MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2019/000 TA 2019 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)

6.9.2019 - (COM(2019)0290 – C9‑0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Budjettivaliokunta
Esittelijä: Bogdan Rzońca

Menettely : 2019/2036(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0001/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0001/2019
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2019/000 TA 2019 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)

(COM(2019)0290 – C9‑0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2019)0290 – C9-0026/2019),

 ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013[1] (EGR-asetus),

 ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[2] ja erityisesti sen 12 artiklan,

 ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[3] ja erityisesti sen 13 kohdan,

 ottaa huomioon 17. toukokuuta 2018 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)[4],

 ottaa huomioon ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahastosta koskevan ensimmäisen käsittelynsä (alaviite lisätään EUVL:stä, jos se on saatavana, tai COM(2018)0380-asiakirjasta),

 ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

 ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0001/2019),

 

A. ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan pikaisesti työmarkkinoille, mikä on välttämätöntä;

B. katsoo, että unionin tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C. toteaa, että EGR-asetuksen hyväksyminen ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D. ottaa huomioon, että EGR:n määrärahojen vuotuinen enimmäismäärä on 150 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina) ja että EGR-asetuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaan enintään 0,5 prosenttia kyseisestä määrästä (eli 175 748 000 euroa vuoden 2019 hinnoin) voidaan ottaa käyttöön komission aloitteesta annettavaa teknistä tukea varten tietopohjan valmistelun, seurannan ja luomisen sekä siihen liittyvän tiedonkeruun rahoitukseen sekä hallinnollisen ja teknisen tuen, tiedotus- ja viestintätoimien ja EGR-asetuksen täytäntöönpanoon tarvittavan tilintarkastuksen, valvonnan ja arvioinnin rahoitukseen;

E. ottaa huomioon, että ehdotettu 610 000 euron määrä on noin 0,35 prosenttia EGR:n määrärahojen vuotuisesta enimmäismäärästä vuonna 2019;

1. hyväksyy komission ehdottamien toimenpiteiden rahoittamisen teknisen tuen varoista EGR-asetuksen 11 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 12 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti;

2. toteaa, että seuranta ja tiedonkeruu on tärkeää; pitää myös tärkeänä, että laajat tilastolliset aikasarjat esitetään asianmukaisessa helposti saatavilla olevassa ja ymmärrettävässä muodossa;

3. pitää tärkeänä, että EGR:ää varten on oma verkkosivusto, joka on kaikkien unionin kansalaisten saatavilla;

4. suhtautuu myönteisesti jatkuvaan työhön, jonka tarkoituksena on saada aikaan EGR-hakemuksia ja hallintoa varten vakiomenettelyt käyttäen sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän (SFC 2014) toimintoja, koska järjestelmän avulla voidaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa hakemusten käsittelyä ja parantaa niistä raportointia;

5. panee merkille, että komissio aikoo investoida hallinnolliseen ja tekniseen tukeen käytettävissä olevista määrärahoista 190 000 euroa EGR:n yhteyshenkilöiden asiantuntijaryhmän, johon kuuluu yksi jäsen jokaisesta jäsenvaltiosta, kahteen kokoukseen sekä kahteen seminaariin, joihin osallistuvat EGR:n täytäntöönpanosta vastaavat elimet ja työmarkkinaosapuolet;

6. kehottaa komissiota kutsumaan jatkossakin parlamentin säännöllisesti mukaan näihin kokouksiin ja seminaareihin parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti;

7. tähdentää, että on luotava enemmän yhteyksiä kaikkien EGR-hakemusten parissa työskentelevien toimijoiden välille, mukaan luettuina erityisesti työmarkkinaosapuolet sekä alue- ja paikallistason sidosryhmät, jotta saadaan luotua mahdollisimman paljon synergiavaikutuksia; korostaa, että vuorovaikutusta kansallisten yhteyshenkilöiden ja avun toimittamisesta vastaavien alueellisten tai paikallisten kumppanien välillä olisi lisättävä ja viestintä- ja tukijärjestelyt sekä tiedon kulku (tehtävien ja vastuiden sisäinen jako) olisi tehtävä selviksi ja niistä olisi sovittava kaikkien osapuolten kesken;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että jälkiarviointi, johon komissio aikoo investoida 300 000 euroa, käynnistettiin ajoissa;

9. muistuttaa, että tukea hakevien jäsenvaltioiden keskeisenä tehtävänä on saattaa EGR:stä rahoitettavat toimet laajalti asianomaisten edunsaajien, paikallis- ja aluehallinnon viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, tiedotusvälineiden ja yleisön tietoon EGR-asetuksen 12 artiklassa vaaditulla tavalla;

10. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

11. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

 


 

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2019/000 TA 2019 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)

 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013[5] ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[6] ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan globalisaatiorahaston, jäljempänä ’EGR’, tarkoituksena on tarjota tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja heidän auttamisekseen integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille.

(2) EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[7] 12 artiklassa säädetään.

(3) Asetuksen (EU) N:o 1309/2013 mukaan enintään 0,5 prosenttia EGR:n vuotuisesta enimmäismäärästä voidaan käyttää vuosittain komission aloitteesta annettavaan tekniseen tukeen.

(4) EGR:stä olisi otettava käyttöön 610 000 euroa teknisen tuen antamiseksi komission aloitteesta,

 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön 610 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2019 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

 

Tehty Brysselissä

 

Euroopan parlamentin puolesta   Neuvoston puolesta

Puhemies   Puheenjohtaja

 

PERUSTELUT

I. Tausta

Euroopan globalisaatiorahasto perustettiin tarjoamaan lisätukea maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[[15]] 12 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1309/2013[[16]] 15 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan varauksena Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

 

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[[17]] 13 kohtaa, jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan trilogimenettely.

II. Komission ehdotus

Komissio hyväksyi 2. heinäkuuta 2019 uuden ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöön ottamisesta.

Se koskee 610 000 euron määrän käyttöönottoa rahastosta komission teknisen tuen kattamiseksi. Teknisen tuen avulla pyritään rahoittamaan seurantaa, tiedonkeruuta ja tiedottamista, luomaan tietopohja/sovellusliittymä ja neuvomaan jäsenvaltioita EGR:n käyttämisessä, seurannassa ja arvioinnissa. EGR-asetuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti enintään 0,5 prosenttia EGR:n vuotuisesta enimmäismäärästä (eli 175 748 000 euroa vuoden 2019 hintoina) voidaan käyttää vuosittain tekniseen tukeen komission aloitteesta.

 

Komission ehdotuksen mukaan pyydetty 610 000 euron määrä on noin 0,35 prosenttia tästä määrästä, ja sen on tarkoitus kattaa seuraavat toimet:

1. Seuranta ja tiedon keruu: Komissio kerää tietoja saaduista hakemuksista, rahoitetuista ja päätetyistä tuista sekä ehdotetuista ja täytäntöönpannuista toimenpiteistä. Nämä tiedot asetetaan saataville Euroopan komission verkkosivuilla ja kootaan soveltuvassa muodossa vuoden 2021 kaksivuotiskertomusta varten. Viime vuosina kertyneiden kokemusten perusteella toiminnan kustannuksiksi arvioidaan 20 000 euroa.

2. Tiedottaminen: Komissio on perustanut Euroopan globalisaatiorahaston verkkosivuston[8] ja vastaa sen ylläpidosta, kuten EGR-asetuksen 12 artiklan 2 kohdassa edellytetään. Verkkosivuja päivitetään ja laajennetaan säännöllisesti, ja kaikki sivustolle lisättävät uudet tiedot käännetään EU:n kaikille virallisille kielille. Yleistä tietoisuutta EGR:stä lisätään ja sen näkyvyyttä vahvistetaan. EGR:ää käsitellään erilaisissa komission julkaisuissa ja audiovisuaalisissa esityksissä EGR-asetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kaikista näistä toimista aiheutuvat kustannukset ovat arviolta 20 000 euroa.

3. Sähköinen tiedonvaihtojärjestelmä: Komissio jatkaa toimia kehittääkseen EGR:n hakemuksia ja tapausten hallinnointia varten vakiomenettelyt käyttäen SFC2014 ‑järjestelmää (varainhoidon tietojärjestelmä Euroopan unionissa). Tämän ansiosta voidaan yksinkertaistaa EGR-asetuksen mukaisia hakemuksia, nopeuttaa niiden käsittelyä ja helpottaa raportointia. SFC:n ja komission taloudellista tietoa sisältävän kirjanpitojärjestelmän (ABAC) välinen rajapinta helpottaa EGR:n taloudellisia toimia. Yhteensä 80 000 euron suuruinen osuus on tarkoitettu SFC-sovellusten säännölliseen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä uusien raportointivälineiden käyttöönottoon.

4. Hallinnollinen ja tekninen tuki (asiantuntijaryhmän kokoukset): EGR-yhteyshenkilöiden asiantuntijaryhmä, johon kuuluu yksi jäsen jokaisesta jäsenvaltiosta, pitää kaksi kokousta (vuoden 2019 jälkipuoliskolla / vuoden 2020 alkupuoliskolla). Näistä kahdesta kokouksesta aiheutuvien kustannusten arvioidaan olevan yhteensä 70 000 euroa.

5. Hallinnollinen ja tekninen tuki (verkostoitumisseminaarit): Lisäksi komissio järjestää jäsenvaltioiden verkostoitumisen edistämiseksi kaksi seminaaria, joihin osallistuvat EGR:n täytäntöönpanosta vastaavat elimet ja työmarkkinaosapuolet. Ne järjestetään mahdollisuuksien mukaan samoihin aikoihin kuin molemmat asiantuntijaryhmän kokoukset, ja niissä keskitytään kysymyksiin, jotka liittyvät EGR-asetuksen käytännön täytäntöönpanoon. Näistä toimista aiheutuvien kustannusten arvioidaan olevan 120 000 euroa.

6.  Arviointi: Jälkiarviointia koskeva julkinen hankinta käynnistetään vuonna 2019, jotta arviointi saataisiin toteutettua 31. joulukuuta 2021 mennessä EGR-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Tähän tarkoitukseen tarvitaan 300 000 euroa.

 

III. Menettely

Komissio on rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittänyt budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön 610 000 euron kokonaismäärästä, joka siirretään EGR:n varauksesta (04 04 01 (MM) ja 40 02 43 (MSM)) EGR:n budjettikohtaan (04 01 04 04 (EJM)).

Tämä on tähän mennessä ensimmäinen budjettivallan käyttäjälle vuonna 2019 jätetty rahaston varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus.

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely, kuten EGR-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa säädetään.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

3.9.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

3

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 

 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

31

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

3

-

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

5

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

Päivitetty viimeksi: 11. syyskuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö