ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2019/000 TA 2019 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)

6.9.2019 - (COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητής: Bogdan Rzońca

Διαδικασία : 2019/2036(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0001/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0001/2019
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2019/000 TA 2019 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)

(COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0290 – C9 0026/2019),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006[1] (κανονισμός ΕΤΠ),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[2], και ιδίως το άρθρο 12,

 έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[3] (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2016), και ιδίως το σημείο 13,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2017/000 TA 2017 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)[4],

 έχοντας υπόψη την πρώτη του ανάγνωση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) (θα παρεμβληθεί υποσημείωση με τον αριθμό της ΕΕ εάν υπάρχει ή το COM(2018)0380),

 έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0001/2019),

 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών της δομής του παγκόσμιου εμπορίου ή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, καθώς και για τη διευκόλυνση της αναγκαίας και ταχείας επανένταξής τους στην αγορά εργασίας·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων με τον συνυπολογισμό των αυτοαπασχολούμενων και των νέων, καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι o μέγιστος ετήσιος προϋπολογισμός που είναι διαθέσιμος για το ΕΤΠ ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια EUR (σε τιμές 2011) και ότι στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ αναφέρεται ότι το 0,5 % του εν λόγω ποσού (ήτοι 175 748 000 EUR σε τιμές 2019) μπορεί να διατίθεται για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής προκειμένου να χρηματοδοτούνται μέτρα προετοιμασίας, παρακολούθησης, συλλογής στοιχείων και δημιουργίας βάσης γνώσεων, διοικητική και τεχνική υποστήριξη, δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας, καθώς και δραστηριότητες ελέγχου, επιθεώρησης και αξιολόγησης που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του κανονισμού ΕΤΠ·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το προτεινόμενο ποσό των 610 000 EUR αντιστοιχεί περίπου στο 0,35 % του μέγιστου ετήσιου προϋπολογισμού που έχει στη διάθεσή του το ΕΤΠ για το 2019·

1. συμφωνεί με τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή να χρηματοδοτηθούν με τη μορφή της τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 12 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισμού ΕΤΠ·

2. αναγνωρίζει τη σημασία της παρακολούθησης και συγκέντρωσης δεδομένων· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν ουσιαστικές στατιστικές σειρές και να παρουσιάζονται σε μορφή που να τις καθιστά εύληπτες και κατανοητές·

3. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ειδικός ιστότοπος για το ΕΤΠ, προσβάσιμος από όλους τους πολίτες της Ένωσης·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχιση των εργασιών με στόχο τη θέσπιση τυποποιημένων διαδικασιών για τις αιτήσεις στο ΕΤΠ και τη διαχείριση του ΕΤΠ, στο πλαίσιο των οποίων θα χρησιμοποιούνται οι λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC 2014), που εξασφαλίζει απλούστευση και ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων και βελτίωση της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων·

5. σημειώνει ότι η Επιτροπή προτίθεται να επενδύσει 190 000 EUR από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό στο πλαίσιο της διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης για τη διεξαγωγή δύο συνεδριάσεων της ομάδας εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας του ΕΤΠ (ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος) και δύο σεμιναρίων με τη συμμετοχή των φορέων υλοποίησης του ΕΤΠ και των κοινωνικών εταίρων·

6. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να καλεί συστηματικά το Κοινοβούλιο στις συνεδριάσεις και τα σεμινάρια αυτά σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Kοινοβουλίου και της Επιτροπής·

7. υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των επαφών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στις αιτήσεις για κινητοποίηση του ΕΤΠ, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των κοινωνικών εταίρων και των ενδιαφερόμενων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες συνεργίες· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ του αρμόδιου επικοινωνίας σε εθνικό επίπεδο και των αρμόδιων για την υλοποίηση σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, όπως επίσης να καθοριστούν ρητά και να συμφωνηθούν από όλους τους ενδιαφερομένους εταίρους ρυθμίσεις επικοινωνίας και στήριξης καθώς και ροές πληροφοριών (εσωτερικά τμήματα, καθήκοντα και αρμοδιότητες)·

8.  χαιρετίζει την έγκαιρη έναρξη της εκ των υστέρων αξιολόγησης για την οποία η Επιτροπή προτίθεται να επενδύσει 300 000 EUR από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό·

9. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη που υποβάλλουν αιτήσεις τον καίριο ρόλο τους ως προς την ευρεία δημοσιοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ στους αντίστοιχους δικαιούχους, στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, στους κοινωνικούς εταίρους, στα μέσα ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού ΕΤΠ·

10. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2019/000 TA 2019 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006[5], και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[6], και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει ως στόχο να στηρίζει εργαζομένους που απολύονται λόγω πλεονασμού, καθώς και αυτοαπασχολούμενους των οποίων οι δραστηριότητες παύουν, ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθά να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2) Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου[7].

(3) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 ορίζει ότι έως 0,5 % του μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε χρόνο για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής.

(4) Θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ, ώστε να παράσχει το ποσό των 610 000 EUR για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής,

 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την παροχή ποσού 610 000 EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Βρυξέλλες,

 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος   Ο Πρόεδρος

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.  Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για την παροχή πρόσθετης στήριξης σε εργαζόμενους που υφίστανται τις συνέπειες μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[[15]] και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013[[16]], το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[[17]], για να δραστηριοποιηθεί το Ταμείο η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, παρουσιάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα για μεταφορά πιστώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II.  Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στις 2 Ιουλίου 2019, η Επιτροπή ενέκρινε νέα πρόταση για την έκδοση απόφασης σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ.

Η πρόταση αφορά την κινητοποίηση ποσού 610 000  EUR από το Ταμείο, το οποίο καλύπτει την τεχνική βοήθεια για την Επιτροπή. Στόχος της τεχνικής βοήθειας είναι να χρηματοδοτηθούν η παρακολούθηση και η συλλογή στοιχείων, η παροχή πληροφοριών, η δημιουργία μιας διασύνδεσης βάσης γνώσεων και η παροχή συμβουλών στα κράτη μέλη σχετικά με τη χρησιμοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του ΕΤΠ. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού για το ΕΤΠ, το 0,5 % κατ’ ανώτατο όριο του ετήσιου μέγιστου ποσού του ΕΤΠ (δηλ. 175 748 000 EUR σε τιμές του 2019) μπορεί να διατίθεται κάθε χρόνο για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής.

 

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, το ποσό που ζητείται των 610 000 EUR αντιπροσωπεύει περίπου το 0,35 % και προορίζεται να καλύψει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

1. Παρακολούθηση και συλλογή στοιχείων: Η Επιτροπή θα συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που παραλήφθηκαν, χρηματοδοτήθηκαν και περατώθηκαν, καθώς και σχετικά με τα μέτρα που προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν. Τα στοιχεία αυτά θα διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα συγκεντρώνονται με τη δέουσα μορφή για τη διετή έκθεση του 2021. Με βάση την εμπειρία των τελευταίων ετών, το κόστος αυτής της δραστηριότητας εκτιμάται σε 20 000 EUR.

2. Ενημέρωση: Η Επιτροπή έχει δημιουργήσει και διατηρεί μια ιστοσελίδα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση[8], όπως απαιτείται από το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΤΠ. Η ιστοσελίδα αυτή θα επικαιροποιείται και θα διευρύνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, και το νέο περιεχόμενο θα μεταφράζεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Θα αυξηθεί η γενικότερη ευαισθητοποίηση για το ΕΤΠ, ενώ θα προωθηθεί και η προβολή του. Το ΕΤΠ θα προβάλλεται σε διάφορες δημοσιεύσεις και οπτικοακουστικές δραστηριότητες της Επιτροπής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ. Το κόστος για όλα αυτά τα στοιχεία υπολογίζεται σε 20 000 EUR.

3. Σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων: Η Επιτροπή συνεχίζει τις εργασίες της για την ανάπτυξη τυποποιημένων διαδικασιών σχετικά με τις αιτήσεις στο ΕΤΠ και τη διαχείριση υποθέσεων, χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος SFC2014 (Σύστημα διαχείρισης ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Αυτό επιτρέπει την απλούστευση των αιτήσεων στο πλαίσιο του κανονισμού ΕΤΠ, την ταχύτερη επεξεργασία τους και την πιο εύκολη εκπόνηση εκθέσεων. Μια διεπαφή μεταξύ του SFC και του λογιστικού συστήματος ABAC της Επιτροπής διευκολύνει τις χρηματοοικονομικές πράξεις του ΕΤΠ. Η συνεισφορά ύψους 80 000 EUR προορίζεται για την τακτική συντήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη των αιτήσεων του SFC καθώς και την ενσωμάτωση νέων εργαλείων εκπόνησης εκθέσεων.

4. Διοικητική και τεχνική υποστήριξη (Συνεδριάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων): Η ομάδα εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας για το ΕΤΠ, με ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος, θα συνέλθει δύο φορές (δεύτερο εξάμηνο του 2019 / πρώτο εξάμηνο του 2020). Το συνολικό κόστος για τις δύο αυτές συνεδριάσεις υπολογίζεται σε 70 000 EUR.

5. Διοικητική και τεχνική υποστήριξη (σεμινάρια δικτύωσης): Επιπλέον, προκειμένου να προωθήσει τη δικτύωση μεταξύ των κρατών μελών, η Επιτροπή θα διοργανώσει δύο σεμινάρια με τη συμμετοχή φορέων υλοποίησης του ΕΤΠ και κοινωνικών εταίρων. Τα σεμινάρια αυτά θα διεξαχθούν, στο μέτρο του δυνατού, κοντά στις ίδιες ημερομηνίες με τις συνεδριάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων και θα επικεντρωθούν σε θέματα που προκύπτουν από την πρακτική εφαρμογή του κανονισμού ΕΤΠ. Το κόστος των στοιχείων αυτών υπολογίζεται σε 120 000 EUR.

6.  Αξιολόγηση: Το 2019 θα προκηρυχθεί πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκ των υστέρων αξιολόγηση, με στόχο η αξιολόγηση να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 [όπως απαιτείται από το άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ]. Για τον σκοπό αυτό θα χρειαστούν 300 000 EUR.

 

III.  Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 610 000 EUR από το αποθεματικό για το ΕΤΠ (04 04 01 (ΠΠ) και 40 02 43 (ΠΑΥ)) στην γραμμή του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ (04 01 04 04 (ΜΔΠ)).

Πρόκειται για την πρώτη πρόταση μεταφοράς πιστώσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2019.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία, για να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αξιολόγηση των αιτήσεων από το Ταμείο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.9.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

3

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Λευτέρης Χριστοφόρου, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

PPE

Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig, Λευτέρης Χριστοφόρου

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

3

-

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

5

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

 

Τελευταία ενημέρωση: 13 Σεπτεμβρίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου