Tuarascáil - A9-0001/2019Tuarascáil
A9-0001/2019

TUARASCÁIL maidir leis an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh (EGF/2019/000 TA 2019 - Cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún)

6.9.2019 - (COM(2019)0290 – C9‑0026/2019 – 2019/2036(BUD))

An Coiste um Buiséid
Rapóirtéir: Bogdan Rzońca

Nós Imeachta : 2019/2036(BUD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
A9-0001/2019
Téacsanna arna gcur síos :
A9-0001/2019
Díospóireachtaí :
Téacsanna arna nglacadh :

TAIRISCINT I GCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh (EGF/2019/000 TA 2019 - Cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún)

(COM(2019)0290 – C9‑0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2019)0290 – C9 0026/2019),

 ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006[1] (Rialachán CED),

 ag féachaint do Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020[2], agus go háirithe Airteagal 12 de,

 ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, le comhar i gcúrsaí buiséadacha agus le bainistíocht fhónta airgeadais[3] (IIA an 2 Nollaig 2013), agus go háirithe pointe 13 de,

 ag féachaint dá rún an 17 Bealtaine 2018 maidir leis an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh (EGF/2017/000 TA 2017 - Cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún)[4],

 ag féachaint dá céad léamh ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CED) (fonóta atá le cur isteach ón IO, má tá sí ar fáil, nó COM(2018)0380),

 ag féachaint don nós imeachta tríthaobhach dá bhforáiltear i bpointe 13 de IIA an 2 Nollaig 2013,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid (A9-0001/2019),

 

A. de bhrí go bhfuil ionstraimí reachtacha agus buiséadacha curtha ar bun ag an Aontas chun tacaíocht bhreise a thabhairt d’oibrithe atá thíos leis na mórathruithe struchtúracha ar phatrúin na trádála domhanda nó atá thíos leis an ngéarchéim dhomhanda airgeadais agus eacnamaíoch, agus chun cabhair a thabhairt maidir lena n-ath-imeascadh sa mhargadh saothair;

B. de bhrí gur cheart cúnamh an Aontais d’oibrithe arna gcur ar iomarcaíocht a bheith dinimiciúil agus curtha ar fáil chomh tapa agus chomh héifeachtúil agus is féidir, i gcomhréir le Dearbhú Comhpháirteach ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún a glacadh le linn an chruinnithe idir-réitigh an 17 Iúil 2008, agus aird chuí á tabhairt do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 i leith glacadh le cinntí maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a úsáid (CED);

C. de bhrí go léiríonn glacadh an Rialacháin maidir le CED an comhaontú ar tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle chun critéar a bhaineann le slógadh géarchéime a thabhairt isteach an athuair, chun ranníocaíocht airgeadais ón Aontas a mhéadú go 60% de chostas iomlán measta na mbeart atá molta, chun an éifeachtacht a bhaineann leis an gcaoi a gcaitear le hiarratais sa Choimisiúin agus ag an bParlaimint agus an Chomhairle a mhéadú tríd an am measúnaithe agus ceadaithe a ghiorrú, chun gníomhaíochtaí incháilithe agus tairbhithe a dhéanamh níos leithne trí dhaoine féinfhostaithe agus daoine óga a thabhairt isteach agus chun dreasachtaí a mhaoiniú ionas gur féidir leo a ngnóthaí féin a bhunú;

D. de bhrí go bhfuil buiséad bliantúil uasta EUR 150 milliún ar fáil do CED i bpraghsanna 2011 agus de bhrí go luann Airteagal 11(1) den Rialachán maidir le CED gur féidir suas le 0,5% den mhéid sin, is é sin EUR 175 748 000 i bpraghsanna 2019, a bheith curtha ar fáil le haghaidh cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún chun ullmhúchán, faireachán, bailiú sonraí agus cruthú boinn eolais, riarachán agus cúnamh teicniúil, gníomhaíochtaí eolais agus cumarsáide chomh maith le gníomhaíochtaí iniúchta, smachta agus meastóireachta, a bhfuil gá leo chun Rialachán CED a chur i bhfeidhm, a mhaoiniú;

E. de bhrí gurb ionann méid molta EUR 610 000 agus thart ar 0,35 % den bhuiséad bliantúil uasta atá ar fáil don CED in 2019;

1. ar aon intinn leis na beart atá molta ag an gCoimisiún le bheith maoinithe mar chúnamh teicniúil i gcomhréir le hAirteagal 11(1) agus (4) chomh maith le hAirteagal 12(2), (3) agus (4) den Rialachán maidir le CED;

2. aithníonn sí an tábhacht a bhaineann le faireachán agus bailiú sonraí; meabhraíonn sí an tábhacht a bhaineann le sraitheanna staidrimh láidir atá tiomsaithe i bhfoirm oiriúnach ionas go mbeidh rochtain éasca orthu agus go mbeidh siad sothuigthe;

3. meabhraíonn sí an tábhacht a bhaineann le suíomh gréasáin tiomnaithe faoin CED a beith curtha ar fáil do gach saoránach de chuid an Aontais;

4. cuireann sí fáilte roimh an obair leanúnach ar nósanna imeachta caighdeánacha le haghaidh iarratais ar CED agus bainistíochta, trí úsáid na bhfeidhmeanna a bhaineann leis an gcóras um malartú sonraí leictreonacha (SFC2014), lenar féidir próiseáil iarratas a éascú agus a dhéanamh níos tapúla, agus tuairisciú a dhéanamh níos fearr;

5. tugann sí dá haire go bhfuil sé beartaithe ag an gCoimisiún EUR 190 000 den bhuiséad atá ar fáil faoin gcúnamh riaracháin agus teicniúil a infheistiú chun dhá chruinniú de chuid Shainghrúpa Daoine Teagmhála CED (ball amháin ó gach Ballstát) agus chun dhá sheimineár le rannpháirtíocht na gcomhlachtaí cur chun feidhme CED agus comhpháirtithe sóisialta a thionól;

6. iarrann sí ar an gCoimisiún leanúint de chuirí córasacha don Pharlaimint go dtí na cruinnithe agus na seimineáir seo i gcomhréir le forálacha ábhartha an Chreat-Chomhaontaithe maidir leis an gcaidreamh idir an Pharlaimint agus an Coimisiún;

7. leagann sí béim ar an ngá le feabhas níos mó a chur ar an idirchaidreamh idir na daoine ar fad a bhfuil baint acu le hiarratais CED, lena n-áirítear, go háirithe, na comhpháirtithe sóisialta agus páirtithe leasmhara ar an leibhéal réigiúnach agus áitiúil, chun an méid is mó sineirgí is féidir a chruthú; cuireann sí i bhfios gur cheart an idirghníomhaíocht idir an teagmhálaí náisiúnta agus na páirtithe atá i gceannas ar chásanna a chur bhfeidhm ar an leibhéal réigiúnach nó áitiúil a neartú agus socruithe cumarsáide agus tacaíochta agus sreafaí faisnéise (rannóga inmheánacha, tascanna agus freagrachtaí) a dhéanamh soiléir agus go mbeidh na páirtithe ar fad lena mbaineann ar aon intinn maidir leo;

8.  cuireann sí in iúl gur díol sásaimh di tús a chur, in am trátha, leis an meastóireacht ex post a bhfuil sé beartaithe ag an gCoimisiún EUR 300 000 den bhuiséad atá ar fáil a infheistiú inti

9. meabhraíonn sí do na Ballstáit is iarratasóirí an ról lárnach atá acu i bhfógraíocht a dhéanamh go forleathan faoi na gníomhaíochtaí arna maoiniú ag CED do na tairbhithe a bhfuiltear ag díriú orthu, na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha, comhpháirtithe sóisialta, na meáin agus an pobal i gcoitinne, mar a leagtar amach in Airteagal 12 de Rialachán CED;

10. ag formheas an chinnidh a ghabhann leis an rún seo;

11. á threorú dá hUachtarán an cinneadh a shíniú in éineacht le hUachtarán na Comhairle agus socrú a dhéanamh maidir lena fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

12. á threorú dá hUachtarán an rún seo, lena n-áirítear an Iarscríbhinn, a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

 


 

IARSCRÍBHINN: CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh (EGF/2019/000 TA 2018 - Cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún)

 

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1927/2006[5], agus go háirithe Airteagal 11(2) de,

ag féachaint don Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, le comhar i gcúrsaí buiséid agus le bainistíocht fhónta airgeadais[6], agus go háirithe pointe 13 de,

ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas,

(1) Is é an aidhm atá leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CECD) tacaíocht a thabhairt d’oibrithe a cuireadh ar iomarcaíocht agus do dhaoine féinfhostaithe a bhfuil deireadh tagtha lena ngníomhaíochtaí i ngeall ar mhórathruithe struchtúracha ar phatrúin na trádála domhanda de thoradh an domhandaithe, nó mar gur lean an ghéarchéim dhomhanda airgeadais agus eacnamaíochta ar aghaidh, nó i ngeall ar ghéarchéim dhomhanda airgeadais agus eacnamaíochta nua, agus cabhrú le hath-imeascadh na n-oibrithe sin sa mhargadh saothair.

(2) Ní sháróidh CED uasmhéid bliantúil EUR 150 milliún (praghsanna 2011), mar a leagtar síos in Airteagal 12 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle[7].

(3) Foráiltear i Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 go bhféadfar uasmhéid 0,5% de mhéid uasta bliantúil CED a chur ar fáil le haghaidh cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún.

(4) Ba cheart, dá bhrí sin, CED a shlógadh chun an tsuim EUR 610 000 a chur ar fáil le haghaidh cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún,

 

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Le haghaidh bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2019, déanfar an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh chun suim EUR 610 000 a sholáthar i leithreasuithe faoi chomhair gealltanas agus i leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an tríú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

 

Arna dhéanamh sa Bhruiséil,

 

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa   Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán   An tUachtarán

 

RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

I.  Cúlra

Cruthaíodh an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú chun breis cúnaimh a thabhairt d’oibrithe atá thíos leis na mórathruithe struchtúracha ar phatrúin na trádála domhanda.

De réir fhorálacha Airteagal 12 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020[[15]] agus fhorálacha Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013[[16]], ní rachaidh CED thar uasmhéid bliantúil de EUR 150 milliún (praghsanna 2011). Déantar na méideanna iomchuí a chur isteach i mbuiséad ginearálta an Aontais mar fhoráil.

A mhéid a bhaineann leis an nós imeachta, de réir phointe 13 de Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, maidir le comhar i gcúrsaí buiséid agus maidir le bainistíocht fhónta airgeadais[[17]], chun an Ciste a ghníomhachtú, déanann an Coimisiún, i gcás measúnú dearfach ar iarratas, togra chun an Ciste a shlógadh agus, san am céanna, iarraidh chomhfhreagrach ar aistriú, a thíolacadh don údarás buiséadach. I gcás easaontais, cuirfear tús le nós imeachta tríthaobhach.

II.  An togra ón gCoimisiún

An 2 Iúil 2019, ghlac an Coimisiún togra nua le haghaidh Cinneadh maidir le CED a shlógadh.

Baineann sé le EUR 610 000 ón gCiste a shlógadh, chun cúnamh teicniúil ón gCoimisiún a chlúdach. Tá sé mar aidhm ag an gcúnamh teicniúil maoiniú a thabhairt d’fhaireachán agus bailiú sonraí, faisnéis, comhéadan le haghaidh bonn eolais a chruthú agus comhairle a thabhairt do Bhallstáit maidir le CED a úsáid, agus measúnú leantach agus meastóireacht a dhéanamh air. I gcomhréir le hAirteagal 11(1) den Rialachán maidir le CED, féadfar uasmhéid 0,5% de mhéid uasta bliantúil CED (i.e. EUR 175 748 000 i bpraghsanna 2019), a chur ar fáil gach bliain le haghaidh cúnamh teicniúil ar thionscnamh an Choimisiúin.

 

De réir an togra ón gCoimisiún, is ionann an méid iarrtha, EUR 610 000, agus thart ar 0,35%, agus tá sé mar aidhm aige na gníomhaireachtaí seo a leanas a chumhdach:

1. Faireachán agus bailiú sonraí: Déanfaidh an Coimisiún sonraí a bhailiú maidir le hiarratais a fuarthas, a ndearnadh a chistiú agus a fhoirceannadh, agus maidir le bearta atá molta agus curtha chun feidhme. Cuirfear na sonraí sin ar fáil ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh agus tiomsófar iad i bhfoirm iomchuí le haghaidh Thuarascáil Dhébhliantúil 2021. Bunaithe ar an taithí a fuarthas le blianta beaga anuas, meastar go mbeidh costas EUR 20 000 ar an ngníomhaíocht seo.

2. Faisnéis: Tá leathanach gréasáin curtha ar bun ag an gCoimisiún faoin gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú[8], mar a cheanglaítear faoi Airteagal 12(2) den Rialachán maidir le CED. Déanfar an leathanach gréasáin a nuashonrú agus a leathnú go tráthrialta, agus aistreofar na heilimintí nua i ngach ceann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh. Déanfar an fheasacht ghinearálta faoi CED a mhéadú agus cuirfear a infheictheacht chun cinn. Cumhdófar CED i bhfoilseacháin éagsúla an Choimisiúin agus i ngníomhaíochtaí closamhairc dá bhforáiltear in Airteagal 11(4) den Rialachán maidir le CED. Meastar gur EUR 20 000 an costas a bheidh ar na míreanna sin.

3. Córas um malartú sonraí leictreonacha: Tá an Coimisiún ag leanúint dá chuid oibre maidir le nósanna imeachta caighdeánacha a fhorbairt le haghaidh iarratais CED agus bainistiú cáis, trí fheidhmeanna SFC2014 a úsáid (Córas um Bainistíocht Cistí san Aontas Eorpach). Ar an gcaoi sin, táthar in ann iarratais a shimpliú faoin Rialachán maidir le CED, próiseáil a bhrostú agus tuairisciú a dhéanamh níos fusa. Éascaíonn an comhéadan idir SFC agus córas faisnéise airgeadais agus cuntasaíochta an Choimisiúin (ABAC) oibríochtaí airgeadais an CED. Úsáidtear an ranníocaíocht de EUR 80 000 le haghaidh cothabháil tráthrialta agus forbairt bhreise a dhéanamh ar iarratais SFC agus chun uirlisí nua tuairiscithe a chomhtháthú.

4. Tacaíocht riaracháin agus teicniúil (cruinnithe an tSainghrúpa): Beidh dhá chruinniú á dtionól ag Sainghrúpa Daoine Teagmhála CED, le comhalta ann ó gach Ballstát (sa dara leath den bhliain 2019 / sa chéad leath den bhliain 2020 ). Is é EUR 70 000 an costas a mheastar a bheidh ar an dá chruinniú sin.

5. Tacaíocht riaracháin agus teicniúil (Seimineáir líonrúcháin): Ina theannta sin, chun líonrú a chur chun cinn i measc na mBallstát, eagróidh an Coimisiún dhá sheimineár agus beidh comhlachtaí cur chun feidhme CED agus comhpháirtithe sóisialta rannpháirteach ann. A mhéid is féidir sin, déanfar iad seo a sceidealú gar do na dátaí céanna ar a mbeidh an dá chruinniú de chuid an tSainghrúpa agus díreofar isteach ar shaincheisteanna a éiríonn aníos as cur chun feidhme praiticiúil an Rialacháin maidir le CED. Is é EUR 120 000 an costas a mheastar a bheidh ar na míreanna sin.

6.  Meastóireacht: Seolfar glao ar sholáthar poiblí don mheastóireacht ex-post in 2019, d’fhonn an mheastóireacht a thabhairt i gcrích faoin 31 Nollaig 2021 (de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 20(1)(b) den Rialachán maidir le CED). Beidh EUR 300 000 de dhíth chuige sin.

 

III.  Nós imeachta

Chun an Ciste a shlógadh, thíolaic an Coimisiún iarratas ar aistriú tíolactha ag an gCoimisiún chuig an Údarás Buiséadach chun méid iomlán EUR 610 000 ó chúlchiste CED (04 04 01 (CP) agus 40 02 43 (CE)) chuig líne bhuiséid CED (04 01 04 04 (CND)).

Is é seo an chéad togra i leith aistriú chun an Ciste a shlógadh a tarchuireadh chuig an Údarás Buiséadach go dtí seo le linn 2019.

I gcás easaontais, cuirfear tús leis an nós imeachta tríthaobhach, dá bhforáiltear in Airteagal 15(4) den Rialachán maidir le CED.

De réir comhaontú inmheánach, ba cheart go mbeadh baint ag an gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta leis an bpróiseas, chun tacaíocht chuiditheach a thabhairt agus chun rannchuidiú leis an measúnú ar na hiarratais ón gCiste.

FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH

Dáta an ghlactha

3.9.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

31

3

5

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valerie Hayer, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Jake Pugh

 

 

VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

31

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALES

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

3

-

NI

Jonathan Bullock, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

5

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

 

An nuashonrú is déanaí: 13 Meán Fómhair 2019
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais