POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

23.5.2019 - (COM(2018)0392 – C8‑0248/2018 – 2018/0216(COD)) - ***I

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Poročevalka: Esther Herranz García
Pripravljavec mnenja (*):
Giovanni La Via, Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika


OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

(COM(2018)0392 – C8‑0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0392),

–  ob upoštevanju člena 294(2), člena 42 in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8‑0248/2018),

–  ob upoštevanju člena 13 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Akta o pristopu iz leta 1979 in zlasti odstavka 6 Protokola št. 4 o bombažu, priloženega Aktu,

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja francoske državne skupščine v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti (PE627.925 – 24/40/2018),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. oktobra 2018[1],

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 6. decembra 2018[2],

–  ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča z dne 25. oktobra 2018[3],

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika;

–  ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter mnenj Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za razvoj, Odbora za proračun, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za regionalni razvoj ter Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0200/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  SKP ima še vedno ključno vlogo pri razvoju podeželskih regij v Evropski uniji, zato si je treba prizadevati za zaustavitev vse večjega opuščanja kmetijske dejavnosti z ohranjanjem močne SKP z zadostnimi sredstvi, da bi ublažili pojav upadanja števila prebivalcev na podeželskih območjih in še naprej zadovoljevali zahteve potrošnikov na področju varstva okolja, varnosti hrane in dobrobiti živali. Glede na izzive, s katerimi se spopadajo pridelovalci Unije, da bi zadostili novim zakonodajnim zahtevam in izrazitejšim okoljskim prizadevanjem ob upoštevanju nestanovitnosti cen in bolj odprtih meja Unije za uvoz iz tretjih držav, je treba proračun za SKP ohraniti vsaj na enaki ravni kot v obdobju 2014–2020.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  Za obravnavanje globalne razsežnosti in posledic SKP bi morala Komisija zagotoviti skladnost in kontinuiteto z drugimi zunanjimi politikami in instrumenti Unije, zlasti v okviru razvojnega sodelovanja in trgovine. Zaradi zavezanosti Unije skladnosti politik za razvoj je treba pri oblikovanju politik upoštevati razvojne cilje in načela.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Ker mora SKP okrepiti svoje odzivanje na izzive in priložnosti, ki se pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na ravni kmetij, je treba poenostaviti upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno breme. V SKP, katere izvajanje temelji na smotrnosti („model izvajanja“), bi Unija morala določiti osnovne parametre politike, kot so cilji SKP in osnovne zahteve, države članice pa bi morale imeti večjo odgovornost glede tega, kako izpolnjujejo cilje in dosegajo cilje. Okrepljena subsidiarnost omogoča boljše upoštevanje lokalnih razmer in potreb, pri čemer prilagaja podporo, da se prispevek k ciljem Unije čim bolj poveča.

(2)  Ker mora SKP okrepiti svoje odzivanje na izzive in priložnosti, ki se pojavljajo na ravni Unije, na mednarodni, nacionalni, regionalni in lokalni ravni in na ravni kmetij, je treba poenostaviti upravljanje SKP, izboljšati izpolnjevanje ciljev Unije in znatno zmanjšati upravno breme, zlasti za končne upravičence. V SKP, katere izvajanje temelji na smotrnosti („model izvajanja“), bi Unija morala določiti osnovne parametre politike, kot so cilji SKP in osnovne zahteve, države članice pa bi morale imeti večjo odgovornost glede tega, kako izpolnjujejo cilje in dosegajo cilje, obenem pa bi se zagotovili gotovost politike in finančna varnost v kmetijskem sektorju. Okrepljena subsidiarnost omogoča boljše upoštevanje lokalnih razmer in potreb, pri čemer prilagaja podporo, da se prispevek k ciljem Unije čim bolj poveča. Da bi preprečili, da ta subsidiarnost ne bi pomenila ponovne nacionalizacije SKP, pa mora ta uredba vsebovati trden nabor določb Evropske unije, namenjen preprečevanju izkrivljanja konkurence in zagotavljanju nediskriminatorne obravnave vseh evropskih kmetov na celotnem ozemlju Unije.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Uporaba skupnih opredelitev, določenih povsem na ravni Unije, je povzročila nekaj težav državam članicam pri upoštevanju lastnih posebnosti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Zato bi bilo treba državam članicam omogočiti, da v svojem strateškem načrtu SKP določijo nekaj opredelitev pojmov. Da bi zagotovili enake skupne konkurenčne pogoje, pa je treba na ravni Unije določiti okvir, ki zajema nujne bistvene elemente, ki jih je treba vključiti v opredelitve pojmov (v nadaljnjem besedilu: okvirne opredelitve pojmov).

(3)  Državam članicam bi bilo treba omogočiti, da v svojem strateškem načrtu SKP določijo nekaj opredelitev pojmov. Da bi zagotovili enake skupne konkurenčne pogoje, pa je treba na ravni Unije določiti okvir, ki zajema nujne skupne elemente, ki jih je treba vključiti v opredelitve pojmov (v nadaljnjem besedilu: okvirne opredelitve pojmov).

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Da bi zagotovili, da lahko Unija spoštuje mednarodne obveznosti glede domače podpore, določene v Sporazumu STO o kmetijstvu, zlasti da se osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost in z njo povezane vrste intervencij še naprej priglašajo kot podpora v obliki „zelene škatle“, ki nima učinkov izkrivljanja trgovine ali učinkov na proizvodnjo ali pa so ti minimalni, bi morala okvirna opredelitev pojma „kmetijska dejavnost“ zajemati tako proizvodnjo kmetijskih proizvodov kot vzdrževanje kmetijskih površin. Zaradi prilagajanja lokalnim razmeram bi morale države članice v svojih strateških načrtih SKP določiti dejansko opredelitev kmetijske dejavnosti.

(4)  Da bi zagotovili, da lahko Unija spoštuje mednarodne obveznosti glede domače podpore, določene v Sporazumu STO o kmetijstvu, zlasti da se osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost in z njo povezane vrste intervencij še naprej priglašajo kot podpora v obliki „zelene škatle“, ki nima učinkov izkrivljanja trgovine ali učinkov na proizvodnjo ali pa so ti minimalni, bi morala okvirna opredelitev pojma „kmetijska dejavnost“ zajemati tako proizvodnjo kmetijskih proizvodov kot vzdrževanje kmetijskih površin. Zaradi prilagajanja lokalnim razmeram bi morale države članice v svojih strateških načrtih SKP določiti opredelitev kmetijske dejavnosti, ki bi upoštevala skupne elemente iz okvirne opredelitve Unije.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Da bi ohranili bistvene elemente na ravni Unije in zagotovili primerljivost odločitev držav članic, ne da bi pri tem države članice omejevali pri uresničevanju ciljev Unije, bi bilo treba določiti okvirno opredelitev pojma „kmetijska površina“. Povezane okvirne opredelitve pojmov „orno zemljišče“, „trajni nasad“ in „trajno travinje“ bi morale biti določene široko, da bi lahko države članice podrobneje določile opredelitve pojmov v skladu s svojimi lokalnimi razmerami. Okvirno opredelitev pojma „orno zemljišče“ bi bilo treba določiti tako, da bi državam članicam omogočili, da zajamejo različne oblike proizvodnje, vključno s sistemom, kot je kmetijsko-gozdarski, in ornimi zemljišči z grmovjem in drevjem, in da bi bilo treba vključiti neobdelana zemljišča, da se zagotovi nevezanost intervencij. Okvirna opredelitev pojma „trajni nasad“ bi morala vključevati tako območja, ki se dejansko uporabljajo za proizvodnjo, kot tudi tista, ki se ne, ter drevesnice in panjevce s kratko obhodnjo, ki jih določijo države članice. Okvirno opredelitev pojma „trajno travinje“ bi bilo treba določiti tako, da bi državam članicam omogočili določitev dodatnih meril in vključitev vrst, ki niso trave ali druge zelene krmne rastline in se lahko uporabljajo za pašo ali proizvodnjo živalske krme, če se uporabljajo za dejansko proizvodnjo ali ne.

(5)  Da bi ohranili bistvene skupne elemente na ravni Unije in zagotovili primerljivost odločitev držav članic ter enako obravnavanje kmetov na ravni EU, ne da bi pri tem države članice omejevali pri uresničevanju ciljev Unije, bi bilo treba določiti okvirno opredelitev pojma „kmetijska površina“. Povezane okvirne opredelitve pojmov „orno zemljišče“, „trajni nasad“ in „trajno travinje“ bi morale biti določene široko, da bi lahko države članice podrobneje določile opredelitve pojmov v skladu s svojimi lokalnimi razmerami in tradicionalnimi praksami. Okvirno opredelitev pojma „orno zemljišče“ bi bilo treba določiti tako, da bi državam članicam omogočili, da zajamejo različne oblike proizvodnje, vključno s sistemom, kot je kmetijsko-gozdarski, in ornimi zemljišči z grmovjem in drevjem, in da bi bilo treba vključiti neobdelana zemljišča, da se zagotovi nevezanost intervencij. Okvirna opredelitev pojma „trajni nasad“ bi morala vključevati tako območja, ki se dejansko uporabljajo za proizvodnjo, kot tudi tista, ki se ne, ter drevesnice in panjevce s kratko obhodnjo, ki jih določijo države članice. Okvirno opredelitev pojma „trajno travinje“ bi bilo treba določiti tako, da bi državam članicam omogočili določitev dodatnih meril in vključitev vrst, ki niso trave ali druge zelene krmne rastline in se lahko uporabljajo izključno ali tudi za pašo ali proizvodnjo živalske krme, če se uporabljajo za dejansko proizvodnjo ali ne.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)   V kmetijstvu bi moral biti v prihodnosti poudarek na proizvodnji visokokakovostnih živil, kjer je konkurenčna prednost Unije. Standarde Unije bi bilo treba ohraniti in okrepiti, kjer je to izvedljivo, določiti pa bi bilo treba tudi ukrepe za nadaljnje povečanje dolgoročne produktivnosti in konkurenčnosti sektorja proizvodnje hrane ter uvedbo novih tehnologij in učinkovitejše uporabe virov, s čimer bi se okrepila vloga Unije kot vodilne v svetu.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Glede območij, ki se uporabljajo za pridelavo konoplje, bi morala biti uporaba semena sort konoplje z vsebnostjo tetrahidrokanabinola pod 0,2 % za ohranjanje javnega zdravja in zagotavljanje skladnosti z drugimi zakonodajnimi organi del opredelitve pojma „upravičeni hektar“.

(8)  Glede območij, ki se uporabljajo za pridelavo konoplje, bi morala biti uporaba semena sort konoplje z vsebnostjo tetrahidrokanabinola pod 0,3 % za ohranjanje javnega zdravja in zagotavljanje skladnosti z drugimi zakonodajnimi organi del opredelitve pojma „upravičeni hektar“.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Da bi nadalje izboljšali smotrnost SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo ciljno usmeriti na prave kmete. Da bi zagotovili enoten pristop na ravni Unije za tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo treba določiti okvirno opredelitev pojma „pravi kmet“, ki bi vključevala bistvene elemente. Države članice bi morale na podlagi tega okvira v svojih strateških načrtih SKP opredeliti, kateri kmetje se ne štejejo za prave kmete na podlagi pogojev, kot so preverjanje dohodkov, vložek dela na kmetiji, poslovni namen in vpis v registre. Pri tem iz podpore ne bi smeli izključiti večdejavnih kmetov, ki dejavno kmetujejo, vendar so vključeni tudi v nekmetijske dejavnosti zunaj kmetijskega gospodarstva, saj njihove številne dejavnosti pogosto krepijo socialno-ekonomsko tkivo podeželskih območij.

(9)  Da bi nadalje izboljšali smotrnost SKP, bi bilo treba dohodkovno podporo ciljno usmeriti na dejavne kmete. Da bi zagotovili enoten pristop na ravni Unije za tako ciljno usmerjenost podpore, bi bilo treba določiti okvirno opredelitev pojma „dejavni kmet“, ki bi vključevala skupne elemente. Iz podpore ne bi smeli izključiti večdejavnih kmetov, ki dejavno kmetujejo, vendar so vključeni tudi v nekmetijske dejavnosti zunaj kmetijskega gospodarstva, saj njihove številne dejavnosti pogosto krepijo socialno-ekonomsko tkivo podeželskih območij. Okvirna opredelitev bi morala vsekakor prispevati k ohranjanju modela družinskega kmetovanja v Uniji.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Enakost med ženskami in moškimi je temeljno načelo Unije in vključevanje načela enakosti je pomembno orodje za vključevanje tega načela v SKP. Zato bi bilo treba nameniti posebno pozornost spodbujanju udeležbe žensk v družbeno-gospodarskem razvoju podeželskih območij. Velikost kmetij, ki jih upravljajo ženske, je običajno manjša, delo, ki ga opravljajo ženske kot soproge kmetov, pa ni vedno priznano in vidno, kar vpliva na njihovo ekonomsko neodvisnost. Ta uredba bi morala prispevati k temu, da bi bilo delo žensk vidnejše in bolje ovrednoteno ter bi ga upoštevali v okviru specifičnih ciljev, ki jih bodo države članice priložile svojim strateškim načrtom. Enakost spolov in načela nediskriminacije bi morala biti sestavni del priprave, izvajanja in ocenjevanja ukrepov SKP. Države članice bi tudi morale krepiti svoje zmogljivosti na področju vključevanja vidika spola in zbiranja podatkov, razčlenjenih po spolu.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Da bi zagotovili skladnost med vrstami intervencij v obliki neposrednih plačil in vrstami intervencij za razvoj podeželja pri obravnavanju cilja generacijske pomladitve, bi bilo treba na ravni Unije določiti okvirno opredelitev pojma „mladi kmet“ z bistvenimi elementi.

(10)  Da bi zagotovili skladnost med vrstami intervencij v obliki neposrednih plačil in vrstami intervencij za razvoj podeželja pri obravnavanju cilja generacijske pomladitve, bi bilo treba na ravni Unije določiti okvirno opredelitev pojma „mladi kmet“ s skupnimi elementi.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Da bi zagotovili skladnost med vrstami intervencij v obliki neposrednih plačil in vrstami intervencij za razvoj podeželja pri obravnavanju cilja spodbujanja razvoja podjetij na podeželskih območjih, bi bilo treba na ravni Unije določiti okvirno opredelitev pojma „mladi kmet“ s skupnimi elementi.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Da bi dali vsebino ciljem SKP, kot so določeni v členu 39 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), in zagotovili, da Unija ustrezno rešuje svoje najnovejše izzive, je primerno, da se določi niz splošnih ciljev, pri katerih so upoštevane usmeritve, podane v sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva. Niz specifičnih ciljev bi bilo treba podrobneje opredeliti na ravni Unije, države članice pa bi jih morale uporabiti v svojih strateških načrtih SKP. Ti specifični cilji bi morali doseči ravnovesje med različnimi razsežnostmi trajnostnega razvoja v skladu z oceno učinka ter splošne cilje SKP pretvoriti v konkretnejše prednostne naloge in upoštevati ustrezno zakonodajo Unije, zlasti v zvezi s podnebjem, energijo in okoljem.

(11)  Da bi uresničevali cilje SKP, kot so določeni v členu 39 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), in zagotovili, da Unija ustrezno rešuje svoje najnovejše izzive, je primerno, da se določi niz splošnih ciljev, pri katerih so upoštevane usmeritve, podane v sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva. Niz specifičnih ciljev bi bilo treba podrobneje opredeliti na ravni Unije, države članice pa bi jih morale uresničevati v svojih strateških načrtih SKP. Ti specifični cilji bi morali doseči ravnovesje med različnimi razsežnostmi trajnostnega razvoja v skladu z oceno učinka ter splošne cilje SKP pretvoriti v konkretnejše prednostne naloge na gospodarskem, okoljskem in socialnem področju ter upoštevati ustrezno zakonodajo Unije.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Unija bi morala v okviru modela izvajanja SKP določiti cilje Unije ter opredeliti vrste intervencij in osnovne zahteve Unije za države članice, te pa bi morale biti odgovorne za prenos tega okvira Unije v ureditve podpore, ki veljajo za upravičence. Države članice bi morale v tem okviru ravnati v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in splošnimi načeli prava Unije ter zagotoviti, da bo pravni okvir za odobritev podpore Unije upravičencem temeljil na njihovih strateških načrtih SKP ter bo v skladu z načeli in zahtevami, določenimi v tej uredbi in [horizontalna uredba].

(13)  Unija bi morala v okviru modela izvajanja SKP določiti cilje Unije ter opredeliti vrste intervencij in skupne zahteve Unije za države članice, te pa bi morale biti odgovorne za prenos tega okvira Unije v ureditve podpore, ki veljajo za upravičence. Države članice bi morale v tem okviru ravnati v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in splošnimi načeli prava Unije ter zagotoviti, da bo pravni okvir za odobritev podpore Unije upravičencem temeljil na njihovih strateških načrtih SKP ter bo v skladu z načeli in zahtevami, določenimi v tej uredbi in [horizontalna uredba].

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  Pri izvajanju strateških načrtov SKP bi morali upoštevati vsesplošna načela, kot so določena v členu 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in v členu 10 PDEU, vključno z načeli subsidiarnosti in sorazmernosti iz člena 5 PEU. Države članice in Komisija bi morale tudi izpolnjevati obveznosti, ki izhajajo iz Konvencije OZN o pravicah invalidov, in zagotavljati dostopnost v skladu s členom 9 te konvencije in v skladu s pravom Unije, ki usklajuje zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev. Države članice in Komisija bi si morale prizadevati za odpravo neenakosti in spodbujanje enakosti moških in žensk ter vključevanje načela enakosti spolov in se bojevati tudi proti diskriminaciji na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) ne bi smela podpirati ukrepov, ki prispevajo h kakršni koli obliki segregacije, diskriminacije ali izključenosti. Cilje teh skladov bi bilo treba dosegati z vidika trajnostnega razvoja in v skladu s ciljem, ki ga spodbujata Aarhuška konvencija in Unija, o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja ter boja proti podnebnim spremembam, kot je določeno v členih 11 in 191(1) PDEU, pri čemer bi se moralo uporabljati načelo „onesnaževalec plača“.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13b)  Posledica takšnega modela izvajanja ne bi smelo biti 27 različnih nacionalnih kmetijskih politik, ker bi to ogrozilo skupni duh SKP in povzročilo izkrivljanja. Državam članicam bi bilo treba dopustiti določeno stopnjo prožnosti v trdnem skupnem regulativnem okviru.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  V okviru večje tržne usmerjenosti SKP, kot je opredeljeno v sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva, lahko tržna izpostavljenost, podnebne spremembe ter z njimi povezani pogostost in intenzivnost skrajnih vremenskih pojavov ter sanitarne in fitosanitarne krize vodijo v tveganje nihanja cen in večje pritiske na dohodke. Čeprav so torej kmetje na koncu odgovorni za oblikovanje lastnih strategij na kmetiji, bi bilo treba določiti trden okvir, da bi zagotovili ustrezno obvladovanje tveganj. V ta namen bi lahko države članice in kmetje imeli dostop do platforme na ravni Unije za obvladovanje tveganj za krepitev zmogljivosti, da se kmetom zagotovijo ustrezni finančni instrumenti za naložbe in dostop do obratnega kapitala, usposabljanja, prenosa znanja in svetovanja.

(15)  V okviru večje tržne usmerjenosti SKP, kot je opredeljeno v sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva, lahko tržna izpostavljenost, trgovinski sporazumi s tretjimi državami, podnebne spremembe ter z njimi povezani pogostost in intenzivnost skrajnih vremenskih pojavov ter sanitarne in fitosanitarne krize vodijo v tveganje nihanja cen in večje pritiske na dohodke. Na dohodke proizvajalcev negativno vplivajo tudi neravnovesja v prehranski verigi, predvsem na škodo primarnega sektorja, ki je najšibkejši člen. Čeprav so torej kmetje na koncu odgovorni za oblikovanje lastnih strategij na kmetiji, bi bilo treba določiti trden okvir, da bi zagotovili ustrezno obvladovanje tveganj. V ta namen bi lahko države članice in kmetje imeli dostop do platforme na ravni Unije za obvladovanje tveganj za krepitev zmogljivosti, da se kmetom zagotovijo ustrezni finančni instrumenti za naložbe in dostop do obratnega kapitala, usposabljanja, prenosa znanja in svetovanja.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Okrepitev varstva okolja in podnebnih ukrepov ter prispevanje k uresničevanju okoljskih in podnebnih ciljev Unije bosta v prihodnosti v kmetijstvu in gozdarstvu Unije zelo pomembni prednostni nalogi. Struktura SKP bi morala zato odražati večje ambicije v zvezi s temi cilji. Na podlagi modela izvajanja bi morali biti ukrepi za boj proti poslabšanju okolja in podnebnim spremembam usmerjeni v rezultate in člen 11 PDEU bi moral v ta namen šteti kot obveznost rezultata.

(16)  Podpora varstvu okolja in njegovo izboljšanje, biotska raznovrstnost in genetska raznolikost v kmetijskem sistemu, podnebni ukrepi ter prispevanje k uresničevanju okoljskih in podnebnih ciljev Unije bodo v prihodnosti v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu Unije zelo pomembne prednostne naloge. Struktura SKP bi morala zato odražati večje ambicije v zvezi s temi cilji, obenem pa ustrezno odražati večje breme in zahteve za proizvajalce. Na podlagi modela izvajanja bi morali biti ukrepi za boj proti poslabšanju okolja in podnebnim spremembam usmerjeni v rezultate in člen 11 PDEU bi moral v ta namen šteti kot obveznost rezultata.

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji trpi zaradi strukturnih težav, kot so pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, nezadostno vlaganje v povezljivost, infrastrukturo in osnovne storitve kot tudi beg mladih, je nujno krepiti socialno-ekonomsko tkivo na teh območjih v skladu z deklaracijo iz Corka 2.0, zlasti z ustvarjanjem delovnih mest in generacijsko pomladitvijo, tako da Komisija na podeželska območja prinese delovna mesta in rast ter po vsem evropskem podeželju spodbuja socialno vključenost, generacijsko pomladitev in razvoj „pametnih vasi“. Kot je navedeno v sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva, lahko nove podeželske vrednostne verige, kot so energija iz obnovljivih virov, razvijajoče se biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in ekološki turizem, ponujajo dobre možnosti za rast in nova delovna mesta na podeželskih območjih. Glede tega imajo lahko finančni instrumenti in uporaba jamstva InvestEU ključno vlogo pri zagotavljanju dostopa do financiranja ter krepitvi zmogljivosti kmetij in podjetij za rast. Na podeželskih območjih obstajajo zaposlitvene možnosti za zakonito prebivajoče državljane tretjih držav, ki v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, spodbujajo njihovo družbeno in gospodarsko integracijo.

Ker mnogo podeželskih območij v Uniji trpi zaradi strukturnih težav, kot so pomanjkanje privlačnih zaposlitvenih možnosti, pomanjkanje znanj in spretnosti, nezadostno vlaganje v širokopasovne povezave in povezljivost, infrastrukturo in osnovne storitve kot tudi beg mladih, je nujno krepiti socialno-ekonomsko tkivo na teh območjih v skladu z deklaracijo iz Corka 2.0, zlasti z ustvarjanjem delovnih mest in generacijsko pomladitvijo, tako da Komisija na podeželska območja prinese delovna mesta in rast ter po vsem evropskem podeželju spodbuja socialno vključenost, podporo mladim, večje udejstvovanje žensk v podeželskem gospodarstvu, generacijsko pomladitev in razvoj „pametnih vasi“. Za stabilizacijo in diverzifikacijo podeželskega gospodarstva je treba podpirati tudi razvoj, zagon in ohranitev nekmetijskih podjetij. Kot je navedeno v sporočilu z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva, lahko nove podeželske vrednostne verige, kot so energija iz obnovljivih virov, razvijajoče se biogospodarstvo, krožno gospodarstvo in ekološki turizem, ponujajo dobre možnosti za rast in nova delovna mesta na podeželskih območjih, obenem pa prispevajo k ohranjanju naravnih virov. Glede tega imajo lahko finančni instrumenti ključno vlogo pri zagotavljanju dostopa do financiranja ter krepitvi zmogljivosti kmetij in podjetij za rast. Na podeželskih območjih obstajajo zaposlitvene možnosti za zakonito prebivajoče državljane tretjih držav, ki v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, spodbujajo njihovo družbeno in gospodarsko integracijo.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a)  Glede socialno-ekonomske trajnostnosti podeželskih območij naj Evropska komisija preveri, da države članice v strateškem načrtu SKP zagotavljajo skladnost med uporabo Direktive 2010/41/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a in dolgoročnim pristopom k porabi sredstev za razvoj podeželja.

 

____________________

 

1a Direktiva 2010/41/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost, in o razveljavitvi Direktive Sveta 86/613/EGS (UL L 180, 15.7.2010, str. 1).

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  SKP bi morala še naprej zagotavljati prehransko varnost, ki bi morala pomeniti stalen dostop do zadostne, varne in hranljive hrane. Poleg tega bi morala prispevati k boljšemu odzivanju kmetijstva Unije na nove družbene potrebe glede živil in zdravja, vključno s trajnostno kmetijsko proizvodnjo, bolj zdravo prehrano, živilskimi odpadki in dobrobitjo živali. SKP bi morala še naprej spodbujati proizvodnjo s posebnimi in dragocenimi značilnostmi, hkrati pa kmetom pomagati, da svojo proizvodnjo proaktivno prilagodijo tržnim signalom in povpraševanju potrošnikov.

(17)  SKP bi morala še naprej zagotavljati prehransko varnost, ki bi morala pomeniti stalen dostop do zadostne, varne in hranljive hrane. Poleg tega bi morala prispevati k boljšemu odzivanju kmetijstva Unije na nove družbene potrebe glede živil in zdravja, vključno s trajnostno kmetijsko proizvodnjo, bolj zdravo prehrano, kakovostno proizvodnjo in razlikovanjem kakovosti, živilskimi odpadki ter dobrobitjo živali. SKP bi morala še naprej spodbujati trajnostno proizvodnjo s posebnimi in dragocenimi značilnostmi, kot so sistemi kmetovanja z visoko naravno vrednostjo, hkrati pa kmetom pomagati, da svojo proizvodnjo proaktivno prilagodijo tržnim signalom in povpraševanju potrošnikov.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  V akcijskem načrtu „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom je cepljenje omenjeno kot stroškovno učinkovit javnozdravstveni ukrep za boj zoper odpornost proti antimikrobikom, vendar sorazmerno višji stroški diagnostike, alternativ antimikrobikom in cepiv v primerjavi z običajnimi antibiotiki predstavljajo oviro za povečanje precepljenosti živali.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Namen okvira standardov za dobre kmetijske in okoljske pogoje je prispevati k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, reševanju izzivov, povezanih z vodo, ter varstvu in kakovosti tal in biotske raznovrstnosti. Okvir je treba okrepiti, da bi se upoštevale zlasti prakse, ki so določene do leta 2020 v okviru zelene komponente neposrednih plačil, blažitve podnebnih sprememb in potrebe po izboljšanju trajnostnosti kmetij, predvsem upravljanja hranil. Priznava se, da vsak dober kmetijski in okoljski pogoj prispeva k izpolnjevanju več ciljev. Za izvajanje okvira bi morale države članice opredeliti nacionalni standard za vsak standard, določen na ravni Unije, ob upoštevanju posebnih značilnosti zadevnega območja, vključno s stanjem prsti in podnebnimi razmerami, obstoječimi pogoji kmetovanja, rabo zemljišč, kolobarjenjem, kmetijskimi praksami in strukturami kmetijskih gospodarstev. Poleg tega lahko države članice opredelijo tudi druge nacionalne standarde v zvezi z glavnimi cilji, določenimi v Prilogi III, da se izboljša uresničevanje okoljskih in podnebnih ciljev okvira za dobre kmetijske in okoljske pogoje. Kot del okvira za dobre kmetijske in okoljske pogoje z namenom podpreti tako agronomsko in okoljsko uspešnost kmetij bodo pripravljeni načrti za upravljanje hranil s pomočjo namenskega elektronskega orodja za trajnostnost kmetij, ki ga bodo države članice dale na voljo posameznim kmetom. Orodje bi moralo zagotavljati podporo pri odločanju na kmetiji, začenši z minimalnimi funkcijami za upravljanje hranil. Poleg tega bi morali široka interoperabilnost in modularnost orodja zagotavljati možnost dodajanja drugih elektronskih aplikacij upravljanja, ki se lahko uporabljajo na kmetiji. Da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje med kmeti in po vsej EU, lahko Komisija državam članicam zagotovi podporo pri oblikovanju orodja ter potrebnih storitvah shranjevanja in obdelave podatkov.

(22)  Namen okvira standardov za dobre kmetijske in okoljske pogoje je prispevati k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, reševanju izzivov, povezanih z vodo, ter varstvu in kakovosti tal in biotske raznovrstnosti. Okvir je treba okrepiti, da bi se upoštevale zlasti prakse, ki so določene do leta 2020 v okviru zelene komponente neposrednih plačil, blažitve podnebnih sprememb in potrebe po izboljšanju trajnostnosti kmetij. Priznava se, da vsak dober kmetijski in okoljski pogoj prispeva k izpolnjevanju več ciljev. Za izvajanje okvira bi morale države članice opredeliti nacionalni standard za vsak standard, določen na ravni Unije, ob upoštevanju posebnih značilnosti zadevnega območja, vključno s stanjem prsti in podnebnimi razmerami, obstoječimi pogoji kmetovanja, agronomskimi značilnostmi različnih proizvodenj, razlikami med letinami, trajnimi nasadi in drugimi posebnimi vrstami proizvodnje, rabo zemljišč, kolobarjenjem, lokalnimi in tradicionalnimi kmetijskimi praksami in strukturami kmetijskih gospodarstev. Poleg tega lahko države članice opredelijo tudi enakovredne prakse ali sisteme certificiranja, ki na podnebje in okolje vplivajo podobno ali ugodneje kot ena ali več praks v zvezi z dobrimi kmetijskimi in okoljskimi pogoji.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Države članice morajo predpisane zahteve ravnanja v celoti izvajati, da bodo delovale na ravni kmetij in da se zagotovi enako obravnavanje kmetov. Da se zagotovi usklajenost pravil o pogojevanju pri krepitvi trajnostnosti politike, bi morale predpisane zahteve ravnanja zajemati glavno zakonodajo Unije na področju okolja, javnega zdravja, zdravja živali in rastlin ter dobrobiti živali, katere izvajanje na nacionalni ravni posameznim kmetom nalaga natančne obveznosti, vključno z obveznostmi iz Direktive Sveta 92/43/EGS11 in Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta12 ali Direktive Sveta 91/676/EGS13. Da bi sprejeli nadaljnje ukrepe na podlagi skupne izjave Evropskega parlamenta in Sveta, priložene k Uredbi (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta14, so zadevne določbe Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta15 in Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta16 vključene kot predpisane zahteve ravnanja v področje uporabe pogojevanja, seznam standardov za dobre kmetijske in okoljske pogoje pa se ustrezno prilagodi.

(23)  Države članice morajo predpisane zahteve ravnanja v celoti izvajati, da bodo delovale na ravni kmetij in da se zagotovi enako obravnavanje kmetov. Da se zagotovi usklajenost pravil o pogojevanju pri krepitvi trajnostnosti politike, bi morale predpisane zahteve ravnanja zajemati glavno zakonodajo Unije na področju okolja, javnega zdravja, zdravja živali in rastlin ter dobrobiti živali, katere izvajanje na nacionalni ravni posameznim kmetom nalaga natančne obveznosti, vključno z obveznostmi iz Direktive Sveta 92/43/EGS11 in Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta12 ali Direktive Sveta 91/676/EGS13. Da bi sprejeli nadaljnje ukrepe na podlagi skupne izjave Evropskega parlamenta in Sveta, priložene k Uredbi (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta14, so zadevne določbe Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta15 (okvirna direktiva o vodah) in Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta16 vključene kot predpisane zahteve ravnanja v področje uporabe pogojevanja, seznam standardov za dobre kmetijske in okoljske pogoje pa se ustrezno prilagodi.

____________________

____________________

11. Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

11. Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

12. Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

12. Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

13. Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL L 375, 31.12.1991, str. 1).

13. Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL L 375, 31.12.1991, str. 1).

14. Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549).

14. Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549).

15. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).

15. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).

16. Direktiva 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (UL L 309, 24.11.2009, str. 71).

16. Direktiva 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (UL L 309, 24.11.2009, str. 71).

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Države članice bi morale vzpostaviti storitve kmetijskega svetovanja, da bi se izboljšala trajnostno upravljanje in splošna uspešnost kmetijskih gospodarstev in podeželskih podjetij, pri čemer bi bila zajeta gospodarska, okoljska in socialna razsežnost, ter da bi se opredelile potrebne izboljšave, kar zadeva vse ukrepe na ravni kmetij, določene v strateških načrtih SKP. Te storitve kmetijskega svetovanja naj bi kmetom in drugim upravičencem do podpore v okviru SKP pomagale, da se bolj zavedajo razmerja med upravljanjem s kmetijskimi gospodarstvi in upravljanjem z zemljišči na eni strani ter nekaterimi standardi, zahtevami in informacijami, vključno z okoljskimi in podnebnimi, na drugi strani. Seznam slednjih vključuje standarde, ki veljajo ali so potrebni za kmete in druge upravičence do podpore v okviru SKP ter so določeni v strateškem načrtu SKP, kot tudi standarde, ki izhajajo iz zakonodaje o vodi in trajnostni rabi pesticidov, ter pobude zoper odpornost proti antimikrobikom in obvladovanje tveganj. Za večjo kakovost in učinkovitost svetovanja bi morale države članice svetovalce vključiti v sisteme znanja in inovacij v kmetijstvu (AKIS), da bi lahko zagotovile posodobljene tehnološke in znanstvene informacije, pridobljene z raziskavami in inovacijami.

(24)  Države članice bi morale zagotavljati visokokakovostne storitve kmetijskega svetovanja, da bi se izboljšala trajnostno upravljanje in splošna uspešnost kmetijskih gospodarstev in podeželskih podjetij, pri čemer bi bila zajeta gospodarska, okoljska in socialna razsežnost, ter da bi se opredelile potrebne izboljšave, kar zadeva vse ukrepe na ravni kmetij, določene v strateških načrtih SKP. Te storitve kmetijskega svetovanja naj bi kmetom in drugim upravičencem do podpore v okviru SKP pomagale, da se bolj zavedajo razmerja med upravljanjem s kmetijskimi gospodarstvi in upravljanjem z zemljišči na eni strani ter nekaterimi standardi, zahtevami in informacijami, vključno z okoljskimi in podnebnimi, na drugi strani. Seznam slednjih vključuje standarde, ki veljajo ali so potrebni za kmete in druge upravičence do podpore v okviru SKP ter so določeni v strateškem načrtu SKP, kot tudi standarde, ki izhajajo iz zakonodaje o vodi in trajnostni rabi pesticidov, ter pobude zoper odpornost proti antimikrobikom in obvladovanje tveganj. Za večjo kakovost in učinkovitost svetovanja bi morale države članice svetovalce vključiti v sisteme znanja in inovacij v kmetijstvu (AKIS), da bi lahko zagotovile posodobljene tehnološke in znanstvene informacije, pridobljene z raziskavami in inovacijami. Vse pobude Unije v zvezi s storitvami svetovanja in sistemi inovacij morajo, kadar je to mogoče, temeljiti na že obstoječih pobudah na ravni držav članic.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Zakonodaja Unije bi morala določati, da države članice v svojem strateškem načrtu SKP določijo zahteve glede minimalne površine, ki prejme nevezana plačila. Takšne zahteve bi se morale nanašati na potrebo, da se prepreči prekomerno upravno breme, ki ga povzroči upravljanje številnih plačil majhnih zneskov, in potrebo po zagotavljanju učinkovitega prispevanja podpore k ciljem SKP, h katerim prispevajo nevezana neposredna plačila. Da bi zagotovili minimalno raven kmetijske dohodkovne podpore za vse prave kmete in izpolnili cilj Pogodbe, tj. kmetijski skupnosti zagotoviti primeren življenjski standard, bi bilo treba letno nevezano plačilo na površino določiti kot vrsto intervencije „osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost“. Za boljšo ciljno usmerjenost te podpore so zneski plačil lahko diferencirani po skupinah ozemelj na podlagi socialno-ekonomskih in/ali agronomskih razmer. Države članice se lahko za preprečitev motenj za dohodke kmetov odločijo, da bodo osnovno dohodkovno podporo za trajnostnost izvajale na podlagi plačilnih pravic. V tem primeru bi morala biti vrednost plačilnih pravic pred kakršno koli nadaljnjo konvergenco sorazmerna z njihovo vrednostjo, določeno v okviru shem osnovnega plačila v skladu z Uredbo (EU) št. 1307/2013, pri čemer se upoštevajo tudi plačila za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje. Države članice bi poleg tega morale doseči nadaljnjo konvergenco, da bi se še naprej postopoma odmikale od preteklih vrednosti.

(26)  Zakonodaja Unije bi morala določati, da države članice v svojem strateškem načrtu SKP določijo zahteve glede minimalne površine, ki prejme nevezana plačila. Takšne zahteve bi se morale nanašati na potrebo, da se prepreči prekomerno upravno breme, ki ga povzroči upravljanje številnih plačil majhnih zneskov, in potrebo po zagotavljanju učinkovitega prispevanja podpore k ciljem SKP, h katerim prispevajo nevezana neposredna plačila. Da bi zagotovili minimalno raven kmetijske dohodkovne podpore za vse dejavne kmete in izpolnili cilj Pogodbe, tj. kmetijski skupnosti zagotoviti primeren življenjski standard, bi bilo treba letno nevezano plačilo na površino določiti kot vrsto intervencije „osnovna dohodkovna podpora za trajnostnost“. Za boljšo ciljno usmerjenost te podpore so zneski plačil lahko diferencirani po skupinah ozemelj na podlagi socialno-ekonomskih, okoljskih in/ali agronomskih razmer. Države članice se lahko za preprečitev motenj za dohodke kmetov odločijo, da bodo osnovno dohodkovno podporo za trajnostnost izvajale na podlagi plačilnih pravic. V tem primeru bi morala biti vrednost plačilnih pravic pred kakršno koli nadaljnjo konvergenco sorazmerna z njihovo vrednostjo, določeno v okviru shem osnovnega plačila v skladu z Uredbo (EU) št. 1307/2013, pri čemer se upoštevajo tudi plačila za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje. Države članice bi poleg tega morale doseči nadaljnjo konvergenco, da bi do leta 2026 postopoma dosegle polno konvergenco.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26a)  Dohodkovna podpora v okviru SKP veliko prispeva k stabilnosti in trajnosti številnih malih in družinskih kmetij v Evropi. Čeprav so se pričakovanja do kmetov povečala, pa to ne velja za njihove denarne prejemke. Skupni delež SKP v EU se zmanjšuje, pri tem pa krize na trgu v tem sektorju in vedno manjše število aktivnih kmetov še naprej ogrožajo preživetje sektorja. Model družinske kmetije je treba ohraniti v okviru splošnih ciljev SKP in strateških načrtov držav članic ter priznati njegovo pomembno vlogo pri ohranjanju družbene strukture na podeželju in zagotavljanju načina življenja številnih prebivalcev podeželja. Družinske kmetije prispevajo k trajnostni proizvodnji hrane, ohranjanju naravnih virov, diverzifikaciji in zagotavljanju prehranske varnosti. Izjemen pritisk globalizacije bodo najprej občutili prav kmetje na malih družinskih kmetijah. To bi pomenilo, da cilji SKP očitno niso doseženi, in spodkopalo argumente za podporo SKP v prihodnje. Zato bi si morali strateški načrti SKP v svojih specifičnih ciljih prizadevati za zaščito tega modela kmetovanja.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Male kmetije so še vedno temelj kmetijstva Unije, saj imajo ključno vlogo pri podpiranju zaposlovanja na podeželju in prispevajo k teritorialnemu razvoju. Da bi spodbujali bolj uravnoteženo porazdelitev podpore in zmanjšali upravno breme za upravičence do majhnih zneskov, bi morale države članice imeti možnost, da malim kmetom ponudijo možnost nadomestitve drugih neposrednih plačil z zaokroženim zneskom plačila za male kmete.

(28)  Male kmetije so še vedno temelj kmetijstva Unije, saj imajo ključno vlogo pri podpiranju zaposlovanja na podeželju in prispevajo k teritorialnemu razvoju. Da bi spodbujali bolj uravnoteženo porazdelitev podpore in zmanjšali upravno breme za upravičence do majhnih zneskov, bi morale države članice imeti možnost, da malim kmetom ponudijo možnost nadomestitve neposrednih plačil z zaokroženim zneskom plačila za male kmete. Vendar bi bilo treba države članice z namenom večjega zmanjšanja upravnega bremena pooblastiti, da na začetku nekatere kmete samodejno vključijo v poenostavljeno shemo in jim ponudijo možnost, da se v določenem roku iz nje umaknejo. V skladu z načelom sorazmernosti je treba državam članicam omogočiti, da za male kmete, ki sodelujejo v poenostavljeni shemi, uvedejo v poenostavljeno shemo pregledov pogojenosti.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(30a)  Ekološko kmetovanje se razvija v številnih državah članicah in dokazano proizvaja javne dobrine, ohranja ekosistemske storitve in naravne vire, zmanjšuje vložke, privablja mlade kmete, zlasti ženske, ustvarja delovna mesta, preizkuša nove poslovne modele, izpolnjuje družbene zahteve in oživlja podeželska območja. Kljub temu je rast v povpraševanju po ekoloških proizvodih večja od rasti ekološke proizvodnje. Za izpolnitev vse večjega povpraševanja po ekoloških proizvodih in za razvoj celotne ekološke dobavne verige bi morale države članice zagotoviti, da bi njihovi strateški načrti SKP vključevali cilje za povečanje deleža kmetijskih zemljišč, namenjenih ekološkemu kmetovanju. Države članice bi morale imeti možnost, da bi lahko preusmeritev v ekološko kmetovanje financirale prek ukrepov za razvoj podeželja, ekoshem ali v kombinaciji obojega in bi morale zagotoviti, da bi dodeljena sredstva ustrezala pričakovani rasti ekološke pridelave.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  SKP bi morala zagotoviti, da države članice okrepijo doseganje okoljskih ciljev ob upoštevanju lokalnih potreb in dejanskih razmer kmetov. Države članice lahko v okviru neposrednih plačil v strateškem načrtu SKP vzpostavijo ekosheme, pri katerih bi lahko kmetje prostovoljno sodelovali in ki bi morale biti v celoti usklajene z drugimi ustreznimi intervencijami. Države članice bi jih morale opredeliti kot plačilo, odobreno bodisi za spodbujanje in poplačilo zagotavljanja javnih dobrin s kmetijskimi praksami, ki ugodno vplivajo na okolje in podnebje, ali kot nadomestilo za uvedbo teh praks. V obeh primerih morajo stremeti k povečanju okoljske in podnebne uspešnosti SKP in bi morale biti zato zasnovane tako, da presegajo obvezne zahteve, ki jih že določa sistem pogojenosti. Države članice se lahko odločijo, da vzpostavijo ekosheme za kmetijske prakse, kot so okrepljeno upravljanje trajnih pašnikov in krajinskih značilnosti ter ekološko kmetovanje. Te sheme lahko vključujejo tudi „sheme na začetni ravni“, ki so lahko pogoj za prevzem ambicioznejših obveznosti v okviru razvoja podeželja.

(31)  SKP bi morala zagotoviti, da države članice okrepijo doseganje okoljskih ciljev ob upoštevanju lokalnih potreb in dejanskih razmer kmetov. Države članice lahko v okviru neposrednih plačil v strateškem načrtu SKP vzpostavijo ekosheme, pri katerih bi lahko kmetje prostovoljno sodelovali in ki bi morale biti v celoti usklajene z drugimi ustreznimi intervencijami. Države članice bi jih morale opredeliti kot plačilo, odobreno bodisi za spodbujanje in poplačilo zagotavljanja javnih dobrin s kmetijskimi praksami, ki ugodno vplivajo na okolje in podnebje in morajo stremeti k povečanju okoljske in podnebne uspešnosti SKP in bi morale biti zato zasnovane tako, da presegajo obvezne zahteve, ki jih že določa sistem pogojenosti. Države članice se lahko odločijo, da vzpostavijo ekosheme za spodbujanje modelov pridelave, ki ugodno vplivajo na okolje, zlasti ekstenzivne živinoreje, ter vseh vrst kmetijskih praks, kot so okrepljeno upravljanje trajnih pašnikov, krajinskih značilnosti in sistemov okoljskega certificiranja, kot so ekološko kmetovanje, integrirana pridelava ali konzervacijsko kmetijstvo. Te sheme lahko vključujejo tudi drugačne vrste ukrepov, ki niso kmetijsko-okoljsko-podnebne obveznosti za razvoj podeželja, ter enake ukrepe, ki se lahko uvrščajo med „sheme na začetni ravni“, ki so lahko pogoj za prevzem ambicioznejših obveznosti v okviru razvoja podeželja.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Zagotoviti bi bilo treba skladnost vezane dohodkovne podpore z mednarodnimi obveznostmi Unije. To vključuje zlasti zahteve iz Memoranduma o soglasju o oljnicah, sklenjenega med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v okviru GATT, kot velja po spremembah ločene osnovne površine EU za oljnice zaradi spremenjene sestave EU. Komisija bi morala biti pooblaščena za sprejemanje izvedbenih aktov v ta namen z določitvijo podrobnih pravil v zvezi s tem.

črtano

_________________

 

17 Memorandum o soglasju o oljnicah, sklenjen med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v okviru GATT (UL L 147, 18.6.1993).

 

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Da bi prispevali k doseganju ciljev SKP in okrepili sinergije z drugimi instrumenti SKP, so potrebne sektorske vrste intervencij. V skladu z modelom izvajanja bi bilo treba na ravni Unije opredeliti minimalne zahteve glede vsebine in ciljev takih sektorskih vrst intervencij, da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje na notranjem trgu ter preprečili pogoje za neenako in nepravično konkurenco. Države članice bi morale upravičiti njihovo vključitev v strateške načrte SKP in zagotoviti skladnost z drugimi intervencijami na sektorski ravni. Široke vrste intervencij, ki jih je treba določiti na ravni Unije, bi morale zajemati sektorje sadja in zelenjave, vina, čebelarskih proizvodov, oljčnega olja in namiznih oljk, hmelja in drugih proizvodov, ki jih je treba določiti, za katere velja, da ima sprejetje sektorskih programov ugodne učinke na doseganje nekaterih ali vseh splošnih in specifičnih ciljev SKP, določenih v tej uredbi.

(35)  Da bi prispevali k doseganju ciljev SKP in okrepili sinergije z drugimi instrumenti SKP, so potrebne sektorske vrste intervencij. V skladu z modelom izvajanja bi bilo treba na ravni Unije opredeliti minimalne zahteve glede vsebine in ciljev takih sektorskih vrst intervencij, da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje na notranjem trgu ter preprečili pogoje za neenako in nepravično konkurenco. Države članice bi morale upravičiti njihovo vključitev v strateške načrte SKP in zagotoviti skladnost z drugimi intervencijami na sektorski ravni. Široke vrste intervencij, ki jih je treba določiti na ravni Unije, bi morale zajemati sektorje sadja in zelenjave, vina, čebelarskih proizvodov, oljčnega olja in namiznih oljk, hmelja in drugih proizvodov, določenih v členu 39, za katere velja, da ima sprejetje sektorskih programov ugodne učinke na doseganje nekaterih ali vseh splošnih in specifičnih ciljev SKP, določenih v tej uredbi.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(35a)  Glede na povečanje sredstev, predvidenih za čebelarski sektor, in v skladu s priznanjem pomembne vloge, ki jo ima ta za ohranjanje biotske raznovrstnosti in pridelavo živil, je treba zvišati tudi zgornjo mejo sofinanciranja Unije in dodati nove upravičene ukrepe, namenjene spodbujanju razvoja tega sektorja.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Pri intervencijah za razvoj podeželja so načela opredeljena na ravni Unije, zlasti glede osnovnih zahtev za uporabo meril za izbor, namenjenih državam članicam. Vendar bi morale države članice imeti široko diskrecijsko pravico za opredelitev posebnih pogojev glede na svoje potrebe. Vrste intervencij za razvoj podeželja vključujejo plačila za okoljske, podnebne in druge upravljavske obveznosti, ki jih morajo države članice podpirati na svojem celotnem ozemlju v skladu s svojimi nacionalno, regionalno ali lokalno specifičnimi potrebami. Države članice bi morale plačila odobriti kmetom in drugim upravljavcem zemljišč, ki prostovoljno prevzamejo upravljavske obveznosti, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter varstvu in izboljšanju okolja, vključno s kakovostjo in količino vode, kakovostjo zraka, tlemi, biotsko raznovrstnostjo in ekosistemskimi storitvami, tudi prostovoljnimi obveznostmi v okviru omrežja Natura 2000 in podporo za gensko raznovrstnost. Podpora v okviru plačil za upravljavske obveznosti se lahko odobri tudi v obliki integriranih ali kooperativnih pristopov pod lokalnim vodstvom in intervencij na podlagi rezultatov.

(37)  Pri intervencijah za razvoj podeželja so načela opredeljena na ravni Unije, zlasti glede osnovnih zahtev za uporabo meril za izbor, namenjenih državam članicam. Vendar bi morale države članice imeti široko diskrecijsko pravico za opredelitev posebnih pogojev glede na svoje potrebe. Vrste intervencij za razvoj podeželja vključujejo plačila za okoljske, podnebne in druge upravljavske obveznosti, ki jih morajo države članice podpirati na svojem celotnem ozemlju v skladu s svojimi nacionalno, regionalno ali lokalno specifičnimi potrebami. Države članice bi morale plačila odobriti kmetom, skupinam kmetov in drugim upravljavcem zemljišč, ki prostovoljno prevzamejo upravljavske obveznosti, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter varstvu in izboljšanju okolja, vključno s kakovostjo in količino vode, kakovostjo zraka, tlemi, biotsko raznovrstnostjo in ekosistemskimi storitvami, tudi prostovoljnimi obveznostmi v okviru omrežja Natura 2000 in območij z visoko naravno vrednostjo, in podporo za gensko raznovrstnost. Podpora v okviru plačil za upravljavske obveznosti se lahko odobri tudi v obliki integriranih, kolektivnih ali kooperativnih pristopov pod lokalnim vodstvom in intervencij na podlagi rezultatov.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  Podpora za upravljavske obveznosti lahko vključuje premije za ekološko kmetovanje za vzdrževanje ekološko obdelanih zemljišč in prehod nanje; plačila za druge vrste intervencij, ki podpirajo okolju prijazne sisteme pridelave, kot so agroekologija, konzervacijsko kmetijstvo in integrirana pridelava; gozdarsko-okoljske in podnebne storitve ter ohranjanje gozdov; premije za gozdove in vzpostavitev kmetijsko-gozdarskih sistemov; dobrobit živali; ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov. Države članice lahko v okviru te vrste intervencij razvijejo druge sheme glede na njihove potrebe. Ta vrsta plačil bi morala zajemati le dodatne stroške in izpad dohodka, ki so posledica obveznosti, ki presegajo izhodiščne obvezne standarde in zahteve, določene v zakonodaji Unije in nacionalni zakonodaji, ter pogojenost, določeno v strateškem načrtu SKP. Obveznosti, povezane s to vrsto intervencij, se lahko prevzamejo za vnaprej določeno letno ali večletno obdobje in lahko presegajo sedem let, kadar je to ustrezno utemeljeno.

(38)  Podpora za upravljavske obveznosti lahko vključuje premije za ekološko kmetovanje za vzdrževanje ekološko obdelanih zemljišč in prehod nanje; plačila za druge vrste intervencij, ki podpirajo okolju prijazne sisteme pridelave, kot so kmetovanje visoke naravne vrednosti, agroekologija, konzervacijsko kmetijstvo in integrirana pridelava; gozdarsko-okoljske in podnebne storitve ter ohranjanje gozdov; premije za gozdove in vzpostavitev kmetijsko-gozdarskih sistemov; varstvo tradicionalnih kmetijskih krajin, dobrobit živali; ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov. Države članice lahko v okviru te vrste intervencij razvijejo druge sheme glede na svoje potrebe in okrepijo posebne kmetijsko-okoljske ukrepe za sektor čebelarstva, ki v nekaterih regijah EU že obstajajo, ter pripravijo dodatne ukrepe. Ta vrsta plačil bi morala zajemati le dodatne stroške in izpad dohodka, ki so posledica obveznosti, ki presegajo izhodiščne obvezne standarde in zahteve, določene v zakonodaji Unije in nacionalni zakonodaji, ter pogojenost, določeno v strateškem načrtu SKP. Države članice bi lahko zagotovile finančne pobude za upravičence, obveznosti, povezane s to vrsto intervencij, pa se lahko prevzamejo za vnaprej določeno letno ali večletno obdobje in lahko presegajo sedem let, kadar je to ustrezno utemeljeno.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(39)  Ukrepi na področju gozdarstva bi morali prispevati k izvajanju gozdarske strategije Unije in temeljiti na nacionalnih ali podnacionalnih gozdnih programih ali enakovrednih instrumentih držav članic, ki bi morali temeljiti na obveznostih, ki izhajajo iz uredbe o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, energije rabe zemljišč in gozdarstva [LULUCF], in obveznostih, sprejetih na ministrskih konferencah o varstvu gozdov v Evropi. Intervencije bi morale temeljiti na načrtih za gospodarjenje z gozdovi ali enakovrednih instrumentih ter bi lahko obsegale razvoj gozdnih območij in trajnostno gospodarjenje z gozdovi, vključno s pogozdovanjem zemljišč ter vzpostavitvijo in obnovo kmetijsko-gozdarskih sistemov; varstvo, obnovo in izboljšanje gozdnih virov ob upoštevanju potreb po prilagajanju; naložbe za zagotavljanje in krepitev ohranjanja in odpornosti gozdov ter zagotavljanje gozdnih ekosistemskih in podnebnih storitev ter ukrepe in naložbe v podporo energiji iz obnovljivih virov in biogospodarstvu.

(39)  Ukrepi na področju gozdarstva bi morali prispevati k širši uporabi kmetijsko-gozdarskih sistemov in izvajanju gozdarske strategije Unije in temeljiti na nacionalnih ali podnacionalnih gozdnih programih ali enakovrednih instrumentih držav članic, ki bi morali temeljiti na obveznostih, ki izhajajo iz uredbe (EU) 2018/841 Evropskega parlamenta in Sveta1a, in obveznostih, sprejetih na ministrskih konferencah o varstvu gozdov v Evropi. Intervencije bi morale temeljiti na načrtih za gospodarjenje z gozdovi ali enakovrednih instrumentih ter bi lahko obsegale razvoj gozdnih območij in trajnostno gospodarjenje z gozdovi, vključno s pogozdovanjem zemljišč, preprečevanjem požarov ter vzpostavitvijo in obnovo kmetijsko-gozdarskih sistemov; varstvo, obnovo in izboljšanje gozdnih virov ob upoštevanju potreb po prilagajanju; naložbe za zagotavljanje in krepitev ohranjanja in odpornosti gozdov ter zagotavljanje gozdnih ekosistemskih in podnebnih storitev ter ukrepe in naložbe v podporo energiji iz obnovljivih virov in biogospodarstvu.

 

_____________________

 

1a Uredba (EU) 2018/841 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ter spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 in Sklepa št. 529/2013/EU (UL L 156, 19.6.2018, str. 1).

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40)  Države članice lahko za zagotavljanje primernega dohodka in odpornega kmetijskega sektorja po vsem ozemlju Unije odobrijo podporo kmetom na območjih z naravnimi in drugimi omejitvami, značilnimi za posamezno območje. Glede plačil za območja z naravnimi omejitvami bi bilo treba še naprej uporabljati politiko razvoja podeželja za obdobje 2014–2020. Da bi SKP lahko dosegla večjo dodano vrednost Unije za okolje in okrepila svoje sinergije s financiranjem naložb v naravo in biotsko raznovrstnost, je potreben ločen ukrep, s katerim bi se upravičencem zagotovilo nadomestilo za slabosti, povezane z izvajanjem omrežja Natura 2000 in okvirnih direktiv o vodah. Kmetom in gozdnim posestnikom bi bilo zato treba še naprej odobriti podporo, da bi lažje premagovali specifične slabosti, ki izhajajo iz izvajanja Direktive 2009/147/ES in Direktive 92/43/EGS, ter da bi pripomogli k učinkovitemu upravljanju območij Natura 2000. Kmetom bi bilo treba zagotoviti tudi podporo za lažje premagovanje slabosti na območjih povodij, ki izhajajo iz izvajanja okvirne direktive o vodah. Podpora bi morala biti vezana na posebne zahteve, opisane v strateških načrtih SKP, ki presegajo ustrezne obvezne standarde in zahteve. Države članice bi morale tudi zagotoviti, da plačila kmetom ne bi povzročila dvojnega financiranja iz ekoshem. Poleg tega bi morale države članice pri celotnem oblikovanju svojih strateških načrtov SKP upoštevati specifične potrebe območij Natura 2000.

(40)  Države članice lahko za zagotavljanje primernega dohodka in odpornega kmetijskega sektorja po vsem ozemlju Unije odobrijo podporo kmetom na območjih z naravnimi in drugimi omejitvami, značilnimi za posamezno območje, vključno z gorskimi območji in otoškimi regijami. Glede plačil za območja z naravnimi omejitvami bi bilo treba še naprej uporabljati politiko razvoja podeželja za obdobje 2014–2020. Da bi SKP lahko dosegla večjo dodano vrednost Unije za okolje in okrepila svoje sinergije s financiranjem naložb v naravo in biotsko raznovrstnost, je potreben ločen ukrep, s katerim bi se upravičencem zagotovilo nadomestilo za slabosti, povezane z izvajanjem omrežja Natura 2000, uvedenim z Direktivo Sveta 92/43/EGS1a in okvirno direktivo o vodah. Kmetom in gozdnim posestnikom bi bilo zato treba še naprej odobriti podporo, da bi lažje premagovali specifične slabosti, ki izhajajo iz izvajanja Direktive 2009/147/ES in Direktive 92/43/EGS, ter da bi pripomogli k učinkovitemu upravljanju območij Natura 2000. Kmetom bi bilo treba zagotoviti tudi podporo za lažje premagovanje slabosti na območjih povodij, ki izhajajo iz izvajanja okvirne direktive o vodah. Podpora bi morala biti vezana na posebne zahteve, opisane v strateških načrtih SKP, ki presegajo ustrezne obvezne standarde in zahteve. Države članice bi morale tudi zagotoviti, da plačila kmetom ne bi povzročila dvojnega financiranja iz ekoshem, obenem pa v strateških načrtih omogočiti dovolj prožnosti za lažje dopolnjevanje med različnimi intervencijami. Poleg tega bi morale države članice pri celotnem oblikovanju svojih strateških načrtov SKP upoštevati specifične potrebe območij Natura 2000.

 

____________________

 

1a Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(41)  Za uresničevanje ciljev SKP bi si bilo treba prizadevati tudi s podporo za naložbe, tako produktivne kot neproduktivne, na kmetiji in zunaj kmetije. Take naložbe lahko med drugim zadevajo infrastrukturo, povezano z razvojem, modernizacijo ali prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva na podnebne spremembe, vključno z dostopom do kmetijskih in gozdnih zemljišč, komasacijami in izboljšanjem zemljišč, kmetijsko-gozdarskimi praksami ter oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo. Da bi zagotovili usklajenost strateških načrtov SKP s cilji Unije ter enake konkurenčne pogoje med državami članicami, je v to uredbo vključen negativni seznam vrst naložb.

(41)  Za uresničevanje ciljev SKP bi si bilo treba prizadevati tudi s podporo za naložbe, tako produktivne kot neproduktivne, katerih namen je povečati odpornost kmetij. Take naložbe lahko med drugim zadevajo infrastrukturo, povezano z razvojem, modernizacijo ali prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva na podnebne spremembe, vključno z dostopom do kmetijskih in gozdnih zemljišč, komasacijami in izboljšanjem zemljišč, kmetijsko-gozdarskimi praksami ter oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo. Da bi zagotovili usklajenost strateških načrtov SKP s cilji Unije ter enake konkurenčne pogoje med državami članicami, je v to uredbo vključen negativni seznam vrst naložb.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42)  Ker je treba zmanjšati naložbeno vrzel v kmetijskem sektorju Unije in izboljšati dostop do finančnih instrumentov za prednostne skupine, zlasti mlade kmete in nove udeležence z višjimi profili tveganja, bi bilo treba spodbujati uporabo jamstva InvestEU ter kombiniranje nepovratnih sredstev s finančnimi instrumenti. Ker se uporaba finančnih instrumentov po državah članicah znatno razlikuje zaradi razlik v dostopu do finančnih sredstev, razvoju bančnega sektorja, prisotnosti tveganega kapitala, seznanjenosti z javnimi upravami in obsegu morebitnih upravičencev, bi morale države članice v strateških načrtih SKP določiti ustrezne ciljne vrednosti, upravičence, prednostne pogoje in druga možna pravila o upravičenosti.

(42)  Ker je treba zmanjšati naložbeno vrzel v kmetijskem sektorju Unije in izboljšati dostop do finančnih instrumentov za prednostne skupine, zlasti mlade kmete in nove udeležence z višjimi profili tveganja, bi bilo treba spodbujati kombiniranje nepovratnih sredstev s finančnimi instrumenti. Ker se uporaba finančnih instrumentov po državah članicah znatno razlikuje zaradi razlik v dostopu do finančnih sredstev, razvoju bančnega sektorja, prisotnosti tveganega kapitala, seznanjenosti z javnimi upravami in obsegu morebitnih upravičencev, bi morale države članice v strateških načrtih SKP določiti ustrezne ciljne vrednosti, upravičence, prednostne pogoje in druga možna pravila o upravičenosti.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43)  Mladi kmetje in novi udeleženci se še vedno spopadajo z znatnimi ovirami pri dostopu do zemljišč in posojil ter visokimi cenami. Njihova podjetja bolj ogroža nestanovitnost cen (surovin in pridelka) in nujno potrebujejo usposabljanje na področju podjetniških sposobnosti in sposobnosti upravljanja tveganj. Zato je bistvenega pomena, da se nadaljuje podpora za ustanavljanje novih podjetij in kmetij. Države članice bi morale določiti strateški pristop ter opredeliti jasen in skladen niz intervencij za generacijsko pomladitev v okviru specifičnega cilja, posvečenega temu vprašanju. V ta namen lahko države članice v svojih strateških načrtih SKP določijo prednostne pogoje za finančne instrumente za mlade kmete in nove udeležence ter bi morale v te načrte vključiti omejitev finančnih sredstev na najmanj znesek, ki ustreza 2 % letnega zneska za neposredna plačila. Določiti bi bilo treba povečanje najvišjega zneska pomoči za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in zagon podeželskih podjetij na največ 100 000 EUR, do katerega se lahko dostopa tudi prek podpore v obliki finančnega instrumenta ali v kombinaciji z njo.

(43)  Mladi kmetje in novi kmetje se še vedno spopadajo z znatnimi ovirami pri dostopu do zemljišč in posojil ter visokimi cenami. Njihova podjetja bolj ogroža nestanovitnost cen (surovin in pridelka) in nujno potrebujejo usposabljanje na področju podjetniških sposobnosti in sposobnosti preprečevanja in upravljanja tveganj. Zato je bistvenega pomena, da se nadaljuje podpora za ustanavljanje novih podjetij in kmetij. Države članice bi morale določiti strateški pristop ter opredeliti jasen in skladen niz intervencij za generacijsko pomladitev v okviru specifičnega cilja, posvečenega temu vprašanju. V ta namen lahko države članice v svojih strateških načrtih SKP določijo prednostne pogoje za finančne instrumente za mlade kmete in nove udeležence ter bi morale v te načrte vključiti omejitev finančnih sredstev na najmanj znesek, ki ustreza 2 % letnega zneska za neposredna plačila v prvem stebru. Določiti bi bilo treba povečanje najvišjega zneska pomoči za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in zagon podeželskih podjetij na največ 100 000 EUR, do katerega se lahko dostopa tudi prek podpore v obliki finančnega instrumenta ali v kombinaciji z njo.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(44)  Glede na potrebo po zagotavljanju ustreznih instrumentov za obvladovanje tveganj bi bilo treba ohraniti zavarovalne premije in vzajemne sklade, ki se financirajo iz EKSRP. Kategorija vzajemnih skladov obsega tako sklade, ki so povezani z izgubami pri proizvodnji, ter splošne in sektorske instrumente za stabilizacijo dohodka, povezane z izgubo dohodka.

(44)  Glede na potrebo po zagotavljanju ustreznih instrumentov za obvladovanje tveganj bi bilo treba ohraniti zavarovalne premije in vzajemne sklade, ki se financirajo iz EKSRP. Kategorija vzajemnih skladov obsega tako sklade, ki so povezani z izgubami pri proizvodnji, ter splošne in sektorske instrumente za stabilizacijo dohodka, povezane z izgubo dohodka. Da bi instrumente za obvladovanje tveganj prilagodili izzivom, s katerimi se srečujejo kmetje, zlasti podnebnim spremembam, je treba v zbirko instrumentov SKP vključiti nadomestilo za stroške in izgube kmetov zvezi z ukrepi za zatiranje bolezni živali in organizmov, škodljivih za rastline, ali izgube kmetov, ki se ukvarjajo z ekološkim kmetovanjem, zaradi zunanje onesnaženosti, za katero niso odgovorni. Kljub temu bi bilo treba zagotoviti združljivost intervencij, ki se financirajo iz EKSRP, z nacionalnimi sistemi za obvladovanje tveganj.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(45)  Podpora bi morala omogočati vzpostavitev in izvajanje sodelovanja med vsaj dvema subjektom z namenom doseganja ciljev SKP. Podpora lahko vključuje vse vidike tega sodelovanja, kot so vzpostavitev shem kakovosti; skupni okoljski in podnebni ukrepi; spodbujanje kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov; pilotni projekti;, projekti operativne skupine v okviru evropskega inovacijskega partnerstva za kmetijsko produktivnost in trajnostnost, projekti lokalnega razvoja, pametne vasi, klubi kupcev in kmetijske strojne zadruge; partnerstva kmetij; načrti za gospodarjenje z gozdovi; mreže in grozdi; socialno kmetijstvo; kmetijstvo s podporo skupnosti; ukrepi v okviru programa LEADER; ter ustanavljanje skupin proizvajalcev, organizacij proizvajalcev in drugih oblik sodelovanja, ki veljajo za nujne za doseganje specifičnih ciljev SKP.

(45)  Podpora bi morala omogočati vzpostavitev in izvajanje sodelovanja med vsaj dvema subjektom z namenom doseganja ciljev SKP. Podpora lahko vključuje vse vidike tega sodelovanja, kot so vzpostavitev in spodbujanje shem kakovosti ter stroški certificiranja; skupni okoljski in podnebni ukrepi; spodbujanje kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov; pilotni projekti; projekti operativne skupine v okviru evropskega inovacijskega partnerstva za kmetijsko produktivnost in trajnostnost, projekti lokalnega razvoja, pametne vasi, klubi kupcev in kmetijske strojne zadruge; partnerstva kmetij; načrti za gospodarjenje z gozdovi; mreže in grozdi; socialno kmetijstvo; kmetijstvo s podporo skupnosti; ukrepi v okviru programa LEADER ter ustanavljanje skupin proizvajalcev, organizacij proizvajalcev, vključno s skupinami proizvajalcev, priznanimi na podlagi Uredbe (EU) št. 115/12, in drugih oblik sodelovanja, ki veljajo za nujne za doseganje specifičnih ciljev SKP. Da bi spodbudili generacijsko pomladitev, bi bilo treba razmisliti o odobritvi posebne podpore za kmete, ki želijo prenehati kmetovati, preden dosežejo zakonsko upokojitveno starost, in svojo kmetijo nameravajo predati mlajšemu kmetu, ki je pripravljen sodelovati.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(47)  EKJS bi moral še naprej financirati vrste intervencij v obliki neposrednih plačil in sektorske vrste intervencij, EKSRP pa bi moral še naprej financirati vrste intervencij za razvoj podeželja, kot je opisano v tej uredbi. Pravila za finančno upravljanje SKP bi bilo treba določiti ločeno za oba sklada in dejavnosti, ki jih vsak podpira, pri čemer bi bilo treba upoštevati, da novi model izvajanja državam članicam omogoča več prilagodljivosti in subsidiarnosti pri doseganju njihovih ciljev. Vrste intervencij na podlagi te uredbe bi morale zajemati obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2027.

(47)  EKJS bi moral še naprej financirati vrste intervencij v obliki neposrednih plačil in sektorske vrste intervencij, EKSRP pa bi moral še naprej financirati vrste intervencij za razvoj podeželja, kot je opisano v tej uredbi. Pravila za finančno upravljanje SKP bi bilo treba določiti ločeno za oba sklada in dejavnosti, ki jih vsak podpira, pri čemer bi bilo treba upoštevati, da novi model izvajanja državam članicam omogoča več prilagodljivosti in subsidiarnosti pri doseganju njihovih ciljev. Vrste intervencij na podlagi te uredbe bi morale zajemati obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2027.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(48)  Podpora za neposredna plačila na podlagi strateških načrtov SKP bi morala biti odobrena v okviru nacionalnih dodelitev, ki se določijo s to uredbo. Pri teh nacionalnih dodeljenih sredstvih bi se moralo upoštevati nadaljevanje sprememb, pri čemer se dodeljena sredstva državam članicam z najnižjo ravnijo podpore na hektar postopno povečujejo, da se zapolni 50 % vrzeli do 90 % povprečja Unije. Da bi upoštevali zmanjšanje mehanizma plačil in uporabo sledeče vrednosti v državi članici, bi bilo treba dovoliti, da skupna okvirna dodeljena finančna sredstva na leto v strateškem načrtu SKP države članice presegajo nacionalna dodeljena sredstva.

(48)  V skladu z načeli trajnostnega kmetijskega upravljanja s sredstvi iz EKJS ne bi smeli podpirati dejavnosti, ki škodujejo okolju in ki niso združljive s podnebnimi in okoljskimi cilji. Podpora za neposredna plačila na podlagi strateških načrtov SKP bi morala biti odobrena v okviru nacionalnih dodelitev, ki se določijo s to uredbo. Pri teh nacionalnih dodeljenih sredstvih bi se moralo upoštevati nadaljevanje sprememb, pri čemer se dodeljena sredstva državam članicam z najnižjo ravnijo podpore na hektar postopno povečujejo, da se zapolni 50 % vrzeli do 90 % povprečja Unije. Da bi upoštevali zmanjšanje mehanizma plačil in uporabo sledeče vrednosti v državi članici, bi bilo treba dovoliti, da skupna okvirna dodeljena finančna sredstva na leto v strateškem načrtu SKP države članice presegajo nacionalna dodeljena sredstva.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(49)  Za lažje upravljanje sredstev EKSRP bi bilo treba določiti enotno stopnjo prispevka za podporo iz EKSRP glede na javne odhodke v državah članicah. Da bi upoštevali poseben pomen oziroma naravo nekaterih vrst operacij, bi bilo treba zanje določiti posebne stopnje prispevka. Za omilitev posebnih omejitev zaradi ravni razvoja, oddaljenosti in otoške lege bi bilo treba določiti ustrezno stopnjo prispevka EKSRP za manj razvite in najbolj oddaljene regije iz člena 349 PDEU ter manjše egejske otoke.

(49)  Za lažje upravljanje sredstev EKSRP bi bilo treba določiti splošno stopnjo prispevka za podporo iz EKSRP glede na javne odhodke v državah članicah. Da bi upoštevali poseben pomen oziroma naravo nekaterih vrst operacij, bi bilo treba zanje določiti posebne stopnje prispevka. Za omilitev posebnih omejitev zaradi ravni razvoja, oddaljenosti in otoške lege najbolj oddaljenih regij iz člena 349 PDEU in manjših egejskih otokov, kot so opredeljeni v členu 1(2) Uredbe (EU) št. 229/2013, bi bilo treba za navedene regije določiti višjo stopnjo prispevka EKSRP.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Uvodna izjava 49 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(49a)  Za kategorizacijo regij in območij na ravni Unije, ki so upravičeni do podpore iz EKSRP, bi bilo treba določiti nepristranska merila. Zato mora določanje regij in območij na ravni Unije temeljiti na skupnem sistemu klasifikacije regij iz Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta.Za primerno podporo, zlasti pomoč zaostalim regijam in odpravo medregionalnih razlik znotraj posameznih držav članic, bi bilo treba uporabljati najnovejše razvrstitve in podatke.

 

__________________

 

 

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(50)  EKSRP ne bi smel zagotavljati podpore za naložbe, ki bi lahko škodovale okolju. Zato je treba v tej uredbi določiti številna pravila o izključitvi ter možnosti za nadaljnji razvoj teh jamstev v delegiranih aktih. Zlasti EKSRP ne bi smel financirati naložb v namakanje, ki ne prispevajo k doseganju ali ohranjanju dobrega stanja zadevnega vodnega telesa ali teles, in naložb v pogozdovanje, ki niso skladne s podnebnimi in okoljskimi cilji v skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

(50)  EKSRP bi moral zagotavljati podporo zlasti naložbam, ki bi hkrati ugodno vplivale na gospodarstvo in okolje, a ne naložbam, ki bi lahko škodovale okolju. Zato je treba v tej uredbi določiti številna pravila o izključitvi ter možnosti za nadaljnji razvoj teh jamstev v delegiranih aktih. Zlasti EKSRP ne bi smel financirati naložb v pogozdovanje, ki niso skladne s podnebnimi in okoljskimi cilji v skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Poleg tega EKSRP ne bi smel zajemati naložb v namakanje, ki ne prispevajo k doseganju ali ohranjanju dobrega stanja zadevnega vodnega telesa ali teles.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Uvodna izjava 51 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(51a)  Da bi bila Unija neodvisna od uvoza rastlinskih beljakovin, želi SKP v skladu z direktivo o energiji iz obnovljivih virov spodbujati uveljavljanje biogoriv iz oljnih stranskih proizvodov beljakovinskih rastlin;

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(54)  Da bi povečali dodano vrednost Unije in ohranili delovanje notranjega kmetijskega trga ter prispevali k doseganju že navedenih splošnih in specifičnih ciljev, države članice odločitev v skladu s to uredbo ne bi smele sprejemati ločeno, temveč v okviru strukturiranega procesa, na podlagi katerega bi bil pripravljen strateški načrt SKP. Pravila od zgoraj navzdol bi morala za celotno Unijo določati specifične cilje SKP, glavne vrste intervencij, okvir uspešnosti in strukturo upravljanja. Namen take razdelitve nalog je zagotoviti popolno skladnost med vloženimi finančnimi viri in doseženimi rezultati.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(55)  Da bi zagotovili jasno strateško naravo strateških načrtov SKP ter spodbujali povezave z drugimi politikami Unije, zlasti z določenimi dolgoročnimi nacionalnimi ciljnimi vrednostmi, ki izhajajo iz zakonodaje Unije ali mednarodnih sporazumov na področju podnebnih sprememb, gozdov, biotske raznovrstnosti in voda, je primerno, da ima vsaka država članica le en sam strateški načrt SKP.

(55)  Da bi zagotovili jasno strateško naravo strateških načrtov SKP ter spodbujali povezave z drugimi politikami Unije, zlasti z določenimi dolgoročnimi nacionalnimi ciljnimi vrednostmi, ki izhajajo iz zakonodaje Unije ali mednarodnih sporazumov na področju podnebnih sprememb, gozdov, biotske raznovrstnosti in voda, je primerno, da ima vsaka država članica le en sam strateški načrt SKP. Zaradi upoštevanja upravne strukture držav članic bi moral strateški načrt po potrebi vključevati regionalizirane ukrepe za razvoj podeželja.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Uvodna izjava 55 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(55a)  Nujno je, da imajo strateški načrti SKP jasen, preprost in nedvoumen okvir, da bi preprečili zapletanje politik na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni z dodatnimi pravili.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Uvodna izjava 55 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(55b)  Novi model dodeljevanja ne sme ogroziti celovitosti notranjega trga in tudi ne zgodovinske evropske usmerjenosti SKP, ki bi morala ostati zares skupna politika in zagotavljati evropski pristop in enake pogoje;

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(56)  Države članice bi morale pri oblikovanju strateških načrtov SKP analizirati svoje specifične razmere in potrebe, določiti ciljne vrednosti, povezane z doseganjem ciljev SKP, in oblikovati intervencije, ki bodo omogočale dosego teh ciljnih vrednosti, obenem pa bodo prilagojene nacionalnim in regionalnim okoliščinam, vključno z najbolj oddaljenimi regijami v skladu s členom 349 PDEU. Ta proces bi moral spodbujati večjo subsidiarnost v skupnem okviru Unije, obenem pa bi moral biti skladen s splošnimi načeli prava Unije in cilji SKP. Zato je primerno, da se določijo pravila o strukturi in vsebini strateških načrtov SKP.

(56)  Države članice bi morale pri oblikovanju strateških načrtov SKP analizirati svoje specifične razmere in potrebe, določiti ciljne vrednosti, ki so realistične in povezane z doseganjem ciljev SKP, in oblikovati intervencije, ki bodo omogočale dosego teh ciljnih vrednosti, obenem pa bodo zagotovile varnost za končne upravičence in bodo prilagojene nacionalnim in regionalnim okoliščinam, vključno z najbolj oddaljenimi regijami v skladu s členom 349 PDEU. Ta proces bi moral spodbujati večjo subsidiarnost v skupnem okviru Unije, obenem pa bi moral biti skladen s splošnimi načeli prava Unije in cilji SKP. Zato je primerno, da se določijo pravila o strukturi in vsebini strateških načrtov SKP. Da bi zagotovili, da je določanje ciljnih vrednosti s strani držav članic in oblikovanje intervencij ustrezno in kar najbolj povečuje prispevek k ciljem SKP in je zagotovljena tudi skupna usmerjenost te politike, mora strategija za strateške načrte SKP temeljiti na predhodni analizi lokalnih razmer in oceni potreb v zvezi s cilji SKP. Pri oblikovanju strateških načrtov SKP morajo sodelovati kmetje in organizacije kmetov.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(57)  Da bi zagotovili, da je določanje ciljnih vrednosti s strani držav članic in oblikovanje intervencij ustrezno in kar najbolj povečuje prispevek k ciljem SKP, mora strategija za strateške načrte SKP temeljiti na predhodni analizi lokalnih razmer in oceni potreb v zvezi s cilji SKP.

(57)  Da bi zagotovili, da je določanje ciljnih vrednosti s strani držav članic in oblikovanje intervencij ustrezno in kar najbolj povečuje prispevek k ciljem SKP, mora strategija za strateške načrte SKP temeljiti na predhodni analizi lokalnih razmer in oceni potreb v zvezi s cilji SKP. Pomembno je tudi, da lahko strateški načrti SKP ustrezno odražajo spremembe v razmerah, (notranjih in zunanjih) strukturah in tržnih razmerah držav članic ter da jih bo mogoče sčasoma ustrezno prilagoditi glede na te spremembe.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(58)  Namen strateških načrtov SKP je zagotoviti večjo usklajenost različnih instrumentov SKP, saj bi morali zajemati vrste intervencij v obliki neposrednih plačil, sektorske vrste intervencij in vrste intervencij za razvoj podeželja. Prav tako bi morali zagotavljati in dokazovati usklajenost in ustreznost izbire držav članic glede na prednostne naloge in cilje Unije. Zato je primerno, da vsebujejo strategijo za intervencije, usmerjeno v rezultate, ki je oblikovana ob upoštevanju specifičnih ciljev SKP, vključno s količinsko opredeljenimi ciljnimi vrednostmi v zvezi s temi cilji. Da bi omogočili njihovo spremljanje na letni ravni, je ustrezno, da te ciljne vrednosti temeljijo na kazalnikih rezultatov.

(58)  Namen strateških načrtov SKP je zagotoviti večjo usklajenost različnih instrumentov SKP, saj bi morali zajemati vrste intervencij v obliki neposrednih plačil, sektorske vrste intervencij in vrste intervencij za razvoj podeželja. Prav tako bi morali zagotavljati in dokazovati usklajenost in ustreznost izbire držav članic glede na prednostne naloge in cilje Unije. Zato je primerno, da vsebujejo strategijo za intervencije, usmerjeno v rezultate, ki je oblikovana ob upoštevanju specifičnih ciljev SKP, vključno s količinsko opredeljenimi ciljnimi vrednostmi v zvezi s temi cilji. Da bi omogočili njihovo spremljanje, je ustrezno, da te ciljne vrednosti temeljijo na kazalnikih rezultatov.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Uvodna izjava 59 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(59a)  Ker ima shema dohodkovne podpore pomembno vlogo pri zagotavljanju ekonomske zmožnosti kmetij za preživetje, je primerno upoštevati socialne učinke, ki jih ima SKP na zagotavljanje delovnih mest na podeželju. Zato bi morale države članice pri načrtovanju svojih strateških načrtov upoštevati tudi učinek na zaposlovanje, ki ga bo imel novi gospodarski subjekt na določenem območju. Pri pripravi in izvajanju ustreznih političnih orodij bi bilo treba prednostno obravnavati ukrepe in dejavnosti, ki ustvarjajo več možnosti za zaposlovanje.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(60)  Glede na to, da je treba državam članicam omogočiti prožnost glede izbire delegiranega dela izvajanja strateškega načrta SKP na regionalni ravni na podlagi nacionalnega okvira, da se spodbuja usklajevanje med regijami pri obravnavanju izzivov na ravni države, je primerno, da strateški načrti SKP vsebujejo opis medsebojnega delovanja med nacionalnimi in regionalnimi intervencijami.

(60)  Glede na to, da je treba državam članicam omogočiti prožnost glede izbire delegiranega dela oblikovanja in izvajanja strateškega načrta SKP na regionalni ravni z regionalnimi intervencijskimi programi v skladu z nacionalnim okvirom, da se spodbuja usklajevanje med regijami pri obravnavanju izzivov na ravni države, je primerno, da strateški načrti SKP vsebujejo opis medsebojnega delovanja med nacionalnimi in regionalnimi intervencijami.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Uvodna izjava 69

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(69)  Za upravljanje in izvajanje posameznega strateškega načrta SKP bi moral biti pristojen organ upravljanja. Njegove naloge bi morale biti podrobno opredeljene v tej uredbi. Organ upravljanja bi moral imeti možnost, da del svojih nalog prenese na drug organ, pri čemer ostane odgovoren za učinkovitost in pravilnost upravljanja. Države članice bi morale zagotoviti, da so pri upravljanju in izvajanju strateških načrtov SKP finančni interesi Unije zaščiteni v skladu z Uredbo (EU, Euratom) X Evropskega parlamenta in Sveta [nova finančna uredba] in Uredbo (EU) X Evropskega parlamenta in Sveta [nova horizontalna uredba].

(69)  Za upravljanje in izvajanje posameznega strateškega načrta SKP bi moral biti pristojen organ upravljanja. Države članice pa bi lahko v primeru regionalizacije elementov politike razvoja podeželja določile regionalne organe upravljanja. Njihove naloge bi morale biti podrobno opredeljene v tej uredbi. Organi upravljanja bi morali imeti možnost, da del svojih nalog delegirajo, pri čemer ostanejo odgovorni za učinkovitost in pravilnost upravljanja. Države članice bi morale zagotoviti, da so pri upravljanju in izvajanju strateških načrtov SKP finančni interesi Unije zaščiteni v skladu z Uredbo (EU, Euratom) X Evropskega parlamenta in Sveta [nova finančna uredba] in Uredbo (EU) X Evropskega parlamenta in Sveta [nova horizontalna uredba].

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Uvodna izjava 70

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(70)  Komisiji v skladu z načelom deljenega upravljanja pri izvajanju SKP pomagajo odbori, ki jih sestavljajo predstavniki držav članic. Da bi poenostavili sistem in racionalizirali stališče držav članic, se za izvajanje te uredbe ustanovi le en odbor za spremljanje, ki združuje „odbor za razvoj podeželja“ in „odbor za neposredna plačila“, ki sta bila ustanovljena za programsko obdobje 2014–2020. Odgovornost za pomoč državam članicam pri izvajanju strateških načrtov SKP je razdeljena med organ upravljanja in odbor za spremljanje. Komisiji bi moral v skladu z določbami iz te uredbe pomagati tudi „odbor za skupno kmetijsko politiko“.

(70)  Komisiji v skladu z načelom deljenega upravljanja pri izvajanju SKP pomagajo odbori, ki jih sestavljajo predstavniki držav članic. Da bi poenostavili sistem in racionalizirali stališče držav članic, se za izvajanje te uredbe ustanovi le en odbor za spremljanje, ki združuje „odbor za razvoj podeželja“ in „odbor za neposredna plačila“, ki sta bila ustanovljena za programsko obdobje 2014–2020. Odgovornost za pomoč državam članicam pri izvajanju strateških načrtov SKP je razdeljena med organ upravljanja in odbor za spremljanje. Države članice pa bi lahko v primeru regionalizacije elementov politike razvoja podeželja določile regionalne organe spremljanja. Komisiji bi moral v skladu z določbami iz te uredbe pomagati tudi „odbor za skupno kmetijsko politiko“.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Uvodna izjava 71

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(71)  EKSRP bi moral na pobudo Komisije s tehnično pomočjo podpirati ukrepe v zvezi z izpolnjevanjem nalog iz [člena 7 HZU]. Tehnična pomoč se lahko zagotavlja tudi na pobudo držav članic z namenom izpolnjevanja nalog, potrebnih za učinkovito upravljanje in izvajanje podpore v zvezi s strateškim načrtom SKP. Povečanje tehnične pomoči na pobudo držav članic je na voljo le za Malto.

(71)  EKSRP bi moral na pobudo Komisije s tehnično pomočjo podpirati ukrepe v zvezi z izpolnjevanjem nalog iz [člena 7 HZU]. Tehnična pomoč se lahko zagotavlja tudi na pobudo držav članic z namenom izpolnjevanja nalog, potrebnih za učinkovito upravljanje in izvajanje podpore v zvezi s strateškim načrtom SKP. Povečanje tehnične pomoči na pobudo držav članic je na voljo le za Luksemburg in Malto.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Uvodna izjava 74

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(74)  Za usmerjenost v rezultate, ki jo bo sprožil model izvajanja, je potreben trden okvir smotrnosti, zlasti ker bi strateški načrti SKP prispevali k širokim splošnim ciljem za druge politike z deljenim upravljanjem. Politika, ki temelji na smotrnosti, pomeni letno in večletno oceno na podlagi izbranih kazalnikov izložkov, rezultatov in učinka, opredeljenih v okviru spremljanja in ocenjevanja smotrnosti. V ta namen bi bilo treba izbrati omejen in ciljno usmerjen niz kazalnikov na način, ki, kolikor je mogoče, natančno odraža, ali intervencija, ki prejema podporo, prispeva k doseganju načrtovanih ciljev. Kazalniki rezultatov in izložkov v zvezi s podnebnimi in okoljskimi cilji lahko vključujejo intervencije, določene v nacionalnih okoljskih in podnebnih instrumentih, ki izhajajo iz zakonodaje Unije.

(74)  Za usmerjenost v rezultate, ki jo bo sprožil model izvajanja, je potreben trden okvir smotrnosti, zlasti ker bi strateški načrti SKP prispevali k širokim splošnim ciljem za druge politike z deljenim upravljanjem. Politika, ki temelji na smotrnosti, pomeni ocene na podlagi izbranih kazalnikov izložkov, rezultatov in učinka, opredeljenih v okviru spremljanja in ocenjevanja smotrnosti. V ta namen bi bilo treba izbrati omejen in ciljno usmerjen niz kazalnikov na način, ki, kolikor je mogoče, natančno odraža, ali intervencija, ki prejema podporo, prispeva k doseganju načrtovanih ciljev. Kazalniki rezultatov in izložkov v zvezi s podnebnimi in okoljskimi cilji lahko vključujejo intervencije, določene v nacionalnih okoljskih in podnebnih instrumentih, ki izhajajo iz zakonodaje Unije.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Uvodna izjava 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(75)  Države članice bi morale v okviru spremljanja in ocenjevanja smotrnosti spremljati doseženi napredek in Komisiji vsako leto poročati o njem. Informacije, ki jih predložijo države članice, so podlaga, na kateri bi morala Komisija poročati o napredku pri doseganju specifičnih ciljev v celotnem programskem obdobju in v ta namen uporabiti ključni niz kazalnikov.

(75)  Države članice bi morale v okviru spremljanja in ocenjevanja smotrnosti spremljati doseženi napredek in poročati o njem. Informacije, ki jih predložijo države članice, so podlaga, na kateri bi morala Komisija poročati o napredku pri doseganju specifičnih ciljev v celotnem programskem obdobju in v ta namen uporabiti ključni niz kazalnikov.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Uvodna izjava 76

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(76)  Vzpostaviti bi bilo treba mehanizme za ukrepanje za zaščito finančnih interesov Unije, kadar bi izvajanje strateškega načrta SKP znatno odstopalo od zastavljenih ciljnih vrednosti. Od držav članic se torej lahko zahteva, da v primeru večje in neupravičene nezadostne smotrnosti predložijo akcijske načrte. To bi lahko privedlo do začasne ustavitve plačil in na koncu zmanjšanja finančnih sredstev Unije, če načrtovani rezultati ne bodo doseženi. Poleg tega se kot del spodbujevalnega mehanizma, ki temelji na dodeljevanju dodatka za uspešnost, določi splošen dodatek za uspešnost, ki naj bi spodbujal uspešnost na področju okoljskih in podnebnih ukrepov.

(76)  Vzpostaviti bi bilo treba mehanizme za ukrepanje za zaščito finančnih interesov Unije, kadar bi izvajanje strateškega načrta SKP znatno odstopalo od zastavljenih ciljnih vrednosti. Od držav članic se torej lahko zahteva, da v primeru večje in neupravičene nezadostne smotrnosti predložijo akcijske načrte. To bi lahko privedlo do začasne ustavitve plačil in na koncu zmanjšanja finančnih sredstev Unije, če načrtovani rezultati ne bodo doseženi.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Uvodna izjava 80 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(80a)  Trgovinski sporazumi na kmetijskem področju s tretjimi državami bi morali vsebovati mehanizme in zaščitne klavzule, da se zagotovijo enaki pogoji kmetom iz držav EU in držav zunaj nje ter da se zaščitijo potrošniki.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Uvodna izjava 81

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(81)  Osebne podatke, zbrane za namene uporabe vseh določb iz te uredbe, bi bilo treba obdelovati v skladu s temi nameni. Zagotoviti bi bilo treba tudi njihovo anonimnost in jih zbrati pri obdelovanju za namene spremljanja in ocenjevanja ter zaščititi v skladu s pravom Unije o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, zlasti Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta19 ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta20. Oseba, na katero se podatki nanašajo, bi morala biti obveščena o tej obdelavi podatkov in o svojih pravicah do varstva podatkov.

(81)  Osebne podatke, zbrane za namene uporabe vseh določb iz te uredbe, bi bilo treba obdelovati v skladu s temi nameni. Zagotoviti bi bilo treba tudi njihovo anonimnost in jih zbrati pri obdelovanju za namene spremljanja in ocenjevanja ter zaščititi v skladu s pravom Unije o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, zlasti Uredbo (ES) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta19 ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta20. Oseba, na katero se podatki nanašajo, bi morala biti obveščena o tej obdelavi podatkov in o svojih pravicah do varstva podatkov.

_________________

_________________

19 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

19 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

20 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

20 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Uvodna izjava 83

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(83)  Da bi zagotovili pravno varnost, zaščitili pravice kmetov ter zagotovili nemoteno, usklajeno in učinkovito delovanje vrst intervencij v obliki neposrednih plačil, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v zvezi s pravili, ki dodelitev plačil pogojujejo z uporabo certificiranih semen nekaterih sort konoplje, ter postopkom za določitev sort konoplje in preverjanje njihove vsebnosti tetrahidrokanabinola; pravili za dobre kmetijske in okoljske pogoje ter nekatere s tem povezane elemente glede pogojev za upravičenost, pravili o vsebini izjave in zahtevah za aktiviranje plačilnih pravic; dodatnimi pravili o ekoshemah; ukrepi za preprečevanje, da bi upravičenci do vezane dohodkovne podpore, ki trpijo zaradi strukturnih tržnih neravnovesij v sektorju, vključno z odločitvijo, da se lahko taka podpora do leta 2027 še naprej izplačuje na podlagi proizvodnih enot, za katere je bila pomoč dodeljena v določenem referenčnem obdobju v preteklosti; pravili in pogoji za odobritev zemljišča in sort za namene na kmetijsko rastlino vezanega plačila za bombaž ter pravili o pogojih za odobritev tega plačila.

(83)  Da bi zagotovili pravno varnost, zaščitili pravice kmetov ter zagotovili nemoteno, usklajeno in učinkovito delovanje vrst intervencij v obliki neposrednih plačil, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v zvezi s pravili, ki dodelitev plačil pogojujejo z uporabo certificiranih semen nekaterih sort konoplje, ter postopkom za določitev sort konoplje in preverjanje njihove vsebnosti tetrahidrokanabinola; pravili za dobre kmetijske in okoljske pogoje ter nekatere s tem povezane elemente glede pogojev za upravičenost, uvedbo meril za določitev enakovrednih ukrepov in ustreznimi zahtevami, ki se uporabljajo za nacionalne ali regionalne sheme certificiranja; pripravo seznama kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na podnebje, okolje in dobrobit živali. ukrepi za preprečevanje, da bi upravičenci do vezane dohodkovne podpore, ki trpijo zaradi strukturnih tržnih neravnovesij v sektorju, vključno z odločitvijo, da se lahko taka podpora do leta 2027 še naprej izplačuje na podlagi proizvodnih enot, za katere je bila pomoč dodeljena v določenem referenčnem obdobju v preteklosti; pravili in pogoji za odobritev zemljišča in sort za namene na kmetijsko rastlino vezanega plačila za bombaž ter pravili o pogojih za odobritev tega plačila.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Uvodna izjava 84

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(84)  Da bi zagotovili, da sektorske vrste intervencij prispevajo k doseganju ciljev SKP in krepijo sinergije z drugimi instrumenti SKP, ter za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev na notranjem trgu in preprečevanje neenake ali nepravične konkurence, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v zvezi z merili za odobritev medpanožnih organizacij in pravili, ki urejajo razmere, v katerih odobrena medpanožna organizacija ne izpolnjuje teh meril in obveznosti za proizvajalce; pravili za pravilno delovanje sektorskih vrst intervencij, osnovo za izračun finančne pomoči Unije, vključno z referenčnimi obdobji in izračunom vrednosti tržne proizvodnje, ter najvišjo raven finančne pomoči Unije za umike s trga; pravili za določitev zgornje meje za odhodke za ponovno zasaditev vinogradov kot tudi pravili, na podlagi katerih morajo proizvajalci umakniti stranske proizvode vinarstva, in o izjemah glede te obveznosti, da se prepreči dodatno upravno breme, ter pravili za prostovoljno certificiranje žganjarn. Da se zlasti zagotovi uspešna in učinkovita uporaba sredstev Unije za intervencije v čebelarskem sektorju, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v zvezi z dodatnimi zahtevami glede obveznosti uradnega obveščanja in določitvijo minimalnega prispevka Unije za odhodke za izvajanje teh vrst intervencij.

(84)  Da bi zagotovili, da sektorske vrste intervencij prispevajo k doseganju ciljev SKP in krepijo sinergije z drugimi instrumenti SKP, ter za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev na notranjem trgu in preprečevanje neenake ali nepravične konkurence, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v zvezi z merili za odobritev medpanožnih organizacij in pravili, ki urejajo razmere, v katerih odobrena medpanožna organizacija ne izpolnjuje teh meril in obveznosti za proizvajalce; pravili za pravilno delovanje sektorskih vrst intervencij, osnovo za izračun finančne pomoči Unije, vključno z referenčnimi obdobji in izračunom vrednosti tržne proizvodnje, ter najvišjo raven finančne pomoči Unije za umike s trga; pravili za določitev zgornje meje za odhodke za ponovno zasaditev vinogradov; pravili, na podlagi katerih morajo proizvajalci umakniti stranske proizvode vinarstva in o izjemah glede te obveznosti, da se prepreči dodatno upravno breme, ter pravili za prostovoljno certificiranje žganjarn in pravila glede okvira spremljanja in ocenjevanja smotrnosti. Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s spremljanjem predpisov o pogojenosti v zelo neugodnih pogojih, kot so katastrofalni dogodki ali epidemije. Na Komisijo bi bilo treba tudi prenesti pooblastilo za določanje enakovrednih sistemov za kmetijske in okoljske prakse ter za nacionalne ali regionalne sisteme okoljskega certificiranja. Da se zlasti zagotovi uspešna in učinkovita uporaba sredstev Unije za intervencije v čebelarskem sektorju, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v zvezi z dodatnimi zahtevami glede obveznosti uradnega obveščanja in določitvijo minimalnega prispevka Unije za odhodke za izvajanje teh vrst intervencij. Da bi oblikovali strateške načrte SKP, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje določenih aktov za določitev kodeksa ravnanja pri organizaciji partnerstev med državo članico ter regionalnimi in lokalnimi organi ter drugimi partnerji.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Uvodna izjava 85

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(85)  Da bi zagotovili pravno varnost in da se z intervencijami za razvoj podeželja dosežejo njihovi cilji, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v zvezi s podporo za upravljavske obveznosti, naložbe in sodelovanje.

(85)  Da bi zagotovili pravno varnost in da se z intervencijami za razvoj podeželja dosežejo njihovi cilji, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v zvezi z dopolnjevanjem najnižjih in najvišjih zneskov podpore za nekatere vrste intervencij.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Uvodna izjava 86

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(86)  Da bi lahko spremenili nekatere nebistvene elemente te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte v zvezi z dodeljenimi sredstvi držav članic za vrste intervencij v obliki neposrednih plačil in pravili glede vsebine strateškega načrta SKP.

(86)  Da bi lahko spremenili nekatere nebistvene elemente te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte v zvezi z dodeljenimi sredstvi držav članic za vrste intervencij v obliki neposrednih plačil.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Uvodna izjava 87

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(87)  Da bi zagotovili enotne pogoje za izvajanje te uredbe in preprečili nepošteno konkurenco ali diskriminacijo med kmeti, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z določitvijo referenčnih površin za podporo za oljnice, pravili za odobritev zemljišča in sort za namene na kmetijsko rastlino vezanega plačila za bombaž in z njim povezanih uradnih obvestil, izračunom zmanjšanja, kadar upravičena površina bombaža presega osnovno površino, finančno pomočjo Unije za destilacijo stranskih proizvodov vinarstva, letno razdelitvijo na države članice skupnega zneska podpore Unije za vrste intervencij za razvoj podeželja, pravili za predstavitev elementov, ki jih je treba vključiti v strateški načrt SKP, pravili o postopku in rokih za odobritev strateških načrtov SKP ter predložitev in odobritev zahtev za spremembo strateških načrtov SKP, enotnimi pogoji za izvajanje zahtev glede informiranja in obveščanja javnosti glede možnosti, ki jih ponujajo strateški načrti SKP, pravili glede okvira spremljanja in ocenjevanja smotrnosti, pravili za predstavitev vsebine letnega poročila o smotrnosti, pravili o informacijah, ki jih morajo predložiti države članice za oceno smotrnosti, ki jo pripravi Komisija, pravili glede potreb po podatkih in sinergij med potencialnimi viri podatkov ter ureditvami za zagotavljanje usklajenega pristopa pri določanju dodelitve dodatka za uspešnost državam članicam. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta22.

(87)  Da bi zagotovili enotne pogoje za izvajanje te uredbe in preprečili nepošteno konkurenco ali diskriminacijo med kmeti, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z določitvijo referenčnih površin za podporo za oljnice, pravili za odobritev zemljišča in sort za namene na kmetijsko rastlino vezanega plačila za bombaž in z njim povezanih uradnih obvestil, izračunom zmanjšanja, kadar upravičena površina bombaža presega osnovno površino, finančno pomočjo Unije za destilacijo stranskih proizvodov vinarstva, letno razdelitvijo na države članice skupnega zneska podpore Unije za vrste intervencij za razvoj podeželja, standardnim obrazcem za strateške načrte SKP, pravili o postopku in rokih za odobritev strateških načrtov SKP ter predložitev in odobritev zahtev za spremembo strateških načrtov SKP, enotnimi pogoji za izvajanje zahtev glede informiranja in obveščanja javnosti glede možnosti, ki jih ponujajo strateški načrti SKP, pravili za predstavitev vsebine letnega poročila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta22.

_________________

_________________

22 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

22 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Uvodna izjava 92 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(92a)  Otoške regije Evropske unije imajo pri izvajanju kmetijskih dejavnosti in razvoju podeželskih območij posebne težave. V navedenih regijah bi bilo treba oceniti vpliv SKP ter preučiti zamisel o razširitvi ukrepov iz Uredbe (EU) št. 229/2013 Evropskega parlamenta in Sveta na vse otoške regije v EU.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Uvodna izjava 93

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(93)  Da bi zagotovili pravno varnost in kontinuiteto, bi se morale do 1. januarja 2021 še naprej uporabljati posebne določbe za Hrvaško glede postopne uvedbe neposrednih plačil in dopolnilnih nacionalnih neposrednih plačil v okviru mehanizma za postopno uvajanje

(93)  Da bi zagotovili pravno varnost in kontinuiteto, bi se morale še naprej uporabljati posebne določbe za Hrvaško glede postopne uvedbe neposrednih plačil in dopolnilnih nacionalnih neposrednih plačil v okviru mehanizma za postopno uvajanje. Hrvaška je v skladu s pristopno pogodbo leta 2022 upravičena do zneska, ki vključuje dodatna sredstva za nacionalno rezervo za razminirana zemljišča na Hrvaškem, ta pravica pa bi morala biti upoštevana pri izračunu nacionalnih sredstev za leto 2022.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vrstah intervencij in skupnih zahtevah za države članice pri uresničevanju teh ciljev ter s tem povezanih finančnih ureditvah;

(b)  vrstah intervencij in skupnih zahtevah za države članice pri uresničevanju teh ciljev z zagotavljanjem enakih konkurenčnih pogojev ter pri s tem povezanih finančnih ureditvah;

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  strateških načrtih SKP, ki jih države članice pripravijo v skladu s specifičnimi cilji in opredeljenimi potrebami, v katerih so določene ciljne vrednosti, opredeljene intervencije in dodeljena finančna sredstva;

(c)  strateških načrtih SKP, ki jih države članice – po potrebi v sodelovanju z regijami – pripravijo v skladu s specifičnimi cilji in opredeljenimi potrebami ter v skladu z notranjim trgom Unije, v katerih so določene ciljne vrednosti, opredeljene intervencije in dodeljena finančna sredstva;

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ta uredba se uporablja za podporo Unije, ki se financira iz EKJS in EKSRP, za intervencije, določene v strateškem načrtu SKP, ki ga pripravijo države članice in odobri Komisija ter ki zajema obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2027.

2.  Ta uredba se uporablja za podporo Unije, ki se financira iz EKJS in EKSRP, za intervencije, določene v strateškem načrtu SKP, ki ga pripravijo države članice in odobri Komisija ter ki zajema obdobje od 1. januarja 2022.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za podporo, ki se financira iz EKSRP na podlagi te uredbe, se uporabijo poglavje III naslova II, poglavje II naslova III ter člena 41 in 43 Uredbe (EU) [uredba o skupnih določbah] Evropskega parlamenta in Sveta26.

2.  Da bi zagotovili skladnost med evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi ter strateškimi načrti SKP, se za podporo, ki se financira iz EKSRP na podlagi te uredbe, uporabijo poglavje III naslova II, poglavje II naslova III ter člena 41 in 43 Uredbe (EU) [uredba o skupnih določbah] Evropskega parlamenta in Sveta26.

__________________

__________________

26 Uredba (EU) […/…] Evropskega parlamenta in Sveta z dne [datum] [polni naslov] (UL L).

26 Uredba (EU) […/…] Evropskega parlamenta in Sveta z dne [datum] [polni naslov] (UL L).

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  „kmet“ pomeni fizično ali pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na pravni status, ki ga taki skupini in njenim članom podeljuje nacionalno pravo, katerih kmetijsko gospodarstvo je na ozemlju uporabe Pogodb, opredeljenem v členu 52 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) v povezavi s členoma 349 in 355 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), in ki opravljajo kmetijsko dejavnost, kot so jo opredelile države članice;

(a)  „kmet“ pomeni fizično ali pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na pravni status, ki ga taki skupini in njenim članom podeljuje nacionalno pravo, katerih kmetijsko gospodarstvo je na ozemlju uporabe Pogodb, opredeljenem v členu 52 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) v povezavi s členoma 349 in 355 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), in ki opravljajo kmetijsko dejavnost v skladu z dobro kmetijsko prakso, kot so jo opredelile države članice;

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  „javne dobrine“ pomeni dobrine ali storitve, ki niso poplačane s tržno ceno ter zagotavljajo okoljske in družbene rezultate, ki presegajo predpisano okoljsko in podnebno zakonodajo ter zakonodajo o dobrobiti živali.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)   „evropske javne dobrine“ pomeni javne dobrine ali storitve, ki se lahko dejansko zagotavljajo samo na ravni Unije, in sicer z intervencijo za zagotovitev usklajevanja med državami članicami ter enakih konkurenčnih pogojev na kmetijskem trgu Unije. Evropske javne dobrine vključujejo zlasti varstvo voda, zaščito biotske raznovrstnosti, zaščito rodovitnosti tal, varstvo opraševalcev in dobrobit živali;

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  „vzajemni sklad“ pomeni shemo, ki jo akreditira država članica v skladu z nacionalnim pravom ter v okviru katere se vključeni kmetje zavarujejo in prejmejo nadomestila za gospodarske izgube;

(e)  „vzajemni sklad“ pomeni shemo, ki jo akreditira država članica v skladu z nacionalnim pravom ter v okviru katere se vključeni kmetje zavarujejo pred tveganji in prejmejo nadomestila za gospodarske izgube ali zmanjšanje prihodka;

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka f – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, izbrane v okviru zadevnih programov;

(i)  projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, izbrane v okviru zadevnega strateškega načrta;

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka f – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  v okviru finančnih instrumentov prispevek programa v finančni instrument in nadaljnjo finančno podporo, ki jo ta finančni instrument zagotavlja končnim prejemnikom;

(ii)  v okviru finančnih instrumentov prispevek strateškega načrta v finančni instrument in nadaljnjo finančno podporo, ki jo ta finančni instrument zagotavlja končnim prejemnikom;

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka h – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  osebo javnega ali zasebnega prava, subjekt, ki je ali ni pravna oseba, ali fizično osebo, odgovorno za začetek ali za začetek in izvajanje operacij;

(i)  osebo javnega ali zasebnega prava, subjekt, ki je ali ni pravna oseba, fizično osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, odgovorno za začetek ali za začetek in izvajanje operacij;

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka h – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  v okviru shem državne pomoči organ, ki prejme pomoč;

(ii)  v okviru shem državne pomoči subjekt, ki prejme pomoč;

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  „ciljne vrednosti“ pomenijo vnaprej dogovorjene vrednosti, ki jih je treba doseči ob koncu obdobja v zvezi s kazalniki rezultatov, vključenimi v specifičen cilj;

(i)  „ciljne vrednosti“ pomenijo vnaprej dogovorjene vrednosti, ki jih je treba doseči do konca obdobja strateškega načrta SKP v zvezi s kazalniki rezultatov, vključenimi v specifičen cilj;

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  „mejniki“ pomenijo vmesne ciljne vrednosti, ki jih je kadar koli med obdobjem trajanja strateškega načrta SKP treba doseči v zvezi s kazalniki, vključenimi v specifičen cilj.

(j)  „mejniki“ pomenijo vmesne ciljne vrednosti, ki jih mora država članica kadar koli med obdobjem trajanja strateškega načrta SKP doseči za zagotovitev pravočasnega napredka v zvezi s kazalniki rezultatov, vključenimi v specifičen cilj.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice v svojih strateških načrtih SKP zagotovijo opredelitev pojmov kmetijska dejavnost, kmetijska površina, upravičeni hektar, pravi kmet in mladi kmet:

1.  Države članice v svojih strateških načrtih SKP zagotovijo opredelitev pojmov kmetijska dejavnost, kmetijska površina, upravičeni hektar, dejavni kmet, mladi kmet in novi kmet:

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  „kmetijska površina“ se opredeli tako, da je sestavljena iz ornih zemljišč, trajnih nasadov in trajnega travinja. Države članice pojme „orno zemljišče“, „trajni nasad“ in „trajno travinje“ podrobneje opredelijo znotraj naslednjega okvira:

(b)  „kmetijska površina“ se opredeli tako, da je sestavljena iz ornih zemljišč, trajnih nasadov, trajnega travinja in kmetijsko-gozdarskih sistemov. Krajinske značilnosti se vključijo kot sestavine kmetijske površine. Države članice pojme „orno zemljišče“, „trajni nasad“, „trajno travinje“ in „kmetijsko-gozdarski sistemi“ podrobneje opredelijo znotraj naslednjega okvira:

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  „orno zemljišče“ je zemljišče, ki se obdeluje za namene pridelave kmetijskih rastlin, ali območja, ki so na voljo za pridelavo kmetijskih rastlin, vendar so neobdelana, vključno s površinami pod praho v skladu s členi 22, 23 in 24 Uredbe Sveta (ES) št. 1257/199928, členom 39 Uredbe Sveta (ES) št. 1698/200529, členom 28 Uredbe (EU) št. 1305/2013 ali členom 65 te uredbe;

(i)  „orno zemljišče“ je zemljišče, ki se obdeluje za namene pridelave kmetijskih rastlin, ali območja, ki so na voljo za pridelavo kmetijskih rastlin, vendar so neobdelana, in lahko vključuje kombinacijo kmetijskih rastlin z drevesi in/ali grmičevjem, ki tvorijo gozdarsko-kmetijski sistem, vključno s površinami pod praho v skladu s členi 22, 23 in 24 Uredbe Sveta (ES) št. 1257/199928, členom 39 Uredbe Sveta (ES) št. 1698/200529, členom 28 Uredbe (EU) št. 1305/2013 ali členom 65 te uredbe;

__________________

__________________

28 Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb (UL L 160, 26.6.1999, str. 80).

28 Uredba Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb (UL L 160, 26.6.1999, str. 80).

29 Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 277, 21.10.2005, str. 1).

29 Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 277, 21.10.2005, str. 1).

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii)  „trajno travinje in trajni pašnik“ (v nadaljnjem besedilu skupaj: travno travinje) je zemljišče, ki najmanj pet let ni bilo vključeno v kolobarjenje kmetijskega gospodarstva, kjer se naravno (s samozasaditvijo) ali s setvijo (posejano) goji trava ali druge zelene krmne rastline. Na njem so lahko prisotne tudi druge vrste, na primer grmičevje in/ali drevesa, ki se lahko uporabljajo za pašo ali proizvodnjo živalske krme;

(iii)  „trajno travinje in trajni pašnik“ (v nadaljnjem besedilu skupaj: trajno travinje) pomeni zemljišče, kjer se naravno (s samozasaditvijo) ali s setvijo (posejano) goji trava ali druge zelene krmne rastline in ki najmanj sedem let ni bilo vključeno v kolobarjenje kmetijskega gospodarstva in, kadar se tako odločijo države članice, najmanj pet let ni bilo preorano; na njem so lahko prisotne tudi druge vrste, na primer grmičevje in/ali drevesa, ki se lahko uporabljajo za pašo, in, kadar se tako odločijo države članice, druge vrste, na primer grmičevje in/ali drevesa, ki so namenjene živalski krmi, pod pogojem, da trave in druge zelene krmne rastline še naprej prevladujejo. Države članice se lahko tudi odločijo, da kot trajno travinje štejejo:

 

(i) zemljišča, ki se lahko uporabljajo za pašo in so del uveljavljenih lokalnih praks, kadar trave in druge zelene krmne rastline tradicionalno ne prevladujejo na površinah za pašo in/ali

 

(ii) zemljišča, ki se lahko uporabljajo za pašo, kadar trave in druge zelene krmne rastline tradicionalno ne prevladujejo na površinah za pašo ali jih tam sploh ni;

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iiia)  „kmetijsko-gozdarski sistemi“ pomeni sisteme rabe zemljišč, kjer se na istem zemljišču gojijo drevesa in izvajajo kmetijske prakse;

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka c – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  „upravičeni hektar“ je za namene vrst intervencij v obliki neposrednih plačil opredeljen tako, da vključuje vsako kmetijsko površino kmetijskega gospodarstva:

(c)  „upravičeni hektar“ je za namene vrst intervencij v obliki neposrednih plačil opredeljen tako, da vključuje vsako kmetijsko površino kmetijskega gospodarstva, vključno s tehnično potrebno mobilno ali stacionarno začasno opremo, zlasti kmetijskimi potmi in napajališči, pa tudi bale sena in ponovno namočene površine, ki se uporabljajo za paludikulturo:

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka c – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  ki se v letu, za katero se zaprosi za podporo, uporablja za kmetijske dejavnosti ali ki se, kadar se površina uporablja tudi za nekmetijske dejavnosti, pretežno uporablja za kmetijske dejavnosti in ki je na voljo kmetu. Kadar je to ustrezno utemeljeno z okoljskimi razlogi, lahko upravičeni hektarji vključujejo tudi nekatere površine, ki se uporabljajo za kmetijske dejavnosti le vsako drugo leto;

(i)  ki se v letu, za katero se zaprosi za podporo, uporablja za kmetijske dejavnosti ali ki se, kadar se površina uporablja tudi za nekmetijske dejavnosti, pretežno uporablja za kmetijske dejavnosti in ki je na voljo kmetu. Kadar je to ustrezno utemeljeno z okoljskimi razlogi, lahko upravičeni hektarji vključujejo tudi nekatere površine, ki se uporabljajo za kmetijske dejavnosti le vsako tretje leto;

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka c – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za površine, ki se uporabljajo za proizvodnjo konoplje, se šteje, da so upravičeni hektarji le, če vsebnost tetrahidrokanabinola pri uporabljenih sortah ne presega 0,2 %;

Za površine, ki se uporabljajo za proizvodnjo konoplje, se šteje, da so upravičeni hektarji le, če vsebnost tetrahidrokanabinola pri uporabljenih sortah ne presega 0,3 %;

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  „pravi kmetje“ so opredeljeni tako, da se zagotovi, da se podpora ne dodeli osebam, katerih kmetijske dejavnosti predstavljajo le zanemarljiv delež vseh njihovih gospodarskih dejavnosti ali katerih glavna poslovna dejavnost ni kmetijska dejavnost, pri čemer se iz podpore ne izključijo večdejavni kmetje. Iz opredelitve je na podlagi pogojev, kot so preverjanje dohodkov, vložek dela na kmetiji, poslovni namen in/ali vpis v registre, mogoče ugotoviti, kateri kmetje se ne štejejo za prave kmete;

(d)  „dejavne kmete“ države članice opredelijo tako, da zagotovijo, da se podpora ne dodeli osebam, katerih kmetijske dejavnosti predstavljajo le zanemarljiv delež vseh njihovih gospodarskih dejavnosti, pri čemer se iz podpore ne izključijo večdejavni kmetje. Z opredelitvijo se v vsakem primeru ohrani model družinskega kmetijskega gospodarstva Unije, ki je lahko posamično ali v partnerstvu, ne glede na njegovo velikost, po potrebi pa se v opredelitvi upoštevajo tudi posebnosti regij, opredeljenih v členu 349 PDEU; Države članice lahko iz teh opredelitev izključijo posameznike ali družbe, ki izvajajo predelavo kmetijskih proizvodov v velikem obsegu, z izjemo skupin kmetov;

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka e – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  pojem „mladi kmet“ se opredeli tako, da vključuje:

(e)  pojem „mladi kmet“ se opredeli tako, da vključuje starostno omejitev 40 let in:

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka e – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  najvišjo starostno mejo, ki ne sme presegati 40 let;

črtano

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka e – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii)  ustrezno usposabljanje in/ali potrebne spretnosti.

(iii)  ustrezno usposabljanje in/ali spretnosti.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka e – pododstavek 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice pri ocenjevanju izpolnjevanja pogojev za vodjo kmetijskega gospodarstva upoštevajo značilnosti partnerskih ureditev.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(e a)  „novi kmet“ se opredeli tako, da vključuje:

 

(i) pogoj, da mora biti „vodja kmetijskega gospodarstva“;

 

(ii) ustrezno usposabljanje in/ali spretnosti;

 

(iii) starostno mejo nad 40 let.

 

„Novega kmeta“ se v skladu s to opredelitvijo ne prizna kot „mladega kmeta“, kot je opredeljen v členu 4(e).

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Zaradi ohranjanja javnega zdravja se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 138 za dopolnitev te uredbe s pravili o pogojevanju odobritve plačil z uporabo certificiranih semen nekaterih sort konoplje ter o postopku za določitev sort konoplje in preverjanje njihove vsebnosti tetrahidrokanabinola iz točke (c) odstavka 1.

(2)  Zaradi ohranjanja javnega zdravja se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 138 za dopolnitev te uredbe s pravili o pogojevanju odobritve plačil z uporabo certificiranih semen nekaterih sort konoplje ter o postopku za določitev sort konoplje in preverjanje njihove vsebnosti tetrahidrokanabinola iz točke (c) odstavka 1 tega člena.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Namen podpore iz EKJS in EKSRP je nadaljnje izboljšanje trajnostnega razvoja na področju kmetijstva, v sektorju hrane in na podeželskih območjih ter prispeva k doseganju naslednjih splošnih ciljev:

V povezavi s cilji SKP iz člena 39 PDEU je namen podpore iz EKJS in EKSRP nadaljnje izboljšanje trajnostnega razvoja na področju kmetijstva, v sektorju hrane in na podeželskih območjih ter prispeva k doseganju naslednjih splošnih ciljev na gospodarskem, okoljskem in socialnem področju:

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  spodbujanje pametnega, odpornega in raznolikega kmetijskega sektorja, ki zagotavlja prehransko varnost;

(a)  spodbujanje sodobnega, konkurenčnega, odpornega in raznolikega kmetijskega sektorja, ki zagotavlja dolgoročno prehransko varnost, obenem pa ohranja model družinske kmetije;

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  krepitev skrbi za okolje in podnebnih ukrepov ter prispevanje k doseganju ciljev Unije, povezanih z okoljem in podnebjem;

(b)  podpiranje in izboljšanje varstva okolja, biotske raznovrstnosti in podnebnih ukrepov ter prispevanje k doseganju ciljev Unije, povezanih z okoljem in podnebjem;

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  krepitev družbenogospodarskega tkiva podeželskih območij.

(c)  krepitev družbenogospodarskega tkiva podeželskih območij, da bi se prispevalo k ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest z zagotavljanjem vzdržnih dohodkov kmetov, prizadevanji za primeren življenjski standard vsega kmečkega prebivalstva in bojem proti upadanju števila prebivalcev na podeželju, s posebnim poudarkom na manj poseljenih in manj razvitih regijah, ter z uravnoteženim teritorialnim razvojem.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Te cilje dopolnjuje horizontalni cilj posodobitve sektorja s spodbujanjem in razširjanjem znanja, inovacij in digitalizacije v kmetijstvu in na podeželskih območjih ter s spodbujanjem njihovega prevzemanja.

Te cilje dopolnjuje in med seboj povezuje horizontalni cilj posodobitve sektorja z zagotavljanjem, da imajo kmetje dostop do raziskav, usposabljanja, razširjanja znanja ter storitev prenosa znanja, inovacij in digitalizacije v kmetijstvu in na podeželskih območjih ter s spodbujanjem njihovega prevzemanja.

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  podpora vzdržnim dohodkom kmetij in odpornosti po vsej Uniji za povečanje prehranske varnosti;

(a)  zagotavljanje vzdržnih dohodkov kmetij in odpornosti kmetijskega sektorja po vsej Uniji za povečanje dolgoročne prehranske varnosti in kmetijske raznolikosti ter hkratno zagotavljanje varne in visokokakovostne hrane po poštenih cenah, da bi se obrnil trend upadanja števila kmetov in zagotovila gospodarska trajnost kmetijske proizvodnje v Uniji;

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  krepitev tržne usmerjenosti in povečanje konkurenčnosti, tudi z večjim poudarkom na raziskavah, tehnologiji in digitalizaciji;

(b)  krepitev tržne usmerjenosti na lokalne, nacionalne, tudi mednarodne trge in trge Unije, kot tudi stabilizacija trga, obvladovanje tveganj in kriz, povečanje dolgoročne konkurenčnosti kmetij, predelovalnih in tržnih zmogljivosti kmetijskih proizvodov, z večjim poudarkom na razlikovanju kakovosti, raziskavah, inovacijah, tehnologiji, prenosu in izmenjavi znanja in digitalizaciji ter omogočanje dostopa kmetov do dinamike krožnega gospodarstva;

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  izboljšanje položaja kmetov v vrednostni verigi;

(c)  izboljšanje pogajalskega položaja kmetov v vrednostnih verigah s spodbujanjem oblik združevanja, organizacij proizvajalcev in kolektivnih pogajanj ter krajših dobavnih verig in izboljšanja preglednosti trga;

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter k trajnostni energiji;

(d)  prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju na globalno segrevanje ter spodbujanje vključevanja trajnostne energije ob hkratnem zagotavljanju prehranske varnosti v prihodnosti z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov kmetijskega in živilskega sektorja, tudi s sekvestracijo ogljika v tleh in zaščito gozdov v skladu z ustreznimi mednarodnimi sporazumi;

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  spodbujanje trajnostnega razvoja in učinkovitega upravljanja naravnih virov, kot so voda, tla in zrak;

(e)  spodbujanje trajnostnega razvoja in učinkovitega upravljanja naravnih virov, kot so voda, tla in zrak ter obenem zmanjšanje odvisnosti od kemičnih snovi, da bi dosegli cilje iz ustreznih zakonodajnih instrumentov in nagrajevali kmetijske prakse in sisteme, ki imajo številne okoljske koristi, vključno z zaustavitvijo dezertifikacije;

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  prispevanje k varstvu biotske raznovrstnosti, krepitev ekosistemskih storitev ter ohranjanje habitatov in krajine;

(f)  prispevanje k obratu trenda upadanja biotske raznovrstnosti, tudi z zaščito koristnih živali, vključno z vrstami opraševalcev, spodbujanje kmetijske raznolikosti, okoljskih storitev, ohranjanja narave in gozdarsko-kmetijske dejavnosti ter prispevanje k preprečevanju naravnih tveganj in doseganju večje odpornosti z obnovo in ohranjanjem tal, vodnih teles, habitatov in krajine ter podpiranjem kmetijskih sistemov z visoko naravno vrednostjo;

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  privabljanje mladih kmetov in spodbujanje razvoja podjetij na podeželskih območjih;

(g)  privabljanje in podpiranje mladih kmetov, novih kmetov in spodbujanje sodelovanja žensk v kmetijskem sektorju, zlasti na najmanj poseljenih območjih in območjih z naravnimi omejitvami; spodbujanje usposabljanja in pridobivanja izkušenj po vsej Uniji, trajnostnega razvoja podjetij in ustvarjanja delovnih mest na podeželskih območjih;

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  spodbujanje zaposlovanja, rasti, socialne vključenosti in lokalnega razvoja na podeželskih območjih, vključno z biogospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom;

(h)  spodbujanje socialne in teritorialne kohezije na podeželskih območjih, tudi prek ustvarjanja delovnih mest, rasti, naložb in socialne vključenosti, boja proti revščini na podeželju in prek lokalnega razvoja, vključno z visokokakovostnimi lokalnimi storitvami za podeželske skupnosti, s posebnim poudarkom na območjih z naravnimi omejitvami; spodbujanje dostojnih življenjskih, delovnih in gospodarskih pogojev; diverzifikacija dejavnosti in dohodka, vključno s kmečkim turizmom, biogospodarstvom, krožnim gospodarstvom in trajnostnim gozdarstvom, ob spoštovanju enakosti spolov; podpiranje enakih možnosti na podeželskih območjih s posebnimi ukrepi za podpiranje in priznavanje dela žensk v kmetijstvu, rokodelstvu, turizmu ter lokalnih storitvah;

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  izboljšanje odziva kmetijstva EU na potrebe družbe na področju hrane in zdravja, vključno z zdravo, hranljivo in trajnostno hrano, zavrženo hrano ter dobrobitjo živali.

(i)  izboljšanje odziva kmetijstva EU na potrebe družbe na področju hrane in zdravja, vključno z varno, hranljivo, visokokakovostno in trajnostno hrano, ekološkim kmetovanjem, zavrženo hrano ter okoljsko trajnostjo, odpornostjo proti antimikrobikom in izboljšanjem zdravja in dobrobiti živali ter ozaveščanjem družbe o pomenu kmetijstva in podeželskih območij, ob prispevanju k izvajanju agende za trajnostni razvoj do leta 2030.

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice pri uresničevanju specifičnih ciljev zagotovijo poenostavitev in uspešnost podpore SKP.

2.  Države članice in Komisija za uresničitev specifičnih ciljev zagotovijo uspešnost podpore SKP in poenostavitev za končne upravičence, tako da zmanjšajo upravno breme, pri tem pa zagotovijo nediskriminiranje med upravičenci.

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Doseganje ciljev iz člena 5 in člena 6(1) se oceni na podlagi skupnih kazalnikov, povezanih z izložki, rezultati in učinki. Sklop skupnih kazalnikov vključuje:

Doseganje ciljev iz člena 5 in člena 6(1) se oceni na podlagi skupnih kazalnikov, povezanih z izložki, rezultati in učinki, pri čemer ocena temelji na uradnih virih informacij. Sklop skupnih kazalnikov vključuje:

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  kazalnike rezultatov, ki se nanašajo na zadevne specifične cilje ter se uporabijo pri določanju merljivih mejnikov in ciljnih vrednosti v zvezi s temi specifičnimi cilji v strateških načrtih SKP in ocenjevanju napredka pri doseganju ciljnih vrednosti. Kazalniki, ki se nanašajo na cilje, povezane z okoljem in podnebjem, lahko zajemajo intervencije, vključene v zadevne nacionalne instrumente načrtovanja na področju okolja in podnebja, ki izhajajo iz zakonodaje Unije, navedene v Prilogi XI;

(b)  kazalnike rezultatov, ki se nanašajo na zadevne specifične cilje ter se uporabijo pri določanju merljivih mejnikov in ciljnih vrednosti v zvezi s temi specifičnimi cilji v strateških načrtih SKP in ocenjevanju napredka pri doseganju ciljnih vrednosti. Kazalniki, ki se nanašajo na cilje, povezane z okoljem in podnebjem, lahko zajemajo intervencije, ki prispevajo k obveznostim, ki izhajajo iz zakonodaje Unije, navedene v Prilogi XI;

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  kazalnike učinkov, ki se nanašajo na cilje iz člena 5 in člena 6(1) ter se uporabljajo v okviru SKP in strateških načrtov SKP.

(c)  kazalnike učinkov, ki se nanašajo na cilje iz člena 5 in člena 6(1) ter se uporabljajo v okviru strateških načrtov SKP, ob upoštevanju dejavnikov zunaj SKP.

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice lahko kazalnike izložkov in kazalnike rezultatov iz Priloge I podrobneje razčlenijo glede na posebne nacionalne in regionalne značilnosti v svojem strateškem načrtu.

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 138 za spremembo Priloge I zaradi prilagoditve skupnih kazalnikov izložkov, rezultatov in učinkov, da bi se upoštevale izkušnje pri njihovi uporabi in po potrebi dodali novi kazalniki.

2.  Komisija do konca tretjega leta uporabe strateških načrtov v celoti oceni učinkovitost kazalnikov izložkov, rezultatov in učinkov iz Priloge I.

 

Po tej oceni se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 138 za spremembo Priloge I zaradi prilagoditve skupnih kazalnikov po potrebi, ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih pri izvajanju politike iz te uredbe.

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice si prizadevajo uresničiti cilje iz naslova II z določitvijo intervencij na podlagi vrst intervencij iz poglavij II, III in IV tega naslova v skladu s splošnimi zahtevami iz tega poglavja.

Države članice in po potrebi regije si prizadevajo uresničiti cilje iz naslova II z določitvijo intervencij na podlagi vrst intervencij iz poglavij II, III in IV tega naslova v skladu s splošnimi zahtevami iz tega poglavja.

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zasnujejo intervencije svojih strateških načrtov SKP v skladu z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije in splošnimi načeli prava Unije.

Države članice – po potrebi v sodelovanju z regijami – zasnujejo intervencije svojih strateških načrtov SKP v skladu z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije in splošnimi načeli prava Unije.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so intervencije določene na podlagi objektivnih in nediskriminatornih meril, združljive z notranjim trgom in ne izkrivljajo konkurence.

Države članice – po potrebi v sodelovanju z regijami – zagotovijo, da so intervencije določene na podlagi objektivnih in nediskriminatornih meril ter ne ovirajo dobrega delovanja notranjega trga.

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice vzpostavijo pravni okvir, ki ureja dodelitev podpore Unije upravičencem na podlagi strateškega načrta SKP ter v skladu z načeli in zahtevami iz te uredbe in Uredbe (EU) [HZU].

Države članice – po potrebi v sodelovanju z regijami – vzpostavijo pravni okvir, ki ureja dodelitev podpore Unije upravičencem na podlagi strateškega načrta SKP ter v skladu z načeli in zahtevami iz te uredbe in Uredbe (EU) [HZU].

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9a

 

Vključevanje vidika enakosti spolov

 

Države članice zagotovijo vključevanje vidika enakosti spolov v pripravo, izvajanje in ocenjevanje strateških načrtov SKP za spodbujanje enakosti spolov in boj proti diskriminaciji na podlagi spola.

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Komisija zagotovi, da se v strateških načrtih držav članic spoštujejo obveznosti v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO).

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da intervencije, ki temeljijo na vrstah intervencij iz Priloge II k tej uredbi, vključno z opredelitvami pojmov iz člena 3 in opredelitvami pojmov, ki jih je treba določiti v strateških načrtih SKP, iz člena 4, upoštevajo določbe odstavka 1 Priloge 2 k Sporazumu STO o kmetijstvu.

Intervencije, ki temeljijo na vrstah intervencij iz Priloge II k tej uredbi, vključno z opredelitvami pojmov iz člena 3 in opredelitvami pojmov, ki jih je treba določiti v strateških načrtih SKP, iz člena 4, upoštevajo določbe odstavka 1 Priloge 2 k Sporazumu STO o kmetijstvu.

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice zagotovijo, da intervencije v obliki na kmetijsko rastlino vezanega plačila za bombaž iz pododdelka 2 oddelka 3 poglavja II tega naslova upoštevajo določbe člena 6(5) Sporazuma STO o kmetijstvu.

črtano

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice v svoje strateške načrte SKP vključijo sistem pogojenosti, v okviru katerega se upravna kazen naloži upravičencem, ki prejemajo neposredna plačila na podlagi poglavja II tega naslova ali letne premije na podlagi členov 65, 66 in 67 ter ki ne izpolnjujejo predpisanih zahtev ravnanja na podlagi prava Unije ter standardov za ohranjanje dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev zemljišč, ki so določeni v strateškem načrtu SKP, kot je navedeno v Prilogi III, in sicer v zvezi z naslednjimi področji:

1.  Države članice v svoje strateške načrte SKP vključijo sistem pogojenosti, ki ustreza predpisanim zahtevam ravnanja na podlagi prava Unije ter standardom za ohranjanje dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev zemljišč, kot so navedeni v Prilogi III in določeni v strateškem načrtu SKP, in sicer v zvezi z naslednjimi področji:

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  podnebje in okolje;

(a)  podnebje in okolje, vključno s kakovostjo vode, ohranjanjem tal in biotsko raznovrstnostjo;

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pravila o upravnih kaznih, ki se vključijo v strateški načrt SKP, upoštevajo zahteve iz poglavja IV naslova IV Uredbe (EU) [HZU].

2.  Pravila o učinkovitem sistemu upravnih kazni, ki je predviden v poglavju IV naslova IV Uredbe (EU) [HZU], se uporabljajo za vse upravičence, ki prejemajo neposredna plačila na podlagi poglavja II tega naslova ali letne premije, ki so predvidene v členih 65, 66 in 67, če ne izpolnjujejo pravil o pogojenosti iz odstavka 1 tega člena.

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 138 za dopolnitev te uredbe v zvezi z začasnimi odstopanji od pravil o pogojenosti med epidemijami bolezni, slabimi vremenskimi razmerami, katastrofami ali naravnimi nesrečami.

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da se vse kmetijske površine, vključno z zemljišči, ki se ne uporabljajo več za proizvodne namene, obdelujejo v skladu z dobrimi kmetijskimi in okoljskimi pogoji. Države članice v skladu z glavnim ciljem standardov iz Priloge III na nacionalni ali regionalni ravni določijo minimalne standarde za upravičence za ohranjanje dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev zemljišč, pri čemer upoštevajo posebne značilnosti zadevnih površin, vključno s stanjem tal in podnebnimi razmerami, obstoječimi sistemi kmetovanja, rabo zemljišč, kolobarjenjem, načini kmetovanja ter strukturami kmetijskih gospodarstev.

1.  Države članice zagotovijo, da se vse kmetijske površine, vključno z zemljišči, ki se ne uporabljajo več za proizvodne namene, obdelujejo v skladu z dobrimi kmetijskimi in okoljskimi pogoji. Države članice v skladu z glavnim ciljem standardov iz Priloge III, po potrebi ob posvetovanju z ustreznimi deležniki na nacionalni ali, če je to ustrezno, na regionalni ravni,določijo minimalne standarde za upravičence za ohranjanje dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev zemljišč, pri čemer upoštevajo posebne značilnosti zadevnih površin, vključno s stanjem tal, vode in podnebnimi razmerami, posebnimi agronomskimi in ekološkimi značilnostmi različnih vrst proizvodnje, razlikami med letinami, trajnimi nasadi in drugimi posebnimi vrstami proizvodnje, obstoječimi sistemi kmetovanja, rabo zemljišč, kolobarjenjem, lokalnimi in tradicionalnimi načini kmetovanja ter strukturami kmetijskih gospodarstev, tako da zagotovijo, da zemljišče prispeva k specifičnim ciljem iz točk (d), (e) in (f) člena 6(1).

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V zvezi z glavnimi cilji iz Priloge III lahko države članice poleg standardov, ki so v navedeni prilogi določeni za navedene glavne cilje, predpišejo dodatne standarde. Vendar države članice ne smejo opredeliti minimalnih standardov za glavne cilje, ki niso glavni cilji iz Priloge III.

2.  Da bi zaščitili enotnost SKP in zagotovili enake konkurenčne pogoje, države članice v okviru sistema pogojenosti ne smejo predpisati dodatnih standardov v zvezi z glavnimi cilji iz Priloge III poleg standardov, ki so v navedeni prilogi določeni za navedene glavne cilje. Države članice prav tako ne smejo opredeliti minimalnih standardov za glavne cilje, ki niso glavni cilji iz Priloge III.

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice vzpostavijo sistem, s katerim se zagotovi orodje za trajnostnost kmetij za hranila iz Priloge III z minimalno vsebino in funkcionalnostjo, kot sta določeni v navedeni prilogi, za upravičence, ki to orodje uporabljajo.

črtano

Komisija lahko podpre države članice z oblikovanjem tega orodja ter potrebnih storitev hrambe in obdelave podatkov.

 

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice lahko dovolijo enakovredne prakse tistim, predvidenim v odstavku 1, ki se določijo v skladu z merili iz delegiranega akta, kot je določeno v odstavku 4, pod pogojem, da na podnebje in okolje vplivajo enako ali ugodneje kot ena ali več praks iz prvega odstavka. Takšne enakovredne prakse vključujejo:

 

(a) obveznosti, ki so bile sprejete v skladu s členom 65 ali členom 28(2) Uredbe (EU) št. 1305/2013;

 

(b) obveznosti, ki so bile sprejete v skladu s členom 28 te uredbe;

 

(c) nacionalne ali regionalne sheme okoljskega certificiranja, vključno s tistimi za certificiranje skladnosti z nacionalno okoljsko zakonodajo, ki presegajo obvezne standarde, določene v skladu s Prilogo III k tej uredbi, katerih namen je doseči cilje glede kakovosti tal in vode, biotske raznovrstnosti, ohranjanja krajine ter blažitve podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Za kmete, ki izpolnjujejo zahteve iz Uredbe (EU) 2018/848 o ekološki pridelavi, se šteje, da s tem izpolnjujejo tudi pravila glede dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev 1, 8 in 9 iz Priloge III k tej uredbi.

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3c.  Najbolj oddaljene regije, kot so opredeljene v skladu s členom 349 PDEU, in manjši Egejski otoki, kot so opredeljeni v členu 1(2) Uredbe (EU) št. 229/2013, so izvzeti iz standardov o dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih 1, 2, 8 in 9, kot so predvideni v Prilogi III k tej uredbi.

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3d.  Države članice, po potrebi z uporabo elektronskih sredstev, zadevnim upravičencem predložijo seznam zahtev in standardov, ki se uporabljajo na ravni kmetijskih gospodarstev, ter jasne in natančne informacije v zvezi s temi zahtevami in standardi.

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 138 za dopolnitev te uredbe s pravili o dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih, vključno z določitvijo elementov sistema razmerja trajnega travinja, referenčnega leta in menjalnega razmerja v okviru DKOP 1, kot je navedeno v Prilogi III, formata ter dodatnih minimalnih elementov in funkcionalnosti orodja za trajnostnost kmetij za hranila.

4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 138 za dopolnitev te uredbe s pravili v zvezi z:

 

(a) dodatnimi elementi sistema razmerja trajnega travinja in menjalnega razmerja v okviru DKOP 1, kot je navedeno v Prilogi III;

 

(b) merili za določitev enakovrednih ukrepov;

 

(c) pravili, ki določajo ustrezne zahteve, ki se uporabljajo za nacionalne ali regionalne sheme certificiranja iz točke (c) odstavka 3a, vključno s stopnjo jamstva, ki ga zagotavljajo te sheme.

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice v strateški načrt SKP vključijo sistem za zagotavljanje storitev svetovanja kmetom in drugim upravičencem do podpore SKP glede upravljanja z zemljišči in upravljanja s kmetijskimi gospodarstvi (v nadaljnjem besedilu: storitve kmetijskega svetovanja).

1.  Države članice v strateški načrt SKP vključijo sistem za zagotavljanje kakovostnih in neodvisnih storitev svetovanja kmetom in drugim upravičencem do podpore SKP glede upravljanja z zemljišči in upravljanja s kmetijskimi gospodarstvi (v nadaljnjem besedilu: storitve kmetijskega svetovanja), ki, če je to primerno, temelji na obstoječih sistemih na ravni držav članic. Države članice dodelijo ustrezna proračunska sredstva za financiranje teh storitev, kratek opis teh storitev pa se vključi v nacionalne strateške načrte SKP.

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Storitve kmetijskega svetovanja zajemajo gospodarsko, okoljsko in socialno razsežnost ter zagotavljajo najnovejše tehnične in znanstvene informacije, pridobljene s pomočjo raziskav in inovacij. Vključene so v povezane storitve kmetijskih svetovalcev, raziskovalcev ter organizacij kmetov in drugih zainteresiranih strani, ki tvorijo sisteme znanja in inovacij v kmetijstvu (AKIS).

2.  Storitve kmetijskega svetovanja zajemajo gospodarsko, okoljsko in socialno razsežnost ter zagotavljajo najnovejše tehnične in znanstvene informacije, pridobljene s pomočjo raziskav in inovacij, pri čemer upoštevajo tradicionalne kmetijske prakse in tehnike. Vključene so v povezane storitve mrež za kmetijsko svetovanje, raziskovalcev, organizacij kmetov in zadrug ter drugih deležnikov, ki tvorijo sisteme znanja in inovacij v kmetijstvu (AKIS).

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice zagotovijo, da je kmetijsko svetovanje nepristransko in da svetovalci niso v navzkrižju interesov.

3.  Države članice zagotovijo, da je kmetijsko svetovanje nepristransko, prilagojeno različnim načinom proizvodnje in vrstam kmetij, in da svetovalci niso v navzkrižju interesov.

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice zagotovijo, da so službe kmetijskega svetovanja usposobljene za svetovanje o proizvodnji in zagotavljanju javnih dobrin.

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Storitve kmetijskega svetovanja zajemajo najmanj:

4.  Storitve kmetijskega svetovanja, ki jih zagotovi država članica, zajemajo najmanj:

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  vse zahteve, pogoje in upravljavske obveznosti, ki se uporabljajo za kmete in druge upravičence v skladu s strateškim načrtom SKP, vključno z zahtevami in standardi v okviru pogojenosti in s pogoji za programe podpore, pa tudi informacije o finančnih instrumentih in poslovnih načrtih, vzpostavljenih v okviru strateškega načrta SKP;

(a)  vse zahteve, pogoje in upravljavske obveznosti, ki se uporabljajo za kmete in druge upravičence v skladu s strateškim načrtom SKP, vključno z zahtevami in standardi v okviru pogojenosti, ekoshemami, okoljskimi, podnebnimi in drugimi upravljavskimi obveznostmi iz člena 65 ter s pogoji za programe podpore, pa tudi informacije o finančnih instrumentih in poslovnih načrtih, vzpostavljenih v okviru strateškega načrta SKP;

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  obvladovanje tveganj iz člena 70;

(d)  preprečevanje in obvladovanje tveganj;

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  tehnike za optimizacijo gospodarske uspešnosti proizvodnih sistemov, izboljšanje konkurenčnosti, tržno usmerjenost, kratke dobavne verige in spodbujanje podjetništva;

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb)  posebno svetovanje kmetom, ki prvič prevzemajo kmetijsko gospodarstvo;

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4 – točka f c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fc)  varnostne standarde in blaginjo kmetijskih skupnosti;

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4 – točka f d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fd)  trajnostno upravljanje hranil;

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4 – točka f e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fe)  izboljšanje kmetijsko-ekoloških in kmetijsko-gozdarskih praks in tehnik na kmetijskih in gozdnih zemljiščih;

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4 – točka f f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ff)  osredotočanje na organizacije proizvajalcev in druge skupine kmetov;

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4 – točka f g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fg)  pomoč kmetom, ki želijo spremeniti proizvodnjo, zlasti zaradi sprememb v povpraševanju potrošnikov, in sicer s svetovanjem o potrebnih novih znanjih in spretnostih ter opremi;

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4 – točka f h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fh)  storitve načrtovanja mobilnosti lastništva zemljišč in dedovanja;

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4 – točka f i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fi)  vse kmetijske prakse, ki omogočajo zmanjšanje uporabe gnojil in fitofarmacevtskih sredstev s spodbujanjem naravnih metod za izboljšanje rodovitnosti tal in zatiranje škodljivcev; and

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4 – točka f j (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fj)  izboljšanje odpornosti in prilagajanje na podnebne spremembe.

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Brez poseganja v nacionalno zakonodajo in druge ustrezne določbe prava Unije osebe in subjekti, zadolženi za svetovalne storitve, osebnih ali poslovnih informacij ali podatkov v zvezi z zadevnim kmetom ali upravičencem, pridobljenih med nalogo svetovanja, ne razkrijejo nobeni drugi osebi kot kmetu ali upravičencu, ki mu svetujejo, razen kršitev, za katere v skladu z nacionalnim pravom ali pravom Unije velja obveznost poročanja javnim organom.

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b.  Države članice z ustreznim javnim postopkom zagotovijo tudi, da so svetovalci, ki delajo v sistemu kmetijskega svetovanja, ustrezno kvalificirani in se redno usposabljajo.

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  sheme za podnebje in okolje.

(d)  sheme za podnebje, okolje in dobrobit živali ter

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  sheme za spodbujanje konkurenčnosti;

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zmanjšajo znesek neposrednih plačil, ki se v skladu s tem poglavjem odobri kmetu za določeno koledarsko leto in presega 60 000 EUR, na naslednji način:

1.  Države članice zmanjšajo znesek neposrednih plačil, ki se v skladu s tem poglavjem odobri kmetu za določeno koledarsko leto, kadar ta znesek presega prag 100 000 EUR.

(a)  za vsaj 25 % za tranšo od 60 000 EUR do 75 000 EUR;

 

(b)  za vsaj 50 % za tranšo od 75 000 EUR do 90 000 EUR;

 

(c)  za vsaj 75 % za tranšo od 90 000 EUR do 100 000 EUR;

 

(d)  za 100 % za znesek, ki presega 100 000 EUR.

 

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice pred uporabo odstavka 1 od zneska neposrednih plačil, ki se v skladu s tem poglavjem odobrijo kmetu za določeno koledarsko leto, odštejejo:

Države članice lahko pred uporabo odstavka 1 od zneska neposrednih plačil, ki se v skladu s tem poglavjem odobrijo kmetu za določeno koledarsko leto, odštejejo:

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  plače, povezane s kmetijsko dejavnostjo, ki jo je prijavil kmet, vključno z davki in socialnimi prispevki, vezanimi na zaposlitev, ter

(a)  50 % plač, povezanih s kmetijsko dejavnostjo, ki jo je prijavil kmet, vključno z davki in socialnimi prispevki, vezanimi na zaposlitev,

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  enakovredne stroške rednega in neplačanega dela, povezanega s kmetijsko dejavnostjo, ki jo izvajajo osebe, ki delajo na zadevni kmetiji, vendar ne prejemajo plače ali so plačane manj, kot se običajno plača za opravljene storitve, vendar so nagrajene s poslovnim izidom kmetijskega poslovanja.

črtano

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  neposredno podporo iz členov 27 in 28;

Predlog spremembe    167

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice za izračun zneskov iz točk (a) in (b) uporabijo povprečne standardne plače, povezane s kmetijsko dejavnostjo na nacionalni ali regionalni ravni, pomnožene s številom letnih delovnih enot, ki jih prijavi zadevni kmet.

Države članice za izračun zneskov iz točke (a) uporabijo dejanske stroške plač ali povprečne standardne plače, povezane s kmetijsko dejavnostjo na nacionalni ali regionalni ravni, pomnožene s številom letnih delovnih enot, ki jih prijavi zadevni kmet. Države članice lahko uporabijo standardne kazalnike stroškov plač, povezanih z različnimi vrstami kmetij, in referenčna merila o ustvarjanju delovnih mest po vrstah kmetij.

Predlog spremembe    168

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ocenjeni rezultat zmanjšanja plačil se uporabi predvsem za financiranje dopolnilne prerazporeditvene dohodkovne podpore za trajnostnost in šele nato za financiranje drugih intervencij v obliki nevezanih neposrednih plačil.

Ocenjeni rezultat zmanjšanja plačil se prednostno uporabi za financiranje dopolnilne prerazporeditvene dohodkovne podpore za trajnostnost in šele nato za financiranje drugih intervencij v obliki nevezanih neposrednih plačil.

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poleg tega lahko države članice celotni rezultat ali njegov del s pomočjo prerazporeditve uporabijo za financiranje vrst intervencij v okviru EKSRP, kot je določeno v poglavju IV. Taka prerazporeditev v EKSRP je del finančnih preglednic strateškega načrta SKP in se v skladu s členom 90 lahko ponovno pregleda leta 2023. Zanjo ne veljajo najviše mejne vrednosti za prerazporeditev sredstev iz EKJS v EKSRP, določene v skladu s členom 90.

Poleg tega lahko države članice celotni rezultat ali njegov del s pomočjo prerazporeditve uporabijo za financiranje vrst intervencij v okviru EKSRP, kot je določeno v poglavju IV. Taka prerazporeditev v EKSRP je del finančnih preglednic strateškega načrta SKP in se v skladu s členom 90 lahko ponovno pregleda leta 2024.

Predlog spremembe    170

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice lahko primeru pravne osebe ali skupine fizičnih ali pravnih oseb uporabljajo znižanje iz odstavka 1 na ravni članov teh pravnih oseb ali skupin, kadar nacionalno pravo predvideva, da posamezni člani prevzamejo pravice in obveznosti, primerljive s tistimi posameznih kmetov, ki imajo status vodje kmetijskega gospodarstva, zlasti kar zadeva njihov gospodarski, socialni in davčni status, pod pogojem, da so prispevali h krepitvi kmetijskih struktur zadevnih pravnih oseb ali skupin.

Predlog spremembe    171

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Kadar država članica dodeli dopolnilno prerazporeditveno dohodkovno podporo kmetom na podlagi člena 26 in za to porabi najmanj 10 % svojih finančnih sredstev za neposredna plačila iz Priloge IV, se lahko odloči, da ne bo izvajala določb tega člena.

Predlog spremembe    172

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3c.  Nobena ugodnost izogibanja zmanjšanju plačila se ne odobri kmetom, za katere je ugotovljeno, da so umetno ustvarili pogoje, da bi se izognili učinkom tega člena.

Predlog spremembe    173

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 138 za dopolnitev te uredbe s pravili o določitvi usklajene podlage za izračun za zmanjšanje plačil iz odstavka 1, da se zagotovi pravilna razdelitev sredstev upravičencem.

črtano

Predlog spremembe    174

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice odobrijo nevezana neposredna plačila v skladu s pogoji, ki so določeni v tem oddelku in podrobneje opredeljeni v njihovih strateških načrtih SKP.

1.  Države članice odobrijo nevezana neposredna plačila dejavnim kmetom v skladu s pogoji iz tega oddelka in kot je podrobneje opredeljeno v njihovih strateških načrtih SKP.

Predlog spremembe    175

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice določijo prag za površino in nevezana neposredna plačila odobrijo samo pravim kmetom, katerih upravičena površina kmetijskega gospodarstva, za katero se nevezana neposredna plačila uveljavljajo, presega ta prag za površino.

Države članice določijo prag za površino ali najnižjo mejo neposrednih plačil in neposredna plačila odobrijo samo dejavnim kmetom, katerih površina ali obseg neposrednih plačil sta enaka tema pragovoma ali ju presegata.

Predlog spremembe    176

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pri določitvi praga za površino si države članice prizadevajo zagotoviti, da se lahko nevezana neposredna plačila odobrijo samo pravim kmetom, če:

Pri določitvi praga za površino ali najnižje meje plačil si države članice prizadevajo zagotoviti, da se lahko neposredna plačila odobrijo samo dejavnim kmetom, če:

Predlog spremembe    177

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  upravljanje ustreznih plačil ne povzroča prevelikega upravnega bremena in

(a)  upravljanje ustreznih plačil, ki so enaka navedenima pragoma ali ju presegajo, ne povzroča prevelikega upravnega bremena in

Predlog spremembe    178

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  ustrezni zneski dejansko prispevajo k ciljem iz člena 6(1), h katerim prispevajo nevezana neposredna plačila.

(b)  prejeti zneski, ki presegajo določeni prag dejansko prispevajo k ciljem iz člena 6(1), h katerim prispevajo neposredna plačila.

Predlog spremembe    179

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Zadevne države članice se lahko odločijo, da odstavka 1 ne bodo uporabile v najbolj oddaljenih regijah in na manjših egejskih otokih.

3.  Zadevne države članice se lahko odločijo, da tega člena ne bodo uporabile v najbolj oddaljenih regijah in na manjših egejskih otokih in v arhipelagu Balearskih otokov.

Predlog spremembe    180

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  V posebnih razmerah, ko kmetje zaradi lastnosti sistema kmetovanja nimajo zemljišč, pa jim je bila odobrena pomoč v obliki osnovnega plačila ob začetku veljavnosti te uredbe, je osnovna dohodkovna podpora znesek na kmetijsko gospodarstvo.

Predlog spremembe    181

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Brez poseganja v člene od 19 do 24 se osnovna dohodkovna podpora dodeli za vsak upravičeni hektar, ki ga prijavi pravi kmet.

3.  Brez poseganja v člene od 19 do 24 se osnovna dohodkovna podpora dodeli za vsak upravičeni hektar, ki ga prijavi dejavni kmet.

Predlog spremembe    182

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice se lahko odločijo razlikovati znesek osnovne dohodkovne podpore na hektar med različnimi skupinami ozemelj, ki se soočajo s podobnimi družbenogospodarskimi ali agronomskimi razmerami.

2.  Države članice se lahko odločijo razlikovati znesek dohodkovne podpore na hektar glede na različne skupine območij v skladu z družbenogospodarskimi, okoljskimi ali agronomskimi razmerami. Države članice se lahko odločijo povečati znesek za regije z naravnimi omejitvami ali omejitvami posameznih območij ter za manj poseljena območja.

Predlog spremembe    183

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice lahko določijo mehanizme, ki omejujejo število upravičenih nacionalnih hektarjev, ki lahko prejmejo pomoč, na podlagi referenčnega obdobja, ki ga določi država članica.

Predlog spremembe    184

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar se države članice, ki uporabljajo shemo osnovnega plačila iz oddelka 1 poglavja I naslova III Uredbe (EU) št. 1307/2013, odločijo, da osnovne dohodkovne podpore ne bodo odobrile na podlagi plačilnih pravic, plačilne pravice, ki so bile dodeljene na podlagi Uredbe (EU) št. 1307/2013, prenehajo veljati 31. decembra 2020.

2.  Kadar se države članice, ki uporabljajo shemo osnovnega plačila iz oddelka 1 poglavja I naslova III Uredbe (EU) št. 1307/2013, odločijo, da osnovne dohodkovne podpore ne bodo odobrile na podlagi plačilnih pravic, plačilne pravice, ki so bile dodeljene na podlagi Uredbe (EU) št. 1307/2013, prenehajo veljati 31. decembra 2022. Države članice, ki so že končale notranje prilagoditve plačilnih pravic, se lahko odločijo, da se bodo tem pravicam prej odpovedale.

Predlog spremembe    185

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice določijo vrednost na enoto plačilnih pravic pred konvergenco v skladu s tem členom, tako da vrednost plačilnih pravic sorazmerno prilagodijo glede na njihovo vrednost, kot je določena v skladu z Uredbo (EU) št. 1307/2013 za leto zahtevka 2020, in s tem povezana plačila za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje, kot je določeno v poglavju III naslova III navedene uredbe za leto zahtevka 2020.

1.  Države članice določijo vrednost na enoto plačilnih pravic pred konvergenco v skladu s tem členom, tako da vrednost plačilnih pravic sorazmerno prilagodijo glede na njihovo vrednost, kot je določena v skladu z Uredbo (EU) št. 1307/2013 za leto zahtevka 2021, in s tem povezana plačila za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje, kot je določeno v poglavju III naslova III navedene uredbe za leto zahtevka 2021.

Predlog spremembe    186

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar vrednost plačilnih pravic, kakor je določena v skladu z odstavkom 1, znotraj države članice ali skupine ozemelj, opredeljenih v skladu s členom 18(2), ni enotna, države članice konvergenco vrednosti plačilnih pravic v smeri enotne vrednosti na enoto zagotovijo najpozneje do leta zahtevka 2026.

4.  Kadar vrednost plačilnih pravic, kakor je določena v skladu z odstavkom 1, znotraj države članice ali skupine ozemelj, opredeljenih v skladu s členom 18(2), ni enotna, države članice polno konvergenco vrednosti plačilnih pravic v smeri enotne vrednosti na enoto zagotovijo najpozneje do leta zahtevka 2026.

Predlog spremembe    187

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice za namene odstavka 4 zagotovijo, da najpozneje za leto zahtevka 2026 vrednost vseh plačilnih pravic znaša najmanj 75 % povprečnega načrtovanega zneska na enoto za osnovno dohodkovno podporo za leto zahtevka 2026, kot je določeno v strateškem načrtu SKP, ki je bil za državo članico ali ozemlja, opredeljena v skladu s členom 18(2), predložen v skladu s členom 106(1).

5.  Države članice za namene odstavka 4 zagotovijo, da najpozneje za leto zahtevka 2024 vrednost vseh plačilnih pravic znaša najmanj 75 % povprečnega načrtovanega zneska na enoto za osnovno dohodkovno podporo za leto zahtevka 2024, kot je določeno v strateškem načrtu SKP, ki je bil za državo članico ali ozemlja, opredeljena v skladu s členom 18(2), predložen v skladu s členom 106(1).

Predlog spremembe    188

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Države članice za namene odstavka 4 zagotovijo, da najpozneje za zadnje leto zahtevka programskega obdobja vrednost vseh plačilnih pravic znaša 100 % povprečnega načrtovanega zneska na enoto za osnovno dohodkovno podporo za leto zahtevka 2026, kot je določeno v strateškem načrtu SKP, ki je bil za državo članico ali ozemlja, opredeljena v skladu s členom 18(2), predložen v skladu s členom 106(1).

Predlog spremembe    189

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Zmanjšanja iz odstavka 6 temeljijo na objektivnih in nediskriminatornih merilih. Brez poseganja v minimalni odstotek, določen v skladu z odstavkom 5, lahko ta merila vključujejo določitev največjega zmanjšanja, ki ne sme biti manjše od 30 %.

7.  Zmanjšanja iz odstavka 6 temeljijo na objektivnih in nediskriminatornih merilih. Brez poseganja v minimalni odstotek, določen v skladu z odstavkom 5, lahko ta merila vključujejo določitev največjega zmanjšanja, ki ne sme biti manjše od 30 % letno.

Predlog spremembe    190

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice pravim kmetom, ki imajo lastniške ali zakupljene plačilne pravice, ob uveljavljanju navedenih plačilnih pravic odobrijo osnovno dohodkovno podporo. Države članice zagotovijo, da za namene aktiviranja plačilnih pravic pravi kmetje prijavijo upravičene hektare za vsako plačilno pravico.

1.  Države članice kmetom, ki imajo lastniške ali zakupljene plačilne pravice, ob uveljavljanju navedenih plačilnih pravic odobrijo osnovno dohodkovno podporo. Države članice zagotovijo, da za namene aktiviranja plačilnih pravic dejavni kmetje prijavijo upravičene hektare za vsako plačilno pravico.

Predlog spremembe    191

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica, ki se odloči odobriti osnovno dohodkovno podporo na podlagi plačilnih pravic, upravlja nacionalno rezervo.

1.  Vsaka država članica, ki se odloči odobriti osnovno dohodkovno podporo na podlagi plačilnih pravic, vzpostavi nacionalno rezervo, ki ustreza največ 3 % dodeljenih sredstev iz Priloge VII.

Predlog spremembe    192

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice lahko presežejo odstotek iz odstavka 1, kadar je to potrebno za kritje potreb po dodelitvah v skladu s točkama (a) in (b) odstavka 4 ter odstavkom 5 tega člena.

Predlog spremembe    193

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice zagotovijo, da se plačilne pravice iz rezerve dodelijo le pravim kmetom.

3.  Države članice zagotovijo, da se plačilne pravice iz rezerve dodelijo le dejavnim kmetom.

Predlog spremembe    194

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  mladim kmetom, ki so prvič na novo ustanovili kmetijsko gospodarstvo;

(a)  mladim kmetom, ki so prvič na novo ustanovili kmetijsko gospodarstvo; ali

Predlog spremembe    195

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  kmetom, ki so prvič na novo ustanovili kmetijsko gospodarstvo kot vodje kmetijskega gospodarstva ter ki imajo ustrezno usposabljanje ali pridobljena potrebna znanja in spretnosti, kot jih opredelijo države članice za mlade kmete.

(b)  kmetom, ki so prvič na novo ustanovili kmetijsko gospodarstvo kot vodje kmetijskega gospodarstva ter ki imajo ustrezno usposabljanje ali pridobljena potrebna znanja in spretnosti.

Predlog spremembe    196

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  V primeru točk (a) in (b) dajo lahko države članice prednost ženskam in s tem prispevajo k izpolnitvi cilja iz točke (h) člena 6(1).

Predlog spremembe    197

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Države članice lahko z objektivnimi in nediskriminatornimi merili opredelijo tudi druge primere, ki so skladni z oceno potreb iz člena 96, ranljivejši ali pomembnejši za doseganje specifičnih ciljev, določenih v členu 6, ter kmete, ki so novi uporabniki površin v kolektivnem upravljanju.

Predlog spremembe    198

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice dodelijo plačilne pravice ali povečajo vrednost obstoječih plačilnih pravic za prave kmete, ki so upravičeni na podlagi dokončne odločitve sodišča ali dokončnega upravnega akta pristojnega organa države članice. Države članice zagotovijo, da navedeni pravi kmetje prejmejo število in vrednost plačilnih pravic, kot sta določena v navedeni odločitvi ali aktu, na datum, ki ga določi država članica.

5.  Države članice dodelijo plačilne pravice ali povečajo vrednost obstoječih plačilnih pravic za dejavne kmete, ki so upravičeni na podlagi dokončne odločitve sodišča ali dokončnega upravnega akta pristojnega organa države članice. Države članice zagotovijo, da navedeni dejavni kmetje prejmejo število in vrednost plačilnih pravic, kot sta določena v navedeni odločitvi ali aktu, na datum, ki ga določi država članica.

Predlog spremembe    199

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Države članice lahko uporabljajo nacionalno rezervo za linearno povečanje osnovne dohodkovne podpore ali izpolnitev določenih ciljev iz člena 6(1) na podlagi nediskriminatornih meril, če so na voljo zadostni zneski za dodelitve, določene v odstavkih 4 in 5 tega člena.

Predlog spremembe    200

Predlog uredbe

Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 23

črtano

Prenos pooblastil

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 138 za dopolnitev te uredbe s pravili o:

 

(a)  vzpostavitvi rezerve;

 

(b)  dostopu do rezerve;

 

(c)  vsebini prijave in zahtevah za aktiviranje plačilnih pravic.

 

Predlog spremembe    201

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Razen v primeru prerazporeditve na podlagi dejanskega ali pričakovanega dedovanja se plačilne pravice prerazporedijo le na prave kmete.

1.  Razen v primeru prerazporeditve na podlagi dejanskega ali pričakovanega dedovanja se plačilne pravice prerazporedijo le na dejavne kmete.

Predlog spremembe    202

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Pravice do plačila ne morejo imeti tržne vrednosti.

Predlog spremembe    203

Predlog uredbe

Člen 25 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Plačilo pavšalnega zneska za male kmete

Poenostavljene sheme za male kmete

Predlog spremembe    204

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko plačila za male kmete, kot jih opredelijo države članice, odobrijo v obliki pavšalnega zneska, ki nadomešča neposredna plačila v okviru tega oddelka in oddelka 3 tega poglavja. Države članice lahko zadevno intervencijo v strateškem načrtu SKP oblikujejo kot intervencijo, ki za kmete ni obvezna.

Države članice uvedejo poenostavljeno shemo za male kmete, ki zaprosijo za pomoč v višini do 1 250 EUR. Ta shema je lahko v obliki pavšalnega zneska, ki nadomešča neposredna plačila v okviru tega oddelka in oddelka 3 tega poglavja, ali plačila na hektar, ki se lahko razlikuje po ozemljih, opredeljenih v skladu s členom 18(2). Države članice lahko zadevno intervencijo v strateškem načrtu SKP oblikujejo kot intervencijo, ki za kmete ni obvezna.

Predlog spremembe    205

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.   Kmetje, ki želijo sodelovati v poenostavljeni shemi, morajo vložiti vlogo najpozneje na datum, ki ga določi država članica, ne glede na to, da lahko ta samodejno vključi nekatere kmete, ki izpolnjujejo pogoje, in jim ponuja možnost umika v določenem obdobju.

Predlog spremembe    206

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.   Za kmete, ki sodelujejo v poenostavljeni shemi, lahko države članice uporabljajo poenostavljene preglede pogojenosti, kot so določeni v členu 84 Uredbe (EU) [HZU].

Predlog spremembe    207

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c.   Države članice lahko vzpostavijo pravila in storitve za zmanjšanje upravnih stroškov, da bi podprle sodelovanje malih kmetov.

Predlog spremembe    208

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1d.   Države članice zagotovijo, da se nobena ugodnost iz tega člena ne dodeli kmetom, če se ugotovi, da so po 1. juniju 2018 umetno ustvarili razmere, da bi prejemali plačila, namenjena malim kmetom.

Predlog spremembe    209

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice zagotovijo prerazporeditev podpore z večjih na manjše ali srednje velike kmetije z določitvijo prerazporeditvene dohodkovne podpore v obliki letnega nevezanega plačila na upravičeni hektar kmetom, ki so upravičeni do plačila v okviru osnovne dohodkovne podpore iz člena 17.

2.  Države članice zagotovijo pošteno prerazporeditev podpore z večjih na manjše ali srednje velike kmetije z določitvijo prerazporeditvene dohodkovne podpore v obliki letnega nevezanega plačila na upravičeni hektar kmetom, ki so upravičeni do plačila v okviru osnovne dohodkovne podpore iz člena 17.

Predlog spremembe    210

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice določijo znesek na hektar ali različne zneske za različne razpone hektarov ter tudi največje število hektarov na kmeta, za katero se izplača prerazporeditvena dohodkovna podpora.

3.  Države članice določijo plačilo, enakovredno znesku na hektar ali različnim zneskom za različne razpone hektarov. Ti zneski se lahko razlikujejo glede na ozemlja, opredeljena v skladu s členom 18(2).

Predlog spremembe    211

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Znesek prerazporeditvenega plačila na hektar ne presega 65 % osnovne dohodkovne podpore za trajnostnost v skladu z nacionalnim povprečjem ali povprečjem ozemelj, pomnoženih s številom upravičenih hektarov.

Predlog spremembe    212

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Število upravičenih hektarov na kmeta ne presega povprečne nacionalne velikosti kmetijskih gospodarstev ali povprečne velikosti glede na ozemlja, opredeljena v skladu s členom 18(2). Države članice odobrijo dostop do tega plačila s prvim upravičenim hektarom kmetijskega gospodarstva.

Predlog spremembe    213

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3c.  Države članice opredelijo nediskriminatorna merila v skladu s ciljem iz člena 6(1)(a) za izračunavanje zneska, ki se dodeli za dopolnilno prerazporeditveno dohodkovno podporo za trajnostnost v okviru strateških načrtov SKP, ter določijo tudi najvišji znesek, nad katerim kmetije niso upravičene do prerazporeditvenega plačila. Države članice upoštevajo povprečno raven dohodkov kmetij na nacionalni ali regionalni ravni. Pri merilih razporejanja morajo upoštevati tudi naravne in posebne omejitve, s katerimi se soočajo nekatere regije, vključno z otoškimi, pri razvoju kmetijske dejavnosti.

Predlog spremembe    214

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Načrtovani znesek na hektar za dano leto zahtevka ne presega nacionalnega povprečnega zneska neposrednih plačil na hektar za navedeno leto zahtevka.

črtano

Predlog spremembe    215

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Nacionalni povprečni znesek neposrednih plačil na hektar se opredeli kot razmerje med nacionalno zgornjo mejo za neposredna plačila za dano leto zahtevka, kot je določena v Prilogi IV, in skupnimi načrtovanimi izložki za osnovno dohodkovno podporo za navedeno leto zahtevka, izraženo v številu hektarov.

črtano

Predlog spremembe    216

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  V primeru pravnih oseb ali skupin fizičnih ali pravnih oseb lahko države članice uporabijo največje število hektarov iz odstavka 3 na ravni članov teh pravnih oseb ali skupin, če nacionalna zakonodaja določa, da posamezni člani prevzamejo pravice in obveznosti, primerljive s tistimi, ki jih imajo posamezni kmetje s statusom vodje kmetijskega gospodarstva, zlasti kar zadeva njihov gospodarski, socialni in davčni status, pod pogojem, da so prispevali h krepitvi kmetijske strukture zadevnih pravnih oseb ali skupin.

Predlog spremembe    217

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5b.  Države članice zagotovijo, da se ugodnosti iz tega poglavja ne odobrijo tistim kmetom, za katere se ugotovi, da so svoje kmetijsko gospodarstvo razdelili izključno z namenom, da bi pridobili koristi v okviru prerazporeditvenega plačila. To velja tudi za kmete, katerih gospodarstva so posledica takšne delitve.

Predlog spremembe    218

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice lahko zagotovijo dopolnilno dohodkovno podporo za mlade kmete v skladu s pogoji iz tega člena in kot je podrobneje opredeljeno v njihovih strateških načrtih SKP.

1.  Države članice lahko zagotovijo dopolnilno dohodkovno podporo za mlade kmete, opredeljene glede na merila iz točke (d) člena 4(1), v skladu s pogoji iz tega člena in kot je podrobneje opredeljeno v njihovih strateških načrtih SKP.

Predlog spremembe    219

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kot del obveznosti, da prispevajo k specifičnemu cilju „privabljanje mladih kmetov in spodbujanje razvoja podjetij na podeželskih območjih“ iz točke (g) člena 6(1) ter da v skladu s členom 86(4) za ta cilj namenijo vsaj 2 % svojih sredstev za neposredna plačila, lahko države članice določijo dopolnilno dohodkovno podporo za mlade kmete, ki so prvič na novo ustanovili kmetijsko gospodarstvo ter ki so upravičeni do plačila v okviru osnovne dohodkovne podpore iz člena 17.

2.  Kot del obveznosti, da privabljajo mlade kmete v skladu s ciljem iz točke (g) člena 6(1) ter da v skladu s členom 86(4) za ta cilj namenijo vsaj 2 % svojih sredstev za neposredna plačila, države članice določijo dopolnilno dohodkovno podporo za mlade kmete, ki so prvič na novo ustanovili kmetijsko gospodarstvo kot vodje kmetijskega gospodarstva ter ki so upravičeni do plačila v okviru osnovne dohodkovne podpore iz člena 17.

Predlog spremembe    220

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete ima obliko letnega nevezanega plačila na upravičeni hektar.

3.  Dopolnilna dohodkovna podpora za mlade kmete se dodeli za največ sedem let, z začetkom od dneva predložitve vloge za plačilo za mlade kmete in ima obliko letnega nevezanega plačila na upravičeni hektar. Izračuna se lahko na nacionalni ravni ali glede na ozemlja, opredeljena v skladu s členom 18(2).

Predlog spremembe    221

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Mladi kmetje, ki so prejeli podporo iz člena 50 Uredbe (EU) št. 1307/2013 v zadnjem letu njenega izvajanja, lahko prejemajo podporo iz tega člena za najdaljše skupno časovno obdobje, določeno v odstavku 3.

Predlog spremembe    222

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Plačilo se dodeli za število hektarov, ki ne presega povprečne velikosti kmetij na nacionalni ravni ali glede na ozemlja, opredeljena v členu 18(2).

Predlog spremembe    223

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3c.  Države članice lahko sprejmejo posebne določbe v zvezi z mladimi kmeti, ki so včlanjeni v skupine kmetov, organizacije proizvajalcev ali zadruge, da ob pristopu k tem subjektom ne bi izgubili podpore iz tega člena.

Predlog spremembe    224

Predlog uredbe

Člen 28 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sheme za podnebje in okolje

Sheme za podnebje, okolje in dobrobit živali

Predlog spremembe    225

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo podporo za prostovoljne sheme za podnebje in okolje (v nadaljnjem besedilu: ekosheme) v skladu s pogoji iz tega člena in kot je podrobneje opredeljeno v njihovih strateških načrtih SKP.

1.  Države članice vzpostavijo in zagotovijo podporo za prostovoljne sheme za podnebje, okolje in dobrobit živali(v nadaljnjem besedilu: ekosheme) v skladu s pogoji iz tega člena in kot je podrobneje opredeljeno v njihovih strateških načrtih SKP.

Predlog spremembe    226

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ta podpora je namenjena ohranjanju koristne prakse in/ali spodbujanju potrebnega prehoda na prakse in tehnike, ki ugodno vplivajo na okolje in podnebje.

 

Podpora je lahko namenjena obveznostim za kmetijske prakse v posameznih sektorjih in/ali na geografskih območjih, ki jih določijo države članice. Območja, določena v skladu z Direktivo 92/43/EGS ali Direktivo 2009/147/ES, se samodejno štejejo za upravičena v okviru te sheme.

Predlog spremembe    227

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice na podlagi tovrstne intervencije podprejo prave kmete, ki prevzamejo obveznosti, da bodo na upravičenih hektarih uporabljali kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje.

2.  Države članice na podlagi tovrstne intervencije podprejo dejavne kmete ali skupine kmetov, ki prevzamejo obveznosti, da bodo uporabljali kmetijske prakse in potrjene sheme, ki ugodno vplivajo na podnebje, okolje in dobrobit živali, vodijo k uresničevanju enega ali več specifičnih ciljev, opredeljenih v točkah (d), (e), (f) in (i) člena 6(1), ter so prilagojene posebnim nacionalnim ali regionalnim potrebam.

Predlog spremembe    228

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice pripravijo seznam kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje.

3.  Komisija do ... [dva meseca po začetku veljavnosti te uredbe] sprejme delegirane akte v skladu s členom 138 za dopolnitev te uredbe z določitvijo kataloga primerov kmetijskih praks, ki ugodno vplivajo na podnebje, okolje in dobrobit živali, pri čemer se upoštevajo pogoji iz odstavka 4 tega člena.

 

Države članice lahko v sodelovanju z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi zainteresiranimi stranmi določijo dopolnilne nacionalne sezname ali uporabijo primere iz kataloga iz prejšnjega odstavka, da bi upoštevale njihove posebne potrebe.

 

Navedeni seznami vsebujejo ukrepe, drugačne od ukrepov iz člena 65, ali ukrepe iste narave, vendar z drugačno stopnjo ambicioznosti. Kmetje morajo izbrati vsaj enega med njimi, da so upravičeni do pomoči.

Predlog spremembe    229

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice na te sezname vključijo vsaj ekosheme, da določijo najmanjši delež kmetijske površine, namenjen neproizvodnim značilnostim ali območjem, uporabo orodja za trajnostno upravljanje hranil na kmetijah in, kjer je to ustrezno, primerno vzdrževanje mokrišč in šotišč.

Predlog spremembe    230

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Te prakse so zasnovane tako, da izpolnjujejo enega ali več specifičnih ciljev, povezanih z okoljem in podnebjem, iz točk (d), (e) in (f) člena 6(1).

4.  Vsaka od teh praks je zasnovana tako, da izpolnjuje enega ali več specifičnih ciljev, povezanih z okoljem, podnebjem in dobrobitjo živali, iz točk (d), (e), (f) in (i) člena 6(1).

Predlog spremembe    231

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  presegajo minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, dobrobit živali ter druge obvezne zahteve, določene z nacionalnim pravom in pravom Unije;

(b)  presegajo minimalne zahteve za dobrobit živali in zmanjšanje uporabe gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter druge obvezne zahteve, določene s pravom Unije;

Predlog spremembe    232

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  se razlikujejo od obveznosti, v zvezi s katerimi so odobrena plačila v skladu s členom 65.

(d)  se razlikujejo od obveznosti, v zvezi s katerimi so odobrena plačila v skladu s členom 65, ali jih dopolnjujejo.

Predlog spremembe    233

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 5 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  prispevajo k ohranjanju praks, koristnih za okolje.

Predlog spremembe    234

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Podpora za ekosheme ima obliko letnega plačila na upravičeni hektar ter se odobri kot:

6.  Podpora za ekosheme ima obliko letnega plačila na upravičeni hektar in/ali plačila na kmetijo ter se odobri kot spodbujevalno plačilo, ki presega nadomestilo nastalih dodatnih stroškov in izpada dohodka ter je lahko v obliki pavšalnega zneska.

(a)  plačila, ki dopolnjujejo osnovno dohodkovno podporo, določeno v pododdelku 2 tega oddelka, or

 

(b)  plačila upravičencem za nadomestilo celotnih ali dela nastalih dodatnih stroškov in izpada dohodka zaradi obveznosti, kot je določeno v skladu s členom 65.

 

Predlog spremembe    235

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 6 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Raven plačil se spreminja glede na stopnjo ambicioznosti v zvezi s trajnostjo posamezne intervencije ali niza intervencij na podlagi nediskriminatornih meril, da predstavlja učinkovito spodbudo za sodelovanje.

Predlog spremembe    236

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Države članice zagotovijo, da so intervencije iz tega člena skladne z intervencijami, ki se odobrijo v skladu s členom 65.

7.  Države članice zagotovijo, da so intervencije iz tega člena skladne z intervencijami, ki se odobrijo v skladu s členom 65, ter ustrezno razlikovanje med obema vrstama intervencij. Kadar se intervencije, določene na podlagi obeh členov, razlikujejo glede na raven okoljske ambicioznosti, država članica prepreči podvajanje financiranja.

Predlog spremembe    237

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 138 za dopolnitev te uredbe z dodatnimi pravili o ekoshemah.

črtano

Predlog spremembe    238

Predlog uredbe

Člen 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 28a

 

Sheme za spodbujanje konkurenčnosti

 

1.   Države članice zagotovijo podporo za prostovoljne sheme za spodbujanje konkurenčnosti (spodbujevalne sheme) v skladu s pogoji iz tega člena in kot je podrobneje opredeljeno v njihovih strateških načrtih SKP.

 

2.   Države članice s takšno intervencijo podprejo dejavne kmete, ki prevzamejo obveznosti za odhodke za spodbujanje kmetijske konkurenčnosti kmeta.

 

3.   Države članice pripravijo seznam upravičenih kategorij odhodkov za spodbujanje konkurenčnosti kmeta.

 

4.   Te prakse so zasnovane za uresničevanje enega ali več specifičnih ekonomskih ciljev iz točk (a), (b) in (c) člena 6(1) ter prispevajo k medsektorskemu cilju iz člena 5.

 

5.   V okviru takšnih intervencij države članice zagotovijo le plačila za obveznosti, pri katerih ne pride do dvojnega financiranja v skladu s to uredbo.

 

6.   Podpora za spodbujevalne sheme ima obliko letnega plačila ter se dodeli kot:

 

(a)   plačila na podlagi upravičenih hektarjev, ki dopolnjujejo osnovno dohodkovno podporo, določeno v pododdelku 2 tega oddelka; ali

 

(b)   plačila upravičencem za nadomestilo dela ali celotnih nastalih stroškov; ali

 

(c)  na podlagi izložka, ustreznega za to vrsto intervencije.

 

7.   Države članice zagotovijo, da so intervencije iz tega člena skladne z intervencijami, ki se odobrijo v skladu s členi 27, 28, 65, 68, 69, 70, 71 in 72.

 

8.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 138 za dopolnitev te uredbe z dodatnimi pravili o spodbujevalnih shemah.

Predlog spremembe    239

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice lahko odobrijo vezano dohodkovno podporo pravim kmetom v skladu s pogoji iz tega pododdelka in kot je podrobneje opredeljeno v njihovih strateških načrtih SKP.

1.  Države članice lahko odobrijo vezano dohodkovno podporo dejavnim kmetom v skladu s pogoji iz tega pododdelka in kot je podrobneje opredeljeno v njihovih strateških načrtih SKP.

Predlog spremembe    240

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Intervencije držav članic pomagajo sektorjem in proizvodnjam, ki prejemajo podporo, ali posebnim vrstam kmetovanja v njih, kot so navedene v členu 30, z obravnavanjem težave ali težav, s katerimi se soočajo, in sicer z izboljšanjem njihove konkurenčnosti, trajnostnosti ali kakovosti.

2.  Intervencije držav članic pomagajo sektorjem in proizvodnjam, ki prejemajo podporo, ali posebnim vrstam kmetovanja v njih, kot so navedene v členu 30, z obravnavanjem težave ali težav, s katerimi se soočajo, in sicer z izboljšanjem njihove konkurenčnosti, strukture, trajnostnosti ali kakovosti. Poleg tega morajo biti te intervencije skladne z ustreznimi specifičnimi cilji iz člena 6(1).

Predlog spremembe    241

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Vezana dohodkovna podpora ima obliko letnega plačila na hektar ali žival.

3.  Vezana podpora je shema, ki omejuje proizvodnjo v obliki letnega plačila, ki temelji na fiksnih površinah in donosih ali na fiksnem številu živali in spoštuje finančne zgornje meje, ki jih določijo države članice za vsak ukrep in o njih uradno obvestijo Komisijo.

Predlog spremembe    242

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice se lahko odločijo, da namenijo ali povečajo vezano podporo glede na prizadevanje upravičenca, da izboljša svojo konkurenčnost, kakovost ali strukturo sektorja.

Predlog spremembe    243

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vezana dohodkovna podpora se lahko odobri le za naslednje sektorje in proizvodnje ali posebne vrste kmetovanja v njih, ki so pomembni iz gospodarskih, socialnih ali okoljskih razlogov: žita, oljnice, beljakovinske rastline, zrnate stročnice, lan, konopljo, riž, oreške, škrobni krompir, mleko in mlečne proizvode, semena, ovčje in kozje meso, goveje in telečje meso, oljčno olje, sviloprejke, posušeno krmo, hmelj, sladkorno peso, sladkorni trs in cikorijo, sadje in zelenjavo, panjevce s kratko obhodnjo ter druge poljščine, ki se ne uporabljajo za prehrano, razen dreves, ki se uporabljajo za proizvodnjo proizvodov, ki lahko nadomestijo fosilne surovine.

Vezana dohodkovna podpora se lahko odobri le za naslednje sektorje in proizvodnje ali posebne vrste kmetovanja: žita, oljnice, beljakovinske rastline, zrnate stročnice, lan, konopljo, riž, oreške, škrobni krompir, mleko in mlečne proizvode, semena, ovčje in kozje meso, goveje in telečje meso, oljčno olje, sviloprejke, posušeno krmo, hmelj, sladkorno peso, sladkorni trs in cikorijo, sadje in zelenjavo ter panjevce s kratko obhodnjo.

Predlog spremembe    244

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko vezana podpora odobri tudi kmetom, ki nimajo na voljo upravičenih hektarov.

 

Države članice zagotovijo, da so ob odobritvi vezane podpore izpolnjeni naslednji pogoji:

 

(a)   obstaja jasna okoljska ali socialnoekonomska potreba ali korist;

 

(b)   podpora ne ustvarja večjih izkrivljanj na notranjem trgu ter

 

(c)   podpora za živinorejo mora biti v skladu z Okvirno direktivo o vodah 2000/60/ES.

Predlog spremembe    245

Predlog uredbe

Člen 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe    246

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice na kmetijsko rastlino vezano plačilo za bombaž odobrijo pravim kmetom, ki pridelujejo bombaž iz oznake KN 5201 00, v skladu s pogoji iz tega pododdelka.

Države članice na kmetijsko rastlino vezano plačilo za bombaž odobrijo dejavnim kmetom, ki pridelujejo bombaž iz oznake KN 5201 00, v skladu s pogoji iz tega pododdelka.

Predlog spremembe    247

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 3 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Bolgarija: 624,11 EUR,

–  Bolgarija: X EUR,

Predlog spremembe    248

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 3 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Grčija: 225,04 EUR,

–  Grčija: X EUR,

Predlog spremembe    249

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 3 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Španija: 348,03 EUR,

–  Španija: X EUR,

Predlog spremembe    250

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 3 – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Portugalska: 219,09 EUR.

–  Portugalska: X EUR.

Predlog spremembe    251

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  sektor sadja in zelenjave iz točke (i) člena 1(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013;

(a)  sektor sadja in zelenjave iz točke (i) člena 1(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013 ter navedeni proizvodi, ki so namenjeni za predelavo;

Predlog spremembe    252

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  drugi sektorji iz točk od (a) do (h), (k), (m), od (o) do (t) in (w) člena 1(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

(f)  drugi sektorji iz točk od (a) do (h), (k), (m), od (o) do (t) in (w) člena 1(2)Uredbe (EU) št. 1308/2013 ter beljakovinske rastline.

Predlog spremembe    253

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice se v svojem strateškem načrtu SKP lahko odločijo za izvajanje sektorskih vrst intervencij iz točk (d), (e) in (f) člena 39.

3.  Države članice se v svojem strateškem načrtu SKP lahko odločijo za izvajanje sektorskih vrst intervencij iz točk (d), (e) in (f) člena 39, svojo odločitev za sektorje in vrste intervencij pa morajo utemeljiti.

Predlog spremembe    254

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  zagotovitev pravilnega delovanja vrst intervencij iz tega poglavja;

(a)  zagotovitev pravilnega delovanja vrst intervencij iz tega poglavja, zlasti da se prepreči izkrivljanje konkurence na notranjem trgu;

Predlog spremembe    255

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  zagotavljanje podpore za organizacije proizvajalcev v zvezi z izpolnjevanjem njihovih specifičnih nalog iz tega poglavja;

Predlog spremembe    256

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  največjo stopnjo finančne pomoči Unije za umike s trga iz točke (a) člena 46(4) in za vrste intervencij iz člena 52(3);

(c)  največjo stopnjo finančne pomoči Unije za umike s trga iz točke (a) člena 46(4) in za vrste intervencij iz člena 52(3) ter za stroške pakiranja in prevoza umaknjenega izdelka za brezplačno razdelitev in stroške, povezane s predelavo proizvoda pred njegovo oddajo za ta namen;

Predlog spremembe    257

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  določitev pogojev za vzpostavitev in upravljanje operativnega sklada ter zahtevke za pomoč in predplačila.

Predlog spremembe    258

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V sektorju sadja in zelenjave se uresničujejo naslednji cilji:

V skladu s členoma 5 in 6 o skupnih ciljih se v sektorju sadja in zelenjave uresničujejo naslednji cilji:

Predlog spremembe    259

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  koncentracija ponudbe in dajanje na trg proizvodov iz sektorja sadja in zelenjave, vključno z neposrednim trženjem; ta cilja se nanašata na specifične cilje iz točk (a) in (c) člena 6(1);

(b)  koncentracija ponudbe in/ali dajanje na trg proizvodov iz sektorja sadja in zelenjave, vključno z neposrednim trženjem in kratkimi dobavnimi verigami, ter spodbujanje kolektivnih pogajanj o pogodbah; ta cilja se nanašata na specifične cilje iz točk (a), (b) in (c) člena 6(1);

Predlog spremembe    260

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  raziskave in razvoj na področju trajnostnih proizvodnih metod, vključno z odpornostjo na škodljivce in inovativnimi praksami, ki spodbujajo gospodarsko konkurenčnost in krepijo razvoj trga; ti cilji se nanašajo na specifične cilje iz točk (a), (c) in (i) člena 6(1);

(c)  raziskave in razvoj na področju trajnostnih proizvodnih metod in njihova uporaba, vključno z odpornostjo na škodljivce in inovativnimi praksami, ki spodbujajo gospodarsko konkurenčnost in krepijo razvoj trga; ti cilji se nanašajo na specifične cilje iz točk (a), (b), (c) in (i) člena 6(1);

Predlog spremembe    261

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  razvoj, izvajanje in spodbujanje proizvodnih metod, ki spoštujejo okolje, okolju prijaznih postopkov gojenja in pridelave, trajnostne uporabe naravnih virov, zlasti varovanja vode, tal, zraka, biotske raznovrstnosti in drugih naravnih virov; ti cilji se nanašajo na specifične cilje iz točk (e) in (f) člena 6(1);

(d)  razvoj, izvajanje in spodbujanje proizvodnih metod, ki spoštujejo okolje, okolju prijaznih postopkov gojenja in pridelave, trajnostne uporabe naravnih virov, zlasti varovanja vode, tal, zraka, biotske raznovrstnosti in drugih naravnih virov; ti cilji se nanašajo na specifične cilje iz točk (d), (e), (f) in (i) člena 6(1);

Predlog spremembe    262

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  povečanje tržne vrednosti in kakovosti proizvodov, vključno z izboljšanjem kakovosti proizvodov in razvijanjem proizvodov z zaščiteno označbo porekla in zaščiteno geografsko označbo ali proizvodov, ki so zajeti v nacionalni shemi kakovosti; ti cilji se nanašajo na specifični cilj iz točke (b) člena 6(1);

(f)  povečanje tržne vrednosti in kakovosti proizvodov, vključno z izboljšanjem proizvodov za predelavo in razvijanjem proizvodov z zaščiteno označbo porekla in zaščiteno geografsko označbo ali proizvodov, ki so zajeti v drugih javnih ali zasebnih shemah kakovosti; ti cilji se nanašajo na specifični cilj iz točke (b) člena 6(1);

Predlog spremembe    263

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  promocija in trženja proizvodov iz sektorja sadja in zelenjave, svežih ali predelanih; ta cilja se nanašata na specifične cilje iz točk (b) in (c) člena 6(1);

(g)  promocija in trženja proizvodov iz sektorja sadja in zelenjave, svežih ali predelanih; ti cilji se nanašajo na specifične cilje iz točk (b), (c) in (i)člena 6(1);

Predlog spremembe    264

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  preprečevanje kriz in obvladovanje tveganj, namenjena preprečevanju in reševanju kriz na trgih sadja in zelenjave; ta cilja se nanašata na specifične cilje iz točk (a), (b) in (c) člena 6(1).

(i)  preprečevanje kriz ter blažitev in obvladovanje tveganj, vključno s fitosanitarnimi vidiki, namenjeni preprečevanju in reševanju kriz na trgih sadja in zelenjave; ta cilja se nanašata na specifične cilje iz točk (a), (b) in (c) člena 6(1);

Predlog spremembe    265

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia)  upravljanje in zmanjševanje stranskih proizvodov in odpadkov;

Predlog spremembe    266

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1 – točka i b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ib)  spodbujanje genske raznovrstnosti.

Predlog spremembe    267

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki se osredotočajo zlasti na varčevanje z vodo, varčevanje z energijo, ekološko pakiranje in zmanjšanje količine odpadkov;

(a)  naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, tudi sredstva,ki se osredotočajo na varčevanje z vodo, kakovost vode, proizvodnjo energije,varčevanje z energijo, ekološko pakiranje, zmanjšanje količine odpadkov in spremljanje tokov odpadkov;

Predlog spremembe    268

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  ukrepi za načrtovanje in prilagajanje proizvodnje glede na povpraševanje po proizvodih iz sektorja sadja in zelenjave, zlasti v smislu kakovosti in količine;

Predlog spremembe    269

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab)  ukrepi za povečanje tržne vrednosti proizvodov;

Predlog spremembe    270

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka a c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ac)  skupno skladiščenje proizvodov, ki jih proizvaja organizacija proizvajalcev ali člani organizacije proizvajalcev;

Predlog spremembe    271

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  raziskave in poskusna proizvodnja, ki se osredotočajo zlasti na varčevanje z vodo, varčevanje z energijo, ekološko pakiranje, zmanjšanje količine odpadkov, odpornost na škodljivce, zmanjšanje tveganj in učinkov rabe pesticidov, preprečevanje škode zaradi slabih vremenskih razmer ter spodbujanje uporabe sort sadja in zelenjave, prilagojenih spreminjajočim se podnebnim razmeram;

(b)  raziskave in poskusna proizvodnja, ki se med drugim osredotočajo na ukrepe, kot so varčevanje z vodo, kakovost vode, proizvodnja energije, varčevanje z energijo, ekološko pakiranje, zmanjšanje količine odpadkov, odpornost na škodljivce, integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi, zmanjšanje tveganj in učinkov rabe pesticidov, ohranjanje opraševalcev, preprečevanje škode zaradi slabih vremenskih razmer ter spodbujanje uporabe sort sadja in zelenjave, prilagojenih spreminjajočim se podnebnim razmeram;

Predlog spremembe    272

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  ukrepi za izboljšanje okolja ter blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje;

Predlog spremembe    273

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  integrirana pridelava;

(d)  integrirana pridelava, pri kateri se spodbuja trajnostna raba naravnih virov in zmanjšuje odvisnost od pesticidov in drugih vložkov;

Predlog spremembe    274

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  ukrepi za ohranjanje tal in povečanje zalog ogljika v tleh;

(e)  ukrepi za ohranjanje in obnavljanje strukture tal ter povečanje zalog ogljika v tleh, tudi za preprečevanje osiromašenja tal;

Predlog spremembe    275

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  ukrepi za izboljšanje odpornosti na škodljivce;

(h)  ukrepi za izboljšanje odpornosti na škodljivce in blažitev škode zaradi škodljivcev, tudi s spodbujanjem integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi;

Predlog spremembe    276

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  ukrepi za uvajanje pridelovalnih sistemov, ki povečujejo zlasti biotsko in strukturno raznovrstnost;

Predlog spremembe    277

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  ukrepi za povečanje trajnostnosti in učinkovitosti prevoza ter skladiščenja proizvodov iz sektorja sadja in zelenjave;

(k)  ukrepi za povečanje trajnostnosti in učinkovitosti prevoza ter skladiščenja proizvodov iz sektorja sadja in zelenjave ter spodbujanje kratkih dobavnih verig;

Predlog spremembe    278

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m)  izvajanje shem kakovosti Unije in nacionalnih shem kakovosti;

(m)  izvajanje shem kakovosti Unije ter drugih javnih in zasebnih nacionalnih shem kakovosti, ki jih nadzira javni ali zasebni sektor;

Predlog spremembe    279

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(n)  promocija in obveščanje, vključno z ukrepi in dejavnostmi za diverzifikacijo in konsolidacijo na trgih sadja in zelenjave, ter informiranje o zdravstvenih koristih uživanja sadja in zelenjave;

(n)  promocija in obveščanje, vključno z ukrepi in dejavnostmi za diverzifikacijo in konsolidacijo na trgih sadja in zelenjave, iskanje novih tržnih možnosti ter informiranje o zdravstvenih koristih uživanja sadja in zelenjave;

Predlog spremembe    280

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(o)  storitve svetovanja in tehnična pomoč, zlasti glede trajnostnih tehnik varstva pred škodljivci, trajnostne rabe pesticidov ter prilagajanja podnebnim spremembam in njihovi blažitvi;

(o)  storitve svetovanja in tehnična pomoč, tudi glede trajnostnih tehnik varstva pred škodljivci, trajnostne rabe in zmanjšanja uporabe pesticidov, integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, prilagajanja podnebnim spremembam in njihovi blažitvi, agroekoloških praks, izboljšanja kakovosti proizvodov in tržnih pogojev, kot tudi pogojev v zvezi s pogajanji ter uporabe fitosanitarnih protokolov za izvoz v tretje države;

Predlog spremembe    281

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(p)  usposabljanje in izmenjava dobrih praks, zlasti glede trajnostnih tehnik varstva pred škodljivci, trajnostne rabe pesticidov ter prispevanja k prilagajanju podnebnim spremembam in njihovi blažitvi.

(p)  usposabljanje in izmenjava dobrih praks, tudi glede trajnostnih tehnik varstva pred škodljivci, alternativ pesticidom, trajnostne rabe in zmanjšanja uporabe pesticidov ter prispevanja k prilagajanju podnebnim spremembam in njihovi blažitvi;

Predlog spremembe    282

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka p a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(pa)  ukrepi za izboljšanje kakovosti s pomočjo inovacij;

Predlog spremembe    283

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka p b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(pb)  vzpostavljanje sistemov sledljivosti/potrjevanja.

Predlog spremembe    284

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki omogočajo učinkovitejše upravljanje količin, danih na trg;

(b)  naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki omogočajo učinkovitejše upravljanje količin, danih na trg, vključno s skupnim skladiščenjem;

Predlog spremembe    285

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  umik s trga za brezplačno razdelitev ali druge namene;

(d)  umik s trga za brezplačno razdelitev, vključno s stroški predelave umaknjenega proizvoda pred oddajo za brezplačno razdelitev, ali druge namene;

Predlog spremembe    286

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  zavarovanje letine, ki prispeva k varovanju prihodkov pridelovalcev, kadar imajo izgube zaradi naravnih nesreč, neugodnih vremenskih dogodkov, bolezni ali napadov škodljivcev, ter hkrati zagotovitev, da upravičenci sprejmejo potrebne ukrepe za preprečevanje tveganj;

(g)  zavarovanje letine, vključno z indeksiranimi zavarovalnimi shemami za izmerljiva tveganja, ki prispeva k varovanju prihodkov pridelovalcev, kadar imajo izgube zaradi naravnih nesreč, neugodnih vremenskih dogodkov, bolezni ali napadov škodljivcev, ter hkrati zagotovitev, da upravičenci sprejmejo potrebne ukrepe za preprečevanje tveganj;

Predlog spremembe    287

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  mentoriranje drugih organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev, priznanih na podlagi Uredbe (EU) št. 1308/2013, ali posameznih proizvajalcev;

(h)  strokovna izmenjava in/ali mentoriranje drugih organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev, priznanih na podlagi Uredbe (EU) št. 1308/2013, ali posameznih proizvajalcev;

Predlog spremembe    288

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 2 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  promocija proizvodov in obveščanje o zdravstvenih koristih uživanja sadja in zelenjave kot odziv na tržne krize;

Predlog spremembe    289

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  izvajanje in upravljanje fitosanitarnih protokolov tretjih držav na ozemlju Unije, da se olajša dostop do trgov tretjih držav;

(i)  pogajanje o fitosanitarnih protokolih tretjih držav ter njihovo izvajanje in upravljanje na ozemlju Unije, da se omogoči dostop do trgov tretjih držav, vključno s študijami trgov;

Predlog spremembe    290

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 2 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia)  preprečevanje in obvladovanje fitosanitarnih kriz;

Predlog spremembe    291

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 2 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  storitve svetovanja in tehnična pomoč, zlasti glede trajnostnih tehnik varstva pred škodljivci in trajnostne rabe pesticidov.

(k)  storitve svetovanja in tehnična pomoč, tudi glede trajnostnih tehnik varstva pred škodljivci, kot je integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi, ter trajnostne rabe in zmanjšanja uporabe pesticidov;

Predlog spremembe    292

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 2 – točka k a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ka)  ukrepi za usposabljanje in izmenjavo dobrih praks.

Predlog spremembe    293

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Operativni programi trajajo najmanj tri in največ sedem let. Prizadevajo si uresničiti cilje iz točk (d) in (e) člena 42 ter vsaj dva druga cilja iz navedenega člena.

2.  Operativni programi trajajo najmanj tri in največ sedem let. Prizadevajo si uresničiti cilje iz točk (b), (d) in (e) člena 42 ter vsaj dva druga cilja iz navedenega člena.

Predlog spremembe    294

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Operativni programi združenj organizacij proizvajalcev so lahko delni ali popolni operativni programi. Popolni operativni programi izpolnjujejo enaka pravila in pogoje upravljanja kot operativni programi organizacij proizvajalcev.

Predlog spremembe    295

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Operativni programi združenj organizacij proizvajalcev ne zajemajo istih intervencij kot operativni programi organizacij članic. Države članice preučijo operativne programe združenj organizacij proizvajalcev skupaj z operativnimi programi organizacij članic.

Operativni programi združenj organizacij proizvajalcev ne zajemajo istih operacij kot operativni programi organizacij članic. Države članice preučijo operativne programe združenj organizacij proizvajalcev skupaj z operativnimi programi organizacij članic. Združenja organizacij proizvajalcev lahko predložijo delne operativne programe, sestavljene iz ukrepov, ki so jih organizacije članice opredelile v svojih operativnih programih, a jih niso izvedle.

Predlog spremembe    296

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 6 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  se intervencije na podlagi operativnih programov združenja organizacij proizvajalcev v celoti financirajo s prispevki teh organizacij članic združenja in da so taka sredstva pridobljena iz operativnih skladov teh organizacij članic;

(a)  se operacije na podlagi operativnih programov združenja organizacij proizvajalcev v celoti financirajo s prispevki teh organizacij članic združenja in da so taka sredstva pridobljena iz operativnih skladov teh organizacij članic;

Predlog spremembe    297

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 7 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  vsaj 20 % odhodkov v okviru operativnih programov zajema intervencije, ki so povezane s cilji iz točk (d) in (e) člena 42;

(a)  vsaj 15 % odhodkov v okviru operativnih programov zajema intervencije, ki so povezane s cilji iz točk (d) in (e) člena 42;

Predlog spremembe    298

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 7 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  operativni programi zajemajo tri ali več ukrepov, ki so povezani s cilji iz točk (d) in (e) člena 42;

Predlog spremembe    299

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 7 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vsaj % odhodkov v okviru operativnih programov zajema intervencije, ki so povezane s ciljem iz točke (c) člena 42;

(b)  vsaj 1 % odhodkov v okviru operativnih programov zajema intervencije, ki so povezane s ciljem iz točke (c) člena 42;

Predlog spremembe    300

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Operativni programi, odobreni pred ... [datum začetka veljavnosti te uredbe], se do svojega zaključka izvajajo v skladu s predpisi, po katerih so bili odobreni, razen če se združenje proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev prostovoljno odloči za uporabo te uredbe.

Predlog spremembe    301

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  finančnih prispevkov:

črtano

(i)  članov organizacije proizvajalcev in/ali same organizacije proizvajalcev; ali

 

(ii)  združenj organizacij proizvajalcev prek članov teh združenj;

 

Predlog spremembe    302

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organizacije proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave in/ali njihova združenja lahko ustanovijo operativni sklad. Sklad se financira iz:

1.  Organizacije proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave in/ali njihova združenja lahko ustanovijo operativni sklad izključno za financiranje operativnih programov, ki jih odobrijo države članice. Sklad se financira s prispevki same organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev in/ali njenih partnerjev ter finančno pomočjo iz člena 46.

Predlog spremembe    303

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  4,5 % vrednosti tržne proizvodnje vsakega združenja organizacij proizvajalcev;

(b)  4,5 % vrednosti tržne proizvodnje vsakega združenja organizacij proizvajalcev ter

Predlog spremembe    304

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  5 % vrednosti tržne proizvodnje:

 

  za organizacije proizvajalcev, katerih tržna proizvodnja in število članov je v letu predložitve operativnega programa 25 % višja od povprečne tržne proizvodnje in povprečnega števila včlanjenih proizvajalcev, registriranih v času prejšnjega operativnega programa;

 

  za prvi operativni program organizacije proizvajalcev, ki je nastala z združitvijo;

 

  za vsako nadnacionalno organizacijo proizvajalcev ali nadnacionalno združenje organizacij proizvajalcev.

Predlog spremembe    305

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  5 % vrednosti tržne proizvodnje vsake nadnacionalne organizacije proizvajalcev ali vsakega nadnacionalnega združenja organizacij proizvajalcev.

črtano

Predlog spremembe    306

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z odstopanjem od prvega pododstavka se finančna pomoč Unije lahko poveča, kot sledi:

Z odstopanjem od prvega pododstavka se finančna pomoč Unije, opredeljena v točkah (a), (b) in (ba), lahko poveča za 0,5 % vrednosti tržne proizvodnje, če se ta odstotek uporabi izključno za eno ali več intervencij, povezanih s cilji iz točk (c), (d), (e), (g), (h) in (i) člena 42;

(a)  v primeru organizacij proizvajalcev se odstotek lahko poveča na 4,6 % vrednosti tržne proizvodnje, če se znesek, ki presega 4,1 % vrednosti tržne proizvodnje, uporabi izključno za eno ali več intervencij, povezanih s cilji iz točk (c), (d), (e), (g), (h) in (i) člena 42;

 

(b)  v primeru združenj organizacij proizvajalcev se odstotek lahko poveča na 5 % vrednosti tržne proizvodnje, če se znesek, ki presega 4,5 % vrednosti tržne proizvodnje, uporabi izključno za eno ali več intervencij, povezanih s cilji iz točk (c), (d), (e), (g), (h) in (i) člena 42, ki jih združenje organizacij proizvajalcev izvaja v imenu svojih članov;

 

(c)  v primeru nadnacionalnih organizacij proizvajalcev ali nadnacionalnih združenj organizacij proizvajalcev se odstotek lahko poveča na 5,5 % vrednosti tržne proizvodnje, če se znesek, ki presega 5 % vrednosti tržne proizvodnje, uporabi izključno za eno ali več intervencij, povezanih s cilji iz točk (c), (d), (e), (g), (h) in (i) člena 42, ki jih nadnacionalna organizacija proizvajalcev ali nadnacionalno združenje organizacij proizvajalcev izvaja v imenu svojih članov.

 

Predlog spremembe    307

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  organizacije proizvajalcev, ki delujejo v različnih državah članicah, izvajajo intervencije, ki so povezane s cilji iz točk (b) in (e) člena 42, na nadnacionalni ravni;

(a)  organizacije proizvajalcev in združenja organizacij proizvajalcev, ki delujejo v različnih državah članicah, izvajajo intervencije, ki so povezane s cilji iz točk (b) in (e) člena 42, na nadnacionalni ravni;

Predlog spremembe    308

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  operativni program prvič izvaja združenje organizacij proizvajalcev, priznano na podlagi Uredbe (EU) št. 1308/2013;

(d)  operativni program prvič izvaja organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev, ki delujejo v eni državi članici, ali združenje organizacij proizvajalcev, ki delujejo v različnih državah članicah, priznani na podlagi Uredbe (EU) št. 1308/2013;

Predlog spremembe    309

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  organizacije proizvajalcev delujejo na gorskih območjih in v otoških regijah;

Predlog spremembe    310

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice lahko v regijah, v katerih je stopnja organiziranosti proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave znatno pod povprečjem Unije, organizacijam proizvajalcev, priznanim na podlagi Uredbe (EU) št. 1308/2013, odobrijo nacionalno finančno pomoč v višini največ 80 % finančnih prispevkov iz točke (a) člena 45(1) in do 10 % vrednosti tržne proizvodnje vsake take organizacije proizvajalcev. Nacionalna finančna pomoč dopolnjuje operativni sklad.

1.  Države članice lahko v regijah, v katerih je stopnja organiziranosti proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave znatno pod povprečjem Unije, ter v otoških regijah, vključno z najbolj oddaljenimi regijami, organizacijam proizvajalcev, priznanim na podlagi Uredbe (EU) št. 1308/2013, odobrijo nacionalno finančno pomoč v višini največ 80 % finančnih prispevkov iz točke (a) člena 45(1) in do 10 % vrednosti tržne proizvodnje vsake take organizacije proizvajalcev. Nacionalna finančna pomoč dopolnjuje operativni sklad.

Predlog spremembe    311

Predlog uredbe

Člen 48 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice si v čebelarskem sektorju prizadevajo uresničiti najmanj enega od specifičnih ciljev iz člena 6(1).

Države članice si v čebelarskem sektorju prizadevajo uresničiti ustrezne specifične cilje iz člena 6(1).

Predlog spremembe    312

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice v svojih strateških načrtih SKP za vsak specifični cilj iz člena 6(1) izberejo eno ali več naslednjih vrst intervencij v čebelarskem sektorju:

1.  Države članice v svojih strateških načrtih SKP izberejo eno ali več naslednjih vrst intervencij v čebelarskem sektorju:

Predlog spremembe    313

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev;

(a)  tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev, vključno s spodbujanjem dobrih praks, informiranjem in obveščanjem javnosti ter osnovnim in nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem;

Predlog spremembe    314

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  ukrepi za zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze;

(b)  ukrepi za zatiranje in preprečevanje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze, ter za povečanje odpornosti na epidemije;

Predlog spremembe    315

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  vzpostavljanje in/ali razvoj nacionalnih mrež za zdravje čebel;

Predlog spremembe    316

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  ukrepi za podporo laboratorijem pri analizi čebelarskih proizvodov;

(d)  ukrepi za podporo nacionalnim, regionalnim ali lokalnim laboratorijem pri analizi čebelarskih proizvodov, izgub čebel ali zmanjšanja produktivnosti ter snovi, ki bi lahko bile strupene za čebele;

Predlog spremembe    317

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  obnovitev čebeljih panjev v Uniji;

(e)  ukrepi za ohranjanje ali povečanje obstoječih populacij čebel;

Predlog spremembe    318

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  sodelovanje s specializiranimi organi za izvajanje programov raziskav na področju čebelarstva in čebelarskih proizvodov;

(f)  sodelovanje s specializiranimi organi za uporabo programov raziskav in eksperimentalnih programov na področju čebelarstva in čebelarskih proizvodov;

Predlog spremembe    319

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva;

Predlog spremembe    320

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1 – točka h b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(hb)  ukrepi za načrtovanje proizvodnje in prilagajanje ponudbe povpraševanju;

Predlog spremembe    321

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1 – točka h c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(hc)  ukrepi za preprečevanje neugodnih podnebnih razmer;

Predlog spremembe    322

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1 – točka h d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(hd)  ukrepi za prilagajanje na podnebne spremembe in slabe vremenske razmere;

Predlog spremembe    323

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1 – točka h e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(he)  ukrepi za spodbujanje sodelovanja med čebelarji in kmeti, zlasti z namenom zmanjšanja vpliva uporabe pesticidov;

Predlog spremembe    324

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1 – točka h f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(hf)  varčevanje z energijo, večja energetska učinkovitost in ekološko pakiranje;

Predlog spremembe    325

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1 – točka h g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(hg)  zmanjšanje nastajanja odpadkov ter izboljšanje uporabe stranskih proizvodov in odpadkov in ravnanja z njimi;

Predlog spremembe    326

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1 – točka h h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(hh)  ukrepi za izboljšanje opraševanja z medonosnimi čebelami in njihovega sobivanja s prostoživečimi opraševalci, tudi z oblikovanjem in ohranjanjem ugodnih habitatov;

Predlog spremembe    327

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1 – točka h i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(hi)  ukrepi za povečanje genske raznovrstnosti;

Predlog spremembe    328

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1 – točka h j (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(hj)  ukrepi za podporo mladim ali novim čebelarjem.

Predlog spremembe    329

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Finančna pomoč Unije za intervencije iz odstavka 2 znaša največ 50 % odhodkov. Preostali del odhodkov krijejo države članice.

4.  Finančna pomoč Unije za intervencije iz odstavka 2 znaša največ 75 % odhodkov, z izjemo najbolj oddaljenih regij, kjer znaša največ 85 %. Preostali del odhodkov krijejo države članice.

Predlog spremembe    330

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice se pri pripravi svojih strateških načrtov SKP posvetujejo s predstavniki organizacij na področju čebelarstva.

5.  Države članice se pri pripravi svojih strateških načrtov SKP posvetujejo s predstavniki organizacij na področju čebelarstva in pristojnimi organi.

Predlog spremembe    331

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Države članice Komisiji vsako leto sporočijo število čebeljih panjev na svojem ozemlju.

6.  Države članice Komisiji vsako leto sporočijo število čebeljih panjev in/ali čebeljih kolonij na svojem ozemlju.

Predlog spremembe    332

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Vse nacionalne programe, odobrene pred … [datum začetka veljavnosti te uredbe], do datuma, predvidenega za njihov zaključek, ureja Uredba (EU) št. 1308/2013.

Predlog spremembe    333

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 138 za dopolnitev te uredbe z zahtevami poleg zahtev iz tega oddelka o:

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    334

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  obveznosti držav članic, da Komisiji vsako leto sporočijo število čebeljih panjev na svojem ozemlju v skladu s členom 49(6);

(a)  obveznosti držav članic, da Komisiji vsako leto sporočijo število čebeljih panjev in/ali čebeljih kolonij na svojem ozemlju v skladu s členom 49(6);

Predlog spremembe    335

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  opredelitvi čebeljega panja in metod za izračun števila čebeljih panjev;

(b)  opredelitvi čebeljega panja in metod za izračun števila čebeljih panjev in kolonij;

Predlog spremembe    336

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice si v vinskem sektorju prizadevajo uresničiti enega ali več naslednjih ciljev:

V skladu s členoma 5 in 6 o skupnih ciljih si države članice v vinskem sektorju prizadevajo uresničiti enega ali več naslednjih ciljev:

Predlog spremembe    337

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  izboljšati konkurenčnost proizvajalcev vina Unije, vključno s prispevanjem k izboljšanju sistemov trajnostne proizvodnje in zmanjšanju vpliva vinskega sektorja Unije na okolje; ta cilj se nanaša na specifične cilje iz točk od (b) do (f) in (h) člena 6(1);

(a)  izboljšati gospodarsko trajnost in konkurenčnost proizvajalcev vina Unije v skladu s točkami (a), (b) in člena 6(1);

Predlog spremembe    338

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  prispevati k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, k izboljšanju sistemov trajnostne proizvodnje in zmanjšanju vpliva vinskega sektorja Unije na okolje, tudi s podporo vinogradnikom pri zmanjševanju uporabe vložkov in uvajanju bolj okolju prijaznih metod in postopkov gojenja, ter k ohranjanju raznolikosti tradicionalnih sort Unije; ti cilji se nanašajo na specifične cilje iz točk (d), (e) in (f) člena 6(1);

Predlog spremembe    339

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  izboljšati uspešnost vinskih podjetij Unije in njihovo prilagajanje povpraševanju na trgu ter povečati njihovo konkurenčnost glede proizvodnje in trženja proizvodov vinske trte, vključno s prihranki energije, splošno energijsko učinkovitostjo in trajnostnimi postopki; ti cilji se nanašajo na specifične cilje iz točk od (a) do (e), (g) in (h) člena 6(1);

(b)  izboljšati uspešnost vinskih podjetij Unije in njihovo prilagajanje povpraševanju na trgu ter povečati njihovo dolgoročno konkurenčnost glede proizvodnje in trženja proizvodov vinske trte, vključno s prihranki energije, splošno energijsko učinkovitostjo in trajnostnimi postopki; ti cilji se nanašajo na specifične cilje iz točk od (a) do (e), (g) in (h) člena 6(1);

Predlog spremembe    340

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  za izboljšanje koncentracije ponudbe za gospodarsko uspešnost in strukturiranje sektorja, v skladu s ciljem iz točke (b) člena 6(1);

Predlog spremembe    341

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  uporabiti stranske proizvode vinarstva v industrijske in energetske namene ob zagotavljanju kakovosti vina Unije in hkratnem varovanju okolja; ta cilj se nanaša na specifične cilje iz točk (d) in (e) člena 6(1);

(f)  uporabiti stranske proizvode in ostanke vinarstva v industrijske in energetske ali agronomske namene ob zagotavljanju kakovosti vina Unije in hkratnem varovanju okolja; ta cilj se nanaša na specifične cilje iz točk (d) in (e) člena 6(1);

Predlog spremembe    342

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  izboljšati konkurenčnost proizvodov vinske trte Unije v tretjih državah; ta cilj se nanaša na cilje iz točk (b) in (h) člena 6(1);

(h)  izboljšati konkurenčnost proizvodov vinske trte Unije v tretjih državah, tudi z odpiranjem, diverzifikacijo in konsolidacijo trgov za vino; ta cilj se nanaša na cilje iz točk (b) in (h) člena 6(1);

Predlog spremembe    343

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia)  zagotoviti gospodarsko trajnost in dobičkonosnost vinogradništva na območjih z znatnimi naravnimi omejitvami ter strmih in manj razvitih območjih, v skladu s posebnimi cilji iz točk (a), (b) in (h) člena 6(1).

Predlog spremembe    344

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov, tudi ponovna zasaditev vinogradov, kadar je to potrebno po obvezni izkrčitvi iz zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov po navodilu pristojnega organa države članice, ne pa tudi običajna obnova vinogradov s ponovno zasaditvijo iste zemljiške parcele z isto sorto vinske trte po istem sistemu gojenja vinske trte po koncu naravne življenjske dobe vinskih trt;

(a)  prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov, tudi ponovna zasaditev vinogradov, kadar je to potrebno po obvezni izkrčitvi iz zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov po navodilu pristojnega organa države članice ali po prostovoljni izkrčitvi nasadov zaradi prilagajanja podnebnim spremembam in povečanja genske raznovrstnosti, ne pa tudi običajna obnova vinogradov s ponovno zasaditvijo iste zemljiške parcele z isto sorto vinske trte po istem sistemu gojenja vinske trte po koncu naravne življenjske dobe vinskih trt;

Predlog spremembe    345

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  sajenje trt na zemljiščih z dovoljenjem sistema za zasaditev vinske trte iz oddelka 1 poglavja 3 Uredbe (EU) št. 1308/2013 na tradicionalnih vinorodnih območjih, ki jim grozi izginotje in jih opredelijo države članice, kot ukrep za varstvo vinarske raznolikosti;

Predlog spremembe    346

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab)  raziskave in eksperimentalna proizvodnja ter drugi ukrepi, zlasti na področju ohranjanja, preučevanja in krepitve medsortne in znotrajsortne pestrosti evropskih trtnih sort, ter dejavnosti za spodbujanje njihove gospodarske uporabe;

Predlog spremembe    347

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka a c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ac)  ukrepi za zmanjšanje uporabe pesticidov;

Predlog spremembe    348

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka a d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ad)  ukrepi za zmanjšanje prevzemanja tveganj s strani vinogradnikov, ki se zavežejo, da bodo korenito spremenili svojo prakso in sistem proizvodov, da bi bila njihova proizvodnja bolj trajnostna, tudi s povečanjem strukturne in biotske raznovrstnosti;

Predlog spremembe    349

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  materialne in nematerialne naložbe v predelovalne obrate in vinarsko infrastrukturo ter tržne strukture in orodja;

(b)  materialne in nematerialne naložbe v vinogradniške kmetije, tudi na strmih in terasastih območjih, z izjemo operacij v okviru vrste intervencij, opisanih v točki (a) člena 52(1) te uredbe, ter v predelovalne obrate in vinarsko infrastrukturo ter tržne strukture in orodja; namen takšnih naložb je lahko zaščita vinogradov pred podnebnimi tveganji in prilagajanje kmetijskih gospodarstev novim pravnim zahtevam Unije;

Predlog spremembe    350

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  zavarovanje letine proti izgubi dohodka zaradi slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče izenačiti z naravno nesrečo, slabih vremenskih razmer, živali, bolezni rastlin ali napadov škodljivcev;

(d)  zavarovanje letine proti izgubi dohodka zaradi slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče izenačiti z naravno nesrečo, slabih vremenskih razmer, živali, bolezni rastlin ali napadov škodljivcev ob hkratnem zagotavljanju, da upravičenci izvajajo potrebne ukrepe za preprečevanje tveganj.

Predlog spremembe    351

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  materialne in nematerialne naložbe v inovacije, ki vključujejo razvoj inovativnih proizvodov in stranskih proizvodov vinarstva, postopkov in tehnologij, ter druge naložbe, ki dodajajo vrednost na vseh stopnjah dobavne verige, vključno z izmenjavo znanja;

(e)  materialne in nematerialne naložbe v digitalizacijo in inovacije, ki vključujejo razvoj inovativnih proizvodov in tehnoloških postopkov, povezanih s proizvodi iz dela II Priloge VII k Uredbi (EU) št. 1308/2013 ali s stranskimi proizvodi vinarstva, postopkov in tehnologij, ter druge naložbe, ki dodajajo vrednost na vseh stopnjah dobavne verige, vključno z izmenjavo znanja, in/ali prispevajo k prilagajanju na podnebne spremembe;

Predlog spremembe    352

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  materialne in nematerialne naložbe v instalacije in postopke za mehanizacijo in kompostiranje stranskih proizvodov vinarstva;

Predlog spremembe    353

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  ukrepi za informiranje o vinih Unije v državah članicah za spodbujanje odgovornega uživanja vina ali shem kakovosti Unije, ki zajemajo označbe porekla in geografske označbe;

(g)  ukrepi za informiranje o vinih Unije v državah članicah za spodbujanje odgovornega uživanja vina;

Predlog spremembe    354

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga)  ukrepi za boljše poznavanje trgov, kot je izvajanje ekonomskih študij in študij ureditve o obstoječih trgih, pa tudi ukrepi za promocijo vinskega turizma, namenjeni povečanju prepoznavnosti evropskih vinogradov;

Predlog spremembe    355

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka h – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  promocija v tretjih državah, ki vključuje eno ali več od naslednjih točk:

(h)  promocija in obveščanje v tretjih državah, ki vključuje enega ali več od naslednjih ukrepov in dejavnosti, namenjenih izboljšanju konkurenčnosti vinskega sektorja ter začetnemu oblikovanju, diverzifikaciji ali konsolidaciji trgov:

Predlog spremembe    356

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka h – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iv)  študije novih trgov, potrebne za razširitev možnosti prodaje;

(iv)  študije novih ali obstoječih trgov, potrebne za razširitev in konsolidacijo možnosti prodaje;

Predlog spremembe    357

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka h – točka vi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(vi)  pripravo tehničnih spisov, vključno z laboratorijskimi preskusi in ocenami, glede enoloških postopkov, fitosanitarnih in higienskih pravil ter drugih zahtev tretjih držav za uvoz proizvodov vinskega sektorja, da se olajša dostop do trgov tretjih držav;

(vi)  pripravo tehničnih spisov, vključno z laboratorijskimi preskusi in ocenami, glede enoloških postopkov, fitosanitarnih in higienskih pravil ter drugih zahtev tretjih držav za uvoz proizvodov vinskega sektorja, da se preprečijo omejitve ali omogoči dostop do trgov tretjih držav;

Predlog spremembe    358

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia)  ukrepi za izboljšanje uporabe vode in gospodarjenja z njo;

Predlog spremembe    359

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka i b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ib)  ekološka pridelava;

Predlog spremembe    360

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka i c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ic)  integrirana pridelava;

Predlog spremembe    361

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka i d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(id)  precizna ali digitalizirana proizvodnja;

Predlog spremembe    362

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka i e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ie)  ohranjanje tal in povečanje zalog ogljika v tleh;

Predlog spremembe    363

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka i f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(if)  oblikovanje ali vzdrževanje habitatov, ki spodbujajo biotsko raznovrstnost, ali vzdrževanje krajine, vključno z ohranjanjem njenih zgodovinskih značilnosti;

Predlog spremembe    364

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka i g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ig)  izboljšanje odpornosti na škodljivce in bolezni trte;

Predlog spremembe    365

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – točka i h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ih)  zmanjšanje nastajanja odpadkov ter izboljšanje ravnanja z njimi.

Predlog spremembe    366

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ukrepi za promocijo iz točke (h) tega odstavka se uporabljajo le za vina z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo ali vina z navedbo sorte vinske trte.

Predlog spremembe    367

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice v svojih strateških načrtih SKP utemeljijo izbiro ciljev in vrst intervencij v vinskem sektorju. Pri izbranih vrstah intervencij intervencije opredelijo.

2.  Države članice v svojih strateških načrtih SKP utemeljijo izbiro ciljev in vrst intervencij v vinskem sektorju. Pri izbranih vrstah intervencij intervencije opredelijo. Države članice lahko predvidijo posebne določbe za ukrepe za informiranje in promocijo, ki jih v imenu vseh zadevnih podjetij pripravijo organi za upravljanje zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, zlasti glede najdaljšega možnega trajanja teh ukrepov.

Predlog spremembe    368

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Finančna pomoč Unije za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov iz točke (a) člena 52(1) ne presega 50 % dejanskih stroškov prestrukturiranja in preusmeritve vinogradov ali 75 % dejanskih stroškov prestrukturiranja in preusmeritve vinogradov v manj razvitih regijah.

Finančna pomoč Unije za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov iz točke (a) člena 52(1) ne presega 50 % dejanskih stroškov prostovoljnega prestrukturiranja in preusmeritve vinogradov ali 75 % dejanskih stroškov obveznega prestrukturiranja in preusmeritve vinogradov.

Predlog spremembe    369

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  50 % upravičenih stroškov naložb v manj razvitih regijah;

(a)  50 % upravičenih stroškov naložb v manj razvitih regijah, vinogradih na strmih pobočjih in v otoških regijah, ki niso navedene v točkah (c) in (d) tega odstavka;

Predlog spremembe    370

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  75 % upravičenih stroškov naložb v najbolj oddaljenih regijah iz člena 349 PDEU;

(c)  85 % upravičenih stroškov naložb v najbolj oddaljenih regijah iz člena 349 PDEU;

Predlog spremembe    371

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Finančna pomoč Unije za cilje iz točk (aa), (ab), (ac), (fa), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), in (q) člena 52(1) ne presega 50 % neposrednih ali upravičenih stroškov.

Predlog spremembe    372

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  50 % upravičenih stroškov naložb v manj razvitih regijah;

(a)  50 % upravičenih stroškov naložb v manj razvitih regijah, vinogradih na strmih pobočjih in v otoških regijah, ki niso navedene v točkah (c) in (d) tega odstavka;

Predlog spremembe    373

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  75 % upravičenih stroškov naložb v najbolj oddaljenih regijah iz člena 349 PDEU;

(c)  85 % upravičenih stroškov naložb v najbolj oddaljenih regijah iz člena 349(1) PDEU;

Predlog spremembe    374

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Finančna pomoč Unije po najvišji stopnji iz prvega pododstavka se uporablja samo za mikro, mala in srednja podjetja v smislu Priporočila 2003/361/ES, vendar se lahko uporablja za vsa podjetja v najbolj oddaljenih regijah iz člena 349 PDEU in na manjših egejskih otokih, kot so opredeljeni v členu 1(2) Uredbe (EU) št. 229/2013.

črtano

Predlog spremembe    375

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 5 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V primeru podjetij, ki niso zajeta v členu 2(1) naslova I Priloge k Priporočilu 2003/361/ES in imajo manj kot 750 zaposlenih ali promet, nižji od 200 milijonov EUR, se zgornja meja pomoči iz prvega pododstavka razpolovi.

Zgornje meje iz prvega pododstavka se lahko znižajo v primeru naložb podjetij, ki niso mikro, mala ali srednja podjetja. vendar se lahko uporablja za vsa podjetja v najbolj oddaljenih regijah iz člena 349 PDEU in na manjših egejskih otokih, kot so opredeljeni v členu 1(2) Uredbe (EU) št. 229/2013.

Predlog spremembe    376

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Finančna pomoč Unije za ukrepe za informiranje in promocijo iz točk (g) in (h) člena 52(1) ne presega 50 % upravičenih odhodkov.

6.  Finančna pomoč Unije za ukrepe za informiranje in promocijo iz točk (g) in (h) člena 52(1) ne presega 50 % upravičenih odhodkov. Države članice lahko uvedejo razlikovanje glede na velikost podjetij, da bi povečale podporo za mala in srednja podjetja.

Predlog spremembe    377

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Zadevne države članice v svojih strateških načrtih SKP določijo minimalni odstotek odhodkov za ukrepe, namenjene varstvu okolja, prilagajanju podnebnim spremembam, izboljšanju trajnostnosti proizvodnih sistemov in postopkov, zmanjšanju vpliva vinskega sektorja Unije na okolje, prihrankom energije in izboljšanju splošne energijske učinkovitosti v vinskem sektorju.

4.  Zadevne države članice v svojih strateških načrtih SKP določijo, da se nameni vsaj 5 % odhodkov ali sprejme vsaj en ukrep za izpolnitev ciljev v prid varstva okolja, prilagajanja podnebnim spremembam, izboljšanja trajnostnosti proizvodnih sistemov in postopkov, zmanjšanja vpliva vinskega sektorja Unije na okolje, prihrankom energije in izboljšanja splošne energijske učinkovitosti v vinskem sektorju v skladu s cilji iz točk (aa), (b) in (f) člena 51.

Predlog spremembe    378

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Vse programe, odobrene pred … [datum začetka veljavnosti te uredbe], do datuma, predvidenega za njihov zaključek, ureja Uredba (EU) št. 1308/2013.

Predlog spremembe    379

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Država članica iz člena 82(3) v svojem strateškem načrtu SKP opredeli eno ali več vrst intervencij iz člena 60 za uresničevanje ciljev, izbranih v skladu z odstavkom 1. Pri izbranih vrstah intervencij intervencije opredeli. Država članica iz člena 82(3) v svojem strateškem načrtu SKP utemelji izbiro ciljev, vrst intervencij in intervencij za uresničevanje teh ciljev.

2.  Država članica iz člena 82(3) v svojem strateškem načrtu SKP opredeli eno ali več vrst intervencij iz člena 60 za uresničevanje ciljev, izbranih v skladu z odstavkom 1. Pri izbranih vrstah intervencij intervencije opredeli. Država članica iz člena 82(3) v svojem strateškem načrtu SKP utemelji izbiro ciljev, vrst intervencij in intervencij za uresničevanje teh ciljev, ne da bi bila zavezana k izvajanju predhodne ocene in strateške presoje vplivov na okolje iz člena 103(1) ter analize SWOT iz člena 103(2).

Predlog spremembe    380

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  zmanjšanje vpliva gojenja oljk na okolje in prispevanje k podnebnim ukrepom prek gojenja oljk; ta cilja se nanašata na specifične cilje iz točk (d) in (e) člena 6(1);

(c)  zmanjšanje vpliva gojenja oljk na okolje in prispevanje k podnebnim ukrepom ter blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje prek gojenja oljk; ta cilja se nanašata na specifične cilje iz točk (d) in (e) člena 6(1);

Predlog spremembe    381

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  izboljšanje kakovosti oljčnega olja in namiznih oljk; ta cilj se nanaša na specifični cilj iz točke (f) člena 6(1);

(d)  izboljšanje kakovosti oljčnega olja in namiznih oljk; ta cilj se nanaša na specifični cilj iz točk (b) in (f) člena 6(1);

Predlog spremembe    382

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  preprečevanje in obvladovanje kriz, da bi izboljšali odpornost na škodljivce ter preprečevali in reševali krize na trgu oljčnega olja in namiznih oljk; ta cilj se nanaša na specifični cilj iz točke (h) člena 6(1).

(f)  preprečevanje in obvladovanje kriz, da bi izboljšali odpornost na škodljivce ter preprečevali in reševali krize na trgu oljčnega olja in namiznih oljk, tudi z izboljšanjem preprečevanja škodljivcev in odpornosti nanje; ta cilj se nanaša na specifični cilj iz točk (a), (b) in (c) člena 6(1);

Predlog spremembe    383

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Da bi države članice iz člena 82(4) lahko uresničile cilje iz člena 56, v svojih strateških načrtih SKP izberejo eno ali več vrst intervencij iz člena 60. Pri izbranih vrstah intervencij intervencije opredelijo.

1.  Da bi države članice iz člena 82(4) lahko uresničile cilje iz člena 56, v svojih strateških načrtih SKP izberejo eno ali več vrst intervencij iz člena 60, ki jo določi posamezna država članica. Pri izbranih vrstah intervencij intervencije opredelijo.

Predlog spremembe    384

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Intervencije, ki jih opredelijo države članice iz člena 82(4), se izvajajo prek odobrenih operativnih programov organizacij proizvajalcev in/ali združenj organizacij proizvajalcev, priznanih na podlagi Uredbe (EU) št. 1308/2013. V ta namen se uporabljata člena 61 in 62 te uredbe.

2.  Intervencije, ki jih opredelijo države članice iz člena 82(4), se izvajajo prek odobrenih operativnih programov organizacij proizvajalcev in/ali združenj organizacij proizvajalcev in/ali medpanožnih organizacij, priznanih na podlagi Uredbe (EU) št. 1308/2013. V ta namen se uporabljata člena 61 in 62 te uredbe.

Predlog spremembe    385

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Z odstopanjem od odstavka 2 lahko države članice iz člena 82(4) v skladu s členom 157 Uredbe (EU) št. 1308/2013 izvajanje operativnih programov zaupajo priznanim medpanožnim organizacijam, če te v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 že izvajajo podoben program.

Predlog spremembe    386

Predlog uredbe

Člen 58 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  75 % dejanskih odhodkov za vrste intervencij iz točk (f) in (h) člena 60(1), kadar operativni program v najmanj treh tretjih državah ali državah članicah neproizvajalkah izvajajo organizacije proizvajalcev iz vsaj dveh držav članic proizvajalk, oziroma 50 % dejanskih odhodkov, če pri tej vrsti intervencij ta pogoj ni izpolnjen.

(d)  85 % dejanskih odhodkov za vrste intervencij iz točk (f) in (h) člena 60(1), kadar operativni program v najmanj treh tretjih državah ali državah članicah neproizvajalkah izvajajo organizacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev iz vsaj dveh držav članic proizvajalk, oziroma 50 % dejanskih odhodkov, če pri tej vrsti intervencij ta pogoj ni izpolnjen.

Predlog spremembe    387

Predlog uredbe

Člen 58 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  v primeru otoških regij se odstotki iz točk (a) do (d) povečajo za 10 %.

Predlog spremembe    388

Predlog uredbe

Člen 58 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice zagotovijo dopolnilno financiranje do 50 % stroškov, ki jih ne krije finančna pomoč Unije.

črtano

Predlog spremembe    389

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice si v drugih sektorjih iz točke (f) člena 39 prizadevajo uresničiti enega ali več naslednjih ciljev:

V skladu s členoma 5 in 6 o skupnih ciljih si države članice v drugih sektorjih iz točke (f) člena 39 prizadevajo uresničiti enega ali več naslednjih ciljev:

Predlog spremembe    390

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  načrtovanje proizvodnje, prilagajanje proizvodnje povpraševanju, zlasti glede kakovosti in količine, optimizacija stroškov proizvodnje in donosnosti naložb ter stabiliziranje cen proizvajalcev; ti cilji se nanašajo na specifične cilje iz točk (a), (b), (c) in (i) člena 6(1);

(a)  načrtovanje proizvodnje, prilagajanje proizvodnje povpraševanju, zlasti glede kakovosti, količine in raznolikosti, optimizacija stroškov proizvodnje in donosnosti naložb ter stabiliziranje cen proizvajalcev; ti cilji se nanašajo na specifične cilje iz točk (a), (b), (c) in (i) člena 6(1);

Predlog spremembe    391

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  koncentracija ponudbe in dajanje na trg zadevnih proizvodov; ta cilja se nanašata na specifične cilje iz točk (a) in (c) člena 6(1);

(b)  koncentracija ponudbe in dajanje na trg zadevnih proizvodov ter spodbujanje kolektivnih pogajanj o pogodbah; ta cilja se nanašata na specifične cilje iz točk (a) in (c) člena 6(1);

Predlog spremembe    392

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  raziskave in razvoj na področju trajnostnih proizvodnih metod, vključno z odpornostjo na škodljivce ter inovativnimi praksami in pridelovalnimi tehnikami, ki spodbujajo gospodarsko konkurenčnost in krepijo razvoj trga; ta cilja se nanašata na specifične cilje iz točk (a), (c) in (i) člena 6(1);

(c)  raziskave in razvoj na področju trajnostnih proizvodnih metod ter njihova uporaba, vključno z odpornostjo proti škodljivcem in boleznim živali ter podnebnim spremembam, gensko raznovrstnostjo, zaščito tal, izboljšanjem biološke varnosti in zmanjšanjem protimikrobnih snovi ter inovativnimi praksami in pridelovalnimi tehnikami, ki spodbujajo dolgoročno gospodarsko konkurenčnost in krepijo razvoj trga; ti cilji se nanašajo na specifične cilje iz točk (a), (c), (d), (e), (f)in (i) člena 6(1);

Predlog spremembe    393

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  spodbujanje, razvoj in izvajanje proizvodnih metod, ki spoštujejo okolje in standarde dobrobiti živali, okolju prijaznih postopkov gojenja, pridelovalnih tehnik in proizvodnih metod, ki so odporni na škodljivce, okolju prijazne uporabe stranskih proizvodov in odpadkov ter ravnanja z njimi ter trajnostne rabe naravnih virov, zlasti varstva vode, tal in drugih naravnih virov; ti cilji se nanašajo na specifične cilje iz točk (e) in (f) člena 6(1);

(d)  spodbujanje, razvoj in izvajanje proizvodnih metod, ki spoštujejo okolje in standarde dobrobiti živali, okolju prijaznih postopkov gojenja, pridelovalnih tehnik in proizvodnih metod, ki so odporni proti škodljivcem, odpornosti proti boleznim živali, okolju prijazne uporabe stranskih proizvodov in odpadkov ter ravnanja z njimi ter trajnostne rabe naravnih virov, zlasti varstva vode, tal in drugih naravnih virov; zmanjšanje izpustov in povečanje energetske učinkovitosti; ti cilji se nanašajo na specifične cilje iz točk (e) in (f) člena 6(1);

Predlog spremembe    394

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, kot je določeno v točki (d) člena 6(1);

(e)  prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, vključno s preprečevanjem in obvladovanjem tropskih in zoonotskih bolezni, kot je določeno v točki (d) člena 6(1);

Predlog spremembe    395

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  povečanje tržne vrednosti in kakovosti proizvodov, vključno z izboljšanjem kakovosti proizvodov in razvijanjem proizvodov z zaščiteno označbo porekla in zaščiteno geografsko označbo ali proizvodov, ki so zajeti v nacionalni shemi kakovosti; ti cilji se nanašajo na specifični cilj iz točke (b) člena 6(1);

(f)  povečanje tržne vrednosti in kakovosti proizvodov, vključno z izboljšanjem kakovosti proizvodov in segmentacije trga ter razvijanjem proizvodov z zaščiteno označbo porekla in zaščiteno geografsko označbo ali proizvodov, ki so zajeti v nacionalni shemi kakovosti; ti cilji se nanašajo na specifični cilj iz točke (b) člena 6(1);

Predlog spremembe    396

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  promocija in trženje proizvodov iz enega ali več sektorjev iz točke (f) člena 40; ta cilja se nanašata na specifične cilje iz točk (b) in (c) člena 6(1);

(g)  promocija in trženje proizvodov iz enega ali več sektorjev iz točke (f) člena 39; ta cilja se nanašata na specifične cilje iz točk (b) in (c) člena 6(1);

Predlog spremembe    397

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  preprečevanje in obvladovanje kriz, da bi preprečevali in reševali krize na trgu v enem ali več sektorjih iz točke (f) člena 39; ta cilj se nanaša na specifične cilje iz točk (a), (b) in (c) člena 6(1).

(h)  preprečevanje kriz ter blažitev in obvladovanje tveganj, da bi preprečevali in reševali krize na trgu v enem ali več sektorjih iz točke (f) člena 39; ta cilj se nanaša na specifične cilje iz točk (a), (b) in (c) člena 6(1);

Predlog spremembe    398

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  preprečevanje napadov plenilskih vrst na živino;

Predlog spremembe    399

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 1 – točka h b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(hb)  prispevanje k strategiji Unije za spodbujanje beljakovinskih rastlin, zlasti krme in stročnic.

Predlog spremembe    400

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice v zvezi s cilji iz točk od (a) do (g) člena 59 v svojih strateških načrtih SKP izberejo eno ali več naslednjih vrst intervencij:

1.  Države članice v zvezi s cilji iz točk od (a) do (f) člena 56 in točk od (a) do (g) člena 59 v svojih strateških načrtih SKP izberejo eno ali več naslednjih vrst intervencij:

Predlog spremembe    401

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  ohranjanje tal, vključno s povečanjem zalog ogljika v tleh;

(i)  ohranjanje tal, vključno s preprečevanjem degradacije tal in pospešitvijo sekvestracije ogljika v tleh;

Predlog spremembe    402

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii)  izboljšanje uporabe vode in gospodarjenja z njo, vključno z varčevanjem z vodo in njenim črpanjem;

(ii)  izboljšanje uporabe vode in dobrega gospodarjenja z njo, vključno z varčevanjem z vodo in njenim črpanjem, kar prispeva k dobremu stanju povodij;

Predlog spremembe    403

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1 – točka a – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iv)  varčevanje z energijo in večjo energijsko učinkovitost;

(iv)  varčevanje z energijo in večjo energijsko učinkovitost, vključno z uporabo obnovljivih virov energije, kot je trajnostna uporaba ostankov iz kmetijstva;

Predlog spremembe    404

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1 – točka a – točka iv a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(iva)  zmanjšanje plinastih onesnaževal in toplogrednih plinov;

Predlog spremembe    405

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1 – točka a – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(v)  ekološko embalažo;

(v)  ekološko embalažo in zmanjšanje količine odpadne embalaže;

Predlog spremembe    406

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1 – točka a – točka vi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(vi)  zdravje in dobrobit živali;

(vi)  biološko zaščito, varstvo zdravja živali in njihovo dobrobit;

Predlog spremembe    407

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1 – točka a – točka vii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(viia)  preprečevanje in obvladovanje tropskih in zoonotskih bolezni;

Predlog spremembe    408

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1 – točka a – točka viii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(viii)  izboljšanje odpornosti na škodljivce;

(viii)  izboljšanje odpornosti proti škodljivcem s praksami obvladovanja ter boj proti boleznim živali;

Predlog spremembe    409

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1 – točka a – točka ix

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ix)  zmanjšanje tveganj in vplivov rabe pesticidov;

(ix)  zmanjšanje tveganj in vplivov rabe pesticidov ter odvisnosti od njih;

Predlog spremembe    410

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1 – točka a – točka x

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(x)  oblikovanje in ohranjanje habitatov, ki spodbujajo biotsko raznovrstnost;

(x)  oblikovanje in ohranjanje habitatov, ki spodbujajo biotsko raznovrstnost, ter spodbujanje lokalnih sort;

Predlog spremembe    411

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1 – točka a – točka x a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(xa)  zmanjšanje uporabe protimikrobnih snovi;

Predlog spremembe    412

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1 – točka a – točka x b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(xb)  izboljšanje pogojev gojenja, spravila in oddaje proizvodov;

Predlog spremembe    413

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1 – točka a – točka x c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(xc)  spremljanje, poznavanje in nadzor trga;

Predlog spremembe    414

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1 – točka a – točka x d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(xd)  preprečevanje napadov plenilskih vrst na živino.

Predlog spremembe    415

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  storitve svetovanja in tehnična pomoč, zlasti na področju prilagajanja podnebnim spremembam in njihove blažitve;

(b)  storitve svetovanja in tehnična pomoč, zlasti na področju biotske raznovrstnosti, prilagajanja podnebnim spremembam in njihove blažitve, boja proti škodljivcem in boleznim živali in izboljšanja odpornosti nanje ter izboljšanja kakovosti proizvodov;

Predlog spremembe    416

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  integrirana pridelava;

Predlog spremembe    417

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  ukrepi za povečanje trajnostnosti in učinkovitosti prevoza in skladiščenja proizvodov iz enega ali več sektorjev iz točke (f) člena 40;

(e)  ukrepi za povečanje trajnostnosti in učinkovitosti prevoza in skladiščenja proizvodov iz enega ali več sektorjev iz točke (f) člena 39;

Predlog spremembe    418

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  izvajanje sistemov sledljivosti in certificiranja, zlasti spremljanje kakovosti proizvodov, ki se prodajajo končnim potrošnikom.

(h)  izvajanje sistemov sledljivosti vzdolž celotne proizvodne verige in certificiranja, zlasti spremljanje kakovosti proizvodov, ki se prodajajo končnim potrošnikom, vključno s sledljivostjo izvora oljk in olja skozi različne stopnje proizvodne verige ter informacijami o proizvodnih metodah;

Predlog spremembe    419

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  izvajanje fitosanitarnih in veterinarskih protokolov tretjih držav.

Predlog spremembe    420

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice v zvezi s ciljem iz točke (h) člena 59 v svojih strateških načrtih SKP izberejo eno ali več naslednjih vrst intervencij:

2.  Države članice v zvezi s ciljem iz točke (f) člena 56 in točke (h) člena 59 v svojih strateških načrtih SKP izberejo eno ali več naslednjih vrst intervencij:

Predlog spremembe    421

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki omogočajo učinkovitejše upravljanje količin, danih na trg;

(b)  naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki omogočajo učinkovitejše upravljanje količin, danih na trg, ter boljšo prilagoditev ponudbe povpraševanju;

Predlog spremembe    422

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  skupno skladiščenje proizvodov, ki jih proizvaja organizacija proizvajalcev ali člani organizacije proizvajalcev;

(c)  skupno skladiščenje proizvodov, ki jih proizvaja organizacija proizvajalcev ali člani organizacije proizvajalcev, ter obdelava proizvodov, da se olajša njihovo skladiščenje;

Predlog spremembe    423

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  ponovna zasaditev sadovnjakov, kadar je to potrebno po obvezni izkrčitvi iz zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov po navodilu pristojnega organa države članice ali zaradi prilagoditve podnebnim spremembam;

(d)  ponovna zasaditev sadovnjakov ali nasadov oljk, kadar je to potrebno po obvezni izkrčitvi iz zdravstvenih ali fitosanitarnih razlogov po navodilu pristojnega organa države članice ali zaradi prilagoditve podnebnim spremembam;

Predlog spremembe    424

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  podporni ukrepi za zdravje in dobrobit živali;

Predlog spremembe    425

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 2 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db)  obnovitev staleža živine po obveznem zakolu iz zdravstvenih razlogov ali zaradi izgub, ki so posledica naravnih nesreč;

Predlog spremembe    426

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 2 – točka d c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dc)  izboljševanje genskih virov;

Predlog spremembe    427

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 2 – točka d d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dd)  podaljšanje obveznih prekinitev proizvodnje na kmetijah zaradi kriz, ki izvirajo iz bolezni živali;

Predlog spremembe    428

Predlog uredbe

Člen 61 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Države članice zagotovijo, da intervencije, povezane s ciljem iz točke (h) člena 59, ne presegajo tretjine skupnih odhodkov v okviru operativnih programov organizacij proizvajalcev ali združenj organizacij proizvajalcev.

7.  Države članice zagotovijo, da intervencije, povezane s ciljem iz točke (h) člena 59, ne presegajo 50 % skupnih odhodkov v okviru operativnih programov organizacij proizvajalcev ali združenj organizacij proizvajalcev.

Predlog spremembe    429

Predlog uredbe

Člen 62 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Operativni skladi

Operativni skladi organizacij proizvajalcev

Predlog spremembe    430

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Omejitev iz odstavka 1 se s 50 % poveča na 60 % za organizacije proizvajalcev ali njihova združenja, priznana v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013, za prvih pet let po letu priznanja in za organizacije proizvajalcev, ki delujejo izključno na območjih z naravnimi omejitvami.

Predlog spremembe    431

Predlog uredbe

Člen 64 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  okoljske, podnebne in druge upravljavske obveznosti;

(a)  ukrepi na področju kmetijsko-okoljske trajnosti, blažitve podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter druge upravljavske obveznosti;

Predlog spremembe    432

Predlog uredbe

Člen 64 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in zagon podeželskih podjetij;

(e)  vzpostavitev gospodarstev mladih in novih kmetov ter zagon in razvoj trajnostnih podeželskih podjetij;

Predlog spremembe    433

Predlog uredbe

Člen 64 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  ženske na podeželskih območjih;

Predlog spremembe    434

Predlog uredbe

Člen 64 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  izmenjava znanja in informiranje.

(h)  izmenjava znanja in informiranje; ter

Predlog spremembe    435

Predlog uredbe

Člen 64 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  namestitev digitalnih tehnologij.

Predlog spremembe    436

Predlog uredbe

Člen 65 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Okoljske, podnebne in druge upravljavske obveznosti

Ukrepi za kmetijsko-okoljsko trajnost, blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter druge upravljavske obveznosti

Predlog spremembe    437

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice lahko odobrijo plačila za okoljske, podnebne in druge upravljavske obveznosti v skladu s pogoji iz tega člena in kot je podrobneje opredeljeno v njihovih strateških načrtih SKP.

1.  Države članice lahko odobrijo plačila za kmetijsko-okoljske trajnostne prakse, blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, vključno s preprečevanjem naravnih tveganj, ter druge upravljavske obveznosti, kot so gozdarstvo, varstvo in izboljšanje genskih virov ter zdravje in dobrobit živali, v skladu s pogoji iz tega člena in kot je podrobneje opredeljeno v njihovih strateških načrtih SKP.

Predlog spremembe    438

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice lahko možnost pridobitve podpore v okviru te vrste intervencij v skladu s svojimi nacionalno, regionalno ali lokalno specifičnimi potrebami zagotovijo na svojem celotnem ozemlju.

3.  Države članice zagotovijo možnost pridobitve podpore v okviru te vrste intervencij v skladu s svojimi nacionalno, regionalno ali lokalno specifičnimi potrebami na svojem celotnem ozemlju. Ta podpora ne presega najvišjih zneskov iz Priloge IXaa.

Predlog spremembe    439

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice odobrijo plačila samo tistim kmetom in drugim upravičencem, ki prostovoljno sprejmejo upravljavske obveznosti, za katere velja, da pripomorejo k uresničevanju specifičnih ciljev iz člena 6(1).

4.  Države članice odobrijo plačila samo tistim kmetom, skupinam kmetov in drugim upravljavcem zemljišč, ki prostovoljno sprejmejo upravljavske obveznosti, kot je ustrezno varstvo mokrišč in organskih tal, za katere velja, da pripomorejo k uresničevanju ustreznih specifičnih ciljev iz člena 6(1). Prednost se lahko prizna shemam, ki se posebej nanašajo na obravnavanje razmer in potreb v lokalnem okolju ter po potrebi prispevajo k uresničevanju ciljev iz zakonodajnih aktov, navedenih v Prilogi XI.

Predlog spremembe    440

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  presegajo minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter dobrobit živali kot tudi druge obvezne zahteve, določene z nacionalnim pravom in pravom Unije;

(b)  presegajo ustrezne minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, dobrobit živali, preprečevanje protimikrobne odpornosti kot tudi druge ustrezne obvezne zahteve, določene s pravom Unije;

Predlog spremembe    441

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  se razlikujejo od obveznosti, v zvezi s katerimi so odobrena plačila v skladu s členom 28.

(d)  se razlikujejo od obveznosti, v zvezi s katerimi so odobrena plačila v skladu s členom 28, ali se z njimi dopolnjujejo, ob zagotavljanju, da ne pride do dvojnega financiranja.

Predlog spremembe    442

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Države članice upravičencem nadomestijo stroške in izpad dohodka zaradi sprejetih obveznosti. Po potrebi lahko krijejo tudi stroške poslovanja. Države članice lahko v ustrezno utemeljenih primerih odobrijo podporo kot pavšalni znesek ali enkratno plačilo na enoto. Plačila se odobrijo letno.

6.  Države članice upravičencem nadomestijo stroške in izpad dohodka zaradi sprejetih obveznosti. Države članice upravičencem zagotovijo tudi finančno spodbudo, po potrebi pa lahko krijejo tudi stroške poslovanja. Države članice lahko v ustrezno utemeljenih primerih odobrijo podporo kot pavšalni znesek ali enkratno plačilo na enoto, žival, panj ali drugo opredeljeno enoto. Plačila se odobrijo letno.

Predlog spremembe    443

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Raven plačil se spreminja glede na to, kako ambiciozna je posamezna praksa ali sklop praks glede trajnosti, na podlagi nediskriminatornih meril, da bi se učinkovito spodbujalo sodelovanje. Države članice lahko tudi razlikujejo med plačili glede na vrsto omejitev, ki zaradi sprejetih obveznosti vplivajo na kmetijske dejavnosti, in glede na različne sisteme kmetovanja.

Predlog spremembe    444

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Države članice lahko spodbujajo in podpirajo kolektivne sheme in sheme plačil na podlagi rezultatov, da bi kmete spodbudile k znatnemu izboljšanju kakovosti okolja v večjem obsegu in na merljiv način.

7.  Države članice lahko spodbujajo in podpirajo prostovoljne kolektivne sheme, kombinacijo upravljavskih obveznosti v obliki lokalno vodenih shem in sheme plačil na podlagi rezultatov, tudi po teritorialnem pristopu, da bi kmete in skupine kmetov spodbudile k znatnemu izboljšanju kakovosti okolja v večjem obsegu in na merljiv način. Vzpostavijo vsa potrebna sredstva za svetovanje, usposabljanje in prenos znanja v pomoč kmetom, ki spremenijo svoje proizvodne sisteme.

Predlog spremembe    445

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Obveznosti se sprejmejo za obdobje od petih do sedmih let. Vendar lahko države članice v svojih strateških načrtih SKP za določene vrste obveznosti določijo daljše obdobje, tudi z letnim podaljševanjem obveznosti po zaključku začetnega obdobja, kadar je to potrebno za doseganje ali ohranjanje želenih okoljskih koristi. Države članice lahko v svojih strateških načrtih SKP v izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih in za nove obveznosti, ki neposredno sledijo obveznostim, izpolnjenim v začetnem obdobju, določijo krajše obdobje.

8.  Obveznosti se običajno sprejmejo za obdobje od petih do sedmih let. Vendar lahko države članice v svojih strateških načrtih SKP za določene vrste obveznosti določijo daljše obdobje, tudi z letnim podaljševanjem obveznosti po zaključku začetnega obdobja, kadar je to potrebno za doseganje ali ohranjanje želenih okoljskih koristi, pri čemer upoštevajo tudi dolgoročnost gozdarstva. Države članice lahko v svojih strateških načrtih SKP v ustrezno utemeljenih primerih in za nove obveznosti, ki neposredno sledijo obveznostim, izpolnjenim v začetnem obdobju, določijo krajše obdobje.

Predlog spremembe    446

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Kadar se podpora v okviru te vrste intervencij odobri kmetijsko-okoljsko-podnebnim obveznostim, obveznostim za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja, kot so opredeljene v Uredbi (ES) št. 834/2007, ali njihovo ohranjanje ter gozdarsko-okoljskim in podnebnim storitvam, države članice določijo plačilo na hektar.

9.  Kadar se podpora v okviru te vrste intervencij odobri kmetijsko-okoljsko-podnebnim obveznostim, pa tudi obveznostim za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja, kot so opredeljene v Uredbi (ES) št. 834/2007, ali njihovo ohranjanje, integriranemu zatiranju škodljivcev, varstvu kmetijsko-gozdarskih sistemov ter gozdarsko-okoljskim in podnebnim storitvam, države članice določijo plačilo na hektar.

Predlog spremembe    447

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.  Države članice zagotovijo, da imajo osebe, ki izvajajo operacije v okviru te vrste intervencij, dostop do znanja in informacij, ki so potrebni za izvajanje takšnih operacij.

10.  Države članice zagotovijo, da imajo osebe, ki izvajajo operacije v okviru te vrste intervencij, ustrezno znanje in informacije, ki so potrebni za izvajanje takšnih operacij, ter da se omogoči ustrezno usposabljanje tistim, ki ga potrebujejo, pa tudi dostop do strokovnega znanja za pomoč kmetom, ki se zavežejo, da bodo spremenili svoj proizvodni sistem.

Predlog spremembe    448

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice lahko odobrijo plačila za naravne ali druge omejitve, značilne za posamezno območje, v skladu s pogoji iz tega člena in kot je podrobneje opredeljeno v njihovih strateških načrtih SKP, da bi prispevale k uresničevanju specifičnih ciljev iz člena 6(1).

1.  Države članice lahko odobrijo plačila za naravne ali druge omejitve, značilne za posamezno območje, vključno z gorskimi območji in otoškimi regijami, v skladu s pogoji iz tega člena in kot je podrobneje opredeljeno v njihovih strateških načrtih SKP, da bi prispevale k uresničevanju ustreznih specifičnih ciljev iz člena 6(1).

Predlog spremembe    449

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ta plačila se odobrijo pravim kmetom za območja, določena v skladu s členom 32 Uredbe (EU) št. 1305/2013.

2.  Ta plačila se odobrijo dejavnim kmetom za območja, določena v skladu s členom 32 Uredbe (EU) št. 1305/2013, in za območja v Republiki Hrvaški, ki jih je prizadela vojna.

Predlog spremembe    450

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  V primeru pravne osebe ali skupine fizičnih ali pravnih oseb lahko države članice uporabljajo podporo na ravni članov teh pravnih oseb ali skupin, kadar nacionalno pravo določa, da posamezni člani prevzamejo pravice in obveznosti, primerljive s tistimi posameznih kmetov, ki imajo status vodje kmetijskega gospodarstva, zlasti kar zadeva njihov gospodarski, socialni in davčni status, pod pogojem, da so prispevali h krepitvi kmetijskih struktur zadevnih pravnih oseb ali skupin.

Predlog spremembe    451

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice lahko odobrijo plačila v okviru te vrste intervencij le, da bi upravičencem nadomestile vse ali del dodatnih stroškov in izpada dohodka, ki so na zadevnem območju vezani na naravne ali druge omejitve, značilne za posamezno območje.

3.  Države članice lahko odobrijo plačila v okviru te vrste intervencij le, da bi upravičencem nadomestile vse ali del dodatnih stroškov in izpada dohodka, ki so na zadevnem območju vezani na naravne ali druge omejitve, značilne za posamezno območje. Zagotovijo lahko tudi finančno spodbudo za upravičence, da bi še naprej kmetovali na teh območjih. Znesek podpore lahko prilagodi, da se upošteva resnost naravnih ovir, ki vplivajo na kmetijsko dejavnost in kmetijski sistem. Pri plačilih se lahko po potrebi upoštevajo tudi socialno-ekonomski in okoljski dejavniki. Države članice zagotovijo, da so izračuni ustrezni, natančni in pripravljeni vnaprej na podlagi pravične metode izračuna.

Predlog spremembe    452

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Plačila se odobrijo letno na hektar površine.

5.  Plačila se odobrijo letno na hektar površine in ne presegajo najnižjih in najvišjih zneskov iz Priloge IXaa.

Predlog spremembe    453

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice lahko odobrijo plačila za slabosti, značilne za posamezno območje, ki izhajajo iz zahtev na podlagi izvajanja direktiv 92/43/EGS in 2009/147/ES ali Direktive 2000/60/ES, v skladu s pogoji iz tega člena in kot je podrobneje opredeljeno v njihovih strateških načrtih SKP, da bi prispevale k uresničevanju specifičnih ciljev iz člena 6(1).

1.  Države članice lahko odobrijo plačila za slabosti, značilne za posamezno območje, ki izhajajo iz zahtev na podlagi izvajanja direktiv 92/43/EGS in 2009/147/ES ali Direktive 2000/60/ES, v skladu s pogoji iz tega člena in kot je podrobneje opredeljeno v njihovih strateških načrtih SKP, da bi prispevale k uresničevanju ustreznih specifičnih ciljev iz člena 6(1).

Predlog spremembe    454

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ta plačila se lahko odobrijo kmetom, gozdnim posestnikom in drugim upravljavcem zemljišč za območja s slabostmi iz odstavka 1.

2.  Ta plačila se lahko odobrijo kmetom, skupinam kmetov, lastnikom gozdov in skupinam lastnikov gozdov. V ustrezno utemeljenih primerih se lahko odobrijo tudi drugim upravljavcem zemljišč.

Predlog spremembe    455

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  V primeru pravne osebe ali skupine fizičnih ali pravnih oseb lahko države članice uporabljajo podporo na ravni članov teh pravnih oseb ali skupin, kadar nacionalno pravo določa, da posamezni člani prevzamejo pravice in obveznosti, primerljive s tistimi posameznih kmetov, ki imajo status vodje kmetijskega gospodarstva, zlasti kar zadeva njihov gospodarski, socialni in davčni status, pod pogojem, da so prispevali h krepitvi kmetijskih struktur zadevnih pravnih oseb ali skupin.

Predlog spremembe    456

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  glede na omejitve, ki izhajajo iz Direktive 2000/60/ES, v povezavi s slabostmi zaradi zahtev, ki presegajo ustrezne predpisane zahteve ravnanja, razen predpisanih zahtev ravnanja 2 iz Priloge III, ter standarde dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev iz oddelka 2 poglavja I tega naslova ter pogoje za ohranjanje kmetijskih površin v skladu s točko (a) člena 4(1) te uredbe.

(b)  glede na omejitve, ki izhajajo iz Direktive 2000/60/ES, v povezavi s slabostmi zaradi zahtev, ki presegajo ustrezne predpisane zahteve ravnanja, razen predpisanih zahtev ravnanja 1 iz Priloge III, ter standarde dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev iz oddelka 2 poglavja I tega naslova ter pogoje za ohranjanje kmetijskih površin v skladu s točko (a) člena 4(1) te uredbe.

Predlog spremembe    457

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Plačila se odobrijo letno na hektar površine.

6.  Plačila se odobrijo letno na hektar površine in ne presegajo najvišjih zneskov iz Priloge IXaa.

Predlog spremembe    458

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Naložbene operacije so upravičene do podpore iz EKSRP, če se v skladu s pravom, ki velja za tovrstne naložbe, predhodno oceni pričakovani okoljski učinek, kadar je verjetno, da bo naložba negativno vplivala na okolje.

Predlog spremembe    459

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice lahko odobrijo podporo v okviru te vrste intervencij le za materialne in/ali nematerialne naložbe, ki prispevajo k uresničevanju specifičnih ciljev iz člena 6. Podpora za gozdarski sektor temelji na načrtu za gospodarjenje z gozdovi ali enakovrednem instrumentu.

2.  Države članice lahko odobrijo podporo v okviru te vrste intervencij le za materialne in/ali nematerialne naložbe, tudi v kolektivni obliki, ki prispevajo k uresničevanju ustreznih specifičnih ciljev iz člena 6. Podpora za gozdarski sektor temelji na načrtu za gospodarjenje z gozdovi, ki vključuje zahtevo glede zasaditve vrst, prilagojenih lokalnim ekosistemom, ali enakovrednem instrumentu v primeru kmetijskih gospodarstev nad določeno velikostjo, ki jo določi država članica.

Predlog spremembe    460

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice lahko določijo prednostne naložbe za mlade kmete v skladu s tem členom.

Predlog spremembe    461

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  nakup živali, enoletnih rastlin in njihovo sajenje, razen za namen obnovitve kmetijskega ali gozdarskega potenciala po naravnih nesrečah in katastrofičnih dogodkih;

(d)  nakup živali, razen tistih, ki se uporabljajo namesto strojev za ohranjanje krajine in zaščito pred velikimi plenilci;

Predlog spremembe    462

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  nakup enoletnih rastlin in njihovo sajenje, razen za namen obnovitve kmetijskega ali gozdarskega potenciala po naravnih nesrečah in katastrofičnih dogodkih;

Predlog spremembe    463

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  naložbe v namakanje, ki niso skladne z doseganjem dobrega stanja vodnih teles, kot je določeno v členu 4(1) Direktive 2000/60/ES, vključno z razširitvijo vodnih teles, ki vplivajo na namakanje in katerih stanje je bilo v ustreznem načrtu upravljanja povodij opredeljeno kot manj kot dobro;

črtano

Predlog spremembe    464

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  naložbe v obsežno infrastrukturo, ki ni del strategij lokalnega razvoja;

(g)  naložbe v obsežno infrastrukturo, ki ni del strategij lokalnega razvoja. Države članice lahko določijo posebna odstopanja za naložbe v širokopasovne povezave, kadar se določijo jasna merila, ki zagotavljajo dopolnjevanje s podporo iz drugih instrumentov Unije;

Predlog spremembe    465

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  naložbe, ki niso v skladu z zakonodajo o zdravju in dobrobiti živali ali Direktivo 91/676/EGS;

Predlog spremembe    466

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka h b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(hb)  naložbe v proizvodnjo bioenergije, ki niso v skladu s trajnostnimi merili iz direktive o energiji iz obnovljivih virov.

Predlog spremembe    467

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice lahko z odstopanjem od točk od (a) do (h) prvega pododstavka določijo odstopanja v otoških regijah, vključno z najbolj oddaljenimi regijami, da bi se odpravile pomanjkljivosti, povezane z otoško lego in oddaljenostjo.

Predlog spremembe    468

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice podporo omejijo na največ 75 % upravičenih stroškov.

Države članice podporo omejijo na najvišjo stopnjo upravičenih stroškov, določeno v Prilogi IXaa.

Predlog spremembe    469

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  naložbe za pogozdovanje in neproduktivne naložbe, povezane s posebnimi okoljskimi in podnebnimi cilji iz točk (d), (e) in (f) člena 6(1);

(a)  naložbe za pogozdovanje in vzpostavitev kmetijsko-gozdarskih sistemov ter neproduktivne naložbe, vključno s komasacijo, povezane s posebnimi okoljskimi in podnebnimi cilji iz točk (d), (e) in (f) člena 6(1);

Predlog spremembe    470

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  naložbe za obnovitev kmetijskega ali gozdarskega potenciala po naravnih nesrečah in katastrofičnih dogodkih ter naložbe v ustrezne preventivne ukrepe v gozdovih in na podeželju.

(c)  naložbe za obnovitev kmetijskega ali gozdarskega potenciala, poškodovanega po požarih in drugih naravnih nesrečah in katastrofičnih dogodkih, tudi nevihtah, poplavah, škodljivcih in boleznih, pa tudi za obnovo gozdov z odstranjevanjem min, naložbe v ustrezne preventivne ukrepe v gozdovih in na podeželju ter naložbe v ohranjanje zdravih gozdov;

Predlog spremembe    471

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  naložbe v inovativne pridelovalne tehnike in sisteme, s katerimi se hkrati uresničujejo cilji iz točk (a), (b), (d), (e) in (f) člena 6(1);

Predlog spremembe    472

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  naložbe za zaščito čred pred plenilci;

Predlog spremembe    473

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cc)  naložbe v najbolj oddaljene regije in območja z naravnimi omejitvami, vključno z gorskimi in otoškimi regijami;

Predlog spremembe    474

Predlog uredbe

Člen 68 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka c d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cd)  naložbe, povezane z dobrobitjo živali.

Predlog spremembe    475

Predlog uredbe

Člen 68 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 68a

 

Naložbe v namakanje

 

1.   Brez poseganja v člen 68 te uredbe se za upravičene izdatke v primeru namakanja novih in obstoječih namakalnih in izsušenih območij štejejo le naložbe, ki izpolnjujejo pogoje iz tega člena.

 

2.   Komisija se obvesti o načrtu upravljanja povodja, pripravljenem v skladu s pogoji iz Direktive 2000/60/ES, za celotno območje, na katerem se bo izvedla naložba, pa tudi za katero koli drugo območje, na katerem lahko naložba vpliva na okolje. Ukrepi, ki se izvajajo v okviru načrta upravljanja povodja v skladu s členom 11 navedene direktive in ki so pomembni za kmetijski sektor, so opredeljeni v ustreznem programu ukrepov.

 

3.   Vodni števci, ki omogočajo merjenje porabe vode na ravni podprte naložbe, so nameščeni ali pa se namestijo v sklopu naložbe.

 

4.   Naložba za izboljšanje obstoječega namakalnega objekta ali elementa namakalne infrastrukture je upravičena le, če po predhodni oceni omogoča najmanj 5- do 25-odstotni potencialni prihranek vode glede na tehnične parametre obstoječega objekta ali infrastrukture.

 

Če naložba vpliva na telesa podzemnih ali površinskih voda, katerih stanje je bilo v zadevnem načrtu upravljanja povodja ocenjeno z manj kot dobro zgolj zaradi količine vode:

 

(a)   se z naložbo zagotovi učinkovito zmanjšanje porabe vode na ravni naložbe za vsaj 50 % potencialnega prihranka vode, ki ga omogoča naložba;

 

(b)   se pri naložbi na posameznem kmetijskem gospodarstvu zagotovi zmanjšanje skupne porabe vode kmetijskega gospodarstva za vsaj 50 % potencialnega prihranka vode, ki je omogočen na ravni naložbe. Skupna poraba vode kmetijskega gospodarstva vključuje vodo, ki jo gospodarstvo proda.

 

Nobeden od pogojev iz odstavka 4 se ne uporablja za naložbe v obstoječe objekte, ki vplivajo le na energetsko učinkovitost, naložbe v izgradnjo vodnih zbiralnikov ali naložbe v uporabo reciklirane vode, ki ne vplivajo na telo podzemnih ali površinskih voda.

 

5.   Naložba, katere rezultat je neto povečanje namakalnega območja, ki vpliva na določeno telo podzemnih ali površinskih voda, je upravičena le, če:

 

(a)  stanje vodnega telesa v zadevnem načrtu upravljanja vodnega območja ni ocenjeno z manj kot dobro zgolj zaradi količine vode ter

 

(b)   je iz predhodne okoljske analize razvidno, da naložba ne bo znatno negativno vplivala na okolje; to analizo vplivov na okolje pristojni organ bodisi opravi bodisi odobri, nanaša pa se lahko tudi na skupine kmetijskih gospodarstev.

 

Območja, ki niso namakana, vendar je na njih v preteklosti že deloval namakalni objekt, kar se ugotovi in utemelji v programu, se lahko štejejo za namakalna območja za namene ugotavljanja neto povečanja namakalnega območja.

 

6.   Z odstopanjem od točke (a) odstavka 5 je lahko naložba, ki vodi do neto povečanja namakalnega območja, vseeno upravičena:

 

(a)   če se izvede v povezavi z naložbo v obstoječi namakalni objekt ali element namakalne infrastrukture, za katerega je iz predhodne ocene razvidno, da omogoča vsaj 5- do 25-odstotni potencialni prihranek vode glede na tehnične parametre obstoječega objekta ali infrastrukture, in

 

(b)   če se z naložbo zagotovi učinkovito zmanjšanje porabe vode na ravni naložbe kot celote za vsaj 50 % potencialnega prihranka vode, ki ga omogoča naložba v obstoječi namakalni objekt ali element namakalne infrastrukture.

 

7.   Države članice podporo omejijo na največ 75 % upravičenih stroškov. Najvišja stopnja podpore se lahko poveča za naložbe v najbolj oddaljene regije in območja z naravnimi omejitvami, vključno z gorskimi in otoškimi regijami.

Predlog spremembe    476

Predlog uredbe

Člen 68 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 68b

 

Namestitev digitalnih tehnologij

 

1.   Države članice lahko brez poseganja v člen 68 te uredbe odobrijo podporo za namestitev digitalnih tehnologij na podeželskih območjih pod pogoji iz tega člena in kot je podrobneje opredeljeno v njihovih strateških načrtih SKP, da bi prispevale k uresničevanju horizontalnih ciljev iz člena 5 in specifičnih ciljev iz člena 6.

 

2.   Države članice lahko dodelijo podporo v okviru tovrstnih intervencij za pomoč pri namestitvi digitalnih tehnologij, da bi se med drugim podprli precizno kmetovanje, strategija za pametne vasi, podeželska podjetja ter razvoj infrastrukture informacijske in komunikacijske tehnologije na ravni kmetij.

 

3.   Države članice podporo za namestitev digitalnih tehnologij omejijo na najvišjo stopnjo upravičenih stroškov, določeno v Prilogi IXaa.

Predlog spremembe    477

Predlog uredbe

Člen 69 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in zagon podeželskih podjetij

Vzpostavitev gospodarstev mladih in novih kmetov ter zagon in razvoj trajnostnih podeželskih podjetij

Predlog spremembe    478

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice lahko odobrijo podporo za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in zagon podeželskih podjetij v skladu s pogoji iz tega člena in kot je podrobneje opredeljeno v njihovih strateških načrtih SKP, da bi prispevale k uresničevanju specifičnih ciljev iz člena 6.

1.  Države članice lahko odobrijo podporo za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov ali njihovo vključitev v obstoječa kmetijska gospodarstva, mlade kmete, zagon in razvoj podeželskih podjetij, tudi za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti, v skladu s pogoji iz tega člena in kot je podrobneje opredeljeno v njihovih strateških načrtih SKP, da bi prispevale k uresničevanju specifičnih ciljev iz člena 6. Podpora iz tega člena je pogojena s predložitvijo poslovnega načrta.

Predlog spremembe    479

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice lahko odobrijo podporo v okviru te vrste intervencij le za pomoč:

2.  Države članice lahko odobrijo podporo v okviru tega člena le za pomoč:

Predlog spremembe    480

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  vzpostavitvi gospodarstev novih kmetov;

Predlog spremembe    481

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zagonu podeželskih podjetij, povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom ali diverzifikacijo dohodkov kmečkih gospodinjstev;

(b)  zagonu in razvoju dejavnosti podeželskih podjetij, povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom, biogospodarstvom, krožnim gospodarstvom in kmečkim turizmom ali diverzifikacijo dohodkov;

Predlog spremembe    482

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  zagonu podjetij za nekmetijske dejavnosti na podeželskih območjih v okviru strategij lokalnega razvoja.

(c)  zagonu podjetij za nekmetijske dejavnosti na podeželskih območjih v okviru strategij lokalnega razvoja s strani kmetov za diverzifikacijo dejavnosti ter mikropodjetij in fizičnih oseb na podeželskih območjih.

Predlog spremembe    483

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice lahko sprejmejo posebne določbe, da bi zagotovile, da mladi in novi kmetje, ki se včlanijo v skupine kmetov, organizacije proizvajalcev ali zadružne strukture, ne izgubijo pomoči za vzpostavitev gospodarstva. Te določbe morajo biti skladne z načelom sorazmernosti ter opredeliti udeležbo mladih in novih kmetov v tej strukturi.

Predlog spremembe    484

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice podporo odobrijo v obliki pavšalnih zneskov. Podpora je omejena na najvišji znesek 100 000 EUR in se lahko kombinira s finančnimi instrumenti.

4.  Države članice podporo odobrijo v obliki pavšalnih zneskov, ki se lahko razlikujejo glede na objektivna merila. Podpora je omejena na najvišji znesek, določen v Prilogi IXaa, in se lahko kombinira s finančnimi instrumenti.

Predlog spremembe    485

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Pomoč iz tega člena se lahko izplača v več obrokih.

Predlog spremembe    486

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice odobrijo podporo za instrumente za obvladovanje tveganj v skladu s pogoji iz tega člena in kot je podrobneje opredeljeno v njihovih strateških načrtih SKP.

1.  Države članice lahko odobrijo podporo za instrumente za obvladovanje tveganj ob upoštevanju svojih potreb in analiz SWOT v skladu s pogoji iz tega člena in kot je podrobneje opredeljeno v njihovih strateških načrtih SKP. Države članice zagotovijo, da ta določba ne vpliva negativno na zasebne ali javne nacionalne instrumente za obvladovanje tveganja.

Predlog spremembe    487

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice odobrijo podporo v okviru te vrste intervencij, da bi spodbujale instrumente za obvladovanje tveganj, ki pravim kmetom pomagajo upravljati proizvodnjo in obvladovati dohodkovna tveganja, povezana z njihovo kmetijsko dejavnostjo in zunaj njihovega nadzora, in ki prispevajo k uresničevanju specifičnih ciljev iz člena 6.

2.  Podpora v okviru te vrste intervencij se lahko odobri, da bi se spodbujali instrumenti za obvladovanje tveganj, ki dejavnim kmetom pomagajo upravljati proizvodnjo in obvladovati dohodkovna tveganja, povezana z njihovo kmetijsko dejavnostjo in zunaj njihovega nadzora, in ki prispevajo k uresničevanju ustreznih specifičnih ciljev iz člena 6. Ti instrumenti lahko obsegajo sisteme za obvladovanje več vrst tveganj.

 

Poleg tega se spodbujajo strategije za zmanjševanje tveganj, da bi se povečala odpornost kmetij pred naravnimi in podnebnimi tveganji ter zmanjšala izpostavljenost nestabilnosti prihodkov.

Predlog spremembe    488

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  finančne prispevke za premije za zavarovalne sheme;

(a)  finančne prispevke za premije za zavarovalne sheme za kritje izgub, ki jih povzročijo slabe vremenske razmere, naravne nesreče ali katastrofični dogodki, izbruhi bolezni živali ali rastlin, okoljska nesreča, okužba ekoloških pridelkov ali ukrep, sprejet v skladu z Direktivo 2000/29/ES za odpravo ali zajezitev širjenja bolezni rastlin ali škodljivcev;

Predlog spremembe    489

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  finančne prispevke za vzajemne sklade, vključno z upravnimi stroški vzpostavitve.

(b)  finančne prispevke za vzajemne sklade, vključno z upravnimi stroški vzpostavitve, da bi se kmetom izplačalo finančno nadomestilo za izgube, ki jih povzročijo slabe vremenske razmere, naravne nesreče ali katastrofični dogodki, izbruhi bolezni živali ali rastlin, okoljska nesreča, okužba ekoloških pridelkov ali ukrep, sprejet v skladu z Direktivo 2000/29/ES za odpravo ali zajezitev širjenja bolezni rastlin ali škodljivcev;

Predlog spremembe    490

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  finančne prispevke za instrument za stabilizacijo dohodka v obliki vzajemnega sklada za:

 

(i) nadomestila kmetom iz vseh sektorjev v primeru izrednega zmanjšanja dohodka;

 

(ii) nadomestila kmetom iz določenega sektorja zaradi izrednega zmanjšanja dohodka.

Predlog spremembe    491

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice finančne prispevke za vzajemne sklade iz točk (b) in (c) odstavka 3 omejijo na:

 

(a) upravne stroške ustanovitve vzajemnega sklada, porazdeljene na največ tri leta na podlagi postopnega zniževanja;

 

(b) zneske, ki jih vzajemni sklad izplača kmetom kot finančno nadomestilo. Poleg tega se lahko finančni prispevki nanašajo na obresti za komercialna posojila, ki jih vzajemni sklad najame za izplačilo finančnega nadomestila kmetom v primeru krize;

 

(c) dopolnjevanje letnih plačil v sklad;

 

(d) začetni kapital vzajemnega sklada.

Predlog spremembe    492

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  vrste in kritje upravičenih zavarovalnih shem in vzajemnih skladov;

(a)  vrste in kritje upravičenih zavarovalnih shem, vzajemnih skladov in instrumentov za stabilizacijo dohodka;

Predlog spremembe    493

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  metodologijo za izračun izgub in sprožilne dejavnike za nadomestilo;

(b)  metodologijo za izračun izgub in sprožilne dejavnike za nadomestilo, tudi z uporabo bioloških, podnebnih ali gospodarskih indeksov, ki se uporabijo na ravni kmetijskega gospodarstva ali na lokalni, regionalni in nacionalni ravni;

Predlog spremembe    494

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Države članice podporo omejijo na najvišjo stopnjo 70 % upravičenih stroškov.

6.  Države članice podporo omejijo na najvišjo stopnjo upravičenih stroškov, določeno v Prilogi IXaa.

Predlog spremembe    495

Predlog uredbe

Člen 70 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Države članice, ki uvedejo nacionalne sheme za obvladovanje tveganj ali so te sheme že uvedle pred ... [datum začetka veljavnosti te uredbe], lahko uporabijo instrumente iz tega člena za kritje vseh vrst tveganj, ki jih te sheme ne zajemajo.

Predlog spremembe    496

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice lahko odobrijo podporo za sodelovanje v skladu s pogoji iz tega člena in kot je podrobneje opredeljeno v njihovih strateških načrtih SKP, da bi se pripravili in izvajali projekti operativne skupine evropskega inovacijskega partnerstva za kmetijsko produktivnost in trajnostnost iz člena 114 ter LEADER, tj. lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, iz člena 25 Uredbe (EU) [uredba o skupnih določbah], in se spodbujale sheme kakovosti, organizacije proizvajalcev, skupine proizvajalcev ali druge oblike sodelovanja.

1.  Države članice lahko odobrijo podporo za sodelovanje v skladu s pogoji iz tega člena in kot je podrobneje opredeljeno v njihovih strateških načrtih SKP, da bi se pripravili in izvajali projekti operativne skupine evropskega inovacijskega partnerstva za kmetijsko produktivnost in trajnostnost iz člena 114 ter LEADER, tj. lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, iz člena 25 Uredbe (EU) [uredba o skupnih določbah], in se spodbujale sheme kakovosti, organizacije proizvajalcev, skupine proizvajalcev ali druge oblike sodelovanja, vključno s tistimi, katerih proizvode zajema Uredba (EU) št. 1151/2012.

Predlog spremembe    497

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice lahko odobrijo podporo v okviru te vrste intervencij le, da bi spodbujale oblike sodelovanja, ki vključujejo vsaj dva subjekta in prispevajo k uresničevanju specifičnih ciljev iz člena 6.

2.  Države članice lahko odobrijo podporo v okviru te vrste intervencij le, da bi spodbujale oblike sodelovanja ali ohranjale že obstoječe oblike sodelovanja, ki vključujejo vsaj dva subjekta, od katerih se vsaj eden ukvarja s kmetijsko proizvodnjo, in prispevajo k uresničevanju specifičnih ciljev iz člena 6.

Predlog spremembe    498

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice lahko z odstopanjem od odstavka 2 dodelijo podporo iz EKSRP lokalnim akcijskim skupinam, ki izvajajo lokalno razvojno strategijo in prispevajo k uresničevanju posebnih ciljev iz člena 6.

Predlog spremembe    499

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice lahko v okviru te vrste intervencij krijejo stroške, povezane z vsemi vidiki sodelovanja.

3.  Države članice lahko v okviru te vrste intervencij krijejo stroške, povezane z vsemi potrebnimi vidiki sodelovanja, vključno s stroški certificiranja, povezanimi s sodelovanjem v shemi kakovosti Unije.

Predlog spremembe    500

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice lahko podporo za spodbujanje shem kakovosti, organizacij proizvajalcev, skupin proizvajalcev ali drugih oblik sodelovanja odobrijo v obliki pavšalnega zneska.

Predlog spremembe    501

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Države članice podporo omejijo na največ sedem let, razen za kolektivne okoljske in podnebne ukrepe v ustrezno utemeljenih primerih za uresničevanje specifičnih okoljskih in podnebnih ciljev iz točk (d), (e) in (f) člena 6(1).

8.  Države članice podporo omejijo na največ sedem let, razen za kolektivne okoljske in podnebne ukrepe v ustrezno utemeljenih primerih za uresničevanje specifičnih ciljev, povezanih z okoljem in podnebjem, iz točk (d), (e) in (f) člena 6(1).

Predlog spremembe    502

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  Lokalne akcijske skupine lahko pristojno plačilno agencijo zaprosijo za izplačilo predplačila, če je ta možnost določena v strateškem načrtu. Znesek predplačil ne presega 50 % javne podpore za tekoče stroške in stroške animacije.

Predlog spremembe    503

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8b.  Podpora shemam kakovosti za kmetijske proizvode in živila, vključno z ukrepi za informiranje in promocijo, ter pomoč za ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev je omejena na najvišji znesek, določen v Prilogi IXb.

Predlog spremembe    504

Predlog uredbe

Člen 71 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 71a

 

Tematski podprogrami za sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila

 

Države članice lahko vzpostavijo tematski podprogram za sheme kakovosti za kmetijske proizvode, predvidene v Uredbi 1151/2012, skladno s cilji iz člena 6(1).

Predlog spremembe    505

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice lahko odobrijo podporo za izmenjavo znanja in informiranje na kmetijskem in gozdarskem področju ter področju podeželskih podjetij v skladu s pogoji iz tega člena in kot je podrobneje opredeljeno v njihovih strateških načrtih SKP.

1.  Države članice lahko odobrijo podporo za izmenjavo znanja in informiranje na individualni ali kolektivni osnovi v skladu s pogoji iz tega člena in kot je podrobneje opredeljeno v njihovih strateških načrtih SKP za intervencije na področju kmetijstva, gozdarstva, vključno s kmetijsko-gozdarskimi sistemi, varstva okolja in podnebja, podeželskih podjetij, strategije za pametne vasi ter SKP.

Predlog spremembe    506

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice lahko v okviru te vrste intervencij krijejo stroške vseh ustreznih ukrepov za spodbujanje inovacij, dostopa do usposabljanja in svetovanja ter izmenjave in širjenja znanja in informacij, ki prispevajo k uresničevanju specifičnih ciljev iz člena 6.

2.  Države članice in Unija lahko v okviru te vrste intervencij krijejo stroške vseh ustreznih ukrepov za spodbujanje inovacij, dostopa do usposabljanja in svetovanja, priprave načrtov in študij ter izmenjave in širjenja znanja in informacij, ki prispevajo k uresničevanju specifičnih ciljev iz člena 6.

Predlog spremembe    507

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice podporo omejijo na največ 75 % upravičenih stroškov.

Države članice lahko zagotovijo podporo do najvišje stopnje, določene v Prilogi IXaa.

Predlog spremembe    508

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z odstopanjem od prvega pododstavka lahko države članice v primeru vzpostavljanja storitev kmetijskega svetovanja odobrijo podporo v obliki fiksnega zneska v višini največ 200 000 EUR.

Z odstopanjem od prvega pododstavka lahko države članice v primeru vzpostavljanja storitev kmetijskega svetovanja odobrijo podporo do najvišjega zneska, določenega v Prilogi IXaa.

Predlog spremembe    509

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Z odstopanjem od odstavka 3 lahko države članice v najbolj oddaljenih regijah in drugih ustrezno utemeljenih primerih za uresničevanje specifičnih ciljev iz člena 6 uporabijo višjo stopnjo ali višji znesek, kot sta določena v zadevnem odstavku.

črtano

Predlog spremembe    510

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Podpora v okviru tega člena ne vključuje tečajev izobraževanja ali usposabljanja, ki so del predpisanih običajnih izobraževalnih programov ali sistemov na srednješolski ali višjih ravneh.

Predlog spremembe    511

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6b.  Subjekti, ki izvajajo storitve prenosa znanja in informiranja, so ustrezno usposobljeni, kar pomeni, da je osebje kvalificirano in usposobljeno za opravljanje te naloge.

Predlog spremembe    512

Predlog uredbe

Člen 72 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 72a

 

Ukrepi za ženske na podeželju

 

1.   Države članice sprejmejo posebne ukrepe za spodbujanje večjega vključevanja žensk v podeželsko gospodarstvo z intervencijami, ki so v skladu s sedanju uredbo, da bi prispevale k uresničevanju ciljev iz člena 6(1).

 

2.   Države članice lahko v svojih strateških načrtih SKP odobrijo podporo za spodbujanje udeležbe žensk zlasti pri dejavnostih prenosa znanja in informiranja, storitvah svetovanja, naložbah v materialna sredstva, zagonu in razvoju kmetij in podeželskih podjetij, namestitvi digitalnih tehnologij ter sodelovanju.

Predlog spremembe    513

Predlog uredbe

Člen 72 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 72b

 

Razvoj strategije za pametne vasi

 

1.   Države članice pripravijo in izvajajo strategijo za pametne vasi v okviru svojih strateških načrtov SKP, da bi spodbudile digitalizacijo in inovacije, razvoj podjetij ter socialno vključevanje in zaposlovanje na podeželskih območjih, ter pri tem upoštevajo vrste intervencij iz točk (a), (b), (d), (e), (g) in (h) člena 64 ter elemente, ki zagotavljajo posodabljanje in strategije iz člena 102.

 

2.   Države članice poleg vrst intervencij iz prejšnje točke zlasti upoštevajo ukrepe, ki obravnavajo naslednja vprašanja na podeželskih območjih:

 

(a)   digitalizacijo podeželskega gospodarstva;

 

(b)   precizno kmetijstvo;

 

(c)   razvoj digitalnih platform;

 

(d)   podeželsko mobilnost;

 

(e)   socialne inovacije;

 

(f)   razvoj pametnih energetskih sistemov in omrežij ter hrambe energije na lokalni ravni in podpiranje razvoja energetskih zadrug.

 

3.   Države članice posebej upoštevajo usklajevanje med EKSRP in drugimi evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi, kot je določeno v točki (iii) člena 98(d).

 

4.   Države članice lahko vključijo svoje strategije za pametne vasi v celovite strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz člena 25(c) Uredbe (EU) 2018/xxxx [nova uredba o skupnih določbah].

Predlog spremembe    514

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organ upravljanja strateškega načrta SKP ali drugi imenovani posredniški organi opredelijo merila za izbor intervencij v zvezi z naslednjimi vrstami intervencij: naložbe, vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in zagon podeželskih podjetij, sodelovanje ter izmenjava znanja in informiranje, in sicer po posvetovanju z odborom za spremljanje iz člena 111. Namen meril za izbor je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev, boljšo uporabo finančnih sredstev in ciljno usmerjenost podpore v skladu z namenom intervencij.

Organ upravljanja strateškega načrta SKP in, če je primerno, regionalni organi upravljanja ali drugi imenovani posredniški organi opredelijo merila za izbor intervencij v zvezi z naslednjimi vrstami intervencij: naložbe, vzpostavitev gospodarstev mladih in novih kmetov, zagon podeželskih podjetij, sodelovanje ter izmenjava znanja in informiranje ter posebni ukrepi za ženske na podeželju in namestitev digitalnih tehnologij, in sicer po posvetovanju z odborom za spremljanje iz člena 111. Namen meril za izbor je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev, boljšo uporabo finančnih sredstev in ciljno usmerjenost podpore v skladu z namenom intervencij.

Predlog spremembe    515

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice se lahko odločijo, da merila za izbor ne uporabljajo za naložbene intervencije, ki imajo jasne okoljske namene ali se izvajajo v povezavi z dejavnostmi za obnovitev.

Države članice se lahko odločijo, da meril za izbor ne uporabljajo za naložbe v povezavi z dejavnostmi za obnovitev po katastrofičnih dogodkih.

Predlog spremembe    516

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Merila za izbor se ne smejo opredeliti za operacije, ki so prejele pečat odličnosti v okviru programa Obzorje 2020 ali Obzorje Evropa ali so bile izbrane v okviru programa Life+, pod pogojem, da so skladne s strateškim načrtom SKP.

črtano

Predlog spremembe    517

Predlog uredbe

Člen 74 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kadar kmete prizadenejo hude podnebne razmere in/ali kriza na trgu, so lahko plačila iz točke (a) zajamčena z obratnim kapitalom.

Predlog spremembe    518

Predlog uredbe

Člen 74 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Kadar se sredstva iz tega člena ne uporabijo ali vrnejo iz finančnega instrumenta, jih je treba ohraniti za uporabo v delu strateškega načrta SKP za razvoj podeželja.

Predlog spremembe    519

Predlog uredbe

Člen 75

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe    520

Predlog uredbe

Člen 78 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 138 za dopolnitev te uredbe z zahtevami poleg zahtev iz tega poglavja o pogojih za odobritev podpore za naslednje vrste intervencij za razvoj podeželja:

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 138 za dopolnitev Priloge IXa o najnižjih in najvišjih zgornjih mejah plačil iz tega poglavja.

(a)  upravljavske obveznosti iz člena 65;

 

(b)  naložbe iz člena 68;

 

(c)  sodelovanje iz člena 71.

 

Predlog spremembe    521

Predlog uredbe

Člen 79 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odhodki EKJS in EKSRP

Finančna sredstva, ki se dodelijo iz EKJS in EKSRP

Predlog spremembe    522

Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  EKJS financira vrste intervencij v zvezi z:

1.  Finančna sredstva za EKJS za obdobje 2021–2027 znašajo 286 143 milijonov EUR v cenah iz leta 2018 (322 511 milijonov EUR v tekočih cenah).

 

V okviru teh finančnih sredstev in ne glede na določbe poglavja I naslova II Uredbe (EU) [HZU] EKJS financira vrste intervencij v zvezi z:

Predlog spremembe    523

Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  EKSRP financira vrsto intervencij iz poglavja IV naslova III.

2.  Finančna sredstva za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) za obdobje 2021–2027 znašajo 96 712 milijonov EUR v cenah iz leta 2018 (109 000 milijonov EUR v tekočih cenah).

 

EKSRP financira vrste intervencij iz poglavja IV naslova III, tehnično pomoč na pobudo držav članic iz člena 112 in tehnično pomoč na pobudo Komisije iz člena 83(2).

Predlog spremembe    524

Predlog uredbe

Člen 80 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Odhodki so upravičeni do prispevka iz EKJS in EKSRP od 1. januarja leta, ki sledi letu, ko Komisija odobri strateški načrt SKP.

1.  Odhodki so upravičeni do prispevka iz EKJS in EKSRP, ko Komisija odobri strateški načrt SKP.

Predlog spremembe    525

Predlog uredbe

Člen 80 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odhodki, ki postanejo upravičeni zaradi spremembe strateškega načrta SKP, so upravičeni do prispevka iz EKSRP z dnem predložitve zahteve za spremembo Komisiji.

Odhodki, ki postanejo upravičeni zaradi spremembe strateškega načrta SKP, so upravičeni do prispevka iz EKSRP in EKJS z dnem predložitve zahteve za spremembo Komisiji.

Predlog spremembe    526

Predlog uredbe

Člen 80 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Z odstopanjem od člena 73(5) in prvega pododstavka je lahko v strateškem načrtu SKP v primeru nujnih ukrepov zaradi naravnih nesreč, katastrofičnih dogodkov ali slabih vremenskih razmer oziroma znatne in nenadne spremembe socialno-ekonomskih razmer v državi članici ali regiji določeno, da se upravičenost odhodkov, financiranih iz EKSRP, v zvezi s spremembami načrta lahko začne z dnem, ko se je zgodil zadevni dogodek.

Z odstopanjem od člena 73(5) in prvega pododstavka je lahko v strateškem načrtu SKP v primeru nujnih ukrepov zaradi naravnih nesreč, katastrofičnih dogodkov, tudi požarov, suše in poplav, ali slabih vremenskih razmer, epidemij oziroma znatne in nenadne spremembe socialno-ekonomskih razmer v državi članici ali regiji določeno, da se upravičenost odhodkov, financiranih iz EKSRP, v zvezi s spremembami načrta lahko začne z dnem, ko se je zgodil zadevni dogodek.

Predlog spremembe    527

Predlog uredbe

Člen 80 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Odhodki so upravičeni do prispevka iz EKSRP, če so nastali upravičencu in so plačani do 31. decembra [2029]. Poleg tega so odhodki upravičeni le do prispevka iz EKSRP, če je plačilna agencija zadevno pomoč dejansko plačala do 31. decembra [2029].

3.  Odhodki so upravičeni do prispevka iz EKSRP, če so nastali upravičencu in so plačani do 31. decembra [2030]. Poleg tega so odhodki upravičeni do prispevka iz EKSRP le, če je plačilna agencija zadevno pomoč dejansko plačala do 31. decembra [2030].

Predlog spremembe    528

Predlog uredbe

Člen 82 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Finančna pomoč Unije za vrste intervencij v sektorju hmelja, ki se dodeli Nemčiji, znaša 2 188 000 EUR na leto.

3.  Finančna pomoč Unije za vrste intervencij v sektorju hmelja, ki se dodeli Nemčiji, znaša X EUR na leto.

Predlog spremembe    529

Predlog uredbe

Člen 82 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  10 666 000 EUR na leto za Grčijo;

(a)  X EUR na leto za Grčijo;

Predlog spremembe    530

Predlog uredbe

Člen 82 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  554 000 EUR na leto za Francijo ter

(b)  X EUR na leto za Francijo ter

Predlog spremembe    531

Predlog uredbe

Člen 82 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  34 590 000 EUR na leto za Italijo.

(c)  X EUR na leto za Italijo.

Predlog spremembe    532

Predlog uredbe

Člen 82 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Države članice lahko leta 2023 pregledajo svoje odločitve iz odstavka 6 v okviru zahteve za spremembo strateških načrtov SKP iz člena 107.

7.  Dve leti po datumu izvajanja svojih strateških načrtov lahko države članice pregledajo svoje odločitve iz odstavka 6 v okviru zahteve za spremembo strateških načrtov SKP iz člena 107.

Predlog spremembe    533

Predlog uredbe

Člen 83 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Skupni znesek podpore Unije za vrste intervencij za razvoj podeželja na podlagi te uredbe za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2027 znaša 78 811 milijonov EUR v tekočih cenah v skladu z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2021–202738.

1.  Skupni znesek podpore Unije za vrste intervencij za razvoj podeželja na podlagi te uredbe za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2027 znaša 109 000 milijonov EUR v tekočih cenah v skladu z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2021–202738.

__________________

__________________

38 Predlog uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027, Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij, COM(2018) 322 final.

38 Predlog uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027, Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij, COM(2018) 322 final.

Predlog spremembe    534

Predlog uredbe

Člen 85 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V strateških načrtih SKP je določena enotna stopnja prispevka EKSRP, ki velja za vse intervencije.

1.  V strateških načrtih SKP je določen enotni prispevek EKSRP k podpori za intervencije v vseh regijah, ki ustrezajo ravni 2 po skupni klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (v nadaljnjem besedilu: regije na ravni NUTS 2) iz Uredbe (ES) št. 1059/2003.

Predlog spremembe    535

Predlog uredbe

Člen 85 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Sredstva iz EKSRP se razdelijo med naslednje tri kategorije regij na ravni NUTS 2:

 

(a)   manj razvite regije, katerih BDP na prebivalca je nižji od 75 % povprečnega BDP EU-27 („manj razvite regije“);

 

(b)   regije v prehodu, katerih BDP na prebivalca se giblje med 75 % in 100 % povprečnega BDP EU-27 („regije v prehodu“);

 

(c)   bolj razvite regije, katerih BDP na prebivalca presega 100 % povprečnega BDP EU-27 („bolj razvite regije“).

 

Razvrstitev regij v eno teh treh kategorij se določi glede na BDP na prebivalca posamezne regije, merjen po standardih kupne moči in izračunan na podlagi podatkov Unije za obdobje 2014–2016, v primerjavi s povprečnim BDP EU-27 za isto referenčno obdobje.

Predlog spremembe    536

Predlog uredbe

Člen 85 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  70 % upravičenih javnih odhodkov v najbolj oddaljenih regijah in na manjših egejskih otokih v smislu Uredbe (EU) št. 229/2013;

(a)  85 % upravičenih javnih odhodkov v najbolj oddaljenih regijah in na manjših egejskih otokih v smislu Uredbe (EU) št. 229/2013;

Predlog spremembe    537

Predlog uredbe

Člen 85 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  70 % upravičenih javnih odhodkov v manj razvitih regijah;

(b)  85 % upravičenih javnih odhodkov v manj razvitih regijah;

Predlog spremembe    538

Predlog uredbe

Člen 85 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  65 % za regije v prehodu;

Predlog spremembe    539

Predlog uredbe

Člen 85 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  65 % upravičenih odhodkov za plačila iz člena 66;

(c)  75 % upravičenih odhodkov za plačila iz člena 66;

Predlog spremembe    540

Predlog uredbe

Člen 85 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  43 % upravičenih javnih odhodkov v drugih regijah.

(d)  53 % upravičenih javnih odhodkov v drugih regijah.

Predlog spremembe    541

Predlog uredbe

Člen 85 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  80 % za upravljavske obveznosti iz člena 65 te uredbe, za plačila iz člena 67 te uredbe, za neproduktivne naložbe iz člena 68 te uredbe, za podporo evropskemu inovacijskemu partnerstvu iz člena 71 te uredbe in za LEADER, tj. lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, iz člena 25 Uredbe (EU) [uredba o skupnih določbah];

(a)  90 % za upravljavske obveznosti iz člena 65 te uredbe, za plačila iz člena 67 te uredbe, za neproduktivne naložbe iz člena 68 te uredbe, povezane s pogozdovanjem ter specifičnimi okoljskimi in podnebnimi cilji, navedenimi v točkah (d), (e) in (f) člena 6(1), za operacije iz točke (a) člena 69(2), za podporo evropskemu inovacijskemu partnerstvu iz člena 71 te uredbe in za LEADER, tj. lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, iz člena 25 Uredbe (EU) [uredba o skupnih določbah], za operacije iz člena 72, za operacije, ki jih podpirajo finančni instrumenti, za ukrepe iz člena 72a in za neposeljena območja;

Predlog spremembe    542

Predlog uredbe

Člen 85 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  100 % za operacije, ki so financirane iz sredstev, prerazporejenih v EKSRP v skladu s členoma 15 in 90 te uredbe.

(b)  100 % za operacije, ki so financirane iz sredstev, prerazporejenih v EKSRP v skladu s členom 90 te uredbe, kadar navedene operacije zajemajo specifične okoljske in podnebne cilje iz točk (d), (e) in (f) člena 6(1).

Predlog spremembe    543

Predlog uredbe

Člen 86 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Najmanj 30 % celotnega prispevka EKSRP za strateški načrt SKP iz Priloge IX se rezervira za intervencije za obravnavanje specifičnih okoljskih in podnebnih ciljev iz točk (d), (e) in (f) člena 6(1) te uredbe, razen intervencij na podlagi člena 66.

Najmanj 30 % celotnega prispevka EKSRP za strateški načrt SKP iz Priloge IX se rezervira za vse vrste intervencij za obravnavanje specifičnih okoljskih in podnebnih ciljev iz točk (d), (e), (f) in (i) člena 6(1) te uredbe.

 

Pri izračunu celotnega prispevka EKSRP iz prvega pododstavka se lahko upošteva največ 40 % plačil, ki se odobrijo v skladu s členom 66.

Predlog spremembe    544

Predlog uredbe

Člen 86 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Najmanj 30 % celotnega prispevka EKSRP za strateški načrt SKP iz Priloge IX se rezervira za intervencije iz členov 68, 70, 71 in 72 za specifične cilje, s katerimi naj bi spodbujali razvoj pametnega, odpornega in diverzificiranega kmetijskega sektorja, kot je opredeljeno v točkah (a), (b) in (c) člena 6(1) te uredbe.

Predlog spremembe    545

Predlog uredbe

Člen 86 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Za vsako državo članico se najnižji znesek iz Priloge X rezervira za prispevanje k specifičnemu cilju „privabljanje mladih kmetov in spodbujanje razvoja podjetij“ iz točke (g) člena 6(1). Na podlagi analize stanja glede prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in groženj (v nadaljnjem besedilu: analiza SWOT) ter opredelitve potreb, ki jih je treba obravnavati, se znesek uporabi za naslednje vrste intervencij:

4.  Države članice rezervirajo vsaj zneske, določene v Prilogi X, za dopolnilno dohodkovno podporo za mlade kmete, kakor je določena v členu 27.

(a)  dopolnilno dohodkovno podporo za mlade kmete iz člena 27;

 

(b)  vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov iz člena 69.

 

Predlog spremembe    546

Predlog uredbe

Člen 86 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Države članice rezervirajo vsaj 60 % zneskov, določenih v Prilogi VII, za osnovno dohodkovno podporo za trajnostnost iz pododdelkov 2 in 3 oddelka 2 poglavja II naslova III.

Predlog spremembe    547

Predlog uredbe

Člen 86 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b.  Države članice rezervirajo vsaj 5 % zneskov, določenih v Prilogi VII, za podporo za prerazporeditvena plačila iz člena 26.

Predlog spremembe    548

Predlog uredbe

Člen 86 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4c.  Države članice rezervirajo vsaj 20 % zneskov, določenih v Prilogi VII, za intervencije iz člena 28.

Predlog spremembe    549

Predlog uredbe

Člen 86 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Okvirna dodeljena finančna sredstva za intervencije vezane dohodkovne podpore iz pododdelka 1 oddelka 2 poglavja II naslova III so omejena na največ 10 % zneskov, določenih v Prilogi VII.

Okvirna dodeljena finančna sredstva za intervencije vezane dohodkovne podpore iz pododdelka 1 oddelka 2 poglavja II naslova III so omejena na največ 10 % zneskov, določenih v Prilogi VII. Države članice lahko del zneska prerazporedijo, da bi povečale zgornjo mejo dodeljenih sredstev, določeno v členu 82(6), če navedena dodelitev ne zadošča za financiranje intervencij iz oddelka 7 poglavja III naslova III.

Predlog spremembe    550

Predlog uredbe

Člen 86 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Brez poseganja v člen 15 Uredbe (EU) [HZU] najvišji znesek, ki se lahko odobri v državi članici pred uporabo člena 15 te uredbe v skladu s pododdelkom 1 oddelka 2 poglavja II naslova III te uredbe za koledarsko leto, ne presega zneskov, določenih v strateškem načrtu SKP v skladu z odstavkom 6.

6.  Brez poseganja v člen 15 Uredbe (EU) [HZU] najvišji znesek, ki se lahko odobri v državi članici pred uporabo člena 15 te uredbe v skladu s pododdelkom 1 oddelka 2 poglavja II naslova III te uredbe za koledarsko leto, ne presega zneskov, določenih v strateškem načrtu SKP v skladu z odstavkom 5.

Predlog spremembe    551

Predlog uredbe

Člen 86 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Države članice se lahko v svojem strateškem načrtu SKP odločijo, da bodo določen delež dodeljenih sredstev EKSRP porabile za okrepitev podpore in nadgraditev integriranih strateških projektov, povezanih z naravo, iz [uredba LIFE] ter financiranje ukrepov, povezanih s čezmejno učno mobilnostjo ljudi na področju kmetijskega razvoja in razvoja podeželja s poudarkom na mladih kmetih, v skladu z [uredba o programu Erasmus].

7.  Države članice se lahko v svojem strateškem načrtu SKP odločijo, da bodo določen delež dodeljenih sredstev EKSRP porabile za okrepitev podpore in nadgraditev integriranih strateških projektov, povezanih z naravo, iz [uredba LIFE], kadar so vanje vključene kmetijske skupnosti, ter financiranje ukrepov, povezanih s čezmejno učno mobilnostjo ljudi na področju kmetijskega razvoja in razvoja podeželja s poudarkom na mladih kmetih, v skladu z [uredba o programu Erasmus], in ženskah na podeželju.

Predlog spremembe    552

Predlog uredbe

Člen 87 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  100 % za odhodke za intervencije iz prvega pododstavka člena 86(2);

(c)  100 % za odhodke za intervencije iz prvega pododstavka člena 86(2), razen odhodkov iz točke (d);

Predlog spremembe    553

Predlog uredbe

Člen 87 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 87a

 

Spremljanje izdatkov za spodbujanje konkurenčnosti

 

1.  Komisija na podlagi informacij držav članic oceni prispevek te politike k spodbujanju ciljev konkurenčnosti, in sicer z uporabo enostavne in skupne metodologije.

 

2.  Prispevek k odhodkovni ciljni vrednosti se oceni z uporabo namenskih ponderjev, ki se razlikujejo glede na to, ali podpora bistveno ali zgolj zmerno prispeva k spodbujanju konkurenčnosti, kar je povezano z medsektorskim ciljem iz člena 5 in gospodarskimi cilji iz točk (a), (b) in (c) člena 6(1). Ti ponderji temeljijo na sklopu kazalnikov, s katerimi se ti cilji merijo, in Komisija jih razvije z delegiranimi akti v skladu s členom 138.

Predlog spremembe    554

Predlog uredbe

Člen 89 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Delež odstopanja je delež, za katerega lahko realizirani povprečni ali enotni zneski na enoto presegajo načrtovane povprečne ali enotne zneske na enoto iz strateškega načrta SKP.

Delež odstopanja je delež, za katerega lahko realizirani povprečni ali okvirni enotni zneski na enoto presegajo načrtovane povprečne ali okvirne enotne zneske na enoto iz strateškega načrta SKP.

Predlog spremembe    555

Predlog uredbe

Člen 89 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za vsako intervencijo v obliki neposrednih plačil realizirani povprečni ali enotni znesek na enoto nikoli ni nižji od načrtovanega zneska na enoto, razen če realizirani izložek presega načrtovani izložek, kot je določen v strateškem načrtu SKP.

Za vsako intervencijo v obliki neposrednih plačil realizirani povprečni ali okvirni enotni znesek na enoto nikoli ni nižji od načrtovanega okvirnega zneska na enoto, razen če realizirani izložek presega načrtovani izložek, kot je določen v strateškem načrtu SKP.

Predlog spremembe    556

Predlog uredbe

Člen 89 – odstavek 1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar so znotraj intervencije opredeljeni različni zneski na enoto, se ta pododstavek uporablja za vsak enotni ali povprečni znesek na enoto v zadevni intervenciji.

Kadar so znotraj intervencije opredeljeni različni okvirni zneski na enoto, se ta pododstavek uporablja za vsak enotni ali povprečni okvirni znesek na enoto v zadevni intervenciji.

Predlog spremembe    557

Predlog uredbe

Člen 89 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice lahko prerazporedijo zneske znotraj iste vrste intervencij.

Predlog spremembe    558

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  do 15 % dodeljenih finančnih sredstev države članice za neposredna plačila iz Priloge IV po odštevku dodeljenih finančnih sredstev za bombaž iz Priloge VI za koledarska leta 2021–2026 v dodeljena finančna sredstva države članice za EKSRP v proračunskih letih 2022–2027 ali

(a)  do 15 % dodeljenih finančnih sredstev države članice za neposredna plačila iz Priloge IV po odštevku dodeljenih finančnih sredstev za bombaž iz Priloge VI za koledarska leta 2022–2026 v dodeljena finančna sredstva države članice za EKSRP v proračunskih letih 2023–2027, če države članice uporabijo ustrezno povečanje za kmetijsko-okoljske intervencije, katerih upravičenci so kmetje;

Predlog spremembe    559

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  do 15 % dodeljenih finančnih sredstev države članice za EKSRP v proračunskih letih 2022–2027 v dodeljena finančna sredstva države članice za neposredna plačila iz Priloge IV za koledarska leta 2021–2026.

(b)  do 5 % dodeljenih finančnih sredstev države članice za EKSRP v proračunskih letih 2023–2027 v dodeljena finančna sredstva države članice za neposredna plačila iz Priloge IV za koledarska leta 2022–2026, če se ustrezno povečanje dodeli za operacije iz člena 28.

Predlog spremembe    560

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Delež prerazporeditve iz dodeljenih finančnih sredstev države članice za neposredna plačila v njena dodeljena finančna sredstva za EKSRP iz prvega pododstavka se lahko poveča za:

Z odstopanjem od točke (b) prvega pododstavka lahko Hrvaška, Poljska, Madžarska in Slovaška prenesejo do 15 % svojih dodeljenih finančnih sredstev EKSRP za neposredna plačila, določena v Prilogi IV, pod pogojem, da je 5 % namenjenih operacijam iz člena 28.

(a)  do 15 odstotnih točk, če države članice uporabijo ustrezno povečanje za intervencije, ki se financirajo iz EKSRP in ki obravnavajo specifične okoljske in podnebne cilje iz točk (d), (e) in (f) člena 6(1);

 

(b)  do 2 odstotni točki, če države članice uporabijo ustrezno povečanje v skladu s točko (b) člena 86(4).

 

Predlog spremembe    561

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice lahko leta 2023 pregledajo svoje odločitve iz odstavka 1 v okviru zahteve za spremembo strateških načrtov SKP iz člena 107.

3.  Države članice lahko leta 2024 pregledajo svoje odločitve iz odstavka 1 v okviru zahteve za spremembo strateških načrtov SKP iz člena 107.

Predlog spremembe    562

Predlog uredbe

Člen 91 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice za izvajanje podpore Unije, ki se za doseganje specifičnih ciljev iz člena 6 financira iz EKJS in EKSRP, pripravijo strateške načrte SKP v skladu s to uredbo.

Države članice , po potrebi v sodelovanju z regijami, za izvajanje podpore Unije, ki se za doseganje specifičnih ciljev iz člena 6(1) financira iz EKJS in EKSRP, pripravijo strateške načrte SKP v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe    563

Predlog uredbe

Člen 91 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice na podlagi analize SWOT iz člena 103(2) in ocene potreb iz člena 96 v strateških načrtih SKP pripravijo intervencijsko strategijo iz člena 97, v kateri določijo količinske ciljne vrednosti in mejnike za doseganje specifičnih ciljev iz člena 6. Ciljne vrednosti bodo opredeljene s skupnimi kazalniki rezultatov iz Priloge I.

Države članice, po potrebi v sodelovanju z regijami, na podlagi analize SWOT iz člena 103(2) in ocene potreb iz člena 96 v strateških načrtih SKP pripravijo intervencijsko strategijo iz člena 97, v kateri določijo količinske ciljne vrednosti in mejnike za doseganje specifičnih ciljev iz člena 6. Ciljne vrednosti bodo opredeljene s skupnimi kazalniki rezultatov iz Priloge I.

Predlog spremembe    564

Predlog uredbe

Člen 91 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsak strateški načrt SKP zajema obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2027.

Vsak strateški načrt SKP zajema obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2027.

Predlog spremembe    565

Predlog uredbe

Člen 91 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Odobritev strateških načrtov SKP in njihovo izvajanje v državah članicah ne povzročita zamud za upravičence v obdobju vlaganja zahtevkov za pomoč ali pri izplačevanju pomoči upravičencem.

Predlog spremembe    566

Predlog uredbe

Člen 92 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ambicioznejši okoljski in podnebni cilji

Ambicioznejši cilji, povezani s kmetijsko-okoljsko in podnebno problematiko

Predlog spremembe    567

Predlog uredbe

Člen 92 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice si bodo s strateškimi načrti SKP, zlasti pa z elementi intervencijske strategije iz točke (a) člena 97(2), prizadevale, da bo skupni prispevek k doseganju specifičnih okoljskih in podnebnih ciljev iz točk (d), (e) in (f) člena 6(1) večji od skupnega prispevka k cilju iz točke (b) prvega pododstavka člena 110(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013 s podporo v okviru EKJS in EKSRP v obdobju 2014–2020.

1.  Države članice si bodo s strateškimi načrti SKP, zlasti pa z elementi intervencijske strategije iz točke (a) člena 97(2), prizadevale, da bo skupni delež dodeljenih proračunskih sredstev za doseganje specifičnih ciljev, povezanih s kmetijsko-okoljsko in podnebno problematiko iz točk (d), (e) in (f) člena 6(1) večji od skupnega deleža dodeljenih proračunskih sredstev za cilj iz točke (b) prvega pododstavka člena 110(2) Uredbe (EU) št.1306/2013 s podporo v okviru EKJS in EKSRP v obdobju 2014–2020.

Predlog spremembe    568

Predlog uredbe

Člen 92 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice v strateških načrtih SKP na podlagi razpoložljivih informacij pojasnijo, kako nameravajo doseči večji skupni prispevek iz odstavka 1. Razlaga temelji na relevantnih informacijah, kot so elementi iz točk (a)–(f) člena 95(1) in točke (b) člena 95(2).

2.  Države članice v strateških načrtih SKP na podlagi razpoložljivih informacij pojasnijo, kako nameravajo doseči večji skupni prispevek iz odstavka 1. Razlaga temelji na relevantnih informacijah, kot so elementi iz točk (a)–(f) člena 95(1) in točk (a) in (b) člena 95(2).

Predlog spremembe    569

Predlog uredbe

Člen 93 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica za svoje celotno ozemlje pripravi po en strateški načrt SKP.

Vsaka država članica, po potrebi v sodelovanju z regijami, za svoje celotno ozemlje pripravi po en strateški načrt SKP.

Predlog spremembe    570

Predlog uredbe

Člen 93 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar se elementi strateškega načrta SKP pripravijo na regionalni ravni, države članice zagotovijo usklajenost in skladnost z elementi strateškega načrta SKP na nacionalni ravni.

Kadar se elementi strateškega načrta SKP pripravijo in/ali izvajajo na regionalni ravni prek regionalnih programov intervencij, države članice zagotovijo usklajenost in skladnost z elementi strateškega načrta SKP na nacionalni ravni.

Predlog spremembe    571

Predlog uredbe

Člen 94 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Organ države članice, odgovoren za pripravo strateškega načrta SKP, zagotovi, da so v pripravo okoljskih in podnebnih vidikov načrta dejansko vključeni organi, pristojni za okoljska in podnebna vprašanja.

2.  Organ države članice, odgovoren za pripravo strateškega načrta SKP, zagotovi, da so v pripravo okoljskih in podnebnih vidikov načrta v celoti vključeni javni organi, pristojni za okoljska in podnebna vprašanja.

Predlog spremembe    572

Predlog uredbe

Člen 94 – odstavek 3 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsaka država članica organizira partnerstvo s pristojnimi regionalnimi in lokalnimi organi. Partnerstvo vključuje vsaj naslednje partnerje:

Vsaka država članica organizira partnerstvo s pristojnimi regionalnimi in lokalnimi organi ter drugimi partnerji. Partnerstvo vključuje vsaj naslednje partnerje:

Predlog spremembe    573

Predlog uredbe

Člen 94 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  ekonomske in socialne partnerje;

(b)  ekonomske in socialne partnerje, zlasti predstavnike kmetijskega sektorja, vključno z lokalnimi akcijskimi skupinami v okviru programov LEADER;

Predlog spremembe    574

Predlog uredbe

Člen 94 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  ustrezne organe, ki predstavljajo civilno družbo, ter ustrezne organe, odgovorne za spodbujanje socialne vključenosti, temeljnih pravic, enakosti spolov in nediskriminacije.

(c)  ustrezne organe, ki predstavljajo civilno družbo, povezano z vsemi cilji, opredeljenimi v členu 5 in členu 6(1) ter ustrezne organe, odgovorne za spodbujanje socialne vključenosti, temeljnih pravic, enakosti spolov in nediskriminacije.

Predlog spremembe    575

Predlog uredbe

Člen 94 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice navedene partnerje vključijo v pripravo strateških načrtov SKP.

Države članice navedene partnerje v celoti vključijo v pripravo strateških načrtov SKP.

Predlog spremembe    576

Predlog uredbe

Člen 94 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice in Komisija sodelujejo za zagotovitev učinkovitega usklajevanja pri izvajanju strateških načrtov SKP in pri tem upoštevajo načeli sorazmernosti ter deljenega upravljanja.

4.  Države članice in Komisija sodelujejo za zagotovitev učinkovitega usklajevanja pri izvajanju strateških načrtov SKP in pri tem upoštevajo načela sorazmernosti, deljenega upravljanja ter pravilnega delovanja notranjega trga.

Predlog spremembe    577

Predlog uredbe

Člen 94 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 138 za določitev kodeksa ravnanja za podporo državam članicam pri organiziranju partnerstva iz odstavka 3. V kodeksu ravnanja se določi okvir, v katerem države članice v skladu s svojo nacionalno zakonodajo in regionalnimi pristojnostmi izvajajo načelo partnerstva.

Predlog spremembe    578

Predlog uredbe

Člen 95 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  ciljni in finančni načrt;

(e)  načrt ciljnih vrednosti in finančni načrt, po potrebi tudi načrt za regionalne programe intervencij;

Predlog spremembe    579

Predlog uredbe

Člen 95 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  Prilogo III o posvetovanju s partnerji;

(c)  Prilogo III o posvetovanju s partnerji, povzetek pripomb, ki so jih predložili pristojni regionalni in lokalni organi ter partnerji iz člena 94(3);

Predlog spremembe    580

Predlog uredbe

Člen 95 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  Prilogo IV o na kmetijsko rastlino vezanem plačilu za bombaž;

(d)  po potrebi Prilogo IV o na kmetijsko rastlino vezanem plačilu za bombaž;

Predlog spremembe    581

Predlog uredbe

Člen 95 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  Prilogo V o dodatnem nacionalnem financiranju v okviru strateškega načrta SKP.

(e)  Prilogo V o državni pomoči iz strateškega načrta, ki ni izvzet iz uporabe členov 107, 108 in 109 PDEU v skladu s členom 131(4), in o dodatnem nacionalnem financiranju prek vseh razvojnih intervencij v okviru strateškega načrta SKP.

Predlog spremembe    582

Predlog uredbe

Člen 95 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  Prilogo VI o shemah za podnebje, okolje in dobrobit živali iz člena 28;

Predlog spremembe    583

Predlog uredbe

Člen 95 – odstavek 2 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb)  Prilogo VII o regionalnih programih intervencij; ter

Predlog spremembe    584

Predlog uredbe

Člen 95 – odstavek 2 – točka e c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ec)  Prilogo VIII o elementih strateških načrtov, ki prispevajo k večji konkurenčnosti.

Predlog spremembe    585

Predlog uredbe

Člen 96 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  opredelitev potreb za vsak specifični cilj iz člena 6 na podlagi dokazov iz analize SWOT. Opišejo se vse potrebe ne glede na to, ali jih strateški načrt SKP obravnava ali ne;

(b)  opredelitev potreb za vsak specifični cilj iz člena 6, vključno z dobrobitjo živali, na podlagi dokazov iz analize SWOT. Opišejo se vse potrebe ne glede na to, ali jih strateški načrt SKP obravnava ali ne;

Predlog spremembe    586

Predlog uredbe

Člen 96 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  po potrebi analizo specifičnih potreb ranljivih geografskih območjih, kot so najbolj oddaljene regije;

(d)  po potrebi analizo specifičnih potreb izoliranih ali ranljivih geografskih območij, kot so najbolj oddaljene, gorske in otoške regije;

Predlog spremembe    587

Predlog uredbe

Člen 96 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  prioritizacijo in razvrščanje potreb skupaj s tehtno utemeljitvijo sprejetih odločitev ter po potrebi razlog za to, da strateški načrt SKP določenih opredeljenih potreb ne obravnava ali jih obravnava le delno.

(e)  prioritizacijo in razvrščanje potreb v skladu s sprejetimi odločitvami ter po potrebi utemeljitev razlogov za to, da strateški načrt SKP nekaterih opredeljenih potreb ne obravnava ali jih obravnava le delno;

Predlog spremembe    588

Predlog uredbe

Člen 96 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  povzetek področij, za katera ni osnovnih informacij ali informacije ne zadostujejo za popoln opis aktualnega stanja v zvezi s specifičnimi cilji iz člena 6 in za spremljanje teh ciljev.

Predlog spremembe    589

Predlog uredbe

Člen 96 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice za to oceno uporabijo najnovejše in najzanesljivejše podatke.

Države članice za to oceno uporabijo najnovejše in najzanesljivejše podatke ter po potrebi uporabljajo podatke, razčlenjene po spolu.

Predlog spremembe    590

Predlog uredbe

Člen 97 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  razlaga družbene in gospodarske strukture strateškega načrta SKP, kjer je opisano dopolnjevanje med različnimi intervencijami in njihovi osnovni pogoji ter specifični cilji, povezani z gospodarskim razvojem kmetijstva in podeželja iz točk (a), (b), (c), (g), (h) in (i) člena 6(1);

Predlog spremembe    591

Predlog uredbe

Člen 97 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  po potrebi splošna vizija, kako strateški načrt SKP obravnava potrebe kmetijskih sistemov z visoko naravno vrednostjo, vključno z vidiki, povezanimi z družbeno-gospodarsko vzdržnostjo;

Predlog spremembe    592

Predlog uredbe

Člen 97 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  v zvezi s specifičnim ciljem „privabljanje mladih kmetov in spodbujanje razvoja podjetij“ iz točke (g) člena 6(1) se predstavi pregled intervencij in posebnih pogojev v zvezi s strateškim načrtom SKP, kot so intervencije in posebni pogoji, določeni v členu 22(4), členih 27 in 69 ter členu 71(7). Države članice se pri predstavitvi finančnega načrta v zvezi z vrstami intervencij iz členov 27 in 69 sklicujejo zlasti na člen 86(5). V pregledu je pojasnjeno tudi medsebojno delovanje z nacionalnimi instrumenti, da bi se izboljšala usklajenost med ukrepi Unije in nacionalnimi ukrepi na tem področju;

(c)  v zvezi s ciljem „privabljanje mladih kmetov in spodbujanje razvoja podjetij“ v skladu s točko (g) člena 6(1) se predstavi pregled intervencij in posebnih pogojev v zvezi s strateškim načrtom SKP, kot so intervencije in posebni pogoji, določeni v členu 22(4), členih 27 in 69 ter členu 71(7). Države članice se pri predstavitvi finančnega načrta v zvezi z vrstami intervencij iz členov 27 in 69 sklicujejo zlasti na člen 86(5). V pregledu je pojasnjeno tudi medsebojno delovanje z nacionalnimi instrumenti, da bi se izboljšala usklajenost med ukrepi Unije in nacionalnimi ukrepi na tem področju;

Predlog spremembe    593

Predlog uredbe

Člen 97 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  opis medsebojnega delovanja med nacionalnimi in regionalnimi intervencijami, vključno s porazdelitvijo dodeljenih finančnih sredstev na ukrep in na sklad.

(f)  opis medsebojnega delovanja med nacionalnimi in regionalnimi intervencijami, vključno s porazdelitvijo dodeljenih finančnih sredstev na ukrep in na sklad; ter

Predlog spremembe    594

Predlog uredbe

Člen 97 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  pojasnilo, kako naj bi strateški načrt SKP prispeval k cilju izboljšanja zdravja in dobrega počutja živali ter zmanjšanja protimikrobne odpornosti. Države članice se zlasti sklicujejo na vrste intervencij iz členov 28 in 65.

Predlog spremembe    595

Predlog uredbe

Člen 98 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Elementi, ki so skupni več intervencijam

Elementi, ki so skupni več intervencijam v strateških načrtih

Predlog spremembe    596

Predlog uredbe

Člen 98 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  opis uporabe „tehnične pomoči“ iz členov 83(2) in 86(3) ter člena 112 in mreže SKP iz člena 113;

(c)  opis uporabe „tehnične pomoči“ iz členov 83(2) in 86(3) ter člena 112 in mreže SKP iz člena 113; ter

Predlog spremembe    597

Predlog uredbe

Člen 99 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  specifično zasnovo ali zahteve navedene intervencije, ki zagotavljajo dejanski prispevek k specifičnim ciljem iz člena 6(1). Za okoljske in podnebne intervencije povezava z zahtevami po pogojenosti dokazuje, da se prakse ne prekrivajo;

(c)  specifično zasnovo ali zahteve navedene intervencije, ki zagotavljajo dejanski prispevek k ustreznim specifičnim ciljem iz člena 6(1). Za okoljske in podnebne intervencije povezava z zahtevami po pogojenosti dokazuje, da se prakse ne prekrivajo;

Predlog spremembe    598

Predlog uredbe

Člen 99 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  pogoje za upravičenost;

(d)  pogoje za upravičenost v skladu s to uredbo;

Predlog spremembe    599

Predlog uredbe

Člen 99 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  posledična letna dodeljena finančna sredstva za intervencijo iz člena 88. Po potrebi se zagotovi razčlenitev na zneske, načrtovane za nepovratna sredstva, in zneske, načrtovane za finančne instrumente;

(h)  posledična letna dodeljena finančna sredstva za intervencijo iz člena 88. Po potrebi se zagotovi razčlenitev na zneske, načrtovane za nepovratna sredstva, in zneske, načrtovane za finančne instrumente; ter

Predlog spremembe    600

Predlog uredbe

Člen 99 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  navedbo, ali je intervencija zunaj področja uporabe člena 42 PDEU in ali je predmet ocene državne pomoči.

(i)  navedbo, ali je intervencija zunaj področja uporabe člena 42 PDEU in ali je predmet ocene državne pomoči v skladu z navodili Komisije v smernicah o državni pomoči.

Predlog spremembe    601

Predlog uredbe

Člen 100 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ciljni načrt iz točke (e) člena 95(1) sestavlja tabela s povzetkom, v kateri so navedene ciljne vrednosti iz točke (a) člena 97(1), razčlenjene po letnih mejnikih.

1.  Ciljni načrt iz točke (e) člena 95(1) sestavlja tabela s povzetkom, v kateri so navedene ciljne vrednosti iz točke (a) člena 97(1), razčlenjene po letnih ali po potrebi večletnih mejnikih in po potrebi delno razčlenjene po regijah.

Predlog spremembe    602

Predlog uredbe

Člen 100 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  razčlenitvijo dodeljenih finančnih sredstev za sektorske vrste intervencij iz oddelka VII poglavja III naslova III na intervencijo in z navedbo načrtovanih izložkov ter povprečnih zneskov na enoto;

(e)  razčlenitvijo dodeljenih finančnih sredstev za sektorske vrste intervencij iz poglavja III naslova III na intervencijo in z navedbo načrtovanih izložkov ter povprečnih zneskov na enoto;

Predlog spremembe    603

Predlog uredbe

Člen 100 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  razčlenitvijo dodeljenih finančnih sredstev držav članic za razvoj podeželja po prerazporeditvah v neposredna plačila in iz njih, kakor je navedeno v točki (b), na vrsto intervencij in na intervencijo, vključno s skupnimi zneski za obdobje, navedena pa je tudi veljavna stopnja prispevka EKSRP, po potrebi razčlenjena na intervencijo in vrsto regije. V primeru prerazporeditve sredstev iz neposrednih plačil se navedejo intervencije ali deli intervencij, ki se financirajo s prerazporeditvijo. V tej tabeli se navedejo tudi načrtovani izložki na intervencijo in povprečni ali enotni zneski na enoto, po potrebi pa tudi razčlenitev na zneske, načrtovane za nepovratna sredstva, in zneske, načrtovane za finančne instrumente. Navedejo se tudi zneski za tehnično pomoč;

(f)  razčlenitvijo dodeljenih finančnih sredstev držav članic za razvoj podeželja po prerazporeditvah v neposredna plačila in iz njih, kakor je navedeno v točki (b), na vrsto intervencij in na intervencijo, vključno s skupnimi zneski za obdobje, navedena pa je tudi veljavna stopnja prispevka EKSRP, po potrebi razčlenjena na intervencijo in vrsto regije. V primeru prerazporeditve sredstev iz neposrednih plačil se navedejo intervencije ali deli intervencij, ki se financirajo s prerazporeditvijo. V tej tabeli se navedejo tudi načrtovani izložki na intervencijo in povprečni ali enotni zneski na enoto, po potrebi pa tudi razčlenitev na zneske, načrtovane za nepovratna sredstva, in zneske, načrtovane za finančne instrumente. Navedejo se tudi zneski za tehnično pomoč; ter

Predlog spremembe    604

Predlog uredbe

Člen 100 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Elementi iz tega člena se določijo na letni ravni.

Elementi iz tega člena se določijo na letni ravni in po potrebi vključujejo regionalne tabele.

Predlog spremembe    605

Predlog uredbe

Člen 100 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 100a

 

Regionalni programi intervencij

 

Vsak regionalni program intervencij za razvoj podeželja vsebuje najmanj naslednje oddelke:

 

(a)   povzetek analize SWOT; 

 

(b)   povzetek ocene potreb; 

 

(c)   intervencijsko strategijo; 

 

(d)   operativni opis intervencij, ki se upravljajo in izvajajo na regionalni ravni, v skladu z nacionalnim strateškim načrtom iz člena 99. Vsaka intervencija, določena v strategiji iz točke (c) tega člena, vsebuje zlasti naslednje elemente:

 

(i)   opis intervencije;

 

(ii)   pogoje za upravičenost; 

 

(iii)   stopnjo podpore;

 

(iv)   izračun enotnega zneska podpore;

 

(v)   finančni načrt;

 

(vi)   kazalnike rezultatov;

 

(vii)   cilje;

 

(viii)   pojas