BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för stöd till strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken) och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013

23.5.2019 - (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)) - ***I

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Föredragande: Esther Herranz García
Föredragande av yttrande (*):
Giovanni La Via, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen


FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för stöd till strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken) och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013

(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0392),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 42 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0248/2018),

–  med beaktande av artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av 1979 års anslutningsakt, särskilt artikel 6 i protokoll nr 4 om bomull,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från den franska nationalförsamlingen som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen (PE627.925 – 24/40/2018),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2018[1],

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 6 december 2018[2],

–  med beaktande av revisionsrättens yttrande av den 25 oktober 2018[3],

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling samt yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för utveckling, budgetutskottet, budgetkontrollutskottet, utskottet för regional utveckling och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8‑0200/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Den gemensamma jordbrukspolitiken fortsätter att spela en central roll i utvecklingen av unionens landsbygdsområden. Man måste därför försöka bromsa den gradvisa nedläggningen av jordbruksverksamhet genom att bibehålla en stark gemensam jordbrukspolitik med tillräckliga medel, så att man kan minska avfolkningen av landsbygden och fortsätta att tillmötesgå konsumenternas krav i frågor som rör miljö, livsmedelssäkerhet och djurskydd. Med tanke på de utmaningar som producenterna i unionen står inför till följd av nya lagstiftningskrav och en mer uttalad miljöambition, mot bakgrund av prisvolatilitet och unionens öppnare gränser för import från tredjeländer, bör budgeten för den gemensamma jordbrukspolitiken bibehållas på åtminstone samma nivå som under perioden 2014–2020.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  För att hantera den gemensamma jordbrukspolitikens globala dimension och konsekvenser bör kommissionen säkerställa konsekvens och kontinuitet i förhållande till unionens övriga externa politikområden och instrument, särskilt på områdena för utvecklingssamarbete och handel. Unionens engagemang för en konsekvent politik för utveckling innebär att man måste beakta utvecklingsmål och utvecklingsprinciper när man utformar politiken.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Eftersom den gemensamma jordbrukspolitiken måste kunna reagera bättre på de utmaningar och möjligheter som uppkommer på unionsnivå, nationell, regional och lokal nivå, och på jordbruken, måste förvaltningen av den gemensamma jordbrukspolitiken förenklas och i sina resultat bättre anpassas till unionens mål, samtidigt som den administrativa bördan minskas avsevärt. Att grunda den gemensamma jordbrukspolitiken på prestation (genomförandemodellen) innebär att unionen bör ställa upp de grundläggande politiska parametrarna, t.ex. den gemensamma jordbrukspolitikens mål och grundläggande regler, samtidigt som medlemsstaterna bör ha större ansvar för hur de uppfyller målen. Genom stärkt subsidiaritet är det möjligt att ta större hänsyn till lokala villkor och behov och skräddarsy stöden så att de så mycket som möjligt bidrar till att unionens mål uppnås.

(2)  Eftersom den gemensamma jordbrukspolitiken måste kunna reagera bättre på de utmaningar och möjligheter som uppkommer på unionsnivå, nationell, regional och lokal nivå, och på jordbruken, måste förvaltningen av den gemensamma jordbrukspolitiken förenklas och i sina resultat bättre anpassas till unionens mål, samtidigt som den administrativa bördan minskas avsevärt, i synnerhet för de slutliga stödmottagarna. Att grunda den gemensamma jordbrukspolitiken på prestation (genomförandemodellen) innebär att unionen bör ställa upp de grundläggande politiska parametrarna, t.ex. den gemensamma jordbrukspolitikens mål och grundläggande regler, samtidigt som medlemsstaterna bör ha större ansvar för hur de uppfyller målen, i kombination med att man säkerställer politisk och finansiell säkerhet för sektorn. Genom stärkt subsidiaritet är det möjligt att ta större hänsyn till lokala villkor och behov och skräddarsy stöden så att de så mycket som möjligt bidrar till att unionens mål uppnås. För att säkerställa att denna subsidiaritet inte utgör en ”åternationalisering” av den gemensamma jordbrukspolitiken bör denna förordning emellertid innehålla en tydlig uppsättning unionsregler som syftar till att förhindra en snedvridning av konkurrensen och säkerställa icke-diskriminerande behandling av alla unionsjordbrukare på unionens hela territorium.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Användningen av gemensamma definitioner som uteslutande fastställts på unionsnivå har orsakat vissa svårigheter för medlemsstaterna att ta hänsyn till sina egna särdrag på nationell, regional och lokal nivå. Medlemsstaterna bör därför ges möjlighet att precisera vissa definitioner i sina strategiska planer. För att säkerställa gemensamma likvärdiga förutsättningar måste vissa ramar dock fastställas på unionsnivå och utgöra nödvändiga grundläggande delar som ska ingå i dessa definitioner (ramdefinitioner).

(3)  Medlemsstaterna bör ges möjlighet att precisera vissa definitioner i sina strategiska planer. För att säkerställa gemensamma likvärdiga förutsättningar måste vissa ramar dock fastställas på unionsnivå och utgöra nödvändiga gemensamma delar som ska ingå i dessa definitioner (ramdefinitioner).

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  I syfte att säkerställa att unionen kan uppfylla sina internationella förpliktelser om internt stöd som anges i WTO-avtalet om jordbruk, och i synnerhet att det grundläggande inkomststödet för hållbarhet och därtill hörande interventioner fortsätter att anmälas som gröna boxen, dvs. stöd som inte har några, eller endast minimala, handelsstörande effekter eller effekter på produktionen, måste ramdefinition av ”jordbruksverksamhet” omfatta både produktion av jordbruksprodukter och underhåll av jordbruksarealer. För att anpassa detta till lokala förhållanden bör medlemsstaterna fastställa själva definitionen av jordbruksverksamhet i sina strategiska planer ör den gemensamma jordbrukspolitiken.

(4)  I syfte att säkerställa att unionen kan uppfylla sina internationella förpliktelser om internt stöd som anges i WTO-avtalet om jordbruk, och i synnerhet att det grundläggande inkomststödet för hållbarhet och därtill hörande interventioner fortsätter att anmälas som gröna boxen, dvs. stöd som inte har några, eller endast minimala, handelsstörande effekter eller effekter på produktionen, måste ramdefinitionen av ”jordbruksverksamhet” omfatta både produktion av jordbruksprodukter och underhåll av jordbruksarealer. För att anpassa detta till lokala förhållanden bör medlemsstaterna fastställa definitionen av jordbruksverksamhet i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken, i förenlighet med de gemensamma delarna i unionens ramdefinition.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att bevara de väsentliga unionsomfattande element som säkerställer jämförbarhet mellan medlemsstaterna, dock utan att begränsa medlemsstaterna i deras strävan att uppnå unionens mål, bör en definition av ”jordbruksareal” fastställas. De relaterade definitionerna av ”åkermark”, ”permanenta grödor” och ”permanent gräsmark” bör anges i allmänna ordalag så att medlemsstaterna får möjlighet att ytterligare specificera definitionerna i enlighet med lokala villkor. Ramdefinitionen av ”åkermark” bör fastställas på ett sätt som gör det möjligt för medlemsstaterna att täcka olika produktionsformer, inbegripet system för trädjordbruk och odlingsbara områden med buskar och träd, och som omfattar mark i träda för att säkerställa interventionernas frikopplade karaktär. Ramdefinitionen av ”permanenta grödor” bör omfatta både areal som faktiskt används för produktion och sådan som inte används, samt plantskolor och skottskog med kort omloppstid, enligt medlemsstaternas egna definitioner. Ramdefinitionen av ”permanent gräsmark” bör ge medlemsstaterna möjlighet att ange ytterligare kriterier och ta med andra arter än gräs eller annat örtartat foder som kan användas för bete eller som kan producera foder, oavsett om de används för faktisk produktion eller inte.

(5)  För att bevara gemensamma väsentliga unionsomfattande element i syfte att säkerställa jämförbarhet mellan medlemsstaternas beslut och likabehandling av europeiska jordbrukare, dock utan att begränsa medlemsstaterna i deras strävan att uppnå unionens mål, bör en ramdefinition av ”jordbruksareal” fastställas. De relaterade definitionerna av ”åkermark”, ”permanenta grödor” och ”permanent gräsmark” bör anges i allmänna ordalag så att medlemsstaterna får möjlighet att ytterligare specificera definitionerna i enlighet med lokala villkor och traditionella metoder. Ramdefinitionen av ”åkermark” bör fastställas på ett sätt som gör det möjligt för medlemsstaterna att täcka olika produktionsformer, inbegripet system för trädjordbruk och odlingsbara områden med buskar och träd, och som omfattar mark i träda för att säkerställa interventionernas frikopplade karaktär. Ramdefinitionen av ”permanenta grödor” bör omfatta både areal som faktiskt används för produktion och sådan som inte används, samt plantskolor och skottskog med kort omloppstid, enligt medlemsstaternas egna definitioner. Ramdefinitionen av ”permanent gräsmark” bör ge medlemsstaterna möjlighet att ange ytterligare kriterier och ta med andra arter än gräs eller annat örtartat foder som uteslutande eller ej kan användas för bete, eller som kan producera foder, oavsett om de används för faktisk produktion eller inte.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  I det framtida jordbruket bör fokus ligga på att producera livsmedel av hög kvalitet, eftersom det är där som unionen har en konkurrensfördel. Unionens normer bör bibehållas och stärkas där så är möjligt. Dessutom bör åtgärder vidtas för att ytterligare öka livsmedelsindustrins produktivitet och konkurrenskraft på lång sikt och för att införa ny teknik och effektivare resursanvändning, och därigenom stärka unionens ledande roll i världen.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  När det gäller arealer som används för produktion av hampa bör krav på användning av hampfrösorter med en tetrahydrokannabinolhalt som är lägre än 0,2 % ingå i definitionen av stödberättigande hektar, i syfte att skydda folkhälsan och säkerställa samstämmighet med annan lagstiftning.

(8)  När det gäller arealer som används för produktion av hampa bör krav på användning av hampfrösorter med en tetrahydrokannabinolhalt som är lägre än 0,3 % ingå i definitionen av stödberättigande hektar, i syfte att skydda folkhälsan och säkerställa samstämmighet med annan lagstiftning.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  I syfte att ytterligare förbättra den gemensamma jordbrukspolitikens prestation bör inkomststöd riktas till riktiga jordbrukare. För att säkerställa en gemensam strategi på EU-nivå för sådant riktat stöd, bör en ramdefinition av ”riktiga jordbrukare” med de väsentliga dragen fastställas. På grundval av denna ramdefinition bör medlemsstaterna i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken definiera vilka jordbrukare som inte ska anses vara riktiga jordbrukare, på grundval av villkor som inkomstprövning, arbetskraftsinsats på gården, företagets målsättningar och förekomst i register. Detta bör inte heller utesluta stöd till jordbrukare med flera sysslor, som aktivt utövar jordbruk, men som också är engagerade i annan verksamhet än jordbruksverksamhet utanför jordbruksföretaget, eftersom deras diversifierade verksamheter ofta förbättrar den socioekonomiska strukturen i landsbygdsområdena.

(9)  I syfte att ytterligare förbättra den gemensamma jordbrukspolitikens prestation bör inkomststöd riktas till aktiva jordbrukare. För att säkerställa en gemensam strategi på EU-nivå för sådant riktat stöd, bör en ramdefinition av ”aktiva jordbrukare” med de gemensamma dragen fastställas. Stöd till jordbrukare med flera sysslor, som aktivt utövar jordbruk men som också är engagerade i annan verksamhet än jordbruksverksamhet utanför jordbruksföretaget, bör inte uteslutas, eftersom deras diversifierade verksamheter ofta förbättrar den socioekonomiska strukturen i landsbygdsområdena. Ramdefinitionen bör under alla omständigheter bidra till att bevara den modell med familjejordbruk som finns i unionen.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundprincip för unionen, och jämställdhetsintegrering är ett viktigt verktyg för att integrera denna princip i den gemensamma jordbrukspolitiken. Man bör därför särskilt fokusera på att främja kvinnors deltagande i den socioekonomiska utvecklingen i landsbygdsområden. De gårdar som drivs av kvinnor tenderar att vara mindre till sin storlek, och det arbete som utförs av kvinnor, i egenskap av jordbrukares makor, är inte alltid erkänt och synligt, vilket har konsekvenser för deras ekonomiska oberoende . Denna förordning bör bidra till att säkerställa att kvinnors arbete blir mer synligt och uppskattat, och att det i högre grad beaktas i de särskilda mål som medlemsstaterna ska föreslå inom ramen för sina strategiska planer. Jämställdhet och principer om icke-diskriminering bör ingå som en grundläggande del i utformningen, genomförandet och utvärderingen av interventionerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Medlemsstaterna bör även stärka sin kapacitet när det gäller jämställdhetsintegrering och insamling av könsuppdelade uppgifter.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  I syfte att säkerställa samstämmighet mellan direktstöd och landsbygdsutvecklingsinterventioner när det gäller målet att bidra till generationsskifte bör en ramdefinition av ”unga jordbrukare” med de väsentliga dragen fastställas på unionsnivå.

(10)  I syfte att säkerställa samstämmighet mellan direktstöd och landsbygdsutvecklingsinterventioner när det gäller målet att bidra till generationsskifte bör en ramdefinition av ”unga jordbrukare” med gemensamma delar fastställas på unionsnivå.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  I syfte att säkerställa att interventionstyperna för direktstöd och interventionstyperna för landsbygdsutveckling bidrar till uppnåendet av målet att underlätta affärsutveckling i landsbygdsområden på ett samstämt sätt, bör en ramdefinition av ”nya jordbrukare” med gemensamma delar fastställas på unionsnivå.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att förverkliga den gemensamma jordbrukspolitikens mål enligt artikel 39 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), samt för att se till att unionen på lämpligt sätt hanterar nya utmaningar, är det lämpligt att föreskriva ett antal allmänna mål som återspeglar de riktlinjer som ges i meddelandet Framtiden för livsmedel och jordbruk. Ett antal särskilda mål bör definieras ytterligare på unionsnivå och tillämpas av medlemsstaterna i deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Samtidigt som man uppnår balans mellan olika aspekter av hållbar utveckling, i enlighet med konsekvensbedömningen, bör dessa särskilda mål omsätta de allmänna målen för den gemensamma jordbrukspolitiken till mer konkreta prioriteringar och ta hänsyn till relevant unionslagstiftning, särskilt när det gäller klimat, energi och miljö.

(11)  För att eftersträva den gemensamma jordbrukspolitikens mål enligt artikel 39 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), samt för att se till att unionen på lämpligt sätt hanterar nya utmaningar, är det lämpligt att föreskriva ett antal allmänna mål som återspeglar de riktlinjer som ges i meddelandet Framtiden för livsmedel och jordbruk. Ett antal särskilda mål bör definieras mer noggrant på unionsnivå och eftersträvas av medlemsstaterna i deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Samtidigt som de säkerställer balans mellan olika aspekter av hållbar utveckling, i enlighet med konsekvensbedömningen, bör dessa särskilda mål omsätta de allmänna målen för den gemensamma jordbrukspolitiken till mer konkreta prioriteringar, såväl på det ekonomiska och sociala området som på miljöområdet.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitikens genomförandemodell är det unionen som ska fastställa unionens mål och definiera vilka interventionstyper som ska göras och unionens grundläggande krav som medlemsstaterna måste uppfylla, medan medlemsstaterna ansvarar för att omsätta unionens regelverk i konkreta stödarrangemang för bidragsmottagarna. Därvid bör medlemsstaterna följa stadgan om de grundläggande rättigheterna och de allmänna principerna i unionsrätten, och se till att den rättsliga ramen för beviljandet av unionens stöd till bidragsmottagare grundar sig på deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken och är förenlig med principerna och kraven i denna förordning och [den övergripande förordningen].

(13)  Inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitikens genomförandemodell är det unionen som ska fastställa unionens mål och definiera vilka interventionstyper som ska göras samt de gemensamma unionskrav som medlemsstaterna måste uppfylla, medan medlemsstaterna ansvarar för att omsätta unionens regelverk i konkreta stödarrangemang för bidragsmottagarna. Därvid bör medlemsstaterna följa stadgan om de grundläggande rättigheterna och de allmänna principerna i unionsrätten, och se till att den rättsliga ramen för beviljandet av unionens stöd till bidragsmottagare grundar sig på deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken och är förenlig med principerna och kraven i denna förordning och [den övergripande förordningen].

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  De övergripande principerna i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och artikel 10 i EUF-fördraget, inbegripet subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i EU-fördraget, bör iakttas vid genomförandet av de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Medlemsstaterna och kommissionen bör också uppfylla skyldigheterna enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och säkerställa tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i konventionen och med unionslagstiftningen om harmonisering av tillgänglighetskrav för varor och tjänster. Medlemsstaterna och kommissionen bör sträva efter att undanröja ojämlikhet och främja jämställdhet mellan kvinnor och män samt jämställdhetsintegrering, och att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) bör inte stödja åtgärder som bidrar till någon form av segregering, diskriminering eller utestängning. Målen för dessa fonder bör eftersträvas mot bakgrund av en hållbar utveckling och i linje med det syfte som förespråkas inom ramen för Århuskonventionen och av unionen, att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet och bekämpa klimatförändring, enligt vad som anges i artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, i kombination med tillämpningen av principen att förorenaren betalar.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b)  Genomförandemodellen bör inte leda till en situation där det finns 27 olika nationella typer av jordbrukspolitik som riskerar att skada gemenskapsandan i den gemensamma jordbrukspolitiken och leda till snedvridningar. Medlemsstaterna bör ges viss flexibilitet inom ramen för ett starkt gemensamt regelverk.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Inom ramen för ökad marknadsorientering för den gemensamma jordbrukspolitiken, såsom föreskrivs i kommissionens meddelande Framtiden för livsmedel och jordbruk, kan marknadsexponering, klimatförändring och den därmed sammanhängande ökade frekvensen och förstörelsekraften av allvarliga extrema klimathändelser, samt sanitära och fytosanitära kriser leda till risk för prisvolatilitet och ökat tryck på inkomsterna. Även om jordbrukarna ytterst är ansvariga för att utforma sina företagsstrategier bör en stabil ram inrättas för att säkerställa lämplig riskhantering. Därför kan medlemsstaterna och jordbrukarna få tillgång till ett unionsplattform för riskhantering för kapacitetsuppbyggnad i syfte att ge jordbrukarna lämpliga finansiella instrument för investeringar och tillgång till rörelsekapital, fortbildning, kunskapsöverföring och rådgivning.

(15)  Inom ramen för ökad marknadsorientering för den gemensamma jordbrukspolitiken, såsom föreskrivs i kommissionens meddelande Framtiden för livsmedel och jordbruk, kan marknadsexponering, handelsavtal med tredjeländer, klimatförändringar och den därmed sammanhängande ökade frekvensen och förstörelsekraften av allvarliga extrema klimathändelser, samt sanitära och fytosanitära kriser leda till risk för prisvolatilitet och ökat tryck på inkomsterna. Obalanser i livsmedelskedjan som i första hand missgynnar primärsektorn, som är den svagaste länken, påverkar också producenternas inkomster negativt. Även om jordbrukarna ytterst är ansvariga för att utforma sina företagsstrategier bör en stabil ram inrättas för att säkerställa lämplig riskhantering. Därför kan medlemsstaterna och jordbrukarna få tillgång till en unionsplattform för riskhantering för kapacitetsuppbyggnad i syfte att ge jordbrukarna lämpliga finansiella instrument för investeringar och tillgång till rörelsekapital, fortbildning, kunskapsöverföring och rådgivning.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Förstärkta miljö- och klimatåtgärder och bidrag till uppnåendet av unionens mål på miljö- och klimatområdena har en mycket hög prioritet i framtiden inom unionens jordbruk och skogsbruk. Den gemensamma jordbrukspolitiken bör därför avspegla en högre ambitionsnivå när det gäller dessa mål. I enlighet med genomförandemodellen bör de åtgärder som vidtas för att ta itu med miljöförstöring och klimatförändringar vara resultatinriktade, och artikel 11 i EUF-fördraget bör därför i detta sammanhang betraktas som en skyldighet att nå resultat.

(16)  Stöd till och förbättring av miljöskyddet, den biologiska mångfalden och den genetiska mångfalden i jordbrukssystemet samt klimatåtgärder och bidrag till uppnåendet av unionens mål på miljö- och klimatområdena har en mycket hög prioritet i framtiden inom unionens jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk. Den gemensamma jordbrukspolitiken bör därför avspegla en högre ambitionsnivå när det gäller dessa mål, samtidigt som den på lämpligt sätt bör avspegla den större bördan och de striktare kraven för producenterna. I enlighet med genomförandemodellen bör de åtgärder som vidtas för att ta itu med miljöförstöring och klimatförändringar vara resultatinriktade, och artikel 11 i EUF-fördraget bör därför i detta sammanhang betraktas som en skyldighet att nå resultat.

Eftersom många landsbygdsområden i unionen lider av strukturella problem som t.ex. brist på attraktiva arbetstillfällen, kompetensbrist, brist på investeringar i konnektivitet, infrastruktur och grundläggande tjänster, liksom ungdomsflykt, är det viktigt att förstärka den socioekonomiska strukturen i dessa områden, i linje med Cork 2.0-deklarationen. Detta kan ske genom sysselsättningsskapande åtgärder och generationsförnyelse, genom att bringa kommissionens tillväxt- och sysselsättningspakt till landsbygden, genom främjande av social integration, generationsförnyelse och upprättande av smarta byar över hela EU:s landsbygd. Som framgår av meddelandet Framtiden för livsmedel och jordbruk kan nya värdekedjor på landsbygden, till exempel ren energi, den nya bioekonomin, den cirkulära ekonomin och ekoturism ge tillväxt- och sysselsättningspotential i landsbygdsområden. I detta sammanhang kan finansiella instrument och användningen av InvestEU-garantin spela en avgörande roll för att garantera tillgången till finansiering och stärka odlingsanläggningars och andra företags tillväxtpotential. Det finns potential för sysselsättningsmöjligheter i landsbygdsområden för tredjelandsmedborgare som vistas i EU legalt, vilket främjar deras sociala och ekonomiska integration, särskilt inom ramen för gemenskapsledda lokala utvecklingsstrategier.

Eftersom många landsbygdsområden i unionen lider av strukturella problem som t.ex. brist på attraktiva arbetstillfällen, kompetensbrist, brist på investeringar i bredband och konnektivitet, infrastruktur och grundläggande tjänster, liksom ungdomsflykt, är det viktigt att förstärka den socioekonomiska strukturen i dessa områden, i linje med Cork 2.0-deklarationen. Detta kan ske genom sysselsättningsskapande åtgärder och generationsförnyelse, genom att bringa kommissionens tillväxt- och sysselsättningspakt till landsbygden, och genom främjande av social integration, stöd till unga, ett ökat kvinnligt deltagande i landsbygdsekonomin, generationsförnyelse och upprättande av smarta byar över hela EU:s landsbygd. För att stabilisera och diversifiera ekonomin på landsbygden bör stöd till företagsutveckling, grundande av nya företag och säkring av företags ekonomiska framtid även gälla andra företag än jordbruksföretag. Som framgår av meddelandet Framtiden för livsmedel och jordbruk kan nya värdekedjor på landsbygden, till exempel förnybar energi, den framväxande bioekonomin, den cirkulära ekonomin och ekoturism erbjuda tillväxt- och sysselsättningspotential i landsbygdsområden, samtidigt som naturresurserna bevaras. I detta sammanhang kan finansiella instrument spela en avgörande roll för att säkerställa tillgången till finansiering och stärka jordbruksföretags och andra företags tillväxtpotential. Det finns potential för sysselsättningsmöjligheter i landsbygdsområden för tredjelandsmedborgare som vistas i EU legalt, vilket främjar deras sociala och ekonomiska integration, särskilt inom ramen för gemenskapsledda lokala utvecklingsstrategier.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  För att gynna den socioekonomiska hållbarheten i landsbygdsområden bör kommissionen kontrollera att medlemsstaterna i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken säkerställer att det råder samstämmighet mellan tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/41/EU1a och den långsiktiga strategin för utnyttjande av medel för landsbygdsutveckling.

 

____________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/41/EU av den 7 juli 2010 om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av rådets direktiv 86/613/EEG (EUT L 180, 15.7.2010, s. 1).

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Den gemensamma jordbrukspolitiken bör även fortsättningsvis garantera tryggad livsmedelsförsörjning, vilket innebär tillräcklig tillgång till säker och näringsrik mat vid alla tidpunkter. Dessutom bör den bidra till att förbättra unionsjordbrukets förmåga att reagera på nya samhällskrav på livsmedel och hälsa, inbegripet hållbar jordbruksproduktion, hälsosammare näringsintag, livsmedelsavfall och djurskydd. Den gemensamma jordbrukspolitiken bör fortsätta att stödja produktion med specifika och värdefulla egenskaper, och samtidigt hjälpa jordbrukare att anpassa sin produktion efter marknadens signaler och konsumenternas efterfrågan.

(17)  Den gemensamma jordbrukspolitiken bör även fortsättningsvis garantera tryggad livsmedelsförsörjning, vilket innebär tillräcklig tillgång till säker och näringsrik mat vid alla tidpunkter. Dessutom bör den bidra till att förbättra unionsjordbrukets förmåga att reagera på nya samhällskrav på livsmedel och hälsa, inbegripet hållbar jordbruksproduktion, hälsosammare näringsintag, produktion av hög kvalitet och kvalitetsdifferentiering, livsmedelsavfall och djurskydd. Den gemensamma jordbrukspolitiken bör fortsätta att stödja hållbar produktion med specifika och värdefulla egenskaper, såsom jordbrukssystem med högt naturvärde, och samtidigt hjälpa jordbrukare att aktivt anpassa sin produktion efter marknadens signaler och konsumenternas efterfrågan.

Ändringsförslag      21

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  Enligt One Health-handlingsplanen mot antimikrobiell resistens är vaccinering en kostnadseffektiv folkhälsoåtgärd i kampen mot antimikrobiell resistens, men de relativt sett högre kostnaderna för diagnostik, antimikrobiella alternativ och vaccination jämfört med vanlig antibiotika gör det svårt att få till stånd fler vaccineringar av djur.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Ramverket med normer för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden syftar till att bidra till begränsning av och anpassning till klimatförändringar, hantering av vattenproblem, skydd och förbättring av mark samt av den biologiska mångfalden. Ramen måste anpassas för att särskilt beakta de metoder som fastställts fram till 2020 inom ramen för miljöanpassning av direktstöden, begränsning av klimatförändringar och behovet av att öka jordbrukens hållbarhet, och i synnerhet näringsämneshushållning. Det noteras att varje norm för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden bidrar till flera mål. För att genomföra denna ram bör medlemsstaterna fastställa en nationell standard för var och en av de normer som fastställts på unionsnivå, och därvid beakta de särskilda förhållandena i det berörda området, däribland jordmån, klimatförhållanden och befintliga jordbrukssystem, markanvändning, växelbruk, jordbruksmetoder och jordbrukets struktur. Medlemsstaterna får dessutom också fastställa andra nationella standarder för de huvudsakliga mål som fastställs i bilaga III i syfte att förbättra miljö- och klimatresultaten för ramen för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. I syfte att stödja jordbruksföretagens odlingsutfall och miljöprestationer kommer gödslingsplaner att fastställas med hjälp av ett särskilt elektroniskt verktyg, ett verktyg för hantering av näringsämnen för ett hållbart jordbruk, som medlemsstaterna ska ställa till de enskilda jordbrukarnas förfogande, som en del av ramen för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. Verktyget bör tillhandahålla beslutsstöd för jordbruksföretaget, exempelvis minimifunktioner för hantering av näringsämnen. Omfattande interoperabilitet och modularitet bör också göra det möjligt att lägga till andra elektroniska tillämpningar för jordbruksföretag och e-förvaltning. I syfte att säkerställa lika spelregler mellan jordbrukare och över hela EU kan kommissionen ge stöd till medlemsstaterna vid utformningen av verktyget samt för de tjänster för bearbetning och lagring av uppgifter som krävs.

(22)  Ramverket med normer för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden syftar till att bidra till begränsning av och anpassning till klimatförändringar, hantering av vattenproblem, skydd och förbättring av mark samt av den biologiska mångfalden. Ramen måste anpassas för att särskilt beakta de metoder som fastställts fram till 2020 inom ramen för miljöanpassning av direktstöden, begränsning av klimatförändringar och behovet av att öka jordbrukens hållbarhet. Det noteras att varje norm för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden bidrar till flera mål. För att genomföra denna ram bör medlemsstaterna fastställa en nationell standard för var och en av de normer som fastställts på unionsnivå, och därvid beakta de särskilda förhållandena i det berörda området, däribland jordmåns- och klimatförhållanden, befintliga jordbrukssystem, de olika produktionssektorernas agronomiska särdrag, skillnader mellan årliga grödor, permanenta grödor och annan specialiserad produktion, markanvändning, växelbruk, lokala och traditionella jordbruksmetoder och jordbrukets struktur. Medlemsstaterna får också fastställa likvärdiga metoder eller certifieringssystem vars inverkan på klimatet och miljön är lika bra eller bättre än en eller flera av metoderna för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Föreskrivna verksamhetskrav måste genomföras fullt ut av medlemsstaterna så att de kan integreras i jordbruksföretagens drift och säkerställa likabehandling av jordbrukarna. För att säkerställa en konsekvent tillämpning av reglerna om villkor när det gäller att förbättra politikens hållbarhet bör föreskrivna verksamhetskrav omfatta den viktigaste unionslagstiftningen om miljö, folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och djurskydd vars genomförande på nationell nivå förutsätter konkreta skyldigheter för enskilda jordbrukare, inklusive skyldigheter enligt rådets direktiv 92/43/EEG11 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG12 eller rådets direktiv 91/676/EEG13. I syfte att följa upp det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet och rådet i den form som bifogats Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/201314 ingår de relevanta bestämmelserna ur Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG15 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG16 som föreskrivna verksamhetskrav i villkoren, och förteckningen över normer för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden anpassas i enlighet med detta.

(23)  Föreskrivna verksamhetskrav måste genomföras fullt ut av medlemsstaterna så att de kan integreras i jordbruksföretagens drift och säkerställa likabehandling av jordbrukarna. För att säkerställa en konsekvent tillämpning av reglerna om villkor när det gäller att förbättra politikens hållbarhet bör föreskrivna verksamhetskrav omfatta den viktigaste unionslagstiftningen om miljö, folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och djurskydd vars genomförande på nationell nivå förutsätter konkreta skyldigheter för enskilda jordbrukare, inklusive skyldigheter enligt rådets direktiv 92/43/EEG11 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG12 eller rådets direktiv 91/676/EEG13. I syfte att följa upp det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet och rådet i den form som bifogats Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/201314 ingår de relevanta bestämmelserna ur Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG15 (ramdirektivet för vatten) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG16 som föreskrivna verksamhetskrav i villkoren, och förteckningen över normer för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden anpassas i enlighet med detta.

____________________

____________________

11 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).

11 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7):

12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7):

13 Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (EGT L 375, 31.12.1991, s. 1).

13 Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (EGT L 375, 31.12.1991, s. 1).

14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).

14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (EUT L 309, 24.11.2009, s. 71):

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (EUT L 309, 24.11.2009, s. 71):

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Medlemsstaterna bör införa jordbruksrådgivningstjänster för att förbättra jordbruks- och landsbygdsföretagens hållbara förvaltning och övergripande prestation. Dessa tjänster ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna och kartlägga nödvändiga förbättringar av alla åtgärder på gårdsnivå som anges i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna bör göra jordbrukarna och andra GJP-bidragsmottagare mer medvetna om förhållandet mellan jordbruksdrift och markanvändning, å ena sidan, och vissa normer, krav och uppgifter (bland annat i fråga om miljö och klimat), å andra sidan. Förteckningen över dessa senare omfattar normer som gäller för eller är nödvändiga för jordbrukare och andra GJP-bidragsmottagare och som fastställs i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, liksom sådana som härrör från lagstiftningen om vatten, hållbar användning av bekämpningsmedel, liksom initiativ för att bekämpa antimikrobiell resistens och för hanteringen av risker. För att främja rådgivningens kvalitet och ändamålsenlighet bör medlemsstaterna integrera rådgivare i kunskaps- och innovationssystem inom jordbruket (Akis) så att de kan tillhandahålla aktuell teknisk och vetenskaplig information som tagits fram genom forskning och innovation.

(24)  Medlemsstaterna bör tillhandahålla jordbruksrådgivningstjänster av hög kvalitet för att förbättra jordbruks- och landsbygdsföretagens hållbara förvaltning och övergripande prestation. Dessa tjänster ska omfatta de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna och kartlägga nödvändiga förbättringar av alla åtgärder på gårdsnivå som anges i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Rådgivningstjänsterna bör göra jordbrukarna och andra GJP-bidragsmottagare mer medvetna om förhållandet mellan jordbruksdrift och markanvändning, å ena sidan, och vissa normer, krav och uppgifter (bland annat i fråga om miljö och klimat), å andra sidan. Förteckningen över dessa senare omfattar normer som gäller för eller är nödvändiga för jordbrukare och andra GJP-bidragsmottagare och som fastställs i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, liksom sådana som härrör från lagstiftningen om vatten, hållbar användning av bekämpningsmedel, liksom initiativ för att bekämpa antimikrobiell resistens och för hanteringen av risker. För att främja rådgivningens kvalitet och ändamålsenlighet bör medlemsstaterna integrera rådgivare i kunskaps- och innovationssystem inom jordbruket (Akis) så att de kan tillhandahålla aktuell teknisk och vetenskaplig information som tagits fram genom forskning och innovation. Alla unionsinitiativ som avser rådgivningstjänster och innovationssystem bör i den mån det är möjligt bygga på redan befintliga initiativ på medlemsstatsnivå.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Unionslagstiftningen bör föreskriva att medlemsstaterna i sina strategiska planer fastställer krav i fråga om minsta areal för frikopplat stöd. Sådana krav bör kopplas till behovet att undvika alltför stora administrativa bördor till följd av förvaltningen av många betalningar av små belopp, och att se till att stödet på ett ändamålsenligt sätt bidrar till de mål för den gemensamma jordbrukspolitiken som det frikopplade direktstödet bidrar till. I syfte att garantera en miniminivå av inkomststöd inom jordbruket för alla riktiga jordbrukare, samt att efterleva fördragets mål att tillförsäkra jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard för jordbruksbefolkningen, bör ett årligt arealbaserat frikopplat stöd inrättas som interventionstypen ”grundläggande inkomststöd för hållbarhet”. För att bättre rikta detta stöd kan stödbeloppen differentieras efter grupper av territorier, utgående från socioekonomiska och/eller odlingsförhållanden. I syfte att undvika störande effekter på jordbrukarnas inkomster kan medlemsstaterna välja att införa grundläggande inkomststöd för hållbarhet på grundval av stödrätt. I sådana fall bör stödrätternas värde före ytterligare konvergens stå i proportion till deras värde så som det fastställts inom ramen för grundstödordningar enligt förordning (EU) nr 1307/2013, med beaktande även av stöd för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön. Medlemsstaterna bör också uppnå ytterligare konvergens i syfte att fortsätta att gradvis fjärma sig från historiska värden.

(26)  Unionslagstiftningen bör föreskriva att medlemsstaterna i sina strategiska planer fastställer krav i fråga om minsta areal för frikopplat stöd. Sådana krav bör kopplas till behovet att undvika alltför stora administrativa bördor till följd av förvaltningen av många betalningar av små belopp, och att se till att stödet på ett ändamålsenligt sätt bidrar till de mål för den gemensamma jordbrukspolitiken som det frikopplade direktstödet bidrar till. I syfte att garantera en miniminivå av inkomststöd inom jordbruket för alla aktiva jordbrukare, samt att efterleva fördragets mål att tillförsäkra jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard för jordbruksbefolkningen, bör ett årligt arealbaserat frikopplat stöd inrättas som interventionstypen ”grundläggande inkomststöd för hållbarhet”. För att bättre rikta detta stöd kan stödbeloppen differentieras efter grupper av territorier, utgående från socioekonomiska förhållanden, miljöförhållanden och/eller odlingsförhållanden. I syfte att undvika störande effekter på jordbrukarnas inkomster kan medlemsstaterna välja att införa grundläggande inkomststöd för hållbarhet på grundval av stödrätt. I sådana fall bör stödrätternas värde före ytterligare konvergens stå i proportion till deras värde så som det fastställts inom ramen för grundstödordningar enligt förordning (EU) nr 1307/2013, med beaktande även av stöd för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön. Medlemsstaterna bör också uppnå ytterligare konvergens i syfte att gradvis röra sig mot full konvergens senast 2026.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a)  Inkomststöd genom den gemensamma jordbrukspolitiken är en viktig bidragande faktor till stabilitet och hållbarhet för många små jordbruk och familjejordbruk i hela Europa, och trots att förväntningarna på jordbrukarna har ökat så har de ekonomiska fördelarna inte gjort det. Den gemensamma jordbrukspolitikens totala andel av EU minskar, samtidigt som marknadskriser inom sektorn och allt färre aktiva jordbrukare fortsätter att hota sektorns överlevnad. Modellen med familjejordbruk bör skyddas som ett allmänt mål för den gemensamma jordbrukspolitiken och genom medlemsstaternas strategiska planer, så att rätt utrymme ges åt den viktiga roll som modellen spelar genom dess bidrag till den sociala strukturen på landsbygden, och tillhandahållandet av en livsstil för många människor som bor i landsbygdsområden. Familjejordbruk bidrar till hållbar livsmedelsproduktion, bevarande av naturresurser, diversifieringsbehov och säkerställande av livsmedelstrygghet. De första jordbrukarna som drabbas av den enorma pressen från globaliseringen blir de som driver små familjejordbruk. En sådan situation skulle utgöra ett uppenbart misslyckande med att uppfylla målen i den gemensamma jordbrukspolitiken, och den skulle undergräva argumentet för att stödja den gemensamma jordbrukspolitiken i framtiden. Därför bör de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken genom sina särskilda mål sträva efter att bevara skyddet av denna jordbruksmodell.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Små jordbruk förblir en hörnsten i det europeiska jordbruket eftersom de spelar en avgörande roll för att stödja sysselsättningen på landsbygden och bidra till territoriell utveckling. För att främja en jämnare fördelning av stödet och för att minska den administrativa bördan för mottagare av små stödbelopp bör medlemsstaterna ha möjlighet att erbjuda små jordbrukare en möjlighet att ersätta andra direktstöd genom att tillhandahålla ett runt belopp för små jordbrukare.

(28)  Små jordbruk förblir en hörnsten i det europeiska jordbruket eftersom de spelar en avgörande roll för att stödja sysselsättningen på landsbygden och bidra till territoriell utveckling. För att främja en jämnare fördelning av stödet och för att minska den administrativa bördan för mottagare av små stödbelopp bör medlemsstaterna ha möjlighet att erbjuda små jordbrukare en möjlighet att ersätta direktstöd genom att tillhandahålla ett schablonbelopp för små jordbrukare. I syfte att ytterligare minska den administrativa bördan bör medlemsstaterna emellertid tillåtas att i början automatiskt inkludera vissa jordbrukare i det förenklade systemet, och ge dem möjlighet att gå ur systemet inom en viss tidsperiod. Med beaktande av proportionalitetsprincipen bör medlemsstaterna ges möjlighet att införa ett reducerat system med kontroller av villkorligheten för småbrukare som deltar i det förenklade systemet.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(30a)  Ekologiskt jordbruk utvecklas i många medlemsstater och har en bevisad historia av att leverera kollektiva nyttigheter, bevara ekosystemtjänster och naturresurser, minska mängden insatsvaror, locka framför allt unga jordbrukare och kvinnor, skapa arbetstillfällen, experimentera med nya verksamhetsmodeller, bemöta samhällsbehov och ge nytt liv åt landsbygdsområden. Ändå fortsätter efterfrågan på ekologiska produkter att öka snabbare än produktionstillväxten. Medlemsstaterna bör säkerställa att deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken inbegriper mål för att öka andelen jordbruksmark som används för ekologiskt jordbruk för att tillgodose den ökande efterfrågan på ekologiska produkter och utveckla hela den ekologiska försörjningskedjan. Medlemsstaterna bör kunna finansiera omställning till och underhåll av ekologiska jordbruk genom antingen landsbygdsutvecklingsåtgärder eller miljösystem, eller genom en kombination av båda, och säkerställa att budgetanslagen motsvarar den förväntade tillväxten i ekologisk produktion.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Den gemensamma jordbrukspolitiken bör säkerställa att medlemsstaterna ökar sina miljömässiga resultat genom att respektera de lokala behoven och jordbrukarnas faktiska villkor. Medlemsstaterna bör inom ramen för direktstöd i den strategiska planen för jordbrukspolitiken inrätta frivilliga miljösystem för jordbrukare, som bör vara helt samordnade med de andra berörda interventionerna. Medlemsstaterna kan definiera dem antingen som en utbetalning för att uppmuntra och ersätta tillhandahållandet av kollektiva nyttigheter genom jordbruksmetoder som gynnar miljön och klimatet, eller som en kompensation för införandet av sådana metoder. I båda fallen bör systemen syfta till att förbättra den gemensamma jordbrukspolitikens miljö- och klimatprestationer och bör följaktligen gå utöver de obligatoriska krav som redan föreskrivs enligt systemet med villkor. Medlemsstaterna får besluta att inrätta miljösystem för jordbruksmetoder såsom förbättrad hantering av permanent betesmark och landskapselement eller ekologiskt jordbruk. Sådana system kan också omfatta ”stödordningar på basnivå”, som kan vara en förutsättning för mer ambitiösa åtaganden för landsbygdsutveckling.

(31)  Den gemensamma jordbrukspolitiken bör säkerställa att medlemsstaterna ökar sina miljömässiga resultat genom att respektera de lokala behoven och jordbrukarnas faktiska villkor. Medlemsstaterna bör inom ramen för direktstöd i den strategiska planen för jordbrukspolitiken inrätta frivilliga miljösystem för jordbrukare, som bör vara helt samordnade med de andra berörda interventionerna. Medlemsstaterna kan definiera dem antingen som en utbetalning för att uppmuntra och ge ersättning för tillhandahållandet av kollektiva nyttigheter genom jordbruksmetoder som gynnar miljön och klimatet, och de bör syfta till att förbättra den gemensamma jordbrukspolitikens miljö- och klimatprestationer och bör följaktligen gå utöver de obligatoriska krav som redan föreskrivs enligt systemet med villkor. Medlemsstaterna får besluta att inrätta miljösystem för att främja produktionsmodeller som är gynnsamma för miljön, särskilt extensiv djuruppfödning, och alla sorters jordbruksmetoder såsom förbättrad hantering av permanent betesmark och landskapselement, och miljöcertifieringssystem, såsom ekologiskt jordbruk, integrerad produktion eller bevarande jordbruk. Sådana system kan också omfatta andra sorters åtgärder än åtaganden om miljö- och klimatvänligt jordbruk inom landsbygdsutveckling, liksom åtgärder av samma art som kan klassificeras som ”stödordningar på basnivå”, som kan vara en förutsättning för mer ambitiösa åtaganden för landsbygdsutveckling.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  Det bör säkerställas att det kopplade inkomststödet är förenligt med unionens internationella åtaganden. Detta omfattar särskilt kraven i samförståndsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Förenta staterna om oljeväxter inom ramen för GATT17, beroende på vad som är tillämpligt efter ändringar av EU:s separata basareal för oljeväxter tillföljd av ändringar av EU:s sammansättning. I detta syfte bör kommissionen ges befogenhet att anta genomförandeakter för att fastställa detaljerade regler om detta.

utgår

_________________

 

17 Samförståndsavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Förenta staterna om oljeväxter inom ramen för Gatt (EGT L 147, 18.6.1993).

 

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  Sektorsvisa interventionstyper behövs för att bidra till målen för den gemensamma jordbrukspolitiken och stärka synergierna med andra instrument inom den gemensamma jordbrukspolitiken. I enlighet med genomförandemodellen bör det på unionsnivå upprättas minimikrav för innehållet i och målen för sådana sektorsvisa interventioner för att säkerställa lika villkor på den inre marknaden och undvika ojämlik och illojal konkurrens. Medlemsstaterna bör motivera minimikravens införande i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken och säkerställa samstämmighet med andra interventioner på sektorsnivå. De interventionstyper som ska inrättas på unionsnivå bör omfatta sektorerna för frukt och grönsaker, vin, biodlingsprodukter, olivolja och bordsoliver, humle och andra produkter som definieras i denna förordning, för vilka inrättandet av sektoriella program anses ha gynnsamma effekter på uppnåendet av vissa eller alla de allmänna och särskilda mål för den gemensamma jordbrukspolitiken som eftersträvas genom denna förordning.

(35)  Sektorsvisa interventionstyper behövs för att bidra till målen för den gemensamma jordbrukspolitiken och stärka synergierna med andra instrument inom den gemensamma jordbrukspolitiken. I enlighet med genomförandemodellen bör det på unionsnivå upprättas minimikrav för innehållet i och målen för sådana sektorsvisa interventioner för att säkerställa lika villkor på den inre marknaden och undvika ojämlik och illojal konkurrens. Medlemsstaterna bör motivera minimikravens införande i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken och säkerställa samstämmighet med andra interventioner på sektorsnivå. De interventionstyper som ska inrättas på unionsnivå bör omfatta sektorerna för frukt och grönsaker, vin, biodlingsprodukter, olivolja och bordsoliver, humle och andra produkter som definieras i artikel 39, för vilka inrättandet av sektoriella program anses ha gynnsamma effekter på uppnåendet av vissa eller alla de allmänna och särskilda mål för den gemensamma jordbrukspolitiken som eftersträvas genom denna förordning.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(35a)  Med beaktande av de ökade anslagen till biodlingssektorn, och som ett erkännande av den betydelse som denna sektor har för bevarandet av den biologiska mångfalden och produktionen av livsmedel, bör också taket för unionens medfinansieringsgrad höjas, och nya stödberättigande åtgärder som gynnar utvecklingen av sektorn bör läggas till.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  För interventioner för landsbygdsutveckling definieras principer på unionsnivå, med beaktande av bland annat de grundläggande kraven för medlemsstaterna att tillämpa urvalskriterier. Medlemsstaterna bör ha stort utrymme för skönsmässig bedömning så att de kan definiera specifika villkor i enlighet med sina behov. Interventionstyperna för landsbygdsutveckling inbegriper bidrag för miljö-, klimat- och andra åtaganden som medlemsstaterna bör främja inom sina respektive territorier, i enlighet med deras specifika nationella, regionala eller lokala behov. Medlemsstaterna bör bevilja stöd till jordbrukare och andra markförvaltare som på frivillig basis gör förvaltningsåtaganden som bidrar till begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt till skydd och förbättring av miljön, inklusive vattenkvalitet och vattenkvantitet, luftkvalitet, mark, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, inklusive frivilliga åtaganden i Natura 2000 och stöd för den genetiska mångfalden. Stöd inom ramen för bidrag för förvaltningsåtaganden får också beviljas i form av lokala, integrerade eller kooperativa strategier och resultatbaserade interventioner.

(37)  För interventioner för landsbygdsutveckling definieras principer på unionsnivå, med beaktande av bland annat de grundläggande kraven för medlemsstaterna att tillämpa urvalskriterier. Medlemsstaterna bör ha stort utrymme för skönsmässig bedömning så att de kan definiera specifika villkor i enlighet med sina behov. Interventionstyperna för landsbygdsutveckling inbegriper bidrag för miljö-, klimat- och andra åtaganden som medlemsstaterna bör främja inom sina respektive territorier, i enlighet med deras specifika nationella, regionala eller lokala behov. Medlemsstaterna bör bevilja stöd till jordbrukare, grupper av jordbrukare och andra markförvaltare som på frivillig basis gör förvaltningsåtaganden som bidrar till begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt till skydd och förbättring av miljön, inklusive vattenkvalitet och vattenkvantitet, luftkvalitet, mark, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, inklusive frivilliga åtaganden i Natura 2000 och i områden med högt naturvärde samt stöd för den genetiska mångfalden. Stöd inom ramen för bidrag för förvaltningsåtaganden får också beviljas i form av lokala, integrerade, kollektiva eller kooperativa strategier och resultatbaserade interventioner.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  Stöd för förvaltningsåtaganden kan inbegripa premier för ekologiskt jordbruk för underhåll av och omställning till ekologisk mark, betalningar för andra interventionstyper som främjar miljövänliga produktionssystem, såsom agroekologi, bevarande jordbruk och integrerad produktion, tjänster för miljö- och klimatvänligt skogsbruk samt skogsskydd, premier för skogar och inrättande av system för trädjordbruk, djurskydd, bevarande, hållbar användning och utveckling av genetiska resurser. Medlemsstaterna får utarbeta andra system enligt denna interventionstyp, på grundval av de egna behoven. Denna typ av stöd bör endast täcka extra kostnader och inkomstbortfall till följd av åtaganden som går utöver de grundläggande obligatoriska normer och krav som fastställs i unionslagstiftning och nationell lagstiftning samt de villkor som fastställs i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Åtaganden relaterade till denna interventionstyp kan ingås för en i förväg fastställd årlig eller flerårig tidsfrist och kan löpa längre än i sju år i vederbörligen motiverade fall.

(38)  Stöd för förvaltningsåtaganden kan inbegripa premier för ekologiskt jordbruk för underhåll av och omställning till ekologisk mark, betalningar för andra interventionstyper som främjar miljövänliga produktionssystem, såsom jordbruk med högt naturvärde, agroekologi, bevarande jordbruk, integrerad produktion, tjänster för miljö- och klimatvänligt skogsbruk samt skogsskydd, premier för skogar och inrättande av system för trädjordbruk, skydd av traditionella jordbrukslandskap, djurskydd, bevarande, hållbar användning och utveckling av genetiska resurser. Medlemsstaterna får utarbeta andra system enligt denna interventionstyp, på grundval av de egna behoven, och de får stärka de jordbruksmiljöåtgärder som är specifika för biodlingssektorn och som redan finns i vissa av unionens regioner, samt utveckla ytterligare åtgärder. Denna typ av stöd bör endast täcka extra kostnader och inkomstbortfall till följd av åtaganden som går utöver de grundläggande obligatoriska normer och krav som fastställs i unionslagstiftning och nationell lagstiftning samt de villkor som fastställs i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Medlemsstaterna bör också tillhandahålla ekonomiska incitament för stödmottagare. Åtaganden relaterade till denna interventionstyp kan ingås för en i förväg fastställd årlig eller flerårig tidsfrist och kan löpa längre än i sju år i vederbörligen motiverade fall.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  Skogsbruksåtgärder bör bidra till att unionens skogsbruksstrategi genomförs, och baseras på medlemsstaternas nationella eller subnationella skogsprogram eller jämförbara instrument, som bör bygga på de åtaganden som härrör från förordningen om införande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk [LULUCF-förordningen] och från ministerkonferenserna om skydd av skogarna i Europa. Interventioner bör grunda sig på skogsbruksplaner eller motsvarande instrument och kan omfatta utveckling av skogsområden och hållbart skogsbruk, inbegripet beskogning av mark och inrättande och regenerering av system för trädjordbruk, skydd, återställande och förbättring av skogens resurser, med beaktande av anpassningsbehov, investeringar för att förbättra och stärka skogens bevarande och motståndskraft, och tillhandahållande av tjänster som har att göra med skogens ekosystem och klimatrelaterade tjänster samt åtgärder och investeringar till stöd för förnybar energi och bioekonomin.

(39)  Skogsbruksåtgärder bör bidra till en ökad tillämpning av skogsbrukssystem och till genomförandet av unionens skogsbruksstrategi, och baseras på medlemsstaternas nationella eller subnationella skogsprogram eller jämförbara instrument, som bör bygga på de åtaganden som härrör från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/8411a och från ministerkonferenserna om skydd av skogarna i Europa. Interventioner bör grunda sig på skogsbruksplaner eller motsvarande instrument och kan omfatta utveckling av skogsområden och hållbart skogsbruk, inbegripet beskogning av mark, förebyggande av bränder och inrättande och regenerering av system för trädjordbruk, skydd, återställande och förbättring av skogens resurser, med beaktande av anpassningsbehov, investeringar för att förbättra och stärka skogens bevarande och motståndskraft, och tillhandahållande av tjänster som har att göra med skogens ekosystem och klimatrelaterade tjänster samt åtgärder och investeringar till stöd för förnybar energi och bioekonomin.

 

_____________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/841 av den 30 maj 2018 om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av förordning (EU) nr 525/2013 och beslut nr 529/2013/EU (EUT L 156, 19.6.2018, s. 1).

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  I syfte att säkerställa en rättvis inkomst och en motståndskraftig jordbrukssektor över hela unionens territorium får medlemsstaterna bevilja stöd till jordbrukare i områden med naturliga och andra områdesspecifika begränsningar. När det gäller betalningar för områden med naturliga begränsningar bör politiken för landsbygdsutveckling för perioden 2014–2020 fortsätta att gälla. För att den gemensamma jordbrukspolitiken ska ge ökat mervärde för unionen och stärka dess synergier med finansiering av investeringar i natur och biologisk mångfald är det nödvändigt att behålla en separat åtgärd som syftar till att kompensera bidragsmottagare för nackdelar i samband med genomförandet av Natura 2000 och ramdirektivet om vatten. För att bidra till att Natura 2000-områdena förvaltas på ett effektivt sätt bör det därför även i fortsättningen ges stöd för att hjälpa jordbrukarna och skogsägarna att klara av särskilda olägenheter till följd av genomförandet av direktiv 2009/147/EG och rådets direktiv 92/43/EEG. Stöd bör också göras tillgängligt för jordbrukare för att bistå dem för de nackdelar i avrinningsområden som följer av genomförandet av ramdirektivet för vatten. Stödet bör kopplas till särskilda krav som anges i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken och som går utöver tillämpliga bindande normer och krav. Medlemsstaterna bör också se till att stöden till jordbrukarna inte leder till dubbelfinansiering från miljösystem. Medlemsstaterna bör dessutom beakta de specifika behoven inom Natura 2000-områdena vid den övergripande utformningen av de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

(40)  I syfte att säkerställa en rättvis inkomst och en motståndskraftig jordbrukssektor över hela unionens territorium får medlemsstaterna bevilja stöd till jordbrukare i områden med naturliga och andra områdesspecifika begränsningar, inklusive bergsområden och öregioner. När det gäller betalningar för områden med naturliga begränsningar bör politiken för landsbygdsutveckling för perioden 2014–2020 fortsätta att gälla. För att den gemensamma jordbrukspolitiken ska ge ökat mervärde för unionen och stärka dess synergier med finansiering av investeringar i natur och biologisk mångfald är det nödvändigt att behålla en separat åtgärd som syftar till att kompensera bidragsmottagare för nackdelar i samband med genomförandet av Natura 2000 som infördes genom rådets direktiv 92/43/EEG1a och ramdirektivet för vatten. För att bidra till att Natura 2000-områdena förvaltas på ett effektivt sätt bör det därför även i fortsättningen ges stöd för att hjälpa jordbrukarna och skogsägarna att klara av särskilda olägenheter till följd av genomförandet av direktiv 2009/147/EG och rådets direktiv 92/43/EEG. Stöd bör också göras tillgängligt för jordbrukare för att bistå dem för de nackdelar i avrinningsområden som följer av genomförandet av ramdirektivet för vatten. Stödet bör kopplas till särskilda krav som anges i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken och som går utöver tillämpliga bindande normer och krav. Medlemsstaterna bör också se till att stöden till jordbrukarna inte leder till dubbelfinansiering från miljösystem, samt säkerställa tillräcklig flexibilitet i de strategiska planerna för att underlätta för olika interventioner att komplettera varandra. Medlemsstaterna bör dessutom beakta de specifika behoven inom Natura 2000-områdena vid den övergripande utformningen av de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

 

____________________

 

1a Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  Den gemensamma jordbrukspolitikens mål bör även eftersträvas genom stöd till investeringar, produktiva liksom icke-produktiva, och på eller utanför gårdarna. Sådana investeringar kan bland annat avse infrastruktur för utveckling, modernisering eller anpassning till klimatförändringar av jordbruk och skogsbruk, inbegripet tillgång till jord- eller skogsbruksmark, arrondering och markförbättring, trädjordbruk och försörjning med och besparing av energi och vatten. För att säkerställa bättre överensstämmelse mellan de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken och unionens strategiska mål, samt för att skapa lika villkor mellan medlemsstaterna, ingår en negativ förteckning över investeringsområden i denna förordning.

(41)  Den gemensamma jordbrukspolitikens mål bör även eftersträvas genom stöd till investeringar, produktiva liksom icke-produktiva, som syftar till att göra jordbruksföretagen mer motståndskraftiga. Sådana investeringar kan bland annat avse infrastruktur för utveckling, modernisering eller anpassning till klimatförändringar av jordbruk och skogsbruk, inbegripet tillgång till jord- eller skogsbruksmark, arrondering och markförbättring, trädjordbruk och försörjning med och besparing av energi och vatten. För att säkerställa bättre överensstämmelse mellan de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken och unionens strategiska mål, samt för att skapa lika villkor mellan medlemsstaterna, ingår en negativ förteckning över investeringsområden i denna förordning.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  Mot bakgrund av behovet att åtgärda bristen på investeringar i unionen och öka tillgången till finansieringsinstrument för prioriterade grupper, särskilt unga jordbrukare och nya aktörer med högre riskprofil, bör användning av InvestEU-garantin och en kombination av bidrag och finansieringsinstrument uppmuntras. Eftersom användningen av finansiella instrument i medlemsstaterna varierar betydligt till följd av skillnader i fråga om tillgång till finansiering och banksektorns utveckling, förekomsten av riskkapital och de offentliga myndigheternas och de potentiella bidragsmottagarnas kunskap om sådana instrument, bör medlemsstaterna i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken fastställa lämpliga mål, bidragsmottagare och förmånliga villkor, och andra möjliga regler för stödberättigande.

(42)  Mot bakgrund av behovet att åtgärda bristen på investeringar i unionen och öka tillgången till finansieringsinstrument för prioriterade grupper, särskilt unga jordbrukare och nya aktörer med högre riskprofil, bör en kombination av bidrag och finansieringsinstrument uppmuntras. Eftersom användningen av finansiella instrument i medlemsstaterna varierar betydligt till följd av skillnader i fråga om tillgång till finansiering och banksektorns utveckling, förekomsten av riskkapital och de offentliga myndigheternas och de potentiella bidragsmottagarnas kunskap om sådana instrument, bör medlemsstaterna i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken fastställa lämpliga mål, bidragsmottagare och förmånliga villkor, och andra möjliga regler för stödberättigande.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  Unga jordbrukare och nya aktörer möter fortfarande avsevärda hinder när det gäller tillgång till mark, höga priser och tillgång till krediter. Deras företag är mer utsatta för prisvolatiliteten (både för insatsvaror och produkter) och deras behov i fråga om utbildning i entreprenörskap och riskhanteringskompetens är stora. Det är därför viktigt att fortsätta att stödja inrättandet av nya företag och nya anläggningar. Medlemsstaterna bör föreskriva en strategi och fastställa klara och konsekventa interventioner för generationsförnyelsen inom det särskilda mål som avser denna fråga. I detta syfte kan medlemsstaterna i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken fastställa förmånliga villkor för finansiella instrument för unga jordbrukare och nya deltagare. De bör också i dessa strategiska planer öronmärka ett belopp motsvarande minst 2 % av det årliga anslaget för direktstöd. En ökning av det maximala beloppet för stöd för unga jordbrukare och nyetablerade företag, upp till 100,000 euro, som kan utnyttjas även genom eller i kombination med stöd i form av finansiella instrument, bör fastställas.

(43)  Unga jordbrukare och nya jordbrukare möter fortfarande avsevärda hinder när det gäller tillgång till mark, höga priser och tillgång till krediter. Deras företag är mer utsatta för prisvolatiliteten (både för insatsvaror och produkter) och deras behov i fråga om utbildning i entreprenörskap, riskförebyggande och riskhanteringskompetens är stora. Det är därför viktigt att fortsätta att stödja inrättandet av nya företag och nya anläggningar. Medlemsstaterna bör föreskriva en strategi och fastställa klara och konsekventa interventioner för generationsförnyelsen inom det särskilda mål som avser denna fråga. I detta syfte kan medlemsstaterna i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken fastställa förmånliga villkor för finansiella instrument för unga jordbrukare och nya aktörer. De bör också i dessa strategiska planer öronmärka ett belopp motsvarande minst 2 % av det årliga anslaget för direktstöd under den första pelaren. En ökning av det maximala beloppet för stöd för unga jordbrukare och nyetablerade företag, upp till 100,000 euro, som kan utnyttjas även genom eller i kombination med stöd i form av finansiella instrument, bör fastställas.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  Med hänsyn till behovet av att garantera lämpliga riskhanteringsverktyg bör försäkringspremier och gemensamma fonder inrättas, finansierade genom Ejflu. Kategorin gemensamma fonder omfattar både sådana som är kopplade till produktionsförluster och allmänna och sektorsspecifika inkomststabiliserande verktyg, med koppling till inkomstförluster.

(44)  Med hänsyn till behovet av att garantera lämpliga riskhanteringsverktyg bör försäkringspremier och gemensamma fonder inrättas, finansierade genom Ejflu. Kategorin gemensamma fonder omfattar både sådana som är kopplade till produktionsförluster och allmänna och sektorsspecifika inkomststabiliserande verktyg, med koppling till inkomstförluster. I syfte att anpassa riskhanteringsverktygen till de utmaningar som jordbrukarna står inför, bland annat klimatförändringarna, bör den gemensamma jordbrukspolitikens verktygslåda inbegripa ersättning för kostnader och förluster för jordbrukare i samband med åtgärder för att bekämpa djursjukdomar och växtskadegörare, eller förluster för jordbrukare som bedriver ekologiskt jordbruk till följd av en extern förorening som de inte har något ansvar för. Det bör dock säkerställas att de interventioner som finansieras genom Ejflu är förenliga med nationella riskhanteringssystem.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 45

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(45)  Stödet bör möjliggöra inrättande och genomförande av samarbete mellan minst två enheter för att uppnå målen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Stöd kan omfatta alla aspekter av sådant samarbete, till exempel inrättande av kvalitetssystem, kollektiva miljö- och klimatåtgärder, främjande av korta leveranskedjor och lokala marknader, pilotprojekt, operativa grupprojekt inom det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket, smarta byar, lokala utvecklingsprojekt, köparklubbar och maskinringar, gårdspartnerskap, skogsbruksplaner, nätverk och kluster, socialt hållbart jordbruk, jordbruk med stöd från gemenskapen, åtgärder inom ramen för Leader, och inrättandet av producentgrupper och producentorganisationer samt andra former av samarbete som anses vara nödvändiga för att uppnå de särskilda målen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

(45)  Stödet bör möjliggöra inrättande och genomförande av samarbete mellan minst två enheter för att uppnå målen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Stöd kan omfatta alla aspekter av sådant samarbete, till exempel inrättande av kvalitetssystem samt kostnader för certifiering och främjande av dem, kollektiva miljö- och klimatåtgärder, främjande av korta leveranskedjor och lokala marknader, pilotprojekt, operativa grupprojekt inom det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket, smarta byar, lokala utvecklingsprojekt, köparklubbar och maskinringar, gårdspartnerskap, skogsbruksplaner, nätverk och kluster, socialt hållbart jordbruk, jordbruk med stöd från gemenskapen, åtgärder inom ramen för Leader, och inrättandet av producentgrupper och producentorganisationer, inbegripet producentgrupper som erkänns enligt förordning (EU) nr 115/2012, samt andra former av samarbete som anses vara nödvändiga för att uppnå de särskilda målen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Som ett sätt att främja generationsskifte bör man överväga att bevilja särskilt stöd till jordbrukare som vill upphöra med sin jordbruksverksamhet innan de uppnår lägsta pensionsålder och avser att överlämna sitt jordbruksföretag till en yngre jordbrukare som vill ta över.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  EGFJ bör fortsätta att finansiera interventionstyper i form av direktstöd och sektorsvisa insatser, medan Ejflu bör fortsätta att finansiera åtgärder för landsbygdsutveckling i enlighet med denna förordning. Detaljerade regler för den ekonomiska förvaltningen av den gemensamma jordbrukspolitiken bör fastställas separat för de båda fonderna och för den verksamhet som stöds genom var och en av dem, med beaktande av att den nya genomförandemodellen ger medlemsstaterna mer flexibilitet och subsidiaritet för att uppnå sina mål. Interventionstyperna enligt denna förordning bör omfatta perioden från och med den 1 januari 2021 och den 31 december 2027.

(47)  EGFJ bör fortsätta att finansiera interventionstyper i form av direktstöd och sektorsvisa insatser, medan Ejflu bör fortsätta att finansiera åtgärder för landsbygdsutveckling i enlighet med denna förordning. Detaljerade regler för den ekonomiska förvaltningen av den gemensamma jordbrukspolitiken bör fastställas separat för de båda fonderna och för den verksamhet som stöds genom var och en av dem, med beaktande av att den nya genomförandemodellen ger medlemsstaterna mer flexibilitet och subsidiaritet för att uppnå sina mål. Interventionstyperna enligt denna förordning bör omfatta perioden från och med den 1 januari 2022 till den 31 december 2027.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48)  Stöd för direktstöd inom ramen för de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör beviljas inom nationella anslag som fastställs genom denna förordning. Dessa nationella anslag bör återspegla en fortsättning på de ändringar som innebär att anslagen för medlemsstaterna med den lägsta stödnivån per hektar gradvis ökas till att stänga 50 % av klyftan till 90 % av genomsnittet för unionen. I syfte att ta hänsyn till minskningen av betalningsmekanismen och användningen av dess avkastning i den berörda medlemsstaten bör de sammanlagda vägledande finansiella anslagen per år i medlemsstatens strategiska plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken tillåtas att överskrida det nationella anslaget.

(48)  EGFJ bör inte stödja verksamhet som är skadlig för miljön, eller som inte är förenlig med klimat- och miljömål i linje med principer för hållbar jordbruksförvaltning. Stöd för direktstöd inom ramen för de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör beviljas inom nationella anslag som fastställs genom denna förordning. Dessa nationella anslag bör återspegla en fortsättning på de ändringar som innebär att anslagen för medlemsstaterna med den lägsta stödnivån per hektar gradvis ökas till att stänga 50 % av klyftan till 90 % av genomsnittet för unionen. I syfte att ta hänsyn till minskningen av betalningsmekanismen och användningen av dess avkastning i den berörda medlemsstaten bör de sammanlagda vägledande finansiella anslagen per år i medlemsstatens strategiska plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken tillåtas att överskrida det nationella anslaget.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Skäl 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49)  För att underlätta förvaltningen av Ejflu-medel bör det fastställas en enda bidragsnivå för stöd från Ejflu i förhållande till de offentliga utgifterna i medlemsstaterna. För att ta hänsyn till deras särskilda betydelse eller art bör särskilda bidragsnivåer anges i förhållande till vissa typer av insatser. När det gäller mindre utvecklade regioner, de yttersta randområden som avses i artikel 349 i EUF-fördraget och de mindre Egeiska öarna bör en lämplig bidragsnivå för Ejflu fastställas i syfte att mildra effekterna av de särskilda hinder som uppstår till följd av utvecklingsnivån, den avlägsna belägenheten och ökaraktären.

(49)  För att underlätta förvaltningen av Ejflu-medel bör det fastställas en allmän bidragsnivå för stöd från Ejflu i förhållande till de offentliga utgifterna i medlemsstaterna. För att ta hänsyn till deras särskilda betydelse eller art bör särskilda bidragsnivåer anges i förhållande till vissa typer av insatser. I syfte att mildra effekterna av de särskilda nackdelar som är en följd av utvecklingsnivån, den avlägsna belägenheten och ökaraktären i de yttersta randområden som avses i artikel 349 i EUF-fördraget och de mindre Egeiska öarna enligt definitionen i artikel 1.2 i förordning (EU) nr 229/2013, bör en högre Ejflu-bidragsnivå fastställas för dessa regioner.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(49a)  Objektiva kriterier bör fastställas för att klassificera regioner och områden på unionsnivå för stöd från Ejflu. I detta syfte bör fastställandet av regioner och områden på unionsnivå baseras på det gemensamma klassificeringssystem för regioner som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003. De senaste klassificeringarna och uppgifterna bör användas för att säkerställa lämpligt stöd, särskilt för att åtgärda eftersläpande regioner och skillnader mellan regioner inom en medlemsstat.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Skäl 50

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(50)  Ejflu bör inte ge stöd till investeringar som skulle skada miljön. Det är därför nödvändigt att i denna förordning föreskriva ett antal regler för uteslutning samt möjligheten att vidareutveckla dessa garantier i delegerade akter. I synnerhet bör Ejflu inte finansiera investeringar i bevattning som inte bidrar till att uppnå eller bevara en god status för det eller de berörda vattenförekomsterna, eller investeringar i beskogning som inte är förenliga med klimat- och miljömålen enligt principerna om hållbar skogsförvaltning.

(50)  Ejflu bör i första hand stödja investeringar som ger upphov till såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar, och samtidigt avstå från att stödja investeringar som skulle skada miljön. Det är därför nödvändigt att i denna förordning föreskriva ett antal regler för uteslutning samt möjligheten att vidareutveckla dessa garantier i delegerade akter. I synnerhet bör Ejflu inte finansiera investeringar i beskogning som inte är förenliga med klimat- och miljömål i linje med principerna om hållbar skogsförvaltning. Ejflu bör inte heller omfatta investeringar i bevattning som inte bidrar till uppnåendet eller bevarandet av en god status för den eller de berörda vattenförekomsterna.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Skäl 51a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(51a)  För att unionen ska kunna bli oberoende av import av vegetabiliskt protein syftar den gemensamma jordbrukspolitiken till att, i överensstämmelse med direktivet om förnybar energi, främja användningen av biobränsle som framställs av oljeväxtbiprodukter från proteingrödor.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Skäl 54

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(54)  För att öka mervärdet för unionen och bevara en fungerande inre marknaden för jordbruksprodukter samt för att uppnå ovannämnda allmänna och särskilda mål bör medlemsstaterna inte fatta beslut enligt denna förordning i isolation, utan inom ramen för en strukturerad process som bör återspeglas i en strategisk plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken. EU:s toppstyrda bestämmelser bör fastställa specifika EU-omfattande mål för den gemensamma jordbrukspolitiken, de viktigaste interventionstyperna, prestationsramen och förvaltningsstrukturen. En sådan fördelning av uppgifter syftar till att säkerställa full överensstämmelse mellan ekonomiska resurser som investerats och de resultat som uppnås.

(54)  För att öka mervärdet för unionen och bevara en fungerande inre marknad för jordbruksprodukter samt för att uppnå ovannämnda allmänna och särskilda mål bör medlemsstaterna inte fatta beslut enligt denna förordning i isolation, utan inom ramen för en strukturerad process som bör återspeglas i en strategisk plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken. EU:s toppstyrda bestämmelser bör fastställa specifika unionsomfattande mål för den gemensamma jordbrukspolitiken, de viktigaste interventionstyperna, prestationsramen och förvaltningsstrukturen. En sådan fördelning av uppgifter syftar till att säkerställa full överensstämmelse mellan ekonomiska resurser som investerats och de resultat som uppnås.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Skäl 55

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(55)  För att säkerställa att dessa strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken får en tydlig strategisk karaktär, och för att underlätta kopplingarna till unionens övriga politik, och inte minst till etablerade långsiktiga nationella mål som följer av unionslagstiftningen eller internationella avtal (t.ex. de som gäller klimatförändringar, skog, biologisk mångfald och vatten) är det lämpligt att endast ha en enda strategisk plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken per medlemsstat.

(55)  För att säkerställa att dessa strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken får en tydlig strategisk karaktär, och för att underlätta kopplingarna till unionens övriga politik, och inte minst till etablerade långsiktiga nationella mål som följer av unionslagstiftningen eller internationella avtal (t.ex. de som gäller klimatförändringar, skog, biologisk mångfald och vatten) är det lämpligt att endast ha en enda strategisk plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken per medlemsstat. Med vederbörligt beaktande av medlemsstaternas administrativa struktur bör den strategiska planen, i lämpliga fall, inkludera regionaliserade interventioner för landsbygdsutveckling.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Skäl 55a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(55a)  Det är av yttersta vikt att de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken har en tydlig, enkel och otvetydig ram, så att överreglering av politiken på nationell, regional eller lokal nivå kan undvikas.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Skäl 55b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(55b)  Den nya genomförandemodellen bör inte äventyra den inre marknadens integritet eller den gemensamma jordbrukspolitikens historiskt sett europeiska karaktär, eftersom denna politik bör fortsätta att vara genuint gemensam så att ett europeiskt tillvägagångssätt och lika villkor för alla kan säkerställas.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Skäl 56

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(56)  När de utarbetar sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör medlemsstaterna analysera sin specifika situation och sina behov, sätta upp mål som är kopplade till uppnåendet av målen för den gemensamma jordbrukspolitiken och utforma interventioner som gör det möjligt att uppnå dessa mål, samtidigt som de anpassas till nationella och regionala sammanhang, bland annat i de yttersta randområdena i enlighet med artikel 349 i EUF-fördraget. Detta bör främja mer subsidiaritet inom en gemensam unionsram, samtidigt som efterlevnaden av de allmänna unionsrättsliga principerna och målen för den gemensamma jordbrukspolitiken säkerställs. Det är därför lämpligt att fastställa regler om strukturen och innehållet i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

(56)  När de utarbetar sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör medlemsstaterna analysera sin specifika situation och sina behov, sätta upp mål som är realistiska, kopplade till uppnåendet av målen för den gemensamma jordbrukspolitiken och utforma interventioner som gör det möjligt att uppnå dessa mål och erbjuda säkerhet för de slutliga stödmottagarna, samtidigt som de anpassas till nationella och regionala sammanhang, bland annat i de yttersta randområdena i enlighet med artikel 349 i EUF-fördraget. Detta bör främja mer subsidiaritet inom en gemensam unionsram, samtidigt som efterlevnaden av de allmänna unionsrättsliga principerna och målen för den gemensamma jordbrukspolitiken säkerställs. Det är därför lämpligt att fastställa regler om strukturen och innehållet i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken. För att säkerställa att de mål som medlemsstaterna fastställer och utformningen av deras interventioner är ändamålsenliga och optimerar bidraget till målen för den gemensamma jordbrukspolitiken, samtidigt som politikens gemensamma karaktär bibehålls, behöver strategin i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken baseras på en förhandsanalys av lokala förhållanden och en bedömning av behoven i förhållande till målen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Vid genomförandet av strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken behöver man säkerställa jordbrukarnas och jordbrukarorganisationernas deltagande.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Skäl 57

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(57)  För att säkerställa att de mål som medlemsstaterna fastställer och utformningen av deras interventioner är ändamålsenliga och optimerar bidraget till målen för den gemensamma jordbrukspolitiken är det nödvändigt att basera strategin i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken på en förhandsanalys av lokala förhållanden och göra en bedömning av behoven i samband med målen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

(57)  För att säkerställa att de mål som medlemsstaterna fastställer och utformningen av deras interventioner är ändamålsenliga och optimerar bidraget till målen för den gemensamma jordbrukspolitiken är det nödvändigt att basera strategin i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken på en förhandsanalys av lokala förhållanden och göra en bedömning av behoven i samband med målen för den gemensamma jordbrukspolitiken. De strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken behöver också på ett tillfredsställande sätt kunna beakta förändringar i medlemsstaternas förhållanden, strukturer (både interna och externa) och marknadssituationer, och behöver därför kunna justeras för att avspegla dessa förändringar över tiden.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Skäl 58

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(58)  De strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör syfta till att säkerställa en ökad enhetlighet mellan de olika verktygen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, eftersom planen bör omfatta alla typer av stöd i form av direkta utbetalningar, sektorsspecifika interventionstyper och interventionstyper för landsbygdsutveckling. De bör också garantera och visa att de val som medlemsstaterna gör är ändamålsenliga och överensstämmer med unionens prioriteringar och mål. Det är därför lämpligt att de innehåller en resultatinriktad interventionsstrategi som byggs upp kring de särskilda målen för den gemensamma jordbrukspolitiken, inklusive kvantifierade mål i förhållande till dessa. För att göra det möjligt att övervaka målen på årsbasis är det lämpligt att de grundas på resultatindikatorer.

(58)  De strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör syfta till att säkerställa en ökad enhetlighet mellan de olika verktygen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, eftersom planen bör omfatta alla typer av stöd i form av direkta utbetalningar, sektorsspecifika interventionstyper och interventionstyper för landsbygdsutveckling. De bör också garantera och visa att de val som medlemsstaterna gör är ändamålsenliga och överensstämmer med unionens prioriteringar och mål. Det är därför lämpligt att de innehåller en resultatinriktad interventionsstrategi som byggs upp kring de särskilda målen för den gemensamma jordbrukspolitiken, inklusive kvantifierade mål i förhållande till dessa. För att göra det möjligt att övervaka målen är det lämpligt att de grundas på resultatindikatorer.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Skäl 59a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(59a)  Eftersom systemet med inkomststöd spelar en viktig roll för att garantera jordbrukens ekonomiska livskraft finns det skäl att beakta de sociala effekter som den gemensamma jordbrukspolitiken har i fråga om att erbjuda arbetstillfällen i landsbygdsområden. Därför bör medlemsstaterna i upprättandet av sina strategiska planer också beakta den sysselsättningseffekt som ett nytt företag kommer att få på ett visst område. Åtgärder och verksamheter som skapar fler arbetsplatser bör prioriteras vid utarbetandet och genomförandet av respektive politiskt verktyg.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Skäl 60

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(60)  Det är lämpligt att de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken innehåller en beskrivning av samspelet mellan nationella och regionala interventioner, med tanke på att medlemsstaterna bör ha flexibilitet att välja att delegera en del av genomförandet av den strategiska planen på regional nivå, på grundval av en nationell ram, för att underlätta samordningen mellan regionerna när det gäller att hantera landsomfattande utmaningar.

(60)  Det är lämpligt att de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken innehåller en beskrivning av samspelet mellan nationella och regionala interventioner, med tanke på att medlemsstaterna bör ha flexibilitet att välja att delegera en del av utformningen och genomförandet av den strategiska planen på regional nivå genom program för interventioner för landsbygdsutveckling i överensstämmelse med den nationella ramen, för att underlätta samordningen mellan regionerna när det gäller att hantera landsomfattande utmaningar.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Skäl 69

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(69)  En förvaltningsmyndighet bör ansvara för förvaltningen och genomförandet av varje enskild strategisk plan. Myndighetens uppgifter bör fastställas i denna förordning. Förvaltningsmyndigheten bör ha möjlighet att delegera delar av sina uppgifter, samtidigt som den har kvar ansvaret för att förvaltningen utförs på ett effektivt och korrekt sätt. Medlemsstaterna bör se till att man vid förvaltning och genomförande av den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken skyddar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med [Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) X] [den nya budgetförordningen] och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) X [den nya övergripande förordningen].

(69)  En förvaltningsmyndighet bör ansvara för förvaltningen och genomförandet av varje enskild strategisk plan. Om delar som rör landsbygdsutvecklingspolitiken hanteras på regional nivå bör medlemsstaterna emellertid kunna inrätta regionala förvaltningsmyndigheter. Deras uppgifter bör fastställas i denna förordning. Förvaltningsmyndigheterna bör ha möjlighet att delegera delar av sina uppgifter, samtidigt som de har kvar ansvaret för att förvaltningen utförs på ett effektivt och korrekt sätt. Medlemsstaterna bör se till att man vid förvaltning och genomförande av den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken skyddar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med [Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) X] [den nya budgetförordningen] och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) X [den nya övergripande förordningen].

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Skäl 70

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(70)  I enlighet med principen om delad förvaltning bistås kommissionen av kommittéer bestående av företrädare för medlemsstaterna i genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken. I syfte att förenkla och rationalisera medlemsstaternas ståndpunkt inrättas endast en övervakningskommitté för genomförandet av denna förordning, dvs. en sammanslagning av kommittéerna för landsbygdsutveckling respektive direktstöd, som infördes under programperioden 2014–2020. Ansvaret för att bistå medlemsstaterna i genomförandet av de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken delas mellan förvaltningsmyndigheten och övervakningskommittén. Kommissionen bör också biträdas av kommittén för den gemensamma jordbrukspolitiken, i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

(70)  I enlighet med principen om delad förvaltning bistås kommissionen av kommittéer bestående av företrädare för medlemsstaterna i genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken. I syfte att förenkla och rationalisera medlemsstaternas ståndpunkt inrättas endast en övervakningskommitté för genomförandet av denna förordning, dvs. en sammanslagning av kommittéerna för landsbygdsutveckling respektive direktstöd, som infördes under programperioden 2014–2020. Ansvaret för att bistå medlemsstaterna i genomförandet av de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken delas mellan förvaltningsmyndigheten och övervakningskommittén. Om delar som rör landsbygdsutvecklingspolitiken hanteras på regional nivå bör medlemsstaterna emellertid kunna inrätta regionala förvaltningsmyndigheter. Kommissionen bör också biträdas av kommittén för den gemensamma jordbrukspolitiken, i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Skäl 71

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(71)  Ejflu bör via tekniskt bistånd på kommissionens initiativ främja åtgärder knutna till fullgörandet av de uppgifter som avses i [artikel 7 i den övergripande förordningen]. Tekniskt bistånd kan också, på initiativ av medlemsstaterna, ges för fullgörandet av de uppgifter som är nödvändiga för en effektiv förvaltning och effektivt genomförande av stöd i förhållande till den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken. En ökning av det tekniska biståndet på initiativ av medlemsstaterna är endast tillgängligt för Malta.

(71)  Ejflu bör via tekniskt bistånd på kommissionens initiativ främja åtgärder knutna till fullgörandet av de uppgifter som avses i [artikel 7 i den övergripande förordningen]. Tekniskt bistånd kan också, på initiativ av medlemsstaterna, ges för fullgörandet av de uppgifter som är nödvändiga för en effektiv förvaltning och effektivt genomförande av stöd i förhållande till den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken. En ökning av det tekniska biståndet på initiativ av medlemsstaterna är endast tillgängligt för Luxemburg och Malta.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Skäl 74

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(74)  Genomförandemodellens resultatinriktning förutsätter en stabil prestationsram, särskilt eftersom de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken skulle bidra till allmänna mål för andra gemensamma strategier. En prestationsbaserad politik förutsätter årliga och fleråriga bedömning på grundval av utvald output, samt resultat- och effektindikatorer, så som fastställs i ramen för den gemensamma jordbrukspolitikens resultat, övervakning och utvärdering. För detta ändamål bör en begränsad och riktad uppsättning indikatorer väljas på ett sätt som så exakt som möjligt visar huruvida den intervention som får stöd bidrar till att uppnå de uppställda målen. Resultat- och outputindikatorer i samband med klimat- och miljörelaterade mål får bland annat omfatta interventioner i nationella miljö- och klimatplaneringsinstrument som inrättats i enlighet med unionslagstiftningen.

(74)  Genomförandemodellens resultatinriktning förutsätter en stabil prestationsram, särskilt eftersom de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken skulle bidra till allmänna mål för andra gemensamma strategier. En prestationsbaserad politik förutsätter bedömningar på grundval av utvald output, samt resultat- och effektindikatorer, så som fastställs i ramen för den gemensamma jordbrukspolitikens resultat, övervakning och utvärdering. För detta ändamål bör en begränsad och riktad uppsättning indikatorer väljas på ett sätt som så exakt som möjligt visar huruvida den intervention som får stöd bidrar till att uppnå de uppställda målen. Resultat- och outputindikatorer i samband med klimat- och miljörelaterade mål får bland annat omfatta interventioner i nationella miljö- och klimatplaneringsinstrument som inrättats i enlighet med unionslagstiftningen.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Skäl 75

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(75)  Som en del av ramen för den gemensamma jordbrukspolitikens prestationer, övervakning och utvärdering bör medlemsstaterna övervaka de framsteg som gjorts, och årligen rapportera till kommissionen om detta. Informationen från medlemsstaterna utgör grunden för kommissionens rapport om framstegen mot att uppnå de specifika målen under hela programperioden med hjälp av en uppsättning centrala indikatorer.

(75)  Som en del av ramen för den gemensamma jordbrukspolitikens prestationer, övervakning och utvärdering bör medlemsstaterna övervaka de framsteg som gjorts och rapportera om detta. Informationen från medlemsstaterna utgör grunden för kommissionens rapport om framstegen mot att uppnå de specifika målen under hela programperioden med hjälp av en uppsättning centrala indikatorer.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Skäl 76

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(76)  Mekanismer bör inrättas för att skydda unionens ekonomiska intressen om den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken avviker väsentligt från de mål som satts upp. Medlemsstaterna kan således komma att uppmanas att lämna in handlingsplaner i händelse av betydande och omotiverad undermåliga prestationer. Detta skulle kunna leda till frysningar och, i slutändan, minskningar av unionens medel om de planerade resultaten inte uppnås. Dessutom införs en prestationsbaserad bonus som del av incitamentmekanismen, på grundval av fördelningen av den prestationsbaserade bonusen i syfte att uppmuntra goda miljömässiga och klimatmässiga resultat.

(76)  Mekanismer bör inrättas för att skydda unionens ekonomiska intressen om den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken avviker väsentligt från de mål som satts upp. Medlemsstaterna kan således komma att uppmanas att lämna in handlingsplaner i händelse av betydande och omotiverad undermåliga prestationer. Detta skulle kunna leda till frysningar och, i slutändan, minskningar av unionens medel om de planerade resultaten inte uppnås.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Skäl 80a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(80a)  Handelsavtal som ingåtts med tredjeländer och som avser jordbrukssektorn bör innehålla mekanismer och skyddsklausuler för att säkerställa lika villkor för jordbrukare i och utanför unionen och för att skydda konsumenterna.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Skäl 81

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(81)  Personuppgifter som samlas in för tillämpningen av någon bestämmelse i denna förordning bör behandlas på ett sätt som är förenligt med dessa ändamål. De bör även avidentifieras, aggregeras om de används i övervaknings- eller utvärderingssyfte, och skyddas i överensstämmelse med unionsrätten rörande skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/200119 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/67920. De registrerade bör underrättas om sådan behandling och om sina rättigheter vad gäller uppgiftsskydd.

(81)  Personuppgifter som samlas in för tillämpningen av någon bestämmelse i denna förordning bör behandlas på ett sätt som är förenligt med dessa ändamål. De bör även avidentifieras, aggregeras om de används i övervaknings- eller utvärderingssyfte, och skyddas i överensstämmelse med unionsrätten rörande skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2018/172519 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/67920. De registrerade bör underrättas om sådan behandling och om sina rättigheter vad gäller uppgiftsskydd.

_________________

_________________

19 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

19 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Skäl 83

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(83)  I syfte att garantera rättslig säkerhet, skydda jordbrukarnas rättigheter och garantera att interventionstyperna i form av direktstöd fungerar smidigt, samstämmigt och effektivt, bör kommissionen delegeras befogenheten att anta vissa akter för att fastställa regler om att stöd endast kan beviljas på villkor att certifierat utsäde av vissa hampsorter används, och att förfarandet för fastställande av hampsorter och verifiering av deras tetrahydrokannabinolhalt används, regler för goda jordbruks- och miljövillkor och vissa relaterade aspekter i samband med behörighetskraven; regler om innehållet i deklarationen och kraven för aktivering av stödrättigheterna; regler för miljösystem, åtgärder för att undvika att de som mottar kopplat inkomststöd drabbas av strukturella marknadsobalanser inom någon sektor, inbegripet beslutet att sådant stöd kan fortsätta att betalas ut fram till 2027 på grundval av de produktionsenheter för vilka det beviljats i en tidigare referensperiod samt regler och villkor för beviljande av mark och sorter för det grödspecifika stödet för bomull samt regler för hur detta stöd ska beviljas.

(83)  I syfte att garantera rättslig säkerhet, skydda jordbrukarnas rättigheter och garantera att interventionstyperna i form av direktstöd fungerar smidigt, samstämmigt och effektivt, bör kommissionen delegeras befogenheten att anta vissa akter för att fastställa regler om att stöd endast kan beviljas på villkor att certifierat utsäde av vissa hampsorter används, och att förfarandet för fastställande av hampsorter och verifiering av deras tetrahydrokannabinolhalt används, regler för goda jordbruks- och miljövillkor och vissa relaterade aspekter i samband med behörighetskraven, fastställande av kriterier för beslut om likvärdiga åtgärder och lämpliga krav på de nationella eller regionala certifieringssystemen, upprättande av en förteckning över exempel på jordbruksmetoder som har en gynnsam inverkan på klimatet, miljön och djurs välbefinnande, åtgärder för att undvika att de som mottar kopplat inkomststöd drabbas av strukturella marknadsobalanser inom någon sektor, inbegripet beslutet att sådant stöd kan fortsätta att betalas ut fram till 2027 på grundval av de produktionsenheter för vilka det beviljats i en tidigare referensperiod samt regler och villkor för beviljande av mark och sorter för det grödspecifika stödet för bomull samt regler för hur detta stöd ska beviljas.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Skäl 84

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(84)  I syfte att garantera att de sektorsspecifika interventionstyperna bidrar till målen för den gemensamma jordbrukspolitiken och leder till synergieffekter med andra instrument inom den politiken, och för att säkerställa lika villkor på den inre marknaden och undvika ojämn eller orättvis konkurrens, bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på kriterier för godkännande av branschorganisationer och regler för situationer när godkända branschorganisationer inte lever upp till de kriterier och skyldigheter som gäller för producenter, regler för väl fungerande sektorsåtgärder, grunderna för hur unionens ekonomiska stöd beräknas, inbegripet referensperioder och beräkningen av värdet på saluförd produktion samt maximinivån för unionens ekonomiska stöd till återtag; regler för utgiftstak för återplantering av vingårdar; och regler för producenters återtag av biprodukter från vintillverkning och för undantag från den skyldigheten i syfte att undvika extra administrativa bördor samt regler för frivillig certifiering av destillatörer, För att garantera ett effektivt och ändamålsenligt utnyttjande av unionens medel för interventioner inom biodlingssektorn bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på ytterligare krav avseende anmälningsskyldigheten och inrättandet av ett minsta bidrag från unionen för utgifter för genomförandet dessa interventionstyper.

(84)  I syfte att garantera att de sektorsspecifika interventionstyperna bidrar till målen för den gemensamma jordbrukspolitiken och leder till synergieffekter med andra instrument inom den politiken, och för att säkerställa lika villkor på den inre marknaden och undvika ojämn eller orättvis konkurrens, bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på kriterier för godkännande av branschorganisationer och regler för situationer när godkända branschorganisationer inte lever upp till de kriterier och skyldigheter som gäller för producenter, regler för väl fungerande sektorsåtgärder, grunderna för hur unionens ekonomiska stöd beräknas, inbegripet referensperioder och beräkningen av värdet på saluförd produktion samt maximinivån för unionens ekonomiska stöd till återtag; regler för utgiftstak för återplantering av vingårdar; regler om att producenterna ska dra tillbaka biprodukter från vinframställning samt om undantag från detta krav för att undvika ytterligare administrativa bördor, regler om frivillig certifiering av destillerier och regler för prestation, övervakning och utvärdering. Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter med avseende på tillfälliga undantag från reglerna om villkorlighet vid mycket ogynnsamma förhållanden, såsom katastrofer eller epidemier. Kommissionen bör också ges befogenhet att fastställa likvärdiga metoder för jordbruksmetoder och miljöpraxis och nationella eller regionala miljöcertifieringssystem. För att garantera ett effektivt och ändamålsenligt utnyttjande av unionens medel för interventioner inom biodlingssektorn bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på ytterligare krav avseende anmälningsskyldigheten och inrättandet av ett minsta bidrag från unionen för utgifter för genomförandet dessa interventionstyper. I syfte att utarbeta de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken bör befogenheten att anta akter delegeras till kommissionen med avseende på fastställandet av en uppförandekod för inrättande av ett partnerskap mellan medlemsstaten och behöriga regionala och lokala myndigheter och andra partner.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Skäl 85

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(85)  I syfte att säkerställa rättssäkerheten och garantera att interventioner för landsbygdsutveckling uppnår sina mål bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på stöd för administrativa åtaganden, investeringar och samarbete.

(85)  I syfte att säkerställa rättssäkerheten och garantera att interventioner för landsbygdsutveckling uppnår sina mål bör befogenheten att anta vissa akter delegeras till kommissionen med avseende på tillägg till de lägsta och högsta stödbeloppen för vissa interventionstyper.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Skäl 86

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(86)  I syfte att ändra vissa icke väsentliga delar av denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på medlemsstaternas anslag för interventionstypger i form av direktstöd och bestämmelser om innehållet i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

(86)  I syfte att ändra vissa icke väsentliga delar av denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på medlemsstaternas anslag för interventionstyper i form av direktstöd.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Skäl 87

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(87)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning och undvika illojal konkurrens eller diskriminering mellan jordbrukare bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter när det gäller fastställande av referensarealer för oljeväxtfrön, regler för tillståndsgivningen för mark och sorter i samband med det grödspecifika stödet för bomull och underrättelser i samband därmed, vidare när det gäller beräkningen av minskningen när den stödberättigande bomullsarealen överskrider basarealen, unionens ekonomiska stöd för destillation av biprodukter från vinframställning, den årliga fördelningen per medlemsstat av det totala beloppet för unionens stöd för interventionstyper för landsbygdsutveckling, regler om presentationen av de uppgifter som ska ingå i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, regler för förfarande och tidsfrister för godkännande av den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, och inlämning och godkännande av ansökningar om ändring av den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, enhetliga villkor för tillämpningen av informations- och offentlighetskraven om de möjligheter som erbjuds genom den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, regler för prestation, övervakning och utvärdering, regler för presentationen av innehållet i den årliga prestationsrapporten, regler om de uppgifter som av medlemsstaterna ska överlämnas till kommissionen för bedömning av prestanda, och regler om uppgiftsbehoven och synergier mellan potentiella uppgiftskällor, samt arrangemang för att säkerställa ett enhetligt tillvägagångssätt för att fastställa tilldelningen av prestationsbaserad bonus till medlemsstaterna. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201122.

(87)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning och undvika illojal konkurrens eller diskriminering mellan jordbrukare bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter när det gäller fastställande av referensarealer för oljeväxtfrön, regler för tillståndsgivningen för mark och sorter i samband med det grödspecifika stödet för bomull och underrättelser i samband därmed, vidare när det gäller beräkningen av minskningen när den stödberättigande bomullsarealen överskrider basarealen, unionens ekonomiska stöd för destillation av biprodukter från vinframställning, den årliga fördelningen per medlemsstat av det totala beloppet för unionens stöd för interventionstyper för landsbygdsutveckling, standardiserade former för de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken, regler för förfarande och tidsfrister för godkännande av de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken, och inlämning och godkännande av ansökningar om ändring av de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken, enhetliga villkor för tillämpningen av informations- och offentlighetskraven om de möjligheter som erbjuds genom de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken, regler för presentationen av innehållet i den årliga prestationsrapporten. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201122.

_________________

_________________

22 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

22 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Skäl 92a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(92a)  Unionens öregioner ställs inför särskilda svårigheter när det gäller att bedriva jordbruksverksamhet och utveckla landsbygdsområden. Det bör göras en utvärdering av effekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken i dessa regioner, och möjligheten att utöka åtgärderna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 229/2013 till att omfatta alla öregioner i unionen bör undersökas.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Skäl 93

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(93)  För att trygga den rättsliga säkerheten och kontinuiteten bör de särskilda bestämmelserna för Kroatien om det gradvisa införandet av direktstöd och kompletterande nationellt direktstöd inom ramen för infasningsmekanismen fortsätta att tillämpas till och med den 1 januari 2021.

(93)  För att trygga den rättsliga säkerheten och kontinuiteten bör de särskilda bestämmelserna för Kroatien om det gradvisa införandet av direktstöd och kompletterande nationellt direktstöd inom ramen för infasningsmekanismen fortsätta att tillämpas. Kroatien kommer att vara berättigat till ett belopp i enlighet med anslutningsfördraget år 2022, inklusive ett ytterligare belopp för den nationella reserven för minröjd mark i Kroatien, och denna rätt bör inkluderas i beräkningen av det nationella anslaget för 2022.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  interventionstyper och gemensamma krav för medlemsstaterna för uppnåendet av dessa mål samt de relaterade finansiella arrangemangen,

(b)  interventionstyper och gemensamma krav för medlemsstaterna för uppnåendet av dessa mål genom säkerställande av lika villkor för alla samt de relaterade finansiella arrangemangen,

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken som medlemsstaterna ska upprätta, där mål och interventioner fastställs och medel tilldelas i linje med de särskilda målen och identifierade behoven,

(c)  strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken som medlemsstaterna ska upprätta, i vilka de, om lämpligt i samarbete med sina regioner, fastställer mål och interventioner och tilldelar medel i linje med de särskilda målen och identifierade behoven och i överensstämmelse med den inre marknaden,

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Denna förordning är tillämplig på unionsstöd som finansieras av EGFJ och Ejflu för interventioner som anges i en strategisk plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken som upprättas av medlemsstaterna och godkänns av kommissionen och som omfattar perioden 1 januari 2021 till 31 december 2027.

2.  Denna förordning är tillämplig på unionsstöd som finansieras av EGFJ och Ejflu för interventioner som anges i en strategisk plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken som upprättas av medlemsstaterna och godkänns av kommissionen och som omfattar perioden från och med den 1 januari 2022.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Avdelning II kapitel III, avdelning III kapitel II och artiklarna 41 och 43 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [CPR]26 ska gälla för stöd som finansieras av Ejflu enligt denna förordning.

2.  För att säkerställa samstämmighet mellan de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) och de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken ska avdelning II kapitel III, avdelning III kapitel II och artiklarna 41 och 43 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) [CPR]26 gälla för stöd som finansieras av Ejflu enligt denna förordning.

__________________

__________________

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) […/…] [datum] [fullständig titel] (EUT L ).

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) […/…] [datum] [fullständig titel] (EUT L ).

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  jordbrukare: fysisk eller juridisk person eller grupp fysiska eller juridiska personer, oavsett gruppens eller dess medlemmars rättsliga ställning enligt nationell lagstiftning, vars jordbruksföretag ligger inom det territoriella tillämpningsområdet för fördragen enligt artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen jämförd med artiklarna 349 och 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som bedriver jordbruksverksamhet enligt medlemsstaternas definition.

(a)  jordbrukare: fysisk eller juridisk person eller grupp fysiska eller juridiska personer, oavsett gruppens eller dess medlemmars rättsliga ställning enligt nationell lagstiftning, vars jordbruksföretag ligger inom det territoriella tillämpningsområdet för fördragen enligt artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen jämförd med artiklarna 349 och 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som bedriver jordbruksverksamhet i enlighet med god jordbrukspraxis enligt medlemsstaternas definition.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  kollektiva nyttigheter: varor och tjänster för vilka ersättning inte fås via marknaden och som ger miljömässiga och samhälleliga resultat som är större än vad som krävs enligt den lagstadgade miljö-, klimat- och djurskyddslagstiftningen.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  Europeiska kollektiva nyttigheter: kollektiva varor eller tjänster som endast kan tillhandahållas effektivt på unionsnivå genom interventioner för att säkerställa samordning mellan medlemsstaterna och lika villkor på unionens jordbruksmarknad; europeiska kollektiva nyttigheter omfattar särskilt vattenskydd, skydd av den biologiska mångfalden, skydd av markens bördighet, skydd av pollinerare samt djurskydd.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  gemensam fond: system som ackrediteras av medlemsstaten i enlighet med dess nationella rätt och vars anslutna jordbrukare är försäkrade via fonden varvid fonden betalar ut ersättning till dem för ekonomiska förluster.

(e)  gemensam fond: system som ackrediteras av medlemsstaten i enlighet med dess nationella rätt och som gör det möjligt för anslutna jordbrukare att vidta åtgärder för att skydda sig mot risker och få ersättning för ekonomiska förluster eller sänkta inkomster.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 3 – led f – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  ett projekt, ett kontrakt, en åtgärd eller en grupp projekt som valts ut inom de berörda programmen,

i)  ett projekt, ett kontrakt, en åtgärd eller en grupp projekt som valts ut enligt den berörda strategiska planen,

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 3 – led f – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  när det gäller finansieringsinstrument: ett programs bidrag till ett finansieringsinstrument och det ekonomiska stöd som finansieringsinstrumentet sedan ger till slutmottagarna.

ii)  när det gäller finansieringsinstrument: en strategisk plans bidrag till ett finansieringsinstrument och det ekonomiska stöd som finansieringsinstrumentet sedan ger till slutmottagarna.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 3 – led h – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  ett offentligrättsligt eller privaträttsligt organ, en fysisk person, en juridisk person eller en enhet utan status som juridisk person med ansvar för att inleda eller för att både inleda och genomföra insatser,

i)  ett offentligrättsligt eller privaträttsligt organ, en enhet med eller utan status som juridisk person, en fysisk person eller en grupp fysiska eller juridiska personer med ansvar för att inleda eller för att både inleda och genomföra insatser,

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 3 – led h – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  när det gäller statliga stödordningar: det organ som tar emot stödet,

ii)  när det gäller statliga stödordningar: den enhet som tar emot stödet,

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 3 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  mål: på förhand överenskomna värden som ska uppnås i slutet av perioden i förhållande till de resultatindikatorer som ingår i ett särskilt mål.

(i)  mål: på förhand överenskomna värden som ska uppnås senast i slutet av perioden för den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken i förhållande till de resultatindikatorer som ingår i ett särskilt mål.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 3 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  delmål: mellanliggande mål som ska nås vid en viss tidpunkt under programperioden i förhållande till de indikatorer som ingår i ett särskilt mål.

(j)  delmål: mellanliggande mål som ska nås av en medlemsstat vid en viss tidpunkt under perioden för den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, i syfte att säkerställa framsteg i rätt tid i förhållande till de resultatindikatorer som ingår i ett särskilt mål.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken ange definitioner för jordbruksverksamhet, jordbruksareal, stödberättigande hektar, riktig jordbrukare och ung jordbrukare på följande sätt:

1.  Medlemsstaterna ska i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken ange definitioner för jordbruksverksamhet, jordbruksareal, stödberättigande hektar, aktiv jordbrukare, ung jordbrukare och ny jordbrukare på följande sätt:

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Jordbruksareal ska definieras så att det omfattar åkermark, permanenta grödor och permanent gräsmark. Termerna åkermark, permanenta grödor och permanent gräsmark ska specificeras närmare av medlemsstaterna inom följande ram:

(b)  Jordbruksareal ska definieras så att det omfattar åkermark, permanenta grödor, permanent gräsmark och trädjordbrukssystem. Landskapselement ska ingå som komponenter i jordbruksarealen. Termerna åkermark, permanenta grödor, permanent gräsmark och trädjordbrukssystem ska specificeras närmare av medlemsstaterna inom följande ram:

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led b – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  åkermark: mark som utnyttjas för vegetabilieproduktion eller areal som är tillgänglig för vegetabilieproduktion men som ligger i träda, inbegripet areal uttagen i enlighet med artiklarna 22, 23 och 24 i rådets förordning (EG) nr 1257/199928, artikel 39 i rådets förordning (EG) nr 1698/200529 och artikel 28 i förordning (EU) nr 1305/2013 eller artikel 65 i den här förordningen.

i)  åkermark: mark som utnyttjas för vegetabilieproduktion eller areal som är tillgänglig för vegetabilieproduktion men som ligger i träda, eventuellt inbegripet kombinationer av grödor med träd och/eller buskar som utgör ett trädjordbrukssystem, inbegripet areal uttagen i enlighet med artiklarna 22, 23 och 24 i rådets förordning (EG) nr 1257/199928, artikel 39 i rådets förordning (EG) nr 1698/200529, artikel 28 i förordning (EU) nr 1305/2013 eller artikel 65 i den här förordningen.

__________________

__________________

28 Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar (EGT L 160, 26.6.1999, s. 80).

28 Rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar (EGT L 160, 26.6.1999, s. 80).

29 Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) till utveckling av landsbygden (EUT L 277, 21.10.2005, s. 1).

29 Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) till utveckling av landsbygden (EUT L 277, 21.10.2005, s. 1).

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  permanent gräsmark och permanent betesmark (nedan gemensamt kallade permanent gräsmark): mark som inte har ingått i växelbruket på jordbruksföretaget under fem år eller mer, och som utnyttjas till att odla gräs eller annat örtartat foder naturligt (självsådd) eller genom odling (insådd). Andra arter, såsom buskar och/eller träd som kan betas eller ger djurfoder, får ingå.

iii)  permanent gräsmark och permanent betesmark (nedan gemensamt kallade permanent gräsmark): mark som utnyttjas till att odla gräs eller annat örtartat foder naturligt (självsådd) eller genom odling (insådd) och som inte har ingått i växtföljden på jordbruksföretaget under sju år eller mer samt, när medlemsstaterna så beslutar, som inte har plöjts under fem år eller mer. Andra arter, såsom buskar och/eller träd som kan betas och, när medlemsstaterna så beslutar, andra arter, såsom buskar och/eller träd som ger djurfoder, får ingå, under förutsättning att den övervägande andelen utgörs av gräs och annat örtartat foder. Som permanent gräsmark får medlemsstaterna även betrakta följande:

 

i) mark som kan betas, där enligt etablerade lokala sedvänjor gräs och annat örtartat foder traditionellt inte utgör den dominerande växtligheten på betesmarken, och/eller

 

ii) mark som kan betas där gräs och annat örtartat foder inte utgör den dominerande växtligheten eller inte förekommer på betesmarken.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led b – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iiia)  trädjordbrukssystem: markanvändningssystem där träd odlas på samma mark som används för jordbruk.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led c – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  stödberättigande hektar ska när det gäller interventioner med direktstöd definieras så att det omfattar all jordbruksareal i jordbruksföretaget,

(c)  stödberättigande hektar ska när det gäller interventioner med direktstöd definieras så att det omfattar all jordbruksareal i jordbruksföretaget, inbegripet mobila eller stationära tillfälliga tekniska anläggningar, särskilt gårdsinterna traktorvägar och vattentråg samt ensilagebalar och återställd våtmark som används för våtmarksslåtter,

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  som, under det år för vilket stödet söks, används för jordbruksverksamhet eller, om arealen även används för annan verksamhet än jordbruksverksamhet, som huvudsakligen används för jordbruksverksamhet, och som jordbrukaren förfogar över; stödberättigande hektar får också inbegripa vissa arealer som används till jordbruksverksamhet vartannat år, om detta är vederbörligen motiverat av miljöskäl,

i)  som, under det år för vilket stödet söks, används för jordbruksverksamhet eller, om arealen även används för annan verksamhet än jordbruksverksamhet, som huvudsakligen används för jordbruksverksamhet, och som jordbrukaren förfogar över; stödberättigande hektar får också inbegripa vissa arealer som används till jordbruksverksamhet vart tredje år, om detta är vederbörligen motiverat av miljöskäl,

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led c – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Arealer som används för produktion av hampa ska endast vara stödberättigande hektar om de sorter som används har en tetrahydrokannabinolhalt på högst 0,2 %.

Arealer som används för produktion av hampa ska endast vara stödberättigande hektar om de sorter som används har en tetrahydrokannabinolhalt på högst 0,3 %.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Riktiga jordbrukare ska definieras så att det säkerställs att inget stöd beviljas dem vars jordbruksverksamhet endast utgör en obetydlig del av deras samlade ekonomiska verksamhet eller vars huvudsakliga affärsverksamhet inte gäller jordbruk, utan att jordbrukare med flera verksamheter förhindras stöd. Definitionen ska göra det möjligt att avgöra vilka jordbrukare som inte ska anses vara riktiga jordbrukare, på grundval av villkor som inkomstprövning, arbetskraftsinsats på gården, mål med företaget och/eller förekomst i register.

(d)  Aktiva jordbrukare ska definieras av medlemsstaterna på ett sätt som säkerställer att inget stöd beviljas dem vars jordbruksverksamhet endast utgör en obetydlig del av deras samlade ekonomiska verksamhet, utan att jordbrukare med flera verksamheter förhindras stöd. Definitionen ska under alla omständigheter bevara unionens modell för familjejordbruk, såväl enskilda som i grupper, oberoende av storlek, och får vid behov ta hänsyn till särdragen i de regioner som anges i artikel 349 i EUF-fördraget. Medlemsstaterna får från denna definition undanta enskilda eller företag som bedriver storskalig bearbetning av jordbruksprodukter, dock inte grupper av jordbrukare.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led e – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Ung jordbrukare ska definieras så att följande innefattas:

(e)  Ung jordbrukare ska definieras på ett sätt som omfattar en åldersgräns på 40 år samt följande:

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led e – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  En övre åldersgräns på 40 år.

utgår

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led e – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  Den utbildning eller de yrkesfärdigheter som krävs.

iii)  Lämplig utbildning och/eller lämpliga yrkesfärdigheter.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led e – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Vid bedömningen av huruvida villkoren för att vara ansvarig för jordbruksföretaget är uppfyllda ska medlemsstaterna beakta särdragen i partnerskapsformer.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Ny jordbrukare ska definieras så att följande innefattas:

 

i)  Villkoren för att vara ansvarig för jordbruksföretaget.

 

ii)  Lämplig utbildning och/eller lämpliga yrkesfärdigheter.

 

iii)  En lägsta åldersgräns på 40 år.

 

En ny jordbrukare enligt denna definition ska inte anses vara en ung jordbrukare enligt definitionen i artikel 4 e.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 138 med avseende på att komplettera denna förordning med regler som innebär att stöd endast kan beviljas på villkor att certifierat utsäde av vissa hampsorter används, och förfarandet för fastställande av hampsorter och verifiering av deras tetrahydrokannabinolhalt som avses i punkt 1 c för att bevara folkhälsan.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 138 med avseende på att komplettera denna förordning med regler som innebär att stöd endast kan beviljas på villkor att certifierat utsäde av vissa hampsorter används, och förfarandet för fastställande av hampsorter och verifiering av deras tetrahydrokannabinolhalt som avses i punkt 1 c i denna artikel för att bevara folkhälsan.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stöd från EGFJ och Ejflu ska syfta till att ytterligare förbättra den hållbara utvecklingen av jordbruk, livsmedel och landsbygdsområden, och ska bidra till uppnåendet av följande allmänna mål:

I överensstämmelse med målen för den gemensamma jordbrukspolitiken i artikel 39 i EUF-fördraget ska stöd från EGFJ och Ejflu syfta till att ytterligare förbättra den hållbara utvecklingen av jordbruk, livsmedel och landsbygdsområden, och bidra till uppnåendet av följande allmänna mål på det ekonomiska, miljörelaterade och sociala området:

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Främja en smart, motståndskraftig och diversifierad jordbrukssektor för livsmedelstryggheten.

(a)  Främja en modern, konkurrenskraftig, motståndskraftig och diversifierad jordbrukssektor för långsiktig livsmedelstrygghet, samtidigt som familjejordbruksmodellen skyddas.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Stödja miljövård och klimatåtgärder och bidra till unionens miljö- och klimatrelaterade mål.

(b)  Stödja och förbättra miljöskyddet, den biologiska mångfalden och klimatåtgärder och bidra till unionens miljö- och klimatrelaterade mål.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Förbättra den socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden.

(c)  Förbättra den socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden i syfte att bidra till fler och varaktiga arbetstillfällen genom att garantera inkomster som jordbrukarna kan leva på, eftersträva en rättvis levnadsstandard för hela jordbruksbefolkningen och motverka avfolkningen av landsbygden, särskilt i mer glesbefolkade och mindre utvecklade regioner, samt en balanserad territoriell utveckling.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessa mål ska kompletteras av det övergripande målet att modernisera sektorn genom att främja och utbyta kunskap, innovation och digitalisering i jordbruket och landsbygdsområden samt uppmuntra sektorn att ta till sig dessa saker.

Dessa mål ska kompletteras av och kopplas samman med det övergripande målet att modernisera sektorn genom att säkerställa att jordbrukare har tillgång till forskning, utbildning och utbyte av kunskap samt tjänster för att överföra kunskap, innovation och digitalisering i jordbruket och landsbygdsområden, samt uppmuntra sektorn att ta till sig dessa saker.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Stödja jordbruksinkomster som det går att leva på och jordbrukets motståndskraft i unionen för att förbättra livsmedelstryggheten.

(a)  Säkerställa jordbruksinkomster som det går att leva på och jordbrukssektorns motståndskraft i hela unionen för att förbättra den långsiktiga livsmedelstryggheten och jordbrukets mångfald, samt tillhandahållandet av säkra livsmedel av hög kvalitet till rimliga priser, så att trenden med allt färre jordbrukare kan vändas och en ekonomiskt hållbar jordbruksproduktion i unionen kan säkerställas.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Öka konkurrenskraften och marknadsorienteringen, med ett större fokus på forskning, teknik och digitalisering.

(b)  Öka marknadsorienteringen på lokala, nationella och internationella marknader samt på unionens marknader, liksom marknadsstabiliteten, risk- och krishanteringen, jordbrukets långsiktiga konkurrenskraft samt jordbruksprodukters bearbetnings- och saluföringsförmåga, med ett större fokus på kvalitativ differentiering, forskning, innovation, teknik, kunskapsöverföring, kunskapsutbyte och digitalisering, och underlätta jordbrukarnas tillgång till den cirkulära ekonomins dynamik.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Förbättra jordbrukarnas position i värdekedjan.

(c)  Förbättra jordbrukarnas förhandlingsposition i värdekedjorna genom att uppmuntra till sammanslutningar, producentorganisationer och kollektivförhandlingar, och främja korta leveranskedjor och ökad marknadstransparens.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Bidra till begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt till hållbar energi.

(d)  Bidra till en begränsning av och anpassning till klimatförändringarna och den globala uppvärmningen, och främja införlivandet av hållbar energi, samtidigt som den framtida livsmedelstryggheten säkerställs genom minskade växthusgasutsläpp från jordbruks- och livsmedelssektorn, inbegripet genom markens koldioxidbindning och skogsskyddet, i enlighet med relevanta internationella överenskommelser.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Främja hållbar utveckling och effektiv förvaltning av naturresurser som vatten, mark och luft.

(e)  Främja hållbar utveckling och effektiv förvaltning av naturresurser som vatten, mark och luft, och samtidigt minska beroendet av kemikalier för att uppnå de mål som fastställs i relevanta lagstiftningsinstrument och belöna jordbruksmetoder och jordbrukssystem som genererar flera miljömässiga fördelar såsom motverkande av ökenspridning.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Bidra till att skydda den biologiska mångfalden, stärka ekosystemtjänster samt bevara livsmiljöer och landskap.

(f)  Bidra till att vända trenden med minskande biologisk mångfald, bland annat genom att skydda nyttodjur, inbegripet arter av pollinatörer, främja jordbrukets biologiska mångfald, miljötjänster, naturskydd och skogsjordbruk, samt bidra till att förebygga naturrisker och skapa större motståndskraft, återställa och bevara mark, vattenförekomster, livsmiljöer och landskap, och stödja jordbrukssystem med högt naturvärde.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Locka unga jordbrukare och underlätta affärsutveckling i landsbygdsområden.

(g)  Locka och stödja unga jordbrukare och nya jordbrukare, främja kvinnors deltagande i jordbrukssektorn, särskilt i de mest glesbefolkade områdena och i områden med naturliga begränsningar, underlätta utbildning och erfarenheter i hela unionen, en hållbar affärsutveckling och jobbskapande i landsbygdsområden.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Främja sysselsättning, tillväxt, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden, inbegripet bioekonomin och hållbart skogsbruk.

(h)  Främja social och territoriell sammanhållning i landsbygdsområden, inbegripet genom skapande av sysselsättning, tillväxt, investeringar, social delaktighet, bekämpande av fattigdom på landsbygden och lokal utveckling, inbegripet lokala tjänster av hög kvalitet för landsbygdssamhällen, med inriktning framför allt på områden med naturliga begränsningar; främja anständiga livs- och arbetsvillkor samt ekonomiska villkor; diversifiera verksamheter och inkomster, inbegripet landsbygdsturism, bioekonomi, cirkulär ekonomi och hållbart skogsbruk, samtidigt som man säkerställer jämställdhet mellan könen; främja lika möjligheter på landsbygden genom särskilda stödåtgärder och erkännande av kvinnors arbete inom jordbruk, hantverk, turism och lokala tjänster.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  Se till att EU:s jordbruk svarar bättre på samhällets krav på livsmedel och hälsa, inbegripet säkra, näringsrika och hållbara livsmedel, matsvinn samt djurskydd.

(i)  Se till att EU:s jordbruk svarar bättre på samhällets krav på livsmedel och hälsa, inbegripet säkra, näringsrika, högkvalitativa och hållbara livsmedel, ekologiskt jordbruk, matsvinn samt miljömässig hållbarhet, antimikrobiell resistens och bättre djurhälsa och djurskydd, och öka medvetenheten i samhället om jordbrukets och landsbygdsområdenas betydelse, och samtidigt bidra till genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska vid förverkligandet av de särskilda målen se till att stödet inom den gemensamma jordbrukspolitiken förenklas och ger resultat.

2.  Medlemsstaterna och kommissionen ska i syfte att uppnå särskilda mål se till att stödet inom den gemensamma jordbrukspolitiken och förenklingen ger resultat för slutliga stödmottagare genom att minska den administrativa bördan, samtidigt som det säkerställs att inga stödmottagare diskrimineras.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förverkligandet av de mål som anges i artiklarna 5 och 6.1 ska utvärderas på grundval av gemensamma indikatorer för output, resultat och effekt. De gemensamma indikatorerna inbegriper

Förverkligandet av de mål som anges i artiklarna 5 och 6.1 ska utvärderas på grundval av gemensamma indikatorer för output, resultat och effekt och ska bygga på officiella informationskällor. De gemensamma indikatorerna inbegriper

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  resultatindikatorer som rör de särskilda målen och används för kvantifierade delmål och mål i förhållande till de särskilda målen i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken samt för att bedöma de framsteg som gjorts för att nå målen; de indikatorer som rör miljö- och klimatspecifika mål får omfatta interventioner som ingår i de relevanta nationella planeringsinstrument för miljön och klimatet som härrör ur unionsrätten och som förtecknas i bilaga XI,

(b)  resultatindikatorer som rör de särskilda målen och används för kvantifierade delmål och mål i förhållande till de särskilda målen i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken samt för att bedöma de framsteg som gjorts för att nå målen; de indikatorer som rör miljö- och klimatspecifika mål får omfatta interventioner som bidrar till de åtaganden som härrör ur unionsrätten och som förtecknas i bilaga XI,

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  effektindikatorer som rör målen i artiklarna 5 och 6.1 och används i samband med de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken.

(c)  effektindikatorer som rör målen i artiklarna 5 och 6.1 och som används i samband med de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken, med beaktande av externa faktorer utanför den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna får göra en mer detaljerad uppdelning av de outputindikatorer och resultatindikatorer som fastställs i bilaga I med avseende på särskilda nationella och regionala inslag i sina strategiska planer.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 138 med avseende på att ändra bilaga I i syfte att anpassa de gemensamma indikatorerna för output, resultat och effekt för att beakta erfarenheterna av deras tillämpning eller för att vid behov lägga till nya indikatorer.

2.  Kommissionen ska senast i slutet av det tredje tillämpningsåret för de strategiska planerna göra en fullständig bedömning av hur ändamålsenliga output-, resultat- och effektindikatorerna i bilaga I är.

 

Kommissionen ska efter denna bedömning ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 138 med avseende på att ändra bilaga I i syfte att vid behov anpassa de gemensamma indikatorerna för att beakta erfarenheterna av genomförandet av politiken i denna förordning.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska uppnå målen i avdelning II genom att fastställa interventioner på grundval av de interventionstyper som anges i kapitlen II, III och IV i denna avdelning i enlighet med de gemensamma krav som anges i detta kapitel.

Medlemsstaterna, och i tillämpliga fall deras regioner, ska uppnå målen i avdelning II genom att fastställa interventioner på grundval av de interventionstyper som anges i kapitlen II, III och IV i denna avdelning i enlighet med de gemensamma krav som anges i detta kapitel.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utforma interventionerna i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och de allmänna principerna i unionsrätten.

Medlemsstaterna ska, i tillämpliga fall i samarbete med sina regioner, utforma interventionerna i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och de allmänna principerna i unionsrätten.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 9 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att interventionerna fastställs på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier, att de är förenliga med den inre marknaden och att de inte snedvrider konkurrensen.

Medlemsstaterna ska, i tillämpliga fall i samarbete med sina regioner, säkerställa att interventionerna fastställs på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier, och inte utgör ett hinder för en välfungerande inre marknad.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 9 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska upprätta det regelverk som styr beviljandet av unionsstöd till stödmottagare på grundval av de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken och i enlighet med de principer och krav som fastställs i denna förordning och förordning (EU) [HZR].

Medlemsstaterna ska, i tillämpliga fall tillsammans med sina regioner, upprätta det regelverk som styr beviljandet av unionsstöd till stödmottagare på grundval av de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken och i enlighet med de principer och krav som fastställs i denna förordning och förordning (EU) [den övergripande förordningen].

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9a

 

Integrering av ett jämställdhetsperspektiv

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv integreras i hela utarbetandet, genomförandet och utvärderingen av deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken, i syfte att främja jämställdhet och bekämpa könsdiskriminering.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Kommissionen ska säkerställa att medlemsstaternas strategiska planer är förenliga med åtagandena inom Världshandelsorganisationen (WTO).

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att de interventioner som grundas på de interventionstyper som förtecknas i bilaga II till denna förordning, inbegripet definitionerna i artikel 3 och definitionerna som ska formuleras i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken i artikel 4, följer bestämmelserna i punkt 1 i bilaga 2 till WTO:s jordbruksavtal.

De interventioner som grundas på de interventionstyper som förtecknas i bilaga II till denna förordning, inbegripet definitionerna i artikel 3 och definitionerna som ska formuleras i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken i artikel 4, ska följa bestämmelserna i punkt 1 i bilaga 2 till WTO:s jordbruksavtal.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de interventioner som grundas på det grödspecifika stöd för bomull som anges i kapitel II avsnitt 3 underavsnitt 2 i denna avdelning följer bestämmelserna i artikel 6.5 i WTO:s jordbruksavtal.

utgår

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken inbegripa ett system med villkor, enligt vilket administrativa sanktioner ska åläggas stödmottagare som tar emot direktstöd enligt kapitel II i denna avdelning eller årliga bidrag enligt artiklarna 65, 66 och 67 och som inte uppfyller de föreskrivna verksamhetskraven enligt unionsrätten och de normer för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som fastställs i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken enligt bilaga III, med avseende på följande specifika områden:

1.  Medlemsstaterna ska i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken inbegripa ett system med villkor, vilket ska motsvara de föreskrivna verksamhetskraven enligt unionsrätten och de normer för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt bilaga III som fastställs i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, med avseende på följande specifika områden:

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Klimatet och miljön.

(a)  Klimatet och miljön, däribland vattenkvalitet, markvård och biologisk mångfald.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Reglerna för de administrativa sanktioner som ska ingå i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken ska följa de krav som anges i avdelning IV kapitel IV i förordning (EU) [HZR].

2.  Reglerna för ett effektivt system med administrativa sanktioner enligt avdelning IV kapitel IV i förordning (EU) [den övergripande förordningen] ska tillämpas på alla stödmottagare som erhåller direktstöd enligt kapitel II i denna avdelning eller årliga bidrag enligt artiklarna 65, 66 och 67 i denna avdelning och som inte respekterar de regler för villkorlighet som anges i punkt 1 i denna artikel.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 138 med avseende på en komplettering av denna förordning när det gäller tillfälliga undantag från reglerna om villkorlighet vid sjukdomsepidemier, ogynnsamma väderförhållanden, naturkatastrofer och andra katastrofer.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att all jordbruksareal, inbegripet mark som inte längre används för produktion, hålls i enlighet med god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. Medlemsstaterna ska på nationell eller regional nivå fastställa miniminormer för stödmottagare med avseende på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden i linje med det huvudsakliga målet med de normer som anges i bilaga III, med beaktande av särskilda förhållanden i de områden som berörs, däribland jordmån, klimatförhållanden och befintliga jordbrukssystem, markanvändning, växelbruk, jordbruksmetoder och jordbrukets struktur.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att all jordbruksareal, inbegripet mark som inte längre används för produktion, hålls i enlighet med god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. Medlemsstaterna ska i samråd med relevanta aktörer på nationell eller, där så är lämpligt, regional nivå fastställa miniminormer för stödmottagare med avseende på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden i linje med det huvudsakliga målet med de normer som anges i bilaga III, i den mån det är tillämpligt, med beaktande av särskilda förhållanden i de områden som berörs, däribland jordmåns-, vatten- och klimatförhållanden, de olika produktionernas särskilda agronomiska och ekologiska egenskaper, skillnader mellan årliga grödor, permanenta grödor och annan specialiserad produktion, befintliga jordbrukssystem, markanvändning, växelbruk, lokala och traditionella jordbruksmetoder och jordbrukets struktur, genom att säkerställa att marken bidrar till de särskilda mål som anges i artikel 6.1 d, e och f.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När det gäller de huvudsakliga mål som anges i bilaga III får medlemsstaterna föreskriva ytterligare normer utöver dem som fastställs i den bilagan som är inriktade mot samma huvudsakliga mål. Medlemsstaterna får inte definiera miniminormer för andra huvudsakliga mål än de huvudsakliga mål som anges i bilaga III.

2.  För att värna den gemensamma jordbrukspolitikens gemensamma karaktär och säkerställa lika villkor för alla och respekt för de huvudsakliga mål som anges i bilaga III får medlemsstaterna inte föreskriva ytterligare normer utöver dem som fastställs i den bilagan med inriktning på samma huvudsakliga mål, inom systemet för villkorlighet. Medlemsstaterna får inte heller fastställa miniminormer för andra huvudsakliga mål än de huvudsakliga mål som anges i bilaga III.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska upprätta ett system för tillhandahållande av det verktyg för hantering av näringsämnen för ett hållbart jordbruk som avses i bilaga III, tillsammans med de minimikrav på ingående delar och funktioner som fastställs i bilagan, till de stödmottagare som ska använda verktyget.

utgår

Kommissionen får stödja medlemsstaterna när det gäller utformningen av detta verktyg och med kraven på tjänster för datalagring och databearbetning.

 

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Medlemsstaterna får godkänna metoder som är likvärdiga med de metoder som anges i punkt 1, vilka ska fastställas i enlighet med de kriterier som införs genom delegerade akter enligt punkt 4, under förutsättning att de ger klimat- och miljöförmåner som är likvärdiga med eller större än de förmåner som ges med en eller flera av de metoder som avses i punkt 1. Sådana likvärdiga metoder ska omfatta följande:

 

(a)  Åtaganden som har gjorts i enlighet med artikel 65 eller artikel 28.2 i förordning (EU) nr 1305/2013.

 

(b)  Åtaganden som har gjorts i enlighet med artikel 28 i denna förordning.

 

(c)  Nationella eller regionala miljöcertifieringssystem, inbegripet systemet för certifiering av efterlevnaden av nationell miljölagstiftning, som går utöver de obligatoriska normer som har fastställts i enlighet med bilaga III till denna förordning och som syftar till att uppnå målen för mark- och vattenkvalitet, biologisk mångfald, bevarande av landskapet och begränsning av samt anpassning till klimatförändringarna.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  De jordbrukare som uppfyller kraven i förordning (EU) 2018/848 om ekologiskt jordbruk ska därigenom automatiskt anses uppfylla normerna för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 1, 8 och 9 i bilaga III till den här förordningen.

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3c.  Unionens yttersta randområden enligt definitionen i artikel 349 i EUF-fördraget och de mindre Egeiska öarna enligt definitionen i artikel 1.2 i förordning (EU) nr 229/2013 ska undantas från normerna för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden 1, 2, 8 och 9 i bilaga III till denna förordning.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3d.  Medlemsstaterna ska förse de berörda stödmottagarna med en förteckning, om så är lämpligt i elektronisk form, över de krav och normer som ska tillämpas på gårdsnivå, samt tydlig och exakt information om dessa.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 138 med avseende på att komplettera denna förordning med regler om god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, bland annat genom att fastställa delarna i det system för andelen permanent gräsmark, referensår och omställningsgrad enligt norm 1 som avses i bilaga III samt formatet och minimikraven på ingående delar och funktioner i verktyget för hantering av näringsämnen för ett hållbart jordbruk.

4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 138 med avseende på att komplettera denna förordning med regler som avser

 

(a)  ytterligare delar i det system för andelen permanent gräsmark och omställningsgrad enligt norm 1 som avses i bilaga III,

 

(b)  kriterier för fastställande av likvärdiga åtgärder,

 

(c)  regler med lämpliga krav som är tillämpliga på de nationella eller regionala certifieringssystem som avses i punkt 3a c, inbegripet den garantinivå som dessa system ska erbjuda.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken inbegripa tjänster där jordbrukare och andra stödmottagare inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken kan få råd om förvaltning av mark och jordbruksföretag (nedan kallat jordbruksrådgivning).

1.  Medlemsstaterna ska i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken inbegripa oberoende tjänster av hög kvalitet där jordbrukare och andra stödmottagare inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken kan få råd om förvaltning av mark och jordbruksföretag (nedan kallat jordbruksrådgivning), vilka i tillämpliga fall ska bygga på eventuella redan befintliga system på medlemsstatsnivå. Medlemsstaterna ska avsätta en lämplig budget för att finansiera dessa tjänster, och en kort beskrivning av tjänsterna ska ingå i de nationella strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Jordbruksrådgivningen ska omfatta den ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionen och tillhandahålla aktuella tekniska och vetenskapliga uppgifter som tagits fram genom forskning och innovation. De ska integreras i de sammanhängande tjänster med jordbruksrådgivare, forskare, jordbruksorganisationer och andra relevanta berörda parter som utgör kunskaps- och innovationssystemen inom jordbruket.

2.  Jordbruksrådgivningen ska omfatta den ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionen och tillhandahålla aktuella tekniska och vetenskapliga uppgifter som tagits fram genom forskning och innovation, med beaktande av traditionella jordbruksmetoder och jordbruksteknik. De ska integreras i de sammanhängande tjänster med jordbruksrådgivningsnätverk, forskare, jordbruksorganisationer, kooperativ och andra relevanta berörda parter som utgör kunskaps- och innovationssystemen inom jordbruket.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att jordbruksrådgivningen är opartisk och att rådgivarna inte har några intressekonflikter.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att jordbruksrådgivningen är opartisk och anpassad till mångfalden av produktionsmedel och jordbruksföretag, och att rådgivarna inte har några intressekonflikter.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att jordbruksrådgivningen är utrustad för att ge rådgivning om både produktion och tillhandahållande av kollektiva nyttigheter.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Jordbruksrådgivningen ska åtminstone omfatta

4.  Den jordbruksrådgivning som medlemsstaten har inrättat ska åtminstone omfatta

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  alla de krav, villkor och förvaltningsåtaganden som gäller jordbrukare och andra stödmottagare och som fastställs i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, inbegripet krav och normer under villkor, villkor för stödordningar samt information om finansieringsinstrument och affärsplaner som upprättats enligt den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken,

(a)  alla de krav, villkor och förvaltningsåtaganden som gäller jordbrukare och andra stödmottagare och som fastställs i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, inbegripet krav och normer enligt villkorligheten, miljösystem, miljöåtaganden, klimatåtaganden och andra förvaltningsåtaganden enligt artikel 65, och villkor för stödordningar samt information om finansieringsinstrument och affärsplaner som upprättats enligt den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken,

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  riskhantering enligt artikel 70,

(d)  riskförebyggande och riskhantering,

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  teknik för att optimera produktionssystemens ekonomiska resultat, förbättrad konkurrenskraft och marknadsorientering, korta leveranskedjor samt främjande av entreprenörskap,

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fb)  särskild rådgivning för jordbrukare som etablerar sig för första gången,

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4 – led fc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fc)  säkerhetsnormer och välbefinnande i jordbrukssamhällen,

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4 – led fd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fd)  hållbar hantering av näringsämnen,

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4 – led fe (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fe)  förbättrade agroekologiska metoder och skogsjordbruksmetoder på såväl jordbruksmark som skogsmark,

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4 – led ff (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ff)  inriktning på producentorganisationer och andra jordbrukargrupper,

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4 – led fg (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fg)  bistånd till jordbrukare som vill ställa om sin produktion, i synnerhet på grund av ändrad efterfrågan bland konsumenterna, med rådgivning om den nya kompetens och utrustning som krävs,

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4 – led fh (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fh)  mobilitet inom markägande och tjänster för överlåtelseplanering,

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4 – led fi (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fi)  alla jordbruksmetoder som gör det möjligt att minska användningen av gödselmedel och växtskyddsmedel genom att främja naturliga metoder för att förbättra markbördigheten och bekämpa skadedjur, och

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4 – led fj (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fj)  ökad motståndskraft och anpassning till klimatförändringar.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Utan att det påverkar tillämpningen av nationell rätt och andra relevanta bestämmelser i unionsrätten får personer och enheter med ansvar för rådgivningstjänster inte till någon annan person än den jordbrukare eller stödmottagare som får rådgivning lämna ut sådana personliga uppgifter eller företagsuppgifter som rör den berörda jordbrukaren eller stödmottagaren och som har erhållits inom ramen för deras rådgivningsuppdrag, med undantag för överträdelser som omfattas av obligatorisk rapportering till offentliga myndigheter enligt nationell rätt eller unionsrätten.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  Medlemsstaterna ska även genom ett lämpligt offentligt förfarande säkerställa att rådgivare som arbetar inom jordbruksrådgivningssystemet har lämpliga kvalifikationer och får regelbunden utbildning.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Systemen för klimatet och miljön.

(d)  Systemen för klimatet, miljön och djurskyddet.

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Systemen för att stärka konkurrenskraften.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Direktstödsbelopp som överstiger 60 000 euro som ska beviljas en jordbrukare i enlighet med detta kapitel under ett visst kalenderår ska minskas av medlemsstaterna enligt följande:

1.  I de fall då ett direktstödsbelopp som ska beviljas en jordbrukare i enlighet med detta kapitel under ett visst kalenderår överstiger ett tröskelvärde på 100 000 euro ska medlemsstaterna minska detta belopp.

(a)  Med minst 25 % för delen mellan 60 000 euro och 75 000 euro.

 

(b)  Med minst 50 % för delen mellan 75 000 euro och 90 000 euro.

 

(c)  Med minst 75 % för delen mellan 90 000 euro och 100 000 euro.

 

(d)  Med 100 % för delen som överstiger 100 000 euro.

 

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Innan medlemsstaterna tillämpar punkt 1 ska de, från det direktstöd som ska beviljas jordbrukaren enligt detta kapitel under ett visst kalenderår, dra av

Innan medlemsstaterna tillämpar punkt 1 får de, från det direktstöd som ska beviljas jordbrukaren enligt detta kapitel under ett visst kalenderår, dra av

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  de löner som har koppling till jordbruksverksamhet och som redovisats av jordbrukaren, inbegripet skatter och sociala avgifter relaterade till anställning, och

(a)  50 % av de löner som har koppling till jordbruksverksamhet och som redovisats av jordbrukaren, inbegripet skatter och sociala avgifter relaterade till anställning,

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  den motsvarande kostnad för avlönat och oavlönat arbete som har koppling till jordbruksverksamhet som har utförts av personer som arbetar på det berörda jordbruksföretaget och som inte erhåller lön, eller som erhåller en lön som är lägre än det belopp som vanligtvis betalas ut för de utförda tjänsterna, men som ersätts genom det ekonomiska resultatet från jordbruksverksamheten.

utgår

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  sådant direktstöd som avses i artiklarna 27 och 28.

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att beräkna de belopp som avses i leden a och b ska medlemsstaterna använda de genomsnittliga standardlöner som har koppling till jordbruksverksamhet på nationell eller regional nivå multiplicerade med det antal årsarbetsenheter som deklarerats av den berörda jordbrukaren.

För att beräkna de belopp som avses i led a ska medlemsstaterna använda de verkliga lönekostnaderna eller de genomsnittliga standardlöner som har koppling till jordbruksverksamhet och därmed sammanhängande verksamhet på nationell eller regional nivå multiplicerade med det antal årsarbetsenheter som deklarerats av den berörda jordbrukaren. Medlemsstaterna får använda indikatorer för standardlönekostnader för olika typer av jordbruksföretag eller referensvärden för skapande av sysselsättning per typ av jordbruksföretag.

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det beräknade resultatet av minskningen av stöden ska användas till att bidra till finansieringen av det kompletterande omfördelningsinkomststödet för hållbarhet och därefter av de övriga interventioner som hör till frikopplat direktstöd.

Det beräknade resultatet av minskningen av stöden ska prioriteras för att finansiera det kompletterande omfördelningsinkomststödet för hållbarhet och därefter av de övriga interventioner som hör till frikopplat direktstöd.

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får också använda hela eller delar av resultatet till att finansiera interventionstyper inom ramen för Ejflu enligt kapitel IV genom en överföring. En sådan överföring till Ejflu ska ingå i finansieringstabellerna i den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken och får ses över 2023 i enlighet med artikel 90. Den ska inte omfattas av den maximigräns för överföringar av medel från EGFJ till Ejflu som fastställs enligt artikel 90.

Medlemsstaterna får också använda hela eller delar av resultatet till att finansiera interventionstyper inom ramen för Ejflu enligt kapitel IV genom en överföring. En sådan överföring till Ejflu ska ingå i finansieringstabellerna i den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken och får ses över 2024 i enlighet med artikel 90.

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  När det gäller juridiska personer eller en grupp fysiska eller juridiska personer får medlemsstaterna tillämpa den minskning som avses i punkt 1 på medlemmarna i dessa juridiska personer eller grupper i de fall där nationell lagstiftning föreskriver att de enskilda medlemmarna har rättigheter och skyldigheter som är jämförbara med dem som tillerkänns enskilda jordbrukare som är ansvariga för jordbruksföretag, i synnerhet vad gäller deras ekonomiska, sociala och skattemässiga situation, under förutsättning att de har bidragit till att stärka de berörda juridiska personernas eller gruppernas jordbruksstruktur.

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Om en medlemsstat beviljar kompletterande omfördelningsinkomststöd till jordbrukare enligt artikel 26 och använder minst 10 % av sina tilldelade medel för direktstöd enligt bilaga IV till detta, kan den välja att inte tillämpa denna artikel.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3c.  Inga förmåner som består i att undvika minskningar av stödet ska beviljas jordbrukare för vilka det har fastställts att de på ett konstlat sätt har skapat förutsättningar för att undgå effekterna av denna artikel.

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 138 med avseende på att komplettera denna förordning med regler som fastställer en enhetlig grund för beräkning av den minskning av stöd som anges i punkt 1 för att säkerställa rätt fördelning av medlen till de stödberättigade stödmottagarna.

utgår

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska bevilja frikopplat direktstöd enligt de villkor som anges i detta avsnitt och som specificeras närmare i deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

1.  Medlemsstaterna ska bevilja frikopplat direktstöd till aktiva jordbrukare enligt de villkor som anges i detta avsnitt och som specificeras närmare i deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa en arealtröskel och endast bevilja frikopplat direktstöd till riktiga jordbrukare vars stödberättigande areal inom det jordbruksföretag för vilket frikopplat direktstöd söks överstiger denna arealtröskel.

Medlemsstaterna ska fastställa en arealtröskel och/eller en minimigräns för direktstöd och endast bevilja frikopplat direktstöd till aktiva jordbrukare vars direktstödsberättigande areal och/eller volym uppgår till eller överstiger dessa tröskelvärden.

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid fastställandet av arealtröskeln ska medlemsstater syfta till att säkerställa att det frikopplade direktstödet endast får beviljas riktiga jordbrukare om

Vid fastställandet av arealtröskeln eller minimigränsen för stöd ska medlemsstater syfta till att säkerställa att direktstödet endast får beviljas aktiva jordbrukare om

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  förvaltningen av det motsvarande stödet inte orsakar alltför stor administrativ börda, och

(a)  förvaltningen av det motsvarande stödet som uppgår till eller överstiger dessa tröskelvärden inte orsakar alltför stor administrativ börda, och

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  de motsvarande beloppen utgör ett verkningsfullt bidrag till målen i artikel 6.1 till vilka frikopplat direktstöd bidrar.

(b)  de belopp som erhålls över det fastställda tröskelvärdet utgör ett verkningsfullt bidrag till målen i artikel 6.1 till vilka frikopplat direktstöd bidrar.

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De berörda medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa punkt 1 på de yttersta randområdena och de mindre Egeiska öarna.

3.  De berörda medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa denna artikel på de yttersta randområdena, de mindre Egeiska öarna och de Baleariska öarna.

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  I särskilda situationer där jordbrukarna på grund av jordbrukssystemets karaktär inte har någon mark men ändå har beviljats stöd i form av grundstöd vid denna förordnings ikraftträdande, kommer det grundläggande inkomststödet att bestå av ett belopp per jordbruksföretag.

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utan att det påverkar artiklarna 19–24 ska det grundläggande inkomststödet beviljas för varje stödberättigande hektar som deklareras av en riktig jordbrukare.

3.  Utan att det påverkar artiklarna 19–24 ska det grundläggande inkomststödet beviljas för varje stödberättigande hektar som deklareras av en aktiv jordbrukare.

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna får besluta att dela upp beloppet för det grundläggande inkomststödet per hektar olika grupper av territorier med liknande socioekonomiska förhållanden eller jordbruksförhållanden.

2.  Medlemsstaterna får besluta att differentiera inkomststödets belopp per hektar efter olika grupper av områden i enlighet med socioekonomiska förhållanden, miljöförhållanden eller jordbruksförhållanden. Medlemsstaterna får besluta att öka beloppen för regioner med naturbetingade eller andra områdesspecifika nackdelar, och för avfolkade områden.

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna får inrätta mekanismer som begränsar antalet nationella stödberättigande hektar för vilka stöd kan ges, på grundval av en referensperiod som fastställs av medlemsstaten.

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om medlemsstater som har tillämpat den ordning för grundstöd som anges i avdelning III kapitel I avsnitt 1 i förordning (EU) nr 1307/2013 beslutar att inte bevilja grundläggande inkomststöd grundat på stödrätter, ska de stödrätter som tilldelats enligt förordning (EU) nr 1307/2013 upphöra att gälla den 31 december 2020.

2.  Om medlemsstater som har tillämpat den ordning för grundstöd som anges i avdelning III kapitel I avsnitt 1 i förordning (EU) nr 1307/2013 beslutar att inte bevilja grundläggande inkomststöd grundat på stödrätter, ska de stödrätter som tilldelats enligt förordning (EU) nr 1307/2013 upphöra att gälla den 31 december 2022. Medlemsstater som redan har avslutat den interna justeringsprocessen för stödrätter kan besluta att avstå från stödrätter tidigare än så.

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska i enlighet med denna artikel fastställa stödrätternas enhetsvärde innan konvergens uppnås, genom att justera stödrätternas värde proportionellt till det värde som fastställs i enlighet med förordning (EU) nr 1307/2013 för ansökningsåret 2020 och det relaterade stöd för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön som anges i avdelning III kapitel III i den förordningen för ansökningsåret 2020.

1.  Medlemsstaterna ska i enlighet med denna artikel fastställa stödrätternas enhetsvärde innan konvergens uppnås, genom att justera stödrätternas värde proportionellt till det värde som fastställs i enlighet med förordning (EU) nr 1307/2013 för ansökningsåret 2021 och det relaterade stöd för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön som anges i avdelning III kapitel III i den förordningen för ansökningsåret 2021.

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om stödrätternas värde som fastställs i enlighet med punkt 1 inte är enhetligt i en medlemsstat eller i en grupp av territorier som definieras i enlighet med artikel 18.2 ska medlemsstaterna säkerställa att stödrätternas värde konvergerar mot ett enhetligt enhetsvärde senast ansökningsåret 2026.

4.  Om stödrätternas värde som fastställs i enlighet med punkt 1 inte är enhetligt i en medlemsstat eller i en grupp av territorier som definieras i enlighet med artikel 18.2 ska medlemsstaterna säkerställa att stödrätternas värde till fullo konvergerar mot ett enhetligt enhetsvärde senast ansökningsåret 2026.

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Vid tillämpningen av punkt 4 ska medlemsstaterna, senast för ansökningsåret 2026, säkerställa att alla stödrätter har ett värde på minst 75 % av det genomsnittliga planerade enhetsbeloppet för det grundläggande inkomststödet för ansökningsåret 2026 enligt den strategiska plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken som lämnas in i enlighet med artikel 106.1 för den medlemsstat eller för de territorier som fastställs i enlighet med artikel 18.2.

5.  Vid tillämpningen av punkt 4 ska medlemsstaterna, senast för ansökningsåret 2024, säkerställa att alla stödrätter har ett värde på minst 75 % av det genomsnittliga planerade enhetsbeloppet för det grundläggande inkomststödet för ansökningsåret 2024 enligt den strategiska plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken som lämnas in i enlighet med artikel 106.1 för den medlemsstat eller för de territorier som fastställs i enlighet med artikel 18.2.

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Vid tillämpningen av punkt 4 ska medlemsstaterna, senast för programperiodens sista ansökningsår, säkerställa att alla stödrätter har ett värde som motsvarar 100 % av det genomsnittliga planerade enhetsbeloppet för det grundläggande inkomststödet för ansökningsåret 2026 enligt den strategiska plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken som lämnas in i enlighet med artikel 106.1 för medlemsstaten eller för de territorier som fastställs i enlighet med artikel 18.2.

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  De minskningar som avses i punkt 6 ska grundas på objektiva och icke-diskriminerande kriterier. Utan att det påverkar den minsta gräns som fastställs i enlighet med punkt 5 får det i sådana kriterier ingå en fastställd högsta minskning som inte får vara lägre än 30 %.

7.  De minskningar som avses i punkt 6 ska grundas på objektiva och icke-diskriminerande kriterier. Utan att det påverkar den minsta gräns som fastställs i enlighet med punkt 5 får det i sådana kriterier ingå en fastställd högsta minskning som inte får vara lägre än 30 % per år.

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska bevilja riktiga jordbrukare som innehar ägda eller hyrda stödrätter grundläggande inkomststöd vid aktivering av dessa stödrätter. För aktivering av stödrätter ska medlemsstaterna säkerställa att riktiga jordbrukare deklarerar de stödberättigande hektar som omfattas av varje stödrättighet.

1.  Medlemsstaterna ska bevilja jordbrukare som innehar ägda eller hyrda stödrätter grundläggande inkomststöd vid aktivering av dessa stödrätter. För aktivering av stödrätter ska medlemsstaterna säkerställa att aktiva jordbrukare deklarerar de stödberättigande hektar som omfattas av varje stödrättighet.

Ändringsförslag    191

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat som beslutar att bevilja grundläggande inkomststöd grundat på stödrätter ska förvalta en nationell reserv.

1.  Varje medlemsstat som beslutar att bevilja grundläggande inkomststöd grundat på stödrätter ska upprätta en nationell reserv som motsvarar högst 3 % av de anslag som anges i bilaga VII.

Ändringsförslag    192

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna får överskrida den procentsats som avses i punkt 1 om detta är nödvändigt för att täcka tilldelningsbehoven enligt punkt 4 a och b och punkt 5.

Ändringsförslag    193

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att stödrätter ur reserven endast tilldelas riktiga jordbrukare.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att stödrätter ur reserven endast tilldelas aktiva jordbrukare.

Ändringsförslag    194

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Unga jordbrukare som nyligen startat ett jordbruksföretag för första gången.

(a)  Unga jordbrukare som nyligen startat ett jordbruksföretag för första gången, eller

Ändringsförslag    195

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Jordbrukare som nyligen startat ett jordbruksföretag för första gången och som är ansvariga för jordbruksföretaget och har den utbildning eller de yrkesfärdigheter som medlemsstaterna kräver att unga jordbrukare ska ha.

(b)  jordbrukare som nyligen startat ett jordbruksföretag för första gången och som är ansvariga för jordbruksföretaget och har den utbildning eller de yrkesfärdigheter och kunskaper som behövs.

Ändringsförslag    196

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Avseende första stycket leden a och b i denna punkt får medlemsstaterna prioritera kvinnor i syfte att bidra till målet i artikel 6.1 h.

Ändringsförslag    197

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaterna får även med hjälp av objektiva och icke-diskriminerande kriterier fastställa andra fall som, enligt den behovsbedömning som beskrivs i artikel 96, är mer utsatta eller mer relevanta för att uppnå de särskilda målen i artikel 6, samt jordbrukare som nyligen har tagit gemensamt förvaltade områden i bruk.

Ändringsförslag    198

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaterna ska tilldela stödrätter till eller öka värdet på befintliga stödrätter som innehas av de riktiga jordbrukare som har rätt att erhålla stöd enligt ett definitivt domstolsavgörande eller ett definitivt administrativt avgörande fattat av den behöriga myndigheten i medlemsstaten. Medlemsstaterna ska säkerställa att dessa riktiga jordbrukare erhåller det antal stödrätter och det värde på stödrätterna som fastställs i domstolsavgörandet eller det administrativa avgörandet vid en tidpunkt som ska fastställas av medlemsstaten.

5.  Medlemsstaterna ska tilldela stödrätter till eller öka värdet på befintliga stödrätter som innehas av de aktiva jordbrukare som har rätt att erhålla stöd enligt ett definitivt domstolsavgörande eller ett definitivt administrativt avgörande fattat av den behöriga myndigheten i medlemsstaten. Medlemsstaterna ska säkerställa att dessa aktiva jordbrukare erhåller det antal stödrätter och det värde på stödrätterna som fastställs i domstolsavgörandet eller det administrativa avgörandet vid en tidpunkt som ska fastställas av medlemsstaten.

Ändringsförslag    199

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Medlemsstaterna får använda den nationella reserven för att öka basinkomststödet linjärt eller för att uppnå särskilda mål i artikel 6.1 på grundval av icke-diskriminerande kriterier, under förutsättning att det fortfarande finns tillräckliga medel för anslagen enligt punkterna 4 och 5 i denna artikel.

Ändringsförslag    200

Förslag till förordning

Artikel 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 23

utgår

Delegerade befogenheter

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 138 med avseende på att komplettera den här förordningen med regler om

 

(a)  inrättandet av reserven,

 

(b)  tillträde till reserven,

 

(c)  innehållet i deklarationen och kraven för aktiveringen av stödrätter.

 

Ändringsförslag    201

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Med undantag för överlåtelse genom faktiskt eller förtida arv ska stödrätter endast överlåtas till riktiga jordbrukare.

1.  Med undantag för överlåtelse genom faktiskt eller förtida arv ska stödrätter endast överlåtas till aktiva jordbrukare.

Ändringsförslag    202

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Stödrätterna får inte tilldelas ett marknadsvärde.

Ändringsförslag    203

Förslag till förordning

Artikel 25 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utbetalning av enhetsbelopp till småbrukare

Förenklat system för småbrukare

Ändringsförslag    204

Förslag till förordning

Artikel 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får bevilja stöd till småbrukare enligt medlemsstaternas definition i form av enhetsbelopp, vilket ersätter direktstöd enligt detta avsnitt och avsnitt 3 i detta kapitel. Medlemsstaterna ska i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken utforma den motsvarande interventionen så att den blir frivillig för jordbrukarna.

Medlemsstaterna ska införa ett förenkla system för de småbrukare som ansöker om stöd till ett värde av högst 1 250 euro. Detta system kan bestå av enhetsbelopp som ersätter direktstöd enligt detta avsnitt och avsnitt 3 i detta kapitel, eller av stödbelopp per hektar som får vara olika för olika territorier, i enlighet med artikel 18.2. Medlemsstaterna ska i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken utforma den motsvarande interventionen så att den blir frivillig för jordbrukarna.

Ändringsförslag    205

Förslag till förordning

Artikel 25 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  De jordbrukare som vill delta i det förenklade systemet ska lämna in en ansökan senast ett datum som ska fastställas av medlemsstaten, utan att detta påverkar medlemsstaternas möjlighet att automatiskt inkludera de jordbrukare som uppfyller villkoren och ge dem möjlighet att inom en särskild tidsfrist lämna systemet.

Ändringsförslag    206

Förslag till förordning

Artikel 25 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  För de jordbrukare som deltar i det förenklade systemet får medlemsstaterna tillämpa förenklade kontroller av villkorligheten i enlighet med artikel 84 i förordning (EU) [den övergripande förordningen].

Ändringsförslag    207

Förslag till förordning

Artikel 25 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c.  Medlemsstaterna får upprätta regler och tjänster för att minska de administrativa kostnaderna, och därmed hjälpa småbrukare att samarbeta.

Ändringsförslag    208

Förslag till förordning

Artikel 25 – stycke 1d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1d.  Medlemsstaterna ska säkerställa att inga förmåner som föreskrivs i denna artikel ges till jordbrukare om det fastställs att de, efter den 1 juni 2018, på ett konstlat sätt har skapat förutsättningar för att erhålla stöd för småbrukare.

Ändringsförslag    209

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa omfördelning av stöd från stora till små eller medelstora jordbruksföretag genom att tillhandahålla ett omfördelningsinkomststöd i form av ett årligt frikopplat stöd per stödberättigande hektar till jordbrukare som har rätt till stöd enligt det grundläggande inkomststöd som avses i artikel 17.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa en rättvis omfördelning av stöd från stora till små eller medelstora jordbruksföretag genom att tillhandahålla ett omfördelningsinkomststöd i form av ett årligt frikopplat stöd per stödberättigande hektar till jordbrukare som har rätt till stöd enligt det grundläggande inkomststöd som avses i artikel 17.

Ändringsförslag    210

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska fastställa ett belopp per hektar eller olika belopp för olika intervall av hektar samt det högsta antal hektar per jordbrukare för vilket omfördelningsinkomststödet ska betalas.

3.  Medlemsstaterna ska fastställa ett stöd som motsvarar ett belopp per hektar eller olika belopp för olika intervall av hektar. De får differentiera dessa belopp efter de områden som fastställs i enlighet med artikel 18.2.

Ändringsförslag    211

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Beloppet för omfördelningsstödet per hektar ska inte vara högre än 65 % av det grundläggande inkomststödet för hållbarhet, i överensstämmelse med det nationella eller territoriella genomsnittet, multiplicerat med antalet stödberättigande hektar.

Ändringsförslag    212

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Antalet stödberättigande hektar per jordbrukare ska inte vara högre än den nationella genomsnittliga storleken på jordbruksföretag eller den genomsnittliga storleken på jordbruksföretag i de områden som har fastställts i enlighet med artikel 18.2. Medlemsstaterna ska bevilja tillgång till detta stöd utifrån jordbruksföretagets första stödberättigande hektar.

Ändringsförslag    213

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3c.  Medlemsstaterna ska fastställa dels icke-diskriminerande kriterier, med det mål som anges i artikel 6.1 a, för att beräkna det belopp som ska beviljas för kompletterande omfördelningsinkomststöd för hållbarhet inom ramen för de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken, dels ett finansiellt tak, över vilket jordbruksföretag inte ska ha rätt till omfördelningsstödet. Medlemsstaterna ska ta hänsyn till jordbruksföretagens genomsnittliga inkomstnivå på nationell eller regional nivå. I omfördelningskriterierna ska de även ta hänsyn till de naturliga och specifika begränsningar som vissa regioner, bland annat öregioner, har i utvecklingen av sin jordbruksverksamhet.

Ändringsförslag    214

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Det planerade beloppet per hektar för ett givet ansökningsår får inte överstiga det nationella genomsnittliga beloppet för direktstöd per hektar för det ansökningsåret.

utgår

Ändringsförslag    215

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Det nationella genomsnittliga beloppet för direktstöd per hektar definieras som förhållandet mellan det nationella taket för direktstöd för ett givet ansökningsår enligt bilaga IV och total planerad output för det grundläggande inkomststödet för det ansökningsåret, uttryckt i antal hektar.

utgår

Ändringsförslag    216

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  När det gäller en juridisk person eller en grupp fysiska eller juridiska personer får medlemsstaterna tillämpa det högsta antal hektar som avses i punkt 3 på medlemmarna i dessa juridiska personer eller grupper i de fall där nationell lagstiftning föreskriver att de enskilda medlemmarna har rättigheter och skyldigheter som är jämförbara med de som tillerkänns enskilda jordbrukare som är ansvariga för jordbruksföretag, i synnerhet vad gäller deras ekonomiska, sociala och skattemässiga situation, under förutsättning att de har bidragit till att stärka de berörda juridiska personernas eller gruppernas jordbruksstruktur.

Ändringsförslag    217

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b.  Medlemsstaterna ska säkerställa att ingen förmån som fastställs i detta kapitel beviljas jordbrukare för vilka det har fastställts att de har delat sitt jordbruksföretag i enda syfte att dra nytta av omfördelningsstödet. Detta ska även gälla jordbrukare vars jordbruksföretag är ett resultat av sådan delning.

Ändringsförslag    218

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får tillhandahålla kompletterande inkomststöd för unga jordbrukare i enlighet med de villkor som anges i denna artikel och som specificeras närmare i deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

1.  Medlemsstaterna får tillhandahålla kompletterande inkomststöd för unga jordbrukare, definierade i enlighet med kriterierna i artikel 4.1 d, enligt de villkor som anges i denna artikel och som specificeras närmare i deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag    219

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Som en del av skyldigheterna att bidra till det särskilda mål att locka unga jordbrukare och underlätta affärsutvecklingen i landsbygdsområden som anges i artikel 6.1 g och att avsätta minst 2 % av sina tilldelade direktstöd för detta mål i enlighet med artikel 86.4 får medlemsstaterna tillhandahålla ett kompletterande inkomststöd för unga jordbrukare som nyligen har startat affärsverksamhet för första gången och som är berättigade till stöd inom ramen för det grundläggande inkomststöd som avses i artikel 17.

2.  Som en del av skyldigheterna att locka unga jordbrukare i överensstämmelse med det mål som anges i artikel 6.1 g och att avsätta minst 2 % av sina tilldelade direktstöd för detta mål i enlighet med artikel 86.4 får medlemsstaterna tillhandahålla ett kompletterande inkomststöd för unga jordbrukare som nyligen har startat affärsverksamhet för första gången såsom ansvariga för ett jordbruksföretag och som är berättigade till stöd inom ramen för det grundläggande inkomststöd som avses i artikel 17.

Ändringsförslag    220

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Det kompletterande inkomststödet för unga jordbrukare ska tillhandahållas i form av ett årligt och frikopplat stöd per stödberättigande hektar.

3.  Det kompletterande inkomststödet för unga jordbrukare ska tillhandahållas under högst sju år, beräknat från datumet för ansökan om stöd för unga jordbrukare, och ska vara i form av ett årligt och frikopplat stöd per stödberättigande hektar. Det får beräknas på nationell nivå eller med utgångspunkt i de områden som fastställts i enlighet med artikel 18.2.

Ändringsförslag    221

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Unga jordbrukare som under det sista tillämpningsåret för förordning (EU) nr 1307/2013 har fått stöd enligt artikel 50 i den förordningen kan få det stöd som avses i denna artikel under högst den tidsperiod som avses i punkt 3.

Ändringsförslag    222

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Stödet ska beviljas för ett antal hektar som högst motsvarar den genomsnittliga storleken på jordbruksföretag på nationell nivå eller med utgångspunkt i de territorier som anges i artikel 18.2.

Ändringsförslag    223

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3c.  Medlemsstaterna får fastställa särskilda regler för unga jordbrukare som är anslutna till grupper av jordbrukare, producentorganisationer eller kooperativ, så att dessa inte går miste om stödet enligt denna artikel när de ansluter sig till sådana enheter.

Ändringsförslag    224

Förslag till förordning

Artikel 28 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

System för klimatet och miljön

System för klimatet, miljön och djurskyddet

Ändringsförslag    225

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska tillhandahålla stöd för system för klimatet och miljön (nedan kallade miljösystem) enligt de villkor som anges i denna artikel och som specificeras närmare i deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

1.  Medlemsstaterna ska införa och tillhandahålla stöd för frivilliga system för klimatet, miljön och djurskyddet (nedan kallade miljösystem) enligt de villkor som anges i denna artikel och som specificeras närmare i deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag    226

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Detta stöd ska syfta till att bevara metoder som är gynnsamma och/eller främja en sådan omställning av metoder och teknik som behövs för att göra dem mer gynnsamma för miljön och klimatet.

 

Stödet kan riktas mot åtaganden för jordbruksmetoder i specifika sektorer och/eller geografiska områden som definieras av medlemsstaterna. Områden som har utsetts enligt direktiv 92/43/EEG eller 2009/147/EG ska automatiskt anses vara stödberättigande för systemet.

Ändringsförslag    227

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska inom ramen för denna interventionstyp stödja riktiga jordbrukare som gör åtaganden om att beakta jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön för stödberättigande hektar.

2.  Medlemsstaterna ska inom ramen för denna interventionstyp stödja aktiva jordbrukare eller grupper av jordbrukare som gör åtaganden om att iaktta jordbruksmetoder och certifierade system som är gynnsamma för klimatet, miljön och djurskyddet, som leder till att man uppnår ett eller flera av de särskilda målen i artikel 6.1 d, e, f och i, och som är skräddarsydda för att tillgodose specifika nationella eller regionala behov.

Ändringsförslag    228

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska fastställa förteckningen med jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön.

3.  Kommissionen ska senast ... [två månader efter denna förordnings ikraftträdande] anta delegerade akter i enlighet med artikel 138 med avseende på en komplettering av den här förordningen genom att fastställa en förteckning över exempel på jordbruksmetoder som är gynnsamma för klimatet, miljön och djurskyddet, med beaktande av villkoren i punkt 4 i den här artikeln.

 

Medlemsstaterna får, i samarbete med nationella, regionala och lokala aktörer, fastställa kompletterande nationella förteckningar eller utgå från exemplen i den förteckning som avses i föregående stycke för att beakta sina särskilda behov.

 

Dessa förteckningar ska bestå av en annan typ av åtgärder än de som omfattas av artikel 65, eller av samma slags åtgärder med en annan ambitionsnivå. Jordbrukare kan välja minst en av dessa för att vara stödberättigade.

Ändringsförslag    229

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Medlemsstaterna ska i dessa förteckningar åtminstone inbegripa miljösystem för att inrätta en minsta andel jordbruksareal som avsätts för icke-produktiva funktioner eller områden, användning av ett jordbruksverktyg för hållbar hantering av näringsämnen och, i tillämpliga fall, ändamålsenligt bevarande av våt- och torvmarker.

Ändringsförslag    230

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Dessa jordbruksmetoder ska utformas så att de uppfyller ett eller flera av de särskilda miljö- och klimatrelaterade mål som anges i artikel 6.1 d, e och f.

4.  Varje enskild jordbruksmetod ska utformas så att den uppfyller ett eller flera av de särskilda miljö-, klimat- och djurskyddsrelaterade mål som anges i artikel 6.1 d, e, f och i.

Ändringsförslag    231

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  går utöver de tillämpliga minimikrav för användning av gödselmedel och växtskyddsmedel, djurskydd och andra bindande krav som fastställs i nationell rätt och unionsrätten,

(b)  går utöver de tillämpliga minimikrav för djurskydd och minskad användning av gödselmedel och växtskyddsmedel och andra bindande krav som fastställs i unionsrätten,

Ändringsförslag    232

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  skiljer sig från åtaganden för vilka stöd beviljas enligt artikel 65.

(d)  skiljer sig från eller kompletterar åtaganden för vilka stöd beviljas enligt artikel 65,

Ändringsförslag    233

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  bidrar till upprätthållande av metoder som är gynnsamma för miljön.

Ändringsförslag    234

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Stödet för miljösystem ska tillhandahållas i form av ett årligt stöd per stödberättigande hektar och ska beviljas som antingen

6.  Stödet för miljösystem ska tillhandahållas i form av en årlig utbetalning per stödberättigande hektar och/eller ett stöd per jordbruksföretag, och det ska beviljas som incitamentpåverkande stöd utöver ersättning för uppkomna merkostnader och inkomstbortfall, och kan bestå av ett enhetsbelopp.

(a)  stöd som tillhandahålls utöver det grundläggande inkomststöd som anges i underavsnitt 2 i detta avsnitt, eller

 

(b)  stöd som ersätter stödmottagare för alla eller delar av de merkostnader och det inkomstbortfall som uppstått till följd av de åtaganden som fastställs i enlighet med artikel 65.

 

Ändringsförslag    235

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Stödet ska variera efter den hållbarhetsmässiga ambitionsnivån i varje enskild intervention eller uppsättning interventioner, på grundval av icke-diskriminerande kriterier, så att det fungerar som ett effektivt incitament för deltagande.

Ändringsförslag    236

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Medlemsstaterna ska säkerställa att interventionerna enligt denna artikel är samstämmiga med dem som beviljas enligt artikel 65.

7.  Medlemsstaterna ska säkerställa att interventionerna enligt denna artikel är samstämmiga med dem som beviljas enligt artikel 65, med säkerställande av en lämplig avgränsning mellan de båda interventionstyperna. Om den åtskillnad mellan olika interventioner som fastställs enligt båda artiklarna utgörs av den miljömässiga ambitionsnivån ska medlemsstaten undvika dubbel finansiering.

Ändringsförslag    237

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 138 med avseende på att komplettera den här förordningen med ytterligare regler för miljösystemen.

utgår

Ändringsförslag    238

Förslag till förordning

Artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 28a

 

System för att stärka konkurrenskraften

 

1.  Medlemsstaterna ska tillhandahålla stöd för frivilliga system för förstärkning av konkurrenskraften (nedan kallade förstärkningssystem) enligt de villkor som anges i denna artikel och som specificeras närmare i deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

 

2.  Medlemsstaterna ska inom ramen för denna interventionstyp stödja aktiva jordbrukare som gör åtaganden om utgifter som är gynnsamma för att stärka jordbrukarens jordbruksmässiga konkurrenskraft.

 

3.  Medlemsstaterna ska fastställa en förteckning över kategorier av stödberättigande utgifter som är gynnsamma för att stärka jordbrukarens konkurrenskraft.

 

4.  Dessa metoder ska utformas så att de uppfyller ett eller flera av de särskilda ekonomiska mål som anges i artikel 6.1 a, b och c, och bidrar till det övergripande målet enligt artikel 5.

 

5.  Enligt denna interventionstyp ska medlemsstaterna endast tillhandahålla stöd som täcker åtaganden som inte medför dubbel finansiering sett till denna förordning.

 

6.   Stödet för förstärkningssystem ska tillhandahållas i form av ett årligt stöd och ska beviljas som antingen

 

(a)   stöd baserat på stödberättigande hektar utöver det grundläggande inkomststöd som anges i underavsnitt 2 i detta avsnitt, eller

 

(b)   stöd som ersätter stödmottagarna för alla eller en del av de kostnader som uppstått, eller

 

(c)  stöd baserat på output som är relevant för denna interventionstyp.

 

7.   Medlemsstaterna ska säkerställa att interventionerna enligt denna artikel är samstämmiga med de som beviljas enligt artiklarna 27, 28, 65, 68, 69, 70, 71 och 72.

 

8.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 138 med avseende på en komplettering av den här förordningen med ytterligare regler för förstärkningssystemen.

Ändringsförslag    239

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får bevilja kopplat inkomststöd till riktiga jordbrukare i enlighet med de villkor som anges i detta underavsnitt och som specificeras närmare i deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

1.  Medlemsstaterna får bevilja kopplat inkomststöd till aktiva jordbrukare i enlighet med de villkor som anges i detta underavsnitt och som specificeras närmare i deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag    240

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaternas interventioner ska hjälpa de sektorer som stöds och de produktioner eller särskilda typer av jordbruk som ingår i dem och som anges i artikel 30, med att komma till rätta med de problem de har genom att förbättra deras konkurrenskraft, hållbarhet eller kvalitet.

2.  Medlemsstaternas interventioner ska hjälpa de sektorer som stöds och de produktioner eller särskilda typer av jordbruk som ingår i dem och som anges i artikel 30, med att komma till rätta med de problem de har genom att förbättra deras konkurrenskraft, strukturering, hållbarhet eller kvalitet. Dessutom måste dessa interventioner vara samstämmiga med relevanta särskilda mål i artikel 6.1.

Ändringsförslag    241

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Det kopplade inkomststödet ska tillhandahållas i form av ett årligt stöd per hektar eller djur.

3.  Kopplat stöd är ett system för produktionsbegränsning som ska tillhandahållas i form av ett årligt stöd på grundval av fastställda arealer och avkastningar eller på ett fastställt antal djur och som ska iaktta de finansiella tak som ska fastställas av medlemsstaterna för varje åtgärd och anmälas till kommissionen.

Ändringsförslag    242

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Medlemsstaterna får besluta att rikta eller öka det kopplade stödet i förhållande till stödmottagarens engagemang för att förbättra sin konkurrenskraft eller kvalitet eller struktureringen av sektorn.

Ändringsförslag    243

Förslag till förordning

Artikel 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kopplat inkomststöd får endast beviljas följande sektorer och de produktioner eller särskilda typer av jordbruk som ingår i sektorerna och som är särskilt viktiga av ekonomiska, sociala eller miljömässiga skäl: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt och grönsaker, skottskog med kort omloppstid och andra energi- och industrigrödor, med undantag för träd, som används för produktion av produkter som kan ersätta fossila material.

Kopplat inkomststöd får endast beviljas följande sektorer och produktioner eller särskilda typer av jordbruk: spannmål, oljeväxter, proteingrödor, trindsädesslag, lin, hampa, ris, nötter, stärkelsepotatis, mjölk och mjölkprodukter, utsäde, får- och getkött, nöt- och kalvkött, olivolja, silkesmaskar, torkat foder, humle, sockerbetor, sockerrör och cikoria, frukt och grönsaker, skottskog med kort omloppstid.

Ändringsförslag    244

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Genom undantag från punkt 1 får kopplat stöd också beviljas till jordbrukare som inte förfogar över stödberättigande hektar.

 

Vid beviljande av kopplat stöd ska medlemsstaterna säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

 

(a)  Det finns ett tydligt behov eller en tydlig fördel av miljömässigt eller socioekonomiskt slag.

 

(b)  Stödet skapar inte någon betydande snedvridning på den inre marknaden.

 

(c)  Stöd till boskapsproduktion ska vara förenligt med direktiv 2000/60/EG.

Ändringsförslag    245

Förslag till förordning

Artikel 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Ändringsförslag    246

Förslag till förordning

Artikel 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska bevilja ett grödspecifikt stöd för bomull till riktiga jordbrukare som producerar bomull enligt KN-nummer 5201 00 enligt de villkor som anges i detta underavsnitt.

Medlemsstaterna ska bevilja ett grödspecifikt stöd för bomull till aktiva jordbrukare som producerar bomull enligt KN-nummer 5201 00 enligt de villkor som anges i detta underavsnitt.

Ändringsförslag    247

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Bulgarien: 624,11 euro

–  Bulgarien: X euro

Ändringsförslag    248

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 3 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Grekland: 225,04 euro

–  Grekland: X euro

Ändringsförslag    249

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 3 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Spanien: 348,03 euro

–  Spanien: X euro

Ändringsförslag    250

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 3 – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Portugal: 219,09 euro

–  Portugal: X euro

Ändringsförslag    251

Förslag till förordning

Artikel 39 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Den sektor för frukt och grönsaker som avses i artikel 1.2 i i förordning (EU) nr 1308/2013.

(a)  Den sektor för frukt och grönsaker som avses i artikel 1.2 led i i förordning (EU) nr 1308/2013 och sådana produkter som är öronmärkta för bearbetning.

Ändringsförslag    252

Förslag till förordning

Artikel 39 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  De övriga sektorer som avses i artikel 1.2 a–h, k, m, o–t och w i förordning (EU) nr 1308/2013.

(f)  De övriga sektorer som avses i artikel 1.2 a–h, k, m, o–t och w i förordning (EU) nr 1308/2013, samt proteingrödor.

Ändringsförslag    253

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna får i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken välja att genomföra de sektorsspecifika interventionstyper som avses i artikel 39 d, e och f.

3.  Medlemsstaterna får i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken välja att genomföra de sektorsspecifika interventionstyper som avses i artikel 39 d, e och f, och de ska motivera sina val av sektorer och interventionstyper.

Ändringsförslag    254

Förslag till förordning

Artikel 41 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  säkerställande av att de interventionstyper som fastställs i detta kapitel fungerar väl,

(a)  säkerställande av att de interventionstyper som fastställs i detta kapitel fungerar väl, i synnerhet för att undvika snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden,

Ändringsförslag    255

Förslag till förordning

Artikel 41 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  tillhandahållande av stöd till producentorganisationer i samband med fullgörande av deras särskilda uppgifter enligt detta kapitel,

Ändringsförslag    256

Förslag till förordning

Artikel 41 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  den högsta nivån av ekonomiskt stöd från unionen för de tillbakadraganden från marknaden som avses i artikel 46.4 a och de interventionstyper som avses i artikel 52.3,

(c)  den högsta nivån av ekonomiskt stöd från unionen för de tillbakadraganden från marknaden som avses i artikel 46.4 a och de interventionstyper som avses i artikel 52.3, såväl som fasta avgifter för förpackning och transport av den tillbakadragna produkten för gratisutdelning och de kostnader som hänger ihop med bearbetningen av produkten innan den ska delas ut gratis,

Ändringsförslag    257

Förslag till förordning

Artikel 41 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  fastställande av villkoren för att upprätta och förvalta driftsfonden samt för ansökningar om stöd och förskottsbetalningar,

Ändringsförslag    258

Förslag till förordning

Artikel 42 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Följande mål ska eftersträvas inom sektorn för frukt och grönsaker:

I enlighet med artiklarna 5 och 6 ska följande mål eftersträvas inom sektorn för frukt och grönsaker:

Ändringsförslag    259

Förslag till förordning

Artikel 42 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Koncentration av utbudet och utsläppande av produkterna från sektorn för frukt och grönsaker på marknaden, bland annat genom direktmarknadsföring; dessa mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 a och c.

(b)  Koncentration av utbudet och utsläppande av produkterna från sektorn för frukt och grönsaker på marknaden, bland annat genom direktmarknadsföring och korta leveranskedjor, samt främjande av kollektiva avtalsförhandlingar; dessa mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, b och c.

Ändringsförslag    260

Förslag till förordning

Artikel 42 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Forskning om och utveckling av hållbara produktionsmetoder, inbegripet motståndskraft mot skadegörare, och innovativa metoder som stärker ekonomisk konkurrenskraft och marknadsutveckling; dessa mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, c och i.

(c)  Tillämpning av, forskning om och utveckling av hållbara produktionsmetoder, inbegripet motståndskraft mot skadegörare, och innovativa metoder som stärker ekonomisk konkurrenskraft och marknadsutveckling; dessa mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, b, c och i.

Ändringsförslag    261

Förslag till förordning

Artikel 42 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Utveckla, genomföra och främja produktionsmetoder som tar hänsyn till miljön, miljövänliga odlings- och produktionsmetoder, hållbart nyttjande av naturresurser för att särskilt skydda vatten, mark, luft, biologisk mångfald och andra naturresurser; dessa mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 e och f.

(d)  Utveckla, genomföra och främja produktionsmetoder som tar hänsyn till miljön, miljövänliga odlings- och produktionsmetoder, hållbart nyttjande av naturresurser för att särskilt skydda vatten, mark, luft, biologisk mångfald och andra naturresurser; dessa mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 d, e, f och i.

Ändringsförslag    262

Förslag till förordning

Artikel 42 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Främja produkters kommersiella värde och kvalitet, bland annat genom att förbättra produktkvaliteten och utveckla produkter som har skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning eller som omfattas av ett nationellt kvalitetssystem; dessa mål rör det särskilda mål som anges i artikel 6.1 b.

(f)  Främja produkters kommersiella värde och kvalitet, bland annat genom att förbättra produkter för bearbetning, och utveckla produkter som har skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning, eller som omfattas av andra offentliga eller privata kvalitetssystem; dessa mål rör det särskilda mål som anges i artikel 6.1 b.

Ändringsförslag    263

Förslag till förordning

Artikel 42 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Främja och marknadsföra produkter inom sektorn för frukt och grönsaker, i färsk eller bearbetad form; dessa mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 b och c.

(g)  Främja och marknadsföra produkter inom sektorn för frukt och grönsaker, i färsk eller bearbetad form; dessa mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 b, c och i.

Ändringsförslag    264

Förslag till förordning

Artikel 42 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  Krisförebyggande och krishantering som syftar till att undvika samt hantera kriser på frukt- och grönsaksmarknaderna; dessa mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, b och c.

(i)  Krisförebyggande, riskreducering och riskhantering, även med växtskyddsaspekter, som syftar till att undvika samt hantera kriser på frukt- och grönsaksmarknaderna; dessa mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, b och c.

Ändringsförslag    265

Förslag till förordning

Artikel 42 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ia)  Hantera och minska biprodukter och avfall.

Ändringsförslag    266

Förslag till förordning

Artikel 42 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ib)  Främjande av genetisk mångfald.

Ändringsförslag    267

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Investeringar i materiella och immateriella tillgångar, särskilt med fokus på vattenbesparing, energibesparing, ekologiska förpackningar och avfallsreducering.

(a)  Investeringar i materiella och immateriella tillgångar, inbegripet de med fokus på vattenbesparing och vattenkvalitet, energiproduktion och energibesparing, ekologiska förpackningar, avfallsreducering och övervakning av avfallsflöden.

Ändringsförslag    268

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Åtgärder för att planera och anpassa produktionen till efterfrågan, särskilt i fråga om kvalitet och kvantitet, när det gäller produkter inom sektorn för frukt och grönsaker.

Ändringsförslag    269

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab)  Åtgärder för att höja produkternas kommersiella värde.

Ändringsförslag    270

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ac)  Gemensam lagring av produkter som producerats av producentorganisationen eller av producentorganisationens medlemmar.

Ändringsförslag    271

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Forskning och experimentell produktion, särskilt med fokus på vattenbesparing, energibesparing, ekologiska förpackningar och avfallsreducering, motståndskraft mot skadegörare, begränsning av risker och effekter från användning av bekämpningsmedel, förhindrande av skador som orsakas av ogynnsamma väderförhållanden och främjad användning av frukt- och grönsakssorter som är anpassade till förändrade klimatförhållanden.

(b)  Forskning och experimentell produktion, med fokus på åtgärder såsom vattenbesparing och vattenkvalitet, energiproduktion och energibesparing, ekologiska förpackningar, avfallsreducering, motståndskraft mot skadegörare, integrerat växtskydd (IPM), begränsning av risker och effekter från användning av bekämpningsmedel, bevarande av pollinerare, förhindrande av skador som orsakas av ogynnsamma väderförhållanden och främjad användning av frukt- och grönsakssorter som är anpassade till förändrade klimatförhållanden.

Ändringsförslag    272

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Åtgärder som syftar till miljöförbättringar och till en begränsning av och en anpassning till klimatförändringarna.

Ändringsförslag    273

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Integrerad produktion.

(d)  Integrerad produktion, där man främjar hållbar användning av naturresurser, samtidigt som beroendet av bekämpningsmedel och andra insatsmedel minskas.

Ändringsförslag    274

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Åtgärder för att bevara mark och öka markens kolinnehåll.

(e)  Åtgärder för att bevara och återställa markstrukturen och öka markens kolinnehåll, inbegripet för att undvika markförsämring.

Ändringsförslag    275

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Åtgärder för att öka motståndskraften mot skadegörare.

(h)  Åtgärder för att öka motståndskraften mot skadegörare och för att minska skador orsakade av skadegörare, bland annat genom att främja principen om integrerat växtskydd.

Ändringsförslag    276

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  Åtgärder för att införa produktionssystem som särskilt gynnar biologisk och strukturell mångfald.

Ändringsförslag    277

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  Åtgärder för att öka hållbarheten och effektiviteten när det gäller transporter och lagring av produkter inom sektorn för frukt och grönsaker.

(k)  Åtgärder för att öka hållbarheten och effektiviteten när det gäller transporter och lagring av produkter inom sektorn för frukt och grönsaker och för att främja korta leveranskedjor.

Ändringsförslag    278

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – led m

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(m)  Genomförande av unionens och medlemsstaternas kvalitetssystem.

(m)  Genomförande av unionens och andra offentliga och privata kvalitetssystem som regleras av den offentliga eller privata sektorn.

Ändringsförslag    279

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(n)  Främjande åtgärder och kommunikation, inbegripet åtgärder och verksamhet som syftar till diversifiering och konsolidering av marknaderna för frukt och grönsaker och till information om hälsofördelarna med konsumtion av frukt och grönsaker.

(n)  Främjande åtgärder och kommunikation, inbegripet åtgärder och verksamhet som syftar till diversifiering och konsolidering av marknaderna för frukt och grönsaker, sökande efter nya avsättningsmöjligheter och information om hälsofördelarna med konsumtion av frukt och grönsaker.

Ändringsförslag    280

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – led o

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(o)  Rådgivningstjänster och tekniskt bistånd, särskilt med avseende på hållbara metoder för skadedjursbekämpning, hållbar användning av bekämpningsmedel samt anpassning till och begränsning av klimatförändringar.

(o)  Rådgivningstjänster och tekniskt bistånd, inbegripet med avseende på hållbara metoder för skadedjursbekämpning, hållbar respektive minskad användning av bekämpningsmedel, integrerat växtskydd, anpassning till och begränsning av klimatförändringar, agroekologiska metoder, förbättrad produktkvalitet, bättre marknadsförings- och förhandlingsvillkor samt tillämpning av växtskyddsprotokoll för export till tredjeländer.

Ändringsförslag    281

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – led p

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(p)  Utbildning och utbyte av bästa praxis, särskilt med avseende på hållbara metoder för skadedjursbekämpning, hållbar användning av bekämpningsmedel samt bidragande till anpassning till och begränsning av klimatförändringarna.

(p)  Utbildning och utbyte av bästa praxis, bland annat med avseende på hållbara metoder för skadedjursbekämpning, alternativ till bekämpningsmedel, hållbar respektive minskad användning av bekämpningsmedel samt bidragande till anpassning till och begränsning av klimatförändringarna.

Ändringsförslag    282

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – led pa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(pa)  Åtgärder för att förbättra kvaliteten genom innovation.

Ändringsförslag    283

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – led pb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(pb)  Inrättande av spårbarhets-/certifieringssystem.

Ändringsförslag    284

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Investeringar i materiella och immateriella tillgångar för en effektivare förvaltning av de volymer som släpps ut på marknaden.

(b)  Investeringar i materiella och immateriella tillgångar för en effektivare förvaltning av de volymer som släpps ut på marknaden, inbegripet för gemensam lagring.

Ändringsförslag    285

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Tillbakadragande från marknaden för gratisutdelning eller annat ändamål.

(d)  Tillbakadragande från marknaden för gratisutdelning, inbegripet kostnaderna för bearbetning av de tillbakadragna produkterna före gratisutdelningen, eller annat ändamål.

Ändringsförslag    286

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Skördeförsäkring som bidrar till att trygga producenternas intäkter vid förluster förorsakade av naturkatastrofer, ogynnsamma väderförhållanden, sjukdomar eller skadedjursangrepp, samtidigt som det säkerställs att stödmottagarna vidtar nödvändiga riskförebyggande åtgärder.

(g)  Skördeförsäkring, inbegripet indexbaserade försäkringar som täcker en mätbar fara, som bidrar till att trygga producenternas intäkter vid förluster förorsakade av naturkatastrofer, ogynnsamma väderförhållanden, sjukdomar eller skadedjursangrepp, samtidigt som det säkerställs att stödmottagarna vidtar nödvändiga riskförebyggande åtgärder.

Ändringsförslag    287

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Handledning till andra producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer som erkänts i enlighet med förordning (EU) nr 1308/2013 eller till enskilda producenter.

(h)  Utbytesverksamhet och/eller handledning till andra producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer som erkänts i enlighet med förordning (EU) nr 1308/2013 eller till enskilda producenter.

Ändringsförslag    288

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  Marknadsföring av produkter och information om hälsofördelarna med konsumtion av frukt och grönsaker som en reaktion på marknadskriser.

Ändringsförslag    289

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  Genomförande och förvaltning av tredjeländers växtskyddsprotokoll på unionens territorium för att underlätta tillträdet till tredjelandsmarknader.

(i)  Förhandling, genomförande och förvaltning av tredjeländers växtskyddsprotokoll på unionens territorium för att möjliggöra tillträdet till tredjelandsmarknader, inbegripet marknadsstudier.

Ändringsförslag    290

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ia)  Förebyggande och hantering av fytosanitära kriser.

Ändringsförslag    291

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 2 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  Rådgivningstjänster och tekniskt bistånd, särskilt med avseende på hållbara metoder för skadedjursbekämpning och hållbar användning av bekämpningsmedel.

(k)  Rådgivningstjänster och tekniskt bistånd, bland annat med avseende på hållbara metoder för skadedjursbekämpning, exempelvis integrerat växtskydd, och hållbar respektive minskad användning av bekämpningsmedel.

Ändringsförslag    292

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 2 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ka)  Utbildningsåtgärder och utbyte av bästa praxis.

Ändringsförslag    293

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De operativa programmen ska ha en minsta varaktighet på tre år och en högsta varaktighet på sju år. De ska eftersträva de mål som anges i artikel 42 d och e, och minst två andra mål som anges i den artikeln.

2.  De operativa programmen ska ha en minsta varaktighet på tre år och en högsta varaktighet på sju år. De ska eftersträva de mål som anges i artikel 42 b, d och e, och minst två andra mål som anges i den artikeln.

Ändringsförslag    294

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  De operativa programmen för sammanslutningar av producentorganisationer får vara antingen partiella operativa program eller fullständiga operativa program. De fullständiga operativa programmen måste rätta sig efter samma förvaltningsregler och villkor som producentorganisationernas operativa program.

Ändringsförslag    295

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Operativa program för sammanslutningar av producentorganisationer får inte omfatta samma interventioner som medlemsorganisationernas operativa program. Medlemsstaterna ska beakta de operativa programmen för sammanslutningar av producentorganisationer tillsammans med medlemsorganisationernas operativa program.

Operativa program för sammanslutningar av producentorganisationer får inte omfatta samma insatser som medlemsorganisationernas operativa program. Medlemsstaterna ska beakta de operativa programmen för sammanslutningar av producentorganisationer tillsammans med medlemsorganisationernas operativa program. Sammanslutningar av producentorganisationer får lämna in partiella operativa program som består av åtgärder som fastslagits, men inte genomförts, av medlemsorganisationerna i deras operativa program.

Ändringsförslag    296

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 6 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  interventioner inom ramen för de operativa programmen för en sammanslutning av producentorganisationer helt och hållet finansieras genom bidrag från den sammanslutningens medlemsorganisationer och att sådan finansiering tas från dessa medlemsorganisationers driftsfonder,

(a)  insatser inom ramen för de operativa programmen för en sammanslutning av producentorganisationer helt och hållet finansieras genom bidrag från den sammanslutningens medlemsorganisationer och att sådan finansiering tas från dessa medlemsorganisationers driftsfonder,

Ändringsförslag    297

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  minst 20 % av utgifterna inom de operativa programmen omfattar de interventioner som är kopplade till de mål som anges i artikel 42 d och e,

(a)  minst 15 % av utgifterna inom de operativa programmen omfattar de interventioner som är kopplade till de mål som anges i artikel 42 d och e,

Ändringsförslag    298

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 7 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  de operativa programmen omfattar tre eller fler åtgärder som är kopplade till de mål som anges i artikel 42 d och e,

Ändringsförslag    299

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  minst 5 % av utgifterna inom de operativa programmen omfattar den intervention som är kopplad till det mål som anges i artikel 42 c,

(b)  minst 1 % av utgifterna inom de operativa programmen omfattar den intervention som är kopplad till det mål som anges i artikel 42 c,

Ändringsförslag    300

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Operativa program som har godkänts före ... [den dag då denna förordning träder i kraft] ska regleras i enlighet med de förordningar enligt vilka de godkänts tills de löper ut, såvida inte producentorganisationen eller sammanslutningen av producentorganisationer frivilligt beslutar att anta denna förordning.

Ändringsförslag    301

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  ekonomiska bidrag från

utgår

i)  medlemmar i producentorganisationen och/eller själva producentorganisationen, eller

 

ii)  sammanslutningar av producentorganisationer genom medlemmarna i dessa sammanslutningar,

 

Ändringsförslag    302

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker och/eller deras sammanslutningar får inrätta driftsfonder. Fonderna ska finansieras genom

1.  Producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker och/eller deras sammanslutningar får inrätta en driftsfond för att finansiera de operativa program som medlemsstaterna godkänt. Fonden ska finansieras genom bidrag från producentorganisationen själv eller sammanslutningen av producentorganisationer och/eller dess partner, tillsammans med det ekonomiska stöd som avses i artikel 46.

Ändringsförslag    303

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  4,5 % av värdet av den saluförda produktionen för varje sammanslutning av producentorganisationer,

(b)  4,5 % av värdet av den saluförda produktionen för varje sammanslutning av producentorganisationer och

Ändringsförslag    304

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  5 % av värdet av den saluförda produktionen för

 

  producentorganisationer vars saluförda produktion och antal medlemmar under det år som det operativa programmet läggs fram är 25 % högre än den genomsnittliga saluförda produktionen och det genomsnittliga antalet registrerade medlemmar under deras föregående operativa program,

 

  det första operativa programmet för en producentorganisation som tillkommit genom en sammanslagning,

 

  varje gränsöverskridande producentorganisation eller gränsöverskridande sammanslutning av producentorganisationer.

Ändringsförslag    305

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  5 % av värdet av den saluförda produktionen för varje gränsöverskridande producentorganisation eller gränsöverskridande sammanslutning av producentorganisationer.

utgår

Ändringsförslag    306

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom undantag från första stycket får det ekonomiska stödet från unionen ökas på följande sätt:

Genom undantag från första stycket får det ekonomiska stöd från unionen som föreskrivs i led a, b och ba ökas med 0,5 % av värdet av den saluförda produktionen, förutsatt att denna procentsats endast används för en eller flera interventioner som är knutna till de mål som anges i artikel 42 c, d, e, g, h och i.

(a)  När det gäller producentorganisationer får procentsatsen ökas till 4,6 % av värdet av den saluförda produktionen under förutsättning att det belopp som överstiger 4,1 % av värdet av den saluförda produktionen endast används för en eller flera interventioner som är kopplade till de mål som anges i artikel 42 c, d, e, g, h och i.

 

(b)  När det gäller sammanslutningar av producentorganisationer får procentsatsen ökas till 5 % av värdet av den saluförda produktionen under förutsättning att det belopp som överstiger 4,5 % av värdet av den saluförda produktionen endast används för en eller flera interventioner som är kopplade till de mål som anges i artikel 42 c, d, e, g, h och i och som genomförs av sammanslutningen av producentorganisationer på medlemmarnas vägnar.

 

(c)  När det gäller gränsöverskridande producentorganisationer eller gränsöverskridande sammanslutningar av producentorganisationer får procentsatsen ökas till 5,5 % av värdet av den saluförda produktionen under förutsättning att det belopp som överstiger 5 % av värdet av den saluförda produktionen endast används för en eller flera interventioner som är kopplade till de mål som anges i artikel 42 c, d, e, g, h och i och som genomförs av sammanslutningen av producentorganisationer på medlemmarnas vägnar.

 

Ändringsförslag    307

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Producentorganisationer verkar i olika medlemsstater och genomför gränsöverskridande interventioner som är kopplade till de mål som anges i artikel 42 b och e.

(a)  Producentorganisationerna och sammanslutningarna av producentorganisationer verkar i olika medlemsstater och genomför gränsöverskridande interventioner som är kopplade till de mål som anges i artikel 42 b och e.

Ändringsförslag    308

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Det operativa programmet genomförs för första gången av en sammanslutning av producentorganisationer som erkänts i enlighet med förordning (EU) nr 1308/2013.

(d)  Det operativa programmet genomförs för första gången av en producentorganisation eller en sammanslutning av producentorganisationer som är aktiv i en medlemsstat eller en sammanslutning av producentorganisationer som verkar i olika medlemsstater och som erkänts i enlighet med förordning (EU) nr 1308/2013.

Ändringsförslag    309

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Producentorganisationerna verkar i bergsområden och öregioner.

Ändringsförslag    310

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I de regioner i medlemsstaterna där andelen organiserade producenter inom sektorn för frukt och grönsaker ligger betydligt under unionsgenomsnittet, får medlemsstaterna bevilja de producentorganisationer som erkänts i enlighet med förordning (EU) nr 1308/2013 ett nationellt ekonomiskt stöd på högst 80 % av de ekonomiska bidrag som avses i artikel 45.1 a och högst 10 % av värdet av den saluförda produktionen för producentorganisationen i fråga. Det nationella ekonomiska stödet ska komplettera driftsfonden.

1.  I de regioner i medlemsstaterna där andelen organiserade producenter inom sektorn för frukt och grönsaker ligger betydligt under unionsgenomsnittet samt i öregioner och perifera regioner får medlemsstaterna bevilja de producentorganisationer som erkänts i enlighet med förordning (EU) nr 1308/2013 ett nationellt ekonomiskt stöd på högst 80 % av de ekonomiska bidrag som avses i artikel 45.1 a och högst 10 % av värdet av den saluförda produktionen för producentorganisationen i fråga. Det nationella ekonomiska stödet ska komplettera driftsfonden.

Ändringsförslag    311

Förslag till förordning

Artikel 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska eftersträva minst ett av de särskilda mål som anges i artikel 6.1 inom biodlingssektorn.

Medlemsstaterna ska eftersträva de relevanta särskilda mål som anges i artikel 6.1 inom biodlingssektorn.

Ändringsförslag    312

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken för varje mål i artikel 6.1 välja en eller flera av följande interventionstyper inom biodlingssektorn:

1.  Medlemsstaterna ska i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken välja en eller flera av följande interventionstyper inom biodlingssektorn:

Ändringsförslag    313

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Tekniskt bistånd till biodlare och biodlarorganisationer.

(a)  Tekniskt bistånd till biodlare och biodlarorganisationer, inbegripet främjande av god praxis, information och publicitet samt grundutbildning och fortbildning.

Ändringsförslag    314

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Åtgärder för bekämpning av angrepp på bibestånd och sjukdomar som drabbar bibestånd, särskilt varroasjukan.

(b)  Åtgärder för bekämpning och förebyggande av angrepp på bibestånd och sjukdomar som drabbar bibestånd, särskilt varroasjukan, samt åtgärder för att öka motståndskraften mot epidemier.

Ändringsförslag    315

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Inrättande och/eller vidareutveckling av nationella bihälsonätverk.

Ändringsförslag    316

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Åtgärder till stöd för laboratorier som utför analyser av biodlingsprodukter.

(d)  Åtgärder till stöd för nationella, regionala eller lokala laboratorier som utför analyser av biodlingsprodukter, förluster av bin eller produktivitetsminskning samt ämnen som kan vara giftiga för bin.

Ändringsförslag    317

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Utökning av bibestånden i unionen.

(e)  Åtgärder för att bevara eller öka det befintliga antalet bipopulationer.

Ändringsförslag    318

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Samarbete med specialiserade organ för genomförandet av forskningsprogram om biodling och biodlingsprodukter.

(f)  Samarbete med specialiserade organ för tillämpning av forskningsinriktade och experimentella program om biodling och biodlingsprodukter.

Ändringsförslag    319

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  Investeringar i materiella och immateriella tillgångar.

Ändringsförslag    320

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(hb)  Åtgärder för att planera produktionen och anpassa utbudet till efterfrågan.

Ändringsförslag    321

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – led hc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(hc)  Förebyggande åtgärder i samband med ogynnsamma väderförhållanden.

Ändringsförslag    322

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – led hd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(hd)  Åtgärder för anpassning till klimatförändringar och ogynnsamma väderförhållanden.

Ändringsförslag    323

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – led he (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(he)  Åtgärder för att främja samarbetet mellan biodlare och jordbrukare, särskilt i syfte att minska konsekvenserna av användningen av bekämpningsmedel.

Ändringsförslag    324

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – led hf (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(hf)  Energibesparingar, ökad energieffektivitet och ekologiska förpackningar.

Ändringsförslag    325

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – led hg (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(hg)  Minskad avfallsproduktion och förbättrad användning och hantering av biprodukter och avfall.

Ändringsförslag    326

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – led hh (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(hh)  Åtgärder för att förbättra honungsbins pollinering och deras samexistens med vilda pollinerare, inbegripet genom att skapa och bevara gynnsamma livsmiljöer.

Ändringsförslag    327

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – led hi (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(hi)  Åtgärder för att öka den genetiska mångfalden.

Ändringsförslag    328

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – led hj (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(hj)  Åtgärder för att stödja unga eller nya biodlare.

Ändringsförslag    329

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Det ekonomiska stödet från unionen till de interventioner som avses i punkt 2 ska utgöra högst 50 % av utgifterna. Den återstående delen av utgifterna ska bäras av medlemsstaterna.

4.  Det ekonomiska stödet från unionen till de interventioner som avses i punkt 2 ska utgöra högst 75 % av utgifterna, utom för de yttersta randområdena, där taket ska vara 85 %. Den återstående delen av utgifterna ska bäras av medlemsstaterna.

Ändringsförslag    330

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaterna ska vid utarbetandet av sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken rådgöra med företrädare för organisationer inom biodlingssektorn.

5.  Medlemsstaterna ska vid utarbetandet av sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken rådgöra med företrädare för organisationer inom biodlingssektorn och de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag    331

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Medlemsstaterna ska varje år meddela kommissionen om antalet bikupor i deras territorium.

6.  Medlemsstaterna ska varje år meddela kommissionen antalet bikupor och/eller bisamhällen på deras territorium.

Ändringsförslag    332

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Alla nationella program som godkänts före ... [den dag då denna förordning träder i kraft] ska regleras i enlighet med förordning (EU) nr 1308/2013 fram till det datum då de ska avslutas.

Ändringsförslag    333

Förslag till förordning

Artikel 50 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 138 med avseende på att komplettera denna förordning med ytterligare krav än de som fastställs i detta avsnitt avseende

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 138 med avseende på att komplettera denna förordning med ytterligare krav än de som fastställs i detta avsnitt avseende

Ändringsförslag    334

Förslag till förordning

Artikel 50 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  medlemsstaternas skyldighet att varje år meddela kommissionen om antalet bikupor i deras territorium i enlighet med artikel 49.6,

(a)  medlemsstaternas skyldighet att varje år meddela kommissionen antalet bikupor och/eller bisamhällen på deras territorium i enlighet med artikel 49.6,

Ändringsförslag    335

Förslag till förordning

Artikel 50 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  definitionen av en bikupa och metoder för beräkning av antalet bikupor,

(b)  definitionen av en bikupa och metoder för beräkning av antalet bikupor och bisamhällen,

Ändringsförslag    336

Förslag till förordning

Artikel 51 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska eftersträva ett eller flera av följande mål inom vinsektorn:

I enlighet med artiklarna 5 och 6 ska medlemsstaterna eftersträva ett eller flera av följande mål inom vinsektorn:

Ändringsförslag    337

Förslag till förordning

Artikel 51 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Förbättra konkurrenskraften hos unionens vinproducenter, inbegripet att bidra till förbättring av hållbara produktionssystem och minskning av miljöpåverkan från unionens vinsektor; dessa mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 b–f och h.

(a)  Förbättra den ekonomiska hållbarheten och konkurrenskraften för unionens vinproducenter, i enlighet med artikel 6.1 a, b och c.

Ändringsförslag    338

Förslag till förordning

Artikel 51 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Bidra till en begränsning av och en anpassning till klimatförändringarna, till en förbättring av hållbara produktionssystem och till en minskning av miljöpåverkan från unionens vinsektor, inbegripet genom att hjälpa vinodlarna att minska användningen av insatsvaror, införa miljövänligare tekniker och odlingsmetoder samt bevara mångfalden av traditionella europeiska sorter; dessa mål är kopplade till de särskilda mål som anges i artikel 6.1 d, e och f.

Ändringsförslag    339

Förslag till förordning

Artikel 51 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Förbättra resultaten hos unionens vinföretag och deras anpassning till marknadens krav och förbättra deras konkurrenskraft avseende produktion och saluföring av vinprodukter, inbegripet energibesparing, global energieffektivitet och hållbara processer; dessa mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 a–e, g och h.

(b)  Förbättra resultaten hos unionens vinföretag och deras anpassning till marknadens krav och förbättra deras långsiktiga konkurrenskraft avseende produktion och saluföring av vinprodukter, inbegripet energibesparing, global energieffektivitet och hållbara processer; dessa mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 a–e, g och h.

Ändringsförslag    340

Förslag till förordning

Artikel 51 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Öka utbudskoncentrationen i syfte att främja ekonomiska resultat och strukturera sektorn, i enlighet med det mål som fastställs i artikel 6.1 b.

Ändringsförslag    341

Förslag till förordning

Artikel 51 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Använda biprodukter från vinframställning för industriella och energirelaterade ändamål för att säkerställa vinkvaliteten och samtidigt skydda miljön; detta mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 d och e.

(f)  Använda biprodukter och restprodukter från vinframställning för industriella, energirelaterade eller jordbruksrelaterade ändamål för att säkerställa vinkvaliteten och samtidigt skydda miljön; detta mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 d och e.

Ändringsförslag    342

Förslag till förordning

Artikel 51 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Öka konkurrenskraften hos unionens vinprodukter i tredjeländer; detta mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 b och h.

(h)  Öka konkurrenskraften för unionens vinprodukter i tredjeländer, inbegripet att öppna, diversifiera och konsolidera vinmarknaderna; detta mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 b och h.

Ändringsförslag    343

Förslag till förordning

Artikel 51 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ia)  Säkerställa vinsektorns ekonomiska hållbarhet och lönsamhet i områden med väsentliga naturliga begränsningar, branta områden och mindre utvecklade områden i enlighet med de särskilda mål som fastställs i artikel 6.1 a, b och h.

Ändringsförslag    344

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Omstrukturering och omställning av vinodlingar, inbegripet återplantering av vinodlingar om detta är nödvändigt efter obligatorisk röjning av hälsoskäl eller växtskyddsskäl på uppmaning av medlemsstatens behöriga myndighet, men undantaget normal förnyelse av uttjänta vinodlingar som innebär återplantering av samma skifte med samma druvsort enligt samma vinodlingsmetod.

(a)  Omstrukturering och omställning av vinodlingar, inbegripet återplantering av vinodlingar om detta är nödvändigt efter obligatorisk röjning av hälsoskäl eller växtskyddsskäl på uppmaning av medlemsstatens behöriga myndighet, eller efter frivillig röjning för återplantering för att åstadkomma en anpassning till klimatförändringarna och öka den genetiska mångfalden, men undantaget normal förnyelse av uttjänta vinodlingar som innebär återplantering av samma skifte med samma druvsort enligt samma vinodlingsmetod.

Ändringsförslag    345

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Plantering av vinstockar på mark som beviljats tillstånd enligt den tillståndsordning som fastställs i kapitel III avsnitt 1 i förordning (EU) nr 1308/2013 i traditionella vinodlingsområden som löper risk att försvinna, vilka ska fastställas av medlemsstaterna, som en åtgärd för att skydda mångfalden inom vintillverkningen.

Ändringsförslag    346

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab)  Forskning och experimentell produktion samt andra åtgärder, framför allt avseende bevarande, studier och förstärkning av mångfalden inom och mellan de europeiska vinsorterna, och åtgärder för att främja deras ekonomiska nytta.

Ändringsförslag    347

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ac)  Åtgärder för att minska användningen av bekämpningsmedel.

Ändringsförslag    348

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – led ad (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ad)  Åtgärder för att minska risktagandet för vinodlare som åtar sig att i grunden förändra sina produktionsmetoder och sitt produktsystem för att göra produktionen mer hållbar, inbegripet åtgärder för att öka den strukturella och biologiska mångfalden.

Ändringsförslag    349

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Materiella och immateriella investeringar i bearbetningsanläggningar och infrastruktur för vinframställning samt strukturer och verktyg för saluföring.

(b)  Materiella och immateriella investeringar i vinodlingsföretag, inbegripet i branta och terrasserade områden, med undantag för insatser som kan knytas till den interventionstyp som beskrivs i artikel 52.1 a, och i bearbetningsanläggningar och infrastruktur för vinframställning samt strukturer och verktyg för saluföring. Sådana investeringar kan syfta till att skydda vinodlingar mot klimatrelaterade risker och anpassa företagen till nya rättsliga EU-krav.

Ändringsförslag    350

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Skördeförsäkring mot förluster förorsakade av ogynnsamma väderförhållanden som kan likställas med naturkatastrofer, djur, växtsjukdomar eller skadedjursangrepp.

(d)  Skördeförsäkring mot förluster förorsakade av ogynnsamma väderförhållanden som kan likställas med naturkatastrofer, djur, växtsjukdomar eller skadedjursangrepp, samtidigt som det säkerställs att stödmottagarna vidtar nödvändiga riskförebyggande åtgärder.

Ändringsförslag    351

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Materiella och immateriella investeringar i innovation som utgörs av utveckling av innovativa produkter och biprodukter från vinframställning, processer och innovativ teknik samt andra investeringar som skapar värde i något skede av försörjningskedjan, inbegripet inslag som avser kunskapsöverföring.

(e)  Materiella och immateriella investeringar i digitalisering och innovation som utgörs av utveckling av innovativa produkter och tekniska processer med koppling till de produkter som avses i del II i bilaga VII till förordning (EU) nr 1308/2013 eller till biprodukter från vinframställning, processer och innovativ teknik samt andra investeringar som skapar värde i något skede av försörjningskedjan, inbegripet inslag som avser kunskapsöverföring, och/eller som bidrar till anpassningen till klimatförändringarna.

Ändringsförslag    352

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Materiella och immateriella investeringar i anläggningar och förfaranden för metanjäsning och kompostering av restprodukter från vinframställning.

Ändringsförslag    353

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Informationsåtgärder som utförs i medlemsstaterna avseende unionens vin och som uppmuntrar till ansvarsfull vinkonsumtion eller främjar unionens kvalitetssystem för skyddad ursprungsbeteckning och skyddad geografisk beteckning.

(g)  Informationsåtgärder som utförs i medlemsstaterna avseende unionens vin och som uppmuntrar till ansvarsfull vinkonsumtion.

Ändringsförslag    354

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga)  Åtgärder som syftar till att skapa en bättre marknadskännedom genom att t.ex. genomföra studier av ekonomin och regleringarna på de befintliga marknaderna, liksom åtgärder för att främja vinturismen för att öka de europeiska vinodlingarnas anseende.

Ändringsförslag    355

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – led h – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Främjande åtgärder som utförs i tredjeländer och som utgörs av en eller flera av följande saker:

(h)  Främjande åtgärder och kommunikationsåtgärder som utförs i tredjeländer och som utgörs av en eller flera av följande åtgärder och verksamheter som syftar till att öka vinsektorns konkurrenskraft samt till att öppna, diversifiera eller konsolidera marknaderna:

Ändringsförslag    356

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – led h – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(iv)  Undersökningar om nya marknader som är nödvändiga för att utöka avsättningsmöjligheterna.

(iv)  Undersökningar om nya eller befintliga marknader som är nödvändiga för att utöka och konsolidera avsättningsmöjligheterna.

Ändringsförslag    357

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – led h – led vi

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(vi)  Utarbetande av tekniska dokument, inbegripet laboratorieprovningar och laboratoriebedömningar, avseende oenologiska metoder, fytosanitära och hygieniska regler samt andra tredjelandskrav för import av produkter inom vinsektorn för att underlätta tillträdet till tredjelandsmarknader.

(vi)  Utarbetande av tekniska dokument, inbegripet laboratorieprovningar och laboratoriebedömningar, avseende oenologiska metoder, fytosanitära och hygieniska regler samt andra tredjelandskrav för import av produkter inom vinsektorn för att hindra inskränkningar av eller möjliggöra tillträdet till tredjelandsmarknader.

Ändringsförslag    358

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ia)  Åtgärder för att förbättra vattenanvändningen och vattenförvaltningen.

Ändringsförslag    359

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ib)  Ekologisk produktion.

Ändringsförslag    360

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – led ic (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ic)  Integrerad produktion.

Ändringsförslag    361

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – led id (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(id)  Precisionsproduktion eller digitaliserad produktion.

Ändringsförslag    362

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – led ie (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ie)  Markvård och åtgärder för att öka markens kolinnehåll.

Ändringsförslag    363

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – led if (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(if)  Skapande eller bevarande av livsmiljöer som verkar gynnsamt för den biologiska mångfalden eller för landskapets bevarande, inbegripet bevarandet av historiska inslag i landskapet.

Ändringsförslag    364

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – led ig (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ig)  Ökning av motståndskraften mot skadegörare och sjukdomar som angriper vindruvor.

Ändringsförslag    365

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – led ih (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ih)  Åtgärder för att minska avfallsproduktionen och förbättra avfallshanteringen.

Ändringsförslag    366

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De främjande åtgärder som avses i punkt 1 h ska endast gälla vin med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning och vin med uppgift om vindruvssort.

Ändringsförslag    367

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken motivera sina val av mål och interventionstyper inom vinsektorn. Medlemsstaterna ska definiera interventionerna för de valda interventionstyperna.

2.  Medlemsstaterna ska i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken motivera sina val av mål och interventionstyper inom vinsektorn. Medlemsstaterna ska definiera interventionerna för de valda interventionstyperna. Medlemsstaterna får föreskriva särskilda bestämmelser för de informations- och marknadsföringsåtgärder som förvaltningsorganen för skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar vidtar för alla berörda företags räkning, särskilt med avseende på den maximala tid som dessa åtgärder tillämpas.

Ändringsförslag    368

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det ekonomiska stödet från unionen för den omstrukturering och omställning av vinodlingar som avses i artikel 52.1 a får inte överstiga 50 % av de faktiska kostnaderna för omstrukturering och omställning av vinodlingar eller 75 % av de faktiska kostnaderna för omstrukturering och omställning av vinodlingar i mindre utvecklade regioner.

Det ekonomiska stödet från unionen för den omstrukturering och omställning av vinodlingar som avses i artikel 52.1 a får inte överstiga 50 % av de faktiska kostnaderna för frivillig omstrukturering och omställning av vinodlingar eller 75 % av de faktiska kostnaderna för obligatorisk omstrukturering och omställning av vinodlingar.

Ändringsförslag    369

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  50 % av stödberättigande investeringskostnader i mindre utvecklade regioner.

(a)  50 % av stödberättigande investeringskostnader i mindre utvecklade regioner, för vinodlingar i områden med branta sluttningar och i andra öregioner än de som avses i led c och d i denna punkt.

Ändringsförslag    370

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  75 % av stödberättigande investeringskostnader i de yttersta randområdena enligt artikel 349 i EUF-fördraget.

(c)  85 % av stödberättigande investeringskostnader i de yttersta randområdena enligt artikel 349 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    371

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Det ekonomiska stödet från unionen till de mål som avses i artikel 52.1 aa, ab, ac, fa, j, k, l, m, n, o, p och q får inte överstiga 50 % av de direkta eller stödberättigande kostnaderna.

Ändringsförslag    372

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  50 % av stödberättigande investeringskostnader i mindre utvecklade regioner.

(a)  50 % av stödberättigande investeringskostnader i mindre utvecklade regioner, för vinodlingar i områden med branta sluttningar och i andra öregioner än de som avses i led c och d i denna punkt.

Ändringsförslag    373

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  75 % av stödberättigande investeringskostnader i de yttersta randområdena enligt artikel 349 i EUF-fördraget.

(c)  85 % av stödberättigande investeringskostnader i de yttersta randområdena enligt artikel 349.1 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    374

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den högsta nivå för det ekonomiska stödet från unionen som anges i första stycket får endast beviljas mikroföretag samt små och medelstora företag i den mening som avses i kommissionens rekommendation 2003/361/EG. Det får dock gälla för alla företag i de yttersta randområdena enligt artikel 349 i EUF-fördraget och på de mindre Egeiska öarna enligt definitionen i artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 229/2013.

utgår

Ändringsförslag    375

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För företag som inte omfattas av artikel 2.1 i avdelning I i bilagan till rekommendation 2003/361/EG och som har färre än 750 anställda eller en omsättning som understiger 200 miljoner euro ska den högsta stödnivå som anges i första stycket halveras.

De högsta nivåer som anges i första stycket får sänkas när det gäller investeringar som gjorts av andra företag än mikroföretag eller små och medelstora företag. De får dock gälla för alla företag i de yttersta randområdena enligt artikel 349 i EUF-fördraget och på de mindre Egeiska öarna enligt definitionen i artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 229/2013.

Ändringsförslag    376

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Det ekonomiska stödet från unionen för de informationsåtgärder och främjande åtgärder som avses i artikel 52.1 g och h får inte överskrida 50 % av de stödberättigande utgifterna.

6.  Det ekonomiska stödet från unionen för de informationsåtgärder och främjande åtgärder som avses i artikel 52.1 g och h får inte överskrida 50 % av de stödberättigande utgifterna. Medlemsstaterna får fastställa en differentiering utifrån företagens storlek, i syfte att maximera stödet till små och medelstora företag.

Ändringsförslag    377

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  De berörda medlemsstaterna ska i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken fastställa en minsta procentandel av utgifter för åtgärder som syftar till skydd av miljön, anpassning till klimatförändringar, förbättrad hållbarhet i produktionssystem och produktionsprocesser, minskad miljöpåverkan från unionens vinsektor, energibesparingar och förbättrad global energieffektivitet inom vinsektorn.

4.  De berörda medlemsstaterna ska i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken säkerställa att minst 5 % av utgifterna öronmärks eller att åtminstone en åtgärd genomförs för att uppfylla de mål som syftar till skydd av miljön, anpassning till klimatförändringar, förbättrad hållbarhet i produktionssystem och produktionsprocesser, minskad miljöpåverkan från unionens vinsektor, energibesparingar och förbättrad global energieffektivitet inom vinsektorn, i enlighet med de mål som fastställs i artikel 51 aa, b och f.

Ändringsförslag    378

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Alla program som godkänts före ... [den dag då denna förordning träder i kraft] ska regleras i enlighet med förordning (EU) nr 1308/2013 fram till det datum då de ska avslutas.

Ändringsförslag    379

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den medlemsstat som anges i artikel 82.3 ska i sin strategiska plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken definiera en eller flera av de interventionstyper som anges i artikel 60 i syfte att uppnå de mål i punkt 1 som valts. Den ska definiera interventionerna för de valda interventionstyperna. Den medlemsstat som anges i artikel 82.3 ska i sin strategiska plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken motivera valet av mål, interventionstyper och interventioner för uppnåendet av de målen.

2.  Den medlemsstat som anges i artikel 82.3 ska i sin strategiska plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken definiera en eller flera av de interventionstyper som anges i artikel 60 i syfte att uppnå de mål i punkt 1 som valts. Den ska definiera interventionerna för de valda interventionstyperna. Den medlemsstat som anges i artikel 82.3 ska i sin strategiska plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken motivera valet av mål, interventionstyper och interventioner för uppnåendet av de målen, men ska inte vara skyldig att genomföra den förhandsutvärdering eller strategiska miljöbedömning som avses i artikel 103.1 eller den swot-analys som avses i artikel 103.2.

Ändringsförslag    380

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Minska miljöpåverkan från och bidra till klimatåtgärder genom olivodling; detta mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 d och e.

(c)  Minska miljöpåverkan från och bidra till klimatåtgärder samt begränsning av och anpassning till klimatförändringar genom olivodling; detta mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 d och e.

Ändringsförslag    381

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Förbättra kvaliteten på olivolja och bordsoliver; detta mål rör det särskilda mål som anges i artikel 6.1 f.

(d)  Förbättra kvaliteten på olivolja och bordsoliver; detta mål rör det särskilda mål som anges i artikel 6.1 b och f.

Ändringsförslag    382

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Krisförebyggande och krishantering som syftar till att förbättra motståndskraften mot skadegörare samt undvika och hantera kriser på marknaderna för olivolja och bordsoliver; detta mål rör det särskilda mål som anges i artikel 6.1 h.

(f)  Krisförebyggande och krishantering som syftar till att förbättra motståndskraften mot skadegörare samt undvika och hantera kriser på marknaderna för olivolja och bordsoliver, inbegripet att förbättra förebyggandet av och motståndskraften mot skadegörare; detta mål rör det särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, b och c.

Ändringsförslag    383

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den medlemsstat som anges i artikel 82.4 ska i sin strategiska plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken välja en eller flera av de interventionstyper som anges i artikel 60 i syfte att uppnå de mål som anges i artikel 56. Medlemsstaterna ska definiera interventionerna för de valda interventionstyperna.

1.  Den medlemsstat som anges i artikel 82.4 ska i sin strategiska plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken välja en eller flera av de interventionstyper som anges i artikel 60, vilka ska fastställas på medlemsstatsnivå, i syfte att uppnå de mål som anges i artikel 56. Medlemsstaterna ska definiera interventionerna för de valda interventionstyperna.

Ändringsförslag    384

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De interventioner som fastställs av de medlemsstater som anges i artikel 82.4 ska genomföras genom godkända operativa program av de producentorganisationer och/eller sammanslutningar av producentorganisationer som erkänts i enlighet med förordning (EU) nr 1308/2013. Artiklarna 61 och 62 i denna förordning ska gälla för detta ändamål.

2.  De interventioner som fastställs av de medlemsstater som anges i artikel 82.4 ska genomföras genom godkända operativa program av de producentorganisationer och/eller sammanslutningar av producentorganisationer och/eller branschorganisationer som erkänts i enlighet med förordning (EU) nr 1308/2013. Artiklarna 61 och 62 i denna förordning ska gälla för detta ändamål.

Ändringsförslag    385

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Genom undantag från punkt 2 kan de medlemsstater som anges i artikel 82.4 överlåta genomförandet av de operativa programmen på branschorganisationer som erkänts i enlighet med artikel 157 i förordning (EU) nr 1308/2013 om sådana organisationer redan har genomfört ett liknande program enligt förordning (EU) nr 1308/2013.

Ändringsförslag    386

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  75 % av de faktiska utgifterna för de interventionstyper som anges i artikel 60.1 f och h om det operativa programmet genomförs i minst tre tredjeländer eller icke-producerande medlemsstater av producentorganisationer från minst två producerande medlemsstater; 50 % av de faktiska utgifterna om detta villkor inte uppfylls för denna interventionstyp.

(d)  85 % av de faktiska utgifterna för de interventionstyper som anges i artikel 60.1 f och h om det operativa programmet genomförs i minst tre tredjeländer eller icke-producerande medlemsstater av producentorganisationer eller sammanslutningar av producentorganisationer från minst två producerande medlemsstater; 50 % av de faktiska utgifterna om detta villkor inte uppfylls för denna interventionstyp.

Ändringsförslag    387

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  För öregioner ska de procentsatser som avses i leden a–d ökas med 10 %.

Ändringsförslag    388

Förslag till förordning

Artikel 58 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa kompletterande finansiering med upp till 50 % av de kostnader som inte täcks av det ekonomiska stödet från unionen.

utgår

Ändringsförslag    389

Förslag till förordning

Artikel 59 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska eftersträva ett eller flera av följande mål inom de övriga sektorer som avses i artikel 39 f:

I enlighet med artiklarna 5 och 6 ska medlemsstaterna eftersträva ett eller flera av följande mål inom de övriga sektorer som avses i artikel 39 f:

Ändringsförslag    390

Förslag till förordning

Artikel 59 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Planera produktionen, anpassa produktionen till efterfrågan, särskilt vad gäller kvalitet och kvantitet, optimera produktionskostnaderna och avkastningen på investeringar samt stabilisera producentpriserna; dessa mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, b, c och i.

(a)  Planera produktionen, anpassa produktionen till efterfrågan, särskilt vad gäller kvalitet, kvantitet och mångfald, optimera produktionskostnaderna och avkastningen på investeringar samt stabilisera producentpriserna; dessa mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, b, c och i.

Ändringsförslag    391

Förslag till förordning

Artikel 59 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Främja koncentrationen av utbudet och utsläppandet av de berörda produkterna på marknaden; dessa mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 a och c.

(b)  Främja koncentrationen av utbudet och utsläppandet av de berörda produkterna på marknaden, samt främja kollektiva avtalsförhandlingar; dessa mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 a och c.

Ändringsförslag    392

Förslag till förordning

Artikel 59 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Forskning om och utveckling av hållbara produktionsmetoder, inbegripet motståndskraft mot skadegörare, samt innovativa metoder och produktionsteknik som stärker ekonomisk konkurrenskraft och marknadsutveckling; dessa mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, c och i.

(c)  Tillämpning av, forskning om och utveckling av hållbara produktionsmetoder, inbegripet motståndskraft mot skadegörare och djursjukdomar samt klimatresiliens, genetisk mångfald, markskydd, förbättring av biosäkerheten och minskning av antimikrobiella ämnen, samt innovativa metoder och produktionsteknik som stärker långsiktig ekonomisk konkurrenskraft och marknadsutveckling; dessa mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, c, d, e, f och i.

Ändringsförslag    393

Förslag till förordning

Artikel 59 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Främja, utveckla och genomföra produktionsmetoder som tar hänsyn till miljön och djurskyddsnormer; miljövänliga odlingsmetoder, produktionsmetoder och produktionstekniker som är motståndskraftiga mot skadegörare; miljövänlig användning och hantering av biprodukter och avfall samt hållbart nyttjande av naturresurser för att särskilt skydda vatten, mark och andra naturresurser; dessa mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 e och f.

(d)  Främja, utveckla och genomföra produktionsmetoder som tar hänsyn till miljön och djurskyddsnormer; miljövänliga odlingsmetoder, produktionsmetoder och produktionstekniker som är motståndskraftiga mot skadegörare och djursjukdomar; miljövänlig användning och hantering av biprodukter och avfall samt hållbart nyttjande av naturresurser för att särskilt skydda vatten, mark och andra naturresurser; minskade utsläpp och ökad energieffektivitet; dessa mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 e och f.

Ändringsförslag    394

Förslag till förordning

Artikel 59 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Bidra till begränsning av och anpassning till klimatförändringar enligt artikel 6.1 d.

(e)  Bidra till begränsning av och anpassning till klimatförändringar, inbegripet förebyggande och hantering av tropiska och zoonotiska sjukdomar, enligt artikel 6.1 d.

Ändringsförslag    395

Förslag till förordning

Artikel 59 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Främja produkters kommersiella värde och kvalitet, bland annat genom att förbättra produktkvaliteten och utveckla produkter som har skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning eller som omfattas av ett nationellt kvalitetssystem; dessa mål rör det särskilda mål som anges i artikel 6.1 b.

(f)  Främja produkters kommersiella värde och kvalitet, bland annat genom att förbättra produktkvaliteten och marknadssegmenteringen, och utveckla produkter som har skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning eller som omfattas av ett nationellt kvalitetssystem; dessa mål rör det särskilda mål som anges i artikel 6.1 b.

Ändringsförslag    396

Förslag till förordning

Artikel 59 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Främja och marknadsföra produkter inom en eller flera av de sektorer som avses i artikel 40 f; dessa mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 b och c.

(g)  Främja och marknadsföra produkter inom en eller flera av de sektorer som avses i artikel 39 f; dessa mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 b och c.

Ändringsförslag    397

Förslag till förordning

Artikel 59 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Krisförebyggande och krishantering som syftar till att undvika samt hantera kriser på marknaderna inom en eller flera av de sektorer som avses i artikel 39 f; dessa mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, b och c.

(h)  Krisförebyggande, riskreducering och riskhantering som syftar till att undvika samt hantera kriser på marknaderna inom en eller flera av de sektorer som avses i artikel 39 f; dessa mål rör de särskilda mål som anges i artikel 6.1 a, b och c.

Ändringsförslag    398

Förslag till förordning

Artikel 59 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  Förebyggande av rovdjursangrepp på djurbesättningar.

Ändringsförslag    399

Förslag till förordning

Artikel 59 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(hb)  Bidrag till unionens strategi för att främja proteingrödor, särskilt foder och baljväxter.

Ändringsförslag    400

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När det gäller de mål som anges i artikel 59 a–g ska medlemsstaterna i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken välja en eller flera av följande interventionstyper:

1.  När det gäller de mål som anges i artikel 56 a–f och artikel 59 a–g ska medlemsstaterna i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken välja en eller flera av följande interventionstyper:

Ändringsförslag    401

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  markvård, inbegripet åtgärder för att öka markens kolinnehåll,

i)  markvård, inbegripet förebyggande av markförsämring och åtgärder för att öka markens koldioxidbindning,

Ändringsförslag    402

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  förbättrad vattenanvändning och vattenförvaltning, inbegripet vattenbesparing och dränering,

ii)  förbättrad vattenanvändning och sund vattenförvaltning, inbegripet vattenbesparing och dränering, som bidrar till vattenförekomsternas goda status,

Ändringsförslag    403

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1 – led a – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv)  ökade energibesparingar och ökad energieffektivitet,

iv)  ökade energibesparingar och ökad energieffektivitet, inbegripet användning av förnybara energikällor, exempelvis hållbar användning av restprodukter från jordbruket,

Ändringsförslag    404

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1 – led a – led iva (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iva)  minskning av utsläppen av förorenande gaser och växthusgaser,

Ändringsförslag    405

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1 – led a – led v

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

v)  ekologiska förpackningar,

v)  ekologiska förpackningar och minskning av förpackningsavfall,

Ändringsförslag    406

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1 – led a – led vi

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

vi)  djurhälsa och djurskydd,

vi)  biosäkerhet, djurhälsa och djurskydd,

Ändringsförslag    407

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1 – led a – led viia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

viia)  förebyggande och hantering av tropiska och zoonotiska sjukdomar,

Ändringsförslag    408

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1 – led a – led viii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

viii)  ökad motståndskraft mot skadegörare,

viii)  ökad motståndskraft mot skadegörare genom god förvaltningspraxis och bekämpning av djursjukdomar,

Ändringsförslag    409

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1 – led a – led ix

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ix)  minskade risker och effekter från användning av bekämpningsmedel,

ix)  minskade risker och effekter från användning av bekämpningsmedel samt minskat beroende av bekämpningsmedel,

Ändringsförslag    410

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1 – led a – led x

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

x)  skapande och bevarande av livsmiljöer som gynnar den biologiska mångfalden.

x)  skapande och bevarande av livsmiljöer som gynnar den biologiska mångfalden och främjar lokala sorter.

Ändringsförslag    411

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1 – led a – led xa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

xa)  minskad användning av antimikrobiella ämnen,

Ändringsförslag    412

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1 – led a – led xb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

xb)  förbättrade villkor för odling, skörd och transport av produkterna,

Ändringsförslag    413

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1 – led a – led xc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

xc)  marknadsuppföljning, marknadskännedom och marknadsövervakning,

Ändringsförslag    414

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1 – led a – led xd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

xd)  förebyggande av rovdjursangrepp på djurbesättningar.

Ändringsförslag    415

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Rådgivningstjänster och tekniskt bistånd, särskilt med avseende på anpassning till och begränsning av klimatförändringar.

(b)  Rådgivningstjänster och tekniskt bistånd, särskilt med avseende på biologisk mångfald, anpassning till och begränsning av klimatförändringar, bekämpning av och ökad motståndskraft mot skadegörare och djursjukdomar samt ökad produktkvalitet.

Ändringsförslag    416

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Integrerad produktion.

Ändringsförslag    417

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Åtgärder för att öka hållbarheten och effektiviteten när det gäller transporter och lagring av produkter inom en eller flera av de sektorer som avses i artikel 40 f.

(e)  Åtgärder för att öka hållbarheten och effektiviteten när det gäller transporter och lagring av produkter inom en eller flera av de sektorer som avses i artikel 39 f.

Ändringsförslag    418

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Åtgärder för spårbarhet- och certifieringssystem, särskilt kontroll av kvaliteten på produkter som säljs till slutkonsumenter.

(h)  Åtgärder för spårbarhet längs hela produktionskedjan och certifieringssystem, särskilt kontroll av kvaliteten på produkter som säljs till slutkonsumenter, inbegripet möjligheten att spåra olivers och oljors ursprung i produktionskedjans olika stadier samt information om produktionsmetoder.

Ändringsförslag    419

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  Genomförande av tredjeländers protokoll om växtskyddsfrågor och veterinära frågor.

Ändringsförslag    420

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När det gäller det mål som anges i artikel 59 h ska medlemsstaterna i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken välja en eller flera av följande interventionstyper:

2.  När det gäller det mål som anges i artikel 56 f och i artikel 59 h ska medlemsstaterna i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken välja en eller flera av följande interventionstyper:

Ändringsförslag    421

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Investeringar i materiella och immateriella tillgångar för en effektivare förvaltning av de volymer som släpps ut på marknaden.

(b)  Investeringar i materiella och immateriella tillgångar för en effektivare förvaltning av de volymer som släpps ut på marknaden samt bättre anpassning till utbudet och efterfrågan.

Ändringsförslag    422

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Gemensam lagring av produkter som producerats av producentorganisationen eller av producentorganisationens medlemmar.

(c)  Gemensam lagring av produkter som producerats av producentorganisationen eller av producentorganisationens medlemmar liksom behandling av produkter för att underlätta lagringen av dem.

Ändringsförslag    423

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Återplantering av fruktträdgårdar om detta är nödvändigt efter obligatorisk röjning av hälsoskäl eller växtskyddsskäl på uppmaning av medlemsstatens behöriga myndighet eller för anpassning till klimatförändringar.

(d)  Återplantering av fruktträdgårdar eller olivlundar om detta är nödvändigt efter obligatorisk röjning av hälsoskäl eller växtskyddsskäl på uppmaning av medlemsstatens behöriga myndighet eller för anpassning till klimatförändringar.

Ändringsförslag    424

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Stödåtgärder för att skydda djurs hälsa och välbefinnande.

Ändringsförslag    425

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db)  Återställande av djurbeståndet efter obligatorisk nödslakt som föranletts av sanitära skäl eller efter förluster till följd av naturkatastrofer.

Ändringsförslag    426

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 2 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(dc)  Ökning av de genetiska resurserna.

Ändringsförslag    427

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 2 – led dd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(dd)  Förlängning av det obligatoriska sanitära uppehållet på gårdar på grund av utbrott av en djursjukdom.

Ändringsförslag    428

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de interventioner som är kopplade till de mål som anges i artikel 59 h inte överstiger en tredjedel av de totala utgifterna inom operativa program för producentorganisationer eller sammanslutningar av producentorganisationer.

7.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de interventioner som är kopplade till de mål som anges i artikel 59 h inte överstiger 50 % av de totala utgifterna inom operativa program för producentorganisationer eller sammanslutningar av producentorganisationer.

Ändringsförslag    429

Förslag till förordning

Artikel 62 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Driftsfonder

Producentorganisationers driftsfonder

Ändringsförslag    430

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Begränsningen på 50 % i punkt 1 ska höjas till 60 % för de producentorganisationer eller sammanslutningar av producentorganisationer som erkänts i enlighet med förordning (EU) nr 1308/2013 under de fem första åren efter det år då erkännandet skedde, och för de producentorganisationer som endast är verksamma i områden med naturliga begränsningar.

Ändringsförslag    431

Förslag till förordning

Artikel 64 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Miljöåtaganden, klimatåtaganden och andra förvaltningsåtaganden.

(a)  Miljömässig hållbarhet inom jordbruket, åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringarna och andra förvaltningsåtaganden.

Ändringsförslag    432

Förslag till förordning

Artikel 64 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Etablering av unga jordbrukare och jordbruksföretag.

(e)  Etablering av unga jordbrukare och nya jordbrukare samt etablering och utveckling av hållbara jordbruksföretag.

Ändringsförslag    433

Förslag till förordning

Artikel 64 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Kvinnor på landsbygden.

Ändringsförslag    434

Förslag till förordning

Artikel 64 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Kunskapsutbyte och information.

(h)  Kunskapsutbyte och information.

Ändringsförslag    435

Förslag till förordning

Artikel 64 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  Installation av digital teknik.

Ändringsförslag    436

Förslag till förordning

Artikel 65 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Miljöåtaganden, klimatåtaganden och andra förvaltningsåtaganden

Miljömässig hållbarhet inom jordbruket, åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringarna och andra förvaltningsåtaganden

Ändringsförslag    437

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får bevilja stöd för miljöåtaganden, klimatåtaganden och andra förvaltningsåtaganden i enlighet med de villkor som anges i denna artikel och som specificeras närmare i deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

1.  Medlemsstaterna får bevilja stöd för att uppmuntra miljömässigt hållbara metoder inom jordbruket, åtgärder för begränsning av och anpassning till klimatförändringarna, inklusive förebyggande av naturkatastrofer, och andra förvaltningsåtaganden, såsom skogsbruk, skydd och förbättring av genetiska resurser samt djurhälsa och djurskydd, i enlighet med de villkor som anges i denna artikel och som specificeras närmare i deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag    438

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna får göra stöd enligt denna interventionstyp tillgängligt inom sina respektive territorier, i enlighet med nationella, regionala eller lokala specifika behov.

3.  Medlemsstaterna ska göra stöd enligt denna interventionstyp tillgängligt inom sina respektive territorier, i enlighet med nationella, regionala eller lokala specifika behov. Stödet ska begränsas till de högsta belopp som fastställs i bilaga IXa a.

Ändringsförslag    439

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna får endast bevilja stöd till jordbrukare och andra stödmottagare som frivilligt gör förvaltningsåtaganden som anses vara gynnsamma när det gäller att uppnå de särskilda mål som anges i artikel 6.1.

4.  Medlemsstaterna ska endast bevilja stöd till jordbrukare, grupper av jordbrukare och andra markförvaltare som frivilligt gör förvaltningsåtaganden, såsom lämpligt skydd av våtmarker och organiska jordar, som anses vara gynnsamma när det gäller att uppnå de relevanta särskilda mål som anges i artikel 6.1. Prioritet får ges till system som är särskilt inriktade på att hantera lokala miljöförhållanden och miljöbehov, och som i förekommande fall bidrar till uppnåendet av de mål som anges i den lagstiftning som förtecknas i bilaga XI.

Ändringsförslag    440

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  går utöver de tillämpliga minimikrav för användning av gödselmedel och växtskyddsmedel, djurhälsa och andra bindande krav som fastställs i nationell rätt och unionsrätten,

(b)  går utöver de tillämpliga minimikrav för användning av gödselmedel och växtskyddsmedel, djurhälsa, förebyggande av antimikrobiell resistens och andra tillämpliga bindande krav som fastställs i unionsrätten,

Ändringsförslag    441

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  skiljer sig från åtaganden för vilka stöd beviljas enligt artikel 28.

(d)  skiljer sig från eller kompletterar åtaganden för vilka stöd beviljas enligt artikel 28, samtidigt som det säkerställs att ingen dubbelfinansiering förekommer.

Ändringsförslag    442

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Medlemsstaterna ska kompensera stödmottagarna för de kostnader och inkomstbortfall som de gjorda åtagandena har gett upphov till. Vid behov får de även täcka transaktionskostnader. I vederbörligen motiverade fall får medlemsstaterna bevilja stöd som ett schablonbelopp eller ett engångsstöd per enhet. Stöden ska beviljas årligen.

6.  Medlemsstaterna ska kompensera stödmottagarna för de kostnader och inkomstbortfall som de gjorda åtagandena har gett upphov till. Medlemsstaterna ska också ge ett ekonomiskt incitament till stödmottagarna, och vid behov får de även täcka transaktionskostnader. I vederbörligen motiverade fall får medlemsstaterna bevilja stöd som ett schablonbelopp eller ett engångsstöd per enhet, eller per djur, bibestånd eller annan fastställd enhet. Stöden ska beviljas årligen.

Ändringsförslag    443

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Stödet ska variera beroende på hur hög hållbarhetsambitionen är för varje metod eller uppsättning metoder, på grundval av icke-diskriminerande kriterier, för att erbjuda ett effektivt incitament för deltagande. Medlemsstaterna får även differentiera stödet med beaktande av vilken typ av svårigheter som påverkar jordbruksverksamheten till följd av gjorda åtaganden, och med utgångspunkt i de olika jordbrukssystemen.

Ändringsförslag    444

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Medlemsstaterna får främja och stödja gemensamma system och resultatbaserat stöd för att uppmuntra jordbrukare att få till stånd en väsentlig höjning av miljöns kvalitet, i större skala och på ett mätbart sätt.

7.  Medlemsstaterna får främja och stödja frivilliga gemensamma system, och en kombination av förvaltningsåtaganden i form av lokalt ledda system, och resultatbaserat stöd, även genom en territoriell strategi, för att uppmuntra jordbrukare och grupper av jordbrukare att få till stånd en väsentlig höjning av miljöns kvalitet, i större skala och på ett mätbart sätt. De ska vidta alla nödvändiga åtgärder i fråga om rådgivning, fortbildning och kunskapsöverföring för att hjälpa jordbrukare som förändrar sina produktionssystem.

Ändringsförslag    445

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Åtaganden ska göras för en period på mellan fem och sju år. Om det är nödvändigt för att uppnå eller bibehålla vissa eftersträvade miljövinster får dock medlemsstaterna i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken besluta om en längre period för särskilda typer av åtaganden, vilket inbegriper möjligheten att bevilja förlängning med ett år i taget efter det att den inledande perioden har avslutats. I vederbörligen motiverade undantagsfall, och för nya åtaganden som följer direkt på de åtaganden som utfördes under den inledande perioden, får medlemsstaterna fastställa en kortare period i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

8.  Åtaganden ska vanligtvis göras för en period på mellan fem och sju år. Om det är nödvändigt för att uppnå eller bibehålla vissa eftersträvade miljövinster, inbegripet genom att hänsyn tas till skogsbrukets långsiktiga karaktär, får dock medlemsstaterna i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken besluta om en längre period för särskilda typer av åtaganden, vilket inbegriper möjligheten att bevilja förlängning med ett år i taget efter det att den inledande perioden har avslutats. I vederbörligen motiverade fall, och för nya åtaganden som följer direkt på de åtaganden som utfördes under den inledande perioden, får medlemsstaterna fastställa en kortare period i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag    446

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Om stöd enligt denna interventionstyp beviljas för åtaganden om miljö- och klimatvänligt jordbruk, åtaganden om att ställa om till eller bibehålla ekologiska odlingsmetoder enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 834/2007 samt tjänster för miljö- och klimatvänligt skogsbruk, ska medlemsstaterna fastställa ett stöd per hektar.

9.  Om stöd enligt denna interventionstyp beviljas för åtaganden om miljö- och klimatvänligt jordbruk, inbegripet för åtaganden om att ställa om till eller bibehålla ekologiska odlingsmetoder enligt definitionen i rådets förordning (EG) nr 834/2007, integrerat växtskydd, skydd av trädjordbrukssystem samt tjänster för miljö- och klimatvänligt skogsbruk, ska medlemsstaterna fastställa ett stöd per hektar.

Ändringsförslag    447

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de personer som gör insatser inom ramen för denna interventionstyp har tillgång till den kunskap och den information som krävs för att genomföra sådana insatser.

10.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de personer som gör insatser inom ramen för denna interventionstyp har den relevanta kunskap och information som krävs för att genomföra sådana insatser, och att lämplig utbildning erbjuds dem som behöver det, liksom tillgång till expertis för att hjälpa jordbrukare som åtar sig att förändra sina produktionssystem.

Ändringsförslag    448

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får bevilja stöd för naturliga eller andra områdesspecifika begränsningar enligt villkoren i denna artikel och som anges närmare i deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken i syfte att bidra till att de särskilda målen i artikel 6.1 uppnås.

1.  Medlemsstaterna får bevilja stöd för naturliga eller andra områdesspecifika begränsningar, inbegripet bergsområden och öregioner, enligt villkoren i denna artikel och som anges närmare i deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken i syfte att bidra till att de relevanta särskilda målen i artikel 6.1 uppnås.

Ändringsförslag    449

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Dessa stöd ska beviljas riktiga jordbrukare för de områden som anges i enlighet med artikel 32 i förordning (EU) nr 1305/2013.

2.  Dessa stöd ska beviljas aktiva jordbrukare för de områden som anges i enlighet med artikel 32 i förordning (EU) nr 1305/2013 och för krigsdrabbade områden i Republiken Kroatien.

Ändringsförslag    450

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  I fråga om juridiska personer eller grupper av fysiska eller juridiska personer får medlemsstaterna tillämpa stödet på medlemmarna i dessa juridiska personer eller grupper i de fall där nationell lagstiftning föreskriver att de enskilda medlemmarna ska ha rättigheter och skyldigheter som är jämförbara med dem som tillerkänns enskilda jordbrukare som har ställning som ansvariga för jordbruksföretaget, i synnerhet vad gäller deras ekonomiska, sociala och skattemässiga situation, under förutsättning att de har bidragit till att stärka de berörda juridiska personernas eller gruppernas jordbruksstrukturer.

Ändringsförslag    451

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna får endast bevilja stöd enligt denna interventionstyp i syfte att kompensera stödmottagare för alla eller delar av de merkostnader och det inkomstbortfall som uppkommer i samband med de naturliga eller andra områdesspecifika begränsningarna inom det berörda området.

3.  Medlemsstaterna får endast bevilja stöd enligt denna interventionstyp i syfte att kompensera stödmottagare för alla eller delar av de merkostnader och det inkomstbortfall som uppkommer i samband med de naturliga eller andra områdesspecifika begränsningarna inom det berörda området. De får också ge ett ekonomiskt incitament till stödmottagarna för att fortsätta att bedriva jordbruk i dessa områden. Stödbeloppet kan anpassas i syfte att ta hänsyn till hur allvarliga de naturliga begränsningar är som påverkar jordbruksverksamheten och jordbrukssystemen. Stödet kan också, i tillämpliga fall, beakta socioekonomiska och miljömässiga faktorer. Medlemsstaterna ska säkerställa att beräkningarna är adekvata, exakta och fastställda i förväg på grundval av en rättvis beräkningsmetod.

Ändringsförslag    452

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Stöd ska beviljas årligen per hektar areal.

5.  Stöd ska beviljas årligen per hektar areal och ska begränsas till de lägsta och högsta belopp som fastställs i bilaga IXa a.

Ändringsförslag    453

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får bevilja stöd för områdesspecifika nackdelar som uppkommit på grund av krav som införts genom genomförandet av direktiven 92/43/EEG och 2009/147/EG eller direktiv 2000/60/EG enligt villkoren i denna artikel och som anges närmare i deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken i syfte att bidra till att de särskilda målen i artikel 6.1 uppnås.

1.  Medlemsstaterna får bevilja stöd för områdesspecifika nackdelar som uppkommit på grund av krav som införts genom genomförandet av direktiven 92/43/EEG och 2009/147/EG eller direktiv 2000/60/EG enligt villkoren i denna artikel och som anges närmare i deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken i syfte att bidra till att de relevanta målen i artikel 6.1 uppnås.

Ändringsförslag    454

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Dessa stöd får beviljas jordbrukare, skogsägare och andra markförvaltare för de områden med nackdelar som avses i punkt 1.

2.  Dessa stöd får beviljas jordbrukare, grupper av jordbrukare, skogsägare och grupper av skogsägare. I vederbörligen motiverade fall får stöden även beviljas andra markförvaltare.

Ändringsförslag    455

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  I fråga om juridiska personer eller grupper av fysiska eller juridiska personer får medlemsstaterna tillämpa stödet på medlemmarna i dessa juridiska personer eller grupper i de fall där nationell lagstiftning föreskriver att de enskilda medlemmarna ska ha rättigheter och skyldigheter som är jämförbara med de som tillerkänns enskilda jordbrukare som har ställning som ansvariga för jordbruksföretaget, i synnerhet vad gäller deras ekonomiska, sociala och skattemässiga situation, under förutsättning att de har bidragit till att stärka de berörda juridiska personernas eller gruppernas jordbruksstrukturer.

Ändringsförslag    456

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  När det gäller begränsningar som följer av direktiv 2000/60/EG: i förhållande till nackdelar som uppstår till följd av krav som går utöver de relevanta föreskrivna verksamhetskraven, med undantag för det föreskrivna verksamhetskrav 2 som avses i bilaga III, de normer för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som fastställs i kapitel I avsnitt 2 i denna avdelning i denna förordning och de villkor som fastställs för bibehållande av jordbruksareal i enlighet med artikel 4.1 a i denna förordning.

(b)  När det gäller begränsningar som följer av direktiv 2000/60/EG: i förhållande till nackdelar som uppstår till följd av krav som går utöver de relevanta föreskrivna verksamhetskraven, med undantag för det föreskrivna verksamhetskrav 1 som avses i bilaga III, de normer för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som fastställs i kapitel I avsnitt 2 i denna avdelning i denna förordning och de villkor som fastställs för bibehållande av jordbruksareal i enlighet med artikel 4.1 a i denna förordning.

Ändringsförslag    457

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Stöd ska beviljas årligen per hektar areal.

6.  Stöd ska beviljas årligen per hektar areal och ska begränsas till de högsta belopp som fastställs i bilaga IXa a.

Ändringsförslag    458

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  För att investeringsinsatser ska kunna få stöd från Ejflu måste de föregås av en bedömning av den förväntade miljöpåverkan i enlighet med den specifika lagstiftningen för den typen av investeringar, i de fall investeringen sannolikt kommer att ha negativ miljöpåverkan.

Ändringsförslag    459

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna får endast bevilja stöd enligt denna interventionstyp för materiella och/eller immateriella investeringar som bidrar till att uppnå de särskilda målen i artikel 6. Stöd till skogbrukssektorn ska grundas på en skogsförvaltningsplan eller liknande instrument.

2.  Medlemsstaterna får endast bevilja stöd enligt denna interventionstyp för materiella och/eller immateriella investeringar, även i kollektiv form, som bidrar till att uppnå de relevanta särskilda målen i artikel 6. Stöd till skogbrukssektorn ska grundas på en skogsförvaltningsplan som omfattar kravet på att plantera arter som är anpassade till de lokala ekosystemen, eller liknande instrument för jordbruksföretag över en viss storlek som ska fastställas av medlemsstaten.

Ändringsförslag    460

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna får prioritera investeringar som görs av unga jordbrukare i enlighet med denna artikel.

Ändringsförslag    461

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Köp av djur samt köp av ettåriga växter och plantering av dessa i andra syften än för att återställa jordbruks- eller skogsbrukspotential efter naturkatastrofer och andra katastrofer.

(d)  Köp av djur, förutom djur som används i stället för maskiner för landskapsvård och för skydd mot stora rovdjur.

Ändringsförslag    462

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Köp av ettåriga växter och plantering av dessa i andra syften än för att återställa jordbruks- eller skogsbrukspotential efter naturkatastrofer och andra katastrofer.

Ändringsförslag    463

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Investeringar i bevattning som inte är enhetliga med uppnåendet av god status i vattenförekomster såsom anges i artikel 4.1 i direktiv 2000/60/EG, inbegripet utökning av bevattning som påverkar vattenförekomster som i förvaltningsplanen för det berörda avrinningsdistriktet bedömts inte nå god status.

utgår

Ändringsförslag    464

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Investeringar i större infrastruktur som inte ingår i lokala utvecklingsstrategier.

(g)  Investeringar i större infrastruktur som inte ingår i lokala utvecklingsstrategier. Medlemsstaterna får även införa särskilda undantag för investeringar i bredband om det finns tydliga kriterier som säkerställer förenlighet med stöd som utgår enligt andra unionsinstrument.

Ändringsförslag    465

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  Investeringar som inte överensstämmer med lagstiftning om djurhälsa och djurskydd eller med direktiv 91/676/EEG.

Ändringsförslag    466

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1 – led hb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(hb)  Investeringar i produktion av bioenergi som inte överensstämmer med hållbarhetskriterierna i direktivet om förnybar energi.

Ändringsförslag    467

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Genom undantag från första stycket led a–h får medlemsstaterna införa undantag i öregioner, inbegripet de yttersta randområdena, för att hantera de nackdelar som är knutna till ökaraktären och det avlägsna läget.

Ändringsförslag    468

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska begränsa stödet till högst 75 % av de stödberättigande kostnaderna.

Medlemsstaterna ska begränsa stödet till den högsta procentsatsen av de stödberättigande kostnaderna enligt bilaga IXa a.

Ändringsförslag    469

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 4 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Investeringar i beskogning och icke-produktiva investeringar som är kopplade till de särskilda miljö- och klimatrelaterade mål som anges i artikel 6.1 d, e och f.

(a)  Investeringar i beskogning, inrättande av trädjordbrukssystem och icke-produktiva investeringar, inklusive arrondering, som är kopplade till de särskilda miljö- och klimatrelaterade mål som anges i artikel 6.1 d, e och f.

Ändringsförslag    470

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 4 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Investeringar i återställning av jordbruks- eller skogsbrukspotential efter naturkatastrofer och andra katastrofer samt investeringar i lämpliga förebyggande åtgärder i skogar och i landsbygdsmiljön.

(c)  Investeringar i återställning av jordbruks- eller skogsbrukspotential som skadats efter bränder och andra typer av naturkatastrofer eller katastrofer, inbegripet stormar, översvämningar, skadegörare och sjukdomar, och återställning av skogar genom minröjning, samt investeringar i lämpliga förebyggande åtgärder i skogar och på landsbygden och investeringar i upprätthållande av skogarnas tillstånd.

Ändringsförslag    471

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 4 – stycke 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Investeringar i innovativa produktionstekniker och produktionssystem som samtidigt bidrar till de mål som avses i artikel 6.1 a, b, d, e och f.

Ändringsförslag    472

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 4 – stycke 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  Investeringar i skydd av besättningar mot rovdjur.

Ändringsförslag    473

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 4 – stycke 2 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cc)  Investeringar i de yttersta randområdena och områden med naturliga begränsningar, inbegripet bergs- och öregioner.

Ändringsförslag    474

Förslag till förordning

Artikel 68 – punkt 4 – stycke 2 – led cd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cd)  Investeringar som är kopplade till djurskydd.

Ändringsförslag    475

Förslag till förordning

Artikel 68a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 68a

 

Investeringar i bevattning

 

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 68 i denna förordning, ska i fråga om bevattning inom nya eller befintliga bevattnade arealer och torrlagda arealer endast investeringar som uppfyller villkoren i denna artikel anses vara stödberättigande utgifter.

 

2.  En förvaltningsplan för avrinningsdistrikt ska i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2000/60/EG ha anmälts till kommissionen för hela det område där investeringen är tänkt att äga rum samt för alla andra områden där miljön kan påverkas av investeringen. De åtgärder som får verkan enligt förvaltningsplanen för avrinningsdistrikt i enlighet med artikel 11 i det direktivet och som är av relevans för jordbrukssektorn ska ha angetts i det tillämpliga åtgärdsprogrammet.

 

3.  Vattenmätare som gör det möjligt att mäta vattenanvändningen för den investering som får stöd ska finnas eller installeras som en del av investeringen.

 

4.  En investering i en förbättring av en befintlig bevattningsanläggning eller en del av en bevattningsinfrastruktur ska anses vara stödberättigande endast om den på förhand bedömts kunna leda till vattenbesparingar på minst 5–25 % beroende på den befintliga anläggningens eller infrastrukturens tekniska parametrar.

 

Om investeringen påverkar grund- eller ytvattenförekomster som i förvaltningsplanen för det berörda avrinningsdistriktet bedömts ha en otillfredsställande status enbart på grund av vattenmängden

 

(a)  ska investeringen säkerställa en faktisk, till investeringen hänförbar, minskning av vattenanvändningen på minst 50 % av den potentiella vattenbesparing som investeringen möjliggör,

 

(b)  ska investeringen, när den avser ett enskilt jordbruksföretag, också leda till en minskning av jordbruksföretagets samlade vattenanvändning på minst 50 % av den potentiella vattenbesparing som investeringen möjliggör. Jordbruksföretagets samlade vattenanvändning ska inbegripa vatten som sålts av jordbruksföretaget.

 

Inget av villkoren i punkt 4 ska vara tillämpligt på en investering i en befintlig anläggning som endast påverkar energieffektivitet eller på en investering i uppförandet av ett vattenmagasin eller på en investering som avser återanvändning av vatten och som inte påverkar en grund- eller ytvattenförekomst.

 

5.  En investering som medför en nettoutvidgning av den bevattnade arealen som påverkar en viss grund- eller ytvattenförekomst ska endast anses vara stödberättigande om

 

(a)  vattenförekomsten i förvaltningsplanen för avrinningsdistriktet inte har bedömts ha en otillfredsställande status enbart på grund av vattenmängden, och

 

(b)  en på förhand genomförd miljöanalys visar att investeringen inte kommer att ha någon avsevärt negativ miljöpåverkan; en sådan miljökonsekvensanalys ska antingen genomföras av eller godkännas av den behöriga myndigheten och får även avse grupper av jordbruksföretag.

 

Arealer som inte är bevattnade men där en bevattningsanläggning tidigare var i drift, vilka ska fastställas och motiveras i programmet, får betraktas som bevattnade arealer när det gäller att fastställa nettoutvidgningen av den bevattnade arealen.

 

6.  Genom undantag från punkt 5 a får investeringar som medför en nettoutvidgning av den bevattnade arealen ändå anses vara stödberättigande om

 

(a)  investeringen kombineras med en investering i en befintlig bevattningsanläggning eller del av en bevattningsinfrastruktur som på förhand bedömts kunna leda till vattenbesparingar på minst 5–25 % beroende på den befintliga anläggningens eller infrastrukturens tekniska parametrar, och

 

(b)  investeringen säkerställer en faktisk minskning av vattenanvändningen, hänförbar till investeringen som helhet, på minst 50 % av den potentiella vattenbesparing som möjliggörs av investeringen i den befintliga bevattningsanläggningen eller infrastrukturdelen.

 

7.  Medlemsstaterna ska begränsa stödet till högst 75 % av de stödberättigande kostnaderna. Den högsta stödnivån kan ökas för investeringar i de yttersta randområdena och områden med naturliga begränsningar, inbegripet bergs- och öregioner.

Ändringsförslag    476

Förslag till förordning

Artikel 68b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 68b

 

Installation av digital teknik

 

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 68 i denna förordning får medlemsstaterna bevilja stöd för installation av digital teknik i landsbygdsområden enligt villkoren i denna artikel och som anges närmare i deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken i syfte att bidra till att det övergripande målet i artikel 5 och de särskilda målen i artikel 6 uppnås.

 

2.  Medlemsstaterna får bevilja stöd enligt denna interventionstyp för att bistå vid installationen av digital teknik till stöd för bland annat precisionsjordbruk, smarta byar, landsbygdsföretag samt utveckling av IKT-infrastruktur på jordbruksföretagsnivå.

 

3.  Medlemsstaterna ska begränsa stödet för installation av digital teknik till den högsta nivå av de stödberättigande kostnaderna som fastställs i bilaga IXa a.

Ändringsförslag    477

Förslag till förordning

Artikel 69 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Etablering av unga jordbrukare och jordbruksföretag

Etablering av unga jordbrukare och nya jordbrukare samt etablering och utveckling av hållbara jordbruksföretag

Ändringsförslag    478

Förslag till förordning

Artikel 69 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får bevilja stöd för etablering av unga jordbrukare och jordbruksföretag enligt villkoren i denna artikel och som anges närmare i deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken i syfte att bidra till att de särskilda målen i artikel 6 uppnås.

1.  Medlemsstaterna får bevilja stöd för etablering av unga jordbrukare eller integreringen av dem i befintliga jordbruksföretag, nya jordbrukare samt etablering och utveckling av jordbruksföretag , inbegripet för diversifiering av jordbruksverksamhet, enligt villkoren i denna artikel och som anges närmare i deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken i syfte att bidra till att de särskilda målen i artikel 6 uppnås. Villkoret för stöd enligt denna artikel ska vara att det läggs fram en affärsplan.

Ändringsförslag    479

Förslag till förordning

Artikel 69 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna får endast bevilja stöd enligt denna interventionstyp för att bidra till

2.  Medlemsstaterna får endast bevilja stöd enligt denna artikel för att bidra till

Ändringsförslag    480

Förslag till förordning

Artikel 69 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  etablering av nya jordbrukare,

Ändringsförslag    481

Förslag till förordning

Artikel 69 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  etablering av jordbruksföretag med koppling till jordbruk och skogsbruk eller diversifiering av inkomster för jordbrukshushåll,

(b)  etablering och utveckling av jordbruksföretag med koppling till jordbruk, skogsbruk, bioekonomi, den cirkulära ekonomin och landsbygdsturism eller inkomstdiversifiering,

Ändringsförslag    482

Förslag till förordning

Artikel 69 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  företagsetablering inom annan verksamhet än jordbruk i landsbygdsområden som ingår i lokala utvecklingsstrategier.

(c)  företagsetablering inom annan verksamhet än jordbruk i landsbygdsområden som ingår i lokala utvecklingsstrategier som görs av jordbrukare som diversifierar sin verksamhet samt mikroföretag och fysiska personer i landsbygdsområden.

Ändringsförslag    483

Förslag till förordning

Artikel 69 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna får fastställa särskilda bestämmelser för att säkerställa att unga jordbrukare och nya jordbrukare som ansluter sig till grupper av jordbrukare, producentorganisationer eller kooperativa strukturer inte går miste om etableringsstödet. Dessa bestämmelser ska vara förenliga med proportionalitetsprincipen och ska identifiera de unga jordbrukarnas och de nya jordbrukarnas deltagande inom strukturen.

Ändringsförslag    484

Förslag till förordning

Artikel 69 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska bevilja stöd i form av enhetsbelopp. Stödet ska begränsas till ett högsta belopp på 100 000 euro och får kombineras med finansieringsinstrument.

4.  Medlemsstaterna ska bevilja stöd i form av enhetsbelopp som kan differentieras i enlighet med objektiva kriterier. Stödet ska begränsas till ett högsta belopp som fastställs i bilaga IXa a och får kombineras med finansieringsinstrument.

Ändringsförslag    485

Förslag till förordning

Artikel 69 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Utbetalningen av stöd enligt denna artikel får delas upp i flera delbetalningar.

Ändringsförslag    486

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska bevilja stöd för riskhanteringsverktyg enligt de villkor som anges i detta avsnitt och som specificeras närmare i deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

1.  Medlemsstaterna får bevilja stöd för riskhanteringsverktyg, med beaktande av sina behov och swot-analyser, enligt de villkor som anges i detta avsnitt och som specificeras närmare i deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Medlemsstaterna ska säkerställa att denna bestämmelse inte inverkar negativt på privata eller offentliga nationella riskhanteringsverktyg.

Ändringsförslag    487

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska bevilja stöd enligt denna interventionstyp i syfte att främja riskhanteringsverktyg som hjälper riktiga jordbrukare att hantera de produktions- och inkomstrisker med koppling till deras jordbruksverksamhet som ligger utanför deras kontroll, och som bidrar till att uppnå de särskilda målen i artikel 6.

2.  Stöd enligt denna interventionstyp kan beviljas för att främja riskhanteringsverktyg som hjälper aktiva jordbrukare att hantera de produktions- och inkomstrisker med koppling till deras jordbruksverksamhet som ligger utanför deras kontroll, och som bidrar till att uppnå de relevanta särskilda målen i artikel 6. Dessa instrument kan bestå av system för hantering av flera olika risker.

 

Dessutom ska riskreduceringsstrategier uppmuntras för att öka jordbruksföretagens motståndskraft mot naturbetingade och klimatrelaterade risker samt minska exponeringen för inkomstinstabilitet.

Ändringsförslag    488

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Ekonomiska bidrag till premier för försäkringssystem.

(a)  Ekonomiska bidrag till premier för försäkringssystem som täcker förluster som orsakats av ogynnsamma väderförhållanden, naturkatastrofer eller andra katastrofer, utbrott av djur- eller växtsjukdomar, en miljöolycka, kontaminering av ekologiska grödor eller en åtgärd som antagits i enlighet med direktiv 2000/29/EG för att utrota eller begränsa spridningen av en växtsjukdom eller en skadegörare.

Ändringsförslag    489

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Ekonomiska bidrag till gemensamma fonder, inbegripet administrativa utgifter för inrättandet av dem.

(b)  Ekonomiska bidrag till gemensamma fonder, inbegripet administrativa utgifter för inrättandet av dem, för att ge jordbrukare ekonomisk ersättning för förluster som orsakats av ogynnsamma väderförhållanden, naturkatastrofer eller andra katastrofer, utbrott av djur- eller växtsjukdomar, en miljöolycka, kontaminering av ekologiska grödor eller en åtgärd som antagits i enlighet med direktiv 2000/29/EG för att utrota eller begränsa spridningen av en växtsjukdom eller en skadegörare.

Ändringsförslag    490

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Ekonomiska bidrag till ett inkomststabiliseringsverktyg som utgörs av en gemensam fond som betalar ut

 

i)  ersättning till jordbrukare inom alla sektorer i händelse av en kraftig inkomstminskning,

 

ii)  ersättning till jordbrukare inom en specifik sektor i händelse av en kraftig inkomstminskning.

Ändringsförslag    491

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Medlemsstaterna ska begränsa de ekonomiska bidrag till gemensamma fonder som avses i punkt 3 b och c till följande:

 

(a)  De administrativa kostnaderna för att inrätta den gemensamma fonden, fördelade över högst en treårsperiod med en gradvis minskning.

 

(b)  De belopp som betalas ut från den gemensamma fonden som ekonomisk ersättning till jordbrukare. Det ekonomiska bidraget får dessutom avse ränta på kommersiella lån som den gemensamma fonden tagit för att betala ut den ekonomiska ersättningen till jordbrukare i samband med en krissituation.

 

(c)  Komplettering av de årliga inbetalningarna till fonden.

 

(d)  Den gemensamma fondens grundläggande kapital.

Ändringsförslag    492

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Typerna av stödberättigande försäkringssystem och gemensamma fonder, och vad de omfattar.

(a)  Typerna av stödberättigande försäkringssystem och gemensamma fonder och verktyg för inkomststabilisering, och vad de omfattar.

Ändringsförslag    493

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Metoder för beräkning av förluster och de faktorer som ligger till grund för kompensation.

(b)  Metoder för beräkning av förluster och de faktorer som ligger till grund för kompensation, däribland genom användning av biologiska, klimatrelaterade eller ekonomiska index som fastställts på det enskilda jordbruksföretaget eller på lokal, regional eller nationell nivå.

Ändringsförslag    494

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Medlemsstaterna ska begränsa stödet till högst 70 % av de stödberättigande kostnaderna.

6.  Medlemsstaterna ska begränsa stödet till den högsta procentsats av de stödberättigande kostnaderna som fastställs i bilaga IXa a.

Ändringsförslag    495

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Medlemsstater som inför nationella riskhanteringssystem eller redan hade sådana system före ... [den dag då denna förordning träder i kraft] får använda de instrument som anges i denna artikel för att täcka de risktyper som inte omfattas av sådana system.

Ändringsförslag    496

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får enligt villkoren i denna artikel och som specificeras närmare i deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken bevilja stöd för samarbete kring utarbetande och genomförande av operativa grupprojekt inom det europeiska innovationspartnerskap för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket som avses i artikel 114 och Leader, som benämns som lokalt ledd utveckling i artikel 25 i förordning (EU) [CPR], och att främja kvalitetssystem, producentorganisationer eller producentgrupper, eller andra former av samarbete.

1.  Medlemsstaterna får enligt villkoren i denna artikel och som specificeras närmare i deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken bevilja stöd för samarbete kring utarbetande och genomförande av operativa grupprojekt inom det europeiska innovationspartnerskap för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket som avses i artikel 114 och Leader, som benämns som lokalt ledd utveckling i artikel 25 i förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser], och kring främjande av kvalitetssystem, producentorganisationer eller producentgrupper, eller andra former av samarbete, inklusive de vars produkter omfattas av förordning (EU) nr 1151/2012.

Ändringsförslag    497

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna får endast bevilja stöd enligt denna interventionstyp för att främja samarbetsformer som omfattar minst två enheter och som bidrar till att uppnå de särskilda målen i artikel 6.

2.  Medlemsstaterna får endast bevilja stöd enligt denna interventionstyp för att främja samarbetsformer och upprätthålla befintliga sådana som omfattar minst två enheter, av vilka minst en är involverad i jordbruksproduktion, och som bidrar till att uppnå de särskilda målen i artikel 6.

Ändringsförslag    498

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Genom undantag från punkt 2 får medlemsstaterna bevilja stöd från Ejflu till lokala aktionsgrupper som genomför en lokal utvecklingsstrategi som bidrar till att uppnå de särskilda mål som anges i artikel 6.

Ändringsförslag    499

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Enligt denna interventionstyp får medlemsstaterna täcka kostnaderna för alla aspekter av samarbetet.

3.  Enligt denna interventionstyp får medlemsstaterna täcka kostnaderna för alla nödvändiga aspekter av samarbetet, inklusive certifieringskostnader i samband med deltagande i ett EU-kvalitetssystem.

Ändringsförslag    500

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna får bevilja stöd för att främja kvalitetssystem, producentorganisationer eller producentgrupper eller andra former av samarbete, i form av ett enhetsbelopp.

Ändringsförslag    501

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Medlemsstaterna ska begränsa stödet till högst sju år, med undantag för gemensamma miljö- och klimatåtgärder i vederbörligen motiverade fall i syfte att uppnå de särskilda miljö- och klimatrelaterade mål som anges i artikel 6.1 d, e och f.

8.  Medlemsstaterna ska begränsa stödet till högst sju år, med undantag för gemensamma miljö- och klimatåtgärder i vederbörligen motiverade fall i syfte att uppnå de särskilda miljö- och klimatmål som anges i artikel 6.1 d, e och f.

Ändringsförslag    502

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  Lokala aktionsgrupper får begära en förskottsbetalning från det behöriga utbetalande organet om en sådan möjlighet anges i den strategiska planen. Förskottsbeloppet får inte överskrida 50 % av det offentliga stödet för löpande kostnader och ledningskostnader.

Ändringsförslag    503

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 8b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8b.  Stöd för kvalitetssystem för jordbruksprodukter och livsmedel, inbegripet informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder, och stöd för inrättande av producentgrupper och producentorganisationer ska begränsas till det högsta belopp som fastställs i bilaga IXb.

Ändringsförslag    504

Förslag till förordning

Artikel 71a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 71a

 

Tematiska delprogram för kvalitetssystem för jordbruksprodukter och livsmedel

 

Medlemsstaterna får införa ett tematiskt delprogram för de kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel som avses i förordning (EU) nr 1151/2012 och som uppnår de särskilda mål som anges i artikel 6.1.

Ändringsförslag    505

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får bevilja stöd för kunskapsutbyte och information inom jordbruk, skogsbruk och landsbygdsföretagande i enlighet med de villkor som anges i denna artikel och som specificeras närmare i deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

1.  Medlemsstaterna får bevilja stöd för kunskapsutbyte och information på enskild eller gemensam basis i enlighet med de villkor som anges i denna artikel och som specificeras närmare i deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken för jordbruk, skogsbruk, inklusive trädjordbruk, miljö- och klimatskydd, landsbygdsföretag, smarta byar och interventioner inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag    506

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Enligt denna interventionstyp får medlemsstaterna täcka kostnaderna för alla relevanta åtgärder för främjande av innovation, tillgång till utbildning och rådgivning samt spridning av kunskap och information som bidrar till att uppnå de särskilda målen i artikel 6.

2.  Enligt denna interventionstyp får medlemsstaterna och unionen täcka kostnaderna för alla relevanta åtgärder för främjande av innovation, tillgång till utbildning och rådgivning, utarbetande av planer och studier samt utbyte och spridning av kunskap och information som bidrar till att uppnå de särskilda målen i artikel 6.

Ändringsförslag    507

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska begränsa stödet till högst 75 % av de stödberättigande kostnaderna.

Medlemsstaterna får ge stöd upp till den högsta procentsats som fastställs i bilaga IXa a.

Ändringsförslag    508

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom undantag från första stycket får medlemsstaterna i fråga om inrättande av jordbruksrådgivning bevilja stöd i form av ett fast belopp på högst 200 000 euro.

Genom undantag från första stycket får medlemsstaterna i fråga om inrättande av jordbruksrådgivning bevilja stöd upp till det högsta belopp som fastställs i bilaga IXa a.

Ändringsförslag    509

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Genom undantag från punkt 3 får medlemsstaterna i yttersta randområden och i andra vederbörligen motiverade fall tillämpa en högre procentsats eller ett högre belopp än det som anges i den punkten för att uppnå de särskilda målen i artikel 6.

utgår

Ändringsförslag    510

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Stöd inom ramen för denna artikel får inte avse kurser eller praktik som är en del av den lagstadgade normala utbildningen på högstadie- och gymnasienivå eller högre nivå.

Ändringsförslag    511

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6b.  Organ som tillhandahåller kunskapsöverförings- och informationstjänster ska ha lämplig kapacitet i form av kvalificerad personal och utbildning för att kunna utföra denna uppgift.

Ändringsförslag    512

Förslag till förordning

Artikel 72a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 72a

 

Åtgärder till förmån för kvinnor på landsbygden

 

1.   Medlemsstaterna ska vidta särskilda åtgärder som är inriktade på att främja ökad integration av kvinnor i landsbygdsekonomin genom interventioner i enlighet med gällande förordning, i syfte att bidra till de mål som avses i artikel 6.1.

 

2.   Medlemsstaterna får i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken bevilja stöd för att främja kvinnors medverkan, bland annat i kunskapsöverförings- och informationsåtgärder, rådgivningstjänster, investeringar i fysiska tillgångar, etablering och utveckling av jordbruks- och landsbygdsföretag, installation av digital teknik och samarbete.

Ändringsförslag    513

Förslag till förordning

Artikel 72b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 72b

 

Utveckling av strategin för smarta byar

 

1.  För att främja digitalisering och innovation samt underlätta företagsutveckling, social integration och sysselsättning i landsbygdsområden ska medlemsstaterna utveckla och genomföra strategin för smarta byar i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken, med beaktande av de interventionstyper som anges i artikel 64 a, b, d, e, g och h och de delar i artikel 102 som säkerställer modernisering och strategier.

 

2.  Utöver de interventionstyper som anges i föregående punkt bör medlemsstaterna ta särskild hänsyn till åtgärder som tar upp följande frågor i landsbygdsområden:

 

(a)  Digitalisering av landsbygdsekonomin.

 

(b)  Precisionsjordbruk.

 

(c)  Utveckling av digitala plattformar.

 

(d)  Rörlighet på landsbygden.

 

(e)  Social innovation.

 

(f)  Utveckling av smarta energisystem, smarta nät och smart lagring på lokal nivå samt stöd till etablering av energikooperativ.

 

3.  Medlemsstaterna ska ta särskild hänsyn till samordningen mellan Ejflu och andra europeiska struktur- och investeringsfonder, i enlighet med artikel 98 d iii.

 

4.  Medlemsstaterna kan inkludera sin strategi för smarta byar i de integrerade strategierna för lokalt ledd utveckling enligt artikel 25 c i förordning (EU) 2018/xxxx [den nya förordningen om gemensamma bestämmelser].

Ändringsförslag    514

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den förvaltande myndigheten för den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken eller andra utsedda förmedlande organ ska fastställa urvalskriterierna för interventioner som är kopplade till följande interventionstyper: Investeringar, etablering av unga jordbrukare och jordbruksföretag, samarbete, kunskapsutbyte och information, efter samråd med den övervakningskommitté som avses i artikel 111. Syftet med urvalskriterierna ska vara att säkerställa likabehandling av sökande, bättre användning av medel och inriktning av stödet i enlighet med interventionernas syfte.

Den förvaltande myndigheten för den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, eller i tillämpliga fall de regionala förvaltande myndigheterna, eller andra utsedda förmedlande organ ska fastställa urvalskriterierna för interventioner som är kopplade till följande interventionstyper: Investeringar, etablering av unga jordbrukare och nya jordbrukare, jordbruksföretag, samarbete, kunskapsutbyte och information, särskilda åtgärder till förmån för kvinnor på landsbygden och installation av digital teknik efter samråd med den övervakningskommitté som avses i artikel 111. Syftet med urvalskriterierna ska vara att säkerställa likabehandling av sökande, bättre användning av medel och inriktning av stödet i enlighet med interventionernas syfte.

Ändringsförslag    515

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa urvalskriterierna för investeringsinterventioner med tydliga miljösyften eller som genomförs i samband med återställande verksamhet.

Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa urvalskriterierna för investeringar i samband med återställande verksamhet efter katastrofer.

Ändringsförslag    516

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Urvalskriterier får inte fastställas för insatser som har tilldelats en spetskompetensstämpel inom ramen för Horisont 2020 eller Horisont Europa, eller som har valts ut inom ramen för Life+, under förutsättning att sådana insatser är samstämmiga med den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

utgår

Ändringsförslag    517

Förslag till förordning

Artikel 74 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

När det gäller jordbrukare som drabbats av svåra klimatförhållanden och/eller marknadskriser kan betalningar enligt led a i denna punkt motsvarande rörelsekapitalet garanteras.

Ändringsförslag    518

Förslag till förordning

Artikel 74 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Om medel enligt denna artikel inte används eller återlämnas från det finansiella instrumentet bör de behållas för att användas i den del av den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken som avser landsbygdsutveckling.

Ändringsförslag    519

Förslag till förordning

Artikel 75

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Ändringsförslag    520

Förslag till förordning

Artikel 78 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 138 med avseende på att komplettera denna förordning med ytterligare krav än de som fastställs i detta kapitel avseende villkoren för beviljande av stöd för följande interventionstyper för landsbygdsutveckling:

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 138 med avseende på att komplettera bilaga IXa när det gäller de lägsta och högsta beloppen för utbetalningar enligt detta kapitel.

(a)  Förvaltningsåtaganden enligt artikel 65.

 

(b)  Investeringar enligt artikel 68.

 

(c)  Samarbete enligt artikel 71.

 

Ändringsförslag    521

Förslag till förordning

Artikel 79 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

EGFJ -och Ejflu-utgifter

Ekonomiska anslag från EGFJ och Ejflu

Ändringsförslag    522

Förslag till förordning

Artikel 79 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  EGFJ ska finansiera de interventionstyper som avser

1.  Finansieringsramen för EGFJ för perioden 2021–2027 ska vara 286 143 miljoner euro i 2018 års priser (322 511 miljoner euro i löpande priser).

 

Inom denna finansieringsram och utan hinder av bestämmelserna i avdelning II kapitel I i förordning (EU) [den övergripande förordningen] ska EGFJ finansiera de interventionstyper som avser

Ändringsförslag    523

Förslag till förordning

Artikel 79 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ejflu ska finansiera de interventionstyper som avses i avdelning III kapitel IV.

2.  Finansieringsramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för perioden 2021–2027 ska vara 96 712 miljoner euro i 2018 års priser (109 000 miljoner euro i löpande priser).

 

Ejflu ska finansiera de interventionstyper som avses i avdelning III kapitel IV, sådant tekniskt bistånd på medlemsstaternas initiativ som avses i artikel 112 och sådant tekniskt bistånd på kommissionens initiativ som avses i artikel 83.2.

Ändringsförslag    524

Förslag till förordning

Artikel 80 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utgifter berättigar till stöd från EGFJ och Ejflu från den 1 januari det år som följer på det år då kommissionen godkänner de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

1.  Utgifter berättigar till stöd från EGFJ och Ejflu efter det att kommissionen har godkänt de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag    525

Förslag till förordning

Artikel 80 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utgifter som blir stödberättigande till följd av en ändring av den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken ska vara berättiga till bidrag från Ejflu från och med den dag då begäran om ändring lämnas in till kommissionen.

Utgifter som blir stödberättigande till följd av en ändring av den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken ska vara berättiga till bidrag från Ejflu och EGFJ från och med den dag då begäran om ändring lämnas in till kommissionen.

Ändringsförslag    526

Förslag till förordning

Artikel 80 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom undantag från artikel 73.5 första stycket får det i händelse av nödåtgärder på grund av naturkatastrofer, andra katastrofer eller allvarliga klimathändelser eller en betydande och plötslig förändring i de socioekonomiska villkoren i medlemsstaten eller regionen fastställas, i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken att Ejflu-finansierade utgifter som beror på ändringar av planen kan berättiga till stöd från och med den dag då händelsen inträffade.

Genom undantag från artikel 73.5 första stycket får det i händelse av nödåtgärder på grund av naturkatastrofer, andra katastrofer, inbegripet bränder, torka och översvämningar, eller allvarliga klimathändelser, epidemier eller en betydande och plötslig förändring i de socioekonomiska villkoren i medlemsstaten eller regionen fastställas, i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken, att Ejflu-finansierade utgifter som beror på ändringar av planen kan berättiga till stöd från och med den dag då händelsen inträffade.

Ändringsförslag    527

Förslag till förordning

Artikel 80 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utgifter ska berättiga till bidrag från Ejflu om stödmottagaren har ådragit sig dessa och de har betalats ut före den 31 december [2029]. Dessutom ska utgifter berättiga till bidrag från Ejflu endast om stödet i fråga de facto betalats ut av det utbetalande organet före den 31 december [2029].

3.  Utgifter ska berättiga till bidrag från Ejflu om stödmottagaren har ådragit sig dessa och de har betalats ut före den 31 december [2030]. Dessutom ska utgifter berättiga till bidrag från Ejflu endast om stödet i fråga de facto betalats ut av det utbetalande organet före den 31 december [2030].

Ändringsförslag    528

Förslag till förordning

Artikel 82 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Ekonomiskt stöd från unionen för interventionstyper inom humlesektorn i Tyskland ska vara 2 188 000 euro per år.

3.  Ekonomiskt stöd från unionen för interventionstyper inom humlesektorn i Tyskland ska vara X euro per år.

Ändringsförslag    529

Förslag till förordning

Artikel 82 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  10 666 000 euro per år till Grekland,

(a)  X euro per år till Grekland,

Ändringsförslag    530

Förslag till förordning

Artikel 82 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  554 000 euro per år till Frankrike, och

(b)  X euro per år till Frankrike, och

Ändringsförslag    531

Förslag till förordning

Artikel 82 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  34 590 000 euro per år till Italien.

(c)  X euro per år till Italien.

Ändringsförslag    532

Förslag till förordning

Artikel 82 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Medlemsstaterna får 2023 se över sina beslut som avses i punkt 6 som en del av en begäran om ändring av sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken som avses i artikel 107.

7.  Två år efter den dag då deras strategiska planer börjar tillämpas får medlemsstaterna se över sina beslut som avses i punkt 6 som en del av en begäran om ändring av deras strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken som avses i artikel 107.

Ändringsförslag    533

Förslag till förordning

Artikel 83 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Unionens totala stöd för interventionstyper för landsbygdsutveckling enligt denna förordning för perioden 1 januari 2021–31 december 2027 ska uppgå till 78 811 miljoner euro i i löpande priser i enlighet med den fleråriga budgetramen för åren 2021–202738.

1.  Unionens totala stöd för interventionstyper för landsbygdsutveckling enligt denna förordning för perioden 1 januari 2021–31 december 2027 ska uppgå till 109 000 miljoner EUR i löpande priser i enlighet med den fleråriga budgetramen för åren 2021–202738.

__________________

__________________

38 Förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021–2027, Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén, COM(2018)322 final.

38 Förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021–2027, Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén, COM(2018)322 final.

Ändringsförslag    534

Förslag till förordning

Artikel 85 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken ska fastställa en enda Ejflu-bidragsnivå för samtliga interventioner.

1.  De strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken ska fastställa ett enda Ejflu-bidrag för att stödja interventioner i regioner som motsvarar nivå 2 i den gemensamma klassificeringen av statistiska territoriella enheter (Nuts 2-regioner) som fastställs i förordning (EG) nr 1059/2003.

Ändringsförslag    535

Förslag till förordning

Artikel 85 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medel från Ejflu ska fördelas mellan följande tre kategorier av Nuts 2-regioner:

 

(a)  Mindre utvecklade regioner, vars BNP per capita är längre än 75 % av genomsnittligt BNP i EU-27 (”mindre utvecklade regioner”).

 

(b)  Övergångsregioner, vars BNP per capita är mellan 75 % och 100 % av genomsnittligt BNP i EU-27 (”övergångsregioner”).

 

(c)  Mer utvecklade regioner, vars BNP per capita är högre än 100 % av genomsnittligt BNP i EU-27 (”mer utvecklade regioner”).

 

Klassificeringen av regioner i en av de tre kategorierna ska fastställas utifrån hur varje regions BNP per capita, mätt i köpkraftspariteter och beräknat på grundval av uppgifter för unionen för perioden 2014–2016, förhåller sig till genomsnittligt BNP i EU-27 under samma referensperiod.

Ändringsförslag    536

Förslag till förordning

Artikel 85 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  70 % av de stödberättigande offentliga utgifterna i de yttersta randområdena och på de mindre Egeiska öarna i den mening som avses i förordning (EU) nr 229/2013,

(a)  85 % av de stödberättigande offentliga utgifterna i de yttersta randområdena och på de mindre Egeiska öarna i den mening som avses i förordning (EU) nr 229/2013,

Ändringsförslag    537

Förslag till förordning

Artikel 85 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  70 % av de stödberättigande offentliga utgifterna i de mindre utvecklade regionerna,

(b)  85 % av de stödberättigande offentliga utgifterna i de mindre utvecklade regionerna,

Ändringsförslag    538

Förslag till förordning

Artikel 85 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  65 % i övergångsregioner,

Ändringsförslag    539

Förslag till förordning

Artikel 85 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  65 % de stödberättigande kostnaderna enligt artikel 66,

(c)  75 % av de stödberättigande utgifterna för utbetalningar enligt artikel 66,

Ändringsförslag    540

Förslag till förordning

Artikel 85 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  43 % av de stödberättigande offentliga utgifterna i de övriga regionerna.

(d)  53 % av de stödberättigande offentliga utgifterna i de övriga regionerna.

Ändringsförslag    541

Förslag till förordning

Artikel 85 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  80 % för förvaltningsåtaganden som avses i artikel 65 i denna förordning, för stöd enligt artikel 67 i denna förordning, för icke-produktiva investeringar som avses i artikel 68 i denna förordning, för stöd till det europeiska innovationspartnerskapet enligt artikel 71 i denna förordning och för Leader som kallas lokalt ledd utveckling i artikel 25 i förordning (EU) [CPR],

(a)  90 % för förvaltningsåtaganden som avses i artikel 65 i denna förordning, för stöd enligt artikel 67 i denna förordning, för icke-produktiva investeringar som avses i artikel 68 i denna förordning, och som är kopplade till återbeskogning och de särskilda miljö- och klimatrelaterade mål som avses i artikel 6.1 d, e och f, för insatser som avses i artikel 69.2 a, för stöd till det europeiska innovationspartnerskapet enligt artikel 71 i denna förordning och för Leader som kallas lokalt ledd utveckling i artikel 25 i förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser], för insatser enligt artikel 72, för insatser som stöds via finansieringsinstrument, för åtgärder enligt artikel 72a (ny) och för avfolkade regioner,

Ändringsförslag    542

Förslag till förordning

Artikel 85 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  100 % för insatser som erhåller finansiering genom medel som överförs till Ejflu enligt artiklarna 15 och 90 i denna förordning.

(b)  100 % för insatser som erhåller finansiering genom medel som överförs till Ejflu i enlighet med artikel 90 i denna förordning, när dessa insatser är inriktade på de särskilda miljö- och klimatrelaterade mål som avses i artikel 6.1 d, e och f.

Ändringsförslag    543

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Minst 30 % av Ejflu:s totala bidrag till den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken enligt bilaga IX ska reserveras för interventioner för särskilda miljö- och klimatmål i artikel 6.1 d, e och f i denna förordning, utom för interventioner enligt artikel 66.

Minst 30 % av Ejflu:s totala bidrag till den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken enligt bilaga IX ska reserveras för alla typer av interventioner som är inriktade på de särskilda miljö- och klimatmål som avses i artikel 6.1 d, e, f och i i denna förordning.

 

Högst 40 % av de betalningar som beviljats i enlighet med artikel 66 får beaktas vid beräkningen av det totala Ejflu-bidrag som avses i första stycket.

Ändringsförslag    544

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Minst 30 % av det totala bidraget från Ejflu till den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken enligt bilaga IX ska reserveras för interventioner enligt artiklarna 68, 70, 71 och 72 för särskilda mål som syftar till att främja utvecklingen av en smart, motståndskraftig och diversifierad jordbrukssektor i enlighet med artikel 6.1 a, b och c i denna förordning.

Ändringsförslag    545

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  För varje medlemsstat ska det minimibelopp i bilaga X reserveras för bidrag till det särskilda mål att locka unga jordbrukare och underlätta affärsutvecklingen som anges i artikel 6.1 g. På grundval av en analys av situationen med avseende på starka och svaga sidor samt möjligheter och hot (swot-analys) samt en förteckning över vilka behov som måste tillgodoses ska beloppet användas för följande interventionstyper:

4.  Medlemsstaterna ska reservera åtminstone de belopp som fastställs i bilaga X för det kompletterande inkomststödet för unga jordbrukare enligt artikel 27.

(a)  Kompletterande inkomststöd för unga jordbrukare i artikel 27.

 

(b)  Unga jordbrukares etablering som avses i artikel 69.

 

Ändringsförslag    546

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaterna ska avsätta minst 60 % av de belopp som anges i bilaga VII för det grundläggande inkomststöd för hållbarhet och det omfördelningsstöd som avses i avdelning III kapitel II avsnitt 2 underavsnitten 2 och 3.

Ändringsförslag    547

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  Medlemsstaterna ska avsätta minst 5 % av de belopp som anges i bilaga VII för stöd till det omfördelningsstöd som avses i artikel 26.

Ändringsförslag    548

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4c.  Medlemsstaterna ska avsätta minst 20 % av de belopp som avses i bilaga VII för de interventioner som avses i artikel 28.

Ändringsförslag    549

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De vägledande ekonomiska anslagen för det kopplade inkomststöd som avses i avdelning III kapitel II avsnitt 2 underavsnitt 1 ska begränsas till högst 10 % av de belopp i bilaga VII.

De vägledande ekonomiska anslagen för det kopplade inkomststöd som avses i avdelning III kapitel II avsnitt 2 underavsnitt 1 ska begränsas till högst 10 % av de belopp som anges i bilaga VII. Medlemsstaterna får överföra en del av dem för att öka det högsta anslaget enligt artikel 82.6 om detta anslag är otillräckligt för att finansiera de interventioner som omfattas av avdelning III kapitel III avsnitt 7.

Ändringsförslag    550

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 15 i förordning (EU) [HzR] får det högsta belopp som kan beviljas i en medlemsstat före tillämpningen av artikel 15 i denna förordning enligt avdelning III kapitel II avsnitt 2 underavsnitt 1 i denna förordning under ett kalenderår inte överskrida den medlemsstatens de belopp som fastställts i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken enligt punkt 6.

6.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 15 i förordning (EU) [HzR] får det högsta belopp som kan beviljas i en medlemsstat före tillämpningen av artikel 15 i denna förordning enligt avdelning III kapitel II avsnitt 2 underavsnitt 1 i denna förordning under ett kalenderår inte överskrida den medlemsstatens de belopp som fastställts i den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken enligt punkt 5.

Ändringsförslag    551

Förslag till förordning

Artikel 86 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Medlemsstaterna får besluta att i sin strategiska plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken använda en viss andel av Ejflu-anslaget som finansiell hävstång för stöd och vidareutveckling av strategiska integrerade projekt och strategiska naturprojekt enligt definitionerna i [Life-förordningen] och finansiera åtgärder för gränsöverskridande rörlighet för personer inom jordbruk och landsbygdsutveckling med inriktning på unga jordbrukare i enlighet med [Erasmusförordningen].

7.  Medlemsstaterna får besluta att i sin strategiska plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken använda en viss andel av Ejflu-anslaget som finansiell hävstång för stöd och vidareutveckling av strategiska integrerade projekt och strategiska naturprojekt enligt definitionerna i [Life-förordningen] när jordbrukssamhällen är inblandade och finansiera åtgärder för gränsöverskridande rörlighet för personer inom jordbruk och landsbygdsutveckling med inriktning på unga jordbrukare i enlighet med [Erasmusförordningen] och på kvinnor på landsbygden.

Ändringsförslag    552

Förslag till förordning

Artikel 87 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  100 % för utgifter för interventioner som avses i artikel 86.2 första stycket.

(c)  100 % för utgifter för interventioner som avses i artikel 86.2 första stycket, med undantag för de utgifter som avses i led d.

Ändringsförslag    553

Förslag till förordning

Artikel 87a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 87a

 

Spårning av konkurrensfrämjande utgifter

 

1.  På grundval av den information som medlemsstaterna lämnar ska kommissionen utvärdera hur politiken har bidragit till de konkurrensfrämjande målen med hjälp av en enkel och gemensam metod.

 

2.  Bidraget till utgiftsmålet ska beräknas genom tillämpning av särskilda viktningar som differentieras med utgångspunkt i huruvida stödet bidrar väsentligt eller måttligt till främjandet av konkurrensen med koppling till det övergripande mål som avses i artikel 5 och de ekonomiska målen i artikel 6.1 a, b och c. Sådana viktningar ska baseras på en uppsättning indikatorer som mäter dessa mål och ska utformas av kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artikel 138.

Ändringsförslag    554

Förslag till förordning

Artikel 89 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Variationens procentsats är den procentsats med vilken det genomförda genomsnittliga eller enhetliga enhetsbeloppet får överstiga det planerade genomsnittliga eller enhetliga enhetsbelopp som avses i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Variationens procentsats är den procentsats med vilken det genomförda genomsnittliga eller enhetliga vägledande enhetsbeloppet får överstiga det planerade genomsnittliga eller enhetliga vägledande enhetsbelopp som avses i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag    555

Förslag till förordning

Artikel 89 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För varje intervention i form av direkdirektstöd ska det genomförda genomsnittliga eller enhetliga enhetsbeloppet aldrig vara lägre än det planerade enhetsbeloppet, utom om den genomförda outputen överstiger den planerade outputen som fastställts i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

För varje intervention i form av direktstöd ska det genomförda genomsnittliga eller enhetliga vägledande enhetsbeloppet aldrig vara lägre än det planerade vägledande enhetsbeloppet, utom om den genomförda outputen överstiger den planerade outputen som fastställts i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag    556

Förslag till förordning

Artikel 89 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om olika enhetsbelopp har fastställts inom en intervention ska detta stycke gälla för varje enhetligt eller genomsnittligt enhetsbelopp i den interventionen.

Om olika vägledande enhetsbelopp har fastställts inom en intervention ska detta stycke gälla för varje enhetligt eller genomsnittligt vägledande enhetsbelopp i den interventionen.

Ändringsförslag    557

Förslag till förordning

Artikel 89 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna får omfördela belopp inom interventionstyper.

Ändringsförslag    558

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  högst 15 % av medlemsstatens anslag för direktstöd som anges i bilaga IV, efter avdrag för de anslag för bomull som anges i bilaga VI för kalenderåren 2021–2026 av medlemsstatens anslag för Ejflu under räkenskapsåren 2022–2027, eller

(a)  högst 15 % av medlemsstatens anslag för direktstöd enligt bilaga IV, efter avdrag för de anslag för bomull som anges i bilaga VI för kalenderåren 2022–2026 till medlemsstatens anslag för Ejflu under räkenskapsåren 2023–2027, förutsatt att medlemsstaterna använder motsvarande höjning för miljöinterventioner i jordbruket vars mottagare är jordbrukare,

Ändringsförslag    559

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  högst 15 % av medlemsstatens anslag för Ejflu under räkenskapsåren 2022–2027 till medlemsstatens anslag för direkstöd i bilaga IV för kalenderåren 2021–2026.

(b)  högst 5 % av medlemsstatens anslag för Ejflu under räkenskapsåren 2023–2027 till medlemsstatens anslag för direktstöd enligt bilaga IV för kalenderåren 2022–2026, förutsatt att motsvarande höjning anslås till insatser som omfattas av artikel 28.

Ändringsförslag    560

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Procentsatsen för överföring från medlemsstatens anslag för direktstöd till dess anslag för Ejflu som avses i första stycket kan höjas med

Genom undantag från första stycket b får Kroatien, Polen, Ungern och Slovakien överföra upp till 15 % av sitt Ejflu-anslag till det direktstöd som anges i bilaga IV, förutsatt att 5 % avsätts för insatser som omfattas av artikel 28.

(a)  upp till 15 procentenheter förutsatt att medlemsstaterna använder motsvarande höjning av Ejflu-finansierade inventioner för interventioner för särskilda miljö- och klimatmål som avses i artikel 6.1 d, e och f,

 

(b)  upp till 2 procentenheter förutsatt att medlemsstaterna använder motsvarande höjning enligt artikel 86.4 b.

 

Ändringsförslag    561

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna får 2023 se över sina beslut som avses i punkt 1 som en del av en begäran om ändring av sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken som avses i artikel 107.

3.  Medlemsstaterna får 2024 se över sina beslut enligt punkt 1 som en del av en begäran om ändring av sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken enligt artikel 107.

Ändringsförslag    562

Förslag till förordning

Artikel 91 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska upprätta strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken enligt denna förordning för att genomföra unionens stöd som finansieras ur EGFJ och Ejflu för uppfyllelse av de särskilda mål i artikel 6.

Medlemsstaterna ska, i tillämpliga fall tillsammans med regionerna, upprätta strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken i enlighet med denna förordning för att genomföra det unionsstöd som finansieras ur EGFJ och Ejflu för att uppnå de särskilda mål som anges i artikel 6.1.

Ändringsförslag    563

Förslag till förordning

Artikel 91 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

På grundval av den swot-analys som avses i artikel 103.2 och en behovsbedömning som avses i artikel 96 ska medlemsstaterna i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken inrätta en interventionsstrategi som avses i artikel 97 där kvantitativa mål och delmål ska fastställas för att uppnå de särskilda mål som anges i artikel 6. Målen ska definieras med hjälp av gemensamma resultatindikatorer i bilaga I.

På grundval av den swot-analys som avses i artikel 103.2 och en behovsbedömning som avses i artikel 96 ska medlemsstaterna, i tillämpliga fall tillsammans med regionerna, i de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken inrätta en interventionsstrategi som avses i artikel 97 där kvantitativa mål och delmål ska fastställas för att uppnå de särskilda mål som anges i artikel 6. Målen ska definieras med hjälp av gemensamma resultatindikatorer i bilaga I.

Ändringsförslag    564

Förslag till förordning

Artikel 91 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje strategiska plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken ska omfatta perioden från den 1 januari 2021 till den 31 december 2027.

Varje strategiska plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken ska omfatta perioden från den 1 januari 2022 till den 31 december 2027.

Ändringsförslag    565

Förslag till förordning

Artikel 91 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaternas godkännande och genomförande av den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken får inte orsaka några förseningar för mottagarna vad gäller ansökningsperioden för stöd eller leda till förseningar i utbetalningen av stödet till mottagarna.

Ändringsförslag    566

Förslag till förordning

Artikel 92 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Högre ambition vad gäller miljö- och klimatmål

Högre ambition vad gäller mål för ett miljövänligt jordbruk och klimatet

Ändringsförslag    567

Förslag till förordning

Artikel 92 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska syfta till att genom sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken och särskilt genom de inslag i den interventionsstrategi som avses i artikel 97.2 a i högre grad bidra till att uppnå de särskilda miljö- och klimatrelaterade mål som anges i artikel 6.1 d, e och f jämfört med det övergripande bidrag till uppnåendet av det mål i artikel 110.2 första stycket b i förordning (EU) nr 1306/2013 genom stöd ur EGFJ och Ejflu under perioden 2014–2020.

1.  Medlemsstaterna ska sträva efter att genom sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken och särskilt genom inslagen i den interventionsstrategi som avses i artikel 97.2 a avsätta en totalt sett större andel av budgeten för att uppnå de särskilda mål avseende miljövänligt jordbruk och klimat som anges i artikel 6.1 d, e och f jämfört med den totala andel av budgeten som avsatts för uppnåendet av målet i artikel 110.2 första stycket b i förordning (EU) nr 1306/2013 genom stöd ur EGFJ och Ejflu under perioden 2014–2020.

Ändringsförslag    568

Förslag till förordning

Artikel 92 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken förklara på grundval av tillgänglig information hur de avser att uppnå det större övergripande bidrag som anges i punkt 1. Den förklaringen ska baseras på relevant information, såsom uppgifter som avses i artikel 95.1 a–f och artikel 95.2 b.

2.  Medlemsstaterna ska i sina strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken förklara på grundval av tillgänglig information hur de avser att uppnå det större övergripande bidrag som anges i punkt 1. Den förklaringen ska baseras på relevant information, såsom de uppgifter som avses i artikel 95.1 a–f och artikel 95.2 a och b.

Ändringsförslag    569

Förslag till förordning

Artikel 93 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska upprätta en enda strategisk plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken för hela landets territorium.

Varje medlemsstat ska, i tillämpliga fall tillsammans med regionerna, upprätta en enda strategisk plan inom den gemensamma jordbrukspolitiken för hela sitt territorium.

Ändringsförslag    570

Förslag till förordning

Artikel 93 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I de fall då delar av den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken inrättas på regional nivå ska medlemsstaten säkerställa samstämmighet och konsekvens med den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken på nationell nivå.

I de fall då delar av den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken inrättas och/eller genomförs på regional nivå via regionala interventionsprogram ska medlemsstaten säkerställa samstämmighet och konsekvens med den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken på nationell nivå.

Ändringsförslag    571

Förslag till förordning

Artikel 94 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det organ i medlemsstaten som ansvarar för att utarbeta den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken ska se till att behöriga myndigheter för miljö och klimat medverkar i utformningen av planens miljö- och klimatrelaterade aspekter.

2.  Det organ i medlemsstaten som ansvarar för att utarbeta den strategiska planen inom den gemensamma jordbrukspolitiken ska se till att behöriga offentliga myndigheter för miljö och klimat medverkar fullt ut i utformningen av planens miljö- och klimatrelaterade aspekter.

Ändringsförslag    572

Förslag till förordning

Artikel 94 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska organisera ett partnerskap med behöriga regionala och lokala myndigheter. Åtminstone följande parter ska ingå:

Varje medlemsstat ska organisera ett partnerskap med behöriga regionala och lokala myndigheter samt andra parter. Åtminstone följande parter ska ingå:

Ändringsförslag    573

Förslag till förordning

Artikel 94 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Näringslivets och arbetsmarknadens parter.

(b)  Näringslivets och arbetsmarknadens parter, i synnerhet företrädare för jordbrukssektorn, inbegripet lokala aktionsgrupper inom Leader-program.

Ändringsförslag    574

Förslag till förordning

Artikel 94 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Relevanta organ som företräder civilsamhället och, i tillämpliga fall, organ som främjar social inkludering, grundläggande rättigheter, jämställdhet och icke-diskriminering.

(c)  Relevanta organ som företräder civilsamhället och som har anknytning till alla mål som fastställs i artiklarna 5 och 6.1 och, i tillämpliga fall, organ som främjar social inkludering, grundläggande rättigheter, jämställdhet och icke-diskriminering.

Ändringsförslag    575

Förslag till förordning

Artikel 94 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaten ska göra parterna delaktiga i förberedelserna inför de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Medlemsstaten ska göra parterna helt delaktiga i förberedelserna inför de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag    576

Förslag till förordning

Artikel 94 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna och kommissionen ska samarbeta för att säkerställa en effektiv samordning av genomförandet av de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken med hänsyn till principerna för proportionalitet och delad förvaltning.

4.  Medlemsstaterna och kommissionen ska samarbeta för att säkerställa en effektiv samordning av genomförandet av de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken med hänsyn till principerna för proportionalitet, delad förvaltning och en korrekt fungerande inre marknad.

Ändringsförslag    577

Förslag till förordning

Artikel 94 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag