακών προγραμμάτων που εγκρίνονται από τα κράτη μέλη. Το ταμείο χρηματοδοτείται από εισφορές από την ίδια την οργάνωση παραγωγών ή την ένωση οργανώσεων παραγωγών και/ή από τους εταίρους της, συν τη χρηματοδοτική συνδρομή που προβλέπεται στο άρθρο 46.

Τροπολογία    303

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  4,5% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε ένωση οργανώσεων παραγωγών,

β)  4,5% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε ένωση οργανώσεων παραγωγών, και

Τροπολογία    304

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  5% της αξίας παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο:

 

-   για τις οργανώσεις παραγωγών των οποίων η παραγωγή που διατίθεται στο εμπόριο και ο αριθμός μελών κατά το έτος υποβολής του επιχειρησιακού προγράμματος είναι κατά 25% υψηλότερα από τη μέση παραγωγή που διατίθεται στο εμπόριο και τον μέσο αριθμό εγγεγραμμένων παραγωγών-μελών κατά το προηγούμενο επιχειρησιακό τους πρόγραμμα·

 

-   για το πρώτο επιχειρησιακό πρόγραμμα οργάνωσης παραγωγών που προκύπτει από συγχώνευση·

 

-   για κάθε διακρατική οργάνωση παραγωγών ή διακρατική ένωση οργανώσεων παραγωγών.

Τροπολογία    305

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε διακρατική οργάνωση παραγωγών ή διεθνική ένωση οργανώσεων παραγωγών.

διαγράφεται

Τροπολογία    306

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης μπορεί να αυξηθεί ως εξής:

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης που προβλέπεται στα στοιχεία α), β) και β α) μπορεί να αυξηθεί κατά 0,5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, υπό τον όρο ότι το ποσοστό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους του άρθρου 42 στοιχεία γ), δ), ε), ζ), η) και θ)·

α)  στην περίπτωση οργανώσεων παραγωγών, το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί στο 4,6 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, υπό τον όρο ότι το ποσό που υπερβαίνει το 4,1 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία γ), δ), ε), ζ), η) και θ)·

 

β)  στην περίπτωση των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί στο 5 % της αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό που υπερβαίνει το 4,5 % της αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία γ), δ), ε), ζ), η) και θ), υλοποιείται από την ένωση οργανώσεων παραγωγών εξ ονόματος των μελών της·

 

γ)  στην περίπτωση της διακρατικής οργάνωσης παραγωγών ή της διακρατικής ένωσης οργανώσεων παραγωγών, το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί στο 5,5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται το ποσό που υπερβαίνει το 5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο αποκλειστικά για μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία γ), δ), ε), ζ), η) και θ), οι οποίοι εφαρμόζονται από τη διεθνική οργάνωση παραγωγών ή τη διακρατική ένωση οργανώσεων παραγωγών εξ ονόματος των μελών της.

 

Τροπολογία    307

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  οργανώσεις παραγωγών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη μέλη, εφαρμόζοντας διακρατικά παρεμβάσεων που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία β) και ε)·

α)  οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη μέλη, εφαρμόζοντας διακρατικά παρεμβάσεων που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία β) και ε)·

Τροπολογία    308

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  το επιχειρησιακό πρόγραμμα εφαρμόζεται για πρώτη φορά από ένωση οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένη βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

δ)  το επιχειρησιακό πρόγραμμα εφαρμόζεται για πρώτη φορά από οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών που δραστηριοποιείται σε κράτος μέλος ή από ένωση οργανώσεων παραγωγών που δραστηριοποιείται σε διαφορετικό κράτος μέλος αναγνωρισμένη βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

Τροπολογία    309

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  οι οργανώσεις παραγωγών δραστηριοποιούνται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές·

Τροπολογία    310

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στις περιφέρειες των κρατών μελών όπου ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ένωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στις οργανώσεων παραγωγών, που αναγνωρίσθηκαν βάσει κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, εθνική χρηματοδοτική ενίσχυση ίση με το έως και 80 % των χρηματοδοτικών συνεισφορών που αναφέρονται στο σημείο α) του άρθρου 45, παράγραφος 1 και έως και 10 % της αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής οποιασδήποτε τέτοιας οργάνωσης παραγωγών. Η εθνική χρηματοδοτική ενίσχυση θα λειτουργεί συμπληρωματικό προς το επιχειρησιακό ταμείο.

1.  Στις περιφέρειες των κρατών μελών όπου ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ένωσης, καθώς και σε νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στις οργανώσεων παραγωγών, που αναγνωρίσθηκαν βάσει κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, εθνική χρηματοδοτική ενίσχυση ίση με το έως και 80 % των χρηματοδοτικών συνεισφορών που αναφέρονται στο σημείο α) του άρθρου 45, παράγραφος 1 και έως και 10 % της αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής οποιασδήποτε τέτοιας οργάνωσης παραγωγών. Η εθνική χρηματοδοτική ενίσχυση θα λειτουργεί συμπληρωματικό προς το επιχειρησιακό ταμείο.

Τροπολογία    311

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν τουλάχιστον έναν από τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 για τον τομέα της μελισσοκομίας.

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν τους σχετικούς ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 για τον τομέα της μελισσοκομίας.

Τροπολογία    312

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για κάθε συγκεκριμένο στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τύπους παρεμβάσεων στον τομέα της μελισσοκομίας:

1.  Τα κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τύπους παρεμβάσεων στον τομέα της μελισσοκομίας:

Τροπολογία    313

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων·

α)  τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης ορθών πρακτικών, ενημέρωσης και δημοσιότητας, καθώς και της βασικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης·

Τροπολογία    314

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  δράσεις για την καταπολέμηση των εισβολέων και των ασθενειών των κυψελών, ιδίως της βαρόασης·

β)  δράσεις για την καταπολέμηση και την πρόληψη των εισβολέων και των ασθενειών των κυψελών, ιδίως της βαρόασης, και την αύξηση της ανθεκτικότητας έναντι επιδημιών·

Τροπολογία    315

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  δημιουργία και/ή ανάπτυξη εθνικών δικτύων για την υγεία των μελισσών·

Τροπολογία    316

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  δράσεις στήριξης εργαστηρίων για την ανάλυση των μελισσοκομικών προϊόντων·

δ)  δράσεις στήριξης εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών εργαστηρίων για την ανάλυση των μελισσοκομικών προϊόντων, των απωλειών ή της μείωσης της παραγωγικότητας των μελισσών και των δυνητικά τοξικών για τις μέλισσες ουσιών·

Τροπολογία    317

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  ανανέωση των κυψελών στην Ένωση·

ε)  δράσεις για τη διατήρηση ή την αύξηση του υπάρχοντος πληθυσμού των μελισσών·

Τροπολογία    318

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων·

στ)  συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την εφαρμογή ερευνητικών και πειραματικών προγραμμάτων στον τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων·

Τροπολογία    319

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η α)  επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία·

Τροπολογία    320

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η β)  δράσεις για τον προγραμματισμό της παραγωγής και την προσαρμογή της προσφοράς στη ζήτηση·

Τροπολογία    321

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο 1 η γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η γ)  προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση δυσμενών κλιματικών φαινομένων·

Τροπολογία    322

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο η δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η δ)  δράσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και σε δυσμενή κλιματικά φαινόμενα·

Τροπολογία    323

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο η ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η ε)  μέτρα για την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ μελισσοκόμων και γεωργών, ιδίως προκειμένου να μειωθεί ο αντίκτυπος της χρήσης φυτοφαρμάκων·

Τροπολογία    324

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο η στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η στ)  εξοικονόμηση ενέργειας, αυξημένη ενεργειακή απόδοση και οικολογική συσκευασία·

Τροπολογία    325

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο η ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η ζ)  μείωση της παραγωγής αποβλήτων και βελτίωση της χρήσης και της διαχείρισης των υποπροϊόντων και των αποβλήτων·

Τροπολογία    326

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο η η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η η)  δράσεις για τη βελτίωση της επικονίασης των μελισσών και της συνύπαρξής τους με άγριους επικονιαστές, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία και τη διατήρηση ευνοϊκών οικοτόπων·

Τροπολογία    327

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο η θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η θ)  δράσεις για την ενίσχυση της γενετικής ποικιλότητας·

Τροπολογία    328

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο η ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η ι)  μέτρα για στήριξη νεαρών ή νέων μελισσοκόμων.

Τροπολογία    329

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στις παρεμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 είναι το 50 %, κατ’ ανώτατο όριο, των δαπανών. Το υπόλοιπο μέρος των δαπανών βαρύνει τα κράτη μέλη.

4.  Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στις παρεμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 είναι το 75 %, κατ’ ανώτατο όριο, των δαπανών, εξαιρουμένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών, όπου το ανώτατο όριο είναι το 85 %. Το υπόλοιπο μέρος των δαπανών βαρύνει τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    330

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Κατά την κατάρτιση των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, τα κράτη μέλη ζητούν τη συμβουλή των εκπροσώπων των οργανισμών στον τομέα της μελισσοκομίας.

5.  Κατά την κατάρτιση των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, τα κράτη μέλη ζητούν τη συμβουλή των εκπροσώπων των οργανισμών στον τομέα της μελισσοκομίας και των αρμόδιων αρχών.

Τροπολογία    331

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ετησίως τον αριθμό των κυψελών στην επικράτειά τους.

6.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ετησίως τον αριθμό των κυψελών και/ή των αποικιών μελισσών στην επικράτειά τους.

Τροπολογία    332

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Όλα τα εθνικά προγράμματα που εγκρίνονται πριν από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, έως την προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσής τους.

Τροπολογία    333

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 138, οι οποίες συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό με επιπρόσθετες απαιτήσεις σε εκείνες που αφορούν το παρόν τμήμα:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    334

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η υποχρέωση των κρατών μελών να κοινοποιούν ετησίως στην Επιτροπή τον αριθμό των κυψελών στην επικράτειά τους που προβλέπονται στο άρθρο 49 παράγραφος 6·

α)  η υποχρέωση των κρατών μελών να κοινοποιούν ετησίως στην Επιτροπή τον αριθμό των κυψελών και/ή των αποικιών μελισσών στην επικράτειά τους που προβλέπονται στο άρθρο 49 παράγραφος 6·

Τροπολογία    335

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ο ορισμός μιας κυψέλης και οι μέθοδοι υπολογισμού του αριθμού των κυψελών·

β)  ο ορισμός μιας κυψέλης και οι μέθοδοι υπολογισμού του αριθμού των κυψελών και των αποικιών μελισσών·

Τροπολογία    336

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους στον αμπελοοινικό τομέα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6, τα κράτη μέλη επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους στον αμπελοοινικό τομέα:

Τροπολογία    337

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή