SPRAWOZDANIE Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013

23.5.2019 - (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)) - ***I

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sprawozdawczyni: Esther Herranz García
Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*)
Giovanni La Via, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu


PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013

(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0392),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 42 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8-0248/2018),

–  uwzględniając art. 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając Akt przystąpienia z 1979 r., w szczególności ust. 6 dołączonego do niego protokołu nr 4 dotyczącego bawełny,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez francuskie Zgromadzenie Narodowe, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości (PE627.925 – 24/40/2018),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 października 2018 r.[1],

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 6 grudnia 2018 r.[2],

–  uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego z dnia 25 października 2018 r.[3],

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również opinie przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisję Rozwoju, Komisję Budżetową, Komisję Kontroli Budżetowej, Komisję Rozwoju Regionalnego oraz Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0200/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  WPR nadal odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej. Dlatego też należy zahamować proces stopniowego rezygnowania z działalności rolnej, utrzymując silną i wyposażoną w wystarczające środki WPR, aby złagodzić zjawisko wyludniania się obszarów wiejskich oraz nadal wychodzić naprzeciw oczekiwaniom konsumentów w dziedzinie środowiska, bezpieczeństwa żywności dobrostanu zwierząt. Wobec wyzwań, którym muszą stawiać czoła producenci w Unii, aby spełnić nowe wymogi regulacyjne oraz sprostać coraz wyższemu poziomowi ambicji w odniesieniu do ochrony środowiska, w kontekście zmienności cen i większego otwarcia granic unijnych na import z państw trzecich należy utrzymać wysokość budżetu przeznaczonego na WPR co najmniej na tym samym poziomie co w latach 2014–2020.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b)  W celu podjęcia kwestii globalnego wymiaru i wpływu WPR Komisja powinna zapewnić spójność i ciągłość z unijną polityką zewnętrzną w innych obszarach i z innymi instrumentami unijnymi, w szczególności w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju i handlu. Zobowiązanie Unii do przestrzegania spójności polityki na rzecz rozwoju wymaga uwzględnienia celów i zasad rozwoju przy nakreślaniu polityki.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Ponieważ należy udoskonalić sposób, w jaki WPR odpowiada na wyzwania i możliwości pojawiające się na poziomie unijnym, międzynarodowym, krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na poziomie gospodarstw, konieczne jest usprawnienie zarządzania WPR, a także poprawienie realizacji celów Unii i istotne zmniejszenie obciążeń administracyjnych. W ramach WPR opierającej się na realizacji celów („model realizacji”) Unia powinna określić podstawowe parametry polityki, takie jak cele WPR i podstawowe wymogi, natomiast odpowiedzialność za sposób realizacji celów i celów końcowych powinna w większym stopniu spoczywać na państwach członkowskich. Dzięki udoskonalonej pomocniczości możliwe jest lepsze uwzględnianie lokalnych warunków i potrzeb poprzez takie dostosowywanie wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego wkład w realizację celów Unii.

(2)  Ponieważ należy udoskonalić sposób, w jaki WPR odpowiada na wyzwania i możliwości pojawiające się na poziomie unijnym, międzynarodowym, krajowym, regionalnym, lokalnym oraz na poziomie gospodarstw, konieczne jest usprawnienie zarządzania WPR, a także poprawienie realizacji celów Unii i istotne zmniejszenie obciążeń administracyjnych, zwłaszcza dla beneficjentów końcowych. W ramach WPR opierającej się na realizacji celów („model realizacji”) Unia powinna określić podstawowe parametry polityki, takie jak cele WPR i podstawowe wymogi, natomiast odpowiedzialność za sposób realizacji celów i celów końcowych powinna w większym stopniu spoczywać na państwach członkowskich, przy jednoczesnym zapewnieniu pewności polityki i zabezpieczenia finansowego sektora. Dzięki udoskonalonej pomocniczości możliwe jest lepsze uwzględnianie lokalnych warunków i potrzeb poprzez takie dostosowywanie wsparcia, aby maksymalnie zwiększyć jego wkład w realizację celów Unii. Jednak aby zadbać o to, by taka pomocniczość nie przeistoczyła się w „renacjonalizację” WPR, niniejsze rozporządzenie powinno zawierać solidny zestaw przepisów Unii Europejskiej mający na celu zapobieganie zakłóceniom konkurencji i zagwarantowanie niedyskryminacyjnego traktowania wszystkich unijnych rolników na całym terytorium Unii Europejskiej.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Stosowanie wspólnych definicji określonych w całości na poziomie unijnym przysparza państwom członkowskim pewnych trudności w uwzględnianiu swoich uwarunkowań na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Należy zatem pozwolić państwom członkowskim na elastyczność w określaniu niektórych definicji w swoich planach strategicznych WPR. Aby zapewnić równe warunki działania, należy jednak ustanowić na poziomie unijnym pewne ramy odniesienia określające niezbędne istotne elementy, które należy uwzględnić w wyżej wspomnianych definicjach („definicje ramowe”).

(3)  Należy pozwolić państwom członkowskim na elastyczność w określaniu niektórych definicji w swoich planach strategicznych WPR. Aby zapewnić równe warunki działania, należy jednak ustanowić na poziomie unijnym pewne ramy odniesienia określające niezbędne wspólne elementy, które należy uwzględnić w wyżej wspomnianych definicjach („definicje ramowe”).

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Aby Unia mogła wypełnić swoje międzynarodowe zobowiązania dotyczące wsparcia wewnętrznego określone w Porozumieniu w sprawie rolnictwa WTO, a w szczególności aby podstawowe wsparcie dochodu do celów stabilności i związane z nim typy interwencji były nadal zgłaszane jako wsparcie kategorii zielonej, które nie wywiera skutków zakłócających handel ani skutków dla produkcji, lub też wywiera takie skutki w minimalnym stopniu, w ramowej definicji „działalności rolniczej” należy uwzględnić zarówno wytwarzanie produktów rolnych, jak i utrzymywanie użytków rolnych. Zgodnie z zasadą dostosowywania do warunków lokalnych państwa członkowskie powinny określić aktualne definicje działalności rolniczej w swoich planach strategicznych WPR.

(4)  Aby Unia mogła wypełnić swoje międzynarodowe zobowiązania dotyczące wsparcia wewnętrznego określone w Porozumieniu w sprawie rolnictwa WTO, a w szczególności aby podstawowe wsparcie dochodu do celów stabilności i związane z nim typy interwencji były nadal zgłaszane jako wsparcie kategorii zielonej, które nie wywiera skutków zakłócających handel ani skutków dla produkcji lub też wywiera takie skutki w minimalnym stopniu, w ramowej definicji „działalności rolniczej” należy uwzględnić zarówno wytwarzanie produktów rolnych, jak i utrzymywanie użytków rolnych. Zgodnie z zasadą dostosowywania do warunków lokalnych państwa członkowskie powinny określić definicję działalności rolniczej w swoich planach strategicznych WPR z zachowaniem wspólnych elementów unijnej definicji ramowej.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Aby zachować istotne, wspólne dla całej Unii elementy zapewniające porównywalność między decyzjami państw członkowskich, nie ograniczając przy tym jednak tych państw w realizacji celów Unii, należy ustanowić ramową definicję terminu „użytek rolny”. Powiązane ramowe definicje terminów „grunty orne”, „uprawy trwałe” i „trwałe użytki zielone” należy określić ogólnie, aby umożliwić państwom członkowskim ich dalsze uszczegółowienie zgodnie z lokalnymi warunkami w poszczególnych państwach. Ramową definicję terminu „grunty orne” należy określić w taki sposób, aby umożliwić państwom członkowskim uwzględnienie w niej różnych form produkcji, w tym systemu rolno-leśnego i obszarów ornych z krzewami i drzewami, oraz aby wprowadzić wymóg włączenia obszarów gruntów ugorowanych, co zapewni oddzielenie interwencji od wielkości produkcji. W ramowej definicji terminu „uprawy trwałe” należy uwzględnić obszary rzeczywiście wykorzystywane do celów produkcyjnych oraz obszary nieprodukcyjne, a także szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji, które mają zdefiniować państwa członkowskie. Ramową definicję terminu „trwałe użytki zielone” należy ustanowić w taki sposób, aby umożliwić państwom członkowskim szczegółowe określenie kryteriów i włączenie gatunków innych niż trawy lub innych zielnych roślin pastewnych, które nadają się do wypasu lub do produkcji paszy, niezależnie od tego, czy rzeczywiście stosuje się je do celów produkcji.

(5)  Aby zachować wspólne, istotne dla całej Unii elementy zapewniające porównywalność między decyzjami państw członkowskich oraz równe traktowanie unijnych rolników, nie ograniczając przy tym jednak tych państw w realizacji celów Unii, należy ustanowić ramową definicję terminu „użytek rolny”. Powiązane ramowe definicje terminów „grunty orne”, „uprawy trwałe” i „trwałe użytki zielone” należy określić ogólnie, aby umożliwić państwom członkowskim ich dalsze uszczegółowienie zgodnie z lokalnymi warunkami i tradycyjnymi praktykami w poszczególnych państwach. Ramową definicję terminu „grunty orne” należy określić w taki sposób, aby umożliwić państwom członkowskim uwzględnienie w niej różnych form produkcji, w tym systemu rolno-leśnego i obszarów ornych z krzewami i drzewami, oraz aby wprowadzić wymóg włączenia obszarów gruntów ugorowanych, co zapewni oddzielenie interwencji od wielkości produkcji. W ramowej definicji terminu „uprawy trwałe” należy uwzględnić obszary rzeczywiście wykorzystywane do celów produkcyjnych oraz obszary nieprodukcyjne, a także szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji, które mają zdefiniować państwa członkowskie. Ramową definicję terminu „trwałe użytki zielone” należy ustanowić w taki sposób, aby umożliwić państwom członkowskim szczegółowe określenie kryteriów i włączenie gatunków innych niż trawy lub inne zielne rośliny pastewne, które nadają się wyłącznie do wypasu, nie tylko do wypasu lub do produkcji paszy, niezależnie od tego, czy rzeczywiście stosuje się je do celów produkcji.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)   W przyszłości w rolnictwie należy skoncentrować się na produkcji żywności o wysokiej jakości, ponieważ w tej właśnie dziedzinie Unia ma przewagę konkurencyjną. Należy utrzymać, a w miarę możliwości wzmocnić normy unijne oraz wprowadzić środki służące dalszej poprawie długoterminowej wydajności i konkurencyjności sektora produkcji żywności, a także wprowadzaniu nowych technologii i skuteczniejszemu korzystaniu z zasobów, a w konsekwencji wzmocnieniu roli Unii jako światowego lidera.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W odniesieniu do obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi, w celu ochrony zdrowia publicznego i zapewnienia spójności z innymi przepisami, wykorzystywanie odmian nasion konopi o zawartości tetrahydrokanabinolu poniżej 0,2 % powinno stanowić część definicji kwalifikującego się hektara.

(8)  W odniesieniu do obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi, w celu ochrony zdrowia publicznego i zapewnienia spójności z innymi przepisami, wykorzystywanie odmian nasion konopi o zawartości tetrahydrokanabinolu poniżej 0,3 % powinno stanowić część definicji kwalifikującego się hektara.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  W celu dalszej poprawy efektywności WPR wsparcie dochodu należy ukierunkować na osoby faktycznie prowadzące działalność rolniczą. Aby zapewnić wspólne podejście na poziomie unijnym do takiego ukierunkowania wsparcia, należy ustanowić ramową definicję terminu „osoba faktycznie prowadząca działalność rolniczą” z uwzględnieniem jej istotnych elementów. Opierając się na tej definicji ramowej, państwa członkowskie powinny określić w swoich planach strategicznych WPR, których rolników nie uznaje się za osoby faktycznie prowadzące działalność rolniczą, biorąc pod uwagę takie warunki, jak badanie dochodów, nakłady pracy w gospodarstwie, cel przedsiębiorstwa i figurowanie w rejestrach. Definicja ta nie powinna również skutkować pozbawieniem wsparcia osób prowadzących działalność rolniczą i nierolniczą, które aktywnie działają w rolnictwie, lecz również angażują się w działalność pozarolniczą poza swoim gospodarstwem, gdyż prowadzenie zróżnicowanej działalności często umacnia społeczno-gospodarczą strukturę obszarów wiejskich.

(9)  W celu dalszej poprawy efektywności WPR wsparcie dochodu należy ukierunkować na rolników aktywnych zawodowo. Aby zapewnić wspólne podejście na poziomie unijnym do takiego ukierunkowania wsparcia, należy ustanowić ramową definicję terminu „rolnik aktywny zawodowo” z uwzględnieniem jej wspólnych elementów. Nie należy pozbawiać wsparcia osób prowadzących działalność rolniczą i nierolniczą, które aktywnie działają w rolnictwie, lecz również angażują się w działalność pozarolniczą poza swoim gospodarstwem, gdyż prowadzenie zróżnicowanej działalności często umacnia społeczno-gospodarczą strukturę obszarów wiejskich. Definicja ramowa powinna w każdym razie przyczyniać się do utrzymania istniejącego w Unii Europejskiej modelu rolnictwa rodzinnego.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  Równość kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą Unii, a uwzględnianie aspektu płci jest ważnym narzędziem służącym włączeniu tej zasady do WPR. Należy zatem poświęcić szczególną uwagę promowaniu udziału kobiet w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich. Gospodarstwa prowadzone przez kobiety są zazwyczaj mniejsze, a praca wykonywana przez kobiety jako żony rolników nie zawsze jest uznawana i zauważana, co ma wpływ na ich niezależność finansową. Niniejsze rozporządzenie powinno przyczynić się do tego, by praca kobiet była lepiej widoczna i wyżej ceniona, a także w większym stopniu uwzględniana w ramach celów szczegółowych proponowanych przez państwa członkowskie w ich planach strategicznych. Zasady równości płci i niedyskryminacji powinny stanowić integralną część przygotowania, realizacji i oceny interwencji w ramach WPR. Ponadto państwa członkowskie powinny również umacniać swoje zdolności w zakresie uwzględniania aspektu płci i gromadzenia danych segregowanych według kryterium płci.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Aby w ramach realizacji celu wymiany pokoleń zapewnić spójność między rodzajami interwencji w formie płatności bezpośrednich a rodzajami interwencji związanymi z rozwojem obszarów wiejskich, należy ustanowić na poziomie unijnym ramową definicję terminu „młody rolnik” z uwzględnieniem jej istotnych elementów.

(10)  Aby w ramach realizacji celu wymiany pokoleń zapewnić spójność między rodzajami interwencji w formie płatności bezpośrednich a rodzajami interwencji związanymi z rozwojem obszarów wiejskich, należy ustanowić na poziomie unijnym ramową definicję terminu „młody rolnik” z uwzględnieniem jej wspólnych elementów.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Aby w ramach osiągania celu ułatwiania rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich zapewnić spójność między rodzajami interwencji w formie płatności bezpośrednich a rodzajami interwencji związanymi z rozwojem obszarów wiejskich, należy ustanowić na poziomie unijnym ramową definicję terminu „nowy rolnik” z uwzględnieniem jej wspólnych elementów.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Aby skonkretyzować cele wspólnej polityki rolnej określone w art. 39 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz zapewnić, by Unia w odpowiedni sposób odpowiadała na stojące przed nią najnowsze wyzwania, w niniejszym rozporządzeniu należy określić zestaw celów ogólnych odzwierciedlających kierunki wyznaczone w komunikacie Komisji pt. „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności”. Zestaw celów szczegółowych wymaga dokładniejszego zdefiniowania na poziomie unijnym, a państwa członkowskie powinny stosować te cele w swoich planach strategicznych WPR. Zachowując równowagę między różnymi aspektami zrównoważonego rozwoju zgodnie z oceną skutków, te cele szczegółowe powinny umożliwić przełożenie celów ogólnych WPR na bardziej konkretne priorytety z uwzględnieniem odpowiedniego prawodawstwa Unii, w szczególności w odniesieniu do klimatu, energii i środowiska.

(11)  Aby dążyć do osiągnięcia celów wspólnej polityki rolnej określonych w art. 39 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz zapewnić, by Unia w odpowiedni sposób odpowiadała na stojące przed nią najnowsze wyzwania, w niniejszym rozporządzeniu należy określić zestaw celów ogólnych odzwierciedlających kierunki wyznaczone w komunikacie Komisji pt. „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności”. Zestaw celów szczegółowych wymaga dokładniejszego zdefiniowania na poziomie unijnym, a państwa członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia tych celów w swoich planach strategicznych WPR. Zachowując równowagę między różnymi aspektami zrównoważonego rozwoju zgodnie z oceną skutków, te cele szczegółowe powinny umożliwić przełożenie celów ogólnych WPR na bardziej konkretne priorytety w dziedzinie gospodarki, środowiska i kwestii społecznych.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  W ramach modelu realizacji WPR Unia powinna wyznaczać cele unijne oraz określać rodzaje interwencji, a także podstawowe wymogi Unii mające zastosowanie do państw członkowskich, a te ostatnie powinny odpowiadać za przekładanie ram unijnych na rozwiązania dotyczące wsparcia mające zastosowanie do beneficjentów. W tym kontekście państwa członkowskie powinny działać zgodnie z Kartą praw podstawowych i ogólnymi zasadami prawa Unii oraz zapewnić, by ramy prawne przyznawania wsparcia unijnego beneficjentom opierały się na krajowych planach strategicznych WPR i były zgodne z zasadami i wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu i [rozporządzeniu horyzontalnym].

(13)  W ramach modelu realizacji WPR Unia powinna wyznaczać cele unijne oraz określać rodzaje interwencji, a także wspólne wymogi Unii mające zastosowanie do państw członkowskich, a te ostatnie powinny odpowiadać za przekładanie ram unijnych na rozwiązania dotyczące wsparcia mające zastosowanie do beneficjentów. W tym kontekście państwa członkowskie powinny działać zgodnie z Kartą praw podstawowych i ogólnymi zasadami prawa Unii oraz zapewnić, by ramy prawne przyznawania wsparcia unijnego beneficjentom opierały się na krajowych planach strategicznych WPR i były zgodne z zasadami i wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu i [rozporządzeniu horyzontalnym].

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Przy wdrażaniu planów strategicznych WPR należy przestrzegać zasad horyzontalnych, o których mowa w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz w art. 10 TFUE, w tym zasad pomocniczości i proporcjonalności określonych w art. 5 TUE. Państwa członkowskie i Komisja powinny również przestrzegać zobowiązań wynikających z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz zapewnić dostępność zgodnie z art. 9 tej konwencji i przepisami prawa Unii harmonizującymi wymogi w zakresie dostępności towarów i usług. Państwa członkowskie i Komisja powinny dążyć do wyeliminowania nierówności i promowania równości kobiet i mężczyzn oraz do uwzględniania perspektywy płci, a także do zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) i Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) nie powinny wspierać działań przyczyniających się do jakichkolwiek form segregacji, dyskryminacji lub wykluczenia. Cele tych funduszy powinny być realizowane zgodnie z założeniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju oraz zgodnie ze wspieranym w ramach konwencji z Aarhus oraz przez Unię celem zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania zmianie klimatu, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, przy jednoczesnym stosowaniu zasady „zanieczyszczający płaci”.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13b)  Model realizacji nie powinien prowadzić do sytuacji, w której będziemy mieli do czynienia z 27 różnymi krajowymi politykami rolnymi, co będzie groziło utratą wspólnego ducha WPR i spowoduje zakłócenia. Państwa członkowskie powinny zachować pewien stopień elastyczności w solidnych wspólnych ramach regulacyjnych.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  W kontekście wyraźniejszego zorientowania WPR na rynek, jak określono w komunikacie Komisji pt. „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności”, wpływ sił rynkowych, zmiana klimatu i związana z nią częstotliwość i nasilenie ekstremalnych zdarzeń pogodowych, a także częstsze kryzysy sanitarne i fitosanitarne mogą wiązać się z ryzykiem zmienności cen i większą presją na dochody. W związku z tym, chociaż to rolnicy ponoszą ostatecznie odpowiedzialność za kształtowanie strategii dotyczących swoich gospodarstw, należy ustanowić solidne ramy zapewniające odpowiednie zarządzanie ryzykiem. W tym celu państwa członkowskie i rolnicy mogą korzystać z unijnej platformy dotyczącej zarządzania ryzykiem do celów budowania zdolności, która zapewnia rolnikom odpowiednie instrumenty finansowe na potrzeby inwestowania oraz dostęp do kapitału obrotowego, szkoleń, transferu wiedzy i poradnictwa.

(15)  W kontekście wyraźniejszego zorientowania WPR na rynek, jak określono w komunikacie Komisji pt. „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności”, wpływ sił rynkowych, umowy handlowe z państwami trzecimi, zmiana klimatu i związana z nią częstotliwość i nasilenie ekstremalnych zdarzeń pogodowych, a także częstsze kryzysy sanitarne i fitosanitarne mogą wiązać się z ryzykiem zmienności cen i większą presją na dochody. Zaburzenia równowagi w łańcuchu dostaw żywności, przede wszystkim ze szkodą dla sektora pierwotnego, który stanowi najsłabsze ogniwo, wpływają również niekorzystnie na dochody producentów. W związku z tym, chociaż to rolnicy ponoszą ostatecznie odpowiedzialność za kształtowanie strategii dotyczących swoich gospodarstw, należy ustanowić solidne ramy zapewniające odpowiednie zarządzanie ryzykiem. W tym celu państwa członkowskie i rolnicy mogą korzystać z unijnej platformy dotyczącej zarządzania ryzykiem do celów budowania zdolności, która zapewnia rolnikom odpowiednie instrumenty finansowe na potrzeby inwestowania oraz dostęp do kapitału obrotowego, szkoleń, transferu wiedzy i poradnictwa.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  W kontekście przyszłości unijnego rolnictwa i leśnictwa ogromne znaczenie mają następujące kwestie: zwiększanie troski o środowisko, intensyfikacja działań w dziedzinie klimatu oraz udział w dążeniu do osiągnięcia unijnych celów związanych ze środowiskiem i zmianą klimatu. Struktura WPR powinna zatem odzwierciedlać większe ambicje względem powyższych celów. Dzięki odpowiedniemu modelowi realizacji działania podejmowane w celu przeciwdziałania degradacji środowiska i zmianie klimatu powinny być ukierunkowane na wyniki, a art. 11 TFUE należy do tego celu uważać za zobowiązanie do osiągnięcia rezultatu.

(16)  W kontekście przyszłości unijnego rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa priorytetowe znaczenie mają następujące kwestie: promowanie i poprawa ochrony środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej i genetycznej w systemie rolnym, a także działania w dziedzinie klimatu oraz udział w dążeniu do osiągnięcia unijnych celów związanych ze środowiskiem i zmianą klimatu. Struktura WPR powinna zatem odzwierciedlać większe ambicje względem powyższych celów, odzwierciedlając jednocześnie odpowiednio większe obciążenia i wymogi stawiane producentom. Dzięki odpowiedniemu modelowi realizacji działania podejmowane w celu przeciwdziałania degradacji środowiska i zmianie klimatu powinny być ukierunkowane na wyniki, a art. 11 TFUE należy do tego celu uważać za zobowiązanie do osiągnięcia rezultatu.

Ponieważ wiele obszarów wiejskich w Unii cierpi na problemy strukturalne, takie jak brak atrakcyjnych możliwości zatrudnienia, niedobór wykwalifikowanej siły roboczej, niedoinwestowanie sektora łączności, infrastruktury i podstawowych usług, a także odpływ młodzieży, zasadnicze znaczenie ma wzmocnienie struktury społeczno-gospodarczej na tych obszarach, zgodnie z deklaracją Cork 2.0, w szczególności poprzez tworzenie miejsc pracy i wymianę pokoleń, wprowadzenie na obszarach wiejskich strategii Komisji w zakresie tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego, wspieranie włączenia społecznego, wymiany pokoleniowej oraz rozwoju „inteligentnych wsi” w rejonach wiejskich w całej Unii Europejskiej. Jak wskazano w komunikacie pt. „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności”, nowe łańcuchy wartości na obszarach wiejskich, takie jak czysta energia, rozwijająca się biogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętym i ekoturystyka, mogą oferować duże możliwości w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na tych obszarach. W tym kontekście kluczową rolę w zapewnieniu dostępu do finansowania oraz we wzmacnianiu zdolności gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw do rozwoju mogą odegrać instrumenty finansowe oraz wykorzystanie gwarancji InvestEU. Obszary wiejskie mają potencjał, jeśli chodzi o możliwości zatrudniania obywateli państw trzecich posiadających prawo pobytu oraz wspieranie ich integracji społecznej i ekonomicznej, zwłaszcza w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Ponieważ wiele obszarów wiejskich w Unii cierpi na problemy strukturalne, takie jak brak atrakcyjnych możliwości zatrudnienia, niedobór wykwalifikowanej siły roboczej, niedoinwestowanie sektora sieci szerokopasmowych i łączności, infrastruktury i podstawowych usług, a także odpływ młodzieży, zasadnicze znaczenie ma wzmocnienie struktury społeczno-gospodarczej na tych obszarach, zgodnie z deklaracją Cork 2.0, w szczególności poprzez tworzenie miejsc pracy i wymianę pokoleń, wprowadzenie na obszarach wiejskich strategii Komisji w zakresie tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego, wspieranie włączenia społecznego, pomocy młodym ludziom, zwiększenia uczestnictwa kobiet w gospodarce wiejskiej, wymiany pokoleń oraz rozwoju „inteligentnych wsi” w rejonach wiejskich w całej Unii Europejskiej. W celu ustabilizowania i zdywersyfikowania gospodarki wiejskiej należy wspierać rozwój, tworzenie i stabilność przedsiębiorstw prowadzących działalność pozarolniczą. Jak wskazano w komunikacie pt. „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności”, nowe łańcuchy wartości na obszarach wiejskich, takie jak czysta energia, rozwijająca się biogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętym i ekoturystyka, mogą oferować duże możliwości w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na tych obszarach przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych. W tym kontekście kluczową rolę w zapewnieniu dostępu do finansowania oraz we wzmacnianiu zdolności gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw do rozwoju mogą odegrać instrumenty finansowe. Obszary wiejskie mają potencjał, jeśli chodzi o możliwości zatrudniania obywateli państw trzecich posiadających prawo pobytu oraz wspieranie ich integracji społecznej i ekonomicznej, zwłaszcza w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich pod względem społecznym i gospodarczym Komisja powinna zadbać o to, by państwa członkowskie zapewniły spójność między stosowaniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE1a a długoterminowym podejściem w zakresie wykorzystywania funduszy rozwoju obszarów wiejskich w planie strategicznym WPR.

 

____________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG (Dz.U. L 180 z 15.7.2010, s. 1).

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  WPR powinna nadal zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe, które należy rozumieć jako stały dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznej bogatej w składniki odżywcze żywności. Ponadto powinna ona przyczyniać się do poprawy reagowania unijnego rolnictwa na nowe oczekiwania społeczne w zakresie żywności i zdrowia, dotyczące zrównoważonej produkcji rolnej, zdrowszego odżywiania, marnowania żywności oraz dobrostanu zwierząt. WPR powinna nadal promować produkcję o szczególnych i cennych cechach, wspierając jednocześnie rolników w aktywnym dostosowywaniu produkcji do sygnałów płynących z rynku i oczekiwań konsumentów.

(17)  WPR powinna nadal zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe, które należy rozumieć jako stały dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznej żywności bogatej w składniki odżywcze. Ponadto powinna ona przyczyniać się do poprawy reagowania unijnego rolnictwa na nowe oczekiwania społeczne w zakresie żywności i zdrowia, dotyczące zrównoważonej produkcji rolnej, zdrowszego odżywiania, produkcji wysokiej jakości i zróżnicowania jakości, marnowania żywności oraz dobrostanu zwierząt. WPR powinna nadal promować zrównoważoną produkcję o szczególnych i cennych cechach, na przykład systemy działalności rolniczej o wysokiej jakości przyrodniczej, wspierając jednocześnie rolników w aktywnym dostosowywaniu produkcji do sygnałów płynących z rynku i oczekiwań konsumentów.

Poprawka      21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  Zgodnie z założeniami planu działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, szczepienia są uważane za opłacalną interwencję w zakresie zdrowia publicznego, która służy zwalczaniu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, jednak stosunkowo wysokie koszty diagnostyki, alternatyw dla środków przeciwdrobnoustrojowych i szczepionek w porównaniu z konwencjonalnymi antybiotykami stanowią przeszkodę w zwiększaniu wyszczepialności zwierząt.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Ramy norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska mają na celu przyczynienie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, sprostania wyzwaniom związanym z wodą, przyczynienie się do ochrony gleb i jej jakości oraz ochrony różnorodności biologicznej i jej jakości. Powyższe ramy należy udoskonalić, w szczególności uwzględniając praktyki określone do 2020 r. w ramach ekologizacji płatności bezpośrednich, a także łagodzenie zmiany klimatu oraz potrzebę poprawy zrównoważonego charakteru produkcji rolnej, zwłaszcza gospodarki składnikami odżywczymi. Uznaje się, że każda norma dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska przyczynia się do realizacji wielu celów. W celu wdrożenia przedmiotowych ram państwa członkowskie w odniesieniu do każdej normy ustanowionej na szczeblu unijnym powinny określić normę krajową, uwzględniając szczególne cechy danego obszaru, w tym warunki glebowe i klimatyczne, istniejące warunki gospodarki rolnej, użytkowanie gruntów, płodozmian, praktyki gospodarki rolnej oraz strukturę gospodarstw rolnych. Państwa członkowskie mogą również dodatkowo zdefiniować inne krajowe normy związane z głównymi celami określonymi w załączniku III, aby poprawić realizację celów w zakresie środowiska i klimatu określonych w ramach norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Jako część norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, w celu wspierania zarówno wyników agronomicznych gospodarstw rolnych, jak i ich efektywności środowiskowej, opracowywane będą plany gospodarki składnikami odżywczymi; pomoże w tym specjalne elektroniczne narzędzie dotyczące zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych, które państwa członkowskie będą udostępniać rolnikom. Narzędzie to powinno zapewnić wsparcie w podejmowaniu decyzji w gospodarstwach, począwszy od minimalnych funkcji w zakresie gospodarki składnikami odżywczymi. Szeroki zakres interoperacyjności i modułowa struktura powinny również umożliwić dodawanie innych aplikacji elektronicznych do zarządzania gospodarstwem i e-rządzenia. Aby zapewnić równe warunki działania dla rolników w całej UE, Komisja może wesprzeć państwa członkowskie w opracowywaniu wspomnianego narzędzia, a także w świadczeniu koniecznych do jego funkcjonowania usług przechowywania i przetwarzania danych.

(22)  Ramy norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska mają na celu przyczynienie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, sprostania wyzwaniom związanym z wodą, przyczynienie się do ochrony gleb i jej jakości oraz ochrony różnorodności biologicznej i jej jakości. Powyższe ramy należy udoskonalić, w szczególności uwzględniając praktyki określone do 2020 r. w ramach ekologizacji płatności bezpośrednich, a także łagodzenie zmiany klimatu oraz potrzebę poprawy zrównoważonego charakteru produkcji rolnej. Uznaje się, że każda norma dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska przyczynia się do realizacji wielu celów. W celu wdrożenia przedmiotowych ram państwa członkowskie w odniesieniu do każdej normy ustanowionej na szczeblu unijnym powinny określić normę krajową, uwzględniając szczególne cechy danego obszaru, w tym warunki glebowe i klimatyczne, istniejące warunki gospodarki rolnej, cechy agronomiczne poszczególnych rodzajów produkcji, różnice między uprawami rocznymi, wieloletnimi i inną wyspecjalizowaną produkcją, użytkowanie gruntów, płodozmian, lokalne i tradycyjne praktyki gospodarki rolnej oraz strukturę gospodarstw rolnych. Państwa członkowskie mogą również zdefiniować równoważne praktyki lub systemy certyfikacji przynoszące korzyści dla klimatu i środowiska, podobne do skutków jednej praktyki lub większej liczby praktyk związanych z normami dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska lub przewyższające takie skutki.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Państwa członkowskie muszą w pełni wdrożyć wymogi podstawowe w zakresie zarządzania, aby zaczęły one obowiązywać na poziomie gospodarstw i służyły zapewnianiu równego traktowania rolników. W celu zagwarantowania spójności przepisów dotyczących warunkowości poprzez poprawienie zrównoważonego charakteru polityki, wymogi podstawowe w zakresie zarządzania powinny obejmować główne akty prawne Unii w dziedzinie środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, zdrowia roślin oraz dobrostanu zwierząt, których wdrożenie na poziomie krajowym wiąże się z nałożeniem na rolników indywidualnych ściśle określonych obowiązków, w tym obowiązków na podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG11 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE12 lub dyrektywy Rady 91/676/EWG13. Mając na uwadze podjęcie działań następczych w odniesieniu do wspólnego oświadczenia złożonego przez Parlament Europejski i Radę, załączonego do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/201314, odpowiednie przepisy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady15 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE16 włączono w zakres warunkowości w formie wymogów podstawowych w zakresie zarządzania oraz odpowiednio dostosowano wykaz norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

(23)  Państwa członkowskie muszą w pełni wdrożyć wymogi podstawowe w zakresie zarządzania, aby zaczęły one obowiązywać na poziomie gospodarstw i służyły zapewnianiu równego traktowania rolników. W celu zagwarantowania spójności przepisów dotyczących warunkowości poprzez poprawienie zrównoważonego charakteru polityki, wymogi podstawowe w zakresie zarządzania powinny obejmować główne akty prawne Unii w dziedzinie środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, zdrowia roślin oraz dobrostanu zwierząt, których wdrożenie na poziomie krajowym wiąże się z nałożeniem na rolników indywidualnych ściśle określonych obowiązków, w tym obowiązków na podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG11 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE12 lub dyrektywy Rady 91/676/EWG13. Mając na uwadze podjęcie działań następczych w odniesieniu do wspólnego oświadczenia złożonego przez Parlament Europejski i Radę, załączonego do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/201314, odpowiednie przepisy dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady15 (ramowa dyrektywa wodna) i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE16 włączono w zakres warunkowości w formie wymogów podstawowych w zakresie zarządzania oraz odpowiednio dostosowano wykaz norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

____________________

____________________

11. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

11. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

12. Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

12. Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).

13. Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1).

13. Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1).

14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549).

14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549).

15. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

15. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).

16. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71).

16. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71).

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Aby usprawnić zrównoważone zarządzanie i ogólną wydajność gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw prowadzących działalność na obszarach wiejskich, państwa członkowskie powinny wprowadzić usługi doradcze dla rolników obejmujące aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne, a także określić niezbędne usprawnienia wszystkich środków na poziomie gospodarstwa przewidzianych w planach strategicznych WPR. Dzięki takim usługom doradczym rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w ramach WPR powinni zyskać większą świadomość związku między zarządzaniem gospodarstwem i gospodarowaniem gruntami z jednej strony a niektórymi normami, wymogami i informacjami, w tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z drugiej strony. Wykaz takich norm, wymogów i informacji obejmuje normy odnoszące się do rolników i innych beneficjentów WPR lub dla nich niezbędne, określone w planach strategicznych WPR, a także normy, wymogi i informacje wynikające z przepisów dotyczących wody i zrównoważonego stosowania pestycydów, jak również z inicjatyw w zakresie przeciwdziałania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania ryzykiem. W celu poprawy jakości i skuteczności doradztwa państwa członkowskie powinny włączyć doradców do systemów wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc udzielać aktualnych informacji technologicznych i naukowych opracowanych w ramach badań naukowych i innowacji.

(24)  Aby usprawnić zrównoważone zarządzanie i ogólną wydajność gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw prowadzących działalność na obszarach wiejskich, państwa członkowskie powinny zapewnić wysokiej jakości usługi doradcze dla rolników obejmujące aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne, a także określić niezbędne usprawnienia wszystkich środków na poziomie gospodarstwa przewidzianych w planach strategicznych WPR. Dzięki takim usługom doradczym rolnicy i inni beneficjenci wsparcia w ramach WPR powinni zyskać większą świadomość związku między zarządzaniem gospodarstwem i gospodarowaniem gruntami z jednej strony a niektórymi normami, wymogami i informacjami, w tym dotyczącymi środowiska i klimatu, z drugiej strony. Wykaz takich norm, wymogów i informacji obejmuje normy odnoszące się do rolników i innych beneficjentów WPR lub dla nich niezbędne, określone w planach strategicznych WPR, a także normy, wymogi i informacje wynikające z przepisów dotyczących wody i zrównoważonego stosowania pestycydów, jak również z inicjatyw w zakresie przeciwdziałania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i zarządzania ryzykiem. W celu poprawy jakości i skuteczności doradztwa państwa członkowskie powinny włączyć doradców do systemów wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa („AKIS”), aby móc udzielać aktualnych informacji technologicznych i naukowych opracowanych w ramach badań naukowych i innowacji. Wszelkie inicjatywy Unii dotyczące usług doradczych i systemów innowacyjnych powinny opierać się w miarę możliwości na istniejących usługach i systemach na szczeblu państw członkowskich.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  W przepisach Unii należy określić, że państwa członkowskie powinny wprowadzić w swoich planach strategicznych WPR wymogi dotyczące minimalnego obszaru warunkującego otrzymanie płatności niezwiązanych z wielkością produkcji. Takie wymogi powinny być związane z koniecznością uniknięcia nadmiernego obciążenia administracyjnego spowodowanego zarządzaniem licznymi płatnościami niskich kwot oraz z potrzebą zapewnienia, by wsparcie skutecznie przyczyniało się do realizacji celów WPR, na które przeznacza się płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji. Aby zagwarantować minimalny poziom wsparcia dochodu z działalności rolniczej dla wszystkich osób faktycznie prowadzących działalność rolniczą oraz aby zachować zgodność z celem traktatowym dotyczącym zapewniania odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, należy ustanowić roczną płatność obszarową niezwiązaną z wielkością produkcji, należącą do rodzaju interwencji „podstawowe wsparcie dochodu do celów stabilności”. Aby poprawić ukierunkowanie tego wsparcia, można dokonać zróżnicowania kwot płatności dla różnych grup terytoriów w oparciu o warunki społeczno-gospodarcze lub agronomiczne. Aby uniknąć niekorzystnego wpływu na dochody rolników, państwa członkowskie mogą zdecydować o wdrożeniu podstawowego wsparcia dochodu do celów stabilności w oparciu o uprawnienia do płatności. W takim przypadku wartość uprawnień do płatności przed jakąkolwiek dalszą konwergencją powinna być proporcjonalna do ich wartości określonej w ramach systemów płatności podstawowej zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013, z uwzględnieniem także płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska. Państwa członkowskie powinny również osiągnąć bardziej zaawansowaną konwergencję, aby kontynuować stopniowe odchodzenie od wcześniejszych wartości.

(26)  W przepisach Unii należy określić, że państwa członkowskie powinny wprowadzić w swoich planach strategicznych WPR wymogi dotyczące minimalnego obszaru warunkującego otrzymanie płatności niezwiązanych z wielkością produkcji. Takie wymogi powinny być związane z koniecznością uniknięcia nadmiernego obciążenia administracyjnego spowodowanego zarządzaniem licznymi płatnościami niskich kwot oraz z potrzebą zapewnienia, by wsparcie skutecznie przyczyniało się do realizacji celów WPR, na które przeznacza się płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji. Aby zagwarantować minimalny poziom wsparcia dochodu z działalności rolniczej dla wszystkich rolników aktywnych zawodowo oraz aby zachować zgodność z celem traktatowym dotyczącym zapewniania odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, należy ustanowić roczną płatność obszarową niezwiązaną z wielkością produkcji, należącą do rodzaju interwencji „podstawowe wsparcie dochodu do celów stabilności”. Aby poprawić ukierunkowanie tego wsparcia, można dokonać zróżnicowania kwot płatności dla różnych grup terytoriów w oparciu o warunki społeczno-gospodarcze, środowiskowe lub agronomiczne. Aby uniknąć niekorzystnego wpływu na dochody rolników, państwa członkowskie mogą zdecydować o wdrożeniu podstawowego wsparcia dochodu do celów stabilności w oparciu o uprawnienia do płatności. W takim przypadku wartość uprawnień do płatności przed jakąkolwiek dalszą konwergencją powinna być proporcjonalna do ich wartości określonej w ramach systemów płatności podstawowej zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013, z uwzględnieniem także płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska. Państwa członkowskie powinny również osiągnąć bardziej zaawansowaną konwergencję, aby stopniowo przejść do pełnej konwergencji do 2026 r.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26a)  Wsparcie dochodu w ramach WPR jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do stabilności i trwałości wielu małych i rodzinnych gospodarstw w całej Europie, i chociaż wzrosły oczekiwania wobec rolników, to wysokość świadczeń pieniężnych pozostaje bez zmian. Ogólny udział WPR w UE zmniejsza się, podczas gdy kryzysy rynkowe w sektorze i spadająca liczba aktywnych rolników nadal zagrażają przetrwaniu tego sektora. Model gospodarstwa rodzinnego powinien być chroniony jako cel ogólny WPR i poprzez plany strategiczne państw członkowskich, przy zapewnieniu odpowiedniego miejsca dla zasadniczej roli tego modelu w przyczynianiu się do wzmocnienia tkanki społecznej życia na wsi i zapewnieniu sposobu utrzymania dla wielu mieszkańców wsi. Gospodarstwa rodzinne przyczyniają się do zrównoważonej produkcji żywności, zachowania zasobów naturalnych, zaspokajania potrzeb w zakresie dywersyfikacji i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Pierwszymi rolnikami odczuwającymi ogromną presję globalizacji będą ci, którzy realizują model małego gospodarstwa rodzinnego. Taka sytuacja oznaczałaby oczywistą porażkę w osiąganiu celów WPR i podważałaby argumenty przemawiające za wsparciem WPR w przyszłości. W związku z tym plany strategiczne WPR powinny wspierać poprzez swoje cele szczegółowe utrzymanie ochrony tego modelu rolnictwa.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Podstawą rolnictwa Unii pozostają małe gospodarstwa, które odgrywają istotną rolę we wspieraniu zatrudnienia na obszarach wiejskich i przyczyniają się do rozwoju terytorialnego. W celu promowania bardziej zrównoważonego podziału wsparcia oraz zmniejszenia obciążenia administracyjnego beneficjentów otrzymujących niewielkie kwoty państwa członkowskie powinny móc zaproponować drobnym producentom rolnym możliwość zastąpienia innych płatności bezpośrednich płatnością ryczałtową.

(28)  Podstawą rolnictwa Unii pozostają małe gospodarstwa, które odgrywają istotną rolę we wspieraniu zatrudnienia na obszarach wiejskich i przyczyniają się do rozwoju terytorialnego. W celu promowania bardziej zrównoważonego podziału wsparcia oraz zmniejszenia obciążenia administracyjnego beneficjentów otrzymujących niewielkie kwoty państwa członkowskie powinny móc zaproponować drobnym producentom rolnym możliwość zastąpienia płatności bezpośrednich płatnością ryczałtową. Jednakże aby jeszcze bardziej zmniejszyć obciążenia administracyjne, należy zezwolić państwom członkowskim na automatyczne włączenie określonych rolników wstępnie do systemu uproszczonego, dając im możliwość wycofania się z tego systemu w określonym terminie. W myśl zasady proporcjonalności należy dać państwom członkowskim możliwość stworzenia ograniczonego systemu kontroli dotyczących warunkowości z przeznaczeniem dla drobnych producentów rolnych uczestniczących w systemie uproszczonym.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(30a)  Rolnictwo ekologiczne rozwija się w wielu państwach członkowskich i posiada udokumentowane osiągnięcia w dostarczaniu dóbr publicznych, ochronie usług ekosystemowych i zasobów naturalnych, ograniczaniu nakładów, zachęcaniu do pracy w rolnictwie młodych rolników, a w szczególności kobiet, tworzeniu miejsc pracy, eksperymentowaniu z nowymi modelami biznesowymi, zaspokajaniu potrzeb społecznych i rewitalizacji obszarów wiejskich. Jednak wzrost zapotrzebowania na produkty ekologiczne nadal przewyższa wzrost produkcji. Państwa członkowskie powinny zadbać o to, by ich plany strategiczne WPR obejmowały cele zwiększenia udziału gruntów rolnych objętych zarządzaniem ekologicznym w celu zaspokojenia rosnącego popytu na produkty ekologiczne oraz rozwoju całego ekologicznego łańcucha dostaw. Państwa członkowskie powinny być zdolne do finansowania przechodzenia na rolnictwo ekologiczne i utrzymywania produkcji ekologicznej za pośrednictwem działań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich lub za pośrednictwem ekoprogramów, lub poprzez połączenie obu tych środków, i powinny zadbać o to, by przydzielone budżety odpowiadały oczekiwanemu wzrostowi produkcji ekologicznej.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  WPR powinna zapewnić osiąganie przez państwa członkowskie lepszych wyników dotyczących środowiska poprzez poszanowanie lokalnych potrzeb i faktycznych warunków prowadzenia działalności przez rolników. W swoich planach strategicznych WPR państwa członkowskie powinny wprowadzić, w ramach płatności bezpośrednich, dobrowolne dla rolników ekoprogramy, które powinny być w pełni skoordynowane z innymi odpowiednimi interwencjami. Państwa członkowskie powinny je zdefiniować jako płatność przyznawaną w charakterze zachęty do dostarczania dóbr publicznych lub wynagrodzenia za dostarczanie dóbr publicznych poprzez stosowanie praktyk rolniczych korzystnych dla środowiska i klimatu lub jako rekompensatę za wprowadzenie takich praktyk. W obu przypadkach powinny one mieć na celu lepszą realizację celów środowiskowych i klimatycznych WPR oraz być opracowane w taki sposób, aby wychodziły poza obowiązkowe wymogi, które przewidziano już w systemie warunkowości. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o wprowadzeniu ekoprogramów dotyczących takich praktyk rolniczych, jak ulepszone zarządzanie pastwiskami trwałymi oraz elementami krajobrazu oraz rolnictwo ekologiczne. Systemy te mogą również obejmować „programy podstawowe”, które mogą być warunkiem podjęcia bardziej ambitnych zobowiązań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.

(31)  WPR powinna zapewnić osiąganie przez państwa członkowskie lepszych wyników dotyczących środowiska poprzez poszanowanie lokalnych potrzeb i faktycznych warunków prowadzenia działalności przez rolników. W swoich planach strategicznych WPR państwa członkowskie powinny wprowadzić, w ramach płatności bezpośrednich, dobrowolne dla rolników ekoprogramy, które powinny być w pełni skoordynowane z innymi odpowiednimi interwencjami. Państwa członkowskie powinny je zdefiniować jako płatność przyznawaną w charakterze zachęty do dostarczania dóbr publicznych lub wynagrodzenia za dostarczanie dóbr publicznych poprzez stosowanie praktyk rolniczych korzystnych dla środowiska i klimatu. Powinny one mieć na celu lepszą realizację celów środowiskowych i klimatycznych WPR oraz być opracowane w taki sposób, aby wychodziły poza obowiązkowe wymogi, które przewidziano już w systemie warunkowości. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o wprowadzeniu ekoprogramów w celu promowania modeli produkcji korzystnych dla środowiska, w szczególności hodowli ekstensywnej, oraz wszelkiego rodzaju praktyk rolniczych, takich jak ulepszone zarządzanie pastwiskami trwałymi, elementami krajobrazu oraz systemy certyfikacji środowiskowej obejmujące rolnictwo ekologiczne, produkcję integrowaną czy rolnictwo konserwujące. Systemy te mogą również obejmować środki mające inny charakter niż zobowiązania środowiskowe i klimatyczne polityki rozwoju obszarów wiejskich, bądź środki o takim samym charakterze uznane za „programy podstawowe”, które mogą być warunkiem podjęcia bardziej ambitnych zobowiązań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Należy zapewnić zgodność wsparcia dochodów związanego z wielkością produkcji z międzynarodowymi zobowiązaniami Unii. Obejmuje to w szczególności wymogi protokołu ustaleń między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie nasion oleistych w ramach GATT17, odpowiednio do zmian w oddzielnym obszarze bazowym UE dla nasion oleistych, wynikających ze zmian w składzie UE. Komisja powinna być uprawniona do przyjęcia w tym celu aktów wykonawczych określających szczegółowe przepisy w tym zakresie.

skreśla się

_________________

 

17 Protokół ustaleń między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie nasion oleistych w ramach GATT (Dz.U. L 147 z 18.6.1993).

 

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Aby przyczynić się do realizacji celów WPR i wzmocnić synergie z innymi instrumentami WPR, konieczne są sektorowe rodzaje interwencji. Zgodnie z modelem realizacji minimalne wymogi dotyczące treści i celów takich rodzajów interwencji sektorowych powinny zostać opracowane na poziomie unijnym, aby zapewnić równe szanse na rynku wewnętrznym i zapobiec powstaniu warunków nierównej i niesprawiedliwej konkurencji. Państwa członkowskie powinny uzasadnić włączenie takich rodzajów interwencji do swoich planów strategicznych WPR i zapewnić spójność z innymi interwencjami na poziomie sektorowym. Szeroko rozumiane rodzaje interwencji, które należy ustanowić na poziomie unijnym, powinny obejmować sektory owoców i warzyw, wina, produktów pszczelich, oliwy z oliwek i oliwek stołowych, chmielu i innych produktów, które mogą zostać określone w przyszłości, w przypadku których uznano, że ustanowienie programów sektorowych będzie miało korzystny wpływ na osiągnięcie niektórych lub wszystkich celów ogólnych i szczegółowych WPR wyznaczonych w niniejszym rozporządzeniu.

(35)  Aby przyczynić się do realizacji celów WPR i wzmocnić synergie z innymi instrumentami WPR, konieczne są sektorowe rodzaje interwencji. Zgodnie z modelem realizacji minimalne wymogi dotyczące treści i celów takich rodzajów interwencji sektorowych powinny zostać opracowane na poziomie unijnym, aby zapewnić równe szanse na rynku wewnętrznym i zapobiec powstaniu warunków nierównej i niesprawiedliwej konkurencji. Państwa członkowskie powinny uzasadnić włączenie takich rodzajów interwencji do swoich planów strategicznych WPR i zapewnić spójność z innymi interwencjami na poziomie sektorowym. Szeroko rozumiane rodzaje interwencji, które należy ustanowić na poziomie unijnym, powinny obejmować sektory owoców i warzyw, wina, produktów pszczelich, oliwy z oliwek i oliwek stołowych, chmielu i innych produktów, które zostały określone w art. 39, w przypadku których uznano, że ustanowienie programów sektorowych będzie miało korzystny wpływ na osiągnięcie niektórych lub wszystkich celów ogólnych i szczegółowych WPR wyznaczonych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(35a)  Mając na uwadze zwiększenie puli środków przewidzianych dla sektora pszczelarskiego oraz ze względu na istotną rolę, jaką odgrywa on w ochronie różnorodności biologicznej i w produkcji żywności, należy również zwiększyć pułap współfinansowania unijnego i dodać nowe środki kwalifikowalne ukierunkowane na rozwój tego sektora.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Zasady odnoszące się do interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich określono na szczeblu unijnym, szczególnie w zakresie podstawowych wymogów dotyczących stosowania przez państwa członkowskie kryteriów kwalifikacji. Państwa członkowskie powinny jednak mieć duży margines swobody, jeśli chodzi o definiowanie konkretnych warunków zgodnie z własnymi potrzebami. Rodzaje interwencji związane z rozwojem obszarów wiejskich obejmują płatności z tytułu zobowiązań środowiskowych, klimatycznych i innych zobowiązań w dziedzinie zarządzania, które państwa członkowskie powinny wspierać na całym swoim terytorium zgodnie ze swoimi szczególnymi krajowymi, regionalnymi lub lokalnymi potrzebami. Państwa członkowskie powinny przyznawać płatności rolnikom i innym zarządcom gruntu, którzy dobrowolnie podejmują zobowiązania w dziedzinie zarządzania przyczyniające się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz do ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, w tym jakości i ilości wody, jakości powietrza, gleby, bioróżnorodności i usług ekosystemowych, w tym dobrowolnych zobowiązań w ramach sieci Natura 2000 oraz wsparcia dla różnorodności genetycznej. Wsparcie w ramach płatności z tytułu zobowiązań w dziedzinie zarządzania można również przyznawać na podejścia kierowane lokalnie, zintegrowane lub opierające się na współpracy oraz na interwencje zorientowane na rezultaty.

(37)  Zasady odnoszące się do interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich określono na szczeblu unijnym, szczególnie w zakresie podstawowych wymogów dotyczących stosowania przez państwa członkowskie kryteriów kwalifikacji. Państwa członkowskie powinny jednak mieć duży margines swobody, jeśli chodzi o definiowanie konkretnych warunków zgodnie z własnymi potrzebami. Rodzaje interwencji związane z rozwojem obszarów wiejskich obejmują płatności z tytułu zobowiązań środowiskowych, klimatycznych i innych zobowiązań w dziedzinie zarządzania, które państwa członkowskie powinny wspierać na całym swoim terytorium zgodnie ze swoimi szczególnymi krajowymi, regionalnymi lub lokalnymi potrzebami. Państwa członkowskie powinny przyznawać płatności rolnikom, grupom rolników i innym zarządcom gruntu, którzy dobrowolnie podejmują zobowiązania w dziedzinie zarządzania przyczyniające się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz do ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, w tym jakości i ilości wody, jakości powietrza, gleby, bioróżnorodności i usług ekosystemowych, w tym dobrowolnych zobowiązań w ramach sieci Natura 2000, obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej oraz wsparcia dla różnorodności genetycznej. Wsparcie w ramach płatności z tytułu zobowiązań w dziedzinie zarządzania można również przyznawać na podejścia kierowane lokalnie, zintegrowane, wspólne lub opierające się na współpracy oraz na interwencje zorientowane na rezultaty.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  Wsparcie z tytułu zobowiązań w dziedzinie zarządzania może obejmować premie dla rolnictwa ekologicznego na utrzymywanie gruntów ekologicznych lub konwersję na grunty ekologiczne; płatności z tytułu innych rodzajów interwencji wspierających systemy produkcji przyjazne dla środowiska, takie jak agroekologia, uprawa konserwująca i produkcja zintegrowana; usługi leśno-środowiskowe i klimatyczne oraz ochronę lasów; premie z tytułu lasów i zakładania systemów rolno-leśnych; dobrostan zwierząt; zachowanie oraz zrównoważone wykorzystanie i rozwój zasobów genetycznych. W ramach tego rodzaju interwencji państwa członkowskie mogą opracowywać inne systemy w zależności od swoich potrzeb. Ten rodzaj płatności powinien pokrywać wyłącznie dodatkowe koszty i utracone dochody będące rezultatem zobowiązań przekraczających wartość bazową obowiązkowych norm i wymogów ustanowionych w prawie unijnym i krajowym, jak również warunkowości, zgodnie z planem strategicznym WPR. Zobowiązania związane z tym rodzajem interwencji można podejmować na ustalony wcześniej roczny lub wieloletni okres, przy czym w należycie uzasadnionych przypadkach okres ten może przekraczać siedem lat.

(38)  Wsparcie z tytułu zobowiązań w dziedzinie zarządzania może obejmować premie dla rolnictwa ekologicznego na utrzymywanie gruntów ekologicznych lub konwersję na grunty ekologiczne; płatności z tytułu innych rodzajów interwencji wspierających systemy produkcji przyjazne dla środowiska, takie jak rolnictwo o wysokiej wartości przyrodniczej, agroekologia, uprawa konserwująca i produkcja zintegrowana; usługi leśno-środowiskowe i klimatyczne oraz ochronę lasów; premie z tytułu lasów i zakładania systemów rolno-leśnych; ochronę tradycyjnego krajobrazu wiejskiego; dobrostan zwierząt; zachowanie oraz zrównoważone wykorzystanie i rozwój zasobów genetycznych. W ramach tego rodzaju interwencji państwa członkowskie mogą opracowywać inne systemy w zależności od swoich potrzeb, mogą wzmacniać istniejące już w niektórych regionach Unii działania rolno-środowiskowe ukierunkowane na sektor pszczelarski oraz opracowywać dalsze działania. Ten rodzaj płatności powinien pokrywać wyłącznie dodatkowe koszty i utracone dochody będące rezultatem zobowiązań przekraczających wartość bazową obowiązkowych norm i wymogów ustanowionych w prawie unijnym i krajowym, jak również warunkowości, zgodnie z planem strategicznym WPR. Państwa członkowskie powinny także dostarczać beneficjentom zachęt. Zobowiązania związane z tym rodzajem interwencji można podejmować na ustalony wcześniej roczny lub wieloletni okres, przy czym w należycie uzasadnionych przypadkach okres ten może przekraczać siedem lat.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39)  Środki w zakresie leśnictwa powinny przyczyniać się do realizacji strategii leśnej dla Unii Europejskiej opierać się na krajowych lub regionalnych programach leśnych państw członkowskich lub równoważnych instrumentach, które należy opracowywać na podstawie zobowiązań wynikających z rozporządzenia w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem [rozporządzenie LULUCF] oraz zobowiązań podjętych na konferencjach ministerialnych w sprawie ochrony lasów w Europie. Interwencje powinny opierać się na planach urządzenia lasu lub równoważnych instrumentach i mogą obejmować rozwój obszarów leśnych i zrównoważone zarządzanie lasami, w tym zalesianie gruntów oraz tworzenie i odnawianie systemów rolno-leśnych; ochronę, odtwarzanie i poprawę stanu zasobów leśnych, z uwzględnieniem potrzeb adaptacyjnych; inwestycje służące zagwarantowaniu i poprawie ochrony lasu i jego odporności, a także świadczenie usług w zakresie ekosystemów leśnych i klimatu; oraz środki i inwestycje wspierające odnawialne źródła energii oraz biogospodarkę.

(39)  Środki w zakresie leśnictwa powinny przyczyniać się do powszechniejszego wykorzystywania systemów rolno-leśnych i realizacji strategii leśnej dla Unii Europejskiej oraz opierać się na krajowych lub regionalnych programach leśnych państw członkowskich lub równoważnych instrumentach, które należy opracowywać na podstawie zobowiązań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/8411a oraz zobowiązań podjętych na konferencjach ministerialnych w sprawie ochrony lasów w Europie. Interwencje powinny opierać się na planach urządzenia lasu lub równoważnych instrumentach i mogą obejmować rozwój obszarów leśnych i zrównoważone zarządzanie lasami, w tym zalesianie gruntów, zapobieganie pożarom oraz tworzenie i odnawianie systemów rolno-leśnych; ochronę, odtwarzanie i poprawę stanu zasobów leśnych, z uwzględnieniem potrzeb adaptacyjnych; inwestycje służące zagwarantowaniu i poprawie ochrony lasu i jego odporności, a także świadczenie usług w zakresie ekosystemów leśnych i klimatu; oraz środki i inwestycje wspierające odnawialne źródła energii oraz biogospodarkę.

 

_____________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/841 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013 oraz decyzję nr 529/2013/UE (Dz.U. L 156 z 19.6.2018, s. 1).

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Aby zapewnić godziwy dochód i odporność sektora rolnictwa na całym terytorium Unii, państwa członkowskie mogą przyznać wsparcie rolnikom prowadzącym działalność w miejscach, gdzie występują ograniczenia naturalne lub inne ograniczenia specyficzne dla obszaru. Jeżeli chodzi o płatności z tytułu obszarów z ograniczeniami naturalnymi, określenie to, stosowane w polityce rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014–2020, powinno mieć nadal zastosowanie. Aby WPR przyczyniła się do poprawy stanu środowiska Unii i w celu wzmocnienia synergii tej polityki z finansowaniem inwestycji w środowisko i różnorodność biologiczną, konieczne jest utrzymanie odrębnego środka mającego na celu rekompensatę dla beneficjentów za niedogodności związane z wdrażaniem programu Natura 2000 i ramowej dyrektywy wodnej. W związku z tym należy w dalszym ciągu przyznawać wsparcie rolnikom i posiadaczom lasów ze względu na doświadczane przez nich szczególne niedogodności wynikające z wdrażania dyrektywy 2009/147/WE i dyrektywy 92/43/EWG oraz aby przyczynić się do skutecznego zarządzania obszarami Natura 2000. Należy również udostępniać rolnikom wsparcie, aby pomóc im w uporaniu się z niedogodnościami na obszarach znajdujących się w dorzeczach, wynikającymi z wdrażania ramowej dyrektywy wodnej. Wsparcie powinno być powiązane z określonymi wymogami opisanymi w planach strategicznych WPR, wykraczającymi poza odpowiednie obowiązkowe normy i wymogi. Państwa członkowskie powinny również zapewnić, aby płatności dla rolników nie prowadziły do podwójnego finansowania ze środków ekoprogramów. Opracowując plany strategiczne WPR, państwa członkowskie powinny ponadto uwzględniać specyficzne potrzeby obszarów Natura 2000.

(40)  Aby zapewnić godziwy dochód i odporność sektora rolnictwa na całym terytorium Unii, państwa członkowskie mogą przyznać wsparcie rolnikom prowadzącym działalność w miejscach, gdzie występują ograniczenia naturalne lub inne ograniczenia specyficzne dla obszaru, w tym na obszarach górskich i w regionach wyspiarskich. Jeżeli chodzi o płatności z tytułu obszarów z ograniczeniami naturalnymi, określenie to, stosowane w polityce rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014–2020, powinno mieć nadal zastosowanie. Aby WPR przyczyniła się do poprawy stanu środowiska Unii i w celu wzmocnienia synergii tej polityki z finansowaniem inwestycji w środowisko i różnorodność biologiczną, konieczne jest utrzymanie odrębnego środka mającego na celu rekompensatę dla beneficjentów za niedogodności związane z wdrażaniem programu Natura 2000, ustanowionego dyrektywą Rady 92/43/EWG1a, i ramowej dyrektywy wodnej. W związku z tym należy w dalszym ciągu przyznawać wsparcie rolnikom i posiadaczom lasów ze względu na doświadczane przez nich szczególne niedogodności wynikające z wdrażania dyrektywy 2009/147/WE i dyrektywy 92/43/EWG oraz aby przyczynić się do skutecznego zarządzania obszarami Natura 2000. Należy również udostępniać rolnikom wsparcie, aby pomóc im w uporaniu się z niedogodnościami na obszarach znajdujących się w dorzeczach, wynikającymi z wdrażania ramowej dyrektywy wodnej. Wsparcie powinno być powiązane z określonymi wymogami opisanymi w planach strategicznych WPR, wykraczającymi poza odpowiednie obowiązkowe normy i wymogi. Państwa członkowskie powinny również zapewnić, aby płatności dla rolników nie prowadziły do podwójnego finansowania ze środków ekoprogramów, a jednocześnie by umożliwiły wystarczającą elastyczność w planach strategicznych, ułatwiając komplementarność między różnymi rodzajami interwencji. Opracowując plany strategiczne WPR, państwa członkowskie powinny ponadto uwzględniać specyficzne potrzeby obszarów Natura 2000.

 

____________________

 

1a Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41)  Cele WPR należy również realizować poprzez wspieranie inwestycji produkcyjnych i nieprodukcyjnych, w gospodarstwach, jak i poza gospodarstwami. Tego rodzaju inwestycje mogą dotyczyć infrastruktury związanej z rozwojem, modernizacją lub przystosowaniem się do zmiany klimatu rolnictwa i leśnictwa, w tym dostępu do gruntów rolnych i leśnych, scalania i poprawy gruntów oraz dostaw i oszczędzania energii i wody. Aby skuteczniej zapewnić spójność planów strategicznych WPR z celami Unii, a także równe warunki działania w państwach członkowskich, w niniejszym rozporządzeniu ujęto wykaz negatywny tematów inwestycji.

(41)  Cele WPR należy również realizować poprzez wspieranie inwestycji produkcyjnych i nieprodukcyjnych mających na celu wzmocnienie odporności gospodarstw. Tego rodzaju inwestycje mogą dotyczyć między innymi infrastruktury związanej z rozwojem, modernizacją lub przystosowaniem się do zmiany klimatu rolnictwa i leśnictwa, w tym dostępem do gruntów rolnych i leśnych, scalaniem i poprawą gruntów, praktykami rolno-leśnych oraz dostawami i oszczędzaniem energii i wody. Aby skuteczniej zapewnić spójność planów strategicznych WPR z celami Unii, a także równe warunki działania w państwach członkowskich, w niniejszym rozporządzeniu ujęto wykaz negatywny tematów inwestycji.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42)  Mając na uwadze konieczność wyeliminowania luk inwestycyjnych w unijnym sektorze rolnictwa i usprawnienia dostępu do instrumentów finansowych dla grup priorytetowych, w szczególności dla młodych rolników i nowych podmiotów o wyższym profilu ryzyka, należy zachęcać do korzystania z gwarancji InvestEU oraz do łączenia dotacji z instrumentami finansowymi. Ponieważ korzystanie z instrumentów finansowych w państwach członkowskich jest mocno zróżnicowane ze względu na różnice dotyczące dostępu do finansowania, rozwoju sektora bankowego, obecności kapitału wysokiego ryzyka oraz obeznania administracji publicznych i potencjalnych beneficjentów z instrumentami finansowymi, państwa członkowskie powinny ustanowić w planie strategicznym WPR odpowiednie cele końcowe, beneficjentów i warunki preferencyjne, a także inne możliwe zasady kwalifikowalności.

(42)  Mając na uwadze konieczność wyeliminowania luk inwestycyjnych w unijnym sektorze rolnictwa i usprawnienia dostępu do instrumentów finansowych dla grup priorytetowych, w szczególności dla młodych rolników i nowych podmiotów o wyższym profilu ryzyka, należy zachęcać do łączenia dotacji z instrumentami finansowymi. Ponieważ korzystanie z instrumentów finansowych w państwach członkowskich jest mocno zróżnicowane ze względu na różnice dotyczące dostępu do finansowania, rozwoju sektora bankowego, obecności kapitału wysokiego ryzyka oraz obeznania administracji publicznych i potencjalnych beneficjentów z instrumentami finansowymi, państwa członkowskie powinny ustanowić w planie strategicznym WPR odpowiednie cele końcowe, beneficjentów i warunki preferencyjne, a także inne możliwe zasady kwalifikowalności.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(43)  Młodzi rolnicy i nowe podmioty wciąż napotykają znaczne przeszkody dotyczące dostępu do gruntów, wysokich cen i dostępu do kredytów. Ich przedsiębiorstwa są w większym stopniu zagrożone zmiennością cen (zarówno w odniesieniu do nakładów, jak i plonów), a podmioty te mają duże potrzeby w zakresie szkolenia z umiejętności w dziedzinie przedsiębiorczości i zarządzania. Istotne jest zatem, aby kontynuować udzielanie wsparcia na rozpoczęcie działalności nowych przedsiębiorstw i nowych gospodarstw rolnych. Państwa członkowskie powinny opracować podejście strategiczne oraz określić jasny i spójny zestaw interwencji na rzecz wymiany pokoleń w ramach dotyczącego tej kwestii celu szczegółowego. W tym celu państwa członkowskie mogą ustanowić w swoich planach strategicznych WPR preferencyjne warunki dotyczące instrumentów finansowych dla młodych rolników i nowych podmiotów, w tym koncentrację tematyczną w kwocie odpowiadającej co najmniej 2 % rocznej puli płatności bezpośrednich. Należy zwiększyć maksymalną kwotę pomocy na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników i na zakładanie przedsiębiorstw wiejskich do 100 000 EUR, przy czym beneficjenci powinni móc skorzystać z tej kwoty również za pośrednictwem instrumentów finansowych lub w połączeniu z taką formą wsparcia.

(43)  Młodzi rolnicy i nowi rolnicy wciąż napotykają znaczne przeszkody dotyczące dostępu do gruntów, wysokich cen i dostępu do kredytów. Ich przedsiębiorstwa są w większym stopniu zagrożone zmiennością cen (zarówno w odniesieniu do nakładów, jak i plonów), a podmioty te mają duże potrzeby w zakresie szkolenia z umiejętności w dziedzinie przedsiębiorczości, zapobiegania ryzyku i zarządzania. Istotne jest zatem, aby kontynuować udzielanie wsparcia na rozpoczęcie działalności nowych przedsiębiorstw i nowych gospodarstw rolnych. Państwa członkowskie powinny opracować podejście strategiczne oraz określić jasny i spójny zestaw interwencji na rzecz wymiany pokoleń w ramach dotyczącego tej kwestii celu szczegółowego. W tym celu państwa członkowskie mogą ustanowić w swoich planach strategicznych WPR preferencyjne warunki dotyczące instrumentów finansowych dla młodych rolników i nowych podmiotów, w tym koncentrację tematyczną w kwocie odpowiadającej co najmniej 2 % rocznej puli płatności bezpośrednich w pierwszym filarze. Należy zwiększyć maksymalną kwotę pomocy na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników i na zakładanie przedsiębiorstw wiejskich do 100 000 EUR, przy czym beneficjenci powinni móc skorzystać z tej kwoty również za pośrednictwem instrumentów finansowych lub w połączeniu z taką formą wsparcia.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44)  Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiednich narzędzi do zarządzania ryzykiem, należy utrzymać finansowanie ze środków EFRROW składek ubezpieczeniowych i funduszy ubezpieczeń wzajemnych. Kategoria funduszy ubezpieczeń wzajemnych obejmuje zarówno fundusze związane ze stratami produkcyjnymi, jak i ogólne i specyficzne dla danego sektora narzędzia stabilizacji dochodów związane z utraconymi dochodami.

(44)  Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiednich narzędzi do zarządzania ryzykiem, należy utrzymać finansowanie ze środków EFRROW składek ubezpieczeniowych i funduszy ubezpieczeń wzajemnych. Kategoria funduszy ubezpieczeń wzajemnych obejmuje zarówno fundusze związane ze stratami produkcyjnymi, jak i ogólne i specyficzne dla danego sektora narzędzia stabilizacji dochodów związane z utraconymi dochodami. W celu dostosowania narzędzi zarządzania ryzykiem do wyzwań stojących przed rolnikami, w szczególności zmiany klimatu, konieczne jest włączenie do zestawu narzędzi WPR rekompensaty tytułem kosztów i strat poniesionych przez rolników w wyniku środków podjętych w celu zwalczania chorób zwierząt i szkodników roślin lub strat poniesionych przez rolników zajmujących się rolnictwem ekologicznym w wyniku zewnętrznych zanieczyszczeń, za które nie ponoszą oni odpowiedzialności. Jednakże należy zapewnić kompatybilność interwencji finansowanych ze środków EFRROW z krajowymi systemami zarządzania ryzykiem.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(45)  Wsparcie powinno umożliwiać ustanowienie i wdrożenie współpracy między co najmniej dwoma podmiotami, aby zrealizować cele WPR. Wsparcie może obejmować wszystkie aspekty takiej współpracy, takie jak ustanowienie systemów jakości; wspólne działania w zakresie środowiska i działania w dziedzinie klimatu; promowanie krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych; projekty pilotażowe; projekty grup operacyjnych w ramach europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, lokalne projekty rozwojowe, inteligentne wsie, stowarzyszenia kupujących i kółka rolnicze; partnerstwa gospodarstw rolnych; plany urządzenia lasu; sieci i klastry; rolnictwo społeczne; rolnictwo wspierane przez społeczność lokalną; działania wchodzące w zakres inicjatywy LEADER; oraz ustanawianie grup producentów i organizacji producentów, a także innych form współpracy uznanej za niezbędną do realizacji celów szczegółowych WPR.

(45)  Wsparcie powinno umożliwiać ustanowienie i wdrożenie współpracy między co najmniej dwoma podmiotami, aby zrealizować cele WPR. Wsparcie może obejmować wszystkie aspekty takiej współpracy, takie jak ustanowienie, koszty certyfikacji i promowanie systemów jakości; wspólne działania w zakresie środowiska i działania w dziedzinie klimatu; promowanie krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych; projekty pilotażowe; projekty grup operacyjnych w ramach europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, lokalne projekty rozwojowe, inteligentne wsie, stowarzyszenia kupujących i kółka rolnicze; partnerstwa gospodarstw rolnych; plany urządzenia lasu; sieci i klastry; rolnictwo społeczne; rolnictwo wspierane przez społeczność lokalną; działania wchodzące w zakres inicjatywy LEADER; oraz ustanawianie grup producentów i organizacji producentów, w tym grup producentów uznanych na mocy rozporządzenia (UE) nr 115/2012, a także innych form współpracy uznanej za niezbędną do realizacji celów szczegółowych WPR. Aby wspierać wymianę pokoleń w przypadku współpracy w kontekście dziedziczenia gospodarstw, należy rozważyć przyznanie specjalnego wsparcia dla rolników planujących zaprzestanie prowadzonej działalności rolniczej przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47)  Należy kontynuować finansowanie ze środków EFRG rodzajów interwencji w formie płatności bezpośrednich i interwencji sektorowych, podczas gdy EFRROW powinien nadal służyć jako źródło finansowania dla rodzajów interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich, jak opisano w niniejszym rozporządzeniu. Przepisy dotyczące zarządzania finansami WPR należy określić oddzielnie w odniesieniu do obu funduszy i do działań wspieranych w ramach tych funduszy, uwzględniając fakt, że nowy model realizacji pozwala państwom członkowskim na większą elastyczność i pomocniczość w realizacji swoich celów. Rodzaje interwencji na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny obejmować okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2027 r.

(47)  Należy kontynuować finansowanie ze środków EFRG rodzajów interwencji w formie płatności bezpośrednich i interwencji sektorowych, podczas gdy EFRROW powinien nadal służyć jako źródło finansowania dla rodzajów interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich, jak opisano w niniejszym rozporządzeniu. Przepisy dotyczące zarządzania finansami WPR należy określić oddzielnie w odniesieniu do obu funduszy i do działań wspieranych w ramach tych funduszy, uwzględniając fakt, że nowy model realizacji pozwala państwom członkowskim na większą elastyczność i pomocniczość w realizacji swoich celów. Rodzaje interwencji na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny obejmować okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 48

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(48)  Wsparcie na rzecz płatności bezpośrednich w ramach planów strategicznych WPR należy przyznawać w ramach alokacji krajowych ustalonych w niniejszym rozporządzeniu. Wspomniane alokacje krajowe powinny odzwierciedlać fakt kontynuowania zmian, które polegają na stopniowym zwiększaniu alokacji dla państw członkowskich o najniższym poziomie wsparcia na hektar, aby zniwelować 50 % różnicy między poziomem najniższego wsparcia a 90 % średniej unijnej. Aby uwzględnić mechanizm zmniejszania płatności i wykorzystanie otrzymanego w wyniku jego zastosowania produktu w państwie członkowskim, należy zezwolić na to, aby w planie strategicznym WPR danego państwa członkowskiego całkowite orientacyjne alokacje finansowe na rok były większe niż alokacja krajowa.

(48)  Ze środków EFRG nie należy wspierać działań, które mogłyby szkodzić środowisku lub które nie są spójne z celami w zakresie klimatu i środowiska zgodnymi z zasadami zrównoważonej gospodarki rolnej. Wsparcie na rzecz płatności bezpośrednich w ramach planów strategicznych WPR należy przyznawać w ramach alokacji krajowych ustalonych w niniejszym rozporządzeniu. Wspomniane alokacje krajowe powinny odzwierciedlać fakt kontynuowania zmian, które polegają na stopniowym zwiększaniu alokacji dla państw członkowskich o najniższym poziomie wsparcia na hektar, aby zniwelować 50 % różnicy między poziomem najniższego wsparcia a 90 % średniej unijnej. Aby uwzględnić mechanizm zmniejszania płatności i wykorzystanie otrzymanego w wyniku jego zastosowania produktu w państwie członkowskim, należy zezwolić na to, aby w planie strategicznym WPR danego państwa członkowskiego całkowite orientacyjne alokacje finansowe na rok były większe niż alokacja krajowa.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(49)  Aby ułatwić zarządzanie środkami finansowymi EFRROW, należy ustalić jednolitą wielkość wkładu na rzecz wsparcia z EFRROW w odniesieniu do wydatków publicznych w państwach członkowskich. W odniesieniu do niektórych rodzajów operacji należy ustalić szczególną wielkość wkładu, aby uwzględnić ich szczególne znaczenie lub charakter. Aby złagodzić szczególne ograniczenia wynikające z poziomu rozwoju, oddalenia i odizolowania, należy ustalić odpowiednią wielkość wkładu EFRROW dla regionów słabiej rozwiniętych, regionów najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 TFUE, oraz dla mniejszych wysp Morza Egejskiego.

(49)  Aby ułatwić zarządzanie środkami finansowymi EFRROW, należy ustalić ogólną wielkość wkładu na rzecz wsparcia z EFRROW w odniesieniu do wydatków publicznych w państwach członkowskich. W odniesieniu do niektórych rodzajów operacji należy ustalić szczególną wielkość wkładu, aby uwzględnić ich szczególne znaczenie lub charakter. Aby złagodzić szczególne ograniczenia wynikające z poziomu rozwoju, oddalenia i odizolowania regionów najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 TFUE, oraz mniejszych wysp Morza Egejskiego zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 229/2013, należy ustalić dla tych regionów wyższą wartość wkładu EFRROW.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 49 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(49a)  Należy ustalić obiektywne kryteria kategoryzacji regionów i obszarów na szczeblu Unii kwalifikujących się do uzyskania wsparcia z EFRROW. W tym celu identyfikacja regionów i obszarów na szczeblu unijnym powinna opierać się na wspólnym systemie klasyfikacji regionów ustanowionym rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady. W celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia należy korzystać z najnowszych klasyfikacji i danych, zwłaszcza w odniesieniu do regionów pozostających w tyle i dysproporcji między regionami w danym państwie członkowskim.

 

__________________

 

 

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 50

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(50)  Ze środków EFRROW nie należy wspierać inwestycji, które mogłyby szkodzić środowisku naturalnemu. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie w niniejszym rozporządzeniu pewnej liczby zasad dotyczących wykluczenia, a także możliwości dalszego rozwijania tych gwarancji w aktach delegowanych. W szczególności ze środków EFRROW nie należy finansować inwestycji w nawadnianie, które nie przyczyniają się do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu danej jednolitej części wód lub jednolitych części wód, ani inwestycji w zalesianie, które nie są spójne z celami w zakresie klimatu i środowiska zgodnymi z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej.

(50)  Ze środków EFRROW należy priorytetowo wspierać inwestycje przynoszące korzyści zarówno gospodarcze, jak i środowiskowe, nie wspierając jednocześnie inwestycji, które mogłyby szkodzić środowisku naturalnemu. W związku z tym konieczne jest wprowadzenie w niniejszym rozporządzeniu pewnej liczby zasad dotyczących wykluczenia, a także możliwości dalszego rozwijania tych gwarancji w aktach delegowanych. W szczególności ze środków EFRROW nie należy finansować inwestycji w zalesianie, które nie są spójne z celami w zakresie klimatu i środowiska zgodnymi z zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej. Ponadto z EFRROW nie należy pokrywać kosztów inwestycji w nawadnianie, które nie przyczyniają się do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu powiązanych akwenów.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 51 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(51a)  Aby umożliwić Unii uniezależnienie się od importu białka roślinnego, WPR ma na celu promowanie, zgodnie z dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii, korzystania z biopaliw pozyskanych z oleistych produktów ubocznych pochodzących z upraw roślin wysokobiałkowych.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 54

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(54)  Aby zwiększyć unijną wartość dodaną i utrzymać dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny produktów rolnych oraz dążyć do realizacji wspomnianych powyżej celów ogólnych i szczegółowych, państwa członkowskie nie powinny podejmować decyzji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w izolacji, lecz w ramach zorganizowanego procesu, który powinien znaleźć odzwierciedlenie w planie strategicznym WPR. W odgórnych przepisach unijnych należy określić ogólnounijne cele WPR, główne rodzaje interwencji, ramy wykonania oraz strukturę zarządzania. Celem takiego podziału zadań jest zagwarantowanie, aby zainwestowane środki finansowe w pełni odpowiadały osiąganym rezultatom.

(54)  Aby zwiększyć unijną wartość dodaną i utrzymać dobrze funkcjonujący rynek wewnętrzny produktów rolnych oraz dążyć do realizacji wspomnianych powyżej celów ogólnych i szczegółowych, państwa członkowskie nie powinny podejmować decyzji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w izolacji, lecz w ramach zorganizowanego procesu, który powinien znaleźć odzwierciedlenie w planie strategicznym WPR. W odgórnych przepisach unijnych należy określić cele WPR dla całej Unii, główne rodzaje interwencji, ramy wykonania oraz strukturę zarządzania. Celem takiego podziału zadań jest zagwarantowanie, aby zainwestowane środki finansowe w pełni odpowiadały osiąganym rezultatom.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(55)  W celu zapewnienia wyraźnego strategicznego charakteru planów strategicznych WPR oraz ułatwienia powiązań z innymi politykami Unii, a zwłaszcza z ugruntowanymi długoterminowymi celami krajowymi wynikającymi z prawodawstwa Unii lub umów międzynarodowych, np. dotyczącymi zmiany klimatu, lasów, różnorodności biologicznej i wody, każde państwo członkowskie powinno posiadać jeden plan strategiczny WPR.

(55)  W celu zapewnienia wyraźnego strategicznego charakteru planów strategicznych WPR oraz ułatwienia powiązań z innymi politykami Unii, a zwłaszcza z ugruntowanymi długoterminowymi celami krajowymi wynikającymi z prawodawstwa Unii lub umów międzynarodowych, np. dotyczącymi zmiany klimatu, lasów, różnorodności biologicznej i wody, każde państwo członkowskie powinno posiadać jeden plan strategiczny WPR. Mając na uwadze strukturę administracyjną państw członkowskich, plan strategiczny powinien obejmować w stosownych przypadkach interwencje w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich mające zregionalizowany charakter.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 55 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(55a)  Plany strategiczne WPR muszą koniecznie mieć jasne, proste i jednoznaczne ramy, aby uniknąć ich nadmiernie rygorystycznego wdrażania na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 55 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(55b)  Nowy model realizacji nie powinien podważać integralności rynku wewnętrznego ani historycznie europejskiego charakteru WPR, która powinna pozostać prawdziwie wspólną polityką gwarantującą europejskie podejście i równe warunki działania.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 56

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(56)  W trakcie opracowywania planów strategicznych WPR państwa członkowskie powinny przeanalizować swoją specyficzną sytuację i potrzeby, wyznaczyć cele końcowe związane z realizacją celów WPR i opracować interwencje, które pozwolą na osiągnięcie tych celów końcowych i równocześnie będą dostosowane do szczególnych warunków krajowych i regionalnych, w tym do potrzeb regionów najbardziej oddalonych zgodnie z art. 349 TFUE. Proces ten powinien wzmocnić zasadę pomocniczości we wspólnych unijnych ramach, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z ogólnymi zasadami prawa Unii i celami WPR. W związku z tym należy ustanowić przepisy dotyczące struktury i treści planów strategicznych WPR.

(56)  W trakcie opracowywania planów strategicznych WPR państwa członkowskie powinny przeanalizować swoją specyficzną sytuację i potrzeby, wyznaczyć realistyczne cele końcowe związane z realizacją celów WPR i opracować interwencje, które pozwolą na osiągnięcie tych celów końcowych, dając przy tym pewność beneficjentom końcowym, i równocześnie będą dostosowane do szczególnych warunków krajowych i regionalnych, w tym do potrzeb regionów najbardziej oddalonych zgodnie z art. 349 TFUE. Proces ten powinien wzmocnić zasadę pomocniczości we wspólnych unijnych ramach, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z ogólnymi zasadami prawa Unii i celami WPR. W związku z tym należy ustanowić przepisy dotyczące struktury i treści planów strategicznych WPR. Aby zapewnić odpowiednie ustalenie celów przez państwa członkowskie oraz odpowiednią formę interwencji, umożliwiającą maksymalne zwiększenie ich wkładu w realizację celów WPR, dbając jednocześnie o zachowanie jednolitego charakteru WPR, konieczne jest oparcie strategii zawartych w planach strategicznych WPR na wcześniejszej analizie warunków lokalnych i ocenie potrzeb w odniesieniu do celów WPR. Opracowując plany strategiczne WPR, należy dopilnować, by odbywało się przy zaangażowaniu rolników oraz organizacji rolników.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 57

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(57)  Aby zapewnić odpowiednie ustalenie celów końcowych przez państwa członkowskie oraz odpowiednią formę interwencji, umożliwiającą maksymalne zwiększenie ich wkładu w realizację celów WPR, konieczne jest oparcie strategii planów strategicznych WPR na wcześniejszej analizie warunków lokalnych i ocenie potrzeb w odniesieniu do celów WPR.

(57)  Aby zapewnić odpowiednie ustalenie celów końcowych przez państwa członkowskie oraz odpowiednią formę interwencji, umożliwiającą maksymalne zwiększenie ich wkładu w realizację celów WPR, konieczne jest oparcie strategii zawartych w planach strategicznych WPR na wcześniejszej analizie warunków lokalnych i ocenie potrzeb w odniesieniu do celów WPR. Ważne jest również, aby plany strategiczne WPR mogły odpowiednio odzwierciedlać zmiany warunków panujących w państwach członkowskich, struktury (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne) i sytuację na rynku, a zatem aby można je było z czasem dostosować w celu odzwierciedlenia tych zmian.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 58

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(58)  Opracowując plany strategiczne WPR, należy dążyć do zapewnienia jak największej spójności między różnorodnymi narzędziami WPR, ponieważ plany te powinny obejmować rodzaje interwencji w formie płatności bezpośrednich, sektorowe rodzaje interwencji oraz rodzaje interwencji związane z rozwojem obszarów wiejskich. W planach tych należy również zagwarantować i zademonstrować odpowiednie dostosowanie wyborów dokonanych przez państwa członkowskie do priorytetów i celów Unii. W związku z tym powinny one zawierać zorientowaną na rezultaty strategię interwencji zbudowaną wokół celów szczegółowych WPR, w tym związanych z tymi celami końcowych celów ilościowych. Aby umożliwić ich monitorowanie w skali rocznej, wyżej wspomniane cele końcowe powinny się opierać na wskaźnikach rezultatu.

(58)  Opracowując plany strategiczne WPR, należy dążyć do zapewnienia jak największej spójności między różnorodnymi narzędziami WPR, ponieważ plany te powinny obejmować rodzaje interwencji w formie płatności bezpośrednich, sektorowe rodzaje interwencji oraz rodzaje interwencji związane z rozwojem obszarów wiejskich. W planach tych należy również zagwarantować i zademonstrować odpowiednie dostosowanie wyborów dokonanych przez państwa członkowskie do priorytetów i celów Unii. W związku z tym powinny one zawierać zorientowaną na rezultaty strategię interwencji zbudowaną wokół celów szczegółowych WPR, w tym związanych z tymi celami końcowych celów ilościowych. Aby umożliwić ich monitorowanie, wyżej wspomniane cele końcowe powinny się opierać na wskaźnikach rezultatu.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 59 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(59a)  Ponieważ system wsparcia dochodów odgrywa ważną rolę w zagwarantowaniu rentowności gospodarstw rolnych, należy wziąć pod uwagę skutki społeczne, jakie WPR wywiera, jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich. Z tego względu państwa członkowskie powinny również uwzględnić przy opracowywaniu planów strategicznych wpływ danego zakładu na zatrudnienie na określonym obszarze. Środki i działania, które skutkują stworzeniem większej liczby miejsc pracy, należy traktować priorytetowo przy opracowywaniu i wdrażaniu stosownych narzędzi polityki.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 60

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(60)  Ze względu na fakt, że państwom członkowskim należy przyznać elastyczność w odniesieniu do możliwości przekazania, w oparciu o ramy krajowe, części zadań związanych z realizacją strategicznego planu WPR na poziom regionalny, w celu ułatwienia koordynacji rozwiązywania problemów ogólnokrajowych przez regiony, plany strategiczne WPR powinny zawierać opis powiązań między interwencjami krajowymi a regionalnymi.

(60)  Ze względu na fakt, że państwom członkowskim należy przyznać elastyczność w odniesieniu do możliwości przekazania części zadań związanych z opracowaniem i realizacją strategicznego planu WPR na poziom regionalny, za pośrednictwem programów interwencji w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z ramami krajowymi, w celu ułatwienia koordynacji rozwiązywania problemów ogólnokrajowych przez regiony, plany strategiczne WPR powinny zawierać opis powiązań między interwencjami krajowymi a regionalnymi.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 69

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(69)  Odpowiedzialność za zarządzanie planem strategicznym WPR i jego realizację powinna ponosić instytucja zarządzająca. Jej obowiązki należy określić w niniejszym rozporządzeniu. Instytucja zarządzająca powinna mieć możliwość przekazania części swoich obowiązków, zachowując odpowiedzialność za skuteczność i prawidłowość zarządzania. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby w ramach zarządzania planami strategicznymi WPR i ich wdrażania, interesy finansowe Unii były chronione zgodnie z [rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) X] [nowe rozporządzenie finansowe] i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) X [nowe rozporządzenie horyzontalne].

(69)  Odpowiedzialność za zarządzanie planem strategicznym WPR i jego realizację powinna ponosić instytucja zarządzająca. Jednakże w przypadku gdy aspekty związane z polityką rozwoju obszarów wiejskich są regulowane na szczeblu regionalnym, państwa członkowskie mogą ustanowić regionalne instytucje zarządzające. Ich obowiązki należy określić w niniejszym rozporządzeniu. Instytucje zarządzające powinny mieć możliwość przekazania części swoich obowiązków, zachowując odpowiedzialność za skuteczność i prawidłowość zarządzania. Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby w ramach zarządzania planami strategicznymi WPR i ich wdrażania interesy finansowe Unii były chronione zgodnie z [rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) X] [nowe rozporządzenie finansowe] i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) X [nowe rozporządzenie horyzontalne].

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 70

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(70)  Zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego Komisja korzysta przy wdrażaniu WPR z pomocy komitetów złożonych z przedstawicieli państw członkowskich. Na potrzeby uproszczenia systemu i uzgodnienia stanowisk państw członkowskich oraz do celów wdrożenia niniejszego rozporządzenia ustanowiono tylko jeden komitet monitorujący, w ramach którego połączono Komitet ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Komitet ds. Płatności Bezpośrednich ustanowione na okres programowania 2014–2020. Udzielenie pomocy państwom członkowskim w realizacji planów strategicznych WPR jest wspólnym obowiązkiem instytucji zarządzającej i wspomnianego komitetu monitorującego. Zgodnie z przepisami ustanowionymi niniejszym rozporządzeniem Komisję wspomaga również Komitet ds. Wspólnej Polityki Rolnej.

(70)  Zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego Komisja korzysta przy wdrażaniu WPR z pomocy komitetów złożonych z przedstawicieli państw członkowskich. Na potrzeby uproszczenia systemu i uzgodnienia stanowisk państw członkowskich oraz do celów wdrożenia niniejszego rozporządzenia ustanowiono tylko jeden komitet monitorujący, w ramach którego połączono Komitet ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Komitet ds. Płatności Bezpośrednich ustanowione na okres programowania 2014–2020. Udzielenie pomocy państwom członkowskim w realizacji planów strategicznych WPR jest wspólnym obowiązkiem instytucji zarządzającej i wspomnianego komitetu monitorującego. Jednakże w przypadku gdy aspekty związane z polityką rozwoju obszarów wiejskich są regulowane na szczeblu regionalnym, państwa członkowskie powinny mieć możliwość stworzenia regionalnych instytucji zarządzających. Zgodnie z przepisami ustanowionymi niniejszym rozporządzeniem Komisję wspomaga również Komitet ds. Wspólnej Polityki Rolnej.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 71

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(71)  Z inicjatywy Komisji EFRROW powinien wspierać – udzielając pomocy technicznej – działania związane z wykonywaniem zadań, o których mowa w [art. 7 rozporządzenia horyzontalnego]. Pomocy technicznej można również udzielać z inicjatywy państw członkowskich do celów realizacji zadań niezbędnych do skutecznego zarządzania wsparciem i jego wdrażania w związku z planem strategicznym WPR. Zwiększenie pomocy technicznej udzielanej z inicjatywy państw członkowskich jest możliwe jedynie w przypadku Malty.

(71)  Z inicjatywy Komisji EFRROW powinien wspierać – udzielając pomocy technicznej – działania związane z wykonywaniem zadań, o których mowa w [art. 7 rozporządzenia horyzontalnego]. Pomocy technicznej można również udzielać z inicjatywy państw członkowskich do celów realizacji zadań niezbędnych do skutecznego zarządzania wsparciem i jego wdrażania w związku z planem strategicznym WPR. Zwiększenie pomocy technicznej udzielanej z inicjatywy państw członkowskich jest możliwe jedynie w przypadku Luksemburga i Malty.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 74

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(74)  Ukierunkowanie na rezultaty wynikające z modelu realizacji wymaga skutecznych ram wykonania, szczególnie z uwagi na fakt, że plany strategiczne WPR przyczyniają się do realizacji szeroko zakrojonych celów ogólnych innych wspólnie zarządzanych polityk. W przypadku polityki zorientowanej na wyniki konieczne jest przeprowadzanie rocznej i wieloletniej ewaluacji na podstawie wybranych produktów oraz wskaźników rezultatu i oddziaływania, określonych w ramach realizacji celów, monitorowania i ewaluacji. W związku z tym należy wybrać ograniczony i ukierunkowany zestaw wskaźników, który pozwoli na możliwie dokładne stwierdzenie, czy wspierana interwencja przyczynia się do osiągnięcia wyznaczonych celów. Wskaźniki rezultatu i produktu dotyczące celów w dziedzinie klimatu i środowiska mogą obejmować interwencje określone w krajowych instrumentach planowania z dziedziny ochrony środowiska i klimatu wynikających z prawodawstwa Unii.

(74)  Ukierunkowanie na rezultaty wynikające z modelu realizacji wymaga skutecznych ram wykonania, szczególnie z uwagi na fakt, że plany strategiczne WPR przyczyniają się do realizacji szeroko zakrojonych celów ogólnych innych wspólnie zarządzanych polityk. W przypadku polityki zorientowanej na wyniki konieczne jest przeprowadzanie ewaluacji na podstawie wybranych produktów oraz wskaźników rezultatu i oddziaływania, określonych w ramach realizacji celów, monitorowania i ewaluacji. W związku z tym należy wybrać ograniczony i ukierunkowany zestaw wskaźników, który pozwoli na możliwie dokładne stwierdzenie, czy wspierana interwencja przyczynia się do osiągnięcia wyznaczonych celów. Wskaźniki rezultatu i produktu dotyczące celów w dziedzinie klimatu i środowiska mogą obejmować interwencje określone w krajowych instrumentach planowania z dziedziny ochrony środowiska i klimatu wynikających z prawodawstwa Unii.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 75

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(75)  Częścią ram realizacji celów, monitorowania i ewaluacji powinno być monitorowanie osiągniętych postępów przez państwa członkowskie oraz przekazywanie Komisji rocznych sprawozdań na ten temat. Na podstawie informacji przekazywanych przez państwa członkowskie Komisja powinna informować o postępach w osiąganiu celów szczegółowych przez cały okres programowania, używając w tym celu podstawowego zestawu wskaźników.

(75)  Częścią ram realizacji celów, monitorowania i ewaluacji powinno być monitorowanie przez państwa członkowskie osiągniętych postępów i przedstawianie sprawozdań na ten temat. Na podstawie informacji przekazywanych przez państwa członkowskie Komisja powinna informować o postępach w osiąganiu celów szczegółowych przez cały okres programowania, używając w tym celu podstawowego zestawu wskaźników.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 76

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(76)  Należy wdrożyć mechanizmy podejmowania działań w celu ochrony interesów finansowych Unii w przypadku gdy realizacja planu strategicznego WPR znacznie odbiega od wytyczonych celów końcowych. Państwa członkowskie mogą być zatem poproszone o przedłożenie planów działania w przypadku znaczącej i nieuzasadnionej gorszej od spodziewanej realizacji celów. Nieosiągnięcie planowanych rezultatów może prowadzić do zawieszenia i ostatecznie zmniejszenia unijnego finansowania. Ponadto w ramach mechanizmu zachęty opierającego się na przyznawaniu premii za realizację celów ustanawia się ogólną premię za rezultaty, aby zachęcać do skutecznej realizacji celów środowiskowych i klimatycznych.

(76)  Należy wdrożyć mechanizmy podejmowania działań w celu ochrony interesów finansowych Unii w przypadku gdy realizacja planu strategicznego WPR znacznie odbiega od wytyczonych celów końcowych. Państwa członkowskie mogą być zatem poproszone o przedłożenie planów działania w przypadku znaczącej i nieuzasadnionej gorszej od spodziewanej realizacji celów. Nieosiągnięcie planowanych rezultatów może prowadzić do zawieszenia i ostatecznie zmniejszenia unijnego finansowania.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 80 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(80a)  Podpisane z krajami trzecimi umowy handlowe dotyczące sektora rolnego powinny zawierać mechanizmy i klauzule ochronne zapewniające równe warunki działania dla rolników z Unii i spoza Unii oraz ochronę konsumentów.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 81

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(81)  Dane osobowe zgromadzone do celów stosowania jakichkolwiek przepisów określonych w niniejszym rozporządzeniu należy przetwarzać w sposób zgodny z tymi celami. W przypadku przetwarzania do celów monitorowania i oceny dane te powinny być również zanonimizowane, przetwarzane w formie zagregowanej, oraz chronione zgodnie z prawem unijnym dotyczącym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych, w szczególności z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady19 oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67920. Osoby, których dane dotyczą, należy poinformować o takim przetwarzaniu oraz o ich prawach w odniesieniu do ochrony danych.

(81)  Dane osobowe zgromadzone do celów stosowania jakichkolwiek przepisów określonych w niniejszym rozporządzeniu należy przetwarzać w sposób zgodny z tymi celami. W przypadku przetwarzania do celów monitorowania i oceny dane te powinny być również zanonimizowane, przetwarzane w formie zagregowanej, oraz chronione zgodnie z prawem unijnym dotyczącym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych, w szczególności z rozporządzeniem (WE) nr 2018/1725 Parlamentu Europejskiego i Rady19 oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67920. Osoby, których dane dotyczą, należy poinformować o takim przetwarzaniu oraz o ich prawach w odniesieniu do ochrony danych.

_________________

_________________

19 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

19 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 83

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(83)  Aby zagwarantować pewność prawa, ochronę praw rolników oraz sprawne, spójne i efektywne funkcjonowanie rodzajów interwencji w formie płatności bezpośrednich, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia określonych aktów w odniesieniu do przepisów uzależniających przyznanie płatności od wykorzystania kwalifikowanego materiału siewnego niektórych odmian konopi oraz ustanawiających procedurę określania odmian konopi i weryfikacji zawartości tetrahydrokanabinolu; przepisów dotyczących norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz niektórych związanych z nimi elementów w odniesieniu do wymogów kwalifikowalności; oraz treści deklaracji i wymogów dotyczących aktywacji uprawnień do płatności; szczegółowych przepisów dotyczących ekoprogramów; środków mających zapobiegać sytuacji, w której beneficjenci wsparcia dochodów związanego z wielkością produkcji odczuwają strukturalne zakłócenia równowagi na rynku w danym sektorze, w tym decyzji, że takie wsparcie może być nadal wypłacane do 2027 r. na podstawie jednostek produkcyjnych, w odniesieniu do których zostało ono przyznane we wcześniejszym okresie odniesienia; przepisów i warunków dotyczących zatwierdzania gruntów i odmian do celów płatności specyficznej w odniesieniu do bawełny oraz przepisów w zakresie warunków przyznawania tej płatności.

(83)  Aby zagwarantować pewność prawa, ochronę praw rolników oraz sprawne, spójne i efektywne funkcjonowanie rodzajów interwencji w formie płatności bezpośrednich, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia określonych aktów w odniesieniu do przepisów uzależniających przyznanie płatności od wykorzystania kwalifikowanego materiału siewnego niektórych odmian konopi oraz ustanawiających procedurę określania odmian konopi i weryfikacji zawartości tetrahydrokanabinolu; przepisów dotyczących norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz niektórych związanych z nimi elementów w odniesieniu do wymogów kwalifikowalności, ustanowienia kryteriów określania równoważnych środków oraz odpowiednich wymogów mających zastosowanie do krajowych lub regionalnych systemów certyfikacji; stworzenia katalogu przykładów praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt; środków mających zapobiegać sytuacji, w której beneficjenci wsparcia dochodów związanego z wielkością produkcji odczuwają strukturalne zakłócenia równowagi na rynku w danym sektorze, w tym decyzji, że takie wsparcie może być nadal wypłacane do 2027 r. na podstawie jednostek produkcyjnych, w odniesieniu do których zostało ono przyznane we wcześniejszym okresie odniesienia; przepisów i warunków dotyczących zatwierdzania gruntów i odmian do celów płatności specyficznej w odniesieniu do bawełny oraz przepisów w zakresie warunków przyznawania tej płatności.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 84

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(84)  Aby sektorowe rodzaje interwencji przyczyniały się do realizacji celów WPR i aby wzmocnić synergie z innymi instrumentami WPR oraz zapewnić równe warunki działania na rynku wewnętrznym i uniknąć nierównej lub nieuczciwej konkurencji, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia określonych aktów w odniesieniu do kryteriów zatwierdzania organizacji międzybranżowych oraz przepisów regulujących sytuacje, gdy zatwierdzona organizacja międzybranżowa nie spełnia tych kryteriów i obowiązków wobec producentów; zasad właściwego funkcjonowania sektorowych rodzajów interwencji, podstaw obliczania unijnej pomocy finansowej, w tym okresów odniesienia i obliczania wartości produkcji sprzedanej, oraz maksymalnego poziomu unijnej pomocy finansowej na operacje wycofania z rynku; przepisów określających pułap wydatków na ponowne sadzenie winnic; przepisów, na podstawie których producenci mają wycofywać produkty uboczne produkcji wina, i wyjątków od tego obowiązku mających na celu uniknięcie dodatkowego obciążenia administracyjnego, oraz przepisów dotyczących dobrowolnej certyfikacji destylarni. W szczególności w celu zapewnienia wydajnego i skutecznego wykorzystania unijnych środków finansowych na interwencje w sektorze pszczelarskim, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia określonych aktów w odniesieniu do dodatkowych wymogów w zakresie obowiązku powiadamiania oraz ustanowienia minimalnego wkładu Unii na rzecz wydatków na wdrożenie tych rodzajów interwencji.

(84)  Aby sektorowe rodzaje interwencji przyczyniały się do realizacji celów WPR i aby wzmocnić synergie z innymi instrumentami WPR oraz zapewnić równe warunki działania na rynku wewnętrznym i uniknąć nierównej lub nieuczciwej konkurencji, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia określonych aktów w odniesieniu do kryteriów zatwierdzania organizacji międzybranżowych oraz przepisów regulujących sytuacje, gdy zatwierdzona organizacja międzybranżowa nie spełnia tych kryteriów i obowiązków wobec producentów; zasad właściwego funkcjonowania sektorowych rodzajów interwencji, podstaw obliczania unijnej pomocy finansowej, w tym okresów odniesienia i obliczania wartości produkcji sprzedanej, oraz maksymalnego poziomu unijnej pomocy finansowej na operacje wycofania z rynku; przepisów określających pułap wydatków na ponowne sadzenie winnic; przepisów, na mocy których producenci mają wycofywać produkty uboczne produkcji wina, i wyjątków od tego obowiązku mających na celu uniknięcie dodatkowego obciążenia administracyjnego, przepisów dotyczących dobrowolnej certyfikacji destylarni, a także przepisów określających ramy realizacji celów, monitorowania i ewaluacji. Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących tymczasowych odstępstw od zasad warunkowości w bardzo niekorzystnych warunkach takich jak katastrofy lub epidemie. Komisja powinna być także uprawniona do określenia odpowiednich praktyk rolnych i środowiskowych oraz krajowych lub regionalnych systemów certyfikacji środowiskowej. W szczególności w celu zapewnienia wydajnego i skutecznego wykorzystania unijnych środków finansowych na interwencje w sektorze pszczelarskim, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia określonych aktów w odniesieniu do dodatkowych wymogów w zakresie obowiązku powiadamiania oraz ustanowienia minimalnego wkładu Unii na rzecz wydatków na wdrożenie tych rodzajów interwencji. Z myślą o opracowaniu planów strategicznych WPR należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania określonych aktów w celu stworzenia kodeksu postępowania przy organizowaniu partnerstwa między państwem członkowskim a właściwymi organami regionalnymi i lokalnymi oraz innymi partnerami.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 85

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(85)  Aby zagwarantować pewność prawa oraz osiąganie celów przy pomocy interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia określonych aktów w odniesieniu do wsparcia dla zobowiązań w dziedzinie zarządzania, inwestycji i współpracy.

(85)  Aby zagwarantować pewność prawa oraz osiąganie celów interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia określonych aktów w odniesieniu do uzupełninia minimalnych i maksymalnych kwot środków wsparcia przeznaczanych na określone rodzaje interwencji.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 86

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(86)  W celu uzupełnienia i zmiany niektórych, innych niż istotne, elementów niniejszego rozporządzenia należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do alokacji dla państw członkowskich na rodzaje interwencji w formie płatności bezpośrednich oraz w odniesieniu do przepisów dotyczących treści planu strategicznego WPR.

(86)  W celu uzupełnienia i zmiany niektórych, innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do alokacji dla państw członkowskich na rodzaje interwencji w formie płatności bezpośrednich.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 87

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(87)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia oraz zapobieżenia nieuczciwej konkurencji lub dyskryminacji wśród rolników należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do: ustalania obszarów odniesienia do celów wsparcia dla nasion oleistych; zasad zatwierdzania gruntów i odmian do celów płatności specyficznej w odniesieniu do bawełny i związanych z nią powiadomień; obliczania zmniejszenia płatności w przypadku gdy kwalifikujący się obszar bawełny przekroczy powierzchnię obszaru bazowego; unijnej pomocy finansowej na destylację produktów ubocznych powstających podczas produkcji wina; rocznego podziału między państwa członkowskie całkowitej kwoty unijnego wsparcia na rodzaje interwencji związane z rozwojem obszarów wiejskich; zasad dotyczących przedstawiania elementów, które należy uwzględnić w planie strategicznym WPR; zasad dotyczących procedury i terminów zatwierdzania planów strategicznych WPR oraz składania i zatwierdzania wniosków o zmianę planu strategicznego WPR; jednolitych warunków stosowania wymogów dotyczących informowania i promocji w zakresie możliwości oferowanych przez plan strategiczny WPR; zasad dotyczących ram realizacji celów, monitorowania i ewaluacji; sposobu prezentacji treści rocznych sprawozdań z realizacji celów; zasad dotyczących informacji, które mają być przekazywane przez państwa członkowskie na potrzeby ewaluacji realizacji celów przez Komisję; przepisów dotyczących zapotrzebowania na dane i synergii między potencjalnymi źródłami danych oraz szczegółowych rozwiązań dotyczących zapewniania spójnego podejścia do podejmowania decyzji o przyznawaniu państwom członkowskim premii za realizację celów. Uprawnienia te wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201122.

(87)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia oraz zapobieżenia nieuczciwej konkurencji lub dyskryminacji wśród rolników należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do: ustalania obszarów odniesienia do celów wsparcia dla nasion oleistych; zasad zatwierdzania gruntów i odmian do celów płatności specyficznej w odniesieniu do bawełny i związanych z tym powiadomień; obliczania zmniejszenia płatności w przypadku, gdy kwalifikujący się obszar bawełny przekroczy powierzchnię obszaru bazowego; unijnej pomocy finansowej na destylację produktów ubocznych powstających podczas produkcji wina; rocznego podziału między państwa członkowskie całkowitej kwoty unijnego wsparcia na rodzaje interwencji związane z rozwojem obszarów wiejskich; ujednoliconego wzorca planów strategicznych WPR; zasad dotyczących przedstawiania elementów, które należy uwzględnić w planie strategicznym WPR; zasad dotyczących procedury i terminów zatwierdzania planów strategicznych WPR oraz składania i zatwierdzania wniosków o zmianę planu strategicznego WPR; jednolitych warunków stosowania wymogów dotyczących informowania i promocji w zakresie możliwości oferowanych przez plan strategiczny WPR, sposobu prezentacji treści rocznych sprawozdań z realizacji celów. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201122.

_________________

_________________

22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 92 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(92a)  Regiony wyspiarskie Unii mierzą się ze szczególnymi trudnościami w prowadzeniu działalności rolniczej i w rozwoju obszarów wiejskich. Należy przeprowadzić ocenę skutków WPR w tych regionach i rozważyć rozszerzenie środków ustanowionych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 229/2013 na wszystkie regiony wyspiarskie Unii.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 93

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(93)  Aby zapewnić pewność i ciągłość prawa, szczególne przepisy w odniesieniu do Chorwacji dotyczące stopniowego wprowadzania płatności bezpośrednich i uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich w ramach mechanizmu stopniowego dochodzenia do pełnych płatności powinny nadal obowiązywać do dnia 1 stycznia 2021 r.

(93)  Aby zapewnić pewność i ciągłość prawa, szczególne przepisy w odniesieniu do Chorwacji dotyczące stopniowego wprowadzania płatności bezpośrednich i uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich w ramach mechanizmu stopniowego dochodzenia do pełnych płatności powinny nadal obowiązywać. Zgodnie z traktatem akcesyjnym w 2022 r. Chorwacja będzie uprawniona do kwoty obejmującej dodatkową pulę na krajową rezerwę na rozminowywane grunty w Chorwacji, a prawo to powinno zostać uwzględnione podczas obliczania krajowej puli na 2022 r.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b)  rodzajów interwencji i wspólnych wymogów, jakie państwa członkowskie muszą spełniać, aby realizować te cele, jak też powiązanych z nimi uzgodnień finansowych;

(b)  rodzajów interwencji i wspólnych wymogów, jakie państwa członkowskie muszą spełniać, aby realizować te cele, przez zapewnienie równych warunków działania, jak też powiązanych z nimi uzgodnień finansowych;

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c)  planów strategicznych WPR sporządzanych przez państwa członkowskie, ustanawiania celów, określania interwencji i przydzielania zasobów finansowych, zgodnie z celami szczegółowymi i zidentyfikowanymi potrzebami;

(c)  planów strategicznych WPR sporządzanych przez państwa członkowskie i, w stosownych przypadkach we współpracy z regionami, ustanawiania celów, określania interwencji i przydzielania zasobów finansowych, zgodnie z celami szczegółowymi i zidentyfikowanymi potrzebami oraz w zgodzie z rynkiem wewnętrznym;

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do unijnego wsparcia finansowanego z EFRG i EFRROW na rzecz interwencji wymienionych w planach strategicznych WPR sporządzanych przez państwa członkowskie i zatwierdzanych przez Komisję, obejmujących okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

2.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do unijnego wsparcia finansowanego z EFRG i EFRROW na rzecz interwencji wymienionych w planach strategicznych WPR sporządzanych przez państwa członkowskie i zatwierdzanych przez Komisję, obejmujących okres od dnia 1 stycznia 2022 r.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do wsparcia finansowanego z EFRROW na podstawie niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie przepisy tytułu II rozdział III, tytułu III rozdział II oraz art. 41 i 43 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [w sprawie wspólnych przepisów]26.

2.  W celu zapewnienia spójności między europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (fundusze ESI) a planami strategicznymi WPR do wsparcia finansowanego z EFRROW na podstawie niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie przepisy tytułu II rozdział III, tytułu III rozdział II oraz art. 41 i 43 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [w sprawie wspólnych przepisów]26.

__________________

__________________

26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) […/…] z dnia [data] [pełen tytuł] (Dz.U. L ... z ..., s. ...).

26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) […/…] z dnia [data] [pełen tytuł] (Dz.U. L ... z ..., s. ...).

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  „rolnik” oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, której gospodarstwo rolne jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym Traktatów, określonym w art. 52 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) w związku z art. 349 i 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), oraz która prowadzi działalność rolniczą zdefiniowaną przez państwa członkowskie;

a)  „rolnik” oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, której gospodarstwo rolne jest położone na obszarze objętym zakresem terytorialnym Traktatów, określonym w art. 52 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) w związku z art. 349 i 355 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), oraz która prowadzi działalność rolniczą zgodnie z dobrą praktyką zawodową zdefiniowaną przez państwa członkowskie;

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  „dobra publiczne” oznaczają dobra lub usługi, za które rynek nie oferuje wynagrodzenia i które przynoszą wyniki środowiskowe i społeczne wykraczające poza zakres prawodawstwa dotyczącego środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)   „europejskie dobra publiczne” oznaczają publiczne dobra lub usługi, które mogą być skutecznie dostarczane wyłącznie na szczeblu unijnym przez interwencję służącą zapewnieniu koordynacji między państwami członkowskimi i równych szans na unijnym rynku rolnym. Europejskie dobra publiczne obejmują w szczególności ochronę wody, ochronę różnorodności biologicznej, ochronę żyzności gleby, ochronę zapylaczy i dobrostan zwierząt;

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  „fundusz ubezpieczeń wzajemnych” oznacza system akredytowany przez państwo członkowskie zgodnie z prawem krajowym tego państwa, który umożliwia stowarzyszonym rolnikom ubezpieczanie się i za pomocą którego stowarzyszonym rolnikom, którzy ponieśli straty gospodarcze, wypłacane są rekompensaty;

e)  „fundusz ubezpieczeń wzajemnych” oznacza system akredytowany przez państwo członkowskie zgodnie z prawem krajowym tego państwa, który umożliwia stowarzyszonym rolnikom zabezpieczenie się przed ryzykiem i za pomocą którego stowarzyszonym rolnikom, którzy ponieśli straty gospodarcze lub utracili dochody, wypłacane są rekompensaty;

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera f – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  projekt, umowę, działanie lub grupę projektów wybrane w ramach danych programów;

(i)  projekt, umowę, działanie lub grupę projektów wybrane w ramach danego planu strategicznego;

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera f – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  w kontekście instrumentów finansowych: wkład z programu do instrumentu finansowego oraz późniejsze wsparcie finansowe świadczone z tego instrumentu finansowego na rzecz ostatecznych odbiorców;

(ii)  w kontekście instrumentów finansowych: wkład z planu strategicznego do instrumentu finansowego oraz późniejsze wsparcie finansowe świadczone z tego instrumentu finansowego na rzecz ostatecznych odbiorców;

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera h – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  podmiot prawa publicznego, podmiot prawa prywatnego, podmiot posiadający lub nie osobowość prawną bądź osobę fizyczną odpowiedzialne za samo inicjowanie lub inicjowanie i realizację operacji;

(i)  podmiot prawa publicznego, podmiot prawa prywatnego, podmiot posiadający lub nie osobowość prawną, osobę fizyczną bądź grupę osób fizycznych lub prawnych odpowiedzialne za samo inicjowanie lub inicjowanie i realizację operacji;

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera h – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  w kontekście programów pomocy państwa: podmiot, który otrzymuje pomoc;

(ii)  (Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  „cele końcowe” oznaczają wcześniej ustalone wartości, które mają zostać osiągnięte na koniec okresu w odniesieniu do wskaźników rezultatu przewidzianych w ramach celu szczegółowego;

(i)  „cele końcowe” oznaczają wcześniej ustalone wartości, które mają zostać osiągnięte do końca okresu objętego planem strategicznym WPR w odniesieniu do wskaźników rezultatu przewidzianych w ramach celu szczegółowego;

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(j)  „cele pośrednie” oznaczają cele pośrednie, które mają zostać osiągnięte w danym punkcie w czasie w trakcie okresu objętego planem strategicznym WPR w odniesieniu do wskaźników przewidzianych w ramach celu szczegółowego.

