Menettely : 2018/0216(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0200/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0200/2019

Keskustelut :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Äänestykset :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

MIETINTÖ     ***I
PDF 1926kWORD 915k
23.5.2019
PE 630.397v02-00 A8-0200/2019

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta

(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Esittelijä: Esther Herranz García

Valmistelija (*):

Giovanni La Via, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta

(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0392,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 42 artiklan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0248/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon vuoden 1979 liittymisasiakirjan ja erityisesti siihen liitetyn puuvillaa koskevan pöytäkirjan N:o 4 6 kohdan,

–  ottaa huomioon Ranskan kansalliskokouksen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen (PE627.925 – 24/40/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. lokakuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 6. joulukuuta 2018 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 25. lokakuuta 2018 antaman lausunnon(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, kehitysvaliokunnan, budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A8-0200/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  YMP:lla on myös jatkossa keskeinen rooli unionin maaseutualueiden kehittämisessä. Siksi on pyrittävä hillitsemään vaiheittain etenevää maataloustoiminnasta luopumista ja säilytettävä vahva ja riittävin määrärahoin varustettu YMP, jotta voidaan lievittää maaseutualueiden väestökatoa ja ottaa myös jatkossa huomioon ympäristöä, elintarviketurvallisuutta ja eläinten hyvinvointia koskevat kuluttajien vaatimukset. Kun otetaan huomioon lainsäädännön uusista vaatimuksista unionin tuottajille aiheutuvat haasteet ja korkeammalle asetetut ympäristötavoitteet sekä nykyinen tilanne, jossa hinnat vaihtelevat ja unionin rajat ovat avoimemmat kolmansista maista peräisin olevalle tuonnille, olisi säilytettävä YMP:lle osoitetut määrärahat vähintään samalla tasolla kuin kaudella 2014–2020.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b)  YMP:n maailmanlaajuisen ulottuvuuden ja maailmanlaajuisten vaikutusten huomioimiseksi komission olisi varmistettava johdonmukaisuus ja jatkuvuus unionin muiden ulkoisten toimien ja välineiden kanssa erityisesti kehitysyhteistyössä ja kaupassa. Unionin sitoutuminen kehitystä tukevaan politiikkajohdonmukaisuuteen edellyttää sitä, että politiikkaa suunniteltaessa otetaan huomioon kehitystavoitteet ja -periaatteet.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Koska YMP:n on terävöitettävä toimiaan unionin, kansainvälisen, kansallisen, alueellisen, paikallisen ja tilatason ilmeisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden mukaisesti sekä vähentää merkittävästi hallinnollista rasitetta. Tuloksellisuuteen perustuvassa YMP:ssa (’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi vahvistettava politiikan perusparametrit, kuten YMP:n tavoitteet ja perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden olisi kannettava nykyistä enemmän vastuuta siitä, kuinka ne täyttävät tavoitteet ja saavuttavat päämäärät. Toissijaisuusperiaatteen laajempi soveltaminen mahdollistaa sen, että paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki räätälöidään unionin tavoitteiden saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

(2)  Koska YMP:n on terävöitettävä toimiaan unionin, kansainvälisen, kansallisen, alueellisen, paikallisen ja tilatason ilmeisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin vastaamiseksi, on tarpeen virtaviivaistaa YMP:n hallintoa, parantaa YMP:n toteuttamista unionin tavoitteiden mukaisesti sekä vähentää merkittävästi erityisesti lopullisten tuensaajien hallinnollista rasitetta. Tuloksellisuuteen perustuvassa YMP:ssa (’täytäntöönpanomalli’) unionin olisi vahvistettava politiikan perusparametrit, kuten YMP:n tavoitteet ja perusvaatimukset, kun taas jäsenvaltioiden olisi kannettava nykyistä enemmän vastuuta siitä, kuinka ne täyttävät tavoitteet ja saavuttavat päämäärät samalla, kun varmistetaan alan poliittinen varmuus ja taloudellinen turva. Toissijaisuusperiaatteen laajempi soveltaminen mahdollistaa sen, että paikalliset olosuhteet ja paikalliset tarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon ja tuki räätälöidään unionin tavoitteiden saavuttamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Jotta toissijaisuusperiaatteen soveltaminen ei kuitenkaan merkitse YMP:n uudelleenkansallistamista, tämän asetuksen olisi sisällettävä vahva Euroopan unionin normisto, jonka tarkoituksena on estää kilpailun vääristyminen ja taata syrjimätön kohtelu unionin viljelijöille koko unionin alueella.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Se, että käytetään yksinomaan unionin tasolla vahvistettuja yhteisiä määritelmiä, on aiheuttanut jäsenvaltioille tiettyjä vaikeuksia ottaa huomioon omat kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason erityispiirteensä. Jäsenvaltioille olisi tämän vuoksi annettava joustovaraa vahvistaa tietyt määritelmät YMP:n strategiasuunnitelmassaan. Jotta voitaisiin varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset, unionin tasolla on kuitenkin vahvistettava tietty kehys, joka sisältää kyseisiin määritelmiin sisällytettävät tarpeelliset olennaiset osatekijät (’kehysmääritelmät’).

(3)  Jäsenvaltioille olisi annettava joustovaraa vahvistaa tietyt määritelmät YMP:n strategiasuunnitelmassaan. Jotta voitaisiin varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset, unionin tasolla on kuitenkin vahvistettava tietty kehys, joka sisältää kyseisiin määritelmiin sisällytettävät tarpeelliset yhteiset osatekijät (’kehysmääritelmät’).

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Sen varmistamiseksi, että unioni voi noudattaa WTO:n maataloussopimuksesta johtuvia kotimaista tukea koskevia kansainvälisiä velvoitteitaan, ja erityisesti sen varmistamiseksi, että kestävyysperusteinen perustulotuki ja asiaan liittyvät tukitoimityypit ilmoitetaan edelleen ”vihreän laatikon” tukena, jolla ei ole lainkaan tai on vain hyvin vähäisiä kauppaa vääristäviä vaikutuksia tai vaikutuksia tuotantoon, ’maataloustoiminnan’ kehysmääritelmässä olisi otettava huomioon sekä maataloustuotteiden tuotanto että maatalousmaan kunnossapito. Jotta paikalliset olosuhteet voidaan ottaa huomioon, jäsenvaltioiden olisi YMP:n strategiasuunnitelmissaan vahvistettava maataloustoiminnan varsinainen määritelmä.

(4)  Sen varmistamiseksi, että unioni voi noudattaa WTO:n maataloussopimuksesta johtuvia kotimaista tukea koskevia kansainvälisiä velvoitteitaan, ja erityisesti sen varmistamiseksi, että kestävyysperusteinen perustulotuki ja asiaan liittyvät tukitoimityypit ilmoitetaan edelleen ”vihreän laatikon” tukena, jolla ei ole lainkaan tai on vain hyvin vähäisiä kauppaa vääristäviä vaikutuksia tai vaikutuksia tuotantoon, ’maataloustoiminnan’ kehysmääritelmässä olisi otettava huomioon sekä maataloustuotteiden tuotanto että maatalousmaan kunnossapito. Jotta paikalliset olosuhteet voidaan ottaa huomioon, jäsenvaltioiden olisi YMP:n strategiasuunnitelmissaan vahvistettava maataloustoiminnan määritelmä, joka on unionin kehysmääritelmän yhteisten osatekijöiden mukainen.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Olisi vahvistettava ’maatalousmaan’ kehysmääritelmä, jotta voidaan säilyttää keskeiset unionin laajuiset osatekijät ja näin varmistaa jäsenvaltioiden päätösten vertailtavuus, rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioita unionin tavoitteiden saavuttamisessa. Asiaan liittyvien ’peltoalan’, ’pysyvien viljelykasvien’ ja ’pysyvän nurmen’ kehysmääritelmien olisi oltava laajat, jotta jäsenvaltiot voisivat tarkentaa määritelmiä paikallisten olosuhteidensa mukaisesti. Peltoalan kehysmääritelmä olisi vahvistettava siten, että jäsenvaltiot voivat kattaa eri tuotantomuotoja, kuten peltometsäviljely ja peltoalat, joilla on pensaita ja puita, ja siten, että mukana on oltava kesantoaloja tukitoimien tuotannosta irrotetun luonteen varmistamiseksi. Pysyvien viljelykasvien kehysmääritelmän olisi sisällettävä sekä alat, joita käytetään tosiasiallisesti tuotantoon että alat, joita ei käytetä tosiasiallisesti tuotantoon, kuten myös taimitarhat ja lyhytkiertoinen energiapuu, jotka jäsenvaltioiden on määriteltävä. Pysyvän nurmen kehysmääritelmä olisi vahvistettava siten, että jäsenvaltiot voivat määritellä lisäkriteerit ja sisällyttää siihen heinäkasvien ja muiden nurmirehukasvien ohella muitakin lajeja, joita voidaan laiduntaa tai jotka voivat tuottaa rehua, riippumatta siitä, käytetäänkö niitä tosiasialliseen tuotantoon vai ei.

(5)  Olisi vahvistettava ’maatalousmaan’ kehysmääritelmä, jotta voidaan säilyttää yhteiset keskeiset unionin laajuiset osatekijät ja näin varmistaa jäsenvaltioiden päätösten vertailtavuus ja unionin viljelijöiden yhdenvertainen kohtelu, rajoittamatta kuitenkaan jäsenvaltioita unionin tavoitteiden saavuttamisessa. Asiaan liittyvien ’peltoalan’, ’pysyvien viljelykasvien’ ja ’pysyvän nurmen’ kehysmääritelmien olisi oltava laajat, jotta jäsenvaltiot voisivat tarkentaa määritelmiä paikallisten olosuhteidensa ja perinteisten käytäntöjensä mukaisesti. Peltoalan kehysmääritelmä olisi vahvistettava siten, että jäsenvaltiot voivat kattaa eri tuotantomuotoja, kuten peltometsäviljely ja peltoalat, joilla on pensaita ja puita, ja siten, että mukana on oltava kesantoaloja tukitoimien tuotannosta irrotetun luonteen varmistamiseksi. Pysyvien viljelykasvien kehysmääritelmän olisi sisällettävä sekä alat, joita käytetään tosiasiallisesti tuotantoon että alat, joita ei käytetä tosiasiallisesti tuotantoon, kuten myös taimitarhat ja lyhytkiertoinen energiapuu, jotka jäsenvaltioiden on määriteltävä. Pysyvän nurmen kehysmääritelmä olisi vahvistettava siten, että jäsenvaltiot voivat määritellä lisäkriteerit ja sisällyttää siihen heinäkasvien ja muiden nurmirehukasvien ohella muitakin lajeja, joita voidaan laiduntaa yksinomaisesti tai muiden ohella tai jotka voivat tuottaa rehua, riippumatta siitä, käytetäänkö niitä tosiasialliseen tuotantoon vai ei.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)   Maanviljelyn tulevaisuuden painopisteenä olisi oltava laadukkaiden elintarvikkeiden tuotanto, sillä siinä unionilla on kilpailuetu. Unionin vaatimuksia olisi ylläpidettävä ja mahdollisuuksien mukaan lujitettava, ja olisi säädettävä toimenpiteistä elintarviketuotantoalan pitkän aikavälin tuottavuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseksi, uusien teknologioiden käyttöön ottamiseksi ja resurssien käytön tehostamiseksi, jolloin lujitetaan unionin roolia maailman johtavana toimijana.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Kun kyseessä ovat hampun tuotantoon käytettävät alat, sellaisten siemenlajikkeiden käytön, joiden tetrahydrokannabinolipitoisuus on alle 0,2 prosenttia, olisi oltava osa tukikelpoisen hehtaarin määritelmää kansanterveyden suojelemiseksi ja johdonmukaisuuden säilyttämiseksi muiden säädösten kanssa.

(8)  Kun kyseessä ovat hampun tuotantoon käytettävät alat, sellaisten siemenlajikkeiden käytön, joiden tetrahydrokannabinolipitoisuus on alle 0,3 prosenttia, olisi oltava osa tukikelpoisen hehtaarin määritelmää kansanterveyden suojelemiseksi ja johdonmukaisuuden säilyttämiseksi muiden säädösten kanssa.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Tulotuki olisi YMP:n tuloksellisuuden parantamiseksi kohdennettava tosiasiallisille viljelijöille. Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen kohdentamiseen, tosiasialliselle viljelijälle olisi vahvistettava kehysmääritelmä, jossa esitetään olennaiset osatekijät. Jäsenvaltioiden olisi tämän kehyksen perusteella määriteltävä YMP:n strategiasuunnitelmissaan, mitä viljelijöitä ei pidetä tosiasiallisina viljelijöinä, käyttäen perusteena esimerkiksi tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, yrityksen toimialaa ja rekistereissä oloa. Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää tukea sellaisille useampaa toimintaa harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden sosioekonomista rakennetta.

(9)  Tulotuki olisi YMP:n tuloksellisuuden parantamiseksi kohdennettava aktiiviviljelijöille. Jotta unionin tasolla voitaisiin varmistaa yhteinen lähestymistapa tällaiseen tuen kohdentamiseen, aktiiviviljelijälle olisi vahvistettava kehysmääritelmä, jossa esitetään yhteiset osatekijät. Määritelmän ulkopuolelle ei saisi jättää tukea sellaisille useampaa toimintaa harjoittaville viljelijöille, jotka harjoittavat aktiivisen maatalouden lisäksi myös muuta kuin maataloutta maatilansa ulkopuolella, sillä tällaisten viljelijöiden monimuotoinen toiminta usein vahvistaa maaseutualueiden sosioekonomista rakennetta. Kehysmääritelmän olisi joka tapauksessa autettava säilyttämään unionissa käytössä oleva perheviljelymalli.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Naisten ja miesten välinen tasa-arvo kuuluu Euroopan unionin keskeisiin periaatteisiin, ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen on tärkeä väline tämän periaatteen sisällyttämisessä YMP:aan. Siksi olisi erityisesti keskityttävä edistämään naisten osallistumista maaseutualueiden sosioekonomiseen kehittämiseen. Naisten hoitamat tilat ovat yleensä pienempiä kooltaan, eikä naisten työpanosta viljelijän puolisona aina tunnusteta tai huomata, mikä vaikuttaa heidän taloudelliseen riippumattomuuteensa. Tällä asetuksella olisi osaltaan varmistettava, että naisten tekemän työn näkyvyys lisääntyy, sitä arvostetaan enemmän ja se otetaan huomioon erityistavoitteissa, joita jäsenvaltiot esittävät strategiasuunnitelmissaan. Sukupuolten tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteiden olisi oltava erottamaton osa YMP:n tukitoimien valmistelua, täytäntöönpanoa ja arviointia. Jäsenvaltioiden olisi myös vahvistettava valmiuksiaan huolehtia sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta ja sukupuolen mukaan eriteltyjen tietojen keräämisestä.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Jotta sukupolvenvaihdosta koskevan tavoitteen yhteydessä voidaan varmistaa yhtenäisyys suorien tukien tukitoimityyppien ja maaseudun kehittämisen tukitoimityyppien välillä, nuorelle viljelijälle olisi vahvistettava unionin tasolla kehysmääritelmä, jossa esitetään olennaiset osatekijät.

(10)  Jotta sukupolvenvaihdosta koskevan tavoitteen yhteydessä voidaan varmistaa yhtenäisyys suorien tukien tukitoimityyppien ja maaseudun kehittämisen tukitoimityyppien välillä, nuorelle viljelijälle olisi vahvistettava unionin tasolla kehysmääritelmä, jossa esitetään yhteiset osatekijät.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Jotta yritystoiminnan kehittämisen helpottamista maaseutualueilla koskevan tavoitteen yhteydessä voidaan varmistaa yhtenäisyys suorien tukien tukitoimityyppien ja maaseudun kehittämisen tukitoimityyppien välillä, uudelle viljelijälle olisi vahvistettava unionin tasolla kehysmääritelmä, jossa esitetään yhteiset osatekijät.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 39 artiklalla vahvistettujen YMP:n tavoitteiden huomioon ottamiseksi ja sen varmistamiseksi, että unioni vastaa asianmukaisesti uusimpiin haasteisiinsa, on aiheellista säätää yleistavoitteista, jotka heijastavat komission tiedonannossa Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus esitettyjä suuntaviivoja. Unionin tasolla olisi määriteltävä tarkemmin joukko erityistavoitteita, joita jäsenvaltiot soveltavat YMP:n strategiasuunnitelmissaan. Samalla kun vaikutustenarvioinnin mukaisesti säilytetään tasapaino kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien välillä, näiden erityistavoitteiden avulla olisi muunnettava YMP:n yleistavoitteet konkreettisemmiksi toimintalinjoiksi ja otettava huomioon asiaa koskeva unionin lainsäädäntö erityisesti ilmaston, energian ja ympäristön osalta.

(11)  Jotta voidaan pyrkiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 39 artiklalla vahvistettuihin YMP:n tavoitteisiin ja varmistaa, että unioni vastaa asianmukaisesti uusimpiin haasteisiinsa, on aiheellista säätää yleistavoitteista, jotka heijastavat komission tiedonannossa Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus esitettyjä suuntaviivoja. Unionin tasolla olisi määriteltävä tarkemmin joukko erityistavoitteita, joihin jäsenvaltiot pyrkivät YMP:n strategiasuunnitelmissaan. Samalla kun vaikutustenarvioinnin mukaisesti säilytetään tasapaino kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien välillä, näiden erityistavoitteiden avulla olisi muunnettava YMP:n yleistavoitteet konkreettisemmiksi toimintalinjoiksi talous-, ympäristö- ja sosiaalialalla.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Unionin olisi YMP:n täytäntöönpanomallissa vahvistettava unionin tavoitteet sekä määriteltävä tukitoimityypit ja jäsenvaltioihin sovellettavat unionin perusvaatimukset, mutta vastuu siitä, että unionin kehys muutetaan tuensaajiin sovellettaviksi tukijärjestelyiksi, on jäsenvaltioilla. Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden olisi toimittava perusoikeuskirjan ja unionin oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti ja varmistettava, että oikeudellinen kehys unionin tuen myöntämiseksi tuensaajille perustuu jäsenvaltioiden YMP:n strategiasuunnitelmiin ja on tässä asetuksessa ja [horisontaaliasetuksessa] säädettyjen vaatimusten mukainen.

(13)  Unionin olisi YMP:n täytäntöönpanomallissa vahvistettava unionin tavoitteet sekä määriteltävä tukitoimityypit ja jäsenvaltioihin sovellettavat unionin yhteiset vaatimukset, mutta vastuu siitä, että unionin kehys muutetaan tuensaajiin sovellettaviksi tukijärjestelyiksi, on jäsenvaltioilla. Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden olisi toimittava perusoikeuskirjan ja unionin oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti ja varmistettava, että oikeudellinen kehys unionin tuen myöntämiseksi tuensaajille perustuu jäsenvaltioiden YMP:n strategiasuunnitelmiin ja on tässä asetuksessa ja [horisontaaliasetuksessa] säädettyjen vaatimusten mukainen.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 3 artiklassa ja SEUT-sopimuksen 10 artiklassa määrättyjä monialaisia periaatteita, myös SEU-sopimuksen 5 artiklassa vahvistettuja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita, olisi noudatettava YMP:n strategiasuunnitelmien täytäntöönpanossa. Jäsenvaltioiden ja komission olisi lisäksi noudatettava vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksesta johtuvia velvoitteita ja varmistettava yleissopimuksen 9 artiklassa tarkoitettu esteettömyys ja saavutettavuus noudattaen unionin lainsäädäntöä, jolla yhdenmukaistetaan tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset. Jäsenvaltioiden ja komission olisi pyrittävä poistamaan epätasa-arvoa, edistämään miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja ottamaan sukupuolinäkökohdat huomioon sekä torjumaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. Euroopan maatalouden tukirahastolla (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolla (maaseuturahasto) ei pitäisi tukea toimia, jotka edistävät minkäänlaista erottelua, syrjintää tai eristämistä. Näiden rahastojen tavoitteisiin pyrittäessä olisi otettava huomioon kestävä kehitys ja Århusin yleissopimuksessa mainittu ja unionin edistämä tavoite, joka koskee ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua ja parantamista ja ilmastonmuutoksen torjuntaa SEUT-sopimuksen 11 artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja sovellettava saastuttaja maksaa ‑periaatetta.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 b)  Täytäntöönpanomalli ei saisi johtaa tilanteeseen, jossa harjoitetaan 27:ää erilaista kansallista maatalouspolitiikkaa ja vaarannetaan YMP:n yhteinen henki ja aiheutetaan häiriöitä. Siinä olisi jätettävä jäsenvaltioille tiettyä joustovaraa vahvan yhteisen sääntelykehyksen puitteissa.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Ottaen huomioon, että komission tiedonannossa Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus peräänkuulutetaan markkinasuuntautuneempaa YMP:aa, markkinariski, ilmastonmuutos ja siihen liittyvien äärimmäisten sääilmiöiden esiintymistiheys ja vakavuus sekä terveys- ja kasvinsuojeluun liittyvät kriisit voivat aiheuttaa hintojen heilahtelun riskejä ja kasvattaa tuloihin kohdistuvia paineita. Vaikka viljelijät ovatkin viime kädessä itse vastuussa tilakohtaisten strategioidensa suunnittelusta, olisi perustettava vahva kehys asianmukaisen riskinhallinnan varmistamiseksi. Jäsenvaltiot ja viljelijät voivat tämän tavoitteen saavuttamiseksi käyttää valmiuksien kehittämisessä unionin tason riskinhallintafoorumia, jotta viljelijät saavat käyttöönsä riittäviä rahoitusvälineitä investointeihin sekä pääsyn käyttöpääomaan, koulutukseen, tietämyksen siirtoon ja neuvontaan.

(15)  Ottaen huomioon, että komission tiedonannossa Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus peräänkuulutetaan markkinasuuntautuneempaa YMP:aa, markkinariski, kolmansien maiden kanssa tehdyt kauppasopimukset, ilmastonmuutos ja siihen liittyvien äärimmäisten sääilmiöiden esiintymistiheys ja vakavuus sekä terveys- ja kasvinsuojeluun liittyvät kriisit voivat aiheuttaa hintojen heilahtelun riskejä ja kasvattaa tuloihin kohdistuvia paineita. Elintarvikeketjun epätasa-arvo, josta kärsii erityisesti alkutuotanto, joka on ketjun heikoin lenkki, vaikuttaa myös kielteisesti tuottajien tuloihin. Vaikka viljelijät ovatkin viime kädessä itse vastuussa tilakohtaisten strategioidensa suunnittelusta, olisi perustettava vahva kehys asianmukaisen riskinhallinnan varmistamiseksi. Jäsenvaltiot ja viljelijät voivat tämän tavoitteen saavuttamiseksi käyttää valmiuksien kehittämisessä unionin tason riskinhallintafoorumia, jotta viljelijät saavat käyttöönsä riittäviä rahoitusvälineitä investointeihin sekä pääsyn käyttöpääomaan, koulutukseen, tietämyksen siirtoon ja neuvontaan.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Ympäristönhoidon ja ilmastotoimien tukeminen sekä vaikuttaminen unionin ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ovat erittäin tärkeällä sijalla unionin tulevassa maa- ja metsätalouspolitiikassa. YMP:n arkkitehtuuria olisi sen vuoksi rakennettava kunnianhimoisemmaksi näiden tavoitteiden suhteen. Ympäristön pilaantumisen ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi toteutettavien toimien olisi täytäntöönpanomallin mukaisesti oltava tuloshakuisia, ja SEUT-sopimuksen 11 artiklan olisi tässä tarkoituksessa katsottava olevan tulosvelvoite.

(16)  Ympäristönsuojelun, luonnon monimuotoisuuden ja maatalousjärjestelmän geneettisen monimuotoisuuden ja ilmastotoimien tukeminen ja edistäminen sekä vaikuttaminen unionin ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ovat erittäin tärkeällä sijalla unionin tulevassa maataloutta, puutarhaviljelyä ja metsätaloutta koskevassa politiikassa. YMP:n arkkitehtuuria olisi sen vuoksi rakennettava kunnianhimoisemmaksi näiden tavoitteiden suhteen ottaen samalla asianmukaisesti huomioon tuottajiin kohdistuvien rasitteiden ja vaatimusten lisääntyminen. Ympäristön pilaantumisen ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi toteutettavien toimien olisi täytäntöönpanomallin mukaisesti oltava tuloshakuisia, ja SEUT-sopimuksen 11 artiklan olisi tässä tarkoituksessa katsottava olevan tulosvelvoite.

Koska monet unionin maaseutualueet kärsivät rakenteellisista ongelmista, kuten houkuttelevien työmahdollisuuksien puutteesta, osaamisvajeesta, liityntäverkkoihin, infrastruktuuriin ja peruspalveluihin tehtyjen investointien vähyydestä ja nuorten maaltamuutosta, on olennaisen tärkeää vahvistaa näiden alueiden sosioekonomista rakennetta Cork 2.0. -julistuksen mukaisesti erityisesti luomalla työpaikkoja ja tekemällä sukupolvenvaihdoksia eli tuomalla maaseutualueille työpaikkoja ja kasvua, edistämällä sosiaalista osallisuutta ja sukupolvenvaihdoksia sekä kehittämällä älykkäitä kyliä kaikkialla Euroopan maaseutualueilla. Kuten tiedonannossa Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus todetaan, maaseudun uudet arvoketjut, kuten uusiutuva energia, nouseva biotalous, kiertotalous ja ekomatkailu, voivat tarjota maaseutualueille hyvää kasvu- ja työllistämispotentiaalia. Tässä yhteydessä rahoitusvälineillä ja InvestEU-takuun käytöllä voi olla ratkaiseva rooli rahoituksen saannin varmistamisessa sekä maatilojen ja yritysten kasvukapasiteetin edistämisessä. Maaseutualueilla on työllistymismahdollisuuksia laillisesti maassa oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille, mikä edistäisi sosiaalista ja taloudellista kotoutumista varsinkin yhteisölähtöisten paikallisten kehittämisstrategioiden puitteissa.

Koska monet unionin maaseutualueet kärsivät rakenteellisista ongelmista, kuten houkuttelevien työmahdollisuuksien puutteesta, osaamisvajeesta, laajakaistaan ja liityntäverkkoihin, infrastruktuuriin ja peruspalveluihin tehtyjen investointien vähyydestä ja nuorten maaltamuutosta, on olennaisen tärkeää vahvistaa näiden alueiden sosioekonomista rakennetta Cork 2.0. -julistuksen mukaisesti erityisesti luomalla työpaikkoja ja tekemällä sukupolvenvaihdoksia eli tuomalla maaseutualueille työpaikkoja ja kasvua komission ohjelman mukaisesti, edistämällä sosiaalista osallisuutta ja nuorille annettavaa tukea, naisten vahvempaa osallistumista maaseututalouteen, sukupolvenvaihdoksia sekä älykkäiden kylien kehittämistä kaikkialla Euroopan maaseutualueilla. Maaseututalouden vakauttamiseksi ja monipuolistamiseksi olisi tuettava myös muiden kuin maatalousyritysten kehittämistä, perustamista ja säilyttämistä. Kuten tiedonannossa Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus todetaan, maaseudun uudet arvoketjut, kuten uusiutuva energia, nouseva biotalous, kiertotalous ja ekomatkailu, voivat tarjota maaseutualueille hyvää kasvu- ja työllistämispotentiaalia suojellen samalla luonnonvaroja. Tässä yhteydessä rahoitusvälineillä voi olla ratkaiseva rooli rahoituksen saannin varmistamisessa sekä maatilojen ja yritysten kasvukapasiteetin edistämisessä. Maaseutualueilla on työllistymismahdollisuuksia laillisesti maassa oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille, mikä edistäisi sosiaalista ja taloudellista kotoutumista varsinkin yhteisölähtöisten paikallisten kehittämisstrategioiden puitteissa.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Komission olisi tarkastettava maaseutualueiden sosioekonomisen kestävyyden osalta, että jäsenvaltiot varmistavat YMP:n strategiasuunnitelmissaan johdonmukaisuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/41/EU1 a soveltamisen ja maaseuturahaston varojen käyttöä koskevan pitkän aikaväin lähestymistavan välillä.

 

____________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/41/EU, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010, miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin sekä neuvoston direktiivin 86/613/ETY kumoamisesta (EUVL L 180, 15.7.2010, s. 1).

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  YMP:lla olisi edelleen varmistettava elintarviketurva, mikä olisi katsottavan tarkoittavan mahdollisuutta saada riittävästi turvallista ja ravitsevaa ruokaa kaikkina aikoina. Lisäksi YMP:lla olisi autettava unionin maataloutta vastaamaan uusiin yhteiskunnan vaatimuksiin, jotka liittyvät ravintoon ja terveyteen, mukaan lukien kestävä maataloustuotanto, terveellisempi ravinto, elintarvikejäte ja eläinten hyvinvointi. YMP:n olisi jatkossakin edistettävä tuotantoa, jolla on erityisiä ja arvokkaita ominaisuuksia, ja samalla olisi autettava viljelijöitä mukauttamaan tuotantoaan markkinasignaalien ja kuluttajien vaatimusten mukaisesti.

(17)  YMP:lla olisi edelleen varmistettava elintarviketurva, mikä olisi katsottavan tarkoittavan mahdollisuutta saada riittävästi turvallista ja ravitsevaa ruokaa kaikkina aikoina. Lisäksi YMP:lla olisi autettava unionin maataloutta vastaamaan uusiin yhteiskunnan vaatimuksiin, jotka liittyvät ravintoon ja terveyteen, mukaan lukien kestävä maataloustuotanto, terveellisempi ravinto, laatutuotanto ja laadun erottuminen edukseen, elintarvikejäte ja eläinten hyvinvointi. YMP:n olisi jatkossakin edistettävä kestävää tuotantoa, jolla on erityisiä ja arvokkaita ominaisuuksia, kuten luonnonarvoltaan merkittävät viljelyjärjestelmät, ja samalla olisi autettava viljelijöitä mukauttamaan tuotantoaan markkinasignaalien ja kuluttajien vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus      21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Vaikka rokotuksia pidetään mikrobilääkeresistenssin torjumista koskevassa yhteinen terveys -toimintasuunnitelmassa kustannustehokkaana kansanterveydellisenä keinona mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi, diagnosoinnin, mikrobilääkkeille vaihtoehtoisten lääkkeiden ja rokotusten suhteellisen suuret kustannukset tavanomaisiin antibiootteihin verrattuna ovat este eläinten rokotuskattavuuden lisäämiselle.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Maan hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat toimenpidevaatimukset (GAEC) sisältävällä kehyksellä edistetään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista, vesihuoltoon liittyvien haasteiden ratkaisemista, maaperän suojelua ja laatua sekä luonnon monimuotoisuuden suojelua ja laatua. Kehystä on parannettava, jotta voidaan ottaa huomioon erityisesti suorien tukien viherryttämisvaatimusten mukaiset vuoteen 2020 saakka sovellettavat käytännöt, ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä tarve parantaa maatilojen kestävyyttä, erityisesti ravinnehuoltoa. On syytä huomata, että jokainen hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskeva toimenpidevaatimus edistää useita tavoitteita. Kehyksen panemiseksi täytäntöön jäsenvaltioiden olisi määriteltävä jokaisen unionin tasolla vahvistetun vaatimuksen osalta kansallinen vaatimus, jossa otetaan huomioon kyseisen alueen erityispiirteet, mukaan lukien maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, nykyiset viljelyolosuhteet, maankäyttö, viljelykierto, viljelykäytännöt ja tilarakenteet. Jäsenvaltiot myös voivat hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevan kehyksen ympäristö- ja ilmastotoimien tuloksellisuuden parantamiseksi määritellä muita kansallisia vaatimuksia, jotka liittyvät liitteessä II vahvistettuihin tärkeimpiin tavoitteisiin. Maatilojen maataloudellisen suorituskyvyn ja ympäristönsuojelun tason tukemiseksi osana hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevaa kehystä otetaan käyttöön ravinnehuoltosuunnitelmia, jotka jäsenvaltiot saattavat yksittäisten viljelijöiden käyttöön tähän tarkoitukseen suunnitellun maatilojen kestävää hoitoa koskevan sähköisen välineen avulla. Välineen olisi tarjottava tukea tilalla tehtäviin päätöksiin, alkaen ravinnehuollon vähimmäistoiminnoista. Laajan yhteentoimivuuden ja modulaarisuuden turvin olisi myös voitava lisätä muita sähköisiä maatilasovelluksia ja sähköisen hallinnoinnin sovelluksia. Jotta voidaan varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset viljelijöiden kesken ja koko unionin tasolla, komissio voi tukea jäsenvaltioita välineen suunnittelussa ja tarvittavien tietojen tallennus- ja käsittelypalveluissa.

(22)  Maan hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat toimenpidevaatimukset (GAEC) sisältävällä kehyksellä edistetään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista, vesihuoltoon liittyvien haasteiden ratkaisemista, maaperän suojelua ja laatua sekä luonnon monimuotoisuuden suojelua ja laatua. Kehystä on parannettava, jotta voidaan ottaa huomioon erityisesti suorien tukien viherryttämisvaatimusten mukaiset vuoteen 2020 saakka sovellettavat käytännöt, ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä tarve parantaa maatilojen kestävyyttä. On syytä huomata, että jokainen hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskeva toimenpidevaatimus edistää useita tavoitteita. Kehyksen panemiseksi täytäntöön jäsenvaltioiden olisi määriteltävä jokaisen unionin tasolla vahvistetun vaatimuksen osalta kansallinen vaatimus, jossa otetaan huomioon kyseisen alueen erityispiirteet, mukaan lukien maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, nykyiset viljelyolosuhteet, eri tuotantojen agronomiset ominaisuudet, yksivuotisten viljelykasvien, monivuotisten viljelykasvien ja muiden erikoistuneiden tuotantotapojen väliset erot, maankäyttö, viljelykierto, paikalliset ja perinteiset viljelykäytännöt ja tilarakenteet. Jäsenvaltiot voivat myös määritellä vastaavia käytäntöjä tai sertifiointijärjestelmiä, joista on ilmaston ja ympäristön kannalta vastaavaa tai suurempaa hyötyä kuin yhdestä tai useammasta hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevasta toimenpidevaatimuksesta.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Jäsenvaltioiden olisi pantava lakisääteiset hoitovaatimukset täytäntöön kaikilta osin, jotta ne voitaisiin ottaa tosiasiallisesti käyttöön tilatasolla ja taata viljelijöiden tasavertainen kohtelu. Jotta varmistettaisiin, että ehdollisuutta koskevilla säännöillä parannetaan johdonmukaisesti politiikan kestävyyttä, lakisääteisten hoitovaatimusten olisi katettava ympäristöä, kansanterveyttä, eläinten terveyttä, kasvien terveyttä ja eläinten hyvinvointia koskeva keskeinen unionin lainsäädäntö, jonka täytäntöönpano kansallisella tasolla edellyttää yksittäisiä viljelijöitä koskevia täsmällisiä velvollisuuksia, mukaan lukien neuvoston direktiivin 92/43/ETY11 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY12 tai neuvoston direktiivin 91/676/ETY13 mukaiset velvoitteet. Jotta voitaisiin noudattaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1306/201314 liitettyä Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteistä lausuntoa, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY15 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY16 asiaan liittyvät säännökset sisällytetään ehdollisuuteen lakisääteisinä hoitovaatimuksina ja luetteloa hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevista toimenpidevaatimuksista mukautetaan vastaavasti.

(23)  Jäsenvaltioiden olisi pantava lakisääteiset hoitovaatimukset täytäntöön kaikilta osin, jotta ne voitaisiin ottaa tosiasiallisesti käyttöön tilatasolla ja taata viljelijöiden tasavertainen kohtelu. Jotta varmistettaisiin, että ehdollisuutta koskevilla säännöillä parannetaan johdonmukaisesti politiikan kestävyyttä, lakisääteisten hoitovaatimusten olisi katettava ympäristöä, kansanterveyttä, eläinten terveyttä, kasvien terveyttä ja eläinten hyvinvointia koskeva keskeinen unionin lainsäädäntö, jonka täytäntöönpano kansallisella tasolla edellyttää yksittäisiä viljelijöitä koskevia täsmällisiä velvollisuuksia, mukaan lukien neuvoston direktiivin 92/43/ETY11 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY12 tai neuvoston direktiivin 91/676/ETY13 mukaiset velvoitteet. Jotta voitaisiin noudattaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1306/201314 liitettyä Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteistä lausuntoa, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY15 (vesipolitiikan puitedirektiivi) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY16 asiaan liittyvät säännökset sisällytetään ehdollisuuteen lakisääteisinä hoitovaatimuksina ja luetteloa hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevista toimenpidevaatimuksista mukautetaan vastaavasti.

____________________

____________________

11. Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

11. Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

12. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).

12. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).

13. Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta (EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1).

13. Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta (EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1).

14. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549).

14. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549).

15. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

15. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

16. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 71).

16. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 71).

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta varten otettava käyttöön maatilojen neuvontapalvelut, joilla parannetaan maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja joiden avulla kartoitetaan, mitä parannuksia kaikkiin YMP:n strategiasuunnitelmissa määrättyihin tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin olisi tehtävä. Näiden maatilojen neuvontapalvelujen olisi autettava lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n tuensaajien tietoisuutta toisaalta tilanhoidon ja maankäytön välisestä suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä normeista, vaatimuksista ja tiedoista. Luettelo viimeksi mainituista sisältää YMP:n strategiasuunnitelmassa vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin tai jotka ovat heidän kannaltaan tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja aloitteita mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. Annettujen neuvojen laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia mukaan maatalouden tieto- ja innovointijärjestelmään (’AKIS-järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin synnyttämää teknologista ja tieteellistä tietoa.

(24)  Jäsenvaltioiden olisi tätä tarkoitusta varten tarjottava laadukkaita maatilojen neuvontapalveluja, joilla parannetaan maatilojen ja maaseutuyritysten kestävää hoitoa ja toiminnan yleistä tehokkuutta, jotka kattavat taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat ja joiden avulla kartoitetaan, mitä parannuksia kaikkiin YMP:n strategiasuunnitelmissa määrättyihin tilatasolla toteutettaviin toimenpiteisiin olisi tehtävä. Näiden maatilojen neuvontapalvelujen olisi autettava lisäämään viljelijöiden ja muiden YMP:n tuensaajien tietoisuutta toisaalta tilanhoidon ja maankäytön välisestä suhteesta ja toisaalta tietyistä, esimerkiksi ympäristöön ja ilmastoon liittyvistä normeista, vaatimuksista ja tiedoista. Luettelo viimeksi mainituista sisältää YMP:n strategiasuunnitelmassa vahvistettuja vaatimuksia, joita sovelletaan viljelijöihin ja muihin YMP:n tuensaajiin tai jotka ovat heidän kannaltaan tarpeellisia, vaatimuksia, jotka perustuvat vedestä ja torjunta-aineiden kestävästä käytöstä annettuun lainsäädäntöön, ja aloitteita mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi ja riskinhallintaa varten. Annettujen neuvojen laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi jäsenvaltioiden olisi otettava neuvojia mukaan maatalouden tieto- ja innovointijärjestelmään (’AKIS-järjestelmä’), jotta voitaisiin tarjota ajantasaista, tutkimuksen ja innovoinnin synnyttämää teknologista ja tieteellistä tietoa. Kaikkien neuvontapalveluja ja innovointijärjestelmiä koskevien unionin aloitteiden olisi mahdollisuuksien mukaan perustuttava jäsenvaltioiden tasolla jo käytössä oleviin palveluihin ja järjestelmiin.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Unionin lainsäädännössä olisi säädettävä, että jäsenvaltiot asettavat YMP:n strategiasuunnitelmissaan vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat tuotannosta irrotettujen tukien saamiseksi tarvittavaa vähimmäisalaa. Tällaisissa vaatimuksissa olisi otettava huomioon tarve välttää liiallinen hallinnollinen taakka, joka aiheutuu lukuisten pienten määrien hallinnoinnista, ja tarve varmistaa, että tuella vaikutetaan tehokkaasti niiden YMP:n tavoitteiden saavuttamiseen, joita tuotannosta irrotetuilla suorilla tuilla edistetään. Jotta voidaan taata kaikille tosiasiallisille viljelijöille maatalouden tulotuen vähimmäistaso ja noudattaa perussopimuksen tavoitetta varmistaa maatalousväestön kohtuullinen elintaso, olisi vahvistettava vuotuinen pinta-alaperusteinen tuotannosta irrotettu tuki tukitoimityyppinä ”kestävyysperusteinen perustulotuki”. Jotta tuki voitaisiin kohdentaa paremmin, tuen määriä voidaan eriyttää alueryhmien mukaan sosioekonomisten ja/tai maatalouden harjoittamisolosuhteiden perusteella. Jotta viljelijöiden tuloihin ei kohdistuisi häiritseviä vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat päättää panna kestävyysperusteisen perustulotuen täytäntöön tukioikeuksien perusteella. Tässä tapauksessa tukioikeuksien arvon ennen mahdollista yhdenmukaistamista olisi oltava oikeassa suhteessa asetuksen (EU) N:o 1307/2013 mukaisissa perustukijärjestelmissä vahvistettuun tukioikeuksien arvoon, ottaen huomioon myös ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin liittyvät tuet. Jäsenvaltioiden olisi myös lisättävä yhdenmukaistamista, jotta aiemmista arvoista voitaisiin vähitellen luopua.

(26)  Unionin lainsäädännössä olisi säädettävä, että jäsenvaltiot asettavat YMP:n strategiasuunnitelmissaan vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat tuotannosta irrotettujen tukien saamiseksi tarvittavaa vähimmäisalaa. Tällaisissa vaatimuksissa olisi otettava huomioon tarve välttää liiallinen hallinnollinen taakka, joka aiheutuu lukuisten pienten määrien hallinnoinnista, ja tarve varmistaa, että tuella vaikutetaan tehokkaasti niiden YMP:n tavoitteiden saavuttamiseen, joita tuotannosta irrotetuilla suorilla tuilla edistetään. Jotta voidaan taata kaikille aktiiviviljelijöille maatalouden tulotuen vähimmäistaso ja noudattaa perussopimuksen tavoitetta varmistaa maatalousväestön kohtuullinen elintaso, olisi vahvistettava vuotuinen pinta-alaperusteinen tuotannosta irrotettu tuki tukitoimityyppinä ”kestävyysperusteinen perustulotuki”. Jotta tuki voitaisiin kohdentaa paremmin, tuen määriä voidaan eriyttää alueryhmien mukaan sosioekonomisten, ympäristöllisten ja/tai maatalouden harjoittamisolosuhteiden perusteella. Jotta viljelijöiden tuloihin ei kohdistuisi häiritseviä vaikutuksia, jäsenvaltiot voivat päättää panna kestävyysperusteisen perustulotuen täytäntöön tukioikeuksien perusteella. Tässä tapauksessa tukioikeuksien arvon ennen mahdollista yhdenmukaistamista olisi oltava oikeassa suhteessa asetuksen (EU) N:o 1307/2013 mukaisissa perustukijärjestelmissä vahvistettuun tukioikeuksien arvoon, ottaen huomioon myös ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin liittyvät tuet. Jäsenvaltioiden olisi myös lisättävä yhdenmukaistamista, jotta täysi yhdenmukaisuus voitaisiin saavuttaa vähitellen vuoteen 2026 mennessä.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 a)  YMP:stä myönnettävä tulotuki on merkittävä vakautta ja kestävyyttä tukeva tekijä monilla pienillä tiloilla ja perhetiloilla eri puolilla Eurooppaa, ja vaikka viljelijöihin kohdistuvat odotukset ovat kasvaneet, rahalliset edut eivät ole. YMP:n kokonaisosuus EU:sta on pienentymässä samaan aikaan, kun alan markkinakriisit ja aktiiviviljelijöiden lukumäärän vähentyminen uhkaavat edelleen alan selviytymistä. Perhetilamallia olisi suojeltava YMP:n yleisenä tavoitteena ja jäsenvaltioiden strategiasuunnitelmien kautta ja sen ratkaisevan tärkeä rooli maaseudun elämän sosiaalisen rakenteen ja monien maaseudun asukkaiden elämäntavan ylläpitäjänä olisi tunnustettava. Perhetilat edistävät kestävää elintarviketuotantoa, luonnonvarojen säilyttämistä, alalla kaivattua monipuolistamista ja elintarviketurvaa. Pienten perhetilojen viljelijät joutuvat ensimmäisinä kärsimään globalisaation aiheuttamista paineista. Tällaiseen tilanteeseen ajautuminen tarkoittaisi ilmiselvää epäonnistumista YMP:n tavoitteiden saavuttamisessa ja horjuttaisi YMP:n tukemisen perusteita tulevaisuudessa. Tästä syystä YMP:n strategiasuunnitelmilla on pyrittävä niihin sisältyvien tavoitteiden avulla säilyttämään tämä maatilamalli myös jatkossa.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Pientilat ovat yhä unionin maatalouden kulmakivi, sillä niillä on keskeinen rooli maaseudun työllisyyden tukemisessa ja aluekehityksen edistämisessä. Jotta voitaisiin edistää tuen tasapuolisempaa jakautumista ja vähentää pienten tukimäärien saajille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta, jäsenvaltioiden olisi voitava tarjota pienviljelijöille mahdollisuus korvata muut suorat tuet kiinteämääräisellä korvauksella.

(28)  Pientilat ovat yhä unionin maatalouden kulmakivi, sillä niillä on keskeinen rooli maaseudun työllisyyden tukemisessa ja aluekehityksen edistämisessä. Jotta voitaisiin edistää tuen tasapuolisempaa jakautumista ja vähentää pienten tukimäärien saajille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta, jäsenvaltioiden olisi voitava tarjota pienviljelijöille mahdollisuus korvata suorat tuet kiinteämääräisellä korvauksella. Jotta voidaan kuitenkin vähentää edelleen hallinnollista taakkaa, jäsenvaltioille olisi myönnettävä lupa sisällyttää tietyt viljelijät ensin automaattisesti yksinkertaistettuun järjestelmään siten, että heille annetaan mahdollisuus erota siitä tietyssä määräajassa. Suhteellisuusperiaatteen noudattamiseksi jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus ottaa käyttöön suppea ehdollisuuden tarkastaminen sellaisia pienviljelijöitä varten, jotka osallistuvat yksinkertaistettuun järjestelmään.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(30 a)  Luomuviljely on kehittymässä monissa jäsenvaltioissa, ja sen avulla voidaan todistetusti tuottaa julkishyödykkeitä, suojata ekosysteemipalveluita ja luonnonvaroja, vähentää panoksia, houkutella alalle nuoria viljelijöitä ja erityisesti naisia, luoda työpaikkoja, kokeilla uusia liiketoimintamalleja, vastata yhteiskunnan vaatimuksiin ja elvyttää maaseutualueita. Luomutuotteiden kysyntä kasvaa kuitenkin edelleen nopeammin kuin tuotanto. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niiden laatimiin YMP:n strategiasuunnitelmiin sisältyy tavoitteet lisätä luomuviljellyn viljelysmaan osuutta luomutuotteiden kasvavaan kysyntään vastaamiseksi ja kehittää luomutuotteiden koko toimitusketjua. Jäsenvaltioiden olisi voitava rahoittaa luomuviljelyyn siirtymistä ja sen ylläpitämistä joko maaseudun kehittämistoimenpiteiden tai ekojärjestelmien avulla taikka käyttämällä niiden yhdistelmää, ja niiden olisi varmistettava, että osoitetut määrärahat vastaavat luonnonmukaisen tuotannon odotettua kasvua.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  YMP:lla olisi varmistettava, että jäsenvaltiot lisäävät myönteisiä ympäristövaikutuksia ottamalla huomioon paikalliset tarpeet ja viljelijöiden tosiasialliset olosuhteet. Jäsenvaltioiden olisi otettava YMP:n strategiasuunnitelmissaan suorien tukien yhteydessä käyttöön viljelijöiden vapaaehtoisia ekojärjestelmiä, jotka olisi sovitettava täysimääräisesti yhteen muiden asiaan liittyvien tukitoimien kanssa. Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä ne maksuna, joka myönnetään joko kannustimena tai palkkiona, jos ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisten maatalouskäytäntöjen välityksellä tarjotaan julkishyödykkeitä, tai korvauksena näiden käytäntöjen ottamisesta käyttöön. Molemmissa tapauksissa niillä olisi pyrittävä parantamaan YMP:n ympäristö- ja ilmastotoimien tuloksellisuutta, minkä vuoksi ne olisi suunniteltava niin, että ne ylittävät pakolliset vaatimukset, jotka on jo vahvistettu ehdollisuusjärjestelmässä. Jäsenvaltiot voivat päättää perustaa maatalouskäytäntöihin liittyviä ekojärjestelmiä, jotka koskevat esimerkiksi pysyvien laidunten parempaa hoitoa, maisemapiirteitä ja luomuviljelyä. Näihin järjestelmiin voi kuulua myös ”perustason järjestelmiä” mahdollisena edellytyksenä sille, että otetaan käyttöön kunnianhimoisempia maaseudun kehittämistä koskevia sitoumuksia.

(31)  YMP:lla olisi varmistettava, että jäsenvaltiot lisäävät myönteisiä ympäristövaikutuksia ottamalla huomioon paikalliset tarpeet ja viljelijöiden tosiasialliset olosuhteet. Jäsenvaltioiden olisi otettava YMP:n strategiasuunnitelmissaan suorien tukien yhteydessä käyttöön viljelijöiden vapaaehtoisia ekojärjestelmiä, jotka olisi sovitettava täysimääräisesti yhteen muiden asiaan liittyvien tukitoimien kanssa. Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä ne maksuna, joka myönnetään joko kannustimena tai palkkiona, jos ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisten maatalouskäytäntöjen välityksellä tarjotaan julkishyödykkeitä, ja niillä olisi pyrittävä parantamaan YMP:n ympäristö- ja ilmastotoimien tuloksellisuutta, minkä vuoksi ne olisi suunniteltava niin, että ne ylittävät pakolliset vaatimukset, jotka on jo vahvistettu ehdollisuusjärjestelmässä. Jäsenvaltiot voivat päättää perustaa maatalouskäytäntöihin liittyviä ekojärjestelmiä, jotta voidaan suosia ympäristöystävällisiä tuotantomalleja, kuten erityisesti laajaperäistä kotieläintuotantoa, ja edistää kaikenlaisia maatalouskäytäntöjä, kuten pysyvien laidunten parempaa hoitoa, maisemapiirteitä, ympäristöhyväksyntäjärjestelmiä, kuten luomuviljelyä, integroitua tuotantoa tai maan kasvukuntoa ylläpitävää viljelyä. Näihin järjestelmiin voi kuulua myös toimenpiteitä, jotka ovat toisenlaisia kuin maaseudun kehittämiseen liittyvät maatalouden ympäristö- ja ilmastositoumukset, tai toimenpiteitä, jotka ovat luonteeltaan samankaltaisia kuin toimenpiteet, jotka voidaan luokitella ”perustason järjestelmiksi”, mahdollisena edellytyksenä sille, että otetaan käyttöön kunnianhimoisempia maaseudun kehittämistä koskevia sitoumuksia.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Olisi varmistettava, että tuotantosidonnainen tulotuki on unionin kansainvälisten sitoumusten mukaista. Niitä ovat esimerkiksi GATT-sopimukseen liittyvän Euroopan talousyhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen öljysiemeniä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan17 vaatimukset, sellaisina kuin niitä sovelletaan sen jälkeen kun EU:n erityinen öljysiementen perusviljelyala muuttuu EU:n kokoonpanon muututtua. Komissiolla olisi oltava valta antaa tätä varten täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan asiaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Poistetaan.

_________________

 

17 GATT-sopimukseen liittyvä Euroopan talousyhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välinen öljysiemeniä koskeva yhteisymmärryspöytäkirja (EYVL L 147, 18.6.1993).

 

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  YMP:n tavoitteiden edistämiseksi ja synergioiden lisäämiseksi muiden YMP:n välineiden kanssa tarvitaan alakohtaisia tukitoimia. Tällaisten alakohtaisten tukitoimityyppien sisältöä ja tavoitteita koskevat vähimmäisvaatimukset olisi täytäntöönpanomallin mukaisesti laadittava unionin tasolla, jotta voidaan varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla sekä välttää eriarvoisen ja epäreilun kilpailun olosuhteet. Jäsenvaltioiden olisi perusteltava tukitoimien sisällyttäminen strategiasuunnitelmiinsa ja varmistettava, että tukitoimet ovat yhdenmukaisia muiden alakohtaisten tukitoimien kanssa. Unionin tasolla vahvistettavien tukitoimien päätyyppien olisi katettava hedelmä- ja vihannesala, viiniala, mehiläistuotteiden ala, oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien ala, humala-ala ja muut määriteltävät tuotteet, joiden osalta alakohtaisten ohjelmien perustamisella katsotaan olevan myönteinen vaikutus joidenkin tai kaikkien tässä asetuksessa vahvistettujen YMP:n yleis- ja erityistavoitteiden saavuttamiseen.

(35)  YMP:n tavoitteiden edistämiseksi ja synergioiden lisäämiseksi muiden YMP:n välineiden kanssa tarvitaan alakohtaisia tukitoimia. Tällaisten alakohtaisten tukitoimityyppien sisältöä ja tavoitteita koskevat vähimmäisvaatimukset olisi täytäntöönpanomallin mukaisesti laadittava unionin tasolla, jotta voidaan varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla sekä välttää eriarvoisen ja epäreilun kilpailun olosuhteet. Jäsenvaltioiden olisi perusteltava tukitoimien sisällyttäminen strategiasuunnitelmiinsa ja varmistettava, että tukitoimet ovat yhdenmukaisia muiden alakohtaisten tukitoimien kanssa. Unionin tasolla vahvistettavien tukitoimien päätyyppien olisi katettava hedelmä- ja vihannesala, viiniala, mehiläistuotteiden ala, oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien ala, humala-ala ja muut 39 artiklassa määritellyt tuotteet, joiden osalta alakohtaisten ohjelmien perustamisella katsotaan olevan myönteinen vaikutus joidenkin tai kaikkien tässä asetuksessa vahvistettujen YMP:n yleis- ja erityistavoitteiden saavuttamiseen.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(35 a)  Samalla kun mehiläishoitoalalle myönnettävää tukea korotetaan tunnustuksena alan merkittävälle vaikutukselle luonnon monimuotoisuuden ja elintarviketuotannon ylläpitämisessä, on perusteltua korottaa myös unionin yhteisrahoituksen enimmäismäärää ja lisätä uusia tukikelpoisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on tukea alan kehitystä.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Maaseudun kehittämisen tukitoimien periaatteet määritellään unionin tasolla, erityisesti siltä osin kuin on kyse perusvaatimuksista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot soveltavat valintaperusteita. Jäsenvaltioille olisi kuitenkin annettava runsaasti harkintavaltaa määritellä erityiset edellytykset tarpeidensa mukaan. Maaseudun kehittämisen tukitoimityypit sisältävät maksut ympäristö-, ilmasto- ja muihin hoitositoumuksiin, joita jäsenvaltioiden olisi tuettava kaikilla alueillaan kansallisten, alueellisten tai paikallisten erityistarpeidensa mukaisesti. Jäsenvaltion olisi myönnettävä tukia viljelijöille ja muille maankäyttäjille, jotka antavat vapaaehtoisia hoitositoumuksia, joilla edistetään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä ympäristön suojelua ja parantamista, mukaan lukien veden laatu ja määrä, ilmanlaatu, maaperä, luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut, myös Natura 2000 -ohjelman mukaiset vapaaehtoiset sitoumukset ja geneettisen monimuotoisuuden tuki. Hoitositoumusten mukaisia tukia voidaan myöntää myös paikallisesti johdettujen, integroitujen tai yhteistyöhön perustuvien lähestymistapojen ja tulosperusteisten tukitoimien muodossa.

(37)  Maaseudun kehittämisen tukitoimien periaatteet määritellään unionin tasolla, erityisesti siltä osin kuin on kyse perusvaatimuksista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot soveltavat valintaperusteita. Jäsenvaltioille olisi kuitenkin annettava runsaasti harkintavaltaa määritellä erityiset edellytykset tarpeidensa mukaan. Maaseudun kehittämisen tukitoimityypit sisältävät maksut ympäristö-, ilmasto- ja muihin hoitositoumuksiin, joita jäsenvaltioiden olisi tuettava kaikilla alueillaan kansallisten, alueellisten tai paikallisten erityistarpeidensa mukaisesti. Jäsenvaltion olisi myönnettävä tukia viljelijöille, viljelijäryhmille ja muille maankäyttäjille, jotka antavat vapaaehtoisia hoitositoumuksia, joilla edistetään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä ympäristön suojelua ja parantamista, mukaan lukien veden laatu ja määrä, ilmanlaatu, maaperä, luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut, myös Natura 2000 -ohjelman mukaiset vapaaehtoiset sitoumukset ja luonnonarvoltaan merkittäviä alueita koskevat sitoumukset ja geneettisen monimuotoisuuden tuki. Hoitositoumusten mukaisia tukia voidaan myöntää myös paikallisesti johdettujen, integroitujen, kollektiivisten tai yhteistyöhön perustuvien lähestymistapojen ja tulosperusteisten tukitoimien muodossa.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Hoitositoumusten mukainen tuki voi sisältää luonnonmukaisen maatalouden palkkiot luonnonmukaisen maan ylläpitämiseksi ja luonnonmukaiseen maatalouteen siirtymiseksi, muiden sellaisten tukitoimityyppien tuet, joilla tuetaan ympäristöä säästäviä tuotantojärjestelmiä, kuten agro-ekologia, CA-viljely ja integroitu tuotanto, metsätalouden ympäristö- ja ilmastopalvelut ja metsien suojelun; metsiin liittyvät palkkiot ja peltometsätalousjärjestelmien käyttöönoton; eläinten hyvinvoinnin; geenivarojen säilyttämisen, kestävän käytön ja kehittämisen. Jäsenvaltiot voivat kehittää tarpeidensa mukaan muita tähän tukitoimityyppiin kuuluvia järjestelmiä. Tämäntyyppisten maksujen olisi katettava lisäkustannukset ja tulonmenetykset ainoastaan, jos nämä aiheutuvat sitoumuksista, jotka ylittävät unionin ja kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut pakolliset toimenpide- ja hoitovaatimukset sekä YMP:n strategiasuunnitelmassa vahvistetut ehdot. Tämäntyyppisiin tukitoimiin liittyviä sitoumuksia voidaan toteuttaa ennalta määrätyn vuotuisen tai monivuotisen kauden ajan, ja niiden kesto voi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ylittää seitsemän vuotta.

(38)  Hoitositoumusten mukainen tuki voi sisältää luonnonmukaisen maatalouden palkkiot luonnonmukaisen maan ylläpitämiseksi ja luonnonmukaiseen maatalouteen siirtymiseksi, muiden sellaisten tukitoimityyppien tuet, joilla tuetaan ympäristöä säästäviä tuotantojärjestelmiä, kuten luonnonarvoltaan merkittävät viljelyjärjestelmät, agro-ekologia, maan kasvukuntoa ylläpitävä viljely ja integroitu tuotanto, metsätalouden ympäristö- ja ilmastopalvelut ja metsien suojelun; metsiin liittyvät palkkiot ja peltometsätalousjärjestelmien käyttöönoton; perinteisten maatalousmaisemien suojelun, eläinten hyvinvoinnin; geenivarojen säilyttämisen, kestävän käytön ja kehittämisen. Jäsenvaltiot voivat kehittää tarpeidensa mukaan muita tähän tukitoimityyppiin kuuluvia järjestelmiä ja vahvistaa mehiläishoitoalaa koskevia maatalouden ympäristötoimenpiteitä, joita on jo käytössä joillain unionin alueilla, sekä kehittää lisätoimenpiteitä. Tämäntyyppisten maksujen olisi katettava lisäkustannukset ja tulonmenetykset ainoastaan, jos nämä aiheutuvat sitoumuksista, jotka ylittävät unionin ja kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut pakolliset toimenpide- ja hoitovaatimukset sekä YMP:n strategiasuunnitelmassa vahvistetut ehdot. Jäsenvaltioiden olisi tarjottava myös taloudellisia kannustimia edunsaajille. Tämäntyyppisiin tukitoimiin liittyviä sitoumuksia voidaan toteuttaa ennalta määrätyn vuotuisen tai monivuotisen kauden ajan, ja niiden kesto voi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ylittää seitsemän vuotta.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  Metsätaloutta koskevien toimenpiteiden olisi edistettävä unionin metsästrategian täytäntöönpanoa ja perustuttava jäsenvaltioiden kansallisiin tai alueellisiin metsäohjelmiin tai vastaaviin asiakirjoihin, joiden olisi puolestaan perustuttava maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin annetusta asetuksesta [LULUCF-asetus] aiheutuviin sitoumuksiin sekä Euroopan metsien suojelua koskevissa ministerikonferensseissa tehtyihin sitoumuksiin. Tukitoimien olisi perustuttava metsäsuunnitelmiin tai vastaaviin asiakirjoihin, ja ne voivat koskea seuraavia: metsäalueiden kehitys ja metsien kestävä hoito ja käyttö, mukaan lukien maan metsitys ja peltometsätalousjärjestelmien luominen ja elvyttäminen, metsävarojen suojelu, ennallistaminen ja parantaminen ottaen huomioon sopeutumistarpeet, investoinnit, joilla taataan ja parannetaan metsien suojelua ja selviytymiskykyä sekä metsäekosysteemien ja ilmastopalvelujen tarjontaa, sekä uusiutuvan energian ja biotalouden tukemiseen tarkoitetut toimenpiteet ja investoinnit.

(39)  Metsätaloutta koskevien toimenpiteiden olisi edistettävä peltometsätalousjärjestelmien käytön laajentamista ja unionin metsästrategian täytäntöönpanoa ja perustuttava jäsenvaltioiden kansallisiin tai alueellisiin metsäohjelmiin tai vastaaviin asiakirjoihin, joiden olisi puolestaan perustuttava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) 2018/8411 a aiheutuviin sitoumuksiin sekä Euroopan metsien suojelua koskevien ministerikokousten tekemiin sitoumuksiin. Tukitoimien olisi perustuttava metsäsuunnitelmiin tai vastaaviin asiakirjoihin, ja ne voivat koskea seuraavia: metsäalueiden kehitys ja metsien kestävä hoito ja käyttö, mukaan lukien maan metsitys, tulipalojen ennaltaehkäisy ja peltometsätalousjärjestelmien luominen ja elvyttäminen, metsävarojen suojelu, ennallistaminen ja parantaminen ottaen huomioon sopeutumistarpeet, investoinnit, joilla taataan ja parannetaan metsien suojelua ja selviytymiskykyä sekä metsäekosysteemien ja ilmastopalvelujen tarjontaa, sekä uusiutuvan energian ja biotalouden tukemiseen tarkoitetut toimenpiteet ja investoinnit.

 

_____________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/841, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 ja päätöksen N:o 529/2013/EU muuttamisesta (EUVL L 156, 19.6.2018, s. 1).

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Oikeudenmukaisen tulotason ja kestokykyisen maatalousalan varmistamiseksi koko unionin alueella jäsenvaltiot voivat myöntää tukea alueilla, joilla on luonnonhaittoja tai muita aluekohtaisia haittoja. Luonnonhaitta-alueiden tukien osalta olisi edelleen sovellettava vuosien 2014–2020 maaseudun kehittämispolitiikan mukaista nimeämistä. Jotta YMP tuottaisi ympäristön kannalta unionin lisäarvoa ja lisäisi sen synergiaa luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen tehtävien investointien rahoituksen kanssa, on säilytettävä erillinen toimenpide, jonka tarkoituksena on korvata tuensaajille Natura 2000 -ohjelman ja vesipuitedirektiivien täytäntöönpanosta aiheutuvat rajoitteet. Viljelijöille ja metsänomistajille olisi sen vuoksi jatkossakin myönnettävä tukea erityisten, direktiivin 2009/147/EY ja direktiivin 92/43/ETY täytäntöönpanosta aiheutuvien rajoitteiden poistamiseksi ja Natura 2000 -alueiden tehokkaan hoidon edistämiseksi. Lisäksi viljelijöille olisi myönnettävä tukea rajoitteisiin, joita vesistöalueilla aiheutuu vesipuitedirektiivin täytäntöönpanon vuoksi. Tuki olisi kytkettävä YMP:n strategiasuunnitelmissa kuvattuihin erityisiin vaatimuksiin, jotka ylittävät asiaa koskevat pakolliset toimenpide- ja hoitovaatimukset. Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, että viljelijöille maksettavat tuet eivät johda kaksinkertaiseen rahoitukseen ekojärjestelmien kanssa. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi YMP:n strategiasuunnitelmiensa yleisessä suunnittelussa otettava huomioon Natura 2000 -alueiden erityistarpeet.

(40)  Oikeudenmukaisen tulotason ja kestokykyisen maatalousalan varmistamiseksi koko unionin alueella jäsenvaltiot voivat myöntää tukea alueilla, joilla on luonnonhaittoja tai muita aluekohtaisia, kuten vuoristo- ja saarialueisiin liittyviä, haittoja. Luonnonhaitta-alueiden tukien osalta olisi edelleen sovellettava vuosien 2014–2020 maaseudun kehittämispolitiikan mukaista nimeämistä. Jotta YMP tuottaisi ympäristön kannalta unionin lisäarvoa ja lisäisi sen synergiaa luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen tehtävien investointien rahoituksen kanssa, on säilytettävä erillinen toimenpide, jonka tarkoituksena on korvata tuensaajille neuvoston direktiivillä 92/43/ETY1 a perustetun Natura 2000 -ohjelman ja vesipuitedirektiivin täytäntöönpanosta aiheutuvat rajoitteet. Viljelijöille ja metsänomistajille olisi sen vuoksi jatkossakin myönnettävä tukea erityisten, direktiivin 2009/147/EY ja direktiivin 92/43/ETY täytäntöönpanosta aiheutuvien rajoitteiden poistamiseksi ja Natura 2000 -alueiden tehokkaan hoidon edistämiseksi. Lisäksi viljelijöille olisi myönnettävä tukea rajoitteisiin, joita vesistöalueilla aiheutuu vesipuitedirektiivin täytäntöönpanon vuoksi. Tuki olisi kytkettävä YMP:n strategiasuunnitelmissa kuvattuihin erityisiin vaatimuksiin, jotka ylittävät asiaa koskevat pakolliset toimenpide- ja hoitovaatimukset. Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, että viljelijöille maksettavat tuet eivät johda kaksinkertaiseen rahoitukseen ekojärjestelmien kanssa ja että strategiasuunnitelmissa sallittaisiin samanaikaisesti riittävä jousto, joka edistäisi eri tukitoimien täydentävyyttä. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi YMP:n strategiasuunnitelmiensa yleisessä suunnittelussa otettava huomioon Natura 2000 -alueiden erityistarpeet.

 

____________________

 

1 a Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EUVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  YMP:n tavoitteisiin olisi pyrittävä myös tukemalla tuotannollisia ja ei-tuotannollisia investointeja maatiloilla ja niiden ulkopuolella. Tällaiset investoinnit voivat koskea muun muassa maa- ja metsätalouden kehittämiseen, uudenaikaistamiseen tai ilmastonmuutokseen sopeuttamiseen liittyviä infrastruktuureja, mukaan lukien maa- ja metsätalousmaan hankinta, tilusjärjestelyt ja maanparannus, peltometsäviljelyn käytännöt, energia- ja vesihuolto sekä energian ja veden säästö. Jotta voidaan paremmin varmistaa YMP:n strategiasuunnitelmien yhdenmukaisuus unionin tavoitteiden kanssa sekä tasapuoliset toimintaedellytykset jäsenvaltioiden kesken, tähän asetukseen sisällytetään investointien negatiivinen luettelo.

(41)  YMP:n tavoitteisiin olisi pyrittävä myös tukemalla tuotannollisia ja ei-tuotannollisia investointeja, jotka tähtäävät maatilojen selviytymiskyvyn vahvistamiseen. Tällaiset investoinnit voivat koskea muun muassa maa- ja metsätalouden kehittämiseen, uudenaikaistamiseen tai ilmastonmuutokseen sopeuttamiseen liittyviä infrastruktuureja, mukaan lukien maa- ja metsätalousmaan hankinta, tilusjärjestelyt ja maanparannus, peltometsäviljelyn käytännöt, energia- ja vesihuolto sekä energian ja veden säästö. Jotta voidaan paremmin varmistaa YMP:n strategiasuunnitelmien yhdenmukaisuus unionin tavoitteiden kanssa sekä tasapuoliset toimintaedellytykset jäsenvaltioiden kesken, tähän asetukseen sisällytetään investointien negatiivinen luettelo.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Koska unionin maatalousalalla on tarpeen täyttää investointivaje ja tuoda rahoitusvälineet paremmin ensisijaisten ryhmien, erityisesti nuorien viljelijöiden ja uusien tulokkaiden, joilla on korkeampi riskiprofiili, saataville, olisi kannustettava InvestEU-takuun käyttöön sekä avustusten ja rahoitusvälineiden yhdistämiseen. Koska rahoitusvälineiden käyttö vaihtelee jäsenvaltioissa huomattavasti sen mukaan, miten rahoitusta on saatavilla, miten pankkiala on kehittynyt, onko olemassa riskipääomaa sekä miten hyvin julkishallinnot ja potentiaalinen tuensaajien joukko tuntevat rahoitusvälineet, jäsenvaltioiden olisi vahvistettava YMP:n strategiasuunnitelmassa asianmukaiset tavoitteet, tuensaajat ja suosituimmuusehdot sekä muut mahdolliset tukikelpoisuussäännöt.

(42)  Koska unionin maatalousalalla on tarpeen täyttää investointivaje ja tuoda rahoitusvälineet paremmin ensisijaisten ryhmien, erityisesti nuorien viljelijöiden ja uusien tulokkaiden, joilla on korkeampi riskiprofiili, saataville, avustusten ja rahoitusvälineiden täydentävyyttä olisi parannettava. Koska rahoitusvälineiden käyttö vaihtelee jäsenvaltioissa huomattavasti sen mukaan, miten rahoitusta on saatavilla, miten pankkiala on kehittynyt, onko olemassa riskipääomaa sekä miten hyvin julkishallinnot ja potentiaalinen tuensaajien joukko tuntevat rahoitusvälineet, jäsenvaltioiden olisi vahvistettava YMP:n strategiasuunnitelmassa asianmukaiset tavoitteet, tuensaajat ja suosituimmuusehdot sekä muut mahdolliset tukikelpoisuussäännöt.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43)  Nuoret viljelijät ja uudet tulokkaat kohtaavat edelleen merkittäviä esteitä, jotka liittyvät maan hankintaan, korkeisiin hintoihin ja luotonsaantiin. Tuotantopanosten hintojen vaihtelu (sekä panosten että tuotoksen osalta) uhkaa enemmän heidän yrityksiään, ja he tarvitsevat enemmän yrittäjyys- ja riskinhallintakoulutusta. Sen vuoksi on ehdottoman tärkeää tukea uusien yritysten ja uusien tilojen perustamista jatkossakin. Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön strateginen lähestymistapa ja määriteltävä selkeät ja yhtenäiset tukitoimet sukupolvenvaihdoksia varten tätä kysymystä koskevan erityistavoitteen puitteissa. Tätä varten jäsenvaltiot voivat vahvistaa YMP:n strategiasuunnitelmissaan rahoitusvälineitä koskevat suosituimmuusehdot nuoria viljelijöitä ja uusia tulokkaita varten, ja niiden olisi varattava YMP:n strategiasuunnitelmissaan tähän tarkoitukseen vähintään kaksi prosenttia suorien tukien vuotuisista määrärahoista. Nuorten viljelijöiden ja maaseudun yritysten perustamisen enimmäistuki olisi nostettava 100 000 euroon, ja tuki olisi voitava saada käyttöön myös rahoitusvälineen kautta tai yhdessä rahoitusvälineen kanssa.

(43)  Nuoret viljelijät ja uudet viljelijät kohtaavat edelleen merkittäviä esteitä, jotka liittyvät maan hankintaan, korkeisiin hintoihin ja luotonsaantiin. Tuotantopanosten hintojen vaihtelu (sekä panosten että tuotoksen osalta) uhkaa enemmän heidän yrityksiään, ja he tarvitsevat enemmän yrittäjyys-, riskienehkäisy- ja riskinhallintakoulutusta. Sen vuoksi on ehdottoman tärkeää tukea uusien yritysten ja uusien tilojen perustamista jatkossakin. Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön strateginen lähestymistapa ja määriteltävä selkeät ja yhtenäiset tukitoimet sukupolvenvaihdoksia varten tätä kysymystä koskevan erityistavoitteen puitteissa. Tätä varten jäsenvaltiot voivat vahvistaa YMP:n strategiasuunnitelmissaan rahoitusvälineitä koskevat suosituimmuusehdot nuoria viljelijöitä ja uusia tulokkaita varten, ja niiden olisi varattava YMP:n strategiasuunnitelmissaan tähän tarkoitukseen vähintään kaksi prosenttia ensimmäisen pilarin suorien tukien vuotuisista määrärahoista. Nuorten viljelijöiden ja maaseudun yritysten perustamisen enimmäistuki olisi nostettava 100 000 euroon, ja tuki olisi voitava saada käyttöön myös rahoitusvälineen kautta tai yhdessä rahoitusvälineen kanssa.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(44)  Koska tarvitaan asianmukaiset riskinhallintavälineet, olisi edelleen turvauduttava vakuutusmaksuihin ja keskinäisiin rahastoihin, joita rahoitetaan maaseuturahastosta. Keskinäisten rahastojen luokka sisältää sekä tuotannollisiin menetyksiin liittyvät rahastot että tulojen menetyksiin liittyvät yleiset ja alakohtaiset tulojen vakauttamisvälineet.

(44)  Koska tarvitaan asianmukaiset riskinhallintavälineet, olisi edelleen turvauduttava vakuutusmaksuihin ja keskinäisiin rahastoihin, joita rahoitetaan maaseuturahastosta. Keskinäisten rahastojen luokka sisältää sekä tuotannollisiin menetyksiin liittyvät rahastot että tulojen menetyksiin liittyvät yleiset ja alakohtaiset tulojen vakauttamisvälineet. Riskinhallintavälineiden mukauttamiseksi viljelijöiden haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, YMP:n työkalupakkiin on liitettävä korvaus kustannuksista ja menetyksistä, joita viljelijälle koituu eläintautien ja kasvituholaisten torjumiseksi toteutetuista toimenpiteistä, sekä menetyksistä, joita luonnonmukaista maataloutta harjoittaville maanviljelijöille koituu ulkopuolisesta saastumisesta, joka ei ole heidän vastuullaan. Olisi kuitenkin varmistettava maaseuturahastosta rahoitettujen tukitoimien ja kansallisten riskinhallintajärjestelmien yhteensopivuus.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(45)  Tuen avulla olisi pystyttävä luomaan ja panemaan täytäntöön vähintään kahden yhteisön välinen yhteistyö YMP:n tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuki voi kattaa kaikki tällaiseen yhteistyöhön liittyvät näkökohdat, esimerkiksi seuraavat: laatujärjestelmien perustaminen; yhteiset ympäristö- ja ilmastotoimet; lyhyiden toimitusketjujen ja paikallisten markkinoiden edistäminen; pilottihankkeet; maatalousalan tuottavuutta ja kestävyyttä käsittelevään eurooppalaiseen innovaatiokumppanuuteen kuuluvat toimijaryhmien hankkeet ja paikalliset kehittämishankkeet, älykkäät kylät, koneasemat ja konerenkaat; maatilakumppanuudet; metsäsuunnitelmat; verkostot ja klusterit; maatilojen kuntouttava käyttö; kumppanuusmaatalous; Leader-ohjelman toimet; sekä tuottajaryhmien ja tuottajaorganisaatioiden perustaminen ja muut yhteistyömuodot, jotka katsotaan tarpeellisiksi YMP:n erityistavoitteiden saavuttamiseksi.

(45)  Tuen avulla olisi pystyttävä luomaan ja panemaan täytäntöön vähintään kahden yhteisön välinen yhteistyö YMP:n tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuki voi kattaa kaikki tällaiseen yhteistyöhön liittyvät näkökohdat, esimerkiksi seuraavat: laatujärjestelmien perustaminen, sertifiointikulut ja edistäminen; yhteiset ympäristö- ja ilmastotoimet; lyhyiden toimitusketjujen ja paikallisten markkinoiden edistäminen; pilottihankkeet; maatalousalan tuottavuutta ja kestävyyttä käsittelevään eurooppalaiseen innovaatiokumppanuuteen kuuluvat toimijaryhmien hankkeet ja paikalliset kehittämishankkeet, älykkäät kylät, koneasemat ja konerenkaat; maatilakumppanuudet; metsäsuunnitelmat; verkostot ja klusterit; maatilojen kuntouttava käyttö; kumppanuusmaatalous; Leader-ohjelman toimet; sekä tuottajaryhmien ja tuottajaorganisaatioiden perustaminen, sisältäen asetuksen (EU) N:o 115/12 mukaisesti hyväksytyt tuottajaryhmät, ja muut yhteistyömuodot, jotka katsotaan tarpeellisiksi YMP:n erityistavoitteiden saavuttamiseksi. Sukupolvenvaihdoksen edistämiskeinona olisi harkittava erityistuen myöntämistä viljelijöille, jotka haluavat lopettaa viljelyn ennen lakisääteisen eläkeiän saavuttamista ja jotka aikovat siirtää tilansa yhteistyötä tekevälle nuoremmalle viljelijälle.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(47)  Maataloustukirahastosta olisi edelleen rahoitettava suorien tukien muodossa olevia tukitoimityyppejä ja alakohtaisia tukitoimityyppejä, kun taas maaseuturahastosta olisi jatkettava tässä asetuksessa kuvattujen maaseudun kehittämisen tukitoimityyppien rahoitusta. YMP:n varainhoitoa koskevat säännöt olisi vahvistettava erikseen kummallekin rahastolle ja niistä tuetuille toiminnoille ottaen huomioon, että uusi täytäntöönpanomalli antaa jäsenvaltioille niiden tavoitteiden saavuttamiseksi enemmän joustovaraa ja laajentaa toissijaisuusperiaatteen soveltamista. Tämän asetuksen mukaisten tukitoimityyppien olisi katettava 1 päivän tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2027 välinen ajanjakso.

(47)  Maataloustukirahastosta olisi edelleen rahoitettava suorien tukien muodossa olevia tukitoimityyppejä ja alakohtaisia tukitoimityyppejä, kun taas maaseuturahastosta olisi jatkettava tässä asetuksessa kuvattujen maaseudun kehittämisen tukitoimityyppien rahoitusta. YMP:n varainhoitoa koskevat säännöt olisi vahvistettava erikseen kummallekin rahastolle ja niistä tuetuille toiminnoille ottaen huomioon, että uusi täytäntöönpanomalli antaa jäsenvaltioille niiden tavoitteiden saavuttamiseksi enemmän joustovaraa ja laajentaa toissijaisuusperiaatteen soveltamista. Tämän asetuksen mukaisten tukitoimityyppien olisi katettava 1 päivän tammikuuta 2022 ja 31 päivän joulukuuta 2027 välinen ajanjakso.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(48)  YMP:n strategiasuunnitelmien mukaiset suorat tuet olisi myönnettävä tällä asetuksella vahvistettujen kansallisten määrärahojen rajoissa. Näiden kansallisten määrärahojen olisi heijastettava kehitystä, jonka mukaan jäsenvaltioiden, joissa hehtaaritukitaso on alhaisin, määrärahoja lisätään asteittain niin, että saadaan kurottua umpeen 50 prosenttia niiden nykyisen tukitason ja määrän, joka on 90 % unionin keskimääräisestä tuesta, välisestä erosta. Jotta voidaan ottaa huomioon tukien alentamismekanismi ja alentamisesta saatavan tulon käyttö jäsenvaltiossa, olisi sallittava, että määrärahojen alustava kokonaismäärä YMP:n strategiasuunnitelmassa ylittää kunakin vuonna kansalliset määrärahat.

(48)  Maataloustukirahastosta ei pitäisi antaa tukea toimille, jotka haittaisivat ympäristöä tai jotka eivät vastaa ilmasto- ja ympäristötavoitteita kestävää maatilan hoitoa koskevien periaatteiden mukaisesti. YMP:n strategiasuunnitelmien mukaiset suorat tuet olisi myönnettävä tällä asetuksella vahvistettujen kansallisten määrärahojen rajoissa. Näiden kansallisten määrärahojen olisi heijastettava kehitystä, jonka mukaan jäsenvaltioiden, joissa hehtaaritukitaso on alhaisin, määrärahoja lisätään asteittain niin, että saadaan kurottua umpeen 50 prosenttia niiden nykyisen tukitason ja määrän, joka on 90 prosenttia unionin keskimääräisestä tuesta, välisestä erosta. Jotta voidaan ottaa huomioon tukien alentamismekanismi ja alentamisesta saatavan tulon käyttö jäsenvaltiossa, olisi sallittava, että määrärahojen alustava kokonaismäärä jäsenvaltion YMP:n strategiasuunnitelmassa ylittää kunakin vuonna kansalliset määrärahat.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(49)  Maaseuturahaston varojen hallinnoinnin helpottamiseksi olisi vahvistettava maaseuturahaston tuen yhtenäinen rahoitusosuustaso suhteessa jäsenvaltioiden julkisiin menoihin. Tietyntyyppisten toimien erityisen tärkeyden tai luonteen huomioon ottamiseksi tällaisille toimille olisi vahvistettava erilliset rahoitusosuustasot. Vähemmän kehittyneille alueille, SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuille syrjäisimmille alueille ja pienille Egeanmeren saarille olisi vahvistettava tarkoituksenmukainen maaseuturahaston rahoitusosuustaso kehitystasosta, syrjäisestä sijainnista ja saaristoasemasta johtuvien erityisrajoitteiden lieventämiseksi.

(49)  Maaseuturahaston varojen hallinnoinnin helpottamiseksi olisi vahvistettava maaseuturahaston tuen yleinen rahoitusosuustaso suhteessa jäsenvaltioiden julkisiin menoihin. Tietyntyyppisten toimien erityisen tärkeyden tai luonteen huomioon ottamiseksi tällaisille toimille olisi vahvistettava erilliset rahoitusosuustasot. SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuille syrjäisimmille alueille ja asetuksen (EU) N:o 229/2013 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille pienille Egeanmeren saarille olisi vahvistettava maaseuturahaston korkeampi rahoitusosuustaso kehitystasosta, syrjäisestä sijainnista ja saaristoasemasta johtuvien erityisrajoitteiden lieventämiseksi.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 49 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(49 a)  Maaseuturahaston tuen kohdealueiden jaottelemiseksi unionin tasolla olisi vahvistettava objektiiviset perusteet. Alueiden määrittelyn olisi tämän vuoksi perustuttava unionin tasolla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 mukaiseen yhteiseen alueluokitusjärjestelmään. Riittävän tuen varmistamiseksi olisi käytettävä uusimpia luokituksia ja tietoja, etenkin käsiteltäessä kehityksessä jälkeen jääneitä alueita ja jäsenvaltion sisäisiä alueiden välisiä eroja.

 

__________________

 

 

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(50)  Maaseuturahastosta ei tulisi tukea investointeja, joista aiheutuu vahinkoa ympäristölle. Sen vuoksi tässä asetuksessa on tarpeen säätää joistakin poissulkemista koskevista säännöistä ja mahdollisuudesta kehittää näitä takeita edelleen delegoiduissa säädöksissä. Maaseuturahastosta ei varsinkaan tulisi rahoittaa kasteluun tehtäviä investointeja, joilla ei edistetä vesimuodostumien hyvän tilan saavuttamista tai säilyttämistä, eikä metsitykseen tehtäviä investointeja, jotka eivät ole ilmasto- ja ympäristötavoitteiden ja kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisia.

(50)  Maaseuturahastosta tulisi tukea ensisijaisesti taloudellisia ja ympäristöhyötyjä luovia investointeja, mutta ei investointeja, joista aiheutuu vahinkoa ympäristölle. Sen vuoksi tässä asetuksessa on tarpeen säätää joistakin poissulkemista koskevista säännöistä ja mahdollisuudesta kehittää näitä takeita edelleen delegoiduissa säädöksissä. Maaseuturahastosta ei varsinkaan tulisi rahoittaa metsitykseen tehtäviä investointeja, jotka eivät ole ilmasto- ja ympäristötavoitteiden ja kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisia. Maaseuturahaston rahoituksella ei saisi myöskään kattaa kasteluun tehtäviä investointeja, joilla ei edistetä vesimuodostumien hyvän tilan saavuttamista tai säilyttämistä.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 51 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(51 a)  Jotta unioni olisi riippumaton valkuaiskasvien tuonnista, YMP:n tavoitteena on uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin mukaisesti edistää biopolttoaineiden tuotannossa hyödynnettävien valkuaiskasvien viljelyssä rinnakkaistuotteena saatavien öljykasvien hyödyntämistä.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(54)  Unionin lisäarvon kasvattamiseksi, toimivien maatalouden sisämarkkinoiden säilyttämiseksi ja edellä mainittujen yleis- ja erityistavoitteiden saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ei tulisi tehdä tämän asetuksen mukaisia päätöksiä erillisinä vaan osana suunnitelmallista prosessia, jonka olisi toteuduttava YMP:n strategiasuunnitelmassa. Ylhäältä alaspäin suuntautuvissa unionin säännöissä olisi vahvistettava erityiset YMP:n EU:n laajuiset tavoitteet, tukitoimien päätyypit, suoritusperusteinen kehys ja hallintorakenne. Tehtävänjaon tarkoituksena on varmistaa, että sijoitetut rahoitusvarat ja tulokset vastaavat täysin toisiaan.

(54)  Unionin lisäarvon kasvattamiseksi, toimivien maatalouden sisämarkkinoiden säilyttämiseksi ja edellä mainittujen yleis- ja erityistavoitteiden saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ei tulisi tehdä tämän asetuksen mukaisia päätöksiä erillisinä vaan osana suunnitelmallista prosessia, jonka olisi toteuduttava YMP:n strategiasuunnitelmassa. Ylhäältä alaspäin suuntautuvissa unionin säännöissä olisi vahvistettava erityiset YMP:n unionin laajuiset tavoitteet, tukitoimien päätyypit, suoritusperusteinen kehys ja hallintorakenne. Tehtävänjaon tarkoituksena on varmistaa, että sijoitetut rahoitusvarat ja tulokset vastaavat täysin toisiaan.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(55)  On aiheellista, että kullakin jäsenvaltiolla on vain yksi YMP:n strategiasuunnitelma. Näin varmistetaan YMP:n strategiasuunnitelmien selkeästi strateginen luonne ja edistetään yhteyksiä unionin muuhun politiikkaan, erityisesti unionin lainsäädännöstä tai kansainvälisistä sopimuksista johtuviin pitkän aikavälin kansallisiin tavoitteisiin, jotka koskevat esimerkiksi ilmastonmuutosta, metsiä, luonnon monimuotoisuutta ja vesivaroja.

(55)  On aiheellista, että kullakin jäsenvaltiolla on vain yksi YMP:n strategiasuunnitelma. Näin varmistetaan YMP:n strategiasuunnitelmien selkeästi strateginen luonne ja edistetään yhteyksiä unionin muuhun politiikkaan, erityisesti unionin lainsäädännöstä tai kansainvälisistä sopimuksista johtuviin pitkän aikavälin kansallisiin tavoitteisiin, jotka koskevat esimerkiksi ilmastonmuutosta, metsiä, luonnon monimuotoisuutta ja vesivaroja. Strategiasuunnitelman olisi tarvittaessa sisällettävä maaseudun kehittämisen alueellistettuja tukitoimia siten, että otetaan huomioon jäsenvaltioiden hallinnollinen rakenne.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 55 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(55 a)  YMP:n strategiasuunnitelmilla on ehdottomasti oltava selkeä, yksinkertainen ja yksiselitteinen kehys, jotta ylisääntelyä voidaan välttää kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 55 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(55 b)  Uudessa täytäntöönpanomallissa ei saisi kyseenalaistaa sisämarkkinoiden eheyttä eikä YMP:n historiallisesti eurooppalaista luonnetta, vaan YMP:n olisi säilyttävä aidosti yhteisenä politiikkana, jolla taataan eurooppalainen lähestymistapa ja tasapuoliset toimintaedellytykset.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(56)  Jäsenvaltioiden olisi YMP:n strategiasuunnitelmiaan laatiessaan analysoitava erityistilannettaan ja -tarpeitaan, asetettava tavoitteita, jotka liittyvät YMP:n päämäärien saavuttamiseen, ja suunniteltava tukitoimia, jotka mahdollistavat näiden tavoitteiden saavuttamisen, mukautettuina kansalliseen ja erityiseen alueelliseen toimintaympäristöön, mukaan lukien SEUT-sopimuksen 349 artiklan mukaiset syrjäisimmät alueet. Tällaisella prossilla olisi laajennetaan toissijaisuusperiaatteen soveltamista yhteisessä unionin kehyksessä ja varmistettava samalla unionin oikeuden yleisten periaatteiden ja YMP:n tavoitteiden noudattaminen. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa säännöt, jotka koskevat YMP:n strategiasuunnitelmien rakennetta ja sisältöä.

(56)  Jäsenvaltioiden olisi YMP:n strategiasuunnitelmiaan laatiessaan analysoitava erityistilannettaan ja -tarpeitaan, asetettava tavoitteita, jotka ovat realistisia ja liittyvät YMP:n päämäärien saavuttamiseen, ja suunniteltava tukitoimia, jotka mahdollistavat näiden tavoitteiden saavuttamisen, takaavat samalla varmuuden lopullisille tuensaajille ja jotka on mukautettu kansalliseen ja erityiseen alueelliseen toimintaympäristöön, mukaan lukien SEUT-sopimuksen 349 artiklan mukaiset syrjäisimmät alueet. Tällaisella prossilla olisi laajennetaan toissijaisuusperiaatteen soveltamista yhteisessä unionin kehyksessä ja varmistettava samalla unionin oikeuden yleisten periaatteiden ja YMP:n tavoitteiden noudattaminen. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa säännöt, jotka koskevat YMP:n strategiasuunnitelmien rakennetta ja sisältöä. Jotta jäsenvaltiot toimisivat tavoitteiden asettamisessa ja tukitoimien suunnittelussa tarkoituksenmukaisella tavalla ja YMP:n tavoitteita edistettäisiin parhaalla mahdollisella tavalla siten, että samalla taataan politiikan yhdenmukaisuus, YMP:n strategiasuunnitelmien strategioiden laatimiseksi on tarpeen etukäteen analysoida paikallisia olosuhteita ja arvioida tarpeita suhteessa YMP:n tavoitteisiin. YMP:n strategiasuunnitelmia jatkettaessa on tärkeää varmistaa viljelijöiden ja viljelijäorganisaatioiden osallistuminen.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(57)  Jotta jäsenvaltiot toimisivat tavoitteiden asettamisessa ja tukitoimien suunnittelussa tarkoituksenmukaisella tavalla ja YMP:n tavoitteita edistettäisiin parhaalla mahdollisella tavalla, YMP:n strategiasuunnitelmien strategioiden laatimiseksi on tarpeen etukäteen analysoida paikallisia olosuhteita ja arvioida tarpeita suhteessa YMP:n tavoitteisiin.

(57)  Jotta jäsenvaltiot toimisivat tavoitteiden asettamisessa ja tukitoimien suunnittelussa tarkoituksenmukaisella tavalla ja YMP:n tavoitteita edistettäisiin parhaalla mahdollisella tavalla, YMP:n strategiasuunnitelmien strategioiden laatimiseksi on tarpeen etukäteen analysoida paikallisia olosuhteita ja arvioida tarpeita suhteessa YMP:n tavoitteisiin. Lisäksi on tärkeää, että YMP:n strategiasuunnitelmissa voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon muutokset jäsenvaltioiden oloissa, rakenteissa (sekä sisäisissä että ulkoisissa) ja markkinatilanteissa ja että niitä voidaan ajan myötä muokata ottamaan muutokset huomioon.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 58 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(58)  YMP:n strategiasuunnitelmissa olisi pyrittävä varmistamaan johdonmukaisuus YMP:n lukuisten välineiden välillä, sillä strategiasuunnitelman on tarkoitus kattaa suorien tukien muodossa olevat tukitoimityypit, alakohtaiset tukitoimityypit ja maaseudun kehittämisen tukitoimityypit. Niiden olisi myös varmistettava ja osoitettava, missä määrin jäsenvaltioiden tekemät valinnat ovat linjassa ja yhdenmukaiset unionin prioriteettien ja tavoitteiden kanssa. Sen vuoksi on aiheellista, että strategiasuunnitelmiin sisältyy YMP:n erityistavoitteiden ympärille rakennettu tuloskeskeinen tukitoimistrategia, mukaan lukien näihin tavoitteisiin suhteutetut määrälliset tavoitteet. Vuotuisen seurannan mahdollistamiseksi on aiheellista, että nämä tavoitteet perustuvat tulosindikaattoreihin.

(58)  YMP:n strategiasuunnitelmissa olisi pyrittävä varmistamaan johdonmukaisuus YMP:n lukuisten välineiden välillä, sillä strategiasuunnitelman on tarkoitus kattaa suorien tukien muodossa olevat tukitoimityypit, alakohtaiset tukitoimityypit ja maaseudun kehittämisen tukitoimityypit. Niiden olisi myös varmistettava ja osoitettava, missä määrin jäsenvaltioiden tekemät valinnat ovat linjassa ja yhdenmukaiset unionin prioriteettien ja tavoitteiden kanssa. Sen vuoksi on aiheellista, että strategiasuunnitelmiin sisältyy YMP:n erityistavoitteiden ympärille rakennettu tuloskeskeinen tukitoimistrategia, mukaan lukien näihin tavoitteisiin suhteutetut määrälliset tavoitteet. Seurannan mahdollistamiseksi on aiheellista, että nämä tavoitteet perustuvat tulosindikaattoreihin.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 59 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(59 a)  Koska tulotukijärjestelmällä on merkittävä asema tilojen taloudellisen elinkelpoisuuden takaamisessa, on asianmukaista ottaa huomioon sosiaaliset vaikutukset, joita YMP:lla on työpaikkojen tarjontaan maaseutualueilla. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi strategiasuunnitelmiensa suunnittelussa otettava huomioon myös työllisyysvaikutus, joka yrityksellä on tietyllä alueella. Toimenpiteitä ja toimintaa, joilla luodaan enemmän työllistymismahdollisuuksia, olisi pidettävä ensisijaisina, kun laaditaan ja pannaan täytäntöön asiaankuuluvia toimintapoliittisia työkaluja.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(60)  Koska jäsenvaltioille olisi annettava joustovaraa sen suhteen, siirretäänkö osa YMP:n strategiasuunnitelman täytäntöönpanosta alueelliselle tasolle kansalliseen kehykseen perustuen, jotta voidaan helpottaa alueiden välistä koordinointia ratkottaessa maanlaajuisia haasteita, on aiheellista, että YMP:n strategiasuunnitelmissa kuvataan kansallisen ja alueellisen tason tukitoimien välistä vuorovaikutusta.

(60)  Koska jäsenvaltioille olisi annettava joustovaraa sen suhteen, siirretäänkö osa YMP:n strategiasuunnitelman suunnittelusta ja täytäntöönpanosta alueelliselle tasolle maaseudun kehittämistä koskevien tukitoimiohjelmien avulla kansallisen kehyksen mukaisesti, jotta voidaan helpottaa alueiden välistä koordinointia ratkottaessa maanlaajuisia haasteita, on aiheellista, että YMP:n strategiasuunnitelmissa kuvataan kansallisen ja alueellisen tason tukitoimien välistä vuorovaikutusta.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 69 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(69)  YMP:n strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta vastaa hallintoviranomainen. Sen tehtävät olisi täsmennettävä tässä asetuksessa. Hallintoviranomaisen olisi voitava siirtää osa tehtävistään, mutta sen on tällöinkin vastuussa hallinnon tehokkuudesta ja moitteettomuudesta. Jäsenvaltion olisi varmistettava, että YMP:n strategiasuunnitelman hallinnossa ja täytäntöönpanossa suojataan unionin taloudelliset edut Euroopan parlamentin ja neuvoston [asetuksen (EU, Euratom) X] [uusi varainhoitoasetus] ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) X [uusi horisontaaliasetus] mukaisesti.

(69)  YMP:n strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta vastaa hallintoviranomainen. Jos maaseudun kehittämispolitiikkaan liittyviä osatekijöitä alueellistetaan, jäsenvaltioiden olisi voitava kuitenkin perustaa alueellisia hallintoviranomaisia. Niiden tehtävät olisi täsmennettävä tässä asetuksessa. Hallintoviranomaisten olisi voitava siirtää osa tehtävistään, mutta niiden on tällöinkin vastuussa hallinnon tehokkuudesta ja moitteettomuudesta. Jäsenvaltion olisi varmistettava, että YMP:n strategiasuunnitelman hallinnossa ja täytäntöönpanossa suojataan unionin taloudelliset edut Euroopan parlamentin ja neuvoston [asetuksen (EU, Euratom) X] [uusi varainhoitoasetus] ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) X [uusi horisontaaliasetus] mukaisesti.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 70 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(70)  Yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin periaatteen mukaisesti YMP:n täytäntöönpanossa komissiota avustavat jäsenvaltioiden edustajista muodostetut komiteat. Järjestelmän yksinkertaistamiseksi ja jäsenvaltioiden kantojen yhdenmukaistamiseksi tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten olisi perustettava vain yksi seurantakomitea yhdistämällä maaseudun kehittämiskomitea ja suorien tukien komitea, jotka perustettiin ohjelmakautta 2014–2020 varten. Vastuu jäsenvaltioiden auttamisesta YMP:n strategiasuunnitelmien täytäntöönpanossa jakautuu hallintoviranomaisen ja tämän seurantakomitean kesken. Komission apuna olisi oltava myös yhteisen maatalouspolitiikan komitea tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisesti.

(70)  Yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin periaatteen mukaisesti YMP:n täytäntöönpanossa komissiota avustavat jäsenvaltioiden edustajista muodostetut komiteat. Järjestelmän yksinkertaistamiseksi ja jäsenvaltioiden kantojen yhdenmukaistamiseksi tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten olisi perustettava vain yksi seurantakomitea yhdistämällä maaseudun kehittämiskomitea ja suorien tukien komitea, jotka perustettiin ohjelmakautta 2014–2020 varten. Vastuu jäsenvaltioiden auttamisesta YMP:n strategiasuunnitelmien täytäntöönpanossa jakautuu hallintoviranomaisen ja tämän seurantakomitean kesken. Jos maaseudun kehittämispolitiikkaan liittyviä osatekijöitä alueellistetaan, jäsenvaltioiden olisi voitava kuitenkin perustaa alueellisia seurantakomiteoita. Komission apuna olisi oltava myös yhteisen maatalouspolitiikan komitea tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisesti.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 71 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(71)  Maaseuturahastosta olisi tuettava teknisen avun muodossa komission aloitteesta toimia, jotka liittyvät [horisontaaliasetuksen 7 artiklassa] tarkoitettujen tehtävien täyttämiseen. Lisäksi voidaan antaa myös teknistä apua jäsenvaltioiden aloitteesta niiden tehtävien hoitamiseksi, jotka ovat tarpeen YMP:n strategiasuunnitelmaan liittyvän tuen tehokasta hallinnointia ja täytäntöönpanoa varten. Teknisen avun lisääminen jäsenvaltioiden aloitteesta koskee vain Maltaa.

(71)  Maaseuturahastosta olisi tuettava teknisen avun muodossa komission aloitteesta toimia, jotka liittyvät [horisontaaliasetuksen 7 artiklassa] tarkoitettujen tehtävien täyttämiseen. Lisäksi voidaan antaa myös teknistä apua jäsenvaltioiden aloitteesta niiden tehtävien hoitamiseksi, jotka ovat tarpeen YMP:n strategiasuunnitelmaan liittyvän tuen tehokasta hallinnointia ja täytäntöönpanoa varten. Teknisen avun lisääminen jäsenvaltioiden aloitteesta koskee vain Luxemburgia ja Maltaa.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(74)  Täytäntöönpanomallin aikaansaama tuloskeskeisyys edellyttää vahvaa suoritusperusteista kehystä erityisesti siksi, että YMP:n strategiasuunnitelmat osaltaan edistävät muiden jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä hallinnoitujen toimintapolitiikkojen laajoja yleistavoitteita. Suoritusperusteinen toimintapolitiikka edellyttää vuotuisia ja monivuotisia arviointeja, jotka perustuvat valittuihin tuotos-, tulos- ja vaikutusindikaattoreihin, sellaisina kuin ne määritellään tuloksellisuus-, seuranta- ja arviointikehyksessä. Tätä varten olisi valittava rajallinen ja kohdennettu määrä indikaattoreita, jotka kertovat mahdollisimman tarkoin, onko tuetusta toimenpiteestä apua suunniteltujen tavoitteiden saavuttamisessa. Ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin liittyvät tulos- ja tuotosindikaattorit voivat koskea unionin lainsäädäntöön perustuvissa kansallisissa ympäristö- ja ilmastosuunnittelun välineissä vahvistettuja tukitoimia.

(74)  Täytäntöönpanomallin aikaansaama tuloskeskeisyys edellyttää vahvaa suoritusperusteista kehystä erityisesti siksi, että YMP:n strategiasuunnitelmat osaltaan edistävät muiden jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä hallinnoitujen toimintapolitiikkojen laajoja yleistavoitteita. Suoritusperusteinen toimintapolitiikka edellyttää arviointeja, jotka perustuvat valittuihin tuotos-, tulos- ja vaikutusindikaattoreihin, sellaisina kuin ne määritellään tuloksellisuus-, seuranta- ja arviointikehyksessä. Tätä varten olisi valittava rajallinen ja kohdennettu määrä indikaattoreita, jotka kertovat mahdollisimman tarkoin, onko tuetusta toimenpiteestä apua suunniteltujen tavoitteiden saavuttamisessa. Ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin liittyvät tulos- ja tuotosindikaattorit voivat koskea unionin lainsäädäntöön perustuvissa kansallisissa ympäristö- ja ilmastosuunnittelun välineissä vahvistettuja tukitoimia.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 75 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(75)  Osana tuloksellisuus-, seuranta- ja arviointikehystä jäsenvaltioiden olisi seurattava saavutettua edistystä ja raportoitava siitä komissiolle vuosittain. Komissio ottaa jäsenvaltioiden toimittamat tiedot perustaksi raportoidessaan edistymisestä erityistavoitteiden saavuttamisessa koko ohjelmakauden ajan käyttäen tähän tarkoitukseen joukkoa keskeisiä indikaattoreita.

(75)  Osana tuloksellisuus-, seuranta- ja arviointikehystä jäsenvaltioiden olisi seurattava saavutettua edistystä ja raportoitava siitä. Komissio ottaa jäsenvaltioiden toimittamat tiedot perustaksi raportoidessaan edistymisestä erityistavoitteiden saavuttamisessa koko ohjelmakauden ajan käyttäen tähän tarkoitukseen joukkoa keskeisiä indikaattoreita.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 76 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(76)  Käytössä olisi oltava mekanismit, joilla suojataan unionin taloudelliset edut, jos YMP:n strategiasuunnitelman täytäntöönpano poikkeaa tavoitteista merkittävästi. Jäsenvaltioita voidaan näin ollen pyytää toimittamaan toimintasuunnitelmia, jos tulokset ovat perusteettomasti kovin epätyydyttäviä. Tämä voi johtaa maksujen keskeyttämiseen ja lopulta, jos suunniteltuja tuloksia ei saavuteta, unionin myöntämän tuen alentamiseen. Lisäksi osana suoritukseen perustuvaa kannustinmekanismia otetaan käyttöön yleinen suorituspalkkio hyvän ympäristö- ja ilmastotehokkuuden edistämiseksi.

(76)  Käytössä olisi oltava mekanismit, joilla suojataan unionin taloudelliset edut, jos YMP:n strategiasuunnitelman täytäntöönpano poikkeaa tavoitteista merkittävästi. Jäsenvaltioita voidaan näin ollen pyytää toimittamaan toimintasuunnitelmia, jos tulokset ovat perusteettomasti kovin epätyydyttäviä. Tämä voi johtaa maksujen keskeyttämiseen ja lopulta, jos suunniteltuja tuloksia ei saavuteta, unionin myöntämän tuen alentamiseen.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 80 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(80 a)  Unionin ulkopuolisten maiden kanssa allekirjoitetuissa maatalousalaa koskevissa kauppasopimuksissa olisi oltava mekanismeja ja suojalausekkeita, joilla taataan tasapuoliset toimintaedellytykset unionin ja muiden viljelijöiden välillä sekä suojellaan kuluttajia.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 81 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(81)  Tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten soveltamiseksi kerättyjä henkilötietoja olisi käsiteltävä tavalla, joka sopii yhteen näiden tarkoitusten kanssa. Tiedot olisi myös tehtävä nimettömiksi ja käsiteltävä koottuina seuranta- ja arviointitarkoituksia varten, ja ne olisi suojattava yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta koskevan unionin oikeuden, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/200119 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/67920 mukaisesti. Rekisteröidyille olisi ilmoitettava tällaisesta henkilötietojen käsittelystä ja heidän tietosuojaa koskevista oikeuksistaan.

(81)  Tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten soveltamiseksi kerättyjä henkilötietoja olisi käsiteltävä tavalla, joka sopii yhteen näiden tarkoitusten kanssa. Tiedot olisi myös tehtävä nimettömiksi ja käsiteltävä koottuina seuranta- ja arviointitarkoituksia varten, ja ne olisi suojattava yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta koskevan unionin oikeuden, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2018/172519 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/67920 mukaisesti. Rekisteröidyille olisi ilmoitettava tällaisesta henkilötietojen käsittelystä ja heidän tietosuojaa koskevista oikeuksistaan.

_________________

_________________

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 83 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(83)  Oikeusvarmuuden takaamiseksi, viljelijöiden oikeuksien suojaamiseksi ja suorien tukien muodossa olevien tukitoimityyppien sujuvan, johdonmukaisen ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä seuraavien osalta: säännöt, joilla asetetaan tukien myöntämisen edellytykseksi tiettyjen hamppulajikkeiden varmennettujen siementen käyttö sekä menettely hamppulajikkeiden määrittämiseksi ja tetrahydrokannabinolipitoisuuden tarkastamiseksi; säännöt, jotka koskevat hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa ja tiettyjä asiaan liittyviä osatekijöitä tukikelpoisuutta koskevien vaatimusten osalta; säännöt, jotka koskevat tukioikeuksien aktivoinnista tehtävän ilmoituksen sisältöä ja aktivointiin liittyviä vaatimuksia; ekojärjestelmiä koskevat täydentävät säännöt; toimenpiteet sen välttämiseksi, että tuotantosidonnaisen tulotuen saajat kärsivät markkinoiden rakenteellisesta epätasapainosta jollakin alalla, mukaan lukien päätös siitä, että tällaista tukea voidaan maksaa vuoteen 2027 saakka niiden tuotantoyksiköiden perusteella, joita varten tuki myönnettiin aikaisemman viitejakson aikana; säännöt ja edellytykset, jotka koskevat maan ja lajikkeiden hyväksymistä puuvillan lajikohtaista tukea varten, ja säännöt, jotka koskevat kyseisen tuen myöntämisedellytyksiä.

(83)  Oikeusvarmuuden takaamiseksi, viljelijöiden oikeuksien suojaamiseksi ja suorien tukien muodossa olevien tukitoimityyppien sujuvan, johdonmukaisen ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä seuraavien osalta: säännöt, joilla asetetaan tukien myöntämisen edellytykseksi tiettyjen hamppulajikkeiden varmennettujen siementen käyttö sekä menettely hamppulajikkeiden määrittämiseksi ja tetrahydrokannabinolipitoisuuden tarkastamiseksi; säännöt, jotka koskevat hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa ja tiettyjä asiaan liittyviä osatekijöitä tukikelpoisuutta koskevien vaatimusten osalta, perusteiden vahvistaminen vastaavien toimenpiteiden määrittämistä varten ja asianmukaiset kansallisiin tai alueellisiin sertifiointijärjestelmiin sovellettavat vaatimukset; luettelon laatiminen esimerkeistä, jotka koskevat ilmaston ja ympäristön sekä eläinten hyvinvoinnin kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä; toimenpiteet sen välttämiseksi, että tuotantosidonnaisen tulotuen saajat kärsivät markkinoiden rakenteellisesta epätasapainosta jollakin alalla, mukaan lukien päätös siitä, että tällaista tukea voidaan maksaa vuoteen 2027 saakka niiden tuotantoyksiköiden perusteella, joita varten tuki myönnettiin aikaisemman viitejakson aikana; säännöt ja edellytykset, jotka koskevat maan ja lajikkeiden hyväksymistä puuvillan lajikohtaista tukea varten, ja säännöt, jotka koskevat kyseisen tuen myöntämisedellytyksiä.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 84 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(84)  Sen varmistamiseksi, että alakohtaisilla tukitoimityypeillä edistetään YMP:n tavoitteiden saavuttamista ja lujitetaan synergioita YMP:n muiden välineiden kanssa, ja jotta varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla ja vältetään eriarvoinen tai epäreilu kilpailu, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä seuraavien osalta: toimialakohtaisten organisaatioiden hyväksymisperusteet ja säännöt sellaista tilannetta varten, jossa hyväksytty toimialakohtainen organisaatio ei täytä kyseisiä perusteita eikä tuottajien velvollisuuksia; säännöt, jotka koskevat alakohtaisten tukitoimityyppien moitteetonta toimintaa, unionin taloudellisen avun laskentaperustetta, mukaan lukien viitejaksot ja kaupan pidetyn tuotannon arvon laskenta, sekä markkinoiltapoistoon myönnettävän unionin taloudellinen avun enimmäismäärää; säännöt, jotka koskevat viinitarhojen uudelleenistuttamisesta aiheutuvien menojen enimmäismäärän vahvistamista; säännöt, joiden nojalla tuottajien on poistettava markkinoilta viiniyttämisen sivutuotteet; säännöt, jotka koskevat ylimääräisen hallintotaakan välttämiseksi kyseiseen velvollisuuteen myönnettäviä poikkeuksia, ja säännöt, jotka koskevat tislaajien vapaaehtoista sertifiointia. Jotta voidaan varmistaa unionin varojen tehokas ja vaikuttava käyttö mehiläishoitoalaa koskevissa tukitoimissa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat ilmoitusvelvollisuuteen liittyviä lisävaatimuksia sekä unionin vähimmäisrahoitusosuuden vahvistamista näiden tukitoimityyppien täytäntöönpanosta aiheutuviin menoihin.

(84)  Sen varmistamiseksi, että alakohtaisilla tukitoimityypeillä edistetään YMP:n tavoitteiden saavuttamista ja lujitetaan synergioita YMP:n muiden välineiden kanssa, ja jotta varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset sisämarkkinoilla ja vältetään eriarvoinen tai epäreilu kilpailu, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä seuraavien osalta: toimialakohtaisten organisaatioiden hyväksymisperusteet ja säännöt sellaista tilannetta varten, jossa hyväksytty toimialakohtainen organisaatio ei täytä kyseisiä perusteita eikä tuottajien velvollisuuksia; säännöt, jotka koskevat alakohtaisten tukitoimityyppien moitteetonta toimintaa, unionin taloudellisen avun laskentaperustetta, mukaan lukien viitejaksot ja kaupan pidetyn tuotannon arvon laskenta, sekä markkinoiltapoistoon myönnettävän unionin taloudellinen avun enimmäismäärää; säännöt, jotka koskevat viinitarhojen uudelleenistuttamisesta aiheutuvien menojen enimmäismäärän vahvistamista; säännöt, joiden nojalla tuottajien on poistettava markkinoilta viiniyttämisen sivutuotteet; säännöt, jotka koskevat ylimääräisen hallintotaakan välttämiseksi kyseiseen velvollisuuteen myönnettäviä poikkeuksia; säännöt, jotka koskevat tislaajien vapaaehtoista sertifiointia, ja säännöt, jotka liittyvät tuloksellisuus-, seuranta- ja arviointikehykseen. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat ehdollisuutta koskeviin sääntöihin sovellettavia väliaikaisia poikkeuksia erittäin vaikeissa olosuhteissa, kuten katastrofaalisissa tapahtumissa tai epidemioissa. Komissiolla olisi myös oltava valtuudet määrittää vastaavat käytännöt maatalouden ja ympäristökäytäntöjen osalta sekä kansalliset tai alueelliset ympäristösertifiointijärjestelmät. Jotta voidaan varmistaa unionin varojen tehokas ja vaikuttava käyttö mehiläishoitoalaa koskevissa tukitoimissa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat ilmoitusvelvollisuuteen liittyviä lisävaatimuksia sekä unionin vähimmäisrahoitusosuuden vahvistamista näiden tukitoimityyppien täytäntöönpanosta aiheutuviin menoihin. YMP:n strategiasuunnitelmien laatimiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan käytännesäännöt jäsenvaltioiden ja toimivaltaisten alue- ja paikallisviranomaisten sekä muiden kumppanien välisen kumppanuuden järjestämistä varten.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 85 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(85)  Oikeusvarmuuden takaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että maaseudun kehittämisen tukitoimilla saavutetaan asetetut tavoitteet, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat hoitositoumuksiin, investointeihin ja yhteistyöhön maksettavaa tukea.

(85)  Oikeusvarmuuden takaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että maaseudun kehittämisen tukitoimilla saavutetaan asetetut tavoitteet, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat maaseudun kehittämisen tietyntyyppisten tukitoimien vähimmäis- ja enimmäismäärien täydentämistä.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 86 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(86)  Jotta joitakin tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia voidaan muuttaa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia suorien tukien muodossa oleviin tukitoimityyppeihin sekä YMP:n strategiasuunnitelman sisältöön liittyviä sääntöjä.

(86)  Jotta joitakin tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia voidaan muuttaa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia suorien tukien muodossa oleviin tukitoimityyppeihin.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 87 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(87)  Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi ja välttää viljelijöiden välinen epäreilu kilpailu ja syrjintä, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa seuraavien osalta: viitealojen vahvistaminen öljykasvien tukea varten; säännöt, jotka koskevat maan ja lajikkeiden hyväksymistä puuvillan lajikohtaista tukea varten ja asiaan liittyviä ilmoituksia; alennuksen laskenta, jos puuvillan tukikelpoinen viljelyala ylittää perusalan; unionin taloudellinen apu viininvalmistuksen sivutuotteiden tislaukseen; maaseudun kehittämisen tukitoimityyppeihin maksettavan unionin tuen kokonaismäärän jäsenvaltiokohtainen vuosijakauma; säännöt, jotka koskevat YMP:n strategiasuunnitelmiin sisällytettävien osien esittämistä; säännöt, jotka koskevat YMP:n strategiasuunnitelmien hyväksymiseen sekä suunnitelmien muutospyyntöjen esittämiseen ja hyväksymiseen liittyvää menettelyä ja määräaikoja; YMP:n strategiasuunnitelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin liittyvien tiedotus- ja julkistamisvaatimusten yhdenmukaiset soveltamisedellytykset; säännöt, jotka liittyvät tuloksellisuus-, seuranta- ja arviointikehykseen; säännöt, jotka liittyvät vuotuisten tuloksellisuuskertomusten sisällön esittämiseen; säännöt, jotka koskevat komission suorittamaa tuloksellisuusarviointia varten jäsenvaltioiden toimittamia tietoja; säännöt, jotka koskevat tiedontarpeita ja mahdollisia tietolähteiden välisiä synergioita; sekä järjestelyt, joilla varmistetaan yhdenmukainen lähestymistapa suorituspalkkion jakamiseen jäsenvaltioille. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201122 mukaisesti.

(87)  Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi ja välttää viljelijöiden välinen epäreilu kilpailu ja syrjintä, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa seuraavien osalta: viitealojen vahvistaminen öljykasvien tukea varten; säännöt, jotka koskevat maan ja lajikkeiden hyväksymistä puuvillan lajikohtaista tukea varten ja asiaan liittyviä ilmoituksia; alennuksen laskenta, jos puuvillan tukikelpoinen viljelyala ylittää perusalan; unionin taloudellinen apu viininvalmistuksen sivutuotteiden tislaukseen; maaseudun kehittämisen tukitoimityyppeihin maksettavan unionin tuen kokonaismäärän jäsenvaltiokohtainen vuosijakauma; YMP:n strategiasuunnitelmien vakiomuoto; säännöt, jotka koskevat YMP:n strategiasuunnitelmien hyväksymiseen sekä suunnitelmien muutospyyntöjen esittämiseen ja hyväksymiseen liittyvää menettelyä ja määräaikoja; YMP:n strategiasuunnitelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin liittyvien tiedotus- ja julkistamisvaatimusten yhdenmukaiset soveltamisedellytykset; säännöt, jotka liittyvät vuotuisten tuloksellisuuskertomusten sisällön esittämiseen; Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201122 mukaisesti.

_________________

_________________

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 92 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(92 a)  Unionin saarialueilla on erityisiä vaikeuksia maataloustoiminnan harjoittamisessa ja maaseutualueiden kehittämisessä. On tarpeellista arvioida YMP:n vaikutusta näillä alueilla ja tutkia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 229/2013 säädettyjen toimenpiteiden ulottamista koskemaan kaikkia unionin saarialueita.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 93 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(93)  Jotta voidaan varmistaa oikeusvarmuus ja jatkuvuus, Kroatiaa koskevia erityissäännöksiä suorien tukien ja täydentävien kansallisten suorien tukien asteittaisesta käyttöönotosta siirtymäkauden järjestelmän puitteissa olisi edelleen sovellettava 1 päivään tammikuuta 2021 asti,

(93)  Jotta voidaan varmistaa oikeusvarmuus ja jatkuvuus, Kroatiaa koskevia erityissäännöksiä suorien tukien ja täydentävien kansallisten suorien tukien asteittaisesta käyttöönotosta siirtymäkauden järjestelmän puitteissa olisi edelleen sovellettava. Kroatia on vuonna 2022 oikeutettu liittymissopimuksen mukaiseen määrään, joka sisältää ylimääräisen määrärahan Kroatian kansallista miinanraivaukseen liittyvää varantoa varten, ja tämä oikeus pitäisi sisällyttää kansallisen määrärahan laskentaan vuodeksi 2022,

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tukitoimityypit ja yhteiset vaatimukset, jotta jäsenvaltiot voivat pyrkiä näihin tavoitteisiin, sekä asiaan liittyvät rahoitusjärjestelyt;

b)  tukitoimityypit ja yhteiset vaatimukset, jotta jäsenvaltiot voivat pyrkiä näihin tavoitteisiin, varmistamalla tasapuoliset toimintaedellytykset, sekä asiaan liittyvät rahoitusjärjestelyt;

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  YMP:n strategiasuunnitelmat, jotka jäsenvaltioiden tulee laatia ja joissa vahvistetaan tavoitteet, määritellään tukitoimet ja jaetaan varat erityistavoitteiden ja tunnistettujen tarpeiden mukaisesti;

c)  YMP:n strategiasuunnitelmat, jotka jäsenvaltioiden tulee laatia tarvittaessa yhteistyössä alueidensa kanssa ja joissa vahvistetaan tavoitteet, määritellään tukitoimet ja jaetaan varat erityistavoitteiden ja tunnistettujen tarpeiden ja unionin sisämarkkinoiden mukaisesti;

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tätä asetusta sovelletaan maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavaan unionin tukeen, jota myönnetään jäsenvaltion laatimassa ja komission hyväksymässä, 1 päivän tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2027 välisen ajanjakson kattavassa YMP:n strategiasuunnitelmassa täsmennettyihin tukitoimiin.

2.  Tätä asetusta sovelletaan maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavaan unionin tukeen, jota myönnetään jäsenvaltion laatimassa ja komission hyväksymässä, 1 päivänä tammikuuta 2022 alkavan ajanjakson kattavassa YMP:n strategiasuunnitelmassa täsmennettyihin tukitoimiin.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tämän asetuksen mukaisesti maaseuturahastosta rahoitettavaan tukeen sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus]26 II osaston III lukua, III osaston II lukua sekä 41 ja 43 artiklaa.

2.  Johdonmukaisuuden varmistamiseksi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) ja YMP:n strategiasuunnitelmien välillä tämän asetuksen mukaisesti maaseuturahastosta rahoitettavaan tukeen sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus]26 II osaston III lukua, III osaston II lukua sekä 41 ja 43 artiklaa.

__________________

__________________

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) […/…] [päivämäärä] [koko nimi] (EUVL L ).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) […/…] [päivämäärä] [koko nimi] (EUVL L ).

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ’viljelijällä’ sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden ryhmää riippumatta siitä, millainen ryhmän ja sen jäsenten oikeudellinen asema on kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jonka tila sijaitsee perussopimusten alueellisella soveltamisalalla, siten kuin se määritellään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU-sopimus) 52 artiklassa yhdessä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 349 ja 355 artiklan kanssa, ja joka harjoittaa jäsenvaltion määrittelemää maataloustoimintaa;

a)  ’viljelijällä’ sellaista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden ryhmää riippumatta siitä, millainen ryhmän ja sen jäsenten oikeudellinen asema on kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jonka tila sijaitsee perussopimusten alueellisella soveltamisalalla, siten kuin se määritellään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU-sopimus) 52 artiklassa yhdessä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 349 ja 355 artiklan kanssa, ja joka harjoittaa maataloustoimintaa jäsenvaltion määrittelemän hyvän ammattikäytännön mukaisesti;

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  ’julkisilla hyödykkeillä’ hyödykkeitä tai palveluja, joista ei saada korvausta markkinoilta ja joista saadaan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tuloksia, jotka ylittävät ympäristöä, ilmastoa ja eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön vaatimukset;

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)   ’eurooppalaisilla julkisilla hyödykkeillä’ julkisia hyödykkeitä tai palveluja, joita voidaan tarjota tehokkaasti vain unionin tasolla siten, että toteutetaan tukitoimia, joilla varmistetaan jäsenvaltioiden välinen koordinointi ja tasapuoliset toimintaedellytykset unionin maatalousmarkkinoilla. Eurooppalaisia julkisia hyödykkeitä ovat erityisesti vesien suojelu, luonnon monimuotoisuuden suojelu, maaperän hedelmällisyyden suojelu, pölyttäjien suojelu ja eläinten hyvinvointi;

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  ’keskinäisellä rahastolla’ jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti hyväksymää järjestelmää, jossa siihen kuuluvat viljelijät voivat vakuuttaa itsensä ja jossa maksetaan korvauksia taloudellisia tappioita kärsineille jäsenviljelijöille;

e)  ’keskinäisellä rahastolla’ jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti hyväksymää järjestelmää, jossa siihen kuuluvat viljelijät voivat suojautua riskeiltä ja saada korvauksia taloudellisista tappioista tai tulojen vähenemisestä;

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – f alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  hanketta, sopimusta, toimintaa tai hankeryhmää, joka on valittu kyseisten ohjelmien perusteella;

i)  hanketta, sopimusta, toimintaa tai hankeryhmää, joka on valittu kyseisen strategiasuunnitelman perusteella;

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – f alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  kun kyseessä ovat rahoitusvälineet, ohjelman rahoitusosuutta rahoitusvälineeseen ja kyseisestä rahoitusvälineestä tämän jälkeen lopullisille vastaanottajille myönnettyä rahoitustukea;

ii)  kun kyseessä ovat rahoitusvälineet, strategiasuunnitelman rahoitusosuutta rahoitusvälineeseen ja kyseisestä rahoitusvälineestä tämän jälkeen lopullisille vastaanottajille myönnettyä rahoitustukea;

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – h alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  julkis- tai yksityisoikeudellista elintä, yhteisöä, riippumatta siitä, onko se oikeushenkilö, tai luonnollista henkilöä, joka on vastuussa toimien käynnistämisestä tai joka on vastuussa niin toimien käynnistämisestä kuin täytäntöönpanosta;

i)  julkis- tai yksityisoikeudellista elintä, yhteisöä, riippumatta siitä, onko se oikeushenkilö, luonnollista henkilöä tai luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden ryhmää, joka on vastuussa toimien käynnistämisestä tai joka on vastuussa niin toimien käynnistämisestä kuin täytäntöönpanosta;

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – h alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  kun kyseessä on valtiontukijärjestelmä, elintä, joka saa tuen;

ii)  kun kyseessä on valtiontukijärjestelmä, yhteisöä, joka saa tuen;

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  ’tavoitteilla’ ennalta sovittuja arvoja, jotka on saavutettava kauden lopussa tiettyyn erityistavoitteeseen sisältyvien tulosindikaattoreiden osalta;

i)  ’tavoitteilla’ ennalta sovittuja arvoja, jotka on saavutettava YMP:n strategiasuunnitelman kauden loppuun mennessä tiettyyn erityistavoitteeseen sisältyvien tulosindikaattoreiden osalta;

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  ’välitavoitteilla’ ennalta sovittuja arvoja, jotka on saavutettava tietyllä hetkellä strategiasuunnitelmakauden aikana tiettyyn erityistavoitteeseen sisältyvien indikaattoreiden osalta.

j)  ’välitavoitteilla’ ennalta sovittuja arvoja, jotka jäsenvaltioiden on saavutettava tietyllä hetkellä YMP:n strategiasuunnitelmakauden aikana, jotta voidaan varmistaa oikea-aikainen edistyminen tiettyyn erityistavoitteeseen sisältyvien tulosindikaattoreiden osalta.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltion on esitettävä YMP:n strategiasuunnitelmassaan maataloustoimintojen, maatalousmaan, tukikelpoisen hehtaarin, tosiasiallisen viljelijän ja nuoren viljelijän määritelmät:

1.  Jäsenvaltion on esitettävä YMP:n strategiasuunnitelmassaan maataloustoimintojen, maatalousmaan, tukikelpoisen hehtaarin, aktiiviviljelijän, nuoren viljelijän ja uuden viljelijän määritelmät:

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

b)  ’maatalousmaa’ on määriteltävä siten, että se koostuu peltoalasta, pysyvistä viljelykasveista ja pysyvästä nurmesta. Jäsenvaltioiden on määriteltävä ilmaisut ’peltoala’, ’pysyvät viljelykasvit’ ja ’pysyvä nurmi’ seuraavan kehyksen sisällä:

b)  ’maatalousmaa’ on määriteltävä siten, että se koostuu peltoalasta, pysyvistä viljelykasveista, pysyvästä nurmesta ja peltometsätalousjärjestelmistä. Maisemapiirteitä pidetään maatalousmaan osatekijöinä. Jäsenvaltioiden on määriteltävä ilmaisut ’peltoala’, ’pysyvä nurmi’ ja ’peltometsätalousjärjestelmä’ seuraavan kehyksen sisällä:

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  ’peltoala’ on kasvien tuotantoa varten viljeltyä maata tai viljelyyn käytettävissä olevaa kesantomaata, mukaan lukien neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/199928 22, 23 ja 24 artiklan, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/200529 39 artiklan, asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 artiklan tai tämän asetuksen 65 artiklan mukaisesti kesannoidut alat;

i)  ’peltoala’ on kasvien tuotantoa varten viljeltyä maata tai viljelyyn käytettävissä olevaa kesantomaata, ja se voi sisältää yhdistelmän viljelykasveja ja puita ja/tai pensaita ja muodostaa näin peltometsäviljelyjärjestelmän, mukaan lukien neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/199928 22, 23 ja 24 artiklan, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/200529 39 artiklan, asetuksen (EU) N:o 1305/2013 28 artiklan tai tämän asetuksen 65 artiklan mukaisesti kesannoidut alat;

__________________

__________________

28 Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80).

28 Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80).

29 Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen (EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1).

29 Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005, annettu 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen (EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1).

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii)  ’pysyvä nurmi ja pysyvä laidun’ (joita yhdessä kutsutaan ’pysyväksi nurmeksi’) ovat maata, joka ei kuulu tilan viljelykiertoon vähintään viiteen vuoteen ja jota käytetään heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien kasvattamiseen joko luonnollisesti (itseuudistuva) tai viljelemällä (kylvämällä). Siihen voi sisältyä muitakin lajeja, kuten pensaita ja/tai puita, jotka voivat olla laidunnettavia tai tuottaa rehua;

iii)  'pysyvällä nurmella ja pysyvällä laitumella’ (joita yhdessä kutsutaan ’pysyväksi nurmeksi’) tarkoitetaan maata, jota käytetään heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien kasvattamiseen joko luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään seitsemään vuoteen ja, jos jäsenvaltio niin päättää, jota ei ole kynnetty vähintään viiteen vuoteen; se voi sisältää muitakin laidunnettavia lajeja, kuten pensaita ja/tai puita ja, jos jäsenvaltio niin päättää, muita lajeja, kuten pensaita ja/tai puita, joista voidaan tuottaa eläinten rehua, edellyttäen, että heinäkasvit ja muut nurmirehukasvit ovat enemmistönä. Jäsenvaltiot voivat myös päättää, että pysyvänä nurmena pidetään

 

i) maata, joka on laidunnettavaa ja joka on osa vakiintunutta paikallista käytäntöä, jossa heinäkasvit ja muut nurmirehukasvit eivät perinteisesti ole enemmistönä laidunmailla; ja/tai

 

ii) maata, joka on laidunnettavaa ja jolla heinäkasvit ja muut nurmirehukasvit eivät ole enemmistönä tai niitä ei ole laidunmailla;

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta – -iii a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

iii a)  ’peltometsätalousjärjestelmillä’ tarkoitetaan maankäyttöjärjestelmiä, joissa kasvatetaan puita ja viljellään maata samalla maa-alueella;

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

c)  suorien tukien muodossa olevissa tukitoimissa ’tukikelpoinen hehtaari’ on määriteltävä niin, että se sisältää tilan maatalousmaan,

c)  suorien tukien muodossa olevissa tukitoimissa ’tukikelpoinen hehtaari’ on määriteltävä niin, että se sisältää tilan maatalousmaan, mukaan lukien liikuteltavat tai kiinteät tilapäiset tekniset laitteet, erityisesti tilan sisäiset tiet ja juottolaitteet sekä pyöräpaalit ja kosteikkoviljelyssä käytettävät kosteikkoalueet,

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  jota käytetään maataloustoimintaan sinä vuonna, jolle haetaan tukea, tai jos aluetta käytetään myös muuhun kuin maataloustoimintaan, sitä käytetään pääasiassa maataloustoimintaan ja se on viljelijän käytössä. Asianmukaisesti perustelluista ympäristösyistä tukikelpoisiin hehtaareihin voidaan sisällyttää myös tietyt alat, joita käytetään maataloustoimintaan ainoastaan joka toinen vuosi;

i)  jota käytetään maataloustoimintaan sinä vuonna, jolle haetaan tukea, tai jos aluetta käytetään myös muuhun kuin maataloustoimintaan, sitä käytetään pääasiassa maataloustoimintaan ja se on viljelijän käytössä. Asianmukaisesti perustelluista ympäristösyistä tukikelpoisiin hehtaareihin voidaan sisällyttää myös tietyt alat, joita käytetään maataloustoimintaan ainoastaan joka kolmas vuosi;

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – c alakohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hampun tuotantoon käytetyt alat ovat tukikelpoisia vain, jos käytettyjen lajikkeiden tetrahydrokannabinolipitoisuus on enintään 0,2 prosenttia;

Hampun tuotantoon käytetyt alat ovat tukikelpoisia vain, jos käytettyjen lajikkeiden tetrahydrokannabinolipitoisuus on enintään 0,prosenttia.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ’tosiasiallinen viljelijä’ on määriteltävä tavalla, jolla varmistetaan, että tulotukea ei myönnetä niille viljelijöille, joiden maataloustoiminta on vain vähäinen osa heidän koko taloudellista toimintaansa tai joiden pääasiallinen liiketoiminta ei ole maatalouden harjoittaminen, tämän kuitenkaan estämättä tuen myöntämistä useampaa toimintaa harjoittaville viljelijöille. Määritelmän avulla on pystyttävä määrittämään, ketkä viljelijät eivät ole tosiasiallisia viljelijöitä, käyttäen perusteena esimerkiksi tuloharkintaa, tilan työvoimapanoksia, yrityksen toimialaa ja/tai rekistereissä oloa;

d)  ’aktiiviviljelijä’ on määriteltävä jäsenvaltioissa tavalla, jolla varmistetaan, että tulotukea ei myönnetä niille viljelijöille, joiden maataloustoiminta on vain vähäinen osa heidän koko taloudellista toimintaansa, tämän kuitenkaan estämättä tuen myöntämistä useampaa toimintaa harjoittaville viljelijöille. Määritelmässä on joka tapauksessa säilytettävä unionin perhetilamalli, jossa tilat voivat olla yksittäisiä tai yhteenliittymiin kuuluvia, eikä niiden koolla ole merkitystä, ja määritelmässä voitaisiin ottaa huomioon tarvittaessa SEUT-sopimuksen 349 artiklassa määriteltyjen alueiden erityispiirteet. Jäsenvaltiot voivat jättää tämän määritelmän ulkopuolelle henkilöt tai yritykset, jotka harjoittavat laajamittaista maataloustuotteiden jalostusta, lukuun ottamatta viljelijöiden ryhmiä;

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

e)  ’nuori viljelijä’ on määriteltävä siten, että määritelmä sisältää

e)  ’nuori viljelijä’ on määriteltävä siten, että määritelmä sisältää ikärajan, joka on enintään 40 vuotta ja

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – e alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  yläikärajan, joka saa olla enintään 40 vuotta;

Poistetaan.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – e alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii)  tarvittavan koulutuksen ja/tai taidot.

iii)  asianmukaisen koulutuksen ja/tai taidot.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – e alakohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Arvioitaessa tilan pääasiallisen yrittäjän edellytyksien täyttymistä jäsenvaltioiden on otettava huomioon kumppanijärjestelyjen erityispiirteet.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  ’uusi viljelijä’ on määriteltävä siten, että määritelmä sisältää

 

i)   edellytykset ’tilan pääasiallisena yrittäjänä’ olemiselle;

 

ii)   asianmukaisen koulutuksen ja/tai taidot;

 

iii)   ikärajan, jonka on oltava yli 40 vuotta.

 

Tämän määritelmän mukaista ’uutta viljelijää’ ei voida hyväksyä e alakohdassa määritellyksi nuoreksi viljelijäksi.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Kansanterveyden suojelemiseksi siirretään komissiolle valta antaa 138 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi säännöillä, joilla asetetaan tukien myöntämisen edellytykseksi tiettyjen hamppulajikkeiden varmennettujen siementen käyttö sekä menetelmä hamppulajikkeiden määrittämiseksi ja 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun tetrahydrokannabinolipitoisuuden tarkastamiseksi.

(2)  Kansanterveyden suojelemiseksi siirretään komissiolle valta antaa 138 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi säännöillä, joilla asetetaan tukien myöntämisen edellytykseksi tiettyjen hamppulajikkeiden varmennettujen siementen käyttö sekä menetelmä hamppulajikkeiden määrittämiseksi ja tämän artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun tetrahydrokannabinolipitoisuuden tarkastamiseksi.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tuella pyritään jatkossakin parantamaan maatalouden, elintarvikealan ja maaseutualueiden kestävää kehitystä ja edistämään seuraavien yleistavoitteiden saavuttamista:

SEUT-sopimuksen 39 artiklassa vahvistettujen YMP:n tavoitteiden yhteydessä maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tuella pyritään jatkossakin parantamaan maatalouden, elintarvikealan ja maaseutualueiden kestävää kehitystä ja edistämään seuraavien talous-, ympäristö- ja sosiaalialan yleistavoitteiden saavuttamista:

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  edistetään älykästä, kestävää ja monipuolista maatalousalaa, jolla varmistetaan elintarviketurva;

a)  edistetään nykyaikaista, kilpailukykyistä, kestävää ja monipuolista maatalousalaa, jolla varmistetaan pitkän aikavälin elintarviketurva ja turvataan samalla perhetilamalli;

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tuetaan ympäristönhoitoa ja ilmastotoimia ja edistetään unionin ympäristö- ja ilmastotavoitteita;

b)  tuetaan ja parannetaan ympäristönsuojelua, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastotoimia ja edistetään unionin ympäristö- ja ilmastotavoitteita;

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  lujitetaan maaseutualueiden sosioekonomista rakennetta.

c)  lujitetaan maaseutualueiden sosioekonomista rakennetta, jotta voidaan edistää työpaikkojen luomista ja säilyttämistä, takaamalla viljelijöiden riittävät tulot, saavuttamalla kohtuullinen elintaso koko maatalousväestölle ja torjumalla väestökatoa keskittyen erityisesti harvemmin asuttuihin ja vähemmän kehittyneisiin alueisiin ja tasapainoiseen alueelliseen kehitykseen.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Näitä tavoitteita täydennetään monialaisella tavoitteella, jossa päämääränä on alan uudenaikaistaminen edistämällä ja jakamalla tietämystä, innovointia ja digitalisointia maataloudessa ja maaseutualueilla sekä edistämällä niiden käyttöä.

Näitä tavoitteita täydennetään ja yhdistetään toisiinsa monialaisella tavoitteella, jossa päämääränä on alan uudenaikaistaminen varmistamalla, että viljelijät saavat tutkimustietoa ja koulutusta, voivat osallistua tietämyksen jakamiseen, saavat tietämyksensiirtopalveluja ja voivat osallistua innovointiin ja digitalisointiin maataloudessa ja maaseutualueilla, sekä edistämällä niiden käyttöä.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  annetaan tukea riittävien maataloustulojen ja maatilojen selviytymiskyvyn varmistamiseksi koko unionin alueella, jotta saataisiin parannettua elintarviketurvaa;

a)  varmistetaan riittävät maataloustulot ja maatalousalan selviytymiskyky koko unionin alueella, jotta saataisiin parannettua pitkän aikavälin elintarviketurvaa ja maatalouden monimuotoisuutta sekä voitaisiin tarjota turvallisia ja korkealaatuisia kohtuuhintaisia elintarvikkeita viljelijöiden lukumäärän vähenemisen kääntämiseksi ja unionin maataloustuotannon taloudellisen kestävyyden turvaamiseksi;

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  parannetaan markkinasuuntautuneisuutta ja kilpailukykyä, mukaan lukien kiinnittämällä enemmän huomiota tutkimukseen, teknologiaan ja digitalisointiin;

b)  parannetaan markkinasuuntautuneisuutta paikallisilla, kansallisilla, unionin ja kansainvälisillä markkinoilla ja markkinoiden vakauttamista ja riskien- ja kriisinhallintaa, lisätään maatilojen pitkän aikavälin kilpailukykyä ja parannetaan maataloustuotteiden käsittely- ja markkinointivalmiuksia kiinnittämällä enemmän huomiota laadun erottumiseen edukseen, tutkimukseen, innovointiin, teknologiaan, tietämyksen siirtoon ja vaihtoon ja digitalisointiin sekä lisätään viljelijöiden mahdollisuuksia päästä mukaan kiertotalouden kehitykseen;

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  parannetaan viljelijöiden asemaa arvoketjussa;

c)  parannetaan viljelijöiden neuvotteluasemaa arvoketjuissa kannustamalla yhteistyömuotoja, tuottajaorganisaatioita ja kollektiivisia neuvotteluja sekä edistämällä lyhyitä toimitusketjuja ja parantamalla markkinoiden avoimuutta;

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  edistetään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä kestävää energiaa;

d)  edistetään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmaston lämpenemiseen sopeutumista sekä suositaan kestävän energian käyttöä varmistaen samalla tulevaisuuden elintarviketurva vähentämällä maatalous- ja elintarvikealan kasvihuonekaasupäästöjä, myös maaperän hiilensitomiskyvyn avulla ja metsiä suojelemalla asiaankuuluvien kansainvälisten sopimusten mukaisesti;

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  edistetään kestävää kehitystä ja luonnonvarojen, kuten veden, maaperän ja ilman, tehokasta hoitoa;

e)  edistetään kestävää kehitystä ja luonnonvarojen, kuten veden, maaperän ja ilman, tehokasta hoitoa sekä vähennetään kemikaaliriippuvuutta, jotta saavutetaan asiaankuuluvissa lainsäädäntövälineissä vahvistetut tavoitteet ja palkitaan viljelykäytäntöjä ja -järjestelmiä, jotka hyödyttävät monin tavoin ympäristöä, aavikoitumisen pysäyttäminen mukaan luettuna;

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  edistetään luonnon monimuotoisuuden suojelemista ja ekosysteemipalveluja sekä säilytetään elinympäristöjä ja maisemia;

f)  edistetään luonnon monimuotoisuuden vähenemiskehityksen kääntämistä, muun muassa suojelemalla hyötyeläimiä, mukaan luettuina pölyttäjälajit, edistämällä maatalouden biologista monimuotoisuutta, ympäristöpalveluja, luonnonsuojelua ja peltometsätaloutta sekä edistämällä luonnonriskien ehkäisyä ja parantamalla kestokykyä, palauttamalla ja suojelemalla maaperää, vesistöjä, elinympäristöjä ja maisemia ja tukemalla luonnonarvoltaan merkittäviä maatalousjärjestelmiä;

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  houkutellaan alalle nuoria viljelijöitä ja helpotetaan yritystoiminnan kehittämistä maaseutualueilla;

g)  houkutellaan alalle nuoria viljelijöitä ja uusia viljelijöitä ja tuetaan heitä, sekä edistetään naisten osallistumista maatalousalalla erityisesti pahiten väestökadosta kärsivillä alueilla ja luonnonhaitta-alueilla; helpotetaan koulutusta ja kokemuksen hankkimista kaikkialla unionin alueella, kestävää yritystoimintaa ja työpaikkojen luomista maaseutualueilla;

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  edistetään työllisyyttä, kasvua, sosiaalista osallisuutta ja paikallista kehitystä maaseutualueilla, myös biotalouden ja kestävän metsänhoidon alalla;

h)  edistetään sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta maaseutualueilla, mukaan lukien työpaikkojen luomisen, kasvun, investointien, sosiaalisen osallisuuden, maaseudun köyhyyden torjunnan sekä paikallisen kehityksen kautta, myös maaseutuyhteisöille suunnattujen korkealaatuisten paikallisten palvelujen avulla, keskittyen erityisesti luonnonhaitta-alueisiin; edistetään ihmisarvoisia elin-ja työoloja sekä taloudellisia edellytyksiä; monipuolistetaan toimintoja ja tulonlähteitä, myös maatilamatkailun, biotalouden, kiertotalouden ja kestävän metsänhoidon alalla varmistaen samalla sukupuolten tasa-arvon; edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia maaseudulla erityisillä tukitoimenpiteillä ja annetaan tunnustusta naisten tekemälle työlle maataloudessa, käsityöammateissa, matkailussa ja paikallisissa palveluissa;

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  parannetaan tapaa, jolla EU:n maatalous vastaa ravintoa ja terveyttä koskeviin uusiin yhteiskunnan vaatimuksiin, mukaan lukien turvallinen, ravitseva ja kestävän kehityksen mukainen ravinto, elintarvikejäte sekä eläinten hyvinvointi.

i)  parannetaan tapaa, jolla EU:n maatalous vastaa ravintoa ja terveyttä koskeviin uusiin yhteiskunnan vaatimuksiin, mukaan lukien turvallinen, ravitseva, korkealaatuinen ja kestävän kehityksen mukainen ravinto, luonnonmukainen maatalous, elintarvikejäte sekä ympäristön kestävyys ja mikrobilääkeresistenssi, parannetaan eläinten hyvinvointia ja terveyttä ja lisätään yhteiskunnallista tietoisuutta maatalouden ja maaseutualueiden merkityksestä ja edistetään samalla kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman täytäntöönpanoa.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Erityistavoitteita toteuttaessaan jäsenvaltion on varmistettava YMP:n tuen yksinkertaistaminen ja tuloksellisuus.

2.  Pyrkiessään saavuttamaan erityistavoitteet jäsenvaltion ja komission on varmistettava YMP:n tuen tuloksellisuus ja yksinkertaistaminen lopullisten tuensaajien hyväksi vähentämällä hallinnollista taakkaa ja varmistamalla samalla syrjimättömyys tuensaajien keskuudessa.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 5 artiklassa ja 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista on arvioitava tuotokseen, tuloksiin ja vaikutukseen liittyvien yhteisten indikaattoreiden perusteella. Yhteiset indikaattorit ovat seuraavat:

Edellä 5 artiklassa ja 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista on arvioitava tuotokseen, tuloksiin ja vaikutukseen liittyvien yhteisten indikaattoreiden perusteella, ja niiden on perustuttava virallisiin tietolähteisiin. Yhteiset indikaattorit ovat seuraavat:

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tulosindikaattorit, jotka liittyvät asianomaisiin erityistavoitteisiin ja joita käytetään määrällisten välitavoitteiden ja tavoitteiden asettamiseen YMP:n strategiasuunnitelmiin sisältyvien kyseisten erityistavoitteiden osalta ja arvioitaessa tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunutta edistymistä. Ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin liittyvät indikaattorit voivat koskea liitteessä XI lueteltuun unionin lainsäädäntöön perustuvissa asiaan liittyvissä kansallisissa ympäristö- ja ilmastosuunnittelun välineissä vahvistettuja tukitoimia;

b)  tulosindikaattorit, jotka liittyvät asianomaisiin erityistavoitteisiin ja joita käytetään määrällisten välitavoitteiden ja tavoitteiden asettamiseen YMP:n strategiasuunnitelmiin sisältyvien kyseisten erityistavoitteiden osalta ja arvioitaessa tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunutta edistymistä. Ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin liittyvät indikaattorit voivat koskea tukitoimia, jotka edistävät liitteessä XI lueteltuun unionin lainsäädäntöön perustuvia sitoumuksia;

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  vaikutusindikaattorit, jotka liittyvät 5 artiklassa ja 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin ja joita käytetään YMP:n strategiasuunnitelmien ja YMP:n yhteydessä.

c)  vaikutusindikaattorit, jotka liittyvät 5 artiklassa ja 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin ja joita käytetään YMP:n strategiasuunnitelmien yhteydessä, ottaen huomioon YMP:n ulkopuoliset tekijät.

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltiot voivat strategiasuunnitelmissaan jaotella liitteessä I esitetyt tuotos- ja tulosindikaattorit yksityiskohtaisemmin erityisten kansallisten ja paikallisten piirteiden mukaan.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 138 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I yhteisten tuotos-, tulos- ja vaikutusindikaattoreiden mukauttamiseksi, jotta voidaan ottaa huomioon indikaattoreiden soveltamisesta saatu kokemus ja lisätä tarvittaessa uusia indikaattoreita.

2.  Komissio laatii strategiasuunnitelmien kolmannen täytäntöönpanovuoden loppuun mennessä perusteellisen arvion liitteessä I esitettyjen tuotos-, tulos- ja vaikutusindikaattoreiden tehokkuudesta.

 

Arvion jälkeen komissiolle siirretään valta antaa 138 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tarvittaessa liitettä I yhteisten indikaattoreiden mukauttamiseksi siten, että otetaan huomioon tämän asetuksen täytäntöönpanosta saatu kokemus.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot toteuttavat II osastossa säädettyjä tavoitteita määrittämällä tukitoimet, jotka perustuvat tämän osaston II, III ja IV luvussa lueteltuihin tukitoimityyppeihin tässä luvussa vahvistettujen yhteisten vaatimusten mukaisesti.

Jäsenvaltioiden ja tarvittaessa niiden alueiden on pyrittävä II osastossa säädettyjen tavoitteiden toteuttamiseen määrittämällä tukitoimet, jotka perustuvat tämän osaston II, III ja IV luvussa lueteltuihin tukitoimityyppeihin, tässä luvussa vahvistettujen yhteisten vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltion on suunniteltava YMP:n strategiasuunnitelmiensa tukitoimet Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja unionin oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti.

Jäsenvaltion on suunniteltava tarvittaessa yhteistyössä alueidensa kanssa YMP:n strategiasuunnitelmiensa tukitoimet Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja unionin oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltion on varmistettava, että tukitoimet vahvistetaan objektiivisin ja syrjimättömin perustein ja että ne ovat sisämarkkinoille soveltuvia eivätkä vääristä kilpailua.

Jäsenvaltion on tarvittaessa yhteistyössä alueidensa kanssa varmistettava, että tukitoimet vahvistetaan objektiivisin ja syrjimättömin perustein ja että ne eivät estä sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltion on vahvistettava oikeudellinen kehys, joka kattaa unionin tuen myöntämisen tuensaajille YMP:n strategiasuunnitelman perusteella sekä tässä asetuksessa ja asetuksessa (EU) [horisontaaliasetus] vahvistettujen periaatteiden ja vaatimusten mukaisesti.

Jäsenvaltion on tarvittaessa yhteistyössä alueidensa kanssa vahvistettava oikeudellinen kehys, joka kattaa unionin tuen myöntämisen tuensaajille YMP:n strategiasuunnitelman perusteella sekä tässä asetuksessa ja asetuksessa (EU) [horisontaaliasetus] vahvistettujen periaatteiden ja vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

9 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a artikla

 

Sukupuolinäkökulman huomioon ottaminen

 

Jäsenvaltion on varmistettava sukupuolinäkökulman huomioon ottaminen YMP:n strategiasuunnitelmansa valmistelussa, täytäntöönpanossa ja arvioinnissa sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjumiseksi.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Komissio varmistaa, että jäsenvaltioiden strategiasuunnitelmat ovat Maailman kauppajärjestössä (WTO) tehtyjen sitoumusten mukaisia.

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltion on varmistettava, että tämän asetuksen liitteessä II lueteltuihin tukitoimityyppeihin perustuvat tukitoimet, mukaan lukien 3 artiklassa säädetyt määritelmät ja 4 artiklassa säädetyt, YMP:n strategiasuunnitelmissa muotoiltavat määritelmät, ovat WTO:n maataloussopimuksen liitteessä 2 olevan 1 kohdan määräysten mukaiset.

Tämän asetuksen liitteessä II lueteltuihin tukitoimityyppeihin perustuvien tukitoimien, mukaan lukien 3 artiklassa säädetyt määritelmät ja 4 artiklassa säädetyt, YMP:n strategiasuunnitelmissa muotoiltavat määritelmät, on oltava WTO:n maataloussopimuksen liitteessä 2 olevan 1 kohdan määräysten mukaisia.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltion on varmistettava, että tämän osaston II luvun 3 jakson 2 alajaksossa säädettyyn puuvillan lajikohtaiseen tukeen perustuvat tukitoimet ovat WTO:n maataloussopimuksen 6 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisia.

Poistetaan.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltion on sisällytettävä YMP:n strategiasuunnitelmaansa ehdollisuusjärjestelmä, jonka mukaisesti määrätään hallinnollinen seuraamus tuensaajille, joille maksetaan suoraa tukea tämän osaston II luvun mukaisesti tai vuosipalkkioita 65, 66 ja 67 artiklan mukaisesti mutta jotka eivät täytä YMP:n strategiasuunnitelmassa vahvistettuja, liitteessä III olevassa luettelossa mainittuja unionin lainsäädännön mukaisia lakisääteisiä hoitovaatimuksia ja maan hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevia toimenpidevaatimuksia, jotka koskevat seuraavia erityisaloja:

1.  Jäsenvaltion on sisällytettävä YMP:n strategiasuunnitelmaansa ehdollisuusjärjestelmä, joka vastaa YMP:n strategiasuunnitelmassa vahvistettuja, liitteessä III olevassa luettelossa mainittuja unionin lainsäädännön mukaisia lakisääteisiä hoitovaatimuksia ja maan hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevia toimenpidevaatimuksia, jotka koskevat seuraavia erityisaloja:

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ilmasto ja ympäristö;

a)  ilmasto ja ympäristö, mukaan lukien veden laatu, maaperän suojelu ja luonnon monimuotoisuus;

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  YMP:n strategiasuunnitelmaan sisällytettäviä hallinnollisia seuraamuksia koskevissa säännöissä on noudatettava asetuksen (EU) [horisontaaliasetus] IV osaston IV luvussa vahvistettuja vaatimuksia.

2.  Asetuksen (EU) [horisontaaliasetus] IV osaston IV luvussa tarkoitettuja hallinnollisten seuraamusten tehokasta järjestelmää koskevia sääntöjä sovelletaan kaikkiin tuensaajiin, joille maksetaan suoraa tukea tämän osaston II luvun mukaisesti tai vuosipalkkioita 65, 66 ja 67 artiklan mukaisesti, jos ne eivät noudata tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettuja ehdollisuutta koskevia sääntöjä.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Siirretään komissiolle valta antaa 138 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi ehdollisuutta koskeviin sääntöihin epidemioiden, epäsuotuisten sääolojen, luonnonkatastrofien ja muiden katastrofien aikana sovellettavien väliaikaisten poikkeusten osalta.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltion on varmistettava, että kaikki maatalousmaa, myös maa, jota ei enää käytetä tuotantoon, säilytetään hyvässä maatalous- ja ympäristökunnossa. Jäsenvaltion on määriteltävä kansallisella tai alueellisella tasolla tuensaajiin sovellettavat hyvän maatalous- ja ympäristökunnon vähimmäisvaatimukset liitteessä III tarkoitettujen vaatimusten päätavoitteen perusteella ottaen huomioon kyseessä olevien alojen erityispiirteet, mukaan lukien maaperä- ja ilmasto-olosuhteet, käytössä olevat viljelyjärjestelmät, maankäyttö, viljelykierto, viljelykäytännöt ja tilarakenteet.

1.  Jäsenvaltion on varmistettava, että kaikki maatalousmaa, myös maa, jota ei enää käytetä tuotantoon, säilytetään hyvässä maatalous- ja ympäristökunnossa. Jäsenvaltion on asiaankuuluvia sidosryhmiä kuullen määriteltävä kansallisella tai tarvittaessa alueellisella tasolla tuensaajiin sovellettavat hyvän maatalous- ja ympäristökunnon vähimmäisvaatimukset liitteessä III tarkoitettujen vaatimusten päätavoitteen perusteella ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon kyseessä olevien alojen erityispiirteet, mukaan lukien maaperä-, vesi- ja ilmasto-olosuhteet, erilaisten tuotantojen agronomiset ja ekologiset erityispiirteet, yksivuotisten viljelykasvien, pysyvien viljelykasvien ja muiden erikoisviljelykasvien väliset erot, käytössä olevat viljelyjärjestelmät, maankäyttö, viljelykierto, paikalliset ja perinteiset viljelykäytännöt ja tilarakenteet varmistamalla, että viljelymaa edistää 6 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa asetettuja erityistavoitteita.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltio voi liitteessä III vahvistettujen päätavoitteiden osalta määrätä kyseisessä liitteessä vahvistettujen vaatimusten lisäksi muita vaatimuksia näihin päätavoitteisiin pääsemiseksi. Jäsenvaltio ei kuitenkaan saa määritellä vähimmäisvaatimuksia muiden päätavoitteiden kuin liitteessä III vahvistettujen päätavoitteiden osalta.

2.  YMP:n yhtenäisyyden suojelemiseksi, yhdenvertaisten toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi ja liitteessä III vahvistettujen päätavoitteiden säilyttämiseksi jäsenvaltio ei saa määrätä kyseisessä liitteessä vahvistettujen vaatimusten lisäksi muita vaatimuksia näihin päätavoitteisiin pääsemiseksi ehdollisuusjärjestelmän puitteissa. Jäsenvaltio ei myöskään saa määritellä vähimmäisvaatimuksia muiden päätavoitteiden kuin liitteessä III vahvistettujen päätavoitteiden osalta.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltion on otettava käyttöön järjestelmä, jossa määrätään liitteessä III tarkoitettua maatilojen kestävää ravinnehuoltoa koskevasta välineestä; välineen vähimmäissisällön ja toimintojen on oltava kyseisessä liitteessä määritellyn mukaiset, ja tuensaajien on käytettävä sitä.

Poistetaan.

Komissio voi tukea jäsenvaltioita kyseisen välineen suunnittelussa, samoin kuin tarvittavissa datan tallennus- ja käsittelypalveluissa.

 

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltio voi hyväksyä 1 kohdassa tarkoitettuja käytäntöjä vastaavia käytäntöjä, jotka määritetään delegoidussa säädöksessä vahvistettujen kriteerien perusteella, kuten 4 kohdassa säädetään, sillä edellytyksellä, että niistä on ilmaston ja ympäristön kannalta vastaavaa tai suurempaa hyötyä kuin yhdestä tai useammasta 1 kohdassa tarkoitetusta käytännöstä. Tällaisia vastaavia käytäntöjä ovat

 

a)   sitoumukset, jotka on tehty asetuksen (EU) N:o 1305/2013 65 artiklan tai 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

 

b)  sitoumukset, jotka on tehty tämän asetuksen 28 artiklan mukaisesti;

 

c)   kansalliset tai alueelliset ympäristösertifiointijärjestelmät, mukaan lukien vaatimustenmukaisuutta kansalliseen ympäristölainsäädäntöön nähden osoittava sertifiointijärjestelmä, jotka ylittävät asiaa koskevat tämän asetuksen liitteen III mukaisesti vahvistetut pakolliset vaatimukset ja joiden tarkoituksena on täyttää maaperän ja veden laatua, luonnon monimuotoisuutta, maiseman säilyttämistä sekä ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista koskevat tavoitteet.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Luonnonmukaisesta maataloudesta annetun asetuksen (EU) N:o 2018/848 vaatimukset täyttävien viljelijöiden katsotaan sen perusteella täyttävän tämän asetuksen liitteessä III määritellyt hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat toimenpidevaatimukset 1, 8 ja 9.

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 c.  SEUT-sopimuksen 349 artiklan määritelmän mukaiset unionin syrjäisimmät alueet ja asetuksen (EU) N:o 229/2013 1 artiklan 2 kohdassa määritellyt Egeanmeren pienet saaret vapautetaan tämän asetuksen liitteessä III määriteltyjen hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevien toimenpidevaatimusten 1, 2, 8 ja 9 noudattamisesta.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 d.  Jäsenvaltion on toimitettava asianomaisille tuensaajille, tarvittaessa sähköisesti, luettelo selkeistä ja tarkoista ohjeista tilatasolla sovellettavista vaatimuksista ja toimenpidevaatimuksista.

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Siirretään komissiolle valta antaa 138 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi säännöillä, jotka koskevat hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa, mukaan lukien liitteessä III tarkoitetussa maan hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevassa toimenpidevaatimuksessa 1 sovelletun, nurmen osuuteen perustuvan järjestelmän osatekijät, viitevuosi ja muuntosuhde sekä maatilojen kestävää hoitoa koskevan välineen muoto ja muut vähimmäistekijät ja toiminnot.

4.  Siirretään komissiolle valta antaa 138 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta seuraavia koskevilla säännöillä:

 

a)   liitteessä III tarkoitetussa toimenpidevaatimuksessa 1 sovelletun, nurmen osuuteen perustuvan järjestelmän muut osatekijät ja muuntosuhde,

 

b)   perusteet vastaavien toimenpiteiden määrittämiseksi,

 

c)   säännöt, joilla vahvistetaan asianmukaiset vaatimukset, joita on sovellettava 3 a kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin kansallisiin tai alueellisiin ympäristösertifiointijärjestelmiin, mukaan lukien näiden järjestelmien tuoma suojelun taso.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltion on sisällytettävä YMP:n strategiasuunnitelmaan viljelijöille ja muille YMP:n tuensaajille suunnattuja maanhoitoa ja tilanhoitoa koskevia neuvontapalveluja, jäljempänä ’maatilojen neuvontapalvelut’.

1.  Jäsenvaltion on sisällytettävä YMP:n strategiasuunnitelmaan viljelijöille ja muille YMP:n tuensaajille suunnattuja maanhoitoa ja tilanhoitoa koskevia laadukkaita ja riippumattomia neuvontapalveluja, jäljempänä ’maatilojen neuvontapalvelut’, joiden on perustuttava tapauksen mukaan jäsenvaltioiden tasolla jo olemassa oleviin järjestelmiin. Jäsenvaltion on osoitettava riittävät määrärahat kyseisten palvelujen rahoittamiseen, ja YMP:n kansallisiin strategiasuunnitelmiin on sisällytettävä lyhyt kuvaus näistä palveluista.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Maatilojen neuvontapalvelut kattavat taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat sekä tarjoavat tutkimuksen ja innovoinnin synnyttämää ajantasaista teknologista ja tieteellistä tietoa. Ne sisällytetään toisiinsa liittyviin palveluihin, joissa on mukana maatilaneuvojia, tutkijoita, viljelijäjärjestöjä ja muita asiaan liittyviä sidosryhmiä ja jotka muodostavat maatalouden tieto- ja innovointijärjestelmän, jäljempänä ’AKIS-järjestelmä’.

2.  Maatilojen neuvontapalvelut kattavat taloudelliset, ympäristöön liittyvät ja yhteiskunnalliset näkökohdat sekä tarjoavat tutkimuksen ja innovoinnin synnyttämää ajantasaista teknologista ja tieteellistä tietoa ottaen huomioon perinteiset viljelykäytännöt ja -tekniikat. Ne sisällytetään toisiinsa liittyviin palveluihin, joissa on mukana maatilojen neuvontapalveluja tarjoavia verkostoja, tutkijoita, viljelijäjärjestöjä, osuuskuntia ja muita asiaan liittyviä sidosryhmiä ja jotka muodostavat maatalouden tieto- ja innovointijärjestelmän, jäljempänä ’AKIS-järjestelmä’.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltion on varmistettava, että maatiloille annettava neuvonta on puolueetonta ja että neuvojilla ei ole eturistiriitoja.

3.  Jäsenvaltion on varmistettava, että maatiloille annettava neuvonta on puolueetonta, että siinä otetaan huomioon tuotantomenetelmien ja tilojen monimuotoisuus ja että neuvojilla ei ole eturistiriitoja.

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltion on varmistettava, että maatilojen neuvontapalveluilla on resurssit tarjota neuvontaa sekä tuotannon että julkishyödykkeiden tarjonnan osalta.

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.  Maatilojen neuvontapalvelujen on katettava ainakin seuraavat:

4.  Jäsenvaltion perustamien maatilojen neuvontapalvelujen on katettava ainakin seuraavat:

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kaikki YMP:n strategiasuunnitelmassa vahvistetut viljelijöihin ja muihin tuensaajiin sovellettavat vaatimukset, edellytykset ja hoitositoumukset, mukaan lukien ehdollisuuteen liittyvät vaatimukset ja normit sekä tukijärjestelmiin liittyvät edellytykset, kuten myös tiedot YMP:n strategiasuunnitelmaan sisällytetyistä rahoitusvälineistä ja suunnitelman mukaisesti laadittavista liiketoimintasuunnitelmista;

a)  kaikki YMP:n strategiasuunnitelmassa vahvistetut viljelijöihin ja muihin tuensaajiin sovellettavat vaatimukset, edellytykset ja hoitositoumukset, mukaan lukien ehdollisuuteen liittyvät vaatimukset ja normit, ekojärjestelmät, 65 artiklassa tarkoitetut ympäristö-, ilmasto- ja muut hoitositoumukset sekä tukijärjestelmiin liittyvät edellytykset, kuten myös tiedot YMP:n strategiasuunnitelmaan sisällytetyistä rahoitusvälineistä ja suunnitelman mukaisesti laadittavista liiketoimintasuunnitelmista;

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  70 artiklassa tarkoitettu riskinhallinta;

d)  riskien ehkäisy ja hallinta;

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  tekniikat tuotantojärjestelmien taloudellisten tulosten optimoimiseksi, kilpailukyvyn, markkinasuuntautuneisuuden ja lyhyiden toimitusketjujen parantamiseksi ja yrittäjyyden edistämiseksi;

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f b)  ensimmäistä kertaa alalle ryhtyville viljelijöille annettava erityisneuvonta;

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f c)  turvallisuusnormit ja hyvinvointi viljelijäyhteisöissä;

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta – f d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f d)  kestävä ravinnehuolto;

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta – f e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f e)  agroekologisten ja peltometsätalouskäytäntöjen ja ‑tekniikoiden parantaminen sekä maatalous- että metsämailla;

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – f f alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f f)  keskittyminen tuottajaorganisaatioihin ja muihin viljelijöiden ryhmiin;

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta – f g alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f g)  apu viljelijöille, jotka haluavat muuttaa tuotantoaan erityisesti kuluttajakysynnän muutosten vuoksi, ja tarvittaviin uusiin taitoihin ja laitteisiin liittyvä neuvonta;

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta – f h alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f h)  maaomaisuuden siirtämistä ja sukupolvenvaihdoksen suunnittelemista koskevat palvelut;

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – f i alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f i)  kaikki maatalouskäytännöt, jotka mahdollistavat lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käytön vähentämisen edistämällä luonnollisia tapoja parantaa maaperän hedelmällisyyttä ja tuholaistorjuntaa; ja

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta – f j alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f j)  ilmastonmuutokseen liittyvän kestokyvyn ja siihen sopeutumisen parantaminen.

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Rajoittamatta kansallista lainsäädäntöä ja muita asianomaisia unionin lainsäädännön säännöksiä, neuvontapalveluista vastaavat henkilöt tai organisaatiot eivät toimita kenellekään muulle henkilölle kuin neuvontaa saavalle viljelijälle tai tuensaajalle mitään asianosaiseen viljelijään tai tuensaajaan liittyviä henkilötietoja tai liiketoimintatietoja, jotka on saatu niiden neuvontatoimeksiantojen aikana, lukuun ottamatta rikkomuksia, joista on ilmoitettava viranomaisille kansallisen tai unionin oikeuden mukaisesti.

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  Jäsenvaltion on varmistettava asianmukaisella julkisella menettelyllä, että maatilojen neuvontajärjestelmässä toimivilla neuvojilla on riittävä pätevyys ja että heitä koulutetaan säännöllisesti.

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ilmasto- ja ympäristöjärjestelmät.

d)  ilmasto- ja ympäristöjärjestelmät sekä eläinten hyvinvointia koskevat järjestelmät. ja

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  kilpailukyvyn edistämistä koskevat järjestelmät;

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos viljelijälle tämän luvun mukaisesti myönnettävien suorien tukien määrä on tiettynä kalenterivuonna yli 60 000 euroa, jäsenvaltion on alennettava sitä seuraavasti:

1.  Jäsenvaltion on alennettava viljelijälle tämän luvun mukaisesti myönnettävien suorien tukien määrää tiettynä kalenterivuonna, jos kyseinen määrä ylittää 100 000 euron kynnyksen.

a)  vähintään 25 prosenttia, jos määrä on 60 000–75 000 euroa;

 

b)  vähintään 50 prosenttia, jos määrä on 75 000–90 000 euroa;

 

c)  vähintään 75 prosenttia, jos määrä on 90 000–100 000 euroa;

 

d)  vähintään 100 prosenttia, jos määrä on yli 100 000 euroa.

 

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Ennen 1 kohdan soveltamista jäsenvaltion on vähennettävä viljelijälle tämän luvun nojalla tiettynä kalenterivuonna myönnettävistä suorista tuista:

Ennen 1 kohdan soveltamista jäsenvaltio voi vähentää viljelijälle tämän luvun nojalla tiettynä kalenterivuonna myönnettävistä suorista tuista:

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  viljelijän ilmoittamat maataloustoimintaan liittyvät palkat, mukaan lukien verot ja työnantajamaksut; ja

a)  50 prosenttia viljelijän ilmoittamista maataloustoimintaan liittyvistä palkoista, mukaan lukien verot ja työnantajamaksut;

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  vastaavat kustannukset, jotka aiheutuvat sellaisten maatilalla työskentelevien henkilöiden säännöllisestä ja ilmaisesta työstä, jotka eivät saa palkkaa tai joiden saama palkka on suoritetuista palveluista tavallisesti maksettavaa korvausta pienempi mutta jotka saavat korvauksen maatilan liiketoiminnan taloudellisen tuloksen kautta.

Poistetaan.

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  jäljempänä 27 ja 28 artiklassa tarkoitetut suorat tuet;

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitettujen määrien laskemiseksi jäsenvaltion on käytettävä kansallisen tai alueellisen tason maataloustoimintaan liittyviä keskipalkkoja kerrottuna asianomaisen viljelijän ilmoittamien vuotuisten työyksiköiden määrällä.

Edellä a alakohdassa tarkoitettujen määrien laskemiseksi jäsenvaltion on käytettävä todellisia palkkakustannuksia tai kansallisen tai alueellisen tason maataloustoimintaan ja siihen liittyviin toimintoihin liittyviä keskipalkkoja kerrottuna asianomaisen viljelijän ilmoittamien vuotuisten työyksiköiden määrällä. Jäsenvaltio voi käyttää indikaattoreita, jotka koskevat erilaisiin maatiloihin liittyviä standardoituja palkkakustannuksia ja erilaisten maatilojen luomien työpaikkojen viitearvoja.

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tuloa, joka tukien alentamisesta arvioidaan saatavan, on ensisijaisesti käytettävä kestävyysperusteisen täydentävän uudelleenjakotulotuen rahoittamiseen ja tämän jälkeen sellaisten muiden tukitoimien rahoittamiseen, jotka kuuluvat tuotannosta irrotettuihin suoriin tukiin.

Tuloa, joka tukien alentamisesta arvioidaan saatavan, on priorisoitava kestävyysperusteisen täydentävän uudelleenjakotulotuen rahoittamiseen ja tämän jälkeen sellaisten muiden tukitoimien rahoittamiseen, jotka kuuluvat tuotannosta irrotettuihin suoriin tukiin.

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltio voi myös käyttää koko tulon tai osan siitä siirtoina rahoittaakseen IV luvun mukaisia maaseuturahaston tukitoimityyppejä. Tällainen siirto maaseuturahastoon on tehtävä osana YMP:n strategiasuunnitelman rahoitustaulukoita, ja sitä voidaan tarkistaa 90 artiklan mukaisesti vuonna 2023. Siihen ei sovelleta maataloustukirahaston ja maaseuturahaston välisten varainsiirtojen enimmäismääriä, jotka vahvistetaan 90 artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltio voi myös käyttää koko tulon tai osan siitä siirtoina rahoittaakseen IV luvun mukaisia maaseuturahaston tukitoimityyppejä. Tällainen siirto maaseuturahastoon on tehtävä osana YMP:n strategiasuunnitelman rahoitustaulukoita, ja sitä voidaan tarkistaa 90 artiklan mukaisesti vuonna 2024.

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Oikeushenkilön tai luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden ryhmän tapauksessa jäsenvaltio voi soveltaa 1 kohdassa tarkoitettua alennusta näiden oikeushenkilöiden tai ryhmien jäsenten tasolla, jos kansallisessa lainsäädännössä säädetään yksittäisten jäsenten oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka ovat verrattavissa tilan päävastuullisten yksittäisten viljelijöiden asemassa olevien oikeuksiin ja velvollisuuksiin erityisesti niiden taloudellisen, sosiaalisen ja verotuksellisen aseman osalta, edellyttäen, että ne ovat osaltaan vahvistaneet kyseisten oikeushenkilöiden tai ryhmien maatalouden rakenteita.

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Kun jäsenvaltio myöntää viljelijöille täydentävää uudelleenjakotulotukea 26 artiklan nojalla ja käyttää tätä varten vähintään 10 prosenttia liitteessä IV vahvistetusta suorien tukien rahoituksesta, se voi päättää olla soveltamatta tätä artiklaa.

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 c.  Maksujen alentamisen välttämisestä muodostuvaa etua ei myönnetä viljelijöille, joiden todetaan keinotekoisesti luoneen edellytykset, joilla vältetään tämän artiklan vaikutukset.

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Siirretään komissiolle valta antaa 138 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi säännöillä, joilla vahvistetaan 1 kohdassa säädetyn tukien alentamisen yhdenmukaistettu laskentaperusta sen varmistamiseksi, että varat jaetaan tukeen oikeutetuille tuensaajille asianmukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltion on myönnettävä tuotannosta irrotetut suorat tuet tässä jaksossa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n strategiasuunnitelmassaan täsmentämin edellytyksin.

1.  Jäsenvaltion on myönnettävä tuotannosta irrotetut suorat tuet aktiiviviljelijöille tässä jaksossa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n strategiasuunnitelmassaan täsmentämin edellytyksin.

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltion on asetettava pinta-alakynnys ja myönnettävä tuotannosta irrotetut suorat tuet vain sellaisille tosiasiallisille viljelijöille, joiden tilan tukikelpoinen ala, jolle on haettu tuotannosta irrotettuja suoria tukia, ylittää tämän pinta-alakynnyksen.

Jäsenvaltion on asetettava pinta-alakynnys ja/tai suoria tukia koskeva vähimmäismäärä ja myönnettävä suorat tuet vain sellaisille aktiiviviljelijöille, joiden pinta-alat ja/tai suorien tukien määrät vastaavat näitä kynnysarvoja tai ylittävät ne.

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltion on pinta-alakynnystä asettaessaan pyrittävä varmistamaan, että tuotannosta irrotettuja suoria tukia voidaan myöntää tosiasiallisille viljelijöille ainoastaan, jos

Jäsenvaltion on pinta-alakynnystä tai tukien vähimmäismäärää asettaessaan pyrittävä varmistamaan, että suoria tukia voidaan myöntää aktiiviviljelijöille ainoastaan, jos

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  vastaavien tukien hallinnointi ei aiheuta liiallista hallinnollista taakkaa; ja

a)  näiden kynnysarvojen mukaisten tai ne ylittävien vastaavien tukien hallinnointi ei aiheuta liiallista hallinnollista taakkaa; ja

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  vastaavat määrät vaikuttavat tosiasiallisesti tavoitteisiin, jotka vahvistetaan 6 artiklan 1 kohdassa ja joita tuotannosta irrotetut suorat tuet edistävät.

b)  kynnysarvon ylittävät saadut määrät vaikuttavat tosiasiallisesti tavoitteisiin, jotka vahvistetaan 6 artiklan 1 kohdassa ja joita tuotannosta irrotetut suorat tuet edistävät.

Tarkistus    179

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Asianomaiset jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta 1 kohtaa syrjäisimpiin alueisiin ja Egeanmeren pieniin saariin.

3.  Asianomaiset jäsenvaltiot voivat päättää olla soveltamatta tätä artiklaa syrjäisimpiin alueisiin, Egeanmeren pieniin saariin ja Baleaarien saaristoon.

Tarkistus    180

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Erityisissä tilanteissa, joissa viljelijöillä ei ole pinta-alaa maatalousjärjestelmän ominaisuuksista johtuen, mutta heille on myönnetty tukea perustulotuen muodossa tämän asetuksen voimaan tullessa, perustulotuki koostuu tilakohtaisesta määrästä.

Tarkistus    181

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Perustulotukea myönnetään jokaisesta tosiasiallisen viljelijän ilmoittamasta tukikelpoisesta hehtaarista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 19–24 artiklan soveltamista.

3.  Perustulotukea myönnetään jokaisesta aktiiviviljelijän ilmoittamasta tukikelpoisesta hehtaarista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 19–24 artiklan soveltamista.

Tarkistus    182

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltio voi päättää eriyttää hehtaarikohtaisen perustulotuen määrän alueryhmittäin, jos alueryhmillä on samanlaiset sosioekonomiset olosuhteet tai maatalouden harjoittamisolosuhteet.

2.  Jäsenvaltio voi päättää eriyttää tulotuen määrän hehtaarikohtaisesti eri alueryhmien mukaan sosioekonomisten tai ekologisten olosuhteiden tai maatalouden harjoittamisolosuhteiden mukaan. Jäsenvaltio voi päättää korottaa määriä alueilla, jotka kärsivät luontoon liittyvistä tai aluekohtaisista rajoitteista, sekä väestökadosta kärsivillä alueilla.

Tarkistus    183

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltio voi ottaa käyttöön mekanismeja, joilla rajoitetaan tukikelpoista hehtaarimäärää, jota varten voidaan myöntää tukea jäsenvaltion päättämän viiteajanjakson perusteella.

Tarkistus    184

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos jäsenvaltio, joka on soveltanut asetuksen (EU) N:o 1307/2013 III osaston I luvun 1 jakson mukaista perustukijärjestelmää, päättää, että se ei myönnä perustulotukea tukioikeuksien perusteella, asetuksen (EU) N:o 1307/2013 mukaisesti myönnetyt tukioikeudet lakkaavat 31 päivänä joulukuuta 2020.

2.  Jos jäsenvaltio, joka on soveltanut asetuksen (EU) N:o 1307/2013 III osaston I luvun 1 jakson mukaista perustukijärjestelmää, päättää, että se ei myönnä perustulotukea tukioikeuksien perusteella, asetuksen (EU) N:o 1307/2013 mukaisesti myönnetyt tukioikeudet lakkaavat 31 päivänä joulukuuta 2022. Jäsenvaltio, joka on jo saattanut päätökseen tukioikeuksien sisäisen yhdenmukaistamisprosessin, voi päättää luopua tukioikeuksista aikaisemmin.

Tarkistus    185

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltion on määritettävä tukioikeuksien yksikköarvo ennen tämän artiklan mukaista yhdenmukaistamista mukauttamalla tukioikeuksien arvoa suhteessa tukioikeuksien asetuksen (EU) N:o 1307/2013 mukaisesti hakuvuodeksi 2020 vahvistettuun arvoon ja kyseisen asetuksen III osaston III luvussa hakuvuodeksi 2020 säädettyyn asiaan liittyvään tukeen, joka myönnetään ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin.

1.  Jäsenvaltion on määritettävä tukioikeuksien yksikköarvo ennen tämän artiklan mukaista yhdenmukaistamista mukauttamalla tukioikeuksien arvoa suhteessa tukioikeuksien asetuksen (EU) N:o 1307/2013 mukaisesti hakuvuodeksi 2021 vahvistettuun arvoon ja kyseisen asetuksen III osaston III luvussa hakuvuodeksi 2021 säädettyyn asiaan liittyvään tukeen, joka myönnetään ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin.

Tarkistus    186

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos 1 kohdan mukaisesti määritetty tukioikeuksien arvo ei ole yhdenmukainen jäsenvaltion sisällä tai 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti määritellyn alueryhmän sisällä, jäsenvaltion on varmistettava, että tukioikeuksien arvoa yhdenmukaistetaan kohti yhtenäistä yksikköarvoa hakuvuoteen 2026 mennessä.

4.  Jos 1 kohdan mukaisesti määritetty tukioikeuksien arvo ei ole yhdenmukainen jäsenvaltion sisällä tai 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti määritellyn alueryhmän sisällä, jäsenvaltion on varmistettava, että tukioikeuksien arvoa yhdenmukaistetaan täysimääräisesti kohti yhtenäistä yksikköarvoa hakuvuoteen 2026 mennessä.

Tarkistus    187

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Sovellettaessa 4 kohtaa jäsenvaltion on varmistettava, että viimeistään haluvuoden 2026 osalta kaikkien tukioikeuksien arvo on vähintään 75 prosenttia hakuvuoden 2026 perustulotuen keskimääräisestä suunnitellusta yksikkömäärästä, siten kuin se vahvistetaan 106 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitetussa YMP:n strategiasuunnitelmassa jäsenvaltion tai 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti määriteltyjen alueiden osalta.

5.  Sovellettaessa 4 kohtaa jäsenvaltion on varmistettava, että viimeistään hakuvuoden 2024 osalta kaikkien tukioikeuksien arvo on vähintään 75 prosenttia hakuvuoden 2024 perustulotuen keskimääräisestä suunnitellusta yksikkömäärästä, siten kuin se vahvistetaan 106 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitetussa YMP:n strategiasuunnitelmassa jäsenvaltion tai 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti määriteltyjen alueiden osalta.

Tarkistus    188

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Sovellettaessa 4 kohtaa jäsenvaltion on varmistettava, että viimeistään ohjelmakauden viimeisen hakuvuoden osalta kaikkien tukioikeuksien arvo on 100 prosenttia hakuvuoden 2026 perustulotuen keskimääräisestä suunnitellusta yksikkömäärästä, sellaisena kuin se vahvistetaan 106 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitetussa YMP:n strategiasuunnitelmassa jäsenvaltion tai 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti määriteltyjen alueiden osalta.

Tarkistus    189

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Edellä 6 kohdassa tarkoitetut vähennykset on tehtävä objektiivisin ja syrjimättömin perusteisin. Tällaisiin perusteisiin voi sisältyä suurimman sallitun vähennyksen, joka ei saa olla pienempi kuin 30 prosenttia, vahvistaminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 kohdan mukaisesti vahvistetun vähimmäismäärän soveltamista.

7.  Edellä 6 kohdassa tarkoitetut vähennykset on tehtävä objektiivisin ja syrjimättömin perusteisin. Tällaisiin perusteisiin voi sisältyä suurimman sallitun vähennyksen, joka ei saa olla pienempi kuin 30 prosenttia vuodessa, vahvistaminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 kohdan mukaisesti vahvistetun vähimmäismäärän soveltamista.

Tarkistus    190

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltion on myönnettävä tosiasiallisille viljelijöille, joilla on omia tai vuokrattuja tukioikeuksia, perustulotukea, kun nämä tukioikeudet on aktivoitu. Jäsenvaltion on varmistettava, että tosiasialliset viljelijät ilmoittavat tukioikeuksien aktivoimiseksi tukioikeuksiin liittyvät tukikelpoiset hehtaarit.

1.  Jäsenvaltion on myönnettävä viljelijöille, joilla on omia tai vuokrattuja tukioikeuksia, perustulotukea, kun nämä tukioikeudet on aktivoitu. Jäsenvaltion on varmistettava, että aktiiviviljelijät ilmoittavat tukioikeuksien aktivoimiseksi tukioikeuksiin liittyvät tukikelpoiset hehtaarit.

Tarkistus    191

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltion, joka päättää myöntää perustulotukea tukioikeuksien perusteella, on hallinnoitava kansallista varantoa.

1.  Jäsenvaltion, joka päättää myöntää perustulotukea tukioikeuksien perusteella, on perustettava kansallinen varanto, joka vastaa enintään kolmea prosenttia liitteessä VII vahvistetuista määrärahoista.

Tarkistus    192

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltio voi ylittää 1 kohdassa säädetyn prosenttiosuuden, jos se on tarpeen 4 kohdan a ja b alakohdan sekä 5 kohdan mukaisten määrärahatarpeiden kattamiseksi.

Tarkistus    193

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltion on varmistettava, että varannosta myönnetään tukioikeuksia ainoastaan tosiasiallisille viljelijöille.

3.  Jäsenvaltion on varmistettava, että varannosta myönnetään tukioikeuksia ainoastaan aktiiviviljelijöille.

Tarkistus    194

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  nuoret viljelijät, jotka ovat aloittaneet tilanpidon ensimmäistä kertaa;

a)  nuoret viljelijät, jotka ovat aloittaneet tilanpidon ensimmäistä kertaa; tai

Tarkistus    195

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  viljelijät, jotka ovat aloittaneet tilanpidon ensimmäistä kertaa tilan pääasiallisena yrittäjänä ja joilla on jäsenvaltion nuorten viljelijöiden osalta määrittelemä asianmukainen koulutus tai hankitut tarvittavat taidot.

b)  viljelijät, jotka ovat aloittaneet tilanpidon ensimmäistä kertaa tilan pääasiallisena yrittäjänä ja joilla on asianmukainen koulutus tai hankitut tarvittavat taidot ja taidot;

Tarkistus    196

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Jäsenvaltio voi tämän kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdan tapauksessa asettaa etusijalle naiset, jotta voidaan edistää 6 artiklan 1 kohdan h alakohdassa mainitun tavoitteen saavuttamista.

Tarkistus    197

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jäsenvaltio voi myös määritellä objektiivisin ja syrjimättömin perustein muut viljelijät, jotka ovat 96 artiklassa kuvatun tarpeiden arvioinnin perusteella muita haavoittuvammassa asemassa tai merkityksellisempiä 6 artiklassa säädettyjen erityistavoitteiden saavuttamiseksi, sekä viljelijät, jotka ovat vastikään alkaneet käyttää yhteishoidossa olevia alueita.

Tarkistus    198

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltion on myönnettävä tukioikeudet sellaisille tosiasiallisille viljelijöille tai korotettava sellaisten tosiasiallisten viljelijöiden nykyisten tukioikeuksien arvoa, joilla on siihen oikeus tuomioistuimen antaman lopullisen päätöksen tai jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen lopullisen hallintotoimen nojalla. Jäsenvaltion on varmistettava, että tosiasialliset viljelijät saavat kyseisellä päätöksellä tai hallintotoimella vahvistettujen tukioikeuksien lukumäärän ja arvon jäsenvaltion vahvistamana ajankohtana.

5.  Jäsenvaltion on myönnettävä tukioikeudet sellaisille aktiiviviljelijöille tai korotettava sellaisten aktiiviviljelijöiden nykyisten tukioikeuksien arvoa, joilla on siihen oikeus tuomioistuimen antaman lopullisen päätöksen tai jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen lopullisen hallintotoimen nojalla. Jäsenvaltion on varmistettava, että aktiiviviljelijät saavat kyseisellä päätöksellä tai hallintotoimella vahvistettujen tukioikeuksien lukumäärän ja arvon jäsenvaltion vahvistamana ajankohtana.

Tarkistus    199

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jäsenvaltio voi käyttää kansallista varantoa korottaakseen lineaarisesti perustulotukea tai saavuttaakseen tietyt 6 artiklan 1 kohdassa vahvistetut tavoitteet syrjimättömien perusteiden pohjalta edellyttäen, että tämän artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen oikeuksien myöntämistä varten on saatavilla riittävästi varoja.

Tarkistus    200

Ehdotus asetukseksi

23 artikla

Komission teksti

Tarkistus

23 artikla

Poistetaan.

Siirretty säädösvalta

 

Siirretään komissiolle valta antaa 138 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta seuraavia koskevilla säännöillä:

 

a)  varannon perustaminen;

 

b)  varantoon pääsy;

 

c)  tukioikeuksien aktivoinnista tehtävän ilmoituksen sisältö ja aktivointiin liittyvät vaatimukset.

 

Tarkistus    201

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tukioikeudet siirretään ainoastaan tosiasiallisille viljelijöille, paitsi kun on kyse perintönä tai ennakkoperintönä tapahtuvasta siirrosta.

1.  Tukioikeudet siirretään ainoastaan aktiiviviljelijöille, paitsi kun on kyse perintönä tai ennakkoperintönä tapahtuvasta siirrosta.

Tarkistus    202

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Tukioikeuksille ei voida osoittaa markkina-arvoa.

Tarkistus    203

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Pienviljelijöille maksettava kertakorvaus

Yksinkertaistettu järjestelmä pienviljelijöille

Tarkistus    204

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltio voi myöntää tukia määritelmänsä mukaisille pienviljelijöille kertakorvauksena, joka korvaa tämän jakson ja tämän luvun 3 jakson mukaiset suorat tuet. Jäsenvaltion on sisällytettävä vastaava tukitoimi YMP:n strategiasuunnitelmaan viljelijöille vapaaehtoisena.

Jäsenvaltion on otettava käyttöön yksinkertaistettu järjestelmä pienviljelijöille, jotka hakevat tukea enintään 1 250 euroa. Kyseinen järjestelmä voi koostua kertakorvauksesta, joka korvaa tämän jakson ja tämän luvun 3 jakson mukaiset suorat tuet, tai hehtaarikohtaisesta tuesta, joka voi olla eriytetty alueittain ja joka on määritelty 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Jäsenvaltion on sisällytettävä vastaava tukitoimi YMP:n strategiasuunnitelmaan viljelijöille vapaaehtoisena.

Tarkistus    205

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.   Viljelijöiden, jotka haluavat osallistua yksinkertaistettuun järjestelmään, on jätettävä hakemus viimeistään jäsenvaltion määrittelemänä päivänä sanotun rajoittamatta sitä, että jäsenvaltio voi sisällyttää ehdot täyttävät viljelijät automaattisesti järjestelmään ja tarjota heille mahdollisuuden erota siitä tietyssä aikataulussa.

Tarkistus    206

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.   Jäsenvaltiot voivat kohdistaa yksinkertaistettuun järjestelmään osallistuviin pienviljelijöihin ehdollisuutta koskevia yksinkertaistettuja valvontatoimia asetuksen (EU) [horisontaaliasetus] 84 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    207

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c.   Jäsenvaltio voi ottaa käyttöön sääntöjä ja palveluita hallinnollisten kulujen vähentämiseksi ja auttaa näin pienviljelijöitä tekemään yhteistyötä.

Tarkistus    208

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 d.   Jäsenvaltion on valvottava, ettei tämän artiklan mukaista etua myönnetä viljelijöille, joiden on vahvistettu 1 päivän kesäkuuta 2018 jälkeen keinotekoisesti luoneen edellytykset pienviljelijöiden hyväksi tarkoitettujen tukien maksamiseen.

Tarkistus    209

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltion on varmistettava tuen uudelleenjako isoimmilta pienemmille ja keskisuurille tiloille säätämällä uudelleenjakotulotuesta vuotuisena, tuotannosta irrotettuna hehtaarikohtaisena tukena viljelijöille, joilla on oikeus 17 artiklassa tarkoitetun perustulotuen mukaisiin maksuihin.

2.  Jäsenvaltion on varmistettava tuen oikeudenmukainen uudelleenjako isoimmilta pienemmille ja keskisuurille tiloille säätämällä uudelleenjakotulotuesta vuotuisena, tuotannosta irrotettuna hehtaarikohtaisena tukena viljelijöille, joilla on oikeus 17 artiklassa tarkoitetun perustulotuen mukaisiin maksuihin.

Tarkistus    210

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltion on vahvistettava hehtaarikohtainen määrä tai eri määrät eri hehtaariasteikoille sekä viljelijäkohtainen hehtaarien enimmäismäärä, jolle/joille uudelleenjakotulotukea maksetaan.

3.  Jäsenvaltion on vahvistettava maksu, joka vastaa hehtaarikohtaista määrää tai eri määriä eri hehtaariasteikoille. Ne voidaan eriyttää alueittain, jotka on määritelty 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    211

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Hehtaarikohtaisen uudelleenjakotuen määrä ei saa olla yli 65 prosenttia kestävyysperusteisesta perustulotuesta kansallisen tai alueellisen keskiarvon mukaisesti kerrottuna viljelijän ilmoittamien tukikelpoisten hehtaarien määrällä.

Tarkistus    212

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Tukikelpoisten hehtaarien määrä viljelijää kohti ei saa ylittää maatilojen kansallista keskimääräistä kokoa tai 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti määriteltyjen alueiden maatilojen keskimääräistä kokoa. Jäsenvaltion on taattava tämän tuen saantimahdollisuus maatilan ensimmäisestä tukikelpoisesta hehtaarista alkaen.

Tarkistus    213

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 c.  Jäsenvaltion on määritettävä 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vahvistetun tavoitteen mukaisesti syrjimättömät perusteet sen määrän laskemiseksi, jota kestävyysperusteista täydentävää uudelleenjakotukea myönnetään YMP:n strategiasuunnitelmien puitteissa, ja sen on myös asetettava rahoituksen enimmäismäärä, jonka ylittyessä maatiloilla ei ole oikeutta uudelleenjakotukeen. Jäsenvaltion on myös otettava huomioon maatilan keskimääräinen tulotaso kansallisella tai alueellisella tasolla. Jäsenvaltion on määrärahojen jakoperusteissa otettava huomioon myös luonnonoloista johtuvat tai muut erityisrajoitteet, joista jotkut alueet, mukaan lukien saarialueet, kärsivät niiden maataloustoiminnan kehittämisen yhteydessä.

Tarkistus    214

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tietylle hakuvuodelle suunniteltu hehtaarikohtainen määrä ei saa olla suurempi kuin suorien tukien kansallinen keskimäärä kyseisenä hakuvuonna.

Poistetaan.

Tarkistus    215

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kansallinen keskimääräinen suorien tukien määrä hehtaaria kohden määritellään liitteessä IV säädetyn, tiettyä hakuvuotta koskevan suorien tukien kansallisen enimmäismäärän ja kyseisen hakuvuoden perustulotuen suunniteltujen tuotosten välisenä suhteena, hehtaareina ilmaistuna.

Poistetaan.

Tarkistus    216

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Oikeushenkilön tai luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden ryhmän tapauksessa jäsenvaltio voi soveltaa 3 kohdassa tarkoitettua hehtaarien enimmäismäärää näiden oikeushenkilöiden tai ryhmien jäsenten tasolla, jos kansallisessa lainsäädännössä säädetään yksittäisten jäsenten oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka ovat verrattavissa maatalousyrittäjän asemassa olevien yksittäisten viljelijöiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin erityisesti niiden taloudellisen, sosiaalisen ja verotuksellisen aseman osalta, edellyttäen, että ne ovat osaltaan vahvistaneet kyseisten oikeushenkilöiden tai ryhmien maatalouden rakenteita.

Tarkistus    217

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b.  Jäsenvaltion on varmistettava, että mitään tässä luvussa säädettyä etua ei myönnetä viljelijälle, jonka todetaan jakaneen tilansa yksinomaan hyötyäkseen uudelleenjakotuesta. Tätä sovelletaan myös viljelijöihin, joiden tila on peräisin mainitusta jaosta.

Tarkistus    218

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltio voi säätää nuorten viljelijöiden täydentävästä tulotuesta tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n strategiasuunnitelmassaan täsmentämin edellytyksin.

1.  Jäsenvaltio voi säätää 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädettyjen perusteiden mukaisesti määriteltyjen nuorten viljelijöiden täydentävästä tulotuesta tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n strategiasuunnitelmassaan täsmentämin edellytyksin.

Tarkistus    219

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltio voi osana velvollisuutta edistää 6 artiklan 1 kohdan g alakohdassa vahvistettua erityistavoitetta ”houkutellaan alalle nuoria viljelijöitä ja helpotetaan yritystoiminnan kehittämistä maaseutualueilla” ja kohdentaakseen vähintään 2 prosenttia suorien tukien määrärahoistaan kyseiseen tavoitteeseen 86 artiklan 4 kohdan mukaisesti tarjota täydentävää tulotukea nuorille viljelijöille, jotka ovat äskettäin aloittaneet tilanpidon ensimmäistä kertaa ja ovat oikeutettuja 17 artiklassa tarkoitettuun perustulotukeen.

2.  Jäsenvaltio voi osana velvollisuutta 6 artiklan 1 kohdan g alakohdassa vahvistetun tavoitteen mukaisesti houkutella alalle nuoria viljelijöitä ja kohdentaakseen vähintään 2 prosenttia suorien tukien määrärahoistaan kyseiseen tavoitteeseen 86 artiklan 4 kohdan mukaisesti tarjota täydentävää tulotukea nuorille viljelijöille, jotka ovat äskettäin aloittaneet tilanpidon ensimmäistä kertaa pääasiallisena yrittäjänä ja ovat oikeutettuja 17 artiklassa tarkoitettuun perustulotukeen.

Tarkistus    220

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Nuorten viljelijöiden täydentävä tulotuki on myönnettävä vuotuisena tuotannosta irrotettuna tukena tukikelpoista hehtaaria kohden.

3.  Nuorten viljelijöiden täydentävä tulotuki on myönnettävä enintään seitsemän vuoden ajaksi alkaen nuorille viljelijöille myönnettävää tukea koskevan hakemuksen jättämispäivästä ja vuotuisena tuotannosta irrotettuna tukena tukikelpoista hehtaaria kohden. Se voidaan laskea kansallisella tasolla tai 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti määriteltyjen alueiden mukaan.

Tarkistus    221

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Nuoret viljelijät, jotka ovat saaneet asetuksen (EU) N:o 1307/2013 viimeisenä soveltamisvuonna kyseisen asetuksen 50 artiklassa tarkoitettua tukea, voivat saada tässä artiklassa tarkoitettua tukea 3 kohdassa tarkoitetuksi enimmäisajaksi.

Tarkistus    222

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Tuki on myönnettävä hehtaarimäärälle, joka ei ylitä maatilojen kansallista keskimääräistä kokoa, tai 18 artiklan 2 kohdassa määriteltyjen alueiden mukaan.

Tarkistus    223

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 c.  Jäsenvaltio voi vahvistaa erityisiä sääntöjä, jotka koskevat nuoria viljelijöitä, jotka kuuluvat viljelijäryhmiin, tuottajaorganisaatioihin tai osuuskuntiin, jotta he eivät menetä tukea tämän artiklan nojalla näihin organisaatioihin liittyessään.

Tarkistus    224

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ilmasto- ja ympäristöjärjestelmät

Ilmasto- ja ympäristöjärjestelmät sekä eläinten hyvinvointia koskevat järjestelmät

Tarkistus    225

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltion on säädettävä vapaaehtoisten ilmasto- ja ympäristöjärjestelmien, jäljempänä ’ekojärjestelmät’, tuesta tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n strategiasuunnitelmassaan täsmentämin edellytyksin.

1.  Jäsenvaltion on vahvistettava vapaaehtoisten ilmasto- ja ympäristöjärjestelmien sekä eläinten hyvinvointia koskevien järjestelmien, jäljempänä ’ekojärjestelmät’, tuki ja säädettävä siitä tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n strategiasuunnitelmassaan täsmentämin edellytyksin.

Tarkistus    226

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tuella on pyrittävä säilyttämään suotuisia käytäntöjä ja/tai edistämään tarvittavaa siirtymistä käytäntöihin ja tekniikkoihin, joilla on suurempi vaikutus ympäristöön ja ilmastoon.

 

Tuki voidaan suunnata maatalouskäytäntöjä koskeviin sitoumuksiin tietyillä jäsenvaltioiden määrittelemillä aloilla ja/tai maantieteellisillä alueilla. Alueita, jotka on nimetty direktiivin 92/43/ETY tai 2009/147/EY mukaisesti, on automaattisesti pidettävä järjestelmässä tukikelpoisina.

Tarkistus    227

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltion on tuettava tässä tukitoimityypissä tosiasiallisia viljelijöitä, jos he sitoutuvat noudattamaan tukikelpoisilla hehtaareilla sitoumuksia, jotka koskevat ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä.

2.  Jäsenvaltion on tuettava tässä tukitoimityypissä aktiiviviljelijöitä tai viljelijäryhmiä, jos he sitoutuvat noudattamaan sitoumuksia, jotka koskevat ilmaston, ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä ja sertifioituja järjestelmiä, jotka johtavat yhden tai useamman 6 artiklan 1 kohdan d, e, f ja i alakohdassa määritellyn erityistavoitteen saavuttamiseen ja joilla voidaan vastata erityisiin kansallisiin tai alueellisiin tarpeisiin.

Tarkistus    228

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltion on laadittava luettelo ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisista maatalouskäytännöistä.

3.  Komissio antaa 138 artiklan mukaisesti ... [kaksi kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta] mennessä delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta laatimalla unionin esimerkkejä sisältävä luettelo ilmaston ja ympäristön sekä eläinten hyvinvoinnin kannalta suotuisista maatalouskäytännöistä, ottaen huomioon tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetut edellytykset.

 

Jäsenvaltio voi erityistarpeidensa huomioon ottamiseksi laatia yhteistyössä kansallisten, alueellisten ja paikallisten sidosryhmien kanssa täydentäviä kansallisia luetteloita tai hyödyntää edellisessä kohdassa tarkoitetun luettelon esimerkkejä.

 

Kyseiset luettelot koostuvat toimenpiteistä, jotka ovat luonteeltaan erilaisia kuin 65 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet, tai toimenpiteistä, jotka ovat luonteeltaan samanlaisia mutta joiden tavoitetaso on erilainen. Viljelijät voivat valita vähintään yhden niistä ollakseen tukikelpoisia.

Tarkistus    229

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltion on vähintään sisällytettävä edellä mainittuihin luetteloihin ekojärjestelmät, joilla asetetaan muille kuin tuottaville kohteille tai alueille varattu maatalousmaan vähimmäisosuus, maatilojen kestävää hoitoa koskevan välineen käyttö ja tarvittaessa kosteikkojen ja turvemaiden asianmukainen hoito.

Tarkistus    230

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Nämä maatalouskäytännöt on suunniteltava siten, että ne täyttävät yhden tai useamman 6 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa vahvistetun erityisen ympäristö- ja ilmastotavoitteen.

4.  Kukin näistä maatalouskäytännöistä on suunniteltava siten, että se täyttää yhden tai useamman 6 artiklan 1 kohdan d, e, f ja i alakohdassa vahvistetun erityisen ympäristöä, ilmastoa ja eläinten hyvinvointia koskevan tavoitteen.

Tarkistus    231

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  menevät pidemmälle kuin lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä sekä eläinten hyvinvointia kokevat vähimmäisvaatimukset sekä muut kansallisessa ja unionin lainsäädännössä vahvistetut pakolliset vaatimukset;

b)  menevät pidemmälle kuin eläinten hyvinvointia ja lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käytön vähentämistä koskevat vähimmäisvaatimukset sekä muut unionin lainsäädännössä vahvistetut pakolliset vaatimukset;

Tarkistus    232

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  eroavat sitoumuksista, joista myönnetään tukea 65 artiklan mukaisesti.

d)  eroavat sitoumuksista, joista myönnetään tukea 65 artiklan mukaisesti, tai täydentävät niitä.

Tarkistus    233

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 5 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  edistävät ympäristöä hyödyttävien käytäntöjen ylläpitoa.

Tarkistus    234

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Ekojärjestelmien tuki myönnetään vuotuisena maksuna tukikelpoista hehtaaria kohden joko:

6.  Ekojärjestelmien tukea on saatavilla vuotuisena maksuna tukikelpoista hehtaaria kohden ja/tai tilakohtaisena maksuna, ja sitä myönnetään kannustimina, joiden määrä on suurempi kuin aiheutuneet lisäkustannukset ja saamatta jääneet tulot ja jotka voivat koostua kiinteästä määrästä.

a)  perustulotuen lisämaksuna, kuten tämän jakson 2 alajaksossa säädetään; tai

 

b)  maksuina, joilla tuensaajille korvataan kokonaan tai osittain lisäkustannukset ja tulonmenetykset, joita aiheutuu 65 artiklan mukaisesti tehdyistä sitoumuksista.

 

Tarkistus    235

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Maksujen määrä vaihtelee kunkin tukitoimen tai tukitoimien kokonaisuuden kestävyyttä koskevan tavoitetason mukaan syrjimättömien perusteiden pohjalta, jotta ne voivat tarjota tehokkaan kannustimen osallistumista varten.

Tarkistus    236

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jäsenvaltion on varmistettava, että tämän artiklan mukaiset tukitoimet ovat yhdenmukaisia 65 artiklan mukaisten tukitoimien kanssa.

7.  Jäsenvaltion on varmistettava, että tämän artiklan mukaiset tukitoimet ovat yhdenmukaisia 65 artiklan mukaisten tukitoimien kanssa, ja huolehdittava siitä, että nämä kaksi tukitoimityyppiä erotetaan asianmukaisesti toisistaan. Jos kyseisten artiklojen nojalla päätettynä tukitoimenpiteiden välisenä erona on asetetun ympäristötavoitteen taso, jäsenvaltion on vältettävä kaksinkertaista rahoitusta.

Tarkistus    237

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Siirretään komissiolle valta antaa 138 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi ekojärjestelmiä koskevilla muilla säännöillä.

Poistetaan.

Tarkistus    238

Ehdotus asetukseksi

28 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

28 a artikla

 

Järjestelmät kilpailukyvyn parantamiseksi

 

1.   Jäsenvaltion on säädettävä kilpailukykyä parantavien järjestelmien, jäljempänä ’kilpailukykyjärjestelmät’, tuesta tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n strategiasuunnitelmassaan täsmentämin edellytyksin.

 

2.   Jäsenvaltion on tuettava tässä tukitoimityypissä aktiiviviljelijöitä, jos he sitoutuvat menoihin, jotka auttavat parantamaan viljelijän maataloustoiminnan kilpailukykyä.

 

3.   Jäsenvaltion on laadittava luettelo tukikelpoisista menoluokista, jotka edistävät viljelijän kilpailukyvyn parantamista.

 

4.   Nämä käytännöt on suunniteltava siten, että ne täyttävät yhden tai useamman 6 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa vahvistetun erityisen taloudellisen tavoitteen ja edistävät 5 artiklassa säädetyn monialaisen tavoitteen saavuttamista.

 

5.   Tässä tukitoimityypissä jäsenvaltio voi myöntää tukea ainoastaan sitoumuksista, jotka eivät johda kaksinkertaiseen rahoitukseen tämän asetuksen nojalla.

 

6.   Kilpailukykyjärjestelmien tuki myönnetään vuotuisena maksuna joko:

 

a)   perustulotuen lisämaksuna tukikelpoisten hehtaarien perusteella, kuten tämän jakson 2 alajaksossa säädetään; tai

 

b)   maksuina, joilla tuensaajille korvataan aiheutuneet kustannukset kokonaan tai osittain; tai

 

c)  tämän tukitoimityypin kannalta merkityksellisen tuotoksen perusteella.

 

7.   Jäsenvaltion on varmistettava, että tämän artiklan mukaiset tukitoimet ovat yhdenmukaisia 27, 28, 65, 68, 69, 70, 71 ja 72 artiklan mukaisten tukitoimien kanssa.

 

8.   Siirretään komissiolle valta antaa 138 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi kilpailukykyjärjestelmiä koskevilla muilla säännöillä.

Tarkistus    239

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltio voi myöntää tuotantosidonnaista tulotukea tosiasiallisille viljelijöille tässä alajaksossa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n strategiasuunnitelmassaan täsmentämin edellytyksin.

1.  Jäsenvaltio voi myöntää tuotantosidonnaista tulotukea aktiiviviljelijöille tässä alajaksossa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n strategiasuunnitelmassaan täsmentämin edellytyksin.

Tarkistus    240

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltion tukitoimilla on pyrittävä auttamaan 30 artiklassa lueteltuja tuettuja aloja ja tuotantoja tai tiettyjä niihin sisältyviä maatalouden muotoja ratkaisemalla niiden kohtaamia vaikeuksia kilpailukykyä, kestävyyttä tai laatua parantamalla.

2.  Jäsenvaltion tukitoimilla on pyrittävä auttamaan 30 artiklassa lueteltuja tuettuja aloja ja tuotantoja tai tiettyjä niihin sisältyviä maatalouden muotoja ratkaisemalla niiden kohtaamia vaikeuksia kilpailukykyä, strukturointia, kestävyyttä tai laatua parantamalla. Lisäksi tällaisten tukitoimien on vastattava 6 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja erityistavoitteita.

Tarkistus    241

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tuotantosidonnainen tulotuki myönnetään vuotuisena maksuna hehtaaria tai eläintä kohden.

3.  Tuotantosidonnainen tuki on tuotannonrajoitusjärjestelmä, joka toteutetaan vuotuisena tukena tiettyjen pinta-alojen ja tuotosten perusteella tai tietyn eläinmäärän perusteella ja jonka on noudatettava rahoituksen enimmäismääriä, jotka jäsenvaltion on määritettävä kunkin toimenpiteen osalta ja annettava tiedoksi komissiolle.

Tarkistus    242

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltio voi päättää kohdentaa tuotantosidonnaisen tuen tai korottaa sitä tuensaajan sitoumuksen mukaan tämän kilpailukyvyn, laadun tai alan rakenteen parantamiseksi.

Tarkistus    243

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin niihin sisältyviin maatalouden muotoihin, jos ne ovat tärkeitä taloudellisista, yhteiskunnallisista tai ympäristöön liittyvistä syistä: vilja, öljysiemenet, valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja vihannekset, lyhytkiertoinen energiapuu ja non-food-kasvit (paitsi puut), joita käytetään tuottamaan tuotteita, joilla voidaan korvata fossiilisia materiaaleja.

Tuotantosidonnaista tulotukea voidaan myöntää ainoastaan seuraavilla aloilla ja seuraaviin tuotantoihin tai tiettyihin maatalouden muotoihin: vilja, öljysiemenet, valkuaiskasvit, palkokasvit, pellava, hamppu, riisi, pähkinät, tärkkelysperuna, maito ja maitotuotteet, siemenet, lampaan- ja vuohenliha, naudan- ja vasikanliha, oliiviöljy, silkkiäistoukat, kuivarehu, humala, sokerijuurikas, sokeriruoko, juurisikuri, hedelmät ja vihannekset sekä lyhytkiertoinen energiapuu.

Tarkistus    244

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, tuotantosidonnaista tukea voidaan myöntää viljelijöille, joilla ei ole tukikelpoisia hehtaareja käytössään.

 

Myöntäessään tuotantosidonnaista tukea jäsenvaltion on varmistettava seuraavien ehtojen täyttyminen:

 

a)   on olemassa selkeä ympäristöön liittyvä tai sosioekonominen tarve tai etu;

 

b)   tuki ei vääristä merkittävästi sisämarkkinoita; ja

 

c)   karjankasvatuksen tuen on oltava johdonmukainen direktiivin 2000/60/EY kanssa.

Tarkistus    245

Ehdotus asetukseksi

33 artikla

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

Tarkistus    246

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltion on myönnettävä puuvillan lajikohtaista tukea tosiasiallisille viljelijöille, jotka tuottavat CN-koodin 5201 00 puuvillaa tässä alajaksossa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

Jäsenvaltion on myönnettävä puuvillan lajikohtaista tukea aktiiviviljelijöille, jotka tuottavat CN-koodin 5201 00 puuvillaa tässä alajaksossa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

Tarkistus    247

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 3 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Bulgaria: 624,11 euroa

–  Bulgaria: X euroa

Tarkistus    248

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 3 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Kreikka: 225,04 euroa

–  Kreikka: X euroa

Tarkistus    249

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 3 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Espanja: 348,03 euroa

–  Espanja: X euroa

Tarkistus    250

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 3 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  Portugali: 219,09 euroa.

–  Portugali: X euroa

Tarkistus    251

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu hedelmä- ja vihannesala;

a)  asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitettu hedelmä- ja vihannesala ja jalostettaviksi tarkoitetut tuotteet;

Tarkistus    252

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  muut asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 artiklan 2 kohdan a–h, k, m, o–t ja w alakohdassa tarkoitetut alat.

f)  muut asetuksen (EU) N:o 1308/2013 1 artiklan 2 kohdan a–h, k, m, o–t ja w alakohdassa tarkoitetut alat sekä valkuaiskasvit.

Tarkistus    253

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltio voi valita YMP:n strategiasuunnitelmassaan, että se toteuttaa 39 artiklan d, e ja f alakohdassa tarkoitetut alakohtaiset tukitoimityypit.

3.  Jäsenvaltio voi valita YMP:n strategiasuunnitelmassaan, että se toteuttaa 39 artiklan d, e ja f alakohdassa tarkoitetut alakohtaiset tukitoimityypit, ja sen on perusteltava aloja ja tukitoimityyppejä koskevat valintansa.

Tarkistus    254

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tässä luvussa säädettyjen tukitoimityyppien asianmukaisen toiminnan varmistaminen;

a)  tässä luvussa säädettyjen tukitoimityyppien asianmukaisen toiminnan varmistaminen, erityisesti pyrkien välttämään kilpailuvääristymiä sisämarkkinoilla;

Tarkistus    255

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  tuen tarjoaminen tuottajaorganisaatioille niiden tämän luvun mukaisten erityistehtävien toteuttamisessa;

Tarkistus    256

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  46 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun markkinoiltapoistoon ja 52 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin tukitoimityyppeihin myönnettävän unionin taloudellisen avun enimmäismäärä;

c)  46 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun markkinoiltapoistoon ja 52 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin tukitoimityyppeihin myönnettävän unionin taloudellisen avun enimmäismäärä sekä ilmaisjakelua varten markkinoilta poistetun tuotteen kiinteät pakkaus- ja kuljetuskustannukset sekä tuotteen jalostamisesta ennen ilmaisjakeluun luovuttamista aiheutuvat kustannukset;

Tarkistus    257

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  toimintarahaston perustamisen ja hallinnoinnin sekä tuki- ja ennakkomaksuhakemusten ehdot.

Tarkistus    258

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Hedelmä- ja vihannesalalla pyritään seuraaviin tavoitteisiin:

Edellä 5 ja 6 artiklassa säädettyjen yleistavoitteiden mukaisesti hedelmä- ja vihannesalalla pyritään seuraaviin tavoitteisiin:

Tarkistus    259

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden tarjonnan keskittäminen ja markkinoille saattaminen, myös suoramarkkinoinnin avulla; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

b)  hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden tarjonnan keskittäminen ja markkinoille saattaminen, myös suoramarkkinoinnin ja lyhyiden toimitusketjujen avulla sekä edistämällä kollektiivisia sopimusneuvotteluja; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

Tarkistus    260

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kestävien tuotantomenetelmien tutkimus ja kehittäminen, mukaan lukien tuholaiskestävyys, sekä taloudellista kilpailukykyä ja markkinoiden kehitystä tukevat innovatiiviset käytännöt; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, c ja i alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

c)  kestävien tuotantomenetelmien soveltaminen, tutkimus ja kehittäminen, mukaan lukien tuholaiskestävyys, sekä taloudellista kilpailukykyä ja markkinoiden kehitystä tukevat innovatiiviset käytännöt; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja i alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

Tarkistus    261

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ympäristöä kunnioittavien tuotantomenetelmien sekä ympäristöä säästävien viljelymenetelmien ja tuotantotekniikoiden kehittäminen, käyttöönotto ja edistäminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö, erityisesti veden, maaperän, ilman, luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonvarojen suojelu; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

d)  ympäristöä kunnioittavien tuotantomenetelmien sekä ympäristöä säästävien viljelymenetelmien ja tuotantotekniikoiden kehittäminen, käyttöönotto ja edistäminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö, erityisesti veden, maaperän, ilman, luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonvarojen suojelu; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan d, e, f ja i alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

Tarkistus    262

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  tuotteiden kaupallisen arvon ja laadun parantaminen, mukaan lukien tuotteiden laadun parantaminen ja sellaisten tuotteiden kehittäminen, joilla on suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä tai jotka kuuluvat kansallisiin laatujärjestelmiin; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistettuun erityistavoitteeseen;

f)  tuotteiden kaupallisen arvon ja laadun parantaminen, mukaan lukien jalostettaviksi tarkoitettujen tuotteiden parantaminen ja sellaisten tuotteiden kehittäminen, joilla on suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä tai jotka kuuluvat muihin julkisiin tai yksityisiin laatujärjestelmiin; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistettuun erityistavoitteeseen;

Tarkistus    263

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden menekinedistäminen ja pitäminen kaupan joko tuoreina tai jalostettuina; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

g)  hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden menekinedistäminen ja pitäminen kaupan joko tuoreina tai jalostettuina; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan b, c ja alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

Tarkistus    264

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  kriisinehkäisy ja riskinhallinta, joiden tarkoituksena on hedelmä- ja vihannesmarkkinoiden kriisien välttäminen ja ratkaiseminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin.

i)  kriisinehkäisy ja riskien vähentäminen ja riskinhallinta, mukaan luettuna kasvinsuojelunäkökohdat, joiden tarkoituksena on hedelmä- ja vihannesmarkkinoiden kriisien välttäminen ja ratkaiseminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

Tarkistus    265

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i a)  sivutuotteiden ja jätteiden hallinta ja vähentäminen;

Tarkistus    266

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta – i b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i b)  geneettisen monimuotoisuuden edistäminen.

Tarkistus    267

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  aineelliseen tai aineettomaan omaisuuteen tehtävät investoinnit, joissa keskitytään erityisesti veden ja energian säästöön, ekologiseen pakkaamiseen ja jätteiden vähentämiseen;

a)  aineelliseen tai aineettomaan omaisuuteen tehtävät investoinnit, mukaan lukien ne, joissa keskitytään veden säästöön ja laatuun, energian tuotantoon ja säästöön, ekologiseen pakkaamiseen, jätteiden vähentämiseen ja jätevirtojen seurantaan;

Tarkistus    268

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden tuotannon suunnittelu ja mukauttaminen kysyntään erityisesti määrän ja laadun osalta;

Tarkistus    269

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b)  toimenpiteet tuotteiden kaupallisen arvon lisäämiseksi;

Tarkistus    270

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a c)  tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaation jäsenten tuottamien tuotteiden yhteinen varastointi;

Tarkistus    271

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tutkimus ja koetuotanto, joissa keskitytään erityisesti veden ja energian säästöön, ekologiseen pakkaamiseen, jätteiden vähentämiseen, tuholaiskestävyyteen, riskien ja torjunta-aineiden käytön vaikutusten vähentämiseen, epäsuotuisien sääolojen aiheuttamien vahinkojen estämiseen sekä muuttuviin ilmasto-oloihin sopeutuvien hedelmä- ja vihanneslajikkeiden käytön lisäämiseen;

b)  tutkimus ja koetuotanto, joissa keskitytään sellaisiin toimiin kuin veden säästöön ja laatuun, energian tuotantoon ja säästöön, ekologiseen pakkaamiseen, jätteiden vähentämiseen, tuholaiskestävyyteen, integroituun tuholaistorjuntaan, riskien ja torjunta-aineiden käytön vaikutusten vähentämiseen, pölyttäjien säilyttämiseen, epäsuotuisien sääolojen aiheuttamien vahinkojen estämiseen sekä muuttuviin ilmasto-oloihin sopeutuvien hedelmä- ja vihanneslajikkeiden käytön lisäämiseen;

Tarkistus    272

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  ympäristön tilan parantamiseen sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen tähtäävät toimet;

Tarkistus    273

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  integroitu tuotanto;

d)  integroitu tuotanto, joka edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentää samalla riippuvuutta torjunta-aineista ja muista tuotantopanoksista;

Tarkistus    274

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  toimet maaperän säilyttämiseksi ja hiilen sitomiseksi maaperään;

e)  toimet maaperän rakenteen säilyttämiseksi ja uudistamiseksi ja hiilen sitomiseksi maaperään myös maan kasvukunnon heikkenemisen välttämiseksi;

Tarkistus    275

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  toimet tuholaiskestävyyden parantamiseksi;

h)  toimet tuholaiskestävyyden parantamiseksi ja tuholaisten aiheuttamien vahinkojen lieventämiseksi myös integroitua torjuntaa edistämällä;

Tarkistus    276

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  toimet erityisesti luonnon monimuotoisuutta ja rakenteellista monimuotoisuutta edistävien tuotantojärjestelmien käyttöönottamiseksi;

Tarkistus    277

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  toimet, joilla parannetaan kuljetusten ja tuotteiden varastoinnin kestävyyttä ja tehokkuutta hedelmä- ja vihannesalalla;

k)  toimet, joilla parannetaan kuljetusten ja tuotteiden varastoinnin kestävyyttä ja tehokkuutta hedelmä- ja vihannesalalla ja edistetään lyhyitä toimitusketjuja;

Tarkistus    278

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti

Tarkistus

m)  unionin ja kansallisten laatujärjestelmien täytäntöönpano;

m)  unionin ja muiden julkisten ja yksityisten, julkisen tai yksityisen sektorin hallinnoimien laatujärjestelmien täytäntöönpano;

Tarkistus    279

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti

Tarkistus

n)  menekinedistäminen ja tiedotus, mukaan lukien toimet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on monipuolistaa ja vahvistaa hedelmä- ja vihannesmarkkinoita sekä tiedottaa hedelmien ja vihannesten kulutuksen terveyseduista;

n)  menekinedistäminen ja tiedotus, mukaan lukien toimet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on monipuolistaa ja vahvistaa hedelmä- ja vihannesmarkkinoita, etsiä uusia myyntikanavia sekä tiedottaa hedelmien ja vihannesten kulutuksen terveyseduista;

Tarkistus    280

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti

Tarkistus

o)  neuvontapalvelut ja tekninen apu, jotka koskevat erityisesti kestäviä tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-aineiden kestävää käyttöä sekä ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista;

o)  neuvontapalvelut ja tekninen apu, mukaan lukien ne, jotka koskevat kestäviä tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-aineiden kestävää käyttöä ja vähentämistä, integroitua torjuntaa, ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista, agroekologisia käytäntöjä, tuotteiden laadun ja kaupan pitämisen edellytysten parantamista, sekä ne, jotka koskevat kasvinsuojelupöytäkirjoista neuvottelemista kolmansiin maihin suuntautuvaa vientiä varten ja kyseisten pöytäkirjojen soveltamista;

Tarkistus    281

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – p alakohta

Komission teksti

Tarkistus

p)  koulutus ja parhaiden käytäntöjen vaihto, jotka koskevat erityisesti kestäviä tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-aineiden kestävää käyttöä sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämistä.

p)  koulutus ja parhaiden käytäntöjen vaihto, mukaan lukien ne, jotka koskevat kestäviä tuholaistorjuntamenetelmiä, torjunta-aineiden vaihtoehtoja, torjunta-aineiden kestävää käyttöä ja niiden vähentämistä sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämistä;

Tarkistus    282

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – p a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

p a)  toimet, joiden tarkoituksena on parantaa laatua innovoinnin avulla;

Tarkistus    283

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta – p b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

p b)  jäljitettävyys-/sertifiointijärjestelmien perustaminen.

Tarkistus    284

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  aineelliseen tai aineettomaan omaisuuteen tehtävät investoinnit, joiden avulla voidaan tehostaa markkinoille saatettavien määrien hallintaa;

b)  aineelliseen tai aineettomaan omaisuuteen tehtävät investoinnit, joiden avulla voidaan tehostaa markkinoille saatettavien määrien hallintaa, yhteinen varastointi mukaan lukien;

Tarkistus    285

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  markkinoiltapoisto ilmaisjakelua tai muita käyttötarkoituksia varten;

d)  markkinoiltapoisto ilmaisjakelua varten, mukaan lukien markkinoilta poistetun tuotteen jalostuskustannukset ennen tuotteen ilmaisjakelua, tai muita käyttötarkoituksia varten;

Tarkistus    286

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  satovakuutus, jolla suojataan tuottajien tuloja silloin kun luonnonkatastrofit, epäsuotuisat sääolot, taudit tai tuholaisvahingot aiheuttavat menetyksiä, kun samalla varmistetaan, että tuensaajat toteuttavat tarvittavat riskienehkäisytoimenpiteet;

g)  satovakuutus, mukaan luettuna indeksiperusteiset vakuutukset, jotka kattavat mitattavien vaarojen esiintymisen, jolla suojataan tuottajien tuloja silloin kun luonnonkatastrofit, epäsuotuisat sääolot, taudit tai tuholaisvahingot aiheuttavat menetyksiä, kun samalla varmistetaan, että tuensaajat toteuttavat tarvittavat riskienehkäisytoimenpiteet;

Tarkistus    287

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  muiden asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden ja tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien taikka yksittäisten tuottajien valmennus;

h)  muiden asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden ja tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien taikka yksittäisten tuottajien valmennus ja/tai ammatilliset vaihdot;

Tarkistus    288

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  tuotteiden menekinedistäminen ja tiedottaminen hedelmien ja vihannesten kulutuksen terveyseduista vastauksena markkinakriiseihin;

Tarkistus    289

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  kolmansien maiden kasvinsuojelupöytäkirjojen täytäntöönpano ja hallinnointi unionin alueella, jotta voidaan helpottaa pääsyä kolmansien maiden markkinoille;

i)  kolmansien maiden kasvinsuojelupöytäkirjoja koskeva neuvotteleminen, pöytäkirjojen täytäntöönpano ja hallinnointi unionin alueella, jotta voidaan mahdollistaa pääsy kolmansien maiden markkinoille, mukaan lukien markkinatutkimukset;

Tarkistus    290

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 2 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i a)  kasvinsuojelukriisien ehkäisy ja hallinta;

Tarkistus    291

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  neuvontapalvelut ja tekninen apu, erityisesti kestävien tuholaistorjuntamenetelmien sekä torjunta-aineiden kestävän käytön osalta.

k)  neuvontapalvelut ja tekninen apu, myös kestävien tuholaistorjuntamenetelmien, kuten integroidun torjunnan sekä torjunta-aineiden kestävän käytön ja vähentämisen osalta;

Tarkistus    292

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 2 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k a)  koulutustoimenpiteet ja parhaiden käytäntöjen vaihto;

Tarkistus    293

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Toimintaohjelmien on kestettävä vähintään kolme ja enintään seitsemän vuotta. Niissä on pyrittävä 42 artiklan d ja e alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin ja vähintään kahteen muuhun kyseisessä artiklassa tarkoitettuun tavoitteeseen.

2.  Toimintaohjelmien on kestettävä vähintään kolme ja enintään seitsemän vuotta. Niissä on pyrittävä 42 artiklan b, d ja e alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin ja vähintään kahteen muuhun kyseisessä artiklassa tarkoitettuun tavoitteeseen.

Tarkistus    294

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien toimintaohjelmat voivat olla osittaisia toimintaohjelmia tai kokonaisvaltaisia toimintaohjelmia. Kokonaisvaltaisten toimintaohjelmien on oltava samojen hallinnointisääntöjen ja ehtojen mukaisia kuin tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmien.

Tarkistus    295

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien toimintaohjelmat eivät saa kattaa samoja tukitoimia kuin jäseninä olevien tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmat. Jäsenvaltioiden on tarkasteltava tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien toimintaohjelmia yhdessä jäseninä olevien tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmien kanssa.

Tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien toimintaohjelmat eivät saa kattaa samoja toimia kuin jäseninä olevien tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmat. Jäsenvaltioiden on tarkasteltava tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien toimintaohjelmia yhdessä jäseninä olevien tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmien kanssa. Tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät voivat esittää osittaisia toimintaohjelmia, jotka koostuvat toimista, jotka jäseninä olevat tuottajaorganisaatiot ovat määritelleet toimintaohjelmissaan mutta joita ne eivät ole toteuttaneet.

Tarkistus    296

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 6 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien toimintaohjelmien tukitoimet rahoitetaan kokonaan jäseninä olevien tuottajaorganisaatioiden toimintarahastoista maksetuilla maksuosuuksilla ja rahoitus tulee jäseninä olevien tuottajaorganisaatioiden toimintarahastoista;

a)  tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien toimintaohjelmien toimet rahoitetaan kokonaan jäseninä olevien tuottajaorganisaatioiden toimintarahastoista maksetuilla maksuosuuksilla ja rahoitus tulee jäseninä olevien tuottajaorganisaatioiden toimintarahastoista;

Tarkistus    297

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  vähintään 20 prosenttia toimintaohjelman menoista koskee 42 artiklan d ja e alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin liittyviä tukitoimia;

a)  vähintään 15 prosenttia toimintaohjelman menoista koskee 42 artiklan d ja e alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin liittyviä tukitoimia;

Tarkistus    298

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 7 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  toimintaohjelmat sisältävät vähintään kolme 42 artiklan d ja e alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin liittyvää toimea;

Tarkistus    299

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  vähintään 5 prosenttia toimintaohjelman menoista koskee 42 artiklan c alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen liittyviä tukitoimia;

b)  vähintään yksi prosentti toimintaohjelman menoista koskee 42 artiklan c alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen liittyviä tukitoimia

Tarkistus    300

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Toimintaohjelmia, jotka on hyväksytty ennen ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä], on hallinnoitava niiden päättymiseen asti niiden asetusten mukaisesti, joiden nojalla ne on hyväksytty, ellei tuottajayhteenliittymä tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä vapaaehtoisesti päätä hyväksyä tätä asetusta.

Tarkistus    301

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  maksuosuuksilla, joista vastaavat

Poistetaan.

i)  tuottajaorganisaation jäsenet ja/tai tuottajaorganisaatiot itse; tai

 

ii)  tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät jäsentensä kautta.

 

Tarkistus    302

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot ja/tai niiden yhteenliittymät voivat perustaa toimintarahaston. Toimintarahasto rahoitetaan

1.  Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot ja/tai niiden yhteenliittymät voivat perustaa toimintarahaston, jota käytetään jäsenvaltioiden hyväksymien toimintaohjelmien rahoittamiseen. Toimintarahasto on rahoitettava tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän ja/tai niiden kumppanien rahastoon osoittamilla maksuosuuksilla ja 46 artiklassa tarkoitetulla taloudellisella avulla.

Tarkistus    303

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  4,5 prosenttia kunkin tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän kaupan pidetyn tuotannon arvosta;

b)  4,5 prosenttia kunkin tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän kaupan pidetyn tuotannon arvosta; ja

Tarkistus    304

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  viisi prosenttia kaupan pidetyn tuotannon arvosta:

 

  tuottajaorganisaatioille, joiden kaupan pitämän tuotannon arvo ja jäsenten määrä toimintaohjelman esittelyvuonna on 25 prosenttia korkeampi kuin kaupan pidetyn tuotannon keskiarvo ja edellisen toimintaohjelman aikana rekisteröityjen tuottajajäsenten keskimääräinen lukumäärä;

 

  yhteensulautumisesta syntyneen tuottajaorganisaation ensimmäiselle toimintaohjelmalle;

 

  kullekin ylikansalliselle tuottajaorganisaatiolle tai tuottajaorganisaatioiden ylikansalliselle yhteenliittymälle.

Tarkistus    305

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  5 prosenttia kunkin ylikansallisen tuottajaorganisaation tai ylikansallisen tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymän kaupan pidetyn tuotannon arvosta.

Poistetaan.

Tarkistus    306

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, unionin taloudellista apua voidaan korottaa seuraavasti:

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, a, b ja b a alakohdassa tarkoitettua unionin taloudellista apua voidaan korottaa 0,5 prosenttia kaupan pidetyn tuotannon arvosta edellyttäen, että tämä osuus käytetään yksinomaan yhteen tai useampaan tukitoimeen, joka liittyy 42 artiklan c, d, e, g, h ja i kohdassa mainittuihin tavoitteisiin.

a)  kun on kyse tuottajaorganisaatioista, prosenttiosuus voidaan korottaa 4,6 prosenttiin kaupan pidetyn tuotannon arvosta edellyttäen, että määrä, joka ylittää 4,1 prosenttia kaupan pidetyn tuotannon arvosta, käytetään yksinomaan yhteen tai useampaan tukitoimeen, joka liittyy 42 artiklan c, d, e, g, h tai i alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin;

 

b)  kun on kyse tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymistä, prosenttiosuus voidaan korottaa 5 prosenttiin kaupan pidetyn tuotannon arvosta edellyttäen, että määrä, joka ylittää 4,5 prosenttia kaupan pidetyn tuotannon arvosta, käytetään yksinomaan yhteen tai useampaan tukitoimeen, joka liittyy 42 artiklan c, d, e, g, h tai i alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin ja jonka kyseinen tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä panee täytäntöön jäsentensä puolesta;

 

c)  kun on kyse ylikansallisista tuottajaorganisaatioista tai ylikansallisista tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymistä, prosenttiosuus voidaan korottaa 5,5 prosenttiin kaupan pidetyn tuotannon arvosta edellyttäen, että määrä, joka ylittää 5 prosenttia kaupan pidetyn tuotannon arvosta, käytetään yksinomaan yhteen tai useampaan tukitoimeen, joka liittyy 42 artiklan c, d, e, g, h tai i alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin ja jonka kyseinen ylikansallinen tuottajaorganisaatio tai ylikansallinen tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä panee täytäntöön jäsentensä puolesta.

 

Tarkistus    307

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tuottajaorganisaatiot toimivat eri jäsenvaltioissa ja toteuttavat 42 artiklan b ja e alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin ylikansallisesti liittyviä tukitoimia;

a)  tuottajaorganisaatiot ja tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät toimivat eri jäsenvaltioissa ja toteuttavat 42 artiklan b ja e alakohdassa tarkoitettuihin tavoitteisiin ylikansallisesti liittyviä tukitoimia;

Tarkistus    308

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  toimintaohjelmaa toteuttaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti hyväksytty tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä ensimmäistä kertaa;

d)  toimintaohjelmaa toteuttaa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti hyväksytty yhdessä jäsenvaltiossa toimiva tuottajaorganisaatio tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä taikka useammassa kuin yhdessä jäsenvaltioissa toimiva tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymä ensimmäistä kertaa;

Tarkistus    309

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  tuottajaorganisaatiot toimivat vuoristo- ja saarialueilla;

Tarkistus    310

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun kyseessä ovat jäsenvaltioiden alueet, joilla hedelmä- ja vihannesalan tuottajien järjestäytymisaste on huomattavasti alle unionin keskiarvon, jäsenvaltiot voivat myöntää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti hyväksytyille tuottajaorganisaatioille kansallista taloudellista apua, joka on suuruudeltaan enintään 80 prosenttia 45 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista maksuosuuksista ja enintään 10 prosenttia tällaisen tuottajaorganisaation kaupan pidetyn tuotannon arvosta. Kansallisella taloudellisella avulla täydennetään toimintarahastosta myönnettävää tukea.

1.  Kun kyseessä ovat jäsenvaltioiden alueet, joilla hedelmä- ja vihannesalan tuottajien järjestäytymisaste on huomattavasti alle unionin keskiarvon, saarialueet sekä syrjäisimmät alueet, jäsenvaltiot voivat myöntää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti hyväksytyille tuottajaorganisaatioille kansallista taloudellista apua, joka on suuruudeltaan enintään 80 prosenttia 45 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista maksuosuuksista ja enintään 10 prosenttia tällaisen tuottajaorganisaation kaupan pidetyn tuotannon arvosta. Kansallisella taloudellisella avulla täydennetään toimintarahastosta myönnettävää tukea.

Tarkistus    311

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltion on pyrittävä mehiläishoitoalalla ainakin yhteen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista erityistavoitteista.

Jäsenvaltion on pyrittävä mehiläishoitoalalla 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin asiaankuuluviin erityistavoitteisiin.

Tarkistus    312

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltion on valittava YMP:n strategiasuunnitelmassaan kunkin 6 artiklan 1 kohdassa säädetyn erityistavoitteen osalta yksi tai useampi seuraavista mehiläishoitoalan tukitoimityypeistä:

1.  Jäsenvaltion on valittava YMP:n strategiasuunnitelmassaan yksi tai useampi seuraavista mehiläishoitoalan tukitoimityypeistä:

Tarkistus    313

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  mehiläishoitajille ja mehiläishoitajien organisaatioille annettava tekninen apu;

a)  mehiläishoitajille ja mehiläishoitajien organisaatioille annettava tekninen apu, mukaan lukien hyvien käytäntöjen edistäminen, tiedotus ja julkisuus sekä jatkuva koulutus;

Tarkistus    314

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  toimet mehiläisiä vaivaavien tuholaisten ja tautien, erityisesti varroapunkin, torjumiseksi;

b)  toimet mehiläisiä vaivaavien tuholaisten ja tautien, erityisesti varroapunkin, torjumiseksi ja ehkäisemiseksi ja epidemiaresistenssin vahvistamiseksi;

Tarkistus    315

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  kansallisten mehiläisterveysverkostojen perustaminen ja/tai kehittäminen;

Tarkistus    316

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  toimet, joilla laboratorioita tuetaan mehiläistuotteiden ominaisuuksien määrittelyssä;

d)  toimet, joilla kansallisia, alueellisia tai paikallisia laboratorioita tuetaan mehiläistuotteiden analysoinnissa, mukaan lukien mehiläiskato tai mehiläisten tuottavuuden lasku, ja mehiläisille mahdollisesti myrkylliset aineet;

Tarkistus    317

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  mehiläistarhojen uudistaminen unionissa;

e)  toimet nykyisten mehiläisyhdyskuntien määrän säilyttämiseksi tai lisäämiseksi;

Tarkistus    318

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  yhteistoiminta mehiläishoitoalaa ja mehiläistuotteita koskevien tutkimusohjelmien toteuttamiseen erikoistuneiden tahojen kanssa;

f)  yhteistoiminta mehiläishoitoalaa ja mehiläistuotteita koskevien tutkimus- ja kokeiluohjelmien soveltamiseen erikoistuneiden tahojen kanssa;

Tarkistus    319

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  aineelliseen tai aineettomaan omaisuuteen tehtävät investoinnit;

Tarkistus    320

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – h b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h b)  toimenpiteet tuotannon suunnittelemiseksi ja mukauttamiseksi kysynnän mukaiseksi;

Tarkistus    321

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – h c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h c)  ennaltaehkäisevät toimenpiteet epäsuotuisten sääolojen käsittelemiseksi;

Tarkistus    322

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – h d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h d)  toimet ilmastonmuutokseen ja epäsuotuisiin sääoloihin sopeutumiseksi;

Tarkistus    323

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – h e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h e)  toimenpiteet mehiläishoitajien ja viljelijöiden välisen yhteistyön edistämiseksi, jotta voidaan erityisesti vähentää torjunta-aineiden käytön vaikutuksia;

Tarkistus    324

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – h f alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h f)  energian säästö, energiatehokkuuden lisääminen ja ekologiset pakkaukset;

Tarkistus    325

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – h g alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h g)  jätteiden syntymisen vähentäminen ja sivutuotteiden ja jätteen käytön ja hallinnoinnin parantaminen;

Tarkistus    326

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – h h alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h h)  toimet, joilla parannetaan hunajamehiläisten suorittamaa pölytystä ja niiden rinnakkaiseloa luonnonvaraisten pölyttäjien kanssa, mukaan lukien luomalla ja ylläpitämällä suotuisia elinympäristöjä;

Tarkistus    327

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – h i alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h i)  toimet geneettisen monimuotoisuuden edistämiseksi;

Tarkistus    328

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta – h j alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h j)  toimet, joilla tuetaan nuoria tai uusia mehiläishoitajia.

Tarkistus    329

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Unionin taloudellinen apu 2 kohdassa tarkoitettuihin tukitoimiin saa olla enintään 50 prosenttia menoista. Jäljelle jäävästä menojen osasta vastaavat jäsenvaltiot.

4.  Unionin taloudellinen apu 2 kohdassa tarkoitettuihin tukitoimiin saa olla enintään 75 prosenttia menoista, lukuun ottamatta syrjäisimpiä alueita, joilla enimmäismäärä on 85 prosenttia. Jäljelle jäävästä menojen osasta vastaavat jäsenvaltiot.

Tarkistus    330

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltion on YMP:n strategiasuunnitelmaansa laatiessaan pyydettävä neuvoa mehiläishoitoalan organisaatioiden edustajilta.

5.  Jäsenvaltion on YMP:n strategiasuunnitelmaansa laatiessaan pyydettävä neuvoa mehiläishoitoalan organisaatioiden edustajilta ja toimivaltaisilta viranomaisilta.

Tarkistus    331

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jäsenvaltion on ilmoitettava vuosittain komissiolle alueellaan olevien mehiläispesien lukumäärä.

6.  Jäsenvaltion on ilmoitettava vuosittain komissiolle alueellaan olevien mehiläispesien ja/tai mehiläisyhdyskuntien lukumäärä.

Tarkistus    332

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Kaikkia kansallisia ohjelmia, jotka on hyväksytty ennen ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä], on hallinnoitava niiden päättymiseen asti asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti.

Tarkistus    333

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 138 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän asetuksen täydentämiseksi vaatimuksilla, joilla täydennetään tässä jaksossa asetettuja vaatimuksia seuraavilta osin:

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    334

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  49 artiklan 6 kohdan mukainen jäsenvaltioiden velvoite ilmoittaa vuosittain komissiolle alueellaan olevien mehiläispesien lukumäärä;

a)  49 artiklan 6 kohdan mukainen jäsenvaltioiden velvoite ilmoittaa vuosittain komissiolle alueellaan olevien mehiläispesien ja/tai mehiläisyhdyskuntien lukumäärä;

Tarkistus    335

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  mehiläispesän määritelmä ja mehiläispesien lukumäärän laskentamenetelmät;

b)  mehiläispesän määritelmä ja mehiläispesien ja mehiläisyhdyskuntien lukumäärän laskentamenetelmät;

Tarkistus    336

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltion on viinialalla pyrittävä yhteen tai useampaan seuraavista tavoitteista:

Jäsenvaltion on viinialalla pyrittävä 5 ja 6 artiklan mukaisesti yhteen tai useampaan seuraavista tavoitteista:

Tarkistus    337

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  unionin viinintuottajien kilpailukyvyn parantaminen, mukaan lukien osallistuminen kestävien tuotantojärjestelmien parantamiseen sekä unionin viinialan ympäristövaikutusten vähentäminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan b–f ja h alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

a)  unionin viinintuottajien taloudellisen kestävyyden ja kilpailukyvyn parantaminen 6 artiklan 1 kohdan a–c alakohdan mukaisesti;

Tarkistus    338

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen edistäminen ja osallistuminen kestävien tuotantojärjestelmien parantamiseen sekä unionin viinialan ympäristövaikutusten vähentämiseen, mukaan lukien tukemalla viininviljelijöitä tuotantopanosten käytön vähentämisessä ja ympäristön kannalta kestävämpien tuotantotekniikoiden ja viljelykäytäntöjen käyttöönotossa, sekä unionin perinteisten lajikkeiden säilyttämisen edistäminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

Tarkistus    339

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  unionin viinialan yrittäjien suorituskyvyn parantaminen ja mukauttaminen markkinoiden vaatimuksiin sekä yrittäjien kilpailukyvyn parantaminen rypäletuotteiden tuotannon ja kaupanpitämisen osalta, mukaan lukien energiansäästö, yleinen energiatehokkuus ja kestävät prosessit; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a–e, g ja h alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

b)  unionin viinialan yrittäjien suorituskyvyn parantaminen ja mukauttaminen markkinoiden vaatimuksiin sekä yrittäjien pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantaminen rypäletuotteiden tuotannon ja kaupanpitämisen osalta, mukaan lukien energiansäästö, yleinen energiatehokkuus ja kestävät prosessit; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a–e, g ja h alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

Tarkistus    340

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  tarjonnan keskittämisen lisääminen, jotta voidaan parantaa taloudellista tuloksellisuutta ja kehittää alan rakennetta 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistetun tavoitteen mukaisesti;

Tarkistus    341

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  viiniyttämisen sivutuotteiden käyttö teollisissa prosesseissa ja energiantuotantoon varmistaen viinin laatu unionissa ja suojellen samalla ympäristöä; kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

f)  viiniyttämisen sivutuotteiden ja jäämien käyttö teollisissa prosesseissa ja energiantuotantoon tai agronomisiin tarkoituksiin varmistaen viinin laatu unionissa ja suojellen samalla ympäristöä; kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

Tarkistus    342

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  unionin rypäletuotteiden kilpailukyvyn parantaminen kolmansissa maissa; kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan b ja h alakohdassa vahvistettuihin tavoitteisiin;

h)  unionin rypäletuotteiden kilpailukyvyn parantaminen kolmansissa maissa, mukaan lukien viinimarkkinoiden avaaminen, monipuolistaminen ja vahvistaminen; kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan b ja h alakohdassa vahvistettuihin tavoitteisiin;

Tarkistus    343

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i a)  viininviljelyn taloudellisen kestävyyden ja kannattavuuden varmistaminen alueilla, joilla on merkittäviä luonnonhaittoja, jyrkillä alueilla ja vähemmän kehittyneillä alueilla 6 artiklan 1 kohdan a, b ja h alakohdassa vahvistettujen erityistavoitteiden mukaisesti;

Tarkistus    344

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  viinitilojen rakenneuudistus ja uusiin lajikkeisiin siirtyminen, mukaan lukien viinitarhojen uudelleenistuttaminen, kun se on tarpeen terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvistä syistä jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen määräämänä tehdyn pakollisen raivauksen vuoksi, mutta lukuun ottamatta viinitarhojen tavanomaista uudistamista, joka koostuu saman rypälelajikkeen istuttamisesta samalle lohkolle samaa viininviljelymenetelmää noudattaen viiniköynnösten tultua luonnollisen elinkaarensa päähän;

a)  viinitilojen rakenneuudistus ja uusiin lajikkeisiin siirtyminen, mukaan lukien viinitarhojen uudelleenistuttaminen, kun se on tarpeen terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvistä syistä jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen määräämänä tehdyn pakollisen raivauksen vuoksi tai istutukseen liittyvän vapaaehtoisen raivauksen vuoksi ilmastonmuutokseen sopeutumista ja geneettisen monimuotoisuuden parantamista varten, mutta lukuun ottamatta viinitarhojen tavanomaista uudistamista, joka koostuu saman rypälelajikkeen istuttamisesta samalle lohkolle samaa viininviljelymenetelmää noudattaen viiniköynnösten tultua luonnollisen elinkaarensa päähän;

Tarkistus    345

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  viiniköynnösten istuttaminen maahan, jolle on myönnetty asetuksen (EU) N:o 1308/2013 3 luvun 1 jaksossa säädetyn lupajärjestelmän mukainen lupa, jäsenvaltioiden määrittelemillä häviämisvaarassa olevilla perinteisillä viininvalmistusalueilla, tavoitteena viininvalmistuksen monimuotoisuuden suojelu;

Tarkistus    346

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b)  tutkimus ja koetuotanto sekä muut toimenpiteet, jotka liittyvät erityisesti eurooppalaisten viinilajikkeiden välisen ja niiden sisäisen monimuotoisuuden suojeluun, tutkimiseen ja lisäämiseen, ja toimet niiden taloudellisen hyödyntämisen edistämiseksi;

Tarkistus    347

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a c)  toimet, joilla vähennetään torjunta-aineiden käyttöä;

Tarkistus    348

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – a d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a d)  toimet niiden viininviljelijöiden riskinoton vähentämiseksi, jotka muuttavat perusteellisesti käytäntöjään ja tuotantojärjestelmiään tuotannon kestävyyden lisäämiseksi, mukaan lukien rakenteellisen ja luonnon monimuotoisuuden lisääminen;

Tarkistus    349

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  aineelliset ja aineettomat investoinnit viininvalmistuslaitteisiin ja viininvalmistamojen infrastruktuuriin sekä kaupan pitämisen rakenteisiin ja välineisiin;

b)  aineelliset ja aineettomat investoinnit viinitiloihin, mukaan lukien jyrkillä ja pengerretyillä alueilla, lukuun ottamatta 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa kuvattuun tukitoimityyppiin liittyviä toimia, viininvalmistuslaitteisiin ja viininvalmistamojen infrastruktuuriin sekä kaupan pitämisen rakenteisiin ja välineisiin; tällaisilla investoinneilla voidaan pyrkiä myös viinitarhan suojeluun ilmasto-uhkia vastaan ja tilojen sopeuttamiseen unionin uusiin lainsäädäntövaatimuksiin;

Tarkistus    350

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  satovakuutus luonnonkatastrofiin rinnastettavissa olevien epäsuotuisien sääolojen, epäsuotuisien sääolojen, eläinten, kasvitautien tai tuholaisvahinkojen aiheuttamia tulonmenetyksiä vastaan;

d)  satovakuutus luonnonkatastrofiin rinnastettavissa olevien epäsuotuisien sääolojen, epäsuotuisien sääolojen, eläinten, kasvitautien tai tuholaisvahinkojen aiheuttamia tulonmenetyksiä vastaan ja samalla sen varmistaminen, että tuensaajat ryhtyvät tarvittaviin riskienehkäisytoimenpiteisiin;

Tarkistus    351

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  aineelliset ja aineettomat investoinnit innovointiin, joka tarkoittaa innovatiivisten tuotteiden ja viiniyttämisen sivutuotteiden, menetelmien ja teknologioiden kehittämistä, muita investointeja, jotka lisäävät arvoa jossakin toimitusketjun vaiheessa, muun muassa tietojen vaihtoa varten;

e)  aineelliset ja aineettomat investoinnit digitalisointiin ja innovointiin, mikä tarkoittaa innovatiivisten tuotteiden ja asetuksen (EU) N:o 1308/2013 VII liitteen II osassa tarkoitettuihin tuotteisiin tai viiniyttämisen sivutuotteisiin liittyvien teknologisten prosessien, menetelmien ja teknologioiden kehittämistä, muita investointeja, jotka lisäävät arvoa jossakin toimitusketjun vaiheessa, muun muassa tietojen vaihtoa ja/tai ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämistä varten;

Tarkistus    352

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  aineelliset ja aineettomat investoinnit viiniyttämisen jätteiden metanaatioon ja kompostointiin tarkoitettuihin laitteistoihin ja menetelmiin;

Tarkistus    353

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  jäsenvaltioissa toteutetut unionin viinejä koskevat tiedotustoimet, joilla edistetään viinin vastuullista kulutusta tai alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä merkintöjä koskevia unionin laatujärjestelmiä;

g)  jäsenvaltioissa toteutetut unionin viinejä koskevat tiedotustoimet, joilla edistetään viinin vastuullista kulutusta;

Tarkistus    354

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a)  toimet, joilla parannetaan markkinatietoisuutta, muun muassa taloutta ja sääntelyä koskevien tutkimusten tekeminen nykyisistä markkinoista, sekä viinimatkailun edistämistä koskevat toimet, joiden tarkoituksena on parantaa eurooppalaisten viinitarhojen mainetta;

Tarkistus    355

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – h alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

h)  kolmansissa maissa toteutettavat menekinedistämistoimet, jotka koostuvat yhdestä tai useammasta seuraavista:

h)  kolmansissa maissa toteutettavat menekinedistämis- ja viestintätoimet, jotka koostuvat yhdestä tai useammasta seuraavista toimista ja toiminnoista, joilla pyritään parantamaan viinialan kilpailukykyä ja luomaan, monipuolistamaan tai vakiinnuttamaan markkinoita:

Tarkistus    356

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – h alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iv)  laajempien markkinointimahdollisuuksien kannalta tarpeelliset uusia markkinoita koskevat tutkimukset;

iv)  laajempien ja vakaampien markkinointimahdollisuuksien kannalta tarpeelliset uusia tai nykyisiä markkinoita koskevat tutkimukset;

Tarkistus    357

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – h alakohta – vi alakohta

Komission teksti

Tarkistus

vi)  sellaisten teknisten asiakirjojen laatiminen, mukaan lukien laboratoriotestit ja arvioinnit, jotka koskevat viininvalmistusmenetelmiä, kasvien terveyttä ja hygieniaa koskevia sääntöjä sekä viinialan tuotteiden tuontia koskevia muiden kolmansien maiden vaatimuksia, jotta helpotetaan pääsyä kolmansien maiden markkinoille;

vi)  sellaisten teknisten asiakirjojen laatiminen, mukaan lukien laboratoriotestit ja arvioinnit, jotka koskevat viininvalmistusmenetelmiä, kasvien terveyttä ja hygieniaa koskevia sääntöjä sekä viinialan tuotteiden tuontia koskevia muiden kolmansien maiden vaatimuksia, jotta estetään pääsyn rajoittaminen tai helpotetaan pääsyä kolmansien maiden markkinoille;

Tarkistus    358

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i a)  toimet vesivarojen käytön ja hoidon parantamiseksi;

Tarkistus    359

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – i b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i b)  luonnonmukainen tuotanto;

Tarkistus    360

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – i c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i c)  integroitu tuotanto;

Tarkistus    361

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – i d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i d)  täsmä- tai digitaalinen tuotanto;

Tarkistus    362

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – i e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i e)  maaperän suojelu ja hiilen sitoutuminen maaperään;

Tarkistus    363

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – i f alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i f)  luonnon monimuotoisuuden kannalta suotuisten elinympäristöjen luominen tai säilyttäminen tai maiseman säilyttäminen, mukaan lukien historiallisten maisematekijöiden säilyttäminen;

Tarkistus    364

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – i g alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i g)  rypäleen tuholaiskestävyyden ja vastustuskyvyn eläintauteja vastaan parantaminen;

Tarkistus    365

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – i h alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i h)  jätteiden syntymisen vähentäminen sekä jätehuollon parantaminen.

Tarkistus    366

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Edellä 1 kohdan h alakohdassa tarkoitettuja menekinedistämistoimia sovelletaan vain viineihin, joilla on suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä tai joihin on merkitty rypälelajike.

Tarkistus    367

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltion on YMP:n strategiasuunnitelmassaan perusteltava viinialan tavoitteiden ja tukitoimityyppien valinta. Sen on tukitoimityypit valittuaan määriteltävä tukitoimet.

2.  Jäsenvaltion on YMP:n strategiasuunnitelmassaan perusteltava viinialan tavoitteiden ja tukitoimityyppien valinta. Sen on tukitoimityypit valittuaan määriteltävä tukitoimet. Jäsenvaltio voi antaa erityisiä säännöksiä, jotka koskevat suojattuja alkuperänimityksiä ja suojattuja maantieteellisiä merkintöjä käsittelevien sääntelyneuvostojen kaikkien asianomaisten yritysten puolesta harjoittamaa tiedotusta ja markkinointia erityisesti näiden toimien enimmäiskestoon liittyen.

Tarkistus    368

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu unionin taloudellinen apu viinitilojen rakenneuudistukseen ja uusiin lajikkeisiin siirtymiseen saa olla enintään 50 prosenttia rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen todellisista kustannuksista tai 75 prosenttia rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen todellisista kustannuksista vähemmän kehittyneillä alueilla.

Edellä 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu unionin taloudellinen apu viinitilojen rakenneuudistukseen ja uusiin lajikkeisiin siirtymiseen saa olla enintään 50 prosenttia vapaaehtoisen rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen todellisista kustannuksista tai 75 prosenttia pakollisen rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen todellisista kustannuksista

Tarkistus    369

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista vähemmän kehittyneillä alueilla;

a)  50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista vähemmän kehittyneillä alueilla, jyrkissä rinteissä ja muilla kuin tämän kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetuilla saarialueilla olevilla viinitarhoilla;

Tarkistus    370

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  75 prosenttia SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla;

c)  85 prosenttia SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla;

Tarkistus    371

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Unionin taloudellinen apu 52 artiklan 1 kohdan a a, a b, a c, f a, j, k, l, m, n, o, p, ja q alakohdassa tarkoitetuille tavoitteille ei saa ylittää 50:ä prosenttia suorista tai tukikelpoisista kustannuksista.

Tarkistus    372

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista vähemmän kehittyneillä alueilla;

a)  50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista vähemmän kehittyneillä alueilla, jyrkissä rinteissä ja muilla kuin tämän kohdan c ja d alakohdassa tarkoitetuilla saarialueilla olevilla viinitarhoilla;

Tarkistus    373

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  75 prosenttia SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla;

c)  85 prosenttia SEUT-sopimuksen 349 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla;

Tarkistus    374

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua unionin taloudellisen avun enimmäismäärää sovelletaan ainoastaan suosituksen 2003/361/EY mukaisiin mikro- ja pienyrityksiin ja pk-yrityksiin; enimmäismäärää voidaan kuitenkin soveltaa kaikkiin yrityksiin SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla ja asetuksen (EU) N:o 229/2013 1 artiklan 2 kohdassa määritellyillä Egeanmeren pienillä saarilla.

Poistetaan.

Tarkistus    375

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tuen enimmäistuki-intensiteetti puolitetaan, kun on kyse suosituksen 2003/361/EY liitteessä olevan I osaston 2 artiklan 1 kohdan piiriin kuulumattomista yrityksistä, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 750 työntekijää tai joiden liikevaihto on alle 200 miljoonaa euroa.

Edellä 1 kohdassa vahvistettuja enimmäismääriä voidaan pienentää muiden kuin mikro- ja pienyritysten ja pk-yritysten tekemiä investointien osalta. Enimmäismäärää voidaan kuitenkin soveltaa kaikkiin yrityksiin SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla ja asetuksen (EU) N:o 229/2013 1 artiklan 2 kohdassa määritellyillä Egeanmeren pienillä saarilla.

Tarkistus    376

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Unionin taloudellinen apu 52 artiklan 1 kohdan g ja h alakohdassa tarkoitettuihin tiedotus- ja menekinedistämistoimiin saa olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista menoista.

6.  Unionin taloudellinen apu 52 artiklan 1 kohdan g ja h alakohdassa tarkoitettuihin tiedotus- ja menekinedistämistoimiin saa olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista menoista. Jäsenvaltio voi eriyttää avun yrityksen koon mukaan voidakseen maksimoida pienten ja keskisuurten yritysten tuen.

Tarkistus    377

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Asianomaisen jäsenvaltion on vahvistettava YMP:n strategiasuunnitelmassaan, kuinka monta prosenttia menoista vähintään käytetään toimiin, joiden tavoitteena on ympäristönsuojelu, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, tuotantojärjestelmien ja -prosessien kestävyyden parantaminen, unionin viinialan ympäristövaikutusten vähentäminen sekä viinialan energiasäästö ja yleisen energiatehokkuuden lisääminen.

4.  Asianomaisen jäsenvaltion on varmistettava YMP:n strategiasuunnitelmassaan, että varataan vähintään viiden prosentin osuus tai hyväksytään ainakin yksi toimi, jotta täytetään tavoitteet, joilla edistetään ympäristönsuojelua, ilmastonmuutokseen sopeutumista, tuotantojärjestelmien ja -prosessien kestävyyden parantamista, unionin viinialan ympäristövaikutusten vähentämistä sekä viinialan energiasäästöä ja yleisen energiatehokkuuden lisäämistä 51 artiklan a a, b ja f alakohtien mukaisesti.

Tarkistus    378

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Kaikkia ohjelmia, jotka on hyväksytty ennen ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä], on hallinnoitava niiden päättymiseen asti asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti.

Tarkistus    379

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäljempänä 82 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion on määriteltävä YMP:n strategiasuunnitelmassaan 1 kohdassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi yksi tai useampi 60 artiklassa tarkoitettu tukitoimityyppi. Sen on tukitoimityypit valittuaan määriteltävä tukitoimet. Jäljempänä 82 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion on perusteltava YMP:n strategiasuunnitelmassaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tehty tavoitteiden, tukitoimityyppien ja tukitoimien valinta.

2.  Jäljempänä 82 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion on määriteltävä YMP:n strategiasuunnitelmassaan 1 kohdassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi yksi tai useampi 60 artiklassa tarkoitettu tukitoimityyppi. Sen on tukitoimityypit valittuaan määriteltävä tukitoimet. Jäljempänä 82 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion on perusteltava YMP:n strategiasuunnitelmassaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tehty tavoitteiden, tukitoimityyppien ja tukitoimien valinta, mutta sillä ei ole velvoitetta laatia 103 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ennakkoarviointia tai strategista ympäristöarviointia koskevaa kertomusta eikä 103 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua SWOT-analyysiä.

Tarkistus    380

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  oliivinviljelyn ympäristövaikutusten vähentäminen ja ilmastotoimien edistäminen oliivinviljelyn avulla; kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

c)  oliivinviljelyn ympäristövaikutusten vähentäminen ja ilmastotoimien edistäminen sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen lieventäminen oliivinviljelyn avulla; kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

Tarkistus    381

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien laadun parantaminen; kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa vahvistettuun erityistavoitteeseen;

d)  oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien laadun parantaminen; kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan b ja f alakohdassa vahvistettuun erityistavoitteeseen;

Tarkistus    382

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  kriisinehkäisy ja -hallinta, jonka tarkoituksena on oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien markkinoiden kriisien välttäminen ja ratkaiseminen; kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan h alakohdassa vahvistettuun erityistavoitteeseen.

f)  kriisinehkäisy ja -hallinta, jonka tarkoituksena on oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien markkinoiden kriisien välttäminen ja ratkaiseminen, mukaan lukien tuholaisten ehkäisyn ja tuholaiskestävyyden parantaminen; kyseinen tavoite liittyy 6 artiklan 1 kohdan a, b, ja c alakohdassa vahvistettuun erityistavoitteeseen;

Tarkistus    383

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäljempänä 82 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden on 56 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi valittava YMP:n strategiasuunnitelmissaan yksi tai useampi 60 artiklassa tarkoitetuista tukitoimityypeistä. Sen on tukitoimityypit valittuaan määriteltävä tukitoimet.

1.  Jäljempänä 82 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden on 56 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi valittava YMP:n strategiasuunnitelmissaan yksi tai useampi 60 artiklassa tarkoitetuista jäsenvaltion tasolla määriteltävistä tukitoimityypeistä. Sen on tukitoimityypit valittuaan määriteltävä tukitoimet.

Tarkistus    384

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäljempänä 82 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden määrittelemät tukitoimet on pantava täytäntöön asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden ja/tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien hyväksyttyjen toimintaohjelmien välityksellä. Tässä tarkoituksessa sovelletaan tämän asetuksen 61 ja 62 artiklaa.

2.  Jäljempänä 82 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden määrittelemät tukitoimet on pantava täytäntöön asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden ja/tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien ja/tai toimialakohtaisten organisaatioiden hyväksyttyjen toimintaohjelmien välityksellä. Tässä tarkoituksessa sovelletaan tämän asetuksen 61 ja 62 artiklaa.

Tarkistus    385

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, 82 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltiot voivat antaa toimintaohjelmien toteuttamisen asetuksen (EU) N:o 1308/2013 157 artiklan nojalla hyväksytyille toimialakohtaisille organisaatioille, jos kyseisillä organisaatioilla on jo samankaltainen ohjelma asetuksen (EU) N:o 1308/2013 nojalla.

Tarkistus    386

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  75 prosenttia 60 artiklan 1 kohdan f ja h alakohdassa tarkoitettujen tukitoimityyppien tosiasiallisista menoista, jos tuottajaorganisaatiot vähintään kahdesta tuottajajäsenvaltiosta toteuttavat toimintaohjelmaa vähintään kolmessa maassa tai ei-tuottajajäsenvaltiossa, ja 50 prosenttia tosiasiallista menoista, jos tämä edellytys ei täyty tässä tukitoimityypissä.

d)  85 prosenttia 60 artiklan 1 kohdan f ja h alakohdassa tarkoitettujen tukitoimityyppien tosiasiallisista menoista, jos tuottajaorganisaatiot tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät vähintään kahdesta tuottajajäsenvaltiosta toteuttavat toimintaohjelmaa vähintään kolmessa maassa tai ei-tuottajajäsenvaltiossa, ja 50 prosenttia tosiasiallisista menoista, jos tämä edellytys ei täyty tässä tukitoimityypissä.

Tarkistus    387

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  Saarialueiden tapauksessa a–d alakohdassa tarkoitettuja prosenttiosuuksia korotetaan 10 prosentilla.

Tarkistus    388

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltion on myönnettävä täydentävää rahoitusta enintään 50 prosenttia kustannuksista, jotka eivät saa unionin rahoitusapua.

Poistetaan.

Tarkistus    389

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltion on pyrittävä muilla 39 artiklan f alakohdassa tarkoitetuilla aloilla yhteen tai useampaan seuraavista tavoitteista:

Jäsenvaltion on 5 ja 6 artiklan mukaisesti pyrittävä 39 artiklan f alakohdassa tarkoitetuilla muilla aloilla yhteen tai useampaan seuraavista tavoitteista:

Tarkistus    390

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tuotannon suunnittelu, tuotannon mukauttaminen kysyntään erityisesti laadun ja määrän osalta, tuotantokustannusten ja investointien tuoton optimointi sekä tuottajahintojen vakauttaminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja i alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

a)  tuotannon suunnittelu, tuotannon mukauttaminen kysyntään erityisesti laadun, määrän ja monimuotoisuuden osalta, tuotantokustannusten ja investointien tuoton optimointi sekä tuottajahintojen vakauttaminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja i alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

Tarkistus    391

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  asianomaisten tuotteiden tarjonnan keskittäminen ja markkinoille saattaminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

b)  asianomaisten tuotteiden tarjonnan keskittäminen ja markkinoille saattaminen ja kollektiivisten sopimusneuvottelujen edistäminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

Tarkistus    392

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kestävien tuotantomenetelmien tutkimus ja kehittäminen, mukaan lukien tuholaiskestävyys, sekä taloudellista kilpailukykyä ja markkinoiden kehitystä tukevat innovatiiviset käytännöt ja tuotantotekniikat; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, c ja i alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

c)  kestävien tuotantomenetelmien soveltaminen, tutkimus ja kehittäminen, mukaan lukien tuholaiskestävyys ja vastustuskyky eläintauteja vastaan, ilmastokestävyys, geneettinen monimuotoisuus, maaperän suojelu, parempi bioturvallisuus ja mikrobilääkeaineiden käytön vähentäminen, sekä pitkän aikavälin taloudellista kilpailukykyä ja markkinoiden kehitystä tukevat innovatiiviset käytännöt ja tuotantotekniikat; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, c, d, e, f ja i alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

Tarkistus    393

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  ympäristöä kunnioittavien tuotantomenetelmien, eläinten hyvinvointia koskevien vaatimusten, tuholaiskestävyyden ja ympäristöä säästävien viljelymenetelmien, tuotantotekniikoiden ja tuotantomenetelmien, sivutuotteiden ja jätteen ympäristöä säästävän käytön ja hoidon sekä luonnonvarojen kestävän käytön, erityisesti veden, maaperän ja muiden luonnonvarojen suojelun, edistäminen, kehittäminen ja käyttöönotto; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

d)  ympäristöä kunnioittavien tuotantomenetelmien, eläinten hyvinvointia koskevien vaatimusten, tuholaiskestävyyden ja ympäristöä säästävien viljelymenetelmien, eläintautien vastustuskyvyn, tuotantotekniikoiden ja tuotantomenetelmien, sivutuotteiden ja jätteen ympäristöä säästävän käytön ja hoidon sekä luonnonvarojen kestävän käytön, erityisesti veden, maaperän ja muiden luonnonvarojen suojelun, edistäminen, kehittäminen ja käyttöönotto; päästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden lisääminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan e ja f alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

Tarkistus    394

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistäminen 6 artiklan 1 kohdan d alakohdassa vahvistetulla tavalla;

e)  ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistäminen, mukaan lukien trooppisten sairauksien ja zoonoosien ehkäisy ja hoito, 6 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Tarkistus    395

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  tuotteiden kaupallisen arvon ja laadun parantaminen, mukaan lukien tuotteiden laadun parantaminen ja sellaisten tuotteiden kehittäminen, joilla on suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä tai jotka kuuluvat kansallisiin laatujärjestelmiin; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistettuun erityistavoitteeseen;

f)  tuotteiden kaupallisen arvon ja laadun parantaminen, mukaan lukien tuotteiden laadun ja markkinoiden segmentoinnin parantaminen ja sellaisten tuotteiden kehittäminen, joilla on suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä tai jotka kuuluvat kansallisiin laatujärjestelmiin; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistettuun erityistavoitteeseen;

Tarkistus    396

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  yhden tai useamman 40 artiklan f alakohdassa tarkoitetun alan tuotteiden menekinedistäminen ja pitäminen kaupan; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

g)  yhden tai useamman 39 artiklan f alakohdassa tarkoitetun alan tuotteiden menekinedistäminen ja pitäminen kaupan; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

Tarkistus    397

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  kriisinehkäisy ja riskinhallinta, joiden tarkoituksena on yhden tai useamman 39 artiklan f alakohdassa tarkoitetun alan kriisien välttäminen ja ratkaiseminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin.

h)  kriisinehkäisy ja riskien lieventäminen ja riskinhallinta, joiden tarkoituksena on yhden tai useamman 39 artiklan f alakohdassa tarkoitetun alan kriisien välttäminen ja ratkaiseminen; kyseiset tavoitteet liittyvät 6 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa vahvistettuihin erityistavoitteisiin;

Tarkistus    398

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  karjaan kohdistuvien petoeläinten hyökkäysten estäminen;

Tarkistus    399

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 1 kohta – h b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h b)  valkuaiskasvien, erityisesti rehupalkokasvien ja palkokasvien, viljelyn edistämiseen tähtäävän unionin strategian tukeminen.

Tarkistus    400

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltion on kunkin 59 artiklan a–g alakohdassa vahvistetuista tavoitteista valitsemansa tavoitteen osalta valittava YMP:n strategiasuunnitelmassaan yksi tai useampi seuraavista tukitoimityypeistä:

1.  Jäsenvaltion on kunkin 56 artiklan a–f alakohdassa ja 59 artiklan a–g alakohdassa vahvistetuista tavoitteista valitsemansa tavoitteen osalta valittava YMP:n strategiasuunnitelmassaan yksi tai useampi seuraavista tukitoimityypeistä:

Tarkistus    401

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  maaperän suojelu, mukaan luettuna hiilen sitoutuminen maaperään;

i)  maaperän suojelu, mukaan luettuna maan kasvukunnon heikentymisen ehkäiseminen ja maaperän hiilensitomiskyvyn parantaminen;

Tarkistus    402

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  vesivarojen käytön ja hoidon parantaminen, mukaan lukien veden säästö ja salaojitus;

ii)  vesivarojen käytön ja asianmukaisen hoidon parantaminen, mukaan lukien veden säästö ja salaojitus, millä edistetään vesimuodostumien hyvän tilan saavuttamista;

Tarkistus    403

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iv)  energiansäästö ja energiatehokkuuden lisääminen;

iv)  energiansäästö ja energiatehokkuuden lisääminen, mukaan lukien uusiutuvien energialähteiden käyttö, kuten maatalousjätteen kestävä käyttö;

Tarkistus    404

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta – a alakohta – -iv a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

iv a)  saastuttavien kaasujen ja kasvihuonekaasujen vähentäminen;

Tarkistus    405

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta – a alakohta – v alakohta

Komission teksti

Tarkistus

v)  ekologiset pakkaukset;

v)  ekologiset pakkaukset ja pakkausjätteen vähentäminen;

Tarkistus    406

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta – a alakohta – vi alakohta

Komission teksti

Tarkistus

vi)  eläinten terveys ja hyvinvointi;

vi)  bioturvallisuus, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suojelu;

Tarkistus    407

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta – a alakohta – -vii a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

vii a)  trooppisten sairauksien ja zoonoosien ehkäisy ja hoito;

Tarkistus    408

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta – a alakohta – viii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

viii)  tuholaiskestävyyden parantaminen;

viii)  tuholaiskestävyyden parantaminen hallintakäytäntöjen avulla ja eläintautien torjunta;

Tarkistus    409

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta – a alakohta – ix alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ix)  torjunta-aineiden käytön riskien ja vaikutusten vähentäminen;

ix)  torjunta-aineiden käytön riskien ja vaikutusten ja niistä riippuvuuden vähentäminen;

Tarkistus    410

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta – a alakohta – x alakohta

Komission teksti

Tarkistus

x)  luonnon monimuotoisuutta edistävien elinympäristöjen luominen ja säilyttäminen;

x)  luonnon monimuotoisuutta edistävien elinympäristöjen luominen ja säilyttäminen ja paikallisten lajikkeiden edistäminen;

Tarkistus    411

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta – a alakohta – -x a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

x a)  mikrobilääkeaineiden käytön vähentäminen;

Tarkistus    412

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta – a alakohta – -x b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

x b)  tuotannon viljely-, korjuu- ja toimitusolosuhteiden parantaminen;

Tarkistus    413

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta – a alakohta – -x c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

x c)  markkinoiden seuranta-, tutkimus- ja valvontatoimet;

Tarkistus    414

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta – a alakohta – -x d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

x d)  karjaan kohdistuvien petoeläinten hyökkäysten estäminen;

Tarkistus    415

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  neuvontapalvelut ja tekninen apu, erityisesti ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen osalta;

b)  neuvontapalvelut ja tekninen apu, erityisesti luonnon monimuotoisuuden, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen, tuholaisten ja eläintautien torjunnan ja tuholaiskestävyyden ja eläintauteja koskevan vastustuskyvyn parantamisen sekä tuotteiden laadun parantamisen osalta;

Tarkistus    416

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  integroitu tuotanto;

Tarkistus    417

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  toimet, joilla parannetaan kuljetusten ja tuotteiden varastoinnin kestävyyttä ja tehokkuutta yhdellä tai useammalla 40 artiklan f alakohdassa tarkoitetulla alalla;

e)  toimet, joilla parannetaan kuljetusten ja tuotteiden varastoinnin kestävyyttä ja tehokkuutta yhdellä tai useammalla 39 artiklan f alakohdassa tarkoitetulla alalla;

Tarkistus    418

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  jäljitettävyys- ja varmentamisjärjestelmien täytäntöönpano, erityisesti loppukuluttajille myytyjen tuotteiden laadun tarkkailu.

h)  koko tuotantoketjun kattavan jäljitettävyyden varmistaminen ja varmentamisjärjestelmien täytäntöönpano, erityisesti loppukuluttajille myytyjen tuotteiden laadun tarkkailu, mukaan lukien oliivien ja öljyn alkuperän jäljitettävyys tuotantoketjun eri vaiheissa sekä tuotantomenetelmiä koskeva tiedotus;

Tarkistus    419

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  kolmannen maan kasvinsuojelu- ja eläinlääkintäpöytäkirjojen täytäntöönpano.

Tarkistus    420

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltion on kunkin 59 artiklan h alakohdassa vahvistetuista tavoitteista valitsemansa tavoitteen osalta valittava YMP:n strategiasuunnitelmassaan yksi tai useampi seuraavista tukitoimityypeistä:

2.  Jäsenvaltion on kunkin 56 artiklan f alakohdassa ja 59 artiklan h alakohdassa vahvistetuista tavoitteista valitsemansa tavoitteen osalta valittava YMP:n strategiasuunnitelmassaan yksi tai useampi seuraavista tukitoimityypeistä:

Tarkistus    421

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  aineelliseen tai aineettomaan omaisuuteen tehtävät investoinnit, joiden avulla voidaan tehostaa markkinoille saatettavien määrien hallintaa;

b)  aineelliseen tai aineettomaan omaisuuteen tehtävät investoinnit, joiden avulla voidaan tehostaa markkinoille saatettavien määrien hallintaa ja mukauttaa tarjontaa paremmin kysyntään;

Tarkistus    422

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaation jäsenten tuottamien tuotteiden yhteinen varastointi;

c)  tuottajaorganisaation tai tuottajaorganisaation jäsenten tuottamien tuotteiden yhteinen varastointi sekä tuotteiden käsittely niiden varastoimisen helpottamiseksi;

Tarkistus    423

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  hedelmätarhojen uudelleenistutus, kun se on tarpeen terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvistä syistä jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen määräämän pakollisen raivauksen vuoksi tai ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi;

d)  hedelmä- tai oliivitarhojen uudelleenistutus, kun se on tarpeen terveyteen tai kasvinterveyteen liittyvistä syistä jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen määräämän pakollisen raivauksen vuoksi tai ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi;

Tarkistus    424

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  eläinten terveyttä ja hyvinvointia tukevat toimet;

Tarkistus    425

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b)  karjan uudistaminen terveyssyistä toteutetun pakkoteurastuksen tai luonnonkatastrofien aiheuttamien menetysten vuoksi;

Tarkistus    426

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 2 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d c)  geenivarojen parantaminen;

Tarkistus    427

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 2 kohta – d d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d d)  tilojen tyhjillään pitämisen pakollinen pidentäminen eläintautien aiheuttamien kriisien vuoksi;

Tarkistus    428

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 59 artiklan h alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen liittyvät tukitoimet ovat enintään yksi kolmasosa tuottajaorganisaatioiden tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien toimintaohjelmien kokonaismenoista.

7.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 59 artiklan h alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen liittyvät tukitoimet ovat enintään 50 prosenttia tuottajaorganisaatioiden tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien toimintaohjelmien kokonaismenoista.

Tarkistus    429

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Toimintarahastot

Tuottajaorganisaatioiden toimintarahastot

Tarkistus    430

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Tämän artiklan 1 kohdassa säädetty 50 prosentin rajoitus nostetaan 60 prosenttiin sellaisia tuottajaorganisaatioita tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymiä varten, jotka on hyväksytty asetuksen (EU) N:o 1308/2013 mukaisesti, ensimmäisiksi viideksi vuodeksi hyväksymisen jälkeen, sekä sellaisia tuottajaorganisaatioita varten, jotka toimivat ainoastaan luonnonhaitta-alueilla.

Tarkistus    431

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ympäristö-, ilmasto- ja muut hoitositoumukset;

a)  maatalouden ympäristökestävyyteen, ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyvät toimenpiteet sekä muut hoitositoumukset;

Tarkistus    432

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittaminen ja maaseudun yritystoiminnan käynnistäminen;

e)  nuorten viljelijöiden ja uusien viljelijöiden tilanpidon aloittaminen ja maaseudun kestävän yritystoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen;

Tarkistus    433

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  maaseudun naiset;

Tarkistus    434

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  tietämyksen vaihto ja tiedottaminen.

h)  tietämyksen vaihto ja tiedottaminen ja

Tarkistus    435

Ehdotus asetukseksi

64 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  digitaaliteknologian asentaminen.

Tarkistus    436

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ympäristö-, ilmasto- ja muut hoitositoumukset

Maatalouden ympäristökestävyyteen, ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyvät toimenpiteet sekä muut hoitositoumukset

Tarkistus    437

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltio voi myöntää tukea ympäristö-, ilmasto- ja muihin hoitositoumuksiin tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n strategiasuunnitelmassaan täsmentämin edellytyksin.

1.  Jäsenvaltio voi myöntää tukea maatalouden ympäristön kannalta kestäviin käytäntöihin, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen, mukaan lukien luonnollisten vaarojen ehkäisy, ja muihin hoitositoumuksiin, kuten metsätalouteen, geenivarojen suojeluun ja parantamiseen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n strategiasuunnitelmassaan täsmentämin edellytyksin.

Tarkistus    438

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltio voi myöntää tämän tukitoimityypin mukaista tukea kaikilla alueillaan kansallisten, alueellisten tai paikallisten erityistarpeidensa mukaisesti.

3.  Jäsenvaltion on myönnettävä tämän tukitoimityypin mukaista tukea kaikilla alueillaan kansallisten, alueellisten tai paikallisten erityistarpeidensa mukaisesti. Tuen enimmäismäärät vahvistetaan liitteessä IXa a.

Tarkistus    439

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltion on myönnettävä tuet ainoastaan sellaisille viljelijöille ja muille tuensaajille, jotka tekevät vapaaehtoisesti 6 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen erityistavoitteiden saavuttamisen kannalta hyödyllisinä pidettyjä hoitositoumuksia.

4.  Jäsenvaltion on myönnettävä tuet ainoastaan sellaisille viljelijöille, viljelijöiden ryhmille ja muille maankäyttäjille, jotka tekevät vapaaehtoisesti 6 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen asiaankuuluvien erityistavoitteiden saavuttamisen kannalta hyödyllisinä pidettyjä hoitositoumuksia, kuten kosteikkojen ja eloperäisen maan asianmukainen suojelu. Etusijalle voidaan asettaa järjestelmät, jotka on suunnattu erityisesti paikallisten ympäristöolosuhteiden ja ympäristöön liittyvien tarpeiden käsittelyyn ja jotka edistävät tapauksen mukaan liitteessä XI esitetyssä lainsäädännössä asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus    440

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  menevät pidemmälle kuin lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä sekä eläinten hyvinvointia kokevat vähimmäisvaatimukset sekä muut kansallisessa ja unionin lainsäädännössä vahvistetut pakolliset vaatimukset;

b)  menevät pidemmälle kuin lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä sekä eläinten hyvinvointia ja mikrobilääkeresistenssin ehkäisyä koskevat asianmukaiset vähimmäisvaatimukset sekä muut asiaankuuluvat unionin lainsäädännössä vahvistetut pakolliset vaatimukset;

Tarkistus    441

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  eroavat sitoumuksista, joista myönnetään tukea 28 artiklan mukaisesti.

d)  eroavat sitoumuksista tai täydentävät sitoumuksia, joista myönnetään tukea 28 artiklan mukaisesti, kunhan samalla varmistetaan, ettei ole olemassa päällekkäistä rahoitusta.

Tarkistus    442

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jäsenvaltion on korvattava tehdyistä sitoumuksista aiheutuvat kustannukset ja tulonmenetykset tuensaajille. Tarvittaessa tukea voidaan myöntää myös transaktiokustannuksiin. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa jäsenvaltio voi myöntää tuen kiinteämääräisenä tai kertamaksuna yksikköä kohti. Tuet myönnetään vuosittain.

6.  Jäsenvaltion on korvattava tehdyistä sitoumuksista aiheutuvat kustannukset ja tulonmenetykset tuensaajille. Jäsenvaltion on myös tarjottava taloudellinen kannustin tuensaajille, ja tarvittaessa tukea voidaan myöntää myös transaktiokustannuksiin. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa jäsenvaltio voi myöntää tuen kiinteämääräisenä tai kertamaksuna yksikköä, eläintä, mehiläispesää tai muuta tunnistettavaa yksikköä kohti. Tuet myönnetään vuosittain.

Tarkistus    443

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Maksujen määrä vaihtelee kunkin käytännön tai käytäntöjen kokonaisuuden kestävyyttä koskevan tavoitetason mukaan ja perustuu syrjimättömiin perusteisiin, jotta voidaan tarjota tehokas kannustin osallistumiselle. Jäsenvaltiot voivat myös eriyttää tuet tehdyistä sitoumuksista johtuvien, maataloustoimintaan vaikuttavien haittojen luonteen sekä erilaisten viljelyjärjestelmien mukaan.

Tarkistus    444

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jäsenvaltio voi edistää ja tukea yhteisiä järjestelmiä ja tulosperusteisia maksujärjestelmiä kannustaakseen viljelijöitä parantamaan merkittävästi ympäristön laatua suuremmassa mittakaavassa ja mitattavissa olevalla tavalla.

7.  Jäsenvaltio voi edistää ja tukea vapaaehtoisia yhteisiä järjestelmiä, hoitositoumusten yhdistelmää paikallisesti johdettujen järjestelmien muodossa, ja tulosperusteisia maksujärjestelmiä, myös alueellisen lähestymistavan avulla, kannustaakseen viljelijöitä ja viljelijöiden ryhmiä parantamaan merkittävästi ympäristön laatua suuremmassa mittakaavassa ja mitattavissa olevalla tavalla. Jäsenvaltion on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimiin neuvonnan, kouluttamisen ja tietämyksen siirron osalta niiden viljelijöiden tukemiseksi, jotka vaihtavat tuotantojärjestelmäänsä.

Tarkistus    445

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Sitoumukset on tehtävä 5–7 vuoden ajaksi. Jäsenvaltio voi kuitenkin tiettyjen tavoiteltujen ympäristöhyötyjen saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi tarvittaessa määritellä YMP:n strategiasuunnitelmassaan tietyntyyppisille sitoumuksille pidemmän kestoajan, esimerkiksi sopimalla niiden voimassaolon jatkamisesta vuosittain ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen. Asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa ja uusille sitoumuksille, jotka ovat välitöntä seurausta ensimmäisellä kaudella toteutetusta sitoumuksesta, jäsenvaltio voi YMP:n strategiasuunnitelmassaan määritellä lyhyemmän kestoajan.

8.  Sitoumukset on yleensä tehtävä 5–7 vuoden ajaksi. Jäsenvaltio voi kuitenkin tiettyjen tavoiteltujen ympäristöhyötyjen saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi, myös huomioimalla metsätalouden pitkäaikaisen luonteen, tarvittaessa määritellä YMP:n strategiasuunnitelmassaan tietyntyyppisille sitoumuksille pidemmän kestoajan, esimerkiksi sopimalla niiden voimassaolon jatkamisesta vuosittain ensimmäisen kauden päättymisen jälkeen. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja uusille sitoumuksille, jotka ovat välitöntä seurausta ensimmäisellä kaudella toteutetusta sitoumuksesta, jäsenvaltio voi YMP:n strategiasuunnitelmassaan määritellä lyhyemmän kestoajan.

Tarkistus    446

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Jos tämän tukitoimityypin mukaista tukea myönnetään maatalouden ympäristö- ja ilmastositoumuksiin, sitoumuksiin, jotka koskevat siirtymistä asetuksessa (EY) N:o 834/2007 määriteltyihin luonnonmukaisen maatalouden käytäntöihin ja menetelmiin ja tällaisten käytäntöjen ja menetelmien ylläpitämistä, sekä metsätalouden ympäristö- ja ilmastopalveluihin, jäsenvaltion on vahvistettava hehtaarikohtainen tuki.

9.  Jos tämän tukitoimityypin mukaista tukea myönnetään maatalouden ympäristö- ja ilmastositoumuksiin, mukaan lukien sitoumuksiin, jotka koskevat siirtymistä asetuksessa (EY) N:o 834/2007 määriteltyihin luonnonmukaisen maatalouden käytäntöihin ja menetelmiin ja tällaisten käytäntöjen ja menetelmien ylläpitämistä, integroitua tuholaistorjuntaa, peltometsätalousjärjestelmien suojelemista sekä metsätalouden ympäristö- ja ilmastopalveluihin, jäsenvaltion on vahvistettava hehtaarikohtainen tuki.

Tarkistus    447

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10.  Jäsenvaltion on varmistettava, että tässä tukitoimityypissä toimia harjoittavilla henkilöillä on mahdollisuus saada tällaisten toimien toteuttamisen edellyttämää tietämystä ja tietoa.

10.  Jäsenvaltion on varmistettava, että tässä tukitoimityypissä toimia harjoittavilla henkilöillä on tällaisten toimien toteuttamisen edellyttämää asianmukaista tietämystä ja tietoa ja että asianmukaista koulutusta ja asiantuntemusta on saatavilla niille, jotka sitä haluavat, niiden viljelijöiden avustamiseksi, jotka sitoutuvat vaihtamaan tuotantojärjestelmäänsä.

Tarkistus    448

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltio voi myöntää tukea luonnonhaittoihin ja muihin aluekohtaisiin haittoihin tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n strategiasuunnitelmassaan täsmentämin edellytyksin edistääkseen 6 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen erityistavoitteiden saavuttamista.

1.  Jäsenvaltio voi myöntää tukea luonnonhaittoihin ja muihin aluekohtaisiin haittoihin, vuoristo- ja saaristoalueet mukaan luettuina, tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n strategiasuunnitelmassaan täsmentämin edellytyksin edistääkseen 6 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen asiaankuuluvien erityistavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus    449

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Nämä tuet on myönnettävä tosiasiallisille viljelijöille alueilla, jotka on nimetty asetuksen (EU) N:o 1305/2013 32 artiklan mukaisesti.

2.  Nämä tuet on myönnettävä aktiiviviljelijöille alueilla, jotka on nimetty asetuksen (EU) N:o 1305/2013 32 artiklan mukaisesti, sekä Kroatian tasavallan alueilla, jotka ovat kärsineet sodasta.

Tarkistus    450

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Oikeushenkilön tai luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden ryhmän tapauksessa jäsenvaltiot voivat soveltaa tukea näiden oikeushenkilöiden tai ryhmien jäsenten tasolla, jos kansallisessa lainsäädännössä säädetään yksittäisten jäsenten oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka ovat verrattavissa tilan päävastuullisten yksittäisten viljelijöiden asemassa olevien oikeuksiin ja velvollisuuksiin erityisesti niiden taloudellisen, sosiaalisen ja verotuksellisen aseman osalta edellyttäen että ne ovat osaltaan vahvistaneet kyseisten oikeushenkilöiden tai ryhmien maatalouden rakenteita.

Tarkistus    451

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltio voi myöntää tämän tukitoimityypin mukaisia tukia ainoastaan korvatakseen tuensaajille kokonaan tai osittain lisäkustannukset ja tulonmenetykset, jotka liittyvät luonnonhaittoihin ja muihin aluekohtaisiin haittoihin kyseisellä alueella.

3.  Jäsenvaltio voi myöntää tämän tukitoimityypin mukaisia tukia ainoastaan korvatakseen tuensaajille kokonaan tai osittain lisäkustannukset ja tulonmenetykset, jotka liittyvät luonnonhaittoihin ja muihin aluekohtaisiin haittoihin kyseisellä alueella. Ne voivat myös tarjota taloudellisen kannustimen tuensaajille maatalouden jatkamiseksi näillä alueilla. Tuen määrää voidaan mukauttaa maataloustoimintaan ja maatalousjärjestelmään vaikuttavien luonnonhaittojen vakavuuden huomioimiseksi. Tuissa voidaan myös tarvittaessa huomioida sosioekonomiset ja ympäristöä koskevat tekijät. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että laskelmat ovat asianmukaisia ja paikkansapitäviä ja ennakolta laadittuja oikeudenmukaisen laskentamenetelmän perusteella.

Tarkistus    452

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tuet myönnetään vuosittain hehtaarikohtaisesti.

5.  Tuet myönnetään vuosittain hehtaarikohtaisesti ja ne rajoittuvat liitteessä IXa a määritettyihin vähimmäis- ja enimmäismääriin.

Tarkistus    453

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltio voi myöntää tukea aluekohtaisiin rajoitteisiin, jotka johtuvat direktiivien 92/43/ETY ja 2009/147/EY tai direktiivin 2000/60/EY täytäntöönpanosta, tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n strategiasuunnitelmassaan täsmentämin edellytyksin edistääkseen 6 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen erityistavoitteiden saavuttamista.

1.  Jäsenvaltio voi myöntää tukea aluekohtaisiin rajoitteisiin, jotka johtuvat direktiivien 92/43/ETY ja 2009/147/EY tai direktiivin 2000/60/EY täytäntöönpanosta, tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n strategiasuunnitelmassaan täsmentämin edellytyksin edistääkseen 6 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen asiaankuuluvien erityistavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus    454

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Näitä tukia voidaan myöntää viljelijöille, metsänomistajille ja muille maankäyttäjille sellaisten 1 kohdassa tarkoitettujen alueiden osalta, joilla aiheutuu rajoitteita.

2.  Näitä tukia voidaan myöntää viljelijöille, viljelijöiden ryhmille, metsänomistajille ja metsänomistajien ryhmille. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa tukia voidaan myöntää myös muille maankäyttäjille.

Tarkistus    455

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Oikeushenkilön tai luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden ryhmän tapauksessa jäsenvaltiot voivat soveltaa tukea näiden oikeushenkilöiden tai ryhmien jäsenten tasolla, jos kansallisessa lainsäädännössä säädetään yksittäisten jäsenten oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka ovat verrattavissa tilan päävastuullisten yksittäisten viljelijöiden asemassa olevien oikeuksiin ja velvollisuuksiin erityisesti niiden taloudellisen, sosiaalisen ja verotuksellisen aseman osalta edellyttäen että ne ovat osaltaan vahvistaneet kyseisten oikeushenkilöiden tai ryhmien maatalouden rakenteita.

Tarkistus    456

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kun kyseessä ovat direktiivistä 2000/60/EY aiheutuvat haitat, suhteessa rajoitteisiin, jotka johtuvat vaatimuksista, jotka menevät pidemmälle kuin tämän osaston I luvun 2 jaksossa vahvistetut asianomaiset lakisääteiset hoitovaatimukset, lukuun ottamatta lakisääteistä hoitovaatimusta 2, kuten liitteessä III tarkoitetaan, ja maan hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat toimenpidevaatimukset sekä asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti vahvistetut maatalousmaan säilyttämistä koskevat edellytykset.

b)  kun kyseessä ovat direktiivistä 2000/60/EY aiheutuvat haitat, suhteessa rajoitteisiin, jotka johtuvat vaatimuksista, jotka menevät pidemmälle kuin tämän osaston I luvun 2 jaksossa vahvistetut asianomaiset lakisääteiset hoitovaatimukset, lukuun ottamatta lakisääteistä hoitovaatimusta 1, kuten liitteessä III tarkoitetaan, ja maan hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevat toimenpidevaatimukset sekä asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti vahvistetut maatalousmaan säilyttämistä koskevat edellytykset.

Tarkistus    457

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Tuet myönnetään vuosittain hehtaarikohtaisesti.

6.  Tuet myönnetään vuosittain hehtaarikohtaisesti ja ne rajoittuvat liitteessä IXa a määritettyihin enimmäismääriin.

Tarkistus    458

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jotta investointitoimet voisivat saada maaseuturahaston tukea, on ennen niiden toteuttamista arvioitava odotettavissa olevat ympäristövaikutukset kyseisenlaiseen investointiin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, jos investoinnilla voi todennäköisesti olla kielteisiä vaikutuksia ympäristöön.

Tarkistus    459

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltio voi myöntää tämän tukitoimityypin mukaista tukea ainoastaan aineellisiin ja/tai aineettomiin investointeihin, joilla pyritään edistämään 6 artiklassa vahvistettujen erityistavoitteiden saavuttamista. Metsätalousalan tuen on perustuttava metsäsuunnitelmiin tai vastaaviin asiakirjoihin.

2.  Jäsenvaltio voi myöntää tämän tukitoimityypin mukaista tukea ainoastaan aineellisiin ja/tai aineettomiin, myös kollektiivisiin investointeihin, joilla pyritään edistämään 6 artiklassa vahvistettujen asiaankuuluvien erityistavoitteiden saavuttamista. Metsätalousalan tuen on perustuttava metsäsuunnitelmiin, joihin sisältyy vaatimus, että istutettavien lajien on sopeuduttava paikallisiin ekosysteemeihin, tai vastaaviin asiakirjoihin niiden maatilojen tapauksessa, jotka ylittävät jäsenvaltion määrittämän tietyn koon.

Tarkistus    460

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltiot voivat asettaa etusijalle nuorten viljelijöiden tämän artiklan mukaisesti tekemät investoinnit.

Tarkistus    461

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  eläinten hankinta ja yksivuotisten kasvien hankinta ja tällaisten kasvien istutus muuhun tarkoitukseen kuin maa- tai metsätalouden tuottokyvyn palauttamiseen luonnonkatastrofien ja muiden katastrofien jälkeen;

d)  eläinten hankinta, lukuun ottamatta eläimiä, joita käytetään koneiden sijaan maisemanhoitoon ja suojautumiseen suurpedoilta.

Tarkistus    462

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  yksivuotisten kasvien hankinta ja tällaisten kasvien istutus muuhun tarkoitukseen kuin maa- tai metsätalouden tuottokyvyn palauttamiseen luonnonkatastrofien ja muiden katastrofien jälkeen;

Tarkistus    463

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  kasteluun tehtävät investoinnit, jotka eivät ole yhdenmukaisia direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdassa säädetyn vesimuodostumien hyvän tilan saavuttamisen kanssa, mukaan lukien lisääntyvä kastelu, joka vaikuttaa vesistöihin, joiden tilaa ei ole määritelty hyväksi asiaan liittyvässä vesienhoitosuunnitelmassa;

Poistetaan.

Tarkistus    464

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  suuriin infrastruktuureihin tehtävät investoinnit, jotka eivät ole osa paikallisia kehittämisstrategioita;

g)  suuriin infrastruktuureihin tehtävät investoinnit, jotka eivät ole osa paikallisia kehittämisstrategioita. Jäsenvaltio voi myös myöntää erityisiä poikkeuksia laajakaistoihin tehtäviä investointeja varten, kun on olemassa selkeät perusteet, joilla varmistetaan, että niillä täydennetään unionin muista välineistä tarjottavaa tukea;

Tarkistus    465

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  investoinnit, jotka eivät ole eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevan lainsäädännön tai direktiivin 91/676/ETY mukaisia.

Tarkistus    466

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – -h b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h b)  bioenergian tuotantoon tehtävät investoinnit, jotka eivät ole yhdenmukaisia uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin kestävyysperiaatteiden kanssa.

Tarkistus    467

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Siitä poiketen, mitä ensimmäisen kohdan a–h alakohdassa säädetään, jäsenvaltio voi tehdä poikkeuksia saaristoalueilla sekä syrjäisimmillä alueilla syrjäisestä sijainnista ja saaristoluonteesta johtuvien haittojen torjumiseksi.

Tarkistus    468

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltion on rajoitettava tuen enimmäismäärä 75 prosenttiin tukikelpoisista kustannuksista.

Jäsenvaltion on rajoitettava tuen määrä liitteessä IXa a vahvistettuun tukikelpoisten kustannusten enimmäismäärään.

Tarkistus    469

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  metsitys ja ei-tuotannolliset investoinnit, jotka liittyvät 6 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin;

a)  metsitys, peltometsätalousjärjestelmien perustaminen ja ei-tuotannolliset investoinnit, myös tilusjärjestelyt, jotka liittyvät 6 artiklan 1 kohdan d, e ja f alakohdassa vahvistettuihin erityisiin ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin;

Tarkistus    470

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  investoinnit maa- tai metsätalouden tuotantokyvyn palauttamiseen luonnonkatastrofien tai muiden katastrofien jälkeen ja investoinnit asianmukaisiin ennalta ehkäiseviin toimiin metsissä ja maaseudulla.

c)  investoinnit maa- tai metsätalouden vahingoittuneen tuotantokyvyn palauttamiseen tulipalojen ja muiden luonnonkatastrofien tai muiden katastrofien jälkeen, mukaan lukien myrskyt, tulvat, tuholaiset ja taudit, sekä metsien ennallistamiseen miinanraivauksen avulla, ja investoinnit asianmukaisiin ennalta ehkäiseviin toimiin metsissä ja maaseudulla sekä investoinnit metsien terveyden ylläpitoon;

Tarkistus    471

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  investoinnit innovatiivisiin tuotantotekniikkoihin ja -järjestelmiin, joilla edistetään samanaikaisesti 6 artiklan 1 kohdan a, b, d, e ja f alakohdissa mainittuja tavoitteita;

Tarkistus    472

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – -c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  investoinnit, joilla edistetään laumojen suojelemista pedoilta;

Tarkistus    473

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – -c c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c c)  investoinnit syrjäisimpiin alueisiin ja luonnonhaitta-alueisiin, saaristo- ja vuoristoalueet mukaan luettuina;

Tarkistus    474

Ehdotus asetukseksi

68 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – -c d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c d)  investoinnit, jotka liittyvät eläinten hyvinvointiin.

Tarkistus    475

Ehdotus asetukseksi

68 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

68 a artikla

 

Investoinnit kasteluun

 

1.   Rajoittamatta tämän asetuksen 68 artiklan soveltamista uusien ja olemassa olevien kasteltujen alueiden ja kuivatettujen alueiden kastelun osalta tukikelpoisiksi katsotaan ainoastaan investoinnit, jotka täyttävät tässä artiklassa vahvistetut ehdot.

 

2.   Komissiolle on täytynyt antaa tiedoksi direktiivissä 2000/60/EY vaadittu vesipiirin hoitosuunnitelma, joka koskee investoinnin koko kohdealuetta sekä mahdollisia muita alueita, joiden ympäristöön investointi voi vaikuttaa. Mainitun direktiivin 11 artiklan mukaisen vesipiirin hoitosuunnitelman nojalla toteutettavat ja maatalousalan kannalta tärkeät toimenpiteet on täytynyt täsmentää etukäteen asiaankuuluvassa toimenpideohjelmassa.

 

3.   Tuetun investoinnin vedenkäytön mittaamiseksi on oltava käytössä vesimittarit, tai sellaiset on otettava käyttöön investoinnin osana.

 

4.   Investointi olemassa olevan kastelujärjestelmän tai kasteluinfrastruktuurin osan parantamiseen on tukikelpoinen vain, jos ennakkoarvioinnissa oletetaan sen johtavan vähintään 5–25 prosentin mahdolliseen vedensäästöön olemassa olevan järjestelmän tai infrastruktuurin teknisten parametrien mukaisesti.

 

Jos investointi vaikuttaa pinta- tai pohjavesistöihin, joiden tilan ei asiaankuuluvassa vesipiirin hoitosuunnitelmassa ainoastaan veden määrään liittyvistä syistä katsota olevan ”hyvä”,

 

a)   investoinnilla on varmistettava investoinnin tasolla tosiasiallinen vedenkäytön vähennys, joka on vähintään 50 prosenttia investoinnin mahdollistamasta vedensäästöstä;

 

b)   jos on kyse investoinnista yhteen maatilaan, sen tuloksena on myös oltava maatilan kokonaisvedenkäytön vähennys, joka on investoinnin tasolla vähintään 50 prosenttia investoinnin mahdollistamasta vedensäästöstä. Maatilan kokonaisvedenkäyttöön on sisällytettävä tilan myymä vesi.

 

Mitään 4 kohdan edellytyksistä ei sovelleta olemassa olevaan järjestelmään tehtävään investointiin, joka vaikuttaa ainoastaan energiatehokkuuteen, eikä vesisäiliön rakentamiseen johtavaan investointiin tai kierrätysveden käyttöön johtavaan investointiin, joka ei vaikuta pinta- tai pohjavesistöön.

 

5.   Investointi, joka johtaa tiettyyn pohja- tai pintavesistöön vaikuttavan kastellun alueen nettolaajentumiseen, on tukikelpoinen vain, jos

 

a)  vesistön tilaa ei ole luokiteltu alemmaksi kuin ”hyvä” asiaankuuluvassa vesipiirin hoitosuunnitelmassa ainoastaan veden määrään liittyvistä syistä; ja

 

b)   ennakkoon tehdystä ympäristöanalyysistä käy ilmi, ettei investoinnilla ole merkittäviä kielteisiä ympäristövaikutuksia; tällaisen ympäristöanalyysin on oltava joko toimivaltaisen viranomaisen suorittama tai sen hyväksymä, ja se voi koskea myös maatilojen ryhmiä.

 

Kastellun alueen nettolaajentumista määritettäessä voidaan kastelluiksi alueiksi katsoa ohjelmassa mainitut ja perusteltavat alueet, joita ei kastella mutta joilla on lähimenneisyydessä ollut toiminnassa kastelujärjestelmä.

 

6.   Poiketen siitä, mitä 5 kohdan a alakohdassa säädetään, investoinnit, jotka johtavat kastellun alueen nettolaajentumiseen, voivat kuitenkin olla tukikelpoisia, jos

 

a)   investointi yhdistetään olemassa olevaan kastelujärjestelmään tai kasteluinfrastruktuurin osaan tehtävään investointiin, jonka arvioidaan ennakkoarvioinnissa johtavan vähintään 5–25 prosentin mahdolliseen vedensäästöön olemassa olevan järjestelmän tai infrastruktuurin teknisten parametrien mukaisesti ja

 

b)   investoinnilla varmistetaan tosiasiallinen vedenkäytön vähennys, joka on kokonaisinvestoinnin tasolla vähintään 50 prosenttia investoinnin mahdollistamasta vedensäästöstä olemassa olevassa kastelujärjestelmässä tai kasteluinfrastruktuurin osassa.

 

7.   Jäsenvaltion on rajoitettava tuen enimmäismäärä 75 prosenttiin tukikelpoisista kustannuksista. Tuen enimmäismäärää voidaan nostaa, kun on kyse investoinneista syrjäisimpiin alueisiin ja luonnonhaitta-alueisiin, saaristo- ja vuoristoalueet mukaan luettuina.

Tarkistus    476

Ehdotus asetukseksi

68 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

68 b artikla

 

Digitaaliteknologioiden asentaminen

 

1.   Rajoittamatta tämän asetuksen 68 artiklan soveltamista jäsenvaltio voi myöntää tukea digitaaliteknologioiden asentamiseen maaseutualueilla tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n strategiasuunnitelmassaan täsmentämin edellytyksin edistääkseen 5 artiklassa vahvistetun monialaisen tavoitteen ja 6 artiklassa vahvistettujen erityistavoitteiden saavuttamista.

 

2.   Jäsenvaltio voi myöntää tukea tämän tukitoimityypin mukaisesti auttaakseen digitaaliteknologioiden asentamisessa muun muassa täsmäviljelyn, älykkäitä kyliä koskevan aloitteen mukaisten maaseutuyritysten sekä tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin kehittämisen tukemiseksi tilatasolla.

 

3.   Jäsenvaltion on rajoitettava digitaaliteknologioiden asentamiseen osoitettavan tuen määrä liitteessä IXa a vahvistettuun tukikelpoisten kustannusten enimmäismäärään.

Tarkistus    477

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittaminen ja maaseudun yritystoiminnan käynnistäminen

Nuorten viljelijöiden ja uusien viljelijöiden tilanpidon aloittaminen ja maaseudun kestävän yritystoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen

Tarkistus    478

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltio voi myöntää tukea nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamiseen ja maaseudun yritystoiminnan käynnistämiseen tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n strategiasuunnitelmassaan täsmentämin edellytyksin edistääkseen 6 artiklassa vahvistettujen erityistavoitteiden saavuttamista.

1.  Jäsenvaltio voi myöntää tukea nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamiseen tai heidän liittymiseensä olemassa olevaan maatilan liiketoimintaan, uusille viljelijöille sekä maaseudun yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen, mukaan lukien maataloustoiminnan monipuolistaminen tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n strategiasuunnitelmassaan täsmentämin edellytyksin edistääkseen 6 artiklassa vahvistettujen erityistavoitteiden saavuttamista. Tämän artiklan mukaisen tuen saamiseksi on edellytettävä liiketoimintasuunnitelman esittämistä.

Tarkistus    479

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltio voi myöntää tämän tukitoimityypin mukaista tukea ainoastaan seuraavissa auttamiseksi:

2.  Jäsenvaltio voi myöntää tämän artiklan mukaista tukea ainoastaan seuraavissa auttamiseksi:

Tarkistus    480

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  uusien viljelijöiden tilanpidon aloittaminen;

Tarkistus    481

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  maa- ja metsätalouteen liittyvän maaseudun yritystoiminnan käynnistäminen tai maatalouskotitalouden tulojen monimuotoistaminen;

b)  maa-, metsä-, bio- ja kiertotalouteen sekä maaseutumatkailuun liittyvän maaseudun yritystoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen tai maatalouskotitalouden tulojen monimuotoistaminen;

Tarkistus    482

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  muuhun kuin maataloustoimintaan liittyvän yritystoiminnan käynnistäminen maaseutualueilla osana paikallisia kehittämisstrategioita.

c)  muuhun kuin maataloustoimintaan liittyvän yritystoiminnan käynnistäminen maaseutualueilla osana paikallisia kehittämisstrategioita, kun kyseessä ovat toimintaansa monipuolistavat maanviljelijät sekä mikro- ja pienyritykset ja oikeushenkilöt maaseudulla.

Tarkistus    483

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltio voi asettaa erityisiä säännöksiä varmistaakseen, että nuoret ja uudet viljelijät, jotka liittyvät viljelijäryhmiin, tuottajaorganisaatioihin tai osuuskuntarakenteisiin, eivät menetä aloittamistukiaan. Kyseisten säännösten on oltava suhteellisuusperiaatteen mukaisia, ja niissä on identifioitava nuorten ja uusien viljelijöiden osallistuminen rakenteeseen.

Tarkistus    484

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltion on maksettava tuki kiinteämääräisinä korvauksina. Tuki saa olla enintään 100 000 euroa, ja se voidaan yhdistää rahoitusvälineisiin.

4.  Jäsenvaltion on maksettava tuki kiinteämääräisinä korvauksina, jotka voidaan eriyttää puolueettomien perusteiden mukaisesti. Tuki saa olla enintään liitteessä IXa a vahvistetun suuruinen, ja se voidaan yhdistää rahoitusvälineisiin.

Tarkistus    485

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Tässä artiklassa tarkoitettu tuki voidaan maksaa useassa erässä.

Tarkistus    486

Ehdotus asetukseksi

70 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltion on myönnettävä riskinhallintavälineiden tuki tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n strategiasuunnitelmassaan täsmentämin edellytyksin.

1.  Jäsenvaltio voi myöntää riskinhallintavälineiden tuen, ottaen huomioon niiden tarpeet ja SWOT-analyysit, tässä artiklassa säädetyin ja jäsenvaltion YMP:n strategiasuunnitelmassaan täsmentämin edellytyksin. Jäsenvaltion on varmistettava, ettei tämä säännös haittaa yksityisiä tai kansallisia julkisia riskinhallintavälineitä.

Tarkistus    487

Ehdotus asetukseksi

70 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltio voi myöntää tällaisen tukitoimityypin mukaista tukea edistääkseen riskinhallintavälineitä, jotka auttavat tosiasiallisia viljelijöitä hallitsemaan maataloustoimintaansa liittyviä, tuotantoa ja tuloja koskevia itsestään riippumattomia riskejä ja joilla edistetään 6 artiklassa vahvistettujen erityistavoitteiden saavuttamista.

2.  Tällaisen tukitoimityypin mukaista tukea voidaan myöntää edistämään riskinhallintavälineitä, jotka auttavat aktiiviviljelijöitä hallitsemaan maataloustoimintaansa liittyviä, tuotantoa ja tuloja koskevia itsestään riippumattomia riskejä ja joilla edistetään 6 artiklassa vahvistettujen asiaankuuluvien erityistavoitteiden saavuttamista. Kyseiset välineet voivat sisältää useiden samanaikaisten riskien valvontajärjestelmiä.

 

Lisäksi riskinhallintastrategioita on kannustettava, jotta lisätään maatilojen kestävyyttä luonnonriskejä ja ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä vastaan ja vähennetään alttiutta tulovaihtelulle.

Tarkistus    488

Ehdotus asetukseksi

70 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus