RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului

  23.5.2019 - (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)) - ***I

  Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
  Raportoare: Esther Herranz García
  Raportor pentru aviz (*):
  Giovanni La Via, Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
  (*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură


  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului

  (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

  Parlamentul European,

  –  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0392),

  –  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 42 și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C80248/2018),

  –  având în vedere articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere Actul de aderare din 1979, în special punctul 6 din Protocolul nr. 4 privind bumbacul, anexat la acesta,

  –  având în vedere avizul motivat prezentat de către Adunarea Națională din Franța în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității (PE627.925 – 24/40/2018),

  –  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018[1],

  –  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 6 decembrie 2018[2],

  –  având în vedere avizul Curții de Conturi din 25 octombrie 2018[3],

  –  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, precum și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, al Comisiei pentru dezvoltare, al Comisiei pentru bugete, al Comisiei pentru control bugetar, al Comisiei pentru dezvoltare regională și al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0200/2019),

  1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

  2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  Amendamentul    1

  Propunere de regulament

  Considerentul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a)  PAC joacă în continuare un rol central în dezvoltarea zonelor rurale ale Uniunii Europene. Prin urmare, este necesar să se încerce să se împiedice abandonarea treptată a activității agricole prin menținerea unei PAC puternice, care să beneficieze de un buget adecvat, pentru a atenua fenomenul depopulării zonelor rurale și pentru a răspunde în continuare cerințelor consumatorilor în ceea ce privește mediul, securitatea alimentară și bunăstarea animalelor. Având în vedere provocările cărora trebuie să le facă față producătorii din Uniunea Europeană pentru a răspunde noilor cerințe de reglementare și unei ambiții mai puternice în materie de mediu, în contextul volatilității prețurilor și al deschiderii mai largi a frontierelor pentru importurile provenind de la terțe părți, bugetul alocat PAC ar trebui menținut cel puțin la același nivel cu cel alocat pentru perioada 2014-2020.

  Amendamentul    2

  Propunere de regulament

  Considerentul 1 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1b)  Pentru a aborda dimensiunea globală și implicațiile PAC, Comisia ar trebui să asigure coerența și continuitatea cu celelalte politici și instrumente externe ale Uniunii, în special în domeniul cooperării pentru dezvoltare și al comerțului. Angajamentul Uniunii în ceea ce privește coerența politicilor în favoarea dezvoltării necesită luarea în considerare a obiectivelor și principiilor de dezvoltare în elaborarea politicilor.

  Amendamentul    3

  Propunere de regulament

  Considerentul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2)  Deoarece PAC trebuie răspundă cu precizie sporită provocărilor și oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul Uniunii și la nivel internațional, național, regional, local și de fermă, sunt necesare raționalizarea guvernanței PAC, sporirea gradului de îndeplinire a obiectivelor Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea semnificativă a sarcinii administrative. În PAC bazată pe obținerea de performanță („modelul de performanță”), Uniunea ar trebui să stabilească parametrii de bază ai politicii, cum ar fi obiectivele PAC și cerințele de bază, iar statele membre ar trebui să dețină o responsabilitate mai mare în privința modului în care îndeplinesc obiectivele și ating țintele. Subsidiaritatea sporită face posibilă luarea în considerare în mai mare măsură a condițiilor și nevoilor locale, prin personalizarea sprijinului în scopul maximizării contribuției la îndeplinirea obiectivelor Uniunii.

  (2)  Deoarece PAC trebuie răspundă cu precizie sporită provocărilor și oportunităților pe măsura ce apar, la nivelul Uniunii și la nivel internațional, național, regional, local și de fermă, sunt necesare raționalizarea guvernanței PAC, sporirea gradului de îndeplinire a obiectivelor Uniunii cu ajutorul PAC și reducerea semnificativă a sarcinii administrative, în special pentru beneficiarii finali. În PAC bazată pe obținerea de performanță („modelul de performanță”), Uniunea ar trebui să stabilească parametrii de bază ai politicii, cum ar fi obiectivele PAC și cerințele de bază, iar statele membre ar trebui să dețină o responsabilitate mai mare în privința modului în care îndeplinesc obiectivele și ating țintele, asigurând în același timp certitudine în privința politicilor și securitate financiară pentru acest sector. Subsidiaritatea sporită face posibilă luarea în considerare în mai mare măsură a condițiilor și nevoilor locale, prin personalizarea sprijinului în scopul maximizării contribuției la îndeplinirea obiectivelor Uniunii. Totuși, pentru ca această subsidiaritate să nu reprezinte o „renaționalizare“ a PAC, prezentul regulament ar trebui să includă un set solid de norme ale Uniunii Europene, prin care să se evite denaturarea concurenței și să se asigure un tratament nediscriminatoriu pentru toți fermierii din Uniune pe întregul său teritoriu.

  Amendamentul    4

  Propunere de regulament

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3)  Utilizarea unor definiții comune stabilite întru totul la nivelul Uniunii a creat anumite dificultăți pentru statele membre, îngreunând adaptarea la propriile specificități de la nivel național, regional și local. Așadar, statele membre ar trebui să aibă flexibilitatea de a specifica anumite definiții în propriile planuri strategice PAC. Totuși, în vederea asigurării unor condiții de concurență echitabile comune, trebuie instituit un anumit cadru la nivelul Uniunii care să conțină elementele esențiale necesare ce trebuie incluse în definițiile respective („definițiile-cadru”).

  (3)  Statele membre ar trebui să aibă flexibilitatea de a specifica anumite definiții în propriile planuri strategice PAC. Totuși, în vederea asigurării unor condiții de concurență echitabile comune, trebuie instituit un anumit cadru la nivelul Uniunii care să conțină elementele comune necesare ce trebuie incluse în definițiile respective („definițiile-cadru”).

  Amendamentul    5

  Propunere de regulament

  Considerentul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4)  Pentru a se asigura faptul că Uniunea își poate îndeplini obligațiile internaționale referitoare la sprijinul intern, prevăzute în Acordul OMC privind agricultura, în special obligația ca sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității și tipurilor de intervenții conexe să fie notificat în continuare ca sprijin din categoria „cutie verde”, ale cărui efecte asupra producției sau de denaturare a comerțului sunt nule sau cel mult minime, definiția-cadru a „activității agricole” ar trebui să cuprindă atât producția de produse agricole, cât și menținerea suprafețelor agricole. În scopul adaptării la condițiile locale, statele membre ar trebui să prevadă definiția exactă a activității agricole în propriile planuri strategice PAC.

  (4)  Pentru a se asigura faptul că Uniunea își poate îndeplini obligațiile internaționale referitoare la sprijinul intern, prevăzute în Acordul OMC privind agricultura, în special obligația ca sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității și tipurilor de intervenții conexe să fie notificat în continuare ca sprijin din categoria „cutie verde”, ale cărui efecte asupra producției sau de denaturare a comerțului sunt nule sau cel mult minime, definiția-cadru a „activității agricole” ar trebui să cuprindă atât producția de produse agricole, cât și menținerea suprafețelor agricole. În scopul adaptării la condițiile locale, statele membre ar trebui să prevadă definiția activității agricole în propriile planuri strategice PAC, respectând elementele comune ale definiției-cadru a Uniunii.

  Amendamentul    6

  Propunere de regulament

  Considerentul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (5)  Pentru a nu se pierde elementele esențiale pentru nivelul întregii Uniuni, cele care asigură comparabilitatea între deciziile statelor membre, ar trebui stabilită o definiție-cadru pentru „suprafața agricolă” care să nu limiteze statele membre în îndeplinirea obiectivelor Uniunii. Definițiile-cadru conexe pentru „teren arabil”, „culturi permanente” și „pajiște permanentă” ar trebui stabilite în linii mari, pentru ca statele membre să își poată elabora definiții mai specifice în conformitate cu propriile condiții locale. Definiția-cadru pentru „teren arabil” ar trebui formulată în așa fel încât să permită statelor membre să cuprindă forme de producție diferite, inclusiv sisteme precum cel agrosilvic și suprafețele arabile cu arbuști și arbori, și în așa fel încât să impună includerea suprafețelor de pârloagă pentru a se asigura natura decuplată a intervențiilor. Definiția-cadru a „culturilor permanente” ar trebui să includă atât suprafețele utilizate și neutilizate efectiv pentru producție, cât și pepinierele și speciile forestiere cu ciclu de producție scurt, care urmează a fi definite de statele membre. Definiția-cadru a „pajiștilor permanente” ar trebui formulată în așa fel încât să permită statelor membre să specifice criterii suplimentare și să le permită să includă alte specii decât gramineele sau alte plante furajere erbacee care sunt bune pentru pășunat sau care pot produce hrană pentru animale, indiferent dacă sunt sau nu utilizate pentru producția efectivă.

  (5)  Pentru a nu se pierde elementele comune esențiale pentru nivelul întregii Uniuni, cele care asigură comparabilitatea între deciziile statelor membre și egalitatea de tratament între fermierii din Uniune, ar trebui stabilită o definiție-cadru pentru „suprafața agricolă” care să nu limiteze statele membre în îndeplinirea obiectivelor Uniunii. Definițiile-cadru conexe pentru „teren arabil”, „culturi permanente” și „pajiște permanentă” ar trebui stabilite în linii mari, pentru ca statele membre să își poată elabora definiții mai specifice în conformitate cu propriile condiții locale și practici tradiționale. Definiția-cadru pentru „teren arabil” ar trebui formulată în așa fel încât să permită statelor membre să cuprindă forme de producție diferite, inclusiv sisteme precum cel agrosilvic și suprafețele arabile cu arbuști și arbori, și în așa fel încât să impună includerea suprafețelor de pârloagă pentru a se asigura natura decuplată a intervențiilor. Definiția-cadru a „culturilor permanente” ar trebui să includă atât suprafețele utilizate și neutilizate efectiv pentru producție, cât și pepinierele și speciile forestiere cu ciclu de producție scurt, care urmează a fi definite de statele membre. Definiția-cadru a „pajiștilor permanente” ar trebui formulată în așa fel încât să permită statelor membre să specifice criterii suplimentare și să le permită să includă alte specii decât gramineele sau alte plante furajere erbacee care sunt bune, exclusiv sau nu, pentru pășunat sau care pot produce hrană pentru animale, indiferent dacă sunt sau nu utilizate pentru producția efectivă.

  Amendamentul    7

  Propunere de regulament

  Considerentul 5 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (5a)   În viitor, agricultura ar trebui să se concentreze pe producerea de alimente de înaltă calitate, dat fiind că avantajul competitiv al Uniunii rezidă în domeniul calității. Normele Uniunii ar trebui să fie menținute și consolidate acolo unde acest lucru este fezabil și ar trebui să se adopte măsuri atât pentru a crește în continuare productivitatea și competitivitatea pe termen lung în sectorul producției de alimente, cât și pentru a introduce noi tehnologii și o utilizare mai eficientă a resurselor, consolidând astfel rolul de lider mondial deținut de Uniune.

  Amendamentul    8

  Propunere de regulament

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8)  În ceea ce privește suprafețele utilizate pentru producția de cânepă, în vederea protejării sănătății publice și pentru a se asigura consecvența cu alte reglementări legislative, utilizarea soiurilor de cânepă pentru semințe cu un conținut de tetrahidrocanabinol mai mic de 0,% ar trebui cuprinsă în definiția hectarului eligibil.

  (8)  În ceea ce privește suprafețele utilizate pentru producția de cânepă, în vederea protejării sănătății publice și pentru a se asigura consecvența cu alte reglementări legislative, utilizarea soiurilor de cânepă pentru semințe cu un conținut de tetrahidrocanabinol mai mic de 0,3 % ar trebui cuprinsă în definiția hectarului eligibil.

  Amendamentul    9

  Propunere de regulament

  Considerentul 9

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (9)  Pentru ca performanța PAC să fie și mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui să fie direcționat spre fermierii veritabili. Pentru a se asigura o abordare comună la nivelul Uniunii în privința unei astfel de direcționări a sprijinului, ar trebui prevăzută o definiție-cadru a „fermierului veritabil” care să conțină elementele esențiale. Pornind de la acest cadru, statele membre ar trebui să definească, în propriile planuri strategice PAC, în funcție de condiții precum evaluări ale veniturilor, forța de muncă ocupată în fermă, obiectul de activitate al societății și intrările în registre, care fermieri nu sunt considerați fermieri veritabili. De asemenea, o astfel de definiție nu trebuie să excludă sprijinirea fermierilor care desfășoară mai multe activități, mai exact a fermierilor care desfășoară activități agricole, dar sunt implicați totodată în activități în afara propriilor ferme, deoarece multiplele lor activități consolidează adesea structura socioeconomică a zonelor rurale.

  (9)  Pentru ca performanța PAC să fie și mai bună, sprijinul pentru venit ar trebui să fie direcționat spre fermierii activi. Pentru a se asigura o abordare comună la nivelul Uniunii în privința unei astfel de direcționări a sprijinului, ar trebui prevăzută o definiție-cadru a „fermierului activ” care să conțină elementele comune. Nu ar trebui să se excludă sprijinirea fermierilor care desfășoară mai multe activități, mai exact a fermierilor care desfășoară activități agricole, dar sunt implicați totodată în activități în afara propriilor ferme, deoarece multiplele lor activități consolidează adesea structura socioeconomică a zonelor rurale. Ar trebui, în orice caz, ca definiția-cadru să contribuie la menținerea modelului de agricultură familială existent în Uniune.

  Amendamentul    10

  Propunere de regulament

  Considerentul 9 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (9a)  Egalitatea între femei și bărbați este un principiu fundamental al Uniunii, iar integrarea perspectivei de gen este un instrument important pentru includerea acestui principiu în PAC. Ar trebui să se pună un accent deosebit pe promovarea participării femeilor la dezvoltarea socioeconomică a zonelor rurale. Dimensiunea fermelor exploatate de femei tinde să fie mai mică, iar munca prestată de femei, în calitate de soție a proprietarului, nu este întotdeauna recunoscută și vizibilă, lucru care le afectează independența lor economică. Prezentul regulament ar trebui să ajute la asigurarea unei mai mari vizibilități, aprecieri și conștientizări a activității femeilor în cadrul obiectivelor specifice pe care statele membre le vor propune în planurile lor strategice. Principiul egalității de gen și cel al nediscriminării ar trebui să facă parte integrantă din pregătirea, punerea în aplicare și evaluarea intervențiilor PAC. De asemenea, statele membre își consolidează capacitatea în ceea ce privește integrarea dimensiunii de gen și colectarea de date defalcate pe gen.

  Amendamentul    11

  Propunere de regulament

  Considerentul 10

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10)  Pentru a se asigura consecvența între intervențiile sub formă de plăți directe și intervențiile de tip dezvoltare rurală atunci când obiectivul vizat este reînnoirea generațională, ar trebui stabilită la nivelul Uniunii o definiție-cadru privind „tânărul fermier” care să conțină elementele esențiale.

  (10)  Pentru a se asigura consecvența între intervențiile sub formă de plăți directe și intervențiile de tip dezvoltare rurală atunci când obiectivul vizat este reînnoirea generațională, ar trebui stabilită la nivelul Uniunii o definiție-cadru privind „tânărul fermier” care să conțină elementele comune.

  Amendamentul    12

  Propunere de regulament

  Considerentul 10 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (10a)  Pentru a se asigura consecvența între intervențiile sub formă de plăți directe și intervențiile de tip dezvoltare rurală atunci când obiectivul vizat este facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale, ar trebui stabilită la nivelul Uniunii o definiție-cadru privind „noul fermier” care să conțină elementele comune.

  Amendamentul    13

  Propunere de regulament

  Considerentul 11

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (11)  Pentru a da substanță obiectivelor PAC stabilite la articolul 39 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), precum și pentru a garanta că Uniunea face față în mod corespunzător celor mai recente provocări cu care se confruntă, este oportun să se prevadă o serie de obiective generale care să reflecte orientările prezentate în comunicarea privind „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”. De asemenea, la nivelul Uniunii ar trebui stabilit un set de obiective specifice care să fie urmărite de statele membre prin intermediul planurilor lor strategice PAC. Aceste obiective specifice ar trebui nu doar să stabilească un echilibru între dimensiunile dezvoltării durabile, potrivit evaluării impactului, ci și să transpună obiectivele generale ale PAC în priorități mai concrete și să țină seama de legislația relevantă a Uniunii, în special în ceea ce privește clima, energia și mediul.

  (11)  Pentru a urmări obiectivele PAC stabilite la articolul 39 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), precum și pentru a garanta că Uniunea face față în mod corespunzător celor mai recente provocări cu care se confruntă, este oportun să se prevadă o serie de obiective generale care să reflecte orientările prezentate în comunicarea privind „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”. De asemenea, la nivelul Uniunii ar trebui stabilit un set de obiective specifice care să fie urmărite de statele membre prin intermediul planurilor lor strategice PAC. Aceste obiective specifice ar trebui nu doar să stabilească un echilibru între dimensiunile dezvoltării durabile, potrivit evaluării impactului, ci și să transpună obiectivele generale ale PAC în priorități mai concrete în domeniul economic, ecologic și social.

  Amendamentul    14

  Propunere de regulament

  Considerentul 13

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (13)  În vreme ce, potrivit modelului de performanță al PAC, Uniunea ar trebui să stabilească obiectivele Uniunii și să definească tipurile de intervenții, precum și cerințele de bază aplicabile statelor membre, acestea din urmă ar trebui să dețină competența de a transpune acel cadru al Uniunii în mecanisme de sprijin aplicabile beneficiarilor. În acest context, statele membre ar trebui să acționeze în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale și cu principiile generale ale dreptului Uniunii și să se asigure că, într-adevăr, cadrul juridic pentru acordarea sprijinului din partea Uniunii către beneficiari se bazează pe planurile strategice PAC ale statelor membre și este în conformitate cu principiile și cerințele prevăzute în prezentul regulament și în [Regulamentul orizontal].

  (13)  În vreme ce, potrivit modelului de performanță al PAC, Uniunea ar trebui să stabilească obiectivele Uniunii și să definească tipurile de intervenții, precum și cerințele comune aplicabile statelor membre, acestea din urmă ar trebui să dețină competența de a transpune acel cadru al Uniunii în mecanisme de sprijin aplicabile beneficiarilor. În acest context, statele membre ar trebui să acționeze în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale și cu principiile generale ale dreptului Uniunii și să se asigure că, într-adevăr, cadrul juridic pentru acordarea sprijinului din partea Uniunii către beneficiari se bazează pe planurile strategice PAC ale statelor membre și este în conformitate cu principiile și cerințele prevăzute în prezentul regulament și în [Regulamentul orizontal].

  Amendamentul    15

  Propunere de regulament

  Considerentul 13 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (13a)  În cadrul implementării planurilor strategice PAC ar trebui să se țină seama de principiile transversale prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE)și la articolul 10 din TFUE, inclusiv de principiile subsidiarității și proporționalității prevăzute la articolul 5 din TUE. Statele membre și Comisia ar trebui să respecte, de asemenea, obligațiile Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și să asigure accesibilitatea în conformitate cu articolul 9 din această Convenție și în conformitate cu legislația Uniunii de armonizare a cerințelor de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor. Statele membre și Comisia ar trebui să vizeze eliminarea inegalităților, promovarea egalității dintre bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) nu ar trebui să sprijine acțiuni care contribuie la vreo formă de segregare, discriminare sau excludere. Obiectivele acestor fonduri ar trebui să fie urmărite din perspectiva dezvoltării durabile și în conformitate cu obiectivul promovat prin Convenția de la Aarhus și de către Uniune de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului și de combatere a schimbărilor climatice, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE, aplicând în același timp principiul „poluatorul plătește”.

  Amendamentul    16

  Propunere de regulament

  Considerentul 13 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (13b)  Modelul de realizare nu ar trebui să conducă la o situație în care să existe 27 de politici agricole naționale diferite, punând astfel în pericol spiritul comun al PAC și creând denaturări. Ar trebui să le permită statelor membre un anumit grad de flexibilitate într-un cadru de reglementare comun solid.

  Amendamentul    17

  Propunere de regulament

  Considerentul 15

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (15)  În contextul unei mai puternice orientări spre piață a PAC, prezentată în comunicarea privind „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”, expunerea la piață, schimbările climatice și frecvența și gravitatea fenomenelor meteorologice extreme aferente, precum și crizele sanitare și fitosanitare pot genera riscuri legate de volatilitatea prețurilor și de presiunile tot mai mari asupra veniturilor. Astfel, deși fermierii sunt cei care poartă, în definitiv, responsabilitatea elaborării propriilor strategii în cadrul propriilor ferme, ar trebui să se instituie un cadru robust care să garanteze gestionarea adecvată a riscurilor. În acest scop, statele membre și fermierii ar putea recurge la o platformă la nivelul UE privind gestionarea riscurilor pentru consolidarea capacităților, pentru a le oferi fermierilor instrumente financiare adecvate pentru investiții și acces la capital circulant, formare profesională, transfer de cunoștințe și consiliere.

  (15)  În contextul unei mai puternice orientări spre piață a PAC, prezentată în comunicarea privind „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”, expunerea la piață, acordurile comerciale cu țări terțe, schimbările climatice și frecvența și gravitatea fenomenelor meteorologice extreme aferente, precum și crizele sanitare și fitosanitare pot genera riscuri legate de volatilitatea prețurilor și de presiunile tot mai mari asupra veniturilor. Dezechilibrele din cadrul lanțului alimentar care afectează, în principal, sectorul primar, care constituie „cea mai slabă verigă“, afectează, de asemenea, veniturile producătorilor. Astfel, deși fermierii sunt cei care poartă, în definitiv, responsabilitatea elaborării propriilor strategii în cadrul propriilor ferme, ar trebui să se instituie un cadru robust care să garanteze gestionarea adecvată a riscurilor. În acest scop, statele membre și fermierii ar putea recurge la o platformă la nivelul UE privind gestionarea riscurilor pentru consolidarea capacităților, pentru a le oferi fermierilor instrumente financiare adecvate pentru investiții și acces la capital circulant, formare profesională, transfer de cunoștințe și consiliere.

  Amendamentul    18

  Propunere de regulament

  Considerentul 16

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (16)  Stimularea îngrijirii mediului și a combaterii schimbărilor climatice și contribuția la îndeplinirea obiectivelor Uniunii legate de mediu și climă constituie o prioritate extrem de importantă pentru viitorul agriculturii și silviculturii din Uniune. Așadar, structura PAC ar trebui să reflecte un nivel de ambiție mai ridicat în privința acestor obiective. Dat fiind modelul de performanță, acțiunile întreprinse pentru combaterea schimbărilor climatice și a degradării mediului ar trebui să fie orientate spre rezultate, iar articolul 11 din TFUE ar trebui considerat, în acest scop, o obligație de rezultat.

  (16)  Sprijinirea și îmbunătățirea protecției mediului, a conservării biodiversității și a diversității genetice în sistemul agricol, precum și a combaterii schimbărilor climatice și contribuția la îndeplinirea obiectivelor Uniunii legate de mediu și climă constituie o prioritate extrem de importantă pentru viitorul agriculturii, horticulturii și silviculturii din Uniune. Așadar, structura PAC ar trebui să reflecte un nivel de ambiție mai ridicat în privința acestor obiective, ținând seama, în același timp, în mod adecvat, de sarcina și de cerințele mai ridicate impuse producătorilor. Dat fiind modelul de performanță, acțiunile întreprinse pentru combaterea schimbărilor climatice și a degradării mediului ar trebui să fie orientate spre rezultate, iar articolul 11 din TFUE ar trebui considerat, în acest scop, o obligație de rezultat.

  Deoarece multe zone din Uniune suferă din cauza unor probleme structurale cum ar fi lipsa oportunităților de angajare atractive, lipsa de personal calificat și investițiile insuficiente în conectivitate, infrastructuri și servicii esențiale, precum și din cauza exodului tinerilor, este fundamentală consolidarea structurii socioeconomice a zonelor respective, în conformitate cu Declarația de la Cork 2.0, în special prin crearea de locuri de muncă și reînnoirea generațională, prin aducerea în zonele rurale a locurilor de muncă și a creșterii economice dorite de Comisie, prin promovarea incluziunii sociale, a reînnoirii generaționale și a dezvoltării de „sate inteligente” în mediul rural al întregii Europe. Astfel cum se indică în Comunicarea privind „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”, noile lanțuri valorice rurale, cum ar fi energia din surse regenerabile, bioeconomia emergentă, economia circulară și ecoturismul, pot oferi zonelor rurale un bun potențial pentru creștere și locuri de muncă. În acest context, instrumentele financiare și utilizarea garanției InvestEU pot avea un rol crucial în asigurarea accesului la finanțare și în stimularea capacității de creștere a fermelor și întreprinderilor. Există potențial pentru ocuparea forței de muncă în zonele rurale pentru resortisanții țărilor terțe cu drept de ședere legală, ceea ce ar promova integrarea lor socială și economică, în special în cadrul strategiilor de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

  Deoarece multe zone rurale din Uniune suferă din cauza unor probleme structurale cum ar fi absența posibilităților de angajare atractive, absența de personal calificat și investițiile insuficiente în bandă largă și în conectivitate, infrastructuri și servicii esențiale, precum și din cauza exodului tinerilor, este fundamental să se consolideze structura socioeconomică a zonelor respective, în conformitate cu Declarația de la Cork 2.0, în special prin crearea de locuri de muncă și reînnoirea generațională, aducând în zonele rurale locurile de muncă și creșterea economică dorită de Comisie și promovând incluziunea socială, sprijinul acordat tinerilor, participarea sporită a femeilor la economia rurală, reînnoirea generațională și dezvoltarea de „sate inteligente” în mediul rural din întreaga Europă. În vederea stabilizării și diversificării economiei rurale, ar trebui să se susțină dezvoltarea, crearea și menținerea întreprinderilor neagricole. Astfel cum se indică în Comunicarea privind „Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii”, noile lanțuri valorice rurale, cum ar fi energia din surse regenerabile, bioeconomia emergentă, economia circulară și ecoturismul, pot oferi zonelor rurale un bun potențial pentru creștere și locuri de muncă, conservând totodată resursele naturale. În acest context, instrumentele financiare pot avea un rol crucial în asigurarea accesului la finanțare și în stimularea capacității de creștere a fermelor și întreprinderilor. Există potențial pentru ocuparea forței de muncă în zonele rurale pentru resortisanții țărilor terțe cu drept de ședere legală, ceea ce ar promova integrarea lor socială și economică, în special în cadrul strategiilor de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

  Amendamentul    19

  Propunere de regulament

  Considerentul 16 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (16a)  Pentru sustenabilitatea socioeconomică a zonelor rurale, Comisia Europeană ar trebui să verifice că statele membre asigură, în planul strategic PAC, că există coerență între aplicarea Directivei 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a și abordarea pe termen lung privind utilizarea fondurilor pentru dezvoltare rurală.

   

  ____________________

   

  1aDirectiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului (JO L 180, 15.7.2010, p. 1);

  Amendamentul    20

  Propunere de regulament

  Considerentul 17

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (17)  PAC ar trebui să asigure în continuare securitatea alimentară, care ar trebui înțeleasă ca însemnând acces permanent la alimente suficiente, sigure și hrănitoare. Mai mult, PAC ar trebui să contribuie la îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura Uniunii noilor exigențe societale referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv la producția agricolă sustenabilă, la o alimentație mai sănătoasă, la deșeurile alimentare și la bunăstarea animalelor. PAC ar trebui să promoveze în continuare producția cu caracteristici specifice și valoroase, ajutând în același timp fermierii să-și ajusteze proactiv producția în funcție de semnalele de pe piață și de exigențele consumatorilor.

  (17)  PAC ar trebui să asigure în continuare securitatea alimentară, care ar trebui înțeleasă ca însemnând acces permanent la alimente suficiente, sigure și hrănitoare. Mai mult, PAC ar trebui să contribuie la îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura Uniunii noilor exigențe societale referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv la producția agricolă sustenabilă, la o alimentație mai sănătoasă, la o producție de calitate și o diferențiere calitativă, la deșeurile alimentare și la bunăstarea animalelor. PAC ar trebui să promoveze în continuare producția sustenabilă cu caracteristici specifice și valoroase, cum ar fi sistemele agricole de mare valoare naturală, ajutând în același timp fermierii să-și ajusteze proactiv producția în funcție de semnalele de pe piață și de exigențele consumatorilor.

  Amendamentul      21

  Propunere de regulament

  Considerentul 17 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (17a)  Întrucât planul de acțiune european „O singură sănătate“ împotriva rezistenței la antimicrobiene consideră că vaccinarea constituie o intervenție în materie de sănătate publică eficientă din punctul de vedere al costurilor pentru a combate rezistența la antimicrobiene, însă costurile relativ mai ridicate ale diagnosticării, ale alternativelor antimicrobiene și ale vaccinării în raport cu antibioticele convenționale constituie un obstacol în calea creșterii ratei de vaccinare a animalelor.

  Amendamentul    22

  Propunere de regulament

  Considerentul 22

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (22)  Cadrul standardelor GAEC este menit a contribui la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, la soluționarea provocărilor legate de apă, la protejarea și calitatea solului și la protejarea și calitatea biodiversității. Cadrul trebuie îmbunătățit pentru a ține seama în special de practicile prevăzute pentru perioada de până în 2020 în cadrul înverzirii plăților directe, de atenuarea schimbărilor climatice și de necesitatea îmbunătățirii sustenabilității fermelor precum și, în special, de gestionarea substanțelor nutritive. Este recunoscut faptul că fiecare GAEC contribuie la îndeplinirea mai multor obiective. Pentru a implementa acest cadru, statele membre ar trebui să instituie câte un standard național pentru fiecare dintre standardele stabilite la nivelul Uniunii, ținând seama de caracteristicile specifice ale zonei respective, inclusiv de condițiile pedologice și climatice, de condițiile agricole existente, de utilizarea terenurilor, de rotația culturilor, de practicile agricole și de structurile fermelor. De asemenea, statele membre pot defini, în plus, și alte standarde naționale legate de principalele obiective prevăzute în anexa III în vederea îmbunătățirii modului în care este realizat cadrul GAEC în ceea ce privește mediul și clima. Ca parte a cadrului GAEC, pentru a sprijini nu doar performanța agronomică a fermelor, ci și performanța lor de mediu, vor fi elaborate planuri de gestionare a nutrienților, cu ajutorul unui instrument electronic pentru sustenabilitatea fermelor pus la dispoziția fermierilor individuali de către statele membre. Acest instrument ar trebui să ofere sprijin pentru luarea deciziilor în cadrul fermelor, pe baza unui minimum de funcționalități privind gestionarea nutrienților. De asemenea, o interoperabilitate și o modularitate ridicate ar trebui să garanteze, de asemenea, posibilitatea adăugării altor aplicații electronice de e-guvernanță și pentru ferme. Pentru a se asigura condiții de concurență echitabile în rândul fermierilor și în întreaga Uniune, Comisia poate oferi statelor membre sprijin în ceea ce privește atât proiectarea instrumentului, cât și stocarea datelor și serviciile de prelucrare necesare.

  (22)  Cadrul standardelor GAEC este menit a contribui la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, la soluționarea provocărilor legate de apă, la protejarea și calitatea solului și la protejarea și calitatea biodiversității. Cadrul trebuie îmbunătățit pentru a ține seama în special de practicile prevăzute pentru perioada de până în 2020 în cadrul înverzirii plăților directe, de atenuarea schimbărilor climatice și de necesitatea îmbunătățirii sustenabilității fermelor. Este recunoscut faptul că fiecare GAEC contribuie la îndeplinirea mai multor obiective. Pentru a implementa acest cadru, statele membre ar trebui să instituie câte un standard național pentru fiecare dintre standardele stabilite la nivelul Uniunii, ținând seama de caracteristicile specifice ale zonei respective, inclusiv de condițiile pedologice și climatice, de condițiile agricole existente, de caracteristicile agronomice ale diferitelor producții, de diferențele dintre culturile anuale, culturile permanente și alte producții specializate, de utilizarea terenurilor, de rotația culturilor, de practicile agricole locale și tradiționale și de structurile fermelor. De asemenea, statele membre pot defini practici echivalente sau sisteme de certificare care au efecte benefice asupra climei și asupra mediului, la un nivel echivalent sau superior în raport cu una sau mai multe practici în materie de GAEC.

  Amendamentul    23

  Propunere de regulament

  Considerentul 23

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (23)  SMR trebuie să fie implementate pe deplin de statele membre pentru a deveni operaționale la nivel de fermă și pentru a se asigura aplicarea unui tratament egal fermierilor. Pentru a se asigura consecvența normelor privind condiționalitatea din punctul de vedere al sporirii sustenabilității politicii, SMR ar trebui să includă principalele acte legislative ale Uniunii referitoare la mediu, sănătatea publică, sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și bunăstarea animalelor a căror implementare la nivel național implică obligații precise pentru fermierii individuali, inclusiv obligații în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului11 și al Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului12 sau al Directivei 91/676/CEE a Consiliului13. Pentru a se da curs declarației comune emise de Parlamentul European și de Consiliu și anexate la Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului14, dispozițiile relevante din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului15 și din Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului16 sunt incluse ca SMR în domeniul de aplicare al condiționalității, iar lista standardelor GAEC este adaptată în consecință.

  (23)  SMR trebuie să fie implementate pe deplin de statele membre pentru a deveni operaționale la nivel de fermă și pentru a se asigura aplicarea unui tratament egal fermierilor. Pentru a se asigura consecvența normelor privind condiționalitatea din punctul de vedere al sporirii sustenabilității politicii, SMR ar trebui să includă principalele acte legislative ale Uniunii referitoare la mediu, sănătatea publică, sănătatea animalelor, sănătatea plantelor și bunăstarea animalelor a căror implementare la nivel național implică obligații precise pentru fermierii individuali, inclusiv obligații în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului11 și al Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului12 sau al Directivei 91/676/CEE a Consiliului13. Pentru a se da curs declarației comune emise de Parlamentul European și de Consiliu și anexate la Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului14, dispozițiile relevante din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului15 (Directiva-cadru privind apa) și din Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului16 sunt incluse ca SMR în domeniul de aplicare al condiționalității, iar lista standardelor GAEC este adaptată în consecință.

  ____________________

  ____________________

  11. Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).

  11. Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).

  12. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

  12. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

  13. Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p. 1).

  13. Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p. 1).

  14. Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).

  14. Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).

  15. Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

  15. Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

  16. Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor (JO L 309, 24.11.2009, p. 71).

  16. Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor (JO L 309, 24.11.2009, p. 71).

  Amendamentul    24

  Propunere de regulament

  Considerentul 24

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (24)  Statele membre ar trebui să instituie servicii de consiliere agricolă menite a îmbunătăți gestionarea sustenabilă și performanța generală a exploatațiilor agricole și a întreprinderilor rurale, vizând aspectele economice, de mediu și sociale, și a identifica îmbunătățirile necesare în privința tuturor măsurilor luate la nivel de fermă prevăzute în planurile strategice PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți beneficiari ai sprijinului PAC să devină mai conștienți în privința relației dintre gestionarea fermei și gestionarea terenurilor pe de o parte și anumite standarde, cerințe și informații, inclusiv referitoare la mediu și climă, pe de altă parte. Lista acestora din urmă include standarde aplicabile fermierilor și altor beneficiari ai PAC sau necesare acestora și prevăzute în planul strategic PAC, precum și standardele aferente legislației privind apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, totodată, inițiativele de combatere a rezistenței antimicrobiene și gestionarea riscurilor. Pentru a spori calitatea și eficacitatea consilierii, statele membre ar trebui să integreze consilieri în sistemele de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS), în scopul furnizării de informații tehnologice și științifice la zi obținute prin cercetare și inovare.

  (24)  Statele membre ar trebui să asigure servicii de consiliere agricolă de înaltă calitate menite a îmbunătăți gestionarea sustenabilă și performanța generală a exploatațiilor agricole și a întreprinderilor rurale, vizând aspectele economice, de mediu și sociale, și a identifica îmbunătățirile necesare în privința tuturor măsurilor luate la nivel de fermă prevăzute în planurile strategice PAC. Aceste servicii de consiliere agricolă ar trebui să îi ajute pe fermieri și pe alți beneficiari ai sprijinului PAC să devină mai conștienți în privința relației dintre gestionarea fermei și gestionarea terenurilor pe de o parte și anumite standarde, cerințe și informații, inclusiv referitoare la mediu și climă, pe de altă parte. Lista acestora din urmă include standarde aplicabile fermierilor și altor beneficiari ai PAC sau necesare acestora și prevăzute în planul strategic PAC, precum și standardele aferente legislației privind apa, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și, totodată, inițiativele de combatere a rezistenței antimicrobiene și gestionarea riscurilor. Pentru a spori calitatea și eficacitatea consilierii, statele membre ar trebui să integreze consilieri în sistemele de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS), în scopul furnizării de informații tehnologice și științifice la zi obținute prin cercetare și inovare. Orice inițiative ale Uniunii cu privire la serviciile de consiliere și sistemele de inovare ar trebui să se bazeze, ori de câte ori este posibil, pe cele existente la nivelul statelor membre.

  Amendamentul    25

  Propunere de regulament

  Considerentul 26

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (26)  Legislația Uniunii ar trebui să prevadă că statele membre, în propriile planuri strategice PAC, ar trebui să stabilească cerințe în ceea ce privește suprafața minimă pentru care se acordă plăți decuplate. Aceste cerințe ar trebui să țină seama de necesitatea de a se evita sarcina administrativă excesivă generată de gestionarea unui număr mare de plăți în cuantumuri mici și de a se asigura o contribuție eficace a sprijinului la îndeplinirea obiectivelor PAC la care contribuie plățile directe decuplate. În vederea garantării unui nivel minim de sprijin pentru venitul agricol pentru toți fermierii veritabili, precum și în scopul îndeplinirii obiectivului tratatului de a se asigura un nivel de trai echitabil pentru populația agricolă, ar trebui stabilită o plată decuplată anuală bazată pe suprafață, ca tip de intervenție numit „sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității”. Pentru a se îmbunătăți direcționarea acestui sprijin, cuantumurile plăților pot fi diferențiate pe grupuri de teritorii pe baza condițiilor socioeconomice și/sau agronomice. Pentru a evita efectele disruptive asupra veniturilor fermierilor, statele membre pot decide să implementeze sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității în funcție de drepturile la plată. În acest caz, valoarea drepturilor la plată de dinaintea oricărei convergențe suplimentare ar trebui să fie proporțională cu valoarea lor astfel cum a fost stabilită în cadrul schemelor de plată de bază în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, ținând seama și de plățile pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu. Statele membre ar trebui să realizeze, de asemenea, o convergență sporită pentru a continua să se îndepărteze progresiv de valorile istorice.

  (26)  Legislația Uniunii ar trebui să prevadă că statele membre, în propriile planuri strategice PAC, ar trebui să stabilească cerințe în ceea ce privește suprafața minimă pentru care se acordă plăți decuplate. Aceste cerințe ar trebui să țină seama de necesitatea de a se evita sarcina administrativă excesivă generată de gestionarea unui număr mare de plăți în cuantumuri mici și de a se asigura o contribuție eficace a sprijinului la îndeplinirea obiectivelor PAC la care contribuie plățile directe decuplate. În vederea garantării unui nivel minim de sprijin pentru venitul agricol pentru toți fermierii activi, precum și în scopul îndeplinirii obiectivului tratatului de a se asigura un nivel de trai echitabil pentru populația agricolă, ar trebui stabilită o plată decuplată anuală bazată pe suprafață, ca tip de intervenție numit „sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității”. Pentru a se îmbunătăți direcționarea acestui sprijin, cuantumurile plăților pot fi diferențiate pe grupuri de teritorii pe baza condițiilor socioeconomice, de mediu și/sau agronomice. Pentru a evita efectele disruptive asupra veniturilor fermierilor, statele membre pot decide să implementeze sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității în funcție de drepturile la plată. În acest caz, valoarea drepturilor la plată de dinaintea oricărei convergențe suplimentare ar trebui să fie proporțională cu valoarea lor astfel cum a fost stabilită în cadrul schemelor de plată de bază în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, ținând seama și de plățile pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu. Statele membre ar trebui să realizeze, de asemenea, o convergență sporită pentru a realiza progresiv convergența deplină până în 2026.

  Amendamentul    26

  Propunere de regulament

  Considerentul 26 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (26a)  Sprijinul pentru venit acordat prin intermediul PAC contribuie în mod semnificativ la stabilitatea și sustenabilitatea multor ferme mici și familiale din Europa, însă așteptările tot mai mari privind agricultorii nu au fost dublate de o creștere a beneficiilor pecuniare. Ponderea globală a PAC în UE este în scădere, în timp ce crizele de piață din acest sector și numărul tot mai mic de fermieri activi continuă să amenințe supraviețuirea sectorului. Modelul fermei familiale ar trebui să fie protejat ca obiectiv general al PAC și prin planurile strategice ale statelor membre, acordând atenția cuvenită rolului vital pe care îl joacă acest model în structura socială a vieții rurale și în asigurarea unui mod de viață pentru mulți locuitori din mediul rural. Fermele familiale contribuie la producția durabilă de alimente, la conservarea resurselor naturale, la nevoile de diversificare și la asigurarea securității alimentare. Fermierii cei mai afectați de imensa presiune a globalizării vor fi cei care practică modelul de fermă familială mică. O astfel de situație ar constitui un evident eșec în atingerea obiectivelor PAC și ar pune sub semnul întrebării nevoia de a susține PAC în viitor. Prin urmare, planurile strategice PAC ar trebui să urmărească, prin obiectivele lor specifice, protejarea acestui model agricol.

  Amendamentul    27

  Propunere de regulament

  Considerentul 28

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (28)  Fermele mici rămân un element esențial al agriculturii Uniunii, deoarece au un rol vital în sprijinirea ocupării forței de muncă în mediul rural și contribuie la dezvoltarea teritorială. Pentru a se promova o distribuire mai echilibrată a sprijinului și pentru a se reduce sarcina administrativă pentru cei care beneficiază de sume mici, statele membre ar trebui să aibă opțiunea de a le oferi micilor fermieri posibilitatea înlocuirii celorlalte plăți directe cu acordarea unei plăți cu sumă fixă pentru micii fermieri.

  (28)  Fermele mici rămân un element esențial al agriculturii Uniunii, deoarece au un rol vital în sprijinirea ocupării forței de muncă în mediul rural și contribuie la dezvoltarea teritorială. Pentru a se promova o distribuire mai echilibrată a sprijinului și pentru a se reduce sarcina administrativă pentru cei care beneficiază de sume mici, statele membre ar trebui să aibă opțiunea de a le oferi micilor fermieri posibilitatea înlocuirii plăților directe cu acordarea unei plăți cu sumă fixă pentru micii fermieri. Cu toate acestea, pentru a reduce într-o mai mare măsură sarcina administrativă, statele membre ar trebui să aibă competența de a include pentru început în mod automat anumiți fermieri în sistemul simplificat, oferindu-le posibilitatea de a se retrage din acesta într-o perioadă de timp determinată. În acord cu principiul proporționalității, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a stabili un sistem redus de controale privind condiționalitatea pentru micii fermieri care participă la sistemul simplificat.

  Amendamentul    28

  Propunere de regulament

  Considerentul 30 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (30a)  Agricultura ecologică se dezvoltă în multe state membre și are rezultate dovedite în ceea ce privește furnizarea de bunuri publice, conservarea serviciilor ecosistemice și a resurselor naturale, reducerea factorilor de producție, atragerea tinerilor fermieri și, în special, a femeilor, crearea de locuri de muncă, experimentarea de noi modele de afaceri, satisfacerea cerințelor societale și revitalizarea zonelor rurale. Cu toate acestea, creșterea cererii de produse agricole ecologice continuă să depășească creșterea producției. Statele membre ar trebui să se asigure că planurile strategice PAC includ obiective de creștere a ponderii terenurilor agricole gestionate ecologic, pentru a răspunde cererii crescânde de produse ecologice și pentru a dezvolta întregul lanț de aprovizionare ecologic. Statele membre pot finanța conversia către agricultura ecologică și menținerea acesteia fie prin măsuri de dezvoltare rurală, fie prin programe ecologice sau printr-o combinație a celor două, și ar trebui să se asigure că bugetele alocate corespund creșterii preconizate a producției ecologice.

  Amendamentul    29

  Propunere de regulament

  Considerentul 31

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (31)  PAC ar trebui să garanteze că statele membre sporesc nivelul de realizare în ceea ce privește mediul grație respectării nevoilor locale și a circumstanțelor reale ale fermierilor. În cadrul plăților directe din planurile strategice PAC, statele membre ar trebui să instituie programe ecologice voluntare pentru fermieri, care ar trebui să fie întru totul coordonate cu celelalte intervenții relevante. Aceste scheme ar trebui să fie definite de statele membre ca o plată acordată fie pentru stimularea și remunerarea furnizării de bunuri publice prin intermediul practicilor agricole benefice pentru mediu și climă, fie drept compensație pentru introducerea acestor practici. În ambele cazuri, aceste scheme ar trebui să vizeze sporirea performanței PAC în materie de mediu și climă și ar trebui, prin urmare, să fie concepute astfel încât să depășească cerințele obligatorii prevăzute deja de sistemul condiționalității. Statele membre pot decide să instituie programe ecologice pentru practicile agricole, cum ar fi gestionarea îmbunătățită a pajiștilor permanente și a elementelor de peisaj și agricultura ecologică. Aceste scheme pot include, de asemenea, „scheme de bază” care pot fi o condiție pentru asumarea unor angajamente mai ambițioase în materie de dezvoltare rurală.

  (31)  PAC ar trebui să garanteze că statele membre sporesc nivelul de realizare în ceea ce privește mediul grație respectării nevoilor locale și a circumstanțelor reale ale fermierilor. În cadrul plăților directe din planurile strategice PAC, statele membre ar trebui să instituie programe ecologice voluntare pentru fermieri, care ar trebui să fie întru totul coordonate cu celelalte intervenții relevante. Aceste scheme ar trebui să fie definite de statele membre ca o plată acordată fie pentru stimularea și remunerarea furnizării de bunuri publice prin intermediul practicilor agricole benefice pentru mediu și climă, ar trebui să vizeze sporirea performanței PAC în materie de mediu și climă și ar trebui, prin urmare, să fie concepute astfel încât să depășească cerințele obligatorii prevăzute deja de sistemul condiționalității. Statele membre pot decide să instituie programe ecologice pentru a favoriza modele de producție benefice pentru mediu, în special creșterea animalelor în sistem extensiv, și pentru a promova practicile agricole de orice tip, cum ar fi gestionarea îmbunătățită a pajiștilor permanente și a elementelor de peisaj și schemele de certificare de mediu, precum agricultura ecologică, producția integrată sau agricultura de conservare. Aceste scheme pot include, de asemenea, măsuri a căror natură este diferită de cea a angajamentelor de agromediu și climă în materie de dezvoltare rurală și măsuri de aceeași natură, cu statut de „scheme de bază”, care pot fi o condiție pentru asumarea unor angajamente mai ambițioase în materie de dezvoltare rurală.

  Amendamentul    30

  Propunere de regulament

  Considerentul 33

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (33)  Ar trebui asigurată conformitatea sprijinului cuplat pentru venit cu angajamentele internaționale ale Uniunii. Acestea includ, mai ales, cerințele Memorandumului de înțelegere dintre Comunitatea Economică Europeană și Statele Unite ale Americii privind semințele oleaginoase în cadrul GATT17, astfel cum sunt aplicabile ca urmare a modificărilor suprafeței de bază separate pentru plantele oleaginoase a UE survenite în urma schimbării alcătuirii UE. Comisia a trebui să aibă competența de a adopta acte de punere în aplicare în acest scop, și anume pentru stabilirea de norme detaliate în acest sens.

  eliminat

  _________________

   

  17 Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Economică Europeană și Statele Unite ale Americii privind semințele oleaginoase în cadrul GATT (JO L 147, 18.6.1993).

   

  Amendamentul    31

  Propunere de regulament

  Considerentul 35

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (35)  Tipurile de intervenții sectoriale sunt necesare pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor PAC și pentru consolidarea sinergiilor cu alte instrumente ale PAC. În armonie cu modelul de performanță, ar trebui elaborate la nivelul Uniunii cerințe minime referitoare la conținutul și obiectivele unor astfel de tipuri de intervenții sectoriale, pentru a se asigura condiții de concurență echitabile pe piața internă și pentru a se evita condițiile de concurență inegale și neloiale. Statele membre ar trebui să justifice includerea lor în planurile lor strategice PAC și să asigure consecvența cu alte intervenții la nivel sectorial. Tipurile generale de intervenții care urmează a fi stabilite la nivelul Uniunii ar trebui să vizeze sectorul fructelor și legumelor, cel al vinului, cel al produselor apicole, cel al uleiului de măsline și al măslinelor de masă, cel al hameiului și celelalte produse care urmează a fi specificate, în cazul cărora se consideră că instituirea unor programe sectoriale va avea efecte benefice asupra îndeplinirii unora sau a tuturor obiectivelor generale și specifice ale PAC vizate de prezentul regulament.

  (35)  Tipurile de intervenții sectoriale sunt necesare pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor PAC și pentru consolidarea sinergiilor cu alte instrumente ale PAC. În armonie cu modelul de performanță, ar trebui elaborate la nivelul Uniunii cerințe minime referitoare la conținutul și obiectivele unor astfel de tipuri de intervenții sectoriale, pentru a se asigura condiții de concurență echitabile pe piața internă și pentru a se evita condițiile de concurență inegale și neloiale. Statele membre ar trebui să justifice includerea lor în planurile lor strategice PAC și să asigure consecvența cu alte intervenții la nivel sectorial. Tipurile generale de intervenții care urmează a fi stabilite la nivelul Uniunii ar trebui să vizeze sectorul fructelor și legumelor, cel al vinului, cel al produselor apicole, cel al uleiului de măsline și al măslinelor de masă, cel al hameiului și celelalte produse specificate la articolul 39, în cazul cărora se consideră că instituirea unor programe sectoriale va avea efecte benefice asupra îndeplinirii unora sau a tuturor obiectivelor generale și specifice ale PAC vizate de prezentul regulament.

  Amendamentul    32

  Propunere de regulament

  Considerentul 35 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (35a)  Având în vedere creșterea alocării pentru sectorul apicol, ca recunoaștere a rolului important pe care îl joacă în conservarea biodiversității și a producției de alimente, este oportun să se majoreze și plafonul de cofinanțare a Uniunii și să se adauge noi măsuri eligibile menite să promoveze dezvoltarea sectorului.

  Amendamentul    33

  Propunere de regulament

  Considerentul 37

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (37)  În cazul intervențiilor de dezvoltare rurală, principiile sunt definite la nivelul Uniunii, în special în ceea ce privește cerințele de bază referitoare la aplicarea criteriilor de selecție de către statele membre. Totuși, statele membre ar trebui să aibă o amplă marjă de discreție pentru a defini condiții specifice în funcție de propriile nevoi. Tipurile de intervenții de dezvoltare rurală includ plățile pentru angajamentele în materie de mediu și climă și pentru alte angajamente în materie de gestionare pe care statele membre ar trebui să le sprijine pe întregile lor teritorii în conformitate cu propriile nevoi specifice naționale, regionale sau locale. Statele membre ar trebui să acorde plăți fermierilor și altor gestionari de terenuri care își asumă în mod voluntar angajamente în materie de gestionare care contribuie la atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea și la protejarea și îmbunătățirea mediului, inclusiv a calității apei și a cantității de apă, a calității aerului, a solului, a biodiversității și a serviciilor ecosistemice, precum și angajamente voluntare în cadrul Natura 2000, și sprijin pentru diversitatea genetică. Sprijinul din cadrul plăților pentru angajamentele în materie de gestionare poate fi acordat, de asemenea, sub forma unor abordări conduse la nivel local, integrate sau cooperative și a unor intervenții bazate pe rezultate.

  (37)  În cazul intervențiilor de dezvoltare rurală, principiile sunt definite la nivelul Uniunii, în special în ceea ce privește cerințele de bază referitoare la aplicarea criteriilor de selecție de către statele membre. Totuși, statele membre ar trebui să aibă o amplă marjă de discreție pentru a defini condiții specifice în funcție de propriile nevoi. Tipurile de intervenții de dezvoltare rurală includ plățile pentru angajamentele în materie de mediu și climă și pentru alte angajamente în materie de gestionare pe care statele membre ar trebui să le sprijine pe întregile lor teritorii în conformitate cu propriile nevoi specifice naționale, regionale sau locale. Statele membre ar trebui să acorde plăți fermierilor, grupurilor de fermieri și altor gestionari de terenuri care își asumă în mod voluntar angajamente în materie de gestionare care contribuie la atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea și la protejarea și îmbunătățirea mediului, inclusiv a calității apei și a cantității de apă, a calității aerului, a solului, a biodiversității și a serviciilor ecosistemice, precum și angajamente voluntare în cadrul Natura 2000 și în zonele de mare valoare naturală și sprijin pentru diversitatea genetică. Sprijinul din cadrul plăților pentru angajamentele în materie de gestionare poate fi acordat, de asemenea, sub forma unor abordări conduse la nivel local, integrate, colective sau cooperative și a unor intervenții bazate pe rezultate.

  Amendamentul    34

  Propunere de regulament

  Considerentul 38

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (38)  Sprijinul pentru angajamentele în materie de gestionare poate include prime destinate agriculturii ecologice pentru conversia la terenuri ecologice și menținerea acestora, plăți pentru alte tipuri de intervenții de sprijin pentru sistemele de producție care respectă mediul, cum ar fi agroecologia, agricultura de conservare și producția integrată, servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, prime pentru păduri și pentru crearea de sisteme agrosilvice, bunăstarea animalelor, conservarea, utilizarea sustenabilă și dezvoltarea resurselor genetice. În funcție de propriile nevoi, statele membre pot elabora alte scheme în cadrul acestui tip de intervenții. Acest tip de plăți ar trebui să se acorde doar pentru costurile suplimentare și pierderile de venit rezultate din angajamentele care depășesc nivelul de bază al standardelor și cerințelor obligatorii prevăzute în dreptul Uniunii și în cel național, precum și condiționalitatea, astfel cum este prevăzută în planul strategic PAC. Angajamentele legate de acest tip de intervenții pot fi asumate pentru o perioadă anuală sau multianuală prestabilită și pot depăși șapte ani în cazuri în care acest lucru este justificat corespunzător.

  (38)  Sprijinul pentru angajamentele în materie de gestionare poate include prime destinate agriculturii ecologice pentru conversia la terenuri ecologice și menținerea acestora, plăți pentru alte tipuri de intervenții de sprijin pentru sistemele de producție care respectă mediul, cum ar fi zonele de mare valoare naturală, agroecologia, agricultura de conservare și producția integrată, servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, prime pentru păduri și pentru crearea de sisteme agrosilvice, protecția peisajelor agricole tradiționale, bunăstarea animalelor; conservarea, utilizarea sustenabilă și dezvoltarea resurselor genetice. În funcție de propriile nevoi, statele membre pot elabora alte scheme în cadrul acestui tip de intervenții și pot consolida măsurile de agromediu specifice sectorului apicol care există deja în anumite regiuni ale Uniunii și elabora măsuri suplimentare. Acest tip de plăți ar trebui să se acorde doar pentru costurile suplimentare și pierderile de venit rezultate din angajamentele care depășesc nivelul de bază al standardelor și cerințelor obligatorii prevăzute în dreptul Uniunii și în cel național, precum și condiționalitatea, astfel cum este prevăzută în planul strategic PAC. Statele membre ar trebui să acorde beneficiarilor și stimulente financiare; angajamentele legate de acest tip de intervenții pot fi asumate pentru o perioadă anuală sau multianuală prestabilită și pot depăși șapte ani în cazuri în care acest lucru este justificat corespunzător.

  Amendamentul    35

  Propunere de regulament

  Considerentul 39

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (39)  Măsurile forestiere ar trebui să contribuie la implementarea strategiei forestiere a Uniunii și să se bazeze pe programele silvicole naționale sau subnaționale ale statelor membre sau pe instrumente echivalente, care ar trebui să fie fondate pe angajamentele aferente Regulamentului privind includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia [Regulamentul LULUCF] și pe angajamentele asumate în cadrul Conferințelor Ministeriale privind Protecția Pădurilor din Europa. Intervențiile ar trebui să se bazeze pe planurile de gestionare a pădurilor sau pe instrumente echivalente și pot cuprinde dezvoltarea zonelor forestiere și gestionarea sustenabilă a pădurilor, inclusiv împădurirea terenurilor și crearea și regenerarea de sisteme agrosilvice, protejarea, refacerea și îmbunătățirea resurselor forestiere, ținând seama de nevoile de adaptare, investițiile pentru garantarea și îmbunătățirea conservării și rezilienței pădurilor și pentru garantarea și îmbunătățirea furnizării de servicii ecosistemice forestiere și de servicii climatice, precum și măsuri și investiții în sprijinul energiei din surse regenerabile și al bioeconomiei.

  (39)  Măsurile forestiere ar trebui să contribuie la extinderea utilizării sistemelor agroforestiere și la implementarea strategiei forestiere a Uniunii și să se bazeze pe programele silvicole naționale sau subnaționale ale statelor membre sau pe instrumente echivalente, care ar trebui să fie fondate pe angajamentele aferente Regulamentului (UE) 2018/841 al Parlamentului și al Consiliului1a și pe angajamentele asumate în cadrul Conferințelor Ministeriale privind Protecția Pădurilor din Europa. Intervențiile ar trebui să se bazeze pe planurile de gestionare a pădurilor sau pe instrumente echivalente și pot cuprinde dezvoltarea zonelor forestiere și gestionarea sustenabilă a pădurilor, inclusiv împădurirea terenurilor, prevenirea incendiilor și crearea și regenerarea de sisteme agrosilvice, protejarea, refacerea și îmbunătățirea resurselor forestiere, ținând seama de nevoile de adaptare, investițiile pentru garantarea și îmbunătățirea conservării și rezilienței pădurilor și pentru garantarea și îmbunătățirea furnizării de servicii ecosistemice forestiere și de servicii climatice, precum și măsuri și investiții în sprijinul energiei din surse regenerabile și al bioeconomiei.

   

  _____________________

   

  1aRegulamentul (UE) 2018/841 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 și a Deciziei nr. 529/2013/UE (JO L 156, 19.6.2018, p. 1).

  Amendamentul    36

  Propunere de regulament

  Considerentul 40

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (40)  Pentru a asigura un venit echitabil și un sector agricol rezilient pe întregul teritoriu al Uniunii, statele membre pot acorda sprijin fermierilor din zonele care se confruntă cu anumite constrângeri naturale și alte constrângeri specifice anumitor zone. În ceea ce privește plățile pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, ar trebui să se aplice în continuare desemnarea din cadrul politicii de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020. Pentru ca PAC să genereze mai multă valoare adăugată la nivelul Uniunii în ceea ce privește mediul și să își consolideze sinergiile cu finanțarea investițiilor în natură și biodiversitate, este necesar să se mențină o măsură separată care să vizeze compensarea beneficiarilor pentru dezavantajele legate de implementarea Directivei Natura 2000 și a Directivei-cadru privind apa. Prin urmare, ar trebui să se acorde în continuare sprijin fermierilor și deținătorilor de păduri, pentru a-i ajuta să facă față dezavantajelor specifice care rezultă din punerea în aplicare a Directivei 2009/147/CE și a Directivei 92/43/CEE, și pentru a contribui la gestionarea eficace a siturilor Natura 2000. Totodată, ar trebui să fie pus la dispoziția fermierilor un sprijin care să îi ajute să facă față dezavantajelor din zonele bazinelor hidrografice, cauzate de punerea în aplicare a Directivei-cadru privind apa. Sprijinul ar trebui să fie legat de cerințele specifice descrise în planurile strategice PAC care depășesc standardele și cerințele obligatorii relevante. De asemenea, statele membre ar trebui să se asigure că plățile acordate fermierilor nu duc la dubla finanțare prin suprapunerea cu schemele ecologice. În plus, nevoile specifice ale zonelor Natura 2000 ar trebui luate în considerare de către statele membre în cadrul elaborării generale a planurilor lor strategice PAC.

  (40)  Pentru a asigura un venit echitabil și un sector agricol rezilient pe întregul teritoriu al Uniunii, statele membre pot acorda sprijin fermierilor din zonele care se confruntă cu anumite constrângeri naturale și alte constrângeri specifice anumitor zone, inclusiv zonelor montane și regiunilor insulare. În ceea ce privește plățile pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, ar trebui să se aplice în continuare desemnarea din cadrul politicii de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020. Pentru ca PAC să genereze mai multă valoare adăugată la nivelul Uniunii în ceea ce privește mediul și să își consolideze sinergiile cu finanțarea investițiilor în natură și biodiversitate, este necesar să se mențină o măsură separată care să vizeze compensarea beneficiarilor pentru dezavantajele legate de implementarea Natura 2000 stabilită prin Directiva 92/43/CEE a Consiliului1ași a Directivei-cadru privind apa. Prin urmare, ar trebui să se acorde în continuare sprijin fermierilor și deținătorilor de păduri, pentru a-i ajuta să facă față dezavantajelor specifice care rezultă din punerea în aplicare a Directivei 2009/147/CE și a Directivei 92/43/CEE, și pentru a contribui la gestionarea eficace a siturilor Natura 2000. Totodată, ar trebui să fie pus la dispoziția fermierilor un sprijin care să îi ajute să facă față dezavantajelor din zonele bazinelor hidrografice, cauzate de punerea în aplicare a Directivei-cadru privind apa. Sprijinul ar trebui să fie legat de cerințele specifice descrise în planurile strategice PAC care depășesc standardele și cerințele obligatorii relevante. De asemenea, statele membre ar trebui să se asigure că plățile acordate fermierilor nu duc la dubla finanțare prin suprapunerea cu schemele ecologice, permițând totodată o flexibilitate suficientă în planurile strategice pentru a facilita complementaritatea dintre diferitele intervenții. În plus, nevoile specifice ale zonelor Natura 2000 ar trebui luate în considerare de către statele membre în cadrul elaborării generale a planurilor lor strategice PAC.

   

  ____________________

   

  1aDirectiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p.7).

  Amendamentul    37

  Propunere de regulament

  Considerentul 41

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (41)  De asemenea, obiectivele PAC ar trebui urmărite prin sprijinirea investițiilor, atât a celor productive, cât și a celor neproductive, atât în cadrul fermei cât și în afara ei. Aceste investiții pot viza, printre altele, infrastructurile legate de dezvoltarea, modernizarea și adaptarea la schimbările climatice a agriculturii și a silviculturii, inclusiv a accesului la terenurile fermelor și la cele forestiere, consolidarea și îmbunătățirea terenurilor, practicile agrosilvice și furnizarea energiei și a apei și economisirea acestora. Pentru o mai bună asigurare a consecvenței planurilor strategice PAC cu obiectivele Uniunii, precum și pentru asigurarea unor condiții de concurență echitabile între statele membre, în prezentul regulament a fost inclusă o listă negativă a domeniilor investiționale.

  (41)  De asemenea, obiectivele PAC ar trebui urmărite prin sprijinirea investițiilor, atât a celor productive, cât și a celor neproductive, care vizează consolidarea rezistenței fermei. Aceste investiții pot viza, printre altele, infrastructurile legate de dezvoltarea, modernizarea și adaptarea la schimbările climatice a agriculturii și a silviculturii, inclusiv a accesului la terenurile fermelor și la cele forestiere, consolidarea și îmbunătățirea terenurilor, practicile agrosilvice și furnizarea energiei și a apei și economisirea acestora. Pentru o mai bună asigurare a consecvenței planurilor strategice PAC cu obiectivele Uniunii, precum și pentru asigurarea unor condiții de concurență echitabile între statele membre, în prezentul regulament a fost inclusă o listă negativă a domeniilor investiționale.

  Amendamentul    38

  Propunere de regulament

  Considerentul 42

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (42)  Având în vedere necesitatea eliminării lacunelor în materie de investiții din sectorul agricol al Uniunii și pentru a se îmbunătăți accesul la instrumentele financiare pentru grupurile prioritare, în special pentru tinerii fermieri și pentru noii fermieri cu profiluri de risc mai ridicat, ar trebui să se încurajeze utilizarea garanției InvestEU și combinarea granturilor cu instrumente financiare. Deoarece utilizarea instrumentelor financiare în statele membre variază considerabil ca urmare a diferențelor în ceea ce privește accesul la finanțare, dezvoltarea sectorului bancar, prezența capitalului de risc, familiaritatea în rândul administrațiilor publice și potențiala gamă de beneficiari, statele membre ar trebui să prevadă în planurile strategice PAC ținte, beneficiari și condiții preferențiale adecvate și alte norme de eligibilitate posibile.

  (42)  Având în vedere necesitatea eliminării lacunelor în materie de investiții din sectorul agricol al Uniunii și pentru a se îmbunătăți accesul la instrumentele financiare pentru grupurile prioritare, în special pentru tinerii fermieri și pentru noii fermieri cu profiluri de risc mai ridicat, ar trebui să se încurajeze o combinare a granturilor cu instrumente financiare. Deoarece utilizarea instrumentelor financiare în statele membre variază considerabil ca urmare a diferențelor în ceea ce privește accesul la finanțare, dezvoltarea sectorului bancar, prezența capitalului de risc, familiaritatea în rândul administrațiilor publice și potențiala gamă de beneficiari, statele membre ar trebui să prevadă în planurile strategice PAC ținte, beneficiari și condiții preferențiale adecvate și alte norme de eligibilitate posibile.

  Amendamentul    39

  Propunere de regulament

  Considerentul 43

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (43)  Tinerii fermieri și noii fermieri se confruntă în continuare cu bariere semnificative în ceea ce privește accesul la terenuri, prețurile ridicate și accesul la credite. Întreprinderile lor sunt mai puternic amenințate de volatilitatea prețurilor (atât ale factorilor de producție, cât și ale produselor), iar nevoile lor în ceea ce privește formarea profesională în materie de competențe antreprenoriale și de gestionare a riscurilor sunt mari. Așadar, este esențială continuarea sprijinului pentru înființarea de noi întreprinderi și de noi ferme. Statele membre ar trebui să prevadă o abordare strategică și să stabilească un set clar și coerent de intervenții pentru reînnoirea generațională în cadrul obiectivului specific dedicat acestui aspect. În acest scop, în propriile planuri strategice PAC, statele membre pot prevedea condiții preferențiale pentru instrumentele financiare pentru tinerii fermieri și pentru noii fermieri și ar trebui să includă în planurile lor strategice PAC rezervarea unei sume care să echivaleze cu cel puțin 2 % din pachetul financiar anual al plăților directe. Ar trebui să se stabilească o majorare a cuantumului maxim al ajutorului acordat pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru întreprinderile rurale nou înființate, până la 100 000 EUR, care poate fi accesat, de asemenea, prin sau în combinație cu forma de sprijin a instrumentului financiar.

  (43)  Tinerii fermieri și noii fermieri se confruntă în continuare cu bariere semnificative în ceea ce privește accesul la terenuri, prețurile ridicate și accesul la credite. Întreprinderile lor sunt mai puternic amenințate de volatilitatea prețurilor (atât ale factorilor de producție, cât și ale produselor), iar nevoile lor în ceea ce privește formarea profesională în materie de competențe antreprenoriale, de prevenire și de gestionare a riscurilor sunt mari. Așadar, este esențială continuarea sprijinului pentru înființarea de noi întreprinderi și de noi ferme. Statele membre ar trebui să prevadă o abordare strategică și să stabilească un set clar și coerent de intervenții pentru reînnoirea generațională în cadrul obiectivului specific dedicat acestui aspect. În acest scop, în propriile planuri strategice PAC, statele membre pot prevedea condiții preferențiale privind instrumentele financiare pentru tinerii fermieri și pentru noii fermieri și ar trebui să includă în planurile lor strategice PAC rezervarea unei sume care să echivaleze cu cel puțin 2 % din pachetul financiar anual al plăților directe din cadrul primului pilon. Ar trebui să se stabilească o majorare a cuantumului maxim al ajutorului acordat pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru întreprinderile rurale nou înființate, până la 100 000 EUR, care poate fi accesat, de asemenea, prin sau în combinație cu forma de sprijin a instrumentului financiar.

  Amendamentul    40

  Propunere de regulament

  Considerentul 44

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (44)  Dată fiind necesitatea de a se asigura instrumente adecvate de gestionare a riscurilor, ar trebui menținute primele de asigurare și fondurile mutuale, finanțate de FEADR. Categoria fondurilor mutuale cuprinde atât fondurile legate de pierderile de producție, cât și instrumentele de stabilizare a veniturilor care sunt generale și specific sectoriale și care sunt legate de pierderile de venit.

  (44)  Dată fiind necesitatea de a se asigura instrumente adecvate de gestionare a riscurilor, ar trebui menținute primele de asigurare și fondurile mutuale, finanțate de FEADR. Categoria fondurilor mutuale cuprinde atât fondurile legate de pierderile de producție, cât și instrumentele de stabilizare a veniturilor care sunt generale și specific sectoriale și care sunt legate de pierderile de venit. Pentru a adapta instrumentele de gestionare a riscurilor la provocările cu care se confruntă fermierii, în special schimbările climatice, este necesar să se integreze în gama instrumentelor PAC compensarea costurilor și a pierderilor suferite de fermier în legătură cu măsurile luate pentru combaterea bolilor animalelor și a dăunătorilor vegetali sau chiar a pierderilor suferite de fermierii care practică agricultura ecologică ca urmare a unei contaminări externe care nu se află în responsabilitatea lor. Este necesar totuși să se asigure compatibilitatea intervențiilor finanțate prin FEADR cu sistemele naționale de gestionare a riscurilor.

  Amendamentul    41

  Propunere de regulament

  Considerentul 45

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (45)  Sprijinul ar trebui să permită instituirea și implementarea cooperării între cel puțin două entități în vederea îndeplinirii obiectivelor PAC. Sprijinul poate viza toate aspectele unei astfel de cooperări, cum ar fi instituirea unor sisteme de calitate, acțiuni colective în domeniul mediului și în cel al climei, promovarea lanțurilor de aprovizionare scurte și a piețelor locale, proiectele-pilot, proiecte ale grupurilor operaționale cuprinse în proiectele de dezvoltare locală din cadrul parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii, satele inteligente, cluburile cumpărătorilor și cercurile utilajelor, parteneriatele între ferme, planurile de gestionare a pădurilor, rețelele și grupurile, agricultura socială, agricultura sprijinită de comunitate, acțiunile din sfera de aplicare a LEADER și instituirea de grupuri de producători și de organizații de producători, precum și de alte forme de cooperare considerate necesare pentru îndeplinirea obiectivelor specifice ale PAC.

  (45)  Sprijinul ar trebui să permită instituirea și implementarea cooperării între cel puțin două entități în vederea îndeplinirii obiectivelor PAC. Sprijinul poate viza toate aspectele unei astfel de cooperări, cum ar fi instituirea, costurile de certificare și promovarea unor sisteme de calitate, acțiuni colective în domeniul mediului și în cel al climei, promovarea lanțurilor de aprovizionare scurte și a piețelor locale, proiectele-pilot, proiecte ale grupurilor operaționale cuprinse în proiectele de dezvoltare locală din cadrul parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii, satele inteligente, cluburile cumpărătorilor și cercurile utilajelor, parteneriatele între ferme, planurile de gestionare a pădurilor, rețelele și grupurile, agricultura socială, agricultura sprijinită de comunitate, acțiunile din sfera de aplicare a LEADER și instituirea de grupuri de producători și de organizații de producători, inclusiv grupuri de producători recunoscute în temeiul Regulamentului (UE) nr. 115/12, precum și de alte forme de cooperare considerate necesare pentru îndeplinirea obiectivelor specifice ale PAC. Pentru a încuraja reînnoirea intergenerațională, ar trebui să se aibă în vedere acordarea de sprijin specific fermierilor care doresc să își înceteze activitatea agricolă înainte de împlinirea vârstei legale de pensionare și intenționează să își predea exploatația unui fermier colaborator mai tânăr.

  Amendamentul    42

  Propunere de regulament

  Considerentul 47

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (47)  FEGA ar trebui să continue să finanțeze tipurile de intervenții sub formă de plăți directe și tipurile de intervenții sectoriale, iar FEADR ar trebui să continue să finanțeze tipurile de intervenții de dezvoltare rurală descrise în prezentul regulament. Normele privind gestiunea financiară a PAC ar trebui stabilite separat pentru cele două fonduri și pentru activitățile sprijinite de fiecare dintre ele, având în vedere că noul model de performanță acordă mai multă flexibilitate și subsidiaritate statelor membre pentru ca acestea să își poată îndeplini obiectivele. Tipurile de intervenții în temeiul prezentului regulament ar trebui să vizeze perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2027.

  (47)  FEGA ar trebui să continue să finanțeze tipurile de intervenții sub formă de plăți directe și tipurile de intervenții sectoriale, iar FEADR ar trebui să continue să finanțeze tipurile de intervenții de dezvoltare rurală descrise în prezentul regulament. Normele privind gestiunea financiară a PAC ar trebui stabilite separat pentru cele două fonduri și pentru activitățile sprijinite de fiecare dintre ele, având în vedere că noul model de performanță acordă mai multă flexibilitate și subsidiaritate statelor membre pentru ca acestea să își poată îndeplini obiectivele. Tipurile de intervenții în temeiul prezentului regulament ar trebui să vizeze perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2027.

  Amendamentul    43

  Propunere de regulament

  Considerentul 48

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (48)  Sprijinul pentru plățile directe acordat în temeiul planurilor strategice PAC ar trebui acordat în limita unor alocări naționale care urmează a fi stabilite în prezentul regulament. Aceste alocări naționale ar trebui să reflecte continuarea schimbărilor prin care alocările către statele membre cu cel mai redus nivel de sprijin per hectar sunt majorate treptat în vederea reducerii cu 50 % a discrepanței față de media de 90 % de la nivelul Uniunii. Pentru a se ține seama de mecanismul de reducere a plăților și de utilizarea rezultatului acestui mecanism în statul membru, ar trebui să se permită ca alocările financiare indicative anuale totale din planul strategic PAC al unui stat membru să depășească alocarea națională.

  (48)  FEGA nu ar trebui să ofere sprijin activităților care ar provoca daune mediului sau care nu sunt coerente cu obiectivele în materie de mediu și climă în conformitate cu principiile gestionării agricole durabile. Sprijinul pentru plățile directe acordat în temeiul planurilor strategice PAC ar trebui acordat în limita unor alocări naționale care urmează a fi stabilite în prezentul regulament. Aceste alocări naționale ar trebui să reflecte continuarea schimbărilor prin care alocările către statele membre cu cel mai redus nivel de sprijin per hectar sunt majorate treptat în vederea reducerii cu 50 % a discrepanței față de media de 90 % de la nivelul Uniunii. Pentru a se ține seama de mecanismul de reducere a plăților și de utilizarea rezultatului acestui mecanism în statul membru, ar trebui să se permită ca alocările financiare indicative anuale totale din planul strategic PAC al unui stat membru să depășească alocarea națională.

  Amendamentul    44

  Propunere de regulament

  Considerentul 49

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (49)  Pentru a se facilita gestionarea fondurilor FEADR, ar trebui stabilită o singură rată de contribuție pentru sprijinul din FEADR în raport cu cheltuielile publice din statele membre. Pentru a se ține seama de importanța deosebită sau de natura anumitor tipuri de operațiuni, ar trebui stabilite rate specifice ale contribuției în legătură cu acestea. Pentru a se atenua constrângerile specifice cauzate de nivelul de dezvoltare, de depărtare și de insularitate, ar trebui stabilită o rată adecvată a contribuției FEADR pentru regiunile mai puțin dezvoltate, pentru regiunile ultraperiferice menționate în articolul 349 din TFUE și pentru insulele mici din Marea Egee.

  (49)  Pentru a se facilita gestionarea fondurilor FEADR, ar trebui stabilită o rată generală de contribuție pentru sprijinul din FEADR în raport cu cheltuielile publice din statele membre. Pentru a se ține seama de importanța deosebită sau de natura anumitor tipuri de operațiuni, ar trebui stabilite rate specifice ale contribuției în legătură cu acestea. Pentru a se atenua constrângerile specifice cauzate de nivelul de dezvoltare, de depărtare și de insularitate al regiunilor ultraperiferice menționate în articolul 349 din TFUE și al insulelor mici din Marea Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013, ar trebui stabilită o rată mai ridicată a contribuției FEADR pentru regiunile respective.

  Amendamentul    45

  Propunere de regulament

  Considerentul 49 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (49a)  Ar trebui stabilite criterii obiective pentru clasificarea regiunilor și a zonelor la nivelul Uniunii în vederea obținerii unui sprijin din FEADR. În acest scop, identificarea regiunilor și a zonelor la nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe sistemul comun de clasificare a regiunilor stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului. Ar trebui utilizate cele mai recente clasificări și date pentru a asigura un sprijin adecvat, în special pentru a trata problema regiunilor mai puțin dezvoltate și a discrepanțelor dintre regiuni în interiorul unui stat membru.

   

  __________________

   

   

  Amendamentul    46

  Propunere de regulament

  Considerentul 50

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (50)  FEADR nu ar trebui să ofere sprijin pentru investiții care ar dăuna mediului. Așadar, este necesar ca prezentul regulament să prevadă o serie de reguli de excludere, precum și posibilitatea dezvoltării ulterioare a acestor garanții în actele delegate. Mai ales, FEADR nu ar trebui să finanțeze investițiile în irigații care nu contribuie la realizarea sau menținerea unei stări bune a corpului de apă în cauză sau a corpurilor de apă în cauză și investițiile în împădurire care nu sunt coerente cu obiectivele în materie de mediu și climă conforme cu principiile gestionării sustenabile a pădurilor.

  (50)  FEADR ar trebui să ofere sprijin în mod prioritar pentru investițiile care generează beneficii atât economice, cât și în domeniul mediului, fără a acorda sprijin, totodată, pentru investiții care ar dăuna mediului. Așadar, este necesar ca prezentul regulament să prevadă o serie de reguli de excludere, precum și posibilitatea dezvoltării ulterioare a acestor garanții în actele delegate. Mai ales, FEADR nu ar trebui să finanțeze investițiile în împădurire care nu sunt coerente cu obiectivele în materie de mediu și climă conforme cu principiile gestionării sustenabile a pădurilor. În plus, FEADR nu ar trebui să finanțeze investițiile în irigații care nu contribuie la realizarea sau la păstrarea unei stări bune a corpului sau a corpurilor de apă în cauză.

  Amendamentul    47

  Propunere de regulament

  Considerentul 51 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (51a)  Pentru a permite Uniunii să fie independentă față de importurile de proteine vegetale, PAC urmărește să promoveze, în coerență cu Directiva privind energia din surse regenerabile, utilizarea biocarburanților obținuți din produse oleaginoase derivate din culturile proteice.

  Amendamentul    48

  Propunere de regulament

  Considerentul 54

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (54)  În scopul creșterii valorii adăugate a Uniunii și al menținerii unei piețe agricole interne funcționale, precum și în vederea îndeplinirii obiectivelor generale și specifice sus-menționate, statele membre nu ar trebui să ia decizii în conformitate cu prezentul regulament în mod izolat, ci în cadrul unui proces structurat care ar trebui să se materializeze într-un plan strategic PAC. Normele de sus în jos ale Uniunii ar trebui să prevadă obiectivele PAC specifice la nivelul întregii UE, principalele tipuri de intervenții, cadrul de performanță și structura de guvernanță. O astfel de distribuire a sarcinilor are menirea de a asigura corespondența deplină dintre resursele financiare investite și rezultatele obținute.

  (54)  În scopul creșterii valorii adăugate a Uniunii și al menținerii unei piețe agricole interne funcționale, precum și în vederea îndeplinirii obiectivelor generale și specifice sus-menționate, statele membre nu ar trebui să ia decizii în conformitate cu prezentul regulament în mod izolat, ci în cadrul unui proces structurat care ar trebui să se materializeze într-un plan strategic PAC. Normele de sus în jos ale Uniunii ar trebui să prevadă obiectivele PAC specifice la nivelul întregii Uniuni, principalele tipuri de intervenții, cadrul de performanță și structura de guvernanță. O astfel de distribuire a sarcinilor are menirea de a asigura corespondența deplină dintre resursele financiare investite și rezultatele obținute.

  Amendamentul    49

  Propunere de regulament

  Considerentul 55

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (55)  Pentru a se garanta natura strategică clară a acestor planuri strategice PAC și pentru a se facilita legăturile cu alte politici ale Uniunii, și în special cu țintele naționale stabilite pe termen lung derivate din legislația Uniunii sau din acordurile internaționale, precum cele legate de schimbările climatice, de păduri, de biodiversitate și de apă, este oportun să existe un singur plan strategic în cadrul PAC per stat membru.

  (55)  Pentru a se garanta natura strategică clară a acestor planuri strategice PAC și pentru a se facilita legăturile cu alte politici ale Uniunii, și în special cu țintele naționale stabilite pe termen lung derivate din legislația Uniunii sau din acordurile internaționale, precum cele legate de schimbările climatice, de păduri, de biodiversitate și de apă, este oportun să existe un singur plan strategic în cadrul PAC per stat membru. Având în vedere structura administrativă a statelor membre, planul strategic ar trebui să includă, dacă este cazul, intervenții regionalizate în materie de dezvoltare rurală.

  Amendamentul    50

  Propunere de regulament

  Considerentul 55 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (55a)  Este esențial ca planurile strategice PAC să dispună de un cadru clar, simplu și lipsit de ambiguitate pentru a se evita suprareglementarea politicii la nivel național, regional sau local.

  Amendamentul    51

  Propunere de regulament

  Considerentul 55 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (55b)  Noul model de performanță nu ar trebui să pună în discuție integritatea pieței interne sau natura în mod istoric europeană a PAC, care trebuie să rămână o politică cu adevărat comună, garantând o abordare europeană și condiții de concurență echitabile.

  Amendamentul    52

  Propunere de regulament

  Considerentul 56

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (56)  În procesul de elaborare a propriilor planuri strategice PAC, statele membre ar trebui să își analizeze situațiile și nevoile specifice, să stabilească ținte legate de îndeplinirea obiectivelor PAC și să conceapă intervenții care să permită atingerea țintelor respective, toate acestea fiind adaptate la contextele naționale și regionale specifice, inclusiv la regiunile ultraperiferice în temeiul articolului 349 din TFUE. Acest proces ar trebui să promoveze o subsidiaritate sporită în interiorul unui cadru comun al Uniunii, dar în același timp ar trebui să se asigure respectarea principiilor generale ale dreptului Uniunii și îndeplinirea obiectivelor PAC. Așadar, este oportun să se prevadă norme privind structura și conținutul planurilor strategice PAC.

  (56)  În procesul de elaborare a propriilor planuri strategice PAC, statele membre ar trebui să își analizeze situațiile și nevoile specifice, să stabilească ținte realiste, legate de îndeplinirea obiectivelor PAC, și să conceapă intervenții care să permită atingerea țintelor respective, oferind totodată certitudine beneficiarilor finali, toate acestea fiind adaptate la contextele naționale și regionale specifice, inclusiv la regiunile ultraperiferice în temeiul articolului 349 din TFUE. Acest proces ar trebui să promoveze o subsidiaritate sporită în interiorul unui cadru comun al Uniunii, dar în același timp ar trebui să se asigure respectarea principiilor generale ale dreptului Uniunii și îndeplinirea obiectivelor PAC. Așadar, este oportun să se prevadă norme privind structura și conținutul planurilor strategice PAC. Pentru a se garanta că stabilirea țintelor de către statele membre și conceperea intervențiilor sunt adecvate și maximizează contribuția la îndeplinirea obiectivelor PAC, asigurând totodată caracterul comunitar al politicii, este necesar ca strategia planurilor strategice PAC să se bazeze pe o analiză prealabilă a contextelor locale și pe o evaluare a nevoilor în raport cu obiectivele PAC. Este necesar să se garanteze participarea fermierilor si a organizațiilor de fermieri în cadrul planurilor strategice PAC.

  Amendamentul    53

  Propunere de regulament

  Considerentul 57

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (57)  Pentru a se garanta că stabilirea țintelor de către statele membre și conceperea intervențiilor sunt adecvate și maximizează contribuția la îndeplinirea obiectivelor PAC, este necesar ca strategia planurilor strategice PAC să se bazeze pe o analiză prealabilă a contextelor locale și pe o evaluare a nevoilor în raport cu obiectivele PAC.

  (57)  Pentru a se garanta că stabilirea țintelor de către statele membre și conceperea intervențiilor sunt adecvate și maximizează contribuția la îndeplinirea obiectivelor PAC, este necesar ca strategia planurilor strategice PAC să se bazeze pe o analiză prealabilă a contextelor locale și pe o evaluare a nevoilor în raport cu obiectivele PAC. De asemenea, este important ca planurile strategice PAC să reflecte în mod adecvat modificările condițiilor din statele membre, structurilor (interne și externe) și situației pieței și, prin urmare, să poată fi adaptate în timp pentru a reflecta respectivele modificări.

  Amendamentul    54

  Propunere de regulament

  Considerentul 58

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (58)  Planurile strategice PAC ar trebui să urmărească asigurarea unei coerențe sporite în rândul multiplelor instrumente ale PAC, deoarece ar trebui să cuprindă atât tipurile de intervenții sub formă de plăți directe, cât și tipurile sectoriale de intervenții și tipurile de intervenții pentru dezvoltarea rurală. De asemenea, planurile strategice din cadrul PAC ar trebui să asigure și să demonstreze alinierea și adecvarea deciziilor luate de statele membre în raport cu prioritățile și obiectivele Uniunii. Așadar, este oportun ca planurile strategice din cadrul PAC să conțină o strategie de intervenție orientată spre rezultate, structurată în jurul obiectivelor specifice ale PAC, inclusiv al unor ținte cuantificate raportate la obiectivele respective. Este oportun ca aceste ținte să fie bazate pe indicatori de rezultat, altfel încât să poată fi monitorizate anual.

  (58)  Planurile strategice PAC ar trebui să urmărească asigurarea unei coerențe sporite în rândul multiplelor instrumente ale PAC, deoarece ar trebui să cuprindă atât tipurile de intervenții sub formă de plăți directe, cât și tipurile sectoriale de intervenții și tipurile de intervenții pentru dezvoltarea rurală. De asemenea, planurile strategice din cadrul PAC ar trebui să asigure și să demonstreze alinierea și adecvarea deciziilor luate de statele membre în raport cu prioritățile și obiectivele Uniunii. Așadar, este oportun ca planurile strategice din cadrul PAC să conțină o strategie de intervenție orientată spre rezultate, structurată în jurul obiectivelor specifice ale PAC, inclusiv al unor ținte cuantificate raportate la obiectivele respective. Este oportun ca aceste ținte să fie bazate pe indicatori de rezultat, altfel încât să poată fi monitorizate.

  Amendamentul    55

  Propunere de regulament

  Considerentul 59 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (59a)  Dat fiind că schema de sprijin pentru venit joacă un rol major în garantarea viabilității economice a fermelor, este necesar să se țină seama de impactul social pe care PAC îl are asupra ofertei de locuri de muncă în zonele rurale. Din acest motiv, atunci când își elaborează planurile strategice, statele membre ar trebui să țină seama și de impactul în materie de ocupare a forței de muncă pe care o întreprindere îl va avea asupra unei anumite zone. Ar trebui privilegiate măsuri și activități care creează mai multe locuri de muncă atunci când se elaborează și se pun în aplicare instrumentele de politică respective.

  Amendamentul    56

  Propunere de regulament

  Considerentul 60

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (60)  Având în vedere că statele membre ar trebui să beneficieze de flexibilitate în ceea ce privește decizia de a delega nivelului regional o parte a implementării planului strategic PAC pe baza unui cadru național, este oportun ca planurile strategice PAC să conțină o descriere a interacțiunilor dintre intervențiile naționale și cele regionale, pentru a se facilita coordonarea dintre regiuni în abordarea provocărilor de la nivel național.

  (60)  Având în vedere că statele membre ar trebui să beneficieze de flexibilitate în ceea ce privește decizia de a delega nivelului regional o parte a conceperii și a implementării planului strategic PAC, prin intermediul programelor de intervenție în favoarea dezvoltării rurale în coerență cu cadrul național, este oportun ca planurile strategice PAC să conțină o descriere a interacțiunilor dintre intervențiile naționale și cele regionale, pentru a se facilita coordonarea dintre regiuni în abordarea provocărilor de la nivel național.

  Amendamentul    57

  Propunere de regulament

  Considerentul 69

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (69)  O autoritate de management ar trebui să răspundă de gestionarea și implementarea fiecărui plan strategic PAC. Sarcinile autorității de management ar trebui specificate în prezentul regulament. Autoritatea de management ar trebui să poată delega o parte din sarcinile sale, rămânând totodată responsabilă pentru eficiența și corectitudinea gestionării. Statele membre ar trebui să se asigure că, în gestionarea și implementarea planurilor strategice PAC, interesele financiare ale Uniunii sunt protejate în conformitate cu [Regulamentul (UE, Euratom) X] al Parlamentului European și al Consiliului [noul Regulament financiar] și cu Regulamentul (UE) X al Parlamentului European și al Consiliului [noul Regulament orizontal].

  (69)  O autoritate de management ar trebui să răspundă de gestionarea și implementarea fiecărui plan strategic PAC. Totuși, în cazul regionalizării elementelor referitoare la politica de dezvoltare rurală, statele membre ar trebui să fie în măsură să înființeze autorități de management la nivel regional. Sarcinile autorităților de management ar trebui specificate în prezentul regulament. Autoritățile de management ar trebui să poată delega o parte din sarcinile lor, rămânând totodată responsabile pentru eficiența și corectitudinea gestionării. Statele membre ar trebui să se asigure că, în gestionarea și implementarea planurilor strategice PAC, interesele financiare ale Uniunii sunt protejate în conformitate cu [Regulamentul (UE, Euratom) X] al Parlamentului European și al Consiliului [noul Regulament financiar] și cu Regulamentul (UE) X al Parlamentului European și al Consiliului [noul Regulament orizontal].

  Amendamentul    58

  Propunere de regulament

  Considerentul 70

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (70)  În conformitate cu principiul gestiunii partajate, Comisia este asistată în implementarea PAC de comitete formate din reprezentanți ai statelor membre. În scopul simplificării sistemului și al raționalizării poziției statelor membre, se înființează un singur comitet de monitorizare pentru implementarea prezentului regulament, prin fuzionarea Comitetului privind dezvoltarea rurală cu Comitetul de gestionare privind plățile directe, ambele instituite în cadrul perioadei de programare 2014-2020. Responsabilitatea de a asista statele membre în implementarea planurilor strategice PAC este partajată între autoritatea de management și acest comitet de monitorizare. De asemenea, Comisia ar trebui să fie asistată de „Comitetul privind politica agricolă comună”, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în prezentul regulament.

  (70)  În conformitate cu principiul gestiunii partajate, Comisia este asistată în implementarea PAC de comitete formate din reprezentanți ai statelor membre. În scopul simplificării sistemului și al raționalizării poziției statelor membre, se înființează un singur comitet de monitorizare pentru implementarea prezentului regulament, prin fuzionarea Comitetului privind dezvoltarea rurală cu Comitetul de gestionare privind plățile directe, ambele instituite în cadrul perioadei de programare 2014-2020. Responsabilitatea de a asista statele membre în implementarea planurilor strategice PAC este partajată între autoritatea de management și acest comitet de monitorizare. Totuși, în cazul regionalizării elementelor referitoare la politica de dezvoltare rurală, statele membre ar trebui să fie în măsură să înființeze comitete de monitorizare la nivel regional. De asemenea, Comisia ar trebui să fie asistată de „Comitetul privind politica agricolă comună”, în conformitate cu dispozițiile prevăzute în prezentul regulament.

  Amendamentul    59

  Propunere de regulament

  Considerentul 71

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (71)  FEADR ar trebui să sprijine, prin intermediul asistenței tehnice, la inițiativa Comisiei, acțiunile legate de îndeplinirea sarcinilor menționate la [articolul 7 din HzR]. De asemenea, la inițiativa statelor membre poate să se acorde asistență tehnică în scopul îndeplinirii sarcinilor necesare pentru administrarea și implementarea eficace a sprijinului în legătură cu planul strategic PAC. O sporire a asistenței tehnice la inițiativa statelor membre este disponibilă doar pentru Malta.

  (71)  FEADR ar trebui să sprijine, prin intermediul asistenței tehnice, la inițiativa Comisiei, acțiunile legate de îndeplinirea sarcinilor menționate la [articolul 7 din HzR]. De asemenea, la inițiativa statelor membre poate să se acorde asistență tehnică în scopul îndeplinirii sarcinilor necesare pentru administrarea și implementarea eficace a sprijinului în legătură cu planul strategic PAC. O creștere a asistenței tehnice la inițiativa statelor membre este disponibilă doar pentru Luxemburg și Malta.

  Amendamentul    60

  Propunere de regulament

  Considerentul 74

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (74)  Orientarea spre rezultate determinată de modelul de performanță necesită un cadru de performanță puternic, în special deoarece planurile strategice PAC ar contribui la îndeplinirea obiectivelor generale ample ale altor politici gestionate partajat. O politică bazată pe performanță implică o evaluare anuală și multianuală pe baza indicatorilor de realizare, rezultat și impact selectați, astfel cum sunt definiți în cadrul pentru monitorizarea și evaluarea performanței. În acest scop, ar trebui selectat un set limitat și bine orientat de indicatori care să reflecte cât se poate de fidel dacă intervenția sprijinită contribuie la îndeplinirea obiectivelor vizate. Indicatorii de rezultat și de realizare aferenți obiectivelor legate de climă și mediu pot include intervenții prevăzute în instrumentele naționale de planificare în domeniul mediului și în cel al climei înființate în temeiul legislației Uniunii.

  (74)  Orientarea spre rezultate determinată de modelul de performanță necesită un cadru de performanță puternic, în special deoarece planurile strategice PAC ar contribui la îndeplinirea obiectivelor generale ample ale altor politici gestionate partajat. O politică bazată pe performanță implică evaluări pe baza indicatorilor de realizare, rezultat și impact selectați, astfel cum sunt definiți în cadrul pentru monitorizarea și evaluarea performanței. În acest scop, ar trebui selectat un set limitat și bine orientat de indicatori care să reflecte cât se poate de fidel dacă intervenția sprijinită contribuie la îndeplinirea obiectivelor vizate. Indicatorii de rezultat și de realizare aferenți obiectivelor legate de climă și mediu pot include intervenții prevăzute în instrumentele naționale de planificare în domeniul mediului și în cel al climei înființate în temeiul legislației Uniunii.

  Amendamentul    61

  Propunere de regulament

  Considerentul 75

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (75)  Ca parte a cadrului de monitorizare și evaluare a performanței, statele membre ar trebui să monitorizeze și să raporteze anual Comisiei progresele realizate. Informațiile furnizate de statele membre constituie baza pornind de la care Comisia ar trebui să raporteze cu privire la progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor specifice pe parcursul întregii perioade de programare, utilizând în acest scop un set de bază de indicatori.

  (75)  Ca parte a cadrului de monitorizare și evaluare a performanței, statele membre ar trebui să monitorizeze progresele realizate. Informațiile furnizate de statele membre constituie baza pornind de la care Comisia ar trebui să raporteze cu privire la progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor specifice pe parcursul întregii perioade de programare, utilizând în acest scop un set de bază de indicatori.

  Amendamentul    62

  Propunere de regulament

  Considerentul 76

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (76)  Ar trebui să existe mecanisme care să acționeze pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii în cazul în care implementarea planului strategic PAC deviază semnificativ de la țintele stabilite. Astfel, statele membre ar putea fi rugate să prezinte planuri de acțiune în cazul unei performanțe insuficiente semnificative și nejustificate. Această situație ar putea duce la suspendări și, în final, la reduceri ale fondurilor Uniunii dacă nu sunt obținute rezultatele planificate. Mai mult, se instituie un bonus de performanță generală, ca parte a mecanismului de stimulare bazat pe alocarea bonusului de performanță menit a încuraja buna performanță în materie de mediu și climă.

  (76)  Ar trebui să existe mecanisme care să acționeze pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii în cazul în care implementarea planului strategic PAC deviază semnificativ de la țintele stabilite. Astfel, statele membre ar putea fi rugate să prezinte planuri de acțiune în cazul unei performanțe insuficiente semnificative și nejustificate. Această situație ar putea duce la suspendări și, în final, la reduceri ale fondurilor Uniunii dacă nu sunt obținute rezultatele planificate.

  Amendamentul    63

  Propunere de regulament

  Considerentul 80 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (80a)  Acordurile comerciale semnate cu țări terțe în ceea ce privește sectorul agricol ar trebui să prevadă mecanisme și să conțină clauze de salvgardare pentru a garanta existența unor condiții de concurență echitabile între fermierii din Uniune și cei din afara ei, ca și pentru a proteja consumatorii.

  Amendamentul    64

  Propunere de regulament

  Considerentul 81

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (81)  Datele personale colectate în scopul aplicării oricărei dispoziții prevăzute în prezentul regulament ar trebui prelucrate într-un mod care să fie compatibil cu scopul respectiv. De asemenea, datele personale ar trebui anonimizate, agregate când sunt prelucrate în scopuri de monitorizare și evaluare și protejate în conformitate cu legislația Uniunii referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului19 și Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului20. Persoanele vizate ar trebui să fie informate cu privire la aceste prelucrări și la drepturile lor la protecția datelor.

  (81)  Datele personale colectate în scopul aplicării oricărei dispoziții prevăzute în prezentul regulament ar trebui prelucrate într-un mod care să fie compatibil cu scopul respectiv. De asemenea, datele personale ar trebui anonimizate, agregate când sunt prelucrate în scopuri de monitorizare și evaluare și protejate în conformitate cu legislația Uniunii referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special Regulamentul (CE) nr. 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului19 și Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului20. Persoanele vizate ar trebui să fie informate cu privire la aceste prelucrări și la drepturile lor la protecția datelor.

  _________________

  _________________

  19 Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

  19 Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

  20 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

  20 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

  Amendamentul    65

  Propunere de regulament

  Considerentul 83

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (83)  În scopul protejării drepturilor fermierilor și al garantării securității juridice și a unei funcționări fără probleme, coerente și eficiente a tipurilor de intervenție sub formă de plăți directe, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în privința unor norme care să condiționeze acordarea plăților de utilizarea semințelor certificate de anumite soiuri de cânepă și în ceea ce privește procedura pentru determinarea soiurilor de cânepă și pentru verificarea conținutului lor de tetrahidrocanabinol, în privința unor norme referitoare la bunele condiții agricole și de mediu și la anumite elemente conexe în ceea ce privește cerințele de eligibilitate, precum și la conținutul declarației și cerințele pentru activarea drepturilor la plată, în privința unor norme suplimentare referitoare la programele ecologice, în privința unor măsuri menite a evita situația în care beneficiarii sprijinului cuplat pentru venit suferă din cauza unor dezechilibre structurale ale pieței dintr-un sector, inclusiv în privința deciziei ca sprijinul respectiv să fie plătit în continuare până în 2027 pe baza unităților de producție pentru care a fost acordat într-o perioadă de referință din trecut, în privința unor norme și condiții pentru autorizarea terenurilor și a soiurilor în scopul plății specifice pentru cultura de bumbac și în privința normelor referitoare la condițiile de acordare a plății respective.

  (83)  În scopul protejării drepturilor fermierilor și al garantării securității juridice și a unei funcționări fără probleme, coerente și eficiente a tipurilor de intervenție sub formă de plăți directe, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în privința unor norme care să condiționeze acordarea plăților de utilizarea semințelor certificate de anumite soiuri de cânepă și în ceea ce privește procedura pentru determinarea soiurilor de cânepă și pentru verificarea conținutului lor de tetrahidrocanabinol; în privința unor norme referitoare la bunele condiții agricole și de mediu și la anumite elemente conexe în ceea ce privește cerințele de eligibilitate; în privința stabilirii criteriilor pentru determinarea măsurilor echivalente și a cerințelor corespunzătoare aplicabile sistemelor naționale sau regionale de certificare; în privința stabilirii unui catalog de exemple de practici agricole benefice pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor; în privința unor măsuri menite a evita situația în care beneficiarii sprijinului cuplat pentru venit suferă din cauza unor dezechilibre structurale ale pieței dintr-un sector, inclusiv în privința deciziei ca sprijinul respectiv să fie plătit în continuare până în 2027 pe baza unităților de producție pentru care a fost acordat într-o perioadă de referință din trecut, în privința unor norme și condiții pentru autorizarea terenurilor și a soiurilor în scopul plății specifice pentru cultura de bumbac și în privința normelor referitoare la condițiile de acordare a plății respective.

  Amendamentul    66

  Propunere de regulament

  Considerentul 84

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (84)  În scopul garantării faptului că tipurile sectoriale de intervenții contribuie la îndeplinirea obiectivelor PAC și consolidează sinergiile cu alte instrumente PAC și în scopul asigurării unor condiții de concurență echitabile pe piața internă și al evitării concurenței inegale sau neloiale, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește criteriile pentru aprobarea organizațiilor interprofesionale și normele care reglementează situația în care o organizație interprofesională aprobată nu îndeplinește respectivele criterii și obligațiile producătorilor, în ceea ce privește normele privind funcționarea adecvată a tipurilor sectoriale de intervenții, baza de calculare a asistenței financiare din partea Uniunii, inclusiv perioadele de referință și calcularea valorii producției comercializate și nivelul maxim al asistenței financiare din partea Uniunii pentru retragerile de pe piață, în ceea ce privește normele privind fixarea unui plafon pentru cheltuielile cu replantarea plantațiilor viticole și normele în temeiul cărora producătorii trebuie să retragă subprodusele vitivinicole, precum și norme privind excepții de la această obligație pentru a se evita sarcina administrativă suplimentară și norme pentru certificarea voluntară a distileriilor. În special, pentru a se asigura utilizarea eficace și eficientă a fondurilor Uniunii pentru intervențiile din sectorul apiculturii, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în privința unor cerințe suplimentare referitoare la obligația de notificare și a stabilirii unei contribuții minime a Uniunii la cheltuielile necesare pentru implementarea respectivelor tipuri de intervenții.

  (84)  În scopul garantării faptului că tipurile sectoriale de intervenții contribuie la îndeplinirea obiectivelor PAC și consolidează sinergiile cu alte instrumente PAC și în scopul asigurării unor condiții de concurență echitabile pe piața internă și al evitării concurenței inegale sau neloiale, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește criteriile pentru aprobarea organizațiilor interprofesionale și normele care reglementează situația în care o organizație interprofesională aprobată nu îndeplinește respectivele criterii și obligațiile producătorilor, în ceea ce privește normele privind funcționarea adecvată a tipurilor sectoriale de intervenții, baza de calculare a asistenței financiare din partea Uniunii, inclusiv perioadele de referință și calcularea valorii producției comercializate și nivelul maxim al asistenței financiare din partea Uniunii pentru retragerile de pe piață, în ceea ce privește normele privind fixarea unui plafon pentru cheltuielile cu replantarea plantațiilor viticole normele în temeiul cărora producătorii trebuie să retragă subprodusele vitivinicole, precum și norme privind excepții de la această obligație pentru a se evita sarcina administrativă suplimentară și norme pentru certificarea voluntară a distileriilor și norme privind cadrul de performanță, de monitorizare și de evaluare. Comisia ar trebui să aibă competența de a adopta acte delegate prin care să acorde derogări temporare de la normele de condiționalitate în cazul unor condiții deosebit de defavorabile, cum ar fi evenimente catastrofale sau epidemii. Comisia ar trebui să aibă și competența de a stabili practici echivalente pentru practicile agricole și de mediu și pentru sistemele naționale sau regionale de certificare de mediu. În special, pentru a se asigura utilizarea eficace și eficientă a fondurilor Uniunii pentru intervențiile din sectorul apiculturii, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în privința unor cerințe suplimentare referitoare la obligația de notificare și a stabilirii unei contribuții minime a Uniunii la cheltuielile necesare pentru implementarea respectivelor tipuri de intervenții. În vederea elaborării planurilor strategice PAC, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte pentru a stabili un cod de conduită în ceea ce privește organizarea unui parteneriat între statul membru și autoritățile locale și regionale competente, precum și alți parteneri.

  Amendamentul    67

  Propunere de regulament

  Considerentul 85

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (85)  Pentru a se garanta securitatea juridică și faptul că intervențiile pentru dezvoltare rurală își îndeplinesc obiectivele, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește sprijinul pentru angajamentele în materie de gestionare, pentru investiții și pentru cooperare.

  (85)  Pentru a se garanta securitatea juridică și faptul că intervențiile pentru dezvoltare rurală își îndeplinesc obiectivele, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în ceea ce privește completarea cuantumurilor minime și maxime de sprijin pentru anumite tipuri de intervenții.

  Amendamentul    68

  Propunere de regulament

  Considerentul 86

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (86)  În scopul modificării anumitor elemente neesențiale ale prezentului regulament, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește alocările statelor membre pentru tipurile de intervenții sub formă de plăți directe și în privința unor norme referitoare la conținutul planului strategic PAC.

  (86)  În scopul modificării anumitor elemente neesențiale ale prezentului regulament, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește alocările statelor membre pentru tipurile de intervenții sub formă de plăți directe.

  Amendamentul    69

  Propunere de regulament

  Considerentul 87

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (87)  În scopul asigurării unor condiții uniforme pentru implementarea prezentului regulament și al evitării concurenței neloiale sau a discriminării între fermieri, ar trebui să se delege Comisiei competențe de executare privind stabilirea unor suprafețe de referință pentru sprijinul pentru plantele oleaginoase, norme referitoare la autorizarea terenurilor și a soiurilor în scopul plății specifice pentru cultura de bumbac și notificările conexe, calcularea reducerii în cazul în care suprafața cu bumbac eligibilă depășește suprafața de bază, asistența financiară din partea Uniunii pentru distilarea subproduselor vitivinicole, defalcarea anuală per stat membru a cuantumului total al sprijinului din partea Uniunii pentru tipurile de intervenții pentru dezvoltarea rurală, norme referitoare la prezentarea elementelor care urmează a fi incluse în planurile strategice PAC, norme referitoare la procedura și limitele temporale pentru aprobarea planurilor strategice PAC și pentru prezentarea și aprobarea cererilor de modificare a planurilor strategice PAC, condițiile uniforme pentru aplicarea cerințelor în materie de informații și publicitate legate de posibilitățile oferite de planurile strategice PAC, norme referitoare la cadrul pentru monitorizarea și evaluarea performanței PAC, norme referitoare la prezentarea conținutului raportului anual privind performanța, norme referitoare la informațiile care trebuie trimise de statele membre în scopul evaluării performanței de către Comisie și norme referitoare la nevoile și sinergiile în materie de date între potențialele surse de date, precum și privind măsuri pentru asigurarea unei abordări consecvente pentru stabilirea atribuirii bonusului de performanță către statele membre. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului22.

  (87)  În scopul asigurării unor condiții uniforme pentru implementarea prezentului regulament și al evitării concurenței neloiale sau a discriminării între fermieri, ar trebui să se delege Comisiei competențe de executare privind stabilirea unor suprafețe de referință pentru sprijinul pentru plantele oleaginoase, norme referitoare la autorizarea terenurilor și a soiurilor în scopul plății specifice pentru cultura de bumbac și notificările conexe, calcularea reducerii în cazul în care suprafața cu bumbac eligibilă depășește suprafața de bază, asistența financiară din partea Uniunii pentru distilarea subproduselor vitivinicole, defalcarea anuală per stat membru a cuantumului total al sprijinului din partea Uniunii pentru tipurile de intervenții pentru dezvoltarea rurală, formularul armonizat pentru planurile strategice PAC, norme referitoare la procedura și limitele temporale pentru aprobarea planurilor strategice PAC și pentru prezentarea și aprobarea cererilor de modificare a planurilor strategice PAC, condițiile uniforme pentru aplicarea cerințelor în materie de informații și publicitate legate de posibilitățile oferite de planurile strategice PAC, norme referitoare la prezentarea conținutului raportului anual privind performanța. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului22.

  _________________

  _________________

  22 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

  22 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

  Amendamentul    70

  Propunere de regulament

  Considerentul 92 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (92a)  Regiunile insulare ale Uniunii se confruntă cu dificultăți specifice în desfășurarea de activități agricole și în dezvoltarea zonelor rurale. Ar trebui să se realizeze o evaluare a impactului PAC în aceste regiuni și să se analizeze idea extinderii măsurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 229/2013 al Parlamentului European și al Consiliului la toate regiunile insulare ale Uniunii.

  Amendamentul    71

  Propunere de regulament

  Considerentul 93

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (93)  Pentru a se garanta continuitatea și securitatea juridică, dispozițiile speciale pentru Croația privind introducerea treptată a plăților directe și a plăților directe naționale complementare în cadrul mecanismului de introducere progresivă ar trebui să se aplice în continuare până la 1 ianuarie 2021.

  (93)  Pentru a se garanta continuitatea și securitatea juridică, dispozițiile speciale pentru Croația privind introducerea treptată a plăților directe și a plăților directe naționale complementare în cadrul mecanismului de introducere progresivă ar trebui să se aplice în continuare. Croația va avea dreptul la o sumă în conformitate cu Tratatul de aderare în 2022, inclusiv la un pachet financiar suplimentar destinat rezervei naționale pentru terenurile deminate din Croația, iar acest drept ar trebui inclus în calculul pachetului financiar național pentru 2022.

  Amendamentul    72

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  privind tipurile de intervenții și cerințele comune cu ajutorul cărora statele membre trebuie să urmărească aceste obiective, precum și privind măsurile financiare conexe;

  (b)  privind tipurile de intervenții și cerințele comune cu ajutorul cărora statele membre trebuie să urmărească aceste obiective prin asigurarea unor condiții de concurență echitabile, precum și privind măsurile financiare conexe;

  Amendamentul    73

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  privind planurile strategice PAC care trebuie elaborate de statele membre, stabilirea țintelor, definirea intervențiilor și alocarea resurselor financiare, în conformitate cu obiectivele specifice și cu nevoile identificate;

  (c)  privind planurile strategice PAC care trebuie elaborate de statele membre și, dacă este cazul, în colaborare cu regiunile lor, stabilirea țintelor, definirea intervențiilor și alocarea resurselor financiare, în conformitate cu obiectivele specifice și cu nevoile identificate și în concordanță cu piața internă a UE;

  Amendamentul    74

  Propunere de regulament

  Articolul 1 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Prezentul regulament se aplică sprijinului din partea Uniunii finanțat din FEGA și din FEADR pentru intervențiile specificate într-un plan strategic PAC elaborat de fiecare stat membru și aprobat de Comisie, vizând perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2027.

  2.  Prezentul regulament se aplică sprijinului din partea Uniunii finanțat din FEGA și din FEADR pentru intervențiile specificate într-un plan strategic PAC elaborat de fiecare stat membru și aprobat de Comisie, vizând perioada care începe la 1 ianuarie 2022.

  Amendamentul    75

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Titlul II capitolul III, titlul III capitolul II și articolele 41 și 43 din Regulamentul (UE) [CPR]al Parlamentului European și al Consiliului26 se aplică sprijinului finanțat din FEADR în temeiul prezentului regulament.

  2.  Pentru a asigura o coerență între fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) și planurile strategice PAC, titlul II capitolul III, titlul III capitolul II și articolele 41 și 43 din Regulamentul (UE) [CPR]al Parlamentului European și al Consiliului26 se aplică sprijinului finanțat din FEADR în temeiul prezentului regulament.

  __________________

  __________________

  26 Regulamentul (UE) […/…] al Parlamentului European și al Consiliului din [data] [titlul complet] (JO L ).

  26 Regulamentul (UE) […/…] al Parlamentului European și al Consiliului din [data] [titlul complet] (JO L ).

  Amendamentul    76

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  „fermier” înseamnă o persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup și membrii săi îl dețin în temeiul legislației naționale, a cărei/cărui exploatație se situează în domeniul de aplicare teritorială al tratatelor definit la articolul 52 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), coroborat cu articolele 349 și 355 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), și care desfășoară o activitate agricolă, astfel cum este definită de statele membre;

  (a)  „fermier” înseamnă o persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup și membrii săi îl dețin în temeiul legislației naționale, a cărei/cărui exploatație se situează în domeniul de aplicare teritorială al tratatelor definit la articolul 52 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), coroborat cu articolele 349 și 355 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), și care desfășoară o activitate agricolă, conform bunelor practici agricole, astfel cum este definită de statele membre;

  Amendamentul    77

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ba)  „bunuri publice” înseamnă bunuri sau servicii care nu sunt remunerate de piață și care furnizează rezultate de mediu și societale superioare dispozițiilor legale în materie de mediu, climă și bunăstarea animalelor.

  Amendamentul    78

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (bb)   „Bunuri publice europene” înseamnă bunuri publice sau servicii care pot fi furnizate eficient numai la nivelul Uniunii printr-o intervenție menită să asigure coordonarea între statele membre și condiții de concurență echitabile pe piața agricolă a Uniunii. Bunurile publice europene includ, în special, conservarea apei, protecția biodiversității, protecția fertilității solului, protecția polenizatorilor și bunăstarea animalelor;

  Amendamentul    79

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – litera e

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e)  „fond mutual” înseamnă o schemă acreditată de statul membru în conformitate cu legislația sa națională pentru fermierii afiliați în scopul de a se asigura, prin care se acordă plăți compensatorii fermierilor afiliați care suferă pierderi economice.

  (e)  „fond mutual” înseamnă o schemă acreditată de statul membru în conformitate cu legislația sa națională pentru fermierii afiliați în scopul de a se proteja împotriva riscurilor și a beneficia de plăți compensatorii în cazul unor pierderi economice sau al scăderii veniturilor;

  Amendamentul    80

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – litera f – punctul i

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (i)  un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selectat(ă) în cadrul programelor în cauză;

  (i)  un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selectat(ă) în cadrul planului strategic în cauză;

  Amendamentul    81

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – litera f – punctul ii

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (ii)  în contextul instrumentelor financiare, o contribuție a unui program la un instrument financiar și sprijinul financiar ulterior oferit destinatarilor finali de instrumentul financiar respectiv;

  (ii)  în contextul instrumentelor financiare, o contribuție a unui plan strategic la un instrument financiar și sprijinul financiar ulterior oferit destinatarilor finali de instrumentul financiar respectiv;

  Amendamentul    82

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – litera h – punctul i

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (i)  un organism de drept public sau privat, o entitate cu sau fără personalitate juridică sau o persoană fizică responsabil(ă) fie cu inițierea operațiunilor, fie cu inițierea și implementarea operațiunilor;

  (i)  un organism de drept public sau privat, o entitate cu sau fără personalitate juridică, o persoană fizică sau un grup de persoane fizice sau juridice responsabil(ă) fie cu inițierea operațiunilor, fie cu inițierea și implementarea operațiunilor;

  Amendamentul    83

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – litera h – punctul ii

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (ii)  în contextul schemelor de ajutoare de stat, organismul care primește ajutoarele;

  (ii)  în contextul schemelor de ajutoare de stat, entitatea care primește ajutoarele;

  Amendamentul    84

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – litera i

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (i)  „ținte” înseamnă valori convenite în prealabil care trebuie atinse la sfârșitul perioadei, în raport cu indicatori de rezultat incluși în cadrul unui obiectiv specific;

  (i)  „ținte” înseamnă valori convenite în prealabil care trebuie atinse până la sfârșitul perioadei planului strategic PAC, în raport cu indicatori de rezultat incluși în cadrul unui obiectiv specific;

  Amendamentul    85

  Propunere de regulament

  Articolul 3 – paragraful 1 – litera j

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (j)  „obiective de etapă” înseamnă ținte intermediare de atins la un anumit moment în perioada planului strategic PAC, în raport cu indicatorii incluși în cadrul unui obiectiv specific.

  (j)  „obiective de etapă” înseamnă ținte intermediare de atins de către un stat membru la un anumit moment în perioada planului strategic PAC pentru a asigura progresul oportun, în raport cu indicatorii de rezultat incluși în cadrul unui obiectiv specific.

  Amendamentul    86

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  În planurile lor strategice PAC, statele membre definesc activitatea agricolă, suprafața agricolă, hectarul eligibil, fermierul veritabil și tânărul fermier:

  1.  În planurile lor strategice PAC, statele membre definesc activitatea agricolă, suprafața agricolă, hectarul eligibil, fermierul activ și tânărul și noul fermier:

  Amendamentul    87

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  „suprafața agricolă” trebuie definită astfel încât să fie formată din teren arabil, culturi permanente și pajiști permanente. Termenii „teren arabil”, „culturi permanente” și „pajiști permanente” trebuie specificate mai în detaliu de statele membre în următorul cadru:

  (b)  „suprafața agricolă” este definită astfel încât să includă teren arabil, culturi permanente și pajiști permanente și sisteme agrosilvice. Elementele de peisaj sunt considerate ca făcând parte din suprafața agricolă. Termenii „teren arabil”, „culturi permanente” și „pajiști permanente” și „sisteme agrosilvice” trebuie specificați mai în detaliu de statele membre în următorul cadru:

  Amendamentul    88

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – punctul i

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (i)  „terenul arabil” este terenul cultivat pentru producția de culturi sau suprafețele disponibile pentru producția de culturi, dar lăsate în pârloagă, și include suprafețe scoase temporar din circuitul agricol în conformitate cu articolele 22, 23 și 24 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului28, cu articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului29, cu articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau cu articolul 65 din prezentul regulament;

  (i)  „terenul arabil” este terenul cultivat pentru producția de culturi sau suprafețele disponibile pentru producția de culturi, dar lăsate în pârloagă, acesta putând include o combinație de culturi și arbori și/sau arbuști, formând un sistem agrosilvic cu culturi intercalate, și include suprafețe scoase temporar din circuitul agricol în conformitate cu articolele 22, 23 și 24 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului28, cu articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului29, cu articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 sau cu articolul 65 din prezentul regulament;

  __________________

  __________________

  28 Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) și de modificare și abrogare a unor regulamente (JO L 160, 26.6.1999, p. 80).

  28 Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) și de modificare și abrogare a unor regulamente (JO L 160, 26.6.1999, p. 80).

  29 Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (JO L 277, 21.10.2005, p. 1).

  29 Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) (JO L 277, 21.10.2005, p. 1).

  Amendamentul    89

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – punctul iii

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (iii)  „pajiști permanente și pășuni permanente” (denumite împreună „pajiști permanente”) sunt terenuri care nu sunt incluse în rotația de culturi a exploatației timp de cel puțin cinci ani, fiind consacrate producției de iarbă și de alte plante furajere erbacee (cultivate sau spontane). Aceste pajiști pot include alte specii, precum arbuștii și/sau arborii, care sunt bune pentru pășunat sau care pot produce hrană pentru animale;

  (iii)  „pajiști permanente și pășuni permanente” (denumite împreună „pajiști permanente”) înseamnă terenuri consacrate producției de iarbă și de alte plante furajere erbacee (cultivate sau spontane) care nu au făcut parte din sistemul de rotație a culturilor din exploatație timp de șapte ani sau mai mult, precum și, dacă statele membre decid astfel, cele care nu au fost arate timp de cinci ani sau mai mult; aceste pajiști pot include alte specii, precum arbuștii și/sau arborii, care sunt bune pentru pășunat sau/și, dacă statele membre decid astfel, alte specii precum arbuștii și/sau arborii care produc hrană pentru animale, cu condiția ca iarba și alte plante furajere erbacee să rămână predominante. Statele membre pot decide, de asemenea, să considere drept pajiști permanente:

   

  (i) terenurile care sunt bune pentru pășunat și pot fi incluse în practicile locale stabilite, potrivit cărora iarba și alte plante furajere nu au fost predominante, în mod tradițional, pe suprafețele destinate pășunatului, sau și/sau

   

  (ii) terenurile care sunt bune pentru pășunat, pe care iarba și alte plante furajere nu sunt predominante sau nu sunt prezente pe suprafețele pentru pășunat.

  Amendamentul    90

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – punctul iiia (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (iiia)  „sisteme agroforestiere” înseamnă sisteme de utilizare a terenurilor în care arborii sunt crescuți pe aceleași terenuri pe care se practică și agricultura;

  Amendamentul    91

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  în scopul tipurilor de intervenții sub formă de plăți directe, „hectarul eligibil” este definit astfel încât să cuprindă orice suprafață agricolă a exploatației:

  (c)  în scopul tipurilor de intervenții sub formă de plăți directe, „hectarul eligibil” este definit astfel încât să cuprindă orice suprafață agricolă a exploatației, inclusiv instalațiile tehnice mobile și staționare, în special drumurile agricole interne și adăpătorile, precum și baloturile de siloz și suprafețele reumidificate utilizate pentru paludicultură:

  Amendamentul    92

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – punctul i

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (i)  care, pe parcursul anului pentru care se solicită sprijin, este utilizată pentru o activitate agricolă sau, în cazul în care suprafața este folosită și pentru activități neagricole, este utilizată predominant pentru activități agricole și care se află la dispoziția fermierului. Dacă acest lucru este justificat corespunzător pe baza unor motive legate de mediu, hectarele eligibile pot include, de asemenea, anumite suprafețe utilizate pentru activități agricole doar din doi în doi ani.

  (i)  care, pe parcursul anului pentru care se solicită sprijin, este utilizată pentru o activitate agricolă sau, în cazul în care suprafața este folosită și pentru activități neagricole, este utilizată predominant pentru activități agricole și care se află la dispoziția fermierului. Dacă acest lucru este justificat corespunzător pe baza unor motive legate de mediu, hectarele eligibile pot include, de asemenea, anumite suprafețe utilizate pentru activități agricole doar din trei în trei ani.

  Amendamentul    93

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera c – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Suprafețele utilizate pentru producția de cânepă constituie hectare eligibile numai în cazul în care conținutul de tetrahidrocanabinol din soiurile utilizate nu depășește 0,2 %;

  Suprafețele utilizate pentru producția de cânepă constituie hectare eligibile numai în cazul în care conținutul de tetrahidrocanabinol din soiurile utilizate nu depășește 0,3 %;

  Amendamentul    94

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d)  „fermierii veritabili” trebuie definiți astfel încât să se garanteze că nu se acordă sprijin celor a căror activitate agricolă constituie doar o parte nesemnificativă din totalul activităților lor economice sau a căror activitate profesională principală nu este agricolă, însă fără a se exclude sprijinirea fermierilor care desfășoară mai multe activități. Definiția trebuie să permită să se stabilească, în funcție de condiții precum evaluări ale veniturilor, forța de muncă ocupată în fermă, obiectul de activitate al societății și/sau intrările în registre, care fermieri nu sunt considerați fermieri veritabili.

  (d)  „fermierii activi” trebuie definiți de către statele membre astfel încât să se garanteze că nu se acordă sprijin celor a căror activitate agricolă constituie doar o parte nesemnificativă din totalul activităților lor economice, însă fără a se exclude sprijinirea fermierilor care desfășoară mai multe activități. În orice caz, definiția păstrează modelul de exploatație agricolă familială regăsit în Uniune, cu caracter individual sau asociativ, indiferent de dimensiunea exploatației și, dacă este necesar, poate avea în vedere caracteristicile specifice ale regiunilor definite la articolul 349 din TFUE. Statele membre pot exclude din această definiție persoanele fizice sau întreprinderile care desfășoară activități de prelucrare a produselor agricole la scară mare, cu excepția grupurilor de fermieri.

  Amendamentul    95

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera e – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e)  „tânărul fermier” trebuie definit astfel încât să includă:

  (e)  „tânărul fermier” trebuie definit astfel încât să includă o limită de vârstă de 40 de ani și:

  Amendamentul    96

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera e – punctul i

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (i)  o limită maximă de vârstă care nu poate depăși 40 de ani;

  eliminat

  Amendamentul    97

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera e – punctul iii

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (iii)  formarea profesională și/sau competențele corespunzătoare necesare.

  (iii)  formarea profesională și/sau competențele corespunzătoare.

  Amendamentul    98

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera e – paragraful 2 (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Atunci când evaluează respectarea condițiilor aplicabile statutului de șef de exploatație, statele membre iau în considerare specificitățile acordurilor de parteneriat.

  Amendamentul    99

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ea)  „noul fermier” este definit astfel încât să includă:

   

  (i) condițiile pentru a fi „șeful exploatației”;

   

  (ii) formarea profesională și/sau competențele corespunzătoare;

   

  (iii) o limită de vârstă de peste 40 de ani.

   

  Potrivit acestei definiții, un „nou fermier” nu poate fi recunoscut ca „tânăr fermier”, astfel cum este definit la litera (e).

  Amendamentul    100

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2)  În vederea protejării sănătății publice, Comisia este împuternicită, în conformitate cu articolul 138, să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament, conținând atât norme prin care acordarea plăților să fie condiționată de utilizarea semințelor certificate de anumite soiuri de cânepă, cât și procedura pentru determinarea soiurilor de cânepă și pentru verificarea conținutului lor de tetrahidrocanabinol menționat la alineatul 1 litera (c).

  (2)  În vederea protejării sănătății publice, Comisia este împuternicită, în conformitate cu articolul 138, să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament, conținând atât norme prin care acordarea plăților să fie condiționată de utilizarea semințelor certificate de anumite soiuri de cânepă, cât și procedura pentru determinarea soiurilor de cânepă și pentru verificarea conținutului lor de tetrahidrocanabinol menționat la alineatul 1 litera (c) din prezentul articol.

  Amendamentul    101

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Sprijinul din FEGA și din FEADR vizează îmbunătățirea în continuare a dezvoltării sustenabile a agriculturii, a sectorului alimentar și a zonelor rurale și contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective generale:

  În concordanță cu obiectivele PAC stabilite la articolul 39 din TFUE, sprijinul din FEGA și din FEADR vizează îmbunătățirea în continuare a dezvoltării sustenabile a agriculturii, a sectorului alimentar și a zonelor rurale și contribuie la îndeplinirea următoarelor obiective generale în domeniul economiei, al mediului și în cel social:

  Amendamentul    102

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care garantează securitatea alimentară;

  (a)  promovarea unui sector agricol modern, competitiv, rezilient și diversificat care garantează securitatea alimentară pe termen lung, protejând, totodată, modelul de fermă familială;

  Amendamentul    103

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  stimularea îngrijirii mediului și a combaterii schimbărilor climatice și contribuția la îndeplinirea obiectivelor Uniunii legate de mediu și climă;

  (b)  sprijinirea și îmbunătățirea protecției mediului a biodiversității și a combaterii schimbărilor climatice și contribuția la îndeplinirea obiectivelor Uniunii legate de mediu și climă;

  Amendamentul    104

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale.

  (c)  consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale, pentru a contribui la crearea și menținerea locurilor muncă, prin garantarea unui venit viabil pentru fermieri, urmărirea unui nivel de trai echitabil pentru întreaga populație agricolă și combaterea depopulării zonelor rurale, acordând o atenție deosebită regiunilor mai puțin populate și mai puțin dezvoltate, precum și la o dezvoltare teritorială echilibrată.

  Amendamentul    105

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Obiectivele respective sunt completate de obiectivul transversal al modernizării sectorului prin stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestor măsuri.

  Obiectivele respective sunt completate de obiectivul transversal al modernizării sectorului și interconectate cu acesta, prin asigurarea faptului că fermierii au acces la cercetare, formare profesională și împărtășirea cunoștințelor și servicii de transfer de cunoștințe, prin promovarea inovării și a digitalizării în agricultură și în zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestor măsuri.

  Amendamentul    106

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  sprijinirea veniturilor fiabile ale fermelor și a rezilienței în întreaga Uniune, în vederea îmbunătățirii securității alimentare;

  (a)  garantarea unor venituri agricole viabile și a rezilienței sectorului agricol în întreaga Uniune, în vederea îmbunătățirii securității alimentare și a diversității agricole pe termen lung, asigurând totodată produse alimentare sigure și de înaltă calitate la prețuri echitabile, cu scopul de a inversa tendința de diminuare a numărului de fermieri și de a asigura durabilitatea economică a producției agricole în Uniune;

  Amendamentul    107

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității, inclusiv punerea unui accent mai puternic asupra cercetării, tehnologiei și digitalizării;

  (b)  îmbunătățirea orientării spre piață, pe piețele locale, naționale, europene, precum și pe piețele internaționale, inclusiv stabilizarea pieței, gestionarea riscurilor și a crizelor, și sporirea competitivității fermelor pe termen lung, a capacității de prelucrare și comercializare a produselor agricole, prin punerea unui accent mai puternic asupra diferențierii calității, cercetării, inovării, tehnologiei, transferului și schimbului de cunoștințe și digitalizării, precum și prin facilitarea accesului fermierilor la dinamica economiei circulare;

  Amendamentul    108

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric;

  (c)  îmbunătățirea poziției de negociere a fermierilor în cadrul lanțurilor valorice prin încurajarea formelor de asociere, a organizațiilor de producători și a negocierilor colective, precum și prin promovarea lanțurilor scurte de aprovizionare și creșterea gradului de transparență a pieței;

  Amendamentul    109

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d)  contribuirea la energia sustenabilă, precum și la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea;

  (d)  contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la încălzirea globală, precum și la favorizarea încorporării energiei din surse sustenabile, asigurând totodată securitatea alimentară în viitor prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul agricol și alimentar, inclusiv prin sechestrarea carbonului în sol și prin protejarea pădurilor, în conformitate cu acordurile internaționale relevante;

  Amendamentul    110

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e)  promovarea dezvoltării sustenabile și a gospodăririi eficiente a unor resurse naturale precum apa, solul și aerul;

  (e)  promovarea dezvoltării sustenabile și a gospodăririi eficiente a unor resurse naturale, precum apa, solul și aerul, reducând, totodată, dependența de substanțe chimice, în scopul atingerii obiectivelor prevăzute în instrumentele legislative relevante și recompensând practicile și sistemele agricole care oferă beneficii multiple pentru mediu, inclusiv combaterea deșertificării;

  Amendamentul    111

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (f)  contribuirea la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor;

  (f)  contribuirea la inversarea pierderii biodiversității, inclusiv prin protejarea faunei benefice, în special a speciilor de polenizatori, promovarea agrobiodiversității, a serviciilor de ecosistem, conservarea naturii și a agrosilviculturii, precum și contribuirea la prevenirea riscurilor naturale și la obținerea unei rezistențe sporite, restaurarea și conservarea solurilor, a corpurilor de apă, a habitatelor și a peisajelor, precum și sprijinirea sistemelor agricole de mare valoare naturală;

  Amendamentul    112

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 1 – litera g

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (g)  atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale;

  (g)  atragerea și sprijinirea tinerilor fermieri, a noilor fermieri și promovarea participării femeilor în sectorul agricol, în special în zonele cele mai depopulate și în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale; facilitarea formării profesionale și a experienței în întreaga Uniune, a dezvoltării durabile a întreprinderilor și a creării de locuri de muncă în zonele rurale;

  Amendamentul    113

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 1 – litera h

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (h)  promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii sustenabile.

  (h)  promovarea coeziunii sociale și teritoriale în zonele rurale, inclusiv prin crearea de locuri de muncă, creștere, investiții, incluziune socială, combaterea sărăciei rurale și prin dezvoltarea locală, inclusiv servicii locale de înaltă calitate pentru comunitățile rurale, cu accent pe zonele care se confruntă cu constrângeri naturale; promovarea unor condiții de viață, de muncă și economice decente; diversificarea activităților și a veniturilor, inclusiv agroturismul, bioeconomia, economia circulară și silvicultura durabilă, respectând totodată egalitatea de gen; promovarea egalității de șanse în mediul rural prin măsuri specifice de sprijin și de recunoaștere a muncii femeilor în agricultură, artizanat, turism și serviciile locale;

  Amendamentul    114

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 1 – litera i

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (i)  îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura UE exigențelor societale referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv la alimentele sigure, hrănitoare și sustenabile, la deșeurile alimentare și la bunăstarea animalelor.

  (i)  îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura UE exigențelor societale referitoare la hrană și la sănătate, inclusiv la alimentele sigure, hrănitoare, de calitate superioară și sustenabile, la agricultura organică, la deșeurile alimentare și la durabilitatea mediului, la rezistența la antimicrobiene și la îmbunătățirea sănătății și a bunăstării animalelor, precum și sensibilizarea societății cu privire la importanța agriculturii și a zonelor rurale, contribuind totodată la punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

  Amendamentul    115

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Urmărind obiectivele specifice, statele membre asigură totodată simplificarea și performanța sprijinului PAC.

  2.  În vederea realizării obiectivelor specifice, statele membre și Comisia asigură performanța sprijinului PAC și simplificarea pentru beneficiarii finali, prin reducerea sarcinii administrative, asigurând totodată nediscriminarea între beneficiari.

  Amendamentul    116

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Îndeplinirea obiectivelor menționate la articolul 5 și la articolul 6 alineatul (1) se evaluează pe baza indicatorilor comuni de realizare, de rezultat și de impact. Setul de indicatori comuni include:

  Îndeplinirea obiectivelor menționate la articolul 5 și la articolul 6 alineatul (1) se evaluează pe baza indicatorilor comuni de realizare, de rezultat și de impact și se bazează pe surse oficiale de informare. Setul de indicatori comuni include:

  Amendamentul    117

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  indicatori de rezultat aferenți obiectivelor specifice în cauză și utilizați pentru stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor cuantificate în raport cu respectivele obiective specifice din planurile strategice PAC și pentru evaluarea progreselor realizate în direcția țintelor. Indicatorii aferenți obiectivelor legate de climă și mediu se pot referi la intervenții incluse în instrumentele naționale relevante de planificare în domeniul mediului și în cel al climei înființate în temeiul legislației Uniunii și enumerate în anexa XI;

  (b)  indicatori de rezultat aferenți obiectivelor specifice în cauză și utilizați pentru stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor cuantificate în raport cu respectivele obiective specifice din planurile strategice PAC și pentru evaluarea progreselor realizate în direcția țintelor. Indicatorii aferenți obiectivelor legate de climă și mediu se pot referi la intervenții care contribuie la asumarea unor angajamente în temeiul legislației Uniunii și enumerate în anexa XI;

  Amendamentul    118

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  indicatori de impact aferenți obiectivelor prevăzute la articolul 5 și la articolul 6 alineatul (1) și utilizați în contextul planurilor strategice PAC și al PAC.

  (c)  indicatori de impact aferenți obiectivelor prevăzute la articolul 5 și la articolul 6 alineatul (1) și utilizați în contextul planurilor strategice PAC, ținând seama de factori externi PAC.

  Amendamentul    119

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  În planurile lor strategice, statele membre pot defalca mai detaliat indicatorii de realizare și indicatorii de rezultat prevăzuți în anexa I, în funcție de caracteristicile naționale și regionale specifice.

  Amendamentul    120

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  În conformitate cu articolul 138, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în ceea ce privește modificarea anexei I în scopul adaptării indicatorilor de realizare, de rezultat și de impact comuni pentru a ține seama de experiența obținută prin aplicarea lor și, dacă este necesar, pentru a adăuga indicatori noi.

  2.  Comisia efectuează o evaluare completă a eficacității indicatorilor de realizare, de rezultat și de impact prevăzuți în anexa I până la sfârșitul celui de-al treilea an de aplicare a planurilor strategice.

   

  În urma evaluării, în conformitate cu articolul 138, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în ceea ce privește modificarea anexei I în scopul adaptării indicatorilor comuni, dacă este necesar, ținând seama de experiența dobândită în punerea în aplicare a politicii prevăzute în prezentul regulament.

  Amendamentul    121

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre urmăresc îndeplinirea obiectivelor prevăzute în titlul II prin specificarea unor intervenții bazate pe tipurile de intervenții prevăzute în capitolele II, III și IV din prezentul titlu, în conformitate cu cerințele comune prevăzute în prezentul capitol.

  Statele membre și, dacă este cazul, regiunile acestora urmăresc îndeplinirea obiectivelor prevăzute în titlul II prin specificarea unor intervenții bazate pe tipurile de intervenții prevăzute în capitolele II, III și IV din prezentul titlu, în conformitate cu cerințele comune prevăzute în prezentul capitol.

  Amendamentul    122

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre concep intervențiile din propriile planuri strategice PAC în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cu principiile generale ale dreptului Uniunii.

  Statele membre, în colaborare, dacă este cazul, cu regiunile lor, concep intervențiile din propriile planuri strategice PAC în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cu principiile generale ale dreptului Uniunii.

  Amendamentul    123

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre se asigură că intervențiile sunt stabilite pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii, sunt compatibile cu piața internă și nu denaturează concurența.

  Statele membre, în colaborare, dacă este cazul, cu regiunile lor, se asigură că intervențiile sunt stabilite pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii și nu împiedică buna funcționare a pieței interne.

  Amendamentul    124

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – paragraful 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre instituie cadrul legal care reglementează acordarea sprijinului din partea Uniunii către beneficiari pe baza planurilor strategice PAC și în conformitate cu principiile și cerințele prevăzute în prezentul regulament și în Regulamentul (UE) [HzR].

  Statele membre, în colaborare, dacă este cazul, cu regiunile lor, instituie cadrul legal care reglementează acordarea sprijinului din partea Uniunii către beneficiari pe baza planurilor strategice PAC și în conformitate cu principiile și cerințele prevăzute în prezentul regulament și în Regulamentul (UE) [HzR].

  Amendamentul    125

  Propunere de regulament

  Articolul 9 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 9a

   

  Integrarea perspectivei de gen

   

  Statele membre asigură integrarea perspectivei de gen în pregătirea, punerea în aplicare și evaluarea planurilor lor strategice PC, cu scopul de a promova egalitatea de gen și de a combate discriminarea de gen.

  Amendamentul    126

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul -1 (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  -1.  Comisia se asigură că planurile strategice ale statelor membre respectă angajamentele Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

  Amendamentul    127

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre se asigură că intervențiile bazate pe tipurile de intervenții enumerate în anexa II la prezentul regulament, inclusiv definițiile prevăzute la articolul 3 și definițiile care trebuie formulate în planurile strategice PAC prevăzute la articolul 4, sunt în conformitate cu dispozițiile de la punctul 1 din anexa 2 la Acordul OMC privind agricultura.

  Intervențiile bazate pe tipurile de intervenții enumerate în anexa II la prezentul regulament, inclusiv definițiile prevăzute la articolul 3 și definițiile care trebuie formulate în planurile strategice PAC prevăzute la articolul 4, sunt în conformitate cu dispozițiile de la punctul 1 din anexa 2 la Acordul OMC privind agricultura.

  Amendamentul    128

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Statele membre se asigură că intervențiile bazate pe plata specifică pentru cultura de bumbac prevăzută în capitolul II secțiunea 3 subsecțiunea 2 din prezentul titlu sunt în conformitate cu dispozițiile de la articolul 6 alineatul (5) din Acordul OMC privind agricultura.

  eliminat

  Amendamentul    129

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Statele membre includ în propriile planuri strategice PAC un sistem de condiționalitate în temeiul căruia se impune o sancțiune administrativă beneficiarilor care primesc plățile directe prevăzute în capitolul II din prezentul titlu sau prima anuală prevăzută la articolele 65, 66 și 67 și care nu îndeplinesc cerințele legale în materie de gestionare prevăzute în legislația Uniunii și nu respectă standardele privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor stabilite în planurile strategice PAC, enumerate în anexa III, în ceea ce privește următoarele domenii specifice:

  1.  Statele membre includ în propriile planuri strategice PAC un sistem de condiționalitate care corespunde cu cerințele legale în materie de gestionare prevăzute în legislația Uniunii și cu standardele privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor, enumerate în anexa III, stabilite în planurile strategice PAC, în ceea ce privește următoarele domenii specifice:

  Amendamentul    130

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  clima și mediul;

  (a)  clima și mediul, inclusiv calitatea apei, conservarea solului și biodiversitatea;

  Amendamentul    131

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Normele referitoare la sancțiunile administrative care trebuie incluse în planurile strategice PAC trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în titlul IV capitolul IV din Regulamentul (UE) [HzR].

  2.  Normele referitoare la un sistem eficient de sancțiuni administrative, astfel cum sunt prevăzute în titlul IV capitolul IV din Regulamentul (UE) [HzR], se aplică beneficiarilor care primesc plăți directe în temeiul prezentului titlu din capitolul II sau prime anuale prevăzute la articolele 65, 66 și 67, atunci când nu respectă normele în materie de condiționalitate prevăzute la alineatul (1) de la prezentul articol.

  Amendamentul    132

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2a.  În conformitate cu articolul 138, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament în ceea ce privește derogările temporare privind normele în materie de condiționalitate în perioadele de epidemii, fenomene climatice extreme, evenimente catastrofale sau dezastre naturale.

  Amendamentul    133

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Statele membre se asigură că toate suprafețele agricole, inclusiv cele care nu mai sunt utilizate în scopuri productive, sunt menținute în bune condiții agricole și de mediu. Statele membre definesc, la nivel național sau regional, standarde minime pentru beneficiari în ceea ce privește bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor, în conformitate cu principalul obiectiv al standardelor menționat în anexa III, ținând seama de caracteristicile specifice ale suprafețelor în cauză, inclusiv de condițiile pedologice și climatice, de sistemele agricole existente, de utilizarea terenurilor, de rotația culturilor, de practicile agricole și de structurile fermelor.

  1.  Statele membre se asigură că toate suprafețele agricole, inclusiv cele care nu mai sunt utilizate în scopuri productive, sunt menținute în bune condiții agricole și de mediu. Statele membre definesc, în consultare cu părțile interesate relevante la nivel național sau, după caz, la nivel regional, standarde minime pentru beneficiari în ceea ce privește bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor, în conformitate cu principalul obiectiv al standardelor menționat în anexa III, în măsura în care acest lucru este posibil, ținând seama de caracteristicile specifice ale suprafețelor în cauză, inclusiv de condițiile pedologice, hidrologice și climatice, de caracteristicile agronomice și ecologice specifice ale diferitelor producții, de diferențele dintre culturile anuale, culturile permanente și alte producții specializate, de sistemele agricole existente, de utilizarea terenurilor, de rotația culturilor, de practicile agricole locale și tradiționale și de structurile fermelor, garantând că terenurile contribuie la realizarea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f).

  Amendamentul    134

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  În ceea ce privește principalele obiective prevăzute în anexa III, statele membre pot stabili standarde suplimentare față de cele prevăzute în anexa respectivă, raportate la respectivele obiective principale. Totuși, statele membre nu stabilesc standarde minime pentru alte obiective principale decât obiectivele principale prevăzute în anexa III.

  2.  Pentru a proteja caracterul comun al PAC și pentru a asigura condiții echitabile și în ceea ce privește principalele obiective prevăzute în anexa III, statele membre nu stabilesc standarde suplimentare față de cele prevăzute în anexa respectivă, raportate la respectivele obiective principale, în cadrul sistemului de condiționalitate. În plus, statele membre nu stabilesc standarde minime pentru alte obiective principale decât obiectivele principale prevăzute în anexa III.

  Amendamentul    135

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Statele membre instituie un sistem prin care să le ofere beneficiarilor, care vor trebui să îl utilizeze, instrumentul pentru sustenabilitatea fermelor în ceea ce privește utilizarea nutrienților menționat în anexa III, cu conținutul și funcționalitățile minime definite acolo.

  eliminat

  Comisia poate sprijini statele membre în ceea ce privește conceperea instrumentului respectiv și în ceea ce privește cerințele referitoare la serviciile de stocare și de prelucrare a datelor.

   

  Amendamentul    136

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3a.  Statele membre pot autoriza practici echivalente celor prevăzute la alineatul (1), care urmează să fie stabilite în conformitate cu criteriile stabilite prin act delegat, astfel cum se prevede la alineatul (4), cu condiția ca acestea să aducă beneficii pentru climă și mediu la un nivel echivalent sau superior în raport cu una sau mai multe practici prevăzute la alineatul (1). Aceste practici echivalente includ:

   

  (a) angajamente asumate în conformitate cu articolul 65 și cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;

   

  (b) angajamente asumate în conformitate cu articolul 28 din prezentul regulament;

   

  (c) scheme de certificare ecologică naționale sau regionale, inclusiv cele pentru certificarea conformității cu legislația națională în materie de mediu, care depășesc standardele obligatorii instituite în conformitate cu anexa III la prezentul regulament, care vizează îndeplinirea obiectivelor privind calitatea solului și a apei, biodiversitatea, conservarea peisajului și atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea.

  Amendamentul    137

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 3 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3b.  Fermierii care îndeplinesc cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/848 privind agricultura ecologică respectă, ipso facto, cerințele 1, 8 și 9 referitoare la standardele privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor (GAEC) prevăzute în anexa III la prezentul regulament.

  Amendamentul    138

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 3 c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3c.  Regiunile ultraperiferice ale Uniunii, definite în temeiul articolului 349 din TFUE, și insulele mici din Marea Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013, sunt exceptate de la cerințele 1, 2, 8 și 9 referitoare la standardele privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor, prevăzute în anexa III la prezentul regulament.

  Amendamentul    139

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 3 d (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3d.  Statele membre furnizează beneficiarilor vizați, prin mijloace electronice atunci când este oportun, lista cerințelor și a standardelor care trebuie aplicate la nivelul exploatației agricole, precum și informații clare și precise cu privire la acestea.

  Amendamentul    140

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  În conformitate cu articolul 138, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament cu norme privind bunele condiții agricole și de mediu, inclusiv de stabilire a elementelor sistemului referitoare la proporția de pășuni permanente, la anul de referință și la rata de conversie în conformitate cu GAEC 1 menționate în anexa III, la formatul și la elementele suplimentare minime, precum și la funcționalitățile instrumentului pentru sustenabilitatea fermelor în ceea ce privește utilizarea nutrienților.

  4.  În conformitate cu articolul 138, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament cu norme referitoare la:

   

  (a) elementele suplimentare ale sistemului referitoare la proporția de pășuni permanente și la rata de conversie în conformitate cu GAEC 1 menționate în anexa III;

   

  (b) criteriile pentru determinarea măsurilor echivalente;

   

  (c) normele de stabilire a cerințelor adecvate aplicabile schemelor de certificare naționale sau regionale menționate la alineatul (3a) litera (c), inclusiv nivelul de garantare pe care trebuie să-l furnizeze schemele respective.

  Amendamentul    141

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Statele membre includ în planurile strategice PAC un sistem de furnizare de servicii pentru consilierea fermierilor și a altor beneficiari ai sprijinului PAC în ceea ce privește gestionarea terenurilor și gestionarea fermelor („servicii de consiliere agricolă”).

  1.  Statele membre includ în planurile strategice PAC un sistem de furnizare de servicii de calitate și independente pentru consilierea fermierilor și a altor beneficiari ai sprijinului PAC în ceea ce privește gestionarea terenurilor și gestionarea fermelor („servicii de consiliere agricolă”) care, unde este cazul, se bazează pe sistemele deja existente la nivelul statelor membre. Statele membre alocă un buget adecvat pentru finanțarea acestor servicii, iar o descriere succintă a acestor servicii este inclusă în planurile strategice naționale PAC.

  Amendamentul    142

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Serviciile de consiliere agricolă vizează dimensiunea economică, cea e mediu și cea socială și furnizează informații tehnologice și științifice la zi, obținute prin cercetare și inovare. Aceste servicii sunt integrate cu serviciile interconectate ale consilierilor agricoli, ale cercetătorilor, ale organizațiilor de fermieri și ale altor părți interesate relevante, care formează sistemele de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS).

  2.  Serviciile de consiliere agricolă vizează dimensiunea economică, cea e mediu și cea socială și furnizează informații tehnologice și științifice la zi, obținute prin cercetare și inovare, ținând seama de practicile și tehnicile agricole tradiționale. Aceste servicii sunt integrate cu serviciile interconectate ale rețelelor de consiliere agricolă, ale cercetătorilor, ale organizațiilor de fermieri, ale cooperativelor și ale altor părți interesate relevante, care formează sistemele de cunoștințe și inovare în agricultură (AKIS).

  Amendamentul    143

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Statele membre se asigură că consilierea agricolă este imparțială, iar consilierii nu au conflicte de interese.

  3.  Statele membre se asigură că consilierea agricolă este imparțială, adaptată la diversitatea modelelor de producție și a exploatațiilor, iar consilierii nu au conflicte de interese.

  Amendamentul    144

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3a.  Statele membre se asigură că serviciile de consiliere agricolă sunt dotate pentru a oferi consiliere atât cu privire la producție, cât și cu privire la furnizarea de bunuri publice.

  Amendamentul    145

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 4 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Serviciile de consiliere agricolă vizează cel puțin următoarele:

  4.  Serviciile de consiliere agricolă instituite de statul membru vizează cel puțin următoarele:

  Amendamentul    146

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 4 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  toate cerințele, condițiile și angajamentele în materie de gestionare aplicabile fermierilor și altor beneficiari, stabilite în planul strategic PAC, inclusiv cerințele și standardele din cadrul condiționalității și condițiile privind schemele de sprijin, precum și informațiile referitoare la instrumentele financiare și planurile de afaceri dezvoltate în temeiul planului strategic PAC;

  (a)  toate cerințele, condițiile și angajamentele în materie de gestionare aplicabile fermierilor și altor beneficiari, stabilite în planul strategic PAC, inclusiv cerințele și standardele din cadrul condiționalității, programele ecologice, angajamentele în materie de mediu, climă și alte angajamente în materie de gestionare în temeiul articolului 65 și condițiile privind schemele de sprijin, precum și informațiile referitoare la instrumentele financiare și planurile de afaceri dezvoltate în temeiul planului strategic PAC;

  Amendamentul    147

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 4 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d)  gestionarea riscurilor, menționată la articolul 70;

  (d)  prevenirea și gestionarea riscurilor;

  Amendamentul    148

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 4 – litera fa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (fa)  tehnicile de optimizare a rezultatelor economice ale sistemelor de producție, îmbunătățirea competitivității, orientarea spre piață, lanțurile scurte de aprovizionare și promovarea antreprenoriatului;

  Amendamentul    149

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 4 – litera fb (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (fb)  consiliere specifică acordată fermierilor care își încep activitatea;

  Amendamentul    150

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 4 – litera fc (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (fc)  standarde de siguranță și bunăstare în comunitățile de fermieri;

  Amendamentul    151

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 4 – litera fd (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (fd)  gestionarea sustenabilă a nutrienților;

  Amendamentul    152

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 4 – litera fe (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (fe)  îmbunătățirea practicilor și a tehnicilor agroecologice și agroforestiere pe terenurile agricole și forestiere;

  Amendamentul    153

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 4 – litera ff (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ff)  punerea accentului pe organizațiile de producători și alte grupuri de fermieri;

  Amendamentul    154

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 4 – litera fg (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (fg)  asistența acordată fermierilor care doresc să își adapteze producția, în special ca urmare a schimbărilor apărute în cererea consumatorilor, prin consiliere cu privire la noile competențe și echipamente necesare;

  Amendamentul    155

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 4 – litera fh (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (fh)  mobilitatea terenurilor și servicii de planificare a succesiunii;

  Amendamentul    156

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 4 – litera fi (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (fi)  toate practicile agricole care permit reducerea utilizării îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor prin informarea publică privind metodele naturale de îmbunătățire a fertilității solului și de combatere a dăunătorilor; și

  Amendamentul    157

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 4 – litera fj (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (fj)  creșterea gradului de reziliență și adaptarea la schimbările climatice.

  Amendamentul    158

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 4 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  4a.  Fără a aduce atingere dreptului național și altor dispoziții relevante prevăzute în dreptul Uniunii, persoanele și entitățile care prestează servicii de consiliere nu dezvăluie altei persoane, în afară de fermierul sau de beneficiarul serviciilor de consiliere, informații sau date cu caracter personal sau comerciale referitoare la fermierul sau beneficiarul în cauză, care le-au fost aduse la cunoștință în cursul desfășurării activității de consiliere, cu excepția cazurilor de încălcare a legii care fac obiectul obligației de raportare către autoritățile publice, în temeiul dreptului național sau al Uniunii.

  Amendamentul    159

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – alineatul 4 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  4b.  Statele membre se asigură, de asemenea, printr-o procedură publică adecvată, că persoanele care desfășoară activități de consiliere în cadrul sistemului de consiliere agricolă dispun de calificarea necesară și beneficiază în mod regulat de formare profesională.

  Amendamentul    160

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 2 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d)  schemele pentru climă și mediu.

  (d)  schemele pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor și

  Amendamentul    161

  Propunere de regulament

  Articolul 14 – alineatul 2 – litera da (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (da)  schemele pentru stimularea competitivității;

  Amendamentul    162

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Statele membre reduc cuantumul plăților directe care urmează a fi acordate unui fermier în temeiul prezentului capitol pentru un an calendaristic dat și care depășesc 60 000 EUR, după cum urmează:

  1.  Statele membre reduc cuantumul plăților directe care urmează a fi acordate unui fermier în temeiul prezentului capitol pentru un an calendaristic dat, atunci când suma respectivă depășește un prag de 100 000 EUR.

  (a)  cu cel puțin 25 % în cazul intervalului 60 000 EUR-75 000 EUR;

   

  (b)  cu cel puțin 50 % în cazul intervalului 75 000 EUR-90 000 EUR;

   

  (c)  cu cel puțin 75 % în cazul intervalului 90 000 EUR-100 000 EUR;

   

  (d)  cu 100 % în cazul cuantumurilor de peste 100 000 EUR.

   

  Amendamentul    163

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Înaintea aplicării alineatului (1), statele membre scad din cuantumul plăților directe care urmează a fi acordate unui fermier în temeiul prezentului capitol într-un an calendaristic dat:

  Înaintea aplicării alineatului (1), statele membre pot scădea din cuantumul plăților directe care urmează a fi acordate unui fermier în temeiul prezentului capitol într-un an calendaristic dat:

  Amendamentul    164

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  salariile legate de o activitate agricolă declarate de fermier, inclusiv impozitele și contribuțiile sociale aferente ocupării forței de muncă și

  (a)  50 % din salariile legate de o activitate agricolă declarate de fermier, inclusiv impozitele și contribuțiile sociale aferente ocupării forței de muncă;

  Amendamentul    165

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  costul echivalent al forței de muncă permanente și nesalariate legate de o activitate agricolă practicată de persoane care lucrează în cadrul fermei în cauză și care nu primesc un salariu sau care primesc o remunerație mai mică decât cuantumul plătit în mod normal pentru serviciile prestate, dar care sunt răsplătite prin rezultatul economic al întreprinderii agricole.

  eliminat

  Amendamentul    166

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ba)  sprijinul direct menționat la articolele 27 și 28;

  Amendamentul    167

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Pentru a calcula cuantumurile menționate la literele (a) și (b), statele membre utilizează salariile standard medii legate de o activitate agricolă la nivel național sau regional, înmulțite cu numărul unităților de muncă anuale declarate de fermierul în cauză.

  Pentru a calcula cuantumurile menționate la litera (a), statele membre utilizează costurile reale ale salariilor sau salariile standard medii legate de o activitate agricolă la nivel național sau regional, înmulțite cu numărul unităților de muncă anuale declarate de fermierul în cauză. Statele membre pot utiliza indicatori privind costurile salariale standard corespunzătoare diferitelor tipuri de exploatații sau criterii de referință privind crearea de locuri de muncă în funcție de tipul exploatației.

  Amendamentul    168

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Rezultatul estimat al reducerii plăților este utilizat în principal pentru a contribui la finanțarea sprijinului redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității și, mai apoi, la finanțarea altor intervenții care țin de plățile directe decuplate.

  Rezultatul estimat al reducerii plăților are prioritate pentru a finanța sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității și, mai apoi, la finanțarea altor intervenții care țin de plățile directe decuplate.

  Amendamentul    169

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  De asemenea, statele membre pot utiliza întregul cuantum rezultat sau o parte a acestuia pentru a finanța tipuri de intervenții din cadrul FEADR specificate în capitolul IV, prin intermediul unui transfer. Acest transfer spre FEADR este cuprins în tabelele financiare din planul strategic PAC și poate fi revizuit în 2023 în conformitate cu articolul 90. Acest transfer nu face obiectul limitelor maxime pentru transferurile de fonduri dinspre FEGA spre FEADR stabilite la articolul 90.

  De asemenea, statele membre pot utiliza întregul cuantum rezultat sau o parte a acestuia pentru a finanța tipuri de intervenții din cadrul FEADR specificate în capitolul IV, prin intermediul unui transfer. Acest transfer spre FEADR este cuprins în tabelele financiare din planul strategic PAC și poate fi revizuit în 2024 în conformitate cu articolul 90.

  Amendamentul    170

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3a.  În cazul unei persoane juridice sau al unui grup de persoane fizice sau juridice, statele membre pot aplica reducerea menționată la alineatul (1) la nivelul membrilor respectivelor persoane juridice sau grupuri atunci când legislația națională prevede ca fiecare membru să își asume drepturi și obligații comparabile cu cele ale fermierilor individuali care au statutul de șef al exploatației agricole, în special în ceea ce privește situația lor economică, socială și fiscală, cu condiția să fi contribuit la consolidarea structurilor agricole ale persoanelor juridice sau ale grupurilor în cauză.

  Amendamentul    171

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 3 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3b.  Atunci când un stat membru acordă fermierilor un sprijin redistributiv complementar pentru venit în temeiul articolului 26 și utilizează în acest scop cel puțin 10 % din alocarea sa financiară pentru plățile directe stabilite în anexa IV, acesta poate decide să nu aplice prezentul articol.

  Amendamentul    172

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 3 c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3c.  Nu se acordă niciun avantaj constând în evitarea reducerii plăților acelor fermieri în cazul cărora s-a dovedit că au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a evita efectele prezentului articol.

  Amendamentul    173

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  În conformitate cu articolul 138, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament cu norme prin care să se stabilească o bază armonizată pentru calcularea reducerii plăților prevăzute la alineatul (1) în vederea asigurării unei distribuiri corecte a fondurilor către beneficiarii îndreptățiți.

  eliminat

  Amendamentul    174

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Statele membre acordă plăți directe decuplate în condițiile prevăzute în prezenta secțiune și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC.

  1.  Statele membre acordă fermierilor activi plăți directe decuplate în condițiile prevăzute în prezenta secțiune și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC.

  Amendamentul    175

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre stabilesc un prag referitor la suprafață și acordă plăți directe decuplate doar fermierilor veritabili a căror suprafață eligibilă din exploatație pentru care se solicită plăți directe decuplate depășește acest prag referitor la suprafață.

  Statele membre stabilesc un prag referitor la suprafață și/sau o limită minimă pentru plățile directe și acordă plăți directe doar fermierilor activi, ale căror suprafețe și/sau volume de plăți directe sunt egale sau depășesc aceste praguri.

  Amendamentul    176

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Când stabilesc pragul referitor la suprafață, statele membre vizează să se asigure că plățile directe decuplate se pot acorda fermierilor veritabili doar dacă:

  Când stabilesc pragul referitor la suprafață sau limita minimă pentru plăți, statele membre vizează să se asigure că plățile directe se pot acorda fermierilor activi doar dacă:

  Amendamentul    177

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  gestionarea plăților aferente nu generează o sarcină administrativă excesivă, iar

  (a)  gestionarea plăților aferente care sunt egale sau care depășesc respectivele praguri nu generează o sarcină administrativă excesivă, iar

  Amendamentul    178

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  cuantumurile aferente contribuie efectiv la îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 6 alineatul (1) la care îndeplinirea cărora contribuie plățile directe decuplate.

  (b)  cuantumurile percepute care depășesc pragul stabilit contribuie efectiv la îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 6 alineatul (1) la care îndeplinirea cărora contribuie plățile directe.

  Amendamentul    179

  Propunere de regulament

  Articolul 16 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Statele membre în cauză pot decide să nu aplice alineatul (1) în regiunile ultraperiferice și în insulele mici din Marea Egee.

  3.  Statele membre în cauză pot decide să nu aplice prezentul articol în regiunile ultraperiferice și în insulele mici din Marea Egee și în arhipelagul Insulelor Baleare.

  Amendamentul    180

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2a.  În anumite situații, în care fermierii nu dispun de suprafețe din cauza caracteristicilor sistemului din exploatație, dar beneficiază de sprijin recunoscut în conformitate cu plata de bază din momentul intrării în vigoare a prezentului regulament, sprijinul de bază pentru venit este constituit dintr-un cuantum per exploatație.

  Amendamentul    181

  Propunere de regulament

  Articolul 17 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Fără a se aduce atingere articolelor 19-24, sprijinul de bază pentru venitul se acordă pentru fiecare hectar eligibil declarat de un fermier veritabil.

  3.  Fără a se aduce atingere articolelor 19-24, sprijinul de bază pentru venitul se acordă pentru fiecare hectar eligibil declarat de un fermier activ.

  Amendamentul    182

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Statele membre pot decide să diferențieze cuantumul sprijinului de bază pentru venit per hectar între diversele grupuri de teritorii care se confruntă cu condiții socioeconomice sau agronomice similare.

  2.  Statele membre pot decide să diferențieze cuantumul per hectar al sprijinului pentru venit în funcție de diversele grupuri de zone în concordanță cu condițiile socioeconomice, ecologice sau agronomice. Statele membre pot decide să majoreze cuantumul în beneficiul regiunilor cu handicapuri naturale sau regionale specifice, precum și în beneficiul zonelor depopulate.

  Amendamentul    183

  Propunere de regulament

  Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2a.  Statele membre pot institui mecanisme care să limiteze numărul de hectare eligibile la nivel național care pot beneficia de sprijin, pe baza unei perioade de referință stabilite de statul membru.

  Amendamentul    184

  Propunere de regulament

  Articolul 19 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Dacă statele membre care au aplicat schema de plată de bază prevăzută în titlul III capitolul I secțiunea 1 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 decid să nu acorde sprijinul de bază pentru venit în funcție de drepturile la plată, atunci drepturile la plată alocate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 expiră la 31 decembrie 2020.

  2.  Dacă statele membre care au aplicat schema de plată de bază prevăzută în titlul III capitolul I secțiunea 1 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 decid să nu acorde sprijinul de bază pentru venit în funcție de drepturile la plată, atunci drepturile la plată alocate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 expiră la 31 decembrie 2022. Statele membre care au finalizat deja procesul intern de ajustare a drepturilor la plată pot decide asupra eliminării drepturilor la plată înainte de această dată.

  Amendamentul    185

  Propunere de regulament

  Articolul 20 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Statele membre stabilesc valoarea unitară a drepturilor la plată înaintea convergenței în conformitate cu prezentul articol prin ajustarea valorii drepturilor la plată proporțional cu valoarea lor stabilită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 pentru anul de cerere 2020 și plata conexă pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu prevăzută în titlul III capitolul III din regulamentul menționat pentru anul de cerere 2020.

  1.  Statele membre stabilesc valoarea unitară a drepturilor la plată înaintea convergenței în conformitate cu prezentul articol prin ajustarea valorii drepturilor la plată proporțional cu valoarea lor stabilită în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 pentru anul de cerere 2021 și plata conexă pentru practicile agricole benefice pentru climă și mediu prevăzută în titlul III capitolul III din regulamentul menționat pentru anul de cerere 2021.

  Amendamentul    186

  Propunere de regulament

  Articolul 20 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Dacă valoarea drepturilor la plată stabilită în conformitate cu alineatul (1) nu este uniformă în interiorul unui stat membru sau al unui grup de teritorii stabilit în conformitate cu articolul 18 alineatul (2), statul membru în cauză asigură o convergență a valorii drepturilor la plată spre o valoare unitară uniformă până cel târziu în anul de cerere 2026.

  4.  Dacă valoarea drepturilor la plată stabilită în conformitate cu alineatul (1) nu este uniformă în interiorul unui stat membru sau al unui grup de teritorii stabilit în conformitate cu articolul 18 alineatul (2), statul membru în cauză asigură o convergență deplină a valorii drepturilor la plată spre o valoare unitară uniformă până cel târziu în anul de cerere 2026.

  Amendamentul    187

  Propunere de regulament

  Articolul 20 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5.  În scopul alineatului (4), fiecare stat membru se asigură că, cel târziu pentru anul de cerere 2026, toate drepturile la plată au o valoare de cel puțin 75 % din cuantumul unitar mediu planificat al sprijinului de bază pentru venit pentru anul de cerere 2026 prevăzut în planul strategic PAC transmis în conformitate cu articolul 106 alineatul (1) pentru statul membru respectiv sau pentru teritoriile stabilite în conformitate cu articolul 18 alineatul (2).

  5.  În scopul alineatului (4), fiecare stat membru se asigură că, cel târziu pentru anul de cerere 2024, toate drepturile la plată au o valoare de cel puțin 75 % din cuantumul unitar mediu planificat al sprijinului de bază pentru venit pentru anul de cerere 2024 prevăzut în planul strategic PAC transmis în conformitate cu articolul 106 alineatul (1) pentru statul membru respectiv sau pentru teritoriile stabilite în conformitate cu articolul 18 alineatul (2).

  Amendamentul    188

  Propunere de regulament

  Articolul 20 – alineatul 5 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  5a.  În sensul alineatului (4), fiecare stat membru se asigură că, cel târziu pentru anul anterior de cerere din perioada de programare, toate drepturile la plată au o valoare de 100 % din cuantumul unitar mediu planificat al sprijinului de bază pentru venit pentru anul de cerere 2026 prevăzut în planul strategic PAC transmis în conformitate cu articolul 106 alineatul (1) pentru statul membru respectiv sau pentru teritoriile stabilite în conformitate cu articolul 18 alineatul (2).

  Amendamentul    189

  Propunere de regulament

  Articolul 20 – alineatul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  7.  Reducerile menționate la alineatul (6) se bazează pe criterii obiective și nediscriminatorii. Fără a se aduce atingere valorii minime stabilite în conformitate cu alineatul (5), aceste criterii pot include stabilirea unei reduceri maxime care nu poate fi mai mică de 30 %.

  7.  Reducerile menționate la alineatul (6) se bazează pe criterii obiective și nediscriminatorii. Fără a se aduce atingere valorii minime stabilite în conformitate cu alineatul (5), aceste criterii pot include stabilirea unei reduceri maxime care nu poate fi mai mică de 30 % pe an.

  Amendamentul    190

  Propunere de regulament

  Articolul 21 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Statele membre acordă sprijin de bază pentru venit fermierilor veritabili care dețin (în proprietate sau în arendă) drepturi la plată atunci când aceștia activează respectivele drepturi la plată. Statele membre se asigură că, în scopul activării drepturilor la plată, fermierii veritabili declară hectarele eligibile care însoțesc orice drept la plată.

  1.  Statele membre acordă sprijin de bază pentru venit fermierilor care dețin (în proprietate sau în arendă) drepturi la plată atunci când aceștia activează respectivele drepturi la plată. Statele membre se asigură că, în scopul activării drepturilor la plată, fermierii activi declară hectarele eligibile care însoțesc orice drept la plată.

  Amendamentul    191

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Fiecare stat membru care decide să acorde sprijinul de bază pentru venit în funcție de drepturile la plată gestionează o rezervă națională.

  1.  Fiecare stat membru care decide să acorde sprijinul de bază pentru venit în funcție de drepturile la plată stabilește o rezervă națională echivalentă cu un procent maxim de 3 % din alocările stabilite în anexa VII la prezentul regulament.

  Amendamentul    192

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – alineatul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2a.  Statele membre pot depăși procentul menționat la alineatul (1) atunci când acest lucru este necesar pentru a îndeplini cerințele de alocare prevăzute la alineatul (4) literele (a) și (b) și la alineatul (5).

  Amendamentul    193

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Statele membre se asigură că drepturile la plată din rezervă sunt alocate doar fermierilor veritabili.

  3.  Statele membre se asigură că drepturile la plată din rezervă sunt alocate doar fermierilor activi.

  Amendamentul    194

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – alineatul 4 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  tinerilor fermieri care au înființat o nouă exploatație pentru prima oară;

  (a)  tinerilor fermieri care au înființat o nouă exploatație pentru prima oară; sau

  Amendamentul    195

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – alineatul 4 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  fermierilor care au înființat o nouă exploatație pentru prima oară ca șefi ai exploatației și dețin formarea profesională corespunzătoare sau au dobândit competențele necesare stabilite de statul membru pentru tinerii fermieri.

  (b)  fermierilor care au înființat o nouă exploatație pentru prima oară ca șefi ai exploatației și dețin formarea profesională corespunzătoare sau au dobândit competențele și cunoștințele necesare;

  Amendamentul    196

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ba)  În cazurile menționate la literele (a) și (b) din primul paragraf de la prezentul alineat, statele membre pot acorda prioritate femeilor, pentru a contribui la îndeplinirea obiectivului menționat la articolul 6 alineatul (1) litera (h).

  Amendamentul    197

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – alineatul 4 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  4a.  Statele membre pot identifica, de asemenea, prin criterii obiective și nediscriminatorii, alte cazuri care, în conformitate cu evaluarea nevoilor menționată la articolul 96, sunt mai vulnerabile sau mai relevante pentru atingerea obiectivelor specifice stabilite la articolul 6, precum și fermierii care au început să utilizeze de curând suprafețe aflate în gestiune colectivă.

  Amendamentul    198

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5.  Statele membre alocă drepturi la plată sau majorează valoarea drepturilor la plată existente ale fermierilor veritabili care sunt îndreptățiți în temeiul unei hotărâri definitive a unei instanțe sau în temeiul unui act administrativ definitiv emis de autoritatea competentă a unui stat membru. Fiecare stat membru se asigură că respectivii fermieri veritabili primesc drepturile la plată în numărul și la valoarea stabilite în hotărârea sau în actul respectiv, la o dată care urmează să fie stabilită de statul membru respectiv.

  5.  Statele membre alocă drepturi la plată sau majorează valoarea drepturilor la plată existente ale fermierilor activi care sunt îndreptățiți în temeiul unei hotărâri definitive a unei instanțe sau în temeiul unui act administrativ definitiv emis de autoritatea competentă a unui stat membru. Fiecare stat membru se asigură că respectivii fermieri activi primesc drepturile la plată în numărul și la valoarea stabilite în hotărârea sau în actul respectiv, la o dată care urmează să fie stabilită de statul membru respectiv.

  Amendamentul    199

  Propunere de regulament

  Articolul 22 – alineatul 5 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  5a.  Statele membre pot utiliza rezerva națională pentru a crește liniar sprijinul de bază pentru venit sau pentru a îndeplini anumite obiective prevăzute la articolul 6 alineatul (1), pe baza unor criterii nediscriminatorii, cu condiția să mai fie disponibile sume suficiente pentru dispozițiile prevăzute la alineatele (4) și (5) ale prezentului articol.

  Amendamentul    200

  Propunere de regulament

  Articolul 23

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 23

  eliminat

  Competențe delegate

   

  În conformitate cu articolul 138, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament cu norme referitoare la:

   

  (a)  instituirea rezervei;

   

  (b)  accesul la rezervă;

   

  (c)  conținutul declarației și cerințele pentru activarea drepturilor la plată;

   

  Amendamentul    201

  Propunere de regulament

  Articolul 24 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Cu excepția cazurilor de transfer prin moștenire sau prin moștenire anticipată, drepturile la plată se transferă doar unui fermier veritabil.

  1.  Cu excepția cazurilor de transfer prin moștenire sau prin moștenire anticipată, drepturile la plată se transferă doar unui fermier activ.

  Amendamentul    202

  Propunere de regulament

  Articolul 24 – alineatul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1a.  Drepturilor la plată nu li se poate atribui o valoare de piață.

  Amendamentul    203

  Propunere de regulament

  Articolul 25 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Plata în sumă rotundă pentru micii fermieri

  Schemă simplificată pentru micii fermieri

  Amendamentul    204

  Propunere de regulament

  Articolul 25 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre pot acorda micilor fermieri definiți de statele membre plăți sub forma unei sume fixe care să înlocuiască plățile directe prevăzute în prezenta secțiune și în secțiunea 3 din prezentul capitol. Statele membre concep intervenția corespunzătoare în planul strategic PAC ca fiind opțională pentru fermieri.

  Statele membre introduc o schemă simplificată pentru micii fermieri care solicită sprijin, în valoare de până la 1 250 EUR. Această schemă poate consta într-o sumă fixă, care să înlocuiască plățile directe prevăzute în prezenta secțiune și în secțiunea 3 din prezentul capitol sau într-o plată per hectar care poate fi diferențiată pe teritorii, definită în conformitate cu articolul 18 alineatul (2). Statele membre concep intervenția corespunzătoare în planul strategic PAC ca fiind opțională pentru fermieri.

  Amendamentul    205

  Propunere de regulament

  Articolul 25 – alineatul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1a.   Fermierii care doresc să participe la schema simplificată depun o cerere cel târziu la o dată pe care o va stabili statul membru, fără ca aceasta să afecteze posibilitatea statelor membre de a include în mod automat fermierii care îndeplinesc condițiile și de a le oferi posibilitatea de a se retrage într-un anumit termen.

  Amendamentul    206

  Propunere de regulament

  Articolul 25 – alineatul 1 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1b.   În cazul fermierilor care participă la schema simplificată, statele membre pot aplica controale simplificate ale condiționalității, astfel cum se prevede la articolul 84 din Regulamentul (UE) [HzR].

  Amendamentul    207

  Propunere de regulament

  Articolul 25 – alineatul 1 c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1c.   Statele membre pot stabili norme și servicii pentru reducerea costurilor administrative, sprijinind cooperarea la nivelul micilor fermieri.

  Amendamentul    208

  Propunere de regulament

  Articolul 25 – alineatul 1 d (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1d.   Statele membre se asigură că fermierilor nu li se acordă niciun avantaj prevăzut la prezentul articol dacă se stabilește că au creat în mod artificial, după 1 iunie 2018, condițiile care le permit să beneficieze de plățile destinate micilor fermieri.

  Amendamentul    209

  Propunere de regulament

  Articolul 26 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Statele membre asigură redistribuirea sprijinului de la fermele mai mari spre fermele mai mici sau medii, prevăzând un sprijin redistributiv pentru venit sub forma unei plăți anuale decuplate per hectar eligibil acordate fermierilor care au dreptul la o plată în temeiul sprijinului de bază pentru venit menționat la articolul 17.

  2.  Statele membre asigură o redistribuire echitabilă a sprijinului de la fermele mai mari spre fermele mai mici sau medii, prevăzând un sprijin redistributiv pentru venit sub forma unei plăți anuale decuplate per hectar eligibil acordate fermierilor care au dreptul la o plată în temeiul sprijinului de bază pentru venit menționat la articolul 17.

  Amendamentul    210

  Propunere de regulament

  Articolul 26 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Statele membre stabilesc un cuantum per hectar sau cuantumuri diferite pentru diferite intervale de hectare, precum și numărul maxim de hectare per fermier pentru care se plătește sprijinul redistributiv pentru venit.

  3.  Statele membre stabilesc o plată echivalentă cu un cuantum per hectar sau cuantumuri diferite pentru diferite intervale de hectare. Statele membre pot diferenția aceste cuantumuri în funcție de teritoriile definite în conformitate cu articolul 18 alineatul (2).

  Amendamentul    211

  Propunere de regulament

  Articolul 26 – alineatul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3a.  Cuantumul plății redistributive pe hectar nu trebuie să depășească 65 % din sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității, în conformitate cu media națională sau teritorială, înmulțită cu numărul de hectare eligibile.

  Amendamentul    212

  Propunere de regulament

  Articolul 26 – alineatul 3 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3b.  Numărul de hectare eligibile pentru fiecare fermier nu trebuie să fie mai mare ca dimensiunea medie la nivel național a exploatațiilor agricole ori dimensiunea medie în funcție de teritoriile definite în conformitate cu articolul 18 alineatul (2). Statele membre acordă acces la această plată începând de la primul hectar eligibil al exploatației agricole.

  Amendamentul    213

  Propunere de regulament

  Articolul 26 – alineatul 3 c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3c.  Statele membre identifică criterii nediscriminatorii cu scopul de a atinge obiectivul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (a), pentru calcularea sumei care urmează să fie acordată pentru redistribuirea complementară a sprijinului pentru venit în scopul sustenabilității, în contextul planurilor strategice PAC și stabilesc, de asemenea, un plafon financiar peste care fermele nu sunt eligibile pentru plata redistributivă. Statele membre țin seama de nivelul mediu al veniturilor fermelor la nivel național sau regional. În criteriile de distribuire, acestea iau în considerare, de asemenea, constrângerile naturale și specifice cu care se confruntă anumite regiuni, inclusiv regiunile insulare, în dezvoltarea activității lor agricole.

  Amendamentul    214

  Propunere de regulament

  Articolul 26 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Cuantumul per hectar planificat pentru un anumit an de cerere nu trebuie să depășească media națională a plăților directe per hectar pentru anul de cerere respectiv.

  eliminat

  Amendamentul    215

  Propunere de regulament

  Articolul 26 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5.  Cuantumul mediu național al plăților directe per hectar este stabilit ca fiind raportul dintre plafonul național pentru plăți directe pentru un anumit an de cerere prevăzut în anexa IV și realizările planificate totale aferente sprijinului de bază pentru venit pentru respectivul an de cerere, exprimat în număr de hectare.

  eliminat

  Amendamentul    216

  Propunere de regulament

  Articolul 26 – alineatul 5 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  5a.  În cazul unei persoane juridice sau al unui grup de persoane fizice sau juridice, statele membre pot aplica numărul maxim de hectare, menționat la alineatul (3) de la prezentul articol, la nivelul membrilor acelor persoane juridice sau grupuri, atunci când dreptul național prevede ca fiecare membru să își asume drepturi și obligații comparabile cu cele ale fermierilor individuali care au statutul de șefi ai exploatației, în special în ceea ce privește statutul lor economic, social și fiscal, cu condiția să fi contribuit la consolidarea structurilor agricole ale persoanelor juridice sau ale grupurilor în cauză.

  Amendamentul    217

  Propunere de regulament

  Articolul 26 – alineatul 5 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  5b.  Statele membre se asigură că nu se acordă niciun avantaj prevăzut în prezentul capitol fermierilor în privința cărora s-a stabilit că și-au împărțit exploatațiile doar cu scopul de a beneficia de plata redistributivă. Această dispoziție se aplică și fermierilor ale căror exploatații sunt rezultatul împărțirii respective.

  Amendamentul    218

  Propunere de regulament

  Articolul 27 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Statele membre pot acorda un sprijin complementar pentru venit tinerilor fermieri în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC.

  1.  Statele membre pot acorda un sprijin complementar pentru venit tinerilor fermieri, definiți în conformitate cu criteriile stabilite la articolul 4 alineatul (1) litera (d), în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC.

  Amendamentul    219

  Propunere de regulament

  Articolul 27 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Ca parte a obligațiilor lor de a contribui la îndeplinirea obiectivului specific numit „atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale”, prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (g) și de a dedica acestui obiectiv cel puțin 2 % din propriile alocări pentru plățile directe în conformitate cu articolul 86 alineatul (4), statele membre pot acorda un sprijin complementar pentru venit tinerilor fermieri care au înființat o nouă exploatație pentru prima oară și care au dreptul la o plată în temeiul sprijinului de bază pentru venit menționat la articolul 17.

  2.  Ca parte a obligațiilor lor de a atrage tineri fermieri în conformitate cu obiectivul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (g) și de a dedica acestui obiectiv cel puțin 2 % din propriile alocări pentru plățile directe în conformitate cu articolul 86 alineatul (4), statele membre pot acorda un sprijin complementar pentru venit tinerilor fermieri care au înființat o nouă exploatație pentru prima oară ca șefi ai exploatației și care au dreptul la o plată în temeiul sprijinului de bază pentru venit menționat la articolul 17.

  Amendamentul    220

  Propunere de regulament

  Articolul 27 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri ia forma unei plăți decuplate anuale per hectar eligibil.

  3.  Sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri se acordă pentru o perioadă maximă de șapte ani, începând cu data depunerii cererii de plată pentru tinerii fermieri și ia forma unei plăți decuplate anuale per hectar eligibil. Sprijinul poate fi calculat la nivel național sau în funcție de teritorii, astfel cum sunt definite în conformitate cu articolul 18 alineatul (2).

  Amendamentul    221

  Propunere de regulament

  Articolul 27 – alineatul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3a.  Tinerii fermieri care au primit în ultimul an de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 sprijinul prevăzut la articolul 50 din regulamentul respectiv pot beneficia de sprijinul menționat la articolul respectiv pentru o perioadă totală maximă prevăzută la alineatul (3).

  Amendamentul    222

  Propunere de regulament

  Articolul 27 – alineatul 3 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3b.  Plata se acordă pentru un anumit număr de hectare care nu depășește dimensiunea medie la nivel național a fermelor ori în funcție de teritoriile definite în conformitate cu articolul 18 alineatul (2).

  Amendamentul    223

  Propunere de regulament

  Articolul 27 – alineatul 3 c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3c.  Statele membre pot stabili dispoziții specifice privind tinerii fermieri care sunt membri ai unor grupuri de fermieri, organizații de producători sau ai unor cooperative, pentru ca aceștia să nu piardă sprijinul în temeiul prezentului articol în momentul aderării lor la entitățile respective.

  Amendamentul    224

  Propunere de regulament

  Articolul 28 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Scheme pentru climă și mediu

  Scheme pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor

  Amendamentul    225

  Propunere de regulament

  Articolul 28 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Statele membre acordă sprijin pentru programe voluntare pentru climă și mediu („programe ecologice”) în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC.

  1.  Statele membre stabilesc și acordă sprijin pentru programe voluntare pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor („programe ecologice”) în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC.

  Amendamentul    226

  Propunere de regulament

  Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Acest sprijin vizează păstrarea practicilor benefice și/sau promovarea conversiei necesare în practici și tehnici care au o contribuție mai semnificativă la dezvoltarea mediului și a climei.

   

  Sprijinul poate fi direcționat către angajamente pentru practici agricole în sectoare și/sau zone geografice specifice definite de statele membre. Zonele desemnate în temeiul Directivelor 92/43/CEE sau 2009/147/CE sunt considerate în mod automat eligibile pentru program.

  Amendamentul    227

  Propunere de regulament

  Articolul 28 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  În cadrul acestui tip de intervenție, statele membre sprijină fermierii veritabili care își asumă angajamentul de a aplica, pe hectarele eligibile, practici agricole benefice pentru climă și mediu.

  2.  În cadrul acestui tip de intervenție, statele membre sprijină fermierii activi sau grupurile de fermieri care își asumă angajamentul de a aplica practici agricole benefice pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor, care contribuie la realizarea unuia sau a mai multor obiective specifice definite la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e), (f) și (i) și sunt adaptate pentru a răspunde nevoilor naționale sau regionale specifice.

  Amendamentul    228

  Propunere de regulament

  Articolul 28 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Statele membre stabilesc lista practicilor agricole benefice pentru climă și mediu.

  3.  În conformitate cu articolul 138, Comisia adoptă acte delegate, în termen de ... [două luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], completând prezentul regulament prin stabilirea unui catalog de exemple de practici agricole benefice pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor, ținând seama de condițiile menționate la alineatul (4) de la prezentul articol.

   

  Statele membre pot stabili, în cooperare cu părțile interesate de la nivel național, regional și local, liste naționale complementare sau pot extrage exemple din catalogul menționat la alineatul anterior, pentru a răspunde nevoilor lor specifice.

   

  Listele respective pot consta în măsuri diferite de cele prevăzute la articolul 65 sau în măsuri de aceeași natură, dar cu un nivel de ambiție diferit. Fermierii pot alege cel puțin una dintre liste pentru a fi eligibili pentru sprijin.

  Amendamentul    229

  Propunere de regulament

  Articolul 28 – alineatul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3a.  Statele membre includ în listele respective, stabilirea unui procentaj minim din suprafața agricolă dedicat zonelor sau elementelor neproductive, utilizarea unui instrument agricol pentru gestionarea sustenabilă a nutrienților și, după caz, întreținerea corespunzătoare a zonelor umede și a turbăriilor.

  Amendamentul    230

  Propunere de regulament

  Articolul 28 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Practicile respective sunt concepute în așa fel încât să îndeplinească unul sau mai multe obiectivele specifice legate de mediu și climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f).

  4.  Fiecare dintre practicile respective este concepută în așa fel încât să îndeplinească unul sau mai multe obiectivele specifice legate de mediu, climă și bunăstarea animalelor prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e), (f) și (i).

  Amendamentul    231

  Propunere de regulament

  Articolul 28 – alineatul 5 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  depășesc cerințele minime privind utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor, bunăstarea animalelor și alte cerințe obligatorii prevăzute de dreptul național și de dreptul Uniunii;

  (b)  depășesc cerințele minime privind bunăstarea animalelor și reducerea utilizării îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor și alte cerințe obligatorii prevăzute de dreptul Uniunii;

  Amendamentul    232

  Propunere de regulament

  Articolul 28 – alineatul 5 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d)  diferă de angajamentele pentru care se acordă plăți în temeiul articolului 65.

  (d)  diferă de angajamentele pentru care se acordă plăți în temeiul articolului 65 sau sunt complementare acestora.

  Amendamentul    233

  Propunere de regulament

  Articolul 28 – alineatul 5 – litera da (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (da)  contribuie la menținerea practicilor benefice pentru mediu.

  Amendamentul    234

  Propunere de regulament

  Articolul 28 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6.  Sprijinul pentru programele ecologice ia forma unei plăți anuale per hectar eligibil și se acordă:

  6.  Sprijinul pentru programele ecologice ia forma unei plăți anuale per hectar eligibil și/sau a unei plăți per exploatație și se acordă sub formă de stimulente financiare care depășesc compensația pentru costurile suplimentare suportate și pierderile de venit, care poate consta într-o sumă forfetară.

  (a)  fie ca plăți suplimentare față de sprijinul de bază pentru venit prevăzut în subsecțiunea 2 a prezentei secțiuni fie

   

  (b)  ca plăți care compensează în întregime sau parțial beneficiarii pentru costurile suplimentare suportate și pentru pierderile de venit aferente angajamentelor stabilite în temeiul articolului 65.

   

  Amendamentul    235

  Propunere de regulament

  Articolul 28 – alineatul 6 – paragraful 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Nivelul plăților variază în funcție de nivelul de ambiție al sustenabilității fiecărei intervenții sau set de intervenții, pe baza unor criterii nediscriminatorii, pentru a oferi un stimulent eficient pentru participare.

  Amendamentul    236

  Propunere de regulament

  Articolul 28 – alineatul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  7.  Statele membre se asigură că intervențiile în temeiul prezentului articol sunt coerente cu cele stabilite în temeiul articolului 65.

  7.  Statele membre se asigură că intervențiile în temeiul prezentului articol sunt coerente cu cele stabilite în temeiul articolului 65, asigurând o delimitare adecvată între cele două tipuri de intervenții. În cazul în care distincția între intervențiile stabilite în temeiul ambelor articole se face în funcție de nivelul obiectivelor de mediu, statul membru trebuie să evite dubla finanțare.

  Amendamentul    237

  Propunere de regulament

  Articolul 28 – alineatul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  8.  În conformitate cu articolul 138, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament cu norme suplimentare referitoare la programele ecologice.

  eliminat

  Amendamentul    238

  Propunere de regulament

  Articolul 28 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 28a

   

  Programe pentru stimularea competitivității

   

  1.   Statele membre acordă sprijin pentru programe voluntare pentru stimularea competitivității („programe de stimulare”) în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate în detaliu în propriile planuri strategice PAC.

   

  2.   În cadrul acestui tip de intervenție, statele membre sprijină fermierii activi care își asumă angajamente pentru cheltuieli benefice pentru stimularea competitivității agricole a fermierului.

   

  3.   Statele membre stabilesc o listă eligibilă a categoriilor de cheltuieli benefice pentru stimularea competitivității fermierului.

   

  4.   Practicile respective sunt concepute în așa fel încât să îndeplinească unul sau mai multe dintre obiectivele economice specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și contribuie la obiectivul transversal prevăzut la articolul 5.

   

  5.   În cadrul acestui tip de intervenție, statele membre oferă doar plăți care vizează angajamente care nu rezultă într-o dublă finanțare în sensul prezentului regulament.

   

  6.   Sprijinul pentru programele de stimulare ia forma unei plăți anuale și se acordă:

   

  (a)   fie ca plăți, în funcție de hectarele eligibile, suplimentar față de sprijinul de bază pentru venit prevăzut în subsecțiunea 2 a prezentei secțiuni, fie

   

  (b)   fie ca plăți care compensează beneficiarii pentru o parte sau pentru toate costurile suportate, fie

   

  (c)  fie pe baza realizărilor relevante pentru acest tip de intervenție.

   

  7.   Statele membre se asigură că intervențiile în temeiul prezentului articol sunt coerente cu cele stabilite în temeiul articolelor 27, 28, 65, 68, 69, 70, 71 și 72.

   

  8.   În conformitate cu articolul 138, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament cu norme suplimentare referitoare la programele de stimulare.

  Amendamentul    239

  Propunere de regulament

  Articolul 29 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Statele membre pot acorda un sprijin cuplat pentru venit fermierilor veritabili în condițiile prevăzute în prezenta subsecțiune și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC.

  1.  Statele membre pot acorda un sprijin cuplat pentru venit fermierilor activi în condițiile prevăzute în prezenta subsecțiune și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC.

  Amendamentul    240

  Propunere de regulament

  Articolul 29 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Intervențiile statelor membre ajută sectoarele și producțiile sprijinite sau tipurile specifice de agricultură aferente, enumerate la articolul 30 să facă față dificultății sau dificultăților cu care se confruntă, prin îmbunătățirea competitivității, a sustenabilității și a calității lor.

  2.  Intervențiile statelor membre ajută sectoarele și producțiile sprijinite sau tipurile specifice de agricultură aferente, enumerate la articolul 30 să facă față dificultății sau dificultăților cu care se confruntă, prin îmbunătățirea competitivității, a structurării, a sustenabilității și a calității lor. În plus, aceste intervenții trebuie să fie în concordanță cu obiectivele specifice relevante prevăzute la articolul 6 alineatul (1).

  Amendamentul    241

  Propunere de regulament

  Articolul 29 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Sprijinul cuplat pentru venit ia forma unei plăți anuale per hectar sau per animal.

  3.  Sprijinul cuplat este o schemă de limitare a producției care ia forma unei plăți anuale bazate pe suprafețe și producții fixe sau pe un număr fix de animale și respectă plafoanele financiare care trebuie stabilite de statele membre pentru fiecare măsură și notificate Comisiei.

  Amendamentul    242

  Propunere de regulament

  Articolul 29 – alineatul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3a.  Statele membre pot decide să direcționeze sau să majoreze sprijinul cuplat în conformitate cu angajamentul beneficiarului de a-și îmbunătăți competitivitatea, calitatea sau structurarea sectorului.

  Amendamentul    243

  Propunere de regulament

  Articolul 30 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Sprijinul cuplat pentru venit poate fi acordat doar următoarelor sectoare și producții sau următoarelor tipuri specifice de agricultură aferente, dacă acestea sunt importante din motive economice, sociale sau de mediu: cereale, plante oleaginoase, culturi proteice, leguminoase pentru boabe, in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof pentru feculă, lapte și produse lactate, semințe, carne de oaie și de capră, carne de vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și legume, specii forestiere cu ciclu de producție scurt și alte culturi nealimentare, cu excepția arborilor, utilizate pentru producția de produse care au potențialul de a înlocui materialele fosile.

  Sprijinul cuplat pentru venit poate fi acordat doar următoarelor sectoare și producții sau următoarelor tipuri specifice de agricultură: cereale, plante oleaginoase, culturi proteice, leguminoase pentru boabe, in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof pentru feculă, lapte și produse lactate, semințe, carne de oaie și de capră, carne de vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de mătase, nutrețuri uscate, hamei, sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și legume, specii forestiere cu ciclu de producție scurt.

  Amendamentul    244

  Propunere de regulament

  Articolul 31 – alineatul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1a.  Prin derogare de la alineatul (1), sprijinul cuplat poate fi acordat fermierilor care nu dispun de hectare eligibile.

   

  La acordarea sprijinului cuplat, statele membre se asigură că următoarele condiții sunt îndeplinite:

   

  (a)   există o nevoie sau un beneficiu ecologic sau socioeconomic clar;

   

  (b)   nu creează denaturări majore pe piața internă; și

   

  (c)   sprijinul pentru producția animalieră este compatibil cu Directiva 2000/60/CE.

  Amendamentul    245

  Propunere de regulament

  Articolul 33

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  [...]

  eliminat

  Amendamentul    246

  Propunere de regulament

  Articolul 34 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre acordă o plată specifică pentru cultura de bumbac fermierilor veritabili care produc bumbac încadrat la codul NC 5201 00 în condițiile prevăzute în prezenta subsecțiune.

  Statele membre acordă o plată specifică pentru cultura de bumbac fermierilor activi care produc bumbac încadrat la codul NC 5201 00 în condițiile prevăzute în prezenta subsecțiune.

  Amendamentul    247

  Propunere de regulament

  Articolul 36 – alineatul 3 – liniuța 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  –  Bulgaria: 624,11 EUR,

  –  Bulgaria: X EUR,

  Amendamentul    248

  Propunere de regulament

  Articolul 36 – alineatul 3 – liniuța 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  –  Grecia: 225,04 EUR,

  –  Grecia: X EUR,

  Amendamentul    249

  Propunere de regulament

  Articolul 36 – alineatul 3 – liniuța 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  –  Spania: 348,03 EUR,

  –  Spania: X EUR,

  Amendamentul    250

  Propunere de regulament

  Articolul 36 – alineatul 3 – liniuța 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  –  Portugalia: 219,09 EUR

  –  Portugalia: X EUR

  Amendamentul    251

  Propunere de regulament

  Articolul 39 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  sectorul fructelor și legumelor, menționat la articolul 1 alineatul (2) litera (i) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;

  (a)  sectorul fructelor și legumelor, menționat la articolul 1 alineatul (2) litera (i) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și produsele din acest sector destinate prelucrării;

  Amendamentul    252

  Propunere de regulament

  Articolul 39 – paragraful 1 – litera f

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (f)  alte sectoare menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(h), (k), (m), (o)-(t) și (w) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

  (f)  alte sectoare menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (a)-(h), (k), (m), (o)-(t) și (w) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, precum și culturile proteice.

  Amendamentul    253

  Propunere de regulament

  Articolul 40 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  În propriile planuri strategice PAC, statele membre pot decide să implementeze tipurile sectoriale de intervenții menționate la articolul 39 literele (d), (e) și (f).

  3.  În propriile planuri strategice PAC, statele membre pot decide să implementeze tipurile sectoriale de intervenții menționate la articolul 39 literele (d), (e) și (f) și își motivează alegerea sectoarelor și a tipului de intervenții.

  Amendamentul    254

  Propunere de regulament

  Articolul 41 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  asigurarea funcționării adecvate a tipurilor de intervenții prevăzute în prezentul capitol;

  (a)  asigurarea funcționării adecvate a tipurilor de intervenții prevăzute în prezentul capitol, în special pentru a evita denaturarea concurenței pe piața internă;

  Amendamentul    255

  Propunere de regulament

  Articolul 41 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (aa)  acordarea de sprijin organizațiilor de producători pentru îndeplinirea sarcinilor lor specifice în temeiul prezentului capitol;

  Amendamentul    256

  Propunere de regulament

  Articolul 41 – paragraful 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  nivelul maxim al asistenței financiare din partea Uniunii pentru retragerile de pe piață menționate la articolul 46 alineatul (4) litera (a) și pentru tipurile de intervenții menționate la articolul 52 alineatul (3);

  (c)  nivelul maxim al asistenței financiare din partea Uniunii pentru retragerile de pe piață menționate la articolul 46 alineatul (4) litera (a) și pentru tipurile de intervenții menționate la articolul 52 alineatul (3), precum și costurile fixe de producție și transport pentru produsul retras în vederea distribuirii gratuite și costurile aferente prelucrării produsului înainte de livrare pentru distribuirea gratuită;

  Amendamentul    257

  Propunere de regulament

  Articolul 41 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ca)  stabilirea condițiilor pentru înființarea și gestionarea fondului operațional, precum și pentru cererile de ajutor și de plată a avansurilor.

  Amendamentul    258

  Propunere de regulament

  Articolul 42 – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În sectorul fructelor și legumelor sunt vizate obiectivele următoare:

  În conformitate cu articolele 5 și 6, în sectorul fructelor și legumelor sunt vizate obiectivele următoare:

  Amendamentul    259

  Propunere de regulament

  Articolul 42 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  concentrarea ofertei și comercializarea produselor din sectorul fructelor și legumelor, inclusiv prin marketing direct; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (c);

  (b)  concentrarea ofertei și comercializarea produselor din sectorul fructelor și legumelor, inclusiv prin marketing direct și lanțuri scurte de aprovizionare, precum și promovarea negocierii colective a contractelor; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (c);

  Amendamentul    260

  Propunere de regulament

  Articolul 42 – paragraful 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  cercetarea și dezvoltarea unor metode de producție sustenabile, inclusiv a rezistenței la dăunători, și a unor practici inovatoare de stimulare a competitivității economice și de consolidare a evoluțiilor pieței; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (c) și (i);

  (c)  aplicarea, cercetarea și dezvoltarea unor metode de producție sustenabile, inclusiv a rezistenței la dăunători, și a unor practici inovatoare de stimulare a competitivității economice și de consolidare a evoluțiilor pieței; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (i);

  Amendamentul    261

  Propunere de regulament

  Articolul 42 – paragraful 1 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d)  dezvoltarea, implementarea și promovarea unor metode de producție care nu dăunează mediului, a unor practici de cultivare și a unor tehnici de producție care protejează mediul, utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, în special protejarea apei, a solului, a aerului, a biodiversității și a altor resurse naturale; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (e) și (f);

  (d)  dezvoltarea, implementarea și promovarea unor metode de producție care nu dăunează mediului, a unor practici de cultivare și a unor tehnici de producție care protejează mediul, utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, în special protejarea apei, a solului, a aerului, a biodiversității și a altor resurse naturale; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e), (f) și (i);

  Amendamentul    262

  Propunere de regulament

  Articolul 42 – paragraful 1 – litera f

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (f)  sporirea calității și a valorii comerciale ale produselor, inclusiv îmbunătățirea calității produselor și dezvoltarea de produse cu denumire de origine protejată, cu indicație geografică protejată sau incluse în sistemele de calitate naționale; aceste obiective sunt legate de obiectivul specific prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (b);

  (f)  sporirea calității și a valorii comerciale ale produselor, inclusiv îmbunătățirea produselor pentru prelucrare și dezvoltarea de produse cu denumire de origine protejată, cu indicație geografică protejată sau incluse în alte sisteme de calitate publice sau private; aceste obiective sunt legate de obiectivul specific prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (b);

  Amendamentul    263

  Propunere de regulament

  Articolul 42 – paragraful 1 – litera g

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (g)  promovarea și comercializarea produselor din sectorul fructelor și legumelor, deopotrivă a celor proaspete și a celor prelucrate; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (c);

  (g)  promovarea și comercializarea produselor din sectorul fructelor și legumelor, deopotrivă a celor proaspete și a celor prelucrate; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (b), (c) și (i);

  Amendamentul    264

  Propunere de regulament

  Articolul 42 – paragraful 1 – litera i

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (i)  prevenirea situațiilor de criză și gestionarea riscurilor, pentru a evita și a face față crizelor de pe piețele fructelor și legumelor; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (c).

  (i)  prevenirea situațiilor de criză și atenuarea și gestionarea riscurilor, inclusiv a aspectelor fitosanitare, pentru a evita și a face față crizelor de pe piețele fructelor și legumelor; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (c);

  Amendamentul    265

  Propunere de regulament

  Articolul 42 – paragraful 1 – litera ia (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ia)  gestionarea și reducerea subproduselor și a deșeurilor;

  Amendamentul    266

  Propunere de regulament

  Articolul 42 – paragraful 1 – litera ib (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ib)  promovarea diversității genetice.

  Amendamentul    267

  Propunere de regulament

  Articolul 43 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  investiții în active corporale și necorporale, concentrate în special asupra economisirii apei, a economisirii energiei, a ambalajelor ecologice și a reducerii deșeurilor;

  (a)  investiții în active corporale și necorporale, inclusiv cele concentrate asupra economisirii apei și asupra calității apei, a generării și economisirii energiei, a ambalajelor ecologice, a reducerii deșeurilor și a monitorizării fluxurilor de deșeuri;

  Amendamentul    268

  Propunere de regulament

  Articolul 43 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (aa)  planificarea și adaptarea producției în funcție de cerere, în special în ceea ce privește calitatea și cantitatea, pentru produsele din sectorul fructelor și legumelor;

  Amendamentul    269

  Propunere de regulament

  Articolul 43 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ab)  acțiuni pentru creșterea valorii comerciale a produselor;

  Amendamentul    270

  Propunere de regulament

  Articolul 43 – alineatul 1 – litera ac (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ac)  depozitarea colectivă a produselor produse de organizația de producători sau de membrii organizației de producători;

  Amendamentul    271

  Propunere de regulament

  Articolul 43 – alineatul 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  cercetarea și producția experimentală, concentrate în special asupra economisirii apei, a economisirii energiei, a ambalajelor ecologice, a reducerii deșeurilor, a rezistenței la dăunători, a reducerii riscurilor și impacturilor utilizării pesticidelor, a prevenirii daunelor provocate de fenomenele climatice nefavorabile și a stimulării utilizării unor soiuri de fructe și legume adaptate la condițiile climatice aflate în schimbare;

  (b)  cercetarea și producția experimentală, concentrate pe măsuri precum economisirea și calitatea apei, generarea și economisirea energiei, ambalajele ecologice, reducerea deșeurilor, rezistența la dăunători, combaterea integrată a dăunătorilor, reducerea riscurilor și impacturilor utilizării pesticidelor, conservarea polenizatorilor, prevenirea daunelor provocate de fenomenele climatice nefavorabile și stimularea utilizării unor soiuri de fructe și legume adaptate la condițiile climatice aflate în schimbare;

  Amendamentul    272

  Propunere de regulament

  Articolul 43 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ca)  acțiuni care vizează îmbunătățirea mediului și atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea;

  Amendamentul    273

  Propunere de regulament

  Articolul 43 – alineatul 1 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d)  producția integrată;

  (d)  producția integrată, prin promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, reducând totodată dependența de pesticide și dependența de alți factori de producție;

  Amendamentul    274

  Propunere de regulament

  Articolul 43 – alineatul 1 – litera e

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e)  acțiuni pentru conservarea solului și pentru sporirea cantității de carbon din sol;

  (e)  acțiuni pentru conservarea și refacerea structurii solului și pentru sporirea cantității de carbon din sol, inclusiv pentru evitarea degradării solului;

  Amendamentul    275

  Propunere de regulament

  Articolul 43 – alineatul 1 – litera h

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (h)  acțiuni de îmbunătățire a rezistenței la dăunători;

  (h)  acțiuni de îmbunătățire a rezistenței la dăunători și de atenuare a daunelor produse de dăunători, inclusiv prin promovarea combaterii integrate a dăunătorilor;

  Amendamentul    276

  Propunere de regulament

  Articolul 43 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ha)  acțiuni de introducere a unor sisteme de producție care stimulează în special diversitatea biologică și structurală;

  Amendamentul    277

  Propunere de regulament

  Articolul 43 – alineatul 1 – litera k

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (k)  acțiuni de îmbunătățire a sustenabilității și a eficienței transportării și depozitării produselor din sectorul fructelor și legumelor;

  (k)  acțiuni de îmbunătățire a sustenabilității și a eficienței transportării și depozitării produselor din sectorul fructelor și legumelor și de promovare a lanțurilor scurte de aprovizionare;

  Amendamentul    278

  Propunere de regulament

  Articolul 43 – alineatul 1 – litera m

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (m)  implementarea sistemelor de calitate naționale și ale UE;

  (m)  implementarea sistemelor de calitate ale Uniunii și a altor sisteme publice și private naționale, gestionate de sectorul public sau privat;

  Amendamentul    279

  Propunere de regulament

  Articolul 43 – alineatul 1 – litera n

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (n)  promovare și comunicare, inclusiv acțiuni și activități care vizează diversificarea și consolidarea piețelor fructelor și legumelor și informarea privind beneficiile pentru sănătate ale consumului de fructe și legume;

  (n)  promovare și comunicare, inclusiv acțiuni și activități care vizează diversificarea și consolidarea piețelor fructelor și legumelor, căutarea de noi piețe de desfacere, precum și informarea privind beneficiile pentru sănătate ale consumului de fructe și legume;

  Amendamentul    280

  Propunere de regulament

  Articolul 43 – alineatul 1 – litera o

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (o)  servicii de consiliere și asistență tehnică, în special în ceea ce privește tehnicile sustenabile de combatere a dăunătorilor, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea;

  (o)  servicii de consiliere și asistență tehnică, inclusiv cele care vizează tehnicile sustenabile de combatere a dăunătorilor, utilizarea sustenabilă și reducerea pesticidelor, combaterea integrată a dăunătorilor, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, practicile agroecologice, îmbunătățirea calității produselor și a condițiilor de comercializare, precum și cele legate de negocierea și aplicarea protocoalelor fitosanitare în cazul exporturilor către țări terțe;

  Amendamentul    281

  Propunere de regulament

  Articolul 43 – alineatul 1 – litera p

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (p)  formarea profesională și schimburile de bune practici, în special în ceea ce privește tehnicile sustenabile de combatere a dăunătorilor, utilizarea sustenabilă a pesticidelor și contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea.

  (p)  formarea profesională și schimburile de bune practici, inclusiv cele care vizează tehnicile sustenabile de combatere a dăunătorilor, alternativele la pesticide, utilizarea sustenabilă și reducerea pesticidelor și contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea;

  Amendamentul    282

  Propunere de regulament

  Articolul 43 – alineatul 1 – litera pa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (pa)  acțiuni care vizează îmbunătățirea calității prin inovare;

  Amendamentul    283

  Propunere de regulament

  Articolul 43 – alineatul 1 – litera pb (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (pb)  implementarea unor sisteme de trasabilitate/certificare.

  Amendamentul    284

  Propunere de regulament

  Articolul 43 – alineatul 2 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  investiții în active corporale și necorporale pentru eficientizarea gestionării volumelor comercializate;

  (b)  investiții în active corporale și necorporale pentru eficientizarea gestionării volumelor comercializate, inclusiv pentru depozitarea colectivă;

  Amendamentul    285

  Propunere de regulament

  Articolul 43 – alineatul 2 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d)  retragerea de pe piață în vederea distribuirii gratuite sau cu alte destinații;

  (d)  retragerea de pe piață în vederea distribuirii gratuite sau cu alte destinații, inclusiv costurile aferente prelucrării produsului retras înainte de livrare pentru distribuirea gratuită;

  Amendamentul    286

  Propunere de regulament

  Articolul 43 – alineatul 2 – litera g

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (g)  asigurarea recoltelor, care contribuie la salvgardarea veniturilor producătorilor în cazul unor pierderi provocate de dezastre naturale, de fenomene climatice, de boli sau de infestări cu dăunători, asigurându-se totodată adoptarea de către beneficiari a măsurilor necesare pentru prevenirea riscurilor;

  (g)  asigurarea recoltelor, inclusiv polițe de asigurare bazate pe indici care acoperă apariția unui pericol măsurabil, care contribuie la salvgardarea veniturilor producătorilor în cazul unor pierderi provocate de dezastre naturale, de fenomene climatice, de boli sau de infestări cu dăunători, asigurându-se totodată adoptarea de către beneficiari a măsurilor necesare pentru prevenirea riscurilor;

  Amendamentul    287

  Propunere de regulament

  Articolul 43 – alineatul 2 – litera h

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (h)  îndrumarea profesională a altor organizații de producători și asociații de organizații de producători recunoscute în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 sau a producătorilor individuali;

  (h)  schimburile profesionale și/sau îndrumarea profesională a altor organizații de producători și asociații de organizații de producători recunoscute în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 sau a producătorilor individuali;

  Amendamentul    288

  Propunere de regulament

  Articolul 43 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ha)  promovarea produselor și comunicarea cu privire la beneficiile pentru sănătate ale consumului de fructe și legume ca răspuns la crizele de pe piață;

  Amendamentul    289

  Propunere de regulament

  Articolul 43 – alineatul 2 – litera i

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (i)  implementarea și gestionarea protocoalelor fitosanitare ale țărilor terțe pe teritoriul Uniunii, pentru a se facilita accesul pe piețele țărilor terțe;

  (i)  negocierea, implementarea și gestionarea protocoalelor fitosanitare ale țărilor terțe pe teritoriul Uniunii, inclusiv a studiilor de piață, pentru a se permite accesul pe piețele țărilor terțe;

  Amendamentul    290

  Propunere de regulament

  Articolul 43 – alineatul 2 – litera ia (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ia)  prevenirea și gestionarea crizelor fitosanitare;

  Amendamentul    291

  Propunere de regulament

  Articolul 43 – alineatul 2 – litera k

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (k)  servicii de consiliere și asistență tehnică, în special în ceea ce privește tehnicile sustenabile de combatere a dăunătorilor, utilizarea sustenabilă a pesticidelor.

  (k)  servicii de consiliere și asistență tehnică, inclusiv cele care vizează tehnicile sustenabile de combatere a dăunătorilor, precum combaterea integrată a dăunătorilor și utilizarea sustenabilă și reducerea pesticidelor;

  Amendamentul    292

  Propunere de regulament

  Articolul 43 – alineatul 2 – litera ka (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ka)  măsuri referitoare la cursuri de formare și schimburi de bune practici.

  Amendamentul    293

  Propunere de regulament

  Articolul 44 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Programele operaționale au o durată minimă de trei ani și o durată maximă de șapte ani. Aceste programe urmăresc obiectivele menționate la articolul 42 literele (d) și (e) și cel puțin două alte obiective menționate la articolul respectiv.

  2.  Programele operaționale au o durată minimă de trei ani și o durată maximă de șapte ani. Aceste programe urmăresc obiectivele menționate la articolul 42 literele (b), (d) și (e) și cel puțin două alte obiective menționate la articolul respectiv.

  Amendamentul    294

  Propunere de regulament

  Articolul 44 – alineatul 5 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  5a.  Programele operaționale ale asociațiilor de organizații de producători pot fi programe operaționale parțiale sau programe operaționale totale. Programele operaționale totale respectă aceleași norme și condiții de gestionare ca și programele operaționale ale organizațiilor de producători.

  Amendamentul    295

  Propunere de regulament

  Articolul 44 – alineatul 6 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Programele operaționale ale asociațiilor de organizații de producători nu cuprind aceleași intervenții ca programele operaționale ale organizațiilor membre. Statele membre examinează programele operaționale ale asociațiilor de organizații de producători împreună cu programele operaționale ale organizațiilor membre.

  Programele operaționale ale asociațiilor de organizații de producători nu cuprind aceleași operațiuni ca programele operaționale ale organizațiilor membre. Statele membre examinează programele operaționale ale asociațiilor de organizații de producători împreună cu programele operaționale ale organizațiilor membre. Asociațiile de organizații de producători pot prezenta programe operaționale parțiale care includ măsurile identificate, dar nerealizate de către organizațiile membre, în cadrul programelor lor operaționale.

  Amendamentul    296

  Propunere de regulament

  Articolul 44 – alineatul 6 – paragraful 2 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  intervențiile din cadrul programelor operaționale ale unei asociații de organizații ale producătorilor sunt finanțate integral din contribuțiile organizațiilor membre ale asociației respective, iar fondurile respective sunt prelevate din fondurile operaționale ale respectivelor organizații membre;

  (a)  operațiunile din cadrul programelor operaționale ale unei asociații de organizații ale producătorilor sunt finanțate integral din contribuțiile organizațiilor membre ale asociației respective, iar fondurile respective sunt prelevate din fondurile operaționale ale respectivelor organizații membre;

  Amendamentul    297

  Propunere de regulament

  Articolul 44 – alineatul 7 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  cel puțin 20 % din cheltuielile din cadrul programelor operaționale vizează intervențiile legate de obiectivele menționate la articolul 42 literele (d) și (e);

  (a)  cel puțin 15 % din cheltuielile din cadrul programelor operaționale vizează intervențiile legate de obiectivele menționate la articolul 42 literele (d) și (e);

  Amendamentul    298

  Propunere de regulament

  Articolul 44 – alineatul 7 – litera aa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (aa)  programele operaționale cuprind trei sau mai multe acțiuni legate de obiectivele menționate la articolul 42 literele (d) și (e);

  Amendamentul    299

  Propunere de regulament

  Articolul 44 – alineatul 7 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  cel puțin % din cheltuielile din cadrul programelor operaționale vizează intervenția legată de obiectivul menționate la articolul 42 litera (c);

  (b)  cel puțin 1 % din cheltuielile din cadrul programelor operaționale vizează intervenția legată de obiectivul menționate la articolul 42 litera (c);

  Amendamentul    300

  Propunere de regulament

  Articolul 44 – alineatul 7 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  7a.  Programele operaționale aprobate înainte de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament] ar trebui să fie reglementate în conformitate cu regulamentele în temeiul cărora au fost aprobate până la finalizarea lor, cu excepția cazului în care asociația de producători sau asociația de organizații de producători decide în mod voluntar să adopte prezentul regulament.

  Amendamentul    301

  Propunere de regulament

  Articolul 45 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  contribuțiile financiare:

  eliminat

  (i)  ale membrilor organizației de producători și/sau ale organizației de producători înseși sau

   

  (ii)  ale asociațiilor organizațiilor de producători prin intermediul membrilor acestor asociații;

   

  Amendamentul    302

  Propunere de regulament

  Articolul 46 – alineatul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor și/sau asociațiile acestora pot constitui un fond operațional. Fondul este finanțat prin:

  1.  Organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor și/sau asociațiile acestora pot constitui un fond operațional destinat exclusiv pentru finanțarea programelor operaționale aprobate de statele membre. Fondul este finanțat prin contribuțiile organizației de producători sau ale asociației de organizații de producători și/sau ale partenerilor acestora, la care se adaugă asistența financiară prevăzută la articolul 46.

  Amendamentul    303

  Propunere de regulament

  Articolul 46 – alineatul 2 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  4,5 % din valoarea producției comercializate a fiecărei asociații de organizații de producători;

  (b)  4,5 % din valoarea producției comercializate a fiecărei asociații de organizații de producători; și

  Amendamentul    304

  Propunere de regulament

  Articolul 46 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ba)  5 % din valoarea producției comercializate:

   

  -   pentru organizațiile de producători a căror producție comercializată și al căror număr de membri în anul prezentării programului operațional sunt cu 25 % mai mare decât producția medie comercializată și decât numărul mediu de membri producători înregistrați în cursul programului lor operațional anterior;

   

  -   pentru primul program operațional al unei organizații de producători care rezultă dintr-o fuziune;

   

  -   pentru fiecare organizație de producători transnațională sau asociație transnațională a organizațiilor de producători.

  Amendamentul    305

  Propunere de regulament

  Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  5 % din valoarea producției comercializate a fiecărei organizații de producători transnaționale sau a fiecărei asociații transnaționale de organizații de producători;

  eliminat

  Amendamentul    306

  Propunere de regulament

  Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Prin derogare de la primul paragraf, asistența financiară din partea Uniunii poate fi majorată după cum urmează:

  Prin derogare de la primul paragraf, asistența financiară din partea Uniunii prevăzută la literele (a), (b) și (ba) poate fi majorată cu 0,5 % din valoarea producției comercializate, cu condiția ca procentul respectiv să fie utilizat exclusiv pentru una sau pentru mai multe intervenții legate de obiectivele menționate la articolul 42 literele (c), (d), (e), (g), (h) și (i);

  (a)  în cazul organizațiilor de producători, procentajul poate fi majorat la 4,6 % din valoarea producției comercializate, cu condiția ca suma care depășește 4,1 % din valoarea producției comercializate să fie utilizată doar pentru una sau mai multe intervenții legate de obiectivele menționate la articolul 42 literele (c), (d), (e), (g), (h) și (i);

   

  (b)  în cazul asociațiilor de organizații de producători, procentajul poate fi majorat la 5 % din valoarea producției comercializate, cu condiția ca suma care depășește 4,5 % din valoarea producției comercializate să fie utilizată doar pentru una sau mai multe intervenții legate de obiectivele menționate la articolul 42 literele (c), (d), (e), (g), (h) și (i), implementate de asociația de organizații de producători în numele membrilor ei;

   

  (c)  în cazul organizațiilor de producători transnaționale sau al asociațiilor transnaționale de organizații de producători, procentajul poate fi majorat la 5,5 % din valoarea producției comercializate, cu condiția ca suma care depășește 5 % din valoarea producției comercializate să fie utilizată doar pentru una sau mai multe intervenții legate de obiectivele menționate la articolul 42 literele (c), (d), (e), (g), (h) și (i), implementate de organizația de producători transnațională sau de asociația transnațională de organizații de producători în numele membrilor ei.

   

  Amendamentul    307

  Propunere de regulament

  Articolul 46 – alineatul 3 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  organizații de producători care operează în state membre diferite și care implementează transnațional intervenții legate de obiectivele menționate la articolul 42 literele (b) și (e);

  (a)  organizații de producători și asociații de organizații de producători care operează în state membre diferite și care implementează transnațional intervenții legate de obiectivele menționate la articolul 42 literele (b) și (e);

  Amendamentul    308

  Propunere de regulament

  Articolul 46 – alineatul 3 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d)  programul operațional este implementat pentru prima oară de o asociație de organizații de producători recunoscută în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013;

  (d)  programul operațional este implementat pentru prima oară de o organizație de producători sau de o asociație de organizații de producători care operează într-un singur stat membru sau de o asociație de organizații de producători care operează în state membre diferite, recunoscută în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013;

  Amendamentul    309

  Propunere de regulament

  Articolul 46 – alineatul 3 – litera fa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (fa)  organizațiile de producători operează în zone montane sau în regiuni insulare;

  Amendamentul    310

  Propunere de regulament

  Articolul 47 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  În regiunile statelor membre în care gradul de organizare a producătorilor din sectorul fructelor și legumelor este mult sub media Uniunii, statele membre pot acorda organizațiilor de producători recunoscute în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 o asistență financiară națională egală cu maximum 80 % din contribuțiile financiare menționate la articolul 45 alineatul (1) litera (a) și de până la 10 % din valoarea producției comercializate de oricare dintre aceste organizații de producători. Asistența financiară națională este suplimentară față de fondul operațional.

  1.  În regiunile statelor membre în care gradul de organizare a producătorilor din sectorul fructelor și legumelor este mult sub media Uniunii și în regiunile insulare, inclusiv în regiunile ultraperiferice, statele membre pot acorda organizațiilor de producători recunoscute în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 o asistență financiară națională egală cu maximum 80 % din contribuțiile financiare menționate la articolul 45 alineatul (1) litera (a) și de până la 10 % din valoarea producției comercializate de oricare dintre aceste organizații de producători. Asistența financiară națională este suplimentară față de fondul operațional.

  Amendamentul    311

  Propunere de regulament

  Articolul 48 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În sectorul apiculturii, statele membre urmăresc cel puțin unul dintre obiectivele specifice menționate la articolul 6 alineatul (1).

  În sectorul apiculturii, statele membre urmăresc obiectivele specifice relevante, menționate la articolul 6 alineatul (1).

  Amendamentul    312

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  În planurile lor strategice PAC, statele membre aleg, pentru fiecare obiectiv specific prevăzut la articolul 6 alineatul (1), unul sau mai multe dintre următoarele tipuri de intervenții în sectorul apiculturii:

  1.  În planurile lor strategice PAC, statele membre aleg unul sau mai multe dintre următoarele tipuri de intervenții în sectorul apiculturii:

  Amendamentul    313

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  asistență tehnică pentru apicultori și pentru organizațiile de apicultori;

  (a)  asistență tehnică pentru apicultori și pentru organizațiile de apicultori, inclusiv promovarea bunelor practici, informarea și publicitatea, precum și educația și formarea de bază și continuă;

  Amendamentul    314

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  acțiuni de combatere a agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varroozei;

  (b)  acțiuni de combatere și de prevenire a agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varroozei, precum și de creștere a rezistenței la epidemii;

  Amendamentul    315

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ba)  înființarea și/sau dezvoltarea rețelelor naționale pentru sănătatea albinelor;

  Amendamentul    316

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 1 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d)  acțiuni de sprijinire a laboratoarelor de analiză a produselor apicole;

  (d)  acțiuni de sprijinire a laboratoarelor naționale, regionale sau locale de analiză a produselor apicole, a pierderilor de albine sau a scăderii productivității, precum și a substanțelor cu potențial toxic pentru albine;

  Amendamentul    317

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 1 – litera e

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e)  refacerea populațiilor de albine din Uniune;

  (e)  acțiuni de conservare sau de creștere a numărului existent de populații de albine;

  Amendamentul    318

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 1 – litera f

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (f)  cooperarea cu organisme specializate pentru realizarea de programe de cercetare în domeniul apiculturii și al produselor apicole;

  (f)  cooperarea cu organisme specializate pentru aplicarea de programe de cercetare și experimentale în domeniul apiculturii și al produselor apicole;

  Amendamentul    319

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ha)  investiții în active corporale și necorporale;

  Amendamentul    320

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 1 – litera hb (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (hb)  acțiuni de planificare a producției și de adaptare a ofertei la cerere;

  Amendamentul    321

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 1 – litera hc (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (hc)  măsuri preventive pentru situații meteorologice nefavorabile;

  Amendamentul    322

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 1 – litera hd (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (hd)  acțiuni de adaptare la schimbările climatice și la fenomene climatice nefavorabile;

  Amendamentul    323

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 1 – litera he (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (he)  măsuri de promovare a cooperării între apicultori și fermieri, în special în vederea reducerii impactului utilizării pesticidelor;

  Amendamentul    324

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 1 – litera hf (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (hf)  economisirea energiei, creșterea eficienței energetice și utilizarea ambalajelor ecologice;

  Amendamentul    325

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 1 – litera hg (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (hg)  reducerea producției de deșeuri și îmbunătățirea utilizării și a gestionării subproduselor și a deșeurilor;

  Amendamentul    326

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 1 – litera hh (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (hh)  acțiuni de îmbunătățire a polenizării de către albine și coexistența acestora cu polenizatori sălbatici, inclusiv prin crearea și menținerea unor habitate favorabile;

  Amendamentul    327

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 1 – litera hi (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (hi)  acțiuni de consolidare a diversității genetice;

  Amendamentul    328

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 1 – litera hj (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (hj)  măsuri de sprijinire a apicultorilor tineri sau a noilor apicultori.

  Amendamentul    329

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Asistența financiară din partea Uniunii pentru intervențiile menționate la alineatul (2) este de maximum 50 % din cheltuieli. Restul cheltuielilor sunt suportate de statele membre.

  4.  Asistența financiară din partea Uniunii pentru intervențiile menționate la alineatul (2) este de maximum 75 % din cheltuieli, cu excepția regiunilor ultraperiferice, în care asistența financiară este de maximum 85 %. Restul cheltuielilor sunt suportate de statele membre.

  Amendamentul    330

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5.  Pentru elaborarea planurilor lor strategice PAC, statele membre solicită consiliere din partea reprezentanților organizațiilor din domeniul apiculturii.

  5.  Pentru elaborarea planurilor lor strategice PAC, statele membre solicită consiliere din partea reprezentanților organizațiilor din domeniul apiculturii și din partea autorităților competente.

  Amendamentul    331

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6.  Statele membre notifică anual Comisiei numărul stupilor de pe propriile teritorii.

  6.  Statele membre notifică anual Comisiei numărul stupilor și/sau al coloniilor de albine de pe propriile teritorii.

  Amendamentul    332

  Propunere de regulament

  Articolul 49 – alineatul 6 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  6a.  Toate programele naționale aprobate înainte de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament] vor fi reglementate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 până la data prevăzută pentru finalizarea acestora.

  Amendamentul    333

  Propunere de regulament

  Articolul 50 – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În conformitate cu articolul 138, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament cu cerințe suplimentare față de cele prevăzute în prezenta secțiune în ceea ce privește:

  (Nu privește versiunea în limba română.)

  Amendamentul    334

  Propunere de regulament

  Articolul 50 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  obligația statelor membre de a notifica anual Comisiei numărul stupilor de pe propriile teritorii, prevăzută la articolul 49 alineatul (6);

  (a)  obligația statelor membre de a notifica anual Comisiei numărul stupilor și/sau al coloniilor de albine de pe propriile teritorii, prevăzută la articolul 49 alineatul (6);

  Amendamentul    335

  Propunere de regulament

  Articolul 50 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  definiția stupului și indicarea metodelor de calculare a numărului de stupi;

  (b)  definiția stupului și indicarea metodelor de calculare a numărului de stupi și de colonii de albine;

  Amendamentul    336

  Propunere de regulament

  Articolul 51 – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În sectorul vitivinicol, statele membre urmăresc unul sau mai multe dintre următoarele obiective:

  În conformitate cu articolele 5 și 6, în sectorul vitivinicol, statele membre urmăresc unul sau mai multe dintre următoarele obiective:

  Amendamentul    337

  Propunere de regulament

  Articolul 51 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  îmbunătățirea competitivității producătorilor de vin din Uniune, inclusiv contribuirea la îmbunătățirea sistemelor de producție sustenabilă și la reducerea impactului sectorului vitivinicol al Uniunii asupra mediului; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (b)-(f) și (h);

  (a)  îmbunătățirea sustenabilității economice și a competitivității producătorilor de vin din Uniune, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (c);

  Amendamentul    338

  Propunere de regulament

  Articolul 51 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (aa)  contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea și la îmbunătățirea sistemelor de producție sustenabilă și la reducerea impactului sectorului vitivinicol al Uniunii asupra mediului, inclusiv prin sprijinirea viticultorilor în vederea reducerii factorilor de producție utilizați și punerea în aplicare a unor metode și practici de cultivare mai ecologice și sustenabile, precum și menținerea diversității soiurilor tradiționale din Uniune; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f);

  Amendamentul    339

  Propunere de regulament

  Articolul 51 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  îmbunătățirea performanței întreprinderilor vitivinicole din Uniune și a adaptării lor la exigențele pieței, precum și sporirea competitivității lor în ceea ce privește producerea și comercializarea produselor vitivinicole, inclusiv economiile de energie, eficiența energetică globală și procesele sustenabile; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a)-(e), (g) și (h);

  (b)  îmbunătățirea performanței întreprinderilor vitivinicole din Uniune și a adaptării lor la exigențele pieței, precum și sporirea competitivității lor pe termen lung în ceea ce privește producerea și comercializarea produselor vitivinicole, inclusiv economiile de energie, eficiența energetică globală și procesele sustenabile; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a)-(e), (g) și (h);

  Amendamentul    340

  Propunere de regulament

  Articolul 51 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ca)  îmbunătățirea concentrării ofertei în vederea obținerii performanței economice și a unei structuri sectoriale, în conformitate cu obiectivul stabilit la articolul 6 alineatul (1) litera (b);

  Amendamentul    341

  Propunere de regulament

  Articolul 51 – paragraful 1 – litera f

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (f)  utilizarea subproduselor vitivinicole în scopuri industriale și energetice, ceea ce asigură calitatea vinurilor din Uniune și, în același timp, protejează mediul; acest obiectiv este legat de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d) și (e);

  (f)  utilizarea subproduselor și a reziduurilor vitivinicole în scopuri industriale și energetice sau agronomice, ceea ce asigură calitatea vinurilor din Uniune și, în același timp, protejează mediul; acest obiectiv este legat de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d) și (e);

  Amendamentul    342

  Propunere de regulament

  Articolul 51 – paragraful 1 – litera h

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (h)  îmbunătățirea competitivității produselor vitivinicole din Uniune în țările terțe; acest obiectiv este legat de obiectivele prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (h);

  (h)  îmbunătățirea competitivității produselor vitivinicole din Uniune în țările terțe, inclusiv deschiderea, diversificarea și consolidarea piețelor vinurilor; acest obiectiv este legat de obiectivele prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (h);

  Amendamentul    343

  Propunere de regulament

  Articolul 51 – paragraful 1 – litera ia (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ia)  asigurarea sustenabilității și a rentabilității viticulturii în zone cu constrângeri naturale semnificative, în zone abrupte și/sau mai puțin dezvoltate, , în conformitate cu obiectivele specifice stabilite la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (h).

  Amendamentul    344

  Propunere de regulament

  Articolul 52 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  restructurarea și conversia plantațiilor viticole, inclusiv replantarea acestora în cazurile în care acest lucru este necesar în urma defrișării din motive sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu instrucțiunile autorității competente a statului membru, dar cu excluderea reînnoirii normale a plantațiilor viticole, care constă în replantarea aceleiași parcele de teren cu același soi de struguri și potrivit aceluiași sistem de cultivare a viței-de-vie, atunci când vița-de-vie și-a încheiat ciclul de viață natural;

  (a)  restructurarea și conversia plantațiilor viticole, inclusiv replantarea acestora în cazurile în care acest lucru este necesar în urma defrișării din motive sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu instrucțiunile autorității competente a statului membru, sau după desțelenirea voluntară pentru replantare în vederea adaptării la schimbările climatice și pentru creșterea diversității genetice, dar cu excluderea reînnoirii normale a plantațiilor viticole, care constă în replantarea aceleiași parcele de teren cu același soi de struguri și potrivit aceluiași sistem de cultivare a viței-de-vie, atunci când vița-de-vie și-a încheiat ciclul de viață natural;

  Amendamentul    345

  Propunere de regulament

  Articolul 52 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (aa)  plantațiile de viță de vie de pe suprafețele acordate în cadrul programului de autorizare prevăzut în capitolul 3 secțiunea 1 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, aflate în zone viticole tradiționale în pericol de dispariție, sunt definite de statele membre ca măsură de protecție a diversității viticole;

  Amendamentul    346

  Propunere de regulament

  Articolul 52 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ab)  cercetare și producție experimentală și alte măsuri, în special în domeniile conservării, studiului și valorificării variabilității dintre soiuri și din interiorul acestora în ceea ce privește soiurile europene de viță de vie și activități de promovare a utilizării economice a acestora;

  Amendamentul    347

  Propunere de regulament

  Articolul 52 – alineatul 1 – litera ac (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ac)  acțiuni pentru reducerea utilizării pesticidelor;

  Amendamentul    348

  Propunere de regulament

  Articolul 52 – alineatul 1 – litera ad (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ad)  acțiuni de reducere a riscurilor pentru viticultorii care se angajează să își modifice substanțial practicile și sistemul de produse, pentru a produce într-un mod mai sustenabil, inclusiv prin sporirea diversității structurale și biologice;

  Amendamentul    349

  Propunere de regulament

  Articolul 52 – alineatul 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  investiții tangibile și intangibile în instalații de prelucrare și în infrastructura unității de vinificație, precum și în structurile și instrumentele de comercializare;

  (b)  investiții tangibile și intangibile în exploatații viticole, inclusiv în zone abrupte și terasate, cu excepția activităților care se încadrează în tipul de intervenție descris la articolul 52 alineatul (1) litera (a) și în instalații de prelucrare și în infrastructura unității de vinificație, precum și în structurile și instrumentele de comercializare; astfel de investiții pot viza protejarea plantațiilor viticole împotriva pericolelor climatice și adaptarea exploatațiilor la noile cerințe legale ale Uniunii;

  Amendamentul    350

  Propunere de regulament

  Articolul 52 – alineatul 1 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d)  asigurarea recoltelor împotriva pierderilor de venit cauzate de fenomene climatice nefavorabile asimilate unor dezastre naturale, de fenomene climatice nefavorabile, de animale, de boli ale plantelor sau de infestări cu dăunători;

  (d)  asigurarea recoltelor împotriva pierderilor de venit cauzate de fenomene climatice nefavorabile asimilate unor dezastre naturale, de fenomene climatice nefavorabile, de animale, de boli ale plantelor sau de infestări cu dăunători, asigurându-se totodată că beneficiarii iau măsurile necesare de prevenire a riscurilor.

  Amendamentul    351

  Propunere de regulament

  Articolul 52 – alineatul 1 – litera e

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e)  investițiile tangibile în inovare care constau în dezvoltarea de procese, tehnologii și produse și subproduse vitivinicole inovatoare, alte investiții care adaugă valoare în orice etapă a lanțului de aprovizionare, inclusiv pentru schimburile de cunoștințe;

  (e)  investițiile tangibile în digitalizare și inovare care constau în dezvoltarea de produse inovatoare și procese tehnologice în legătură cu produsele menționate în partea II a anexei VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 sau cu subproduse vitivinicole, de procese, tehnologii și produse și subproduse vitivinicole inovatoare, alte investiții care adaugă valoare în orice etapă a lanțului de aprovizionare, inclusiv pentru schimburile de cunoștințe, și/sau contribuie la adaptarea la schimbările climatice;

  Amendamentul    352

  Propunere de regulament

  Articolul 52 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (fa)  investiții tangibile și intangibile în instalațiile și procedurile pentru metanizarea și compostarea reziduurilor de vinificație;

  Amendamentul    353

  Propunere de regulament

  Articolul 52 – alineatul 1 – litera g

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (g)  acțiuni de informare referitoare la vinurile din Uniune, desfășurate în statele membre, pentru încurajarea consumului responsabil de vin sau promovarea sistemelor de calitate al Uniunii care vizează denumiri de origine și indicații geografice;

  (g)  acțiuni de informare referitoare la vinurile din Uniune, desfășurate în statele membre, pentru încurajarea consumului responsabil de vin;

  Amendamentul    354

  Propunere de regulament

  Articolul 52 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ga)  acțiuni menite să îmbunătățească gradul de cunoaștere a piețelor, cum ar fi efectuarea de studii economice și de reglementare pe piețele existente, precum și promovarea enoturismului pentru a spori notorietatea plantațiilor viticole europene;

  Amendamentul    355

  Propunere de regulament

  Articolul 52 – alineatul 1 – litera h – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (h)  promovarea efectuată în țări terțe, constând în una sau mai multe dintre următoarele:

  (h)  promovarea și comunicarea efectuată în țări terțe, constând în una sau mai multe dintre următoarele acțiuni și activități menite să îmbunătățească competitivitatea sectorului vitivinicol și deschiderea, diversificarea sau consolidarea piețelor:

  Amendamentul    356

  Propunere de regulament

  Articolul 52 – alineatul 1 – litera h – punctul iv

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (iv)  studii ale noilor piețe, necesare pentru extinderea piețelor de desfacere;

  (iv)  studii ale piețelor noi sau existente, necesare pentru extinderea și consolidarea piețelor de desfacere;

  Amendamentul    357

  Propunere de regulament

  Articolul 52 – alineatul 1 – litera h – punctul vi

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (vi)  elaborarea dosarelor tehnice, inclusiv a testelor și evaluărilor de laborator, referitoare la practicile enologice, la normele fitosanitare și de igienă, precum și la cerințele altor țări terțe în privința importului de produse din sectorul vitivinicol, pentru facilitarea accesului la piețele țărilor terțe;

  (vi)  elaborarea dosarelor tehnice, inclusiv a testelor și evaluărilor de laborator, referitoare la practicile enologice, la normele fitosanitare și de igienă, precum și la cerințele altor țări terțe în privința importului de produse din sectorul vitivinicol, pentru a preveni restricționarea sau pentru a permite accesul la piețele țărilor terțe;

  Amendamentul    358

  Propunere de regulament

  Articolul 52 – alineatul 1 – litera ia (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ia)  acțiuni pentru îmbunătățirea utilizării și a gospodăririi apei;

  Amendamentul    359

  Propunere de regulament

  Articolul 52 – alineatul 1 – litera ib (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ib)  producția ecologică;

  Amendamentul    360

  Propunere de regulament

  Articolul 52 – alineatul 1 – litera ic (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ic)  producția integrată;

  Amendamentul    361

  Propunere de regulament

  Articolul 52 – alineatul 1 – litera id (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (id)  producția de precizie sau digitalizată;

  Amendamentul    362

  Propunere de regulament

  Articolul 52 – alineatul 1 – litera ie (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ie)  conservarea solului și creșterea cantității de carbon din sol;

  Amendamentul    363

  Propunere de regulament

  Articolul 52 – alineatul 1 – litera if (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (if)  crearea sau menținerea habitatelor favorabile pentru biodiversitate sau întreținerea peisajului, inclusiv conservarea caracteristicilor istorice;

  Amendamentul    364

  Propunere de regulament

  Articolul 52 – alineatul 1 – litera ig (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ig)  îmbunătățirea rezistenței la dăunători și la bolile specifice viței-de-vie;

  Amendamentul    365

  Propunere de regulament

  Articolul 52 – alineatul 1 – litera ih (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ih)  reducerea producției de deșeuri și îmbunătățirea gestionării deșeurilor.

  Amendamentul    366

  Propunere de regulament

  Articolul 52 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Măsurile de promovare menționate la primul paragraf litera (h) se aplică doar vinurilor cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată ori vinurilor pentru care se indică soiul viței-de-vie.

  Amendamentul    367

  Propunere de regulament

  Articolul 52 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  În planurile lor strategice PAC, statele membre își motivează alegerea obiectivelor și a tipurilor de intervenții în sectorul vitivinicol. Statele membre își stabilesc intervențiile în cadrul tipurilor de intervenții alese.

  2.  În planurile lor strategice PAC, statele membre își motivează alegerea obiectivelor și a tipurilor de intervenții în sectorul vitivinicol. Statele membre își stabilesc intervențiile în cadrul tipurilor de intervenții alese. Statele membre pot prevedea dispoziții specifice referitoare la acțiunile de informare și de promovare întreprinse de organismele de gestionare a denumirilor de origine protejate și a indicațiilor geografice protejate, în numele tuturor întreprinderilor în cauză, în special în ceea ce privește durata maximă a acestor acțiuni.

  Amendamentul    368

  Propunere de regulament

  Articolul 53 – alineatul 1 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Asistența financiară din partea Uniunii pentru restructurarea și conversia plantațiilor viticole, menționată la articolul 52 alineatul (1) litera (a), nu depășește 50 % din costurile efective ale restructurării și conversiei plantațiilor viticole sau 75 % din costurile efective ale restructurării și conversiei plantațiilor viticole în regiuni mai puțin dezvoltate.

  Asistența financiară din partea Uniunii pentru restructurarea și conversia plantațiilor viticole, menționată la articolul 52 alineatul (1) litera (a), nu depășește 50 % din costurile efective ale restructurării voluntare și conversiei plantațiilor viticole sau 75 % din costurile efective ale restructurării obligatorii și conversiei plantațiilor viticole.

  Amendamentul    369

  Propunere de regulament

  Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  50 % din costurile eligibile aferente investițiilor în regiunile mai puțin dezvoltate;

  (a)  50 % din costurile eligibile aferente investițiilor în regiunile mai puțin dezvoltate, în plantații viticole pe pante abrupte și în regiunile insulare, altele decât cele menționate la literele (c) și (d) de la prezentul alineat;

  Amendamentul    370

  Propunere de regulament

  Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  75 % din costurile eligibile aferente investițiilor în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE;

  (c)  85 % din costurile eligibile aferente investițiilor în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE;

  Amendamentul    371

  Propunere de regulament

  Articolul 53 – alineatul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3a.  Asistența financiară din partea Uniunii pentru obiectivele menționate la articolul 52 alineatul (1) literele (aa), (ab), (ac), (fa), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), și (q) nu depășește 50 % din costurile directe sau eligibile.

  Amendamentul    372

  Propunere de regulament

  Articolul 53 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  50 % din costurile eligibile aferente investițiilor în regiunile mai puțin dezvoltate;

  (a)  50 % din costurile eligibile aferente investițiilor în regiunile mai puțin dezvoltate, în plantații viticole pe pante abrupte și în regiunile insulare, altele decât cele menționate la literele (c) și (d) de la prezentul alineat;

  Amendamentul    373

  Propunere de regulament

  Articolul 53 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  75 % din costurile eligibile aferente investițiilor în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE;

  (c)  85 % din costurile eligibile aferente investițiilor în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 alineatul (1) din TFUE;

  Amendamentul    374

  Propunere de regulament

  Articolul 53 – alineatul 5 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Asistența financiară din partea Uniunii la rata sa maximă, menționată la primul paragraf, se aplică doar microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii definite în Recomandarea 2003/361/CE, dar asistența respectivă poate fi acordată tuturor întreprinderilor din regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE și din insulele mici din Marea Egee definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013.

  eliminat

  Amendamentul    375

  Propunere de regulament

  Articolul 53 – alineatul 5 – paragraful 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În cazul întreprinderilor care nu intră sub incidența articolului 2 alineatul (1) din titlul I al anexei la Recomandarea 2003/361/CE și care au mai puțin de 750 de angajați sau o cifră de afaceri mai mică de 200 de milioane EUR, limita maximă a ajutoarelor menționată la primul paragraf se înjumătățește.

  Limitele maxime prevăzute la primul paragraf pot fi reduse pentru investițiile efectuate de întreprinderi, altele decât microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii. Totuși, asistența respectivă poate fi acordată tuturor întreprinderilor din regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE și din insulele mici din Marea Egee definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013.

  Amendamentul    376

  Propunere de regulament

  Articolul 53 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6.  Asistența financiară din partea Uniunii pentru acțiunile de informare și promovare, menționată la articolul 52 alineatul (1) literele (g) și (h), nu depășește 50 % din cheltuielile eligibile.

  6.  Asistența financiară din partea Uniunii pentru acțiunile de informare și promovare, menționată la articolul 52 alineatul (1) literele (g) și (h), nu depășește 50 % din cheltuielile eligibile. Statele membre pot stabili o diferențiere în funcție de dimensiunea întreprinderilor, în scopul majorării sprijinului acordat întreprinderilor mici și mijlocii.

  Amendamentul    377

  Propunere de regulament

  Articolul 54 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Statele membre în cauză își stabilesc în planurile strategice PAC un procentaj minim de cheltuieli pentru acțiuni care să vizeze protecția mediului, adaptarea la schimbările climatice, îmbunătățirea sustenabilității sistemelor și proceselor de producție, reducerea impactului sectorului vitivinicol al Uniunii asupra mediului, economiile de energie și îmbunătățirea eficienței energetice globale în sectorul vitivinicol.

  4.  Statele membre în cauză garantează în planurile strategice PAC un procentaj de cel puțin 5 % din cheltuieli este utilizat sau cel puțin o acțiune este desfășurată pentru a îndeplini obiectivele pentru protecția mediului, adaptarea la schimbările climatice, îmbunătățirea sustenabilității sistemelor și proceselor de producție, reducerea impactului sectorului vitivinicol al Uniunii asupra mediului, economiile de energie și îmbunătățirea eficienței energetice globale în sectorul vitivinicol, în conformitate cu obiectivele stabilite la articolul 51 literele (aa), (b) și (f).

  Amendamentul    378

  Propunere de regulament

  Articolul 54 – alineatul 4 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  4a.  Toate programele aprobate înainte de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament] vor fi reglementate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 până la data prevăzută pentru finalizarea acestora.

  Amendamentul    379

  Propunere de regulament

  Articolul 55 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Statul membru menționat la articolul 82 alineatul (3) definește în propriul plan strategic PAC unul sau mai multe dintre tipurile de intervenții menționate la articolul 60 pentru a urmări obiectivele alese, prevăzute la alineatul (1). Statul membru își stabilește intervențiile în cadrul tipurilor de intervenții alese. În propriul plan strategic PAC, statul membru menționat la articolul 82 alineatul (3) își motivează alegerea obiectivelor, a tipurilor de intervenții și a intervențiilor prin care urmărește îndeplinirea respectivelor obiective.

  2.  Statul membru menționat la articolul 82 alineatul (3) definește în propriul plan strategic PAC unul sau mai multe dintre tipurile de intervenții menționate la articolul 60 pentru a urmări obiectivele alese, prevăzute la alineatul (1). Statul membru își stabilește intervențiile în cadrul tipurilor de intervenții alese. În propriul plan strategic PAC, statul membru menționat la articolul 82 alineatul (3) își motivează alegerea obiectivelor, a tipurilor de intervenții și a intervențiilor prin care urmărește îndeplinirea respectivelor obiective, fără a fi obligat să efectueze evaluarea ex ante și evaluarea strategică de mediu (SEA) menționate la articolul 103 alineatul (1) sau analiza SWOT menționată la articolul 103 alineatul (2).

  Amendamentul    380

  Propunere de regulament

  Articolul 56 – paragraful 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  reducerea impactului cultivării măslinilor asupra mediului și contribuirea, prin cultivarea măslinilor, la combaterea schimbărilor climatice; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d) și (e);

  (c)  reducerea impactului cultivării măslinilor asupra mediului și contribuirea, prin cultivarea măslinilor, la combaterea schimbărilor climatice, la adaptarea la schimbările climatice și la atenuarea acestora; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d) și (e);

  Amendamentul    381

  Propunere de regulament

  Articolul 56 – paragraful 1 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d)  îmbunătățirea calității uleiului de măsline și a măslinelor de masă; acest obiectiv este legat de obiectivul specific prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (f);

  (d)  îmbunătățirea calității uleiului de măsline și a măslinelor de masă; acest obiectiv este legat de obiectivul specific prevăzut la articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (f);

  Amendamentul    382

  Propunere de regulament

  Articolul 56 – paragraful 1 – litera f

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (f)  prevenirea și gestionarea situațiilor de criză, în scopul îmbunătățirii rezistenței la dăunători și pentru a evita și a face față crizelor pe piețele uleiului de măsline și ale măslinelor de masă; acest obiectiv este legat de obiectivul specific prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (h);

  (f)  prevenirea și gestionarea situațiilor de criză, în scopul îmbunătățirii rezistenței la dăunători și pentru a evita și a face față crizelor pe piețele uleiului de măsline și ale măslinelor de masă, inclusiv îmbunătățirea prevenirii și a rezistenței la dăunători; acest obiectiv este legat de obiectivul specific prevăzut la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (c);

  Amendamentul    383

  Propunere de regulament

  Articolul 57 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Statele membre menționate la articolul 82 alineatul (4) aleg în planurile lor strategice PAC unul sau mai multe dintre tipurile de intervenții menționate la articolul 60, pentru a urmări obiectivele menționate la articolul 56. Statele membre își stabilesc intervențiile în cadrul tipurilor de intervenții alese.

  1.  Statele membre menționate la articolul 82 alineatul (4) aleg în planurile lor strategice PAC unul sau mai multe dintre tipurile de intervenții menționate la articolul 60, pentru a urmări obiectivele menționate la articolul 56, care trebuie definite la nivel de stat membru. Statele membre își stabilesc intervențiile în cadrul tipurilor de intervenții alese.

  Amendamentul    384

  Propunere de regulament

  Articolul 57 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Intervențiile stabilite de statele membre menționate la articolul 82 alineatul (4) se implementează prin intermediul programelor operaționale aprobate ale organizațiilor de producători și/sau ale asociațiilor de organizații de producători recunoscute în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013. În acest scop, se aplică articolele 61 și 62 din prezentul regulament.

  2.  Intervențiile stabilite de statele membre menționate la articolul 82 alineatul (4) se implementează prin intermediul programelor operaționale aprobate ale organizațiilor de producători și/sau ale asociațiilor de organizații de producători recunoscute și/sau ale organizațiilor interprofesionale în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013. În acest scop, se aplică articolele 61 și 62 din prezentul regulament.

  Amendamentul    385

  Propunere de regulament

  Articolul 57 – alineatul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2a.  Prin derogare de la alineatul (2), statele membre menționate la articolul 82 alineatul (4) pot încredința punerea în aplicare a programelor operaționale organizațiilor interprofesionale recunoscute în temeiul articolului 157 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 dacă aceste organizații pun deja în aplicare un program similar în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013.

  Amendamentul    386

  Propunere de regulament

  Articolul 58 – alineatul 1 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d)  75 % din cheltuielile efective suportate în cadrul tipurilor de intervenții menționate la articolul 60 alineatul (1) literele (f) și (h) dacă programul operațional este implementat în cel puțin trei țări terțe sau state membre neproducătoare de către organizații de producători din cel puțin două state membre producătoare și 50 % din cheltuielile efective dacă nu este îndeplinită această condiție pentru acest tip de intervenție.

  (d)  85 % din cheltuielile efective suportate în cadrul tipurilor de intervenții menționate la articolul 60 alineatul (1) literele (f) și (h) dacă programul operațional este implementat în cel puțin trei țări terțe sau state membre neproducătoare de către organizații de producători sau de către asociații de organizații de producători din cel puțin două state membre producătoare și 50 % din cheltuielile efective dacă nu este îndeplinită această condiție pentru acest tip de intervenție.

  Amendamentul    387

  Propunere de regulament

  Articolul 58 – alineatul 1 – litera da (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (da)  În cazul regiunilor insulare, procentajele menționate la literele (a)-(d) cresc cu 10 puncte %.

  Amendamentul    388

  Propunere de regulament

  Articolul 58 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Statele membre asigură o finanțare complementară de până la 50 % din costurile care nu sunt acoperite de asistența financiară din partea Uniunii.

  eliminat

  Amendamentul    389

  Propunere de regulament

  Articolul 59 – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre urmăresc unul sau mai multe dintre următoarele obiective în celelalte sectoare menționate la articolul 39 litera (f):

  În conformitate cu articolele 5 și 6, statele membre urmăresc unul sau mai multe dintre următoarele obiective în celelalte sectoare menționate la articolul 39 litera (f):

  Amendamentul    390

  Propunere de regulament

  Articolul 59 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  planificarea producției, ajustarea producției în funcție de cerere, în special din punct de vedere calitativ și cantitativ, optimizarea costurilor de producție și a rentabilității investițiilor și stabilizarea prețurilor la producător; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (i);

  (a)  planificarea producției, ajustarea producției în funcție de cerere, în special din punct de vedere calitativ, cantitativ și al diversității, optimizarea costurilor de producție și a rentabilității investițiilor și stabilizarea prețurilor la producător; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (i);

  Amendamentul    391

  Propunere de regulament

  Articolul 59 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  concentrarea ofertei și comercializarea produselor în cauză; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (c);

  (b)  concentrarea ofertei și comercializarea produselor în cauză, precum și promovarea negocierii colective a contractelor; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (c);

  Amendamentul    392

  Propunere de regulament

  Articolul 59 – paragraful 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  cercetarea și dezvoltarea unor metode de producție sustenabile, inclusiv a rezistenței la dăunători, și a unor practici și tehnici de producție inovatoare care să stimuleze competitivitatea economică și să consolideze evoluțiile pieței; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (c) și (i);

  (c)  aplicarea, cercetarea și dezvoltarea unor metode de producție sustenabile, inclusiv a rezistenței la dăunători și la bolile animalelor și a rezilienței la schimbările climatice, a diversității genetice, a protecției solului, îmbunătățirea biosecurității și reducerea substanțelor antimicrobiene, precum și a unor practici și tehnici de producție inovatoare care să stimuleze competitivitatea economică pe termen lung și să consolideze evoluțiile pieței; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (c), (d), (e), (f) și (i);

  Amendamentul    393

  Propunere de regulament

  Articolul 59 – paragraful 1 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d)  promovarea, dezvoltarea și implementarea unor metode de producție care nu dăunează mediului și care respectă standardele referitoare la bunăstarea animalelor, practici de cultivare, tehnici de producție și metode de producție care protejează mediul și sunt reziliente în privința dăunătorilor, utilizarea și gestionarea subproduselor și a deșeurilor într-un mod care protejează mediul, utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, în special protejarea apei, a solului și a altor resurse naturale; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (e) și (f);

  (d)  promovarea, dezvoltarea și implementarea unor metode de producție care nu dăunează mediului și care respectă standardele referitoare la bunăstarea animalelor, practici de cultivare, rezistența la bolile animalelor, tehnici de producție și metode de producție care protejează mediul și sunt reziliente în privința dăunătorilor, utilizarea și gestionarea subproduselor și a deșeurilor într-un mod care protejează mediul, utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, în special protejarea apei, a solului și a altor resurse naturale; reducerea emisiilor și creșterea eficienței energetice; aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (e) și (f);

  Amendamentul    394

  Propunere de regulament

  Articolul 59 – paragraful 1 – litera e

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e)  contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, prevăzută la articolul 6 alineatul (1) litera (d);

  (e)  contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea, inclusiv la prevenirea și gestionarea bolilor tropicale și a zoonozelor, prevăzută la articolul 6 alineatul (1) litera (d);

  Amendamentul    395

  Propunere de regulament

  Articolul 59 – paragraful 1 – litera f

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (f)  sporirea calității și a valorii comerciale ale produselor, inclusiv îmbunătățirea calității produselor și dezvoltarea de produse cu denumire de origine protejată, cu indicație geografică protejată sau incluse în sistemele de calitate naționale; aceste obiective sunt legate de obiectivul specific prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (b);

  (f)  sporirea calității și a valorii comerciale ale produselor, inclusiv îmbunătățirea calității produselor și segmentarea pieței și dezvoltarea de produse cu denumire de origine protejată, cu indicație geografică protejată sau incluse în sistemele de calitate naționale; aceste obiective sunt legate de obiectivul specific prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (b);

  Amendamentul    396

  Propunere de regulament

  Articolul 59 – paragraful 1 – litera g

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (g)  promovarea și comercializarea produselor unuia sau mai multora dintre sectoarele menționate la articolul 40 litera (f); aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (c);

  (g)  promovarea și comercializarea produselor unuia sau mai multora dintre sectoarele menționate la articolul 39 litera (f); aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (c);

  Amendamentul    397

  Propunere de regulament

  Articolul 59 – paragraful 1 – litera h

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (h)  prevenirea situațiilor de criză și gestionarea riscurilor, pentru a evita și a face față crizelor de pe piețele unuia sau mai multora dintre sectoarele menționate la articolul 39 litera (f); aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (c).

  (h)  prevenirea situațiilor de criză și atenuarea și gestionarea riscurilor, pentru a evita și a face față crizelor de pe piețele unuia sau mai multora dintre sectoarele menționate la articolul 39 litera (f); aceste obiective sunt legate de obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (c);

  Amendamentul    398

  Propunere de regulament

  Articolul 59 – paragraful 1 – litera ha (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ha)  prevenirea atacării animalelor de către speciile de prădători;

  Amendamentul    399

  Propunere de regulament

  Articolul 59 – paragraful 1 – litera hb (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (hb)  contribuirea la strategia Uniunii de promovare a culturilor proteice, în special furaje și leguminoase.

  Amendamentul    400

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  În ceea ce privește obiectivele menționate la articolul 59 literele (a)-(g), statele membre aleg, în planurile lor strategice PAC, unul sau mai multe dintre următoarele tipuri de intervenții:

  1.  În ceea ce privește obiectivele menționate la articolul 56 literele (a) - (f) și la articolul 59 literele (a)-(g), statele membre aleg, în planurile lor strategice PAC, unul sau mai multe dintre următoarele tipuri de intervenții:

  Amendamentul    401

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul i

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (i)  conservarea solului, inclusiv sporirea cantității de carbon din sol;

  (i)  conservarea solului, inclusiv prevenirea degradării solului și sporirea sechestrării cantității de carbon în sol;

  Amendamentul    402

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (ii)  îmbunătățirea utilizării și a gospodăririi apei, inclusiv economisirea și drenarea apei;

  (ii)  îmbunătățirea utilizării și a gospodăririi eficiente a apei, inclusiv economisirea și drenarea apei, contribuind la menținerea în stare bună a bazinelor hidrografice;

  Amendamentul    403

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul iv

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (iv)  îmbunătățirea economiei de energie și a eficienței energetice;

  (iv)  îmbunătățirea economiei de energie și a eficienței energetice, inclusiv utilizarea surselor de energie regenerabile, cum ar fi utilizarea sustenabilă a reziduurilor agricole;

  Amendamentul    404

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul iva (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (iva)  reducerea emisiilor de poluanți gazoși și a gazelor cu efect de seră;

  Amendamentul    405

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul v

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (v)  ambalaje ecologice;

  (v)  ambalaje ecologice și reducerea deșeurilor de ambalaje;

  Amendamentul    406

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul vi

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (vi)  sănătatea și bunăstarea animalelor;

  (vi)  biosecuritatea, protejarea sănătății animalelor și bunăstarea acestora;

  Amendamentul    407

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul viia (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (viia)  prevenirea și gestionarea bolilor tropicale și a zoonozelor;

  Amendamentul    408

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul viii

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (viii)  îmbunătățirea rezistenței la dăunători;

  (viii)  îmbunătățirea rezistenței la dăunători prin practici de gestionare și de combatere a bolilor animalelor;

  Amendamentul    409

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul ix

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (ix)  reducerea riscurilor și impacturilor utilizării pesticidelor;

  (ix)  reducerea riscurilor și impacturilor și a dependenței de utilizarea pesticidelor;

  Amendamentul    410

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul x

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (x)  crearea și menținerea habitatelor favorabile pentru biodiversitate;

  (x)  crearea și menținerea habitatelor favorabile pentru biodiversitate și promovarea soiurilor locale;

  Amendamentul    411

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul xa (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (xa)  reducerea utilizării agenților antimicrobieni;

  Amendamentul    412

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul xb (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (xb)  îmbunătățirea condițiilor de cultivare, recoltare și livrare a producției;

  Amendamentul    413

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul xc (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (xc)  acțiunile de monitorizare, cunoaștere și supraveghere a piețelor;

  Amendamentul    414

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 1 – litera a – punctul xd (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (xd)  prevenirea atacării animalelor de către speciile de prădători.

  Amendamentul    415

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  servicii de consiliere și asistență tehnică, în special în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea;

  (b)  servicii de consiliere și asistență tehnică, în special în ceea ce privește biodiversitatea, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, combaterea și îmbunătățirea rezistenței la dăunători și bolile animalelor, precum și îmbunătățirea calității produsului;

  Amendamentul    416

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 1 – litera da (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (da)  producția integrată;

  Amendamentul    417

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 1 – litera e

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e)  acțiuni pentru îmbunătățirea sustenabilității și a eficienței transportării și depozitării produselor din unul sau mai multe dintre sectoarele menționate la articolul 40 litera (f);

  (e)  acțiuni pentru îmbunătățirea sustenabilității și a eficienței transportării și depozitării produselor din unul sau mai multe dintre sectoarele menționate la articolul 39 litera (f);

  Amendamentul    418

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 1 – litera h

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (h)  implementarea unor sisteme de trasabilitate și certificare, în special monitorizarea calității produselor vândute consumatorilor finali.

  (h)  implementarea unor sisteme de trasabilitate și certificare, în cadrul întregului lanț de producție, în special monitorizarea calității produselor vândute consumatorilor finali, inclusiv trasabilitatea originii măslinelor și a uleiului în diferitele etape ale lanțului de producție, precum și a metodelor de producție;

  Amendamentul    419

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ha)  punerea în aplicare a protocoalelor fitosanitare și veterinare din țările terțe.

  Amendamentul    420

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 2 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  În ceea ce privește obiectivul menționat la articolul 59 litera (h), statele membre aleg, în planurile lor strategice PAC, unul sau mai multe dintre următoarele tipuri de intervenții:

  2.  În ceea ce privește obiectivul menționat la articolul 56 litera (f) și la articolul 59 litera (h), statele membre aleg, în planurile lor strategice PAC, unul sau mai multe dintre următoarele tipuri de intervenții:

  Amendamentul    421

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 2 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  investiții în active corporale și necorporale pentru eficientizarea gestionării volumelor comercializate;

  (b)  investiții în active corporale și necorporale pentru eficientizarea gestionării volumelor comercializate și pentru o mai bună adaptare a ofertei la cerere;

  Amendamentul    422

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 2 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  depozitarea colectivă a produselor produse de organizația de producători sau de membrii organizației de producători;

  (c)  depozitarea colectivă a produselor produse de organizația de producători sau de membrii organizației de producători, precum și tratarea produselor pentru a facilita depozitarea acestora;

  Amendamentul    423

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 2 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d)  replantarea livezilor, acolo unde este necesar, în urma defrișării din motive sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu instrucțiunile autorității competente a statului membru, sau în scopul adaptării la schimbările climatice;

  (d)  replantarea livezilor sau a măslinilor, acolo unde este necesar, în urma defrișării din motive sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu instrucțiunile autorității competente a statului membru, sau în scopul adaptării la schimbările climatice;

  Amendamentul    424

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 2 – litera da (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (da)  măsuri în sprijinul sănătății și bunăstării animalelor;

  Amendamentul    425

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 2 – litera db (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (db)  înlocuirea efectivului de animale după sacrificarea obligatorie din motive medicale sau ca urmare a pierderilor rezultate în urma unor dezastre naturale;

  Amendamentul    426

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 2 – litera dc (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (dc)  îmbunătățirea resurselor genetice;

  Amendamentul    427

  Propunere de regulament

  Articolul 60 – alineatul 2 – litera dd (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (dd)  prelungirea vidului sanitar obligatoriu din ferme după crizele generate de bolile animalelor;

  Amendamentul    428

  Propunere de regulament

  Articolul 61 – alineatul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  7.  Statele membre se asigură că intervențiile legate de obiectivul menționat la articolul 59 litera (h) nu depășesc o treime din totalul cheltuielilor din cadrul programelor operaționale ale organizațiilor de producători sau ale asociațiilor de organizații de producători.

  7.  Statele membre se asigură că intervențiile legate de obiectivul menționat la articolul 59 litera (h) nu depășesc 50 % din totalul cheltuielilor din cadrul programelor operaționale ale organizațiilor de producători sau ale asociațiilor de organizații de producători.

  Amendamentul    429

  Propunere de regulament

  Articolul 62 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Fondurile operaționale

  Fonduri operaționale ale organizațiilor de producători

  Amendamentul    430

  Propunere de regulament

  Articolul 63 – alineatul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1a.  Limita de 50 % prevăzută la alineatul (1) se majorează la 60 % pentru organizațiile de producători sau asociațiile de organizații de producători recunoscute în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 pentru primii 5 ani după anul de recunoaștere, inclusiv pentru organizațiile de producători care operează exclusiv în zone care se confruntă cu constrângeri naturale.

  Amendamentul    431

  Propunere de regulament

  Articolul 64 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de gestionare;

  (a)  angajamente în materie de durabilitate a agromediului, măsuri de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea și alte angajamente în materie de gestionare;

  Amendamentul    432

  Propunere de regulament

  Articolul 64 – paragraful 1 – litera e

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (e)  instalarea tinerilor fermieri și întreprindere rurală nou înființată;

  (e)  instalarea tinerilor fermieri și a noilor fermieri și înființarea de noi întreprinderi rurale durabile, precum și dezvoltarea lor;

  Amendamentul    433

  Propunere de regulament

  Articolul 64 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ea)  femeile din zonele rurale;

  Amendamentul    434

  Propunere de regulament

  Articolul 64 – paragraful 1 – litera h

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (h)  schimburi de cunoștințe și informare.

  (h)  schimburi de cunoștințe și informare. și

  Amendamentul    435

  Propunere de regulament

  Articolul 64 – paragraful 1 – litera ha (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ha)  instalarea de tehnologii digitale;

  Amendamentul    436

  Propunere de regulament

  Articolul 65 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de gestionare

  Angajamente în materie de durabilitate a agromediului, măsuri de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea și alte angajamente în materie de gestionare

  Amendamentul    437

  Propunere de regulament

  Articolul 65 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Statele membre pot acorda plăți pentru angajamente în materie de mediu și climă și alte angajamente în materie de gestionare în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC.

  1.  Statele membre pot acorda plăți pentru practici durabile în materie de agromediu, măsuri de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea, inclusiv prevenirea riscurilor naturale, și pentru alte angajamente în materie de gestionare, cum ar fi silvicultura, protejarea și îmbunătățirea resurselor genetice și sănătatea și bunăstarea animalelor, în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC.

  Amendamentul    438

  Propunere de regulament

  Articolul 65 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Statele membre pot pune la dispoziție sprijinul din cadrul acestui tip de intervenții pe întregul lor teritoriu, în funcție de nevoile lor specifice naționale, regionale sau locale.

  3.  Statele membre pun la dispoziție sprijinul din cadrul acestui tip de intervenții pe întregul lor teritoriu, în funcție de nevoile lor specifice naționale, regionale sau locale. Acest sprijin este limitat la cuantumurile maxime stabilite în anexa IXa a.

  Amendamentul    439

  Propunere de regulament

  Articolul 65 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Statele membre acordă plăți doar fermierilor și altor beneficiari care își asumă, în mod voluntar, angajamente în materie de gestionare care sunt considerate benefice pentru îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1).

  4.  Statele membre acordă plăți doar fermierilor, grupurilor de fermieri și altor gestionari de terenuri care își asumă, în mod voluntar, angajamente în materie de gestionare, cum ar fi protejarea adecvată a zonelor umede și a solului organic, care sunt considerate benefice pentru îndeplinirea obiectivelor specifice relevante prevăzute la articolul 6 alineatul (1). Poate fi acordată prioritate programelor care sunt orientate în mod specific către abordarea condițiilor de mediu și a nevoilor locale și care contribuie, după caz, la realizarea obiectivelor stabilite în legislația menționată în anexa XI.

  Amendamentul    440

  Propunere de regulament

  Articolul 65 – alineatul 5 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  depășesc cerințele minime privind utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor, bunăstarea animalelor și alte cerințe obligatorii prevăzute de dreptul național și de dreptul Uniunii;

  (b)  depășesc cerințele minime relevante privind utilizarea îngrășămintelor și a produselor de protecție a plantelor, bunăstarea animalelor, prevenirea rezistenței la antimicrobiene și alte cerințe obligatorii relevante prevăzute de dreptul Uniunii;

  Amendamentul    441

  Propunere de regulament

  Articolul 65 – alineatul 5 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d)  diferă de angajamentele pentru care se acordă plăți în temeiul articolului 28.

  (d)  diferă de angajamentele pentru care se acordă plăți în temeiul articolului 28 sau sunt complementare acestora, asigurând totodată că nu există finanțare dublă.

  Amendamentul    442

  Propunere de regulament

  Articolul 65 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6.  Statele membre compensează beneficiarii pentru costurile suportate și pierderile de venit aferente angajamentelor asumate. După caz, aceste compensări pot acoperi și costurile de tranzacție. În cazuri justificate corespunzător, statele membre pot acorda sprijin sub formă de rată forfetară sau de plată unică per unitate. Plățile se acordă anual.

  6.  Statele membre compensează beneficiarii pentru costurile suportate și pierderile de venit aferente angajamentelor asumate. De asemenea, statele membre acordă beneficiarilor un stimulent financiar și, după caz, pot acoperi și costurile de tranzacție. În cazuri justificate corespunzător, statele membre pot acorda sprijin sub formă de rată forfetară sau de plată unică per unitate sau per animal, stup sau altă unitate identificată. Plățile se acordă anual.

  Amendamentul    443

  Propunere de regulament

  Articolul 65 – alineatul 6 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  6a.  Nivelul plăților variază în funcție de gradul de ambiție în materie de durabilitate a fiecărei practici sau set de practici, pe baza unor criterii nediscriminatorii, pentru a oferi un stimulent eficient pentru participare. De asemenea, statele membre pot diferenția plățile în funcție de natura constrângerilor care afectează activitățile agricole ca urmare a angajamentelor asumate și în funcție de diferitele sisteme de exploatare.

  Amendamentul    444

  Propunere de regulament

  Articolul 65 – alineatul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  7.  Pentru a încuraja fermierii să realizeze o îmbunătățire semnificativă a calității mediului la scară mai largă și în mod măsurabil, statele membre pot promova și sprijini scheme colective și scheme de plată bazate pe rezultate.

  7.  Pentru a încuraja fermierii și grupurile de fermieri să realizeze o îmbunătățire semnificativă a calității mediului la scară mai largă și în mod măsurabil, statele membre pot promova și sprijini scheme colective voluntare, o combinație de angajamente în materie de gestionare sub forma unor scheme conduse la nivel local și scheme de plată bazate pe rezultate, inclusiv printr-o abordare teritorială. Acestea pun în practică toate mijloacele necesare în materie de consultanță, instruire și transfer de cunoștințe pentru a asista fermierii care își schimbă sistemele de producție.

  Amendamentul    445

  Propunere de regulament

  Articolul 65 – alineatul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  8.  Angajamentele se asumă pentru o perioadă de cinci până la șapte ani. Cu toate acestea, dacă este necesar pentru realizarea sau menținerea anumitor beneficii de mediu urmărite, statele membre pot stabili, în planurile lor strategice PAC, o perioadă mai lungă pentru anumite tipuri de angajamente, inclusiv prin acordarea unei prelungiri anuale a acestora după încheierea perioadei inițiale. În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător și pentru angajamente noi care urmează imediat după angajamentul îndeplinit în perioada inițială, statele membre pot stabili o perioadă mai scurtă în planurile lor strategice PAC.

  8.  Angajamentele se asumă, de obicei, pentru o perioadă de cinci până la șapte ani. Cu toate acestea, dacă este necesar pentru realizarea sau menținerea anumitor beneficii de mediu urmărite, inclusiv prin luarea în considerare a naturii de lungă durată a silviculturii, statele membre pot stabili, în planurile lor strategice PAC, o perioadă mai lungă pentru anumite tipuri de angajamente, inclusiv prin acordarea unei prelungiri anuale a acestora după încheierea perioadei inițiale. În cazuri justificate în mod corespunzător și pentru angajamente noi care urmează imediat după angajamentul îndeplinit în perioada inițială, statele membre pot stabili o perioadă mai scurtă în planurile lor strategice PAC.

  Amendamentul    446

  Propunere de regulament

  Articolul 65 – alineatul 9

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  9.  Dacă acordă sprijin în cadrul acestui tip de intervenții pentru angajamente de agromediu și climă, pentru angajamente privind adoptarea sau menținerea practicilor și metodelor specifice agriculturii ecologice definite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și pentru servicii de silvomediu și climatice, statele membre stabilesc o plată per hectar.

  9.  Dacă acordă sprijin în cadrul acestui tip de intervenții pentru angajamente de agromediu și climă, inclusiv pentru angajamente privind adoptarea sau menținerea practicilor și metodelor specifice agriculturii ecologice definite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007, pentru gestionarea integrată a dăunătorilor, pentru protejarea sistemelor agrosilvice și pentru servicii de silvomediu și climatice, statele membre stabilesc o plată per hectar.

  Amendamentul    447

  Propunere de regulament

  Articolul 65 – alineatul 10

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  10.  Statele membre se asigură că persoanele care desfășoară operațiuni în cadrul acestui tip de intervenții au acces la cunoștințele și informațiile necesare pentru implementarea unor astfel de operațiuni.

  10.  Statele membre se asigură că persoanele care desfășoară operațiuni în cadrul acestui tip de intervenții dețin cunoștințele și informațiile relevante necesare pentru implementarea unor astfel de operațiuni și că se oferă o instruire adecvată celor care o solicită, precum și acces la expertiză, pentru a asista fermierii care își asumă angajamentul de a-și schimba sistemele de producție.

  Amendamentul    448

  Propunere de regulament

  Articolul 66 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Statele membre pot acorda plăți pentru constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai detaliat în planurile lor strategice PAC, pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1).

  1.  Statele membre pot acorda plăți pentru constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice anumitor zone, inclusiv zonelor montane și regiunilor insulare, în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai detaliat în planurile lor strategice PAC, pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor specifice relevante prevăzute la articolul 6 alineatul (1).

  Amendamentul    449

  Propunere de regulament

  Articolul 66 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Aceste plăți se acordă fermierilor veritabili în ceea ce privește zonele delimitate în temeiul articolului 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

  2.  Aceste plăți se acordă fermierilor activi în ceea ce privește zonele delimitate, în temeiul articolului 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, precum și zonele afectate de război din Republica Croația.

  Amendamentul    450

  Propunere de regulament

  Articolul 66 – alineatul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2a.  În cazul unei entități juridice sau al unui grup de entități fizice sau juridice, statele membre pot aplica sprijinul la nivelul membrilor respectivelor entități juridice sau grupuri atunci când dreptul național prevede ca fiecare membru să își asume drepturi și obligații comparabile cu cele ale fermierilor individuali care au statutul de șef al exploatației, în special în ceea ce privește statutul lor economic, social și fiscal, cu condiția să fi contribuit la consolidarea structurilor agricole ale entităților juridice sau ale grupurilor în cauză.

  Amendamentul    451

  Propunere de regulament

  Articolul 66 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Statele membre pot acorda plăți în cadrul acestui tip de intervenții doar pentru a compensa în întregime sau parțial beneficiarii pentru costurile suplimentare suportate și pentru pierderile de venit aferente constrângerilor naturale sau altor constrângeri specifice din zona în cauză.

  3.  Statele membre pot acorda plăți în cadrul acestui tip de intervenții doar pentru a compensa în întregime sau parțial beneficiarii pentru costurile suplimentare suportate și pentru pierderile de venit aferente constrângerilor naturale sau altor constrângeri specifice din zona în cauză. Acestea pot oferi, de asemenea, un stimulent financiar pentru ca beneficiarii să își continue activitatea agricolă în aceste zone. Cuantumul sprijinului poate fi modulat pentru a ține seama de gravitatea constrângerilor naturale care afectează activitatea agricolă și sistemul agricol. De asemenea, plățile pot ține seama, după caz, de factori socioeconomici și de mediu. Statele membre se asigură că toate calculele sunt adecvate, exacte și sunt stabilite în avans pe baza unei metode de calcul echitabile.

  Amendamentul    452

  Propunere de regulament

  Articolul 66 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5.  Plățile se acordă anual per hectar de suprafață.

  5.  Plățile se acordă anual per hectar de suprafață și sunt limitate la cuantumurile minime și maxime stabilite în anexa IXaa.

  Amendamentul    453

  Propunere de regulament

  Articolul 67 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Statele membre pot acorda plăți pentru dezavantaje specifice anumitor zone, impuse de cerințe rezultate din implementarea Directivelor 92/43/CEE și 2009/147/CE sau a Directivei 2000/60/CE în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai detaliat în planurile strategice PAC ale statelor membre, pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6 alineatul (1).

  1.  Statele membre pot acorda plăți pentru dezavantaje specifice anumitor zone, impuse de cerințe rezultate din implementarea Directivelor 92/43/CEE și 2009/147/CE sau a Directivei 2000/60/CE în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai detaliat în planurile strategice PAC ale statelor membre, pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor specifice relevante prevăzute la articolul 6 alineatul (1).

  Amendamentul    454

  Propunere de regulament

  Articolul 67 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Aceste plăți pot fi acordate fermierilor, deținătorilor de păduri și altor gestionari de terenuri în ceea ce privește zonele cu dezavantaje menționate la alineatul (1).

  2.  Aceste plăți pot fi acordate fermierilor, grupurilor de fermieri, proprietarilor de păduri și grupurilor de proprietari de păduri. În cazuri justificate corespunzător, pot fi acordate și altor gestionari de terenuri.

  Amendamentul    455

  Propunere de regulament

  Articolul 67 – alineatul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2a.  În cazul unei entități juridice sau al unui grup de entități fizice sau juridice, statele membre pot aplica sprijinul la nivelul membrilor respectivelor entități juridice sau grupuri atunci când dreptul național prevede ca fiecare membru să își asume drepturi și obligații comparabile cu cele ale fermierilor individuali care au statutul de șef al exploatației, în special în ceea ce privește statutul lor economic, social și fiscal, cu condiția să fi contribuit la consolidarea structurilor agricole ale entităților juridice sau ale grupurilor în cauză.

  Amendamentul    456

  Propunere de regulament

  Articolul 67 – alineatul 5 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  în ceea ce privește constrângerile rezultate din Directiva 2000/60/CE, în raport cu dezavantajele generate de cerințele care depășesc cerințele legale în materie de gestionare relevante, cu excepția SMR 2, menționată în anexa III, și standardele privind bunele condiții agricole și de mediu, stabilite în capitolul I secțiunea 2 din prezentul titlu, precum și de condițiile stabilite pentru menținerea suprafeței agricole în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din prezentul regulament.

  (b)  în ceea ce privește constrângerile rezultate din Directiva 2000/60/CE, în raport cu dezavantajele generate de cerințele care depășesc cerințele legale în materie de gestionare relevante, cu excepția SMR 1, menționată în anexa III, și standardele privind bunele condiții agricole și de mediu, stabilite în capitolul I secțiunea 2 din prezentul titlu, precum și de condițiile stabilite pentru menținerea suprafeței agricole în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din prezentul regulament.

  Amendamentul    457

  Propunere de regulament

  Articolul 67 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6.  Plățile se acordă anual per hectar de suprafață.

  6.  Plățile se acordă anual per hectar de suprafață și sunt limitate la cuantumurile maxime stabilite în anexa IXaa.

  Amendamentul    458

  Propunere de regulament

  Articolul 68 – alineatul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1a.  Pentru a fi eligibile pentru sprijinul FEADR, operațiunile de investiții sunt precedate de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, în conformitate cu dreptul specific respectivului tip de investiții, acolo unde investițiile pot avea efecte negative asupra mediului.

  Amendamentul    459

  Propunere de regulament

  Articolul 68 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Statele membre pot acorda sprijin în cadrul acestui tip de intervenții doar pentru investițiile tangibile și/sau intangibile care contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6. Sprijinul acordat sectorului forestier se bazează pe un plan de gestionare a pădurilor sau pe un instrument echivalent.

  2.  Statele membre pot acorda sprijin în cadrul acestui tip de intervenții doar pentru investițiile tangibile și/sau intangibile, inclusiv sub formă colectivă, care contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice relevante prevăzute la articolul 6. Sprijinul acordat sectorului forestier se bazează pe un plan de gestionare a pădurilor care include cerința de a planta specii adaptate la ecosistemele locale sau pe un instrument echivalent în cazul exploatărilor care depășesc o anumită dimensiune care urmează să fie stabilită de statul membru.

  Amendamentul    460

  Propunere de regulament

  Articolul 68 – alineatul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2a.  Statele membre pot să stabilească o prioritate pentru investițiile realizate de tinerii fermieri în temeiul prezentului articol.

  Amendamentul    461

  Propunere de regulament

  Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d)  achiziția de animale, precum și achiziția de plante anuale și plantarea acestora în alte scopuri decât cel al refacerii potențialului agricol sau forestier în urma unor dezastre naturale și a unor evenimente catastrofale;

  (d)  achiziția de animale, cu excepția celor care sunt utilizate în locul mașinilor în scopuri de conservare a peisajului și de protecție împotriva animalelor de pradă mari.

  Amendamentul    462

  Propunere de regulament

  Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera da (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (da)  achiziția de plante anuale și plantarea acestora în alte scopuri decât cel al refacerii potențialului agricol sau forestier în urma unor dezastre naturale și a unor evenimente catastrofale;

  Amendamentul    463

  Propunere de regulament

  Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera f

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (f)  investițiile în irigații care nu sunt coerente cu obținerea stării ecologice bune a corpurilor de apă, prevăzută la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE, inclusiv expansiunea irigațiilor care afectează corpurile de apă al căror statut a fost definit ca nesatisfăcător în planul aferent de management al bazinului hidrografic;

  eliminat

  Amendamentul    464

  Propunere de regulament

  Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera g

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (g)  investițiile în infrastructurile mari care nu fac parte din strategiile de dezvoltare locală;

  (g)  investițiile în infrastructurile mari care nu fac parte din strategiile de dezvoltare locală. Statele membre pot stabili, de asemenea, derogări specifice pentru investițiile în serviciile în bandă largă, atunci când sunt prevăzute criterii clare care să asigure complementaritatea cu sprijinul acordat în cadrul altor instrumente ale Uniunii;

  Amendamentul    465

  Propunere de regulament

  Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ha (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ha)  investițiile care nu sunt coerente cu legislația privind sănătatea și bunăstarea animalelor sau cu Directiva 91/676/CEE.

  Amendamentul    466

  Propunere de regulament

  Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera hb (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (hb)  investițiile în producția de bioenergie care nu sunt coerente cu criteriile de durabilitate prevăzute în Directiva privind energia din surse regenerabile.

  Amendamentul    467

  Propunere de regulament

  Articolul 68 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Prin derogare de la primul paragraf literele (a)-(h), statele membre pot stabili derogări pentru regiunile insulare, inclusiv pentru regiunile ultraperiferice, pentru a aborda dezavantajele legate de insularitate și depărtare.

  Amendamentul    468

  Propunere de regulament

  Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre limitează sprijinul la rata maximă de 75 % din costurile eligibile.

  Statele membre limitează sprijinul la rata maximă din costurile eligibile stabilită în anexa IXaa.

  Amendamentul    469

  Propunere de regulament

  Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  împădurirea și investițiile neproductive legate de obiectivele specifice legate de mediu și climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f).

  (a)  împădurirea, instituirea de sisteme agrosilvice și investițiile neproductive, inclusiv consolidarea terenurilor, legate de obiectivele specifice legate de mediu și climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f);

  Amendamentul    470

  Propunere de regulament

  Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  investiții în refacerea potențialului agricol sau forestier în urma unor dezastre naturale sau a unor evenimente catastrofale și investiții în acțiuni preventive adecvate în păduri și în mediul rural.

  (c)  investiții în refacerea potențialului agricol sau forestier afectat în urma incendiilor și a altor dezastre naturale sau a unor evenimente catastrofale, inclusiv furtuni, inundații, dăunători și boli, precum și refacerea pădurilor prin deminare, și investiții în acțiuni preventive adecvate în păduri și în mediul rural, precum și investiții în menținerea sănătății pădurilor;

  Amendamentul    471

  Propunere de regulament

  Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ca)  investiții în tehnicile și sistemele de producție inovatoare care contribuie simultan la atingerea obiectivelor menționate la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b), (d), (e) și (f);

  Amendamentul    472

  Propunere de regulament

  Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera cb (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (cb)  investiții pentru protejarea efectivelor de animale împotriva atacurilor animalelor de pradă;

  Amendamentul    473

  Propunere de regulament

  Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera cc (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (cc)  investiții în regiunile ultraperiferice și zonele cu constrângeri naturale, inclusiv în regiunile montane și insulare;

  Amendamentul    474

  Propunere de regulament

  Articolul 68 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera cd (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (cd)  investiții legate de bunăstarea animalelor.

  Amendamentul    475

  Propunere de regulament

  Articolul 68 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 68a

   

  Investiții în irigații

   

  1.   Fără a aduce atingere articolului 68 din prezentul regulament, în cazul irigațiilor pe suprafețe irigate și asanate noi și existente, numai investițiile care respectă condițiile prevăzute în prezentul articol sunt considerate cheltuieli eligibile.

   

  2.   Un plan de management al bazinului hidrografic, în condițiile prevăzute de Directiva 2000/60/CE, a fost notificat Comisiei pentru întreaga zonă în care urmează să se investească, precum și în oricare altă zonă al cărei mediu poate fi afectat de investiție. Măsurile care intră în vigoare în cadrul planului de management al bazinului hidrografic în conformitate cu articolul 11 din directiva menționată și care prezintă relevanță pentru sectorul agricol au fost specificate în programul de măsuri relevant.

   

  3.   Contorizarea apei, care permite măsurarea utilizării apei la nivelul investiției sprijinite, este realizată sau urmează să fie instalată ca parte din investiție.

   

  4.   O investiție care reprezintă o îmbunătățire a unei instalații de irigații existente sau a unui element al infrastructurii de irigații este eligibilă numai dacă, în urma evaluării ex ante, asigură posibile economii de apă având valoarea minimă cuprinsă între 5% și 25%, în conformitate cu parametrii tehnici ai instalației sau ai infrastructurii existente.

   

  Dacă investiția afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic numai din motive legate de cantitatea de apă:

   

  (a)   investiția asigură o reducere efectivă a utilizării apei, la nivelul investiției, care se ridică la cel puțin 50% din economia potențială de apă ce poate fi realizată cu ajutorul investiției;

   

  (b)   în cazul unei investiții într-o exploatație agricolă unică, investiția are totodată ca rezultat reducerea nivelului total de apă utilizat în exploatație, care se ridică la cel puțin 50 % din economia potențială de apă ce poate fi realizată la nivelul investiției. Nivelul total al apei utilizate include apa comercializată de exploatație.

   

  Niciuna dintre condițiile menționate la alineatul (4) nu se aplică unei investiții într-o instalație existentă care afectează numai eficiența energetică sau unei investiții în vederea creării unui rezervor ori unei investiții în vederea utilizării apei reciclate care nu afectează corpuri de apă subterană sau de suprafață.

   

  5.   O investiție având ca rezultat o mărire netă a suprafeței irigate care afectează un corp anume de apă subterană sau de suprafață este eligibilă numai dacă:

   

  (a)  starea corpului de apă nu a fost identificată ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic numai din motive legate de cantitatea de apă; și

   

  (b)   o analiză de mediu ex ante arată că investiția nu va avea niciun efect negativ semnificativ asupra mediului; o astfel de analiză a efectului asupra mediului fie se realizează de către autoritatea competentă, fie se aprobă de aceasta și se poate referi și la grupuri de exploatații.

   

  Suprafețele stabilite și justificate în cadrul programului care nu sunt irigate, dar pe care a funcționat în trecutul recent o instalație de irigație, pot fi considerate ca suprafețe irigate în sensul determinării măririi nete a suprafeței irigate.

   

  6.   Prin derogare de la alineatul (5) litera (a), investițiile având ca rezultat o mărire netă a suprafeței irigate pot fi eligibile dacă:

   

  (a)   investiția este combinată cu o investiție într-o instalație de irigație existentă sau într-un element al infrastructurii de irigații care, în baza evaluării ex ante, asigură posibile economii de apă având valoarea minimă cuprinsă între 5 % și 25 %, în conformitate cu parametrii tehnici ai instalației sau ai infrastructurii existente și

   

  (b)   investiția asigură o reducere efectivă a utilizării apei, la nivelul global al investiției, care se ridică la cel puțin 50% din economia potențială de apă ce poate fi realizată cu ajutorul investiției în instalația de irigație sau în elementul infrastructurii existente.

   

  7.   Statele membre limitează sprijinul la rata maximă de 75 % din costurile eligibile. Rata maximă de sprijin poate fi majorată pentru investițiile în regiunile ultraperiferice și zonele cu constrângeri naturale, inclusiv în regiunile montane și insulare.

  Amendamentul    476

  Propunere de regulament

  Articolul 68 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 68b

   

  Instalarea de tehnologii digitale

   

  1.   Fără a aduce atingere articolului 68 din prezentul regulament, statele membre pot acorda sprijin pentru instalarea de tehnologii digitale în zonele rurale în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai detaliat în planurile lor strategice PAC, pentru a contribui la obiectivul transversal prevăzut la articolul 5 și la obiectivele specifice prevăzute la articolul 6.

   

  2.   Statele membre pot acorda sprijin în cadrul acestui tip de intervenții pentru a ajuta la instalarea de tehnologii digitale și a sprijini, printre altele, agricultura de precizie, întreprinderile rurale care vizează crearea de „sate inteligente”, precum și dezvoltarea infrastructurilor TIC la nivelul fermelor.

   

  3.   Statele membre limitează sprijinul pentru instalarea de tehnologii digitale la rata maximă din costurile eligibile stabilită în anexa IXaa.

  Amendamentul    477

  Propunere de regulament

  Articolul 69 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Instalarea tinerilor fermieri și întreprindere rurală nou înființată

  Instalarea tinerilor fermieri și a noilor fermieri și înființarea de noi întreprinderi rurale durabile, precum și dezvoltarea lor

  Amendamentul    478

  Propunere de regulament

  Articolul 69 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Statele membre pot acorda sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru întreprinderile rurale nou înființate în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai detaliat în planurile lor strategice PAC, pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6.

  1.  Statele membre pot acorda sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri sau pentru integrarea acestora în întreprinderile agricole existente, pentru instalarea noilor fermieri și pentru întreprinderile rurale nou înființate și dezvoltarea acestora, inclusiv pentru diversificarea activităților agricole, în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai detaliat în planurile lor strategice PAC, pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6. Sprijinul acordat în temeiul prezentului articol este condiționat de prezentarea unui plan de afaceri.

  Amendamentul    479

  Propunere de regulament

  Articolul 69 – alineatul 2 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Statele membre pot acorda sprijin în cadrul acestui tip de intervenții doar pentru a contribui la:

  2.  Statele membre pot acorda sprijin în temeiul prezentului articol doar pentru a contribui la:

  Amendamentul    480

  Propunere de regulament

  Articolul 69 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (aa)  instalarea noilor fermieri;

  Amendamentul    481

  Propunere de regulament

  Articolul 69 – alineatul 2 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  noua înființare a unei întreprinderi rurale legate de agricultură și silvicultură sau la diversificarea veniturilor gospodăriei agricole;

  (b)  înființarea și dezvoltarea unei noi întreprinderi rurale legate de agricultură, silvicultură, bioeconomie, economie circulară și agroturism sau la diversificarea veniturilor;

  Amendamentul    482

  Propunere de regulament

  Articolul 69 – alineatul 2 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  noua înființare a unei întreprinderi cu activități neagricole ca parte a strategiilor de dezvoltare locală.

  (c)  înființarea unei noi întreprinderi cu activități neagricole ca parte a strategiilor de dezvoltare locală de către fermierii care își diversifică activitățile, precum și de microîntreprinderile și persoanele fizice din zonele rurale.

  Amendamentul    483

  Propunere de regulament

  Articolul 69 – alineatul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2a.  Statele membre pot stabili dispoziții specifice pentru a asigura faptul că tinerii fermieri și noii fermierii care se alătură grupurilor de fermieri, organizațiilor de producători sau structurilor cooperative nu pierd sprijinul pentru instalare. Aceste dispoziții trebuie să respecte principiul proporționalității și să definească participarea tinerilor fermieri și a noilor fermierilor în cadrul respectivei structuri.

  Amendamentul    484

  Propunere de regulament

  Articolul 69 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Statele membre acordă sprijin sub formă de sume forfetare. Sprijinul este limitat la cuantumul maxim de 100 000 EUR și poate fi combinat cu instrumente financiare.

  4.  Statele membre acordă sprijin sub formă de sume forfetare care se pot diferenția potrivit unor criterii obiective. Sprijinul este limitat la cuantumul maxim prevăzut în anexa IXaa și poate fi combinat cu instrumente financiare.

  Amendamentul    485

  Propunere de regulament

  Articolul 69 – alineatul 4 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  4a.  Sprijinul prevăzut în temeiul prezentului articol poate fi acordat în mai multe tranșe.

  Amendamentul    486

  Propunere de regulament

  Articolul 70 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Statele membre acordă sprijin pentru instrumente de gestionare a riscurilor în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC.

  1.  Statele membre pot acorda sprijin pentru instrumente de gestionare a riscurilor, ținând seama de nevoile acestora și de analizele SWOT, în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC. Statele membre se asigură că această dispoziție nu este în detrimentul instrumentelor naționale private sau publice de gestionare a riscurilor.

  Amendamentul    487

  Propunere de regulament

  Articolul 70 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Statele membre acordă sprijin în cadrul acestui tip de intervenții pentru promovarea instrumentelor de gestionare a riscurilor care nu doar ajută fermierii veritabili să gestioneze riscurile aferente producției și veniturilor legate de activitatea lor agricolă pe care nu le pot controla, ci și contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6.

  2.  Sprijinul în cadrul acestui tip de intervenții poate fi acordat pentru promovarea instrumentelor de gestionare a riscurilor care nu doar ajută fermierii activi să gestioneze riscurile aferente producției și veniturilor legate de activitatea lor agricolă pe care nu le pot controla, ci și contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice relevante prevăzute la articolul 6. Instrumentele respective pot consta în sisteme de gestionare a riscurilor multiple.

   

  În plus, strategiile de atenuare a riscurilor sunt încurajate pentru a crește reziliența fermelor împotriva riscurilor asociate cu schimbările naturale și climatice și pentru a reduce expunerea la instabilitatea veniturilor.

  Amendamentul    488

  Propunere de regulament

  Articolul 70 – alineatul 3 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  contribuții financiare pentru primele din cadrul sistemelor de asigurare;

  (a)  contribuții financiare pentru primele din cadrul sistemelor de asigurare, prin acoperirea pierderilor cauzate de fenomene climatice nefavorabile, de dezastre naturale sau de evenimente catastrofale, de apariția unor boli ale animalelor sau plantelor, de un incident de mediu, de contaminarea culturilor organice sau de o măsură adoptată în conformitate cu Directiva 2000/29/CE pentru a eradica sau a împiedica răspândirea unei boli a plantelor sau a unui dăunător;

  Amendamentul    489

  Propunere de regulament

  Articolul 70 – alineatul 3 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  contribuții financiare la fondurile mutuale, inclusiv costul administrativ aferent instituirii;

  (b)  contribuții financiare la fondurile mutuale, inclusiv costul administrativ aferent instituirii, în vederea plății de compensații financiare fermierilor pentru pierderile cauzate de fenomene climatice nefavorabile, de dezastre naturale sau de evenimente catastrofale, de apariția unor boli ale animalelor sau ale plantelor, de un incident de mediu, de contaminarea culturilor organice sau de o măsură adoptată în conformitate cu Directiva 2000/29/CE pentru a eradica sau a împiedica răspândirea unei boli a plantelor sau a unui dăunător;

  Amendamentul    490

  Propunere de regulament

  Articolul 70 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ba)  contribuții financiare la un instrument de stabilizare a veniturilor, sub forma unui fond mutual și care acordă:

   

  (i) compensații fermierilor din toate sectoarele în cazul unei scăderi drastice a veniturilor lor;

   

  (ii) compensații fermierilor dintr-un anumit sector în cazul unei scăderi drastice a veniturilor lor;

  Amendamentul    491

  Propunere de regulament

  Articolul 70 – alineatul 3 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  3a.  Statele membre limitează contribuțiile financiare la fondurile mutuale menționate la alineatul (3) literele (b) și (c) la următoarele elemente:

   

  (a) costurile administrative aferente creării fondului mutual, repartizate pe o perioadă de maximum trei ani, în mod regresiv;

   

  (b) cuantumurile plătite de fondul mutual sub formă de compensații financiare pentru fermieri. În plus, contribuția financiară poate fi legată de dobânzile percepute pentru împrumuturile comerciale contractate de fondul mutual cu scopul de a plăti fermierilor compensația financiară în caz de criză;

   

  (c) suplimentarea cuantumului plăților anuale în fond;

   

  (d) capitalul subscris inițial al fondului mutual.

  Amendamentul    492

  Propunere de regulament

  Articolul 70 – alineatul 4 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  tipurile și acoperirea sistemelor de asigurare și a fondurilor mutuale eligibile;

  (a)  tipurile și acoperirea sistemelor de asigurare, a fondurilor mutuale și a instrumentelor de stabilizare a veniturilor eligibile;

  Amendamentul    493

  Propunere de regulament

  Articolul 70 – alineatul 4 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  metodologia de calculare a pierderilor și factorii declanșatori pentru compensare;

  (b)  metodologia de calculare a pierderilor și factorii declanșatori pentru compensare, inclusiv prin utilizarea unor indici biologici, climatici sau economici aplicați la nivel de exploatație sau la nivel local, regional sau național;

  Amendamentul    494

  Propunere de regulament

  Articolul 70 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6.  Statele membre limitează sprijinul la rata maximă de 70 % din costurile eligibile.

  6.  Statele membre limitează sprijinul la rata maximă din costurile eligibile stabilită în anexa IXaa.

  Amendamentul    495

  Propunere de regulament

  Articolul 70 – alineatul 7 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  7a.  Statele membre care introduc sisteme naționale de gestionare a riscurilor sau care dispun deja de acestea înainte de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament] pot utiliza instrumentele prevăzute la acest articol pentru acoperirea riscurilor neacoperite în cadrul schemelor respective.

  Amendamentul    496

  Propunere de regulament

  Articolul 71 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Statele membre pot acorda sprijin pentru cooperare în condițiile prevăzute la prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC pentru pregătirea și implementarea proiectelor grupurilor operaționale din cadrul parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii, menționat la articolul 114 și pentru LEADER, denumit și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității la articolul 25 din Regulamentul (UE) [CPR], precum și pentru promovarea sistemelor de calitate, a organizațiilor de producători sau a grupurilor de producători sau a altor forme de cooperare.

  1.  Statele membre pot acorda sprijin pentru cooperare în condițiile prevăzute la prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC pentru pregătirea și implementarea proiectelor grupurilor operaționale din cadrul parteneriatului european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii, menționat la articolul 114 și pentru LEADER, denumit și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității la articolul 25 din Regulamentul (UE) [CPR], precum și pentru promovarea sistemelor de calitate, a organizațiilor de producători sau a grupurilor de producători sau a altor forme de cooperare, inclusiv a celor ale căror produse fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 1151/2012.

  Amendamentul    497

  Propunere de regulament

  Articolul 71 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Statele membre pot acorda sprijin în cadrul acestui tip de intervenții doar pentru promovarea formelor de cooperare care implică cel puțin două entități și care contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6.

  2.  Statele membre pot acorda sprijin în cadrul acestui tip de intervenții doar pentru promovarea formelor de cooperare și sprijinirea celor existente care implică cel puțin două entități, dintre care cel puțin una este implicată în producția agricolă, și care contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6.

  Amendamentul    498

  Propunere de regulament

  Articolul 71 – alineatul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2a.  Prin derogare de la alineatul (2), statele membre pot acorda sprijin în cadrul FEADR grupurilor de acțiune locală care pun în aplicare o strategie de dezvoltare locală care contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6.

  Amendamentul    499

  Propunere de regulament

  Articolul 71 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  În cadrul acestui tip de intervenții, statele membre pot acoperi costurile legate de toate aspectele cooperării.

  3.  În cadrul acestui tip de intervenții, statele membre pot acoperi costurile legate de toate aspectele necesare cooperării, inclusiv costurile de certificare implicate de participarea în cadrul unui sistem în domeniul calității al Uniunii.

  Amendamentul    500

  Propunere de regulament

  Articolul 71 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Statele membre pot acorda sprijinul destinat încurajării sistemelor de calitate, organizațiilor de producători sau grupurilor de producători sau altor forme de cooperare sub forma unei sume forfetare.

  Amendamentul    501

  Propunere de regulament

  Articolul 71 – alineatul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  8.  Statele membre limitează sprijinul la o durată maximă de șapte ani, cu excepția acțiunilor colective în domeniul mediului și în cel al climei, în cazuri justificate corespunzător, în scopul îndeplinirii obiectivelor specifice legate de mediu și climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f).

  (Nu privește versiunea în limba română.)  

  Amendamentul    502

  Propunere de regulament

  Articolul 71 – alineatul 8 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  8a.  Grupurile de acțiune locală pot solicita agenției de plăți competente plata unui avans în cazul în care se include în planul strategic o astfel de posibilitate. Cuantumul avansurilor nu poate depăși 50 % din sprijinul public legat de costurile de funcționare și de animare.

  Amendamentul    503

  Propunere de regulament

  Articolul 71 – alineatul 8 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  8b.  Sprijinul pentru sistemele de calitate pentru produse agricole și produse alimentare, inclusiv pentru acțiuni de informare și promovare, precum și sprijinul pentru instalarea grupurilor și a organizațiilor de producători este limitat la cuantumul maxim stabilit în anexa IXb.

  Amendamentul    504

  Propunere de regulament

  Articolul 71 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 71a

   

  Programe subtematice în favoarea sistemelor de calitate a produselor agricole și alimentare

   

  Statele membre pot stabili un program subtematic în favoarea sistemelor de calitate a produselor agricole prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 care să răspundă obiectivelor menționate la articolul 6 alineatul (1).

  Amendamentul    505

  Propunere de regulament

  Articolul 72 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Statele membre pot acorda sprijin pentru informare și schimburi de cunoștințe în rândul întreprinderilor agricole, forestiere și rurale în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC.

  1.  Statele membre pot acorda sprijin pentru informare și schimburi de cunoștințe în mod individual sau colectiv în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai în detaliu în propriile planuri strategice PAC, pentru intervenții agricole și silvice, inclusiv pentru agrosilvicultură, pentru protecția mediului și a climei, pentru întreprinderile rurale, pentru „satele inteligente” și intervențiile din cadrul PAC.

  Amendamentul    506

  Propunere de regulament

  Articolul 72 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  În cadrul acestui tip de intervenții, statele membre pot acoperi costurile oricărei acțiuni relevante de promovare a inovării, a accesului la formare profesională și consiliere și a schimburilor și diseminării de cunoștințe și informații care contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6.

  2.  În cadrul acestui tip de intervenții, statele membre și Uniunea pot acoperi costurile oricărei acțiuni relevante de promovare a inovării, a accesului la formare profesională și consiliere, a elaborării de planuri și studii și a schimburilor și diseminării de cunoștințe și informații care contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6.

  Amendamentul    507

  Propunere de regulament

  Articolul 72 – alineatul 3 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre limitează sprijinul la maximum 75 % din costurile eligibile.

  Statele membre pot acorda sprijin până la rata maximă prevăzută în anexa IXaa.

  Amendamentul    508

  Propunere de regulament

  Articolul 72 – alineatul 3 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Prin derogare de la primul paragraf, în cazul înființării de servicii de consiliere agricolă, statele membre pot acorda sprijin sub forma unui cuantum fix de maximum 200 000 EUR.

  Prin derogare de la primul paragraf, în cazul înființării de servicii de consiliere agricolă, statele membre pot acorda sprijin până la cuantumul maxim prevăzut în anexa IXaa.

  Amendamentul    509

  Propunere de regulament

  Articolul 72 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Prin derogare de la alineatul (3), în regiunile ultraperiferice și în alte cazuri justificate corespunzător, statele membre pot aplica o rată mai ridicată sau un cuantum mai mare decât cele prevăzute la alineatul respectiv, în scopul îndeplinirii obiectivelor specifice prevăzute la articolul 6.

  eliminat

  Amendamentul    510

  Propunere de regulament

  Articolul 72 – alineatul 6 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  6a.  Sprijinul acordat în temeiul acestui articol nu vizează cursurile de instruire sau de formare care fac parte din programele sau din sistemele statutare normale de învățământ de nivel secundar sau superior.

  Amendamentul    511

  Propunere de regulament

  Articolul 72 – alineatul 6 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  6 b.  Organismele care oferă servicii de transfer de cunoștințe și servicii de informare dispun de capacitățile corespunzătoare, și anume de personal calificat și de formare, pentru a îndeplini această sarcină.

  Amendamentul    512

  Propunere de regulament

  Articolul 72 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 72a

   

  Măsuri în favoarea femeilor din mediul rural

   

  1.   Statele membre adoptă acțiuni specifice care se concentrează pe promovarea unei incluziuni mai mari a femeilor în economia rurală, prin intervenții în concordanță cu prezentul regulament, cu scopul de a contribui la obiectivele menționate la articolul 6 alineatul (1).

   

  2.   Statele membre pot acorda sprijin, în cadrul planurilor lor strategice PAC, pentru promovarea implicării femeilor, printre altele, în acțiuni de transfer al cunoștințelor și de informare, în servicii de consultanță, în investiții în active fizice, în noua înființare de ferme și întreprinderi rurale și în dezvoltarea acestora, în instalarea de tehnologii digitale și în cooperare.

  Amendamentul    513

  Propunere de regulament

  Articolul 72 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 72b

   

  Elaborarea strategiei „Sate inteligente”

   

  1.   Pentru a promova digitalizarea și inovarea, pentru a facilita dezvoltarea întreprinderilor, incluziunea socială și ocuparea forței de muncă în zonele rurale, statele membre elaborează și pun în aplicare strategia „Sate inteligente” în cadrul planurilor lor strategice PAC, ținând seama de tipurile de intervenții prevăzute la articolul 64 literele (a), (b), (d), (e), (g) și (h), precum și de elementele care asigură modernizarea și strategiile prevăzute la articolul 102.

   

  2.   Suplimentar față de tipurile de intervenții prevăzute la alineatul anterior, statele membre ar trebui să fie deosebit de atente la măsurile care abordează următoarele chestiuni în zonele rurale:

   

  (a)   digitalizarea economiei rurale;

   

  (b)   agricultura de precizie;

   

  (c)   dezvoltarea de platforme digitale;

   

  (d)   mobilitatea rurală;

   

  (e)   inovarea socială;

   

  (f)   dezvoltarea la nivel local a unor sisteme energetice, rețele și sisteme de stocare inteligente, precum și sprijinirea dezvoltării cooperativelor energetice;

   

  3.   Statele membre ar trebui să observe în mod special coordonarea dintre FEADR și alte fonduri structurale și de investiții europene, astfel cum este prevăzută la articolul 98 litera (d) punctul (iii).

   

  4.   Fiecare stat membru își poate include propria strategie „Sate inteligente” în strategiile integrate de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, astfel cum sunt definite la articolul 25 litera (c) din Regulamentul (UE) 2018/xxxx [noul CPR].

  Amendamentul    514

  Propunere de regulament

  Articolul 73 – alineatul 1 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Autoritatea de management a planului strategic PAC sau alte organisme intermediare desemnate definesc criteriile de selectare a intervențiilor în ceea ce privește următoarele tipuri de intervenții: investiții, instalarea tinerilor fermieri și noua înființare a unei întreprinderi rurale, cooperare, schimburile de cunoștințe și informarea, după consultarea comitetului de monitorizare menționat la articolul 111. Criteriile de selecție vizează asigurarea tratamentului egal al solicitanților, mai buna utilizare a resurselor financiare și direcționarea sprijinului în conformitate cu scopul intervențiilor.

  Autoritatea de management a planului strategic PAC sau, după caz, autoritățile regionale de management sau alte organisme intermediare desemnate definesc criteriile de selectare a intervențiilor în ceea ce privește următoarele tipuri de intervenții: investiții, instalarea tinerilor fermieri și a noilor fermieri, noua înființare a unei întreprinderi rurale, cooperare, schimburile de cunoștințe și informarea, măsuri specifice în favoarea femeilor din zonele rurale și instalarea de tehnologii digitale, după consultarea comitetului de monitorizare menționat la articolul 111. Criteriile de selecție vizează asigurarea tratamentului egal al solicitanților, mai buna utilizare a resurselor financiare și direcționarea sprijinului în conformitate cu scopul intervențiilor.

  Amendamentul    515

  Propunere de regulament

  Articolul 73 – alineatul 1 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre pot decide să nu aplice criterii de selecție pentru intervențiile investiționale care urmăresc în mod clar scopuri de mediu sau realizări legate de activități de refacere.

  Statele membre pot decide să nu aplice criterii de selecție pentru investițiile legate de activități de refacere în urma unor evenimente catastrofale.

  Amendamentul    516

  Propunere de regulament

  Articolul 73 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Pot să nu fie stabilite criterii de selecție pentru operațiunile care au fost certificate printr-o „marcă de excelență” în cadrul Orizont 2020 sau Orizont Europa sau care au fost selectate în cadrul Life +, cu condiția ca astfel de operațiuni să fie coerente cu planul strategic PAC.

  eliminat

  Amendamentul    517

  Propunere de regulament

  Articolul 74 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  În cazul fermierilor afectați de condiții climatice nefavorabile și/sau de o criză pe piață grave, plățile în temeiul literei (a) de la prezentul alineat pot fi garantate prin capital circulant.

  Amendamentul    518

  Propunere de regulament

  Articolul 74 – alineatul 5 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  5a.  În cazul în care fondurile prevăzute la prezentul articol nu sunt utilizate sau restituite din instrumentul financiar, acestea ar trebui păstrate pentru a fi utilizate în cadrul secțiunii de dezvoltare rurală a planului strategic PAC.

  Amendamentul    519

  Propunere de regulament

  Articolul 75

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  [...]

  eliminat

  Amendamentul    520

  Propunere de regulament

  Articolul 78 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În conformitate cu articolul 138, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament cu cerințe suplimentare față de cele prevăzute în prezentul capitol în ceea ce privește condițiile de acordare a sprijinului pentru următoarele tipuri de intervenții pentru dezvoltarea rurală:

  În conformitate cu articolul 138, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a anexei IXa în ceea ce privește plafoanele minime și maxime pentru plățile efectuate în temeiul prezentului capitol.

  (a)  angajamente în materie de gestionare, menționate la articolul 65;

   

  (b)  investiții, menționate la articolul 68;

   

  (c)  cooperare, menționată la articolul 71.

   

  Amendamentul    521

  Propunere de regulament

  Articolul 79 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Cheltuielile FEGA și FEADR

  Alocarea financiară în cadrul FEGA și FEADR

  Amendamentul    522

  Propunere de regulament

  Articolul 79 – alineatul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  FEGA finanțează tipurile de intervenții legate de:

  1.  Pachetul financiar pentru FEGA în perioada 2021-2027 este de 286 143 de milioane EUR în prețuri din 2018 (322 511 de milioane EUR în prețuri curente).

   

  În cadrul acestui pachet financiar și fără a aduce atingere dispozițiilor de la titlul II capitolul I din Regulamentul (UE) [HzR], FEGA finanțează tipurile de intervenții legate de:

  Amendamentul    523

  Propunere de regulament

  Articolul 79 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  FEADR finanțează tipurile de intervenții menționate în titlul III capitolul IV.

  2.  Pachetul financiar pentru Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru perioada 2021-2027 este de 96 712 milioane EUR în prețurile din 2018 (109 000 de milioane EUR în prețuri curente).

   

  FEADR finanțează tipurile de intervenții menționate în titlul III capitolul IV, asistența tehnică la inițiativa statelor membre, menționată la articolul 112, și asistența tehnică la inițiativa Comisiei, menționată la articolul 83 alineatul (2).

  Amendamentul    524

  Propunere de regulament

  Articolul 80 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Cheltuielile sunt eligibile pentru contribuția din FEGA și din FEADR începând cu data de 1 ianuarie a anului succesiv anului aprobării de către Comisie a planului strategic PAC.

  1.  Cheltuielile sunt eligibile pentru contribuția din FEGA și din FEADR după aprobarea de către Comisie a planului strategic PAC.

  Amendamentul    525

  Propunere de regulament

  Articolul 80 – alineatul 2 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Cheltuielile care devin eligibile ca urmare a unei modificări aduse planului strategic PAC sunt eligibile pentru o contribuție din FEADR începând cu data prezentării către Comisie a cererii de modificare.

  Cheltuielile care devin eligibile ca urmare a unei modificări aduse planului strategic PAC sunt eligibile pentru o contribuție din FEADR și FEGA începând cu data prezentării către Comisie a cererii de modificare.

  Amendamentul    526

  Propunere de regulament

  Articolul 80 – alineatul 2 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Prin derogare de la articolul 73 alineatul (5) și de la primul paragraf, în cazul unor măsuri de urgență ca urmare a unor dezastre naturale, a unor evenimente catastrofale, a unor fenomene climatice nefavorabile sau a unei schimbări semnificative și bruște a condițiilor socioeconomice din statul membru sau regiunea în cauză, planul strategic PAC poate prevedea că eligibilitatea cheltuielilor finanțate din FEADR legate de modificările aduse planului poate începe de la data producerii evenimentului.

  Prin derogare de la articolul 73 alineatul (5) și de la primul paragraf, în cazul unor măsuri de urgență ca urmare a unor dezastre naturale, a unor evenimente catastrofale, inclusiv incendii, secete și inundații, a unor fenomene climatice nefavorabile, a unei epidemii sau a unei schimbări semnificative și bruște a condițiilor socioeconomice din statul membru sau regiunea în cauză, planul strategic PAC poate prevedea că eligibilitatea cheltuielilor finanțate din FEADR legate de modificările aduse planului poate începe de la data producerii evenimentului.

  Amendamentul    527

  Propunere de regulament

  Articolul 80 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție din FEADR dacă au fost suportate de un beneficiar și au fost plătite până la 31 decembrie [2029]. În plus, cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție din FEADR numai dacă ajutorul relevant este plătit efectiv de către agenția de plăți până la 31 decembrie [2029].

  3.  Cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție din FEADR dacă au fost suportate de un beneficiar și au fost plătite până la 31 decembrie [2030]. În plus, cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție din FEADR numai dacă ajutorul relevant este plătit efectiv de către agenția de plăți până la 31 decembrie [2030].

  Amendamentul    528

  Propunere de regulament

  Articolul 82 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Asistența financiară din partea Uniunii pentru tipurile de intervenții din sectorul hameiului alocată Germaniei este de 2 188 000 EUR pe an.

  3.  Asistența financiară din partea Uniunii pentru tipurile de intervenții din sectorul hameiului alocată Germaniei este de X EUR pe an.

  Amendamentul    529

  Propunere de regulament

  Articolul 82 – alineatul 4 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  10 666 000 EUR pe an pentru Grecia;

  (a)  EUR pe an pentru Grecia;

  Amendamentul    530

  Propunere de regulament

  Articolul 82 – alineatul 4 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  554 000 EUR pe an pentru Franța și

  (b)  X EUR pe an pentru Franța și

  Amendamentul    531

  Propunere de regulament

  Articolul 82 – alineatul 4 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  34 590 000 EUR pe an pentru Italia.

  (c)  X EUR pe an pentru Italia.

  Amendamentul    532

  Propunere de regulament

  Articolul 82 – alineatul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  7.  În 2023, statele membre pot să își revizuiască deciziile menționate la alineatul (6) ca parte a unei cereri de modificare a planurilor strategice PAC, menționată la articolul 107.

  7.  La doi ani de la data aplicării planurilor lor strategice, statele membre pot să își revizuiască deciziile menționate la alineatul (6) ca parte a unei cereri de modificare a planurilor strategice PAC, menționată la articolul 107.

  Amendamentul    533

  Propunere de regulament

  Articolul 83 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Cuantumul total al sprijinului din partea Uniunii pentru tipurile de intervenții pentru dezvoltarea rurală în temeiul prezentului regulament pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2027 este de 78 811 milioane EUR în prețuri curente, în conformitate cu cadrul financiar multianual pentru anii 2021-202738.

  1.  Cuantumul total al sprijinului din partea Uniunii pentru tipurile de intervenții pentru dezvoltarea rurală în temeiul prezentului regulament pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2027 este de 109 000 milioane EUR în prețuri curente, în conformitate cu cadrul financiar multianual pentru anii 2021-202738.

  __________________

  __________________

  38 Propunere de Regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, COM(2018)322 final.

  38 Propunere de Regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, COM(2018)322 final.

  Amendamentul    534

  Propunere de regulament

  Articolul 85 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Planurile strategice PAC stabilesc o rată unică a contribuției FEADR aplicabilă tuturor intervențiilor.

  1.  Planurile strategice PAC stabilesc o contribuție FEADR unică pentru sprijinirea intervențiilor în regiunile care corespund nivelului 2 din nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică („regiuni de nivelul NUTS 2”) stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003.

  Amendamentul    535

  Propunere de regulament

  Articolul 85 – alineatul 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  1a.  Resursele din FEADR se alocă următoarelor trei categorii de regiuni de nivelul NUTS 2:

   

  (a)   regiunile cel mai puțin dezvoltate, al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al UE-27 („regiunile cel mai puțin dezvoltate”);

   

  (b)   regiunile de tranziție, al căror PIB pe cap de locuitor este cuprins între 75 % și 100 % din PIB-ul mediu al UE-27 („regiuni de tranziție”);

   

  (c)   regiunile mai dezvoltate, al căror PIB pe cap de locuitor este mai mare de 100 % din PIB-ul mediu al UE-27 („regiunile mai dezvoltate”).

   

  Clasificarea regiunilor în cadrul uneia dintre cele trei categorii de regiuni este stabilită în funcție de raportul dintre PIB-ul pe cap de locuitor pentru fiecare regiune, măsurat în standarde ale puterii de cumpărare (SPC) și calculat pe baza datelor Uniunii pentru perioada 2014-2016, și PIB-ul mediu al UE-27 pentru aceeași perioadă de referință.

  Amendamentul    536

  Propunere de regulament

  Articolul 85 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  70 % din cheltuielile publice eligibile în regiunile ultraperiferice și în insulele mici din Marea Egee, în sensul Regulamentului (UE) nr. 229/2013;

  (a)  85% din cheltuielile publice eligibile în regiunile ultraperiferice și în insulele mici din Marea Egee, în sensul Regulamentului (UE) nr. 229/2013;

  Amendamentul    537

  Propunere de regulament

  Articolul 85 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  70 % din cheltuielile publice eligibile în regiunile mai puțin dezvoltate;

  (b)  85 % din cheltuielile publice eligibile în regiunile mai puțin dezvoltate;

  Amendamentul    538

  Propunere de regulament

  Articolul 85 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ba)  65 % în regiunile de tranziție;

  Amendamentul    539

  Propunere de regulament

  Articolul 85 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  65 % din cheltuielile eligibile pentru plățile prevăzute la articolul 66;

  (c)  75 % din cheltuielile eligibile pentru plățile prevăzute la articolul 66;

  Amendamentul    540

  Propunere de regulament

  Articolul 85 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (d)  43 % din cheltuielile publice eligibile în celelalte regiuni.

  (d)  53 % din cheltuielile publice eligibile în celelalte regiuni.

  Amendamentul    541

  Propunere de regulament

  Articolul 85 – alineatul 3 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  80 % pentru angajamentele în materie de gestionare menționate la articolul 65 din prezentul regulament, pentru plățile prevăzute la articolul 67 din prezentul regulament, pentru investițiile neproductive menționate la articolul 68 din prezentul regulament, pentru sprijinul acordat parteneriatului european pentru inovare în temeiul articolului 71 din prezentul regulament și pentru LEADER, denumit și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității la articolul 25 din Regulamentul (UE) [CPR];

  (a)  90 % pentru angajamentele în materie de gestionare menționate la articolul 65 din prezentul regulament, pentru plățile prevăzute la articolul 67 din prezentul regulament, pentru investițiile neproductive menționate la articolul 68 din prezentul regulament, care sunt legate de împădurire și de obiectivele specifice legate de mediu și climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f) pentru operațiunile enumerate la articolul 69 alineatul (2) litera (a), pentru sprijinul acordat parteneriatului european pentru inovare în temeiul articolului 71 din prezentul regulament și pentru LEADER, denumit și dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității la articolul 25 din Regulamentul (UE) [CPR], pentru operațiuni în temeiul articolului 72, pentru operațiuni care sunt sprijinite prin instrumente financiare, pentru măsurile prevăzute la articolul 72a (nou) și pentru zonele depopulate;

  Amendamentul    542

  Propunere de regulament

  Articolul 85 – alineatul 3 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  100 % pentru operațiunile care primesc finanțare din fonduri transferate spre FEADR în conformitate cu articolele 15 și 90 din prezentul regulament.

  (b)  100 % pentru operațiunile care primesc finanțare din fonduri transferate spre FEADR în conformitate cu articolul 90 din prezentul regulament, atunci când aceste operațiuni abordează obiectivele specifice legate de mediu și climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f).

  Amendamentul    543

  Propunere de regulament

  Articolul 86 – alineatul 2 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  O proporție minimă de 30 % din contribuția totală a FEADR la planul strategic PAC prevăzută în anexa IX este rezervată pentru intervenții care vizează îndeplinirea obiectivelor specifice legate de mediu și climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e) și (f) din prezentul regulament, cu excepția intervențiilor bazate pe articolul 66.

  O proporție minimă de 30 % din contribuția totală a FEADR la planul strategic PAC prevăzută în anexa IX este rezervată pentru intervenții de orice tip care vizează îndeplinirea obiectivelor specifice legate de mediu și climă prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (d), (e), (f) și (i) din prezentul regulament.

   

  Cel mult 40 % din plățile acordate în conformitate cu articolul 66 se pot lua în considerare în scopul calculării contribuției totale a FEADR menționate la primul paragraf.

  Amendamentul    544

  Propunere de regulament

  Articolul 86 – alineatul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2a.  O proporție minimă de 30 % din contribuția totală a FEADR la planul strategic PAC, astfel cum este prevăzut în anexa IX, este rezervată pentru intervenții în conformitate cu articolele 68, 70, 71 și 72 pentru obiective specifice menite să favorizeze dezvoltarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat, astfel cum sunt definite la articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din prezentul regulament.

  Amendamentul    545

  Propunere de regulament

  Articolul 86 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Pentru fiecare stat membru, cuantumul minim prevăzut în anexa X este rezervat pentru contribuția la îndeplinirea obiectivului specific numit „atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale”, prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (g). Pe baza analizării situației în ceea ce privește punctele forte, deficiențele, oportunitățile și amenințările („analiza SWOT”) și identificarea nevoilor care trebuie satisfăcute, cuantumul se utilizează pentru următoarele tipuri de intervenții:

  4.  Statele membre rezervă cel puțin cuantumurile prevăzute în anexa X pentru sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri, astfel cum este prevăzut la articolul 27.

  (a)  sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri, prevăzut la articolul 27;

   

  (b)  instalarea tinerilor fermieri menționată la articolul 69.

   

  Amendamentul    546

  Propunere de regulament

  Articolul 86 – alineatul 4 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  4a.  Statele membre rezervă cel puțin 60 % din cuantumurile stabilite în anexa VII pentru sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității și pentru plățile redistributive, astfel cum sunt prevăzute la titlul III capitolul II secțiunea 2 subsecțiunile 2 și 3.

  Amendamentul    547

  Propunere de regulament

  Articolul 86 – alineatul 4 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  4b.  Statele membre rezervă cel puțin 5 % din cuantumurile stabilite în anexa VII pentru a sprijini plățile redistributive menționate la articolul 26.

  Amendamentul    548

  Propunere de regulament

  Articolul 86 – alineatul 4 c (nou)