BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2019/000 TA 2019 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ)

6.9.2019 - (COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Budgetudvalget
Ordfører: Bogdan Rzońca

Procedure : 2019/2036(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0001/2019
Indgivne tekster :
A9-0001/2019
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2019/000 TA 2019 - teknisk bistand på Kommissionens initiativ)

(COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2019)0290 – C9 0026/2019),

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006[1] (EGF-forordningen),

 der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[2], særlig artikel 12,

 der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[3] (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

 der henviser til sin beslutning af 17. maj 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2017/000 TA 2017 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ)[4],

 der henviser til sin førstebehandling af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) [Indsæt fodnote med henvisning til EUT, hvis det forefindes deri, eller til COM(2018)0380)],

 der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

 der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0001/2019),

 

A. der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og bidrage til deres nødvendige og hurtige tilbagevenden til arbejdsmarkedet;

B. der henviser til, at Unionens støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C. der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske bidrag til 60 % af de anslåede samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D. der henviser til, at det maksimale årlige budget for EGF er på 150 mio. EUR i 2011-priser, og til, at op til 0,5 % af dette beløb, dvs. 175 748 000 EUR i 2019-priser, ifølge artikel 11, stk. 1, i EGF-forordningen kan stilles til rådighed til teknisk bistand på Kommissionens initiativ til at finansiere forberedelse, overvågning, dataindsamling og oprettelse af en vidensbase, administrativ og teknisk støtte, oplysnings- og kommunikationsaktiviteter samt aktiviteter vedrørende revision, kontrol og evaluering, der er nødvendige for at gennemføre EGF-forordningen;

E. der henviser til, at det foreslåede beløb på 610 000 EUR svarer til ca. 0,35 % af det maksimale årlige budget for EGF i 2019;

1. støtter de foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået finansieret som teknisk bistand i overensstemmelse med artikel 11, stk. 1 og 4, og artikel 12, stk. 2, 3 og 4, i EGF-forordningen;

2. anerkender betydningen af overvågning og dataindsamling; minder om betydningen af solide statistiske serier, der er indsamlet i passende form, således at de er lettilgængelige og forståelige;

3. minder om, at det er vigtigt, at der findes et særligt websted om EGF, som bør være tilgængeligt for alle EU-borgere;

4. glæder sig over det fortsatte arbejde med standardprocedurer for EGF-ansøgninger og -forvaltning ved hjælp af funktionerne i det elektroniske dataudvekslingssystem (SFC 2014), som giver mulighed for forenkling og hurtigere behandling af ansøgninger samt bedre tilbagemelding;

5. noterer sig, at Kommissionen agter at investere 190 000 EUR ud af det disponible budget under administrativ og teknisk støtte i afholdelsen af to møder for EGF's ekspertgruppe af kontaktpersoner (ét medlem fra hver medlemsstat) og to seminarer med deltagelse af EGF's gennemførelsesorganer og arbejdsmarkedets parter;

6. opfordrer Kommissionen til fortsat systematisk at indbyde Parlamentet til alle ekspertgruppens møder og seminarer i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i rammeaftalen om forbindelserne mellem Parlamentet og Kommissionen;

7. fremhæver behovet for yderligere at forbedre kontakten mellem alle dem, der er involveret i EGF-ansøgninger, herunder især arbejdsmarkedets parter og interessenter på regionalt og lokalt plan, for at skabe så mange synergier som muligt; understreger, at samspillet mellem den nationale kontaktperson og de regionale eller lokale partnere, der er omhandlet i sagen, bør styrkes, og at kommunikation og støtteordninger og informationsstrømme (intern opdeling, opgaver og ansvar) bør fastlægges udtrykkeligt og gøres til genstand for aftaler mellem alle berørte parter;

8.  glæder sig over en rettidig påbegyndelse af den efterfølgende evaluering, som Kommissionen agter at bruge 300 000 EUR af det disponible budget på;

9. minder de ansøgende medlemsstater om deres centrale rolle med hensyn til at skabe bred offentlig omtale af foranstaltninger, der finansieres af EGF, over for de personer, der er tiltænkt støtte, lokale og regionale myndigheder, arbejdsmarkedets parter, medierne og den brede offentlighed, som fastsat i artikel 12 i EGF-forordningen;

10. godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

11. pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

 


 

BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2019/000 TA 2019 - teknisk bistand på Kommissionens initiativ)

(COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006[5], særlig artikel 11, stk. 2,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[6], særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis virksomhed er ophørt som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre, der kan tilskrives globaliseringen, og som skyldes en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise eller en ny international finansiel og økonomisk krise, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2) EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013[7].

(3) I henhold til forordning (EU) nr. 1309/2013 kan 0,5 % af det årlige maksimale beløb fra EGF hvert år stilles til rådighed til teknisk bistand på Kommissionens initiativ.

(4) EGF bør følgelig mobiliseres med henblik på at stille et beløb på 610 000 EUR til rådighed til teknisk bistand på Kommissionens initiativ —

 

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 610 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

 

Udfærdiget i Bruxelles, den

 

På Europa-Parlamentets vegne
På Rådets vegne

Formand
Formand

 

BEGRUNDELSE

I.  Sagsforløb

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen blev oprettet for at kunne yde supplerende støtte til arbejdstagere, der rammes af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[[15]] og i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1309/2013[[16]] kan fonden ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De nødvendige beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[[17]] i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II.  Kommissionens forslag

Kommissionen vedtog den 2. juli 2019 et nyt forslag til afgørelse om mobilisering af Globaliseringsfonden.

Det vedrører mobilisering af 610 000 EUR fra fonden til dækning af teknisk bistand for Kommissionen. Målet med den tekniske bistand er at finansiere overvågning og dataindsamling, information, skabe en grænseflade til en vidensbase og rådgive medlemsstaterne om anvendelse, opfølgning og evaluering af EGF. I henhold til EGF-forordningens artikel 11, stk. 1, kan op til 0,5 % af det årlige maksimale beløb, som EGF råder over (dvs. 175 748 000 EUR i 2019-priser), hvert år stilles til rådighed til teknisk bistand på Kommissionens initiativ.

Ifølge Kommissionens forslag udgør det ønskede beløb på 610 000 EUR ca. 0,35 % og skal dække følgende aktiviteter:

1. Overvågning og dataindsamling: Kommissionen vil indsamle data om de ansøgninger, der er modtaget, finansieret og afviklet, og de foranstaltninger, der er foreslået og gennemført. Disse data vil blive stillet til rådighed på Europa-Kommissionens websted og vil blive samlet i passende form til den rapport, der udarbejdes hvert andet år, dvs. i 2021. På grundlag af erfaringerne fra de seneste år anslås omkostningerne ved denne aktivitet til 20 000 EUR.

2. Oplysning: Kommissionen har oprettet og driver et websted om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen[8], som det kræves i EGF-forordningens artikel 12, stk. 2. Webstedet vil regelmæssigt blive ajourført og udvidet, og de nye elementer vil blive oversat til samtlige officielle EU-sprog. Det generelle kendskab til EGF og dens synlighed vil blive forøget. EGF vil blive behandlet i forskellige publikationer fra Kommissionen og i audiovisuelle aktiviteter, jf. EGF-forordningens artikel 11, stk. 4. Omkostningerne i forbindelse med disse punkter anslås til 20 000 EUR.

3. Elektronisk dataudvekslingssystem: Kommissionen fortsætter sit arbejde med at udarbejde standardiserede procedurer for EGF-ansøgninger og sagsforvaltning under anvendelse af funktionaliteterne i SFC2014 (System for Fund Management in the European Union – system til forvaltning af fonde i Den Europæiske Union). Det muliggør en forenkling af de ansøgninger, der udarbejdes i henhold til EGF-forordningen, hurtigere behandling og lettere rapportering. En grænseflade mellem SFC og Kommissionens regnskabs- og informationssystem ABAC letter de finansielle transaktioner i forbindelse med EGF. Bidraget på 80 000 EUR ydes som støtte med henblik på regelmæssig ajourføring og videreudvikling af SFC-applikationerne samt integrering af nye rapporteringsværktøjer.

4. Administrativ og teknisk støtte (ekspertgruppemøder): EGF's ekspertgruppe af kontaktpersoner, som har ét medlem fra hver medlemsstat, afholder to møder (i anden halvdel af 2019/første halvdel af 2020). De samlede omkostninger ved disse to møder anslås til 70 000 EUR.

5. Administrativ og teknisk støtte (netværksseminarer): For at fremme netværkssamarbejdet mellem medlemsstaterne vil Kommissionen desuden afholde to seminarer med deltagelse af EGF's gennemførelsesorganer og arbejdsmarkedets parter. Så vidt muligt vil disse blive berammet til at finde sted på ca. de samme datoer som de to ekspertgruppemøder og vil fokusere på spørgsmål i forbindelse med den praktiske gennemførelse af EGF-forordningen. Omkostningerne til disse poster anslås til 120 000 EUR.

6.  Evaluering: Der vil i 2019 blive iværksat en offentlig udbudsprocedure i forbindelse med midtvejsevalueringen med henblik på at afslutte evalueringen senest den 31. december 2021 (som krævet i EGF-forordningens artikel 20, stk. 1, litra b)). Der vil være behov for 300 000 EUR til dette formål.

III.  Procedure

Med henblik på mobilisering af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 610 000 EUR fra EGF-reserven (04 04 01 (betalingsbevillinger) og 40 02 43 (forpligtelsesbevillinger)) til EGF-budgetposten (04 01 04 04 (ikke-opdelte bevillinger)).

Dette er det første overførselsforslag om mobilisering af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2019.

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale skal Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurderingen af ansøgninger om anvendelse af fonden.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

3.9.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

3

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 

 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

31

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

3

-

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

5

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

 

Tegnforklaring:

+ : for

- : imod

0 : hverken/eller

 

 

 

Seneste opdatering: 11. september 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik