Pranešimas - A8-0200/2019Pranešimas
A8-0200/2019

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013

23.5.2019 - (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)) - ***I

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Pranešėja: Esther Herranz García
Nuomonės referentas (*):
Giovanni La Via, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis


EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013

(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0392),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 42 straipsnį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0248/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 1979 m. Stojimo aktą, ypač į jo 4 protokolo dėl medvilnės 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo (PE627.925 – 24/40/2018),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 6 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 25 d. Audito Rūmų nuomonę[3],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Vystymosi komiteto, Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Regioninės plėtros komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A8-0200/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  BŽŪP ir toliau atlieka itin svarbų vaidmenį Sąjungos kaimo vietovių vystymosi srityje. Todėl būtina stengtis sustabdyti laipsnišką žemės ūkio veiklos atsisakymą, išsaugant tvirtą, pakankamai aprūpintą BŽŪP ir taip siekiant sustabdyti gyventojų skaičiaus mažėjimą kaimo vietovėse ir toliau tenkinti vartotojų poreikius aplinkosaugos, maisto saugos ir gyvūnų gerovės srityse. Atsižvelgiant į uždavinius, su kuriais susiduria Sąjungos gamintojai, reaguodami į naujus reglamentavimo reikalavimus ir didesnius užmojus aplinkosaugos srityje, smarkiai svyruojant kainoms ir sykiu atveriant Sąjungos rinką importui iš trečiųjų šalių, reikėtų išlaikyti BŽŪP skirtą biudžetą, atitinkantį bent jau 2014–2020 m. laikotarpio lygį;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b)  siekdama spręsti pasaulinio BŽŪP poveikio ir pasekmių klausimus Komisija turėtų užtikrinti nuoseklumą su kitomis Sąjungos išorės politikos kryptimis ir priemonėmis, visų pirma vystomojo bendradarbiavimo ir prekybos srityje, ir tų politikos krypčių ir priemonių tęstinumą. Laikantis Sąjungos įsipareigojimo užtikrinti politikos suderinamumą vystymosi labui būtina formuojant žemės ūkio politiką atsižvelgti į vystymosi tikslus ir principus;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  kadangi vykdant BŽŪP reikia geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti administracinę naštą. Pagal veiklos rezultatų pasiekimu grindžiamą BŽŪP („įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų nustatyti pagrindines politikos nuostatas, tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai reikalavimai, o valstybės narės turėtų prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas reikšmes. Padidinus subsidiarumą taip pat galima geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir poreikius, derinant paramą taip, kad jos įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo didesnis;

(2)  kadangi vykdant BŽŪP reikia geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti administracinę naštą, visų pirma galutiniams paramos gavėjams. Pagal veiklos rezultatų pasiekimu grindžiamą BŽŪP („įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų nustatyti pagrindines politikos nuostatas, tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai reikalavimai, o valstybės narės turėtų prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas reikšmes, sykiu užtikrindamos sektoriaus politinį užtikrintumą ir finansinį saugumą. Padidinus subsidiarumą taip pat galima geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir poreikius, derinant paramą taip, kad jos įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo didesnis. Vis dėlto siekiant užtikrinti, kad dėl minėto subsidiarumo BŽŪP nebūtų grąžinta į nacionalinį lygmenį, šiame reglamente turėtų būti numatytos patikimos Europos Sąjungos nuostatos, kurias taikant neatsirastų konkurencijos iškraipymų ir visoje Sąjungos teritorijoje būtų užtikrintas nediskriminacinis požiūris visų Sąjungos ūkininkų atžvilgiu;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  dėl vartojamų bendrų sąvokų apibrėžčių, nustatytų tik Sąjungos lygmeniu, valstybėms narėms kyla tam tikrų sunkumų, kai jos siekia atsižvelgti į savo nacionalinio, regioninio ir vietos lygmenų ypatumus. Todėl reikėtų suteikti valstybėms narėms daugiau lankstumo, kad jos galėtų nustatyti kai kurias apibrėžtis savo BŽŪP strateginiame plane. Tačiau siekiant užtikrinti bendras visiems vienodas sąlygas, Sąjungos lygmeniu turi būti nustatytas tam tikras pagrindas – būtinos esminės nuostatos, kurias reikia įtraukti į tas apibrėžtis (toliau – pagrindinės apibrėžtys);

(3)  reikėtų suteikti valstybėms narėms daugiau lankstumo, kad jos galėtų nustatyti kai kurias apibrėžtis savo BŽŪP strateginiame plane. Tačiau siekiant užtikrinti bendras visiems vienodas sąlygas, Sąjungos lygmeniu turi būti nustatytas tam tikras pagrindas – būtinos bendros nuostatos, kurias reikia įtraukti į tas apibrėžtis (toliau – pagrindinės apibrėžtys);

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  siekiant užtikrinti, kad Sąjunga galėtų laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų dėl vidaus paramos, kurie nustatyti PPO sutartyje dėl žemės ūkio, ir ypač kad apie bazinę pajamų paramą tvarumui didinti ir apie susijusias intervencinių priemonių rūšis būtų toliau pranešama kaip apie „žaliosios dėžės“ paramą, kuri nedaro arba beveik nedaro prekybą iškraipančio poveikio ar poveikio gamybai, „žemės ūkio veiklos“ pagrindinė apibrėžtis turėtų apimti ir žemės ūkio produktų gamybą, ir žemės ūkio paskirties žemės išlaikymą. Valstybės narės turėtų nustatyti tikslią žemės ūkio veiklos apibrėžtį savo BŽŪP strateginiuose planuose, derindamos ją prie vietos sąlygų;

(4)  siekiant užtikrinti, kad Sąjunga galėtų laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų dėl vidaus paramos, kurie nustatyti PPO sutartyje dėl žemės ūkio, ir ypač kad apie bazinę pajamų paramą tvarumui didinti ir apie susijusias intervencinių priemonių rūšis būtų toliau pranešama kaip apie „žaliosios dėžės“ paramą, kuri nedaro arba beveik nedaro prekybą iškraipančio poveikio ar poveikio gamybai, „žemės ūkio veiklos“ pagrindinė apibrėžtis turėtų apimti ir žemės ūkio produktų gamybą, ir žemės ūkio paskirties žemės išlaikymą. Valstybės narės turėtų nustatyti Sąjungos pagrindinės apibrėžties bendrus elementus atitinkančią žemės ūkio veiklos apibrėžtį savo BŽŪP strateginiuose planuose, derindamos ją prie vietos sąlygų;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  siekiant išlaikyti esmines bendras visos Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad valstybių narių sprendimus būtų galima palyginti, tačiau nebūtų ribojamos valstybių narių galimybės siekti Sąjungos tikslų, turėtų būti nustatyta „žemės ūkio paskirties žemės“ pagrindinė apibrėžtis. Susijusios „ariamosios žemės“, „daugiamečių pasėlių“ ir „daugiamečių žolynų“ pagrindinės apibrėžtys turėtų būti plačios, kad valstybės narės galėtų konkrečiau patikslinti šias apibrėžtis pagal vietos sąlygas. Turėtų būti nustatyta tokia „ariamosios žemės“ pagrindinė apibrėžtis, kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti įvairių formų gamybą, įskaitant tokias sistemas kaip agrarinė miškininkystė ir ariamosios žemės plotus, kuriuose yra krūmų ir medžių; į ją būtų privaloma įtraukti ir pūdymo plotus, taip užtikrinant nuo gamybos atsietą intervencinių priemonių pobūdį. „Daugiamečių pasėlių“ pagrindinė apibrėžtis turėtų apimti ir tuos plotus, kurie iš tiesų naudojami produkcijai gaminti, ir tuos, kurie tam nenaudojami, taip pat daigynus ir trumpos rotacijos želdinius, kaip juos apibrėžia valstybės narės. Turėtų būti nustatyta tokia „daugiamečių žolynų“ pagrindinė apibrėžtis, kad valstybės narės galėtų nustatyti papildomus kriterijus ir galėtų į šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar kitus žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių augalus, kuriuos galima naudoti gyvūnams ganyti arba šerti, nesvarbu, ar tie plotai faktiškai naudojami gamybai, ar ne;

(5)  siekiant išlaikyti esmines bendras visos Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad valstybių narių sprendimus būtų galima palyginti, o Sąjungos ūkininkai būtų vienodai vertinami, tačiau nebūtų ribojamos valstybių narių galimybės siekti Sąjungos tikslų, turėtų būti nustatyta „žemės ūkio paskirties žemės“ pagrindinė apibrėžtis. Susijusios „ariamosios žemės“, „daugiamečių pasėlių“ ir „daugiamečių žolynų“ pagrindinės apibrėžtys turėtų būti plačios, kad valstybės narės galėtų konkrečiau patikslinti šias apibrėžtis pagal vietos sąlygas ir įprastą praktiką. Turėtų būti nustatyta tokia „ariamosios žemės“ pagrindinė apibrėžtis, kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti įvairių formų gamybą, įskaitant tokias sistemas, kaip agrarinė miškininkystė ir ariamosios žemės plotai, kuriuose yra krūmų ir medžių; į ją būtų privaloma įtraukti ir pūdymo plotus, taip užtikrinant nuo gamybos atsietą intervencinių priemonių pobūdį. „Daugiamečių pasėlių“ pagrindinė apibrėžtis turėtų apimti ir tuos plotus, kurie iš tiesų naudojami produkcijai gaminti, ir tuos, kurie tam nenaudojami, taip pat daigynus ir trumpos rotacijos želdinius, kaip juos apibrėžia valstybės narės. Turėtų būti nustatyta tokia „daugiamečių žolynų“ pagrindinė apibrėžtis, kad valstybės narės galėtų nustatyti papildomus kriterijus ir galėtų į šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar kitus žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių augalus, kuriuos galima naudoti nebūtinai tik gyvūnams ganyti arba šerti, nesvarbu, ar tie plotai faktiškai naudojami gamybai, ar ne;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)   ateityje ūkininkavimo srityje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama aukštos kokybės maisto gamybai, nes tuo grindžiamas Sąjungos konkurencinis pranašumas. Jei įmanoma, turėtų būti išlaikyti ir sustiprinti Sąjungos standartai, taip pat turėtų būti numatytos priemonės, kuriomis būtų dar labiau padidintas ilgalaikis maisto gamybos sektoriaus našumas ir konkurencingumas, įdiegtos naujos technologijos ir užtikrintas veiksmingesnis išteklių naudojimas, taip sustiprinant Sąjungos, kaip pasaulinės lyderės, vaidmenį;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir užtikrinti suderinimą su kitais teisės aktais, į reikalavimus atitinkančio hektaro apibrėžtį dėl tų plotų, kurie naudojami kanapėms auginti, turėtų būti įtrauktas reikalavimas naudoti sėjai skirtų veislių kanapes, kuriose yra ne daugiau kaip 0,2 % tetrahidrokanabinolio;

(8)  siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir užtikrinti suderinimą su kitais teisės aktais, į reikalavimus atitinkančio hektaro apibrėžtį dėl tų plotų, kurie naudojami kanapėms auginti, turėtų būti įtrauktas reikalavimas naudoti sėjai skirtų veislių kanapes, kuriose yra ne daugiau kaip 0,3 % tetrahidrokanabinolio;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant toliau gerinti BŽŪP rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę apibrėžtį su esminėmis nuostatomis. Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir įtraukimas į registrus. Taip pat dėl to neturėtų būti atimta galimybė remti kelių rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti socialinę ir ekonominę kaimo vietovių struktūrą;

(9)  siekiant toliau gerinti BŽŪP rezultatus, pajamų parama turėtų būti skiriama tik aktyviems ūkininkams. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų nustatyti „aktyvaus ūkininko“ pagrindinę apibrėžtį su bendromis nuostatomis. Neturėtų būti atimta galimybė remti kelių rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti socialinę ir ekonominę kaimo vietovių struktūrą. Pagrindinė apibrėžtis bet kuriuo atveju turėtų padėti išsaugoti Sąjungoje taikomą šeimos ūkininkavimo modelį;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  moterų ir vyrų lygybė yra esminis Sąjungos principas, o lyčių aspekto integravimas yra svarbi priemonė integruojant tą principą į BŽŪP. Todėl ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas moterų dalyvavimo socialiniame ir ekonominiame kaimo vietovių vystymesi skatinimui. Moterų valdomi ūkiai paprastai yra mažesni, o moterų, kaip ūkininkų sutuoktinių, atliekamas darbas ne visada pripažįstamas ir matomas. Tai turi poveikio jų ekonominiam nepriklausomumui. Šis reglamentas turėtų padėti užtikrinti moterų darbo matomumą, jį geriau įvertinti ir atsižvelgti į jį formuluojant konkrečius pasiūlymus, kuriuos valstybės narės pateiks savo strateginiuose planuose. Lyčių lygybės ir nediskriminavimo principai turėtų būti sudėtinė BŽŪP intervencinių priemonių rengimo, įgyvendinimo ir vertinimo dalis. Valstybės narės taip pat turi stiprinti savo gebėjimus lyčių aspekto integravimo ir pagal lytis suskirstytų duomenų rinkimo srityje;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  siekiant kartų kaitos tikslo, kad būtų užtikrintas nuoseklumas tarp tiesioginių išmokų intervencinių priemonių ir kaimo plėtros intervencinių priemonių rūšių, turėtų būti Sąjungos lygmeniu nustatyta „jaunojo ūkininko“ pagrindinė apibrėžtis su esminėmis nuostatomis;

(10)  siekiant kartų kaitos tikslo, kad būtų užtikrintas nuoseklumas tarp tiesioginių išmokų intervencinių priemonių ir kaimo plėtros intervencinių priemonių rūšių, turėtų būti Sąjungos lygmeniu nustatyta „jaunojo ūkininko“ pagrindinė apibrėžtis su bendromis nuostatomis;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  siekiant verslo plėtros palengvinimo kaimo vietovėse tikslo, kad būtų užtikrintas nuoseklumas tarp tiesioginių išmokų intervencinių priemonių ir kaimo plėtros intervencinių priemonių rūšių, turėtų būti Sąjungos lygmeniu nustatyta „naujo ūkininko“ pagrindinė apibrėžtis su bendromis nuostatomis;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant tinkamai pagrįsti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 39 straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus ir užtikrinti, kad Sąjunga tinkamai spręstų savo pastarojo meto uždavinius, reikėtų nustatyti bendruosius tikslus, atitinkančius komunikate „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ pateiktas gaires. Papildomai reikėtų Sąjungos lygmeniu nustatyti konkrečius tikslus, kuriais valstybės narės vadovautųsi savo BŽŪP strateginiuose planuose. Palaikant įvairių darnaus vystymosi aspektų pusiausvyrą, remiantis poveikio vertinimu, nustatant šiuos konkrečius tikslus turėtų būti suformuluoti konkretesni prioritetai pagal bendruosius BŽŪP tikslus ir atsižvelgiant į susijusius, ypač klimato, energijos ir aplinkos apsaugos sričių Sąjungos teisės aktus;

(11)  siekiant įgyvendinti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 39 straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus ir užtikrinti, kad Sąjunga tinkamai spręstų savo pastarojo meto uždavinius, reikėtų nustatyti bendruosius tikslus, atitinkančius komunikate „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ pateiktas gaires. Papildomai reikėtų Sąjungos lygmeniu nustatyti konkrečius tikslus, kuriuos valstybės narės įgyvendintų savo BŽŪP strateginiuose planuose. Palaikant įvairių darnaus vystymosi aspektų pusiausvyrą, remiantis poveikio vertinimu, nustatant šiuos konkrečius tikslus turėtų būti suformuluoti konkretesni prioritetai pagal bendruosius BŽŪP tikslus ekonomikos, aplinkosaugos ir socialinėje srityse;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  nors pagal BŽŪP įgyvendinimo modelį Sąjunga turėtų nustatyti Sąjungos tikslus ir apibrėžti intervencinių priemonių rūšis, taip pat nustatyti pagrindinius Sąjungos reikalavimus, taikytinus valstybėms narėms, valstybės narės turėtų būti įgaliotos pagal šį Sąjungos nustatytą pagrindą parengti paramos nuostatas, taikomas paramos gavėjams. Imdamosi veiksmų šiomis aplinkybėmis, valstybės narės turėtų laikytis Pagrindinių teisių chartijos ir bendrųjų Sąjungos teisės principų ir užtikrinti, kad Sąjungos paramos teikimo gavėjams teisinė sistema būtų pagrįsta jų BŽŪP strateginiais planais ir atitiktų šiame reglamente ir [Horizontaliajame reglamente] nustatytus principus ir reikalavimus;

(13)  nors pagal BŽŪP įgyvendinimo modelį Sąjunga turėtų nustatyti Sąjungos tikslus ir apibrėžti intervencinių priemonių rūšis, taip pat nustatyti bendrus Sąjungos reikalavimus, taikytinus valstybėms narėms, valstybės narės turėtų būti įgaliotos pagal šį Sąjungos nustatytą pagrindą parengti paramos nuostatas, taikomas paramos gavėjams. Imdamosi veiksmų šiomis aplinkybėmis, valstybės narės turėtų laikytis Pagrindinių teisių chartijos ir bendrųjų Sąjungos teisės principų ir užtikrinti, kad Sąjungos paramos teikimo gavėjams teisinė sistema būtų pagrįsta jų BŽŪP strateginiais planais ir atitiktų šiame reglamente ir [Horizontaliajame reglamente] nustatytus principus ir reikalavimus;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  įgyvendinant BŽŪP strateginius planus turėtų būti laikomasi horizontaliųjų principų, nustatytų Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 3 straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus. Valstybės narės ir Komisija taip pat turėtų laikytis JT neįgaliųjų teisių konvencijoje nustatytų įpareigojimų ir užtikrinti prieinamumą, laikydamosi tos konvencijos 9 straipsnio ir Sąjungos teisės, kuria suderinami gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai. Valstybės narės ir Komisija turėtų siekti pašalinti vyrų ir moterų nelygybę ir skatinti lygybę, taip pat integruoti lyčių aspektą, kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis neturėtų būti remiami veiksmai, kuriais prisidedama prie bet kokios formos segregacijos, diskriminacijos ar atskirties. Šių fondų tikslų turėtų būti siekiama laikantis tvaraus vystymosi požiūrio ir Orhuso konvencijos bei Sąjungos tikslo išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, taip pat kovoti su klimato kaita, kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, sykiu vadovaujantis principu „teršėjas moka“;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13b)  taikant šį įgyvendinimo modelį neturėtų susidaryti padėtis, kad būtų įgyvendinamos 27 skirtingos nacionalinės žemės ūkio politikos ir iškiltų grėsmė bendros BŽŪP esmei ir atsirastų iškraipymų. Pagal jį valstybėms narėms turėtų būti suteikta tam tikro lankstumo tvirtoje bendroje reglamentavimo sistemoje;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  esant didesnei BŽŪP orientacijai į rinką, kaip išdėstyta komunikate „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“, dėl rinkos poveikio, klimato kaitos ir susijusių dažnesnių ekstremalių orų reiškinių bei sunkesnių jų padarinių, taip pat dėl sanitarinių ir fitosanitarinių krizių gali kilti kainų nepastovumo rizika ir didėti neigiama įtaka pajamoms. Taigi, nors ūkininkai galiausiai yra atsakingi už savo pačių parengtas ūkių strategijas, reikėtų nustatyti patikimą planą, kaip bus užtikrintas tinkamas rizikos valdymas. Šiuo tikslu valstybės narės ir ūkininkai gali turėti galimybę remtis Sąjungos lygmeniu sukurta rizikos valdymo platforma, skirta pajėgumams stiprinti, kad ūkininkai turėtų pakankamai finansinių priemonių investicijoms ir galimybių gauti apyvartinio kapitalo, naudotis mokymu, žinių perdavimu ir konsultacijomis;

(15)  esant didesnei BŽŪP orientacijai į rinką, kaip išdėstyta komunikate „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“, dėl rinkos poveikio, prekybos susitarimų su trečiosiomis šalimis, klimato kaitos ir susijusių dažnesnių ekstremalių orų reiškinių bei sunkesnių jų padarinių, taip pat dėl sanitarinių ir fitosanitarinių krizių gali kilti kainų nepastovumo rizika ir didėti neigiama įtaka pajamoms. Maisto grandinės disbalansas, visų pirma pirminiame sektoriuje, nes tai yra silpniausia grandis, taip pat daro neigiamą poveikį gamintojų pajamoms. Taigi, nors ūkininkai galiausiai yra atsakingi už savo pačių parengtas ūkių strategijas, reikėtų nustatyti patikimą planą, kaip bus užtikrintas tinkamas rizikos valdymas. Šiuo tikslu valstybės narės ir ūkininkai gali turėti galimybę remtis Sąjungos lygmeniu sukurta rizikos valdymo platforma, skirta pajėgumams stiprinti, kad ūkininkai turėtų pakankamai finansinių priemonių investicijoms ir galimybių gauti apyvartinio kapitalo, naudotis mokymu, žinių perdavimu ir konsultacijomis;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  labai svarbus Sąjungos žemės ūkio ir miškininkystės ateities prioritetas yra stiprinti aplinkos apsaugos ir klimato srities veiksmus ir padėti pasiekti su aplinka ir klimatu susijusius Sąjungos tikslus. Todėl BŽŪP struktūra turėtų atitikti didesnį šių tikslų užmojį. Pagal jos įgyvendinimo modelį tie veiksmai, kurių imamasi siekiant įveikti aplinkos būklės blogėjimo ir klimato kaitos problemas, turėtų būti orientuoti į rezultatus, ir SESV 11 straipsnis turėtų būti šiuo tikslu laikomas įpareigojimu pasiekti rezultatų;

(16)  labai svarbus Sąjungos žemės ūkio, sodininkystės ir miškininkystės prioritetas yra remti ir stiprinti aplinkos apsaugą, biologinės ir genetinės įvairovės išsaugojimą žemės ūkio sistemoje, taip pat klimato srities veiksmus, ir padėti pasiekti su aplinka ir klimatu susijusius Sąjungos tikslus. Todėl BŽŪP struktūra turėtų atitikti didesnį šių tikslų užmojį, kartu atspindėti atitinkamai didesnę naštą ir reikalavimus gamintojams. Pagal jos įgyvendinimo modelį tie veiksmai, kurių imamasi siekiant įveikti aplinkos būklės blogėjimo ir klimato kaitos problemas, turėtų būti orientuoti į rezultatus, ir SESV 11 straipsnis turėtų būti šiuo tikslu laikomas įpareigojimu pasiekti rezultatų;

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo vietovių yra struktūrinių problemų, tokių kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, įgūdžių trūkumai, nepakankamas investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo išvykimo problema, būtina iš esmės stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija, visų pirma kuriant darbo vietas ir skatinant kartų kaitą pagal kaimo vietovėse įgyvendinamą Komisijos darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, skatinant socialinę įtrauktį, kartų kaitą ir pažangiųjų kaimų plėtrą visoje Europoje. Kaip pažymima komunikate „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“, gerų ekonomikos augimo ir darbo perspektyvų kaimo vietovėse gali teikti naujos kaimo vertės grandinės, tokios kaip atsinaujinančiųjų išteklių energetika, kuriama bioekonomika, žiedinė ekonomika ir ekologinis turizmas. Šiomis aplinkybėmis finansinės priemonės ir naudojimasis „InvestEU“ garantija gali būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes gauti finansavimą ir didinant ūkių ir įmonių augimo pajėgumus. Kaimo vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę integraciją, visų pirma pagal bendruomenės inicijuotas vietos plėtros strategijas;

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo vietovių yra struktūrinių problemų, tokių kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, įgūdžių trūkumai, nepakankamas investavimas į plačiajuostę prieigą ir junglumą, infrastruktūrą ir pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo išvykimo problema, būtina iš esmės stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija, visų pirma kuriant darbo vietas ir skatinant kartų kaitą pagal kaimo vietovėse įgyvendinamą Komisijos darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, ir skatinant socialinę įtrauktį, paramą jaunimui, geresnį moterų dalyvavimą kaimo ekonomikoje, kartų kaitą ir pažangiųjų kaimų plėtrą visoje Europoje. Siekiant stabilizuoti ir įvairinti kaimo ekonomiką, reikia remti ir ne žemės ūkio įmonių steigimą, vystymą ir stiprinimą. Kaip pažymima komunikate „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“, gerų ekonomikos augimo ir darbo perspektyvų kartu išsaugant gamtos išteklius kaimo vietovėse gali teikti naujos kaimo vertės grandinės, tokios kaip atsinaujinančiųjų išteklių energetika, kuriama bioekonomika, žiedinė ekonomika ir ekologinis turizmas. Šiomis aplinkybėmis finansinės priemonės gali atlikti esminį vaidmenį užtikrinant galimybes gauti finansavimą ir didinant ūkių ir įmonių augimo pajėgumus. Kaimo vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę integraciją, visų pirma pagal bendruomenės inicijuotas vietos plėtros strategijas;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  siekdama kaimo vietovių socialinio ir ekonominio tvarumo, Komisija turėtų patikrinti, ar valstybės narės BŽŪP strateginiuose planuose užtikrina Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/41/ES1a ir ilgalaikio požiūrio į kaimo plėtros fondų naudojimą suderinamumą;

 

____________________

 

1a 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/41/ES dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo, kuria panaikinama Tarybos direktyva 86/613/EEB (OL L 180, 2010 7 15, p. 1).

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  pagal BŽŪP turėtų būti toliau užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris turėtų būti suprantamas taip: visada turi pakakti maisto produktų ir jie turi būti saugūs ir maistingi. Be to, reikėtų padėti Sąjungos žemės ūkiui geriau reaguoti į naujus su maistu ir sveikata susijusius visuomenės poreikius, be kita ko, dėl tvarios žemės ūkio produktų gamybos, sveikesnės mitybos, maisto atliekų ir gyvūnų gerovės. BŽŪP turėtų būti toliau skatinama išskirtinių ir vertingų savybių turinčių produktų gamyba, kartu padedant ūkininkams aktyviai derinti savo produkciją prie rinkos tendencijų ir vartotojų poreikių;

(17)  pagal BŽŪP turėtų būti toliau užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris turėtų būti suprantamas taip: visada turi pakakti maisto produktų ir jie turi būti saugūs ir maistingi. Be to, reikėtų padėti Sąjungos žemės ūkiui geriau reaguoti į naujus su maistu ir sveikata susijusius visuomenės poreikius, be kita ko, dėl tvarios žemės ūkio produktų gamybos, sveikesnės mitybos, aukštos kokybės produkcijos ir kokybės diferencijavimo, maisto atliekų ir gyvūnų gerovės. BŽŪP turėtų būti toliau skatinama tvari išskirtinių ir vertingų savybių turinčių produktų gamyba, pvz., didelės gamtinės vertės ūkininkavimo sistemos, kartu padedant ūkininkams aktyviai derinti savo produkciją prie rinkos tendencijų ir vartotojų poreikių;

Pakeitimas      21

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  kovos su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms veiksmų plane skiepijimas laikoma ekonomiškai efektyvia visuomeninės sveikatos intervencine priemone kovojant su AAM, tačiau aktyviau skiepyti gyvūnus trukdo palyginti su įprastais antibiotikais didesnė diagnozės nustatymo, su antimikrobinėmis medžiagomis susijusių alternatyvų ir skiepijimo kaina;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  GAAB standartų sistema siekiama padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią sistemą reikia tobulinti, visų pirma atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m. skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į klimato kaitos švelninimo pastangas ir į poreikį didinti ūkių tvarumą, ypač gerinti maisto medžiagų naudojimo valdymą. Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB standartu padedama siekti kelių tikslų. Įgyvendinant šią sistemą, valstybės narės turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų standartų, atsižvelgdamos į konkrečius atitinkamos teritorijos ypatumus, įskaitant dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas ūkininkavimo sąlygas, žemės naudojimą, sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių struktūrą. Valstybės narės gali papildomai nustatyti ir kitus nacionalinius standartus, susijusius su III priede nustatytais pagrindiniais tikslais, kad būtų geriau įgyvendinami GAAB sistemos uždaviniai aplinkos ir klimato srityse. GAAB sistemoje, siekiant padėti gerinti tiek ūkių agronominės veiklos, tiek jų aplinkos apsaugos rezultatus, bus parengti maisto medžiagų naudojimo valdymo planai, tam skiriant specialią pagalbinę elektroninę ūkių tvarumo priemonę, kurią valstybės narės pateiks naudotis pavieniams ūkininkams. Šia priemone turėtų būti padedama priimti sprendimus ūkiuose, pradedant nuo būtiniausių maisto medžiagų naudojimo valdymo užduočių. Dėl didelio šios priemonės sąveikumo ir moduliškumo turėtų būti įmanoma ją papildyti ir kitomis elektroninėmis ūkių ir e. valdymo taikomosiomis programomis. Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams ir vienodas sąlygas visoje Sąjungoje, Komisija gali padėti valstybėms narėms sukurti šią priemonę, taip pat teikti reikiamas duomenų saugojimo ir tvarkymo paslaugas;

(22)  GAAB standartų sistema siekiama padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią sistemą reikia tobulinti, visų pirma atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m. skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į klimato kaitos švelninimo pastangas ir į poreikį didinti ūkių tvarumą. Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB standartu padedama siekti kelių tikslų. Kad būtų įgyvendinta ši sistema, valstybės narės turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų standartų, atsižvelgdamos į konkrečius atitinkamos teritorijos ypatumus, įskaitant dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas ūkininkavimo sąlygas, įvairios produkcijos agronominius ypatumus, daugiamečių kultūrų ir kitos specializuotos produkcijos skirtumus, žemės naudojimą, sėjomainą, vietos ir tradicinę ūkininkavimo praktiką ir ūkių struktūrą. Valstybės narės gali papildomai nustatyti lygiavertę praktiką arba sertifikavimo sistemas, kurių teigiamas poveikis klimatui ir aplinkai yra panašus į vieno ar kelių pagal GAAB standartą vykdomų praktikos metodų poveikį arba yra už jį didesnis.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  valstybės narės turi visiškai įgyvendinti VR, kad jie būtų taikomi ūkio lygmeniu ir būtų užtikrintos vienodos sąlygos ūkininkams. Siekiant užtikrinti, kad taisyklėmis dėl paramos sąlygų būtų nuosekliai didinamas šios politikos tvarumas, VR turėtų apimti pagrindinius Sąjungos aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, gyvūnų sveikatos, augalų sveikatos ir gyvūnų gerovės teisės aktus, kuriuos įgyvendinant nacionaliniu lygmeniu nustatomos konkrečios prievolės pavieniams ūkininkams, įskaitant prievoles pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB11 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/147/EB12 arba Tarybos direktyvą 91/676/EEB13. Siekiant imtis tolesnių veiksmų po Europos Parlamento ir Tarybos bendro pareiškimo, pridėto prie Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/201314, atitinkamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB15 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/128/EB16 nuostatos, kaip teisės aktų nustatyti valdymo reikalavimai, yra įtraukiamos į paramos sąlygų sistemą ir atitinkamai pakeičiamas GAAB standartų sąrašas;

(23)  valstybės narės turi visiškai įgyvendinti valdymo reikalavimus (VR), kad jie būtų taikomi ūkio lygmeniu ir būtų užtikrintos vienodos sąlygos ūkininkams. Siekiant užtikrinti, kad taisyklėmis dėl paramos sąlygų būtų nuosekliai didinamas šios politikos tvarumas, VR turėtų apimti pagrindinius Sąjungos aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, gyvūnų sveikatos, augalų sveikatos ir gyvūnų gerovės teisės aktus, kuriuos įgyvendinant nacionaliniu lygmeniu nustatomos konkrečios prievolės pavieniams ūkininkams, įskaitant prievoles pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB11 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/147/EB12 arba Tarybos direktyvą 91/676/EEB13. Siekiant imtis tolesnių veiksmų po Europos Parlamento ir Tarybos bendro pareiškimo, pridėto prie Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/201314, atitinkamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB15 (Vandens pagrindų direktyva) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/128/EB16 nuostatos, kaip teisės aktų nustatyti valdymo reikalavimai, yra įtraukiamos į paramos sąlygų sistemą ir atitinkamai pakeičiamas GAAB standartų sąrašas;

____________________

____________________

11. 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

11. 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

12. 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).

12. 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).

13. 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (OL L 375, 1991 12 31, p. 1).

13. 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (OL L 375, 1991 12 31, p. 1).

14. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).

14. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).

15. 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).

15. 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).

16. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo (OL L 309, 2009 11 24, p. 71).

16. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo (OL L 309, 2009 11 24, p. 71).

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  valstybės narės turėtų numatyti teikti ūkių konsultavimo paslaugas, kuriomis siekiama gerinti darnų žemės ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant ekonominius, aplinkos bei socialinius aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose nustatytų priemonių, taikomų ūkio lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės valdymas siejasi su tam tikrais standartais, reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis konsultavimas būtų kokybiškesnis ir veiksmingesnis, valstybės narės turėtų įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų teikti naujausią moksliniais tyrimais ir inovacijomis pagrįstą technologijų ir mokslo sričių informaciją;

(24)  valstybės narės turėtų numatyti teikti kokybiškas ūkių konsultavimo paslaugas, kuriomis siekiama gerinti darnų žemės ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant ekonominius, aplinkos bei socialinius aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose nustatytų priemonių, taikomų ūkio lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės valdymas siejasi su tam tikrais standartais, reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis konsultavimas būtų kokybiškesnis ir veiksmingesnis, valstybės narės turėtų įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų teikti naujausią moksliniais tyrimais ir inovacijomis pagrįstą technologijų ir mokslo sričių informaciją. Bet kurios Sąjungos iniciatyvos, susijusios su konsultavimo paslaugomis ir inovacijos sistemomis, kai įmanoma, turėtų būti grindžiamos valstybių narių lygmeniu jau įgyvendinamomis iniciatyvomis;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  Sąjungos teisės aktais reikėtų nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo BŽŪP strateginiame plane nustatyti reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį galima gauti atsietąsias išmokas. Tokius reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad reikia vengti pernelyg didelės administracinės naštos, kuri atsirastų tvarkant daug mažų išmokų sumų, ir užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP tikslų, kurie remiami atsietosiomis tiesioginėmis išmokomis. Siekiant užtikrinti bent minimalaus dydžio paramą visų tikrųjų ūkininkų žemės ūkio pajamoms, taip pat laikantis Sutartyje įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą žemės ūkiu besiverčiančios bendruomenės gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta metinė atsietoji išmoka už plotą, kaip intervencinių priemonių rūšis „bazinė pajamų parama tvarumui didinti“. Siekiant tikslingiau skirti šią paramą, išmokų sumas galima diferencijuoti pagal teritorijų grupes, nustatomas remiantis socialinėmis, ekonominėmis ir (arba) agronominėmis sąlygomis. Siekdamos išvengti neigiamo poveikio ūkininkų pajamoms, valstybės narės gali rinktis įgyvendinti bazinę pajamų paramą tvarumui didinti remdamosi turimomis teisėmis į išmokas. Šiuo atveju teisių į išmokas vertė prieš bet kokią tolesnę konvergenciją turėtų būti proporcinga jų vertei, nustatytai pagal bazinės išmokos sistemą, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, atsižvelgiant ir į išmokas už klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką. Valstybės narės taip pat turėtų siekti tolesnės konvergencijos, kad būtų toliau laipsniškai tolstama nuo ankstesnių verčių;

(26)  Sąjungos teisės aktais reikėtų nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo BŽŪP strateginiame plane nustatyti reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį galima gauti atsietąsias išmokas. Tokius reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad reikia vengti pernelyg didelės administracinės naštos, kuri atsirastų tvarkant daug mažų išmokų sumų, ir užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP tikslų, kurie remiami atsietosiomis tiesioginėmis išmokomis. Siekiant užtikrinti bent minimalaus dydžio paramą visų aktyvių ūkininkų žemės ūkio pajamoms, taip pat laikantis Sutartyje įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą žemės ūkiu besiverčiančios bendruomenės gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta metinė atsietoji išmoka už plotą, kaip intervencinių priemonių rūšis „bazinė pajamų parama tvarumui didinti“. Siekiant tikslingiau skirti šią paramą, išmokų sumas galima diferencijuoti pagal teritorijų grupes, nustatomas remiantis socialinėmis, ekonominėmis, aplinkos ir (arba) agronominėmis sąlygomis. Siekdamos išvengti neigiamo poveikio ūkininkų pajamoms, valstybės narės gali rinktis įgyvendinti bazinę pajamų paramą tvarumui didinti remdamosi turimomis teisėmis į išmokas. Šiuo atveju teisių į išmokas vertė prieš bet kokią tolesnę konvergenciją turėtų būti proporcinga jų vertei, nustatytai pagal bazinės išmokos sistemą, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, atsižvelgiant ir į išmokas už klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką. Valstybės narės taip pat turėtų siekti tolesnės konvergencijos, kad iki 2026 m. būtų laipsniškai pasiekta visiška konvergencija;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26a)  įgyvendinant BŽŪP teikiama pajamų parama yra viena iš pagrindinių priemonių, padedančių užtikrinti daugelio smulkiųjų ir šeimos ūkių stabilumą ir tvarumą visoje Europoje, tačiau, nors lūkesčiai ūkininkų atžvilgiu išaugo, piniginės išmokos nepadidėjo. Bendra BŽŪP skiriama ES lėšų dalis mažėja, nors sektoriuje kylančios rinkos krizės ir tai, kad toliau mažėja aktyvių ūkininkų skaičius, tebekelia grėsmę sektoriaus išlikimui. Siekiant bendrojo BŽŪP tikslo ir įgyvendinant visų valstybių narių strateginius planus reikėtų saugoti šeimos ūkio modelį tinkamai atsižvelgiant į itin svarbų šio modelio vaidmenį formuojant kaimo socialinį gyvenimą ir daugelio kaimo gyventojų gyvenimo būdą. Šeimos ūkiai prisideda prie tvarios maisto produktų gamybos, gamtinių išteklių išsaugojimo, poreikių įvairinimo ir aprūpinimo maistu. Dėl didžiulio spaudimo, kurį daro globalizacija, pirmieji nukentės tie ūkininkai, kurie veikia pagal smulkiojo šeimos ūkio modelį. Tai būtų akivaizdus įrodymas, kad nepavyko pasiekti BŽŪP tikslų, ir susilpnintų argumentus remti BŽŪP ateityje. Todėl pagal BŽŪP strateginius planus ir juose nustatomus konkrečius tikslus reikėtų siekti išsaugoti šį ūkininkavimo modelį;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  mažieji ūkiai tebėra Sąjungos žemės ūkio pagrindas, nes jie atlieka ypač svarbų vaidmenį remiant kaimo užimtumą ir prisideda prie teritorinio vystymosi. Siekiant skatinti tolygiau paskirstyti paramą ir mažinti administracinę naštą mažų sumų gavėjams, valstybės narės turėtų gebėti suteikti smulkiesiems ūkininkams galimybę pakeisti kitas tiesiogines išmokas suapvalinta išmokos suma, skiriama smulkiesiems ūkininkams;

(28)  mažieji ūkiai tebėra Sąjungos žemės ūkio pagrindas, nes jie atlieka ypač svarbų vaidmenį remiant kaimo užimtumą ir prisideda prie teritorinio vystymosi. Siekiant skatinti tolygiau paskirstyti paramą ir mažinti administracinę naštą mažų sumų gavėjams, valstybės narės turėtų gebėti suteikti smulkiesiems ūkininkams galimybę pakeisti tiesiogines išmokas suapvalinta išmokos suma, skiriama smulkiesiems ūkininkams. Tačiau, siekiant labiau sumažinti administracinę naštą, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama pirmiausia supaprastintą schemą automatiškai taikyti tam tikriems ūkininkams, suteikiant jiems galimybę nuo konkretaus termino atsisakyti šios schemos taikymo. Laikantis proporcingumo principo, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė nustatyti supaprastintą sąlygų vykdymo patikrų sistemą supaprastintoje sistemoje dalyvaujantiems smulkiesiems ūkininkams;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30a)  ekologinis ūkininkavimas plečiasi daugelyje valstybių narių ir jau įrodyta faktais, kad toks ūkininkavimas padeda kurti viešąsias gėrybes, išsaugoti ekosistemines paslaugas ir gamtos išteklius, sumažinti žaliavų sąnaudas, pritraukti jaunuosius ūkininkus, ypač moteris, kurti darbo vietas, išbandyti naujus verslo modelius, patenkinti socialinius poreikius ir atgaivinti kaimo vietoves. Vis dėlto ekologiškų produktų paklausa tebeauga sparčiau negu jų gamyba. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad į jų BŽŪP strateginius planus būtų įtraukti tikslai, kurie padėtų didinti žemės ūkio paskirties žemės, valdomos pagal ekologinės gamybos metodus, dalį, kad būtų patenkinta ekologiškų produktų paklausa, ir išplėsti visą ekologiškų produktų tiekimo grandinę. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė finansuoti ekologinei gamybai skirtų žemės plotų kūrimą ir išlaikymą pasitelkiant kaimo plėtros priemones, ekologines sistemas arba ir vienas, ir kitas, ir užtikrinti, kad skirtas biudžetas atitiktų numatomą ekologinės gamybos augimą;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad valstybės narės didintų aplinkos apsaugos srityje pasiekiamus rezultatus, atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti ekologines sistemas, kuriose savanoriškai dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti visiškai suderintos su kitomis susijusiomis intervencinėmis priemonėmis. Valstybės narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes arba atlyginant už jų teikimą laikantis aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, kad pradedama laikytis šios praktikos. Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti siekiama daugiau negu vien laikytis privalomųjų reikalavimų, kurie jau nustatyti paramos sąlygų sistemoje. Valstybės narės gali nuspręsti taikyti ekologines sistemas, kuriomis būtų remiama tokia žemės ūkio praktika kaip geresnis daugiamečių ganyklų ir kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip pat ekologinis ūkininkavimas. Šios sistemos gali apimti ir pradinio lygio sistemas, kurios gali būti taikomos su sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo kaimo plėtros įsipareigojimai;

(31)  BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad valstybės narės didintų aplinkos apsaugos srityje pasiekiamus rezultatus, atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti ekologines sistemas, kuriose savanoriškai dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti visiškai suderintos su kitomis susijusiomis intervencinėmis priemonėmis. Valstybės narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes arba atlyginant už jų teikimą laikantis aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio praktikos. Jomis reikėtų siekti gerinti BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti siekiama daugiau negu vien laikytis privalomųjų reikalavimų, kurie jau nustatyti paramos sąlygų sistemoje. Valstybės narės gali nuspręsti taikyti ekologines sistemas, kuriomis būtų remiami aplinkai palankūs gamybos modeliai, ypač ekstensyvioji gyvulininkystė, ir įvairi žemės ūkio praktika, pavyzdžiui, geresnis daugiamečių ganyklų ir kraštovaizdžio elementų tvarkymas, ekologinio sertifikavimo sistemos, pvz., ekologinis ūkininkavimas, integruota gamyba arba taususis žemės ūkis. Šios sistemos gali apimti kitokio pobūdžio priemones negu kaimo plėtros agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities įsipareigojimai, arba to paties pobūdžio priemones, kurias galima laikyti pradinio lygio sistemomis – jos gali būti taikomos su sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo kaimo plėtros įsipareigojimai;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  reikėtų užtikrinti, kad teikiant susietąją pajamų paramą būtų laikomasi Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų. Tai visų pirma reikalavimai pagal Europos ekonominės bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo memorandumą dėl aliejingųjų sėklų pagal GATT17, taikytini atsižvelgiant į ES atskiro bazinio ploto, skirto aliejingųjų sėklų augalų auginimui, pokyčius po ES sudėties pasikeitimo. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai šiuo tikslu priimti įgyvendinimo aktus, kuriais būtų nustatytos išsamios tam skirtos taisyklės;

Išbraukta.

_________________

 

17 Europos ekonominės bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo memorandumas dėl aliejingųjų sėklų pagal GATT (OL L 147, 1993 6 18).

 

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  sektorinės intervencinės priemonės yra reikalingos, nes jomis padedama siekti BŽŪP tikslų ir stiprinamos sąveikos su kitomis BŽŪP priemonėmis. Pagal taikomą įgyvendinimo modelį būtiniausi reikalavimai dėl tokių sektorinių intervencinių priemonių turinio ir tikslų turėtų būti nustatyti Sąjungos lygmeniu, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas vidaus rinkoje ir neleisti susiklostyti nelygios ir nesąžiningos konkurencijos sąlygoms. Valstybės narės turėtų pagrįsti jų įtraukimą į savo BŽŪP strateginius planus ir užtikrinti, kad jos derėtų su kitomis intervencinėmis priemonėmis sektoriaus lygmeniu. Bendrosios intervencinių priemonių rūšys, nustatomos Sąjungos lygmeniu, turėtų būti skirtos šiems sektoriams: vaisių ir daržovių, vyno, bitininkystės produktų, alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių, apynių ir kitų produktų, kurie bus nustatyti ir kuriems skirtų sektorinių programų parengimas, manoma, turėtų teigiamą poveikį siekiant kai kurių arba visų bendrųjų ir konkrečių BŽŪP tikslų, kurių siekiama šiuo reglamentu;

(35)  sektorinės intervencinės priemonės yra reikalingos, nes jomis padedama siekti BŽŪP tikslų ir stiprinama sąveika su kitomis BŽŪP priemonėmis. Pagal taikomą įgyvendinimo modelį būtiniausi reikalavimai dėl tokių sektorinių intervencinių priemonių turinio ir tikslų turėtų būti nustatyti Sąjungos lygmeniu, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas vidaus rinkoje ir neleisti susiklostyti nelygios ir nesąžiningos konkurencijos sąlygoms. Valstybės narės turėtų pagrįsti jų įtraukimą į savo BŽŪP strateginius planus ir užtikrinti, kad jos derėtų su kitomis intervencinėmis priemonėmis sektoriaus lygmeniu. Bendrosios intervencinių priemonių rūšys, nustatomos Sąjungos lygmeniu, turėtų būti skirtos šiems sektoriams: vaisių ir daržovių, vyno, bitininkystės produktų, alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių, apynių ir kitų produktų, kurie bus nustatyti 39 straipsnyje ir kuriems skirtų sektorinių programų parengimas, manoma, turėtų teigiamą poveikį siekiant kai kurių arba visų bendrųjų ir konkrečių BŽŪP tikslų, kurių siekiama šiuo reglamentu;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(35a)  atsižvelgiant į bitininkystės sektoriui numatytų asignavimų didinimą ir pripažįstant svarbų šio sektoriaus vaidmenį biologinės įvairovės apsaugos ir maisto produktų gamybos srityse, taip pat yra logiška padidinti didžiausią Sąjungos bendro finansavimo ribą ir įtraukti naujas finansuoti tinkamas priemones, palankias sektoriaus vystymuisi;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  kaimo plėtros intervencinių principai nustatomi Sąjungos lygmeniu, ypač pagrindiniai reikalavimai valstybėms narėms dėl atrankos kriterijų taikymo. Tačiau valstybės narės turėtų turėti pakankamai laisvės nustatyti konkrečias sąlygas pagal savo poreikius. Kaimo plėtros intervencinių priemonių rūšys apima išmokas už aplinkos, klimato ir kitus valdymo įsipareigojimus, kuriuos valstybės narės turėtų skatinti prisiimti savo teritorijose pagal savo nacionalinius, regionų ar vietos konkrečius poreikius. Valstybės narės turėtų skirti išmokas ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams, savanoriškai prisiimantiems valdymo įsipareigojimus, kuriais padedama švelninti klimato kaitą, prie jos prisitaikyti ir saugoti aplinką bei gerinti jos būklę, įskaitant vandens kokybę ir kiekį, oro kokybę, dirvožemį, biologinę įvairovę ir ekosistemines paslaugas, be kita ko, prisiimant savanoriškus įsipareigojimus „Natura 2000“ teritorijose ir remiant genetinę įvairovę. Parama išmokomis už valdymo įsipareigojimus gali būti teikiama ir pagal vietos iniciatyvas, integruotus ar bendradarbiavimo metodus bei rezultatais grindžiamas intervencines priemones;

(37)  kaimo plėtros intervencinių priemonių principai nustatomi Sąjungos lygmeniu, ypač pagrindiniai reikalavimai valstybėms narėms dėl atrankos kriterijų taikymo. Tačiau valstybės narės turėtų turėti pakankamai laisvės nustatyti konkrečias sąlygas pagal savo poreikius. Kaimo plėtros intervencinių priemonių rūšys apima išmokas už aplinkos, klimato ir kitus valdymo įsipareigojimus, kuriuos valstybės narės turėtų skatinti prisiimti savo teritorijose pagal savo nacionalinius, regionų ar vietos konkrečius poreikius. Valstybės narės turėtų skirti išmokas ūkininkams, ūkininkų grupėms ir kitiems žemės valdytojams, savanoriškai prisiimantiems valdymo įsipareigojimus, kuriais padedama švelninti klimato kaitą, prie jos prisitaikyti ir saugoti aplinką bei gerinti jos būklę, įskaitant vandens kokybę ir kiekį, oro kokybę, dirvožemį, biologinę įvairovę ir ekosistemines paslaugas, be kita ko, prisiimant savanoriškus įsipareigojimus „Natura 2000“ ir didelės gamtinės vertės teritorijose ir remiant genetinę įvairovę. Parama išmokomis už valdymo įsipareigojimus gali būti teikiama ir pagal vietos iniciatyvas, integruotus, kolektyvinius ar bendradarbiavimo metodus bei rezultatais grindžiamas intervencines priemones;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  parama už prisiimamus valdymo įsipareigojimus gali apimti priemokas už ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už ekologinei gamybai skirtų žemės plotų išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių intervencinėms priemonėms, kuriomis remiamos aplinkai palankios gamybos sistemos, tokios kaip agroekologija, taususis žemės ūkis ir integruota gamyba; miškų aplinkosaugos ir klimato srities paslaugas bei miškų išsaugojimą; priemokas už miškus ir agrarinės miškininkystės sistemų kūrimą; gyvūnų gerovę; genetinių išteklių išsaugojimą, tausų naudojimą ir vystymą. Valstybės narės gali pagal savo poreikius kurti ir kitas šios rūšies intervencinių priemonių sistemas. Šios rūšies išmokomis turėtų būti padengiamos papildomos išlaidos ir prarastos pajamos tik dėl tokių įsipareigojimų, kurie viršija būtinąjį atitikties lygį pagal privalomus standartus ir reikalavimus, nustatytus Sąjungos bei nacionalinės teisės aktais, taip pat BŽŪP strateginiame plane nustatytas paramos sąlygas. Su šia intervencinių priemonių rūšimi susiję įsipareigojimai gali būti prisiimami iš anksto nustatytu metiniu arba daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai pagrįstais atvejais – daugiau kaip septyneriems metams;

(38)  parama už prisiimamus valdymo įsipareigojimus gali apimti priemokas už ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už ekologinei gamybai skirtų žemės plotų išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių intervencinėms priemonėms, kuriomis remiamos aplinkai palankios gamybos sistemos, tokios kaip didelės gamtinės vertės ūkininkavimas, agroekologija, taususis žemės ūkis ir integruota gamyba; miškų aplinkosaugos ir klimato srities paslaugas bei miškų išsaugojimą; priemokas už miškus ir agrarinės miškininkystės sistemų kūrimą; tradicinių žemės ūkio kraštovaizdžių apsaugą, gyvūnų gerovę; genetinių išteklių išsaugojimą, tausų naudojimą ir vystymą. Valstybės narės gali pagal savo poreikius kurti ir kitas šios rūšies intervencinių priemonių sistemas ir stiprinti specialiai bitininkystės sektoriui skirtas agrarinės aplinkosaugos priemones, kurios tam tikruose Sąjungos regionuose jau taikomos, taip pat kurti naujas priemones. Šios rūšies išmokomis turėtų būti padengiamos papildomos išlaidos ir prarastos pajamos tik dėl tokių įsipareigojimų, kurie viršija būtinąjį atitikties lygį pagal privalomus standartus ir reikalavimus, nustatytus Sąjungos bei nacionalinės teisės aktais, taip pat BŽŪP strateginiame plane nustatytas paramos sąlygas. Valstybės narės taip pat turėtų teikti finansines paskatas paramos gavėjams. Su šia intervencinių priemonių rūšimi susiję įsipareigojimai gali būti prisiimami iš anksto nustatytu metiniu arba daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai pagrįstais atvejais – daugiau kaip septyneriems metams;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  miškininkystės priemonėmis turėtų būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės apimties miškų programomis arba lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų būti pagrįstos įsipareigojimais pagal Reglamentą dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo [LULUCF reglamentas], taip pat Ministrų konferencijose dėl Europos miškų apsaugos prisiimtais įsipareigojimais. Intervencinės priemonės turėtų būti grindžiamos miškotvarkos planais arba lygiavertėmis priemonėmis ir gali apimti miško plotų plėtrą ir tvarią miškotvarką, įskaitant miško veisimą ir agrarinės miškininkystės sistemų kūrimą bei atkūrimą; miškų išteklių apsaugą, atkūrimą ir gerinimą, atsižvelgiant į prisitaikymo poreikius; investicijas, daromas siekiant užtikrinti ir didinti miškų išsaugojimą ir atsparumą, taip pat miško ekosisteminių ir klimato srities paslaugų teikimą; paramos atsinaujinančiųjų išteklių energetikai ir bioekonomikai priemones ir investicijas;

(39)  miškininkystės priemonėmis turėtų būti plečiamas agrarinės miškininkystės sistemų naudojimas ir padedama įgyvendinti Sąjungos miškų strategiją, ir jos turėtų būti grindžiamos valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės apimties miškų programomis arba lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų būti pagrįstos įsipareigojimais pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/8411a, taip pat Ministrų konferencijose dėl Europos miškų apsaugos prisiimtais įsipareigojimais. Intervencinės priemonės turėtų būti grindžiamos miškotvarkos planais arba lygiavertėmis priemonėmis ir gali apimti miško plotų plėtrą ir tvarią miškotvarką, įskaitant miško veisimą, gaisrų prevenciją ir agrarinės miškininkystės sistemų kūrimą bei atkūrimą; miškų išteklių apsaugą, atkūrimą ir gerinimą, atsižvelgiant į prisitaikymo poreikius; investicijas, daromas siekiant užtikrinti ir didinti miškų išsaugojimą ir atsparumą, taip pat miško ekosisteminių ir klimato srities paslaugų teikimą; paramos atsinaujinančiųjų išteklių energetikai ir bioekonomikai priemones ir investicijas;

 

_____________________

 

1a 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/841 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir absorbuojamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 ir Sprendimas Nr. 529/2013/ES (OL L 156, 2018 6 19, p. 1).

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  siekiant užtikrinti teisingas pajamas ir žemės ūkio sektoriaus atsparumą visoje Sąjungos teritorijoje, valstybės narės gali teikti paramą ūkininkams tose vietovėse, kuriose esama gamtinių ir kitokių vietovei būdingų kliūčių. Išmokoms už gamtines ar kitokias vietovei būdingas kliūtis turėtų būti toliau taikoma 2014–2020 m. nustatyta kaimo plėtros politika. Siekiant didinti BŽŪP kuriamą Sąjungos pridėtinę vertę aplinkai ir stiprinti BŽŪP sąveikas su gamtai ir biologinei įvairovei skirtų investicijų finansavimu, būtina toliau taikyti atskirą priemonę, kuria siekiama kompensuoti paramos gavėjams už nepalankias sąlygas, susidariusias dėl „Natura 2000“ direktyvų ir Vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimo. Todėl reikėtų toliau teikti paramą ūkininkams ir miškų valdytojams, padedant jiems įveikti konkrečias nepalankias sąlygas, susidariusias dėl Direktyvos 2009/147/EB ir Direktyvos 92/43/EEB įgyvendinimo, ir kad jie prisidėtų prie veiksmingo „Natura 2000“ teritorijų valdymo. Taip pat reikėtų teikti paramą ūkininkams siekiant padėti įveikti nepalankias sąlygas upių baseinų teritorijose dėl Vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimo. Parama turėtų būti siejama su konkrečiais BŽŪP strateginiuose planuose aprašytais reikalavimais, kurie turi būti griežtesni negu atitinkami privalomi standartai ir reikalavimai. Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad dėl tokių išmokų ūkininkai negautų dvigubo finansavimo kartu su parama pagal ekologines sistemas. Be to, į konkrečius „Natura 2000“ teritorijų poreikius valstybės narės turėtų atsižvelgti visame savo BŽŪP strateginiame plane;

(40)  siekiant užtikrinti teisingas pajamas ir žemės ūkio sektoriaus atsparumą visoje Sąjungos teritorijoje, valstybės narės gali teikti paramą ūkininkams tose vietovėse, kuriose esama gamtinių ir kitokių vietovei būdingų kliūčių, įskaitant kalnų ir salų regionus. Išmokoms už gamtines ar kitokias vietovei būdingas kliūtis turėtų būti toliau taikoma 2014–2020 m. nustatyta kaimo plėtros politika. Siekiant didinti BŽŪP kuriamą Sąjungos pridėtinę vertę aplinkai ir stiprinti BŽŪP sąveiką su gamtai ir biologinei įvairovei skirtų investicijų finansavimu, būtina toliau taikyti atskirą priemonę, kuria siekiama kompensuoti paramos gavėjams už nepalankias sąlygas, susidariusias dėl Tarybos direktyvos 92/43/EEB1a įgyvendinimo „Natura 2000“ teritorijose ir Vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimo. Todėl reikėtų toliau teikti paramą ūkininkams ir miškų valdytojams, padedant jiems įveikti konkrečias nepalankias sąlygas, susidariusias dėl Direktyvos 2009/147/EB ir Direktyvos 92/43/EEB įgyvendinimo, ir kad jie prisidėtų prie veiksmingo „Natura 2000“ teritorijų valdymo. Taip pat reikėtų teikti paramą ūkininkams siekiant padėti įveikti nepalankias sąlygas upių baseinų teritorijose dėl Vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimo. Parama turėtų būti siejama su konkrečiais BŽŪP strateginiuose planuose aprašytais reikalavimais, kurie turi būti griežtesni negu atitinkami privalomi standartai ir reikalavimai. Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad dėl tokių išmokų ūkininkai negautų dvigubo finansavimo kartu su parama pagal ekologines sistemas ir kad kartu strateginiuose planuose būtų suteikta pakankamai lankstumo, kad būtų lengviau užtikrinti įvairių intervencinių priemonių papildomumą. Be to, į konkrečius „Natura 2000“ teritorijų poreikius valstybės narės turėtų atsižvelgti visais savo BŽŪP strateginių planų rengimo etapais;

 

____________________

 

1a 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 07 22, p. 7).

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  BŽŪP tikslų taip pat reikėtų siekti parama investicijoms – gamybinėms ir negamybinėms investicijoms ūkiuose ir ne tik ūkiuose. Tokios investicijos gali būti, inter alia, skirtos su žemės ūkio ir miškininkystės plėtra, modernizavimu ar prisitaikymu prie klimato kaitos susijusiai infrastruktūrai, įskaitant prieigą prie ūkių ir miškų žemės, žemės konsolidavimą ir gerinimą, agrarinės miškininkystės praktiką, energijos ir vandens tiekimą ir taupymą. Siekiant geriau užtikrinti, kad BŽŪP strateginiai planai derėtų su Sąjungos tikslais, taip pat užtikrinti vienodas sąlygas valstybėms narėms, į šį reglamentą įtraukiamas vengtinų investicijų sričių sąrašas;

(41)  BŽŪP tikslų taip pat reikėtų siekti parama investicijoms – gamybinėms ir negamybinėms investicijoms, kuriomis siekiama sustiprinti ūkio atsparumą. Tokios investicijos gali būti, inter alia, skirtos su žemės ūkio ir miškininkystės plėtra, modernizavimu ar prisitaikymu prie klimato kaitos susijusiai infrastruktūrai, įskaitant prieigą prie ūkių ir miškų žemės, žemės konsolidavimą ir gerinimą, agrarinės miškininkystės praktiką, energijos ir vandens tiekimą ir taupymą. Siekiant geriau užtikrinti, kad BŽŪP strateginiai planai derėtų su Sąjungos tikslais, taip pat užtikrinti vienodas sąlygas valstybėms narėms, į šį reglamentą įtraukiamas vengtinų investicijų sričių sąrašas;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  atsižvelgiant į tai, kad reikia išspręsti investicijų stokos problemą Sąjungos žemės ūkio sektoriuje ir gerinti prioritetinių grupių, ypač jaunųjų ūkininkų ir naujų žemės ūkio sektoriaus dalyvių, kurių rizika didesnė, galimybes naudotis finansinėmis priemonėmis, reikėtų skatinti naudotis „InvestEU“ garantija ir derinti dotacijas su finansinėmis priemonėmis. Kadangi finansinių priemonių naudojimas įvairiose valstybėse narėse nemažai skiriasi dėl skirtumų, susijusių su galimybėmis gauti finansavimą, bankų sektoriaus raida, rizikos kapitalo prieinamumu, viešojo administravimo institucijų informuotumu ir galimų paramos gavėjų buvimu, valstybės narės turėtų BŽŪP strateginiame plane nustatyti tinkamas siektinas reikšmes, paramos gavėjus ir lengvatines sąlygas, taip pat kitas galimas tinkamumo finansuoti taisykles;

(42)  atsižvelgiant į tai, kad reikia išspręsti investicijų stokos problemą Sąjungos žemės ūkio sektoriuje ir gerinti prioritetinių grupių, ypač jaunųjų ūkininkų ir naujų žemės ūkio sektoriaus dalyvių, kurių rizika didesnė, galimybes naudotis finansinėmis priemonėmis, reikėtų skatinti derinti dotacijas su finansinėmis priemonėmis. Kadangi finansinių priemonių naudojimas įvairiose valstybėse narėse nemažai skiriasi dėl skirtumų, susijusių su galimybėmis gauti finansavimą, bankų sektoriaus raida, rizikos kapitalo prieinamumu, viešojo administravimo institucijų informuotumu ir galimų paramos gavėjų buvimu, valstybės narės turėtų BŽŪP strateginiame plane nustatyti tinkamas siektinas reikšmes, paramos gavėjus ir lengvatines sąlygas, taip pat kitas galimas tinkamumo finansuoti taisykles;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  jauniesiems ūkininkams ir naujiems žemės ūkio sektoriaus dalyviams vis dar kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių gauti kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę kelia kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos kainų) nepastovumas, jie taip pat turi didelių poreikių mokytis, įgyti verslumo ir rizikos valdymo įgūdžių. Todėl būtina toliau remti naujo verslo ir naujų ūkių kūrimą. Valstybės narės turėtų vadovautis strateginiu požiūriu ir nustatyti aiškią ir nuoseklią intervencinių priemonių grupę, skirtą kartų kaitai remti pagal konkretų tam skirtą tikslą. Šiuo tikslu valstybės narės gali savo BŽŪP strateginiuose planuose nustatyti lengvatines sąlygas, kuriomis finansinėmis priemonėmis gali naudotis jaunieji ūkininkai ir nauji žemės ūkio sektoriaus dalyviai, ir turėtų savo BŽŪP strateginiame plane rezervuoti tam skirtą bent 2 % metinio tiesioginių išmokų paketo dydžio sumą. Reikėtų iki 100 000 EUR padidinti didžiausią galimą jaunųjų ūkininkų įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo paramos sumą ir numatyti, kad šią paramą galima gauti ir pagal finansinę priemonę arba kartu naudojantis ir šia paramos forma;

(43)  jauniesiems ūkininkams ir naujiems žemės ūkio sektoriaus dalyviams vis dar kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių gauti kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę kelia kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos kainų) nepastovumas, jie taip pat turi didelių poreikių mokytis, įgyti verslumo ir rizikos prevencijos bei valdymo įgūdžių. Todėl būtina toliau remti naujo verslo ir naujų ūkių kūrimą. Valstybės narės turėtų vadovautis strateginiu požiūriu ir nustatyti aiškią ir nuoseklią intervencinių priemonių grupę, skirtą kartų kaitai remti pagal konkretų tam skirtą tikslą. Šiuo tikslu valstybės narės gali savo BŽŪP strateginiuose planuose nustatyti lengvatines sąlygas, kuriomis finansinėmis priemonėmis gali naudotis ūkininkai ir nauji žemės ūkio sektoriaus dalyviai, ir turėtų savo BŽŪP strateginiame plane rezervuoti tam skirtą bent 2 % metinio tiesioginių išmokų paketo dydžio sumą pagal pirmą ramstį. Reikėtų iki 100 000 EUR padidinti didžiausią galimą jaunųjų ūkininkų įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo paramos sumą ir numatyti, kad šią paramą galima gauti ir pagal finansinę priemonę arba kartu naudojantis ir šia paramos forma;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  atsižvelgiant į poreikį užtikrinti tinkamas rizikos valdymo priemones, turėtų būti išlaikytas draudimo įmokų kompensavimas ir savitarpio pagalbos fondai, finansuojami iš EŽŪFKP. Savitarpio pagalbos fondų kategorija apima ir tuos fondus, kurių veikla susijusi su gamybos nuostolių kompensavimu, ir bendras bei konkrečių sektorių pajamų stabilizavimo priemones, siejamas su pajamų praradimu;

(44)  atsižvelgiant į poreikį užtikrinti tinkamas rizikos valdymo priemones, turėtų būti išlaikytas draudimo įmokų kompensavimas ir savitarpio pagalbos fondai, finansuojami iš EŽŪFKP. Savitarpio pagalbos fondų kategorija apima ir tuos fondus, kurių veikla susijusi su gamybos nuostolių kompensavimu, ir bendras bei konkrečių sektorių pajamų stabilizavimo priemones, siejamas su pajamų praradimu. Siekiant rizikos valdymo priemones pritaikyti prie ūkininkų patiriamų iššūkių, visų pirma prie klimato kaitos, į BŽŪP priemonių paketą reikėtų įtraukti kompensacijas už išlaidas ir nuostolius, kuriuos ūkininkai patiria taikydami kovos su gyvūnų ligomis ir augalų kenkėjais priemones, taip pat nuostolius, kuriuos dėl išorinio ir nuo jų nepriklausančio užterštumo patiria ekologiniu ūkininkavimu besiverčiantys ūkininkai. Vis dėlto būtina užtikrinti iš EŽŪFKP finansuojamų intervencinių priemonių suderinamumą su nacionalinėmis rizikos valdymo sistemomis;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(45)  teikiama parama turėtų suteikti galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP tikslų. Parama gali apimti visus tokio bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip kokybės sistemų kūrimas; kolektyviniai veiksmai aplinkos ir klimato srityse; trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų skatinimas; bandomieji projektai; veiklos grupių projektai pagal Europos inovacijų partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje (EIP) vietos plėtros projektus, pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio technika; ūkių partnerystės grupės; miškotvarkos planai; tinklai ir grupės; socialinis ūkininkavimas, bendruomenių remiama žemės ūkio veikla; veiksmai pagal LEADER; gamintojų grupių ir gamintojų organizacijų steigimas, taip pat kitų formų bendradarbiavimas, kuris laikomas reikalingu konkretiems BŽŪP tikslams pasiekti;

(45)  teikiama parama turėtų suteikti galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP tikslų. Parama gali apimti visus tokio bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip kokybės sistemų kūrimas, sertifikavimo sąnaudos ir viešinimas; kolektyviniai veiksmai aplinkos ir klimato srityse; trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų skatinimas; bandomieji projektai; veiklos grupių projektai pagal Europos inovacijų partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje (EIP) vietos plėtros projektus, pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio technika; ūkių partnerystės grupės; miškotvarkos planai; tinklai ir grupės; socialinis ūkininkavimas, bendruomenių remiama žemės ūkio veikla; veiksmai pagal LEADER; gamintojų grupių ir gamintojų organizacijų steigimas, įskaitant gamintojų grupes, pripažįstamas pagal Reglamentą (ES) Nr. 115/12, taip pat kitų formų bendradarbiavimas, kuris laikomas reikalingu konkretiems BŽŪP tikslams pasiekti. Siekiant skatinti kartų kaitą, reikėtų apsvarstyti galimybę ūkininkams, kurie nori nutraukti ūkininkavimą iki įstatymuose nustatyto pensinio amžiaus ir ketina perduoti savo ūkį bendradarbiaujančiam jaunajam ūkininkui, skirti specialią paramą;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47)  EŽŪGF lėšomis turėtų būti toliau finansuojamos tiesioginių išmokų intervencinės priemonės ir sektorinės intervencinės priemonės, o iš EŽŪFKP turėtų būti toliau finansuojamos kaimo plėtros intervencinės priemonės, kaip apibūdinta šiame reglamente. BŽŪP finansinio valdymo taisyklės turėtų būti atskirai nustatytos abiem fondams ir kiekvieno iš jų remiamai veiklai, atsižvelgiant į tai, kad nauju įgyvendinimo modeliu valstybėms narėms suteikiama daugiau lankstumo ir subsidiarumo siekiant savų tikslų. Šiame reglamente nustatytų rūšių intervencinės priemonės turėtų apimti laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.;

(47)  EŽŪGF lėšomis turėtų būti toliau finansuojamos tiesioginių išmokų intervencinės priemonės ir sektorinės intervencinės priemonės, o iš EŽŪFKP turėtų būti toliau finansuojamos kaimo plėtros intervencinės priemonės, kaip apibūdinta šiame reglamente. BŽŪP finansinio valdymo taisyklės turėtų būti atskirai nustatytos abiem fondams ir kiekvieno iš jų remiamai veiklai, atsižvelgiant į tai, kad nauju įgyvendinimo modeliu valstybėms narėms suteikiama daugiau lankstumo ir subsidiarumo siekiant savų tikslų. Šiame reglamente nustatytų rūšių intervencinės priemonės turėtų apimti laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(48)  parama tiesioginėms išmokoms pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti skiriama neviršijant šiuo reglamentu nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. Šie nacionaliniai asignavimai turėtų atitikti tolesnius pokyčius laipsniškai didinant asignavimus toms valstybėms narėms, kuriose paramos už hektarą dydis yra mažiausias, iki bus panaikinta 50 % likusio skirtumo iki 90 % Sąjungos vidurkio. Siekiant atsižvelgti į išmokų mažinimo mechanizmą ir jį taikant gautų lėšų panaudojimą valstybėje narėje, reikėtų leisti, kad bendri preliminarūs finansiniai asignavimai per metus pagal valstybės narės BŽŪP strateginį planą galėtų būti didesni už nacionalinį asignavimą;

(48)  EŽŪGF neturėtų remti veiklos, kuri kenkia aplinkai arba kuri neatitinka su klimatu ir aplinka susijusių tikslų, derančių su tvaraus žemės ūkio valdymo principais. Parama tiesioginėms išmokoms pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti skiriama neviršijant šiuo reglamentu nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. Šie nacionaliniai asignavimai turėtų atitikti tolesnius pokyčius laipsniškai didinant asignavimus toms valstybėms narėms, kuriose paramos už hektarą dydis yra mažiausias, iki bus panaikinta 50 % likusio skirtumo iki 90 % Sąjungos vidurkio. Siekiant atsižvelgti į išmokų mažinimo mechanizmą ir jį taikant gautų lėšų panaudojimą valstybėje narėje, reikėtų leisti, kad bendri preliminarūs finansiniai asignavimai per metus pagal valstybės narės BŽŪP strateginį planą galėtų būti didesni už nacionalinį asignavimą;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(49)  siekiant palengvinti EŽŪFKP lėšų valdymą, turėtų būti nustatyta su valstybių narių viešosiomis išlaidomis susieta bendra EŽŪFKP paramos įnašo norma. Konkrečios įnašų normos turėtų būti nustatomos tam tikrų rūšių veiksmams, atsižvelgiant į ypatingą tų veiksmų svarbą arba jų pobūdį. Siekiant sumažinti konkrečias kliūtis, atsiradusias dėl išsivystymo lygio, atokumo ir izoliuotumo, turėtų būti nustatyta atitinkama EŽŪFKP įnašo norma mažiau išsivysčiusiems regionams, SESV 349 straipsnyje nurodytiems atokiausiems regionams ir mažosioms Egėjo jūros saloms;

(49)  siekiant palengvinti EŽŪFKP lėšų valdymą, turėtų būti nustatyta su valstybių narių viešosiomis išlaidomis susieta bendra EŽŪFKP paramos įnašo norma. Konkrečios įnašų normos turėtų būti nustatomos tam tikrų rūšių veiksmams, atsižvelgiant į ypatingą tų veiksmų svarbą arba jų pobūdį. Siekiant sušvelninti konkrečius suvaržymus, kylančius dėl išsivystymo lygio, atokiausių regionų, nurodytų SESV 349 straipsnyje, ir mažųjų Egėjo jūros salų, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 229/2013 1 straipsnio 2 dalyje, atokumo ir izoliuotumo, šiems regionams turėtų būti nustatytas didesnis EŽŪFKP įnašo lygis;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(49a)  turėtų būti Sąjungos lygmeniu nustatyti objektyvūs regionų ir vietovių suskirstymo į kategorijas paramai iš EŽŪFKP gauti kriterijai. Todėl Sąjungos lygmeniu nustatant regionus ir vietoves remiamasi bendra regionų klasifikavimo sistema, nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1059/2003. Siekiant užtikrinti tinkamą paramą, visų pirma išspręsti mažiau išsivysčiusių regionų problemas ir regioninius skirtumus valstybėse narėse, turėtų būti naudojami naujausi klasifikatoriai ir duomenys;

 

__________________

 

 

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(50)  EŽŪFKP neturėtų teikti paramos tokioms investicijoms, kurios pakenktų aplinkai. Todėl būtina šiame reglamente nustatyti tam tikras paramos neskyrimo taisykles, taip pat galimybę išsamiau nustatyti šias garantijas deleguotaisiais aktais. Visų pirma EŽŪFKP neturėtų finansuoti tokių investicijų į drėkinimą, kuriomis nepadedama pasiekti ar išlaikyti geros susijusio vandens telkinio ar telkinių būklės, ir tokių investicijų į miško veisimą, kurios neatitinka klimato ir aplinkos apsaugos tikslų pagal tvarios miškotvarkos principus;

(50)  EŽŪFKP turėtų teikti pirmenybę investicijų, kurios naudingos tiek ekonomikai, tiek aplinkai, paramai, tačiau neturėtų būti remiamos aplinkai kenksmingos investicijos. Todėl būtina šiame reglamente nustatyti tam tikras paramos neskyrimo taisykles, taip pat galimybę išsamiau nustatyti šias garantijas deleguotaisiais aktais. Kitaip tariant, EŽŪGF neturėtų finansuoti investicijų į miško veisimą, jei jos neatitinka klimato ir aplinkos apsaugos tikslų pagal tvarios miškotvarkos principus. Taip pat EŽŪFKP neturėtų finansuoti investicijų į drėkinimą, kuriomis nepadedama siekti arba išlaikyti geros susijusio vandens telkinio ar telkinių būklės;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

51 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(51a)  siekiant, kad Sąjunga būtų nepriklausoma nuo augalinių baltymų importo, BŽŪP tikslas, remiantis Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva, yra skatinti biodegalų, gautų iš baltyminių augalų aliejingųjų sėklų šalutinių produktų, naudojimą;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(54)  siekiant didinti Sąjungos pridėtinę vertę ir išsaugoti veikiančią žemės ūkio vidaus rinką, taip pat siekiant minėtų bendrųjų ir konkrečių tikslų, valstybės narės pagal šį reglamentą neturėtų priimti sprendimų pavieniui, o turėtų tai daryti pagal sistemingą procesą, kurį atliekant turėtų būti parengtas BŽŪP strateginis planas. Sąjungos taisyklėmis „iš viršaus į apačią“ turėtų būti nustatyti konkretūs visos ES BŽŪP tikslai, pagrindinės intervencinių priemonių rūšys, veiklos rezultatų planas ir valdymo struktūra. Tokiu užduočių paskirstymu siekiama užtikrinti, kad investuotus finansinius išteklius visiškai atitiktų pasiekti rezultatai;

(54)  siekiant didinti Sąjungos pridėtinę vertę ir išsaugoti veikiančią žemės ūkio vidaus rinką, taip pat siekiant minėtų bendrųjų ir konkrečių tikslų, valstybės narės pagal šį reglamentą neturėtų priimti sprendimų pavieniui, o turėtų tai daryti vykdydamos sistemingą procesą, per kurį būtų parengtas BŽŪP strateginis planas. Sąjungos taisyklėmis „iš viršaus į apačią“ turėtų būti nustatyti konkretūs visos Sąjungos BŽŪP tikslai, pagrindinės intervencinių priemonių rūšys, veiklos rezultatų planas ir valdymo struktūra. Tokiu užduočių paskirstymu siekiama užtikrinti, kad investuotus finansinius išteklius visiškai atitiktų pasiekti rezultatai;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(55)  siekiant užtikrinti aiškų strateginį šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika ir ypač su nustatytais ilgalaikiais nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, kaip antai dėl klimato kaitos, miškų, biologinės įvairovės ir vandens, kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti parengtas tik vienas bendras BŽŪP strateginis planas;

(55)  siekiant užtikrinti aiškų strateginį šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika ir ypač su nustatytais ilgalaikiais nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, kaip antai dėl klimato kaitos, miškų, biologinės įvairovės ir vandens, kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti parengtas tik vienas bendras BŽŪP strateginis planas. Atsižvelgiant į valstybių narių administracinę struktūrą, strateginis planas, kai tinkama, turėtų apimti konkretiems regionams skirtas kaimo plėtros intervencines priemones;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

55 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(55a)  būtina, kad BŽŪP strateginiuose planuose būtų nustatyta aiški, paprasta ir nedviprasmiška sistema, siekiant išvengti perteklinio nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens politikos reglamentavimo;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

55 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(55b)  naujas įgyvendinimo modelis neturėtų kelti abejonių dėl bendrosios rinkos vientisumo ar istoriškai europinio pobūdžio BŽŪP, kuri turi likti iš tikrųjų bendra politika, užtikrinanti europinį požiūrį ir vienodas sąlygas;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(56)  per savo BŽŪP strateginių planų rengimo procesą valstybės narės turėtų analizuoti savo konkrečią padėtį ir poreikius, nustatyti siektinas reikšmes, susietas su BŽŪP tikslų pasiekimu, ir planuoti intervencines priemones, kuriomis bus galima pasiekti tas siektinas reikšmes, kartu jas derinant prie nacionalinių ir konkrečių regioninių aplinkybių, be kita ko, ir atokiausiuose regionuose pagal SESV 349 straipsnį. Tokiu procesu turėtų būti skatinamas didesnis subsidiarumas bendroje Sąjungos sistemoje ir kartu reikėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi bendrųjų Sąjungos teisės principų ir nustatytų BŽŪP tikslų. Todėl reikėtų nustatyti taisykles dėl BŽŪP strateginių planų struktūros ir turinio;

(56)  per savo BŽŪP strateginių planų rengimo procesą valstybės narės turėtų analizuoti savo konkrečią padėtį ir poreikius, nustatyti realistiškas siektinas reikšmes, susietas su BŽŪP tikslų pasiekimu, ir planuoti intervencines priemones, kuriomis bus galima pasiekti tas siektinas reikšmes, kartu suteikiant tikrumą galutiniams naudos gavėjams ir jas derinant prie nacionalinių ir konkrečių regioninių aplinkybių, be kita ko, ir atokiausiuose regionuose pagal SESV 349 straipsnį. Tokiu procesu turėtų būti skatinamas didesnis subsidiarumas bendroje Sąjungos sistemoje ir kartu reikėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi bendrųjų Sąjungos teisės principų ir nustatytų BŽŪP tikslų. Todėl reikėtų nustatyti taisykles dėl BŽŪP strateginių planų struktūros ir turinio. Siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai nustatyti valstybių narių siektini rodikliai, tinkamai suplanuotos intervencinės priemonės ir jų įnašas siekiant BŽŪP tikslų būtų kuo didesnis, būtina BŽŪP strateginių planų rengimo strategiją pagrįsti išankstine vietos aplinkybių analize ir su BŽŪP tikslais susijusių poreikių vertinimu, kartu užtikrinant politikos bendrumą. Prieš pradedant įgyvendinti BŽŪP strateginius planus būtina užtikrinti ūkininkų ir ūkininkų organizacijų dalyvavimą;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(57)  siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai nustatytos valstybių narių siektinos reikšmės, būtų tinkamai suplanuotos intervencinės priemonės ir jų įnašas siekiant BŽŪP tikslų būtų kuo didesnis, būtina pagrįsti strategiją, pagal kurią rengiami BŽŪP strateginiai planai, išankstine vietos aplinkybių analize ir su BŽŪP tikslais susijusių poreikių vertinimu;

(57)  siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai nustatyti valstybių narių siektini rodikliai, tinkamai suplanuotos intervencinės priemonės ir jų įnašas siekiant BŽŪP tikslų būtų kuo didesnis, būtina pagrįsti strategiją, pagal kurią rengiami BŽŪP strateginiai planai, išankstine vietos aplinkybių analize ir su BŽŪP tikslais susijusių poreikių vertinimu. Taip pat svarbu, kad BŽŪP strateginiai planai tinkamai atspindėtų valstybių narių sąlygų, struktūrų (tiek vidaus, tiek išorės) ir rinkos padėties pokyčius ir kad jie laikui bėgant atitinkamai galėtų būti koreguojami;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(58)  BŽŪP strateginiais planais turėtų būti siekiama užtikrinti didesnį daugelio įvairių BŽŪP priemonių nuoseklumą, nes į juos turėtų būti įtrauktos tiesioginių išmokų intervencinės priemonės, sektorinės intervencinės priemonės ir kaimo plėtros intervencinės priemonės. Jais taip pat turėtų būti užtikrintas ir įrodytas valstybių narių pasirinktų sprendimų suderinimas ir tinkamumas, atsižvelgiant į Sąjungos prioritetus ir tikslus. Todėl juose turėtų būti nustatyta į rezultatus orientuota intervencijos strategija, grindžiama konkrečių BŽŪP tikslų, įskaitant su tais tikslais susietas kiekybiškai išreikštas siektinas reikšmes, siekimu. Šios siektinos reikšmės, kad jas būtų galima stebėti kiekvienais metais, turėtų būti pagrįstos rezultato rodikliais;

(58)  BŽŪP strateginiais planais turėtų būti siekiama užtikrinti didesnį daugelio įvairių BŽŪP priemonių nuoseklumą, nes į juos turėtų būti įtrauktos tiesioginių išmokų intervencinės priemonės, sektorinės intervencinės priemonės ir kaimo plėtros intervencinės priemonės. Jais taip pat turėtų būti užtikrintas ir įrodytas valstybių narių pasirinktų sprendimų suderinimas ir tinkamumas, atsižvelgiant į Sąjungos prioritetus ir tikslus. Todėl juose turėtų būti nustatyta į rezultatus orientuota intervencijos strategija, grindžiama konkrečių BŽŪP tikslų, įskaitant su tais tikslais susietas kiekybiškai išreikštas siektinas reikšmes, siekimu. Šios siektinos reikšmės, kad jas būtų galima stebėti, turėtų būti pagrįstos rezultato rodikliais;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

59 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(59a)  kadangi pajamų rėmimo sistema atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant ūkių ekonominį gyvybingumą, tikslinga atsižvelgti į socialinį poveikį, kurį BŽŪP turi darbo vietų kūrimui kaimo vietovėse. Dėl tos priežasties rengdamos strateginius planus valstybės narės taip pat turėtų atsižvelgti į poveikį užimtumui, kurį įmonė turės tam tikrai sričiai. Rengiant ir įgyvendinant atitinkamas politikos priemones pirmenybę reikėtų teikti priemonėms ir veiklai, kurias vykdant sukuriama daugiau darbo vietų;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(60)  kadangi valstybėms narėms turėtų būti suteikta lankstumo, kad būtų galima, remiantis nustatytu nacionaliniu pagrindu, rinktis perduoti dalį BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo užduočių regioniniam lygmeniui siekiant lengviau koordinuoti darbą tarp regionų sprendžiant visos šalies problemas, BŽŪP strateginiuose planuose turėtų būti aprašyta nacionalinių ir regioninių intervencinių priemonių sąveika;

(60)  kadangi valstybėms narėms turėtų būti suteikta lankstumo, kad būtų galima, pasitelkus nustatytą nacionalinį pagrindą atitinkančias kaimo plėtros intervencinių priemonių programas, rinktis perduoti dalį BŽŪP strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo užduočių regioniniam lygmeniui, siekiant lengviau koordinuoti darbą tarp regionų sprendžiant visos šalies problemas, BŽŪP strateginiuose planuose turėtų būti aprašyta nacionalinių ir regioninių intervencinių priemonių sąveika;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

69 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(69)  už kiekvieno BŽŪP strateginio plano valdymą ir įgyvendinimą turėtų būti atsakinga vadovaujančioji institucija. Jos pareigos turėtų būti nustatytos šiame reglamente. Vadovaujančioji institucija turėtų gebėti perduoti dalį savo pareigų, kartu išlaikydama atsakomybę už valdymo efektyvumą ir tinkamumą. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad valdant ir įgyvendinant BŽŪP strateginius planus būtų apsaugoti Sąjungos finansiniai interesai, pagal Europos Parlamento ir Tarybos [reglamentą (ES, Euratomas) X] [naujas Finansinis reglamentas] ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) X [naujas Horizontalusis reglamentas];

(69)  už kiekvieno BŽŪP strateginio plano valdymą ir įgyvendinimą turėtų būti atsakinga vadovaujančioji institucija. Vis dėlto jeigu su kaimo plėtros politika susiję elementai perkeliami į regionų lygmenį, valstybės narės turėtų galėti steigti regionines vadovaujančiąsias institucijas. pareigos turėtų būti nustatytos šiame reglamente. Vadovaujančiosios institucijos turėtų gebėti perduoti dalį savo pareigų, kartu išlaikydamos atsakomybę už valdymo efektyvumą ir tinkamumą. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad valdant ir įgyvendinant BŽŪP strateginius planus būtų apsaugoti Sąjungos finansiniai interesai, pagal Europos Parlamento ir Tarybos [reglamentą (ES, Euratomas) X] [naujas Finansinis reglamentas] ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) X [naujas Horizontalusis reglamentas];

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(70)  pagal pasidalijamojo valdymo principą Komisijai įgyvendinti BŽŪP padeda iš valstybių narių atstovų sudaryti komitetai. Siekiant supaprastinti sistemą ir suvienyti valstybių narių poziciją, šio reglamento įgyvendinimo tikslu įsteigiamas tik vienas Stebėsenos komitetas, sujungiant Kaimo plėtros komitetą ir Tiesioginių išmokų komitetą, kurie buvo įsteigti 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu. Vadovaujančioji institucija ir šis Stebėsenos komitetas dalijasi atsakomybę už pagalbą valstybėms narėms įgyvendinti BŽŪP strateginius planus. Komisijai taip pat turėtų padėti Bendros žemės ūkio politikos komitetas pagal šio reglamento nuostatas;

(70)  pagal pasidalijamojo valdymo principą Komisijai įgyvendinti BŽŪP padeda iš valstybių narių atstovų sudaryti komitetai. Siekiant supaprastinti sistemą ir suvienyti valstybių narių poziciją, šio reglamento įgyvendinimo tikslu įsteigiamas tik vienas Stebėsenos komitetas, sujungiant Kaimo plėtros komitetą ir Tiesioginių išmokų komitetą, kurie buvo įsteigti 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu. Vadovaujančioji institucija ir šis Stebėsenos komitetas dalijasi atsakomybę už pagalbą valstybėms narėms įgyvendinti BŽŪP strateginius planus. Vis dėlto jeigu su kaimo plėtros politika susiję elementai perkeliami į regionų lygmenį, valstybės narės turėtų galėti steigti regioninius stebėsenos komitetus. Komisijai taip pat turėtų padėti Bendros žemės ūkio politikos komitetas pagal šio reglamento nuostatas;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(71)  Komisijos iniciatyva skiriamomis EŽŪFKP techninės paramos lėšomis turėtų būti remiami su [Horizontaliojo reglamento 7 straipsnyje] nurodytų užduočių vykdymu susiję veiksmai. Taip pat gali būti teikiama techninė parama valstybių narių iniciatyva, kad būtų įvykdytos užduotys, būtinos veiksmingam paramos administravimui ir įgyvendinimui pagal BŽŪP strateginį planą. Techninę paramą, kuri teikiama valstybių narių iniciatyva, numatoma didinti tik Maltai;

(71)  Komisijos iniciatyva skiriamomis EŽŪFKP techninės paramos lėšomis turėtų būti remiami su [Horizontaliojo reglamento 7 straipsnyje] nurodytų užduočių vykdymu susiję veiksmai. Taip pat gali būti teikiama techninė parama valstybių narių iniciatyva, kad būtų įvykdytos užduotys, būtinos veiksmingam paramos administravimui ir įgyvendinimui pagal BŽŪP strateginį planą. Techninę paramą, kuri teikiama valstybių narių iniciatyva, numatoma didinti tik Liuksemburgui ir Maltai;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(74)  orientuojantis į rezultatus pagal tokį įgyvendinimo modelį reikia patikimo veiklos rezultatų plano, ypač kadangi pagal BŽŪP strateginius planus būtų padedama siekti ir platesnių bendrų kitų bendrai valdomų politikos sričių tikslų. Vykdant veiklos rezultatais grindžiamą politiką reikia atlikti metinį ir daugiametį vertinimą, remiantis pasirinktais produkto, rezultato ir poveikio rodikliais, kaip apibrėžta veiklos rezultatų, stebėsenos ir vertinimo sistemoje. Šiuo tikslu turėtų būti sudarytas toks ribotų ir tikslingų rodiklių rinkinys, kad juo remiantis būtų galima kuo tiksliau nustatyti, ar remiama intervencine priemone padedama pasiekti numatytus tikslus. Rezultato ir produkto rodikliai, taikomi dėl su klimatu ir aplinka susijusių tikslų, gali apimti ir nacionalinėmis aplinkos ir klimato sričių planavimo priemonėmis, parengtomis pagal Sąjungos teisės aktus, nustatytas intervencines priemones;

(74)  orientuojantis į rezultatus pagal tokį įgyvendinimo modelį reikia patikimo veiklos rezultatų plano, ypač kadangi pagal BŽŪP strateginius planus būtų padedama siekti ir platesnių bendrų kitų bendrai valdomų politikos sričių tikslų. Vykdant veiklos rezultatais grindžiamą politiką reikia atlikti vertinimą remiantis pasirinktais produkto, rezultato ir poveikio rodikliais, kaip apibrėžta veiklos rezultatų, stebėsenos ir vertinimo sistemoje. Šiuo tikslu turėtų būti sudarytas toks ribotų ir tikslingų rodiklių rinkinys, kad juo remiantis būtų galima kuo tiksliau nustatyti, ar remiama intervencine priemone padedama pasiekti numatytus tikslus. Rezultato ir produkto rodikliai, taikomi dėl su klimatu ir aplinka susijusių tikslų, gali apimti ir nacionalinėmis aplinkos ir klimato sričių planavimo priemonėmis, parengtomis pagal Sąjungos teisės aktus, nustatytas intervencines priemones;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(75)  pagal veiklos rezultatų, stebėsenos ir vertinimo sistemą valstybės narės turėtų stebėti daromą pažangą ir kasmet dėl jos teikti ataskaitas Komisijai. Komisija, remdamasi valstybių narių pateikta informacija, turėtų ataskaitose pranešti apie pažangą siekiant konkrečių tikslų visu programavimo laikotarpiu, nustatytą naudojant tam skirtus pagrindinius rodiklius;

(75)  pagal veiklos rezultatų, stebėsenos ir vertinimo sistemą valstybės narės turėtų stebėti daromą pažangą ir teikti jos ataskaitas. Komisija, remdamasi valstybių narių pateikta informacija, turėtų ataskaitose pranešti apie pažangą siekiant konkrečių tikslų visu programavimo laikotarpiu, nustatytą naudojant tam skirtus pagrindinius rodiklius;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

76 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(76)  turėtų būti nustatyti mechanizmai, pagal kuriuos būtų imamasi veiksmų siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus tuo atveju, jeigu įgyvendinant BŽŪP strateginį planą būtų labai nukrypta nuo nustatytų siektinų reikšmių. Todėl, jeigu veiklos rezultatai būtų labai ir nepagrįstai prasti, valstybių narių gali būti paprašyta pateikti veiksmų planus. Dėl šios priežasties gali būti laikinai sustabdytas, o galiausiai ir sumažintas finansavimas Sąjungos lėšomis, jeigu planuoti rezultatai nebūtų pasiekti. Taip pat nustatoma bendra paskata už gerus rezultatus, kuri bus naudojama kaip paskatų už gerus rezultatus taikymu grindžiamos paskatų sistemos dalis skatinant siekti gerų aplinkosaugos ir klimato srities veiklos rezultatų;

(76)  turėtų būti nustatyti mechanizmai, pagal kuriuos būtų imamasi veiksmų siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus tuo atveju, jeigu įgyvendinant BŽŪP strateginį planą būtų labai nukrypta nuo nustatytų siektinų reikšmių. Todėl, jeigu veiklos rezultatai būtų labai ir nepagrįstai prasti, valstybių narių gali būti paprašyta pateikti veiksmų planus. Dėl šios priežasties gali būti laikinai sustabdytas, o galiausiai ir sumažintas finansavimas Sąjungos lėšomis, jeigu planuoti rezultatai nebūtų pasiekti.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

80 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(80a)  su trečiosiomis šalimis sudarytuose prekybos susitarimuose dėl žemės ūkio sektoriaus turėtų būti numatytos nuostatos ir apsaugos sąlygos, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas Sąjungos ir ne Sąjungos ūkininkams ir apsaugoti vartotojus;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

81 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(81)  asmens duomenų, surinktų bet kurios šio reglamento nuostatos taikymo tikslais, tvarkymo būdas turėtų derėti su tais tikslais. Jie taip pat turėtų būti nuasmeninti ir apibendrinti, kai tvarkomi stebėsenos arba vertinimo tikslais, ir turėtų būti saugomi pagal Sąjungos teisę dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/200119 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/67920. Duomenų subjektams turėtų būti pranešama apie tokį duomenų tvarkymą ir apie jų teises į duomenų apsaugą;

(81)  asmens duomenų, surinktų bet kurios šio reglamento nuostatos taikymo tikslais, tvarkymo būdas turėtų derėti su tais tikslais. Jie taip pat turėtų būti nuasmeninti ir apibendrinti, kai tvarkomi stebėsenos arba vertinimo tikslais, ir turėtų būti saugomi pagal Sąjungos teisę dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2018/172519 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/67920. Duomenų subjektams turėtų būti pranešama apie tokį duomenų tvarkymą ir apie jų teises į duomenų apsaugą;

_________________

_________________

19 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

19 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

20 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

20 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

83 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(83)  siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, apsaugoti ūkininkų teises ir užtikrinti sklandų, nuoseklų ir efektyvų tiesioginių išmokų intervencinių priemonių rūšių taikymą, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl taisyklių, pagal kurias išmokos bus skiriamos su sąlyga, kad būtų naudojamos tam tikrų kanapių veislių sertifikuotos sėklos, ir dėl kanapių veislių nustatymo bei jose esančio tetrahidrokanabinolio kiekio tikrinimo procedūrų; taisyklių dėl geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės ir tam tikrų susijusių nuostatų dėl tinkamumo finansuoti reikalavimų; taip pat dėl deklaracijos turinio ir reikalavimų, kuriuos reikia atitikti, kad būtų galima pasinaudoti teisėmis į išmokas; papildomų taisyklių dėl ekologinių sistemų; priemonių, kuriomis siekiama, kad susietosios pajamų paramos gavėjai nenukentėtų dėl struktūrinių tam tikro sektoriaus rinkos pusiausvyros sutrikimų, įskaitant sprendimą, kad tokios paramos išmokos gali būti toliau mokamos iki 2027 m., remiantis gamybos vienetais, kuriems tos išmokos skirtos ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu; taisyklių ir sąlygų dėl žemės sklypų ir veislių patvirtinimo skiriant specialiąją išmoką už medvilnę, taip pat taisyklių dėl tos išmokos skyrimo sąlygų;

(83)  siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, apsaugoti ūkininkų teises ir užtikrinti sklandų, nuoseklų ir efektyvų tiesioginių išmokų intervencinių priemonių rūšių taikymą, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl taisyklių, pagal kurias išmokos bus skiriamos su sąlyga, kad būtų naudojamos tam tikrų kanapių veislių sertifikuotos sėklos, ir dėl kanapių veislių nustatymo bei jose esančio tetrahidrokanabinolio kiekio tikrinimo procedūrų; taisyklių dėl geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės ir tam tikrų susijusių nuostatų dėl tinkamumo finansuoti reikalavimų; kriterijų, kuriais remiantis nustatomos atitinkamos priemonės ir tinkami nacionalinėms ar regioninėms sertifikavimo schemoms taikomi reikalavimai; klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingos žemės ūkio praktikos pavyzdžių sąrašo sudarymo; priemonių, kuriomis siekiama, kad susietosios pajamų paramos gavėjai nenukentėtų dėl struktūrinių tam tikro sektoriaus rinkos pusiausvyros sutrikimų, įskaitant sprendimą, kad tokios paramos išmokos gali būti toliau mokamos iki 2027 m., remiantis gamybos vienetais, kuriems tos išmokos skirtos ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu; taisyklių ir sąlygų dėl žemės sklypų ir veislių patvirtinimo skiriant specialiąją išmoką už medvilnę, taip pat taisyklių dėl tos išmokos skyrimo sąlygų;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

84 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(84)  siekiant užtikrinti, kad sektorinėmis intervencinėmis priemonėmis būtų padedama siekti BŽŪP tikslų ir būtų stiprinamos sąveikos su kitomis BŽŪP priemonėmis, ir užtikrinti vienodas sąlygas vidaus rinkoje bei išvengti nelygios ar nesąžiningos konkurencijos, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl kriterijų, pagal kuriuos patvirtinamos tarpšakinės organizacijos, ir taisyklių, taikomų tuo atveju, kai patvirtinta tarpšakinė organizacija neatitinka tokių kriterijų ir prievolių gamintojams; taisyklių dėl tinkamo sektorinių intervencinių priemonių taikymo, Sąjungos finansinės paramos apskaičiavimo pagrindo, įskaitant ataskaitinius laikotarpius ir parduodamos produkcijos vertės apskaičiavimą, ir didžiausio Sąjungos finansinės paramos, teikiamos už pašalinimą iš rinkos, dydžio; taisyklių dėl vynuogynų atsodinimo išlaidų finansavimo viršutinės ribos nustatymo; taip pat taisyklių, pagal kurias gamintojai įpareigojami pašalinti vyno gamybos šalutinius produktus, ir tos prievolės išimčių, siekiant išvengti papildomos administracinės naštos, bei savanoriško distiliuotojų sertifikavimo taisyklių. Visų pirma, siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvų Sąjungos lėšų naudojimą intervencinėms priemonėms bitininkystės sektoriuje, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl papildomų reikalavimų dėl pareigos pranešti ir nustatomo mažiausio Sąjungos įnašo finansuojant tų rūšių intervencines priemones įgyvendinimo išlaidas;

(84)  siekiant užtikrinti, kad sektorinėmis intervencinėmis priemonėmis būtų padedama siekti BŽŪP tikslų ir būtų stiprinama sąveika su kitomis BŽŪP priemonėmis, ir užtikrinti vienodas sąlygas vidaus rinkoje bei išvengti nelygios ar nesąžiningos konkurencijos, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl kriterijų, pagal kuriuos patvirtinamos tarpšakinės organizacijos, ir taisyklių, taikomų tuo atveju, kai patvirtinta tarpšakinė organizacija neatitinka tokių kriterijų ir prievolių gamintojams; taisyklių dėl tinkamo sektorinių intervencinių priemonių taikymo, Sąjungos finansinės paramos apskaičiavimo pagrindo, įskaitant ataskaitinius laikotarpius ir parduodamos produkcijos vertės apskaičiavimą, ir didžiausio Sąjungos finansinės paramos, teikiamos už pašalinimą iš rinkos, dydžio; taisyklių dėl vynuogynų atsodinimo išlaidų finansavimo viršutinės ribos nustatymo; taisyklių, kuriomis gamintojai įpareigojami pašalinti vyno gamybos šalutinius produktus, ir to įpareigojimo išimčių, kuriomis siekiama išvengti papildomos administracinės naštos, savanoriško distiliavimo gamyklų sertifikavimo taisyklių ir taisyklių, susijusių su veiklos rezultatų, stebėsenos ir vertinimo sistema. Komisijai turėtų būti suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl laikinų nukrypti leidžiančių nuostatų dėl paramos teikimo sąlygų labai nepalankiomis sąlygomis, pavyzdžiui, katastrofų ar epidemijų atvejais. Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai apibrėžti, kokia praktika yra lygiavertė žemės ūkio ir aplinkos praktikai ir nacionalinėms arba regioninėms ekologinio sertifikavimo sistemoms. Visų pirma, siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvų Sąjungos lėšų naudojimą intervencinėms priemonėms bitininkystės sektoriuje, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl papildomų reikalavimų dėl pareigos pranešti ir nustatomo mažiausio Sąjungos įnašo finansuojant tų rūšių intervencines priemones įgyvendinimo išlaidas. Norint parengti BŽŪP strateginius planus Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl elgesio kodekso organizuojant partnerystę tarp valstybės narės ir kompetentingų regioninės ir vietos valdžios institucijų bei kitų partnerių nustatymo;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

85 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(85)  siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir garantuoti, kad kaimo plėtros intervencinėmis priemonėmis bus pasiekti jų tikslai, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl paramos, teikiamos valdymo įsipareigojimams, investicijoms ir bendradarbiavimui;

(85)  siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir garantuoti, kad kaimo plėtros intervencinėmis priemonėmis bus pasiekti jų tikslai, Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl paramos tam tikrų tipų intervencijoms mažiausios ir didžiausios sumos papildymo;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

86 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(86)  siekiant iš dalies pakeisti kai kurias neesmines šio reglamento nuostatas, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl valstybių narių asignavimų tiesioginių išmokų intervencinėms priemonėms ir dėl taisyklių dėl BŽŪP strateginio plano turinio;

(86)  siekiant iš dalies pakeisti kai kurias neesmines šio reglamento nuostatas, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl valstybių narių asignavimų tiesioginių išmokų intervencinėms priemonėms;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

87 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(87)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas ir išvengti nesąžiningos ūkininkų konkurencijos ar jų diskriminavimo, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai dėl bazinių plotų nustatymo teikiant paramą aliejingųjų sėklų augalų auginimui, taisyklių dėl žemės sklypų ir veislių patvirtinimo, skiriant specialiąją išmoką už medvilnę, ir susijusių pranešimų teikimo, išmokos sumažinimo apskaičiavimo tuo atveju, kai tinkamas finansuoti medvilnės plotas yra didesnis nei bazinis plotas, Sąjungos finansinės paramos vyno gamybos šalutinių produktų distiliavimui, metinio visos Sąjungos paramos sumos, skiriamos kaimo plėtros intervencinėms priemonėms, išskaidymo kiekvienai valstybei narei, į BŽŪP strateginį planą įtraukiamų elementų pateikimo taisyklių, taisyklių dėl procedūros ir terminų, taikomų patvirtinant BŽŪP strateginius planus ir teikiant bei patenkinant prašymus leisti iš dalies pakeisti BŽŪP strateginius planus, vienodų sąlygų taikant reikalavimus dėl informacijos teikimo ir viešinimo, susijusio su informavimu apie galimybes, kurių teikia BŽŪP strateginiai planai, taisyklių dėl veiklos rezultatų, stebėsenos ir vertinimo sistemos, metinės rezultatų ataskaitos turinio pateikimo taisyklių, taisyklių dėl valstybių narių siunčiamos informacijos, kad Komisija galėtų atlikti veiklos rezultatų analizę, ir taisyklių dėl su duomenimis susijusių poreikių bei sąveikų tarp galimų duomenų šaltinių, taip pat dėl tvarkos, pagal kurią užtikrinamas nuoseklus požiūris nustatant paskatos už gerus rezultatus taikymą valstybėms narėms. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201122;

(87)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas ir išvengti nesąžiningos ūkininkų konkurencijos ar jų diskriminavimo, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai dėl bazinių plotų nustatymo teikiant paramą aliejingųjų sėklų augalų auginimui, taisyklių dėl žemės sklypų ir veislių patvirtinimo, skiriant specialiąją išmoką už medvilnę, ir susijusių pranešimų teikimo, išmokos sumažinimo apskaičiavimo tuo atveju, kai tinkamas finansuoti medvilnės plotas yra didesnis nei bazinis plotas, Sąjungos finansinės paramos vyno gamybos šalutinių produktų distiliavimui, metinio visos Sąjungos paramos sumos, skiriamos kaimo plėtros intervencinėms priemonėms, išskaidymo kiekvienai valstybei narei, BŽŪP strateginių planų standartizuotos formos, taisyklių dėl procedūros ir terminų, taikomų patvirtinant BŽŪP strateginius planus ir teikiant bei patenkinant prašymus leisti iš dalies pakeisti BŽŪP strateginius planus, vienodų sąlygų taikant reikalavimus dėl informacijos teikimo ir viešinimo, susijusio su informavimu apie galimybes, kurių teikia BŽŪP strateginiai planai, taisyklių dėl metinės rezultatų ataskaitos turinio pateikimo. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201122;

_________________

_________________

22 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

22 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

92 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(92a)  Sąjungos salų regionams vykdant žemės ūkio veiklą ir vystant kaimo vietoves kyla ypatingų sunkumų. Reikėtų įvertinti BŽŪP poveikį šiuose regionuose ir išnagrinėti galimybę Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 229/2013 nustatytas priemones pradėti taikyti visiems Sąjungos salų regionams;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

93 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(93)  siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir tęstinumą, specialiosios nuostatos Kroatijai dėl laipsniško tiesioginių išmokų įvedimo ir papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų pagal laipsniško išmokų įvedimo mechanizmą turėtų būti toliau taikomos iki 2021 m. sausio 1 d.,

(93)  siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir tęstinumą, specialiosios nuostatos Kroatijai dėl laipsniško tiesioginių išmokų įvedimo ir papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų pagal laipsniško išmokų įvedimo mechanizmą turėtų būti toliau taikomos. Kroatijai bus suteikta teisė į sumą pagal Stojimo sutartį 2022 m., įskaitant papildomas lėšas nacionaliniam rezervui, skirtam išminuotai žemei Kroatijoje tvarkyti, ir ta teisė turėtų būti įtraukta apskaičiuojant nacionalinį paketą 2022 m.;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  intervencinių priemonių rūšių ir bendrųjų reikalavimų, kurių valstybės narės turi laikytis siekdamos minėtų tikslų, ir atitinkamų finansinių priemonių;

b)  intervencinių priemonių rūšių ir bendrųjų reikalavimų, kurių valstybės narės turi laikytis siekdamos minėtų tikslų, užtikrindamos vienodas sąlygas, ir atitinkamų finansinių priemonių;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  BŽŪP strateginių planų, kuriuos, atsižvelgdamos į konkrečius tikslus ir nustatytus poreikius, turi parengti valstybės narės ir kuriuose nustatomi tikslai, apibrėžiamos intervencinės priemonės ir paskirstomi finansiniai ištekliai;

c)  BŽŪP strateginių planų, kuriuos, atsižvelgdamos į konkrečius tikslus ir nustatytus poreikius ir laikydamosi vidaus rinkos taisyklių, turi parengti valstybės narės, prireikus bendradarbiaudamos su savo regionais, ir kuriuose nustatomi tikslai, apibrėžiamos intervencinės priemonės ir paskirstomi finansiniai ištekliai;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šis reglamentas taikomas iš EŽŪGF ir EŽŪFKP finansuojamai Sąjungos paramai, skirtai valstybių narių parengtuose ir Komisijos patvirtintuose BŽŪP strateginiuose planuose, apimančiuose laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d., nurodytoms intervencinėms priemonėms įgyvendinti.

2.  Šis reglamentas taikomas iš EŽŪGF ir EŽŪFKP finansuojamai Sąjungos paramai, skirtai valstybių narių parengtuose ir Komisijos patvirtintuose BŽŪP strateginiuose planuose, apimančiuose laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d., nurodytoms intervencinėms priemonėms įgyvendinti.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagal šį reglamentą teikiamai paramai, finansuojamai iš EŽŪFKP, taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) [BNR]26 II antraštinės dalies III skyrius, III antraštinės dalies II skyrius ir 41 bei 43 straipsniai.

2.  Siekiant užtikrinti Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) ir BŽŪP strateginių planų nuoseklumą, pagal šį reglamentą teikiamai paramai, finansuojamai iš EŽŪFKP, taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) [BNR]26 II antraštinės dalies III skyrius, III antraštinės dalies II skyrius ir 41 bei 43 straipsniai.

__________________

__________________

26 [Data] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) [.../...] [visas pavadinimas] (OL L...).

26 [Data] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) [.../...] [visas pavadinimas] (OL L...).

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  ūkininkas – fizinis ar juridinis asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų grupė, nepriklausomai nuo tai grupei ir jos nariams pagal nacionalinę teisę suteikto teisinio statuso, kurių valda yra Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 52 straipsnyje kartu su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 349 ir 355 straipsniais apibrėžtoje teritorinėje Sutarčių taikymo srityje ir kurie verčiasi valstybių narių apibrėžta žemės ūkio veikla;

a)  ūkininkas – fizinis ar juridinis asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų grupė, nepriklausomai nuo tai grupei ir jos nariams pagal nacionalinę teisę suteikto teisinio statuso, kurių valda yra Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 52 straipsnyje kartu su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 349 ir 355 straipsniais apibrėžtoje teritorinėje Sutarčių taikymo srityje ir kurie verčiasi valstybių narių apibrėžta žemės ūkio veikla, vadovaudamiesi gerąja ūkininkavimo patirtimi;

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  viešosios gėrybės – prekės arba paslaugos, už kurias rinkoje neatlyginama ir kurių poveikis aplinkai ir visuomenei didesnis už aplinkos, klimato ir gyvūnų gerovės teisės aktų poveikį.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)   Europos viešosios gėrybės – tai viešosios prekės arba paslaugos, kurias veiksmingai teikti Sąjungos lygmeniu galima tik taikant intervencines priemones, kad būtų užtikrinamas valstybių narių veiksmų koordinavimas ir vienodos sąlygos Sąjungos žemės ūkio rinkoje. Europos viešosios gėrybės yra, visų pirma, vandens apsauga, biologinės įvairovės apsauga, dirvožemio derlingumo apsauga, apdulkintojų apsauga ir gyvūnų gerovė;

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  savitarpio pagalbos fondas – valstybės narės pagal nacionalinę teisę akredituota ūkininkų, kurie yra fondo nariai, savidraudos sistema, pagal kurią fondui priklausantiems ūkininkams, patyrusiems ekonominių nuostolių, skiriamos kompensacinės išmokos;

e)  savitarpio pagalbos fondas – valstybės narės pagal nacionalinę teisę akredituota ūkininkų, kurie yra fondo nariai, apsisaugojimo nuo rizikos sistema, pagal kurią fondui priklausantiems ūkininkams, patyrusiems ekonominių nuostolių, arba sumažėjus jų pajamoms skiriamos kompensacinės išmokos;

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos f punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  projektas, sutartis, veiksmas arba projektų grupė, atrinkti pagal atitinkamas programas;

i)  projektas, sutartis, veiksmas arba projektų grupė, atrinkti pagal atitinkamą strateginį planą;

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos f punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  finansinių priemonių atveju programos įnašas finansinei priemonei ir vėlesnė finansinė parama, pagal tą finansinę priemonę teikiama galutiniams gavėjams;

ii)  finansinių priemonių atveju strateginio plano įnašas finansinei priemonei ir vėlesnė finansinė parama, pagal tą finansinę priemonę teikiama galutiniams gavėjams;

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos h punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  viešosios arba privatinės teisės subjektas, juridinio asmens statusą turintis ar jo neturintis subjektas arba fizinis asmuo, atsakingas už veiksmų inicijavimą arba jų inicijavimą ir įgyvendinimą;

i)  viešosios arba privatinės teisės subjektas, juridinio asmens statusą turintis ar jo neturintis subjektas, fizinis asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų grupė, atsakingi už veiksmų inicijavimą arba jų inicijavimą ir įgyvendinimą;

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos h punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  valstybės pagalbos schemų atveju – pagalbą gaunantis ūkio subjektas;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  siektinos reikšmės – iš anksto sutartos reikšmės, kurios, atsižvelgiant į rezultatų rodiklius, susijusius su konkrečiu tikslu, turi būti pasiektos laikotarpio pabaigoje;

i)  siektinos reikšmės – iš anksto sutartos reikšmės, kurios, atsižvelgiant į rezultatų rodiklius, susijusius su konkrečiu tikslu, turi būti pasiektos iki BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigos;

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  tarpinės reikšmės – tarpinės siektinos reikšmės, kurios, atsižvelgiant į rodiklius, susijusius su konkrečiu tikslu, turi būti pasiektos tam tikru BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio momentu.

j)  tarpinės reikšmės – tarpinės siektinos reikšmės, kurios, atsižvelgiant į rezultatų rodiklius, susijusius su konkrečiu tikslu, turi būti valstybės narės pasiektos tam tikru BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio momentu, siekiant laiku užtikrinti pažangą.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose planuose apibrėžia terminus „žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis hektaras“, „tikrasis ūkininkas“ ir „jaunasis ūkininkas“.

1.  Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose planuose apibrėžia terminus „žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis hektaras“, „aktyvus ūkininkas“, „jaunasis ūkininkas“ ir „naujas ūkininkas“.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  Terminas „žemės ūkio paskirties žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius ir daugiamečius žolynus. Terminus „ariamoji žemė“, „daugiamečiai pasėliai“ ir „daugiametis žolynas“ valstybės narės konkrečiau apibrėžia vadovaudamosi šiomis bendrosiomis apibrėžtimis:

b)  Terminas „žemės ūkio paskirties žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius, daugiamečius žolynus ir agrarinės miškininkystės sistemas. Kraštovaizdžio elementai laikomi žemės ūkio paskirties žemės elementais. Terminus „ariamoji žemė“, „daugiamečiai pasėliai“, „daugiametis žolynas“ ir „agrarinės miškininkystės sistemos“ valstybės narės konkrečiau apibrėžia vadovaudamosi šiomis bendrosiomis apibrėžtimis:

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  ariamoji žemė – pasėliams auginti naudojama žemė arba žemės plotai, kuriuose gali būti auginami pasėliai, bet kurie palikti pūdymui, įskaitant pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/199928 22, 23 ir 24 straipsnius, Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/200529 39 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28 straipsnį arba šio reglamento 65 straipsnį atidėtus plotus;

i)  ariamoji žemė – pasėliams auginti naudojama žemė arba žemės plotai, kuriuose gali būti auginami pasėliai, bet kurie palikti pūdymui, be kita ko, pasėlius auginant kartu su medžiais ir (arba) krūmais, kad būtų suformuota agrarinės miškininkystės derinant mišką ir ariamąją žemę sistema, įskaitant pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/199928 22, 23 ir 24 straipsnius, Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/200529 39 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 28 straipsnį arba šio reglamento 65 straipsnį atidėtus plotus;

__________________

__________________

28 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei panaikinantis tam tikrus reglamentus (OL L 160, 1999 6 26, p. 80).

28 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei panaikinantis tam tikrus reglamentus (OL L 160, 1999 6 26, p. 80).

29 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL L 277, 2005 10 21, p. 1).

29 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL L 277, 2005 10 21, p. 1).

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  daugiametis žolynas ir daugiametė ganykla (drauge laikomi daugiamečiu žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų ir (arba) medžių, kurie gali būti panaudoti gyvūnams ganyti arba šerti.

iii)  daugiametis žolynas ir daugiametė ganykla (bendrai vadinami daugiamečiais žolynais) – žemė, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama žolė ar kiti žoliniai pašarai ir kuri septynerius metus ar ilgiau nebuvo įtraukta į valdos sėjomainą, taip pat, kai taip nusprendžia valstybės narės, kuri penkerius metus ar ilgiau nebuvo ariama; joje gali augti ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų ir (arba) medžių, kurie gali būti panaudoti gyvūnams ganyti, ir, kai taip nusprendžia valstybės narės, kitos augalų rūšys, kaip antai krūmokšniai ir (arba) medžiai, kurie gali būti panaudoti gyvūnams šerti, jeigu joje ir toliau vyrauja žolė ir kiti žoliniai pašarai. Valstybės narės taip pat gali nuspręsti, kad daugiamečiu žolynu būtų laikoma:

 

i) žemė, kurią galima panaudoti ganymui, ir kurios atžvilgiu laikomasi nusistovėjusios vietos praktikos, kai žolė ir kiti žoliniai pašarai ganyklų plotuose tradiciškai nevyrauja; ir (arba)

 

ii) žemė, naudojama gyvūnams ganyti, kai žolė ir kiti žoliniai pašarai ganyklų plotuose nevyrauja arba neauga;

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iiia)  agrarinės miškininkystės sistemos – žemės naudojimo sistemos, pagal kurias medžiai auginami toje pačioje žemėje, kurioje vykdoma žemės ūkio praktika;

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  Kai taikomos tiesioginių išmokų intervencinės priemonės, terminas „reikalavimus atitinkantis hektaras“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų visą valdoje esančią žemės ūkio paskirties žemę:

c)  Kai taikomos tiesioginių išmokų intervencinės priemonės, terminas „reikalavimus atitinkantis hektaras“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų visą valdoje esančią žemės ūkio paskirties žemę, įskaitant mobiliuosius arba stacionariuosius laikinus techninius įrenginius, visų pirma vidinius žemės ūkio paskirties takus ir girdyklas, taip pat siloso rulonus ir vėl šlapynėmis paverstus plotus, naudojamus pelkiniams augalams auginti.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  kuria disponuoja ūkininkas ir kuri tais metais, kuriems prašoma paramos, yra naudojama žemės ūkio veiklai arba, jei ji naudojama ir kitokiai veiklai, daugiausia yra naudojama žemės ūkio veiklai. Deramai pagrįstais atvejais dėl aplinkosaugos priežasčių reikalavimus atitinkančiais hektarais taip pat gali būti laikomas tam tikras žemės plotas, žemės ūkio veiklai naudojamas tik kas antrus metus;

i)  kuria disponuoja ūkininkas ir kuri tais metais, kuriems prašoma paramos, yra naudojama žemės ūkio veiklai arba, jei ji naudojama ir kitokiai veiklai, daugiausia yra naudojama žemės ūkio veiklai. Deramai pagrįstais atvejais dėl aplinkosaugos priežasčių reikalavimus atitinkančiais hektarais taip pat gali būti laikomas tam tikras žemės plotas, žemės ūkio veiklai naudojamas tik kas trečius metus;

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies c punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Plotai, naudojami kanapėms auginti, laikomi reikalavimus atitinkančiais hektarais tik tuo atveju, jei auginamų veislių kanapėse tetrahidrokanabinolio kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,2 %.

Plotai, naudojami kanapėms auginti, laikomi reikalavimus atitinkančiais hektarais tik tuo atveju, jei auginamų veislių kanapėse tetrahidrokanabinolio kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,3 %.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  Termino „tikrasis ūkininkas“ apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad parama nebūtų skiriama asmenims, kurių žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos jų ekonominės veiklos dalį arba kurių pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio veikla, ir kad paramą galėtų gauti ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis tokiais parametrais kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į registrus, turi būti galima nustatyti, kurie ūkininkai nėra laikomi tikraisiais ūkininkais.

d)  Terminą „aktyvus ūkininkas“ apibrėžia valstybės narės taip, kad šia apibrėžtimi būtų užtikrinama, kad parama nebūtų skiriama asmenims, kurių žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos jų ekonominės veiklos dalį, ir kad paramą galėtų gauti ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės ūkio veikla. Šia apibrėžtimi bet kuriuo atveju išsaugomas Sąjungos individualaus ir kolektyvinio šeimos ūkininkavimo modelis, nepaisant ūkių dydžio, ir prireikus gali būti atsižvelgiama į SESV 349 straipsnyje apibrėžtų regionų ypatumus. Valstybės narės gali netaikyti šios apibrėžties asmenims ar bendrovėms, vykdančioms didelės apimties žemės ūkio produktų perdirbimą, išskyrus ūkininkų grupes.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies e punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  Terminas „jaunasis ūkininkas“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų:

e)  Terminas „jaunasis ūkininkas“ apibrėžiamas taip, kad jis ūkininkus iki 40 metų amžiaus ir:

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  didžiausią amžiaus ribą, kuri negali viršyti 40 metų,

Išbraukta.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  reikiamą atitinkamą mokymą ir (arba) įgūdžius.

iii)  atitinkamą mokymą ir (arba) įgūdžius.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies e punkto 2 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Vertindamos, kaip laikomasi buvimo valdos valdytoju sąlygų, valstybės narės atsižvelgia į partnerystės susitarimų ypatumus.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  Terminas „naujas ūkininkas“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų:

 

i) buvimo valdos valdytoju sąlygas,

 

ii) atitinkamą mokymą ir (arba) įgūdžius,

 

iii) daugiau kaip 40 metų amžiaus ribą.

 

Pagal šią apibrėžtį naujas ūkininkas nelaikomas jaunuoju ūkininku, kaip apibrėžta e punkte.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  Siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas išmokų skyrimo nustatant reikalavimą, kad būtų naudojama sertifikuota tam tikrų veislių kanapių sėkla, taisyklėmis ir kanapių veislių nustatymo bei 1 dalies c punkte nurodyto jose esančio tetrahidrokanabinolio kiekio tikrinimo tvarka.

2)  Siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas išmokų skyrimo nustatant reikalavimą, kad būtų naudojama sertifikuota tam tikrų veislių kanapių sėkla, taisyklėmis ir kanapių veislių nustatymo bei šio straipsnio 1 dalies c punkte nurodyto jose esančio tetrahidrokanabinolio kiekio tikrinimo tvarka.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Parama iš EŽŪGF ir EŽŪFKP turi būti siekiama toliau gerinti darnųjį ūkininkavimo, maisto produktų gamybos ir kaimo vietovių vystymąsi ir ji turi padėti siekti šių bendrųjų tikslų:

Pagal SESV 39 straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus parama iš EŽŪGF ir EŽŪFKP turi būti siekiama toliau gerinti darnųjį ūkininkavimo, maisto produktų gamybos ir kaimo vietovių vystymąsi ir ji turi padėti siekti šių bendrųjų ekonomikos, aplinkosaugos ir socialinės srities tikslų:

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  skatinti, kad žemės ūkio sektorius būtų pažangus, atsparus bei įvairialypis ir užtikrintų aprūpinimą maistu;

a)  skatinti, kad žemės ūkio sektorius būtų modernus, konkurencingas, atsparus bei įvairialypis ir užtikrintų ilgalaikį aprūpinimą maistu, ir kad sykiu būtų išsaugotas šeimos ūkio modelis;

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  remti aplinkos apsaugos bei klimato srities veiksmus ir padėti siekti su aplinka bei klimatu susijusių Sąjungos tikslų;

b)  remti ir tobulinti aplinkos apsaugos, biologinės įvairovės bei klimato srities veiksmus ir padėti siekti su aplinka bei klimatu susijusių Sąjungos tikslų;

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  stiprinti kaimo vietovių socialinę ir ekonominę struktūrą.

c)  stiprinti kaimo vietovių socialinę ir ekonominę struktūrą, siekiant prisidėti prie darbo vietų kūrimo ir išlaikymo, užtikrinant deramas pajamas ūkininkams, tinkamą visos žemės ūkiu besiverčiančios bendruomenės gyvenimo lygį, sprendžiant kaimo gyventojų skaičiaus mažėjimo problemą, ypatingą dėmesį skiriant mažiau apgyvendintiems ir mažiau išsivysčiusiems regionams, taip pat užtikrinant darnų teritorinį vystymąsi.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tuos tikslus papildo kompleksinis tikslas – modernizuoti sektorių kaupiant žinias ir keičiantis jomis, diegiant inovacijas ir gerinant skaitmeninimą žemės ūkyje bei kaimo vietovėse, taip pat skatinant praktinį jų taikymą.

Tuos tikslus papildo kompleksinis ir tarpusavyje susijęs tikslas – modernizuoti sektorių užtikrinant, kad ūkininkai galėtų naudotis moksliniais tyrimais, mokymais ir keitimosi žiniomis bei žinių perdavimo paslaugomis, inovacijomis ir skaitmeninimu žemės ūkyje bei kaimo vietovėse, taip pat skatinant praktinį jų taikymą.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  remti perspektyvias ūkio pajamas bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

a)  užtikrinti deramas ūkio pajamas ir žemės ūkio sektoriaus atsparumą visoje Sąjungoje ir taip gerinti ilgalaikį aprūpinimą maistu ir žemės ūkio įvairovę, sykiu užtikrinant saugius ir aukštos kokybės maisto produktus sąžiningomis kainomis, turint tikslą sustabdyti ūkininkų skaičiaus mažėjimą ir užtikrinti žemės ūkio gamybos ekonominį tvarumą Sąjungoje;

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  labiau orientuotis į rinką ir didinti konkurencingumą, be kita ko, daugiau dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, technologijoms ir skaitmeninimui;

b)  labiau orientuotis į rinką vietos, nacionalinėse, Sąjungos ir tarptautinėse rinkose, taip pat stabilizuoti rinką, gerinti rizikos bei krizių valdymą ir didinti ilgalaikį ūkių konkurencingumą, žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos galimybes, daugiau dėmesio skiriant kokybės diferenciacijai, moksliniams tyrimams, inovacijoms, technologijoms, žinių perdavimui ir keitimuisi jomis bei skaitmeninimui, taip pat didinant ūkininkų galimybes naudotis žiedinės ekonomikos dinamika;

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  gerinti ūkininkų padėtį vertės grandinėje;

c)  gerinti ūkininkų derybinę poziciją vertės grandinėse skatinant susivienijimu grindžiamas formas, gamintojų organizacijas ir kolektyvines derybas, taip pat skatinant trumpas tiekimo grandines ir didinant rinkos skaidrumą;

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  padėti švelninti klimato kaitą bei prisitaikyti prie jos ir plėtoti darniąją energetiką;

d)  padėti švelninti klimato kaitą bei prisitaikyti prie visuotinio atšilimo ir skatinti tvariosios energijos įtraukimą, sykiu užtikrinant aprūpinimo maistu saugumą ateityje, mažinant žemės ūkio ir maisto sektoriuje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, be kita ko, pasitelkiant anglies dioksido sekvestraciją ir miškų apsaugą, vadovaujantis atitinkamais tarptautiniais susitarimais;

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  skatinti darnųjį vystymąsi ir veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą;

e)  skatinti darnųjį vystymąsi ir veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą, sykiu mažinant priklausomybę nuo cheminių medžiagų, kad būtų pasiekti atitinkamuose teisės aktuose numatyti tikslai ir atlyginta ūkininkams, kurie taiko praktiką ir sistemas, duodančias įvairiapusės naudos aplinkai, įskaitant dykumėjimo sustabdymą;

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  padėti apsaugoti biologinę įvairovę, gerinti ekosistemines paslaugas ir išsaugoti buveines bei kraštovaizdžius;

f)  padėti sustabdyti biologinės įvairovės mažėjimą, be kita ko, apsaugant naudingą gyvūniją, įskaitant apdulkintojų rūšis, skatinant žemės ūkio biologinę įvairovę, aplinkosaugos paslaugas, gamtos išsaugojimą ir agrarinę miškininkystę, taip pat prisidedant prie natūralios rizikos prevencijos ir užtikrinant didesnį atsparumą, atkuriant ir išsaugant dirvožemį, vandens telkinius, buveines bei kraštovaizdžius, ir remiant didelės gamtinės vertės ūkininkavimo sistemas;

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  pritraukti jaunuosius ūkininkus ir sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai kaimo vietovėse;

g)  pritraukti ir remti jaunuosius ūkininkus, naujus ūkininkus ir skatinti moterų dalyvavimą žemės ūkio sektoriuje, ypač mažiausiai apgyvendintose teritorijose ir vietovėse, kuriose esama gamtinių kliūčių; sudaryti palankesnes sąlygas mokymams ir patirties įgijimui visoje Sąjungoje, tvariai verslo plėtrai ir darbo vietų kūrimui kaimo vietovėse;

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  skatinti užimtumą, augimą, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir darnaus miškų ūkio sektorius;

h)  skatinti socialinę ir teritorinę sanglaudą kaimo vietovėse, be kita ko, užtikrinant užimtumą, augimą, investicijas, socialinę įtrauktį, kovojant su skurdu ir skatinant vietos plėtrą kaimo vietovėse, be kita ko, teikiant kaimo bendruomenėms aukštos kokybės vietos paslaugas, didžiausią dėmesį skiriant visų pirma vietovėms, kuriose yra gamtinių kliūčių; skatinti deramas gyvenimo, darbo ir ekonomines sąlygas; įvairinti veiklą ir pajamas, be kita ko, kaimo turizmo, bioekonomikos ir tvarios miškininkystės sektoriuose, laikantis lyčių lygybės principo; remiant lygias galimybes kaimo vietovėse, taikant konkrečias paramos priemones ir pripažįstant moterų darbą žemės ūkio, amatų, turizmo ir vietos paslaugų sektoriuose;

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  siekti, kad ES žemės ūkio sektorius labiau atitiktų visuomenės poreikius, susijusius su maistu, sveikatos priežiūra (įskaitant saugius, maistingus ir tvarius maisto produktus), maisto atliekomis ir gyvūnų gerove.

i)  siekti, kad ES žemės ūkio sektorius labiau atitiktų visuomenės poreikius, susijusius su maistu, sveikatos priežiūra (įskaitant saugius, maistingus, kokybiškus ir tvarius maisto produktus), ekologiniu žemės ūkiu, maisto atliekomis ir aplinkosauginiu tvarumu, atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir gyvūnų sveikatos bei gerovės gerinimu, taip pat didinti socialinį sąmoningumą apie žemės ūkio ir kaimo vietovių svarbą, kartu prisidedant prie Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siekdamos šių konkrečių tikslų, valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų paprastesnė ir kad ta parama būtų veiksminga.

2.  Siekdamos konkrečių tikslų, valstybės narės ir Komisija turi užtikrinti, kad paramos pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų veiksminga ir supaprastinta galutiniams paramos gavėjams, mažinant administracinę naštą ir kartu užtikrinant, kad paramos gavėjai nebūtų diskriminuojami.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų tikslų pasiekimo lygis vertinamas pagal bendruosius rodiklius, susijusius su produktu, rezultatu ir poveikiu. Bendruosius rodiklius sudaro:

5 straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų tikslų pasiekimo lygis vertinamas pagal bendruosius rodiklius, susijusius su produktu, rezultatu ir poveikiu, ir grindžiamas oficialiais informacijos šaltiniais. Bendruosius rodiklius sudaro:

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  rezultato rodikliai, susiję su atitinkamais konkrečiais tikslais ir naudojami su tais konkrečiais tikslais susijusioms kiekybinėms tarpinėms reikšmėms bei siektinoms reikšmėms nustatyti BŽŪP strateginiuose planuose ir pažangai, padarytai siekiant siektinų reikšmių, vertinti. Su aplinkos ir klimato srities tikslais susiję rodikliai gali būti naudojami taikant atitinkamose nacionalinėse aplinkos ir klimato srities planavimo priemonėse, priimtose pagal XI priede išvardytus Sąjungos teisės aktus, nustatytas intervencines priemones;

b)  rezultato rodikliai, susiję su atitinkamais konkrečiais tikslais ir naudojami su tais konkrečiais tikslais susijusioms kiekybinėms tarpinėms reikšmėms bei siektinoms reikšmėms nustatyti BŽŪP strateginiuose planuose ir pažangai, padarytai siekiant siektinų reikšmių, vertinti. Su aplinkos ir klimato srities tikslais susiję rodikliai gali apimti intervencines priemones, kuriomis prisidedama prie įsipareigojimų pagal XI priede išvardytus Sąjungos teisės aktus, įgyvendinimo;

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  poveikio rodikliai, susiję su 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje nustatytais tikslais ir naudojami įgyvendinant BŽŪP strateginius planus ir BŽŪP.

c)  poveikio rodikliai, susiję su 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje nustatytais tikslais ir naudojami įgyvendinant BŽŪP strateginius planus, atsižvelgiant į išorinius veiksnius, kurių neapima BŽŪP.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės savo strateginiuose planuose gali detaliau suskirstyti I priede nustatytus produkto rodiklius ir rezultatų rodiklius, atsižvelgdamos į konkrečius nacionalinius ir regioninius ypatumus.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas – bendrieji produkto, rezultato ir poveikio rodikliai patikslinami atsižvelgiant į jų taikymo patirtį ir prireikus įtraukiama naujų rodiklių.

2.  Komisija atlieka išsamų I priede nustatytų produkto, rezultatų ir poveikio rodiklių veiksmingumo vertinimą iki trečiųjų strateginių planų taikymo metų pabaigos.

 

Po to vertinimo Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas ir prireikus suderinami bendrieji rodikliai, atsižvelgiant į patirtį, įgytą šiame reglamente numatytos politikos įgyvendinimo metu.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės siekia II antraštinėje dalyje nustatytų tikslų nustatydamos šios antraštinės dalies II, III ir IV skyriuose nurodytų rūšių intervencines priemones ir laikydamosi šiame skyriuje nustatytų bendrųjų reikalavimų.

Valstybės narės ir, kai tinkama, jų regionai siekia II antraštinėje dalyje nustatytų tikslų nustatydamos šios antraštinės dalies II, III ir IV skyriuose nurodytų rūšių intervencines priemones ir laikydamosi šiame skyriuje nustatytų bendrųjų reikalavimų.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose planuose nurodytas intervencines priemones rengia vadovaudamosi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir bendraisiais Sąjungos teisės principais.

Valstybės narės, kai tinkama, bendradarbiaudamos su savo regionais, savo BŽŪP strateginiuose planuose nurodytas intervencines priemones rengia vadovaudamosi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir bendraisiais Sąjungos teisės principais.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad intervencinės priemonės būtų nustatytos remiantis objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, būtų suderinamos su vidaus rinka ir neiškraipytų konkurencijos.

Valstybės narės, kai tinkama, bendradarbiaudamos su savo regionais, užtikrina, kad intervencinės priemonės būtų nustatytos remiantis objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais ir netrukdytų sklandžiai veikti vidaus rinkai.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės, vadovaudamosi BŽŪP strateginiu planu ir šiame reglamente bei Reglamente (ES) [HzR] nustatytais principais bei reikalavimais, nustato teisinę sistemą, pagal kurią Sąjungos parama teikiama paramos gavėjams.

Valstybės narės, kai tinkama, bendradarbiaudamos su savo regionais, vadovaudamosi BŽŪP strateginiu planu ir šiame reglamente bei Reglamente (ES) [HzR] nustatytais principais bei reikalavimais, nustato teisinę sistemą, pagal kurią Sąjungos parama teikiama paramos gavėjams.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a straipsnis

 

Lyčių aspekto integravimas

 

Valstybės narės užtikrina, kad visais BŽŪP strateginių planų rengimo, įgyvendinimo ir vertinimo etapais būtų integruojamas lyčių aspektas siekiant skatinti lyčių lygybę ir kovoti su diskriminacija dėl lyties.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Komisija užtikrina, kad valstybių narių strateginiuose planuose būtų laikomasi Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) prisiimtų įsipareigojimų.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad šio reglamento II priede išvardytų rūšių intervencinės priemonės, įskaitant 3 straipsnyje nustatytas apibrėžtis ir 4 straipsnyje nustatytas BŽŪP strateginiuose planuose pateiktinas apibrėžtis, atitiktų PPO sutarties dėl žemės ūkio 2 priedo 1 dalies nuostatas.

Šio reglamento II priede išvardytų rūšių intervencinės priemonės, įskaitant 3 straipsnyje nustatytas apibrėžtis ir 4 straipsnyje nustatytas BŽŪP strateginiuose planuose pateiktinas apibrėžtis, atitinka PPO sutarties dėl žemės ūkio 2 priedo 1 dalies nuostatas.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad šios antraštinės dalies II skyriaus 3 skirsnio 2 poskirsnyje numatytos specialiosios išmokos už medvilnę intervencinė priemonė atitiktų PPO sutarties dėl žemės ūkio 6 straipsnio 5 dalies nuostatas.

Išbraukta.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės į savo BŽŪP strateginius planus įtraukia paramos sąlygų sistemą, pagal kurią skiriamos administracinės nuobaudos paramos gavėjams, gaunantiems tiesiogines išmokas pagal šios antraštinės dalies II skyrių arba metines išmokas pagal 65, 66 ir 67 straipsnius, bet nesilaikantiems BŽŪP strateginiame plane nustatytų III priede išvardytų Sąjungos teisės aktais nustatytų valdymo reikalavimų ir žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartų, susijusių su šiomis konkrečiomis sritimis:

1.  Valstybės narės į savo BŽŪP strateginius planus įtraukia paramos sąlygų sistemą, kuri atitinka BŽŪP strateginiame plane nustatytus III priede išvardytus Sąjungos teisės aktais nustatytus valdymo reikalavimus ir žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartus, susijusius su šiomis konkrečiomis sritimis:

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  klimatu ir aplinka;

a)  klimatu ir aplinka, įskaitant vandens kokybę, dirvožemio apsaugą ir biologinę įvairovę;

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Į BŽŪP strateginį planą įtrauktinos taisyklės dėl administracinių nuobaudų turi atitikti Reglamento (ES) [HzR] IV antraštinės dalies IV skyriuje nustatytus reikalavimus.

2.  Reglamento (ES) [HzR] IV antraštinės dalies IV skyriuje nustatytos taisyklės dėl veiksmingos administracinių nuobaudų sistemos taikomos visiems paramos gavėjams, gaunantiems tiesiogines išmokas pagal šios antraštinės dalies II skyrių arba metines išmokas pagal 65, 66 ir 67 straipsnius, kai jie nesilaiko šio straipsnio 1 dalyje nustatytų paramos sąlygų.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas laikinomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis dėl paramos teikimo sąlygų ligų epidemijų, nepalankių klimato reiškinių, katastrofų ar gaivalinių nelaimių atvejais.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų išlaikoma visos žemės ūkio paskirties žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, atsižvelgdamos į pagrindinį III priede nurodytų standartų tikslą ir į konkrečius atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant dirvožemio būklę ir klimato sąlygas, taikomas ūkininkavimo sistemas, žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių struktūras, nacionaliniu arba regionų lygmeniu nustato būtinuosius žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartus, kurių privalo laikytis paramos gavėjai.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų išlaikoma visos žemės ūkio paskirties žemės, įskaitant žemę, kuri nebėra naudojama gamybos tikslais, gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, atsižvelgdamos į pagrindinį III priede nurodytų standartų tikslą ir tam tikrais atvejais tinkamai atsižvelgdamos į konkrečius atitinkamų vietovių ypatumus, įskaitant dirvožemio, vandens būklę ir klimato sąlygas, konkrečias agrarines ir ekologines skirtingos produkcijos savybes, vienmečių kultūrų, daugiamečių kultūrų ir kitos specializuotos produkcijos skirtumus, taikomas ūkininkavimo sistemas, žemėnaudą, sėjomainą, vietinę ir tradicinę ūkininkavimo praktiką ir ūkių struktūras, konsultuodamosi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais nacionaliniu arba, prireikus, regionų lygmeniu nustato būtinuosius žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartus, kurių privalo laikytis paramos gavėjai, kad žemė padėtų siekti konkrečių 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose nustatytų tikslų.

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siekdamos III priede nustatytų pagrindinių tikslų, valstybės narės gali nustatyti standartus, papildančius nustatytuosius tame priede, kuriais siekiama tų pagrindinių tikslų. Tačiau valstybės narės nenustato būtinųjų standartų, kuriais siekiama kitų nei III priede nustatytų pagrindinių tikslų.

2.  Siekdamos išsaugoti BŽŪP bendrumą ir užtikrinti vienodas sąlygas bei laikydamosi III priede nustatytų pagrindinių tikslų, valstybės narės negali nustatyti standartų, papildančių nustatytuosius tame priede, kuriais siekiama tų pagrindinių tikslų, kaip numatyta pagal paramos sąlygų sistemą. Be to, valstybės narės nenustato būtinųjų standartų, kuriais siekiama kitų nei III priede nustatytų pagrindinių tikslų.

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės nustato sistemą, pagal kurią paramos gavėjai naudojasi III priede nurodyta Ūkių tvarumo priemone maisto medžiagų naudojimui valdyti, laikydamosi tame priede nustatytų būtinųjų su turiniu ir funkcijomis susijusių reikalavimų.

Išbraukta.

Komisija gali teikti valstybėms narėms paramą tai priemonei parengti ir duomenų saugojimo bei tvarkymo paslaugų reikalavimams įvykdyti.

 

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės gali patvirtinti metodus, lygiaverčius 1 dalyje numatytiems metodams, kurie nustatomi pagal deleguotuoju aktu priimtus kriterijus, kaip numatyta 4 dalyje, jeigu jais bus užtikrinta tokia pati arba didesnė nauda klimatui ir aplinkai, negu galima užtikrinti vienu arba keliais toje dalyje nurodytais metodais. Minėti lygiaverčiai metodai apima:

 

a) įsipareigojimus, prisiimtus vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 65 straipsniu arba 28 straipsnio 2 dalimi;

 

b) įsipareigojimus, prisiimtus vadovaujantis šio reglamento 28 straipsniu;

 

c) nacionalines arba regionines aplinkosaugos sertifikavimo sistemas, įskaitant atitikties nacionalinės aplinkosaugos teisės aktams sertifikavimo sistemas, kuriose neapsiribojama pagal šio reglamento III priedą nustatytais privalomais standartais ir kuriomis siekiama įgyvendinti su dirvožemio ir vandens kokybe, biologine įvairove, kraštovaizdžio išsaugojimu, klimato kaitos švelninimu bei prisitaikymu prie jos susijusius tikslus.

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Laikoma, kad Reglamente (ES) 2018/848 numatytus reikalavimus dėl ekologinio žemės ūkio atitinkantys ūkininkai automatiškai atitinka šio reglamento III priede numatytas taisykles Nr. 1, Nr. 8 ir Nr. 9 dėl žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) standartų.

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c.  Atokiausiems Sąjungos regionams, kaip apibrėžta SESV 349 straipsnyje, ir mažosioms Egėjo jūros saloms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 229/2013 1 straipsnio 2 dalyje, netaikomi šio reglamento III priede nustatyti 1, 2, 8 ir 9 geros žemės ūkio ir aplinkos būklės standartai.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3d.  Valstybės narės atitinkamiems paramos gavėjams pateikia reikalavimų ir standartų, kurie turi būti taikomi ūkių lygiu, sąrašą ir aiškią bei tikslią informaciją apie juos, jei įmanoma – elektroninėmis priemonėmis.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas taisyklėmis dėl geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, kuriomis, be kita ko, pagal III priede nurodytą GAAB 1 nustatomi santykinę daugiamečių žolynų dalį reglamentuojančios sistemos elementai, ataskaitiniai metai bei konversijos koeficientas ir Ūkių tvarumo priemonės maisto medžiagų naudojimui valdyti forma, papildomi būtinieji elementai bei funkcijos.

4.  Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas taisyklėmis, kuriomis:

 

a) pagal III priede nurodytą GAAB 1 nustatomi santykinę daugiamečių žolynų dalį reglamentuojančios sistemos papildomi elementai bei konversijos koeficientas;

 

b) nustatomi lygiaverčių priemonių nustatymo kriterijai;

 

c) nustatomos taisyklės dėl atitinkamų reikalavimų, taikytinų 3a dalies c punkte nurodytoms nacionalinėms ar regioninėms sertifikavimo schemoms, įskaitant šiomis schemomis užtikrintino patikimumo lygį.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės į BŽŪP strateginį planą įtraukia sistemą, pagal kurią ūkininkams ir kitiems pagal BŽŪP teikiamos paramos gavėjams teikiamos konsultavimo dėl žemėtvarkos ir ūkių valdymo paslaugos (toliau – ūkių konsultavimo paslaugos).

1.  Valstybės narės į BŽŪP strateginį planą įtraukia sistemą, pagal kurią ūkininkams ir kitiems pagal BŽŪP teikiamos paramos gavėjams teikiamos kokybiškos ir nepriklausomos konsultavimo dėl žemėtvarkos ir ūkių valdymo paslaugos (toliau – ūkių konsultavimo paslaugos), kurios, kai tinkama, grindžiamos valstybių narių lygmeniu jau veikiančiomis sistemomis. Valstybės narės skiria atitinkamą biudžetą tų paslaugų finansavimui ir įtraukia trumpą tų paslaugų aprašymą į nacionalinius BŽŪP strateginius planus.

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ūkių konsultavimo paslaugos turi apimti ekonominį, aplinkosaugos bei socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti pateikiama naujausia atliekant mokslinius tyrimus ir diegiant inovacijas gauta technologinė ir mokslinė informacija. Tos paslaugos turi būti integruotos į tarpusavyje susijusias ūkio konsultantų, mokslininkų, ūkininkų organizacijų ir kitų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų teikiamas paslaugas, kurios sudaro Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemas (angl. santr. AKIS).

2.  Ūkių konsultavimo paslaugos turi apimti ekonominį, aplinkosaugos bei socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti pateikiama naujausia atliekant mokslinius tyrimus ir diegiant inovacijas gauta technologinė ir mokslinė informacija ir atsižvelgiama į įprastą ūkininkavimo praktiką ir metodus. Tos paslaugos turi būti integruotos į tarpusavyje susijusias ūkio konsultavimo įstaigų, mokslininkų, ūkininkų organizacijų kooperatyvų ir kitų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų teikiamas paslaugas, kurios sudaro Žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemas (AKIS).

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų teikiamos nešališkos ūkių konsultavimo paslaugos ir kad konsultantai nebūtų įsivėlę į jokį interesų konfliktą.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų teikiamos nešališkos, įvairius gamybos būdus ir ūkius apimančios ūkių konsultavimo paslaugos ir kad konsultantai nebūtų įsivėlę į jokį interesų konfliktą.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės užtikrina, kad ūkių konsultavimo paslaugos būtų tinkamos teikiant konsultacijas viešųjų gėrybių gamybos ir tiekimo klausimais.

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Ūkių konsultavimo paslaugos turi apimti bent:

4.  Valstybių narių nustatytos ūkių konsultavimo paslaugos turi apimti bent:

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  visus BŽŪP strateginiame plane nustatytus ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams taikomus reikalavimus, sąlygas ir valdymo įsipareigojimus, įskaitant pagal paramos sąlygų sistemą taikomus reikalavimus bei standartus ir paramos sistemų taikymo sąlygas, taip pat informaciją apie finansines priemones ir verslo planus, nustatytus pagal BŽŪP strateginį planą;

a)  visus BŽŪP strateginiame plane nustatytus ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams taikomus reikalavimus, sąlygas ir valdymo įsipareigojimus, įskaitant pagal paramos sąlygų sistemą taikomus reikalavimus bei standartus, ekologines sistemas, aplinkos, klimato ir kitus valdymo įsipareigojimus pagal 65 straipsnį ir paramos sistemų taikymo sąlygas, taip pat informaciją apie finansines priemones ir verslo planus, nustatytus pagal BŽŪP strateginį planą;

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  70 straipsnyje nurodytą rizikos valdymą;

d)  rizikos prevenciją ir valdymą;

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  gamybos sistemų ekonominių rezultatų optimizavimo metodus, konkurencingumo gerinimą, orientaciją į rinką, trumpas tiekimo grandines ir verslumo skatinimą;

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fb)  konkrečias konsultacijas pirmą kartą ūkius kuriantiems ūkininkams.

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalies f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fc)  saugos standartus ir gerovę ūkininkų bendruomenėse;

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalies f d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fd)  tvarų maisto medžiagų valdymą;

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalies f e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fe)  agrarinės ekologinės ir agrarinės miškininkystės praktikos bei metodų gerinimą žemės ūkio paskirties ir miško žemės plotuose;

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalies f f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ff)  dėmesį gamintojų organizacijoms ir kitoms ūkininkų grupėms;

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalies f g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fg)  pagalbą ūkininkams, kurie nori pakeisti gamybą, visų pirma pasikeitus vartotojų poreikiams, teikiant patarimus dėl reikiamų naujų įgūdžių ir įrangos;

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalies f h punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fh)  žemės nuosavybės judumo ir perėmimo planavimo paslaugas;

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalies f i punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fi)  ūkininkavimo praktiką, kurią taikant sudaromos galimybės sumažinti dirbtinių trąšų ir augalų apsaugos priemonių naudojimą skatinant natūralius dirvos derlingumo gerinimo ir kenkėjų kontrolės metodus; taip pat

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalies f j punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fj)  atsparumo klimato kaitai didinimą ir prisitaikymą prie jos.

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Nepažeisdami nacionalinės teisės ir kitų atitinkamų Sąjungos teisės nuostatų, už konsultavimo paslaugas atsakingi asmenys ir subjektai neatskleidžia jokiam kitam asmeniui, išskyrus konsultuojamą ūkininką ar paramos gavėją, jokios asmeninės ar verslo informacijos ar duomenų, susijusių su atitinkamu ūkininku ar paramos gavėju, kurie buvo gauti vykdant konsultavimo užduotį, išskyrus pažeidimus, apie kuriuos privaloma pranešti valdžios institucijoms pagal nacionalinę arba Sąjungos teisę.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Valstybės narės, taikydamos tinkamą viešą procedūrą, taip pat užtikrina, kad pagal ūkių konsultavimo sistemą dirbantys konsultantai būtų įgiję reikiamą kvalifikaciją ir reguliariai tobulintųsi.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  klimatui ir aplinkai naudingos sistemos.

d)  klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingos sistemos, taip pat

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  konkurencingumo didinimo sistemos.

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tiesioginių išmokų sumą, skirtiną ūkininkui pagal šį skyrių konkrečiais kalendoriniais metais ir viršijančią 60 000 EUR, valstybės narės sumažina taip:

1.  Valstybės narės sumažina tiesioginių išmokų sumą, skirtiną ūkininkui pagal šį skyrių konkrečiais kalendoriniais metais, kai ta suma viršija 100 000 EUR ribą.

a)  ne mažiau kaip 25 %, jei skirtina suma yra nuo 60 000 EUR iki 75 000 EUR;

 

b)  ne mažiau kaip 50 %, jei skirtina suma yra nuo 75 000 EUR iki 90 000 EUR;

 

c)  ne mažiau kaip 75 %, jei skirtina suma yra nuo 90 000 EUR iki 100 000 EUR;

 

d)  100 %, jei skirtina suma viršija 100 000 EUR.

 

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš taikydamos 1 dalį, valstybės narės iš tiesioginių išmokų sumos, skirtinos ūkininkui pagal šį skyrių konkrečiais kalendoriniais metais, atima:

Prieš taikydamos 1 dalį, valstybės narės iš tiesioginių išmokų sumos, skirtinos ūkininkui pagal šį skyrių konkrečiais kalendoriniais metais, gali atimti:

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  su ūkininko deklaruota žemės ūkio veikla susijusius darbo užmokesčius, įskaitant su įdarbinimu susijusius mokesčius bei socialines įmokas, ir

a)  50 proc. su ūkininko deklaruota žemės ūkio veikla susijusio darbo užmokesčio, įskaitant su įdarbinimu susijusius mokesčius bei socialines įmokas,

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  lygiavertes reguliaraus ir neapmokamo darbo sąnaudas, susijusias su žemės ūkio veikla, kurią vykdo atitinkamame ūkyje dirbantys asmenys, negaunantys darbo užmokesčio arba gaunantys mažesnį atlygį nei paprastai už suteiktas paslaugas mokama suma, tačiau besinaudojantys ekonominiais ūkio verslo rezultatais.

Išbraukta.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  27 ir 28 straipsniuose nurodytas tiesioginės paramos išmokas;

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės a ir b punktuose nurodytas sumas apskaičiuoja su nacionaliniu ar regiono lygmeniu vykdoma žemės ūkio veikla susijusius vidutinius standartinius darbo užmokesčius padaugindamos iš atitinkamo ūkininko deklaruotų metinių darbo vienetų.

Valstybės narės a punkte nurodytas sumas apskaičiuoja nacionaliniu ar regiono lygmeniu vykdomos žemės ūkio veiklos ir susijusios veiklos faktines darbo užmokesčio sąnaudas arba ją vykdant mokamus vidutinius standartinius darbo užmokesčius padaugindamos iš atitinkamo ūkininko deklaruotų metinių darbo vienetų. Valstybės narės gali naudotis su skirtingais ūkių tipais susijusiais standartiniais darbo užmokesčio sąnaudų rodikliais ar darbo vietų kūrimo lyginamaisiais indeksais pagal ūkių tipus.

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sumažinus išmokas numatomomis gauti lėšomis pirmiausia turi būti finansuojama papildoma pajamų perskirstymo parama tvarumui didinti, o paskui – kitos prie atsietųjų tiesioginių išmokų priskiriamos intervencinės priemonės.

Sumažinus išmokas numatomomis gauti lėšomis prioriteto tvarka finansuojama papildoma pajamų perskirstymo parama tvarumui didinti, o paskui – kitos prie atsietųjų tiesioginių išmokų priskiriamos intervencinės priemonės.

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės taip pat gali visas tas lėšas arba jų dalį perkelti į EŽŪFKP ir panaudoti IV skyriuje nurodytų rūšių intervencinėms priemonėms finansuoti. Toks lėšų perkėlimas į EŽŪFKP įtraukiamas į BŽŪP strateginio plano finansines lenteles ir 2023 m. gali būti peržiūrėtas pagal 90 straipsnį. Tokiam perkėlimui netaikomos 90 straipsnyje nustatytos didžiausios lėšų perkėlimo iš EŽŪGF į EŽŪFKP ribos.

Valstybės narės taip pat gali visas tas lėšas arba jų dalį perkelti į EŽŪFKP ir panaudoti IV skyriuje nurodytų rūšių intervencinėms priemonėms finansuoti. Toks lėšų perkėlimas į EŽŪFKP įtraukiamas į BŽŪP strateginio plano finansines lenteles ir 2024 m. gali būti peržiūrėtas pagal 90 straipsnį.

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Juridinio asmens arba fizinių ar juridinių asmenų grupės atveju valstybės narės gali taikyti 1 dalyje nurodytą sumažinimą šių juridinių asmenų ar grupių lygiu, kai nacionalinės teisės aktuose numatyta, kad atskiri nariai gali prisiimti teises ir pareigas, kurios yra palyginamos su atskirų ūkininkų, turinčių žemės ūkio valdos valdytojo statusą, teisėmis ir pareigomis, visų pirma jų ekonominio, socialinio ir mokestinio statuso atžvilgiu, jeigu jie prisidėjo prie atitinkamų juridinių asmenų ar grupių žemės ūkio struktūrų stiprinimo.

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Kai valstybė narė pagal 26 straipsnį ūkininkams skiria papildomą pajamų perskirstymo paramą ir tam tikslui panaudoja bent 10 % savo IV straipsnyje numatyto finansinio asignavimo tiesioginėms išmokoms, ji gali nuspręsti šio straipsnio netaikyti.

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c.  Ūkininkams, kurie, kaip nustatyta, dirbtinai sukūrė sąlygas, kad išvengtų šio straipsnio taikymo poveikio, nesuteikiama jokios dėl išmokų mažinimo vengimo gautos naudos.

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas taisyklėmis, kuriomis nustatomas suderintas 1 dalyje nustatyto išmokų sumažinimo apskaičiavimo pagrindas, taip siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų tinkamai paskirstytos teisę į jas turintiems paramos gavėjams.

Išbraukta.

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės skiria atsietąsias tiesiogines išmokas laikydamosi šiame skirsnyje nustatytų ir jų BŽŪP strateginiuose planuose patikslintų sąlygų.

1.  Valstybės narės skiria atsietąsias tiesiogines išmokas aktyviems ūkininkams laikydamosi šiame skirsnyje nustatytų ir jų BŽŪP strateginiuose planuose patikslintų sąlygų.

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato ribinį ploto dydį ir atsietąsias tiesiogines išmokas skiria tik tikriesiems ūkininkams, kuriems priklausantis reikalavimus atitinkantis valdos plotas, dėl kurio prašoma atsietųjų tiesioginių išmokų, viršija tą ribinį dydį.

Valstybės narės nustato ribinį ploto dydį ir (arba) apatinę tiesioginių išmokų ribą ir tiesiogines išmokas skiria tik aktyviems ūkininkams, kurių valdų plotai ir (arba) tiesioginių išmokų sumos siekia arba viršija minėtas ribas.

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nustatydamos ribinį ploto dydį valstybės narės siekia užtikrinti, kad atsietosios tiesioginės išmokos būtų skiriamos tikriesiems ūkininkams tik tuo atveju, jei:

Nustatydamos ribinį ploto dydį arba apatinę išmokų ribą valstybės narės siekia užtikrinti, kad atsietosios tiesioginės išmokos būtų skiriamos aktyviems ūkininkams tik tuo atveju, jei:

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  atitinkamų išmokų administravimas nesudaro pernelyg didelės administracinės naštos ir

a)  minėtas ribas atitinkančių arba viršijančių atitinkamų išmokų administravimas nesudaro pernelyg didelės administracinės naštos ir

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  atitinkamos sumos veiksmingai padeda siekti 6 straipsnio 1 dalyje nustatytų tikslų, kurių siekiama atsietosiomis tiesioginėmis išmokomis.

b)  viršijant nustatytą ribą gautos sumos veiksmingai padeda siekti 6 straipsnio 1 dalyje nustatytų tikslų, kurių siekiama atsietosiomis tiesioginėmis išmokomis.

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Atitinkamos valstybės narės gali nuspręsti 1 dalies netaikyti atokiausiems regionams ir mažosioms Egėjo jūros saloms.

3.  Atitinkamos valstybės narės gali nuspręsti šio straipsnio netaikyti atokiausiems regionams, mažosioms Egėjo jūros saloms bei Balearų salų archipelagui.

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Konkrečiais atvejais, kai dėl ūkininkavimo sistemos pobūdžio ūkininkai neturi žemės, tačiau įsigaliojus šiam reglamentui jiems suteikta parama bazinės išmokos pavidalu, bazinė pajamų parama turėtų būti už ūkį skiriama suma.

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nedarant poveikio 19–24 straipsnių taikymui, bazinė pajamų parama skiriama už kiekvieną tikrojo ūkininko deklaruotą reikalavimus atitinkantį hektarą.

3.  Nedarant poveikio 19–24 straipsnių taikymui, bazinė pajamų parama skiriama už kiekvieną aktyvaus ūkininko deklaruotą reikalavimus atitinkantį hektarą.

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės gali nuspręsti nustatyti skirtingą bazinės pajamų paramos už hektarą sumą skirtingoms teritorijų, kuriose esama panašių socialinių ir ekonominių arba agronominių sąlygų, grupėms.

2.  Valstybės narės gali nuspręsti nustatyti skirtingą pajamų paramos už hektarą sumą skirtingoms teritorijų grupėms pagal socialines ir ekonomines, aplinkos arba agronomines sąlygas. Valstybės narės gali nuspręsti padidinti sumas regionams, kuriuose esama gamtinių ar konkrečios vietovės kliūčių, ir vietovėms, kuriose gyventojų skaičius mažėja.

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės, remdamosi valstybės narės nustatytu ataskaitiniu laikotarpiu, gali nustatyti mechanizmus, kuriais būtų ribojamas nacionalinių reikalavimus atitinkančių hektarų, kuriems gali būti teikiama parama, skaičius.

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei valstybės narės, taikančios Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 III antraštinės dalies I skyriaus 1 skirsnyje nustatytą bazinės išmokos sistemą, nusprendžia bazinės pajamų paramos neskirti remiantis teisėmis į išmokas, teisės į išmokas, suteiktos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, nustoja galioti 2020 m. gruodžio 31 d.

2.  Jei valstybės narės, taikančios Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 III antraštinės dalies I skyriaus 1 skirsnyje nustatytą bazinės išmokos sistemą, nusprendžia bazinės pajamų paramos neskirti remiantis teisėmis į išmokas, teisės į išmokas, suteiktos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, nustoja galioti 2022 m. gruodžio 31 d. Valstybės narės, kurios jau užbaigė vidinį teisių į išmokas suderinimo procesą, gali nuspręsti anksčiau atsisakyti teisių į išmokas.

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės nustato teisių į išmokas vieneto vertę prieš atlikdamos konvergenciją pagal šį straipsnį – teisių į išmokas vertę proporcingai priderindamos prie jų vertės, nustatytos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013 2020 paraiškų teikimo metams, ir susijusios išmokos už klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką, numatytą to reglamento III antraštinės dalies III skyriuje 2020 paraiškų teikimo metams.

1.  Valstybės narės nustato teisių į išmokas vieneto vertę prieš atlikdamos konvergenciją pagal šį straipsnį – teisių į išmokas vertę proporcingai priderindamos prie jų vertės, nustatytos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013 2021 paraiškų teikimo metams, ir susijusios išmokos už klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką, numatytą to reglamento III antraštinės dalies III skyriuje 2021 paraiškų teikimo metams.

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kai pagal 1 dalį nustatyta teisių į išmokas vertė skiriasi valstybėje narėje arba pagal 18 straipsnio 2 dalį apibrėžtoje teritorijų grupėje, valstybės narės užtikrina, kad teisių į išmokas vertės ir vienodos vieneto vertės konvergencija būtų atlikta ne vėliau kaip 2026 paraiškų teikimo metais.

4.  Kai pagal 1 dalį nustatyta teisių į išmokas vertė skiriasi valstybėje narėje arba pagal 18 straipsnio 2 dalį apibrėžtoje teritorijų grupėje, valstybės narės užtikrina, kad visiška teisių į išmokas vertės ir vienodos vieneto vertės konvergencija būtų atlikta ne vėliau kaip 2026 paraiškų teikimo metais.

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Taikydamos 4 dalį, valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau kaip 2026 paraiškų teikimo metais visų teisių į išmokas vertė sudarytų ne mažiau kaip 75 % vidutinės planuojamos valstybės narės arba teritorijų, apibrėžtų pagal 18 straipsnio 2 dalį, 2026 paraiškų teikimo metų bazinės pajamų paramos vieneto sumos, nustatytos pagal 106 straipsnio 1 dalį pateiktame BŽŪP strateginiame plane.

5.  Taikydamos 4 dalį, valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau kaip 2024 paraiškų teikimo metais visų teisių į išmokas vertė sudarytų ne mažiau kaip 75 % vidutinės planuojamos valstybės narės arba teritorijų, apibrėžtų pagal 18 straipsnio 2 dalį, 2024 paraiškų teikimo metų bazinės pajamų paramos vieneto sumos, nustatytos pagal 106 straipsnio 1 dalį pateiktame BŽŪP strateginiame plane.

Pakeitimas    188

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Taikydamos 4 dalį, valstybės narės užtikrina, kad ne vėliau kaip paskutiniais programavimo laikotarpio paraiškų teikimo metais visų teisių į išmokas vertė sudarytų 100 % vidutinės planuojamos valstybės narės arba teritorijų, apibrėžtų pagal 18 straipsnio 2 dalį, 2026 paraiškų teikimo metų bazinės pajamų paramos vieneto sumos, nustatytos pagal 106 straipsnio 1 dalį pateiktame BŽŪP strateginiame plane.

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  6 dalyje nurodytas sumažinimas grindžiamas objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais. Nedarant poveikio pagal 5 dalį nustatytų būtinųjų reikalavimų taikymui, toks kriterijus, pvz., gali būti maksimalus sumažinimas, kuris negali būti mažesnis kaip 30 %.

7.  6 dalyje nurodytas sumažinimas grindžiamas objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais. Nedarant poveikio pagal 5 dalį nustatytų būtinųjų reikalavimų taikymui, toks kriterijus, pvz., gali būti maksimalus sumažinimas, kuris negali būti mažesnis kaip 30 % per metus.

Pakeitimas    190

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės tikriesiems ūkininkams, turintiems nuosavybės teise arba nuomos pagrindais jiems priklausančių teisių į išmokas, skiria bazinę pajamų paramą, kai tie ūkininkai nusprendžia tomis teisėmis pasinaudoti. Valstybės narės užtikrina, jog tam, kad galėtų pasinaudoti teisėmis į išmokas, tikrieji ūkininkai deklaruotų su teise į išmokas susijusius reikalavimus atitinkančius hektarus.

1.  Valstybės narės ūkininkams, turintiems nuosavybės teise arba nuomos pagrindais jiems priklausančių teisių į išmokas, skiria bazinę pajamų paramą, kai tie ūkininkai nusprendžia tomis teisėmis pasinaudoti. Valstybės narės užtikrina, jog tam, kad galėtų pasinaudoti teisėmis į išmokas, aktyvūs ūkininkai deklaruotų su teise į išmokas susijusius reikalavimus atitinkančius hektarus.

Pakeitimas    191

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė, nusprendusi skirti bazinę pajamų paramą remdamasi teisėmis į išmokas, administruoja nacionalinį rezervą.

1.  Kiekviena valstybė narė, nusprendusi skirti bazinę pajamų paramą remdamasi teisėmis į išmokas, sukuria nacionalinį rezervą, atitinkantį daugiausia 3 % asignavimų, nustatytų VII priede.

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės gali viršyti 1 dalyje nurodytą procentinę dalį, kai tai būtina siekiant patenkinti asignavimų reikmes pagal 4 dalies a ir b punktus ir pagal 5 dalį.

Pakeitimas    193

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės užtikrina, kad teisės į išmokas iš rezervo būtų suteikiamos tik tikriesiems ūkininkams.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad teisės į išmokas iš rezervo būtų suteikiamos tik aktyviems ūkininkams.

Pakeitimas    194

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  jauniesiems ūkininkams, pirmą kartą įkūrusiems naują valdą;

a)  jauniesiems ūkininkams, pirmą kartą įkūrusiems naują valdą; arba

Pakeitimas    195

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ūkininkams, pirmą kartą įkūrusiems naują valdą, kurie yra tos valdos valdytojai ir yra baigę tinkamą mokymą arba įgiję būtinų įgūdžių, valstybės narės nustatytų jauniesiems ūkininkams.

b)  ūkininkams, pirmą kartą įkūrusiems naują valdą, kurie yra tos valdos valdytojai ir yra baigę tinkamą mokymą arba įgiję būtinų įgūdžių ir žinių;

Pakeitimas    196

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  kai taikomi šios dalies pirmos pastraipos a ir b punktai, valstybės narės, siekdamos padėti įgyvendinti 6 straipsnio 1 dalies h punkte nurodytą tikslą, pirmenybę gali teikti moterims.

Pakeitimas    197

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Valstybės narės taip pat gali, remdamosi objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, nustatyti kitus atvejus, kurie pagal 96 straipsnyje aprašytą poreikių vertinimą yra labiau pažeidžiami ar svarbesni siekiant 6 straipsnyje nustatytų konkrečių tikslų, taip pat ūkininkams, kurie yra nauji kolektyviniu būdu valdomų plotų naudotojai.

Pakeitimas    198

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės suteikia teises į išmokas arba padidina esamų teisių į išmokas vertę tikriesiems ūkininkams, kuriems tos teisės priklauso pagal galutinį teismo sprendimą arba galutinį valstybės narės kompetentingos institucijos administracinį aktą. Valstybės narės užtikrina, kad iki jų nustatytos dienos tie tikrieji ūkininkai sužinotų tame sprendime arba akte nustatytų teisių į išmokas skaičių ir vertę.

5.  Valstybės narės suteikia teises į išmokas arba padidina esamų teisių į išmokas vertę aktyviems ūkininkams, kuriems tos teisės priklauso pagal galutinį teismo sprendimą arba galutinį valstybės narės kompetentingos institucijos administracinį aktą. Valstybės narės užtikrina, kad iki jų nustatytos dienos tie aktyvūs ūkininkai sužinotų tame sprendime arba akte nustatytų teisių į išmokas skaičių ir vertę.

Pakeitimas    199

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Valstybės narės, remdamosi nediskriminaciniais kriterijais, gali iš nacionalinio rezervo padidinti bazinę pajamų paramą visoms pozicijoms arba jį panaudoti konkretiems 6 straipsnio 1 dalies tikslams, jeigu lieka pakankamai lėšų šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytiems asignavimams.

Pakeitimas    200

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

23 straipsnis

Išbraukta.

Deleguotieji įgaliojimai

 

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas taisyklėmis dėl:

 

a)  rezervo sukūrimo;

 

b)  galimybės pasinaudoti rezervu;

 

c)  deklaracijos turinio ir reikalavimų, kurių reikia laikytis norint pasinaudoti teisėmis į išmokas.

 

Pakeitimas    201

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Teisės į išmokas perleidžiamos tik tikrajam ūkininkui, išskyrus faktinio ar numanomo paveldėjimo atvejus.

1.  Teisės į išmokas perleidžiamos tik aktyviam ūkininkui, išskyrus faktinio ar numanomo paveldėjimo atvejus.

Pakeitimas    202

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Teisėms į išmokas negali būti suteikiama rinkos vertė.

Pakeitimas    203

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Smulkiesiems ūkininkams mokama vienkartinė išmoka

Smulkiesiems ūkininkams skirta supaprastinta schema

Pakeitimas    204

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali skirti valstybių narių apibrėžtiems smulkiesiems ūkininkams skirti vienkartinę išmoką vietoj tiesioginių išmokų pagal šio skyriaus šį ir 3 skirsnius. Valstybės narės į BŽŪP strateginį planą įtraukia atitinkamą intervencinę priemonę, kurią gali pasirinkti ūkininkai.

Valstybės narės gali nustatyti supaprastintą schemą smulkiesiems ūkininkams, prašantiems 1 250 EUR neviršijančios paramos, Pagal minėtą schemą galima skirti vienkartinę išmoką vietoj tiesioginių išmokų pagal šio skyriaus šį ir 3 skirsnius arba išmoką už hektarą, kuri gali būti skirtinga skirtingoms teritorijoms, apibrėžtoms vadovaujantis 18 straipsnio 2 dalimi. Valstybės narės į BŽŪP strateginį planą įtraukia atitinkamą intervencinę priemonę, kurią gali pasirinkti ūkininkai.

Pakeitimas    205

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.   Ūkininkai, pageidaujantys dalyvauti supaprastintoje schemoje, vėliausiai iki datos, kurią turi nustatyti valstybė narė, turi pateikti paraišką, tačiau tai nedari poveikio galimybei valstybėms narėms savo iniciatyva automatiškai įtraukti ūkininkus, kurie atitinka sąlygas, suteikiant jiems galimybę iki tam tikro termino atsisakyti dalyvavimo schemoje.

Pakeitimas    206

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.   Supaprastintoje schemoje dalyvaujantiems ūkininkams valstybės narės gali taikyti supaprastintas sąlygų vykdymo patikras, kaip nustatyta Reglamento (ES) [HzR] 84 straipsnyje.

Pakeitimas    207

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c.   Valstybės narės gali sukurti administracinių išlaidų mažinimo taisykles ir paslaugas padėdamos smulkiesiems ūkininkams bendradarbiauti.

Pakeitimas    208

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1d.   Valstybės narės užtikrina, kad joks šiame straipsnyje numatytas pranašumas nesuteikiamas ūkininkams, jei nustatyta, kad jie po 2018 m. birželio 1 d. dirbtinai sukūrė sąlygas, dėl kurių gali gauti smulkiesiems ūkininkams skirtas išmokas.

Pakeitimas    209

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad parama būtų perskirstyta nuo didesnių ūkių iki mažesnių ar vidutinių ūkių, metinę atsietąją išmoką už reikalavimus atitinkantį hektarą skirdamos ūkininkams, turintiems teisę į 17 straipsnyje nurodytos bazinės pajamų paramos išmoką.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad parama būtų teisingai perskirstyta nuo didesnių ūkių iki mažesnių ar vidutinių ūkių, metinę atsietąją išmoką už reikalavimus atitinkantį hektarą skirdamos ūkininkams, turintiems teisę į 17 straipsnyje nurodytos bazinės pajamų paramos išmoką.

Pakeitimas    210

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės nustato sumą už hektarą arba skirtingas sumas už skirtingą hektarų skaičių, taip pat didžiausią vienam ūkininkui priklausančių hektarų, už kuriuos mokama pajamų perskirstymo parama, skaičių.

3.  Valstybės narės nustato išmoką, lygią sumai už hektarą arba skirtingoms sumoms už skirtingą hektarų skaičių. Jos gali diferencijuoti tas sumas pagal teritorijas, apibrėžtas laikantis 18 straipsnio 2 dalies.

Pakeitimas    211

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Perskirstymo išmokos už hektarą suma neviršija 65 % bazinės pajamų paramos tvarumui didinti, apskaičiuotos pagal nacionalinį arba teritorijų vidurkį ir padaugintos iš reikalavimus atitinkančių hektarų skaičiaus.

Pakeitimas    212

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Reikalavimus atitinkančių hektarų skaičius ūkininkui negali būti didesnis kaip vidutinis nacionalinis ūkio dydis arba vidutinis dydis pagal teritorijų dydį, kaip apibrėžta 18 straipsnio 2 dalyje. Valstybės narės suteikia galimybę gauti tą išmoką pradedant nuo pirmojo reikalavimus atitinkančio ūkio hektaro.

Pakeitimas    213

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c.  Valstybės narės nustato 6 straipsnio 1 dalies a punkte numatytu tikslu grindžiamus nediskriminacinius kriterijus, kaip apskaičiuoti sumą, skirtiną teikiant papildomą pajamų perskirstymo paramą tvarumui didinti įgyvendinant BŽŪP strateginius planus, taip pat nustato finansinę viršutinę ribą, kurią viršijus ūkiai neturi teisės gauti perskirstymo išmokos. Valstybės narės atsižvelgia į vidutinį ūkių pajamų lygį nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu. Taikydamos paskirstymo kriterijus, jos taip pat turi atsižvelgti į gamtines ir specifines kliūtis, su kuriomis susiduriama kai kuriuose žemės ūkio veiklą plėtojančiuose regionuose, įskaitant salų regionus.

Pakeitimas    214

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Suma už hektarą, kurią numatoma skirti konkrečiais paraiškų teikimo metais, turi neviršyti tų paraiškų teikimo metų nacionalinės vidutinės tiesioginių išmokų už hektarą sumos.

Išbraukta.

Pakeitimas    215

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Nacionalinė vidutinė tiesioginių išmokų už hektarą suma apibrėžiama kaip konkrečiais paraiškų teikimo metais tiesioginėms išmokoms taikomų nacionalinių viršutinių ribų, nustatytų IV priede, ir visų tais paraiškų teikimo metais numatomų skirti bazinės pajamų paramos lėšų santykis, išreikštas hektarų skaičiumi.

Išbraukta.

Pakeitimas    216

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Juridinio asmens arba fizinių ar juridinių asmenų grupės atveju valstybės narės gali taikyti 3 dalyje nurodytą didžiausią hektarų skaičių tų juridinių asmenų ar grupių lygiu, kai nacionalinėje teisėje numatyta, kad atskiri nariai gali turėti teisių ir pareigų, kurios yra palyginamos su atskirų ūkininkų, turinčių valdos valdytojo statusą, teisėmis ir pareigomis, visų pirma jų ekonominio, socialinio ir mokestinio statuso atžvilgiu, su sąlyga, kad jie prisidėjo prie atitinkamų juridinių asmenų ar grupių žemės ūkio struktūrų stiprinimo.

Pakeitimas    217

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b.  Valstybės narės užtikrina, kad jokio pranašumo, numatyto pagal šį skyrių, neįgytų tie ūkininkai, kurių atžvilgiu nustatyta, kad jie padalijo savo valdą siekdami vienintelio tikslo – pasinaudoti perskirstymo išmoka. Tai taikoma ir ūkininkams, kurių valdos yra suformuotos atlikus tą padalijimą.

Pakeitimas    218

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės papildomą pajamų paramą jauniesiems ūkininkams teikia laikydamosi šiame straipsnyje nustatytų ir jų BŽŪP strateginiuose planuose patikslintų sąlygų.

1.  Valstybės narės papildomą pajamų paramą jauniesiems ūkininkams, apibrėžtiems pagal 4 straipsnio 1 dalies d punkte nustatytus kriterijus, teikia laikydamosi šiame straipsnyje nustatytų ir jų BŽŪP strateginiuose planuose patikslintų sąlygų.

Pakeitimas    219

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vykdydamos savo pareigas siekti 6 straipsnio 1 dalies g punkte nustatyto konkretaus tikslo „pritraukti jaunuosius ūkininkus ir sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai kaimo vietovėse“ ir tam pagal 86 straipsnio 4 dalį skirti ne mažiau kaip 2 % tiesioginėms išmokoms skirtų savo asignavimų, valstybės narės papildomą pajamų paramą gali skirti pirmą kartą įsisteigusiems naujiems jauniesiems ūkininkams, turintiems teisę į 17 straipsnyje nurodytos bazinės pajamų paramos išmoką.

2.  Vykdydamos savo pareigas pagal 6 straipsnio 1 dalies g punkte nustatytą tikslą „pritraukti jaunuosius ūkininkus ir tam pagal 86 straipsnio 4 dalį skirti ne mažiau kaip 2 % tiesioginėms išmokoms skirtų savo asignavimų, valstybės narės papildomą pajamų paramą gali skirti pirmą kartą įsisteigusiems naujiems jauniesiems ūkininkams, kurie yra valdos valdytojai ir turi teisę į 17 straipsnyje nurodytos bazinės pajamų paramos išmoką.

Pakeitimas    220

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Ši papildoma pajamų parama jauniesiems ūkininkams skiriama kaip metinė atsietoji išmoka už reikalavimus atitinkantį hektarą.

3.  Ši papildoma pajamų parama jauniesiems ūkininkams skiriama ne ilgesniam nei septynerių metų laikotarpiui, pradedant nuo prašymo skirti išmoką jauniesiems ūkininkams pateikimo datos, ir kaip metinė atsietoji išmoka už reikalavimus atitinkantį hektarą. Ji gali būti apskaičiuojama nacionaliniu lygmeniu arba remiantis teritorijomis, apibrėžtomis pagal 18 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas    221

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Jaunieji ūkininkai, paskutiniaisiais Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 taikymo metais gavę to reglamento 50 straipsnyje nurodytą paramą, gali gauti šiame straipsnyje nurodytą paramą ne ilgesniam nei 3 dalyje nustatytas bendras laikotarpis.

Pakeitimas    222

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Išmoka turi būti skiriama už hektarų skaičių, kuris negali būti didesnis kaip vidutinis nacionalinis ūkio dydis arba vidutinis dydis pagal teritorijas, apibrėžtas 18 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas    223

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c.  Valstybės narės gali priimti specialias nuostatas jauniesiems ūkininkams, priklausantiems ūkininkų grupėms, gamintojų organizacijoms arba kooperatyvams, kad šie ūkininkai, prisijungdami prie minėtų subjektų, neprarastų pagal šį straipsnį teikiamos paramos.

Pakeitimas    224

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Klimatui ir aplinkai naudingos sistemos

Klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingos sistemos

Pakeitimas    225

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės teikia paramą savanoriškoms klimatui ir aplinkai naudingoms sistemoms (toliau – ekologinės sistemos) įgyvendinti, laikydamosi šiame straipsnyje nustatytų ir jų BŽŪP strateginiuose planuose patikslintų sąlygų.

1.  Valstybės narės nustato ir teikia paramą savanoriškoms klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingoms sistemoms (toliau – ekologinės sistemos) įgyvendinti, laikydamosi šiame straipsnyje nustatytų ir jų BŽŪP strateginiuose planuose patikslintų sąlygų.

Pakeitimas    226

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šia parama siekiama išsaugoti naudingą praktiką ir (arba) skatinti būtinus praktikos ir metodų pertvarkymus, kurie daro didesnį teigiamą poveikį aplinkai ir klimatui.

 

Parama gali būti skiriama su žemės ūkio praktika susijusiems įsipareigojimams konkrečiuose valstybių narių nustatytuose sektoriuose ir (arba) geografinėse vietovėse. Teritorijos, apibrėžtos pagal Direktyvas 92/43/EEB ar 2009/147/EB, automatiškai laikomos atitinkančiomis šios schemos reikalavimus.

Pakeitimas    227

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės, taikydamos šios rūšies intervencines priemones, remia tikruosius ūkininkus, įsipareigojusius reikalavimus atitinkančiame hektarais išreikštame plote taikyti klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką.

2.  Valstybės narės, taikydamos šios rūšies intervencines priemones, remia aktyvius ūkininkus arba ūkininkų grupes, įsipareigojusius taikyti klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingą žemės ūkio praktiką ir sertifikuotas schemas, padedančias pasiekti 6 straipsnio 1 dalies d, e, f ir i punktuose nurodytus vieną ar daugiau konkrečių tikslų ir pritaikytas prie konkrečių nacionalinių ar regioninių poreikių.

Pakeitimas    228

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės sudaro klimatui ir aplinkai naudingos žemės ūkio praktikos rūšių sąrašą.

3.  Komisija iki ... [du mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] pagal 138 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, ir sudaro klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingos žemės ūkio praktikos pavyzdžių sąrašą, atsižvelgdama į šio straipsnio 4 dalyje nurodytas sąlygas.

 

Valstybės narės, bendradarbiaudamos su nacionaliniais, regioniniais ir vietos suinteresuotaisiais subjektais, gali sudaryti papildomus nacionalinius sąrašus arba pasinaudoti ankstesnėje pastraipoje pateikto sąrašo pavyzdžiais, atsižvelgdamos į jų specifinius poreikius.

 

Tuose sąrašuose gali būti nurodytos kitokios priemonės, negu išdėstytos 65 straipsnyje, arba tokio paties pobūdžio priemonės, kurioms taikomi kitokio lygio reikalavimai. Ūkininkai gali pasirinkti bent vieną iš jų, kad atitiktų reikalavimus paramai gauti.

Pakeitimas    229

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės į tuos sąrašus įtraukia bent jau ekologines schemas, kuriomis siekiama nustatyti minimalią žemės ūkio paskirties žemės, paskirtos negamybiniams objektams arba plotams, dalį, naudoti ūkių tvarumo priemonę maisto medžiagų naudojimui valdyti, taip pat prireikus vykdyti tinkamą šlapynių ir durpynų priežiūrą.

Pakeitimas    230

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Tokia praktika turi būti siekiama vieno ar daugiau konkrečių su aplinka ir klimatu susijusių tikslų, nustatytų 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose.

4.  Kiekviena iš tokių praktikos rūšių turi būti siekiama vieno ar daugiau konkrečių su aplinka, klimatu ir gyvūnų gerove susijusių tikslų, nustatytų 6 straipsnio 1 dalies d, e, f ir i punktuose.

Pakeitimas    231

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  viršija būtiniausius trąšų ir augalų apsaugos produktų naudojimo, gyvūnų gerovės reikalavimus ir kitus nacionalinėje ir Sąjungos teisėje nustatytus privalomus reikalavimus;

b)  viršija būtiniausius gyvūnų gerovės ir trąšų ir augalų apsaugos produktų naudojimo mažinimo reikalavimus ir kitus Sąjungos teisėje nustatytus privalomus reikalavimus;

Pakeitimas    232

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  skiriasi nuo įsipareigojimų, už kuriuos išmokos skiriamos pagal 65 straipsnį.

d)  skiriasi nuo įsipareigojimų, už kuriuos išmokos skiriamos pagal 65 straipsnį, arba juos papildo;

Pakeitimas    233

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 5 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  padeda išsaugoti aplinkai naudingą praktiką.

Pakeitimas    234

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Parama ekologinėms sistemoms įgyvendinti skiriama kaip metinė išmoka už reikalavimus atitinkantį hektarą ir ji mokama kaip:

6.  Parama ekologinėms sistemoms įgyvendinti skiriama kaip metinė išmoka už reikalavimus atitinkantį hektarą ir (arba) išmoka už ūkį, ir ji mokama kaip skatinamoji išmoka, viršijanti papildomas patirtas išlaidas bei prarastas pajamas, ir gali būti vienkartinė išmoka.

a)  šio skirsnio 2 poskirsnyje nustatytą bazinę pajamų paramą papildančios išmokos arba

 

b)  išmokos, kuriomis kompensuojamos visos paramos gavėjų laikantis įsipareigojimų, nustatytų pagal 65 straipsnį, patirtos papildomos išlaidos ir prarastos pajamos arba jų dalis.

 

Pakeitimas    235

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Mokėjimų lygis skiriasi priklausomai nuo kiekvienos intervencinės priemonės arba intervencinių priemonių rinkinio tvarumo lygio, grindžiamo nediskriminaciniais kriterijais, siekiant pasiūlyti veiksmingą paskatą už dalyvavimą.

Pakeitimas    236

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal šį straipsnį taikomos intervencinės priemonės derėtų su intervencinėmis priemonėmis, taikomomis pagal 65 straipsnį.

7.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal šį straipsnį taikomos intervencinės priemonės derėtų su intervencinėmis priemonėmis, taikomomis pagal 65 straipsnį, užtikrinant tinkamą dviejų rūšių intervencinių priemonių atskyrimą. Jei intervencinių priemonių, dėl kurių nuspręsta pagal abu straipsnius, atskyrimas yra užmojų aplinkosaugos srityje lygis, valstybė narė vengia dvigubo finansavimo.

Pakeitimas    237

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas išsamesnėmis taisyklėmis dėl ekologinių sistemų.

Išbraukta.

Pakeitimas    238

Pasiūlymas dėl reglamento

28 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

28a straipsnis

 

Konkurencingumo didinimo sistemos

 

1.   Valstybės narės teikia paramą savanoriškoms konkurencingumo didinimo sistemoms (toliau – konkurencingumo didinimo sistemos) įgyvendinti, laikydamosi šiame straipsnyje nustatytų ir jų BŽŪP strateginiuose planuose patikslintų sąlygų.

 

2.   Valstybės narės, taikydamos šios rūšies intervencines priemones, remia aktyvius ūkininkus, prisiimančius įsipareigojimus, susijusius su išlaidomis, naudingomis didinant ūkininko konkurencingumą žemės ūkio srityje.

 

3.   Valstybės narės sudaro tinkamų finansuotų išlaidų, naudingų didinant ūkininko konkurencingumą, kategorijų sąrašą.

 

4.   Tokia praktika siekiama įgyvendinti vieną arba daugiau konkrečių ekonominių tikslų, nustatytų 6 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose, ir prisidedama prie 5 straipsnyje nustatyto bendrojo tikslo.

 

5.   Taikydamos šios rūšies intervencines priemones valstybės narės skiria tik išmokas už įsipareigojimus, kurie nėra susiję su dvigubu finansavimu pagal šį reglamentą.

 

6.   Parama konkurencingumo didinimo sistemoms įgyvendinti skiriama kaip metinė išmoka už reikalavimus atitinkantį hektarą ir ji mokama kaip:

 

a)   šio skirsnio 2 poskirsnyje nustatytą bazinę pajamų paramą papildančios išmokos už reikalavimus atitinkančių hektarų skaičių; arba

 

b)   išmokos, kuriomis naudos gavėjams kompensuojamos visos patirtos išlaidos arba jų dalis; arba

 

c)  remiantis šios rūšies intervencinių priemonių rezultatais.

 

7.   Valstybės narės užtikrina, kad pagal šį straipsnį taikomos intervencinės priemonės derėtų su intervencinėmis priemonėmis, taikomomis pagal 27, 28, 65, 68, 69, 70, 71 ir 72 straipsnius.

 

8.   Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas išsamesnėmis taisyklėmis dėl konkurencingumo didinimo sistemų.

Pakeitimas    239

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės susietąją pajamų paramą gali skirti tikriesiems ūkininkams laikydamosi šiame poskirsnyje nustatytų ir jų BŽŪP strateginiuose planuose patikslintų sąlygų.

1.  Valstybės narės susietąją pajamų paramą gali skirti aktyviems ūkininkams laikydamosi šiame poskirsnyje nustatytų ir jų BŽŪP strateginiuose planuose patikslintų sąlygų.

Pakeitimas    240

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybių narių taikomos intervencinės priemonės turi padėti sunkumų patiriantiems 30 straipsnyje išvardytiems remiamiems sektoriams ir atitinkamą gamybą arba konkrečią ūkininkavimo veiklą vykdantiems subjektams didinti savo konkurencingumą, tvarumą arba gerinti kokybę.

2.  Valstybių narių taikomos intervencinės priemonės turi padėti sunkumų patiriantiems 30 straipsnyje išvardytiems remiamiems sektoriams ir atitinkamą gamybą arba konkrečią ūkininkavimo veiklą vykdantiems subjektams didinti savo konkurencingumą, struktūrizavimą, tvarumą arba gerinti kokybę. Be to, šios intervencinės priemonės turi atitikti 6 straipsnio 1 dalyje nustatytus atitinkamus konkrečius tikslus.

Pakeitimas    241

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Susietoji pajamų parama skiriama kaip metinė išmoka už hektarą arba gyvūną.

3.  Susietoji parama yra gamybos ribojimo sistema, ta parama mokama kaip metinė išmoka, grindžiama nustatyto dydžio plotais ir derliumi arba nustatytu gyvūnų skaičiumi, ir apskaičiuojama laikantis finansinių viršutinių ribų, kurias kiekvienos priemonės atveju turi nustatyti valstybės narės ir apie tai pranešti Komisijai.

Pakeitimas    242

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės gali nuspręsti numatyti arba padidinti susietąją paramą atsižvelgiant į paramos gavėjo įsipareigojimą didinti savo konkurencingumą, kokybę ar sektoriaus struktūrizavimą.

Pakeitimas    243

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Susietoji pajamų parama gali būti skiriama tik šiems sektoriams ir gamybai arba konkrečiai ūkininkavimo veiklai (jei jie svarbūs dėl ekonominių, socialinių arba aplinkosaugos priežasčių): javų, aliejinių augalų, baltyminių augalų, ankštinių javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, krakmolinių bulvių, pieno ir pieno produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, cukranendrių ir paprastųjų trūkažolių, vaisių bei daržovių, trumpos rotacijos želdinių ir kitų nemaistinių kultūrų, išskyrus medžius, naudojamų produktams, galintiems pakeisti iškastines medžiagas, gaminti.

Susietoji pajamų parama gali būti skiriama tik šiems sektoriams ir gamybai arba konkrečiai ūkininkavimo veiklai: javų, aliejinių augalų, baltyminių augalų, ankštinių javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, krakmolinių bulvių, pieno ir pieno produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, cukranendrių ir paprastųjų trūkažolių, vaisių bei daržovių, trumpos rotacijos želdinių.

Pakeitimas    244

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Nukrypstant nuo 1 dalies, susietoji parama gali būti skiriama ūkininkams, neturintiems reikalavimus atitinkančių hektarų.

 

Skirdamos susietąją paramą, valstybės narės užtikrina, kad įvykdytos šios sąlygos:

 

a)   yra aiškus aplinkosauginis ar socio-ekonominis poreikis ar nauda;

 

b)   Parama nesukuria didelių iškraipymų vidaus rinkoje; ir

 

c)   parama gyvulininkystės produkcijai turi atitikti Direktyvą 2000/60/EB.

Pakeitimas    245

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas    246

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės specialiąją išmoką už medvilnę skiria tikriesiems ūkininkams, auginantiems medvilnę, kuriai priskiriamas KN kodas 5201 00, laikydamosi šiame poskirsnyje nustatytų sąlygų.

Valstybės narės specialiąją išmoką už medvilnę skiria aktyviems ūkininkams, auginantiems medvilnę, kuriai priskiriamas KN kodas 5201 00, laikydamosi šiame poskirsnyje nustatytų sąlygų.

Pakeitimas    247

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 3 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Bulgarija 624,11 EUR;

–  Bulgarija X EUR;

Pakeitimas    248

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 3 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Graikija 225,04 EUR;

–  Graikija X EUR;

Pakeitimas    249

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 3 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Ispanija 348,03 EUR;

–  Ispanija X EUR;

Pakeitimas    250

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 3 dalies 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  Portugalija 219,09 EUR.

–  Portugalija X EUR.

Pakeitimas    251

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  vaisių ir daržovių sektoriuje, nurodytame Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 1 straipsnio 2 dalies i punkte;

a)  vaisių ir daržovių sektoriuje, nurodytame Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 1 straipsnio 2 dalies i punkte, ir perdirbti skirtų minėtų produktų sektoriuje;

Pakeitimas    252

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  kituose sektoriuose, nurodytuose Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 1 straipsnio 2 dalies a–h, k, m, o–t ir w punktuose.

f)  kituose sektoriuose, nurodytuose Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 1 straipsnio 2 dalies a–h, k, m, o–t ir w punktuose, taip pat baltyminėms kultūroms.

Pakeitimas    253

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės gali savo BŽŪP strateginiuose planuose pasirinkti taikyti 39 straipsnio d, e ir f punktuose nurodytas sektorines intervencines priemones.

3.  Valstybės narės gali savo BŽŪP strateginiuose planuose pasirinkti taikyti 39 straipsnio d, e ir f punktuose nurodytas sektorines intervencines priemones, ir jos turi pagrįsti savo sektorių ir intervencinių priemonių rūšių pasirinkimą.

Pakeitimas    254

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  tinkamo šiame skyriuje nustatytų rūšių intervencinių priemonių veikimo užtikrinimo;

a)  tinkamo šiame skyriuje nustatytų rūšių intervencinių priemonių veikimo užtikrinimo, visų pirma siekiant išvengti konkurencijos iškraipymų vidaus rinkoje;

Pakeitimas    255

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  paramos gamintojų organizacijoms, joms vykdant konkrečias užduotis pagal šį skyrių, teikimo;

Pakeitimas    256

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  didžiausios Sąjungos finansinės paramos, skiriamos už 46 straipsnio 4 dalies a punkte nurodytą iš rinkos pašalinamų produktų kiekį ir už 52 straipsnio 3 dalyje nurodytų rūšių intervencines priemones;

c)  didžiausios Sąjungos finansinės paramos, skiriamos už 46 straipsnio 4 dalies a punkte nurodytą iš rinkos pašalinamų produktų kiekį ir už 52 straipsnio 3 dalyje nurodytų rūšių intervencines priemones, taip pat vienkartinių išmokų už iš rinkos pašalinamų produktų, skirtų nemokamai paskirstyti, gamybą ir vežimą ir produktų perdirbimo išlaidų prieš juos pateikiant tuo tikslu;

Pakeitimas    257

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  veiklos fondo steigimo ir valdymo sąlygų, taip pat paraiškų gauti paramą ir avansinius mokėjimus sąlygų nustatymo.

Pakeitimas    258

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vaisių ir daržovių sektoriuje turi būti siekiama šių tikslų:

Remiantis 5 ir 6 straipsniais, vaisių ir daržovių sektoriuje turi būti siekiama šių tikslų:

Pakeitimas    259

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  koncentruoti pasiūlą ir vaisių bei daržovių sektoriaus produktų tiekimą rinkai, be kita ko, naudojant tiesioginę rinkodarą; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

b)  koncentruoti pasiūlą ir vaisių bei daržovių sektoriaus produktų tiekimą rinkai, be kita ko, naudojant tiesioginę rinkodarą ir trumpas tiekimo grandines, taip pat skatinant kolektyvines derybas dėl sutarčių; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Pakeitimas    260

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  vykdyti tvarios gamybos metodų, įskaitant atsparumą kenkėjams, mokslinius tyrimus ir tuos metodus plėtoti, taikyti novatorišką praktiką, kuria skatinamas ekonominis konkurencingumas ir rinkos pokyčiai; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a, c ir i punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

c)  vykdyti tvarios gamybos metodų, įskaitant atsparumą kenkėjams, mokslinius tyrimus ir tuos metodus taikyti, plėtoti, taikyti novatorišką praktiką, kuria skatinamas ekonominis konkurencingumas ir rinkos pokyčiai; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a, b, c ir i punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Pakeitimas    261

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  kurti, taikyti ir skatinti taikyti aplinką tausojančius gamybos metodus, aplinkai naudingą auginimo praktiką bei gamybos metodus, tausiai naudoti gamtos išteklius, visų pirma saugoti vandenį, dirvožemį, orą, biologinę įvairovę ir kitus gamtos išteklius; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies e ir f punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

d)  kurti, taikyti ir skatinti taikyti aplinką tausojančius gamybos metodus, aplinkai naudingą auginimo praktiką bei gamybos metodus, tausiai naudoti gamtos išteklius, visų pirma saugoti vandenį, dirvožemį, orą, biologinę įvairovę ir kitus gamtos išteklius; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies d, e, f ir i punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Pakeitimas    262

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  didinti produktų komercinę vertę ir gerinti jų kokybę, be kita ko, kurti produktus su saugoma kilmės vietos nuoroda, saugoma geografine nuoroda arba produktus, kuriems taikomos nacionalinės kokybės sistemos; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytu konkrečiu tikslu;

f)  didinti produktų komercinę vertę ir gerinti jų kokybę, be kita ko, plėtoti perdirbti skirtus produktus, ir kurti produktus su saugoma kilmės vietos nuoroda, saugoma geografine nuoroda arba produktus, kuriems taikomos kitos viešosios ar privačios kokybės sistemos; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytu konkrečiu tikslu;

Pakeitimas    263

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  skatinti parduoti šviežius ar perdirbtus vaisių ir daržovių sektoriaus produktus ir vykdyti susijusią rinkodarą; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

g)  skatinti parduoti šviežius ar perdirbtus vaisių ir daržovių sektoriaus produktus ir vykdyti susijusią rinkodarą; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies b, c ir punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Pakeitimas    264

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  užkirsti kelią krizėms ir jas valdyti, taip siekiant išvengti krizių vaisių ir daržovių rinkose arba reaguoti į jas; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nustatytais konkrečiais tikslais.

i)  užkirsti kelią krizėms, mažinti riziką ir valdyti, įskaitant fitosanitarijos aspektus, taip siekiant išvengti krizių vaisių ir daržovių rinkose arba reaguoti į jas; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Pakeitimas    265

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 pastraipos i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  tvarkyti ir mažinti šalutinius produktus ir atliekas;

Pakeitimas    266

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 pastraipos i b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ib)  skatinti genetinę įvairovę.

Pakeitimas    267

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, ypatingą dėmesį skiriant vandens ir energijos taupymui, ekologinėms pakuotėms ir atliekų kiekio mažinimui;

a)  investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, įskaitant investicijas, kurias įgyvendinant ypatingas dėmesys skiriamas vandens taupymui ir vandens kokybei, energijos gamybai ir taupymui, ekologinėms pakuotėms, atliekų kiekio mažinimui ir atliekų srautų stebėsenai;

Pakeitimas    268

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  veiksmai, kuriais siekiama planuoti gamybą ir ją pritaikyti prie paklausos, ypač kokybės ir kiekio atžvilgiu, vaisių ir daržovių sektoriuje;

Pakeitimas    269

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  veiksmai, kuriais siekiama didinti produktų komercinę vertę;

Pakeitimas    270

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ac)  bendras gamintojų organizacijos arba jos narių pagamintų produktų sandėliavimas;

Pakeitimas    271

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  moksliniai tyrimai ir eksperimentinė gamyba, ypatingą dėmesį skiriant vandens ir energijos taupymui, ekologinėms pakuotėms, atliekų kiekio mažinimui, atsparumui kenkėjams, rizikos ir pesticidų naudojimo poveikio mažinimui, nepalankių klimato reiškinių daromos žalos prevencijai ir prie besikeičiančių klimato sąlygų prisitaikiusių vaisių bei daržovių veislių naudojimo skatinimui;

b)  moksliniai tyrimai ir eksperimentinė gamyba, dėmesį sutelkiant į tokias priemones kaip vandens taupymas ir kokybė, energijos gamyba ir taupymas, ekologinės pakuotės, atliekų kiekio mažinimas, atsparumas kenkėjams, integruotoji kenkėjų kontrolė, rizikos ir pesticidų naudojimo poveikio mažinimas, apdulkintojų išsaugojimas, nepalankių klimato reiškinių daromos žalos prevencija ir prie besikeičiančių klimato sąlygų prisitaikiusių vaisių bei daržovių veislių naudojimo skatinimas;

Pakeitimas    272

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  veiksmai, kuriais siekiama gerinti aplinką, švelninti klimato kaitą ir prisitaikyti prie jos;

Pakeitimas    273

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  integruota gamyba;

d)  integruota gamyba, tausaus gamtos išteklių naudojimo skatinimas, taip pat poreikio naudoti pesticidus ir kitas priemones mažinimas;

Pakeitimas    274

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  dirvožemio išsaugojimo ir jame esančios anglies kiekio didinimo veiksmai;

e)  dirvožemio išsaugojimo ir dirvožemio struktūros atkūrimo bei jame esančios anglies kiekio didinimo veiksmai, taip pat siekiant išvengti dirvožemio degradacijos;

Pakeitimas    275

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  veiksmai, kuriais siekiama didinti atsparumą kenkėjams;

h)  veiksmai, kuriais siekiama didinti atsparumą kenkėjams ir kuriais, skatinant integruotąją kenkėjų kontrolę (angl. IPM), siekiama švelninti kenkėjų daromą žalą;

Pakeitimas    276

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  veiksmai, kuriais siekiama nustatyti tokias gamybos sistemas, kuriomis visų pirma skatinama biologinė ir struktūrinė įvairovė;

Pakeitimas    277

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  veiksmai, kuriais siekiama didinti vaisių bei daržovių sektoriaus produktų transportavimo ir saugojimo darnumą ir veiksmingumą;

k)  veiksmai, kuriais siekiama didinti vaisių bei daržovių sektoriaus produktų transportavimo ir saugojimo darnumą ir veiksmingumą bei skatinti trumpas tiekimo grandines;

Pakeitimas    278

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

m)  Sąjungos ir nacionalinių kokybės sistemų įgyvendinimas;

m)  Sąjungos ir kitų viešųjų ir privačių kokybės sistemų, kurias valdo viešasis ar privatusis sektorius, įgyvendinimas;

Pakeitimas    279

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

n)  pardavimo skatinimas ir informavimas, įskaitant veiksmus ir veiklą, kuriais siekiama įvairinti ir konsoliduoti vaisių bei daržovių rinkas ir informuoti apie vaisių bei daržovių vartojimo naudą sveikatai;

n)  pardavimo skatinimas ir informavimas, įskaitant veiksmus ir veiklą, kuriais siekiama įvairinti ir konsoliduoti vaisių bei daržovių rinkas , ieškoti naujų realizavimo rinkų ir informuoti apie vaisių bei daržovių vartojimo naudą sveikatai;

Pakeitimas    280

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

o)  konsultavimo paslaugos ir techninė parama, visų pirma susijusios su darniais kenkėjų kontrolės metodais bei tausiu pesticidų naudojimu, prisitaikymu prie klimato kaitos ir jos švelninimu;

o)  konsultavimo paslaugos ir techninė parama, įskaitant susijusias su darniais kenkėjų kontrolės metodais bei tausiu pesticidų naudojimu ir jų mažinimu, integruotąja kenkėjų kontrole (angl. IPM), prisitaikymu prie klimato kaitos ir jos švelninimu, agroekologijos praktika, produktų kokybės ir prekybos sąlygų gerinimu, taip pat susijusias su derybomis ir fitosanitarijos protokolų taikymu eksportui į trečiąsias šalis;

Pakeitimas    281

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

p)  mokymas ir keitimasis geriausia patirtimi, visų pirma susiję su darniais kenkėjų kontrolės metodais bei tausiu pesticidų naudojimu, prisitaikymu prie klimato kaitos ir jos švelninimu.

p)  mokymas ir keitimasis geriausia patirtimi, įskaitant susijusius su darniais kenkėjų kontrolės metodais, alternatyvomis pesticidams bei tausiu pesticidų naudojimu ir jų mažinimu, prisitaikymu prie klimato kaitos ir jos švelninimu;

Pakeitimas    282

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies p a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

pa)  veiksmai, kuriais siekiama gerinti kokybę diegiant naujoves;

Pakeitimas    283

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies p b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

pb)  atsekamumo ir (arba) sertifikavimo sistemų kūrimas;

Pakeitimas    284

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, padedančios veiksmingiau valdyti rinkai tiekiamų produktų kiekius;

b)  investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, padedančios veiksmingiau valdyti rinkai tiekiamų produktų kiekius, įskaitant bendrą sandėliavimą;

Pakeitimas    285

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  pašalinimas iš rinkos siekiant nemokamai paskirstyti arba naudoti kita paskirtimi;

d)  pašalinimas iš rinkos siekiant nemokamai paskirstyti arba naudoti kita paskirtimi, įskaitant produktų, pašalintų iš rinkos, perdirbimo išlaidas prieš nemokamą paskirstymą;

Pakeitimas    286

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  derliaus draudimas, padedantis apsaugoti gamintojų pajamas tais atvejais, kai patiriama nuostolių dėl gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių, ligų arba kenkėjų antplūdžių, kuriuo užtikrinama, kad paramos gavėjai imtųsi būtinų rizikos prevencijos priemonių;

g)  derliaus ir ūkio draudimas, įskaitant indeksais grindžiamą draudimą, kai padengiama pamatuojama grėsmė, padedantis apsaugoti gamintojų pajamas tais atvejais, kai patiriama nuostolių dėl gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių, ligų arba kenkėjų antplūdžių, kuriuo užtikrinama, kad paramos gavėjai imtųsi būtinų rizikos prevencijos priemonių;

Pakeitimas    287

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  kitų gamintojų organizacijų ir gamintojų organizacijų asociacijų, pripažintų pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, arba atskirų gamintojų konsultuojamasis ugdymas;

h)  kitų gamintojų organizacijų ir gamintojų organizacijų asociacijų, pripažintų pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, arba atskirų gamintojų profesiniai mainai ir (arba) konsultuojamasis ugdymas;

Pakeitimas    288

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  produktų pardavimo skatinimas ir informavimas apie vaisių ir daržovių vartojimo naudą sveikatai, reaguojant į rinkos krizes;

Pakeitimas    289

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  trečiųjų valstybių fitosanitarijos protokolų įgyvendinimas ir administravimas Sąjungos teritorijoje, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas patekti į trečiųjų valstybių rinkas;

i)  derybos dėl trečiųjų valstybių fitosanitarijos protokolų, jų įgyvendinimas ir administravimas Sąjungos teritorijoje, siekiant sudaryti galimybes patekti į trečiųjų valstybių rinkas, įskaitant rinkos tyrimus;

Pakeitimas    290

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 2 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  fitosanitarijos krizių prevencija ir valdymas;

Pakeitimas    291

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  konsultavimo paslaugos ir techninė parama, visų pirma susijusios su darniais kenkėjų kontrolės metodais ir tausiu pesticidų naudojimu.

k)  konsultavimo paslaugos ir techninė parama, įskaitant susijusias su darniais kenkėjų kontrolės metodais, pvz., integruotąja kenkėjų kontrole (angl. IPM) ir tausiu pesticidų naudojimu bei jų mažinimu.

Pakeitimas    292

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 2 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ka)  mokymo priemonės ir keitimasis geriausios patirties pavyzdžiais.

Pakeitimas    293

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Veiksmų programų įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip treji metai ir ne ilgesnis kaip septyneri metai. Jomis turi būti siekiama 42 straipsnio d ir e punktuose nurodytų tikslų ir bent dviejų kitų tame straipsnyje nurodytų tikslų.

2.  Veiksmų programų įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip treji metai ir ne ilgesnis kaip septyneri metai. Jomis turi būti siekiama 42 straipsnio b, d ir e punktuose nurodytų tikslų ir bent dviejų kitų tame straipsnyje nurodytų tikslų.

Pakeitimas    294

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Gamintojų organizacijų asociacijų veiksmų programos gali būti dalinės veiksmų programos arba išsamios veiksmų programos. Išsamios veiksmų programos turi atitikti tas pačias valdymo ir sąlygų taisykles, kaip ir gamintojų organizacijų veiksmų programos.

Pakeitimas    295

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Į gamintojų organizacijų asociacijų veiksmų programas negali būti įtrauktos tos pačios intervencinės priemonės, kurios įtrauktos į joms priklausančių organizacijų veiksmų programas. Valstybės narės gamintojų organizacijų asociacijų veiksmų programas vertina kartu su joms priklausančių organizacijų veiksmų programomis.

Į gamintojų organizacijų asociacijų veiksmų programas negali būti įtraukti tie patys veiksmai, kurie įtraukti į joms priklausančių organizacijų veiksmų programas. Valstybės narės gamintojų organizacijų asociacijų veiksmų programas vertina kartu su joms priklausančių organizacijų veiksmų programomis. Gamintojų organizacijų asociacijos gali teikti dalines veiksmų programas, kurias sudarytų joms priklausančių organizacijų veiksmų programose nustatytos, bet neįgyvendintos priemonės.

Pakeitimas    296

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 6 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  į gamintojų organizacijų asociacijų veiksmų programas įtrauktos intervencinės priemonės būtų visiškai finansuojamos tai asociacijai priklausančių organizacijų lėšomis ir kad tos lėšos būtų surenkamos iš tų organizacijų veiklos fondų;

a)  į gamintojų organizacijų asociacijų veiksmų programas įtraukti veiksmai būtų visiškai finansuojami tai asociacijai priklausančių organizacijų lėšomis ir kad tos lėšos būtų surenkamos iš tų organizacijų veiklos fondų;

Pakeitimas    297

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 7 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  ne mažiau kaip 20 % išlaidų pagal veiksmų programas būtų patirtos taikant intervencines priemones, kuriomis siekiama 42 straipsnio d ir e punktuose nurodytų tikslų;

a)  ne mažiau kaip 15 % išlaidų pagal veiksmų programas būtų patirtos taikant intervencines priemones, kuriomis siekiama 42 straipsnio d ir e punktuose nurodytų tikslų;

Pakeitimas    298

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 7 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  į veiksmų programas įtraukti trys ar daugiau veiksmų, susijusių su tikslais, nurodytais 42 straipsnio d ir e punktuose;

Pakeitimas    299

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ne mažiau kaip 5 % išlaidų pagal veiksmų programas būtų patirtos taikant intervencines priemones, kuriomis siekiama 42 straipsnio c punkte nurodyto tikslo;

b)  ne mažiau kaip 1 % išlaidų pagal veiksmų programas būtų patirtos taikant intervencines priemones, kuriomis siekiama 42 straipsnio c punkte nurodyto tikslo;

Pakeitimas    300

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Veiksmų programoms, patvirtintoms prieš ... [šio reglamento įsigaliojimo data], iki jų užbaigimo turi būti taikomi reglamentai, kuriais vadovaujantis jos buvo patvirtintos, nebent gamintojų asociacija ar gamintojų organizacijų asociacija savanoriškai nusprendžia priimti šį reglamentą.

Pakeitimas    301

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  finansiniais įnašais, įneštais:

Išbraukta.

i)  gamintojų organizacijos narių ir (arba) pačios gamintojų organizacijos arba

 

ii)  gamintojų organizacijų asociacijų per tų asociacijų narius;

 

Pakeitimas    302

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijos ir (arba) jų asociacijos gali įsteigti veiklos fondą. Fondas finansuojamas:

1.  Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijos ir (arba) jų asociacijos gali įsteigti veiklos fondą, skirtą tik valstybių narių patvirtintoms veiksmų programoms finansuoti. Fondas finansuojamas pačios gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijų asociacijos ir (arba) jų narių įnašais, taip pat 46 straipsnyje numatytos finansinės paramos lėšomis.

Pakeitimas    303

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  4,5 % kiekvienos gamintojų organizacijų asociacijos parduodamos produkcijos vertės;

b)  4,5 % kiekvienos gamintojų organizacijų asociacijos parduodamos produkcijos vertės; ir

Pakeitimas    304

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  5 % parduodamos produkcijos vertės, kai produkciją parduoda:

 

  gamintojų organizacijos, kurių parduodama produkcija ir narių skaičius veiksmų programos pateikimo metais yra 25 % didesnis už vidutinę parduodamą produkciją ir vidutinį gamintojų narių, užregistruotų per ankstesnę veiksmų programą, skaičių;

 

  gamintojų organizacija, kurioje suvienytos gamintojų organizacijos, pagal pirmą savo veiksmų programą;

 

  kiekviena tarpvalstybinė gamintojų organizacija ar tarpvalstybinė gamintojų organizacijų asociacija.

Pakeitimas    305

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  5 % kiekvienos tarpvalstybinės gamintojų organizacijos arba tarpvalstybinės gamintojų organizacijų asociacijos parduodamos produkcijos vertės.

Išbraukta.

Pakeitimas    306

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, Sąjungos finansinė parama gali būti padidinta taip:

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, a, b ir ba punktuose numatyta Sąjungos finansinė parama gali būti padidinta 0,5 % parduodamos produkcijos vertės, jeigu ši procentinė dalis taikoma tik vienai ar kelioms intervencinėms priemonėms, kuriomis siekiama 42 straipsnio c, d, e, g, h ir i punktuose nurodytų tikslų;

a)  gamintojų organizacijoms skirta procentinė paramos dalis gali būti padidinta iki 4,6 % parduodamos produkcijos vertės, jei suma, viršijanti 4,1 % parduodamos produkcijos vertės, yra naudojama tik vienai ar kelioms intervencinėms priemonėms, kuriomis siekiama 42 straipsnio c, d, e, g, h ir i punktuose nurodytų tikslų, įgyvendinti;

 

b)  gamintojų organizacijų asociacijoms skirta procentinė paramos dalis gali būti padidinta iki 5 % parduodamos produkcijos vertės, jei suma, viršijanti 4,5 % parduodamos produkcijos vertės, yra naudojama tik vienai ar kelioms intervencinėms priemonėms, kuriomis siekiama 42 straipsnio c, d, e, g, h ir i punktuose nurodytų tikslų ir kurias taiko gamintojų organizacijų asociacija savo narių vardu, įgyvendinti;

 

c)  tarpvalstybinėms gamintojų organizacijoms arba tarpvalstybinėms gamintojų organizacijų asociacijoms skirta procentinė paramos dalis gali būti padidinta iki 5,5 % parduodamos produkcijos vertės, jei suma, viršijanti 5 % parduodamos produkcijos vertės, yra naudojama tik vienai ar kelioms intervencinėms priemonėms, kuriomis siekiama 42 straipsnio c, d, e, g, h ir i punktuose nurodytų tikslų ir kurias taiko tarpvalstybinė gamintojų organizacija arba tarpvalstybinė gamintojų organizacijų asociacija savo narių vardu, įgyvendinti.

 

Pakeitimas    307

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  gamintojų organizacijos, vykdančios veiklą skirtingose valstybėse narėse, intervencines priemones, kuriomis siekiama 42 straipsnio b ir e punktuose nurodytų tikslų, taiko tarpvalstybiniu lygmeniu;

a)  gamintojų organizacijos ir gamintojų organizacijų asociacijos, vykdančios veiklą skirtingose valstybėse narėse, intervencines priemones, kuriomis siekiama 42 straipsnio b ir e punktuose nurodytų tikslų, taiko tarpvalstybiniu lygmeniu;

Pakeitimas    308

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  veiksmų programą pirmą kartą įgyvendina gamintojų organizacijų asociacija, pripažinta pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013;

d)  veiksmų programą pirmą kartą įgyvendina gamintojų organizacija arba gamintojų organizacijų asociacija, veikianti vienoje valstybėje narėje, arba gamintojų organizacijų asociacija, veikianti skirtingose valstybėse narėse, ir pripažinta pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013;

Pakeitimas    309

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  gamintojų organizacijos veikia kalnų regionuose ir salų regionuose;

Pakeitimas    310

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės regionuose, kuriuose vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų steigimosi lygis yra gerokai mažesnis už Sąjungos vidurkį, gali skirti gamintojų organizacijoms, pripažintoms pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, nacionalinę finansinę paramą, kuri turi būti ne didesnė kaip 80 % 45 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų finansinių įnašų ir 10 % tokios gamintojų organizacijos parduodamos produkcijos vertės. Nacionalinė finansinė parama papildo iš veiklos fondo teikiamą paramą.

1.  Valstybės narės regionuose, kuriuose vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų steigimosi lygis yra gerokai mažesnis už Sąjungos vidurkį, ir salų regionuose, įskaitant atokiausius regionus, gali skirti gamintojų organizacijoms, pripažintoms pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, nacionalinę finansinę paramą, kuri turi būti ne didesnė kaip 80 % 45 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų finansinių įnašų ir 10 % tokios gamintojų organizacijos parduodamos produkcijos vertės. Nacionalinė finansinė parama papildo iš veiklos fondo teikiamą paramą.

Pakeitimas    311

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės siekia bent vieno iš 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių bitininkystės sektoriuje siektinų tikslų.

Valstybės narės siekia 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų atitinkamų konkrečių bitininkystės sektoriuje siektinų tikslų.

Pakeitimas    312

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose planuose kiekvienam 6 straipsnio 1 dalyje nustatytam konkrečiam bitininkystės sektoriuje siektinam tikslui įgyvendinti pasirenka vienos ar kelių toliau išvardytų rūšių intervencines priemones:

1.  Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose planuose bitininkystės sektoriuje pasirenka vienos ar kelių toliau išvardytų rūšių intervencines priemones:

Pakeitimas    313

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  techninė parama bitininkams ir jų organizacijoms;

a)  techninė parama bitininkams ir jų organizacijoms, įskaitant geriausios patirties, informacijos ir viešinimo, taip pat pagrindinio ir tęstinio ugdymo bei mokymo skatinimą;

Pakeitimas    314

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kovos su avilių kenkėjais ir ligomis, ypač varoze, veiksmai;

b)  kovos su avilių kenkėjais ir ligomis, ypač varoze, veiksmai ir prevencija, taip pat atsparumo epidemijoms didinimas;

Pakeitimas    315

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  nacionalinių bičių sveikatos tinklų steigimas ir (arba) tobulinimas;

Pakeitimas    316

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  veiksmai, kuriais siekiama remti bitininkystės produktų analizės laboratorijas;

d)  veiksmai, kuriais siekiama remti nacionalines, regionines ar vietines bitininkystės produktų, bičių nykimo ar jų našumo sumažėjimo, taip pat bitėms potencialiai nuodingų medžiagų analizės laboratorijas;

Pakeitimas    317

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  Sąjungos bičių išteklių papildymas;

e)  veiksmai, kuriais siekiama išsaugoti arba padidinti esamą bičių populiacijų skaičių;

Pakeitimas    318

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  bendradarbiavimas su specializuotomis įstaigomis, vykdant su bitininkyste ir bitininkystės produktais susijusių mokslinių tyrimų programas;

f)  bendradarbiavimas su specializuotomis įstaigomis, taikant su bitininkyste ir bitininkystės produktais susijusių mokslinių tyrimų ir eksperimentines programas;

Pakeitimas    319

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą;

Pakeitimas    320

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hb)  veiksmai, kuriais siekiama planuoti gamybą ir priderinti pasiūlą prie paklausos;

Pakeitimas    321

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies h c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hc)  prevencinės priemonės esant nepalankioms klimato sąlygoms;

Pakeitimas    322

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies h d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hd)  veiksmai, kuriais siekiama prisitaikyti prie klimato kaitos ir nepalankių klimato sąlygų;

Pakeitimas    323

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies h e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

he)  bitininkų ir ūkininkų bendradarbiavimo stiprinimo priemonės, visų pirma siekiant sumažinti pesticidų naudojimo poveikį;

Pakeitimas    324

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies h f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hf)  energijos taupymas, didesnis energijos vartojimo efektyvumas ir ekologinės pakuotės;

Pakeitimas    325

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies h g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hg)  atliekų kiekio mažinimas ir geresnis šalutinių produktų bei atliekų naudojimas ir tvarkymas;

Pakeitimas    326

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies h h punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hh)  veiksmai, kuriais siekiama pagerinti naminių bičių atliekamą apdulkinimą ir jų sambūvį su laukiniais apdulkintojais, įskaitant palankių buveinių kūrimą ir išlaikymą;

Pakeitimas    327

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies h i punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hi)  veiksmai, kuriais siekiama padidinti genetinę įvairovę;

Pakeitimas    328

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies h j punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hj)  priemonės, kuriomis remiami jaunieji ar nauji bitininkai.

Pakeitimas    329

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Sąjungos finansinė parama 2 dalyje nurodytoms intervencinėms priemonėms įgyvendinti turi neviršyti 50 % finansuoti tinkamų išlaidų. Likusią dalį išlaidų padengia valstybės narės.

4.  Sąjungos finansinė parama 2 dalyje nurodytoms intervencinėms priemonėms įgyvendinti turi neviršyti 75 % finansuoti tinkamų išlaidų, išskyrus atokiausius regionus, kuriuose viršutinė riba siekia 85 %. Likusią dalį išlaidų padengia valstybės narės.

Pakeitimas    330

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Rengdamos BŽŪP strateginius planus, valstybės narės konsultuojasi su bitininkystės sektoriaus organizacijų atstovais.

5.  Rengdamos BŽŪP strateginius planus, valstybės narės konsultuojasi su bitininkystės sektoriaus organizacijų atstovais ir kompetentingomis institucijomis.

Pakeitimas    331

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Valstybės narės kasmet Komisijai praneša jų teritorijoje esančių avilių skaičių.

6.  Valstybės narės kasmet Komisijai praneša jų teritorijoje esančių avilių ir (arba) bičių šeimų skaičių.

Pakeitimas    332

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Visoms nacionalinėms programoms, patvirtintoms prieš ... [šio reglamento įsigaliojimo data], iki numatytos jų užbaigimo datos taikomas Reglamentas Nr. 1308/2013.

Pakeitimas    333

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais į šį reglamentą įtraukiami reikalavimai, papildantys nustatytuosius šiame skirsnyje, dėl:

Komisija yra įgaliota pagal 138 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais į šį reglamentą įtraukiami reikalavimai, papildantys nustatytuosius šiame skirsnyje, dėl:

Pakeitimas    334

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  49 straipsnio 6 dalyje nustatytos valstybių narių pareigos kasmet pranešti Komisijai savo teritorijoje esančių avilių skaičių;

a)  49 straipsnio 6 dalyje nustatytos valstybių narių pareigos kasmet pranešti Komisijai savo teritorijoje esančių avilių ir (arba) bičių šeimų skaičių;

Pakeitimas    335

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  avilio apibrėžties ir avilių skaičiaus apskaičiavimo metodų;

b)  avilio apibrėžties ir avilių skaičiaus bei bičių šeimų apskaičiavimo metodų;

Pakeitimas    336

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės vyno sektoriuje siekia vieno ar daugiau iš šių tikslų:

Atsižvelgdamos į 5 ir 6 straipsnius, valstybės narės vyno sektoriuje siekia vieno ar daugiau iš šių tikslų:

Pakeitimas    337

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  didinti Sąjungos vyno gamintojų konkurencingumą, be kita ko, prisidedant prie tvarios gamybos sistemų bei Sąjungos vyno sektoriaus poveikio aplinkai mažinimo; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies b–f ir h punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

a)  didinti Sąjungos vyno gamintojų ekonominį tvarumą ir konkurencingumą, atsižvelgiant į 6 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktus;

Pakeitimas    338

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  prisidėti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, taip pat tausių gamybos sistemų gerinimo ir Sąjungos vyno sektoriaus poveikio aplinkai mažinimo, įskaitant paramą vyndariams padedant jiems mažinti priedų naudojimą, skatinti juos taikyti aplinkos požiūriu tvaresnius gamybos metodus ir auginimo praktiką, taip pat išsaugoti tradicinių Sąjungos veislių įvairovę; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Pakeitimas    339

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  gerinti Sąjungos vyno įmonių veiklos rezultatus ir padėti joms geriau prisitaikyti prie rinkos poreikių, taip pat didinti jų konkurencingumą, susijusį su vynuogių produktų gamyba ir rinkodara, įskaitant energijos taupymą, visuotinį energijos vartojimo efektyvumą ir tvarumo procesus; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a–e, g ir h punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

b)  gerinti Sąjungos vyno įmonių veiklos rezultatus ir padėti joms geriau prisitaikyti prie rinkos poreikių, taip pat didinti jų ilgalaikį konkurencingumą, susijusį su vynuogių produktų gamyba ir rinkodara, įskaitant energijos taupymą, visuotinį energijos vartojimo efektyvumą ir tvarumo procesus; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a–e, g ir h punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Pakeitimas    340

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  gerinti pasiūlos koncentraciją siekiant ekonominių rezultatų ir sektorių struktūrizavimo, atsižvelgiant į 6 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą tikslą;

Pakeitimas    341

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  naudoti vyno gamybos šalutinius produktus pramonės ir energetikos reikmėms, užtikrinant Sąjungos vyno kokybę ir kartu saugant aplinką; tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 1 dalies d ir e punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

f)  naudoti vyno gamybos šalutinius produktus ir atliekas pramonės, energetikos arba agronomijos reikmėms, užtikrinant Sąjungos vyno kokybę ir kartu saugant aplinką; tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 1 dalies d ir e punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Pakeitimas    342

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  didinti Sąjungos vynuogių produktų konkurencingumą trečiosiose valstybėse; tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 1 dalies b ir h punktuose nustatytais tikslais;

h)  didinti Sąjungos vynuogių produktų konkurencingumą trečiosiose valstybėse, įskaitant vyno rinkų atvėrimą, įvairinimą ir konsolidavimą; tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 1 dalies b ir h punktuose nustatytais tikslais;

Pakeitimas    343

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 pastraipos i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  užtikrinti vynuogininkystės ekonominį tvarumą ir pelningumą vietovėse, kurioms būdingos didelės gamtinės kliūtys, stačiuose šlaituose ir mažiau išsivysčiusiose teritorijose, atsižvelgiant į 6 straipsnio 1 dalies a, b ir h punktuose nustatytus konkrečius tikslus;

Pakeitimas    344

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  vynuogynų restruktūrizavimas ir konversija, įskaitant vynuogynų atsodinimą, kai tai būtina po privalomo išnaikinimo dėl sveikatos apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių, atlikto valstybės narės kompetentingos institucijos nurodymu, išskyrus įprastą vynuogynų atnaujinimą tame pačiame žemės sklype pagal tą pačią vynmedžių auginimo sistemą atsodinant tos pačios veislės vynuoges, kai vynmedžiai natūraliai pasensta;

a)  vynuogynų restruktūrizavimas ir konversija, įskaitant vynuogynų atsodinimą, kai tai būtina po privalomo išnaikinimo dėl sveikatos apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių, atlikto valstybės narės kompetentingos institucijos nurodymu, arba po savanoriško išnaikinimo siekiant atsodinti prie klimato pokyčių labiau prisitaikančius vynuogynus ir pagerinti genetinę įvairovę, išskyrus įprastą vynuogynų atnaujinimą tame pačiame žemės sklype pagal tą pačią vynmedžių auginimo sistemą atsodinant tos pačios veislės vynuoges, kai vynmedžiai natūraliai pasensta;

Pakeitimas    345

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  vynmedžių sodinimas žemės plotuose, suteiktuose pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 III skyriaus 1 skirsnyje nustatytą leidimų sistemą tradicinėse vyno gamybos teritorijose, kurioms gresia išnykimas ir kurias turi apibrėžti valstybės narės, kaip vyno gamybos įvairovės apsaugos priemonė;

Pakeitimas    346

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  moksliniai tyrimai ir eksperimentinė gamyba bei kitos priemonės, visų pirma Europos vynuogių tarpveislinės ir intraveislinės įvairovės išsaugojimo, mokslinio tyrimo ir gerinimo srityse, taip pat veikla, kuria skatinamas jų ekonominis panaudojimas;

Pakeitimas    347

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ac)  veiksmai, kuriais siekiama mažinti pesticidų naudojimą;

Pakeitimas    348

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies a d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ad)  veiksmai, kuriais siekiama sumažinti vyno gamintojų, pasirengusių iš esmės keisti savo gamybos praktiką ir produktų sistemą, kad galėtų tvariau gaminti, rizikos prisiėmimą, įskaitant struktūrinės ir biologinės įvairovės didinimą;

Pakeitimas    349

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą: perdirbimo įrenginius ir vyno gamybos infrastruktūrą, taip pat prekybos struktūras ir priemones;

b)  investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą vynuogininkystės ūkiuose, įskaitant stačiuose šlaituose ir pylimuose, išskyrus veiklą, priskiriama 52 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytoms intervencinėms priemonėms, taip pat perdirbimo įrenginius ir vyno gamybos infrastruktūrą, taip pat prekybos struktūras ir priemones; tokios investicijos gali būti skirtos vynuogynų apsaugai nuo klimato kaitos keliamų pavojų ir ūkių pritaikymui prie naujų Sąjungos teisinių reikalavimų;

Pakeitimas    350

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  derliaus draudimas nuo pajamų nuostolių, patiriamų dėl nepalankių klimato reiškinių, kurie gali būti prilyginami gaivalinėms nelaimėms, nepalankių klimato reiškinių, gyvūnų ar augalų ligų arba kenkėjų antplūdžio;

d)  derliaus draudimas nuo pajamų nuostolių, patiriamų dėl nepalankių klimato reiškinių, kurie gali būti prilyginami gaivalinėms nelaimėms, nepalankių klimato reiškinių, gyvūnų ar augalų ligų arba kenkėjų antplūdžio, kartu užtikrinant, kad paramos gavėjai imtųsi būtinų rizikos prevencijos priemonių;

Pakeitimas    351

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  su inovacijomis susijusios investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, skirtos naujoviškiems produktams ir šalutiniams vyno gamybos produktams, procesams ir technologijoms kurti, ir kitos investicijos, kuriomis sukuriama pridėtinė vertė bet kuriame tiekimo grandinės etape, įskaitant keitimąsi žiniomis;

e)  su skaitmeninimu ir inovacijomis susijusios investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, skirtos naujoviškiems produktams ir technologiniams procesams, susijusiems su Reglamento Nr. 1308/2013 VII priedo II dalyje nurodytais produktais, ar šalutiniams vyno gamybos produktams, procesams ir technologijoms kurti, ir kitos investicijos, kuriomis sukuriama pridėtinė vertė bet kuriame tiekimo grandinės etape, įskaitant keitimąsi žiniomis, ir (arba) prisidedama prie prisitaikymo prie klimato kaitos;

Pakeitimas    352

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  materialios ir nematerialios investicijos į metano dujų išgavimo iš vyno gamybos atliekų ir šių kompostavimo įrenginius ir procesus;

Pakeitimas    353

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  informavimo apie Sąjungos vynus veiksmai, vykdomi valstybėse narėse, kuriais skatinama atsakingai vartoti vyną arba taikyti Sąjungos kokybės sistemas, apimančias kilmės vietos bei geografines nuorodas;

g)  informavimo apie Sąjungos vynus veiksmai, vykdomi valstybėse narėse, kuriais skatinama atsakingai vartoti vyną;

Pakeitimas    354

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  veiksmai, kuriais siekiama geriau supažindinti su rinkomis, pvz., esamų rinkų ekonominiai ir teisės aktų tyrimai, taip pat vyno turizmo skatinimo veiksmai, kuriais siekiama gerinti Europos vynuogynų reputaciją;

Pakeitimas    355

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies h punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  trečiosiose valstybėse vykdoma pardavimo skatinimo veikla, kurią sudaro vienas ar keli iš šių veiksmų:

h)  trečiosiose valstybėse vykdoma pardavimo skatinimo ir komunikacijos veikla, kurią sudaro vienas ar keli iš šių veiksmų ir veikla, kuria siekiama pagerinti vyno sektoriaus konkurencingumą, tai pat vyno rinkų atvėrimą, įvairinimą ir konsolidavimą:

Pakeitimas    356

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies h punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iv)  naujų rinkų tyrimai, reikalingi prekybos rinkoms plėsti;

iv)  naujų arba esamų rinkų tyrimai, reikalingi prekybos rinkoms plėsti ir konsoliduoti;

Pakeitimas    357

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies h punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

vi)  techninių bylų, įskaitant laboratorinių tyrimų ir vertinimų, susijusių su vynininkystės metodais, fitosanitarijos bei higienos taisyklėmis ir kitais trečiųjų valstybių taikomais vyno sektoriaus produktų importo reikalavimais, dokumentus, rengimas, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas patekti į trečiųjų valstybių rinkas.

vi)  techninių bylų, įskaitant laboratorinių tyrimų ir vertinimų, susijusių su vynininkystės metodais, fitosanitarijos bei higienos taisyklėmis ir kitais trečiųjų valstybių taikomais vyno sektoriaus produktų importo reikalavimais, dokumentus, rengimas, siekiant sudaryti galimybes patekti į trečiųjų valstybių rinkas arba užkirsti kelią jų apribojimui.

Pakeitimas    358

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  veiksmai, kuriais siekiama pagerinti vandens naudojimą ir valdymą;

Pakeitimas    359

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies i b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ib)  ekologinė gamyba;

Pakeitimas    360

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies i c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ic)  integruota gamyba;

Pakeitimas    361

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies i d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

id)  tikslioji arba skaitmeninė gamyba;

Pakeitimas    362

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies i e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ie)  dirvožemio apsauga ir anglies kiekio dirvožemyje didinimas;

Pakeitimas    363

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies i f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

if)  biologinei įvairovei palankių arba kraštovaizdžio išsaugojimui svarbių buveinių kūrimas ir apsauga, atsižvelgiant į istorinius kraštovaizdžio ypatumus;

Pakeitimas    364

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies i g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ig)  didinti vynmedžių atsparumą parazitams ir ligoms;

Pakeitimas    365

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies i h punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ih)  mažinti atliekų susidarymą ir gerinti atliekų tvarkymą.

Pakeitimas    366

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pirmos pastraipos h punkte nurodytos pardavimo skatinimo priemonės taikomos tik vynams su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda, arba vynams su vyninės vynuogių veislės nuoroda.

Pakeitimas    367

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose planuose pagrindžia vyno sektoriuje siektinų tikslų ir taikytinų intervencinių priemonių rūšių pasirinkimą. Pagal pasirinktas intervencinių priemonių rūšis valstybės narės nustato intervencines priemones.

2.  Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose planuose pagrindžia vyno sektoriuje siektinų tikslų ir taikytinų intervencinių priemonių rūšių pasirinkimą. Pagal pasirinktas intervencinių priemonių rūšis valstybės narės nustato intervencines priemones. Valstybės narės gali numatyti konkrečias nuostatas dėl saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų valdymo organų įgyvendinamų informavimo ir skatinimo veiksmų visų atitinkamų įmonių vardu, ypač atsižvelgiant į ilgiausią tokių veiksmų įgyvendinimo trukmę.

Pakeitimas    368

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sąjungos finansinė parama, skirta 52 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytam vynuogynų restruktūrizavimui ir konversijai atlikti, turi neviršyti 50 % vynuogynų restruktūrizavimo ir konversijos faktinių išlaidų arba 75 % mažiau išsivysčiusių regionų vynuogynų restruktūrizavimo ir konversijos faktinių išlaidų.

Sąjungos finansinė parama, skirta 52 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytam vynuogynų restruktūrizavimui ir konversijai atlikti, turi neviršyti 50 % vynuogynų savanoriško restruktūrizavimo ir konversijos faktinių išlaidų arba 75 % vynuogynų privalomo restruktūrizavimo ir konversijos faktinių išlaidų.

Pakeitimas    369

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  50 % tinkamų finansuoti investicijų išlaidų mažiau išsivysčiusiuose regionuose;

a)  50 % tinkamų finansuoti investicijų išlaidų mažiau išsivysčiusiuose regionuose, stačiuose šlaituose užsodintuose vynuogynuose ir salų regionuose, išskyrus šios dalies c ir d punktuose nurodytus regionus;

Pakeitimas    370

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  75 % tinkamų finansuoti investicijų išlaidų SESV 349 straipsnyje nurodytuose atokiausiuose regionuose;

c)  85 % tinkamų finansuoti investicijų išlaidų SESV 349 straipsnyje nurodytuose atokiausiuose regionuose;

Pakeitimas    371

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Sąjungos finansinė parama 52 straipsnio 1 dalies aa, ab, ac, fa, j, k, l, m, n, o, p ir q punktuose nurodytiems tikslams neturi viršyti 50 % tiesioginių arba tinkamų finansuoti išlaidų.

Pakeitimas    372

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  50 % tinkamų finansuoti investicijų išlaidų mažiau išsivysčiusiuose regionuose;

a)  50 % tinkamų finansuoti investicijų išlaidų mažiau išsivysčiusiuose regionuose, stačiuose šlaituose užsodintuose vynuogynuose ir salų regionuose, išskyrus šios dalies c ir d punktuose nurodytus vynuogynus;

Pakeitimas    373

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  75 % tinkamų finansuoti investicijų išlaidų SESV 349 straipsnyje nurodytuose atokiausiuose regionuose;

c)  85 % tinkamų finansuoti investicijų išlaidų SESV 349 straipsnio 1 dalyje nurodytuose atokiausiuose regionuose;

Pakeitimas    374

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Didžiausia pirmoje pastraipoje nurodyta Sąjungos finansinė parama teikiama tik labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, apibrėžtoms Rekomendacijoje 2003/361/EB, tačiau ji gali būti skiriama visoms atokiausiuose regionuose, nurodytuose SESV 349 straipsnyje, ir mažosiose Egėjo jūros salose, apibrėžtose Reglamento (ES) Nr. 229/2013 1 straipsnio 2 dalyje, įsisteigusioms įmonėms.

Išbraukta.

Pakeitimas    375

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įmonėms, kurioms netaikoma Rekomendacijos 2003/361/EB priedo I antraštinės dalies 2 straipsnio 1 dalis ir kuriose dirba mažiau kaip 750 darbuotojų arba kurių apyvarta yra mažesnė nei 200 mln. EUR, taikoma pirmoje pastraipoje nurodyta didžiausia paramos riba sumažinama perpus.

Pirmoje pastraipoje nurodytos didžiausios ribos gali būti sumažintos investicijoms, kurias vykdo kitos įmonės nei labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės. Tačiau ji gali būti skiriama visoms atokiausiuose regionuose, nurodytuose SESV 349 straipsnyje, ir mažosiose Egėjo jūros salose, apibrėžtose Reglamento (ES) Nr. 229/2013 1 straipsnio 2 dalyje, įsisteigusioms įmonėms.

Pakeitimas    376

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Sąjungos finansinė parama informavimo ir skatinimo veiksmams, nurodytiems 52 straipsnio 1 dalies g ir h punktuose, vykdyti turi neviršyti 50 % finansuoti tinkamų išlaidų.

6.  Sąjungos finansinė parama informavimo ir skatinimo veiksmams, nurodytiems 52 straipsnio 1 dalies g ir h punktuose, vykdyti turi neviršyti 50 % finansuoti tinkamų išlaidų. Siekiant kuo labiau remti mažąsias ir vidutines įmones, valstybės narės gali diferencijuoti paramą atsižvelgiant į įmonių dydį.

Pakeitimas    377

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Atitinkamos valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose planuose nustato mažiausią procentinę dalį išlaidų, patiriamų vykdant veiksmus, kuriais siekiama apsaugoti aplinką, prisitaikyti prie klimato kaitos, gerinti gamybos sistemų ir procesų tvarumą, mažinti Sąjungos vyno sektoriaus poveikį aplinkai, taupyti energiją ir gerinti visuotinį jos vartojimo efektyvumą vyno sektoriuje.

4.  Atitinkamos valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose planuose užtikrina, kad bent 5 % išlaidų būtų patirta arba bent vienas veiksmas būtų atliktas siekiant tikslų, kurie padėtų apsaugoti aplinką, prisitaikyti prie klimato kaitos, gerinti gamybos sistemų ir procesų tvarumą, mažinti Sąjungos vyno sektoriaus poveikį aplinkai, taupyti energiją ir gerinti visuotinį jos vartojimo efektyvumą vyno sektoriuje, laikantis 51 straipsnio aa, b ir f punktuose nustatytų tikslų.

Pakeitimas    378

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Visoms programoms, patvirtintoms prieš ... [šio reglamento įsigaliojimo data], iki numatytos jų užbaigimo datos taikomas Reglamentas Nr. 1308/2013.

Pakeitimas    379

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tikslams, pasirinktiems iš nustatytųjų 1 dalyje, įgyvendinti 82 straipsnio 3 dalyje nurodyta valstybė narė savo BŽŪP strateginiame plane pasirenka vieną ar kelias 60 straipsnyje nurodytas intervencinių priemonių rūšis. Pagal pasirinktas intervencinių priemonių rūšis valstybės narės nustato intervencines priemones. 82 straipsnio 3 dalyje nurodyta valstybė narė savo BŽŪP strateginiame plane pagrindžia tikslų, intervencinių priemonių, kuriomis siekia tų tikslų, ir tų priemonių rūšių pasirinkimą.

2.  Tikslams, pasirinktiems iš nustatytųjų 1 dalyje, įgyvendinti 82 straipsnio 3 dalyje nurodyta valstybė narė savo BŽŪP strateginiame plane pasirenka vieną ar kelias 60 straipsnyje nurodytas intervencinių priemonių rūšis. Pagal pasirinktas intervencinių priemonių rūšis valstybės narės nustato intervencines priemones. Tikslams, pasirinktiems iš nustatytųjų 1 dalyje, įgyvendinti 82 straipsnio 3 dalyje nurodyta valstybė narė savo BŽŪP strateginiame plane pasirenka vieną ar kelias 60 straipsnyje nurodytas intervencinių priemonių rūšis, tačiau neprivalo atlikti ex ante vertinimo ir strateginio poveikio aplinkai vertinimo (SPAV) pagal 103 straipsnio 1 dalį bei SSGG analizės pagal 103 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas    380

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  mažinti alyvmedžių auginimo poveikį aplinkai ir siekti, kad juos auginant būtų prisidedama prie klimato srities veiksmų; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies d ir e punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

c)  mažinti alyvmedžių auginimo poveikį aplinkai ir siekti, kad juos auginant būtų prisidedama prie klimato srities veiksmų, įskaitant klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą prie klimato kaitos; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies d ir e punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Pakeitimas    381

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  gerinti alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių kokybę; tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 1 dalies f punkte nustatytu konkrečiu tikslu;

d)  gerinti alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių kokybę; tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 1 dalies b ir f punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Pakeitimas    382

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  taikyti krizių prevencijos ir valdymo priemones, kuriomis siekiama didinti atsparumą kenkėjams ir reaguoti į krizes alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių rinkoje; tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 1 dalies h punkte nustatytu konkrečiu tikslu.

f)  taikyti krizių prevencijos ir valdymo priemones, kuriomis siekiama didinti atsparumą kenkėjams ir reaguoti į krizes alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių rinkoje, įskaitant prevencijos gerinimą ir atsparumo kenkėjams didinimą; tas tikslas susijęs su 6 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nustatytu konkrečiu tikslu.

Pakeitimas    383

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  56 straipsnyje nurodytiems tikslams įgyvendinti 82 straipsnio 4 dalyje nurodytos valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose planuose pasirenka vieną ar kelias 60 straipsnyje nurodytas intervencinių priemonių rūšis. Pagal pasirinktas intervencinių priemonių rūšis valstybės narės nustato intervencines priemones.

1.  56 straipsnyje nurodytiems tikslams įgyvendinti 82 straipsnio 4 dalyje nurodytos valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose planuose pasirenka vieną ar kelias 60 straipsnyje nurodytas intervencinių priemonių rūšis, kurios turi būti nustatytos valstybės narės lygmeniu. Pagal pasirinktas intervencinių priemonių rūšis valstybės narės nustato intervencines priemones.

Pakeitimas    384

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  82 straipsnio 4 dalyje nurodytų valstybių narių nustatytos intervencinės priemonės įgyvendinamos per patvirtintas gamintojų organizacijų ir (arba) gamintojų organizacijų asociacijų, pripažintų pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, veiksmų programas. Šiuo tikslu taikomi šio reglamento 61 ir 62 straipsniai.

2.  82 straipsnio 4 dalyje nurodytų valstybių narių nustatytos intervencinės priemonės įgyvendinamos per patvirtintas gamintojų organizacijų ir (arba) gamintojų organizacijų asociacijų, ir (arba) tarpšakinių organizacijų, pripažintų pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, veiksmų programas. Šiuo tikslu taikomi šio reglamento 61 ir 62 straipsniai.

Pakeitimas    385

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Nepaisant 2 dalies nuostatų, 82 straipsnio 4 dalyje nurodytos valstybės narės veiksmų programų įgyvendinimą gali pavesti pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 157 straipsnį pripažintoms tarpšakinėms organizacijoms, jeigu tos organizacijos anksčiau jau yra įgyvendinusios panašią programą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013.

Pakeitimas    386

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  75 % faktinių išlaidų, patirtų taikant 60 straipsnio 1 dalies f ir h punktuose nurodytų rūšių intervencines priemones, jei veiksmų programą ne mažiau kaip trijose trečiosiose valstybėse arba negaminančiose valstybėse narėse įgyvendina gamintojų organizacijos iš ne mažiau kaip dviejų gaminančių valstybių narių, ir 50 % faktinių išlaidų, jei, taikant šios rūšies intervencines priemones, šios sąlygos nesilaikoma.

d)  85 % faktinių išlaidų, patirtų taikant 60 straipsnio 1 dalies f ir h punktuose nurodytų rūšių intervencines priemones, jei veiksmų programą ne mažiau kaip trijose trečiosiose valstybėse arba negaminančiose valstybėse narėse įgyvendina gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijų asociacijos iš ne mažiau kaip dviejų gaminančių valstybių narių, ir 50 % faktinių išlaidų, jei, taikant šios rūšies intervencines priemones, šios sąlygos nesilaikoma.

Pakeitimas    387

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  salų regionų atveju a–d punktuose nurodytos procentinės dalys padidinamos 10 %;

Pakeitimas    388

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų papildomai finansuojama iki 50 % išlaidų, kurios nėra finansuojamos Sąjungos finansinės paramos lėšomis.

Išbraukta.

Pakeitimas    389

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės kituose 39 straipsnio f punkte nurodytuose sektoriuose siekia vieno ar daugiau iš šių nurodytų tikslų:

Atsižvelgdamos į 5 ir 6 straipsnius, valstybės narės kituose 39 straipsnio f punkte nurodytuose sektoriuose siekia vieno ar daugiau iš šių nurodytų tikslų:

Pakeitimas    390

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  planuoti gamybą, ją pritaikyti prie paklausos, ypač kokybės ir kiekio atžvilgiu, optimizuoti gamybos išlaidas bei investicijų grąžą ir stabilizuoti gamintojo kainas; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a, b, c ir i punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

a)  planuoti gamybą, ją pritaikyti prie paklausos, ypač kokybės, kiekio ir įvairovės atžvilgiu, optimizuoti gamybos išlaidas bei investicijų grąžą ir stabilizuoti gamintojo kainas; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a, b, c ir i punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Pakeitimas    391

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  koncentruoti pasiūlą ir atitinkamų produktų tiekimą rinkai; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

b)  koncentruoti pasiūlą ir atitinkamų produktų tiekimą rinkai, taip pat skatinti kolektyvines derybas dėl sutarčių; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Pakeitimas    392

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  vykdyti tvarios gamybos metodų, įskaitant atsparumą kenkėjams, mokslinius tyrimus ir tuos metodus plėtoti, taikyti novatorišką praktiką ir gamybos metodus, kuriais skatinamas ekonominis konkurencingumas ir rinkos pokyčiai; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a, c ir i punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

c)  taikyti tvarios gamybos metodus, įskaitant atsparumą kenkėjams ir gyvūnų ligoms, taip pat atsparumą klimato kaitai, genetinę įvairovę, dirvožemio apsaugą, biologinės saugos didinimą ir antimikrobinių medžiagų kiekio mažinimą, vykdyti jų mokslinius tyrimus ir tuos metodus plėtoti, taip pat taikyti novatorišką praktiką, kuria skatinamas ilgalaikis ekonominis konkurencingumas ir rinkos pokyčiai; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a, c, d, e, f ir i punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Pakeitimas    393

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  kurti, taikyti ir skatinti taikyti aplinką tausojančius gamybos metodus, gyvūnų gerovės standartus, kenkėjams atsparią ir aplinkai naudingą auginimo praktiką bei gamybos metodus, aplinkai nekenksmingu būdu naudoti ir tvarkyti šalutinius produktus bei atliekas, tausiai naudoti gamtos išteklius, visų pirma saugoti vandenį, dirvožemį ir kitus gamtos išteklius; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies e ir f punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

d)  kurti, taikyti ir skatinti taikyti aplinką tausojančius gamybos metodus, gyvūnų gerovės standartus, kenkėjams atsparią ir aplinkai naudingą auginimo praktiką, atsparumą gyvūnų ligoms bei gamybos metodus, aplinkai nekenksmingu būdu naudoti ir tvarkyti šalutinius produktus bei atliekas, tausiai naudoti gamtos išteklius, visų pirma saugoti vandenį, dirvožemį ir kitus gamtos išteklius; mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir didinti energijos vartojimo efektyvumą; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies e ir f punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Pakeitimas    394

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  padėti švelninti klimato kaitą ir prisitaikyti prie jos, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalies d punkte;

e)  padėti švelninti klimato kaitą ir prisitaikyti prie jos, įskaitant tropinių ir zoonotinių ligų prevenciją ir valdymą, kaip nustatyta 6 straipsnio 1 dalies d punkte;

Pakeitimas    395

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  didinti produktų komercinę vertę ir gerinti jų kokybę, be kita ko, kurti produktus su saugoma kilmės vietos nuoroda, saugoma geografine nuoroda arba produktus, kuriems taikomos nacionalinės kokybės sistemos; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytu konkrečiu tikslu;

f)  didinti produktų komercinę vertę, gerinti jų kokybę ir didinti rinkos segmentaciją, be kita ko, kurti produktus su saugoma kilmės vietos nuoroda, saugoma geografine nuoroda arba produktus, kuriems taikomos nacionalinės kokybės sistemos; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytu konkrečiu tikslu;

Pakeitimas    396

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  skatinti parduoti vieno ar kelių 40 straipsnio f punkte nurodytų sektorių produktus ir vykdyti jų rinkodarą; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

g)  skatinti parduoti vieno ar kelių 39 straipsnio f punkte nurodytų sektorių produktus ir vykdyti jų rinkodarą; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Pakeitimas    397

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  taikyti krizių prevencijos ir rizikos valdymo priemones, kuriomis siekiama išvengti krizių vieno ar kelių 39 straipsnio f punkte nurodytų sektorių rinkose ir į jas reaguoti; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nustatytais konkrečiais tikslais.

h)  taikyti krizių prevencijos ir rizikos švelninimo bei valdymo priemones, kuriomis siekiama išvengti krizių vieno ar kelių 39 straipsnio f punkte nurodytų sektorių rinkose ir į jas reaguoti; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Pakeitimas    398

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 1 pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  taikyti prevencines priemones, kuriomis gyvuliai būtų apsaugomi nuo plėšrūnų užpuolimų;

Pakeitimas    399

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 1 pastraipos h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hb)  prisidėti prie Sąjungos baltyminių augalų, visų pirma pašarinių ir ankštinių augalų, skatinimo strategijos.

Pakeitimas    400

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose planuose pasirenka taikyti vienos ar kelių toliau išvardytų rūšių intervencines priemones, kuriomis siekia 59 straipsnio a–g punktuose nurodytų tikslų:

1.  Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose planuose pasirenka taikyti vienos ar kelių toliau išvardytų rūšių intervencines priemones, kuriomis siekia 56 straipsnio a–f punktuose ir 59 straipsnio a–g punktuose nurodytų tikslų:

Pakeitimas    401

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  apsaugoti dirvožemį, be kita ko, didinant dirvožemyje esančios anglies kiekį;

i)  apsaugoti dirvožemį, be kita ko, užkertant kelią dirvožemio degradacijai ir didinant anglies dioksido sekvestraciją dirvožemyje;

Pakeitimas    402

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  gerinti vandens naudojimą ir vandentvarką, įskaitant vandens taupymą ir vandens nutekėjimo sistemas;

ii)  gerinti vandens naudojimą ir tvarią vandentvarką, įskaitant vandens taupymą ir vandens nutekėjimo sistemas, prisidedant prie geros vandens telkinių būklės;

Pakeitimas    403

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iv)  taupyti energiją ir didinti jos vartojimo efektyvumą;

iv)  taupyti energiją ir didinti jos vartojimo efektyvumą, įskaitant atsinaujinančiosios energijos išteklių naudojimą, pvz., tvarų žemės ūkio liekanų naudojimą;

Pakeitimas    404

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalies a punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iva)  sumažinti dujinių teršalų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

Pakeitimas    405

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

v)  naudoti ekologines pakuotes;

v)  naudoti ekologines pakuotes ir mažinti pakuočių atliekas;

Pakeitimas    406

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

vi)  saugoti gyvūnų sveikatą ir užtikrinti jų gerovę;

vi)  didinti biologinę saugą, užtikrinti gyvūnų sveikatos apsaugą ir jų gerovę;

Pakeitimas    407

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalies a punkto vii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

viia)  vykdyti tropinių ir zoonotinių ligų prevenciją ir valdymą;

Pakeitimas    408

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalies a punkto viii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

viii)  didinti atsparumą kenkėjams;

viii)  didinti atsparumą kenkėjams taikant valdymo praktiką ir kovoti su gyvūnų ligomis;

Pakeitimas    409

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalies a punkto ix papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ix)  mažinti pesticidų naudojimo keliamą riziką ir poveikį;

ix)  mažinti pesticidų naudojimo keliamą riziką ir poveikį bei priklausomybę nuo jų naudojimo;

Pakeitimas    410

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalies a punkto x papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

x)  kurti ir išlaikyti buveines, kuriose vyrauja biologinei įvairovei palankios sąlygos;

x)  kurti ir išlaikyti buveines, kuriose vyrauja biologinei įvairovei palankios sąlygos, ir populiarinti vietos veisles;

Pakeitimas    411

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalies a punkto x a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

xa)  mažinti antimikrobinių medžiagų naudojimą;

Pakeitimas    412

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalies a punkto x b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

xb)  gerinti produktų auginimo, surinkimo ir pristatymo sąlygas;

Pakeitimas    413

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalies a punkto x c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

xc)  stebėsena, informuotumas apie rinkas ir rinkų stebėjimas;

Pakeitimas    414

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalies a punkto x d papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

xd)  taikyti prevencines priemones, kuriomis gyvuliai būtų apsaugomi nuo plėšrūnų užpuolimų.

Pakeitimas    415

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  konsultavimo paslaugos ir techninė parama, kuriomis visų pirma padedama prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją švelninti;

b)  konsultavimo paslaugos ir techninė parama, kuriomis visų pirma padedama išsaugoti biologinę įvairovę, prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją švelninti, kovoti su plėšrūnais ir didinti atsparumą jiems bei gyvūnų ligoms, taip pat produktų kokybės gerinimas;

Pakeitimas    416

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  integruota gamyba;

Pakeitimas    417

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  veiksmai, kuriais didinamas vieno ar kelių 40 straipsnio f punkte nurodytų sektorių produktų transportavimo ir saugojimo darnumas ir veiksmingumas;

e)  veiksmai, kuriais didinamas vieno ar kelių 39 straipsnio f punkte nurodytų sektorių produktų transportavimo ir saugojimo darnumas ir veiksmingumas;

Pakeitimas    418

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  atsekamumo ir sertifikavimo sistemų, visų pirma galutiniams vartotojams parduodamų produktų kokybės stebėsenos sistemos, įgyvendinimas.

h)  atsekamumo visoje gamybos grandinėje ir sertifikavimo sistemų, visų pirma galutiniams vartotojams parduodamų produktų kokybės stebėsenos sistemos, įskaitant alyvuogių kilmės ir aliejaus įvairiais gamybos grandinės etapais atsekamumą, taip pat informaciją apie gamybos metodus, įgyvendinimas;

Pakeitimas    419

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  trečiųjų šalių fitosanitarijos ir veterinarijos protokolų įgyvendinimas.

Pakeitimas    420

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose planuose pasirenka taikyti vienos ar kelių toliau išvardytų rūšių intervencines priemones, kuriomis siekia 59 straipsnio h punkte nurodyto tikslo:

2.  Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose planuose pasirenka taikyti vienos ar kelių toliau išvardytų rūšių intervencines priemones, kuriomis siekia 56 straipsnio f punkte ir 59 straipsnio h punkte nurodyto tikslo:

Pakeitimas    421

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, padedančios veiksmingiau valdyti rinkai tiekiamų produktų kiekius;

b)  investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, padedančios veiksmingiau valdyti rinkai tiekiamų produktų kiekius, ir labiau paklausą atitinkanti pasiūla;

Pakeitimas    422

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  bendras gamintojų organizacijos arba jos narių pagamintų produktų sandėliavimas;

c)  bendras gamintojų organizacijos arba jos narių pagamintų produktų sandėliavimas, taip pat produktų tvarkymas jų sandėliavimui palengvinti;

Pakeitimas    423

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  sodų atsodinimas, kai jis būtinas po privalomo išnaikinimo dėl sveikatos apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių, atlikto valstybės narės kompetentingos institucijos nurodymu, arba siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos;

d)  sodų ar alyvmedžių giraičių atsodinimas, kai jis būtinas po privalomo išnaikinimo dėl sveikatos apsaugos arba fitosanitarinių priežasčių, atlikto valstybės narės kompetentingos institucijos nurodymu, arba siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos;

Pakeitimas    424

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  paramos priemonės, skirtos gyvūnų sveikatai ir gerovei;

Pakeitimas    425

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  gyvulių išteklių papildymas priverstinai skerdžiant gyvulius dėl sveikatos priežasčių ar gaivalinių nelaimių sukeltų nuostolių;

Pakeitimas    426

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 2 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dc)  genetinių išteklių gerinimas;

Pakeitimas    427

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 2 dalies d d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dd)  privalomo ūkių pūdymo laikotarpio pratęsimas po krizės, kilusios dėl gyvūnų ligų;

Pakeitimas    428

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Valstybės narės užtikrina, kad intervencinėmis priemonėmis, kuriomis siekiama 59 straipsnio h punkte nurodyto tikslo, kompensuojamos išlaidos neviršytų trečdalio bendrų išlaidų, patirtų vykdant gamintojų organizacijų arba gamintojų organizacijų asociacijų veiksmų programas.

7.  Valstybės narės užtikrina, kad intervencinėmis priemonėmis, kuriomis siekiama 59 straipsnio h punkte nurodyto tikslo, kompensuojamos išlaidos neviršytų 50 % bendrų išlaidų, patirtų vykdant gamintojų organizacijų arba gamintojų organizacijų asociacijų veiksmų programas.

Pakeitimas    429

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Veiklos fondai

Gamintojų organizacijų veiklos fondai

Pakeitimas    430

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  1 dalyje numatyta 50 % riba padidinama iki 60 % gamintojų organizacijoms arba gamintojų organizacijų asociacijoms, pripažintoms pagal Reglamentą Nr. 1308/2013, per pirmuosius penkerius metus nuo pripažinimo metų, ir gamintojų organizacijoms, veikiančioms tik vietovėse, kuriose esama gamtinių kliūčių.

Pakeitimas    431

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  aplinkos, klimato ir kiti valdymo įsipareigojimai;

a)  agrarinės aplinkosaugos tvarumo, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos priemonės ir kiti valdymo įsipareigojimai;

Pakeitimas    432

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir kaimo verslo kūrimas;

e)  jaunųjų ūkininkų bei naujų ūkininkų įsisteigimas ir tvaraus kaimo verslo kūrimas ir vystymas;

Pakeitimas    433

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  moterys kaimo vietovėse;

Pakeitimas    434

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  keitimasis žiniomis ir informavimas;

h)  keitimasis žiniomis ir informavimas; ir

Pakeitimas    435

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnio 1 pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  skaitmeninių technologijų diegimas;

Pakeitimas    436

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Aplinkos, klimato ir kiti valdymo įsipareigojimai

Agrarinės aplinkosaugos tvarumo, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos priemonės ir kiti valdymo įsipareigojimai

Pakeitimas    437

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose planuose nustatytos išsamesnės tvarkos valstybės narės gali skirti išmokas už aplinkos, klimato ir kitus valdymo įsipareigojimus.

1.  Šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose planuose nustatytos išsamesnės tvarkos valstybės narės gali skirti išmokas už tvarią agrarinės aplinkosaugos praktiką, klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymo prie jos, įskaitant gamtinio pavojaus rizikos prevenciją, ir kitus valdymo įsipareigojimus, pvz., dėl miškininkystės, genetinių išteklių, gyvūnų sveikatos ir jų gerovės apsaugos ir gerinimo.

Pakeitimas    438

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės gali skirti su šia intervencinių priemonių rūšimi susijusią paramą savo teritorijose, atsižvelgdamos į savo specifinius nacionalinius, regioninius arba vietos poreikius.

3.  Valstybės narės skiria su šia intervencinių priemonių rūšimi susijusią paramą savo teritorijose, atsižvelgdamos į savo specifinius nacionalinius, regioninius arba vietos poreikius. Ta parama negali viršyti IXa a priede nustatytų didžiausių sumų.

Pakeitimas    439

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės išmokas skiria tik ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams, savanoriškai prisiimantiems valdymo įsipareigojimus, kurie gali padėti siekti 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių tikslų.

4.  Valstybės narės išmokas skiria tik ūkininkams, ūkininkų grupėms ir kitiems žemės valdytojams, savanoriškai prisiimantiems valdymo įsipareigojimus, pvz., tinkamai saugoti šlapynes ir organinį dirvožemį, kurie gali padėti siekti 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų atitinkamų konkrečių tikslų. Pirmenybė gali būti teikiama toms programoms, kuriomis konkrečiai siekiama gerinti vietos aplinkos būklę ir spręsti poreikius, ir kuriais atitinkamai padedama siekti XI priede išvardytuose teisės aktuose nustatytų tikslų.

Pakeitimas    440

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  viršija būtiniausius trąšų ir augalų apsaugos produktų naudojimo, gyvūnų gerovės reikalavimus ir kitus nacionalinėje ir Sąjungos teisėje nustatytus privalomus reikalavimus;

b)  viršija atitinkamus būtiniausius trąšų ir augalų apsaugos produktų naudojimo, gyvūnų gerovės, atsparumo antimikrobinėms medžiagoms prevencijos reikalavimus ir kitus atitinkamus Sąjungos teisėje nustatytus privalomus reikalavimus;

Pakeitimas    441

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  skiriasi nuo įsipareigojimų, už kuriuos išmokos skiriamos pagal 28 straipsnį.

d)  skiriasi nuo įsipareigojimų, už kuriuos išmokos skiriamos pagal 28 straipsnį, arba juos papildo, užtikrinant, kad nebūtų dvigubo finansavimo.

Pakeitimas    442

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Valstybės narės kompensuoja dėl prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės narės gali skirti paramą kaip fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

6.  Valstybės narės kompensuoja dėl prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Valstybės narės taip pat teikia finansines paskatas paramos gavėjams ir, jei būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės narės gali skirti paramą kaip fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už vienetą arba už gyvūną, avilį ar kitą nustatytą vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

Pakeitimas    443

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Išmokų dydis skiriasi atsižvelgiant į kiekvienos praktikos arba visų praktikų tvarumo siekį, vadovaujantis nediskriminavimo kriterijais, kad būtų pasiūlyta veiksminga paskata už dalyvavimą. Valstybės narės, atsižvelgdamos į žemės ūkio veiklai įtaką darančių apribojimų dėl prisiimtų įsipareigojimų pobūdį ir skirtingas ūkininkavimo sistemas, taip pat gali nustatyti skirtingas išmokas.

Pakeitimas    444

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Valstybės narės gali skatinti taikyti ir remti kolektyvines sistemas ir rezultatais grindžiamas išmokų sistemas, kad paskatintų ūkininkus platesniu mastu ir išmatuojamu būdu siekti svaraus aplinkos kokybės gerinimo.

7.  Valstybės narės gali skatinti taikyti ir remti savanoriškas kolektyvines sistemas ir kelis valdymo įsipareigojimus kaip vietos sistemas, ir rezultatais grindžiamas išmokų sistemas, be kita ko, taikydamos teritorinį požiūrį, kad paskatintų ūkininkus ir ūkininkų grupes platesniu mastu ir išmatuojamu būdu siekti svaraus aplinkos kokybės gerinimo. Jos tam skiria visas reikiamas priemones, susijusias su konsultacijomis, mokymais ir žinių perdavimu, kad padėtų ūkininkams pakeisti savo gamybos sistemas.

Pakeitimas    445

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Įsipareigojimai prisiimami penkerių–septynerių metų laikotarpiui. Tačiau, jei to reikia, kad būtų pasiekta arba išlaikyta norima tam tikra nauda aplinkai, valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose planuose gali nustatyti ilgesnį laikotarpį, taikomą konkrečių tipų įsipareigojimams, be kita ko, numatydamos, kad pasibaigus pirminiam laikotarpiui, įsipareigojimai kasmet pratęsiami. Išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose planuose gali nustatyti trumpesnį laikotarpį, taikomą naujiems įsipareigojimams, prisiimtiems iš karto po pirminiu laikotarpiu įvykdytų įsipareigojimų.

8.  Įsipareigojimai paprastai prisiimami penkerių–septynerių metų laikotarpiui. Tačiau, jei to reikia, kad būtų pasiekta arba išlaikyta norima tam tikra nauda aplinkai, be kita ko, atsižvelgdamos į ilgalaikį miškininkystės pobūdį, valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose planuose gali nustatyti ilgesnį laikotarpį, taikomą konkrečių tipų įsipareigojimams, be kita ko, numatydamos, kad pasibaigus pirminiam laikotarpiui, įsipareigojimai kasmet pratęsiami. Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose planuose gali nustatyti trumpesnį laikotarpį, taikomą naujiems įsipareigojimams, prisiimtiems iš karto po pirminiu laikotarpiu įvykdytų įsipareigojimų.

Pakeitimas    446

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Kai su šia intervencinių priemonių rūšimi susijusi parama skiriama už agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos ekologinio ūkininkavimo praktikos ir metodų arba juos išlaikyti, ir miškų aplinkosaugos ir klimato srities paslaugoms, valstybės narės nustato išmokas už hektarą.

9.  Kai su šia intervencinių priemonių rūšimi susijusi parama skiriama už agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities įsipareigojimus, įskaitant įsipareigojimus pereiti prie Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos ekologinio ūkininkavimo, integruotosios kenkėjų kontrolės, agrarinės miškininkystės sistemų apsaugos praktikos ir metodų arba juos išlaikyti, ir miškų aplinkosaugos ir klimato srities paslaugoms, valstybės narės nustato išmokas už hektarą.

Pakeitimas    447

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10.  Valstybės narės užtikrina, kad asmenys, atliekantys su šia intervencinių priemonių rūšimi susijusius veiksmus, galėtų gauti tiems veiksmams atlikti reikalingų žinių ir informacijos.

10.  Valstybės narės užtikrina, kad asmenys, atliekantys su šia intervencinių priemonių rūšimi susijusius veiksmus, galėtų gauti atitinkamų tiems veiksmams atlikti reikalingų žinių ir informacijos ir kad tie, kam to reikia, galėtų gauti tinkamų mokymų ir galėtų pasinaudoti praktinėmis žiniomis, kad padėtų ūkininkams, įsipareigojusiems pakeisti savo gamybos sistemas.

Pakeitimas    448

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose planuose nustatytos išsamesnės tvarkos valstybės narės gali skirti išmokas už gamtines ar kitokias vietovei būdingas kliūtis.

1.  Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų atitinkamų konkrečių tikslų, šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose planuose nustatytos išsamesnės tvarkos valstybės narės gali skirti išmokas už gamtines ar kitokias vietovei būdingas kliūtis, įskaitant kalnuotas vietoves ir salų regionus.

Pakeitimas    449

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šios išmokos tikriesiems ūkininkams skiriamos už vietoves, nustatytas pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 32 straipsnį.

2.  Šios išmokos aktyviems ūkininkams skiriamos už vietoves, nustatytas pagal Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 32 straipsnį, ir už vietoves, kurios nukentėjo per Kroatijos Respublikoje vykusį karą.

Pakeitimas    450

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Juridinio asmens arba fizinių ar juridinių asmenų grupės atveju valstybės narės gali taikyti paramą šių juridinių asmenų ar grupių lygiu, kai nacionalinėje teisėje numatyta, kad atskiri nariai gali prisiimti teises ir pareigas, kurios yra palyginamos su atskirų ūkininkų, turinčių valdos valdytojo statusą, teisėmis ir pareigomis, visų pirma jų ekonominio, socialinio ir mokestinio statuso atžvilgiu, su sąlyga, kad jie prisidėjo prie atitinkamų juridinių asmenų ar grupių žemės ūkio struktūrų stiprinimo.

Pakeitimas    451

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Su šia intervencinių priemonių rūšimi susijusias išmokas valstybės narės gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl atitinkamoje vietovėje esančių gamtinių ar kitokių vietovei būdingų kliūčių paramos gavėjų patirtas visas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas ar dalį jų.

3.  Su šia intervencinių priemonių rūšimi susijusias išmokas valstybės narės gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl atitinkamoje vietovėje esančių gamtinių ar kitokių vietovei būdingų kliūčių paramos gavėjų patirtas visas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas ar dalį jų. Jos taip pat gali teikti finansines paskatas paramos gavėjams, kad šie toliau ūkininkautų šiose teritorijose. Paramos suma gali būti derinama atsižvelgiant į gamtinių kliūčių, kurios daro įtaką žemės ūkio veiklai ir žemės ūkio sistemai, sunkumą. Skiriant išmokas taip pat prireikus gali būti atsižvelgiama į socialinius bei ekonominius ir aplinkos veiksnius. Valstybės narės užtikrina, kad skaičiavimai būtų tinkami, tikslūs ir parengti iš anksto pagal sąžiningą skaičiavimo metodą.

Pakeitimas    452

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Išmokos skiriamos kasmet už ploto hektarą.

5.  Išmokos skiriamos kasmet už ploto hektarą ir neviršija IXa a priede nustatytų mažiausių ir didžiausių sumų.

Pakeitimas    453

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose planuose nustatytos išsamesnės tvarkos valstybės narės gali skirti išmokas už nepalankias konkrečios vietovės sąlygas, susidariusias dėl direktyvose 92/43/EEB ir 2009/147/EB arba 2000/60/EB nustatytų reikalavimų vykdymo.

1.  Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų atitinkamų konkrečių tikslų, šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose planuose nustatytos išsamesnės tvarkos valstybės narės gali skirti išmokas už nepalankias konkrečios vietovės sąlygas, susidariusias dėl direktyvose 92/43/EEB ir 2009/147/EB arba 2000/60/EB nustatytų reikalavimų vykdymo.

Pakeitimas    454

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šios išmokos gali būti skiriamos ūkininkams, miškų valdytojams ir kitiems žemės valdytojams už 1 dalyje nurodytas nepalankių sąlygų vietoves.

2.  Šios išmokos gali būti skiriamos ūkininkams, ūkininkų grupėms, miškų savininkams ir miškų savininkų grupėms. Tinkamai pagrįstais atvejais jos gali būti skiriamos ir kitiems žemės valdytojams.

Pakeitimas    455

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Juridinio asmens arba fizinių ar juridinių asmenų grupės atveju valstybės narės gali taikyti paramą šių juridinių asmenų ar grupių lygiu, kai nacionalinėje teisėje numatyta, kad atskiri nariai gali prisiimti teises ir pareigas, kurios yra palyginamos su atskirų ūkininkų, turinčių valdos valdytojo statusą, teisėmis ir pareigomis, visų pirma jų ekonominio, socialinio ir mokestinio statuso atžvilgiu, su sąlyga, kad jie prisidėjo prie atitinkamų juridinių asmenų ar grupių žemės ūkio struktūrų stiprinimo.

Pakeitimas    456

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  atsižvelgiant į kliūtis, atsiradusias dėl Direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo, susijusias su nepalankiomis sąlygomis, susidariusiomis dėl reikalavimų, kuriais viršijami atitinkami teisės aktais nustatyti valdymo reikalavimai, išskyrus III priede nurodytą 2 VR, ir geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartai, nustatyti pagal šios antraštinės dalies I skyriaus I skyriaus 2 skirsnį, taip pat žemės ūkio paskirties žemės išlaikymo pagal šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punktą sąlygos.

b)  atsižvelgiant į kliūtis, atsiradusias dėl Direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo, susijusias su nepalankiomis sąlygomis, susidariusiomis dėl reikalavimų, kuriais viršijami atitinkami teisės aktais nustatyti valdymo reikalavimai, išskyrus III priede nurodytą 1 VR, ir geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartai, nustatyti pagal šios antraštinės dalies I skyriaus I skyriaus 2 skirsnį, taip pat žemės ūkio paskirties žemės išlaikymo pagal šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punktą sąlygos.

Pakeitimas    457

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Išmokos skiriamos kasmet už ploto hektarą.

6.  Išmokos skiriamos kasmet už ploto hektarą ir neviršija IXa a priede nustatytų didžiausių sumų.

Pakeitimas    458

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Kad investiciniai veiksmai atitiktų paramos EŽŪFKP lėšomis skyrimo reikalavimus, tais atvejais, kai tikėtina, jog jie turės neigiamo poveikio aplinkai, prieš juos vykdant atliekamas numatomo jų poveikio aplinkai vertinimas pagal tokios rūšies investicijoms taikomą teisę.

Pakeitimas    459

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Su šia intervencinių priemonių rūšimi susijusią paramą valstybės narės gali skirti tik investicijoms į materialųjį ir (arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų. Miškininkystės sektoriui skiriama parama grindžiama miškotvarkos planu arba lygiaverte priemone.

2.  Su šia intervencinių priemonių rūšimi susijusią paramą valstybės narės gali skirti tik investicijoms į materialųjį ir (arba) nematerialųjį turtą, taip pat kolektyvinėms, kurios padeda siekti 6 straipsnyje nurodytų atitinkamų konkrečių tikslų. Miškininkystės sektoriui skiriama parama grindžiama miškotvarkos planu, kuris apima reikalavimą sodinti prie vietos ekosistemų prisitaikiusias rūšis, arba lygiaverte priemone valdų, kurios viršija tam tikrą valstybių narių nustatytiną dydį, atveju.

Pakeitimas    460

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės gali nustatyti pirmenybę jaunųjų ūkininkų investicijoms pagal šį straipsnį.

Pakeitimas    461

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  gyvūnų bei vienmečių augalų pirkimą ir tų augalų sodinimą, nesusijusį su žemės ūkio arba miškininkystės potencialo atkūrimu po gaivalinės nelaimės ir katastrofinių įvykių;

d)  gyvūnų, išskyrus naudojamų vietoje mašinų, kad būtų išsaugotas kraštovaizdis arba siekiant apsisaugoti nuo didelių grobuonių, pirkimą.

Pakeitimas    462

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  vienmečių augalų pirkimą ir tų augalų sodinimą, nesusijusį su žemės ūkio arba miškininkystės potencialo atkūrimu po gaivalinės nelaimės ir katastrofinių įvykių;

Pakeitimas    463

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  investicijas į drėkinimą, kurios yra nesuderinamos su geros vandens telkinių būklės užtikrinimu, kaip nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 dalyje, įskaitant drėkinimo plėtrą, darančią poveikį vandens telkiniams, kurių būklė pagal atitinkamą upių baseinų valdymo planą yra prastesnė nei gera;

Išbraukta.

Pakeitimas    464

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  investicijas į didelę infrastruktūrą, neįtrauktą į vietos plėtros strategijas;

g)  investicijas į didelę infrastruktūrą, neįtrauktą į vietos plėtros strategijas. Valstybės narės taip pat gali numatyti specialias nukrypti leidžiančias nuostatas dėl investicijų į plačiajuostį ryšį, jeigu pateikiami aiškūs kriterijai, užtikrinantys paramos pagal kitas Sąjungos priemones papildomumą;

Pakeitimas    465

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  investicijas, kurios neatitinka gyvūnų sveikatą ir gerovę reglamentuojančių teisės aktų arba Direktyvos 91/676/EEB.

Pakeitimas    466

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hb)  investicijas į bioenergijos gamybą, neatitinkančią Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos tvarumo kriterijų.

Pakeitimas    467

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos a ir h punktų, valstybės narės gali numatyti nukrypti leidžiančias nuostatas salų regionuose, įskaitant atokiausius regionus, kad sumažintų su izoliuotumu ir atokumu susijusius sunkumus.

Pakeitimas    468

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybių narių skiriama parama turi būti ne didesnė kaip 75 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Valstybių narių skiriama parama turi neviršyti IXa a priede nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų.

Pakeitimas    469

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  investicijoms į miško veisimą ir negamybinėms investicijoms, susijusioms su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose nurodytais konkrečiais su aplinka ir klimatu susijusiais tikslais;

a)  investicijoms į miško veisimą, agrarinės miškininkystės sistemų kūrimą ir negamybinėms investicijoms, įskaitant žemės konsolidavimą, susijusioms su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose nurodytais konkrečiais su aplinka ir klimatu susijusiais tikslais;

Pakeitimas    470

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  investicijoms į žemės ūkio arba miškininkystės potencialo atkūrimą po gaivalinių nelaimių arba katastrofinių įvykių ir investicijoms į miškams ir kaimo vietovėms skirtus tinkamus prevencinius veiksmus.

c)  investicijoms į pažeisto žemės ūkio arba miškininkystės potencialo atkūrimą po gaisrų ir kitų gaivalinių nelaimių arba katastrofinių įvykių, įskaitant audras, potvynius, kenkėjus ir ligas, taip pat miškų atkūrimui vykdant išminavimą, ir investicijoms į miškams ir kaimo vietovėms skirtus tinkamus prevencinius veiksmus, taip pat investicijoms į geros miškų būklės palaikymą;

Pakeitimas    471

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  investicijoms į inovatyvius gamybos metodus ir sistemas, kuriomis kartu prisidedama prie 6 straipsnio 1 dalies a, b, d, e ir f punktuose nustatytų tikslų;

Pakeitimas    472

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  investicijoms, skirtoms gyvūnų bandoms nuo plėšrūnų apsaugoti;

Pakeitimas    473

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cc)  investicijoms į atokiausius regionus ir sritis, kuriose yra gamtinių kliūčių, įskaitant kalnuotus ir salų regionus;

Pakeitimas    474

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cd)  su gyvūnų gerove susijusioms investicijoms.

Pakeitimas    475

Pasiūlymas dėl reglamento

68 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

68a straipsnis

 

Investicijos į drėkinimo įrenginius

 

1.   Nedarant poveikio šio reglamento 68 straipsniui, naujų ir esamų drėkinamų plotų ir nusausintų plotų drėkinimo atveju tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos tik tos investicijos, kurios atitinka šiame straipsnyje išdėstytas sąlygas.

 

2.   Komisijai pateiktas upės baseino valdymo planas, kaip to reikalaujama pagal Direktyvoje 2000/60/EB nustatytas sąlygas, apimantis visą teritoriją, kurioje numatoma vykdyti investicijas, taip pat kitas teritorijas, kurių aplinkai investicijos gali turėti įtakos. Žemės ūkio sektoriui svarbios priemonės, įgyvendinamos pagal upės baseino valdymo planą, vadovaujantis minėtos direktyvos 11 straipsniu, yra nurodytos atitinkamoje priemonių programoje.

 

3.   Turi būti įdiegta vandens matavimo sistema, kad naudojantis skaitikliu būtų galima nustatyti vandens sunaudojimą remiamų investicijų lygiu, arba tokia sistema įdiegiama kaip investicijų dalis.

 

4.   Investicijos į esamų drėkinimo įrenginių ar drėkinimo infrastruktūros elementų tobulinimą atitinka reikalavimus tik jei, ex ante vertinimu, jomis suteikiama galimybė potencialiai sutaupyti bent 5–25 % vandens, remiantis esamų įrenginių ar infrastruktūros techninėmis charakteristikomis.

 

Jei investicija daromas poveikis požeminio ar paviršinio vandens telkiniams, kurių būklė tik dėl su vandens kiekiu susijusių priežasčių atitinkamame upės baseino valdymo plane pripažinta prastesne nei gera:

 

a)   investicija turi būti užtikrintas faktinis vandens sunaudojimo sumažinimas investicijos lygiu, siekiantis bent 50 % potencialiai dėl tos investicijos sutaupytino vandens kiekio;

 

b)   investicijos, susijusios su paviene žemės ūkio valda, atveju, investicijos rezultatas taip pat turi būti valdos bendro vandens sunaudojimo sumažinimas, siekiantis bent 50 % potencialiai investicijos lygiu sutaupytino vandens kiekio. Bendras valdoje sunaudojamo vandens kiekis apima valdos parduodamą vandenį.

 

Nė viena iš 4 dalies sąlygų netaikoma investicijoms į esamus įrenginius, kurios daro poveikį tik energijos vartojimo efektyvumui, arba investicijoms į tvenkinio įrengimą, arba investicijoms į apytakinio vandens panaudojimą, kuriomis nedaromas poveikis požeminio ar paviršinio vandens telkiniui.

 

5.   Investicija, kurios rezultatas – grynasis drėkinamo ploto padidėjimas, darantis poveikį tam tikram požeminio ar paviršinio vandens telkiniui, laikoma atitinkančia reikalavimus tik jei:

 

a)  vandens telkinio būklė tik dėl su vandens kiekiu susijusių priežasčių atitinkamame upės baseino valdymo plane nepripažinta prastesne nei gera; ir

 

b)   iš ex ante poveikio aplinkai analizės matyti, kad investicija nebus padaryta didelio neigiamo poveikio aplinkai; tokią poveikio aplinkai analizę atlieka arba patvirtina kompetentinga valdžios institucija ir ji taip pat gali apimti valdų grupes.

 

Plotai, kurie nėra drėkinami, bet kuriuose praeityje veikė drėkinimo įrenginiai ir kuriuos reikia nustatyti ir pagrįsti programoje, gali būti laikomi drėkinimo plotais siekiant nustatyti grynąjį drėkinamo ploto padidėjimą.

 

6.   Nukrypstant nuo 5 dalies a punkto, investicija, kurios rezultatas – grynasis drėkinamo ploto padidėjimas, vis dar gali būti laikoma atitinkančia reikalavimus, jeigu:

 

a)   investicija, derinama su investicija į esamus drėkinimo įrenginius ar drėkinimo infrastruktūros elementus, ex ante vertinimu, suteikiama galimybė potencialiai sutaupyti bent 5–25 % vandens, remiantis esamų įrenginių ar infrastruktūros techninėmis charakteristikomis, ir

 

b)   investicija užtikrinamas faktinis vandens sunaudojimo sumažinimas visos investicijos lygiu, siekiantis bent 50 % potencialiai dėl tos investicijos į esamus drėkinimo įrenginius ar drėkinimo infrastruktūros elementus sutaupytino vandens kiekio.

 

7.   Valstybių narių skiriama parama turi būti ne didesnė kaip 75 % tinkamų finansuoti išlaidų. Didžiausia paramos norma gali būti padidinta investicijoms į atokiausius regionus ir sritis, kuriose yra gamtinių kliūčių, įskaitant kalnuotus ir salų regionus.

Pakeitimas    476

Pasiūlymas dėl reglamento

68 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

68b straipsnis

 

Skaitmeninių technologijų diegimas

 

1.   Nedarant poveikio šio reglamento 68 straipsnio taikymui, siekdamos padėti siekti 5 straipsnyje nustatyto bendrojo kompleksinio tikslo ir 6 straipsnyje nustatytų konkrečių tikslų, šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose planuose nustatytos išsamesnės tvarkos valstybės narės gali skirti paramą skaitmeninių technologijų diegimui kaimo vietovėse.

 

2.   Pagal šio tipo intervencines priemones valstybės narės gali skirti paramą skaitmeninių technologijų diegimui, kad paremtų, inter alia, tikslųjį ūkininkavimą, pažangiuosius kaimus, kaimo įmones ir IRT infrastruktūrų plėtrą ūkių lygmeniu.

 

3.   Valstybių narių skaitmeninių technologijų diegimui skiriama parama turi neviršyti IXa a priede nurodytų didžiausių tinkamų finansuoti išlaidų.

Pakeitimas    477

Pasiūlymas dėl reglamento

69 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir kaimo verslo kūrimas

Jaunųjų ūkininkų ir naujų ūkininkų įsisteigimas ir kaimo verslo kūrimas ir plėtra

Pakeitimas    478

Pasiūlymas dėl reglamento

69 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kad padėtų siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose planuose nustatytos išsamesnės tvarkos valstybės narės gali skirti jaunųjų ūkininkų įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo paramą.

1.  Kad padėtų siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose planuose nustatytos išsamesnės tvarkos valstybės narės gali skirti jaunųjų ūkininkų įsisteigimo arba jų prisijungimo prie esamų ūkio įmonių, naujų ūkininkų įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo ir plėtros paramą, įskaitant paramą žemės ūkio veiklos įvairinimui. Parama pagal šį straipsnį teikiama tik pateikus verslo planą.

Pakeitimas    479

Pasiūlymas dėl reglamento

69 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Su šia intervencinių priemonių rūšimi susijusią paramą valstybės narės gali skirti tik tam, kad padėtų:

2.  Pagal šį straipsnį paramą valstybės narės gali skirti tik tam, kad padėtų:

Pakeitimas    480

Pasiūlymas dėl reglamento

69 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  steigtis naujiems ūkininkams;

Pakeitimas    481

Pasiūlymas dėl reglamento

69 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kurti kaimo verslą, susijusį su žemės ūkiu ir miškininkyste, arba įvairinti ūkininko ūkio pajamas;

b)  kurti ir plėtoti kaimo verslą, susijusį su žemės ūkiu, miškininkyste, bioekonomika, žiedine ekonomika ir kaimo turizmu, arba įvairinti pajamas;

Pakeitimas    482

Pasiūlymas dėl reglamento

69 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kurti su ne žemės ūkio veikla susijusį verslą kaimo vietovėse, kurios įtrauktos į vietos plėtros strategijas.

c)  ūkininkams, kurie įvairina vykdomą veiklą, labai mažoms bei mažosioms įmonėms ir fiziniams asmenims kaimo vietovėse kurti su ne žemės ūkio veikla susijusį verslą kaimo vietovėse, kurios įtrauktos į vietos plėtros strategijas.

Pakeitimas    483

Pasiūlymas dėl reglamento

69 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Siekdamos užtikrinti, kad jaunieji ūkininkai ir nauji ūkininkai, prisijungiantys prie ūkininkų grupių, gamintojų organizacijų ar kooperatinių struktūrų, neprarastų išmokos jauniesiems ūkininkams, valstybės narės gali parengti konkrečias nuostatas. Tokiomis nuostatomis turi būti laikomasi proporcingumo principo ir nustatoma, kaip jaunieji ūkininkai ir nauji ūkininkai dalyvauja struktūroje.

Pakeitimas    484

Pasiūlymas dėl reglamento

69 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės skiria paramą kaip vienkartines išmokas. Parama neturi viršyti didžiausios 100 000 EUR sumos ir gali būti derinama su finansinėmis priemonėmis.

4.  Valstybės narės skiria paramą kaip vienkartines išmokas, kurios gali būti diferencijuojamos laikantis objektyvių kriterijų. Parama neturi viršyti didžiausios XIa a priede nurodytos sumos ir gali būti derinama su finansinėmis priemonėmis.

Pakeitimas    485

Pasiūlymas dėl reglamento

69 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Parama pagal šį straipsnį gali būti skiriama keliomis dalimis.

Pakeitimas    486

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose planuose nustatytos išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria paramą rizikos valdymo priemonėms.

1.  Atsižvelgdamos į savo poreikius ir SSGG analizę, šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose planuose nustatytos išsamesnės tvarkos valstybės narės gali skirti paramą rizikos valdymo priemonėms. Valstybės narės užtikrina, kad dėl šios nuostatos nebus daromas neigiamas poveikis privačiosioms arba viešosioms nacionalinėms rizikos valdymo priemonėms.

Pakeitimas    487

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Su šia intervencinių priemonių rūšimi susijusią paramą valstybės narės skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos valdymo priemones, kurios padeda tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką ir siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų.

2.  Su šia intervencinių priemonių rūšimi susijusi parama gali būti skirta siekiant paskatinti taikyti rizikos valdymo priemones, kurios padeda aktyviems ūkininkams valdyti su jų žemės ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką ir siekti 6 straipsnyje nurodytų atitinkamų konkrečių tikslų. Šios priemonės gali būti sudarytos iš įvairios rizikos valdymo sistemų.

 

Be to, turi būti skatinamos rizikos mažinimo strategijos, kad būtų padidintas ūkių atsparumas gamtinio pavojaus ir su klimato kaita susijusiai rizikai ir kad būtų sumažintas pajamų nestabilumas.

Pakeitimas    488

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  finansinius įnašus į draudimo sistemų įmokas;

a)  finansinius įnašus į draudimo sistemų įmokas, kompensuojant nuostolius, patirtus dėl nepalankių klimato reiškinių, gaivalinių nelaimių arba katastrofinių įvykių, gyvūnų arba augalų ligų protrūkių, ekologinių įvykių, ekologiškų pasėlių užteršimo arba taikant pagal Direktyvą 2000/29/EB priimtą augalų ligos arba kenkėjų likvidavimo arba izoliavimo priemonę;

Pakeitimas    489

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  finansinius įnašus į savitarpio pagalbos fondus, įskaitant administracines jų steigimo išlaidas.

b)  finansinius įnašus į savitarpio pagalbos fondus, įskaitant administracines jų steigimo išlaidas, siekiant ūkininkams išmokėti finansinę kompensaciją už nuostolius, patirtus dėl nepalankių klimato reiškinių, gaivalinių nelaimių arba katastrofinių įvykių, gyvūnų arba augalų ligų protrūkių, ekologinių įvykių, ekologiškų pasėlių užteršimo arba taikant pagal Direktyvą 2000/29/EB priimtą augalų ligos arba kenkėjų likvidavimo arba izoliavimo priemonę;

Pakeitimas    490

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  finansinius įnašus į pajamų stabilizavimo priemonę – savitarpio pagalbos fondą, iš kurio teikiamos:

 

i) kompensacijos visų sektorių ūkininkams labai sumažėjus jų pajamoms,

 

ii) kompensacijos konkretaus sektoriaus ūkininkams labai sumažėjus jų pajamoms.

Pakeitimas    491

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės 3 dalies b ir c punktuose nurodytus finansinius įnašus į savitarpio pagalbos fondus skiria tik:

 

a) administracinėms savitarpio pagalbos fondo steigimo išlaidomis, paskirstytoms ne daugiau kaip trejų metų laikotarpiui proporcingo mažėjimo tvarka;

 

b) sumoms, kurios iš savitarpio pagalbos fondo išmokamos ūkininkams kaip finansinės kompensacijos. Be to, finansinis įnašas gali būti susijęs su komercinių paskolų, paimtų iš savitarpio pagalbos fondo siekiant ūkininkams išmokėti finansines kompensacijas kilus krizei, palūkanomis;

 

c) metinių įmokų į fondą papildymui;

 

d) savitarpio pagalbos fondo pradiniam pasirašytajam kapitalui.

Pakeitimas    492

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  tinkamų finansuoti draudimo sistemų ir savitarpio pagalbos fondų tipus ir aprėptį;

a)  tinkamų finansuoti draudimo sistemų, savitarpio pagalbos fondų ir pajamų stabilizavimo priemonių tipus ir aprėptį;

Pakeitimas    493

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nuostolių apskaičiavimo metodiką ir kompensacijos išmokėjimą lemiančius veiksnius;

b)  nuostolių apskaičiavimo metodiką ir kompensacijos išmokėjimą lemiančius veiksnius, be kita ko, naudojant ūkio arba vietos, regionų ir nacionaliniu lygmeniu nustatytus biologinius, klimato arba ekonominius indeksus;

Pakeitimas    494

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Valstybių narių skiriama parama turi būti ne didesnė kaip 70 % tinkamų finansuoti išlaidų.

6.  Valstybių narių skiriama parama turi neviršyti IXa a priede nustatytų didžiausių tinkamų finansuoti išlaidų.

Pakeitimas    495

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Valstybės narės, kurios diegia nacionalines rizikos valdymo sistemas arba jau naudojosi jomis iki ... [šio reglamento įsigaliojimo data], gali naudotis šiame straipsnyje nurodytomis priemonėmis tam, kad būtų apdrausta rizika, kuriai tos sistemos netaikomos.

Pakeitimas    496

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose planuose nustatytos išsamesnės tvarkos valstybės narės gali skirti bendradarbiavimo paramą, kurios lėšomis būtų rengiami ir įgyvendinami veiklos grupių projektai, susiję su 114 straipsnyje nurodyta Europos žemės ūkio našumo ir tvarumo inovacijų partneryste, ir Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje nurodyta bendruomenės inicijuota vietos plėtra pagal iniciatyvą LEADER, taip pat skatinama taikyti kokybės sistemas, kurti gamintojų organizacijas ar gamintojų grupes arba plėtoti kitų rūšių bendradarbiavimą.

1.  Šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose planuose nustatytos išsamesnės tvarkos valstybės narės gali skirti bendradarbiavimo paramą, kurios lėšomis būtų rengiami ir įgyvendinami veiklos grupių projektai, susiję su 114 straipsnyje nurodyta Europos žemės ūkio našumo ir tvarumo inovacijų partneryste, ir Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje nurodyta bendruomenės inicijuota vietos plėtra pagal iniciatyvą LEADER, taip pat skatinama taikyti kokybės sistemas, kurti gamintojų organizacijas ar gamintojų grupes arba plėtoti kitų rūšių bendradarbiavimą, įskaitant tų, kurių produktams taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012.

Pakeitimas    497

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Su šia intervencinių priemonių rūšimi susijusią paramą valstybės narės gali skirti tik tam, kad skatintų plėtoti bendradarbiavimą, kuriame dalyvauja bent du subjektai ir kuris padeda siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų.

2.  Su šia intervencinių priemonių rūšimi susijusią paramą valstybės narės gali skirti tik tam, kad skatintų plėtoti ir palaikyti esamą bendradarbiavimą, kuriame dalyvauja bent du subjektai, iš kurių bent vienas vykdo žemės ūkio gamybą, ir kuris padeda siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų.

Pakeitimas    498

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Nukrypdamos nuo 2 dalies nuostatų, valstybės narės gali skirti paramą iš EŽŪFKP toms vietos veiklos grupėms, kurios įgyvendina vietos plėtros strategiją, padedančią siekti konkrečių 6 straipsnyje nustatytų tikslų.

Pakeitimas    499

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Taikydamos šios rūšies intervencines priemones valstybės narės gali apmokėti su visais bendradarbiavimo aspektais susijusias išlaidas.

3.  Taikydamos šios rūšies intervencines priemones valstybės narės gali apmokėti su visais būtinais bendradarbiavimo aspektais susijusias išlaidas, įskaitant su dalyvavimu Sąjungos kokybės sistemoje susijusias sertifikavimo išlaidas.

Pakeitimas    500

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės gali skirti kokybės sistemoms, gamintojų organizacijoms ar grupėms arba kitų formų bendradarbiavimui skatinti skirtą paramą kaip vienkartines išmokas.

Pakeitimas    501

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 8 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Valstybės narės paramą teikia ne ilgiau kaip septynerius metus, išskyrus paramą kolektyvinei aplinkosaugos ir klimato srities veiklai tinkamai pagrįstais atvejais, kai siekiama šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose nurodytų konkrečių su aplinka ir klimatu susijusių tikslų.

8.  Valstybės narės paramą teikia ne ilgiau kaip septynerius metus, išskyrus paramą kolektyvinei aplinkosaugos ir klimato srities veiklai tinkamai pagrįstais atvejais, kai siekiama šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose nurodytų konkrečių tikslų, susijusių su aplinka ir klimatu.

Pakeitimas    502

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  Vietos veiklos grupės gali prašyti, kad kompetentingos mokėjimo agentūros sumokėtų avansą, jei tokia galimybė numatyta strateginiame plane. Avanso suma neviršija 50 % viešosios paramos, susijusios su einamosiomis ir aktyvaus pritaikymo išlaidomis.

Pakeitimas    503

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 8 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8b.  Parama žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemoms, įskaitant informavimo ir pardavimo skatinimo veiksmus, ir pagalba gamintojų grupių ir organizacijų steigimui turi neviršyti IXb priede nustatytos didžiausios sumos.

Pakeitimas    504

Pasiūlymas dėl reglamento

71 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

71a straipsnis

 

Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemoms skirti teminiai paprogramiai

 

Valstybės narės gali parengti teminį paprogramį, skirtą Reglamente Nr. 1151/2012 nurodytoms žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemoms ir atitinkantį 6 straipsnio 1 dalyje nurodytus tikslus.

Pakeitimas    505

Pasiūlymas dėl reglamento

72 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose planuose nustatytos išsamesnės tvarkos valstybės narės gali skirti keitimosi žemės ūkio, miškininkystės ir kaimo verslo sričių žiniomis ir informavimo paramą.

1.  Šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose planuose, skirtuose žemės ūkiui, miškininkystei, įskaitant agrarinės miškininkystės sistemą, aplinkos ir klimato apsaugai, kaimo verslui, pažangiesiems kaimams ir BŽŪP intervencinėms priemonėms, nustatytos išsamesnės tvarkos valstybės narės gali skirti individualaus ir kolektyvinio keitimosi žiniomis ir informavimo paramą.

Pakeitimas    506

Pasiūlymas dėl reglamento

72 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Taikydamos šios rūšies intervencines priemones valstybės narės gali apmokėti kiekvieno susijusio veiksmo, kuris padeda siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų ir kuriuo skatinama diegti inovacijas, užtikrinti prieigą prie mokymo ir konsultacijų, keistis žiniomis bei informacija ir jas platinti, išlaidas.

2.  Taikydamos šios rūšies intervencines priemones valstybės narės ir Sąjunga gali apmokėti kiekvieno susijusio veiksmo, kuris padeda siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų ir kuriuo skatinama diegti inovacijas, užtikrinti prieigą prie mokymo ir konsultacijų, rengti planus ir tyrimus, keistis žiniomis bei informacija ir jas platinti, išlaidas.

Pakeitimas    507

Pasiūlymas dėl reglamento

72 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybių narių skiriama parama turi būti ne didesnė kaip 75 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Valstybės narės gali skirti paramą, neviršijančią didžiausios IXa a priede nustatytos normos.

Pakeitimas    508

Pasiūlymas dėl reglamento

72 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, tais atvejais, kai kuriamos ūkių konsultavimo paslaugos, valstybės narės gali skirti paramą kaip fiksuotąją sumą, kuri neturi viršyti 200 000 EUR.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, tais atvejais, kai kuriamos ūkių konsultavimo paslaugos, valstybės narės gali skirti paramą, neviršijančią didžiausios IXa a priede nustatytos sumos.

Pakeitimas    509

Pasiūlymas dėl reglamento

72 straipsnio 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Nukrypdamos nuo 3 dalies, atokiausiuose regionuose ir kitais tinkamai pagrįstais atvejais valstybės narės, siekdamos šio reglamento 6 straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų, gali taikyti didesnę normą arba skirti didesnę sumą, nei nustatyta toje dalyje.

Išbraukta.

Pakeitimas    510

Pasiūlymas dėl reglamento

72 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Parama pagal šį straipsnį neskiriama tiems apmokymo arba mokymo kursams, kurie yra teisės aktais nustatytų įprastinių vidurinio arba aukštojo lygmens švietimo programų arba sistemų dalis.

Pakeitimas    511

Pasiūlymas dėl reglamento

72 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b.  Žinių perdavimo ir informavimo paslaugas teikiančios įstaigos turi turėti tinkamus pajėgumus, t. y. turėti kvalifikuotų darbuotojų ir rengti mokymus, kad būtų pajėgios atlikti šią užduotį.

Pakeitimas    512

Pasiūlymas dėl reglamento

72 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

72a straipsnis

 

Kaimo vietovių moterims skirtos priemonės

 

1.   Valstybės narės priima konkrečius veiksmus, kuriais siekiama skatinti didesnę moterų įtrauktį į kaimo ekonomiką taikant intervencinius veiksmus pagal dabartinį reglamentą, kad būtų padedama siekti 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų tikslų.

 

2.   Valstybės narės gali savo BŽŪP strateginiuose planuose skirti paramą moterų dalyvavimui remti, inter alia, žinių perdavimo ir informavimo veiksmų, konsultavimo paslaugų, investavimo į fizinį turtą, ūkių ir kaimo verslo steigimą ir plėtrą, skaitmeninių technologijų diegimo ir bendradarbiavimo srityse.

Pakeitimas    513

Pasiūlymas dėl reglamento

72 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

72b straipsnis

 

Pažangiųjų kaimų strategijos kūrimas

 

1.   Siekdamos skatinti skaitmeninimą ir inovacijas, sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai, socialinei įtraukčiai ir užimtumui kaimo vietovėse, valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose planuose sukuria ir įgyvendina Pažangiųjų kaimų strategiją atsižvelgdamos į 64 straipsnio a, b, d, e, g ir h punktuose nurodytas intervencinių priemonių rūšis ir elementus, kuriais užtikrinamas modernizavimas ir strategijos, kaip nustatyta 102 straipsnyje.

 

2.   Be ankstesnėje dalyje nurodytų intervencinių priemonių, valstybės narės turėtų itin atsižvelgti į priemones, kuriomis sprendžiamos šios problemos kaimo vietovėse:

 

a)   kaimo ekonomikos skaitmeninimas;

 

b)   tikslusis ūkininkavimas;

 

c)   skaitmeninių platformų kūrimas;

 

d)   kaimo judumas;

 

e)   socialinės inovacijos;

 

f)   pažangiųjų elektros energijos sistemų, tinklų, energijos kaupimo vietos lygmeniu sistemų kūrimas, taip pat energetikos srities kooperatyvų kūrimo rėmimas.

 

3.   Valstybės narės itin atsižvelgia į EŽŪFKP ir kitų Europos struktūrinių ir investicijų fondų veiklos koordinavimą, kaip nustatyta 98 straipsnio d dalies iii punkte.

 

4.   Valstybės narės savo Pažangiųjų kaimų strategiją gali įtraukti į bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijas, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 2018/xxxx (naujojo BNR) 25 straipsnio c punkte.

Pakeitimas    514

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji institucija arba kitos paskirtosios tarpinės institucijos, pasikonsultavusios su 111 straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, nustato atrankos kriterijus, taikomus intervencinėms priemonėms, susijusioms su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: investicijomis, jaunųjų ūkininkų įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir informavimu. Atrankos kriterijais siekiama užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, geresnį finansinių išteklių naudojimą ir tikslingesnį paramos taikymą pagal intervencinių priemonių paskirtį.

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji institucija arba, kai taikytina, regionų vadovaujančiosios institucijos, arba kitos paskirtosios tarpinės institucijos, pasikonsultavusios su 111 straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, nustato atrankos kriterijus, taikomus intervencinėms priemonėms, susijusioms su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: investicijomis, jaunųjų ūkininkų ir naujų ūkininkų įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir informavimu ir konkrečiomis priemonėmis, kuriomis sudaromos palankios sąlygos kaimo vietovių moterims ir skaitmeninių technologijų diegimui. Atrankos kriterijais siekiama užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, geresnį finansinių išteklių naudojimą ir tikslingesnį paramos taikymą pagal intervencinių priemonių paskirtį.

Pakeitimas    515

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali nuspręsti atrankos kriterijų netaikyti investicijų intervencinėms priemonėms, kurios aiškiai skirtos aplinkosaugos reikmėms arba kurios susijusios su atkūrimo veikla.

Valstybės narės gali nuspręsti atrankos kriterijų netaikyti investicijoms, kurios susijusios su atkūrimo veikla po katastrofinių įvykių.

Pakeitimas    516

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Atrankos kriterijų galima nenustatyti veiksmams, kurie pagal programą „Horizontas 2020“ arba programą „Europos horizontas“ pažymėti pažangumo ženklu arba atrinkti pagal priemonę „Life +“, jei tokie veiksmai dera su BŽŪP strateginiu planu.

Išbraukta.

Pakeitimas    517

Pasiūlymas dėl reglamento

74 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tais atvejais, kai ūkininkai nukenčia nuo atšiaurių klimato sąlygų ir (arba) rinkos krizės, mokėjimai pagal šios dalies a punktą gali būti skiriami pagal apyvartinį kapitalą.

Pakeitimas    518

Pasiūlymas dėl reglamento

74 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Jei pagal šį straipsnį skiriamos lėšos nepanaudojamos arba yra grąžinamos iš finansinės priemonės, jas reikėtų išlaikyti tam, kad jos būtų panaudotos įgyvendinant BŽŪP strateginio plano kaimo plėtros dalį.

Pakeitimas    519

Pasiūlymas dėl reglamento

75 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas    520

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas reikalavimais, papildančiais šiame skyriuje nustatytus reikalavimus, susijusius su paramos skyrimo toliau nurodytoms kaimo plėtros intervencinėms priemonėms, sąlygomis:

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais pagal šį skyrių papildomas IXa priedas dėl mažiausios ir didžiausios išmokų ribos.

a)  65 straipsnyje nurodyti valdymo įsipareigojimai;

 

b)  68 dalyje nurodytos investicijos;

 

c)  71 dalyje nurodytas bendradarbiavimas.

 

Pakeitimas    521

Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

EŽŪGF ir EŽŪFKP išlaidos

EŽŪGF ir EŽŪFKP finansiniai asignavimai

Pakeitimas    522

Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  EŽŪGF finansuoja intervencinių priemonių rūšis, kurios susijusios su:

1.  EŽŪGF 2021–2027 m. finansinis paketas – 286 143 mln. EUR 2018 m. kainomis (322 511 mln. EUR dabartinėmis kainomis).

 

Pagal šį finansinį paketą ir nepaisant Reglamento (ES) [HzR] II antraštinės dalies I skyriaus nuostatų, EŽŪGF finansuoja intervencinių priemonių rūšis, kurios susijusios su:

Pakeitimas    523

Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  EŽŪFKP finansuoja III antraštinės dalies IV skyriuje nurodytas intervencinių priemonių rūšis.

2.  Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 2021–2027 m. finansinis paketas – 96 712 mln. EUR 2018 m. kainomis (109 000 mln. EUR dabartinėmis kainomis).

 

EŽŪFKP finansuoja III antraštinės dalies IV skyriuje nurodytas intervencinių priemonių rūšis, 112 straipsnyje nurodytą valstybių narių iniciatyva teikiamą techninę paramą ir 83 straipsnio 2 dalyje nurodytą Komisijos iniciatyva teikiamą techninę paramą.

Pakeitimas    524

Pasiūlymas dėl reglamento

80 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti EŽŪGF ir EŽŪFKP įnašo lėšomis nuo kitų metų po metų, kuriais Komisija patvirtino BŽŪP strateginį planą, sausio 1 d.

1.  Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti EŽŪGF ir EŽŪFKP įnašo lėšomis nuo tada, kai Komisija patvirtina BŽŪP strateginį planą.

Pakeitimas    525

Pasiūlymas dėl reglamento

80 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Išlaidos, kurios tampa tinkamomis finansuoti dėl BŽŪP strateginio plano pakeitimo, laikomos tinkamomis finansuoti EŽŪFKP įnašo lėšomis nuo pakeitimo prašymo pateikimo Komisijai dienos.

Išlaidos, kurios tampa tinkamomis finansuoti dėl BŽŪP strateginio plano pakeitimo, laikomos tinkamomis finansuoti EŽŪFKP ir EŽŪGF įnašo lėšomis nuo pakeitimo prašymo pateikimo Komisijai dienos.

Pakeitimas    526

Pasiūlymas dėl reglamento

80 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nukrypstant nuo 73 straipsnio 5 dalies ir pirmos pastraipos, tais atvejais, kai dėl gaivalinių nelaimių, katastrofinių įvykių, nepalankių klimato reiškinių ar didelio ir staigaus valstybės narės arba regiono socialinių ir ekonominių sąlygų pokyčio yra taikomos nepaprastosios priemonės, BŽŪP strateginiame plane gali būti numatyta, kad dėl plano pakeitimų EŽŪFKP lėšomis finansuotinos išlaidos tampa tinkamomis finansuoti nuo įvykio pradžios datos.

Nukrypstant nuo 73 straipsnio 5 dalies ir pirmos pastraipos, tais atvejais, kai dėl gaivalinių nelaimių, katastrofinių įvykių, įskaitant gaisrus, sausras ir potvynius, nepalankių klimato reiškinių, epidemijų ar didelio ir staigaus valstybės narės arba regiono socialinių ir ekonominių sąlygų pokyčio yra taikomos nepaprastosios priemonės, BŽŪP strateginiame plane gali būti numatyta, kad dėl plano pakeitimų EŽŪFKP lėšomis finansuotinos išlaidos tampa tinkamomis finansuoti nuo įvykio pradžios datos.

Pakeitimas    527

Pasiūlymas dėl reglamento

80 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti EŽŪFKP įnašo lėšomis, jei paramos gavėjas jas patyrė ir už jas sumokėta iki [2029 m.] gruodžio 31 d. Be to, išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti EŽŪFKP įnašo lėšomis tik tuo atveju, jei mokėjimo agentūra faktiškai išmokėjo atitinkamos pagalbos lėšas iki [2029 m.] gruodžio 31 d.

3.  Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti EŽŪFKP įnašo lėšomis, jei paramos gavėjas jas patyrė ir už jas sumokėta iki [2030 m.] gruodžio 31 d. Be to, išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti EŽŪFKP įnašo lėšomis tik tuo atveju, jei mokėjimo agentūra faktiškai išmokėjo atitinkamos pagalbos lėšas iki [2030 m.] gruodžio 31 d.

Pakeitimas    528

Pasiūlymas dėl reglamento

82 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Vokietijai skiriama Sąjungos finansinė pagalba apynių sektoriaus intervencinėms priemonėms turi būti 2 188 000 EUR per metus.

3.  Vokietijai skiriama Sąjungos finansinė pagalba apynių sektoriaus intervencinėms priemonėms turi būti X EUR per metus.

Pakeitimas    529

Pasiūlymas dėl reglamento

82 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  10 666 000 EUR per metus Graikijai,

a)  X EUR per metus Graikijai,

Pakeitimas    530

Pasiūlymas dėl reglamento

82 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  554 000 EUR per metus Prancūzijai ir

b)  X EUR per metus Prancūzijai ir

Pakeitimas    531

Pasiūlymas dėl reglamento

82 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  34 590 000 EUR per metus Italijai.

c)  X EUR per metus Italijai.

Pakeitimas    532

Pasiūlymas dėl reglamento

82 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  2023 m. valstybės narės gali peržiūrėti 6 dalyje nurodytus savo sprendimus, kai pagal 107 straipsnį teiks prašymą iš dalies pakeisti savo BŽŪP strateginius planus.

7.  Praėjus dvejiems metams nuo savo strateginių planų taikymo datos valstybės narės gali peržiūrėti 6 dalyje nurodytus savo sprendimus, kai pagal 107 straipsnį teiks prašymą iš dalies pakeisti savo BŽŪP strateginius planus.

Pakeitimas    533

Pasiūlymas dėl reglamento

83 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bendra Sąjungos paramos šiame reglamente numatytoms kaimo plėtros intervencinėms priemonėms suma laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d. yra 78 811 mln. EUR dabartinėmis kainomis pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą38.

1.  Bendra Sąjungos paramos šiame reglamente numatytoms kaimo plėtros intervencinėms priemonėms suma laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d. yra 109 000 mln. EUR dabartinėmis kainomis pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą38.

__________________

__________________

38 Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa; Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui, COM(2018)322 final.

38 Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa; Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui, COM(2018)322 final.

Pakeitimas    534

Pasiūlymas dėl reglamento

85 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  BŽŪP strateginiuose planuose nustatoma bendra EŽŪFKP įnašo norma, taikoma visoms intervencinėms priemonėms.

1.  BŽŪP strateginiuose planuose nustatomas vienodas EŽŪFKP įnašas, skirtas remti intervencines priemones regionuose, kurie pagal Reglamentu (EB) Nr. 1059/2003 nustatytą bendrą teritorinių statistinių vienetų klasifikatorių priskiriami prie 2 lygio regionų (NUTS 2 lygio regionai).

Pakeitimas    535

Pasiūlymas dėl reglamento

85 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  EŽŪFKP lėšos skiriamos šių trijų NUTS 2 lygmens kategorijų regionams:

 

a)   mažiau išsivysčiusiems regionams, kurių BVP vienam gyventojui yra mažesnis kaip 75 % ES 27 BVP vidurkio (toliau – mažiau išsivystę regionai);

 

b)   pereinamojo laikotarpio regionams, kurių BVP vienam gyventojui yra 75–100 % ES 27 BVP vidurkio (toliau – pereinamojo laikotarpio regionai);

 

c)   labiau išsivysčiusiems regionams, kurių BVP vienam gyventojui yra daugiau kaip 100 proc. ES 27 BVP vidurkio (toliau – labiau išsivystę regionai).

 

Regionų klasifikacija pagal vieną iš trijų regionų kategorijų nustatoma palyginant kiekvieno regiono BVP vienam gyventojui, išreikštą perkamosios galios standartais (PGS) ir apskaičiuotą pagal 2014–2016 m. Sąjungos rodiklius, su ES 27 to paties ataskaitinio laikotarpio BVP vidurkiu.

Pakeitimas    536

Pasiūlymas dėl reglamento

85 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  70 % tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų atokiausiuose regionuose ir mažosiose Egėjo jūros salose, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

a)  85 % tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų atokiausiuose regionuose ir mažosiose Egėjo jūros salose, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

Pakeitimas    537

Pasiūlymas dėl reglamento

85 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  70 % tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų kituose mažiau išsivysčiusiuose regionuose;

b)  85 % tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų kituose mažiau išsivysčiusiuose regionuose;

Pakeitimas    538

Pasiūlymas dėl reglamento

85 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  65% pereinamojo laikotarpio regionams;

Pakeitimas    539

Pasiūlymas dėl reglamento

85 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  65 % tinkamų finansuoti išlaidų, kurioms apmokėti pagal 66 straipsnį gali būti skiriamos išmokos;

c)  75 % tinkamų finansuoti išlaidų, kurioms apmokėti pagal 66 straipsnį gali būti skiriamos išmokos;

Pakeitimas    540

Pasiūlymas dėl reglamento

85 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  43 % tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų kituose regionuose.

d)  53 % tinkamų finansuoti viešųjų išlaidų kituose regionuose.

Pakeitimas    541

Pasiūlymas dėl reglamento

85 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  80 % šio reglamento 65 straipsnyje nurodytiems valdymo įsipareigojimams, pagal šio reglamento 67 straipsnį skiriamoms išmokoms, šio reglamento 68 straipsnyje nurodytoms negamybinėms investicijoms, paramai Europos inovacijų partnerystei pagal šio reglamento 71 straipsnį ir Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje nurodytai bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą LEADER;

a)  90 % šio reglamento 65 straipsnyje nurodytiems valdymo įsipareigojimams, pagal šio reglamento 67 straipsnį skiriamoms išmokoms, šio reglamento 68 straipsnyje nurodytoms negamybinėms investicijoms, susijusioms su miško įveisimu ir konkrečiais su aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, nurodytais 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose, 69 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytiems veiksmams, paramai Europos inovacijų partnerystei pagal šio reglamento 71 straipsnį ir Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje nurodytai bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą LEADER, 72 straipsnyje nurodytiems veiksmams, veiksmams, kuriems teikiama parama naudojant finansines priemones, 72a straipsnyje (naujame) nurodytoms priemonėms ir mažai apgyvendintiems regionams;

Pakeitimas    542

Pasiūlymas dėl reglamento

85 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  100 % veiksmams, finansuojamiems iš lėšų, perkeltų į EŽŪFKP pagal šio reglamento 15 ir 90 straipsnius.

b)  100 % veiksmams, finansuojamiems iš lėšų, perkeltų į EŽŪFKP pagal šio reglamento 90 straipsnį, kai tais veiksmais siekiama konkrečių su aplinka ir klimatu susijusių tikslų, nurodytų 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose.

Pakeitimas    543

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX priede, rezervuojama intervencinėms priemonėms, kuriomis siekiama šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose nurodytų konkrečių su aplinka ir klimatu susijusių tikslų, išskyrus 66 straipsniu grindžiamas intervencines priemones.

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX priede, rezervuojama visų rūšių intervencinėms priemonėms, kuriomis siekiama šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e, f ir j punktuose nurodytų konkrečių su aplinka ir klimatu susijusių tikslų.

 

Siekiant apskaičiuoti visą pirmoje pastraipoje nurodytą EŽŪFKP įnašą, atsižvelgiama ne daugiau kaip į 40 % išmokų, skirtų pagal 66 straipsnį.

Pakeitimas    544

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui skirto viso EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX priede, rezervuojama 68, 70, 71 ir 72 straipsniuose nurodytoms intervencinėms priemonėms, kuriomis skatinama plėtoti pažangų, atsparų ir įvairų žemės ūkio sektorių, kaip nustatyta šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose.

Pakeitimas    545

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kiekvienai valstybei narei X priede nurodyta mažiausia suma rezervuojama 6 straipsnio 1 dalies g punkte nurodyto tikslo „pritraukti jaunuosius ūkininkus ir sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai kaimo vietovėse“ įgyvendinimui. Remiantis stiprybėmis, silpnybėmis, galimybėmis ir grėsmėmis (SSGG) pagrįsta padėties analize bei poreikių, į kuriuos būtina atsižvelgti, nustatymu, ta suma naudojama šių rūšių intervencinėms priemonėms:

4.  Valstybės narės 27 straipsnyje nustatytai papildomai pajamų paramai jauniesiems ūkininkams rezervuoja bent X priede nurodytas sumas.

a)  27 straipsnyje nustatytai papildomai pajamų paramai jauniesiems ūkininkams;

 

b)  jaunųjų ūkininkų įsisteigimui, kaip nurodyta 69 straipsnyje.

 

Pakeitimas    546

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Valstybės narės rezervuoja bent 60 % VII priede nustatytų sumų bazinei pajamų paramai tvarumui didinti ir perskirstymo išmokai, kaip numatyta III antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 2 ir 3 poskirsniuose.

Pakeitimas    547

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Valstybės narės rezervuoja bent 5 % VII priede nustatytų sumų 26 straipsnyje nurodytoms perskirstymo išmokoms.

Pakeitimas    548

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4c.  Valstybės narės rezervuoja bent 20 % VII priede nustatytų sumų 28 straipsnyje nurodytoms intervencinėms priemonėms.

Pakeitimas    549

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Preliminarūs finansiniai asignavimai, skirti susietosios pajamų paramos intervencinėms priemonėms, nurodytoms III antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 1 poskirsnyje, neturi viršyti 10 % VII priede nurodytų sumų.

Preliminarūs finansiniai asignavimai, skirti susietosios pajamų paramos intervencinėms priemonėms, nurodytoms III antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 1 poskirsnyje, neturi viršyti 10 % VII priede nurodytų sumų. Valstybės narės gali dalį jų perkelti 82 straipsnio 6 dalyje nustatytam didžiausiam asignavimui padidinti, jei to asignavimo nepakanka intervenciniams veiksmams pagal III antraštinės dalies III skyriaus 7 skirsnį finansuoti.

Pakeitimas    550

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Nedarant poveikio Reglamento (ES) [HzR] 15 straipsnio taikymui, didžiausia suma, kuri valstybėje narėje gali būti skirta kalendoriniais metais pagal III antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 1 poskirsnį, prieš taikant šio reglamento 15 straipsnį, neturi viršyti pagal 6 dalį BŽŪP plane nustatytų sumų.

6.  Nedarant poveikio Reglamento (ES) [HzR] 15 straipsnio taikymui, didžiausia suma, kuri valstybėje narėje gali būti skirta kalendoriniais metais pagal III antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 1 poskirsnį, prieš taikant šio reglamento 15 straipsnį, neturi viršyti pagal 5 dalį BŽŪP plane nustatytų sumų.

Pakeitimas    551

Pasiūlymas dėl reglamento

86 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Savo BŽŪP strateginiuose planuose valstybės narės gali nuspręsti panaudoti tam tikrą dalį EŽŪFKP asignavimo paramai pritraukti ir integruotiesiems strateginiams gamtos projektams, kaip apibrėžta [LIFE reglamente], plačiau taikyti, taip pat finansuoti veiksmus, susijusius su tarpvalstybiniu žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje dirbančių asmenų judumu mokymosi tikslais pagal [„Erasmus“ reglamentą], daugiausia dėmesio skiriant jauniesiems ūkininkams.

7.  Savo BŽŪP strateginiuose planuose valstybės narės gali nuspręsti panaudoti tam tikrą dalį EŽŪFKP asignavimo paramai pritraukti ir integruotiesiems strateginiams gamtos projektams, kaip apibrėžta [LIFE reglamente], kai juose dalyvauja ūkininkų bendruomenės, plačiau taikyti, taip pat finansuoti veiksmus, susijusius su tarpvalstybiniu žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje dirbančių asmenų judumu mokymosi tikslais pagal [„Erasmus“ reglamentą], daugiausia dėmesio skiriant jauniesiems ūkininkams ir kaimo vietovių moterims.

Pakeitimas    552

Pasiūlymas dėl reglamento

87 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  100 % – išlaidoms, susijusioms su 86 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytomis intervencinėmis priemonėmis;

c)  100 % – išlaidoms, susijusioms su 86 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytomis intervencinėmis priemonėmis, išskyrus d punkte nurodytas išlaidas;

Pakeitimas    553

Pasiūlymas dėl reglamento

87 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

87a straipsnis

 

Konkurencingumą didinančių išlaidų stebėjimas

 

1.  Remdamasi valstybių narių pateikta informacija Komisija įvertina politikos indėlį įgyvendinant konkurencingumo didinimo tikslus naudodama paprastą bendrą metodiką.

 

2.  Indėlis į tikslinio išlaidų rodiklio vykdymą įvertinamas taikant specialius korekcinius koeficientus, kurie nustatomi pagal tai, ar paramos indėlis į konkurencingumo didinimo tikslo, susijusio su 5 straipsnyje nurodytu horizontaliu tikslu ir 6 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytais ekonominiais tikslais, vykdymą yra didelis, ar vidutinis. Korekciniai koeficientai nustatomi remiantis tų tikslų įgyvendinimo rodikliais ir Komisija juos nustato deleguotuoju aktu pagal 138 straipsnį.

Pakeitimas    554

Pasiūlymas dėl reglamento

89 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pokyčio norma yra procentinis dydis, kuriuo faktinė vidutinė arba pastovioji vieneto suma gali viršyti planuojamą vidutinę ar pastoviąją vieneto sumą, nurodytą BŽŪP strateginiame plane.

Pokyčio norma yra procentinis dydis, kuriuo faktinė vidutinė arba pastovioji preliminari vieneto suma gali viršyti planuojamą vidutinę ar pastoviąją preliminarią vieneto sumą, nurodytą BŽŪP strateginiame plane.

Pakeitimas    555

Pasiūlymas dėl reglamento

89 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvienos tiesioginių išmokų intervencinės priemonės faktinė vidutinė arba pastovioji vieneto suma jokiu būdu neturi būti mažesnė už planuojamą vieneto sumą, išskyrus atvejus, kai gauti produktai viršija BŽŪP strateginiame plane nustatytus planuojamus produktus.

Kiekvienos tiesioginių išmokų intervencinės priemonės faktinė vidutinė arba pastovioji preliminari vieneto suma jokiu būdu neturi būti mažesnė už planuojamą vieneto preliminarią sumą, išskyrus atvejus, kai gauti produktai viršija BŽŪP strateginiame plane nustatytus planuojamus produktus.

Pakeitimas    556

Pasiūlymas dėl reglamento

89 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu intervencinei priemonei nustatytos skirtingos vieneto sumos, ši pastraipa taikoma kiekvienai tos intervencinės priemonės pastoviajai ar vidutinei vieneto sumai.

Jeigu intervencinei priemonei nustatytos skirtingos preliminarios vieneto sumos, ši pastraipa taikoma kiekvienai tos intervencinės priemonės pastoviajai ar vidutinei preliminariai vieneto sumai.

Pakeitimas    557

Pasiūlymas dėl reglamento

89 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės gali perskirstyti sumas tarp to paties tipo intervencinių priemonių.

Pakeitimas    558

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  ne daugiau kaip 15 % IV priede nurodyto tiesioginėms išmokoms skirto valstybės narės asignavimo, atskaičius VI priede nurodytas 2021–2026 kalendorinių metų medvilnei skirtas išmokas, perkelti į valstybės narės 2022–2027 finansinių metų EŽŪFKP asignavimą arba

a)  ne daugiau kaip 15 % IV priede nurodyto tiesioginėms išmokoms skirto valstybės narės asignavimo, atskaičius VI priede nurodytas 2022–2026 kalendorinių metų medvilnei skirtas išmokas, perkelti į valstybės narės 2023–2027 finansinių metų EŽŪFKP asignavimą, jeigu atitinkamai padidintas sumas valstybės narės naudoja agrarinės aplinkosaugos intervencinėms priemonėms, kurių paramos gavėjai yra ūkininkai;

Pakeitimas    559

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ne daugiau kaip 15 % valstybės narės 2022–2027 finansinių metų EŽŪFKP asignavimo perkelti į IV priede nurodytą 2021–2026 kalendorinių metų tiesioginėms išmokoms skirtą valstybės narės asignavimą.

b)  ne daugiau kaip 5 % valstybės narės 2023–2027 finansinių metų EŽŪFKP asignavimo perkelti į IV priede nurodytą 2022–2026 kalendorinių metų tiesioginėms išmokoms skirtą valstybės narės asignavimą, jeigu atitinkamai padidintos sumos skiriamos 28 straipsnyje nustatytiems veiksmams.

Pakeitimas    560

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyta į EŽŪFKP asignavimą perkeltina valstybės narės tiesioginėms išmokoms skirto asignavimo dalis procentais gali būti padidinta

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos b punkto, Kroatija, Lenkija, Vengrija ir Slovakija gali perkelti iki 15 % EŽŪFKP asignavimo IV priede nustatytoms tiesioginėms išmokoms, jeigu 5 % skiriami 28 straipsnyje nurodytiems veiksmams.

a)  ne daugiau kaip 15 procentinių punktų, jei atitinkamai padidintas lėšas valstybės narės naudoja EŽŪFKP finansuojamoms intervencinėms priemonėms, kuriomis siekiama konkrečių su aplinka ir klimatu susijusių tikslų, nurodytų 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose;

 

b)  ne daugiau kaip 2 procentiniais punktais, jei atitinkamai padidintas lėšas valstybės narės naudoja laikydamosi 86 straipsnio 4 dalies b punkto.

 

Pakeitimas    561

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  2023 m. valstybės narės gali peržiūrėti 1 dalyje nurodytus savo sprendimus, kai pagal 107 straipsnį teiks prašymą iš dalies pakeisti savo BŽŪP strateginius planus.

3.  2024 m. valstybės narės gali peržiūrėti 1 dalyje nurodytus savo sprendimus, kai pagal 107 straipsnį teiks prašymą iš dalies pakeisti savo BŽŪP strateginius planus.

Pakeitimas    562

Pasiūlymas dėl reglamento

91 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės pagal šį reglamentą parengia BŽŪP strateginius planus, kad įgyvendintų EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšomis finansuojamą Sąjungos paramą 6 straipsnyje nurodytiems konkretiems tikslams pasiekti.

Valstybės narės, prireikus bendradarbiaudamos su regionais, pagal šį reglamentą parengia BŽŪP strateginius planus, kad įgyvendintų EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšomis finansuojamą Sąjungos paramą 6 straipsnio 1 dalyje nurodytiems konkretiems tikslams pasiekti.

Pakeitimas    563

Pasiūlymas dėl reglamento

91 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Remiantis 103 straipsnio 2 dalyje nurodyta SSGG analize ir 96 straipsnyje nurodytu poreikių vertinimu valstybė narė BŽŪP strateginiuose planuose išdėsto 97 straipsnyje minimą intervencijos strategiją, kurioje nurodomos kiekybinės siektinos reikšmės ir tarpinės reikšmės, būtinos 6 straipsnyje nurodytiems konkretiems tikslams pasiekti. Siektinos reikšmės nustatomos naudojant I priede pateiktus bendruosius rezultato rodiklius.

Remiantis 103 straipsnio 2 dalyje nurodyta SSGG analize ir 96 straipsnyje nurodytu poreikių vertinimu valstybė narė, prireikus bendradarbiaudama su regionais, BŽŪP strateginiuose planuose išdėsto 97 straipsnyje minimą intervencijos strategiją, kurioje nurodomos kiekybinės siektinos reikšmės ir tarpinės reikšmės, būtinos 6 straipsnyje nurodytiems konkretiems tikslams pasiekti. Siektinos reikšmės nustatomos naudojant I priede pateiktus bendruosius rezultato rodiklius.

Pakeitimas    564

Pasiūlymas dėl reglamento

91 straipsnio 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvienas BŽŪP strateginis planas apima laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Kiekvienas BŽŪP strateginis planas apima laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas    565

Pasiūlymas dėl reglamento

91 straipsnio 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

BŽŪP strateginių planų patvirtinimas ir jų įgyvendinimas valstybėse narėse negali sukelti vėlavimų paramos paraiškų laikotarpiu paramos gavėjams ar laiku jiems išmokant paramos lėšas.

Pakeitimas    566

Pasiūlymas dėl reglamento

92 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Platesnio užmojo veikla siekiant su aplinka ir klimatu susijusių tikslų

Platesnio užmojo veikla siekiant su agrarine aplinkosauga ir klimatu susijusių tikslų

Pakeitimas    567

Pasiūlymas dėl reglamento

92 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės, remdamosi savo BŽŪP strateginiais planais ir, visų pirma, 97 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytais intervencijos strategijos elementais, siekia didesnio bendro indėlio į 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose nustatytų konkrečių su aplinka ir klimatu susijusių tikslų įgyvendinimą, palyginti su bendru indėliu siekiant Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 110 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkte nustatyto tikslo naudojant EŽŪGF ir EŽŪFKP paramą 2014–2020 m. laikotarpiu.

1.  Valstybės narės, remdamosi savo BŽŪP strateginiais planais ir, visų pirma, 97 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytais intervencijos strategijos elementais, siekia skirti didesnę bendrą biudžeto dalį 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose nustatytų konkrečių su agrarine aplinkosauga ir klimatu susijusių tikslų įgyvendinimui, palyginti su bendra skirta biudžeto dalimi siekiant Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 110 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkte nustatyto tikslo naudojant EŽŪGF ir EŽŪFKP paramą 2014–2020 m. laikotarpiu.

Pakeitimas    568

Pasiūlymas dėl reglamento

92 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Remdamosi turima informacija valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose planuose paaiškina, kaip ketina siekti 1 dalyje nurodyto didesnio bendro indėlio. Tas paaiškinimas grindžiamas atitinkama informacija, pavyzdžiui, elementais, nurodytais 95 straipsnio 1 dalies a–f punktuose ir 95 straipsnio 2 dalies b punkte.

2.  Remdamosi turima informacija valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose planuose paaiškina, kaip ketina siekti 1 dalyje nurodyto didesnio bendro indėlio. Tas paaiškinimas grindžiamas atitinkama informacija, pavyzdžiui, elementais, nurodytais 95 straipsnio 1 dalies a–f punktuose ir 95 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose.

Pakeitimas    569

Pasiūlymas dėl reglamento

93 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė parengia bendrą BŽŪP strateginį planą visai savo teritorijai.

Kiekviena valstybė narė, prireikus bendradarbiaudama su regionais, parengia bendrą BŽŪP strateginį planą visai savo teritorijai.

Pakeitimas    570

Pasiūlymas dėl reglamento

93 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei BŽŪP strateginio plano elementai nustatomi regiono lygmeniu, valstybė narė užtikrina jų darną ir derėjimą su BŽŪP strateginio plano elementais, kurie nustatyti nacionaliniu lygmeniu.

Jei BŽŪP strateginio plano elementai nustatomi ir (arba) įgyvendinami regiono lygmeniu taikant regioninės intervencijos programas, valstybė narė užtikrina jų darną ir derėjimą su BŽŪP strateginio plano elementais, kurie nustatyti nacionaliniu lygmeniu.

Pakeitimas    571

Pasiūlymas dėl reglamento

94 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Už BŽŪP strateginio plano rengimą atsakinga valstybės narės įstaiga užtikrina, kad už aplinkos ir klimato sritis atsakingos kompetentingos institucijos veiksmingai dalyvautų rengiant su aplinka ir klimatu susijusias plano nuostatas.

2.  Už BŽŪP strateginio plano rengimą atsakinga valstybės narės įstaiga užtikrina, kad už aplinkos ir klimato sritis atsakingos kompetentingos valdžios institucijos visapusiškai dalyvautų rengiant su aplinka ir klimatu susijusias plano nuostatas.

Pakeitimas    572

Pasiūlymas dėl reglamento

94 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė užmezga partnerystę su kompetentingomis regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis. Partnerystėje dalyvauja bent šie partneriai:

Kiekviena valstybė narė užmezga partnerystę su kompetentingomis regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis ir kitais partneriais. Partnerystėje dalyvauja bent šie partneriai:

Pakeitimas    573

Pasiūlymas dėl reglamento

94 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ekonominiai ir socialiniai partneriai;

b)  ekonominiai ir socialiniai partneriai, visų pirma žemės ūkio sektoriaus atstovai, įskaitant vietos veiklos grupes, kai vykdomos LEADER programos;

Pakeitimas    574

Pasiūlymas dėl reglamento

94 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  atitinkamos įstaigos, atstovaujančios pilietinei visuomenei, ir įstaigos, atsakingos už socialinės įtraukties, pagrindinių teisių, lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimą.

c)  atitinkamos įstaigos, atstovaujančios pilietinei visuomenei dėl visų 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje išdėstytų tikslų, ir įstaigos, atsakingos už socialinės įtraukties, pagrindinių teisių, lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimą.

Pakeitimas    575

Pasiūlymas dėl reglamento

94 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės įtraukia tuos partnerius į BŽŪP strateginių planų rengimą.

Valstybės narės visapusiškai įtraukia tuos partnerius į BŽŪP strateginių planų rengimą.

Pakeitimas    576

Pasiūlymas dėl reglamento

94 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės ir Komisija bendradarbiaudamos užtikrina veiksmingą BŽŪP strateginių planų koordinavimą, atsižvelgdamos į proporcingumo ir pasidalijamojo valdymo principus.

4.  Valstybės narės ir Komisija bendradarbiaudamos užtikrina veiksmingą BŽŪP strateginių planų koordinavimą, atsižvelgdamos į proporcingumo, pasidalijamojo valdymo principus ir tinkamą bendrosios rinkos veikimą.

Pakeitimas    577

Pasiūlymas dėl reglamento

94 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, kuriuo nustatomas elgesio kodeksas, skirtas padėti valstybėms narėms organizuoti 3 dalyje nurodytas partnerystes. Elgesio kodekse nustatoma sistema, pagal kurią valstybės narės, vadovaudamosi savo nacionaline teise ir regionų kompetencija, turi įgyvendinti partnerystės principą.

Pakeitimas    578

Pasiūlymas dėl reglamento

95 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  siektinų reikšmių ir finansiniai planai;

e)  siektinų reikšmių ir finansiniai planai, įskaitant, kai tinkama, susijusius su regioninės intervencijos programomis;

Pakeitimas    579

Pasiūlymas dėl reglamento

95 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  III priedą „Konsultacijos su partneriais“;

c)  III priedą „Konsultacijos su partneriais“ – kompetentingų regioninės ir vietos valdžios institucijų ir partnerių, kaip nurodyta 94 straipsnio 3 dalyje, pateiktų pastabų suvestinę;

Pakeitimas    580

Pasiūlymas dėl reglamento

95 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  IV priedą „Specialioji išmoka už medvilnę“;

d)  kai taikoma, IV priedą „Specialioji išmoka už medvilnę“;

Pakeitimas    581

Pasiūlymas dėl reglamento

95 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  V priedą „Papildomas nacionalinis finansavimas pagal BŽŪP strateginį planą“.

e)  V priedą „Strateginiam planui skiriama valstybės pagalba, kuriai pagal 131 straipsnio 4 dalį taikomi SESV 107, 108 ir 109 straipsniai, ir visoms plėtros intervencinėms priemonėms skiriamas papildomas nacionalinis finansavimas pagal BŽŪP strateginį planą“.

Pakeitimas    582

Pasiūlymas dėl reglamento

95 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  VI priedą „Klimatui,