(j)  „cele pośrednie” oznaczają cele pośrednie, które mają zostać osiągnięte przez państwo członkowskie w danym punkcie w czasie w trakcie okresu objętego planem strategicznym WPR w celu zapewnienia terminowych postępów w odniesieniu do wskaźników rezultatu przewidzianych w ramach celu szczegółowego.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie określają w swoich planach strategicznych WPR definicje: działalności rolniczej, użytków rolnych, kwalifikującego się hektara, osoby faktycznie prowadzącej działalność rolniczą i młodego rolnika:

1.  Państwa członkowskie określają w swoich planach strategicznych WPR definicje: działalności rolniczej, użytków rolnych, kwalifikującego się hektara, rolnika aktywnego zawodowo, młodego rolnika i nowego rolnika:

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  „użytek rolny” definiuje się w taki sposób, aby w jego skład wchodziły grunty orne, uprawy trwałe trwałe użytki zielone. Terminy „grunty orne”, „uprawy trwałe”, „trwałe użytki zielone” są szczegółowo określone przez państwa członkowskie w ramach następującej struktury:

b)  „użytek rolny” definiuje się w taki sposób, aby w jego skład wchodziły grunty orne, uprawy trwałe, trwałe użytki zielone i systemy rolno-leśne. Elementy krajobrazu są włączone jako elementy użytków rolnych. Terminy „grunty orne”, „uprawy trwałe”, „trwałe użytki zielone” i „systemy rolno-leśne” są szczegółowo określone przez państwa członkowskie w ramach następującej struktury:

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  „grunty orne” oznaczają grunty uprawiane w celu produkcji roślinnej lub obszary dostępne dla produkcji roślinnej, ale ugorowane, i obejmują obszary odłogowane zgodnie z art. 22, 23 i 24 rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/199928, art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/200529, art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 oraz art. 65 niniejszego rozporządzenia;

(i)  „grunty orne” oznaczają grunty uprawiane w celu produkcji roślinnej lub obszary dostępne dla produkcji roślinnej, ale ugorowane, mogą obejmować połączenie upraw z drzewami lub krzewami w celu utworzenia systemu leśno-ornego i obejmują obszary odłogowane zgodnie z art. 22, 23 i 24 rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/199928, art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/200529, art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 oraz art. 65 niniejszego rozporządzenia;

__________________

__________________

28 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 80).

28 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia (Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 80).

29 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1).

29 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1).

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  „trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe” (zwane łącznie „trwałymi użytkami zielonymi”) oznaczają grunty, które nie były objęte płodozmianem danego gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej pięciu lat, wykorzystywane do uprawy traw lub innych zielnych roślin pastewnych rozsiewających się naturalnie (samosiewnych) lub uprawianych (wysiewanych). Mogą one obejmować inne gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, które mogą nadawać się do wypasu lub do wytwarzania paszy dla zwierząt;

(iii)  „trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe” (zwane łącznie „trwałymi użytkami zielonymi”) oznaczają grunty wykorzystywane do uprawy traw lub innych zielnych roślin pastewnych rozsiewających się naturalnie (samosiewnych) lub uprawianych (wysiewanych), które nie były objęte płodozmianem danego gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej siedmiu lat, a także – w przypadku gdy państwa członkowskie tak zadecydują – które nie były zaorane przez okres co najmniej pięciu lat; mogą one obejmować inne gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, które mogą nadawać się do wypasu lub – w przypadku gdy państwa członkowskie tak zadecydują – inne gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, które służą do wytwarzania paszy dla zwierząt, pod warunkiem że zachowano przewagę traw i innych zielnych roślin pastewnych. Państwa członkowskie mogą również zadecydować o uznaniu za trwałe użytki zielone:

 

(i) gruntów nadających się do wypasu i stanowiących część utrwalonych praktyk lokalnych, w przypadkach gdy trawy i inne zielne rośliny pastewne tradycyjnie nie są roślinnością dominującą na obszarach wypasu; lub

 

(ii) gruntów nadających się do wypasu, w przypadkach gdy trawy i inne zielne rośliny pastewne nie są roślinnością dominującą lub nie występują na obszarach wypasu;

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iiia)  „systemy rolno-leśne” oznaczają systemy użytkowania gruntów, w których drzewa uprawia się na tych samych gruntach, na których prowadzone są praktyki rolnicze;

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  do celów rodzajów interwencji w formie płatności bezpośrednich „kwalifikujący się hektar” definiuje się w taki sposób, aby objąć wszelkie użytki rolne danego gospodarstwa rolnego:

c)  do celów rodzajów interwencji w formie płatności bezpośrednich „kwalifikujący się hektar” definiuje się w taki sposób, aby objąć wszelkie użytki rolne danego gospodarstwa rolnego, w tym ruchome lub tymczasowe stacjonarne instalacje techniczne, w szczególności wewnętrzne rolne drogi przejazdowe i urządzenia do pojenia, a także bele kiszonki i obszary ponownie nawodnione użytkowane jako torfowiska:

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  które w trakcie roku, na który wnioskuje się o wsparcie, są wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej lub – w przypadku gdy te użytki rolne wykorzystywane są także do prowadzenia działalności pozarolniczej – są w przeważającej mierze wykorzystywane do celów działalności rolniczej, i które pozostają w dyspozycji rolnika. W przypadkach należycie uzasadnionych względami środowiskowymi kwalifikujące się hektary mogą również obejmować pewne obszary wykorzystywane do działalności rolniczej tylko co drugi rok.

(i)  które w trakcie roku, na który wnioskuje się o wsparcie, są wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej lub – w przypadku gdy te użytki rolne wykorzystywane są także do prowadzenia działalności pozarolniczej – są w przeważającej mierze wykorzystywane do celów działalności rolniczej, i które pozostają w dyspozycji rolnika. W przypadkach należycie uzasadnionych względami środowiskowymi kwalifikujące się hektary mogą również obejmować pewne obszary wykorzystywane do działalności rolniczej tylko co trzeci rok.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obszary wykorzystywane do produkcji konopi stanowią kwalifikujące się hektary tylko wtedy, gdy stosowane odmiany zawierają maksymalnie 0,2 % tetrahydrokanabinolu;

Obszary wykorzystywane do produkcji konopi stanowią kwalifikujące się hektary tylko wtedy, gdy stosowane odmiany zawierają maksymalnie 0,3 % tetrahydrokanabinolu;

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  „osoby faktycznie prowadzące działalność rolniczą” definiuje się w taki sposób, aby nie przyznawano wsparcia dochodu osobom, dla których działalność rolnicza stanowi tylko nieznaczącą część ich ogólnej działalności gospodarczej lub których główna działalność gospodarcza nie jest działalnością rolniczą, przy jednoczesnym niewykluczaniu ze wsparcia osób prowadzących działalność rolniczą i nierolniczą. Definicja umożliwia określenie tego, którzy rolnicy nie są uznawani za osoby faktycznie prowadzące działalność rolniczą, na podstawie warunków, takich jak: badanie dochodów, nakłady pracy w gospodarstwie, przedmiot działalności przedsiębiorstwa lub uwzględnienie w rejestrach.

d)  „rolników aktywnych zawodowo” państwa członkowskie definiują w taki sposób, aby nie przyznawano wsparcia dochodu osobom, dla których działalność rolnicza stanowi tylko nieznaczącą część ich ogólnej działalności gospodarczej, przy jednoczesnym niewykluczaniu ze wsparcia osób prowadzących działalność rolniczą i nierolniczą. W każdym przypadku definicja chroni unijny model rodzinnego gospodarstwa rolnego o charakterze indywidualnym lub zorganizowanym, niezależnie od rozmiarów, i w razie potrzeby może uwzględniać szczególne cechy charakterystyczne regionów, o których mowa w art. 349 TFUE. Państwa członkowskie wyłączają z tej definicji – z wyjątkiem grup rolników – osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa zajmujące się na dużą skalę przetwarzaniem produktów rolnych.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  „młodego rolnika” definiuje się w taki sposób, aby uwzględnić:

e)  „młodego rolnika” definiuje się w taki sposób, aby uwzględnić limit wiekowy wynoszący 40 lat oraz:

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  maksymalny wiek nieprzekraczający 40 lat;

skreśla się

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  wymóg odbycia odpowiedniego przeszkolenia i posiadania odpowiednich umiejętności.

(iii)  przejście odpowiedniego szkolenia i/lub posiadanie odpowiednich umiejętności.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e – akapit 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Oceniając zgodność z warunkami, jakie należy spełnić, aby być kierującym gospodarstwem, państwa członkowskie uwzględniają specyfikę ustaleń między partnerami.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  „nowego rolnika” definiuje się w taki sposób, aby uwzględnić:

 

(i) warunek bycia „kierującym gospodarstwem”;

 

(ii) wymóg odbycia odpowiedniego przeszkolenia i posiadania odpowiednich umiejętności;

 

(iii) limit wiekowy wynoszący 40 lat.

 

Osoba uznana za „nowego rolnika” zgodnie z tą definicją nie może być uznana za „młodego rolnika” zgodnie z definicją zawartą w lit. e).

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o przepisy uzależniające przyznanie płatności od wykorzystania kwalifikowanego materiału siewnego określonych odmian konopi oraz ustanawiających procedurę określania odmian konopi i weryfikacji zawartości tetrahydrokanabinolu w konopiach, o której mowa w ust. 1 lit. c), w celu ochrony zdrowia publicznego.

(2)  Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o przepisy uzależniające przyznanie płatności od wykorzystania kwalifikowanego materiału siewnego określonych odmian konopi oraz ustanawiających procedurę określania odmian konopi i weryfikacji zawartości tetrahydrokanabinolu w konopiach, o której mowa w ust. 1 lit. c) niniejszego artykuły, w celu ochrony zdrowia publicznego.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wsparcie z EFRG i EFRROW ma na celu dalszą poprawę zrównoważonego rozwoju rolnictwa, żywności i obszarów wiejskich oraz przyczynia się do osiągnięcia następujących celów ogólnych:

W związku z celami WPR określonymi w art. 39 TFUE wsparcie z EFRG i EFRROW ma na celu dalszą poprawę zrównoważonego rozwoju rolnictwa, żywności i obszarów wiejskich oraz przyczynia się do osiągnięcia następujących celów ogólnych pod względem gospodarczym, środowiskowym i społecznym:

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspieranie inteligentnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnictwa przy zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego;

a)  wspieranie nowoczesnego, konkurencyjnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnictwa przy zapewnieniu długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego, a zarazem zabezpieczeniu modelu rodzinnego gospodarstwa rolnego;

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zwiększenie troski o środowisko oraz intensyfikacja działań w dziedzinie klimatu, aby przyczynić się do realizacji unijnych celów związanych ze środowiskiem i klimatem;

b)  wspieranie i poprawa ochrony środowiska, różnorodności biologicznej oraz działań w dziedzinie klimatu, aby przyczynić się do realizacji unijnych celów związanych ze środowiskiem i klimatem;

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  umacnianie struktury społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich.

c)  umacnianie struktury społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich, aby przyczynić się do tworzenia i utrzymania miejsc pracy przez zagwarantowanie rolnikom godziwych dochodów, dążenie do zapewnienia odpowiedniego poziomu życia całej ludności rolniczej oraz przeciwdziałanie wyludnianiu się obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem regionów o mniejszej liczbie ludności i słabiej rozwiniętych, oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju terytorialnego.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Cele te uzupełnia przekrojowy cel modernizacji tego sektora przez sprzyjanie dzieleniu się wiedzą, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także zachęcanie do ich wykorzystywania.

Cele te uzupełnia i łączy się z nimi przekrojowy cel modernizacji tego sektora przez zapewnienie rolnikom dostępu do badań naukowych, szkolenia i usług dzielenia się wiedzą oraz transferu wiedzy, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także zachęcanie do ich wykorzystywania.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego;

a)  zapewnienie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i odporności sektora rolnego w całej Unii w celu zwiększenia długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego oraz różnorodności w rolnictwie, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej żywności wysokiej jakości po godziwych cenach, aby odwrócić tendencję do zmniejszania się liczby rolników oraz zagwarantować stabilność gospodarczą produkcji rolnej w Unii;

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację;

b)  zwiększenie zorientowania na rynek na rynkach lokalnych, krajowych, unijnych i międzynarodowych, jak również stabilizacja rynku, zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kryzysowe oraz poprawa długoterminowej konkurencyjności gospodarstw rolnych, zdolności do przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, przy większym ukierunkowaniu na zróżnicowanie jakości, badania naukowe, innowacje, technologię, transfer i wymianę wiedzy oraz cyfryzację, a także ułatwianie rolnikom dostępu do dynamiki gospodarki o obiegu zamkniętym;

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości;

c)  poprawa pozycji przetargowej rolników w łańcuchach wartości przez promowanie stowarzyszeń, organizacji producentów i negocjacji zbiorowych, a także propagowanie krótkich łańcuchów dostaw i poprawę przejrzystości rynku;

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a także wykorzystanie zrównoważonej energii;

d)  przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do globalnego ocieplenia, a także wspieranie wykorzystania zrównoważonej energii, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego w przyszłości, przez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w sektorze rolno-spożywczym, w tym przez sekwestrację dwutlenku węgla w glebie oraz ochronę lasów, zgodnie z odpowiednimi umowami międzynarodowymi;

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze;

e)  wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze, przy jednoczesnym ograniczeniu uzależnienia od środków chemicznych z myślą o osiągnięciu celów przewidzianych w odpowiednich instrumentach ustawodawczych i wynagrodzeniu praktyk i systemów rolniczych zapewniających wielorakie korzyści dla środowiska, w tym powstrzymanie pustynnienia;

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu;

f)  przyczynianie się do odwrócenia tendencji do utraty różnorodności biologicznej, w tym przez ochronę pożytecznych gatunków zwierząt, łącznie z gatunkami zapylającymi, promowanie różnorodności biologicznej w rolnictwie, usług w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i agroleśnictwa, a także przyczynianie się do zapobiegania zagrożeniom naturalnym i osiągania większej odporności, rekultywacji i ochrony gleb, akwenów, siedlisk i krajobrazu oraz wspierania systemów rolniczych o wysokiej wartości przyrodniczej;

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;

g)  przyciąganie i wspieranie młodych rolników i nowych rolników oraz promowanie uczestnictwa kobiet w sektorze rolnym, w szczególności obszarach najbardziej wyludnionych i obszarach z ograniczeniami naturalnymi; ułatwianie szkolenia i wymiany doświadczeń w całej Unii, zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich;

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznegorozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa;

h)  promowanie spójności społecznej i terytorialnej na obszarach wiejskich, w tym przez tworzenie miejsc pracy, wzrost, inwestycje, włączenie społeczne, zwalczanie ubóstwa na obszarach wiejskichprzez rozwój lokalny, z uwzględnieniem wysokiej jakości usług lokalnych skierowanych do społeczności wiejskich, koncentrujących się w szczególności na obszarach z ograniczeniami naturalnymi; promowanie godnych warunków życia i pracy oraz warunków gospodarczych; dywersyfikacja działalności i dochodów, w tym promowanie agroturystyki, biogospodarki, gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego leśnictwa, przy jednoczesnym zagwarantowaniu równości płci; promowanie równości szans na obszarach wiejskich za pomocą szczególnych środków wsparcia oraz przez uznanie pracy kobiet w rolnictwie, rzemieślnictwie, turystyce i usługach lokalnych;

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, zapobiegania marnotrawieniu żywności, jak również dobrostanu zwierząt.

i)  poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze, odznaczającej się wysoką jakością i zrównoważonej żywności, rolnictwa ekologicznego, zapobiegania marnotrawieniu żywności, jak również zrównoważenia środowiskowego, oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i poprawy dobrostanu i zdrowia zwierząt, a także zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia rolnictwa i obszarów wiejskich, przy jednoczesnym działaniu na rzecz wdrożenia Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Realizując cele szczegółowe, państwa członkowskie zapewniają uproszczenie i dobre wyniki wsparcia w ramach WPR.

2.  Aby osiągnąć cele szczegółowe, państwa członkowskie i Komisja zapewniają dobre wyniki wsparcia w ramach WPR oraz jej uproszczenie na rzecz beneficjentów końcowych przez zmniejszenie obciążeń administracyjnych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu braku dyskryminacji wśród beneficjentów.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Realizacja celów, o których mowa w art. 5 i 6 ust. 1, jest oceniana na podstawie wspólnych wskaźników dotyczących produktu, rezultatu i oddziaływania. Zestaw wspólnych wskaźników obejmuje:

Realizacja celów, o których mowa w art. 5 i 6 ust. 1, jest oceniana na podstawie wspólnych wskaźników dotyczących produktu, rezultatu i oddziaływania oraz opiera się na oficjalnych źródłach informacji. Zestaw wspólnych wskaźników obejmuje:

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wskaźniki rezultatu odnoszące się do danych celów szczegółowych i stosowane do ustalenia w planach strategicznych WPR ilościowych celów pośrednich i końcowych w odniesieniu do tych celów szczegółowych oraz do oceny postępów w osiąganiu celów końcowych. Wskaźniki odnoszące się do celów szczegółowych związanych ze środowiskiem i klimatem mogą obejmować interwencje uwzględnione w odnośnych krajowych instrumentach planowania z dziedziny ochrony środowiska i klimatu wynikających z prawodawstwa Unii wymienionego w załączniku XI;

b)  wskaźniki rezultatu odnoszące się do danych celów szczegółowych i stosowane do ustalenia w planach strategicznych WPR ilościowych celów pośrednich i końcowych w odniesieniu do tych celów szczegółowych oraz do oceny postępów w osiąganiu celów końcowych. Wskaźniki odnoszące się do celów szczegółowych związanych ze środowiskiem i klimatem mogą obejmować interwencje, które przyczyniają się do wypełnienia zobowiązań wynikających z prawodawstwa Unii wymienionego w załączniku XI;

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wskaźniki oddziaływania odnoszące się do celów określonych w art. 5 i 6 ust. 1 i stosowane w kontekście planów strategicznych WPR oraz w kontekście WPR.

c)  wskaźniki oddziaływania odnoszące się do celów określonych w art. 5 i 6 ust. 1 i stosowane w kontekście planów strategicznych WPR, z uwzględnieniem czynników zewnętrznych wykraczających poza WPR.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie mogą dzielić wskaźniki produktu i rezultatu przewidziane w załączniku I na wskaźniki bardziej szczegółowe w odniesieniu do szczególnych krajowych i regionalnych elementów swoich planów strategicznych.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów delegowanych zmieniających załącznik I w celu dostosowania wspólnych wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania, tak aby uwzględnić doświadczenia wyniesione z ich stosowania i, w razie potrzeby, w celu dodania nowych.

2.  Komisja dokonuje pełnej oceny skuteczności wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania określonych w załączniku I przed końcem trzeciego roku stosowania planów strategicznych.

 

Po tej ocenie Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 138, aktów delegowanych zmieniających załącznik I w celu dostosowania, w razie potrzeby, wspólnych wskaźników, z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych w trakcie wdrażania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie realizują cele określone w tytule II przez określenie interwencji na podstawie rodzajów interwencji określonych w rozdziałach II, III i IV niniejszego tytułu zgodnie ze wspólnymi wymogami określonymi w niniejszym rozdziale.

Państwa członkowskie i, w stosownych przypadkach, ich regiony realizują cele określone w tytule II przez określenie interwencji na podstawie rodzajów interwencji określonych w rozdziałach II, III i IV niniejszego tytułu zgodnie ze wspólnymi wymogami określonymi w niniejszym rozdziale.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie opracowują interwencje ujęte w swoich planach strategicznych WPR zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej i ogólnymi zasadami prawa Unii.

Państwa członkowskie opracowują, w stosownych przypadkach we współpracy ze swoimi regionami, interwencje ujęte w swoich planach strategicznych WPR zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej i ogólnymi zasadami prawa Unii.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby interwencje były określone na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, były zgodne z rynkiem wewnętrznym i nie powodowały zakłóceń konkurencji.

Państwa członkowskie zapewniają, w stosownych przypadkach we współpracy ze swoimi regionami, aby interwencje były określone na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów i nie zakłócały prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają ramy prawne regulujące przyznanie unijnego wsparcia na rzecz beneficjentów na podstawie planu strategicznego WPR oraz zgodnie z zasadami i wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu i rozporządzeniu (UE) [rozporządzenie horyzontalne].

Państwa członkowskie, w stosownych przypadkach we współpracy ze swoimi regionami, ustanawiają ramy prawne regulujące przyznanie unijnego wsparcia na rzecz beneficjentów na podstawie planu strategicznego WPR oraz zgodnie z zasadami i wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu i rozporządzeniu (UE) [rozporządzenie horyzontalne].

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9a

 

Uwzględnienie perspektywy płci

 

Państwa członkowskie zapewniają włączenie perspektywy płci do całego procesu przygotowania, wdrażania i oceny swoich planów strategicznych WPR, w celu promowania równouprawnienia płci i zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  Komisja dopilnowuje, aby plany strategiczne państw członkowskich były zgodne ze zobowiązaniami podjętymi w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby interwencje w oparciu o rodzaje interwencji wymienione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, w tym definicje określone w art. 3 oraz definicje, które należy sformułować w planach strategicznych WPR, określone w art. 4, były zgodne z postanowieniami ust. 1 załącznika 2 do Porozumienia WTO w sprawie rolnictwa.

Interwencje w oparciu o rodzaje interwencji wymienione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, w tym definicje określone w art. 3 oraz definicje, które należy sformułować w planach strategicznych WPR, określone w art. 4, zgodne z postanowieniami ust. 1 załącznika 2 do Porozumienia WTO w sprawie rolnictwa.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby interwencje na podstawie płatności specyficznej w odniesieniu do bawełny przewidzianej w rozdziale II sekcja 2 podsekcja 2 niniejszego tytułu były zgodne z postanowieniami art. 6 ust. 5 Porozumienia WTO w sprawie rolnictwa.

skreśla się

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie włączają do swoich planów strategicznych WPR system warunkowości, zgodnie z którym nakłada się kary administracyjne na beneficjentów otrzymujących płatności bezpośrednie na podstawie rozdziału II niniejszego tytułu lub roczne premie na podstawie art. 65, 66 i 67, którzy nie spełniają wymogów podstawowych w zakresie zarządzania określonych w prawie Unii ani norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska ustanowionych w planie strategicznym WPR i wymienionychzałączniku III, w odniesieniu do następujących określonych obszarów:

1.  Państwa członkowskie włączają do swoich planów strategicznych WPR system warunkowości odpowiadający wymogom podstawowym w zakresie zarządzania określonym w prawie Unii i normom dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, wyszczególnionym w załączniku III i ustanowionymplanie strategicznym WPR, w odniesieniu do następujących określonych obszarów:

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  klimat i środowisko;

a)  klimat i środowisko, w tym jakość wody, ochrona gleby i różnorodność biologiczna;

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przepisy dotyczące kar administracyjnych, które należy uwzględnić w planie strategicznym WPR, są zgodne z wymogami określonymi w tytule IV rozdział IV rozporządzenia (UE) [rozporządzenie horyzontalne].

2.  Przepisy dotyczące skutecznego systemu kar administracyjnych, określonych w tytule IV rozdział IV rozporządzenia (UE) [rozporządzenie horyzontalne], mają zastosowanie do wszystkich beneficjentów otrzymujących płatności bezpośrednie na podstawie rozdziału II niniejszego tytułu lub roczne premie na podstawie art. 65, 66 i 67, jeśli nie przestrzegają zasad warunkowości określonych w ust. 1 niniejszego artykułu.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 138, aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie w zakresie tymczasowych odstępstw od zasad warunkowości w razie wystąpienia epidemii, niekorzystnych zjawisk klimatycznych, katastrof lub klęsk żywiołowych.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby wszystkie użytki rolne, łącznie z gruntami, które nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych, były utrzymywane dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Państwa członkowskie określają – na poziomie krajowym lub regionalnym – normy minimalne obowiązujące beneficjentów w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska zgodnie z głównym celem norm, o których mowa w załączniku III, uwzględniając cechy szczególne danych obszarów, włączając w to warunki glebowe i klimatyczne, istniejące systemy rolnicze, użytkowanie gruntów, płodozmian, metody uprawy roli oraz strukturę gospodarstw.

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby wszystkie użytki rolne, łącznie z gruntami, które nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych, były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Państwa członkowskie określają – w odpowiednim zakresie, w porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami na poziomie krajowym lub, w stosownych przypadkach, regionalnym – normy minimalne obowiązujące beneficjentów w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska zgodnie z głównym celem norm, o których mowa w załączniku III,, uwzględniając cechy szczególne danych obszarów, w tym warunki glebowe, wodne i klimatyczne, szczególne cechy agronomiczne i ekologiczne poszczególnych rodzajów produkcji, różnice pomiędzy uprawami rocznymi, trwałymi i innymi specjalistycznymi rodzajami produkcji, istniejące systemy rolnicze, użytkowanie gruntów, płodozmian, lokalne i tradycyjne metody uprawy roli oraz strukturę gospodarstw, dbając o to, by grunty przyczyniały się do osiągnięcia celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f).

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W odniesieniu do głównych celów określonych w załączniku III państwa członkowskie mogą ustalić normy dodatkowe w stosunku do tych określonych w wymienionym załączniku dla tych głównych celów. Państwa członkowskie nie określają jednak minimalnych norm dla głównych celów innych niż główne cele określone w załączniku III.

2.  Aby chronić wspólny charakter WPR i zapewnić równe warunki działania oraz poszanowanie głównych celów określonych w załączniku III państwa członkowskie nie mogą ustalać norm dodatkowych w stosunku do tych określonych w wymienionym załączniku dla tych głównych celów, w ramach systemu warunkowości. Ponadto państwa członkowskie nie określają minimalnych norm dla głównych celów innych niż główne cele określone w załączniku III.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie ustanawiają system zapewniania beneficjentom narzędzia dotyczącego zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych w zakresie składników pokarmowych, o którym mowa w załączniku III, o minimalnym zakresie i funkcjach określonych w tym załączniku, a beneficjenci używają tego narzędzia.

skreśla się

Komisja może wspierać państwa członkowskie w opracowywaniu tego narzędzia, a także w zakresie wymogów dotyczących usług przechowywania i przetwarzania danych.

 

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Państwa członkowskie mogą zezwolić na praktyki równoważne z praktykami przewidzianymi w ust. 1, określone zgodnie z kryteriami ustalonymi w akcie delegowanym, jak przewidziano w ust. 4, pod warunkiem że skutkują one jednakowym lub większym poziomem korzyści dla klimatu i środowiska w porównaniu z co najmniej jedną praktyką, o której mowa w ust. 1. Takie praktyki równoważne obejmują:

 

a) zobowiązania podjęte zgodnie z art. 65 lub art. 28 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013;

 

b) zobowiązania podjęte zgodnie z art. 28 niniejszego rozporządzenia;

 

c) krajowe lub regionalne systemy certyfikacji środowiskowej, w tym systemy certyfikacji zgodności z ustawodawstwem krajowym w zakresie środowiska, wykraczające poza normy obowiązkowe ustanowione zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia, które zmierzają do osiągnięcia celów odnoszących się do jakości gleby i wody, różnorodności biologicznej, zachowania krajobrazu oraz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej.

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Uznaje się, że rolnicy spełniający wymogi przewidziane w rozporządzeniu (UE) 2018/848 w odniesieniu do rolnictwa ekologicznego spełniają tym samym normy 1, 8 i 9 dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska przewidziane w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3c.  Najbardziej oddalone regiony Unii zdefiniowane na podstawie art. 349 TFUE i mniejsze wyspy Morza Egejskiego określone w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 229/2013 zwalnia się z wymogów dotyczących norm 1, 2, 8 i 9 dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska przewidzianych w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3d.  Państwa członkowskie przekazują odnośnym beneficjentom, w stosownych przypadkach za pomocą środków elektronicznych, wykaz wymogów i norm, które mają być stosowane na poziomie gospodarstwa, a także jasne i dokładne informacje na ten temat.

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, w tym ustanawiających elementy systemu wskaźnika trwałych użytków zielonych, rok odniesienia i wskaźnik przekształcenia zgodnie z normą GAEC 1, o której mowa w załączniku III, oraz format i dodatkowe elementy minimalne i funkcje narzędzia dotyczącego zrównoważonego charakteru gospodarstw rolnych w zakresie składników pokarmowych.

4.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 138, aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o przepisy dotyczące:

 

a) dalszych elementów systemu wskaźnika trwałych użytków zielonych, roku odniesienia i wskaźnika przekształcenia zgodnie z normą GAEC 1, o której mowa w załączniku III;

 

b) kryteriów ustalania środków równoważnych;

 

c) zasad ustanawiających właściwe wymogi mające zastosowanie do krajowych lub regionalnych systemów certyfikacji, o których mowa w ust. 3a lit. c), w tym poziom gwarancji, jakie oferują te systemy.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie włączają do swoich planów strategicznych WPR system świadczenia usług doradczych dla rolników i innych beneficjentów wsparcia w ramach WPR w zakresie gospodarowania gruntami oraz zarządzania gospodarstwem („usługi doradcze dla rolników”).

1.  Państwa członkowskie włączają do swoich planów strategicznych WPR system świadczenia dobrej jakości i niezależnych usług doradczych dla rolników i innych beneficjentów wsparcia w ramach WPR w zakresie gospodarowania gruntami oraz zarządzania gospodarstwem („usługi doradcze dla rolników”), który, w stosownych przypadkach, opiera się na systemach istniejących już na szczeblu państw członkowskich. Państwa członkowskie przydzielają odpowiedni budżet na finansowanie tych usług, a ich zwięzły opis zamieszcza się w krajowych planach strategicznych WPR.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Usługi doradcze dla rolników obejmują wymiar gospodarczy, środowiskowy i społeczny oraz dostarczają aktualnych informacji technologicznych i naukowych opracowanych w drodze badań naukowych i innowacji. Muszą one być włączone do wzajemnie powiązanych usług świadczonych przez podmioty udzielające doradztwa dla rolników, przez naukowców, organizacje rolników i inne odnośne zainteresowane podmioty tworzące systemy wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa (AKIS).

2.  Usługi doradcze dla rolników obejmują wymiar gospodarczy, środowiskowy i społeczny oraz dostarczają aktualnych informacji technologicznych i naukowych opracowanych w drodze badań naukowych i innowacji, z uwzględnieniem tradycyjnych praktyk i technik rolniczych. Muszą one być włączone do wzajemnie powiązanych usług świadczonych przez sieci podmiotów udzielających doradztwa dla rolników, przez naukowców, organizacje rolników, spółdzielnie i inne odnośne zainteresowane podmioty tworzące systemy wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa (AKIS).

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby udzielane rolnikom doradztwo było bezstronne oraz aby podmioty udzielające tego doradztwa nie znajdowały się w sytuacji konfliktu interesów.

3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby udzielane rolnikom doradztwo było bezstronne, dostosowane do różnorodności metod produkcji i gospodarstw rolnych, oraz aby podmioty udzielające tego doradztwa nie znajdowały się w sytuacji konfliktu interesów.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby usługi doradztwa dla rolników obejmowały narzędzia umożliwiające doradztwo zarówno w zakresie produkcji, jak i dostarczania dóbr publicznych.

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Usługi doradcze dla rolników obejmują co najmniej:

4.  Usługi doradcze dla rolników ustanowione przez państwo członkowskie obejmują co najmniej:

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wszystkie wymogi, warunki i zobowiązania w dziedzinie zarządzania mające zastosowanie do rolników i innych beneficjentów i ustanowione w planie strategicznym WPR, w tym wymogi i normy warunkowości i warunki dotyczące systemów wsparcia, jak również informacje na temat instrumentów finansowych i biznesplanów określonych w ramach planu strategicznego WPR;

a)  wszystkie wymogi, warunki i zobowiązania w dziedzinie zarządzania mające zastosowanie do rolników i innych beneficjentów i ustanowione w planie strategicznym WPR, w tym wymogi i normy warunkowości, ekoprogramy i zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, klimatu i inne zobowiązania w dziedzinie zarządzania na mocy art. 65 i warunki dotyczące systemów wsparcia, jak również informacje na temat instrumentów finansowych i biznesplanów określonych w ramach planu strategicznego WPR;

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zarządzanie ryzykiem, jak określono w art. 70;

d)  zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem;

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  techniki optymalizacji wyników gospodarczych systemów produkcji, poprawę konkurencyjności, zorientowanie na rynek, krótkie łańcuchy dostaw i promowanie przedsiębiorczości;

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb)  specjalne porady dla rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy;

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4 – litera f c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fc)  normy bezpieczeństwa i dobrostan w społecznościach rolniczych;

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4 – litera f d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fd)  zrównoważoną gospodarkę składnikami pokarmowymi;

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4 – litera f e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fe)  poprawę praktyk i technik agroekologicznych i rolno-leśnych na gruntach zarówno rolnych, jak i leśnych;

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4 – litera f f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ff)  skupienie się na organizacjach producentów i innych grupach rolników;

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4 – litera f g (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fg)  pomoc rolnikom, którzy chcieliby zmienić produkcję, w szczególności z powodu zmian w popycie konsumentów, wraz z doradztwem dotyczącym nowych umiejętności i wymaganego sprzętu;

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4 – litera f h (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fh)  usługi w zakresie obrotu ziemią i planowania sukcesji;

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4 – litera f i (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fi)  wszystkie praktyki rolnicze pozwalające na ograniczenie stosowania nawozów i środków ochrony roślin przez promowanie naturalnych metod poprawy żyzności gleby i zwalczania szkodników; and

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4 – litera f j (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fj)  poprawę odporności i przystosowanie się do zmiany klimatu.

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Bez uszczerbku dla prawa krajowego i innych właściwych przepisów prawa Unii osoby i podmioty świadczące usługi doradcze nie ujawniają żadnej osobie innej niż korzystający z doradztwa rolnik lub beneficjent żadnych danych osobowych ani informacji handlowych dotyczących danego rolnika lub beneficjenta, które pozyskano w trakcie świadczenia usług doradczych, z wyjątkiem naruszeń podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu do organów publicznych na mocy prawa krajowego lub unijnego.

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.  Państwa członkowskie dopilnowują również, za pomocą odpowiedniej procedury publicznej, aby doradcy pracujący w systemie doradztwa rolniczego byli odpowiednio wykwalifikowani i odbywali regularne szkolenia.

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  systemy na rzecz klimatu środowiska.

d)  systemy na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt; oraz

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  systemy na rzecz zwiększenia konkurencyjności;

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zmniejszają kwotę płatności bezpośrednich, która ma zostać przyznana rolnikowi na podstawie niniejszego rozdziału za dany rok kalendarzowy i która przekracza 60 000 EUR, w następujący sposób:

1.  Państwa członkowskie zmniejszają kwotę płatności bezpośrednich, która ma zostać przyznana rolnikowi na podstawie niniejszego rozdziału za dany rok kalendarzowy, w przypadku gdy kwota ta przekracza 100 000 EUR.

a)  o co najmniej 25 % w transzy między 60 000 EUR a 75 000 EUR;

 

b)  o co najmniej 50 % w transzy między 75 000 EUR a 90 000 EUR;

 

c)  o co najmniej 75 % w transzy między 90 000 EUR a 100 000 EUR;

 

d)  o 100 % w przypadku kwoty przekraczającej 100 000 EUR.

 

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przed zastosowaniem ust. 1 państwa członkowskie odejmują od kwoty płatności bezpośrednich, która ma zostać przyznana rolnikowi w danym roku kalendarzowym na podstawie niniejszego rozdziału:

Przed zastosowaniem ust. 1 państwa członkowskie mogą odjąć od kwoty płatności bezpośrednich, która ma zostać przyznana rolnikowi w danym roku kalendarzowym na podstawie niniejszego rozdziału:

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wynagrodzenia związane z działalnością rolniczą zadeklarowane przez rolnika, w tym podatki i składki na zabezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem; and

a)  50 % wynagrodzeń związanych z działalnością rolniczą zadeklarowanych przez rolnika, w tym podatki i składki na zabezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem;

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  równoważny koszt stałej pracy nieodpłatnej związanej z działalnością rolniczą i wykonywanej przez osoby pracujące w danym gospodarstwie, które nie otrzymują wynagrodzenia lub otrzymują za wykonane usługi niższe wynagrodzenie niż kwota płacona normalnie za takie usługi, lecz są wynagradzane z wyniku ekonomicznego gospodarstwa rolnego.

skreśla się

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wsparcie bezpośrednie, o którym mowa w art. 27 i 28;

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu obliczenia kwot, o których mowa w lit. a) i b), państwa członkowskie stosują średnie standardowe wynagrodzenie powiązane z działalnością rolniczą na szczeblu krajowym lub regionalnym, pomnożone przez liczbę rocznych jednostek roboczych zadeklarowanych przez danego rolnika.

W celu obliczenia kwot, o których mowa w lit. a), państwa członkowskie stosują rzeczywiste koszty wynagrodzeń albo średnie standardowe wynagrodzenie powiązane z działalnością rolniczą i związaną z rolnictwem na szczeblu krajowym lub regionalnym, pomnożone przez liczbę rocznych jednostek roboczych zadeklarowanych przez danego rolnika. Państwa członkowskie mogą stosować wskaźniki dotyczące standardowych kosztów wynagrodzeń związanych z różnymi typami gospodarstw lub dane odniesienia dotyczące tworzenia miejsc pracy w zależności od typu gospodarstwa.

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Szacunkowa kwota wynikająca ze zmniejszenia płatności jest wykorzystywana przede wszystkim jako wkład w finansowanie uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodu do celów stabilności, a w dalszej kolejności w finansowanie innych interwencji należących do płatności bezpośrednich niezwiązanych z wielkością produkcji.

Szacunkowa kwota wynikająca ze zmniejszenia płatności jest wykorzystywana przede wszystkim do finansowania uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodu do celów stabilności, a w dalszej kolejności do finansowania innych interwencji należących do płatności bezpośrednich niezwiązanych z wielkością produkcji.

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą również wykorzystać całą tę kwotę lub jej część do finansowania rodzajów interwencji w ramach EFRROW, jak określono w rozdziale IV, w drodze przesunięcia. Takie przesunięcie do EFRROW jest częścią tabeli finansowych planu strategicznego WPR i może zostać poddane przeglądowi w 2023 r. zgodnie z art. 90. Maksymalne limity przesunięć środków z EFRG do EFRROW ustanowione na podstawie art. 90 nie mają zastosowania do tego przesunięcia.

Państwa członkowskie mogą również wykorzystać całą tę kwotę lub jej część do finansowania rodzajów interwencji w ramach EFRROW, jak określono w rozdziale IV, w drodze przesunięcia. Takie przesunięcie do EFRROW jest częścią tabeli finansowych planu strategicznego WPR i może zostać poddane przeglądowi w 2024 r. zgodnie z art. 90.

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  W przypadku osoby prawnej lub grupy osób fizycznych lub prawnych państwa członkowskie mogą stosować zmniejszenie, o którym mowa w ust. 1, na poziomie członków tych osób prawnych lub grup, w przypadku gdy prawo krajowe przewiduje dla indywidualnych członków prawa i obowiązki porównywalne do praw i obowiązków rolników indywidualnych mających status rolników prowadzących gospodarstwo rolne, w szczególności w zakresie ich statusu gospodarczego, społecznego i podatkowego, pod warunkiem że przyczynili się oni do umocnienia struktur rolnych tych osób prawnych lub tych grup.

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  W przypadku gdy państwo członkowskie przydziela uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodu dla rolników na podstawie art. 26 i wykorzystuje w tym celu co najmniej 10 % swojej alokacji finansowej na płatności bezpośrednie ustanowionej w załączniku IV, może ono podjąć decyzję o niestosowaniu niniejszego artykułu.

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3c.  Nie należy przyznawać korzyści polegającej na uniknięciu zmniejszenia płatności rolnikom, w przypadku których stwierdzono, że w sztuczny sposób stworzyli warunki, które pozwalają im uniknąć skutków wynikających z niniejszego artykułu.

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o przepisy ustanawiające zharmonizowaną podstawę obliczania zmniejszenia płatności określonego w ust. 1, aby zapewnić prawidłowy rozdział finansowych wśród uprawnionych beneficjentów.

skreśla się

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie przyznają płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji na warunkach określonych w niniejszej sekcji i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.

1.  Państwa członkowskie przyznają płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji rolnikom aktywnym zawodowo na warunkach określonych w niniejszej sekcji i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.

Poprawka    175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie ustalają próg obszarowy i przyznają płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji wyłącznie osobom faktycznie prowadzącym działalność rolniczą, których kwalifikowalny obszar gospodarstwa rolnego, w odniesieniu do którego wystąpiono o płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji, przekracza ten próg obszarowy.

Państwa członkowskie ustalają próg obszarowy lub minimalny limit płatności bezpośrednich i przyznają płatności bezpośrednie wyłącznie rolnikom aktywnym zawodowo, w przypadku których obszar gospodarstwa rolnego lub wysokość płatności bezpośrednich są co najmniej równe temu progowi lub limitowi.

Poprawka    176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ustalając próg obszarowy, państwa członkowskie dążą do zapewnienia, aby płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji były przyznawane osobom faktycznie prowadzącym działalność rolniczą tylko wtedy, gdy:

Ustalając próg obszarowy lub minimalny limit płatności, państwa członkowskie dążą do zapewnienia, aby płatności bezpośrednie były przyznawane rolnikom aktywnym zawodowo tylko wtedy, gdy:

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zarządzanie odnośnymi płatnościami nie pociąga za sobą nadmiernego obciążenia administracyjnego, oraz

a)  zarządzanie odnośnymi płatnościami, które są co najmniej równe tym progom, nie pociąga za sobą nadmiernego obciążenia administracyjnego, oraz

Poprawka    178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  odnośne kwoty skutecznie przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w art. 6 ust. 1, realizacji których służą płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji.

b)  otrzymywane kwoty powyżej ustalonego progu skutecznie przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w art. 6 ust. 1, realizacji których służą płatności bezpośrednie.

Poprawka    179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zainteresowane państwa członkowskie mogą zadecydować o niestosowaniu ust. 1 do regionów najbardziej oddalonych mniejszych wysp Morza Egejskiego.

3.  Zainteresowane państwa członkowskie mogą zadecydować o niestosowaniu niniejszego artykułu do regionów najbardziej oddalonych, mniejszych wysp Morza Egejskiego oraz archipelagu Wysp Balearów.

Poprawka    180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W szczególnych sytuacjach, gdy rolnik nie posiada gruntów z uwagi na charakter systemu gospodarstwa, lecz w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przysługuje mu wsparcie w postaci płatności podstawowej, podstawowe wsparcie dochodu ma postać określonej kwoty na gospodarstwo.

Poprawka    181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Nie naruszając przepisów art. 19–24, udziela się podstawowego wsparcia dochodu dla każdego kwalifikującego się hektara zadeklarowanego przez osobę faktycznie prowadzącą działalność rolniczą.

3.  Z zastrzeżeniem przepisów art. 19–24, udziela się podstawowego wsparcia dochodu od każdego kwalifikującego się hektara zadeklarowanego przez rolnika aktywnego zawodowo.

Poprawka    182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie mogą zadecydować o zróżnicowaniu kwoty podstawowego wsparcia dochodu na hektar dla różnych grup terytoriów cechujących się podobnymi warunkami społeczno-ekonomicznymi lub agronomicznymi.

2.  Państwa członkowskie mogą zadecydować o zróżnicowaniu kwoty wsparcia dochodu na hektar dla różnych grup obszarów, odpowiednio do warunków społeczno-ekonomicznych, środowiskowych lub agronomicznych. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zwiększeniu kwot dla regionów z ograniczeniami naturalnymi lub specyficznymi dla obszaru oraz dla obszarów wyludnionych.

Poprawka    183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie mogą ustanawiać mechanizmy ograniczające liczbę kwalifikujących się hektarów w kraju, które mogą być objęte wsparciem, na podstawie okresu odniesienia ustalonego przez państwo członkowskie.

Poprawka    184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku gdy państwa członkowskie, które zastosowały system płatności podstawowej, jak określono w tytule III rozdział I sekcja 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, zadecydowały o nieprzyznaniu podstawowego wsparcia dochodu na podstawie uprawnień do płatności, uprawnienia do płatności przyznane na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 wygasają z dniem 31 grudnia 2020 r.

2.  W przypadku gdy państwa członkowskie, które zastosowały system płatności podstawowej, jak określono w tytule III rozdział I sekcja 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, zadecydowały o nieprzyznaniu podstawowego wsparcia dochodu na podstawie uprawnień do płatności, uprawnienia do płatności przyznane na podstawie rozporządzenia (UE) nr  1307/2013 wygasają z dniem 31 grudnia 2022 r. Państwa członkowskie, które już zakończyły wewnętrzny proces dostosowania uprawnień do płatności, mogą zadecydować o wcześniejszej rezygnacji z takich uprawnień.

Poprawka    185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie określają wartość jednostkową uprawnień do płatności przed ujednoliceniem zgodnie z niniejszym artykułem przez dostosowanie wartości uprawnień do płatności proporcjonalnie do ich wartości ustalonej zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do roku składania wniosków 2020 i powiązanych płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska przewidzianych w tytule III rozdział III tego rozporządzenia, w odniesieniu do roku składania wniosków 2020.

1.  Państwa członkowskie określają wartość jednostkową uprawnień do płatności przed ujednoliceniem zgodnie z niniejszym artykułem przez dostosowanie wartości uprawnień do płatności proporcjonalnie do ich wartości ustalonej zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do roku składania wniosków 2021 i powiązanych płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska przewidzianych w tytule III rozdział III tego rozporządzenia, w odniesieniu do roku składania wniosków 2021.

Poprawka    186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W przypadku gdy wartość uprawnień do płatności określona zgodnie z ust. 1 nie jest jednolita w obrębie państwa członkowskiego lub grupy terytoriów określonych zgodnie z art. 18 ust. 2, państwa członkowskie zapewniają ujednolicenie wartości uprawnień do płatności do jednakowej wartości jednostkowej najpóźniej do roku składania wniosków 2026.

4.  W przypadku gdy wartość uprawnień do płatności określona zgodnie z ust. 1 nie jest jednolita w obrębie państwa członkowskiego lub grupy terytoriów określonych zgodnie z art. 18 ust. 2, państwa członkowskie zapewniają pełne ujednolicenie wartości uprawnień do płatności do jednakowej wartości jednostkowej najpóźniej do roku składania wniosków 2026.

Poprawka    187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Do celów ust. 4 państwa członkowskie zapewniają, aby najpóźniej w roku składania wniosków 2026 wartość wszystkich uprawnień do płatności odpowiadała co najmniej 75 % średniej planowanej kwoty jednostkowej dla podstawowego wsparcia dochodu w roku składania wniosków 2026, jak określono w planie strategicznym WPR przekazanym zgodnie z art. 106 ust. 1 w odniesieniu do państwa członkowskiego lub terytoriów określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.

5.  Do celów ust. 4 państwa członkowskie zapewniają, aby najpóźniej w roku składania wniosków 2024 wartość wszystkich uprawnień do płatności odpowiadała co najmniej 75 % średniej planowanej kwoty jednostkowej dla podstawowego wsparcia dochodu w roku składania wniosków 2024, jak określono w planie strategicznym WPR przekazanym zgodnie z art. 106 ust. 1 w odniesieniu do państwa członkowskiego lub terytoriów określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.

Poprawka    188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Do celów ust. 4 państwa członkowskie dopilnowują, aby najpóźniej w ostatnim roku składania wniosków w okresie programowania wartość wszystkich uprawnień do płatności odpowiadała 100 % średniej planowanej kwoty jednostkowej dla podstawowego wsparcia dochodu w roku składania wniosków 2026, jak określono w planie strategicznym WPR przekazanym zgodnie z art. 106 ust. 1, w odniesieniu do państwa członkowskiego lub terytoriów określonych zgodnie z art. 18 ust. 2.

Poprawka    189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Zmniejszenia, o których mowa w ust. 6, muszą być oparte na obiektywnych i niedyskryminujących kryteriach. Bez uszczerbku dla wartości minimalnej ustanowionej zgodnie z ust. 5 kryteria te mogą obejmować ustalenie maksymalnego obniżenia, które nie może przekraczać 30 %.

7.  Zmniejszenia, o których mowa w ust. 6, muszą być oparte na obiektywnych i niedyskryminujących kryteriach. Bez uszczerbku dla wartości minimalnej ustanowionej zgodnie z ust. 5 kryteria te mogą obejmować ustalenie maksymalnego obniżenia, które nie może przekraczać 30 % rocznie.

Poprawka    190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie przyznają osobom faktycznie prowadzącym działalność rolniczą posiadającym uprawnienia do płatności, na własność lub w formie dzierżawy, podstawowe wsparcie dochodu po aktywacji tych uprawnień do płatności. Państwa członkowskie zapewniają, aby do celów aktywacji uprawnień do płatności osoba faktycznie prowadząca działalność rolniczą deklarowała kwalifikujące się hektary powiązane z każdym uprawnieniem do płatności.

1.  Państwa członkowskie przyznają rolnikom posiadającym uprawnienia do płatności, na własność lub w formie dzierżawy, podstawowe wsparcie dochodu po aktywacji tych uprawnień do płatności. Państwa członkowskie zapewniają, aby do celów aktywacji uprawnień do płatności rolnicy aktywni zawodowo deklarowali kwalifikujące się hektary powiązane z każdym uprawnieniem do płatności.

Poprawka    191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każde państwo członkowskie, które podejmuje decyzję o przyznaniu podstawowego wsparcia dochodu na podstawie uprawnień do płatności, prowadzi rezerwę krajową.

1.  Każde państwo członkowskie, które podejmuje decyzję o przyznaniu podstawowego wsparcia dochodu na podstawie uprawnień do płatności, ustanawia rezerwę krajową równą maksymalnie 3 % alokacji określonych w załączniku VII.

Poprawka    192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie mogą przekroczyć wartość procentową podaną w ust. 1, jeśli jest to konieczne do pokrycia potrzeb w zakresie alokacji na podstawie ust. 4 lit. a) i b) oraz ust. 5.

Poprawka    193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby uprawnienia do płatności z rezerwy były przyznawane tylko osobom faktycznie prowadzącym działalność rolniczą.

3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby uprawnienia do płatności z rezerwy były przyznawane tylko rolnikom aktywnym zawodowo.

Poprawka    194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  młodym rolnikom, którzy założyli gospodarstwo rolne po raz pierwszy;

a)  młodym rolnikom, którzy założyli gospodarstwo rolne po raz pierwszy; lub

Poprawka    195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  rolnikom, którzy założyli gospodarstwo rolne po raz pierwszy jako kierujący gospodarstwem i odbyli stosowne szkolenia lub nabyli niezbędne umiejętności określone przez państwa członkowskie dla młodych rolników.

b)  rolnikom, którzy założyli gospodarstwo rolne po raz pierwszy jako kierujący gospodarstwem i odbyli stosowne szkolenia lub nabyli niezbędne umiejętności i wiedzę;

Poprawka    196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  W przypadkach, o których mowa w akapicie pierwszym lit. a) i b) niniejszego ustępu, państwa członkowskie mogą przyznać pierwszeństwo kobietom z myślą o przyczynieniu się do osiągnięcia celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. h).

Poprawka    197

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Państwa członkowskie mogą również wskazywać, przy zastosowaniu obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów, inne przypadki, które, zgodnie z oceną potrzeb opisaną w art. 96, charakteryzują się trudniejszą sytuacją lub mają większe znaczenie dla osiągnięcia celów szczegółowych wymienionych w art. 6, a także rolników, którzy rozpoczęli korzystanie z gruntów objętych wspólnym zarządzaniem.

Poprawka    198

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Państwa członkowskie przydzielają uprawnienia do płatności lub zwiększają wartość istniejących uprawnień do płatności osób faktycznie prowadzących działalność rolniczą, których uprawnienia wynikają z ostatecznego orzeczenia sądu lub aktu administracyjnego o charakterze wiążącym wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego. Państwa członkowskie zapewniają, aby osoby faktycznie prowadzące działalność rolniczą otrzymywały uprawnienia do płatności w liczbie i o wartości określonych we wspomnianym orzeczeniu lub akcie w terminie ustalonym przez państwo członkowskie.

5.  Państwa członkowskie przydzielają uprawnienia do płatności lub zwiększają wartość istniejących uprawnień do płatności dla rolników aktywnych zawodowo, których uprawnienia wynikają z ostatecznego orzeczenia sądu lub aktu administracyjnego o charakterze wiążącym wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego. Państwa członkowskie zapewniają, aby rolnicy aktywni zawodowo otrzymywali uprawnienia do płatności w liczbie i o wartości określonych we wspomnianym orzeczeniu lub akcie w terminie ustalonym przez państwo członkowskie.

Poprawka    199

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Państwa członkowskie mogą wykorzystać rezerwę krajową w celu liniowego zwiększenia podstawowego wsparcia dochodu lub na potrzeby osiągnięcia określonych celów wymienionych w art. 6 ust. 1 na podstawie niedyskryminacyjnych kryteriów, pod warunkiem pozostawienia wystarczających dostępnych kwot na potrzeby alokacji przewidzianych w ust. 4 i 5 niniejszego artykułu.

Poprawka    200

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 23

skreśla się

Uprawnienia delegowane

 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o przepisy dotyczące:

 

a)  ustanowienia rezerwy;

 

b)  dostępu do rezerwy;

 

c)  treści deklaracji i wymogów dotyczących aktywacji uprawnień do płatności.

 

Poprawka    201

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Z wyjątkiem przypadku przekazania w drodze faktycznego lub przewidywanego dziedziczenia, uprawnienia do płatności są przekazywane wyłącznie osobie faktycznie prowadzącej działalność rolniczą.

1.  Z wyjątkiem przypadku przekazania w drodze faktycznego lub przewidywanego dziedziczenia, uprawnienia do płatności są przekazywane wyłącznie rolnikowi aktywnemu zawodowo.

Poprawka    202

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Uprawnieniom do płatności nie można przypisać wartości rynkowej.

Poprawka    203

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Płatność ryczałtowa dla drobnych producentów rolnych

Uproszczony system dla drobnych producentów rolnych

Poprawka    204

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą przyznawać drobnym producentom rolnym określonym przez państwa członkowskie płatności ryczałtowe, zastępując płatności bezpośrednie na podstawie niniejszej sekcji i sekcji 3 niniejszego rozdziału. Państwa członkowskie ujmują odpowiednie interwencje w planie strategicznym WPR jako opcjonalne dla rolników.

Państwa członkowskiewprowadzają uproszczony system dla drobnych producentów rolnych wnioskujących o wsparcie o wartości do 1250 EUR. Wspomniany system może polegać na płatnościach ryczałtowych zastępujących płatności bezpośrednie na podstawie niniejszej sekcji i sekcji 3 niniejszego rozdziału albo na płatnościach na hektar, które mogą być zróżnicowane dla poszczególnych terytoriów zdefiniowanych zgodnie z art. 18 ust. 2. Państwa członkowskie ujmują odpowiednie interwencje w planie strategicznym WPR jako opcjonalne dla rolników.

Poprawka    205

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.   Rolnicy, którzy chcą uczestniczyć w systemie uproszczonym, składają wniosek najpóźniej w terminie wyznaczonym przez państwo członkowskie, z zastrzeżeniem możliwości automatycznego włączania przez państwa członkowskie do systemu rolników spełniających warunki oraz umożliwienia im wystąpienia z tego systemu w określonym terminie.

Poprawka    206

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.   W odniesieniu do rolników uczestniczących w uproszczonym systemie państwa członkowskie mogą stosować uproszczone kontrole w zakresie warunkowości, określone w art. 84 rozporządzenia (UE) [rozporządzenie horyzontalne].

Poprawka    207

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – akapit 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c.   Państwa członkowskie mogą ustanawiać przepisy i wprowadzać usługi mające na celu ograniczenie kosztów administracyjnych, wspierające drobnych producentów rolnych we współpracy.

Poprawka    208

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1d.   Państwa członkowskie dopilnowują, aby rolnikom, w odniesieniu do których ustalono, że po dniu 1 czerwca 2018 r. sztucznie stworzyli warunki umożliwiające im korzystanie z płatności na rzecz drobnych producentów rolnych, nie przyznano żadnych korzyści przewidzianych w niniejszym artykule.

Poprawka    209

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają redystrybucję wsparcia od większych do mniejszych lub średnich gospodarstw rolnych przez zapewnienie redystrybucyjnego wsparcia dochodu w postaci rocznej płatności na kwalifikujący się hektar oddzielonej od produkcji dla rolników uprawnionych do płatności w ramach podstawowego wsparcia dochodu, o którym mowa w art. 17.

2.  Państwa członkowskie zapewniają sprawiedliwą redystrybucję wsparcia od większych do mniejszych lub średnich gospodarstw rolnych przez zapewnienie redystrybucyjnego wsparcia dochodu w postaci rocznej płatności na kwalifikujący się hektar oddzielonej od produkcji dla rolników uprawnionych do płatności w ramach podstawowego wsparcia dochodu, o którym mowa w art. 17.

Poprawka    210

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie ustalają kwotę na hektar lub różne kwoty dla różnych zakresów liczby hektarów, jak również maksymalną liczbę hektarów na rolnika, z tytułu której jest wypłacane redystrybucyjne wsparcie dochodu.

3.  Państwa członkowskie ustalają płatność równoważną kwocie na hektar lub różne kwoty dla różnych zakresów liczby hektarów. Mogą różnicować te kwoty dla poszczególnych terytoriów zdefiniowanych zgodnie z art. 18 ust. 2.

Poprawka    211

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Kwota płatności redystrybucyjnej na hektar nie może przekraczać 65 % podstawowego wsparcia dochodu do celów stabilności, według średniej dla kraju lub terytorium, pomnożonego przez liczbę kwalifikujących się hektarów.

Poprawka    212

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Liczba kwalifikujących się hektarów na rolnika nie może przekroczyć średniej krajowej wielkości gospodarstwa rolnego lub średniej wielkości dla poszczególnych terytoriów zdefiniowanych zgodnie z art. 18 ust. 2. Państwa członkowskie zapewniają dostęp do tych płatności od pierwszego kwalifikującego się hektara gospodarstwa.

Poprawka    213

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3c.  Państwa członkowskie ustalają niedyskryminujące kryteria do celu określonego w art. 6 ust. 1 lit. a), na potrzeby obliczania kwoty przyznawanej na uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodu do celów stabilności w kontekście planów strategicznych WPR, oraz ustanawiają pułap finansowy, powyżej którego gospodarstwa rolne nie są uprawnione do płatności redystrybucyjnej. Państwa członkowskie uwzględniają średni poziom dochodów gospodarstw rolnych na szczeblu krajowym lub regionalnym. W kryteriach dystrybucji uwzględniają one również ograniczenia naturalne i specyficzne ograniczenia występujące w niektórych regionach, w tym w regionach wyspiarskich, pod względem rozwoju działalności rolniczej.

Poprawka    214

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Zaplanowana na dany rok składania wniosków kwota przypadająca na hektar nie przekracza średniej krajowej kwoty płatności bezpośrednich na hektar dla tego roku składania wniosków.

skreśla się

Poprawka    215

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Krajową średnią kwotę płatności bezpośrednich na hektar definiuje się jako stosunek pułapu krajowego dla płatności bezpośrednich na dany rok składania wniosków, ustanowionego w załączniku IV, do całkowitych planowanych produktów w odniesieniu do podstawowego wsparcia dochodu w tym roku składania wniosków, wyrażony w liczbie hektarów.

skreśla się

Poprawka    216

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  W przypadku osoby prawnej lub grupy osób fizycznych lub prawnych państwa członkowskie mogą stosować maksymalną liczbę hektarów, o czym mowa w ust. 3, na poziomie członków tych osób prawnych lub grup, w przypadku gdy prawo krajowe przewiduje dla indywidualnych członków prawa i obowiązki porównywalne do praw i obowiązków rolników indywidualnych mających status kierujących gospodarstwem, w szczególności w odniesieniu do ich statusu gospodarczego, społecznego i podatkowego, pod warunkiem że przyczynili się oni do umocnienia struktur rolnych tych osób prawnych lub tych grup.

Poprawka    217

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – akapit 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby rolnicy, w odniesieniu do których ustalono, że podzielili swoje gospodarstwo rolne wyłącznie w celu skorzystania z płatności redystrybucyjnej, nie uzyskali jakichkolwiek korzyści przewidzianych w niniejszym rozdziale. Ma to również zastosowanie do rolników, których gospodarstwa rolne są wynikiem takiego podziału.

Poprawka    218

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie mogą przewidzieć uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.

1.  Państwa członkowskie mogą przewidzieć uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników zdefiniowanych zgodnie z kryteriami ustanowionymi w art. 4 ust. 1 lit. d), na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.

Poprawka    219

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W ramach swoich zobowiązań polegających na przyczynianiu się do realizacji celu szczegółowego „przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” określonego w art. 6 ust. 1 lit. g) oraz na przeznaczeniu na ten cel co najmniej 2 % środków przydzielonych im na płatności bezpośrednie zgodnie z art. 86 ust. 4 państwa członkowskie mogą zapewniać uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność i którzy są uprawnieni do płatności w ramach podstawowego wsparcia dochodu, o którym mowa w art. 17.

2.  W ramach swoich zobowiązań polegających na przyciąganiu młodych rolników zgodnie z celem określonym w art. 6 ust. 1 lit. g) oraz na przeznaczeniu na ten cel co najmniej 2 % środków przydzielonych im na płatności bezpośrednie, zgodnie z art. 86 ust. 4 państwa członkowskie mogą zapewniać uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w charakterze kierującego gospodarstwem i którzy są uprawnieni do płatności w ramach podstawowego wsparcia dochodu, o którym mowa w art. 17.

Poprawka    220

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników ma formę rocznej oddzielonej od produkcji płatności na kwalifikujący się hektar.

3.  Uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników jest przyznawane na maksymalny okres siedmiu lat zaczynający się z chwilą złożenia wniosku o płatność dla młodych rolników oraz ma formę rocznej oddzielonej od produkcji płatności na kwalifikujący się hektar. Jej kwotę można obliczyć na szczeblu krajowym lub dla poszczególnych terytoriów zdefiniowanych zgodnie z art. 18 ust. 2.

Poprawka    221

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Młodzi rolnicy, którzy w ostatnim roku stosowania rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 otrzymali wsparcie przewidziane w art. 50 wspomnianego rozporządzenia, mogą otrzymać wsparcie przewidziane w niniejszym artykule na maksymalny łączny okres, o którym mowa w ust. 3.

Poprawka    222

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Płatność przyznaje się na liczbę hektarów nie większą niż średnia wielkość gospodarstw rolnych na szczeblu krajowym lub dla poszczególnych terytoriów zdefiniowanych w art. 18 ust. 2.

Poprawka    223

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3c.  Państwa członkowskie mogą ustanowić przepisy szczegółowe dotyczące młodych rolników należących do grupy rolników, organizacji producentów lub spółdzielni, aby zadbać o to, że nie utracą oni wsparcia na mocy niniejszego artykułu wraz z przystąpieniem do tego rodzaju podmiotów.

Poprawka    224

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Systemy na rzecz klimatu i środowiska

Systemy na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt

Poprawka    225

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają wsparcie dobrowolnych systemów na rzecz klimatu i środowiska („ekoprogramy”) na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.

1.  Państwa członkowskie ustanawiają dobrowolne systemy na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt („ekoprogramy”) i zapewniają ich wsparcie na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.

Poprawka    226

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wsparcie to służy zachowaniu korzystnych praktyk lub propagowaniu niezbędnego przejścia na praktyki i techniki, które wnoszą większy wkład w ochronę środowiska i klimatu.

 

Wsparcie można skierować na wypełnianie zobowiązań na rzecz praktyk rolniczych w konkretnych sektorach lub obszarach geograficznych określonych przez państwa członkowskie. Obszary wyznaczone zgodnie z dyrektywami 92/43/EWG lub 2009/147/WE są automatycznie uznawane za kwalifikujące się do wsparcia w ramach systemu.

Poprawka    227

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie udzielają wsparcia w ramach tego rodzaju interwencji osobom faktycznie prowadzącym działalność rolniczą, które zobowiązują się prowadzić na kwalifikujących się hektarach praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska.

2.  Państwa członkowskie udzielają wsparcia w ramach tego rodzaju interwencji rolnikom aktywnym zawodowo lub grupom rolników, które zobowiązują się prowadzić praktyki rolnicze i certyfikowane systemy korzystne dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt, skutkujące osiągnięciem co najmniej jednego z celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e), f) oraz i) i dostosowane do szczególnych potrzeb krajowych i regionalnych.

Poprawka    228

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie ustanawiają wykaz praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska.

3.  Komisja przyjmuje akty delegowane do dnia ....[dwa miesiące po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], zgodnie z art. 138, uzupełniając niniejsze rozporządzenie przez ustanowienie wykazu przykładów praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w ust. 4 niniejszego artykułu.

 

Państwa członkowskie mogą ustanawiać, we współpracy z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi zainteresowanymi stronami, uzupełniające wykazy krajowe lub korzystać z przykładów przedstawionych w wykazie, o którym mowa w poprzednim ustępie, aby uwzględnić ich szczególne potrzeby.

 

Wspomniane wykazy mogą obejmować praktyki innego rodzaju niż uwzględnione w art. 65 albo praktyki tego samego rodzaju, lecz o innym poziomie ambicji. Aby kwalifikować się do pomocy, rolnicy mogą wybrać co najmniej jedną z nich.

Poprawka    229

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Państwa członkowskie włączają do wspomnianych powyżej wykazów przynajmniej ekoprogramy, aby określić minimalny udział powierzchni użytków rolnych wykorzystanej na obiekty lub obszary nieprodukcyjne, wykorzystanie narzędzia rolniczego do celów zrównoważonej gospodarki składnikami pokarmowymi oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednie utrzymanie torfowisk i terenów podmokłych.

Poprawka    230

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Praktyki te są zaprojektowane tak, by spełniały co najmniej jeden z celów szczegółowych dotyczących środowiska i klimatu, określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f).

4.  Każda z tych praktyk jest zaprojektowana tak, by spełniała co najmniej jeden z celów szczegółowych dotyczących środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt, określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e), f) oraz i).

Poprawka    231

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wykraczają poza minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin, dobrostanu zwierząt, jak również inne obowiązkowe wymogi ustanowione na mocy prawa krajowego i prawa Unii;

b)  wykraczają poza minimalne wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt oraz ograniczenia stosowania nawozów i środków ochrony roślin, jak również inne obowiązkowe wymogi ustanowione na mocy prawa Unii;

Poprawka    232

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  różnią się od zobowiązań, w odniesieniu do których przyznaje się płatności na podstawie art. 65.

d)  różnią się od zobowiązań, w odniesieniu do których przyznaje się płatności na podstawie art. 65, lub stanowią ich uzupełnienie;

Poprawka    233

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 5 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  przyczyniają się do zachowania praktyk korzystnych dla środowiska.

Poprawka    234

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Wsparcie dla ekoprogramów ma formę płatności rocznej za kwalifikujący się hektar oraz przydzielane jest jako:

6.  Wsparcie dla ekoprogramów ma formę płatności rocznej za kwalifikujący się hektar lub płatności na gospodarstwo oraz przydzielane jest jako płatności motywacyjne wykraczające poza rekompensatę z tytułu poniesionych dodatkowych kosztów i utraconych dochodów, mogące mieć formę płatności zryczałtowanej.

a)  płatności dodatkowe w stosunku do podstawowego wsparcia dochodu określonego w podsekcji 2 niniejszej sekcji; or

 

b)  płatności stanowiące rekompensatę dla beneficjentów za część lub całość poniesionych dodatkowych kosztów i utraconych dochodów w wyniku podjętych zobowiązań ustanowionych zgodnie z art. 65.

 

Poprawka    235

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 6 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Poziom płatności różni się w zależności od poziomu ambicji każdej interwencji lub zbioru interwencji w zakresie zrównoważonego rozwoju, na podstawie niedyskryminujących kryteriów, aby oferować skuteczną zachętę do uczestnictwa.

Poprawka    236

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Państwa członkowskie zapewniają, aby interwencje objęte zakresem niniejszego artykułu były zgodne z interwencjami przyznanymi na podstawie art. 65.

7.  Państwa członkowskie zapewniają, aby interwencje objęte zakresem niniejszego artykułu były zgodne z interwencjami przyznanymi na podstawie art. 65, przy zapewnieniu odpowiedniego rozgraniczenia między dwoma typami interwencji. W przypadku gdy interwencje, o których zdecydowano na mocy obu artykułów, różnią się pod względem poziomu ambicji w zakresie środowiska, państwa członkowskie unikają podwójnego finansowania.

Poprawka    237

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów delegowanych uzupełniających przepisy niniejszego rozporządzenia o szczegółowe przepisy dotyczące ekoprogramów.

skreśla się

Poprawka    238

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 28 a

 

Systemy pobudzania konkurencyjności

 

1.   Państwa członkowskie zapewniają wsparcie dobrowolnych systemów pobudzania konkurencyjności („systemy pobudzania”) na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.

 

2.   Państwa członkowskie udzielają wsparcia w ramach tego rodzaju interwencji rolnikom aktywnym zawodowo, którzy zobowiązują się do wydatków pobudzających własną konkurencyjność rolniczą.

 

3.   Państwa członkowskie ustanawiają wykaz kategorii wydatków sprzyjających pobudzaniu konkurencyjności rolników i kwalifikujących się do wsparcia.

 

4.   Praktyki te są zaprojektowane tak, by spełniały co najmniej jeden z ekonomicznych celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c ) oraz przyczyniały się do osiągnięcia celów przekrojowych wyznaczonych w art. 5.

 

5.   W ramach tego rodzaju interwencji państwa członkowskie zapewniają wyłącznie płatności dotyczące zobowiązań, które nie prowadzą do podwójnego finansowania w świetle niniejszego rozporządzenia.

 

6.   Wsparcie programów pobudzania ma formę płatności rocznej oraz przydzielane jest jako:

 

a)   płatności dodatkowe w stosunku do podstawowego wsparcia dochodu określonego w podsekcji 2 niniejszej sekcji, przyznawane na podstawie kwalifikujących się hektarów; or

 

b)   płatności stanowiące rekompensatę dla beneficjentów za część lub całość poniesionych kosztów; or

 

c)  na podstawie wyniku właściwego dla tego rodzaju interwencji.

 

7.   Państwa członkowskie dopilnowują, aby interwencje objęte zakresem niniejszego artykułu były zgodne z interwencjami przyznanymi na podstawie art. 27, 28, 65, 68, 69, 70, 71 i 72.

 

8.   Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 138, aktów delegowanych uzupełniających przepisy niniejszego rozporządzenia o szczegółowe przepisy dotyczące programów pobudzania.

Poprawka    239

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji osobom faktycznie prowadzącym działalność rolniczą na warunkach określonych w niniejszej podsekcji i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.

1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji rolnikom aktywnym zawodowo na warunkach określonych w niniejszej podsekcji i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.

Poprawka    240

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Interwencje państw członkowskich stanowią pomoc dla wspieranych sektorów i rodzajów produkcji lub konkretnych typów rolniczych wymienionych w art. 30, znajdujących się w trudnej sytuacji lub borykających się z trudnościami, polegającą na zwiększeniu ich konkurencyjności, ich zrównoważonego charakteru lub poprawie ich jakości.

2.  Interwencje państw członkowskich stanowią pomoc dla wspieranych sektorów i rodzajów produkcji lub konkretnych typów rolniczych wymienionych w art. 30, znajdujących się w trudnej sytuacji lub borykających się z trudnościami, polegającą na zwiększeniu ich konkurencyjności, poprawie ich struktury, ich zrównoważonego charakteru lub poprawie ich jakości. Ponadto interwencje te muszą być zgodne z odpowiednimi celami szczegółowymi określonymi w art. 6 ust. 1.

Poprawka    241

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  To wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji ma formę płatności rocznej na hektar lub za zwierzę.

3.  Wsparcie związane z wielkością produkcji jest systemem ograniczającym produkcję, który ma formę płatności rocznej opartej na ustalonych obszarach i plonach lub na ustalonej liczbie zwierząt, z uwzględnieniem pułapów finansowych, które określają państwa członkowskie dla każdego środka i o których powiadamiają Komisję.

Poprawka    242

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o ukierunkowaniu lub zwiększeniu pomocy związanej z wielkością produkcji na podstawie zobowiązania się beneficjenta do poprawy konkurencyjności, jakości lub strukturyzacji sektora.

Poprawka    243

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji można przyznawać jedynie następującym sektorom i rodzajom produkcji lub konkretnym typom rolniczym w ich ramach, jeśli są one istotne ze względów gospodarczych, społecznych lub środowiskowych: zboża, nasiona oleiste, rośliny wysokobiałkowe, rośliny strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, ziemniak skrobiowy, mleko i przetwory mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso kozie, wołowina i cielęcina, oliwa z oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, burak cukrowy, trzcina cukrowa i cykoria, owoce i warzywa, zagajniki o krótkiej rotacji oraz inne uprawy niespożywcze, z wyłączeniem drzew, stosowane do wytwarzania produktów, które mogą zastępować materiały kopalne.

Wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji można przyznawać jedynie następującym sektorom i rodzajom produkcji lub konkretnym typom rolniczym: zboża, nasiona oleiste, rośliny wysokobiałkowe, rośliny strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, ziemniak skrobiowy, mleko i przetwory mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso kozie, wołowina i cielęcina, oliwa z oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, burak cukrowy, trzcina cukrowa i cykoria, owoce i warzywa, zagajniki o krótkiej rotacji.

Poprawka    244

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 wsparcie związane z produkcją można przyznawać rolnikom, którzy nie mają w swojej dyspozycji kwalifikujących się hektarów.

 

Przyznając wsparcie związane z produkcją, państwa członkowskie dopilnowują spełnienia następujących warunków:

 

a)   istnieje wyraźna potrzeba lub korzyść środowiskowa lub społeczno-ekonomiczna;

 

b)   wparcie nie powoduje poważnych zakłóceń na rynku wewnętrznym; oraz

 

c)   wsparcie na produkcję zwierzęcą jest zgodne z dyrektywą 2000/60/WE.

Poprawka    245

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreśla się

Poprawka    246

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie przyznają płatność specyficzną w odniesieniu do bawełny osobom faktycznie prowadzącym działalność rolniczą produkującym bawełnę objętą kodem CN 5201 00 na warunkach określonych w niniejszej podsekcji.

Państwa członkowskie przyznają płatność specyficzną w odniesieniu do bawełny rolnikom aktywnym zawodowo produkującym bawełnę objętą kodem CN 5201 00 na warunkach określonych w niniejszej podsekcji.

Poprawka    247

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 3 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  Bułgaria: 624,11 EUR;

–  Bułgaria: X EUR;

Poprawka    248

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 3 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  Grecja: 225,04 EUR;

–  Grecja: X EUR;

Poprawka    249

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 3 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  Hiszpania: 348,03 EUR;

–  Hiszpania: X EUR;

Poprawka    250

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 3 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  Portugalia: 219,09 EUR.

–  Portugalia: X EUR;

Poprawka    251

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  w sektorze owoców i warzyw, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. i) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013;

a)  w sektorze owoców i warzyw, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. i) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oraz tych produktów, które są przeznaczone do przetworzenia;

Poprawka    252

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  w pozostałych sektorach, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a)–h), lit. k), m), lit. o)–t) oraz lit. w) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

f)  w pozostałych sektorach, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a)–h), lit. k), m), lit. o)–t) oraz lit. w) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i w sektorze roślin wysokobiałkowych.

Poprawka    253

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie mogą zdecydować w swoim planie strategicznym WPR o realizacji sektorowych rodzajów interwencji, o których mowa w art. 39 lit. d), e) i f).

3.  Państwa członkowskie mogą zdecydować w swoim planie strategicznym WPR o realizacji sektorowych rodzajów interwencji, o których mowa w art. 39 lit. d), e) i f), przy czym uzasadniają one swój wybór sektorów i rodzaju interwencji.

Poprawka    254

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzajów interwencji określonych w niniejszym rozdziale;

a)  zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzajów interwencji określonych w niniejszym rozdziale, zwłaszcza w celu unikania zakłóceń konkurencji na rynku wewnętrznym;

Poprawka    255

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  zapewnienia organizacjom producentów wsparcia w odniesieniu do wypełniania przez nie konkretnych zadań na mocy niniejszego rozdziału;

Poprawka    256

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  maksymalnego poziomu unijnej pomocy finansowej na operacje wycofania z rynku, o których mowa w art. 46 ust. 4 lit. a), oraz na rodzaje interwencji, o których mowa w art. 52 ust. 3;

c)  maksymalnego poziomu unijnej pomocy finansowej na operacje wycofania z rynku, o których mowa w art. 46 ust. 4 lit. a), oraz na rodzaje interwencji, o których mowa w art. 52 ust. 3, jak również na stałe koszty opakowań i transportu wycofanych produktów przeznaczonych do bezpłatnej dystrybucji oraz koszty przetworzenia produktu przed jego bezpłatną dystrybucją;

Poprawka    257

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  ustalenia warunków ustanowienia funduszu operacyjnego i zarządzania nim, jak również wniosków o wsparcie i zaliczki.

Poprawka    258

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W sektorze owoców i warzyw realizowane są następujące cele:

Zgodnie z art. 5 i 6 w sektorze owoców i warzyw realizowane są następujące cele:

Poprawka    259

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  koncentracja podaży i wprowadzanie do obrotu produktów w sektorze owoców i warzyw, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a) i c);

b)  koncentracja podaży i wprowadzanie do obrotu produktów w sektorze owoców i warzyw, w tym za pomocą marketingu bezpośredniego i krótkich łańcuchów dostaw, a także promowanie zbiorowego negocjowania umów; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c);

Poprawka    260

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  badania i rozwój w zakresie zrównoważonych metod produkcji, m.in. odporności na agrofagi, innowacyjnych praktyk zwiększających konkurencyjność gospodarczą i wspierających rozwój rynków; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), c) oraz i);

c)  zastosowanie zrównoważonych metod produkcji, badania i rozwój w ich zakresie, m.in. odporności na agrofagi, innowacyjnych praktyk zwiększających konkurencyjność gospodarczą i wspierających rozwój rynków; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz i);

Poprawka    261

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  rozwój, wdrażanie i promocja metod produkcji przyjaznych dla środowiska naturalnego, racjonalnych ekologicznie praktyk uprawy i technik produkcji, zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności ochrony wody, gleby, różnorodności biologicznej i innych zasobów naturalnych; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. e) i f);

d)  rozwój, wdrażanie i promocja metod produkcji przyjaznych dla środowiska naturalnego, racjonalnych ekologicznie praktyk uprawy i technik produkcji, zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności ochrony wody, gleby, różnorodności biologicznej i innych zasobów naturalnych; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e), f) oraz i);

Poprawka    262

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  podwyższenie wartości handlowej i jakości produktów, w tym poprawa jakości produktów i promowanie produktów z chronioną nazwą pochodzenia, chronionym oznaczeniem geograficznym lub objętych krajowymi systemami jakości; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. b);

f)  podwyższenie wartości handlowej i jakości produktów, w tym produktów przeznaczonych do przetworzenia, promowanie produktów z chronioną nazwą pochodzenia, chronionym oznaczeniem geograficznym lub objętych innymi publicznymi bądź prywatnymi systemami jakości; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. b);

Poprawka    263

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  promocja i marketing produktów sektora owoców i warzyw, świeżych lub przetworzonych; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) i c);

g)  promocja i marketing produktów sektora owoców i warzyw, świeżych lub przetworzonych; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz i);

Poprawka    264

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie ryzykiem w celu unikania kryzysów i postępowania w sytuacjach kryzysowych na rynkach owoców i warzyw; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c).

i)  zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz ograniczanie ryzyka i zarządzanie nim, z uwzględnieniem aspektów fitosanitarnych, w celu unikania kryzysów i postępowania w sytuacjach kryzysowych na rynkach owoców i warzyw; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c);

Poprawka    265

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – akapit 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ia)  gospodarowanie produktami ubocznymi i odpadami oraz ograniczanie ich ilości;

Poprawka    266

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – akapit 1 – litera i b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ib)  promowanie różnorodności genetycznej.

Poprawka    267

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, ze szczególnym uwzględnieniem oszczędności wody i energii, opakowań ekologicznych oraz zmniejszania ilości odpadów;

a)  inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w tym z uwzględnieniem oszczędności i jakości wody, produkcji i oszczędności energii, opakowań ekologicznych, zmniejszania ilości odpadów oraz monitorowania strumieni odpadów;

Poprawka    268

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  planowanie i dostosowywanie produkcji do popytu, zwłaszcza pod względem jakości i ilości produktów w sektorze owoców i warzyw;

Poprawka    269

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  działania mające na celu zwiększenie wartości handlowej produktów;

Poprawka    270

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera a c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ac)  zbiorowe składowanie produktów wytworzonych przez organizację producentów lub przez członków organizacji producentów;

Poprawka    271

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  badania naukowe i produkcja eksperymentalna, w szczególności ukierunkowane na oszczędność wody i energii, opakowania ekologiczne, ograniczanie ilości odpadów, odporność na agrofagi, zmniejszenie ryzyka i wpływu związanych ze stosowaniem pestycydów, zapobieganie szkodom powodowanym niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi i zwiększenie wykorzystania odmian owoców i warzyw dostosowanych do zmieniających się warunków klimatycznych;

b)  badania naukowe i produkcja eksperymentalna, ukierunkowane na środki takie, jak oszczędność i jakość wody, produkcja energii, opakowania ekologiczne, ograniczanie ilości odpadów, odporność na agrofagi, integrowana ochrona roślin, zmniejszenie ryzyka i wpływu związanych ze stosowaniem pestycydów, ochrona owadów zapylających, zapobieganie szkodom powodowanym niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi i zwiększenie wykorzystania odmian owoców i warzyw dostosowanych do zmieniających się warunków klimatycznych;

Poprawka    272

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  działania mające na celu poprawę ochrony środowiska oraz łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej;

Poprawka    273

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  integrowana produkcja;

d)  integrowana produkcja, promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, przy jednoczesnym ograniczeniu zależności od pestycydów i innych środków;

Poprawka    274

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  działania służące ochronie gleby i zwiększaniu zasobów węgla w glebie;

e)  działania służące ochronie i odbudowie struktury gleby i zwiększaniu zasobów węgla w glebie, w tym w celu unikania degradacji gleby;

Poprawka    275

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  działania służące zwiększeniu odporności na agrofagi;

h)  działania służące zwiększeniu odporności na agrofagi oraz łagodzeniu szkód wyrządzonych przez agrofagi, w tym przez promowanie integrowanej ochrony roślin;

Poprawka    276

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  działania służące wprowadzeniu systemów produkcyjnych zwiększających różnorodność, w szczególności biologiczną i strukturalną;

Poprawka    277

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  działania służące zwiększeniu zrównoważonego charakteru i efektywności transportu oraz przechowywania produktów z sektora owoców i warzyw;

k)  działania służące zwiększeniu zrównoważonego charakteru i efektywności transportu oraz przechowywania produktów z sektora owoców i warzyw i promowaniu krótkich łańcuchów dostaw;

Poprawka    278

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m)  wdrażanie unijnych i krajowych systemów jakości;

m)  wdrażanie unijnych i innych publicznych oraz prywatnych krajowych systemów jakości, regulowanych przez sektor publiczny lub prywatny;

Poprawka    279

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

n)  promowanie i informowanie, w tym działania i działalność ukierunkowane na dywersyfikację i konsolidację rynków owoców i warzyw oraz na informowanie o korzyściach zdrowotnych ze spożycia owoców i warzyw;

n)  promowanie i informowanie, w tym działania i działalność ukierunkowane na dywersyfikację i konsolidację rynków owoców i warzyw, na poszukiwanie nowych rynków zbytu, a także na informowanie o korzyściach zdrowotnych ze spożycia owoców i warzyw;

Poprawka    280

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

o)  usługi doradcze i pomoc techniczna, w szczególności w zakresie zrównoważonych technik zwalczania agrofagów, zrównoważonego stosowania pestycydów oraz przystosowania się do zmiany klimatu i jej łagodzenia;

o)  usługi doradcze i pomoc techniczna, w tym w zakresie zrównoważonych technik zwalczania agrofagów, zrównoważonego stosowania i ograniczenia stosowania pestycydów, integrowanej ochrony roślin przystosowania się do zmiany klimatu i jej łagodzenia, praktyk rolno-ekologicznych, poprawy jakości produktów i warunków rynkowych, a także związane z negocjowaniem i stosowaniem protokołów fitosanitarnych eksportu do krajów trzecich;

Poprawka    281

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

p)  szkolenia i wymiana najlepszych praktyk, w szczególności dotyczących zrównoważonych technik zwalczania agrofagów, zrównoważonego stosowania pestycydów oraz wkładu w przystosowanie się do zmiany klimatu i jej łagodzenie.

p)  szkolenia i wymiana najlepszych praktyk, w tym dotyczących zrównoważonych technik zwalczania agrofagów, środków alternatywnych dla pestycydów, zrównoważonego stosowania i ograniczania stosowania pestycydów oraz wkładu w przystosowanie się do zmiany klimatu i jej łagodzenie;

Poprawka    282

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera p a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

pa)  działania na rzecz poprawy jakości przez innowacje;

Poprawka    283

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera p b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

pb)  ustanowienie systemów identyfikowalności/certyfikacji.

Poprawka    284

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, umożliwiające wydajniejsze zarządzanie ilościami wprowadzanymi do obrotu;

b)  inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, umożliwiające wydajniejsze zarządzanie ilościami wprowadzanymi do obrotu, w tym zbiorowe składowanie;

Poprawka    285

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 –ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wycofanie z obrotu w celu bezpłatnej dystrybucji lub w innych celach;

d)  wycofanie z obrotu w celu bezpłatnej dystrybucji, włącznie z kosztami związanymi z przetworzeniem wycofanego produktu przed przeznaczeniem go do bezpłatnej dystrybucji lub w innych celach;

Poprawka    286

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  ubezpieczenie zbiorów przyczyniające się do zabezpieczenia dochodów producentów, którzy ponieśli straty w następstwie klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych, chorób lub inwazji agrofagów, przy jednoczesnym zapewnieniu, aby beneficjenci podejmowali niezbędne działania zapobiegające ryzyku;

g)  ubezpieczenie zbiorów, w tym polisy ubezpieczeniowe oparte na wskaźnikach, które obejmują ochroną wystąpienie mierzalnego ryzyka, przyczyniające się do zabezpieczenia dochodów producentów, którzy ponieśli straty w następstwie klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych, chorób lub inwazji agrofagów, przy jednoczesnym zapewnieniu, aby beneficjenci podejmowali niezbędne działania zapobiegające ryzyku;

Poprawka    287

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  coaching innych organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów uznanych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 lub producentów indywidualnych;

h)  wymiany zawodowe lub coaching innych organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów uznanych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 lub producentów indywidualnych;

Poprawka    288

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 2 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  promowanie i informowanie o korzyściach zdrowotnych ze spożycia owoców i warzyw w reakcji na kryzysy rynkowe;

Poprawka    289

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  wykonanie protokołów fitosanitarnych państw trzecich na terytorium Unii i zarządzanie tymi protokołami w celu ułatwienia dostępu do rynków państw trzecich;

i)  negocjowanie i wykonanie protokołów fitosanitarnych państw trzecich na terytorium Unii i zarządzanie tymi protokołami w celu umożliwienia dostępu do rynków państw trzecich, w tym badania rynku;

Poprawka    290

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 2 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ia)  zapobieganie kryzysom fitosanitarnym i zarządzanie nimi;

Poprawka    291

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 2 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  usługi doradcze i pomoc techniczna, w szczególności w zakresie zrównoważonych technik zwalczania agrofagów i zrównoważonego stosowania pestycydów.

k)  usługi doradcze i pomoc techniczna, w tym w zakresie zrównoważonych technik zwalczania agrofagów, takich jak integrowana ochrona roślin, i zrównoważonego stosowania oraz ograniczania stosowania pestycydów;

Poprawka    292

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 2 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ka)  działania szkoleniowe i wymiana najlepszych praktyk.

Poprawka    293

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Programy operacyjne trwają minimalnie trzy lata, a maksymalnie siedem lat. Służą one realizacji celów, o których mowa w art. 42 lit. d) i e), oraz co najmniej dwóch innych celów, o których mowa w tym artykule.

2.  Programy operacyjne trwają minimalnie trzy lata, a maksymalnie siedem lat. Służą one realizacji celów, o których mowa w art. 42 lit. b), d) i e), oraz co najmniej dwóch innych celów, o których mowa w tym artykule.

Poprawka    294

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Programy operacyjne zrzeszeń organizacji producentów mogą być częściowymi lub całościowymi programami operacyjnymi. Całościowe programy operacyjne odpowiadają takim samym regułom zarządzania i warunkom, jak programy operacyjne organizacji producentów.

Poprawka    295

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 6 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Programy operacyjne zrzeszeń organizacji producentów nie obejmują tych samych interwencji co programy operacyjne ich organizacji członkowskich. Państwa członkowskie rozpatrują programy operacyjne zrzeszeń organizacji producentów wraz z programami operacyjnymi ich organizacji członkowskich.

Programy operacyjne zrzeszeń organizacji producentów nie obejmują tych samych operacji co programy operacyjne ich organizacji członkowskich. Państwa członkowskie rozpatrują programy operacyjne zrzeszeń organizacji producentów wraz z programami operacyjnymi ich organizacji członkowskich. Zrzeszenia organizacji producentów mogą przedstawiać częściowe programy operacyjne obejmujące działania określone w ramach programów operacyjnych przez organizacje członkowskie, lecz niezrealizowane przez te organizacje.

Poprawka    296

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 6 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  interwencje w ramach programów operacyjnych zrzeszenia organizacji producentów były w całości finansowane ze składek organizacji członkowskich tego zrzeszenia, a te środki finansowe pochodziły z funduszy operacyjnych organizacji członkowskich;

a)  operacje w ramach programów operacyjnych zrzeszenia organizacji producentów były w całości finansowane ze składek organizacji członkowskich tego zrzeszenia, a te środki finansowe pochodziły z funduszy operacyjnych organizacji członkowskich;

Poprawka    297

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 7 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  co najmniej 20 % wydatków w ramach programów operacyjnych przeznaczane było na interwencje związane z celami, o których mowa w art. 42 lit. d) i e);

a)  co najmniej 15 % wydatków w ramach programów operacyjnych przeznaczane było na interwencje związane z celami, o których mowa w art. 42 lit. d) i e);

Poprawka    298

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 7 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  programy operacyjne obejmują co najmniej trzy działania związane z celami, o których mowa w art. 42 lit. d) oraz e);

Poprawka    299

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 7 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  co najmniej 5 % wydatków w ramach programów operacyjnych przeznaczane było na interwencje związane z celem, o którym mowa w art. 42 lit. c);

b)  co najmniej 1 % wydatków w ramach programów operacyjnych przeznaczane było na interwencje związane z celem, o którym mowa w art. 42 lit. c);

Poprawka    300

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  Do czasu ich zakończenia programy operacyjne zatwierdzone przed ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] są zarządzane zgodnie z rozporządzeniami, na mocy których zostały zatwierdzone, chyba że zrzeszenie producentów lub zrzeszenie organizacji producentów dobrowolnie zdecyduje się na przyjęcie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    301

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ze składek pochodzących od:

skreśla się

(i)  członków organizacji producentów lub samej organizacji producentów; lub

 

(ii)  zrzeszeń organizacji producentów, ze składek ich członków;

 

Poprawka    302

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Organizacje producentów działające w sektorze owoców i warzyw lub ich zrzeszenia mogą tworzyć fundusze operacyjne. Fundusz operacyjny jest finansowany:

1.  Organizacje producentów działające w sektorze owoców i warzyw lub ich zrzeszenia mogą tworzyć fundusze operacyjne przeznaczone do finansowania programów operacyjnych zatwierdzonych przez państwa członkowskie. Fundusz operacyjny jest finansowany z wkładu samej organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, i/lub ich partnerów oraz ze wsparcia finansowego określonego w art. 46.

Poprawka    303

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  4,5 % wartości produkcji sprzedanej przez każde zrzeszenie organizacji producentów;

b)  4,5 % wartości produkcji sprzedanej przez każde zrzeszenie organizacji producentów; oraz

Poprawka    304

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  5 % wartości produkcji sprzedanej:

 

-   w przypadku organizacji producentów, której wartość produkcji sprzedanej i liczba członków w roku przedstawienia programu operacyjnego jest o 25 % większa niż średnia produkcja sprzedana i średnia liczba członków będących producentami zarejestrowana podczas poprzedniego programu operacyjnego,

 

-   w przypadku pierwszego programu operacyjnego danej organizacji producentów powstałej w wyniku połączenia,

 

-   w przypadku każdej międzynarodowej organizacji producentów lub międzynarodowego zrzeszenia organizacji producentów.

Poprawka    305

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  5 % wartości produkcji sprzedanej przez każdą międzynarodową organizację producentów lub przez każde międzynarodowe zrzeszenie organizacji producentów;

skreśla się

Poprawka    306

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 2 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego unijna pomoc finansowa może zostać zwiększona w następujący sposób:

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego unijna pomoc finansowa przewidziana w lit. a), b) i ba) może zostać zwiększona o 0,5 % wartości produkcji sprzedanej, pod warunkiem że ta kwota zostanie wykorzystana wyłącznie na potrzeby co najmniej jednej interwencji związanej z celami wymienionymi w art. 42 lit. c), d), e), g), h) oraz i);

a)  w przypadku organizacji producentów wielkość procentowa może zostać zwiększona do 4,6 % wartości produkcji sprzedanej, pod warunkiem że kwota przekraczająca 4,1 % wartości produkcji sprzedanej jest wykorzystywana wyłącznie na potrzeby co najmniej jednej interwencji związanej z celami, o których mowa w art. 42 lit. c), d), e), g), h) oraz i);

 

b)  w przypadku zrzeszeń organizacji producentów wielkość procentowa może zostać zwiększona do 5 % wartości produkcji sprzedanej, pod warunkiem że kwota przekraczająca 4,5 % wartości produkcji sprzedanej jest wykorzystywana przez dane zrzeszenie organizacji producentów w imieniu jego członków wyłącznie na potrzeby realizacji co najmniej jednej interwencji związanej z celami, o których mowa w art. 42 lit. c), d), e), g), h) oraz i);

 

c)  w przypadku międzynarodowych organizacji producentów lub międzynarodowych zrzeszeń organizacji producentów wielkość procentowa może zostać zwiększona do 5,5 % wartości produkcji sprzedanej, pod warunkiem że kwota przekraczająca 5 % wartości produkcji sprzedanej jest wykorzystywana przez daną międzynarodową organizację producentów lub dane międzynarodowe zrzeszenie organizacji producentów w imieniu jego członków wyłącznie na potrzeby co realizacji najmniej jednej interwencji związanej z celami, o których mowa w art. 42 lit. c), d), e), g), h) oraz i).

 

Poprawka    307

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  organizacje producentów działają w różnych państwach członkowskich i realizują na szczeblu międzynarodowym interwencje związane z celami, o których mowa w art. 42 lit. b) i e);

a)  organizacje producentów i zrzeszenia organizacji producentów działają w różnych państwach członkowskich i realizują na szczeblu międzynarodowym interwencje związane z celami, o których mowa w art. 42 lit. b) i e);

Poprawka    308

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zrzeszenie organizacji producentów uznane na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 po raz pierwszy realizuje program operacyjny;

d)  organizacja producentów lub zrzeszenie organizacji producentów działające w jednym państwie członkowskim lub zrzeszenie organizacji producentów działające w różnych państwach członkowskich uznane na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 po raz pierwszy realizuje program operacyjny;

Poprawka    309

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 3 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  organizacje producentów działają na obszarach górskich i w regionach wyspiarskich;

Poprawka    310

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W regionach państw członkowskich, w których stopień zorganizowania producentów w sektorze owoców i warzyw jest znacząco niższy od średniej unijnej, państwa członkowskie mogą przyznawać organizacjom producentów uznanych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 krajową pomoc finansową wynoszącą maksymalnie 80 % składek, o których mowa w art. 45 ust. 1 lit. a), oraz do 10 % wartości produkcji sprzedanej przez każdą taką organizację producentów. Krajowa pomoc finansowa stanowi uzupełnienie funduszu operacyjnego.

1.  W regionach państw członkowskich, w których stopień zorganizowania producentów w sektorze owoców i warzyw jest znacząco niższy od średniej unijnej oraz w regionach wyspiarskich i najbardziej oddalonych, państwa członkowskie mogą przyznawać organizacjom producentów uznanych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 krajową pomoc finansową wynoszącą maksymalnie 80 % składek, o których mowa w art. 45 ust. 1 lit. a), oraz do 10 % wartości produkcji sprzedanej przez każdą taką organizację producentów. Krajowa pomoc finansowa stanowi uzupełnienie funduszu operacyjnego.

Poprawka    311

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W sektorze pszczelarskim państwa członkowskie realizują co najmniej jeden z celów szczegółowych, o których mowa w art. 6 ust. 1.

W sektorze pszczelarskim państwa członkowskie realizują odpowiednie cele szczegółowe, o których mowa w art. 6 ust. 1.

Poprawka    312

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie wybierają w planach strategicznych WPR w odniesieniu do każdego celu szczegółowego określonego w art. 6 ust. 1 co najmniej jeden z następujących rodzajów interwencji w sektorze pszczelarskim:

1.  Państwa członkowskie wybierają w planach strategicznych WPR co najmniej jeden z następujących rodzajów interwencji w sektorze pszczelarskim:

Poprawka    313

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  pomoc techniczna skierowana do pszczelarzy i organizacji pszczelarzy;

a)  pomoc techniczna skierowana do pszczelarzy i organizacji pszczelarzy, w tym promowanie dobrych praktyk, informowanie i promocja oraz kształcenie i szkolenie podstawowe i ustawiczne;

Poprawka    314

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  działania służące zwalczaniu inwazji pasożytów i chorób pszczół, w szczególności warrozy;

b)  działania służące zwalczaniu inwazji pasożytów i chorób pszczół, w szczególności warrozy oraz zapobieganiu tego rodzaju inwazjom, a także zwiększaniu odporności na epidemie;

Poprawka    315

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba)  tworzenie lub rozwijanie krajowych sieci na rzecz zdrowia pszczół;

Poprawka    316

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  działania wspierające laboratoria przeprowadzające analizy produktów pszczelich;

d)  działania wspierające laboratoria krajowe, regionalne lub lokalne przeprowadzające analizy produktów pszczelich, strat pszczół lub spadków produktywności oraz substancji potencjalnie toksycznych dla pszczół;

Poprawka    317

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  zasiedlanie uli w Unii;

e)  działania mające na celu utrzymanie lub zwiększenie obecnej liczby populacji pszczół;

Poprawka    318

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  współpraca z wyspecjalizowanymi podmiotami w zakresie wdrażania programów badawczych w dziedzinie pszczelarstwa i produktów pszczelich;

f)  współpraca z wyspecjalizowanymi podmiotami w zakresie stosowania programów badawczych i eksperymentalnych w dziedzinie pszczelarstwa i produktów pszczelich;

Poprawka    319

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne;

Poprawka    320

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera h b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

hb)  działania służące planowaniu produkcji i dostosowaniu podaży do popytu;

Poprawka    321

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera h c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

hc)  środki w dziedzinie zapobiegania niekorzystnym warunkom pogodowym;

Poprawka    322

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera h d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

hd)  działania na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu i niekorzystnych zjawisk klimatycznych;

Poprawka    323

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera h e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

he)  środki służące promowaniu współpracy między pszczelarzami i rolnikami, w szczególności w celu ograniczenia skutków stosowania pestycydów;

Poprawka    324

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera h f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

hf)  oszczędność energii, zwiększona efektywność energetyczna i opakowania ekologiczne;

Poprawka    325

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera h g (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

hg)  zmniejszenie wytwarzania odpadów, lepsze wykorzystanie produktów ubocznych i odpadów oraz lepsze gospodarowanie nimi;

Poprawka    326

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera h h (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

hh)  działania na rzecz poprawy zapylania przez pszczoły miodne i ich współistnienia z dzikimi gatunkami zapylającymi, w tym polegające na tworzeniu i utrzymaniu sprzyjających siedlisk;

Poprawka    327

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera h i (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

hi)  działania służące zwiększeniu różnorodności genetycznej;

Poprawka    328

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera h j (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

hj)  środki wsparcia dla młodych lub nowych pszczelarzy.

Poprawka    329

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Unijna pomoc finansowa przeznaczona na rodzaje interwencji, o których mowa w ust. 2, wynosi maksymalnie 50 % kwoty wydatków. Pozostałą część wydatków ponoszą państwa członkowskie.

4.  Unijna pomoc finansowa przeznaczona na rodzaje interwencji, o których mowa w ust. 2, wynosi maksymalnie 75 % kwoty wydatków, z wyjątkiem regionów najbardziej oddalonych, w których pułap wynosi 85 %. Pozostałą część wydatków ponoszą państwa członkowskie.

Poprawka    330

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Przy opracowywaniu planów strategicznych WPR państwa członkowskie zasięgają opinii przedstawicieli organizacji pszczelarskich.

5.  Przy opracowywaniu planów strategicznych WPR państwa członkowskie zasięgają opinii przedstawicieli organizacji pszczelarskich i właściwych organów.

Poprawka    331

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Państwa członkowskie co roku powiadamiają Komisję o liczbie uli znajdujących się na ich terytorium.

6.  Państwa członkowskie co roku powiadamiają Komisję o liczbie uli lub rodzin pszczelich znajdujących się na ich terytorium.

Poprawka    332

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6 a.  Wszystkie programy krajowe zatwierdzone przed ...[data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] są zarządzane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013 do przewidzianego terminu ich zakończenia.

Poprawka    333

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o wymogi dodatkowe w stosunku do określonych w niniejszej sekcji, w odniesieniu do:

Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 138 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o wymogi dodatkowe w stosunku do określonych w niniejszej sekcji, w odniesieniu do:

Poprawka    334

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  określonego w art. 49 ust. 6 obowiązku corocznego powiadamiania Komisji przez państwa członkowskie o liczbie uli na ich terytorium;

a)  określonego w art. 49 ust. 6 obowiązku corocznego powiadamiania Komisji przez państwa członkowskie o liczbie uli lub rodzin pszczelich na ich terytorium;

Poprawka    335

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  definicji ula i metod obliczania liczby uli;

b)  definicji ula i metod obliczania liczby uli oraz rodzin pszczelich;

Poprawka    336

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W sektorze wina państwa członkowskie realizują co najmniej jeden z następujących celów:

Zgodnie z art. 5 i 6 w sektorze wina państwa członkowskie realizują co najmniej jeden z następujących celów:

Poprawka    337

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zwiększenie konkurencyjności unijnych producentów wina, w tym przyczynianie się do usprawnienia zrównoważonych systemów produkcji i zmniejszenia wpływu unijnego sektora wina na środowisko; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. b), f) i h);

a)  zwiększenie stabilności gospodarczej i konkurencyjności unijnych producentów wina zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c);

Poprawka    338

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej oraz wnoszenie wkładu w usprawnienie zrównoważonych systemów produkcji i zmniejszenie wpływu unijnego sektora wina na środowisko, w tym przez wspieranie plantatorów winorośli w zmniejszaniu stopnia wykorzystania środków produkcji rolnej i wdrażaniu bardziej zrównoważonych pod względem środowiska metod i praktyk uprawy, a także przyczynianie się do ochrony różnorodności tradycyjnych unijnych odmian; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f);

Poprawka    339

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  poprawa wyników unijnych przedsiębiorstw winiarskich oraz ich lepsze dostosowanie do popytu na rynku, a także zwiększenie ich konkurencyjności w odniesieniu do produkcji i wprowadzania do obrotu produktów sektora wina, w tym oszczędności energii, ogólnej efektywności energetycznej oraz zrównoważonych procesów; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a)–e), lit. g) i h);

b)  poprawa wyników unijnych przedsiębiorstw winiarskich oraz ich lepsze dostosowanie do popytu na rynku, a także zwiększenie ich długoterminowej konkurencyjności w odniesieniu do produkcji i wprowadzania do obrotu produktów sektora wina, w tym oszczędności energii, ogólnej efektywności energetycznej oraz zrównoważonych procesów; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a)–e), lit. g) i h);

Poprawka    340

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  zwiększenie koncentracji podaży z myślą o wynikach gospodarczych i strukturyzacji sektora zgodnie z celem określonym w art. 6 ust. 1 lit. b);

Poprawka    341

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  wykorzystywanie produktów ubocznych produkcji wina do celów przemysłowych i energetycznych, przy zapewnieniu dobrej jakości wina z Unii oraz ochrony środowiska naturalnego; cel ten odnosi się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. d) i e);

f)  wykorzystywanie produktów ubocznych i pozostałości produkcji wina do celów przemysłowych i energetycznych lub agronomicznych, przy zapewnieniu dobrej jakości wina z Unii oraz ochrony środowiska naturalnego; cel ten odnosi się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. d) i e);

Poprawka    342

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  zwiększenie konkurencyjności unijnych produktów sektora wina w krajach trzecich; cel ten odnosi się do celów określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) i h);

h)  zwiększenie konkurencyjności unijnych produktów sektora wina w krajach trzecich, w tym otwieranie, dywersyfikacja i wzmacnianie rynków wina; cel ten odnosi się do celów określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) i h);

Poprawka    343

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – akapit 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ia)  zapewnienie stabilności gospodarczej i rentowności uprawy winorośli na obszarach ze znacznymi ograniczeniami naturalnymi, na stromych zboczach i na obszarach mniej rozwiniętych zgodnie z celami szczegółowymi określonymi w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i h);

Poprawka    344

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  restrukturyzacja i przekształcenie winnic, w tym ponowne sadzenie winnic, gdy jest to konieczne po obowiązkowym ich karczowaniu ze względów zdrowotnych lub fitosanitarnych z polecenia właściwego organu państwa członkowskiego, lecz z wyłączeniem zwykłej odnowy winnic polegającej na ponownym sadzeniu na tej samej działce tej samej odmiany winorośli w tym samym systemie uprawy winorośli po zakończeniu naturalnego cyklu eksploatacji winorośli;

a)  restrukturyzacja i przekształcenie winnic, w tym ponowne sadzenie winnic, gdy jest to konieczne po obowiązkowym ich karczowaniu ze względów zdrowotnych lub fitosanitarnych z polecenia właściwego organu państwa członkowskiego lub po dobrowolnym karczowaniu w celu ponownego sadzenia w ramach przystosowywania się do zmiany klimatu oraz w celu zwiększenia różnorodności biologicznej, lecz z wyłączeniem zwykłej odnowy winnic polegającej na ponownym sadzeniu na tej samej działce tej samej odmiany winorośli w tym samym systemie uprawy winorośli po zakończeniu naturalnego cyklu eksploatacji winorośli;

Poprawka    345

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  sadzenie winnic na obszarach przyznanych na podstawie systemu zatwierdzania ustanowionego w rozdziale 3 sekcja 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, w tradycyjnych strefach uprawy winorośli zagrożonych zanikiem, określonych przez państwa członkowskie w ramach ochrony różnorodności upraw winorośli;

Poprawka    346

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  badania naukowe i produkcja eksperymentalna oraz inne działania, w szczególności w dziedzinie ochrony, badania i zwiększania różnorodności między poszczególnymi europejskimi odmianami winorośli i w ich ramach oraz działania na rzecz propagowania ich wykorzystania gospodarczego;

Poprawka    347

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera a c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ac)  działania służące ograniczeniu stosowania pestycydów;

Poprawka    348

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera a d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ad)  działania służące ograniczeniu ryzyka podejmowanego przez plantatorów winorośli, którzy zobowiązują się radykalnie zmienić swoje praktyki i system produkcji, aby produkować w sposób bardziej zrównoważony, w tym przez zwiększenie różnorodności strukturalnej i biologicznej;

Poprawka    349

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  inwestycje materialne i niematerialne w urządzenia przetwórcze i infrastrukturę do produkcji wina, jak również w struktury i narzędzia sprzedaży;

b)  inwestycje materialne i niematerialne w gospodarstwa uprawiające winorośl, w tym na stromych i tarasowych zboczach, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres interwencji rodzaju opisanego w art. 52 ust. 1 lit. a) oraz w urządzenia przetwórcze i infrastrukturę do produkcji wina, jak również w struktury i narzędzia sprzedaży; takie inwestycje mogą mieć na celu ochronę winnic przed zagrożeniami klimatycznymi i dostosowanie gospodarstw do nowych wymogów prawa unijnego;

Poprawka    350

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  ubezpieczenie zbiorów od utraty dochodów w następstwie: niekorzystnych zjawisk klimatycznych, które mogą być porównane do klęski żywiołowej, niekorzystnych zjawisk klimatycznych, strat spowodowanych przez zwierzęta, choroby roślin lub inwazje agrofagów;

d)  ubezpieczenie zbiorów od utraty dochodów w następstwie: niekorzystnych zjawisk klimatycznych, które mogą być porównane do klęski żywiołowej, niekorzystnych zjawisk klimatycznych, strat spowodowanych przez zwierzęta, choroby roślin lub inwazje agrofagów, przy jednoczesnym zapewnieniu, aby beneficjenci podejmowali niezbędne działania zapobiegające ryzyku.

Poprawka    351

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  inwestycje materialne i niematerialne w innowacje, obejmujące opracowywanie innowacyjnych produktów i produktów ubocznych produkcji wina, procesów i technologii, inne inwestycje podnoszące wartość na każdym etapie łańcucha dostaw, włączając w to wymianę wiedzy;

e)  inwestycje materialne i niematerialne w cyfryzację i innowacje, obejmujące opracowywanie innowacyjnych produktów i procesów technologicznych mających związek z produktami, o których mowa w części II załącznika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 lub z produktami ubocznymi produkcji wina, procesów i technologii, inne inwestycje podnoszące wartość na każdym etapie łańcucha dostaw, włączając w to wymianę wiedzy lub przyczynianie się do przystosowania do zmiany klimatu;

Poprawka    352

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  inwestycje materialne i niematerialne w instalacje i procedury metanizacji oraz kompostowania pozostałości z produkcji wina;

Poprawka    353

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  działania informacyjne dotyczące win unijnych prowadzone w państwach członkowskich w celu zachęcania do odpowiedzialnej konsumpcji wina lub promowania unijnych systemów jakości obejmujących nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne;

g)  działania informacyjne dotyczące win unijnych prowadzone w państwach członkowskich w celu zachęcania do odpowiedzialnej konsumpcji wina;

Poprawka    354

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)  działania mające na celu poprawę znajomości rynku, takie jak przeprowadzanie badań gospodarczych i regulacyjnych dotyczących istniejących rynków, jak również działania promujące turystykę winiarską w celu zwiększenia renomy europejskich winnic;

Poprawka    355

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1– litera h – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  promocja w państwach trzecich obejmująca co najmniej jeden z następujących elementów:

h)  promocja i komunikacja w państwach trzecich obejmująca co najmniej jedno z następujących działań i czynności mających na celu poprawę konkurencyjności sektora wina oraz otwieranie, dywersyfikację i wzmacnianie rynków:

Poprawka    356

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera h – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  badania nowych rynków, koniecznych do rozszerzenia rynków zbytu;

(iv)  badania nowych lub istniejących rynków, koniecznych do rozszerzenia i wzmocnienia rynków zbytu;

Poprawka    357

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera h – podpunkt vi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(vi)  przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym badań laboratoryjnych i ocen, dotyczącej praktyk enologicznych oraz przepisów fitosanitarnych i dotyczących higieny, jak również innych wymogów obowiązujących w państwach trzecich w odniesieniu do przywozu produktów sektora wina, w celu ułatwienia dostępu do rynków państw trzecich;

(vi)  przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym badań laboratoryjnych i ocen, dotyczącej praktyk enologicznych oraz przepisów fitosanitarnych i dotyczących higieny, jak również innych wymogów obowiązujących w państwach trzecich w odniesieniu do przywozu produktów sektora wina, w celu zapobiegania ograniczeniom w dostępie lub umożliwienia dostępu do rynków państw trzecich;

Poprawka    358

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ia)  działania służące poprawie wykorzystania zasobów wodnych i udoskonaleniu gospodarki wodnej;

Poprawka    359

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera i b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ib)  produkcja ekologiczna;

Poprawka    360

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera i c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ic)  integrowana produkcja;

Poprawka    361

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera i d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

id)  produkcja precyzyjna lub cyfrowa;

Poprawka    362

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera i e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ie)  ochrona gleby i zwiększanie zasobów węgla w glebie;

Poprawka    363

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera i f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

if)  tworzenie lub utrzymywanie siedlisk sprzyjających różnorodności biologicznej lub utrzymywaniu krajobrazu, w tym ochrona ich cech historycznych;

Poprawka    364

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera i g (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ig)  zwiększanie odporności na agrofagi i choroby winorośli;

Poprawka    365

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – litera i h (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ih)  ograniczenie wytwarzania odpadów i poprawa gospodarowania nimi.

Poprawka    366

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Środki promocyjne, o których mowa w lit. h) akapitu pierwszego, stosuje się do win mających chronioną nazwę pochodzenia lub chronione oznaczenie geograficzne lub win o podanej nazwie odmiany winorośli.

Poprawka    367

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie w planach strategicznych WPR uzasadniają swój wybór celów i rodzajów interwencji w sektorze wina. Państwa członkowskie określają interwencje w obrębie wybranych rodzajów interwencji.

2.  Państwa członkowskie w planach strategicznych WPR uzasadniają swój wybór celów i rodzajów interwencji w sektorze wina. Państwa członkowskie określają interwencje w obrębie wybranych rodzajów interwencji. Państwa członkowskie mogą ustanowić przepisy szczegółowe dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez organy zarządzające w kwestiach ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych w imieniu wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do maksymalnego czasu trwania tych działań.

Poprawka    368

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Unijna pomoc finansowa na restrukturyzację i przekształcenie winnic, o której mowa w art. 52 ust. 1 lit. a), nie przekracza 50 % rzeczywistych kosztów restrukturyzacji i przekształcenia winnic lub 75 % rzeczywistych kosztów restrukturyzacji i przekształcenia winnic w regionach słabiej rozwiniętych.

Unijna pomoc finansowa na restrukturyzację i przekształcenie winnic, o której mowa w art. 52 ust. 1 lit. a), nie przekracza 50 % rzeczywistych kosztów dobrowolnej restrukturyzacji i przekształcenia winnic lub 75 % rzeczywistych kosztów obowiązkowej restrukturyzacji i przekształcenia winnic.

Poprawka    369

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  50 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji w regionach słabiej rozwiniętych;

a)  50 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji w regionach słabiej rozwiniętych, winnicach znajdujących się na stromych zboczach i w regionach wyspiarskich innych niż te, o których mowa w lit. c) i d) niniejszego ustępu;

Poprawka    370

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  75 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji w regionach najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 TFUE;

c)  85 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji w regionach najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 TFUE;

Poprawka    371

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Unijna pomoc finansowa na cele, o których mowa w art. 52 ust. 1 lit. aa), ab), ac), fa), j), k), l), m), n), o), p) oraz q) nie przekracza 50 % kosztów bezpośrednich lub kwalifikowalnych.

Poprawka    372

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  50 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji w regionach słabiej rozwiniętych;

a)  50 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji w regionach słabiej rozwiniętych, winnicach znajdujących się na stromych zboczach i w regionach wyspiarskich innych niż wymienione w lit. c) i d) niniejszego ustępu;

Poprawka    373

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 5 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  75 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji w regionach najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 TFUE;

c)  85 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji w regionach najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 ust. 1 TFUE;

Poprawka    374

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Maksymalna stawka unijnej pomocy finansowej, o której mowa w akapicie pierwszym, ma zastosowanie tylko do mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE; można ją jednak stosować w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw z regionów najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 TFUE, i mniejszych wysp Morza Egejskiego w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 229/2013.

skreśla się

Poprawka    375

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku przedsiębiorstw, które nie są objęte tytułem I art. 2 pkt 1 załącznika do zalecenia 2003/361/WE, zatrudniających mniej niż 750 pracowników, lub których obrót nie przekracza 200 mln EUR, maksymalny limit pomocy, o którym mowa w akapicie pierwszym, jest zmniejszany o połowę.

Maksymalne limity przewidziane w akapicie pierwszym mogą zostać ograniczone w odniesieniu do inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa inne niż mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Można je jednak stosować w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorstw z regionów najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 TFUE i mniejszych wysp Morza Egejskiego w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 229/2013.

Poprawka    376

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Unijna pomoc finansowa na działania informacyjne i promocję, o których mowa w art. 52 ust. 1 lit. g) i h), nie przekracza 50 % wydatków kwalifikowalnych.

6.  Unijna pomoc finansowa na działania informacyjne i promocję, o których mowa w art. 52 ust. 1 lit. g) i h), nie przekracza 50 % wydatków kwalifikowalnych. Państwa członkowskie mogą wprowadzić zróżnicowanie według wielkości przedsiębiorstw w celu maksymalizacji wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Poprawka    377

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Zainteresowane państwa członkowskie ustanawiają w swoich planach strategicznych WPR minimalny odsetek wydatków na działania mające na celu ochronę środowiska, przystosowanie się do zmiany klimatu, poprawę zrównoważoności systemów i procesów produkcji, zmniejszenie wpływu unijnego sektora wina na środowisko, oszczędność energii i poprawę ogólnej efektywności energetycznej w sektorze wina.

4.  Zainteresowane państwa członkowskie zapewniają w swoich planach strategicznych WPR, aby co najmniej 5 % wydatków przeznaczono na cele lub co najmniej jedno działanie dostosowano z myślą o osiągnięciu celów wspierających ochronę środowiska, przystosowanie się do zmiany klimatu, poprawę zrównoważoności systemów i procesów produkcji, zmniejszenie wpływu unijnego sektora wina na środowisko, oszczędność energii i poprawę ogólnej efektywności energetycznej w sektorze wina, zgodnie z celami określonymi w art. 51 lit. aa), b) i f).

Poprawka    378

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Wszystkie programy zatwierdzone przed ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] są zarządzane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013 do przewidzianego terminu ich zakończenia.

Poprawka    379

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwo członkowskie, o którym mowa w art. 82 ust. 3, w swoim planie strategicznym WPR określa co najmniej jeden z rodzajów interwencji, o których mowa w art. 60, aby realizować wybrane cele określone w ust. 1. Państwo to określa interwencje w obrębie wybranych rodzajów interwencji. Państwo członkowskie, o którym mowa w art. 82 ust. 3, w planie strategicznym WPR uzasadnia wybór celów, rodzajów interwencji oraz interwencji służących realizacji tych celów.

2.  Państwo członkowskie, o którym mowa w art. 82 ust. 3, w swoim planie strategicznym WPR określa co najmniej jeden z rodzajów interwencji, o których mowa w art. 60, aby realizować wybrane cele określone w ust. 1. Państwo to określa interwencje w obrębie wybranych rodzajów interwencji. Państwo członkowskie, o którym mowa w art. 82 ust. 3, w planie strategicznym WPR uzasadnia wybór celów, rodzajów interwencji oraz interwencji służących realizacji tych celów, ale nie jest zobowiązane do dokonania ewaluacji ex ante i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu art. 103 ust. 1 ani analizy SWOT w rozumieniu art. 103 ust. 2.

Poprawka    380

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zmniejszenie wpływu na środowisko oraz przyczynianie się do działania w dziedzinie klimatu w drodze uprawy oliwek; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. d) i e);

c)  zmniejszenie wpływu na środowisko oraz przyczynianie się do działania w dziedzinie klimatu, przystosowywania się do zmiany klimatu i jej łagodzenia w drodze uprawy oliwek; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. d) i e);

Poprawka    381

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  poprawa jakości oliwy z oliwek oraz oliwek stołowych; cel ten odnosi się do celu szczegółowego określonego w art. 6 ust. 1 lit. f);

d)  poprawa jakości oliwy z oliwek oraz oliwek stołowych; cel ten odnosi się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f);

Poprawka    382

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie nimi w celu zwiększenia odporności na agrofagi, unikania kryzysów i postępowania w sytuacjach kryzysowych na rynkach oliwy z oliwek i oliwek stołowych; cel ten odnosi się do celu szczegółowego określonego w art. 6 ust. 1 lit. h).

f)  zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie nimi w celu zwiększenia odporności na agrofagi, unikania kryzysów i postępowania w sytuacjach kryzysowych na rynkach oliwy z oliwek i oliwek stołowych, w tym poprawy zapobiegania i zwiększenia odporności na agrofagi; cel ten odnosi się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c).

Poprawka    383

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Aby osiągnąć cele, o których mowa w art. 56, państwa członkowskie, o których mowa w art. 82 ust. 4, wybierają w planach strategicznych WPR co najmniej jeden z rodzajów interwencji, o których mowa w art. 60. Państwa członkowskie określają interwencje w obrębie wybranych rodzajów interwencji.

1.  Aby osiągnąć cele, o których mowa w art. 56, państwa członkowskie, o których mowa w art. 82 ust. 4, wybierają w planach strategicznych WPR co najmniej jeden z rodzajów interwencji, o których mowa w art. 60, które należy określić na szczeblu państwa członkowskiego. Państwa członkowskie określają interwencje w obrębie wybranych rodzajów interwencji.

Poprawka    384

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Interwencje określone przez państwa członkowskie, o których mowa w art. 82 ust. 4, są realizowane za pośrednictwem zatwierdzonych programów operacyjnych organizacji producentów lub zrzeszeń organizacji producentów uznanych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. W tym celu stosuje się art. 61 i 62 niniejszego rozporządzenia.

2.  Interwencje określone przez państwa członkowskie, o których mowa w art. 82 ust. 4, są realizowane za pośrednictwem zatwierdzonych programów operacyjnych organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów lub organizacji międzybranżowych uznanych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. W tym celu stosuje się art. 61 i 62 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    385

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W drodze odstępstwa od ust. 2 państwa członkowskie, o których mowa w art. 82 ust. 4, mogą powierzyć realizację programów operacyjnych organizacjom międzybranżowym uznanym na mocy art. 157 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, jeżeli takie organizacje wdrażały już podobny program na mocy rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

Poprawka    386

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  75 % rzeczywiście poniesionych wydatków w odniesieniu do rodzajów interwencji, o których mowa w art. 60 ust. 1 lit. f) i h), jeżeli program operacyjny jest realizowany w co najmniej trzech państwach trzecich lub państwach członkowskich niebędących producentami przez organizacje producentów z co najmniej dwóch państw członkowskich będących producentami; 50 % rzeczywiście poniesionych wydatków, jeśli w przypadku tego rodzaju interwencji ten warunek nie jest spełniony.

d)  85 % rzeczywiście poniesionych wydatków w odniesieniu do rodzajów interwencji, o których mowa w art. 60 ust. 1 lit. f) i h), jeżeli program operacyjny jest realizowany w co najmniej trzech państwach trzecich lub państwach członkowskich niebędących producentami przez organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów z co najmniej dwóch państw członkowskich będących producentami; 50 % rzeczywiście poniesionych wydatków, jeśli w przypadku tego rodzaju interwencji ten warunek nie jest spełniony.

Poprawka    387

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  w przypadku regionów wyspiarskich wartości procentowe, o których mowa w lit. a)–d) zostają zwiększone o 10 %.

Poprawka    388

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie zapewniają finansowanie uzupełniające do wysokości 50 % kosztów niepokrytych z unijnej pomocy finansowej.

skreśla się

Poprawka    389

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W pozostałych sektorach, o których mowa w art. 39 lit. f), państwa członkowskie realizują co najmniej jeden z następujących celów:

Zgodnie z art. 5 i 6 w pozostałych sektorach, o których mowa w art. 39 lit. f), państwa członkowskie realizują co najmniej jeden z następujących celów:

Poprawka    390

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  planowanie produkcji, dostosowanie produkcji do popytu, zwłaszcza pod względem jakości i ilości, optymalizacja kosztów produkcji i zwrotów z inwestycji oraz stabilizowanie cen producenta; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz i);

a)  planowanie produkcji, dostosowanie produkcji do popytu, zwłaszcza pod względem jakości, ilości i różnorodności, optymalizacja kosztów produkcji i zwrotów z inwestycji oraz stabilizowanie cen producenta; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) oraz i);

Poprawka    391

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  koncentracja podaży i wprowadzanie do obrotu odnośnych produktów; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a) i c);

b)  koncentracja podaży i wprowadzanie do obrotu odnośnych produktów oraz promowanie zbiorowego negocjowania umów; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a) i c);

Poprawka    392

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  badania i rozwój w zakresie zrównoważonych metod produkcji, m.in. odporności na agrofagi, innowacyjnych praktyk i technik produkcji zwiększających konkurencyjność gospodarczą i wspierających rozwój rynków; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), c) oraz i);

c)  stosowanie zrównoważonych metod produkcji oraz badania i rozwój w ich zakresie, m.in. odporności na agrofagi i choroby zwierząt oraz na zmianę klimatu, poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ograniczenia stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych, a także innowacyjnych praktyk i technik produkcji zwiększających długoterminową konkurencyjność gospodarczą i wspierających rozwój rynków; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), c), d), e), f) oraz i);

Poprawka    393

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  promocja, rozwój i wdrażanie metod produkcji przyjaznych dla środowiska naturalnego, standardów dobrostanu zwierząt, odpornych na agrofagi i racjonalnych ekologicznie praktyk uprawy, technik produkcji i metod produkcji, racjonalnego ekologicznie wykorzystania produktów ubocznych i odpadów i gospodarowania nimi, zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności ochrony wody, gleby i innych zasobów naturalnych; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. e) i f);

d)  promocja, rozwój i wdrażanie metod produkcji przyjaznych dla środowiska naturalnego, standardów dobrostanu zwierząt, odpornych na agrofagi i racjonalnych ekologicznie praktyk uprawy, odporności na choroby zwierząt, technik produkcji i metod produkcji, racjonalnego ekologicznie wykorzystania produktów ubocznych i odpadów i gospodarowania nimi, zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności ochrony wody, gleby i innych zasobów naturalnych; redukcji emisji i zwiększenia efektywności energetycznej; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. e) i f);

Poprawka    394

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, jak określono w art. 6 ust. 1 lit. d);

e)  przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, w tym zapobieganie chorobom tropikalnym i odzwierzęcym oraz zarządzanie nimi, jak określono w art. 6 ust. 1 lit. d);

Poprawka    395

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  podwyższenie wartości handlowej i jakości produktów, w tym poprawa jakości produktów i promowanie produktów z chronioną nazwą pochodzenia, chronionym oznaczeniem geograficznym lub objętych krajowymi systemami jakości; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. b);

f)  podwyższenie wartości handlowej i jakości produktów, w tym poprawa jakości produktów oraz segmentacji rynku i promowanie produktów z chronioną nazwą pochodzenia, chronionym oznaczeniem geograficznym lub objętych krajowymi systemami jakości; cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. b);

Poprawka    396

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  promocja i marketing produktów z co najmniej jednego sektora, o których mowa w art. 40 lit. f); cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) i c);

g)  promocja i marketing produktów z co najmniej jednego sektora, o których mowa w art. 39 lit. f); cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) i c);

Poprawka    397

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie ryzykiem w celu unikania kryzysów i postępowania w sytuacjach kryzysowych na rynkach w obrębie co najmniej jednego sektora, o których mowa w art. 39 lit. f); cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c).

h)  zapobieganie sytuacjom kryzysowym i ograniczanie ryzyka oraz zarządzanie nim w celu unikania kryzysów i postępowania w sytuacjach kryzysowych na rynkach w obrębie co najmniej jednego sektora, o których mowa w art. 39 lit. f); cele te odnoszą się do celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c);

Poprawka    398

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – akapit 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  zapobieganie atakom gatunków drapieżnych na zwierzęta hodowlane;

Poprawka    399

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – akapit 1 – litera h b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

hb)  wnoszenie wkładu w strategię Unii na rzecz promowania upraw roślin wysokobiałkowych, w szczególności roślin pastewnych i strączkowych.

Poprawka    400

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W odniesieniu do celów, o których mowa w art. 59 lit. a)–g), państwa członkowskie wybierają w planach strategicznych WPR co najmniej jeden z następujących rodzajów interwencji:

1.  W odniesieniu do celów, o których mowa w art. 56 lit. a)–f) oraz art. 59 lit. a)–g), państwa członkowskie wybierają w planach strategicznych WPR co najmniej jeden z następujących rodzajów interwencji:

Poprawka    401

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  ochrony gleby, w tym zwiększania zasobów węgla w glebie;

(i)  ochrony gleby, w tym zapobiegania degradacji gleby oraz zwiększania pochłaniania dwutlenku węgla w glebie;

Poprawka    402

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  poprawy wykorzystania zasobów wodnych i udoskonalenia gospodarki wodnej, w tym oszczędności wody i odwadniania;

(ii)  poprawy wykorzystania zasobów wodnych i udoskonalenia w zakresie należytej gospodarki wodnej, w tym oszczędności wody i odwadniania, przyczyniającej się do dobrego stanu jednolitych części wód;

Poprawka    403

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv)  oszczędności energii i zwiększenia efektywności energetycznej;

(iv)  oszczędności energii i zwiększenia efektywności energetycznej, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak zrównoważone wykorzystanie odpadów z rolnictwa;

Poprawka    404

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iv a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iva)  ograniczenia wydzielania gazów zanieczyszczających i gazów cieplarnianych;

Poprawka    405

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(v)  opakowań ekologicznych;

(v)  opakowań ekologicznych i ograniczenia ilości odpadów opakowaniowych;

Poprawka    406

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt vi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(vi)  zdrowia i dobrostanu zwierząt;

(vi)  bezpieczeństwa biologicznego, ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt;

Poprawka    407

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt vii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(viia)  zapobiegania chorobom tropikalnym i odzwierzęcym oraz zarządzania nimi;

Poprawka    408

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt viii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(viii)  zwiększenia odporności na agrofagi;

(viii)  zwiększenia odporności na agrofagi przez praktyki zarządzania, a także zwalczania chorób zwierząt;

Poprawka    409

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ix

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ix)  ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem pestycydów i wpływu stosowania pestycydów;

(ix)  ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem pestycydów i wpływu stosowania pestycydów oraz zależności od nich;

Poprawka    410

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt x

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(x)  tworzenia i utrzymywania siedlisk sprzyjających różnorodności biologicznej;

(x)  tworzenia i utrzymywania siedlisk sprzyjających różnorodności biologicznej oraz promowania odmian lokalnych;

Poprawka    411

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt x a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

xa)  ograniczenia stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych;

Poprawka    412

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt x b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

xb)  poprawy warunków uprawy, zbioru i dostawy produktów;

Poprawka    413

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt x c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

xc)  monitorowania, znajomości i nadzoru rynku;

Poprawka    414

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a – podpunkt x d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

xd)  zapobiegania atakom gatunków drapieżnych na zwierzęta hodowlane.

Poprawka    415

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  usługi doradcze i pomoc techniczna, w szczególności w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i jej łagodzenia;

b)  usługi doradcze i pomoc techniczna, w szczególności w zakresie różnorodności biologicznej, przystosowania się do zmiany klimatu i jej łagodzenia, zwalczania agrofagów i chorób zwierząt i wzmacniania odporności na nie, a także poprawy jakości produktu;

Poprawka    416

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  integrowana produkcja;

Poprawka    417

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  działania służące zwiększeniu zrównoważonego charakteru i efektywności transportu oraz przechowywania produktów z co najmniej jednego sektora, o których mowa w art. 40 lit. f);

e)  działania służące zwiększeniu zrównoważonego charakteru i efektywności transportu oraz przechowywania produktów z co najmniej jednego sektora, o których mowa w art. 39 lit. f);

Poprawka    418

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  wdrożenie systemów identyfikowalności i certyfikacji, w szczególności monitorowania jakości produktów sprzedawanych konsumentom finalnym.

h)  wdrożenie systemów identyfikowalności w całym łańcuchu produkcji i systemów certyfikacji, w szczególności monitorowania jakości produktów sprzedawanych konsumentom finalnym, w tym identyfikowalności pochodzenia oliwek i oliwy na poszczególnych etapach łańcucha produkcji, a także informacji o metodach produkcji;

Poprawka    419

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  wykonanie protokołów fitosanitarnych i weterynaryjnych państw trzecich.

Poprawka    420

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W odniesieniu do celu, o którym mowa w art. 59 lit. h), państwa członkowskie wybierają w planach strategicznych WPR co najmniej jeden z następujących rodzajów interwencji:

2.  W odniesieniu do celu, o którym mowa w art. 56. lit. f) i art. 59 lit. h), państwa członkowskie wybierają w planach strategicznych WPR co najmniej jeden z następujących rodzajów interwencji:

Poprawka    421

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, umożliwiające wydajniejsze zarządzanie ilościami wprowadzanymi do obrotu;

b)  inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, umożliwiające wydajniejsze zarządzanie ilościami wprowadzanymi do obrotu i lepsze dostosowanie podaży do popytu;

Poprawka    422

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zbiorowe składowanie produktów wytworzonych przez organizację producentów lub przez członków organizacji producentów;

c)  zbiorowe składowanie produktów wytworzonych przez organizację producentów lub przez członków organizacji producentów, a także przetwarzanie produktów w celu ułatwienia ich składowania;

Poprawka    423

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  ponowne nasadzanie sadów tam, gdzie jest to konieczne po obowiązkowym ich karczowaniu ze względów zdrowotnych lub fitosanitarnych na polecenie właściwego organu państwa członkowskiego lub w celu przystosowania się do zmiany klimatu;

d)  ponowne nasadzanie sadów lub gajów oliwnych tam, gdzie jest to konieczne po obowiązkowym ich karczowaniu ze względów zdrowotnych lub fitosanitarnych na polecenie właściwego organu państwa członkowskiego lub w celu przystosowania się do zmiany klimatu;

Poprawka    424

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  środki na rzecz zdrowia i dobrostanu zwierząt;

Poprawka    425

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 2 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  odtwarzanie stad zwierząt hodowlanych po obowiązkowym uboju ze względów sanitarnych lub w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi;

Poprawka    426

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 2 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dc)  udoskonalenie zasobów genetycznych;

Poprawka    427

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 2 – litera d d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dd)  przedłużenie obowiązkowego okresu dla zmniejszania liczebności w gospodarstwach w wyniku kryzysów związanych z chorobami zwierząt;

Poprawka    428

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Państwa członkowskie zapewniają, aby interwencje związane z celem, o którym mowa w art. 59 lit. h), nie przekraczały jednej trzeciej łącznych wydatków w ramach programów operacyjnych organizacji producentów lub zrzeszeń organizacji producentów.

7.  Państwa członkowskie zapewniają, aby interwencje związane z celem, o którym mowa w art. 59 lit. h), nie przekraczały 50 % łącznych wydatków w ramach programów operacyjnych organizacji producentów lub zrzeszeń organizacji producentów.

Poprawka    429

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Fundusze operacyjne

Fundusze operacyjne organizacji producentów

Poprawka    430

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Limit w wysokości 50 % przewidziany w ust. 1 zwiększa się do 60 % dla organizacji producentów lub zrzeszeń organizacji producentów uznanych na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w pierwszych pięciu latach po roku uznania, a także dla organizacji producentów działających wyłącznie na obszarach z ograniczeniami naturalnymi.

Poprawka    431

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 64 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zobowiązania środowiskowe, klimatyczne i inne zobowiązania w dziedzinie zarządzania;

a)  środki w zakresie zrównoważenia rolno-środowiskowego oraz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej i inne zobowiązania w dziedzinie zarządzania;

Poprawka    432

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 64 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  rozpoczęcie działalności przez młodych rolników i zakładanie przedsiębiorstw wiejskich;

e)  rozpoczęcie działalności przez młodych rolników i nowych rolników oraz zakładanie i rozwój zrównoważonych przedsiębiorstw wiejskich;

Poprawka    433

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 64 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  kobiety na obszarach wiejskich;

Poprawka    434

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 64 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  wymiana wiedzy i informowanie;

h)  wymiana wiedzy i informowanie; oraz

Poprawka    435

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 64 – akapit 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  wdrażanie technologii cyfrowych.

Poprawka    436

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zobowiązania środowiskowe, klimatyczne i inne zobowiązania w dziedzinie zarządzania

Środki w zakresie zrównoważenia rolno-środowiskowego oraz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej i inne zobowiązania w dziedzinie zarządzania

Poprawka    437

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać płatności z tytułu zobowiązań środowiskowych, klimatycznych i innych zobowiązań w dziedzinie zarządzania na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.

1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać płatności z tytułu zrównoważonych praktyk rolno-środowiskowych, zobowiązań w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, w tym zapobiegania zagrożeniom naturalnym i innych zobowiązań w dziedzinie zarządzania, w tym w obszarze leśnictwa, ochrony i poprawy zasobów genetycznych oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt, na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.

Poprawka    438

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie mogą udostępnić wsparcie w ramach tego rodzaju interwencji na całym swoim terytorium zgodnie ze swoimi krajowymi, regionalnymi lub lokalnymi szczególnymi potrzebami.

3.  Państwa członkowskie udostępniają wsparcie w ramach tego rodzaju interwencji na całym swoim terytorium zgodnie ze swoimi krajowymi, regionalnymi lub lokalnymi szczególnymi potrzebami. Wsparcie takie ogranicza się do wysokości maksymalnych kwot określonych w załączniku IXa a.

Poprawka    439

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie przyznają płatności wyłącznie rolnikom i innym beneficjentom, którzy dobrowolnie podejmują zobowiązania w dziedzinie zarządzania, uznawane za korzystne dla osiągnięcia celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1.

4.  Państwa członkowskie przyznają płatności wyłącznie rolnikom, grupom rolników i innym zarządcom gruntów, którzy dobrowolnie podejmują zobowiązania w dziedzinie zarządzania, takie jak odpowiednia ochrona terenów podmokłych i gleb organicznych, uznawane za korzystne dla osiągnięcia odpowiednich celów szczegółowych określonych w art. 6 ust. 1. Pierwszeństwo można przyznać programom, które są szczególnie ukierunkowane na kwestie dotyczące lokalnych warunków i potrzeb środowiskowych oraz przyczyniają się, w stosownych przypadkach, do osiągnięcia celów określonych prawodawstwie wymienionym w załączniku XI.

Poprawka    440

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wykraczają poza minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin, dobrostanu zwierząt, jak również inne obowiązkowe wymogi ustanowione na mocy prawa krajowego i prawa Unii;

b)  wykraczają poza odpowiednie minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin, dobrostanu zwierząt, zapobiegania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, jak również inne odpowiednie obowiązkowe wymogi ustanowione na mocy prawa Unii;

Poprawka    441

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  różnią się od zobowiązań, w odniesieniu do których przyznaje się płatności na podstawie art. 28.

d)  różnią się od zobowiązań, w odniesieniu do których przyznaje się płatności na podstawie art. 28 albo je uzupełniają, zarazem zapewniając, aby nie dochodziło do podwójnego finansowania.

Poprawka    442

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Państwa członkowskie rekompensują beneficjentom koszty poniesione i dochody utracone w wyniku podjętych zobowiązań. W razie potrzeby mogą one również pokrywać koszty transakcji. W należycie uzasadnionych przypadkach państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie w formie płatności zryczałtowanej lub płatności jednorazowej na jednostkę. Płatności przyznawane są corocznie.

6.  Państwa członkowskie rekompensują beneficjentom koszty poniesione i dochody utracone w wyniku podjętych zobowiązań. Państwa członkowskie zapewniają także zachętę finansową beneficjentom oraz w razie potrzeby mogą one również pokrywać koszty transakcji. W należycie uzasadnionych przypadkach państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie w formie płatności zryczałtowanej lub płatności jednorazowej na jednostkę, na zwierzę, na ul lub na inną wskazaną jednostkę. Płatności przyznawane są corocznie.

Poprawka    443

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Poziom płatności różni się w zależności od skali ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju każdej praktyki lub zestawu praktyk, na podstawie niedyskryminacyjnych kryteriów, aby oferować skuteczne zachęty do uczestnictwa. Państwa członkowskie mogą również zróżnicować płatności z uwzględnieniem charakteru ograniczeń mających wpływ na działalność rolną w następstwie podjętych zobowiązań oraz odpowiednio do różnych systemów rolniczych.

Poprawka    444

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Państwa członkowskie mogą promować i wspierać systemy zbiorowe i systemy płatności oparte na rezultatach w celu zachęcania rolników do znaczącej poprawy jakości środowiska na większą skalę i w wymierny sposób.

7.  Państwa członkowskie mogą promować i wspierać dobrowolne systemy zbiorowe, połączone zobowiązania w dziedzinie zarządzania w postaci programów kierowanych lokalnie i systemy płatności oparte na rezultatach, w tym z zastosowaniem podejścia terytorialnego, w celu zachęcania rolników i grup rolników do znaczącej poprawy jakości środowiska na większą skalę i w wymierny sposób. Wprowadzają one wszelkie niezbędne środki w zakresie doradztwa, szkolenia i transferu wiedzy, aby pomóc rolnikom zmieniającym system produkcji.

Poprawka    445

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Zobowiązania podejmowane są na okres od pięciu do siedmiu lat. Jeśli jednak jest to konieczne do osiągnięcia lub utrzymania oczekiwanych korzyści dla środowiska, państwa członkowskie mogą określić w swoich planach strategicznych WPR dłuższy okres w odniesieniu do określonych rodzajów zobowiązań, w tym przez przedłużenie czasu na ich realizację o rok po zakończeniu okresu początkowego. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach oraz w odniesieniu do nowych zobowiązań podejmowanych bezpośrednio po wypełnieniu zobowiązania w okresie początkowym państwa członkowskie mogą określić krótszy okres w swoich planach strategicznych WPR.

8.  Zobowiązania podejmowane są zwykle na okres od pięciu do siedmiu lat. Jeśli jednak jest to konieczne do osiągnięcia lub utrzymania oczekiwanych korzyści dla środowiska, w tym z uwzględnieniem długoterminowego charakteru leśnictwa, państwa członkowskie mogą określić w swoich planach strategicznych WPR dłuższy okres w odniesieniu do określonych rodzajów zobowiązań, w tym przez przedłużenie czasu na ich realizację o rok po zakończeniu okresu początkowego. W należycie uzasadnionych przypadkach oraz w odniesieniu do nowych zobowiązań podejmowanych bezpośrednio po wypełnieniu zobowiązania w okresie początkowym państwa członkowskie mogą określić krótszy okres w swoich planach strategicznych WPR.

Poprawka    446

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  W przypadku gdy wsparcie w ramach tego rodzaju interwencji jest przyznawane na zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne, zobowiązania do konwersji lub utrzymania praktyk i metod rolnictwa ekologicznego określonych w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007 oraz na usługi leśno-środowiskowe i klimatyczne, państwa członkowskie ustanawiają płatność na hektar.

9.  W przypadku gdy wsparcie w ramach tego rodzaju interwencji jest przyznawane na zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne, w tym zobowiązania do konwersji lub utrzymania praktyk i metod rolnictwa ekologicznego określonych w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007, integrowaną ochronę roślin, ochronę systemów rolno-leśnych oraz na usługi leśno-środowiskowe i klimatyczne, państwa członkowskie ustanawiają płatność na hektar.

Poprawka    447

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10.  Państwa członkowskie zapewniają, aby osoby przeprowadzające operacje w ramach tego rodzaju interwencji miały dostęp do wiedzyinformacji wymaganych do realizacji takich operacji.

10.  Państwa członkowskie zapewniają, aby osoby przeprowadzające operacje w ramach tego rodzaju interwencji dysponowały odpowiednią wiedząinformacjami wymaganymi do realizacji takich operacji oraz aby zapewniono odpowiednie szkolenie osobom potrzebującym go, a także dostęp do wiedzy eksperckiej w celu udzielenia pomocy rolnikom zobowiązującym się do zmiany systemu produkcji.

Poprawka    448

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać płatności z tytułu ograniczeń naturalnych lub innych ograniczeń specyficznych dla obszaru na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR, aby przyczynić się do osiągnięcia celów szczegółowych, o których mowa w art. 6 ust. 1.

1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać płatności z tytułu ograniczeń naturalnych lub innych ograniczeń specyficznych dla obszaru, w tym obszarów górskich i wyspiarskich, na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR, aby przyczynić się do osiągnięcia odpowiednich celów szczegółowych, o których mowa w art. 6 ust. 1.

Poprawka    449

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Płatności te są przyznawane osobom faktycznie prowadzącym działalność rolniczą w odniesieniu do obszarów wyznaczonych zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

2.  Płatności te są przyznawane rolnikom aktywnym zawodowo w odniesieniu do obszarów wyznaczonych zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, a także obszarów dotkniętych wojną w Republice Chorwacji.

Poprawka    450

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W przypadku osoby prawnej lub grupy osób fizycznych lub prawnych państwa członkowskie mogą stosować wsparcie na poziomie członków tych osób prawnych lub grup, w przypadku gdy prawo krajowe przewiduje dla indywidualnych członków prawa i obowiązki porównywalne do praw i obowiązków rolników indywidualnych mających status kierujących gospodarstwem, w szczególności w zakresie ich statusu gospodarczego, społecznego i podatkowego, pod warunkiem że przyczynili się oni do umocnienia struktur rolnych tych osób prawnych lub tych grup.

Poprawka    451

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie mogą przyznawać płatności w ramach tego rodzaju interwencji wyłącznie w celu rekompensowania beneficjentom na danym obszarze całości lub części dodatkowych kosztów i utraconych dochodów związanych z ograniczeniami naturalnymi lub innymi ograniczeniami specyficznymi dla obszaru.

3.  Państwa członkowskie mogą przyznawać płatności w ramach tego rodzaju interwencji wyłącznie w celu rekompensowania beneficjentom na danym obszarze całości lub części dodatkowych kosztów i utraconych dochodów związanych z ograniczeniami naturalnymi lub innymi ograniczeniami specyficznymi dla obszaru. Mogą także wprowadzać zachętę finansową dla beneficjentów w celu utrzymania działalności rolniczej na tych obszarach. Kwota płatności może być dostosowywana w celu uwzględnienia charakteru ograniczeń naturalnych wpływających na działalność rolniczą i system rolniczy. W stosownych przypadkach płatności mogą również uwzględniać czynniki społeczno-gospodarcze i środowiskowe. Państwa członkowskie zapewniają, aby obliczenia były właściwe, dokładne i przeprowadzone z wyprzedzeniem na podstawie rzetelnej metody obliczeniowej.

Poprawka    452

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Płatności przyznaje się corocznie na hektar powierzchni.

5.  Płatności przyznaje się corocznie na hektar powierzchni, przy czym są one ograniczone do minimalnych i maksymalnych kwot określonych w załączniku IXa a.

Poprawka    453

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać płatności z tytułu niekorzystnych warunków specyficznych dla obszaru narzuconych przez wymogi wynikające z wdrożenia dyrektyw 92/43/EWG i 2009/147/WE lub dyrektywy 2000/60/WE na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR, aby przyczynić się do osiągnięcia celów szczegółowych, o których mowa w art. 6 ust. 1.

1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać płatności z tytułu niekorzystnych warunków specyficznych dla obszaru narzuconych przez wymogi wynikające z wdrożenia dyrektyw 92/43/EWG i 2009/147/WE lub dyrektywy 2000/60/WE na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR, aby przyczynić się do osiągnięcia odpowiednich celów szczegółowych, o których mowa w art. 6 ust. 1.

Poprawka    454

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Płatności te mogą być przyznawane rolnikom, posiadaczom lasów i innym zarządcom gruntów w odniesieniu do obszarów cechujących się niekorzystnymi warunkami, o których mowa w ust. 1.

2.  Płatności te mogą być przyznawane rolnikom, grupom rolników, właścicielom lasów i grupom właścicieli lasów. W należycie uzasadnionych przypadkach płatności mogą być przyznawane również innym zarządcom gruntów.

Poprawka    455

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W przypadku osoby prawnej lub grupy osób fizycznych lub prawnych państwa członkowskie mogą stosować wsparcie na poziomie członków tych osób prawnych lub grup, w przypadku gdy prawo krajowe przewiduje dla indywidualnych członków prawa i obowiązki porównywalne do praw i obowiązków rolników indywidualnych mających status kierujących gospodarstwem, w szczególności w zakresie ich statusu gospodarczego, społecznego i podatkowego, pod warunkiem że przyczynili się oni do umocnienia struktur rolnych tych osób prawnych lub tych grup.

Poprawka    456

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w odniesieniu do ograniczeń wynikających z dyrektywy 2000/60/WE – w stosunku do niekorzystnych warunków wynikających z wymogów wykraczających poza odnośne wymogi podstawowe w zakresie zarządzania, z wyjątkiem SMR 2, o czym mowa w załączniku III, i normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska ustanowione na podstawie rozdziału I sekcja 2 niniejszego tytułu, jak również wykraczających poza warunki ustanowione w zakresie utrzymania użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia.

b)  w odniesieniu do ograniczeń wynikających z dyrektywy 2000/60/WE – w stosunku do niekorzystnych warunków wynikających z wymogów wykraczających poza odnośne wymogi podstawowe w zakresie zarządzania, z wyjątkiem SMR 1, o czym mowa w załączniku III, i normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska ustanowione na podstawie rozdziału I sekcja 2 niniejszego tytułu, jak również wykraczających poza warunki ustanowione w zakresie utrzymania użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    457

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Płatności przyznaje się corocznie na hektar powierzchni.

6.  Płatności przyznaje się corocznie na hektar powierzchni, przy czym są one ograniczone do maksymalnych kwot określonych w załączniku IXa a.

Poprawka    458

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Aby kwalifikować się do wsparcia z EFRROW, operacje inwestycyjne muszą być poprzedzone oceną spodziewanego oddziaływania na środowisko zgodnie z prawem mającym zastosowanie do tego rodzaju inwestycji w przypadku gdy inwestycja może mieć negatywny wpływ na środowisko.

Poprawka    459

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie w ramach tego rodzaju interwencji wyłącznie na inwestycje materialne i niematerialne, które przyczyniają się do osiągnięcia celów szczegółowych określonych w art. 6. Wsparcie dla sektora leśnictwa jest oparte na planie urządzenia lasu lub na równoważnym instrumencie.

2.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie w ramach tego rodzaju interwencji wyłącznie na inwestycje materialne i niematerialne, w tym w formie zbiorowej, które przyczyniają się do osiągnięcia odpowiednich celów szczegółowych określonych w art. 6. Wsparcie dla sektora leśnictwa jest oparte na planie urządzenia lasu, który obejmuje wymóg sadzenia gatunków przystosowanych do lokalnych ekosystemów, lub na równoważnym instrumencie w przypadku gospodarstw powyżej określonej wielkości, którą wyznacza państwo członkowskie.

Poprawka    460

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie muszą nadać priorytet inwestycjom realizowanym przez młodych rolników zgodnie z niniejszym artykułem.

Poprawka    461

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zakup zwierząt, roślin jednorocznych i sadzenie tych roślin w celach innych niż przywrócenie potencjału rolnego lub leśnego w następstwie klęsk żywiołowych i katastrof;

d)  zakup zwierząt, innych niż używane zamiast maszyn w celu ochrony krajobrazu lub ochrony przed dużymi drapieżnikami.

Poprawka    462

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  zakup roślin jednorocznych i sadzenie tych roślin w celach innych niż przywrócenie potencjału rolnego lub leśnego w następstwie klęsk żywiołowych i katastrof;

Poprawka    463

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  inwestycje w nawadnianie, niezgodne z dążeniem do osiągnięcia dobrego stanu jednolitych części wód, jak określono w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE, w tym rozwój nawadniania mający wpływ na jednolite części wód, których status określono jako gorszy niż dobry w odpowiednim planie gospodarowania wodami w dorzeczu;

skreśla się

Poprawka    464

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  inwestycje w duże projekty infrastrukturalne niebędące częścią strategii rozwoju lokalnego;

g)  inwestycje w duże projekty infrastrukturalne niebędące częścią strategii rozwoju lokalnego. Państwa członkowskie mogą również ustanawiać szczególne odstępstwa w przypadku inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową, o ile stosowane są jasne kryteria zapewniające komplementarność ze wsparciem w ramach innych instrumentów unijnych;

Poprawka    465

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  inwestycje, które nie są zgodne z przepisami w sprawie zdrowia i dobrostanu zwierząt lub z dyrektywą 91/676/EWG.

Poprawka    466

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 – litera h b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

hb)  inwestycje w produkcję bioenergii, które nie są zgodne z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii.

Poprawka    467

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Na zasadzie odstępstwa od lit. a)–h) akapitu pierwszego państwa członkowskie mogą ustanawiać odstępstwa na obszarach wyspiarskich, w tym obszarach najbardziej oddalonych, w celu przezwyciężenia niekorzystnych warunków związanych z odizolowaniem i oddaleniem.

Poprawka    468

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie ograniczają wsparcie do maksymalnego poziomu dofinansowania wynoszącego 75 % kosztów kwalifikowalnych.

Państwa członkowskie ograniczają wsparcie do maksymalnego poziomu dofinansowania kosztów kwalifikowalnych określonych w załączniku IXa a.

Poprawka    469

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 4 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zalesianie i inwestycje nieprodukcyjne związane z celami szczegółowymi dotyczącymi środowiska i klimatu określonymi w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f);

a)  zalesianie, zakładanie systemów rolno-leśnych i inwestycje nieprodukcyjne, w tym scalanie gruntów, związane z celami szczegółowymi dotyczącymi środowiska i klimatu określonymi w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f);

Poprawka    470

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 4 – akapit 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  inwestycje w przywrócenie potencjału rolnego lub leśnego w następstwie klęsk żywiołowych lub katastrof oraz inwestycje w odpowiednie działania zapobiegawcze w lasach i w środowisku wiejskim.

c)  inwestycje w przywrócenie potencjału rolnego lub leśnego naruszonego w następstwie pożarów i innych klęsk żywiołowych lub katastrof, w tym w następstwie wystąpienia burz, powodzi, agrofagów lub chorób, a także odtwarzanie lasów przez rozminowywanie oraz inwestycje w odpowiednie działania zapobiegawcze w lasach i w środowisku wiejskim, jak również inwestycje w zachowanie zdrowia lasów;

Poprawka    471

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 4 – akapit 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  inwestycje w innowacyjne techniki i systemy produkcji przyczyniające się jednocześnie do osiągania celów wymienionych w art. 6 ust. 1 lit. a), b), d), e) i f);

Poprawka    472

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 4 – akapit 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  inwestycje na rzecz ochrony stad przed drapieżnikami;

Poprawka    473

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 4 – akapit 2 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cc)  inwestycje na obszarach najbardziej oddalonych i obszarach z ograniczeniami naturalnymi, w tym na obszarach górskich i wyspiarskich;

Poprawka    474

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 – ustęp 4 – akapit 2 – litera c d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cd)  inwestycje związane z dobrostanem zwierząt.

Poprawka    475

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 68a

 

Inwestycje w nawadnianie

 

1.   Z zastrzeżeniem art. 68 niniejszego rozporządzenia, w przypadku nawadniania na nowych i istniejących obszarach nawadnianych i obszarach odwadnianych za wydatki kwalifikowalne uznaje się jedynie inwestycje, które spełniają warunki określone w niniejszym artykule.

 

2.   Plan gospodarowania wodami w dorzeczu, zgodnie z wymogami dyrektywy 2000/60/WE przekazuje się Komisji dla całego obszaru, w którym ma być dokonana inwestycja, a także dla wszelkich innych obszarów, w których inwestycja może mieć wpływ na środowisko. Działania wchodzące w życie w ramach planu gospodarowania wodami w dorzeczu zgodnie z art. 11 tej dyrektywy i mające znaczenie dla sektora rolniczego, określa się w odpowiednim programie działań.

 

3.   W ramach inwestycji jest lub ma zostać zainstalowany system pomiaru wody umożliwiający mierzenie zużycia wody na poziomie wspieranej inwestycji.

 

4.   Inwestycje w ulepszenia istniejącej instalacji nawadniającej lub elementu infrastruktury nawadniającej kwalifikują się do wsparcia wyłącznie wówczas, gdy ocena ex ante wykazuje, że potencjalnie przyniesie ona od 5 % do 25 % oszczędności wody zgodnie z parametrami technicznymi istniejącej instalacji lub infrastruktury.

 

Jeżeli inwestycja ma wpływ na jednolite części wód podziemnych lub powierzchniowych, których stan tylko ze względu na ilość wody został w odpowiednim planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry:

 

a)   inwestycja zapewnia efektywne zmniejszenie zużycia wody na poziomie inwestycji wynoszące co najmniej 50 % potencjalnej oszczędności wody możliwej dzięki tej inwestycji;

 

b)   w przypadku inwestycji pojedynczego gospodarstwa rolnego inwestycja doprowadza również do zmniejszenia całkowitego zużycia wody w gospodarstwie rolnym sięgającego co najmniej 50 % potencjalnej oszczędności wody możliwej na poziomie inwestycji. Całkowite zużycie wody w gospodarstwie rolnym obejmuje wodę sprzedawaną przez gospodarstwo rolne.

 

Żaden z warunków określonych w ust. 4 nie ma zastosowania do inwestycji w istniejącą instalację, która wpływa jedynie na efektywność energetyczną, lub do inwestycji w utworzenie zbiornika, lub do inwestycji w wykorzystywanie odzyskanej wody, która nie wpływa na jednolitą część wód podziemnych lub powierzchniowych.

 

5.   Inwestycja, która doprowadzi do powiększenia netto nawadnianego obszaru, mająca wpływ na daną jednolitą część wód podziemnych lub powierzchniowych kwalifikuje się do wsparcia tylko jeśli:

 

a)  stan jednolitej części wód tylko ze względu na ilość wody nie został określony jako mniej niż dobry w odpowiednim planie gospodarowania wodami w dorzeczu; oraz

 

b)   przeprowadzona ex ante analiza oddziaływania na środowisko wykaże brak jakiegokolwiek znaczącego negatywnego wpływu na środowisko spowodowanego taką inwestycją; taka analiza oddziaływania na środowisko jest przeprowadzana albo zatwierdzana przez właściwy organ i może również dotyczyć grupy gospodarstw rolnych.

 

Obszary, które nie są nawadniane, ale w których w przeszłości była czynna instalacja nawadniająca, w przypadkach do ustalenia i uzasadnienia w programie, mogą zostać uznane za obszary nawadniane do celów ustalenia powiększenia netto nawadnianego terenu.

 

6.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 5 lit. a) inwestycja, która doprowadzi do powiększenia netto nawadnianego terenu, może nadal kwalifikować się do wsparcia, jeśli:

 

a)   inwestycja jest połączona z inwestycją w istniejącą instalację nawadniającą lub element infrastruktury nawadniającej, co do której w ocenie ex ante uznano, że potencjalnie przyniesie ona od 5 % do 25 % oszczędności wody zgodnie z parametrami technicznymi istniejącej instalacji lub infrastruktury; oraz

 

b)   inwestycja gwarantuje skuteczne zmniejszenie zużycia wody na poziomie całej inwestycji wynoszące co najmniej 50 % potencjalnej oszczędności wody możliwej dzięki tej inwestycji w istniejącą instalację nawadniającą lub element infrastruktury.

 

7.   Państwa członkowskie ograniczają wsparcie do maksymalnego poziomu wynoszącego 75 % kosztów kwalifikowalnych. Maksymalny poziom dofinansowania można zwiększyć w przypadku inwestycji na obszarach najbardziej oddalonych i obszarach z ograniczeniami naturalnymi, w tym na obszarach górskich i wyspiarskich.

Poprawka    476

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 68 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 68b

 

Wdrażanie technologii cyfrowych

 

1.   Z zastrzeżeniem art. 68 niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie na wdrażanie technologii cyfrowych na obszarach wiejskich na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR, aby przyczynić się do osiągnięcia celu przekrojowego określonego w art. 5 oraz celów szczegółowych określonych w art. 6.

 

2.   Państwa członkowskie mogą przyznać wsparcie w ramach tego rodzaju interwencji, aby pomóc we wdrażaniu technologii cyfrowych wspomagających m.in. rolnictwo precyzyjne, inteligentne wsie, przedsiębiorstwa wiejskie, a także rozwój infrastruktury ICT na poziomie gospodarstw rolnych.

 

3.   Państwa członkowskie ograniczają wsparcie na rzecz wdrażania technologii cyfrowych do maksymalnego poziomu dofinansowania kosztów kwalifikowalnych określonego w załączniku IXa a.

Poprawka    477

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rozpoczęcie działalności przez młodych rolników i zakładanie przedsiębiorstw wiejskich

Rozpoczęcie działalności przez młodych rolników i nowych rolników oraz zakładanie i rozwój zrównoważonych przedsiębiorstw wiejskich

Poprawka    478

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników i na zakładanie przedsiębiorstw wiejskich na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR, aby przyczynić się do osiągnięcia celów szczegółowych określonych w art. 6.

1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie na rozpoczęcie działalności przez młodych rolników lub ich włączenie do istniejących przedsiębiorstw rolnych, rozpoczęcie działalności przez nowych rolników i na zakładanie przedsiębiorstw wiejskich oraz ich rozwój, w tym w celu dywersyfikacji działalności rolniczej, na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR, aby przyczynić się do osiągnięcia celów szczegółowych określonych w art. 6. Udzielenie wsparcia na mocy niniejszego artykułu powinno być uzależnione od przedstawienia biznesplanu.

Poprawka    479

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie w ramach tego rodzaju interwencji wyłącznie w celu udzielania pomocy na:

2.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie w ramach niniejszego artykułu wyłącznie w celu udzielania pomocy na:

Poprawka    480

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  rozpoczęcie działalności przez nowych rolników;

Poprawka    481

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zakładanie przedsiębiorstw wiejskich związanych z rolnictwem i leśnictwem lub dywersyfikację dochodów gospodarstw domowych rolników;

b)  zakładanie i rozwój przedsiębiorstw wiejskich związanych z rolnictwem, leśnictwem, biogospodarką, gospodarką o obiegu zamkniętymekoturystyką lub dywersyfikację dochodów;

Poprawka    482

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zakładanie przedsiębiorstw prowadzących działalność pozarolniczą na obszarach wiejskich w ramach strategii rozwoju lokalnego.

c)  zakładanie przedsiębiorstw prowadzących działalność pozarolniczą na obszarach wiejskich w ramach strategii rozwoju lokalnego przez rolników dywersyfikujących działalność, a także przez mikroprzedsiębiorstwa i osoby fizyczne na obszarach wiejskich.

Poprawka    483

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie mogą ustanawiać przepisy szczegółowe w celu zapewnienia, aby młodzi rolnicy i nowi rolnicy dołączający do grup rolników, organizacji producentów lub struktur spółdzielczych nie tracili wsparcia na rozpoczęcie działalności. Takie przepisy są zgodne z zasadą proporcjonalności i uwzględniają udział młodych rolników i nowych rolników w danej strukturze.

Poprawka    484

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie przyznają wsparcie w formie płatności ryczałtowych. Wsparcie ogranicza się do maksymalnie 100 000 EUR i można je łączyć z instrumentami finansowymi.

4.  Państwa członkowskie przyznają wsparcie w formie płatności ryczałtowych, które mogą być zróżnicowane ze względu na obiektywne kryteria. Wsparcie ogranicza się do maksymalnej kwoty określonej w załączniku IXa a i można je łączyć z instrumentami finansowymi.

Poprawka    485

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Wsparcie na podstawie tego artykułu może być udzielane w kilku transzach.

Poprawka    486

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 70 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie przyznają wsparcie na narzędzia zarządzania ryzykiem na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.

1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie na narzędzia zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem potrzeb i analiz SWOT, na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR. Państwa członkowskie zapewniają, aby przepis ten nie naruszał prywatnych lub publicznych narzędzi zarządzania ryzykiem.

Poprawka    487

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 70 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie przyznają wsparcie w ramach tego rodzaju interwencji w celu promowania narzędzi zarządzania ryzykiem, które pomagają osobom faktycznie prowadzącym działalność rolniczą w zarządzaniu ryzykiem związanym z produkcją i ryzykiem utraty dochodów w ich działalności rolniczej, będącym poza ich kontrolą, i przyczyniają się do osiągnięcia celów szczegółowych określonych w art. 6.

2.  Wsparcie w ramach tego rodzaju interwencji może być przyznawane w celu promowania narzędzi zarządzania ryzykiem, które pomagają rolnikom aktywnym zawodowo w zarządzaniu ryzykiem związanym z produkcją i ryzykiem utraty dochodów w ich działalności rolniczej, będącym poza ich kontrolą, i przyczyniają się do osiągnięcia odpowiednich celów szczegółowych określonych w art. 6. Narzędzia te mogą mieć formę systemów zarządzania wieloma rodzajami ryzyka.

 

Ponadto promuje się strategie ograniczania ryzyka, aby zwiększać odporność gospodarstw rolnych na zagrożenia naturalne i związane ze zmianą klimatu oraz ograniczyć narażenie ich na niestabilność dochodów.

Poprawka    488

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 70 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wkład finansowy na składki w ramach systemów ubezpieczeń;

a)  wkład finansowy na składki w ramach systemów ubezpieczeń, na pokrycie strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, klęskami żywiołowymi lub katastrofami, pojawieniem się chorób zwierząt lub roślin, incydentem środowiskowym, skażeniem upraw organicznych lub środkiem przyjętym zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE w celu wyeliminowania lub powstrzymania chorób roślin lub inwazji agrofagów;

Poprawka    489

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 70 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wkład finansowy na fundusze ubezpieczeń wzajemnych, w tym koszty administracyjne utworzenia;

b)  wkład finansowy na fundusze ubezpieczeń wzajemnych, w tym koszty administracyjne utworzenia w celu wypłaty rolnikom odszkodowań finansowych z tytułu strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, klęskami żywiołowymi lub katastrofami, pojawieniem się chorób zwierząt lub roślin, incydentem środowiskowym, skażeniem upraw organicznych lub środkiem przyjętym zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE w celu wyeliminowania lub powstrzymania chorób roślin lub inwazji agrofagów;

Poprawka    490

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 70 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wkład finansowy na instrument stabilizacji dochodów w postaci funduszu ubezpieczeń wzajemnych, który gwarantuje:

 

(i) rekompensatę dla rolników ze wszystkich sektorów w przypadku znacznego spadku ich dochodów;

 

(ii) rekompensatę dla rolników z konkretnego sektora w przypadku znacznego spadku ich dochodów;

Poprawka    491

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 70 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Państwa członkowskie ograniczają wkłady finansowe na fundusze ubezpieczeń wzajemnych, o których mowa w ust. 3 lit. b) i c) do następujących elementów:

 

a) kosztów administracyjnych utworzenia funduszu ubezpieczeń wzajemnych, rozłożonych na maksymalny okres trzech lat w sposób regresywny;

 

b) kwot wypłaconych przez fundusz ubezpieczeń wzajemnych jako finansowa rekompensata dla rolników. Ponadto wkład finansowy może dotyczyć odsetek od pożyczek komercyjnych zaciągniętych przez fundusz ubezpieczeń wzajemnych w celu wypłaty rolnikom rekompensaty finansowej w przypadku kryzysu;

 

c) uzupełnienia rocznych płatności do funduszu;

 

d) początkowego kapitału podstawowego danego funduszu ubezpieczeń wzajemnych.

Poprawka    492

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 70 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  rodzaje i zakres ochrony ubezpieczeniowej kwalifikujących się systemów ubezpieczeń i funduszy ubezpieczeń wzajemnych;

a)  rodzaje i zakres ochrony ubezpieczeniowej kwalifikujących się systemów ubezpieczeń i funduszy ubezpieczeń wzajemnych oraz narzędzi stabilizacji dochodów;

Poprawka    493

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 70 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  metodę obliczania strat i czynniki uruchamiające odszkodowania;

b)  metodę obliczania strat i czynniki uruchamiające odszkodowania, w tym przy użyciu wskaźników biologicznych, klimatycznych lub ekonomicznych stosowanych na poziomie gospodarstwa lub na poziomie lokalnym, regionalnym bądź krajowym;

Poprawka    494

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 70 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Państwa członkowskie ograniczają wsparcie do maksymalnego poziomu wynoszącego 70 % kosztów kwalifikowalnych.

6.  Państwa członkowskie ograniczają wsparcie do maksymalnego poziomu dofinansowania kosztów kwalifikowalnych określonego w załączniku IXa a.

Poprawka    495

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 70 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  Państwa członkowskie, które wprowadzą krajowe systemy zarządzania ryzykiem lub już nimi dysponowały przed ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], mogą stosować instrumenty przewidziane w niniejszym artykule, aby pokrywać ryzyko niepokryte przez te systemy.

Poprawka    496

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie na cele współpracy na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR w celu przygotowania i wdrożenia projektów grup operacyjnych europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, o których mowa w art. 114, i LEADER, zwanego w art. 25 rozporządzenia (UE) [w sprawie wspólnych przepisów] rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność, oraz w celu promowania systemów jakości, organizacji producentów lub grup producentów, lub innych form współpracy.

1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie na cele współpracy na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR w celu przygotowania i wdrożenia projektów grup operacyjnych europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, o których mowa w art. 114, i LEADER, zwanego w art. 25 rozporządzenia (UE) [w sprawie wspólnych przepisów] rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność, oraz w celu promowania systemów jakości, organizacji producentów lub grup producentów, lub innych form współpracy, w tym tych, których produkty objęte są rozporządzeniem (UE) nr 1151/2012.

Poprawka    497

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie w ramach tego rodzaju interwencji wyłącznie w celu promowania form współpracy, w którą zaangażowane są co najmniej dwa podmioty i która przyczynia się do osiągnięcia celów szczegółowych określonych w art. 6.

2.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie w ramach tego rodzaju interwencji wyłącznie w celu promowania form współpracy oraz podtrzymania istniejących form współpracy, w którą zaangażowane są co najmniej dwa podmioty – z których przynajmniej jeden jest zaangażowany w produkcję rolną– i która przyczynia się do osiągnięcia celów szczegółowych określonych w art. 6.

Poprawka    498

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie z EFRROW lokalnym grupom działania, które wdrażają strategię rozwoju lokalnego, przyczyniając się do osiągnięcia celów szczegółowych określonych w art. 6.

Poprawka    499

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie mogą pokrywać w ramach tego rodzaju interwencji koszty związane ze wszystkimi aspektami współpracy.

3.  Państwa członkowskie mogą pokrywać w ramach tego rodzaju interwencji koszty związane ze wszystkimi niezbędnymi aspektami współpracy, w tym koszty certyfikacji związane w uczestnictwem w unijnym systemie jakości.

Poprawka    500

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie w formie płatności ryczałtowych w celu promowania systemów jakości, organizacji producentów lub grup producentów bądź innych form współpracy.

Poprawka    501

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Państwa członkowskie ograniczają wsparcie do maksymalnie siedmiu lat, z wyjątkiem – w odpowiednio uzasadnionych przypadkach – zbiorowych działań w dziedzinie środowiska i klimatu zmierzających do osiągnięcia celów szczegółowych dotyczących środowiskaklimatu określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) niniejszego rozporządzenia.

8.  Państwa członkowskie ograniczają wsparcie do maksymalnie siedmiu lat, z wyjątkiem – w odpowiednio uzasadnionych przypadkach – zbiorowych działań w dziedzinie środowiska i klimatu zmierzających do osiągnięcia celów szczegółowych związanych ze środowiskiemklimatem określonych w art. 6 ust. 1 lit. d), e) i f) niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    502

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  Lokalne grupy działania mogą zwracać się do właściwej agencji płatniczej o wypłatę zaliczki, jeśli taka możliwość jest przewidziana w planie strategicznym. Kwota zaliczki nie może przekraczać 50 % wsparcia publicznego związanego z kosztami bieżącymi i kosztami aktywizacji.

Poprawka    503

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 – ustęp 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8b.  Wsparcie na rzecz systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, w tym działania informacyjne i promocyjne oraz pomoc na tworzenie grup i organizacji producentów jest ograniczona do maksymalnej kwoty określonej w załączniku IXb.

Poprawka    504

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 71 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 71a

 

Programy podtematyczne na rzecz systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

 

Państwa członkowskie mogą ustanowić program podtematyczny na rzecz systemów jakości produktów rolnych przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012 odpowiadający celom wymienionym w art. 6 ust. 1.

Poprawka    505

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie na wymianę wiedzy i informowanie w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa i przedsiębiorstw wiejskich, na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR.

1.  Państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie na wymianę wiedzy i informowanie, prowadzone indywidualnie lub zbiorowo, na warunkach określonych w niniejszym artykule i doprecyzowanych w ich planach strategicznych WPR, w związku z interwencjami w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, w tym agroleśnictwa, ochrony środowiska i klimatu, przedsiębiorstw wiejskich, inteligentnych wsi i WPR.

Poprawka    506

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W ramach tego rodzaju interwencji państwa członkowskie mogą pokryć koszty wszelkich stosownych działań zmierzających do wspierania innowacji, dostępu do szkoleń i doradztwa oraz wymiany i rozpowszechniania wiedzy i informacji, które przyczyniają się do osiągnięcia celów szczegółowych, o których mowa w art. 6.

2.  W ramach tego rodzaju interwencji państwa członkowskie i Unia mogą pokryć koszty wszelkich stosownych działań zmierzających do wspierania innowacji, dostępu do szkoleń i doradztwa, tworzenia planów i badań oraz wymiany i rozpowszechniania wiedzy i informacji, które przyczyniają się do osiągnięcia celów szczegółowych, o których mowa w art. 6.

Poprawka    507

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie ograniczają wsparcie do maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych.

Państwa członkowskie mogą zapewnić wsparcie maksymalnie do poziomu określonego w załączniku IXa a.

Poprawka    508

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego w przypadku tworzenia usług doradczych dla rolników państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie w formie ustalonej kwoty w maksymalnej wysokości 200 000 EUR.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego w przypadku tworzenia usług doradczych dla rolników państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie maksymalnie do kwoty określonej w załączniku IXa a.

Poprawka    509

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 w regionach najbardziej oddalonych i w innych należycie uzasadnionych przypadkach państwa członkowskie mogą stosować wyższą stawkę lub wyższą kwotę niż ta ustalona w wymienionym ustępie, tak aby osiągnąć cele szczegółowe, o których mowa w art. 6.

skreśla się

Poprawka    510

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Wsparcie na mocy niniejszego artykułu nie obejmuje kursów instruktażowych ani szkoleń, które stanowią część zwykłych ustawowych programów lub systemów edukacyjnych na poziomie szkoły średniej lub wyższym.

Poprawka    511

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6b.  Podmioty świadczące usługi w zakresie transferu wiedzy i usługi informacyjne muszą posiadać odpowiednie zdolności do wykonywania takiego zadania w postaci wykwalifikowanego personelu odbywającego szkolenia.

Poprawka    512

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 72a

 

Środki na rzecz kobiet na obszarach wiejskich

 

1.   Państwa członkowskie przyjmują konkretne działania ukierunkowane na promowanie większej integracji kobiet w gospodarce wiejskiej przez interwencje zgodne z obowiązującym rozporządzeniem, z myślą o przyczynieniu się do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 6 ust. 1.

 

2.   W swoich planach strategicznych WPR państwa członkowskie mogą przyznawać wsparcie na promowanie zaangażowania kobiet m.in. w transfer wiedzy i działania informacyjne, usługi doradcze, inwestycje w środki trwałe, zakładanie i rozwój gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw wiejskich, wdrażanie technologii cyfrowych i współpracę.

Poprawka    513

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 72 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 72b

 

Rozwój strategii inteligentnych wsi

 

1.   Aby promować cyfryzację i innowacje, ułatwiać rozwój biznesu, włączenie społeczne i zatrudnienie na obszarach wiejskich, państwa członkowskie opracowują i wdrażają strategię inteligentnych wsi w swoich planach strategicznych WPR, biorąc pod uwagę rodzaje interwencji, o których mowa w art. 64 lit. a), b), d), e), g) i h) oraz elementy zapewniające modernizację i strategie, o których mowa w art. 102.

 

2.   Poza rodzajami interwencji opisanymi w ustępie poprzedzającym, państwa członkowskie powinny w szczególności zająć się środkami dotyczącymi poniższych kwestii na obszarach wiejskich:

 

a)   cyfryzacja gospodarki wiejskiej;

 

b)   rolnictwo precyzyjne;

 

c)   rozwój platform cyfrowych;

 

d)   mobilność wiejska;

 

e)   innowacje społeczne;

 

f)   rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania na szczeblu lokalnym oraz wspieranie rozwoju spółdzielni energetycznych.

 

3.   Państwa członkowskie zwracają szczególnie uwagę na koordynację między EFRROW i innymi europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, jak ustanowiono w art. 98 lit. d) ppkt (iii).

 

4.   Państwa członkowskie mogą włączyć swoją strategię inteligentnych wsi do zintegrowanych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o których mowa w art. 25 lit. c) rozporządzenia (UE) 2018/xxxx [nowe rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów].

Poprawka    514

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po konsultacji z komitetem monitorującym, o którym mowa w art. 111, instytucja zarządzająca planem strategicznym WPR lub inne wyznaczone instytucje pośredniczące określają kryteria kwalifikacji interwencji w odniesieniu do następujących rodzajów interwencji: inwestycje, rozpoczęcie działalności przez młodych rolników i zakładanie przedsiębiorstw wiejskich, współpraca, wymiana wiedzy i informowanie. Celem kryteriów kwalifikacji jest zapewnienie równego traktowania wnioskodawców, lepszego wykorzystania zasobów finansowych i ukierunkowania wsparcia zgodnie z celem interwencji.

Po konsultacji z komitetem monitorującym, o którym mowa w art. 111, instytucja zarządzająca planem strategicznym WPR bądź, w stosownych przypadkach, regionalne organy zarządzające lub inne wyznaczone instytucje pośredniczące określają kryteria kwalifikacji interwencji w odniesieniu do następujących rodzajów interwencji: inwestycje, rozpoczęcie działalności przez młodych rolników i nowych rolników, zakładanie przedsiębiorstw wiejskich, współpraca, wymiana wiedzy i informowanie, szczególne środki na rzecz kobiet na obszarach wiejskich oraz wdrażanie technologii cyfrowych. Celem kryteriów kwalifikacji jest zapewnienie równego traktowania wnioskodawców, lepszego wykorzystania zasobów finansowych i ukierunkowania wsparcia zgodnie z celem interwencji.

Poprawka    515

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą zdecydować o niestosowaniu kryteriów kwalifikacji w odniesieniu do interwencji inwestycyjnych wyraźnie ukierunkowanych na cele środowiskowe lub realizowanych w związku z odbudową ekosystemów.

Państwa członkowskie mogą zdecydować o niestosowaniu kryteriów kwalifikacji w odniesieniu do inwestycji w związku z odbudową ekosystemów po katastrofach.

Poprawka    516

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Kryteria kwalifikacji nie mogą być definiowane w odniesieniu do operacji, które otrzymały certyfikat „pieczęci doskonałości” w ramach programu „Horyzont 2020+” lub „Horyzont Europa”, lub zostały wybrane w ramach Life +, pod warunkiem że takie operacje są zgodne z planem strategicznym WPR.

skreśla się

Poprawka    517

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 74 – ustęp 5 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeżeli rolnicy są dotknięci trudnymi warunkami klimatycznymi lub kryzysem rynkowym, płatności na mocy lit. a) niniejszego ustępu mogą być gwarantowane w odniesieniu do kapitału obrotowego.

Poprawka    518

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 74 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  W przypadku gdy środki finansowe na mocy niniejszego artykułu nie zostały wykorzystane lub zostały zwrócone z instrumentu finansowego, powinny zostać zatrzymane do wykorzystania w części planu strategicznego WPR dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich.

Poprawka    519

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 75

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreśla się

Poprawka    520

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 78 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 138 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie o wymogi dodatkowe w stosunku do określonych w niniejszym rozdziale, dotyczące warunków przyznawania wsparcia w ramach następujących rodzajów interwencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich:

Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 138 aktów delegowanych uzupełniających załącznik IXa dotyczący minimalnych i maksymalnych pułapów płatności na mocy niniejszego rozdziału.

a)  zobowiązania w dziedzinie zarządzania, o których mowa w art. 65;

 

b)  inwestycje, o których mowa w art. 68;

 

c)  współpraca, o której mowa w art. 71.

 

Poprawka    521

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 79 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wydatki w ramach EFRG i EFRROW

Alokacje finansowe z EFRG i EFRROW

Poprawka    522

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 79 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Z EFRG finansowane są rodzaje interwencji związane z:

1.  Pula środków finansowych na realizację EFRG na lata 2021–2027 wynosi 286 143 mln EUR według cen z 2018 r. (tj. 322 511 mln EUR w cenach bieżących).

 

W ramach tej puli finansowej i niezależnie od przepisów tytułu II rozdział I rozporządzenia (UE) [rozporządzenie horyzontalne] z EFRG finansowane są rodzaje interwencji związane z:

Poprawka    523

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 79 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Z EFRROW finansuje się rodzaje interwencji, o których mowa w tytule III rozdział IV.

2.  Pula środków finansowych na realizację Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021–2027 wynosi 96 712 mln EUR według cen z 2018 r. (tj. 109 000 mln EUR w cenach bieżących).

 

Z EFRROW finansuje się rodzaje interwencji, o których mowa w tytule III rozdział IV, pomoc techniczną z inicjatywy państw członkowskich, o której mowa w art. 112, oraz pomoc techniczną z inicjatywy Komisji, o której mowa w art. 83 ust. 2.

Poprawka    524

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 80 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wydatki kwalifikują się do wkładu z EFRG i EFRROW od dnia 1 stycznia roku następującego po roku zatwierdzenia planu strategicznego WPR przez Komisję.

1.  Wydatki kwalifikują się do wkładu z EFRG i EFRROW po zatwierdzeniu planu strategicznego WPR przez Komisję.

Poprawka    525

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 80 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wydatki, które stają się kwalifikowalne w wyniku zmiany planu strategicznego WPR, kwalifikują się do wkładu z EFRROW od daty przedłożenia Komisji wniosku o zmianę.

Wydatki, które stają się kwalifikowalne w wyniku zmiany planu strategicznego WPR, kwalifikują się do wkładu z EFRROW i EFRG od daty przedłożenia Komisji wniosku o zmianę.

Poprawka    526

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 80 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 73 ust. 5 i akapitu pierwszego, w przypadku środków nadzwyczajnych związanych z klęskami żywiołowymi, katastrofami lub niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi lub ze znaczną i nagłą zmianą warunków społeczno-ekonomicznych danego państwa członkowskiego lub regionu, w planie strategicznym WPR można przewidzieć uznawanie wydatków finansowanych z EFRROW i wynikających ze zmian tego planu za kwalifikowalne od daty wystąpienia zdarzenia.

Na zasadzie odstępstwa od art. 73 ust. 5 i akapitu pierwszego, w przypadku środków nadzwyczajnych związanych z klęskami żywiołowymi, katastrofami, w tym pożarem, suszą i powodzią lub niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, epidemią lub ze znaczną i nagłą zmianą warunków społeczno-ekonomicznych danego państwa członkowskiego lub regionu, w planie strategicznym WPR można przewidzieć uznawanie wydatków finansowanych z EFRROW i wynikających ze zmian tego planu za kwalifikowalne od daty wystąpienia zdarzenia.

Poprawka    527

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 80 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wydatki kwalifikują się do wkładu z EFRROW, jeżeli zostały poniesione przez beneficjenta i uregulowane do dnia 31 grudnia [2029] r. Ponadto wydatki kwalifikują się do wkładu z EFRROW tylko wtedy, gdy odnośna pomoc została rzeczywiście wypłacona przez agencję płatniczą do dnia 31 grudnia [2029] r.

3.  Wydatki kwalifikują się do wkładu z EFRROW, jeżeli zostały poniesione przez beneficjenta i uregulowane do dnia 31 grudnia [2030] r. Ponadto wydatki kwalifikują się do wkładu z EFRROW tylko wtedy, gdy odnośna pomoc została rzeczywiście wypłacona przez agencję płatniczą do dnia 31 grudnia [2030] r.

Poprawka    528

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 82 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Unijna pomoc finansowa na rodzaje interwencji w sektorze chmielu przydzielona Niemcom wynosi 2 188 000 EUR rocznie.

3.  Unijna pomoc finansowa na rodzaje interwencji w sektorze chmielu przydzielona Niemcom wynosi X EUR rocznie.

Poprawka    529

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 82 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  10 666 000 EUR rocznie dla Grecji;

a)  X EUR rocznie dla Grecji;

Poprawka    530

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 82 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  554 000 EUR rocznie dla Francji; oraz

b)  X EUR rocznie dla Francji; oraz

Poprawka    531

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 82 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  34 590 000 EUR rocznie dla Włoch.

c)  X EUR rocznie dla Włoch.

Poprawka    532

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 82 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Państwa członkowskie mogą w 2023 r. zmienić swoje decyzje, o których mowa w ust. 6, w ramach wniosku o zmianę swoich planów strategicznych WPR, o których mowa w art. 107.

7.  Dwa lata po dacie rozpoczęcia stosowania planów strategicznych państwa członkowskie mogą zmienić swoje decyzje, o których mowa w ust. 6, w ramach wniosku o zmianę swoich planów strategicznych WPR, o których mowa w art. 107.

Poprawka    533

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 83 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Całkowita kwota unijnego wsparcia na rodzaje interwencji związane z rozwojem obszarów wiejskich zgodnie z niniejszym rozporządzeniem na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. wynosi 78 811 mln EUR w cenach bieżących zgodnie z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2021–202738.

1.  Całkowita kwota unijnego wsparcia na rodzaje interwencji związane z rozwojem obszarów wiejskich zgodnie z niniejszym rozporządzeniem na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. wynosi 109 000 mln EUR w cenach bieżących zgodnie z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2021–202738.

__________________

__________________

38 Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, COM(2018)322 final.

38 Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, COM(2018)322 final.

Poprawka    534

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 85 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W planach strategicznych WPR ustala się jednolitą wielkość wkładu EFRROW mającą zastosowanie do wszystkich interwencji.

1.  W planach strategicznych WPR ustala się jednolitą wielkość wkładu EFRROW w celu wspierania interwencji w regionach odpowiadających poziomowi 2 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych („regiony na poziomie NUTS 2”) ustanowionej rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003.

Poprawka    535

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 85 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Zasoby z EFRROW rozdziela się między następujące trzy kategorie regionów na poziomie NUTS 2:

 

a)   regiony słabiej rozwinięte, których PKB na mieszkańca jest niższy niż 75 % średniego PKB UE-27 („regiony słabiej rozwinięte”);

 

b)   regiony w okresie przejściowym, których PKB na mieszkańca wynosi między 75 % a 100 % średniego PKB UE-27 („regiony w okresie przejściowym”);

 

c)   regiony lepiej rozwinięte, których PKB na mieszkańca jest wyższy niż 100 % średniego PKB UE-27 („regiony lepiej rozwinięte”).

 

Klasyfikację regionów w ramach jednej z trzech kategorii określa się na podstawie porównania PKB na mieszkańca każdego regionu, mierzonego według standardów siły nabywczej (SSN) i obliczanego na podstawie danych liczbowych Unii za okres 2014–2016, ze średnim PKB UE-27 w tym samym okresie odniesienia.

Poprawka    536

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 85 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  70 % kwalifikowalnych wydatków publicznych w regionach najbardziej oddalonych oraz na mniejszych wyspach Morza Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 229/2013;

a)  85 % kwalifikowalnych wydatków publicznych w regionach najbardziej oddalonych oraz na mniejszych wyspach Morza Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 229/2013;

Poprawka    537

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 85 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  70 % kwalifikowalnych wydatków publicznych w regionach słabiej rozwiniętych;

b)  85 % kwalifikowalnych wydatków publicznych w regionach słabiej rozwiniętych;

Poprawka    538

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 85 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  65 % dla regionów w okresie przejściowym;

Poprawka    539

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 85 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  65 % wydatków kwalifikowalnych na płatności na podstawie art. 66;

c)  75 % wydatków kwalifikowalnych na płatności na podstawie art. 66;

Poprawka    540

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 85 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d