ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2019/000 TA 2019 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)

6.9.2019 г. - (COM(2019)0290 – C9‑0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Комисия по бюджети
Докладчик: Богдан Жонца

Процедура : 2019/2036(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A9-0001/2019
Внесени текстове :
A9-0001/2019
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2019/000 TA 2019 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)

(COM(2019)0290 – C9‑0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2019)0290 – C9‑0026/2019),

 като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006[1] („Регламента за ЕФПГ“),

 като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020[2], и по-специално член 12 от него,

 като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[3] (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

 като взе предвид своята резолюция от 17 май 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2017/000 TA 2017 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)[4],

 като взе предвид първото си четене на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) (да се добави бележка под линия с номера на ОВ, ако е наличен, или COM(2018)0380),

 като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

 като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0001/2019),

 

A. като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и за да подпомогне тяхната необходима и бърза реинтеграция на пазара на труда;

Б. като има предвид, че помощта на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В. като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявленията за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г. като има предвид, че максималният годишен бюджет, осигурен за ЕФПГ, е 150 милиона евро по цени от 2011 г., както и че съгласно член 11, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ 0,5% от тази сума, т.е. 175 748 EUR по цени от 2019 г., могат да бъдат предоставени за техническа помощ по инициатива на Комисията за финансиране на дейности по подготовка, мониторинг, събиране на данни и създаване на база от знания, административна и техническа помощ, информационни и комуникационни дейности, както и дейности по извършване на одит, контрол и оценка, необходими за прилагането на Регламента за ЕФПГ;

Д. като има предвид, че предложената сума в размер на 610 000 EUR съответства на около 0,35% от максималния годишен бюджет, предвиден за ЕФПГ за 2019 г.;

1. изразява съгласие предложените от Комисията мерки да бъдат финансирани като техническа помощ в съответствие с член 11, параграфи 1 и 4, както и член 12, параграфи 2, 3 и 4 от Регламента за ЕФПГ;

2. признава значението на мониторинга и събирането на данни; припомня значението на устойчивите статистически редове, съставени в подходящ формат, за да бъдат лесно достъпни и разбираеми;

3. припомня значението на един специален уебсайт за ЕФПГ, достъпен за всички граждани на Съюза;

4. приветства продължаващата работа по въвеждането на стандартизирани процедури за управление на ЕФПГ и за обработване на заявленията по ЕФПГ чрез използване на функционалните възможности на електронната система за обмен на данни (SFC2014), което дава възможност за опростяване и по-бърза обработка на заявленията, както и за по-добро докладване;

5. отбелязва, че Комисията възнамерява да инвестира 190 000 EUR от наличния бюджет по линия на административната и техническата помощ в провеждането на две заседания на експертната група на лицата за контакт за ЕФПГ (по един член от всяка държава членка) и два семинара с участието на изпълнителните органи на ЕФПГ и социалните партньори;

6. призовава Комисията да продължи да кани систематично Парламента на тези срещи и семинари съгласно съответните разпоредби на Рамковото споразумение за отношенията между Парламента и Комисията;

7. подчертава необходимостта от по-нататъшно засилване на връзките между всички онези, които имат отношение към заявленията по ЕФПГ, включително по-конкретно социалните партньори и други заинтересовани страни на регионално и местно равнище, за да се създадат възможно най-много полезни взаимодействия; подчертава, че следва да се засили взаимодействието между националното лице за контакт и регионалните или местните партньори по изпълнението на мерките във връзка със заявлението, като ангажиментите за комуникация и подкрепа, както и информационните потоци (вътрешни разделения, задачи и отговорности) следва да бъдат ясно определени и договорени от всички съответни партньори;

8.  приветства своевременното започване на последващата оценка, за която Комисията възнамерява да инвестира 300 000 EUR от наличния бюджет;

9. припомня на кандидатстващите държави членки тяхната ключова роля за широкото популяризиране на финансираните от ЕФПГ действия сред бенефициентите от целевата група, местните и регионалните органи, социалните партньори, медиите и широката общественост, както е посочено в член 12 от Регламента за ЕФПГ;

10. одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

11. възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2019/000 TA 2019 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)

 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006[5], и по-специално член 11, параграф 2 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[6], и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

1) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) цели оказване на подкрепа на съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е била прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и подпомагане на повторната им интеграция на пазара на труда.

2) В съответствие с предвиденото в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.)[7].

3) В Регламент (ЕС) № 1309/2013 е посочено, че по инициатива на Комисията всяка година за техническа помощ могат да бъдат използвани най-много 0,5% от максималния годишен размер на средствата от ЕФПГ.

4) Поради това следва да бъдат мобилизирани средства от ЕФПГ за предоставяне на сума в размер на 610 000 EUR за техническа помощ по инициатива на Комисията,

 

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизират средства за предоставяне на сумата от 610 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

 

Съставено в Брюксел на […] година.

 

За Европейския парламент   За Съвета

Председател   Председател

 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I.  Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията беше създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020[8] и на член 15 от Регламент (ЕС) № 1309/2013[9] Фондът не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в общия бюджет на Съюза като провизия.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[10], за да мобилизира средства от Фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на Фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

II.  Предложението на Комисията

На 2 юли 2019 г. Комисията прие ново предложение за решение за мобилизирането на ЕФПГ.

То касае мобилизирането на 610 000 EUR от Фонда, с цел обезпечаване на техническа помощ за Комисията. Целта на техническата помощ е финансиране на дейности като мониторинг и събиране на данни, информация, създаване на интерфейс за база от знания и консултиране на държавите членки относно използването, проследяването и оценяването на ЕФПГ. Съгласно член 11, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ по инициатива на Комисията всяка година за техническа помощ могат да бъдат предоставени най-много 0,5% от максималния годишен размер на средствата от ЕФПГ (т.е. 175 748 000 EUR по цени от 2018 г.).

 

Съгласно предложението на Комисията исканата сума от 610 000 EUR представлява приблизително 0,35% и е предназначена за покриване на следните дейности:

1. Мониторинг и събиране на данни: Комисията ще събере данни за постъпилите, финансираните и приключените заявления, както и за предложените и предприетите мерки. Тези данни ще бъдат публикувани на уебсайта на Европейската комисия и ще бъдат представени в съответния формат, необходим за включването им в двугодишния доклад през 2021 година. Като се има предвид опитът от последните години, прогнозните разходи за тази дейност възлизат на 20 000 EUR.

2. Информация: Комисията създаде и поддържа уебстраница за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията[11] съгласно изискванията на член 12, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ. Тази уебстраница ще бъде редовно актуализирана и допълвана, като новите елементи ще бъдат преведени на всички официални езици на ЕС. Широката общественост ще бъде по-добре информирана за ЕФПГ и дейността му ще се популяризира. Информация за ЕФПГ ще бъде включена в различни публикации и аудио-визуални дейности на Комисията, както е предвидено в член 11, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ. Прогнозните разходи за всички тези дейности възлизат на 20 000 EUR.

3. Електронна система за обмен на данни: Комисията продължава работата си по разработването на стандартизирани процедури за заявленията и деловодството по линия на ЕФПГ, като използва функционалните възможности на SFC2014 (системата за управление на фондовете в Европейския съюз). Това дава възможност за опростяване на заявленията съгласно Регламента за ЕФПГ, по-бързо обработване и по-лесно докладване. Интерфейс между SFC и системата ABAC на Комисията за счетоводно отчитане и финансова информация улеснява финансовите операции по ЕФПГ. Финансовото участие в размер на 80 000 EUR е за редовната поддръжка и по-нататъшното разработване на заявленията в рамките на SFC, както и за интегрирането на нови инструменти за докладване.

4. Административна и техническа подкрепа (заседания на експертната група): Експертната група на лицата за контакт за ЕФПГ, в която участва по един член от всяка държава членка, ще проведе две заседания (през втората половина на 2019 г./първата половина на 2020 г.). Прогнозните разходи за тези две заседания възлизат общо на 70 000 EUR.

5. Административна и техническа подкрепа (семинари за установяване на контакти): Освен това, за да насърчи установяването на контакти между държавите членки, Комисията ще организира два семинара с участието на изпълнителните органи на ЕФПГ и социалните партньори. Доколкото е възможно, семинарите ще бъдат насрочени за приблизително същите дати като двете заседания на експертната група, като ще се наблегне на въпроси, свързани с практическото прилагане на Регламента за ЕФПГ. Прогнозните разходи за тези дейности възлизат на 120 000 EUR.

6.  Оценка: През 2019 г. ще бъде стартирана процедура за възлагане на обществена поръчка за извършване на последващата оценка, за да може оценяването да приключи до 31 декември 2021 г. (съгласно изискванията на член 20, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ). За тази цел ще бъдат необходими 300 000 EUR.

 

III.  Процедура

За да се мобилизират средства от Фонда, Комисията представи на бюджетния орган искане за трансфер на обща сума от 610 000 EUR от резерва за ЕФПГ (04 04 01 (БКП) и 40 02 43 (БКПЗ)) към бюджетния ред за ЕФПГ (04 01 04 04 (едногодишни бюджетни кредити).

Това е първото предложение за трансфер за мобилизирането на средства от Фонда, представено на бюджетния орган до момента през 2019 г.

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура съгласно разпоредбите на член 15, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до Фонда.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.9.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

3

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 

 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

31

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

3

-

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

5

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

 

Последно осъвременяване: 12 септември 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност