IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

23.5.2019 - (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)) - ***I

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
Izvjestiteljica: Esther Herranz García
Izvjestitelj za mišljenje (*):
Giovanni La Via, Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika


NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća;

(COM(2018) 0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0392),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 42. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0248/2018),

–  uzimajući u obzir članak 13. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Akt o pristupanju iz 1979., a posebno stavak 6. Protokola br. 4. o pamuku koji je priložen tom Aktu,

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje francuske Nacionalne skupštine podneseno u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da Nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti (PE627.925 – 24/40/2018),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 17. listopada 2018. [1],

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 6. prosinca 2018.[2],

–  uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda od 25. listopada 2018.[3],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj te mišljenja Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za razvoj, Odbora za proračun, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za regionalni razvoj i Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0200/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  ZPP i dalje ima središnju ulogu u razvoju ruralnih područja Europske unije. Stoga je potrebno nastojati zaustaviti postupno napuštanje poljoprivredne djelatnosti te istovremeno održati snažnu zajedničku poljoprivrednu politiku s adekvatnim resursima kako bi se ublažilo smanjenje broja stanovnika u ruralnim područjima i nastavilo ispunjavati zahtjeve potrošača u pogledu zaštite okoliša, sigurnosti hrane i dobrobiti životinja. S obzirom na izazove s kojima se moraju suočiti proizvođači Unije kako bi odgovorili na nove regulatorne zahtjeve i s obzirom na izraženija očekivanja u pogledu zaštite okoliša, u kontekstu nestabilnosti cijena i veće otvorenosti granica Unije za uvoz iz trećih zemalja, proračun za ZPP treba zadržati barem na istoj razini kao za razdoblje 2014. – 2020.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b)  Kako bi se obuhvatila globalna dimenzija i učinci ZPP-a, Komisija bi trebala osigurati usklađenost i kontinuitet s drugim vanjskim politikama i instrumentima Unije, osobito u području razvojne suradnje i trgovine. Predanost Unije usklađenosti politika radi razvoja zahtijeva da se prilikom oblikovanja politika uvažavaju razvojni ciljevi i načela.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Budući da bi ZPP trebao bolje odgovarati na izazove i mogućnosti koji se pojavljuju na razini Unije, na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te na razini poljoprivrednih gospodarstava, potrebno je racionalizirati upravljanje ZPP-om i poboljšati ostvarivanje ciljeva Unije u okviru ZPP-a te znatno smanjiti administrativno opterećenje. U okviru ZPP-a zasnovanog na uspješnosti („model ostvarivanja politike”) Unija bi trebala utvrditi osnovne parametre politike, kao što su ciljevi ZPP-a i osnovni zahtjevi, a države članice trebale bi snositi veću odgovornost u pogledu načina na koji ispunjuju ciljeve i ostvaruju ciljne vrijednosti. Veća supsidijarnost omogućuje da se bolje uzmu u obzir lokalni uvjeti i potrebe te da se potpora prilagodi potrebama kako bi se povećao doprinos ciljevima Unije.

(2)  Budući da bi ZPP trebao bolje odgovarati na izazove i mogućnosti koji se pojavljuju na razini Unije, na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te na razini poljoprivrednih gospodarstava, potrebno je racionalizirati upravljanje ZPP-om i poboljšati ostvarivanje ciljeva Unije u okviru ZPP-a te znatno smanjiti administrativno opterećenje, posebno za krajnje korisnike. U okviru ZPP-a zasnovanog na uspješnosti („model ostvarivanja politike”) Unija bi trebala utvrditi osnovne parametre politike, kao što su ciljevi ZPP-a i osnovni zahtjevi, a države članice trebale bi snositi veću odgovornost u pogledu načina na koji ispunjuju ciljeve i ostvaruju ciljne vrijednosti jamčeći sigurnost politike i financijsku sigurnost za taj sektor. Veća supsidijarnost omogućuje da se bolje uzmu u obzir lokalni uvjeti i potrebe te da se potpora prilagodi potrebama kako bi se povećao doprinos ciljevima Unije. Međutim, kako bi se spriječilo da se ta supsidijarnost pretvori u ponovnu nacionalizaciju ZPP-a, ova Uredba treba sadržavati čvrsti skup propisa Europske unije kojim će se spriječiti narušavanje tržišnog natjecanja i osigurati nediskriminirajuće postupanje prema svim poljoprivrednicima diljem cijele Europske unije.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Zbog primjene zajedničkih definicija potpuno utvrđenih na razini Unije državama članicama bilo je donekle otežano uzeti u obzir vlastite posebnosti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Stoga bi državama članicama trebalo dati fleksibilnost da pobliže odrede neke definicije u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a. Međutim, radi osiguranja jednakih uvjeta tržišnog natjecanja potrebno je utvrditi određeni okvir na razini Unije s ključnim elementima koji se trebaju uključiti u te definicije („okvirne definicije”).

(3)  Državama članicama trebalo bi dati fleksibilnost da pobliže odrede neke definicije u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a. Međutim, radi osiguranja jednakih uvjeta tržišnog natjecanja potrebno je utvrditi određeni okvir na razini Unije s ključnim zajedničkim elementima koji se trebaju uključiti u te definicije („okvirne definicije”).

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Kako bi se osiguralo da Unija može poštovati svoje međunarodne obveze u pogledu domaće potpore koje su utvrđene Sporazumom WTO-a o poljoprivredi i posebno kako bi se osiguralo da se osnovna potpora dohotku za održivost i povezane vrste intervencija i dalje prijavljuju kao potpora iz „zelene kutije” koja nema nikakav ili ima tek minimalan učinak narušavanja trgovine ili proizvodnje, okvirna definicija „poljoprivredne djelatnosti” trebala bi obuhvaćati kako proizvodnju poljoprivrednih proizvoda tako i održavanje poljoprivredne površine. Radi prilagodbe lokalnim uvjetima države članice trebale bi utvrditi stvarnu definiciju poljoprivredne djelatnosti u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a.

(4)  Kako bi se osiguralo da Unija može poštovati svoje međunarodne obveze u pogledu domaće potpore koje su utvrđene Sporazumom WTO-a o poljoprivredi i posebno kako bi se osiguralo da se osnovna potpora dohotku za održivost i povezane vrste intervencija i dalje prijavljuju kao potpora iz „zelene kutije” koja nema nikakav ili ima tek minimalan učinak narušavanja trgovine ili proizvodnje, okvirna definicija „poljoprivredne djelatnosti” trebala bi obuhvaćati kako proizvodnju poljoprivrednih proizvoda tako i održavanje poljoprivredne površine. Radi prilagodbe lokalnim uvjetima države članice trebale bi utvrditi definiciju poljoprivredne djelatnosti u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a koja je u skladu sa zajedničkim elementima okvirne definicije Unije.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Kako bi se zadržali ključni elementi na razini cijele Unije i omogućila usporedivost odluka država članica, a da se istodobno države članice ne ograničavaju pri ostvarivanju ciljeva Unije, trebalo bi utvrditi okvirnu definiciju „poljoprivredne površine”. Povezane okvirne definicije „obradivog zemljišta”, „trajnih nasada” i „trajnog travnjaka” trebale bi biti dovoljno široke kako bi države članice imale prostora da te definicije pobliže odrede u skladu sa svojim lokalnim uvjetima. Okvirna definicija „obradivog zemljišta” trebala bi se utvrditi tako da se državama članicama omogući da obuhvate različite oblike proizvodnje, uključujući primjerice agrošumarstvo i obradiva zemljišta s grmljem i drvećem, te da je u skladu s njom obvezno uključivanje površina ostavljenih na ugaru kako bi se osigurala proizvodna nevezanost intervencija. Okvirna definicija „trajnih nasada” trebala bi uključivati površine koje se stvarno upotrebljavaju za proizvodnju i one koje se ne upotrebljavaju stvarno u tu svrhu te rasadnike i kulture kratkih ophodnji koje će odrediti države članice. Okvirna definicija „trajnog travnjaka” trebala bi se utvrditi tako da se državama članicama omogući da pobliže odrede kriterije te da uključe vrste koje nisu trave ili drugo travoliko krmno bilje i mogu se upotrebljavati za ispašu ili se od njih može proizvesti hrana za životinje, neovisno o tome upotrebljavaju li se stvarno za proizvodnju ili ne.

(5)  Kako bi se zadržali zajednički ključni elementi na razini cijele Unije i omogućila usporedivost odluka država članica i jednako postupanje prema europskim poljoprivrednicima, a da se istodobno države članice ne ograničavaju pri ostvarivanju ciljeva Unije, trebalo bi utvrditi okvirnu definiciju „poljoprivredne površine”. Povezane okvirne definicije „obradivog zemljišta”, „trajnih nasada” i „trajnog travnjaka” trebale bi biti dovoljno široke kako bi države članice imale prostora da te definicije pobliže odrede u skladu sa svojim lokalnim uvjetima i tradicionalnim praksama. Okvirna definicija „obradivog zemljišta” trebala bi se utvrditi tako da se državama članicama omogući da obuhvate različite oblike proizvodnje, uključujući primjerice agrošumarstvo i obradiva zemljišta s grmljem i drvećem, te da je u skladu s njom obvezno uključivanje površina ostavljenih na ugaru kako bi se osigurala proizvodna nevezanost intervencija. Okvirna definicija „trajnih nasada” trebala bi uključivati površine koje se stvarno upotrebljavaju za proizvodnju i one koje se ne upotrebljavaju stvarno u tu svrhu te rasadnike i kulture kratkih ophodnji koje će odrediti države članice. Okvirna definicija „trajnog travnjaka” trebala bi se utvrditi tako da se državama članicama omogući da pobliže odrede kriterije te da uključe vrste koje nisu trave ili drugo travoliko krmno bilje i mogu se upotrebljavati isključivo za ispašu ili ne samo za nju ili se od njih može proizvesti hrana za životinje, neovisno o tome upotrebljavaju li se stvarno za proizvodnju ili ne.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)   Budućnost poljoprivrede trebalo bi usmjeriti na proizvodnju visokokvalitetne hrane jer je u tome konkurentna prednost Unije. Norme Unije trebalo bi zadržati i ojačati, ako je to izvedivo, te bi trebalo predvidjeti mjere za daljnje povećanje dugoročne produktivnosti i konkurentnosti sektora proizvodnje hrane, uvođenje novih tehnologija i učinkovitije korištenje resursa, čime bi se ojačala uloga Unije kao svjetskog predvodnika.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Kad je riječ o površinama koje se upotrebljavaju za proizvodnju konoplje, u cilju zaštite javnog zdravlja i osiguranja dosljednosti u odnosu na drugo zakonodavstvo, upotreba sjemena sorti konoplje u kojima sadržaj tetrahidrokanabinola ne prelazi 0,% trebala bi biti dio definicije prihvatljivog hektara.

(8)  Kad je riječ o površinama koje se upotrebljavaju za proizvodnju konoplje, u cilju zaštite javnog zdravlja i osiguranja dosljednosti u odnosu na drugo zakonodavstvo, upotreba sjemena sorti konoplje u kojima sadržaj tetrahidrokanabinola ne prelazi 0,3 % trebala bi biti dio definicije prihvatljivog hektara.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi se dodatno poboljšala uspješnost ZPP-a, potpora dohotku trebala bi biti usmjerena na prave poljoprivrednike. Kako bi se osigurao zajednički pristup na razini Unije u pogledu takva usmjeravanja potpore, trebala bi se utvrditi okvirna definicija „pravog poljoprivrednika” s odgovarajućim ključnim elementima. Na temelju te okvirne definicije države članice trebale bi u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a odrediti koji se poljoprivrednici ne smatraju pravim poljoprivrednicima, i to na temelju uvjeta kao što su ispitivanja dohotka, količina rada na poljoprivrednom gospodarstvu, predmet poslovanja i upisivanje u registre. Time se ne bi trebali iz potpore isključiti poljoprivrednici koji se bave i drugim djelatnostima, odnosno aktivno se bave poljoprivredom, ali se bave i nepoljoprivrednim djelatnostima izvan poljoprivrednog gospodarstva, s obzirom na to da se tim višestrukim djelatnostima često jača socioekonomska struktura ruralnih područja.

(9)  Kako bi se dodatno poboljšala uspješnost ZPP-a, potpora dohotku trebala bi biti usmjerena na aktivne poljoprivrednike. Kako bi se osigurao zajednički pristup na razini Unije u pogledu takva usmjeravanja potpore, trebala bi se utvrditi okvirna definicija „aktivnog poljoprivrednika” s odgovarajućim zajedničkim elementima. Iz potpore se ne smiju isključiti poljoprivrednici koji se bave i drugim djelatnostima, odnosno aktivno se bave poljoprivredom, ali se bave i nepoljoprivrednim djelatnostima izvan poljoprivrednog gospodarstva, s obzirom na to da se tim višestrukim djelatnostima često jača socioekonomska struktura ruralnih područja. Okvirna definicija u svakom slučaju treba doprinijeti očuvanju modela obiteljske poljoprivrede koji postoji u Uniji.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Jednakost žena i muškaraca temeljno je načelo Unije, a rodno osviještena politika važan je alat za integraciju tog načela u ZPP. Stoga bi poseban naglasak trebalo staviti na promicanje sudjelovanja žena u socioekonomskom razvoju ruralnih područja. Veličina poljoprivrednih gospodarstava kojima upravljaju žene obično je manja, a posao koji obavljaju žene, kao supruge na poljoprivrednim gospodarstvima, nije uvijek prepoznat i vidljiv, što utječe na njihovu ekonomsku neovisnost. Ova Uredba trebala bi doprinijeti tomu da rad žena bude vidljiviji i bolje vrednovan te da se o njemu vodi računa u okviru posebnih ciljeva koje će države članice predložiti u svojim strateškim planovima. Načelo jednakosti spolova i načelo nediskriminacije trebaju biti sastavni dio pripreme, provedbe i evaluacije intervencija u okviru ZPP-a. Države članice također jačaju svoje kapacitete u pogledu rodno osviještene politike i prikupljanja podataka razvrstanih po spolu.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Kako bi se osigurala usklađenost vrsta intervencija za izravna plaćanja i vrsta intervencija u području ruralnog razvoja koje se odnose na cilj generacijske obnove, trebalo bi na razini Unije utvrditi definiciju „mladog poljoprivrednika” s odgovarajućim ključnim elementima.

(10)  Kako bi se osigurala usklađenost vrsta intervencija za izravna plaćanja i vrsta intervencija u području ruralnog razvoja koje se odnose na cilj generacijske obnove, trebalo bi na razini Unije utvrditi definiciju „mladog poljoprivrednika” sa zajedničkim elementima.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  Kako bi se osigurala usklađenost vrsta intervencija za izravna plaćanja i vrsta intervencija u području ruralnog razvoja koje se odnose na cilj olakšavanja poslovnog razvoja u ruralnim područjima, trebalo bi na razini Unije utvrditi definiciju „novog poljoprivrednika” sa zajedničkim elementima.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  Kako bi se učvrstili ciljevi ZPP-a utvrđeni člankom 39. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i osiguralo da se Unija na odgovarajući način suoči s najnovijim izazovima, primjereno je predvidjeti skup općih ciljeva koji će odražavati smjernice iz Komunikacije „Budućnost hrane i poljoprivrede”. Osim toga, trebalo bi na razini Unije pobliže utvrditi skup posebnih ciljeva koje bi države članice trebale primijeniti u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a. Tim bi se posebnim ciljevima opći ciljevi ZPP-a trebali prenijeti u konkretnije prioritete, pri čemu bi se trebalo uzeti u obzir relevantno zakonodavstvo Unije, posebno u području klime, energije i okoliša, te postići ravnoteža među dimenzijama održivog razvoja u skladu s procjenom učinka.

(11)  Kako bi se nastavilo ostvarivati ciljeve ZPP-a utvrđene člankom 39. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i osiguralo da se Unija na odgovarajući način suoči s najnovijim izazovima, primjereno je predvidjeti skup općih ciljeva koji će odražavati smjernice iz Komunikacije „Budućnost hrane i poljoprivrede”. Osim toga, trebalo bi na razini Unije pobliže utvrditi skup posebnih ciljeva koje bi države članice trebale nastojati ostvariti u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a. Tim bi se posebnim ciljevima opći ciljevi ZPP-a trebali prenijeti u konkretnije prioritete u području gospodarstva, zaštite okoliša i socijalnih pitanja, pri čemu bi se trebala postići ravnoteža među dimenzijama održivog razvoja u skladu s procjenom učinka.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  U okviru modela ostvarivanja politike ZPP-a Unija bi trebala utvrditi ciljeve Unije i vrste intervencija te osnovne zahtjeve Unije koji se primjenjuju na države članice, ali bi one same trebale biti nadležne za prenošenje tog okvira Unije u mehanizme potpore koji se primjenjuju na korisnike. U tom bi kontekstu države članice trebale djelovati u skladu s Poveljom o temeljnim pravima i općim načelima prava Unije te osigurati da se pravni okvir za dodjelu potpore Unije korisnicima temelji na njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a i da je u skladu s načelima i zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi i [Horizontalnoj uredbi].

(13)  U okviru modela ostvarivanja politike ZPP-a Unija bi trebala utvrditi ciljeve Unije i vrste intervencija te zajedničke zahtjeve Unije koji se primjenjuju na države članice, ali bi one same trebale biti nadležne za prenošenje tog okvira Unije u mehanizme potpore koji se primjenjuju na korisnike. U tom bi kontekstu države članice trebale djelovati u skladu s Poveljom o temeljnim pravima i općim načelima prava Unije te osigurati da se pravni okvir za dodjelu potpore Unije korisnicima temelji na njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a i da je u skladu s načelima i zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi i [Horizontalnoj uredbi].

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  Pri provedbi strateških planova u okviru ZPP-a trebalo bi poštovati međusektorska načela utvrđena u članku 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i članku 10. UFEU-a, uključujući načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, kako su utvrđena u članku 5. UEU-a. Države članice i Komisija također bi trebale poštovati obveze iz Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i zajamčiti pristupačnost u skladu s njezinim člankom 9. i pravom Unije u pogledu usklađivanja zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga. Države članice i Komisija trebale bi nastojati ukloniti nejednakosti te promicati jednakosti između muškaraca i žena i integraciju rodne perspektive te suzbiti diskriminaciju na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) ne bi trebali podržavati djelovanja kojima se doprinosi bilo kojem obliku segregacije, diskriminacije ili isključenosti. Ciljevi fondova trebali bi se ostvarivati iz perspektive održivog razvoja te u skladu s ciljem iz Konvencije iz Aarhusa koji promiče Unija, a koji se odnosi na očuvanje, zaštitu i unapređenje kvalitete okoliša te borbu protiv klimatskih promjena u skladu s člankom 11. i člankom 191. stavkom 1. UFEU-a, uz primjenu načela „onečišćivač plaća”.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13b)  Model ostvarivanja ne bi smio dovesti do situacije u kojoj postoji 27 različitih nacionalnih poljoprivrednih politika te time ugroziti zajednički duh ZPP-a i stvoriti poremećaje. Njime bi se državama članicama trebao omogućiti određeni stupanj fleksibilnosti unutar snažnog zajedničkog regulatornog okvira.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  U kontekstu veće usmjerenosti ZPP-a na tržište, kako je navedeno u Komunikaciji „Budućnost hrane i poljoprivrede”, izloženost tržištu, klimatske promjene i s njima povezana povećana učestalost i ozbiljnost ekstremnih vremenskih uvjeta te sanitarne i fitosanitarne krize mogu uzrokovati rizik od nestabilnosti cijena i sve veći pritisak na prihode. Stoga, iako su poljoprivrednici u konačnici odgovorni za izradu vlastitih strategija za poljoprivredna gospodarstva, trebao bi se uspostaviti čvrst okvir za osiguranje odgovarajućeg upravljanja rizicima. U tu bi se svrhu države članice i poljoprivrednici mogli osloniti na platformu na razini Unije za upravljanje rizicima za izgradnju kapaciteta kako bi se poljoprivrednicima pružili odgovarajući financijski instrumenti za ulaganja i pristup obrtnom kapitalu, osposobljavanju, prijenosu znanja i savjetovanju.

(15)  U kontekstu veće usmjerenosti ZPP-a na tržište, kako je navedeno u Komunikaciji „Budućnost hrane i poljoprivrede”, izloženost tržištu, trgovinski sporazumi s trećim zemljama, klimatske promjene i s njima povezana povećana učestalost i ozbiljnost ekstremnih vremenskih uvjeta te sanitarne i fitosanitarne krize mogu uzrokovati rizik od nestabilnosti cijena i sve veći pritisak na prihode. Nejednakosti u prehrambenom lancu, prije svega na štetu primarnog sektora, koji je najslabija karika, također negativno utječu na prihode proizvođača. Stoga, iako su poljoprivrednici u konačnici odgovorni za izradu vlastitih strategija za poljoprivredna gospodarstva, trebao bi se uspostaviti čvrst okvir za osiguranje odgovarajućeg upravljanja rizicima. U tu bi se svrhu države članice i poljoprivrednici mogli osloniti na platformu na razini Unije za upravljanje rizicima za izgradnju kapaciteta kako bi se poljoprivrednicima pružili odgovarajući financijski instrumenti za ulaganja i pristup obrtnom kapitalu, osposobljavanju, prijenosu znanja i savjetovanju.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Poticanje brige za okoliš i mjera u području klime te doprinos postizanju ciljeva Unije u području okoliša i klime vrlo je bitan prioritet za budućnost poljoprivrede i šumarstva Unije. Stoga bi struktura ZPP-a trebala odražavati veće ambicije u pogledu tih ciljeva. U okviru novog modela ostvarivanja politike mjere koje se poduzimaju za borbu protiv degradacije okoliša i klimatskih promjena trebale bi biti usredotočene na rezultate te bi se u tu svrhu članak 11. UFEU-a trebao smatrati obvezom postizanja rezultata.

(16)  Podržavanje i poboljšanje zaštite okoliša, bioraznolikosti i genetske raznolikosti u poljoprivrednom sustavu, kao i mjere u području klime te doprinos postizanju ciljeva Unije u području okoliša i klime vrlo je bitan prioritet za budućnost poljoprivrede, hortikulture i ruralnog razvoja Unije. Stoga bi struktura ZPP-a trebala odražavati veće ambicije u pogledu tih ciljeva i istodobno prikladnije odražavati veće opterećenje i zahtjeve za proizvođače. U okviru novog modela ostvarivanja politike mjere koje se poduzimaju za borbu protiv degradacije okoliša i klimatskih promjena trebale bi biti usredotočene na rezultate te bi se u tu svrhu članak 11. UFEU-a trebao smatrati obvezom postizanja rezultata.

Budući da su mnoga ruralna područja u Uniji pogođena strukturnim problemima, kao što su nedostatak atraktivnih prilika za zapošljavanje, manjak vještina, nedovoljna ulaganja u povezanost, infrastrukturu i osnovne usluge te odljev mladih, ključno je ojačati socioekonomsku strukturu tih područja, u skladu s Deklaracijom iz Corka 2.0., posebno otvaranjem radnih mjesta i generacijskom obnovom tako da Komisija potakne zapošljavanje i rast u ruralnim područjima, promicanjem socijalne uključenosti, generacijske obnove i razvoja „pametnih sela” u cijeloj Europi. Kako je navedeno u Komunikaciji „Budućnost hrane i poljoprivrede”, novi ruralni vrijednosni lanci, kao što su obnovljiva energija, novo biogospodarstvo, kružno gospodarstvo i ekoturizam, pogodno su okruženje za dobar rast i stvaranje radnih mjesta u ruralnim područjima. U tom kontekstu financijski instrumenti i korištenje jamstva InvestEU mogu imati ključnu ulogu u osiguranju pristupa financiranju i jačanju kapaciteta za rast poljoprivrednih gospodarstava i poduzeća. U ruralnim područjima postoji potencijal za zapošljavanje državljana trećih zemalja sa zakonitim boravkom, čime se promiče njihova socijalna i ekonomska integracija, posebno u pogledu strategija lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice.

Budući da su mnoga ruralna područja u Uniji pogođena strukturnim problemima, kao što su nedostatak atraktivnih prilika za zapošljavanje, manjak vještina, nedovoljna ulaganja u širokopojasne mreže i povezanost, infrastrukturu i osnovne usluge te odljev mladih, ključno je ojačati socioekonomsku strukturu tih područja, u skladu s Deklaracijom iz Corka 2.0., posebno otvaranjem radnih mjesta i generacijskom obnovom tako da Komisija potakne zapošljavanje i rast u ruralnim područjima, promicanjem socijalne uključenosti, potpore mladima, većeg sudjelovanja žena u ruralnom gospodarstvu, generacijske obnove i razvoja „pametnih sela” u cijeloj Europi. Za stabilizaciju i diversifikaciju ruralnoga gospodarstva potrebno je podupirati i razvoj, osnivanje i poslovni nastan nepoljoprivrednih poduzeća. Kako je navedeno u Komunikaciji „Budućnost hrane i poljoprivrede”, novi ruralni vrijednosni lanci, kao što su obnovljiva energija, novo biogospodarstvo, kružno gospodarstvo i ekoturizam, pogodno su okruženje za dobar rast i stvaranje radnih mjesta u ruralnim područjima uz istovremeno očuvanje prirodnih resursa. U tom kontekstu financijski instrumenti mogu imati ključnu ulogu u osiguranju pristupa financiranju i jačanju kapaciteta za rast poljoprivrednih gospodarstava i poduzeća. U ruralnim područjima postoji potencijal za zapošljavanje državljana trećih zemalja sa zakonitim boravkom, čime se promiče njihova socijalna i ekonomska integracija, posebno u pogledu strategija lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a)  U svrhu socioekonomske održivosti ruralnih područja, Komisija bi trebala provjeravati jesu li države članice u strateškom planu u okviru ZPP-a zajamčile usklađenost između primjene Direktive 2010/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a i dugoročnog pristupa uporabi fondova za ruralni razvoj.

 

____________________

 

1a Direktiva 2010/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o primjeni načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama koji su samozaposleni i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 86/613/EEZ (SL L 180, 15.7.2010., str. 1.).

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Zajedničkom poljoprivrednom politikom trebala bi se nastaviti jamčiti sigurnost opskrbe hranom, a to znači stalan pristup dovoljnoj količini sigurne i hranjive hrane. Nadalje, s pomoću ZPP-a trebao bi se poboljšati odgovor poljoprivrede Unije na nove društvene potrebe u području hrane i zdravlja, uključujući održivu poljoprivrednu proizvodnju, zdraviju prehranu, rasipanje hrane i dobrobit životinja. ZPP-om bi se trebala nastaviti promicati proizvodnja s posebnim i vrijednim karakteristikama te istodobno pomoći poljoprivrednicima da proaktivno prilagode svoju proizvodnju tržišnim signalima i zahtjevima potrošača.

(17)  Zajedničkom poljoprivrednom politikom trebala bi se nastaviti jamčiti sigurnost opskrbe hranom, a to znači stalan pristup dovoljnoj količini sigurne i hranjive hrane. Nadalje, s pomoću ZPP-a trebao bi se poboljšati odgovor poljoprivrede Unije na nove društvene potrebe u području hrane i zdravlja, uključujući održivu poljoprivrednu proizvodnju, zdraviju prehranu, visokokvalitetnu proizvodnju i razlikovanje kvalitete, rasipanje hrane i dobrobit životinja. ZPP-om bi se trebala nastaviti promicati održiva proizvodnja s posebnim i vrijednim karakteristikama, kao što su poljoprivredni sustavi visoke prirodne vrijednosti, te istodobno pomoći poljoprivrednicima da proaktivno prilagode svoju proizvodnju tržišnim signalima i zahtjevima potrošača.

Amandman      21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17a)  U akcijskom planu „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti cijepljenje se navodi kao troškovno učinkovita intervencija u području javnog zdravlja za borbu protiv antimikrobne otpornosti, ali da relativno viši trošak dijagnoze, alternativa antimikrobnim sredstvima i cijepljenja u usporedbi s konvencionalnim antibioticima predstavljaju prepreku za povećanje stope procijepljenosti životinja.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  S pomoću okvira standarda GAEC nastoji se doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama, suočavanju s izazovima u području vode, zaštiti i kvaliteti tla te zaštiti i kvaliteti bioraznolikosti. Potrebno je poboljšati okvir kako bi se posebno uzele u obzir prakse utvrđene do 2020. u okviru ekologizacije izravnih plaćanja, ublažavanja klimatskih promjena i potrebe za poboljšanjem održivosti poljoprivrednih gospodarstava, posebno upravljanja hranjivim tvarima. Potvrđeno je da svaki GAEC pridonosi ostvarenju više ciljeva. Kako bi provele taj sustav, države članice trebale bi za svaki od standarda utvrđenih na razini Unije utvrditi nacionalni standard uzimajući u obzir posebne značajke predmetnih površina, uključujući uvjete tla i klimatske uvjete, postojeće uvjete na poljoprivrednom gospodarstvu, korištenje zemljišta, plodored, uzgojne prakse i strukture poljoprivrednih gospodarstava. Uz to države članice mogu utvrditi druge nacionalne standarde povezane s glavnim ciljevima utvrđenima u Prilogu III. radi boljeg ostvarenja ciljeva okvira GAEC u području okoliša i klime. Kako bi se poduprla uspješnost poljoprivrednih gospodarstava u agronomskom i okolišnom smislu, u sklopu okvira GAEC utvrdit će se planovi upravljanja hranjivim tvarima s pomoću elektroničkog alata za održivost poljoprivrednih gospodarstava koji će države članice staviti na raspolaganje pojedinačnim poljoprivrednicima. Tim bi se alatom trebala omogućiti potpora donošenju odluka na poljoprivrednim gospodarstvima, počevši s minimalnim funkcijama za upravljanje hranjivim tvarima. Općom interoperabilnosti i modularnosti trebala bi se osigurati i mogućnost dodavanja drugih elektroničkih aplikacija e-uprave i upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima. Kako bi se osigurali jednaki uvjeti tržišnog natjecanja za poljoprivrednike u cijeloj Uniji, Komisija može poduprijeti države članice u izradi navedenog alata i potrebnim uslugama skladištenja i obrade podataka.

(22)  S pomoću okvira standarda GAEC nastoji se doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama, suočavanju s izazovima u području vode, zaštiti i kvaliteti tla te zaštiti i kvaliteti bioraznolikosti. Potrebno je poboljšati okvir kako bi se posebno uzele u obzir prakse utvrđene do 2020. u okviru ekologizacije izravnih plaćanja, ublažavanja klimatskih promjena i potrebe za poboljšanjem održivosti poljoprivrednih gospodarstava. Potvrđeno je da svaki GAEC pridonosi ostvarenju više ciljeva. Kako bi provele taj sustav, države članice trebale bi za svaki od standarda utvrđenih na razini Unije utvrditi nacionalni standard uzimajući u obzir posebne značajke predmetnih površina, uključujući uvjete tla i klimatske uvjete, postojeće uvjete na poljoprivrednom gospodarstvu, agronomska svojstva različitih djelatnosti, razlike između jednogodišnjih nasada, trajnih nasada i druge specijalizirane proizvodnje, korištenje zemljišta, plodored, lokalne i tradicionalne uzgojne prakse i strukture poljoprivrednih gospodarstava. Uz to države članice mogu utvrditi jednake prakse ili sustave certificiranja koji su u sličnoj ili većoj mjeri korisni za klimu i okoliš u usporedbi s učincima jedne ili više praksi u pogledu dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Države članice trebaju u potpunosti provesti standardne zahtjeve upravljanja kako bi oni postali operativni na razini poljoprivrednog gospodarstva i kako bi se njima osigurao jednak tretman poljoprivrednika. Radi osiguranja dosljednosti pravila o uvjetovanosti u pogledu poboljšanja održivosti politike, standardni zahtjevi upravljanja trebali bi obuhvaćati glavno zakonodavstvo Unije u području okoliša, javnog zdravlja, zdravlja životinja i bilja te dobrobiti životinja čija provedba na nacionalnoj razini podrazumijeva točno određene obveze za pojedinačne poljoprivrednike, uključujući obveze na temelju Direktive Vijeća 92/43/EEZ i Direktive 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ili Direktive Vijeća 91/676/EEZ. Radi provedbe daljnjih mjera na temelju zajedničke izjave Europskog parlamenta i Vijeća priložene Uredbi (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća relevantne odredbe Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća uključuju se kao standardni zahtjevi upravljanja u područje primjene uvjetovanosti i popis standarda GAEC prilagođava se u skladu s time.

(23)  Države članice trebaju u potpunosti provesti standardne zahtjeve upravljanja kako bi oni postali operativni na razini poljoprivrednog gospodarstva i kako bi se njima osigurao jednak tretman poljoprivrednika. Radi osiguranja dosljednosti pravila o uvjetovanosti u pogledu poboljšanja održivosti politike, standardni zahtjevi upravljanja trebali bi obuhvaćati glavno zakonodavstvo Unije u području okoliša, javnog zdravlja, zdravlja životinja i bilja te dobrobiti životinja čija provedba na nacionalnoj razini podrazumijeva točno određene obveze za pojedinačne poljoprivrednike, uključujući obveze na temelju Direktive Vijeća 92/43/EEZ11 i Direktive 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća12 ili Direktive Vijeća 91/676/EEZ13. Radi provedbe daljnjih mjera na temelju zajedničke izjave Europskog parlamenta i Vijeća priložene Uredbi (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća14, relevantne odredbe Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća15 (Okvirna direktiva o vodi) i Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća16 uključuju se kao standardni zahtjevi upravljanja u područje primjene uvjetovanosti i popis standarda GAEC prilagođava se u skladu s time.

____________________

____________________

11. Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

11. Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

12. Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).

12. Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).

13. Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora (SL L 375, 31.12.1991., str. 1.).

13. Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora (SL L 375, 31.12.1991., str. 1.).

14. Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.).

14. Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.).

15. Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

15. Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

16. Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida (SL L 309, 24.11.2009., str. 71.).

16. Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida (SL L 309, 24.11.2009., str. 71.).

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Države članice trebale bi osnovati savjetodavne službe za poljoprivredna gospodarstva, koje će imati gospodarsku, okolišnu i socijalnu dimenziju, kako bi poboljšale održivo upravljanje i opću uspješnost poljoprivrednih gospodarstava i ruralnih poduzeća te utvrdile potrebna poboljšanja u pogledu svih mjera na razini poljoprivrednog gospodarstva predviđenih u strateškim planovima u okviru ZPP-a. Te bi službe trebale poljoprivrednicima i drugim korisnicima potpore u okviru ZPP-a pomoći da postanu svjesniji odnosa između upravljanja poljoprivrednim gospodarstvom, s jedne strane, i određenih standarda, zahtjeva i informacija, uključujući one u području okoliša i klime, s druge strane. Popis potonjih uključuje standarde koji se primjenjuju na poljoprivrednike i druge korisnike ZPP-a ili su nužni za njih te su utvrđeni u strateškom planu u okviru ZPP-a te standarde koji proizlaze iz zakonodavstva u području vode, održive upotrebe pesticida te inicijativa za borbu protiv antimikrobne rezistencije i upravljanja rizicima. Radi veće kvalitete i djelotvornosti savjeta države članice trebale bi uključiti savjetnike u sustave znanja i inovacija u poljoprivredi (AKIS) kako bi mogli pružati najnovije tehnološke i znanstvene informacije koje su nastale kao rezultat istraživanja i inovacija.

(24)  Države članice trebale bi osigurati visokokvalitetne savjetodavne službe za poljoprivredna gospodarstva, koje će imati gospodarsku, okolišnu i socijalnu dimenziju, kako bi poboljšale održivo upravljanje i opću uspješnost poljoprivrednih gospodarstava i ruralnih poduzeća te utvrdile potrebna poboljšanja u pogledu svih mjera na razini poljoprivrednog gospodarstva predviđenih u strateškim planovima u okviru ZPP-a. Te bi službe trebale poljoprivrednicima i drugim korisnicima potpore u okviru ZPP-a pomoći da postanu svjesniji odnosa između upravljanja poljoprivrednim gospodarstvom, s jedne strane, i određenih standarda, zahtjeva i informacija, uključujući one u području okoliša i klime, s druge strane. Popis potonjih uključuje standarde koji se primjenjuju na poljoprivrednike i druge korisnike ZPP-a ili su nužni za njih te su utvrđeni u strateškom planu u okviru ZPP-a te standarde koji proizlaze iz zakonodavstva u području vode, održive upotrebe pesticida te inicijativa za borbu protiv antimikrobne rezistencije i upravljanja rizicima. Radi veće kvalitete i djelotvornosti savjeta države članice trebale bi uključiti savjetnike u sustave znanja i inovacija u poljoprivredi (AKIS) kako bi mogli pružati najnovije tehnološke i znanstvene informacije koje su nastale kao rezultat istraživanja i inovacija. Sve inicijative Unije koje se odnose na savjetodavne službe i sustave inovacija trebaju se, kad god je to moguće, temeljiti na već postojećim inicijativama na razini država članica.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Zakonodavstvom Unije trebalo bi se predvidjeti da države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a trebaju utvrditi zahtjeve u pogledu minimalne površine za primanje proizvodno nevezanih plaćanja. Takvi zahtjevi trebali bi se odnositi na potrebu za izbjegavanjem prekomjernog administrativnog opterećenja koje proizlazi iz upravljanja brojnim plaćanjima malih iznosa i na potrebu za osiguranjem stvarnog doprinosa potpore ostvarenju ciljeva ZPP-a kojima doprinose proizvodno nevezana izravna plaćanja. Kako bi se zajamčila minimalna razina potpore dohotku od poljoprivrede za sve prave poljoprivrednike te kako bi se ispunio cilj osiguranja primjerenog životnog standarda poljoprivrednog stanovništva utvrđen Ugovorom, trebalo bi utvrditi godišnje proizvodno nevezano plaćanje po površini kao vrsta intervencije „osnovna potpora dohotku za održivost”. Kako bi se poboljšala usmjerenost te potpore, iznosi plaćanja mogu se razlikovati prema skupinama područja na temelju socioekonomskih i/ili agronomskih uvjeta. Radi izbjegavanja negativnih učinaka na dohodak poljoprivrednika, države članice mogu odlučiti provoditi osnovnu potporu dohotku za održivost na temelju prava na plaćanje. U tom slučaju vrijednost prava na plaćanje prije dodatne konvergencije trebala bi biti razmjerna njihovoj vrijednosti kako je utvrđena na temelju programa osnovnih plaćanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013, uzimajući pritom u obzir i plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš. Osim toga, države članice trebale bi postići i dodatnu konvergenciju radi nastavka postupnog udaljavanja od povijesnih vrijednosti.

(26)  Zakonodavstvom Unije trebalo bi se predvidjeti da države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a trebaju utvrditi zahtjeve u pogledu minimalne površine za primanje proizvodno nevezanih plaćanja. Takvi zahtjevi trebali bi se odnositi na potrebu za izbjegavanjem prekomjernog administrativnog opterećenja koje proizlazi iz upravljanja brojnim plaćanjima malih iznosa i na potrebu za osiguranjem stvarnog doprinosa potpore ostvarenju ciljeva ZPP-a kojima doprinose proizvodno nevezana izravna plaćanja. Kako bi se zajamčila minimalna razina potpore dohotku od poljoprivrede za sve aktivne poljoprivrednike te kako bi se ispunio cilj osiguranja primjerenog životnog standarda poljoprivrednog stanovništva utvrđen Ugovorom, trebalo bi utvrditi godišnje proizvodno nevezano plaćanje po površini kao vrsta intervencije „osnovna potpora dohotku za održivost”. Kako bi se poboljšala usmjerenost te potpore, iznosi plaćanja mogu se razlikovati prema skupinama područja na temelju socioekonomskih, okolišnih i/ili agronomskih uvjeta. Radi izbjegavanja negativnih učinaka na dohodak poljoprivrednika, države članice mogu odlučiti provoditi osnovnu potporu dohotku za održivost na temelju prava na plaćanje. U tom slučaju vrijednost prava na plaćanje prije dodatne konvergencije trebala bi biti razmjerna njihovoj vrijednosti kako je utvrđena na temelju programa osnovnih plaćanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013, uzimajući pritom u obzir i plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš. Osim toga, države članice trebale bi postići i dodatnu konvergenciju radi postupnog ostvarivanja pune konvergencije do 2026. godine.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26a)  Potpora dohotku u okviru ZPP-a vodeći je doprinos stabilnosti i održivosti mnogih malih i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava diljem Europe, no iako su očekivanja od poljoprivrednika porasla, novčana korist nije. Ukupni udio ZPP-a u EU-u se smanjuje iako tržišne krize u sektoru i sve manji broj aktivnih poljoprivrednika i dalje prijete opstojnosti tog sektora. Model obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava trebao bi biti zaštićen općim ciljevima ZPP-a i strateškim planovima država članica, u kojima bi trebalo dati odgovarajuće mjesto ključnoj ulozi koju taj model ima u doprinosu društvenim strukturama ruralnog života i osiguravanju načina života mnogih stanovnika ruralnih područja. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva doprinose održivoj proizvodnji hrane, očuvanju prirodnih resursa, diversifikaciji potreba i sigurnosti opskrbe hranom. Prvi poljoprivrednici koji će osjetiti pritisak globalizacije bit će oni koji djeluju u okviru malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. To bi, očigledno, predstavljalo neuspjeh u ostvarivanju ciljeva ZPP-a i oslabilo argumente za potporu ZPP-u u budućnosti. Stoga bi strateški planovi ZPP-a trebali u okviru svojih posebnih ciljeva težiti zaštiti ovog modela poljoprivrede.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  S obzirom na svoju ključnu ulogu u podupiranju zapošljavanja u ruralnim područjima i doprinos teritorijalnom razvoju, mala poljoprivredna gospodarstva i dalje su temelj poljoprivrede Unije. Radi poticanja uravnoteženije raspodjele potpore i smanjenja administrativnog opterećenja za korisnike malih iznosa potpore, države članice trebale bi imati opciju ponuditi malim poljoprivrednicima mogućnost zamjene drugih izravnih plaćanja zaokruženim iznosom plaćanja za male poljoprivrednike.

(28)  S obzirom na svoju ključnu ulogu u podupiranju zapošljavanja u ruralnim područjima i doprinos teritorijalnom razvoju, mala poljoprivredna gospodarstva i dalje su temelj poljoprivrede Unije. Radi poticanja uravnoteženije raspodjele potpore i smanjenja administrativnog opterećenja za korisnike malih iznosa potpore, države članice trebale bi imati opciju ponuditi malim poljoprivrednicima mogućnost zamjene drugih izravnih plaćanja zaokruženim iznosom plaćanja za male poljoprivrednike. Međutim, radi većeg smanjenja administrativnog opterećenja, države članice treba ovlastiti da u početku neke poljoprivrednike uključe u pojednostavnjeni program, pružajući im mogućnost da se u točno određenom roku povuku iz tog programa. U svrhu proporcionalnosti, državama članicama treba omogućiti da uspostave pojednostavljeni sustav provjera uvjetovanosti za male poljoprivrednike koji sudjeluju u pojednostavljenom programu.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(30a)  Ekološki uzgoj razvija se u mnogim državama članicama i ima dokazane rezultate u pružanju javnih dobara, očuvanju usluga ekosustava i prirodnih resursa, smanjenju upotrebe sirovina, privlačenju mladih poljoprivrednika, a posebno žena, stvaranju radnih mjesta, iskušavanju novih poslovnih modela, davanju odgovora na društvene potrebe te revitalizaciji ruralnih područja. Bez obzira na to, rast potražnje za ekološkim proizvodima i dalje je veći od rasta proizvodnje. Države članice trebale bi se pobrinuti za to da njihovi strateški planovi u okviru ZPP-a sadrže ciljeve za povećanje udjela poljoprivrednog zemljišta pod ekološkim upravljanjem kako bi se zadovoljila rastuća potražnja za proizvodima iz ekološkog uzgoja i razvio cjelokupni lanac opskrbe tim proizvodima. Države članice trebaju moći financirati prijelaz na ekološki uzgoj i održavanje tog uzgoja, bilo mjerama ruralnog razvoja ili programom za ekologiju, bilo kombinacijom obaju pristupa, te bi trebale osigurati da dodijeljeni proračuni odgovaraju očekivanom rastu ekološke proizvodnje.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Zajedničkom poljoprivrednom politikom trebalo bi se osigurati da države članice bolje ostvaruju svoje ciljeve u području okoliša poštujući lokalne potrebe i stvarne okolnosti u kojima se nalaze poljoprivrednici. Države članice trebale bi u okviru izravnih plaćanja u strateškim planovima u okviru ZPP-a uspostaviti dobrovoljne programe za ekologiju za poljoprivrednike, koji bi trebali biti potpuno usklađeni s drugim relevantnim intervencijama. Države članice trebale bi ih definirati kao plaćanje koje se dodjeljuje kao poticaj i naknada za pružanje javnih dobara putem poljoprivrednih praksi korisnih za klimu i okoliš ili kao naknada za uvođenje takvih praksi. U oba slučaja svrha bi trebala biti poboljšanje uspješnosti ZPP-a u pogledu okoliša i klime te bi stoga programi trebali biti osmišljeni tako da nadilaze obvezne zahtjeve koji su već propisani sustavom uvjetovanosti. Države članice mogu odlučiti uspostaviti programe za ekologiju za poljoprivredne prakse kao što su poboljšano upravljanje trajnim travnjacima i obilježjima krajobraza te ekološki uzgoj. Ti programi mogu uključivati i „početničke programe” koji mogu biti uvjet za preuzimanje ambicioznijih obveza u području ruralnog razvoja.

(31)  Zajedničkom poljoprivrednom politikom trebalo bi se osigurati da države članice bolje ostvaruju svoje ciljeve u području okoliša poštujući lokalne potrebe i stvarne okolnosti u kojima se nalaze poljoprivrednici. Države članice trebale bi u okviru izravnih plaćanja u strateškim planovima u okviru ZPP-a uspostaviti dobrovoljne programe za ekologiju za poljoprivrednike, koji bi trebali biti potpuno usklađeni s drugim relevantnim intervencijama. Države članice trebale bi ih definirati kao plaćanje koje se dodjeljuje kao poticaj i naknada za pružanje javnih dobara putem poljoprivrednih praksi korisnih za klimu i okoliš, svrha bi im trebala biti poboljšanje uspješnosti ZPP-a u pogledu okoliša i klime te bi stoga programi trebali biti osmišljeni tako da nadilaze obvezne zahtjeve koji su već propisani sustavom uvjetovanosti. Države članice mogu odlučiti uspostaviti programe za ekologiju za poticanje modela proizvodnje korisnih za okoliš, osobito ekstenzivno stočarstvo, i za poticanje svih vrsti poljoprivrednih praksi kao što su poboljšano upravljanje trajnim travnjacima i obilježjima krajobraza te programi okolišnog certificiranja, kao što su ekološki uzgoj, integrirana proizvodnja ili konzervacijska poljoprivreda. Ti programi mogu, osim toga, uključivati mjere različite naravi od obveza ruralnog razvoja u području poljoprivrede, okoliša i klime ili mjere koje su iste naravi kao i „početnički programi” koji mogu biti uvjet za preuzimanje ambicioznijih obveza u području ruralnog razvoja.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Trebala bi se osigurati usklađenost proizvodno vezane potpore s međunarodnim obvezama Unije. To posebice uključuje zahtjeve iz Memoranduma o razumijevanju između Europske ekonomske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država u pogledu uljarica u okviru GATT-a kako se primjenjuju nakon izmjena zasebne osnovne površine EU-a za uljarice na temelju izmjena sastava EU-a. Komisija bi trebala biti ovlaštena za donošenje provedbenih akata u svrhu utvrđivanja detaljnih pravila u tom pogledu.

Briše se.

_________________

 

17 Memorandum o razumijevanju između Europske ekonomske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država u pogledu uljarica u okviru GATT-a (SL L 147, 18.6.1993.).

 

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Potrebne su sektorske vrste intervencija za doprinos ciljevima ZPP-a i jačanje sinergije s drugim instrumentima ZPP-a. U skladu s modelom ostvarivanja politike minimalni zahtjevi u pogledu sadržaja i ciljeva za takve sektorske vrste intervencija trebali bi se utvrditi na razini Unije kako bi se osigurali jednaki uvjeti tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu i izbjegli uvjeti neravnopravnog i nepoštenog tržišnog natjecanja. Države članice trebale bi opravdati uključivanje takvih intervencija u svoje strateške planove u okviru ZPP-a i osigurati usklađenost s drugim intervencijama na sektorskoj razini. Opće vrste intervencija koje se trebaju utvrditi na razini Unije trebale bi obuhvaćati sektore voća i povrća, vina, pčelarskih proizvoda, maslinova ulja i stolnih maslina, hmelja i drugih proizvoda koje treba utvrditi, za koje se čini da bi uspostava sektorskih programa mogla pozitivno djelovati na ostvarenje svih ili nekih od općih i posebnih ciljeva ZPP-a koji se nastoje ostvariti ovom Uredbom.

(35)  Potrebne su sektorske vrste intervencija za doprinos ciljevima ZPP-a i jačanje sinergije s drugim instrumentima ZPP-a. U skladu s modelom ostvarivanja politike minimalni zahtjevi u pogledu sadržaja i ciljeva za takve sektorske vrste intervencija trebali bi se utvrditi na razini Unije kako bi se osigurali jednaki uvjeti tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu i izbjegli uvjeti neravnopravnog i nepoštenog tržišnog natjecanja. Države članice trebale bi opravdati uključivanje takvih intervencija u svoje strateške planove u okviru ZPP-a i osigurati usklađenost s drugim intervencijama na sektorskoj razini. Opće vrste intervencija koje se trebaju utvrditi na razini Unije trebale bi obuhvaćati sektore voća i povrća, vina, pčelarskih proizvoda, maslinova ulja i stolnih maslina, hmelja i drugih proizvoda utvrđenih u članku 39., za koje se čini da bi uspostava sektorskih programa mogla pozitivno djelovati na ostvarenje svih ili nekih od općih i posebnih ciljeva ZPP-a koji se nastoje ostvariti ovom Uredbom.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(35a)  S obzirom na povećanje sredstava predviđenih za sektor pčelarstva i kao znak priznanja važne uloge koju ono ima u očuvanju bioraznolikosti i proizvodnji hrane, također treba povećati gornju granicu sufinanciranja Unije i dodati nove prihvatljive mjere za poticanje razvoja tog sektora.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Načela intervencija u području ruralnog razvoja utvrđuju se na razini Unije, posebno u pogledu osnovnih zahtjeva za države članice povezane s primjenom kriterija odabira. Međutim, države članice trebale bi imati široku slobodu pri određivanju posebnih uvjeta u skladu s svojim potrebama. Vrste intervencija za ruralni razvoj uključuju plaćanja za obveze u području okoliša i klime te ostale obveze upravljanja koje bi države članice trebale podupirati širom svojih državnih područja u skladu sa svojim specifičnim nacionalnim, regionalnim ili lokalnim potrebama. Države članice trebale bi dodjeljivati plaćanja poljoprivrednicima i drugim upraviteljima zemljišta koji dobrovoljno pristanu na obveze upravljanja kojima se doprinosi ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama te zaštiti i unapređenju okoliša, uključujući kvalitetu i količinu vode, kvalitetu zraka, tla, bioraznolikost i usluge ekosustava, uključujući dobrovoljne obveze u okviru mreže Natura 2000 i potporu za genetsku raznolikost. Potpora u okviru plaćanja za obveze upravljanja može se dodjeljivati i u obliku lokalnih, integriranih ili suradničkih pristupa te intervencija na temelju rezultata.

(37)  Načela intervencija u području ruralnog razvoja utvrđuju se na razini Unije, posebno u pogledu osnovnih zahtjeva za države članice povezane s primjenom kriterija odabira. Međutim, države članice trebale bi imati široku slobodu pri određivanju posebnih uvjeta u skladu s svojim potrebama. Vrste intervencija za ruralni razvoj uključuju plaćanja za obveze u području okoliša i klime te ostale obveze upravljanja koje bi države članice trebale podupirati širom svojih državnih područja u skladu sa svojim specifičnim nacionalnim, regionalnim ili lokalnim potrebama. Države članice trebale bi dodjeljivati plaćanja poljoprivrednicima, skupinama poljoprivrednika i drugim upraviteljima zemljišta koji dobrovoljno pristanu na obveze upravljanja kojima se doprinosi ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama te zaštiti i unapređenju okoliša, uključujući kvalitetu i količinu vode, kvalitetu zraka, tla, bioraznolikost i usluge ekosustava, uključujući dobrovoljne obveze u okviru mreže Natura 2000 te u područjima visoke prirodne vrijednosti i potporu za genetsku raznolikost. Potpora u okviru plaćanja za obveze upravljanja može se dodjeljivati i u obliku lokalnih, integriranih, zajedničkih ili suradničkih pristupa te intervencija na temelju rezultata.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Potpora za obveze upravljanja može uključivati premije za ekološki uzgoj za održavanje ekološkog zemljišta i prelazak na ekološki uzgoj; plaćanja za druge vrste intervencija kojima se podupiru proizvodni procesi prihvatljivi za okoliš, kao što su agroekologija, konzervacijska poljoprivreda i integrirana proizvodnja; usluge u području šumarstva, okoliša i klime te očuvanje šuma; premije za šume i uspostavljanje poljoprivredno-šumarskih sustava; dobrobit životinja; očuvanje, održiva uporaba i razvoj genetskih resursa. Države članice mogu na temelju svojih potreba uspostaviti druge programe u okviru ove vrste intervencija. Ta vrsta plaćanja trebala bi obuhvaćati samo dodatne troškove i gubitak prihoda nastale zbog preuzimanja obveza koje nadilaze osnovne obvezne standarde i zahtjeve utvrđene u pravu Unije i nacionalnom pravu te sustav uvjetovanosti utvrđen u strateškom planu u okviru ZPP-a. Obveze povezane s tom vrstom intervencija mogu se preuzeti na unaprijed utvrđeno godišnje ili višegodišnje razdoblje i mogu se primjenjivati dulje od sedam godina ako je to opravdano.

(38)  Potpora za obveze upravljanja može uključivati premije za ekološki uzgoj za održavanje ekološkog zemljišta i prelazak na ekološki uzgoj; plaćanja za druge vrste intervencija kojima se podupiru proizvodni procesi prihvatljivi za okoliš, kao što su poljoprivredna proizvodnja visoke prirodne vrijednosti, agroekologija, konzervacijska poljoprivreda, integrirana proizvodnja; usluge u području šumarstva, okoliša i klime te očuvanje šuma; premije za šume i uspostavljanje poljoprivredno-šumarskih sustava; zaštita tradicionalnih poljoprivrednih krajobraza, dobrobit životinja; očuvanje, održiva uporaba i razvoj genetskih resursa. Države članice mogu na temelju svojih potreba uspostaviti druge programe u okviru ove vrste intervencija i mogu ojačati poljoprivredno-okolišne mjere specifične za sektor pčelarstva, koje već postoje u nekim regijama EU-a, i razviti dodatne mjere. Ta vrsta plaćanja trebala bi obuhvaćati samo dodatne troškove i gubitak prihoda nastale zbog preuzimanja obveza koje nadilaze osnovne obvezne standarde i zahtjeve utvrđene u pravu Unije i nacionalnom pravu te sustav uvjetovanosti utvrđen u strateškom planu u okviru ZPP-a. Države članice također bi trebale omogućiti financijske poticaje korisnicima, a obveze povezane s tom vrstom intervencija mogu se preuzeti na unaprijed utvrđeno godišnje ili višegodišnje razdoblje i mogu se primjenjivati dulje od sedam godina ako je to opravdano.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Mjere u području šumarstva trebale bi doprinijeti provedbi strategije Unije za šume i temeljiti se na nacionalnim ili podnacionalnim programima za šumarstvo ili jednakovrijednim instrumentima, koji bi se trebali temeljiti na obvezama koje proizlaze iz ove Uredbe u pogledu uključivanja emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva [Uredba LULUCF] i obvezama preuzetima na ministarskim konferencijama o zaštiti šuma u Europi. Intervencije bi se trebale temeljiti na planovima upravljanja šumama ili jednakovrijednim instrumentima i mogu obuhvaćati razvoj šumskih područja i održivo upravljanje šumama, uključujući pošumljavanje zemljišta te stvaranje i regeneraciju poljoprivredno-šumarskih sustava; zaštitu, obnovu i poboljšanje šumskih resursa, uzimajući u obzir potrebe u pogledu prilagodbe; ulaganja kojima će se osigurati i poboljšati očuvanje i otpornost šuma te pružanje usluga šumskih ekosustava i usluga u području klime; te mjere i ulaganja kojima se podupiru obnovljiva energija i biogospodarstvo.

(39)  Mjere u području šumarstva trebale bi doprinijeti široj uporabi sustava agrošumarstva i provedbi strategije Unije za šume i temeljiti se na nacionalnim ili podnacionalnim programima za šumarstvo ili jednakovrijednim instrumentima, koji bi se trebali temeljiti na obvezama koje proizlaze iz Uredbe (EU) 2018/841 Europskog parlamenta i Vijeća1a i obvezama preuzetima na ministarskim konferencijama o zaštiti šuma u Europi. Intervencije bi se trebale temeljiti na planovima upravljanja šumama ili jednakovrijednim instrumentima i mogu obuhvaćati razvoj šumskih područja i održivo upravljanje šumama, uključujući pošumljavanje zemljišta, sprečavanje požara te stvaranje i regeneraciju poljoprivredno-šumarskih sustava; zaštitu, obnovu i poboljšanje šumskih resursa, uzimajući u obzir potrebe u pogledu prilagodbe; ulaganja kojima će se osigurati i poboljšati očuvanje i otpornost šuma te pružanje usluga šumskih ekosustava i usluga u području klime; te mjere i ulaganja kojima se podupiru obnovljiva energija i biogospodarstvo.

 

_____________________

 

1a Uredba (EU) 2018/841 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o uključivanju emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. te o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 i Odluke br. 529/2013/EU (SL L 156, 19.6.2018., str. 1.).

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Kako bi se osigurao pravedan dohodak i otporan poljoprivredni sektor na cijelom području Unije, države članice mogu dodjeljivati potporu poljoprivrednicima u područjima s prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima. U pogledu plaćanja za područja s prirodnim ograničenjima, i dalje bi se trebale nastaviti primjenjivati oznake iz politike ruralnog razvoja za razdoblje 2014.–2020. Kako bi se ZPP-om ostvarila veća dodana vrijednost Unije u području okoliša te ojačala njegova sinergija s financiranjem ulaganja u prirodu i bioraznolikost, potrebno je zadržati zasebnu mjeru usmjerenu na nadoknade korisnicima za nepovoljni položaj povezan s provedbom Direktive o mreži Natura 2000 i Okvirne direktive o vodama. Potpora bi se stoga i dalje trebala dodjeljivati poljoprivrednicima i posjednicima šuma u cilju rješavanja specifičnog nepovoljnog položaja koji je posljedica provedbe Direktive 2009/147/EZ i Direktive 92/43/EEZ kako bi se doprinijelo učinkovitom upravljanju lokalitetima mreže Natura 2000. Potpora bi trebala biti dostupna i poljoprivrednicima na područjima riječnih slivova kako bi im pomogla u suočavanju s nepovoljnim položajem koji je posljedica provedbe Okvirne direktive o vodama. Potpora bi se trebala povezati s posebnim zahtjevima koji se opisuju u strateškim planovima u okviru ZPP-a, koji premašuju relevantne obvezne standarde i zahtjeve. Države članice trebale bi osigurati i da plaćanja poljoprivrednicima ne prouzroče dvostruko financiranje iz programa za ekologiju. Nadalje, države članice trebale bi uzeti u obzir specifične potrebe područjâ mreže Natura 2000 u cjelokupnom projektu izrade svojih strateških planova u okviru ZPP-a.

(40)  Kako bi se osigurao pravedan dohodak i otporan poljoprivredni sektor na cijelom području Unije, države članice mogu dodjeljivati potporu poljoprivrednicima u područjima s prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima, uključujući planinska i otočna područja. U pogledu plaćanja za područja s prirodnim ograničenjima, i dalje bi se trebale nastaviti primjenjivati oznake iz politike ruralnog razvoja za razdoblje 2014.–2020. Kako bi se ZPP-om ostvarila veća dodana vrijednost Unije u području okoliša te ojačala njegova sinergija s financiranjem ulaganja u prirodu i bioraznolikost, potrebno je zadržati zasebnu mjeru usmjerenu na nadoknade korisnicima za nepovoljni položaj povezan s provedbom Nature 2000 uspostavljene Direktivom Vijeća 92/43/EEZ1a i Okvirne direktive o vodama. Potpora bi se stoga i dalje trebala dodjeljivati poljoprivrednicima i posjednicima šuma u cilju rješavanja specifičnog nepovoljnog položaja koji je posljedica provedbe Direktive 2009/147/EZ i Direktive 92/43/EEZ kako bi se doprinijelo učinkovitom upravljanju lokalitetima mreže Natura 2000. Potpora bi trebala biti dostupna i poljoprivrednicima na područjima riječnih slivova kako bi im pomogla u suočavanju s nepovoljnim položajem koji je posljedica provedbe Okvirne direktive o vodama. Potpora bi se trebala povezati s posebnim zahtjevima koji se opisuju u strateškim planovima u okviru ZPP-a, koji premašuju relevantne obvezne standarde i zahtjeve. Države članice trebale bi osigurati i da plaćanja poljoprivrednicima ne prouzroče dvostruko financiranje iz programa za ekologiju, a istodobno omogućiti dovoljnu fleksibilnost u strateškim planovima kako bi se olakšala komplementarnost različitih intervencija. Nadalje, države članice trebale bi uzeti u obzir specifične potrebe područjâ mreže Natura 2000 u cjelokupnom projektu izrade svojih strateških planova u okviru ZPP-a.

 

____________________

 

1a Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.)

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Ciljevi zajedničke poljoprivredne politike trebali bi se nastojati postići i potporom za ulaganja, produktivna i neproduktivna, na poljoprivrednim gospodarstvima i izvan njih. Ta se ulaganja mogu, među ostalim, odnositi na infrastrukture povezane s razvojem, modernizacijom ili prilagodbom klimatskim promjenama u području poljoprivrede i šumarstva, uključujući pristup poljoprivrednom i šumskom zemljištu, konsolidaciju i poboljšanje zemljišta, poljoprivredne i šumske prakse i opskrbu energijom i vodom te njihovu uštedu. Kako bi se bolje osigurala usklađenost strateških planova u okviru ZPP-a s ciljevima Unije, kao i jednaki uvjeti među državama članicama, u ovu je Uredbu uvršten negativni popis područja ulaganja.

(41)  Ciljevi zajedničke poljoprivredne politike trebali bi se nastojati postići i potporom za ulaganja, produktivna i neproduktivna, u cilju jačanja otpornosti gospodarstava. Ta se ulaganja mogu, među ostalim, odnositi na infrastrukture povezane s razvojem, modernizacijom ili prilagodbom klimatskim promjenama u području poljoprivrede i šumarstva, uključujući pristup poljoprivrednom i šumskom zemljištu, konsolidaciju i poboljšanje zemljišta, poljoprivredne i šumske prakse i opskrbu energijom i vodom te njihovu uštedu. Kako bi se bolje osigurala usklađenost strateških planova u okviru ZPP-a s ciljevima Unije, kao i jednaki uvjeti među državama članicama, u ovu je Uredbu uvršten negativni popis područja ulaganja.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  S obzirom na potrebu da se prevlada manjak ulaganja u poljoprivrednom sektoru Unije i poboljša pristup financijskim instrumentima za prioritetne skupine, posebno mlade poljoprivrednike i nove poljoprivrednike viših profila rizičnosti, trebalo bi poticati korištenje jamstva InvestEU i kombinacije bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata. S obzirom na znatne razlike među državama članicama u upotrebi financijskih instrumenata zbog razlika u pogledu pristupa financiranju, razvoja bankarskog sektora, prisutnosti rizičnog kapitala, poznavanja javnih uprava i opsega potencijalnih korisnika, države članice trebale bi u strateškom planu u okviru ZPP-a utvrditi odgovarajuće ciljeve, korisnike i povlaštene uvjete te druga moguća pravila prihvatljivosti.

(42)  S obzirom na potrebu da se prevlada manjak ulaganja u poljoprivrednom sektoru Unije i poboljša pristup financijskim instrumentima za prioritetne skupine, posebno mlade poljoprivrednike i nove poljoprivrednike viših profila rizičnosti, trebalo bi poticati kombinaciju bespovratnih sredstava i financijskih instrumenata. S obzirom na znatne razlike među državama članicama u upotrebi financijskih instrumenata zbog razlika u pogledu pristupa financiranju, razvoja bankarskog sektora, prisutnosti rizičnog kapitala, poznavanja javnih uprava i opsega potencijalnih korisnika, države članice trebale bi u strateškom planu u okviru ZPP-a utvrditi odgovarajuće ciljeve, korisnike i povlaštene uvjete te druga moguća pravila prihvatljivosti.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  Mladi i novi poljoprivrednici i dalje se suočavaju s velikim preprekama u pogledu pristupa zemljištu, visokih cijena i pristupa kreditima. Njihova su poduzeća ugroženija zbog nestabilnosti cijena (i za sirovine i proizvode) i njihove su potrebe u pogledu osposobljavanja u poduzetničkim vještinama i vještinama upravljanja rizikom velike. Stoga je ključno nastaviti pružati potporu za osnivanje novih poduzeća i novih poljoprivrednih gospodarstava. Države članice trebale bi predvidjeti strateški pristup i utvrditi jasan i usklađen skup intervencija za generacijsku obnovu u okviru posebnog cilja koji se odnosi na to pitanje. U tom cilju države članice mogu u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a utvrditi povlaštene uvjete za financijske instrumente za mlade poljoprivrednike i nove poljoprivrednike te bi u svoje strateške planove u okviru ZPP-a trebale uključiti namjensko odvajanje iznosa koji odgovara iznosu od najmanje 2 % godišnje omotnice za izravna plaćanja. Trebalo bi utvrditi povećanje najvećeg iznosa potpore za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika i ruralnih novoosnovanih poduzeća, na iznos od najviše 100 000 EUR, koji je dostupan i kao potpora u obliku financijskog instrumenta ili u kombinaciji s takvom potporom.

(43)  Mladi i novi poljoprivrednici i dalje se suočavaju s velikim preprekama u pogledu pristupa zemljištu, visokih cijena i pristupa kreditima. Njihova su poduzeća ugroženija zbog nestabilnosti cijena (i za sirovine i proizvode) i njihove su potrebe u pogledu osposobljavanja u poduzetničkim vještinama te vještinama sprečavanja rizika i upravljanja rizikom velike. Stoga je ključno nastaviti pružati potporu za osnivanje novih poduzeća i novih poljoprivrednih gospodarstava. Države članice trebale bi predvidjeti strateški pristup i utvrditi jasan i usklađen skup intervencija za generacijsku obnovu u okviru posebnog cilja koji se odnosi na to pitanje. U tom cilju države članice mogu u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a utvrditi povlaštene uvjete za financijske instrumente za mlade poljoprivrednike i nove poljoprivrednike te bi u svoje strateške planove u okviru ZPP-a trebale uključiti namjensko odvajanje iznosa koji odgovara iznosu od najmanje 2 % godišnje omotnice za izravna plaćanja u prvom stupu. Trebalo bi utvrditi povećanje najvećeg iznosa potpore za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika i ruralnih novoosnovanih poduzeća, na iznos od najviše 100 000 EUR, koji je dostupan i kao potpora u obliku financijskog instrumenta ili u kombinaciji s takvom potporom.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44)  S obzirom na potrebu za osiguranjem odgovarajućih alata za upravljanje rizikom trebalo bi zadržati premije osiguranja i uzajamne fondove koji se financiraju iz EPFRR-a. Kategorija uzajamnih fondova obuhvaća i one povezane s gubitcima u proizvodnji i opće instrumente za stabilizaciju prihoda i instrumente za stabilizaciju prihoda za pojedinačni sektor povezane s gubitcima prihoda.

(44)  S obzirom na potrebu za osiguranjem odgovarajućih alata za upravljanje rizikom trebalo bi zadržati premije osiguranja i uzajamne fondove koji se financiraju iz EPFRR-a. Kategorija uzajamnih fondova obuhvaća i one povezane s gubitcima u proizvodnji i opće instrumente za stabilizaciju prihoda i instrumente za stabilizaciju prihoda za pojedinačni sektor povezane s gubitcima prihoda. Kako bi se alati za upravljanje rizicima prilagodili izazovima s kojima se suočavaju poljoprivrednici, uključujući klimatske promjene, paket instrumenata ZPP-a trebao bi obuhvaćati naknadu za troškove i gubitke poljoprivrednika povezane s mjerama za borbu protiv bolesti životinja i biljnih nametnika ili za gubitke koje su ekološki poljoprivrednici pretrpjeli zbog zaraze izvana za koju nisu odgovorni. Međutim, potrebno je osigurati usklađenost intervencija koje su financirane iz EPFRR-a s nacionalnim sustavima za upravljanje rizikom.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 45.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(45)  Potporom bi trebalo omogućiti uspostavu i provedbu suradnje između najmanje dva subjekta u svrhu ostvarenja ciljeva ZPP-a. Potpora može uključivati sve aspekte takve suradnje, primjerice sljedeće: uspostavu sustava kvalitete; zajednička djelovanja u području okoliša i klime; promicanje kratkog opskrbnog lanca i lokalnih tržišta; pilot-projekte; projekte operativne skupine u okviru programa Europskog partnerstva za inovacije za produktivnost i održivost u poljoprivredi, projekte lokalnog razvoja, pametna sela, udruženja kupaca i udruge poljoprivrednika; partnerstva poljoprivrednih gospodarstava; planove upravljanja šumama; mreže i klastere; socijalnu poljoprivredu; poljoprivrede koju podržava uz zajednica; aktivnosti u okviru inicijative LEADER; i osnivanje organizacija ili skupina proizvođača, kao i druge oblike suradnje koji se smatraju potrebnima za postizanje posebnih ciljeva ZPP-a.

(45)  Potporom bi trebalo omogućiti uspostavu i provedbu suradnje između najmanje dva subjekta u svrhu ostvarenja ciljeva ZPP-a. Potpora može uključivati sve aspekte takve suradnje, primjerice sljedeće: uspostavu, troškove certifikacije i promicanje sustava kvalitete; zajednička djelovanja u području okoliša i klime; promicanje kratkog opskrbnog lanca i lokalnih tržišta; pilot-projekte; projekte operativne skupine u okviru programa Europskog partnerstva za inovacije za produktivnost i održivost u poljoprivredi, projekte lokalnog razvoja, pametna sela, udruženja kupaca i udruge poljoprivrednika; partnerstva poljoprivrednih gospodarstava; planove upravljanja šumama; mreže i klastere; socijalnu poljoprivredu; poljoprivrede koju podržava uz zajednica; aktivnosti u okviru inicijative LEADER; i osnivanje organizacija ili skupina proizvođača, uključujući skupine proizvođača priznate u skladu s Uredbom (EU) br. 115/12, kao i druge oblike suradnje koji se smatraju potrebnima za postizanje posebnih ciljeva ZPP-a. Kad je riječ o suradnji u kontekstu nasljeđivanja poljoprivrednog gospodarstva, trebalo bi razmotriti, kao sredstvo za poticanje međugeneracijske obnove, pružanje posebne potpore poljoprivrednicima koji žele prestati baviti se poljoprivrednom djelatnosti prije nego što navrše zakonsku dob za umirovljenje.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(47)  EFJP bi trebao nastaviti financirati vrste intervencija u obliku izravnih plaćanja i sektorske vrste intervencija, dok bi EPFRR trebao nastaviti financirati vrste intervencija u području ruralnog razvoja kako su opisane u ovoj Uredbi. Detaljna pravila financijskog upravljanja ZPP-om trebala bi se utvrditi zasebno za navedena dva fonda i za aktivnosti koje se podupiru svakim od njih, uzimajući u obzir da se novim modelom ostvarivanja politika državama članicama daje više fleksibilnosti i supsidijarnosti za ostvarenje njihovih ciljeva. Vrste intervencija na temelju ove Uredbe trebale bi obuhvatiti razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027.

(47)  EFJP bi trebao nastaviti financirati vrste intervencija u obliku izravnih plaćanja i sektorske vrste intervencija, dok bi EPFRR trebao nastaviti financirati vrste intervencija u području ruralnog razvoja kako su opisane u ovoj Uredbi. Detaljna pravila financijskog upravljanja ZPP-om trebala bi se utvrditi zasebno za navedena dva fonda i za aktivnosti koje se podupiru svakim od njih, uzimajući u obzir da se novim modelom ostvarivanja politika državama članicama daje više fleksibilnosti i supsidijarnosti za ostvarenje njihovih ciljeva. Vrste intervencija na temelju ove Uredbe trebale bi obuhvatiti razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2027.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(48)  Potpora za izravna plaćanja na temelju strateških planova u okviru ZPP-a trebala bi se dodjeljivati u okviru nacionalnih dodijeljenih sredstava koje treba utvrditi ovom Uredbom. Ta nacionalna dodijeljena sredstva trebala bi odražavati nastavak promjena, pri čemu se sredstva dodijeljena država članicama s najnižom razinom potpore po hektaru postupno povećavaju kako bi se razlika u odnosu na 90 % prosjeka Unije smanjila za gotovo 50 %. Kako bi se uzelo u obzir smanjenje mehanizma plaćanja i upotreba njegova proizvoda u državi članici, ukupna indikativna dodjela financijskih sredstava po godini u strateškom planu u okviru ZPP-a države članice trebala bi moći premašiti nacionalna dodijeljena sredstva.

(48)  Iz EFJP-a ne bi se trebala pružati potpora aktivnostima koje su štetne za okoliš ili nisu usklađene s ciljevima u području zaštite okoliša i klime, u skladu s načelima održivog poljoprivrednog upravljanja. Potpora za izravna plaćanja na temelju strateških planova u okviru ZPP-a trebala bi se dodjeljivati u okviru nacionalnih dodijeljenih sredstava koje treba utvrditi ovom Uredbom. Ta nacionalna dodijeljena sredstva trebala bi odražavati nastavak promjena, pri čemu se sredstva dodijeljena država članicama s najnižom razinom potpore po hektaru postupno povećavaju kako bi se razlika u odnosu na 90 % prosjeka Unije smanjila za gotovo 50 %. Kako bi se uzelo u obzir smanjenje mehanizma plaćanja i upotreba njegova proizvoda u državi članici, ukupna indikativna dodjela financijskih sredstava po godini u strateškom planu u okviru ZPP-a države članice trebala bi moći premašiti nacionalna dodijeljena sredstva.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 49.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(49)  Radi lakšeg upravljanja sredstvima EPFRR-a trebalo bi utvrditi jedinstvenu stopu doprinosa za potporu iz EPFRR-a u odnosu na javne rashode u državama članicama. Kako bi se u obzir uzela iznimna važnost ili obilježja određenih vrsta djelatnosti, trebale bi se odrediti posebne stope doprinosa u odnosu na određene vrste operacija. Kako bi se ublažila posebna ograničenja koja proizlaze iz razine razvijenosti, udaljenosti i izoliranosti, potrebno je utvrditi primjerenu stopu doprinosa iz EPFRR-a za slabije razvijene regije, najudaljenije regije iz članka 349. UFEU-a te manje Egejske otoke.

(49)  Radi lakšeg upravljanja sredstvima EPFRR-a trebalo bi utvrditi opću stopu doprinosa za potporu iz EPFRR-a u odnosu na javne rashode u državama članicama. Kako bi se u obzir uzela iznimna važnost ili obilježja određenih vrsta djelatnosti, trebale bi se odrediti posebne stope doprinosa u odnosu na određene vrste operacija. Kako bi se ublažila posebna ograničenja koja proizlaze iz razine razvijenosti, udaljenosti i izoliranosti najudaljenijih regija iz članka 349. UFEU-a te manjih egejskih otoka kako su definirani u članku 1. stavku 2. Uredbe (EU) br. 229/2013, potrebno je utvrditi višu stopu doprinosa iz EPFRR-a.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 49.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(49a)  Trebalo bi utvrditi objektivne kriterije za kategorizaciju regija i područja na razini Unije za potporu iz EPFRR-a. U tu svrhu određivanje regija i područja na razini Unije trebalo bi se temeljiti na zajedničkom sustavu klasifikacije regija koji je uspostavljen Uredbom (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća. Trebalo bi se koristiti najnovijom klasifikacijom i podacima kako bi se zajamčila odgovarajuća potpora, a posebno za rješavanje problema zaostajanja regija i međuregionalnih nejednakosti u okviru određene države članice.

 

__________________

 

 

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 50.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(50)  Sredstvima iz EPFRR-a ne bi se smjela pružati potpora ulaganjima koja bi mogla naštetiti okolišu. Stoga je potrebno u ovoj Uredbi predvidjeti određeni broj pravila o izuzeću, kao i mogućnost za daljnju razradu tih jamstava u delegiranim aktima. Posebice, sredstvima iz EPFRR-a ne bi se smjela financirati ulaganja u navodnjavanje koja ne pridonose postizanju, ili očuvanju, dobrog stanja povezanog vodnog tijela ili više takvih tijela ni ulaganja u pošumljavanje koja nisu u skladu s klimatskim i okolišnim ciljevima u skladu s načelima održivog gospodarenja šumama.

(50)  Sredstvima iz EPFRR-a ponajprije se treba pružati potpora ulaganjima koja su pogodna za gospodarstvo i okoliš, a ne bi se smjela pružati potpora ulaganjima koja bi mogla naštetiti okolišu. Stoga je potrebno u ovoj Uredbi predvidjeti određeni broj pravila o izuzeću, kao i mogućnost za daljnju razradu tih jamstava u delegiranim aktima. Posebice, sredstvima iz EPFRR-a ne bi se smjela financirati ulaganja u pošumljavanje koja nisu u skladu s klimatskim i okolišnim ciljevima u skladu s načelima održivog gospodarenja šumama. Nadalje, sredstvima iz EPFRR-a ne bi trebala biti obuhvaćena ulaganja u navodnjavanje koja ne doprinose ostvarenju ili očuvanju dobrog stanja povezanog vodnog tijela ili više takvih tijela.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 51.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(51a)  Kako bi se Europskoj uniji omogućilo da bude neovisna o uvozu biljnih proteina, ZPP u skladu s Direktivom o obnovljivoj energiji nastoji promicati uporabu biogoriva dobivenih od nusproizvoda uljarica iz proteinskih kultura;

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 54.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(54)  Kako bi se povećala dodana vrijednost Unije i očuvalo funkcionalno unutarnje tržište u području poljoprivrede te ostvarili prethodno navedeni opći i posebni ciljevi, države članice ne bi trebale odluke u skladu s ovom Uredbom donositi zasebno, već u okviru strukturiranog postupka koji bi se trebao utvrditi u strateškom planu u okviru ZPP-a. Pravilima Unije „odozgo prema dolje” trebali bi se utvrditi posebni ciljevi ZPP-a na razini EU-a, glavne vrste intervencija, okvir uspješnosti i struktura upravljanja. Cilj je takve raspodjele zadataka osiguravati da postignuti rezultati potpuno odgovaraju uloženim financijskim sredstvima.

(54)  Kako bi se povećala dodana vrijednost Unije i očuvalo funkcionalno unutarnje tržište u području poljoprivrede te ostvarili prethodno navedeni opći i posebni ciljevi, države članice ne bi trebale odluke u skladu s ovom Uredbom donositi zasebno, već u okviru strukturiranog postupka koji bi se trebao utvrditi u strateškom planu u okviru ZPP-a. Pravilima Unije „odozgo prema dolje” trebali bi se utvrditi posebni ciljevi ZPP-a na razini Unije, glavne vrste intervencija, okvir uspješnosti i struktura upravljanja. Cilj je takve raspodjele zadataka osiguravati da postignuti rezultati potpuno odgovaraju uloženim financijskim sredstvima.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 55.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(55)  Kako bi se zajamčila jasna strateška priroda tih strateških planova u okviru ZPP-a i olakšala povezanost s drugim politikama Unije, a osobito s utvrđenim dugoročnim nacionalnim ciljnim vrijednostima koje proizlaze iz zakonodavstva Unije ili međunarodnih sporazuma, kao što su one povezane s klimatskim promjenama, šumama, bioraznolikosti i vodama, primjereno je da treba postojati jedan jedinstveni strateški plan u okviru ZPP-a po državi članici.

(55)  Kako bi se zajamčila jasna strateška priroda tih strateških planova u okviru ZPP-a i olakšala povezanost s drugim politikama Unije, a osobito s utvrđenim dugoročnim nacionalnim ciljnim vrijednostima koje proizlaze iz zakonodavstva Unije ili međunarodnih sporazuma, kao što su one povezane s klimatskim promjenama, šumama, bioraznolikosti i vodama, primjereno je da treba postojati jedan jedinstveni strateški plan u okviru ZPP-a po državi članici. S obzirom na administrativnu strukturu nekih država članica, strateški plan bi, po potrebi, trebao obuhvaćati regionalizirane mjere u području ruralnog razvoja.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 55.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(55a)  Ključno je da strateški planovi u okviru ZPP-a imaju jasan, jednostavan i nedvosmislen okvir kako bi se izbjeglo prekomjerno propisivanje politike na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 55.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(55b)  Naglašava da se novim modelom isporuke ne bi trebao dovoditi u pitanje integritet unutarnjeg tržišta ni povijesno europska priroda ZPP-a, koji bi trebao ostati istinski zajednička politika kojom se osiguravaju europski pristup i jednakost.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 56.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(56)  U postupku izrade svojih strateških planova u okviru ZPP-a države članice trebale bi analizirati svoju posebnu situaciju i potrebe, utvrditi ciljne vrijednosti povezane s ostvarenjem ciljeva ZPP-a i oblikovati intervencije koje će omogućiti postizanje tih ciljeva te ih u isto vrijeme prilagoditi nacionalnom kontekstu i posebnim regionalnim kontekstima, uključujući najudaljenije regije u skladu s člankom 349. UFEU-a. Takav postupak trebao bi doprinijeti većoj supsidijarnosti unutar zajedničkog okvira Unije, a istovremeno bi se njime trebalo osigurati poštovanje općih načela prava Unije i ciljeva ZPP-a. Stoga je primjereno utvrditi pravila o strukturi i sadržaju strateških planova u okviru ZPP-a.

(56)  U postupku izrade svojih strateških planova u okviru ZPP-a države članice trebale bi analizirati svoju posebnu situaciju i potrebe, utvrditi realistične ciljne vrijednosti povezane s ostvarenjem ciljeva ZPP-a i oblikovati intervencije koje će omogućiti postizanje tih ciljeva uz jamčenje sigurnosti za krajnje korisnike te ih u isto vrijeme prilagoditi nacionalnom kontekstu i posebnim regionalnim kontekstima, uključujući najudaljenije regije u skladu s člankom 349. UFEU-a. Takav postupak trebao bi doprinijeti većoj supsidijarnosti unutar zajedničkog okvira Unije, a istovremeno bi se njime trebalo osigurati poštovanje općih načela prava Unije i ciljeva ZPP-a. Stoga je primjereno utvrditi pravila o strukturi i sadržaju strateških planova u okviru ZPP-a. Kako bi se osiguralo da su ciljne vrijednosti koje su odredile države članice i oblikovanje intervencija primjereni te da se njima ostvaruje najveći mogući doprinos ciljevima ZPP-a, uz osiguranje zajedničkih obilježja politike, potrebno je strategiju strateških planova u okviru ZPP-a temeljiti na prethodnoj analizi lokalnog konteksta i procjeni potreba u vezi s ciljevima ZPP-a. U provedbi strateških planova u okviru ZPP-a potrebno je zajamčiti sudjelovanje poljoprivrednika i organizacija poljoprivrednika.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 57.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(57)  Kako bi se osiguralo da su ciljne vrijednosti koje su odredile države članice i oblikovanje intervencija primjereni te da se njima ostvaruje najveći mogući doprinos ciljevima ZPP-a, potrebno je strategiju strateških planova u okviru ZPP-a temeljiti na prethodnoj analizi lokalnog konteksta i procjeni potreba u vezi s ciljevima ZPP-a.

(57)  Kako bi se osiguralo da su ciljne vrijednosti koje su odredile države članice i oblikovanje intervencija primjereni te da se njima ostvaruje najveći mogući doprinos ciljevima ZPP-a, potrebno je strategiju strateških planova u okviru ZPP-a temeljiti na prethodnoj analizi lokalnog konteksta i procjeni potreba u vezi s ciljevima ZPP-a. Također je važno da strateški planovi u okviru ZPP-a mogu na odgovarajući način odražavati promjene u uvjetima, strukturama (unutarnjim i vanjskim) i tržišnoj situaciji država članica i stoga se s vremenom prilagođavati kako bi ih odražavali.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 58.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(58)  Cilj strateških planova u okviru ZPP-a trebao bi biti osiguravanje veće usklađenosti raznih alata ZPP-a s obzirom na to da bi trebalo obuhvatiti vrste intervencija u obliku izravnih plaćanja, sektorske vrste intervencija i vrste intervencija u području ruralnog razvoja. U strateškim planovima trebalo bi i osigurati i dokazati usklađenost i prikladnost odabira država članica u odnosu na prioritete i ciljeve Unije. Stoga je primjereno da ti planovi sadržavaju strategiju intervencije usmjerenu na rezultate koja je strukturirana oko posebnih ciljeva ZPP-a, uključujući kvantificirane ciljne vrijednosti povezane s tim ciljevima. Radi omogućivanja njihova praćenja na godišnjoj osnovi primjereno je da se te ciljne vrijednosti temelje na pokazateljima rezultata.

(58)  Cilj strateških planova u okviru ZPP-a trebao bi biti osiguravanje veće usklađenosti raznih alata ZPP-a s obzirom na to da bi trebalo obuhvatiti vrste intervencija u obliku izravnih plaćanja, sektorske vrste intervencija i vrste intervencija u području ruralnog razvoja. U strateškim planovima trebalo bi i osigurati i dokazati usklađenost i prikladnost odabira država članica u odnosu na prioritete i ciljeve Unije. Stoga je primjereno da ti planovi sadržavaju strategiju intervencije usmjerenu na rezultate koja je strukturirana oko posebnih ciljeva ZPP-a, uključujući kvantificirane ciljne vrijednosti povezane s tim ciljevima. Radi omogućivanja njihova praćenja primjereno je da se te ciljne vrijednosti temelje na pokazateljima rezultata.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 59.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(59a)  Budući da potpora dohotku ima veliku ulogu u jamčenju gospodarske održivosti poljoprivrednih gospodarstava, prikladno je uzeti u obzir socijalne učinke koje ZPP ima na otvaranje radnih mjesta u ruralnim područjima. Stoga bi države članice prilikom sastavljanja svojih strateških planova trebale uzeti u obzir i učinak na zapošljavanje koji će subjekt imati na konkretno područje. Prilikom sastavljanja i provedbe alata za politiku treba dati prednost mjerama i aktivnostima kojima se stvara više mogućnosti zaposlenja.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 60.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(60)  Budući da bi državama članicama trebalo dati fleksibilnost u pogledu odluke o delegiranju dijela provedbe strateškog plana u okviru ZPP-a na regionalnoj razini na temelju nacionalnog okvira, primjereno je da se u strateškim planovima u okviru ZPP-a opišu međudjelovanja nacionalnih i regionalnih intervencija kako bi se olakšala koordinacija među regijama u rješavanju problema na državnoj razini.

(60)  Budući da bi državama članicama trebalo dati fleksibilnost u pogledu odluke o delegiranju dijela izrade i provedbe strateškog plana u okviru ZPP-a na regionalnoj razini kroz programe regionalnih intervencija u skladu s nacionalnim okvirom, primjereno je da se u strateškim planovima u okviru ZPP-a opišu međudjelovanja nacionalnih i regionalnih intervencija kako bi se olakšala koordinacija među regijama u rješavanju problema na državnoj razini.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 69.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(69)  Za upravljanje svakim pojedinačnim strateškim planom u okviru ZPP-a i njegovu provedbu trebalo bi biti nadležno upravljačko tijelo. Njegove bi zadaće trebale biti navedene u ovoj Uredbi. Upravljačko bi tijelo trebalo biti u mogućnosti delegirati dio svojih zadaća, zadržavajući odgovornost za učinkovitost i valjanost upravljanja. Države članice trebale bi osigurati da se pri upravljanju i provedbi strateških planova u okviru ZPP-a štite financijski interesi Unije, u skladu s [Uredbom (EU, Euratom) X] Europskog parlamenta i Vijeća [nova Financijska uredba] i Uredbom (EU) X Europskog parlamenta i Vijeća [nova Horizontalna uredba].

(69)  Za upravljanje svakim pojedinačnim strateškim planom u okviru ZPP-a i njegovu provedbu trebalo bi biti nadležno upravljačko tijelo. Međutim, kada je riječ o regionalizaciji elemenata koji se odnose na politiku ruralnog razvoja, države članice trebale bi moći odrediti regionalna upravljačka tijela. Njegove bi zadaće trebale biti navedene u ovoj Uredbi. Upravljačka tijela trebala bi biti u mogućnosti delegirati dio svojih zadaća, zadržavajući odgovornost za učinkovitost i valjanost upravljanja. Države članice trebale bi osigurati da se pri upravljanju i provedbi strateških planova u okviru ZPP-a štite financijski interesi Unije, u skladu s [Uredbom (EU, Euratom) X] Europskog parlamenta i Vijeća [nova Financijska uredba] i Uredbom (EU) X Europskog parlamenta i Vijeća [nova Horizontalna uredba].

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 70.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(70)  U skladu s načelom podijeljenog upravljanja Komisiji u provedbi ZPP-a pomažu odbori sastavljeni od predstavnika država članica. U cilju pojednostavnjenja sustava i položaja država članica osniva se samo jedan odbor za praćenje provedbe ove Uredbe, spajanjem odbora za ruralni razvoj i odbora za izravna plaćanja koji su osnovani u okviru programskog razdoblja 2014.–2020. Odgovornost za pomoć državama članicama u provedbi strateških planova u okviru ZPP-a podijeljena je između upravljačkog tijela i odbora za praćenje. Komisiji bi trebao pomagati i odbor za zajedničku poljoprivrednu politiku, u skladu s odredbama utvrđenima u ovoj Uredbi.

(70)  U skladu s načelom podijeljenog upravljanja Komisiji u provedbi ZPP-a pomažu odbori sastavljeni od predstavnika država članica. U cilju pojednostavnjenja sustava i položaja država članica osniva se samo jedan odbor za praćenje provedbe ove Uredbe, spajanjem odbora za ruralni razvoj i odbora za izravna plaćanja koji su osnovani u okviru programskog razdoblja 2014.–2020. Odgovornost za pomoć državama članicama u provedbi strateških planova u okviru ZPP-a podijeljena je između upravljačkog tijela i odbora za praćenje. Međutim, kada je riječ o regionalizaciji elemenata koji se odnose na politiku ruralnog razvoja, države članice trebale bi moći odrediti regionalne nadzorne odbore. Komisiji bi trebao pomagati i odbor za zajedničku poljoprivrednu politiku, u skladu s odredbama utvrđenima u ovoj Uredbi.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 71.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(71)  U okviru EPFRR-a tehničkom pomoći na inicijativu Komisije trebala bi se podupirati djelovanja povezana s ispunjavanjem zadaća iz [članka 7. HZR]. Tehnička pomoć može se pružiti i na inicijativu države članice za potrebe ispunjavanja zadaća potrebnih za učinkovito upravljanje provedbom i provedbu potpore u odnosu na strateški plan u okviru ZPP-a. Povećanje tehničke pomoći na inicijativu države članice dostupno je samo za Maltu.

(71)  U okviru EPFRR-a tehničkom pomoći na inicijativu Komisije trebala bi se podupirati djelovanja povezana s ispunjavanjem zadaća iz [članka 7. HZR]. Tehnička pomoć može se pružiti i na inicijativu države članice za potrebe ispunjavanja zadaća potrebnih za učinkovito upravljanje provedbom i provedbu potpore u odnosu na strateški plan u okviru ZPP-a. Povećanje tehničke pomoći na inicijativu države članice dostupno je samo za Luksemburg i Maltu.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 74.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(74)  Usmjerenost na rezultate potaknuta modelom ostvarivanja politika zahtijeva snažan okvir uspješnosti, posebno s obzirom na to da bi se strateškim planovima u okviru ZPP-a pridonijelo širokim općim ciljevima drugih politika u okviru podijeljenog upravljanja. Politika na temelju uspješnosti podrazumijeva godišnje i višegodišnje procjene na temelju odabranih pokazatelja ostvarenja, rezultata i učinka, kako je definirano u okviru za praćenje i evaluaciju uspješnosti. U tu svrhu trebalo bi odabrati ograničeni ciljani skup pokazatelja s pomoću kojeg će se na najpouzdaniji mogući način moći utvrditi pridonosi li se intervencijom koja se podupire ostvarenju predviđenih ciljeva. Pokazatelji rezultata i ostvarenja koji se odnose na ciljeve povezane s klimom i okolišem mogu obuhvaćati intervencije određene u nacionalnim instrumentima za okoliš i planiranje klime koji su rezultat zakonodavstva Unije.

(74)  Usmjerenost na rezultate potaknuta modelom ostvarivanja politika zahtijeva snažan okvir uspješnosti, posebno s obzirom na to da bi se strateškim planovima u okviru ZPP-a pridonijelo širokim općim ciljevima drugih politika u okviru podijeljenog upravljanja. Politika na temelju uspješnosti podrazumijeva procjene na temelju odabranih pokazatelja ostvarenja, rezultata i učinka, kako je definirano u okviru za praćenje i evaluaciju uspješnosti. U tu svrhu trebalo bi odabrati ograničeni ciljani skup pokazatelja s pomoću kojeg će se na najpouzdaniji mogući način moći utvrditi pridonosi li se intervencijom koja se podupire ostvarenju predviđenih ciljeva. Pokazatelji rezultata i ostvarenja koji se odnose na ciljeve povezane s klimom i okolišem mogu obuhvaćati intervencije određene u nacionalnim instrumentima za okoliš i planiranje klime koji su rezultat zakonodavstva Unije.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 75.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(75)  Unutar okvira za praćenje i evaluaciju uspješnosti države članice trebale bi pratiti postignuti napredak i o tome jednom godišnje izvješćivati Komisiju. Informacije koje su dostavile države članice temelj su na osnovi kojeg Komisija treba izvijestiti o napretku prema ostvarenju posebnih ciljeva tijekom cijelog programskog razdoblja, koristeći se u tu svrhu temeljnim skupom pokazatelja.

(75)  Unutar okvira za praćenje i evaluaciju uspješnosti države članice trebale bi pratiti postignuti napredak i o njemu izvješćivati. Informacije koje su dostavile države članice temelj su na osnovi kojeg Komisija treba izvijestiti o napretku prema ostvarenju posebnih ciljeva tijekom cijelog programskog razdoblja, koristeći se u tu svrhu temeljnim skupom pokazatelja.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 76.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(76)  Trebalo bi uspostaviti mehanizme za poduzimanje za zaštitu financijskih interesa Unije u slučaju znatnog odstupanja provedbe strateškog plana u okviru ZPP-a od utvrđenih ciljnih vrijednosti. Od država članica može stoga biti zatraženo da dostave akcijske planove u slučaju značajne i neopravdane slabe uspješnosti. To bi moglo dovesti do suspenzija i, u konačnici, smanjenja sredstava Unije ako planirani rezultati nisu postignuti. Nadalje, utvrđen je bonus za ukupnu uspješnost kao dio mehanizma poticaja koji se temelji na dodjeli bonusa za uspješnost u cilju poticanja uspješnosti u području okoliša i klime.

(76)  Trebalo bi uspostaviti mehanizme za poduzimanje za zaštitu financijskih interesa Unije u slučaju znatnog odstupanja provedbe strateškog plana u okviru ZPP-a od utvrđenih ciljnih vrijednosti. Od država članica može stoga biti zatraženo da dostave akcijske planove u slučaju značajne i neopravdane slabe uspješnosti. To bi moglo dovesti do suspenzija i, u konačnici, smanjenja sredstava Unije ako planirani rezultati nisu postignuti.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 80.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(80a)  Trgovinski sporazumi s trećim zemljama koji se odnose na poljoprivredni sektor trebali bi sadržavati mehanizme i zaštitne klauzule kako bi se osigurali jednaki uvjeti za poljoprivrednike u Uniji i izvan Unije te zaštitili potrošači.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 81.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(81)  Osobni podaci prikupljeni za potrebe primjene bilo koje odredbe sadržane u ovoj Uredbi trebali bi se obrađivati na način koji je usklađen s tim potrebama. Trebali bi se i anonimizirati, objediniti pri obradi za potrebe praćenja i evaluacije, te zaštititi u skladu s pravom Unije koje se odnosi na zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, posebno Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća19 i Uredbom (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća20. Subjekte na koje se podaci odnose trebalo bi obavijestiti o takvoj obradi i o njihovim pravima na zaštitu podataka.

(81)  Osobni podaci prikupljeni za potrebe primjene bilo koje odredbe sadržane u ovoj Uredbi trebali bi se obrađivati na način koji je usklađen s tim potrebama. Trebali bi se i anonimizirati, objediniti pri obradi za potrebe praćenja i evaluacije, te zaštititi u skladu s pravom Unije koje se odnosi na zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, posebno Uredbom (EZ) br. 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća19 i Uredbom (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća20. Subjekte na koje se podaci odnose trebalo bi obavijestiti o takvoj obradi i o njihovim pravima na zaštitu podataka.

_________________

_________________

19 Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

19 Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

20 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

20 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 83.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(83)  Kako bi se osigurala pravna sigurnost, zaštitila prava poljoprivrednika i zajamčilo neometano, usklađeno i učinkovito funkcioniranje vrsta intervencija u obliku izravnih plaćanja, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu pravila kojima se dodjela plaćanja uvjetuje upotrebom certificiranog sjemena određenih sorti konoplje i primjenom postupka za određivanje sorti konoplje i provjeru njihova sadržaja tetrahidrokanabinola; pravila za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete i određene povezane elemente u pogledu prihvatljivosti zahtjeva; pravila o sadržaju prijave i zahtjevima za aktiviranje prava na plaćanje; dodatnih pravila o programima za ekologiju; mjera za izbjegavanje izloženosti korisnika proizvodno vezane potpore dohotku strukturnim tržišnim neravnotežama u sektoru, uključujući odluku da se takva potpora može nastaviti isplaćivati do 2027. na temelju proizvodnih jedinica za koje je ta potpora dodijeljena u nekom proteklom referentnom razdoblju; pravila i uvjeta za odobravanje zemljišta i sorti za potrebe posebnog plaćanja za pamuk i pravila o uvjetima za dodjelu tog plaćanja.

(83)  Kako bi se osigurala pravna sigurnost, zaštitila prava poljoprivrednika i zajamčilo neometano, usklađeno i učinkovito funkcioniranje vrsta intervencija u obliku izravnih plaćanja, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu pravila kojima se dodjela plaćanja uvjetuje upotrebom certificiranog sjemena određenih sorti konoplje i primjenom postupka za određivanje sorti konoplje i provjeru njihova sadržaja tetrahidrokanabinola; pravila za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete i određene povezane elemente u pogledu prihvatljivosti zahtjeva, utvrđivanja kriterija za utvrđivanje jednakih mjera i odgovarajućih zahtjeva koji se primjenjuju na nacionalne ili regionalne programe certificiranja; izrada popisa primjera poljoprivrednih praksi korisnih za klimu, okoliš i dobrobit životinja; mjera za izbjegavanje izloženosti korisnika proizvodno vezane potpore dohotku strukturnim tržišnim neravnotežama u sektoru, uključujući odluku da se takva potpora može nastaviti isplaćivati do 2027. na temelju proizvodnih jedinica za koje je ta potpora dodijeljena u nekom proteklom referentnom razdoblju; pravila i uvjeta za odobravanje zemljišta i sorti za potrebe posebnog plaćanja za pamuk i pravila o uvjetima za dodjelu tog plaćanja.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 84.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(84)  Kako bi se osiguralo da se sektorskim vrstama intervencija doprinosi ciljevima ZPP-a i jačaju sinergije s drugim instrumentima ZPP-a te kako bi se osigurali jednaki uvjeti na unutarnjem tržištu i spriječilo neravnopravno i nepravedno tržišno natjecanje, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu kriterija za odobravanje međusektorskih organizacija i pravila kojima se uređuju situacije u kojima odobrena međusektorska organizacija ne ispunjava te kriterije i u pogledu obveza za proizvođače; pravila za pravilno funkcioniranje sektorskih vrsta intervencija, osnove za izračun financijske pomoći Unije, uključujući referentna razdoblja i izračun vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište te maksimalnu razinu financijske pomoći Unije za povlačenja s tržišta; pravila o određivanju gornje granice za rashode za ponovnu sadnju vinograda; pravila prema kojima proizvođači moraju povući nusproizvode vinarstva i izuzeća od te obveze kako bi se izbjeglo dodatno administrativno opterećenje te pravila za dobrovoljno certificiranje destilerija. Posebno, kako bi se osiguralo djelotvorno i učinkovito korištenje sredstava Unije za intervencije u sektoru pčelarstva, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu dodatnih zahtjeva u vezi s obvezom obavješćivanja i uspostavom minimalnog doprinosa Unije za rashode povezane s provedbom tih vrsta intervencija.

(84)  Kako bi se osiguralo da se sektorskim vrstama intervencija doprinosi ciljevima ZPP-a i jačaju sinergije s drugim instrumentima ZPP-a te kako bi se osigurali jednaki uvjeti na unutarnjem tržištu i spriječilo neravnopravno i nepravedno tržišno natjecanje, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu kriterija za odobravanje međusektorskih organizacija i pravila kojima se uređuju situacije u kojima odobrena međusektorska organizacija ne ispunjava te kriterije i u pogledu obveza za proizvođače; pravila za pravilno funkcioniranje sektorskih vrsta intervencija, osnove za izračun financijske pomoći Unije, uključujući referentna razdoblja i izračun vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište te maksimalnu razinu financijske pomoći Unije za povlačenja s tržišta; pravila o određivanju gornje granice za rashode za ponovnu sadnju vinograda; pravilima prema kojima proizvođači moraju povući nusproizvode vinarstva te o izuzećima od te obveze kako bi se izbjeglo dodatno administrativno opterećenje i o pravilima za dobrovoljno certificiranje destilerija i pravila koja se odnose na pravila koja se odnose na okvir za praćenje i evaluaciju uspješnosti. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u pogledu privremenih odstupanja od pravila o uvjetovanosti tijekom nepovoljnih prilika kao što su prirodne katastrofe ili epidemije. Komisija bi također trebala biti ovlaštena za utvrđivanje istovrijednosti za poljoprivredne i ekološke prakse te nacionalne ili regionalne programe ekološkog certificiranja. Posebno, kako bi se osiguralo djelotvorno i učinkovito korištenje sredstava Unije za intervencije u sektoru pčelarstva, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu dodatnih zahtjeva u vezi s obvezom obavješćivanja i uspostavom minimalnog doprinosa Unije za rashode povezane s provedbom tih vrsta intervencija. Radi izrade strateških planova u okviru ZPP-a Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata kako bi se utvrdio kodeks ponašanja u organizaciji partnerstva između države članice i nadležnih regionalnih i lokalnih tijela, kao i drugih partnera.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 85.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(85)  Kako bi se osigurala pravna sigurnost i kako bi se zajamčilo da intervencije u području ruralnog razvoja ostvare svoje ciljeve, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu potpore za obveze upravljanja, za ulaganja i za suradnju.

(85)  Kako bi se osigurala pravna sigurnost i kako bi se zajamčilo da intervencije u području ruralnog razvoja ostvare svoje ciljeve, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje određenih akata u pogledu dopune minimalnih i maksimalnih iznosa potpore za određene vrste intervencija.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 86.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(86)  Kako bi se izmijenili određeni elementi ove Uredbe koji nisu ključni, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u pogledu sredstava dodijeljenih državama članicama za vrste intervencija u obliku izravnih plaćanja i pravila o sadržaju strateškog plana u okviru ZPP-a.

(86)  Kako bi se izmijenili određeni elementi ove Uredbe koji nisu ključni, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u pogledu sredstava dodijeljenih državama članicama za vrste intervencija u obliku izravnih plaćanja.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 87.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(87)  Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe i izbjegavanja nepoštenog tržišnog natjecanja ili diskriminacije među poljoprivrednicima, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u pogledu utvrđivanja referentnih područja za potporu za sjeme uljarica, pravila za odobrenje zemljišta i sorti za potrebe posebnog plaćanja za pamuk i povezanih obavijesti, izračuna smanjenja ako prihvatljiva površina na kojoj se uzgaja pamuk premaši osnovnu površinu, financijske pomoći Unije za destilaciju nusproizvoda proizvodnje vina, godišnje raspodjele po državi članici ukupnog iznosa potpore Unije za vrste intervencija u području ruralnog razvoja, pravila o predstavljanju elemenata koji se trebaju uključiti u strateški plan u okviru ZPP-a, pravila o postupku i rokovima za usvajanje strateških planova u okviru ZPP-a i podnošenje i odobravanje zahtjeva za izmjenu strateških planova u okviru ZPP-a, jednakih uvjeta za primjenu zahtjeva informiranja i promotivnih aktivnosti koje se odnose na mogućnosti koje nude strateški planovi u okviru ZPP-a, pravila koja se odnose na okvir za praćenje i evaluaciju uspješnosti, propisa za prikazivanje sadržaja godišnjeg izvješća o uspješnosti, pravila o informacijama koje države članice trebaju dostaviti za ocjenu uspješnosti koju provodi Komisija i o pravila o podacima i sinergijama među potencijalnim izvorima podataka te mehanizama za osiguravanje usklađenog pristupa za utvrđivanje dodjele bonusa za uspješnost državama članicama. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća22.

(87)  Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe i izbjegavanja nepoštenog tržišnog natjecanja ili diskriminacije među poljoprivrednicima, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u pogledu utvrđivanja referentnih područja za potporu za sjeme uljarica, pravila za odobrenje zemljišta i sorti za potrebe posebnog plaćanja za pamuk i povezanih obavijesti, izračuna smanjenja ako prihvatljiva površina na kojoj se uzgaja pamuk premaši osnovnu površinu, financijske pomoći Unije za destilaciju nusproizvoda proizvodnje vina, godišnje raspodjele po državi članici ukupnog iznosa potpore Unije za vrste intervencija u području ruralnog razvoja, standardiziranog oblika strateških planova u okviru ZPP-a, pravila o postupku i rokovima za usvajanje strateških planova u okviru ZPP-a i podnošenje i odobravanje zahtjeva za izmjenu strateških planova u okviru ZPP-a, jednakih uvjeta za primjenu zahtjeva informiranja i promotivnih aktivnosti koje se odnose na mogućnosti koje nude strateški planovi u okviru ZPP-a, pravila za predstavljanje sadržaja godišnjeg izvješća o uspješnosti. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća22.

_________________

_________________

22 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

22 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 92.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(92a)  Otočne regije Europske unije imaju posebne teškoće u obavljanju poljoprivredne djelatnosti i razvoju ruralnih područja. Treba provesti procjenu učinka zajedničke poljoprivredne politike u tim regijama i ispitati proširenje mjera utvrđenih u Uredbi (EU) br. 229/2013 Europskog parlamenta i Vijeća na sve otočne regije EU-a.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 93.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(93)  Kako bi se osigurala pravna sigurnost i kontinuitet, posebne odredbe za Hrvatsku koje se odnose na postupno uvođenje izravnih plaćanja i dodatna nacionalna izravna plaćanja u okviru mehanizma postupnog uvođenja trebale bi se nastaviti primjenjivati do 1. siječnja 2021.

(93)  Kako bi se osigurala pravna sigurnost i kontinuitet, posebne odredbe za Hrvatsku koje se odnose na postupno uvođenje izravnih plaćanja i dodatna nacionalna izravna plaćanja u okviru mehanizma postupnog uvođenja trebale bi se nastaviti primjenjivati. Hrvatska 2022. godine ostvaruje pravo na iznos u skladu s Ugovorom o pristupanju uključujući dodatnu omotnicu za nacionalnu rezervu za razminirano zemljište u Hrvatskoj te bi to pravo trebalo uračunati pri izračunu nacionalne omotnice za 2022. godinu.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  o vrstama intervencija i zajedničkim zahtjevima za države članice kako bi mogle ostvarivati te ciljeve, kao i o povezanim financijskim aranžmanima;

(b)  o vrstama intervencija i zajedničkim zahtjevima za države članice kako bi mogle ostvarivati te ciljeve osiguravanjem ravnopravnih uvjeta, kao i o povezanim financijskim aranžmanima;

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  o strateškim planovima u okviru ZPP-a koje izrađuju države članice, a u kojima se određuju ciljevi, definiraju intervencije i dodjeljuju financijska sredstva, u skladu s posebnim ciljevima i utvrđenim potrebama;

(c)  o strateškim planovima u okviru ZPP-a koje izrađuju države članice, prema potrebi i u suradnji s regijama, a u kojima se određuju ciljevi, definiraju intervencije i dodjeljuju financijska sredstva, u skladu s posebnim ciljevima i utvrđenim potrebama i u skladu s unutarnjim tržištem;

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ova Uredba primjenjuje se na potporu Unije koja se financira iz EFJP-a i EPFRR-a za intervencije navedene u strateškim planovima u okviru ZPP-a koje su izradile države članice i koje je odobrila Komisija, a obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027.

2.  Ova Uredba primjenjuje se na potporu Unije koja se financira iz EFJP-a i EPFRR-a za intervencije navedene u strateškim planovima u okviru ZPP-a koje su izradile države članice i koje je odobrila Komisija, a obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2022.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Na potporu koja se financira iz EPFRR-a u skladu s ovom Uredbom primjenjuju se glava II. poglavlje III. i glava III. poglavlje II. te članci 41. i 43. Uredbe (EU) [CPR] Europskog parlamenta i Vijeća26.

2.  Na potporu koja se financira iz EPFRR-a u skladu s ovom Uredbom primjenjuju se glava II. poglavlje III. i glava III. poglavlje II. te članci 41. i 43. Uredbe (EU) [CPR] Europskog parlamenta i Vijeća26, kako bi se osigurala usklađenost između europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) i strateških planova u okviru ZPP-a.

__________________

__________________

26 Uredba (EU) […/…] Europskog parlamenta i Vijeća od [datum] [puni naslov] (SL L ).

26 Uredba (EU) […/…] Europskog parlamenta i Vijeća od [datum] [puni naslov] (SL L ).

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „poljoprivrednik” znači fizička ili pravna osoba, ili skupina fizičkih ili pravnih osoba neovisno o pravnom statusu koji ta skupina i njezini članovi imaju u skladu s nacionalnim pravom, čije se poljoprivredno gospodarstvo nalazi na teritorijalnom području primjene Ugovorâ kako je definirano u članku 52. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) u vezi s člancima 349. i 355. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) te koja se bavi poljoprivrednom djelatnošću kako su je definirale države članice;

(a)  „poljoprivrednik” znači fizička ili pravna osoba, ili skupina fizičkih ili pravnih osoba neovisno o pravnom statusu koji ta skupina i njezini članovi imaju u skladu s nacionalnim pravom, čije se poljoprivredno gospodarstvo nalazi na teritorijalnom području primjene Ugovorâ kako je definirano u članku 52. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) u vezi s člancima 349. i 355. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) te koja se bavi poljoprivrednom djelatnošću u smislu dobre stručne prakse kako su je definirale države članice;

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  „javna dobra” znači dobra ili usluge koje se ne nadoknađuju na tržištu, a kojima se postižu rezultati u pogledu okoliša i društva koji nadilaze propisano zakonodavstvo u području okoliša, klime i dobrobiti životinja.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b b)   „europska javna dobra” su javna dobra ili usluge koja se intervencijom mogu djelotvorno pružati samo na europskoj razini kako bi se osigurali koordinacija među državama članicama i ravnopravni uvjeti na poljoprivrednom tržištu EU-a. Europska javna dobra osobito uključuju očuvanje vode, zaštitu bioraznolikosti, zaštitu plodnosti tla, zaštitu oprašivača i dobrobit životinja;

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „uzajamni fond” znači program koji je akreditirala država članica u skladu s nacionalnim pravom kojim se učlanjenim poljoprivrednicima omogućuje da se osiguraju i da prime nadoknadu štete ako pretrpe ekonomske gubitke;

(e)  „uzajamni fond” znači program koji je akreditirala država članica u skladu s nacionalnim pravom kojim se učlanjenim poljoprivrednicima omogućuje da se zaštite od rizika i da prime nadoknadu štete ako pretrpe ekonomske gubitke ili u slučaju smanjenja prihoda.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka f – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  projekt, ugovor, aktivnost ili skupina projekata odabranih u okviru predmetnih programa;

(i)  projekt, ugovor, aktivnost ili skupina projekata odabranih u okviru strateškog plana;

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka f – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  u kontekstu financijskih instrumenata, programski doprinos za financijski instrument i naknadna financijska potpora koju taj financijski instrument pruža krajnjim primateljima;

(ii)  u kontekstu financijskih instrumenata, doprinos strateškog plana za financijski instrument i naknadna financijska potpora koju taj financijski instrument pruža krajnjim primateljima;

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka h – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  tijelo javnog ili privatnog prava, subjekt s pravnom osobnošću ili bez nje ili fizička osoba odgovorna za pokretanje operacija ili i za njihovo pokretanje i za provedbu;

(i)  tijelo javnog ili privatnog prava, subjekt s pravnom osobnošću ili bez nje, fizička osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba odgovorna za pokretanje operacija ili i za njihovo pokretanje i za provedbu;

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka h – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  u kontekstu programa državne potpore, poduzeće koje prima potporu;

(ii)  u kontekstu programa državne potpore, subjekt koji prima potporu;

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  „ciljne vrijednosti” znače prethodno dogovorene vrijednosti koje se trebaju postići na kraju razdoblja u odnosu na pokazatelje rezultata u okviru posebnog cilja;

(i)  „ciljne vrijednosti” znače prethodno dogovorene vrijednosti koje se trebaju postići do kraja razdoblja strateškog plana u okviru ZPP-a u odnosu na pokazatelje rezultata u okviru posebnog cilja;

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. − točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  „ključne etape” znače ciljne vrijednosti koje se trebaju postići u određenom trenutku tijekom provedbe strateškog plana u okviru ZPP-a u odnosu na pokazatelje u okviru posebnog cilja;

(j)  „ključne etape” znače ciljne vrijednosti koje države članice trebaju postići u određenom trenutku tijekom provedbe strateškog plana u okviru ZPP-a kako bi se osigurao pravodoban napredak u odnosu na pokazatelje rezultata u okviru posebnog cilja.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a utvrđuju definicije za poljoprivrednu djelatnost, poljoprivrednu površinu, prihvatljivi hektar, prave poljoprivrednike i mlade poljoprivrednike:

1.  Države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a utvrđuju definicije za poljoprivrednu djelatnost, poljoprivrednu površinu, prihvatljivi hektar, aktivne poljoprivrednike, mlade poljoprivrednike i nove poljoprivrednike:

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „poljoprivredna površina” definira se tako da obuhvaća obradiva zemljišta, trajne nasade i trajne travnjake. Države članice dodatno pojašnjavaju pojmove „obradivo zemljište”, „trajni nasadi” i „trajni travnjak” u skladu sa sljedećim okvirom:

(b)  „poljoprivredna površina” definira se tako da obuhvaća obradiva zemljišta, trajne nasade i trajne travnjake te poljoprivredno-šumarske sustave. Obilježja krajobraza smatraju se sastavnim dijelom poljoprivredne površine. Države članice dodatno pojašnjavaju pojmove „obradivo zemljište”, „trajni nasadi”, „trajni travnjaci” i „poljoprivredno-šumarski sustavi” u skladu sa sljedećim okvirom:

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  „obradivo zemljište” je zemljište zasijano za proizvodnju usjeva ili površine pogodne za proizvodnju usjeva, ali neobrađene, uključujući površine ostavljene na ugaru u skladu s člancima 22., 23. i 24. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1257/1999, s člankom 39. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, s člankom 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013 ili s člankom 65. ove Uredbe;

(i)  „obradivo zemljište” je zemljište zasijano za proizvodnju usjeva ili površine pogodne za proizvodnju usjeva, ali neobrađene, a može obuhvaćati kombinaciju usjeva i stabala i/ili grmlja kako bi činilo kombinirani poljoprivredno-šumarski sustav, uključujući površine ostavljene na ugaru u skladu s člancima 22., 23. i 24. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1257/199928, s člankom 39. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/200529, s člankom 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013 ili s člankom 65. ove Uredbe;

__________________

__________________

28 Uredba Vijeća (EZ) br. 1257/1999 od 17. svibnja 1999. o potpori Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP) ruralnom razvoju kojom se izmjenjuju i stavljaju izvan snage određene uredbe (SL L 160, 26.6.1999., str. 80.).

28 Uredba Vijeća (EZ) br. 1257/1999 od 17. svibnja 1999. o potpori Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP) ruralnom razvoju kojom se izmjenjuju i stavljaju izvan snage određene uredbe (SL L 160, 26.6.1999., str. 80.).

29 Uredba Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potporama ruralnom razvoju Europskoga poljoprivrednoga fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 277, 21.10.2005., str. 1.).

29 Uredba Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potporama ruralnom razvoju Europskoga poljoprivrednoga fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 277, 21.10.2005., str. 1.).

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  „trajni travnjak i trajni pašnjak” (zajedno „trajni travnjak”) je zemljište koje nije uključeno u plodored na poljoprivrednom gospodarstvu u razdoblju od pet ili više godina te na kojem prirodno (samoniklo) ili uz uzgoj (zasijano) rastu trave ili drugo travoliko krmno bilje. Može obuhvaćati i druge vrste, kao što su grmlje i/ili stabla koji se mogu upotrebljavati za ispašu ili od kojih se može proizvesti hrana za životinje;

(iii)  „trajni travnjak i trajni pašnjak” (zajedno „trajni travnjak”) znači zemljište na kojem prirodno (samoniklo) ili uz uzgoj (zasijano) rastu trave ili drugo travoliko krmno bilje te koje nije uključeno u plodored na poljoprivrednom gospodarstvu u razdoblju od sedam ili više godina, kao i, ako države članice tako odluče, koje nije preorano tijekom pet ili više godina; može obuhvaćati i druge vrste, kao što su grmlje i/ili stabla koji se mogu upotrebljavati za ispašu te, ako države članice tako odluče, druge vrste kao što su grmlje i/ili stabla od kojih se može proizvesti hrana za životinje, pod uvjetom da trave i drugo travoliko krmno bilje i dalje prevladavaju. Države članice također mogu odlučiti da se trajnim travnjakom smatraju:

 

(i) zemljišta koja se mogu upotrebljavati za ispašu i koja čine dio uspostavljene lokalne prakse u okviru koje trave i drugo travoliko krmno bilje tradicionalno ne prevladavaju na površinama za ispašu; i/ili

 

(ii) zemljišta koja se mogu upotrebljavati za ispašu na kojima trave i drugo travoliko krmno bilje ne prevladavaju ili nisu prisutni na površinama za ispašu;

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b – podtočka iii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

iii.a  „poljoprivredno-šumarski sustav” znači sustavi korištenja zemljišta u kojima se stabla uzgajaju na istom zemljištu na kojem se provode poljoprivredne prakse;

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  za potrebe vrsta intervencija za izravna plaćanja „prihvatljivi hektar” definira se tako da obuhvaća sve poljoprivredne površine na gospodarstvu:

(c)  za potrebe vrsta intervencija za izravna plaćanja „prihvatljivi hektar” definira se tako da obuhvaća sve poljoprivredne površine na gospodarstvu, uključujući privremene mobilne ili statične pogone koji su potrebni u pogledu tehnike, posebno poljoprivredne vozne puteve i pojilice te silažne bale i ponovno ovlažene površine koje se upotrebljavaju za paludikulturne prakse:

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  koje se u godini za koju je zatražena potpora upotrebljavaju za poljoprivrednu djelatnost ili se, ako se površina upotrebljava i za nepoljoprivredne djelatnosti, prvenstveno upotrebljavaju za poljoprivrednu djelatnost te koje su poljoprivredniku na raspolaganju. Ako je to opravdano radi zaštite okoliša, prihvatljivi hektari mogu obuhvaćati i određene površine na kojima se poljoprivredne djelatnosti obavljaju samo svake druge godine.

(i)  koje se u godini za koju je zatražena potpora upotrebljavaju za poljoprivrednu djelatnost ili se, ako se površina upotrebljava i za nepoljoprivredne djelatnosti, prvenstveno upotrebljavaju za poljoprivrednu djelatnost te koje su poljoprivredniku na raspolaganju. Ako je to opravdano radi zaštite okoliša, prihvatljivi hektari mogu obuhvaćati i određene površine na kojima se poljoprivredne djelatnosti obavljaju samo svake treće godine.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka c – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Površine koje se koriste za proizvodnju konoplje smatraju se prihvatljivim hektarima samo ako sadržaj tetrahidrokanabinola u sortama koje se koriste ne prelazi 0,2 %;

Površine koje se koriste za proizvodnju konoplje smatraju se prihvatljivim hektarima samo ako sadržaj tetrahidrokanabinola u sortama koje se koriste ne prelazi 0,3 %;

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  „pravi poljoprivrednici” definiraju se tako da se osigura da se potpora ne dodjeljuje osobama kojima poljoprivredna djelatnost čini samo neznatan dio ukupne ekonomske djelatnosti ili čija glavna poslovna djelatnost nije poljoprivredna djelatnost, ali da se iz potpore ne isključe poljoprivrednici koji se bave i drugim djelatnostima. U definiciji se omogućuje da se odredi koji se poljoprivrednici ne smatraju pravim poljoprivrednicima, i to na temelju uvjeta kao što su ispitivanja prihoda, količina rada na poljoprivrednom gospodarstvu, predmet poslovanja i/ili upisivanje u registre.

(d)  „aktivne poljoprivrednike” definiraju države članice tako da se osigura da se potpora ne dodjeljuje osobama kojima poljoprivredna djelatnost čini samo neznatan dio ukupne ekonomske djelatnosti, ali da se iz potpore ne isključe poljoprivrednici koji se bave i drugim djelatnostima. Definicijom je u svakom slučaju zaštićen model obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Europske unije na pojedinačnoj ili skupnoj osnovi, bez obzira na njihovu veličinu, i prema potrebi može uzeti u obzir osobitosti regija utvrđene u članku 349. UFEU-a. Države članice iz te definicije mogu isključiti pojedince ili poduzeća koji provode opsežnu preradu poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku skupina poljoprivrednika.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka e – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  „mladi poljoprivrednik” definira se tako da definicija obuhvaća sljedeće:

(e)  „mladi poljoprivrednik” definira se tako da definicija obuhvaća dobno ograničenje od 40 godina i:

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka e – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  dobno ograničenje od najviše 40 godina;

Briše se.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka e – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iii)  potrebno osposobljavanje i/ili vještine.

(iii)  potrebno osposobljavanje i/ili vještine.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka e – podstavak 2. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Pri procjeni ispunjavanja uvjeta za nositelja poljoprivrednoga gospodarstva države članice uzimaju u obzir specifičnosti partnerskih sporazuma.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(e a)  „novi poljoprivrednik” definira se tako da definicija obuhvaća sljedeće:

 

(i) uvjete koje poljoprivrednik treba ispuniti da bi bio „nositelj poljoprivrednoga gospodarstva”;

 

(ii) potrebno osposobljavanje i/ili vještine;

 

(iii) dobno ograničenje od najmanje 40 godina.

 

„Novi poljoprivrednik” u skladu s ovom definicijom nije „mladi poljoprivrednik” kako je utvrđeno u točki (e).

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se ova Uredba dopunjuje pravilima kojima se, u cilju zaštite javnog zdravlja, dodjela plaćanja uvjetuje upotrebom certificiranog sjemena određenih sorti konoplje i primjenom postupka za određivanje sorti konoplje i provjeru njihova sadržaja tetrahidrokanabinola iz stavka 1. točke (c).

(2)  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se ova Uredba dopunjuje pravilima kojima se, u cilju zaštite javnog zdravlja, dodjela plaćanja uvjetuje upotrebom certificiranog sjemena određenih sorti konoplje i primjenom postupka za određivanje sorti konoplje i provjeru njihova sadržaja tetrahidrokanabinola iz stavka 1. točke (c) ovog članka.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Cilj je potpore iz EFJP-a i EPFRR-a daljnje poboljšanje održivog razvoja sektora poljoprivrede, sektora hrane te ruralnih područja i ona doprinosi ostvarenju sljedećih općih ciljeva:

U vezi s ciljevima ZPP-a utvrđenima u članku 39. UFEU-a, cilj je potpore iz EFJP-a i EPFRR-a daljnje poboljšanje održivog razvoja sektora poljoprivrede, sektora hrane te ruralnih područja i ona doprinosi ostvarenju sljedećih općih ciljeva u području gospodarstva, zaštite okoliša i socijalnih pitanja:

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  poticanje pametnog, otpornog i diversificiranog sektora poljoprivrede sa zajamčenom sigurnošću opskrbe hranom;

(a)  poticanje modernog, konkurentnog, otpornog i diversificiranog sektora poljoprivrede s dugoročnom zajamčenom sigurnošću opskrbe hranom uz očuvanje modela obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava;

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  jačanje zaštite okoliša i klimatske politike te doprinos ciljevima Unije u području okoliša i klime;

(b)  podupiranje i poboljšanje zaštite okoliša, bioraznolikosti i klimatske politike te doprinos ciljevima Unije u području okoliša i klime;

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  jačanje socioekonomske strukture ruralnih područja.

(c)  jačanje socioekonomske strukture ruralnih područja kako bi se pridonijelo otvaranju i očuvanju radnih mjesta osiguravanjem održivog prihoda poljoprivrednicima, ostvarivanjem primjerenog životnog standarda cijelog poljoprivrednog stanovništva i borbom protiv smanjenja broja stanovnika u ruralnim područjima, s posebnim naglaskom na rijetko naseljenim i slabije razvijenim regijama, te postizanjem uravnoteženog teritorijalnog razvoja.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ti će se ciljevi dopuniti međusektorskim ciljem modernizacije poljoprivrednog sektora poticanjem i razmjenom znanja, inovacija i digitalizacije u poljoprivredi i ruralnim područjima te promicanjem njihove upotrebe.

Ti će se ciljevi dopuniti i povezati s međusektorskim ciljem modernizacije poljoprivrednog sektora osiguravanjem da poljoprivrednici imaju pristup istraživanjima, osposobljavanju i razmjeni znanja te uslugama prijenosa znanja, inovacijama i digitalizaciji u poljoprivredi i ruralnim područjima te promicanjem njihove upotrebe.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  poticanje održivog prihoda i otpornosti poljoprivrednih gospodarstava u cijeloj Uniji kako bi se poboljšala sigurnost opskrbe hranom;

(a)  osiguravanje održivih prihoda poljoprivrednih gospodarstava i otpornosti poljoprivrednog sektora u Uniji radi poboljšanja dugoročne sigurnosti opskrbe hranom i poljoprivredne raznolikosti, uz istodobno pružanje sigurne i visokokvalitetne prehrane po pravednim cijenama u cilju preokretanja pada broja poljoprivrednika i jamčenja gospodarske održivosti poljoprivredne proizvodnje u Uniji;

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pojačanje usmjerenosti na tržište i povećanje konkurentnosti, uključujući stavljanje većeg naglaska na istraživanje, tehnologiju i digitalizaciju;

(b)  pojačanje usmjerenosti na tržište na lokalnim, nacionalnim, europskim i međunarodnim tržištima, kao i stabilizacija tržišta, upravljanje rizikom i krizom i povećanje dugoročne poljoprivredne konkurentnosti, sposobnosti obrade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, uključujući stavljanje većeg naglaska na diferencijaciju kvalitete, istraživanje, inovaciju, tehnologiju, prijenos i razmjenu znanja i digitalizaciju te olakšavanje pristupa poljoprivrednika dinamici kružnog gospodarstva;

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  poboljšanje položaja poljoprivrednika u vrijednosnom lancu;

(c)  poboljšanje pregovaračkog položaja poljoprivrednika u vrijednosnim lancima poticanjem osnivanja udruženja, organizacija proizvođača i kolektivnih pregovora, kao i promicanjem kratkih lanaca opskrbe i povećanjem transparentnosti tržišta;

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama te razvoju održive energije;

(d)  doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi globalnom zatopljenju te poticanje uključivanja održive energije istodobno osiguravajući sigurnost opskrbe hranom u budućnosti, smanjenjem emisija stakleničkih plinova poljoprivrednog i prehrambenog sektora, uključujući sekvestracijom ugljika u tlu i zaštitom šuma, u skladu s relevantnim međunarodnim sporazumima;

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  poticanje održivog razvoja i učinkovitog upravljanja prirodnim resursima, kao što su voda, tlo i zrak;

(e)  poticanje održivog razvoja i učinkovito upravljanje prirodnim resursima kao što su voda, tlo i zrak, uz istodobno smanjenje ovisnosti o kemikalijama u svrhu ispunjenja ciljeva iz relevantnih zakonodavnih instrumenata i nagrađivanje poljoprivrednih praksi i sustava koji imaju višestruke koristi za okoliš, uključujući zaustavljanje dezertifikacije;

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  doprinos zaštiti bioraznolikosti, poboljšanje usluga ekosustava te očuvanje staništa i krajobraza;

(f)  doprinos preokretanju smanjenja bioraznolikosti, uključujući zaštitu korisne faune, kao i oprašivača, promicanjem agrobiološke raznolikosti, ekoloških usluga, očuvanja prirode i agrošumarstva, kao i doprinosom sprečavanju prirodnih rizika i postizanju veće otpornosti, obnove i očuvanja tla, vodnih tijela, staništa i krajobraza te potporom poljoprivrednim sustavima visoke prirodne vrijednosti;

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  privlačenje mladih poljoprivrednika i olakšavanje poslovnog razvoja u ruralnim područjima;

(g)  privlačenje i podupiranje mladih poljoprivrednika, novih poljoprivrednika i promicanje sudjelovanja žena u poljoprivrednom sektoru, osobito u područjima s najmanjim brojem stanovnika i područjima s prirodnim ograničenjima; olakšavanje osposobljavanja i stjecanja iskustva diljem EU-a, održivog poslovnog razvoja i otvaranja radnih mjesta u ruralnim područjima;

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  promicanje zapošljavanja, rasta, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja u ruralnim područjima, uključujući biogospodarstvo i održivo šumarstvo;

(h)  Promicanje socijalne i teritorijalne kohezije u ruralnim područjima, uključujući zapošljavanjem, rastom, ulaganjem, socijalnom uključenošću, suzbijanjem ruralnog siromaštva te lokalnim razvojem, uključujući visokokvalitetne lokalne usluge za ruralne zajednice, stavljajući poseban naglasak na područja s prirodnim ograničenjima; promicanje pristojnog života, rada i gospodarskih uvjeta; diversifikacija aktivnosti i prihoda, uključujući agroturizam, biogospodarstvo, kružno gospodarstvo i održivo šumarstvo, jamčeći rodnu ravnopravnost; promicanje jednakih mogućnosti u ruralnim područjima s pomoću posebnih mjera potpore i priznavanja rada žena u poljoprivredi, obrtu, turizmu i lokalnim uslugama;

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  poboljšanje odgovora poljoprivrede EU-a na društvene zahtjeve u pogledu hrane i zdravlja, uključujući sigurnu, hranjivu i održivu hranu, rasipanje hrane te dobrobit životinja.

(i)  poboljšanje odgovora poljoprivrede EU-a na društvene zahtjeve u pogledu hrane i zdravlja, uključujući sigurnu, hranjivu, visokokvalitetnu i održivu hranu, ekološku poljoprivredu, rasipanje hrane te okolišnu održivost, antimikrobnu otpornost i poboljšanje zdravlja i dobrobiti životinja te povećanje razine svijesti u društvu o važnosti poljoprivrede i ruralnih područja uz istodobno pridonošenje provedbi Programa održivog razvoja do 2030.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U radu na ostvarivanju posebnih ciljeva države članice osiguravaju pojednostavnjenje i uspješnost potpora u okviru ZPP-a.

2.  Kako bi postigle posebne ciljeve, države članice i Komisija osiguravaju uspješnost potpora u okviru ZPP-a i pojednostavnjenje za krajnje korisnike smanjenjem administrativnog opterećenja i istodobnim osiguravanjem nediskriminacije među korisnicima.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ostvarivanje ciljeva iz članka 5. i članka 6. stavka 1. ocjenjuje se na temelju zajedničkih pokazatelja koji se odnose na ostvarenje, rezultate i učinak. Skup zajedničkih pokazatelja obuhvaća sljedeće:

Ostvarivanje ciljeva iz članka 5. i članka 6. stavka 1. ocjenjuje se na temelju zajedničkih pokazatelja koji se odnose na ostvarenje, rezultate i učinak te se temelji na službenim izvorima informacija. Skup zajedničkih pokazatelja obuhvaća sljedeće:

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pokazatelje rezultata, koji se odnose na posebne ciljeve i upotrebljavaju se za određivanje kvantificiranih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti povezanih s tim posebnim ciljevima strateških planova u okviru ZPP-a te za ocjenjivanje napretka u ostvarivanju ciljnih vrijednosti. Pokazatelji koji se odnose na ciljeve u području okoliša i klime mogu obuhvaćati intervencije koje čine dio relevantnih nacionalnih instrumenata za planiranje u području okoliša i klime koji su rezultat zakonodavstva Unije iz Priloga XI.;

(b)  pokazatelje rezultata, koji se odnose na posebne ciljeve i upotrebljavaju se za određivanje kvantificiranih ključnih etapa i ciljnih vrijednosti povezanih s tim posebnim ciljevima strateških planova u okviru ZPP-a te za ocjenjivanje napretka u ostvarivanju ciljnih vrijednosti. Pokazatelji koji se odnose na ciljeve u području okoliša i klime mogu obuhvaćati intervencije koje pridonose obvezama koje su rezultat zakonodavstva Unije iz Priloga XI.;

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pokazatelje učinka koji se odnose na ciljeve iz članka 5. i članka 6. stavka 1., a upotrebljavaju se u kontekstu strateških planova u okviru ZPP-a i samog ZPP-a.

(c)  pokazatelje učinka koji se odnose na ciljeve iz članka 5. i članka 6. stavka 1., a upotrebljavaju se u kontekstu strateških planova u okviru ZPP-a, uzimajući u obzir vanjske čimbenike izvan ZPP-a.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice mogu podrobnije raščlaniti pokazatelje ostvarenja i rezultata iz Priloga I. s obzirom na posebne nacionalne i regionalne značajke u svojim strateškim planovima.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se izmjenjuje Prilog I. radi izmjene zajedničkih pokazatelja ostvarenja, rezultata i učinka kako bi se uzelo u obzir iskustvo stečeno u njihovoj primjeni ili kako bi se dodali novi pokazatelji.

2.  Komisija provodi cjelovitu procjenu učinkovitosti pokazatelja ostvarenja, rezultata i učinka iz Priloga I. do kraja treće godine primjene strateških planova.

 

Nakon te procjene, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata, u skladu s člankom 138., kojima se izmjenjuje Prilog I. radi izmjene, prema potrebi, zajedničkih pokazatelja, uzimajući u obzir iskustvo stečeno u provedbi politike iz ove Uredbe.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice ciljeve iz glave II. ostvaruju utvrđivanjem intervencija utemeljenih na vrstama intervencija iz poglavlja II., III. i IV. ove glave u skladu sa zajedničkim zahtjevima iz ovog poglavlja.

Države članice i, prema potrebi, regije, ciljeve iz glave II. ostvaruju utvrđivanjem intervencija utemeljenih na vrstama intervencija iz poglavlja II., III. i IV. ove glave u skladu sa zajedničkim zahtjevima iz ovog poglavlja.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a intervencije oblikuju u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima te s glavnim načelima prava Unije.

Države članice, prema potrebi u suradnji s regijama, u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a intervencije oblikuju u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima te s glavnim načelima prava Unije.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da se intervencije određuju na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija, da su spojive s unutarnjim tržištem te da ne narušavaju tržišno natjecanje.

Države članice, prema potrebi u suradnji s regijama, osiguravaju da se intervencije određuju na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija i da ne ometaju pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice uspostavljaju pravni okvir kojim se uređuje dodjela potpore Unije korisnicima na temelju strateškog plana u okviru ZPP-a te u skladu s načelima i zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi i Uredbi (EU) [HzR].

Države članice, prema potrebi u suradnji s regijama, uspostavljaju pravni okvir kojim se uređuje dodjela potpore Unije korisnicima na temelju strateškog plana u okviru ZPP-a te u skladu s načelima i zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi i Uredbi (EU) [HzR].

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.a

 

Integracija rodne perspektive

 

Države članice osiguravaju integraciju rodne perspektive u cjelokupnu pripremu, provedbu i evaluaciju njihovih strateških planova u okviru ZPP-a, u cilju promicanja rodne ravnopravnosti i borbe protiv rodne diskriminacije.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Komisija osigurava da su strateški planovi država članica u skladu s obvezama Svjetske trgovinske organizacije (WTO).

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da su intervencije koje su utemeljene na vrstama intervencija navedenima u Prilogu II. ovoj Uredbi, uključujući definicije iz članka 3. i definicije koje treba utvrditi u strateškom planu u okviru ZPP-a iz članka 4., usklađene s odredbama iz točke 1. Priloga 2. Sporazumu WTO-a o poljoprivredi.

Intervencije koje su utemeljene na vrstama intervencija navedenima u Prilogu II. ovoj Uredbi, uključujući definicije iz članka 3. i definicije koje treba utvrditi u strateškom planu u okviru ZPP-a iz članka 4., usklađene su s odredbama iz točke 1. Priloga 2. Sporazumu WTO-a o poljoprivredi.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da su intervencije koje su utemeljene na vrsti intervencije posebno plaćanje za pamuk iz poglavlja II. odjeljka 3. pododjeljka 2. ove glave usklađene s odredbama iz članka 6. stavka 5. Sporazuma WTO-a o poljoprivredi.

Briše se.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice u svoje strateške planove u okviru ZPP-a ugrađuju sustav uvjetovanosti, u skladu s kojime se određuje administrativna kazna korisnicima koji primaju izravna plaćanja u skladu s poglavljem II. ove glave ili godišnje premije u skladu s člancima 65., 66. i 67., a ne poštuju propisane zahtjeve upravljanja u skladu s pravom Unije i standarde za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete zemljišta utvrđene u strateškom planu u okviru ZPP-a, kako su navedeni u Prilogu III., u pogledu sljedećih konkretnih područja:

1.  Države članice u svoje strateške planove u okviru ZPP-a ugrađuju sustav uvjetovanosti, koji ispunjava propisane zahtjeve upravljanja u skladu s pravom Unije i standarde za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete zemljišta, kako su navedeni u Prilogu III., utvrđene u strateškom planu u okviru ZPP-a u pogledu sljedećih konkretnih područja:

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  klima i okoliš;

(a)  klima i okoliš, uključujući kvalitetu vode, očuvanje tla i biološku raznolikost;

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pravila o administrativnim kaznama koja će se uključiti u strateški plan u okviru ZPP-a u skladu su sa zahtjevima iz glave IV. poglavlja IV. Uredbe (EU) [HzR].

2.  Pravila o djelotvornom sustavu administrativnih kazni, kako je predviđeno u glavi IV. poglavlju IV. Uredbe (EU) [HzR], primjenjuju se na sve korisnike koji primaju izravna plaćanja u skladu s poglavljem II. ove glave ili godišnje premije u skladu s člancima 65., 66. i 67. kada se ne pridržavaju pravila o uvjetovanosti iz stavka 1. ovog članka.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 11. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se dopunjuje ova Uredba u pogledu privremenih odstupanja od pravila o uvjetovanosti tijekom epidemija, nepovoljnih klimatskih prilika, prirodnih katastrofa ili elementarnih nepogoda.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da se na svim poljoprivrednim površinama, uključujući zemljišta koja se više ne koriste za proizvodnju, održavaju dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti. Države članice na nacionalnoj ili regionalnoj razini definiraju minimalne standarde za korisnike za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete zemljišta u skladu s glavnim ciljem standardâ iz Priloga III., uzimajući u obzir posebne značajke predmetnih površina, uključujući uvjete tla i klimatske uvjete, postojeće sustave poljoprivredne proizvodnje, korištenje zemljišta, plodored, uzgojne metode i strukture poljoprivrednih gospodarstava.

1.  Države članice osiguravaju da se na svim poljoprivrednim površinama, uključujući zemljišta koja se više ne koriste za proizvodnju, održavaju dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti. Države članice, uz savjetovanje s relevantnim dionicima, na nacionalnoj ili, prema potrebi, regionalnoj razini definiraju minimalne standarde za korisnike za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete zemljišta u skladu s glavnim ciljem standardâ iz Priloga III., u mjeri u kojoj je to moguće, uzimajući u obzir posebne značajke predmetnih površina, uključujući uvjete tla i vode te klimatske uvjete, posebna poljoprivredna i ekološka svojstva različitih djelatnosti, razlike između jednogodišnjih nasada, trajnih nasada i druge specijalizirane proizvodnje, postojeće sustave poljoprivredne proizvodnje, korištenje zemljišta, plodored, lokalne i tradicionalne uzgojne metode i strukture poljoprivrednih gospodarstava, i to osiguravanjem da zemljišta pridonose posebnim ciljevima iz članka 6. stavka 1. točaka (d), (e) i (f).

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kad je riječ o glavnim ciljevima navedenima u Prilogu III., države članice mogu propisati dodatne standarde za ostvarenje tih glavnih ciljeva uz standarde koji su navedeni u tom prilogu. Međutim, države članice minimalne standarde određuju isključivo za glavne ciljeve navedene u Prilogu III.

2.  Kako bi se zaštitila zajednička obilježja ZPP-a te zajamčili ravnopravni uvjeti i poštovanje glavnih ciljeva navedenih u Prilogu III., države članice u okviru sustava uvjetovanosti neće propisati dodatne standarde za ostvarenje tih glavnih ciljeva uz standarde koji su navedeni u tom prilogu. Osim toga, države članice minimalne standarde određuju isključivo za glavne ciljeve navedene u Prilogu III.

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice uspostavljaju sustav za stavljanje alata za održivost poljoprivrednih gospodarstava za hranjive tvari navedenog u Prilogu III., koji mora imati barem sadržaj i funkcije navedene u tom prilogu, na raspolaganje korisnicima, koji su ga dužni upotrebljavati.

Briše se.

Komisija može poduprijeti države članice u oblikovanju tog alata te u pogledu zahtjeva za pohranu podataka i usluge obrade.

 

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Države članice moći će odobriti prakse jednake onima iz stavka 1., koje će se odrediti u skladu s kriterijima utvrđenima delegiranim aktom, kako je predviđeno člankom 4., pod uvjetom da su u istoj ili većoj mjeri korisne za klimu i okoliš u usporedbi s jednom ili više praksi na koje se upućuje stavkom 1. Predmetne jednake prakse obuhvaćaju:

 

(a) obveze preuzete u skladu s člankom 65. ili člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1305/2013;

 

(b) obveze preuzete u skladu s člankom 28. ove Uredbe;

 

(c) nacionalne ili regionalne programe okolišnog certificiranja, uključujući one za certificiranje sukladnosti s nacionalnim zakonodavstvom o okolišu koji nadilaze obvezne standarde uspostavljene na temelju Priloga III. ovoj Uredbi, čija je svrha ispuniti ciljeve koji se odnose na kakvoću tla i vode, biološku raznolikost, očuvanje krajolika te ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu tim promjenama.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3b.  Smatra se da poljoprivrednici koji ispunjavaju zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 2018/848 o ekološkom uzgoju ipso facto ispunjavaju pravila 1., 8. i 9. o standardima za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete zemljišta (GAEC) iz Priloga III. ovoj Uredbi.

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3c.  Na najudaljenije regije Unije utvrđene na temelju članka 349. UFEU-a i manje egejske otoke kako su utvrđeni u članku 1. stavku 2. Uredbe (EU) br. 229/2013 ne primjenjuju se standardi za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete 1., 2., 8. i 9. iz Priloga III. ovoj Uredbi.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3d.  Države članice dužne su, po potrebi, predmetnim korisnicima elektroničkim putem dostaviti popis zahtjeva i standarda koji će se primjenjivati na razini poljoprivrednog gospodarstva te jasne i precizne informacije o tome.

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se ova Uredba dopunjuje pravilima za dobre poljoprivredne i okolišne uvjete, uključujući utvrđivanje elemenata sustava za omjer trajnih travnjaka, referentne godine i stope konverzije u okviru GAEC-a 1 kako je naveden u Prilogu III., format, i dodatne minimalne elemente te funkcija alata za održivost poljoprivrednih gospodarstava za hranjive tvari.

4.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se ova Uredba dopunjuje pravilima o:

 

(a) dodatnim elementima sustava za omjer trajnih travnjaka i stope konverzije u okviru GAEC-a 1 kako je naveden u Prilogu III.;

 

(b) kriterijima za utvrđivanje istovjetnih mjera;

 

(c) pravilima za utvrđivanje prikladnih zahtjeva primjenjivih na nacionalne ili regionalne programe certificiranja iz stavka 3.a točke (c), uključujući razinu osiguranja koju ti programi moraju pružiti.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice u svoje strateške planove u okviru ZPP-a uključuju sustav za savjetovanje poljoprivrednika i drugih korisnika potpora u okviru ZPP-a o upravljanju zemljištem i upravljanju poljoprivrednim gospodarstvom („savjetodavne službe za poljoprivredna gospodarstva”).

1.  Države članice u svoje strateške planove u okviru ZPP-a uključuju sustav za kvalitetno i neovisno savjetovanje poljoprivrednika i drugih korisnika potpora u okviru ZPP-a o upravljanju zemljištem i upravljanju poljoprivrednim gospodarstvom („savjetodavne službe za poljoprivredna gospodarstva”) koji se, prema potrebi, treba temeljiti na svim već postojećim sustavima na razini država članica. Države članice u nacionalnim strateškim planovima u okviru ZPP-a dodjeljuju odgovarajući proračun za financiranje tih usluga, a ti planovi sadržavaju kratke opise tih usluga.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Savjetodavne službe za poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju gospodarsku, okolišnu i socijalnu dimenziju te pružaju najnovije tehnološke i znanstvene informacije koje su nastale kao rezultat istraživanja i inovacija. One se ugrađuju u povezane usluge savjetnika za poljoprivredna gospodarstva, istraživača, organizacija poljoprivrednika i drugih relevantnih dionika, koje čine sustave znanja i inovacija u poljoprivredi (AKIS).

2.  Savjetodavne službe za poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju gospodarsku, okolišnu i socijalnu dimenziju te pružaju najnovije tehnološke i znanstvene informacije koje su nastale kao rezultat istraživanja i inovacija, vodeći računa o tradicionalnim poljoprivrednim praksama i tehnikama. One se ugrađuju u povezane usluge savjetodavnih mreža za poljoprivredna gospodarstva, istraživača, organizacija poljoprivrednika, zadruga i drugih relevantnih dionika, koje čine sustave znanja i inovacija u poljoprivredi (AKIS).

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice osiguravaju da su savjeti za poljoprivrednike nepristrani i da se osobe koje ih daju ne nalaze u sukobu interesa.

3.  Države članice osiguravaju da su savjeti za poljoprivrednike nepristrani, prilagođeni raznolikosti načina proizvodnje i gospodarstava i da se osobe koje ih daju ne nalaze u sukobu interesa.

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Države članice osiguravaju da su savjetodavne službe za poljoprivredna gospodarstva opremljene za savjetovanje o proizvodnji i pružanje javnih dobara.

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Savjetodavne službe za poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju barem sljedeće:

4.  Savjetodavne službe za poljoprivredna gospodarstva koje su uspostavile države članice obuhvaćaju barem sljedeće:

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  sve zahtjeve, uvjete i obveze povezane s upravljanjem koji se primjenjuju na poljoprivrednike i druge korisnike kako su utvrđeni u strateškom planu u okviru ZPP-a, uključujući zahtjeve i standarde u okviru sustava uvjetovanosti, uvjete za programe potpore te informacije o financijskim instrumentima i poslovnim planovima utvrđenima u strateškom planu u okviru ZPP-a;

(a)  sve zahtjeve, uvjete i obveze povezane s upravljanjem koji se primjenjuju na poljoprivrednike i druge korisnike kako su utvrđeni u strateškom planu u okviru ZPP-a, uključujući zahtjeve i standarde u okviru sustava uvjetovanosti, ekologizacije, okoliša, klime i drugih obveza upravljanja u skladu s člankom 65. i uvjete za programe potpore te informacije o financijskim instrumentima i poslovnim planovima utvrđenima u strateškom planu u okviru ZPP-a;

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  upravljanje rizikom kako je navedeno u članku 70.;

(d)  sprečavanje rizika i upravljanje rizikom;

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  tehnike za optimiziranje gospodarske uspješnosti proizvodnih sustava, poboljšanje konkurentnosti, usmjerenost na tržište, kratke opskrbne lance i promicanje poduzetništva;

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 13. stavak 4. točka fb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fb)  posebno savjetovanje za poljoprivrednike koji po prvi put uspostavljaju poljoprivredno gospodarstvo;

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4. – točka fc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fc)  standarde sigurnosti i dobrobit u zajednicama poljoprivrednika;

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4. – točka fd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fd)  održivo upravljanje hranjivim tvarima;

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4. – točka fe (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fe)  poboljšanje agroekoloških i agrošumarskih praksi i tehnika na poljoprivrednim i šumskim zemljištima;

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4. – točka ff (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ff)  usmjerenost na organizacije proizvođača i druge skupine poljoprivrednika;

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4. – točka fg (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fg)  pomoć poljoprivrednicima koji žele promijeniti proizvodnju, posebno zbog promjena na strani potražnje, uz savjetovanje u vezi s potrebnim novim vještinama i opremom;

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4. – točka fh (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fh)  usluge planiranja prijenosa vlasništva i nasljeđivanja;

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4. – točka fi (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fi)  sve poljoprivredne prakse koje omogućuju smanjenje upotrebe gnojiva i fitosanitarnih proizvoda potičući prirodne metode poboljšanja plodnosti tla i borbu protiv nametnika; i

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4. – točka fj (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fj)  poboljšanje otpornosti i prilagodbu klimatskim promjenama.

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Ne dovodeći u pitanje nacionalno pravo i druge relevantne odredbe prava Unije, osobe i subjekti koji pružaju savjetodavne usluge nikome osim poljoprivredniku ili korisniku kojeg savjetuju ne otkrivaju nikakve osobne ili poslovne informacije ili podatke o dotičnom poljoprivredniku ili korisniku, koji su stečeni u okviru postupka dodjele savjetnika, uz iznimku povreda koje je na temelju nacionalnog prava ili prava Unije potrebno obvezno prijaviti javnim tijelima.

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4b.  Države članice odgovarajućim javnim postupkom također osiguravaju da savjetnici koji rade u sustavu za savjetovanje poljoprivrednika budu prikladno kvalificirani i redovito osposobljavani.

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  programe za klimu i okoliš.

(d)  programe za klimu, okoliš i dobrobit životinja i

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  programe za poticanje konkurentnosti

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice iznos izravnih plaćanja koji treba dodijeliti određenom poljoprivredniku u skladu s ovim poglavljem za određenu kalendarsku godinu i koji premašuje 60 000 EUR smanjuju kako slijedi.

1.  Države članice smanjuju iznos izravnih plaćanja koji treba dodijeliti određenom poljoprivredniku u skladu s ovim poglavljem za određenu kalendarsku godinu ako taj iznos premašuje prag od 100 000 EUR.

(a)  dio između 60 000 EUR i 75 000 EUR za najmanje 25 %;

 

(b)  dio između 75 000 EUR i 90 000 EUR za najmanje 50 %;

 

(c)  dio između 90 000 EUR i 100 000 EUR za najmanje 75 %;

 

(d)  dio iznosa koji premašuje 100 000 EUR za 100 %.

 

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prije nego što primijene stavak 1., države članice od iznosa izravnih plaćanja koji treba dodijeliti određenom poljoprivredniku u skladu s ovim poglavljem za određenu kalendarsku godinu oduzimaju sljedeće:

Prije nego što primijene stavak 1., države članice od iznosa izravnih plaćanja koji treba dodijeliti određenom poljoprivredniku u skladu s ovim poglavljem za određenu kalendarsku godinu mogu oduzeti sljedeće:

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. − podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  plaće povezane s poljoprivrednom djelatnošću koje je prijavio taj poljoprivrednik, uključujući poreze i socijalne doprinose povezane sa zaposlenjem; i

(a)  50% plaća povezanih s poljoprivrednom djelatnošću koje je prijavio taj poljoprivrednik, uključujući poreze i socijalne doprinose povezane sa zaposlenjem;

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ekvivalentan trošak redovitog i neplaćenog rada u okviru poljoprivredne djelatnosti koji obavljaju osobe koje rade na predmetnom poljoprivrednom gospodarstvu i ne primaju plaću ili primaju plaću manju od uobičajene plaće za te usluge, ali ostvaruju koristi od ekonomskih rezultata poslovanja poljoprivrednoga gospodarstva.

Briše se.

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  izravne potpore iz članaka 27. i 28.;

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za izračun iznosa iz točaka (a) i (b) države članice upotrebljavaju prosječne standardne plaće za poljoprivredne djelatnosti na nacionalnoj ili regionalnoj razini pomnožene s brojem jedinica rada u jednoj godini koji je prijavio predmetni poljoprivrednik.

Za izračun iznosa iz točke (a) države članice upotrebljavaju stvarne troškove plaća ili prosječne standardne plaće za poljoprivredne i povezane djelatnosti na nacionalnoj ili regionalnoj razini pomnožene s brojem jedinica rada u jednoj godini koji je prijavio predmetni poljoprivrednik. Države članice mogu upotrijebiti pokazatelje o troškovima standardnih plaća povezane s različitim vrstama gospodarstava, referentne vrijednosti o stvaranju radnih mjesta po vrstama gospodarstava.

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Procijenjeni rezultat smanjenja plaćanja prvenstveno se upotrebljava za doprinos financiranju dodatne preraspodijeljene potpore dohotku za održivost, a zatim financiranju drugih intervencija koje pripadaju proizvodno nevezanim izravnim plaćanjima.

Procijenjeni rezultat smanjenja plaćanja prioritetno se upotrebljava za financiranje dodatne preraspodijeljene potpore dohotku za održivost, a zatim financiranju drugih intervencija koje pripadaju proizvodno nevezanim izravnim plaćanjima.

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice dio tog rezultata isto tako mogu iskoristiti provedbom prijenosa za financiranje vrsta intervencija u okviru EPFRR-a kako su navedene u poglavlju IV. Takav prijenos u EPFRR navodi se u financijskim tablicama u strateškom planu u okviru ZPP-a i može se revidirati 2023. u skladu s člankom 90. Na njega se ne primjenjuju maksimalna ograničenja za prijenos sredstava iz EFJP-a u EPFRR koja su utvrđena u članku 90.

Države članice dio tog rezultata isto tako mogu iskoristiti provedbom prijenosa za financiranje vrsta intervencija u okviru EPFRR-a kako su navedene u poglavlju IV. Takav prijenos u EPFRR navodi se u financijskim tablicama u strateškom planu u okviru ZPP-a i može se revidirati 2024. u skladu s člankom 90.

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  U slučaju pravne osobe ili skupine fizičkih ili pravnih osoba, države članice mogu primijeniti smanjenje iz stavka 1. na razini članova tih pravnih osoba ili skupina u slučaju ako nacionalno pravo propisuje prava i obveze pojedinačnih članova koji su usporedivi s onima pojedinačnih poljoprivrednika koji imaju status nositelja poljoprivrednog gospodarstva, osobito u pogledu njihova gospodarskog, socijalnog i poreznog statusa, pod uvjetom da su doprinijeli jačanju poljoprivrednih struktura dotičnih pravnih osoba ili skupina.

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3b.  Ako država članica dodjeljuje dodatnu preraspodijeljenu potporu dohotku poljoprivrednicima u skladu s člankom 26. te u tu svrhu koristi najmanje 10% svojih dodijeljenih sredstava za izravna plaćanja iz Priloga IV., može odustati od primjene ovog članka.

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3c.  Nikakva prednost koja obuhvaća izbjegavanje smanjivanja plaćanja ne dodjeljuje se poljoprivrednicima za koje je utvrđeno da su umjetno stvorili uvjete u cilju izbjegavanja učinaka ovog članka.

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se ova Uredba dopunjuje pravilima za utvrđivanje usklađene osnove za izračun smanjenja plaćanja iz stavka 1. kako bi se osigurala pravilna raspodjela sredstava korisnicima kojima su ona odobrena.

Briše se.

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice dodjeljuju proizvodno nevezana izravna plaćanja u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom odjeljku i kako je dodatno utvrđeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a.

1.  Države članice dodjeljuju proizvodno nevezana izravna plaćanja aktivnim poljoprivrednicima u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom odjeljku i kako je dodatno utvrđeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a.

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice utvrđuju graničnu veličinu površine i proizvodno nevezana izravna plaćanja dodjeljuju samo pravim poljoprivrednicima na čijim je poljoprivrednim gospodarstvima prihvatljiva površina za koju su zatražena proizvodno nevezana izravna plaćanja veća od te granične veličine.

Države članice utvrđuju graničnu veličinu površine i/ili najmanji iznos izravnih plaćanja i izravna plaćanja dodjeljuju samo aktivnim poljoprivrednicima čije su površine ili količine izravnih plaćanja jednake tim graničnim veličinama i/ili su veće od njih.

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – podstavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri utvrđivanju granične veličine površine države članice nastoje osigurati da se proizvodno nevezana izravna plaćanja pravim poljoprivrednicima dodjeljuju samo:

Pri utvrđivanju granične veličine površine ili najmanjeg iznosa plaćanja države članice nastoje osigurati da se izravna plaćanja aktivnim poljoprivrednicima dodjeljuju samo:

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. − podstavak 2. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ako upravljanje predmetnim plaćanjima ne uzrokuje prekomjerno administrativno opterećenje; i

(a)  ako upravljanje predmetnim plaćanjima, koja su jednaka predmetnim graničnim veličinama ili ih premašuju, ne uzrokuje prekomjerno administrativno opterećenje; i

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2. – podstavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako predmetni iznosi plaćanja stvarno doprinose ostvarenju ciljeva iz članka 6. stavka 1. kojima doprinose proizvodno nevezana izravna plaćanja.

(b)  primljeni iznosi koji premašuju utvrđene granične vrijednosti stvarno doprinose ostvarenju ciljeva iz članka 6. stavka 1. kojima doprinose izravna plaćanja.

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Predmetne države članice mogu odlučiti da stavak 1. neće primjenjivati na najudaljenije regije i manje egejske otoke.

3.  Predmetne države članice mogu odlučiti da ovaj članak neće primjenjivati na najudaljenije regije i manje egejske otoke ni na arhipelag Baleara.

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Članak 17. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  U posebnim situacijama u kojima poljoprivrednici zbog karakteristika sustava poljoprivredne djelatnosti nemaju zemljište, ali im je odobrena potpora u obliku osnovnog plaćanja nakon stupanja na snagu ove Uredbe, osnovna potpora za dohodak jest iznos po poljoprivrednom gospodarstvu.

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ne dovodeći u pitanje članke od 19. do 24., osnovna potpora dohotku dodjeljuje se za svaki prihvatljivi hektar koji prijavi određeni pravi poljoprivrednik.

3.  Ne dovodeći u pitanje članke od 19. do 24., osnovna potpora dohotku dodjeljuje se za svaki prihvatljivi hektar koji prijavi aktivni poljoprivrednik.

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice mogu odlučiti primjenjivati različite iznose osnovne potpore dohotku po hektaru za različite skupine područja sa sličnim socioekonomskim ili agronomskim uvjetima.

2.  Države članice mogu odlučiti primjenjivati različite iznose potpore dohotku po hektaru, ovisno o različitim skupinama područja u skladu sa socioekonomskim, okolišnim ili agronomskim uvjetima. Države članice mogu odlučiti povećati iznose za regije s prirodnim ograničenjem ili ograničenjem specifičnim za područje, i za područja s najmanjim brojem stanovnika.

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Članak 18. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Države članice mogu uspostaviti mehanizme kojima se ograničava broj nacionalnih prihvatljivih hektara za koje se može dodijeliti potpora, na temelju referentnog razdoblja o kojem odlučuje država članica.

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako države članice koje su primijenile program osnovnog plaćanja kako je utvrđen u glavi III. poglavlju I. odjeljku 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 odluče da osnovnu potporu dohotku neće dodjeljivati na temelju pravâ na plaćanje, prava na plaćanje dodijeljena Uredbom (EU) br. 1307/2013 prestaju važiti 31. prosinca 2020.

2.  Ako države članice koje su primijenile program osnovnog plaćanja kako je utvrđen u glavi III. poglavlju I. odjeljku 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 odluče da osnovnu potporu dohotku neće dodjeljivati na temelju pravâ na plaćanje, prava na plaćanje dodijeljena Uredbom (EU) br. 1307/2013 prestaju važiti 31. prosinca 2022. Države članice koje su već završile postupak unutarnje prilagodbe prava na plaćanje mogu ranije odlučiti ukinuti prava na plaćanja.

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice utvrđuju jediničnu vrijednost pravâ na plaćanje prije konvergencije u skladu s ovim člankom prilagodbom vrijednosti prava na plaćanje razmjerno njihovoj vrijednosti kako je utvrđena u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013 za godinu zahtjeva 2020. te povezanom plaćanju za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš iz glave III. poglavlja III. te uredbe za godinu zahtjeva 2020.

1.  Države članice utvrđuju jediničnu vrijednost pravâ na plaćanje prije konvergencije u skladu s ovim člankom prilagodbom vrijednosti prava na plaćanje razmjerno njihovoj vrijednosti kako je utvrđena u skladu s Uredbom (EU) br. 1307/2013 za godinu zahtjeva 2021. te povezanom plaćanju za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš iz glave III. poglavlja III. te uredbe za godinu zahtjeva 2021.

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako vrijednost pravâ na plaćanje kako je utvrđena u skladu sa stavkom 1. nije ujednačena na razini države članice ili skupine područja kako je utvrđena u skladu s člankom 18. stavkom 2., države članice osiguravaju konvergenciju vrijednosti pravâ na plaćanje prema ujednačenoj jediničnoj vrijednosti najkasnije do godine zahtjeva 2026.

4.  Ako vrijednost pravâ na plaćanje kako je utvrđena u skladu sa stavkom 1. nije ujednačena na razini države članice ili skupine područja kako je utvrđena u skladu s člankom 18. stavkom 2., države članice osiguravaju punu konvergenciju vrijednosti pravâ na plaćanje prema ujednačenoj jediničnoj vrijednosti najkasnije do godine zahtjeva 2026.

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Za potrebe stavka 4. države članice osiguravaju da, najkasnije za godinu zahtjeva 2026., sva prava na plaćanje imaju vrijednost od najmanje 75 % prosječnog planiranog jediničnog iznosa za osnovnu potporu dohotku za godinu zahtjeva 2026. kako je utvrđen u strateškom planu u okviru ZPP-a dostavljenom u skladu s člankom 106. stavkom 1. za državu članicu ili za područja utvrđena u skladu s člankom 18. stavkom 2.

5.  Za potrebe stavka 4. države članice osiguravaju da, najkasnije za godinu zahtjeva 2024., sva prava na plaćanje imaju vrijednost od najmanje 75 % prosječnog planiranog jediničnog iznosa za osnovnu potporu dohotku za godinu zahtjeva 2024. kako je utvrđen u strateškom planu u okviru ZPP-a dostavljenom u skladu s člankom 106. stavkom 1. za državu članicu ili za područja utvrđena u skladu s člankom 18. stavkom 2.

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Za potrebe stavka 4. države članice osiguravaju da, najkasnije za posljednju godinu zahtjeva programskog razdoblja, sva prava na plaćanje imaju vrijednost od 100 % prosječnog planiranog jediničnog iznosa za osnovnu potporu dohotku za godinu zahtjeva 2026. kako je utvrđen u strateškom planu u okviru ZPP-a dostavljenom u skladu s člankom 106. stavkom 1. za državu članicu ili za područja utvrđena u skladu s člankom 18. stavkom 2.

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Smanjenja iz stavka 6. temelje se na objektivnim i nediskriminirajućim kriterijima. Ne dovodeći u pitanje minimalnu vrijednost utvrđenu u skladu sa stavkom 5., ti kriteriji mogu obuhvaćati određivanje maksimalnog smanjenja koje ne smije iznositi manje od 30 %.

7.  Smanjenja iz stavka 6. temelje se na objektivnim i nediskriminirajućim kriterijima. Ne dovodeći u pitanje minimalnu vrijednost utvrđenu u skladu sa stavkom 5., ti kriteriji mogu obuhvaćati određivanje maksimalnog smanjenja koje ne smije iznositi manje od 30 % godišnje.

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice pravim poljoprivrednicima koji u svojem vlasništvu ili zakupu imaju prava na plaćanje dodjeljuju osnovnu potporu dohotku kad oni aktiviraju ta prava na plaćanje. Države članice osiguravaju da za potrebe aktiviranja pravâ na plaćanje pravi poljoprivrednici prijave prihvatljive hektare na koje se odnosi predmetno pravo na plaćanje.

1.  Države članice poljoprivrednicima koji u svojem vlasništvu ili zakupu imaju prava na plaćanje dodjeljuju osnovnu potporu dohotku kad oni aktiviraju ta prava na plaćanje. Države članice osiguravaju da za potrebe aktiviranja pravâ na plaćanje aktivni poljoprivrednici prijave prihvatljive hektare na koje se odnosi predmetno pravo na plaćanje.

Amandman    191

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Svaka država članica koja odluči osnovnu potporu dohotku dodjeljivati na temelju pravâ na plaćanje vodi nacionalnu pričuvu.

1.  Svaka država članica koja odluči osnovnu potporu dohotku dodjeljivati na temelju pravâ na plaćanje uspostavlja nacionalnu pričuvu, koja iznosi najviše 3 % dodijeljenih sredstava utvrđenih Prilogom VII.

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Članak 22. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Države članice mogu premašiti postotak iz stavka 1. kada trebaju veći iznos za pokrivanje potreba dodjele na temelju stavka 4. točaka (a) i (b) te stavka 5.

Amandman    193

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice osiguravaju da se prava na plaćanje iz pričuve dodjeljuju samo pravim poljoprivrednicima.

3.  Države članice osiguravaju da se prava na plaćanje iz pričuve dodjeljuju samo aktivnim poljoprivrednicima.

Amandman    194

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  mladim poljoprivrednicima koji su nedavno prvi put osnovali poljoprivredno gospodarstvo;

(a)  mladim poljoprivrednicima koji su nedavno prvi put osnovali poljoprivredno gospodarstvo; ili

Amandman    195

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  poljoprivrednicima koji su nedavno prvi put osnovali poljoprivredno gospodarstvo te koji imaju funkciju nositelja gospodarstva i prošli su potrebno osposobljavanje ili stekli potrebne vještine kako su ih države članice utvrdile za mlade poljoprivrednike.

(b)  poljoprivrednicima koji su nedavno prvi put osnovali poljoprivredno gospodarstvo te koji imaju funkciju nositelja gospodarstva i prošli su potrebno osposobljavanje ili stekli potrebne vještine i znanje;

Amandman    196

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 4. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  u slučaju točaka (a) i (b) prvog podstavka ovog stavka države članice mogu dati prednost ženama kako bi pridonijele ispunjavanju cilja iz članka 6. stavka 1. točke (h).

Amandman    197

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Države članice također mogu na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija utvrditi druge slučajeve koji su, u skladu s procjenom potreba iz članka 96., ranjiviji ili relevantniji za postizanje posebnih ciljeva iz članka 6., kao i poljoprivrednike koji su novi korisnici područja pod zajedničkim upravljanjem.

Amandman    198

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice dodjeljuju prava na plaćanje, ili povećavaju vrijednost postojećih prava na plaćanje, pravim poljoprivrednicima koji na njih imaju pravo u skladu s konačnom sudskom presudom ili u skladu s konačnim administrativnim aktom nadležnog tijela države članice. Države članice osiguravaju da se tim pravim poljoprivrednicima dodijele broj i vrijednost prava na plaćanje utvrđeni u toj presudi ili u tom aktu na dan koji određuje država članica.

5.  Države članice dodjeljuju prava na plaćanje, ili povećavaju vrijednost postojećih prava na plaćanje, aktivnim poljoprivrednicima koji na njih imaju pravo u skladu s konačnom sudskom presudom ili u skladu s konačnim administrativnim aktom nadležnog tijela države članice. Države članice osiguravaju da se tim aktivnim poljoprivrednicima dodijele broj i vrijednost prava na plaćanje utvrđeni u toj presudi ili u tom aktu na dan koji određuje država članica.

Amandman    199

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Države članice mogu upotrijebiti nacionalnu pričuvu za linearno povećanje osnovne potpore dohotku ili radi ispunjavanja ciljeva iz članka 6. stavka 1. na temelju nediskriminirajućih kriterija tako da na raspolaganju uvijek ostanu dovoljni iznosi za mjere iz stavaka 4. i 5. ovog članka.

Amandman    200

Prijedlog uredbe

Članak 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 23.

Briše se.

Delegirane ovlasti

 

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se ova Uredba dopunjuje pravilima:

 

(a)  o uspostavi pričuve;

 

(b)  o pristupu pričuvi;

 

(c)  o sadržaju izjave za potrebe aktiviranja prava na plaćanje i o uvjetima za njihovo aktiviranje.

 

Amandman    201

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Osim u slučaju prijenosa na temelju stvarnog ili očekivanog nasljeđivanja, prava na plaćanje prenose se isključivo na prave poljoprivrednike.

1.  Osim u slučaju prijenosa na temelju stvarnog ili očekivanog nasljeđivanja, prava na plaćanje prenose se isključivo na aktivne poljoprivrednike.

Amandman    202

Prijedlog uredbe

Članak 24. stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Prava na plaćanje ne mogu imati tržišnu vrijednost.

Amandman    203

Prijedlog uredbe

Članak 25. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Jednokratni iznosi plaćanja za male poljoprivrednike

Pojednostavnjeni program za male poljoprivrednike

Amandman    204

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu dodijeliti plaćanja malim poljoprivrednicima kako ih definiraju države članice na temelju jednokratnog iznosa, koji bi zamijenio izravna plaćanja iz ovog odjeljka i odjeljka 3. ovog poglavlja. Države članice u svoj strateški plan u okviru ZPP-a unose odgovarajuću intervenciju, koja je za poljoprivrednike neobvezna.

Države članice uspostavljaju pojednostavnjeni program za male poljoprivrednike koji zatraže potporu u vrijednosti do 1 250 eura. Taj program može obuhvaćati jednokratni iznos, koji bi zamijenio izravna plaćanja iz ovog odjeljka i odjeljka 3. ovog poglavlja, ili plaćanje po hektaru, koje se može razlikovati prema području, u skladu s člankom 18. stavkom 2. Države članice u svoj strateški plan u okviru ZPP-a unose odgovarajuću intervenciju, koja je za poljoprivrednike neobvezna.

Amandman    205

Prijedlog uredbe

Članak 25. stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.   Poljoprivrednici koji žele sudjelovati u pojednostavnjenom programu moraju predati zahtjev najkasnije do datuma koji odredi država članica, no time se ne dovodi u pitanje sloboda država članica da automatski uključe poljoprivrednike koji ispunjavaju uvjete i ponude im mogućnost da se povuku u utvrđenom roku.

Amandman    206

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b.   Države članice mogu na poljoprivrednike koji sudjeluju u pojednostavnjenom programu primijeniti pojednostavnjene provjere uvjetovanosti, kako je propisano u članku 84. Uredbe (EU) [HzR].

Amandman    207

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1c.   Države članice mogu uspostaviti pravila i usluge za smanjenje administrativnih troškova, kako bi se poduprla suradnja malih poljoprivrednika.

Amandman    208

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1d.   Države članice osiguravaju da se prednosti predviđene u ovom članku ne dodjeljuju poljoprivrednicima ako se utvrdi da su nakon 1. lipnja 2018. umjetno stvorili uvjete koji im omogućuju primanje plaćanja za male poljoprivrednike.

Amandman    209

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju preraspodjelu potpore namijenjene većim poljoprivrednim gospodarstvima na manja i srednja poljoprivredna gospodarstva isplatom preraspodijeljene potpore dohotku u obliku godišnjeg proizvodno nevezanog plaćanja po prihvatljivom hektaru poljoprivrednicima koji imaju pravo na plaćanje u okviru osnovne potpore dohotku iz članka 17.

2.  Države članice osiguravaju pravednu preraspodjelu potpore namijenjene većim poljoprivrednim gospodarstvima na manja i srednja poljoprivredna gospodarstva isplatom preraspodijeljene potpore dohotku u obliku godišnjeg proizvodno nevezanog plaćanja po prihvatljivom hektaru poljoprivrednicima koji imaju pravo na plaćanje u okviru osnovne potpore dohotku iz članka 17.

Amandman    210

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice utvrđuju iznos po hektaru ili različite iznose za različite raspone hektara te maksimalan broj hektara po poljoprivredniku za koji se isplaćuje preraspodijeljena potpora dohotku.

3.  Države članice utvrđuju plaćanje u visini iznosa po hektaru ili različite iznose za različite raspone hektara. Te iznose mogu razlikovati prema području definiranom u skladu s člankom 18. stavkom 2.

Amandman    211

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Iznos preraspodijeljenog plaćanja po hektaru nije veći od 65 % osnovne potpore dohotku za održivost u skladu s prosjekom na nacionalnoj razini ili prema područjima, pomnoženo s brojem prihvatljivih hektara.

Amandman    212

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3b.  Broj prihvatljivih hektara po poljoprivredniku ne premašuje prosječnu veličinu poljoprivrednih gospodarstava na nacionalnoj razini ili prosječnu veličinu u odnosu na utvrđena područja iz članka 18. stavka 2. Države članice odobravaju pristup tom plaćanju počevši od prvog prihvatljivog hektara poljoprivrednog gospodarstva.

Amandman    213

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 3.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3c.  Države članice utvrđuju nediskriminirajuće kriterije, s ciljem propisanim u članku 6. stavku 1. točki (a) za izračun iznosa za dodatnu preraspodjelu dohotka za održivost u kontekstu strateških planova u okviru ZPP-a, te određuju i financijske gornje granice iznad kojih gospodarstvo nema pravo na preraspodijeljeno plaćanje. Države članice uzimaju u obzir prosječne prihode poljoprivrednih gospodarstava na nacionalnoj ili regionalnoj razini. U okviru kriterija za raspodjelu trebaju uzeti u obzir i prirodna i specifična ograničenja određenih regija, uključujući otočnih regija, u pogledu razvoja njihove poljoprivredne djelatnosti.

Amandman    214

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Iznos po hektaru planiran za određenu godinu zahtjeva ne smije biti veći od prosječnog nacionalnog iznosa izravnih plaćanja po hektaru za tu godinu zahtjeva.

Briše se.

Amandman    215

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Prosječni nacionalni iznos izravnih plaćanja po hektaru definira se kao omjer između nacionalne gornje granice za izravna plaćanja za određenu godinu zahtjeva kako je utvrđena u Prilogu IV. i ukupnog planiranog ostvarenja za osnovnu potporu dohotku za tu godinu zahtjeva, izraženo u broju hektara.

Briše se.

Amandman    216

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  U slučaju pravne osobe ili skupine fizičkih ili pravnih osoba, države članice mogu primijeniti maksimalan broj hektara iz stavka 3. na razini članova tih pravnih osoba ili skupina u slučaju kada se u nacionalnom pravu predviđa da pojedinačni članovi ostvaruju prava i preuzmu obveze koje su usporedive s onima pojedinačnih poljoprivrednika sa statusom upravitelja poljoprivrednog gospodarstva, osobito u pogledu njihova gospodarskog, socijalnog i poreznog statusa, pod uvjetom da su doprinijeli jačanju poljoprivrednih struktura dotičnih pravnih osoba ili skupina.

Amandman    217

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 5.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5b.  Države članice dužne su osigurati da se prednost iz ovog poglavlja ne daje poljoprivrednicima za koje je ustanovljeno da su podijelili svoje gospodarstvo isključivo u svrhu ostvarivanja koristi od preraspodijeljenog plaćanja. Isto se primjenjuje i na poljoprivrednike čija su gospodarstva rezultat te podjele.

Amandman    218

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice mogu osigurati dodatnu potporu dohotku za mlade poljoprivrednike u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku i kako je dodatno utvrđeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a.

1.  Države članice mogu osigurati dodatnu potporu dohotku za mlade poljoprivrednike, definirane u skladu s kriterijima iz članka 4. stavka 1. točke (d), u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku i kako je dodatno utvrđeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a.

Amandman    219

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U okviru svojih obveza da doprinesu posebnom cilju „privlačenje mladih poljoprivrednika i olakšavanje poslovnog razvoja u ruralnim područjima” iz članka 6. stavka 1. točke (g) te da najmanje 2 % svojih dodijeljenih sredstava za izravna plaćanja namijene ostvarivanju tog cilja u skladu s člankom 86. stavkom 4., države članice mogu osigurati dodatnu potporu dohotku za mlade poljoprivrednike koji su nedavno prvi put osnovali poljoprivredno gospodarstvo i koji imaju pravo na plaćanje u okviru osnovne potpore dohotku iz članka 17.

2.  U okviru svojih obveza da privuku mlade poljoprivrednike u skladu s ciljem iz članka 6. stavka 1. točke (g) te da najmanje 2 % svojih dodijeljenih sredstava za izravna plaćanja namijene ostvarivanju tog cilja, u skladu s člankom 86. stavkom 4., države članice mogu osigurati dodatnu potporu dohotku za mlade poljoprivrednike koji su nedavno prvi put osnovali poljoprivredno gospodarstvo kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva i koji imaju pravo na plaćanje u okviru osnovne potpore dohotku iz članka 17.

Amandman    220

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike ima oblik godišnjeg proizvodno nevezanog plaćanja po prihvatljivom hektaru.

3.  Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike dodjeljuje se na razdoblje od najviše sedam godina, počevši od podnošenja zahtjeva za plaćanje za mlade poljoprivrednike, i ima oblik godišnjeg proizvodno nevezanog plaćanja po prihvatljivom hektaru. Može se izračunati na nacionalnoj razini ili prema područjima definiranima u članku 18. stavku 2.

Amandman    221

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Mladi poljoprivrednici koji su u posljednjoj godini primjene Uredbe (EU) br. 1307/2013 dobili potporu iz članka 50. te Uredbe mogu dobiti potporu iz ovog članka za maksimalno ukupno razdoblje utvrđeno u stavku 3.

Amandman    222

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3b.  Plaćanje se odobrava za broj hektara koji ne premašuje prosječnu veličinu poljoprivrednih gospodarstava na nacionalnoj razini ili prema područjima u skladu s člankom 18. stavkom 2.

Amandman    223

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 3.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3c.  Države članice mogu uspostaviti posebne odredbe u pogledu mladih poljoprivrednika koji su članovi skupina poljoprivrednika, organizacija proizvođača ili zadruga kako ne bi izgubili potporu iz ovog članka u trenutku pristupanja tim subjektima.

Amandman    224

Prijedlog uredbe

Članak 28. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Programi za klimu i okoliš

Programi za klimu, okoliš i dobrobit životinja

Amandman    225

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju potporu za dobrovoljne programe za klimu i okoliš („programi za ekologiju”) u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a.

1.  Države članice uspostavljaju i osiguravaju potporu za dobrovoljne programe za klimu, okoliš i dobrobit životinja („programi za ekologiju”) u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a.

Amandman    226

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Cilj te potpore očuvanje je korisnih praksi i/ili promicanje nužnih promjena poljoprivrednih praksi i tehnika koje više doprinose okolišu i klimi.

 

Potpora može biti usmjerena prema obvezama za poljoprivredne prakse u specifičnim sektorima i/ili zemljopisnim područjima koje utvrde države članice. Područja određena u skladu s direktivama 92/43/EEZ ili 2009/147/EZ automatski se smatraju prihvatljivima za program.

Amandman    227

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U okviru ove vrste intervencije države članice podupiru prave poljoprivrednike koji se obvežu da će na prihvatljivim hektarima provoditi poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš.

2.  U okviru ove vrste intervencije države članice podupiru aktivne poljoprivrednike ili skupine poljoprivrednika koji se obvežu da će provoditi poljoprivredne prakse i certificirane programe korisne za klimu, okoliš i dobrobit životinja, kojima se ostvaruju jedan ili više posebnih ciljeva iz članka 6. stavka 1. točaka (d), (e), (f) i (i), i koji su osmišljeni kako bi se zadovoljile posebne potrebe na nacionalnoj ili regionalnoj razini.

Amandman    228

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice izrađuju popis poljoprivrednih praksi korisnih za klimu i okoliš.

3.  Komisija do ... [dva mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe] donosi delegirane akte u skladu s člankom 138. kojima se dopunjuje ova Uredba izradom kataloga s primjerima poljoprivrednih praksi korisnih za klimu, okoliš i dobrobit životinja, uzimajući u obzir uvjete iz stavka 4. ovog članka.

 

Države članice mogu u suradnji s nacionalnim regionalnim i lokalnim dionicima sastaviti dodatne nacionalne popise ili iskoristiti primjere iz kataloga navedenog u prethodnom stavku kako bi uzele u obzir svoje posebne potrebe.

 

Ti popisi sadržavaju mjere različite od onih iz članka 65. ili jednake mjere, ali s različitom razinom ambicioznosti. Poljoprivrednici mogu odabrati najmanje jednu od njih kako bi ispunjavali uvjete za pomoć.

Amandman    229

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Države članice na te popise uključuju barem programe za ekologiju kako bi utvrdile minimalni udio poljoprivrednog područja namijenjen neproizvodnim obilježjima ili površinama, upotrebi poljoprivrednih alata za održivo upravljanje hranjivim tvarima i, prema potrebi, odgovarajućem održavanju vlažnih područja i tresetišta.

Amandman    230

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Te prakse utvrđuju se tako da doprinose ostvarenju jednog posebnog cilja u području klime i okoliša ili više njih kako su utvrđeni u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e)(f).

4.  Svaka od tih praksi utvrđuje se tako da doprinosi ostvarenju jednog posebnog cilja u području klime, okoliša i dobrobiti životinja ili više njih kako su utvrđeni u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e), (f) i (i).

Amandman    231

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 5. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  nadilaze minimalne zahtjeve za korištenje gnojiva i proizvoda za zaštitu bilja, zahtjeve u pogledu dobrobiti životinja te druge obvezne zahtjeve utvrđene nacionalnim pravom i pravom Unije;

(b)  nadilaze minimalne zahtjeve za dobrobit životinja i smanjenje korištenja gnojiva i proizvoda za zaštitu bilja te druge obvezne zahtjeve utvrđene pravom Unije;

Amandman    232

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 5. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  razlikuju se od obveza za koje su plaćanja dodijeljena u skladu s člankom 65.

(d)  razlikuju se od obveza za koje su plaćanja dodijeljena u skladu s člankom 65. ili su usklađene s njima.

Amandman    233

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 5. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  pridonose održavanju praksi koje su korisne za okoliš.

Amandman    234

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Potpora za programe za ekologiju ima oblik godišnjeg plaćanja po prihvatljivom hektaru i dodjeljuje se:

6.  Potpora za programe za ekologiju ima oblik godišnjeg plaćanja po prihvatljivom hektaru i/ili po poljoprivrednom gospodarstvu i dodjeljuje se kao poticajno plaćanje koje nadilazi naknadu za dodatne nastale troškove i gubitke prihoda, a može obuhvaćati jednokratni iznos.

(a)  kao dodatna plaćanja uz osnovnu potporu dohotku kako je utvrđena u pododjeljku 2. ovog odjeljka; ili

 

(b)  kao plaćanja kojima se korisnicima u cijelosti ili djelomično nadoknađuju nastali troškovi i gubitak prihoda koji su rezultat obveza utvrđenih u članku 65.

 

Amandman    235

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 6. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Razina plaćanja varira ovisno o stupnju ambicioznosti u pogledu održivosti svake intervencije ili niza intervencija, na temelju nediskriminirajućih kriterija u svrhu pružanja učinkovitog poticaja za sudjelovanje.

Amandman    236

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Države članice osiguravaju da su intervencije iz ovog članka u skladu s onima dodijeljenima u skladu s člankom 65.

7.  Države članice osiguravaju da su intervencije iz ovog članka u skladu s onima dodijeljenima u skladu s člankom 65., a osiguravaju i odgovarajuće razgraničenje između dviju vrsta intervencija. Kada razliku između intervencija utvrđenih na temelju obaju članaka čini razina očekivanja u pogledu zaštite okoliša, država članica izbjegava dvostruko financiranje.

Amandman    237

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se ova Uredba dopunjuje dodatnim pravilima o programima za ekologiju.

Briše se.

Amandman    238

Prijedlog uredbe

Članak 28.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 28.a

 

Programi za poticanje konkurentnosti

 

1.   Države članice osiguravaju potporu za dobrovoljne programe za poticanje konkurentnosti („programi za poticanje”) u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a.

 

2.   Države članice u okviru ove vrste intervencije podupiru aktivne poljoprivrednike koji se obvežu na izdatke korisne za poticanje njihove konkurentnosti u poljoprivredi.

 

3.   Države članice utvrđuju prihvatljiv popis kategorija izdataka korisnih za povećanje konkurentnosti poljoprivrednika.

 

4.   Te se prakse razvijaju tako da ispunjavaju jedan ili više posebnih gospodarskih ciljeva utvrđenih u članku 6. stavku 1. točkama (a), (b) i (c) te doprinose međusektorskom cilju iz članka 5.

 

5.   Za ovu vrstu intervencija države članice dužne su osigurati plaćanja isključivo za pokrivanje obveza koje ne dovode do dvostrukog financiranja na temelju ove Uredbe.

 

6.   Potpora za poticajne programe je u obliku godišnjeg plaćanja i dodjeljuje se:

 

(a)   kao plaćanja po prihvatljivom hektaru uz osnovnu potporu dohotku kako je utvrđena u pododjeljku 2. ovog odjeljka; ili

 

(b)   kao plaćanja kojima se korisnicima nadoknađuju svi nastali troškovi ili dio njih; ili

 

(c)  na temelju rezultata relevantnih za ovu vrstu intervencije

 

7.   Države članice osiguravaju da su intervencije iz ovog članka u skladu s onima koje se dodjeljuju u skladu s člancima 27., 28., 65., 68., 69., 70., 71. i 72.

 

8.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se ova Uredba dopunjuje dodatnim pravilima o programima za poticanje.

Amandman    239

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice mogu dodijeliti proizvodno vezanu potporu dohotku pravim poljoprivrednicima u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom pododjeljku i kako je dodatno utvrđeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a.

1.  Države članice mogu dodijeliti proizvodno vezanu potporu dohotku aktivnim poljoprivrednicima u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom pododjeljku i kako je dodatno utvrđeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a.

Amandman    240

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  S pomoću intervencija država članica pomaže se sektorima i vrstama proizvodnje te posebnim vrstama poljoprivredne djelatnosti u okviru njih kako su navedeni u članku 30. kojima je dodijeljena potpora tako što se povećanjem njihove konkurentnosti, održivosti i kvalitete otklanjaju poteškoće s kojima se suočavaju.

2.  S pomoću intervencija država članica pomaže se sektorima i vrstama proizvodnje te posebnim vrstama poljoprivredne djelatnosti u okviru njih kako su navedeni u članku 30. kojima je dodijeljena potpora tako što se povećanjem njihove konkurentnosti, strukturiranosti, održivosti i kvalitete otklanjaju poteškoće s kojima se suočavaju. Osim toga, te intervencije moraju biti u skladu s relevantnim posebnim ciljevima iz članka 6. stavka 1.

Amandman    241

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Proizvodno vezana potpora dohotku ima oblik godišnjeg plaćanja po hektaru ili životinji.

3.  Proizvodno vezana potpora jest sustav ograničavanja proizvodnje u obliku godišnjeg plaćanja koje se temelji na fiksnim površinama i prinosima ili fiksnom broju životinja te se njome poštuju financijske gornje granice koje države članice trebaju utvrditi za svaku mjeru i o kojima trebaju obavijestiti Komisiju.

Amandman    242

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Države članice mogu odlučiti da će usmjeriti ili povećati proizvodno vezanu potporu u skladu s obvezom korisnika da poboljša svoju konkurentnost, kvalitetu ili strukturu sektora.

Amandman    243

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Proizvodno vezana potpora dohotku može se dodijeliti samo za sljedeće sektore i vrste proizvodnje te posebne vrste poljoprivredne djelatnosti u okviru njih ako imaju gospodarsku, socijalnu ili okolišnu važnost: žitarice, uljarice, proteinski usjevi, mahunasto povrće u zrnu, lan, konoplja, riža, orašasti plodovi, krumpir za proizvodnju škroba, mlijeko i mliječni proizvodi, sjeme, ovčje meso i kozje meso, govedina i teletina, maslinovo ulje, dudov svilac, sušena krma, hmelj, šećerna repa, šećerna trska i cikorija, voće i povrće, kulture kratkih ophodnji te druge neprehrambene kulture osim stabala koje se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda s potencijalom za zamjenu fosilnih materijala.

Proizvodno vezana potpora dohotku može se dodijeliti samo za sljedeće sektore i vrste proizvodnje te posebne vrste poljoprivredne djelatnosti: žitarice, uljarice, proteinski usjevi, mahunasto povrće u zrnu, lan, konoplja, riža, orašasti plodovi, krumpir za proizvodnju škroba, mlijeko i mliječni proizvodi, sjeme, ovčje meso i kozje meso, govedina i teletina, maslinovo ulje, dudov svilac, sušena krma, hmelj, šećerna repa, šećerna trska i cikorija, voće i povrće, kulture kratkih ophodnji.

Amandman    244

Prijedlog uredbe

Članak 31. stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Odstupajući od stavka 1., proizvodno vezana potpora može se dodijeliti i poljoprivrednicima koji nemaju prihvatljive hektare na raspolaganju.

 

Pri odobravanju proizvodno vezane potpore države članice osiguravaju sljedeće uvjete:

 

(a)   postoji jasna ekološka ili socioekonomska potreba ili korist;

 

(b)   potpora ne stvara veće poremećaje na unutarnjem tržištu; i

 

(c)   potpora za uzgoj stoke u skladu je s Direktivom 2000/60/EZ.

Amandman    245

Prijedlog uredbe

Članak 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman    246

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice pravim poljoprivrednicima koji proizvode pamuk obuhvaćen oznakom KN 5201 00 dodjeljuju posebno plaćanje za pamuk u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom pododjeljku.

Države članice aktivnim poljoprivrednicima koji proizvode pamuk obuhvaćen oznakom KN 5201 00 dodjeljuju posebno plaćanje za pamuk u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom pododjeljku.

Amandman    247

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 3. – alineja 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  Bugarska: 624,11 EUR,

–  Bugarska: X EUR,

Amandman    248

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 3. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  Grčka: 225,04 EUR,

–  Grčka: X EUR,

Amandman    249

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 3. – alineja 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  Španjolska: 348,03 EUR,

–  Španjolska: X EUR,

Amandman    250

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 3. – alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  Portugal: 219,09 EUR.

–  Portugal: X EUR,

Amandman    251

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  sektoru voća i povrća kako je naveden u članku 1. stavku 2. točki (i) Uredbe (EU) br. 1308/2013;

(a)  sektoru voća i povrća kako je naveden u članku 1. stavku 2. točki (i) Uredbe (EU) br. 1308/2013 i tim proizvodima koji su namijenjeni za preradu;

Amandman    252

Prijedlog uredbe

Članak 39. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  drugim sektorima navedenima u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (h), točkama (k) i (m), točkama od (o) do (t) te točki (w) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(f)  drugim sektorima navedenima u članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (h), točkama (k) i (m), točkama od (o) do (t) te točki (w) Uredbe (EU) br. 1308/2013 te sektoru proteinskih usjeva.

Amandman    253

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a mogu odlučiti hoće li primjenjivati sektorske vrste intervencija iz članka 39. točaka (d), (e) i (f).

3.  Države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a mogu odlučiti hoće li primjenjivati sektorske vrste intervencija iz članka 39. točaka (d), (e) i (f) te svoj izbor sektora i vrste intervencija obrazlažu.

Amandman    254

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  osiguravanjem pravilnog funkcioniranja vrsta intervencija utvrđenih u ovom poglavlju;

(a)  osiguravanjem pravilnog funkcioniranja vrsta intervencija utvrđenih u ovom poglavlju, osobito s ciljem izbjegavanja narušavanja tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu;

Amandman    255

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  pružanjem potpore organizacijama proizvođača u pogledu ispunjavanja njihovih specifičnih zadaća na temelju ovog poglavlja;

Amandman    256

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  maksimalnom razinom financijske pomoći Unije za povlačenja s tržišta iz članka 46. stavka 4. točke (a) te za vrste intervencija iz članka 52. stavka 3.;

(c)  maksimalnom razinom financijske pomoći Unije za povlačenja s tržišta iz članka 46. stavka 4. točke (a) te za vrste intervencija iz članka 52. stavka 3., kao i paušalnim iznosima za pakiranje i prijevoz povučenog proizvoda za besplatnu distribuciju, i troškovima prerade proizvoda prije nego što bude isporučen za besplatnu distribuciju;

Amandman    257

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  utvrđivanjem uvjeta osnivanja i upravljanja operativnim fondom kao i zahtjeva za potpore i predujmove.

Amandman    258

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U sektoru voća i povrća teži se ostvarenju sljedećih ciljeva:

U skladu s člancima 5. i 6., u sektoru voća i povrća teži se ostvarenju sljedećih ciljeva:

Amandman    259

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  koncentriranje ponude i stavljanje na tržište proizvoda iz sektora voća i povrća, među ostalim izravnim stavljanjem na tržište; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a) i (c);

(b)  koncentriranje ponude i stavljanje na tržište proizvoda iz sektora voća i povrća, među ostalim izravnim stavljanjem na tržište i putem kratkih opskrbnih lanaca te promicanjem kolektivnih pregovora o ugovorima; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a), (b) i (c);

Amandman    260

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  istraživanje i razvoj održivih metoda proizvodnje, uključujući otpornost na nametnike, inovativne prakse za poticanje gospodarske konkurentnosti i jačanje tržišnih kretanja; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a), (c) i (i);

(c)  primjena, istraživanje i razvoj održivih metoda proizvodnje, uključujući otpornost na nametnike, inovativne prakse za poticanje gospodarske konkurentnosti i jačanje tržišnih kretanja; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a), (b), (c) i (i);

Amandman    261

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  razvoj, provedba i promicanje metoda proizvodnje kojima se poštuje okoliš, okolišno prihvatljive uzgojne prakse i proizvodne tehnike, održivo korištenje prirodnih resursa, posebno zaštita vode, tla, zraka, bioraznolikosti i drugih prirodnih resursa; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (e) i (f);

(d)  razvoj, provedba i promicanje metoda proizvodnje kojima se poštuje okoliš, okolišno prihvatljive uzgojne prakse i proizvodne tehnike, održivo korištenje prirodnih resursa, posebno zaštita vode, tla, zraka, bioraznolikosti i drugih prirodnih resursa; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e), (f) i (i);

Amandman    262

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  podizanje komercijalne vrijednosti i kvalitete proizvoda, uključujući poboljšanje kvalitete proizvoda i razvoj proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla odnosno proizvoda obuhvaćenih nacionalnim sustavima kvalitete; ti se ciljevi odnose na posebni cilj naveden u članku 6. stavku 1. točki (b);

(f)  podizanje komercijalne vrijednosti i kvalitete proizvoda, uključujući poboljšanje proizvoda za preradu, i razvoj proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla, odnosno proizvoda obuhvaćenih drugim javnim ili privatnim sustavima kvalitete; ti se ciljevi odnose na posebni cilj naveden u članku 6. stavku 1. točki (b);

Amandman    263

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  promidžba i stavljanje na tržište proizvoda iz sektora voća i povrća, u svježem ili prerađenom obliku; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (b) i (c);

(g)  promidžba i stavljanje na tržište proizvoda iz sektora voća i povrća, u svježem ili prerađenom obliku; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (b), (c) i (i);

Amandman    264

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1. – točka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  sprečavanje kriza i upravljanje rizicima, usmjereno na izbjegavanje i rješavanje kriznih situacija na tržištu voća i povrća; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a), (b) i (c).

(i)  sprečavanje kriza, ublažavanje rizika i upravljanje rizicima, uključujući fitosanitarne aspekte, usmjereno na izbjegavanje i rješavanje kriznih situacija na tržištu voća i povrća; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a), (b) i (c);

Amandman    265

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1. – točka ia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ia)  upravljanje nusproizvodima i otpadom te njihovo smanjenje;

Amandman    266

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1. – točka ib (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ib)  promicanje genetske raznolikosti.

Amandman    267

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, s posebnim naglaskom na uštedi vode, uštedi energije, ekološkoj ambalaži i smanjenju otpada;

(a)  ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući onu s naglaskom na uštedi vode, kvaliteti vode, proizvodnji i uštedi energije, ekološkoj ambalaži, smanjenju otpada i nadzoru tokova otpada;

Amandman    268

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  mjere planiranja i prilagođavanja proizvodnje potražnji proizvoda iz sektora voća i povrća, osobito u pogledu kvalitete i količine;

Amandman    269

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  djelovanja za povećanje komercijalne vrijednosti proizvoda;

Amandman    270

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka ac (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ac)  zajedničko skladištenje proizvoda koje proizvodi organizacija proizvođača ili njezini članovi;

Amandman    271

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  istraživanje i eksperimentalna proizvodnja, s posebnim naglaskom na uštedi vode, uštedi energije, ekološkoj ambalaži, smanjenju otpada, otpornosti na nametnike, smanjenju rizika i učinaka upotrebe pesticida, sprečavanju štete prouzročene nepovoljnim klimatskim prilikama i poticanju upotrebe sorti voća i povrća prilagođenih promjenjivim klimatskim uvjetima;

(b)  istraživanje i eksperimentalna proizvodnja, s naglaskom na mjerama kao što su ušteda vode, kvaliteta vode, proizvodnja i ušteda energije, ekološka ambalaža, smanjenje otpada, otpornost na nametnike, integrirana zaštita bilja, smanjenje rizika i učinaka upotrebe pesticida, očuvanje oprašivača, sprečavanje štete prouzročene nepovoljnim klimatskim prilikama i poticanje upotrebe sorti voća i povrća prilagođenih promjenjivim klimatskim uvjetima;

Amandman    272

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  mjere za poboljšanje okoliša i ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu tim promjenama;

Amandman    273

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  integrirana proizvodnja;

(d)  integrirana proizvodnja, promicanje održive upotrebe prirodnih resursa uz istodobno smanjenje ovisnosti o pesticidima i drugim dodacima;

Amandman    274

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  djelovanja za očuvanje tla i povećanje razine ugljika u tlu;

(e)  djelovanja za očuvanje i obnovu strukture tla i povećanje razine ugljika u tlu, uključujući radi izbjegavanja propadanja tla;

Amandman    275

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  djelovanja za poboljšanje otpornosti na nametnike;

(h)  djelovanja za poboljšanje otpornosti na nametnike i ublažavanje štete prouzročene nametnicima, uključujući promicanjem integrirane zaštite bilja;

Amandman    276

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  djelovanja za uvođenje proizvodnih sustava kojima se osobito potiče biološka i strukturna raznolikost;

Amandman    277

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  djelovanja za povećanje održivosti i učinkovitosti prijevoza i skladištenja proizvoda sektora voća i povrća;

(k)  djelovanja za povećanje održivosti i učinkovitosti prijevoza i skladištenja proizvoda sektora voća i povrća i poticanje kratkih opskrbnih lanaca;

Amandman    278

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. − točka m

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(m)  provedba sustava kvalitete Unije i nacionalnih sustava kvalitete;

(m)  provedba sustava kvalitete Unije i drugih javnih i privatnih sustava kvalitete kojima upravlja javni ili privatni sektor;

Amandman    279

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka n

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(n)  promidžba i komunikacija, uključujući djelovanja i aktivnosti čiji je cilj diversifikacija i konsolidacija tržišta voća i povrća te informiranje o zdravstvenim prednostima konzumacije voća i povrća;

(n)  promicanje i komunikacija, uključujući djelovanja i aktivnosti čiji je cilj diversifikacija i konsolidacija tržišta voća i povrća, traženje novih tržišta te informiranje o zdravstvenim prednostima konzumacije voća i povrća;

Amandman    280

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka o

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(o)  usluge savjetovanja i tehničke pomoći, posebno u pogledu održivih metoda suzbijanja nametnika, održive upotrebe pesticida te prilagodbe klimatskim promjenama i ublažavanja tih promjena;

(o)  usluge savjetovanja i tehničke pomoći, uključujući one koje se odnose na održive metode suzbijanja nametnika, održivu upotrebu i smanjenje pesticida, integriranu zaštitu bilja, prilagodbu klimatskim promjenama i ublažavanje tih promjena, agroekološke prakse, poboljšanje kvalitete proizvoda i uvjeta za stavljanje na tržište, kao i one povezane s pregovorima i primjenom fitosanitarnih protokola za izvoz u treće zemlje;

Amandman    281

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka p

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(p)  izobrazba i razmjena najbolje prakse, posebno u pogledu održivih metoda suzbijanja nametnika i održive upotrebe pesticida te doprinosa prilagodbi klimatskim promjenama i ublažavanju tih promjena.

(p)  izobrazba i razmjena najbolje prakse, među ostalim, u pogledu održivih metoda suzbijanja nametnika, alternativa pesticidima, održive upotrebe i smanjenja pesticida te doprinosa prilagodbi klimatskim promjenama i ublažavanju tih promjena;

Amandman    282

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. – točka pa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(pa)  mjere usmjerene na poboljšanje kvalitete s pomoću inovacija;

Amandman    283

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1. − točka pb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(pb)  uspostavljanje sustava sljedivosti/ovjeravanja.

Amandman    284

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu radi učinkovitijeg upravljanja količinama koje se stavljaju na tržište;

(b)  ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu radi učinkovitijeg upravljanja količinama koje se stavljaju na tržište, uključujući zajedničko skladištenje;

Amandman    285

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  povlačenje s tržišta za besplatnu distribuciju ili druge svrhe;

(d)  povlačenje s tržišta za besplatnu distribuciju, uključujući troškove prerade povučenog proizvoda prije nego što bude isporučen za besplatnu distribuciju, ili druge svrhe;

Amandman    286

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 2. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  osiguranje berbe koje pridonosi zaštiti dohotka proizvođača u slučaju gubitaka prouzročenih prirodnim katastrofama, nepovoljnim klimatskim prilikama te bolestima ili najezdama nametnika, uz istodobno osiguravanje da korisnici poduzmu potrebne mjere za sprečavanje rizika;

(g)  osiguranje berbe, uključujući osiguranja na temelju indeksa koja pokrivaju pojavu mjerljive opasnosti, koje pridonosi zaštiti dohotka proizvođača u slučaju gubitaka prouzročenih prirodnim katastrofama, nepovoljnim klimatskim prilikama te bolestima ili najezdama nametnika, uz istodobno osiguravanje da korisnici poduzmu potrebne mjere za sprečavanje rizika;

Amandman    287

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 2. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  prenošenje znanja drugim organizacijama proizvođača i njihovim udruženjima priznatima na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013, ili prenošenje znanja pojedinačnim proizvođačima;

(h)  profesionalna razmjena i/ili prenošenje znanja drugim organizacijama proizvođača i njihovim udruženjima priznatima na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013, ili prenošenje znanja pojedinačnim proizvođačima;

Amandman    288

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 2. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  promidžba proizvoda i komunikacija o povoljnim učincima konzumacije voća i povrća na zdravlje, kao odgovor na krizu tržišta;

Amandman    289

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 2. – točka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  provedba fitosanitarnih protokola trećih zemalja i upravljanje njima na području Unije kako bi se olakšao pristup tržištima trećih zemalja;

(i)  pregovori, provedba fitosanitarnih protokola trećih zemalja i upravljanje njima na području Unije kako bi se omogućio pristup tržištima trećih zemalja, uključujući ispitivanje tržišta;

Amandman    290

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 2. – točka ia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ia)  sprečavanje fitosanitarnih kriza i upravljanje njima;

Amandman    291

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 2. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  usluge savjetovanja i tehničke pomoći, posebno u pogledu održivih tehnika suzbijanja nametnika i održive upotrebe pesticida.

(k)  usluge savjetovanja i tehničke pomoći, među ostalim, u pogledu održivih tehnika suzbijanja nametnika, kao što je integrirana zaštita bilja, i održive upotrebe i smanjenja upotrebe pesticida;

Amandman    292

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 2. – točka ka (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ka)  mjere izobrazbe i razmjena najboljih praksi.

Amandman    293

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Operativni programi traju najmanje tri godine, a najviše sedam godina. Njima se nastoje ostvariti ciljevi iz članka 42. točaka (d) i (e) te najmanje dva druga cilja iz tog članka.

2.  Operativni programi traju najmanje tri godine, a najviše sedam godina. Njima se nastoje ostvariti ciljevi iz članka 42. točaka (b), (d) i (e) te najmanje dva druga cilja iz tog članka.

Amandman    294

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Operativni programi udruženja organizacija proizvođača mogu biti djelomični operativni programi ili potpuni operativni programi. Potpuni operativni programi moraju ispunjavati ista pravila upravljanja i uvjete kao i operativni programi organizacija proizvođača.

Amandman    295

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 6. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Operativni programi udruženja organizacija proizvođača ne smiju obuhvaćati iste intervencije kao i operativni programi organizacija članica. Države članice razmatraju operativne programe udruženja organizacija proizvođača zajedno s operativnim programima organizacija članica.

Operativni programi udruženja organizacija proizvođača ne smiju obuhvaćati iste operacije kao i operativni programi organizacija članica. Države članice razmatraju operativne programe udruženja organizacija proizvođača zajedno s operativnim programima organizacija članica. Udruženja organizacija proizvođača mogu predstaviti djelomične operativne programe koji se sastoje od mjera koje su utvrđene, ali nisu provedene, u organizacijama članicama operativnih programa.

Amandman    296

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 6. – podstavak 2. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  da se intervencije u okviru operativnih programa udruženja organizacija proizvođača u cijelosti financiraju iz doprinosa organizacija koje su članice tog udruženja te da se ta sredstva prikupljaju iz operativnih fondova navedenih organizacija članica;

(a)  da se operacije u okviru operativnih programa udruženja organizacija proizvođača u cijelosti financiraju iz doprinosa organizacija koje su članice tog udruženja te da se ta sredstva prikupljaju iz operativnih fondova navedenih organizacija članica;

Amandman    297

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 7. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  da najmanje 20 % rashoda na temelju operativnih programa obuhvaća intervencije povezane s ciljevima iz članka 42. točaka (d) i (e);

(a)  da najmanje 15 % rashoda na temelju operativnih programa obuhvaća intervencije povezane s ciljevima iz članka 42. točaka (d) i (e);

Amandman    298

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 7. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  da operativni program obuhvaća tri ili više mjera povezanih s ciljevima iz članka 42. točaka (d) i (e);

Amandman    299

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 7. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  da najmanje % rashoda na temelju operativnih programa obuhvaća intervencije povezane s ciljem iz članka 42. točke (c);

(b)  da najmanje 1 % rashoda na temelju operativnih programa obuhvaća intervencije povezane s ciljem iz članka 42. točke (c);

Amandman    300

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7a.  Operativni programi odobreni prije... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe] do kraja svoje provedbe podliježu propisima u skladu s kojima su odobreni, osim ako udruženje proizvođača ili udruženje organizacija proizvođača dobrovoljno ne odluči usvojiti ovu Uredbu.

Amandman    301

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  financijskih doprinosa od:

Briše se.

(i)  članova organizacije proizvođača i/ili same organizacije proizvođača; ili

 

(ii)  udruženja organizacija proizvođača preko članova tih udruženja;

 

Amandman    302

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Organizacije proizvođača u sektoru voća i povrća i/ili njihova udruženja mogu osnovati operativni fond. Fond se financira s pomoću:

1.  Organizacije proizvođača u sektoru voća i povrća i/ili njihova udruženja mogu osnovati operativni fond čija je svrha financiranje operativnih programa koje su odobrile države članice. Fond se financira s pomoću doprinosa same organizacije proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača i/ili njihovih članova, uz financijsku pomoć predviđenu u članku 46.

Amandman    303

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  4,5 % vrijednosti proizvodnje svakog udruženja organizacija proizvođača stavljene na tržište;

(b)  4,5 % vrijednosti proizvodnje svakog udruženja organizacija proizvođača stavljene na tržište; i

Amandman    304

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  5 % vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište:

 

-   za organizacije proizvođača čija je proizvodnja stavljena na tržište, abroj članova u godini predstavljanja operativnog programa je 25 % veći od prosječne proizvodnje stavljene na tržište i prosječnog broja članova proizvođača pridruženih tijekom njihova prethodnog operativnog programa;

 

-   za prvi operativni program organizacije proizvođača koji je rezultat spajanja;

 

-   za svaku transnacionalnu organizaciju proizvođača ili transnacionalno udruženje organizacija proizvođača.

Amandman    305

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  5 % vrijednosti proizvodnje svake transnacionalne organizacije proizvođača ili transnacionalnog udruženja organizacija proizvođača stavljene na tržište

Briše se.

Amandman    306

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 2. – podstavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odstupajući od prvog podstavka, financijska pomoć Unije može se povećati kako slijedi:

Odstupajući od prvog podstavka, financijska pomoć Unije predviđena u točkama (a), (b) i (ba) može se povećati za 0,5 % vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište, uz uvjet da se taj iznos upotrebljava isključivo za jednu intervenciju ili više njih povezanih s ciljevima iz članka 42. točaka (c), (d), (e), (g), (h) i (i);

(a)  u slučaju organizacija proizvođača, postotak se može povećati na 4,6 % vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište, uz uvjet da se iznos koji premašuje 4,1 % vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište koristi isključivo za jednu intervenciju ili više njih povezanih s ciljevima iz članka 42. točaka (c), (d), (e), (g), (h) i (i);

 

(b)  u slučaju udruženja organizacija proizvođača, postotak se može povećati na 5 % vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište, uz uvjet da se iznos koji premašuje 4,5 % vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište koristi isključivo za jednu intervenciju ili više njih povezanih s ciljevima iz članka 42. točaka (c), (d), (e), (g), (h) i (i), a koje provodi udruženje organizacija proizvođača u ime svojih članova;

 

(c)  u slučaju transnacionalne organizacije proizvođača ili transnacionalnog udruženja organizacija proizvođača, postotak se može povećati na 5,5 % vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište, uz uvjet da se iznos koji premašuje 5 % vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište koristi isključivo za jednu intervenciju ili više njih povezanih s ciljevima iz članka 42. točaka (c), (d), (e), (g), (h) i (i), a koje provodi transnacionalna organizacija proizvođača ili transnacionalno udruženje organizacija proizvođača u ime svojih članova.

 

Amandman    307

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  organizacije proizvođača koje djeluju u različitim državama članicama provode intervencije povezane s ciljevima iz članka 42. točaka (b) i (e) na transnacionalnoj razini;

(a)  organizacije proizvođača i njihova udruženja koji djeluju u različitim državama članicama provode intervencije povezane s ciljevima iz članka 42. točaka (b) i (e) na transnacionalnoj razini;

Amandman    308

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  operativni program prvi put provodi udruženje organizacija proizvođača priznato na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013;

(d)  operativni program prvi put provodi organizacija proizvođača ili udruženje organizacija proizvođača koji djeluju u jednoj državi članici ili udruženje organizacija proizvođača koje djeluje u različitim državama članicama priznati na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013;

Amandman    309

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 3. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  organizacija proizvođača djeluje u planinskom području i otočnoj regiji;

Amandman    310

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U regijama država članica u kojima je stupanj organizacije proizvođača u sektoru voća i povrća znatno ispod prosjeka Unije, države članice mogu dodijeliti organizacijama proizvođača priznatima na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013 nacionalnu financijsku pomoć u visini od najviše 80 % financijskih doprinosa iz članka 45. stavka 1. točke (a) te do 10 % vrijednosti proizvodnje bilo koje od tih organizacija proizvođača stavljene na tržište. Nacionalna financijska pomoć dodatak je operativnom fondu.

1.  U regijama država članica u kojima je stupanj organizacije proizvođača u sektoru voća i povrća znatno ispod prosjeka Unije i u otočnim regijama, uključujući najudaljenije regije, države članice mogu dodijeliti organizacijama proizvođača priznatima na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013 nacionalnu financijsku pomoć u visini od najviše 80 % financijskih doprinosa iz članka 45. stavka 1. točke (a) te do 10 % vrijednosti proizvodnje bilo koje od tih organizacija proizvođača stavljene na tržište. Nacionalna financijska pomoć dodatak je operativnom fondu.

Amandman    311

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice teže postizanju barem jednog od posebnih ciljeva iz članka 6. stavka 1. u sektoru pčelarstva.

Države članice teže postizanju relevantnih posebnih ciljeva iz članka 6. stavka 1. u sektoru pčelarstva.

Amandman    312

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a za svaki posebni cilj iz članka 6. stavka 1. odabiru jednu od sljedećih vrsta intervencija ili više njih u sektoru pčelarstva:

1.  Države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a odabiru jednu od sljedećih vrsta intervencija ili više njih u sektoru pčelarstva:

Amandman    313

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara;

(a)  tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara, uključujući promicanje dobrih praksi, informiranje i promotivne aktivnosti te osnovno i trajno obrazovanje i osposobljavanje;

Amandman    314

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  djelovanja za suzbijanje štetnika u košnicama i bolesti pčela, posebno varooze;

(b)  djelovanja za suzbijanje i sprečavanje štetnika u košnicama i bolesti pčela, posebno varooze, te za povećanje otpornosti na epidemije;

Amandman    315

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  uspostava i/ili razvoj nacionalnih mreža za zdravlje pčela;

Amandman    316

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  djelovanja za potporu laboratorijâ za analizu pčelarskih proizvoda;

(d)  djelovanja za potporu nacionalnih, regionalnih ili lokalnih laboratorijâ za analizu pčelarskih proizvoda, gubitka pčela i pada produktivnosti te analizu tvari koje su potencijalno toksične za pčele;

Amandman    317

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  obnova košnica u Uniji;

(e)  djelovanja za očuvanje ili povećanje postojećeg broja populacija pčela;

Amandman    318

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programâ istraživanja u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda;

(f)  suradnja sa specijaliziranim tijelima za primjenu programâ istraživanja i eksperimentalnih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda;

Amandman    319

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu;

Amandman    320

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka hb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(hb)  djelovanja za planiranje proizvodnje i prilagodbu ponude potražnji;

Amandman    321

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka hc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(hc)  mjere za sprečavanje utjecaja štetnih klimatskih okolnosti;

Amandman    322

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka hd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(hd)  djelovanja za prilagodbu klimatskim promjenama i nepovoljnim klimatskim prilikama;

Amandman    323

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka he (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(he)  mjere za promidžbu suradnje pčelara i poljoprivrednika, osobito radi smanjenja učinka upotrebe pesticida;

Amandman    324

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka hf (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(hf)  ušteda energije, povećana energetska učinkovitost i ekološka ambalaža;

Amandman    325

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka hg (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(hg)  smanjenje stvaranja otpada i racionalnija upotreba nusproizvoda i otpada te upravljanje njima;

Amandman    326

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka hh (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(hh)  djelovanja za poboljšanje oprašivanja pčela medarica i njihova suživota s divljim oprašivačima, među ostalim, stvaranjem i održavanjem pogodnih staništa;

Amandman    327

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka hi (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(hi)  djelovanja za povećanje genetske raznolikosti;

Amandman    328

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1. – točka hj (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(hj)  mjere za pružanje potpore mladim ili novim pčelarima.

Amandman    329

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Financijska pomoć Unije za intervencije iz stavka 2. iznosi najviše 50 % rashoda. Preostali dio rashoda snose države članice.

4.  Financijska pomoć Unije za intervencije iz stavka 2. iznosi najviše 75 % rashoda, uz iznimku najudaljenijih regija za koje ta gornja granica iznosi 85 %. Preostali dio rashoda snose države članice.

Amandman    330

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Pri izradi svojih nacionalnih strateških planova u okviru ZPP-a države članice savjetuju se s predstavnicima organizacija u području pčelarstva.

5.  Pri izradi svojih nacionalnih strateških planova u okviru ZPP-a države članice savjetuju se s predstavnicima organizacija u području pčelarstva i nadležnim tijelima.

Amandman    331

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Države članice jedanput godišnje obavješćuju Komisiju o broju košnica na svojem državnom području.

6.  Države članice jedanput godišnje obavješćuju Komisiju o broju košnica i/ili kolonija pčela na svojem državnom području.

Amandman    332

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6 a.  Svi nacionalni programi odobreni prije ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe] uređuju se u skladu s Uredbom (EU) 1308/2013 do predviđenog roka za njihovo izvršenje.

Amandman    333

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se ova Uredba dopunjuje dodatnim zahtjevima uz zahtjeve iz ovog odjeljka povezanima sa sljedećim:

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se ova Uredba dopunjuje dodatnim zahtjevima uz zahtjeve iz ovog odjeljka povezanima sa sljedećim:

Amandman    334

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  obvezom država članica da jedanput godišnje obavješćuju Komisiju o broju košnica na svojem državnom području kako je utvrđeno u članku 49. stavku 6.;

(a)  obvezom država članica da jedanput godišnje obavješćuju Komisiju o broju košnica i/ili kolonija pčela na svojem državnom području kako je utvrđeno u članku 49. stavku 6.;

Amandman    335

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  definicijom košnice i metode za izračun broja košnica;

(b)  definicijom košnice i metode za izračun broja košnica i kolonija pčela;

Amandman    336

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice teže postizanju jednog od sljedećih ciljeva ili više njih u sektoru vina:

U skladu s člancima 5. i 6. države članice teže postizanju jednog od sljedećih ciljeva ili više njih u sektoru vina:

Amandman    337

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  poboljšanje konkurentnosti proizvođača vina u Uniji, uključujući doprinos poboljšanju sustavâ održive proizvodnje i smanjenju utjecaja sektora vina Unije na okoliš; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama od (b) do (f) i točki (h);

(a)  poboljšanje gospodarske održivosti i konkurentnosti proizvođača vina u Uniji, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkama (a), (b) i članku 6. stavku 1. točki (c);

Amandman    338

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama te doprinos poboljšanju sustavâ održive proizvodnje i smanjenju utjecaja sektora vina u Uniji na okoliš, među ostalim, podržavanjem vinogradara u smanjenju upotrebe sirovina i uvođenju okolišno održivih metoda i uzgojnih praksi, te očuvanju raznolikosti tradicionalnih sortnih vina iz Unije; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e) i (f);

Amandman    339

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  poboljšanje uspješnosti poduzeća u sektoru vina Unije i njihova prilagodba zahtjevima tržišta, kao i povećanje njihove konkurentnosti u pogledu proizvodnje i stavljanja na tržište proizvoda od vinove loze, uključujući uštedu energije, globalnu energetsku učinkovitost i održivost procesâ; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama od (a) do (e) i točkama (g) i (h);

(b)  poboljšanje uspješnosti poduzeća u sektoru vina Unije i njihova prilagodba zahtjevima tržišta, kao i povećanje njihove dugoročne konkurentnosti u pogledu proizvodnje i stavljanja na tržište proizvoda od vinove loze, uključujući uštedu energije, globalnu energetsku učinkovitost i održivost procesâ; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama od (a) do (e) i točkama (g) i (h);

Amandman    340

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  za poboljšanje koncentracije opskrbe radi ostvarivanja gospodarskih rezultata i strukturiranja sektora u skladu s ciljem iznesenim u članku 6. stavku 1. točki (b);

Amandman    341

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  korištenje nusproizvoda proizvodnje vina za industrijske i energetske svrhe kako bi se osigurala kvaliteta vina Unije i pritom zaštitio okoliš; taj se cilj odnosi na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (d) i (e);

(f)  korištenje nusproizvoda i ostataka proizvodnje vina za industrijske, energetske ili poljoprivredne svrhe kako bi se osigurala kvaliteta vina Unije i pritom zaštitio okoliš; taj se cilj odnosi na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (d) i (e);

Amandman    342

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  poboljšanje konkurentnosti proizvoda od vinove loze iz Unije u trećim zemljama; taj se cilj odnosi na ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (b) i (h);

(h)  poboljšanje konkurentnosti proizvoda od vinove loze iz Unije u trećim zemljama, uključujući stvaranje, diversifikaciju i konsolidaciju tržišta vina; taj se cilj odnosi na ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (b) i (h);

Amandman    343

Prijedlog uredbe

Članak 51. – stavak 1. – točka ia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ia)  osiguravanje gospodarske održivosti i profitabilnosti vinogradarstva u područjima sa znatnim prirodnim ograničenjima, strmim područjima i slabo razvijenim područjima u skladu s posebnim ciljevima iz članka 6. stavka 1. točaka (a), (b) i (h);

Amandman    344

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  restrukturiranje i konverzija vinograda, uključujući ponovnu sadnju vinograda ako je to potrebno nakon obveznog krčenja iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga prema uputi nadležnog tijela države članice, ali isključujući uobičajenu obnovu vinograda koja se sastoji od ponovne sadnje iste sorte vinove loze na istoj zemljišnoj parceli u skladu s istim sustavom uzgoja vinove loze kada loza dođe do kraja svojeg životnog vijeka;

(a)  restrukturiranje i konverzija vinograda, uključujući ponovnu sadnju vinograda ako je to potrebno nakon obveznog krčenja iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga prema uputi nadležnog tijela države članice, ili nakon dobrovoljnog krčenja radi ponovne sadnje zbog prilagodbe klimatskim promjenama i radi poboljšanja genetske raznolikosti, ali isključujući uobičajenu obnovu vinograda koja se sastoji od ponovne sadnje iste sorte vinove loze na istoj zemljišnoj parceli u skladu s istim sustavom uzgoja vinove loze kada loza dođe do kraja svojeg životnog vijeka;

Amandman    345

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  sadnja sorti vinove loze na zemljištu odobrenom u okviru programa odobrenja iz poglavlja III. odjeljka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 u tradicionalnim područjima proizvodnje vina kojima prijeti opasnost od nestanka, koje će definirati države članice, kao mjera zaštite raznolikosti proizvodnje vina;

Amandman    346

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  istraživanje i eksperimentalna proizvodnja i druge mjere, osobito u području očuvanja, proučavanja i poboljšanja međuvrsne i unutarvrsne raznolikosti europskih sorti vina te aktivnosti za promicanje njihove gospodarske uporabe;

Amandman    347

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – točka ac (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ac)  djelovanja za smanjenje upotrebe pesticida;

Amandman    348

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – točka ad (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ad)  djelovanja za smanjenje rizika za vinogradare koji pokušavaju iz temelja promijeniti svoje prakse i svoj sustav proizvodnje kako bi proizvodili na održiviji način, među ostalim, uz veću strukturnu i biološku raznolikost;

Amandman    349

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  materijalna i nematerijalna ulaganja u postrojenja za preradu i infrastrukturu vinarije te strukture i alati za stavljanje na tržište;

(b)  materijalna i nematerijalna ulaganja u vinogradarska gospodarstva, uključujući i ona u strmim područjima i na zaravnima, osim transakcija koje se odnose na vrstu intervencije navedenu u članku 52. stavku 1. točki (a) ove Uredbe, te u postrojenja za preradu i infrastrukturu vinarije te strukture i alati za stavljanje na tržište; takva ulaganja mogu biti usmjerena na zaštitu vinograda protiv klimatskih nepogoda i na prilagodbu gospodarstava novim pravnim zahtjevima Unije;

Amandman    350

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  osiguranje berbe od gubitaka prihoda prouzročenih nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu izjednačiti s prirodnim katastrofama, nepovoljnim klimatskim prilikama, bolestima životinja ili biljaka ili najezdama nametnika;

(d)  osiguranje berbe od gubitaka prihoda prouzročenih nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu izjednačiti s prirodnim katastrofama, nepovoljnim klimatskim prilikama, bolestima životinja ili biljaka ili najezdama nametnika, uz istodobno osiguravanje da korisnici poduzmu potrebne mjere za sprečavanje rizika.

Amandman    351

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  materijalna i nematerijalna ulaganja u inovacije, koja uključuju razvoj inovativnih proizvoda i nusproizvoda proizvodnje vina, procesa i tehnologija, te ostala ulaganja kojima se ostvaruje dodana vrijednost u bilo kojem dijelu opskrbnog lanca, među ostalim za razmjenu znanja;

(e)  materijalna i nematerijalna ulaganja u digitalizaciju i inovacije, koja uključuju razvoj inovativnih proizvoda i tehnoloških procesa povezanih s proizvodima iz dijela II. Priloga VII. Uredbi (EU) br. 1308/2013 ili s nusproizvodima proizvodnje vina, procesa i tehnologija, te ostala ulaganja kojima se ostvaruje dodana vrijednost u bilo kojem dijelu opskrbnog lanca, među ostalim za razmjenu znanja, i/ili doprinosi prilagodbi klimatskim promjenama;

Amandman    352

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  materijalna i nematerijalna ulaganja u postrojenja i postupke za metanizaciju i kompostiranje ostataka proizvodnje vina;

Amandman    353

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  mjere informiranja koje se odnose na vina Unije i provode u državama članicama i kojima se potiče odgovorna konzumacija vina ili promiču sustavi kvalitete Unije koji obuhvaćaju oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla;

(g)  mjere informiranja koje se odnose na vina Unije i provode u državama članicama i kojima se potiče odgovorna konzumacija vina;

Amandman    354

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  djelovanja usmjerena na bolje poznavanje tržišta, kao što su provedba gospodarskih i regulatornih studija o postojećim tržištima, kao i djelovanja usmjerena na promidžbu enoturizma radi povećanja popularnosti europskih vinograda;

Amandman    355

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – točka h – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  promidžba u trećim zemljama, koja obuhvaća jedno ili više od sljedećeg:

(h)  promidžba i komunikacija u trećim zemljama, koja obuhvaća jednu ili više od sljedećih mjera i aktivnosti kojima je cilj poboljšati konkurentnost sektora vina te stvoriti, diversificirati ili konsolidirati tržišta:

Amandman    356

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – točka h – podtočka iv.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iv.  studije novih tržišta potrebne za širenje tržišnog plasmana;

iv.  studije novih ili postojećih tržišta potrebne za širenje i konsolidaciju tržišnog plasmana;

Amandman    357

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – točka h – podtočka vi.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

vi.  priprema tehničke dokumentacije, uključujući laboratorijska testiranja i ocjenjivanja, koja se odnosi na enološke postupke, fitosanitarna i higijenska pravila, kao i zahtjeve trećih zemalja za uvoz proizvoda iz sektora vina, kako bi se olakšao pristup tržištima trećih zemalja;

vi.  priprema tehničke dokumentacije, uključujući laboratorijska testiranja i ocjenjivanja, koja se odnosi na enološke postupke, fitosanitarna i higijenska pravila, kao i zahtjeve trećih zemalja za uvoz proizvoda iz sektora vina, kako bi se spriječilo ograničenje ili omogućio pristup tržištima trećih zemalja;

Amandman    358

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – točka ia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ia)  djelovanja za racionalnije korištenje vode i gospodarenje vodom;

Amandman    359

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – točka ib (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ib)  ekološka proizvodnja;

Amandman    360

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – točka i.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ic)  integrirana proizvodnja;

Amandman    361

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. − točka id (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(id)  precizna ili digitalizirana proizvodnja;

Amandman    362

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. − točka ie (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ie)  očuvanje tla i povećanje razine ugljika u tlu;

Amandman    363

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – točka if (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(if)  stvaranje ili očuvanje staništa pogodnih za bioraznolikost ili za očuvanje krajobraza, uključujući očuvanje njegovih povijesnih obilježja;

Amandman    364

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – točka ig (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ig)  poboljšanje otpornosti na nametnike i na bolesti vinove loze;

Amandman    365

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – točka ih (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ih)  smanjenje stvaranja otpada i poboljšano gospodarenje njime.

Amandman    366

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Mjere promidžbe iz točke (h) ovog podstavka primjenjuju se samo na vina sa zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili vina s oznakom sorte vinove loze.

Amandman    367

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice dužne su u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a obrazložiti svoj izbor ciljeva i vrsta intervencija u sektoru vina. Dužne su definirati intervencije u okviru odabranih vrsta intervencija.

2.  Države članice dužne su u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a obrazložiti svoj izbor ciljeva i vrsta intervencija u sektoru vina. Dužne su definirati intervencije u okviru odabranih vrsta intervencija. Države članice mogu predvidjeti posebne odredbe za upravljačka tijela koja provode mjere informiranja i promidžbe u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla, u ime svih dotičnih poduzeća, osobito kad je riječ o maksimalnom trajanju tih mjera.

Amandman    368

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Financijska pomoć Unije za restrukturiranje i konverziju vinograda iz članka 52. stavka 1. točke (a) ne smije premašiti 50 % stvarnih troškova restrukturiranja i konverzije vinograda ili 75 % stvarnih troškova restrukturiranja i konverzije vinograda u slabije razvijenim regijama.

Financijska pomoć Unije za restrukturiranje i konverziju vinograda iz članka 52. stavka 1. točke (a) ne smije premašiti 50 % stvarnih troškova dobrovoljnog restrukturiranja i konverzije vinograda ili 75 % stvarnih troškova obveznog restrukturiranja i konverzije vinograda.

Amandman    369

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 2. − podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  50 % prihvatljivih troškova ulaganja u slabije razvijenim regijama;

(a)  50 % prihvatljivih troškova ulaganja u slabije razvijenim regijama, vinogradima na strmim padinama i u otočnim regijama osim onih navedenih u točkama (c) i (d) ovog stavka;

Amandman    370

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  75 % prihvatljivih troškova ulaganja u najudaljenijim regijama iz članka 349. UFEU-a;

(c)  85 % prihvatljivih troškova ulaganja u najudaljenijim regijama iz članka 349. UFEU-a;

Amandman    371

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Financijska pomoć Unije za ciljeve iz članka 52. stavka 1. točaka (aa), (ab), (ac), (fa), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p) i (q) ne smije premašiti 50 % izravnih ili prihvatljivih troškova.

Amandman    372

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 5. − podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  50 % prihvatljivih troškova ulaganja u slabije razvijenim regijama;

(a)  50 % prihvatljivih troškova ulaganja u slabije razvijenim regijama, vinogradima na strmim padinama i u otočnim regijama osim onih navedenih u točkama (c) i (d) ovog stavka;

Amandman    373

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 5. – podstavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  75 % prihvatljivih troškova ulaganja u najudaljenijim regijama iz članka 349. UFEU-a;

(c)  85 % prihvatljivih troškova ulaganja u najudaljenijim regijama iz članka 349. stavka 1. UFEU-a;

Amandman    374

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Financijska pomoć Unije po maksimalnoj stopi iz prvog podstavka dodjeljuje se samo za mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća u smislu Preporuke 2003/361/EZ; međutim može se primijeniti na sva poduzeća u najudaljenijim regijama iz članka 349. UFEU-a te na manjim egejskim otocima kako su definirani u članku 1. stavku 2. Uredbe (EU) br. 229/2013.

Briše se.

Amandman    375

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 5. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za poduzeća koja nisu obuhvaćena glavom I. člankom 2. stavkom 1. Priloga Preporuci 2003/361/EZ, a koja imaju manje od 750 zaposlenika ili promet manji od 200 milijuna EUR, maksimalna gornja granica potpore iz prvog podstavka prepolovljuje se.

Maksimalne gornje granice iz prvog podstavka mogu se smanjiti za ulaganja poduzeća koja nisu mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća. Međutim može se primijeniti na sva poduzeća u najudaljenijim regijama iz članka 349. UFEU-a te na manjim egejskim otocima kako su definirani u članku 1. stavku 2. Uredbe (EU) br. 229/2013.

Amandman    376

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Financijska pomoć Unije za mjere informiranja i promidžbe iz članka 52. stavka 1. točaka (g) i (h) ne smije premašiti 50 % prihvatljivih rashoda.

6.  Financijska pomoć Unije za mjere informiranja i promidžbe iz članka 52. stavka 1. točaka (g) i (h) ne smije premašiti 50 % prihvatljivih rashoda. Države članice mogu uspostaviti diferencijaciju prema veličini poduzeća s ciljem postizanja najveće moguće potpore za mala i srednja poduzeća.

Amandman    377

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Predmetne države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a određuju najmanji postotak rashoda za djelovanja usmjerena na zaštitu okoliša, prilagodbu klimatskim promjenama, poboljšanje održivosti proizvodnih sustava i postupaka, smanjenje utjecaja sektora vina Unije na okoliš, uštedu energije i poboljšanje globalne energetske učinkovitosti u sektoru vina.

4.  Predmetne države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a osiguravaju da barem 5 % rashoda bude namjensko ili da se barem jedan postupak provede radi ispunjavanja ciljeva usmjerenih na zaštitu okoliša, prilagodbu klimatskim promjenama, poboljšanje održivosti proizvodnih sustava i postupaka, smanjenje utjecaja sektora vina iz Unije na okoliš, uštedu energije i poboljšanje globalne energetske učinkovitosti u sektoru vina u skladu s ciljevima iz članka 51. točaka (aa), (b) i (f).

Amandman    378

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Svi programi odobreni prije ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe] uređuju se u skladu s Uredbom (EU) 1308/2013 do predviđenog roka za njihovo izvršenje.

Amandman    379

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Država članica iz članka 82. stavka 3. u svojem strateškom planu u okviru ZPP-a definira jednu vrstu intervencija ili više njih iz članka 60. kako bi se ostvarili ciljevi utvrđeni u stavku 1. Dužna je definirati intervencije u okviru odabranih vrsta intervencija. Država članica iz članka 82. stavka 3. dužna je u svojem strateškom planu u okviru ZPP-a obrazložiti svoj izbor ciljeva, vrsta intervencija i intervencija za potrebe ostvarivanja tih ciljeva.

2.  Država članica iz članka 82. stavka 3. u svojem strateškom planu u okviru ZPP-a definira jednu vrstu intervencija ili više njih iz članka 60. kako bi se ostvarili ciljevi utvrđeni u stavku 1. Dužna je definirati intervencije u okviru odabranih vrsta intervencija. Država članica iz članka 82. stavka 3. dužna je u svojem strateškom planu u okviru ZPP-a obrazložiti svoj izbor ciljeva, vrsta intervencija i intervencija za potrebe ostvarivanja tih ciljeva bez obveze da provodi ex ante evaluaciju i stratešku procjenu utjecaja na okoliš u smislu članka 103. stavka 1., te SWOT analizu u smislu članka 103. stavka 2.

Amandman    380

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  smanjenje utjecaja na okoliš i doprinos klimatskoj politici uzgojem maslina; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (d) i (e);

(c)  smanjenje utjecaja na okoliš i doprinos klimatskoj politici, prilagodba na klimatske promjene i njihovo ublažavanje uzgojem maslina; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (d) i (e);

Amandman    381

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  poboljšanje kvalitete maslinova ulja i stolnih maslina; taj se cilj odnosi na posebni cilj naveden u članku 6. stavku 1. točki (f);

(d)  poboljšanje kvalitete maslinova ulja i stolnih maslina; taj se cilj odnosi na posebni cilj naveden u članku 6. stavku 1. točkama (b) i (f);

Amandman    382

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  sprečavanje kriza i upravljanje njima u cilju poboljšanja otpornosti na nametnike te izbjegavanja i rješavanja kriznih situacija u sektoru maslinova ulja i stolnih maslina; taj se cilj odnosi na posebni cilj naveden u članku 6. stavku 1. točki (h).

(f)  sprečavanje kriza i upravljanje njima u cilju poboljšanja otpornosti na nametnike te izbjegavanja i rješavanja kriznih situacija u sektoru maslinova ulja i stolnih maslina, uključujući poboljšanje sprečavanja nametnika i otpornosti na njih; taj se cilj odnosi na posebni cilj naveden u članku 6. stavku 1. točkama (a), (b) i (c);

Amandman    383

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kako bi se ispunili ciljevi iz članka 56., države članice iz članka 82. stavka 4. u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a odabiru jednu od sljedećih vrsta intervencija ili više njih iz članka 60. Dužne su definirati intervencije u okviru odabranih vrsta intervencija.

1.  Kako bi se ispunili ciljevi iz članka 56., države članice iz članka 82. stavka 4. u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a odabiru jednu od sljedećih vrsta intervencija ili više njih iz članka 60. koje se definiraju na razini države članice. Dužne su definirati intervencije u okviru odabranih vrsta intervencija.

Amandman    384

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Intervencije koje su definirale države članice iz članka 82. stavka 4. provode se putem odobrenih operativnih programa organizacija proizvođača i/ili njihovih udruženja priznatih na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013. U tu svrhu primjenjuju se članci 61. i 62. ove Uredbe.

2.  Intervencije koje su definirale države članice iz članka 82. stavka 4. provode se putem odobrenih operativnih programa organizacija proizvođača i/ili njihovih udruženja i/ili sektorskih organizacija priznatih na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013. U tu svrhu primjenjuju se članci 61. i 62. ove Uredbe.

Amandman    385

Prijedlog uredbe

Članak 57. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Odstupajući od stavka 2., države članice iz članka 82. stavka 4. mogu provedbu operativnih programa povjeriti sektorskim organizacijama priznatim na temelju članka 157. Uredbe (EU) br. 1308/2013 ako su takve organizacije već uspostavile sličan program u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013.

Amandman    386

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  75 % stvarnih rashoda za vrste intervencija iz članka 60. stavka 1. točaka (f) i (h) ako se operativni program provodi u najmanje tri treće zemlje ili države članice koje nisu proizvođači i provode ga organizacije proizvođača iz najmanje dviju država članica proizvođača, odnosno 50 % stvarnih rashoda ako taj uvjet nije ispunjen za ovu vrstu intervencija.

(d)  85 % stvarnih rashoda za vrste intervencija iz članka 60. stavka 1. točaka (f) i (h) ako se operativni program provodi u najmanje tri treće zemlje ili države članice koje nisu proizvođači i provode ga organizacije proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača iz najmanje dviju država članica proizvođača, odnosno 50 % stvarnih rashoda ako taj uvjet nije ispunjen za ovu vrstu intervencija.

Amandman    387

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  Kad je riječ o otočnim regijama, stope navedene u točkama od (a) do (d) povećavaju se za 10 %.

Amandman    388

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice osiguravaju dodatna financijska sredstva u iznosu do 50 % troškova koji nisu pokriveni financijskom pomoći Unije.

Briše se.

Amandman    389

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice teže postizanju jednog od sljedećih ciljeva ili više njih u drugim sektorima iz članka 39. točke (f):

U skladu s člancima 5. i 6., države članice teže postizanju jednog od sljedećih ciljeva ili više njih u drugim sektorima iz članka 39. točke (f):

Amandman    390

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  planiranje proizvodnje, prilagodba proizvodnje potražnji, osobito u pogledu kvalitete i kvantitete, optimiziranje troškova proizvodnje i povrata ulaganja te stabiliziranje proizvođačkih cijena; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a), (b), (c) i (i);

(a)  planiranje proizvodnje, prilagodba proizvodnje potražnji, osobito u pogledu kvalitete, kvantitete i raznolikosti, optimiziranje troškova proizvodnje i povrata ulaganja te stabiliziranje proizvođačkih cijena; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a), (b), (c) i (i);

Amandman    391

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  koncentriranje ponude i stavljanje na tržište predmetnih proizvoda; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a) i (c);

(b)  koncentriranje ponude i stavljanje na tržište predmetnih proizvoda te poticanje zajedničkih pregovora o ugovorima; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a) i (c);

Amandman    392

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  istraživanje i razvoj održivih metoda proizvodnje, uključujući otpornost na nametnike, inovativne prakse i proizvodne tehnike za poticanje gospodarske konkurentnosti i jačanje tržišnih kretanja; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a), (c) i (i);

(c)  primjena, istraživanje i razvoj održivih metoda proizvodnje, uključujući otpornost na nametnike i na bolesti životinja te na klimatske promjene, genetska raznolikost, zaštita tla, poboljšanje biosigurnosti i smanjenje antimikrobnih tvari te inovativne prakse i proizvodne tehnike za poticanje dugoročne gospodarske konkurentnosti i jačanje tržišnih kretanja; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a), (c), (d), (e), (f) i (i);

Amandman    393

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  promicanje, razvoj i provedba metoda proizvodnje kojima se poštuje okoliš i standardi za dobrobit životinja, uzgojne prakse, proizvodne tehnike i metode proizvodnje koje su otporne na nametnike i okolišno prihvatljive, okolišno prihvatljivo korištenje nusproizvoda i otpada te gospodarenje njima, održivo korištenje prirodnih resursa, posebno zaštita vode, tla i drugih prirodnih resursa; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (e) i (f);

(d)  promicanje, razvoj i provedba metoda proizvodnje kojima se poštuje okoliš i standardi za dobrobit životinja, uzgojne prakse, proizvodne tehnike i metode proizvodnje koje su otporne na nametnike i okolišno prihvatljive, otpornost na bolesti životinja, okolišno prihvatljivo korištenje nusproizvoda i otpada te gospodarenje njima, održivo korištenje prirodnih resursa, posebno zaštita vode, tla i drugih prirodnih resursa; smanjenje emisija i povećanje energetske učinkovitosti; ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (e) i (f);

Amandman    394

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama, kako je navedeno u članku 6. stavku 1. točki (d);

(e)  doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama, uključujući sprečavanje tropskih i zoonotskih bolesti i upravljanje njima, kako je navedeno u članku 6. stavku 1. točki (d);

Amandman    395

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  podizanje komercijalne vrijednosti i kvalitete proizvoda, uključujući poboljšanje kvalitete proizvoda i razvoj proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla odnosno proizvoda obuhvaćenih nacionalnim sustavima kvalitete; ti se ciljevi odnose na posebni cilj naveden u članku 6. stavku 1. točki (b);

(f)  podizanje komercijalne vrijednosti i kvalitete proizvoda, uključujući poboljšanje kvalitete proizvoda i segmentaciju tržišta te razvoj proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla odnosno proizvoda obuhvaćenih nacionalnim sustavima kvalitete; ti se ciljevi odnose na posebni cilj naveden u članku 6. stavku 1. točki (b);

Amandman    396

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  promidžba i stavljanje na tržište proizvoda iz jednog sektora ili više njih iz članka 40. točke (f); ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (b) i (c);

(g)  promidžba i stavljanje na tržište proizvoda iz jednog sektora ili više njih iz članka 39. točke (f); ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (b) i (c);

Amandman    397

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  sprečavanje kriza i upravljanje rizicima, usmjereno na izbjegavanje i rješavanje kriznih situacija na tržištima unutar jednog sektora ili više njih iz članka 39. točke (f); ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a), (b) i (c).

(h)  sprečavanje kriza te ublažavanje rizika i upravljanje njima, usmjereno na izbjegavanje i rješavanje kriznih situacija na tržištima unutar jednog sektora ili više njih iz članka 39. točke (f); ti se ciljevi odnose na posebne ciljeve navedene u članku 6. stavku 1. točkama (a), (b) i (c).

Amandman    398

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 1. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  sprečavanje napada grabežljivaca na stoku;

Amandman    399

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 1. – točka hb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(hb)  doprinos strategiji Unije za promicanje proizvodnje proteinskih usjeva, osobito krmiva i mahunastog povrća.

Amandman    400

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U pogledu ciljeva iz članka 59. točaka od (a) do (g), države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a odabiru jednu od sljedećih vrsta intervencija ili više njih:

1.  U pogledu ciljeva iz članka 56. točaka od (a) do (f) i članka 59. točaka od (a) do (g), države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a odabiru jednu od sljedećih vrsta intervencija ili više njih:

Amandman    401

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  očuvanje tla, uključujući poboljšanje razine ugljika u tlu;

i.  očuvanje tla, uključujući sprečavanje propadanja tla te poboljšanje sekvestracije ugljika u tlu;

Amandman    402

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  racionalnije korištenje vode i poboljšano gospodarenje vodom, uključujući štednju vode i odvodnju;

ii.  racionalnije korištenje vode i dobro gospodarenje vodom, uključujući štednju vode i odvodnju, kojima se doprinosi dobrom stanju vodnih područja;

Amandman    403

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka iv.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iv.  ušteda energije i povećanje energetske učinkovitosti;

iv.  ušteda energije i povećanje energetske učinkovitosti uključujući korištenje obnovljivih izvora energije poput održivog korištenja poljoprivrednih ostataka;

Amandman    404

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka iv.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

iv.a  smanjenje onečišćujućih plinova i stakleničkih plinova;

Amandman    405

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka v.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

v.  ekološka ambalaža;

v.  ekološka ambalaža i smanjenje ambalažnog otpada;

Amandman    406

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka vi.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

vi.  zdravlje i dobrobit životinja;

vi.  biosigurnost, zaštita zdravlja životinja i dobrobit životinja;

Amandman    407

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka vii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

vii.a  sprečavanje tropskih i zoonotskih bolesti i upravljanje njima;

Amandman    408

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka viii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

viii.  poboljšanje otpornosti na nametnike;

viii.  poboljšanje otpornosti na nametnike praksama upravljanja i borbom protiv bolesti životinja;

Amandman    409

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka ix.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ix.  smanjenje rizika i učinaka upotrebe pesticida;

ix.  smanjenje rizika i učinaka upotrebe pesticida te ovisnosti o njima;

Amandman    410

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka x.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

x.  stvaranje i održavanje staništa pogodnih za bioraznolikost;

x.  stvaranje i održavanje poljoprivrednih staništa pogodnih za biološku raznolikost te promicanje lokalnih sorti;

Amandman    411

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka x.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(xa)  smanjenje upotrebe antimikrobnih tvari;

Amandman    412

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka x.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(xb)  poboljšanje uvjeta uzgoja, berbe i dostave proizvoda;

Amandman    413

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka x.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(xc)  djelovanja praćenja, poznavanja i nadzora tržišta;

Amandman    414

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1. – točka a – podtočka x.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(xd)  sprečavanje napada grabežljivaca na stoku;

Amandman    415

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  usluge savjetovanja i tehničke pomoći, posebno u pogledu prilagodbe klimatskim promjenama i ublažavanja tih promjena;

(b)  usluge savjetovanja i tehničke pomoći, posebno u pogledu bioraznolikosti, prilagodbe klimatskim promjenama i ublažavanja tih promjena, borbe protiv nametnika i bolesti životinja te povećanje otpornosti na njih, kao i povećanja kvalitete proizvoda;

Amandman    416

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  integrirana proizvodnja;

Amandman    417

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  djelovanja za povećanje održivosti i učinkovitosti prijevoza i skladištenja proizvoda jednog sektora ili više njih iz članka 40. točke (f);

(e)  djelovanja za povećanje održivosti i učinkovitosti prijevoza i skladištenja proizvoda jednog sektora ili više njih iz članka 39. točke (f);

Amandman    418

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  provedba sustava sljedivosti i certificiranja, posebno praćenje kvalitete proizvoda koji se prodaju krajnjim potrošačima.

(h)  provedba sustava sljedivosti u cijelom lancu proizvodnje i sustava certificiranja, posebno praćenje kvalitete proizvoda koji se prodaju krajnjim potrošačima, uključujući sljedivost podrijetla maslina i ulja u različitim fazama lanca proizvodnje, kao i podataka o metodama proizvodnje;

Amandman    419

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 1. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  provedba fitosanitarnih i veterinarskih protokola treće zemlje.

Amandman    420

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U pogledu cilja iz članka 59. točke (h), države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a odabiru jednu od sljedećih vrsta intervencija ili više njih:

2.  U pogledu cilja iz članka 56. točke (f) i članka 59. točke (h), države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a odabiru jednu od sljedećih vrsta intervencija ili više njih:

Amandman    421

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu radi učinkovitijeg upravljanja količinama koje se stavljaju na tržište;

(b)  ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu radi učinkovitijeg upravljanja količinama koje se stavljaju na tržište i bolje prilagodbe ponude potražnji;

Amandman    422

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  zajedničko skladištenje proizvoda koje proizvodi organizacija proizvođača ili njezini članovi;

(c)  zajedničko skladištenje proizvoda koje proizvodi organizacija proizvođača ili njezini članovi te tretiranje proizvoda kako bi se olakšalo njihovo skladištenje;

Amandman    423

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  ponovna sadnja voćnjaka ako je to potrebno nakon obveznog krčenja iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga prema uputi nadležnog tijela države članice ili radi prilagodbe klimatskim promjenama;

(d)  ponovna sadnja voćnjaka ili maslinika ako je to potrebno nakon obveznog krčenja iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga prema uputi nadležnog tijela države članice ili radi prilagodbe klimatskim promjenama;

Amandman    424

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  mjere za podupiranje zdravlja i dobrobiti životinja;

Amandman    425

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 2. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  obnavljanje stočnog stoka nakon prisilnog klanja zbog zdravstvenih razloga ili gubitaka prouzročenih prirodnim katastrofama;

Amandman    426

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 2. – točka dc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dc)  poboljšanje genetskih resursa;

Amandman    427

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 2. – točka dd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dd)  produljenje obveznih sanitarnih prekida na gospodarstvima zbog kriza nastalih zbog bolesti životinja;

Amandman    428

Prijedlog uredbe

Članak 61. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Države članice osiguravaju da intervencije povezane s ciljem iz članka 59. točke (h) ne premašuju jednu trećinu ukupnih rashoda u okviru operativnih programa organizacija proizvođača ili njihovih udruženja.

7.  Države članice osiguravaju da intervencije povezane s ciljem iz članka 59. točke (h) ne premašuju 50 % ukupnih rashoda u okviru operativnih programa organizacija proizvođača ili njihovih udruženja.

Amandman    429

Prijedlog uredbe

Članak 62. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Operativni fondovi

Operativni fondovi organizacija proizvođača

Amandman    430

Prijedlog uredbe

Članak 63. stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Ograničenje od 50 % iz stavka 1. povećava se na 60 % za organizacije proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača koji su priznati na temelju Uredbe (EU) 1308/2013 za prvih pet godina nakon godine priznavanja te za organizacije proizvođača koji djeluju isključivo na područjima s prirodnim ograničenjima.

Amandman    431

Prijedlog uredbe

Članak 64. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  obveze u području okoliša i klime te ostale obveze upravljanja;

(a)  obveze u području poljoprivredno-ekološke održivosti, mjera ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe njima te ostale obveze upravljanja;

Amandman    432

Prijedlog uredbe

Članak 64. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika i novoosnovana ruralna poduzeća;

(e)  pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika i novih poljoprivrednika te osnivanje i razvoj održivih ruralnih poduzeća;

Amandman    433

Prijedlog uredbe

Članak 64. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(e a)  žene u ruralnim područjima;

Amandman    434

Prijedlog uredbe

Članak 64. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  razmjena znanja i informacija;

(h)  razmjena znanja i informacija; i

Amandman    435

Prijedlog uredbe

Članak 64. – stavak 1. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  instalacija digitalnih tehnologija;

Amandman    436

Prijedlog uredbe

Članak 65. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obveze u području okoliša i klime te ostale obveze upravljanja

Obveze u području poljoprivredno-ekološke održivosti, mjera ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe njima te ostale obveze upravljanja

Amandman    437

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice mogu dodijeliti plaćanja za obveze u području okoliša i klime te ostale obveze upravljanja u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a.

1.  Države članice mogu dodijeliti plaćanja za obveze u području poljoprivredno-ekoloških održivih praksi, mjera ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe njima, uključujući prevenciju prirodnih rizika te ostale obveze upravljanja, kao što su šumarstvo, zaštita i poboljšanje genetskih resursa te zdravlje i dobrobit životinja u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a.

Amandman    438

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice potporu za ovu vrstu intervencija mogu odobriti na cijelom svojem državnom području, u skladu sa svojim specifičnim nacionalnim, regionalnim ili lokalnim potrebama.

3.  Države članice dužne su potporu za ovu vrstu intervencija odobriti na cijelom svojem državnom području, u skladu sa svojim specifičnim nacionalnim, regionalnim ili lokalnim potrebama. Ta je potpora ograničena na maksimalne iznose utvrđene u Prilogu IX.aa.

Amandman    439

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice plaćanja dodjeljuju samo onim poljoprivrednicima i drugim korisnicima koji dobrovoljno pristanu na obveze upravljanja za koje se smatra da su korisne za postizanje posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6. stavku 1.

4.  Države članice plaćanja dodjeljuju samo onim poljoprivrednicima, skupinama poljoprivrednika i drugim upraviteljima zemljišta koji dobrovoljno pristanu na obveze upravljanja, kao što je primjerena zaštita vlažnih područja i organskog tla, za koje se smatra da su korisne za postizanje relevantnih posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6. stavku 1. Prioritet mogu imati programi koji su posebno usmjereni na rješavanje lokalnih okolišnih uvjeta i potreba i koji, ovisno o slučaju, pridonose postizanju ciljeva utvrđenih u zakonodavstvu navedenom u Prilogu XI.

Amandman    440

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 5. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  nadilaze minimalne zahtjeve za korištenje gnojiva i proizvoda za zaštitu bilja, zahtjeve u pogledu dobrobiti životinja te druge obvezne zahtjeve utvrđene nacionalnim pravom i pravom Unije;

(b)  nadilaze relevantne minimalne zahtjeve za korištenje gnojiva i proizvoda za zaštitu bilja, zahtjeve u pogledu dobrobiti životinja, sprečavanja antimikrobne otpornosti te druge relevantne obvezne zahtjeve utvrđene pravom Unije;

Amandman    441

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 5. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  razlikuju se od obveza za koje su plaćanja dodijeljena u skladu s člankom 28.

(d)  razlikuju se od obveza ili su komplementarne s obvezama za koje su plaćanja dodijeljena u skladu s člankom 28., istodobno osiguravajući da ne dolazi do dvostrukog financiranja.

Amandman    442

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Države članice korisnicima nadoknađuju nastale troškove i gubitak prihoda koji su rezultat preuzimanja obveza. Ako je nužno, mogu pokrivati i trošak transakcije. U opravdanim slučajevima države članice potporu mogu dodijeliti kao paušalnu ili jednokratnu uplatu po jedinici. Plaćanja se dodjeljuju godišnje.

6.  Države članice korisnicima nadoknađuju nastale troškove i gubitak prihoda koji su rezultat preuzimanja obveza. Države članice pružaju i financijski poticaj korisnicima te ako je nužno, mogu pokrivati i trošak transakcije. U opravdanim slučajevima države članice potporu mogu dodijeliti kao paušalnu ili jednokratnu uplatu po jedinici ili po životinji, košnici ili drugoj utvrđenoj jedinici. Plaćanja se dodjeljuju godišnje.

Amandman    443

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6 a.  Razina plaćanja varira ovisno o stupnju ambicioznosti u pogledu održivosti svake prakse ili niza praksi, na temelju nediskriminirajućih kriterija u svrhu pružanja učinkovitog poticaja za sudjelovanje. Države članice mogu također razlikovati plaćanja uzimajući u obzir prirodu ograničenja koje utječe na poljoprivredne aktivnosti kao posljedica preuzimanja obveza i ovisno o različitim sustavima poljoprivredne proizvodnje.

Amandman    444

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Države članice mogu promicati i podupirati zajedničke programe i programe plaćanja na temelju rezultata kako bi potakle poljoprivrednike da ostvare znatno poboljšanje kvalitete okoliša u većem opsegu i na mjerljiv način.

7.  Države članice mogu promicati i podupirati dobrovoljne zajedničke programe i kombinaciju obveza upravljanja u obliku lokalnih programa, te programe plaćanja na temelju rezultata, uključujući putem teritorijalnog pristupa kako bi potakle poljoprivrednike i skupine poljoprivrednika da ostvare znatno poboljšanje kvalitete okoliša u većem opsegu i na mjerljiv način. One uspostavljaju sve što je potrebno u smislu savjetovanja, obuke i prijenosa znanja kako bi pomogle poljoprivrednicima koji mijenjaju svoje sustave proizvodnje.

Amandman    445

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Obveze se preuzimaju na razdoblje od pet do sedam godina. Međutim, kada je to potrebno kako bi se postigli ili održali određeni željeni povoljni učinci na okoliš, države članice mogu u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a odrediti dulje razdoblje za određene vrste obveza, uključujući mogućnost godišnjeg produljenja nakon isteka početnog razdoblja. U iznimnim i opravdanim slučajevima te za nove obveze koje izravno proizlaze iz obveza izvršenih u početnom razdoblju države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a mogu odrediti kraće početno razdoblje.

8.  Obveze se obično preuzimaju na razdoblje od pet do sedam godina. Međutim, kada je to potrebno kako bi se postigli ili održali određeni željeni povoljni učinci na okoliš, među ostalim uzimajući u obzir dugoročnu prirodu šumarstva, države članice mogu u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a odrediti dulje razdoblje za određene vrste obveza, uključujući mogućnost godišnjeg produljenja nakon isteka početnog razdoblja. U opravdanim slučajevima te za nove obveze koje izravno proizlaze iz obveza izvršenih u početnom razdoblju države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a mogu odrediti kraće početno razdoblje.

Amandman    446

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Ako se potpora za ovu vrstu intervencija dodjeljuje za obveze u području poljoprivrede, okoliša i klime, obveze za prijelaz na prakse i metode ekološkog uzgoja kako su utvrđene u Uredbi (EZ) br. 834/2007 ili njihovo zadržavanje te usluge u području šumarstva, okoliša i klime, države članice uspostavljaju plaćanja po hektaru.

9.  Ako se potpora za ovu vrstu intervencija dodjeljuje za obveze u području poljoprivrede, okoliša i klime, uključujući obveze za prijelaz na prakse i metode ekološkog uzgoja kako su utvrđene u Uredbi (EZ) br. 834/2007, integriranoj zaštiti bilja, zaštiti poljoprivredno-šumarskih sustava ili njihovo zadržavanje te usluge u području šumarstva, okoliša i klime, države članice uspostavljaju plaćanja po hektaru.

Amandman    447

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  Države članice osiguravaju da osobe koje provode operacije za ovu vrstu intervencija imaju pristup znanju i informacijama neophodnima za provedbu tih operacija.

10.  Države članice osiguravaju da osobe koje provode operacije za ovu vrstu intervencija raspolažu relevantnim znanjem i informacijama neophodnima za provedbu tih operacija te da primjereno osposobljavanje bude dostupno onima kojima je potrebno, kao i pristup stručnom znanju kako bi se pomoglo poljoprivrednicima koji se obvezuju promijeniti svoj sustav proizvodnje.

Amandman    448

Prijedlog uredbe

Članak 66. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice mogu dodijeliti plaćanja za prirodna i ostala ograničenja specifična za određeno područje u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a u cilju doprinosa ostvarenju posebnih ciljeva navedenih u članku 6. stavku 1.

1.  Države članice mogu dodijeliti plaćanja za prirodna i ostala ograničenja specifična za određeno područje, uključujući planinska područja i otočne regije u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a u cilju doprinosa ostvarenju relevantnih posebnih ciljeva navedenih u članku 6. stavku 1.

Amandman    449

Prijedlog uredbe

Članak 66. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ta se plaćanja dodjeljuju pravim poljoprivrednicima za područja određena u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

2.  Ta se plaćanja dodjeljuju aktivnim poljoprivrednicima za područja određena u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 te za ratom pogođena područja Republike Hrvatske.

Amandman    450

Prijedlog uredbe

Članak 66. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  U slučaju pravne osobe ili skupine fizičkih ili pravnih osoba, države članice mogu primijeniti potporu na razini članova tih pravnih osoba ili skupina ako nacionalno pravo propisuje prava i obveze pojedinačnih članova koji su usporedivi s onima pojedinačnih poljoprivrednika koji imaju status upravitelja poljoprivrednog gospodarstva, osobito što se tiče njihova gospodarskog, socijalnog i poreznog statusa, pod uvjetom da su doprinijeli jačanju poljoprivrednih struktura dotičnih pravnih osoba ili skupina.

Amandman    451

Prijedlog uredbe

Članak 66. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice plaćanja za ovu vrstu intervencija mogu dodijeliti samo kako bi korisnicima u potpunosti ili djelomično nadoknadile dodatne troškove i gubitak prihoda povezane s prirodnim i ostalim ograničenjima specifičnima za određeno područje na predmetnom području.

3.  Države članice plaćanja za ovu vrstu intervencija mogu dodijeliti samo kako bi korisnicima u potpunosti ili djelomično nadoknadile dodatne troškove i gubitak prihoda povezane s prirodnim i ostalim ograničenjima specifičnima za određeno područje na predmetnom području. One mogu pružiti i financijski poticaj korisnicima da se i dalje bave poljoprivredom u tim područjima. Iznos potpore može se prilagoditi kako bi se uzela u obzir ozbiljnost prirodnih ograničenja koja utječu na poljoprivrednu djelatnost i poljoprivredni sustav. Prema potrebi, plaćanjima se također mogu uzeti u obzir socioekonomski i okolišni čimbenici. Države članice osiguravaju da su izračuni prikladni, točni i unaprijed utvrđeni na temelju pravedne metode izračuna.

Amandman    452

Prijedlog uredbe

Članak 66. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Plaćanja se dodjeljuju godišnje po hektaru površine.

5.  Plaćanja se dodjeljuju godišnje po hektaru površine i ograničena su na minimalne i maksimalne iznose utvrđene u Prilogu IX.aa.

Amandman    453

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice mogu dodijeliti plaćanja za ograničenja specifična za određeno područje predviđena zahtjevima koji proizlaze iz provedbe direktiva 92/43/EEZ i 2009/147/EZ ili Direktive 2000/60/EZ u skladu s uvjetima iz ovog članka i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a kako bi se pridonijelo postizanju posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6. stavku 1.

1.  Države članice mogu dodijeliti plaćanja za ograničenja specifična za određeno područje predviđena zahtjevima koji proizlaze iz provedbe direktiva 92/43/EEZ i 2009/147/EZ ili Direktive 2000/60/EZ u skladu s uvjetima iz ovog članka i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a kako bi se pridonijelo postizanju relevantnih posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6. stavku 1.

Amandman    454

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ta se plaćanja mogu dodijeliti poljoprivrednicima, posjednicima šuma i drugim upraviteljima zemljišta za područja s ograničenjima iz stavka 1.

2.  Ta se plaćanja mogu dodijeliti poljoprivrednicima, skupinama poljoprivrednika, posjednicima šuma i udrugama posjednika šuma. U opravdanim slučajevima mogu se dodijeliti i drugim upraviteljima zemljišta.

Amandman    455

Prijedlog uredbe

Članak 67. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  U slučaju pravne osobe ili skupine fizičkih ili pravnih osoba, države članice mogu primijeniti potporu na razini članova tih pravnih osoba ili skupina ako nacionalno pravo propisuje prava i obveze pojedinačnih članova koji su usporedivi s onima pojedinačnih poljoprivrednika koji imaju status upravitelja poljoprivrednog gospodarstva, osobito što se tiče njihova gospodarskog, socijalnog i poreznog statusa, pod uvjetom da su doprinijeli jačanju poljoprivrednih struktura dotičnih pravnih osoba ili skupina.

Amandman    456

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 5. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  u pogledu ograničenja koja proizlaze iz Direktive 2000/60/EZ, u vezi s ograničenjima koja proizlaze iz zahtjeva izvan relevantnih propisanih zahtjeva upravljanja, uz iznimku SMR-a 2. iz Priloga III., i standarda dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta utvrđenih u ovoj glavi poglavlju I. odjeljku 2. te uvjeta utvrđenih za održavanje poljoprivredne površine u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) ove Uredbe;

(b)  u pogledu ograničenja koja proizlaze iz Direktive 2000/60/EZ, u vezi s ograničenjima koja proizlaze iz zahtjeva izvan relevantnih propisanih zahtjeva upravljanja, uz iznimku SMR-a 1. iz Priloga III., i standarda dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta utvrđenih u ovoj glavi poglavlju I. odjeljku 2. te uvjeta utvrđenih za održavanje poljoprivredne površine u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) ove Uredbe;

Amandman    457

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Plaćanja se dodjeljuju godišnje po hektaru površine.

6.  Plaćanja se dodjeljuju godišnje po hektaru površine i ograničena su na maksimalne iznose utvrđene u Prilogu IX.aa.

Amandman    458

Prijedlog uredbe

Članak 68. stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  U svrhu ostvarivanja prava na potporu u okviru EPFRR-a, aktivnostima ulaganja prethodi procjena očekivanog okolišnog utjecaja u skladu s pravom koje se odnosi na takvu vrstu ulaganja u područjima u kojima ta ulaganja mogu imati nepovoljan utjecaj na okoliš.

Amandman    459

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice mogu dodijeliti potporu pod ovom vrstom intervencija samo za materijalna i/ili nematerijalna ulaganja koja pridonose postizanju posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6. Potpora sektoru šumarstva temelji se na planu upravljanja šumama ili istovrijednom instrumentu.

2.  Države članice mogu dodijeliti potporu pod ovom vrstom intervencija samo za materijalna i/ili nematerijalna ulaganja, između ostaloga ona za kolektivnu primjenu, koja pridonose postizanju relevantnih posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6. Potpora sektoru šumarstva temelji se na planu upravljanja šumama koji uključuje obvezu sadnje vrsta koje su prilagođene lokalnim ekosustavima ili istovrijednom instrumentu u slučaju poljoprivrednih gospodarstava koja premašuju veličinu koju određuju države članice.

Amandman    460

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Države članice mogu uspostaviti prioritet za ulaganja mladih poljoprivrednika iz ovog članka.

Amandman    461

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 3. – podstavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  kupnja životinja, jednogodišnjih biljaka i njihova sadnja osim onih koje služe za obnovu poljoprivrednog ili šumskog potencijala nakon elementarnih nepogoda i katastrofalnih događaja;

(d)  kupnja životinja, osim onih koje se upotrebljavaju umjesto strojeva za očuvanje okoliša ili zaštitu od velikih predatora.

Amandman    462

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 3. – podstavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  kupnja jednogodišnjih biljaka i njihova sadnja osim onih koje služe za obnovu poljoprivrednog ili šumskog potencijala nakon elementarnih nepogoda i katastrofalnih događaja;

Amandman    463

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 3. – podstavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  ulaganja u navodnjavanje koja nisu u skladu s postizanjem dobrog stanja vodnih tijela kako je utvrđeno u članku 4. stavku 1. Direktive 2000/60/EZ, uključujući širenje navodnjavanja na vodna tijela čije je stanje definirano kao manje od dobro u relevantnom planu upravljanja riječnim slivom;

Briše se.

Amandman    464

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 3. – podstavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  ulaganja u veliku infrastrukturu koja nisu dio strategija lokalnog razvoja;

(g)  ulaganja u veliku infrastrukturu koja nisu dio strategija lokalnog razvoja. Države članice također mogu predvidjeti određena odstupanja za ulaganja u širokopojasnu tehnologiju ako su pruženi jasni kriteriji koji osiguravaju komplementarnost s potporom u okviru drugih instrumenata Unije;

Amandman    465

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 3. – podstavak 1. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  ulaganja koja nisu u skladu sa zakonodavstvom koje se odnosi na zdravlje i dobrobit životinja ili s Direktivom 91/676/EEZ.

Amandman    466

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 3. – podstavak 1. – točka hb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(hb)  ulaganja u proizvodnju bioenergije koja nisu u skladu s kriterijima održivosti iz Direktive o obnovljivim izvorima energije.

Amandman    467

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Odstupajući od točaka od (a) do (h) prvog podstavka, države članice mogu predvidjeti odstupanja za otočne regije, uključujući najudaljenije regije, kako bi se smanjila ograničenja vezana uz udaljenost i izoliranost.

Amandman    468

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice ograničavaju potporu na maksimalnu stopu od 75 % prihvatljivih troškova.

Države članice ograničavaju potporu na maksimalnu stopu prihvatljivih troškova utvrđenu u Prilogu IX.aa.

Amandman    469

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 4. – podstavak 2. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ulaganja u pošumljavanje i neproduktivna ulaganja povezana s posebnim ciljevima u području klime i okoliša utvrđenima u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e) i (f);

(a)  ulaganja u pošumljavanje, stvaranje agrošumarskih sustava i neproduktivna ulaganja, uključujući konsolidaciju zemljišta, povezana s posebnim ciljevima u području klime i okoliša utvrđenima u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e) i (f);

Amandman    470

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 4. – podstavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ulaganja u obnovu poljoprivrednog ili šumskog potencijala nakon prirodnih katastrofa i elementarnih nepogoda i ulaganja u odgovarajuće preventivne mjere u šumama i ruralnom okruženju.

(c)  ulaganja u obnovu poljoprivrednog ili šumskog potencijala oštećenog nakon požara i drugih prirodnih katastrofa i elementarnih nepogoda, uključujući oluje, poplave, nametnike i bolesti, te obnovu šuma s pomoću razminiranja, i ulaganja u odgovarajuće preventivne mjere u šumama i ruralnom okruženju, kao i ulaganja u održavanje zdravlja šuma;

Amandman    471

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 4. – podstavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  ulaganja u inovativne tehnike i sustave proizvodnje kojima se istodobno pridonosi ciljevima iz članka 6. stavka 1. točaka (a), (b), (d), (e) i (f);

Amandman    472

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 4. – podstavak 2. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  ulaganja u zaštitu stada od predatora;

Amandman    473

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 4. – podstavak 2. – točka cc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cc)  ulaganja u najudaljenije regije i područja s prirodnim ograničenjima, uključujući planinska područja i otočne regije;

Amandman    474

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 4. – podstavak 2. – točka cd (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cd)  ulaganja vezana uz dobrobit životinja.

Amandman    475

Prijedlog uredbe

Članak 68.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 68.a

 

Ulaganja u navodnjavanje

 

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 68. ove Uredbe, u slučaju navodnjavanja u novim i postojećim navodnjavanim i isušenim područjima, prihvatljivim troškovima smatraju se samo ulaganja koja ispunjavaju uvjete iz ovog članka.

 

2.   Komisija je bila obaviještena o planu upravljanja riječnim slivom, kako se traži u skladu s Direktivom 2000/60/EZ, za cijelo područje na kojem će se ulagati, kao i za sva druga područja čiji okoliš može biti zahvaćen tim ulaganjem. Mjere koje stupaju na snagu na temelju plana upravljanja riječnim slivom u skladu s člankom 11. te Direktive, a koje su relevantne za poljoprivredni sektor, bile su navedene u relevantnom programu mjera.

 

3.   Kao dio ulaganja, treba biti uspostavljen ili se pokrenuti uspostava sustava mjerenja koji, s pomoću mjerila, omogućuje mjerenje upotrebe vode na razini ulaganja koje prima potporu.

 

4.   Ulaganje u poboljšanje postojeće instalacije za navodnjavanje ili elementa infrastrukture za navodnjavanje prihvatljivo je samo ako je ex ante ocijenjeno da pruža minimalno 5% do 25% uštede vode u odnosu na tehničke parametre postojeće instalacije ili infrastrukture.

 

Ako ulaganje zahvaća podzemne ili površinske vode čiji je status manji od dobrog u relevantnom planu upravljanja riječnim slivom isključivo zbog razloga vezanih uz količinu vode:

 

(a)   ulaganje mora osigurati učinkovito smanjenje potrošnje vode, na razini ulaganja, za barem 50 % od potencijalne uštede vode koja se omogućuje ulaganjem;

 

(b)   u slučaju ulaganja na jednom poljoprivrednom gospodarstvu, ono također kao rezultat mora imati smanjenje ukupne potrošnje vode na gospodarstvu za barem 50 % od potencijalne uštede vode koja se omogućuje ulaganjem. Ukupna potrošnja vode na gospodarstvu uključuje vodu koju gospodarstvo prodaje.

 

Niti jedan uvjet iz stavka 4. ne primjenjuje se na ulaganje u postojeću instalaciju koje je usmjereno samo na energetsku učinkovitost ili na ulaganje za stvaranje rezervoara ili na ulaganje u korištenje reciklirane vode koja ne utječe na podzemne ili nadzemne vode.

 

5.   Ulaganje čiji je rezultat neto povećanje navodnjavanog područja te koje utječe na podzemne ili površinske vode prihvatljivo je samo ako:

 

(a)  status vode nije manji od dobrog u relevantnom planu upravljanja riječnim slivom isključivo zbog razloga vezanih uz količinu vode; i

 

(b)   ex ante studija utjecaja na okoliš pokazuje da neće biti značajnog negativnog utjecaja na okoliš zbog ulaganja; takvu analizu utjecaja na okoliš, koja se može odnositi i na skupinu gospodarstava, provodi ili odobrava nadležno tijelo.

 

Područja koja nisu navodnjavana, ali u kojima je u prošlosti bila aktivna instalacija za navodnjavanje, što se utvrđuje i opravdava u programu, mogu se smatrati navodnjavanim područjima za potrebe određivanja neto povećanja navodnjavanog područja.

 

6.   Odstupajući od stavka 5. točke (a), ulaganja čiji je rezultat neto povećanje navodnjavanog područja mogu biti prihvatljiva:

 

(a)   ako se ulaganje povezuje s ulaganjem u postojeće instalacije za navodnjavanje ili element infrastrukture za navodnjavanje za koji je ex ante ocijenjeno da pruža minimalno 5 % do 25 % uštede vode u odnosu na tehničke parametre postojeće instalacije ili infrastrukture i

 

(b)   ako se ulaganjem osigurava učinkovito smanjenje potrošnje vode, na razini cijelog ulaganja, za barem 50 % od potencijalne uštede vode koja se omogućuje ulaganjem u postojeću instalaciju ili element infrastrukture.

 

7.   Države članice ograničavaju potporu na maksimalnu stopu od 75 % prihvatljivih troškova. Maksimalna stopa potpore može se povećati za ulaganja u najudaljenije regije i područja s prirodnim ograničenjima, uključujući planinska područja i otočne regije.

Amandman    476

Prijedlog uredbe

Članak 68.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 68.b

 

Instalacija digitalnih tehnologija

 

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 68. ove Uredbe, države članice mogu dodijeliti potporu za instalaciju digitalnih tehnologija u ruralnim područjima u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a u cilju doprinosa međusektorskom cilju iz članka 5. i posebnim ciljevima navedenima u članku 6.

 

2.   Države članice mogu dodijeliti potporu u okviru ovog oblika intervencija kako bi olakšale instalaciju digitalnih tehnologija u cilju pružanja potpore, među ostalim, preciznoj poljoprivredi, ruralnim poduzećima u okviru strategije pametnih sela, kao i razvoju infrastruktura IKT-a na razini poljoprivrednih gospodarstava;

 

3.   Države članice ograničavaju potporu za instalaciju digitalnih tehnologija na maksimalnu stopu prihvatljivih troškova utvrđenu u Prilogu IX.aa.

Amandman    477

Prijedlog uredbe

Članak 69. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika i novoosnovana ruralna poduzeća

Pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika i novih poljoprivrednika te osnivanje i razvoj održivih ruralnih poduzeća

Amandman    478

Prijedlog uredbe

Članak 69. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice mogu dodijeliti potporu za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika i novoosnovana ruralna poduzeća u skladu s uvjetima iz ovog članka i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a kako bi se pridonijelo postizanju posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6.

1.  Države članice mogu dodijeliti potporu za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika ili njihovo uključivanje u postojeća poljoprivredna poduzeća, za nove poljoprivrednike i osnivanje i razvoj ruralnih poduzeća, uključujući za diversifikaciju poljoprivrednih djelatnosti, u skladu s uvjetima iz ovog članka i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a kako bi se pridonijelo postizanju posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6. Potpora iz ovog članka uvjetovana je predstavljanjem poslovnog plana.

Amandman    479

Prijedlog uredbe

Članak 69. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice mogu dodijeliti potporu pod ovom vrstom intervencija samo za pomoć:

2.  Države članice mogu dodijeliti potporu u skladu s ovim člankom samo za pomoć:

Amandman    480

Prijedlog uredbe

Članak 69. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  pokretanju poslovanja novih poljoprivrednika.

Amandman    481

Prijedlog uredbe

Članak 69. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  osnivanju ruralnih poduzeća povezanih s poljoprivredom i šumarstvom ili diversifikacijom dohotka poljoprivrednog kućanstva;

(b)  osnivanju i razvoju ruralnih poduzeća povezanih s poljoprivredom, šumarstvom, biogospodarstvom, kružnim gospodarstvom i seoskim turizmom ili diversifikacijom dohotka;

Amandman    482

Prijedlog uredbe

Članak 69. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  osnivanju poduzeća za nepoljoprivredne aktivnosti u ruralnim područjima kao dio strategija lokalnog razvoja.

(c)  osnivanju poduzeća za nepoljoprivredne aktivnosti u ruralnim područjima kao dio strategija lokalnog razvoja od strane poljoprivrednika koji proširuju svoje djelatnosti, kao i mikropoduzeća i malih poduzeća te fizičkih osoba u ruralnim područjima.

Amandman    483

Prijedlog uredbe

Članak 69. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Države članice mogu uspostaviti posebne odredbe kako bi se zajamčilo da mladi poljoprivrednici i novi poljoprivrednici koji se uključuju u skupine poljoprivrednika, organizacije proizvođača ili zadruge ne izgube prednosti zbog uključivanja. Tim se odredbama poštuje načelo proporcionalnosti i utvrđuje sudjelovanje mladih poljoprivrednika i novih poljoprivrednika u zadrugama.

Amandman    484

Prijedlog uredbe

Članak 69. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice dodjeljuju potporu u obliku jednokratnih iznosa. Potpora je ograničena na maksimalni iznos od 100 000 EUR i može se kombinirati s financijskim instrumentima.

4.  Države članice dodjeljuju potporu u obliku jednokratnih iznosa koji se mogu razlikovati u skladu s objektivnim kriterijima. Potpora je ograničena na maksimalni iznos utvrđen u Prilogu IX.aa i može se kombinirati s financijskim instrumentima.

Amandman    485

Prijedlog uredbe

Članak 69. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Potpora u skladu s ovim člankom može se isplatiti u više rata.

Amandman    486

Prijedlog uredbe

Članak 70. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice dodjeljuju potporu za instrumente upravljanja rizikom u skladu s uvjetima iz ovog članka i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a.

1.  Države članice mogu dodijeliti potporu za instrumente upravljanja rizikom, uzimajući u obzir njihove potrebe i SWOT analize, u skladu s uvjetima iz ovog članka i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a. Države članice osiguravaju da ova odredba ne šteti privatnim ili javnim nacionalnim instrumentima za upravljanje rizicima.

Amandman    487

Prijedlog uredbe

Članak 70. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice dodjeljuju potporu pod ovom vrstom intervencija kako bi poticale instrumente upravljanja rizikom koji pomažu pravim poljoprivrednicima da upravljaju proizvodnjom i dohodovnim rizicima povezanima s njihovom poljoprivrednom djelatnošću koji su izvan njihove kontrole te koji pridonose postizanju posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6.

2.  Potpora pod ovom vrstom intervencija može se dodijeliti kako bi se poticali instrumenti upravljanja rizikom koji pomažu aktivnim poljoprivrednicima da upravljaju proizvodnjom i dohodovnim rizicima povezanima s njihovom poljoprivrednom djelatnošću koji su izvan njihove kontrole te koji pridonose postizanju relevantnih posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6. Navedeni instrumenti mogu se sastojati od sustava upravljanja višestrukim rizikom.

 

Osim toga, strategije za ublažavanje rizika potiču se kako bi se povećala otpornost poljoprivrednih gospodarstava od prirodnih rizika i rizika povezanih s klimatskim promjenama te smanjila izloženost nestabilnosti prihoda.

Amandman    488

Prijedlog uredbe

Članak 70. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  financijski doprinosi premijama za programe osiguranja;

(a)  financijski doprinosi premijama za programe osiguranja, pokrivanjem gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, prirodnim katastrofama ili elementarnim nepogodama, bolestima životinja ili biljaka, okolišnim incidentom, onečišćenjem organskih usjeva, ili mjerom donesenom u skladu s Direktivom 2000/29/EZ, čija je svrha suzbijanje ili sprečavanje bolesti biljaka ili nametnika;

Amandman    489

Prijedlog uredbe

Članak 70. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  financijski doprinosi za uzajamne fondove, uključujući administrativne troškove osnivanja;

(b)  financijski doprinosi za uzajamne fondove, uključujući administrativne troškove osnivanja, u svrhu isplate financijskih naknada poljoprivrednicima za gubitke uzrokovane nepovoljnim klimatskim prilikama, prirodnim katastrofama ili elementarnim nepogodama, bolestima životinja ili biljaka, okolišnim incidentom, onečišćenjem organskih usjeva, ili mjerom donesenom u skladu s Direktivom 2000/29/EZ, čija je svrha suzbijanje ili sprečavanje bolesti biljaka ili nametnika;

Amandman    490

Prijedlog uredbe

Članak 70. – stavak 3. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  financijski doprinosi za instrument stabilizacije prihoda u obliku uzajamnog fonda, kojima se pruža sljedeće:

 

(i) naknada poljoprivrednicima iz svih sektora u slučaju snažnog pada njihovih prihoda;

 

(ii) naknada poljoprivrednicima iz određenog sektora u slučaju snažnog pada njihovih prihoda;

Amandman    491

Prijedlog uredbe

Članak 70. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Države članice ograničavaju financijske doprinose za uzajamne fondove navedene u točkama (b) i (c) stavka 3. na sljedeće elemente:

 

(a) administrativne troškove uspostavljanja uzajamnog fonda, u trajanju od najviše tri godine i uz smanjivanje stope;

 

(b) iznose plaćene iz uzajamnog fonda u svrhu financijske naknade poljoprivrednicima. Osim toga, financijski doprinos može se odnositi na kamate za komercijalne kredite koje je uzajamni fond podignuo u svrhu isplate financijske naknade poljoprivrednicima u slučaju krize;

 

(c) dopune godišnjih uplata u fond;

 

(d) početni dionički kapital uzajamnog fonda.

Amandman    492

Prijedlog uredbe

Članak 70. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  vrsta i pokriće prihvatljivih programa osiguranja i uzajamnih fondova;

(a)  vrsta i pokriće prihvatljivih programa osiguranja i uzajamnih fondova te instrumenata za stabilizaciju prihoda;

Amandman    493

Prijedlog uredbe

Članak 70. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  metodologija za izračun gubitaka i aktivacijski čimbenici za nadoknadu;

(b)  metodologija za izračun gubitaka i aktivacijski čimbenici za nadoknadu, uključujući upotrebu bioloških, klimatskih ili gospodarskih indeksa koji se primjenjuju na razini gospodarstva ili na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini;

Amandman    494

Prijedlog uredbe

Članak 70. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Države članice ograničavaju potporu na maksimalnu stopu od 70 % prihvatljivih troškova.

6.  Države članice ograničavaju potporu na maksimalnu stopu prihvatljivih troškova utvrđenu u Prilogu IX.aa.

Amandman    495

Prijedlog uredbe

Članak 70. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a  One države članice koje uvedu nacionalne sustave osiguranja ili ih već provode prije ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe] mogu instrumente iz ovog članka upotrijebiti za pokrivanje rizika koji nisu pokriveni navedenim sustavima.

Amandman    496

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice mogu dodijeliti potporu za suradnju u skladu s uvjetima iz ovog članka i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a radi izrade i provedbe projekata operativne skupine Europskog partnerstva za inovacije za produktivnost i održivost u poljoprivredi iz članka 114. i LEADER-a, lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice iz članka 25. Uredbe (EU) [CPR], te promicali sustavi kvalitete, organizacije ili skupine proizvođača ili drugi oblici suradnje.

1.  Države članice mogu dodijeliti potporu za suradnju u skladu s uvjetima iz ovog članka i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a radi izrade i provedbe projekata operativne skupine Europskog partnerstva za inovacije za produktivnost i održivost u poljoprivredi iz članka 114. i LEADER-a, lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice iz članka 25. Uredbe (EU) [CPR], te promicali sustavi kvalitete, organizacije ili skupine proizvođača ili drugi oblici suradnje, uključujući one čiji su proizvodi obuhvaćeni Uredbom (EU) 1151/2012.

Amandman    497

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice mogu dodijeliti potporu pod ovom vrstom intervencija samo za promicanje oblika suradnje koja uključuje najmanje dva subjekta i koja pridonosi postizanju posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6.

2.  Države članice mogu dodijeliti potporu pod ovom vrstom intervencija samo za promicanje oblika suradnje i održavanje postojećih oblika suradnje koja uključuje najmanje dva subjekta od kojih je barem jedan uključen u poljoprivrednu proizvodnju i koja pridonosi postizanju posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6.

Amandman    498

Prijedlog uredbe

Članak 71. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Odstupajući od stavka 2., države članice mogu dodijeliti potporu iz EPFRR-a lokalnim akcijskim skupinama koje provode strategiju lokalnog razvoja koja pridonosi postizanju posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6.

Amandman    499

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice mogu pod ovom vrstom intervencija pokrivati troškove povezane sa svim aspektima suradnje.

3.  Države članice mogu pod ovom vrstom intervencija pokrivati troškove povezane sa svim potrebnim aspektima suradnje, uključujući troškove certifikacije povezane sa sudjelovanjem u sustavu kvalitete Unije.

Amandman    500

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 4. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice mogu dodijeliti potporu u svrhu poticanja sustava kvalitete, organizacija ili skupina proizvođača ili druge oblike suradnje u obliku fiksnog iznosa.

Amandman    501

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Države članice ograničavaju potporu na najviše sedam godina osim za kolektivne mjere u području okoliša i klime u propisno opravdanim slučajevima kako bi se postigli posebni ciljevi u području klime i okoliša utvrđeni u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e) i (f).

8.  Države članice ograničavaju potporu na najviše sedam godina osim za kolektivne mjere u području okoliša i klime u propisno opravdanim slučajevima kako bi se postigli posebni ciljevi u području klime i okoliša utvrđeni u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e) i (f).

Amandman    502

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8a.  Lokalne akcijske skupine mogu od nadležne agencije za plaćanja zatražiti isplatu predujma ako je ta mogućnost navedena u strateškom planu. Iznos predujma ne smije prelaziti 50 % iznosa javne potpore povezane s tekućim troškovima i troškovima istraživanja.

Amandman    503

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 8.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8b.  Potpora sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, uključujući aktivnosti informiranja i promidžbe te pomoć za osnivanje skupina i organizacija proizvođača ograničena je na najveći iznos naveden u Prilogu IX.b.

Amandman    504

Prijedlog uredbe

Članak 71.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 71.a

 

Podtematski programi za sustave kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

 

Države članice mogu uspostaviti podtematski program za sustav kvalitete za poljoprivredne proizvode predviđene Uredbom 1151/2012 koji je u skladu s ciljevima iz članka 6. stavka 1.

Amandman    505

Prijedlog uredbe

Članak 72. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice mogu dodijeliti potporu za razmjenu znanja i informacije o poljoprivrednim, šumarskim i ruralnim poduzećima u skladu s uvjetima iz ovog članka i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a.

1.  Države članice mogu, na pojedinačnoj ili kolektivnoj osnovi u skladu s uvjetima iz ovog članka i kako je dalje navedeno u njihovim strateškim planovima u okviru ZPP-a dodijeliti potporu za razmjenu znanja i informacije o poljoprivredi, šumarstvu, uključujući agrošumarstvo, zaštiti okoliša i klimi, ruralnim poduzećima, pametnim selima i intervencijama u okviru ZPP-a.

Amandman    506

Prijedlog uredbe

Članak 72. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pod ovom vrstom intervencija države članice mogu pokrivati troškove svih relevantnih aktivnosti za promicanje inovacija, pristupa izobrazbi te savjetovanja, razmjene i širenja znanja i informacija koje pridonose postizanju posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6.

2.  Pod ovom vrstom intervencija države članice i Unija mogu pokrivati troškove svih relevantnih aktivnosti za promicanje inovacija, pristupa izobrazbi i savjetovanja, izrade planova i studija te razmjene i širenja znanja i informacija koje pridonose postizanju posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6.

Amandman    507

Prijedlog uredbe

Članak 72. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice ograničavaju potporu na najviše 75 % prihvatljivih troškova.

Države članice mogu pružiti potporu do maksimalne stope utvrđene u Prilogu IX.aa.

Amandman    508

Prijedlog uredbe

Članak 72. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odstupajući od prvog podstavka, u slučaju osnivanja savjetodavne službe za poljoprivredna gospodarstva države članice mogu dodijeliti potporu u obliku fiksnog iznosa od najviše 200 000 EUR.

Odstupajući od prvog podstavka, u slučaju osnivanja savjetodavne službe za poljoprivredna gospodarstva države članice mogu dodijeliti potporu do najvećeg iznosa utvrđenog u Prilogu IX.aa.

Amandman    509

Prijedlog uredbe

Članak 72. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Odstupajući od stavka 3., u najudaljenijim regijama i drugim propisno opravdanim slučajevima države članice mogu primijeniti veću stopu ili veći iznos od onog utvrđenog u tom stavku radi postizanja posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6.

Briše se.

Amandman    510

Prijedlog uredbe

Članak 72. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  Potpora iz ovog članka ne uključuje tečajeve poduke ili obuke koji su sastavni dio uobičajenih propisanih obrazovnih programa ili sustava na razini srednje škole ili na višoj razini.

Amandman    511

Prijedlog uredbe

Članak 72. – stavak 6.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6 b.  Tijela koja pružaju usluge prijenosa znanja i informacija posjeduju primjerene kapacitete u smislu stručnosti osoblja i obuke za izvršavanje te zadaće.

Amandman    512

Prijedlog uredbe

Članak 72.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 72.a

 

Mjere za žene u ruralnim područjima

 

1.   Države članice donose određene mjere usmjerene na promicanje veće uključenosti žena u gospodarstvo ruralnog područja putem intervencija koje su u skladu s postojećom regulativom kako bi se doprinijelo ciljevima iz članka 6. stavka 1.

 

2.   Države članice mogu u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a dodijeliti potporu za promicanje uključenosti žena, između ostaloga, u prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, savjetodavne službe, ulaganja u fizičku imovinu, osnivanje i razvoj poljoprivrednih gospodarstava i ruralnih poduzeća, instalaciju digitalnih tehnologija i suradnju.

Amandman    513

Prijedlog uredbe

Članak 72.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 72.b

 

Izrada strategije pametnih sela

 

1.   S ciljem promicanja digitalizacije i inovacija te olakšavanja razvoja poslovanja, socijalne uključenosti i zapošljavanja u ruralnim područjima, države članice izradit će i provesti strategiju pametnih sela utvrđenu u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a, uzimajući pritom u obzir vrste intervencija utvrđene u članku 64. točkama (a), (b), (d), (e), (g) i (h) te elemente s pomoću kojih se jamče modernizacija i strategije utvrđene u članku 102.

 

2.   Osim vrsta intervencija utvrđenih u prethodnoj točki, države članice osobito bi trebale uzeti u obzir mjere koje se odnose na sljedeća pitanja u ruralnim područjima:

 

(a)   digitalizaciju ruralnog gospodarstva;

 

(b)   preciznu poljoprivredu;

 

(c)   izradu digitalnih platformi;

 

(d)   ruralnu mobilnost;

 

(e)   socijalne inovacije;

 

(f)   razvoj pametnih energetskih sustava, mreža i skladištenja na lokalnoj razini te podupiranje razvoja energetskih zadruga;

 

3.   Države članice osobito bi trebale uzeti u obzir koordinaciju između EPFRR-a i ostalih europskih strukturnih i investicijskih fondova, kako je utvrđeno u članku 98. stavku (d) točki (iii).

 

4.   Države članice mogu obuhvatiti svoju strategiju pametnih sela integriranim strategijama lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice, kako je utvrđeno u članku 25. točki (c) Uredbe (EU) 2018/xxxx [novi CPR].

Amandman    514

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upravljačko tijelo strateškog plana u okviru ZPP-a ili druga imenovana posrednička tijela definiraju kriterije odabira za intervencije koje se odnose na sljedeće vrste intervencija: ulaganja, pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika i novoosnovana ruralna poduzeća, suradnja te razmjena znanja i informacije, nakon savjetovanja s Odborom za praćenje iz članka 111. Kriterijima odabira mora se osigurati jednako postupanje prema svim podnositeljima zahtjeva, učinkovito korištenje financijskih sredstava i usmjeravanje potpore u skladu sa svrhom intervencija.

Upravljačko tijelo strateškog plana u okviru ZPP-a ili, prema potrebi, regionalna upravljačka tijela, ili druga imenovana posrednička tijela definiraju kriterije odabira za intervencije koje se odnose na sljedeće vrste intervencija: ulaganja, pokretanje poslovanja mladih i novih poljoprivrednika, osnivanje ruralnih poduzeća, suradnja te razmjena znanja i informacije, posebne mjere za žene u ruralnim područjima i instalacija digitalnih tehnologija, nakon savjetovanja s Odborom za praćenje iz članka 111. Kriterijima odabira mora se osigurati jednako postupanje prema svim podnositeljima zahtjeva, učinkovito korištenje financijskih sredstava i usmjeravanje potpore u skladu sa svrhom intervencija.

Amandman    515

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu odlučiti ne primjenjivati kriterije odabira za intervencije ulaganja koje su jasno usmjerene na zaštitu okoliša ili su realizirane u vezi s aktivnostima obnavljanja.

Države članice mogu odlučiti ne primjenjivati kriterije odabira za ulaganja u vezi s aktivnostima obnavljanja nakon elementarnih nepogoda.

Amandman    516

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kriteriji odabira ne trebaju se definirati za operacije koje su dobile oznaku kvalitete Pečat izvrsnosti u okviru programa Obzor 2020+ ili Obzor Europa ili su odabrane u okviru programa Life+, pod uvjetom da su te operacije u skladu sa strateškim planom u okviru ZPP-a.

Briše se.

Amandman    517

Prijedlog uredbe

Članak 74. – stavak 5. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako su poljoprivrednici pogođeni ozbiljnim klimatskim uvjetima i/ili krizom tržišta, plaćanja iz točke (a) ovog stavka mogu se osigurati na temelju obrtnog kapitala.

Amandman    518

Prijedlog uredbe

Članak 74. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Ako se sredstva iz ovog članka ne upotrebljavaju ili su vraćena iz financijskog instrumenta, treba ih zadržati radi upotrebe u dijelu strateškog plana u okviru ZPP-a koji se odnosi na ruralni razvoj.

Amandman    519

Prijedlog uredbe

Članak 75.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman    520

Prijedlog uredbe

Članak 78. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se ova Uredba dopunjuje dodatnim zahtjevima uz one iz ovog poglavlja u vezi s uvjetima dodjeljivanja potpore za sljedeće vrste intervencija u području ruralnog razvoja:

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 138. kojima se dopunjuje Prilog IX.b u pogledu najmanjih i najvećih ograničenja za plaćanja u skladu s ovim poglavljem.

(a)  obveze upravljanja iz članka 65.;

 

(b)  ulaganja iz članka 68.;

 

(c)  suradnja iz članka 71.

 

Amandman    521

Prijedlog uredbe

Članak 79. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Rashodi EFJP-a i EPFRR-a

Financijska sredstva EFJP-a i EPFRR-a

Amandman    522

Prijedlog uredbe

Članak 79. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Iz EFJP-a financiraju se vrste intervencija koje se odnose na sljedeće:

1.  Financijska omotnica EPFRR-a za razdoblje 2021.–2027. iznosi 286 143 milijuna EUR u cijenama za 2018. (322 511 milijuna EUR u tekućim cijenama).

 

Unutar te financijske omotnice i ne dovodeći u pitanje odredbe glave II. poglavlja I. Uredbe (EU) [HzR], iz EFJP-a se financiraju vrste intervencija koje se odnose na sljedeće:

Amandman    523

Prijedlog uredbe

Članak 79. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Iz EPFRR-a financiraju se vrste intervencija iz glave III. poglavlja IV.

2.  Financijska omotnica Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za razdoblje 2021.–2027. iznosi 96 712 milijuna EUR u cijenama za 2018. (109 000 milijuna EUR u tekućim cijenama).

 

Iz EPFRR-a financiraju se vrste intervencija iz glave III. poglavlja IV., tehnička pomoć na inicijativu države članice kako je navedeno u članku 112. i tehnička pomoć na inicijativu Komisije kako je navedeno u članku 83. stavku 2.

Amandman    524

Prijedlog uredbe

Članak 80. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Rashodi su prihvatljivi za doprinos iz EFJP-a i EPFRR-a od 1. siječnja u godini nakon godine u kojoj je Komisija odobrila strateški plan u okviru ZPP-a.

1.  Rashodi su prihvatljivi za doprinos iz EFJP-a i EPFRR-a nakon što Komisija odobri strateški plan u okviru ZPP-a.

Amandman    525

Prijedlog uredbe

Članak 80. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Rashodi koji postanu prihvatljivi kao rezultat izmjene strateškog plana u okviru ZPP-a prihvatljivi su za doprinos iz EPFRR-a od datuma podnošenja zahtjeva za izmjenu Komisiji.

Rashodi koji postanu prihvatljivi kao rezultat izmjene strateškog plana u okviru ZPP-a prihvatljivi su za doprinos iz EPFRR-a i EFJP-a od datuma podnošenja zahtjeva za izmjenu Komisiji.

Amandman    526

Prijedlog uredbe

Članak 80. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odstupajući od članka 73. stavka 5. i od prvog podstavka, u slučaju kriznih mjera koje se provode zbog elementarnih nepogoda, katastrofalnih događaja ili nepovoljnih klimatskih prilika ili znatnih i naglih promjena socioekonomskih uvjeta u državi članici ili regiji, u strateškom planu u okviru ZPP-a može se predvidjeti da prihvatljivost rashoda financiranih iz EPFRR-a povezanih s izmjenama plana može započeti od datuma nastanka događaja.

Odstupajući od članka 73. stavka 5. i od prvog podstavka, u slučaju kriznih mjera koje se provode zbog elementarnih nepogoda, katastrofalnih događaja, uključujući požare, sušu i poplave, ili nepovoljnih klimatskih prilika, epidemija ili znatnih i naglih promjena socioekonomskih uvjeta u državi članici ili regiji, u strateškom planu u okviru ZPP-a može se predvidjeti da prihvatljivost rashoda financiranih iz EPFRR-a povezanih s izmjenama plana može započeti od datuma nastanka događaja.

Amandman    527

Prijedlog uredbe

Članak 80. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Rashodi su prihvatljivi za doprinos iz EPFRR-a ako su nastali korisniku i plaćeni su do 31. prosinca [2029.]. Osim toga, rashodi su prihvatljivi za doprinos iz EPFRR-a samo ako je agencija za plaćanje zaista isplatila relevantnu pomoć do 31. prosinca [2029.].

3.  Rashodi su prihvatljivi za doprinos iz EPFRR-a ako su nastali korisniku i plaćeni su do 31. prosinca [2030.]. Osim toga, rashodi su prihvatljivi za doprinos iz EPFRR-a samo ako je agencija za plaćanje zaista isplatila relevantnu pomoć do 31. prosinca [2030.].

Amandman    528

Prijedlog uredbe

Članak 82. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Financijska pomoć Unije za vrste intervencija u sektoru hmelja dodijeljena Njemačkoj iznosi 2 188 000 EUR godišnje.

3.  Financijska pomoć Unije za vrste intervencija u sektoru hmelja dodijeljena Njemačkoj iznosi X EUR godišnje.

Amandman    529

Prijedlog uredbe

Članak 82. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  10 666 000 EUR godišnje za Grčku;

(a)  X EUR godišnje za Grčku;

Amandman    530

Prijedlog uredbe

Članak 82. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  554 000 EUR godišnje za Francusku; i

(b)  X EUR godišnje za Francusku; i

Amandman    531

Prijedlog uredbe

Članak 82. – stavak 4. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  34 590 000 EUR godišnje za Italiju.

(c)  X EUR godišnje za Italiju.

Amandman    532

Prijedlog uredbe

Članak 82. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Države članice mogu u 2023. revidirati svoje odluke iz stavka 6. u sklopu zahtjeva za izmjenu svojih strateških planova u okviru ZPP-a iz članka 107.

7.  Dvije godine od dana stupanja na snagu njihovih strateških planova države članice mogu revidirati svoje odluke iz stavka 6. u sklopu zahtjeva za izmjenu svojih strateških planova u okviru ZPP-a iz članka 107.

Amandman    533

Prijedlog uredbe

Članak 83. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ukupni iznos potpore Unije za vrste intervencija u području ruralnog razvoja u skladu s ovom Uredbom za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027. iznosi 78 811 milijuna EUR u tekućim cijenama u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom za godine od 2021. do 2027.38

1.  Ukupni iznos potpore Unije za vrste intervencija u području ruralnog razvoja u skladu s ovom Uredbom za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027. iznosi 109 000 milijuna EUR u tekućim cijenama u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom za godine od 2021. do 2027.38

__________________

__________________

38 Prijedlog Uredbe Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija, COM(2018)322 final.

38 Prijedlog Uredbe Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija, COM(2018)322 final.

Amandman    534

Prijedlog uredbe

Članak 85. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U strateškim planovima u okviru ZPP-a utvrđuje se jedinstvena stopa doprinosa iz EPFRR-a koja se primjenjuje na sve intervencije.

1.  U strateškim planovima u okviru ZPP-a utvrđuje se jedinstvena stopa doprinosa iz EPFRR-a za potporu za intervencije u svim regijama koje odgovaraju razini 2 zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku („regije razine NUTS 2”) uspostavljenoj Uredbom (EZ) br. 1059/2003.

Amandman    535

Prijedlog uredbe

Članak 85. stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Sredstva iz EPFRR-a raspodjeljuju se između sljedeće tri kategorije regija razine NUTS 2:

 

(a)   slabije razvijene regije, čiji je BDP po stanovniku manji od 75 % prosječnog BDP-a država EU-27 („slabije razvijene regije”);

 

(b)   tranzicijske regije, čiji je BDP po stanovniku između 75 % i 100 % prosječnog BDP-a država EU-27 („tranzicijske regije”);

 

(c)   razvijenije regije, čiji je BDP po stanovniku iznad 100 % prosječnog BDP-a država EU-27 („razvijenije regije”).

 

Razvrstavanje regija prema jednoj od triju kategorija regija određuje se na osnovi toga u kakvom su odnosu BDP po stanovniku svake regije, izmjeren prema standardu kupovne moći (PPS) i izračunat na temelju podataka Unije za razdoblje 2014.–2016., i prosječni BDP država EU-27 za isto referentno razdoblje.

Amandman    536

Prijedlog uredbe

Članak 85. – stavak 2. − podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  70 % prihvatljivih javnih rashoda u najudaljenijim regijama i na manjim egejskim otocima u smislu Uredbe (EU) br. 229/2013;

(a)  85% prihvatljivih javnih rashoda u najudaljenijim regijama i na manjim egejskim otocima u smislu Uredbe (EU) br. 229/2013;

Amandman    537

Prijedlog uredbe

Članak 85. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  70 % prihvatljivih javnih rashoda u slabije razvijenim regijama;

(b)  85% prihvatljivih javnih rashoda u slabije razvijenim regijama;

Amandman    538

Prijedlog uredbe

Članak 85. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  65 % za tranzicijske regije;

Amandman    539

Prijedlog uredbe

Članak 85. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  65 % prihvatljivih rashoda za plaćanja iz članka 66.;

(c)  75% prihvatljivih rashoda za plaćanja iz članka 66.;

Amandman    540

Prijedlog uredbe

Članak 85. – stavak 2. – podstavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  43 % prihvatljivih javnih rashoda u ostalim regijama.

(d)  53% prihvatljivih javnih rashoda u ostalim regijama.

Amandman    541

Prijedlog uredbe

Članak 85. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  80 % za obveze upravljanja iz članka 65. ove Uredbe, za plaćanja u skladu s člankom 67. ove Uredbe, za neproduktivna ulaganja iz članka 68. ove Uredbe, za potporu Europskom partnerstvu za inovacije iz članka 71. ove Uredbe i za LEADER, lokalni razvoj pod vodstvom zajednice iz članka 25. Uredbe (EU) [CPR];

(a)  90 % za obveze upravljanja iz članka 65. ove Uredbe, za plaćanja u skladu s člankom 67. ove Uredbe, za ulaganja iz članka 68. ove Uredbe, koja su povezana s pošumljavanjem i posebnim ciljevima u području klime i okoliša navedenima u članku 6., stavku 1., točkama (d), (e) i (f), za operacije iz članka 69., stavka 2. točke (a), za potporu Europskom partnerstvu za inovacije iz članka 71. ove Uredbe i za LEADER, lokalni razvoj pod vodstvom zajednice iz članka 25. Uredbe (EU) [CPR], za operacije iz članka 72., za operacije koje primaju potporu putem instrumenata financiranja, za mjere iz članka 72.a (novi) i za nenaseljena područja.

Amandman    542

Prijedlog uredbe

Članak 85. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  100 % za operacije za koje se osiguravaju financijska sredstva prenesena u EPFRR u skladu s člancima 15. i 90. ove Uredbe.

(b)  100 % za operacije za koje se osiguravaju financijska sredstva prenesena u EPFRR u skladu s člankom 90. ove Uredbe, ako se tim operacijama pristupa rješavanju posebnih ciljeva u području klime i okoliša iz članka 6. stavka 1. točaka (d), (e) i (f).

Amandman    543

Prijedlog uredbe

Članak 86. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Najmanje 30 % ukupnog doprinosa iz EPFRR-a za strateški plan u okviru ZPP-a kako je utvrđeno u Prilogu IX. namijenjeno je za intervencije koje se odnose na posebne ciljeve u području klime i okoliša utvrđene u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e) i (f) ove Uredbe, isključujući intervencije na temelju članka 66.

Najmanje 30 % ukupnog doprinosa iz EPFRR-a za strateški plan u okviru ZPP-a kako je utvrđeno u Prilogu IX. namijenjeno je za sve vrste intervencija koje se odnose na posebne ciljeve u području klime i okoliša utvrđene u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e), (f) i (i) ove Uredbe.

 

Najviše 40 % plaćanja dodijeljenih u skladu s člankom 66. može se uzeti u obzir u svrhu izračuna ukupnog doprinosa iz EPFRR-a iz prvog podstavka.

Amandman    544

Prijedlog uredbe

Članak 86. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Najmanje 30 % ukupnih doprinosa iz EPFRR-a za strateški plan u okviru ZPP-a kako je utvrđeno u Prilogu IX. namijenjeno je za intervencije iz članaka 68., 70., 71. i 72. za posebne ciljeve usmjerene na razvoj pametnog, otpornog i diversificiranog sektora poljoprivrede kako je definirano u članku 6. stavku 1. točkama (a), (b) i (c) ove Uredbe.

Amandman    545

Prijedlog uredbe

Članak 86. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Za svaku državu članicu minimalni iznos utvrđen u Prilogu X. namijenjen je za doprinos posebnom cilju „privlačenja mladih poljoprivrednika i olakšavanja poslovnog razvoja” utvrđenom u članku 6. stavku 1. točki (g). Na temelju analize situacije u smislu prednosti, nedostataka, prilika i prijetnji („SWOT analiza”) i utvrđivanja potreba na koje se treba usmjeriti, iznos se koristi za sljedeće vrste intervencija:

4.  Države članice namjenjuju minimalno iznose utvrđene u Prilogu X. za dodatnu potporu dohotku za mlade poljoprivrednike kako je utvrđeno u članku 27.

(a)  dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za mlade poljoprivrednike kako je utvrđeno u članku 27.;

 

(b)  pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika iz članka 69.

 

Amandman    546

Prijedlog uredbe

Članak 86. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Države članice namjenjuju najmanje 60 % iznosa utvrđenih u Prilogu VII. za osnovnu potporu dohotku za održivost i preraspodijeljeno plaćanje kako je navedeno u glavi III. poglavlju II. odjeljku 2. pododjeljcima 2. i 3.

Amandman    547

Prijedlog uredbe

Članak 86. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4b.  Države članice namjenjuju najmanje 5 % iznosa utvrđenih u Prilogu VII. za pružanje potpore za preraspodijeljeno plaćanje iz članka 26.

Amandman    548

Prijedlog uredbe

Članak 86. – stavak 4.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4c.  Države članice moraju namijeniti najmanje 20 % iznosa utvrđenih u Prilogu VII. za intervencije iz članka 28.

Amandman    549

Prijedlog uredbe

Članak 86. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Indikativna dodjela financijskih sredstava za intervencije za proizvodno vezanu potporu dohotku iz glave III. poglavlja II. odjeljka 2. pododjeljka 1. ograničava se na najviše 10 % iznosa utvrđenih u Prilogu VII.

Indikativna dodjela financijskih sredstava za intervencije za proizvodno vezanu potporu dohotku iz glave III. poglavlja II. odjeljka 2. pododjeljka 1. ograničava se na najviše 10 % iznosa utvrđenih u Prilogu VII. Države članice mogu prenijeti dio sredstava kako bi povećale maksimalni iznos dodijeljenih sredstava utvrđen u članku 82. stavku 6. ako ta dodijeljena sredstva nisu dostatna za financiranje intervencija koje su navedene u glavi III. poglavlju III. odjeljku 7.

Amandman    550

Prijedlog uredbe

Članak 86. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ne dovodeći u pitanje članak 15. Uredbe (EU) [HzR], maksimalni iznos koji se može dodijeliti u državi članici prije primjene članka 15. ove Uredbe u skladu s glavom III. poglavlje II. odjeljkom 2. pododjeljkom 1. ove Uredbe u kalendarskoj godini ne prelazi iznose utvrđene u strateškom planu u okviru ZPP-a u skladu sa stavkom 6.

6.  Ne dovodeći u pitanje članak 15. Uredbe (EU) [HzR], maksimalni iznos koji se može dodijeliti u državi članici prije primjene članka 15. ove Uredbe u skladu s glavom III. poglavljem II. odjeljkom 2. pododjeljkom 1. ove Uredbe u kalendarskoj godini ne prelazi iznose utvrđene u strateškom planu u okviru ZPP-a u skladu sa stavkom 5.

Amandman    551

Prijedlog uredbe

Članak 86. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Države članice mogu u svojem strateškom planu u okviru ZPP-a odlučiti da će koristiti određeni udio dodijeljenih sredstava EPFRR-a kako bi se povećala potpora i primijenili integrirani strateški projekti za zaštitu prirode kako je definirano u [Uredba o programu LIFE] te financirale mjere u pogledu transnacionalne mobilnosti ljudi u svrhu učenja u području poljoprivrednog i ruralnog razvoja s naglaskom na mlade poljoprivrednike, u skladu s [Uredba o Erasmusu].

7.  Države članice mogu u svojem strateškom planu u okviru ZPP-a odlučiti da će koristiti određeni udio dodijeljenih sredstava EPFRR-a kako bi se povećala potpora i primijenili integrirani strateški projekti za zaštitu prirode kako je definirano u [Uredba o programu LIFE] ako su uključene zajednice poljoprivrednika te kako bi se financirale mjere u pogledu transnacionalne mobilnosti ljudi u svrhu učenja u području poljoprivrednog i ruralnog razvoja s naglaskom na mlade poljoprivrednike, u skladu s [Uredba o Erasmusu], te žene u ruralnim područjima.

Amandman    552

Prijedlog uredbe

Članak 87. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  100 % za rashode za intervencije iz članka 86. stavka 2. prvog podstavka;

(c)  100 % za rashode za intervencije iz članka 86. stavka 2. prvog podstavka, uz iznimku rashoda iz točke (d);

Amandman    553

Prijedlog uredbe

Članak 87.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 87.a

 

Praćenje rashoda kojima se jača konkurentnost

 

1.  Na temelju informacija koje dostavljaju države članice Komisija ocjenjuje doprinos politike ciljevima jačanja konkurentnosti s pomoću jednostavne i zajedničke metodologije.

 

2.  Doprinos ciljnoj vrijednosti rashoda procjenjuje se primjenom posebnih pondera diferenciranih ovisno o tome čini li potpora znatan ili osrednji doprinos jačanju konkurentnosti onako kako je povezana s međusektorskim ciljem iz članka 5. i gospodarskim ciljevima iz točaka (a), (b) i (c) članka 6. stavka 1. Ti ponderi temelje se na skupu pokazatelja za mjerenje tih ciljeva te ih razvija Komisija delegiranim aktima u skladu s člankom 138.

Amandman    554

Prijedlog uredbe

Članak 89. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Postotak odstupanja jest postotak za koji realizirani prosjek ili jedinstveni jedinični iznos smije prelaziti planirani prosjek ili jedinstveni jedinični iznos iz strateškog plana u okviru ZPP-a.

Postotak odstupanja jest postotak za koji realizirani prosjek ili jedinstveni indikativni jedinični iznos smije prelaziti planirani prosjek ili jedinstveni indikativni jedinični iznos iz strateškog plana u okviru ZPP-a.

Amandman    555

Prijedlog uredbe

Članak 89. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za svaku intervenciju u obliku izravnih plaćanja realizirani prosjek ili jedinstveni jedinični iznos nije nikad niži od planiranog jediničnog iznosa osim ako realizirano ostvarenje premašuje planirano ostvarenje kako je utvrđeno u strateškom planu u okviru ZPP-a.

Za svaku intervenciju u obliku izravnih plaćanja realizirani prosjek ili jedinstveni indikativni iznos nije nikad niži od planiranog indikativnog iznosa osim ako realizirano ostvarenje premašuje planirano ostvarenje kako je utvrđeno u strateškom planu u okviru ZPP-a.

Amandman    556

Prijedlog uredbe

Članak 89. – stavak 1. – podstavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako su unutar intervencije definirani različiti jedinični iznosi, taj podstavak primjenjuje se na svaki jedinstveni ili prosječni jedinični iznos te intervencije.

Ako su unutar intervencije definirani različiti indikativni jedinični iznosi, taj podstavak primjenjuje se na svaki jedinstveni ili prosječni indikativni jedinični iznos te intervencije.

Amandman    557

Prijedlog uredbe

Članak 89. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Države članice mogu preraspodijeliti iznose u okviru vrsta intervencija.

Amandman    558

Prijedlog uredbe

Članak 90. – stavak 1. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  do 15 % sredstava dodijeljenih državi članici za izravna plaćanja utvrđena u Prilogu IV. nakon odbitka dodijeljenih sredstava za pamuk utvrđenih u Prilogu VI. za kalendarske godine od 2021. do 2026. u dodijeljena sredstva države članice za EPFRR u financijskim godinama 2022. – 2027.; ili

(a)  do 15 % sredstava dodijeljenih državi članici za izravna plaćanja utvrđena u Prilogu IV. nakon odbitka dodijeljenih sredstava za pamuk utvrđenih u Prilogu VI. za kalendarske godine od 2022. do 2026. u dodijeljena sredstva države članice za EPFRR u financijskim godinama 2023. – 2027., pod uvjetom da države članice koriste odgovarajuće povećanje za poljoprivredno-ekološke intervencije čiji su korisnici poljoprivrednici;

Amandman    559

Prijedlog uredbe

Članak 90. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  do 15 % dodijeljenih sredstava države članice za EPFRR u financijskim godinama 2022. – 2027. u dodijeljena sredstva države članice za izravna plaćanja utvrđena u Prilogu IV. za kalendarske godine od 2021. do 2026.

(b)  do 5 % dodijeljenih sredstava države članice za EPFRR u financijskim godinama od 2023. do 2027. u dodijeljena sredstva države članice za izravna plaćanja utvrđena u Prilogu IV. za kalendarske godine od 2022. do 2026., pod uvjetom da se odgovarajuće povećanje dodijeli za operacije obuhvaćene člankom 28.

Amandman    560

Prijedlog uredbe

Članak 90. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Postotak prijenosa iz dodijeljenih sredstava države članice za izravna plaćanja u dodijeljena sredstva za EPFRR iz prvog podstavka može se povećati za:

Odstupajući od podstavka 1. točke (b), Hrvatska, Poljska, Mađarska i Slovačka mogu prenijeti do 15 % dodijeljenih sredstava EPFRR-a u izravna plaćanja utvrđena u Prilogu IV., pod uvjetom da se 5 % namijeni za operacije obuhvaćene člankom 28.

(a)  do 15 postotnih bodova pod uvjetom da države članice koriste odgovarajuće povećanje za intervencije financirane iz EPFRR-a koje se odnose na posebne ciljeve u području klime i okoliša iz članka 6. stavka 1. točaka (d), (e) i (f);

 

(b)  do 2 postotna boda pod uvjetom da države članice koriste odgovarajuće povećanje u skladu s člankom 86. stavkom 5. točkom (b).

 

Amandman    561

Prijedlog uredbe

Članak 90. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice mogu u 2023. revidirati svoje odluke iz stavka 1. u sklopu zahtjeva za izmjenu svojih strateških planova u okviru ZPP-a iz članka 107.

3.  Države članice mogu u 2024. revidirati svoje odluke iz stavka 1. u sklopu zahtjeva za izmjenu svojih strateških planova u okviru ZPP-a iz članka 107.

Amandman    562

Prijedlog uredbe

Članak 91. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice utvrđuju strateške planove u okviru ZPP-a u skladu s ovom Uredbom kako bi provele potporu Unije koja se financira iz EFJP-a i EPFRR-a za postizanje posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6.

Države članice i, prema potrebi, u suradnji s regijama, utvrđuju strateške planove u okviru ZPP-a u skladu s ovom Uredbom kako bi primijenile potporu Unije koja se financira iz EFJP-a i EPFRR-a za postizanje posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6. stavku 1.

Amandman    563

Prijedlog uredbe

Članak 91. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na temelju SWOT analize iz članka 103. stavka 2. i procjene potreba iz članka 96. države članice u strateškim planovima u okviru ZPP-a utvrđuju strategiju intervencije iz članka 97. u kojoj se utvrđuju kvantitativne ciljne vrijednosti i ključne etape za postizanje posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6. Ciljne vrijednosti definiraju se s pomoću zajedničkog skupa pokazatelja rezultata utvrđenih u Prilogu I.

Na temelju SWOT analize iz članka 103. stavka 2. i procjene potreba iz članka 96. države članice i, prema potrebi, u suradnji s regijama, u strateškim planovima u okviru ZPP-a utvrđuju strategiju intervencije iz članka 97. u kojoj se utvrđuju kvantitativne ciljne vrijednosti i ključne etape za postizanje posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6. Ciljne vrijednosti definiraju se s pomoću zajedničkog skupa pokazatelja rezultata utvrđenih u Prilogu I.

Amandman    564

Prijedlog uredbe

Članak 91. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaki strateški plan u okviru ZPP-a obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2027.

Svaki strateški plan u okviru ZPP-a obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2027.

Amandman    565

Prijedlog uredbe

Članak 91. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Odobrenje strateškog plana u okviru ZPP-a i njegova provedba u državama članicama ne uzrokuju kašnjenja u razdoblju podnošenja zahtjeva za potporu za korisnike, kao ni u pogledu pravodobnog plaćanja korisnicima potpore.

Amandman    566

Prijedlog uredbe

Članak 92. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Veće ambicije u pogledu ciljeva u području klime i okoliša

Veće ambicije u pogledu ciljeva u području klime, poljoprivrede i okoliša

Amandman    567

Prijedlog uredbe

Članak 92. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Cilj je država članica putem svojih strateških planova u okviru ZPP-a i osobito putem elemenata strategije intervencije iz članka 97. stavka 2. točke (a) dati veći ukupni doprinos postizanju posebnih ciljeva u području klime i okoliša utvrđenih u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e) i (f) u usporedbi s ukupnim doprinosom postizanju cilja utvrđenog u članku 110. stavku 2. prvom podstavku točki (b) Uredbe (EU) br. 1306/2013 putem potpore iz EFJP-a i EPFRR-a u razdoblju od 2014. do 2020.

1.  Cilj je država članica putem svojih strateških planova u okviru ZPP-a i osobito putem elemenata strategije intervencije iz članka 97. stavka 2. točke (a) dati veći ukupni udio u proračunu dodijeljenom za postizanje posebnih ciljeva u području klime, poljoprivrede i okoliša utvrđenih u članku 6. stavku 1. točkama (d), (e) i (f) u usporedbi s ukupnim udjelom u proračunu dodijeljenom za postizanje cilja utvrđenog u članku 110. stavku 2. podstavku 1. točki (b) Uredbe (EU) br. 1306/2013 putem potpore iz EFJP-a i EPFRR-a u razdoblju od 2014. do 2020.

Amandman    568

Prijedlog uredbe

Članak 92. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a objašnjavaju, na temelju dostupnih informacija, kako namjeravaju postići veći ukupni cilj naveden u stavku 1. To se objašnjenje temelji na relevantnim informacijama kako što su elementi iz članka 95. stavka 1. točaka od (a) do (f) i članka 95. stavka 2. točke (b).

2.  Države članice u svojim strateškim planovima u okviru ZPP-a objašnjavaju, na temelju dostupnih informacija, kako namjeravaju postići veći ukupni cilj naveden u stavku 1. To se objašnjenje temelji na relevantnim informacijama kako što su elementi iz članka 95. stavka 1. točaka od (a) do (f) i članka 95. stavka 2. točaka (a) i (b).

Amandman    569

Prijedlog uredbe

Članak 93. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica utvrđuje jedan strateški plan u okviru ZPP-a za cijelo svoje državno područje.

Svaka država članica samostalno i, po potrebi, u suradnji s regijama utvrđuje jedan strateški plan u okviru ZPP-a za cijelo svoje državno područje.

Amandman    570

Prijedlog uredbe

Članak 93. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se elementi strateškog plana u okviru ZPP-a utvrđuju na regionalnoj razini, država članica osigurava dosljednost i usklađenost s elementima strateškog plana u okviru ZPP-a utvrđenog na nacionalnoj razini.

Ako se elementi strateškog plana u okviru ZPP-a utvrđuju i/ili provode na regionalnoj razini u okviru programa regionalnih intervencija, država članica osigurava dosljednost i usklađenost s elementima strateškog plana u okviru ZPP-a utvrđenog na nacionalnoj razini.

Amandman    571

Prijedlog uredbe

Članak 94. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijelo države članice nadležno za izradu strateškog plana u okviru ZPP-a osigurava da su nadležna tijela za okoliš i klimu učinkovito uključena u izradu plana u pogledu okolišnih i klimatskih aspekata.

2.  Tijelo države članice nadležno za izradu strateškog plana u okviru ZPP-a osigurava da su nadležna javna tijela za okoliš i klimu u potpunosti uključena u izradu plana u pogledu okolišnih i klimatskih aspekata.

Amandman    572

Prijedlog uredbe

Članak 94. – stavak 3. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica uspostavlja partnerstvo s nadležnim regionalnim i lokalnim tijelima. Partnerstvo uključuje najmanje sljedeće partnere:

Svaka država članica uspostavlja partnerstvo s nadležnim regionalnim i lokalnim tijelima, kao i s drugim partnerima. Partnerstvo uključuje najmanje sljedeće partnere:

Amandman    573

Prijedlog uredbe

Članak 94. – stavak 3. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  gospodarski i socijalni partneri;

(b)  gospodarski i socijalni partneri, ponajprije predstavnici poljoprivrednog sektora, uključujući lokalne akcijske skupine u kontekstu programâ LEADER;

Amandman    574

Prijedlog uredbe

Članak 94. – stavak 3. – podstavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  relevantna tijela koja predstavljaju civilno društvo i, prema potrebi, tijela odgovorna za promicanje socijalne uključenosti, temeljnih prava, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije.

(c)  relevantna tijela koja predstavljaju civilno društvo u pogledu svih ciljeva utvrđenih u članku 5. i članku 6. stavku 1. i prema potrebi tijela odgovorna za promicanje socijalne uključenosti, temeljnih prava, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije.

Amandman    575

Prijedlog uredbe

Članak 94. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice uključuju navedene partnere u izradu strateških planova u okviru ZPP-a.

Države članice u cijelosti uključuju navedene partnere u izradu strateških planova u okviru ZPP-a.

Amandman    576

Prijedlog uredbe

Članak 94. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice i Komisija surađuju kako bi se osigurala učinkovita koordinacija u provedbi strateških planova u okviru ZPP-a, uzimajući u obzir načela proporcionalnosti i podijeljenog upravljanja.

4.  Države članice i Komisija surađuju kako bi se osigurala učinkovita koordinacija u provedbi strateških planova u okviru ZPP-a, uzimajući u obzir načela proporcionalnosti, podijeljenog upravljanja i pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta.

Amandman    577

Prijedlog uredbe

Članak 94. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranog akta u skladu s člankom 138. kako bi utvrdila kodeks ponašanja kojim se državama članicama pruža potpora u organizaciji partnerstva iz stavka 3. Kodeksom ponašanja određuje se okvir unutar kojeg države članice u skladu sa svojim nacionalnim pravom i regionalnim nadležnostima ostvaruju provedbu načela partnerstva.

Amandman    578

Prijedlog uredbe

Članak 95. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  ciljne vrijednosti i financijski planovi;

(e)  ciljne vrijednosti i financijski planovi, uključujući, prema potrebi, one koji se odnose na programe regionalnih intervencija;

Amandman    579

Prijedlog uredbe

Članak 95. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  Prilog III o savjetovanju s partnerima;

(c)  Prilog III. o savjetovanju s partnerima, sažetak primjedbi koje su podnijela nadležna regionalna i lokalna tijela i partneri kako je navedeno u članku 94. stavku 3.;

Amandman    580

Prijedlog uredbe

Članak 95. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  Prilog IV. o posebnom plaćanju za pamuk;

(d)  Prilog IV. o posebnom plaćanju za pamuk, kad je to primjenjivo;

Amandman    581

Prijedlog uredbe

Članak 95. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  Prilog V. o dodatnom nacionalnom financiranju predviđenom u području primjene strateškog plana u okviru ZPP-a.

(e)  Prilog V. o državnim potporama za strateški plan koje nisu isključene iz primjene članaka 107., 108. i 109. UFEU-a u skladu s člankom 131. stavkom 4. i o dodatnom nacionalnom financiranju za sve intervencije za razvoj u području primjene strateškog plana u okviru ZPP-a.

Amandman    582

Prijedlog uredbe

Članak 95. – stavak 2. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  Prilog VI. o programima za klimu, okoliš i dobrobit životinja kako je navedeno u članku 28.;

Amandman    583

Prijedlog uredbe

Članak 95. – stavak 2. − točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb)  Prilog VII. o programima regionalnih intervencija; i

Amandman    584

Prijedlog uredbe

Članak 95. – stavak 2. – točka ec (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ec)  Prilog VIII. o elementima strateških planova kojima se pridonosi povećanoj konkurentnosti.

Amandman    585

Prijedlog uredbe

Članak 96. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  utvrđivanje potreba za svaki posebni cilj utvrđen u članku 6. na temelju dokaza iz SWOT analize. Opisuju se sve potrebe, neovisno o tome hoće li biti obuhvaćene strateškim planom u okviru ZPP-a ili ne;

(b)  utvrđivanje potreba za svaki posebni cilj utvrđen u članku 6., uključujući dobrobit životinja, na temelju dokaza iz SWOT analize. Opisuju se sve potrebe, neovisno o tome hoće li biti obuhvaćene strateškim planom u okviru ZPP-a ili ne;

Amandman    586

Prijedlog uredbe

Članak 96. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  prema potrebi, analiza posebnih potreba ranjivih zemljopisnih područja kao što su najudaljenije regije;

(d)  prema potrebi, analiza posebnih potreba izoliranih ili ranjivih zemljopisnih područja kao što su najudaljenije regije, planinske regije i otočne regije;

Amandman    587

Prijedlog uredbe

Članak 96. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  utvrđivanje prioriteta i rangiranje potreba, uključujući utemeljeno obrazloženje odabira i, prema potrebi, obrazloženje zašto određene utvrđene potrebe nisu obuhvaćene ili su djelomično obuhvaćene strateškim planom u okviru ZPP-a.

(e)  utvrđivanje prioriteta i rangiranje potreba u skladu s izborima te, prema potrebi, obrazloženje zašto određene utvrđene potrebe nisu obuhvaćene ili su djelomično obuhvaćene strateškim planom u okviru ZPP-a;

Amandman    588

Prijedlog uredbe

Članak 96. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  sažetak područja u kojima nedostaju osnovni podaci ili nisu dovoljni za pružanje potpunog opisa trenutačnog stanja u pogledu posebnih ciljeva utvrđenih u članku 6. ovog prijedloga i za potrebe praćenja tih ciljeva.

Amandman    589

Prijedlog uredbe

Članak 96. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice za tu procjenu koriste najnovije i najpouzdanije podatke.

Države članice za tu procjenu koriste najnovije i najpouzdanije podatke te, prema potrebi, podatke razvrstane po spolu.

Amandman    590

Prijedlog uredbe

Članak 97. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  objašnjenje socijalne i gospodarske strukture strateškog plana u okviru ZPP-a, uz opis komplementarnosti i osnovnih uvjeta između različitih intervencija usmjerenih na posebne ciljeve u vezi s poljoprivredno-gospodarskim razvojem i ruralnim područjima utvrđenih u članku 6. stavku 1. točkama (a), (b), (c), (g), (h) i (i);

Amandman    591

Prijedlog uredbe

Članak 97. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  prema potrebi, pregled načina na koji se strateškim planom u okviru ZPP-a pristupa potrebama poljoprivrednih sustava visoke prirodne vrijednosti, uključujući aspekte povezane s njegovom društveno-gospodarskom održivošću.

Amandman    592

Prijedlog uredbe

Članak 97. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  u vezi s posebnim ciljem „privlačenja mladih poljoprivrednika i olakšavanja poslovnog razvoja” utvrđenim u članku 6. stavku 1. točki (g), predstavlja se pregled relevantnih intervencija i posebnih uvjeta iz strateškog plana u okviru ZPP-a, kao što su oni navedeni u članku 22. stavku 4., člancima 27., 69. i članku 71. stavku 7. Države članice posebno se upućuju na članak 86. stavak 5. kada predstavljaju financijski plan u vezi s vrstama intervencija iz članaka 27. i 69. U pregledu se objašnjava i međudjelovanje s nacionalnim instrumentima u cilju poboljšanja usklađenosti između Unijinih i nacionalnih mjera u tom području;

(c)  u vezi s ciljem „privlačenja mladih poljoprivrednika i olakšavanja poslovnog razvoja” u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (g), predstavlja se pregled relevantnih intervencija i posebnih uvjeta iz strateškog plana u okviru ZPP-a, kao što su oni navedeni u članku 22. stavku 4., člancima 27., 69. i članku 71. stavku 7. Države članice posebno se upućuju na članak 86. stavak 5. kada predstavljaju financijski plan u vezi s vrstama intervencija iz članaka 27. i 69. U pregledu se objašnjava i međudjelovanje s nacionalnim instrumentima u cilju poboljšanja usklađenosti između mjera Unije i nacionalnih mjera u tom području;

Amandman    593

Prijedlog uredbe

Članak 97. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  opis međudjelovanja nacionalnih i regionalnih intervencija, uključujući raspodjelu dodijeljenih financijskih sredstava po intervenciji i po fondu.

(f)  opis međudjelovanja nacionalnih i regionalnih intervencija, uključujući raspodjelu dodijeljenih financijskih sredstava po intervenciji i po fondu. i

Amandman    594

Prijedlog uredbe

Članak 97. – stavak 2. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  objašnjenje o tome kako će se strateškim planom u okviru ZPP-a pridonijeti cilju u pogledu poboljšanja zdravlja i dobrobiti životinja i smanjenja antimikrobne otpornosti. Države članice posebno se upućuju na vrste intervencija obuhvaćene člancima 28. i 65.

Amandman    595

Prijedlog uredbe

Članak 98. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Elementi koji su zajednički za nekoliko intervencija

Elementi koji su zajednički za nekoliko intervencija u okviru strateških planova

Amandman    596

Prijedlog uredbe

Članak 98. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  opis korištenja „tehničke pomoći” iz članka 83. stavka 2., članka 86. stavka 3. i članka 112. mreža za ZPP iz članka 113.;

(c)  opis korištenja „tehničke pomoći” iz članka 83. stavka 2., članka 86. stavka 3. i članka 112. mreža za ZPP iz članka 113.; i

Amandman    597

Prijedlog uredbe

Članak 99. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  posebna struktura ili zahtjevi te intervencije kojima se osigurava stvarni doprinos posebnim ciljevima utvrđenima u članku 6. stavku 1. Za intervencije u području klime i okoliša, povezivanje sa zahtjevima za ispunjenje uvjeta pokazuje da se prakse ne preklapaju;

(c)  posebna struktura ili zahtjevi te intervencije kojima se osigurava stvarni doprinos relevantnim posebnim ciljevima utvrđenima u članku 6. stavku 1. Za intervencije u području klime i okoliš